Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว ศุภลักษณ์ กิม้ เจริญ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 27 พ.ค. 56 28 พ.ค. 56 29 พ.ค. 56 30 พ.ค. 56 31 พ.ค 56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56 6 มิ.ย 56 7 มิ.ย 56 10 มิ.ย 56 11 มิ.ย 56 12 มิ.ย 56 13 มิ.ย 56 14 มิ.ย 56

เวลา 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 09.00-13.00 น. 09.00-13.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

กิจกรรม ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware

รวมชั่วโมง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


16 17 18 19 20 21 22 23

17 มิ.ย 56 18 มิ.ย 56 19 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 21 มิ.ย 56 26 พ.ย. 56 27 พ.ย. 56 28 พ.ค 56

08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-15.00 น. 11.00–18.00 น. 09.00-17.00 น.

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ศึกษาดูงานที่ photo fair ดูงานทีบ่ ริษทั เวสเทร์ น ดิจิตอล ดูงานทีร่ ายการ แบไต๋ ไฮเทค

4 4 4 4 4 7 7 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

24

21 ธ.ค 56

07.00-14.00 น.

จัดเตรียมทาโครงการบริการสอน dropbox และ

7

ภาพถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

2 2 8 8 8 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

Google Drive

25

22 ธ.ค 56

07.00-15.00 น.

จัดทาโครงการบริการสอน dropbox และ Google Drive

26 27 28 29 30 31

17 ก.พ 56 18 ก.พ 56 10 ต.ค 56 11 ต.ค 56 14 ต.ค 56 15 ต.ค 56

10.00 – 12.00 น. 10.00 – 12.00 น.

08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30 08.30-16.30

เข้ าคาบโครงการ เข้ าคาบโครงการ ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก


32 33 34 35

16 ต.ค 56 17 ต.ค 56 21 ม.ค 57 1 มี . ค 57

08.30-16.30 08.30-16.30 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก งานวัยใส อบรมระบบเครือข่ าย

8 8 8 4

รวม

181

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 28 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 29 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 30 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 31 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 3 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 4 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 5 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 6 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงและทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 7 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรเสนอและส่ งตรวจควำมถูกต้องของ บทที่ 1 ในโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โปรเจ็กต์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อทำโดยกำรออกแบบหน้ำลงทะเบี ย น หน้ำต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของชิ้ นงำน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 12 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจหน้ำเมนูหลักที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำม คืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 13 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรใส่ เนื้อเสี ยงลงไปในเนื่อหำบทเรี ยนที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 14 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำตกแต่งพื้นหลังให้มีควำมสวยงำมมำกขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 17 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ตำมคำแนะนำเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำร ว่ำควร ปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนพื้นหลังให้ดีข้ ึน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 18 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรวำงแผนและประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม C.A.I ในกำรทำ โปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องอุปกรณ์พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 19 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตรวจควำมคืบหน้ำทั้งหมดของกำรทำโปรแกรมให้อำจำรย์ดูดว้ ย ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 20 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยอำจำรย์ให้ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คในส่ วนของพื้นหลัง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค วันที่ 21 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจควำมคื บหน้ำทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรม ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้ โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่ ไบเทคบำงนำ วันที่ 26 พฤษศจิกำยน 2556 เวลา 08.00-15.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม เดินชมงำนแต่ละบูทเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ กล้องดิจิตอลแบบสมัยใหม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปเป็ นประสบกำรณ์ในอนำคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่บริ ษทั เวสเทร์น ดิจิตอล วันที่ 27 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 11.00 – 18.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม กำรผลิตฮาร์ ดดิสก์ การบรรจุ และได้ ร้ ูวา่ ก่อนที่จะส่งของมาจาหน่ายนัน้ ต้ องผ่านกระบวนการใดมาบ้ าง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรทำงำนเกี่ยวกับรำยละเอียดของกำรผลิตฮำร์ ดดิสก์มำกขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ดูงำนที่รำยกำร แบไต๋ ไฮเทค วันที่ 28 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 09.00 –17.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ดูเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่ทนั สมัย การใช้ งาน และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ นำไปใช้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันได้ และเป็ นควำมรู ้ไหมที่ไม่เคยเห็น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 21 ธันวำคม 2556 เวลา 07.00 –14.00 น. รวม 7 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรจัดงำนสัมมนำที่ดี แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและแก้ไขต่อ สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 22 ธันวำคม 2556 เวลา 17.00 – 15.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรจัดงำนสัมมนำที่ดี แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและแก้ไขต่อ สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม เข้ำคำบโครงกำร วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งเป็ นชิ้นงำนของรำยวิชำโครงกำร และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 10 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก เป็ นกำรเปลี่ยนฮำร์ดิส ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 11 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก เป็ นกำรเปลี่ยนน้ ำหมึกเครื่ องปริ้ น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 14 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก กำรสำย LAN ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 15 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 16 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก ลงWindows ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 17 ต.ค.56 เวลา 08.30-16.30 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงำนภำยนอก เปลี่ยนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปฝึ กงำนมำเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรม งำนวัยใส วันที่ 21 มกรำคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เป็ นการทากิจกรรมงานวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การสร้ างจิตสานึกให้ นกั เรี ยนมีทราบถึง โทษ ภัย ของการใช้ สารเสพติด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 35 ชื่อกิจกรรม อบรมระบบเครื อข่ำย วันที่ 1 มีนำคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำอมรมระบบเครื อข่ำย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงควำมรู ้ต่ำงๆเกี่ยวกับระบบเครื อข่ำยและได้นำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้และก็ยงั เป็ นควำมรู ้เกี่ยวกับ กำรเรี ยนด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

โครงการ 160 ชม ศุภลักษณ์ กิ้มเจริญ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you