Page 1

S-video

S-Video Port (พอร์ต TV-Out)

S-Video Port (พอร์ต TV-Out) S-Video ย่อมาจาก Separate Video เป็นพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับสาย S-Video เพื่อรับ/ส่ง สัญญาณวิดีโอแบบอนาลอก โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาณ คือ ความสว่าง และสีเพื่อให้แสดงผลภาพจาก PC เพื่อไปปรากฏบนจอโทรทัศน์ สาย S-Video (Separate Video) บางทีเรียกว่า Y/C เป็นสายสัญญาณวิดีโอแบบอนาลอก ซึ่งใช้ ส่งผ่านสัญญาณ Video Data โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาณ ได้แก่ ความสว่างและสี (Brightness and Colour) และเหมาะสาหรับใช้กับ Standard Definition Video ที่มี Bandwidth 480i หรือ 576i ขั้วต่อของ สาย S-Video ที่เป็นมาตรฐาน ใช้กันทั่วไปจะเป็นแบบ 4-pin Mini-DIN connector โดย Pin 1 และ 2 เป็น สาย Ground Pin 3 คือ Y (Intensity / Luminance) และ Pin 4 คือ Colour(Chrominance)


VGA Port

VGA Port VGA ย่อมาจาก video graphics array (หนังสือบางเล่มว่า video gate array) ที่แปลว่า ขบวน ปรับภาพแบบวีดิทัศน์ หมายถึง มาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่ คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (reso- lution) ของจอนั้นสามารถกาหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกาหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA 256 สี VGA port เป็น Port ที่ส่งสัญญาณภาพเข้าสู่อุปกรณ์แสดงภาพ ภายนอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถึงแม้คุณภาพของภาพที่เป็นระบบสัญญาณอนาล็อก มีอุปกรณ์รองรับ มากที่สุดทาให้เป็นพอร์ตสาหรับต่อแสดงผลที่ได้รับ ความนิยมสูงสุด รองรับทั้งจอแบบ LCD CRT และ เครื่อง โปรเจ็คเตอร์


HDMI port

HDMI port HDMI ย่อมาจาก High-Definition Multimedia Interface หมายถึงการเชื่อมต่อโดยส่งข้อมูล แบบ Multimedia เช่น ข้อมูลภาพและเสียง เป็นต้น ในรูปแบบที่มีความละเอียดสูง และไม่มีการบีบอัดข้อมูล ทาให้ผลรับที่ได้มีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก ข้อมูลเสียง HDMI HDMI จะมีการส่งข้อมูลเสียงในระดับถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ และมีการ Sample แบบ 24 บิต ซึ่งเป็น ระดับเสียงเดียวกับที่ใช้ในระบบเดียว Dolby Digital ที่ใช้ตามโรงภาพยนตร์ที่เดียว ข้อมูลภาพ HDMI (แบ่งตาม เวอร์ชัน) HDMI เวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรก จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูลภาพอยู่ที่ 165 เมกะเฮิรตซ์ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียดสูงถึง 1080p ที่ 60 เฮิรตซ์ ได้ (WUXGA) แต่ถ้าต้องการความละเอียดที่สูงมากกว่านี้ก็จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน HDMI ที่มีเวอร์ชันใหม่มากขึ้น โดยบางรุ่นสามารถรอบรับ ได้ถึง 340 เมกะเฮิรตซ์ และมีสามารถส่งสัญญาณ ภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p (WQXGA) HDMI เวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรก จะมีความเร็ว ในการส่งสัญญาณข้อมูลภาพอยู่ที่ 165 เมกะเฮิรตซ์ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ ความละเอียดสูงถึง 1080p ที่ 60 เฮิรตซ์ ได้ (WUXGA) แต่ถ้าต้องการความละเอียดที่สูงมากกว่านี้ก็ จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน HDMI ที่มีเวอร์ชันใหม่มากขึ้น โดยบางรุ่นสามารถรอบรับ ได้ถึง 340 เมกะเฮิรตซ์ และมีสามารถส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียดระดับ 2560 x 1600p (WQXGA)


HDMI เวอร์ชัน 1.1 สามารถเพิ่มการส่งผ่านสัญญาณ Dolby Digital, DTS, และ DVD-Audio Surround Signals รวมทั้ง 7.1 Channels PCM Audio HDMI เวอร์ชัน 1.2 เพิ่มความสามารถการส่งผ่านสัญญาณ SACD แบบดิจิตอล HDMI เวอร์ชัน 1.3 เพิ่มความสามารถทางด้าน Audio และ Video อันเนื่องมาจากการพัฒนา BluRay Disc และ HD-DVD ซึง่ Version 1.3 สามารถส่งผ่าน Digital bitstreams สาหรับ High resolution audio format แบบใหม่ได้ รวมทั้งระบบ Dolby Digital Plus, Dolby True HD และ DTS-HD HDMI เวอร์ชัน 1.3a ปรับ ปรุงความสามารถทางด้าน Audio และ Video ขึ้นอีก โดยการเพิ่ม Bandwidth เพิ่มความสามารถในการส่่งผ่าน Color Depth ได้ถึง 48-bits และสามารถรองรับ Resolution ได้สูงกว่า 1080p HDMI เวอร์ชัน 1.4 มีการปรับปรุงให้มีความสามารถมากขึ้นทางด้านความเร็วแล้ว เพิ่มเครือข่าย ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง HDMI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่จาก อุปกรณ์ไร้สาย สนับสนุน เทคโนโลยี 3D ทั้ง Game และ Home Therter จนถึง 1080p อีกทั้งยัง สนับสนุนความละเอียดสูงสุดถึง ระดับ 4,096 x 2,160 pixel นั่นคือการแสดงผลที่มากขึ้นกว่าเดิม 4 เท่าในปัจจุบัน ..............................................................................................................................................................................

อ้างอิง

http://group.wunjun.com/pimchanok/topic/196505-5147 สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556 http://www.riverplus-ipc.com/ports.html สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556 http://www.telepart.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=11 97106

สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556

http://www.mc.co.th/posts/view/1260/hdmi-high-definition-multimedia-interface สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556 http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/vga สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2556

s video vga and hdmi  
s video vga and hdmi  
Advertisement