Page 1

Cepić Sanela, Starić Barbara

e - Portfolio

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Božidar Jaković, dr.sc. Broj indeksa autora: Cepić Sanela

0067446655

Starić Barbara

0067458600

Zagreb, listopad 2012.


SADRŽAJ

SADRŽAJ .................................................................................................................................. 1

1.Uvod ........................................................................................................................................ 3 1.1.

Predmet i cilj rada ........................................................................................................ 3

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................................... 4

1.3.

Sadržaj i struktura rada ................................................................................................ 5

2. Kratki opis Web servisa ......................................................................................................... 6 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa ............................................................................... 6 2.2. Link Web servisa ............................................................................................................ 7 2.3. Ekranski prikaz ............................................................................................................... 8

3. Tehnološki okvir .................................................................................................................... 9

4. Kratak razvoj ........................................................................................................................ 11

5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa ................................... 13

6. Detaljna razrada teme........................................................................................................... 14 6.1. Detaljni opis funkcionalnosti ......................................................................................... 14 6.2. Detaljni opis mogućnosti ............................................................................................... 27 6.3. Nekoliko primjera desktop softverskih rješenja ............................................................ 33

7. Kreiranje profila ................................................................................................................... 34

8. Poslovna primjena ................................................................................................................ 37

1


9. Konkurencija ........................................................................................................................ 38 9.1. LinkedIn......................................................................................................................... 38 9.2. Google plus .................................................................................................................... 40 9.3. Facebook ........................................................................................................................ 42 9.4. Twitter ........................................................................................................................... 43

10. Pozitivne vs. negativne strane ............................................................................................ 46

11. SWOT analiza .................................................................................................................... 47

12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost ..................................................................... 48

13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti ...................................................... 49 13.1. Razvoj Web servisa e-portfolio u budućnosti.............................................................. 49 13.2. Moguća poboljšanja i funkcionalnosti Web servisa e-portfolio .................................. 50

14. Zaključak ............................................................................................................................ 50

15. Literatura ............................................................................................................................ 52 15.1. Popis slika .................................................................................................................... 53 15.2. Popis tablica................................................................................................................. 54

16. Životopisi ........................................................................................................................... 56

17. Sažetak ............................................................................................................................... 59

2


1.Uvod 1.1.

Predmet i cilj rada

Što je E-portfolio? S ciljem definiranja što je uopće E-portfolio potrebno je navesti značenje riječi portfolio bez prefiksa „E“. Portfolio predstavlja skup određenih dostignuća, radova, članaka ili ukratko sve ono što predstavlja pojedinca u dosadašnjem radnom, ali i privatnom životu. Tom logikom bi E-portfolio bilo isto to samo u elektroničkom obliku. Mjesto gdje je moguće predočiti sve navedeno za portfolio u lako dostupnom obliku, te se predstaviti budućem poslodavcu, definirati svoj životopis ili prikazati neke svoje radove. E-portfolio je sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava studenata, nastavnika i ustanova. Sastoji se od skupa radova u digitalnom obliku kojima se dokumentiraju ideje, aktivnosti i postignuća. Uporaba digitalne tehnologije omogućava prikupljanje i organizaciju sadržaja u portfoliu u više različitih medijskih oblika (audio, video, grafika, tekst). Svrha ove prezentacije je studentima prikazati kako e-učenjem mogu održati dinamički životopis svojih iskustava (iz života, studiranja, rada), prikupljati svoja postignuća (dokumente, slike, web stranice) i podatke od interesa (arhiva), izraditi stranice koje će dijeliti s drugima (obitelji, prijateljima, na poslu, na fakultetu), izraditi svoj plan studiranja/ usavršavanja ili se jednostavno predstaviti drugima. Cilj ovoga rada je upoznati studente sa mogućnošću učenja putem interneta, potaknuti profesore na korištenje istih i informirati se o alternativnim metodama učenja a koje idu u korak sa današnjim modernim načinom života.

3


1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

 Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar: http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/eportfolio/  Merlin sustav za e-učenje: http://merlin.srce.hr/2012-2013/  Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007. – 2010., Sveučilište u Zagrebu. 2007., http://www.unizg.hr/nastava_studenti/strategija_eucenja.html  Mahara open source eportfolios: http://www.mahara.org  Open Source Software K12 Home: http://www.k12opensource.org/spdc/moofolio/moofolio.html  Exabis e-portfolio block – MoodleDocs: http://docs.moodle.org/en/Exabis_e-portfolio_block  Lorenzo George, Ittelson John, 2005.: An Overview of E-portfolios: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf  Soeiro Alfredo, 2008.: The Experience of E-portfolops in Student Learning Objectives, Bologna Seminar. Porto. Portugal  Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007. – 2010., Sveučilište u Zagrebu. 2007., http://www.unizg.hr/nastava_studenti/strategija_eucenja.html

Podaci su prikupljani većinom sa internet stranica vezanih uz e-učenje ili pak kroz platforme za projekte primjene e-učenja, niz stranica koje se bave problematikom samih e-portfolia, znanstvenih / digitalnih časopisa za obrazovne stručnjake kao npr. „Pogled kroz prozor“ i dr. Prokušano je u svaku razradu problematike unijeti vlastito iskustvo stečeno putem kolegija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao npr. platformu za e-učenje Merlin.

4


1.3.

Sadržaj i struktura rada

U uvodnom poglavlju naveden je predmet i cilj rada te izvori podataka i metode prikupljanja istih. U drugom poglavlju seminarskog rada kratko je opisan Web servis te glavne funkcionalnosti e-portfolia kao što su mogućnost učenja bez napuštanja udobnosti vlastitog doma, sistematsko prikupljanje vlastitih postignuća (dokumenata, slika, web stranica itd.), brojnih podataka od interesa, izrada željenih i potrebnih stranica koje je moguće dijeliti s drugima, izrada vlastitog plana studiranja/ usavršavanja ili pak mogućnost komunikacije i predstavljanja drugima. U trećem poglavlju detaljnije su opisane tehnologije korištene pri izradi Web servisa. U nastavku u kratkim je crtama opisan povijesni razvoj e-portfolia i kada je objavljen za javnost, dok se peto poglavlje bavi problemima koje sustav riješava i rješenjima koje nudi za svakog pojedinca, skupinu ili ustanovu. Šesto poglavlje, ujedno i centralno poglavlje seminarskog rada bazira se na detaljnoj razradi teme, svim funkcionalnostim

Web

servisa

potkrepljeno

ekranskim

prikazima

istih,

brojnim

mogućnostima koje se nude svakim korištenjem e-portfolia, način na koji se koristi Web servis (stranice putem kojih je moguće doći do platformi za učenje, linkovi potrebni za registraciju na ranije spomenuti Web servis i sl.). Detaljnije je opisan proces registracije te potkrijepljen ekranskim prikazima te objašnjenjima istih kako bi se pobliže pojasnio sam proces. Posebna pažnja posvećena je poslovnoj primjeni te konkurenciji i konkurentskim rješenjima Web servisa, te su linkom i ekranskim prikazom demonstrirana sva konkurentska rješenja u sljedeća dva poglavlja. U desetom poglavlju navedeno je deset pozitivnih i deset negativnih strana e-portfolia te kritički osvrt prema Web servisu; u tom postupku svakako uvelike pomaže SWOT analiza 5 snaga, 5 slabosti, 5 prilika i 5 prijetnji. Jedanaesto poglavlje bavi se financijama, točnije koliko je koštalo pokretanje Web servisa, te opisom njegovih pokazatelja uspješnosti te cijene pojedinih modela korištenja aplikacija, ako se one naplaćuju. E-portfolio u budućnosti ima perspektivu širenja i napredovanja, te se 13. poglavlje bavi predstavljanjem mogućnosti nadogradnje te funkcionalnosti koje bi mogle unaprijediti sam Web servis te ga učiniti još boljim, praktičnijim i konkurentnijim. U zaključku su rezimirana vlastita razmatranja i stavovi o svemu što je obrađeno, također je navedena literatura te životopisi autora izrađeni u europassu. Za kraj je sažet cjelokupni rad obuhvaćajući svaki pojedini

odlomak

seminarskog

rada.

5


2. Kratki opis Web servisa 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa „Primarna funkcionalnost e-portfolia je e-učenje, koje svakom studentu, pojedincu, skupini ili ustanovi omogućava prezentiranje i evidentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava. E-portfolio na jednostavan i brz način dokumentira i reproducira ideje, aktivnosti i postignuća. Također, uporaba digitalne tehnologije omogućava prikupljanje i organizaciju sadržaja u više različitih medijskih oblika kao što su audio, video, grafika, tekst itd. „Od e-portfolia, kao sustava unificiranoga i interoperabilnog evidentiranja stečenih kvalifikacija i iskustava tijekom obrazovanja, očekuje se da pomogne studentima u ostvarivanju mobilnosti tijekom studija te da olakša njihovo zapošljavanje i početak profesionalne karijere. Korištenjem platforme za e-učenje razvijaju se vještine i kompetencije svakog pojedinca bez potrebe za napuštanjem udobnosti vlastitog doma.“1 Ilustracija 1. Procesi E-portfolia

Preuzeto sa: http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/12/21/e-portfolio/ na 21.10.2012.

1

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar: http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-iusluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/e-portfolio/

6


2.2. Link Web servisa http://merlin.srce.hr/eportfolio

7


2.3. Ekranski prikaz Slika1. Print screen poÄ?etne stranice e-portfolia

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

8


3. Tehnološki okvir Promatrajući povijest Interneta, predstavljanje World Wide Web-a (Web) 1990. godine jest jedna od najvažnijih prekretnica. Predstavljanjem Web-a, omogućeno je atraktivno prikazivanje sadržaja, ali prije svega i povezivanje informacija, što je i neiskusnim korisnicima omogućilo pristup informacijama svjetske mreže. Početkom novog tisućljeća, problemi koji su se pojavljivali u radu s klijentskim tehnologijama, uzrokovali su ponovno vraćanje velikog dijela aktivnosti nazad na poslužitelje. Zadnjih godina, ipak, histerija vezana za klijentske tehnologije je nestala te moderne Web aplikacije koriste klijentske tehnologije (danas isključivo JavaScript) u jednakom opsegu kao i poslužiteljske tehnologije, a potrebni zadaci aplikacije su raspodijeljeni među njima. Web 2.0 je termin stvoren 2004. godine od O'Reilly Media, a označava drugu generaciju Web baziranih zajednica i pružanih usluga – kao što su stranice društvenih povezivanja, wiki stranice druge stranice za razmjenu podataka i sadržaja – kojima je osnova suradnja i dijeljenje među korisnicima. Iako termin pretpostavlja novu verziju Web-a, ne radi se o novoj tehničkoj specifikaciji, već o promjenama u načinu korištenja Web platforme. Web 2.0 je poslovna revolucija u računalnoj industriji uzrokovana prelaskom na Internet kao platformu i pokušajem da se shvate pravila uspjeha na toj novoj platformi. Iako definicija Web 2.0 aplikacije ne postoji, poznate su njene osnovne karakteristike:  Mreža kao platforma, omogućava korisniku da koristi aplikacije kroz Web preglednik;  Korisnik je vlasnik podataka na stranici i ima mogućnost kontrole nad tim podacima;  Arhitektura sudjelovanja i demokracije koja potiče korisnika da dodaje vrijednost aplikaciji koju koristi;  Bogato i interaktivno sučelje bazirano je na AJAX-u ili sličnim tehnologijama;  Aspekti mrežnog druženja su često zastupljeni.

„Kompleksna i razvijajuća tehnologija infrastrukture Web-a 2.0 uključuje poslužiteljske programe, udruživanje sadržaja, protokole za izmjenu poruka, preglednike koji podržavaju norme i imaju dodatke i proširenja, te različite klijentske aplikacije.“2

2

Merlin sustav za e-učenje: http://merlin.srce.hr/2012-2013/

9


„Web 2.0 aplikacije mogu tipično koristiti sljedeće tehnike:  Bogate internet aplikacije, većinom bazirane na AJAX-u;  CSS (engl. Cascading Style Sheets);  Semantički valjan XHTML;  Udruživanje i skupljanje podataka u RSS/Atom formatu;  Čisti i jasni URL-ovi;  Izražena upotreba folksonomija (engl. folksonomy, društvena mrežna okruženja za razmjenu multimedije);  Korištenje wiki aplikacija (djelomično ili potpuno);  Potpuno ili djelomično korištenje otvorenog kôda;  Blogovi;  Mashup aplikacije koje kombiniraju sadržaj s više izvora u integrirano iskustvo;  REST ili XML Web usluge.“ Obzirom da je AJAX baza Web 2.0 aplikacija koja povezuje poslužitelja i klijenta, te je trenutno zastupljena u većini aplikacija te obzirom da su Web 2.0 aplikacije obično namijenjene većem broju korisnika, iznimno je bitno obratiti pažnju na sigurnost AJAX aplikacija, posebice na klijentski dio. Prilikom istraživanja tehnološkog okvira e-portfolia nismo bili u mogućnosti otkriti koje su točno tehnologije korištene, pa smo se bazirali na tehnologijama koje se najčešće koriste pri izradi Web 2.0 servisa. Međutim, bile smo u mogućnosti saznati neke od sustava koje koristi e-porfolio te same procijeniti koji od tih sustava je „najbolji“. Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskog centra „Srce“ prikupio je podatke o dostupnim sustavima za e-portfolio i načinio odabir nekoliko njih koji su ušli u uže razmatranje da se ponude na uporabu studentima i nastavnicima na Sveučilištu. Pri tome su razmatrani sustavi podijeljeni u dvije skupine: samostalne i one koji se kao moduli ugrađuju u neki od sustava za udaljeno učenje. Kao samostalan i nekomercijalan sustav istaknuo se sustav Mahara, a uz nju i sustavi Elgg Learning Ladscape i OSP – Portfolio. Komercijalni samostalni sustavi su PebblePad, Angle E-portfolio, Fronter, Webfolio, eXact Portfolio i drugi. Moduli koji se ugrađuju u neki od sustava za e-učenje su Blackboard/WebCT s modulom za portfolio i Moodle s dva „plugina”: Exabis i Moofolio.

10


Sustavi za e-portfolio razmatrani su prvo prema njihovoj popularnosti i broju referenci u stručnoj literaturi ili imenovanju u internim razgovorima, a zatim prema kvaliteti i mogućnostima koje pružaju. Prednost smo dali sustavima otvorenoga koda i to zbog integracije sa sustavom za e-učenje Merlin koji se temelji na sustavu otvorenoga koda Moodle. Gledajući karakteristike i funkcije sustava Mahara i Elgg, uvidjeli smo da je Elgg usredotočen na socijalnu mrežu i izgradnju zajednice, a Mahara je alat prvenstveno za izradu e-portfolija koji omogućava izradu različitih pogleda i pristupa unutrašnjim i vanjskim korisnicima. Posebnost je sustava Mahara i u tome što može biti instaliran i samostalno, ali i kao dio sustava za e-učenje. Osim toga, ovaj sustav omogućava definiranje i uporabu pogleda kojima svaki vlasnik sadržaja može samostalno odrediti pravo pristupa odabranim sadržajima. Svaki od vlasnika sadržaja može odrediti neograničen broj pogleda, a radi lakše administracije, posjetitelje može svrstavati u skupine s različitim pravima pristupa. Naš je konačan izbor sustav za e-portfolio Mahara. Taj je sustav, osim što ima velik broj mogućnosti, kvalitetan i omogućava samostalnu instalaciju i integraciju sa sustavom za eučenje, za razliku od modula Exabis koji je modul u sustavu za e-učenje Moodle.

Slika 2. Prikaz sučelja sustava za e-portfolio Mahara

Preuzeto sa: http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/12/21/e-portfolio/ na 21.10.2012.

11


4. Kratak razvoj Projekt Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Srce Uporaba sustava e-portfolija u sveučilišnoj nastavi izabran je na natječaju Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 8. studenog 2011. godine, a izvoditi će se u suradnji s portugalskim Sveučilištem u Portu.

Projekt se financira sredstvima Fonda za razvoj

Sveučilišta u Zagrebu. Prve aktivnosti započele su u utorak 27. ožujka 2012. godine. Cilj projekta je uvođenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti u obrazovni proces i edukacija nastavnika za rad s e-portfolijom te njegovom primjenom u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom projekta održat će se radionice i predavanja na kojima će nastavnici upoznati eportfolio i njegove mogućnosti te steći znanja potrebna za prilagodbu i unapređenje načina poučavanja

korištenjem

novih

metodologija

u

obrazovnom

procesu.

Način i izvedivost ostvarenja ciljeva:  Centar za e-učenje u Srcu je uspostavio i kontinuirano održava e-portfolio sustav  Centar za e-učenje u Srcu pruža podršku korisnicima u korištenju e-portfolio sustava i u njegovoj primjeni u nastavnom procesu  nizom radionica i predavanja nastavnike će se upoznati s alatom, educirat će se u korištenju e-portfolija i njegovom načinu primjene u obrazovnom procesu  izradit će se priručnik/smjernice za korištenje ovog alata e-učenja u nastavi  promocijom projekta i predstavljanjem njegovih rezultata osigurat će se širenje informacija Sveučilini računski centar Srce i Sveučilište u Zagrebu surađuju sa Sveučilištem u Portu još od 2005. i Tempus projekta EQIBELT. Suradnja se i završetkom projekta EQIBELT nastavila pa Centar za e-učenje Srca i dalje surađuje sa Centrom za nove tehnologije Sveučilišta u Portu. Sveučilište u Portu je europsko sveučilište sa tradicijom u primjeni ICT i tehnologija eučenja u visokom obrazovanju. Profesori na tom Sveučilištu posebice su se bavili eportfolijem i njegovom primjenom u obrazovnom procesu te imaju respektabilna znanja i iskustva u tom području. Sveučilište u Portu najveće je sveučilište u Portugalu. Na 15 fakulteta odvija se nastava iz svih znanstvenih područja koju pohađa oko 27.000 studenata, a na rang listi Webometrics Ranking of World Universities zauzima visoko 79. mjesto. Sveučilište je vrlo aktivno u međunarodnim organizacijama u području obrazovanja i kontinuiranog obrazovanja te vodi niz međunarodnih projekata iz područja e-učenja.

12


5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa  sadrži administrativne alate za upravljanje i organiziranje objavljenih radova te za određivanje prava pristupa tim radovima. Vlasnici e-portfolija u svoj portfolio mogu staviti datoteke proizvoljnih formata, objaviti poveznice i bilješke te dijeliti informacije - sa svima ili samo s odabranim korisnicima koji pristupaju e-portfoliju .  mogućnost gledanja, održavanja i nadogradnje artefakata s bilo kojeg računala spojenog na Internet, fleksibilnost odabira i organizacije podataka, mogućnost rasta i povećanja broja podataka, komentiranje od strane određenog broja ljudi ili skupina bez obzira na mjesto gdje se nalaze i bez potrebe za izradom većeg broja kopija.  e-portfolio se u obrazovanju može koristiti za dokumentiranje i praćenje razvoja studenata tijekom obrazovnog procesa i njihovo savjetovanje za planiranje, nadgledanje i procjenjivanje obrazovnih programa, distribuiranje materijala za učenje, razmjenu dokumenata te za potrebe institucijskih i programskih akreditacija. Stoga se u obrazovnom procesu e-portfolijem možemo koristiti kao alatom koji će podržavati učenje.  studentski e-portfolio omogućava razvijanje vještina i kompetencija u područjima kao što su komunikacija, menadžment, vještina pisanja i uporaba multimedije. E-portfolio pomaže studentima da, stvarajući mapu svoje stručnosti, postanu kritični mislioci i na određeni način sami vrjednuju svoje znanje i postignuća tijekom studija.

 nastavniku e-portfolio može poslužiti za dokumentiranje vještina i postignuća s ciljem napretka u karijeri. Isto se tako takav e-porfolio može koristiti i za kritičke osvrte i razmišljanja, unaprjeđenje nastavnog procesa i skupno učenje, gdje pojedini nastavnici mogu predstaviti svoj način rada i iskustva određenoj skupini ili zajednici.

13


6. Detaljna razrada teme 6.1. Detaljni opis funkcionalnosti

E-portfolio nudi niz mogućnosti posebno za studente, posebno za nastavnike a posebno za institucije. 1. Za studente u prvome planu nudi:  izradu osobne stranice  izradu vlastitog plana studiranja, obaveza, ciljeva  prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika, razmišljanja  mogućnost podijele iskustava, razmišljanja i informacija s drugima studentima  korištenje foruma

 izradu životopisa kojim se svaki student predstavlja budućim poslodavcima. 2. Za nastavnike e-portfolio nudi opcije slične studentskim opcijama ali ih dodatno proširuje mogućnošću osnivanja grupa, radnih skupina te pokretanja projekata. Neke od nastavničkih opcija su:  izradita osobne stranice  uvrštavanje e-portfolia kao obrazovne aktivnosti u nastavu  korištenje e-portfolia za kritičke osvrte i razmišljanja  kreirajte portfolia za zajedničke radne skupine i projekte  kreiranje grupa

 dokumentiraje svojih postignuća i napredovanja. 3. Na kraju, ali ne i manje važne, su mogućnosti koje se nude institucijama:  predstavljanje svoje institucije kroz odabir studentskih i nastavničkih radova i projekata

 prikazivanje aktivnosti na razini cijele ustanove.

14


Izrada osobne stranice: Kartica Content (sadržaj) sadrži polja za unos osobnih podataka, kontakt informacija, informacija o iskustvu, kvalifikacijama, obrazovanju, karijeri i dosadašnjem radu. Korisnik može unijeti ime i sliku koju želi rabiti unutar sustava e-portfolio, a uneseni podaci u ovoj kartici mogu se uporabiti prilikom izrade stranice. Svi podaci mogu se dodavati, brisati te naknadno uređivati. Slika 3. Kartica About me

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Unosaplanova: Kartica Plans (planovi) namijenjena je korisnicima za unos planiranih radnji, npr. student može planirati polaganje ispita, kolokvija, izradu seminarskih radova, razna putovanja i stručna usavršavanja. Sadrži popis planova koje je korisnik izradio. U svakom trenutku omogućeno je dodavanje, uređivanje i brisanje planova. Novi plan se dodaje odabirom: Content → Plans → New plan 15


Slika 4. Kartica Plans

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika, razmisljanja itd.: Na kartici Content uporabom naredbe Upload file (postavljanje datoteke) postavljaju se nove datoteke u e-portfolio: Content → Files → Upload file. Nakon potvrđivanja polja Upload file moguće je datoteku postaviti na sustav. Pomoću dugmeta Browse pretražuje se lokalno računalo te nakon što se odabere datoteka potrebno je svoj odabir potvrditi dugmetom Open kako bi se datoteka prenijela na sustav. U polju Create folder (izrada mape) upisivanjem naziva mape i odabirom dugmeta Create folder izrađuje se mapa. Omogućeno je izravno postavljanje datoteka u željenu mapu te premještanje datoteka i mapa pomoću Drag&Drop funkcije (odvuci i pusti). Datoteke vrste .zip mogu se raspakirati odabirom poveznice Unzip.

16


Slika 5. Kartica Files

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Mogućnost

podjele

iskustava,

razmišljanja

i

informacija

putem

dnevnika:

Dnevnik omogućava unos vlastitog iskustva, stavova, komentara i interesa. Nastavnik može voditi dnevnik u kojem iznosi svoja očekivanja, inovacije i saznanja u vezi svog kolegija i na taj način dodatno informirati studente o kolegiju. Npr. nastavnik može studentima zadati praktični zadatak koji trebaju riješiti te to rješenje predati kroz dnevnik. U dnevniku student može napisati detaljno svaki korak svoga rada na zadatku, od ideje za rješenje, postupka zadatka, utrošenog vremena na razradu ideje, stručne literature koju je koristio te koliko su mu pomogli prijašnji kolegiji za rješavanje zadatka. Takva iscrpna rješenja složenih zadataka mogu poslužiti drugim studentima za jednostavnije i brže učenje sadržaja kolegija. Izrađeni dnevnici vidljivi su samo vlasniku dnevnika, a ako se sadržaj dnevnika postavi na stranicu pomoću blokova postaje vidljiv svima koji imaju pravo pristupa toj stranici.

17


Slika 6. Kartica Journal

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Journal pojavljuje se samo jedan dnevnik, a ako korisnik želi izraditi više dnevnika unutar ove kartice potrebno je odabrati u gornjem desnom uglu sučelja poveznicu Settings te u kartici My Account uključiti mogućnost Enable multiple blogs (omogući više blogova). Novi dnevnik se izrađuje odabirom naredbe Content → Journal → Create journal (dodaj dnevnik). Za izradu dnevnika potrebno je popuniti polje Title (naslov) i odabrati dugme Create Journal (izradi dnevnik). Korisnik može prema potrebi napisati opis dnevnika u polje Description (opis). Postoji nekoliko mogućnosti za uređivanje dnevnika:  Settings (postavke) – promjena naziva, opisa i ključnih riječi dnevnika,  Delete (brisanje) – brisanje odabranog dnevnika,  New Post (novi zapis) – dodavanje novog zapisa u dnevnik. Prilikom unosa zapisa u dnevnik omogućeno je dodavanje datoteke u polju Attachments (privitak) odabirom dugmeta Add a File (dodaj datoteku).  Za spremanje promjena je potrebno odabrati dugme Save entry.

18


Slika 7. Kartica Journal 2

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Odabirom naziva pojedinog dnevnika vidljivi su svi zapisi uneseni u taj dnevnik. Uneseni zapis moguće je mijenjati odabirom dugmeta Edit (uredi) i brisati odabirom dugmeta Delete. Svaki dnevnik sastoji se od jednog ili više zapisa. Prilikom izrade stranice omogućen je prikaz cijelog dnevnika ili samo određenih zapisa iz dnevnika. U dnevniku se novi zapis dodaje odabirom dugmeta New entry (novi zapis). Prilikom upisivanja zapisa odabirom mogućnosti Allow comments (dozvoli komentare) daje se dopuštenje komentiranja svim korisnicima koji imaju pristup stranici u kojoj će se pojavljivati taj zapis. Ostavljeni komentari mogu biti privatni (vidljivi su samo vlasniku stranice) i javni (vidljivi su svima koji imaju pristup stranici) što određuje autor pojedinog komentara.

19


Osnivanje grupa: Funkcija skupine je da komunikacijom i kolaboracijom povezuje svoje članove. Korisnici unutar skupine mogu biti povezani zajedničkim projektom, interesom ili zadatkom. Svaki korisnik sustava e-portfolio može izraditi skupinu sljedećom naredbom: Groups → My Groups → Create Group (izradi skupinu).

Slika 8. Kartica Groups

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Prilikom stvaranja skupine, potrebno je upisati naziv skupine te odabrati jedan od tri načina na koji ostali korisnici mogu postati članovi skupine:  Open Membership – bilo koji korisnik može postati član skupine,  Request Membership – korisnici šalju zahtjev za pridruživanjem i vlasnik skupine odlučuje hoće li prihvatiti ili odbiti njihov zahtjev,  Invite Only – samo korisnici kojima se pošalje pozivnica mogu se pridružiti skupini.

20


Slika 9. Kartica kreiranje Groups

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

21


Korištenje foruma: Za korištenje foruma moramo kreirati svoju grupu unutar koje ćemo koristit forum. Slika 10. Kartica Groups

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Nakon što smo kreirali svoju grupu pokrećemo forum.

Slika 11. Kartica Forums

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

22


Na kartici Forums novi se forum izrađuje odabirom dugmeta New forum (novi forum). Prilikom uređivanja foruma potrebno je upisati naziv i opis foruma te prema potrebi odrediti moderatora foruma i mjesto u redoslijedu postojećih foruma. Nova se tema dodaje u forum pomoću dugmeta New topic (nova tema). Na slici 11. prikazana je organizacija foruma. Izborom dugmeta Subscribe / Unsubscribe to forum (primanje / ne primanje izvještaja) korisnik odlučuje želi li primati izvještaje o aktivnosti s pojedinog foruma. Padajući izbornik ispod popisa tema foruma omogućava adminu skupine i moderatoru foruma dodavanje neke od aktivnosti odabranoj temi:  Sticky – označena tema pojavit će se na vrhu svake stranice,  Unsticky – označena tema bit će smještena na dno popisa tema foruma,  Close – vlasnik foruma i moderator jedini imaju mogućnost slati poruke unutar teme,  Open – svi članovi skupine imaju pravo slati poruke u toj temi. Ostalim članovima skupine su u padajućem izborniku ponuđene mogućnosti Subscribe i Unsubscribe. Potrebno je odabir teme potvrditi dugmetom Update selected topics (osvježi odabrane teme). Izrada životopisa: Kartica Résumé (životopis) namijenjena je izradi sažetaka ili cijelog životopisa. Korisnik može unijeti svoje osobne podatke te podatke o radnom iskustvu, školovanju, postignućima, ciljevima, vještinama, planovima i interesima. Nakon unesenih promjena potrebno je odabrati dugme

Save

(spremi)

kako

bi

promjene

ostale

sačuvane.

Pojedini podaci iz kartice Résumé bit će vidljivi drugima korisnicima ako se prilikom izrade stranice pomoću blokova iz skupine Profile uključe u sadržaj stranice.

23


Slika 12. Kartica Résumé

Preuzeto sa: moodle.srce.hr/eportfolio/ na 22.10.2012.

Ova kartica sastoji se od sljedećih kartica: a) Introduction (predstavljanje) – unutar ove kartice nalaze se dvije rubrike: b) Cover Letter (popratno pismo) – omogućava korisniku da napiše popratno pismo koje može poslužiti kao uvodno predstavljanje znanja i vještina stečenih obrazovanjem i radnim iskustvom. c) Personal Information (osobni podaci) – korisniku je omogućen unos osobnih podataka (npr. podaci o rođenju, državljanstvu, bračnom stanju). d) Education & Employment (obrazovanje i radno iskustvo) – omogućava arhiviranje detaljnih podataka o školovanju i radnom iskustvu. U bilo kojem trenutku omogućeno je uređivanje i brisanje postojećih te dodavanje novih podataka. e) Achievements (postignuća) – namijenjena je spremanju podataka o korisnikovim postignućima. Korisnik može svoj e-portfolio obogatiti podacima o stečenim certifikatima, nagradama, objavljenim knjigama i publikacijama te sudjelovanjima na stručnim konferencijama i članstvima u raznim društvima. 24


f) Goals (ciljevi) – omogućava unos osobnih ciljeva (Personal Goals) te ciljeva vezanih za obrazovanje (Academic Goals) i karijeru (Career Goals). g) Skills (vještine) – služi za unos korisnikovih osobnih (Personal Skills), obrazovnih (Academic Skills) i radnih vještina (Work Skills). h) Interests (interesi) – korisniku omogućava unos privatnih i/ili profesionalnih interesa. Osoba koja u potpunosti iskoristi mogućnosti koje joj e-portfolio nudi, počevši od kreiranja profila, postavljanja slika i dokumenata, kreiranja grupa i foruma itd., imat će stranicu sličnu današnjim društvenim mrežama.

Slika 13. Prikaz aktivnog profila korisnika na e-portfoliu

Preuzeto sa: http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/12/21/e-portfolio/ na 21.10.2012.

25


Slika 14. Prikaz aktivnog profila korisnika na e-portfoliu 2

Preuzeto sa: http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/12/21/e-portfolio/ na 21.10.2012.

Slika 15. Prikaz aktivnog profila korisnika na e-portfoliu 3

Preuzeto sa: http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/12/21/e-portfolio/ na 21.10.2012.

26


6.2. Detaljni opis mogućnosti Na konkretnom primjeru odlučili smo izdvojiti sustav za e-učenje Merlin. Merlin je sustav za e-učenje uspostavljen kao platforma za projekte primjene e-učenja, odnosno izvođenje kolegija sveučilišnih studija uz primjenu tehnologija e-učenja. Merlin se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle koji je dodatno razrađen i prilagođen potrebama korisnika. Sustav održavaju djelatnici Centra za e-učenje osiguravajući pouzdan i neprekidan rad sustava i njegovu dostupnost sveučilišnim ustanovama, nastavnicima i studentima, te ujedno pružajući tehničku podršku u uporabi sustava. Kolegij na sustavu Merlin možete zatražiti ispunjavanjem on-line zahtjeva za otvaranje kolegija koji se nalazi u bloku Merlin s lijeve strane. U sklopu Merlina nalazi se i e-portfolio sustav i sustav za webinare. U sustav za e-učenje Merlin možete se prijaviti pomoću svojega korisničkoga identiteta iz sustava AAI@EduHr. Taj identitet dodjeljuje matični fakultet/visoko učilište. Za početak potrebno je otići u informatički centar fakulteta i zatražiti elektronički identitet koji se sastoji od korisničkog imena, u pravilu to je početno slovo imena i prezime, te zaporke koja je skup brojeva i slova. Sa dobivenim elektroničkim identitetom svaki pojedinac se može ulogirati u sustav AAI@EduHr. Slika 16. Ulazak u AAI@eduHr sustav

Preuzeto sa: http://www.aaiedu.hr/ na 23.10.2012.

27


Ulogiravanjem u sustav AAI@EduHr omogućen je pristup platformi za e-učenje Merlin. Kod prvog ulogiravanja sustav će tražiti više podataka „o nama“, te određene informacije koje je potrebno ispuniti u odgovarajuća polja.

Slika 17. Promjena osobnih podataka

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Kada se popune sva obavezna polja i upiše nešto više „o nama“ kliknemo na Spremi promijenjene podatke te nam se otvara nova stranica unutar koje je samo potrebno kliknuti „Merlin“.

28


Slika 18. Potvrda podataka

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Slika 19. PoÄ?etne stranica sustava Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

29


U sustavu Merlin na lijevoj strani ekrana korisnik odabire željeno Sveučilište, a zatim i željeni fakultet koji osobno pohađa. Slika 20. Odabir Sveučilišta u sustavu Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Slika 21. Odabir fakulteta u sustavu Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

30


Nakon odabira fakulteta potrebno je odabrati kolegij od interesa. U ovom slučaju kolegij „Kanali distribucije“ kod profesora Mirka Palića nije bio aktivan pa su objašnjeni svi koraci do ulaska u sami kolegij, jer pristup svakom pojedinom kolegiju imaju samo studenti koji pohađaju taj fakultet i slušaju taj kolegij. Slika 22. Odabir kolegija u sustavu Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Slika 23. Ulazak u kolegij u sustavu Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

31


Nakon odabira kolegij koji se pohađa u sklopu e-učenja, a nakon svih koraka koji su upravo opisani, potrebno je u dogovoreno vrijeme (vrijeme koje odredi profesor kolegija) ulogirat se sa svojim elektroničkim identitetom i prisustvovat nastavi. Ovakav način učenja ili bolje rečeno održavanja nastave olakšava učenje kako studentima tako i profesorima. Produktivno djeluje na studente, razvija njihovo informatičko znanje te korištenje suvremene tehnologije, te ih dodatno potiče na suradnju i jedan moderniji oblik komunikacije.

32


6.3. Nekoliko primjera desktop softverskih rješenja Kopete Kopete je KDE-ova zadana aplikacija za razgovor/čavrljanje. Podržava mnoštvo protokola, od Jabbera, preko ICQ-a i MSN-a pa sve do AIM-a, Skypea (samo omotač) i Yahooovog IMa.Kao i sve KDE-ove aplikacije, karakterizira ga mnoštvo mogućnosti i velika podesivost.

Pidgin Pidgin je jednostavan i lagan za upotrebu svestrani chat program. Podržane chat mreže: AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, ICQ, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr itd. Postoje i plug-inovi za mreže: Skype i Facebook - iako ovaj plugin i dalje radi, Facebook je svoj chat protokol nedavno prebacio na XMPP tako da ga je moguće podesiti u skoro svakom messengeru bez ikakvih pluginova.

33


7. Kreiranje profila Sustav e-portfolio dostupan je: 1. izravno na adresi: http://merlin.srce.hr/eportfolio 2. preko sustava za e-učenje Merlin na adresi: http://merlin.srce.hr. Odabirom poveznice e-portfolio koja se nalazi u bloku „Ostali resursi“ s desne strane sučelja. Slika 24. E-portfolio – početna stranica na Merlin.hr

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Slika 25.Ulazak u e-portfolio preko sustava za e-učenje Merlin

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

34


Za prijavu je potreban elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr koju svaki redovan student može zatražiti u informatičkom centru svoga fakulteta. Slika 26. Prijava u sustav AAI@EduHr

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Na sustav e-portfolio prijavljuje se tako da se odabere poveznica ovdje ili logotip AAI@EduHr nakon čega se otvara prozor za upis korisničkog imena i lozinke te detaljne upute o ovom načinu prijave. Slika 27. Prozor za upis korisničkih podataka za prijavu u sustav

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

Nakon prijave korisnik pristupa početnoj stranici sustava e-portfolio. 35


Slika 28. Početna stranice e-portfolia

Preuzeto sam http://moodle.srce.hr/eportfolio/ na 23.10.2012.

U sustav e-portfolio prijavljuje se putem SSO (Single Sign-On) sustava. Taj način jedinstvene autentikacije korisnika omogućava sigurniju i jednostavniju uporabu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnik je odmah prijavljen na sve aplikacije koje su do sad implementirale ovu uslugu, a zahtijevaju prijavu pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

36


8. Poslovna primjena Svaka institucija ili poduzeće, putem e-portfolia može predstaviti svoju instituciju kroz odabir studentskih i nastavničkih radova i projekata ili pak prikazati aktivnosti na razini cijele ustanove. Studenti i nastavnici dio svojih radova ili postignuća objavljuje javno te omogućavaju institucijama da selekcijom određenih studentskih ili nastavničkih radova prikažu vlastitu instituciju i njezine preferencije. Uzmimo za primjer da farmaceutska kompanija Pliva koristi e-portfolio, ona je u mogućnosti promatrati određene radove studenata koje nose tag farmacija, medicina ili pak lijekovi te odabrati radove koje smatraju najboljima ili najinovativnijima te ih objaviti na svojoj stranici, čime direktno predstavljaju svoju instituciju, njeno područje od interesa i profesionalno određenje. Osim ove mogućnosti koja uključuje i ostale korisnike e-portfolia, institucijama se nudi mogućnost prikaza aktivnosti na razini cijele ustanove. Ta im se mogućnost nudi putem opcije „Files“ gdje mogu uploadati izvješće, statistiku ili dokumente o uspješnosti poduzeća; ili pak dodjeljivanjem „Taga“ na željeni dokument čime taj isti postaje dostupan svim korisnicima e-porrtfolia. Jos jedna od opcija je kreiranje vlastitog plana, koji može ali i ne mora biti dostupan za ostale korisnike sustava. Ako se institucija odluči da njezin plan bude javan onda direktno može prikazati vlastitu uspješnost, aktivnost na razini cijele ustanove ili bilo koji drugi dokument za sve korisnike koje to poduzeće i njezine aktivnosti zanimaju. Institucijama se također nudi mogućnost da putem e-portfolia osnuju više grupa za komunikaciju vlastitih zaposlenika, čime se olakšava svakodnevna komunikacija te se određeni dio posla može obaviti i nakon radnog vremena ako za time ima potrebe. Zaposlenici se na ovaj način dodatno povezuju i educiraju u korištenju suvremene tehnologije i modernog načina poslovanja. Cijeli e-portfolio sustav razbija monotoniju i rutinu zaposlenika te im širi horizonte u pogledu profesionalne komunikacije. Nudi im niz mogućnosti da samoinicijativno osnuju određene grupe ili pak objave određene radove što dodatno promovira ime kompanije ili poduzeća za koje rade. Eportfolio nudi mogućnost e-učenje i usavršavanja za svaku instituciju te predstavlja novi i moderniji oblik komunikacije koji može samo pridonijeti boljem poslovanju i većoj uspješnosti same institucije. U vremenu u kojem živimo, internet je postao nužno zlo bez kojega je teško zamisliti svakodnevni život pa tako i poslovanje, stoga je potrebno zaposlenike poticati ka ovome obliku komunikacije i modernizacije, upravo zbog sve veće i jače konkurencije.

37


9. Konkurencija 9.1. LinkedIn LinkedIn je najveća svjetska društvena mreža koja okuplja ljude koji traže posao i tvrtke koje traže zaposlenike. Jedan od glavnih razloga pridruživanja društvenoj mreži LinkedIn je u principu menadžment naše karijere. Kada se registriramo moramo izraditi profil koji sažeto opisuje naša profesionalna znanja i postignuća. Postoje dvije vrste profila na LinkedInu, osobni profil kojeg mi sami dopunjujemo i profili tvrtka koje one same izrađuju u svrhu traženja budućih zaposlenika. Na samom profilu moguće je navesti svoje prošle radne pozicije i trenutnu poziciju, navesti svoje obrazovanje, te dodatne kontakt informacije. Također je moguće pridružiti se raznim grupama i stranicama kompanija gdje možemo naći vezu za naš budući posao ili osobu koja nam može napisati preporuku za posao koji smo prije obavljali. Korisnicima je omogućeno i postavljanje vlastite fotografije i pregledavanje fotografija drugih osoba. Jedna od odličnih mogućnosti koje nudi LinkedIn je i postavljanje raznih korisnih aplikacija. Statistika društvene mreže LinkedIn  LinkedIn ima preko 75 milijuna korisnika u 200 zemalja svijeta  Novi korisnik se pridružuje LinkedIn mreži približno svake sekunde, a polovica korisnika je izvan SAD-a  Rukovoditelji iz svih Fortune 500 kompanija su članovi LinkedIna Unutar same mreže možemo pronaći razne statistike o nekoj tvrtki kao što su: omjer žena prema muškarcima, postotak najčešćih pozicija unutar tvrtke, lokacije sjedišta tvrtki i njezinih ureda, odnosno popis sadašnjih, prošlih i bivših zaposlenika. LinkedIn dakle možemo koristiti kao alat za komunikaciju sa svojim sadašnjim, a posebice bivšim kolegama i suradnicima. Nadamo se da smo vas uspjeli zainteresirati za ovu rastuću društvenu mrežu i želimo vam puno uspjeha u pronalaženju željenog posla.

Link za pristup LinkedIn stranici: http://www.linkedin.com/

38


Slika 29. Početna stranica LinkedIn-a

Preuzeto sa: www.linkedin.com na 24.10.2012.

Glavna razlika između e-portfolia i LinkedIn-a je u tome što e-portfolio svoje usluge nudi studentima, nastavnicima, pojedincima, skupinama i institucijama bez obzira na njihove godine, potrebe, znanja ili vještine; dok je LinkedIn društvena mreža koja poglavito okuplja ljude koji traže posao ili institucije koje traže zaposlenike.

39


9.2. Google plus

Google plus u suštini je društvena mreža koja ima mnogo sličnosti s Facebookom. Prvo s čime su se korisnici upoznali jest „Stream“. Poput Facebookovog „news feeda“ on omogućava

dijeljenje

fotografija,

videa,

linkova

i

lokacija

s

prijateljima.

Prvu razliku donosi nam alat Circles. Ideja Google plusa razlikuje se od Facebookove jer korisnik u suštini svoje objave neće dijeliti s masom ljudi, već s određenim društvenim skupinama, krugovima, što će omogućiti ovaj alat. Google u Circlesu, kao pregledniku kontakata

vidi

prednost

nad

Facebookom

i

Twitterom.

Prednost Google vidi i u alatu Hangouts, grupnom chatu koji će korisnicima omogućiti jednostavnu komunikaciju s prijateljima, odnosno krugovima. Dosadašnji servisi uglavnom su zahtijevali odobrenje druge strane kako bi se uspostavila video veza. Umjesto dosadašnjeg slanja zahtjeva za stupanje u video chat dovoljno će biti odabrati „start a hangout“. Također, sustav će obavijestiti ostale prijatelje iz društvenog kruga koji će se također moći priključiti pa će nastati grupni online razgovor.U razgovoru može sudjelovati čak deset ljudi. U Googleu su si dali zadatak potaknuti korisnike na korištenje video chata u mjeri u kojoj primjerice koriste danas Facebookov chat.. Dakle, ukoliko ga korisnici prihvate, video bi trebao činiti razliku. Spontani video poziv trebao bi zamijeniti sadašnje spontano javljanje nekome na chat. Sljedeći važan alat je Sparks. On traži video zapise i članke za koje smatra da bi korisniku mogli biti zanimljivi. U suštini, on će prema vašim afinitetima tražiti ono što vas zanima, prema onom što najčešće tražite.

Link za pristup Google plus stranici: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=oz&continue=https://plus.google.com/?gp src%3Dgplp0&hl=hr

40


Slika 30. Početna stranica Google plus-a

Preuzeto sa: https://plus.google.com na 24.10.2012.

Glavna razlika između e-portfolia i Google plus društvene mreže je u tome što Google plus putem svoje opcije Hangouts nudi mogućnost komunikacije video pozivom, dok e-portfolio nema opciju video chata ili pak video konferencije.

41


9.3. Facebook

Facebook je socijalna mreža sačinjena od mnoštva raznolikih mreža poput mreža škola, fakulteta, tvrtki i regija koja vam omogućava da se povežete sa prijateljima, obitelji, prijateljima koji rade, koji studiraju i ljudima koji žive oko vas. Facebook možete koristiti kako biste ostali u kontaktu sa obitelji, kolegama, prijateljima, poznanicima, kako biste se upoznali sa novim ljudima koje do sada niste poznavali, a sličnih ste razmišljanja, studirate na istom fakultetu, radite sličan posao, živite u istom gradu. Na facebook-u možete pohraniti neograničeni broj slika, kreirati svoje albume, pokazati ih svojim prijateljima, pogledati njihove… Svatko se može pridružiti ovom uistinu velikom virtualnom svijetu prepunom ljudi, facebook je u potpunosti besplatan, tako da se besplatno možete pridružiti ovoj zajednici koja danas broji više od 400 milijuna aktivnih korisnika. Kako biste se registrirali sve što vam treba je vaša važeća e-mail adresa, ako se želite povezati s vašim prijateljima sa fakulteta, škole ili posla, registrirajte se na facebook vašom e-mail adresom sa fakulteta, posla ili škole. Jednom, kada se registrirate i prijavite pridružite se mreži države, grada, regije kojoj pripadate kako biste se povezali sa ljudima iz vašeg okruženja i nučili više o tim ljudima. Kako biste zaštitili svoju privatnost, facebook pruža mogućnost kontrole nad sadržajem koji ste kreirali, ovo zapravo znači da u svakom trenutku vi određujete tko smije i što vidjeti o vama na vašem profilu. Link za pristup Facebook stranici: http://www.facebook.com/

42


Slika 31. Početna stranica Facebook-a

Preuzeto sa: www.facebook.com na 24.10.2012.

Glavna razlika između e-portfolia i Facebook-a je u činjenici da je e-portfolio više usmjeren ka učenju, stjecanju novih vještina i prezentiranju istih dok je facebook stranica za socijalno umrežavanje i svakodnevnu komunikaciju između obitelji, prijatelja, poznanika itd.

9.4. Twitter Twitter kao vrsta ili žanr društvenoga softvera jest klasificiran kao microblogging platforma. Što je microblogging? Dakle, u ovom slučaju govorimo o pomaku u odnosu na klasično pisanje bloga. Korisnici microblogging platforme pišu kraće postove i u skladu s time i češće ažuriraju svoje statuse.

Prema tome iz istih razloga zbog kojih smo pisali blog ćemo

vjerojatno i koristiti neku microblogging platformu. Dakle, dijelit ćemo neke naše osobne događaje, mišljenja ili komentare, promovirati svoj rad i sl. Twitter kao socijalna mreža ima sljedeće značajke: 1) stvaranja javnih ili privatnih korisničkih profila unutar samoga sustava, 2) stvaranja vlastitih grupa kontakata (jedan na jedan, jedan na više ili više na jedan, više na više) s kojima korisnik u određenoj mjeri dijele zajedničke interese, 3.) pregledavanje statusa vlastitih grupa kontakata ili onih kreiranih unutar sustava. Twitter zadovoljava ove kriterije. Link za pristup Twitter stranici : https://twitter.com/

43


Slika 32. Početna stranica Twitter-a

Preuzeto sa https://twitter.com na 24.10.2012.

Glavna razlika između e-portfolia i Twitter-a je u činjenici da Twitter koristimo u većini slučajeva iz vlastite razonode te učestalo objavljujemo nove „statuseve“ ili pišemo blogove o događajima koji su nam se desili ili situacijama u kojima smo se našli, dok e-portfolio posjećujemo u svrhe učenja, širenja vlastitih horizonata i profesionalnog usavršavanja.

9.5. Skype Skype je poznati instant messaging program, tj. program za brzo internetsko dopisivanje. Preko njega je moguće komunicirati pisanim porukama, internetskim pozivima i telefonskim pozivima. Također, moguće je pokretati i video pozive. Moguća je i razmjena podataka (datoteka), slanje kontakata, slanje novca na račun, mijenjanje izgleda prozora, mijenjanje slike za prikaz, mijenjanje zvukova i još mnogo toga. Neželjeni kontakti mogu biti izbrisani. Microsoft je 2012. objavio kako Skype ima više od 280 milijuna korisnika širom svijeta. Link

za

pristup

Skype

stranici:

http://www.skype.com/intl/en/home

44


Slika 33. Početna stranica Skype-a

Preuzeto sa: www.skype.com na 24.10.2012.

Glavna razlika između e-portfolia i Skype-a je u tome što e-portfolio nudi mogućnost pisanja blogova i kreiranja vlastitih planova koji su vidljivi ostalim korisnicima e-portfolia dok Skype nudi telekomunikacijske usluge poziva ( s videom i bez njega) i dijeljenja dokumenta ali ne i objavljivanje istih.

45


10. Pozitivne vs. negativne strane Tablica 1. Pozitivne i negativne strane E-portfolia

Pozitivno

Negativno

mogućnost e-učenja

gubitak fizičkog kontakta između studenta i nastavnika

povezivanje s institucijama radi pronalaska posla

nedovoljna promocija i oglašavanje same stranice

objavljivanje vlastitih radova

nedovoljna osvještenost ljudi i upotreba e-učenja

mogućnost planiranja i organizacije

iskrivljena percepcija o sustavu

komuniciranje s ostalim korisnicima

potreba za elektroničkim identitetom

formiranje grupa i osnivanje foruma za rasprave

lošiji dizajn i grafika stranice

vođenje dnevnika

nepostojanje chata i video konferencija

izrada vlastite stranice

uporaba sustava vs. komunikacija uživo

prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika itd. stjecanje i usavršavanje informatičkih vještina

nedovoljna rasprostranjenost loša modernizacija 46


11. SWOT analiza Tablica 2. SWOT analiza E-portfolia

Snage

Slabosti

- mogućnost e-učenja, - nova tehnologija, - obrazovanje, - iskustvo, - fleksibilnost

- telekomunikacija, - slaba informiranost i neznanje, - loš dizajn i grafika, - dugotrajan proces same prijave, - nedovoljna usklađenost s pojedinim temama

Prilike

Prijetnje

- proširenje samog sustava, - bolja i „agresivnija“ promocija, - poboljšanje opcija sustava, - uvođenje video konferencije i samog chata, - edukacija o sustavu

- preuzimanja od strane konkurenata, - modernizacija sustava, - razvijanje drugih, boljih sustava za e-učenje - potencijalno naplaćivanje korištenja sustava za e- učenje

47


12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost Korištenje e-portfolia je besplatno za sve korisnike, kako za studente, tako i za nastavnike i institucije. Sustav e-portfolio financira se iz Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s portugalskim Sveučilištem u Portu. Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu želi potaknuti uvođenje e-portfolija kao nastavne aktivnosti u obrazovni proces, educirati nastavnike za rad s e-portfolio sustavom i upoznati s njegovim mogućnostima. U sklopu e-portfolia korisnicima se nudi korištenje sustava za e-učenje Merlin koji je također besplatan a nudi izvođenje kolegija sveučilišnih studija uz primjenu tehnologija e-učenja.. Uporabom stranice Alexa nije bilo moguće prikupiti podatke za e-portfolio jer nema dovoljno podataka. Slika 34. Pokazatelji uspješnosti za E-portfolio

Preuzeto sa: www.alexa.com na dan 24.10.2012.

Međutim, moguće je prikupiti podatke za stranicu srce.hr koja direktno nudi opciju e-učenja pa samim time i e-porfolia. Statistički podaci za srce.hr, koji se primarno dobivaju podjelom posjetitelja i pregleda stranice, na globalnoj razini iznose 338,128 u zadnja tri mjeseca, dok u Hrvatskoj iznose 527. Čak 61% ukupnih posjeta čine stanovnici Hrvatske, a sama stranica je najpopularnija u glavnome gradu Hrvatske Zagrebu gdje je rangirana rednim brojem 409 od ukupnog broja svih korištenih i aktivnih Web servisa u Hrvatskoj.

48


13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti 13.1. Razvoj Web servisa e-portfolio u budućnosti E-portfolio svojim korisnicima nudi mogućnost e-učenja koje ima veliki potencijal kao jedan od modernijih oblika studiranja u budućnosti. Naravno, e-portfolio osim e-učenja nudi brojne druge opcije za vlastito napredovanje kako privatno tako i poslovno, no smatramo da u današnje vrijeme gdje društvene mreže doslovno niču kao „gljive poslije kiše“ njegova je prednost ipak u mogućnosti e-učenja. Internet tehnologija napreduje iz dana u dan a informatički neobrazovana osoba teško će „opstati“ u današnjem svijetu, stoga za očekivat je da ćemo jednoga dana studirati, učiti ili pohađati tečajeve putem interneta i Web servisa poput e-portfolia. Smatramo da u budućnosti e-portfolio može ponuditi još više te proširiti paletu usluga čim će dovesti do povećanja zadovoljstva svih korisnika u sustavu. Veliki iskorak bila bi nadogradnja sustava u vidu opcije chata, čime bi komunikacija između sudionika bila brža, jednostavnija i efikasnija; te aplikacija koja podržava video razgovore ili konferencije, čime bi prijenos podataka i iznošenje istih bilo uvelike olakšano svim sudionicima uključenim u razgovor. Već sada e-portfolio pomaže kako studentima, tako i nastavnicima ali i institucijama u promicanju vlastitih vještina, kompetencija, preferencija i znanja, no s napretkom tehnologije koja se dešava svakodnevno potrebno je svaki Web servis, pa tako i eportfolio, nadograđivati sukladno trendovima na globalnoj razini. Nastavnicima bi ovaj oblik učenja olakšao samo održavanja nastave te ga učinio interaktivnijim i zabavnijim što bi studente potaklo na veću aktivnost i participaciju u nastavi. E-portfolio je na dobrom tragu da zaista postane novi oblik učenja koji kombinira tradicionalne oblike učenja sa ovim novim i modernim elektronskim oblicima učenja. Uzevši u obzir razvoj ne samo tehnologije, nego i same svijesti o snazi interneta i društvenih mreža normalno je za očekivat da ćemo u budućnosti studirati putem interneta a e-portfolio nam nudi upravo to- novi i moderniji oblik studiranja, ali i učenja.

49


13.2. Moguća poboljšanja i funkcionalnosti Web servisa e-portfolio Moguća poboljšanja se prvenstveno očituju u educiranju zaposlenika o prednostima koje eportfolio nudi. Većina ljudi nije upoznata sa prednostima koje e-portfolio posjeduje i alternativnim rješenjima koja su nam svakodnevno dostupna korištenjem ovakvog Web servisa. E-portfolio već sada nudi brojne opcije i za studente i za nastavnike i za institucije ali nekako institucije zaostaju po samim mogućnostima koje su im na raspologanju za povećanje produktivnosti i uspješnosti njihovog poslovanja, pa bi svakako trebalo dodati opcije poput video konferencija ili možda mogućnosti kontaktiranja institucija od strane ostalih korisnika. Opcijom umrežavanja institucija s istim interesom pospiješilo bi interakciju i poslovanje umreženih institucija i njima omogućilo uspiješnije poslovanje a ostalim korisnicima lakši pregled i pristup željenim informacijama. Još jedno od mogućih poboljšanja predstavlja opcija promocije poduzeća putem e-portfolia što bi im potencijalno urodilo povećanjem klijentele i većom potražnjom za njihovim proizvodima ili uslugama, a ostalim korisnicima bi pomoglo u potrazi za željenom uslugom ili proizvodom. E-portfolio je na dobrom tragu da svojim korisnicima pruži sve što traže i kompletnu paletu usluga kada je poslovna komunikacija i profesionalno usavršavanje u pitanju, ali uz par preinaka i inovacija, mogla bi zauzeti znatno višu poziciju od one na kojoj se sada nalazi.

50


14. Zaključak Obradom Web servisa E-portfolio lako je zaključiti da je ovaj moderan, suvremen i elektronički oblik učenja napredan oblik kako studiranja tako i nastavničke komunikacije sa studentima, ali i novih mogućnosti oglašavanja institucija te pronalaska mladih i zainteresiranih osoba za njihovo poslovanje. E-portfolio u svakom pogledu predstavlja učenje 21. stoljeća, studiranje iz udobnosti vlastitog doma, lakša evidencija nastavnika o sudjelovanju i aktivnostima njihovih studenata u nastavi, te na kraju mogućnost koja se nudi isključivo ovim alternativnim načinom studiranja a to je pristup informacijama o poduzeću od interesa te mogućnost stupanja u kontakt s istima, a sve s ciljem prilike za stažiranje ili možda jednoga dana zaposlenja u željenom poduzeću. E-portfolio predstavlja kompleksan ali istovremeno jednostavan za uporabu Web servis, čiji je primarni cilj zadovoljavanje više segmenata korisnika te njihova međusobna interakcija, putem blogova, dnevnika, foruma ili brojnih drugih oblika komunikacije. Jednostavan način za prezentaciju radova, projekata, vlastitih ambicija, ciljeva, mogućnost izrade životopisa i brojnih drugih aplikacija putem kojih se svakom pojedincu nudi opcija educiranja, istraživanja, objavljivanja, izrade, komunikacije, doticaja te informacija o svemu što ih zanima. U vremenu u kojem živimo, gdje tehnologija i predstavlja okosnicu naših života, a internet ima sve veću i važniju ulogu ne samo u skraćivanju slobodnog vremena pojedinaca već u obavljanju poslova te studiranju. Danas brojni studenti svoje studentske obaveze obavljaju virtualno, putem platformi za e-učenje te na taj način predstavljaju e-učenje, a samim time i Web servis obrađen u ovom seminarskom radu, kao nov i alternativan način studiranja, poslovne komunikacije i interakcije između više skupina ljudi koji jedni drugima pružaju međusobnu podršku u onome što ih zanima.

51


15. Literatura 1. Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar: http://www.srce.unizg.hr/proizvodi-i-usluge/obrazovanje/centar-za-e-ucenje/eportfolio/ 2. Merlin sustav za e-učenje: http://merlin.srce.hr/2012-2013/ 3. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007. – 2010., Sveučilište u Zagrebu. 2007., http://www.unizg.hr/nastava_studenti/strategija_eucenja.html 4. Mahara open source eportfolios: http://www.mahara.org 5. Open Source Software K12 Home: http://www.k12opensource.org/spdc/moofolio/moofolio.html 6. Exabis e-portfolio block – MoodleDocs: http://docs.moodle.org/en/Exabis_e-portfolio_block 7. Lorenzo George, Ittelson John, 2005.: An Overview of E-portfolios: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf 8. Soeiro Alfredo, 2008.: The Experience of E-portfolops in Student Learning Objectives, Bologna Seminar. Porto. Portugal 9. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007. – 2010., Sveučilište u Zagrebu. 2007., http://www.unizg.hr/nastava_studenti/strategija_eucenja.html

52


15.1. Popis slika

53


15.2. Popis tablica

54


16. Životopisi

55


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Starić Barbara Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska +385 12435145

Broj mobilnog telefona:

+385 989121695

barbara.staric@hotmail.com Hrvatsko 20.12.1990 Žensko

Željeno zaposlenje/ Menadžer zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01.06.2012. – 10.10.2012. Prodavačica u Zari Prodaja

Ime i adresa poslodavca

Zara Hrvatska d.o.o, Ilica 30, 10 000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Prodaja

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01.06.2011. – 01.10.2011. Pospremačica Održavanje prostora Hrvatskog narodnog kazališta

Ime i adresa poslodavca

Hrvatsko narodno kazalište, Trg Maršala Tita 15, 10 000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Održavanje

Datumi

01.07.2010. – 30.09.2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Konobarica, recepcionarka

Glavni poslovi i odgovornosti

Konobarenje i rad na recepciji

Ime i adresa poslodavca

Kamp Jure Makarska, Ivana Gorana Kovačića bb, 21 300 Makarska

Vrsta djelatnosti ili sektor

Turizam

Datumi

01.07.2009. – 03.10.2009.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnica u administraciji

Glavni poslovi i odgovornosti

Odnosi s kupcima, administrativni poslovi

Ime i adresa poslodavca

Essentia obrt ekoloških proizvoda, Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Prodaja ekoloških proizvoda

56


Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Od srpnja 2009 do danas Student preddiplomskog studija Poslovne ekonomije Općeobrazovni -Engleski jezik, Matematika, Statistika Strukovni -Ekonomija, Mikroekonomija, Makroekonomija, Računovodstvo, Tregovačko pravo, Menadžment, Financije, Marketing Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Od rujna 2005 to srpanj 2009 Jezična gimnazija Općeobrazovni -Hrvatski jezik, Engleski jezik, Španjolski jezik, Francuski jezik, Matematika / ISCED klasifikacija: Level IV. Post-secondary non-tertiary education Nacionalna klasifikacija: Level IV. Srednja stručna sprema

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Engleski

C2

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

Njemački

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

Francuski

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik

Španjolski

B2 Napredni korisnik B2 Napredni korisnik B2 Napredni korisnik B2 Napredni korisnik B2 Napredni korisnik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

- Komunikacijske sposobnosti stečene studijem i radom - Prodajne sposobnosti stečene radom u obrtu Essentia i Zara Hrvatska d.o.o - Timski duh stečen i razvijen tijekom studija, seminara i treninga - Smisao za organizaciju papirologije i dokumenata - Smisao za organiziranje zadataka i obaveza - Smisao za vođenje stečen tijekom studija i seminara

57


Računalne vještine i kompetencije

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i

Izvrsna komanda Microsoft Office™ paketom (Word™, Excel™ and PowerPoint™)

Slikanje

Fitness, joga

kompetencije Vozačka dozvola

Dodatne informacije

Vozačka dozvola B kategorije Preporuke na zahtjev (profesori na fakultetu)

58


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Cepić Sanela M.Matošeca 2, 10 090, Zagreb, Republika Hrvatska +385 1 37 33 241

Broj mobilnog telefona:

+385 992008553

nella.cepic@gmail.com Hrvatsko 22.06.1989 Žensko

Željeno zaposlenje/ Računovođa / Revizor zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01.07.2012-01.09.2012. Pomoćnica u administraciji Administrativni poslovi

Ime i adresa poslodavca

Cimss d.o.o., P.P.Njegoša 16, Prijedor, BIH

Vrsta djelatnosti ili sektor

Proizvodnja i izvoz stolica

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Od srpnja 2009 do danas Studentica sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije Općeobrazovni -Engleski jezik, Matematika, Statistika Strukovni -Ekonomija, Mikroekonomija, Markoekonomija, Računovodstvo, Tregovačko pravo, Menadžment, Financije Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Od rujna 2004 do srpanj 2008 Opća gimnazija Općeobrazovni -Hrvatski jezik, Engleski jezik, Njemački jezik, Matematika

59


Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb, 10 090, Republika Hrvatska Srednja stručna sprema

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Engleski Njemački

C2

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Računalne vještine i kompetencije

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Dodatne informacije

- Komunikacijske sposobnosti stečene studijem - Timski duh stečen i razvijen tijekom studija, seminara i treninga

- Smisao za organizaciju papirologije i dokumenata - Smisao za organiziranje zadataka i obaveza - Smisao za snalažanje u novonastalim situacijama Izvrsna komanda Microsoft Office™ paketom (Word™, Excel™ and PowerPoint™)

Sviranje klavira

Fitness Vozačka dozvola B kategorije Preporuke na zahtjev (profesori na fakultetu)

60


17. Sažetak

E-portfolio je sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava studenata, nastavnika i ustanova. Sastoji se od skupa radova u digitalnom obliku kojima se dokumentiraju ideje, aktivnosti i postignuća. E-portfolio je alat koji daje i nastavnicima i studentima mogućnost prikazivanja svoga razvoja, stečenih vještina, omogućavajući izražavanje svojih misli raznim zainteresiranim stranama (roditelji, potencijalni zaposlenici, kolege studenti i nastavnici). Primarna funkcionalnost e-portfolia je e-učenje, koje svakom studentu, pojedincu, skupini ili ustanovi omogućava prezentiranje i evidentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava.

Razne su

mogućnosti kako za studente tako i za nastavnike i institucije, kao npr: izrada osobne stranice, izrada vlastitog plana studiranja, obaveza, ciljeva, korištenje foruma, izrada životopisa kojim se svaki student predstavlja budućim poslodavcima, prikazivanje aktivnosti na razini cijele ustanove, uvrštavanje e-portfolia kao obrazovne aktivnosti u nastavu, korištenje e-portfolia za kritičke osvrte i razmišljanja, kreiranje grupa, dokumentiranje svojih postignuća i napredovanja, i tako dalje. Od e-portfolia se očekuje da pomogne studentima u ostvarivanju mobilnosti tijekom studija te da olakša njihovo zapošljavanje i početak profesionalne karijere. Korištenjem platforme za e-učenje razvijaju se vještine i kompetencije svakog pojedinca bez potrebe za napuštanjem udobnosti vlastitog doma. On na jednostavan i brz način dokumentira i reproducira ideje, aktivnosti i postignuća.

Sustav za e-portfolio dostupan je: 

izravno na adresi: http://merlin.srce.hr/eportfolio.

preko sustava za e-učenje Merlin na adresi http://merlin.srce.hr.

61


SADRŽAJ O autorima Kratak opis E-portfolia

Registracija na E-portfolio .

Cepić Sanela Starić Barbara

O AUTORIMA Cepić Sanela

Funkcionalnosti E-portfolia Pozitivne i negativne strane E-portfolia

http://merlin.srce.hr/eportfolio

Starić Barbara

22.06.1989 20.12.1990. Studentice IV. godine Poslovne ekonomije Računovođa/Revizor Menadžer

Kratak opis Web servisa E-portfolio je sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava. Sastoji se od skupa radova u digitalnom obliku kojima se dokumentiraju ideje, aktivnosti i postignuća. Uporaba digitalne tehnologije omogućava prikupljanje i organizaciju sadržaja u portfoliju u više različitih medijskih oblika (audio, video, grafika, tekst).E-portfolio može biti privatan ili ga se može objaviti. Uspostavljanje i poticanje uporabe e-portfolio sustava jedan je od ciljeva Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu.

Registracija na E-portfolio Sustav e-portfolio dostupan je: 1. izravno na adresi: http://merlin.srce.hr/eportfolio 2. preko sustava za e-učenje Merlin na adresi: http://merlin.srce.hr.

62


Za prijavu je potreban elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr koju svaki redovan student može zatražiti u informatičkom centru svoga fakulteta.

Funkcionalnosti: E-portfolio za studente u prvome planu nudi:  izradu osobne stranice  izradu vlastitog plana studiranja, obaveza, ciljeva  prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika, razmišljanja  mogućnost podijele iskustava, razmišljanja i informacija s drugima studentima  korištenje foruma  izradu životopisa kojim se svaki student predstavlja budućim poslodavcima.

Prozor za upis korisničkih podataka za prijavu u sustav

Za nastavnike e-portfolio nudi opcije slične studentskim opcijama ali ih dodatno proširuje mogućnošću osnivanja grupa, radnih skupina te pokretanja projekata. Neke od nastavničkih opcija su:  izrada osobne stranice  uvrštavanje e-portfolia kao obrazovne aktivnosti u nastavu  korištenje e-portfolia za kritičke osvrte i razmišljanja  kreirajte portfolia za zajedničke radne skupine i projekte  kreiranje grupa  dokumentiranje svojih postignuća i napredovanja.

63


Izrada osobne stranice Na kraju, ali ne i manje važne, su mogućnosti koje se nude institucijama: predstavljanje svoje institucije kroz odabir studentskih i nastavničkih radova i projekata prikazivanje aktivnosti na razini cijele ustanove.

• Kartica Content (sadržaj) sadrži polja za unos osobnih podataka, kontakt informacija, informacija o iskustvu, kvalifikacijama, obrazovanju, karijeri i dosadašnjem radu. Korisnik može unijeti ime i sliku koju želi rabiti unutar sustava e-portfolio, a uneseni podaci u ovoj kartici mogu se uporabiti prilikom izrade stranice. Svi podaci mogu se dodavati, brisati te naknadno uređivati.

Unos planova: • Kartica Plans (planovi) namijenjena je korisnicima za unos planiranih radnji, npr. student može planirati polaganje ispita, kolokvija, izradu seminarskih radova, razna putovanja i stručna usavršavanja. Sadrži popis planova koje je korisnik izradio. U svakom trenutku omogućeno je dodavanje, uređivanje i brisanje planova. • Novi plan se dodaje odabirom: • Content → Plans → New plan

Prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika, razmišljanja itd. • Na kartici Content uporabom naredbe Upload file (postavljanje datoteke) postavljaju se nove datoteke u eportfolio: • Content → Files → Upload file. • Nakon potvrđivanja polja Upload file moguće je datoteku postaviti na sustav. Pomoću dugmeta Browse pretražuje se lokalno računalo te nakon što se odabere datoteka potrebno je svoj odabir potvrditi dugmetom Open kako bi se datoteka prenijela na sustav. U polju Create folder (izrada mape) upisivanjem naziva mape i odabirom dugmeta Create folder izrađuje se mapa. Omogućeno je izravno postavljanje datoteka u željenu mapu te premještanje datoteka i mapa pomoću Drag&Drop funkcije (odvuci i pusti). Datoteke vrste .zip mogu se raspakirati odabirom poveznice Unzip.

64


Mogućnost podjele iskustava, razmišljanja i informacija putem dnevnika Dnevnik omogućava unos vlastitog iskustva, stavova, komentara i interesa. Nastavnik može voditi dnevnik u kojem iznosi svoja očekivanja, inovacije i saznanja u vezi svog kolegija i na taj način dodatno informirati studente o kolegiju. Npr. nastavnik može studentima zadati praktični zadatak koji trebaju riješiti te to rješenje predati kroz dnevnik. U dnevniku student može napisati detaljno svaki korak svoga rada na zadatku, od ideje za rješenje, postupka zadatka, utrošenog vremena na razradu ideje, stručne literature koju je koristio te koliko su mu pomogli prijašnji kolegiji za rješavanje zadatka. Takva iscrpna rješenja složenih zadataka mogu poslužiti drugim studentima za jednostavnije i brže učenje sadržaja kolegija. Izrađeni dnevnici vidljivi su samo vlasniku dnevnika, a ako se sadržaj dnevnika postavi na stranicu pomoću blokova postaje vidljiv svima koji imaju pravo pristupa toj stranici

• Journal pojavljuje se samo jedan dnevnik, a ako korisnik želi izraditi više dnevnika unutar ove kartice potrebno je odabrati u gornjem desnom uglu sučelja poveznicu Settings te u kartici My Account uključiti mogućnost Enable multiple blogs (omogući više blogova). Novi dnevnik se izrađuje odabirom naredbe Content → Journal → Create journal (dodaj dnevnik). Za izradu dnevnika potrebno je popuniti polje Title (naslov) i odabrati dugme Create Journal (izradi dnevnik). Korisnik može prema potrebi napisati opis dnevnika u polje Description (opis). Postoji nekoliko mogućnosti za uređivanje dnevnika: • Settings (postavke) – promjena naziva, opisa i ključnih riječi dnevnika, • Delete (brisanje) – brisanje odabranog dnevnika, • New Post (novi zapis) – dodavanje novog zapisa u dnevnik. Prilikom unosa zapisa u dnevnik omogućeno je dodavanje datoteke u polju Attachments (privitak) odabirom dugmeta Add a File (dodaj datoteku). • Za spremanje promjena je potrebno odabrati dugme Save entry.

Osnivanje grupa • Funkcija skupine je da komunikacijom i kolaboracijom povezuje svoje članove. Korisnici unutar skupine mogu biti povezani zajedničkim projektom, interesom ili zadatkom. Svaki korisnik sustava e-portfolio može izraditi skupinu sljedećom naredbom: • Groups → My Groups → Create Group (izradi skupinu).

65


Prilikom stvaranja skupine, potrebno je upisati naziv skupine te odabrati jedan od tri načina na koji ostali korisnici mogu postati članovi skupine:  Open Membership – bilo koji korisnik može postati član skupine,  Request Membership – korisnici šalju zahtjev za pridruživanjem i vlasnik skupine odlučuje hoće li prihvatiti ili odbiti njihov zahtjev,  Invite Only – samo korisnici kojima se pošalje pozivnica mogu se pridružiti skupini

Korištenje foruma: Za korištenje foruma moramo kreirati svoju grupu unutar koje ćemo koristit forum.

 Na kartici Forums novi se forum izrađuje odabirom dugmeta New forum (novi forum). Prilikom uređivanja foruma potrebno je upisati naziv i opis foruma te prema potrebi odrediti moderatora foruma i mjesto u redoslijedu postojećih foruma.  Nova se tema dodaje u forum pomoću dugmeta New topic (nova tema).  Izborom dugmeta Subscribe / Unsubscribe to forum (primanje / ne primanje izvještaja) korisnik odlučuje želi li primati izvještaje o aktivnosti s pojedinog foruma.  Padajući izbornik ispod popisa tema foruma omogućava adminu skupine i moderatoru foruma dodavanje neke od aktivnosti odabranoj temi:

 Sticky – označena tema pojavit će se na vrhu svake stranice,  Unsticky – označena tema bit će smještena na dno popisa tema foruma,  Close – vlasnik foruma i moderator jedini imaju mogućnost slati poruke unutar teme,  Open – svi članovi skupine imaju pravo slati poruke u toj temi.

 Ostalim članovima skupine su u padajućem izborniku ponuđene mogućnosti Subscribe i Unsubscribe. Potrebno je odabir teme potvrditi dugmetom Update selected topics (osvježi odabrane teme).

Izrada životopisa Kartica Résumé (životopis) namijenjena je izradi sažetaka ili cijelog životopisa. Korisnik može unijeti svoje osobne podatke te podatke o radnom iskustvu, školovanju, postignućima, ciljevima, vještinama, planovima i interesima. Nakon unesenih promjena potrebno je odabrati dugme Save (spremi) kako bi promjene ostale sačuvane. Pojedini podaci iz kartice Résumé bit će vidljivi drugima korisnicima ako se prilikom izrade stranice pomoću blokova iz skupine Profile uključe u sadržaj stranice.

66


Ova kartica sastoji se od sljedećih kartica  Introduction (predstavljanje) :  Cover Letter (popratno pismo.  Personal Information (osobni podaci)  Education & Employment (obrazovanje i radno iskustvo).  Achievements (postignuća)  Goals (ciljevi)  Skills (vještine)  Interests (interesi)

Pozitivne vs. Negativne strane Pozitivno

Negativno

mogućnost e-učenja

gubitak fizičkog kontakta između studenta i nastavnika

povezivanje s institucijama radi pronalaska posla

nedovoljna promocija i oglašavanje same stranice

objavljivanje vlastitih radova

nedovoljna osvještenost ljudi i upotreba e-učenja

mogućnost planiranja i organizacije

iskrivljena percepcija o sustavu

komuniciranje s ostalim korisnicima

potreba za elektroničkim identitetom

formiranje grupa i osnivanje foruma za rasprave

lošiji dizajn i grafika stranice

vođenje dnevnika

nepostojanje chata i video konferencija

izrada vlastite stranice

uporaba sustava vs. komunikacija uživo

prikupljanje radova, projekata, dokumenata, slika itd. stjecanje i usavršavanje informatičkih vještina

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI!!

P I T A NJ A ?

-

67

89_staric_cepic_www.merlin.srce.hr/eportfolio  

Barbara Starić i Sanela Cepić

89_staric_cepic_www.merlin.srce.hr/eportfolio  

Barbara Starić i Sanela Cepić

Advertisement