Page 1

Енергія Щотижнева газета

Сайт Р АЕС: www .rnpp.rv .ua РАЕС: www.rnpp.rv .rnpp.rv.ua

№ 28 (913) Четвер, 22 липня 2010 року

Електронна пошта пошта: gazeta@rnpp.atom.gov.ua

У трудових колективах РАЕС

Ремонт енергоблоку №2 триває. Вистачає роботи і у спеціалістів ре монтномеханічної майстерні дільниці з відновлення реакторнотурбінного устаткування цеху підготовки виробництва. На фото Надії ТИМОФЄЄНКО (зліва направо): токарі Микола КОСТЮКОВ та Ярослав Єзгор на токарному верстаті виготовляють деталі для основного турбінного обладнання.

РАЕС і довкілля За результатами аналізів екологохімічної лабораторії відділу охорони навколишнього природного середовища, середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС у річку Стир, за період з 15 по 21 липня 2010 року становлять: Допустимі Основні показники Факт концентрації Мінералізація (солевміст), 549,0 < 1126 мг/дм3 9,3 < 15,0 Завислі речовини, мг/дм3 Водневий показник (рН), од. 8,72 < 8,8 3 Нафтопродукти, мг/дм < 0,27 0,31 Кисень розчинний (О2), мг/дм3 9,75 > 4 У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для ВП РАЕС Міністерством охорони навколишнього природного середовища в «Дозволі на спеціальне водокористування УКР № 1/Рвн». Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду за контрольованим хімікофізичним складом та концентраціями залишається незмінною. Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС не призводять до погіршення екологічного стану річки Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

На блоках РАЕС  Станом на 9:00 22 липня в роботі перебувають три енергоблоки на но мінальному рівні потужності із сумар ним навантаженням 2340 МВт. Минулої доби Рівненською АЕС вироблено 56, 2 млн. кВтг електроенер гії, з початку місяця – 1 млрд. 169,9 млн. кВтг, з початку року – 9 млрд. 432,9 млн. кВтг електроенергії. На енергоблоці №2 (ВВЕР440) – 22а доба середнього планового ре монту. В ремонті другий канал системи безпеки. Проводиться заміна штуцерів продувки парогенераторів. Триває мо дернізація системи автоматичного охо лодження зони реактора (САОЗ) висо кого та низького тиску. Всі роботи ве дуться згідно із графіком . Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, про типожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не зміню вався й перебуває у межах діючих норм. ВРГтаЗМІ ВП РАЕС

За даними системи АСКРО Рівненської АЕС на пром майданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 15/07/ 2010 по 21/07/2010 року радіаційні показники становили: Активність газоаерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала: інертні радіоактивні гази – 0,141%, довгоживучі радіонукліди – 0,053%, йод – 0,001% від допустимого викиду. Активність скиду в річку Стир становить: по Cs137 – 0,397%, по Со60 – 0,052% від допустимого скиду. Потужність дози гамафону в населених пунктах зони спостереження складала (див. таблицю): Вода річки Середня потужність Населений пункт Стир кожні 10 дози, мкЗв/год днів відбира 0,08 1. Кузнецовськ ється для кон 2. Суховоля 0,09 тролю в 3х на 0,14 селених пунк 3. Аеропорт 0,08 тах: с.Маюничі, 4. Велика Ведмежка м.Кузнецовськ 5. Старий Чарторийськ 0,09 та с.Сопачів. Її 6. Полиці 0,12 активність зна 7. Великий Жолудськ 0,10 ходиться в ді 8. Любахи 0,10 апазоні 0,008% 9. Сопачів 0,08  0,021% від до 0,10 пустимої кон 10. Більська Воля 11. Костюхнівка 0,08 центрації в пи тній воді, встановленої в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ97).


2 стор.

Енергія

22 липня 2010 р.

З грішми проб леми вирішува ти легше проблеми вирішувати Минулого четверга на Рівненській АЕС від булось засідання пожеж нотехнічної комісії (ПТК) в складі головного інженера – першого зас тупника генерального директора ВП РАЕС Пав ла К овтонюка, началь Ковтонюка, ника відділу пожежної безпеки СВНтаПБ Мико ли Шимка, спеціалістів ЗДПО2 та керівників структурних підрозділів станції. На комісії було об говорено результати по жежнотечнічного обсте ження цехів станції, яке проводилось з 12 по 15 лип ня, розглянуто заходи з пожежної безпеки, які з різних причин (здебіль шого через брак коштів) не виконані. А це – заміна протипожежних дверей в кабельних напівповерхах, доведення межі вогнестій кості транзитних повітро

проводів і т.д., – всього 11 пунктів. На початку засідан ня ПТК П.Ковтонюк спо вістив, що, нарешті, виз начено шляхи фінансува ння даних заходів, тож, во чевидь, справа має зруши ти з місця. Щодо найголовні ших питань, які виникли під час згаданої перевірки й за погодженням сторін були внесені в акт пожеж нотехнічного обстежен ня, то це виконання захо дів з продовження ресурсу роботи енергоблоку №1, зосереджена увага на об ладнанні автоматичної пожежної сигналізації 2го та 3го каналів систем без пеки, здійсненні вогнеза хисного покриття метало конструкцій кабельних напівповерхів, доведенні межі вогнестійкості тран зитних повітропроводів етажерки електротехніч

них пристроїв, покритті вогнезахисною сумішшю кабельної продукції біля маслобаків у машзалі, встановленні вогнезахис них клапанів з нормова ною межею вогнестійкос ті на системах вентиляції ДГС енергоблоків №1,2; відділенні приміщень ка тегорії А, Б та В, що знахо дяться в блоці допоміж них споруд ВРП750 та центральному маслогос подарстві від приміщень категорії Г та Д і її кори дорів протипожежними перегородками першого ти пу й так далі, і тому подібне. Загалом новоприй нятих пунктів є 18. Розгля даючи їх, члени ПТК тра диційно визначили вико навців запропонованих заходів та встановили тер міни їх виконання. В кін цевому результаті все це має поліпшити пожежну безпеку на РАЕС.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ВП РАЕС ЗА ЧЕРВЕНЬ 2010 РОКУ У червні поточного року Рівненською АЕС було ви" роблено 1 млрд. 569 млн. кВтг електроенергії, що більше на 739 млн. кВтг електроенергії, ніж за відповідний період минулого року. Виконання плану вироб ництва електроенергії за місяць становить 101,4%. Виробництво електро енергії з початку року склало 8 млрд. 263 млн. кВтг електроенергії, що більше на 1млрд. 150 млн. кВтг електроенергії, ніж за відповід ний період минулого року. Виконання плану вироб ництва електроенергії з початку року становить 102, 4 %. Коефіцієнт використання встановленої потужності (Кввп) за червень становив 76,9%, що вище минулорічного місяця на 35,2%. У червні 2010 року працювали чотири енергоблоки (енергоблоки №1, №2, №3, №4). Виробництво електроенергії ни ми склало відповідно 290, 229, 498, 552 млн. кВтг. Порушень меж і умов без

печної експлуатації не було. Ра діаційний, протипожежний, еко логічний стан на РАЕС та при леглій території не змінювався та знаходився у межах діючих норм. 9 червня на Рівненській АЕС відбулось виїзне засідання підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і над звичайних ситуацій Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природоко ристування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Участь у ньому взяли народні депутати України Володимир Скубенко, голова підкомітету з питань техногенної та радіацій ної безпеки і надзвичайних си туацій, Євген Шаго, голова під комітету з питань поводження з техногенними родовищами та промисловими відходами, Сергій Василенко, голова підкомітету з

З 20 липня на Рів ненській АЕС проводилась планова перевірка комісії ДП НАЕК „Енергоатом”, яка обстежувала рівень пожежної безпеки та пе ревіряла дотримання ви мог протипожежного за конодавства на нашій станції. На першому спіль ному засіданні було пред ставлено членів комісії та призначено відповідальних осіб з боку наших атом ників, які супроводжували гостей, обговорювались деталі плану роботи ко місії, по закінченні якої ре зультати перевірки бу дуть повідомлені, як заз началось, зацікавленим сторонам. Очолював комісію начальник відділу охорони праці й пожежної безпеки дирекції з нагляду за без пекою НАЕК „Енергоатом” Олександр Григоренко. Іван СИДОРЧИК

питань екологічної політики та екологічної безпеки, а також вче ні, представники провідних ук раїнських інститутів. Комісії ДП НАЕК «Енер гоатом» 1418 червня працювали на Рівненській АЕС з метою пе ревірки поточного стану куль тури безпеки та виконання вста новлених вимог до організації і проведення технічного обслуго вування та ремонту обладнання. 15 червня відбулась організа ційна нарада під головуванням головного інженера ВП РАЕС Павла Ковтонюка, на якій було представлено склади двох пере віряючих комісій, куди увійшли представники Енергокомпанії, ВП «Науковотехнічний центр», провідні інженери та спеціалісти з інших атомних станцій України. Очолював роботу цих комісій на чальник відділу Дирекції з якості ДП НАЕК «Енергоатом» Сергій Бриль. 17 червня на Рівненській АЕС відбулась заключна нарада з підведення підсумків та пре зентації результатів виконання проектів допомоги на майдан чику станції в рамках реалізації проекту TACIS ВРГтаЗМІ РАЕС


22 липня 2010 р.

Енергія

Делегація із Націо

нальної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» приїде в Чигиринський район Черкаської

3 стор.

Новини атомної енергетики

Керівництво «Енергоатома» досліджуватиме недобудовану атомну електростанцію поблизу Чигирина області, щоб дослідити недо

будовану у 80 х роках минулого століття атомну електростанцію. Про це під час брифінгу в Чигирині заявив губернатор Черкащини Сергій Тулуб, передав кореспондент ГолосUA. «Ми до

мовилися із керівництвом «Енер

гоатома», і через тиждень сюди приїде ціла делегація на чолі з президентом компанії Юрієм Недашковським, щоб вивчити си

туацію навколо недобудованої атомної електростанції, цього житлового масиву, який тут є, навколо цього майданчика, і подивитися, як його викорис

тати. Колись, три місяці тому, ме

ні поставили це питання. Я не міг тоді відповісти, бо не вивчав його. Але зараз ми вже домовилися із «Енергоатомом» і, думаю, запро

понуємо деякі інвестиційні про

грами на Чигиринщині», – пояс

нив губернатор. Він не конкретизував, які саме інвестиційні програми

можуть бути пов’язані із недобу

дованою електростанцією. «Через тиждень ми розглянемо це пита

ння, і тоді я зможу дати вам чітку програму дій», – відповів С. Ту

луб. Для довідки: 1970 року Міністерство енергетики Ра

дянського Союзу звернулося в Черкаський обком КПРС з пита

нням про розташування атомної електростанції на Чигиринському майданчику на березі річки Дніп

ро. Проте обком партії згоди на проектування й будівництво АЕС не дав. І тоді вирішили будувати тут електростанцію на мазуті потужністю 4800 кіловат. Пере

проектували станцію на вугільну з потужністю вже 3 млн. 200 тис. кіловат. Збудували 90% земля

ного полотна, 80% всіх водопро

пускних споруд. Потім проект Такий вигляд нині має Чигиринська АЕС знову поміняли – на атомну еле

ктростанцію. Після вибуху Чорно Після цього були пропозиції відсутність фінансування цей про

бильської АЕС вийшов наказ про збудувати під Чигирином парога ект так і не було реалізовано. консервацію Чигиринської АЕС. зову електростанцію, але через Голос.UA

Українсько російська нарада на «Турбоатомі» 20 липня на ВАТ «Турбоатом» від булася російськоукраїнська нарада щодо поставок обладнання для атомних станцій Російської Федерації та інших країн. Як повідомили у пресслужбі «Тур боатома», в її роботі взяли участь керів ники і фахівці ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Ни жегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (генеральний підряд ник будівництва Ростовської АЕС), НАЕК «Енергоатом», концерну «Росэнергоатом», Ростовської АЕС, Дирекції єдиного замов ника, Харківського інституту «Енерго проект», ВАТ «Об`єднані машинобудівні за води», інституту ВАТ «ВНДІАМ», ВАТ «Урал химмаш», ХДПЗ ім. Шевченка, ВАТ «Комп лектенерго», ВАТ «Росэнергокомплект» тощо. Під час зустрічі учасники об говорили питання додаткового пос тачання обладнання для введення в екс плуатацію блоку №3 Ростовської АЕС, що будується, а також виготовлення і поста чання турбіни потужністю 1100 МВт для блоку № 4 цієї ж електростанції. Крім цього, обговорювалися умови створення спільного російськоук

раїнського типового проекту енергобло ку атомних станцій для спорудження у ря ді країн. За підсумками наради підписані відповідні протоколи про співпрацю. Подібний захід у такому складі на «Турбоатомі» проводився вперше. ДОВІДКА. ВАТ «Турбоатом» ви готовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гід ротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектнокон структорських і науководослідних робіт до виготовлення, складання, випробу вання турбін і відвантаження. До структу ри «Турбоатому» входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науководослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне вироб ництво, випробування енергетичного об ладнання. Управління державною части ною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснюється Фондом державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії. УНІАН

Україна подовжила прийом пропозицій з вибору технології для заводу з виробництва ядерного палива Україна подовжила прийом пропозицій з вибору технології для заводу з виробництва ядерно го палива. За рішенням Мінпа ливенерго, учасники конкурсу – „ТВЕЛ” та Westinghouse Elekric – мають подати пропозиції до 4 се рпня. Очікується, що міжвідомча комісія оголосить переможця тен деру до жовтня поточного року. Нагадаємо, згідно із відповідною державною програмою, першу чергу заводу з фабрикації ядер ного палива в Україні мають ввес ти в експлуатацію вже 2013 року. „24 канал”


4 стор.

Енергія

22 липня 2010 р.

Якщо не допомагає слово купують натуральне довге во лосся, красується. І, що цікаво, скрізь вказані телефони й інші реквізити підприєм ницьких фірм, що, думається, мало б стати роздоллям для податківців і дає можливість дізнатись про виготовлювача всієї тієї рекламної продукції, якою, як бачимо, запаскудже но загальний вигляд ледь не всіх автозупинок і не лише їх. Підказка й тим, кому

Такий вигляд має накриття автозупинки біля автовокзалу Не хотілося б про це перу, на яких рясніють закли писати, та мушу, оскільки ро ки туристичних фірм (зо ків кілька тому і я в числі ін крема – агенції „Твій світ” з пе ших звертався було до міської реліком країн, куди пропону влади з проханням встано ються поїздки, та вказаними вити на автобусній зупинці бі телефонами й адресою тур ля автовокзалу накриття, яке фірми – по Будівельників, 2); б рятувало від негоди пасажи пропозиції „Волиньтуру” за рів, що чекають на кільцевій безпечити відпочинок на Чорному морі; рекламні прос на автотранспорт. Міська влада, як зна пекти на товари деяких міс ємо, тоді пішла назустріч, від цевих (і не місцевих) тор шукала необхідні кошти й, на гових закладів, включаючи й радість населенню міста, зга оголошення магазину Секон даними накриттями були об хенду в підвальному, як вка ладнані й інші міські зупинки. зано, приміщенні по Будівель Але звернім увагу, в якому ста ників, 20; повідомлення про ні вони сьогодні – буквально проведення фото та відео зйомки; встановлення мета за кілька років експлуатації. Зверху до низу, наче лопластикових вікон і тому б ніде більше немає місць для подібне. Навіть оголошення оголошень, обліплені вони перукарні в приміщенні готе різноманітними клаптями па лю „Вараш”, про те, що там ...

відшкодовують витрати ін ших за непередбачену роботу. Прикро й ще одне. Не обтяжені почуттям відпо відальності, хоча б мінімаль ним власним розумом та за охочені таким недбальством дорослих, деякі з підлітків (а це, вочевидь, їх робота) вже встигли пройтись, як то мови ться, чобітьми й по благень ких пластикових стінах зга даних зупинок (в тому числі й на привокзальній), від чого там зяють чималі діри, не до даючи ні настрою, ні краси. Як

У ще гіршому стані автозупинка навпроти четвертої школи; з усього видно, що тут мешкає чимало футболістів... доводиться здирати ту всю ма не крути, це ще раз засвідчує кулатуру й час від часу наво про брак батьківської науки, в дити на автозупинках поря якій, коли не допомагає слово – док: подавайте на власників іноді, як показує життя, пот тих оголошень та призвідців рібно застосовувати (а куди ваших зайвих клопотів на ад діватись?!) і ремінець. мінкомісію чи в суд – хай пла Іван СИДОРЧИК тять призначені штрафи й Фото Іванни КОВБ

Справу доручено найвправнішим У минулому числі „Енергії” ми помістили матеріал про підготовчі роботи в ЦТПК РАЕС до зими. Не менша відповідаль

ність у підготовці до осінньо зи

мового періоду (ОЗП) лежить і на колективові РБЦ РАЕС. Як повідомив керівник цього цеху Андрій Янченко, під

порядкований йому персонал по приміщеннях і спорудах АЕС виконує роботи згідно з „Захо

дами з підготовки до ОЗП” та по

даними підрозділами станції за

явками. Загалом ремонтний період продовжиться до 15.10.2010 року. Традиційно по закінченні робіт проводитиме

ться огляд приміщень та споруд

і підписуватимуться акти про їх стан та готовність до роботи взимку. Щодо виконання намі

ченого, то із запланованих для скління 340 метрів квадратних площ станом на 20.07.2010 вже виконано 17% від згаданого об

сягу. Відповідальні за роботу старший майстер Василь Бари

чук та майстер Юрій Корень. Капітальний ремонт покрівель проводиться згідно з графіком ремонту та заявками цехів і дефектних відомостей. При плані ремонту покрівель у 5370 метрів квадратних, на час підготовки цього матеріалу було виконано 21% від запланова

ного. Відповідальні – старший майстер Анатолій Батейко, майс

три Володимир Хондока і Вадим

Підготовка до зими Федіна. Щодо ремонту тепло

ізоляції на трубопроводах, теп

ломережах (з металопокриттям теплових мереж, теплопунктів і естакад) при плані 42 метри ку

бічні, на сьогодні фактично вже виконано 23% від запланова

ного. Відповідальні – начальник дільниці Богдан Сілецький, майстри Микола Дудик, Юрій Ткач, Михайло Отрода. Ремонт аераційних ліх

тарів ОДК, ХВО, СОДВ. Станом на 20.07 виконано 48% заплано

ваного обсягу робіт. Відпові

дальний – старший майстер Ва

силь Баричук.

Ремонт лакофарбових покриттів устаткування і трубо

проводів систем опалення й теп

лозабезпечення: на 20 липня ви

конано 28% від запланованого. Відповідальні – старший майс

тер Надія Гутнік, майстер Тетяна Федіна, Марія Кречик та Тетяна Абрамова. Отже, як бачимо, ремон

тні роботи, продовжуються і, як зазначив Андрій Янченко, прово

дять їх відповідальні працівники, справжні майстри своєї справи. Отож можна не самніватись, що заплановане вдасться здійснити вчасно і з високою якістю. Іван СИДОРЧИК


22 липня 2010 р.

Енергія

5 стор.

У спеку – за вогнегасник Незважаючи на спекотну погоду та канікулярний період у закладах освіти, нав чальнотренувальний центр ВП РАЕС не зни жує темпів у проведенні навчань для спеціа лістів станції. Зокрема, інструктор НТЦ Мико ла Дмитрович САД про вів у липні черговий курс з пожежнотехнічно го мінімуму (ПТМ), який включає в себе лекційну Практичне заняття з ПТМ щодо правил корис та практичну частини. Подібні навчання тування вуглекислотним вогнегасником – навчальну відповідно до держав пожежу ліквідовує начальник РЦ2 С.М. ГРИГ ОРАШ ГРИГОРАШ

них та галузевих доку ментів проводяться для всіх працівників ВП РАЕС. У залежності від характеру роботи за посадою їх проходять раз на рік працівники, задіяні на роботах з підвищеною небезпе кою, та раз на три роки – керівники і фахівці. Все навантаження з навчань з ПТМ несуть два інструктори НТЦ: М. Д. САД та М. Б. ХАР КО. За рік їх випускни ками стають 1300 осіб. Власна інформація

Не всі працівники РАЕС правильно поводяться з електроприладами Минулого місяця про філактичним складом ЗДПО 2 на території ВП РАЕС прово дилась операція «Електропо бутові прилади та електрооб ладнання». При проведенні опе рації перевірялись всі будівлі, споруди та приміщення Рів ненської АЕС на дотримання правил пожежної безпеки при використанні побутових еле ктронагрівальних приладів та електрообладнання. За мету було поставлено таке завдан ня: навчити робітників та службовців об’єкту правильно поводитись з електронагрі вальними приладами та еле ктрообладнанням і дотриму

СЛУЖБА 101

ватись правил пожежної без пеки при їх використанні. У ході перевірки виявилось, що не всі працівники РАЕС виконують ці вимоги. Так, під час обстеження приміщень, будівель та споруд Рівненсь кої АЕС було виявлено деякі порушення при використа нні електропобутових при ладів та електрообладнання. Дехто нехтує «Правилами пожежної безпеки» під час користування електрона грівальними приладами та електрообладнанням. Слід зазначити, що всі ці вищезга дані випадки порушення правил пожежної безпеки можуть призвести до непе редбачуваних наслідків. Профілактичним скла

Всеукраїнська акція

«Герой рятувальник року» Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор нобильської катастрофи проводить щорічну Всеукраїнську акцію «Геройрятувальник року». Акція передбачає виявлення непересічних особистостей, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожежі, аварії, надзвичайної ситуації, стихійного лиха, донесення до широкого загалу фактів та обставин їх героїчних вчинків, визначення кращих серед кращих. Учасником Всеукраїнської акції «Герой рятувальник року» може стати кожен громадянин, який під час надзвичайної ситуації проявив мужність і героїзм. Лауреати акції будуть нагороджені міністром МНС України відзнакою «Геройрятувальник року».

дом ЗДПО2 під час перевірок робились зауваження, прово дились бесіди та інша роз’яс нювальна робота. Виявлені порушення були усунуті персо налом в ході перевірок. Отож хочу ще раз нага дати деякі вимоги з «Правил пожежної безпеки в Україні» щодо використання електро побутових приладів та елек трообладнання. Забороняється: ! застосовувати побу тові електронагрівальні при лади без негорючих підставок та в місцях, де їх застосування не передбачено технологічним процесом; ! залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електропобутові прилади та електрообладнання; ! застосовувати для опалення приміщень самороб ні нагрівальні прилади; ! застосовувати елек тронагрівальні прилади, які не відповідають вимогам ПУЕ. В кінці робочого дня необхідно вимикати з еле ктромережі все електрооблад нання, яке використовується. Також забороняється перевантажувати електро мережу електроприладами, використовуючи при цьому розгалужувачі та подовжувачі, особливо не заводського виготовлення.

Служба 101

Звертаю вашу увагу й на застосування саморобних запобіжних вставок, так зва них «жучків». Вони також вва жаються небезпечними і мо жуть викликати загоряння. Тому слід використовувати запобіжники тільки завод ського виготовлення, які не викликають перевантаження електромережі. Пам’ятайте, що ввімк нені на довгий час в електро мережу та залишені без на гляду електропобутові прила ди можуть призвести до не передбачуваних наслідків. Сергій КОЛБУН, інспектор ДПЧ6


6 стор.

Енергія

22 липня 2010 р.

Безпека вдома

Останнім часом люди все менше довіряють банкам і зберігають свої зао щадження вдома, прагнучи сховати їх якомога надійніше. Проте, квартирні злодії, на жаль, добре знають перелік найбільш, як нам здається, «надійних» сховищ. Приголом шує і надзвичайна різноманітність предметів розкрадання. Крадуть все: від поношених речей до коштовностей і дорогої апаратури. Тому давайте розберемося, як же заплута ти або просто «обдурити» незваних гостей. Тим паче, що на вулиці літо, й настала по ра відпусток – гарячий час для квартирних злодіїв. Тому вірогідність стати жертвою таких зловмисників не така вже й мала, як нам інколи здається. Квартирні злодії теж бувають різними. «Профі» ніколи не полізуть у квартиру без підго

товки: спочатку вони ведуть спос

тереження за об’єктом, діз

наються про складність замків, вивчають до найдрібніших под

робиць режим дня і звички меш

канців, наявність сигналізації та собак. Уважна людина може помітити таке «стеження»: якщо в під’їзді стали частіше з’явля

тися незнайомі люди або біля ваших дверей виникають підоз

рілі предмети й знаки (обгорілі сірники, клаптики паперу, нез

розумілі мітки на стінах), реко

мендується посилити пильність. За статистикою, всьо

го 30% злодіїв – досвідчені про

фесіонали з набором технічних засобів, які допомагають швид

ко і безшумно потрапити до квар

тири. Всі інші – випадкові на

льотчики, яким аби двері зла

мати та швидко винести все, що під руку попадеться. Збити злодія з панте

лику або ускладнити йому про

никнення до квартири можна кі

лькома способами. Наприклад, залишивши голосно працююче радіо, ви дасте зрозуміти незва

ному гостю, що в будинку хтось є, і він, можливо, відмовиться від задуманого. Ніколи не завадить пара зайвих замків з високим рівнем складності, двері обо

в’язково повинні відкриватися назовні, а не всередину – так їх складніше зламати. Незамінні й ґрати на вікнах, особливо якщо ви живете на першому поверсі. Навряд чи злодій серед білого дня ломити

меться до будинку через ґрати. Зменшує вірогідність крадіжки й присутність консьєржа в парад

ному – він завжди знає меш

канців в обличчя і не пускає нез

найомих людей. Хоча найна

дійнішим засобом від непро

ханих гостей завжди була і за

лишається установка охоронної сигналізації. Якщо злодій все таки

Як не стати жертвою злочину

проник до квартири, то часу у нього небагато – діяти він буде швидко. Отже, не ховайте всі гро

ші в одному місці, адже крадій

ська «професія» не вчора з’яви

лася. Цілі покоління крадіїв пе

редають своїм послідовникам «премудрості життя». Тому наїв

но вважати, що залишиться не

поміченим пакет з грошима, за

хований під матрацом. Можна відкласти в «тайник», наприклад – у шухля

ду платтєвої шафи, певну суму, а основні заощадження заховати надійніше. Злодій клюне на «скарб» і не стане обшукувати ква

ртиру далі – адже часу у нього ма

ло. Дехто залишає на видному місці підроблені рахунки за ві

деоспостереження в квартирі – психологічно такий прийом дуже дієвий. Практично завжди кра

дії не забувають швиденько пе

ретрусити домашню бібліотеку, обов’язково промацають обкла

динки і палітурки книг, а заразом і перевірять, чи немає в шафі по

тайного сейфу. Така ж ситуація з компакт дисками і відеокасе

тами. Багато хто навіть не хо

ває, а просто складає «для зруч

ності» в кришталеві вази гроші, ювелірні прикраси, документи. Ну і, крім того, кришталь, виро

би з фарфору – теж привабливі для злодіїв, хоч і не користую

ться такою популярністю, як у ра

дянські часи. В жодному разі не хо

вайте гроші в одязі. У переваж

ній більшості випадків злодії обшукають кишені не лише в но

вих, але і в старих речах: піджа

ках, халатах, у підкладках па

льта. Меблі й побутова тех

ніка – теж поганий тайник. Кра

дій професіонал обов’язково простукає всі порожнини, двер

цята, задні й нижні стінки, за

гляне під стіл, розірве підкладки крісел і м’яких стільців. А якщо залишити якусь шухляду столу замкненою на ключ – злодій обов’язково її зламає, зіпсував

ши при цьому меблі. А побутову техніку просто заберуть, навіть якщо в ній нічого і не знайдуть, адже коштує вона немало. Наївно щось приклею

вати скотчем до задніх стінок картин, дзеркал і до килимів або прикривати картиною вмон

тований у стіну сейф – їх зірвуть у першу чергу. Досвідчений злодій не обійде увагою й кухонні шафи, стіл, стільці, холодильник, пли

ту. Ніколи не виставляйте на люди ключі від будинку, до

рогі прикраси та інші цінності. Знаходячись удома, не забувайте, що дзвінок у двері – це не привід розкрити їх миттє

во, а якщо незнайомці вирі

шують, що вдома нікого немає, і намагаються їх зламати – не

гайно телефонуйте до міліції («102»). Якщо ви все ж самі від

крили двері й побачили незна

йомих людей – закрийте їх не

гайно! Взагалі, перш ніж когось впустити до себе додому, зав

жди дивіться у «вічко», а якщо воно не встановлене або при

крите із зворотного боку – за

питуйте: «Хто там?». І не від

кривайте на відповідь: «Я». Не

хай гість назветься, навіть якщо вам здалося, що ви упізнали йо

го за голосом. У разі, якщо ви при

йшли додому, а двері відчинені, не заходьте відразу – обе

режність не завадить. Зателе

фонуйте на домашній телефон з мобільного або від сусідів, і якщо слухавку не знімають, ви

кликайте міліцію. І, найголовніше, зав

жди пам’ятайте – нехтуючи простими правилами безпеки, ви самі, того не підозрюючи, до

помагаєте зловмисникам, адже дуже часто причиною квартирної крадіжки стає звичайна не

уважність мешканців: неза

чинені двері, відкриті кватирки, записка в дверях «ключ під ки

лимком», квартири без сигна

лізації. Найнадійніший захист вашого житла від квартирних злодіїв забезпечить Державна служба охорони УМВС України в Рівненській області. Підклю

чивши ваш будинок або квар

тиру до пульта централізованої охорони, ви можете бути упев

неними, що в разі надходження сигналу, співробітники ДСО негайно виїдуть на вашу адресу (протягом трьох п’яти хвилин), а оперативність надходження інформації про злочин, що скою

ється, сприяє затриманню злов

мисників „на гарячому”. Це га

рантовано забезпечить збере

ження вашого майна. З питань надання даної послуги ви завжди можете звернутися до Куз нецовського відділу ДСО за телефоном: 21899. Р.М.РОМАНЧУК, начальник Кузнецовського ВДСО, майор міліції


22 липня 2010 р.

Енергія

7 стор.

Як укомплектувати аптечку для довгої подорожі Якщо ви збираєтесь під час відпустки подорожувати за кермом або добиратися до міс ця відпочинку автомобілем на велику відстань, особливо за

Навіть якщо ви не „сер дечник”, візьміть із собою вало кордин або валідол. У будьяко му випадку ці ліки допоможуть зняти „дорожній стрес”.

«Швидка допомога» у дорозі кордон, варто подбати про комплектацію автомобільної аптечки необхідними ліками. Річ у тім, що за кордоном чимало ліків, аналогічних тим, що продають у наших аптеках, зареєстровані під іншими наз вами. Тому ваше прохання про дати той чи інший препарат може зустріти непорозуміння в аптеці. Окрім цього, у багатьох країнах зарубіжжя ліки про дають виключно за рецептом лікаря. Щоб не гаяти дорого цінний час у разі недуги, варто доукомплектувати аптечку хоча б одиним із фармацевтичних засобів кожної групи необхід них препаратів. Під час довгої поїздки в автомобілі може знадобитися препарат від уколисування, що запобігає нудоті, запаморо ченню.

!Не забудьте покласти фестал, алохол, активоване вугілля. Це буде швидка допо мога шлунку у разі негативної реакції на дорожню їжу, чи, приміром, місцеву питну воду. ! Зарадити діареї мож на за допомогою імодіуму, енте росептолу, фуразолідону, смекти. ! Від головного болю допоможуть аналгін, цитрамон, спазмалгін. ! Найпростіший препа рат, якщо підвищена темпе ратура тіла – ацетилсаліцилова кислота (аспірин). ! Протиалергійні засо би – тавегіл, супрастин, діазолін. ! У разі поранень чи подряпин знадобляться анти септичні засоби – борна кисло та, йод, перманганат калію. ! Репеленти (препара ти, що відлякують комах) у виг

ляді мазей та аерозолів полег шать відпочинок на свіжому по вітрі, а ті, що працюють від електричної розетки (примі ром пластинчасті), дозволять спокійно поспати у номері го телю. ! Не забудьте ножиці, пінцет, бинт, лейкопластир (звичайний та бактерицид

Смачно, але небезпечно

В Україні традиційно кінець літа та осінь – сезон масового збирання грибів. З початком кожного грибного сезону повідомлення про от

руєння грибами стають звичними. Більшість отруєнь спричинені, як правило, вживанням пластинчатих отруйних грибів (бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки), що помилково сприймаються за їстівні, та умовно їстівних грибів (при розламуванні виділяють молочковий сік – дощовики, чорнильний гриб, сморчки та ін.) – внаслідок невмілої або неправильної кулі

нарної їх обробки. Проте зараз реєструється чи

мало випадків отруєнь їстівними грибами, що є підставою вважати причинами отруєнь й інші фактори (місце збирання грибів, вік грибів тощо). Отруєння грибами переважно бувають випадковими (потерпілі впевнені, що вживали їс

тівні гриби) й здебільшого мають “сімейний” хара

ктер. Серед потерпілих нерідко зустрічаються завзяті та досвідчені в цій справі грибники. Симптоми отруєнь розвиваються в діа

пазоні від 30 ти хвилин до 24 х годин. Отруєння грибами протікають набагато важче, аніж інші хар

чові отруєння, й нерідко ускладнюються внас

лідок вживання алкогольних напоїв. Щорічно се

ред потерпілих від отруєнь грибами спостерігає

ться високий рівень смертності, в тому числі серед дітей. Однією з основних причин смертельних випад

ків є запізніле звертання за медичною допомогою. Як правило, до отруєнь призводить нев

міння відрізняти їстівні гриби від отруйних, неу

важність при збиранні, неправильне приго

тування деяких видів грибів. Ризиковано також купувати гриби в приватних осіб у місцях стихій

ної торгівлі.

Швидких і достовірних способів визначити отруйність чи їстівність грибів не існує. За допомогою цибулі, часнику, срібних предметів визначити токсичність грибів не мож

ливо. Зробити це можуть тільки у спеціалізованій лабораторії. Крім того, збирання грибів в лісо

захисних смугах, біля автошляхів може мати не

бажані наслідки. В ці гриби потрапляють ток

сичні речовини вихлопних газів автотранс

портних засобів та інші отруйні речовини. Тому ще раз закликаємо вас бути дуже обережними, аби не ризикувати своїм життям та здоров’ям . Василь ФЕДОРЧУК, заступник начальника ДПЧ6

ний).

Склад аптечки може бути доповнений залежно від індивідуальних потреб, що дозволить уникнути можливих незручностей під час подорожі. Тим, хто має хронічні захворю вання, як правильно укомплек тувати індивідуальну аптечку, краще порадитись з лікарем.

Тривалість життя українця за останні 15 років збільшилась Очікувана тривалість життя при на родженні визначається кількістю років, яку в середньому належить прожити даному по колінню народжених за умови, що протя гом всього життя цього покоління (при перехо ді його з одного віку до іншого) рівень смертнос ті буде дорівнювати сучасному рівню смерт ності населення в окремих вікових групах. Очікувана тривалість життя україн ця стала зростати після 1995 року, збільшив шись з 67 до 69 років у 2008 – 2009 роках (для жінок – 75 років, а для чоловіків – 64 роки). По Рівненській області цей показ ник становить 70 років: для жінок – 76 ро ків, а для чоловіків – 64 роки. В міських по селеннях середня тривалість життя на 3 ро ки більша, ніж в сільській місцевості (від повідно 71 і 68 років). Цікаво, що у чоловіків в міських поселеннях середня тривалість життя на 4 роки більша, ніж в сільській місцевості (відповідно 66 і 62 роки), а у жі нок в міських поселеннях більша на 1 рік (відповідно 76 і 75 років). Хочеться відзначити, що найвища тривалість життя по Україні у Києві (73 ро ки), Івано–Франківській, Львівській, Терно пільській та Чернівецькій областях (72 роки). Галина СТЕЦЮК, перший заступник начальника Головного управління статистики Рівненської обл.


8 стор.

Енергія

22 липня 2010 р.

³ä óñ³º¿ äóø³!

«По імені і життя»

У кожної людини є ім’я. Багатьох із нас назвали в честь бабусь, дідусів або інших родичів. А дехто вважає, що батьки обрали йому ім’я зовсім випадково. Якщо ім’я не вигадане, а дане в честь святого угодника Божого – того, хто своїми ділами прославив Господа нашого, то саме він стає в таїнстві Хрещення нашим небесним по кровителем і оберігає нас на життєвому шляху. Тому так важливо знати не тільки зна чення власного імені, а й життя свого небе сного покровителя і звертатись до нього за допомогою та підтримкою в своїх молит вах. Не випадково говориться: “ По імені і життя” Кожного року 24липня Свята Церква і всі християни святкують іменини святої рівноапостольної княгині Ольги – угодниці Божої. Варязьке ім’я Хельга, українською Ольга, відповідає чоловічому імені Олег, що означає “святий”. Це ім’я носила свята велика княгиня Ольга, яку Церква величає рівноапостольною. У ті стародавні часи, коли Ольга жила на Русі, серед слов’янських племен процвітало язичництво. Люди сповідували багатобожжя, поклонялися різним богам, наприклад Хорсу, який був втіленням земного сонця, Ярилу – літньому сонцю, богу землеробства Сварогу, Перуну громовержцю... Дружина київського князя Ігоря Ольга перша прийняла хрещення на Київській Русі й поширювала християнство серед свого народу. Після смерті Ігоря княгиня Ольга посіла його місце і правила державою. Всім відома її помста древлянам за вбивство чоловіка.

У ці гарячі липневі дні святкує свій День народження відповідальний секретар газети «Енергія»

ДАВИДОВ Володимир Петрович.

Після смерті Ольги, її мощі знаходились під землею тридцять років, а пізніше були знайдені цілими і нетлінними. І за їх допомогою сталось багато чудес і зцілень. Внук княгині, великий князь Володимир, сам прийняв хрещення і всіх людей своєї землі привів до віри християнської. Багато з нас вважають іменинами свій день народження, але це помилка. Іменини – це день пам’яті святого, іменем якого ви названі. У день іменин бажано піти до храму, замовити молебень, подати записки і запалити свічки перед іконами. Православні християни стараються в цей день причаститися Святих Христових Таїн. Вдома можна влаштувати святковий обід, запросити батьків, рідних, друзів. За метеріалами преси

Шановний імениннику! Хай серце Ваше завжди щедрим буде І широко відкритим для людей, Хай молодеча сила сповнить груди, Додасть наснаги і нових ідей. Бажаємо, щоб кожне починання Було успішно втілене в життя. Нехай людська повага і визнання Крокують поруч з Вами в майбуття. Любові Вам і злагоди в родині, Не знати горя, смутку і біди, Хай прибуває щедро Вам щоднини Із сонця й вітру, із роси й води. Колектив ВРГтаЗМІ РАЕС

Сто кілометрів пішки Лише троє із 25 туристів зуміли дійти до фінішу

Колектив телефоністів СДТУ РАЕС щиросердечно вітає В узькоколійка ніби впирається у марафонці вже „склали зброю” – втома і свою колегу край неба. Довкола жодної хатинки. Лише ліс мозолі на ногах далися взнаки. А трійка лідерів, ВАТАМАНЮК і болота. Накрапає дощ. 25 сміливців, які попри всі песимістичні прогнози, незмінна. приїхали сюди майже з усієї України, щоб Натомість дві інші групи відстали. Марію Павлівну взяти участь в екстремальному марафоні, Невдовзі на дистанції залишилися з Днем народження. вишикувалися на старті. тільки троє: Тарас, Валерій і Тетяна. Уже Бажаємо добра і довголіття, Вони готуються до складного споночіло. Щоб не збитися з маршруту, випробування: ретельно перевіряють ввімкнули ліхтарики. На станції, що в селі У кожній справі хай щастить. Вік щедрий, як калинове спортивне спорядження та взуття. Ще б пак, Хіночі, приємна несподіванка – відважних суцвіття, пройти стокілометрову дистанцію за 24 години туристів зустріли місцеві жителі, нагодували – завдання не з легких. Лунає команда, й та напоїли кавою. Після такого частування У злагоді і радості прожить. екстремали вирушають в далеку дорогу. хотілося відпочити. Але туристи повернулись Хай доля буде, як волошки в Попереду троє – Тарас Микитюк, Валерій на дистанцію. житі. Кармазін і Тетяна Миць. Вони вихованці ... Ранок. На залізничній станції в Душа хай буде завжди молода, туристичного гуртка, що в місті Полонне на Антонівці з нетерпінням чекають трьох Від сонця – золота, Хмельниччині. Лідери одразу задають темп відчайдухів. І ось першим на фінішну пряму а від небес – блакиті. руху – сім кілометрів на годину. виходить Тарас – у футболці і пляжних капцях. Хай обминають горе і біда. „Мало хто вірив, – каже Ігор Він рухається з українським прапором. Ще Нехай Господь завжди охороняє, Парчевський, ініціатор походу, учасник акції кілька секунд – і героя вітають бурхливими „Український прапор на семи найвищих оплесками. Його результат – 23 години 10 В душі панують мир і доброта, вершинах світу”, що студентам вистачить сил хвилин. Невдовзі численні вболівальники Ісус Христос здоров’я посилає На многії і благії літа. і снаги. Тим паче, що Тарас, першокурсник вибухають оваціями. У такий спосіб місцеві Львівського аграрного університету, жителі підтримують Валерія Кармазіна і Тетяну наважився йти у пляжних капцях. Натомість Миць. свої кросівки віддав Тетяні”. Володимир ІСАЄВ, ... Тридцятий кілометр. Деякі „Експрес” ЗАСНОВНИКИ: адміністрація та За редактора Володимир ДАВИДОВ, тел: 37440, 64136. трудовий колектив ВП «Рівненська Відповідальний секретар Володимир ДАВИДОВ, тел: 64127 АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» Комп’ютерна верстка Анни МОХНАР, Ірини ЖДАНЮК тел: 64398

Газета заснована у січні 1989 року. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання Серія РВ №496/49 від 30 листопада 2007 р. Набір Ірини ЖДАНЮК ,тел: 64398 Газета набрана у комп’ютерному центрі ВРГтаЗМІ ВП РАЕС. Надрукована у Володимирецькій друкарні. Тираж 1500 примірників.

Газета Енергія № 28  

Газета Енергія № 28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you