Page 1

CATALOG OFICIAL 25 - 28.05.2011

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ediţia a XI-a

Organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova Organizatori: Ministerul Economiei al Republicii Moldova Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. Co-organizatori: Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova Primăria municipiului Chişinău

Chişinău, Republica Moldova


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Stimaţi participanţi, organizatori, oaspeţi ai Forumului Internaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Forumul dedicat sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a devenit deja un eveniment naţional, obiectivul căruia coincide cu priorităţile politicii promovate de Guvernul Republicii Moldova privind susţinerea producătorului autohton şi crearea condiţiilor favorabile dezvoltării întreprinderilor competitive. Din numele Guvernului Republicii Moldova, salut desfăşurarea Forumului Internaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, eveniment expoziţional de amploare, organizat în scopul susţinerii acestui sector, dezvoltării cooperării companiilor din diverse domenii ale economiei naţionale, identificării unor noi şi atractive domenii de cooperare. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă peste 97% din numărul total al întreprinderilor din ţară şi reflectă o creştere stabilă a sectorului, inclusiv datorită îmbunătăţirii mediului de afaceri, cît şi perfecţionării cadrului regulatoriu ce ţine de activitatea antreprenorială. IMM-urile au un aport major la formarea Produsului Intern Brut, cu o pondere în creştere, de 35,5%. Politica de stat în domeniu este axată pe realizarea Programului de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011, care are trasate următoarele direcţiile prioritare: - asigurarea unui cadru legislativ şi normativ favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; - ameliorarea mediului financiar pentru întreprinderile respective; - promovarea culturii antreprenoriale şi performanţelor manageriale ale întreprinderilor; - dezvoltarea competitivităţii şi internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii; - intensificarea dialogului dintre Guvern şi sectorul privat. Programul dat reprezintă un instrument care se înscrie plenar în contextul integrării europene. Implementarea acestui document strategic va permite sectorului IMM să concureze cu succes pe piaţa europeană şi mondială. Dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurarea nivelului adecvat de competitivitate a acestora, este de neconceput fără stimularea dezvoltării unei culturi inovaţionale, orientate spre eficientizarea procesului de producere, marketing, sporirea calităţii produselor şi serviciilor, însuşirea noilor tehnologii avansate, toate acestea avînd ca scop sporirea competitivităţii produselor şi serviciilor moldoveneşti. Astfel, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii poate sta la baza trecerii la o nouă paradigmă economică, bazată pe investiţii şi export. Invit toţi participanţii la Forumul Internaţional al IMM să profite de acest instrument de marketing, care poate contribui la promovarea mărfurilor şi serviciilor pe piaţa din Moldova, la interacţiunea agenţilor din diverse ţări, identificarea partenerilor locali şi străini, precum şi efectuarea schimbului de experienţă. Forumul Internaţional Întreprinderilor Mici şi Mijlocii oferă participanţilor şi oaspeţilor acestuia posibilitatea să pună în discuţie diverse subiecte de interes reciproc, să stabilească relaţii de afaceri lucrative şi durabile, să descopere noi oportunităţi de dezvoltare. Pe parcursul a 3 zile, persoanele interesate vor avea şansa să se familiarizeze cu diverse informaţii utile - de la cadrul legal - la cel bancar, fiscal etc. Îmi exprim convingerea că manifestarea expoziţională va scoate în prim-plan toate reuşitele şi bunele practici înregistrate de antreprenori, va deschide noi posibilităţi de dezvoltare din perspectivă europeană, stimulând dezvoltarea sectorului IMM. Urez tuturor succese, perseverenţă şi afaceri prospere.

Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, ministru al economiei

2

www.small.moldexpo.md


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Dear participants, organizers and guests, The Forum dedicated to the sector of small and medium enterprises has already become the national event. Its goal coincides with the priorities of the policy of the Government of the Republic of Moldova regarding support of the local producers, as well as creation of favorable conditions for the development of competitive enterprises. On behalf of the Government of the Republic of Moldova, I salute the opening of the Forum - an important exhibition event whose goal is to support small and medium enterprises, the development of cooperation between businesses operating in various fields of national economy and the identification of new and attractive domains of cooperation. Small and medium enterprises represent over 97% out of total number of enterprises of the country’s market. They reflect a permanent growth of the sector due to both improve the business environment and improving the regulatory framework related to entrepreneurship. SMEs have a major contribution to gross domestic product, with a share growth of 35.5%. The state policy in this domain is focused on achieving development Program to support small and medium enterprises for 2009-2011. This, in its turn, covers the following main directions: to ensure a favorable legal base, establishment and development of small and medium enterprises; improving the financial environment for the certain enterprises; promoting entrepreneurial culture and business performance management; developing competitiveness and internationalization of small and medium enterprises; intensification of dialogue between the government and private sector. This program is a tool that is an integral part in the context of European integration. Implementation of this strategic document will enable the SMEs to compete successfully in European and world markets. Sustainable development of small and medium enterprises, ensuring the appropriate level of their competitiveness, it’s hardly thinkable without the stimulation of an innovative culture, focused on the efficiency of the production, marketing, enhancing product quality and services, acquire new advanced technologies. All these aiming to enhance the competitiveness of Moldovan products and services. Thus, the small and medium enterprises sector can be on the transmission base of the new economy relying on investments and export. I invite all participants of the SME Forum to take advantage of this marketing tool. It can help to promote goods and services on the Moldovan market, to get the interaction of agents in various countries, identifying local and foreign partners, and experience exchange. The International Forum of Small and Medium Enterprises offers its participants and guests this possibility to discuss difference subjects on the mutual advantage. It also results into the establishment of sustainable business relations, discovers new opportunities for the development. During 3 days those who are interested will have the chance to get familiar with useful information – from the legal base up to bank and fiscal ones, etc. I am confident that this exhibition manifestation will reveal on the first plan the achievements and the best experience registered of entrepreneurs. It also will open the possibilities for the development from the point of view of European perspectives, having stimulating the development of the sector of SME. I wish all success, perseverance and good business!

Valeriu LAZAR, Vice-Prime Minister, Minister of Economy

www.small.moldexpo.md

3


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Stimaţi participanţi şi oaspeţi ai Forumului, Se ştie că, progresul este mişcat de creativitate, perseverenţa în realizarea obiectivelor, curajul în asumarea riscurilor şi responsabilitatea pentru consecinţe. Aceste calităţi, proprii întreprinzătorilor, fac ca ei să fie primii care se avîntă în vîltoarea transformărilor economice şi, deci, să se afle la temelia afacerilor de tip nou în republică. Pe parcurs, evoluţia sectorului ÎMM a generat un şir de efecte pozitive, printre care crearea locurilor noi de muncă şi a întreprinderilor de producere şi de servicii. Unele dintre acestea au reuşit să se claseze în categoria întreprinderilor notorii din republică, fapt care confirmă adevărul că faptele mari încep şi se fac cu forţe mici. În acest proces, pe alocuri dificil, este semnificativ rolul Forumului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, desfăşurat timp de 11 ani la „Moldexpo”. Întîlnirea pe spaţiile expoziţionale a experţilor, oamenilor de afaceri, producătorilor, intermediarilor şi consumatorilor se soldează cu extinderea contactelor de afaceri, testarea noutăţilor, confruntarea cererii şi ofertei, penetrarea noilor pieţe, promovarea imaginii. Micul business este prezent în majoritatea covîrşitoare a ramurilor economice, fapt ce se reflectă în oferta expoziţiei. Ediţia a XI-a însumează bunuri şi servicii din cele mai diverse, structurate pe saloane: industria uşoară, produse alimentare, artizanat, servicii pentru sector, inclusiv de consultanţă şi de creditare, alte compartimente tematice. Bucură, în special, prevalarea producătorilor, fapt ce denotă o revigorare a industriei naţionale. Programul conex prevede seminare, mese rotunde, traninguri, prezentări. Concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, devenit deja tradiţional, relevă performanţele din sector, încurajează iniţiativele, stimulează micii antreprenori în activităţile lor, le dezvoltă spiritul de competiţie. Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din cadrul Forumului contribuie la coordonarea activităţilor destinate sectorului şi la dezvoltarea infrastructurii de suport a întreprinderilor mici şi mijlocii. La organizarea acestui eveniment complex şi-au cooperat eforturile mai multe structuri: Guvernul Republicii Moldova care oferă patronajul, organizatorii – Ministerul Economiei şi C.I.E. „Moldexpo” S.A; co-organizatorii: Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Primăria mun. Chişinău, Camera de Comerţ şi Industrie. Le aduc mulţumiri în numele reprezentanţilor sectorului, precum şi participanţilor Forumului, fără de care acest eveniment nu ar fi avut rezonanţa scontată. Doresc tuturor realizarea obiectivelor şi prosperare continuă întru consolidarea sectorului ÎMM.

Arcadie Andronic, Director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

Dear participants and guests, It is known that progress is the result of creativity and perseverance in achieving objectives, as well as of courage in assuming risks and responsibility for consequences. These characteristics of entrepreneurs make them to be the first to upsurge in the whirlpool of the economic transformation and, therefore, be the foundation of a new type of business in the country. During the development of the SME sector there have been generated a number of positive effects, including creating new jobs and manufacturing and service firms. Some of them have managed to rank in the category of well-known ones in the country. This point confirms the truth that the facts do great start without much force. In this process, which is sometimes difficult, it is significant the role of the Forum of Small and Medium Enterprises, being held for 11 years at “Moldexpo”. Meeting of experts, businessmen, producers, intermediaries and consumers on the exhibition spaces leads to expansion of business contacts, testing novelties, the confrontation of supply and demand, penetration of new markets and promoting the image. Small business is in the overwhelming majority of economic sectors, which is reflected in the exhibition offer. The 11th edition of the event covers various goods and services from structured salons: light industry, foodstuff, handicrafts, service sector, including credit granting and consulting and other thematic sections. A delight for the hand and the eye, in particular, is the prevalence of producers, indicating a revival of national industry. The accompanying program covers seminars, round tables, trainings, presentations. The Contest “The Best Entrepreneur of Small and Medium Enterprises”, has already become traditional. It reveals performance in the sector, encourages initiatives, stimulates small entrepreneurs in their activities, and develops a competitive spirit. The International Conference of Small and Medium Enterprises held within the frames of the Forum contributes to coordinate activities in the sector and to the development of the infrastructure of small and medium enterprises support. I would like to mention the organizers of this complex event, which efforts have been cooperated. The event is held under the patronage of the Government of the Republic of Moldova, where the organizers are: Ministry of Economy of the Republic of Moldova and International Exhibition Centre “Moldexpo” S.A., co-organizers: Organization for Small and Medium Enterprise Development, Mayor’s office of the Chisinau city, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova. Thank them on behalf of both representatives of the industry and the Forum participants, as due to them this event would not have expected resonance. I wish all the objectives and prosperity continue to strengthen the SME sector.

Arcady Andronic, General Director of IEC “Moldexpo” S.A.

4

www.small.moldexpo.md


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA POLITICI DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI PROFESII LIBERALE Tel./fax: +373 22/ 250-645; 250-646; 250-647 Direcţia politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale, prin elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul stimulării dezvoltării IMM-urilor, elaborarea şi implementarea Strategiilor şi Programelor de stat, susţine dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale Direcţiei:

fundamentarea şi asigurarea aplicării strategiilor şi programelor de stat pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a profesiilor liberale pe termen lung, mediu şi scurt;

elaborarea propunerilor privind politica de stat în domeniul dezvoltării IMM-urilor şi a profesiilor liberale, măsurilor şi mecanismelor de promovare şi stimulare a sectorului IMM-urilor şi a profesiilor liberale;

atragerea şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare şi asistenţei tehnice, acordate de către ţările donatoare şi organismele financiare internaţionale, precum şi a mijloacelor din bugetul de stat alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

coordonarea procesului de implementare a Strategiilor/Programelor naţionale şi regionale de susţinere a IMM-urilor şi a profesiilor liberale;

înaintarea către Guvernul Republicii Moldova a recomandărilor şi propunerilor privind ameliorarea mediului de dezvoltare a IMM-urilor şi a profesiilor liberale;

crearea parteneriatelor pentru asigurarea proiectării, lansării şi implementării rapide şi eficiente a programelor de dezvoltare a businessului pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

monitorizarea instrumentelor financiar-creditare, de infrastructură, necesare dezvoltării IMM-urilor;

elaborarea instrumentelor de dezvoltare a relaţiilor între autorităţile publice locale, mediul academic şi IMM-uri;

• colaborarea/cooperarea cu instituţiile similare din alte state, cu organizaţiile internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării IMM-urilor şi a profesiilor liberale.

www.small.moldexpo.md


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

www.small.moldexpo.md


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 151 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova Telefon: + 373 22/ 22-15-52, 21-07-25 Fax: + 373 22/ 23-44-25, 23-84-10 E-mail: camera@chamber.md; expo@chamber.md URL: www.chamber.md Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova – reprezentant oficial al mediului de afaceri Instituţia camerală din Republica Moldova activează în baza Legii Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie”, nr. 393-XIV din 13.05.1999. Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) acordă asistenţă în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării. Direcţia Relaţii Externe şi Colaborare Internaţională şi Direcţia Expoziţii şi Târguri din cadrul CCI a RM organizează participarea reprezentanţilor mediului de afaceri la misiuni şi forumuri economice în ţară şi peste hotare, la evenimente expoziţionale, desfăşoară întrevederi de afaceri, vizite la întreprinderi, prezentări de companii şi produse. La Centrul de Formare Continuă al CCI a RM întreprinzătorii şi angajaţii diferitor companii beneficiază de proiecte de instruire, inclusiv, cu implicare experţilor de peste hotare, seminare, training-uri, cursuri pe teme actuale. La Departamentul Expertize, Evaluare şi Certificare al CCI companiile se pot adresa pentru a li se elibera carnete ATA, pentru servicii de broker vamal, expertiză, evaluare şi certificare a mărfurilor etc . În vederea soluţionării litigiilor comerciale pe cale amiabilă, pe lângă CCI a RM activează Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional (www.arbitraj.chamber.md). Fiind reprezentant oficial al business-ului, CCI participă la realizarea mai multor proiecte pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, participă la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă. Pentru ca serviciile şi activităţile CCI să fie mai accesibile pentru întreprinderile din diferite regiuni ale ţării, inclusiv pentru cele din stânga Nistrului, sistemul cameral este format din 10 filiale: Bălţi, Cahul, Edineţ, Găgăuzia, Hânceşti, Orhei, Râbniţa, Soroca, Tighina, Ungheni, care, la rândul lor, au mai multe reprezentanţe în regiunile deservite. Toate activităţile şi noutăţile Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, precum şi anunţuri, evenimente, alte informaţii utile pentru agenţii economici pot fi accesate pe www.chamber.md.

www.small.moldexpo.md

7


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83 MD-2012, Chişinău, Republica Moldova Telefon: +373 22/ 221-002, 220-551 Fax: +373 22/ 223-145, 201-708 e-mail:primaria@pmc.md www.chisinau.md Municipiul Chişinău în context naţional Municipiul Chişinău reprezintă cel mai important centru politic, administrativ, economic, cultural şi educaţional al Republicii Moldova. Situat în partea centrală a spaţiului geografic dintre Prut şi Nistru, municipiul Chişinău are o suprafaţă de 571,6 km2, ocupă circa 1,7% din suprafaţa ţării. La 1 ianuarie 2011, populaţia Chişinăului constituia 22,1% din totalul pe republică. Densitatea populaţiei, calculată pentru anul 2010, a fost de 1378,6 loc/km2. Chişinăul este cel mai mare centru universitar din ţară, cu 27 unităţi de învăţământ superior din cele 33 înregistrate la nivel naţional, la care sunt înscrişi 89,2% din studenţii din Republica Moldova. Chişinău deţine un rol important în economia Republicii Moldova, indicatorii caracteristici de bază fiind: -

53,3% din întreprinderile din Republica Moldova sunt înregistrate în mun. Chişinău;

-

57,0% din valoarea producţiei industriale din Republica Moldova;

-

68,7% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă aparţine capitalei;

-

45,1% din investiţiile în capital fix ale Republicii Moldova;

-

56,8% din volumul total al investiţiilor străine;

-

71,6% din incasările în bugetul de stat şi UTA;

-

61,7% din incasările în bugetul asigurărilor sociale de stat;

-

64,3% din incasările în fondul asigurării în medicină;

Nivelul salarial din municipiul Chişinău depăşeşte cu 25,1% pe cel naţional. În anul 2010, salariul mediu din capitală a fost de 3717,6 lei, pe când salariul mediu raportat, la nivel naţional a fost de 2972,2 lei.

Acţiuni prioritare pentru relansarea economică a municipiului Chişinău: • Consolidarea capacităţii administrative prin: crearea serviciului de audit intern; aprobarea Planului de Dezvoltare Instituţională a Primăriei şi subdiviziunilor sobordonate; îmbunătăţirea activităţilor ce vizează relaţiile cu publicul; amplificarea comunicării dintre mediul de afaceri şi APL. • Susţinerea antreprenoriatului prin: promovarea oportunităţilor de investiţii; intensificarea relaţiilor de parteneriat publicprivat; optimizarea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor de construcţiie, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de funcţionare; mediatizarea antreprenorilor prin intermediul mass-media şi internet. • Dezvoltarea infrastructurii şi eficientizarea serviciilor publice prin: extinderea reţelelor de apeduct şi canalizare; reparaţia şi reconstrucţia drumurilor; extinderea reţelelor de iluminat; perfecţionarea cadrului regulatoriu privind subvenţionarea prestatorilor de servicii publice şi acordarea compensaţiilor nominative; perfecţionarea mecanismelor de plată pentru servicii publice achiziţionale de APL. • Optimizarea sistemului bugetar municipal prin: creşterea volumului veniturilor din dividende şi cel generat din taxa pentru parcări şi parcaje; perfecţionarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare; reducerea cheltuielilor operaţionale ca urmare a implementării planului anticriză şi stabilizare economică a municipiului Chişinău.

8

www.small.moldexpo.md


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Forumului Internaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ediţia a XI-a, 25 – 28 mai 2011 Sub patronajul Guvernului Republicii Moldova Ziua I

Miercuri, 25 Mai

10 00 – 18 00 12 00 14 00 – 16 30

Desfăşurarea Expoziţiei IMM. Locaţie: C.I.E. „MOLDEXPO”S.A., pavilionul central Ceremonia oficială de inaugurare a Forumului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ediţia a XI-a. Locaţie: C.I.E. „MOLDEXPO” S.A. , pavilionul central Program adiţional: Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

Masa rotundă: „Parteneriate în Finanţarea IMM”. Organizator: Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

Ziua II

Joi, 26 Mai

10 00 – 18 00 9 30 – 16 00 9:30-10:00 10:00 - 11:00 11:00-12:00

Desfăşurarea Expoziţiei IMM. Locaţie: C.I.E. „MOLDEXPO” S.A., pavilionul central CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A IMM 2011 ,,Realizări şi Perspective”. Organizatori: Ministerul Economiei, ODIMM Locaţie: Academia de Ştiinţe a Moldovei ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR SESIUNE DE DESCHIDERE Dl. Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, ministru al economiei Dl. Dirk SCHUEBEL, Ambasadorul Delegaţiei Comisiei Europene Dl. Libor KRKOSKA, Şeful Oficiului BERD Moldova Dl. Berthold JOHANNES, Ambasadorul Germaniei în Moldova Dl. Gheorghe DUCA, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei AGENDA IMM PENTRU ANUL 2011 Moderator: Sergiu CIOBANU, viceministru al economiei

Stimularea participării IMM în comerţul exterior al Republicii Moldova Octavian CALMÎC, viceministru al economiei

Competitivitatea IMM prin asigurarea calităţii Vitalie DRAGANCEA, Director general al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie

Rolul infrastructurii de suport în afaceri în promovarea IMM: incubatoare de afaceri, parcuri industriale Iulia IABANJI, Director general al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Ion LUPAN, Director direcţia generală politici industriale şi de competitivitate, Ministerul Economiei

Dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova Ghenadie CERNEI, Director Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

10

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova Sergiu CIOBANU, viceministru al economiei

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

12:00-12:30 12:30-13:30

Discuţii în panel Pauză de cafea OBSTACOLE ŞI SOLUŢII PENTRU DEZVOLTAREA IMM Moderatori: Iulia IABANJI, Director general ODIMM, Ricardo GIUCCI, Manager proiect, GET Moldova

Provocările sectorului IMM - eliminarea barierelor administrative şi fiscale în activitatea antreprenorială Alexander KNUTH, Economist, Echipa Economică Germană din Moldova

Constrângeri şi recomandări în domeniul financiar şi fiscal: experienţa ţărilor OCDE Nicolas PHILIPONNET, analist de politici, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Programe de suport şi consolidare a sectorului IMM Aurelia SARARI, consultant al viceprim-ministrului pe probleme de asistenţă externă, Iulia IABANJI, director general al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Vocea IMM – impactul politicilor de stat în domeniul antreprenorial Tatiana BATUŞCHINA, reprezentantul Asociaţiei de Business

Discuţii în panel

13:30 – 14:00 14:00 - 15:15

Pauză de cafea EFICIENŢA ENERGETICĂ – ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII IMM Moderator: Vadim CEBAN, Director direcţia generală securitate şi eficienţă energetică, Ministerul Economiei

Promovarea de către stat a tehnologiilor de eficienţă energetică Mihail STRATAN, Directorul Agenţiei pentru Eficienţa Energetică

Eficienţa energetică – deziderat al dezvoltării durabile a Republicii Moldova Patrik STALGREN, ofiţer de programe al Agenţiei Internaţionale Suedeze de Dezvoltare a Cooperării

Susţinerea IMM pentru implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice Veronica ARPINTIN, director Servicii de Consultanţă în Business, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

Finanţarea proiectelor de eficienţa energetică în cadrul IMM Tino MAHLER, manager de proiect, MoSEFF

Rolul instituţiilor bancare în promovarea eficienţei energetice în cadrul IMM Sorin ANDREI, Director executiv Banca Comercială Română S.A.

Aplicarea în practică a metodelor de eficienţă energetică: studiu de caz S.R.L. „ Avantaj AV” Iurii DIHTIRCIUC, director Avantaj AV (tbc)

Discuţii în panel

15:15 – 15:45 15:45

SESIUNE DE ÎNCHIDERE RECEPŢIE

10:00 – 11:30 12:00 – 13:30

Masa rotundă: „Produse promoţionale pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii”. Organizator: B.C. ,,FinComBank” S.A. Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A. Masa rotundă: „Rolul mărcii şi a design-ului industrial în promovarea imaginii întreprinderii pe piaţa internă şi cea externă”. Organizator: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

www.small.moldexpo.md

11


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

14:00 – 16:00

Masa rotundă: „Soluţii de finanţare pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii”. Organizator: ,,Banca Comercială Română Chişinău” S.A Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

16:00 – 17:00

Masa rotundă: ,,Noile soluţii Orange pentru micul business”. Organizator: IM ,,Orange Moldova” S.A Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

Ziua III

Vineri, 27 Mai

Ziua Premiilor

10:00 - 18:00

Desfăşurarea Expoziţiei IMM. Locaţie: C.I.E. „MOLDEXPO” S.A., pavilionul central

10:00 - 11:00

Masa rotundă: „Servicii electronice fiscale - noi oportunităţi pentru contribuabili în cadrul portalului www.servicii.fisc.md ”. Prezentarea primei ediţii a publicaţiei oficiale de specialitate a SFS ”Monitorul fiscal – Fisc.md”. Organizatori: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Întreprinderea de Stat ,,FiscServinform” Locaţie: sala de conferinţe, et. II, pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

11:30 - 13:00

Masa rotundă: ,,Oportunităţi de export pe piaţa Suedeză şi Europeană. Reguli şi condiţii”. Organizator: Open Trade Sweden, Organizaţia de Promovare a Exporturilor din Moldova Locaţie: Pavilionul central, et. II, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

13:30 - 15:30

Masa rotundă: ,,Aplicarea practicilor europene de a-ţi dezvolta afacerea în România” Organizator: Institutul European de Business Networking din România Locaţie: Pavilionul central, et. II, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

14:00 - 15:00

Ceremonia de decernare a Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calităţii. Organizator: Guvernul Republicii Moldova Locaţie: Pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

15:00 - 16:00

Ceremonia de decernare a premiilor „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”. Organizatori: Ministerul Economiei, ODIMM Locaţie: Pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

16:00 - 17:00

Ceremonia de decernare a Premiului „IMM – model de responsabilitate socială”. Organizatori: Reţeaua Pactului Global Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM Locaţie: Pavilionul central, C.I.E. „MOLDEXPO” S.A.

Închiderea oficială a Forumului Internaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ediţia a XI-a.

Ziua IV

Sîmbătă, 28 Mai

10:00 - 16:00

Desfăşurarea Expoziţiei IMM. Locaţie: C.I.E. „MOLDEXPO” S.A., pavilionul central

12

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

11-й Международный Форум малых и средних предприятий 25 – 28 мая 2011г. Под патронажем Правительства Республики Молдова 1-й день

Среда, 25 мая

10:00 – 18:00 12:00 14:00 – 16:30

Работа выставки. Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Официальная церемония открытия XI-го Международного Форума малых и средних предприятий. Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”. Деловая программа: Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

Круглый стол: „Партнерство в финансировании малых и средних предприятий”. Организатор: Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM)

Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

2-й день

Четверг, 26 мая

10:00 – 18:00 9:30 – 16:00 9:30 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00

Работа выставки. Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2011 “Достижения и перспективы”. Организаторы: Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) Место проведения: Академия Наук Молдовы РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТИЕ СЕССИИ Валериу ЛАЗЭР, заместитель премьер-министра, министр экономики Dirk SCHUEBEL, посол Делегации Европейской Комиссии Libor KRKOSKA, глава Офиса BERD в Молдове Berthold JOHANNES, посол Германии в Молдове Георге ДУКА, президент Академии наук Молдовы Программа для МСП на 2011 год Модератор: Серджиу ЧОБАНУ, заместитель министра экономики

Улучшение нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в Молдове Серджиу ЧОБАНУ, заместитель министра экономики

Стимулирование участия малых и средних предприятий Республики Молдова во внешней торговле Инга ИОНЕСИЙ, начальник Генерального управления Торговых политик Министерства экономики

Обеспечение конкурентоспособности малых и средних предприятий путём улучшения качества Виталий ДРАГАНЧЯ, генеральный директор Национального Института Стандартизации и Метрологии

Роль инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий для развития бизнеса: бизнес - инкубаторы, промышленные парки Юлия ЯБАНЖИ, генеральный директор Организации по развитию сектора малых и средних предприятий Ион ЛУПАН, директор Генерального Управления промышленной политики и конкурентоспособности Министерства экономики Республики Молдова

Развитие инновационного предпринимательства в Республике Молдова Геннадий ЧЕРНЕЙ, директор Агентства по инновациям и технологическому трансферту

www.small.moldexpo.md

13


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 12:00 - 12:30

Дискуссии Кофе - брейк

12:30 - 13:30

ПРЕПЯТСТВИЯ И РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Participanţi Участники Exhibitors

Mодераторы: Юлия ЯБАНЖИ, генеральный директор ODIMM, Ricardo GIUCCI, менеджер проекта, GET Молдова

Проблемы МСП - устранение административных и налоговых барьеров в предпринимательской деятельности Alexander KNUTH, экономист, Немецкая экономическая группа в Молдове Ограничения и рекомендации в финансовой и налоговой областях: опыт ОЭСР Nicolas PHILIPONNET, политический аналитик, Организация по сотрудничеству и экономическому развитию Программы поддержки и укрепления сектора малых и средних предприятий Аурелия Сарарь, советник премьер-министра по вопросам внешней поддержки Юлия ЯБАНЖИ, генеральный директор Организации по развитию сектора малых и средних предприятий

Голос малых и средних предприятий – отклик на государственную политику в области предпринимательства Татьяна БАТУШКИНА, представитель Бизнес Ассоциации

Дискуссии

13:30 – 14:00

Кофе - брейк

14:00 - 15:15

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Продвижение государством энергоэффективных технологий Михаил СТРАТАН, директор Агентства энергетической эффективности

Энергетическая эффективность – возможность устойчивого развития Республики Молдова Patrik STALGREN, первый секретарь Департамента развития сотрудничества Посольства Швеции в Кишинёве Поддержка малых и средних предприятий в реализации проектов в области энергетической эффективности Вероника АРПИНТИН, директор, Business Consulting Services, Европейский банк реконструкции и развития

Финансирование энергосберегающих проектов, внедряемых малыми и средними предприятиями Тино Махлер, менеджер проекта, MoSEFF

Роль банковских учреждений в продвижении энергетической эффективности малыми и средними предприятиями Сорин АНДРЕЙ, исполнительный директор, Banca Comercială Română S.A.

Практическое применение энергосберегающих методов. Исследование на примере „Avantaj AV” S.R.L. Юрий ДИХТИРЧУК, директор “Avantaj AV” (tbc)

Дискуссии

15:15 – 15:45

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

15:45

ПРИЁМ

14

Mодератор: Вадим ЧЕБАН, директор Управления безопасности и энергетической эффективности Министерства экономики

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

10:00 – 11:30

Круглый стол: “Новые банковские продукты для малых и средних предприятий”. Организатор: B.C. “FinComBank” S.A. Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

12:00 – 13:30

Круглый стол: “Роль товарных знаков и промышленного дизайна в продвижении имиджа предприятия на внутренний и внешний рынок”. Организатор: Государственное агентство интеллектуальной собственности (AGEPI) Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

14:00 – 16:00

Круглый стол: “Способы финансирования малых и средних предприятий”. Oрганизатор: “Banca Comercială Română Chişinău” S.A Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

1600 – 1700

Круглый стол: ,,Новые решения Orange для малого бизнеса”. Oрганизатор: I.M. “Orange Moldova” S.A. Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ “MOLDEXPO”

3-й день

Пятница, 27 мая

10:00 - 18:00 10:00 - 11:00 11:30 - 13:00 13:30 - 15:30 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

ДЕНЬ ПРЕМИЙ Работа выставки. Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Круглый стол: „Налоговые электронные услуги – новые возможности для налогоплательщиков на портале www.servicii.fisc.md ”. Презентация первого официального специализированного издания Главной государственной налоговой инспекции ”Monitorul fiscal – Fisc.md”. Oрганизаторы: Главная государственная налоговая инспекция, Государственное предприятие “FiscServInform” Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Круглый стол: “Возможности экспорта на шведский и европейский рынок. Правила и условия”. Организаторы: Open Trade Sweden, Организация по продвижению экспорта в Молдове Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Круглый стол: “Внедрение европейской практики развития бизнеса в Румынии” Организатор: Европейский институт сетевого бизнеса Румынии Место проведения: конференц-зал, 2-й этаж, центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Церемония вручения Государственной премии за достижения в области качества Oрганизатор: Правительство Республики Молдова Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Церемония награждения победителей конкурса „Лучший предприниматель сектора малых и средних предприятий” Организаторы: Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO” Церемония награждения премией „Малые и средние предприятия – модель социальной ответственности”. Организаторы: Сеть Глобального пакта в Молдове, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

Официальное закрытие ХI-го Международного Форума малых и средних предприятий.

4-й день

Суббота, 28 мая

10:00 - 16:00

Работа выставки. Место проведения: центральный павильон МВЦ „MOLDEXPO”

www.small.moldexpo.md

15


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Învingătorii Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2010” Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie” Diplomă de gradul I - „Pavergal-Unic” S.R.L., dl PRUTEAN Averco, raionul Ştefan Vodă Diplomă de gradul II - I.M. „KAVPEN”, dna BULAI Natalia, raionul Ştefan Vodă Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor” Diplomă de gradul I - S.A. „Darnic Gaz”, dl MEREACRE Filaret, raionul Străşeni Diplomă de gradul II - Î.I. „Pădureţ Alexandru”, dl PĂDUREŢ Alexandru, raionul Ştefan Vodă Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului” Diplomă de gradul I – S.R.L. „Olmar-Grup”, dl JALOBA Valeriu, raionul Străşeni Diplomă de gradul II - S.R.L. „Кристалл - Авант”, dl DELI Nicolai, UTA Găgăuzia Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii” Diplomă de gradul I - S.R.L. Stromacom Trans, dl BOTNARI Ivan, mun. Bălţi Diplomă de gradul II - S.R.L. „L.V.-Topal”, dna TOPAL Ludmila, raionul Basarabeasca Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor-exportator” Diplomă de gradul I - S.R.L. „Mavras Grup”, dl MÎRZA Alexandru, raionul Ocniţa Diplomă de gradul II - S.R.L. „Шардрисвин”, dl DMITROGLO Dmitrii, UTA Găgăuzia Nominalizarea „Cel mai tînăr antreprenor-inovator” Diplomă de gradul I - S.R.L. „IMISAB”, dl SPÎNU Valeriu, comuna Tohatin Diplomă de gradul II - SC „TehProCon-com” S.R.L., dl CIMPOIEŞU Sergiu, Chişinău Nominalizarea „Cel mai bun meşter popular” Diplomă de gradul I - Î.I. „CASA CRISTEA”, CRISTEA Maria, mun. Chişinău Diplomă de gradul II - S.C. „Rusticart” S.R.L., dna POPESCU Ecaterina, raionul Orhei Nominalizarea „Cel mai tănăr antreprenor” Diplomă de gradul I - Î.M. BC East European Hinges S.R.L., dl MELNIC Victor, raionul Orhei Diplomă de gradul II - S.R.L.„SCP-MEDIA, dl MATIUŞONOC Alexandr, UTA Găgăuzia Nominalizarea „Pentru integrarea activă în societate” Diplomă de gradul I - „Întreprinderea de instruire şi producere Orhei a societăţii orbilor din Moldova” S.R.L., dl. VOLOCIUC Serghei Diplomă de gradul II - SC „Luca-S” S.R.L., dl LUCA Anatol, mun. Chişinău Nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - femeie” Diplomă de gradul I - S.R.L. „Гагауз-Струц-Сом”, dna DUMANSCAIA Valentina, UTA Găgăuzia Diplomă de gradul II - S.R.L. „Stehagro”, dna ŞTEFÎRŢA Maia, raionul Briceni

16

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

S.C. «ADD EXPRES» S.R.L. ............................................19 «AGROSMIX-GRUP» S.R.L..............................................19 AGEPI................................................................................20 «Alexandru CHELARU» I.I.................................................21 I.M. «Almara YU» S.R.L. ..............................................21 «ARILUX» S.R.L................................................................21 «ASANA-GRUP» S.R.L. . ..................................................22 «Banca Comercială Română» S.A...........................22 «BASAHERBA» S.R.L. ....................................................22 BOGDANOVA Natalia.........................................................23 BOGOPOLISCAIA Liudmila .............................................23 «БОЯРИНЦЕВА» I.I...........................................................23 C.R.P.I.I. «BUNĂTATE» . ................................................23 «BUSINESS CLASS», revistă economică.........................24 «CANINDSPORT» S.R.L...................................................24 «CATEROV Elena» I.I. ......................................................25 «CONSULT SG» S.R.L. ....................................................49 «CENTRUL EUROPEAN DE BUSINESS» S.R.L. ...........25 Centrul pentru Dezvoltarea Afacerilor, ONG......................26 «CHIRIAC & TULGARA» S.R.L., «BEBEKITI»TM...............26 «COMPENET-TEL»» S.R.L. .............................................27 «CORAF» S.R.L.................................................................27 «Corporaţia de Finanţare Rurală» S.A. ............................27 S.C. «COSMEDPRIM» S.R.L.............................................28 S.C. «DAXEN-COM» S.R.L. .............................................28 «DERI CRISTAL» S.R.L.....................................................29 S.C. «DIRAX-PLUS» S.R.L., «BUSINESS BOOK»..........29 «Elen» ............................................................................29 B.C. «EuroCreditBank» S.A. .............................................30 B.C. «EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca» S.A. ...............31 «FinComBank» S.A. ..........................................................32 I.C.S. «FORNETTI-MAGAZIN» S.R.L................................32 I.S. «Fiscservinform» ..............................................33 GHERCIOGLO Tatiana ....................................................33 «HARVIT-PRO» S.R.L........................................................34 S.C. «HISTRIOS» S.R.L....................................................34 «IAPAA-SERVICE» S.R.L..................................................35 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică.......................35 I.S. «Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie»....36 «IRADEX TEXTIL» S.R.L. ...............................................36 «IUVAS» S.R.L...................................................................37 «IVALTIM-LUX» S.R.L. . ....................................................37 «KOMPASS MOLDOVA» S.A............................................38 «LENICRIS-LUX» S.R.L. . .................................................38 F.P.C. «LIANA» S.R.L.........................................................38 LITVENIUC Nadejda .......................................................39 «LINSOF-LUX» S.R.L. ......................................................39 I.C.S. «LONES-MOL» S.R.L., “FLY FLOT” TM ..................40 «MAICAN-COM» S.R.L......................................................40 «MELENAS-COM» S.R.L. . ...............................................41 «MELIOSERVICE şi C» S.R.L. .........................................41 B.C. «Mobiasbancă – Groupe Société Générale» S.A. ....42 I.M. «MOLDCELL» S.A. ...................................................43 «MOLDOVAN Vasile» I.I. . ..............................................43 B.C. «MOLDOVA AGROINDBANK» S.A. . .......................44 «OLGA CEBAN» I.I............................................................44

www.small.moldexpo.md

«ORANGE MOLDOVA» S.A..............................................45 I.S. Z.A.L. P.P. «Otaci-Business» ................................57 I.M. «OEL-LUX» S.R.L., «NATUROEL» . ..........................58 S.C. «PALEMI COM» S.R.L...............................................45 «PAVLENCO-SILUETA» I.I................................................45 B.C. «ProCredit Bank» S.A. ..............................................46 «ROTARI V.» I.I..................................................................46 «ROVAZENA» S.R.L., «DOCTOR OIL»TM.........................47 «SAHAJA YOGA - MOLDOVA» A.O...................................47 I.M. «SANAVELES» S.R.L.................................................48 «ŞARM» S.A......................................................................48 «SCT-PROMGRUP»» S.R.L. ............................................48 «ŞEVELIOVA Tatiana» I.I. .................................................49 «SÎTNICOVA mARIA» I.I. .................................................49 «SOLUŢII INOVATIVE» S.R.L............................................50 «STELDIN-GRUP» S.R.L...................................................50 «TERMOPRIM» S.R.L.......................................................50 «TEŞNER IGOR» I.I., «САКВОЯЖ» . ...............................51 «TIGHINEANU Robert» G.Ţ. ..........................................51 TOFAN Elena.....................................................................51 «UNIDECOR» S.R.L. ........................................................52 S.C. «VASCOL-CONSTRUCT» S.R.L. .............................52 S.C. «Vastdial & Co» S.R.L...........................................52 «VION-IMPEX» S.R.L........................................................53 «VICTORIABANK» S.A. ..................................................53 «VICTORIA GOMON» S.R.L..............................................54 «ZAVULAN & Co» S.R.L....................................................57 PROGRAME DE STAT......................................................59 «ALBINUŢA FERMECATĂ» S.R.L.....................................59 «PROVIC-PRIM» S.R.L.....................................................59 «PASTER-LACT» S.R.L.....................................................59 «ALASS RUSLAN» I.I........................................................60 «Arnacon Bas» S.R.L...................................................60 «Hanganu Ion» I.I., «Hanul lui HANGANU».............61 «Iunie Prim» S.R.L..........................................................61 «Bevera Nord» S.R.L...................................................61 «Heliostal» S.R.L..........................................................62 Revista «Spiriduşii» S.R.L.............................................62 Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova, MIEPO ...............................................................................63 «IscusinŢa Brutarului» S.R.L...................................64 ONG - Centrul de Susţinere a Business-ului pentru Nevăzători “INVISE” Program de Asistenţă în Afaceri şi Angajări pentru Nevăzători.................................64 CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA.......................66 «Silvia BOMBONICI» S.R.L...............................................66 «SIHOVSON» S.R.L..........................................................66 CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI...................................67 S.C. «SEROLAN» S.R.L....................................................67 «Fabrica de conserve Călăraşi» S.A..................................67 «CETADEX-PRO» S.R.L....................................................67 «CASA MIERII» S.R.L. ......................................................67 «ŞPAC LEMN» S.R.L.........................................................67 GONCEAR Vasile...............................................................68 URSU Valentina..................................................................68 NEGRU Ecaterina..............................................................68

17


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «CASA PĂRINTEASCĂ» ONG..........................................68 Ştefan CIOBANU................................................................68 CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI......................................69 «brînzĂ Valeriu» I.I......................................................69 «KAZACIOK ANDREI» I.I...................................................69 CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA......................................79 «CVADRIVIŢA» S.R.L........................................................79 GRIGORIEV Elena.............................................................79 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI..................................70 «MIACO-LUX» S.R.L. ......................................................70 «ANLAZ» S.R.L..................................................................70 «NIV-IMPEX» S.R.L. ........................................................70 «IBP-grup-AFINA-fructus» S.R.L. ...................................70 «LEUCĂ Vasile» G.Ţ..........................................................70 «PRUDOL» S.R.L. ...........................................................70 CONSILIUL RAIONAL ORHEI..........................................71 «ORLACT» S.R.L...............................................................71 «ORLACT GRUP» S.R.L....................................................71 «V.C. SATURN-13» S.R.L. ................................................71 «SERMOBFLOR» S.R.L. ..................................................71 «SOM» S.R.L. ...................................................................72 «RUSTICART» S.R.L. .......................................................72 Eleonora GORBATIVSCHI ................................................72 Violeta PALII ......................................................................72 Andrei TIHON.....................................................................72 GODOROJA Eugen............................................................73 GNATIUC Slavic.................................................................73 TURUTA Gavril ..................................................................73 TURUTA Vera ....................................................................73 TURUTA Mihail ..................................................................73 CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANI.......................................74 «ARGON-SIGMA» S.A.......................................................74 «LACTIS» S.A....................................................................74 «AVICOLA» S.A.................................................................74 «RACHITA BARDAJAN» I.I................................................74 CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN-VODĂ............................65 I.M. «KAVPEN» S.R.L. ....................................................65 «MEŞTER-FAUR» S.A. ...................................................65 COJOCARI Ion...................................................................65 CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI...............................75 Zinaida CERNOLEVSCHI..................................................75 Vladimir Diacov................................................................75 Leocadia GARBUR............................................................75 Alexandru PĂSĂRARI........................................................75 CONSILIUL RAIONAL TARACLIA....................................76 «ЛЕГГОРН» A.О................................................................76 S.C. «CARNE-SUD» S.R.L................................................76 «Combinatul de Vinuri din Taraclia» S.R.L.........................76 CONSILIUL RAIONAL UNGHENI.....................................77 Asociaţia Producătorilor Agricoli «UNCALNIS» . .............77 «AGROSFERA BM» S.R.L.................................................77 «Veronica-Lîsîi» S.R.L. ..................................................77 S.C. «SVIBMAGTEX» S.R.L., «MAGVI»TM .......................78 «CERAMICA UNGHENI» S.A. ........................................78 Secţia Raională Cultură Ungheni.......................................78 «MIRAZA» S.R.L. ............................................................78

18

Participanţi Участники Exhibitors

«Winrock Moldova» . ................................................55 «Chiosa Sergiu» I.I.............................................................55 «Евгения Кюркчу» I.I......................................................55 Dumitru Dolinţa..............................................................55 «Inguta-Doni» S.R.L...........................................................56 «Vocdalg-Com» S.R.L.................................................56 Виталий Яковлев...........................................................56 Илья Икизли, . ................................................................56 «Liliana Tarlapan» I.I......................................................56 Uniunea Meşterilor Populari din Moldova......................85 Preaşcă Alexandra.........................................................85 Boldescu Lucia..............................................................85 Друк Елена.......................................................................85 Сластихина Ольга........................................................85 Constantin Maxim...............................................................86 Arina Bulat.......................................................................86 Aвидон Нина...................................................................86 Буряк Оксана.....................................................................86 Kuraciţkaia Victoria.......................................................87 Elena Tafuni.....................................................................87 Natalia CANGEA .........................................................87 Елена Милушкина.........................................................87 Lucinschi Alexandru.......................................................88 Tatiana NANI......................................................................88 Ghenadie Şonţu..............................................................88 Suslova Iulia...................................................................88 Moraru Svetlana............................................................89 Коваль Ольга..................................................................89 Иванова Елена...............................................................89 ROŞCA Lucia.....................................................................89 Шукиль Елена.................................................................90 Руссу Юлия.....................................................................90 Ana Popov.......................................................................90 Донец Александра..........................................................90 «Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency» . .......................................................80 «SIGMA BIO» Ltd...............................................................81 «FRUTICOM PRODUCTS» Ltd.........................................82 «DIAVENA» Ltd..................................................................83 «Bulmetal» Ltd...............................................................84

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII S.C. «ADD EXPRES» S.R.L. str. Grădinilor, 4 MD-6801 Ialoveni, Republica Moldova Tel. : +373 268/ 9-30-75 Fax : +373 268/ 2-74-35 GSM : +373 69/ 94-55-44; 24-15-46 E-mail : olafadina@mail.ru; addexpres@mail.ru

Va propunem şerveţele de hîrtie “EDEM” şi “Roua Dimineţii”, la producerea cărora se foloseşte materie primă de calitate - 100% celuloză. Suntem primii şi singurii în Moldova care dispunem de tehnologii conforme standardelor de calitate europeană. Spectrul de utilizare a boxelor este foarte vast: supermarkete, farmacii, restaurante, baruri, cafenele, hoteluri, bistrouri, saloane de frumuseţe, clinici stomatologice şi cosmetologice etc. Produse: 1. Produse finite. 2. Boxe decorative din carton, reutilizabile. 3. Boxe pentru şerveţele. 4. Pachetului de schimb (“caseta”) cu şerveţele. 5. Boxe de brand (publicitate pe cutii cu şerveţele) Posibilitate de a comanda produse de brand cu publicitatea, produsele şi serviciile oferite de companiei dvs., sigla sau stilul firmei.

Первый и единственный в Молдове производитель бумажных самовытягивающихся салфеток “EDEM” и “Roua Diminetii”, изготовленных из экологически чистого сырья – 100% первичной целлюлозы на уникальном европейском оборудовании. Спектр применения очень широк: магазины, супермаркеты, рестораны, бары, кафе, гостиницы, салоны крастоты, косметологические, стоматологические клиники, аптеки, и т.п. Направления: 1. Готовая продукция. 2. Декоративные картонные боксы многоразового использования. 3. Боксы для салфеток. 4. Сменные «кассеты» с салфетками. 5. БРЭНД - БОКСЫ (реклама на коробках с салфетками). Возможность заказать салфетки в коробках с рекламой Вашей компании и предоставляемых товаров и услуг, собственным логотипом и фирменным стилем.

The first and only producer in Moldova of self-stretched paper napkins “EDEM” and “Roua Diminetii”, made of ecologically clean raw materials - 100% cellulose, on a unique European equipment. Range of applications is very wide: shops, supermarkets, restaurants, bars, cafes, hotels, salons, cosmetology, dental clinics, pharmacies, etc. Products: 1. Finished products. 2. Decorative cardboard boxes are reusable. 3. Boxes for napkins. 4. Removable “cassettes”. 5. Brand - Box (advertising boxes with towels). Unique opportunity to order brend product - napkins in boxes with advertising your company and the products and services offered, its own logo and corporate identity. In this case, there can be used as DESIGN customer and a box of its production, and our own development.

«AGROSMIX-GRUP» S.R.L. str. N. Zelinschi, 36 MD-2038 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 55-60-24; 56-79-69 Fax : +373 22/ 55-60-24 E-mail : haiduc2000@mail.ru Compania produce şi comercializează: - Pîiniţe din bob de grîu integral şi din cereale expandate cu marca comercială “Haiduc”. - Terciuri şi supe de preparare rapidă cu marca comercială “Haiduc”. - Seminţe de floarea soarelui prăjite şi ambalate. Importul şi distribuirea produselor de cofetărie şi a cipsurilor.

Компания производит и реализует: - Хлебцы и каши из круп и цельного зерна пшеницы под торговой маркой “Haiduc”. - Семечки подс олнечник а обжаренные и расфасованные. Импорт и дистрибьюция кондитерских изделий и чипсов.

www.small.moldexpo.md

The company manufactures and sales: - Small breads made of whole grain wheat and swelled cereals under “Haiduc” trademark. - Quick cooking gruels and soups under “Haiduc” trademark. - Roasted and packed sunflower seeds. Import and distribution of confectionery and chips.

19


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) str. A. Doga, 24, bl.1 MD-2024 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 40-05-00; 40-05-92; 40-05-93 Fax : +373 22/ 44-01-19 GSM : +373 69/ 18-16-60 E-mail: alina.fodea@agepi.md URL : www.agepi.md Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este întreprinderea de stat, care realizează protecţia juridică a proprietăţii intelectuale sub formă de proprietate industrială, drept de autor şi drepturi conexe pe teritoriul Republicii Moldova. Înregistrează şi eliberează titluri de protecţie juridică a obiectelor de proprietate industrială (OPI): invenţii, mărci de produse şi servicii, indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate, desene şi modele industriale, noi soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, dreptului de autor şi drepturile conexe, înregistrează rezultatele cercetărilor ştiinţifice etc. Înregistrează contracte de transmitere a drepturilor asupra OPI (cesiune, licenţă, franchising). Atestă şi înregistrează reprezentanţi în proprietate industrială. Pregăteşte şi reciclează specialişti în domeniul proprietăţii industriale. Editează Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI). Acordă servicii de consultanţă în domeniul legislaţiei naţionale şi al dreptului internaţional în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, efectuează cercetări documentare în domeniul brevetelor de invenţie şi mărcilor.

20

Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) я в л я ет с я г о с уд а р с т в е н н ы м предприятием, осуществляющим п р а в о в у ю о х р а н у интеллектуальной собственности (ИС) в форме промышленной собственности, авторского права и смежных прав на территории Республики Молдова. AGEPI осуществляет регистрацию и выдачу охранных документов н а о бъ е к т ы п р о м ы ш л е н н о й собственности (ОПС) изобретения, промышленные рисунки и модели, товарные знаки и знаки обслуживания, новые сорта растений, топографии интегральных схем, авторских и смежных прав. Реализовывает регистрацию результатов научных исследований и т. д. А также регистрирует договоры о передаче прав на ОПС, производит ат т е с т а ц и ю и р е г и с т р а ц и ю п р е д с т а в и т ел е й в о бл а с т и интеллектуальной собственности. В AGEPI действуют курсы по обучению специалистов в области ИС. Издаёт Официальный Б ю л л ет е н ь П р о м ы ш л е н н о й Собственности (BOPI). Оказывает и д р у г и е у с л у г и в о бл а с т и промышленной собственности национальным и зарубежным заявителям.

The State Agency on Intellectual Property is the state institution empowered to provide protection of intellectual property, including industrial property, copyright and related rights in the Republic of Moldova Registration and granting the titles of legal protection for the industrial property objects (IPO): inventions, trademarks on products and services, geographical indications, appellations of origin and traditional specialities guaranteed, industrial designs, new plants varieties, topographies of integrated circuits, copyright and related rights, registration of the scientific investigations results, etc. Registration of contracts related to the transfer of IPO rights (cession of rights, licenses, franchising). Attestation and registration of the industrial property representatives. Training and improve the staff in industrial property field. Publishing the Official bulletin on Industrial Property (BOPI). Offers consultations regarding the national legislation and the international right in the IP protection field. Information searches in the field of inventions and examination of marks.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «Alexandru CHELARU» I.I. str. Ion Creangă, 66 MD-2064 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 21-18-45; 24-42-69 Fax : +373 22/ 21-18-45 GSM : +373 69/ 10-57-00 E-mail : achelaru@mail.ru URL : www.freshandjoy.com.md

Producerea articolelor destinate menajului - lavete, bureţi, articole din hîrtie de marca “Fresh & Joy”; comercializarea şi aprovizionarea clienţilor cu produse pentru curăţenie şi igienă.

Производство вспомогательных средств для уборки: губки, изделия из бумаги под маркой “Fresh & Joy”; продажа и поставка клиентам гигиенических изделий и изделий для уборки.

Manufacture of auxiliary means for cleaning under “Fresh & Joy” trade mark: sponges, items made of paper. Sale and delivery of hygienic items and cleaning means.

I.M. «Almara YU» S.R.L. str. Alba Iulia, 75 MD-2071 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 35-51-60 E-mai : almarayu@mail.ru Comerţ angro şi cu amănuntul cu genţi, portmonee, genţi pentru şcoală, valize, genţi de bagaj şi a altor articole de galanterie.

Оптовая и розничная торговля: сумочки, кошельки, школьные сумки, чемоданы, сумки для багажа и другие галантерейные изделия.

Wholesale and retail trade: handbags, purses, school bags, suitcases, luggage bags and other products.

«ARILUX» S.R.L. str. Miron Costin, 20, bir. 3 MD-2068 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-40-35; 66-14-66 Fax : +373 22/ 66-14-66 E-mail : vasile@arilux.md URL : www.arilux.md Producătorul numărul unu pe piaţa autohtonă de genţi damă, sport, voyage, serviete, genţi laptop, truse cosmetice şi alte articole de marochinărie. Sîntem o întreprindere cu caracter dinamic, formată dintr-o echipă cu experienţă, care pune accentul pe calitatea produselor şi satisface cerinţele clientului.

Производитель номер один на в н у трен н ем рын к е жен ских, спортивных, дорожных сумок, портфелей, сумок для ноутбуков, косметичек и других изделий из кожи. Мы - динамично развивающееся предприятие, состоящее из опытной команды, которая фокусируется на качестве продукции и удовлетворении потребностей клиентов.

www.small.moldexpo.md

The manufacturer number one on the home market of woman bags, as well as sports, road bags, portfolios, bags for laptops, make-up bags and other products made of leather. We dynamically develop the enterprise and are proud by its skilled team and focused on the products’ quality in order to meet clients’ requirements.

21


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«ASANA-GRUP» S.R.L. str. C. Negruzzi, 2, Hotelul “Cosmos”, bir. 802 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 24-55-23 GSM : +373 69/ 26-24-01 GSM : +373 79/ 43-55-23 E-mail : asanagrup@mail.ru Atelierul de creaţie Swarovski reprezintă liderul mondial în producerea cristalelor şlefuite - compania Swarovski. Atelierul de creaţie Swarovski produce bijuterii, accesorii moderne, imagini din cristale, incrustarea cristalelor pe diverse suprafeţe, tatuaje cu cristale. Bijuteriile de înaltă clasă Swarovski au caracterul său. Atît bijuteriile unice, executate de meşterii nostri, cît şi tatuajele din cristal Swarovski vă vor accentua senzualitatea şi vor da originalitate imaginii Dvs.

Творческая мастерская Swarovski представляет мирового лидера в производстве шлифованного хрусталя - компанию Swarovski. Творческая мастерская Swarovski - это украшения, модные аксессуары, хрустальные картины, и н к рус та ц и я к р и с та л л о в н а любые поверхности, хрустальные татуировки. Украшения высокого класса, какой является бижутерия Творческой мастерской Swarovski, всегда имеет свой характер и образ.

The Creative workshop Swarovski represents the world leader in manufacture of dressed crystal - the company Swarovski. The Creative workshop Swarovski means ornaments, fashionable accessories, crystal pictures, incrustation of crystals on any surfaces, crystal tattoos. High-class ornaments of the Creative workshop Swarovski have their character and image. The surprising, unique ornaments, executed by ours masters, and also crystal tattoos from Swarovski will express your sexuality and individuality.

«Banca Comercială Română» S.A. str. A. Puşkin, 60/2 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 26-50-00 Fax : +373 22/ 26-50-02 GSM : +373 79/ 98-97-74 E-mail: info@bcr.md; vitalie.arvinte@bcr.md URL : www.bcr.md Servicii bancare.

Банковские услуги.

Banking services.

«BASAHERBA» S.R.L. str. Costiujeni, 14 a MD-2019 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 74-13-26 Fax : +373 22/ 74-13-26 E-mail : basaherba@yahoo.com Utilaje prelucrare metal.

22

Оборудование для обработки металла.

Equipment for metal processing.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII BOGDANOVA Natalia MD-2000 Chişinău, Republica Moldova Тел. : +373 22/ 53-17-37 GSM : +373 68/ 43-42-40

Tricotaje pentru femei şi bărbaţi.

Женское бельё, трикотажные изделия: блузоны, юбки, пиджаки.

Lingerie, knitted products: jumpers, skirts, jackets.

BOGOPOLISCAIA Liudmila str. M. Kogălniceanu, 36 a, 12 MD-2019 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-07-87

Articole executate folosind tehnica Patchwork. Bijuterie.

Изделия в технике “Пэчворк”. Бижутерия.

Items in PATCHWORK technic. Costume jewellery.

«БОЯРИНЦЕВА» I.I. MD-2000 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 254/ 2-22-41 GSM : +373 68/ 11-45-18 Îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei, copii.

Одежда для мужчин, женщин, детей.

Garments for men, women, children.

C.R.P.I.I. «BUNĂTATE»

str. Grenoble, 106/4 MD-2019 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 73-57-59 Fax : +373 22/ 72-80-63 E-mail : bunatate@mtc.md Confecţionare: uniforme pentru structurile de forţă, toate tipurile de îmbrăcăminte de protecţie, lenjerie de pat şi mănuşi de lucru.

Пошив форменной одежды для силовых структур, специальной одежды всех видов, а также постельного белья и рабочих рукавиц.

www.small.moldexpo.md

Manufacture of uniforms for power structures, special overalls of all types, including bed linen and working gloves.

23


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«BUSINESS CLASS», revistă economică str. A. Puşkin, 47/1C, bloc 5 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-32-30 Fax : +373 22/ 22-32-30 GSM : +373 69/ 13-47-22 URL : www.businessclass.md Business Class este REVISTA ECONOMICĂ NR. 1 din Moldova (datele TNS si Magenta Consulting). - AUDITORIU – businessmani, manageri, specialişti, populaţie economic activă, cu venit mediu şi mare. - TIRAJ – 3000 exemplare lunar începînd cu 1 septembrie 2006, - CITITORI – pînă la 50000 de persoane lunar; - DISTRIBUŢIE – abonaţi corporativi, reţele de distribuţie a presei, vînzare în reţele de supermarketuri, restaurante, hoteluri, saloane de frumuseţe, cafenele. - C O N C E P T – p r o m o v a r e a metodelor civilizate de a face business în Moldova, a celor mai valoroase idei de management, marketing, managementul resurselor umane, finaţe şi IT-tehnologii.

Business Class — это ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 1 в Молдове (данные TNS и Magenta Consulting). - АУД И ТО Р И Я Ж У Р Н А Л А : бизнесмены, менеджеры, специалисты, экономически активные люди; обеспеченные, среднего достатка и высокообеспеченные; - ТИРАЖ — 3000 экземпляров ежемесячно с 1 сентября 2006 года; - ЧИТАТЕЛИ — до 50000 человек ежемесячно; - Р А С П О С Т Р А Н Е Н И Е : корпоративные подписчики, сеть продажи прессы, продажа в сети супермарк етов, ресторанах, го с т и н и ц а х , к а ф е , с а л о н а х красоты; - К О Н Ц Е П Т : п р о д в и ж е н и е цивилизованных способов ведения бизнеса; бесценные идеи менеджмента, маркетинга, управления персоналом, финансами и информационными технологиями; поле для обмена информацией между руководителями и специалистами.

Business Class is The No 1 ECONOMIC MAGAZINE in Moldova (according to TNS and Magenta Consulting data). - AUDIENCE: businessmen, managers, experts, economical active persons; well-to-do people, with medium and high income. - NUMBER of COPIES - 3000 monthly since September 1st 2006. - READERS – 50000 persons per month; - DISTRIBUTION – subscribed companies, networks of pressdistribution, retail in supermarkets, restaurants, hotels, beauty salons and cafes. - CONCEPT – promotion of civilized strategies of running a business in Moldova; advices that keep the target readers up-to-date on the precious information regarding management, marketing, human resources, banking and informational technologies.

«CANINDSPORT» S.R.L. str. V. Alecsandri, 71 MD-2009 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-52-60 Fax : +373 22/ 50-50-51 GSM : +373 79/ 40-06-61 E-mail: cansport@mail333.com Producerea hainelor pentru sport: costume pentru sport şi festive, uniforme pentru sport (fotbal, volei, baschet etc.), haine pentru fitness şi diverse activităţi în sala sportivă, haine pentru odihnă pentru maturi şi copii.

24

Производство спортивной одежды: костюмы парадные и тренировочные, игровая форма (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), одежда для фитнеса и занятий в зале, одежда для отдыха для взрослых и детей.

Manufacture of sports clothing: fulldress suits (white tie), and tracksuits, sport suits for football, volleyball, basketball, etc., clothing for fitness and training in gyms, leisure wear for adults and children.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «CATEROV Elena» I.I. MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 79/ 58-62-97 GSM : E-mail : URL :

Jucării din tricot. Bijuterii realizate manual. Consumabile pentru bijuterii.

+373 69/ 65-13-50 kazeleka@gmail.com www.kazeleka.com

Авторские вязаные игрушки. Бижутерия handmade. Фурнитура для бижутерии.

Knitted toys. Handmade jewellery. Consumables for jewelry.

«CENTRUL EUROPEAN DE BUSINESS» S.R.L. str. Bucureşti 23 a, bir. 416 MD-2060 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 21-09-15 Fax : +373 22/ 21-09-15 GSM : +373 69/ 12-99-33 GSM : +373 60/ 22-00-96 E-mail: director@businesscentercsi.com URL : www.memorial.eu.com Centrul European de Business este o companie al cărei scop principal este dezvoltarea activităţii economice şi de investiţii în statele CSI şi Europa. Centrul s-a format ca rezultat al unor studii şi analize temeinice de piaţă, derulate un timp îndelungat. În prezent îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova şi România. Obiectivul nostru de activitate este axat pe consultanţă în domeniul afacerilor, marketing, management, investiţii, comerţ exterior, alte domenii economice, precum şi servicii de reprezentanţă, PR, înregistrarea, înfiinţarea şi contribuirea la dezvoltarea relaţiilor intre companiile din statele CSI şi Europa.

Основной задачей Европейского бизнес-центра является развитие экономической активности и инвестиций в странах СНГ и Европы. Центр был создан в результате тщательного исследования и анализа рынка в долгосрочной перспективе. В настоящее время компания работает на территории Молдовы и Румынии. Наша цель ориентирована на бизнес-консалтинг, маркетинг, м е н е д ж м е н т, и н в е с т и ц и и , внешнюю торговлю и другие экономические области, а также п р е д с т а в и т ел ь с к и е у с л у г и , PR, регистрацию, создание и содействие в развитии отношений между компаниями из стран СНГ и Европы.

www.small.moldexpo.md

The European Business Center is a company which primary goal is to develop economical activity and investment in the CIS and Europe. The Center was formed as a result of thorough market research and analysis, and it is currently operating in Moldova and Romania. Our goal is focused on consulting work in business, marketing, management, investment, foreign trade and other economic areas, PR, services on registration, establishment, thus, contributing to the development of relationships between the companies of the CIS and Europe.

25


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Centrul pentru Dezvoltarea Afacerilor, ONG str. A. Puşkin, 22, bir. 312 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 23-22-13 Fax : +373 22/ 23-22-13 GSM : +373 69/ 98-44-41 E-mail : cdamoldova@gmail.com URL : www.sfaturi.biz Centrul pentru Dezvoltarea Afacerilor este o organizaţie neguvernamentală care s-a format în anul 2004. Obiectivul nostru de activitate este axat pe consultanţă în domeniul afacerilor, atragerea investiţiilor străine, şi alte servicii privind infiinţarea şi funcţionarea afacerilor pe piaţa din Moldova. Nivelul inalt de profesionalism, serviciile de inalta clasa si pozitionarea pe piata internationala sunt rezultatul unei munci asidue, a parcurgerii unui drum lung si anevoios permit companiei noastre sa realizeze cu succes promovarea furnizorilor de bunuri si servicii a companiilor din diferite tari pe piata moldoveneasca. CDA are contracte de colaborare cu mai multe organizatii similare din diferite tari a lumii.

Центр развития бизнеса - неправительственная организация, к оторая была создана в 2004. Предоставление консультаций в с ф е р е б и з н е с а , с цел ь ю п р и в л еч е н и я и н о с т р а н н ы х инвестиций, и других услуг для установления и управления бизнесом на молдавском рынке. В ы с о к и й у р о в е н ь профессионализма, первоклассных услуг и позиционирование на мировом рынке - результат кропотливой работы, долгого и трудного поиска. Это позволяет нашей компании достичь успешного продвижения иностранных компаний по поставке товаров и п р е д о с т а в л е н и ю у с л у г, на молдавский рынок. Центр с от руд н и ч а ет с п од о б н ы м и организациями в разных странах мира.

Center of Business Development is a nongovernmental organization that was created in 2004. Our goal is focused on consulting work in business, attracting foreign investment, and other services for establishing and running business on the Moldovan market. The high level of professionalism, high-class services and positioning on the international market are the result of a hard work, a long and arduous browsing way allows our company to achieve successful promotion of goods and services providers to companies from different countries on the Moldovan market. The Center has contracts with several similar organizations in different countries of the world.

«CHIRIAC & TULGARA» S.R.L., «BEBEKITI»TM MD-2000 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 42-28-14 GSM : +373 79/ 34-49-82 URL : www.bebekiti.md Produce haine pentru bebeluşi de 0-2 şi 2-6 ani, lenjerie pentru pătuţ, accesorii pentru nou-născuţi. Toate produsele apar sub marca comercială „Bebekiti”.

26

Продукция одежды для новорожденных и для младенцев до 2 лет, для детей от 2-х до 6 лет, постельное белье для кроваток, аксессуары для новорожденных. Вся продукция продается под торговой маркой “Bebekiti”.

Production of clothes for newborns and for babies till 2 years old, for children from 2 till 6 years old, bedclothes for beds, accessories for newborns. All products is sold under the trade mark “Bebekiti”.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «COMPENET-TEL»» S.R.L. str. Alecu Russo, 7/2, bir. 22 MD-2068 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 33-37-15 GSM : +373 79/ 69-83-33 E-mail : eduard@skooky.net

O gamă largă de costume de baie şi accesorii din Italia.

Большой выбор итальянских купальников и аксессуаров.

A wide choice of Italian bath suits and accessories.

«CORAF» S.R.L. str. Miciurin, 1 MD-6103 Ceadîr-Lunga, Republica Moldova Tel. : +373 291/ 2-79-80 Fax : +373 291/ 2-79-80 GSM : +373 79/ 40-77-39 E-mail : coraf@rambler.ru Compania produce pături matlasate, saltele, perne, seturi de lenjerie, pături, acoperire pentru saltele din lînă de oaie, silicon şi alte umpluturi.

Фирма производит стеганые од е я л а , м ат р а ц ы , п од у ш к и , спальные комплекты, покрывала, наматрацники из овечьей шерсти, силикона и других наполнителей.

The firm makes quilts, mattresses, pillows, sleeping complete sets, coverlets, mattress cases made of fleece, silicone and other fillers.

«Corporaţia de Finanţare Rurală» S.A. str. Ion Creangă, 10/5 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 59-55-59 Fax : +373 22/ 59-56-59 E-mail: office@microfinance.md  URL : www.microfinance.md; www.creditare.md Creditarea persoanelor fizice şi juridice, asociaţiilor de economii şi împrumut.

Кредитование юридических и физических лиц, сберегательнозаемных ассоциаций.

www.small.moldexpo.md

Lending to legal entities and individuals, to saving and credit associations.

27


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

S.C. «COSMEDPRIM» S.R.L. str. Uzinelor, 169 MD-2023 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 42-25-06 Fax : +373 22/ 44-57-99 GSM : +373 68/ 90-32-65 E-mail : cosmedprim@mail.ru Frumuseţea părului Dumnevoastră - un succes garantat! “Cosmedprim” - distribuitor oficial în Moldova a liniilor cosmetice profesionale “Baxter”, “Concerto” şi “Smooth” ale firmei italiene “Punti di Vista” (Italia). “Baxter” - spectru complet de preparate cosmetice calitative pentru profesionişti. Produsele pentru vopsit “Baxter” garantează sănătatea părului, asigură intensitatea şi rezistenţa culorii. Preparate excepţionale pentru ingrijirea şi tratamentul scalpului. “Concerto” – linia de cosmetice curative care soluţionează probleme de cădere a părului, a părului uscat şi fără vigoare, luptă cu mătreaţa şi seborea. Cosmeticele sînt produse în bază de componenţi naturali (de origine animală şi vegetală). Invităm spre colaborare frizeri, trihologi, dermatologi, reprezentanţi regionali şi distribuitori. Seminarele de prezentare şi consultaţiile sînt gratuite. Vînzări angro şi cu amănuntul. Toată gama de produse - în farmaciile şi saloanele de frumuseţe.

Красота волос – залог Вашего успеха! Компания “Cosmedprim” – является эксклюзивным дистрибьютором в Молдове профессиональных линий “Baxter”, “Concerto” и “Smooth” компании “Punti di Vista” (Италия). “Baxter” – это полный спектр высококачественных препаратов для профессионалов. Окрашивающая продукция “Baxter” – это здоровье волос, интенсивность и стойкость цвета. Уникальные препараты по уходу и лечению волос, стайлинговые средства, итальянский стиль и шик. “Concerto” – восстанавливающая линия, решающая проблемы в ы п а д е н и я в о л о с , перхоти, себореи, сухих и ослабленных волос. Вся продукция производится на натуральной основе растительных и животных компонентов. Приглашаем к сотрудничеству парикмахеров, трихологов, дерматологов, региональных п р е д с т а в и т е л е й и дистрибьюторов. Проводим бесплатные презентационные семинары и консультации. Продажа оптом и в розницу. Спрашивайте продукцию в аптеках и салонах красоты.

Beauty of hair - the mortgage of your success! “Cosmedprim” - is the exclusive distributor in Moldova of such professional lines, as: “Baxter”, “Concerto” and “Smooth” of “Punti di Vista” Italian company. “Baxter” – professional and daily care for healthy and dyed hair, means for styling, as well as sunprotection means. “Concerto” - medical lines which solve problems of hair loss, dandruff, seborrhea, dry and weakened hair. All products are made on a natural basis of vegetative and animal components. Ask products in drugstores and beauty salons of the city. We invite for collaboration. Free consultations, trainings. Wholesale and retail trade. Ask our products in the pharmacies and beauty parlours.

S.C. «DAXEN-COM» S.R.L. str. Vlaicu Pîrcălab, 31, bir. 5 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-53-26 Fax : +373 22/ 22-81-62 E-mail : daxencom@gmail.com Producerea părţii superioare a încălţămintei în condiţii lohn. Confecţionarea şi comercializarea hainelor şi încălţămintei de lucru, a echipamentului individual de protecţie.

28

Производство верха обуви на давальческом сырье. Производство и продажа рабочей одежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты.

Manufacturing uppers from customer’s feedstock. Manufacturing and selling work wear, work footwear and individual protective devices.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «DERI CRISTAL» S.R.L. str. Entuziaştilor, 32 MD-3805 Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova Tel. : +373 298/ 2-20-16 Fax : +373 298/ 9-21-60 GSM : +373 69/ 12-26-25; 11-21-28

Prelucrarea pieilor de oaie, inclusiv a celor de caracul. Producerea hainelor de blană de oaie, haine din blană de caracul.

Заготовка и переработка шкур овчины и каракуля на мех. Пошив изделий из меха овчины и каракуля.

Collection and processing of sheepskin and astrakhan skins for fur. Tailoring of products made of sheepskin and astrakhan fur.

S.C. «DIRAX-PLUS» S.R.L., «BUSINESS BOOK», «BUSINESS DISCOUNT» şos. Hînceşti, 138/2 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 44-01-92; 28-00-03 Fax : +373 22/ 28-00-06 E-mail : malahov@dirax.md;pr@dirax.md URL : www.bbook.md; www.bd.md “Business Book” - tehnologie care Vă permite să creaţi о agendă în stilul companiei Dvs.

“Business Book” - технология, к от о р а я п о з в ол я ет с о зд ат ь ежедневник, выдержанный в стиле Вашей компании.

“Business Book” - the technology that permits to create a day planner in your company’s style.

«Elen» str. Kazeriuka, 28 MD-3805 Comrat, Republica Moldova GSM : +373 69/ 12-80-89

încălţăminte elegantă din piele. Сalitate, Comfort.

Реализация стильной обуви из натуральной кожи. Качество, Комфорт.

www.small.moldexpo.md

Sale of stylish footwear made of leather. Quality, Comfort.

29


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

B.C. «EuroCreditBank» S.A. str. Ismail, 33 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 50-02-00; 50-01-01 Fax : +373 22/ 54-88-27 E-mail : info@ecb.md URL : www.ecb.md

Banca oferă un spectru larg de produse şi servicii moderne atît persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice, printre care: credite pentru orice scop, în MDL şi valută străină, credite de consum, carduri bancare multivalutare, carduri pentru cumpărături în Internet, carduri de credit, BusinessCard, proiecte salariale, servicii la distanţă, 14 sisteme de transferuri băneşti, depozite, operaţiuni în MDL şi în valută străină, safeuri individuale, etc.

30

Банк предлагает широкий спектр современных продуктов и услуг как физическим, так и юридическим лицам, среди которых: кредиты на любые цели в MDL и иностранной валюте, потребительские кредиты, м ультивалютные банк овские карты, карты для расчетов в Интернет, кредитные к арты, BusinessCard, зарплатные проекты, электронные услуги, 14 систем быстрых денежных переводов, депозиты, операции в MDL и иностранной валюте, индивидуальные сейфовые ячейки, и др.

The Bank’s offers a large range of services for individuals and legal entities. Bank’s services include: loans for any purpose in MDL, USD and EURO, retail loans, multiple currency cards, VirtualCard’s for Internet purchases, Credit Card’s, BusinessCard’s, salary projects, electronic services, 14 system of money transfers, deposits, currency transactions in MDL and foreign currency, individual safe boxes, etc.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Banca Comercială «EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca» S.A. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 171/1 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 30-11-02 Fax : +373 22/ 60-16-11 GSM : +373 79/ 70-22-68 E-mail : info@eximbank.com URL : www.eximbank.com

Banca Comercială “EXIMBANK Gruppo Veneto Banca” S.A. este membrul grupului bancar italian Veneto Banca. Pe parcursul a 17 ani de activitate, Banca s-a afirmat ca o instituţie financiară universală, înregistrînd unul dintre cele mai dinamice ritmuri de creştere în sistemul bancar din Republica Moldova. EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca oferă întreaga gamă de servicii şi produse bancare existente pe piaţa locală, printre care: acordarea de credite, acceptarea de depozite, deservirea de cont şi de casă, operaţiuni cu valori mobiliare, emiterea şi deservirea cardurilor bancare “Visa” şi “MasterСard”, Internet-banking “Eximbank-Online”, transferuri internaţionale, inclusiv prin intermediul a 9 sisteme de transferuri rapide, schimb valutar etc. În prezent Eximbank-Gruppo Veneto Banca dispune de o reţea de 20 Filiale şi 12 de Reprezentanţe, situate atît în capitală, cît şi în municipiul Bălţi, în oraşele Soroca, Ungheni, Orhei, Hînceşti, Căuşeni, Comrat, Cahul şi Taraclia.

Коммерческий Банк “EXIMBANK Gruppo Veneto Banca” АО является членом итальянской банковской г р у п п ы Ve n e t o B a n c a . Н а протяжении 17-ти лет деятельности EXIMBANK утвердился в качестве универсального банка, зарегистрировав один из самых динамичных темпов роста по банковской системе Республики Молдова. Банк предлагает полный спектр банковских услуг и продуктов, среди которых предоставление кредитов, принятие депозитов, расчетно- кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами, эмиссия и обслуживание банковских карт Visa и MasterCard, Интернет–банкинг „Eximbank-Online”, международные переводы, включая 9 систем быстрых денежных переводов, обмен валют и др. В н а с то я щ и й м о м е н т E x i m b a n k - G r u p p o Ve n e t o B a n ca располагает сетью из 20 Филиалов и 12 Представительств, расположенных как в столице, так и в муниципии Бэлць, в городах Сорока, Унгень, Орхей, Хынчешть, Кэушень, Комрат, Кахул и Тараклия.

www.small.moldexpo.md

JSCB “EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca” is a member of the Italian banking group Veneto Banca. During 17 years of activity, the bank affirmed itself as a universal bank, registered one of the most dynamic rate of growth in the banking system of Republic of Moldova. EXIMBANK- Gruppo Veneto Banca provides the full spectrum of banking services such as crediting, deposits acceptance, account maintenance and cash management, operations with securities, issuance and maintenance of bank cards Visa and MasterCard, Internet -banking “EXIMBANK-online”, international wire transfers, including transfers via 9 money transfer systems, currency exchange, etc. At present EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca branch network comprises 20 Branches and 12 Representative Offices, covering the country capital, Balti municipality and the following cities: Soroca, Ungheni, Orhei, Hancesti, Causeni, Comrat, Cahul and Taraclia.

31


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«FinComBank» S.A. str. A. Puşkin, 26 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 22-74-35; 26-99-00 Fax : +373 22/ 23-73-08; 23-28-75 GSM : +373 68/ 67-90-60 E-mail: fincom@fincombank.com URL : www.fincombank.com

FinComBank este una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova. FinComBank oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali, cît şi persoanelor străine. Clientela noastră este formată din persoane fizice, microîntreprinderi, reprezentanţi ai bussinesului mic şi mijlociu. Susţinere financială. Abordare individuală. Operativitatea deciziilor.

FinComBank является одним из ведущих универсальных коммерческих банков Республики Молдова. FinComBank оказывает широкий спектр корпоративных и инвестиционных банковских услуг местным и иностранным гражданам. Наши клиенты - это частные лица, микропредприятия, малый и средний бизнес. Финансовая поддержка. Индивидуальный подход. Оперативность решений.

FinComBank is one of the leading universal banks of the Republic of Moldova. FinComBank provides a wide range of corporate and investment banking services to Moldovan and foreign clients. Our client base is comprised of private persons, microenterprises and SMEs. Financial support. Individual approach.

I.C.S. «FORNETTI-MAGAZIN» S.R.L. str. Mitropolit Dosoftei, 132, bir. 1 MD-2060 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-48-85 Fax : +373 22/ 27-48-85 GSM : +373 79/ 60-36-03 GSM : +373 79/ 60-36-17 E-mail : office@fornetti.md URL : www.fornetti.md Gustul şi savoarea produselor „Fornetti” desfid concurenţa. Nu o spunem noi, o spun clienţii şi partenerii noştri. Colaborarea cu „Fornetti” vă asigură certe avantaje: o afacere sigură cu o investiţie minimă şi un profit consistent.

32

Горячая выпечка, предлагаемая компанией “Fornetti”, обезнадёживает существующую конкуренцию. Сотрудничество с “ F o r n e t t i ” о бе с печ и ва ет бесспорную выгоду: стабильный бизнес с минимальным вкладом и с консистентной прибылью.

“Fornetti” Products Taste and flavour defy the competition. It’s not what we say, it’s what our clients and partners affirm. Collaboration with “Fornetti” assures real advantages: a steady business, with minimum investments and a consistent interest.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII I.S. «Fiscservinform»

str. Cosmonauţilor, 6 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 822-000; 822-222 Fax : +373 22/ 211-202; 211-851 E-mail: asistenta@fsi.fisc.md; anton.sirbu@fsi.fisc.md URL : https://servicii.fisc.md; www.fiscservinform.fisc.md

FISCSERVINFORM oferă servicii axate pe utilizarea tehnologiilor avansate destinate atît sectorului public cît şi celui privat. Activitatea întreprinderii: asigurarea administrării şi dezvoltării Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, proces care include gestionarea şi actualizarea bazelor de date, prelucrarea tuturor dărilor de seamă şi rapoartelor fiscale. Prestează o gamă largă de servicii electronice fiscale contribuabililor, persoanelor juridice şi persoanelor fizice, începînd cu servicii de raportare fiscală electronică, finisînd cu servicii de acces rapid la informaţii fiscale. Organizează regulat seminare şi cursuri de instruire privind utilizarea metodelor noi de interacţiune a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat. Întreprinderea administrează Publicaţia Periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” care a fost creată cu scopul reflectării operative, multilaterale şi în vederea transparenţei activităţii Serviciului Fiscal de Stat, promovînd o politică deschisă de parteneriat şi de colaborare dintre societate, sectorul business şi autorităţile publice.

FISCSERVINFORM предлагает услуги, основанные на передовых технологиях, предназначенных для использования к ак в государственном, так и в частном секторe. Обеспечение управления и развития Информационной С и с т е м ы Го с у д а р с т в е н н о й Нал оговой Службы (ГНС), включающее в себя управление и о б н о вл е н и е ба з д а н н ы х , обработк у всех финанс овых отчетов. Широкий спек тр налоговых услуг в электронном формате для налогоплательщиков - юридических и физических лиц. Проведение семинаров и тренингов по использованию новых методов взаимодействия налогоплательщиков с ГНС. FISCSERVINFORM совместно с ГНС начали издательство первого выпуска официального издания ГНC ”Monitorul Fiscal FISC.MD”, - информирование всех заинтересованных сторон в области налогообложения.

FISCSERVINFORM offers the services based on high tech, intended for use both in state, and in private sectors. Maintenance of management and development of Information System of the State Tax Service (STS), including management and updating of databases, processing of all financial reports. A wide spectrum of tax services in electronic format for tax bearers - legal and physical persons. Holding of seminars and trainings on use of new methods of interaction of tax bearers with STS. FISCSERVINFORM together with STS has began publishing of the first release of the official publication STS ”Monitorul Fiscal FISC.MD”, - informing of all interested parties in the field of the taxation.

GHERCIOGLO Tatiana MD-2000 Chişinău, Republica Moldova Textile bărbaţi.

Мужской текстиль.

www.small.moldexpo.md

Men textile.

33


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«HARVIT-PRO» S.R.L. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 200, bir. 4 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 74-05-64; 74-09-25 Fax : +373 22/ 74-09-25 GSM : +373 68/ 31-59-15 E-mail : vitalie.harti@harvitpro.md

Producerea salamurilor şi a semipreparatelor din carne.

Производство колбас полуфабрикатов из мяса.

и

Manufacture of sausages and semifinished meat products.

S.C. «HISTRIOS» S.R.L. str. Sportului, 7 MD-3541 s. Peresecina, r-nul Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 4-75-34 Fax : +373 235/ 4-75-34 GSM : +373 69/ 99-65-65 E-mail : histrios@gmail.com URL : www.delmark.md Сreşterea şi comercializarea ciupercilor şampinion sub marca comercială “Delmark”. Histrios este prima şi cea mai mare fabrică din Moldova specializată în cultivarea ciupercilor champignon, în tunele special amenajate, după cele mai moderne tehnologii olandeze. Evitarea utilizării produselor chimice şi utilizarea metodelor ecologice în combaterea dăunătorilor duce la obţinerea unui produs sută la sută natural. HISTRIOS producătorul brandului de ciuperci DELMARK îi invită pe toţi posibilii clienţi din Republica Moldova la colaborare. Produsul DELMARK poate fi şi succesul Dumneavostră. DELMARK - Calitate garantată!

34

Выращивание и реализация шампиньонов под торговой маркой Delmark. Histrios является первой и самой крупной фабрикой в Республике Молдова, специализирующейся на выращивании грибов шампиньонов, в специально оборудованных т уннелях, в с оответствии с самыми современными голландскими технологиями, без использования химических препаратов, с применением эк ол огических методов для борьбы с вредителями. H istrios п р и гл а ш а ет вс ех возможных клиентов из Республики М ол д о в а к с от р уд н и ч е с т ву. Продукт DELMARK может стать и Вашим успехом. DELMARK – Гарантированное качество!

Cultivation and trade in mushrooms under the trade mark Delmark. The business entity Histrios is the first and the largest factory from the Republic of Moldova specialized in growing mushrooms in special designed tunnels, after the Dutch modern technology, avoiding the use of chemicals and using organic pest control methods. Histrios, the producer of DELMARK brand mushrooms, invites all potential customers in the Republic of Moldova for cooperation. DELMARK product can also be your success. DELMARK - Guaranteed Quality!

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «IAPAA-SERVICE» S.R.L. str. A. Puşkin, 71 MD-6104 Ceadîr-Lunga, Republica Moldova Tel. : +373 291/ 2-12-65 Fax : +373 291/ 2-45-93 E-mail : iapaa-service@mail.ru

Confecţionare de plăpumi, perne, lenjerie de pat.

Пошив одеял, постельного белья.

подушек,

Blankets, pillows and bed-linen manufacture.

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică str. Ion Creanga, 45 MD-2064 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 50-11-31 Fax : +373 22/ 74-37-94 E-mail : elena.bordian@iefs.md URL : www.iefs.md

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Domeniul de activitate al Institutului constă în efectuarea cercetărilor ştiinţifice de profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei sociale şi integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial. În cadrul IEFS activează Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) care deţine un patrimoniu de peste 13,5 mln documente, contribuind substanţial la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific.

Институт Экономики, Финансов и Статистики (ИЭФС) является организацией, действующей в сфере науки и инноваций при Академии Наук Молдовы. Деятельность Инстит ута состоит в проведении научных и с с л ед о ва н и й в о бл а с т и экономики, финансов, статистики, реформирования социальной сферы и интеграции Республики Молдова в мировую экономику. При ИЭФС действует Ре с п у бл и к а н с к а я Н а у ч н о Техническая Библиотека (РНТБ), фонд которой насчитывает 13,5 млн. документов. Библиотека вносит существенный вклад в развитие научно-технического прогресса.

www.small.moldexpo.md

Institute of Economy, Finance and Statistics (IEFS) is an organization of science and innovation, of Academy of Sciences from Moldova. The main goal of the Institute is to conduct scientific research on economics, finance, statistics, social sector reform and the integration of the Republic of Moldova into the worldwide economic circuit. Within the IEFS the Republican Technical-Scientific Library (RTSL) is activating. It has an endowment of more than 13.5 million documents, contributing substantially to the development of scientific and technical progress.

35


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

I.S. «Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie» str. E. Coca, 28 MD-2064 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 21-84-18; 74-85-42 Fax : +373 22/ 24-54-14 E-mail : insm@standard.md URL : www.standard.md Prestarea serviciilor calitative în domeniul standardizare, metrologie şi certificare în scopul dezvoltării armonioase a întreprinderii şi creării suportului normativ, metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone, protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate în baza optimizării tuturor proceselor şi implementării Sistemului de management al calităţii ISO 9001. Crearea sistemului informaţional şi a fondului de documente normative pe suport electronic, compatibil cu bazele de date ale ţărilor CSI şi ajustat la cerinţele organizaţiilor internaţionale în domeniul standardizării (ISO), metrologiei (OIML) şi electrotehnicii (IEC), în scopul asigurării prompte a agenţilor economici cu informaţie şi documente normative veridice, armonizate cu cerinţele standardelor internaţionale şi directivele europene.

Гл а в н а я ц ел ь к о м п а н и и заключается в предоставлении качественных услуг в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Та к и м о б р а з о м , к о м п а н и я с п о с о б с т в у ет о б е с п еч е н и ю к ач е с т ва и с о от ветс т ве н н о , конкурентоспособности размещенных продуктов на рынке, защите прав потребителей и свободном у поток у местных продуктов на региональном и международном уровне путем устранения торговых барьеров. Улучшение качества оказываемых услуг для оптимизации всех процесс ов и осуществления системы менеджмента качеством ISO 9001. Создание, ведение и развитие национального фонда нормативных документов по стандартизации (национальных, международных, европейских, региональных, межгосударственных), создание и ведение базы данных национального фонда в электроном виде.

The main aim of the company is to provide qualitative services in the field of standardization, metrology and conformity assessment. Thus, we contribute to the quality assurance and respectively to the products competitiveness placed on market, to consumer protection and the free flow of local products to the regional and international level by removing barriers in a way of trade. Participation in the activity of ISO, CEN, EASC committees and other international and regional organizations according to their fields of activity, in order to harmonize national normative documents with international and regional ones and promoting national interests using advanced software and technologies. Elaboration, management and development of the national fund of international, European, regional, interstate normative documents on standardization, development and management of the digital database of the national fund.

«IRADEX TEXTIL» S.R.L. str. Sarmisegetuza, 51 MD-2032 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 60-60-80 Articole din tricot, pijamale pentru dame, cămăşi pentru dame, pijamale pentru copii, maiouri, tricouri pentru copii.

36

Трикотажные изделия, пижамы и рубашки для женщин, детские пижамы, майки, футболки для детей.

Knitted products, pajamas and shirts for women, children’s pajamas, vests, T-shirts for children.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «IUVAS» S.R.L. str. Meşterul Manole, 9 MD-2023 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-80-29 Fax : +373 22/ 42-13-94 E-mail : lilia_iuvas@mail.ru URL : www.iuvas.com

Î n t r e p r i n d e r e a I U VA S e s t e specializată în confecţionarea produselor din tricot ,care corespund cerinţelor de calitate,cît şi celor mai noi tendinţe ale modei. Sortimentul întreprinderii IUVAS include - produse de lenjerie (slipi, boxeri, maiouri, tricouri, garnituri, furouri, pijamale,cămăşi de noapte, body, indispensabili) - produse exterioare (treninguri, hanorace, pantaloni, pulovere, veste, rochii, fuste, tricouri). Articolele produse sunt confecţionate din materie primă de calitate superioară (tricot din fire de bumbac, bumbac în amestec cu fibre chimice,fibre sintetice) . Întreprinderea de tricotaje IUVAS beneficiază de o dotare tehnică performantă, care îi permite realizarea unei game diversificate de articole şi o productivitate înaltă. Dispune de maşini de cusut de tipul Pegasus, Juki, Global, Yamato.

Предприятие IUVAS специализируется в пошиве трикотажных изделий, которые соответствуют, к ак запросам к ачества, так и новейшим тенденциям моды. Ассортимент предприятия IUVAS включает: - нательное белье (трусы, шорты, майки, футболки, комплекты, комбинации, пижамы, ночные рубашки, боди, кальсоны); - верхняя одежда (спортивные костюмы, батники, брюки, джемпера, жилеты, платья, юбки, футболки). Производимые нами изделия шьются из высококачественного сырья (трикотаж из хлопкового волокна, хлопок с содержанием химического и синтетического волокна). Трикотажное предприятие IUVAS использует современное высокопроизводительное промышленное оборудование, позволяющее выпускать широкую гамму изделий. Располагает швейными машинами Pegasus, Juki, Global, Yamato.

IUVAS enterprise is specialized in the manufacture of knitted garments, which corresponds to the requirements of quality and newer tendencies of models as well. The assortment of IUVAS enterprise includes: - underwear (pants, boxer shorts, undershirts, sports shirts, sets, combinations, pyjamas, night-gowns, body, drawers); - outerwear (track-suits, jogging jacket, trousers, pullover, vests, dresses, skirts, fleshings). IUVAS knitting factory has high technical equipment, which allows the realization of diverse range of articles and a high productivity. The company has sewing machines such as Pegasus, Juki, Global, Yamato.

«IVALTIM-LUX» S.R.L. bd. Dacia, 38, bir. 187 MD-2060 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 77-32-23 GSM : +373 69/ 11-48-99 E-mail : alla3568@mail.ru Casa de Comerţ “Soiuz”, buticul nr. 86 Cele mai bune articole vestimentare pentru femei de la producători turci şi branduri europene, precum şi accesorii.

Лучшая женская одежда турецких производителей и европейских брендов, а также аксессуары.

www.small.moldexpo.md

The best woman clothes from Turkish producers and European brands, as well accessories.

37


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«KOMPASS MOLDOVA» S.A. str. Sarmizegetusa, 15, bir. 307 MD-2015 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 56-72-81; 88-81-95 Fax : +373 22/ 53-73-86; 56-79-53 E-mail: info@kompass.md URL : www.kompass.com Kompass - sistem informaţional mondial. Baza de date a întreprinderilor din Moldova. Literatură, CD. Baza de date la www.kompass.com.

Всемирная информационная система Kompass. База данных предприятий Молдовы. Литература, лазерные диски. База на www.kompass.com.

Kompass is a world information system. Data base of Moldovan enterprises. Literature, CDs. Web page: www.kompass.com.

«LENICRIS-LUX» S.R.L. bd. Mircea cel Bătrîn, 4/1, bir. 29 MD-2044 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 43-82-39; 47-00-29 Fax : +373 22/ 43-82-39 E-mail : lenicris@gmail.com Compania produce un sortiment vast de confecţii textile: pentru nounăscuţi, haine pentru femei, bărbaţi şi copii. Hainele produse de “Lenicris-Lux” reprezintă stilul şi confortul familiei Dumneavoastră!

Производитель широк ого ассортимента детского, женского и мужского трикотажа, а также трикотажа для новорожденных. Одежда, произведенная нашей компанией - это стиль и комфорт Вашей семьи!

Manufacturer of a wide assortment of textile products for children, men and women, as well as for new-born babies. The clothes produced by our company - means your family’s style and comfort!

F.P.C. «LIANA» S.R.L. Bariera Sculeni, 4 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 75-88-18; 75-76-66 Fax : +373 22/ 75-88-18 GSM : +373 79/ 47-17-17 E-mail : liana.srl@rambler.ru

Confecţionarea genţilor sport, de voiaj, a rucsacurilor şcolare. Comenzi individuale, cu logoul beneficiarului.

38

Пошив спортивных и дорожных сумок; школьных ранцев. Индивидуальные зак азы, с логотипом заказчика.

Sewing of sports, road and school bags. Individual orders, with a customer’s logotype.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII LITVENIUC Nadejda

str. Ginta Latină, 17, bir. 171 MD-22 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 33-56-05 Tricotaje pentru bărbaţi.

Мужской трикотаж.

Men’s jersey.

«LINSOF-LUX» S.R.L. bd. Moscova, 19, magazinul FOURSHETTE MD-2068 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 79/ 50-04-37 E-mail : lutenco@gmail.com URL : www.belie.webs.md

Linsof Lux - lenjerie fină pentru tine şi copiii tăi! Compania noastră este specializata în vînzarea cu ridicata şi cu amănuntul a lenjeriei de branduri europene cunoscute. Modelele ofertate sînt fabricate de cei mai importanţi producători de lenjerie de corp, care pe parcursul mai multor ani au demonstrat o abordare serioasă şi competentă a activităţii sale. Scopul nostru - de a oferi clienţilor o listă completă de mărci şi modele, care vor satisface nevoile pieţei. Astfel, putem garanta clienţilor noştri o economie semnificativă de timp şi resurse în căutarea sortimentului perfect pentru magazin.

Linsof Lux - нежное белье для Вас и Ваших деток! Наша фирма специализируется на оптовой и розничной продаже нижнего белья известных европейских марок. Продаваемые н а м и м од ел и и з гото вл е н ы вед у щими производителями нижнего белья, которые н а п р от я ж е н и и м н о г и х л ет демонстрируют серьезный и компетентный подход к своей работе. Наша основная цель – обеспечить к л и е н то в п ол н ы м п е р еч н е м брендов и моделей, максимально удовлетворяющих потребностям рынка. Тем самым, мы гарантируем нашим клиентам значительную экономию времени и ресурсов, связанных с поиском идеального ассортимента для магазина.

www.small.moldexpo.md

Linsof Lux - gentle underwear for you and your children! Our firm specializes in wholesale and retail trade in underwear of well-known European trade marks. Models sold by us are made by leading manufacturers of underwear, which have shown the serious and competent approach to the work throughout many years. Our main objective – to provide clients with a wide range of brands and models, meeting requirements of the market. Thereby, we guarantee our clients – considerable economy of time and resources connected with the search of ideal assortment for shops.

39


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

I.C.S. «LONES-MOL» S.R.L., “FLY FLOT”

TM

str. Boico, 4 MD-3606 Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 8-83-28; 2-89-93; 2-33-48; 2-82-92 Fax : +373 236/ 8-83-27; 2-33-48; 2-89-93; 2-82-92 GSM : +373 69/ 69-75-80 GSM : +373 69/ 13-90-82 E-mail: lucio.nucci@flyflot.it; segreteria.lonesmol@ flyflot.it E-mail: contabilitalonesmol@flyflot.it E-mail: segreteria.lonesmol@gmail.com URL : www.flyflot.it

Fabrica de încălţăminte “FLY FLOT” (Italia) confecţionează încălţăminte comodă pe talpă din poliuretan pentru femei, copii, bărbaţi şi pentru toate vîrstele. Brendul “FLY FLOT” este caracterizat prin confort sporit.

Итальянская обувная фабрика “ F LY F L O T ” з а н и м а е т с я производством удобной детской, женской, мужской обуви для всех возрастов: домашние тапочки, ш л ё п а н ц ы и уд о б н а я о бу в ь торговой марки “FLY FLOT”. Бренд характеризуется обувью высокого к о м ф о рт а , н а с п е ц и а л ь н о й полиуретановой подошве.

Production and marketing of clogs, house mules, slippers and comfortable footwear under the “FLY FLOT Comfort made in Italy” brand. Special polyurethane sole “direct injection” system. A brand characterized by footwear models equipped with the highest comfort and durability and self-adjustment to foot shape, which provides a pleasant comfort and stability feeling to the person who usually wears them.

«MAICAN-COM» S.R.L. str. Ion Inculeţ ,13 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-74-68; 27-68-07 Fax : +373 22/ 27-68-07 E-mail : info@maicom.md URL : www.maicom.md magazinul “Gemeni”, but.29/1 Centrul Comecial “Aviv”, but.134 “Maican-Com” este o înterprindere de producere şi comercializare a îmbrăcămintei din tricot din Republica Moldova pentru femei, bărbaţi şi copii representînd brendul “MAICOM”. Compania noastră vă pune la dispoziţie articole de îmbrăcăminte care îmbină calitate, tendinţe moderne şi preţ accesibil. Vă propunem trei direcţii de haine comode : - lenjerie (slipi, maiouri, pijamale, halate pentru dame şi bărbaţi); - sport (pantaloni sport, şorturi, maiouri pentru dame); - fashion (rochii, malete pentru dame, colanţi).

40

“Maican-Com” - это предприятие, специализирующиеся на произ водстве и реализации трикотажной одежды для женщин, мужчин и детей под коммерческой маркой “MAICOM”. Наше предприятие производит одежду, которая сочетает в себе качество, доступные цены и современные тенденции. Предлагает Вам удобную одежду в трех гаммах: - нательное белье (нижнее белье, майки, пижамы, халаты для женщин и мужчин); - спортивная одежда (спортивные брюки, шорты, футболки); - fashion (платья, водолазки, колготы).

“Maican-Com” - is an enterprise specializing in the production and sale of knitted garments for men, women and children under the commercial name “MAICOM”. Our company produces clothing that combines quality, reasonable prices and modern trends. Offers the following range of comfortable clothes: - Underwear (undergarment, shirts, pyjamas, bath gowns for men and women); - Sportswear (sports pants, shorts, t-shirts); - Fashion (dresses, turtlenecks, tights).

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «MELENAS-COM» S.R.L. str. Alexandru cel Bun, 40 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 27-99-99 Fax : +373 22/ 27-99-99 GSM : +373 69/ 14-31-07 E-mail : melenas9@mail.ru

Distribuitor oficial de produse ale firmei “Dalpromrîba” (Rusia). Comercializare angro şi cu amănuntul: icre roşii de somon, conserve şi preserve din peşte.

Официальный дистрибьютор п р од у к ц и и “ Д а л ь п р о м р ы ба ” (Россия). Оптом и в розницу: икра красная лососевая, рыбные консервы и пресервы.

Official distributor of “Dalipromryba” (Russia). Wholesale and retail trade in: red caviar of salmon; fish cans and preserves.

«MELIOSERVICE şi C» S.R.L. str. Varniţa, 14/2 MD-2023 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-14-50 Fax : +373 22/ 47-58-88 E-mail : katia_06@mail.ru

Compania “Melioservice şi C” vă propune cosmetică curativă MINCERPHARMA pentru piele problematică, cu pori dilataţi şi pigmentată neuniform. Întreaga gamă este fabricată din componenţi naturali cu utilizarea noilor tehnologii. Produsele sînt testate în Germania.

Компания “Melioservice şi C” предлагает лечебную п р о ф и л а к т и ч е с к у ю к осметик у MINCER-PHARMA для проблемной кожи, с расширенными капиллярами, неравномерной пигментацией. Вся косметика из натуральных компонентов с использованием новейших технологий. Продукция тестирована в Германии.

www.small.moldexpo.md

The company “Melioservice şi C” offers curative cosmetics MINCERPHARMA for complexion problems, enlarged pores and uneven pigmentation. The whole range of products is based on natural ingredients, manufactured using new technologies. The products have been tested in Germany.

41


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

B.C. «Mobiasbancă – Groupe Société Générale» S.A. Oficiul central bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 81 a MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 25-63-36; 25-64-56 Fax : +373 22/ 25-63-36; 54-19-74 E-mail: office@mobiasbanca.md URL : www.mobiasbanca.md Fondată în 1990, este una dintre primele bănci comerciale cu capital privat din Republica Moldova. Deţine autorizaţia BNM de tip „C”, care include toate operaţiunile bancare permise în Republica Moldova. Banca comercială universală este orientată spre deservirea agenţilor economici şi a persoanelor fizice. Ocupă o poziţie de lider pe piaţa retail, cu produse inovative şi de succes, cu o reţea bancară largă în Chişinău. Brandul Mobiasbancă este prezent în Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Edineţ, Orhei, Ungheni, Anenii Noi şi Soroca. Începînd cu luna ianuarie 2007 este parte a Grupului Societe Generale.

42

Банк образован в 1990 году. Это один из первых банков с частным капиталом в Республике Молдова. Банк авторизирован НБМ по типу «C», включающему в себя все банковские операции, разрешенные на территории Молдовы. Универсальный коммерческий банк ориентирован на обслуживание экономических агентов и физических лиц. Занимает лидирующую позицию на рынке Retail, предлагая инновационные и качественные продукты. Широкая банковская сеть в г. Кишинэу. Mobiasbanca имеет филиалы в Кишинэу, Бэлць, Кахул, Комрат, Единец, Орхей, Унгень, Анений Ной, Сорока. Начиная с января 2007 года, стал частью банковской группы Societe Generale.

Mobiasbanca was established in 1990. It is one of the first banks in Moldova with private capital. The bank has a “C” type license which authorises it to perform the full range of banking operations permitted on the territory of the Republic of Moldova. Universal commercial bank providing services to both businesses and individuals. Leading position on the retail market with original and successful products. A wide bank network in Chisinau. Mobiasbanca has branches in Chisinau, Balti, Cahul, Comrat, Edinet, Orhei, Ugheni, Anenii Noi, Soroca. Starting with 2007, it is a part of Groupe Societe Generale.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII I.M. «MOLDCELL» S.A. str. Belgrad, 3 MD-2060 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 20-60-90 URL : www.moldcell.md

Moldcell şi-a început activitatea în Moldova în aprilie 2000. Moldcell – operator dinamic în domeniul telefoniei GSM, are drept scop satisfacerea consumatorilor săi oferindu-le produse şi servicii de calitate înaltă. Infrastructura, tehnologiile avansate, precum şi înaltul profesionalism al angajaţilor noştri ne permit să oferim produse şi servicii potrivite necesităţilor fiecărui abonat. Infrastructura şi echipamentul high tech, personalul calificat, experienţa şi suportul acţionarilor permite companiei Moldcell să ofere servicii calitative corespunzătoare fiecărui segment de piaţă. Moldcell îşi deserveşte clienţii prin intermediul unor vaste puncte de vînzare pe întreg teritoriul republicii.

Компания Moldcell начала свою деятельность на рынке Молдовы в апреле 2000 года. Будучи динамичным, быстро развивающимся оператором GSM в Молдове, компания Moldcell стремится предугадывать желания своих к лиентов, р а з р а бат ы в а я и п р ед л а га я им услуги и пакеты высокого качества. Высокотехнологичная инфраструк т ура, передовые технологии, профессионализм специалистов, а также широчайший опыт и поддержка акционеров компании позволяют Moldcell предлагать услуги, отвечающие самым разнообразным запросам и индивидуальным потребностям клиентов компании. Компания Moldcell предлагает широкий спектр услуг высокого качества через обширную, хорошо развитую сеть продаж на всей территории республики.

Moldcell started its operations in Moldova in April 2000. Moldcell is a dynamic GSM operator that aims to satisfy its customers through high quality services and products in Moldova. The high tech infrastructure and equipment, qualified human resources, as well as the shareholders’s experience and support make it possible for Moldcell to provide the right services to every segment on the market. Moldcell was the first operator in the Republic of Moldova that started providing such services as SMS, Roaming for prepaid packages and per-second charging, WAP/Internet Access, GPRS and EDGE, which means innovative approach for the benefit of GSM users. Moldcell offers products and services to its customers by means of a developed sales network on the entire territory of the Republic.

«MOLDOVAN Vasile» I.I. str. Albişoara, 82/3, 60 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 44-63-22 Fax : +373 22/ 44-63-22 E-mail : m.vivi@mail.ru Haine tricotate pentru copii

Детский вязаный трикотаж.

www.small.moldexpo.md

Knitted wear for children.

43


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

B.C. «MOLDOVA AGROINDBANK» S.A. str. Cosmonauţilor, 9 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 85-65-55 Fax : +373 22/ 22-80-58 E-mail: aib@maib.md URL : www.maib.md

Moldova Agroindbank reuşeşte săşi păstreze constant în ultimii ani poziţia de lider pe piaţa financiarbancară din Republica Moldova, caracterizîndu-se prin siguranţă, flexibilitate, promptitudine şi creativitate. Banca îşi desfăşoară cu succes activitatea, deservind clienţii prin intermediul reţelei extinse - 70 de filiale şi 24 de reprezentanţe, localizate pe întreg teritoriul ţării. Moldova Agroindbank acordă o atenţie deosebită satisfacerii necesităţilor segmentelor de clienţi – persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii, corporaţii, oferindu-le o gamă variată de produse şi servicii bancare de calitate înaltă.

Молдова Агроиндбанк удаётся сохранить лидерство на финансовом рынке Молдовы в последние годы. Стабильность, оперативность, безопасность, к р е ат и в н о с т ь – это то , ч е м характеризуется банк. Банк осуществляет успешно свою деятельность, обслуживая клиентов через широкую сеть из 70 филиалов и 24 представительств, расположенных на территории всей страны. Молдова Агроиндбанк уделяет особое внимание качественному обслуживанию клиентов физических лиц, малых и средних предприятий, а также корпораций, предоставляя им широкий спектр банковских продуктов и услуг высокого качества.

During the recent years, Moldova Agroindbank succeed consistently to maintain its leadership position on the financial-banking market of Moldova, which is characterized by safety, flexibility, timeliness and creativity. The Bank carries out its activity successfully, serving customers through extensive network of 70 branches and 24 representation offices located throughout the country. Moldova Agroindbank pays special attention to meeting costumer needs like – physical persons, small and medium enterprises and corporations, offering a wide range of the best banking products and services.

«OLGA CEBAN» I.I. str. Bucureşti, 81/4 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 20-34-30; 50-16-13; 58-93-80 Fax : +373 22/ 24-09-12; 50-15-16 E-mail : office@ravetti.md

Producerea şi comercializarea lenjeriei de corp pentru femei, de marca comercială «Ravetti».

44

Производство и реализация женского нижнего белья торговой марки «Ravetti».

Production and trade in «Ravetti» trade mark's woman underwear.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «ORANGE MOLDOVA» S.A. str. Alba-Iulia, 75 MD-2071 Chişinău, Republica Moldova Tel : +373 22/ 57-57-00; 57-57-10 Fax : +373 22/ 57-57-01 URL : www.orange.md

Servicii integrate de comunicare ORANGE pentru afacerea Dumneavoastră.

Интегрированные услуги связи ORANGE для Вашего бизнеса.

Integrated communication ORANGE solutions for your business.

S.C. «PALEMI COM» S.R.L. str. Armenească, 30, bir. 106 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-10-97 GSM : +373 79/ 50-77-91 E-mail : palemi@yandex.ru

Malahit, onix, matostat. Bijuterii pentru femei. Articole din pietre naturale pentru casă şi birou. Sipeţele, sfeşnice, vaze, pahare, ouă pascale, seturi de scris, ceasuri. Tablouri executate din criblură a peste 30 de diverse roci. Simboluri zodiacale, figuri de elefanţi, broaşte ţestoase şi alte animale executate din piatră şi bronz.

Малахит, оникс, змеевик, яшма. Изящные женские украшения. Изделия из натуральных камней для дома и офиса. Шкатулки, подсвечники, вазы, бок алы, пасхальные яйца, письменные п р и б о р ы , ч а с ы . Ка рт ин ы из к а м е н н о й к р о ш к и б ол е е 3 0 пород. Знаки зодиака, слоники, черепашки и другие фигурки из камня и бронзы.

Malachite, onyx, ophite, jasper. Graceful female jewelry. Products made of natural stones for homes and offices. Caskets, candlesticks, vases, glasses, Easter eggs, desk sets, clocks. Pictures made of stone crumb of more than 30 rocks. Zodiacal signs, small elephants and turtles and other figures made of stone and bronze.

«PAVLENCO-SILUETA» I.I. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128 a MD-2060 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-26-12 E-mail : fotosiluet@rambler.ru Suvenire foto.

Фотосувениры.

www.small.moldexpo.md

Photo souvenirs.

45


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

B.C. «ProCredit Bank» S.A. bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, bir. 901 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-14-19; 27-93-51; 83-65-55 Fax : +373 22/ 27-34-88 E-mail : office@procredit.md URL : www.procreditbank.md „ProCredit Bank” este o bancă internaţională, care vine în întîmpinarea clienţilor săi cu o gamă largă şi complexă de servicii şi produse bancare, însoţite de un nivel înalt şi profesionist de deservire. În activitatea sa, ProCredit Bank acordă o atenţie deosebită susţinerii financiare a întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece anume aceste afaceri contribuie în mod esenţial la dezvoltarea economiei naţionale. „ProCredit Bank” este “banca din vecinătate”, care oferă o paletă de produse bancare simple, clare şi transparente. Pentru noi este important ca fiecare client să înţeleagă valorile în baza cărora activăm şi produsele pe care le oferim, fapt ce ne determină să contribuim şi să investim continuu în educarea financiară a oamenilor din comunitate Banca pune preţ pe prestarea unui set de servicii bancare flexibile, şi în acelaşi timp accesibile, fortificînd astfel încrederea clienţilor săi. Cel mai valoros activ al băncii este echipa profesionistă, capabilă să ofere cele mai potrivite şi avantajoase soluţii, în funcţie de necesităţile fiecărui client în parte.

ProCredit Bank - это международный банк, который предлагает своим к лиентам широкий спектр продуктов и услуг, при этом гарантируя высочайший п р о ф е с с и о н а л ь н ы й ур о ве н ь обслуживания. Особое внимание в своей деятельности банк уделяет финансовой поддержке малых и средних предприятий, так как они играют одну из важнейших ролей в развитии национальной экономики. «ProCredit Bank» это “ответственный банк по соседству” понятные и прозрачные продукты которого предназначены для всех и каждого. Для нас важно, чтобы клиент понимал ценности, которых мы придерживаемся и продукты, которые предлагаем - именно для этого мы вкладываем средства в повышение уровня финансовой осведомленности населения. Наш банк делает ставк у на оказание гибких и в то же время доступных банковских услуг, чтобы упрочить доверие своих клиентов. Самый ценный актив банка - это профессиональная и энергичная команда, способная предложить к а ж д о м у к л и е н т у н а и б ол е е подходящие и выгодные условия.

ProCredit Bank - is an international bank, which offers its clients a wide range of banking products, services and provides a high level of customer care. Our activity is oriented towards providing financial support to small and medium enterprises, since we are sure about their enormous contribution to national economy growth. ProCredit Bank - is a “responsible neighbourhood bank” providing people from community simple, clear and transparent products. It is of utmost importance to us that the client understands our values and products offered, for this purpose we continuously invest in financial education of customers. To strengthen customer trust, the bank provides flexible and affordable banking services. The most valuable asset of the bank is our professional and competent staff, able to provide advantageous and suitable solutions for every client.

«ROTARI V.» I.I. str. Independenţei, 42/1, bir. 28 MD-2072 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 56-80-76; 76-25-69 Fax : +373 22/ 76-25-69 GSM : +373 69/ 11-55-16 Confecţionarea hainelor la comandă, a uniformelor şi hainelor de protecţie.

46

Изготовление одежды по и н д и в и д у а л ь н о м у з а к а з у, форменной одежды и спецодежды.

Production of customized clothing, uniforms and overalls.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «ROVAZENA» S.R.L., «DOCTOR OIL»TM str. Florilor, 30/1, bir. 8 MD-2068 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 55-40-54 GSM : +373 69/ 07-14-58 GSM : +373 69/ 02-22-36 E-mail: rovazena-info@mail.ru URL : www.rovazena.com

Producerea şi comercializarea uleiurilor vegetale nerafinate: ulei din seminţe de struguri; ulei de nuci; ulei din seminţe de bostan; ulei din seminţe de in; ulei din seminţe de ciulini; ulei din seminţe susan; ulei din seminţe de cînepă; ulei din sîmburi de cais; ulei de cătină; ulei de măceş; ulei din seminţe de mac; ulei de arahide; ulei de soia. Producerea făinii din şrot de seminţe de struguri, nuci; seminţe de bostan; seminţe de ciulini; seminţe de in; seminţe de susan; seminţe de cînepă; sîmburi de cais; soia.

Производство и реализация нерафинированных растительных м а с ел : м а с л о в и н о г р а д н о й косточки; масло из ядра грецкого ореха; масло тыквенной семечки; масло из семян льна; масло семян расторопши; масло из семян кунжута; масло из семян конопли; масло ядра абрикосовой косточки; облепиховое масло; масло шиповника; масло из семян мака; масло арахисовое; масло соевое. Производство порошка (муки) из жмыха: виноградной косточки; ядра грецкого ореха; тыквенной семечки; семян расторопши; семян льна; семян к унж ута; семян конопли; ядра абрикосовой косточки; бобов сои.

Production of cold-pressed oil made of: grape pits, walnuts, pumpkin seeds, linseed, holy thistle, sesame, cannabis, apricot kernel, sea buckthorn, briar, poppy, peanut, soybean. Manufacture of powder (flour) made of cake: grape pits, walnuts, pumpkin seeds, linseed, holy thistle, sesame, cannabis, apricot kernel, soybean.

«SAHAJA YOGA - MOLDOVA» A.O. str. Mioriţa, 14, bir. 43 MD-2028 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 72-49-76 Fax : +373 22/ 48-85-80 GSM : +373 68/ 00-90-30 E-mail : aum108@mail.ru Asociaţia culturală “Sahaja Yoga - Moldova” a fost fondată în 1997. Practicînd Sahaja Yoga, putem obţine echilibrul interior, o stare emoţională şi fizică armonizată. Se învaţă a percepe fluxul de vibraţii - energie din interiorul şi exteriorul nostru. Se realizează Sinele nostru prin practici de meditaţii. Sahaja Yoga integrează filozofiа mondială, psihologiа, medicina alternativă, netradiţională.

Культурная ассоциация “Sahaja Yoga - Moldova” была образована в 1997 году. Занимаясь Sahaja Yoga, можно достичь равновесия внутреннего мира, эмоционального состояния, физической гармонии; учишься понимать поток вибраций - внутренней и внешней энергии. Реализуется наше собственное Я п уте м мед ита ций. Sa h a j a Yoga включает в себя мировую философию, психологию, альтернативную нетрадиционную медицину.

www.small.moldexpo.md

“Sahaja Yoga - Moldova” Cultural Association was founded in 1997. Practicing Sahaja Yoga, you can achieve a balance of internal peace, emotional state, physical harmony, learn to understand the flow of vibrations - the internal and external energy. Sahaja Yoga includes a world philosophy, psychology, alternative non-traditional medicine.

47


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

I.M. «SANAVELES» S.R.L. str. M. Eminescu, 50 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-62-15 Fax : +373 22/ 22-62-15 E-mail : sanaveles.list@mail.ru Aveţi probleme? “Sano” este soluţia verificată pe parcursul a 40 de ani de activitate, timp în care s-a impus drept un producător de bunuri de uz casnic de calitate. “Sanaveles” - distribuitor oficial în Moldova.

В чем проблема? Возьмите “Sano” - этот совет остается в силе уже 40 лет, в течение которых мы выпускаем современные и высококачественные товары по уходу за домом. “Sanaveles” - официальный дистрибьютoр в Молдове.

Any problems? Use “Sano”! - this piece of advice has been into power for 40 years, during which we have been producing modern and highquality goods for home care. “Sanaveles” - is the official distributor in the Republic of Moldova.

«ŞARM» S.A. Calea Ieşilor, 49 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 59-70-55 Fax : +373 22/ 59-70-55 E-mail: sarm08@mail.ru URL : www.zilant.net

Producţie confecţii. Articole de pat, inventar moale, haine speciale, perne.

Швейное производство. Постельные принадлежности, мягкий инвентарь, спецодежда, подушки.

Sewing industry. Bed-linen, soft inventory, overalls, cushions.

«SCT-PROMGRUP»» S.R.L. str. Vadul lui Vodă, 72 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 30-02-29 Importul şi comercializarea de lenjerie de corp şi colanţi.

48

Импорт и продажа нательного трикотажа и колготок.

Import and trade in jersey, hosiery and stockings.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «ŞEVELIOVA Tatiana» I.I. str. Vadul lui Vodă, 72, bir. 85 MD-2044 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-62-49 GSM : E-mail :

Executarea şi comercializarea bijuteriilor şi suvenirelor.

+373-69/ 22-14-82 tanea-seveleova@mail.ru

Изготовление и продажа бижутерии и сувениров.

Manufacture and sale of jewellery and souvenirs.

«CONSULT SG» S.R.L. str. Meşterul Manole, 4, bir. 113 MD-2044 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-61-32 Fax : +373 22/ 47-61-32 GSM : +373 69/ 12-68-27 GSM : +373 79/ 61-04-00 URL : www.csg.md De la idee la realizare. Servicii de consultanţă în afaceri. Consultanţă HR - resurse umane. Marketing strategic. Conceptul, organizarea, asistenţa firmelor pentru promovarea afacerii prin expoziţii şi alte evenimente. Asistenţă tehnică la elaborarea şi implimentarea sistemelor de management ISO 9001, ISO-14001, ohsas - 18001, ISO - 22000.

От идеи до реализации. К о н с а л т и н го в ы е ус л у г и д л я бизнеса. Консультации HR человеческие ресурсы. С т р а т е г и ч е с к и й м а р к ет и н г. Концепция, организация и поддержк а компаний в продвижении бизнеса через выставки и другие мероприятия. Разработка и внедрение систем менеджмента ISO 9001, ISO14001, ohsas - 18001, ISO 22000.

From idea up to implementation. Consulting services for business. Human Resources consultations. Strategic marketing. Concept, organization and support of the companies in business promotion through exhibitions and other events. Elaboration and implementation of systems of management ISO 9001, ISO14001, ISO - 18001, ISO - 22000.

«SÎTNICOVA mARIA» I.I. str. Igor Vieru, 16/2, 28 MD-2075 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 48-80-32 GSM : +373 69/ 95-19-05 Tricotaje, lenjerie, articole de ciorăpărie. Lenjerie. Pantofi. Accesorii.

Же н с к и й , м у ж с к о й и д етс к и й т р и к от а ж . Ч ул оч н о - н о с оч н ы е изделия. Бельё. Обувь. Аксессуары.

www.small.moldexpo.md

Jersey for men, women and children. Hosiery. Linen. Footwear. Accessories.

49


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«SOLUŢII INOVATIVE» S.R.L. bd. I. Gagarin, 3, bir. 2 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-45-04 Fax : +373 22/ 27-31-96 GSM : +373 67/ 16-42-04 E-mail : nicu@cretu.md URL : www.si.md Jucării şi mobilier din lemn. Web design, hosting, colocare. Servicii de evidenţă şi audit. Instruire în domeniul vînzărilor, leadership şi eficientizarea organizaţiei.

Деревянные игрушки и мебели. Веб-дизайн, хостинг, collocation. Бухгалтерский учет и аудит. Обучение в области продаж, лидерства и организационной эффективности.

Wooden toys and furniture. Web design, hosting, collocation. Accountancy and audit. Training in sales, leadership and organizational efficiency.

«STELDIN-GRUP» S.R.L. str. Meşterul Manole, 4, bir. 113 MD-2044 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-61-32 Fax : +373 22/ 47-61-32 GSM : +373 68/ 59-57-77 GSM : +373 79/ 57-33-10 E-mail : stefan_ceban@yahoo.com URL : www.csg.md Producerea mobilei la comandă pentru instituţii bugetare - de învăţămînt şi medicale. Mobilier pentru sufragerii, bucătării antreuri, dormitoare.

Производство мебели на заказ для бюджетных организаций школ, детских садов, поликлиник, больниц. Корпусная мебель под заказ стенки, прихожие, шкафы-купе, кухни, спальни.

Furniture manufacture against order for budgetary organizations schools, kindergartens, polyclinics, hospitals. Case furniture against order - wall furniture, cases-compartments, furniture for halls, kitchens, bedrooms.

«TERMOPRIM» S.R.L. str. Feredelului, 12 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-25-52 Fax : +373 22/ 27-20-80 Producerea cazanelor de încălzire şi de încălzire a apei, pe gaz şi combustibili solizi.

50

Изготовление водогрейноотопительных котлов, работающих на газе и твердом топливе.

Manufacturing water-heating boilers, working on gas and solid fuel.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «TEŞNER IGOR» I.I., «САКВОЯЖ» str. Avram Iancu, 32, magazinul “SACVOIAJ” MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-05-09; 71-05-53 Fax : +373 22/ 27-05-09; 71-13-14 GSM : +373 79/ 54-44-91 bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 126, magazinul “SPORT” MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

Fabricarea şi comercializarea articolelor de marochinărie.

Производство и продажа кожгалантерейных изделий.

Manufacture and trade in leather goods and haberdashery.

«TIGHINEANU Robert» G.Ţ. c. p. 74 MD-2042 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 27-83-47 GSM : +373 60/ 08-77-65 E-mai : ratinex@mail.md Producător de produse apicole calitative aliniate normelor ecologice ale standardelor UE: miere, polen, ceară, lăptişor de matcă; regine.

П р о и з в о д с т в о высококачественных, экологических пчеловодческих продуктов: мед, пыльца, воск, маточное молочко; пчеломатки.

Manufacture of high-quality, ecological beekeeping products: honey, pollen, wax, royal jelly, queen bees.

TOFAN Elena str. Corobceanu, 19, bir. 4 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 23-51-14 GSM : +373 79/ 74-99-44 Jucării pentru copii.

Детские игрушки.

www.small.moldexpo.md

Toys for children.

51


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«UNIDECOR» S.R.L. str. Academiei, 3 MD-2028 Chişinău, Republica Moldova Fax : +373 22/ 77-58-76 GSM : +373 69/ 00-49-44 E-mail : admin@cadoultau.md URL : www.cadoultau.md

Producerea obiectelor de artizanat prin ornamentarea obiectelor de sticlă cu decor original. Încrustare cu cristale Swarowski, tablouri, obiecte din sticlă etc.

Ручное производство посуды, украшение стеклянных изделий оригинальным декором. Инкрустация кристаллами Swarovski, картины, стеклянная посуда и т.д.

Handmade manufacture of crockery, original decor ornament of glass products. Incrustation of pictures, glasswares by Swarovski crystals, etc.

S.C. «VASCOL-CONSTRUCT» S.R.L. str. L. Deleanu, 1, bir. 183 MD-2071 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 58-98-56 GSM : +373 69/ 76-68-22 E-mail : vascol@mail.md

OKF Aloe Vera King Natural este o băutură din clasa premium. Aspect limpede, transparent, cu pulpă de Aloe vera în suspensie. Numai ingrediente naturale şi plină de vitamine.

O K F A l o e Ve r a K i n g N a t u r a l это напиток класса премиум. Прозрачный, с мякотью Алое Вера в суспензии. Только натуральные ингредиенты и много витаминов.

OKF Aloe Vera King Natural - is a drink of a premium class. Transparent, with pulp of Aloe Vera in suspensions. Only natural components and a lot of vitamins.

S.C. «Vastdial & Co» S.R.L. str. Maria Drăgan, 13/2 MD-2044 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 40-10-83 Fax : +373 22/ 40-10-78 E-mail : vastdial@apismd.com Procesarea şi îmbutelierea mierii.

52

Обработка и розлив мёда.

Processing and honey bottling.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «VION-IMPEX» S.R.L., reţea de magazine «Casa Curată» str. Bucureşti, 91 MD-2012 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 25-14-44

“Casa Curată” - magazine de cosmetice şi mijloace chimice de uz casnic.

“Casa Curată” магазины косметики и бытовой химии.

“Casa Curată” cosmetics and household chemical goods shops.

«VICTORIABANK» S.A. str. 31 August 1989, 141 MD-2004 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 57-61-00; 21-02-02; 21-03-03 Fax : +373 22/ 23-45-33 E-mail : office@victoriabank.md URL : www.victoriabank.md Victoriabank şi-a început activitatea la 22 decembrie 1989, fiind prima bancă comercială din Republica Moldova. De la inaugurare până în prezent banca şi-a extins permanent reţeaua de subdiviziuni şi numără astăzi 86 subdiviziuni care sunt amplasate în majoritatea raioanelor de pe teritoriul Republicii Moldova. Victoriabank poate fi declarată cu uşurinţă cea mai flexibilă bancă, fiecare client fiind important. Pe lângă deservirea calitativă şi oferirea unei game largi de produse şi servicii, banca are o abordare individuală, astfel încât fiecare client să poată obţine ceea de ce are nevoie – produse personalizate, condiţii speciale, încredere în relaţia cu banca ce poate creşte până la parteneriat. La momentul actual banca oferă clienţilor săi toate tipurile de operaţiuni bancare şi anume deservirea conturilor a peste 200.000 de clienţi persoane fizice şi juridice, acordarea creditelor, constituirea depozitelor, emiterea şi deservirea cardurilor bancare, operaţiuni valutare şi transferuri rapide de bani.

Victoriabank начал свою деятельность 22 декабря 1989 г., будучи первым коммерческим банком в Республике Молдова. С момента открытия по настоящее время банк постоянно расширяет свою сеть и сегодня включает 86 подразделений, расположенные в большинстве районов Республики Молдова. Victoriabank может легко быть объявлен самым гибким банком, каждый клиент, имея большое значение. Помимо качественного обслуживания и широкого спектра продуктов и услуг, банк находит индивидуальный подход к каждому клиенту, с тем, чтобы клиент получил то, что ему необходимо персонализированные продукты, специальные условия, доверие в отношениях с банком, которое может перерасти в партнерство. В настоящее время Банк предлагает своим клиентам все виды банковских операций и обслуживание более 200.000 счетов физических и юридических лиц, а также кредитование, открытие депозитов, выпуск и обслуживание кредитных карт, операции с иностранной валютой и быстрые денежные переводы.

www.small.moldexpo.md

Victoriabank started its activity in December, 22, 1989, becoming the first commercial bank from the Republic of Moldova. From its opening until now the bank has continuously expanded its network, now having 86 subdivisions, located in the majority of the Republic of Moldova regions. Victoriabank can easily be declared the most flexible bank, every customer being important. In addition to qualitative service and offering a wide range of products and services, the bank has an individual approach to each client so as to be able to get what he needs - personalized products, special conditions, and trust in the relationship with the bank that can turn into a partnership. Currently, the bank offers to its customers all types of banking operations, in particular accounts maintenance of more than 200,000 personal and corporate clients, crediting, deposits opening, issue and maintenance of bank cards, foreign currency transactions and fast money transfers.

53


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«VICTORIA GOMON» S.R.L., ghidul «СТРОИТЕЛЬСТВО & ОБОРУДОВАНИЕ», ziarul «СТРОйка» str. Sarmizegetusa, 92, bir. 216, 217, 220 MD-2032 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 55-01-66 Fax : +373 22/ 55-01-66 GSM : +373 69/ 98-04-00 E-mail: info@stroika.md URL : www.stroika.md Pregătirea şi publicarea informaţiei despre companii şi materiale, tehnologii, preţuri, mărci comerciale din domeniul industriei şi construcţiilor din Republica Moldova. - Ghiduri anuale specializate: nr.1 (ediţia de primăvară) şi nr. 2(ediţia de toamnă) “stroitelistvo & oborudovanie”. Producători, depozite angro, companii de construcţii din Moldova, structurate pe CD-uri şi în ediţii tipărite. - INTERNET-SITE. Pe www.stroika. md - ghidul întreprinderilor, în format electronic, ziarul electronic “Stroika”, panou informativ gratis, noutăţi. - ZIARUL “Stroika” - informaţii pentru consumatori şi întreprinzători: noutăţi tematice, consulaţii oferite de profesionişti (producători şi furnizori de produse şi servicii), interviuri cu reprezentanţii companiilor, analliza pieţei de mărfuri şi servicii, de imobile, preţurile materialelor de construcţie. Ghidul Строительство & Оборудование este FUNDAMENTUL informaţional pentru o afacere de succes. Ziarul Stroika – pentru acei care îşi construiesc casă sau fac reparaţii!

54

П од гот о в к а и п у бл и к а ц и я информации о компаниях, материалах, технологиях, ценах, торговых марках в строительстве и промышленности Молдовы. Е Ж Е Г О Д Н Ы Е СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫЕ С П РА ВОЧ Н И К И ( к н и га , C D ) : « СТ Р О И Т Е Л Ь СТ ВО & ОБОРУДОВАНИЕ. Производители, оптовые базы, строительные компании Молдовы» № 1, весна и № 2, осень. - ИНТЕРНЕТ-САЙТ www.stroika. md - электронный справочник предприятий, электронная газета «Stroika», бесплатная доск а объявлений, ежедневные новости. - ГАЗ Е ТА « S t r o i k a » информация для потребителей и предпринимателей: тематические новости, советы профессионалов от производителей и поставщиков т о в а р о в и у с л у г, и н т е р в ь ю с представителями компаний, обзоры рынка товаров и услуг, обзоры недвижимости, цены на строительные материалы. С п р а в оч н и к С т р о и т ел ь с т в о & Оборудование - это информационный ФУНДАМЕНТ д л я п о с т р о е н и я у с п е ш н о го бизнеса. Газета Stroika – для тех, кто СТРОИТ дом и делает РЕМОНТ!

Compilation and publication of information about companies, materials, technologies, prices, trade marks in construction and industry of Moldova. Annual specialized guides (books, CDs): “Stroitelistvo & Oborudovanie (Construction & Equipment). Producers, wholesale warehouses, building companies of the Republic of Moldova” №1 (Spring) и №2 (Autumn). Internet portal: www.stroika.md - The electronic directory of the enterprises, on-line newspaper “STROIKA”, a free-of-charge advertising board; daily news. The newspaper “STROIKA” - information for consumers and businessmen: thematic news, pieces of advice from professionals - manufacturers and suppliers of goods and services; interviews with representatives of companies, reviews of a commodity market and services, reviews of real estate, prices for building materials. The directory “Stroitelistvo & Oborudovanie” is an information BASE for your successful business. The newspaper “STROIKA” - – for those, who BUILDS a house and does REPAIR WORKS!

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «Winrock Moldova» str. A.Hajdeu, 94/1, bir. 2 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 88-54-25 Fax : +373 22/ 54-04-66 E-mail: info@winrock.org.md URL : www.winrock.org.md

Winrock Moldova este o organizaţie obştească, non-profit ce activează pentru a spori oportunităţile economice şi a îmbunătăţi nivelul de trai şi venitul tinerilor dezavantajaţi din toată Moldova. Oferind acces la informaţie, training-uri, asistenţă şi suport financiar, Winrock Moldova încurajează tinerii să participe la soluţionarea problemelor de ordin social şi economic.

Общественная некоммерческая организация Winrock Moldova ставит своей целью помощь молодым людям в развитии своих экономических способностей для улучшения уровня и качества их жизни, а также социальной ситуации в местных сообществах. Предоставляя доступ к информации, обучение жизненным навыкам и финансовую поддержку, Winrock Moldova предлагает молодым людям самим стать частью решения возникающих социально-экономических проблем.

Winrock Moldova is a nonprofit organization that works to increase economic opportunity and empower disadvantaged young people across Moldova to improve their lives, income and contribute to their communities. Providing access to information, life-altering training, mentoring and financial support, Winrock Moldova prompts youth to become part of the solution to the social and economic roots.

«Chiosa Sergiu» I.I. str. A. Mateevici, 27/1, CC “Romaniţa”, but.”Chiosa Fashion” MD-3909 Cahul, Republica Moldova GSM : +373 79/ 35-12-53 E-mail: cisana.01@mail.ru URL : www.neoafrodita.inmarket.biz Atelier de croitorie “Chiosa Fashion”.

Швейное ателье “Chiosa Fashion”.

Sewing parlour “Chiosa Fashion”.

«Евгения Кюркчу» I.I. ул. Горького, 77 MD-6104 г. Чадыр-Лунга, Republica Moldova Tel. : +373 291/ 2-60-19 GSM : +373 79/ 62-39-49 GSM : +373 79/ 89-05-35 Studio de aerodesign. Decorarea interiorului pentru sărbători cu baloane.

Студия аэродизайна. Оформление праздников надувными шариками.

Aerodesign Studio. Decoration of events by inflatable balls.

Dumitru Dolinţa str. Bulgară, 150/1, bir. 20 MD-3112 Bălţi, Republica Moldova Tel. : +373 231/ 7-89-06 GSM : +373 69/ 88-85-58 Antreprenor individual. Fabricarea jucăriilor din lemn.

Ч а с т н ы й п р ед п р и н и м ат ел ь . Изготовление деревянных игрушек.

www.small.moldexpo.md

The private businessman. Manufacture of wooden toys.

55


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«Inguta-Doni» S.R.L. str. A. Mateevici, 27/1, CC “Romaniţa”, buticul 28 MD-3909 Cahul, Republica Moldova GSM : +373 79/ 65-50-69 E-mail: caleoc@mail.ru Ve r m i c u l t u r ă . P r o d u c e r e a îngrăşămîntului organic ecologic pur.

П р о и з вод с т во э к ол о г и ч е с к и чистого удобрения (гумуса).

Manufacture of non-polluting fertilizer (humus).

«Vocdalg-Com» S.R.L. GSM : E-mail: Atelier de strungărie. Producerea obiectelor decorative din lemn.

+373 69/ 23-27-06 s_gladkova@list.ru

Ток арные работы по дереву. Изготовление дек оративных деталей из дерева.

Turning wooden works. Manufacturing of wooden decorative details.

Виталий Яковлев, Индивидуальный предприниматель GSM : E-mail: URL : Retuşarea digitală a fotografiilor, pictură digitală, montaj fotografic, restaurare.

+373 79/ 07-27-42 info@iakovlion.com www.iakovlion.com

Цифровая ретушь фотографий, цифровая живопись, фотомонтаж, реставрация.

Digital retouch of photos, digital painting, photomontage, restoration.

Илья Икизли, Индивидуальный предприниматель ул. Фрунзе, 122 MD-3818, с.Чок-Майдан, АТО Гагаузия, Республика Молдова GSM : +373 69/ 74-73-45 Producţia de brînză de capră şi produse lactate.

Производство козьей брынзы и молочных изделий.

Manufacture of the goat brynza and dairy products.

«Liliana Tarlapan» I.I. str. N. Pirogov, 24 MD-3101 Bălţi, Republica Moldova Tel. : +373 231/ 47-5-14 GSM : +373 68/ 37-22-11 Confecţionarea hainelor pentru copii, haine pentru carnaval, haine la comanda, închiriere. Confecţionarea rochiilor de seară.

56

Пошив детской одежды, карнавальная одежда, пошив одежды на зак аз, аренда. Производство вечерних платьев.

Sewing clothes for children, carnival clothes, clothes against order, rent. Manufacture of evening dresses.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «ZAVULAN & Co» S.R.L. str. Potîrnichii, 43 MD-2011 or. Codru, mun. Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-04-11 Fax : +373 22/ 22-04-11 GSM : +373 69/ 58-53-83 E-mail: zavulan.srl@gmail.com

Întreprindere de prelucrare a cărnii şi producere a semifabricatelor din carne. Materie primă autohtonă – bovină, porcină, pasăre crescute în Republica Moldova. Tehnologii europene de tranşare, prelucrare şi ambalare a cărnii. Ambalare sub vid (în caserole şi pungi vacuum), care permite prelungirea termenului de păstrare a cărnii şi a semifabricatelor din carne refrigerate pînă la 5-10 zile. Termen de valabilitate în regim refrigerat (t0 0-2 C0): - pentru carne – 10 zile; - pentru semifabricate – 5 zile. Calitate înaltă la preţ optimal!

Мясоперерабатывающее п р ед п р и я т и е . П р о и з вод с т во мясных полуфабрикатов. Местное сырье - крупный рогатый скот, птица, свиньи, выращенные в Молдове. Европейская технология резки, обработки и упаковки мяса. Вакуумная упаковка (контейнеры и мешки в вакууме), что позволяет увеличение времени хранения мяса и мясных полуфабрикатов, а также охлажденного мяса до 5-10 дней. Срок хранения охлажденного мяса при температуре (t0 0-2 C0): - мясо - 10 дней; - полуфабрикаты - 5 дней. Высокое качество по оптимальной цене!

Meat-processing enterprise. Manufacture of semi-finished meat products. Raw materials - horned cattle, pigs, poultry grown up in Moldova. The European cutting, meat-processing and packaging technologies. Vacuum packing (containers and bags) that allows an increase in a storage time of meat and semifinished meat products, as well as cooled meat till 5-10 days. Period of storage of the cooled meat at temperature (to 0 - 2 Co): - Meat - 10 days; - Semi-finished products - 5 days. High quality at optimum price!

I.S. Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producţie «Otaci-Business» str. Voitavici, 21 MD-7106 Otaci, r-nul Ocniţia, Republica Moldova Tel. : +373 271/ 92-6-27 Fax : +373 271/ 94-6-26 GSM : +373 69/ 95-55-21 GSM : +373 68/ 60-72-02 E-mai : otaci-business@rambler.ru Administrare. Producţie industrială. Comerţ extern. Sortare, ambalare şi alte activităţi.

Администрирование. Промышленное производство. Внешняя торговля. Сортировка, упаковка и другие виды деятельности.

www.small.moldexpo.md

Administration. Industrial production. Foreign trade. Sorting, packing and other kinds of activity.

57


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

I.M. «OEL-LUX» S.R.L., «NATUROEL» str. Drumul Bîcului 14/C MD-2088 s. Ghidighici, mun. Chişinău, Republica Moldova str. Drumul Bîcului 14/C MD-2088 s. Ghidighici, mun. Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-95-09 Fax : +373 22/ 71-12-82 GSM : +373 69/ 16-48-74 GSM : +373 69/ 66-54-98 GSM : +373 60/ 00-55-80 E-mail : naturoel@mail.ru URL : www.naturoel.com

Întreprinderea moldo-germană “OEL- LUX” este unul dintre cei mai importanţi producători de uleiuri naturale şi produse derivate ale acestora, care activează pe piaţa din Republica Moldova. “OEL-LUX” produce şi comercializează în exclusivitate atît uleiuri naturale, nerafinate de nucă şi struguri, presate la rece după o tehnologie specială, cît şi făină din tescovina obţinută. Compania asigură calitatea superioară a produselor prin metode avansate de testare, dar şi prin controlul riguros al materiei prime. Acest fapt este confirmat de procesul de Certificare al Managementului Producţiei conform condiţiilor standardului ISO 9001; ISO 22000; HACCP.

58

Молдо-германское предприятие “OEL-LUX” занимает ведущее местo на рынке Молдовы по производству натуральных масел, а также сопутствующих продуктов. “OEL-LUX” производит и реализует исключительно 100% чистые натуральные нерафинированые маслa из винограда и ореха, холодного отжима по специальной технологии, а также муку из жмыха после прессования. Нами проводится тщательный отбор сырья и внедрены современные методы а н а л и т ических испытаний с целью обеспечения высокого качества наших масел. Этот факт подтверждается Сертификатом менеджмента качества продукции в соответствии со стандартом ISO 9001; ISO 22000; HACCP.

The Moldo-German Joint Venture Company “OEL-LUX” is on a leading place on the Moldovan market of natural oils production, as well as other related it products. The Joint Venture Company “ OELLUX “ Ltd - produces and sells only 100% pure natural unrefined oil grapes and nuts, on the basis of a special cold extraction technology, and produces flour from the cake after pressing the grape and nut oils. We effect a careful selection of raw materials and modern methods of analytical tests in order to ensure the highest quality of our oils. These are confirmed by the Process of Certification of Products Quality Management up to ISO 9001; ISO 22000; HACCP Standards.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

PROGRAME DE STAT «ALBINUŢA FERMECATĂ» S.R.L. MD- 4824, s. Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni, Republica Moldova

GSM : E-mail : Întreprinderea a fost fondată la 31 octombrie 2008. Activitatea întreprinderii se desfăşoară în sectorul apicol, cu scopul producerii produselor apicole: miere, ceară, propolis; creşte regine şi produce stupi. Productivitatea întreprinderii este de 50 de familii de albini, fapt ce oferă din start un potenţial înalt de productivitate.

+373 69/ 37-97-50

victoriabraniste@yahoo.com

Компания была основана 31 октября 2008 года. Предприятие работает в области пчеловодства, с целью производства меда, воска, прополиса, выращивания пчеломаток и производства ульев. Продуктивность предприятия 50 пчелиных семей, что дает с самого начала высокой потенциал продуктивности.

The company was founded in October, 31st, 2008 and is active in the beekeeping industry, producing honey, beeswax, propolis (bee glue), rearing honey bee queens and manufacturing beehives. The company owns 50 families of bees, thus enjoying a good starting potential for development and high productivity.

«PROVIC-PRIM» S.R.L. str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1 MD-2005 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-45-00 Fax : +373 22/ 21-00-28 GSM : +373 69/ 37-71-15 E-mail : provic-prim@mail.ru A fost fondată pe data de 17 iulie 2008. Activitatea de bază a întreprinderii este fabricarea produselor igienice, în special a şerveţelelor de masă simple şi cu logourile întreprinderilor imprimate pe ambele părţi.

Предприятие было основано 17 июля 2008 года. Деятельностью компании является производство г и г и е н и ч е с к и х с а л ф ет о к , в частности, простых салфеток и персонализированных - логотипы пропечатаны на двух сторонах.

The company was founded in July, 17th, 2008. Specialization: sanitary goods, especially table napkins simple and with the possibility to print logos upon your choice.

«PASTER-LACT» S.R.L. MD-5420 s. Ignăţei, r-nul Rezina, Republica Moldova Tel. : +373 254/ 48-873 Fax : +373 254/ 48-461 GSM : +373 68/ 09-40-00 E-mail : vita-lact@mail.md Compania a fost fondată pe data de 6 noiembrie 2008. Activitatea de bază este pasteurizarea şi ambalarea produselor lactate pentru comercializarea ulterioară a acestora.

К о м п а н и я б ы л а о с н о ва н а 6 ноября 2008 года. Основным видом деятельности является пастеризация и упаковка молочных продуктов для последующей продажи.

www.small.moldexpo.md

The company was founded in November, 6th, 2008. Main activity: pasteurizing, wrapping and selling dairy products.

59


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«ALASS RUSLAN» I.I. MD-7229 s. Zahorna, r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 43-440 Fax : +373 272/ 43-440 GSM : +373 69/ 69-18-18 E-mail : ruslan220@yahoo.com Întreprinderea a fost fondată la 13 decembrie 2006. Activitatea de bază a întreprinderii este prelucrarea lemnului şi producerea articolelor de lemn: ştachete pentru gard; brîie pentru gard; căpriori pentru acoperiş; parket; haragi; paleţi “euro”; uşi; ferestre. “Alass Ruslan” produce o gamă variată de articole, inclusiv la comandă.

Компания была основана 13 декабря 2006 года. Основная деятельность компании - обработка дерева и производство изделий из дерева: колья для забора, пояс для забора, кровельные балки, паркет; столбики для виноградников; европоддоны, двери, окна. “Alass Ruslan” производит разнообразные предметы, в том числе на заказ.

The company was founded in December, 13th, 2006. Specialized in wood processing and producing wooden goods, such as: boards for fences; ornaments for fences’ decoration; rafters; parquet flooring; vineyard poles; “euro” pallets; doors; windows. “Alass Ruslan” is manufacturing customized goods in a wide variety of styles.

«Arnacon Bas» S.R.L. MD-6778 s. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca Republica Moldova Tel. : +373 297/ 544-86 GSM : +373 69/ 02-81-76 E-mail : mariana_88.07@mail.ru Întreprinderea a fost înregistrată la 19 februarie 2008. Activitatea de bază este industria de prelucrare a lemnului, în special: - intermediari pentru vînzarea materialului lemnos şi de construcţii - comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate - prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii ş.a.

60

Компания была основана 19 февраля 2008 года. Основная деятельность к омпании обработка дерева, в частности: - посредники по продаже д р е в е с и н ы и с т р о и т ел ь н ы х материалов; - р о з н и ч н а я т о р го вл я в неспециализированных магазинах; - переработка древесного сырья и пропитки древесины; - производство пластмассовых изделий для строительства и др.

The company was founded in February, 19th, 2008. The company’s primary activity - wood processing, in particular: - Intermediaries on sale of wood and building materials; - Retail trade in unspecialized shops; - Processing of wood raw materials and wood impregnation; - Manufacture of plastic products for building, etc.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «Hanganu Ion» I.I., «Hanul lui HANGANU» MD-5421 s. Lalova, r-nul Rezina Republica Moldova Tel. : +373 254/ 75-284 GSM : +373 693 28 199 GSM : +373 691 24 422 E-mail : info@hanulhanganu.md

I.I. “ Hanganu Ion” a fost fondată pe 24 octombrie 2008. Activează în domeniul prelucrării lemnului şi producerii articolelor de mobilier. O parte din articole sunt de tip standard, iar altele de tip unicat (stil rustic), în dependenţă de preferinţele clienţilor. Articolele de mobilier se produc doar din lemn natural.

Компания была основана 24 октября 2008 года. Основная деятельность компании - обработка дерева и производство изделий из дерева. Некоторые изделия стандартного типа, другие уникальные (в деревенском стиле), в зависимости от предпочтений заказчика. Мебель производится только из натурального дерева.

The company was founded in October, 24th, 2008. The company primary activity - processing of wood and manufacture of products made of wood. Some products are of standard type, others - unique (in rural style), depending on preferences of the customer. The furniture is made only of natural wood.

«Iunie Prim» S.R.L. Calea Ieşilor, 6 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 75-35-60; 92-24-22 Fax : +373 22/ 75-35-60 GSM : +373 79/ 40-17-27 E-mail : iunieprim@yahoo.com; iunieprim@gmail.com Domeniul de activitate al companiei este prestări servicii de publicitate.

Область деятельности компании: предоставление рекламных услуг.

The company’s sphere of activity: rendering of advertizing services.

«Bevera Nord» S.R.L. str. Kogălniceanu, 9 MD-3000 Soroca, Republica Moldova Tel. : +373 230/ 2-04-06 Fax : +373 230/ 2-04-06 GSM : +373 69/ 21-09-08 E-mail : iunieprim@yahoo.com; iunieprim@gmail.com Confecţionarea îmbrăcămintei de protecţie, uniforme cu logou brodat, inclusiv la comandă. Confecţionarea îmbrăcămintei la modă pentru femei şi bărbaţi. Produsele sunt comercializate în Republica Moldova. Deţine certificatul SGS.

Производство защитной одежды, формы с вышитым логотипом, в том числе по заказу. Производство модной одежды для женщин и мужчин. Продукция продается в Республике Молдова. Имеет сертификат SGS.

www.small.moldexpo.md

Manufacture of protective clothes, overalls with the embroidered logo, including upon request. Manufacture of fashionable clothes for women and men. Production is on sale in the Republic of Moldova. It possesses the SGS certificate.

61


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«Heliostal» S.R.L. str. Uzinelor 11/A MD-2023 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 92-11-17 GSM : +373 69/ 18-22-28 E-mail : heliostal@gmail.com Heliostal a fost fondată la 5 mai 2006. Desfăşoară activitatea de comercializare a produselor sanitare, precum şi prestarea serviciilor de instalare a obiectelor respective. În prezent, întreprinderea şi-a extins activitatea şi produce plăci decorative pentru radiatoare.

Heliostal была основана 5 м а я 2 0 0 6 год а . Ра б ота ет в области продаж и установки с а н т ех н и ч е с к и х и зд ел и й . В н а с то я ще е в р е м я к о м п а н и я производит декоративную плитку для радиаторов.

Heliostal was founded in May, 5th, 2006. It works in the field of sales and installation of sanitary products. Nowadays the company produces decorative tile for radiators.

Publicaţia Periodică Revista «Spiriduşii» S.R.L. bd. Traian, 8/1 MD-2043 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ Fax : +373 22/ E-mail : spiridusii@yahoo.com URL : www.spiridusii.md PP Revista “Spiriduşii” SRL a fost fondată în anul 2007. Activitatea de bază este editarea publicaţiilor periodice instructiv-distractive pentru copii: revista “Spiriduşii”, supliment la revistă “Cartea cu enigme”. Acestea includ probleme de logică, probleme distractive, informaţii enciclopedice, curiozităţi, jocuri de cuvinte, planşe de colorat etc.

62

ПИ Журнал “Spiriduşii” был основан в 2007 году. Основным видом деятельности является выпуск поучительных и развлекательных периодических изданий для д ет е й : ж у р н а л “ S p i r i d u ş i i ” , приложение к журналу “Книга с головоломками.” Эти книги включают в себя логические задачи, развлек ательную информацию, энциклопедические сведения, курьезы, словесные игры, раскраски и т.д.

The Magazine “Spiriduşii” was founded in 2007. The principal activity is release of instructive and entertaining periodicals for children: the magazine “Spiriduşii”, the appendix to the magazine “the Book with puzzles”. These books include logic problems, the entertaining information, encyclopedic data, funny things, verbal games, coloring pages etc.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova, MIEPO str. Alexei Mateevici 65 MD-2009 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 27-364 Fax : +373 22/ 22-43-10 E-mail : office@miepo.md URL : www.miepo.md

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova este o organizaţie aflată în subordonarea Ministerului Economiei al Republicii Moldova responsabilă de atragerea investiţiilor şi promovarea exportului. Sarcinile de bază ale MIEPO sunt oferirea serviciilor de asistenţă investitorilor străini şi promovarea dezvoltării comerţului exterior. Fondată în 1999, organizaţia contribuie la atragerea investitorilor străini şi dezvoltarea companiilor locale prin asistenţă şi programele de promovare. Adiţional, MIEPO consultă şi însoţeşte exportatorii pentru penetrarea pieţelor străine. Pentru companiile care intenţionează să vină în Moldova, MIEPO este instituţia care coordonează procesul de căutare a partenerilor/locaţiilor/oportunităţilor în Moldova. MIEPO oferă următoarele servicii: (serviciile oferite de MIEPO nu sunt taxate): • Servicii de consultanţă; •Căutarea partenerilor şi furnizorilor; • Organizarea vizitelor de afaceri.

Организация по Продвижению Экспорта из Молдовы – организация, которая подчиняется непосредственно Министерству Экономики Республики Молдова и осуществляет свою деятельность с 1 9 9 9 год а п о с л ед у ю щ и м направлениям: С т и м у л и р о в а н и е предпринимательского духа; - Поддержка новых предприятий; - Помощь компаниям в увеличении объемов экспорта, посредством и д е нтифик ации зару бежных импортеров и дистрибьютеров; - Привлечение прямых иностранных инвестиций, посредством оказания помощи в т о м ч т о к а с а ет с я п о и с к а подходящего места и партнера для локализации и развития бизнеса на территории РМ; - Организация участия местных производителей на международных выставк ах и ярмарках; - Организация экономических миссий деловых людей в стране и за рубежом.

www.small.moldexpo.md

Moldovan Investment and Export Promotion Organization’s mission is to support business development and partnership in Moldova trough involvement, communication and promotion. MIEPO experts team is the most suitable to provide professional assistance for identification and exploration investment opportunities in Republic of Moldova. Increasing foreign direct investment and export promotion is achieved by suite of actions and support what includes: - Improve Moldovan image as an attractive investment destination for foreign investors, providing consultative services to foreign investors, to attract and grow foreign direct investment in economy, as a result of a Moldovan friendly and attractive business environment; - Providing up to the minute specialized assistance to the foreign investors and local companies that investment project are in information, starting, implementation and post-implementation stage; - Facilitate and mediating the contact or cooperation between foreign investors and the local or governmental institutions in order to implement the investment projects; - Conceiving, co-ordination and promotion foreign direct investment strategy and foreign investment attraction project collaborate to private and public sector. Analysing commercial procedures and make initiative to improve investment climate framework and their regulation procedures to authorities.

63


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«IscusinŢa Brutarului» S.R.L. str. Decebal, 25 MD-4901 Glodeni, Republica Moldova GSM : +373 79/ 30-22-55 Întreprinderea a fost fondată la 7 mai 2010. Activitatea întreprinderii se desfăşoară în sectorul industriei alimentare. Pproducerea produselor de patiserie: pîine, biscuiţi, pesmeţi, plăcinte foietaj, croasante, prăjituri.

Компания была основана 7 мая 2010 года. Предпринимательская деятельность осуществляется в пищевой промышленности. Производит кондитерские изделия, хлеб, печенье, сухари, пироги, круассаны, торты.

The company was set up in May, 7th, 2010. The enterprise’s activity is carried out in the food-processing industry. Manufactures confectionery, bread, cookies, crackers, pies, croissants, pies.

ONG - Centrul de Susţinere a Business-ului pentru Nevăzători “INVISE” Program de Asistenţă în Afaceri şi Angajări pentru Nevăzători str. Pietrarilor, 2, bir. 5 MD-2028 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 72-32-98 Fax : +373 22/ 72-32-98 E-mail : office@csbn.md URL : www.csbn.md Centrul de Susţinere a Business-ului pentru Nevăzători “INVISE” este o organizaţie neguvernamentală, fondată în decembrie 2010. Misiune: Includerea persoanelor cu dizabilităţi vizuale în viaţa socială şi economică. Obiectivele centrului: • Acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă în dezvoltarea afacerilor • Creşterea nivelului de includere a persoanelor cu dizabilităţi vizuale pe piaţa muncii • Promovarea modelului de includerea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi vizuale Beneficiari: Persoane cu dizabilităţi vizuale Servicii oferite: - Instruire, asistenţă şi consultanţă în dezvoltarea afacerilor - Instruire, asistenţă şi consultanţă în procesul de angajare - Asistenţă în accesarea ofertelor de muncă din domenii „protejate” - Asistenţă în adaptarea locului de muncă.

64

Ц е н т р п о д д е р ж к и предпринимательства для с л е п ы х “ I N V I S E ” я вл я етс я неправительственной организацией, основанной в декабре 2010 года. М и с с и я ц е н т р а : в н ед р е н и е слабовидящих людей в социальноэкономическую жизнь. Цели Центра: • обучение и помощь в развитии бизнеса; • увеличение уровня включения слабовидящих людей на рынок труда; • п р од в и ж е н и е с о ц и а л ь н о п р о ф е с с и о н а л ь н о й м о д ел и включения cлабовидящих людей Бенефициары: cлабовидящие люди. Предлагаемые услуги: - Обучение, поддержк а и к о н с у л ьт а ц и и п о р а з в и т и ю бизнеса; - Обучение, помощь и консультации в процессе приема на работу; - помощь в получении доступа к рабочим местам; - Помощь в адаптации на рабочем месте.

The Center of business support for blinds - “INVISE” is the nongovernmental organization, based in December, 2010. The Center’s mission: introduction of visually impaired people in social and economic life. The Center’s purposes: • training and assistance in business development; • increase in inclusion level of visually impaired people at the labor market; • advancement of socially-professional model of inclusion of visually impaired people; Beneficiars: visually impaired people. Services offered: - Training, support and consultations on business development; - Training, help and consultations in the course of employment; - The help in access to workplaces; - The help in adaptation on a workplace.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN-VODĂ str. Libertăţii, 1 MD-4201 Ştefan-Vodă, Republica Moldova Tel. : +373 242/ 2-26-50; 2-34-10 Fax : +373 242/ 2-34-10

I.M. «KAVPEN» S.R.L. MD-4229 s. Purcari r-nul Ştefan-Vodă, Republica Moldova Tel. : +373 242/ 30-7-08 GSM : +373 79/ 08-08-50 Producerea băuturilor răcoritoare.

Производство прохладительных напитков.

Soft drinks manufacturing.

«MEŞTER-FAUR» S.A. MD-4216 s. Cioburciu r-nul Ştefan-Vodă, Republica Moldova Tel. : +373 242/ 35-2-59 Confecţionarea articolelor din lozie.

Плетение изделий из ивняка.

Osier wickerwork.

COJOCARI Ion MD-4230 s. Răscăieţi r-nul Ştefan-Vodă, Republica Moldova Tel. : +373 242/ 36-4-49 GSM : +373 69/ 60-79-98 Articole din metal forjat.

Изделия из кованого металла.

www.small.moldexpo.md

Items in forged metal.

65


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA str. K. Marx, 55 MD-6702 Basarabeasca, Republica Moldova Tel. : +373 297/ 2-20-58 Fax : +373 297/ 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ru

«Silvia BOMBONICI» S.R.L. MD-6716 s. Sadaclia r-nul Basarabeasca, Republica Moldova Tel. : +373 297/ 57-3-81 GSM : +373 69/ 55-84-55 Confecţionarea hainelor pentru copii.

Производство детской одежды.

Manufacture of children’s clothes.

«SIHOVSON» S.R.L. MD-6710 r-nul Basarabeasca, Republica Moldova

Confecţionarea articolelor textile.

66

Производство тек стильных изделий.

Manufacture of textile items.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI S.C. «SEROLAN» S.R.L. MD-4401 Călăraşi, Republica Moldova GSM : +373 69/ 34-81-08 Producerea produselor de panificaţie.

Производство хлебо-булочных изделий.

Manufacture of bakery products.

«Fabrica de conserve Călăraşi» S.A. MD-4438 Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 2-36-70; 2-33-37 GSM : +373 69/ 17-89-47 Producerea conservelor.

Производство консервов.

Manufacture of canned food.

«CETADEX-PRO» S.R.L. MD-4438 Călăraşi, Republica Moldova GSM : +373 69/ 02-14-44 Producerea îmbrăcămintei.

Производство одежды.

Manufacture of clothes.

«CASA MIERII» S.R.L. MD-4435 s. Răciula r-nul Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 6-42-28 Apicultură.

Пчеловодство.

Apiculture.

«ŞPAC LEMN» S.R.L. MD-4401 Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 77-3-33 GSM : +373 69/ 27-05-88 Fabricarea articolelor din lemn.

Изготовление деревянных изделий.

www.small.moldexpo.md

Production of wooden articles.

67


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

GONCEAR Vasile MD-4441 s. Hogineşti r-nul Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 67-5-00 GSM : +373 68/ 58-10-47 Olărit.

Гончарные изделия.

Pottery.

URSU Valentina MD-4441 s. Vălcineţ r-nul Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 3-27-20; 3-22-17 Ţesături. Articole croşetate; catrinţe.

Ткани. Вязаные изделия; катринцы.

Fabrics. Crocheting items; catrinte.

NEGRU Ecaterina MD-4441 s. Vălcineţ r-nul Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 3-25-53 Costume naţionale. Articole croşetate.

Национальные костюмы. Вязаные изделия.

National suits. Crocheting.

«CASA PĂRINTEASCĂ» ONG MD-4421 s. Palanca r-nul Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 7-22-40; 73-1-75 GSM : +373 69/ 45-73-99 Covoare, articole croşetate.

Ковры, вязаные изделия.

Carpets. Crocheting.

Ştefan CIOBANU MD-4441 Călăraşi, Republica Moldova Tel. : +373 244/ 2-07-93; 2-30-11

Articole din lemn.

68

Деревянные изделия.

Wooden items.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI bd. M. Eminescu, 31 MD-4300 Căuşeni, Republica Moldova Tel. : +373 243/ 2-31-80 Fax : +373 243/ 2-31-80 E-mail : economiccs@mail.ru URL : www.causeni.md

«brînzĂ Valeriu» I.I. str. Decebal, 51 MD-4300 Căuşeni, Republica Moldova GSM : +373 79/ 00-09-43 Confecţionarea articolelor din tricot - haine pentru copii.

П р о и з в од с т в о т р и к от а ж н ы х изделий - одежда для детей.

Manufacture of knitted products clothes for children.

«KAZACIOK ANDREI» I.I. str. Unirii, 1/3 MD-4300 Căuşeni, Republica Moldova GSM : +373 79/ 44-86-96 Producerea băuturilor răcoritoare îndulcite.

Производство безалкогольных напитков.

www.small.moldexpo.md

Manufacture of soft drinks.

69


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI «MIACO-LUX» S.R.L. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova Tel. : +373 264/ 49-5-32 Tel. : +373 22/ 22-37-17

Produse agricole.

Сельскохозяйственная продукция.

Agricultural products.

«ANLAZ» S.R.L. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova Tel. : +373 264/ 23-1-13 Produse de panificaţie.

Хлебобулочные изделия.

Bakery products.

«NIV-IMPEX» S.R.L. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova Tel. : +373 264/ 42-4-00 Vinuri spumante.

Игристое вино.

Sparkling wine.

«IBP-grup-AFINA-fructus» S.R.L. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova GSM : +373 69/ 03-07-82 Fructe uscate.

Сухофрукты.

Dried fruits.

«LEUCĂ Vasile» G.Ţ. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova Tel. : +373 264/ 64-3-87 GSM : +373 69/ 80-82-31 Miere de albini.

Пчелиный мед.

Bee honey.

«PRUDOL» S.R.L. MD-6401 r-nul Nisporeni, Republica Moldova Tel. : +373 264/ 2-30-50 Fructe uscate.

70

Сухофрукты.

Dried fruits.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL ORHEI str. Mihai Eminescu, 2 3501 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 2-20-58 Fax : +373 235/ 2-06-62

«ORLACT» S.R.L. MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 2-59-18 Produce maioneză, halva.

Производство майонеза, халвы.

Manufacture of mayonnaise, halvah.

«ORLACT GRUP» S.R.L. MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 2-98-79 Producerea şi îmbutelierea apei potabile şi a băuturilor nealcoolice.

Производство и розлив питьевой воды и безалкогольных напитков.

Production and bottling of drinking water and soft drinks.

«V.C. SATURN-13» S.R.L. MD-3514 s. Brăviceni r-nul Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 5-14-51 Fax : +373 235/ 5-14-51 GSM : +373 79/ 42-74-68 E-mail : saturn-srl@yahoo.com Prelucrarea laptelui şi a brînzeturilor: brînză “Poşehonia”, mozzarella “Brăviceni”, brînză moale “Andrieş“; urdă, unt, smîntînă.

Переработка молока и производство сыров: сыр “ П о ш е х о н с к и й ” , м о ц а р ел л а “Brăviceni”, мягкий сыр “Andries“; масла, сметаны.

Production of various kinds of cheese: Poshehonskii and mozzarella cheese, as well as “Andries” soft-ripened cheese; butter, sour cream.

«SERMOBFLOR» S.R.L. MD-3501 r-nul Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 3-31-13 Producerea şi comercializarea mobilei.

Производство и продажа мебели.

www.small.moldexpo.md

Production and trade in furniture.

71


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«SOM» S.R.L. MD-3501 r-nul Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 2-57-07 Producerea şi comercializarea mobilei şi producţiei din carton.

Производство и продажа мебели, а также продукции из картона.

Production and trade in furniture, as well as cardboad products.

«RUSTICART» S.R.L. MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 52-6-30 GSM : +373 69/ 34-74-72 Confecţinarea manuală a articolelor din lină şi bumbac.

Ручное изготовление изделий из шерсти и хлопка.

Manual manufacturing of products made of cotton and fleece.

Eleonora GORBATIVSCHI MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 3-21-08 Articole croşetate.

Вязаные изделия.

Crocheting items.

Violeta PALII MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 6-73-53 GSM : +373 79/ 42-40-65 Articole croşetate.

Вязаные изделия.

Crocheting items.

Andrei TIHON MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 6-01-35 Articole din lemn.

72

Изделия из дерева.

Items made of wood.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GODOROJA Eugen MD-3549 r-nul Orhei, Republica Moldova

Lucru în lemn.

Работа по дереву.

Woodwork.

GNATIUC Slavic MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 22-7-75 Lucru în lemn.

Работа по дереву.

Woodwork.

TURUTA Gavril MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 56-8-44 Articole din lemn.

Изделия из дерева.

Items made of wood.

TURUTA Vera MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 56-8-44 Articole din lemn.

Изделия из дерева.

Items made of wood.

TURUTA Mihail MD-3502 Orhei, Republica Moldova Tel. : +373 235/ 56-8-44 Articole din lemn.

Изделия из дерева.

www.small.moldexpo.md

Items made of wood.

73


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANI «ARGON-SIGMA» S.A. str. Independenţei, 168 MD-5601 Rîşcani, Republica Moldova Tel. : +373 256/ 2-40-09 E-mail : alladiaconu@mail.ru Producerea mobilei şi a parchetului.

Производство мебели и паркета.

Manufacture of furniture and parquet.

«LACTIS» S.A. str. Comarov, 73 MD-5600 Rîşcani, Republica Moldova Tel. : +373 256/ 2-86-44 Fax : +373 256/ 2-75-54 GSM : +373 68/ 10-46-72 E-mail : lactis@mail.md Procesarea şi comercializarea produselor lactate.

П е р е р а б от к а и р е а л и з а ц и я молочной продукции.

Processing and trade in milk products.

«AVICOLA» S.A. MD-5616 s. Corlăteni r-nul Rîşcani, Republica Moldova Tel. : +373 256/ 2-40-09 E-mail : alladiaconu@mail.ru Producerea cărnii de pasăre şi a ouălor.

Производство мяса птицы и яиц.

Manufacture of poultry and eggs.

«RACHITA BARDAJAN» I.I. str. Eternităţii, 3, bir.9 MD-5601 Rîşcani, Republica Moldova Tel. : +373 256/ 2-38-59 Producerea ţiglei.

74

Производство черепицы.

Manufacture of tile.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI str. 31 August 1989, 1 MD-7201 Şoldaneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 2-26-50 Fax : +373 272/ 2-27-50

Zinaida CERNOLEVSCHI MD-7234 s. Şestaci r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 9-41-15 Croşetare.

Вязание крючком.

Crocheting.

Vladimir Diacov MD-7201 s. Şoldaneşti r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 2-76-28 Confecţionarea articolelor din lemn.

Изготовление изделий из дерева.

Manufacture of articles made of wood.

Leocadia GARBUR MD-7218 s. Cuşmirca r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 52-3-36 Mozaică din seminţe.

Мозаика из семян.

Mozaic made of seeds.

Alexandru PĂSĂRARI MD-7222 s. Glinjeni r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova Tel. : +373 272/ 93-9-44 GSM : +373 69/ 91-24-29 Pictură în ulei.

Картины маслом.

www.small.moldexpo.md

Oil paintings.

75


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

CONSILIUL RAIONAL TARACLIA str. Vokzalinaia, 41 MD-7401 Taraclia, Republica Moldova Tel. : +373 294/ 2-35-44 Fax : +373 294/ 2-59-83

«ЛЕГГОРН» A.О str. Valea Perjei, 1 MD-7427 s. Valea Perjei r-nul Taraclia, Republica Moldova Tel. : +373 291/ 4-78-95; 4-78-96 Fax : +373 291/ 4-78-95; 4-78-96 Întreprindere de producere: creşterea şi comercializarea păsărilor.

Предприятие по производству, выращиванию и реализации птицы.

The enterprise for manufacture, breeding and trade in poultry.

S.C. «CARNE-SUD» S.R.L. str. I. Gagarin, 26 MD-7422 s. Tvardiţa r-nul Taraclia, Republica Moldova Tel. : +373 291/ 6-25-78; 6-25-43 Fax : +373 291/ 6-25-78; 6-25-43 E-mail : carnesud@rambler.ru Producerea produselor din carne, vînzări cu amănuntul şi cu ridicata.

Производство изделий из мяса, оптовая и розничная торговля.

Manufacture of meat products. Wholesale and retail trade.

«Combinatul de Vinuri din Taraclia» S.R.L. str. Vokzalinaia, 74 MD-7401 Taraclia, Republica Moldova Tel. : +373 294/ 2-52-53; 2-54-02 Fax : +373 294/ 2-52-53; 2-54-02 Producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice.

76

Производство, хранение и реализация алкогольных напитков.

Manufacture, storage and trade in alcoholic drinks.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI Asociaţia Producătorilor Agricoli «UNCALNIS» str. Barbu Lăutaru, 26 MD-3600 Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 2-60-34 Fax : +373 236/ 2-60-34 E-mail : uncalnis@uap.md Contribuie la crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea programelor de producţie şi protecţie a intereselor de producţie, tehnologice, ştiinţifice, sociale şi de drept ale producătorilor agricoli. Ajută membrii săi la armonizarea activităţilor şi crearea unui mediu favorabil pentru afaceri viabile.

Содействует созданию б л а г о п р и я т н ы х условий по поддержке производственных программ и защите производственных, технол огических, научных, социальных и правовых и н т е р е с о в п р о и з в о д и т ел е й сельскохозяйственной продукции. Oказание помощи членам Ассоциации по гармонизации деятельности и с озданию благоприятной среды для развития бизнеса.

Contributes to creation of favourable conditions in support of industrial programs and protection of industrial, technological, scientific, social and legal interests of agricultural producers. Rendering of assistance to its members in harmonization of activity and creation of favorable sphere for business development.

«AGROSFERA BM» S.R.L. str. Pădurii, 6 MD-3641 r-nul Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 64-5-55; 64-3-86 Fax : +373 236/ 64-5-55 GSM : +373 69/ 12-62-84 E-mail: agrosferabm@mail.ru Agricultură. Procesarea producţiei agricole.

Сельское хозяйство. Переработка сельхозпродукции.

Agricultural products. Processing of agricultural products.

«Veronica-Lîsîi» S.R.L. MD-3601 r-nul Ungheni, Republica Moldova Producerea ciorapilor şi a firelor textile.

Производство чулочно-носочных изделий и пряжи.

www.small.moldexpo.md

Manufacture of hosiery and yarn.

77


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

S.C. «SVIBMAGTEX» S.R.L., «MAGVI»TM MD-3632 s. Măcăreşti r-nul Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 4-50-20; 2-82-92 GSM : +373 69/ 25-36-68 E-mail : svibmagtex@yahoo.com Producător de îmbrăcăminte şi lenjerie de corp pentru copii şi adulţi. Servicii de cusut.

Производитель одежды и нижнего белья для детей и взрослых. Услуги по пошиву.

Producer of clothes and underwear for children and adults.

«CERAMICA UNGHENI» S.A. str. I. Creangă, 6 MD-3602 Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 2-52-86 Fax : +373 236/ 2-52-86 Propune o gamă vastă de produse de calitate din ceramică roşie şi albă. Obiectele sînt atractive prin design şi culori originale.

Предлагает изделия из красной и белой керамики в ассортименте. Изделия привлекают оригинальным дизайном и цветoм.

Offers items made of white and red ceramics in a wide assortment. Items attract by their original design and colour.

Secţia Raională Cultură Ungheni str. Mihai Eminescu, 39 3601 Ungheni, Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 2-01-92 Fax : +373 236/ 2-26-48 Secţia Raională Cultură Ungheni prezintă articole de artizanat (brodate, împletite, croşetare), executate de meşterii populari din raion. La stand vor fi prezenţi apicultori, cu miere şi produse apicole.

Р а й о н н ы й о т д е л к у л ьт у р ы Унгень представляет изделия народного ремесла (вышивка, вязаные изделия), выполненные мастерами района. На стенде будут представлены пчеловоды с медом и продуктами пчеловодства.

The regional department of culture of Ungeni represents products of national craft (embroidery, knitted products), executed by masters of the district. Beekeepers with honey and beekeeping products will be presented at the stand.

«MIRAZA» S.R.L. str. I. Creangă, 6 MD-3602 Ungheni, Republica Moldova Tel. : +373 236/ 2-52-86 Fax : +373 236/ 2-52-86 Publicaţie periodică.

78

Периодическое издание.

Periodical edition.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA bd. Ştefan cel Mare, 12 MD-4101 Cimişlia, Republica Moldova Тел. : +373 241/ 2-20-58; 2-11-78 Fax : +373 241/ 2-33-99

«CVADRIVIŢA» S.R.L. MD-4101 Cimişlia, Republica Moldova Tel. : +373 241/ 2-39-31 Producerea salamurilor şi a mezelurilor.

Производство колбас и других мясных изделий.

Manufacture of sausages and other meat products.

GRIGORIEV Elena MD-4101 Cimişlia, Republica Moldova GSM : +373 79/ 08-33-92 Goblen.

Гобeлен.

www.small.moldexpo.md

Tapestry.

79


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency» 1 Sv. Nedelia Sq. 1000 Sofia, Bulgaria Tel. : +359 29/ 80-50-69; 80-58-69 Fax : +359 29/ 80-58-69 E-mail : office@sme.government.bg URL : www.sme.government.bg

Agenţia Bulgară pentru Promovarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (BSMEPA) este un organism aflat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei şi Turismului din Bulgaria.

Agenţia a fost creată în conformitate cu Modificarea Legii pentru IMM-uri în 2004, ca succesor al BTPA şi ASME. BSMEPA are patru departamente operaţionale de specialitate: • Direcţia Generală pentru Servicii de Informare şi Coordonare Regională; • Departamentul de Inovare şi Dezvoltare Tehnologică; • Departamentul de aplicare a programelor şi proiectelor; • Departamentul activităţii de antreprenoriat şi competitivităţii. Fiecare din aceste departamente are propriul domeniu de expertiză şi o gamă de activităţi. Împreună elaborează şi realizează principalele funcţii ale Agenţiei: - servicii de consultanţă şi de informare, - susţinerea proiectelor inovaţionale şi a tehnologiilor noi, - asistenţa companiilor din Bulgaria în dezvoltarea şi promovarea pe pieţele din străinătate, - şcolarizarea managerilor şi transmiterea experineţei prin intermediul proiectelor internaţionale.

80

Болгарское Агентство по продвижению малых и средних предприятий (BSMEPA) является правительственным органом при Министре экономики, энергетики и туризма Болгарии. Агентство было создано согласно поправке Закона для МСП в 2004, как преемника BTPA и ASME. B S M E PA и м е ет ч ет ы р е специализированных операционных Отдела: • Общий Отдел по Информационным услугам и Региональной Координации; • Отдел Инноваций и технологического развития; • Отдел по Внедрению Программ и Проектов; • Отдел Предпринимательской д е я т е л ь н о с т и и Конкурентоспособности. У каждого из этих отделов есть с в о я с о б с т в е н н а я о бл а с т ь э к с п е рт и з ы и с о во к у п н о с т ь видов деятельности. Вместе они разрабатывают и осуществляют главные функции Агентства, а именно: • информационные и консалтинговые услуги, • поддержка инновационных проектов и новых технологий, • предоставление помощи болгарским компаниям в росте и вступлении на иностранные рынки, • обучение менеджеров и передача опыта посредством внедрения международных проектов.

The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA) is a government body under the Minister of Economy. It was established with the amendments of the Law for SMEs in 2004 as a successor of the Bulgarian Trade Promotion Agency (BTPA) and the Agency for Small and Medium-sized Enterprises (ASME). BSMEPA has four specialized operational Departments: • Information Services and Regional Coordination General Department; • Technological Development and Innovations Department; • Pre-accession Projects and Programmes Implementation Department; • Competitiveness and Entrepreneurial Skills Department; Each of these departments has its own area of expertise and set of activities and together they elaborate and implement the major functions of the Agency, namely: • information and consulting services, • support to innovative projects and new technologies, • assistance of Bulgarian companies in growing and entering into the foreign markets, • managers training and transfer of experience through the implementation of international projects.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «SIGMA BIO» Ltd 210, Lomsko Shousse Av. 1231 Sofia, Bulgaria Tel. : +359 29/ 34-66-82 Tel. : +359 29/ 34-07-21 Fax : +359 29/ 34-07-11 E-mail : sigmabio@abv.bg URL : www.sigmabio-bg.com

Sigma Bio Ltd este un producător de produse din zahăr şi ciocolată. Compania a fost fondată în 1993 şi se dezvoltă cu succes în ultimii 18 ani. Ocupă o poziţie stabilă pe piaţă. Activitatea companiei se desfăşoară la o fabrică situată pe 1750 de metri pătraţi, are spaţii de producţie (8500 metri pătraţi) şi de depozitare proprii. Compania produce: bomboane de ciocolată sau cu acoperiri combinate, bomboane, bicsuiţi, inclusiv – produse dietetice, cu folosirea materiei prime vegetale. Produse de ciocolată produse manual, cu ingrediente special selectate.

СИГМА БИО ООД является п р о и з в о д и т ел е м с а х а р н ы х и шоколадных изделий. Компания основана в 1993 г. и развивается на протяжении уже 18 лет. Занимает крепкие позиции на рынке. Деятельность компании осуществляется на фабрике в 1750 кв. м., обладает собственными складскими и производственными площадями в 8500 кв. м. Компания производит: Конфеты в шоколадной или комбинированной оболочке, нарезанные конфеты, печенье по валовой технологии, включительно – диетическое, без использования продуктов ж и в от н о го п р о и с х о ж д е н и я . Шоколадные изделия ручной работы со специально подобранными ингредиентами.

www.small.moldexpo.md

Sigma Bio Ltd is a company specialized in producing chocolate and sweet products. It is created in 1993 and has developing for 18 years. It has good position on the market. The manufacturing activity is realized in factory with 1750 square meters manufacturing and storage area, positioned on own terrain – 8500 square meters. Our manufacturing capabilities include: Molded bonbons made of chocolate or compound, enrobed products, cut bonbons. Rotary molded biscuits, also including dietic and no animal products. Handmade chocolate specialties from selected raw materials and semi-manufactured articles.

81


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«FRUTICOM PRODUCTS» Ltd Industrial zone - South, Kalipetrovo Silistra, Bulgaria Tel. : +359 86/ 82-03-39 Fax : +359 86/ 82-15-67 gsm : +359 898/ 51-81-01 E-mail : fruticom@mbox.contact.bg URL : www.fruitycom.com Fabrica de conserve Frutikom a fost fondată în 1997 şi ocupă o suprafaţă de 5200 de metri pătraţi, are experienţă bogată în prelucrarea şi comercializarea produselor din industria de conserve.Compania este dotată cu echipamente tehnologice moderne, care asigură ambalarea produselor finite în diverse ambalaje cu un design frumos. Produsele noastre se bucură de popularitate atît în Bulgaria, cît şi în aşa ţări precum: Germania, România, Spania, Italia şi Franţa. Firma realizează o strategie de marketing care are drept scop găsirea de noi pieţe de desfacere. Suntem deschişi pentru diverse pieţe şi pentru extinderea gamei de produse, în conformitate cu cerinţele culinare specifice.

82

Консервная фабрика ООО „Фрутиком” создана в 1997 г. и занимает площадь 5200 кв. м. Долголетний опыт в области п е р е р а б от к и и р е а л и з а ц и и продуктов консервной промышленности. Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием, обеспечивающем расфасовку готовой продукции в различные упаковки с красивым дизайном. Кроме Болгарии, наши продукты хорошо известны и на международном рынке, в таких странах, как: Германия, Испания, Румыния, Италия и Франция. Фирма осуществляет ц ел е н а п р а в л е н н у ю марк етинговую политик у непрерывного поиск а новых рынков. Мы открыты народам всех национальностей и готовы расширять ассортимент продукции в соответствии с их специфическими кулинарными требованиями.

Canning Factory Fruticom Ltd. was set up in 1997 and occupies an area of 5200 m2. Extensive experience in the processing and marketing of products from the canning industry. The company has modern technological equipment providing different presentations with modern design of end products. Our products are well known not only in Bulgaria but also on the international market in countries such as Germany, Spain, Romania, Italy and France. The company conducts a marketing policy targeted at the constant search for new markets. We are open to all nationalities and to the expansion of the product assortment depending on their specific culinary requirements.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII «DIAVENA» Ltd 23 a, Industrialna Str. 9700 Shumen, Bulgaria Tel. : +359 54/ 86-11-62 Fax : +359 54/ 86-11-62 GSM : +359 898/ 45-90-08 E-mail : yzheleva@diavena.com URL : www.diavena.com

Diavena - producator de conserve de peşte, din Bulgaria. Compania a fost fondată în 1989 şi este în prezent lider în producţia şi comerţul în acest domeniu. Producţie de conserve de peşte de branduri proprii, cum ar fi Diavena, Di Nea, Di Alba, Di Mare и Bona Dea, precum şi de branduri private. Procesul de producţie se desfăşoară într-o clădire, care îndeplineşte toate cerinţele şi standardele UE. Diavena dispune de certificatele ISO 9001:2000, HACCP şi IFS. Compania noastră este singurul producător bulgar de conserve de ton de brandul Di Alba. Misiunea companiei: satisfacerea gusturilor consumatorilor cu produse de înalta calitate. Diavena se străduieşte să ofere clienţilor alimente sănătoase, prin utilizarea tehnologiilor de vîrf, managementului eficient şi identificării cererii de pe piaţă.

D iavena - п р о и з в о д и т ел ь рыбных консервов в Болгарии. Компания была основана в 1989 и в настоящее время является лидером по производству и т о р го вл е в д а н н о й с ф е р е . Производство рыбных консервов под собственными брендами, такими как – Diavena, Di Nea, Di Alba, Di Mare и Bona Dea, а также под брендами частных марок. П р о из вод ство распол ожено в новом здании фабрики, отвечающем всем требованиям и стандартам ЕС. Diavena сертифицирована ISO 9001:2000, HACCP и IFS. Наша компания - единственный б о л га р с к и й п р о и з в од и т ел ь консервированного тунца под брендом Di Alba. Миссия компании: удовлетворение вкусов потребителей высококачественной продукцией. Diavena стремится предоставить клиентам здоровую еду при использовании высокого уровня технологии и управленческих ресурсов и строгой идентификации рыночного спроса.

www.small.moldexpo.md

Diavena is the first private owned company, producer of fish cans in Bulgaria. The company was established in 1989 and currently is the leader in production and trading with fish cans. Diavena Ltd produced fish cans under its own brands like – Diavena, Di Nea, Di Alba, Di Mare and Bona Dea as well as private label brands. Since March 2006 the production of the fish cans is situated in a new build factory, which meets all EU requirements and standards. Diavena is certified under ISO 9001:2000, HACCP and IFS. Our company is the only Bulgarian producer of canned tuna brand Di Alba. Our mission is to satisfy taste with high quality products and to save your time. Diavena is striving to provide customers with healthful food by using the high level of technology and management resources and strict identifying of market demands. Products series of Diavena have been established to meet today’s most health and wellness issues.

83


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

«Bulmetal» Ltd 37 Prohoda str. 6199 Gurkovo, obl. Stara Zagora, Bulgaria Tel. : +359 42/ 60-17-20 Fax : +359 29/ 60-22-71 E-mail : bulmetal_purchase@yahoo.com URL : www.bulmetal.com Bulmetal este cea mai mare firmă din Bulgaria, producătoare de containere de tinichea pentru industria alimentară şi chimică, ambalaje metalice din tablă pentru producţia de conserve, ambalarea caşcavalurilor, bomboanelor, produselor chimice, vopselelor, aerosolurilor, uleiurilor ... Compania este privată, foloseşte tehnologii moderne. Deţine un atelier pentru lăcuire şi litografie. Există linii pentru producerea ambalajul de tinichea pentru conserve din 2 sau 3 părţi, în formă de cilindru, pătrat, dreptunghi, conică. Produsele noastre îndeplinesc standardele în Bulgaria şi în Europa. Saci metalici executaţi din tablă albă (grosimea necesară) pentru diverse produse. Noi folosim o bandă de etanşare de înaltă calitate, astfel garantăm că producţia noastră este ermitică. Suntem gata să punem în aplicare orice idee şi fiecare proiect al clientului.

84

B ulmetal - к р у п н е й ш а я в Болгарии компания по производству широкого диапазона консевной жестяной тары, металлических оберток начиная от белой жести для следующих отраслей промышленности по производству: консервов, сыров, конфет, химической продукции, красок, аэрозолей, масла …. Компания является частной собственностью, использует современную технологию. Нам принадлежит мастерская для лакирования и литографии. Есть линии для производства к о н с е р в н о й ж е с т я н о й та р ы из 3 частей, из 2 частей, в форме цилиндра, квадрата, прямоугольника, а также банки конической формы. Наши прод ук ты отвечают стандартам Болгарии и Европы. Металлические пакеты произведены из белой жести (необходимой толщины) для различных продуктов. Мы используем прокладку высокого качества, таким образом, мы гарантируем герметичность наших консервных банок. Мы готовы реализовать любую идею и любой проект каждого клиента.

Bulmetal is the largest canmaking Company in Bulgaria. The company produces a wide range of metal wrappings from tinplate for the following industries: canned food, cheese, sweets, chemical products, paints, aerosols, oils …. The company is privately owned and uses modern technology. We own a workshop for lacquering and lithography. We have lines for 2-piece and 3-piece cans with cylinder, conical, square and rectangular shapes. Our products cover the standards for Bulgaria and Europe. The metal packages are produced from tinplate with suitable thickness for various products. We use gasket with very high quality, so our cans are guaranteed hermetically closed. We are able to realize every client’s idea and every client’s project.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Uniunea meşterilor populari din Moldova str. A. Puşkin, 24, bir. 59 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 22-73-63; 22-05-97 Fax : +373 22/ 22-05-97

Preaşcă Alexandra MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 58-53-17 GSM : +373 79/ 18-83-66 Meşter popular. Prelucrarea lemnului.

Народный мастер. Обработка дерева.

Handicrafts master. Wood processing.

Boldescu Lucia MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 59-21-91 E-mail : lucdomen@mail.ru

Meşter popular.

Народный мастер.

Handicrafts master.

Друк Елена MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 47-99-58 Fax : +373 22/ 31-20-60 GSM : +373 69/ 16-71-02 E-mail : vitalena71@mail.ru Meşter popular. Copăcei decorativi din mărgele.

Народный мастер. Декоративные деревца из бисера.

Handicrafts master. Decorative trees made of beads.

Сластихина Ольга MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 77-97-28 Meşter popular. Tablouri.

Народный мастер. Картины.

www.small.moldexpo.md

Handicrafts master. Paintings.

85


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Constantin Maxim MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 27-49-50 Meşter popular. Pictură.

Народный мастер. Живопись.

Handicrafts master. Paintings.

Arina Bulat MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 28-64-71 E-mail : arininahdmade@gmail.com Meşter popular. Executarea cerceilor.

Народный мастер. Изготовление серёжек.

Handicrafts master. Execution of earrings.

Aвидон Нина str. Albişoara, 24, bir. 68 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 54-05-91 GSM : +373 69/ 50-51-27 E-mail : avidinni@mail.ru Meşter popular. Bijuterii din piatră naturală.

Народный мастер. Бижутерия из натуральных камней.

Handicrafts master. Bijouterie made of natural stones.

Буряк Оксана MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 60/ 09-75-23 E-mail : sandra.md@list.ru Meşter popular. Bijuterii din piatră şi piele naturală.

86

Народный мастер. Бижутерия из натуральных камней и из кожи.

Handicrafts master. Bijouterie made of natural stones and leather.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Kuraciţkaia Victoria str-la Studenţilor, 6, bir. 36 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 31-37-63

Meşter popular.

Народный мастер.

Handicrafts master.

Elena Tafuni MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 76-45-05 Meşter popular. Jucării. Mărgele. Copăcei decorativi.

Народный мастер. Игрушки, бисер. Декоративные деревца.

Handicrafts master. Toys, beads. Decorative trees.

Natalia CANGEA MD-4801 s. Zolonceni r-nul Criuleni, Republica Moldova Tel. : +373 248/ 5-53-61 Fax : +373 248/ 2-01-83 GSM : +373 69/ 30-21-91 E-mail : nataliacangea@gmail.com Articole împletite din pănuşi de porumb; măşti şi suvenire.

Плетеные изделия из кукурузных оберток; маски и сувениры.

Wicker items made of maize envelopes; masks and souvenirs.

Елена Милушкина MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 69/ 08-10-06 E-mail : romashka.md@gmail.com Meşter popular. Pictură.

Народный мастер. Живопись.

www.small.moldexpo.md

Handicrafts master. Paintings.

87


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Lucinschi Alexandru MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 51-18-43 GSM : +373 79/ 61-16-81 E-mail : a-lucinschi@mail.ru Meşter popular. Măşti din lemn.

Народный мастер. Маски из дерева.

Handicrafts master. Masks made of wood.

Tatiana NANI MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 74-65-42 GSM : +373 68/ 50-77-53 E-mail : cojeta@mail.ru Batic. Pictură pe ţesături. Decorarea interiorului. Bijuterii. Articole din piatră naturală. Articole din pîslă în exclusivitate.

Батик. Художественная роспись тканей. Оформление интерьеров. Бижутерия. Изделия из натуральных камней. Эксклюзивные валяные изделия.

Batik. Art drawing on fabrics. Interior decoration. Jewellery. Items made of natural rocks. Exclusive felt articles.

Ghenadie Şonţu MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 79/ 57-48-75 E-mail : genadiedor@yahoo.com URL : www.artgallery.md Meşter popular. Pictură.

Народный мастер. Живопись.

Handicrafts master. Paintings.

Suslova Iulia MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 44-60-04 GSM : +373 69/ 56-05-48

Meşter popular. Articole decorative.

88

Народный мастер. Декоративные изделия.

Handicrafts master. Decorative items.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Moraru Svetlana MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 48-20-59 GSM : +373 69/ 40-99-70 E-mail : moraru-svetlana@mail.ru

Meşter popular. Designer-florist. decorator.

Народный мастер. Дизайнерфлорист. Декоратор.

Handicrafts master. Designer-florist. decorator.

Коваль Ольга MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 44-30-17 GSM : +373 69/ 44-34-41

Meşter popular. Bijuterie şi obiecte de interior.

Народный мастер. Бижутерия и предметы интерьера.

Handicrafts master. Bijuterie and interior items.

Иванова Елена MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 74-04-51

Meşter popular. Batic.

Народный мастер. Батик.

Handicrafts master. Batic.

ROŞCA Lucia MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 33-55-42

Meşter popular. Origami.

Народный мастер. Оригами.

www.small.moldexpo.md

Handicrafts master. Origami.

89


FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Participanţi Участники Exhibitors

Шукиль Елена bd. Traian, 6/2, bir. 59 MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 66-04-52 Meşter popular. Tablouri brodate cu panglică de mătase.

Народный мастер. Вышивк а шёлковыми лентами.

Handicrafts master. Embroidery by silk ribbons.

Руссу Юлия MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 76-46-76

Meşter popular. Jucării.

Народный мастер. Игрушки.

Handicrafts master. Toys.

Ana Popov MD-2001 Chişinău, Republica Moldova GSM : +373 78/ 31-66-65 E-mail : contact@ju-bijoux.com E-mail : anna.popov@yahoo.com Meşter popular. Executarea bijuteriei ju-bijoux.

Народный мастер. Изготовление бижутерии ju-bijoux.

Handicrafts master. Execution of bijuterie ju-bijoux.

Донец Александра MD-2001 Chişinău, Republica Moldova Tel. : +373 22/ 93-03-54 GSM : +373 68/ 00-53-60; 00-53-61 E-mail : contact@ju-bijoux.com E-mail : sandadonets@gmail.com Meşter popular. Postere foto.

90

Народный мастер. Фото постеры.

Handicrafts master. Photo posters.

www.small.moldexpo.md


Participanţi Участники Exhibitors

FORUMUL INTERNAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

www.small.moldexpo.md

91


ELAN COLOR

Forum SME Catalog_2011  
Forum SME Catalog_2011  

Forum of Small and Medium Enterprises 2011, Moldexpo, Kishinev, Moldova

Advertisement