Page 8

Prisikėlimo kelionė kelią. Ši kryžiaus galybė mus nuleidžia į giliausius mūsų širdies klodus ir padeda susitikti tą, kuris yra Meilė ir Gailestingumas. Jei Kristaus kryžiaus galybės, įveikiančios papiktinimą, patirtis ateina per tylą, kas galėtų būti toji kryžiaus išmintis, apie kurią kalba šv. Paulius? Religingas žmogus, kaip antai šv. Pauliaus Pirmajame laiške korintiečiams minimi žydai, turi susitikimo su Dievu patirtį, tad jis lengviau priima tylą, nes žino, kad Dievas sutinkamas tyloje (plg. 1 Kar 19, 12–13). O kaip kalbėti graikams, proto žmonėms, kurie „ieško išminties“ ir Kristaus kryžiuje mato tik „kvailystę“ (plg. 1 Kor 1, 22–23)? Koks Dievas galėtų iš visagalio pasidaryti silpnu žmogumi, pasirinkti visų tarno ir vergo gyvenimą, galiausiai, mirti kaip didžiausias plėšikas gėdingiausia mirtimi ant kryžiaus ir po to tikėtis, kad žmogus jį seks panašiu keliu ir tokį kelią priims kaip Gerąją naujieną, vertą pagarbos ir tikėjimo?! Visais laikais žmogus labiau plodavo tiems, kurie pasiūlydavo „duonos ir žaidimų“, nei tiems, kurie reikalaudavo savęs išsižadėjimo ir meilės, atleidimo savo neprieteliams. Pagoniui, besivadovaujančiam protu, visa, kas silpna, naivu, beprasmiška, atrodo tik graži pasaka ar tiesiog kvailystė. Visgi, išminties ieškantis pagonis gali atrasti, kad išmintingas žodis subrandinamas širdies gelmėje, jį apmąstant tyloje, išnešiojant kantriame svarstyme. Prieš ištardamas žodį lūpomis, išminčius nešioja vidinį žodį (logos) širdyje. Kai evangelistas Jonas sako „ir Žodis tapo kūnu“ (Jn 1, 14), jis vartoja žodį logos, kuris reiškia būtent tą graikiškąjį minties gelmėje „pagimdytąjį“ žodį, taip atkreipdamas skaitytojo dėmesį į tai, kad nekalbama apie plepantį, laikraštinį, triukšmą keliantį žodį (polilogia) (plg. Mt 6, 7).

Tyla ir Dievo žodžio vaisingumas Popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie tylą, yra taikliai pasakęs: „Iš tiesų žodis gali būti ištartas ir priimtas tik vidinėje ir išorinėje tyloje. Mūsų laikai neskatina vidinio susikaupimo, o kartais net susidaro įspūdis, jog tiesiog bijoma bent akimirką atsiplėšti nuo masinio komunikavimo priemonių. Todėl šiandien būtina Dievo tautai perteikti tylos vertę. Iš naujo atrasti Dievo žodžio centrinę vietą Bažnyčios gyvenime taip pat reiškia vėl atrasti vidinio susikaupimo ir ramybės prasmę“ (pop. Benediktas XVI, Verbum Domini § 66). Šv. Paulius, kalbėdamas apie kryžiaus kvailybę, nebijo provokuojamai teigti, jog žodis (logos) apie kryžių „mums, einantiems į išganymą, <…> yra Dievo galybė“ ir kiek toliau: „skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis“ (1 Kor 1, 18. 24). Taip Paulius nejučia

6

Būti širdies tyloje – tai po truputį nutildyti mūsų varganus žmogiškus jausmus, kad žingsnis po žingsnio taptume tokio nusistatymo kaip Jėzus.

Kelionė

2019 m.

Nr. III (11)

Gedimino Kajėno nuotrauka

Kristaus kryžiaus išmintis

Profile for 8diena

Kelionė 2019 Nr. III (11)  

Advertisement