Page 1


“ความเป็นจริง และ ข้อเท็จจริง”


สังคมอันเสื่อมโทรมเน่าเฟะ โลกใกล้ที่จะต่ําลงไปจากศีลธรรมอย่างเห็นได้ชัด ข่าวที่ออกคึก โครม มีแต่ข่าวที่สะเทือนใจหดหู่ เช่น เด็กใช้ความรุนแรง พระเล่นยา เด็กนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย เยาวชนเล่นยาเสพติด ข่มขืน และอื่นๆอีกมากมายเรื่องที่กล่าวมานี้ ล้วนมีความสําคัญพอๆกับ การเมืองบ้านเรา แต่ไม่มีใครรับรู้รับฟังและสนใจ เพราะทุกคนต่างคิดว่า เรื่องที่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเรา เราทุกคนจึงเมินเฉย แต่หากเราคิดต่างกลับกัน ให้ความสําคัญกับมัน รับรู้ รับฟังเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วนํามาเป็นเกาะป้องกัน ให้กับตัวเราและคนรอบตัวเรา และเราก็สามารถที่จะ ปลูกฝังความคิดนี้ โดยการที่จะสื่อออกมาจากภาพถ่ายที่ผมกําลังจะทําเกี่ยวกับเรื่อง “สังคม ความเป็น จริงและข้อเท็จจริง” เพื่อว่าคนที่มาดูจะได้แนวคิดที่ได้ข้อคิด ในด้านศีลธรรม ว่าสังคมเอนไปด้านใด เพื่อที่ว่าทุกคนจะรับมือกับมัน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแนวความคิดแนวความคิดได้มาจากการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ และได้ไปเห็นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคม ของไทเรา แต่มันก็มีไปแล้ว จึงอยากให้ความรู้สึก อารมณ์ ช่วงที่อ่านข่าวแล้วเจอข่าวที่ไม่ดีนั้นสื่อออกมาให้คนได้เสพ อารมณ์นั้นๆ อยากให้รู้ว่า “เราทุกคนกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ ทําไมปล่อยให้สังคมเป็น อย่างนี้”


หน้าที่ของ “นักเรียน นักศึกษา”


หน้าที่ของ “การมี การมีสัมมาคารวะ”


หน้าที่ของ “เยาวชน”


หน้าาของ ที่ของ“ความสั “ความสั หน้ มพัมนพัธ์น”ธ์”


หน้าที่ของคนเรา

“คืออะไร?”


ถ้าทุกวันยังเป็นเช่นนี้?


...NEXT PROJECT


“Evolution”


การพัฒนาของเทคโนโลยี ในอดีดจนถึง ปัจจุบัน ความแตก ต่างที่อยากจะสื่อให้เห็นโดยการนำ�มารวมกันระหว่างเทคโนโลยีในอดีด และปัจจุบัน และมีอวัยวะส่วนมือที่ แสดงถึง การเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตของคนเรามากขึ้น นั้นเอง...


ความรู้ จินตนาการ ปฏิบัติ ผลงาน


“ความฝัน“


fineart  

fineart fotobook by suppadis kampai

fineart  

fineart fotobook by suppadis kampai

Advertisement