Page 1

Енергія Щотижнева газета

Сайт Р АЕС: www .rnpp.rv .ua РАЕС: www.rnpp.rv .rnpp.rv.ua

№ 14 (899) Четвер, 8 квітня 2010 року

Електронна пошта пошта: gazeta@rnpp.atom.gov.ua

На блоках Р АЕС РАЕС Рівненською АЕС з початку року вироблено 4 млрд. 003,5 млн. кВтг електроенергії.

Провідний інженер ЦЗС Сергій КОВАЛЕЦЬ та його колега з конструкторськотехнологічного відділу станції Надія МАКУХА консультуються щодо встановлення нового технологічного устаткування підрозділу. Фото Надії ТИМОФЄЄНКО

РАЕС і довкілля За результатами аналізів екологохімічної лабораторії відділу охорони навколишнього природного середовища, середні значення основних показників, що характеризують якість скидної зворотної води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС у річку Стир, за період з 1 по 7 квітня 2010 року становлять: Допустимі Основні показники Факт концентрації Мінералізація (солевміст), < 1126 404,9 мг/дм3 5,0 < 15,0 Завислі речовини, мг/дм3 Водневий показник (рН), од. 8,7 < 8,8 3 Нафтопродукти, мг/дм 0,18 < 0,31 Кисень розчинний (О2), мг/дм3 8,04 > 4 У зворотній воді немає перевищень допустимих скидів, встановлених для ВП РАЕС Міністерством охорони навколишнього природного середовища в «Дозволі на спеціальне водокористування УКР № 1/Рвн». Якість води в річці Стир до скиду зворотних вод РАЕС і після їх скиду за контрольованим хімікофізичним складом та концентраціями залишається незмінною. Скидні зворотні води з об’єктів проммайданчика ВП РАЕС не призводять до погіршен ня екологічного стану річки Стир і не спричиняють негативного впливу на довкілля.

Станом на 9:00 8 квітня в роботі перебувають два енергоблоки із сумарним навантаженням 1390 МВт. Минулої доби Рівненською АЕС вироблено 33, 2 млн. кВтг електроенергії, з початку місяця – 262, 5 млн. кВтг, з початку року – 4 млрд. 003, 5 млн. кВтг електроенергії. На енергоблоці №2 – 55а доба ППРу. Розпочато завантаження активної зони реактора ядерним па ливом. В ремонті – другий канал системи безпеки. Ви конується заміна штуцерів рівнемірів парогенераторів. Триває опресування обмотки статора генератора Г4 дистилятом. Йде підготовка до високовольтних ви пробувань обмотки статора генератора Г3. Всі роботи виконуються згідно з графіком. 3 квітня о 00 год. 23 хв. енергоблок №4 відклю чено від енергомережі для усунення несправностей. Наразі на енергоблоці №4 проведені гід равлічні випробування першого контуру охолодження та розпочато розігрів. Ведуться роботи за графіком пуску. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території перебуває у межах діючих норм. ВРГтаЗМІ ВП РАЕС

За даними системи АСКРО Рівненської АЕС на пром майданчику та в зоні спостереження РАЕС за період з 1/04/ 2010 по 7/04/2010 року радіаційні показники становили: Активність газоаерозольного викиду енергоблоків Рівненської АЕС склала: інертні радіоактивні гази – 0,160%, довгоживучі радіонукліди – 0,080%, йод – 0,003% від допустимого викиду. Активність скиду в річку Стир становить: по Cs137 – 0,002%, по Со60 – 0,001% від допустимого скиду. Потужність дози гамафону в населених пунктах зони спостереження складала (див. таблицю): Вода річки Середня потужність Населений пункт Стир кожні 10 дози, мкЗв/год днів відбира 0,08 1. Кузнецовськ ється для кон 2. Суховоля 0,08 тролю в 3х на 0,09 селених пунк 3. Аеропорт 0,08 тах: с.Маюничі, 4. Велика Ведмежка м.Кузнецовськ 5. Старий Чарторийськ 0,08 та с.Сопачів. Її 6. Полиці 0,11 активність зна 7. Великий Жолудськ 0,11 ходиться в ді 8. Любахи 0,09 апазоні 0,009% 9. Сопачів 0,08 0,025% від до 0,12 10. Більська Воля пустимої кон 0,08 центрації в пи 11. Костюхнівка тній воді, встановленої в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ97).


2 стор.

Енергія

8 квітня 2010 р.

Аби РАЕС мала можливість працювати Наради на повну потужність Наприкінці минулого мі сяця (30 березня) під голо вуванням першого заступника генерального директора ВП „Атомпроектінжиніринг” Геннадія Сазонова на Рівненській АЕС від булась нарада, на якій розгляда лось питання виконання заходів з видачі потужностей ВРП750. Як розповів головний ін женер УКБ РАЕС Василь Пасєка, цей захід включає в себе рекон струкцію двох комірок на ВРП 750 РАЕС, ХАЕС та будівництво 365ти кілометрів електролінії 750 кВт від Рівненської АЕС до підстанції „Київська” (з заходом на ХАЕС). Як повідомлено, на сьо годні вже визначився підрядник виконання комплексу запланова ного (якто проектування, пос тавка обладнання, будівельно

монтажні та пусконалагоджува льні роботи – загальною вартістю в 130 млн. грн. по рівненській час тині проекту). Тендер виграло Львівське монтажне управління №6, яке очолює Роман Співак. В. Пасєка зазначив, що на згаданій нараді було оцінено ситуа цію, «визначено, на якому етапі перебуваємо і що в першу чергу потрібно зробити, зокрема – на РАЕС». Вже в цьому році, далі сказав він, ми маємо отримати всю необхідну кошторисну доку ментацію й розпочати заплано вані роботи. А саме: 1. Збудувати резервуар аварійного зливу масел об’ємом 250 кубічних метрів; 2. По блоку допоміжних споруд – відновити роботи на зовнішніх утеплюючих кострукти

Новини атомної енергетики

На ХАЕС розпочала роботу місія технічної підтримки ВАО АЕС 6 квітня ц.р. на Хмель ницькій атомній станції розпо чала роботу місія технічної під тримки Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (ВАО АЕС). Тема місії: «Культура безпеки: організація, практика впровадження, крите рії оцінки». До складу місії входять експерти Московського центру ВАО АЕС. Серед них пред ставники Курської та Балаков ської АЕС, а також спеціаліст із Сполучених Штатів Америки (Ameren Corporation). Експерти прибули на запрошення керів ництва ХАЕС. Підсумком роботи місії стануть рекомендації експертів щодо вдосконалення культури безпеки. Довідково: ДП НАЕК «Енергоатом» стало колективним членом Мос ковського регіонального центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (World Association of Nuc lear Operators) 10 травня 1997 року. ВАО АЕС була заснована у травні 1989го експлуатую

чими організаціями світу для обміну досвідом експлуатації. Членство у ВАО АЕС надає можливість, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягнути високих результатів і підвищити надійність експлу атації атомних станцій. За типом реакторів члени Асоціації входять до чотирьох регіональних центрів: Московського, Паризького, Атлантського і Токійського. Московський центр об’єднує атомні енергогенеруючі ком панії Вірменії, Болгарії, Угор щини, Ірану, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, Словаччини, Фінляндії, Чехії, Китаю, Індії, Фінляндії та України. Координацію регіональ них центрів здійснює Коорди наційний центр ВАО АЕС у Лондоні. Найвищим керівним органом ВАО АЕС є Генеральна Асамблея, яка проводиться один раз на два роки. Організатором виступає один із регіональних центрів та Координаційний центр Асоціації у Лондоні. Із сайту ДП НАЕК «Енергоатом»

вах: утеплення вікон, дверей, зовнішнє опорядження тощо; 3.Виконати роботи з бу дівництва фундаментів під мон таж необхідного електросилово го обладнання. Для реалізації перерахо ваного потрібно 57 млн. грн. Зазначалось, що коли це вдасться виконати, то в наступ ному році ми зможемо розпочати монтажні роботи, а в 2012 – й закінчити їх. Таке поставлено завдан ня, насамкінець наголосив голо вний інженер УКБ РАЕС, і підтвер див, що воно реальне. Час для того є. Потрібні лише кошти. За результатами наради підготовлено протокольне ріше ння, яке, сподіваємось, буде прий нято на рівні енергокомпанії. Іван РОМЕЄЦЬ

Сумське НВО ім. Фрунзе виготовило насоси для Калінінської АЕС на 6,5 млн. дол. Сумське машинобудівне наукововиробниче об’єднання ім. Фрунзе виготовило 13 насосів для Калінінської АЕС Росії на за гальну суму близько 193 млн. руб. (близько 6,5 млн дол.) Про це по відомляє пресслужба підприємства. До Росії поставлять від центрові насосні агрегати продук тивністю 60 куб. м на годину для подачі води і підтримки тиску в першому контурі електростанції і конденсатні насосні агрегати для перекачування конденсату від працьованої пари. НВО ім. Фрунзе виробляє насосне обладнання для атомної енергетики з 1979 року. За цей час підприємство випустило понад 1300 насосних агрегатів для АЕС. В даний час, зокрема, об’єднання займається виробництвом облад нання для українських Рівнен ської, Запорізької і ЮжноУкра їнської АЕС, а також агрегати для російських замовників, які плану ється поставити на Нововоро незьку, Смоленську, Ростовську і Ленінградську атомні електростанції. Підприємство входить до групи компаній «Енергетичний стандарт». РБКУкраїна


8 квітня 2010 р.

Енергія

У трудових колективах Чимала трудова напру га нині панує і в колективі ЦДтаРАВ Рівненської АЕС. Як розповів керівник цього підрозділу Олександр Суддя, зараз всі зусилля цього колективу зосереджені на кап ремонті енергоблоку №2. Так персонал дільниці дезактивації обладнання на чолі із заступ ником начальника з дезакти вації Павлом Борулем освоїв миючу машину (апарат висо кого тиску) „Керхер”, яка дає можливість швидко, якісно і з

високою продуктивністю здій снювати роботи з дезактивації обладнання та приміщень. При цім суттєво зменшується й до зове навантаження на зайня тих при здійсненні робіт дез активаторників, що, до слова, відповідає вимогам одного з найголовніших принципів ALARA.

Персонал дільниці РАВ, очолюваний заступником на чальника цеху Василем Кухар ським та начальником дільни ці Едуардом Суховерхим, під керівництвом технічного ке рівника проекту ЗГІЗО Сергія

3 стор.

боти з фахівцями Київського науководослідницького і проектноконструкторського інституту. Дбають виробничники ЦДтаРАВ і про поліпшення по бутових умов. Попри певну ма теріальну скруту (непоодинокі затримки, – особливо на по чатку року – постачання через

зона) в приміщенні 212 ЛПК 1, 2го блоків. В об’єднанодопо міжному корпусі (ОДК) завер шуються реконструкція та ка пітальний ремонт приміщення жіночої гардеробної, зокрема – облицювальні роботи. Невдов зі планується здійснити ре монт жіночої гардеробної й на першому поверсі ЛПК2 (при

Поліпшуючи умови праці й побут атомників Куроєдова, згідно з програмою сумнозвісні тендернозакупі ТАСІС, виконує роботи з впро вельні процедури миючих за собів, рушників, деяких видів спецодягу і т. д.), завершується капітальний ремонт жіночого санперепускника в санітарно побутовому корпусі (спецкор пус №2). Тут здійснено заміну лицювальної плитки на стінах та підлозі, проведено кос метичний ремонт приміщен ня, виконано заміну сантехоб ладнання в санвузлах, ведуться ремонтні роботи в душовій, заплановано провести ремонт шаф для одягу і тому подібне. Щодо перспектив 3, 4го блоків, то там планується здій снити ремонт покрівлі та капі тальний ремонт чоловічого вадження комплексу перероб санперепускника на 6му по версі санітарнопобутового ки радіоактивних відходів. Як принагідно зазначив блоку (СПБ). Олександр Григорович, на да На 1му енергоблоці ний час всі погоджувальні ро планується провести ремонт боти з постачальником облад повітропроводів систем венти нання завершені. Виконані ляції в діючій спецпральні технічні специфікації на ді (ЛПК блоків №1, 2); капіталь ючому обладнанні, викону ний ремонт чоловічої гарде ються необхідні проектні ро робної персоналу ЦРТУ (чиста

міщення 118). Аби здійснити задумане, – дезактиваторни кам мають підсобити й буді вельники з РБЦ, на яких ті пок ладають чималі надії. В числі кращих вироб ничників О. Суддя називає майстрів виробничих дільниць Світлану Самолюк, Світлану Царегородцеву та Світлану Гав рилюк, а також майстра Ми колу Хомича. Своєю добросо вісною працею славляться дез активаторники виробничих площ Тамара Савчук, Наталія Чиж, Валентина Піщик, Ва лентина Сільчук, прибира льниці виробничих площ Га лина Максимчук та Олена Ва куліч, дезактиваторники Іван Шваль, Роман Стрижеус, пере робники Василь Грибок, Олек сандр Лук’яневич та інші. Віриться, що все запла новане в цьому трудовому колективі успішно здійснюва тиметься й рівень обслугову вання атомників від того ті льки зростатиме. Іван СИДОРЧИК

Організація молоді ВП РАЕС серед кращих У середу, 7 квітня, у Палаці ку льтури ім. Лесі Українки відбулася звітновиборна конференція Організа ції молоді ВП РАЕС. Участь у заході взя ли, зокрема, заступник генерального ди ректора з кадрів та соціального розвит ку Роман Гошовський, заступник голови профспілкового комітету станції Іван Мельник, голова Організації молоді Атомпрофспілки Сергій Голота. Про роботу Організації молоді ВП РАЕС впродовж 2009 року відзвітував її голова Сергій Омелянець. Він зазна чив, що нині на станції працює 2857 працівників віком до 35 років, що скла дає майже третину від загальної кіль кості персоналу. А це на 60 молодих фа хівців більше, ніж у 2008му. Серед основних напрямків ді яльності Організації молоді ВП РАЕС – забезпечення соцільноекономічного захисту молодих працівників станції; взаємодія з адміністрацією та профспіл ковим комітетом підприємства, органа ми державної влади, місцевого само врядування, громадськими об’єднання

ми; допомога молоді у вирішенні житло вих питань; створення умов для підвищен ня кваліфікації працівників; організація дозвілля атомників; співпраця з іншими молодіжними організаціями тощо. Для цього у структурі Організації молоді були створені комісії з організаційної, інформаційної, житловопобутової, шефської, культурномасової, соціально правової роботи, а також з виробничого навчання та спорту і туризму. У минулому і вже у цьому році за підтримки і сприяння Організації мо лоді ВП РАЕС було проведено конкурс професійної майстерності та конкурс наукових доповідей серед працівників станції, акцію „Подаруй дитині іграшку”, музичний фестиваль „Енергетична хви ля” до Дня молоді, Кубок Білого озера з пляжного футболу до Дня Незалежності, різноманітні тематичні вечори відпо чинку. Брала участь наша молодь і в за ходах всеукраїнського та міжнародного рівня. Так, команда КВН Організації мо лоді ВП РАЕС посіла перше місце у кон курсі КВН Атомпрофспілки, що від

бувався у травні в Нетішині. Наші пред ставники також увійшли до складу ко манди КВН ДП НАЕК „Енергоатом”, що ста ла другою на міжнародному конкурсі „Осінній максимум”, який проходив в Росії. Гідно представлена була РАЕС і на конкурсі професійної майстерності НАЕКу та в інших заходах. Схвальні відгуки на адресу ОМ Рівненської АЕС прозвучали з вуст Сер гія Голоти, який назвав нашу Органі зацію молоді однією з кращих у своїй сфері та запропонував задовільно оці нити її роботу. Відтак, молоді працівни ки станції підтримали команду Органі зації молоді на звітновиборній конфе ренції 7 квітня і переобрали головою Сергія Омелянця ще на два роки. Також було сформовано Раду ОМ ВП РАЕС. До її складу увійшли 16 активістів. 1718 квітня представники Організації молоді ВП РАЕС візьмуть участь у IV з’їзді Організації молоді Атомпрофспілки, який відбудеться у місті Енергодарі. Іванна КОВБ


4 стор.

Енергія

Наші інтерв’ю Чимало заходів з метою мо дернізації обладнання та поліпшення роботи енергоблоків останнім часом виконано і персоналом електроцеху РАЕС, яким ось уже не один рік керує Сергій Юрійович Семенов. Турбується керівник і про поліпшення умов праці та побуту підлеглих. Сьогоднішня наша розмова з цією цікавою й непересічною людиною. – Шановний Сергію Юрі йовичу йовичу,, що в плані заміни елек трооб ла днання та його реконструк трообла ладнання ції останнім часом зроб лено на зроблено наших перших енергоб локах? енергоблоках? – За останній рік чимало реконструктивних робіт зроблено на енергоблоках №1, 2. Так, в 2009 році здійснено: заміну щитів постійного струму ЩПТ ДГ11, ЩПТ12П, ЩПТДГ 12; заміну масляних вимикачів 6 кВ на секціях першої та другої систем безпеки енергоблоку №1 на сучасні вакуумні вимикачі типу ВРС631,5/ 1000У2; часткову заміну агрегатів безперебійного живлення енерго блоку №1 – в кількості 12 пристроїв; заміну кабельної продукції 3 го каналу системи безпеки енер гоблоку №1 в об’ємі, пов’язаному із за міною ПТК УСБ; реконструкцію автоматики пожежогасіння 1го каналу системи безпеки енергоблоку №1; розпочато впровадження пристроїв газового пожежогасіння в при міщеннях з електричним та електрон ним обладнанням енергоблоку №1; за участю працівників ЕЦ, разом з персоналом АРСу виконано весь обсяг електромонтажних робіт на новому об’єкті – будівлі ДНУ; виконано роботи з продов ження ресурсу електрообладнання за результатами проведених капітальних ремонтів, про що оформлені відповід ні рішення. У 2010 році плануємо

8 квітня 2010 р.

ВПЕВНЕНА ХОДА зробити ще більше, водночас маємо вирішити питання фінансування, пришвидшити розробку проектів, яких не вистачає і т. д. – Чому виникла потреба ре конструюва ти ста тори генера торів конструювати статори генераторів на третьому й четвертому „мільйон никах” Р АЕС? РАЕС? – Історія реконструкції ста торів турбогенераторів типу ТВВ1000 2У3 енергоблоків №3 та №4 відносно давня. До нинішнього часу вони про ходили кілька етапів модернізацій, що мали забезпечити їх надійну роботу, яка виключала б появу дефектів, а тим більше – пошкодження елементів статорів. Розробником проектів усіх ре конструкцій був заводвиробник ВАТ «Електросила». Незважаючи на реалі зовані заходи, дефекти та відмови у ро боті згаданих турбогенераторів з’являлися й далі. На підставі звітів, за результатами розслідувань було виз начено, що дефекти виникали з при чини невдалої конструкції та прора хунків при проектуванні турбогенера тора. Встановлено, що для вирішення проблеми необхідно змінювати його конструкцію. Одночасно з цим, на енерго блоці №2 ВП ХАЕС, перед введенням його в експлуатацію, у 2004 році було виконано реконструйовано аналогіч ний статор за технологією концерну «Alstom». Суть реконструкції полягала у використанні принципово нової конструкції кріплення лобових частин обмотки статора, яка не має жорсткого кріплення до нерухомих частин, а доз воляє вільно, у визначених рамках, переміщуватись від температурного розширення та вібрації при роботі. Крім того, було повністю замінено са му обмотку статора. Практика показала, що турбо генератори, реконструйовані за цією технологією, є надійнішіми за турбо генератори, реконструйовані за техно логією ВАТ «Електросила». Тому у 2007 році ДП НАЕК «Енергоатом» уклав до говір на реконструкцію п’яти статорів за технологією концерну «Alstom». У тому ж 2007 році така робота була

проведена на енергоблоці №3 ВП РАЕС, у 2008му – на енергоблоці №3 ЮУАЕС, а в 2009му – на енергоблоці №4 ВП РАЕС. На даний час зауважень щодо роботи турбогенераторів на вка заних об’єктах немає. – Чи одразу вдалося втілити за думане? задумане? – Проблем було чимало, але всі вони були вирішені, позаяк працю вали професіонали. Керівництвом НАЕК «Енерго атом» та Міністерством енергетики поставлено завдання підвищення надійності роботи турбогенераторів АЕС України. Роботи з реконструкції статорів були повністю забезпечені фінансуванням. Виконувала їх орга нізація, яка має чималий досвід таких робіт, в тому числі й на 2му енерго блоці Хмельницької АЕС. Тому я вва жаю, що нам все вдалося зробити, як і планувалось. – Чим загрожує для нашої станції за тримка спорудження лінії затримка електропередач „Р АЕС–Центр” (під „РАЕС–Центр” станція Київська)? – Через відсутність великих споживачів електроенергії у західному регіоні та у зв’язку із загальним змен шенням її споживання в умовах обме жених можливостей існуючих ліній зв’язку з центральними регіонами, пе редача всієї електроенергії, яку б могла виробляти РАЕС, неможлива. Відтак будівництво лінії 750 кВ РАЕС – „ПС Київська” було і лишається є пріори тетним завданням Міністерства енер гетики України. Ви раніше в своїй газе ті інформували читачів про виділення кредитних коштів й організацію про ведення тендеру на будівництво цієї лінії. Ми уважно будемо стежити за хо дом виконання цих робіт, адже перед ВП РАЕС стоїть завдання організації та проведення реконструкції комірок №1, 2 ВРП750 кВ для можливості при єднання нової лінії. З боку „ПС Київ ська” всі роботи закінчені і підстанція введена в експлуатацію. До часу завер шення решти робіт існуватимуть дис петчерські обмеження, які, на жаль, впливатимуть на загальний виробіток електроенергії нашою станцією.

АЕС України в I кварталі 2010 р. перевиконали план з виробництва електроенергії на 2,9% Атомні електро станції України в I квар талі 2010 року перевико нали план з виробниц тва електроенергії по рівняно з I кварталом по переднього року на 2,9% – до 22,8323 млрд. кВтг, повідомляє прес

служба ДП НАЕК «Енер гоатом». Зокрема, Запо різька АЕС перевико нала виробництво елек троенергії на 3,5% – до 10,5756 млрд. кВтг, Хмельницька АЕС – на 1,1% – до 4,2807 млрд.

кВтг, ЮжноУкраїнська АЕС – на 5,2% – до 4,235 млрд. кВтг, Рівненська АЕС – на 0,8% – до 3,741 млрд. кВтг. Національна атомна енергогенеру юча компанія «Енерго атом» об’єднує чотири

АЕС з 15 енергобло ками, Ташлицьку ГАЕС і Александрівську ГЕС сумарною встановле ною потужністю 14139,5 МВт. АЕС виробляють близько половини елек троенергії країни. РБКУкраїна


8 квітня 2010 р.

Енергія

5 стор.

РІВНЕНСЬКИХ ЕЛЕКТРИКІВ АЕС щодо енерго – А як на Р РАЕС збереження та раціонального вико ристання електроенергії? – Вже не перший рік на РАЕС впроваджуються енергозаощаджуючі технології. Так, наприклад, більша частина світлоогороджувальних приладів градирень, вентруб, реактор них відділень замінена на світлодіодні, в яких споживаюча потужність у 10 ра зів менша, а термін служби сягає 57 ро ків. Широко використовуються більш економічні компактні люмінесцентні лампи в приміщеннях гермооб’ємів. Проводиться заміна морально й фізич но застарілих стабілізаторів напруги для освітлення на нові електронні, в яких споживання електроенергії май же на половину менше. Реалізація цих заходів робить свій внесок у зниження витрат на власні потреби РАЕС та доз воляє підвищити КВВП наших енерго блоків. дите дачникам, які – Що пора порадите працюють під високоволь тними високовольтними лініями? Чим це загрожує? У яких ме жах від тих ліній можна працюва ти працювати без шкоди для здоров’я? – При експлуатації повітряних ліній електропередач (ПЛЕП) напру гою, що перевищує 330 кВ, у просторі навколо струмопровідних частин ви никають магнітні та сильні електричні поля, які впливають на здоров’я людей. Але їх напруга знижується в міру від далення від них. Згідно з Правилами охорони електричних мереж, для захисту насе лення від впливу електричного поля встановлюються санітарнозахисні зони повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище. Охоронні зони електричних мереж уздовж повітряних ліній елек тропередачі встановлюються у вигляді земельної ділянки і повітряного прос тору, обмежених вертикальними пло щинами, що віддалені по обидві сто рони лінії від крайніх проводів за умо ви не відхиленого їх положення на від стань 30 метрів для ВЛЕП напругою 330 кВ. Електричне поле, в залежності від його рівня, може здійснювати шкід ливий вплив на людину, причому ефект Відзначаючи Міжна родний день визволення в’яз нів фашистських концтабо рів, світова громадськість покладатиме квіти і стави тиме свічки до могил масових поховань замордованих гіт лерівцями сотень тисяч лю дей різних національностей. Фашисти ще на по чатку Другої Світової війни створили десятки таборів смерті. До них належав і Зак сенхаузен, що розташований поблизу Берліна. З 1936 до 1945 року тут знищили понад

впливу посилюється зі збільшенням нап руженості поля і часу перебування в ньому. Ступінь небезпеки кожного із вказаних факторів зростає із збіль шенням напруженості ЕП. Гранично допустимі рівні нап руженості електричного поля: всередині житлових будинків – 0,5 кВ/м; на території зони житлової забудови – 1 кВ/м; у населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в ме жах міста з урахуванням перспектив ного розвитку на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ міського типу, в межах селищної межі і сільських населених пунктів, в межах цих пунктів), а також на території городів і садів – 5 кВ/м; на ділянках перетину по вітряних ліній з автомобільними шля хами IIV категорій – 10 кВ/м; у ненаселеній місцевості (не забудована територія, яку відвідують люди, доступна для транспорту, та сі льськогосподарські угіддя) – 15 кВ/м; у важкодоступній місцевості (не доступній для транспорту та сільсь когосподарських машин) та на ділян ках, спеціально відгороджених для вик лючення доступу населення – 20 кВ/м. Рівні напруженості в охорон ній зоні ВЛЕП наразі не відомі, так як потребують спеціальних інструмен тальних вимірювань, але якщо порів нювати їх із результатами вимірювань на подібних об’єктах ВП РАЕС, то ве личина напруженості ЕП може стано вити >5 кВ/м, що в свою чергу має об межувати термін перебування людей в зоні дії ЕП. Взагалі ж Правила експлуа тації ПЛ забороняють в охоронних зо нах повітряних ліній виконувати будь які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричи нити їх пошкодження або нещасні ви падки, будувати житлові, громадські та дачні будинки. – К ого зі своїх кращих ви Кого робничників можете назва ти? назвати? – Не можу не відзначити люди ну, яку в нашій справі можна назвати

„правою рукою”. Це мій заступник з ре монту А.Р. Козюра. Незважаючи на мо лодий вік, він дуже швидко перейняв всі тонкощі роботи, уміло та квалі фіковано вирішує будьякі виробничі завдання. Гідно виконують свої обо в’язки й начальники дільниць В.С. Олек сієвець, С.В. Димко, В.І. Остапюк, В.С. Де мидишин, майстри В.В. Щур, О.Ю. Га лін, І.Е. Кришталевич, В.Є. Шатілов та інші. Я вважаю, що персонал ЕЦ нині грамотний, працьовитий і дружний. – Ви керуєте не однією сот нею працівників. Що, вже маючи певний життєвий досвід, цінуєте в людях? – У людях понад усе ціную по рядність, чесність, гідність, відпо відальність за свої вчинки. Ціную тих, хто не любить бути боржником, і тих, хто з легкістю пробачає борг. Честь та гідність, на мою дум ку, основні принципи кожної нормаль ної людини. Якщо ми про них не за буватимемо і намагатимемось у повсяк денні дотримуватись – то будемо і успішними, й щасливими. – Спасибі за інтерв’ю. У спіхів Успіхів Вам і вашому колективу у праці! Іван СИДОРЧИК

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Табори смерті 100 тисяч людей. На воротах табору висів цинічний напис „Праця робить вільним”. У таборі, на центральному плацу, тричі на день проводили перекличку. У разі втечі котрогось із ув’яз нених решта нещасних пере бували на плацу, поки втікача

не знайдуть і не стратять. Незадовго до кінця війни, у квітні 1945го, гітле рівці влаштували „марш смер ті”. Вони зібрали 30 тисяч в’язнів і погнали їх на берег Балтійського моря з тим, щоб завантажити на баржі, а потім затопити в морі. По дорозі

розстрілювали хворих та не мічних. Та, на щастя. Злочин ний задум не вдався: радян ські війська перехопили ко лону в’язнів, а 22 квітня виз волили і сам табір, де тоді пе ребували 3 тисячі осіб. У Заксенхаузені заги нули український поет Олег Ольжич і син Сталіна Яків Джугашвілі. За ма теріалами преси матеріалами


6 стор.

Енергія

8 квітня 2010 р.

Послання столітньої давності шукає свого адресата Історія далеко не зав жди відкриває нам свої загад ки. Буває, що її послання дохо дять до нащадків через віки. А іноді її таїни створюють такі хитросплетіння, що відкрив ши чергову сторінку, дивишся на хід подій вже зовсім з іншо

чить камінь, нагадуючи про кро вопролитну битву, про тих, хто навіки лишився на цій землі. А нещодавно Перша світова знову нагадала про се бе посланням, яке прийшло до нас майже через століття. Петро Шедо із сином Костею

го ракурсу і сприймаєш їх від луння цілком інакше... ...Перша світова війна не оминула і нашого краю. Криваві бої точились на Во лині та Поліссі, і саме тут Олек сій Брусилов (призначений командуючим 8 Армії, з берез ня 1916 р. – головнокоман дуючий ПівденноЗахідним фронтом) розробив і реалізу вав одну з найвизначніших наступальних операцій Пер шої світової. Уночі 22 травня (4 червня) 1916 р. російська артилерія завдала потужного обстрілу тих ділянок фронту, де планувалося розпочати наступ. По обіді того ж дня солдати корпусу генерала За йончковського поблизу с. Чор ниж Маневицького району пішли в атаку, захопивши пе редові позиції. Неподалік нас тупав і 40ий армійський кор пус, яким вдалося захопити окопи першої лінії оборони австроугорців південніше смт Олика і с. Покащів Ківер цівського району. Так розпо чався Луцький (Брусиловсь кий) прорив – наступальна операція, котра ввійшла в іс торію військового мистецтва багатьох армій світу. Сьогодні вже ніщо не нагадує про ті запеклі бої. Дав но вже загоїла рани земля. І лише оберегом пам’яті людсь кої про ті далекі події непода лік від міста атомників висо

та Олексієм Кречиком на міс ці колишніх боїв знайшли посмертний жетон. Відкрили його – а там записка. Час не зруйнував її, хоча пролежала вона в землі близько століття. – Ми думали, що за писка на англійській чи німе цькій мові, – розповідає Петро Миколайович. – Через працівників Рівненської АЕС знайшли перекладача. Перек лали. Виявилось, що це угор ська. Ось її текст: «У випадку моєї смер ті повідомте моїй сестрі Бере зовській Марії. Пакш, Тольна (область), вулиця Кошу Людвіга, 27» На іншій стороні за писки було зазначено реєс траційний номер – 10. Пріз вище Березовський Іштван, рік народження – 1895, сер пень, 20 і особистий підпис. – Тут, поблизу Колок – продовжує свою розповідь пан Петро, – 22 травня 1916 року був прорив. Бої були ду же жорстокими. І до цих пір в землі ще знаходять людські останки, жетони. Вважаю, що виконати останню волю за гиблого вояка, – повідомити про це його нащадків по родині – це є наш людський обов’язок. Ми пробували через інтернет вийти на посольство Угорщини – не вдалось. Знаю чи, що Рівненська АЕС і АЕС Пакш (саме звідти був родом

загиблий вояк) підтримують виробничі зв’язки. Тож вий шли на відділ міжнародного співробітництва та технічної допомоги ВП РАЕС. Там зголо сились допомогти. – Наша станція і АЕС Пакш підтримують дружні відносини ще з 90х років. Ми тісно співпрацюємо в енерге тичній галузі. Обмінюємось передовим досвідом, фахівця ми, делегаціями, – розповідає заступник начальникакерів ник групи технічної допомо ги Ігор Поймінов. – Тож, звіс но, що цей знаковий випадок не могли оминути своєю ува гою. На той час на нашій стан ції перебувала з робочим візи том делегація з АЕС Пакш. Ми розповіли про знахідку її представнику – перекладачу Бенче Імре. Угорські колеги зацікавилися цією історією, обіцяли свою допомогу у роз шуку рідних загиблого Іштва на Березовського. Цікавлюся звідки у Петра Миколайовича (лікаря за фахом, підприємця) такі глибокі знання з історії. – Це моє хобі, – роз повідає. – Захопився розкопка ми ще в дитинстві. Адже Се

мають її знати” – перекона ний Петро Шедо. При допомозі друзів він зробив із цього якоря своє рідний пам’ятник із надпи сом „Для тих, хто родився і ви ріс на морі”. Тепер біля нього охоче фотографуються турис ти, цікавляться історією знахідки. Ще один старовин ний якіркішку подарував місце вому радгоспу. Його нині там реставрують і невдовзі також виставлять як пам’ятникоберіг. У Петра Миколайо вича в робочому кабінеті само робний стелаж. Тут під склом цеглини, на яких збереглися да ти виготовлення: 1802ий, 1804ий, 1805ий роки, флако ни зпід парфумів (1914 рік), пляшка зпід вина (1912 рік), са перні лопатки, табакерки, сол датські пряжки, поїджений ір жею посуд, гасовий примус, фляжки. Всі ці предмети – свід ки минувшини – П. М. Шедо має намір передати у музей. „Перша світова війна – це сторінка в нашій історії, хо ча і кривава. Але нащадки ма ють знати її. Бо віддаючи дани ну пам’яті полеглим, – зазна чає Петро Миколайович, – ми прагнемо, щоб страхіття вій

вастополь, звідки я родом, – це місто, де впродовж століть неод норазово розгортався театр воєнних дій. Знайдеш якийсь предмет минулого і таке відчут тя ніби стаєш свідком тих ге роїчних подій. Пан Петро (здебільшо го він живе у Севастополі) роз повідає як у позаминулому ро ці знайшов якір 1853 року. „Це не просто груда металу – це пам’ятка нашої історії. І люди

ни ніколи не повторились на нашій землі”. Коли газета вже го тувалась до друку, Петро Шедо повідомив, що надійшов лист з Угорщини. Імре Бенче пи сав, що звістка про знайдену за писку схвилювала все місто Пакш, його жителі зацікави лись цією історією, дуже вдяч ні, готується матеріал до міс цевої газети. Лідія ШМИРКО


8 квітня 2010 р.

Енергія

7 стор.

Сьогоднішній мій огляд розрахований на підготовленого, вдумливого чи" тача, того, хто цікавиться проблемами психології, філософії, хто ставить собі непрості запитання, як"то „Чому ми приходимо у цей світ?”, „Що робити для свого вдосконалення?”, „Що залежить від мене?”. У бібліотеках нашого міста ви можете знайти багато цікавого і корисного. Рекомендую вам добірку книг з короткими анотаціями.

Зрілість – відповідальність бути самим собою БраунГалковська М., Домашня психологія. Багато труднощів у сім’ї виникає через брак елементар них знань в царині міжлюдсь ких стосунків. Цими знаннями дуже часто легковажать, не ус відомлюючи, скільки користі вони можуть принести як ок ремій особистості, так і най меншій та найважливішій час тинці суспільства – сім’ї. Автор книги, завідувач кафедри виховної психології Люблінського Католицького університету, намагається роз глянути проблеми пересічної сім’ї у всіх її складних взаємо зв’язках з психологічної точки зору. А популярний, легкий стиль викладу робить книжку доступною для широкого кола читачів. Браун Сільвія, Бла гословення з іншого боку. Авторка, маючи можли вість спілкування зі своїм анге лом, інформацію з „іншого бо ку”, впевнена, що кожен із нас перебуває на Землі з якоюсь метою. Чим швидше ми це ус відомимо, тим легше буде ви

конати задану програму. Наше життя стане духовнішим і щас ливішим. Проблеми і негаразди працюють на нас – тоді ми вчимося. Бо коли тобі було добре, то чого ти навчився? Нехай „Благословення з іншого боку” допоможе вам згадати, яким прекрасним мо же бути життя. Ошо Раджниш, Зрі лість – відповідальність бу ти самим собою. Ключі до нового життя. У книзі великого індій ського філософа йдеться про різницю між процесами дорос лішання і старіння, про те, як не боятися старості і знайти ра дість в процесі росту, зробив ши життя безперервним святом. Ошо Раджниш, Про чоловіків. Все про сучасних чоло віків. Незвичний, відвертий портрет чоловіка в багатьох його проявах. З незмінною точністю, хоча і не завжди приємною, Ошо дає визначен ня сильній статі в його еволю ції від Адама, Раба, Сина, Гомо

сексуаліста, Мужа, Священика, Політика, Робота, Злидня, Ко ханця, Гравця і т. д. – до верши ни свідомості: Бунтаря, чи Зор би Бедди. Ошо відповідає на за питання чоловіків різного со ціального статусу і віку. І в кож ній відповіді – неповторний сплав мудрості, анекдотів, жар тів і медитативних технік. Хей Луїза, Керуй своєю долею. Здоров’я і щастя в моїх руках. У книзі описані уніка льні цілющі методи Луїзи Хей, з допомогою яких ви зможете побороти хвороби. Наведені спеціальні медитації, які ске ровують нас і допомагають у тяжких життєвих ситуаціях. Розповідь книги побудовано у вільному хронологічному по рядку, що відображає деякі ета пи, які ми проходимо в житті. Кожний розділ закінчується декількома позитивними афір маціями, які підкріплюють ідеї, викладені в книзі. Синельников В., Як слово впливає на наше жи ття. Таємна сила слова.

Формула любові. У цій книзі автор зна йомить нас з ефективною стратегією словесного кодува ння на успіх, здоров’я і благо получчя, яка легко, швидко і ді єво принесе реальні результа

ти, а також розкриє суть таєм ної формули любові. Автор до повнив це видання новими практичними вправами. Це тільки дещиця з то го, що наші бібліотеки можуть запропонувати вам на дану те му. Читаймо. Думаймо. Удоско налюймося. Наші адреси: мн Пере моги, 23, Будівельників 24, Ва раш , 41. Сільва ВЛАСОВА, директор міської публічної бібліотеки Кузнецовська

Людина слова і діла

У цю радісну весняну пору свій День народження відзначає Грицик Ма рія Левківна – інженер І категорії, ке рівник технологічної групи ЦТПК РАЕС. Колеги по роботі її знають як прек расного фахівця, справжнього професіона

ла, відданого своєму ремеслу. На атомній станції, повідомляють вони, Марія Левківна працює з 1979 року. За цей тривалий проміжок часу вона обіймала різні посади. Починала працювати в хімічній лабораторії ПРК ЦТПК ла борантом, потім трудилась на посаді техніка з документації. У 1989му займала посаду інженера з експлуатації обладнання цеху і завжди користувалась повагою, зас луженим авторитетом серед колег. Цінують та поважають Марію Левківну і її безпосередні керівники та адмі ністрація підприємства. На всіх ділянках роботи, які їй доручали, Марія Грицик заре комендувала себе, в першу чергу, як високо кваліфікований спеціаліст, вимогливий ке рівник і мудрий наставник. Нам дуже приємно працювати поруч з таким досвідченим фахівцем, який всіх нас збагачує не лише професійним, а й життєвим досвідом. У неї є чому навчитися багатьом, а зокрема молоді». А ще Марії Левківні притаманні такі людські якості, як щирість, порядність, доброзичливість. Вона завжди готова прийти на допомогу, ви

ручити у скрутну хвилину, надати, коли потрібно, слушну пораду, говорять вони. За високі професійні показники та вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України М.Л. Грицик у 2003 році було нагороджено „Листом – по дякою ДП НАЕК „Енергоатом”. А в 2006му – її портрет було занесено на Дошку пошани ВП РАЕС. Знають Марію Левківну в колек тиві і як хорошу матір, чудову господиню та добру бабусю. У неї двоє дорослих дітей – до нька Світлана та син Олег. Відтак, Марія Левківна – втілення доброти, любові, жіночності. У цей прекрасний весняний день, шановна Маріє Левківно, щиро вітаємо Вас зі світлою датою. Зичимо Вам міцного здо ров’я, достатку, всіляких земних благ. Ра дість, любов та щастя нехай завжди будуть у Вашому домі. Світлом та добрими новинами нехай наповнюється кожен прожитий Вами день. Довгих років життя Вам, дорога юві лярко. Нових професійних успіхів та вдалого завершення розпочатих справ! Друзі та колеги з технологічної групи ЦТПК ВП РАЕС


8 стор.

Енергія

Березовий нектар від усіх недуг

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Найкращим для спо живання сік із берези вважа ється в першійдругій декаді квітня, коли у стовбурах беріз починається рух рідин. Усі хвороби, які лікує березовий сік, важко перелі чити. Цілющі «березові сльо зи» радять пити не лише для лікування, але й для того, щоб підняти тонус організму. Ви пиваючи по кілька склянок соку щодня, ви незабаром від чуєте приплив сили та бадьо рості, а звична весняна слаб кість відступить. У березовому соці міститься велика кіль кість корисних мікроеле ментів, солей кальцію, магнію та заліза, тому він особливо корисний при анемії. З допомогою березо вого соку руйнують камені у сечовому міхурі, промивають

нирки та печінку, виводять з організму шкідливі речовини, «оздоровлюють» кров. Сік ви користовують також для ліку вання виразки шлунка та два надцятипалої кишки, туберку льозу легень, бронхіту, ради куліту, подагри та артриту. Пи

Березовий квас Щоб зберегти березовий сік, з нього го тують квас: нагрівають до 35 градусів, додають по 1520 г дріжджів і 3 родзинки на 1 літр, за смаком можна додати лимонну цедру. Після цього банку або пляшку щільно закривають і залишають на 12 тижні. Вийде дуже смачний, газований, напій. Квас можна приготувати й дещо поін шому: до 10 л березового соку додають сік 4 ли монів, 50 г дріжджів, 30 г меду або цукру, родзинки з розрахунку 23 штучки на пляшку. Розлити по пляшках і тримати 12 тижні в темному прохо лодному місці. В описаних вище випадках квас може бути готовий вже через 5 днів, але від того, що він простоїть довше, напій не зіпсується: його можна зберігати все літо.

ти сік по одній склянці мож на 34 рази на день, найкра ще – за півгодини до їжі. При ангінах піді грітим соком радять полос кати горло. А щоб здолати кашель, теплий сік розбав ляють молоком та додають трохи борошна. Березовий сік може бути й прекрасним косме тичним засобом для бороть би з пігментними плямами на шкірі та вуграми (компре си роблять лише зі свіжого соку). Ефективний для зов нішнього застосування бе резовий сік також при екзе мах, псоріазі та трофічних виразках. Найкориснішим є свіжий березовий сік. На жаль, період збирання соку триває лише дватри тижні. Зберігати його в холодиль нику можна трохи більше 2 діб. Але сік можна консерву вати і пити цілий рік. Для цього сік доводять до кипін ня, але не кип’ятять. Додають лимонну кислоту та цукор за смаком, розливають у банки і закривають металевими накривками. Одним із спо собів зберегти сік, не по гіршуючи його цілю щих власти востей, є бе резовий квас.

8 квітня 2010 р.

Увага! Громадська ор ганізація „Патріот” за прошує усіх бажаючих взяти участь в акції „Чисте довкілля”, яка відбудеться 10 квітня в лісопарковій зоні міс та Кузнецовськ. Збір учасників біля кафе „Дзвіно чок”. Для всіх небай дужих передбачено святкове частування. Голова – Кос тянтин Ляшик, кон тактний телефон (067) 9838183. 

ОГОЛОШЕННЯ Народний аматорський теат ральний колектив «Вертеп» запрошує на виставу за п’єсою Неди Нежданої «Ко ли повертається дощ...». 21 квітня 2010 року о 19:00. Ціна квитка 3 грн.

Як добути сік без шкоди для дерева? Найкраще вибрати березу з добре розвиненою кроною. Сік йде в поверхневому шарі між корою і деревиною, тому глибоку дірку робити зовсім не потрібно. Найкраще збирати сік між 12:00 і 18:00, коли він тече найбільш інтенсивно. Від діаметра дерева залежить кількість отворів, які можна зробити: якщо 2025 см – то тільки один, 2535 см – два, 3540 см – три, а якщо діаметр стовбура перевищує 40 см – можна зробити й чотири отвори. Після того, як зберете сік, не забудьте допомогти дереву одужати: потрібно туго закрити отвір воском, пробкою або мохом, щоб у стовбур не потрапили бактерії. ЗАСНОВНИКИ: адміністрація та трудовий колектив ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

Газета заснована у січні 1989 року. Свідоцтво про реєстрацію періодичного видання Серія РВ №496/49 від 30 листопада 2007 р. Газета набрана у комп’ютерному центрі ВРГтаЗМІ ВП РАЕС. Надрукована у Володимирецькій друкарні. Тираж 1500 примірників. Редактор Лідія ШМИРКО, тел: 37440, 64136. Відповідальний секретар Володимир ДАВИДОВ, тел: 64127 Комп’ютерна верстка та набір Анни ШУМИК тел: 64398 Кореспонденти: 61747, 64152

Газета Енергія № 14  

Газета Енергія № 14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you