Културно - исторически обекти в Хасково и региона

Page 1

Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà “Õð. Ñìèðíåíñêè” Êðàåçíàíèå

Êóëòóðíî - èñòîðè÷åñêè îáåêòè â Õàñêîâî è ðåãèîíà Ïðåïîðú÷èòåëíà áèáëèîãðàôèÿ

Õàñêîâî, 2010


Íàñòîÿùàòà áèáëèîãðàôèÿ ïðåäñòàâÿ íàé èçâåñòíèòå êóëòóðíî - èñòîðè÷åñêè ïàìåòíèöè íà òåðèòîðèÿòà íà Õàñêîâî è ðåãèîíà , áåç äà ïðåòåíäèðà çà ïúëíîòà. Èçäàíèåòî âêëþ÷âà êíèãè , ñáîðíèöè è ñòàòèè îò ïåðèîäè÷íèÿ ïå÷àò, äàâàùè èíôîðìàöèÿ çà çíà÷èìîñòòà íà ïðåäñòàâåíèòå òóðèñòè÷åñêè îáåêòè. Îáåêòèòå è ïîäáðàíèòå ìàòåðèàëè ñà ïîäðåäåíè àçáó÷íî. Ïåðïåðèêîí è Òàòóë ñà âêëþ÷åíè êàòî ÷àñò îò òóðèñòè÷åñêèòå àòðàêöèè, ïðåäëàãàíè íà ãîñòèòå íà ãðàäà íè. Áèáëèîãðàôèÿòà å ïðåäíàçíà÷åíà çà øèðîê êðúã îò ÷èòàòåëè,èíòåðåñóâàùè ñå îò êóëòóðíî èñòîðè÷åñêîòî íàñëåäñòâî íà íàøèÿ êðàé.

Èçäàâà ñå ïî ïîâîä 8 - ìè ñåïòåìâðè - Äåí íà ãðàä Õàñêîâî. Îò ñúñòàâèòåëÿ


Õàñêîâñêèÿò êðàé - êðúñòîïúò íà òðàäèöèè è öåííîñòè Àëàäæîâ, Äèì÷î. Ïðî÷óòè, çàáðàâåíè, íåèçâåñòíè êðåïîñòè îò Õàñêîâñêèÿ êðàé / Äèì÷î Àëàäæîâ. - Õàñêîâî: ” ÌàêÏ ”, 2001. - 140 ñ. Àëàäæîâ, Äèì÷î. Ñåëèùà, ïàìåòíèöè, íàõîäêè: Ïîñåëèùíà áèáëèîãðàôèÿ /Äèì÷î Àëàäæîâ.- Õàñêîâî : Îêðúæåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé, 1974. -73 ñ. . Àëàäæîâ, Äèì÷î. Ñåëèùà, ïàìåòíèöè, íàõîäêè îò Õàñêîâñêèÿ êðàé /Äèì÷î Àëàäæîâ.- 2. ðàçøèðåíî è äîï. èçä. Õàñêîâî : ”Àòàð- 95”, 1997. - 306 ñ. Õàñêîâî - ãðàäúò íà Áîãîðîäèöà. - Õàñêîâî, 2008. - 40 ñ. ñ öâ. èë. Õàñêîâî - êðúñòîïúò íà òðàäèöèè è öåííîñòè. - Õàñêîâî : Áúëãàðñêè áåñòñåëúð. Íàö. ìóçåé íà áúëã. êíèãà è ïîëèãðàôèÿ, 2006. - 121 ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÀ ÃÐÎÁÍÈÖÀ Êíèãè Êèòîâ, Ãåîðãè. Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîáíèöà / Ãåîðãè Êèòîâ - 2 ïðåðàá. è äîï. - Âàðíà : Ñëàâåíà, 2009 . - 96 ñ.: ñ öâ. èë. Ïåòðîâ, Èðêî. Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîáíèöà / Èðêî Ïåòðîâ ; Ðåä. Ìàðèàíà Ñëàâîâà . - Õàñêîâî : Blue art ðåêëàìà, 2007 . - 24 ñ.: ñ öâ. ôîòîãð. Ïåòðîâ, Èðêî. Òðàêèéñêàòà ãðîáíèöà â ñåëî Àëåêñàíäðîâî


: [Òóðèñòè÷åñêè ñïðàâî÷íèê] / Èðêî Ïåòðîâ . - Õàñêîâî : Òóðèñòè÷åñêè èíôîðì. öåíòúð, 2009 . - 22 ñ. : ñ öâ. èë. Ñòàòèè Âúë÷åâ, Ìèëåí. Îâ÷àðîâ ïðåäñòàâÿ Àëåêñàíäðîâî â ÑÀÙ/ Ìèëåí Âúë÷åâ. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), ¹ 226, 25 íîåì. 2008, ñ. 7. Ãðîáíèöàòà â Àëåêñàíäðîâî. // Õàñêîâî: êðúñòîïúò íà òðàäèöèè è öåííîñòè . - Ñîôèÿ, 2006, [ñ.23 - 25]. Ãðóäåâ, Íèêîëàé. Ãðîáíèöàòà â Àëåêñàíäðîâî - âå÷å òóðèñòè÷åñêè õèò / Íèêîëàé Ãðóäåâ. // 24 ÷àñà, N 179, 3 þëè 2009 ; Ïðèë. Ìåñòåí 24 ÷àñà, ¹ 51, ñ. 3 Ãðóäåâ, Íèêîëàé. Ãðîáíèöàòà â Àëåêñàíäðîâî ñòàâà ñâåòîâåí êóëòóðåí ïàìåòíèê / Íèêîëàé Ãðóäåâ. // 24 ÷àñà, ¹ 46, 17 ôåâð. 2009; Ïðèë. Ìåñòåí 24 ÷àñà, ¹ 13, ñ.6 Äèìèòðîâ, Èâàí. Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîáíèöà å óíèêàëåí ïàìåòíèê íà òðàêèéñêîòî èçêóñòâî / Èâàí Äèìèòðîâ // Íîâèíè (Õàðìàíëè), ¹ 8, 20 - 26 ôåâð. 2009, ñ. 7. Ìàðàçîâ, Èâàí.  Àëåêñàíäðîâî ùå èäâàò íàä 120 000 ïîñåòèòåëè íà ãîäèíà: Ñòåíîïèñèòå â ãðîáíèöàòà äàâàëè ïúëíà ïðåäñòàâà çà òðàêèéñêîòî âèæäàíå çà öàðñêàòà âëàñò / Èâàí Ìàðàçîâ ; Èíòåðâþ íà Ìèëåí Âúë÷åâ. // Íîâèíàð þã ( Õàñêîâî) ¹ 106, 11 þíè 2009, ñ.7 Ìà÷êîâñêà, Òàòÿíà. Òðàêèéñêè öàð å ïîãðåáàí â Àëåêñàíäðîâî: Óíèêàëíè ñòåíîïèñè êðàñÿò ãðîáíèöàòà, îòêðèòà êðàé Õàñêîâñêîòî ñåëî / Òàòÿíà Ìà÷êîâñêà. // Ñåäìè÷åí òðóä, ¹ 21, 21 ìàé 2008, ñ. 18 Ìèõàéëîâà, Çëàòêà. Áúëãàðèÿ íîñè îòãîâîðíîñò ïðåä


ñâåòà çà ñúäáàòà íà Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîâíèöà. / Çëàòêà Ìèõàéëîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 109, 23 îêò. 2003, ñ.5. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Õàñêîâî òðÿáâà äà ðåêëàìèðà Ïåðïåðèêîí çàåäíî ñ Àëåêñàíäðîâî / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ ; Èíòåðâþ íà Öàíêà Ñåìåðäæèåâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 216, 19 ñåïò. 2007, ñ. 9. Àðõåîëîãúò Íèêîëàé Îâ÷àðîâ îòíîñíî êóëòóðíîèñòîðè÷åñêèÿ òóðèçúì. Ñòîåâà, Ìèëåíà. Ïðîô. Îâ÷àðîâ ðåêëàìèðà Õàñêîâî â Ùàòèòå / Ìèëåíà Ñòîåâà // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), ¹ 272, 25 íîåì. 2009, ñ. 1 - 3. Ñúáåâ, Áîæèäàð. Èñêàìå îò ÞÍÅÑÊÎ ãðîáíèöàòà â Àëåêñàíäðîâî - Ñâåòîâåí êóëòóðåí îáåêò / Áîæèäàð Ñúáåâ . // Äíåâåí òðóä, ¹ 46, 17 ôåâð. 2009 ; ïðèë. Òðàêèÿ Òðóä, ¹ 13, ñ. 1 Òîäîðîâà, Âåñåëà. Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîáíèöà â ëèñòàòà íà ÞÍÅÑÊÎ / Âåñåëà Òîäîðîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), ¹ 93, 13 ìàé 2009, ñ. 1. ßïîíñêè ïðèíö îòêðèâà òðàêèéñêà ãðîáíèöà ó íàñ : Ôóìèõèòî è Êèêî èäâàò íà îôèöèàëíà âèçèòà îò 13 äî 16 ìàé // Äíåâåí òðóä, ¹ 115, 28 àïð. 2009, ñ. 5 Îòêðèâàíå íà êîïèåòî íà Àëåêñàíäðîâñêàòà ãðîáíèöà. ÂÈËÀ ”ÀÐÌÈÐÀ” Àíòè÷íàòà âèëà " Àðìèðà " ² - ² V â. ñë. Õðèñòà . // Äóìà, N28, 5 ôåâð. 2009, ñ. 13. Âèëà Àðìèðà âðúùà áëÿñúêà ñè íà ðèìñêè äâîðåö . // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 244, 14 äåê. 2007, ñ. 6 - 7. Äèìèòðîâà, Ãàëèíà. "Àðìèðà " å ðèìñêîòî áèæó íà Èç-


òî÷íèòå Ðîäîïè / Ãàëèíà Äèìèòðîâà. // Âñè÷êî çà ñåìåéñòâîòî, N 27, 8 þëè 2010, ñ. 9. Èâàíîâ, Ëþá÷î. Àíòè÷íà âèëà êðàé Èâàéëîâãðàä ñå ïðåâúðíà â óíèêàëåí ìóçåé / Ëþá÷î Èâàíîâ. // Äíåâåí òðóä, N 189, 11 þëè 2008; ïðèë. Òðàêèÿ Òðóä, ¹ 53, ñ. 6 Êàáàê÷èåâà, Ãåðãàíà. "Àðìèðà "å íàé-ïèùíèÿò ðèìñêè äâîðåö, ðàçêðèò â Áúëãàðèÿ / Ãåðãàíà Êàáàê÷èåâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 158, 14 þëè 2008, ñ. 11. Êàáàê÷èåâà, Ãåðãàíà. Íÿìà äðóã òàêúâ ïàìåòíèê íà Áàëêàíèòå [Âèëà Àðìèðà] / Ãåðãàíà Êàáàê÷èåâà. // Òðàêèÿ, N 15, 13 àâã. 2009, ñ. 4-5. Ìàðêîâà, Äèàíà. Âåëèêîëåòèåòî íà ”Àðìèðà” âðúùà ñâîÿ áëÿñúê/ Äèàíà Ìàðêîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî ), ¹ 119, 29 ìàé 2008, ñ. 10 Ìàðêîâà, Äèàíà. Ïîïóëÿðèçèðàò "Àðìèðà " íà ôîðóì / Äèàíà Ìàðêîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 149, 3 þëè 2008, ñ. 3. Ìàðêîâà, Äèàíà. Ïðîäúëæàâàò äà ðåñòàâðèðàò "Àðìèðà "/ Äèàíà Ìàðêîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 349, 17 ìàé 2010, ñ. 2. Ìàðêîâà, Äèàíà. Ôàéíåøúíúë Òàéìñ ïîêàçâà âèëà Àðìèðà / Äèàíà Ìàðêîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 134, 9 þëè 2009, ñ. 1 - 2. Ìèõàéëîâà, Çëàòêà. Èâàéëîâãðàäñêèòå ìîçàéêè âëÿçîõà â "National Ceografic" / Çëàòêà Ìèõàéëîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 11, 15 äåê. 2008, ñ. 10. Ôðàíöóçè èçó÷àâàò " Àðìèðà " . // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 136, 13 þëè 2009, ñ. 2.


Õðèñòîâà, Âåëèàíà. Âåëèêîëåïèåòî íà Àðìèðà / Âåëèàíà Õðèñòîâà. // Äóìà, N 189, 19 àâã. 2008, ñ. 12 - 13.

ÌÅÇÅÊ Êíèãè Àëàäæîâ, Äèì÷î. Ìåçåê: Ìàòåðèàëè çà àðõåîëîãè÷åñêàòà êàðòà íà Õàñêîâñêè îêðúã / Äèì÷î Àëàäæîâ.- Õàñêîâî : Îêðúæåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé, 1970. - 24 ñ. Ïåòðîâ, Èðêî è äð. Ñòàðèíèòå îêîëî Ìåçåê / Èðêî Ïåòðîâ, Ìàðèàíà Ñëàâîâà. - Õàñêîâî: Îêðúæåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé, 2002. - 48 ñ. Ñòàòèè Áðîíçîâ ãëèãàí îò Ìåçåê êðàñè Îòîìàíñêèÿ ìóçåé . // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 122, 1 þíè 2008, ñ. 6 Äèìèòðîâ, Áîæèäàð è äð. Ìåçåê. / Áîæèäàð Äèìèòðîâ, Àíòîíèé Õàíäæèéñêè // Êàìåííèòå ùèòîâå íà Áúëãàðèÿ : Ïúòåâîäèòåë. Ñîôèÿ, 1988, ñ. 88 - 90. Êîëåâ, Èâàí. Ðåñòàâðèðàíà êðåïîñò ùå âúçðàæäà êóëòóðíèÿ òóðèçúì .// Õàñêîâñêà Ìàðèöà(Õàñêîâî), N 69, 24 ìàðò 2008, ñ. 4 Êðåïîñòòà â ñåëî Ìåçåê. Êîëåâ, Èâàí. Ñ ïîäêðåïàòà íà ÔÀÐ âúçñòàíîâèõà êðåïîñòòà êðàé Ìåçåê : Âêëþ÷âàò òóðèñòè÷åñêèÿ îáåêò â îáù ìàðøðóò ñúñ çàáåëåæèòåëíîñòè â Äèìîòèêà: Ìåìîðàíäóì ïðåäâèæäà ïîïóëÿðèçèðàíå íà êóëòóðíî - èñòîðè÷åñêèÿ òóðèçúì â òðàíñãðàíè÷íèÿ ðàéîí / Èâàí Êîëåâ. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà


(Õàñêîâî), N 121, 31 ìàé 2008, ñ 10. ×îí÷åâ, Èâàí. Ñ 300 000 åâðî âúçñòàíîâÿâàò 10-âåêîâíà êðåïîñò äî Ìåçåê / Èâàí ×îí÷åâ. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 30, 13 ôåâð. 2007, ñ. 5.

ÌÎÍÓÌÅÍÒÚÒ ”ÑÂÅÒÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ”

Èâàíîâà, Ãåðãàíà. 28, 5 - ìåòðîâà êàìáàíàðèÿ âäèãàò äî Áîãîðîäèöà / Ãåðãàíà Èâàíîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 340, 3 ìàé 2010, ñ. 2. Èâàíîâà, Òàíÿ. Íàé - âèñîêàòà Áîãîðîäèöà â ñâåòà / Òàíÿ Èâàíîâà. // 168 ÷àñà, N 9, 4 ìàðò 2010, ñ. 18. Êîëåâ, Èâàí. Ñâ. Áîãîðîäèöà â òîï 100 íà Áúëãàðèÿ / Èâàí Êîëåâ. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 187, 24 ñåïò. 2009, ñ. 2. Ïååâ, Ãåîðãè. Õàñêîâî â Çëàòíàòà êíèãà íà "Ãèíåñ". / Ãåîðãè Ïååâ. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 196, 7 îêò. 2004, ñ. 1. Ìîíóìåíòúò "Ñâåòà Áîãîðîäèöà" å âêëþ÷åí â êíèãàòà íà "Ãèíåñ" çà 2005 ã. Ñ íåÿ ñå îòáåëÿçâà 50-ãîäèøíèíàòà îò ïúðâîòî èçäàíèå íà êíèãàòà. Ïååâ, Ãåîðãè. Äåâàòà ïðàâè ôóðîð â Ëóãàíî / Ãåîðãè Ïååâ. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 218, 8 íîåì. 2007, ñ.1. Çà ïðåäñòàâÿíåòî íà Õàñêîâî â ìåæäóíàðîäíîòî òóðèñòè÷åñêî èçëîæåíèå â Ëóãàíî, Øâåéöàðèÿ. Ïååâ, Æîðî. Õàñêîâñêàòà Äåâà ñðåä 100 - òå íàöèîíàëíè


îáåêòà / Æîðî Ïååâ. // Íîâèíàð þã(Õàñêîâî), N 170, 24 ñåïò. 2009, ñ.12. Ïååâ, Æîðî. Êàìáàíàðèÿòà äî Äåâàòà îò ñòúêëî, àëóìèíèé è ãðàíèò / Æîðî Ïååâ. // Íîâèíàð þã(Õàñêîâî), N 32, 17 ôåâð. 2010, ñ.1 - 2. Ñëàâîâà, Ìèëåíà. Ïðèçíàõà õàñêîâñêàòà Áîãîðîäèöà ñëåä Ãèíåñ / Ìèëåíà Ñëàâîâà. // Ñòàíäàðò, N 5999, 26 ñåïò. 2009, ñ. 9. Áúëãàðñêèÿò òóðèñòè÷åñêè ñúþç îáÿâè ìîíóìåòà çà óíèêàëíî ñðåäèùå çà ïîñåùåíèÿ. Ñúáåâ, Áîæèäàð. Âäèãàò êàìáàíàðèÿ äî Áîãîðîäèöà â Õàñêîâî / Áîæèäàð Ñúáåâ. // 24 ÷àñà, N 121, 4 ìàé 2010; Ïðèë. Òâîÿò äåí, ¹ 35, ñ. 6 Ñúáåâ, Áîæèäàð. Õàñêîâî - â " Ãèíåñ " è â Åâðîïà / Áîæèäàð Ñúáåâ. // Äíåâåí òðóä, N 123, 9 ìàé 2005, ñ. 14 -15. Ìîíóìåíòúò “Ñâ. Áîãîðîäèöà” Òîäîðîâà, Âåñåëà. Áîãîðîäèöà ïîâåäå êëàñàöèÿòà çà ñèìâîë íà Õàñêîâî / Âåñåëà Òîäîðîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà(Õàñêîâî), N 394, 19 þëè 2010, ñ. 5. ÏÅÐÏÅÐÈÊÎÍ Êíèãè Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ïåðïåðèêîí öèâèëèçàöèÿ íà ñêàëíèòå õîðà / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ . - Ñîôèÿ : Áîðèíà, 2005 . - 159 ñ. : ñ èë. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Õðîíèêà íà ñâåùåíèÿ ãðàä Ïåðïåðèêîí / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. - Ñîôèÿ : Áúëãàðñêè áåñòñåëúð - Íàö. ìóçåé íà


áúëã. êíèãà è ïîëèãðàôèÿ, 2005 . - 83 ñ.: ñ öâ. ôîòîãð. Ñòàòèè Àíãåëîâà, Èðèíà. Îòêðèõà îëòàðèòå íà Ïåðïåðèêîí / Èðèíà Àíãåëîâà. // Ñòàíäàðò, N 5991, 17 ñåïò. 2009, ñ. 8. Àíãåëîâà, Èðèíà. Îôèñè íà æðåöè ïîñðåùàò òóðèñòè: Ïðèêëþ÷è ðåñòàâðàöèÿòà íà îáëàñòíèÿ öåíòúð íà Ïåðïåðèêîí / Èðèíà Àíãåëîâà. // Ñòàíäàðò, N 6032, 29 îêò. 2009, ñ. 8. Êóëòóðåí òóðèçúì â Ïåðïåðèêîí. Áàëåâ, Âàñèë. Êàìúíèòå íà Ïåðïåðèêîí ïðîãîâîðèõà ëàòèíñêè / Âàñèë Áàëåâ. // Äíåâåí òðóä, N 233, 26 àâã. 2009, ñ. 11. Áóêîâñêè, Õðèñòî. Ñðåäíîâåêîâåí çàìúê èçëèçà íà Ïåðïåðèêîí / Õðèñòî Áóêîâñêè. // Çåìÿ , N 160, 21 àâã. 2008, ñ. 18.

Âàñèëåâà, Ãåðè. Îòêðèõà ïúòÿ íà çëàòîòî / Ãåðè Âàñèëåâà. // Ñòàíäàðò, N 5948, 5 àâã. 2009, ñ. 8. Íîâè îòêðèòèÿ íà ïðîô. Îâ÷àðîâ- øîñå, ñâúðçâàùî Ïåðïåðèêîí ñ Ðèì. Äèìèòðîâà, Éîâêà. Âúðçàõà Ïåðïåðèêîí ñúñ ñâåòà / Éîâêà Äèìèòðîâà. // 24 ÷àñà ,N 254, 14 ñåïò. 2006, ñ. 16. Êðúñòåâà, Íåëè. Ïåðïåðèêîí - ÷óäíà ïðèêàçêà îò ìèíàëîòî / Íåëè Êðúñòåâà. //Òðàêèÿ ÕÕ² âåê (Äèìèòðîâãðàä) , N 43, 28 îêòîìâðè 2008, ñ.11. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé .  Ïåðïåðèêîí å íàé-ãîëÿìîòî òðàêèéñêî ñâåòèëèùå íà Áàëêàíèòå / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ; Èíòåðâþ íà Ïàâåë Òåí÷åâ .//Äíåâåí òðóä, N 255, 17ñåïò. 2009, ñ. 11 Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Çëàòîòî íà Âèçàíòèéñêàòà èìïåðèÿ / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ . - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 93 - 96.


Äðåâíèòå çëàòíè ðóäíèöè êðàé Ïåðïåðèêîí è ìîíåòîñå÷åíåòî âúâ Âèçàíòèÿ. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Èçãóáåíèÿò öàðñêè äâîðåö / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ . - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 83 - 86. Äâîðåöúò ñâåòèëèùå íà Ïåðïåðèêîí. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Êðúñòúò èçãðÿâà íàä Àðäà / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ. - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 90 - 93. Õðèñòèÿíñêèòå öúðêâè íà Ïåðïåðèêîí. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Íåáåòî âëèçà â õðàìà íà Äèîíèñ / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ. - Ñîôèÿ, 2006, ñ.80 - 82. Äðåâíîòî ñâåòèëèùå íà Ïåðïåðèêîí. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ïåðïåðèêîí ñòàíà ñâåòîâåí õèò / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Äóìà, N 52, 7 ìàðò 2009: Ïðèë. Ïåãàñ, ¹ 52, ñ.4 Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ñâåùåíèÿò Ïåðïåðèêîí / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ. - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 86 - 90. Àðõèòåêòóðàòà íà äðåâíèÿ ãðàä. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ñðåäíîâåêîâíèòå âîéíè çà Ïåðïåðèêîí / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ . - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 96 - 99. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Øèôúðúò íà Ïåðïåðèêîí / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Ñòàíäàðò, N 6030, 27 îêò. 2009, ñ. 20 - 21. Ïðîô. Íèêîëàé Îâ÷àðîâ îòêðè íàé- ãîëÿìîòî òðàêèéñêî ñâåòèëèùå. //24 ÷àñà, ¹255, 17 ñåï. 2009, ñ. 40.


Òðàêèéñêîòî ñâåòèëèùå Ïåðïåðèêîí . // 168 ÷àñà, N 33, 19 àâã. 2005: Ïðèë. Òóðèçúì , ñ. I. Õðèñòîâà, Âåëèàíà. Ïåðïåðèêîí å îáèòàâàí 5400 ãîäèíè: ôàêòè, õèïîòåçè è PR / Âåëèàíà Õðèñòîâà. // Òðàêèÿ, N 18, 28 ñåïò. 2006, ñ .5. ÑÂÅÒÈËÈÙÅ ÍÀ ÍÈÌÔÈÒÅ Êíèãè Àëàäæîâ, Äèì÷î. Ñâåòèëèùå íà íèìôèòå è Àôðîäèòà êðàé ñ. Êàñíàêîâî / Äèì÷î Àëàäæîâ.- Õàñêîâî : Îêðúæåí íàðîäåí ìóçåé, 1962. - 20 ñ. Ñòàòèè Àíãåëîâà, Âàíÿ. Êàñíàêîâî : åâðîïàðèòå óñâîåíè, íèìôèòå ñâîáîäíè / Âàíÿ Àíãåëîâà. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 60, 1 àïð. 2009, ñ.6. Êîëåâà, ßíà. Îòêðèõà ãëàâà íà Àôðîäèòà äî Èçâîðà íà íèìôèòå / ßíà Êîëåâà. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 113, 13 þíè 2007, ñ. 1-2. Àðõåîëîçè íàìåðèõà ðèìñêè æèëèùåí êîìïëåêñ êðàé ñâåòèëèùåòî äî Êàñíàêîâî. Êðúñòåâà, Íåëè. Îïðåäåëèõà ãðàíèöèòå íà Ñâåòèëèùåòî íà íèìôèòå / Íåëè Êðúñòåâà . //Òðàêèÿ ÕÕ² âåê (Äèìèòðîâãðàä) ¹ 5, 30 ÿí.- 5 ôåâð. 2008, ñ.2 Êðúñòåâà, Íåëè. Ñðàâíÿâàò ”Ñâåòèëèùåòî íà íèìôèòå” ñ âèëà”Àðìèðà”/ Íåëè Êðúñòåâà // Òðàêèÿ ÕÕ² âåê(Äèìèòðîâãðàä), ¹ 22, 16 - 22 àïð. 2008, ñ. 4 Ñòîåâà, Ìèëåíà. Ñâåòèëèùåòî íà íèìôèòå è Àôðîäèòà


ïîñðåùàò òóðèñòè/ Ìèëåíà Ñòîåâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 104, 28 ìàé 2009, ñ. 4. Ñòîåâà, Ìèëåíà. Ñâåòèëèùåòî íà íèìôèòå ñòàâà òóðèñòè÷åñêà àòðàêöèÿ íà Äèìèòðîâãðàä./ Ìèëåíà Ñòîåâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî) , ¹ 135, 14 þíè 2007, ñ. 4 ÒÀÒÓË Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Áîãúò Ñëúíöå ñúõðàíÿâà Ðîäîïèòå îò 35 âåêà / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ. - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 102 - 105. Ìåãàëèòíîòî ñâåòèëèùå ïðè ñ.Òàòóë. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Êàê îòêðèõìå ãðîáà íà Îðôåé / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðàçêàçèòå íà áúëãàðñêèÿ Èíäèàíà Äæîóíñ. - Ñîôèÿ, 2006, ñ. 100 - 102. Òðàêèéñêîòî ñâåòèëèùå ïðè ñ.Òàòóë. Îâ÷àðîâ, Íèêîëàé. Ðîäîïèòå - ëþëêà íà öèâèëèçàöèÿòà íà ñêàëíèòå õîðà. / Íèêîëàé Îâ÷àðîâ. // Îäèñåé , 2005, N 6, ñ. 30-31. Àðõåîëîãè÷íèòå ðàçêîïêè íà Ïåðïåðèêîí è êðàé ñ. Òàòóë. Ðàäè÷åâà, Àíà. Ëåãåíäè îò êàìúê è âÿðà / Àíà Ðàäè÷åâà. // Îäèñåé, 2007, N 6, ñ. 82 - 87. Ñêàëíèòå ñâåòèëèùà â Ðîäîïèòå - Áåëåíòàø, ñ. Òàòóë è äð. Óçóíîâà, Àíåëèÿ. Ðàçêîïàõà íàé-ñòàðàòà öúðêâà â Ðîäîïèòå / Àíåëèÿ Óçóíîâà. // Äíåâåí òðóä ,N 285, 19 îêò. 2005, ñ. 18. Ïðîô.Íèêîëàé Îâ÷àðîâ çà àðõåîëîãè÷åñêîòî ëÿòî íà Ïåðïåðèêîí è Òàòóë.


ÖÚÐÊÂÀÒÀ Â ÓÇÓÍÄÆÎÂÎ Àâðàìîâà, Éîðäàíêà. Ñâèäåòåëñòâî è ïðåäàíèÿ çà öúðêâàòà â Óçóíäæîâî. // Òðàêèÿ (Äèìèòðîâãðàä), ¹ 6, 9 -15 ôåâð. 2005, ñ. 12. Äèìîâ, Íåäÿëêî. Óçóíäæîâî: êàê äæàìèÿòà ñòàíà öúðêâà/ Íåäÿëêî Äèìîâ. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 143, 30 þëè 2008, ñ. 6-7. Êîòëàðñêà, Õðèñòèíà. Öèòàòè îò êîðàíà è áèáëèÿòà â êàìúêà íà óçóíäæîâñêèÿ õðàì / Õðèñòèíà Êîòëàðñêà. // Íîâèíàð þã (Õàñêîâî), N 126, 30 þíè 2006, ñ . 4. Ìàðèíîâà, Ìàðãàðèòà. Äæàìèÿ ñúñ ñêðèò ïðàâîñëàâåí îëòàð å áèëà óçóíäæîâñêàòà "Ñâ.Áîãîðîäèöà" / Ìàðãàðèòà Ìàðèíîâà. // Îáùèíñêè âåñòíèê (Õàñêîâî), ¹ 25, 15 ñåïò. 2001, ñ. 8. Ìèõîâà, Ìèëåíà. Áèáëèîòåêàð îò Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð ïèøå èñòîðèÿòà íà öúðêâàòà â Óçóíäæîâî / Ìèëåíà Ìèõîâà. // Õàñêîâñêà Ìàðèöà (Õàñêîâî), N 128, 9 þíè 2008, ñ. 11.


Êóëòóðíî - èñòîðè÷åñêè îáåêòè â Õàñêîâî è ðåãèîíà Ïðåïîðú÷èòåëíà áèáëèîãðàôèÿ Ñúñòàâèòåë: Âàíÿ Âàé÷åâà Ðåäàêòîð: Òîíêà Êîé÷åâà Êîíñóëòàíòè: Ìàðèÿ ßí÷åâà è Ìàðóøêà Ïåòðóíîâà Êîìïþòúðåí äèçàéí: Êèðèëêà Ñòðàøíèêîâà www.library-haskovo.org biblioteka_haskovo@abv.bg