Page 1

Енергія Щотижнева газета

Сайт Р АЕС: www .rnpp.rv .ua РАЕС: www.rnpp.rv .rnpp.rv.ua

№ 18 (903) Четвер, 13 травня 2010 року

На блоках РАЕС 

Електронна пошта пошта: gazeta@rnpp.atom.gov.ua

Ми згадуємо цього дня усіх...

Станом на 9:00 13 травня в роботі перебувають три енерго блоки на номінальному рівні по тужності із сумарним наванта женням 1800 МВт. Минулої доби Рівненською АЕС вироблено 42,9 млн. кВтг елек троенергії, з початку місяця – 652,6 млн. кВтг, з початку року – 5 млрд. 885,5 млн. кВтг електро енергії. На енергоблоці №3 (ВВЕР 1000) триває 5а доба планового поточного ремонту. Виведено ро тор генератора і проведена де фектація статора. Всі роботи ви конуються згідно з графіком. Порушень меж і умов без печної експлуатації не було. Радіаційний, протипожеж ний та екологічний стан на РАЕС Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих побратимів ветерани і прилеглій території не змінював і мешканці міста. Зліва направо: Іван Федорович ГНАТЮК, Роман ся й перебуває у межах діючих норм. Прокопович ЛЕВЧИК, Андрій Зіновійович ПАШКО, Федір Іванович ВРГ та ЗМІ ВП РАЕС КНИШУК, Іван Якович СЛІНЧУК

РАЕС і довкілля За результатами аналізів екологохімічної лабораторії відділу охорони навколишнього природного середовища, середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС у річку Стир, за період з 6 по 12 травня 2010 року становлять: Допустимі Основні показники Факт концентрації Мінералізація (солевміст), < 1126 440,0 мг/дм3 8,5 < 15,0 Завислі речовини, мг/дм3 Водневий показник (рН), од. 8,6 < 8,8 Нафтопродукти, мг/дм3 0,13 < 0,31 Кисень розчинний (О2), мг/дм3 7,96 > 4 У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для ВП РАЕС Міністерством охорони навколишнього природного середовища в «Дозволі на спеціальне водокористування УКР № 1/Рвн». Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду за контрольованим хімікофізичним складом та концентраціями залишається незмінною. Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС не призводять до погіршення екологічного стану річки Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

За даними системи АСКРО Рівненської АЕС на пром майданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 6/05/ 2010 по 12/05/2010 року радіаційні показники становили: Активність газоаерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала: інертні радіоактивні гази – 0,158%, довгоживучі радіонукліди – 0,060%, йод – 0,002% від допустимого викиду. Активність скиду в річку Стир становить: по Cs137 – 0,352%, по Со60 – 0,037% від допустимого скиду. Потужність дози гамафону в населених пунктах зони спостереження складала (див. таблицю): Вода річки Середня потужність Населений пункт Стир кожні 10 дози, мкЗв/год днів відбира 0,08 1. Кузнецовськ ється для кон 2. Суховоля 0,08 тролю в 3х на 0,11 селених пунк 3. Аеропорт 0,08 тах: с.Маюничі, 4. Велика Ведмежка м.Кузнецовськ 5. Старий Чарторийськ 0,09 та с.Сопачів. Її 6. Полиці 0,12 активність зна 7. Великий Жолудськ 0,11 ходиться в ді 8. Любахи 0,10 апазоні 0,011% 9. Сопачів 0,08  0,020% від до 0,12 10. Більська Воля пустимої кон 0,08 центрації в пи 11. Костюхнівка тній воді, встановленої в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ97).


2 стор. Для нас війна 19411945 років – далека історія. Ми знаємо про неї з розповідей наших батьків, дідів, прадідів, з документальних і худож ніх фільмів та книг, з га зетних заміток й уроків

Енергія

13 травня 2010 р.

Ми згадуємо історії. Але для тих, хто пройшов крізь її жорна, хто поклав свою моло дість та здоров’я на вів тар Перемоги, війна –

Міський голова вручає ювілейну медаль «65 лет Победы» Науму Харитоновичу ОНОФРІЙЧУКУ

Художньо&музична композиція «Пам’ять» у виконанні учнів кузнецовської гімназії перемогла у кокурсі театральних постановок на воєнну тематику серед учнівських колективів міста (постановка Людмили ЖУК і Надії БАНАЦЬКОЇ)

частина життя, пам’яті, серця. 9 Травня – це їхнє свято, свя то ветеранів. До 65ї річниці Пере моги в Україні та державах союзницях го тувалися давно й ретельно. Бу ло відзнято чи мало фільмів і передач, напи сано сотні сто рінок тематич них статей, ви пущено пошто ві марки та лис тівки. Готува лися до свята і в Кузнецовську, адже сьогодні у нашому місті

Тетяна Захарівна ПЕТРЯЄВА під час війни працювала в евакуйованому шпиталі в Ленінграді

Учасник бойових дій Іван Федорович ГНАТЮК проживає 315 ветеранів ся у Палаці культури ім. Великої Вітчизняної вій Лесі Українки 7 травня, ни, 37 з них – учасники міський голова Володи мир Коровкін вручив бойових дій. Під час урочисто учасникам бойових дій го концерту, який відбув ювілейні медалі „65 лет

Підсумки роботи Рівненської АЕС за У квітні поточного року Рів ненською АЕС було вироблено 1 млрд. 492 млн. кВтг електро енергії, що більше на 345 млн. кВтг, ніж за відповідний період минулого року. Виконання плану вироб ництва електроенергії за місяць становить 109,5 %, що більше на 9,4%, ніж за відповідний місяць

минулого року. Виробництво електро енергії з початку року склало 5 млрд. 233 млн. кВтг, що більше на 111 млн. кВтг, ніж за відповід ний період минулого року. Виконання плану вироб ництва електроенергії з початку року становить 103,1%. Коефіцієнт використання

встановленої потужності (Кввп) за квітень становив 73,1%, що вище минулорічного квітня мі сяця на 16,9%. У квітні 2010 року працюва ли три енергоблоки (енерго блоки №1, №3, №4). Виробниц тво електроенергії ними склало відповідно 303, 700, 489 млн. кВтг.


13 травня 2010 р.

Енергія

3 стор.

цього дня усіх ... Победы”. Як розповіла ранами, а зараз готую „Хотіла б голова Ради ветеранів ться вітати з ювілеями щиро подяку Кузнецовська Ірина травневих іменинників. вати Рівнен ській АЕС в особі генера льного дирек тора Михайла Колісниченка за підтримку і розуміння то го, що ми не просто існує мо, а реально працюємо, аби якось до помогти вете ранам”. Підго тували гос тинці для учас Учасник бойових дій Микола ників війни і Іванович РОМАНЩАК фірма „Імбекс” та „Кузнецовський хлі лективів Палацу культу бозавод”. ри. Завершилося свято А в неділю на традиційним феєрвер майдані Незалежності ком. Подружжя ветеранів Володимира Юхимовича відбувся концерт за Фоторепортаж та Єфалії Павлівни Горбачових участю аматорських ко Іванни КОВБ Кушнір, ще два роки то му тодішній президент Віктор Ющенко підпи сав указ про єдиний фор мат цієї нагороди для ве теранів війни України, Білорусі та Росії. Свій внесок у вшанування ветеранів зробила і Рівненська атомна електростанція. З нагоди свята РАЕС нада ла матеріальну допомогу 10ом учасникам бойо вих дійколишнім пра цівникам станції у роз мірі 1000 гривень кожно му. Крім того, зазначила Ірина Кушнір, були виді лені кошти і Раді ветера нів для проведення ста тутної діяльності. Зокре ма, напередодні Дня Пе ремоги у Центрі дозвілля Під час урочистого концерту. Зліва направо: Іван Якович СЛІНЧУК, „Лісова пісня” провели Василь Захарович АВДЕЙЧИК, Наум Харитонович ОНОФРІЙЧУК урочисту зустріч з вете

квітень 2010 року Енергоблок №2 (ВВЕР440) у квітні перебував в плановопо переджувальному ремонті. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не за фіксовано. Радіаційний, протипожеж ний, екологічний стан на РАЕС та прилеглій території не зміню вався та знаходився у межах ді

ючих норм. У рамках «Програми під вищення досвіду персоналу ре гулюючого органу Ірану (INRA) в Державній інспекції з ядерної безпеки на ВП РАЕС» впродовж двох тижнів перебувала група іранського персоналу. 21 квітня на базі Рівнен ської атомної електростанції від

булася нарада співробітників уп равління МВС України в Рівнен ській області з нагоди вшануван ня ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – працівників органів внутрішніх справ Рівненщини. На зібранні, що відбулося в інформаційному центрі «Поліс ся», з вітальним словом висту пив начальник УМВС України в Рівненській області Олег Сало. ВРГ та ЗМІ ВП «Рівненська АЕС»


4 стор.

Енергія

13 травня 2010 р.

Ігор ГЕВЦИ: „Роботи з продовження термінів експлуатації наших енергоблоків йдуть за планом” Нинішній 2010 рік є знаковим в історії Рівненської АЕС. Наша станція першою серед українських атомних елек! тростанцій готується до продовження термінів експлуатації своїх енергоблоків. Перший на черзі – блок №1. Питання про продовження його ресурсу постане вже у грудні цього року. Що зроблено на РАЕС з цією метою, на якому етапі реалізації сьогодні усі необхідні роботи і чи чекати нам наприкінці року одночасного продовження термінів експлуатації першого і другого енергоблоків? Про це та інше – у коментарі заступ! ника головного інженера РАЕС з надійності, ресурсу та про! довження експлуатації – начальника СНР таПЕ Ігоря ГЕВЦИ. СНРтаПЕ

– Роботи, спрямовані на про довження терміну експлуатації енер гоблоку №1 Рівненської АЕС, були розпочаті ще у 2004 році. Вони ви конувалися відповідно до постанов Кабінету Міністрів та численних ор ганізаційних документів, узгоджених з нашим регулюючим органом – Дер жавним комітетом ядерного регулю вання України. Варто відзначити де кілька основних напрямків, за якими необхідно було провести роботи з метою продовження ресурсу як пер шого, так і другого енергоблоків станції. Це, зокрема, оцінка техніч ного стану, розробка організаційно технічної та нормативної докумен тації, модернізація та реконструкція обладнання блоків, кваліфікація об ладнання, підвищення щільності сис тем герметичної оболонки (СГО) обох блоків, відновлення проектних основ тощо. Узагальнює і підсумовує перерахо вані вище заходи проведення перео цінки безпеки енергоблоків. Зазначу, що за кожним з цих напрямків під пи льним оком та контролем як дирекції ДП НАЕК „Енергоатом”, так і ДКЯРУ, була проведена величезна робота. Щодо термінів виконання поставлених перед нами завдань у квітні цього року у Києві відбулося чергове засідання колегії Держатом регулювання за участю громадських організацій, на якому власне розгля дався стан виконання графіків робіт, спрямованих на продовження термі нів експлуатації енергоблоку №1. Ко легія констатувала, що в основному усе заплановане або вже виконано, або виконується відповідно до рані ше затверджених графіків.

Більшість робіт, які ми прово дили з метою продовження ресурсу блоків, є досить новими не лише для нашої станції, а й для вітчизняної атомної галузі в цілому. Відтак було окреслено низку заходів, які вихо дили за рамки початкових планів. З них можна, наприклад, назвати один з найбільш масштабних на сьогодні заходів – відпал корпусу реактора. Зрозуміло, що він не був початково запланований. В його необхідності ми переконалися після оцінки тех нічного стану. Завершити цю роботу ми повинні до закінчення проект ного терміну експлуатації енергобло ку №1, тобто до кінця 2010 року. Також до заходів, які у перелік були включені пізніше, можна від нести кваліфікацію обладнання, під вищення щільності СГО. Це саме ті завдання, які ми продовжуватимемо виконувати до кінця проектного тер міну експлуатації першого блоку. Ра зом з тим це не означає, що уже вико нані роботи не є достатніми для об ґрунтування продовження ресурсу блоку в понадпроектний період. Усі напрямки, хід та аналіз ре зультатів вище перерахованих зав дань у повній мірі відображені в уза гальнюючому Звіті періодичної оцін ки безпеки. Цей документ включає та розглядає цілу низку технічних та організаційних факторів імовірніс ної безпеки, тобто усі аспекти життє діяльності станції, передбачені нор мативними документами. Звіт та вик ладені у ньому результати прове дених робіт проходять експертизу в Держатомрегулюванні, в Державному центрі ядерної і радіаційної безпеки, в експертних організаціях. Саме на основі цієї експертизи і робиться висновок про можливість продовже ння терміну експлуатації енергобло

ку як такого, що відповідає усім нор мативним документам. Сьогодні, на думку спеціалістів та дирекції РАЕС, які безпосередньо займаються про довженням ресурсу та аналізом без пеки 1го блоку, досягнуті результати відповідають нормативним вимогам. Це було відзначено і на колегії ДКЯРУ. Важливим є питання і про продовження термінів експлуатації енергоблоку №2 Рівненської АЕС, ад же проектний термін його ресурсу спливає уже наступного року. Це пи тання неодноразово розглядалося на рівні Мінпаливенерго, ДКЯРУ, НАЕК „Енергоатом”. Зокрема, була відзна чена висока готовність 2го блоку до продовження термінів експлуатації. Я уже відзначав, що роботи на енергоблоках №1, 2 ми проводили практично синхронно. Тому, виходя чи з економічної доцільності, на рів ні галузевого Міністерства було при йнято рішення про можливість і не обхідність закінчення робіт, спрямо ваних на продовження термінів екс плуатації 2го блоку, також у 2010 ро ці. Єдине питання, яке поки що зали шається не до кінця вирішеним, – це відповідне фінансове забезпечення. Оскільки формально ми готувалися до завершення у цьому році завдань з продовження ресурсу тільки 1го енергоблоку, то відповідно фінансу вання тільки цих заходів було перед бачене у тарифі. Ми підготували звер нення у Національний комітет регу лювання електроенергетики і прог раму закінчення робіт на енерго блоці №2. Якщо ця позиція буде під тверджена ДКЯРУ і підкріплена фі нансово, я думаю, що у нас є час ще до кінця цього року закінчити заходи з продовження термінів експлуатації другого енергоблоку Рівненської АЕС. Записала Іванна КОВБ


13 травня 2010 р. Відповідно до Плану основних захо дів на 2010 рік, 20 трав ня заплановано про ведення загальнос танційного протиава рійного тренування на тему: «Організація та

Енергія дення тренування: для членів штабу керівника аварійних робіт на майданчику та персо налу, який забезпечує функціонування кри зових центрів – у внут рішньому кризовому

працювати такі основ ні питання: ! оповіщення та збір членів штабу керівника аварійних робіт на майданчику та всього керівного складу ВП РАЕС;

5 стор. В ході прове дення рекомендовано дотримуватись спо кою та виконувати роз порядження своїх ке рівників. Всі накази і розпорядження будуть передаватись по ра діо. Практичні дії ви

До проведення загальностанційних порядок управління діями персоналу ВП протиаварійних тренувань – готові РАЕС при виникненні ! приведен ня системи аварійного реагування в готов ність до дій в умовах радіаційної аварії на ВП РАЕС; ! тренування персоналу діям за сиг налами оповіщення. Під час навчан ня буде відпрацьову ватись ситуація „Ава рія на майданчику”.

радіаційної аварії на енергоблоці №2» . Основна мета тренувань: перевірка готовності і відпрацю вання дій керівного складу, оперативного персоналу, персоналу аварійних груп та бри гад при виникненні радіаційної аварії і лік відації її наслідків. Місця прове

центрі; для оператив ного персоналу резер вної зміни – у нав чальнотренувальному центрі; для персоналу аварійних груп та бри гад – у сховищі №1; для персоналу, який не входить до складу аварійних груп та бри гад – на робочих місцях. В ході трену вань планується від

Протягом квітня профілактичною групою і особовим складом черго вих варт ЗДПО2 була про ведена операція “Вибухо небезпечні приміщення”. Перевірці підляга ли всі будівлі, приміщення та споруди, які належать Рівненській АЕС. В ході операції перевірялося дот римання протипожежних вимог до вибухонебез печних приміщень. Згідно з норматив ними вимогами, до вибу хонебезпечних належать приміщення категорії «А»,

Під час протипожежні вимоги до вибухонебезпечних «Б». До кожного вибухоне прокладання електричних безпечного приміщення приміщень проводів і кабелів транзи

СЛУЖБА 101

встановлюються відповід ні протипожежні вимоги, які подано нижче: ! на АЕС мають роз роблятися інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежоне безпечних приміщень. Во ни мають вивчатися при проведенні протипожеж них інструктажів, проход женні пожежотехнічних мінімумів, а також у сис темі виробничого навчання;

Всеукраїнська акція

«Герой –рятувальник року» Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор нобильської катастрофи проводить щорічну Всеукраїнську акцію «Герой –рятувальник року». Акція передбачає виявлення непересічних особистостей, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожежі, аварії, надзвичайної ситуації, стихійного лиха, донесення до широкого загалу фактів та обставин їх героїчних вчинків, визначення кращих серед кращих. Учасником Всеукраїнської акції «Герой рятувальник року» може стати кожен громадянин, який під час надзвичайної ситуації проявив мужність і героїзм. Лауреати акції будуть нагороджені міністром МНС України відзнакою «Герой –рятувальник року».

! у вибухонебезпеч них приміщеннях з наяв ністю постійних робочих місць слід вести журнал закриття приміщень, мати інструкцію з пожежної безпеки для персоналу. Пе ред закриттям приміщен ня необхідно провести йо го огляд і зробити запис у журналі; ! вибухопожежоне безпечні приміщення в багатоповерхових будів лях мають розташовува тися біля зовнішніх стін верхніх поверхів; ! протипожежні двері у вибухонебезпечних приміщеннях повинні ма ти справне ущільнення, бу ти постійно закритими і мати прилад для самозачи нення; ! застосування елек тричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій з вибухопоже жонебезпеки А, Б і В не до пускається; ! не допускається

конувати тільки за роз порядженнями гене рального директора, що доводитимуться до персоналу через ке рівників структурних підрозділів або по ра діо. Віталій Поліщук, помічник генерального директора – начальник УПАГР

том через складські примі щення категорій А, Б, В, а також через пожежонебез печні та вибухопожежоне безпечні зони, що не від повідають вимогам ПУЕ; ! у приміщеннях категорії А, Б, В має бути забезпечене дотримання вимог з електростатичної іскрової безпеки згідно ГОСТ 12.1.01893; ! у приміщеннях складів категорії А, Б, В у коморах і місцях, відве дених для складування го рючих матеріалів, у примі щеннях для наповнення і зберігання балонів із стис нутими і зрідженими газа ми, опалювальні прилади слід захищати екранами з негорючих матеріалів, які встановлюються на відста ні не менше 0,1 м від при ладів опалювання. Роман С ИЛЬЧУК СИЛЬЧУК ИЛЬЧУК,, інспектор ДПЧ12 з ох орони Р АЕС, охорони РАЕС, ст ст.. лейтенант служби цивільного захисту


6 стор.

Енергія

13 травня 2010 р.

„Перли з Полісся” пережартували усіх Вдруге поспіль переможцем конкурсу КВК Атомпрофспілки Учені всього світу довели – стала наша команда Южноукраїнська. І всі вдало сміх продовжує життя людині. А що може розсмішити і розвеселити кра ще за КВК? Тому не дивно, що щоріч ний конкурс КВК серед команд Атом профспілки користується величез

Палацу культури ім. Лесі Українки був майже повним. А енергетика панува ла там така, що позаздрив би і вели чезний стадіон у розпал футбольного матчу. Оплесками і вигуками вітали

Команда!переможниця (зліва направо): Сергій ОМЕЛЯНЕЦЬ, Вадим КИРИЧУК, Андрій ГГО ОДУНОК, Михайло ГГО ОЛУБ, звукооператор Анатолій ЛЯШОК та Олександр РАДЗЕВЕЛЮК ною популярністю як у самих кмітли глядачі кожну команду, але найзав вих і винахідливих молодих атомни зятіше вболівали, звісно ж, за своїх. І ків, так і у вимогливого глядача. З кож хлопці з колективу „Перли з Полісся” ним роком рівень підготовки команд не підвели. Вдруге поспіль команда з та організації фестивалю росте, кон Кузнецовська стала переможницею цертні програми неодмінно зби конкурсу КВК Атомпрофспілки. Дип рають повні зали, публіка з нетерпін лом лауреата і головний приз – ноут ням чекає виходу на сцену своїх бук – стануть хорошим стимулом для подальших перемог. улюбленців. Компанію нашій команді на Не став винятком і Кузне цовськ. Свята КВК тут чекали давно. сцені склали не менш яскраві ко І, незважаючи на те, що припало воно лективи із Севастополя, Нетішина, на травневі вихідні – 2 травня – зал Славутича, Енергодара, Жовтих Вод,

і неординарно обіграли, здавалося б, таку складну, але водночас близьку усім нам тему – „Квіти нашого життя – діти”. Тож журі у складі голови ОМ Атомпрофспілки Сергія Голоти, зас тупника голови Атомпрофспілки Павла Пруднікова, директора Палацу культури ВП РАЕС Віри Цицатої, віце президента Міжнародної асоціації молодих атомників Ільгіза Ісхакова і заступника голови профкому ВП РАЕС Івана Мельника було досить непрос то визначитись з фаворитом. Врешті, „Перли з Полісся” перемогли. Другу сходинку поділили між собою „Ре монту не подлежит” (ЮУ АЕС) та „Энергодарские борзые” (ЗАЕС). Тре тє місце заслужено виборола студент ська команда „Многоточие” (СНУЯЕтаП). Варто зазначити, що в рам ках конкурсу КВК відбулася благодій на акція на підтримку дітейінвалідів. Усі вилучені кошти було передано об ласному Центру соціальної реабіліта ції, який знаходиться в Кузнецовську. Але це тільки верхівка айс берга. Справжнього свята не відбуло ся б без активної підтримки Організа ції молоді Атомпрофспілки, проф спілкового комітету та адміністрації Рівненської атомної електростанції. Всіма організаційними питаннями займалися активісти ОМ ВП РАЕС. Для учасників та гостей конкурсу бу ли створені щонайкращі умови: активне й цікаве дозвілля у центрі „Лісова пісня”, зручний графік репе тицій, харчування у кафе „Гама”, ек скурсія в інформаційний центр Рів ненської АЕС. Приємно, що усі в один голос відзначили високий рівень ор ганізації заходу. Отож з нетерпінням чекати мемо наступних конкурсів. А нашій команді бажаємо нових жартів і творчих перемог. Іванна КОВБ Фото Павла О ЛЕЩУКА ОЛЕЩУКА

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Увага! Державний вищий навчальний заклад „Нововолинський електромеханічний коледж” Запрошує на за очну форму навчання за такими спеціальнос тями: ! монтаж і екс плуатація електроустат кування підприємств і цивільних споруд; ! технічне обслу говування і ремонт ус

таткування підприємств машинобудування; ! економіка під приємства. Для осіб, які от римали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, вступ до коледжу здійснюється без сертифікатів зовні

шнього незалежного оцінювання, за резуль татами вступних випро бувань. Прийом доку ментів триває з 15 липня по 5 серпня. Адреса коледжу: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16.

Телефони для до відок у Кузнецовську: 24417, (096) 7914471. Телефони для до відок у Нововолинську: (03344) 32473 (дирек тор коледжу), 31204 (заочне відділення), 31763, (097) 2305681 (приймальна комісія).


13 травня 2010 р.

Енергія

Перший крок в атомну енергетику зробили школярі Кузнецовська завдяки інформаційному центру Рівненської АЕС. Під однойменною назвою там пройшла де бютна учнівська конферен ція для наймолодших, органі зована ВРГтаЗМІ спільно з НТЦ. Участь в заході взяли учні 24х класів НВК №10 та ЗНЗ №1. І, як виявилося, пер ший млинець не став глев ким. Поважне журі у складі керівника інформаційного центру Вікторії Леонової, інженера ВРГтаЗМІ Лідії Шами, начальника відділу навчальнотренувального центру Віктора Саворони та інструктора НТЦ Дмитра Дейнеги, яке цьогоріч та кож оцінювало реферати старшокласників, було вра жене і зворушене підготов кою дітлахів. Складні теми, якот, наприклад, „АСКРО”, „Робота енергоблоків АЕС”, „Цехи РАЕС”, „Роз виток атомної енергетики у світі” малеча лускала, наче горішки. Хтось вивчив кра ще, хтось гірше, але, без ВП «Рівненська АЕС» повідомляє про на мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами водозабірних споруд с. Острів. Водозабірні споруди, призначені для питного водопостачання споживачів м. Кузнецов ська, промислового май данчика й зовнішніх об’є ктів РАЕС і субпідрядних організацій. Знезаражен ня артезіанської води здійснюється на хлора торній станції водозабір них споруд за допомогою двох хлораторів ЛОНИИ 100 КМ із використанням рідкого хлору. Рідкий хлор в балонах збері гається у витратному складі хлору. В результаті ви робничої діяльності в ат мосферне повітря вики дається хлор у кількості 0,016 т/рік.

сумніву, старалися всі. Ак тивну участь у підготовці ді тей до конференції взяли батькиенергетики. Зокре

вчителька першої школи, посприяла доньці у підго товці електронної презен тації реферату. Приємно,

Діти мали змогу спробувати себе у ролі науковців ма, тато Антона Оксентю що підтримати дітей в ін ка, майстер РБЦ ЕРП, допо формаційний центр прий міг синові виготовити міні шли батьки та вчителі. Як атюрну копію турбогенера зауважила Вікторія Леоно тора з пластику і паперу, а ва, такий конкурс потрібен мама Іванки Думицької, для того, щоб зацікавити ді

7 стор. тей атомною енергетикою уже з раннього віку. „Нам цікаво побачити, як діти уявляють собі атомну стан цію, що знають про її робо ту і про працю своїх бать ків”, – зазначила вона. І журі, й організато ри погодилися, що вже нас тупного разу варто залучи ти малечу до більш практич ної роботи: написати про своїх батьківенергетиків, про їхню професію і специ фіку роботи, про історію свого будинку тощо. Отож під час захисту було заслухано 23 роботи. З них визначили найкращі. Переможцями стали Євген Василишин та Антон Оксен тюк. Друге місце посіли Іванка Думицька, Валерія Бердник та Олексій Кузнє цов. Третіми стали Іван Ла гута, Владислав Любчич та Оксана Гордієнко. Діти бу ли заохочені грошовими преміями по 100, 75 та 50 гривень. Ще 15 учнів отри мали заохочувальні призи в розмірі 25 гривень. За ак тивну участь у підготовці дітей були нагороджені і вчителі. Ганна ГОРОБИНА Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

До відома громадян Кузнецовська Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до за конодавства. Викиди хлору не роблять суттє вого внеску в рівень забруднення атмосфер ного повітря. За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Кузне цовськ, ВП «РАЕС», тел. (03636) – 22360. Зауваження гро мадських організацій та окремих громадян мо жуть надсилатись впро довж 20 днів з моменту публікації до Кузнецов ської міської ради (34400, м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1, тел. (03636) 21919).

діоксид сірки – ВП «Рівненська АЕС» повідомляє про намір от 0,012 т/рік; речовини у вигляді римати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в сусп. твердих частинок – атмосферне повітря стаці 0,408 т/рік; вуглеводні– 0,054т/рік. онарними джерелами об’ Запропоновані доз єктів: дільниці з виготовле ння та ремонту столярних волені обсяги викидів заб виробів і меблів, АСКРО, руднюючих речовин в ат мосферне повітря не пе складхолодильник УРП. Джерелами забруд ревищують величин гра нення атмосферного повіт ничнодопустимих викидів ря на дільниці з виготовлен відповідно до законодав ня та ремонту столярних ства. Викиди даних об’єк виробів та меблів є: тів не роблять суттєвого столярний цех (деревооб внеску в рівень забрудне робні верстаки); в АСКРО – ння атмосферного повітря. За додатковою інфор дизельгенераторна стан ція; в складіхолодильнику мацією звертатися за адре УРП – аміачні компресори. сою:м.Кузнецовськ,ВП«РАЕС», У результаті вироб тел.(03636) – 22360. Зауваження громад ничої діяльності в атмос ферне повітря викидаю ських організацій та окре ться такі види та обсяги мих громадян можуть надси латися протягом 20 днів з мо забруднюючих речовин: діоксид азоту – менту публікації до Кузнецов ської міської ради за адре 0,204 т/рік; сою: (34400, м. Кузне аміак – 1,200 т/рік; оксид вуглецю – цовськ, майдан Незалеж ності, 1, тел.(03636) 21919). 0,077 т/рік; Відділ охорони навколишнього середовища СВНтаПБ


8 стор.

Енергія

Екстремальні вихідні

13 травня 2010 р.

Травневі вихідні у Кузнецовську пройшли під знаком екстремального спорту. Першого травня у місцевому скейтпарку від

та допомогу організаторам надала Організація молоді ВП РАЕС. Окрім наших вело сипедидів та скейтбордис

показати високі результати. Отож переможцями у дис ципліні на скейтах стали львів’ яни: Андрій Чапран, Тарас Ро мащенко, Ярослав Кривко. Нашим екстремалампочат ківцям було чого повчитися у досвідчених спортсменів зі Львова. І вже у наступній дис

булися альтернативні зма гання з двох дисциплін: юні велосипедисти та скейтбор дисти демонстрували свою майстерність. Натхненни ками проведення цього дійства у Кузнецовську стали місцеві екстремали – учні ПТУ. Оскільки подібний тур нір проходив у нашому місті вперше, активну підтримку

тів, участь у змаганнях взяли гості зі Львова та Луцька. Львівські скейтери показали досить високий рівень під готовки. Хоча, як самі зіз налися, були зовсім не гото ві до такого „рівня” скейпар ку у Кузнецовську. Довго звикали до його особливос тей. Але їм таки вдалося увій ти у звичне для себе русло і

ципліні на велосипедах кузне цовці здобули два призових місця. Олександр Дашковсь кий та Владислав Сімонов поступилися лишень львів’ янину Андрію Ткачуку. Як зазначають орга нізатори, такі події дають мо лоді можливість і себе показа ти, і на інших подивитися. Власна інформація

!!!!! Найбільше перекладе ний літературний твір — «Заповіт» Т.Г.Шевченка. Його перекладали на 147 мов народів світу. !!!!! Найчастіше вживаною лі терою з українського алфавіту є «п», із якої починається найбільша кіль кість слів. «Найпасивнішою», тобто найрідше вживаною буквою україн ського алфавіту, є «ф». В українсь кій мові звук, що починається цією літерою, зустрічається тільки у не багатьох запозичених словах. !!!!! Найдовшим словом в ук раїнській мові, що містить тридцять літер, є «дихлордифенілтрихлор метилметан» — назва одного з пестицидів. !!!!! У липні 1907 року україн ський богатир, цирковий борець Терентій Корень дав на арені чи казького цирку незвичайну вис таву: спокійно увійшов до клітки з величезним левом. Хижак блиска вично кинувся на людину, але бо

Цікаво знати, що...

ЗАСНОВНИКИ: адміністрація та трудовий колектив ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

гатир міцним ривком підняв лева над головою і кинув з силою на пі сок. За кілька секунд лев був мерт вий, а борець був нагороджений єдиною в своєму роді медаллю з написом «Переможцю левів». !!!!! Першим українським богатирем газети 2030х років на зивали силача з невеликого україн ського села на Черкащині Василя Дзюбу (18991945). На зріст він мав 2 метри 31 сантиметр, вагу 190 кі лограмів. На помості його ніхто не міг побороти. Крім того, він доло нею забивав цвяхи довжиною 15 сантиметрів у дубову дошку, а ви тягував їх руками чи зубами. Одним з найефектніших вважався номер, коли Дзюбі на груди клали ковадло і два молотобойці били по ньому великим молотом. !!!!! Сучасні дослідники з по дивом для себе відкрили, що біо ритми дуба, цього патріарха лісу,

Наймініатюрніша книга Наймініатюрніша книга у світі, як переконують її видавці, ви пущена в Японії. Це поетичний кален дар з описом дорогоцінних каменів. У книжцімалючці 16 сторінок роз міром 2х3 мм. Проте український народ ний умілець, який і блоху підкував, інженер Н.Сядристий з допомогою мікроскопа виготовив ще мініатюр нішу книгу – унікальний екземпляр «Кобзаря» Т.Шевченка. В книзі 12 сторінок, кожна площею 0,6 кв. мм. На сторінці – 8 віршованих рядків. На двох сторінках «видавець» по містив малюнки. Для перелисту вання сторінок використовується за гострена волосинка. Зшита книга звичайною павутинкою. У маковому зерняті можна помістити 3 екземп ляри такої книги. Мені пощастило її бачити в музеї КиєвоПечерської лаври.

Скандалістів лікують любов’ю

Якщо один із подруж жя чи колег часто з’ясовує сто сунки, це не означає, що він не лю бить партнера. В результаті дослід жень, зроблених американсь кими психологами, з’ясувалося, що скандалістам в дитинстві не вистачало досвіду спокійної, ніжної любові, і тепер, коли во ни подорослішали, їм потрібно багато уваги і підтвердження почуттів з боку чоловіка, дружи ни чи оточуючих. Не скупімося на проя щедро оспіваного народом, збіга ються з частотою биття нашого серця. ви любові! !!!!! Паліндром (перевер тень) у перекладі з грецької – той, Існує прикмета, згідно з що вертається, тобто слово, слово якою «сценарій» дня пишеться сполучення чи фраза, які можна чи вранці. тати й зліва направо, й справа на Навіть якщо не вірите у ліво, причому звучання й значення жодні прикмети, спробуйте почати залишаються однаковими. П’яти і ранок з усмішки. Просто станьте шестибуквених перевертнів досить біля дзеркала і протягом декількох багато, а ось семибуквених поки секунд посміхайтесь собі. Ви і не відомо усього два: «ротатор» і «тар помітите, як хороший настрій напов трат» (сіль винної кислоти). Якщо нить душу і всі проблеми… ні, не про йдеться про фрази паліндроми, то падуть, але стануть незначними, а, до найдовших належить «Я несу гу отже, і вирішувати їх буде легше. А сеня». Інколи укладачі композицій якщо це повторювати кожного не враховують букви «й», «ь» або ранку, то й депресія кудись подіне здвоєнні приголосні вважають за ться. Гарного настрою на весь день! одну літеру. Ці дрібні порушення Літературу на подібну те дзеркальності допустимі, оскільки матику і багато іншого знайдете у укладання композицій – справа не фондах міської публічної бібліотеки проста. У цьому випадку найдов (мн Перемоги, 23, Будівельників, шою фразоюперевертнем є «Ар 24, Вараш, 41). гентина манить негра». Сільва Власова, директор !!!!! міської публічної бібліотеки

Хороший початок

Газета заснована у січні 1989 року. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання Серія РВ №496/49 від 30 листопада 2007 р. Газета набрана у комп’ютерному центрі ВРГтаЗМІ ВП РАЕС. Надрукована у Володимирецькій друкарні. Тираж 1500 примірників. Редактор Лідія Шмирко, тел: 37440, 64136. Відповідальний секретар Володимир ДАВИДОВ, тел: 64127 Комп’ютерна верстка та набір Анни ШУМИК тел: 64398 Кореспонденти: 61747, 64152

Газета Енергія №18  

Газета Енергія №18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you