Page 1

บันทึกที่ 14 ณ รัฐสภา ในวันที่ 2 โดยไทย พลัดถิ่นณ วันที่ 28 มกราคม 2011 เวลา 7:57 น. อรุณสวัสดิ์กรุงเทพ อรุณสวัสดิ์การคางแรมคืนแรกหนารัฐสภา คืนที่ผานเราไดรับการเยี่ยมเยียนจากฝูงงยุงเขาดินอยางอบอุน เลนเอาพี่นองตัวแดงขึ้นเปนจุดๆกันเปนแถบ ชวงเชาวันนีพ้ ี่นองมีเครือขายที่มากับเราประกอบดวย เครือขาวสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต,เครือขายสลัม 4 ภาค ชุมชนศรัทธาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต, พี่นองเกาะกงจากจังหวัดตราด


นอกจากนัน้ ยังมี สส. ที่รวมกับเปนคณะกรรมการยกราง นําโดยทานจุมภฏ บุญใหญ สส.จากระนอง วีระ รมเย็น ,สส.ประจวบ ประมวล พงษถาวรเดช, สส.ชุมพร สราวุธ ออนละมัย, พิเชษฐ พันธวชิ าติกุล, กัลยา โสภณพาณิช มนตรี ปานนอยและอีกหลายๆทานมารวมใหกําลังใจพี่นอง พรอมกับยืนยันวาจะสนับสนุนราง พรบ. ฉบับนี้

อีกเหตุการณประวัติศาสตรในวันนีต้ ัวแทนของเรา 4 คน ไดไปเจรจาพบปะกับเลขาธิการ สมช.ถวิล เปลี่ยนสี และ รมต.สาทิตย วงษหนองเตย เพื่อดูรายละเอียดของราง พรบ. 2 ราง ระหวางรางของพี่นองพลัดถิ่น กับ รางของ สมช.ของรัฐบาล สุดทายก็ไดบทสรุปวา ควรนํามาผสานกันเปนรางเดียว แลวคืนนี้คาดวาคงจะเสร็จ โดยมีทั้งนักวิชาการ NGO และตัวแทนของรัฐ มารวมกันราง พรบ.นี้ วันอังคารหนารางนี้จะเขาสู ครม. เพื่อเขาเปนวาระของการพิจารณาในสมัยนี้ แนวโนมที่พนี่ องจะผลักดัน พรบ.ฉบับนี้ผานนี้จงึ มีสูงมาก เพราะหลายสวนเห็นดวย


น้ําใจระหวางทาง สําหรับวันนีก้ ็ยังมีผูที่ใหการสนับสนุนเขามาอยางไมขาดสาย ภาพประทับใจที่นารักเปนพิเศษในวันนี้ คือ มีคูสามี-ภรรยา มุสลิมชาวกรุงเทพ จากยานประชาชื่น เหมาเลี้ยงไอศครีมที่ถีบรถขายอยูแถวสวนสัตว เลี้ยงพี่นองพลัดถิ่นไป 3 คันรถ เปนของเย็นที่ดับรอนที่แคนั่งมองแลวก็อิ่มใจไปพรอมกัน

สําหรับการใชชีวติ หนารัฐสภาในวันแรกอยางวันนี้ นอกจากเวทีเสวนาพูดคุยถึงปญหาและการแกไขที่เรากําลังลงขยับ


และการพบปะกับพี่นอ งเครือขาย รวมถึงตัวแทนจากทางรัฐบาลแลว ชวงค่ําพี่นองมีการแสดงทางวัฒนธรรม คือ มีโนราหสิงขร และหนังตะลุง ที่เลนกันเอง และชมกันเองอยางเพลิดเพลิน


สวนสื่อที่เผยแพรในวันนี้ คืนนี้มีตวั แทนของพี่นอ งเรา 3 สวน ไปบันทึกเทปรายการตอบโจทย ชองทีวีไทย รายการชองสุวรรณภูมิ รายการ Tnews สวนรายการที่ออกอากาศไปแลว คือ รายการนักขาวพลเมืองทีวีไทย สวนหนังสือพิมพที่ลงขาวการเดินทางมาถึงรัฐสภาของเราก็มี ไทยรัฐ มติชน

คิดวาภาพรวมในวันนีพ้ นี่ องถือวาไดชัยชนะในเบื้องตน ก็คือ รัฐบาลสงสัญญาณดีมากที่จะสรุปใหเปนรางเดียว แลวเสนอใหเปนกฏหมาย ซึ่งประเมินแลววานาจะผาน เพราะตอนนี้กระแสสังคมมีความสนใจมาก คิดวาเราคงจะไดฟงขาวดีในไมชานี้

thaipladthin diary day 14  

บันทึกที่ 14 ณ รัฐสภา ในวันที่ 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you