Page 1

Ü - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

ÂÅÄÛ ÍÀ ÏÐÎÑÒÎÐÀÕ ÐÓÑÈ

ÂÅÄÛ Â íîìåðå

6

:

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ

Íàéäèòå Öåíòð âñåãî Шрила Прабхупада о путешествии на Луну

Михаил Задорнов: Любовь = Любовь + Бог.

Валерий Дружинин: Вопросы? Ответы!

Кунджалата Танцы для Бога А также в номере:

- А. Драгункин: Россия - путь в будущее - Эдгар Кейси: У России особая миссия - 1000 летние русские летописи: Боянов Гимн, Повесть Временных Лет - Хождение за три моря Аф. Никитина - Хилер из Раджастана: Чудо исцеления? - Теракты в США: Чудовищная махинация - Эрнст Мулдашев: Неожиданный вывод

ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß

È

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ


Â

ÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ðóñü Ñâÿòàÿ - òû æèâà! Äóøà ïîä ñíåãîì îæèëà. Песни о Руси Песни о Руси - сказочны, Порой нереальны, загадочны, Порою - печалью наполнены, Порою - радости волнами, Серыми снегами талыми, Историями небывалыми, Водами бурными, вешними, Напевами долгими, неспешными, Песни о Руси - нежные, Белые, как месяцы снежные, Пахнут ветрами весенними, Листьями шуршат осенними, Песни о Руси - сонные, Как ночи, летние, бездонные, Неслышно Словом навеяны, Мирскими плевелами засеяны, Идешь этим вечным полем И что-то, родное до боли, Душу пронзает, трогает, Это - от Бога. Немногое... Öàðèêîâ Ì. Â.

Íàñòóïèò âðåìÿ - áóäåò Ñâåò, Âåñíû è Ðàäîñòè Ðàññâåò!


Ü -ÂÇÍÀ×ÈÒ ÅÄÛ

Äîðîãèå ×èòàòåëè! Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âû îòçûâàåòåñü íà íàøè ñêðîìíûå ïîïûòêè ïðåäñòàâèòü Âåäè÷åñêîå Çíàíèå. Ñïàñèáî çà âàøè äîáðûå ñëîâà è ïîæåëàíèÿ. Ìû âîñïðèíèìàåì èõ êàê àâàíñ íà áóäóùåå è êîíå÷íî æå áóäåì ñòàðàòüñÿ íå ðàçî÷àðîâàòü âàñ â äàëüíåéøåì. Ïîæàëóéñòà ïðîäîëæàéòå ïðèñûëàòü ñâîè ïèñüìà, ñòèõè è ïîæåëàíèÿ â ðåäàêöèþ æóðíàëà “ÂÅÄÛ” è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Âåäü ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë íàøèõ óñèëèé è òðóäîâ. Âû ãîëîñóåòå çà æóðíàë “ÂÅÄÛ” ÷èòàÿ åãî è îòêëèêàÿñü íà åãî òåìû. È òîãäà îí áóäåò ïðîäîëæàòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå è äàëüøå. Âåäè÷åñêîå Çíàíèå ìîæíî ñðàâíèòü ñ áåçáðåæíûì îêåàíîì. Ñêîëüêî åùå îíî òàèò â ñåáå ñîêðîâåííûõ èñòèí, ñêîëüêî ñîêðûòûõ ëåòîïèñåé è ñêîëüêî íåïåðåâåäåííûõ ñ äðåâíèõ ÿçûêîâ òåêñòîâ? Òûñÿ÷è? Ìèëëèîíû? Ìèëëèàðäû? Íåò æå. Íàâåðíÿêà áîëüøå! Ðàçâå êòî-íèáóäü ñìîæåò èçìåðèòü âå÷íîñòü? Èëè áåñêîíå÷íóþ Âñåëåííóþ? Íî âåäü îíè æå ñóùåñòâóþò! Òàêèì æå îáðàçîì ñóùåñòâóåò ãðîìàäà Âåäè÷åñêîãî Çíàíèÿ â áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ ìèðèàäîâ Âñåëåííûõ è Ìèðîâ. È èìåííî â íàøå âðåìÿ îíî ðàñêðûâàåò ñåáÿ ×åëîâå÷åñòâó, òî÷íî òàê, êàê â ïåðâûå âåñåííèå ìåñÿöû èç ñåìåíè âûðàñòàþò ïðåêðàñíûå è ÿðêèå öâåòû. È ýòî Çíàíèå - íàñòîÿùåå èñòèííîå äîñòîÿíèå ×åëîâå÷åñêîé Öèâèëèçàöèè. Åãî ìóäðîñòü, åãî áûëàÿ Ñëàâà è åãî ïðåäñêàçàííîå Áóáóùåå! Íî íå íóæíî æèòü òîëüêî îæèäàíèåì áóäóùåãî. Óæå ñåé÷àñ è çäåñü ìû ñ âàìè ìîæåì ñîïðèêîñíóòüñÿ ñ òàéíàìè Âåä. Ñ äðåâíåé ìóäðîñòüþ è Èñòèíîé. Ýòè Èñòèíû íåñëè ê íàì ñêâîçü âåêà è òûñÿ÷åëåòèÿ ïðîðîêè, ñâÿòûå, ìóäðåöû è ó÷èòåëÿ ×åëîâå÷åñòâà. Óæå çäåñü è ñåé÷àñ ìû ñ âàìè ìîæåì âçÿòü ê ñåáå íà âîîðóæåíèå èõ îïûò, èõ ñîâåòû, èõ ìóäðîñòü è èõ ëþáîâü. È òîãäà íàøà æèçíü ìîæåò çàñâåðêàòü íàñòîÿùèì óñïåõîì è ñ÷àñòüåì. È òîãäà ìû ñìîæåì äîñòè÷ü öåëè ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ïîäíÿòüñÿ íàä îáûäåííîñòüþ è ñóåòîé áåñöåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Êàê ìíîãî ñåé÷àñ ëþäåé æèâóò ñòàðûìè è óæå îòæèâøèìè ïðåäñòàâëåíÿìè è ñòåðåîòèïàìè ïðîøëîãî? Íî ïîìíèòå? Âåäàòü - çíà÷èò çíàòü! Ïðåäíàçíà÷åíèå ×åëîâåêà - áûòü“âåäàþùèì”, à íå ïðåáûâàòü âî “òüìå íåâåæåñòâà”. Òàê êàæäûé ñìîæåò îáðåñòè èñòèííóþ ñâîáîäó, ñ÷àñòüå è ëþáîâü! ßðîñâåò. Æóðíàë

Âåäû 6

Адрес: 656056, г.Барнаул, а/я 4538. E-mail: veda108@mail.ru Главный редактор: ßðîñâåò Редактор: Âàëåðèé Äâèäæà Design: Shyama Sunder Charan das Тираж 995 экз.

ÇÍÀÒÜ

Íàéäèòå Öåíòð âñåãî Содержание: Отзывы Читателей ..................................2 О Эдгар Кейси: У России особая миссия...........................5 Михаил Задорнов: Любовь = Любовь + Бог............................6 Бог

Àìåðèêàíöû íà Ëóíå?

Александр Драгункин: Россия - путь в будущее.... будущее............................7 Боянов Гимн...............................................8 Гимн.............................. Повесть Временных Лет..........................9 Лет Вопросы? Ответы! Найдите Центр всего На вопросы отвечает профессор, Н академик В.Н. Дружинин.....................10 Создание Мифа: Американцы на Луне?...........................14 Луне?...........

Õèëåð èç Ðàäæàñòàíà

Интервью Шрилы Прабхупады Луну о путешествии на Луну...........................15 Теракты в США: Чудовищная махинация махинация........................16 Битва Демонов с Полубогами, Шримад Бхагаватам Бхагаватам..............................18 Война Добра и зла, главы из книги: Воина Путь Духовного Воина...........................20 Хождение за три моря Никитина.................. Афанасия Никитина...............................22

Òàíöû äëÿ Áîãà Äîðîãèå ×èòàòåëè! Ïîæàëóéñòà ïèøèòå íàì. Ìû áóäåì ðàäû ïîëó÷èòü Âàøè îòçûâû, ñòèõè è ïðåäëîæåíèÿ ïî òåìàì æóðíàëà Âåäû, ëó÷øèå èç êîòîðûõ áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ.

Паломничество по святым местам местам...................................24 Хилер из Раджастана, Чудо исцеления?.....................................28 Танцы для Бога.......................................30 Медитация, Молитва..............................32 Эрнст Мулдашев: Неожиданный вывод ученого...............34


2 Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ÂÅÄÛ áëàãîäàðèò ÷èòàòåëåé, îòîçâàâøèõñÿ íà âûïóñê ïðåäûäóùèõ íîìåðîâ. Âîçîáíîâëÿåì íàøó ðóáðèêó “Îòçûâû ÷èòàòåëåé” è ïóáëèêóåì íåêîòîðûå èç íèõ.

Я внимательно слежу за каждым выходом очередного номера популярного не только в России журнала «Веды». Читаемый и полезный, интересный и нужный. Что греха таить, долго замалчивались истинные положения ведических знаний в истории России. Пришла пора знать правду о забытых корнях славян, русского народа, об истинном понимании религии, как вечной связи Живой Души с Богом, о цели человеческой жизни, об авторитетной молитвенной практике в наш порочный век. Удачи Вам на этом пути. Александр Хакимов, писатель, художник, ученый, философ, Санкт-Петербург. (Чайтанья Чандра Чаран)

Радуемся и гордимся вместе с супругой тем, что мы славяне и россияне, что Ваш прекрасный журнал дает всем эти самые сокровенные знания – Веды простым и понятным языком! Наша семейная жизнь только начинается и, благодаря Вам, мы поняли, наверное, самое главное: чтобы она была успешной и счастливой, надо поставить в ее Центр – Бога! Тогда и Золотой Век для нас, наших будущих детей и для России не за горами! Молодожены Сергей и Юля Парамей, Хабаровск

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Îòçûâû ×èòàòåëåé Добрый день, Яросвет! Пишу Вам из Бишкека. Наше прошлое - есть наше будущее, и нужно ли нам не замечать настоящего? Случайностей нет в природе. Все движется по законам целесообразности и закономерности. В нашей власти управлять судьбой нашей, и всякое дело или поступок творят нашу новую Карму. От качества наших мыслей, желаний, дел, - зависит качество нашей Кармы. Соответственно мы должны осознать за это ответственность, и в соответствии с этим и поступать, как нам это указывает наша совесть (сердце). Дух знает, и нам нужно максимально использовать этот богатейший источник. План один - Общее Благо. Руководствуясь этим Планом, мы можем сотрудничать. Это сотрудничество и будем утверждать. Знать прошлое - хорошо, а при этом опираться на богатую базу знаний, данную с Востока, это замечательно. России действительно суждено многое. Сейчас это многое надо создавать практически заново. Хотя Кали Юга закончилась, но “Золотой Век “ еще не начался. И время его наступления не известно никому, хотя и зависит от каждого человека. Ваш журнал необходим сейчас и важен. Хотелось бы в нем поменьше предположений, гипотез, но больше фактов и утверждений. В прошлом мы не можем изменить ничего, но создавать наше будущее сейчас можем. Мир Вам! О себе: мне 35 лет. По образованию - психолог. До встречи! С наилучшими пожеланиями Клименко Павел. (Бишкек, Киргизстан)

Мир Вам, дорогие, несущие истинное Знания и Слово Божье! Все мы ходим под Господом нашим, все мы Его дети. Пусть Ваш журнал указывает Путь ищущим и заблудшим. А то, что Россия спасет мир – истинная правда. Россию бережет Господь, как зеницу Ока своего! Серафим, странствующий монах

Замечательный журнал! Я в восторге! Тема взаимоотношений Высшей личности и нас – обусловленных живых существ, всегда актуальна. Как психолог, я рекомендую всем не просто прочитать этот журнал, как говорят, от корки до корки, но и возвращаться к нему еще и еще, сделав его настольным руководством в повседневной жизни. Интервью академика Валерия Дружинина «Россия спасет мир» - духовный путеводитель для каждого здравомыслящего человека в наш тяжелый век ссор и разногласий, реальная опора ищущей Души! Спасибо Вам! Так держать! Марина Таргакова, психолог, Алмата

Читаю и перечитываю Ваш журнал! Благодаря ведическим знаниям у меня в комнате появился алтарь, которому я поклоняюсь, у меня есть четки, я стал вегетарианцем и соблюдаю посты, веду аскетическую жизнь «в миру», так как благодаря Вашему журналу, твердо знаю, что отречение лежит не вне нас, а в нас самих! С нетерпением жду следующего номера. Спасибо Вам. Василий Толстобров, электрик, Сочи, Мацеста


ÂÅÄÀÒÜ -Здравствуйте!!! ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Мое имя Денис, живу в Латвии, в Риге. В течение последних лет общаюсь с вайшнавами, читаю Ведическую литературу... Вследствие этого мое сознание радикально меняется... Супер!!! Я теперь знаю, как стать счастливым, и как помочь найти счастье всем! Недавно в храме увидел книгу - “Яросвет, Путь Духовного Воина в мировой войне добра и зла”. Классная книга!! Не противоречит Ведам, и в то же время очень просто изложена, и очень вдохновляет совсем обычных людей!!! Есть ли еще в этом стиле книги ??? Где их можно найти ??? Может быть, где-нибудь в Интернете?? Ибо полагаю, в Латвии нелегко их достать.... Денис, Рига, Латвия.

Держу в руках Ваш журнал, и чувствую, что узнаю больше о древней истории наших предков-славян, их верованиях и культуре. Появилось много публикаций, пестрящих такими словосочетаниями, как Русские Веды, славяно-арии и т.п. Журнал «Веды» ставит точку над многочисленными «спекуляциями» и разъясняет единство Ведических знаний, их неземное происхождение, их авторитетность для каждого, независимо от нации, места проживания, вероисповедания и культуры. Становится понятным – Ведические Знания вне пространства и времени, их автор – сам Бог! Редакция нашего научно-познавательного журнала «ЗНАЙ больше» приглашает Вас к сотрудничеству для блага всех людей! Голев В.В., врач-диагностик, Редактор журнала «ЗНАЙ больше», Екатеринбург Радхе Радхе, Яросвет! Очень вдохновляет Ваше служение миссии Господа Гауранги. Читаю Ваш журнал “ВЕДЫ” № 5 и возникает много идей о сотрудничестве в области укрепления и прогресса духовной миссии русских преданных. Уверен что Ваша деятельность, направленная в сторону Враджа Дхамы кардинально усилит проповедь во всех аспектах. Пришло время увеличить поток милости Рахарани и Вайшнавов Радха Кунды в сторону России и Мира. Наше сотрудничество может оказаться мощным каналом поступления духовной любви. Мы готовы в любой момент приступить. Во Врадже бушует милость Пурушоттама месяца. Этот месяц считается более благоприятным чем Картика. Еще одна очень специальная милость скоро начнется очистка Радха Кунды, Шьяма Кунды и Лалита Кунды. Вся процедура займет около 4-х месяцев. Меня заняли в этом служении также - большая милость. Удачи Вашей миссии. Радхарани Сева Центр. Ишан дас. (Радха Кунда, Индия)

Здравствуйте, уважаемый Яросвет! Книги (и журналы) действительно приходят определенные и к определенным людям. Я долго смотрела на Ваши, прежде чем купить, потом купила, а только дома поняла, почему. Я прочитала «Розу мира» Даниила Андреева в 91-ом году, и с тех пор всю информацию по ней сверяю – бьет или нет. В 1994 году, кроме занятий духовными практиками начала писать стихи, часть их приведу ниже, и станет понятно, почему я купила Вашу книгу. *** Родник прекрасный и густой, Поток молитвы непростой. Где среди сосен и берез Ответ есть на любой вопрос.

И Слово Божие во мне Звучит, как скрипка в тишине. Родник хрустальной чистоты, Где все сбываются мечты…. *** Эпоха Рыб - туманов, грез и слез Уходит вдаль, прощаясь незаметно. О, Водолей, чего ты нам принес – Войну, разруху или мир пресветлый?

Яросвету! Созвучие Вашего журнала и наших публикаций и миропонимания в осознании Ведического Богоцентрического устройства общества ясно прослеживается в нашей, далеко не случайной, встрече! Только совместными усилиями мы сможем возродить истинную Ведическую культуру на основе единения всех славянских народов и в первую очередь народов России и Украины! Спасибо за благоприятное общение и Ваш замечательный журнал «Веды». Добра и удачи. Пусть родные Боги берегут вас! Волхв Богумир (Николаев Б.Д.), философ-ведантист, писатель, автор книги «Ведическое Православие: наш путь к Богу», Украина

Как будем жить мы в Новую эпоху, Что будет сниться нам ночами в ней? Кто будет жить в России синеокой, А кто уйдет навечно в мир теней? Огня Эпоха, мир преображая, Коснется всех обителей земных, И, в новую Вселенную впуская, Детей Земли, лишь света ждет от них… *** На вершине горы, В темно-синем обрядовом сари, Я стояла, сжимая в руках, Рукоятку меча Из древнейшей космической стали, Нашу битву опишут И запомнят в веках…

После того как я прочитал журнал «Веды» № 5, мое понимание причин наркозависимости (особенно у подростков) Ритуальный огонь стало более глубоким. Я реально вижу Поднимался в далекое небо беспомощность нашего современного И сжигал всю былую тоску… общества в деле воспитания в Мы сражались тогда семье, школе, специальных лечебных И огонь даровал нам победу… учреждениях и т. п. Мы изначально Мы готовы, как прежде лишаем себя и наших детей самого главного К роковому броску… – духовного знания. Без нравственности, Когда у Вас выйдет вторая книга, я бы без одухотворения нашей жизни, без хотела ее заказать. Огромное счастье, что науки самоосознания деятельность у нас в стране есть еще нормальные люди. нашей службы теряет всякий смысл. Я Большое Вам спасибо. благодарен Вам за Ваш журнал, ставший С уважением, Вилста для меня окном в другой мир – мир Добра, Преданности, Верности и Любви. Левкин Игорь Николаевич, Майор полиции, Старший уполномоченный службы Наркоконтроля, Краснодарский край.


Возможно, кому-то не понравится, что ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ

Дорогая редакция! С немалым интересом прочитал №5 журнала «Веды» и должен признаться, что определенные тексты захватили ум и тронули сердце. Понравилось оформление материала в целостное полотно, достаточно разносторонне изображающие три темы: астрологические предсказания в отношении судьбы России и будущего России, философия роли российских народов в мировой истории и их миссия, преданное служение Верховному Господу. Гармоничность журнала чувствуется не только в исполнении им информативной, мировоззренческой, и суггестивной функцией литературы, но также в оформлении. Сюда, заметно, вложена любовь, сочетающаяся с изобразительной щедростью и оригинальностью. Некоторые факты и утверждения астрологических предсказаний, изложенные в Вашем издании, могут показаться недостоверными и лишь умело подобранными для доказательства определенной точки зрения. Но не претендуя на стопроцентное попадание явленных пророчеств, редакция об этом говорит, публикуя предание о проклятии богиней Парвати мудреца Бхригу. Вторая причина, перечеркивающая прогнозы предсказателей вмешательство Верховного Господа в земные дела, когда Он запрещает полубогам устраивать намеченные ими катаклизмы. Это в случае, если люди серьезно следуют дхарме, о чем в журнальной подборке рассказывает российский астролог Бхагавата дас. Хотелось бы, чтобы в будущем сохранился Ваш дух, свободный от давления и навязчивости, от которых, к сожалению, не свободны некоторые российские эзотерические и религиозные издания. От них исходит настроение агрессии, навязывание своих идей аудитории, но слово «Вед» на читателя не давит. Читающий журнал непринужденно выбирает импонирующие ему тексты, рисующие картину миссии России и модели ее движения в будущее. Художник и конструктор, создавшие эту картину и подвижную модель, взяли базовым материалом не одни лишь пророчества, призывающие людей к вере в себя, требующие принятия своих сообщений за истину. Также используются выводы и данные исторического и социологического анализа, учитываются национальные сила, таланты и обусловленность народов России, что в целом соответствует современному виденью отечественных и иностранных социологов, историков и философов. Поэтому вектор развития пути страны, начерченный журналом, не создает впечатление утопического, а по настоящему заставляет задуматься. А людей, в ком в некоторой степени развито мессианское сознание, Ваша подборка публикаций, иллюстраций и символов вдохновляет на служение Богу и Отечеству.

журнал дает как религиозный, так и научный взгляд на предмет. Однако для этого есть основания. Сейчас усиливается тенденция сближения науки и религии. Ряд научных постулатов и теорий подтверждает религиозные истины. Ряд религиозных памятников человечества (самый крупный и монументальный из них – Веды) сбалансировано сочетают в себе религию и науку. Еще некоторым может не понравиться (особенно строгим приверженцам определенных школ), что на Вашем журнальном саммите звучат голоса разных традиций астрологии, философии и религии. Это может видеться им как экуменизмом, могущим являться врагом верующего. Однако несколько последних десятилетий на планете происходит активнейшим образом «перекрестное опыление культур», люди разных национальностей, вер много перемещаются по планете, обмениваются культурными ценностями, и теперь многие йоги, верующие, философы не боятся экуменизма – не притягиваясь его плохой стороной, они берут лучшее. Такие люди, встречаясь с представителями не своей школы, не вбивают человеку в голову «свой Абсолют», не указывают ему, что его традиция неправильная, но стараются понять «его Абсолют», обменяться с ним опытом: чему-то у человека научиться и чему-то, очень для них другому, научить его. Такие теплые, одухотворенные встречи рождают и укрепляют понимание того, что Верховный Бог – для всех народов один. Подобным же образом можно подходить к литературе не своей традиции. Традиционно в завершении отзыва делаются пожелания. Первое адресуется прогрессивным эзотерическим, религиозным, философским изданиям, которые пока не достигли уровня журнала «Веды»: пожалуйста, почерпните чтото для себя, сделайте ваши книги и периодику более привлекательными, чем они есть сейчас. Второе пожелание – к Вам, уважаемая редакция. Пожалуйста, не обращайте много внимания на лестные отзывы, не останавливайтесь на достигнутом, варите, по выражению Шрилы Прабхупады, молоко, чтобы Ваш духовный продукт становился вкуснее и вкуснее, продолжайте греть духовным огнем сердца людей. Григорий Гайя, философ, поэт, брахман.

Своевременный журнал! Особенно приятно, что он о Боге! Мы, как и вы молимся за взаимопонимание и сотрудничество всех конфессий на основе единых знаний, говорящих о любви к Богу, равно и ко всем братьям и сестрам. Сестра Люсия, Католическая монахиня.

Веды – значит знания! Вера без знаний – фанатизм, а вера без дел – мертва! И Бхагавад-Гита и Библия говорят об одном и том же! Потому, что на языке мудрости знание есть понимание, а понимание – поступок! Ваш журнал, его тематика – не в бровь, а в глаз! Поступать согласно священным писаниям – вот настоящая религия! А главное «дело», как подтверждается в статье «Россия спасет мир», это воспевание Святых Имен Бога! Ваш журнал побуждает каждого встать на Путь прославления Бога, славить Бога - главная обязанность человека в нашу эпоху, это Юга Дхарма – религиозный принцип этого века! Издавайте больше, чтобы каждый из нас смог крепко держать «Веды» в своих руках! Ведические проповедники: Сергей Мироненко – музыкант, Альберт Мирваизов – майор запаса, Назия Румянцева - филолог

В этот век Кали - наилучший и самый доступный метод достичь духовного совершенства это проповедь трансцендентного знания. Кришна Сам об этом говорит в Бхагават Гите: «Тот, кто проповедует славу мою, тот наиболее дорог мне». Поэтому долг каждого, кто столкнулся со знанием Вед – поделиться этим знанием с другими. Это укрепит и собственную веру и даст возможность совершенствоваться другим душам. Милость Шри Чайтаньи и всех ачарьев затопит рекой благословений сострадательного вайшнава. Этим мне и понравился этот замечательный журнал. Он очень сильно вдохновил меня на проповедь. Люди нуждаются в таком перечне достоверной информации. Благодаря усилиям тех, кто работает над ним, будут привлекаться разумные и духовно изголодавшиеся искренние люди. Я от всего сердца благодарю таких проповедников. Они истинные воины в армии Шрилы Прабхупады, который вдохновлял всех преданных писать книги о сознании Кришны. Поэтому, живя в святом месте, они думают о тех, кто еще не знает ничего о Вриндаване, о Харинаме, о Радхе-Шьяме. Шримати Радхика, без сомнения, даст тень своих лотосных стоп таким преданным. Тамра Пакша д.д. г.Иваново


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ýäãàð Êåéñè:

ó Ðîññèè îñîáàÿ ìèññèÿ О нем в России долго умалчивали по причине того, что величайший пророк минувшего столетия Эдгар Кейси (1877 1945) с точностью до минуты предсказал распад Советского Союза, ликвидацию КПСС, как лидирующей партии в стране Советов и все последствия, связанные с этими переменами как в самой России, так и во всем мировом сообществе. Что у России особая миссия, Кейси говорил не раз, в частности в книге “Воспоминания” пророк утверждает буквально следующее: “Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Из России в мир придет надежда - не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России и даст миру надежду.” Когда пророка спрашивали, почему ему достался столь непостижимый дар, он всегда отвечал словами Будды: “Никогда не спрашивайте - почему”. Это всегда усиливало и подогревало любопытствующих, которые выдвинули множество гипотез, сведенных к одной, обобщенной: способность Кейси предвидеть, предсказывать, читать мысли и делать многое другое, противоречащее всяким известным законам природы и здравого смысла - следствие травмы головы, полученной в детстве во время игры в бейсбол. Это якобы нарушило некоторые структуры мозга, безмерно расширив его мыслительные способности. Но так ли все просто? В свое время советской разведке стали известны иные обстоятельства появления необычного “дара” Кейси, подтвержденные впоследствии опубликованными писателем Артуром Халлом записями дневников пророка. В книге Халла “И вот приходит шум мыслей”, автор цитирует датируемые тридцатыми годами ХХ века дневники провидца, и ставит всех перед неоспоримым фактом. Оказывается Кейси стал ясновидящим, вскоре после того, как на Кентукки “обрушились громкие, доводящие некоторых граждан до ужасающих нестерпимых головных болей и даже самоубийств, звуки абсолютно загадочной природы”.

Тогда и произошло невероятное событие, перевернувшее всю жизнь Кейси и устоявшиеся представления об устройстве мироздания, космоса, места человека в нем, об существовании Бога и души, как неотъемлемой частицы разумного Общего Целого. Эдгар Кейси, в предверии нового 1902 года, попал на борт огромного сверкающего космического корабля-диска, где его приветствовали шесть точных живых копий Кейси. Вначале эти “двойники” будущего пророка продемонстрировали из космоса нашу прекрасную мирную Землю в разных ракурсах, а затем эта удивительная и сказочная Машина Времени, которой оказался космический корабль, “унесла” или правильнее будет - переместила пассажиров во вторую половину ХХI века, где перед взором Эдгара с высоты птичьего полета предстала ужасающая картина совсем иной Земли. Кэйси увидел сплошные руины городов, потрясшие его воображение: остатки Японии, Северной Европы, ЛосАнджелеса, Сан-Франциско, Лондона. Словно бриллиант, сверкала и переливалась огнями городов Россия, избежавшая катастрофы, вызванной глобальным военным конфликтом, настолько сокрушительным, что привел в опасное движение тиктонические плиты. Все это предшествовало уникальным способностям Эдгара Кейси мысленно или астрально путешествовать во времени, которыми он был наделен высшими существами Мирозданья, и ставшими для него обычным занятием. Пророку не раз в дальнейшем доводилось пользоваться “персональной” Машиной Времени и переноситься в астральном теле в различные точки пространственновременных событий, как в прошлое - так и в будущее, где ему приходилось решать сложнейшие задачи, требующие личного присутствия на местах. Архив клиники в Виргинии-Бич, в стенах которой Кэйси пророчествовал и исцелял, содержит 14 тысяч листов с его предсказаниями. Последнее относится к 1 января 1945 года. Пророк, страдающий от легочного заболевания, не являющегося туберкулезом или злокачественным образованием, но неотвратимо истощающего организм, сказал, что покинет этот мир 5 января, что и случилось. Годом позже в стену холла клиники вмонтировали стеклянную панель, на которой выгравировали фрагменты “Сценария будущего по Кейси, составленного в 1928 году.”

5 Пророк Эдгар Кейси:

Миссия славянских народов: восстановить новые человеческие взаимоотношения на основе любви, доверии и мудрости.

В частности он безошибочно назвал год начала Второй мировой войны, число ее жертв, год, месяц, число основания государства Израиль, обретение Индией независимости, время и место убийства президента США Джона Кеннеди. Но, пожалуй, более всего впечатляет то, что задолго до того, как были найдены древние свитки Кумранских пещер Палестины, он подробно изложил их содержание, идеинтичное переводам, выполненными современными учеными. Говорил он и о том, что ближе к концу ХХI века климат земли в корне изменится на Дальнем Востоке и в Сибири будут расти бананы и манго, просторы Южной Африки покроет сплошной лёд, а властелином мира станет страна желтокожих - Китай, колонизирующая вместе с американцами и русскими Луну, затем Марс. Завершится этот процесс в 3000 году не без помощи цивилизаций других галлактик. Люди будут жить 800 и более лет, кто пожелает вечно, при условии, что войдет в Каолицию странников во Времени. Эмблему Каолиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, в котором двое - мужчина и женщина. Уж не на такой ли Машине Времени путешествовал сам пророк? Не продолжется ли его путешествие и поныне? В Америке поговаривают, и эти данные подтверждены разведками разных стран, что могила Кейси пуста, потому что, “умирая,” он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. Есть о чем задуматься обывателям, отождествляющим себя с этим бренным телом: мешком костей, жидкости и зловоний, обтянутым кожей, который они так счетно пытаются удовлетворить с незапамятных времен, и наконец, спросить себя: Кто мы? Откуда пришли и куда “пойдем”, оставив свое тело, которым мы не являемся. Воистину - на все воля Господа, и пути Его неисповедимы!


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

6

Çàäîðíûå ñîâåòû î êíèãàõ: Я не знаю, правда ли, что Александр Драгункин был учителем Владимира Путина по английскому языку. Не знаю, насколько хорошо Путин выучил английский язык. Но книжку Александра Драгункина «5 сенсаций» мне было очень интересно читать. За неделю до того, как эта книжка попалась мне на глаза в магазине, я фантазировал о том, как в древнегреческий язык могли занырнуть славянские «корнесловы». И как мог повлиять древнерусский язык на латынь. Мне хотелось сравнить корни санскрита, древнерусского языка, пелазгийского, латыни и где-нибудь узнать, существует ли что-то наподобие этрусского словаря. Ответы на все эти вопросы я нашел у Драгункина. Ровно через пять дней, после того, как мне захотелось это выяснить, но я не знал, как мне это сделать. Драгункин, на мой взгляд, провел огромнейшую работу! Он проанализировал, как изменялся древнерусский язык при «отпочковывании» от него других племен и народов. Скажи мне подобное кто-то десять лет назад, я бы назвал его сумасшедшим. Но сегодня, когда Эра Водолея открывает глаза и уши славянским народам и, в первую очередь тем, которые не «зашорены» еще западным видением истории, я радуюсь каждой книжке, которая подтверждает то, до чего я дошел собственным умом, путешествуя, читая и разговаривая с теми, кого писатель Сергей Алексеев называет романтическими словами «гои» и «валькирии». Единственно, пожалуй, с чем я не согласен в книге Драгункина «5 сенсаций», что он называет родителем всех языков Европы и американского - старорусский язык. Я бы предложил осторожнее называть этот язык - ПРАязыком. А русский – прямой его наследник, в отличие от западных, которые превратились в его обрубки. Сегодня многие народы будут присваивать себе языковое наследие Ариев. Я не вижу в этом ничего страшного. И не думаю, что надо спорить. Все равно нигде не осталось такого объема арийских мудростей и ведических знаний, как в русском языке и в русских народных пословицах. Практически все мудрости славяно-арийских Вед сегодня сформулированы в своде русских народных пословиц. И еще советую почитать книги современного ученого А.И.Асова. Он досконально разобрался в тех старославянских и древнерусских книгах, которые считаются западными людьми подделками. Он, как настоящий детектив, проследил когда и благодаря кому были эти книги потеряны или специально уничтожены, дабы у славян не осталось своей истории. Он даже расшифровал древнеславянскую руницу. То есть, разобрался в тех значках, или, грамотнее будет сказать, той первой письменности на Земле, на которой можно прочитать все древние записи, вплоть до загадочного «Фестского диска». На этот раз мои советы были даны, к сожалению, для узкой части читателей. Только для тех, кто интересуется темой языка, истории. Однако, если эти мои советы заинтригуют кого-то со стороны, советую начать «въезжать в тему» с романов Сергея Алексеева, прежде всего, с таких, как «Вымысел и правда» и «Стоящий у солнца». Уверяю, после этих романов многих из вас «понесет» по этой теме, как по течению горной реки!

ÇÍÀÒÜ

Ìèõàèë Çàäîðíîâ:

Ëþáîâü = Ëþáîâü + Áîã

Михаил Задорнов покинул эстраду и не дает интервью. Писатель-сатирик недавно вернулся с берегов алтайской речушки Уй и с головой ушел не в столичную суету, а вновь прильнул к лону природы. Объяснение, которое он дал, как всегда, оказалось оригинальным. - Михаил Николаевич, кто или что заставило вас бросить концертную деятельность? - Я не был на Алтае, и вот решил туда отправиться... Это место для меня святое, оттуда весь род русский пошел. Не народ - именно род. Сейчас вместе с писателем Сергеем Алексеевым мы готовим к выходу совершенно новый этимологический словарь. Он новый, как по содержанию, так и потому, что написан не профессиональными лингвистами, а писателями. - Простите, кто ваш соавтор? - Еще в середине 80-х мой отец-писатель, читал рукописи молодых авторов, чтобы рекомендовать их в Союз писателей СССР, и однажды сказал мне: «Появился удивительно одаренный писатель Сергей Алексеев. Не знаю кто он, откуда, но это явление!» В то время я не обратил внимания на его слова. У меня уже эстрадная ставка 11 рублей 50 копеек, меня показывают по телевизору – почти звезда! Я с самим Петросяном знаком! Прошло 20 лет, и я вспомнил слова отца, прочитав серию романов Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии». - Вас прельщают лавры ученого мужа? Надоело быть сатириком? Зачем нужен новый этимологический словарь? - Была такая страна Гиперборея. Там родился язык природы. И русский язык хранит язык природы, то, что создано из звуков природы. Откуда взялась буква «Л»? Мужчина и женщина соединены на верхнем уровне. И отсюда слово «любовь». На всех языках только Любовь, но порусски еще означает и «Любовь» и «Бог». В английском сокращенном варианте слова «лав» - упущен Бог! Английское love – это русская Любовь, но без Бога!

Я преподношу вам это все как сатирик, в утрированном виде, но вся русская азбука – это руна «Ж» - Жизнь! Это Инь – женское начало и Янь – мужское начало в соединении. Верх – это мужской половой орган, а нижний – женский, которые соединены в руне «Ж». В русском языке и русских словах осталась задушевная истина. Что такое слово «боль»? Божья любовь. Человеку, которого Бог любит, он посылает боль. А если человек, принявший таблетку, не чувствует этой боли, то у него развивается болезнь и он попадает в больницу. У вашего начинания были предшественники? - Я много путешествую, разговариваю с интересными людьми, читаю, например, замечательные книги Сергея Алексеева, в которых можно услышать родную речь. Если знать смысл русских слов, то вы сможете построить свою жизнь счастливее, независимо от государства. Если понимать русские народные пословицы, то вы сможете жить по Божьему закону даже не ходя в церковь. Ведь в церкви вас, по большому счету, за паству считают. Но свободомыслящий человек может сам молиться - В чем отличие русского языка от иностранных? - Ни в одном языке мира нет разницы между словами «ум» и «разум». Вы переведите на любой другой язык, кто какой знает. Нет отличия! «Ра» - это «свет», разум – это светлый ум. Объясняю: разум – это сердце, а ум – это мозг. Когда журналисты говорят мне, что они пишут о поп-звездах, потому что хотят жрать, то ими руководит желудок. А когда человеком руководит сердце, он становится просветленным. Сочетание ума и разума есть гармония. Ум – это машина, память, а РАзум – это водитель машины. Восток разумен, но у него нет машины, на Западе есть машина, но у него нет водителя. Поэтому Европа и живет от аварии к аварии. Есть в русском языке разница между удовольствием и радостью. Чем больше вы даете, гласит ведическая мудрость, тем больше вы получаете радости. Мне по мэйлу одна женщина прислала письмо, в котором пожаловалась, что она уже более месяца пребывает в депрессии. Что мне делать? Я ей ответил: сделайте что-нибудь полезное, только не своим родственникам и не детям. Иначе это будет эгоизм высшей степени. Через неделю она отвечает. Вы не представляете, я уже несколько дней подкармливаю беспризорника, который живет у нас в парадном, и мне хорошо. Я в отличном настроении. Тот, кто гоняется за удовольствиями, не может жить радостно. Радость – это когда ты кому-то полезен. Удовольствие кратковременно. В моей новой книге «Эра Водолея», которая выйдет к осени, есть подробнее на эту тему. Игорь Буккер


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Àëåêñàíäð Äðàãóíêèí:

Ðîññèÿ - ïóòü â áóäóùåå! Если в английском языке видна работа над ним Господа как генетикаселекционера, то русский язык является плодом любимой работы Господа как Создателя-Созидателя! А. Драгункин. Тем, кто самоидентифицирует себя как Русские и считает русский язык родным, я предлагаю новую Национальную Идею, свободную от недостатков других идеологий, способствующую возрождению нации, и дающую русскому народу возможность тут же снова ощутить себя на пике гордости и самосознания! Эта Национальная Идея формулируется следующим образом: Россия – мать всего! Россия – источник всего! Россия – путь в будущее! Поэтому - я горжусь тем, что я — Русский! Поэтому мы все должны беречь и воспевать Россию за её истинную роль в истории человечества! Лозунг: У русских - собственная гордость!!! Давайте начнем восстанавливать лидерство России в мире! Давайте начнём восстанавливать приоритеты, давайте начнём восстанавливать аристократию носителей национального духа, аристократию носителей национальной идеи, аристократию работников, учёных, священников, творцов, созидателей и воинов, Если Вы думаете как я, то мы должны объединять наши усилия, и стараться привлекать внимание организаций и государства с тем, чтобы полностью выработать концепцию движения, имеющего целью конкретные действия по восстановлению исторической истины и по поднятию исторического престижа России во всём мире! Ведь у нас есть база, фундамент, на котором совместными усилиями мы можем восстановить разрушенное и построить свою новую реальность. История - это наука и язык (или наука о нём, то есть языкознание) может и должен быть использован как самостоятельный инструмент познания истины (в том числе и исторической). И если посмотреть на «языковую карту мира», то уже после краткого с ней ознакомления становится абсолютно ясно, что в очень многих языках существуют разрозненные следы некой «общей базы», которая - возможно -когда-то и на самом деле была «общим языком»,и что на обозримом горизонте ЕСТЪ один язык, в котором все эти «следы» не являются «разрозненными следами», а являются органической составной частью единого целого - то есть представлены в нём в наиболее полном виде - и не в виде хаотическом и разрозненном, а как часть одной системы, образующей, повторяю, единое целое !!!

В свою очередь данная информация даёт все основания полагать, что этот язык и есть тот праязык (или его наследник), из которого или образовались, или черпали, или от которого отошли (все) «новообразования», но чтобы такое могло произойти, он во всяком случае должен был существовать раньше, чем другие ... И этот язык - русский !!! В последнее время появились идеи о том, что язык - это не прогресс, а регресс, так как язык появился только потому, что люди просто утратили умение передавать информацию без слов ... И не заложен ли именно в русском языке явный намёк на это??? Вспомните красивое, но загадочное высказывание, которое приобретает такой смысл: «Мысль изречённая есть ложь» Всё правильно: сама по себе «мысль» ложью быть не может, поскольку мысль как электромагнитную (?) волну, возможно, передававшуюся ранее от человека к человеку в рамках телепатии - исказить технически невозможно ... Её - то есть мысль - можно исказить только тогда, когда она облекается в звуки, то есть в слова ... Соответственно вышесказанному я считаю, что именно древнерусский язык наиболее (из всех индоевропейских языков) близок к общему праязыку, а - возможно - в своем начале и был тем самым праязыком который либо сам возник (как прапраязык) из звукоподражательных прапракорней {первичных корней), либо сохранился как прямое продолжение некоего прапраязыка (данного нам «кем-то» ?!) и передавался далее изустно! (Может быть и после одноразового всемирного катаклизма(?), разделившего единый праматерик на материки, существующие сегодня), либо является результатом сочетания этих двух возможностей ... По моему сугубо личному мнению теория, предполагающая, что раньше жил один пранарод - говоривший на одном праязыке, является очень весомой, так как теория эта без каких бы то ни было подтасовок укладывается в любые прокрустова ложа и помогает понять многое из того, что без неё остаётся загадкой ... НЕМНОГО об ЭТРУСКОМ ЯЗЫКЕ. Даже того сравнительно немногого, что известно об этруском языке (на нём говорили в Италии ещё до Рима), уже достаточно, чтобы сделать очень определённые выводы по поводу его происхождения. Обратите внимание - я даже не спекулирую на внешнем сходстве названий двух наших народов, используя в слове «этруСкий» ТОЛЬКО одно «-с-» - мне достаточно и того, что сами этруСки называли себя «рас-ена» (= «рус-аны»).

7 Выдержки из новой книги известного лингвиста и филолога Александра Драгункина

“5 Сенсаций”

В любом случае я хотел бы предупредить свою читательскую аудиторию и о том, что многих из Вас эта книга может очень сильно поразить и задеть, так как интереснейшая информация, заложенная в ней и предложенная Вашему вниманию, является не только действительно СЕНСАЦИОННОЙ, новой и неожиданной, но и достаточно шоковой1. Однако я прошу Вас посмотреть на всё, предлагаемое мною, открытыми глазами, вместе со мною отследить причинно-следственные связи (то есть логику размышлений и «цепочки преемственности»), и отнестись ко всей этой информации достаточно серьёзно и достаточно вдумчиво, поскольку выводы, которые Вы САМИ сможете сделать на базе действительно очевидных примеров, и которые САМИ напрашиваются, могут (и должны!) повлечь за собою кардинальное изменение кое-каких из Ваших взглядов ... Какое бы мнение у Вас ни сложилось после прочтения первой части, но здесь нет ни грамма квасного патриотизма и ни единого намёка именно на превосходство или на исключитечьность какой-либо определённой расы или религии (Бог ведь всё равно один!) - у этой книги совсем другие цели и задачи (в том числе и научные!). Я - не враг нашим учёным, и я не собираюсь никого и ничего ниспровергать - все бредни рухнут и так!, но я - друг науке и истине. Было, видимо, время, когда почти весь (централизованный) мир был одной большой «Русью/Россией (?)», когда практически все говорили на пра-языке, который был языком праславянским!’древнерусским - и хотя сегодняшнюю роль России и Русских в мире нельзя сравнивать с той ролью, какой она была тысячи и сотни лет назад, но мы в любом случае должны знать и пропагандировать правду о нашей подлинной (пусть и древней!) культуре. «Золотой век» настанет и в России. И в ожидании этого мы должны, обязаны всеми реальными путями восстанавливать имидж России как мировой державы, внушать нашим гражданам - а особенно нашим детям -гордость за принадлежность к ней, и ориентировать их на борьбу не только за материальные ценности! Так что, воспрянь, Русский человек! Не кичись тем, что было, но и не забывай об этом, потому что история циклична, а Русская история и Русский народ заслуживают того, чтобы хотя бы восстановить историческую справедливость!


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

8 Боянов Гимн - уникальный документ докириллического письма - славянских рун (черт и рез) подтверждает Древнюю историю Ведической Руси. Боянов гимн - это один из памятников славянских рун (черт и рез) Древней Руси. Назван в честь упоминаемого в нем Бояна и впервые опубликован в переводе Г.Р. Державина в книге “Чтения в Беседе любителей русского слова” (СПб., 1812, кн. 6, с. 5). Боянов Гимн близок предсказаниям новгородских жрецов-волхвов, например, так называемому “Оракулу новгородскому”. Он происходил из огромного собрания А.И. Сулакадзева. Киевский историк Микола Макаренко в Эрмитаже в 1916 г. копировал рунические рукописи из собрания А.И. Сулакадзева. Но в 1919 г. библиотека и архив царской семьи были конфискованы ЧК и вывезены из Петербурга в Москву, где их следы затерялись. В конце XIX века архив Державина поступил в Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, благодаря чему копия “Боянова гимна” сохранилась до наших дней. Ее обнаружил в 1994 году Владимир Горячев в бумагах архива Державина. Впервые документ (61 строка) опубликован в журнале “Наука и религия” (1995, № 4). До сих пор Баянов Гимн вызывает споры, в условиях информационного замалчивания. Изучение новообретенного текста показало, что сохраненные благодаря интересу Державина рунические строки являются не фальшивым, как считалось многие годы, а уникальным документом докириллического письма. Это усиливает внимание к античным и раннесредневековым памятникам письменности на землях России. Стилистика гимна напоминает “Слово о полку Игореве”. Боянов Гимн заслуживает внимания как руническое осмысление отечественной истории. В его тексте есть упоминания эпических Словена и Сварога, реальных царей антов Буса и всей Скифии Германариха (4 в. н.э.).

ÇÍÀÒÜ

Áîÿíîâ Ãèìí БОЯНОВ ГИМН

Перевод с древлесловенского А. И. Асова.

Старому Словену и Молодому, умершему и живому, И Златогору - волхву Сварога.

Пьющие мёд в гостинных палатах роды князя Словена Старого, те, что изгнали лютую мглу от Непры - реки, слушайте песнь Бояна! Будем сынами своих отцов! Нас роды гибнущие позвали мы снарядили коней и помчали, строясь у княжьих рук. Видит очами истину Боян! Ты наших воев возглавил, князь! Полки на незванных готов! Кто при тебе ехал слугой? Боян - младой стремянной. Ты, князь, промолвил радимичам: - Го-о-ойа! кимрам, дреговичам и земегалам, чтоб звали сынов на рать. Гимны Боян запел и потекли сотни воев! Волхи пришли и голядь, корень от Руса их происходит. Так же как руки плечам нужны князю нужны те мужи. Князь наш Словен очами сияет летом так Солнышко припекает! Вкруг его кмети - витязи ярые белы месяцы Белояровы! Если Боян видит князя Словена сердце трепещет как дерева лист, застит тучею очи!

О земеголы, к вам воспою! Вы даром кормили, поили меня и грянул глас руса, кого наставлял сам князь Старый Бус - Бояна отец. О Бусе - отце молодого волхва, о том, как он бился, врагов поражая, пел волхв Златогор. Златогоровы гимны воистину вы хороши! Он пел, как Чегирь-звезда летела в огне драконом, сияя светом зелёным. И сорок волхвов-чародеев, в стожары глядя, прозрели, что меч Яра Буса до Кияра славен! И как Златогор отца воспевал старой былины слогом, так и я, Боян, ныне пою и славлю - кого люблю. Рёк Германарех: - Й-о-хо! Великие воды узрят мои вои, Богов киммерийцев и волхов! Мы кимров и волхов изгоним! Но не варяги - ясуни и вождь наш концами мечей изгнал чужеземцев-гостей! О Старый Словен, воздай по заслугам дай долю тому кто смел! О Боян, войди снова в силу! Пропел песнь кому - благое тому! Зрим! Велеса нам не избегнуть! И славы Словена не умалить. И меч то Бояна - ясный язык. И в память волхва Златогора мы пьём! То Арию память и Скифу то гимн! Злата шеломы на тризне сыпь!

Íàñ ðîäû ãèáíóùèå ïîçâàëè - ìû ñíàðÿäèëè êîíåé è ïîì÷àëè. Âèäèò î÷àìè èñòèíó Áîÿí!

Ëåãåíäàðíûé

Áîÿí


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ïîâåñòü Âðåìåííûõ Ëåò Се повести временныхъ летъ черноризьца феодосиева манастыря печерьскаго. отъкуду есть пошьла руськая и къто въ неи почалъ пьрвее къняжитию и отъкуду руськая земля стала есть. Се начьнемъ повесть сию. Тако же и ти же словене пришедше и седоша по дънепру и нарекоша ся поляне. а друзии деревляне. зане седоша въ лесехъ. а друзии седоша межи припетью и двиною и нарекоша ся дрьгъвичи. инии седоша на двине и нарекоша ся полочане. речькы ради яже течеть въ двину. именьмь полота. отъ сея прозъваша ся полочане. словене же сьдоша около озера илмеря. и прозъваша ся своимь именемь. и съделаша градъ и нарекоша и новъгородъ. а друзии седоша на десне. и по семи. и по суле. и нарекоша ся север. и тако разиде ся словеньскъ языкъ. темь же и прозъва ся словеньская грамота. Въ лето 6370. изъгнаша варягы за море. и не даша имъ дани. и почаша сами в собе аладети. и не бе въ нихъ правьды. ивъста родъ на родъ. и быша усобице въ нихъ. и воевати сами на ся почаша. и реша сами в себе поищемъ собе князя иже бы владелъ нами и рядилъ по ряду и по праву. и идоша за море къ варягомъ къ руси. сице бо зъвахуть тьи варязи русь яко се друзии зоветь ся свее. друзии же урмани. англяне. инии и гъте. тако и си. реша русь. чюдь. словене. и кривичи. и вся. земля наша велика и обильна. а наряда въ неи нетъ. да поидете къняжитъ и владети нами. и избраша ся 3 братия съ роды своими и пояша по собе вьсю русь. и придоша къ словеномъ. первое и сърубиша городъ ладогу и седе стареишии в ладозе рюрикъ. а другыи синеусъ на белеозере. а третии трувор въ изборьсце. и от техъ варягъ прозва ся руськая земля.

«И смешал Бог народы, и разделил на семьдесят и два народа, и рассеял по всей земле. От этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще славяне: белые хорваты, сербы и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и назвались северянами. И так разошелся славянский народ. «Поляне жили в те времена отдельно и управлялись своими родами и каждый управлялся самостоятельно. И было три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. И построили городок во имя старшего брата и назвали его Киев. И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей — свое, а у славян в Новгороде — свое. Все эти племена имели свои обычаи, законы своих отцов, и предания, и каждые — свой нрав. В год 6370 (862) изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. На фото справа: Оригинал Радзвиловской летописи 15 века. Повесть Временных Лет - 971г. 1. Византийский Император с вельможами. Греческие послы подносят меч в дар Святославу. 2. Принесение греками даров Святославу.

Ñëîâÿíå âåäóò íà÷àëî îò ñëàâû áîåâûõ ïîáåä íà ïîëÿõ ñðàæåíèé

9 На этой полосе публикуются фрагменты из «Повести временных лет» древнейшей дошедшей до нас русской летописи. «Повесть временных лет» — древнейшая дошедшая до нас русская летопись. Одним из первых известных ныне летописных сводов Древней Руси стал Киевский летописный свод 996-997 годов. Позднее, в 1037-1039 годах, он перерабатывался и вошел в состав древнейшего Киевского свода, который велся при храме святой Софии по повелению князя Ярослава Мудрого. Этот свод впоследствии также многократно перерабатывался и переписывался иноками Киево-Печерского монастыря, пока не принял окончательный вид и стал называться “Повестью временных лет”. Эта дошедшая до нас летопись излагает события русской истории до 10-х годов XII века. Ее первая редакция была составлена около 1113 года Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, по заказу князя Святополка II Изяславича. Ее вторая редакция относится к 1116 году и была составлена Сильвестром, игуменом Киевского Выдубицкого монастыря, для князя Владимира Мономаха. «Повесть временных лет» рассказывает о средних веках истории Руси, о существовании Древнерусского государства, деятельности киевских князей IX — начала XI веков. «Повесть...» — уникальный памятник, запечатлевший русскую историю; выраженные в ней идеи, художественные достоинства высоко ценились летописцами последующих поколений. Большинство из них в начале своих летописных сводов помещали полный текст «Повести временных лет». И хотя собственноручный текст Нестора давно исчез в глубине веков, созданная им «Повесть...» дошла до нас в составе многих сохранившихся летописей XIV — XVI вв. Автор «Повести...» рассматривает историю Руси на широком фоне мировой истории и географии. Он приводит сведения об известных ему народах, определяет среди них место славянских народов. Особенно подробно Нестор останавливается на расселении восточнославянских племен на Восточно-Европейской равнине. Эти сведения в полной мере подтверждаются современными археологическими данными.


10

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

В популярном форуме «Ответы mail.ru» на вопросы ищущих людей отвечает лауреат премии “Меценат России”, профессор, академик Валерий Николаевич Дружинин.

ÇÍÀÒÜ

Âîïðîñû? - Îòâåòû!

Íàéäèòå Öåíòð âñåãî Евгений

Карасев: Кто такие хранители? Валерий Николаевич Дружинин: Если Вы имеете в виду Ангеловхранителей или вообще управляющих нашей материальной вселенной, то их, согласно Ведам, 33 миллиона. И каждый “хранитель” отвечает за определенный “участок”. Одна из главных задач этих “хранителей” именно охранять более высокие планы бытия от НЕЗАКОННОГО проникновения живых существ с нашего уровня, которые хотят попасть в более высокие сферы. Все надо делать на “законном” основании, ведя молитвенную жизнь и соблюдая Законы Бога!

В популярном открытом форуме Интернета «Ответы mail.ru» в рубрике “Философия, Непознанное” на вопросы ищущих людей отвечает руководитель Благотворительной организации “Пища для Жизни”, лауреат премии “Меценат России”, профессор, академик Академии проблем Безопасности, Обороны и Правопорядка - Валерий Николаевич ДРУЖИНИН. Ответы, полностью или частично помещенные ниже, выбраны из других многочисленных ответов самими авторами вопросов и участниками рубрики, и номинированы как «лучшие» в ходе голосования по Интернету. Дмитрий:

Как вы считаете: есть ли высший разум? Может это как-то подругому назвать - единое энерго-информационное поле, объединяющее все живые существа на планете, так как? Валерий Николаевич Дружинин: Правильно, дорогой Дмитрий, немного подругому. Сам по себе Разум не существует! Если есть свет, то существует его источник: костер, лампочка или солнце! Если есть ток в проводах, то причиной его является батарея или генератор. Причиной Высшего Разума или какого-то “поля” является Верховная Личность Бога!

Наталья Светлова: У вас есть ангелхранитель? Валерий Николаевич Дружинин: Он есть у каждого, и пребывает в нашем сердце в виде локализованного аспекта Абсолютной Истины! Его еще называют голосом Совести в нас! Надо только научится очищать свое сердце, и Вы сможете общаться с Ним! Если сердце чисто и радостно, то ОНО узрит Бога! Помните: “Только чистые сердцем Бога узрят! Часто наши предки также помогают нам в тонких телах из-за сострадания к своим очередным «родственникам», еще привязанным к этому бренному миру. Это происходит как во сне, так и иногда «наяву». Их помощь заключается в «предупреждении» нас о каких-то проблемах в будущем. Есть еще и другие наши покровители, но об этом – в личной переписке. Александр: Скажите кто мы? И есть ли жизнь на другой планете? Валерий Николаевич Дружинин: Мы - есть духовные Души, а отнюдь не тело! И попали сюда в материальный мир - как в тюрьму усиленного режима: “Душа, заключенная в тело!” Мы просто заключенные! Мы злоупотребили нашей маленькой независимостью и забыли про Бога, а может, и просто позавидовали Ему! Но у нас есть шанс! Мы можем освободиться от этой материальной Иллюзии и вернуться обратно Домой, обратно к Богу! А Господь живет как раз со своими близкими спутниками на другой планете, которая называется Голока Вриндавана! Он иногда нисходит сюда, на Землю, чтобы дать нам знания о нашей Духовной природе, восстановить религиозные принципы, позволяющие нам вернуться Домой к Богу.

А также защитить своих преданных и уничтожить демонические формы жизни, напрочь нарушающие Законы Бога и предающиеся невежеству, пьянству и разврату! Господь также посылает сюда своих близких преданных, чтобы Они напомнили нам - заблудшим и греховным людям о Цели Человеческой Жизни и Путях возвращения Домой! Чтобы все это осознать соотвующим образом, надо обязательно принять Духовного Учителя! Виктор Петрович: Хорошо, отодвинем Бога со всеми его ангелами познания на задний план. У меня к вам наидуховнейший вопрос! Может ли быть пустота информацией? Валерий Николаевич Дружинин: Во-первых, кто мы такие, чтобы “отодвигать” Бога и управляющих этого материального мира? Какая-то Моська хочет “наступить” на Слона? Информацией, а также ее носителем может быть буквально ВСЕ! Более того - пустоты, как таковой нет, а вот иллюзия пустоты очень удобна для “пустоголовых”, пытающихся пренебречь Верховной Личностью Бога! Это подобно тому самому сумасшедшему гоголевскому Носу, который одел фрак и цилиндр и пошел “гулять” сам по себе, забыв о том, что без Общего Целого и без выполнения определенных функций в Нем, он - пустое место! В этом может разобраться тот, кто начинает вопрошать о Боге, о Любви, о Жизни! Алексей (Орион): Вы согласны с тем, что если половины равны, то равны и целы части? А слова ПОЛУЖИВОЙ и ПОЛУМЕРТВЫЙ описывают одно и то же состояние? И из этого следует, что живой и мертвый - это одно и то же? Валерий Николаевич Дружинин: Нет, дорогой Орион! Так называемое живое тело отличается от мертвого лишь одним: в мертвом теле уже НАС нет, там нет ЖИВОГО СУЩЕСТВА!!! Поэтому правильное толкование этой проблемы можно озвучить так: “ Не у нас есть Душа, а мы и есть это самое Духовное существо, называемое Душой! Татьяна: Что или “Кто” решает нашу жизнь???? Валерий Николаевич Дружинин: С одной стороны - это судьба! “Знал бы, где упасть - соломку постелил!” Но у нас есть всегда выбор!


Этим мы и отличаемся от животных, что ÂÅÄÀÒÜ Он Верховный, Он повсюду и Есть специальная молитвенная практика, - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ можем всегда выбрать из большего зла одновременно вне всего! Он - Отец восстанавливающая нашу утраченную связь наименьшее. Поэтому с одной стороны каждого, и лучший друг всех живых с Богом, исполняя которую Вы ощутите мы все ходим “под Богом”, но без Него - существ! Он начало и конец всего сущего! радость и Счастье общения с Абсолютной и тогда правит Судьба! С другой стороны, Надо понять, что с семенем отца живое Истиной! Это позволит Вам, оставив свое как только мы с Ним - все страдания уходят, существо – душа входит в лоно матери, а тело, вернуться обратно Домой, обратно есть только Счастье, Блаженство и Чистота мать дает ему тело. “Надев” это тело, мы к Богу, в Его вечную обитель, полную в полной форме! Выбрать духовную жизнь выходим после 9 месяцев в материальный Радости, Вечности и Блаженства и того, – вот наша наипервейшая задача! мир, и до смерти носим его на себе, как что Вы ищете - Счастья! Ибо, восстановив одежду. В момент смерти мы сбрасываем утраченные взаимоотношения с Господом, Кристина: Вам иногда хочется это тело и идем дальше. мы будем по-настоящему счастливы! умереть??? “Как человек надевает новые одежды, Существует Средоточие всего, знать Валерий Николаевич Дружинин: сбросив старые, так и Душа принимает Его - значит достичь всего. К этому Умереть - это значит оставить или новое тело, оставив старое и бесполезное. сводятся все наставления Вед: стремитесь покинуть тело! Для нас - Духовных И подобно тому, как Душа переселяется найти Центр! Ищите Его! Вначале такое Душ, не существует ни рождения, ни из детского тела в юношеское и из него утверждение может показаться кому-то смерти! Мы вечные, изначальные, всегда в старческое, так и в момент смерти Она нелепым: “Знаешь что-то одно - и знаешь существующие! Мы не погибаем, когда переходит в другое тело.” все, достиг чего-то - достиг всего? Да! умирает тело! В Ведах говориться: “Как Каждого ждет такой момент, когда мы Именно! ДОСТИГ СЧАСТЬЯ! человек снимает старые одежды и надевает будем лежать на смертном одре: богатого, Именно поэтому в Священных писаниях новые, так и мы получаем новое тело, бедного, больного, здорового, известного приводится такое сравнение: поливая оставляя старое и бесполезное!” Душу или неизвестного. Это основа Ведического корень, вы питаете все дерево, отправляя невозможно убить, ни сжечь огнем, ни знания! Тело не личность, тело - неживая пищу в желудок, вы питаете все тело. чем-то рассечь, потому что Она вечна и материя. В отсутствии Души - оно Подобно этому, найдя и служа Центру, вы неуничтожима! Это слова самого Бога! Мы, обесценивается, и его закапывают или нашли все. как Душа вечны, всегда существующие, сжигают. Это легко заметить. мы не погибаем, когда уничтожается тело. Сидит человек, и голова его падает Михаил: Смерть - это любовь?.. “клюет носом “. Это потому, что тело не Валерий Николаевич Дружинин: Алена: Внешность есть душа ГЛАЗ? живое, как только сознание уходит из Прекрасный вопрос! “Не обещайте деве Валерий Николаевич Дружинин: тела - оно падает. И если сознание совсем юной Любови Вечной на Земле!” Не всегда внешность отражает истинную покинет тело, то оно упадет и никогда не На земле Любовь и Смерть ходят всегда природу души или состояние сознания! встанет больше. Форма тела определяется рядом! Но о какой смерти мы здесь Хотя глаза, как зеркало Души, могут уровнем сознания и кармой - законом говорим? Со смертью тела мы не исчезаем! проявить То главное, что есть в нашем причин и следствий. Поэтому от того, как Мы не погибаем, когда умирает тело! сердце! Удачливость, красивая и живет человек, что ест, как спит, двигается, В священных писаниях говорится: “Бог привлекательная внешность говорят о том, думает, взаимодействует с другими живыми есть Любовь!” Потому, что понятия что в прошлой жизни данное существо существами и природой, воспитывает Любовь, Бог, Религия - означает связь совершало возвышенные, благочестивые детей, будет зависеть его последующая нашего я с Высшим Я, то есть Души поступки! Но это не значит, что в нынешней форма, а также память и забвение о своих с Богом! Мы - Души и имеем вечную жизни такой внешне красивый человек прошлых жизнях. Существует 8 млн. 400 природу, мы - всегда существующие, мы будет жить по Законам Бога! По своей тысяч форм жизни. И любую из этих форм не погибаем, когда уничтожается тело. природе – мы прекрасны и чисты! Но, может получить живое существо, оставив Но в то же время Господь называет злоупотребив независимостью и попав в человеческое тело: собаки, кошки, свиньи, некоторых “Убийцами Души”. Как это птицы, микроба, растения. материальную оболочку, мы находимся во понять, не парадокс ли это? Нет! Атма Ха власти чувств, и наша изначальная природа Знание и соблюдение законов Бога дают (санскрит) или убийцей Души считается тот, как бы закрывается внешней энергией. возможность избавиться от бессмысленных кто получив человеческое тело, использует повторений рождений и смертей. Наша задача «вспомнить» о том, кто мы! его лишь для удовлетворения собственных Это возможно благодаря молитвенной Поэтому, если Вы выберете служение не чувств, беспокойного вожделеющего ума и жизни и наставлениям Духовных Учителей. своим чувствам и телу, а Богу и будете большого ложного Эго. Желаю Вам встретить такого духовника и задавать Человеческие вопросы, как это Человеческое тело предназначено для начать вопрошать Его о своей истинной сделали сейчас, тогда приблизитесь к этим самоосознания. Кто Я? Откуда пришел? знаниям настолько, что сможете спасти И куда пойду? Вот вопросы, которые задает природе. себя и поможете другим, запутавшимся в Человек! Твой вопрос достоин Человека, этой материальной иллюзии, душам! Игорь: Что в мире самое непонятное? поэтому я и отвечаю на него с радостью и Валерий Николаевич Дружинин: любовью к тебе. Многие говорят и думают, Самое “непонятное” для многих людей в Таня: Что такое счастье? что со смертью тела все кончается. мире это Смысл Человеческого бытия! Но Валерий Николаевич Дружинин: Они говорят: “Меня закопают и больше в этом может разобраться тот, кто начинает В этом бренном временном материальном ничего не будет, поэтому я живу, как хочу, вопрошать о Боге, о Любви, о Жизни! Само мире, заполненным страданием, войнами, поэтому-то я наслаждаю свое тело, ум и слово Жизнь - означает Джива или Душа! болезнями, изменами, старостью и чувства так, как мне вздумается! Я хочу Без нас, то есть без души - тело мертво! смертью нет счастья! наслаждать свое прекрасное тело (на самом Поэтому самый главный вопрос Жизни - Абсолютным смыслом живого существа деле являющееся просто машиной). Так это вопрос Смерти! Кто Я? Откуда пришел? или Души, попавшей в человеческую рассуждают не совсем разумные люди! Куда уйду, оставив это бренное тело, за форму жизни является осознание себя, как Наше тело не является нашим которое мы себя принимаем, иллюзорно существа, отличного от этого тела: мешка с истинным “Я” отождествляя себя с телом, умом, разумом, мясом, костьми, жидкостью и зловониями, интеллектом и ложным Эго!? Почему я обтянутого кожей. оказался заключенным в это тело? Помните И, осознав себя, как неотъемлемую частицу у Иисуса: “Стучитесь - и откроется вам!” Общего Целого, следующий шаг - служение Абсолютная Истина заключается в том, Богу (не прислуживание, а выполнение что есть Высшее Духовное существо! определенных функций в Полном Целом)!

Íàéäèòå Öåíòð âñåãî Ìèðîçäàíèÿ


Юлия Будникова: На чью сторону вы бы Религия не есть нечто национальное Они и являются Атма Ха - убийцами ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ Души, потому что попадают в нижайшие встали, добра или зла в последней битве? или материальное! Это вертикальная структура, обеспечивающая связь нашего Валерий Николаевич Дружинин: районы Ада, забыв, кто они есть на самом “я” с Высшим “Я”, связь Души с Богом! деле! Самозабвение своей вечной природы Это воистину философский вопрос! Надо его рассматривать с точки зрения Веданты. Понятия “религия”, “йога”, “любовь” и есть убийство Души! Ибо забывший или не осознающий Создателем Вед является сам Мастер, сам означает одно и то же - связь нашего “я” вечности своего существования подобен Господь! И что же Он говорит о Добре и с Высшим “Я”! Поэтому говорится в священных писаниях: “Бог есть Любовь”. Зле? мертвецу. У нас в спецлаборатории Минобороны давно проводятся подобные “Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от И нет разногласий между Библией, эксперименты, и нет никакого сомнения насилия, терпение, простота; обращение к Евангелием, Бхагавад-Гитой, Кораном, в истинности священных писаний. истинному Духовному Учителю; чистота, Ведами. Просто даются эти знания согласно утверждающих наличие Рая, Ада и постоянство, самодисциплина; отказ от того, месту, времени и обстоятельствам. Это духовного Мира, где царит Радость и что приносит чувственное наслаждение; зависит от уровня сознания людей. Поэтому Счастье и встречает нас сам Господь! отсутствие ложного Эго; понимание того, философия Вед - не сентиментальность. трансцендентная философия Назад, обратно Домой, обратно к Богу в что РОЖДЕНИЕ, СМЕРТЬ, СТАРОСТЬ И Эта подтверждается трансцендентной БОЛЕЗНЬ - ЭТО ЗЛО!!! обитель Преданности, Верности, Чистоты, Нравственности и НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ Самоотречение, отсутствие привязанности практикой. Каждый может попробовать и убедиться в этом. - это наш извечный дом. Спасибо за вопрос! к детям, жене, дому и другим материальным И пусть ты никогда не остановишься в атрибутам; невозмутимость в счастье Александр: Кто больше сомневается в поисках Абсолютной Истины и Вечной и горе; непоколебимая преданность существовании Бога? Любви! Я всегда готов помочь тебе на этом Верховной Личности Бога и Его Законам; Валерий Николаевич Дружинин: стремление жить в уединенном месте, Пути. отстраненность от людей, живущих Дорогой Александр! Вы как раз и больше всех сомневаетесь! Оля: Всё ли в этой жизни можно и материальным сознанием; признание важности самоосознания и непрерывный Если бы Вы не сомневались, то не возможно? поиск Абсолютной Истины - все это Я спрашивали, а отвечали на массу вопросов Валерий Николаевич Дружинин: “А мир устроен так, что все возможно в объявляю ЗНАНИЕМ и ДОБРОМ, а все ищущих живых душ, которых полнымполно вокруг нас! прочее и что-то другое - невежеством нем, Но после ничего исправить нельзя!”... и Злом.” Так говорит Сам Господь в В Ведах сказано: «Для сомневающегося Бхагавад-Гите в 13 главе, тексты с 8 по 12! нет ни этого бренного временного, гласит известная песня. Но на самом деле все не совсем так, как Поэтому, дорогая Юлия, если кто-то полного страданий, старости, болезней и говорит, что он добрый, а, например, ест смерти материального мира, но нет и Того поет Пугачева. Дело в том, что ВСЕ ПОКОИТСЯ НА трупы убитых животных, то есть мясо, - полного Чистоты, Вечности, Счастья, совершая при этом и прямое и косвенное Блаженства, Преданности и Верности - в ЖЕЛАНИИ! полной форме Духовного Мира!» И если эти желания вписываются в нашу насилие над другими живыми существами, карму или Промысел Божий, как говорят о каком вообще Добре тут может идти Далее Господь говорит: “Кто не проповедники, то тогда мы удачливы и речь? Иисус говорит: “Не убий! Это иврит принимает Меня или сомневается в Моем счастливы, хоть и временно... Все в этом и перевод с иврита буквально: “не убей существовании в этой жизни – к нему Я мире временно, что имеет начало - имеет ни одно живое существо, то есть полная прихожу в виде неизбежной Смерти! Как Ахимса (ненасилие!) А мы устроили змея заползает в мышиную нору, заполняя конец. все собой - так прихожу и Я!” Но План Бога или Промысел Божий для бойни, убиваем невинных животных и едим нас – обусловленных живых существ, их трупы! Кто мы такие? - Мошенники и Существует Мир, к которому сейчас некоторые относятся скептически. Это негодяи! Это разве ДОБРО? всегда один: вернуть нас обратно Домой, обратно к Богу. И если мы становимся на Поэтому далее Господь говорит, что реальный МИР ПРЕДАННОСТИ И Путь Самоосознания, то все наши желания Истинное Добро в том, кто несет ВЕРНОСТИ! Где каждая частичка полна на ЭТОМ ПУТИ Господь с радостью другим “ЭТИ МОИ БОЖЕСТВЕННЫЕ желания СЛУЖИТЬ окружающему! И не ЗНАНИЯ!”, кто распространяет НАУКУ просто окружающему: ключ к ЖИЗНИ исполняет. О БОГЕ, кто задает разумные вопросы об в этом мире - служение Центру! Все мы Абсолютной Истине, а не твердит об этом живые частицы единого Целого, в котором Оксана: Кто-нибудь меня помнит еще? мешке мяса, жидкости и костей, которое каждая мельчайшая частичка должна Валерий Николаевич Дружинин: А Вы помните ли о Боге? Если бы Вы мы называем своим телом и пытаемся быть верна Единому Целому. В Ведах помнили и заботились о других, служили им всячески удовлетворить, отождествляя говориться: ”Стремись найти Того, познав и Богу, то Вас будут помнить всегда и везде, себя с ним, а также с чувствами, умом, Которого, познаешь все. Знать Его – значит достичь всего”. и Вам об этом не надо будет беспокоиться! интеллектом и ложным Эго, которым Вы - Душа, а не тело, и Господь всегда мы на самом деле не являемся! Поэтому В здоровом организме каждый атом, помнит о Вас и обеспечивает Вас всем отождествление себя с этим телом также каждая клетка работают на благо всего тела. Если же атом или клетка работают называется ЗЛОМ! необходимым. Надо только понять, что же “можно брать”, как выделенную тебе А последней битвы попросту нет, потому на себя – они превращаются в раковые, и долю, и не претендовать на то, что тебе не что ОНА ИДЕТ ПОСТОЯННО! И их стяжательство доходит до крайности. естественно я всегда на стороне Любви, Низость этих местнических трудов ради принадлежит. Преданности, Верности и молитвенной частных интересов очевидна: такую Жизни! Спасибо Вам, дорогая Юлия, за клетку или вырезают, или убивают химией или радиацией. Не будем же продолжать разумный вопрос! Удачи Вам на Пути самоосознания, и и дальше быть раковой опухолью на теле Господа! Именно для ТАКИХ и истинного понимания Добра и Зла! существуют цунами, землетрясения, аварии, несчастные случаи, болезни и т.п. Андрей: Как во всем разнообразии Каждая часть тела и каждый атом призваны трудиться на благо всего организма. религиозных учений найти Божью истину? Анна: Как найти Бога? Валерий Николаевич Дружинин: Валерий Николаевич Дружинин: Понятие “религия” не означает вера. Можно верить, что Бог есть, а жить так, как Кто “нашел “ Бога, тот полюбил Его и всех живых существ ПО-НАСТОЯЩЕМУ! будто Его нет! Религия - это связь Души с Богом! Если кто-то говорит, что вот это А что значит настоящая Любовь? Это связь! наша христианская религия, а вот эта - не Это то, что ты отдаешь ТОМУ, КОГО наша - мусульманская вера, или индийская ЛЮБИШЬ все до остатка, включая самого или какая-то другая, то это материальный себя, свой ум, свое тело, разум, интеллект подход, это “партийное” мышление! - все, что есть у тебя самое дорогое! И, в конце концов, ты, как Душа и частица Бога, полностью предаешься Господу.


такого, Ïðèò÷à ÇÍÀÒÜ необходимо войти к нему в доверие, показав себя только с лучшей стороны, всячески служить Жил некогда могущественный Магему, выполняя какие- Мистик, который построил себе дом то наставления на краю большого и богатого города. или просьбы, Однажды он пригласил всех известных убедить такого жителей города к себе на торжественный приближенного ужин. президента в - Но прежде чем мы приступим, - сказал целе сообразно сти он, - я хотел бы вас немного поразвлекать. твоей встречи с И Маг-Мистик показал первоклассное Путиным и, крайней шоу с кроликами из шляпы, флагами, ниоткуда, и необходимостью, может даже граничащей появляющимися с жизнью и смертью! Вот тогда-то может удивительными превращениями вещей. быть он благоволит к тебе и организует Жители города были в восторге. Тогда он спросил: такую встречу! Гораздо сложнее встреча с Самим - Хотите теперь поесть или еще поразвлечься? Господом. По милости преданных Бога возможна такая удача - встреча истинного Жители были единодушны: они никогда Духовного Учителя, приближенного к еще не видели таких изумительных Господу и знающего Его. Приняв такого фокусов. Тогда Маг превратился в голубя, духовного Учителя, надо посвятить всю затем в ястреба, а затем в дракона. Зрители свою жизнь выполнению Его наставлений были на пике восторга. И он спросил на Пути к Богу, ибо как раз этот вопрос их снова, и они хотели еще чудес. Они получили, чего хотели. Затем он спросил, Жизни и Смерти стоит на повестке дня. Это и является единственным и главным хотят ли они есть, и они хотели. Тогда Магсмыслом жизни, о котором так много Мистик заставил их думать, что они едят, при помощи магических трюков отвлекая спрашивают в рубрике “ответы”! их внимание. Николай: У любой истории есть конец. Воображаемый пир и развлечения Какой конец считать счастливым для продолжались всю ночь. Когда взошло солнце, некоторые сказали: “Нам пора истории человечества? идти на работу”. Тогда Маг внушил им, Валерий Николаевич Дружинин: Счастливый конец или итог пребывания что они пошли на работу, работали и снова живых существ в человеческом теле, если вернулись к нему. Так происходило всегда, это можно назвать историей человечества, когда кто-то из них говорил, что ему надо куда-то идти и что-то делать. возвращение обратно Домой, обратно к Богу! А не “счастливый” - колесо Самсары, Наконец он прибрал к рукам всех жителей или повторное рождение, рост, болезни, города а затем и страны, и они работали старость и смерть очередного тела, а также только на него, хотя думали, что живут полное забвение своих прошлых жизней! своей обычной жизнью. Когда они Чтобы во всем этом разобраться - надо выказывали недовольство, он внушал просто искать Бога! Желаю Вам удачи на им, что они у него дома, на ужине, и они успокаивались. этом Пути! Что же случилось с Магом-Мистиком и жителями в конце концов? Яспис: Ты хочешь стать философом, если Трудно поверить, но все, что здесь описано, пришёл в философию? продолжается и по сегодняшний день. Валерий Николаевич Дружинин: Философия - это рассуждение о Смерти. Согласно ведическим представлениям, Мое участие в рубрике “Философия, мы сейчас живем в временном Непознанное” помочь людям материальном мире, где правит Великий избежать Смерти путем не глупого Маг - Майа, Иллюзия. Это своего рода философствования и умственных Королевство Кривых Зеркал. Здесь все “спекуляций”, а путем использования имеет искаженную природу. Настоящая конкретной трансцендентной практики: же реальность ждет нас в изначальном и молитвенной Жизни - воспевания Святых вечном Духовном Мире. Имен Бога, Покаяния и ограничений Это наш настоящий и покинутый дом, в чувственных удовольствиях, а где нас с нетерпением и любовью ждут также совершения Богоугодной наши родные, друзья и Сам Предвечный Благотворительности! Все это поможет Господь. каждому “стучащему” обрести Вечную жизнь, полную истинного Счастья, Радости и Блаженства в полной форме! Материальное тело - этот кусок плоти и костей, за которое многие себя принимают, отождествляя Себя с грубой материей нельзя спасти! Спасать надо Душу! “ Что с того, что вы обретете весь мир, потеряв свою бессмертную Душу? - говорит Иисус! И далее: “ Не копите богатства здесь на земле - копите Духовное Богатство!” Это и есть прямой Путь к Богу, прямой Путь Бессмертия! Я желаю Вам успехов на этом Человеческом Пути! Ваш вечный доброжелатель, Валерий Николаевич Дружинин (Двиджа)

Ä

В твоем вопросе существует бессмыслица лишь от незнания. Ведь все “ходят под Богом”, их Господь защищает и оберегает! Но это понимание приходит тогда, когда мы действительно Его “нашли”! Твое непонимание ЭТОГО, лишь потому, что ты отождествляешь себя с телом. Но, прежде всего, нужно понять, что тело – это лишь наша одежда, а мы - чистые духовные души. Я сам военный, занимаюсь тонкими энергиями и тем, что у нас называется ясновидением. Я лично знаком с Вольфом Мессингом, Вангой и другими необычными, но божественными Людьми, которые все это подтверждали. Кроме того, у нас есть эксперименты, также подтверждающие то, что мы не есть это тело и со смертью тела ничего не кончается: каждый получает по заслугам, как в этой жизни, так и в последующих! Так что, Анечка, это огромный труд найти Бога, это смысл всей твоей, нашей такой короткой жизни, полной страданий, старости, болезней и смертей. И ведь попали мы сюда - в этот мир праха и тлена лишь потому, что злоупотребили своей независимостью и “забыли” Бога! Игорь: Перед человеком и Богом нужен посредник? Валерий Николаевич Дружинин: Да, дорогой мой Человек! Спасибо за совершенный вопрос! Только приняв Духовного Учителя, мы имеем возможность приблизиться к Богу! Есть замечательная книга: “Совершенные вопросы - совершенные ответы!” Ты обязательно получишь ее в подарок от меня к Новому Году, потому что твой вопрос стоит очень дорого! В истинных священных писаниях сказано: “По милости Господа мы получаем Учителя. А по милости Учителя мы получаем Господа!” В нашу эпоху ссор, разногласий, политической и иной непримиримости, частых войн, разбоя, падения нравственности, духовности, убийства детей во чревах матерей, порнографии и проституции нет иного Пути для связи с Богом, как принятие Духовного Учителя, выполнения Его наставлений и следования Ему на Пути к Богу. Только в этом случае есть возможность восстановления своих утраченных отношений с Господом. Даже в материальном мире, жестоком и несправедливом попасть на прием, допустим, к Путину не так-то просто. Необходимо как-то познакомиться с тем, кто близок к Путину, хорошо с ним знаком и имеет дружеские отношения с президентом.

Встретив Ü - ÇÍÀ×ÈÒ

Íåâèäàííàÿ ìèñòèôèêàöèÿ


14 В самый пик проведения широкой информационной компании, выдающийся проповедник и святой Шрила Прабхупада смело утверждал, что астронавты на самом деле никогда не были на Луне.

В 60-х годах ушедшего века мир захватила лунная гонка. США и СССР стремились осуществить высадку человека на Луну. США поставило задачу любой ценой опередить СССР в программе высадки человека на Луну. СССР это не удалось, а США сообщили о шести высадках своих астронавтов на Луне. Известно, что всего за несколько месяцев до объявленной высадки первых астронавтов, закончились крушением испытания динамической модели лунного модуля. При спуске в имитированных условиях лунной гравитации кабина стала неуправляемой, начала кувыркаться и разбилась, Армстронгу, пилотировавшему аппарат, чудом удалось катапультироваться. Обычно причины таких катастроф за несколько месяцев не устраняются (например, после крушений Шатлов объявлялся мораторий на пуски сроком более года). Но это не помешало в дальнейшем совершить 6 полетов на этих же модулях. Таким же образом, лунная программа НАСА не была доведена до высадки человека на Луну и из-за проблем с ракетой Сатурн-5, и из-за угрозы опережения со стороны СССР. Как стало потом уже известно, от реальной высадки астронавтов на Луну США отказались, заменив ее мистификацией. Прошло немного времени, как новые исследователи по представленным фотографиям и другим данным заподозрили обман и стали утверждать, что человечество стало жертвой грандиозной мистификации, а американцы на Луне не были. В средствах массовой информации и в Интернете развернулась грандиозная полемика по этому вопросу. Ключевой момент американской аферы состоял в подмене реальной лунной программы на мистифицированную. Американцы не смогли осуществить высадку человека на Луну, тем не менее, которая утвердилась, войдя в сознание людей и учебники по космонавтике, как Великая Американская легенда о пребывании астронавтов на Луне. К наиболее сильным и очевидным фактам, позволяющим разоблачить американскую аферу, следует отнести следующие ФАКТЫ ОПРОВЕРГАЮЩИЕ ВЕРСИЮ ВЫСАДКИ АМЕРИКАНЦЕВ НА ЛУНУ: 1.Высота и длина прыжков не соответствуют лунной гравитации. 2.Как на фото не видно звезд, так и астронавты (по их словам) не видели звезд с поверхности Луны. В NASA не смогли подделать вид звездного неба с Луны, и решили его просто убрать, так как любой астроном смог бы их уличить. Хотя, по словам русских космонавтов, звездами усыпано все пространство космоса.

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ñîçäàíèå Ìèôà:

Àìåðèêàíöû íà Ëóíå? 3.Американцы за последние 30 лет не осуществили ни одного пилотируемого полета к Луне. И это несмотря на то, что современный бюджет США несопоставим с бюджетом 60-х. Если был осуществлен полет к Луне, то почему бы ни воспроизвести его вновь? 4.На Луне есть только один источник света: Солнце. Следовательно, тени, “Развевающийся” флаг? отбрасываемые астронавтами и их оборудованием, должны Тени в разные стороны? падать в одном направлении. Следы, как на влажной почве? Но на фотографиях - тени разной длины и направления. 5.Нигде, ни на одном кадре, лунная пыль 17.Нет пауз между репликами в разговорах от удара ноги не поднимается выше одного астронавтов и НАСА. Хотя они должны быть, учитывая расстояние от Луны до Земли. метра, а должна бы подниматься на 6 метров 18.На некоторых фотографиях “луномобилей” и выше (исходя из лунной гравитации). 6.На фотографии видны белые пятна – как – нет колеи или следов от колес, словно их перенесли туда по воздуху. отблески прожекторов. 7.На снимках, содержащих горы на заднем 19.Даже учитывая меньшую гравитацию и плане, имеется некая разделительная черта необходимую первую космическую скорость между передним и задним планом, и там нет (которая для Земли равна 8 км/с, а для Луны плавного перехода, что может говорить о - всего 1,7 км/с, т.е. почти впятеро меньше), горах – как о декорации. как мог взлететь с Луны относительно 8.Флаг на фотографии не отбрасывает тени. небольшой лунный модуль, где могут только 9.При съемках американский флаг развевался встать два астронавта? Тем более, два на ветру “безвоздушного” пространства полностью одетых в скафандры астронавта “Луны” так, что астронавт вынужден был его просто физически не могли поместиться одернуть. Угол обвис, но как только астронавт в лунном модуле по его параметрам, да отошел, флаг снова затрепетал. вдобавок управлять полетом, приземлением, 10.Следы на поверхности слишком четкие и взлетом из него. для сделанных на обезвоженной Луне. Такие 20.Многие астронавты после окончания следы характерны для влажной почвы. Ведь лунной программы умерли при странных даже на сухом песке Земли следы остаются с обстоятельствах. В течение одного года обсыпавшимися краями. погибло 11 человек, причастных к программе 11.По своему качеству лунные фотографии “Аполлон”! Из них 7 - в авиакатастрофах, походят скорее на студийные, а не на трое сгорели в испытательной капсуле, хотя все они были профессиональными сделанные в далеком космосе. 12.Во время “прямых трансляций с Луны” летчиками-испытателями. зрителям несколько раз попадались на глаза 21.Л. В. Бацура, ведущий инженер КБ странные вещи, как, например, откровенная “Химмаш”, специалист по ракетным буква C, написанная краской на одном из двигателям с 33-летним стажем, скрупулёзно “нетронутых” лунных камней и случайно проанализировал все данные по экспедиции попавшая в кадр. «Аполлон-11» и пришёл к однозначным 13.Под лунным модулем после его посадки выводам: если верны данные американских должна быть огромная воронка. Но в фильме отчётов, ни посадка «Аполлона» на Луну, ни и фотографиях, ни камешка, ни песка, ни взлёт с неё были невозможны. пылинки не вылетело из-под двигателя 22.В фильме “Темная сторона Луны” (2003г.) лунного модуля с тягой в безвоздушном были показаны многие видные люди того пространстве 4530 кГс. времени, утверждавшие, что съемки с Луны 14.Не видно пламени от ракетных двигателей. на самом деле выполнены в голливудских В эпизоде из фильма - посадка “Аполлона” павильонах. Так, президент Никсон лично на Луну: в иллюминаторе - приближающаяся отдавал такое распоряжение на случай, если лунная поверхность. И на ней - никаких реальных съемок выполнить не удастся, а отблесков пламени от работающего вдова Стенли Кубрика рассказывала, что двигателя, даже в тени от лунного модуля. съемки режиссировал ее покойный муж. В телевизионных кадрах старта “Аполлона- 23.В течение нескольких лет группа 17”: с Луны взлетная ступень вдруг начинает независимых исследователей с доктором ф.-м. подниматься вверх, и опять - никакого наук Поповым А.И. изучала доказательства, пламени. предъявленные НАСА относительно полетов 15.Во время поездки на лунном автомобиле американских астронавтов на Луну. В книге “Ровер” слышен шум мотора, хотя там нет «Человек на Луне? Какие доказательства?» воздуха, по которому мог бы распространятся изложены результаты этих исследований. звук. Вывод книги: доказательства высадок на 16.Пыль, вылетающая из-под колес Луну США при внимательном рассмотрении “луномобиля”, клубится как в атмосфере, а оказываются несостоятельными. Чтобы не летит ровными струями, как должна была понять это достаточно знания физики на уровне ученика средней школы. бы в безвоздушном пространстве.


В своей книге “Мы никогда не летали на ÂÅÄÀÒÜ Луну” Билл Кейзинг (Bill Kaysing) бывший начальник отдела технической информации фирмы “Rocketdyne” (работавшей в рамках проекта “Аполлон”) рассказывает, что в штате Невада на тщательно охраняемой авиабазе ВВС США неподалеку от города Меркьюри (Зона-51), производились видеосъемки лунной одиссеи. Кейзинг также отмечает, что для внедрения ложных воспоминаний в сознание астронавтов их подвергли процедуре гипнотического зомбирования. Некоторые астронавты до сих пор верят в реальность своей высадки на луну. По словам Кейзинга, в то время вероятность успеха мероприятия внутри самой организации НАСА оценивалась как крайне низкая, что и предопределило весь сценарий мистификаций. В силу сложившихся политических обстоятельств не могут начать разоблачение американской аферы и официальные представители “Роскосмоса”, однако некоторые заявления и интервью можно рассматривать как первые шаги наших космических специалистов к разоблачению фальсификации НАСА. Примером может служить интервью, взятое у руководителя Федерального космического агентства А.Н. Перминова: - Анатолий Николаевич, а как вы относитесь к известному мифу о том, что американцы на Луну не летали, а сцены своего пребывания там засняли в голливудских павильонах? - …дело в том, что часть съёмок, которые стали известны широкой публике, велась одновременно в Голливуде, то есть на Земле. Так сказать, на всякий случай… И получились нестыковки. На плёнке видно, что астронавты прыгают не на ту высоту, флаг там у них развевается, хотя не должен это делать в безвоздушном пространстве… Именно это дало возможность критикам говорить о том, что американцы не были на Луне, а сфабриковали сюжет в Голливуде. (АиФ № 48 от 29.11.2006)

Последствия признания этой лжи грандиозны. Не получив своевременного отпора и разоблачения, Америка поняла, что за глупцов и ослов можно держать не только простое население мира, но и его интеллектуальную элиту. Таким образом, в борьбе за мировое господство и единоличную власть, Америка решилась на отчаянный шаг - реализовала мистификацию полетов человека на Луну.

Отблески прожекторов? Хрупкий лунный модуль? И под ним нет воронки от посадки?

- ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Øðèëà Ïðàáõóïàäà î ïóòåøåñòâèè íà ëóíó Выдающийся проповедник Ведического знания и святой Шрила Прабхупада часто говорил, что астронавты в действительности никогда не были на Луне. В то время проходила широкая информационная компания во всех СМИ, по телевидению и т.д., и никто даже и предположить не мог обратного. Но Шрила Прабхупада смело заявлял, что человек никогда не летал и не высаживался на луну. Он основывал свои утверждения на твердой вере в ведические писания. В Ведах (Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гите и др.) ясно говорится, что человек не сможет достичь высших планет, таких как луна, с помощью механических приспособлений. Шрила Прабхупада прямо и открыто заявлял, что все это была мистификация, обман. В те времена многие люди воспринимали это с улыбкой: ну как можно усомниться во вроде бы реальных научных достижениях. Но сейчас мы можем видеть, как все больше здравомыслящих людей начинают задумываться: так были ли американцы на Луне? Ниже приводятся выдержки из интервью Шрилы Прабхупады с репортером “Лос-Анжелес Таймс” взятым 26 декабря 1968 в Лос-Анджелесе.

Прабхупада: Точно так же как мы живем здесь самое большее 100 лет, жители Луны могут жить там десять 10 000 лет. Эту информацию мы получаем от ШримадБхагаватам. Я перевел эту книгу на английский и прокомментировал. Репортер: И это написано в Вашей книге? Прабхупада: Да. Шримад-Бхагаватам дает яркое описание различных планет. Есть неисчислимые планеты в пределах этой вселенной, Солнце, Луна и другие планеты, они все ярко описаны, какие там жители и как они живут все там. Вы, кажется, Репортер: утверждаете, что, если люди попробуют приземлиться на Луне, то они не смогут? Прабхупада: Да, это здравый смысл. Предположим, кто-то хочет приземлиться в вашей стране, Америке. Вы не позволяете. Есть так много ограничений, визы, паспорт, иммиграция. И как Вы ожидаете внезапно приземляться там? Они настолько интеллектуальны и их продолжительность жизни столь долгая. Они далеко продвинуты в знании. Так что Вы не можете ожидать приземлиться там этим способом.

Репортер: Но если они будут там... Прабхупада: Пока мы имеем информацию, что никакой полет туда не был успешен до настоящего времени. Так что не думаю, что они будут успешны в будущем. Этот процесс технического перемещения, как, например, автомобилем или самолетом, не может помочь достичь Луны. Настоящий процесс не такой, он описан в Ведической литературе. Человек должен получить квалификацию. Репортер: И как Вы описали бы этих людей, которые живут на Луне? Они невидимы для нас или видимы? Прабхупада: Почти невидимы, да. Репортер: Итак, в соответствии с вашим пророчеством... Прабхупада: Нет, это не пророчество. Мы имеем это описание в Ведической литературе. Мы говорим на основании авторитета Вед. Мы не говорим ничего, что не уполномочено Ведической литературой. Это наш процесс. Репортер: Если бы они могли приземлиться там, они бы могли иметь трудности от существ, которые живут там? Прабхупада: Трудности уже есть. У вас столько трудностей прямо здесь. Российские ученые, американские ученые, они работают уже 10 лет. Однако они не приблизились к Луне. Это уже трудность. Как русские рекламировали: “Мы будем на Луне в 1965”, они дали объявление, чтобы продать землю. Так что это оказалось утопией. Вы видите? Кто-то хотел купить у России землю. И они рекламируют также, что они поставят на Луне их флаг, Море Москвы. Так что это? Репортер: Я просто пробовал определить, есть ли какие-то религиозные верования... Прабхупада: Это не религиозная вера. Это факт. Знание, полученное из Ведических источников. Вы говорите об источнике знания из современных научных книг, точно так же мы говорим также об источнике знания, полученного от Вед. Это не религиозная вера или вера, не слепая вера. Мы не изобретаем ничего. Мы говорим на основе авторитетного знания, содержавшегося в Ведах. Репортер: Как вы думаете, если американцы успешно приземлятся на Луне, это повредит движению сознания Кришны в США? Прабхупада: Почему? Прежде всего, если даже они успешны в этом, то согласно нашему принципу, это просто трата времени. Поскольку мы не заинтересованы даже в лунной планете. Мы пытаемся идти на планету Кришны, откуда никто не возвращается назад к этому несчастному условию жизни. Несчастья Луны ничем не лучше несчастий Земли. Вы знаете, что это за несчастья? Рождение, смерть, старость, болезни. Даже если кто-то достигает Луны, то какой в этом толк? Наше движение сознания Кришны не имеет никакого отношения к этому движению к Луне. Репортер: Если я думаю, что скафандр является подходящим для Луны и я могу в нем приземлиться там, то почему нет? Кроме того, скафандр можно усовершенствовать... Прабхупада: Это будущая надежда. Это не метод. Например, я получил хороший костюм, дорогостоящее платье, и вхожу в ваш аэропорт, в Нью-Йорк, но отдел иммиграции не позволит мне. Что вы можете сделать? Костюма недостаточно. Должна быть виза, разрешение. Костюм - не достаточная квалификация. Репортер: Но если скафандр подходящий... Прабхупада: Попробуйте понять. Вы прибываете из Европы или из Индии в очень хорошем джентльменском костюме. Это подразумевает, что отдел иммиграции позволит Вам войти в страну? Для того чтобы попасть на Луну, нужны надлежащие качества и благочестие.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

16 “Правители Кали Юги будут истреблять гражданское население и сеять ложь, невежество и пороки”. Шримад Бхагаватам, 12.1.39-40

Чудовищный обман ХХ1 века. Знаменитые и древнейшие тексты Ведической литературы - “Шримад Бхагаватам” были записаны более 5 тысяч лет тому назад. В них содержится самая сокровенная информация и тайны Ведического Знания. Там описываются события и истории, происходившие на нашей Земле и в нашей Вселенной на протяжении многих тысяч и даже миллионов лет. Но есть там и предсказания грядущего и ожидающих человечество перемен. Сказано, что по мере того, как они будут сбываться, будет возрастать и авторитет Вед. Одни из таких ошеломляющих предсказаний содержатся в песне 12, носящей название - «Век Деградации», и касаются времени в котором мы сейчас с вами живем. Мы можем сейчас видеть, как Век Деградации Кали Юга, проявляется в попытках навязывания чудовищных обманов и лжи самыми высокопоставленными членами человеческого общества, его правителями и президентами. Еще совсем недавно жертвами тоталитарной лжи и пропаганды гитлеровской и сталинской диктатур стали миллионы человек. А что же происходит сейчас, в наше время? Сколько сейчас людей обмануты, а сколько еще станут жертвами чудовищной лжи? Материалы на этих полосах наглядно показывают пример манипуляции общественным мнением и навязывания людям определенной модели мышления и действий. Итак, цитаты из “Шримад Бхагаватам”, Песнь 12 - “Век Деградации”, Глава 1, тексты 38-40: 38.  Âåê Äåãðàäàöèè – Êàëè Þãó, ïðàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâ ñòàíóò ìíîãèå íåäîñòîéíûå, è âñå îíè áóäóò óæàñíî ëæèâûìè è ãíåâëèâûìè, áåñïîëåçíûìè äëÿ ñâîèõ ãðàæäàí è âåëèêèìè ñòîðîííèêàìè ëæè è áåçáîæèÿ. 39-40. Ýòè âàðâàðû â îáëè÷èè ïðàâèòåëåé áóäóò èñòðåáëÿòü ãðàæäàíñêîå íàñåëåíèå, óáèâàÿ íåâèííûõ æåíùèí, äåòåé, êîðîâ è ñâÿòûõ, æàæäàÿ æåí è ñîáñòâåííîñòè äðóãèõ ëþäåé. Èõ âçãëÿäû áóäóò øàòêèìè, à íàñòðîåíèå ïåðåìåí÷èâûì, èõ âîëÿ áóäåò ñëàáîé, à æèçíü äî ñìåøíîãî êîðîòêîé. Íà ñàìîì äåëå, íå î÷èùàåìûå íèêàêèìè Âåäè÷åñêèìè îáðÿäàìè è ëèøåííûå ïðàêòèêè ðåëèãèîçíûõ ïðèíöèïîâ îíè áóäóò ïîëíîñòüþ ïîêðûòû êà÷åñòâàìè ñòðàñòè è íåâåæåñòâà, è áóäóò ñåÿòü íåâåæåñòâî è ïîðîêè ñðåäè íàñåëåíèÿ. Глава 2 “Признаки Кали Юги”, Тексты 2-16: 2.  Êàëè Þãó çàêîí è ïðàâîñóäèå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî ñ ïîçèöèè ñèëû. 4. Òîò, êòî î÷åíü ëîâîê â æîíãëèðîâàíèè ñëîâàìè, áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ñâåäóùèì ó÷åíûì. 5. Ëèöåìåðèå áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê äîñòîèíñòâî.

ÇÍÀÒÜ

Òåðàêòû â ÑØÀ:

×óäîâèùíàÿ ìàõèíàöèÿ

На сегодняшний день уже три четверти американцев сомневаются в официальной версии произошедшей трагедии обрушения небоскребов-близнецов 11.09.2007г. Недавно, первым фильмом-блокбастером мирового Интернета стала документальная 90минутная картина «Расплывчатая замена». Фильм уже посмотрело более 100 миллионов человек, как сообщает агентство The Daily mail. Никогда еще ни один предназначенный для распространения через мировую компьютерную сеть фильм не собирал столь широкую зрительскую аудиторию. Картина ставит под сомнение официальную версию администрации Джорджа Буша террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. Согласно создателям фильма, Вашингтон скрывает подробности нападения на башни Всемирного Торгового Центра в НьюЙорке и Пентагон. Опрос, проведенный недавно газетой The New York Times, показал, что трое из четырех американцев в настоящее время подозревают, что правительство США скрывает правду о трагедии 11.09.2001г. Они считают, что башниблизнецы в Нью-Йорке рухнули отнюдь не из-за того, что их протаранили захваченные террористами самолеты. Согласно официальной версии, террористы организации «Аль-Каида» захватили несколько пассажирских самолетов, которые позже были направлены в здания Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке – символ экономической мощи Америки. Третий лайнер упал на здание Пентагона. Четвертый самолет, предназначавшийся для Белого Дома, – упал в поле в Пенсильвании. В результате этих атак 11 сентября погибли почти 3000 человек. За трагическими событиями в тот день наблюдал весь мир - по прямой телетрансляции в эфире. Однако, многие жители Америки и других стран до сих пор с трудом верят, что самолеты были направлены на небоскребы террористами, а не пособниками властей. В обществе упорно муссируют слухи о том, что драматические события есть не что иное, как один из фрагментов теории заговора власть имущих.

Почти полторы сотни экспертов, входящих в состав специальной группы, пришли к единому мнению о том, что башни Всемирного торгового центра разрушились отнюдь не из-за тарана авиалайнеров. По их убеждению, катастрофическое обрушение башен-близнецов было «подготовленным демонтажем» с использованием взрывчатки, а не прямым следствием тарана зданий двумя самолетами с террористами-смертниками. Эксперты подкрепили свои сенсационные выводы подробным анализом фото- и видеоматериалов, многочисленных свидетельств очевидцев. Недавно переведена на русский язык книга журналиста Тьерри Мейссана «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация». В ней приводится подробная аргументация того, что небоскребы обрушились не в результате попадания в них самолетов. И в документальных фильмах «911 In Plane Site», «Loose change» и «911 mysteries» наглядно излагаются факты, опровергающие версию правительства США. Вот только некоторые из них:

1. Конструкции небоскребов были расчитаны даже на прямое попадание самолета типа Boeing-707. 2. Башни рухнули странным образом - внезапно. Они не развалились постепенно с оседанием и кренением, как должно было быть после взрывов, пожаров и нагрева. Они “сложились” как при контролируемом сносе: здание не разрушается хаотически, разбрасывая обломки, оно обрушивается само на себя. 3. На многих кадрах падения башен отчётливо видны взрывы внутри башен, как при управляемом сносе зданий. Что подверждают и многие свидетели, и записи радиопереговоров пожарных. 4. Большинство бетона было раздроблено в мельчайшую пыль, что характерно для разрушений, вызванных взрывами, но не при обрушении. 5. Кроме двух башен-близнецов, атакованных самолётами, обрушилось так же и здание WTC-7, которое в результате атаки пострадало минимально. В своём интервью Л. Сильверстайн, владелец комплекса WTC, сказал: «Мне позвонил начальник пожарной службы, и сказал, что они не могут справиться с пожаром в WTC-7. Чтобы избежать жертв, мы решили снести здание». 6. Центральные колонны WTC-1 и WTC-2 , которые остались торчать из фундамента, отрезаны под специфическим углом и имеют отчетливые следы кумулятивных взрывов (почерневший и оплавленный метал на краях среза), как при управляемом сносе. 7. СМИ и ФБР сообщали о звонках с мобильных телефонов с борта захваченных самолётов, что весьма сомнительно, учитывая высоту и обстоятельства. На то, что звонки могли быть сфабрикованы ФБР, указывают многие факты. Например, звонок сына к матери, начинающийся с фразы: «Мама, это я, Джон Смит», но сын вряд ли стал бы обращаться к матери, упоминая свою фамилию. 8. Фирма, работники которой первыми появились на месте падения ВТЦ - чтобы увезти оставшиеся обломки - это та же самая фирма, которая снесла руины и вывезла обломки взорванного здания Murrah в Оклахома-Сити. Эта фирма называется “Контролируемое Разрушение”!


ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, В них нападавшие ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ что собираются атаковать Белый дом

9. В течение 6 дней накануне дня теракта на биржах имела место грандиозная махинация, которую контрольные органы охарактеризовали как «злоупотребление осведомленностью». Все операции касались ценных бумаг ТОЛЬКО ТЕХ компаний, которые пострадают в ходе терактов 11 сентября: авиакомпаний, страховых компаний и компаний, чьи офисы располагались в зданиях ВТЦ и т.п. Было обнаружено, что только на Чикагской бирже «посвященные» нажили не менее 15,7 млн. долларов, а общая незаконная прибыль, полученная в ходе этих махинаций, исчисляется сотнями миллионов. ФБР ОТКАЗАЛОСЬ проводить расследование по этому делу, а американская администрация приняла все меры к закрытию расследования! Единственное, что Международная организация комиссий по ценным бумагам успела выяснить и обнародовать, это что большинство сделок было проведено инвестиционной фирмой «Алекс Браун», доверенной компанией ЦРУ. 10. Сравнительно немного погибших, при том, что в башнях ВТЦ в момент первого взрыва находилось до 40 тыс. человек (и только на верхних этажах, отсеченных пламенем, не менее 4800 человек). Мейссан нашел публикацию в израильской газете «Гаарец», в которой Миша Маковер, директор фирмы «Одиго», сообщил, что фирма получила предупреждение о предстоящем теракте за 2 часа до него - с предложением эвакуировать персонал.

В своей книге «Чудовищная махинация» Мейссан делает такой общий вывод: самолеты были направлены на здание ВТЦ по радиомаякам. Находившиеся в зданиях фирмы и учреждения (хотя бы часть из них) были предупреждены о теракте заранее, чтобы уменьшить число человеческих потерь. Все три рухнувших здания были подорваны зарядами с земли. После чего Мейссан спрашивает (не без сарказма): «Может ли подобная операция быть задумана в пещерах Афганистана, управляема из них и исполнена горсткой исламистов?». И Мейссан выдвигает версию ЗАГОВОРА ВНУТРИ АДМИНИСТРАЦИИ США, ЦРУ И ВОЕННОЙ ВЕРХУШКИ. Пресс-секретарь президента Флейшер, а затем представители спецслужб сообщили, что Секретная служба Белого дома получила телефонные сообщения.

Загадочные совпадения (на фото слева):

- В 1997 году вышел сборник “Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях” , на обложке которого был изображена башня WTC в оптическом прицеле. Когда произошел теракт, первый самолет врезался именно в эту башню, в то же место, которое было обозначено на обложке инструкции. - 3-9 сентября 2001г. за неделю до теракта на обложке журнала “Обустройство и ремонт” была опубликована реклама, где изображены башни-близнецы перечеркнутые красной линией, наподобие запрещающего знака. - за 2 месяца до теракта группа The Coup выпустила диск со взрывающимися башнями на обложке. Можно задуматься, не являлись ли взрывы башен ВТК заранее планируемыми с какими-то целями, а сообщения о них, в том числе и в русском журнале “Обустройство и ремонт”, - оповещениями об этом “своих”?

и президентский самолет. И что самое невероятное, звонившие воспользовались секретными кодами и шифрами президентской канцелярии, а также целого ряда спецслужб, каждый из этих которых суперсекретен. Невозможно представить себе, чтобы «АльКаида», или талибы, или разведка Ирака оказались в состоянии завладеть таким количеством суперсекретных шифров и кодов. Мейссан обратил внимание на две вещи: вопервых, обладая таким набором шифров и кодов, нападавшие могли узурпировать полномочия президента Соединенных Штатов, в том числе и по управлению войсками. Второе: если нападавшие вступали в переговоры, значит, они выдвигали какието требования или ультиматум. Камикадзе в переговоры не вступают. Мейссан предположил, что Буш вступил в эти переговоры и поддался шантажу, после чего «угроза отступила». Это значит, что шантажистами были кто угодно, но не исламские террористы. И Мейссан делает такой вывод: теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне организовали люди, которые связывались с президентом с помощью секретных кодов и шифров и которые предъявили ему ультиматум. Подавленный их возможностями, Буш ультиматум принял - и продолжает управлять страной. Произойти такое может ТОЛЬКО в том случае, если теракты 11 сентября осуществила группировка, находящаяся на самом верху военной и политической элиты США. И ТОЛЬКО в том случае, если эти теракты преследовали цель принудить президента изменить характер внешней и внутренней политики США. Кто же организовал заговор и произвел своего рода дворцовый переворот? Мейссан уверен: ультраправое, фашиствующее крыло в администрации, Пентагоне и спецслужбах, те, кого называют «ястребами», или интервенционистами (теми, кто ориентирован на превращение всего мира в американскую колонию или полуколонию, на создание Pax Americana — Великой Американской Империи). И задача заговора была следующей: заставить американскую администрацию перейти к прямому созданию Всемирной империи военными средствами, к развязыванию войн по всему Земному шару, к подавлению «антиамериканской» и «антихристианской» оппозиции везде, включая территорию самих Соединенных Штатов. Речь, то есть, идет о ПОЛИТИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ УНИФИКАЦИИ МИРА и о повсеместной ЗАМЕНЕ ДЕМОКРАТИИ ДИКТАТУРОЙ (хотя и в демократическом обличье). Во внешней политике так и случилось: не предоставив миру НИКАКИХ доказательств причастности «Аль-Каиды» к терактам 11 сентября, США осуществили военную интервенцию в Афганистан. А затем, опятьтаки не предоставив НИКАКИХ доказательств поддержки режимом С. Хусейна исламского терроризма или наличия у Ирака оружия массового уничтожения, осуществили военное вторжение в Ирак. Теперь Афганистан возглавляет сотрудник ЦРУ Хамид Карзай, а Ираком и вовсе руководит оккупационная американская администрация. Конгресс разрешает президенту использовать ЛЮБУЮ (то есть и ядерную) «необходимую силу» против ЛЮБОЙ страны, организации или личности, которые, по мнению президента, «подготовили, разрешили и облегчили» проведение террористических актов против США. Это уже откровенный произвол и полное игнорирование действующего международного права. Одновременно огромные деньги выделяются Пентагону и разведслужбам. Например, Буш просит у Конгресса для военных дополнительно 20 млрд. долларов. Конгресс выделяет: 40 миллиардов! Мейссан констатирует: «мы присутствовали при захвате гражданской жизни в США военными и разведуправлениями».

Îêîí÷àòåëüíîå ïàäåíèå Притча от Пауло Коэльо

Злой человек, умерев, в воротах Ада встретил ангела. Ангел сказал ему: - Для тебя достаточно было сделать один хороший поступок в твоей жизни, и это поможет тебе. Подумай хорошо. Человек вспомнил, что однажды, когда он проходил по лесу, он увидел паука на своем пути и обошёл его так, чтобы не раздавить. Ангел улыбнулся, и с неба спустилась паутина, позволяющая человеку подняться в Рай. Другие осуждённые на Ад, стоящие близко к паутине, тоже начали подниматься по ней. Но человек увидел это и стал скидывать их в страхе, что паутина оборвётся. В этот момент она действительно оборвалась, и человек снова вернулся в Ад. - Какая жалость, - сказал ангел. - Твоё беспокойство за себя превратило во зло тот единственный хороший поступок, который ты когда-либо сделал.


18 Шримад Бхагаватам, часть Вед, повествует о грандиозной битве демонов с полубогами. Это было начало поистине Вселенской Мировой Войны Добра и зла. Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана являющаяся сокровенной частью Древнего Ведического Знания, была записана более 5 тысяч лет назад. В этом сокровище Ведической Мудрости описываются события происходившие на Земле и в нашей Вселенной на протяжении многих миллионов лет. Так, например, восьмая песнь Шримад Бхагаватам (10 и 11 главы) повествует о том, как, движимые завистью, демоны затеяли сражение с полубогами. Это повествование о начале поистине Вселенской Мировой Войны Добра и зла, которая продолжается и до наших времен. Когда под натиском сил зла (демонов) - Силы Добра (полубоги) оказались на грани поражения и впали в уныние, среди них появился Господь Вишну (Высший, Всевышний, Вышень). А началось все с того, что когда-то полубоги и демоны пахтали Вселенский Молочный океан, чтобы добыть Амриту - Элексир Бессмертия, однако демоны, поскольку в них нет преданности Господу, так ничего и не получили. Господь Вишну, напоив Нектаром Бессмертия полубогов, вернулся в Свою обитель, а демоны, раздосадованные всем, что произошло, снова объявили войну полубогам. Махараджа Бали возглавил армию демонов. Он руководил сражением с небывалого воздушного корабля, который был создан демоном Майей и снабжен всеми видами оружия для любой битвы. Корабль этот невозможно ни описать, ни представить. Порой он был видим, а порой скрывался от взора. Махараджа Бали находился в нем под защитным полем. В начале сражения полубоги были уверены, что победят демонов. Но вышло все не так просто. Во время той битвы возникло множество безголовых тел-призраков. С оружием в руках они, способные видеть глазами отрубленных голов, нападали на воинов противника. В этом бою демоны терпя поражение и, чтобы спастись от смерти, прибегли к дьявольской магии и с ее помощью убили множество солдат, сражавшихся на стороне полубогов. На полубогов обрушились потоки раскаленных угольев, обломки камня, горящие деревья, стали падать скорпионы, большие змеи и другие ядовитые животные, а также львы, тигры, вепри. Они давили и уничтожали все под собой. Полубоги, не видя иного выхода, снова обратились за помощью к Верховному Господу, Вишну, который явился и развеял иллюзию, созданную магическими трюками демонов. Демоны отчаянно сражались с Верховным Господом, но все погибли от Его руки. Так Всевышний Господь снова спас Мир и выручил полубогов.

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Íà÷àëî Ìèðîâîé Âîéíû Äîáðà è çëà ÃËÀÂÀ 10

Áèòâà ïîëóáîãîâ ñ äåìîíàìè 3. Äåìîíû íå ìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ ïîáåäîé ïîëóáîãîâ, ïîýòîìó îíè âçÿëèñü çà îðóæèå è ïîøëè íà ïîëóáîãîâ âîéíîé. 4. Ïî÷óâñòâîâàâ ïðèëèâ ñèë îò ÷óäîòâîðíîãî íåêòàðà, ïîëóáîãè ïðåèñïîëíèëèñü áîåâîãî äóõà è, âçÿâ â ðóêè îðóæèå, ñòàëè îòðàæàòü àòàêè äåìîíîâ. 5. Òàê, ìåæäó ïîëóáîãàìè è äåìîíàìè ðàçðàçèëàñü æåñòîêàÿ áèòâà. Îíà áûëà ñòîëü óæàñíà, ÷òî äàæå ó òåõ, êòî òîëüêî ñëûøàë î íåé, âîëîñû âñòàâàëè äûáîì. 6. ßðîñòü êèïåëà â ñåðäöàõ ïðîòèâíèêîâ. Îõâà÷åííûå íåíàâèñòüþ, îíè áèëèñü ìå÷àìè, ðàçèëè äðóã äðóãà âñåâîçìîæíûìè âèäàìè îðóæèÿ. 16 - 18.  ýòîì áîþ ïðåäâîäèòåëü äåìîíîâ - Ìàõàðàäæà Áàëè, âîññåäàë íà ÷óäåñíîì âîçäóøíîì êîðàáëå Âàéõàÿñà. Ýòîò áîãàòî óêðàøåííûé ëåòó÷èé êîðàáëü, áûë ñîçäàí äåìîíîì Ìàéåé è ñíàáæåí âñåìè âèäàìè îðóæèÿ äëÿ ëþáîé áèòâû. Êîðàáëü ýòîò íåâîçìîæíî íè îïèñàòü, íè ïðåäñòàâèòü. Ïîðîé îí áûë âèäèì, à ïîðîé ñêðûâàëñÿ îò âçîðà. Ìàõàðàäæà Áàëè, êîòîðûé âîññåäàë â íåì ïîä çàùèòíûì çîíòîì â îêðóæåíèè âîåíà÷àëüíèêîâ è ïîëêîâîäöåâ áûë ïîäîáåí âå÷åðíåé ëóíå, îçàðÿþùåé ñâîèì ñèÿíèåì âñå âîêðóã. 19 - 24. Îêðóæàâøèå Ìàõàðàäæó Áàëè ïîëêîâîäöû è âîåíà÷àëüíèêè âîññåäàëè â ñâîèõ ìèñòè÷åñêèõ êîëåñíèöàõ. Ãîñïîäü Èíäðà, êîòîðîãî èìåíóþò Áàëàáõèòîì, óâèäåâ, â êàêîì íàñòðîåíèè ïðåáûâàþò åãî ïðîòèâíèêè, ïðèøåë â ñòðàøíûé ãíåâ. 26. Ãîñïîäà Èíäðó, öàðÿ íåáåñ, îêðóæàëè ïîëóáîãè, êîòîðûå âîññåäàëè íà êîëåñíèöàõ, óêðàøåííûõ ôëàãàìè è ýêèïèðîâàííûõ âñåâîçìîæíûì îðóæèåì. Ñðåäè íèõ áûëè Âàþ, Àãíè, Âàðóíà è äðóãèå ïðàâèòåëè ïëàíåò ñî ñâîèìè ñâèòàìè. 27. Ïîëóáîãè è äåìîíû âûõîäèëè âïåðåä è áðîñàëè äðóã äðóãó äåðçêèå ñëîâà, êîòîðûå ðàíèëè ñàìîå ñåðäöå. Ïîòîì îíè íàïàëè äðóã íà äðóãà è ñòàëè ñðàæàòüñÿ. 35. Âñå ýòè ïîëóáîãè è äåìîíû ñîøëèñü íà ïîëå áîÿ, îõâà÷åííûå áîåâûì äóõîì, è áåñïîùàäíî áèëèñü äðóã ñ äðóãîì. Âñå îíè æàæäàëè ïîáåäû. Áèòâà ñîñòîÿëà èç ìíîæåñòâà ïîåäèíêîâ, ãäå ïðîòèâíèêè ðàçèëè äðóã äðóãà âñåìè âèäàìè îðóæèÿ.

36. Âîèíû îáåçãëàâëèâàëè ïðîòèâíèêîâ, èñïîëüçóÿ ñàìîå ðàçíîå îðóæèå - áõóøóíäè, ÷àêðû, ïàëèöû, êîïüÿ, ðèøòè, ïàòòèøè, øàêòè, óëìóêè, ïðàñû, ïàðàøâàäõè, íèñòðèìøè, ïàðèãõè, ìóäãàðû è áõèíäèïàëû. 37. Êðóãîì ëåæàëè îòðóáëåííûå ðóêè, íîãè, áåäðà è øåè âîèíîâ, à òàêæå èõ ðàçîðâàííûå ôëàãè, ñëîìàííûå ëóêè, ðàçáèòîå îðóæèå, äîñïåõè è óêðàøåíèÿ. 38. Òó÷è ïûëè, ïîäíÿòûå íîãàìè ñðàæàâøèõñÿ äåìîíîâ è ïîëóáîãîâ, âèõðåì âçäûìàëèñü â íåáî è çàñòèëàëè âñå ïðîñòðàíñòâî âïëîòü äî ñàìîãî ñîëíöà. Íî, êîãäà âñëåä çà ïûëüþ â âîçäóõå îêàçàëèñü áåñ÷èñëåííûå áðûçãè êðîâè, òó÷è ïûëè íå ñìîãëè áîëüøå âèñåòü â íåáå. 39. Ïîëå áîÿ ñïëîøü áûëî ïîêðûòî îòðóáëåííûìè ãîëîâàìè ãåðîåâ. Ãëàçà èõ îñòàâàëèñü îòêðûòûìè, à ãóáû — ïðèêóøåííûìè îò ÿðîñòè. Êðóãîì áûëè ðàçáðîñàíû ñåðüãè è øëåìû. Ïîâñþäó ëåæàëè îòñå÷åííûå ðóêè, ñ çàæàòûì â íèõ îðóæèåì, è íîãè, ïîõîæèå íà õîáîòû ñëîíîâ. 40. Âî âðåìÿ òîé áèòâû âîçíèêëî ìíîæåñòâî áåçãîëîâûõ òåë-ïðèçðàêîâ. Ñ îðóæèåì â ðóêàõ îíè, ñïîñîáíûå âèäåòü ãëàçàìè îòðóáëåííûõ ãîëîâ, íàïàäàëè íà âîèíîâ ïðîòèâíèêà. 41. Ìàõàðàäæà Áàëè ïðèìåíèë ê Èíäðå ñâîå ìèñòè÷åñêîå îðóæèå. 43. Íî, óâèäåâ, êàê Èíäðà èñêóñíî ïàðèðîâàë åãî óäàð, Áàëè íå ñìîã ñäåðæàòü ñâîé ãíåâ. Îí âçÿëñÿ çà äðóãîå îðóæèå, øàêòè, êîòîðîå ïëàìåíåëî, êàê îãðîìíàÿ ãîëîâíÿ. Îäíàêî Èíäðà ðàçáèë è ýòî îðóæèå â ïûëü åùå äî òîãî, êàê Áàëè ïóñòèë åãî â õîä. 44. Ïîòîì Ìàõàðàäæà Áàëè ñòàë ìåíÿòü îðóæèå îäíî çà äðóãèì, áåðÿñü òî çà ïðàñó, òîìàðó è ðèøòè. Íî âñÿêèé ðàç Èíäðà ìãíîâåííî óíè÷òîæàë ýòî îðóæèå. 45. Òîãäà Ìàõàðàäæà Áàëè èñ÷åç è ïðèáåã ê äüÿâîëüñêîé ìàãèè. Íàä âîéñêàìè ïîëóáîãîâ âäðóã íàâèñëà ãèãàíòñêàÿ, ñîçäàííàÿ åãî ÷àðàìè, ãîðà. 46. Ñ ýòîé ãîðû, îáúÿòîé ëåñíûì ïîæàðîì, ïàäàëè ãîðÿùèå äåðåâüÿ è ëåòåëè îáëîìêè êàìíÿ, îñòðûå, êàê íàêîíå÷íèêè ñòðåë. Îíè îáðóøèâàëèñü íà âîèíîâ-ïîëóáîãîâ è âäðåáåçãè ðàçáèâàëè èì ãîëîâû.

Воздушный корабль был окружен защитным полем и мог становиться невидимым.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Âñåëåíñêàÿ Áèòâà ïîëóáîãîâ ñ äåìîíàìè 48. Çàòåì ïîÿâèëèñü ñîòíè ïëîòîÿäíûõ äåìîíîâ è äåìîíèö, îáíàæåííûõ, ñ òðåçóáöàìè â ðóêàõ, è âñå îíè êðè÷àëè: «Ðóáè èõ íà êóñêè! Êîëè èõ!» 49. Ïîñëå ýòîãî â íåáå âîçíèêëè ñòðàøíûå òó÷è, ãîíèìûå óðàãàííûì âåòðîì. Ãðÿíóëè ðàñêàòû ãðîìà è íà çåìëþ îáðóøèëèñü ïîòîêè ðàñêàëåííûõ óãîëüåâ. 50. Ãèãàíòñêèé ïîæàð, óñòðîåííûé Ìàõàðàäæåé Áàëè, ñòàë ïîæèðàòü âîéñêî ïîëóáîãîâ. Ïëàìÿ, ñîïðîâîæäàåìîå íåèñòîâûìè âåòðàìè, êàçàëîñü íå ìåíåå óæàñíûì, ÷åì ïëàìÿ Ñàìâàðòàêà, êîòîðîå ðàçãîðàåòñÿ âî âðåìÿ óíè÷òîæåíèÿ ìèðà. 51. Âñëåä çà ýòèì ïîëå áèòâû çàõëåñòíóëè îãðîìíûå ìîðñêèå âîëíû ñ âîäîâîðîòàìè, âçäûáëåííûå ñâèðåïûìè ïîðûâàìè âåòðà, è íà ãëàçàõ ó âñåõ íà÷àëñÿ ïîòîï. 52. Êîãäà íåçðèìûå äåìîíû, ñòîëü õîðîøî âëàäåâøèå èñêóññòâîì ìàãèè, íàñëàëè ýòè ÷àðû, âîèíû-ïîëóáîãè ïàëè äóõîì. 53. Òóò ïîëóáîãè ïîíÿëè, ÷òî íå ìîãóò ïðîòèâîñòîÿòü ÷àðàì äåìîíîâ, è ïîòîìó â îò÷àÿíüå îáðàòèëè ñâîè ìûñëè ê Âåðõîâíîìó Ãîñïîäó, òâîðöó âñåëåííîé, êîòîðûé â òîò æå ìèã ïðåäñòàë ïåðåä íèìè. 54. Âåðõîâíûé Ãîñïîäü, ÷üè ãëàçà íàïîìèíàþò ëåïåñòêè òîëüêî ÷òî ðàñïóñòèâøåãîñÿ ëîòîñà, âîññåäàë íà ñïèíå Ãàðóäû, âîçëîæèâ Ñâîè ëîòîñíûå ñòîïû íà åãî ïëå÷è. Êîãäà Ãîñïîäü ÿâèë Ñåáÿ âçîðó ïîëóáîãîâ, îíè óâèäåëè Åãî æåëòûå îäåæäû, êàìåíü Êàóñòóáõà è áîãèíþ ïðîöâåòàíèÿ; ãîëîâó Ãîñïîäà âåí÷àë áåñöåííûé øëåì, â óøàõ Åãî ñâåðêàëè ñåðüãè, à â âîñüìè Ñâîèõ ðóêàõ Ãîñïîäü äåðæàë ðàçëè÷íîå îðóæèå. 55. Ïîäîáíî òîìó êàê äóðíîé ñîí èñ÷åçàåò, êîãäà ñïÿùèé ïðîñûïàåòñÿ, âèäåíèÿ, ñîçäàííûå êîëäîâñêèìè ÷àðàìè äåìîíîâ, ðàçâåÿëèñü áëàãîäàðÿ äóõîâíîìó ìîãóùåñòâó Âåðõîâíîé Ãîñïîäà, ñòîèëî Åìó ïîÿâèòüñÿ íà ïîëå áîÿ. Íà ñàìîì äåëå äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü î Ãîñïîäå, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ëþáîé îïàñíîñòè. 56. Î öàðü, êîãäà äåìîí Êàëàíåìè, êîòîðûé âîññåäàë íà ëüâå, óâèäåë Âåðõîâíîãî Ãîñïîäà, ïðèëåòåâøåãî ê ïîëóáîãàì íà Ãàðóäå, îí ñõâàòèë òðåçóáåö è ìåòíóë åãî Ãàðóäå â ãîëîâó. Õàðè, Âåðõîâíàÿ Ëè÷íîñòü Áîãà, ïîâåëèòåëü òðåõ ìèðîâ, ñ ëåãêîñòüþ ïåðåõâàòèë òðåçóáåö è èì æå óáèë Êàëàíåìè è åãî ëüâà.

57. Çàòåì Âåðõîâíûé Ãîñïîäü óáèë äâóõ ìîãó÷èõ äåìîíîâ Ìàëè è Ñóìàëè: Îí îòñåê èì ãîëîâû ÷àêðîé. Òîãäà åùå îäèí äåìîí, ïî èìåíè Ìàëüÿâàí, íàïàë íà Ãîñïîäà. Ðû÷à, ñëîâíî ëåâ, îí ïîäíÿë ñâîþ îñòðóþ ïàëèöó è íàáðîñèëñÿ íà Ãàðóäó. Íî Âåðõîâíûé Ãîñïîäü, èçíà÷àëüíàÿ Ëè÷íîñòü, Ñâîåé ÷àêðîé îòñåê ãîëîâó è ýòîìó âðàãó. ÃËÀÂÀ 11

Öàðü Èíäðà óíè÷òîæàåò äåìîíîâ 1. Çàòåì, ïî Ñâîåé âûñî÷àéøåé ìèëîñòè Øðè Õàðè, Âåðõîâíàÿ Ëè÷íîñòü Áîãà, âåðíóë ê æèçíè âñåõ ïîëóáîãîâ âî ãëàâå ñ Èíäðîé è Âàþ. Îæèâøèå ïîëóáîãè ñòàëè êðóøèòü äåìîíîâ, îò êîòîðûõ ïðåæäå òåðïåëè ïîðàæåíèå. 2. Êîãäà íåîáû÷àéíî ìîãóùåñòâåííûé Èíäðà ïðèøåë â ÿðîñòü è ñõâàòèë ñâîþ ìîëíèþ, ÷òîáû óáèòü Áàëè, äåìîíû ñêîðáíî çàïðè÷èòàëè: «Ãîðå íàì, ãîðå!» 3. Ðàññóäèòåëüíûé, òåðïåëèâûé è õîðîøî âîîðóæåííûé Ìàõàðàäæà Áàëè ïàðèë íàä ïîëåì âåëèêîé áèòâû. Óâèäåâ ïåðåä ñîáîé Ìàõàðàäæó Áàëè, Èíäðà, âñåãäà äåðæàùèé â ðóêå ìîëíèþ, ïðèíÿëñÿ áðàíèòü åãî. 4. Èíäðà ñêàçàë: Ñëîâíî îáìàíùèê, êîòîðûé, çàâÿçàâ ðåáåíêó ãëàçà, îáâîðîâûâàåò åãî, òû ïûòàåøüñÿ ïîáåäèòü íàñ ñ ïîìîùüþ ìèñòè÷åñêèõ òðþêîâ, õîòÿ è çíàåøü, íåãîäÿé, ÷òî ìèñòè÷åñêèå ñèëû ïðèíàäëåæàò íàì. 5. Ãëóïöîâ è íåâåæä, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ñ ïîìîùüþ ìèñòè÷åñêèõ ñèë èëè ìåõàíè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé äîñòè÷ü âûñøèõ ïëàíåò èëè äàæå ïîäíÿòüñÿ íàä íèìè è âñòóïèòü â öàðñòâî îñâîáîæäåííûõ äóø, ÿ îòïðàâëÿþ â íèçøèå ñôåðû âñåëåííîé. 6. Ñåãîäíÿ ÿ, ìîãó÷èé âîèí, îòñåêó òåáå ãîëîâó ìîèì îðóæèåì-ìîëíèåé, êîòîðîå èìååò ñîòíè îñòðûõ íàêîíå÷íèêîâ. Õîòÿ òû óìååøü íàñûëàòü êîëäîâñêèå ÷àðû, òåáå ÿâíî íåäîñòàåò çíàíèé. Ïîñìîòðèì, ñìîæåøü ëè òû âìåñòå ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè óöåëåòü â ýòîì ñðàæåíèè. 12. Òóò Èíäðà, ñîêðóøèòåëü âðàãîâ, ðåøèë óáèòü Ìàõàðàäæó Áàëè è âûïóñòèë â íåãî ñâîþ ðàçÿùóþ áåç ïðîìàõà ìîëíèþ.  òîò æå ìèã Ìàõàðàäæà Áàëè ðóõíóë íà çåìëþ âìåñòå ñî ñâîèì âîçäóøíûì êîðàáëåì, ñëîâíî ãîðà ñ îòðóáëåííûìè êðûëüÿìè.

Шри Хари вернул к жизни всех полубогов, которые стали крушить демонов.

19 “Полубоги снова обратились за помощью к Верховному Господу, Вишну, который явился и развеял иллюзию, созданную магическими трюками демонов”. 13. Êîãäà äåìîí Äæàìáõàñóðà óâèäåë, ÷òî åãî äðóã Áàëè ïîâåðãíóò íàçåìü, îí ïðåäñòàë ïåðåä Èíäðîé, âðàãîì äåìîíîâ, ÷òîáû îêàçàòü Ìàõàðàäæå Áàëè äðóæåñêóþ óñëóãó. 14. Ìîãó÷èé Äæàìáõàñóðà, ñèäÿ âåðõîì íà ëüâå, ïðèáëèçèëñÿ ê Èíäðå è ñî âñåé ñèëîé, íà êîòîðóþ áûë ñïîñîáåí, óäàðèë åãî ïàëèöåé ïî ïëå÷ó. 18. Èíäðà, ðàçãíåâàâøèñü íà Äæàìáõàñóðó, îòñåê åìó ãîëîâó ñâîåé ìîëíèåé. 27. Çàòåì, êîãäà Èíäðà, êîòîðîãî èìåíóþò Âàäæðà-äõàðîé - äåðæàùèì â ðóêå ìîëíèþ, - óâèäåë, ÷òî âðàãè îäîëåâàþò â áèòâå åãî âîèíîâ, îí ðàçúÿðèëñÿ è çàíåñ ñâîþ ìîëíèþ íàä äåìîíàìè, ÷òîáû óáèòü èõ. 28. Íà ãëàçàõ ó âîèíîâ âîéñêà ïðîòèâíèêà öàðü Èíäðà ìîëíèåé îòñåê ãîëîâû äâóì äåìîíàì Áàëà è Ïàêà. Òàê îí íàâåë óæàñ íà âñåõ âðàãîâ, ñîáðàâøèõñÿ íà ïîëå áèòâû. 40. Ìóäðåöû, æåëàÿ äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå âåëèêîìó ïîëóáîãó Èíäðå, ñòàëè îñûïàòü åãî öâåòàìè è óâåøèâàòü ãèðëÿíäàìè, ïîêà öâåòû íå ñêðûëè Èíäðó ïî÷òè ïîëíîñòüþ. 41. Âèøâàâàñó è Ïàðàâàñó, äâîå ãëàâíûõ ãàíäõàðâîâ, ðàäîñòíî çàïåëè. Äðóãèå ïîëóáîãè ñòàëè áèòü â ëèòàâðû, à ñ÷àñòëèâûå àïñàðû — òàíöåâàòü. 42. Âàþ, Àãíè, Âàðóíà è ïðî÷èå ïîëóáîãè ïðèíÿëèñü óíè÷òîæàòü áèâøèõñÿ ñ íèìè äåìîíîâ, êàê ëüâû óáèâàþò îëåíåé. 43. Êîãäà Ãîñïîäü Áðàõìà óâèäåë, ÷òî ñêîðî âñå äåìîíû áóäóò óíè÷òîæåíû, îí âåëåë Íàðàäå îòïðàâèòüñÿ ê ïîëóáîãàì è óáåäèòü èõ ïðåêðàòèòü ñðàæåíèå. 44. Âåëèêèé ìóäðåö Íàðàäà ñêàçàë: Âàñ, ïîëóáîãîâ, çàùèùàåò Ñàì Âèøíó-Íàðàÿíà, Âåðõîâíûé Ãîñïîäü, è ïî Åãî ìèëîñòè âû ïîëó÷èëè íåêòàð. Ïî ìèëîñòè áîãèíè ïðîöâåòàíèÿ óäà÷à âñåãäà ñîïóòñòâóåò âàì. Ïîýòîìó, ïðîøó âàñ, ïðåêðàòèòå ýòî ñðàæåíèå. 45. Âíÿâ ñëîâàì Íàðàäû, ïîëóáîãè ïîäàâèëè ñâîé ãíåâ è ïåðåñòàëè ñðàæàòüñÿ. Âîñõâàëÿåìûå ñâèòîé, îíè âåðíóëèñü íà ðàéñêèå ïëàíåòû.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

20 Продолжаем публиковать главы из книги: Путь Духовного Воина в Мировой войне Добра и зла. Яросвет Жизнь четвертая

Истина на острие меча Рамдас не мог найти себе места. В полном смятении и беспокойстве он пришел на берег океана. Даже завораживающий восход cолнца не приносил успокоения. Сколько месяцев, потраченных им на изучение древних священных текстов, ежедневные медитации и многолетняя жизнь и обучение в ащраме его гуру до сих пор не приносили ожидаемых им результатов и, как теперь казалось ему, были напрасными. Ведь чего стоят полученные им знания, если он за все это время не научился устойчиво держаться на достигнутом им духовном уровне? Его духовный учитель – гуру Парамахамса Свами – говорил своим ученикам, желающим освоить науку духовной практики: – Вначале научитесь контролировать свой ум и свои желания. Не позволяйте языку, желудку и низменным инстинктам управлять вами. Победите своих внутренних врагов – гордость, гнев, зависть, жадность, вожделение и невежество. Помните всегда, что если не вы их контролируете, то они управляют вами. Одухотворяйте свой разум и с его помощью ведите осознанную и осмысленную жизнь. Практикуйте мантра-медитацию, самый эффективный способ духовного прогресса в наше время, и найдите Господа внутри себя. Но также и научитесь видеть Его снаружи во всем происходящем с вами, ибо Он везде, и без Его воли и травинка не шелохнется. Только так вы достигнете умиротворения, а без него – возможно ли счастье? Идущие по этому пути полностью освободятся от страданий, достигнут совершенства и познают Истину. Рамдас всем сердцем принял эти слова, так как он видел в них правду. Но не сомнения в выбранном пути мучили его теперь, а кажущаяся своя неспособность твердо следовать по нему. Слишком высокие стандарты, большие требования так и останутся для него неприступными вершинами, – так думал он. Разве можно научиться контролировать свои желания, непрестанным потоком возникающие в беспокойном уме? Как контролировать требования языка и желудка, когда сильно хочется есть?

ÇÍÀÒÜ

Èñòèíà íà îñòðèå ìå÷à А можно ли контролировать свой гнев, когда тебя, наверняка незаслуженно, оскорбляют? Долгие размышления и его жизненный опыт показывали ему, как далек он от достижения этих целей. Его вчерашняя ссора с другим учеником гуру, возникшая из-за спора о том, кто более достоин занимать лучшее положение возле их учителя, со всей наглядностью показала это. Как он мог опуститься до криков и взаимных оскорблений? Ведь Парамахамса Свами много раз повторял им, что гнев и оскорбления других, идущих по духовному пути, кем бы они ни были, могут стать непреодолимым препятствием на пути духовного прогресса. Но теперь сделанного не вернуть, и Рамдас не мог придумать ничего лучше, чем обратиться со своими тревогами к гуру. – Я просто в отчаяньи. Я много слышал от Вас, многое познал и понял. Как мне казалось, я уже твердо нахожусь на пути духовного прогресса и способен сохранять высшее сознание. Но теперь же я понял, к моему большому огорчению, что не способен удержаться на нем. Что мне делать и как быть, Вы моя последняя надежда, – с мольбой в голосе обратился Рамдас к своему учителю. – Не предавайся отчаянью и не опускай руки, в этом нет большого смысла. Маленький ребенок падает, когда учится ходить, и в этом нет его вины. И ты не вини себя, а поднимайся и иди дальше. Достигает успеха и победы на своем пути не тот, кто не падает, а тот, кто, упав, поднимается и идет дальше. Помни древнюю мудрость: причиной точного попадания в цель являются тысячи промахов. Но это еще одни мои слова, которых ты и так уже достаточно слышал, и если ты действительно хочешь идти дальше по этому пути, то тебе на практике нужно в этом удостовериться, и я могу показать тебе дальнейшие ключи для их понимания и осознания. Так хочешь ли ты их узнать? – спросил его учитель. – Конечно же, – без раздумий воскликнул Рамдас, – я всей душой жажду узнать свои дальнейшие шаги для продвижения по этому пути, пожалуйста, укажите мне их как можно скорее. – Ну что ж, слушай, – спокойным голосом промолвил Парамахамса Свами, – один мой знакомый может помочь тебе в твоих затруднениях. Он Король далекой страны и живет в ее столице, именуемой в народе Городом Золотым.

Отправляйся к нему и попроси его открыть тебе тайну, как научиться сохранять высшее сознание. И Рамдас отправился в путь, который был трудным и долгим. Он родился и всю свою жизнь прожил в древнем городе на берегу Индийского океана и никогда еще не отправлялся в путешествие так далеко. Многие святые места посетил он по дороге. Со многими паломниками и святыми он повстречался, много полезного для себя услышал и узнал он от них. Добравшись, наконец, до Города Золотого, он был поражен его величественностью и красотой. Золотые купола многочисленных храмов, улыбающиеся и счастливые люди, их умиротворенность удивляли Рамдаса. Представившись учеником Парамахамсы Свами, он смог попасть на прием к Королю и изложил свою просьбу. Король улыбнулся и сказал: – Я рад увидеть тебя и услышать известия от Парамахамсы Свами, ведь он был духовным наставником моего отца. А его дед был духовным наставником моего деда, основавшего этот город. Мой дед, как и мой отец, каждый в свое время, отреклись от царства, чтобы посвятить свою жизнь утверждению на духовном пути. От них я и узнал эту тайну и охотно открою ее тебе, но сначала ты должен пройти испытание, чтобы я мог удостовериться, что ты достоин владеть ею. Обойди вокруг дворца, неся на голове сосуд, до краев наполненный водой. За тобой будет идти стражник с обнаженным мечом. Если хоть одна капля прольется, он снесет тебе голову. Я совсем не кровожадный, но такова традиция и я не могу ее изменить. Ты можешь отказаться от испытания, но тогда я не раскрою тебе тайну. Жаждущий истины Рамдас ответил: – Тайна стоит жизни. Он вышел из дворца, и испытание началось. Сосредоточенно продвигаясь шаг за шагом, он слышал за спиной дыхание стражника. Он понимал, что один-единственный неверный шаг будет стоить ему жизни. Ему удалось справиться с поставленной задачей, так как он сосредоточил все свое внимание и все свои силы. И снова он предстал перед Королем, который сказал: – Теперь я охотно открыл бы тебе тайну, но ты ее уже знаешь, – Король улыбнулся, – я всегда поступаю так, как ты только что это делал – иду шаг за шагом при полном сосредоточении сил и внимания.

Тайна стоит жизни!


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Áèòâà Äîáðà è çëà Сраженье девятое

Битва: Реалии настоящего Духовный Воин всегда оказывается на передовой вселенской войны Добра и зла. Он не отсиживается в засаде и не выжидает, пока не завершатся основные сражения, чтобы потом выйти невредимым на поле битвы почивать на лаврах. Духовный Воин всегда стремится находиться на острие битвы Добра и зла. И вот сейчас, в этом своем воплощении, Духовный Воин оказался на самом стыке Веков и Эпох. Ушел XX и наступил XXI век. Уходит Эпоха Рыб и наступает Эра Водолея. Золотой век начинает все больше теснить Железный век. Но темные, негативные силы и энергии еще очень сильны. В их руках сейчас сосредоточены практически все рычаги управления Человечеством. Поработив его, они используют все для своих личных, корыстных интересов. Их интересы – власть, деньги и неограниченные возможности для удовлетворения чувств. С помощью телевидения и средств массовой информации, современных средств связи и телекоммуникаций, интернета и других суперсовременных технологий, они практически полностью управляют сознанием и волей большинства людей планеты. Люди “зомбированные” потоками выливаемой на них информации, причем зачастую сознательно искаженной, покупают то, что им диктует реклама, и тратят свои сбережения на то, что “престижно”, но как потом оказывается совсем им не нужно и не приносит счастья в их жизнь. Многие люди ведут образ жизни, навязанный им извне, и занимаются тем, на что их подталкивают их невидимые поработители. Они голосуют за тех, на кого им указывает ТВ и СМИ, и разве не те, у кого сейчас сосредоточены реальные рычаги их управления и решают на самом деле - кого должен избрать “электорат”? Кто же сейчас решает за нас: кто и как будет нами править, что мы должны и обязаны делать для них? Чтобы держать людей в рабстве, в наше время не нужны железные кандалы. Достаточно просто погрузить их в невежество, дав им примитивные развлечения. Наркотики, алкоголь, секс, азартные игры, мыльные телесериалы – все это держит людей в затуманенном сознании, лишая их разума, благочестия и воли. А людьми, лишенными воли и разума, очень просто управлять.

Для того чтобы держать их в повиновении и под контролем, сейчас не нужны цепи и решетки. Таким образом, темные энергии властвовали над целыми народами и странами на протяжении столетий. Так было и в России. На протяжении более чем 70 лет, искоренив само понятие веры в Бога, разрушив все церкви, они дали людям суррогатный заменитель – диалектический материализм. Используя возвышенные лозунги – Равенство, Братство, Светлое будущее – людей десятилетиями вводили в заблуждение. Поэтому и ностальгия по тем временам осталась в сердцах людей – ведь идеалы были благородны и люди в них искренне верили. Но на самом деле создавалось так называемое “светлое будущее” – материальное благополучие для горстки высокопоставленных чиновников. Но разве это было Равенство? А какое могло быть всеобщее Братство в атеистическом обществе, если само понятие Братства предполагает наличие общего для всех братьев Отца? Настоящее же Братство возможно только при признании Единого для всех Господа. Но даже сейчас до такого признания очень еще далеко множеству людей и религиозных течений. Было искоренено само понимание о реинкарнации, процессе перевоплощения души и создан миф об одноразовой жизни. И, как следствие, возник лозунг для всех – после нас хоть потоп, наслаждайся как можно больше, делай все, что хочешь, бери от жизни все, что есть. Не будет никаких последствий, после смерти ничего нет. Алчным лидерам было выгодно поддержание этого мифа для управления массами. Но если бы люди знали истину, что ничего не проходит бесследно, и каждый поступок несет свои последствия. Если бы люди знали, что в соответствии со своей наработанной за жизнь кармой они получат соответствующее следующее рождение. Если бы люди знали, что ведущим греховную жизнь придется воплотиться в самых отвратительных формах животной жизни, таких как свиньи, черви, насекомые. А многих таких грешников ожидают тысячи и миллионы лет чудовищных страданий в адских мирах, реально существующих в нашей Вселенной. Если бы от людей все это не скрывали, то, может быть, многие задумывались бы над тем, что они творят. Дошло бы Человечество до такого крайнего уровня пропасти безнравственности, насилия, лжи и лицемерия, на котором оно сейчас находится?

21 Именно сейчас в наше время происходит обострение серьезного противостояния сил зла и Сил Добра, тьмы невежества и Света знаний.

Довели бы люди Мать-Землю до уровня крайнего истощения, экологического дисбаланса и природной дисгармонии? Духовный Воин знает, что именно сейчас происходит обострение серьезного противостояния сил зла и Сил Добра, тьмы невежества и Света знаний. Он слышал древнюю восточную мудрость – чем сильнее тьма, тем ближе свет. После тьмы ночи всегда наступает рассвет. Наступление Золотого Века неизбежно, как восход Солнца. С восходом Солнца пробуждаются многие живые существа. Проснувшиеся раньше всех, с первыми лучами Солнца, певчие птицы, предвестники света и тепла, своим пением и трелями будят всех остальных. Вслед за ними уже пробуждаются и другие, своим многообразием и творчеством создавая все великолепие красок и всю гармонию и красоту Мироздания. Так и Духовный Воин, пробудившийся от коснувшегося его духовного Света, призывает к пробуждению и других. Друзья мои, вставайте, Земля и Солнце так прекрасны. Братья и сестры, посмотрите вокруг – все озарено Божественным сиянием. Наш Отец – Единый Господь – жаждет осветить Вас своей милостью, своей безграничной Любовью, бесконечным Блаженством и настоящей Свободой. Пожалуйста, друзья мои, сбросьте оковы невежества и узнайте истину. Узнайте истину о себе и об окружающем Вас мире. Приобрести книгу: Путь Духовного Воина в Мировой войне Добра и зла. Яросвет, а также другие книги вы можете в Издательстве “Философская Книга” по адресу: Москва, ул. Писцовая д.16/2, тел: (495) 685-6714, 8-926-529-2576, Email: pb.moscow@gmail.com À так же по тел.: 8-916-630-33-85, (495)744-86-94 - Валерий Двиджа


22

Â Ä ÒÜ -- ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ ÂÅÄÀÒÜ ÇÍÀÒÜ

Âîñòî÷íûå ïðèò÷è Íà÷àëî ìóäðîñòè К одному мастеру пришёл человек и спросил: “Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?” Учитель ответил: “Выйди и постой там”. А на улице шёл дождь. И человек удивился: “Как это может помочь мне? Но кто знает, всё может быть...” Он вышел из дома и встал там, а дождь лил и лил. Человек полностью промок, вода проникла под одежду. Через десять минут он вернулся и сказал: “Я постоял там, что теперь?” Мастер спросил его: “Что случилось? Когда вы там стояли, дано ли вам было какое-нибудь открытие?” Человек ответил: “Открытие? Я просто думал, что выгляжу, как дурак!” Мастер сказал: “Это великое открытие! Это начало мудрости! Теперь вы можете начинать. Вы на правильной дороге. Если вы знаете, что вы дурак, то изменение уже началось”.

Íåò ìåñòà â ñåðäöå Один человек очень усердно искал Истину или Бога. Он посетил множество Учителей, побывал во множестве монастырей, прочитал множество книг и изучил все известные Учения. Однако поиск его был тщетен. Этот человек очень горевал, дни его были на исходе, а цель жизни не была достигнута. И потому этот человек ещё сильнее и настойчивее искал Бога, ибо желание было неутолимым. Ангелы заметили его труды и вознамерились помочь. Они отправились к Богу, рассказали о неутомимом искателе. Попросили открыться ему, войти в его сердце. И Бог сказал: - Я полон сострадания и любви к этому человеку. Я жажду освятить его сердце. Но без его веры и желания принять Мою помощь - не смогу. Для него Я всегда где-то далеко, и найти меня очень трудно. А Я всегда был рядом. И этот человек настолько поглощен поиском, что в его сердце нет места для Меня. Он так и не смог открыть его для веры, что бы Я тогда смог прийти к нему на помощь.

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀ ÒÐÈ ÌÎÐß Àôàíàñèÿ Íèêèòèíà “Хождение за три моря” - древнерусское произведение в стиле дневниковых записей. Автор - тверской купец Афанасий Никитин - описывает свое путешествие через Дербент и Баку сухим путем в Персию и потом в Индию. Путешествие продолжалось с 1466 по 1472 г. На обратном пути, не доезжая Смоленска, Афанасий Никитин умер. “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”

Перевод Л.С.Смирнова (в сокращении)

Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море - Дербентское, дарья Хвалисская, второе море - Индийское, дарья Гундустанская, третье море - Черное, дарья Стамбульская. И тут Индийская страна, и простые люди ходят почти нагие, а голова не покрыта, а волосы в одну косу заплетены, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все почти нагие, да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много - дивятся белому человеку. У тамошнего князя фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних - фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят - фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все босы, да крепки, а волосы не бреют. Есть тут одно место - Аланд, где шейх Алаад-дин и ярмарка бывает. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать вся страна Индийская, торгуют тут десять дней; от Бидара двенадцать ковов. Приводят сюда коней - до двадцати тысяч коней - продавать да всякий товар привозят. В Гундустанской земле эта ярмарка лучшая, всякий товар продают и покупают в дни памяти шейха Ала-ад-дина, а понашему на Покров святой Богородицы .

А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью: кричит: “кук-кук”; а на чьем доме сядет, там человек умрет, а захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. Мамоны ходят ночью да хватают кур, а живут они на холмах или среди скал. А обезьяны, те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьян обидит, они жалуются своему князю, и он посылает на обидчика свою рать и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой. Детенышей родится у них много, и если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их да учат всякому; а если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат (людей забавлять). Земля многолюдна, да сельские люди очень бедны, а бояре власть большую имеют и очень богаты. Носят бояр на носилках серебряных, впереди коней ведут в золотой сбруе, до двадцати коней ведут, а за ними триста всадников, да пеших пятьсот воинов, да десять трубачей, да с барабанами десять человек, да свирельников десять человек. А когда султан выезжает на прогулку с матерью да с женою, то за ним всадников десять тысяч следует да пеших пятьдесят тысяч, а слонов выводят двести и все в золоченых доспехах, и перед ним - трубачей сто человек, да плясунов сто человек, да ведут триста коней верховых в золотой сбруе, да сто обезьян, да сто наложниц, гаурыки называются. Во дворец султана ведет семь ворот, а в воротах сидят по сто стражей да по сто писцов-кафиров. Одни записывают, кто во дворец идет, другие - кто выходит. А чужестранцев во дворец не пускают. А дворец очень красив, по стенам резьба да золото, последний камень - и тот в резьбе да золотом расписан очень красиво. Да во дворце у султана сосуды разные.


И жил я здесь, в Бидаре, до Великого поста ÂÅÄÀÒÜ В Парват, к своему Богу, ездят на Великий - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ и со многими индусами познакомился. пост. Тут их Иерусалим; что для бесермен Открыл им веру свою, сказал, что не Мекка, для русских - Иерусалим, то для бесерменин я, а (веры Иисусовой), индусов Парват. И съезжаются все нагие, Для нашего изменения важна готовность христианин, и имя мое Афанасий. И индусы только повязка на бедрах, и женщины все принять ответственность за всё, что вы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде нагие, только фата на бедрах, а другие совершаете в своей жизни: злость ли, радость своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о все в фатах, да на шее жемчугу много, да ли, плохое или хорошее, ад и рай. Когда иных вещах. яхонтов, да на руках браслеты и перстни вы понимаете, что именно вы являетесь Расспрашивал я их о вере, и они говорили золотые. (Ей-богу!) А внутрь, к Храму, едут причиной происходящего с вами, когда эта мне: веруем в Адама, а иные, говорят, на быках, рога у каждого быка окованы ответственность осознана и принята — начинают изменяться. Будьте открыты и есть Адам и весь род его. А всех вер в медью, да на шее триста колокольцев и мысли новым возможностям! Индии восемьдесят и четыре веры, и все копыта медью подкованы. И тех быков они веруют в Бога Индийского. А разных вер называют ачче. Вот знаменитая притча: люди друг с другом не пьют, не едят, не Индусы быка называют отцом, а корову Один человек путешествовал и неожиданно женятся. Иные из них баранину, да кур, да - матерью. На помете их пекут хлеб и попал в рай. рыбу едят, но говядины никто не ест. кушанья варят, а той золой знаки на В Индии концепция рая — древо исполнения Пробыл я в Бидаре четыре месяца и лице, на лбу и по всему телу делают. В желаний. Как только сел под таким деревом сговорился с индусами пойти в Парват, воскресенье и в понедельник едят они любое желание немедленно будет исполнено. где у них Храм их - то их Иерусалим, то один раз на дню. Нет никакой задержки, никакого временного же, что для бесермен Мекка. Шел я с Из Парвата приехал я в Бидар за пятнадцать промежутка между желанием и реализацией индусами до Храма месяц. И у того Храма дней. А когда Пасха - праздник воскресения желаемого. ярмарка, пять дней длится. Велик Храм, с Христова, не знаю; по приметам гадаю. Этот человек был уставшим, и он лёг спать пол-Твери, каменный, да вырезаны в камне А со мной нет ничего, ни одной книги; под таким деревом исполнения желаний. деяния Бога. Двенадцать венцов вырезано книги взял с собой на Руси, да когда Когда он проснулся, то почувствовал сильный вкруг Храма - как Бог чудеса совершал, меня пограбили, пропали книги, и не голод и подумал: как являлся в разных образах: первый соблюсти мне обрядов веры христианской. - Я чувствую голод. Я бы хотел добыть - в образе человека, второй - человек, но Праздников христианских - ни Пасхи, ни немного пищи откуда-нибудь. с хоботом слоновым, третий - человек, а Рождества Христова - не соблюдаю, по И немедленно из ниоткуда появляется пища. Прямо приплыла по воздуху, очень вкусная лик обезьяний, четвертый - наполовину средам и пятницам не пощусь. Он был так голоден, что не стал думать, человек, наполовину лютый зверь, являлся И живя среди иноверных (молю я Бога, пища. откуда она появилась (когда вы голодны, вы все с хвостом. А вырезан на камне, а хвост пусть он сохранит меня: “Господи Боже, не раздумываете). Он сразу начал есть, а с сажень, через него переброшен. Боже истинный, ты Бог, Бог великий. пища была так вкусна... На праздник Бога съезжается к томуХраму Бог милосердный. Бог милостивый, Потом, когда его голод прошёл, он взглянул вся страна Индийская. Да у Храма бреются всемилостивейший и всемилосерднейший вокруг. Теперь он чувствовал удовлетворение. старые и молодые, женщины и девочки. ты. Господи Боже). Бог един, то царь славы, У него появилась другая мысль: А сбривают на себе все волосы, бреют и творец неба и земли”. - Если бы только чего-нибудь выпить... бороды, и головы. И идут к Храму. С каждой А иду я на Русь. Месяц март прошел, И немедленно появились прекрасные головы берут по две шешкени для Бога, а начал я пост с бесерменами в воскресенье, напитки. с коней - по четыре футы. А съезжается к постился месяц, ни мяса не ел, ничего Лёжа в тени дерева и спокойно попивая Храму всего людей двадцать тысяч лакхов, скоромного, никакой еды бесерменской нектарные напитки, обдуваемый прохладным а бывает и сто тысяч лакхов. не принимал, а ел хлеб да воду два раза на ветерком рая, он начал удивляться: В Храме же Бог вырезан из камня черного, дню. И молился я Христу вседержителю, - Что это творится? Что происходит? Может, я огромный, да хвост его через него кто сотворил небо и землю, а иного бога сплю? Или здесь есть несколько привидений, перекинут, а руку правую поднял высоко и именем не призывал. (Господи Боже, которые разыгрывают шутки со мной? простер, а в левой руке у Бога копье. На нем Бог милостивый, Бог милосердный, Бог И привидения появились. Они были ужасны, не надето ничего, только бедра повязкой Господь, Бог великий). Бог царь славы жестоки и отвратительны — именно такие, обернуты, а лик обезьяний. А перед Богом (Бог- зиждитель, Бог всемилостивейший,- какими он себе их представлял. Он задрожал и подумал: - бык огромный, из черного камня вырезан это все ты, о Господи). они точно убьют меня. и весь позолочен. И целуют его, и сыплют В Севасской округе и в Грузинской земле -ИСейчас они его убили. на него цветы. И на Бога сыплют цветы. всего в изобилии. И Турецкая земля всем Индусы же не едят никакого мяса, ни обильна. И Молдавская земля обильна, и Эта притча полна огромного смысла. Наш говядины, ни баранины, ни курятины, дешево там все съестное. Да и Подольская ум - это дерево удовлетворения желаний, и ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них земля всем обильна. что бы мы ни подумали, рано или поздно это очень много. Едят же днем два раза, а А Русь (Бог да сохранит! Боже, сохрани исполнится. Иногда промежуток времени ночью не едят, и ни вина, ни сыты не пьют. ее! Господи, храни ее! На этом свете нет такой, что мы совершенно забываем, что мы А с бесерменами не пьют, не едят. И друг с страны, подобной ей. Но почему князья этого хотели, и не можем найти источник, с другом не пьют, не едят, даже с женой. земли Русской не живут друг с другом как чего началось. Но если взглянуть поглубже, А едят они рис, да кхичри с маслом, да братья! Да устроится Русская земля, а то то мы обнаружим, что наши мысли создают травы разные едят, да варят их с маслом да мало в ней справедливости! Боже, Боже, нас и нашу жизнь. Они создают наш рай, они создают наш ад. Они создают наши страдания, с молоком, а едят все правой рукой, а левою Боже, Боже!). не берут ничего. Ножа и ложки не знают. А Милостию Божией прошел я три моря. они создают нашу радость. Они создают в пути, чтобы кашу варить, каждый носит (Остальное Бог знает, Бог покровитель плохое, они создают хорошее... Каждый котелок. А от бесермен отворачиваются: не ведает.) Аминь! (Во имя Господа милостивого, здесь - Волшебник, каждый - Создатель своей посмотрел бы кто из них в котелок или на милосердного. Господь велик, Боже благой. жизни. Каждый крутит и ткёт волшебный мир кушанье. А если посмотрит бесерменин,- Господи благой. Иисус дух Божий, мир тебе. вокруг себя... а потом оказывается связан. ту еду не едят. Потому едят, накрывшись Бог велик. Нет Бога, кроме Господа. Господь Паук сам пойман в свою собственную сеть. промыслитель. Хвала Господу, благодарение Никто не мучает нас, кроме нас самих. И платком, чтобы никто не видел. это осознано, вещи начинают меняться. А молятся они на восток, как русские. Обе Богу всепобеждающему. Во имя Бога когда милосердного. Он Бог, кроме Тогда мы можем повернуть всё наоборот, мы руки подымут высоко да кладут на темя, милостивого, которого нет Бога, знающий все тайное и способны превратить свой ад в рай. Всё на да ложатся ниц на землю, весь вытянется явное. Он милостивый, милосердный. Он нашей ответственности. на земле - то их поклоны. А есть садятся - не имеет себе подобных. Нет Бога, кроме А затем возникают новые возможности: руки обмывают, да ноги, да и рот полощут. Господа. Он царь, святость, мир, хранитель, если мы уже готовы, мы можем прекратить Храмы же их без дверей, обращены на оценивающий добро и зло, всемогущий, создание мира. Нет необходимости творить восток, и Боги стоят лицом на восток. А кто исцеляющий, возвеличивающий, творец, ад или рай, вовсе нет необходимости у них умрет, тех сжигают да пепел сыплют создатель, изобразитель, он разрешитель творить. Создатель в нас может расслабиться в воду. А когда дитя родится, принимает грехов, каратель, разрешающий все и исчезнуть. И тогда у нас появляется муж, и имя сыну дает отец, а мать - дочери. затруднения, питающий, победоносный, шанс познать изначального Создателя и А когда придет кто или уходит, кланяется всесведущий, карающий, исправляющий, Источник всего, что может принести нам по-монашески, обеими руками земли сохраняющий, возвышающий, прощающий, истинное умиротворение, покой и счастье. А низвергающий, всеслышащий, всевидящий, умиротворение ума поможет нам в медитации касается, и все молча.

Ïðèò÷à ïðî Óì

правый, справедливый, благий.)

на Абсолют.


24 ×òîáû ïîïàñòü â ñîêðîâåííûå Ñâÿòûå Ìåñòà íàøåé ïëàíåòû, íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî êóïèòü òóäà áèëåò. Íà ýòèõ ïîëîñàõ âû íàéäåòå ëè÷íûé îïûò ïàëîìíè÷åñòâà ïî íèì. Сколько же неизведанных и неразгаданных тайн скрывает в себе загадочная и древняя Индия? Страна с населением более 1 миллиарда человек, или более 20% всего человечества. Только в одном из штатов Уттар Прадеш живет больше, чем во всей России - 160 млн. Страна настоящих чудес, йогов, мистиков, заклинателей змей, хилеров, авторитетных астрологов и Махараджей. Страна, сохранившая и донесшая до нас слова изначальных Вед. Страна, где почитают как Верховного Господа Вышеня – Вишну и Кришеня – Кришну более чем 80% всего населения. Страна, в которой сохранилось столько много общего с древней русской культурой. Страна, где развивалась Цивилизация древних Ариев(Ориев) и даже сохранилось название одного из штатов – Орисса. Но даже и сейчас – это совершенно другой мир, зачастую шокирующий западного человека. Недаром Индию называют страной контрастов: сказочные богатства Махараджей – до сих пор живущих потомков Царей, сочетаются здесь с откровенной нищетой огромного слоя населения, для которых бедность, скорее образ жизни. Но что удивительно – это не делает их несчастными. Это совершенно другая культура, другое мировосприятие и другое отношение к человеческим ценностям. Это и известные совсем немногим – окна в совершенно другие иноматериальные, трансцендентные измерения, расположенные в таких местах Индии как Вриндаван, Джаганнатха Пури, Маяпур и других. Любой, побывавший в них хотя бы даже несколько минут, ощущает небывалый подъем в своей жизни и сразу замечает, как она приобретает новый вкус и смысл. Что же привлекает в эту страну все больше и больше туристов и паломников со всего мира? Ведь сейчас туризм в Индии переживает небывалый расцвет. Наверное, не хватит и тысяч книг или фильмов, чтобы обстоятельно проанализировать и понять индийскую культуру. Но все же можно пытаться делать это снова и снова, ибо таков увлекательный путь паломника, своими путешествиями открывающий мир скорее внутри себя, чем снаружи. Итак, мы возобновляем наше паломничество по святым и сокровенным местам древней Бхарата-Варши. Так тысячи и миллионы лет назад называли нашу планету, на которой была единая Ведическая Цивилизация. И Россия, и Европа были частью того великого Государства. А сейчас же это название сузилось до размеров современной Индии. Но следы и отпечатки той великой истории по-прежнему остались запечатленными на лоне нашей планеты. Сколько же много настоящих Искателей в будущем еще смогут восстановить подлинную картину Мира и Мироустройства. Мы же начинаем этот путь с надеждой хоть немного прикоснуться к тайнам Древней Ведической Цивилизации и внести свою небольшую лепту в ее возрождение. Горячий источник Маникаран

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ïàëîìíè÷åñòâî ïî Ñâÿòûì Ìåñòàì Çàïèñêè Ïàëîìíèêà

Ãèìàëàè - Äîëèíà Áîãîâ

Долину в Гималаях, где протекает бурная горная речка Кулу, называют Долиной Богов. Известно, что здесь совершали суровые аскезы многие великие мудрецы такие как Капила, Нарада, Гаутама и Маркандея. А Вьясадева, записавший Веды для нашей эпохи, именно здесь составил Махабхарату и Рамаяну. Три раза эту долину посещали братья Пандавы, герои Махабхараты. Здесь Арджуна получил небесное оружие Пашупати. А затем Пандавы проходили тут, покидая этот мир. Расположенный здесь городок Манали ( Дом Ману) – назван в честь Ману – прародителя человечества, который оставался на этом месте во время всемирного потопа, когда вода покрыла всю землю. Именно так Господь в форме Матсьи спас Вайвасвату Ману. Так же Он спас и Веды.

В Храме Ману, расположенном в Манали находятся очень древние Божества.

Водопад Йогини

Радуга на водопаде Йогини.

Недалеко от Манали находится водопад Йогини. Когда-то, в расположенной здесь пещере, занималась медитацией и аскезами прославившаяся Йогини. В честь нее и назвали этот водопад. Даже и сейчас можно убедиться, что это совершенно удивительное и мистическое место. Протяженность водопада не одна сотня метров, и располагается он на трех уровнях. На каждом из них есть небольшие чистейшие озерца, а второй уровень венчает не прекращающая сиять разноцветная радуга. Когда есть Солнце – она там всегда. А если же зайти прямо под водопад, то радуга будет опоясывать тебя вокруг. Это совершенно незабываемые впечатления. И если где-то на Земле есть источники “живой воды” – то это здесь.

Горячие источники Васиштха и Маникаран

Есть в Храме Ману и очень красивый Кришна, играющий на флейте.

Но если здесь есть “живая вода”, то должна же быть и “мертвая”? Удивительно, но есть! Это горячие источники, бьющие прямо из подземного царства. Вода же по составу необыкновенно целительная: она содержит серу, минералы и даже радиоактивные элементы в необходимом для здоровья количестве. Эта вода имеет медицинские патенты на излечение от многих болезней. Температура воды составляет от 88 до 94 градусов по Цельсию! Это же почти температура кипения?! В Маникаране вода кипит от 88” до 94” И действительно, местные священники ставят большие глиняные горшки в эти источники и готовят различные блюда, чтобы потом Настоящий сикх не может предлагать их Божествам и раздавать паломникам. Есть, конечно же, принимать омовения без и места для принятия омовения, где вода уже не кипяток, а терпимо чалмы и кинжала горячая. Вот уж поистине, состояние после таких омовений походит на состояние после долгой и жаркой русской бани… Но еще удивительнее истории возникновения этих горячих источников. Возле каждого из них стоит Храм с древними Божествами. Храм и источник Васиштха, посвящены учителю Рамы и Лакшмана – Гуру Васиштхе. Когда он занимался здесь аскезами и медитацией, то ему было сложно каждый раз спускаться с гор вниз к речке Кулу. И тогда Господь Рамачандра пустил свою стрелу в землю, и оттуда забил этот горячий источник. Название другого источника Маникаран происходит от слов Мани и Каран, что означает драгоценная, бриллиантовая сережка. Господь Шива пребывал здесь в медитации 11 000 лет. Но однажды Его супруга Парвати уронила свою сережку, которая попала в подземное царство. И тогда Господь Шива попросил подземного Царя змей Шеша Нагу найти и поднять ее оттуда. Найдя сережку Царь выпустил струю кипящего пара и воды на поверхность земли. И таким образом сережка Парвати была поднята из подземного царства.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Âàðàíàñè - Ãîðîä Ñâåòà Варанаси является старейшим городом на планете. В нем расположено более 2000 Храмов. Его древнее название Каши – Город Света. В Ведах говорится, что первая ДжйотирЛинга – сверкающая колонна света, прошла здесь прямо через землю и вспышкой устремилась в небо. Как важнейший город Шивы - Каши упоминается в Рамаяне, Махабхарате, Шримад Бхагаватам и других Пуранах, являющихся частью Ведического Знания, и датируемых как минимум 5 000 летним возрастом. Множество святых и мудрецов посещали этот город. Каждый в свое время, здесь побывали Гаутама Будда, Шри Чайтанья Махапрабху, Шанкарачарья и Рамануджачарья. Господь Чайтанья встретил здесь Санатану Госвами. Варанаси располагается на святой реке Ганга, и часть города, выходящая на реку, полностью оборудована гхатами – специальными местами для принятия омовений и поклонения Ганге. На протяжении всего города по Ганге насчитывается более 81 гхата. Очень много старых людей со всей Индии специально приезжают в Варанаси, чтобы встретить здесь смерть и быть сожженными на берегу священной реки Ганги. Говорится, что каждый, кто оставит здесь тело подобным образом – несомненно, достигнет освобождения – мокши.

Золотой Храм на куполе 900 кг. чистого золота

25 Ïàëîìíè÷åñòâî ïî Ñâÿòûì Ìåñòàì:

Çàïèñêè Ïàëîìíèêà, ßðîñâåò. Золотой Храм

Золотой Храм в Варанаси носит такое название не для красного словца – его купол сделан из 900 килограммов чистого золота! Это один из основных Храмов Варанаси, и таких Храмов во всей Индии осталось только два. В прежние времена это не было большой редкостью. Но различные завоеватели и англичане разграбили и вывезли из Индии очень много золота и драгоценностей. Ежедневно Храм посещают около 20 тыс. человек. Еще несколько лет назад в этот Храм нельзя было войти, если ты не индус. Но теперь ограничения сняты, и мы проходим через три сплошных кольца кардона полицейских к главному входу. Наверное, их здесь много сотен. Нас несколько раз обыскивают и просят оставить снаружи телефоны и камеры. И вот, наконец, мы внутри… Золотая Шива Линга – олицетворение Господа Шивы, именуемого здесь Вишванатхой, вся утопает в чаринамрите – освященной воде. Господь Шива является великим преданным Верховного Господа Кришны, и поклонение ему здесь действительно пышное и величественное. Один из 81 гхата на Ганге

Маникарника Гхат - Фабрика Смерти и Освобождения

Смешанные чувства охватывают тебя, когда ты посещаешь Маникарника Гхат. Он наиболее известный и посещаемый западными людьми. Зачастую они испытывают здесь настоящий шок от всего увиденного. Для индусов же – это наиболее почитаемый и святой гхат среди всех расположенных здесь. А все дело в том, что здесь, никогда не потухая, - и днем, и ночью горят погребальные костры. Более 300 тел каждые сутки подвергается здесь кремации. И индусы непоколебимо верят, что эти около 300 душ ежесуточно навсегда покидают этот бренный материальный мир и получают освобождение от круговорота рождений и смертей - самсары. Что все они навсегда попадают в вечный и исполненный блаженства Духовный Мир. Вот уж поистине – целая Фабрика освобождения - за каждый год более 100 тысяч человек, и только на этом одном гхате… Особая каста людей из поколения в поколение организует здесь кремацию. Они закупают и укладывают дрова, готовят тела, добавляют горючие смеси, поджигают костер и следят за тем, чтобы все как следует прогорело. Даже добавляют ароматизаторы, чтобы специфического запаха было меньше. А затем они развеивают пепел по Ганге. Почти как настоящие паромщики в мир иной… Один из них рассказывает нам, что для сожжения одного тела нужно около 200-300 кг. сухих дров, которые стоят здесь по 150 рупий за килограмм. Мы быстро посчитали, и получилось около 1000 долларов. Но это же совсем недешево, удивились мы?! - Да, - согласился служитель. Но, не смотря на это, очередь на церемонию сожжения именно на этом гхате достаточно большая. И он показал рукой на два многоэтажных здания, стоящих сразу за гхатом. В этих домах пока живут те, кто дожидается своей смерти и очереди. Родственники, да и просто добрые люди, поддерживают их существование. И когда придет время, может быть они оплатят стоимость дров и церемонии… Мы, пораженные услышанным, сразу замолчали. Вот уж насколько действительно велико должно было быть желание тех индусов навсегда покинуть этот преходящий мир и их вера в освобождение. Маникарника Гхат Фабрика Смерти и Освобождения

Церемония поклонения Ганге

Церемония поклонения Ганге Гангу в Индии называют Мата (Мама). Она живая – олицетворенное Божество. Она берет начало из другого, неземного мира и ее воды способны очистить не только тело человека, но и его душу. Простое омовение в Ганге смывает грехи за сотни и тысячи жизней человека. Поэтому каждый вечер, ровно в 7 часов на многих гхатах начинается очень эффектная церемония поклонения Ганге. Ей предлагаются светильники с огнем, вода, благовония и другие благоприятные предметы. Это необычайно красивое и завораживающее зрелище.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

26

Ïàëîìíè÷åñòâî ïî Ñâÿòûì Ìåñòàì

ÇÍÀÒÜ

Êóðìà-Êøåòðà è Ñèìõà÷àëàì Курма-Кшетра и Симхачалам располагаются в штате Адрха Прадеш в Южной Индии. Это две важнейших вайшнавских тиртхи – святых места. Оба эти Храма посещал Господь Чайтанья во время своего паломничества по Южной Индии в 1512 году. Южная Индия отличается своими специфическими особенностями природы, климата, населения и конечно неповторимой архитектурой Храмов, большинство из которых имеют тысячелетнюю историю.

Храм Курмы Главное Божество Храма - Шри Курму на время жаркого летнего периода покрывают сандаловой пастой.

Рядом с Храмом нам показывают небольшой садик. Там живут настоящие, живые черепахи. За ними бережно ухаживают. Может это потомки того-самого Курма Аватары? И сейчас они представляют Его нам?

Например - Курма-Кшетра. Это единственное на нашей планете место, где поклоняются Верховному Господу в форме Курмы (черепахи). Это одна из даша-аватар (десяти воплощений) Господа Вишну, приводимых в Ведах. Верховный Господь появился как Курма – черепаха во время пралаи – всеобщего затопления водой мира. Он явился, чтобы спасти Веды и будущих прародителей человечества. Основному Храму более 2000 лет. Более поздним пристройкам около 700 лет. И на самом деле здесь понимаешь, что такое тысячи лет по сравнению с вечностью. Необыкновенную атмосферу, пропитанную древностью и благовониями, казалось бы, не затронуло проходящее время. Внутри храма добродушные служители, все также проводят церемонии поклонения Божествам. Есть здесь и удивительные Божества Говиндадева (Кришны), есть Нарисимха, есть также и Господь Рама с Ситой и Лакшман. Главное же Божество Храма, Шри Курму, на время жаркого летнего периода покрывают сандаловой пастой. Она дает прохладу.

Храм Курмы

***

И опять про себя отмечаем, что в Индии – если где и можно встретить очередь, то это в Храмы. Люди готовы стоять часами, а в некоторые южно-индийские Храмы, такие как, например, Шри Рангаджи, даже днями, лишь бы только получить кратковременный даршан Божеств – увидеть их и вознести молитвы. Здесь же очередь, по словам стоящих в ней, часов на 6-7. Но мы находим табличку – «Специальный даршан – 100 рупий» и становимся уже в другую очередь немного поменьше. Два с половиной часа и мы у алтаря с Божествами. За краткие минуты даршана мы успеваем почувствовать необычайную силу и энергетику этого Божества и Его милость, льющуюся на паломников. И тогда то мы понимаем: почему здесь всегда многочасовые очереди. Нам сказали, что в обычные дни сюда приходит около 30-40 тысяч человек, а на праздники 100 тысяч и больше.

Удивительный Йога Нрисимха из Храма Курмы, погруженный в медитацию

Симхачалам - Храм Варахи Нрисимхи Недалеко от небольшого городка Симхачалам находится Храм Варахи Нрисимхи. Этот древнейший Храм входит в число важнейших 108 вайшнавских Храмов Индии. Симха – означает лев, а чалам – это холм. И действительно, Храм располагается на высоком холме. Говорится, что именно с этого Холма демонический отец Хираньякашипу приказал сбросить 5-летнего Прахладу, за то, что он поклонялся Господу. И Господь, явив форму Нрисимхи – Человека-Льва и откликаясь на молитвы Прахлады, спас его. Несколько километров серпантина идущей вверх дороги - и мы видим величественный Гопурам Храма - резную башню с фигурами ведических персонажей. Именно такая архитектура характерна для Южной Индии. Следующее, на что мы обращаем внимание, так это огромная людская очередь.

Если где и можно встретить очередь в Индии, то это в Храмы. Люди готовы стоять часами, лишь бы увидеть Божества и вознести Им молитвы. Гопурам Храма Варахи Нарисимхи


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Êóðóêøåòðà - ïîëå áèòâû Курукшетра – это очень древнее святое место, известное по Ведам как Дхарма Кшетра Поле Религии. Оно упоминается в Риг Веде, Махабхарате, Падма, Нарада, Матсья и Вамана Пуранах. Говорится, что Брахма, после великой аскезы, создавал здесь Землю и Вселенную. Ману - прародитель человеческой расы, записал здесь Ману-смрити, или Законы для людей. А также Риг Веда и Сама Веда были завершены здесь же. 5 000 лет назад именно здесь, на поле битвы Курукшетра развернулось небывалое прежде грандиозное сражение между представителями сил добра и зла. В нем погибло от различных видов оружия, включая и неземное мистическое, более 640 млн. человек. И именно здесь была рассказана Бхагавад Гита. Господь Кришна поведал суть Ведического Знания своему другу Арджуне и показал ему свою Вселенскую форму.

В парке музея Шри Кришны мы увидели и самого Кришну, играющего на флейте.

27

Çàïèñêè Ïàëîìíèêà, ßðîñâåò.

Храм Камала Набха Камала означает “цветок лотоса”, а Набха означает “пупок”. Говорится, что здесь был рожден Брахма на цветке лотоса, который появился из пупка Вишну. Мы увидели совершенно удивительные Божества Вишну, Лакшми и совсем маленького четырехголового Брахмы, сидящего на цветке лотоса. Это один из немногих таких Храмов на нашей планете. Приветливый местный пуджари, служитель Храма, благословил нас и показал небольшую кунду – водоем, находящуюся рядом с Храмом. На другой стороне ее росли настоящие, прекрасные лотосы! Пуджари сказал, что во всей округе лотосы растут только на этой кунде. Разве не удивительна такая связь со смыслом этого места?

Музей Шри Кришны Наверное, это самый лучший музей Шри Кришны во всей Индии. Мы поражены увиденным. Три этажа большого современного здания заполнены скульптурами, фресками, картинами и фрагментами древних храмов с изображениями Шри Кришны, Шри Радхи и Их спутников. Есть здесь целые залы с рукописными древними Ведическими текстами и произведениями, даты которых исчисляются веками. Есть здесь и древние камни, скульптуры и фрагменты Храмов и зданий возрастом уже не в столетия, а многие тысячелетия. Например, из Двараки, легендарного города который основал и в котором затем жил Кришна. Есть и фотографии о том, как поднимали эти камни со дна океана уже в наше время. В музее действительно собраны артефакты истории Бхарата Варши и древней Ведической Цивилизации, наглядно утверждающие реальность ее существования. А также реальность прихода в наш мир Верховного Господа – Шри Кришны 5 тысяч лет назад. В соседнем здании располагается огромная панорама той самой битвы на Куркшетре, проходившей в то же время. Музей Шри Кришны

Этот местный святой – баба дал обет многолетнего молчания. Он показывает нам свидетельство об этом, выданное ему местными властями. Благодаря силе такой аскезы, он накопил много позитивной энергии. И за благословениями к нему то и дело подходят местные жители, да и просто паломники. Баба дает свои благословения и нам.

Брахма Саровара

Это одно из самых святых озер во всей Индии. Говорится, что омовение здесь во время лунного затмения приравнивается к совершению Ашвамедха Ягьи – одного из сложнейших ведических жертвоприношений, доступных в прежние времена только Царям. И не случайно принять здесь омовение приходят миллионы паломников со всех концов Индии.

Брахма Саровара - одно из самых святых озер во всей Индии.

Мы увидели совершенно удивительные Божества Вишну, Лакшми и совсем маленького четырехголового Брахмы.

Приветливый служитель Храма благословил нас и показал небольшую кунду – водоем. Панорама битвы на Куркшетре


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

28 На приеме у известного в Индии хилера: эксклюзивные впечатления, специально для журнала ВЕДЫ. Огромное количество слухов о таинственных “хирургах без скальпеля”, или хилерах (от английского слова heal - исцелять), будоражат людей по всему миру не один десяток лет. “Феномену хилеров” посвящены тысячи статей в газетах и журналах, их изучают ученые светила крупнейших мировых университетов, однако стопроцентно точного научного объяснения их мистическим способностям до сих пор не найдено. Одни считают хилеров обманщиками и шарлатанами, вытягивающими из людей деньги, другие - слугами Господа, по его воле исцеляющими самые серьезные болезни. Суть споров в том, что хилеры способны проводить сложнейшие хирургические операции, не пользуясь при этом ничем, кроме: собственных рук. Находясь в состоянии медитации, одним прикосновением пальцев хилеры совершают разрез и проникают внутрь тела человека, извлекая больной орган или отрезая опухоль: иногда на поверхности кожи пациента сильными всплесками выступает кровь. Однако, когда хилер заканчивает операцию и извлекает руку из зияющей раны обратно, на теле больного не остается абсолютно никаких следов, даже самого незначительного шрама. При этом сам оперируемый практически не ощущает боли, за исключением “странных покалываний” в том участке кожи, где проводилась операция. Но главным, пожалуй, при лечении является не сама операция, а работа целителя с духовной энергией. Энергия астрального тела, которая излучается из середины пальцев и центра ладони хилера, проникает во внутрь физического тела и устраняет пораженные участки. Причем последние исследования немецких ученых показали, что эта энергия способна проникать дальше, чем радиоволны. Задайте себе тот же вопрос относительно воды. Когда вы погружаете в нее руку и когда вынимаете - на поверхности также не остается следа, ведь верно? Оперируя в астрале, хилер как бы попадает в иное измерение. И участок тела больного, подвергаемый лечению, соответственно тоже. Перенос тела в другую сферу сознания сам по себе не является сенсацией - это до сих пор в состоянии совершать и буддийские монахи, и индийские йоги, и африканские жрецы: так что хилеры здесь не являются первооткрывателями. Индию можно смело занести в список самых загадочных мест нашей планеты. Есть в ней и хилеры, об одном из которых сейчас наш рассказ. Он живет недалеко от города Удайпур, в Раджастане и похож на волшебника из восточных сказок.

Хилер из Раджастана

ÇÍÀÒÜ

Õèëåð èç Ðàäæàñòàíà: Специально для журнала ВЕДЫ рассказывает Андрей Головин, побывавший в Раджастане у хилера - доктора Калифа-и-Шайкхула Ислам Алхадж Мулана Малика: - Меня давно беспокоило заболевание печени, и, узнав, что мои знакомые Анджана дас с семьей из Вриндавана собираются поехать к известному здесь хилеру из Раджастана, я решил тоже попытать судьбу. По многим расказам - он извлекает камни и части больных органов, излечивая внутренние болезни. Не сказать, чтобы я совсем безоговорочно верил в эти чудеса, а, скорее всего сам относился к такого рода целительству с большой долей скептицизма. Мое отношение к хилерству, сформировалось во время одного из вайшнавских Фестивалей в России, на котором исцелял людей один из таких хилеров. И в то время, муж одной из пациенток хилера, заметив странное поведение жены после сеанса, решил провести лабораторный анализ капель крови, оставшейся на одежде супруги после приема. И этот анализ вроде как показал, что капли крови по своему составу принадлежали не его жене, а были сходны по своему составу с кровью курицы. Сложно сейчас сказать со 100% уверенностью – был ли это обман или же нет, но сомнения это зародило у многих. Тем не менее, хоть какой-то шанс поправить свое здоровье теперь уже отправил меня прямо в «целительские руки» хилера. Долгая дорога в переполненном индийском поезде, жара и, наконец, мы весьма уставшие прибыли к дому целителя. Первое на что мы обратили внимание, так это большое количество посетителей. Живой поток желающих получить аудиенцию хилера казалось бы никогда не прекратится. Были здесь и совсем простые сельские жители, но и приезжали на современных машинах солидные индусы. Как нам сказали раньше, целитель не устанавливал какой-либо определенной платы за прием и лечение. И мы видели, что приходившие к нему люди сами ложили на поднос столько денег, сколько кто мог. На подносе лежали как совсем мелкие купюры, так и крупные. Но похоже самого хилера это особенно не интересовало, он даже не смотрел на поднос с деньгами.

Почему-то мне показалось, что для хилера это не является основным доходом. Не шикарный, но хороший по местным понятиям дом и вся обстановка говорили сами за себя: здесь не испытывают особую нужду в деньгах. На стенах - фотографии встреч хилера с различными, по-видимому известными, людьми и церемонии вручения ему каких-то дипломов и так далее... Раньше я слышал, что в Индии считается: если целитель или астролог устанавливают определенную плату за свои услуги, то они сразу теряют свою квалификацию. Что по природе своей работы они должны просто помогать людям, не требуя ничего взамен. И, похоже, что здесь этот принцип реально действовал. Наконец подошла и моя очередь. Я зашел внутрь. И удивился – хилер был похож на старого волшебника из восточных сказок. Длинная седая борода, восточный тюрбан, очки на носу и спокойный мудрый взгляд сквозь них. Не зная заранее мой диагноз, он, тем не менее, быстро установил его, и подвел меня к своему алтарю, попросив положить на него руки. Прочитав молитвы, он быстро провел по моему животу обратной стороной холодного ножа. Затем, отложив его, стал проводить в этом же месте какието манипуляции своими руками. Я стоял и ничего кроме волнения особенного не чувствовал. Внезапно хилер оторвал руку от моего живота и показал мне тонкую прозрачную пленку-пластинку. Я был ошеломлен - он утверждал, что извлек ее из моего живота. Но я ожидал выхода какойто крови, а ее не было. Пластинка была практически сухая. Конечно же и никакого следа на моем животе не осталось. До сих пор, я ломаю голову, что же это было? Настоящее исцеление или же хорошо поставленный трюк? Тем не менее, впоследствии, я почувствовал реальное улучшение своего здоровья. Не такое резкое, но все же ощутимое. А что будет дальше – время покажет. Но мне до сих пор сложно представить, что этот человек у которого мы побывали, таким образом обманывает большое множество приходящих к нему больных, отдавая им свой труд. И ради чего он бы это делал? Ведь смысл его работы, как мы увидели не в деньгах. Да и наверное не в славе, учитывая его почтенный возраст.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

×óäî èñöåëåíèÿ? Интервью Анджаны даса, уже более 12 лет живущему во Вриндаване, вместе со своей семьей, Главному редактору Журнала «ВЕДЫ»: Гл. редактор: Почему Вы решили съездить к этому хилеру в Раджастан? Анджана дас: Раньше я уже много раз слышал о нем как о святом человеке. Многие преданные из Вриндавана побывали у него и почувствовали улучшения своего здоровья. Одному моему знакомому этот хилер вынимал из почек какую-то субстанцию, и после этого ему стало лучше. Также он может проводить сеанс лечения по фотографии и даже на расстоянии - по телефону. А я перенес два сильнейших приступа с почками. И затем я дважды с преданными отправлял ему свою фотографию и общался с ним по телефону. И он хотел даже приехать ко мне во Вриндаван. Когда же у нас появилась возможность, мы решили сами сьездить к целителю всей семьей. Гл. редактор: Какие впечатления сложились у Вас, когда Вы впервые увидели хилера? Анджана дас: Когда мы приехали, то около его дома уже ожидали своей очереди около 40 человек. Кто-то сидел прямо на улице, а солидным гостям предлагалась особая комната на втором этаже. Сам целитель представился мне умиротворенным, благостным и религиозным человеком. Полностью седой, по возрасту около 60 лет, но что удивительно - он не выглядел старым. Мы заранее звонили ему, и нам не пришлось ждать всю очередь. А, кроме того, он узнав, что мы приехали из Вриндавана, попросил своего фотографа сделать наши с ним общие снимки во дворе его дома. Видно было, что он очень интересовался и распрашивал о Вриндаване, и даже собирался приехать туда через несколько месяцев. Я привез и подарил ему фотографии с видами Вриндавана и он был в восторге. Еще одна интересная деталь: он по вероисповеданию мусульманин, и видимо, когда подошло время очередной молитвы – намаза, то он приостановил прием посетителей для этого, и возобновил прием только по прошествии часа. Гл. редактор: Вы чувствовали что-то, когда он непосредственно лечил Вас? Анджана дас

Анджана дас: Сначала он задавал различные вопросы: что беспокоит и где болит. А затем определил проблему по пульсу. Далее он подвел меня к нише, где лежали всякие субстанции, извлеченные из людей. Потом же взяв тупой перочинный нож он сделал имитацию разреза вдоль всего моего живота. И стал своими руками словно массировать мой живот под куртой. Я не чувствовал боли, а какую-то особую благостную энергетику. Вдруг он достал свою руку и показал мне черный камень диаметром около 1,5 сантиметров. Это был камень из мочевого канала. Буквально перед этим я видел, как хилер вытащил у одной матаджи целую россыпь каких-то маленьких белых предметов, похожих чем-то на ракушки. Он действительно действовал как целитель и духовный мистик. Гл. редактор: Почувствовали ли Вы улучшения в Вашем здоровье? Анджана дас: С тех пор прошло уже больше чем полгода, но приступов у меня больше не было. И так как раньше, почки меня уже больше не беспокоят. Интересно и то, что каждому посетителю он пишет на особом листочке бумаги какие-то особые слова и символы - тантру. И дает рекомендации: подержав ее сначала в воде, затем принимать эту воду как лекарство в течение, как правило, 2 месяцев. После приема этой воды – начинаешь очень часто ходить в туалет “по маленькому”. И вроде как таким образом из тебя вся болезнь и уходит. В основном именно за такими бумажками с тантрами и приезжают к целителю со всех концов Индии. В необыкновенной эффективности таких бумажек я убедился на своем собственном опыте. Да и не только я. Мы показывали целителю фотографии преданных, которые привезли с собой, и он проводил по ним рукой и произносил монотонным голосом свои молитвы. Потом ставил диагноз, давал советы и рецепты и выписывал лекарства. Гл. редактор: Как Вы думаете, это настоящий хилер-целитель или же какойто трюкач? Анджана дас: Даже если это и трюк, но он работает. Ведь помог же он мне с реальной проблемой. А так же я лично знаю многих, кому он тоже помог. Он часто ездит по всему миру, и совсем недавно был в Америке. Я узнал, что он каждую неделю ездит в Бомбей для лечения там людей. К нему приезжают за помощью тысячи и тысячи больных людей. Он доктор медицинских наук, и имеет 12 различных степеней образования. К нему приезжают люди с ренгеновскими снимками, сделанными до и после посещения хилера. И на них можно наглядно видеть исчезновение инородного тела из организма после сеанса. А ведь это уже научное подтверждение. И как бы там ни было, но понятно, что реальную помощь людям он оказывает – и это факт. А многие люди ему за это благодарны. Нам очень повезло, что есть сейчас на планете такой человек.

29

×óäåñà

Âîñòî÷íàÿ ïðèò÷à Человек проделал долгий путь по суше и по морю, чтобы самому убедиться в необычных способностях Мастера. - Какие чудеса сотворил твой Мастер? - спросил он одного ученика. - Смотря что называть чудесами. В вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога.

Áëàãîñëîâåíèÿ Âåäè÷åñêàÿ ïðèò÷à

Один святой раздавал свои благословения разным людям. Первым он повстречал мальчика-принца. Он сказал ему: «Раджа Путра, мой дорогой царевич, Чаранджива - не умирай никогда, живи вечно». Затем он увидел одного брахмачарияученика и сказал ему: «Ма Джива Муни Путрака - ты ученик святого - не живи, сейчас же умри». Следующего, кого он встретил, был святой, и он дал ему благословение: «Джива Ва Мара Ва Садхо. Садху - значит святой ты можешь жить или умереть - как тебе захочется». И он также встретил мясника и сказал ему: «Ма Джива Ма Мара, или - ты не живи и не умирай». Что же означают эти благословения? Царевич получил благословение жить вечно, поскольку его счастье жить в роскоши будет продолжаться лишь в этой жизни. Следующая жизнь его будет ужасной. Что касается брахмачария - он совершает аскезы, постится и живёт простой жизнью, не очень-то удобной и приятной. Мудрец ему сказал - умри, потому что благодаря своему благочестию он возвысил себя, и если он умрёт, то сразу отправится на Вайкунтху, в Духовный Мир. Поэтому чем скорее он умрёт, тем лучше. Святому вайшнаву он сказал - живёшь ты или нет - всё едино. Ты служишь Господу Кришне в этой жизни и когда ты умрёшь, ты будешь служить Кришне непосредственно. Что же касается мясника, - не живи и не умирай; ты живёшь в таких отвратительных условиях, ты убиваешь каждый день, это просто невыносимая жизнь, но если ты умрёшь - то отправишься в темнейшие области ада. Так что живёшь ли ты или умираешь - для тебя все ужасно. Не живи и не умирай.

Может ли рука проникнуть в ткань тела без надреза? Как в воду?


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

30 Наш корреспондент взяла интервью у Гуру Пратар Нараяна и его супруги Кунджалаты, которые проводят обучение индийским танцам во Вриндаване.

ÇÍÀÒÜ

Òàíöû äëÿ Áîãà Корреспондент журнала «ВЕДЫ» взяла интервью у Гуру Пратар Нараяна, Директора Центра Индийского танца «Венудад Кала Кендра» и его супруги матаджи Кунджалаты, которые проводят обучение индийским танцам (стиль Одисси) во Вриндаване. Корреспондент: Где Вы раньше жили и почему решили перебраться и сейчас живете во Вриндаване? Кунджалата: Я и мой муж родом из штата Орисса. В Ориссе очень сильная школа танцев, я хотела научиться профессионально танцевать, чтобы потом поделиться своим умением с другими людьми за пределами Ориссы. Я всегда любила Кришну и, приехав сюда, получила возможность служить Ему через танец. Есть много разных путей понять Кришну, но что касается меня, мой путь к Кришне – это танец, поэтому я приехала во Вриндаван, где исполнилось мое желание, потому что здесь живет Кришна.

Гуру Пратар Нараяна и его супруга Кунджалата

Шри Кришна и Шримати Радхарани во кундже Вриндавана

Корр.: Как давно Вы и Ваш муж занимаетесь индийскими танцами? Кунджалата: Мой муж начал выступать около 15 лет назад, когда переехал со своей семьей во Вриндаван. Я начала выступать с 13-14 лет. Родственники моего мужа также занимаются танцами. Я родилась в деревне, и всегда мечтала заниматься танцами, но там не было школы танцев. И тогда мой отец сказал, что мне нужно переехать в Джаганнатха Пури, где он поможет мне найти хорошего преподавателя, и я начну там заниматься. В Пури мне нашли хорошего частного гуру дополнительно к обучению в колледже. Так как мне было уже больше 10 лет, частная школа мне очень помогла, поскольку каждый день с 7 до 13 часов я занималась практикой в школе, а после этого шла в колледж. Так я напряженно училась и за короткий срок прошла всю программу. Корр.: Чем одисси отличается от других направлений классического индийского танца? Кунджалата: Основное отличие – языки: одисси – язык ори, бхарат-натьям – язык тамил, катхак – язык хинди. Другое отличие – стили. Один стиль карнатаки, другой - Хиндустани стиль, одисси использует оба стиля. Отличие не в музыке, а именно в манере исполнения. Также разные костюмы: одисси – тяжелые одежды, но выглядят очень красиво, бхарат-натьям – с золотом, катхак с юбками.

В одисси первыми начали танцевать Гиту Говинду, потом ее стали использовать для исполнения в других направлениях. Корр.: Какие качества нужны человеку для занятия танцами? Кунджалата: В первую очередь – терпение, и вы должены любить танец. Если вы будете любить танец, то у вас обязательно все получится и вы добьесь успеха. После семи лет обучения, если вы начнете использовать танец лишь для зарабатывания денег, то ваше развитие остановится. Танец - это искусство, а не бизнес. Если вы будете практиковаться по 8 часов в день ежедневно, вы увидите, насколько очистится ваш ум. Корр.: Какая цель занятия танцами? Доставить наслаждение окружающим или Господу? Кунджалата: В первую очередь, конечно, Господу. Все, что вы делаете, вы делаете, как подношение Господу. Второе – развитие общества, но Господу нужна только любовь, Ему не важно, как ты танцуешь. Например, махарисы, они жили только в Джаганнатха храме и танцевали без всяких бханги и без всяких чоко (позиции в танце) просто на прямых ногах, показывали эмоции мимикой и движениями. А так как людям нужно что-то более зрелищное, придумали всякие позиции и это стал чистый танец. Махарисы никогда не выходили из храма, это было их служение. И поскольку мы можем выступать для людей, мы можем приводить их в сознание Кришны через танец. Корр.: Могли бы Вы рассказать о Ваших Божествах на алтаре, которым Вы поклоняетесь? Кунджалата: У нас на алтаре установлены Господь Джаганнатха, Баладев, Субхадра, маленькие и большие Радха-Кришна и Гирирадж. Мы каждое утро проводим Им пуджу. Они - движущая сила моей жизни. Божества мне всегда помогают в занятиях танцами. В Индии, обычно, когда женщина выходит замуж, она уже не может танцевать, но поскольку мой муж и его сестра профессионально занимаются танцами, они вдохновляют меня на распространение орисской культуры танца здесь, во Вриндаване. Мне очень повезло с мужем. Его сестра оказывает мне большую помощь в подборке историй о Кришне, поскольку она здесь живет уже 25 лет, лучше знает местный фольклор и помогает мне воплощать мои мечты в жизнь.


Корр.: Расскажите, пожалуйста, ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ какие-то интересные истории из

Гаруда несет Господа Вишну

Вринда

Вашей жизни во Вриндване, связанные с танцами. Кунджалата: Интересна история моего замужества. Мой будущий муж и мои родственники организовали программу по Кришна-Лиле во Вриндаване и они пригласили меня. Я танцевала танец Кришны с мимикой «Абхиная». Я так танцевала, что все заплакали. И я тоже стала плакать. В зале были две девочки, и они тоже начали плакать. Они подумали, что я настоящий Кришна, и им так хотелось меня обнять, но они подумали, что я - мальчик, и меня нельзя обнять. Затем все мы пошли в храм принимать прасад. И потом эти девочки подходили ко мне, чтобы обнять, но им казалось, что я мальчик и они отходили и так продолжалось несколько раз. Но после того, как гуруджи сказал, что я девочка и когда они тоже поняли, что я девочка, они все-таки подошли и спрашивают: «Ты девочка?», я отвечаю «Да». «А мы думали, что ты настоящий Кришна». И обняли меня. Именно на этой программе я познакомилась с моим мужем. Мой танец произвел на него сильное впечатление и он пообещал перед Божествами, что если я не соглашусь выйти за него замуж, то он вообще ни на ком никогда не женится. Но мы были тогда еще очень молоды, и рано было думать о женитьбе. Мы ждали. Мой будущий муж и родственники звонили мне постоянно. И только через три года стали готовиться к свадьбе. Еще в детстве я приняла Господа своим мужем в сердце и поскольку Господь находится в сердце каждого, я просила, чтобы Он послал мне подходящего мужа, но только не сейчас, потом, попозже. Я всегда говорила: «Только не сейчас, только не сейчас». Но я не думала, что Он пошлет мне мужа так быстро. И в 2003 году мы поженились.

Радха, Кришна, гопи в танце раса

Дурга защищает преданных

Корр.: Совсем недавно Вы и Ваша группа участвовали в съемках фильма. О чем этот фильм? Кунджалата: Этот фильм называется «Каласагарам». Это история обо всех направлениях классического индийского танца и через 3-4 месяца он выйдет на экран.

Зеркало для Радхи и Кришны

Корр.: Отличаются ли чем-то ваши русские ученицы от индийских? Кунджалата: Западные преданные следуют Ведической культуре. Многие тонкости иностранцы не знают. Но для Кришны нет разницы индийское это тело или русское. И поскольку все, кто приходит к нам – преданные и люди ищущие Кришну, то особых отличий нет.

Нанесение синдура

Корр.: И последний вопрос: Что вы хотели бы пожелать вашим русским ученицам? Кунджалата: Самое первое – это выучить английский язык. А в танцах – я желаю вам достичь профессионального уровня, открыть в России школу индийского танца, чтобы распространять через танец сознание Кришны. И, конечно, мы приглашаем всех желающих в нашу школу учиться танцевать. Только приходите в сознании Кришны и будем вместе прославлять Господа, танцуя. Корр.: Спасибо большое за интервью.

Кунджалата

Танец гопи


32

Ñâèðåïûé ëåâ íàó÷èëñÿ îáðàùàòüñÿ ê Áîãó

Многочисленных посетителей турецкого зоопарка в городе Измир берет оторопь при виде льва по кличке Гольяд. Животное своим рыком наводит ужас на толпящихся у его клетки людей. Кроме того, время от времени этот царь зверей вполне явственно изрекает слово «Аллах». По всей Турции быстро распространился слух об этом явлении, и у вольера со львом началось настоящее паломничество людей. Любопытные граждане приезжают в Измир, чтобы убедиться в происшедшем накануне Нового года чуде или опровергнуть его.

Валерий Двиджа и садху (святой) в медитации (повторение маха-мантры) на Ямуне во Вриндаване, Индия

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ìåäèòàöèÿ Позитивное действие молитв известно сегодня во всём мире. Даже короткие исследования этого средства самосовершенствования, представленного в священных писаниях, а также в ведической литературе - как самого быстрого и самого безопасного, приводит в изумление даже оптимистов и сторонников внедрения методов древнейшей сокровищницы восточной мудрости в жизнь современного западного человека. Известные учёные, такие как Павлов, своими опытами доказывали, что этот метод не является каким - то непонятным чудом или суеверием, а представляет собой научно обоснованный процесс. Учащиеся, спортсмены, профессора, домохозяйки и рабочие - те, кто разумен и благочестив, применяли молитвы, чтобы достичь в своей жизни необходимого сосредоточения и хорошего результата. Нужна только искренность и непредвзятость. Только упрямые и самолюбивые не воспринимают откровения святых старцев, священных писаний и живут так, как удобно их ложному эго, поэтому они не “вылезают” из проблем. И всё же, более глубокое исследование этой жемчужины древней мудрости освещает всё новые и новые грани этого феноменального явления. Исследования проводились во многих странах мира на представителях самых различных возрастов и профессий, и во всех случаях результаты оказывались ошеломляющими... Прежде всего, следует отметить, что во время молитвы у человека заметно снижается потребление кислорода (примерно на 20%, тогда как во время сна - всего лишь на 8 %). Это говорит о том, что молитва, мантра (медитация) приводит к лучшей нормализации функционирования и восстановлению организма, чем даже сон. Возможность влияния самовнушения была исключена экспериментом, в котором незнакомому с молитвами человеку предлагалось повторять иное словосочетание (применяется сочетание определённых звуковых вибраций, повторяемых в строго определённом порядке).В этом случае вышеуказанного феномена не наблюдалось. Другим замечательным результатом практики медитации является ликвидация превалирования одного полушария мозга над другим. Как известно, обычно одно из полушарий мозга превалирует над другим. Что определяет склонность человека к образному или логическому мышлению. В результате молитвенной практики в течение некоторого времени (от 2-4 недель до нескольких месяцев) слабое полушарие подтягивается и достигает уровня сильного, а также синхронизируются электрические ритмы обоих полушарий. Это делает человека более интеллектуально здоровым, энергичным, защищённым от стрессов, способным проявлять талант и интуицию.

Следует отметить также влияние молитвы (медитации) на биологическое поле человека. В течение двух - трёх месяцев происходит интенсивное увеличение биополя с изменением окраски в сторону светлых тонов (грязные оттенки в биополе обычно указывают на существенные изменения в психике человека, нарушение обмена веществ), а также ликвидируется дисгармония биополя. Интересные результаты получены в области социологических исследований. Сравнивались два города, одинаково расположенных, с примерно равным числом жителей, уровнем жизни и т.д., но в одном из них количество людей, практикующих молитвенную жизнь, было значительно больше, чем в другом. Результаты, подтверждённые также в дальнейших углубленных исследованиях, были ошеломляющими: преступность в её различных аспектах в первом городе снизилась на 5 - 7 %, тогда как во втором городе она увеличилась. Это говорит о том, что люди повторяющие молитвы многократно, не только сами совершенствуются, но они совершенствуют и окружающих. И это совершенствование и гармонизация распространяются также на всю окружающую нас природу, одухотворяют материю. Фактически это связано с тем, что биополе каждого человека не изолировано от других живых существ, от природы в целом. Все мы связаны между собой и несём огромную ответственность друг перед другом, а также перед всем сущим. Этот метод имеет множество других достоинств, представить которые в этом кратком очерке не представляется возможным. Молитвенная жизнь совсем не сложна. Её может усвоить каждый, независимо от возраста и профессии. Наиболее благоприятны для этого ранние утренние часы. В раннее время ум наш бодр, и его легко можно сосредоточить на слушании трансцендентных вибраций. Конечно, если того требуют обстоятельства, можно медитировать и в любое другое время. Однако, наиболее подходящее время - раннее утро. Важно знать сколько времени занимает практика медитации: для этого используется джапа. Джапа - это чётки, сделанные из деревянных бусинок, величиной с горошину или больше. Завяжите узел на расстоянии 15 см. от конца длинного шнура (2-2,5 м.), и нанизайте на шнур 108 бусинок (можно меньше), причём после каждой бусинки необходимо завязать узел. Потом оба конца шнура продеваются в бусинку немного большего размера. Это будет 109-я бусинка. Наконец, покрепче завяжите узел и срежьте излишки шнура. Если нет деревянных бус - можно использовать любые другие (пластмасса, жемчуг), но деревянные лучше. Среди множества разновидностей молитвенной жизни существует так называемая мантра-медитация. Цель молитвы, предлагаемой здесь - изменить сознание, не концентрируясь на какие либо другие, так называемые побочные эффекты (здоровье, силу, талант и т. п.). Потому что меняя сознание, мы меняем и всё то, что относится к телу, уму, интеллекту и т.п. в позитивную сторону.


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

Ìîëèòâà Для молитвенной практики очень важна чистота, поэтому желательно каждое утро принимать душ или обливаться водой. Это освежает и взбадривает. Нужно хорошо проветрить комнату. Сядьте поудобнее. Поза лотоса или ей подобная не обязательна, если это не совсем удобно или причиняет беспокойства. Во время повторения молитвы четки следует держать в правой руке. Возьмите большим и средним пальцем, первый после большой бусинки, шарик и произнесите молитву: “Господи Иисусе Христи, сыне Божий, помилуй меня грешного”. Для мусульман - это молитва содержащая Имена Аллаха. Для преданных Господа (вайшнавов): Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Затем возьмите второй шарик и снова произнесите мантру. Продолжайте так, пока не переберёте все 108 бусин, дойдя до большого 109 шарика. Это составит один круг. За большую бусинку браться не нужно, но дойдя до неё, нужно повернуть обратно, перевернув чётки. Для достижения хорошего результата очень важно правильно сконцентрироваться. Нужно сосредоточить своё внимание на звуке (вибрации) собственного голоса. Никаких других мыслей в голове не должно быть. Вначале это может показаться трудным, но этого можно добиться после небольшой практики. Это поможет Вам слушать только звуки своего голоса, с искренним обращением к Господу, и это, пожалуй, самый большой успех в практике. Существует два способа практики мантры. Выше была описана индивидуальная мантра медитация, так называемая Иисусова молитва. Коллективная медитация также даёт хороший результат. Этот процесс называется киртана. Один человек поёт на несложный мотив, а остальные внимательно слушают. Когда он закончит петь - все повторяют в унисон, а солист слушает. Затем он вступает вновь... Так осуществляется взаимное слушание и пение: хор слушает солиста - солист слушает хор. Можно использовать простые инструменты, например, бубен, погремушку, барабан, гитару баян и т. д. Этот метод очень эффективен. В результате совместного пения молитв создаётся благоприятная атмосфера. Молитвенное обращение к Богу не имеет обязательных и строгих правил. Если возможно, повторяйте каждый день минимум 4-5 кругов. Если же кто-то хочет углубиться в процесс монашеской жизни, ему следует повторять не менее 16 кругов в день на чётках, что занимает в среднем около 2-х часов. Практика показывает, что для повышения эффективности этого процесса необходимо сократить потребление мяса. Ешьте больше варёных и сырых овощей, фруктов и молочных продуктов. Многие современные врачи и учёные пришли к выводу, что человеческое тело (зубы, ферменты слюнных желез, состав желудочной кислоты, длина кишечника и т. д.) не приспособлено к употреблению трупов убитых животных, т. е. мяса. То же самое утверждается и в Библии.

Благодаря вегетарианскому образу жизни человек избегает вредного воздействия токсинов, выделяющихся из тел убитых животных. Эти соединения, попадая в кровь мясоеда, вызывают у него различные заболевания, а также нервозность, агрессивность. Есть убедительные факты, подтверждающие прямую зависимость между употреблением мяса и возникновением раковых клеток. Если возможно, украсьте свой стол богатой витаминами пищей, но лучше всего перейти на вегетарианский режим питания. Не надо бояться, что вы не получите в нужном количестве протеин. Разнообразная вегетарианская пища богата протеином. Его много в фасоли, бобах, соевых продуктах, в твороге, так что нет основания для сомнений. На протяжении столетий миллионы людей были вегетарианцами, сейчас на Западе и в России всё большее число людей исключают из своего рациона питания мясо, рыбу и яйца. Также не желательно употребление спиртных напитков, наркотиков, табака и других интоксикаций. Иисусову и особенно Харе Кришна мантру, содержащие имена Бога, называют ещё маха-мантрой. В переводе с санскрита маха означает “большой”, ман - “ум” и тра - “освобождение”. Маха-мантра - великая песнь освобождения ума. Целью всех систем самосовершенствования является упорядочение и очищение ума. Процесс повторения молитвы делится на три стадии. На первой стадии очищается ум. Ум подобно зеркалу, отражает поступающую информацию и формирует картину впечатлений. Вследствие продолжительного нечистого образа жизни ум становится тусклым, как зеркало, покрытое пылью. В таком состоянии невозможно полностью сосредоточиться, сконцентрироваться, сублимировать свою энергию. Однако регулярное повторение и обращение к Богу очищает зеркало нашего ума, и таким образом человек достигает второй стадии, когда молитва освобождает его от нервозности и беспокойства, мешающих должным образом размышлять и сосредотачиваться. На третьей стадии человек полностью освобождается от накопившейся за долгие годы негативной энергии и ощущает огромный прилив внутренней энергии, любви и мира. Ценность этого метода заключается в том, что он может быть с лёгкостью проверен. Поэтому не следует ни слепо принимать его, ни отвергать, не имея достаточных оснований. Нужно попробовать серьёзно испытать его, Только так мы можем убедиться в ценности молитвенной практики. Мы покорно просим каждого испробовать этот метод, ибо он поможет вам достичь значительных успехов в сохранении молодости и здоровья, обрести спокойствие ума, терпимость к другим мнениям, как в общественной, так и в личной жизни. (Из исследований спец. лаборатории биологических и лептонных полей Министерства обороны). Материал подготовлен Валерием Двиджей.

33

Æåëàíèå èçìåíèòü ìèð ñóôèéñêàÿ ïðèò÷à Байазид Бистами написал в своей автобиографии: Когда я был молод, основой всех моих молитв было желание изменить мир. Я просил: «Господи, дай мне силы, чтобы я мог изменить мир». Мне всё казалось неверным. Я был революционером и хотел изменить лицо Земли. Когда я повзрослел, я стал молиться так: «Это, кажется, многовато; жизнь уходит из моих рук. Прошла почти половина, а я не изменил ни одного человека. Поэтому, позволь, о Господи, изменить мне мою семью». А когда я состарился и осознал, что даже семья — это слишком много, тогда я понял, что если мне удастся изменить самого себя, это будет достаточно, более чем достаточно. Сейчас я молюсь так: «Господи, я понял и хочу изменить самого себя, позволь мне сделать хотя бы это!» И Бог ответил мне: «Теперь уже осталось совсем мало времени. Тебе нужно было подумать об этом прежде всего».

Сделайте себе четки для медитации


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

34

Äóøà ïîãèáøåé àñòðîíàâòêè âñåëèëàñü â èíäèéñêóþ äåâî÷êó

В

был зафиксирован феномен реинкарнации. 4-летняя Упсана Кумар из деревни Нар Мохаммадпур в штате Уттар-Прадеш утверждает, что она — Калпана Чавла. Более того, все, кто общался с ней, уверены, что в малышке живет душа американской астронавтки индийского происхождения. Калпана Чавла погибла вместе с семью другими членами экипажа в катастрофе американского шаттла «Колумбия». Из истории «Колумбии»: В начале февраля 2003 года агентства новостей по всему миру сообщали что за несколько минут до посадки американский космический шаттл «Columbia» буквально развалился в воздухе. Об этом свидетельствовали кадры катастрофы. Корабль распался на две части, а затем от них начали отделяться более мелкие куски. Как уточняли тогда источники в NASA, последний сеанс связи был за 16 минут до планировавшейся посадки.

ÇÍÀÒÜ

Íåîæèäàííûé âûâîä ó÷åíîãî: Ëþáîâü - ìîùíàÿ ýíåðãèÿ âåäóùàÿ ×åëîâå÷åñòâî

Индии

Ïðèò÷à

Ïåðâûé àíãåë За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: - Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе объяснит. - Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык? - Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. - Как и когда я должен вернуться к тебе? - Твой ангел скажет тебе всё. - А как зовут моего ангела? - Неважно как его зовут, у него много имён. Ты будешь называть его «Мама».

Эрнст Рифгатович Мулдашев является автором книги “От кого мы произошли?”. Он имеет много научных титулов: Доктор медицинских наук, профессор, Директор Всероссийского центра глазной хирургии (г. Уфа), член Международной академии наук, член Американской академии офтальмологии. Являясь крупным российский учёным, он разработал 70 оригинальных операций, опубликовал более 300 научных работ, получил 52 патента на изобретения в России, США, Германии, Франции и.т.д. Делает в год до 300 сложнейших операций. Вот, что он сам пишет: “Я - типичный ученый исследователь, изучающий строение и биохимию человеческих тканей. Я плохо переношу общество экстрасенсов и колдунов - людей, имеющих склонность к потусторонним мыслям. Я привык оценивать результаты научных изысканий по конкретным результатам. Я - продукт коммунистической страны и был воспитан на пропаганде атеизма и материализма. На этой основе я жил и работал много лет. Нашей группой ученых был создан материал аллоплант, позволяющий стимулировать регенерацию собственных тканей человека и делать немыслимые ранее операции.

Áîã èãðàåò â êîñòè? Èñòîðè÷åñêàÿ ïðèò÷à

Беседа Нильса Бора и Альберта Эйнштейна

Но именно внедрение аллопланта в медицине, в частности его применение при раковых заболеваниях, привело к сомнениям в материализме, а в дальнейшем к пересмотру своих взглядов. Многие экспериментальные данные и результаты лечения можно объяснить только наличием положительного биополя, от признания которого официальная наука много лет шарахалась. Именно поэтому мы так мало о нём знали. Зато в странах Востока (Индии, Тибете, Китае) биополевые методы в течение тысяч лет используются для лечения больных. Имея целью решение конкретных медицинских задач, мы волей-неволей приступили к изучению биоэнергетики и связанных с ней проблем происхождения человека. Такое положение, а также данные по измерению параметров глаз (офтальмогеометрия), привели нас в экспедиции по Индии, Непалу, Тибету. Перед экспедицией я вообще не задумывался над тем, что по воле судьбы мы войдём в область оккультных наук, и начнём в науке рассматривать данные древних легенд и религий”. Написав по результатам экспедиции книгу, “От кого мы произошли?”, Э.Р.Мулдашев пишет: “Я всю жизнь был отделён от религии. Позже, читая религиозные писания, удивлялся: зачем так много говорить о любви и добре. И только, осознав результаты гималайской экспедиции, понял, что за этими бытовыми словами таится единственный и широкий путь, мощная энергия, способная вести вперёд человечество. Но надо очистить душу путём сочувствия, сострадания к людям и любви к человечеству, а это колоссальная работа над самим собой. Главный враг чистой души - праздность. Это губитель чистой души. Надо научиться любить жизнь, любить всю природу, любить и благодарить Бога Творца земной жизни. Надо отличать добро и зло, прислушиваясь к своей совести”. Нильс Бор вместе с группой учёных, специалистов по квантовой механике, принёс теорию неопределённости ведущему физику страны - Альберту Эйнштейну. Учёные попросили его рассмотреть теорию и высказать возражения, если таковые возникнут. Эйнштейн тщательно изучил её и не нашёл ни одной ошибки. (Теория неопределённости заключается в том, что в любой момент времени в океане Сознания есть определённое количество возможностей и вероятностей, но никому не дано знать, какая из них кристаллизуется в действие или мысль). Эйнштейн признал, что не нашёл в теории ни одного слабого места. - Но, - сказал он, - эта теория означает, что проникнуть в будущее нет никакой возможности. Подразумевается, что Бог играет со Вселенной в кости. А с этим я никак не могу согласиться. Этот ответ был вполне в духе Эйнштейна. Тогда Нильс Бор возразил ему: - Бог не играет в кости со Вселенной. Нам может так казаться лишь потому, что мы не обладаем той полнотой информации, какая есть у Бога. Наша информация ограничена во времени, а в распоряжении Бога - вечность.


Ïðîäàþòñÿ êîòòåäæè, äîìà, êâàðòèðû, ÇÍÀÒÜ çåìëÿ - 1. Âðèíäàâàí: Ä Ü - ÇÍÀ×ÈÒ

2 комн.кв., кухня, прихож., 2 с-узла, 2 балкона, 22 500$

1 комн.кв., кухня, с-уз., гор. х. вода, кондиц., балкон, 19 500$

4 комн.кв., прихож.,кухня, 2 с-узла, 3 балкона, 48 000$

3 комн.кв., кухня, 2 с-узла, балкон, 44 000$

Коттедж, 3 комн., кухня, с-уз., земля 210 кв.ярд, 67 500$

Особняк 2 этажа, все удобства, земля, 183 000$

2 комн.кв., кухня, прих., 2 с-уз., гор. х. вод. 2 конд., балк., 37 000$

5-7 комн.кв., кухня, все удоб., балкон, 48 000-65 000$

Коттедж, все удобства, земля 200 кв.ярд, 43 500$

Земля 200-500 кв.ярд, от 75 до 98$ за 1 кв. ярд

Земля, 2 участка по 300 кв.ярд, 167$ за 1 кв. ярд, по 50 100$

Земля 375 кв.ярд, 132$ за 1 кв. ярд, 49 500$

3. Äæàãàííàòõà Ïóðè:

2. Ìàÿïóð:

1-2 комн.кв., кухн, все удоб., 14 500-22 500$

3 комн.кв., прихож.,кухня, с-узл., балкон, 29 500$

1 комн.кв., кухня, с-уз., 9 500$

4. Ðàäõà Êóíäà:

2-3 комн.кв., кухня, все удоб., 14 500-18 500$

5. Ãèìàëàè, Êóëó: Àãåíòñòâî Íåäâèæèìîñòè ïðåäëàãàåò: êâàðòèðû, äîìà, êîòòåäæè, çåìåëüíûå ó÷àñòêè â Ìàÿïóðå, Âðèíäàâàíå, Ãèìàëàÿõ, Äæàãàííàòõà Ïóðè, Èíäèÿ Коттедж 2 эт., 8 комн., 2 кух., 3 с-уз., Аренда 49-99 лет, 135 000$

Коттедж, все удоб., бассейн, земля 1 000 кв.ярд, 75 000$

Большая база данных

Земля 200-1000 кв.ярд, 38$ за 1 кв. ярд

квартир, домов, коттеджей, земельных участков. Идивидуальный подбор и сопровождение сделок. Рассрочка платежа, строительство под ключ. Тел.: 8-916-630-33-85, (495) 744-86-94, в Индии: 999-742-61-45 E-mail: lakshmi-tur-vip@gmail.ru, dvidja1@mail.ru

Земля 235-500 кв.ярд, Аренда 49-99 лет, 27$ за 1 кв. ярд


ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

ÇÍÀÒÜ

×èòàéòå Ðóññêèå ÂÅÄÛ Äëÿ íàñ î÷åíü öåííû âàøè ïîæåëàíèÿ, ñîâåòû è ìíåíèÿ è ìû áóäåì ñòàðàòüñÿ èõ ó÷èòûâàòü â äàëüíåéøèõ âûïóñêàõ æóðíàëà. Ïðîñèì ïðèñûëàòü âàøè îòçûâû è ïèñüìà â ðåäàêöèþ.

Èçäàòåëüñòâî ÂÅÄÛ

принимает заказы на печать, дизайн, изготовление книг, журналов, брошюр, календарей и другой любой печатной продукции по ценам относительно любых российских -

ниже в 2 и более раза.

Высокое качество обеспечено новейшим германским печатным оборудованием, (совр. технология - без фотовывода) Тел.: 8-916-630-33-85, E-mail: veda108@mail.ru, dvidja1@mail.ru


Любовь не знает берегов, Дети, вы всегда ÂÅÄÀ Ü Бог - скажет: ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ Разлита по миру Любовь. Любимы Мной, как никогда. Любите, ведь Любовь Мой дар. Любви с гор ручеек течет, Откройте сердце – это жар. Впадает он в речной поток, Затем и в море-океан, Любовь спасет мир от потерь. Такой у Бога высший план. Вы все узнаете теперь, Как жизнь прожить и как найти Дорогу к счастью. Вам идти.

Идите, дети, и тогда Придете к цели навсегда. Я жду вас, верьте. Я люблю. Я столько лет без вас живу. Когда мы встретимся опять, Вселенная свернется вспять, К себе прижму вас, обниму. Мои вы дети, все пойму. Яросвет


ÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ

Храм в Джаганнатха Пури, Штат Орисса, Индия

ÇÍÀÒÜ

Самадхи Шрилы Прабхупады, Маяпур, Индия

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà ïðåäëàãàåò îò ïðîñòûõ òóðóñëóã äî Vip: Айодхья - город Господа Рамы, Индия

Церемония поклонения Ганге, Варанаси, Индия

Храм Чанду Нараяна, Непал

Èíäèÿ, Íåïàë, Ãèìàëàè, Òèáåò Групповые и индивидуальные туры по знаменитым и святым местам Индии, Непала, Гималаев, Тибета. Туры к легендарным астрологам Бхригу и другим, ясновидящим и врачевателю - хилеру. А также: визы, бронирование гостиниц, авиабилеты, транспорт, встречи в аэропорту, закупка оптом сувениров, одежды и пр. И многое другое. Тел.: 8-916-630-33-85, (495) 744-86-94, в Индии: 999-742-61-45 E-mail: lakshmi-tur-vip@gmail.ru dvidja1@mail.ru

Дворец Императора Акбара, Сасарам, Индия

На слоне по дорогам Индии

Золотой Будда, Непал

Храм Хидимбы, Манали, Гималаи

Бадринатх, Гималаи, Индия

Ганготри, Гималаи, Индия

Шива охраняет Харидвар, Гималаи, Индия

Веды 06  

ÂÅÄÀÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÇÍÀÒÜ Кунджалата - Танцы для Бога Валерий Дружинин: Вопросы? Ответы! ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß È ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ Â íîìåðå 6 : Шрила Прабхупа...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you