Яскравий №18

Page 1

ИЮНЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЯСКРАВА КРАЇНА”

журнал для юных талантов №18

ЯРКО ВЕСЬ ГОД КРАЙ

СЛОНЦА, МОРЯ, ВИНОГРАДА И ЛЕГЕНД стр. 6-7

вместе вспомина вспоминаем аеем м и строим планы на будущее стр. 10-11

СОВЕТЫ НАШИХ ЗВЕЗДНЫХ

ДРУЗЕЙ

стр. 9

БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ стр. 5

0 1 ТОП л де

Е К В Е ЕРГЕ

ВС А ТАКЖЕ: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ НЫЕ ФАКТЫ

стр.2


ЛЕТО, МОРЕ, ФЕСТИВАЛЬ!!! ʦ̵̭̖ ̬̼̌̔ ̸̭̯̬̖̯̏̌̽ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̸̨̨̭̣̦̖̦̥͕ ̨̨̪̣̦̥ ̨̛̭̬̪̬̀̏̚ ̛ ̖̭̖̣̏̽́ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ̏ ˁ̖̬̖̐​̡̖̖̏͊​͊​͊ ʺ̨̬̖͕ ̶̨̭̣̦̖͕ ̸̪̖̭̦̼̜̌ ̪̣̙́͊ ʸ̨̖̯͕ ̡̡̌ ̨̨̣̔̐ ̥̼ ̯̖̍́ ̛̙̣̔̌ ̛ ̨̨̛̛̯̣̭̐̏̽ ̡ ̸̭̯̬̖̖̏͊ ʯ̨̨̨̬͕̔̏ ̸̨̯ ̦̌ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̛̪̬̖̙̯̌̀̚ ̬̱̔̽́͊̚​͊​͊ ˁ ̡̖̥Ͳ̨̯ ̛̚ ̭̏̌ ̥̼ ̨̛̛̪̬̱̙̣̭̔̽ ̦̌ ̡̨̡̦̱̬̭̖ ̏ ˋ̨̛̖̬̦̖͕̐̏ ̡̨̯Ͳ̨̯ ̛̪̬̖̙̣̌̚ ̏ ˄̨̨̙̬͕̐̔ ̌ ̭ ̡̖̥Ͳ̨̯ ̥̖̭̯̖̏ ̨̨̛̛̪̬̣̏̔ ̨̡̛̬̙̖̭̯̖̦̭̖̔̏ ̡̡̛̦̱̣̼̌ ̏ ˃̶̡̬̱̭̖̌̏ ̛̛̣ ̖̭̖̦̏​̛̦̖ ̏ ʽ̖̭̔​̭̖͕ ̌ ̡̨̨̐Ͳ̨̯ ̥̼ ̸̛̭̯̬̖̣̏̌ ̏ ̥̖̌ ̏ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̖̏͘ ʦ̨̛̭̪̥̦̯͕̽ ̡̡̌ ̡̨̬́ ̛ ̦̭̼̺̖̦̌​̨̦ ̨̪̬̹̖̣ ̨̐̔ ̏ ͨ˔̡̨̭̬̜̌̏ ̡̬̟̦̖̌ͩ ̨̨̥̙̦͕ ̸̛̪̖̬̖̯̌̏ ̦̹̌ ̙̱̬̦̣̌͘ ʺ̼͕ ̡̡̌ ̛ ̭̖͕̏̐̔̌ ̨̨̛̛̯̣̐̏ ̣̔́ ̭̏̌ ̨̖̐ ̭ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̣̀̍̏̽̀͘ ʦ ̦̹̖̥̌ ̣̖̯̦̖̥ ̡̼̪̱̭̖̏ ̣̔́ ̭̏̌ ̭̥̼̖̌ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̖ ̴̡̯̼̌ ̨ ʥ̖̭​̛̭̬̌̌̍​̛ ʹ ̡̬̖̌ ̭ ̨̛̯̼̥̍̐̌ ̶̛̛̛̯̬̥͕̌̔́ ̸̯̼̭̖̣̖̯̦̖̜́ ̡̨̱̣̯̱̬̜̽ ̛ ̡̨̛̱̦̣̦̜̌̽ ̨̨̛̪̬̬̜̔͘ ʻ̖̌̔​̖̥̭͕́ ̥̏̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦ ̱̖̯̍̔ ̸̨̛̪̬̯̯̌̽ ̛ ̛̦̹̌ ̨̪̣̖̦̼̖̚ ̨̭̖̯̼̏ ̣̔́ ̣̖̯͕̌ ̌ ̡̯̙̖̌ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌​̛ ̵̛̦̹̌ ̨̨̪̭̯̦́​̵̦̼ ̸̨̣̖̦̏ ̛̙̬͕̀ ̡̡̌ ̛̼̭̯̱̪̯̏̽ ̦̌ ̡̨̡̦̱̬̭̖ ̨̨̨̬̔̏̚ ̛ ̨̱̭̪̖̹̦͘ ʽ̸̖̦̽ ̵̸̨̖̯̭͕́ ̸̨̯̼̍ ̼̏ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̽̏ ̨̯ ̡̨̡̦̱̬̭̌ ̛ ̨̯ ̨̛̺̖̦̍́ ̬̱̔̐ ̭ ̨̬̱̥̔̐͘ ʺ̼ ̨̣̬̦̼̍̌̐̔̌ ̭̖̥͕̏ ̡̨̯ ̨̨̪̥̐ ͨ˔̡̨̭̬̜̌̏ ̡̬̟̦̖̌ͩ ̨̭̬̯̍̌̽ ̏ ˁ̖̬̖̐​̡̖̖̏ ̨̨̣̹̜̍̽ ̛ ̖̭̘̣̼̜̏ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽͘ ˁ̨̛̪̭̌̍ ̭̖̥̏ ̡̨̨̛̬̱̯̖̣̥̏̔́͊ ʦ̹̌ ̯̬̱͕̔ ʦ̹̌ ̛̦̯̱̥̾̌̚̚ ̛ ̸̨̨̯̬̖̭̯̏̏ ̸̨̛̭̬̯̏̌̏̌̀ ̨̬̼̐͘ ˁ̨̛̪̭̌̍ ̛̦̹̥̌ ̨̭̯̥̐́ ̛ ̸̣̖̦̥̌ ̛̙̬̀͘ ʦ̼͕ ̡̡̌ ̛ ̭̖͕̏̐̔̌ ̨̪̔​̛̖̬̙̖̯̖͕̔̏̌ ̨̨̪̥̖̯̖̐̌ ̛ ̛̬̖̯̖̌̏̏̌̚ ̦̹̱̌ ̡̬̱́̀ ̴̛̖̭̯̣̦̱̏̌̽̀ ̭̖̥̽̀͘ ʦ̭̖̥ ̙̖̣̌̀ ̵̨̛̦̭̯̺̌́ ̡̡̛̦̱̣͕̌ ̵̨̪̣̦̼ ̸̛̪̖̯̣̖̦̜͕̏̌ ̵̨̬̭̯̦̼̌̔ ̸̡̛̛̪̬̣̖̦̜̀͘ ʻ̛̬̜̯̖̭̌̍̌̽ ̛̭̣͕ ̨̨̬̔̏̽́̚͘ ʦ̛̪̖̬̖̔ ̨̦̼̜̏ ̸̱̖̦̼̜̍ ̨͕̐̔ ̨̦̼̖̏ ̨̡̪̬̖̯̼͕ ̨̦̼̖̏ ̸̛̭̯̬̖̏͊ ʺ̼ ʦ̭̌ ̛̣̥̀̍͊​͊​͊ ˁ ̨̣͕̀̍̏̽̀ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̽ ʿ̛̬̣̖̦̌̏́ ʧʽ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ʶ̬̟̦̌̌ͩ ʽ̨̣̭̍̌̏̌ ʽ̣̽̐̌ ʰ̨̬̖̦̐̏̌

ǞǚǛ ǐǑǗ ǖǚǞǚǜǧǑ ǙǑǚǍǡǚǐǔǘǚ ǝǐǑǗnjǞǨ ǩǞǔǘ ǗǑǞǚǘ

ʸ̨̖̯ Ͷ ̨̭̥̖̌ ̸̨̥̖̯̖̣̦̖̌̌̽̚ ̬̖̥̏́ ̨̐̔̌͗ ̶̨̭̣̦̖͕ ̨̥̬̖͕ ̪̣̙͕́ ̨̦̼̖̏ ̡̨̦̥̭̯͕̌̏̌̚ ̛̪̖̭̦ ̱ ̡̨̭̯̬̌ ̏ ̡̬̱̱̐ ̬̱̖̜͕̔̚ ̛̛̯̥̦̏̌​̦̼̜ ̡̨̡̯̖̜̣̽ ̛̚ ̴̡̨̬̱̯̏ ̛ ̨̨̺̖̜͕̏ ̸̨̡̛̯̬̖̭̖̏ ̸̖̖̬̏̌ ̛ ̨̨̥̦̐Ͳ̨̨̥̦̐ ̵̡̛̬́ ̸̛̪̖̯̣̖̦̜̏̌ ʹ ̛ ̭̖̏ ̨̯̾ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̏ ˁ̖̬̖̐​̡̖̖̏͊ ʶ̡̌ ̙̖ ̌̚ ̨̯̾ ̸̨̨̼̭̯̬̯̖̦̖̍ ̬̖̥̏́ ̏ ̨̨̪̣̦̜ ̥̖̬̖ ̛̦̭̣̯̭̌̌̔̽́ ̵̨̨̯̼̥͍̔ ʺ̼ ̪̬̖̣̖̥̔̌̐̌ ̥̏̌ ̨̯̪ͲϭϬ ̖̣͕̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̬̭̯ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̱̭̪̖̯̽ ̭̖̣̯̔̌̽ ̛̯̥̾ ̨̣̖̯̥ ̏ ˁ̖̬̖̐​̡̖̖͕̏ ̸̨̯̼̍ ̵̨̯̼̔ ̭̯̣̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̦̖̼̖̥̼̥̌̍̏̌͊̚

ʦ̛̭̯̬̖̯̯̽ ̬̭̌​̭̖̯̏ ̦̌ ̡̨̭̖

ˁ ̡̨̖̯̖̬̥̏ ̨̡̛̪̬̯̯̭̌̽́ ̦̌ ̵̯̖́ ̛̛̣ ̡̯̖̬̖̌

ʿ̨̛̭̖̯̯̽ ʦ̸̛̼̱̯̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ʥ̨̨̖̣̬̐̔Ͳʪ̨̦̖̭̣̏ ̦̌ ̨̡̭̯̬̭̱̏̀ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ̨̡̨̥̣̭̥̔̌̏ ̡̼̖́̚ ̛ ̨̡̨̛̪̦̥̯̭̌̽́̚ ̭ ̖̘ ̛̣̖̖̦̥̐̔̌

ʿ̸̨̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ʧ̡̨̜̭̜̌̏̌ ̸̡̛̖̖̬̦̖̏ ̛ ʪ̦̖ ʻ̖̪̯̱̦̌

ʿ̨̨̛̭̯̬̯̽ ̨̨̬̥̦̼̜̐ ̨̡̥̌̚ ̛̚ ̡̪̖̭̌

ˁ̖̣̯̔̌̽ ̨̛̛̭̥̏ ̡̛̬̱̥̌ ̬̭̣̖̯̍̌ ̛̛̣ ̨̙̖̬̖̣̖̽ ̛̚ ̵̨̡̛̥̬̭ ̡̡̬̱̹̖̌

ʿ̨̛̬̱̙̯̭̔̽́ ̡̡̌ ̛̛̥̦̥̱̥ ̭ ϭϬ ̨̛̦̼̥̏ ̛̣̥̀̔̽

ʿ̨̨̣̯̭̀̍̏̌̽́ ̖̦̼̥̏̔̚̚ ̨̦̖̥̍ ̛ ̸̛̼̱̯̏̽ ̛̦̦̌̏̌́̚ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̨̛̭̖̜̏̔̚̚

ʰ͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̨̭̬̯̏̌̽ ̶̨̛̏̌​̛ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ


ʦ̨̯ ̛ ̨̪̬̣̖̯̖̣ ̨̐̔ ̭ ̵̯̖ ̨̪̬͕ ̡̡̌ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̪̖̬̼̖̏̏ ̨̭̬̣̍̌̌ ̬̖̯̍́ ̨̭ ̭̖̜̏ ˄̡̛̬̦̼̌ ̏ ̡̨̾Ͳ̡̨̱̬̬̯̖ ˁ̖̬̖̐​̡̖̏̌͊ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̨̛̭̪̥̦̥̏ ̡̦̦̱̦̖̌̌ ̨̨̨̦̏̐ ̨̣̖̯̦̖̐ ̨̭̖̦͕̌̚ ̸̖̥ ̛̱̣̣̔̏́ ̨̨̭̥̜̏̽ ̨̪ ̸̭̘̯̱ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ʶ̬̟̦̌̌ͩ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̬̱̖̜̔̚ Ͳ ϮϬϭϰͩ ̏ ̨̨̪̬̹̣̥ ̨̱̐̔͘ ʽ̡̨̨̣ ̨̛̭̯̦ ̖̯̖̜̔ ̭ ̨̨̛̱̣̭̯̖̥̔̏̽̏ ̛ ̨̨̪̣̜̽̚ ̨̛̪̬̖̣̏ ̬̖̥̏́ ̏ ̵̡̨̣̭̼̌̏ ̸̵̣̱̌ ̶̨̭̣̦̌ ̦̌ ˋ̨̨̡̨̖̬̦̥̬̭̥ ̨̪̖̬̖̙̖̍̽ ʽ̖̭̔​̡̨̭̜ ̨̛̣̭̯̍̌͘ ˄̸̡̛̛̭̯̦̌ ̛̚ ˈ̡̨̬͕̌̽̏̌ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭͕̏̌ ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌ ʻ̡̨̡̨̛̣̖̭̜̌̏ ̨̛̣̭̯͕̍̌ ʰ̸̡̛̣̖̭̽̏̌ ̛͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̨̭̥̜̌ ʽ̖̭̔​̭̼ ̨̡̛̯̬̼̣ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̛̛̱̯̖̣̦̔̏̽ ̡̨̛̬̭̖̌̏ ̸̡̨̥̖̭̯̖ ˁ̖̬̖̐​̡̖͕̏̌ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̖̭̯̽ ̡̨̨̣̭̖̌̏ ̨̥̬̖͕ ̨̡̛̛̹̬̖ ̴̡̨̨̥̬̯̦̼̖ ̛̪̣̙͕́ ̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̨̬̼̖̔̍ ̛ ̸̨̛̯̼̼̖̏̏̚ ̛̣̀̔ ʹ ̛̛̙̯̖̣ ̛ ̵̨̛̯̼̺̖̔̌̀ ̨̪̖̬̖̙̍̽́͘

ʯ̸̡̨̛̣̯̖̣̦̜̌̀̽ ̸̨̡̨̯̜ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̬̱̖̜̔̚ ϮϬϭϰ͕ͩ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̭̯̣̌ ʧ̣̌̌Ͳ̶̡̨̦̖̬̯͘ ˑ̨̯ ̼̣̍ ̖̺̖ ̨̛̦̔ ̡̛̬̜͕́ ̦̖̼̖̥̼̜̌̍̏̌̚ ̸̖̖̬̏ ̬̱̙̼̔̍ ̛ ̯̣̦̯͕̌̌̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̪̬̹̖̣ ̏ ̡̨̖̯̭̥̔ ̣̖̬̖̌̐ ͨˁ̸̨̣̦̖̦̼̜ ̖̬̖̍̐ͩ͘ ʶ̨̬̥̖ ̴̨̛̛̦̣̭̯̌̏ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ̛̣̭̯̣̍̌̌ ̛ ̸̶̛̱̭̯̦̌̌ ̨̡̯̖̣̖̪̬̖̯̌ ͨʧ̨̨̣̭ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏̽ ̦̹̖̜̌ ̭̯̬̦̼̌ ̦̌ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̥̔̌̔ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ͨˁ̡̛̣̦̭̜̌̏́ ̬̍̌̌ͩ̚ ̛ ̸̣̖̦ ̨̡̨̨̣̦̏̌̽̐ ̛̙̬̀ ʦ̨̡̛̖̬̦̌ ʪ̨̨̬̹͘

ʯ̌ ̖̭̯̔́̽ ̦̖̜̔ ̬̖̯̍́̌ ̛̱̭̪̖̣ ̛̼̭̯̱̪̯̏̽ ̪̖̬̖̔ ̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̐​̨̦̜ ̡̨̛̪̱̣̜̍ ̨̨̭̥̌̐ ̡̨̱̬̬̯͕̌ ̯̔̌̽ ̨̨̛̣̯̬̯̖̣̦̼̖̍̌̐̏̽ ̶̡̨̦̖̬̯̼͕ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚​̦̼̖ ̣̔́ ̶̪̖̬̖̭̖̣̖̦̖̏ ̭ ʦ̨̨̡̭̯̌ ˄̡̛̬̦̼͕̌ ̨̡̪̯̌̌̽̚ ̯̣̦̯̼̌̌ ̦̌ ̵̨̛̭̭̖̦̔ ̵̴̸̵̨̨̡̛̛̬̖̬̖̭̐̌ ̛ ̵̨̡̣̦̼̏̌̽ ̴̵̛̖̭̯̣̏̌́͘ ʽ̨̭̖̦̍​̨̦ ̸̡̛̱̭̯̦̥̌̌ ͨ˔̡̨̭̬̜̌̏ ̡̛̬̟̦̌ͩ ̨̛̪̥̦̣̭̌̌̽̚ ̨̡̪̖̔̌̚ ̏ ̨̨̬̐̔ ʥ̨̨̖̣̬̐̔Ͳʪ̨̡̛̦̖̭̯̬̭̜̏͘ ʦ ̡̛̪̬̦̌̔̚ ʪ̦́ ̨̨̛̥̣̖̙̔ ̬̖̯̍́̌ ̛̙̣̌̐̚ ̶̛̯̦̥͕̌̌ ̨̛̪̬̔̌̏ ̭̖̥̏ ̛̛̪̬̹̖̹̥̔ ̡̨̬̖́ ̨̹̱͕ ̌ ̛̛̖̬̹̣̌̏̚ ̖̦̔̽ ̡̨̱̣̖̯̖̣̦̜̏̌̽ ̡̡̛̭̱̬̭̖̜̾ ̏ ̛̭̯̬̦̌​̦̼̖ ̡̨̛̬̖̪̭̯ ʤ̡​̡̖̬̥̦̌̌͘

˃̶̦̖͕̌ ̪̖̭̦́ ̛ ̨̦̏̌́ ̬̱̙̔̍̌ ̡̛̛̬̱̙̣̌̚ ̏ ̵̨̨̨̬̏̔ ̵̭̖̏ ̬̖̯͕̍́ ̨̛̦̪̥̦̌̏ ̛ ̨̬̭̣̼̥̏̚ ̛ ̖̯̥̔́ ̨ ̨̯̥͕ ̸̨̯ ̭̖̏ ̥̼ ̨̦̔̌ ̭̖̥̽́ ̨̪̔ ̛̦̦̖̥̌̏̌̚ ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ ʹ ˄̡̛̬̦̌̌͊


Ñåðãååâêà -

ñïîêîéíîå ñåðäöå Áåññàðàáèè

ʽ̡̱̦̱̯̭̽́ ̏ ̸̛̭̯̱̀ ̨̡̥̬̭̱̀ ̨̱͕̏̔ ̵̨̦̱̯̏̔̽ ̨̦̭̯̦̌́​̦̼̜ ̦̌ ̵̭̯̖̪̦̼ ̵̯̬̌̏̌ ̵̨̱͕̏̔̚ ̨̪̬̖̯̭̐̽́ ̏ ̸̵̣̱̌ ̡̨̨̨̣̭̌̏̐ ̶̨̭̣̦̌ ̦̌ ̸̵̪̖̭̦̼̌ ̵̪̣̙͙́̌ ʯ̸̨̛̥̦͍̌̌̏ ˑ̛̯̥ ̨̣̖̯̥ ̭̖̏ ̛̪̬̖̣̖̭̯ ̡̨̾Ͳ̡̨̱̬̬̯̌ ̨̺̱̯̯́ ̦̌ ̭̖̖̍ ̸̡̛̛̱̭̯̦̌ ̛ ̨̛̭̯̐ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̬̱̖̜̔ͩ̚ ̏ ̨̡̪̭̖̣̖ ˁ̖̬̖̐​̡̖͕̏̌ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌​̨̦̥ ̦̌ ̵̨̛̛̙̪̭̦̼̏ ̵̨̛̬̼̭̯̼̍̏ ̵̡̨̭̣̦̌ ̨̖̬̖̍̐̏ ˌ̨̡̨̨̣̯̭̌̍̌̐ ̛̣̥̦̌̌͘ ʽ̯ ˋ̨̨̘̬̦̐ ̨̥̬́ ˌ̨̡̛̣̯̭̜̌̍̌ ̛̣̥̦̌ ̭ ̶̛̖̣̖̦̼̥̍ ̨̨̜̏̔ ̛ ̛̬̥̐́́̚ ̨̯̖̣̖̯̔́ ̡̨̭͕̌ ̨̦̌ ̙̖ ʹ ̸̨̛̯̣̦̼̜ ̪̣̙́ ̭ ̡̛̥̖̣̥ ̨̨̣̯̼̥̚ ̡̨̪̖̭̥͘ ʫ̛̭̣ ̖̭̯̽ ̛̙̖̣̦̖̌ ̭̖̙̯̍̌̽ ̨̯ ̶̶̛̛̛̛̣̏̌̚​̛͕ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̬̜̯ ϯϬϬ ̨̥̖̯̬̏ ̨̣̏̔̽ ̡̨̭̼͕ ̛ ̨̯̏ ̼̏ ʹ ˀ̨̨̛̦̦̍͊̚ ʺ̡̨̛̯̖̬̌̏̌́ ˁ̖̬̖̐​̡̖̏̌ ̛̪̖̭̯̬̯ ̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏ ̨̛̭̦̯̬̖͕̌̌̏ ̶̨̛̛̭̯̦̐ ̛ ̴̡̖̌͘ ʤ ̸̨̯̼̍ ̨̛̜̯̔ ̨̔ ̨̡̨̨̥̬̭̐ ̨̪̖̬̖̙͕̍̽́ ̥̏̌ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔ ̨̛̪̬̜̯ ̡̨̛̣̥̖̯̬ͨ ̨̨̬̔̏̽́ͩ̚Ͳ ̬̭̌​̨̛̭̯̦̖́ ̸̖̬̖̚ ̨̥̭̯͕ ̡̨̨̯̬̼̜ ̬̭̯̦̱̣̭̌́́ ̸̖̬̖̚ ̛̣̥̦̌ ̨̔ ̨̨̭̥̌̐ ̨̥̬́ ̦̌ ̶̵̖̣̼ ϭϮϬϬ ̡̥͘ ʿ̨̨̬̖̣̖̯̔̏̌̽ ̨̖̐ ̦̖ ̨̨̭̣̙̦͕ ̖̏̔̽ ̨̯̾ ̨̨̪̣̖̦̚ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̨̦͕̐ ̨̦ ̛ ̣̔́ ̵̡̛̣̖̐ Ͳ ̵̨̱̏̔̚ ̦̌̔ ̨̛̣̥̦̥̌ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̸̸̨̬̖̼̜̦̏̌̚ ̨̪̣̖̦̼̥͊̚ ˃̡̛̖̌ ̸̣̖̖̦̼̖̍ ̨̡̛̪̬̱̣̐ ̵̨̯̏̔́ ̏ ̡̱̬̭ ̨̨̨̛̬̣̖̦̔̏́̚ ̛ ̦̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̯̖̬ͨ​̡̬̖̦̱̬ͩ͘ ʻ̨ ̛̖̭̣ ̨̭̯̣̽ ̛̣̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̡̛̪̬̱̣̐ ̥̏̌ ̦̖ ̨̪ ̱̹̖͕̔ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̬̯̭̔̍̌̽́ ̨̔ ̡̨̭̼ ̭ ̡̨̖̯̖̬̥̏ ̦̌ ̨̨̨̭̖̬̦̥̏̍̌̚ ˁ̖̬̖̐​̡̨̖̭̥̏ ̡̛̯̭̌ ʹ ̦̌ ̡̯̖̬̖̌͘ ˁ̖̬̖̐​̡̖̏̌ ʹ ̡̨̱̬̬̯ ̨̨̨̦̖̥̣̜̔͘ ʸ̸̖̖̦̼̖̍ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̵̥̖̭̯̦̼ ̨̏̔ ̛ ̬̖̜̐́̚ ̛̼̣̍ ̨̡̯̬̼̯̼ ̖̺̖ ̏ ϭϵϮϬ ̨̱̐̔͘ ʶ̨̐̔̌Ͳ̨̯ ̖̭̔̽̚ ̼̣̍ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌ ̡̨̱̬̬̯ ̨̡̨̨̖̬̪̖̜̭̏̐ ̸̛̦̖̦̌́̚͘ ʦ̭̘ ̨̣̖̯ ̙̼̔̏̌̔ ̏ ̦̖̖̣̔̀ ̭̀̔̌ ̵̨̛̛̪̬̣̔ ̪̭̌​̡̛̛̭̙̬̭̜̌ ̵̨̨̯̖̪̣̔ ̛̚ ̡̨̬̱̪̦̖̜̹̖̐ ̨̡̨̨̥̬̭̐ ̨̪̬̯̌ ˀ̛̱̥̼̦​̛ ʶ̶̨̦̭̯̦̼̌ ̛ ̨̛̛̪̬̣̏̚ ̶̨̛̪̖̦̯͕̌̏ ̡̨̨̯̬̼̖ ̶̛̛̭̖̣̣̭́̽ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̥̖̭̯̦̜ ̸̨̣̖̖̦̜̍ ̛̬̐́̚͘ ʿ̨̛̛̭̖̯̯̖̣̥́ ̨̨̯̾̐ ̡̨̱̬̬̯̌ ̼̣̍ ̶̬̌̽ ʥ̨̛̣̬̐̌​̛͕ ̡̨̨̬̣̽ ˀ̛̱̥̼̦​̛ ̛ ̙̖̔̌ ̶̡̦̣̖̬̌ ʧ̛̖̬̥̦̌​̛͊ ʤ ̸̭̖̜̭̌ ˁ̖̬̖̐​̡̖̏̌ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̡̛̬̱̪̦̖̜̹̥ ̸̨̨̡̛̛̣̦̖̣̖̭̥̍̌̽̐ ̬̖̼̥̐́̏̚ ̡̨̨̱̬̬̯̥ ʽ̖̭̔​̡̨̭̜ ̨̛̣̭̯̍̌͊

Весёлые игры на берегу моря

˄̖̬̖̦̏​̦̼͕ ̸̨̯ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̴̨̛̖̭̯̣̦̜̏̌̽ ̭̥̖̦̼ ̼̏ ̱̭̪̖​̖̯̖ ̨̨̣̏̔̏̽ ̡̦̱̪̯̭̌̌̽́ ̏ ̨̡̨̥̬̭̜ ̸̨̡̛̖̏̔ ̛ ̨̛̪̦̖̙̯̭̽́ ̦̌ ̸̨̪̖̭̦̥̌ ̖̬̖̱̍̐͘ ˋ̖̥ ̙̖ ̖̺̖ ̦̯̭̌́̽́̚ ̦̌ ̪̣̙̖́ ̏ ˁ̖̬̖̐​̡̖̖̏ ̭ ̨̛̦̼̥̏ ̛ ̛̭̯̬̼̥̌ ̛̬̱̥͍̔̽́̚ ˑ̛̯ ̛̬̼̐ ̨̨̪̥̱̯̐ ̥̏̌ ̦̖ ̸̡̭̱̯̌̌̽͊̚ ʰ̨̡̛̬̐ ̨̭̯̦̯̭̌̏́́ ̏ ̡̬̱̐ ̛ ̪̖̬̖̬̭̼̯̍̌̏̌̀ ̸̥́ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐͘ ʶ̨̯ ̦̖ ̨̪̜̥̣̌ ̸̥͕́ ̸̨̪̣̱̖̯̌ ̡̛̦̦̖̌̌̌͗̚ ̖̥̱ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̽ ̛̬̱̐ ̨̭̯́ ̦̌ ̨̨̦̜̔ ̨̦̖̐͘ ʫ̛̭̣ ̏ ̡̨̯̜̌ ̨̪̖̚ ̖̥̱ ̱̭̯̭̔̌́ ̨̪̜̥̯̌̽ ̸̥͕́ ̨̯ ̡̛̦̦̖̌̌̌̚ ̛̭̦̥̖̯̭̌́͘ ʫ̛̭̣ ̙̖ ̨̦ ̨̪̯́̽ ̨̛̪̬̪̱̭̯̯ ̸̥͕́ ̨̯ ̖̥̱ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̭̯̯̏̌̽ ̦̌ ̨̨̦̔ ̡̨̨̣̖̦ ̛ ̪̼̯̯̭̌̽́ ̨̪̜̥̯̌̽ ̸̥́ ̏ ̡̨̯̥̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦​̛͘ ʿ̛̬ ̯̬̖̯̖̜̽ ̨̡̛̹̖̍ ̸̛̦̖̱̣̼̜̔̌̏ ̨̡̛̬̐ ̨̡̪̱̭̖̯̭̌́ ̦̌ ̨̍̌ ̡̨̣̖̦̌͘ А К Ч ЦЕПО ̛̬̯̍̌̀ ʦ̭̖ ̸̡̛̛̱̭̯̦̌ ̖̣̯̭̔́́ ̦̌ ̖̔̏ ̡̨̥̦̼̌̔ ̛ ̼̭̖̖̏̍ ̡̨̛̪̯̦̌̌̏͘ ʿ̨ ̡̨̥̦̖̌̔ ̡̛̪̯̦̌̌̌ ̭̏́ ʫ̛̭̣ ̭̱̥̖​̖̯ ̨̪̜̥̯̌̽ ̸̥́ Ͳ ̨̪̬̺̖̯̭̌́ ̭̘̏͘ ʿ̛̬ ̸̨̖̯̖̬̯̜̏ ̨̡̨̛̹̥̦̍̌̔̌ ̨̛̭̯̬̯̭́ ̨̪ ̨̬̭̯̱͕ ̨̨̪̯̥ ̸̛̱̯̏̚ ̭̣̖̱̺̔̀̌́ ̡̨̥̦̌̔̌ Ͳ ̛ ̡̖ ̨̡̛̬̐ ̵̨̛̼̯̏̔ ̛̚ ̛̬̼̐͘ ̭̖̏ ̖̱̯̍̐ ̏ ̨̱͕̏̔ ̯̥̌ ̬̼̯̭͕̍̐̌̀́̚ ̡̪̣̖̭̯̭̌̀́ ̛ ̛̬̯͕̐̌̀ ̨̦ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̭̯̬̯̭̌̌̀́ ̭̣̱̹̯̌̽ ̨̛̦̥̯̖̣̦̏̌̽͘ ʶ̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̪̯̦̌̌ ̡̡̛̬ʦ̭̖ ̸̡̛̛̱̭̯̦̌ ̸̨̪̣̱̯̌̀ ̨̛̦̖̣̹̖̍̽ ̡̛̛̣̭̯ ̦̖̯͗ ͨʤ̬̣̏̌͊ͩ ̨̖̍ ̡̨̥̦̼̌̔ ̨̣̙̦̼̔ ̸̡̨̛̼̭̯̏̽ ̛̚ ̨̼̏̔ ̦̌ ̖̬̖̍̐ АВРАЛ ̛̱̥̍̌̐͘ ʶ̙̼̜̌̔ ̛̪̹̖̯ ̦̌ ̡̛̣̭̯̖ ̔̏̌ ̨̭̣̏̌͗ ̖̔̏ ̛ ̨̭̦̏̌ ̨̨̛̪̭̯̬̯̭̽́ ̨̪ ̨̬̭̯̱͘ ʿ̨̖̙̖̯̍̔̌ ̯̌ ̡̨̥̦͕̌̔̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̣̼̖̀̍ ̸̛̭̯̌ ̯̖̣̌͘ ʸ̼̖̀̍͘ ʻ̛̪̬̥̖̬͕̌ ̵̨̱ͨͲ̨̦̭͕ͩ ̣ͨ̐̌̚Ͳ̡̬̱͙̌ͩ ̭̱̥̖̣̌ ̨̨̛̪̭̯̬̯̭̽́ ̼̭̯̬̖̍​̖͘ ʯ̯̖̥̌ ̭̖̏ ̡̛̛̣̭̯ ̨̛̭̬̯̭̍̌̀́ ̏ ̡̪̖̯̌͘ ʦ̛̖̱̺̜̔ ̨̭̯̖̯̔̌ ̡̛̱̥̙̍̌ ̨̪​̸̨̨̖̬̖̦̔ ̣̔́ ̡̨̨̙̌̔̐ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̨̡̛̬̐̌ ̛ ̸̛̯̼̖̯̌̏̌̚ А ʰ̨̡̛̬̐ ̨̣̙̦̼̔ ̨̪ ̸̨̛̖̬̖̔ ̦̼̯̌̏̌̽̚ ̪̬̖̥̖̯̼͕̔ ̵̭̣̱̏͘ ʯ̸̌̔̌̌ ̣̔́ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏͗ ̨̛̼̭̯̬̯̭̏̽́ ̏ ̶̸̨̡̖̪̱͕ ̡̭̭̌̌́̽ БАНК ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̥̖̭̯̯̽ ̏ ̵̨̛̯̬̖̣̯̬̱̏̀ ̡̦̱̍̌͊ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌ ̸̨̨̦̖̦̍̌̚​̛̦̼̥ ̸̛̭̯̥̌́ ̯̖̣̌ ̛ ̨̼̭̯̯̏́̽͘ ʫ̛̭̣ ̡̨ʶ̙̼̜̌̔ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̣̙̖̦̔ ̸̛̦̦̯̭̌̌̽́ ̦̌ ̨̪̭̣̖̦̔̀​̀ ̥̦̼̌̔ ̖͕̔̏ ̨̯ ̨̛̦ ̨̥̱̯̐ ̨̥̖̦̯̭̍́̽́ ̛̦̖̥̌̔̌̚ ̛ ̨̨̭̬̖̦̯̭̏̏̌̽́ ̡̱̱̍̏ ̨̪̬̖̼̱̺̖͕̔̔̐ ̌ ̨̭̣̙̦̖​̖ ̛ ̖̭̖̣̖̏​̖͕ ̛̖̭̣ ̦̼̯̌̏̌̽̚ ̪̬̖̔- ̥̖̙̱̔ ̨̨̭̜͕̍ ̡̨̯ ̼̭̯̬̖̍​̖ ̨̛̼̭̯̬̯̏ ̶̸̨̡̖̪̱ ̛ ̨̣̹̖̔̽ ̨̨̛̪̬̭̯̯ ̏ ̡̨̯̥̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦​̛͘ ̥̖̯̼ ̦̌ ̨̦̱̔ ̛ ̯̱ ̙̖ ̡̱̱̍̏͊

СТАТУИ

4

WWW.Y-K.COM.UA


БЕЛЫЙ ГОРОД НАД ДНЕСТРОМ ʻ̨̨̭̯̺̖̌́̐ ̪̱̯̖̹̖̭̯̖̦̏​̡̛̦̌ ̭̖̏̐̔̌ ̛̥̦̯̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̡̨̛̪̬̭̦̱̯̭̽́ ̡ ̨̛̬̖̦̭̯̔̏͘ ʤ ̭͍̏̌ ˃̨̐̔̌ ̪̖̬̖̏̔ ̌̚ ̸̛̛̪̖̯̣̖̦̥̏̌́ ̏ ʤ̡​̡̡̖̬̥̦̭̱̌̀ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ̏ ̛̬̖̦̖̜̹̜̔̏ ̨̨̬̐̔ ˄̡̛̬̦̼̌ ʥ̨̨̖̣̬̐̔Ͳʪ̨̡̛̦̖̭̯̬̭̜̏͊ ʥ̨̨̖̣̬̐̔ʹʪ̨̡̛̦̖̭̯̬̭̜̏ ʹ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̛̬̖̦̔̏ ̨̨̬̐̔ ̨̏ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ˄̡̨̛̬̦̼͕̦̌ ̛ ʫ̨̬̪̼̏ ;s/ ̏͘ ̨̔ ̦̾͘Ϳ ʹ ̖̥̱ ̱̙̖ ̨̣̹̖̍̽ ϮϱϬϬ ̣̖̯͊ ʯ̌ ̭̖̏ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̨̦ ̛̥̖̣ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̛̦̦̜̌̏̌͗̚ ̛̬̥̣̦̖́ ̨̛̪̬̣̏̌̚ ̨̖̐ ʤ̣̍̌Ͳ˓̛̣͕́ ̶̨̨̪̣̼̏ ̛ ̡̱̥̦̼̌ ʹ ʤ̡Ͳʸ̛͕̍̌ ̦̯̼̌ ʹ ˃̛̱̬̭͕ ̶̖̦̱̼̐̾̚ ̛ ̶̶̛̖̦̖̦̼̏̌ ʹ ʺ̨̦Ͳ ʶ̨̭̯̬̌ ̛̛̣ ʺ̨̬̌̏Ͳʶ̨̭̯̬͕̌ ̨̥̣̦̖̔̌̏̌ ʹ ˋ̖̯̯̌́Ͳ̣͕̌̍̾ ̡̛̯̱̬ ʹ ʤ̡Ͳʶ̖̬̥̦͕̌ ̖̦̬̼̏̐ ʹ ˇ̛̬̖̬͕̌̏̌ ̌ ̥̖̭̯̦̼̖ ̡̛̭̣̦̭̖̌̏́ ̪̣̖̥̖̦̌ ʹ ̶̛̯̖̬̼̏ ̛ ̸̛̛̱̣͕ ̛̦̼̣̌̏̌̚ ̨̖̐ ʥ̖̣̼̜ ̨̨̬̐̔͘ ʰ̥̖̦​̨̦ ̦̌ ̯̖̬​̨̛̛̬̯̬​̛ ̨̨̯̾̐ ̨̨̛̛̱̯̖̣̦̔̏̽̐ ̨̨̬͕̐̔̌ ̦̌ ̡̨̛̭̣̭̯̥̌ ̖̬̖̱̍̐ ʪ̨̡̨̨̦̖̭̯̬̭̏̐ ̛̣̥̦̌̌ ̛ ̵̨̡̭̯̯̌̌ ̸̨̛̦̯̦̜̌ ˃̛̬̼ ̨̬̭̪̣̖̯̭̌̌̐̌́ ̣̖̖̦̬̦̐̔̌̌́ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ʹ ʤ̡​̡̡̖̬̥̦̭̌̌́ ;̖̘ ̡̯̙̖̌ ̦̼̯̌̏̌̀̚ ʥ̨̨̖̣̬̐̔Ͳʪ̨̡̨̦̖̭̯̬̭̜̏Ϳ͕ ̨̨̪̭̯̬̖̦​̦̌́ ̣̔́ ̛̺̯̼̌̚ ̨̨̬̐̔̌ ̨̯ ̛̦̪̖̦̜̌̌̔ ̨̬̏̌̐̏ ̏ ϭϮϲϭ ̐͘ ˁ̨̛̯̬̣̭̌̽ ̨̦̌ ̨̣̹̖̍̽ ϮϬϬ ̣̖̯ ̛̬̦̼̥̌̚ ̨̛̦̬̥̌̔̌͘ ˀ̥̖̬̼̌̚ ̨̨̡̛̪̭̯̬̜ ̨̪̬̙̯̌̌̀͗ ̨̪̬̯̙̖̦́​̨̦̭̯̽ ̵̨̨̨̛̬̦̯̖̣̦̼̍̽ ̭̯̖̦ ̡̨̛̬̖̪̭̯ ̨̡̨̨̣ Ϯ͕ϱ ̡̥͕ ̨̼̭̯̏̌ ̭̯̖̦ ̛ ̹̖̦̍̌ ̨̔ ϭϱ ̥͕ ̌ ̨̛̯̣̺̦̌ ̨̔ ϱ ̥͘ ˁ ̭̖̖̬̏̌ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ̏ ʥ̨̨̖̣̬̐̔ʹʪ̨̡̨̦̖̭̯̬̭̥̏ ̨̥̼̖̯̭̏̌́ ̨̛̥̏̔̌ ̛̣̥̦͕̌̌ ̌ ̛̯̬ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̖̘ ̨̨̭̯̬̦̼ ̨̡̬̱̙̖̦̼ ̨̡̛̣̱̥̐̍ ̨̬̥͕̏ ̼̬̱̣̖̦̏̍​̦̼̥ ̏ ̡̭̣̖̌͘ ˁ̯̖̦̼ ̛̼̣̍ ̡̱̬̖̪̣̖̦̼ ϯϰ ̛̹̦̥̍̌́ ̸̨̨̛̬̣̦̌̐̚ ̸̛̦̦̖̦̌̌́̚͘ ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ̛̚ ̵̛̦ ̛̥̖̯̀ ̛̦̦͕̌̏̌́̚ ̭̦̏́̌̚​̦̼̖ ̭ ̛̛̬̖̦̥̔̏ ̛̣̖̖̦̥̐̔̌ ̛ ̛̛̪̬̖̦̥̔̌́͗ ̹̦̍̌́ ʿ̡̛̱̹̦͕̌ ˃̶̛̖̥̦͕̌ ʶ̨̡̥̖̦̦̯̭͕̔̌̌́ ˁ̶̨̡̨̛̛̬̺̦̏̌ ̛ ̹̦̍̌́ ʽ̛̛̏̔́ ;ʪ̸̛̖̏̽́Ϳ͘ ʿ̨ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̣̖̖̦͕̐̔ ̛̥̖̦​̨̦ ̏ ̵̭̯̖̦̌ ̨̯̜̾ ̛̹̦̍̌ ̨̛̙̌̏̚ ̼̣̍̌ ̨̥̱̬̦̌̏̌̌̚ ̣̌́̚ ̸̨̔̽ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ʪ̨̨̨̬̍̐ ˃̥̬͕̌̌̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̏ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̶̨̯͕̌ ̨̨̛̪̬̣̭̏̐̌̏̚ ̭̖̍́ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̜̌́̽ ̶̛̛̪̬̯̖̣̦̖̜͕̌̏̽ ̸̦̣̌̌̌ ̨̭̖̬̹̯̏̌̽ ̸̨̛̛̬̜̦̌̍̽̚ ̛̦̖̌̍̐ ̦̌ ̛̛̣̣̖̙̺̖̍̌̚ ̛̖̬̖̦̔̏͘ ˄ ̵̨̏̔̌ ̨̏ ̨̨̯̬̜̏ ̨̬̔̏ ̡̨̛̬̖̪̭̯ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̨̦̔̌ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̨̡̛̼̭̏ ̹̖̦̍̌ Ͳ ̹̦ͨ̍̌́Ͳ̵̛̛̬̦̣̺̖̌ͩ͘ ʦ ̖̘ ̨̪̖̥̖̣̖̔̽̚ ̨̦̖̦̔̌̏ ̛̼̣̍ ̨̦̬̱̙̖̦̼̍̌ ̨̛̣̹̖̍̽ ̪̭̼̌̌̚ ̨̪̬̭͕̌ ̵̨̨̪̬̌ ̛ ̬̱̭​̡̭̌́ ̡̨̦̏̌̌́ ̡̪̱̹̌ ϭϳ ̭̯͘ ʿ̨̬̣̖̙̹̖̌̏​̖ ̏ ̵̛̛̬̦̣̺̖̌ ̨̣̹̖̍̽ ϮϱϬ ̣̖̯ ̨̖̬̦̚ ̛̛̬̖̹̣ ̨̪̭̖̯́̽͘ ʰ ̨̡̨̣̭͕̌̌̽̚ ̸̨̯ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̼̭̖̦̏́​̨̨̦̐ ̨̪̬̭̌ ̨̨̪̬̬̭̣̌͊ ˁ̨̖̦̐̔́ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ʹ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̜ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̼̜̽ ̶̖̦̯̬͘ ʯ̖̭̔̽ ̵̨̨̛̪̬̯̔ ̡̥̱̼̣̦̼̜̌̽̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨˇ̶̨̬̯̖͕́ͩ ̛̯̱̬̦̬̼ ̨̪ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̥̱ ̴̵̨̛̖̯̦̏̌̀ ͨˁ̯̣̦̌̽̌́ ̛̣͕̐̌ͩ ̡̨̡̛̬̭̪̌ ̨̬̖̦̭̯̖̜͕̔̏ ̨̨̪̭̯̦́​̦̼̖ ̡̡̛̭̱̬̭̾​̛ ̛ ̥̱̖̜̦̼̖̚ ̶̡̨̛̛̭̪̾̚​̛ ̭ ̡̨̣​̶̡̛̣̖̖̜ ̵̛̬̖̦̖̜̹̔̏ ̵̸̵̨̨̡̛̛̬̖̣̖̭̌̐ ̡̨̨̡̬̭̪̌͘ ʶ̨̬̖̪̭̯̽ ̸̨̭̯̌ ̼̖̯̍̏̌ ̨̖̜̭̯̦̌̔̏̏̌̌̚ ̏ ̵̡̭̻̖̥̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̴̨̛̣̥̽̏͗ ͨˀ̶̡̛̼̬̭̜̌ ̨̡̥͕̌ͩ̚ ͨʺ̡̱̹̖̯̖̬̼ ϯϬ ̣̖̯ ̭̪̱̭̯͕́ͩ ͨʽ̯̖̣​̨̣͕ͩ ͨʦ̨̣̦̼ ˋ̨̨̘̬̦̐ ̨̥̬́ͩ ̛ ̛̬̱̖̔̐͘ ˃̡̙̖̌ ̡̨̬̖̪̭̯̽ ̨̹̣̏̌ ̏ ̡̭̖̥̖̬̱ ̸̱̖̭̔ ˄̡̛̬̦̼̌ ̨̏ ̡̡̨̛̭̖̱̬̦̭̥̏̌ ̡̨̡̦̱̬̭̖ ͨˀ̨̦̔̌́ ̭̯̬̦̌̌ͩ͘

WWW.Y-K.COM.UA

5


Äîáðî ïîæàëîâàòü â Áåññàðàáèþ! ʤ ̼̏ ̦̖̯̖͕̌̚ ̸̨̯ ʥ̖̭​̛̭̬̌̌̍́ ʹ ̨̯̾ ̨̛̪̯̬̭̺̜́̌̀ ̛̥̬ ̨̛̣̥̦͕̌̏ ̡̖̭̬̜̦̖̜̍̌ ̛̭̯̖̪ ̛ ̨̡̨̛̛̦̬̦͕̏̐̌̔̏ ̸̵̪̖̭̦̼̌ ̡̨̭͕ ̵̡̛̯̌ ̙̖ ̪̣̙̖̜͕́ ̡̨̨̛̖̣̏̐ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̶̵̖̣̖̦̼̍ ̨̖̬̚ ̛ ̬̖̜͕̐́̚ ̶̨̨̖̣̐ ̶̬̭̯̌̏̌ ̶̛̪̯ ̛ ̨̨̨̯̍̐̌̐ ̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐ ̛̦̭̣̖̌̔́ ̦̌ ̖̀̐ ˄̡̛̬̦̼̌ ̛ ʺ̨̨̣̼͍̔̏ ʰ ̛̥̖̦​̨̦ ̦̌ ̨̯̜̾ ̨̛̛̱̯̖̣̦̜̔̏̽ ̖̥̣̖̚ ̵̨̨̛̪̬̯̔ ̛̣̖̯̦̜ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̬̱̖̜̔͊ͩ̚

ˁ̨̖̏ ̡̨̬̖͕́ ̸̡̨̡̨̛̯̖̭̖̾̚ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ʥ̖̭​̛̭̬̌̌̍́ ̸̨̛̪̣̱̣͕̌ ̨̪ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̛̖̬̭̜͕̏ ̏ ̸̖̭̯̽ ̡̨̨̣̹̭̏̌̌̐ ̛̪̬̯̖̣̌̏́ ʥ̭̌​̭̬̌̌̍̌ / ʦ̡̨̨̛̖̣̐͘ ˑ̯̌ ̖̥̣́̚ ̨̦̖̥̣̌ ̨̛̪̣̏̔̌̌ ̦̌ ̨̭̖̥̏ ̡̖̱̏͘ ʻ̖ ̸̭̖̭̯͕̽ ̡̨̡̨̭̣̽ ̛̭̦̣̜͕̌̔̌ ̨̭̪͕̌̐ ̨̨̨̪̭̯̣̏ ̛ ̡̨̪̼̯ ̨̨̯̪̯̣̌ ̖​̖͘ ʦ ̬̦̼̖̌̚ ̬̖̥̖̦̏̌ ̭̀̔̌ ̵̨̛̛̛̪̬̣̔ ̛̙̯̽ ̬̦̼̖̌̚ ̨̦̬̼̌̔͗ ̴̶̡̛̬̜̼̌ ̛ ̱̦̐​̦̼͕ ̬̼̌̏̌ ̛ ̨̣̬̼͕̍̐̌ ̭̣̦̖̌̏́ ̛ ̨̥̣̦̖̔̌̏̌͘ ʺ̨̨̦̐ ̬̌̚ ̵̨̛̪̖̬̖̣̔̌ ̨̦̌ ̛̚ ̡̬̱ ̏ ̡̛̬̱͕ ̨̨̥̦̐ ̨̼̣̍ ̵̨̨̡̨̛̯̦̏ ̨̔ ̡̨̱̭̦̜̏ ̖̭̍​̡̨̭̬̭̜̌̌̍ ̬̼̦̼͕̍̚ ̡̨̨̭̣̌̔̐ ̨̛̦̬͕̏̐̌̔̌ ̨̭̼̯̦̜ ̨̨̨̣̯̜̚ ̛̥̥̣̼̌̌̐͘ ˁ̸̖̜̭̌ ̙̖ ̨̦̌ ̛̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔ ˄̡̛̬̦̖̌ ̛ ʺ̨̛̣̔̌̏​̛͕ ̖̐̔ ̏ ̛̥̬̖ ̛ ̨̛̭̣̭̐̌​̛ ̛̙̱̯̏ ̨̣̖̍​̖ ϰϳ ̶̨̨̛̦̦̣̦̭̯̖̜̌̌̽͊ ˑ̯̌ ̶̨̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̭̯̌̌̽̽ ̸̱̭̯̱̖̯̭̏̏́ ̨̏ ̭̖̥̏͗ ̏ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖͕̌ ̼̯̖̍ ̛͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̨̥̖̭̯̦̜ ̵̡̱̦̖͕ ̨̬̹̖̜̏̍̌̏ ̏ ̭̖̍́ ̨̨̛̭̖̬̖̏̍̌̚ ̵̡̡̛̛̱̬̦̭͕̌ ̵̨̡̛̣̬̭͕̍̐̌ ̵̡̛̬̱̥̼̦̭͕ ̸̵̡̛̬̖̖̭̐ ̛ ̶̵̡̛̼̦̭̐̌ ̣̍̀̔͊ ʽ̦̌ ̨̪̬̱̖̯̌̔ ̨̱̬̥̦̐̌̏ ̨̛̥̹̦̥̔̌ ̵̨̣̖̥͕̍ ̨̬̼̜͕̍ ̨̭̣̥̱̬̥͕̌̌ ̨̥̥̣̼̜͕̌̌̐ ̡̡̛̹̬̥͕̏̌̌ ̨̬̼̦̜̍̚ ̛ ̡̨̨̨̥̪̯̥͊

ʦ ʥ̖̭​̡̨̭̬̭̥̌̌̍ ̡̬̖̌ ̖̭̯̽ ̦̌ ̸̨̯ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽͊ ʰ̥̖̦​̨̦ ̦̌ ̨̖̐ ̯̖̬​̨̛̛̬̯̬​̛ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌̌ ̛̛̱̯̖̣̦̔̏̽̌́ ̡̡̛̱̬̦̭ͨ̌̌́ ʦ̶̛̖̦̖́ͩ ʹ ̐͘ ʦ̡̨̨̛̣̏ ̦̌ ̖̣̯̖̔̽ ʪ̱̦̌́͘ ʯ̖̭̔̽ ̨̥̖̭̯̏ ̸̵̛̪̬̼̦̼̏ ̶̛̱̣ ̛ ̨̨̬̔̐ ʹ ̡̦̣̼͕̌̌ ̨̥̖̭̯̏ ̨̨̯̬̯̱̬̌̏ ʹ ̨̛̪̬̪̦̯̼̖̔́ ̦̌̔ ̨̨̜̏̔ ̨̨̡̛̬̙̔ ̨̛̛̹̬̦̜ ̏ ̖̔̏ ̨̡̛̭͕̔ ̌ ̨̥̖̭̯̏ ̯̬̥̖̌̏̌̏ ʹ ̨̡̛̣͕̔ ̦̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̛̙̯̖̣ ̨̨̬̐̔̌ ̪̣̯͕̌̏̌̀ ̨̯​̡̛̯̣̭̌̏̌́̽ ̸̵̨̖̯̼̬̖̥̖̯̬̼̥̏ ̨̖̭̣̥̏ ̨̯ ̦̔̌͘ ˁ̼̌̔ ̛ ̨̨̨̬̼̐̔ ̏ ʦ̡̨̨̛̣̏ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̼̌ ̦̌ ̵̨̨̭̯̬͕̏̌ ̌ ̬̼̱̍ ̨̨̥̙̦ ̨̛̣̯̏̽ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̦̖ ̵̨̨̯̔́ ̨̯ ̨̨̭̖̏̐ ̨̥̔̌͊ ˁ̛̣̯̭̌̏́ ̨̨̬̐̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̛̖̭̭̣̖̦̍​̛̦̼̥ ̡̛̦̣̥͕̌̌̌ ̨̦ ̛ ̡̨̛̱̦̣̦̜̌̽ ̡̨̱̣̯̱̬̜̽ Ͳ ̖̭̔̽̚ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̵̨̛̭̬̦̣̭̌̌̽ ̶̡̨̖̬̏̽ ̨̨̭̯̬̖̬̌̏̏͘

6

WWW.Y-K.COM.UA


ʻ̡̨̖̣̖̔̌ ̨̯ ʦ̡̨̨̛̣̏ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̡̛̱̦̣̦̼̜̌̽ ʪ̡̛̱̦̜̭̜̌ ̴̨̛̭̖̬̦̼̜̍ ̨̡̛̪̖̦͕̌̏̔̚ ̦̌ ̯̖̬​̨̛̛̬̯̬​̛ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̣̯̭̀̍̏̌̽́ ̨̨̦̖̯̬̦̱̯̜ ̨̨̛̪̬̬̜̔͗ ̨̨̛̬̼̥̏̚ ̡̛̛̪̖̣̦̥̌̌ ̛ ̨̛̬̣̥͕̌ ̡̛̛̛̥̔ ̨̛̣̹̥̌̔̽ ̛ ̡̛̦̥͕̌̍̌̌ ̨̛̖̦̯̥̌ ̛ ̛̣̖̭̦̼̥ ̡̨̛̯̥͕̌ ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̛̱̯̖̣̦̼̥̔̏̽ ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̥̌̽ ̨̛̥̬̥͘ ʽ̯​̯̱̔̌ ̭ ̡̨̣̘̭̯̐̽̀ ̨̨̥̙̦ ̨̬̯̭̔̍̌̽́ ̡ ̸̨̡̨̛̛̭̥̣̖̭̥̱̏ ̡̦̱̌̚ Ͳ ̨̦̱̣̖̥̱̏ ̡̨̛̣̥̖̯̬̱ ;ͨϬͩ ̡̥Ϳ͕ Ͳ ̥̖̭̯̱ ̦̌ ̡̡̨̛̱̬̦̭̥̌ ̨̨̭̯̬̖̏ ʤ̡̨̛̦̱̦͕̔̏ ̖̐̔ ̨̯̬̏̌́ ̨̪ ̨̪̬̯̙̘̦́​̨̛̦̭̯ ̡̬̖̌ ʫ̨̬̪̼̏ ʪ̱̦̜̌ ̪̖̯̏̌̔̌ ̏ ˋ̨̘̬̦̖ ̨̥̬̖͘ ˁ ͨʻ̱̣̖̼̥̏ ̡̨̨̛̣̥̖̯̬̥ͩ ̨̭̦̏́̌̚ ̨̨̥̦̐ ̛̪̬̥̖̯͘ ʻ̛̪̬̥̖̬͕̌ ̭̯̱̖̦̯͕̔ ̡̨̨̯̬̼̜ ̪̬̼̦̖̯̐ ̸̖̬̖̚ ̨̣͕̏̌ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̸̨̛̪̣̱̯ ̦̌ ̡̥̖̦̖̾̌̚ ̡̬̱̣̱ͨ̐̀ ̡̪̯̘̬̱͕́ͩ ̸̨̛̬̜̌̍ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̨̪̬̜̔́ ̡̨̭̏̽̚ ̸̡̛̛̥̖̭̜ͨ̌̐ ̡̬̱͕̐ͩ ̨̛̯̔̍̌̏ ̡ ̨̭̖̜̏ ̬̪̣̯̖̌̌̚ ̖̺̖ ̨̛̦̔ ̨̦̣͕̽ ̌ ̡̭̱̪̬̱̙̖̭̌́ ̪̬̌̌ ̡̨̭̬̖̏ ̨̙̘̯̭̔̔́ ̡̛̦̭̣̖̦̌̔̌͘

ʫ̺̖ ̨̛̦̥̔ ̛̖̭̯̦̼̥̏̚ ̨̡̨̱̣̥̐ ʥ̖̭​̛̭̬̌̌̍​̛ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̬̐̔ ʰ̛̥̣͕̌̚ ̨̛̛̪̬̭̣̹̜̌̏̏ ̶̨̡̨̨̪̣̏̔̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ˁ̨̨̱̬̏̏̌͘ ʦ ̦̘̥ ̨̨̥̙̦ ̨̨̪̣̯̭̀̍̏̌̽́ ̨̡̛̭̯̯̥̌̌ ̶̡̨̯̱̬̖̜ ̡̨̛̬̖̪̭̯͕ ̱̥̔̏́ ̛̭̯̬̦̌​̛̦̼̥ ̶̡̛̖̬̥̏́ ̦̌̔ ̨̡̛̼̭̥̏ ̨̨̬̼̥͕̍̏ ̡̨̛̱̦̣̦̜̌̽ ̶̡̨̯̱̬̖̜ ̸̥̖̖̯͕̽̀ ̛̦̱̯̬̏ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌̌ ̨̛̬̥͕̔̌̌ ̛͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̨̨̛̛̙̪̭̦̜̏ ̨̨̪̦̬̥̜̌̌ ̸̨̛̹̬̖̦​̨̨̦̐ ʪ̱̦̌́͘ ʪ̙̖̌ ̨̨̬̔̐̌ ̏ ̨̯̯̾ ̨̨̬̐̔ ̨̛̬̙̖̯̌̏̌̏̌͗̚ ̭ ̨̨̦̜̔ ̨̨̭̯̬̦̼ ʹ ̶̛̬̦̐̌̌ ̭ ˀ̛̱̥̼̦̖̜͕ ̌ ̭ ̨̬̱̜̔̐ ʹ ̛̪̣̦͕̌̏ ̡̛̥̼̹̌ ̛ ̡̨̛̛̦̔̏​̦̌́ ̴̱̦̌̌͘

ʿ̸̖̭̦̼̖̌ ̖̬̖̍̐̌ ʪ̨̡̨̨̦̖̭̯̬̭̏̐ ̛̣̥̦͕̌̌ ̡̛̥̜́̐ ̡̛̣̥̯͕̌ ̶̖̣̖̦̼̜̍ ̵̨̱͕̏̔̚ ̨̦̪̣̦̖̦̌​̦̼̜ ̭̖̙̖̭̯̏̽̀ ̴̵̡̨̬̱̯̼̏ ̨̨̬̥̯̌̌̏ ̛ ̛̦̖̬̖̜̾̐ ̶̨̭̣̦͕̌ ʹ ̭̖̏ ̨̯̾ ˌ̨͕̌̍ ̛̦̏​̦̌́ ̸̛̙̖̥̱̙̦̌ ˋ̨̨̡̨̨̖̬̦̥̬̭̐ ̨̪̖̬̖̙̍̽́͘ ʦ̨̡̛̛̛̦̬̦̐̌̔ ˌ̨̌̍ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̼̌ ̦̌ ̨̨̛̦̬̦̜ͨ̏̐̌̔ ̨̛̹̬̯̖ͩ Ͳ ̦̌ ̨̨̦̜̔ ̴̸̨̡̨̛̖̬̖̭̜̐̐̌ ̨̛̹̬̯̖ ̭ ̡̛̛̛̖̣̥̏ ̸̨̡̛̛̛̦̖̣̖̭̥̏̔̽ ̨̛̛̬̖̦̥̐̌ ʥ̨̨̬̔ ̛ ʥ̛̱̬̱̦̐̔́͘ ʦ ˌ̨̌̍ ̨̛̛̪̬̙̣̏̌ ̴̶̡̛̬̦̱̭̖̌̚ ̨̛̦̖̣̼̏̔Ͳ̶̪̖̬̖̭̖̣̖̦̼͘ ʽ̛̦̔ ̛̚ ̵̛̦͕ ʸ̛̱ ˃̬̦͕̌̔̌ ̛̪̭̣̌͗ ͨʫ̛̭̣ ̵̨̛̯̯̖ ̛̱̖̯̏̔̽ ̬̜̌ ̦̌ ̖̥̣̖͕̚ ̸̨̣̱̹̖̐ ̥̖̭̯̌ ̦̖ ̦̜̖̯̖̌̔͊ͩ͘ ˃̡̙̖̌ ̭̀̔̌ ̨̦̙̼̔̌̔ ̛̪̬̖̙̣̌̚ ʤ͘ˁ͘ ʿ̡̛̱̹̦͘ ʦ ̦̹̖̌ ̬̖̥̏́ ̙̖̔̌ ̶̛̯̣̦̼̌̽́ ̬̖̦̱̯̌̔̀ ̛̯̾ ̛̖̥̣̚ ̨̪̔ ̨̡̛̛̛̦̬̦̏̐̌̔ ̣̔́ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚ ̨̨̭̖̏̐ ̨̨̛̦̥̖̦̯̌̐̚ ͨʤ̥̬̖̯̌​̨̯ͩ͘

WWW.Y-K.COM.UA

7


01

ɆȺɊɒɊɍɌɕ

5

ȿ ȿȼɊɈɉȿɃɋɄɂ

2

ʻ̌ ̨̭̖̦​̵̛̦ ̵̡̡̛̦̱̣̌̌ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ʪ̡̛̖̯̭̥ ̡̥̱̼̣̦̼̥̌̽̚ ̨̯̖̯̬̥̌ ͨʯ̨̨̨̣̯̜ ̸̡̡̛̣̀ͩ ̛̚ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̏̌ ̛ ʽ̶̨̨̬̜̍̌̏̚ ̵̴̸̨̨̡̨̛̬̖̬̖̭̜̐̌ ̛̭̯̱̖̜̔ ͨʿ̛̬̱̯͕̾ͩ ̐͘ ʻ̡̨̛̣̖̌̏ ̨̛̛̯̪̬̣̭̌̏̽ ̨̡̨̪̬̯́̽ ʿ̨̣̹̱̽͘ ʦ̨ ̬̖̥̏́ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨʶ̨̡̨̣̖̜̭̪̌̔ ̨̯̣̦̯̌̌̏ͩ ̬̖̯̍́̌ ̛̱̭̪̖̣ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̛̼̭̯̱̪̯͕̏̽ ̨̦ ̛ ̨̛̛̪̭̖̯̣ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̡̛̬̭̼̌̏ ̨̨̨̬̐̔̏ ʿ̨̛̣̹̽ ʹ ʶ̡̨̬͕̌̏ ̨̛̪̼̣̍̏̌ ̏ ̨̚​̨̡̪̬̖̌ ̛ ̡̡̪̬̖͕̌̏̌̌ ̌ ̦̌ ̵̡̡̛̭̱̬̭̾́ ̏ ʮ̶̡̨̛̖̜̏ ̨̛̪̬̦̖̏̏̌ ̛̛̱̖̣̏̔ ̡̡̌ ̖̣̖̯̭̔̌́ ̨̛̪͕̏ ̌ ̏ ̵̨̭̣̦̼́ ̵̵̹̯̌̌ ʦ̸̡̛̛̖̣ ʹ ̨̼̖̯̭̔̍̏̌́ ̨̭̣̽͊ ͨʯ̨̨̨̣̯̜ ̸̡̡̛̣͕̀ͩ ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̡̪̼̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ̨̛̦̭̯̺̖̌́ ̡̡̛̭̪̖̯̣̌ ̛ ̯̖̯̬̣̦̼̖̌̌̽ ̨̨̡̛̪̭̯̦͕̌̏ ̨̛̪̬̣̌̚ ̨̛̭̥̏ ̨̥̭̯̖̬̭̯̥̌̏ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̛̙̬̀ ̛ ̛̬̯̖̣̖̜͕̚ ̨̦ ̛ ̥̬̾̌ ̨̨̬̐̔̌ ʮ̶̛̖͕̏ ̡̨̨̯̬̼̜ ̛ ̸̛̬̱̣̏ ̛̥ ʶ̨̡̱̍ ʥ̨̛̱̬̥̭̯̬̐̌͘ ˀ̖̯̍́̌ ̛̚ ̡̨̣​̡̛̣̖̯̏̌ ͨʿ̛̬̱̯̾ͩ ̸̨̛̛̪̣̱̣ ̭̖̏ ̪̖̬̼̖̏ ̥̖̭̯̌ ̏ ̵̨̛̭̏ ̶̵̨̛̛̦̥̦͕̌́ ̌ ̦̀̌́ ˋ̡̱̥̌ ʪ̛̬̦̌̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̶̯̦̖̣͕̌̏̌̌ ̨̦ ̛ ̸̛̯̣̌̌ ̵̛̛̭̯͕ ̸̖̥ ̼̣̏̏̌̌̚ ̱̬̦̼̜̍ ̨̨̭̯̬̏̐ ̱ ̡̛̛̪̱̣̍ ̛ ̭̣̱̙̖̦̌̚​̨̦ ̨̖̣̌̏̏̌̌̚ ʿ̛̬̚ ̵̡̛̛̬̯̖̣̭̽̚ ̛̛̭̥̪̯̜̌͘

ʥʫˀʸʰʻ͕ ʧʫˀʺʤʻʰ˔͘ ˀ̵̖̜̭̯̌̐ Ͳ ̨̥̖̭̯ ̛̭̖̦̌̔̌́̚ ʻ̶̡̨̨̖̥̖̐ ̛̪̬̯̖̣̭̯͕̌̏̽̏̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̨̪̭̖̺̖̥̼̌ ̸̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̖̜̔̌̽ ʥ̛̖̬̣̦̌͘ ʿˀʤʧʤ͕ ˋʫˈʰ˔͘ ʤ̸̨̨̡̛̛̭̯̬̦̥̖̭̖ ̸̭̼̌ ̦̌ ̹̦̖̍̌ ˁ̨̡̨̯̬̥̖̭̯̭̜̌ ̛̬̯̱̹̌͘ ˄̛̛̯̖̣̦̼̜̔̏̽ ̵̨̱̙̖̭̯̖̦̔̏​̦̼̜ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̜ ̹̖̖̬̔̏ ̨̥̭̯̖̬̌̏ ˁ̡̨̬̖̦̖̖̔̏̏̽́͘

ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̛̣̯̀̍ ̨̪̱̯̖̹̖̭̯̯͕̏̏̌̽ ̏ ̨̯̥̾ ʦ̼ ̱̙̖ ̛̛̱̖̣̭̍̔̽͊ ʻ̛̹̌ ̴̛̛̖̭̯̣̏̌ ̸̡̨̱̯ͨ̀ͩ ̨̪ ̭̥̼̥̌ ̬̦̼̥͕̌̚ ̭̥̼̥̌ ̛̦̯̖̬̖̭̦̼̥͕ ̭̥̼̥̌ ̡̛̬̭̼̥̌̏ ̨̡̱̣̥̐̌ ˄̡̛̬̦̼̌ ʹ ʪ̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭͕̏ ˄̨̨̙̬͕̐̔ ʽ̖̭̔​̭͕̌ ˋ̨̛̖̬̦͕̐̏ ˃̶̡̬̱̭̖̌̏͘ ʻ̨ ̥̼ ̦̖ ̸̨̛̛̬̦̖̥̭̐̌̏̌́ ̛̪̬̖̖̣̥̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̬̦̜̔ ˄̡̛̬̦̼̌͊ ʰ ̭ ̨̨̛̱̣̭̯̖̥̔̏̽̏ ̨̛̥̏̚ ̵̛̯̣̦̯̣̼̌̌̏ ̬̖̯̍́ ̦̌ ̴̛̛̖̭̯̣̏̌ ̌̚ ̬̱̖̙̍͊ ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̖̏ ̥̬̹̬̱̯̼̌ ˔ʶ ʹ ̭̥̼̖̌ ̨̬̦̌̚​̨̬̦̼̖̍̌͊̚ ˑ̨̯ ̛ ʦ̛̖̦̬͕̐́ ̛ ʿ̨̣̹͕̽̌ ̛ ˋ̵̛̖͕́ ̛ ʧ̛̖̬̥̦͕̌́ ̛ ˇ̶̛̬̦͕̌́ ̛ ˁ̨̡̛̣̏̌́ ̛ ̖̺̖ ̨̨̥̦̐Ͳ̨̨̥̦̐ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̱̖̭̦̼̔ ̭̯̬̦̌͘ ʶ̙̌̔̌́ ̛̚ ̵̛̦ ̨̪Ͳ ̨̭̖̥̱̏ ̛̦̯̖̬̖̭̦̌ ̛ ̡̛̱̦̣̦̌̽̌͘ ʦ̨̬̺̭̏̌̌́̽̚ ̛̚ ̡̨̙̜̌̔ ̨̡̛̪̖͕̔̚ ̭̖̏̐̔̌ ̸̥̖̯̖̹̌̽ ̖̬̦̱̯̭̏̽́ ̯̱̔̌ ̨̪̯́̽͘

ʶˀʤʶʽʦ͕ ʿʽʸːˌʤ͘ ˀ̶̛̛̖̖̦̔́̚ ̵̨̡̛̪̣̭̽ ̡̨̨̬̣̖̜ ͨʦ̖̣̌̏̽ͩ ʹ ̨̯̾ ̶̖̣̼̜ ̡̨̡̥̪̣̖̭ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̛̦̜͕̔̌̚ ̸̡̛̣̺̜̏̀̌̀ ̏ ̭̖̍́ ̡̨̨̡̛̬̣̖̭̜̏ ̨̡̥͕̌̚ ̴̡̖̬̣̦̼̜̌̔̌̽ ̨̨̭̬͕̍ ̛ ̛̭̭̯̖̥̱ ̵̡̨̥̼̌̏̚ ̡̛̱̬̖̪̣̖̦̜͘

ˁ̨̛̏ ̖̭̖̦̏​̛̦̖ ̡̡̛̦̱̣̼̌ ̏ ʫ̨̬̪̖̏ ̛̛̬̖̹̣ ̨̛̪̬̖̭̯̏ Ϯ ̡̨̣​̡̛̣̖̯͕̏̌ ̵̛̦̔̌̏ ̬̱̖̜̔̚ ͨ˔̡̨̭̬̟̌̏ ̛̬̟̦̌ͩ͗ ʽ̶̨̬̼̜̍̌̏̚ ̡̨̣​̡̛̣̖̯̏ ˄̡̛̬̦̼̌ ̦̭̥̣̌̌̍̽ ̶̯̦̌̌ ͨʥ̨̬͕̌̏ͩ ̐͘ ʽ̖̭̔​̭̌ ̛ ˃̖̯̬̌Ͳ̡̨̹̣̌ ̨̭̬̖̥̖̦̏​̨̨̦̐ ̶̯̦̌̌ ͨʿ̨̨̡̛̯͕ͩ ̐͘ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̏͘ ʿ̨̬̬̥̐̌​̥̌ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨʿ̡̛̬̦̌̔̚ ̖̭̦̼̏ͩ ̼̣̍̌ ̸̨̖̦̽ ̦̭̼̺̖̦̌​̨̦̜͗ ̥̼ ̨̛̛̪̭̖̯̣ ̶̵̖̣̼ ϰ ̭̯̬̦̼̌ ʹ ʤ̛̭̯̬͕̏̀ ˋ̵̛̖͕̀ ʧ̛̖̬̥̦̌̀ ̛ ʿ̨̣̹̱͕̽ ̨̡̨̛̛̪̦̥̣̭̌̽̚ ̭ ̸̡̛̛̱̭̯̦̥̌̌ ̛̚ ʥ̛̖̣̬̱̭͕̌ ˀ̨̭​̛̭​̛͕ ʶ̵̭̯̦͕̌̌̌̌̚ ʰ̛̬̣͕̌́̚ ˁ̨̡̛̣̏̌​̛ ̛ ˋ̵̛̖​̛ ̛ ̛̱̭̪̖̣ ̛̼̭̯̱̪̯̏̽ ̦̌ ̵̯̬̖ ̵̬̦̼̌̚ ̶̵̭̖̦̌ ̏ ˃̶̛̖̪̣̖͕ ʿ̬̖̌̐ ̛ ʥ̛̖̬̣̦̖͘ ʻ̥̌ ̨̛̛̪̥̦̣̭̌̽̚ ̵̨̯̽ ̛ ̨̛̙̣̼̖͕̔̔̏ ̨̦ ̡̛̯̖̌ ̨̪̦̯̖̣̦̼̖̌̏̌̽̚ ̡̡̛̭̱̬̭̾​̛ ̨̪ ʦ̖̦̖͕ ʪ̬̖̖̦̱͕̔̚ ʿ̬̖̌̐ ̛ ʥ̛̖̬̣̦̱͘ ʯ̛̙̯̖̣̦̼̜̌̐̌̽ ̨̡̨̥̬̭̜ ̭̯̖̪ ̏ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦​̛ ̵̦̼̀ ̨̖̭̔​̨̛̭̯̏ ̛̭̯̣̌̌̏̚ ̶̨̛̪̬̯̦̼̯̌̏̏̌̽ ̖̭̏̽ ̣͕̌̚ ̌ ̨̡̨̛̪̬̦̦̖̦̏​̦̼̖ ̨̦̥̖̬̌ ̡̨̣​̡̛̣̖̯̏̌ ͨʿ̨̨̡̛̯ͩ ̏ ̛̭̯̣̖ ̨̥̖̬̦̔ ̦̖ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̨̬̦̱̹̦̼̥̌̏̔ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̛̬̯̖̣́̚͘ ʽ̪̯́̽ ̭̣̱̙̖̦̌̚​̦̼̖ ̪̖̬̼̖̏ ̥̖̭̯̌͊

СЛЕДИ ЗА КАЛЕНДАРЕМ ФЕСТИВАЛЕЙ ʦ ̨̺̖̥̍ ̨̛̯̖̐ ̭̖̏ ̛̖̬̦̱̣̭̏̽ ̭ ̨̛̪̖̥̍̔̌ ̛ ̡̛̛̬̥́ ̨̨̛̛̛̭̪̥̦̦̥̏̌́͘ ʺ̼ ̡̛̭̬̖̦​̦̖ ̬̼̌̔ ̌̚ ̵̭̖̏ ̸̡̨̛̱̭̯̦͕̌̏ ̙̖̣̖̥̌ ̸̵̨̡̛̯̬̖̭̏ ̵̨̱̭̪̖̏ ̛ ̵̨̨̛̦̖̦̏̔̏́͊ ʤ ̡̯̙̖̌ ̛̪̬̣̹̖̥̐̌̌ ̵̨̦̼̏ ̛ ̵̭̯̬̼̌ ̬̱̖̜͕̔̚ ̵̭̖̏ ̵̛̙̖̣̺̌̀ ̨̡̨̛̪̬̯̽ ʫ̨̬̪̱̏ ̛ ̨̛̯̪̬̯̭̌̏̽́ ̏ ̸̡̨̭̦̼̖̌̚ ̨̡̛̖̬̪̖̜̭̖̏ ̨̡̛̪̖̔̚ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ͨ˔̡̨̭̬̌̏̀ ̡̨̬̟̦̌̀ͩ͊

8

НА САЙТЕ И В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ»

www.y-k.com.ua vk.com/jaskrava_kraina WWW.Y-K.COM.UA


ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ Ç¨ÇÄ

ˉ̖̣̼̜ ̨̐̔ ̸̡̛̛̱̭̯̦̌ ̴̛̖̭̯̣̖̜̏̌ ͨ˔̡̨̭̬̟̌̏ ̡̛̬̟̦̌ͩ ̛̛̯̬̱̣̭̔̽ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ̛ ̌̚ ̡̛̛̱̣̭̥͕̌ ̭̯̬̭̌̌́̽ ̸̛̪̖̯̣̯̏̌̽ ̵̱̙̖̥̼̏̌̌ ̸̨̣̖̦̏ ̛̙̬̀͘ ʰ ̨̯̏ ̡̦̦̱̦̖̌̌ ̴̨̨̛̦̣̦̌̽̐ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̬̱̖̜̔̚ͲϮϬϭϱͩ ̥̼ ̨̛̭̬̣̍̌ ̸̛̣̱̹̖ ̨̭̖̯̼̏ ̛ ̡̭̖̬̖̯̼ ̴̨̪̬̖̭​̨̨̨̛̭̦̣̦̌̽̐ ̥̭̯̖̬̭̯̌̏̌ ̨̯ ̵̛̦̹̌ ̨̨̪̭̯̦́​̵̦̼ ̸̨̣̖̦̏ ̛̙̬͕̀ ̸̨̯̼̍ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̭̏̌ ̨̭̥̐ ̵̨̨̛̦̯̭̏̔̏̽́ ̛ ̨̛̦̭̯̬̯̭̌̽́ ̦̌ ̨̦̼̖̏ ̛̭̖̬̹̖̦̏́ ̨̪̭̣̖ ̨̣̖̯̦̖̐ ̵̨̯̼̔̌͊ ʸ̛̬̭̌̌ ˁ̸̡̨̛̯̦̖̦̌̔ Ͳ ̨̦̬̦̌̔̌́ ̡̛̬̯̭̯̌̌ ˄̡̛̬̦̼͕̌ ̨̡̛̭̣̭̯̌ ʽ̖̭̔​̡̨̭̜ ̴̨̛̛̣̬̥̦̌​̛

ʿ̨̖̬̖̏ ̛ ̨̭̥̖̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ̣̔́ ̶̪̖̏̌ ʹ ̨̯̾ ̵̛̼̦̖̔̌͘ ʿ̬̖̙̖̔ ̨̭̖͕̏̐ ̨̦̱̙̦ ̬̭̌​̛̭̣̯̭͕̌̍̽́ ̨̯̖̣ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̨̭̦̏̍̔͊ ʰ̡̯̌͗ ̵̼̖̥͕̏̔̌ ̨̱̯̍̔ ̖̖̥͕̏̌̚ ̨̪̘̥͕ ̨̨̭̣̦̏ ̛̱̣̖̥̭͕̔̏́́ ̌ ̨̨̪̯̥͕ ̱̥̔̌́ ̨̍ ̨̬̖̍̌̚ ̏ ̨̛̛̪̬̖̖̦̏̔̚​̛͕ ̸̨̡̪̣̖̥̔̀̌ ̨̥̐̚ ̛ ̖̖̥̏̔ ̡̱̏̚ ̡̨̛̖̬̯̣̦̜̏̌̽ ̨̡̨̣̦̜̏̌̽ ̨̨̨̬̜̔̐͘ ʰ ̨̛̪̥̦̯̖͕ ̸̨̯ ̡̛̭̱̭​̨̭̯̏ ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̯̥͕̌ ̖̐̔ ̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚ ̵̡̛̯̖̦̌͊

ˁ̨̥̖̌ ̨̣̦̖̐̌̏ ʹ ̨̛̯̬̱̣̖̔̀̍͊ ʫ̛̭̣ ̼̏ ̦̖ ̴̦̯̌̌ ̨̨̭̖̏̐ ̖̣͕̔̌ ̨̯ ̬̭̌​̸̛̭̯̼̯̏̌̽ ̦̌ ̵̱̭̪̖ ̦̖ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́͘ ʥ̱̯̖̔̽ ̨̣̦̯̖̣̦̼̀̍̌̽͊̚ ʥ̖̚ ̛̦̦̌́̚ ̡̛̥̱̼̚ ̵̨̪̬̹̣̼ ̬̖̥̖̦͕̏ ̸̛̯̖̦́ ̡̛̦̐ ̛ ̨̨̪̬̭̥̯̬̌ ̡̡̭̪̖̯̣̖̜̌ ̥̏̌ ̱̖̯̍̔ ̨̨̭̣̙̦ ̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̨̭̖̏ ̱̱̺̖̍̔​̖ ̛ ̨̛̦̪̣̦̯̌̽ ̶̨̨̛̥̦̣̦̼̜ͨ̾̌̽ ̡̨̡̹̖̣̖ͩ͘ ʥ̱̯̖̔̽ ̛̺̖̬̼̥̔͊ ˑ̯̌ ̨̭̭̯̣̺̌̏́̀̌́ ̛̱̹̔ ʹ ̨̦̔̌ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̙̦̼̏̌ ̣̔́ ̛̬̯̭̯̌̌͘ ʯ̭̯̯̖̌̌̏̽ ̛̬̯̖̣́̚ ̨̛̭̪̖̬̖̙̯͕̏̌̽ ̛̖̣̯̭̔̽́ ̨̛̭̥̏ ̶̭̖̬̖̥̔ ̛ ̨̱̹̜͕̔ ̡̛̣̖̯̖̌̏̚ ̡̛̪̱̣̱̍ ̸̨̡̨̯̬̖̭̜̏ ̡̨̛̦̖̬̖̯̜̾̐͊

ʤ̬̯̱̬ ʥ̨̭​̨̭ Ͳ ˌ̨̱̥̖̦͕ ̶̪̖̖̏ ̛ ̛̯̖̣̖̖̱̺̜͕̏̔ ʪ̡̨̛̬̖̯̬ ̛̭̯̱̔​̛ ͨd d Dh^/ ͩ

ʦ ̨̨̪̦̖̐ ̌̚ ̨̣̀̍̏̽̀ ̡̛̛̪̱̣̍ ̦̖̣̽́̚ ̪̖̬̖̭̯̱̪̯̌̽ ̛̦ ̬̦̐̌̽ ̴̛̣̹͕̌̽ ̛̦ ̬̦̐̌̽ ̡̛̭̬̖̦​̨̛̦̭̯͘ ʤ̛̬̯̭̯̱ ̨̦̱̙̦ ̱̥̖̯̽ ̖̣̯̔̌̽ ̡̯͕̌ ̸̨̯̼̍ ̛̣̀̔ ̏ ̣̖̌̚ ̸̨̛̱̭̯̣͕̏̏̏̌ ̸̨̯ ̯̼ ̨̭̜̏ ̸̨̡̖̣̖͕̏ ̖̏̔̽ ̦̖ ̼̖̯̍̏̌ ̵̨̨̨̪̣̐ ̭̣̱̹̯̖̣̌́ ̛̛̣ ̛̬̯̖̣͕́̚ ̼̖̯̍̏̌ ̴̨̦̖̪̬̖̭​̨̛̭̦̣̦̼̜̌̽ ̛̬̯̭̯̌͘ ʶ ̨̯̬̱̦̭̯̥͕̔́ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̦̌ ̸̨̡̨̯̬̖̭̥̏ ̛̪̱̯͕ ̨̨̛̯̦̭̯̖̭̽ ̨̡̨̨̭̪̜̦͕ ̌ ̣̱̀̍̀ ̨̭̣̙̦̱̀ ̶̛̛̭̯̱̌̀ ̨̛̪̬̙̜̯̖̏̌ ̭ ̨̖̬̜̏ ̏ ̨̯͕ ̸̨̯ ̼̏ ̖̣̖̯̖̔̌͘ ʿ̨̛̥̦̯̖͕ ̸̨̯ ̭̘̏ ̏ ̨̭̖̜̏ ̛̛̙̦̚ ̨̙̦̏̌ ̖̣̯̔̌̽ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̽̏͊

ʦ̖̬̯̖̽ ̏ ̭̖͕̍́ ̨̪̜̯̖ ̦̖ ̣̔́ ̛̙̬͕̀ ̌ ̣̔́ ̵̨̛̭̏ ̭̣̱̹̯̖̣̖̜͕̌ ̔̌ ̖̺̖ ̛ ̡̯͕̌ ̨̨̭̣̦̏ ̱ ̭̏̌ ̖̭̯̽ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̦̔ ̹̦̭̌͘ ʿ̨̛̥̦̯̖͕ ̸̨̯ ̡̛̭̬̖̦​̨̦̭̯̽ ̣̔́ ̛̬̯̭̯̌̌ ʹ ̨̭̥̖̌ ̨̣̦̖̐̌̏͘ ʰ ̸̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ̵̨̡̣̦̼̏̌̽ ̵̡̛̯̖̦ ̼̏ ̨̨̛̛̭̣͕̏ ̯̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ̶̨̛̥̜̾ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̛̦̖̭̯̔ ̛̬̯̖̣̀͊̚

ʿ̖̣̌̏ ʰ̡̛̣̹̦̏̀ Ͳ ̡̱̬̯̦̼̜̔̏̌ ˋ̨̛̖̥̪̦ ̛̥̬͕̌ ̨̨̨̣̯̜̚ ̛̪̬̘̬̚ ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌̌ ̛̥̬̌ ̨̪ &ŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĂŶĐĞ͕ ̣̦̼̜̐̌̏ ̣̖̯̥̖̜̭̯̖̬̍̌ ̸̡̡̨̨̛̖̥̖̭̌̌̔̐ ̡̡̨̨̛̱̬̦̭̌̐ ̯̖̯̬̌̌ ̛̥͘ ʦ͘ ʦ̡̛̭̣̌̽̌

ʫ̛̖̦̜̏̐ ʶ̨̯ ʹ ̵̴̨̨̬̖̬͕̐̌ ʿ̨̛̖̯̖̣̍̔̽ ̨̹̱ ͨ˃̶̦̱̯̌̀ ̭̖̏͊ͩͿ

ʯ̨̣̌̐ ̵̱̭̪̖̌ ̸̨̛̦̦̺̖̌̌̀̐ ̛̬̯̭̯̌̌ ̏ ̨̛̯̬̱̣̔̀̍​̛͕ ̏ ̙̙̖̌̔ ̨̨̨̦͕̏̐ ̏ ̛̙̖̣̦̌​̛ ̸̛̱̯̭̽́ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̛ ̦̖ ̨̛̭̯̦̣̯̭̌̌̏̏̌̽́͊ ʫ̛̭̣ ̵̨̯̽ ̬̌̚ ̯̼ ̡̭̙̖̹̌̽ ̭̖̖̍͗ ͨʽ͕ ̌ ́ ̦̖ ̵̨̪̣͕ ̱̥͕̔̌̀ ̱̙̖ ̨̨̨̥̦̐̐ ̨̛̭̯̔̐ͩ ̛̛̣ ͨʺ̦̖ ̨̯̾ ̦̖ ̨̦̱̙̦͕ ́ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̦̖ ̨̭̥̱̐ ̨̯̾ ̭̖̣̯̔̌̽ͩ Ͳ ̭̘͕̏ ̹̏̌ ̨̬̭̯ ̸̨̡̨̦̖̦͘ ʥ̖̚ ̡̨̨̨̨̛̬̪̯̣͕̏̐ ̸̨̨̨̨̨̥̦̭͕̐̌̏̐ ̡̨̨̨̙̦̖̦̌̔̔̏̐ ̯̬̱̔̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̱̖̯̍̔ ̵̨̱̭̪̖̏͘ ʰ ̨̯̾ ̡̭̖̯̭̌̌́ ̨̣̜̀̍ ̴̭̖̬̼ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̸̨̡̖̣̖̏̌͊

ʥ̖̚ ̨̨̭̯̬̜̐ ̶̨̛̛̬̦̐̌̌̚​̛ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͘ ʦ̨̙̦͕̌ ̸̨̯̼̍ ̨̛̛̬̯̖̣̔ ̛̛̛̪̬̦̥̣̌ ̡̨̛̯̦̖̌̏ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̸̨̡̨̯̬̖̭̥̏ ̛̛̬̯̌̏̚​̛ ̛ ̨̪̔​̛̛̖̬̙̣̔̏̌ ̵̨̨̛̦̖̦̖̏̔̏ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̶̨̨̯̦̬̌̏͘ ʻ̱ ̛͕ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̙̦̏̌̌ ̨̬̯͕̌̍̌ ̨̬̯̌̍̌ ̛ ̖̺̖ ̬̌̚ ̨̬̯̌̍̌ ̦̌̔ ̨̨̭̜̍ ̛ ̨̛̛̭̥̏ ̛̛̱̥̖̦̥́͊

WWW.Y-K.COM.UA

ʶ̛̛̬̣​̣ ʶ̨̡̛̪̣̱̦̭̜̌̏ Ͳ ̸̡̛̱̭̯̦̌ ̨̹̱ ͨˈͲ̴̡̨̯̬̌ ʹ ϱͩ

ʥ̱̯̖̔̽ ̛̭̥̖̣̼̥͕ ̨̡̛̯̬̼̯̼̥ ̛ ̱̭̯̬̖̥̣̖̦​̛̦̼̥ ̡ ̨̪̖̖̍̔͊ ʫ̛̭̣ ̼̏ ̱̣̼̖̯̖̭͕̍̌̽ ̸̛̦̯͕̌̚ ̭̘̏ ̱ ̭̏̌ ̸̨̛̪̣̱̯̭́͊

ʦ̨̙̦̌ ̼̯̍̽ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽ ̏ ̡̱̬̭̖ ̨̨̯͕̐ ̨ ̸̖̥ ̼̏ ̶̯̦̱̖̯̖̌͘ ʿ̖̬̖̔ ̵̨̨̼̥̏̔ ̦̌ ̶̭̖̦̱ ̨̨̛̪̬̬̜̯̖̐̏̌̏̌ ̥̖̙̱̔ ̨̨̭̜̍ ̡̡̛̖̌Ͳ̨̯ ̛̖̺̏ ̛ ̛̦̭̯̬̜̯̖̌̌̏̌ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌ ̦̌ ̦̱̙̦̼̜ ̣̌̔͘ ʻ̖ ̛̬̖̪̖̯̬̱̜̯̖ ̖̍̚ ̶̨̛̥̜͕̾ ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̭̱̺̖̭̯̯̏̏̌̽ ̨̨̯̖̣̦̔̽ ̨̯ ̵̛̦͊

ˀ̨̥̦̌ ʧ̸̨̬̍̌ Ͳ ̵̴̨̨̬̖̬̐̌ ̡̯̖̣̖̦̣̌̌̌ ˁ˃ʥ

ʧ̛̣̦̌̌ ʧ̨̣̱̖̍̏̌ ʹ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌̽ ̨̡̣̏̌̌ ʶ̡̨̛̖̭̜̏ ̶̨̛̛̥̱̦̪̣̦̜̌̽ ̡̛̖̥̌̌̔​̛ ̨̨̭̯̬̦̾̌̔̐ ̛ ̶̡̨̨̨̛̬̏̐ ̡̛̭̱̭​̭̯͕̏ ̨̪̖̔̌̐̐ ̨̪ ̨̡̣̱̏̌ ̏ ̨̯̖̣̖̹̱ ͨ˄̡̬̟̦̌̌ ̥̌̿ ̯̣̦̯͕̌̌ͩ ͨˈͲ̴̡̨̯̬͕̌ͩ ͨˁ̨̛̣̱̙̜̍̏ ̨̬̥̦̭͕̌ͩ ͨˁ̡̱̪̖̬̞̬̌ͩ̚

ʦ̛̣̖̦̯̦̌̌ ʦ̵̦̯̱̌ ʹ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ʪ̡̨̖̯̭̜ ̵̴̸̨̨̡̨̛̬̖̬̖̭̜̐̌ ̡̨̹̣̼ ̛̪̬ ʻ̶̨̨̛̦̣̦̥̌̌̽ ̭̣̱̙̖̦̌̚​̨̦̥ ̦̭̥̣̖̌̌̍ ̶̯̦̌̌ ̛̥͘ ʿ̣̌̏̌ ʦ̡̨̨̛̬̭̐

9


ß ÊÎ ÂÅÑÜ ÃÎÄ ʦ̨̯ ̛ ̨̪̬̣̖̯̖̣ ̸̱̖̦̼̜̍ ̨̐̔͊ ʽ̦ ̨̛̪̬̣̔̌ ̡̨̥̦̖̌̔ ͨ˔̡̨̭̬̟̌̏ ̡̛̬̟̦̌ͩ ̛ ̭̖̥̏ ̸̡̛̱̭̯̦̥̌̌ ̴̛̖̭̯̣̖̜̏̌ ̨̦̼̖̏ ̨̨̛̬̦̯̼̐̚ ̛ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̸̛̪̖̯̣̖̦̜̏̌͊ ʻ̨ ̥̼ ̦̖ ̨̛̭̯̦̣̖̥̭̌̌̏̏̌́ ̦̌ ̨̨̛̭̯̦̱̯̥̔̐ ̛ ̨̨̛̯̥̭̐̏́ ̛̱̣̯̔̏́̽ ̏ ̨̨̦̥̏ ̸̨̱̖̦̥̍ ̨̱̐̔ ̨̭̦̏̌ ̛ ̨̭̦̏̌͊ ʦ̭̌ ̙̱̯̔ ̶̨̛̛̯̬̦̌̔​̦̼̖ ̴̛̛̖̭̯̣͕̏̌ ̨̦̼̖̏ ̨̡̪̬̖̯̼͕ ̘̦̼̖̏̔̚̚ ̨̛̭̯̐ ̛ ̨̨̥̦̐ ̵̨̦̼̏ ̬̱̖̜̔͊̚ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʦ ˋʫˀʻʰʧʽʦʫ͕ͩ ̐͘ ˋ̨̛̖̬̦̐̏ ϮϱͲϮϳ ̭̖̦̯̬́̍́ ʿ̨̛̭̖̯̯̖ ˋ̨̛̖̬̦̐̏ ʹ ̶̨̛̭̯̣̱ ˁ̡̨̨̛̖̬̭̏̐ ̡̬͕̌́ ̛̭̯̬̦̌​̦̼̜ ̛ ̸̨̖̦̽ ̡̛̬̭̼̜̌̏ ̨̨̬̐̔ ̭ ̨̨̯̜̍̐̌ ̨̛̛̭̯̬̖̜ ̛ ̡̨̱̣̯̱̬̜̽͘ ʯ̖̭̔̽ ̵̬̥̼̌ ̛ ̨̨̭̬̼͕̍ ̡̛̪̬̌ ̛ ̛̥̱̖͕̚ ̱̯̦̼̖̀ ̴̡̨̛̖̜̦ ̛ ̨̡̛̛̹̬̖ ̨̡̪̬̭̪̖̯̼͘ ˋ̨̡̛̛̖̬̦̭̜̐̏ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̭̖̏̐̔̌ ̛̱̣̖̯̔̏́ ̨̛̛̭̥̏ ̸̡̛̛̱̭̯̦̥͕̌̌ ̛̛̭̣̦̼̥̽ ̛ ̛̛̯̣̦̯̣̼̥̌̌̏͘ ʶ̨̬̥̖ ̨̭̭̯̖̦̍̏​̨̦ ̡̨̡̦̱̬̭͕̌ ̏ ̨̪̬̬̥̐̌​̥̖ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ʹ ̥̭̯̖̬̌Ͳ̡̣̭̌​̭̼ ̣̔́ ̸̡̨̛̱̭̯̦͕̌̏ ̡̡̛̭̱̬̭̾​̛ ̛ ̨̨̛̣̯̬̯̖̣̦̼̜̍̌̐̏̽ ̶̡̨̦̖̬̯ ̏ ̨̡̨̛̦̭̜̏ ϭͲ̨̜ ̡̨̨̯̦̜̌̏ ̛̬̼̍̐̌̔ ̭̖̣̌ ʧ̸̨̨̡̛̦̬̭̜̌̏͘ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʯʤʶʤˀʿʤ˃ːʫ͕ͩ ̐͘ ˄̨̨̙̬̐̔ Ϯϵ ̨̡̯̬́̍́ ʹ ϭ ̨̦̬́̍́ ʦ ̵̡̬̥̌̌ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ̨̪̬̜̱̯̔ Ϯ ̡̨̡̦̱̬̭̌͗ ̨̭̬̖̥̖̦̏​̨̨̦̐ ̡̨̖̯̭̔Ͳ̨̡̨̨̦̹̖̭̀̐ ̸̨̯̬̖̭̯̏̏̌ ̛ ̡̨̡̦̱̬̭ ̶̵̨̛̦̦̣̦̼̌̌̽ ̡̱̣̯̱̬̽ ̛ ̨̨̨̦̬̦̌̔̐ ̸̨̯̬̖̭̯̏̏̌͘ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ̨̡̯̬̼̖̯̏̌ ̨̯̬̙̖̭̯̖̦̏​̨̦̖ ̛̹̖̭̯̖͕̏ ̶̡̨̦̖̬̯ ̛ ̴̜̖̬̌Ͳ̨̹̱ ̏ ̨̣̖̖̦̬̦̥̐̔̌ ̡̥̖̌̚͘ ʤ ̸̡̛̣̯̖̣̦̼̜̌̀̽̚ ʧ̣̌̌Ͳ̶̡̨̦̖̬̯ ̨̪̬̜̖̯̔ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ʯ̡̡̨̨̬̪̯̭̌̌̌̐ ̡̡̨̨̛̱̬̦̭̌̐ ̡̨̥̱̼̣̦̌̽̚Ͳ̸̡̨̨̛̬̥̯̖̭̔̌̌̐ ̯̖̯̬̌̌͘ ʶ̨̬̥̖ ̡̨̡̨̦̱̬̭̏ ̛ ̶̡̨̨̦̖̬̯̏ ʹ ̡̡̛̭̱̬̭̾​̛ ̨̛̛̛̙̪̭̦̼̥̏ ̨̡̛̱̣̥̐̌ ʯ̡̬̪̯̌̌̌̽́ Ͳ ˄̨̨̙̬͕̐̔ ʺ̸̡̨̱̖͕̌̏ ̡̛̱̪̦̖̌ ̏ ̵̯̖̬̥̣̦̼̌̽ ̸̵̨̡̛̛̭̯̦̌ ʶ̨̨̛̭̦͘

ˀ̨̡̛̙̖̭̯̖̦̭̜̔̏ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʦ ˃ˀ˄ˁʶʤʦˉʫͩ ̐͘ ˃̶̡̬̱̭̖̌̏ ϴͲϭϯ ̦̬́̏̌́ ˀ̨̨̙̖̭̯̔̏ ̥̼ ̶̨̛̛̯̬̦̌̔​̨̦ ̛̪̬̣̹̖̥̐̌̌ ̸̭̯̬̖̯̏̌̽ ̏ ʿ̡̛̬̬̪̯̖͕̌̌̽ ̖̐̔ ̨̨̭̖̦̍​̨̦ ̨̖̬̖̙̦̍ ̵̨̭̬̦̯̌́̀ ̶̛̛̯̬̌̔​̛ ̵̨̦̬̦̼̌̔ ̡̨̛̪̬̦̌̔̏̚͘ ʦ̖̬̯̖̪̼͕ ̡̨̡̛̣͕́̔ ̭̦̖̙̦̼̖ ̼̌̍̌̏̚ ʹ ̭̘̏ ̨̯̾ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʦ ˃ˀ˄ˁʶʤʦˉʫͩ͘ ˑ̨̯ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̛̛̦̥̔̌̏ ̶̛̛̛̯̬̥͕̌̔́ ̛̭̬̖̔ ̵̛̦͗ ̶̡̨̦̖̬̯ ̵̖̦̼̏̔̚̚ ̸̨̣̖̦̏ ̛̙̬͕̀ ̛̼̭̯̱̪̣̖̦̖̏ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ̏ ˈ̬̥̖̌ ʿ̨̡̨̬̼͕̏ ̦̱ ̛ ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖͕ ̖̭̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̦̌ ̭̣̱̌̏ ̵̨̨̯̦̱̯̔̽ ̛ ̨̨̨̛̬̯̭̔̏̽́̚ Ͳ ̡̱̣̖̯̖̣̦̼̖̏̌̽ ̡̡̛̭̱̬̭̜̾ ̏ ̛̭̯̬̦̌​̦̼̜ ʸ̨͕̽̏̏ ̵̨̨̬̦̣̼̙̦̼̖̼̐̌̍̌̏̚ ̛ ˁʿʤͲ ̸̛̬̣̖̖̦̌̏́̚ ̏ ̭̍̌​̭̖̜̦̖͘

10

WWW.Y-K.COM.UA


ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʦ ʽʪʫˁʳͩ ʺ̬̯̌ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ ̏ ʽ̖̭̔​̭̖ͩ Ͳ ̨̯̾ ̔̏̌ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̴̛̖̭̯̣̏̌́͗ ̨̭̙̖̯̦̜̀ ̵̴̨̨̛̬̖̬̐̌​̛ ̛ ̨̡̨̨̣̦̏̌̽̐ ̥̭̯̖̬̭̯̌̏̌ ̛ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̡̣̭̌​̸̡̨̨̛̭̖̭̐ ̣̖̯̍̌̌ ̛ ̸̡̡̨̨̛̖̥̖̭̌̌̔̐ ̨̡̣͕̏̌̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̱̯̔ ̨̛̦̔ ̌̚ ̛̬̱̥̔̐ ̏ ̶̡̨̦̖ ̥̬̯̌̌ ̏ ̛̦̔ ̖̭̖̦̏​̵̛̦ ̡̡̛̦̱̣̌͘ ʦ ̨̪̬̬̥̐̌​̥̖ ̴̛̖̭̯̣̏̌́͗ ̸̡̛̖̖̬̦̏̌ ̏ ̨̛̭̯̣̦̥̽ ̡̣̱̖̍ ̨̨̬͕̐̔̌ ̡̡̛̭̱̬̭̾́ ̸̨̛̙̖̥̱̙̦̜ͨ ̱ ̨̥̬͕́ͩ ̨̛̪̭̖̺̖̦̖ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́ ̏ ̨̣̖̖̦̬̦̥̐̔̌ ʽ̖̭̔​̡̨̭̥ ̯̖̯̬̖̌ ̨̪̖̬̼ ̛ ̣̖̯̍̌̌͘ ʧ̣̌̌Ͳ̶̡̨̦̖̬̯ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ̘̯̔̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛̯̣̦̯̣̼̥̌̌̏ ̖̯̥̔́ ̛̼̭̯̱̪̯̏̽ ̦̌ ̶̭̖̦̖ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̵̣̖̖̦̬̦̼̐̔̌ ̨̯̖̯̬̌̏ ʽ̖̭̔​̭̼͘ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ̵̨̨̨̨̬̏̐ ̡̛̭̱̭​̭̯̏̌ ͨʧʽʸʽˁʤ ˔ˁʶˀʤʦʽʴ ʶˀʤʴʻʰͩ ̐͘ ˄̨̨̙̬̐̔ ʤ̪̬̖̣̽ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽Ͳ̡̨̡̦̱̬̭͕ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̵̨̨̬̼̖̏ ̡̨̣​̡̛̣̖̯̼̏ ̛ ̨̡̣̦̼̖̏̌̽ ̛̦̭̥̣̌̌̍ ̏ ̨̭̥̖̌ ̡̨̛̬̭̖̌̏ ̬̖̥̏́ ̨̐̔̌ ̦̌ ʯ̡̡̬̪̯̭̖̌̌̌̽ ̏ ̨̛̪̖̬̔ ̶̛̖̯̖̦̏́ ̡̭̱̬̼̌͘ ʦ ̨̪̬̬̥̐̌​̥̖ ̴̛̖̭̯̣̏̌́͗ ̛̼̭̯̱̪̣̖̦̖̏ ̏ ̴̡̨̖̬̣̦̥̌̔̌̽ ̨̨̭̬̖̍ ˄̨̨̙̬͕̐̔̌ ̡̨̡̦̱̬̭ ̛ ʧ̣̌Ͳ ̶̡̨̦̖̬̯ ̨̛̦̥̖̦̯̜̌̚ ̴̨̛̛̣̬̥̦̌​̛͘

ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ͪ˔ˁʶˀʤʦʤ ʶˀʤʴʻʤ ʪʰ˃ʰʻˁ˃ʦʤͫ ̐͘ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̏ ϭϲͲϭϳ ̥̌́ ʦ ̨̯̥̾ ̡̨̡̦̱̬̭̖ ̡ ̸̛̱̭̯̌̀ ̛̪̬̣̹̯̭̐̌̌̀́ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̼̯̦̼̖ ̡̨̣​̡̛̣̖̯̼͕̏ ̨̦ ̛ ̭̥̼̖̌ ̦̼̖̀ ̨̛̛̛̭̪̣̦̯̖̣͕ ̨̛̭̖̬̹̺̖̏̌̀ ̪̖̬̼̖̏ ̛̹̌̐ ̏ ̸̨̡̨̯̬̖̭̜̏ ̛̛̙̦̚͘ ʪ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̯̖̖̍ ϰ͕ ϱ͕ ϲ ̣̖̯͕ ̨̦ ̯̼ ̸̥̖̯̖̹̌̽ ̨ ̶̭̖̦̖͕ ̨̯̯̾ ̡̨̡̦̱̬̭ ̛̥̖̦​̨̦ ̣̔́ ̯̖̍́͊ ʥ̨̨̣̹̜̽ ʧ̣̌̌Ͳ̶̡̨̦̖̬̯ ̴̛̖̭̯̣̏̌́ ̵̨̨̛̪̬̯̔ ̏ ̣̖̯̦̖̥ ̯̖̯̬̖̌ ̡̪̬̌̌ ̛̥͘˃͘ʧ͘ ˌ̸̡̨̖̖̦̏ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̨̪̬̥̌̌̔ ̸̡̨̛̱̭̯̦͕̌̏ ̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏ ̥̭̯̖̬̌Ͳ̡̣̭̌​̨̭͕̏ ̡̨̡̨̦̱̬̭͕̏ ̛̬̐ ̛ ̨̡̨̪̬̔̌̏ ̣̔́ ̖̯̖̜̔ ̛ ̵̨̬̭̣̼̏̚͘ ˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ ͨ˔ˁʶˀʤʦʤ ˁʰʺˇʽʻʳ˔ ʿˀʰʶʤˀʿʤ˃˃˔ͩ ̐͘˃̶̡̬̱̭̖̌̏ ϮϲͲϮϴ ̛̦̀́ ʪ̵̨̱̼̖͕̏ ̴̸̨̡̛̛̛̭̥̦̖̭̖͕ ̨̦̬̦̼̖̌̔ ̨̡̬̖̭̯̬̼͕ ̡̛̖̯̭̖̔ ̛ ̨̬̭̣̼̖͕̏̚ ̨̡̛̥̯̬̭̖̌̌ ̛ ̴̨̪̬̖̭​̨̛̭̦̣̦̼̖̌̽ ʹ ̭̖̏ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̦̌ ϯ ̴̵̛̖̭̯̣̦̼̏̌̽ ̦̔́ ̛ ̨̦̪̣̦̯̌́̀ ̡̨̥̱̼̜̚ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̡̨̱̬̬̯̦̼̜ ̨̨̬̐̔ ˃̶̡̬̱̭̖̌̏͊ ʿ̵̨̨̬̯̔́ ̶̡̨̦̖̬̯̼ ̨̪̬̥́ ̨̪̔ ̨̡̯̬̼̯̼̥ ̨̦̖̥̍ ̦̌ ̵̨̪̣̺̌̔́ ̛ ̏ ̵̡̪̬̌̌ ̨̨̬͕̐̔̌ ̏ ̶̵̡̨̦̖̬̯̦̼ ̵̣̌̌̚ ̛ ̵̨̛̭̦̯̬͕̌̌́ ̌ ̖̬̹̖̯̭̌̏̌́̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̥̭̹̯̦̼̥̌̌̍ ̨̯̬̙̖̭̯̖̦̏​̦̼̥ ̛̹̖̭̯̖̥̏ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ̛ ̶̡̨̨̦̖̬̯̥ ̦̌ ˉ̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̛̪̣̺̌̔ ̨̨̬̐̔̌͊

WWW.Y-K.COM.UA

11


Ðóññêî-Ìîëäàâñêèé ðàçãîâîðíèê

ʥ̖̭​̛̭̬̌̌̍́ Ͳ ̶̨̨̨̛̥̦̦̦̣̦̐̌̌̽̌́ ̯̖̬​̨̛̛̬̯̬͕́ ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̛̙̱̯̏ ̨̡̍ ̨ ̨̡̍ ̶̡̛̱̬̦̼͕̌ ̨̥̣̦̖͕̔̌̏̌ ̬̱̭​̡̛̭̖͕ ̨̣̬̼͕̍̐̌ ̱̼͕̐̌̐̌̚ ̶̣̦̼̌̍̌ Ͳ ̨̭̖̏̐ ̨̡̨̨̣ ϴϬ ̶̛̦̜̌͊ ʰ ̡̨̱̬̬̯ ˁ̖̬̖̐​̡̖̏̌ ʹ ̦̖ ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̀͊ ˁ̨̖̦̐̔́ ̨̡̥̣̭̔̌̏̌́ ̸̬̖̽ ̸̛̱̯̏̚ ̖̭̔̽̚ ̸̺̖̌ ̡̡̨̛̱̬̦̭̜̌ ̛̛̣ ̬̱̭​̡̨̭̜͕ ̌ ̨̛̥̦̖̐ ̛̖̖̦̌̏̔́̚ ̨̦̭̯́ ̨̬̼̖̐̔ ̨̡̛̥̣̭̖̔̌̏ ̛̦̦̌̏̌́͗̚ ̴̡̖̌ ͨ˃̴̛̬̦̬̌̔̌ͩ ;̨̬̌̚Ϳ͕ ̨̛̭̦̯̬̜̌̌ ͨˁ̖̦̯̯̌̌́ͩ ;̨̨̬̖̔̏̽̚Ϳ͘ ʪ̜̯̖̌̏̌ ̛ ̥̼ ̸̛̼̱̥̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̭̣̏ ̦̌ ̨̡̨̥̣̭̥̔̌̏͊

ʪ̨̬̼̜̍ ̖̦̔̽͊ ʿ̛̬̖̯̏͊ ʿ̛̬̯̦́Ž̐Ž Ž̵̯̼̔̌͊ ˁ̪Ž̡Ž̜̦Ž̜ ̦Ž̸̛͊ ˁ̛̪̭̌̍Ž͊ ʪ̨ ̛̛̭̦̏̔̌́͊ ˁ̸̨̨̛̭̯̣̌̏̐ ̛̪̱̯͊ ʮ̖̣̌̀ ̥̏̌ ̵̱̭̪̖̌͊ ʪ̌ͬʻ̖̯ ʶ̡̌ ̭̏̌ ̨̱̯͍̏̚ ʶ̡̌ ̖̣͍̔̌ ʺ̨̬̖ ˁ̶̨̣̦̖ ʿ̣̙́ ˇ̡̬̱̯̼ ͨ˔̡̭̬̌̏̌ ̡̬̟̦̌̌ͩ

ʥ̱̦̾ ̛̱̌͊̚ ˁ̣̱̯̌͊ K̵̛̦̔̾ ̡̪̣̱̯̾̾͊ ʻŽ̪̯̖̌ ̱̦̍̾͊ ʺ̶̡̱̣̱̥̖̭͊ ʸ̌ ̬̖̖̖̬̏̔̾͊ ʪ̬̱̥ ̱̦̍͊ ʦ̾ ̨̡̬̖̭̔ ̸̡̭̱̖̭͊ ʪ̌ͬʻ̱ ʶ̱̥ ̏̾ ̶̛̦̱̥͍̽ ʶ̱̥ ̨ ̸̶̱̖͍̔̽ Ď̬̖ ˁ̨̬̖̌ ʿ̣̜̌́ ˇ̡̬̱̯̖ ͨˉ̬̌̌ ̨̛̣̱̥̦̭ͩ

À âû çíàåòå, ÷òî… Ͳ ˁ̖̯̣̼̖̏ ̵̨̡̨̣̪̼̖̏ ̴̨̡̛̱̯̣͕̍ ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̖̏ ̥̼ ̨̛̦̭̥ ̨̣̖̯̥͕ ̛̥̖̯̀ ̶̨̛̭̣̦̖̺̯̦̼̜̌̚ ̴̡̨̯̬̌ ϱ͕ ̨̯ ̖̭̯̽ ̨̨̥̙̦ ̨̬̖̯̌̐̽̚ ̛ ̙̖̔̌ ̨̭̬̖̯̐̽ ̨̪̬̥́ ̏ ̨̖̙̖̔̔͊

ʸ̨̖̯ ʹ ̸̣̱̹̖​̖ ̬̖̥̏́ ̡̱̬̖̪̣̯́̽ ̛̥​̛̥̱̦̯̖̯͊ ˄̯̬̖̦​̦́​́ ̨̡̪̬̖̙̍̌ ̨̪ ̨̦̖̬̖̙̦̜͕̌̍ ̨̣̹̖̍̽ ̴̡̨̬̱̯̏ ̛ ̨̨̺̖̜̏ ̏ ̶̨̛̬̦̖͕̌ ̱̥̖̬̖̦​̦̼̖ ̸̨̭̣̦̖̦̼̖ ̦̏̌​̦̼ ̛ ̨̡̨̥̬̭̜ ̡̛̣̥̯̌ ˁ̖̬̖̐​̡̛̖̏ ̨̨̪̥̱̯̐ ̨̨̦̣̌̔̐ ̼̯̌̍̽̚ ̨ ̵̨̪̬̭̯̱̔̌͘

Ͳ ʿ̨ ̡̛̛̭̯̯̭̯̖͕̌ ̨̛̭̬̭̍̌́̽ ̦̌ ̛̣̖̯̦̜ ̡̨̱̬̬̯͕ ϯϯй ̣̖̜̀̔ ̼̯̌̍̏̌̀̚ ̨̨̛̪̣̙̯̽ ̏ ̸̨̖̥̦̔̌ ̡̱̪̣̦̼̖̌̽ ̨̛̛̪̬̦̣̖̙̦̭̯̌̔͘

Ͳ ˁ̥̼̖̌ ̛̬̖̦̖̔̏ ̶̨̛̭̣̦̖̺̯̦̼̖̌̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̨̛̭̭̯̣́ ̛̚ ̵̡̛̯̌ ̨̛̛̦̬̖̖̦̯͕̐̔̏ ̡̡̌ ̨̥̭̣̌ ̵̨̛̬̭̼̏ ̨̯̬̱̖̜͕̍ ̨̙̖̣̖͕̚ ̛̣̦̐̌ ̛ ̨̖̯̔̐̽͘ ʤ ̖̺̖ ̶̨̛̭̣̦̖̺̯̦̼̖̌̚ ̡̬̖̥̼ ̛̼̣̍ ̨̡̨̻̖̯̥̍ ̡̨̨̭̖̬̖̯̦̐ ̛̭​̨̛̭̣̖̦̔̏̌́ ̡̡̨̛̥̖̬̦̭̜̌̌ ̛̬̥̌​̛ ̏ ϰϬͲ̵ ̵̨̐̔̌ ̨̨̨̪̬̹̣̐ ̡̖̏̌͘

Ͳ ʪ̖̭̯́̽ ̛̥̦̱̯ ̸̨̨̨̭̯̯̦͕̔̌ ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̸̨̭̣̦̖̦̼̜ ̨̨̙̐͘ ʤ ̨̨̛̪̯̥̣̦̖̌̽ ̬̖̥̏́ ̛̪̬̖̼̦̍̏̌́ ̦̌ ̶̨̭̣̦̖ Ͳ ̭ ϵ͗ϬϬ ̨̔ ϭϭ͗ϬϬ ̱̯̬̌ ̛ ̭ ϭϳ͗ϬϬ ̨̔ ϭϵ͗ϬϬ ̸̖̖̬̏̌͘ ʻ̖ ̼̜̯̖̌̍̏̌̚ ̨ ̵̨̨̣̦̼̐̏ ̵̨̱̬̍̌ ̛ ̵̛̺̯̦̼̌̚ ̵̭̬̖̭̯̔̏̌ ̣̔́ ̬̌̐̌̌͊̚

Ͳ ʦ ˋ̨̖̬̦̥ ̨̥̬̖ ̨̛̯̭̏̔́ ̨̭̖̏̐ ̨̦̔̌ ̡̱̣͕̌̌ ̡̨̨̯̬̌́ ̸̭̯̬̖̖̯̭̏̌́ ̨̣̖̍​̖Ͳ̥̖̦̖​̖ ̥̭̌​̨̨̭̏͘ ˑ̨̯ Ͳ ̡̯̬̦͕̌̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̖̺̖ ̦̯̌̏̌̀̚ ̸̡̨̣̖̜ͨ̀ ̡̨̱̣̜̌ͩ͘

Ͳ ʿ̨̨̛̥̬̼̔ ̛ ̨̡̨̥̬̏̽ ̨̨̪̥̱̯̐ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̡̛̬̭̼̜̌̏ ̬̌̐̌̚͘ ʽ̛̦ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̡̨̨̛̛̬̯̦̼̌̔ ʹ ̙̖̣̯̼̖͕ ̡̬̭̦̼̖̌ ̛ ̨̬̦̙̖̼̖̌̏ ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̛̪̥̖̦̯̼̐͘

ʦ̭̯̱̪̜̌ ̏ ̦̹̱̌ ̬̱̪̐​̪̱͕ ̛̭̣̖̔ ̌̚ ̨̨̛̦̭̯̥͕̏́ ̛̛̪̬̦̥̜̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̵̡̨̡̦̱̬̭͕̌ ̛̼̬̜̏̐̌̏̌ ̛̪̬̼͊̚

ǀŬ͘ĐŽŵͬũĂƐŬƌĂǀĂͺŬƌĂŝŶĂ

Ͳ ˁ̥̌̌́ ̨̡̼̭̏̌́ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌ ̏ ̛̥̬̖ ̼̣̍̌ ̴̡̨̛̛̭̬̦̌̏̌̌̚ ̏ ̪̱̭̯̼̦̖ ʪ̖̹̯̖Ͳʸ̱̯ Ͳ ϳϬ ̨̬̱̭̐̌̔̏͊ ʦ ̨̯̜̾ ̪̱̭̯̼̦̖ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̡̨̙̬͕̌ ̸̨̯ ̙̖̔̌ ̨̨̡̨̥̣ ̦̖ ̨̛̪̬̯̯̭͕́ ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̡̛̯̖̬̍̌​̛ ̦̖ ̏ ̨̨̛̭̭̯̦́​̛ ̨̬̥̦̙̯̭̌̌̽́̚ ̛̪̬ ̡̨̯̜̌ ̨̡̨̼̭̜̏ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̌͘

ʻʤʪ ʻʽʺʫˀʽʺ ˀʤʥʽ˃ʤʸʰ͗ ʺ̛̯̖̬̣̼̌̌͗ ʽ̨̣̭̍̌̏̌ ʺ̛̬͕̌́ ʽ̴̛̣̖̬ ʪ̬̌̽́ ˇ̨̨̯͗ ʽ̨̣̭̍̌̏̌ ʺ̛̬̌́͘ ʸ̛̯̖̬̯̱̬̦̌̌́ ̡̨̬​̶̡̛̬̖́͗ ˌ̥̖̣̘̏̌ ˃̯̦̌̽́̌͘ ʪ̛̜̦̌̚Ͳ̡̖̬̭̯̏̌͗ ˁ̡̨̖̦̌̏ ʰ̣̽́

ʽ̺̖̭̯̖̦̍̏​̦̌́ ʽ̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ ͞˔̡̭̬̌̏̌ ʶ̬̟̦̌̌͟ ʤ̬̖̭̔͗ ̐͘ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭͕̏ ̱̣͘ ʦ̨̡̨̨̼̭̣̯̦͕̏̽̌́ ϴϯ͕ ̴̨̛̭ ʤϱ

˃̴̨̖̣̖̦̼͗ ;ϬϱϲͿ ϯϳϰͲϮϴͲϰϴ͕ ;ϬϱϲͿ ϯϳϰͲϲϬͲϲϭ ĞͲŵĂŝů͗ ũĂƐŬƌĂǀĂ͘ŬƌĂŝŶĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ǁǁǁ͘LJͲŬ͘ĐŽŵ͘ƵĂ

WWW.Y-K.COM.UA