Page 1

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

ROAE Outlook ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร หน้า 1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด……………….…. 2 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 2.1 ราคาน้ามัน………………………………... 2 2.2 สถานการณ์น้า……….………………….… 3 3. เครื่องชีทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร..... 3 4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558……... 4 สาขาพืช……………………………..………….... 4 สาขาปศุสัตว์…..……………….…………….…. 7 สาขาประมง……….……………….…………... 9 สาขาป่าไม้………………………..………..….. 10 สาขาบริการทางการเกษตร…..…….....… 10 5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 ปัจจัยบวก-ลบ..................................... 11 สาขาพืช…………………………………………. 11 สาขาปศุสัตว์…..……………….…………...… 12 สาขาประมง……….…………………………... 13 สาขาป่าไม้………………………..…………….. 13 สาขาบริการทางการเกษตร…..……...… 13 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเกษตร..... 13 ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรจ.นครราชสีมา…………..13 ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปีปฏิทิน)................................................... 14 ตารางที่ 3 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้า เกษตรที่ส้าคัญ........................................... 14

จังหวัดนครราชสีมา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 หดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา โดยสาขาพืช หดตัว ร้อยละ 4.2 สาขาประมง หดตัวร้อยละ 34.3 สาขาป่าไม้ หดตัวร้อยละ 2.2 และสาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 4.9 ส่วนสาขา ปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 21.4 โดยมีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่ทาให้ปริมาณผลผลิตพืชออกสู่ตลาดน้อยลง รัฐบาลควบคุม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าสาธารณะไม่ให้มีปริมาณที่มากเกินไป ส่วน ผลผลิต ปศุสัตว์ที่สาคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร ขยายตัว เนื่องจากระดับราคาสินค้าปรับตัว เพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต ขณะที่สถานการณ์ สินค้า เกษตรด้าน พืช มีราคา เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในปี 2558 ลดลง ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปรับตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 0.8 แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.3 – 1.3 โดยสาขาพืชขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 สาขาประมงขยายตัวในช่วง ร้อยละ 8.6 – 9.6 สาขาป่าไม้ขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และสาขาการบริการ ทางการเกษตรขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.9 – 3.9 ส่วนสาขาปศุสัตว์หดตัวในช่วง ร้อยละ (-4.2) – (-3.2) โดยมีปัจจัยสาคัญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร คือ ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ปัญหาในเรื่องของฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศที่ แปรปรวน ปัญหาโรค หัวเน่า และการระบาดของเพลี้ยแป้งและไร แดงจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง ราคาปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ กระทรวงเกษตรและสหกร ณ์เสนอนโยบาย ให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการ ผลิตทางการเกษตรและวางแผนเพิ่มช่องทางการตลาด

จัดท้าโดย ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เลขที่ 95 หมู่ 10 ต้าบลโคกกรวด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 โทรศัพท์ 044-465-079 โทรสาร 044-465-120 http://www3.oae.go.th/zone/zone5


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] 1. ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ของจังหวัด นครราชสีมา ปี 2556 มีมูลค่า 262,789 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคเกษตรมีมูลค่า 45,278 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 217,511 ล้านบาท โดยมีสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลัก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด มีสัดส่วนร้อยละ 30.2 สาขาเกษตรกรรมและประมงมีสัดส่วน ร้อยละ 17.2 สาขาการขายส่งขายปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 9.8 สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 7.7 และสาขาอื่นๆ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 35.1 โครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมและประมง และสาขา ขายส่งขายปลีก เป็นสาคัญ โดยมีสินค้าหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ มันสาปะหลังโรงงาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต อาหารและเครื่องดื่ม แสดงให้เห็นว่าสาขาเกษตรกรรมและประมงมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จังหวัดนครราชสีมา จึงให้ความสาคัญกับภาคเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกมันสาปะหลังโรงงาน และอุตสาห กรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้นโยบายทางด้านการเกษตรอื่นๆ ก็ยังเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาคเกษตร 2.1 ราคาน้ามัน ราคาน้ามัน แก๊สโซฮอล์ 95 ของจังหวัด นครราชสีมา ในปี 2558 เฉลี่ย อยู่ที่ 28.11 บาท/ลิตร ลดลงจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 39.54 บาท/ลิตร หรือ ลดลงร้อยละ 28.91 ขณะที่ราคาน้ามันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 24.98 บาท/ลิตร ลดลง จากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 30.11 บาท/ ลิตร หรือ ลดลงร้อยละ 17.04 เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) ยังไม่ประกาศลดกาลังการผลิต จึงทาให้ราคาน้ามันอยู่ใน ทิศทาง ขาลง รวมไปถึงผลจากการผลิต พลังงานทางเลือก แทนการนาเข้าน้ามันของสหรัฐฯ ทาให้อุปทานน้ามันล้นตลาดและส่งผลให้ ราคาน้ามันมีแนวโน้มลดลง โดย กระทรวงพลังงาน ได้ปรับ ราคาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์น้ามันในตลาดโลก ประกอบกับนโยบาย ของรัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยว และการขนส่งภายในประเทศ ราคาน้ามันขายปลีกในจังหวัดนครราชสีมา 39.29

40

30.23

39.54 30.11

28.11

20

24.98

0 2556

แก๊สโซฮอล์ 95

2557

2558

ดีเซล

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

2


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] 2.2 สถานการณ์น้า จานวนวันฝนตกในจังหวัด นครราชสีมา ปี 2558 เฉลี่ย 95 วัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 108 วัน ในขณะที่ ปริมาณน้าฝน ปี 2558 โดยรวมมีปริมาณ 1,167.80 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณ 1,048.70 มิลลิเมตร ปริมาณน้าฝนที่เพิ่มขึ้น ยังไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกตามฤดูกาล ส่งผลให้การทาการเกษตรเกิดปัญหาผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ปริมาณน้าฝนและวันฝนตก 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1,167.80

1,048.70

108

95

2557

2558

ปริมาณน้าฝน

จ้านวนวันฝนตก

ที่มา : สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมา 3. เครื่องชีทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ภาค 25 20 15 ร้อยละ 10 5 0 -5 -10 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ ดัชนีรายได้ภาคเกษตร

2554

2555

2556

2557

2558

16.0 5.5 22.3

-5.2 -0.5 -5.7

-5.0 0.3 -4.7

4.5 -4.6 -0.3

-3.9 3.3 -0.8

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ดัชนี ผลผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2558 หดตัวร้อยละ 3.9 ในขณะที่ ดัชนีราคา ที่เกษตรกรขายได้ของเกษตรกร ขยายตัว ร้อยละ 3.3 จากราคาสินค้าเกษตรที่ เพิ่มขึ้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง และข้าว ส่งผลให้ดัชนีรายได้ภาคเกษตรหดตัวอยู่ที่ ร้อยละ 0.8

3


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] 4. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 สาขาการผลิต ทางการเกษตร ที่สาคัญ ของจังหวัด นครราชสีมา ในปี 2558 ได้แก่ สาขาพืช ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 69.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร หรือ GPP ภาคเกษตร รองลงมาคือ สาขาปศุสัตว์ บริการทางการเกษตร ประมง และป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 19.4 6.3 5.1 และ 0.1 ตามลาดับ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร พืช 69.1%

ปศุสัตว์ 19.4% บริการทางการเกษตร 6.3%

ป่าไม้ 0.1%

ประมง 5.1%

การประมาณการอัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด นครราชสีมาได้พิจารณาจากปัจจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตภาคเกษตร ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ปริมาณน้าฝน ค่อนข้างน้อย ทาให้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วง ต้นฤดูกาล เพาะปลูกของพืช ประกอบกับต้นทุนในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัด ใน ปี 2558 หดตัว ร้อย ละ 2.5 เมื่อเทียบกับ ปี 2557 โดยเกิดการหดตัวในสาขา ได้แก่ พืช ประมง ป่าไม้ และบริการทางการเกษตร สาหรับรายละเอียด ใน แต่ละสาขา มีดังนี้ สาขาพืช ผลผลิตพืชในปี 2558 เกิดการหดตัวเมื่อเทียบกั บช่วงเดียวกัน ปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิต อยู่ที่ ระดับ 97.5 ลดลงร้อยละ 4.2 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 144.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาพืช ลดลง มาอยู่ที่ระดับ 141.0 หรือลดลงร้อยละ 0.2 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาพืช 30 25 20 15 10 ร้อยละ 5 0 -5 -10 -15 2554 2555 2556 2557 2558 ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ ดัชนีรายได้

20.5 4.8 26.3

-6.7 -1.4 -7.9

-7.2 0.0 -7.2

0.7 -8.3 -7.6

-4.2 4.2 -0.2

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

4


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] การผลิตสาขาพืชปี 2558 ผลผลิตพืชที่สาคัญ อาทิ ข้าวนาปี อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง โดยผลผลิตข้าวนาปีลดลง เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้าและเป็นพื้นที่นาดอนเกษตรกรปรับเปลี่ยนเป็นที่ปลูกอ้อยโรงงานและมันสาปะหลังแทน ส่วนผลผลิต มันสาปะหลัง ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นก็ยังประสบปัญหาโรคหัวเน่าจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง ส่งผลให้สาขาพืชใน ปี 2558 หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของสาขาพืช ร้อยละ 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0

20.0 7.5

ปี 2554

-4.2

-8.3

-9.3

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

 ข้าวนาปี ภาวะการผลิต ในปี 2558 สามารถผลิตข้าวได้ รวม 929,985 ตัน ผลผลิตโดยรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 1,064,465 ตัน หรือลดลงร้อยละ 12.6 จากภาวะภัยแล้ง บางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้า และเป็นพื้นที่นาดอนเกษตรกรปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย โรงงานและมันสาปะหลัง จึง ส่งผลให้ ปริมาณผลผลิต ปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี

ตัน 1,500,000

1,064,465

1,000,000 500,000 2557

ระดับราคา ในปี 2558 ราคาข้าวเปลือกเจ้า หอมมะลิ 14-15% ราคาเฉลี่ยตันละ 13,706.67 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.7 จากช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีราคาเฉลี่ยตันละ 13,610.08 บาท

929,985

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

5


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559]  ข้าวโพดเลียงสัตว์ ภาวะการผลิต ใน ปี 2558 มีผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 416,905 ตัน ผลผลิตโดยรวมลดลงจาก ปีที่ผ่านมาซึ่งผลิตได้ 429,587 ตัน หรือ ลดลง ร้อยละ 3.0 เนื่องจาก เกษตรกร ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่ า เช่น มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน ระดับราคา ในปี 2558 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกร ขายได้ เฉลี่ย กก.ละ 9.17 บาท โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.7 เมื่อ เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาเฉลี่ย กก. ละ 7.86 ทั้งนี้เนื่องจาก ความต้องการใช้ เป็นวัตถุดิบอาหาร สัตว์ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น

ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์

ตัน 440,000

ระดับราคา ในปี 2558 หัวมันสดคละที่เกษตรกรขายได้มีราคา เฉลี่ย กก.ละ 2.19 บาท สูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 2.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3

400,000 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ตัน

ปริมาณผลผลิตมันส้าปะหลัง

6,000,000

5,800,000

5,776,880

5,868,313

5,600,000 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน

 อ้อยโรงงาน ภาวะการผลิต ในปี 2558 มีผลผลิตอ้อยโรงงานรวม 7,237,823 ตัน น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 7,362,783 ตัน หรือ ลดลงถึงร้อยละ 1.7 เนื่องจากเกิดภาวะแล้ง ส่งผลกระทบ ต่อ การ เจริญเติบโตของอ้อย และพบปัญหาโรคใบขาว บ้างเล็กน้อย ทาให้ผลผลิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ระดับราคา ราคารับซื้ออ้อยหน้าโรงงาน ในปี 2558 เฉลี่ยตันละ 950 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ตันละ 907.31 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เนื่องจากเป็นราคา ขั้นต่าจากโรงงานซึ่งยังไม่บวกค่าความหวาน

416,905

420,000

 มันส้าปะหลัง ภาวะการผลิต หัวมันสดที่ออกสู่ตลาดใน ปี 2558 มีประมาณ 5,868,313 ตัน มาก กว่า ผลผลิต ช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตได้ 5,776,880 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เนื่องจาก ราคามันสาปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูก ทดแทนในพื้นที่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับเกษตรกร มีการบารุงรักษาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

429,587

ตัน 7,400,000 7,300,000 7,200,000 7,100,000

7,362,783 7,237,823

2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

6


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] สาขาปศุสัตว์ ผลผลิตปศุสัตว์ในปี 2558 ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.01 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.4 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับ 159.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ เกษตรกรสาขาปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 มาอยู่ที่ระดับ 213.30

อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาปศุสัตว์

ร้อยละ

16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2

2554

2555

2556

2557

2558

ดัชนีผลผลิต

-0.2

7.5

2.7

3.0

7.4

ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้

7.8

3.3

0.1

11.3

0.2

ดัชนีรายได้

7.5

11.0

2.8

14.7

7.7

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

การผลิตสาขาปศุสัตว์ในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์โดย รวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ มี ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0

อัตราการเติบโตของสาขาปศุสัตว์ 30.8

21.4

15.0

-1.2 -29.3 2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

7


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559]  ไก่เนือ ภาวะการผลิต สถานการณ์การผลิตไก่เนื้อใน ปี 2558 มีการขยายตัว ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ความสาคัญและขยาย การเลี้ยงมากขึ้น ประกอบกับราคาที่ต่า กว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ทาให้ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น มีการผลิตไก่เนื้อประมาณ 60.65 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิต 55.46 ล้านตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ระดับราคา ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ในปี 2558 อยู่ที่ 40.64 บาท/กก. เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมาที่มีราคาเฉลี่ย 40.57 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

ปริมาณผลผลิตไก่เนือ ตัว

65,000,000 60,000,000 55,000,000 50,000,000

55,457,177

2557

60,653,773

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

 สุกร ภาวะการผลิต การผลิตสุกรมีสถานการณ์การผลิตที่ดีขึ้นตามความ ต้องการบริโภคภายในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีปริมาณการ ผลิตสุกรมีชีวิต 521,865 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 486,721 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ระดับราคา ใน ปี 2558 ราคา สุกรน้าหนัก 100 กก . ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 66.13 บาท/กก. ลดลง จากช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีราคาเฉลี่ย 74.82 บาท/กก. หรือลดลง ร้อยละ 11.6  โคเนือ ภาวะการผลิต สถานการณ์การผลิตโคเนื้อ ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เกษตรกรบางส่วนเลิกเลี้ยง เนื่องจากราคาค่อนข้างผันผวน ไม่แน่นอน ได้ผลตอบแทนช้า ประกอบกับปริมาณการบริโภค ใน จังหวัดลดลง สาเหตุจากมีเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น ไก่เนื้อ สุกร ให้ เลือกบริโภคได้ และราคาไม่แพง ซึ่งในปี 2558 มีการผลิต โค เนื้อ ประมาณ 48,422 ตัว ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีผลผลิต 48,864 ตัว หรือลดลงร้อยละ 0.9 ระดับราคา ราคา โค เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ 24,791.67 บาท/ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีราคาเฉลี่ย 17,833.33 บาท/ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0

ตัว

600,000 500,000

ปริมาณผลผลิตสุกร 486,721

521,865

400,000 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ปริมาณผลผลิตโคเนือ ตัว

49,000

48,864 48,422

48,000 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

8


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559]  ไข่ไก่ ภาวะการผลิต ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ เพิ่มขึ้นจากระบบการจัดการฟาร์มที่ ได้มาตรฐาน และจานวนแม่ไก่ยืนกรงที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการ ขยาย การเลี้ยง โดยในปี 2558 มีปริมาณ ไข่ไก่ 157.97 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 148.28 ล้านฟอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ระดับราคา ในปี 2558 ราคาไข่ไก่คละ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 บาท/ฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีราคาเฉลี่ย 3.57 บาท/ฟอง หรือลดลงร้อยละ 14.6

ปริมาณผลผลิตไข่ไก่

ฟอง

157,972,500

160,000,000 150,000,000

148,279,781

140,000,000 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สาขาประมง ผลผลิตประมงปี 2558 หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 187.07 ลดลงร้อยละ 34.5 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าประมงที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 131.20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.5 ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขา ประมงลดลงร้อยละ 30.9 มาอยู่ที่ระดับ 245.44 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาประมง 120 100 80 60 40 20 ร้อยละ 0 -20 -40 -60 2554 2555 2556 2557 2558 ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ ดัชนีรายได้

46.8 -4.9 39.6

-30.7 17.5 -18.6

2.2 0.8 3.1

104.7 -5.0 94.5

-34.5 5.5 -30.9

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ภาวะการผลิตสาขาประมง ปี 2558 มีการหดตัวร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้เข้ามา ควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าสาธารณะ จากัดการเลี้ยงปลาในกระชัง ควบคุมไม่ให้มีปริมาณที่มากเกินไป รวมถึงป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาน้าเสีย ทาให้เกษตรกรลดการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ และหันไปเลี้ยงปลาในบ่อดินแทน ทาให้ การผลิต สาขาประมง ลดลง

9


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559]

ร้อยละ 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0

อัตราการเติบโตของสาขาประมง 71.6 39.9

14.5 -21.8 2554

2555

-34.3 2556

2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สาขาป่าไม้ ในปี 2558 สาขาป่าไม้มีการหดตัวร้อยละ 2.2 เนื่องจากมีกฎหมายเข้มงวดในเรื่องของการตัดไม้ ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกป่า เพื่อการพาณิชย์ เช่น ยูคาลิปตัส ราคาต่าลง เป็นประเด็นที่ทาให้เกษตรกรชะลอการตัดไม้มาขาย ร้อยละ 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0

อัตราการเติบโตของสาขาป่าไม้ 2.4 -0.4

-1.3

-2.2

-9.3 2554 2555 2556 2557 2558 ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สาขาบริการทางการเกษตร ในปี 2558 สาขาบริการทางการเกษตรมีการหดตัวร้อยละ 4.9 เนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง จากปริมาณน้าที่ใช้ การได้ในเขื่อนหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศงดการส่งน้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ส่งผลให้ในบางพื้นที่ ไม่ สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ อีกทั้งราคาจ้างรถเกี่ยวต้องปรับราคาลงตามนโยบายของรัฐ ทาให้การจ้างบริการเตรียมดิน และบริการเก็บ เกี่ยวลดลงตามไปด้วย อัตราการเติบโตของสาขาบริการทางการเกษตร ร้อยละ 12.4 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0

-4.2

-4.6

2554

2555

-2.3

2556

-4.9 2557

2558

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

10


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] 5. แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559 ปัจจัยบวก-ลบ

ภายใน จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ

o นโยบายแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรภายใต้ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตร o นโยบาย/ยุทธศาสตร์จังหวัด ให้ความสาคัญกับ สินค้าเกษตร ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า o การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนนาปรัง o การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีของภาครัฐ

o การทาการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้าฝนเป็นหลัก o ปัญหาโรค - แมลงระบาด o แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเข้าสูแ่ รงงานผู้สูงอายุ ทาให้ขาดแคลนแรงงาน

o นโยบายของรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิต การจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถ นาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ และการบริหารจัดการน้า รวมถึงการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ภายนอก o การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ขยายพื้นที่รับซื้อสินค้าเกษตร o ผู้ส่งออกสิน ค้าเกษตรยังคงมีความต้องการสินค้า เกษตรที่สาคัญสูงตามความต้องการจากต่างประเทศ o ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น

o ปริมาณน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้าธรรมชาติลดลง o ปัญหาภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง และศัตรูพืช o ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย -สารปราบศัตรู พืช มีการปรับตัวสูงขึ้น o ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน/ไม่แน่นอน o ทรัพยากรการผลิตถูกแย่งชิงจากภาคการผลิตอื่น ทั้งที่ดิน น้า และแรงงาน

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ของจังหวัด นครราชสีมา ในปี 2559 คาดว่า จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.3 – 1.3 โดยสาขาพืช ขยายตัว ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 สาขาประมงขยายตัวในช่วงร้อยละ 8.6 – 9.6 สาขาป่าไม้ขยายตัวในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และสาขา การบริการทางการเกษตรขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.9 – 3.9 ส่วนสาขาปศุสัตว์หดตัวในช่วงร้อยละ (-4.2) – (-3.2) ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้ง มีแนวโน้ม คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมมาตรการบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่เ กษตรกร รวมทั้งมีการปรับแผนการผลิตสินค้าเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนโยบายให้ปี 2559 เป็น ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและวางแผนเพิ่มช่องทางการตลาด ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรในตลาดยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาเร่งผลิตสินค้าเกษตรออกมาเป็นจานวนมากขึ้น แต่ก็มีปัจจัยที่ไม่สามารถ คาดการณ์ หรือ ควบคุมได้โดยเฉพาะสภาพอากาศซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร สาขาพืช ภาวะการผลิตสาขาพืช ปี 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวและออกสู่ตลาดมากกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายปัจจัย ทีม่ ีผลในเชิงบวกต่อภาคเกษตร เช่น ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมในปี 2558 ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตและดูแลเอา ใจใส่ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้มีนโยบายการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร อีกทั้งมียุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ จังหวัด โดยการปรับลดพื้นที่สินค้าเกษตรที่มีปัญหา และขยายพื้นที่สินค้าที่มีลู่ทางการตลาดที่ดี รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และพัฒนาระบบโลจิสติก (Logistics) ของสินค้าเกษตรเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี ปัจจัยลบที่อาจ ส่งผลต่อการผลิตพืช ได้แก่ ปัญหาโรคพืชและแมลงระบาด ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย -สารปราบศัตรูพืชมีการปรับตัวสูงขึ้น และภัย ธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่ ราคาผลผลิต พืชในปี 2559 โดยส่วนใหญ่ คาดว่า จะปรับราคา เพิ่มขึ้น ทาให้เกษตรกร เกิด แรงจูงใจนาผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นด้วย ทาให้คาดการณ์ได้ว่าสาขาพืชจะมีการขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7

11


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] ปริมาณผลผลิตพืชที่ส้าคัญ ตัน

5,868,313

10,000,000 1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 10 1

7,237,823

929,985

416,905

1,020,691

ข้าว

5,550,570

มันส้าปะหลัง 2558

7,213,772

430,455

อ้อยโรงงงาน

ข้าวโพดเลียงสัตว์

2559

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สาขาปศุสัตว์ ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2559 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-4.2) – (-3.2) เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ คาดว่าลดลง ในปี 2559 ประกอบกับมี ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด อาทิ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคท้องร่วง ติดต่อ โรคทางระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจ ในสุกร รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ อยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบ ต่อการ ผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ที่ส้าคัญ ตัน

1,000,000,000 100,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 10 1

157,972,500

60,653,773 521,865 507,109

55,593,323

ไก่เนือ

48,422 48,733

สุกร 2558

โคเนือ

150,536,971

ไข่ไก่

2559

ที่มา : จากการค้านวณ โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร

12


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] สาขาประมง ภาวะการผลิตสาขา ประมงปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 8.6 – 9.6 เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ในแหล่งน้าธรรมชาติ “โครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน ” สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามาขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับ ปริมาณน้าในแหล่งน้าธรรมชาติที่ลดลงทาให้สามารถจับปลาได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้สาขาประมงขยายตัว สาขาป่าไม้ ปี 2559 สาขาป่าไม้มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.9 – 1.9 เนื่องจาก ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส คาดว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความ ต้องการใช้ภายในประเทศ รวมไปถึงนโยบายปลูกป่าประชาอาสา โดยมีการสนับสุนกล้าไม้จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปลูกป่า สาขาบริการทางการเกษตร การบริ การทางการเกษตรปี 2559 มีแนวโน้ม ขยายตัว ร้อยละ 2.9 – 3.9 เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้การบริการเตรียมดิน และบริการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเกษตร 1) จัดหา และฟื้นฟูแหล่งน้า ตลอดจนบริหารจัดการน้าในพื้นที่ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา 2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยทางการเกษตร เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการน้าในพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 3) ส่งเสริมในเรื่องการวิจัย และพัฒนา สาหรับสินค้าใหม่ๆ หรือปรับปรุงพันธุ์พืชที่ใช้น้าน้อย 4) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม 5) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้า พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร 6) การส่งน้า ก่อสร้างระบบกระจายน้าในแปลงนาเพื่อกระจายน้าให้ทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จังหวัดนครราชสีมา หน่วย: ร้อยละ สาขา

2558

2559

ภาคเกษตร

-2.5

0.3 – 1.3

พืช

-4.2

0.7 – 1.7

ปศุสัตว์

21.4

(-4.2) – (-3.2)

ประมง

-34.3

8.6 – 9.6

ป่าไม้

-2.2

0.9 – 1.9

บริการทางการเกษตร

-4.9

2.9 – 3.9

ที่มา : ประมาณการโดย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

13


จังหวัดนครราชสีมา [รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 และแนวโน้มปี 2559] ตารางที่ 2 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ปีปฏิทิน) 2558

2559

หน่วย: ตัน การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ข้าวเปลือกหอมมะลินาปี

929,985

1,020,691

9.8

มันสาปะหลัง

5,868,313

5,550,570

-5.4

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

416,905

430,455

3.3

อ้อยโรงงาน

7,237,823

7,213,772

-0.3

ไก่เนื้อ (ตัว)

60,653,773

55,593,323

-8.3

สุกร (ตัว) โคเนื้อ (ตัว)

521,865 48,422

507,109 48,733

-2.8 0.6

ไข่ไก่ (ฟอง)

157,536,971

150,536,971

-4.4

สินค้า

*f

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 หมายเหตุ : f หมายถึง ตัวเลขประมาณการ ตารางที่ 3 ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ สินค้า

หน่วย: บาท/กิโลกรัม การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

2557

2558

13,610.08

13,706.67

0.7

หัวมันสาปะหลังสดคละ

2.12

2.19

3.3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14%

7.86

9.17

16.7

อ้อยโรงงาน (บาท/ตัน)

907.31

950.00

4.7

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

40.57

40.64

0.2

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน.100 กก. ขึ้นไป

74.82

66.13

-11.6

17,833.33

24,791.67

39.0

3.57

3.05

-14.6

ข้าวเปลือกหอมมะลินาปี 14-15% (บาท/ตัน)

โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง ขนาดกลาง (บาท/ตัว) ไข่ไก่คละ (บาท/ฟอง) ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

14

รายงานภาวะฯ จังหวัดนครราชสีมา ปี 58 และแนวโน้ม ปี 59  
รายงานภาวะฯ จังหวัดนครราชสีมา ปี 58 และแนวโน้ม ปี 59  
Advertisement