Page 1

WordPress

WordPress WordPress คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้ เพื่อสร้ ำงและจัดกำรเนื ้อหำบนอินเตอร์ เน็ต ( Contents Management System หรื อ CMS) กล่ำวคือ แทนที่เรำจะดำวโหลดโปรแกรมมำทำกำรสร้ ำงและออกแบบ เว็บไซต์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของเรำอย่ำงเช่น Macromedia Dreamwaver, Microsoft Fontpage (มีใครทันรึ เปล่ำ) เป็ นต้ น แต่ CMS นันถู ้ กสร้ ำงมำเพื่อใช้ งำนบนอินเตอร์ เน็ตโดยตรง หมำยควำมว่ำเมื่อคุณจะใช้ งำน โปรแกรมนี ้ คุณก็สำมำรถใช้ ได้ ทนั ทีผำ่ นอินเตอร์ เน็ต เพียงแค่คณ ุ ล็อกอินเข้ ำสูร่ ะบบจัดกำรของ CMS นันๆ ้ บำงคนอำจจะคุ้นหูกบั cms เจ้ ำอื่น เช่น joomla, simple machines, open cart, magento เป็ นต้ น ข้ อดีของ CMS ก็คือ สะดวกต่อกำรใช้ งำน คุณไม่ต้องเริ่มสร้ ำงเว็บจำก 0 ไม่จำเป็ นต้ องมีควำมรู้ทำง โปรแกรมเมอร์ เพรำะระบบมีทกุ อย่ำงไว้ ให้ คุณมีหน้ ำที่เพียงแค่ใส่เนื ้อหำของคุณเข้ ำไป ข้ อเสียของ CMS คือ บำงครัง้ ก็อำจมีมำกเกินควำมจำเป็ น


WordPress ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง WordPress เขียนด้ วยภำษำ PHP และใช้ Apache, MySQL และ PhpMyAdmin ในกำรรันเป็ นเซิฟเวอร์ คุณ สำมำรถลองใช้ โปรแกรม DesktopServer เพื่อจำลองเซิฟเวอร์ สำหรับติดตังและใช้ ้ งำน WordPress ได้ เพรำะ WordPress นันจะรั ้ นอยูบ่ นฝั่งเซิฟเวอร์ เรำจึงต้ องมีเครื่ องมือจำลองเซิฟเวอร์ ซะก่อน WordPress Core คือ ตัวขับเคลื่อนหลัก เปรี ยบเสมือนเครื่ องยนต์หลักของรถทุกคัน โดยเรำสำมำรถดำวน์โหลด WordPress เวอร์ ชัน่ ล่ำสุดได้ ที่ WordPress.org และ th.wordpress.org สำหรับเวอร์ ชนั่ ภำษำไทย Themes เป็ นส่วนแสดงผลภำยนอก แล้ วยังมีฟังชัน่ เสริมต่ำงๆ มำด้ วย เปรี ยบเสมือนดีไซน์ของรถซึง่ แต่ละบริ ษัทก็จะ ออกแบบมำแตกต่ำงกัน มีฟังชัน่ พิเศษต่ำงกัน มีทงธี ั ้ มฟรี และธีมแบบพรี เมี่ยม เรำสำมำรถดำวน์โหลดธีมฟรี ได้ จำก https://wordpress.org/themes/ ซึง่ เป็ นแหล่งรวมธีมจำกนักพัฒนำทัว่ โลกส่งธีมของตัวเองขึ ้นไปใ้้เรำ สำมำรถติดตัง้ ใช้ ได้ ฟรี จำกหน้ ำควบคุมของ WordPress เลย หรื อใช้ Google ในกำรเสริช WordPress Free Theme แล้ วตำมด้ วยประเภทของธีมที่ต้องกำร เช่น WordPress Free Fashion Theme เป็ นต้ น สำหรับเว็บที่ ทำธีมแบบพรี เมี่ยมมำขำยก็มีเยอะเช่นกัน นอกจำกนี ้ยังมีตลำดธีมที่ใหญ่ที่สดุ คือ Themeforest.net ที่มีธี มมำกกว่ำ 6,000+ ธีม ให้ เรำเลือกซื ้อและดำวน์โหลด ข้ อแตกต่ำงระหว่ำงธีมฟรี และพรี เมี่ยมนัน้ นอกจำกใน เรื่ องของฟั งชัน่ เสริมแล้ ว ยังมีในเรื่ องของกำรซัพพอร์ ตจำกคนเขียนธีม กำรอัพเดต ที่ธีมแบบพรี เมี่ยมจะให้ ได้ มำกกว่ำ Plugins คือ ส่วนเสริมของ WordPress ที่ชว่ ยเพิ่มควำมสำมำรถให้ กบั เว็บ เปรี ยบเสมือนกำรอัพเกรดเครื่ องยนต์ให้ ทำงำนในแบบที่เรำต้ องกำร หรื อแม้ แต่ดดั แปลงกำรสำหรับกำรใช้ งำนเฉพำะด้ ำน เช่น กำรใช้ ปลัก๊ อิน WooCommerce เพื่อสร้ ำงร้ ำนค้ ำขำยสินค้ ำออนไลน์ ธีมพรี เมี่ยมมักจะมีฟังชัน่ เสริมมำกมำยทำให้ เรำลดกำร ติดตังปลั ้ ก๊ อินลงไป เพรำะกำรติดตังปลั ้ ก๊ อินมำกๆ ย่อมไม่ใช่เรื่ องดี เพรำะเมื่อมีกำรอัพเกรดในบำงครัง้ ก็อำจจะ มีกำรกระทบกับกำรทำงำนกับส่วน อื่นๆ ทังกั ้ บธีมหรื อปลัก๊ อินด้ วยกันเอง


ขัน้ ตอนในการสร้ างเว็บไซต์ ด้วย WordPress 1. คิดก่อนว่ำคุณจะทำเว็บไซต์อะไร 2. หำธีมที่คณ ุ ชอบและเหมำะกับเว็บของคุณ (เป็ นขันตอนที ้ ่ปกติจะใช้ เวลำนำนที่สดุ แล้ ว แถมส่วนใหญ่ก็ จะไม่คอ่ ยจบที่ธีมเดียว ดังนันจึ ้ งควรคิดให้ เยอะๆ ค่ะ) 3. ติดตัง้ WordPress, Theme, Plugins ที่ต้องกำรใช้ งำน คุณสำมำรถอ่ำนเรื่ องเกี่ยวกับ Theme WordPress ได้ ที่นี่ กำรเลือกธีมที่ดีจะส่งผลถึงอนำคตของเว็บไซต์ ช่วย ตัดเรื่ องจุกจิกบำงอย่ำง บำงธีมมีหลำยฟั งชัน่ จนทำให้ คณ ุ ไม่จำเป็ นต้ องลงปลัก๊ อินเสริมหลำยตัว หรื อหำกคุณ ต้ องกำรทำเว็บที่เรี ยบง่ำย ก็ไม่จำเป็ นต้ องเลือกธีมที่มีลกู เล่นหลำกหลำย แต่โฟกัสไปที่เนื ้อหำแทน WordPress เหมาะกับเว็บไซต์ แบบไหน จริงๆ แล้ ว WordPress เหมำะกับกำรทำเว็บไซต์ทกุ แบบ แต่บำงแบบนันเรำอำจต้ ้ องรู้ลกึ ซึ ้งหรื อมีพื ้นฐำน ทำงด้ ำนโปรแกรมเมอร์ ด้วย ดังนัน้ ณ ที่นี ้เรำจะขอพูดในแง่ของ Beginner จริงๆ เพรำะ CMS แต่ละตัวนันก็ ้ มี จุดเด่นแตกต่ำงกำร เว็บเหล่ำนี ้เป็ นเว็บที่เหมำะกับกำรใช้ งำน WordPress ค่ะ 1. เว็บบล็อก เหมำะมำกสุดๆ เป็ น cms ที่บล็อกเกอร์ ใช้ งำนมำกที่สดุ ในโลกเลยก็วำ่ ได้ 2. เว็บ Article เขียนบทควำมต่ำงๆ รี วิวโรงแรม ร้ ำนอำหำร งำนฝี มือ แอปมือถือ ฯลฯ 3. เว็บข่ำว เว็บวำไรตี ้ กำรจัดหมวดหมูแ่ ละแท็ก ( Categories, Tags ) ใน WordPress นันช่ ้ วยได้ ง่ำย มำกๆ ธีม Magazine ก็เยอะสุดๆ เช่นกัน เว็บข่ำวที่ไม่ใช่สำนักข่ำวโดยตรงก็มกั จะใช้ WordPress เพรำะสำมำรถลดค่ำใช้ จำ่ ยได้ มำกกว่ำ 4. เว็บ Portfolio มีธีมเกี่ยวกับ Portfolio เยอะมำกมำยให้ คณ ุ นำเสนอผลงำนของคุณได้ อย่ำงน่ำสนใจ 5. เว็บบริ ษัท มีธีมที่ดนู ำ่ เชื่อถือ เป็ น Professional ให้ เลือกมำกมำย มีเครื่ องมือครบครันโดยเรำไม่ต้อง จ้ ำงออกแบบเพิ่ม 6. เว็บไซต์ e-commerce ขำยสินค้ ำออนไลน์ โดยใช้ ปลัก๊ อิน เช่น WooCommerce หรื อ Easydigitaldownloads 7. นอกจำกนี ้ WordPress ยังสำมำรถสร้ ำงเว็บบอร์ ด และเว็บ community ได้ ด้วย โดยใช้ ปลัก๊ อิน เช่น bbPress


8. เว็บไซต์ที่ต้องกำรควำมแรงในด้ ำน SEO เพรำะ WP ถือว่ำเด่นในเรื่ องนี ้มำกๆ เขียนเล่นๆ ก็ตดิ ผลกำร ค้ นหำใน Google ได้ 9. เว็บไซต์ที่มีหลำยภำษำ WordPress นันถู ้ กแปลทัว่ โลกรวมทัง้ ภำษำไทย และยังมีปลัก๊ อินที่ชว่ ย จัดกำรเนื ้อหำสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องกำรใช้ หลำยภำษำด้ วย เช่น WPML, Polylang หำกใครยังนึกไม่ออกว่ำ WordPress สำมำรถทำเว็บแบบไหนได้ บ้ำง ลองดู Demo หรื อ Preview ของธีมแต่ ละธีมดูคะ่ (แต่ถ้ำของ wordpress.org พรี วิวกับภำพตัวอย่ำงอำจจะไม่เหมือนกัน ต้ องดูที่เว็บต้ นฉบับ) เรำจะ ได้ เห็นว่ำมันสำมำรถสร้ ำงเว็บหน้ ำตำแบบไหนให้ เรำได้ บ้ำง ลองดูธีมมำกมำยจำก Themeforest.net ที่มีธีมให้ เลือกทำเว็บไซต์มำกกว่ำ 6,000+ ธีม ความแตกต่ างระหว่ าง WordPress.com และ WordPress.org หำกคุณลองเสริช Google ดู คุณจะพบว่ำ จริงๆ แล้ วมันจะมี WordPress อยู่ 2 เวอร์ ชนั่ ด้ วยกัน นัน่ ก็ คือ WordPress.com และ WordPress.org

wordpress.com


wordpress.org

wordpress.com นันก็ ้ เหมือนกับผู้บริกำรบล็อกฟรี ทวั่ ไป เช่น Blogger ของ Google, Tumbr หรื อแม้ แต่ของ ไทยอย่ำง Bloggang ของเว็บ Pantip โดย WordPress ก็จะให้ บริกำรพื ้นที่ฟรี สำหรับกำรเขียนบล็อก โดยก็จะ มีรูปแบบของเว็บที่เรี ยกว่ำ ธีม ให้ เรำเลือกหน้ ำตำเว็บไซต์ และมีโดเมนให้ พร้ อม โดยเหมือนบล็อกทัว่ ไป ที่ โดเมนเรำนันก็ ้ จะมี .wordpress.com ต่อท้ ำย แต่คณ ุ แทบจะไม่มีควำมยืดหยุน่ ในกำรปรับแต่งมำกนัก ถึงแม้ จะเสียค่ำบริกำรรำยปี คุณอำจจะได้ แค่ปรับแต่ง CSS และสีสนั หรื อตัวหนังสือในบำงตำแหน่งเท่ำนัน้ และ จำนวนธีมที่คณ ุ สำมำรถใช้ ได้ ก็ยงั มีจำนวนจำกัด wordpress.org โดยจะมีลกั ษณะเหมือนกับ WordPress.com แทบทุกประกำร เพียงแต่ WordPress.org นี ้ จะนำเอำตัวหลักที่อยูเ่ บื ้องหลังกำรขับเคลื่อน WordPress.com ออกมำให้ เรำดำวน์โหลดไปใช้ งำน โดยเรำ จะต้ องไปหำส่วนประกอบอื่นๆ เอง ทังพื ้ ้นที่ (โฮ้ สต์) โดเมน ธีม และปลัก๊ อิน แต่ข้อดีของมันก็คือ เรำสำมำรถที่ จะปรับแต่งได้ แบบอิสระ ขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของผู้ปรับแต่งเอง ซึง่ เว็บของเรำก็จะพยำยำมช่วยให้ ผ้ อู ำ่ น สำมำรถปรับแต่ง WordPress ได้ โดยใช้ โค้ ดให้ น้อยที่สดุ ซึง่ แม้ วำ่ คุณจะไม่ได้ ศกึ ษำมำทำงด้ ำนโค้ ดโปรแกรม คุณก็จะสำมำรถมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองสวยๆ ได้ ง่ำยๆ แน่นอน


ดังนัน้ หำกคุณคิดว่ำคุณไม่ต้องกำรที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมเสริมควำมสำมำรถอื่นๆ ให้ กบั เว็บของคุณนอกไปจำก กำรเขียนบทควำม คุณก็สำมำรถเลือก WordPress.com ไว้ เป็ นบล็อกก็ได้ แต่หำกคุณต้ องกำรทำเว็บประเภท อื่นๆ ตำมที่เรำได้ แนะนำไว้ ก่อนหน้ ำนี ้ คุณจำเป็ นที่จะต้ องใช้ WordPress.org ค่ าใช้ จ่าย ตัว WordPress นันเป็ ้ น Open Source ซึง่ แปลว่ำเปิ ดให้ ทกุ คนสำมำรถใช้ งำนได้ ฟรี และก็ยงั มีปลัก๊ อินฟรี ธีม ฟรี ให้ เรำเลือกใช้ งำนอีกหลำยหมื่นธีม แต่สิ่งที่เรำจะต้ องเตรี ยมไว้ สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ก็มีเช่นกัน Hosting คือ พื ้นที่สำหรับใช้ ติดตังเซิ ้ ฟเวอร์ และเก็บไฟล์ของ WordPress ทังหมด ้ Hosting นันมี ้ หลำยแบบ ทัง้ Share hosting, VPS hosting, Dedicate hosting หรื อ Manage WordPress hosting โดยเฉพำะ แต่ละเซิฟเวอร์ จะ ได้ รับ IP Address ที่แตกต่ำงกัน เช่น124.220.17.192 เรำสำมำรถเข้ ำถึงเว็บของผ่ำนทำง IP Address เหล่ำนันได้ ้ สำมำรถเลือกใช้ ได้ ตงแต่ ั ้ หลักร้ อยถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว Domain เป็ นบริ กำรที่ชว่ ยให้ เรำสำมำรถเข้ ำถึงเว็บไซต์ของเรำได้ ง่ำยขึ ้น โดยกำรใช้ ชื่อเว็บแทนกำรใช้ IP Address ตำม ด้ วย .com, .net และอื่นๆ อีกมำกมำย โดเมนจะทำหน้ ำที่เชื่อมต่อกับ IP Address ของเรำ ส่วนใหญ่รำคำหลัก ร้ อยบำท Premium Themes, Plugins แม้ วำ่ จะมีธีมฟรี มำกมำย แต่พรี เมี่ยมธีมนันมี ้ ฟังชัน่ ต่ำงๆ มำกมำยที่ชว่ ยให้ เรำทำงำนได้ สะดวกขึ ้น และมีดีไซน์ ที่สวยงำม ดังนันส่ ้ วนกำรลงทุนกับพรี เมี่ยมธีมก็คอ่ นข้ ำงจะเป็ นเรื่ องปกติและคุ้มค่ำ รำคำขึ ้นอยู่กบั แต่ละเจ้ ำ ถูกแพงแตกต่ำงกัน สำหรับธีมนันมี ้ รำคำประมำณ 1,000 – 2,500 บำท ส่วนปลัก๊ อินนันก็ ้ แล้ วแต่ที่เรำจำเป็ น มี ทังถู ้ กและแพงต่ำงกันไป ตลำดธีม Themeforest.net ตลำดปลัก๊ อิน Codecanyon (ตลำด ออนไลน์เหล่ำนี ้เป็ นเพียงที่รวมนักพัฒนำ เท่ำนัน้ นอกเหนือจำกนี ้ยังมีเว็บที่นกั พัฒนำเป็ นคนเปิ ดขำยเองอีกเยอะแยะมำกมำย ถ้ ำอยำกค้ นหำธีมหรื อปลัก๊ อินแนวไหน ลองใช้ google ค้ นหำเลย แล้ วจะพบแหล่งขำยธีมและปลัก๊ อินสวยๆ อีกเพียบ)


รวมแล้ ว หำกคุณเร่ิมต้ นที่กำรใช้ ธีมฟรี ค่ำใช้ จำ่ ยที่เหลือก็จะเป็ น Host, Domain ประมำณ 1,000 บำท (เริ่มต้ น สำหรับเว็บขนำดเล็ก) แต่หำกใช้ ธีมพรี เมี่ยม ก็อำจจะเพิ่มเข้ ำไปอีก 1,000 – 2,000 บำท รวมแล้ วก็ยงั ถูกกว่ำ กำรจ้ ำงทำเว็บเป็ นไหนๆ สร้ างเว็บไซต์ ด้วย WordPress ยากหรือง่ ายแค่ ไหน WordPress ถูกสร้ ำงมำเพื่อให้ ใช้ งำนง่ำยที่สดุ แต่แน่นอนว่ำแต่ละคนมีควำมเร็วในกำรปรับตัวเข้ ำกับ เทคโนโลยีตำ่ งกัน และด้ วย WordPress นันสร้ ้ ำงมำเพื่อรองรับเว็บหลำยแบบ ดังนันมั ้ นก็จะมีกำรตังค่ ้ ำต่ำงๆ พอสมควร โดยเฉพำะเมื่อเรำติดตังปลั ้ ก๊ อินมำกขึ ้นก็ยิ่งจะต้ องตังค่ ้ ำมำกขึ ้นด้ วย (ถึงได้ บอกว่ำ ถ้ ำเขียนบล็อก อย่ำงเดียว ไม่พร้ อม ไม่อยำกเรี ยนรู้ ไม่อยำกทำอะไรทังสิ ้ ้น ให้ ไปใช้ WordPress.com แทน) สำหรับกำรสร้ ำงเว็บไซต์ด้วย WordPress นัน้ นอกจำกกำรจัดกำรข้ อควำมต่ำงๆ แล้ ว สิ่งที่จะทำให้ เว็บของเรำ เป็ นรูปเป็ นร่ำงสวยงำมนัน้ พระเอกสำหรับงำนนี ้ก็คือ Theme นัน่ เอง โดยธีมนันจะมี ้ ทงธี ั ้ มเฉพำะด้ ำน ที่จะกำหนดตำแหน่งต่ำงๆ มำไว้ เรี ยบร้ อย ธีมแบบนี ้ช่วยให้ เรำทำงำนได้ ง่ำย กำรตังค่ ้ ำไม่เยอะมำก แค่กำหนดข้ อมูลว่ำเรำอยำกจะให้ อะไรไปโผล่สว่ นไหนบ้ ำง ธีมก็จะจัดกำรออกมำให้ เรำ โดยไม่ต้องวุน่ วำยกับกำรตังค่ ้ ำยิบย่อยเยอะๆ มีหลำยแนว ไม่วำ่ จะแนว Magazine, Business, Blog, eCommerce เป็ นต้ น เว็บธีมต่ำงๆ มักจะแบ่งประเภทไว้ ให้ เรำเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่จริงๆ แล้ วมันก็อยูท่ ี่จินตนำกำร ของเรำว่ำจะประยุกต์เอำธีมไหนมำทำอะไร เพรำะเรำสำมำรถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ อยู่แล้ ว ส่วนธีมอีกแบบ เรี ยกว่ำเป็ น Page Builder คือธีมที่ประกอบไปด้ วยโมดูลหรื อชิ ้นส่วนต่ำงๆ เยอะแยะมำกมำย ให้ เรำนำมำประกอบกันเพื่อสร้ ำงหน้ ำเว็บที่ต้องกำรเอง ธีมแบบนี ้สำมำรถที่จะสร้ ำงเว็บได้ หลำกหลำยแนว อำจจะเรี ยกได้ อีกอย่ำงหนึง่ ว่ำเป็ นธีมแนว Multipurpose ธีมแบบนี ้เหมำะสำหรับกำรสร้ ำงเว็บที่มีเอกลักษณ์ไม่ เหมือนใคร เพรำะสำมำรถสร้ ำงหน้ ำตำที่แตกต่ำง ไม่ถกู กำหนดไว้ เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ แต่ทกุ ส่วนที่นำมำ ประกอบกัน ก็ต้องตังค่ ้ ำแต่ละส่วนด้ วย เว็บที่เหมำะกับแนวนี ้เช่น เว็บบริ ษัทหรื อ Coporate เพรำะแต่ละบริษัท ก็จะมีข้อมูลที่แตกต่ำงกัน สำหรับแสดงผลงำนหรื อสำหรับนักออกแบบต้ องกำรนำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ซึง่ ธีมแนวนี ้จะตอบโจทย์มำกที่สดุ เช่น Divi theme, The7, Avada, X The Theme, Total เป็ นต้ น เรำสำมำรถเลือกธีมที่สวยงำม มีกำรจัดวำง รูปแบบ สีสนั ในแบบที่เรำชอบ ที่เหลือก็จะเป็ นกำรทำคอนเท้ นของ เรำให้ สวยงำม ก็จะทำให้ เว็บของเรำดูดีมีสไตล์ขึ ้นมำได้ โดยแทบไม่ต้องรำ้่ เรี ยนมำทำงด้ ำนนี ้โดยตรงก็ได้ หำกแต่เรำอำจจต้ องตำมเทรนและดูกำรออกแบบของเว็บที่สวยๆ ไว้ เป็ นแรงบันดำลใจมำกๆ และรู้ว่ำเรำ


ต้ องกำรให้ เว็บเรำออกมำแบบไหน มีจดุ ยืนเป็ นของตัวเอง ก็จะทำให้ เว็บไซต์ของเรำนันโดดเด่ ้ นออกมำจำกเว็บ ของคนอื่นได้

Wordpresbook  
Wordpresbook  
Advertisement