Page 1

№ 10 (68) від 16 лютого 2012 року


2

Прийом реклами, оголошень, привітань: (03655) 3-41-81

Куплю стару дерев’яну хату або хлів під розбору (для перевезення) (066)2042165Володимир (099) 199 48 29 Сергій zaharchyk@meta.ua rodosvit@ukr.net

Якісний ремонт електродвигунів м. Сарни, вул. Технічна 4 (ВПУ 22). (03655) 3 51 42 (095) 315 24 11

ЕЛЕК ТРОМ О Н ТА Ж Н І РОБОТИ. ЯКІСТЬ. ГАРАНТІЯ. ПОМІРНІ ЦІНИ. (096) 446-74-93 (095) 427-80-25

ПРОДАМ Будматеріали: блок, ракушняк 4.50 грн/шт. з доставкою.

т. (098) 921-76-39

КУПЛЮ ДОРОГО монети СРСР, книги 1920 року. т. (03655) 3-27-96, (096) 417-45-85, (095) 841-06-49

▪Виготовлення печаток і штампів. Можлива д о с т а в к а . Тел . (03655) 3-26-65,(095) 729-79-53,(067) 37071-50

▪ Ро з м о р о ж у в а н н я , р е м о н т, м о н т а ж о п а л е н н я т а в о д о п о с т а ч а н н я . Тел . (095) 805-51-41 ▪ В и го т о вл е н н я та в с т а н о вл е н н я в и р о б і в х уд о ж н ь о ї к о в к и : в о р о т а , о го р о ж і , д о ш к и , перила, лавочки, к амінні набори, а також м ета л о к о н с т ру к ц і ї . Тел . (096) 321-33-44, (098) 763-10-59

▪ М о н т а ж а в т о н о м н о го опалення, водопостач а н н я , к а н а л і з а ц і я . Тел . (095) 839-13-20 ▪ Ре м о н т к в а р т и р . Тел . (050) 660-98-88 ▪Виконуємо внутрішні р е м о н т н о - буд і в ел ь н і р о боти. Швидк о та якісно. Тел . ( 0 9 6 ) 9 6 6 - 6 9 - 1 4

прийом рек лами, оголошень, привітань (03655) 3-41-81 (095) 76-00-142, (067) 64-66-488

▪ П е р е везе н н я в с . К а тюжанку до монаха-ціл и т ел я . Л і к у ва н н я в і д р і з н и х х во р о б , ш к і д л и вих звичок, сімейне бл а г о п о л у ч ч я в с і м ’ ї . Тел . ( 0 9 8 ) 6 0 8 - 5 9 - 9 1

▪Пасажирські та вантажні перевезення м/а «Мерседес Спрінтер» (середня база), по місту, Україні та за кордон. Тел. (067) 382-28-81

▪ В а н та ж н о - п а с а ж и р с ь к і п е р е в е з е н н я п о м і с т у, Ук р а ї н і . Н е д о р о го . Тел . (097) 751-10-16

ПРОДАМ Земельну ділянку, т. (096) 878-27-44 0,15 га, смт. Клесів (літня кухня, яннадів браК підведений газ). і л ме З і р е т ам

,атявС вісуР ялмеЗ и г о Б ї е н а н ь т я дох с о Б иварП . я с и та н д є и м а к д а щ а н З - о к у м о ш а н у д оР а н о В а ксил м я т і д я ц и н ь л а в у дог І .мїовс її етйунаш і ьтіжереБ ю о в с р і та М к я » т и в о т і в С « а д а м о рГ

Тел. х о р о щ о м у с т а н і . Тел . (050) 910-87-67 ▪А/м “ ВА З - 2 1 0 1 ” 1 9 7 3 р . , ц і н а д о го в і р н а . ▪ В а н т а ж н і т а п а с а - тел . ( 0 6 7 ) 3 0 - 6 8 - 7 4 ▪А/м “ Ф о рд - т р а н з и т ” , ж и р с ь к і п е р е везе н н я п о м і с т у т а Ук р а ї н і м / а 2 0 0 6 р . , щ о й н о п р и г н а « М е р с е д е с С п р и н т е р » . н и й , в а н т а ж н и й . Тел . 939-92-23,(095) Попутний вантаж до (050) Од е с и , Х а р к о в а . Тел . 6 1 0 - 9 3 - 8 0 (097) 664-55-08 ▪Гуму зимову «Barum», б/в, 185/70 R 14. Ціна (4 ▪Пасажирські переве- шт.) – 400 грн. Тел. (097) зення комфортабельними 450-53-99 мікроавтобусом (18,20 ▪Двигун до Т-25, комісць), автобусом (51 р о б к у п е р е д а ч ГА З - 5 3 . місце) по Україні та СНД Тел . ( 0 9 6 ) 8 0 3 - 1 3 - 0 2 (Москва, Санкт – Петер▪ Ра к у ш н я к к р и м с ь к и й бург). Тел. (067) 360-6595, +7 (926) 333-17-79, +7 з к а р ' є р у. Б ез к о ш т о в н а доставка. Суперціна. (90) 890-23-08 Тел . ( 0 9 6 ) 5 0 7 - 3 6 - 0 6

▪Ремонт ел е к т р о ▪ В а н та ж н і п е р е везе н н я плит, пральних та посудомийних м а ш и н . бу с о м . Тел . ( 0 9 8 ) 8 6 9 Тел . ( 0 9 7 ) 6 3 8 - 2 1 - 5 1 58-54, (066) 930-96-34

ПРОДАМ А/м “ВАЗ-21043” 2004р.в., 29 тис.км., у відмінному стані.

Т. (066) 543-65-48

1.70х1.75х3.40). (097) 917-70-11

▪Авторозборк а а/м «М ерседес», « А уд і » , б/в та оригінальні зап ч а с т и н и в н а я в н о с т і та п і д з а м о вл е н н я . Тел . (067) 360-63-83, (050) 414-04-04

Те ле фон редакції

(03655) 3-41-81

№10(68)

▪Музика на весілля, дні народження, ювілеї, корпоративи. Якість та хороший настрій гарантуємо! Тел. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94 ▪ Приймаємо замовл е н н я н а с вя т к у ва н н я у р оч и с т и х п о д і й , б а р « Ю л і я » ( д о 1 2 0 ч ол . ) смт. Володимирець; бар «Мрія» ( до 100 чол.) смт. Рафалівка Тел . ( 0 6 7 ) 3 6 2 - 6 2 - 2 0

▪ С м ач н і короваї та т о рт и о зд о бл е н і м а с т і к о ю . В Ук р а ї н с ь к о м у, Є в ропейському та «Етно» с т и л і . Л и ш е н ат у р а л ь н і с к л а д н и к и . Ф от о р о б і т w w w. o d n o k l a s n i k i ( г р у п а – К у з н е ц о в с ь к і о го л о шення) Тел . 2-13-30, (097) 924-60-35 ▪ П р и д ба й у к р ед и т е к с к ур с і й н і т ур и п о Ук р а ї н і , Є в р о п і . В і д п оч и н о к у е к зотичних країнах, лік увальні путівк и. Регулярні т ур и у П оч а ї в с ь к у л а в ру, З и м н е н с ь к и й С вя то г і р с ь к и й м о н а с т и р , К а р п ат и т а і н . К о н с ул ьт а ц і ї : з а к о рд о н н і п а с п о р т и , д и т я ч і п р о ї зд н і д о к ум е н т и , візи, переклад документів, апостіль. Тел . (03636) 2-49-59, (097) 805-92-25 ▪ Гр о м а д с ь к е о б ’ є д нання Чорнобильський м еч надає консультації категоріям населення, що постраждали від чорнобильської катастрофи, щодо пенсійного забезпечення згідно Закону України "Про статус та соціальний захист осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи", а також по р і ш е н н я х с у д і в . Го туємо та подаємо заяви до Європейського с у д у. Тел. 067- 363- 27- 00

▪3-кім. квартиру 5/5, м. Сарни, вул. 17 Вересня (60м 2)або обміняю на 1-кім. квартиру м. Рівне з доплатою. Тел. (050_ 157-56-74, (093) 552-56-74 ▪ 2 - к і м . к в а р т и р у, 5 - т и поверхівк а, Володимирець, можливий частковий к р е д и т. Тел . (096) 855-57-61, (096) 855-57-63 ▪Новий 2-во поверхов и й це гл я н и й буд и н о к в м. Костопіль, р-н. Сарненської о б ’ ї зд н о ї . М о ж л и в и й о бм і н н а м . Л ь в і в а б о о к ол и ц і . Тел . (096) 233-67-20

▪ Х а т у, с . С о б і щ и ц і , 5 0 ▪ К а м і н ь , щеб і н ь , в і д сів, шифер, це м е н т, с от. З е м л і , в це н т р і . Тел . блоки з відсіву, круги ко- 1 8 6 - 9 0 - 6 5 лодязні, цеглу. Доставк а ▪ Х а ту с . Н е м о в и ч і . безкоштовна.Тел. (0255) З ем ел ь н а д і л я н к а 0 , 4 3 3-59-41,(066) 7 6 8 - 6 9 - г а . Є к р и н и ц я , с т а во к . 22,(097) 868-83- 41 Тел . ( 0 3 6 5 5 ) 3 - 6 2 - 8 6 , (050) 542-06-16, (066) ▪ М ет а л о ш у к а ч і різні, 023-20-72 гл и б и н а 1 - 3 м ет р и . Тел . (050) 559-44-90 ▪Земельну ділянку, с. Ст. Рафалівка, 14,8 соток ▪ Д С П р я д о в е т а л а м і - (приватизована, держ. н о в а н е . Ро з к р і й , п о - акт). Тел.(096) 121-80-94, клейка. Тел . ( 0 6 7 ) (096) 121-81-92 607-22-77 ▪ Д в і п р и ват и зо ва н і зе ▪ П р и н т е р и н а з а п ч а - м ел ь н і ділянки, с. стини: C a n o n - 3 2 0 0 , Б а б к а ( 5 0 0 у. о / с о т к а ) . C a n o n P i x m a I P - 4 3 0 0 . З е м ел ь н у д і л я н к у с . Сканер Epson P E R - С о п ач і в 2 3 0 0 0 г р н . Тел . F E C T I O N 1 2 7 0 у р о б о - (067) 364-43-46 ч о м у с т а н і . Тел . ( 0 9 6 ) 932-92-82 ▪ М а г н і т о ф о н и к а с ет н і ▪ Д і юч и й б і з н е с . Тел . б / в « Л е ге н д а » , « Е л е к троніка», «Весна-310С». (099) 295-58-25, (067) 784-71-79 Тел . ( 0 9 6 ) 9 3 2 - 9 2 - 8 2 ▪ Тел е в і з о р и б / в « Е л е к ▪ Те р м і н о в о ! А / м « O p e l т р о н » , « С л а ву т и ч » . Тел . Astra». Можлива част(096) 932-92-82 к о в а о п л а т а . Тел . ( 0 9 7 ) ▪Віники березові для 717-12-69 п і д м і та н н я в н е о бм еж е ▪ В е с ь м о д ел ь н и й р я д н і й к і л ь к о с т і . Тел . ( 0 9 3 ) автомобілів «КІА» у 348-78-86 р о з с т р о ч к у. Низький ▪Коня та свиню. Тел. в і д с ото к . К АС КО – у п о дарунок. Тел . (067) (098) 690-64-22 128-17-42

▪ А / м « To y o t a C o r o l l a » , 1983 р. в., 1,3 двигун, ▪ С т а р і а к у м ул я т о р и . б е н з и н , к о л і р к о р и ч н е вий, кап. ремонт двиТел . ( 0 9 7 ) 6 8 8 - 2 0 - 3 7 г у н а , к у зо в хет ч бе к , C D , ф а р к о п . Ц і н а д о го в і р н а . ▪ С к л я н і т о р г о в е л ь н і То р г. Тел . ( 0 6 6 ) 2 2 0 - 5 2 в і т р и н и . Те л . ( 0 3 6 5 5 ) 85, (096) 853-17-80 3-39- 81 ▪Автомобілі вітчизнян о го в и р о б н и ц т в а в и г і д н и х ум о ва х . К АС КО у ▪А/м «Lada P r i o r a » п о д а р у н о к . Тел . ( 0 5 0 ) 2007 р. в. + доплата на 912-06-40 бус . Тел . ( 0 9 8 ) 2 7 9 - 1 5 - 7 7 ▪Автомобілі на вигідн и х ум о ва х . Д і ют ь а к ц і ї . Тел . ( 0 6 6 ) 3 7 2 - 2 2 - 9 8

▪М а га з и н , 3 0 м 2 в м . К у з н е ц о в с ь к у. Тел . ▪Нові автомобілі: ЗАЗ, (098) 869-58-54, (066) Шевроле, Чері, КІА, 930-96-34 Опель на вигідних умота за го▪Квартиру п о го - вах, в кредит Діє система д и н н о / п о д о б о в о . В и п и - тівку. Автосалон м. с у є м о ч е к и . Тел . ( 0 9 3 ) знижок. Сарни, вул. Варшавська, 206-06-02 4.Тел. (03655) 3-52-86, (095) 262-70-95

▪Автомобілі вітчизнян о го т а і н о з е м н о го в и р о б н и ц т ва н а в и п л ат у з і ▪ Х л о п ц і - с т уд е н т и з н і - з н и ж к о ю д о 1 5 т и с . г р н . м у т ь к і м н ат у / к ва рт и ру Тел . ( 0 6 6 ) 9 8 8 - 7 6 - 7 0 на тривалий термін. Порядок та своєчасну ▪ Те р м і н о в о ! П р од а м о п л ат у га р а н т у є м о . « Ш е в р о л е А в е о » 2 0 11 Тел . ( 0 9 8 ) 2 11 - 9 6 - 9 0 р . в . , ба з о в о ї к о м п л е к т а ц і ї . П о в н а К АС К О н а 1 р і к у п од а р у н о к . Тел . ( 0 9 5 ) 3 2 6 - 11 - 0 4 , ( 0 6 7 ) 589-55-62 ▪Пасажирські перевезення к о м ф о р т а б ел ь ними м і к р о а вт о бу с о м п о Ук р а ї н і т а С Н Д ( М о с к в а , С а н к т – П ет е р бу р г ) . Тел . (096) 708-58-58, +7 (967) 233-38-22 ▪ВАНТАЖНІ та ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ по місту, Україні. М/а «Mercedes Benz Sprinter» (середній, високий, 8 місць,1.5т,

▪Продам «Citroen Berlingo» 2005 р. в., пасажир, пробіг 155 тис. к м . , 2 . 0 д и з ел ь , к о н д и ц і о н е р , ф а р к о п , ба га ж н и к , ел . п а к ет. Тел . ( 0 9 8 ) 826-45-10 ▪ А / м ГА З - 5 2 н а х о д у. Тел . ( 0 9 8 ) 2 0 5 - 7 7 - 9 7 ▪А/м “ Ф о рд - т р а н з и т ” , 1987р., парус, 2,5 диз ел ь . т ел . ( 0 6 6 ) 0 5 8 - 3 2 61, (097) 031-45-24 ▪ А / м “ ВАЗ - 2 1 0 6 ” 1 9 7 9 р . , 4 с т. , 1 4 т и с . г р н . Тел . (097) 469-01-32 ▪А/м “ Га з ел ь - 2 7 0 5 ” 2005р., вантажопас., у


3

Якщо Ви не отримали газету, телефонуйте: 3-41-81

№10(68)


4

телефон головної редакції:

(03636)3-95-00

Якщо Ви не отримали газету, телефонуйте: (03636)3-95-00

Безкоштовна рекламно-інформаційна газета "Вітрина міста".Редактор випуску: Захарчук Р.М. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: РВ№562/115-Р від 21.10.2010 р.Засновник та редактор: СПД Логвиненко В.М. Адреса: 34400, м.Кузнецовськ, мкрн Будівельників, 27/1. Е-mail: vitrina2010@i.ua Адреса редакції: м-н Будівельників, 3 (ліве крило, 2 пов.). Телефон: (03636) 3-95-00, (098) 193-80-91. Розповсюдження оплачене рекламодавцями. Обсяг: один друкований аркуш, друк офсетний. Надруковано: ВАТ "Волинська обласна друкарня", м.Луцьк, пр. Волі, 27. №935 Р/р: 26007169458980 в Філіїі "Північно-Західне РУ "АТ"Банк "Фінанси та Кредит" МФО 333603 код ЄДПОУ 2854816184 Відповідальність за достовірність інформації несе рекламодавець. Редакція може не поділяти точки зору авторів. За точність викладених фактів відповідальність несе автор. Усі матеріали опубліковані на правах реклами.

№10(68)

ЗАГА ЛЬНИЙ Т И РА Ж

24 000

Газета Вітрина міста №10 (68) м. Сарни  
Газета Вітрина міста №10 (68) м. Сарни  

Газета Вітрина міста №10 (68) м. Сарни

Advertisement