Page 1

‫ژپوهشناهم روزهن ای رو هب مطالعات‬ ‫باستان شناسی شناوراه و ردیایی (‪)1‬‬ ‫یک سکانی لکمی‬ ‫ی گ فتک ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫س سکل جن بیکلی‬

‫یک‬

‫‪-‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


5/2/2014

2


‫ضا‪ٝ‬ی‪ ٠‬ازیثی*‬

‫تحلـیل قدیـمی تریه سىـد‬ ‫دریاوـًردی‬ ‫ایـراویـان‬

‫*دانشجوی کاسشناسی اسشذ باستان شناسی دوسان تاسیخی دانشگاه ماسلیک نوشهش و عضو جامعه‬ ‫غواصان پذی )‪Ramin.adibi2012@gamil.com / (PADI‬‬

‫© ت نم جملق مطنلب ذک ضمه متعلك ی ویالگ “سو ی ی‬ ‫سو ی مطنلعنت ینستن ضینس ضینوسهن و سینی ” م ینضم و‬ ‫ستفن ه آ ین ذک میبع آ ست‪.‬‬ ‫‪www.iima.blog.ir‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫در این مقاله می خوانید‬ ‫سالیم‬

‫عیل‬

‫چایمه‬

‫‪5‬‬

‫مممم‬

‫‪6‬‬

‫ضیکنوسهنی عصک ی یز‬

‫‪7‬‬

‫لمی‬

‫ت ین سیم کطف ضمه‬

‫سینیلس ی ی یین‬

‫سنخت ن ضینوس چؽنمیص‬ ‫ظ فیت ضینوس‬ ‫سنختنس و تاییک سنخت ضینوس چؽنمیص‬ ‫سوش سنخت‬ ‫یتیج گی ی‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9-16‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫چکیده‬ ‫س و س مختلف تنسیخ سین ثنیت ک ی تیهن سمی ی ی س منی هنی یسنی ییست یلا‬ ‫تعنمالت تجنسی و ف هیگ ینعث سخطص ت م هنی مختلف س س س یین ضم‪ .‬م و ه‪ ،‬س طلل‬ ‫سل جن ؼ ی لینیلس هیم‪ ،‬خلیج فنسس و سینی س خ‪ ،‬هیل هم م تل ضینوسهنی س ین سنختنس‬ ‫ولی مطنهمه ک ‪ ،‬ین ضینوسهن ملبل ییطت ی ضینوسهنی ضینسنی ضمه عص ی یز ضبنهت‬ ‫سیم‪ ،‬ین ملضلغ یینیگ یک پیلستگ س م ضینوس سن ی عص ی یز تن ی م و س ین یمط‬ ‫آیهنی بهن م ینضم‪ .‬لمی ت ین سیم کطف ضمه سینیلس ی ی یین مه ی ست ک جفنسی‬ ‫هنی چؽنمیص خل ستن ی ست آممه ک ضینوسی س ین س یطیین آ یطن م هم و لممت آ ی‬ ‫جمو س و چهنس ل لبن میال مسیح ینلػ م ضل ‪ .‬س ین ممنل سع ضمه سنخت ن ضینوس‬ ‫چؽنمیص و ل ن هنی سن ه ی ی کنس سفت س آ تط یح ضل ‪.‬‬ ‫واژگان کلیدی‪ :‬سین‪ ،‬ضینوس‪ ،‬عص ی یز‪ ،‬چؽنمیص و سنخت ن کطت ‪.‬‬

‫‪Keywords: sea, craft ,Bronze Age, Chogha Mish & craft Construction.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫مقدمه‬ ‫« تها‪٣‬یط ىطا‪٣‬ا‪١‬ی اظ ّكتی تط ؽط‪٣‬ه ‪َ١‬اقی قس‪ ٣ ٥‬زض تها‪٣‬یط ض‪ٖ١‬ی‪ ٠‬زی‪٤‬اضی‬

‫‪٤ٝ‬ظائیِ ‪٧‬ا ‪٧‬ؿت‪ ...‬ظیطا ّكتی زائ‪ٞ‬ا ‪٤ٝ‬ضز فالٍ‪٢٧ ٦‬ط‪٢ٝ‬سا‪ ٟ‬تاؾتا‪ ٟ‬ت‪٤‬ز‪ ٥‬اؾت‪ .‬زض‬ ‫‪ٝ‬ثازضت ت‪ ٦‬ؾ‪٤‬غ‪ ٥‬ای ت‪ ٦‬تعضٕی ّكتی ‪ ،‬یِ ‪٢٧‬ط‪٢ٝ‬س تاؾتا‪١‬ی ت‪ ٦‬چ‪٢‬س تا اظ‬ ‫ذه‪٤‬نیات آ‪ٝ ٟ‬ی پطزاذت‪ ٣ ،‬تا حصه ؾایط خعئیات ت‪٨٢‬ا تا پط‪٣‬ضـ ‪ٞ٧‬ا‪ٟ‬‬ ‫ذه‪٤‬نیات ‪٤ٝ‬ضز ‪١‬ؾط زؾت ‪ٝ‬ی ظز‪ ٣ ،‬تقس ؾطاپای عطح آ‪ ٟ‬ضا تطای خ‪٤‬ض آ‪ٝ‬س‪ ٟ‬تا‬ ‫ىضائی ّ‪ ٦‬زض اذتیاض زاقت‪ ،‬تاظ حِ ‪ ٣‬انالح ّطز‪ ٣ ٥‬تنییط قْ٘ ‪ٝ‬ی زاز‪َٝ( .‬س‪٦ٝ‬‬ ‫ّكتی ‪٧‬ای تاؾتا‪١‬ی چاج ‪ّٞ 1894‬ثطیح اثط ؾی ‪ .‬تاز‪( »)٥‬ضائی‪ , ٠‬ت‪٨‬اض ‪ ,1356‬ل‪.‬‬ ‫‪.)272‬‬

‫‪.1‬ىطزی ‪١‬كؿت‪ ٦‬تط ض‪٣‬ی یِ زؾت‪ ٦‬ز‪٣‬تایی‬ ‫‪١‬ی‪ ،‬زض حاٗ فث‪٤‬ض اظ ض‪٣‬ز ‪١‬ی٘‪Agius, ،‬‬ ‫)‪)2008, p. 116‬‬

‫‪ّ.2‬كتی ‪١‬يتْف ‪ 4800‬ت‪٢‬ی عطاحی ‪ ٣‬ؾاذت قطّت‬ ‫نسضا (‪١٤ٝ‬ؿا‪ ,1388 , ٟ‬ل‪)37 .‬‬

‫آ‪١‬چ‪ٝ ٦ّ ٦‬ؿ‪ ٜٚ‬اؾت زضیا ‪ ٜ٧‬چ‪٢‬ا‪ ٦ّ ٟ‬ظازٕا‪ ٥‬ا‪١‬ؿا‪ ٦ٞ٧ ٣ ٟ‬خا‪١‬ساضا‪ ٟ‬زیٖط ت‪٤‬ز‪ ٥‬اؾت‪ ،‬ذ‪٤‬ز ٍط‪٨١‬ای ‪ٝ‬ت‪ٞ‬ازی‪ ،‬ت‪ ٦‬ن‪٤‬ضت ؾسی ‪١‬ي‪٤‬ش ‪١‬اپصیط‪ ،‬تی‪ٕ ٠‬ط‪٧ ٥٣‬ای‬ ‫‪ٝ‬رت‪ٚ‬و ا‪١‬ؿا‪٨١‬ای ‪١‬رؿتی‪ ٠‬ىان‪ ٦ٚ‬اىْ‪٢‬س‪ ٣ ٥‬آ‪١‬ا‪ ٟ‬ضا اظ یْسیٖط ز‪٣‬ض ‪ٖ١‬ا‪ٝ ٥‬ی زاقت‪ ٦‬اؾت (ضائی‪ , ٠‬ت‪٨‬اض ‪ )1356‬ا‪ٝ‬ا زض ع‪ٍ ٗ٤‬ط‪٨١‬ای ‪ٝ‬ت‪ٞ‬ازی ٍضی‪ ٦‬ى‪ ً٤‬ا‪ٙ‬صّط‬ ‫‪١‬تید‪ٝ ٦‬قْ‪٤‬ؼ زاز‪ٝ ٣ ٥‬ا قا‪٧‬س ای‪٧ ٠‬ؿتی‪ ٦١ ٦ّ ٜ‬ت‪٨٢‬ا "زضیا" ثاتت ّطز ؾسی تطای ؾط‪ٝ‬ای‪٧ ٦‬ای ا‪١‬ؿا‪١‬ی ‪١‬یؿت ت‪ ٦ْٚ‬تقا‪ٝ‬الت تداضی ‪ ٣‬ىط‪ٖ٢٧‬ی تافث‬ ‫زضذكف ت‪ٞ‬س‪٧ ٟ‬ای ‪ٝ‬رت‪ٚ‬و زض ؾطاؾط ز‪١‬یا قس (ٍطچا‪ ,1385 , ٤ٚ١‬ل‪ٝ .)6-3 .‬تاؾيا‪ ٦١‬ق‪٤‬ا‪٧‬سی ‪٣‬خ‪٤‬ز ‪١‬ساضز ّ‪ ٦‬ثاتت ّ‪٢‬س ‪١‬رؿتی‪ ٠‬تاض چ‪ّ ٦‬ؿی ‪ّ ٣‬دا زؾت‬ ‫ت‪ ٦‬ؾاذت ا‪ٙ٣‬ی‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض تطای فث‪٤‬ض اظ ‪ٝ‬طظ ‪٧‬ای آتی ظز ‪ٞ٧‬چ‪٢‬ی‪٤٢٧ ٠‬ظ ت‪ ٦‬ع‪٤‬ض ٍغـ ت‪ ٦‬ؾ‪٤‬االتی چ‪ .1 ٟ٤‬ا‪ٙ٣‬ی‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬ت‪ ٦‬زؾت تكط چٖ‪ ٦١٤‬ت‪٤‬ز‪٥‬؟‬ ‫‪.2‬یا چٖ‪ ٦١٤‬اظ ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪٧‬ا اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس‪٥‬؟ پاؾد زاز‪١ ٥‬كس‪ ٥‬اؾت‪ .‬ؾط ا‪١‬دا‪ٍ ٛ‬ط‪٨١‬ا تقس ‪ٞ٧‬ا‪ ٟ‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ا‪ٙ٣‬ی‪ ٦‬زؾت ؾاظ تثسی٘ ت‪ّ ٦‬كتی ‪٧‬ای تعضٓ ‪٣‬‬ ‫م‪ ٗ٤‬پیْطی قس‪١‬س ّ‪ ٦‬زض خ‪٨‬ت ‪١‬ی٘ ت‪ ٦‬ا‪٧‬ساه تكطی ‪ٝ‬ا‪٢١‬س خ‪٨‬ا‪ٖ١‬طزی‪ ،‬اّتكاه ؾطظ‪ٝ‬ی‪٧ ٠‬ای ‪١‬اق‪٢‬اذت‪ ،٦‬اؾتق‪ٞ‬اض ‪١ ٣‬یط‪٣‬ی ‪١‬ؾا‪ٝ‬ی ت‪ ٦‬ذس‪ٝ‬ت ا‪ ٣‬زض آ‪ٝ‬س‪١‬س‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬ط‪٣‬ظ‪١ ٥‬یع تا ‪٣‬خ‪٤‬ز ت‪٤‬ؾق‪ ٦‬قٖيت ا‪ٖ١‬یع ‪٣‬ؾای٘ اضتثاعی ‪ ٣‬اتساؿ ‪ ٣‬اذتطاؿ ‪٣‬ؾای٘ ‪ٝ‬سض‪ ٟ‬ظ‪ٝ‬ی‪٢‬ی ‪٤٧ ٣‬ائی ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ا ‪ٞ٧‬ا‪٢١‬س ٕصقت‪ ٦‬اضظـ ‪ ٣‬افتثاض ذ‪٤‬ز ضا‬ ‫حيؼ ّطز‪ ٥‬ا‪١‬س‪ .‬تا خایی ّ‪ ٦‬ترف ف‪ٞ‬س‪ ٥‬ای اظ ‪ٝ‬ثازالت تداضی زض ؾغح خ‪٨‬ا‪ ٟ‬ت‪٣ ٦‬ؾی‪ٞ٧ ٦ٚ‬ی‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ‪ٝ‬سض‪ ٟ‬م‪ ٗ٤‬پیْط ن‪٤‬ضت ‪ٝ‬ی ٕیطز‪.‬‬ ‫روش تحقیق زض ‪َٝ‬ا‪ ٦ٙ‬حاضط تط اؾاؼ ‪ٝ‬غا‪ٙ‬قات ّتاترا‪ ٦١‬ای ‪ ٣‬اؾتياز‪ ٥‬اظ ّتة ‪َٝ ٣‬االت ت‪ ٦‬ا‪١‬دا‪ ٛ‬ضؾیس‪ٍ ٣ ٥‬هس اظ ‪ٖ١‬اضـ آ‪ ٟ‬ض‪٣‬ق‪ ٠‬تط قس‪ ٟ‬ظ‪٣‬یای‬ ‫تاضیِ زضیا‪٤١‬ضزی ایطا‪١‬یا‪ٝ ٟ‬ی تاقس‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫شىـايرهای عصـر بروس‬ ‫شکـل شـىايرها‪ :‬ذ‪٤‬قثرتا‪ ٦١‬ق‪٤‬ا‪٧‬س تاؾتا‪ ٟ‬ق‪٢‬اؾا‪ ،٦١‬ق‪ٞ‬ای٘ ‪ٖ١‬اضی (‪٤١ ،)Iconography‬قتاضی ‪ ٛ٤ٍ ٣‬تاؾتا‪ ٟ‬ق‪٢‬اؾی ّ‪٧ ِٞ‬ای قایا‪١‬ی زض تاظؾاظی ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای فهط تط‪١‬ع‬ ‫ت‪ ٦‬زا‪١‬ك‪٢ٞ‬سا‪ّ ٟ‬طز‪ .٥‬ت‪ ٦‬احت‪ٞ‬اٗ ىطا‪٣‬ا‪٧ ٦١٤ٞ١ ٟ‬ای ا‪ٙ٣‬ی‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬ت‪ ٦‬زؾت تكط ت‪ ٦‬قْ٘ ‪٧‬ای‪٢ّ :‬س‪ ٥‬زضذت اظ ‪ٝ‬یا‪ ٟ‬ت‪٨‬ی ( ‪hollowed out tree‬‬ ‫‪ ٣ )Raft( ِّٚ،)trunk‬زؾت‪ ٦‬ای اظ ‪١‬ی ‪٧‬ای ت‪ ٜ٨‬چؿثیس‪ ٣ )bundle of reeds( ٥‬قایس الُ الُ پكت (‪ )turtle shell‬ت‪٤‬ز‪ .٥‬ا‪ٝ‬ط‪٣‬ظ‪ ،٥‬زض ع‪ ٗ٤‬ؾ‪٤‬اح٘ مطتی اٍیا‪٤١‬ؼ‬ ‫‪٢٧‬س‪ ،‬ذ‪ٚ‬یح ىاضؼ ‪ ٣‬زضیای ؾطخ‪٤٢٧ ،‬ظ ‪ٝ ٜ٧‬ی ت‪٤‬ا‪ ٟ‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ایی ضا تا ؾاذتاض ا‪ٙ٣‬ی‪ٝ ٦‬كا‪٧‬س‪ّ ٥‬طز‪ ،‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ا ‪٤ٝ‬خ‪٤‬ز تیكتط ت‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ق‪٢‬اؾایی قس‪ ٥‬اظ فهط تط‪١‬ع قثی‪ ٦‬ا‪١‬س‪،‬‬ ‫ای‪٤ٝ ٠‬ض‪٤‬ك تیا‪ٖ١‬ط یِ پی‪٤‬ؾتٖی زض ا‪ٝ‬ط ق‪٢‬ا‪٣‬ض ؾاظی اظ فهط تط‪١‬ع تا ت‪ ٦‬ا‪ٝ‬ط‪٣‬ظ زض ای‪َ١ ٠‬غ‪ ٦‬اظ آت‪٨‬ای خ‪٨‬ا‪ٝ ٟ‬ی تاقس‪.‬‬ ‫مصـالح ‪٤ٝ‬ضز اؾتياز‪ ٥‬تطای ؾاذت ای‪٤١ ٠‬ؿ ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ا ‪ٝ‬ق‪٤ٞ‬الً زاضای ؾ‪٣ ٦‬یػٕی ت‪٤‬ز‪ٍ .1 ٥‬ات٘ زؾتطؼ ‪َٝ .2‬ط‪ ٟ٣‬ت‪ ٦‬نطى‪ّ .3٦‬اض آ‪ٝ‬س‬ ‫تطای ‪ٝ‬ثاٗ إط ا‪٤ٙ‬اض (‪ّٞ )timber‬یاب ت‪٤‬ز‪ ،‬اظ ‪ٝ‬كِ یا ّیؿ‪٧ ٦‬ای چط‪ٝ‬ی تاز‪ ٥‬قس‪ ،)water-skin( ٥‬قاذ‪٧ ٦‬ای زضذت (‪١ ،)twig‬ی ‪ ٣‬ع‪٢‬اب ‪٧‬ای ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬اظ ‪ٙ‬یو زضذت‬ ‫ذط‪ٝ‬ا (‪ )palm tree fibre‬اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس ‪ ( .‬زض تی‪ ٠‬ا‪٨٢ٙ‬طی‪ ٠‬اظ چ‪٤‬ب ت‪٤ٚ‬ط(‪ )oak‬تطای قا‪ ٥‬تیط ان‪ٚ‬ی ّو ّكتی (‪ )Keel‬اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس‪ ٥‬اؾت ‪ ،‬ا‪ٝ‬ا چ‪٤‬ب زضذت ت‪٤ٚ‬ط تا‬ ‫ای‪ ٦ْ٢‬اظ اؾتحْا‪ ٛ‬تاالیی تطذ‪٤‬ضز زاض اؾت ‪ٙ٣‬ی زض تطاتط ح‪ّ ٦ٚٞ‬ط‪ ٛ‬چ‪٤‬ب (‪ )ship worm- teredo‬آؾیة پصیط اؾت)‪ -‬تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ٝ ٦‬ح‪٤‬ع‪٧ ٦‬ای تاؾتا‪١‬ی ّا‪٣‬ـ قس‪ ٥‬زض تی‪٠‬‬ ‫ا‪٨٢ٙ‬طی‪٤ٝ ،٠‬ضی (‪ )Moorey‬ى‪٨‬طؾتی اظ چ‪٤‬ت‪٨‬ایی ‪٤ٝ‬ضز اؾتياز‪ ٥‬تطای ؾاذت ق‪٢‬ا‪٣‬ض ضا اضائ‪ٝ ٦‬ی ز‪٧‬سّ‪ ٦‬ت‪ ٦‬قطح شی٘ ‪ٝ‬ی تاقس‪:‬زضذت ‪٧‬ای ظتا‪٢ٕ ٟ‬دكْی (‪،)Ash‬‬ ‫ؾسض(‪ ،)Cedar‬ؾط‪١ ،)cypress(٣‬اض‪ٍ ٟ٣‬ط‪ٝ‬ع(‪ ،)Elm‬ت‪٤ٚ‬ط(‪ّ ،)Oak‬اج(‪ٕ ،)Pine‬ع(‪ ،)tamarisk‬ؾاج( ‪ -Teak‬تا ٍط‪٧ ٟ‬ا تقس حتی زض ز‪٣‬ضا‪ ٟ‬اؾال‪ٝ‬ی ‪١‬یع اظ چ‪٤‬ب زضذت‬ ‫ؾاج تطای ؾاذت ّكتی اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس‪ ٥‬اؾت)‪ ،‬ت‪٤‬ت ؾيیس(‪ ٣ )mulberry‬تیس (‪ .)willow‬ت‪ ٦‬ع‪٤‬ض خا‪ٙ‬ة ت‪٤‬خ‪ ٦‬ای زض ‪ٙ‬یؿت شّط قس‪١ ٥‬ا‪ٝ‬ی اظ زض ذت ذط‪ٝ‬ا(‪ )palm‬تطز‪٥‬‬ ‫‪١‬كس‪ ٥‬اؾت‪ .‬قـیر(‪ )bitumen‬یْی اظ ‪٤ٝ‬از ‪ ٜ٨ٝ‬زض ق‪٢‬ا‪٣‬ض ؾاظی ‪ٝ‬حؿ‪٤‬ب ‪ٝ‬ی قس‪ ٦ّ ٥‬زض تی‪ ٠‬ا‪٨٢ٙ‬طی‪ ٠‬تاؾتا‪ ٟ‬تطای زضظٕیطی تازتا‪٨١‬ا (‪ ٣ )Sail‬ضس آب ّطز‪ ٟ‬تس‪ ٦١‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪٤ٝ‬ضز‬ ‫اؾتق‪ٞ‬اٗ ٍطاض ‪ٝ‬ی ٕطىت‪ ٦‬اؾت‪( .‬یاىت‪٧ ٦‬ای تاؾتا‪ ٟ‬ق‪٢‬اؾا‪ ٦١‬اظ ٍایٌ ضأؼ ا‪ٙ‬دی‪٢‬ؽ (‪ٝ )Ras al jins‬طت‪٤‬ط ت‪ ٦‬فهط تط‪١‬ع‪ ،‬اؾتق‪ٞ‬اٗ ای‪ٝ ٠‬از‪ٝ ٥‬قس‪١‬ی ضا تاییس ‪ٝ‬ی ّ‪٢‬س‪ .) .‬ريغه‬ ‫ماهی (‪١ )fish oil‬یع ت‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪ ٟ‬یِ ‪ٝ‬از‪ٝ ٥‬حاىؼ تطای حياؽت اظ چ‪٤‬ب اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس‪( ٥‬اظ ای‪ٝ ٠‬از‪ ٥‬تا ٍط‪٨١‬ا تقس ‪ ٣‬حتی زض ‪ٞ٧‬ی‪ ٠‬چ‪٢‬س ز‪ ٦٧‬اذیط زض ذ‪ٚ‬یح ىاضؼ تطای‬ ‫حياؽت اظ چ‪٤‬ب ‪٢ٙ‬ح ‪٧‬ای ‪١‬یع اؾتياز‪ٝ ٥‬ی قس‪ ٥‬اؾت)‪.‬‬ ‫تکـىًلًژی ؾاذت ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ا‪ٙ٣‬ی‪١ ٦‬یاظ ت‪ ٦‬اتعاض ‪ ٣‬ى‪٢‬ا‪٣‬ضی پیچیس‪ ٥‬ای ‪١‬ساقت‪ ،٦‬ای‪ ٠‬اتعاض فثاضت اؾت اظ ‪ :‬چاٍ‪ ٤‬ی ؾ‪ٖ٢‬ی (‪ ،)Stone knife‬اؾْ‪ ٣ )chisel( ٦٢‬ع‪٢‬اب‪ٞ٧ ،‬چ‪٢‬ی‪٠‬‬ ‫تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ ٦‬ق‪٤‬ا‪٧‬س ت‪ ٦‬زؾت آ‪ٝ‬س‪ ٥‬اظ تی‪ ٠‬ا‪٨٢ٙ‬طی‪ٝ ٣ ٠‬هط زض ‪٧‬عاض‪ ٥‬چ‪٨‬اض ً‪ ٛ.‬اظ اض‪ٝ ٥‬ؿی (‪١ )copper saw‬یع ت‪٨‬ط‪ٕ ٥‬طىت‪ٝ ٦‬ی قس‪ .٥‬ى‪٢‬ا‪٣‬ضی ؾاذت ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ا تؿیاض ؾاز‪ ٥‬ت‪٤‬ز‬ ‫ت‪ ٦‬ع‪٤‬ضی ّ‪ ٦‬اخعای ‪ٝ‬رت‪ٚ‬و ق‪٢‬ا‪٣‬ض ضا ت‪٤‬ؾظ ا‪ٙ‬یاه عثیقی ی‪ ٦‬یْسیٖط ‪ٝ‬ی ز‪٣‬ذت‪٢‬س (‪ ٦ّ )sewing‬زض خای ذ‪٤‬ز ت‪ ٦‬ای‪ ٠‬تْ‪٢‬یِ ذ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬پطزاذت‬ ‫)‪( ٣ (Agius, 2008, pp. 111-140‬عا‪٧‬طی ‪ , 1380 ,‬ل‪.)64-59 .‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫قدیمی تریه سىد کشف شدٌ از دریاوًردی ایراویان ‪٨ٝ‬طی اؾت ّ‪ ٦‬اظ حياضی ‪٧‬ای چنا‪ٝ‬یف ذ‪٤‬ظؾتا‪ ٟ‬تسؾت آ‪ٝ‬س‪[ .٥‬ای‪٨ٝ ٠‬ط ّ‪ٍ ٦‬ث٘ اظ پیسایف ذظ‪ ،‬حِ قس‪ ٥‬یِ‬ ‫ّكتی ضا تا ؾط‪١‬كی‪٢‬ا‪ ٟ‬آ‪١ ٟ‬كا‪ٝ ٟ‬ی ز‪٧‬س ّ‪ ٦‬ت‪ ٦‬فَیس‪ْٝ ٥‬تكيی‪ ،٠‬ای‪ ٠‬ؾط ‪١‬كی‪٢‬ا‪ ٟ‬اظ یِ ‪ٙ‬كْطّكی پیط‪٣‬ظ‪٢ٝ‬سا‪ ٦١‬زضیائی تاظ ‪ٝ‬ی ٕطز‪١‬س‪.‬حياضی‪٨‬ای تاؾتا‪ ٟ‬ق‪٢‬اؾی ثاتت ّطز ّ‪ ٦‬زض ای‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ح٘ ق‪٨‬طی اظ ز‪٣‬ضا‪٧ ٟ‬ای ‪ٝ‬ا ٍث٘ تاضید ‪ ٣‬پیف اظ اذتطاؿ ذظ ‪٣‬خ‪٤‬ز زاقت‪ ٦‬اؾت ‪ٍ ٣‬س‪ٝ‬ت آ‪ ٟ‬ت‪ ٦‬حس‪٣‬ز ؾی ‪ ٣‬چ‪٨‬اض ٍط‪ٍ ٟ‬ث٘ اظ ‪ٝ‬یالز ‪ٝ‬ؿیح تا‪ٙ‬ل ‪ٝ‬ی ق‪٤‬ز‪ .‬پط‪٣‬ىؿ‪٤‬ض ‪ٝ‬ی‪٢‬اؼ‪.‬پی‪.‬ز‪ّ٤ٙ‬اظ‬ ‫‪.٠ٚ٧ ٣‬خی‪ّ.‬ا‪١‬ت‪٤‬ض ز‪ ٣‬اؾتاز تاؾتا‪ ٟ‬ق‪٢‬اؾی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ‪ّ ٣‬ا‪٣‬قٖطا‪ ٟ‬تپ‪ ٦‬چنا‪ٝ‬یف زض ای‪ ٠‬تاض‪ٝ ٥‬ی ‪٤١‬یؿ‪٢‬س ‪ :‬یِ نح‪ ٦٢‬ی ‪٢ٝ‬حهط ت‪ ٦‬ىطز ّ‪ ٦‬ض‪٣‬ی ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی ته‪٤‬یط قس‪ ،٥‬قرهی ضا ‪١‬كا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ی ز‪٧‬س ّ‪ ٦‬زض آثاض آ‪ ٟ‬ز‪٣‬ضا‪١ ٟ‬ؾیط ا‪ ٣‬تؿیاض زیس‪ ٥‬قس‪ ٥‬اؾت ‪ ٣‬ت‪١ ٦‬ا‪٧ ٛ‬ای ٕ‪١٤‬إ‪ ،ٟ٤‬ؾطّطز‪ ٥‬قا‪ ٥‬یا ‪ٝ‬ل ذ‪٤‬ا‪١‬س‪ٝ ٥‬ی ق‪٤‬ز‪ .‬زض ای‪٢‬دا ای‪ ٠‬قرم زض یِ ّكتی ‪١‬كؿت‪٣ ٦‬پیساؾت ّ‪ ٦‬اظ‬ ‫یِ ‪ٙ‬كْط ّكی پیط‪٣‬ظ‪٢ٝ‬سا‪ ٦١‬تاظ ‪ٝ‬ی ٕطزز‪ .‬زض یِ زؾت ا‪ٕ ٣‬طظ ‪ ٣‬زض زؾت زیٖط ـ ضیؿ‪ٞ‬ا‪١‬ی اؾت ّ‪ ٦‬تا آ‪ ٟ‬ز‪ ٣‬اؾیط ت‪ ٜ٨‬تؿت ضا‪ٖ١‬ا‪ ٥‬زاقت‪ ٦‬اؾت یْی اظ آ‪٨١‬ا ض‪٣‬ی ز‪ٝ‬ام‪ّ ٦‬كتی‬ ‫‪١‬كؿت‪ ٣ ٦‬چیعی تسؾت زاضز‪ ،‬قثی‪ ٦‬ت‪ ٦‬فال‪ٝ‬ت یا پطچ‪٧ ٜ‬ال‪ٙ‬ی‪ .‬خایٖا‪ ٥‬ؾطّطز‪ ،٥‬چاضپای‪ ٦‬یا ترت فازی ‪١‬یؿت‪ ،‬ت‪ٕ ٦ْٚ‬ا‪١ ٣‬طی اؾت ّ‪ ٦‬چ‪ ٟ٤‬تا تیطً ‪ ٣‬فال‪ٝ‬ت ‪ٝ‬ص‪٧‬ثی تطّیة قس‪ ،٥‬ت‪٦‬‬ ‫ای‪ ٠‬تاظ ٕكت پیط‪٣‬ظ‪٢ٝ‬سا‪ ٦١‬ض‪ ٣ ٔ١‬ت‪٤‬ی ‪ٝ‬ص‪٧‬ثی زاز‪ ٥‬اؾت ‪(.‬ضائی‪،2536,٠‬ل)‬

‫قْ٘ ‪ .3‬یِ ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی تا ‪َ١‬ف قا‪ ٥‬ىاتح زض ٍایٌ‬ ‫)‪(Pinhas & Kantor , 1996‬‬

‫‪8‬‬

‫قْ٘ ‪ .4‬تط ٕطىت‪Traditional skills of building :٦‬‬ ‫‪and sailing Iranian Lenj boats in the‬‬ ‫‪Persian Gulf-video -unesco‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫ساختمان شىاير چغامیش‬ ‫تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ٕ ٦‬يت‪٧ ٦‬ای ؾی‪ .‬تاض ‪ٝ‬ث‪٢‬ی تط ای‪« ٦ْ٢‬زض ‪ٝ‬ثازضت ت‪ ٦‬ؾ‪٤‬غ‪ ٥‬ای‬ ‫ت‪ ٦‬تعضٕی ّكتی ‪ ،‬یِ ‪٢٧‬ط‪٢ٝ‬س تاؾتا‪١‬ی ت‪ ٦‬چ‪٢‬س تا اظ ذه‪٤‬نیات آ‪ٝ ٟ‬ی‬ ‫پطزاذت‪ ٣ ،‬تا حصه ؾایط خعئیات ت‪٨٢‬ا تا پط‪٣‬ضـ ‪ٞ٧‬ا‪ ٟ‬ذه‪٤‬نیات ‪٤ٝ‬ضز ‪١‬ؾط‬ ‫زؾت ‪ٝ‬ی ظز‪ ٣ ،‬تقس ؾطاپای عطح آ‪ ٟ‬ضا تطای خ‪٤‬ض آ‪ٝ‬س‪ ٟ‬تا ىضائی ّ‪ ٦‬زض‬ ‫اذتیاض زاقت‪ ،‬تاظ حِ ‪ ٣‬انالح ّطز ‪ ٣‬تنییط قْ٘ ‪ٝ‬ی زاز‪ٞ٧ ٣ ».‬چ‪٢‬ی‪٠‬‬

‫‪٣‬خ‪٤‬ز یِ پی‪٤‬ؾتٖی زض ا‪ٝ‬ط ق‪٢‬ا‪٣‬ض ؾاظی اظ فهط تط‪١‬ع تا ت‪ ٦‬ا‪ٝ‬ط‪٣‬ظ زض‬ ‫‪٢ٝ‬غَ‪ ٦‬ذ‪ٚ‬یح ىاضؼ‪ .‬زیس ت‪٢‬س‪١ ٥‬ؿثت ت‪ ٦‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف ت‪ ٦‬قطح‬ ‫ظیط ‪ٝ‬ی تاقس‪:‬‬ ‫‪ .I‬ظزفیت ضناور‪ :‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض حِ قس‪ ٥‬تط ض‪٣‬ی ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی ت‪ ٦‬زؾت‬ ‫آ‪ٝ‬س‪ ٥‬اظ چنا‪ٝ‬یف تقساز ‪٧‬كت ‪١‬يط ت‪ ٦‬اضاى‪ ٦‬یِ حی‪٤‬ا‪ ٟ‬ضا ح‪ٝ ٘ٞ‬ی‬ ‫‪ٝ‬ی ّ‪٢‬س (قْ٘ ‪ ،) 5‬إط ‪ٝ‬یا‪ٖ١‬ی‪٣ ٠‬ظ‪٧ ٟ‬ط ‪١‬يط ضا ‪ّ 50‬ی‪ٕ ٤ٚ‬ط‪ ٛ‬ىطو‬ ‫ّ‪٢‬ی‪٨٢ٝ ٜ‬ای ‪٣‬ظ‪ ٟ‬حی‪٤‬ا‪ ٟ‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪٣‬ظ‪١‬ی تا‪ٙ‬ل تط ‪ّ 400‬ی‪ٕ٤ٚ‬ط‪ ٛ‬ضا‬ ‫ح‪ٝ ٘ٞ‬ی ّطز‪ٞ٧ ٣ ٥‬ا‪ْٝ ٦ّ ٦١٤ٖ١‬تكيی‪ ٠‬ای‪٨ٝ ٠‬ط ‪ٝ‬ی ٕ‪٤‬ی‪٢‬س ای‪ ٠‬ؾط‬ ‫‪١‬كی‪٢‬ا‪ ٟ‬اظ یِ ‪ٙ‬كْطّكی پیط‪٣‬ظ‪٢ٝ‬سا‪ ٦١‬زضیائی تاظ ‪ٝ‬ی ٕطز‪١‬س پؽ‬ ‫‪١‬تید‪ ٦‬ای ّ‪ ٦‬اظ ای‪ ٠‬نحثت ‪٧‬ا حان٘ ‪ٝ‬ی ٕطزز ای‪ ٠‬اؾت ّ‪ ٦‬ای‪٠‬‬ ‫ق‪٢‬ا‪٣‬ضّاضتطی ‪١‬ؾا‪ٝ‬ی زاقت‪ ٦‬یق‪٢‬ی یِ ق‪٢‬ا‪٣‬ض خ‪ٖ٢‬ی ت‪ ٥٤‬اؾت‪ .‬تا ت‪٤‬خ‪٦‬‬ ‫ت‪ ٦‬ؽطىیت ‪ّ ٣‬اضتطی (‪١‬ؾا‪ٝ‬ی) ق‪٢‬ا‪٣‬ض حاضط ٍافستاً ‪ٞ١‬ی ت‪٤‬ا‪١‬ؿت‪ ٦‬اظ‬ ‫‪ٝ‬ها‪ٙ‬ح ضقیيی ‪ٝ‬ا‪٢١‬س ‪١‬ی ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬تاقس‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫قْ٘ ‪ . 5‬تقساز اىطاز ‪ ٣‬حی‪٤‬ا‪ ٟ‬ت‪٣ ٦‬ؾی‪ ٦ٚ‬زایط‪٥‬‬ ‫‪٧‬ای ٍط‪ٝ‬ع ض‪ٝ ٔ١‬كرم قس‪٥‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫جدول ‪ .1‬مقایسه ظزفیت ضناور چغامیص با ضناوری های امزوسی خلیج فارس‬

‫ؽطىیت‬

‫‪١‬ا‪ ٛ‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫ّا‪ *٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ ت‪ ٦٢‬زضذتی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪٤٧ ٦‬ضی (‪)Huri‬‬

‫‪ 3‬ا‪ٙ‬ی ‪١ 4‬يط‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ ت‪ ٦٢‬زضذتی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪ ٦‬ت‪)Balam( ٜٚ‬‬

‫اعالفات ظیازی زض زؾت ‪١‬یؿت ا‪ٝ‬ا ت‪ ٦‬احت‪ٞ‬اٗ ظیاز ‪١ 2‬يط‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ ٍهثی(‪١‬ی) چاالتیا (‪)Chalabiyya‬‬

‫‪ 2.43‬ا‪ٙ‬ی ‪ٝ 3.04‬تط ع‪ٗ٤‬‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ ٍهثی(‪١‬ی) ‪٣‬اضیا (‪)wariyya‬‬

‫‪ٝ 3.04‬تط ع‪ٗ٤‬‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ ٍهثی (‪١‬ی) قاقا (‪)Shasha or shush‬‬

‫‪١ 4‬يط ‪ :‬ز‪ ٣‬ؾط‪١‬كی‪ ٣ ٠‬ز‪ ٣‬پاض‪٣‬ظ ظ‪ٟ‬‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ چ‪٤‬تی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪ٝ ٦‬ك‪٤٨‬ه (‪)Mashhuf‬‬

‫‪ٖ١‬اض‪١‬س‪ ٥‬اعالفاتی زض زؾت ‪١‬ساضز‬

‫ّا‪ ٤١‬یا ٍایٌ تاضیِ چ‪٤‬تی ّ‪٤‬چِ ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪ٝ ٦‬اتا‪٣‬ض(‪)Matawr‬‬

‫‪ٖ١‬اض‪١‬س‪ ٥‬اعالفاتی زض زؾت ‪١‬ساضز‬

‫تعضٕتطی‪ّ ٠‬ا‪ ٤١‬یا ٍایٌ چ‪٤‬تی تاضیِ ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪ ٦‬تاضازا (‪)Tarrada‬‬

‫‪ٝ 10/66‬تط ع‪ٝ 1.06 ٣ ٗ٤‬تط فطو‬

‫ّطخی خٖ‪٢‬ی ظاخ‪ٞ‬ا (‪)zajma‬‬

‫‪ٝ 3/04‬تط ع‪ 60 ٣ ٗ٤‬ؾا‪١‬تی ‪ٝ‬تط فطو‬

‫ّطخی خٖ‪٢‬ی * ٍ‪٤‬ىا (‪)quffa‬‬

‫‪ 3‬ا‪ٙ‬ی ‪ 4‬ت‪ ٠‬تاض ت‪ ٦‬اضاى‪ ٦‬ز‪١ ٣‬يط پاض‪ ٣‬ظ‪ ٟ‬ضا ح‪ٝ ٘ٞ‬ی ّ‪٢‬س‪ ،‬زض ّ٘‬ ‫ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪ٝ‬س‪٣‬ض ت‪ ٦‬ع‪٤‬ض عثیقی ت‪٤‬ا‪١‬ایی ح‪ 4 ٘ٞ‬ا‪ٙ‬ی ‪١ 5‬يط ضا زاضز ا‪ٝ‬ا‬ ‫إط ت‪ ٦‬ن‪٤‬ضت تعضٓ تط ؾاذت‪ ٦‬ق‪٤‬ز تا ‪١ 20‬يط ‪ ٣‬تیكتط ضا ‪١‬یع ح‪٘ٞ‬‬ ‫‪ٝ‬ی ّ‪٢‬س‬

‫ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪٧‬ای ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬اظ زؾت‪٧ ٦‬ای ‪١‬ی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ض ت‪ ٦‬زخ‪)Tigris( ٦ٚ‬‬

‫‪ٖ١‬اض‪١‬س‪ ٥‬اعالفاتی زض زؾت ‪١‬ساضز‬

‫‪٢ٝ‬ثـ )‪(Agius, 2008, pp. 112-140‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫ّا‪ ٦١٤ٕ :)canoe( ٤١‬ای اظ ٍایٌ تاضیِ ‪٤ّ ٣‬چِ ‪ٝ‬ی تاق‪٢‬س ّ‪ ٦‬ت‪٣ ٦‬ؾی‪١ ٦ٚ‬یط‪٣‬ی ا‪١‬ؿا‪١‬ی یا پاض‪ ٣‬حطّت ّطز‪ ٣ ٥‬اظ ؾت‪ ٟ٤‬ىَطات (‪ )Keel‬تطذ‪٤‬ضزاض ‪١‬ث‪٤‬ز‪٥‬‬ ‫ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض زاضای ؾط ‪ ٣‬ت‪ ُ٤١ ٦‬تیع ‪ٝ‬ی تاقس ‪ ٣‬ض‪٣‬تاظ اؾت ؾاذتاض ّا‪٧ ٤١‬ا ضا ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪ ٟ‬زض ٍایٌ ت‪ ٦٢‬زضذتی اظ ‪ٝ‬یا‪ ٟ‬ت‪٨‬ی تا ٍایٌ ‪٧‬ای اؾْی‪٤ٞ‬یی ّایاُ‬ ‫(‪ ٣ )Kayak‬ا‪ٝ٣‬یاُ (‪ٝ )oomiak‬كا‪٧‬س‪ّ ٥‬طز)‪. ( LAYTON, 1994, p. 69‬‬ ‫ّطخی خٖ‪٢‬ی * یا ّطاّی٘ (‪ :)Coracle‬یْد‪٤‬ضّطخى ّ‪ ٦‬اظخٖ‪ ٠‬یا تیس ؾاذت‪ ٦‬ز‪٣‬ضا‪١‬طا چط‪ ٛ‬یا ‪ٝ‬ك‪ٞ‬ـ ‪ٝ‬یٖیط‪١‬س)‪.( LAYTON, 1994, p100.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫‪ .II‬ساختار و تکنیک ساخت ضناور چغامیص ‪:‬‬ ‫ساختار ‪ :‬تكطیح ؾاذتاض ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف اظ ض‪٣‬ی یِ ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی ّاضی تؿیاض ؾرت ت‪١ ٦‬ؾط ‪ٝ‬ی ضؾس ‪ ٣‬قایس ‪ ٜ٧‬اظ ‪١‬ؾط ناحة‬ ‫‪١‬ؾطا‪ ٟ‬تؿیاضی ّاضی میط ‪ ٣ ٠ْٞٝ‬ذیاٗ پطزاظا‪ ٦١‬تاقس ا‪ٝ‬ا تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ ٦‬ق‪٤‬ا‪٧‬س ق‪ٞ‬ای٘ ‪ٖ١‬اضا‪٤ٝ ٦١‬خ‪٤‬ز تا حس‪٣‬زی ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪ ٟ‬آ‪ ٟ‬ضا تكطیح‬ ‫ّطز‪.‬‬ ‫‪ٞ٧‬ا‪١‬ؾ‪٤‬ض ّ‪ ٦‬زض اقْاٗ ض‪٣‬تط‪ٝ ٣‬كا‪٧‬س‪ٝ ٥‬ی‬ ‫ّ‪٢‬یس ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض زاضای ز‪٣‬ؾط ( ‪double‬‬ ‫‪ )ended‬ت‪٤‬ز‪ٞ٧( ٥‬ا‪٢١‬س ّا‪ )٤١‬ؾاذتاض ّو‬ ‫(‪ )bottom structure‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ناه ‪ٝ‬ی‬ ‫تاقس ز‪ٝ‬ام‪ ٦‬یا ؾی‪ ٦٢‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ( ‪Bow or‬‬ ‫‪ )prow‬ت‪ ٦‬ؾ‪ٞ‬ت تاال ّكیس‪ ٥‬قس‪ ٣ ٥‬زاضای‬ ‫یِ تطخؿتٖی ‪ٝ‬ی تاقس (احت‪ٞ‬االً یِ ‪١‬كا‪٦١‬‬ ‫یا فال‪ٝ‬ت تطای ‪١‬كا‪ ٟ‬زاز‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ام‪٦‬‬ ‫ّكتی؟؟؟!!!) پاق‪ ٦٢‬یا فَة ق‪٢‬ا‪٣‬ض (‪)Stern‬‬ ‫ت‪ ٦‬ؾ‪ٞ‬ت ‪١‬یع ‪ٞ٧‬ا‪٢١‬س ز‪ٝ‬ام‪ ٦‬ت‪ ٦‬ؾ‪ٞ‬ت تاال‬ ‫ّكیس‪ ٥‬قس‪ٞ٧( ٥‬ا‪٢١‬س ّا‪ ٤١‬چ‪٤‬تی ‪ٝ‬ك‪٤٨‬ه‬ ‫(‪)mashhuf‬قْ٘ ‪ ،)7‬إط ٍث‪٢ّ ٗ٤‬ی‪٦ّ ٜ‬‬ ‫ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض یِ ّا‪ ٤١‬اؾت ّ‪ ٦‬تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪٦‬‬ ‫ؽطىیت ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ّا‪ ٤١‬ت‪٤‬ز‪ ٟ‬ق‪٢‬ا‪٣‬ضتقیس ت‪٦‬‬ ‫‪١‬ؾط ‪ٝ‬ی ضؾس ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ىاٍس قا‪ ٥‬تیط ان‪ٚ‬ی‬ ‫یا ؾت‪ ٟ٤‬ىَطات (‪ )Keel‬ت‪٤‬ز‪ ٣ ٥‬اظ تطاقیس‪ٟ‬‬ ‫زاذ٘ ت‪ ٦٢‬زضذتا‪ ٟ‬ؾ‪ٖ٢‬ی‪ ٠‬ت‪ ٦٢‬زضؾت قس‪٥‬‬ ‫تاقس ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪١‬س تا یِ ‪َ١‬ف تی‪ ٠‬ا‪٨٢ٙ‬طی‪٢‬ی‬ ‫(قْ٘ ‪َٝ ) 6‬ایؿ‪ ٦‬ق‪٤‬ز‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫ز‪ٝ‬ام‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫‪Bow or prow‬‬

‫ؾا ذتاض ّو ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫(‪)bottom structure‬‬

‫قْ٘ ‪ .6‬قرهی زض حاٗ تطاقیس‪ ٟ‬چیعی؟ تط ٕطىت‪ ٦‬اظ‬ ‫خع‪٣‬ات زضؾی تی‪ ٠‬ا‪٨٢ٙ‬طی‪ ،٠‬زّتط چیت ؾاظ‬

‫فَة ّكتی‬ ‫‪Stern‬‬ ‫‪5/2/2014‬‬


Agius, 2008 ٣ Pinhas & Kantor , 1996،)mashhuf( ‫ه‬٤٨‫ك‬ٝ ‫تی‬٤‫ چ‬٤١‫یف تا ّا‬ٝ‫ض چنا‬٣‫ا‬٢‫ ق‬٦‫َایؿ‬ٝ .7 ْ٘‫ق‬ 5/2/2014

12


‫حاٗ إط ت‪ٝ ٦‬ؿا‪ ٦ٙ‬ع‪٤‬ضی زیٖط ت‪ٖ٢‬طی‪ ٣ ٜ‬تا تْی‪ ٦‬تط ؽطىیت ‪َ١ ٣‬ف اىطاز ‪ ،‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف ضا تط‬ ‫ضؾی ّ‪٢‬ی‪ ٜ‬قایس ت‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ضی ىطاتط اظ یِ ّا‪ ٤١‬تط ذ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬ذ‪٤‬ضز‪ ٦ّ ،‬زض ازا‪ ٦ٝ‬آ‪ ٟ‬ضا تیكتط تكطیح‬ ‫ذ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ّ ٜ‬طز‪.‬‬ ‫إط تر‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬تا تْی‪ ٦‬تط ؽطىیت‪ّ ،‬ا‪ ٤١‬ت‪٤‬ز‪ ٟ‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ضا ضز ّ‪٢‬ی‪ ٜ‬قایس ّ‪ٞ‬ی ت‪ ٦‬حَیَت ‪١‬عزیِ‬ ‫ق‪٤‬ی‪ ٜ‬تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ ٦‬ؽطىیت ‪ّ ،‬ا‪٧٤١‬ای ا‪ٝ‬ط‪٣‬ظی ‪٤ٝ‬خ‪٤‬ز زض ذ‪ٚ‬یح ىاضؼ اظ ‪١‬ؾط ت‪٢‬س‪ ٥‬تقساز ‪١ 8‬يط ت‪٦‬‬ ‫فال‪ ٥٣‬یِ حی‪٤‬ا‪ ٟ‬تطای حيؼ تقازٗ (‪ )buoyancy‬یِ ّا‪ ٤١‬اظیاز اؾت (ته‪٤‬یط اؾالیس ‪.)11‬‬ ‫ا‪ٝ‬ا زض اضتثاط تا اىطازا ‪َ١‬ف قس‪ ٥‬تط ض‪٣‬ی ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی‪ٞ٧ ،‬ا‪ٝ ٦ّ ٦١٤ٖ١‬كا‪٧‬س‪ٝ ٥‬ی ّ‪٢‬یس زؾت ىطز‬ ‫ق‪ٞ‬اض‪ ٥‬یِ ت‪ ٦‬ؾ‪ٞ‬ت تاال ضىت‪ ٦‬إط ای‪ ٠‬قرم ضا یِ ‪ٝ‬الح زض حاٗ ا‪١‬دا‪٣ ٛ‬ؽیي‪ ٦‬زض ‪١‬ؾط تٖیطی‪ٜ‬‬ ‫قثی‪ ٦‬اؾت تا ‪َ١‬ف ىطز ق‪ٞ‬اض‪ ٥‬یِ زض ّكتی ایطا‪١‬ی‪ٝ -‬طت‪٤‬ط ت‪١ ٦‬ی‪ ٦ٞ‬ا‪ٍ ٗ٣‬ط‪٧ ٟ‬يت‪٧ ٜ‬دطی –‬ ‫اظ ّتاب ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی‪ٞ٧ ،‬چ‪٢‬ی‪َ١ ٠‬ف اىطاز تا زایط‪٧ ٥‬ای ق‪ٞ‬اض‪٧ ٥‬ای ز‪ ٣ ٣‬ؾ‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫چنا‪ٝ‬یف تا زایط‪٧ ٥‬ای ق‪ٞ‬اض‪ ٥‬ز‪ ٣ ٣‬ؾ‪ّ ٦‬كتی ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی تا حس‪٣‬زی قثی‪ ٦‬اؾت (قْ٘‬ ‫‪.) 8‬‬ ‫زض زایط‪٧ ٥‬ای ق‪ٞ‬اض‪ 2 ٥‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف ته‪٤‬یط پا‪٧‬ای ز‪ ٣‬ىطز ‪ٝ‬كرم اؾت ّ‪ ٦‬اظ تَی‪ ٦‬اىطاز‬ ‫حاضط تاالتط ‪٧‬ؿت‪٢‬س قایس تت‪٤‬ا‪ ٟ‬ای‪٤َ١ ٠‬ـ ضا تا زایط‪ ٥‬ق‪ٞ‬اض‪ ٥‬ز‪ ٣‬اظ ّكتی ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی‬ ‫تكثی‪ّ ٦‬طز ‪ٞ٧‬ا‪ ٦ّ ٦١٤ٖ١‬اظ ته‪٤‬یط ّكتی ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی پیسا اؾت قرهی تط تاالی یِ تیط‬ ‫چ‪٤‬تی زض خایٖا‪٧‬ی ‪١‬كؿت‪ ٣ ٦‬یِ آالت قیپ‪٤‬ض ‪ٝ‬ا‪٢١‬س زض زؾتا‪١‬ف ٍطاض زاضز‪ ،‬ت‪ ٦‬احت‪ٞ‬اٗ ظیاز‬ ‫‪٣‬ؽیي‪ ٦‬ای‪ ٠‬ىطز ‪ٝ‬غ‪ٚ‬ـ ّطز‪ ٟ‬اىطاز حاضط زض ّكتی اظ ‪ٝ‬كره‪٧ ٦‬ای عثیقی ‪ٝ‬ا‪٢١‬س‪ ،‬خعیط‪ ،٥‬نرط‪٥‬‬ ‫یا ذكْی ‪ ٣‬میط‪ ٥‬ت‪٤‬ز‪ ٦ّ ٥‬قایس ىطز ق‪ٞ‬اض‪ ٥‬ز‪ ٣‬زض ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف ‪َ١‬كی ‪ٝ‬كات‪ ٦‬زاقت‪.٦‬‬ ‫زض اضتثاط تا زایط‪ ٥‬ق‪ٞ‬اض‪ 3 ٥‬ت‪ ٦‬افتَاز ‪ْٝ‬تكيی‪ ٠‬ای‪٤ٕ ٠‬ی ٕ‪ٚ‬ی (پط‪٣‬ىؿ‪٤‬ض ‪ٝ‬ی‪٢‬اؼ‪.‬پی‪.‬ز‪ّ٤ٙ‬اظ ‪٣‬‬ ‫‪.٠ٚ٧‬خی‪ّ.‬ا‪١‬ت‪٤‬ض ) قرهی ضا ‪١‬كا‪ٝ ٟ‬ی ز‪٧‬س ّ‪ ٦‬زض آثاض آ‪ ٟ‬ز‪٣‬ضا‪١ ٟ‬ؾیط ا‪ ٣‬تؿیاض زیس‪ ٥‬قس‪ ٥‬اؾت‬ ‫‪ ٣‬ت‪١ ٦‬ا‪٧ ٛ‬ای ٕ‪١٤‬إ‪ ،ٟ٤‬ؾطّطز‪ ٥‬قا‪ ٥‬یا ‪ٝ‬ل ذ‪٤‬ا‪١‬س‪ٝ ٥‬ی ق‪٤‬ز‪ .‬زض ای‪٢‬دا ای‪ ٠‬قرم زض یِ ّكتی‬ ‫‪١‬كؿت‪ ٣ ٦‬پیساؾت ّ‪ ٦‬اظ یِ ‪ٙ‬كْط ّكی پیط‪٣‬ظ‪٢ٝ‬سا‪ ٦١‬تاظ ‪ٝ‬ی ٕطزز‪ .‬زض یِ زؾت ا‪ٕ ٣‬طظ ‪ ٣‬زض‬ ‫زؾت زیٖط ـ ضیؿ‪ٞ‬ا‪١‬ی اؾت ّ‪ ٦‬تا آ‪ ٟ‬ز‪ ٣‬اؾیط ت‪ ٜ٨‬تؿت‪ ٦‬ضا ‪ٖ١‬ا‪ ٥‬زاقت‪ ٦‬اؾت‪ .‬ای‪ ٠‬قرم تا‬ ‫‪١‬ا‪٣‬ذسای ّكتی ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی ت‪ٙ ٦‬حاػ چ‪٨‬ط‪( ٥‬حا‪ٙ‬ت ضیف ت‪٢ٚ‬س ‪٧٤ٝ ٣‬ای ت‪٢ٚ‬س) ‪ ٣‬حا‪ٙ‬ت ‪١‬كت‪٠‬‬ ‫قثی‪ ٦‬اؾت‪ ،‬ت‪ ٦‬عطظ خا‪ٙ‬ة ت‪٤‬خ‪ ٦‬ای ‪٧‬ط ز‪ ٣‬قرم ‪ ٜ٨ٝ‬زض ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ای ذ‪٤‬ز تط ض‪٣‬ی چیعی ‪١‬كت‪٦‬‬ ‫ا‪١‬س‪ ،‬ؾطّطز‪ ٥‬زض ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف تط ض‪٣‬ی یِ حی‪٤‬ا‪ ( ٟ‬تا چ‪٢‬س ز‪ ٥‬اذیط ‪ ٜ٧‬زضیا‪٤١‬ضزا‪ ٟ‬ذ‪ٚ‬یح‬ ‫ىاضؼ تطای ‪ٝ‬هاىت ‪٧‬ای ز‪٣‬ض ‪ ٣‬زضاظ حی‪٤‬ا‪١‬ات حالٗ ٕ‪٤‬قت ضا تطای شتح ّطز‪ ٟ‬ت‪ٞ٧ ٦‬طا‪ ٥‬ذ‪٤‬ز‬ ‫‪ٝ‬ی تطز‪١‬س) ‪١ ٣‬ا‪ ٣‬ذسا ّكتی ‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی تط ض‪٣‬ی یِ ؾْ‪ ٤‬یا ن‪٢‬س‪ٙ‬ی چ‪٤‬تی ‪١‬كؿت‪ ،٦‬حا‪ٙ‬ت‬ ‫زؾتا‪ٝ ٣ ٟ‬سٗ ‪ٙ‬ثاؼ ‪١‬یع قثی‪ ٦‬ت‪ ٦‬یْسیٖط اؾت‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫قْ٘ ‪َٝ .8‬ایؿ‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف ‪ّ ٣‬كتی ایطا‪١‬ی‪ٝ -‬طت‪٤‬ط ت‪١ ٦‬ی‪ ٦ٞ‬ا‪ٍ ٗ٣‬ط‪٧ ٟ‬يت‪٧ ٜ‬دطی – اظ ّتاب‬ ‫‪5/2/2014‬‬ ‫‪َٝ‬ا‪ٝ‬ات حطیطی‪ ٣ Pinhas & Kantor , 1996 .‬ضائی‪ , ٠‬ت‪٨‬اض ‪1356‬‬


‫تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪٤ٝ ٦‬ضافاتی ّ‪ ٦‬زض اؾالیس ٍث‪ٚ‬ی شّط قس ‪ٞ٧ ٣‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬تا ٍث‪ٗ٤‬‬ ‫حطه ؾی تاز‪ٝ ٥‬ث‪٢‬ی تط ای‪ ٦ْ٢‬یِ ‪٢٧‬ط‪٢ٝ‬س تاؾتا‪١‬ی ت‪ ٦‬چ‪٢‬س تا اظ‬

‫ذه‪٤‬نیات یِ ّكتی ‪ٝ‬ی پطزاذت‪ ٣ ،‬تا حصه ؾایط خعئیات ت‪٨٢‬ا تا‬ ‫پط‪٣‬ضـ ‪ٞ٧‬ا‪ ٟ‬ذه‪٤‬نیات ‪٤ٝ‬ضز ‪١‬ؾط زؾت ‪ٝ‬ی ظز‪ ٣ ،‬تقس ؾطاپای عطح‬ ‫آ‪ ٟ‬ضا تطای خ‪٤‬ض آ‪ٝ‬س‪ ٟ‬تا ىضائی ّ‪ ٦‬زض اذتیاض زاقت‪ ،‬تاظ حِ ‪ ٣‬انالح‬ ‫ّطز ‪ ٣‬تنییط قْ٘ ‪ٝ‬ی زاز قایس تت‪٤‬ا‪ ٟ‬ىطضی‪ّ ٦‬ا‪ ٤١‬ت‪٤‬ز‪ ٟ‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ضا ضز‬ ‫ّطز ‪ ٣‬تا زیسی ىطاتط اظ یِ ّا‪ ٤١‬ت‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چنا‪ٝ‬یف پطزاذت زض ای‪٠‬‬ ‫ن‪٤‬ضت قایس ‪٢٧‬ط‪٢ٝ‬س حْاُ ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی چنا‪ٝ‬یف ت‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ ٛ‬ا‪ٞٙ‬ا‪٨١‬ای ؾاظ‪٥‬‬ ‫ای آ‪١ ٟ‬پطزاذت‪ ٣ ٦‬تطذی اظ ای‪ ٠‬خعئیات ضا حصه ّطز‪.٥‬‬ ‫‪ ‬زضای‪ ٠‬اضتثاط ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪١‬ی‪ ٜ‬ت‪ ٦‬حصه ‪ٙ‬ث‪٧ ٦‬ای زی‪٤‬اض‪ ٥‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫(‪ )Gunwale‬اقاض‪٢ّ ٥‬ی‪( ٜ‬زض اقْاٗ ض‪٣‬تط‪ٍ ٣‬ات٘ ‪ٝ‬كا‪٧‬س‪ ٥‬اؾت) ‪.‬‬

‫قْ٘‪ .9‬ز‪ٝ‬ام‪ ٣ )Prow( ٦‬پاق‪ )Stern( ٦٢‬ذ‪ٞ‬یس‪ ٥‬یِ ّكتی اظ‬ ‫ّتاب ا‪ٙ‬ه‪٤‬ىی ّتاب ؾ‪٤‬اض ا‪٤ْٙ‬اّة ا‪ٙ‬غثیق‪Agius, 2008, p.158 ٦‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫‪ ‬حذف تیزک بزج دیده بانی‬

‫‪15‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫‪ ‬روش ساخت‬ ‫إط تپصیط‪ ٛ‬ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض چیعی ىطاتط اظ یِ ّا‪ ٤١‬ت‪٤‬ز‪ ٥‬پؽ ض‪٣‬ـ‬ ‫ؾاذت ای‪ ٠‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض ت‪ ٦‬قی‪ ٥٤‬ای ت‪٤‬ز‪ ٦ّ ٥‬زض اتتسا یِ قا‪ ٥‬تیط ان‪ٚ‬ی‬ ‫(‪ )Keel‬تطای ّو ق‪٢‬ا‪٣‬ض ایداز ‪ٝ‬ی ّطز‪١‬س ‪ ٣‬زض ‪ٝ‬طح‪ ٦ٚ‬تقس‬ ‫ؾیؿت‪ ٜ‬ز‪١‬س‪٧ ٥‬ای فطضی ‪ ٣‬ع‪ٙ٤‬ی ( ‪ )farming system‬ضا‬ ‫ت‪٣ ٦‬ؾی‪ ٦ٚ‬ض‪٣‬ـ ز‪٣‬ذت‪ ٦ّ )sewing( ٦‬اظ ٍس‪ٝ‬ت ظیازی تط ذ‪٤‬ضزاض‬ ‫اؾت ت‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض اضاى‪ٝ ٦‬ی قس‪.٥‬‬

‫قْ٘ ‪ .10‬ؾاذتاض ز‪٣‬ذت‪ )Sewn construction( ٦‬اظ زض‪ٟ٣‬‬ ‫یِ ٍایٌ ز‪٣‬ذت‪(vosmer , 1997, p. 234) ،٦‬‬

‫قْ٘ ‪ .12‬ؾاذتاض ز‪١‬س‪٧ ٥‬ای فطضی ‪ ٣‬ع‪ٙ٤‬ی‪Agius, 2008, p.155 ،‬‬

‫*ؾیؿت‪ ٜ‬ز‪٣‬ذت‪ ٦‬ت‪ ٦١٤ٕ ٦‬ای ت‪٤‬ز‪ ٦ّ ٥‬ترت‪٧ ٦‬ا ‪ٙ‬ة ت‪ٙ ٦‬ة ّ‪٢‬اض ‪ٝ ٜ٧‬ی ٕصاقت‪٢‬س‪ .‬آ‪ٟ‬‬ ‫ٕا‪ ٥‬ضیؿ‪ٞ‬ا‪٨١‬ایی ضا ّ‪ ٦‬اظ ‪ٙ‬یو ذط‪ٝ‬ا یا ‪١‬اضٕی٘ ت‪٨‬ی‪ ٦‬قس‪ ٥‬ت‪٤‬ز‪ ،‬اظ ‪ٝ‬یا‪ ٟ‬ؾ‪٤‬ضاخ ‪٧‬ایی ّ‪٦‬‬ ‫‪١‬عزیِ ‪ٙ‬ث‪ ٦‬ترت‪٧ ٦‬ا ت‪٣ ٦‬خ‪٤‬ز آ‪٣‬ضز‪ ٥‬ت‪٤‬ز‪١‬س‪ٝ ،‬ی ٕصاض‪١‬یس‪١‬س تا ا‪٤ٙ‬اض‪٧‬ا‪ٙ ،‬ة ت‪ٙ ٦‬ة چؿثیس‪٥‬‬ ‫ت‪ٝ ٜ٨‬حْ‪ ٜ‬تایؿت‪٢‬س‪ .‬ای‪ ٠‬ض‪٣‬ـ پؽ اظ ‪٣‬ض‪٣‬ز اض‪٣‬پاییا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬اٍیا‪٤١‬ؼ ّ‪ ّٜ ٜ‬خای ذ‪٤‬ز ضا‬ ‫ت‪ّ ٦‬كتی‪٨‬ایی زاز‪١‬س ّ‪ ٦‬تا ا‪ ٠٧‬ؾاذت‪ ٦‬قس‪ ٥‬ا‪١‬س ز (عا‪٧‬طی ‪ , 1380 ,‬ل‪)64-59‬‬ ‫‪16‬‬

‫قْ٘ ‪ .11‬یِ ‪ ٦١٤ٞ١‬فی‪٢‬ی اظ ؾاذتاض ز‪٣‬ذت‪ ٦‬تی‪ ٠‬ز‪ ٣‬ترت‪٦‬‬ ‫تس‪ ٦١‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‬ ‫‪5/2/2014‬‬


‫نتیجه گیزی ‪:‬‬ ‫‪٣‬خ‪٤‬ز ت‪٨٢‬ا یِ ٕ‪٤‬ی ٕ‪ٚ‬ی تا ‪َ١‬ف ق‪٢‬ا‪٣‬ض ‪ٞ١‬ی ت‪٤‬ا‪١‬س ٕ‪٤‬یای ای‪ْ١ ٠‬ت‪ ٦‬تاقس ّ‪ ٦‬ق‪٢‬ا‪٣‬ض‪٧‬ا زض ای‪ ٠‬ز‪٣‬ض‪ ٥‬ظ‪ٝ‬ا‪١‬ی ت‪ ٦‬ای‪ ٠‬ؾثِ ‪ ٣‬ؾیاً‬ ‫ت‪٤‬ز‪ ٥‬ا‪١‬س ‪ ٣‬تایس چك‪ ٜ‬ا‪١‬تؾاض ّكيیات تیكتط زض ای‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ی‪ ٦٢‬تاقی‪ .ٜ‬ا‪ٝ‬یس‪٣‬اض‪ ٛ‬ذ‪٤‬ا‪٢١‬سٕا‪ٕ ٟ‬طا‪ٝ‬ی ای‪ ٦١٤ٖ٢‬اؾت‪٢‬ثاط ‪٢٢ْ١‬س ّ‪ ٦‬ت‪٢‬س‪ ٥‬اظ ّا‪٥‬‬ ‫ّ‪ ٥٤‬ؾاذت‪ ٣ ٜ‬تیكتط ذیاٗ پطزاظی ّطز‪ٝ ٛ‬غا‪ٙ‬ة ى‪ ً٤‬ت‪٨٢‬ا زمسم‪٧ ٦‬ای ش‪٢٧‬ی ت‪٢‬س‪ٝ ٥‬ی تاقس ّ‪ ٦‬تا ‪ٝ‬ط‪٣‬ض تطذی اظ ‪٢ٝ‬اتـ آ‪ ٟ‬ضا ت‪٦‬‬ ‫ضقت‪ ٦‬تحطیط زض آ‪٣‬ضز‪ٞ٧ ٛ‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬فالٍ‪٢ٞ‬سا‪ ٟ‬زض ضز یا اثثات ای‪ٝ ٠‬ؿا‪ ٦ٙ‬تا ت‪٤‬خ‪ ٦‬ت‪ ٦‬ان‪ ٗ٤‬اذالٍی ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪٢١‬س ‪ٝ‬غا‪ٙ‬ثی ضا ت‪ ٦‬ضقت‪٦‬‬ ‫تحطیط زض تیا‪٣‬ض‪١‬س ‪ ٣‬ت‪٤١ ٦‬فی ت‪٢‬س‪ ٥‬ضا ‪َ١‬س ز‪٣‬ؾتا‪ ٣ ٦١‬ف‪ٞٚ‬ی تْ‪٢٢‬س ‪ ٣‬ت‪ ٦‬تثازٗ اعالفات تپطزاظی‪.ٜ‬‬

‫© تمامی حقوق مطالب مزکوس متعلك به وبالگ “سوصنه ای سو‬ ‫به مطالعات باستان شناسی شناوسها و دسیایی” می باشذ و‬ ‫استفاده اص آن با رکش منبع آصاد است‪.‬‬ ‫‪www.iima.blog.ir‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5/2/2014‬‬


‫منابع‬ : ‫ىاضؾی‬ . ‫ف‬٧٣‫ پػ‬ٟ٤١‫ ّا‬: ٟ‫ا‬٨‫ اني‬.) ٗ٣‫ ا‬٦‫ؿر‬١( ‫اضی زضیایی‬ٞ‫ق‬ٝ ‫سؾی‬٢٨ٝ ‫ـ‬ٝ‫ ّتاب خا‬.)1388( .ٛ , ٟ‫ؿا‬١٤ٝ .1 .6-3 ,‫ی‬ٝ‫ اؾال‬ٟ‫س‬ٞ‫ت‬٣ ‫ تاضید‬.ٛ‫ اؾال‬٠‫رؿتی‬١ ‫ای‬٧ ٥‫ زض ؾس‬ٟ‫ا‬١‫ا‬ٞٚ‫ؿ‬ٝ ‫ضزی‬٤١‫ زضیا‬.)1385( .‫ ح‬, ٤ٚ١‫ٍطچا‬.2 . ‫ی‬٤‫ ٍسؼ ضض‬ٟ‫ اؾتا‬: ‫س‬٨‫ك‬ٝ .) 1 ٦‫ؿر‬١( ‫س‬٢٧ ‫ؼ‬٤١‫ زض اٍیا‬٠‫ی‬ٞٚ‫ؿ‬ٝ ‫ای زضیایی‬٧‫ ؾيط‬.) 1380( .ٛ , ‫طی‬٧‫عا‬.3 1‫ج‬.ٟ‫یسا‬٣‫ خا‬:ٟ‫طا‬٨‫ ت‬.ٛ‫ض اؾال‬٤٨‫ ای تا ؽ‬٦١‫ای اىؿا‬٨١‫ضا‬٣‫ اظ ز‬ٟ‫یا‬١‫ضزی ایطا‬٤١‫ زضیا‬.)2536 ‫اض‬٨‫ (ت‬.‫ ا‬, ٠‫ضائی‬.4 :‫یؿی‬ٖٚ١‫ا‬ 1.Agius, D. A. (2008). Classic Ships of Islam From Mesopotamia to the Indian Ocean (1 ed.). LEIDEN • BOSTON: Brill. 2.Eyres, D. J. (2001 ). Ship Construction. Oxford : Butterworth-Heinemann. 3.Flecker, M. (2000). A Ninth-Century Arab or indian Shipwreck in Indonesia Waters . The international Journal of Nautical Archaeology (IJNA) , 2(29), 199. 4.vosmer , t. (997). Indigenous fishing craft of Oman. The International Journal of Nautical Archaeologj (IJNA), 2 17-235 5.Delougaz, Pinhas ; Kantor , Helen J;. (1996). CHogha Mish (The first five seasons of excavation1961-1971) (Vol. 2). (A. Alizadeh, Ed.) illinois: The Oriental Institute Of University Of Chicago. 6.LAYTON, C., F. R. A. S, M. R. I. N., & R. I. N. A. (1994). DICTIONARY of Nautical Words And terms (2 ed.). GLASGOW: BROWN, SON & FERGUSON. 7.The Jewel of Muscat . (n.d.). Reconstructing a ninth-century sewn-plank boat, 120-135.

5/2/2014

18


‫تقدیم هب روح رپ فتىح شهدا و ماردانشان‬

‫‪19‬‬

‫‪5/2/2014‬‬

For weblog4  

about the nautical archaeology

For weblog4  

about the nautical archaeology

Advertisement