Page 1

LOGISTIKA

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Nastavnik: Redovni profesor dr Dušan Regodić Regodić,, dipl.inž. dregodic@singidunum.ac.rs Predavanja: 3. časa nedeljno

Vežbe: 3.časa nedeljno (IM) 2. časa nedeljno (MT) Konsultacije: 1.čas nedeljno (Redovni i DLS) qUtorak: qČetvrtak:

17.00 do 18.00 -IM (nastavnički kabinet) 17.00 do 18.00-MT – Danijelova 32 (nastavnički kabinet)

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Literatura: 1.

D. Regodić Regodić:: Logistika, Univerzitet “Singidunum”, Beograd, 2011.

2.

D. Regodić Regodić:: Logistika, Univerzitet “Singidunum”, Beograd, 2010.

3.

Predavanja, PPT prezentacije.

4.

Dodatni PDF materijali

5.

Test pitanja

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Ocenjivanje: kontinuirano skupljanje poena. Prisustvo predavanjima/seminar, aktivnost, dodatna vrednost/ DLS=0/ Kolokvijum 1.

30

Kolokvijum 2.

30

Domaći rad – sa PPT prezentacijom Završni ispit - teorija

5

5-redovni 10--za DLS 10

30 Ukupno:

Logistika (školska 2011/2012.godina)

100

Dušan B. Regodić


Ocenjivanje: kriterijumi broj poena < 51

5

51 ≤ broj poena ≤ 60

6

61 ≤ broj poena ≤ 70

7

71 ≤ broj poena ≤ 80

8

81 ≤ broj poena ≤ 90

9

91 ≤ broj poena

10

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Cilj i zadaci predmeta 1.

Upoznavanje sa osnovama logistike, analize i projektovanja logističke podrške i upravljanja logističkim procesima.

2.

Kroz vežbe stiče se praktična sposobnost u izgradnji sistema logistike i unapređenja logističkih procesa, stvaranja i korištenja proizvoda i usluga.

3.

Ukazuje se na mesto logistike u poslovnim procesima i poslovnom okruženju. Razvijanju veština kod studenata u izgradnji sistema logistike kako bi u budućoj praksi kreirali i održali konkurentsku prednost kompanije. Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Ishod predmeta: Menadžer sa ključnim znanjima, kompetencijama i sposobnostima iz logistike kojima će moći proaktivno upravljati kvalitetom procesa, organizacijom kao celinom i/ili njenim pojedinačnim biznisima.

Logistika (školska 2011/2012.godina)

Dušan B. Regodić


Menadžer logistike je: timski igrač, dobrih analitičkih osobina, odličnih veština komunikacije, samoinicijativan, orijentisan prema ciljevima i zadacima, fleksibilan, odličnih organizacionih veština, odličnih veština rešavanja problema, odličnog razumavanja poslovnih procesa i poznavalac stranih jezika. Danas su 93,5% muškarci i 6,5% žene, broj godina menadžera 39 a direktora 43, 89% sa diplomom direktora, 63% sa masterom i 18% sa profesionalnim sertifikatom (npr APCIS). Prosečno vreme rada menadžera u oblasti snabdevanja je 18,5 godina, u tekućoj kompaniji 4,2 godine i na tekućoj poziciji 3,7 godina.

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Kupac

Kupac

Kupac

Kupac

Distributivni centri

Distributivni centri

Proizvodnja

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Dobavljači usluga

Dobavljači materijala

Logistika (školska 2011/2012.godina)

Dušan B. Regodić


Specijalista za lance snabdevanja (SCM): qOsnove upravljanja lancima snabdevanja; qGrađenje kompetitivnih operacija, planiranja i logistike; qUpravljanje odnosima sa kupcima i snabdevačima i qKorišćenje informacionih tehnologija za realizaciju SCM.

Logistika (školska 2011/2012.godina)

Dušan B. Regodić


Nastavni program: Nedelja

Tema/aktivnost

I II III IV V VI

Uvod u logistiku Logistički sistem Snabdevanje i lanci snabdevanja Snabdevanje i lanci snabdevanja Transportni sistemi i upravljanje transportom Skladištenje Kolokvijum 1: qMarketing i trgovina – 6 sedmica; DLS 6 sedmica u 17.00. qIM- 6 sedmica ; DLS -6 sedmica od 17.00.

Logistika (školska 2012/2013.godina)

Dušan B. Regodić


Nedelja

Tema/aktivnost

VII

Zalihe

VIII

Zalihe

IX

Menadžment rukovanjem i pakovanjem

X

Povratna logistika

XI

Distrubuciija i izbor posrednika

XII

Informacioni sistem integrisane logistike Odbrana seminarskih radova Kolokvijum 2: qMarketing i trgovina – 6 sedmica; DLS 6 sedmica u 17.00. qIM- 6 sedmica ; DLS -6 sedmica od 17.00.

XIII

Informacioni sistem integrisane logistike Odbrana seminarskih radova

XIV

Organizacija integrisane logistike Odbrana seminarskih radova

XV

Strateško upravljanje integrisanom logistikom. Odbrana seminarskih radova Logistika (školska 2011/2012.godina)

Dušan B. Regodić


Ključne poruke: 1.

Maksimalna saradnja tokom realizacije redovne nastave i svih nastavnih oblika.

2.

Nove vrednosti i doprinosi u nastavi se posebno vrednuju.

3.

Kontinuirane pismene provere.

4.

Redovnost prisustva na nastavi.

5.

Dvosmerno uvažavanje.

Logistika (školska 2011/2012.godina)

Dušan B. Regodić


HVALA NA PAŽNJI

iiiiii  

kokojiojhh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you