Page 1

แผนการสอน วิชา การใชโปรแกรม Photoshop CS3 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา คอมพิวเตอร

จัดทําโดย นายวรศร เกตุเล็ก ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กระทรวงศึกษาธิการ


รายวิชา การใชโปรแกรม Photoshop CS3 จํานวนเวลา 36 ชั่วโมง/ภาคเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาคเรียน 1.มีความรูความเขาใจพื้นฐานการใชโปรแกรม 2.มีความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือตางของโปรแกรม 3.มีความรูความเขาใจในการตกแตงภาพบุคคลระดับพื้นฐาน 4.มีความสามารถออกแบบเว็บเพ็จดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได 5.มีความสามารถออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได


คําอธิบายรายวิชา ปจจุบันงานทางดานตกแตงภาพกราฟกสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะ เปนงานถายภาพติดบัตร ตกแตงรูปเกา งานปายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ และโปรแกรมที่นิยมใชกันเปน อันดับ1ของโลกในขณะนี้คือโปรแกรม Photoshop CS3 รายวิชาการตกแตงภาพดวยโปรแกรม Photoshop CS 3 ระดับ ปวส.1 เปนการสอนเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมตกแตภาพตางๆ จึงเปนอีกวิชาหนึ่งที่มีประโยชนตอผูเรียน


สารบัญ แผนการเรียนรูที่ 1. ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 2. ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 แผนการเรียนรูที่ 3. ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 4. การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 5. การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 2 แผนการเรียนรูที่ 6. การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 7. การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 8. การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 2 แผนการเรียนรูที่ 9. การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 10. การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 11. การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 แผนการเรียนรูที่ 12. การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 13. การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 14. การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 แผนการเรียนรูที่ 15. การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 แผนการเรียนรูที่ 16. การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 แผนการเรียนรูที่ 17. การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2

หนา 1 5 10 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67


ห น า | 1

แผนการสอน

หนวยที่

1

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนมีความเขาใจเครื่องมือพื้นฐานตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 เนื้อหาสาระ 1. อธิบายสวนตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 2. อธิบายเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 2

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 3

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd


ห น า | 4

แบบฝกหัด อธิบายสวนตางของโปรแกรม 1 2

3

5 6

4

7

8

1...................................................................................... 2...................................................................................... 3...................................................................................... 4...................................................................................... 5...................................................................................... 6...................................................................................... 7...................................................................................... 8......................................................................................


ห น า | 5

แผนการสอน

หนวยที่

2

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนมีความเขาใจเครื่องมือพื้นฐานตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 เนื้อหาสาระ 1. อธิบายสวนตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 2. อธิบายเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 6

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 7

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd


ห น า | 8

แบบฝกหัด อธิบายสวนตางของโปรแกรม 1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8 9 10 11 12 13

21 22 23 24 25 26

1...................................................................................... 2...................................................................................... 3...................................................................................... 4...................................................................................... 5...................................................................................... 6...................................................................................... 7...................................................................................... 8...................................................................................... 9...................................................................................... 10.................................................................................... 11.................................................................................... 12....................................................................................


ห น า | 9

13...................................................................................... 14...................................................................................... 15...................................................................................... 16...................................................................................... 17...................................................................................... 18...................................................................................... 19...................................................................................... 20...................................................................................... 21...................................................................................... 22...................................................................................... 23...................................................................................... 24...................................................................................... 25...................................................................................... 26......................................................................................


ห น า | 10

แผนการสอน

หนวยที่

3

สอนครั้งที่ 3 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน ทําความรูจักโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนมีความเขาใจเครื่องมือพื้นฐานตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 เนื้อหาสาระ 1. อธิบายสวนตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 2. อธิบายเครื่องมือตางๆของโปรแกรม Photoshop CS3 คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 11

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 12

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd


ห น า | 13

แบบฝกหัด

ตอนที่ 1 1. แถบ Navigator ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................... 2. แถบHistogram ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................... 3. แถบ Navigator ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................... ตอนที่ 2

1. แถบ Color ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................


ห น า | 14

2. แถบ Swatches ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................... 3. แถบ Styles ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................... ตอนที่ 3

1. แถบ Layers ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. แถบ Channels ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. แถบ Paths ทําหนาที่ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


ห น า | 15

แผนการสอน

หนวยที่

4

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 1 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปบุคคลโดยใชโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการตัดภาพพื้นหลังหรือ(Background) ออก 2. อธิบายวิธีการลบจุดดางดําบนใบหนาของนายแบบนางแบบออก คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 16

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 17

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี 2.ภาพที่ตองการลบพื้นหลังออกควรเปนพื้นที่มีสีเดียวกันตลอดพื้นหลังเพื่อความสะดวก ในการลบภาพพื้นหลัง


ห น า | 18

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนตัดภาพพื้นหลัง (Background) ออก 2. ใหผูเรียนทําการลบจุดดางดําบนใบหนาออก


ห น า | 19

แผนการสอน

หนวยที่

5

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 2 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปบุคคลโดยใชโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการตัดตอเปลี่ยนชุดใหกับนายแบบนางแบบ 2. อธิบายการตัดตอเปลี่ยนหนาใหนางแบบนายแบบ

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 20

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 21

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี 2.ภาพที่ตองการลบพื้นหลังออกควรเปนพื้นที่มีสีเดียวกันตลอดพื้นหลังเพื่อความสะดวก ในการลบภาพพื้นหลัง


ห น า | 22

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนตัดตอเปลี่ยนชุดใหกับนายแบบนางแบบ 2. ใหผูเรียนตัดตอเปลี่ยนหนาใหนางแบบนายแบบ


ห น า | 23

แผนการสอน

หนวยที่

6

สอนครั้งที่ 3 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายบุคคลตอนที่ 3 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปบุคคลโดยใชโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการปรับแตงความกลมกลืนสีผิว 2. อธิบายการเปลี่ยนสีริมฝปากใหแกนางแบบ

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 24

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 25

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี 2.ภาพที่ตองการลบพื้นหลังออกควรเปนพื้นที่มีสีเดียวกันตลอดพื้นหลังเพื่อความสะดวก ในการลบภาพพื้นหลัง


ห น า | 26

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนทําการปรับแตงความกลมกลืนสีผิว 2. ใหผูเรียนทําการเปลี่ยนสีริมฝปากใหแกนางแบบ


ห น า | 27

แผนการสอน

หนวยที่

7

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 1 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปทิวทัศนในรูปแบบตางๆได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการปรับแตงความสวางและการอิ่มตัวของสีภาพ

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 28

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 29

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี


ห น า | 30

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนปรับแตงความสวางและการอิ่มตัวของสีภาพดวยเครื่องมือแตละแบบได


ห น า | 31

แผนการสอน

หนวยที่

8

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 2 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปทิวทัศนในรูปแบบตางๆได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการปรับแตงภาพชายทะเลตอนกลางวัน

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 32

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 33

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี


ห น า | 34

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนปรับแตงภาพชายทะเลตอนกลางวัน


ห น า | 35

แผนการสอน

หนวยที่

9

สอนครั้งที่ 3 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การตกแตงรูปถายทิวทัศนตอนที่ 3 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถตกแตงรูปทิวทัศนในรูปแบบตางๆได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการปรับแตงภาพชายทะเลตอนกลางคืนที่มีดาวพระจันทร

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาโปรแกรมตกแตงภาพมีโปรแกรมอะไรบาง 2. ถามนักเรียนวารูจักและเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 หรือไม


ห น า | 36

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 37

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกรูปบุคคลที่จะมาตกแตง 1.ความระเอียดของรูปยิ่งมาความละเอียดมากยิ่งดี


ห น า | 38

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนปรับแตงภาพชายทะเลตอนกลางคืนที่มีดาวพระจันทร


ห น า | 39

แผนการสอน

หนวยที่

10

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 6 ชื่อหนวย การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 คาบรวม จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบเว็บไซตดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการออกแบบเว็บเพจโดยรวมวามีสวนประกอบอะไรบาง

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาเคยใชโปรแกรม Photoshop CS3 ในการออกแบบเว็บบางหรือไม


ห น า | 40

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 41

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกเว็บเพจตัวอยาง คนหาเว็บตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 42

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนเขียนอธิบายการออกแบบเว็บเพจโดยรวมวามีสวนประกอบอะไรบาง


ห น า | 43

แผนการสอน

หนวยที่

11

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 6 ชื่อหนวย การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 คาบรวม จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบเว็บไซตดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการสราง ขอความบนหนาเว็บเพจในสวนของ ชื่อเว็บ 2. อธิบายการสราง ขอความบนหนาเว็บเพจในสวนของ เมนู หรือลิงค

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาสวนประกอบสําคัญของหนาเว็บมีอะไรบาง


ห น า | 44

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 45

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกเว็บเพจตัวอยาง คนหาเว็บตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 46

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนสราง ขอความบนหนาเว็บเพจในสวนของ ชื่อเว็บ 2. ใหผูเรียนสราง ขอความบนหนาเว็บเพจในสวนของ เมนู หรือลิงค


ห น า | 47

แผนการสอน

หนวยที่

12

สอนครั้งที่ 3 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 6 ชื่อหนวย การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 คาบรวม จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบเว็บไซตดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการนําภาพมาประกอบหนาเว็บเพจ 2. อธิบายการสรางตัดภาพเพื่อนําไปสรางเว็บเพจจริง คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาเราจะนําภาพที่เราออกแบบไวไปใชไดอยางไร


ห น า | 48

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 49

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกเว็บเพจตัวอยาง คนหาเว็บตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 50

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนนําภาพมาประกอบหนาเว็บเพจ 2. ใหผูเรียนตัดภาพเพื่อนําไปสรางเว็บเพจจริง


ห น า | 51

แผนการสอน

หนวยที่

13

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการนําภาพมาประกอบการสรางโลโก 2. อธิบายการสรางตัดภาพใสฟงกชั่นเปลี่ยนรูปแบบภาพ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาใครเคยออกแบบโลโกบางและใชโปรแกรมอะไรออกแบบ


ห น า | 52

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 53

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกภาพตัวอยาง คนหาโลโกตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 54

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนนําภาพมาประกอบการออกแบบ 2. ใหผูเรียนนําภาพที่ไดมาปรับแตงขนาด รูปแบบ ใหสวยงาม


ห น า | 55

แผนการสอน

หนวยที่

14

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการนําภาพมาประกอบการสรางโลโก 2. อธิบายการสรางตัดภาพใสฟงกชั่นเปลี่ยนรูปแบบภาพ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาใครยังออกแบบโลโกไมไดหรือไมเขาใจตรงไหนบาง


ห น า | 56

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 57

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกภาพตัวอยาง คนหาโลโกตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 58

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนนําภาพมาประกอบการออกแบบ 2. ใหผูเรียนนําภาพที่ไดมาปรับแตงขนาด รูปแบบ ใหสวยงาม


ห น า | 59

แผนการสอน

หนวยที่

15

สอนครั้งที่ 3 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 คาบรวม 6 ชื่อหนวย การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 3 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการสรางโลโกดวยเครื่องมือในโปรแกรมโดยไมนําภาพมาประกอบ 2. อธิบายการสรางตัดภาพใสฟงกชั่นเปลี่ยนรูปแบบโลโก 3. ใสขอความประกอบกับโลโก คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาใครยังออกแบบโลโกไมไดหรือไมเขาใจตรงไหนบาง


ห น า | 60

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 61

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกภาพตัวอยาง คนหาโลโกตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจากเว็บ google.com


ห น า | 62

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนสรางโลโกดวยเครื่องมือในโปรแกรมโดยไมนําภาพมาประกอบ 2. ใหผูเรียนสรางตัดภาพใสฟงกชั่นเปลี่ยนรูปแบบโลโก 3. ใหผูเรียนใสขอความประกอบกับโลโก


ห น า | 63

แผนการสอน

หนวยที่ 16

สอนครั้งที่ 1 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 ชื่อหนวย การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 คาบรวม 4 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 1 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการการนําโลโก และภาพมาประกอบ การออกแบบบรรจุภัณฑ 2. อธิบายการเพิ่มขอความและจัดรูปแบบขอความ 3. อธิบายการใสเสน Gridline ,Grid เพื่อเพิ่มความสะดวกในการออกแบบ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาใครยังออกแบบโลโกไมไดหรือไมเขาใจตรงไหนบาง


ห น า | 64

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 65

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเลือกภาพตัวอยาง คนหารูปบรรจุภัณฑและโลโกตัวอยางเพื่อใชในการออกแบบไดตามเว็บไซตคนหาจาก เว็บ google.com


ห น า | 66

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนนําโลโก และภาพมาประกอบ การออกแบบบรรจุภัณฑ 2. ใหผูเรียนเพิ่มขอความและจัดรูปแบบขอความ


ห น า | 67

แผนการสอน

หนวยที่ 17

สอนครั้งที่ 2 ชื่อวิชา การใชงานโปรแกรม Photoshop CS3 ชื่อหนวย การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 คาบรวม 4 จํานวนคาบ 2 เรื่องหรือชื่องาน การออกแบบบรรจุภัณฑดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ตอนที่ 2 สาระสําคัญ Photoshop เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่ไดรับความนิยมทั่วโลกเปนเพราะมันมีความสามารถในการ ตกแตงรูปภาพ ระดับมืออาชีพ สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนสื่อการเรียนการสอน สื่อ สิ่งพิมพ เว็บเพจ ฯลฯ กอนที่จะใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองแคลวเราจําเปนจะตองมีพื้นฐานในการใช งานโปรแกรมเสียกอน จุดประสงคการเรียนรู 1. ผูเรียนสามารถออกแบบโลโกดวยโปรแกรม Photoshop CS3 ได เนื้อหาสาระ 1. อธิบายการการเก็บงานไวเพื่อนํากลับมาแกไขในภายหลัง 2. อธิบายการบันทึกไฟลงานชนิดตางๆ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. ความรับผิดชอบ (ตรวจสอบไดจากขณะกระทํากิจกรรมระหวางเรียน) 2. ความสนใจใฝรู (ตรวจสอบไดจากการตอบคําถาม) 3. ความเชื่อมั่นตนเอง (ตรวจสอบไดจากใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น) ขั้นนําเขาหนวยการเรียน 1. ถามนักเรียนวาใครยังออกแบบโลโกไมไดหรือไมเขาใจตรงไหนบาง


ห น า | 68

กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... บันทึกหลังการสอน ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู/ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะในการแกไข ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................อาจารยผูสอน (นายวรศร เกตุเล็ก) ........./............../............


ห น า | 69

ใบความรูที่ 1 โปรแกรม Photoshop CS3 เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่นิยมใชกันทั่วโลกในปจจุบัน นําไปใชไดหลายวงการไมวาจะเปนการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ งานตกแตงภาพรานถายรูป งานสื่อการ เรียนการสอน งานออกแบบเว็บไซต จุดเดนของโปรแกรม Photoshop CS3 1. รองรับไฟลรูปภาพทุกประเภท เชน .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .psb …. หรือเรียกไดวา ประเภทไฟลภาพทุกประเภทเลยกอวาได 2. มี Layer เพื่อสรางงานแยกในแตละสวนออกจากกันงายตอการแกไขเพิ่มเติม 3. มีเครื่องมือครบถวนสําหรับในการตกแตภาพ 4. สามารถเก็บงานเพื่อนํากลับมาทําตอไดโดยเก็บเปนไฟล .psd การเก็บงานเพื่อนํากลับมาแกไขไดภายหลังใหบันทึกเปนไฟล ชนิด psd


ห น า | 70

แบบฝกหัด 1. ใหผูเรียนบันทึกเก็บงานไวเพื่อนํากลับมาแกไขในภายหลัง 2. ใหผูเรียนบันทึกไฟลงานชนิดตางๆ

10101911110738 1010200882445  

5555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you