Page 1

โครงการ ฟนฟูวิถีชีวติ และเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ ของเครือขายรักษอาวไทย ตอนบน ความเปนมา เครือขายรักษอาวไทยตอนบน หรือ อาวตัวกอ ประกอบดวยพื้นที่ 57 หมูบาน ใน 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ( บางขุนเทียน ) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี เปนการ รวมตัวกันของชุมชนที่ประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งเปนภัยพิบัติเงียบที่ทําใหชุมชนตองสูญเสีย ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติมาเปนเวลานาน แตไมไดรับการชวยเหลือเยียวยาเหมือนภัยพิบัติอื่นๆ รวมทั้ง ปญหาไมถูกยกระดับใหเปนเรื่องเรงดวนในการแกไขอันเนื่องมาจากหลายฝายมองวาเปนปญหาที่แกไขได ยาก ชาวบานตองหาทางปองกันตนเองโดยลงทุนทําผนังกั้นคลื่น แตละครอบครัวไมต่ํากวา 150,000 บาท ตอป ชุมชนตองเสียที่ดินถูกกัดเซาะไปแลวมากกวา 3,500 ไร จากการศึกษาพบวาปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนปญหาที่มาจากหลายประเด็น อาทิเชน ปญหา ภาวะโลกรอน ปญหาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การรุกล้ําที่ดิน การทิ้งที่ดินใหรกรางแลวปลอยใหน้ํา กัดเซาะไมมีการ นอกจากนี้บริเวณ ดังกลาวยังมีปญหาน้ําเสียจากโรงงาน และการจับสัตวน้ําของประมง พาณิชยที่ใชเครื่องมือทําลายลาง สงผลใหสัตวน้ําลดลง รวมทั้งการแกปญหาของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และปญหาที่มีหลาย หนวยงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายฝง แตขาดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน รวมถึงการจัดการปญหา แบบแยกสวนทั้งที่เปนระบบนิเวศเดียวกัน เครือขาย ฯ ไมเห็นดวยกับการแกปญหากัดเซาะชายฝงโดยใชไสกรอกทราย ของกรุงเทพมหานคร เพราะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม สัตวน้ํา และทํานํา รอ งศึกษาวิ จัยการแกปญหารูปแบบภูมิ ปญญา ชาวบาน จัดทําเขื่อนไมไผสลายพลังคลื่นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนของนักวิชาการจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จนผูวาราชการกรุงเทพ ฯ ยกเลิกโครงการไสกรอกทราย ในพื้นที่ซึ่งเกิดดินงอกและน้ําทวมถึง เครือขาย ฯ เสนอใหเปนสิทธิรวมของชุมชน เสนอรัฐหา มาตราการในการจัดการที่ดินชายฝงที่ทิ้งรกรางขาดการปองกัน ชาวบานเชื่อวาการสํารวจน้ํามันในอาวไทย ก็สงผลตอสัตวน้ําโดยเฉพาะปลาโลมา เครือขาย ฯ รวมกับภาคีความรวมมือ เสนอแนวทางสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ จัดการทรัพยากร รวมทัง้ รวมกันเสนอ พรบ.การจัดการชายฝง ฯ ทั้งเสนอตอรัฐบาลและเวทีปฏิรปู ประเทศ แตยังไมมีความคืบหนา หนวยงานที่เกีย่ วของ ยังไมมีแผนรับมือปองกันภัย ทั้งที่มีขาวภัยสึนามิและคลื่น ยกตัวสูงในอาวไทย เปนระยะ ทางเครือขาย ฯ จึงจําเปนตองสรางกระบวนการเรียนรูและเตรียมรับมือกับสิ่ง

1


ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไทย ตอนบน ขึ้น

จึงเกิดโครงการฟนฟูวถิ ีชีวิตและเตรียมพรอมรับมือภัยพิบตั ิ ของเครือขายรักษอา ว

วัตถุประสงค 1. สรางพืน้ ที่นาํ รองกระบวนการฟนฟูวิถีชวี ิตในพืน้ ที่ประสบภัยน้ํากัดเซาะชายฝง 2. สรางพืน้ ที่นาํ รองใหมีแผนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ิ และขยายผลสูพื้นที่อื่น 3. สรางความรวมมือระหวางภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ 4. ผลัดดันนโยบายการมีสวนรวมในการจัดการภัยพิบัติ และ การจัดทรัพยากร เครือขายรักษอาวไทยตอนบน 6 จังหวัด 12 กลุม รวม 57 หมูบา น จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ “ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร “ “ สมุทรสงคราม “ “ เพชรบุรี “ 6 จังหวัด

กลุม กลุมทาขามรักษสิ่งแวดลอม กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและชายฝง บางปู กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตําบลแหลมฟาผา เครือขายรักษทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดลอมบางขุนเทียน กลุมเพาะเลีย้ งหอยแมลงภูตําบลพันทายนรสิงห กลุมอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวันออก กลุมอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวันตก กลุมอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรชายฝงตําบลบางแกว กลุมอนุรักษฟน ฟูดอนหอยหลอด กลุมอนุรักษฟน ฟูทรัพยกรชายฝงตําบลแหลมใหญ กลุมอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติทางทะเลตําบลบางขุนไทร กลุมอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติทางทะเลตําบลบานแหลม 12 กลุม

จํานวน หมูบาน 8 7 3 6 1 2 1 5 5 7 1 11 57

พื้นที่ดําเนินการ 11 หมูบาน 1.กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตําบลแหลมฟาผา จังหวัดสมุทรปราการ 3 หมูบาน 2.เครือขายรักษทะเลกรุงเทพและสิ่งแวดลอม บางขุนเทียน 6 หมูบาน 3.กลุมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร 2 หมูบาน

2


ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน กรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 1.ประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 30 คน 2.สนับสนุนการเก็บขอมูลและการจัดทําแผน ใน 11 หมูบาน 3.ประชุมเพื่อเสนอแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู หมูบานละ 10 คน รวม 110 คน 4.การศึ กษาแลกเปลี่ ยนดู ง าน หมูบานละ 5 คน รวม 55 คน 5.การอบรมแผนรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ แ ละการ ฝกซอมแผนปฏิบัติรวมกัน หมูบานละ 20 คน รวม 220 คน /ภาคีอื่นๆ 30 คน 6.การจัดทําเอกสารและสื่อเผยแพร 7.การสรุ ป บทเรี ย นและวางแผนระยะต อ ไป หมูบานละ 10 คน รวม 110 คน

ตารางรายละเอียดงบประมาณ กิจกรรม 1.ประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 30 คน

รายละเอียด

2.สนับสนุนการเก็บขอมูลและการจัดทําแผน หมูบานละ 10,000 บาท ใน 11 หมูบาน 3.ประชุมเพื่อเสนอแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู หมูบานละ 10 คน รวม 110 คน 4.การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน หมูบานละ 5 คน รวม 55 คน 5.การอบรมแผนรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ แ ละการ ฝกซอมแผนปฏิบัติรวมกัน หมูบานละ 20 คน รวม 220 คน /ภาคีอื่นๆ 30 คน

8 9 10 11 12

งบสมทบ

งบที่เสนอ 30,000 110,000 150,000 200,000 300,000

3


6.การจัดทําเอกสารและสื่อเผยแพร 7.การสรุปบทเรี ยนและวางแผนระยะตอไป หมูบานละ 10 คน รวม 110 คน 8.การประสานงาน 12 เดือน / 10000 การเดินทาง 12 เดือน / 5000 วัสดุอุปกรณ

100,000 150,000 120000 60000 50000 1,040,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ 1.เกิดการตื่นตัวในการเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัตที่อาจจะเกิดขึ้น 2.เกิดรูปธรรมในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ 3.เกิดเปนพื้นที่ศึกษาเรียนรูกระบวนการการจัดการภัยพิบัติ 4.เกิดอาสาสมัครบรรเทาภัยที่มีความพรอมในการจัดการปญหาที่อาจเกิดขึ้นและพรอมที่จะเขาให ความชวยเหลือกับพื้นที่อื้นๆ คณะกรรมการกํากับโครงการฯ 1.นายวรพล ดวงลอมจันทร จังหวัดสมุทรสาคร 2.นายนิกร แซเอียบ จังหวัดสมุทรสาคร 3.นายชยพัฒน สุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 4.นายวิสูตร นวมศิริ จังหวัดสมุทรสงคราม 5.นางสาวโสภิน 6.นายชาติปรีชา 7.นายบุญสอง 8.นายพรชัย 9.นางพลอย 10.นายปถัมภ ที่ปรึกษาโครงการ 1.นางสาวปนัทดา 2.ปลัด อุดร 3.นายสถาพร

จินดาโฉม เหลืองออน บุญปลอด ศรีบูรณะธรรม ฉายสวัสดิ์ รักขาว

จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพ (ผูประสานงาน) จังหวัดสมุทรสาคร(ผูประสานงาน)

ทัศศิริ บุญชวยแลว บุตรดา

มูลนิธิชุมชนไท องคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

4


ผูถือบัญชีเครือขาย ฯ 1.นายบุญสอง บุญปลอด 2.นางสาวโสภิน จินดาโฉม 3.นายปถัมภ รักขาว บัญชีธนาคาร กรุงไทยสาขาสมุทรสาคร ชื่อบัญชีรักษอาวไทยเลขที่ 7120562703 ผูเสนอโครงการ เครือขายรักษอาวไทยตอนบน (อาวตัว ก)

5

thaigulf  

upper thaigulf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you