Page 1

wo shi xiao dao you 我 是 小 导 游


da jia hao, wo shi dao you, zhe ge xing qi wo men qu zhong guo.

大家好,我是导游,这个星期我们去中国。


zhong guo you chang cheng

中 国 有 长 城。


zhong guo you niao chao

中国有鸟巢。


zhong guo you xiong mao

中国有熊猫


今天是2014年五月一号,星期四


jin tian shi qing tian

今天是晴天


wo men zuo huo che qu chang cheng

我们坐火车去长城


今天是2014年五月二号,星期五


jin tian xia yu

今 天 下 雨。


wo men kai che qu niao chao.

我们开车去鸟巢。


今天是2014年五月三号,星期一。


jin tian gua feng

今天刮风


wo men zuo gong gong qi che qu kan da xiong mao.

我们坐公共汽车去看大熊猫。


zhong guo hen piao liang.

中国很漂亮。


jie shu le,

zai jian.

结束了,再见。

我是小导游  

试讲电子书

Advertisement