Page 1

เน‘


สานักงานเลขานุการกรม คาถามและคาเฉลย ASEAN Quiz เรื่อง กฎบัตร 1. กฎบัตรอาเซียนสถานะเป็นนิติบุคคลใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/ 2. โครงสร้างและสาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติข้อ 55หมวด ที่13ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/.html 3. กฎบัตรอาเซียนมีไว้เพื่อให้อาเซียนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการติดตามความ ตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ใช่ หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. http://inter.oop.cmu.ac.th/ html 4. อาเซียนไม่จําเป็นต้องมีกฎบัตรใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข (มีความมาจําเป็นอย่างมาก) http://inter.oop.cmu.ac.th/ html 5. กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. หนังสือถาม-ตอบอาเซียน 6. การกําหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้นํามีโอกาสหารือกันมากขึ้น ใช่ หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข. ( 2 ครั้ง) หนังสือถาม-ตอบอาเซียน 7. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ได้แก่ด้าน 1.ด้านการเมืองความมั่นคง 2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดทิศทางและประสานงานเพื่อให้การดําเนินงานของแต่ละเสาหลักมีเอกภาพมากขึ้นใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่


เฉลย ข. ( 2.ด้านเศรษฐกิจ) AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 8. หัวใจหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 คือ กฎบัตรอาเซียน ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. หนังสือถาม-ตอบอาเซียน 9. AFTA ย่อมาจาก ASEAN Free Trade Area ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10. กฎบัตรอาเซียนการประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข.(15 ธันวาคม พ.ศ. 2551) หนังสือถาม-ตอบอาเซียน 11 .การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/asean2015 12.นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้ก่อตั้ง AFTA ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 13 วันที่ 8 สิงหาคม 2510 เป็นวันที่มีการลงนามปฏิญญาอาเซียน ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 15.สํานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข.(กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย) AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 16. นายแผน วรรณเมธี เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาที่การสมาคมอาเซียน ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


17. การประชุมสุดยอด 3 ผู้นําอินโดจีนได้แก่ประเทศ กัมพูชา ลาว และไทย ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข.(กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/ aseanqa.html 18. ดร.ถนัน คอมันต์ เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 19. การนําร่อง 12 สาชา สําคัญประเทศไทยมีทักษะ การเกษตรกรรม ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข.(การท่องเที่ยว การบิน) http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/ aseanqa.html 20. ASEAN Free Trade Area ( AFTA) คือเขตน่านฟูาอาเซียนใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ข.(เขตการค้าเสรี) AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


สานักงานเลขานุการกรม คาถามและคาเฉลย ASEAN หมวดทั่วไปของอาเซียนและประชาคมอาเซียน 1. พื้นที่ของประเทศสิงคโปร์มีขาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากรุงเทพมหานคร ตอบ ก. เล็กกว่า ข. ใหญ่กว่า เฉลย ก. (คิดเป็น 44.4 เปอร์เซ็นต์ของกรุงเทพมหานคร) หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวอาเซียน 2. ประเทศลาวติต่อค้าขายกับต่างประเทศพึ่งการขนส่งสินค้าผ่านประเทศใดมากที่สุด ตอบ ก. ไทย ข. เวียดนาม เฉลย ข. หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวอาเซียน 3. เมืองหลวงของประเทศลาวคือ ตอบ ก. หลวงพระบาง ข. เวียงจันทน์ เฉลย ข. หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวอาเซียน 4. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม เป็นคําขวัญของอาเซียนใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. http://inter.oop.cmu.ac.th/ASEAN/asean2015 5. สีเหลืองของธงชาติอาเซียนมีความหมายว่า อย่างไร ตอบ ก. ความเจริญรุ่งเรือง ข. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เฉลย ก. http://www.vcharkarn.com/exam/set/1712 6. ผ้าบาติกเป็นเครื่องแต่งกายของประเทศใด ตอบ ก. ฟิลิปปินส์ ข. อินโดนิเซีย เฉลย ข. http://www.vcharkarn.com/exam/set/1712 7. ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาใดเป็นนภาษาราชการ ตอบ ก. ภาษาอังกฤษ ข. ภาษาเขมร


เฉลย ก. หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวอาเซียน 8. สัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายว่า “ รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน “ ใช่หรือไม่ ตอบ ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ เฉลย ก. AEC 360 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 9. สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี ตอบ ก. 4 สี ข. 5 สี เฉลย ก. http://www.vcharkarn.com/exam/set/1712 10. เพลงประจําอาเซียนคือเพลงอะไร ตอบ ก. The ASEAN Quiz ข. The ASEAN Way เฉลย ข. หนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวอาเซียน


กองการเจ้าหน้าที่ คาถามคาเฉลย- หมวดทั่วไป ๑. การประชุม ASEAN Economic Ministers: AEM ครั้งที่ ๔๔ ณ ประเทศกัมพูชา มีใคร เป็นหัวหน้า คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม ก. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ข. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เฉลย ข๑๒ ฉบับที่ ๒ จากจุลสารกรมเจรจาการค้า ปีที่ . ๒. กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันของอาเซียน เรียกโดยย่อว่าอะไร ก. AFEED ข .AEC Blueprint เฉลย ก๑๒ ฉบับที่ ๒ จากจุลสารกรมเจรจาการค้า ปีที่ . .๓ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยคือประเทศใด อินโดนีเซีย .ก ฟิลิปปินส์ .ข เฉลย ข๕๓ จากหนังสือประเทศไทยกับอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ หน้า . ประเทศ ๖ ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ๖+อาเซียน .๔ยกเว้น ประเทศใด กอเมริกา . นิวซีแลนด์ .ข เฉลย ถามตอบรอบรู ก อเมริ “้ กา จากหนังสือ.AEC กรมเจรจาการค้ ๓๖๐๓๖ าระหว่างประเทศ หน้า” ๕ . การเข้าประเทศบรูไน ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอะไร ก. สีเหลือง ข. สีแดง เฉลย ข. ที่มา: www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content. ๖ ในการประชุม .G – ๒๐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในฐานะองค์กรที่มีความ รับผิดชอบและบทบาทต่อประชาคมโลก โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้นําอาเซียนได้กําหนดแนวทางที่จะดําเนินการร่วมกันใน ประเด็นสําคัญระดับโลก (common platform on global issues ) กการจัดการภัยพิบัติและความมั่นคงทางท .ะเล ข เลิก ภาษีสินค้าและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน/ลด . จากบทความของกรมอาเซี เฉลย ก ยน กระทรวงการต่างประเทศ .


๗การนับเลขของภาษาเขมร ข้อใดถูกต้อง . ก .๑๐๐ มวยร้อย ข. ๑ มวยหนึ่ง เฉลย ก. ที่มา : webmaster@yenta4.com ๘. ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ ๑ ของเมียนมาร์ สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ กเคมีภัณฑ์ . ขก๊าซธรรมชาติ . เฉลย กจากหนังสือ . “ประเทศไทยกับอาเซียน” กรมประชาสัมพันธ์ หน้า ๔๙ ๙ จากผลการสํารวจข้อมูลด้านการทําธุรกิจของ .World Bank เมื่อปี ๒๐๑๐ พบว่าประเทศ สมาชิกอาเซียนที่ง่ายต่อการการทําธุรกิจในอันดับ ๑ คือ สิงคโปร์ ถามว่าประเทศที่ง่าย ต่อการทําธุรกิจในลําดับที่ ๓ คือ ประเทศใด กไทย . ขมาเลเซีย . เฉลย ข มาเลเซีย จากเอกสารประกอบการบรรยายของกระทรวงพาณิชย์ . ๑๐. หน่วยงานใดที่รับผิดชอบแผนงานหลักด้าน Promotion Quality Living Standards in ASEAN cities/urban areas ในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม กกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . ขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . เฉลย กจากหนังสือป ๒๕๕๓ ตุลาคม ๑๒ .รับผิดชอบตามมติ ครม .ระเทศไทยกับ อาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ -------------------


กองการเจ้าหน้าที่ คาถาม)ประเทศคู่เจรจาอาเซียน( คาเฉลย๑. ประเทศใดที่แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ประจําอาเซียน เป็นประเทศแรก กสหรัฐอเมริกา . ขออสเตรเลีย . เฉลย ก จาก เว็บไซต์กรมอาเซียน .www.mfa.go.th ๒. รมว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นาง .Hillary Clinton ได้นําคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ใหญ่ที่สุด เข้าร่วมประชุม )คน ๑๐๐ กว่า(US-ASEAN Forum ซึ่งจัดขึ้นที่ใด ในปีใด ก ประเทศกัมพูชา ปี .พ๒๕๕๕ .ศ. ข๒๕๕๔ .ศ.ประเทศอินโดนีเซีย ปี พ . เฉลย ก จาก เว็บไซต์กรมอาเซียน .www.mfa.go.th การประชุม .๓ASEAN – Canada Dialogue ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗.มิ ๘ -ย ณ โรงแรม ๒๕๕๕. อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เป็นการฉลองโอกาสความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนและมิตรภาพ อาเซียน – แคนาดา ครบรอบกี่ปี่ ปี ๓๕ .ก ขปี ๒๕ . เฉลย ก จากกองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ . ประเทศใดเป็ ๔ นประเทศคู่เจรจาแรกที่ภาคย .านุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก จีน . ขญี่ปุน . เฉลย ก๗๐ จากหนังสือประเทศไทยกับอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ หน้า . ๕. คนญี่ปุนเรียก “เด็ก” ว่าอะไร ก. โคโดโหมะ ข. โทโมดาจิ เฉลย ก. จาก www.j-doramanga.comby :~@_Na_RaK~$ ๖. ภาษาจีนคํา “ฉี่ฉวาง” แปลว่าอะไร ก. ห้องน้ํา ข. ตื่นนอน เฉลย ข. ๗ .เกาหลีใต้ได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อปีใด ก. ๒๕๒๔ ข๒๕๓๔ . เฉลย ข. จาก เว็บไซต์ www.aseathai.net/เกี่ยวกับอาเซียน/ประเทศคู่เจรจา


๑๐

อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ๘. ด้านการพัฒนา อาเซียนและจีนได้กําหนดให้มีความร่วมมือในกี่สาขาหลัก ก๑๐ . ข๑๑ . เฉลย ขจาก เว็บไซต์ .www.aseathai.net/เกี่ยวกับอาเซียนจีนประเทศคู ่เจรจาอาเซียน/ ๙. อาเซียนและเกาหลีใต้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเกาหลีเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๐ เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเกาหลี ขึ้น- ณ เมืองใด กกรุงโซล. ขปูซาน. เฉลย ก จาก เว็บไซต์ .www.aseathai.net/เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศคู่เจรจาอาเซียน/ สาธารณรัฐเกาหลี )เกาหลีใต้( ๑๐ .ในปี ๒๕๔๔ ด้านวิชาการ เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ริเริ่มการจัดตั้ง ก. East Asia Mission Group ข. East Asia Vision Group เฉลย ข จาก .เว็บไซต์ www.aseathai.net ๑๑ในปี . ๒๕๔๙ ได้มีการประชุม สุดยอดอาเซียนจีนสมัยพิเศษที่เมืองใดเพื่อฉลองครบรอบ๑๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน -จีน ก. นครหนานหนิง ขนครปักกิ่ง . เฉลย กจาก เว็บไซต์.www.aseathai.net/เกี่ยวกับอาเซียนจีนประเทศคู ่เจรจาอาเซียน/ ๑๒ .ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่แสดงความพร้อมที่จะลงนาม ในพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญา ว่าด้วยการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) กประเทศญี่ปุน . ขประเทศจีน . เฉลย ขประเทศจีน . จากบทความของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ๑๓ .ประเทศใดได้ร่วมรับรองเอกสารแผนงานโครงการในการปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมเพื่อต่อต้าน การก่อการร้ายสากล กประเทศออสเตรเลีย . ขประเทศอินโดนีเซีย . เฉลย ประเทศออสเตรเลี ก ย จากบทความของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ . ๑๔. จนถึงปัจจุบัน อาเซียนมีเพื่อนที่เรียกว่า ‘คู่เจรจา’ แล้วจํานวนกี่ประเทศ ก ประเทศ ๙ . ข ประเทศ ๑๐ . เฉลย ก จานวน .9 ประเทศ กับ 1 องค์กร ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา


๑๑

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป จากบทความของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ๑๕ แคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ .SMEs เป็นอย่างมาก โดยได้จัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้ชื่อว่าอะไร ก .Development Cooperation Programmed ข .Trade Facilitation Office เฉลย ข จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ ๑๖อาเซียนกับอินเดียมีความสัมพันธ์ในลักษณะคู่เจรจาอย่างไร . กลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้าน . ขลักษณะคู่เจรจาหลายด้าน . เฉลย ก จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ ๑๗อาเซียนและสหภาพยุโรปได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดทําความตกลง 2550ในปี . การค้าเสรีอาเซียน(สหภาพยุโรป-ASEAN-EU FTAโดยจัดตั้งอะไร เพื่อทําหน้าที่ ) ก. Joint Committee (JCขึ้นทําหน้าที่เจรจา ) ข. Joint Declaration (JDในการพัฒนา ) เฉลย ก จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ อินเดีย๑๘ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและลดช่องว่างในอาเซียน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอะไร . ก ภาษาอังกฤษ . ขคอมพิวเตอร์ . เฉลย ก จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ ๑๙ .สินค้าสําคัญที่รัสเซียส่งออกมาอาเซียน ได้แก่ ก กระจก วัสดุที่ทําด้วยแก้ว . ขชิ้นส่วนประกอบโลหะ เคมีภัณฑ์ และสินค้าประกอบจากสินแร่ . เฉลย ข จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ ๒๐ .ฝุายอาเซียนได้พยายามที่จะผลักดันการจัดทําความตกลง Trade and Investment Framework Agreement (TIFA กับสหรัฐฯ และได้แจ้งฝุายสหรัฐฯ เกี่ยวกับการที่อาเซียนจะจัดตั้ง ) ASEAN Economic Community( AEC 2020.ศภายในปี . ค )ซึ่งมีเปูาหมายที่จะทําให้อาเซียนเป็น ก .single market and product base ข .pair market and product base เฉลย ก จาก .ASEAN Mini Book กระทรวงต่างประเทศ ------------------


๑๒

กองคลัง คาถามอาเซียน3+ ( .1EAVGย่อมาจากอะไร ) .ก East Asia Vision Group ข .East Asean Vision Group ตอบ ก 2. ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 3+เมื่อวันที่เท่าใด 24 .กตุลาคม 2552 ข 24 .ตุลาคม 2551 ตอบ ก .3กรอบความร่วมมืออาเซียน 3+เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พใด.ศ. 2542 .ก ข2540 . ตอบ ข .4East Asian Community หรือ EAC หมายถึงข้อใด สมาคมอาเซียตะวันออก .ก ขประชาคมเชียตะวันออก . ตอบ ข .5ผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นําของประเทศอาเซียน 3+ได้พบหารือระหว่างกันเป็นครั้งแรก ณ ประเทศใด มาเลเซีย .ก ขจีน . ตอบ ก .6การแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ ใด.ศ.มีขึ้นเมื่อปี พ 2 2552 .ก ข2550 . ตอบ ข .7ในการประชุมสุดยอกอาเซียน 3+ครั้งที่ ได้มีการรับรองแถลงการณ์ ชะอํา หัวหิน ว่าด้วยเรื่องอะไร 12 ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพ .ก .ขว่าด้วยความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตอบ ก .8การจัดตั้งกองทุนสํารองพหุภาคีภายใต้ CMI หรือที่เรียกว่า “CMI Multilaterlization (CMIM)” มี วงเงินเท่าใด 1.2 .กแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ข 1.3 .แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ตอบ ก .9อาเซียน 3+ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง จีน ญี่ปุน เกาหลี .ก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต้ .ข ตอบ ก .10การประชุมสุดยอดอาเซียน 3+เมื่อวันที่ ที่ชะอํา เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใด 2552 ตุลาคม 24 11 ครั้งที่ .ก 12 ครั้งที่ .ข ตอบ ข


๑๓

กองคลัง คาถามอาเซียนทั่วไป .1สายการบินของลาวมีกี่สายการบิน 1 .ก 3 .ข ตอบ ก .2สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกี่ฤดู 4 .ก 2 .ข ตอบ ข .3การประชุมสุดยอกอาเซียนจัดขึ้นที่ใด 1 สหประชาชาติครั้งที่นครนิวยอร์ก .ก ขกรุงเทพฯ . ตอบ ข .4สิงคโปร์เป็นคู่ค้าสําคัญของไทยเป็นอันดับที่เท่าใด 5 .ก 6 .ข ตอบ ก .6ธงชาติของประเทศสิงคโปร์มีดาวกี่ดวง 4 .ก 5 .ข ตอบ ข .7อาเซียนได้จัดทําความตกลงด้านการลงทุนฉบับใหม่เรียกว่าอะไร .กACIA ข .AAIC ตอบ ก .8ข้อใดคือธงประจําชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย .ก ข. ตอบ ก .9ฟิลิปปินส์ไม่ได้นับถือศาสนาใด พุทธ .ก อิสลาม .ข ตอบ ก .10อาเซียนและจีนได้กําหนดให้มีความร่วมมือ สาขาหลักข้อใดไม่ใช่ 11 การพัฒนาลุ่มน้ําโขง .ก การพัฒนาด้านการศึกษา .ข ตอบ ข .11การปกครองของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นแบบใด ระบอบประชาธิปไตย มี .กประธานาธิบดีเป็นผู้นําของประเทศ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา .ข ตอบ ก


๑๔

.12ผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราและจะสามารถ พํานักอยู่ได้กี่วัน 30 .กวัน ข 14 .วัน ตอบ ข .13การที่จะนําเงินตราต่างประเทศติตัวเข้าประเทศเวียดนามนั้นจะต้องแจ้งให้ศุลกากรทราบก่อน เมื่อมี จํานวนเงินเท่าใด 7,000 .กดอลลาร์สหรัฐ 70,000 .ขดอลลาร์สหรัฐ ตอบ ก .14ผู้ที่นับถือศาสนาใดในประเทศมาเลเซียที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากรัฐบาล อิสลาม .ก ขพุทธ . ตอบ ก .15ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ (Shrine of freedomคือ สถานที่ใด ตั้งอยู่ที่ประเทศใด ) ( ปูอมซานติเอโก .กFort Santiagoประเทศฟิลิปปินส์ ) ( วันมหากันดายงค์ .ขMaha gandayon Monastery) ประเทศพม่า ตอบ ก .16ชาวกัมพูชามีวิธีปลูกดอกลําดวน (Ramdul )ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําชาติอย่างไร ปลูกในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านและต้องปลูกในวันพุทธ .ก ปลูกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านและต้องปลูกในวันพุทธ .ข ตอบ ข .17 การประกาศให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutralityใด.ศ.ในปี พ ) 2513 .ก ข2514 . ตอบ ข .18จากภาพเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศใด จีน .ก เวียดนาม .ข ตอบ ข )โบราณสถานเมืองเว้( .19 ในอาเซียนมีกี่ประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก 4 .ก 7 .ข ตอบ ข .20ประเทศใดในอาเซียนที่ไม่มีพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก พม่า .ก เวียดนาม .ข ตอบ ก แหล่งอ้างอิง


๑๕

.1หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน .2www.kapook.com 3. www.google.com 4. http://travel.kapook.com/


๑๖

1.

กองกฎหมายและระเบียบ ถามว่า อาเซียน 6+ ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ ประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง 6 ประเทศ รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 10 อาเซียน ก. จีน นิวซีแลนด์ และอินเดีย , ออสเตรเลีย , เกาหลีเหนือ , ญี่ปุน , ข. จีน , ออสเตรเลีย , เกาหลีใต้ , ญี่ปุน , นิวซีแลนด์ และอินเดีย เฉลย ข ข้อมูลจาก เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา

.2 ถามว่า ภาพที่เห็นเป็นตราแผ่นดินของประเทศใด ก. มาเลเซีย ข. สิงคโปร์ เฉลย ก มาเลเซีย ข้อมูลจากเว็บไชต์ .ผิดพลาดการอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้อง ! กปส. .3ถามว่า กลุ่มประเทศอาเซียนกาหนดให้วันใดเป็น ”วันไข้เลือดออกอาเซียน“ (ASEAN Dengue Day ) ก. มิถุนายน ของทุกปี 15 ข. กรกฎาคม ของทุกปี 15 เฉลย ก 15 .มิถุนายน ของทุกปี ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/miifypocky/chat-room


๑๗

4. ถามว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาลาดับที่เท่าไหร่ ที่ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. ลําดับที่ 3 ข. ลําดับที่ 4 เฉลย ข73 กรมประชาสัมพันธ์ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” จากหนังสือ . .5 ถามว่า การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558 ก. วันที่ 2558 ธันวาคม 1 ข. วันที่ 2558 ธันวาคม 31 เฉลย ข จาก .www.mfa.go.th/asean เรื่อ”งน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน“

.6 ถามว่า จากรูป เรียกว่า ( ”อัมบูยัต“Ambuyatเป็นอาหารประจาชาติของประเทศใด ) ก. บรูไน ข. มาเลเซีย เฉลย ก ข้อมูลจาก เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา


๑๘

7. ถามว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจาลําดับที่เท่าไหร่ ก. ลําดับที่ 2 ข. ลําดับที่ 3 เฉลย ก 81 กรมประชาสัมพันธ์ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” จากหนังสือ . .8 ถามว่า วันชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก. วันที่ ธันวาคม 2 ข. วันที่ กันยายน 2 เฉลย ก37 กรมประชาสัมพันธ์ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” จากหนังสือ . 9. ถามว่า ประชากรของ อาเซียน 6+คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ก. %30 ข. %50 เฉลย ข ข้อมูลจาก .www.dtn.go.th .10 ถามว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักของประเทศ “เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา และข้าว” ใด ก. ไทย ข. กัมพูชา

เฉลย ข29 กรมประชาสัมพันธ์ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” จากหนังสือ . 11. ซายา จินตามู (Saya cintamu )เป็นภาษาบอกรักของประเทศใด กอินโดนีเซีย . ขมาเลเซีย . เฉลย ข มาเลเซีย . แหล่งที่มา : http://www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13674.0 .12สถานที่ท่องเที่ยวใดในต่อไปนี้อยู่ในประเทศอินเดีย กดาตารินลัง . ขพิพิธภัณฑ์ปอนดีเชอรี . เฉลย ขพิพิธภัณฑ์ปอนดีเชอรี . แหล่งที่มา : http://travel.kapook.com/view.40479html


๑๙

13. การจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน 6+ควรให้ความสาคัญเรื่องใดเป็นอับดับแรก กการเปิดเสรี . ขความร่วมมือ . เฉลย ขความร่วมมือ . แหล่งที่มา : http://region.4prd.go.th/ewt_news.php?nid=29876&filename=index 14. ธงชาติของประเทศออสเตเรียเรียงกันเป็นกลุ่มดาวชื่อว่ากลุ่มดาวอะไร กกลุ่มดาวกางเขนใต้ . ขกลุ่มดาวนกอินทรี . เฉลย กกลุ่มดาวกางเขนใต้ . แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ 15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเทศในกลุ่ม อาเซียน 6+ กประเทศญี่ปุน . ขใต้หวัน . เฉลย ขใต้หวัน . แหล่งที่มา : http://region.4prd.go.th/ 16. ประชากรอาเซียน 6+มีทั้งหมดกี่คน ก 3,284 .ล้านคน ข 3,325 .ล้านคน เฉลย ก 3,284 .ล้านคน แหล่งที่มา : http://www.dtn.go.th/ .17ช่วงเวลา Day Light Saving ของนิวซีแลนด์ จะเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง ก 5 .ชั่วโมง ข 6 .ชั่วโมง เฉลย ข 6 .ชั่วโมง แหล่งที่มา : http://www.oecglobal.com/NZ/NZ_studyaboard_info.html


๒๐

18.

ประเทศใดต่อไปนี้เชื่อว่าต้น “ตาเป็ดตาไก่” เป็นไม้มงคลมอบให้คนที่รักและนับถือช่วงเทศกาลปีใหม่ กประเทศญี่ปุน . ข .ประเทศเกาหลีใต้ เฉลย กประเทศญี่ปุน . แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/8115 .19ผลไม้ที่ไม่ควรให้เป็นของขวัญแก่คู่รักหรือคู่สามีภรรยาในประเทศจีน คือ ก. สาลี่ ขลิ้นจี่ . เฉลย กสาลี่ .คําว่า หลี" 梨" (สาลี"่ ออกเสียงเหมือนกับ หลี )离" ( แยกจาก) แหล่งที่มา : http://www.fengshuitown.com/fengshui-forum/index.php?topic=873. .20ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ ชื่อว่าอะไร ก. ปาร์ค กึนฮเยข. ปาร์ค กิมฮยองเฉลย กฮเย-ปาร์ค กึน . แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/column/oversea/around/314878 .21อินเดียมีภาษาหลักใช้พูดถึง 16 ภาษา และมีภาษาถิ่นมากกว่า 100 ภาษา อยากทราบว่าอินเดียใช้ ภาษา ใดเป็นภาษาประจาชาติ ก. ภาษาเบงกาลี ขภาษาฮินดี . เฉลย ขภาษาฮินดี . แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/


๒๑

.22ประเทศจีนได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิก อาเซี่ยน 6+มีสถานที่ ที่สาคัญเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์คือกาแพง เมืองจีนซึ่งพบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้ จากเดิม 8,กิโลเมตร อยากทราบว่ากาแพงเมืองจีนปัจจุบันยาวกี่ 850 กิโลเมตร ก. 21,196.18 กิโลเมตร ข. กิโลเมตร 21,169.18 เฉลย ก21 .,กิโลเมตร 196.18 แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki .23การจัดรูปแบบการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด สินค้าบริการ และการลงทุน ได้ แบ่งกลุ่มการพัฒนาประเทศเป็น ระดับ ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มพัฒนาระดับปานกลาง อยากทราบว่าประเทศ 3 ประเทศท 6 เพื่อนบ้านในเอเชียและโอเชียเนียี่เพิ่มขึ้น ประเทศใดอยู่ในระดับเดียวกับไทย ก จีน อินเดีย . ขเกาหลีใต้ จีน . เฉลย กจีน อินเดีย . แหล่งที่มา : ประชาชาติ มูลนิธิชีววิถี 24. เส้นทางการเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้าโขงกับอินเดียตะวันออก (Mekong-India Economic Corridor มี) อะไรบ้าง ก .โฮจิมินห์พนมเปญ--กรุงเทพ-ทวาย-เจนไน ขฮานอย .-เสียมราษฐ์เจนไน-ทวาย-กรุงเทพเฉลย กพนมเปญ-โฮจิมินห์ .-กรุงเทพ-ทวาย-เจนไน แหล่งที่มา : http://www.baanjomyut.com/ .25เพลงชาติของออสเตียเรีย ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร ก .Waltzing Matilda วอลท์ซิง มาทิลดา ข .Advance Australia Fair แอดวานซ์ออสเตรเลียแฟร์ เฉลย ข .Advance Australia Fair แอดวานซ์ออสเตรเลียแฟร์ แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ 26. วชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศของตนด้วยความอบอุ่น พวกเค้าจะเรียก ตนเองว่าอะไร กกีวี . ขเมารี . เฉลย กกีวี . แหล่งที่มา: http://www.educatepark.com/newzealand/life-culture.html


๒๒

27. เป็นตราแผ่นดินของประเทศอะไร กประเทศญี่ปุน . ขประเทศจีน . เฉลย กประเทศญี่ปุน . แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 28. ประเทศใดในอาเซียน 6+ได้รับสมญานามว่า "ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า" กประเทศเกาหลีใต้ . ขประเทศญี่ปุน . เฉลย กประเทศเกาหลีใต้ . แหล่งที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=propreng&month=17-122009&group=15&gblog=2 .29แนวคิด อาเซียน 6+เริ่มขั้นครั้งแรกในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่น (AEMMETI(และ)AEM+3จัดขึ้น ณ ที่ใด ) จีน ญี่ปุ่น เกาหลี() กณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย . ขณ เมืองเชบู ประเทศฟิลิปปินส์ . เฉลย กณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย . แหล่งที่มา : http://region.4prd.go.th/ewt_news.php?nid=29876&filename=index 30. การจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) จะทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (GDP) ของประเทศเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้นเท่าใด ก เฉลี่ย .3.83% ข เฉลี่ย .2.11% เฉลย ข.2.11% แหล่งที่มา : http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=29876&filename=index


๒๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ คาถามอาเซียนหมวดทั่วไป

.1อ่าวฮาลอง (Vịnh Hạ Long) หรือ ฮาลอง เบย์ (Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอน เหนือของสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อในภาษาเวียดนาม หมายถึง ก. อ่าวแห่งมังกรผู้ดําดิ่ง ขอ่าวแห่งมังกรเขียว . เฉลย ก อ่าวแห่งมังกรผู้ดําดิ่ง . ที่มา http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67

.2มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ :ภาษาอินโดนีเซีย( Chandi Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธสร้างด้วยหินชนิดใด หินตะกอน .ก ข. หินภูเขาไฟ


๒๔

เฉลย ขหินภูเขาไฟ ที่มา .: http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67

.3เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดประจาชาติใด มาเลเซีย .ก อินโดนีเซีย.ข เฉลย ข อินโดนีเซีย. ที่มา : http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67

.4ท่าเรือน้ําลึกทวายประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก เป็นความร่วมมือของประเทศใด พม่า – ไทย .ก ขจีน-พม่า . เฉลย ก พม่า ที่มา – ไทย .: http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67


๒๕

.5อาเซียน 6+ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง กจีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ . ขจีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย ใต้หวัน ออสเตรเลีย . เฉลย ก จีน ญี่ปุน เกาหลี .อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่มา : http://www.thaifta.com/thaifta/Home/FTAbyCountry/tabid/53/ctl/detail/id/41/mid/480/usema stercontainer/true/Default.aspx

.6 หล่าเพ็ด คือ ใบชาหมักทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่างๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เป็น ต้นหล่าเพ็ดถือว่าเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสําคัญๆ รวมทั้งงานเลี้ยงหรืองานเฉลิม ฉลอง ถามว่า "หล่าเพ็ด( "Lahpet) คือ อาหารยอดนิยมของประเทศใด มาเลเซีย.ก ขพม่า . เฉลย พม่า ที่มา ).ข(........ http://www.nfe.go.th


๒๖

.7ถามว่า กลุ่มประชาคมอาเซียนได้กําหนดให้วันที่ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันอะไร 15 วันไข้เลือดออกอาเซียน.ก ขวันอาเซียน. เฉลย วันไข้เลือดออกอาเซียน ที่มา ).ก(...... http://www.nfe.go.th

.8ถามว่า ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง ก . สีน้ําเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า . เฉลยสีน้ําเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ).ก(... ที่มา http://www.anbsp.thmy.com


๒๗

.9ถามว่า “ตั่ม เบียด” เป็นคําทักทายภาษาเวียดนาม มีความหมายว่า กลาก่อน. ขสบายดี. เฉลยลาก่อน ที่มา )ก(..... http://www.nfe.go.th

.10ถามว่า นี่คือดอกไม้ประจําชาติอะไร และมีชื่อเรียกว่าอะไร ก( ดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซีย ดอกกล้วยไม้ราตรี .Moon Orchid) ขดอกไม้ประจําชาติของประเทศสิงคโปร์ ดอกกล้วยไม้แวนด้า . (Vanda Miss Joaquim) เฉลย( ดอกไม้ประจําชาติอินโดนีเซีย ดอกกล้วยไม้ราตรี ).ก(.... Moon Orchid) ที่มา www.trang.psu.ac.th


๒๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ คาถามน่ารู้เกี่ยวกับสกุลเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน

1. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศอินโดนีเซีย ข. ประเทศบรูไน เฉลย ข. ประเทศบรูไน ที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html

2. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศกัมพูชา ข. ประเทศมาเลเซีย เฉลย ข. ประเทศมาเลเซีย ที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html


๒๙

3. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศบรูไน ข. ประเทศฟิลิปปินส์ เฉลย ข.ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

4. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศลาว ข. ประเทศกัมพูชา เฉลย ข. ประเทศกัมพูชา ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

5. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศลาว ข. ประเทศกัมพูชา เฉลย ก.ประเทศลาว ที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html


๓๐

6. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศสิงคโปร์ ข. ประเทศมาเลเซีย เฉลย ก.ประเทศสิงคโปร์ ที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html

7. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศมาเลเซีย ข. ประเทศสิงคโปร์ เฉลย ก.ประเทศมาเลเซีย ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

8. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศสิงคโปร์ ข. ประเทศพม่า เฉลย ข.ประเทศพม่า ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html


๓๑

9. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศเวียดนาม ข. ประเทศลาว เฉลย ก.ประเทศเวียดนาม ที่มา http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html

10. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศสิงคโปร์ ข. ประเทศบรูไน เฉลย ก.ประเทศสิงคโปร์ ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

11. จากภาพข้างบนที่เห็นในภาพนี้เป็นสกุลเงินของประเทศใดในสมาชิกอาเซียน ก. ประเทศบรูไน ข. ประเทศอินโดนีเซีย เฉลย ก. ประเทศบรูไน


๓๒

ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

12. อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับกี่บาทไทย ก. 25.10 บาท ข. 27.10 บาท เฉลย ก. 25.10 บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321

13. อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่ากับกี่บาทไทย ก . 3.95 บาท ข. 3.50 บาท เฉลย ก. 3.95 บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321


๓๓

14 อัตราแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับกี่บาทไทย 1 10.40 .กบาท ข 11.10 .บาท เฉลย ก 10.40 .บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321

15. อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าด ของ พม่า เท่ากับกี่บาทไทย 7 .กบาท 5 .ขบาท เฉลย ข 5 .บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321

16. อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับกี่บาทไทย 27.40 .กบาท ข. 24.40 บาท เฉลย ข 24.40.ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321


๓๔

.17อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่งเวียดนาม เท่ากับกี่บาทไทย .ก 1.64 บาท ข 3.10 .บาท เฉลย ก 164 .บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321

18. อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 เปโซ เท่ากับ กี่บาทไทย 1.10 .กบาท ข.0.78 บาท เฉลย ข 0.78.บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321

19. อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบลาว เท่ากับกี่บาทไทย 3.75 .กบาท ข .4.05 บาท เฉลย ข .4.05 บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321


๓๕

20. อัตราแลกเปลี่ยน 150 เรียลกัมพูชา เท่ากับกี่บาทไทย .ก1 บาท 0.85 .ขบาท เฉลย ก 1 .บาท ที่มา http://hilight.kapook.com/view/75321


๓๖

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คาถามทั่วไป 1 ประเทศใด ที่มีลักษณะของความเป็นพหุสังคม มากที่สุด กประเทศสิงคโปร์. ข ประเทศมาเลเซีย. ตอบ ก ประเทศสิงคโปร์ . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 2 .ประเทศใดที่มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐสุลต่าน กอินโดนีเซีย . ขบรูไน ดารุสซาลาม . ตอบ ขบรูไน ดารุสซาลาม . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .3ประเทศใดได้รับสมญานามว่าเป็น “ประเทศหมู่เกาะเครื่องเทศ” กอินโดนีเซีย . ข .ฟิลิปปินส์ ตอบ กอินโดนีเซีย . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 4. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเปูาหมายที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ข้อ ใดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีภายหลังจากการรวมตัวดังกล่าว ก. การค้าเสรี ข. สกุลเงินเดียวกัน ตอบ ข. สกุลเงินเดียวกัน *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 5. ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกาศนโยบายด้านพลังงานที่จะเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” ก. ลาว ขเวียดนาม . ตอบ ก .ลาว *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


๓๗

6. เทือกเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเทือกเขาใด และอยู่ที่ประเทศใด ก ยอดเขาฟาน ซี ปัง จังหวัดเล่าไค ประเทศเวียดนาม . ยอดเขาคินาบาลู เกาะบอร์เนียว รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย .ข ตอบ ขยอดเขาคินาบาลู เกาะบอร์เนียว รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 7. กีฬาของชาวอาเซียน หรือ กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games แต่เดิมก่อนที่จะเรียกว่า ) “กีฬาซีเกมส์” มีชื่อเรียกว่ากีฬาอะไร กกีฬาแหลมทอง . ขกีฬาแห่งชาติอาเซียน . ตอบ กกีฬาแหลมทอง . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .8สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ เชื่อมต่อฝั่งไทยที่จังหวัดใด และประเทศสาธารณรัฐ 3 ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่แขวงใด ก นครพนม .– แขวงคําม่วน ข หนองคาย .– แขวงเวียงจันทน์ ตอบ ข นครพนม.– แขวงคาม่วน *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .9ASMCหรือ ASEAN Specialized Meteorological Center คือศูนย์อะไร และตั้งอยู่ที่ประเทศใดในภูมิภาค อาเซียน ก .ศูนย์ภูมิอากาศเฉพาะทางอาเซียน ตั้งอยู่ที่ ประเทศอินโดนีเซีย ขศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ . ตอบ ข ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ตั้งอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 10. AHA Center เป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องอะไร กเป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม . ขเป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ . ตอบ ก เป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


๓๘

.11กฎบัตรอาเซียนไม่ได้กําหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรใด กสํานักงานเลขาธิการอาเซียน . ขคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน . ตอบ กสานักงานเลขาธิการอาเซียน . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .12ไนแองการ่า แห่งเอเชีย หรือ น้ําตกคอนพะเพ็งอยู่ในประเทศใด กสิงคโปร์ . ขลาว . ตอบ ขลาว . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .13ในปี 7เมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี อาชีพที่สําคัญ 2015 อาชีพที่ลงนามในสัญญาMRA แล้ว ข้อใดคือ อาชีพ ดังกล่าว 7 กวิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ บัญชี . ชครู แพทย์ วิศวกรรม นิติกร บัญชี ตํารวจ ศ .ัลยแพทย์ ตอบ กวิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ บัญชี . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 14. ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกรอบการประชุมความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย(Counter Terrorism Dialogueอย่า )งเป็นทางการกับอาเซียน กญี่ปุน . ขสหรัฐอเมริกา . ตอบ กญี่ปุ่น . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 15. ประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา คือประเทศใด กนิวซีแลนด์ . ขออสเตรเลีย . ตอบ ขออสเตรเลีย . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 16. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน . ขยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน . ตอบ ก .ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน


๓๙

*** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .17นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศอาเซียนใดที่เคยมีบุคคลได้รับตําแหน่งนางงามจักรวาล ( Miss Universe) กฟิลิปปินส์ . ขเวียดนาม . ตอบ กฟิลิปปินส .์ *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 18. ประเทศใดมีการแสดงรามเกียรติ์หรือรามายณะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําชาติ ก.กัมพูชา ขอินโดนีเซีย . ตอบ ขอินโดนีเซีย . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ 19. ASEAN Single Window คืออะไร กระบบการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรเป็นอัตราเดียวกันทั่วภูมิภาค . ขการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว . ตอบ ขการอานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ .20ในปี 2556 ประเทศใดในอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ 27 กประเทศลาว . ขประเทศพม่า . ตอบ ขประเทศพม่า . *** จากโครงการอาเซียนสัญจร กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ


๔๐

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาษาอาเซียน ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาพม่าพูดว่าอะไร 1 กปายเส่ . ขตุ้ยยาดา หวันตาบ่าแด . ตอบ ขตุ้ยยาดา หวันตาบ่าแด . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .2ในภาษาพม่าคําว่า คุณสบายดีไหมคือ กเนเกาบาตาล่า . ข ต้า ตา . ตอบ กเนเกาบาตาล่า . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 3. คําว่าขอโทษในภาษาเขมรคือ กะเดา .ก ข โซ้มโดก . ตอบ โซ้มโดก .ข จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 4. ง่วงนอนในภาษาเขมรพูดว่าอะไร งุยเดก .ก ทะเวอกา .ข ตอบ กงุยเดก . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .5กรุณาช่วยฉันหน่อย ภาษาอินโดนีเซีย คือ เลิ่งกับ .ก บิสาตอลองซายา .ข ตอบ ขบิสาตอลองซายา . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ***


๔๑

6. คําว่าเดินในภาษาอินโดนีเซีย คือ จาลัน จาลัน.ก ขลารี. ตอบ กจาลัน จาลัน. จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .7คําว่าเชิญในภาษาลาว คือ เล่าแนเด้อ .ก บ่แม่น .ข ตอบ กเล่าแนเด้อ . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .8ภาษามาเลเซียคําว่า นอนหลับฝันดี คือ มิมปี มานิส .ก บาอิค จัวจา .ข ตอบ กมิมปี มานิส . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** คําว่า อากาศร้อนมาก ภาษามาเลเซีย คือ . ซางัด ปานัส .ก เบอ จุมปา ลาฆี .ข ตอบ กซางัด ปานัส . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .10ยินดีที่ได้รู้จัก ในภาษาฟิลิปปินส์ คือ ( นาตูตูวา นา อลัม โน .ก Natutuwa na alam no) ฮินดี้ บาเล .ข ( hindi bale) ตอบ ก( นาตูตูวา นา อลัม โน . Natutuwa na alam no) จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 11. คําว่า อากาศดีจัง ภาษาฟิลิปปินส์ คือ ปา อาลัม .ก ข มากันดัง พานาฮอน .( magandang panahon) ตอบ ข มากันดัง พานาฮอน .( magandang panahon) จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ***


๔๒

12. ทํางาน ที่ประเทศสิงค์โปร์พูดว่า คือ กงจั้ว .ก กวาน.ข ตอบ กกงจั้ว . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 13. ราตรีสวัสดิ์ ที่สิงค์โปร์พูดว่าอะไร หว่านอัน .ก เหิ่นหมาง .ข ตอบ กหว่านอัน . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 14. ภาษาเวียดนาม คําว่า ขอบคุณ พูดว่า อะไร หล่ามเวียก .ก ก๊ามเอิน .ข ตอบ ข .ก๊ามเอิน จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** คําว่าอากาศดีจังภาษาเวียดนาม พูดว่าอะไร 15 แหนกัปหลาย .ก แด็ปเจ่ย .ข ตอบ ขแด็ปเจ่ย . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .16คําว่า เหนื่อย ภาษาอินโดนีเซีย คือ จาแปฺะ .ก ซากิต .ข ตอบ กจาแ .ป๊ะ จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ***


๔๓

.17สบายดีไหม ที่ประเทศบรูไน พูดว่า คือ ทีด็อก .ก อาปา กาบัร .ข ตอบ ขอาปา กาบัร . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .18คําว่าไม่เป็นไร ที่บรูไนพูดว่าอะไร ทีด็อก อาปา .กอาปา ขที่ด็อก . ตอบ กทีด็อก อาปา อาปา . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** 19. คําว่า ลาก่อน ภาษาสิงค์โปร์ คือ ไจ้ เจี้ยน .ก ข ฮวน หยิง . ตอบ กไจ้ เจี้ยน . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ*** .20คําว่า ขอโทษ ภาษาเวียดนาม พูดว่าอะไร ซินโหย .ก หล่ามเหวียก .ข ตอบ กซินโหย . จาก ***www.ais.co.th/รู้จักอาเซียนกับน้องอุ่นใจ***


๔๔

สานักข่าว คาถาม คาตอบ-ในหมวดทั่วไปของอาเซียนและประชาคมอาเซียน .1วิถีทางของอาเซียน (ASEAN’s Way) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก. กฏบัตรอาเซียน และการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน √ ข. ฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ที่มา หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์พฤษภาคม 2554 หน้า 11 2. ข้อใดเป็นอาหารประจําชาติของประเทศกัมพูชา √ ก. อาม็อก ข. หล่าเพ็ด ที่มา khttp://guru.google.co.th/guru/thread?clk=relqtp&tid=4eeee9d23bce74e6 3. ARF ไทย-เกาหลีใต้ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบ ARF ปี 9601 2013 จัด ที่ไหน √ ก. ประเทศไทย ข. เกาหลีใต้ ที่มา www.mfa.go.th 4. ประเพณีเต๊ด คือ เทศกาลสําคัญของประเทศใด กกัมพูชา . √ ข. เวียดนาม ที่มา www.vovworld.vn 5. พลังงานคือความมั่นคงของอาเซียน อยากทราบว่า ชาติใดคือเจ้าของฉายาแบตเตอรี่ แห่งอาเซียน √ กลาว . ขพม่า . ที่มา http://www.siamintelligence.com/laos-disaster/ .6. เส้นทางสายตะวันตก (Western Sub corridor) ของอาเซียน ไม่พาดผ่านประเทศใด √ ก. กัมพูชา ขลาว . ที่มา http://www.siamintelligence.com/


๔๕

.7เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2015 อาชีพใดยังไม่ถูกรับรองให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เสรี √ ก .ครูสอนภาษา ขแพทย์ . ที่มา http://www.siamintelligence.com/ 8 ประเทศใดในสมาคมอาเซียนที่คนไทยต้องขอวีซ่า ประเภท . Passport ธรรมดา ก. กัมพูชา √ ข. พม่า ที่มา http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2581261 9. สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของอาเซียน √ ก .อ่าวฮาลองเบย์, เวียดนาม ข .ภูเรือ จ เลย. ที่มา http://www.multisrn.com/ebook/as09.pdf 10. รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรท์จัดขึ้นครั้งแรกที่ใด √ ก. ประเทศไทย ข. อินโดนีเซีย ที่มา http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Pages/homepage.aspx


๔๖

สานักข่าว คาถาม และ คาเฉลย เกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 1. 5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้แก่ประเทศใด √ ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ข. มาเลเซีย บรูไน ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-.350622-163749-20121128pdf 2. สีที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของธงอาเซียนคือ สีอะไร ก. สีแดง √ ข. สีเหลือง ที่มา หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์พฤษภาคม 2554 3. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งแรก √ ก. ประเทศไทย ข. อินโดนีเซีย ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 4. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมก่อตั้งเขตการค้าเสรี อาฟต้า ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปี 2535 ได้แก่ประเทศใดบ้าง ก. 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) √ ข. 6 ประเทศ (บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 5. บุคคลสําคัญท่านใดที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอก่อตั้งเขตการค้าเสรี อาฟต้า ASEAN Free Trade Area (AFTA) ปี 2535 √ กนายอานันท์ ปันยารชุน . อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ขนายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย . ที่มาhttp://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=150 6. ผู้แทนจากประเทศไทยที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนแรกคือใครแล้ว √ กนายแผน . วรรณเมธี ระหว่างปี(2527 – 2529) ขหม่อมหลวงพีระพงศ์ . เกษมศรี อดีต เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย( ประจําสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตไทย ) ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 7. ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II Bali หรือ Concord II) มีความสําคัญอย่างไร √ ก. เป็นการประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2563


๔๗

ข. เป็นการประกาศจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA) ปี 2538 ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 8. นาย Leh Luong Minh เลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบัน มีวาระการดํารงตําแหน่งอย่างไร √ ก. 2556 -2560 ข. 2556- 2562 ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 9. สมาคมอาเซียน ก่อตั้งเมื่อใด √ ก. 8 สิงหาคม 2510 ข. 8 สิงหาคม 2508 ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 10. ประเทศใดเป็นประธานอาเซียนในปัจจุบัน ก. เวียดนาม √ ข. บรูไน ดารุสซาลาม (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 11. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเลขาธิการอาเซียนทั้งหมดกี่ท่าน √ ก. 13 ท่าน ข. 15 ท่าน ที่มา : วิกิพีเดีย 12. ประเทศที่มีผู้ที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียนมากที่สุด คือประเทศใด √ ก. อินโดนีเซีย (นายฮาร์โตโน่ ธาร์โซโน่ นาย umarjadi Notowijono, Rusli Noor) ข. ไทย ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 13. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศใน ขณะนั้น (2510) คือใคร ก. หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี √ ข. น.อ. (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf 14. การลงนามในปฏิญญาอาเซียนมีขึ้น ณ ที่ใด √ ก. วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ ข. วังปาเล็มบัง ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf .15 ประเทศใดที่เข้าร่วมสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศล่าสุด √ ก)2542( กัมพูชา . ข พม่า .


๔๘

ที่มา http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121128-163749-350622.pdf .16 การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่สถานที่ใด √ ก2519 จังหวัดบาหลี อินโดนีเซีย ปี . ข 2519 จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ปี . ที่มา อ้างอิงตามข้อ 6 17. ในวันที่ ประเทศพร้อมกัน 2 สมาคมอาเซียนรับสมาชิกใหม่ 2540 กรกฎาคม 23 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง √ ก ลาว และพม่า . ข ลาว และ เวียดนาม . ที่มา วิกิพีเดีย

ที่มา

ที่มา .20 ที่มา

.18จุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนเกิดจากอะไร √ กความกลัวต่อการเผยแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ . ข. เพื่อใช้เงินสกุลเดียวกัน วิกิพีเดีย .19ปัจจุบันเรามีเลขาธิการอาเซียนแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า เรามีรองเลขาธิการอาเซียนกี่คน √ ก 4 .คน ข 3 .คน หนังสือ ASEAN อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ของ ดรสุรินทร์ พิศสุวรรณ. ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declarationมีความสําคัญอย่างไร) √ กเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน . ขเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเขตการค้าอาเซียน . อ้างอิงข้อ 6


๔๙

สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ คาถาม และคาเฉลย หมวดทั่วไปของอาเซียน และประชาคมอาเซียน .1คํากล่าวทักทาย “สวัสดี” ภาษาพม่า ข้อใดไม่ถูกต้อง มิงบาลากา .ก มิงกาลาบา .ข เฉลย ก. ที่มา khttp://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=view&category=69&id=20954 2. บรูไน ดารุสซาลาม เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในปี พศ ใด. 2526 .ศ.พ .ก 2527 .ศ.พ .ข เฉลย ข. ที่มา http://hilight.kapook.com/view/67028 3. ประชากรประเทศใดในประชาคมอาเซียน ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก ก .สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ .ข เฉลย ข. ที่มา http://hilight.kapook.com/view/67028 4. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใช้ภาษาใด เป็นภาษาราชการ กภาษากาตาลอก . ภาษาตากาลอก .ข เฉลย ข. ที่มา http://hilight.kapook.com/view/67028 5. วันชาติของ สหภาพพม่า ตรงกับวันที่เท่าไหร่ 4 .กมกราคม 4 .ขธนวาคม เฉลย ก. ที่มา http://moac2aec.moac.go.th/ewt_news.php?nid=28


๕๐

6. ประเทศใดในที่นี้ไม่มีทางออกสู่ทะเล กกัมพูชา . ลาว .ข เฉลย ข. ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ ข้อมูลประเทศลาว 7. เส้นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor) ของอาเซียน ไม่พาดผ่านประเทศใด กัมพูชา .ก ลาว .ข เฉลย ก . ที่มา http://www.siamintelligence.com/gmc-economic-corridors/ รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน GMS Economic Corridors 8. เมืองใดในบรูไน ดารุสซาลาม ที่สํารวจพบน้ํามันและแก๊สธรรมชาติ เซรีอา .ก มูอารา .ข เฉลย ก. ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ ประเทศบรูไน 9. พลังงานคือความมั่นคงของอาเซียน อยากทราบว่าชาติใดคือเจ้าของฉายา “แบตเตอรี่แห่งอาเซียน” กอินโดนีเซีย . ลาว .ข เฉลย ข. ที่มา http://www.siamintelligence.com/laos-disaster/ จับตาภัยธรรมชาติในลาวบทเรียนทางธรรมชาติที่ : แลกกับฉายา“แบตตารี่แห่งอาเซียน” 10. ในประเทศอาเซียนมีสถานที่ที่ได้รับรองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ข้อใดถูกต้อง กอ่าวฮาลองเบย์ . , มาเลเซีย อินโดนีเซีย , หมู่เกาะโคโมโด .ข เฉลย ข. ที่มา http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2544416 Komodo / Indonesia “หมู่เกาะโคโมโด” เป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซียที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนกลาย เป็นเกาะ มีชื่อเสียงในเรื่อง เป็นสวรรค์ของนักดําน้ําและมีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ปลาพระอาทิตย์ เป็นต้น


๕๑

11. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร ก รวงข้าว .10 รวง ข ต้นข้าว .10 ต้น เฉลย ข. 12. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร กถนัด คอมันต์.ดร . ขนายศุภชัย พานิชยศักดิ์ . เฉลย ก . 13. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค กเพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น . เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น .ข เฉลย ข. 14. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร? กการประชุมอาเซียนซัมม .ิท ขการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน . เฉลย ข. 15. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN) ก .Asia South East Association Nations ข .Association for South East Asian Nations เฉลย ข. 16. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร และมีประเทศใดบ้าง ก .APT ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต้ – จีน ข .AST ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต้ – อินเดีย เฉลย ก. 17. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด กประชาคมการเมืองอาเซียน . ขประชาคมความมั่นคงอาเซียน . เฉลย ก. 18. ต้นเหตุการณ์กําเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่ ก ปัจจัยทางการเมือง .– กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process) สงครามเย็น .ข เฉลย ข.


๕๒

19. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ ก .4 ประเทศ ข .5 ประเทศ เฉลย ข. 20. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ก ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย .ฟิลิปปินส์ ขสิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย . เฉลย ก. 21. ASEAN + 3 คือข้อใด ก .ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต้ – จีน ข .ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ เฉลย ก. 22. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด กเขตการค้าเสรี . ขเขตปกครองพิเศษ . เฉลย ก. 23. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน กเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ . ขเพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ . เฉลย ข. 24. ข้อใดเป็นความสําคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน กเป็นผู้นําในกลุ่มอาเซียน . ขเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน . เฉลย ข. 25. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน กมีอํานาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น . ขทําให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า . เฉลย ก.


๕๓

26. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) ก .อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ขอาเซียนประสบความสําเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอก . ภูมิภาค เฉลย ข. 27. เพลงประจําอาเซียนคือเพลงอะไร ก .The ASEAN Way ข .Asian Games เฉลย ก. 28. คําขวัญของอาเซียนคือข้อใด กหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม . ขหนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ . เฉลย ก. 29. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง ก ต้นข้าวสีเหลือง .10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ํา หนึ่งใจเดียวกัน ข ต้นข้าวสีเหลือง .10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ํา หนึ่งใจเดียวกัน เฉลย ข. 30. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง ก สีน้ําเงิน หมายถึง .ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขสีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า . เฉลย ก. 31. สํานักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด กกรุงเทพ . ขฮานอย . เฉลย ก. 32. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร กนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ . ขสุรินทร์ พิศสุวรรณ.ดร . เฉลย ข.


๕๔

33. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร กแผน วรรณเมธี . ขนายชวน หลีกภัย . เฉลย ก. แหล่งข้อมูลอ้างอิง  สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia) http://www.aseansec.org/  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1650.php  เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) http://www.aun.chula.ac.th  สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. http://www.bic.moe.go.th  เกร็ดความรู้อาเซียน ข้อมูลง่ายๆ ที่ช่วยให้รู้จักกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น http://www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=67  www.aseanthai.net ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


๕๕

สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ คาถาม และ คาเฉลย ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 1. การส่งเสริมสันติภาพเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี มีความมั่นคงเป็นเปูาหมายหลักใด ของประชาคมอาเซียน ก. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอบ กประชาคมการเมืองและความมั่นคง . อ้างอิงจาก เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาค การเกษตร โดย คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 2558 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. เหตุใดหลายชาติของอาเซียนไม่อาจใช้มาตรการคว่ําบาตรพม่าได้ ก. เหตุผลภายใต้กฎบัตรอาเซียน ข. เหตุผลทางด้านการเมือง ตอบ ก .เหตุผลภายใต้กฎบัตรอาเซียน อ้างอิงจาก www.wikipedia.org 3. กลุ่มนักลงทุนประเภทใดมักสร้างปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ก. ด้านอุตสาหกรรม ข. ด้านการก่อสร้าง ตอบ กด้านอุตสาหกรรม . อ้างอิงจาก บทความ สวท มุ่งมั่นตัดห่วงโซ่ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ของ สมาคมวางแผนครอบครัว แห่งประเทศไทย 4. นายกรัฐมนตรีของลาวคนปัจจุบันคือใคร ก. นายไกรสร พรมวิหาร ข. นายทองสิงห์ ทํามะวง ตอบ ขนายทองสิงห์ ทามะวง . อ้างอิงจาก www.google.co.th 5. มาเลเซียมีการปกครองระบอบใด ก. สหพันธรัฐโดยมีสุลต่านทรงเป็นประมุข ข. สหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข ตอบ ขสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข . อ้างอิงจาก www.eduzones.com


๕๖

6. ข้อใดคืออักษรย่อของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ก. APSC ข. ASCC ตอบ ก .APSC ย่อมาจาก( Political-Security Community) อ้างอิงจาก เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาค การเกษตร โดย คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 2558 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. พลังงานคือความมั่นคงของอาเซียน อยากทราบว่า ชาติใดคือเจ้าของฉายา “แบตเตอรี่แห่งอาเซียน” ก. ลาว ข. อินโดนีเซีย ตอบ กลาว . จากบทความ จับตาภัยธรรมชาติในลาว“: บทเรียนธรรมชาติที่แลกกับฉายา แบตเตอรี่แห่ง “ โดย ธีรภัทร เจริญสุข ”อาเซียน 8. ระบอบการปกครองของประเทศใดในอาเซียนที่ยังมีลักษณะสังคมนิยม ก. พม่า และกัมพูชา ข. เวียดนาม และลาว ตอบ ขเวียดนาม และลาว . จากบทความ แลริมโขง“: Pop Culture ไทยในแดนลาวโดย ธีรภัทร เจริญสุข ” 9. ประเด็นความขัดแย้งใดที่ทําให้อาเซียนไม่สามารถแถลงการณ์ร่วมกันได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ก. ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ ข. ปัญหาข้อพิพาทเขาพระวิหาร ตอบ ขปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ . จากบทความ กระเทาะเปลือกอาเซียน“: ปัญหาเชิงสถาบัน จุดอ่อนอาเซียนในการแก้ปัญหาทะเลจีน ใต้ โดย สรินณา อารีธรรมศิริกุล นักวิจัยอิสระ สหรัฐอเมริกา 10. ปัญหาการสร้างเขื่อนใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศในอาเซียนที่สร้างความขัดแย้งมากที่สุด ก. เขื่อน ข. เขื่อนไซยยะบุรี ตอบ ข เขื่อนไซยยะบุรี . จากบทความ ข้อเท็จจริงเขื่อนไซยยะบุรี “: ใครคือเจ้าของลาน้าโขง โดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


๕๗

11. คําว่า “แอบกาย”เป็นภาษลาว แปลเป็นไทยว่าอะไร กซ่อนแอบ . ขออกกําลังกาย . ตอบ ข .ออกกาลังกาย 12. “เทอริมา กาสิ” เป็นภาษาบรูไน แปลเป็นไทยว่าอะไร ก .ขอบคุณ ข .ยินดีต้อนรับ ตอบ ก .ขอบคุณ 13. อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า ส่วน คือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ 4 เกาะรวมอยู่ในพื้นที่ 17,508หมู่เกาะซุนดาน้อย หมู่เกาะมาลุกุ และหมู่ เกาะอีเรียนจายา หมู่เกาะใดคือหมู่เกาะเครื่องเทศ กหมู่เกาะซุนดาน้อย . ขหมู่เกาะมาลุกุ . ตอบ ขหมู่เกาะมาลุกุ . 14. ต้นไม้ประจําชาติกัมพูชาคือต้นอะไร กต้นมะพร้าว . ขต้นตาล . ตอบ ขต้นตาล . 15. เกาะบาหลี อยู่ในหมู่เกาะใด กหมู่เกาะซุนดาใหญ่ . ข .หมู่เกาะซุนดาน้อย ตอบ ข .หมู่เกาะซุนดาน้อย 16. ระบบการปกครองของมาเลเซียเป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐมีตําแหน่งเป็น “ยังดี เปอร์ตวน อากง” ซึ่งเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไร ก .พระราชาธิบดี ข .ประธานาธิบดี ตอบ ก .พระราชาธิบดี 17. ชุดประจําชาติพม่า ออกแบบในรูปทรงกระบอกมีความยาวจากเอวจรดปลายเท้า การสวมใส่ใช้วิธี ขมวดผ้าเข้าด้วยกันโดยไม่มัดหรือพับขึ้นมาถึงหัวเข่า เพื่อความสะดวกในการใส่ มีชื่อเรียกว่าอะไร กลองยา . ขลองยี . ตอบ ขลองยี .


๕๘

18. กรุงเทพมหานคร แปลว่าอะไร ก .พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร ข .พระนครอันเป็นที่สถิตของเทพ ตอบ ก .พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร 19. มะม่วงคือผลไม้ประจําชาติใด ก .ฟิลิปปินส์ ขเวียดนาม . ตอบ ก .ฟิลิปปินส์ 20. ชื่ออย่างเป็นทางการของ “พม่า” หรือ “เมียนม่า” คืออะไร ก .สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ข .สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งพม่า ตอบ ก .สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


๕๙

สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ คาถามอาเซียน (AEC) คาถาม ข้อ 1 คาตอบ

คาถาม ข้อ 2 คาตอบ

AEC คืออะไร AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean ประเทศ 10 โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะ ทําให้มีผลประโยชน์, อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออกของชาติใน อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า เรียกว่า( )สินค้าอ่อนไหว AEC Blueprint คืออะไร AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว หรือแนวทางที่จะให้ )AEC เป็นไปคือ .1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง.2 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน .3 การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก .4

คาถาม ข้อ 3 คาตอบ

ในปี กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดสินค้าเป้าหมายที่ 2558จะผลักดันเข้าสู่ตลาด AEC จานวน กี่ชนิด นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ว่า ได้มีการกําหนดสินค้าเปูาหมายของ 2558 กระทรวงพาณิชย์ที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาดAEC จํานวน ก 8ลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนยาน ยนต์ ท่องเที่ยว สุขภาพและความงาม วัสดุก่อสร้างแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง และ เครื่องจักรกลเนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าที่ไทยมีขีดความสามารถ และควรที่จะผลักดันให้ใช้ ประโยชน์จาก AEC เป็นฐานการผลิต การค้า และการลงทุน

คาถาม ข้อ 4 คาตอบ

อาเซียนดาเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการยกเลิกภาษีนําเข้าสินค้าระหว่างกันแล้วในอาเซียนในสินค้า หลายรายการ แต่อาเซียนยังต้องคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ระหว่างกัน เพื่อให้การเปิดเสรีการค้ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอนทางด้านศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน โดยมี


๖๐

การจัดทําเป็นลักษณะโครงการนําร่อง เช่น (1) โครงการนาร่องเพื่อจัดตั้งระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและผู้ใช้บริการ (2) โครงการนาร่องระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง (SelfCertification) ซึ่งจะช่วยปรับลดระยะเวลาการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าโดยให้ธุรกิจที่ได้รับ อนุญาต สามารถรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองแทนหน่วยงานภาครัฐ (3) การใช้ใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document: ACDD) ที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร สําหรับการนําเข้า/ส่งออก และใช้ผ่านแดนภายในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ กรมศุลกากรอยู่ในระหว่าง การพัฒนาข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียนให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการจัดทําระบบ ASEAN Single Window อาเซียนยังได้ร่วมกันจัดทําความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs) ซึ่งทุกประเทศได้ลงนามร่วมกันแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และอยู่ระหว่างรอให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป คาถาม ข้อ 5 คาตอบ

ประเทศไทยมีจุดผ่านแดนถาวรกี่แห่ง ปัจจุบัน ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดนถาวร แห่ง 34 ได้แก่ (1) จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมาร์ 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก และระนอง และมีจุดผ่อนปรนอีก 13 แห่ง (2) จุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว 15 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี นอกจากนี้ มีจุดผ่อนปรน 31 แห่ง และ จุดผ่านแดนชั่วคราวอีก 1 แห่ง (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 4 เชียง ของ-ห้วยทราย) (3) จุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา 6 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด นอกจากนี้ มีจุดผ่อนปรน 9 แห่ง และจุดผ่อนปรนเพื่อการ ท่องเที่ยวบริเวณเส้นทางขึ้นเขาพระวิหาร (4) จุดผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซีย 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล


๖๑

คาถาม ข้อ 6 คาตอบ

อาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง

คาถาม ข้อ 7 คาตอบ

ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนหรือไม่

ในขณะที่อาเซียนไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนประเทศที่มีการรวมกลุ่มเป็น สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 17 ประเทศ สิ่งที่อาเซียนให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นใน ขณะนี้ คือ การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง AEC โดยความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนที่ สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาตลาดทุนในอาเซียนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ การเปิดเสรี ทางด้านการค้าบริการทางการเงิน การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน การจัดตั้งกองทุนเพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน การจัดทําความร่วมมือด้านการประกันภัย ด้านศุลกากร ด้านการปูองกันอาชญากรรมทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการจัดตั้งระบบ ระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Mechanism) ตั้งเเต่วิกฤตเศรษฐกิจเมี่อปี 2540 เพื่อ สอดส่องดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความร่วมมือกับระหว่างประเทศและประเทศคู่เจรจาด้วย ที่สําคัญ ได้แก่ การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต้ ซึ่งมีกิจกรรม ความร่วมมือ คือ มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization: CMIM) และมาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: AMBI)

ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจ เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นทดแทน การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย แต่การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบ อาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลมาจาก อุปสงค์และอุปทานของการจ้างงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน และเหตุผล ด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การเจรจาเปิดเสรี ด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเป็นเพียงการลดอุปสรรคให้กับกลุ่มบุคลากร และวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานใน ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เท่านั้น


๖๒

คาถาม ข้อ 8 คาตอบ

รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน มีกี่รูปแบบ

คาถาม ข้อ 9 คาตอบ

ประเทศใดใน AEC มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ รองจากประเทศสิงคโปร์ 2

การเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการมี 4 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 : การบริการข้ามพรมแดน เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ ไปยังพรมแดนของประเทศที่เป็นลูกค้า โดยผู้ให้บริการ (ผู้ส่งออก) ยังคงอยู่ในประเทศตน เช่น การให้บริการโทรศัพท์ทางไกลจาก สปป. ลาว มาประเทศไทยโดยบริษัทผู้ให้บริการตั้งอยู่ที่ ประเทศไทย การจ่ายเงินออนไลน์ และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศ รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่างประเทศ เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ ให้บริการ โดยผู้เป็นลูกค้าเดินทางจากประเทศตนเข้ามาขอรับบริการในประเทศผู้ให้บริการ เช่น ผู้ปุวยชาวบรูไนฯ เดินทางมารับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทย รูปแบบที่ 3 : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ เป็นการที่ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุน จัดตั้งธุรกิจ (นิติบุคคล) เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้าหรือเป็นการเปิดสาขาธุรกิจใน ต่างประเทศ รูปแบบที่ 4 : การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) เป็นลักษณะ ของการที่บุคคลธรรมดาเดินทางเข้าไปทํางานประกอบวิชาชีพในสาขาบริการด้านต่าง ๆ ใน ประเทศลูกค้า หรือการย้ายจากบริษัทแม่ไปทํางานในสํานักงานของบริษัทเดิมในต่างประเทศ

ประเทศบรูไน จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ ของโลก 26 ของอาเซียน และอันดับ 2 • การเมืองค่อนข้างมั่นคง • เป็นผู้ส่งออกน้ํามัน และมีปริมาณสํารองน้ํามันอันดับ ของอาเซียน 4 จุดอ่อน • ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ แสนคน 4 •ขาดแคลนแรงงาน ประเด็นที่น่าสนใจ •มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย •การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก •ให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก


๖๓

คาถาม ข้อ 10 คาตอบ

ประเทศใดใน AEC มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศอินโดนีเซีย จุดแข็ง •ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • ตลาดขนาดใหญ่ ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง 4 ประชากรมากเป็นอันดับ( )ใต้ มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก • • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจํานวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ •ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง จุดอ่อน •ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ •การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก ภาคผนวก จุดแข็ง เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน-จุดอ่อน-AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .1ประเทศสิงคโปร์ จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ ของโลก 15 • การเมืองมีเสถียรภาพ •เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ • แรงงานมีทักษะสูง •ชํานาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ •มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ จุดอ่อน •พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง •ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจสูง ประเด็นที่น่าสนใจ •พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า .2ประเทศอินโดนีเซีย จุดแข็ง •ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • ตลาดขนาดใหญ่ ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง 4 ประชากรมากเป็นอันดับ(


๖๔

)ใต้ มีชาวมุสลิมมาก •ที่สุดในโลก • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจํานวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ •ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง จุดอ่อน •ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ •การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก .3 ประเทศมาเลเซีย จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ ของอาเซียน 3 • มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป็นอันดับ ของเอเชียแปซิฟิก 2 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 3 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร •แรงงานมีทักษะ จุดอ่อน • จํานวนประชากรค่อนข้างน้อย ทําให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง ประเด็นที่น่าสนใจ •ตั้งเปูาหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2563 ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสําคัญที่คล้ายคลึงกับไทย • •มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง .4ประเทศบรูไน จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ ของโลก 26 ของอาเซียน และอันดับ 2 • การเมืองค่อนข้างมั่นคง • เป็นผู้ส่งออกน้ํามัน และมีปริมาณสํารองน้ํามันอันดับ ของอาเซียน 4 จุดอ่อน •ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ แสนคน 4 •ขาดแคลนแรงงาน ประเด็นที่น่าสนใจ •มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย •การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก •ให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก


๖๕

.5ประเทศฟิลิปปินส์ จุดแข็ง • ประชากรจํานวนมากอันดับ ( ของโลก 12>ล้ 100านคน) สื่อสารภาษาอังกฤษได้-แรงงานทั่วไปมีความรู้ • จุดอ่อน •ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ประเด็นที่น่าสนใจ •สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ •การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก .6 ประเทศเวียดนาม จุดแข็ง • ประชากรจํานวนมากอันดับ ( ของโลก 14~)ล้านคน 90 • มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป็นอันดับ ของเอเชียแปซิฟิก 2 •มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,กิโลเมตร 200 • การเมืองมีเสถียรภาพ •ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ําสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา จุดอ่อน •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร •ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสํานักงานค่อนข้างสูง ประเด็นที่น่าสนใจ •มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว .7ประเทศกัมพูชา จุดแข็ง • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ํา ปุาไม้ และแร่ชนิดต่างๆ • ค่าจ้างแรงงานต่ําสุดในอาเซียน 1.6(USD/day) จุดอ่อน •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร • ต้นทุนสาธารณูปโภค ค่อนข้างสูง )น้ํา ไฟฟูา และการสื่อสาร( •ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ ประเด็นที่น่าสนใจ •ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยการลงทุนระหว่างกัน-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้าในอนาคตได้ .8 ประเทศลาว จุดแข็ง


๖๖

• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ําและแร่ชนิดต่างๆ • การเมืองมีเสถียรภาพ •ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ํา 2.06(USD/day) จุดอ่อน •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร •พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประเด็นที่น่าสนใจ •การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ํา และเหมืองแร่ .9 ประเทศพม่า จุดแข็ง • มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ํามันและก๊าซธรรมชาติจํานวนมาก • มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย •ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ํา 2.5(USD/day) จุดอ่อน •ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร • ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย ประเด็นที่น่าสนใจ •การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ .10ประเทศไทย จุดแข็ง •เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก •ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ •สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง • ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง •แรงงานจํานวนมาก จุดอ่อน • แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ •เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง ประเด็นที่น่าสนใจ •ตั้งเปูาเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว • ดําเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี %64 ได้ 54-53สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ %53 สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง


๖๗

สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ คาถามคาเฉลย หัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน1. สถิติการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี ตลาดการค้าจากประเทศใดมีมูลค่า 2555 1 การค้าชายแดนเป็นอันดับ ก. พม่า .ขมาเลเซีย เฉลย ข จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/742#ixzz2Mczezcio 2. กลุ่มสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานดี ส่งผลให้ตลาดมีความนิยมและความต้องการสูงใน กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ก. สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ผลไม้กระป฻อง .ข เฉลย ก จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/742#ixzz2Mczezcio 3. การลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น บริการด้านการท่องเที่ยว บริการสุขภาพ อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามา ถือหุ้นในไทย โดยสามารถถือหุ้นได้สูงถึงร้อยละเท่าไร ก. ร้อยละ 70 ข50 ร้อยละ . เฉลย กจากบทความในเว็บไซต์ . http://www.thai-aec.com/752#ixzz2Md0AgKdn 4. แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ลุ่มน้าโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้- เชื่อมโยงระหว่างนครคุนหมิง จีน ผ่านเชียงราย ที่อาเภอใด กเชียงแสน . เชียงของ .ข เฉลย ขจากบทความในเว็บไซต์ . http://www.thai-aec.com/752#ixzz2Md0AgKdn 5. ข้อใดไม่ใช่สินค้าไทยที่ขายดีในอาเซียน อันดับแรก 10 ก. น้ําตาลทราย เสื้อผ้า .ข เฉลย ข จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/732#ixzz2Md3GPgPS 6. ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการของในระดับภูมิภาคอาเซียนอิงหลักการตามความตกลง ทั่วไป ว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการของ อาเซียน มีการจัดทา ข้อผูกพันในด้านการเข้าสู่ตลาด (Market Access) มีรูปแบบ การค้าบริการกี่รูปแบบ ก. รูปแบบ 4 3 .ขรูปแบบ เฉลย ก จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/697#ixzz2Md6qVLnJ


๖๘

7. บุคลากรวิชาชีพมีโอกาสเข้าไปทางานในประเทศอาเซียนอื่นมากขึ้น จากข้อตกลงการยอมรับร่วมด้าน วิชาชีพของอาเซียน ซึ่งได้จัดทาเสร็จแล้ว สาขา 7 อาชีพใดไม่เข้าข่ายวิชาชีพอาเซียน ก. จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ .ข เฉลย ก จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/386#ixzz2MdFwqVhf 8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก. การจัดตั้งสหภาพแบบยุโรป กฎระเบียบและมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น .ข เฉลย ก จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/752#ixzz2Md0AgKdn 9. การประเมินว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงสามารถเติบโตต่อไปในปี โดยคาดว่าจะ 2556 เติบโตขึ้นถึงร้อยละเท่าไร ก. ร้อยละ 6.3 ข5.3 ร้อยละ . เฉลย ข จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/732#ixzz2Md3GPgPS 10. ประเทศใดในอาเซียนที่มี ความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum ในปี -2555 2556อยู่ในระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Stage) ก. มาเลเซีย สิงคโปร์ .ข เฉลย ข จากบทความในเว็บไซต์ .http://www.thai-aec.com/732#ixzz2Md3GPgPS ………………………..


๖๙

สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ คาถามคาเฉลย ในหมวดทั่วไปของอาเซียน1. เพลงประจาอาเซียน “The ASEAN Way” เป็นผลงานจากประเทศไทย เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดใด ก .จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขจังหวัดชลบุรี . เฉลย ก จากเว็บไซต์ .www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13674.0 2. “อาม็อก”(Amok) มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย เป็นชื่ออาหารยอดนิยมของประเทศใดในอาเซียน ก. อินโดนีเซีย ขกัมพูชา . เฉลย ข จากเว็บไซต์ .www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13674.0 3. อาหารยอดนิยมของอินโดนีเซีย ซึ่งใกล้เคียงกับสลัดแขกของประเทศไทย มีชื่อเรียกว่าอย่างไร ก. กาโด กาโด”(Gado Gado) ข .อัมบูยัต (Ambuyat) เฉลย ก จากเว็บไซต์ .www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13674.0 4. หน่วยเงินตราของบรูไน ดารุสซาลาม คืออะไร ก. บรูไนดอลลาร์ ริงกต .ข เฉลย ก จากเว็บไซต์ .www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13674.0 5. ประเทศใดในอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นอันดับสุดท้าย ก. ลาว ขกัมพูชา . เฉลย ขจากเว็บไซต์ . http://www.crc.ac.th/ASEAN/index.html 6. การชี้นิ้วไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน เป็นวัฒนธรรมของประเทศ ของประเทศใด ก. บรูไน ดารุสซาลาม .ขฟิลิปปินส์ เฉลย กจากเว็บไซต์ . http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/brunei/03.html 7. เทศกาลน้า (Water festival) หรือ “บอน อม ตุก” (Bon Om Tuk) เป็นเทศกาลของประเทศใดในอาเซียน ก. เวียดนาม ขกัมพูชา . เฉลย ขจากเว็บไซต์ . http://www.9ddn.com/content.php?pid=797


๗๐

8. ประเพณีการทาบุญของชาวลาว มีการ “ถวายจังหัน” หมายถึงการที่ชาวบ้านนาสิ่งใดไปถวายที่วัด ก. ข้าวเหนียว ขสํารับกับข้าว . เฉลย ขจากเว็บไซต์ . http://www.9ddn.com/content.php?pid=796 9. กีฬาพื้นบ้านลูกข่าง เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 และเป็นกีฬาประจาชาติใด ก. ลาว กัมพูชา .ข จากเว็บไซต์ .เฉลย ก http://www.9ddn.com/content.php?pid=576 10. ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก เป็นชุดประจําชาติของประเทศใด ก. ฟิลิปปินส์ ขอินโดนีเซีย . เฉลย ก จากเว็บไซต์ .http://www.9ddn.com/content.php?pid= 831

.............................

สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 2204 ต่อ 2323-2618-0


๗๑

สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ คาถามเพื่อใช้ในการแข่งขันการตอบปัญหาASEAN QUIZ คาถามทั่วไป ๑. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นผู้แทนจากประเทศใด กเวียดนาม . ขสิงคโปร์ . เฉลย ก เวียดนาม นาย เลอ เลือง มินห์ (Le Luong Minh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เวียดนาม ได้เข้ารับตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน คนที่ 13 ต่อจาก ดรสุรินทร์ พิศสุวรรณ โดยจะดํารง . ตําแหน่งนี้เป็นระยะเวลา5 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงสิ้นปี 2560อ้างอิงจาก เว็บ( ไซด์aseanthai.net หัวข้อข่าวสารอาเซียน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ) ๒. บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีรถสามล้อ หรือที่เรียกกันว่า ตุ๊กตุ๊ก ส่วนประเทศไทย เริ่มใช้รถสามล้อตั้งแต่ปี 2476 ที่จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาปี 2503 มีการนําสามล้อเครื่องกระบะ บรรทุกจากญี่ปุนเข้ามาดัดแปลงเป็นรถนั่งโดยสารหรือที่เรียกกันว่า รถตุ๊กตุ๊ก ที่เป็นสามล้อเครื่องยนต์เพื่อ ทดแทนสามล้อถีบ ซึ่งถูกห้ามวิ่งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร คําถาม ไซก้า (Saika) เป็นชื่อที่เรียกรถสามล้อในประเทศอะไร ก. พม่า ขกัมพูชา . เฉลย ก พม่า ซึ่งมาจาก Side car ที่แปลว่า สามล้อนั่งข้างในภาษาอังกฤษ อ้างอิง จาก เว็บไซด์(aseanthai.net หัวข้อรอบรู้อาเซียน ตอน "สามล้อ ยานพาหนะท้องถิ่นในประเทศ " )อาเซียน


๗๒

๓.

จากรูป เป็นสามล้อของประเทศหนึ่งในอาเซียน ที่คนท้องถิ่นในประเทศเรียกว่า ทริสสิกัล"” (Trisikal) ซึ่ง เป็นสามล้อที่ผู้โดยสารนั่งด้านหน้าได้ 2 คน ส่วนคนขี่สามล้อจะอยู่ที่ด้านหลัง มีหน้าตาคล้ายๆ สามล้อถีบ เมืองไทย แต่จะโดดเด่นกว่าก็ตรงที่แต่ละคันจะตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้พลาสติกสีสดใส คําถาม จากรูป และลักษณะของสามล้อที่บรรยายไว้ดังกล่าว คิดว่าเป็นสามล้อของประเทศใด ก. อินโดนีเซีย ขมาเลเซีย . เฉลย ข อ้างอิง จาก เว็บไซด์ ( มาเลเซีย .aseanthai.net หัวข้อรอบรู้อาเซียน ตอน "สามล้อ " )ยานพาหนะท้องถิ่นในประเทศอาเซียน


๗๓

๔. ดวงตราอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในธงอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและ พลวัตของอาเซียน สีของธง ได้แก่ น้ําเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในตราประจําชาติของ บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด คําถาม สีน้ําเงิน แสดงถึงอะไร กสันติภาพและ .เสถียรภาพ ขความเจริญรุ่งเรือง . เฉลย ก สีน้ําเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ ในขณะที่สีแดง บ่งชี้ความกล้าหาญและ ความก้าวหน้า สีขาว แสดงความบริสุทธ์ และสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง อ้างอิง จาก เว็บไซด์(aseanthai.net หัวข้อรอบรู้อาเซียน ตอน สัญญลักษณ์ ความหมายและธงประจํา อาเซียน) ๕. อาเซียนได้กําหนดให้มีข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงาน เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษไปทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี มี8 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี คําถาม อาชีพใดไม่จัดอยู่ใน ๘ อาชีพดังกล่าว กการท่องเที่ยว/อาชีพการบริการ . ขอาชีพเภสัชกร . เฉลย ข เภสัชกร (8 อาชีพที่มีข้อตกลงกันแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานได้อย่างเสรี ได้แก่ · อาชีพวิศวกร (Engineering Services) · อาชีพพยาบาล (Nursing Services) · อาชีพสถาปนิก(Architectural Services) · อาชีพนักสํารวจ (Surveying Qualifications) · อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) · อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) · อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) . อาชีพการบริการการท่องเที่ยว/ (Tourism) (อ้างอิง จาก เว็บไซด์ aseanthai.net หัวข้อรอบรู้อาเซียน ตอน 8 อาชีพที่สามารถ ทํางานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน)


๗๔

๖. ประเทศมาเลเซียมีสกุลเงินที่เรียกว่า ริงกิต (Ringgit) 1 ริงกิตมาเลเซีย ประมาณ 10.40 บาทไทย คําถาม ธนบัตรของมาเลเซีย 1 ด้าน เป็น ภาพของใคร )ตามรูป(

ก. ประธานาธิบดีของประเทศมาเลเซีย “มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด”(Mahathir bin Mohammad) ข. นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย ( “ตนกู อับดุล ราห์มาน”Tunku Adbul Rahman ) ค. เฉลย ขผู้นํามาเลเซียไปสู่เอกราชและเป็น “ตนกู อับดุล ราห์มาน” นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย . นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของประเทศ (Bapa of Malaysia) ส่วน ดร( มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด .Dr.Mahathir bin Mohammad) นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซียดํารง ตําแหน่งยาวนานที่สุด เป็นผู้วางรากฐานพัฒนาประเทศในรูปแบบของแผนพัฒนาประเทศที่มีชื่อว่า VISION 2020 ซึ่งเป็นผู้นํามาเลเซียสู่ความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ อ้างอิงจาก เว็บไซต์( aseanthai.net รอบรู้อาเซียน ตอน สกุลเงินในประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประมาณการ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย และ อาเซียน 360 องศา http://www.phichai.ac.th/asean/member/malaysia/.2html)


๗๕

๗.

ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็น อันดับ 2 ของโลก มีจํานวนประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน (2553) คําถาม ประชากรของสิงคโปร์มีเชื้อชาติใดมากที่สุด ก. มาเลย์ ขจีน . เฉลย ข จีน สิงคโปร์มีจํานวนประชากรประมาณ .5.08 ล้านคน (2553) ประกอบด้วย ชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%) อ้างอิงจาก เว็บไซต์( aseanthai.net ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน สาธารณรัฐสิงค์โปร์) ๘.

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งบอกถึงลัทธิคอมมิวนิสต์อย่าง ชัดเจน กล่าวคือ มีรูปดาวสีเหลืองและพื้นสีแดง และมีความคล้ายคลึงกับตราของเยอรมนีตะวันออกและลัทธิ


๗๖

คอมมิวนิสต์จีน ซึ่งดวงตราดังกล่าวได้ถูกนํามาเป็นตราสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายหลัง รวมประเทศกับเวียดนามใต้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2519 คําถาม สัญลักษณ์รูปรวงข้าวและเฟืองบนตราแผ่นดินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หมายถึงอะไร กแรงงานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ . ข .ความร่วมมือระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เฉลย ความร่วมมือระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม .ข (ที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน รอบรู้อาเซียน หัวข้อ ตราแผ่นดินและความหมายในประเทศ สมาชิกอาเซียน)

๙.

อัมบูยัต (Ambuyat) เป็นอาหารที่มีแปูงลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือ โจ๊ก ทําจากแปูงสาคูเปูนส่วนผสมหลัก เวลาทานจะจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและเครื่องเคียงอีกสองสามชนิด เช่น ผักสด เนื้อทอด คําถาม อาหารชนิดนี้เป็นของชาติใด ก. บรูไน ขอินโดนีเซีย . เฉลย กบรูไน . อ้างอิง เว็บไซต์ศูนย์ข้อมู(ลข่าวสารอาเซียน รอบรู้อาเซียน 10 เมนูเด็ดของประเทศอาเซียน)

๑๐. อาเซียนบวกสาม ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และ ประเทศจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี มีตัวย่อว่าอย่างไร ก. APT ข. ATC เฉลย ก .APT หรือ อาเซียน +3" (ASEAN Plus Three) หรือ อาเซียนพลัสทรี เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกการ ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง สิบประเทศ รวมกับอีก 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่ประเทศจีน ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทั้งสามประเทศนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ นับเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในระดับโลกเลยทีเดียว(อ้างอิงhttp://hilight.kapook.com/view/75853 และ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=396&filename=index_)2


๗๗

๑๑. นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการทูตและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และระดับปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษ ถือเป็นชาว เวียดนามคนแรกที่ได้รับตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน ก่อนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน นาย มินห์ได้รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 1975 จน ได้รับความไว้วางใจให้รับตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน คําถาม นายเล เลือง มินห์ ไม่เคยดํารงตําแหน่งใดในกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ก่อนมาเป็นเลขาธิการ อาเซียน กอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ . ขอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย . เฉลย ข นายมินห์ ไม่เคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและ ( อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย . กฎหมาย และตําแหน่งในอดีต ได้แก่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรม องค์การระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมความร่วมมือเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา) อ้างอิง( เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน รอบรู้อาเซียน เรื่อง นายเลเลืองมินห์ เลขาธิการอาเซียน คน )ปัจจุบัน


๗๘

สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ คาถามประชาคมอาเซียนกับประเทศไทย ๑. ปัจจุบัน จังหวัดใดมีพื้นที่ในจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก. แม่ฮ่องสอน ขตาก . ภาคเอกชนพร้อมผลักดันจังหวัด ๒๕๕๖ กุมภาพันธ์ ๑ เฉลย ข จากข่าวสารอาเซียน วันที่( ระนองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อจากแม่สอด http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=408&filename=index_) 2 ข้อมูลเพิ่มเติม กําหนดบทนิยาม คําว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ จําเป็นต่อการค้าสินค้าหรือบริการ และบทนิยามอื่น ๆ เช่น การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ การค้าบริเวณ พรมแดน และแผนแม่บท มีเปูาหมายการกระตุ้น ดึงดูดนักลงทุนให้มากที่สุด อันมีเปูาหมายคือการเติบโตทาง เศรษฐกิจ เช่น การได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร การ ส่งเสริมการลงทุน ความพร้อมของปัจจัยการผลิต การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกรรมและบริการ พื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ไฟฟูา ประปา ฯลฯ ที่สําคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษมิได้จํากัดเฉพาะประเภทของ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้า บริการ การท่องเที่ยว หรือการเกษตร ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ ๓ จังหวัด คือ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ อําเภอ ได้แก่ 3อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด จังหวัด ตาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จะเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางหมายเลข ใน 9ประเทศลาว รัฐบาลหมายตาหลายพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นเศรษฐกิจพิเศษ เช่น มุกดาหาร กาญจนบุรี หรือทวายที่กําลัง เตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้ ๒. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้เห็นพ้อง ในร่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ( Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC ) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ความเชื่อมโยงครอบคลุมใน ๓ มิติ คือ ความเชื่อมโยงทางกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยง ด้านกฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน คําถาม การส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่พลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการศึกษา การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนในสาขา


๗๙

การศึกษา การเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือ ๔ ด้านที่มี ความสําคัญในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจัดอยู่ในการสร้างความเชื่อมโยงด้านใด ก. ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ขความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน . เฉลย ขความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน . อ้างอิงจาก เว็บไซด์(aseanthai.net บทความพิเศษ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน..... เชื่อมโยงอย่างไร) ๓. คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ เป็นกลไกในการตัดสินใจและประสานงานระดับนโยบาย เพื่อการบูรณา การการดําเนินงานของหน่วยงานไทยและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ คําถาม ใครเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ก. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ . เฉลย ขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ . อ้( างอิงจาก หนังสือ )๑๑๐ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” ๔. แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในสามเสา ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสา สังคมและวัฒนธรรม ได้มีการกําหนดหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักในแต่ละเสาไว้ คําถาม แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในเสาสังคมและวัฒนธรรม มีหน่วยงานใด เป็นผู้ประสานงานหลัก ก. กระทรวงวัฒนธรรม ขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . เฉลย ขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . )๑๑๑ หน้า “ประเทศไทยกับอาเซียน” อ้างอิงจาก หนังสือ( ๕. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนประจําปี ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ของเหล่าสมาชิก ซึ่ง ประเทศสมาชิกของอาเซียนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม คําถาม ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งหมดกี่ครั้ง ก. ๒ ครั้ง ขครั้ง ๓ . เฉลย ข( ครั้ง ๓ .ครั้งที่ ๕ ๑๔ และ ๑๕) อ้างอิง เว็บไซด์(http://www.tm.mahidol.ac.th/th/asean/ASEAN.3pdf) ๖. ประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ในวันที่ ก . ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข๒๕๕๘ มกราคม ๑ . เฉลย ก . ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘


๘๐

(อ้างอิงจาก เว็บไซด์ http://m.dailynews.co.th/article/825/170601 บันทึกอาเซียน: 31 ธันวาคม 2558 วันเปูาหมายประชาคมอาเซียน วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555) ๗. หลังจากการประชุมสภาของประเทศ ๓๑ เมื่อวันที..... ่ มกราคม ๒๕๕๔ ชื่อของประเทศนี้ที่ถูกต้องตามที่ รัฐบาลของประเทศกําหนด รวมทั้งเป็นชื่อที่กระทรวงการต่างประเทศไทยใช้ คือ ก. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ขสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า . เฉลย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อ้างอิงจาก เว็บไซด์(aseanthai.net บทความพิเศษ เรื่อง เข้าใจอาเซียน ตอนควรเรียกพม่าหรือเมียน : )มาร์ ๘. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) เป็นความร่วมมือของ สถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ ๒๕๓๘ .ศ. โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคและ สร้างความสํานึกในความเป็นอาเซียนขึ้น ปัจจุบันสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจํานวน เป็น 27 สถาบัน คําถาม สําหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของ AUN อยู่กี่แห่ง ก. ๔ แห่ง ขแห่ง ๕ . เฉลย ๔ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) (อ้างอิงจาก เว็บไซด์ http://www.tlcthai.com/education/asean/26226.htmlรู้จัก “เครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน” (ASEAN University Network)) ๙. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศ สมาชิก และกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สําคัญในอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ์ ในการดําเนินงานขององค์กรเหล่านี้ คําถาม ผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่เท่าไหร่ ก๒๐ . พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ข๒๕๕๑ ธันวาคม ๑๕ . เฉลย ก๒๐ . พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ และถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญที่จะ


๘๑

ปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็น องค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศ สมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตร อาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป อ้างอิงจาก เว็บไซด์( http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=299&filename=about_asean) ๑๐. ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่เท่าไร ก. ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ข๒๕๑๐ กันยายน ๘ . เฉลย ก๒๕๑๐ สิงหาคม ๘ . (อ้างอิง เว็บไซด์ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=174&filename=about_asean) ๑๑. คําถาม แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประกอบด้วยความเชื่อมโยง ๓ ด้าน ได้แก่ ก. โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ประชาชน ขโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ การค้า . เฉลย กโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ประชาชน . อ้างอิง เว็บไซด์( http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=437&filename=index_ )2 ๑๒. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทําโครงการวรรณกรรมอาเซียนตั้งแต่ปี 2525 ให้ประเทศสมาชิกนํา วรรณกรรม ที่ยอดเยี่ยมของตนออกมาเผยแพร่และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกๆประเทศเข้าใจเนื้อหา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยวรรณกรรมที่เลือกมาจะต้องแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นมาของแต่ละชาติ อย่างถ่องแท้ คําถาม สําหรับประเทศไทยได้นําเสนอวรรณกรรมเรื่องใดเป็นวรรณกรรมอาเซียน ก. ไตรภูมิพระร่วง ขขุนช้างขุนแผน . เฉลย ก ไตรภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ .1 ลิไทย เพราะถือว่าเป็นวรรณคดี ที่ดีที่สุดในสมัยสุโขทัย บอกเล่าปรัชญาทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนความเชื่อในเรื่อง ทําความดีละความชั่ว อีกทั้งมีภาษาเก่าแก่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณกรรมมาร่วมกันถอด ความรวมทั้งหมด 6 เล่มและได้จัดพิมพ์เผยแพร่ (อ้างอิง เว็บไซด์ aseanthai.net ข่าวสารอาเซียน http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=42&filename=index_) 2 ๑๓. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไป ท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) หรือสามารถพํานักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า ยกเว้นประเทศใด


๘๒

คําถาม ประเทศใดในอาเซียนที่กําหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า ก. เมียนมาร์ ขบรูไน . เฉลย กเมียนมาร์ . (อ้างอิง เว็บไซด์ aseanthai.net รอบรู้อาเซียน http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=459&filename=index_2 ๑๔. ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไป ท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) หรือสามารถพํานักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า คําถาม ถ้าผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปินส์ โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) จะ สามารถพํานักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยไม่เกินระยะเวลาที่วัน ก. ๑๔ วัน ขวัน ๒๑ . เฉลย ขวัน ๒๑ . (อ้างอิง เว็บไซด์ aseanthai.net รอบรู้อาเซียน http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=459&filename=index_2 ๑๕. ในการก่อตั้ง AEC ของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยแต่ละประเทศ จะมีจุดเด่นในการเข้าร่วม AEC ที่แตกต่างกันอออกไป ประเทศไทยมีจุดเด่นสาขาอะไรใน AEC คําถาม ประเทศไทยมีจุดเด่นสาขาอะไรใน AEC ก. สาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน ขสาขาการเกษตรและสาขาประมง . เฉลย กสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน . (อ้างอิง เว็บไซด์ aseanthai.net รอบรู้อาเซียน http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=358&filename=index_)2 ๑๖. รัฐบาล ไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าได้ลงนามใน MOU ในการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคม อุตสาหกรรมทวาย และถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็น อย่างดี คําถาม พื้นที่โครงการนี้ตั้งอยู่ ห่างจากเมืองทวายประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และจะมีความเชื่อมโยงกับ ประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดใด ก. กาญจนบุรี ขประจวบคีรีขันธ์ . เฉลย กกาญจนบุรี .


๘๓

อ้างอิง เว็บไซด์(aseanthai.net บทความพิเศษ โครงการท่าเรือน้ําลึกทวายสะพานเชื่อมโยงทะเลอัน : ดามันกับอ่าวไทยhttp://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=450&filename=index_)2 ๑๗. เพื่อส่งเสริมและผลักดันโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเสริมสร้างความ เจริญก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยกับประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวรัฐบาลไทยและลาวจึงเห็นพ้องต้องกัน ดําเนินโครงการก่อสร้าง สะพานเชื่อม )ลาว.สปป( ฝั่งไทยลาว คําถาม ปัจจุบันสะพานเชื่อมฝั่งไทยลาว ปัจจุบันมีอยู่แล้วกี่แห่งก. ๔ แห่ง ขแห่ง ๕ . เฉลย ก-แห่ง ปัจจุบัน สะพานเชื่อมฝั่งไทย ๔ .ลาว ปัจจุบันมีอยู่แล้ว 4 แห่ง คือ แห่งที่1 ข้ามแม่น้ําโขงที่หนองคายลาว.ท่านาแล้ง เชื่อมสู่ภาคเหนือของ สปปแห่งที่2 ที่มุกดาหารแขวงสะหวันนะเขต เชื่-อมสู่ภาคใต้ของ สปปลาว และเวียดนาม. แห่งที่ 3 ที่นครพนม แขวงคําม่วน เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู่ภาคกลางของ ลาว รวมถึงภาคกลางของเวียดนามและจีน.สปป แห่งที่4 ที่เชียงรายลาว.คุนหมิง ผ่าน สปป-แขวงบ่อแก้ว เชื่อมต่อเชียงรายอ้างอิง(เว็บไซด์ aseanthai.net ข่าวสารอาเซียน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม สู่อาเซียน"ลาว-ไทย" http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=447&filename=index_2 ๑๘. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ โดยตกลงที่ จะลดภาษีศุลากรระหว่างประเทศให้เหลือร้อยละ ๐ปี ๑๐ ในเวลา ๕คําถาม ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ดังกล่าว ได้รับการ ผลักดันและเกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด ก. นายอานันท์ ปันยารชุน ขพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ . เฉลย กนายอานันท์ ปันยารชุน . อ้างอิง เว็บไซด์ กรมอาเซียน( http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-.142802-162828-20121203pdf) ๑๙. เพลง ASEAN Way เป็นเพลงประจําอาเซียนที่ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคและได้รับมติเป็น เอกฉันท์ให้เป็นเพลงประจําอาเซียน แต่งโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ นาย )ทํานองและเรียบเรียง( เนื้อร( และนางพะยอม วลัยพัชรา )ทํานอง( สําเภา ไตรอุดม้อง) คําถาม เพลง ASEAN Way ได้ใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีการเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง ที่เท่าไร


๘๔

ก. ครั้งที่ ๑๔ ข๑๕ ครั้งที่ . เฉลย ก๑๔ ครั้งที่ . )๑๑ อ้างอิง หนังสือ ประเทศไทยกับอาเซียน หน้า( ๒๐. คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) เป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของกฎบัตร อาเซียน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คําถาม คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศ สมาชิกอาเซียน ประเทศละกี่คน และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี ก. ผู้แทน ๑ คน ดํารงตําแหน่งได้คราวละ ๓ ปี ข. ผู้แทน ๑ คน ดํารงตําแหน่งได้คราวละ ๔ ปี เฉลย กปี ๓ คน ดํารงตําแหน่งได้คราวละ ๑ ผู้แทน . อ้างอิง อ้างอิง เว็บไซด์(aseanthai.net ข่าวสารอาเซียน การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=425&filename=index_)2

ส่วนอาเซียน สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖


๘๕

สานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค คาถาม และคาเฉลย หมวดทั่วไปของอาเซียน จานวน 10 ข้อ 1. ถามว่า โดเมนเนมบนสุดของประเทศเวียดนามคืออะไร

ก. .vi ข. .vn เฉลย ก. 2. ถามว่า เริ่มแรกที่ก่อตั้ง อาเซียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ก. 6 ประเทศ ข. 5 ประเทศ เฉลย ข. 3. ถามว่า รหัสโทรศัพท์ของประเทศบรูไนคือหมายเลขอะไร


๘๖

ก. +673 ข. +64 เฉลย ก. 4. ถามว่า เขตการค้าเสรีจีน อาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อใด มีกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับอะไร –

ก. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 มีกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีสินค้า ข. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มีกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการลดภาษีสินค้า เฉลย ข. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B 2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8 %A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9 9 5. ถามว่า IDR เป็นสัญลักษณของสกุลเงินประเทศอะไร ก.


๘๗

ข.

เฉลย ก. 6. ถามว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัว ประเทศใดในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปนี้ มีตัวเลขสูงที่สุด ก.

ข.

เฉลย ก. จาก http://board.postjung.com/630820.html


๘๘

7. ถามว่า ประชากรของประเทศฟิลิปปินส์นับถือศาสนาอะไรมากที่สุด

ก. ศาสนาคริสต์ ข. ศาสนาอิสลาม เฉลย ก. 8. ถามว่า ศาสนาใดต่อไปนี้ที่ประชากรในประเทศมาเลเซีย นับถือมากเป็นอันดับสอง

ก. ศาสนาคริสต์ ข. ศาสนาพุทธ เฉลย ข. 9. ถามว่า ประชากรเชื้อชาติ จาวา อาศัยอยู่ในประเทศใด ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มากที่สุด


๘๙

ก. ประเทศฟิลิปปินส์ ข. ประเทศอินโดนีเซีย เฉลย ข. 10. ถามว่า ประเทศใดมีค่าจ้างแรงงานต่ําสุดในกลุ่ม Association of South East Asian Nations ก.

ข.

เฉลย ก.


๙๐

สานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค คาถาม และคาเฉลย หมวดการประชุมสุดยอดอาเซียน จานวน 20 ข้อ 1. ถามว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน จัดขึ้นโดยสมาคมอะไร

ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ข. Association of South East Asian Nations Summit เฉลย ก. จาก http://www.crc.ac.th/ASEAN/asean_summit.pdf 2. ถามว่า แผนปฏิบัติการฮานอย ถูกประกาศใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่เท่าไหร่ ก. ครั้งที่ 5 ข. ครั้งที่ 6 เฉลย ข. จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=212930 3. ถามว่า กฏบัตรอาเซียน ประกอบด้วยข้อบังคับจํานวนกี่ข้อ และถูกประกาศใช้เมื่อใด


๙๑

ก. 56 ข้อ ,ถูกประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 ข. 55 ข้อ ,ถูกประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2551 เฉลย ข. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9 5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8% A2%E0%B8%99 4. ถามว่า ข้อใดไม่ได้ถูกจัดให้เป็นมิติหลักสาคัญของแผนปฏิบติการเวียงจันทน์

ก. One Cohesive ASEAN Community ข. Vientiane Action Programme: VAP เฉลย ข. จาก http://www.m-society.go.th/document/edoc/edoc_767.pdf 5. ถามว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ถูกจัดขึ้นที่ประเทศใด ก.


๙๒

ข.

เฉลย ข. 6. ถามว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ถูกเลื่อนออกไปอันเนื่องมากจากสาเหตุใด ก. เกิดพายุไต้ฝุนเซ็นยัง ข. เกิดพายุไต้ฝุนเกย์ เฉลย ก. 7. ถามว่า ผู้ชนะเลิศการประกวดประพันธ์เพลงประจําอาเซียน ได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่

ก. 20,000 ดอลล่าร์ ข. 25,000 ดอลล่าร์ เฉลย ก. จาก http://hilight.kapook.com/view/33110 8. ถามว่า The ASEAN Declarationระบุว่า เปูาหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คืออะไร ก. เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางการปกครอง และการพัฒนาเทคโนโลยีใน ภูมิภาค ข. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมในการ ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่ง กฎบัตรสหประชาชาติ เฉลย ข. http://hilight.kapook.com/view/33110


๙๓

9. ถามว่า ประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนมากที่สุดและน้อยที่สุดที่ผ่านมาคือประเทศใด ก.

ข.

เฉลย ข. 10. ถามว่า จุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง ASEAN Free Trade Area เป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ เท่าใด ก. ครั้งที่ 4 ข. ครั้งที่ 7 เฉลย ก. 11. ถามว่า จุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง ASEAN Free Trade Area : AFTAเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่เท่าใด ก. ครั้งที่ 4 ข. ครั้งที่ 7 เฉลย ก. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569


๙๔

12. ถามว่า แผนแม่บทในการเชื่อมโยงอาเซียน มีกี่ด้าน อะไรย้าง ก. 4 ด้าน - Physical connectivity - Institutional connectivity - People-to-People connectivity - Religion connectivity ข. 3 ด้าน - Physical connectivity - Institutional connectivity - People-to-People connectivity เฉลย ข. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569 13. ถามว่า ประเด็น ความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสาระสําคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่เท่าใด

ก. ครั้งที่ 18 ข. ครั้งที่ 19 เฉลย ก. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569 14. ถามว่า ปฏิญญาว่าด้วยการเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 นั้น ถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากเดิมกี่ปี


๙๕

ก. 4 ปี ข. 5 ปี เฉลย ข. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569 15. ถามว่า แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ถูกนํามาใช้แทนแผนปฏิบัติการฮานอย เป็นแผนปฏิบัติการกี่ปี ครอบคลุม ปี พ.ศ. ใด

ก. 6 ปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 2542-2547 ข. 7 ปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 2541-2547 เฉลย ก. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569 16. ถามว่า จุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง ASEAN Investment Area : AIA เป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่เท่าใด

ก. ครั้งที่ 6 ข. ครั้งที่ 8


๙๖

เฉลย ก. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569 17. ถามว่า Mr. Nguyen Manh Camเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิ (EPG) เรื่องกฏบัตร อาเซียน ของประเทศอะไร

ก. เวียดนาม ข. สิงคโปร์ เฉลย ก. จาก http://guru.truelife.com/issue/content/view/373254 18. ถามว่า การลงนามในสนธิสัญญา Treatyon the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone เกิดขึ้น จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่เท่าใด

ก. ครั้งที่ 5 ข. ครั้งที่ 8 เฉลย ก. จาก http://www.gotoknow.org/posts/516569


๙๗

19. ถามว่า ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศสุดท้ายคือ ประเทศอะไร และเกิดขึ้นเมื่อใด

ก. ประเทศพม่า เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ข. ประเทศพม่า เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2542 เฉลย ก. https://sites.google.com/site/lalintonkokeaw/home/wiwathnakar-thi-sakhay 20. ถามว่า Mr. Aun Porn Moniroth เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิ (EPG) เรื่องกฏ บัตรอาเซียน ของประเทศอะไร ก.

ข.

เฉลย ข.


๙๘

หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ท่าเรือของไทยในภาคเหนือที่มีการติดต่อทําการค้ากับต่างประเทศ คือ ท่าเรืออะไร . .๑ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือเชียงแสน .๒ ที่มา กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย ๒ประเทศไทยเข้าร่วมก่อตั้งอาเซียน เมื่อไร. .๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ๒๕๑๑ สิงหาคม ๘ .๒ ๓คือเกาะหมาก ให้กับใคร ๑ ประเทศไทยเสียดินแดนขวานทอง ครั้งที่. .กอังกฤษ ขฝรั่งเศส . ที่มา แหล่งประวัติศาสตร์ไทยเสียดินแดน ๔เกาะหมาก มีชื่อเรียกว่าอะไรในปัจจุบัน. .กเกาะปีนัง ขเกาะปันหยี . ที่มา แหล่งประวัติศาสตร์ไทยเสียดินแดน ๕ใด .ศ.ตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อปี พ ,ทะวาย ,ประเทศไทยเสียดินแดนขวานทอง คือ มะริด. .กปี ๒๓๓๖ ข๒๓๔๖ ปี . ที่มา แหล่งประวัติศาสตร์ไทยเสียดินแดน ๖ประเทศไทยมีทั้งหมด กี่อําเภอ. อําเภอ ๗๘๗ .ก .ข๘๗๘ อําเภอ ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ๗ประเทศไทย ผลักดั.นให้เพิ่มบทบาทของประธาน ที่สามารถทําหน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มากขึ้นโดยส่งเสริมแนวคิดในด้านใด การทูตเชิงพาณิชย์ .ก .ขการทูตเชิงปูองกัน ที่มา www.cityub.go.th. ๘กบฏเจ้าอนุ ๒๓๖๙ .ศ.พ .วงค์ กําเนิดวีรกรรมใด .กท้าวสุรนารี)คุณหญิงโม( ท้าวเทพกษัตรีย์ .ข ที่มา www. Baanjomyut.com ๙ประเพณีเข้าพรรษาเริ่มครั้งแรกสมัยใด. .กกรุงสุโขทัย ขกรุงธนบุรี . ที่มา www.thaigoodview.com ๑๐จังหวัดขอนแก่นทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดใด. .กจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี , จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ,จังหวัดเลย .ข ที่มา จากสารานุกรมเสรี ๑๑การปิดเสรีการค้าในอาเซียน พบว่าสินค้าที่ไทยได้เปรียบคือสินค้าประเภทใด. .กผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ,ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ .ข


๙๙

ที่มา หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ ๑๒ ถ้ากําหนดให้แต่ละประเทศใน .AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆ โดยประเทศไทยมีจุดเด่นด้านใด .กสาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน ประเทศไทยอยู่ตรงการ(ASEAN) สาขาเกษตร และประมง .ข ที่มา www. Thai-aec.com ๑๓ จุดอ่อนของประเทศไทยใน .AEC คือ .กภาษาอังกฤษ ขแรงงานจํานวนมาก . ที่มา www. Thai-aec.com ๑๔ประเทศไทยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่เท่าไหร่ ของโลก . .กอันดับที่ ๕๐ ๕๑ อันดับที่ .ข ที่มา www. Wikipedia/wikil ๑๕จุดสูงสุดของประเทศไทย จากระดับน้ําทะเล คือความสูงที่เท่าไหร่ . .ก๒๕๖๕ เมตร ขเมตร ๒๕๕๖ . ที่มา www. Wikipedia/wikil ๑๖ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ คณะรัฐมนตรีให้อํานาจ . กระทรวงการคลัง กู้เงินกี่ล้านบาท ล้านล้านบาท ๕.๑ .ก .ข๒ ล้านล้านบาท ที่มา ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๗แผนงานและโครงการที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาลงทุนในช่วงปีใด . ก .๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ ข ๒๕๕๗ .– ๒๕๖๓ ที่มา ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๘เงินสํารองจ่ายพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัวกันไว้วงเงินเท่าใด . .ก๖๓ล้านบาท ๑๗๖, ขล้านบาท ๑๗๖,๖๕ . ที่มา ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๙สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ม .ีชื่อว่าอะไร อยู่จังหวัดไหน สะพานไม้หมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี .ก .ขสะพานมอญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มา เมืองไทยดอทคอม วาไรตี้ สารคดีท่องเที่ยว ๒๐ศาลากลาง หลังเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดได้ก่อสร้าง พระบรม . รูปกษัตริย์กี่พระองค์ พระองค์ ๕ .ก ข .๖ พระองค์ ที่มา กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๑๐๐

๑วิชาชีพที่สามารถขายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน คือ วิชาชีพใด. ๑นักเศรษฐศาตร์ . .๒ทันตแพทย์ ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ ๒คือประเทศ ๒๕๓๘ ในปี ๗ ประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนลําดับที่. บรูไนดารุสซาลาม .ก .ขเวียดนาม ที่มา www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/02.html ๓ตําแหน่งปร.ะธานอาเซียน มีการแต่งตั้งกันอย่างไร .กเปลี่ยนหมุนเวียนทุกปี ตามลําดับอักษรของชื่อภาษาอังกฤษของรัสสมาชิก เปลี่ยนหมุนเวียนทุกปี โดยให้ตัวแทนของกลุ่มประเทศอาเซียนเลือกกันเองโดยใช้เสียงข้างมาก .ข ที่มา www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/03.html ๔การปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนมีรูปแบบใดบ้าง. .กประชาธิปไตยระบอบกษัตริย์ และ คอมมิวนิสต์ ,เผด็จการทหาร , เผด็จการทหาร และ คอมมิวนิสต์ ,ประชาธิปไตย .ข ที่มา www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/12.html ๕ ๒๕๕๕ .ศ.พ ๑๑ ฉบับที่( แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.– ๒๕๕๙มีทั้งหมดกี่ยุทธศาสตร์ ) .ก๗ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๘ .ข ที่มา www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/08.html ๖การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี จะขยายวิชาชีพด้านใดเพิ่มขึ้น ๒๕๕๘ ในปี. นักบัญชี และนักกฎหมาย ,ทันตแพทย์ ,วิศวกร ,แพทย์ .ก .ขแพทย์ทั ,นตแพทย์นักบัญชี และนักกฎหมาย , ที่มา หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ ๗ .Asean มีกําหนดจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผล ณ วันใด .ก๑ มกราคม ๒๕๕๘ ข๒๕๕๙ มกราคม ๑ . ที่มา WWW. Thai-aec.com ๘คําขวัญของประเทศอาเซียน คือ . .กOne Identity One Community One Vision ข .One Vision One Identity One Community ที่มา www. ประเทศอาเซียน.com ๙ การประชุม.AMEA + มีรัฐมนตรีจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน ๓ +๓ คือประเทศอะไรบ้าง .กจีน ญี่ปุน เกาหลีใต้ อินเดีย จีน สหรัฐ .ข ที่มา หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน หน้า ๑๙๐ ๑๐ .ใครเป็นเลขาธิการอาเซียนเป็นคนแรก ถนัด คอมันตร์ .ดร .ก สุรินทร์ พิศสุวรรณ .ดร .ข ที่มา หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน หน้า

คำถามอาเซียน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you