Page 1


สมัครสมาชิก • การใช้งานบน web browser ให้ไปที่ Linkhttps://getkahoot.com/


จากนั้นสมัครสมาชิกแล้ วกรอก รายละเอียดต่ างๆลงไปให้ ครบถ้ วน เช่ น อีเมลล์ สถานะ และเมื่อต้ องการ สร้ างคาถาม หรื อแบบทดสอบต่ าง ๆ ให้ Sign in เข้ าระบบ


• Sign in เข้ าระบบ


สร้ างคาถาม หลังจากที่เราได้ สมัครสมาชิกแล้ ว ให้ เข้ ามาที่ https://create.kahoot.it/login แล้ ว Login


เมื่อเลื่อนลงมาด้ านล่ างจะเห็นเมนู 4 แบบ คือ 1. Quiz คาถามหลายตัวเลือก 2. Discussion แบบสอบถามความคิดเห็น 3. Survey แบบสารวจ 4. Jumble การสร้ างชุดคาถามแบบลากไปวาง


ให้ เลือก แบบ Quiz เพื่อสร้ างคาถามแบบหลายตัวเลือก


เมื่อกาหนดรายละเอียดรายวิชาเรียบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ ม OK, go ด้ านบน แล้ วกดปุ่ ม Add Question เพื่อเริ่มสร้ างคาถามข้ อที่ 1


• จากนัน้ พิมพ์ คาถาม และ ตัวเลือกลงในช่ อง หรื อถ้ ามี วิดีโอ และภาพประกอบคาถามก็ เพิ่มได้ ท่ ี Add image


การกาหนดเวลาการทาคาถาม แต่ ละข้ อให้ เลือกที่ Time limit จากนั้นกดปุ่ ม Next เพื่อสร้ างคาถามข้ อถัดไป


การกลับไปแก้ ไขคาถามข้ อ ที่ ส ร้ างไว้ แล้ วให้ กดปุ่ ม Edit ด้ านหลังคาถามข้ อ นั้ น ห รื อ ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ล บ copy ก็สามารถทาได้ และ หลั ง จากที่ ส ร้ า งค าถามจน ครบทุ ก ข้ อแล้ วให้ กดปุ่ ม Save เพื่อบันทึก


เปิ ดการเล่ นเกมส์ และบันทึกผล

• เริ่มการใช้ งานได้ โดย เข้ าที่หน้ า My Kahoots จากนั้นกดที่ ปุ่ ม PLAY เพื่อเริ่ม การเล่ นเกมส์


จะมี ห น้ า จอขึ้น มาให้ เลื อ กว่ า จะเล่ น เกมส์ แบบใด Classic จะ เป็ นแบบเดี่ยวคือ 1 อุปกรณ์ 1 คน และ เล่ นแบบกลุ่ม Team mode ส่ วนด้ านล่ าง เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร เ ล่ น เพิ่ม เติ ม แบบละเอีย ด ให้ ล อ งทดลองเล่ น แบบ Classic


ผู้ ส อ น ก ด ปุ่ ม Start เพื่อเริ่ ม เล่ น เกมส์ เมื่ อ กด ปุ่ ม Start แล้ ว ที่ ห น้ า จ อ ข อ ง ผู้ ส อน จะมี ร หั ส ห้ องสอบขึน้ มา


ในขณะนีใ้ ห้ ผ้ ูเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์ แล้วเปิ ดเว็บเบราเซอร์ ไปที่ linkhttps://kahoot.it/#/ หรื อผู้เรียนเปิ ด Application Kahoot! ที่ Smartphone


จากนั ้ น ให้ ผู้ เรี ยนกรอก รหัสห้ องสอบลงไปในช่ อง Game PIN แล้ วกดปุ่ ม Enter (รหัสห้ องสอบดู จากผู้สอน) แล้ วใส่ ช่ ือของ ผู้ เรี ย นเองลงไป แล้ วกด OK,Go


ที่หน้ าจอ Kahoot! ของผู้สอนจะมีรายชื่อ ของผู้เรี ยนที่ Join เข้ ามาในห้ องแล้ ว ปรากฏขึน้ มา ให้ ผ้ ูสอนรอผู้เรี ยนจนครบทุก คนแล้ วให้ กดปุ่ ม Start เพื่อเริ่มเล่ นเกมส์


เมื่อกดปุ่ ม Start ข้ อสอบข้ อแรกจะ แสดงขึน้ มาดังภาพ ในขณะนี้ผู้เรี ยน ก็ ส า ม า ร ถ อ่ า น ค า ถ า ม จ า ก จ อ โปรเจคเตอร์ แล้ วกดคาตอบที่คิ ดว่ า ถู ก ต้ อ ง ที่ อุ ป ก ร ณ์ Smart Phone ของแต่ ละคนได้ ทันที


ที่หน้าจอ Smart Phone ของผูเ้ รี ยนจะเห็นเป็ น 4 ตัวเลือกดังภาพด้านล่าง


และเมื่ อผู้เรี ยนตอบคาถามเข้ ามา ที่หน้ าจอของ ผู้สอน (จอโปรเจคเตอร์ ) ก็จะแสดงผลว่ ามีใคร เลือกตัวเลือกใดกี่คนเมื่อตอบจนครบทุกคนแล้ ว หรื อหมดเวลาแล้ ว ให้ ผู้สอนกดปุ่ ม Next


จะมีรายชื่ อผู้เรียนแต่ ละตนว่ าตอบถูก หรื อผิด ได้ คะแนนเท่ าไหร่ (ตอบเร็ ว แ ล ะ ต อ บ ถู ก จ ะ ไ ด้ ค ะ แ น น ม า ก ) จากนั้นให้ กดปุ่ ม Next อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปิ ดให้ ทาข้ อสอบข้ อถัดไป


เมื่อทาข้ อสอบจนครบทุกข้ อแล้ วจะมีผลของผู้ชนะที่ได้ คะแนนสูงสุด จากนัน้ ให้ กด ปุ่ ม Get Result เพื่อเก็บผลการสอบ


การบั น ทึ ก ผลสอบ หรื อเก็ บ คะแนน สามารถเลื อ กได้ ว่ าจะเก็ บ ลงเครื่ อง คอมพิ ว เตอร์ หรื อเก็ บ ไว้ ใน Google Drive โดยจะถูกเก็บไว้ เป็ นไฟล์ excel ซึ่ง จะเป็ นรายละเอียดของผู้เล่ นทุกคนเป็ น รายข้ อ


ชุดข้ อสอบที่เราสร้ างไว้ ทงั ้ หมดจะถูก จัดเก็บไว้ ในเมนู My kahoot! ซึ่ง เราสามารถกลับเข้ าไป แก้ ไข ลบ หรื อ เล่ นเกมส์ ซา้ ได้


1. ไปที่แถบเมนูด้านบนหรื อริบบอน แล้ วเลือกทีแ่ ท็บ File 2.คลิกที่เมนู Option ทางด้ าน ซ้ ายมือเมื่อเข้ าสู่ หน้ าต่ าง Option ของโปรแกรมแล้ วเลื อกที่ หั ว ข้ อ Save 3. ในหัวข้ อSave Auto Recover Information Every? minutes ให้ ใส่ ตัวเลข ตามทีต่ ้ องการ


ท่ านสามารถชมวีดโี อ การ สอนใช้ kahoot วิธีการ สมัคร kahoot การสร้ าง คาถามและการใช้ งานเบื้องต้ น ติดตามได้ ควิ อาร์ โค้ ดนี้


โปรแกรม Socrative เป็ นเครื่ องมือ ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้งาน ได้โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ย อี ก ทั้ง ยัง ให้ บริ การผ่านทุก Web Browser และ Mobile Application ที่ใช้ งานได้กับ หลายระบบปฏิ บ ัติ ก าร จึ ง เป็ น โปรแกรมที่ เ หมาะกั บ การใช้ สนับสนุน Classroom Clickers เพื่อการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน


การเข้ าใช้ งานโปรแกรม 1) ใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser ผูเ้ รี ยน และผูส้ อน สามารถเข้าใช้งาน โปรแกรม Socrative ผ่าน Web Browser โดยเลือก สถานะที่ตอ้ งการเข้าใช้งานว่า เป็ นผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนที่ลิงค์

http://www.socrative.com


2) เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Mobile Application โดยจะมี 2 App. ให้เลือกใช้งานสาหรับผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน


1) เข้าโปรแกรม Socrative เลือกสถานะ TEACHER ผ่าน Web Browser หรื อ Mobile Application 2) Login เข้าสู่ โปรแกรม ด้วยบัญชี Google หรื อ สร้างบัญชีใหม่จากโปรแกรม Socrative เข้าสู่ ระบบ เรี ยบร้อย ผูส้ อนจะได้รหัสห้อง (Room Code) ในการ เข้าตอบคาถามสาหรับผูเ้ รี ยน 3) เลือกเมนู Manage Quizzes เพื่อจัดการคาถาม


4) เลือกเมนู Create Quizzes เพื่อสร้ างค าถาม 5) กรอกชื่อค าถาม และเลือกรูปแบบของค าถาม (Multiple Choice, True/False และ Short Answer)


6) กรอกคาถาม คาตอบ และทาการบันทึก ข้อมูลโดยเลือกปุ่ ม SAVE & EXIT 7) เริ่ มให้เข้าตอบคาถาม โดยเลือกปุ่ ม Start a Quiz


8) เลือกคำถำมที่ต้องกำรให้ ผ้ เู รี ยนตอบ 9) ตังค่ ้ ำกำรตอบคำถำม ได้ แก่ กำรไม่แสดง ชื่อผู้ตอบคำถำม กำรสุม่ ลำดับคำถำม กำรสุม่ คำตอบ และไม่ เฉลยคำตอบที่ถกู ต้ อง


1) เข้าโปรแกรม Socrative เลือกสถานะ STUDENT ผ่าน Web Browser หรื อ Mobile Application 2) กรอกรหัสห้อง และเลือก Join Room 3) ตอบคาถาม และเลือก Submit Answer 4) ตอบคาถามเรี ยบร้อย


ท่ านสามารถชมวีดโี อ การสอนใช้ และ วิธีการสมัคร socrative การสร้ าง คาถามและการใช้ งานเบื้องต้ น ติดตามได้ ควิ อาร์ โค้ ดนี้

โปรแกรมkahootและ socartive  
โปรแกรมkahootและ socartive  
Advertisement