Page 1

ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์์คือ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่ มนุษยใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ จัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้์ทั้งตัวเลข์ตัวอักษร หรือ สัญลักษณที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง์ๆ โดยคุณสมบัติที่ สาคัญของคอมพิวเตอรคือการที่สามารถกาหนดชุดคาสั่ง ล่วงหน้า หรือโปรแกรมได้์(programmable) นั่นคือ คอมพิวเตอรสามารถทางานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ ชุดคาสั่งที่เลือกมาใช้งาน ทาให้สามารถนาคอมพิวเตอรไป ประยุกตใช้งานได้อย่างกว้างขวาง์เช่น ใช้ในการตรวจคลื่น ความถี่ของหัวใจ์การฝาก์-์ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบ สภาพเครื่องยนต์เป็นต้น์ข้อดีของคอมพิวเตอร์คือ เครื่อง คอมพิวเตอรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูก ต้องและมีความรวดเร็วอย่างไรก็ดี์ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ ตาม เครื่องคอมพิวเตอรจะมีวงจรการทางานพื้นฐาน์4 อย่าง์ (IPOS cycle) คือ

1. รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอรจะทาการรับ ข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล์(input unit) เช่น์คีบอรด หรือ์เมาส 2. ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอรจะทา การประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ ต้องการ 3. แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอรจะให้ผลลัพธ จากการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์(output unit) เช่น์เครื่องพิมพ์หรือจอภาพ 4. เก็บข้อมูล (Storage) เครื่องคอมพิวเตอรจะทาการ เก็บผลลัพธจากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้


สามารถนามาใช้ใหม่ได้ในอนาคต

วิวัฒนาการวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ของคอมพิวเตอร์ ต้นกาเนิดของคอมพิวเตอรอาจกล่าวได้ว่ามาจาก แนวความคิดของระบบตัวเลข ซึ่งได้พัฒนาเป็นวิธีการคานวณ ต่าง์ๆ์รวมทั้งอุปกรณที่ช่วยในการคานวณอย่างง่าย์ๆ คือ"์ กระดานคานวณ"์และ์"ลูกคิด"

ในศตวรรษที่ 17 เครื่องคาแบบใช้เฟื่องเครื่องแรกได้กาเนิด ขึ้นจากนักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศษ์คือ Blaise Pascal โดย เครื่องของเขาสามารถคานวณการบวกการลบได้อย่างเที่ยงตรง และในศตวรรษเดียวกันนักคณิตศาสตรชาวเยอรมันคือ์Gottried Wilhelm von Leibniz ได้สร้างเครื่องคิดเลขเครื่องแรกที่ สามารถคูณและหารได้ด้วย


ในต้นศตวรรษที่ 19 ชาวฝรั่งเศษชื่อ์Joseph Marie Jacquard ได้พัฒนาเครื่องทอผ้าที่สามารถสั่งด้วยโปรแกรมได้ โดยเครื่องทอผ้านี้ใช้บัตรขนาดใหญ่ ซึง่ ได้เจาะรู้ไว้เพื่อควบคุม รูปแบบของลายที่จะปัก์บัตรเจาะรู(punched card) ที่ Jacquard ใช้นี้ได้ถูกพัฒนาต่อๆมาโดยผู้อื่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ ป้อนข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ ต่อมาในศตวรรษเดียวกัน ชาวอังกฤษชื่อ์Charles Babbage ได้ทาการสร้างเครื่องสาหรับแก้สมการโดยใช้พลังงานไอน้า์ เรียกว่า์difference engine และถัดจากนั้นได้เสนอทฤษฎี เกี่ยวกับ์คอมพิวเตอรสมัยใหม่์เมื่อเขาได้ทาการออกแบบ เครื่องจักรสาหรับทาการวิเคราะห์(analytical engine) โดยใช้ พลังงานจากไอน้า ซึ่งได้มีการออกแบบให้ใช้บัตรเจาะรูของ์ Jacquard ในการป้อนข้อมูล ทาให้อุปกรณชิ้นนี้มีหน่วยรับข้อมูล์ หน่วยประมวลผล์หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูลสารอง์ ครบตามรูปแบบของคอมพิวเตอรสมัยใหม่ แต่โชคไม่ดีที่แม้ว่า แนวความคิดของเขวจะถูกต้อง แต่เทคโนโลยีในขณะนั้นไม่ เอื้ออานวยต่อการสร้างเครื่องที่สามารถทางานได้จริง อย่างไรก็ ดี์Charles Babbage ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ คอมพิวเตอรคนแรก และผู้ร่วมงานของเขาคือ์Augusta Ada Byron ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนโปรแกรมคนแรกของ โลก


ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการ ประมวลผลสูงที่สุดโดยทั่วไป สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องาน ด้านวิทยาศาสตรที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และ ต้องการความเร็วสูง์เช่น์งานวิจัยขีปนาวุธ์งานโครงการอวกาศ สหรัฐ์(NASA) งานสื่อสารดาวเทียม์หรืองานพยากรณอากาศ์ เป็นต้น

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจาและ ความเร็วน้อยลงสามารถใช้ข้อมูล และคาสั่งของเครื่องรุ่นอื่นใน ตระกูล์(Family) เดียวกันได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ์ นอกจากนั้นยังสามารถทางานในระบบเครือข่าย (Network) ได้ เป็นอย่างดี์โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณที่เรียกว่า เครื่อง ปลายทาง์(Terminal) จานวนมากได้์สามารถทางานได้พร้อม กันหลายงาน์(Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลาย คน์(Multi User) ปกติเครื่องชนิดนี้นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่มี ราคาตั้งแต่สิบล้านบาทไปจนถึง หลายร้อยล้านบาทตัวอย่าง ของเครื่องเมนเฟรมที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ คอมพิวเตอรของ ธนาคารที่เชื่อมต่อไปยังตู้์ATM และสาขาของธนาคารทั่ว ประเทศนั่นเอง


มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ธุรกิจ และหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จาเป็นต้องใช้ คอมพิวเตอรขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคา แพงผู้ผลิตคอมพิวเตอร จึงพัฒนาคอมพิวเตอรให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า เครื่องมินิคอมพิวเตอรโดยมีลักษณะพิเศษในการทางานร่วมกับ อุปกรณ ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้มีการใช้แผ่นจาน แม่เหล็กความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัทที่ ใช้คอมพิวเตอรขนาดนี้์ได้แก่์กรม์กอง์มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า์โรงแรม์โรงพยาบาล์และโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กมีส่วนของ หน่วยความจาและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุดสามารถ ใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า์คอมพิวเตอรปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมากอาจ เท่ากับหรือมากกว่าเครื่องเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยัง ราคาถูกลงมากดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงาน และบริษัทห้างร้าน์ตลอดจนตามโรงเรียนสถานศึกษา และ บ้านเรือนบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอรออกจาหน่ายจน


ประสบความสาเร็จเป็นบริษัทแรก คือบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอรส่วนบุคคล์(Personal Computer : PC) เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จาแนกออกได้เป็น์2 ประเภทใหญ่ๆ์คือ 1. แบบติดตั้งใช้งานอยู่กับที่บนโต๊ะทางาน์(Desktop Computer) 2. แบบเคลื่อนย้ายได้์(Portable Computer) สามารถ พกพาติดตัวอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จากภายนอก ส่วนใหญ่มักเรียกตามลักษณะของการใช้งานว่า์Laptop Computer หรือ์Notebook Computer

ความหมายของคอมพิวเตอร์  
ความหมายของคอมพิวเตอร์  

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

Advertisement