Page 1

5DK WËœ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë

W?OðUO(« Âu?KF« wŽ«—e«Ë wLKF« Íu½U¦« w½U¦« n?BK

ÊuHR*« —ËUý dONÝ

qUJ« b³Ž wUÝ

©ÎUIM® g¹Ë—œ ÂUA¼ Æœ

©Z¼UM*« ed® …dŽUOÝ bLŠ√

g¹UŽ bL×

—eł uÐ√ “UŠ


5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë —d Â≤∞∞∑ Ø≤∞∞∂ wÝ«—b« ÂUF« s Î «¡bÐ UNÝ—«b w Íu½U¦« w½U¦« nBK WOðUO(« ÂuKF« »U² f¹—bð ÂUF« ·«d?ýù« hL(« uÐ√ rOF½ Æœ

∫Z?¼UM*« W?M' fOz—

5ÝU¹ Õö Æœ

∫Z¼UM*« e d ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e d ∫ÍuÐdð ·«dý≈

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ

WOMH« …dz«b« ∫Í—«œ≈ ·«d?ý≈

UdÐ bz«— ÍËUL× ‰UL

∫W×IM*« WF³D« rOLBðË WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù« —uHBŽ WFLł WMO√

∫rOL?Bð

WMÞ«uÐ ‰UL

∫ÍuG d¹d%

W¹u½U¦« WKŠdLK WOðUO(« ÂuKF« ÃUNM* wMÞu« o¹dH« rUÝ bUš Æœ

qUJ« b³Ž wUÝ Æ√

g¹Ë—œ ÂUA¼ Æœ

tK« ÷uŽ œ«d Æœ

wÝUÐuÞ bLŠ√ Æ√

ÊU¹dF« U1œ Æ√

W×IM*« WM« ¡«dŁ≈ o¹d ÁbFÝ uÐ√ qOLł Æ√ tMK ÊULOKÝ Æ√

∫ÂUŽ ·«dý≈

åÎUIM ò ÍËU1d« ÊU1≈ Æ√

`K¹u bUš Æœ

t¹U²« bdÝ Æ√

—eł uÐ√ “UŠ Æ√

WIM*« WO|d« WFD« ?¼ ±¥≥≤Ø ≤∞±± Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l?³D« ‚uIŠ lOLł WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed ´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU ´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥μ∞ ÊuHKð ¨5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’ pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«


r?|bI oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë √— ¡UM³ Î ULÒ N Î UÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ Æ»uFA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH« VFA«  UŠuLÞ WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dI1b«Ë rOI« aOÝd² Î UÝUÝ√Ë ¨wMODKH« VFAK WOMÞu« …œUO« Æ…—«“uK WOL)« WD)« ΔœU³ UN²Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«uLK wuð «c ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« ¨rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ …—«“u« ¨ÍdÝ_« rKF²«Ë ¨WOK;« W UI¦«Ë ¨»uÝU(«Ë ¨X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ W U{≈ ¨VUD«Ë rKF*« Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË w²« ¨©±≤≠ ±® WOÝ—b*« V²J« lOLł nOQð WKŠd ÂU9SÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XU bI ¨wMN*«Ë ¨WO½U½ù« ÂuKF«Ë¨ wLKF« ∫tŽËd lOL−Ð ©±≤® Íu½U¦« w½U¦« nB« V² oO³D²Ð XłÓ u= ðÔ WKUýd¹uDð WDš cOHMðvKŽ Î UOUŠ …—«“u« qLFðË Æ©≤∞∞∑ Ø ≤∞∞∂® wÝ«—b« ÂUF« W¹«bÐ l¨wMI²«Ë ·uHBK V²J« lOLł WFł«d® W¹d¹uDð WDA½√∫w¼Ë¨  ôU− WFЗ√ wDGð ¨WœUI« Àö¦«  «uM« w

WOKOK%Ë WO1uIð UÝ«—œ® WOK³I² WDA½√˨©WMOF*« qzUÝu«Ë rKF*« Wœ√® WOULJ²Ý« WDA½√Ë ¨©±≤≠ ± ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð® W¹“«u WDA½√Ë ¨©ÎU¹œuLŽË Î UOI √ YŠU³*« lOLł w Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM* Æ©WUF« W¹u½U¦« ÊUײ« WO¬ 5%Ë ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë  UJ³A« …eO— ¨ÎUÐU² ¥μ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨dAŽ wMŁô« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dO u² ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ΔœU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²« ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 Î U¹Ò uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË ¨UN¹—b²Ð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²« w  «dOG²« l ¡ö²ð V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË ¨œuNł s tO ‰c³¹ U —«bI0 œ«œeð WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w Î U¹Ò d¼uł Î «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« w dÞ w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UNÝ—  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈ ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WUÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WOËb« w¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ dH² …—«“u« Ê√ UL ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš s 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«dù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tFu VŠ qy WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—Ë w

ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Z¼UM*« e? d WOLKF« YŠU³LK W UF« …—«œù«  ≤∞±± ÊU?? O½


WbI

Æ5FLł√ 5O³M«Ë qÝd«Ë tÐU×√Ë bL× UMO³½ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë 5*UF« »— tK bL(« ªªª bFÐ U√ ¨wŽ«—e«Ë wLKF« Íu½U¦« w½U¦« nBK åWOðUO(« ÂuKF«ò »U² “U$≈ tIO uðË tK« bL×Ð - bI

ÆW¹u½U¦« WKŠdLK ÂuKF« s ŸdH« «cN WO½U¦« WËU;« »U²J« «c¼ bF¹Ë qLF« «c¼ oI×¹ Ê√ qQ½Ë ¨‰Ë_« wMODKH« ÃUNM*« WDš w XF{Ë w²« ·«b¼ú WLłdð »U²J« ¡Uł lOLł w UuKF*« ÀbŠ√ ¡UO Ë_« 5LKF*«Ë ¨¡«eŽ_« W³KDK ÂbI½ Ê√ UMdŠ bË ¨tM …ułd*« ·«b¼_« s ÂUL²¼ô«Ë —UE½_« j× X׳√ w²«Ë ¨ UMO'« WÝbM¼Ë ¨ÍdA³« ÂuOM'UÐ WKIF²*« pKð WUš  ôU−*« …œU*« VUD« vKŽ qNð w²« WO×O{u²«  UuÝd«Ë ¨‰UJý_« qC √ U½d²š«Ë ¨Y¹b(« dBF« ¡ULKŽ q³  UÞUAM«Ë ¨WK¦_«Ë ¨WuA*« ÷dF« WI¹dÞ v≈ W U{ùUÐ ¨rKF« «c¼ s …œ«e²Ýö tuAðË ¨WOÝ«—b« ÆWI «d*« WOKLF«Ë WOM¼c« ÊQÐ dEM« XH l qI(« «c¼ w b¹bł u¼ U q rCð w²«Ë ¨årKFð q¼ò o¹œUMBÐ »U²J« dš“ bË pc ¨WUF« W¹u½U¦« ÊUײ« w UNMŽ ‰Q¹ ô YO×Ð ¨W³KD«  UuKF ¡«dŁ≈ u¼ o¹œUMB« Ác¼ s ·bN« U√Ë ¨wM¼c« nBF«Ë  öJA*« qŠË ¨ÃU²M²Ýô« VOUÝ√ qOFHð v≈ ·bNð w²«Ë ¨å‘UIMK U¹UCIò d_« ¨¡UBI²Ýô«Ë Y׳« w W¹uÐd²« WOKLF« —u× Á—U³²ŽUÐ ¨VUD« —Ëœ qOFHð v≈ ·bN² ¨åY׳K U¹UCò ÆWOFU'« WÝ«—b« WFÐU² w UN²OL¼_ p–Ë ¨W¹eOK$ù« WGKUÐ WOLKF«  U×KDB*« WÐU² -Ë ∫w¼  «bŠË lЗ√ »U²J« rC¹Ë «c¼ ÆWIOb«  UMzUJ« ≠ vË_« …bŠu« ÆWOK)« w W¹uOŠ  UOKLŽ ≠ WO½U¦« …bŠu« ÆWŁ«—u« ≠ W¦U¦« …bŠu« ÆÊU½ù« rł …eNł√ ≠ WFЫd« …bŠu« ¨UOKF« WOÝUÝ_« WKŠd*« w VUD« UNLKFð w²«Ë ¨WIÐU« rO¼UH*« l WDЫd² »U²J« rO¼UH  ¡Uł bË ÊuJ½ Ê√ d¹bI« wKF« s 5K¬ ¨Y¹b(« wMODKH« ÃUNM*« WDš l Î UOA9 rO¼UH*« Ác¼ w lÝu²« -Ë ÊU dF«Ë qJA« q¹eł ÂbI½ Ê√ Òô≈ UMF¹ ôË ¨WuAË WIzô …—uBÐ …œU*« ÷dŽË —UO²š« w UMI Ë b ÆqLF« «c¼ “U$ù U½œuN− v≈ ·U{√Ë r¼UÝ s qJ oOu²« wË tK«Ë

ÊuHR*«


U???|u?L« wKJON« “UN'« ∫w½U¦« qBH«

5ðËd³« v≈ 5'« s ∫w½U¦« qBH«

WIOb« UMzUJ« ∫vË_« …bŠu« U¹dO²J³« ∫‰Ë_« qBH«

±±π

wKJON« “UN'« nzUþË

±≠≤

μ∑

WOŁ«—u« …dHOA« ± ≠ ≤

±≤∞

wKJON« “UN'« ÂU√

≤≠≤

μ∏

5ðËd³« ¡UMÐ ≤ ≠ ≤

¥

WO¹—Uð W; ± ≠ ±

±≤¥

ÂUEF« ‰UJý√

≥≠≤

∂¥

ÆÆ bO²³Ð b¹bŽ WKKÝ s ≥ ≠ ≤

μ

U¹dO²J³« œułË sU√ ≤ ≠ ±

±≤μ

rEF« VOdð

¥≠≤

∂¥

ÆÆ WOKLŽ vKŽ «dHD« dOŁQð ¥ ≠ ≤

μ

U¹dO²J³« nOMBð ≥ ≠ ±

±≤∏

U¼u/Ë ÂUEF« s¹uJð

μ≠≤

∂∂

qBH« WK¾Ý√

U¹dO²J³« ‰UJý√ ¥ ≠ ±

±≤∏

·ËdCG«

∂≠≤

∂∑

…bŠu« WK¾Ý√

π

W¹dO²J³« WOK)« VOdð μ ≠ ±

±≤π

qUH*«

∑≠≤

±≥

WOŁ«—u« …œU*« ‰UI²½« ‚dÞ ∂ ≠ ±

±≥

ÆÆÆ uLM WLzö*« ·ËdE« ∑ ≠ ±

±μ

U¹dO²J³« dŁUJðË u/ ∏ ≠ ±

±∑

÷dLK U¹dO²J³« À«bŠ≈ π ≠ ±

±∏

W¹dO²J³« ÷«d_« iFÐ ±∞ ≠ ±

±π

U¹dO²J³K W¹œUB²ô« —UŁü« ±± ≠ ±

≤∞

U¹dO²J³« u/ j³{ ±≤ ≠ ±

≤±

W¹uO(« «œUC*« ±≥ ≠ ±

WŁ«—u« ∫W¦U¦« …bŠu« ±≥∞

ÆÆ VOBð w²« WO×B« öJA*«

∏≠≤ WŁ«—u« w ‰bM U½u½U ∫‰Ë_« qBH«

±≥≤

qBH« WK¾Ý√ ∑± © UHB« ‰«eF½«® ‰Ë_« ‰bM Êu½U ± ≠ ± Ê«Ë—b« “UNł ∫YU¦« qBH« ∑≥

±≥¥

Ê«—Ëb« “UNł VOdð

WŁ«—u« w ôUL²Šô« ≤ ≠ ±

±≠≥ ∑μ ©qI²*« l¹“u²«® w½U¦« ‰bM Êu½U ≥ ≠ ±

±¥≥

ÕËd'« ÂU¾²«Ë Âb« d¦ð

≤≠≥ ∑∏

±¥¥

r'« w qz«u« Ê«eð«

≥≠≥ ∏∞

±¥μ

Âb?? ? « qzUB

©Í—U³²šô«® w³¹d−²« `OIK²« ¥ ≠ ± qBH« WK¾Ý√

¥≠≥ WObM dOž UH ∫w½U¦« qBH«

±¥∏ ±μ≤

Âb?? ? « ÷«d√

μ≠≥

≤≤ ∏≤

WU²« dOž …œUO« ± ≠ ≤

∏≥

WKðUI« UMO'« ≤ ≠ ≤

∏¥

…œbF²*« öO_« ≥ ≠ ≤

∏∂

…œbF²*« UMO'« ¥ ≠ ≤

∏∑

WOM'« UuÝuËdJ« μ ≠ ≤

∏∏

fM'UÐ WD³ðd*« UMO'« ∂ ≠ ≤

∏π

fM'UÐ …dŁQ²*« UHB« ∑ ≠ ≤

π∞

—u³F«Ë UMO'« ◊U³ð—« ∏ ≠ ≤

π≤

UO'« WD¹dš π ≠ ≤

UÝËdOH« ∫w½U¦« qBH«

qBH« WK¾Ý√ WŽUM*«Ë wHLOK« “UN'« ∫lЫd« qBH«

±μ¥ ±μ∏ ±∂± ±∂¥ ±∂μ ±∂∂ ±∂∑

wHLOK« “UN'« r'« w ŸU b« ◊uDš Ÿ«u½√ WKzU« WŽUM*«Ë W¹uK)« WŽUM*« WŽUM*« ‰UJý√ …œUC*« ÂUł_« VOdð WOŽUM*« ôö²šô«

±≠¥ ≤≠¥ ≥≠¥ ¥≠¥ μ≠¥ ∂≠¥

qBH« WK¾Ý√ π¥

±∂∏

qBH« WK¾Ý√

≤¥

UÝËdOH« VOdð ± ≠ ≤

≤μ

UÝËdOH« ‰UJý√ ≤ ≠ ≤

≤∂

UÝËdOH« nOMBð ≥ ≠ ≤

≤∂

UÝËdOH« dŁUJð ¥ ≠ ≤

≤π

UÝËdOH« WOLMð μ ≠ ≤

≥∞

U½u¹d³«Ë  «b¹ËdOH« ∂ ≠ ≤

≥∞

UÝËdOH« ÷«d√ ∑ ≠ ≤

≥≤

qBH« WK¾Ý√

≥≥

…bŠu« WK¾Ý√

qBH« WK¾Ý√

…bŠu« WK¾Ý√ WŁ«—u« w UIO³Dð ∫YU¦« qBH«

±∑±

lł«d*« WLzU π∑

ÍdA³« ÂuMO'« ± ≠ ≥

WOK)« w W¹uOŠ UOKLŽ ∫WO½U¦« …bŠu«

π∏

UNðUIO³DðË ≠ UMO'« WÝbM¼ ≤ ≠ ≥

WUD« obð ∫‰Ë_« qBH«

±∞≤

ÊU½ù« bMŽ WOŁ«—u« ôö²šô« ≥ ≠ ≥

≥π

wzuC« ¡UM³« öŽUHð ± ≠ ±

±∞∑

qBH« WK¾Ý√

¥μ

‰bF w …dŁR*« q«uF« ≤ ≠ ±

±∞∏

…bŠu« WK¾Ý√

¥∑

ÍuK)« fHM²« qŠ«d ≥ ≠ ±

μ±

dL²« ¥ ≠ ±

μ≥

ÆÆ w²OKLŽ 5Ð qUJ²« μ ≠ ±

μ¥

qBH« WK¾Ý√

ÊU½ù« rł …eNł√ ∫WFЫd« …bŠu« ÊU½ù« rł W−½√ ∫‰Ë_« qBH« ±±≥

WOzöD« W−½_«

±≠±

±±μ

WUC« W−½_«

≤≠±

±±∑

qBH« WK¾Ý√


…b????Šu«

± WIOb« UMzUJ«


Bacteria

U¹dO²J³«

١

qBH«

¨U¼dOžË ¨ UÝËdOË ¨U¹dO²JÐ s WIOb«  UMzUJ« WÝ«—œ ©Microbiology® WIOb« ¡UOŠ_« rKŽ ‰ËUM²¹ vKŽ U¼dŁ√˨Èdš_«  UMzUJ« l UN²öŽË ¨WOC¹_« UNðUOKLŽË ¨U¼dŁUJðË ¨UNŽuMðË ¨UNBzUBš YOŠ s ødŁUJ²ðË ÈcG²ð nO Ë øUNUJý√Ë UN³O dð UË øU¹dO²J³« błuð s¹Q Æ U³M«Ë ¨Ê«uO×«Ë ¨ÊU ½ù« ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ÆU¹dO²J³K WUF« hzUB « ·dF²ð ÆU¹dO²J³K W Ozd«  UŽuL−L« nMBð ÆW¹dO²J³« WOK « VO dð nBð ÆU¹dO²J³« nOMBð ‚dÞ d cð ÆhzUB « Ác¼ vKŽ …dŁRL« q«uF« `{uðË ¨U¼dŁUJðË ¨UN HMðË ¨U¹dO²J³« W¹cGð ‚dÞ nBð ÆU¹dO²J³« vKŽ U¼dOŁQðË W¹uO׫  «œUCLUÐ œuBIL« `O{uð ÆUN{«dŽ√Ë W¹dO²J³« ÷«d_« iFÐ d cð ÆU¹dO²J³K W¹œUB²ô« —UŁü« sO³ð

`ÝUL« w½Ëd²Jù« dN−L« «b ²ÝUÐ U¹dO²J³« s sO¹ö qL×¹ ”uÐœ ”√—


WO¹—Uð W; ± ≠ ± ÊËœ dL ²« UOKLŽ w UÎ L¹b UNF ÊU ½ù« qUFð bË ¨WOK « …bOŠË  UMzUJ« Ÿ«u½√ bŠ√ U¹dO²J³« bFð ÊdI« dš«Ë√ w „uNMu ÍbMuN« b¹ vKŽ jO ³« dN−L« Ÿ«d²š« bFÐ UN²Ý«—œ  √bÐ bË ¨U¼œułË „—b¹ Ê√ Æ©±® qJA« dE½« ¨dAŽ ”œU «

©√®

©»®

©?ł®

Æ„uNMu dN− «b ²ÝUÐ ÊU ½≈ Âœ U¹öš ≠?ł U¹dO²J³K „uNMu UuÝ— ≠» jO ³« „uNMu dN− ≠√ ∫©±® qJA«

ª„uNMu s ÂUŽ w²¾ bF³ ¨dAŽ lÝU²« ÊdI« w d¼U−L« WŽUM —uDð l U¹dO²J³« WÝ«—œ XbIðË Ê√ iF³« bI²Ž« sOŠ ¨WIOb« UMzUJK wzUIK²« oK« WO{d —u²ÝUÐ rUF« iŠœ ¨Â±∏∞∞ dš«Ë√ w Í√ kHŠ w rN Ò —Ëœ—u²ÝU³ ÊU Ë ¨WOŠ dOž œ«u s WO׫  UMzUJK wzUIKð oKš v≈ œuF¹ WLFÞ_« nKð V³Ý Æ UŠUIK« ÃU²½≈Ë ¨WLFÞ_«

Y׳K WOC

¨UNeŽË W{dLL« U¹dO²J³« s b¹ bF« ·UA² « rð bË sOÐ WöF« ‰uŠ tðUO{d ±∏∑∂ ÂUŽ Œu rUF« dA½Ë

WO{d —u²ÝUÐ f¹u UNO iŠœ w²« WÐd−²« w Y×Ы

…dL−« ÷d t²Ý«—œ bFÐ ¨t³³ ¹ Íc« ÷dL«Ë oOb« szUJ« ÆwzUIK²« oK «

ÆW¦O³ « ∫Œu rUF« UO{d ∫ŸöÞû Æ»UBL« dOž qzUF« w ÁœułË ÂbŽË ¨©i¹dL«® »UBL« qzUF« w oOb« szUJ« œułË Æ»UBL« r ł ×Uš WOI½ WŽ—e w W³ÝUM W¾OÐ w t²Ž«—“Ë »UBL« qzUF« s oOb« szUJ« ‰eŽ WO½UJ≈ ¥


ÊS ¨©Íd³ L« Ê«uO׫® rOKÝ qzUFÐ Èdš√ …d sIŠË ¨t²Ž«—“ XLð Íc« oOb« szUJ« hK ²Ý« «–≈ Æ÷dLUÐ »UBOÝ qzUF« vI³OÝ t½S ¨ d³² L« w WO½UŁ t²Ž«—“Ë ¨»UBL« w½U¦« qzUF« s WO½UŁ ÷dL« V³ ‰eŽ …œUŽ≈ rð Ò «–≈ Æ÷dLK V³ L« u¼ oOb« szUJ« Ê√ wMF¹ «c¼Ë ¨UÎ {dL rKŽ sOÐ WöF« b¹b×ð v≈ Èœ√ UL ¨÷«d_« U³³ Ë U¹dO²J³« ‰uŠ ÀU×Ð_«Ë  UÝ«—b« XDA½ rŁ WÝ«—œË ¨WŽd Ð U¼dO¦JðË ¨UÎ ¹d³ U¹dO²J³« WOLMð ÊUJùUÐ  UÐË ¨Èdš_« WOLKF«  UIO³D²«Ë WIOb«  UMzUJ« ÆUNM …œUH²Ýô«Ë WOŁ«—u« UNðœUË ¨UNBzUBš

U¹dO²J³« œułË sU√ ≤ ≠ ± w gOFð YOŠ ¨ U¾O³« lOLł w U¹dO²J³« dA²Mð iFÐ qš«œ UNCFÐ gOF¹Ë ¨»«d²«Ë ¨ÁUOL«Ë ¨¡«uN« ¨UNŠuDÝ vKŽ Ë√ ¨WO׫  UMzUJ« ÂU ł√ …eNł√ wFO³Þ qJAÐ ÊU ½ù« r ł w U¹dO²J³« bł«u²ð bË Ë√ ¨bK−« vKŽ Ë√ ¨ÊuuI« w UL ©Normal flora® qJA« sO³¹Ë ÆU¹U× « WOAž√ w UL ÷dL qJAÐ Æ ÊU ½≈ n½√ W½UDÐ w W¹uBŽ U¹dO²JÐ ∫©≤® qJA«

Æn½_« W½UDÐ w W{dLL« U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ ©≤®

U¹dO²J³« nOMBð ≥ ≠ ± ∫w¼ ¨W Oz— qzU³ lЗ√ v≈ UOz«b³« WJKL nMBð

©Eubacteria® WOIOI(« U¹dO²J³« ± ¨WHK² WOAOF ◊UL½√ «– U¹dO²JÐ s ΫdO³ ΫœbŽ sLC²ð ÆU¹dO²J³UÐ …œUŽ UNO≈ —UA¹Ë ¨W¹dO²J³« qzU³I« d³ √ ¨W²OL« ÂU ł_« qKÒ ×¹ WO— Ò UNCFÐË ¨÷«d_« UN W³³ WOŠ  UMzU UNCFÐ VOB¹Ë ¨WÐd²« w UNCFÐ gOF¹ W¾O³« w rN Ò —Ëœ tË ¨U¼dOž Ë√ WOzuC« WUD« «b ²ÝUÐ t HMÐ Á¡«cž lMB¹ UNCFÐË ¨W¹uCF«  öCH«Ë ÆqBH« «c¼ ‰öš tOKŽ ·dF²²Ý Cyanobacteria ©blue-green bacteria®

W—e*« ¡«dC)« U¹dO²J³« ≤

UMzU VU×D« sJË ¨W—eL« ¡«dC « VU×DUÐ UÎ IÐUÝ XdŽÔ dE½« ¨ÈuM« WOz«bÐ U¹dO²J³« sŽ UNBzUBš w nK² ð ÈuM« WOIOIŠ ¨©a ® ¡«dC « qOË—uKJ« WG³ U¹dO²J³« Ác¼ Íu²×ð Æ©≥® qJA« U¹dO²J³« Ÿ«u½√ bŠ√ ∫©≥® qJA« ÆW—eL« ¡«dC «

¨WUš WOAž√ qš«œ błuð w²«Ë ¨©Phycocyanin ® ¡U—“ WG³Ë Ò ¨wzuC« ¡UM³« WOKLFÐ ÂUOI« s WOAž_« UNMJLðË ¨ UðU³M« w ‰U׫ u¼ UL ¡«dC «  «bO²Ýö³« w fOË μ


¨dH√ Êu «– `³B² ¨UN½u dOGÔð b Èdš√  UG³ pK²LðË UL ÆWOL ²« Ác¼ U¼UDŽ√ sO²G³B« sOðU¼ œułËË w gOF¹ UNM qOK œbŽË ¨W ÐUO« vKŽË ¨W×UL«Ë WÐcF« ÁUOL« q¦ ¨…bŽ  U¾OÐ w błuð ÆdLŠ√ Ë√ ¨wMÐ Ë√ Æ…bL−²L« oÞUML«Ë …—U׫ lOÐUMO«

©Archaebacteria® W1bI« U¹dO²J³« ≥ ·Ëdþ w gOFð UMzU sLC²ðË ¨W¹uK « UN²OAž√Ë U¼—bł w WOIOI׫ U¹dO²J³« sŽ UN³O dð w nK² ð W³×L« U¹dO²J³« ¨WOUF« WŠuKLK W³×L« U¹dO²J³« ¨ÊU¦OLK W−²ML« U¹dO²J³« ∫UNM Ÿ«u½√ …bŽ „UM¼Ë ¨W³F WO¾OÐ Æ©¥® qJA« dE½« Æ…—«d×«Ë W{uL×K

ørKFð q¼

∫©Prochlorobacteria - Prochlorophyta® WOðU³M« U¹dO²J³« ¥ WOKLFÐ ÂuIð U¹dO²J³« s UÎ Ž«u½√ „UM¼ Ê√ sO− _« “Už Z²Mð ôË ¨wzuC« ¡UM³« b²O²¹d³ Ë√ sOłË—bON« “Už Z²Mð qÐ ÆsOłË—bON«

qJAÐ ©b® Ë ©a® qOË—uK UG³ Íu²×ð ¨wzuC« ¡UM³« WOKLFÐ ÂuIð Î qŁULð wN pcÐË ªfOz— ÆW—eL« ¡«dC « U¹dO²J³«Ë  UðU³M« s ö

∫WL¹bI« U¹dO²J³« ≠√ «œUHO½ w ©Â ±∞¥ ® WMšUÝ lOÐUM¹ Ê«uQÐ —u B« X½uKð YOŠ ¨WOJ¹d_« «dLF² L« uLM W−O²½ ¡«dHË WOUIðdÐ Æ…—«d×K W³×L« W¹dO²J³« º

∫WMšUÝ lOÐUM¹ ≠» wJ¹ d _ « Ê u²Ý uK¹ Á e²M w ©Yellowstone National park®

¡«dC « U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ UNO uLMð «uMI«Ë ¨…—«d×K W³×L« W—eL« sOðË—UJ« WG³ sŽ WLłU½ WOUIðd³« ÆU¹dO²J³« w

ÆWMšU « lOÐUMO« w W—eL« ¡«dC « U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐË WL¹bI« U¹dO²J³« uL½ dŁ√ ∫©¥® qJA«

ørKFð q¼ XÝ „UM¼ `³BO sO²KBHM sO²JKL w UNHOMBð «uŠd²« ¡ULKF« ÊS ¨WOIOI׫ U¹dO²J³«Ë WL¹bI« U¹dO²J³« VO dð w dO³J« ·ö²šö ΫdE½ t½√ ÆÈuM« WOz«bÐ ÊU²MŁ«Ë ¨ÈuM« WOIOIŠ UNM lЗ√ ∫WO׫ UMzUJK pUL


U¹dO²J³« ‰UJý√

¥≠±

vKŽ ΫœUL²Ž« UNOKŽ ·dF²«Ë U¹dO²J³« nOMBð sJL¹ Ò Î ¦ qJAU WMOF v≈ U¹dO²J³« nMBð YOŠ ¨ö Ò hzUBš ∫©μ® qJA« dE½« ¨W Oz— ‰UJý√ WŁöŁ Æ©Cocci® W¹ËdJ« ± Æ©Bacilli® W¹uBF« ≤ Æ©Spirilla® WO³uK« ≥

W¹Ëd

W¹uBŽ

WO³u

U¹dO²J³K W Ozd« ‰UJý_« ∫©μ® qJA«

∫W¹ËdJ« U¹dO²J³« ± ©∂® qJA« dE½« ¨WOðü« ◊UL½_« UNMŽ Z²M¹Ë WHK² U¹u² UNU I½« bMŽ cšQð Æ©√∂® qJA« ¨U¹dO²J³K ÂU I½« q bFÐ  U¹ËdJ« s ÃË“ ÊuJ²¹ ∫©Diplococci® lL−²« WOzUMŁ

Î Jý W½uJ WKB² UNzUIÐ v≈ ÍœR¹ UL ªWŁöŁ Ë√ sO¹u² LÐ r IMð ∫©Tetrads® lL−²« WO½ULŁË WOŽUЗ » ö Î Jý W½uJ U¹u² WŁö¦Ð Ë√ ¨UÎ OŽUЗ Æ©»∂® qJA« ÆUÎ O½ULŁ ö Æ©?ł∂® qJA« ¨WK KÝ qJý vKŽ WKB² vI³ðË ¨bŠ«Ë Èu² LÐ r IMð ∫©Streptococci® WO׳ «

qJA« WLE²M dOž UFL−ð p– sŽ Z²M¹Ë ¨WHK²  U¹u² w r IMð ∫©Staphylococci® W¹œuIMF«

œ

Æ©œ∂® qJA«¨VMF« œuIMŽ t³Að

©√®

©?ł®

©œ® ÆW¹œuIMŽ ≠œ

WO×³Ý ≠?ł

©»®

lL−²« WO½ULŁ Ë√ WOŽUЗ ≠» lL−²« WOzUMŁ ≠√ ∫W¹ËdJ« U¹dO²J³« ∫©∂® qJA«


∫W¹uBF« U¹dO²J³« ≤ Î ¦L ¨©∑® qJA« dE½« ¨U¹dO²J³« s ŸuM« «cN ÂU−Š√Ë ‰UJý√ …bŽ błu¹ qJA« W¹Ë«Ë «dOuJ« U¹dO²JÐ ö Æ©œ∑® WK KÝ qJAÐ ÊuJð W¦O³ « …dL−« U¹dO²JÐË ¨©?ł∑®

©»® ©√®

©?¼®

©?ł®

©œ®

WOzUMŁ UFL−ð ≠» WK¹uÞ  U¹uBŽ ≠?¼

W¹Ëd W¹uBŽ ≠√ ∫W¹uBF« U¹dO²J³« s WHK² ‰UJý√ ∫©∑® qJA« WK KÝ qJAÐ U¹uBŽ ≠œ W¹Ë«Ë W¹uBŽ ≠?ł

∫WO³uK« U¹dO²J³« ≥ ¨U¹dO²J³« Ÿ«u½√ ‰uÞ√ s w¼Ë ¨w³u qJAÐ W¹u²K W¹uBŽ U¹dO²JÐ ¨©Borrelia burgdorferi® vL׫ Ÿ«u½√ bŠ_ W³³ L« U¹dO²J³« UN²K¦√ sË Æ©∏® qJA« dE½«

ørKFð q¼

Âœ WMOŽ w WO³u U¹dO²JÐ ∫©∏® qJA« »UB h A

ÂUŽ XHA² « d²OËdJO μ∞∞ ≠ ≤∞∞ sOÐ U U¼dD qB¹ WöLF« U¹dO²J³« s Ÿ«u½√ „UM¼ Ê√ d²OËdJO ∑μ∞ v≈ U¼dD qB¹ U¹dO²JÐË ¨dLŠ_« d׳« w pL « Ÿ«u½√ bŠ√ ¡UF√ w ±π∏μ ÆWN UH« WÐUЖ ”√— r−Š v≈ UNL−Š qB¹Ë ¨UOI¹d≈ w UO³OU½ TÞ«uý w ±ππ∑ ÂUŽ XHA² « U¹dO²JÐ w UL ÍuK « —«b−« s uK ð w²« U¹dO²J³« q¦ ¨‰UJý_« …dOG² Èdš√ Ÿ«u½√ „UM¼ ÆœU׫ Íuzd« »UN²ö W³³ L« pK² ¨©Mycoplasma® U“öÐuJ¹UL«

U¹dO²J³« ‰UJý√ iFÐ ·dÒ Fð

±

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« ÆWOzu{ d¼U−Ë ¨U¹dO²J³« s …bŽ Ÿ«u½_ …e¼Uł W¹dN− `z«dý ∫qLF« WI¹dÞ ÆWHK² L«  «dO³J²« «b ²ÝUÐ W¹dN−L« `z«dA« …b¼UALÐ r ≠± ÆUNM q qJý b¹b×ð l UNðb¼Uý w²« U¹dO²J³« rÝ—« ≠≤ ∏


W¹dO²J³« WOK)« VOdð μ ≠ ± Æ©π® qJA« dE½« ¨Â“öÐu²OÝË ¨ÍuKš ¡UAžË ¨ÍuKš —«bł s UÎ ³Už W¹dO²J³« WOK « ÊuJ²ð

©Cell Wall® ÍuK)« —«b'« WEH×L«

—«b−Ð U¹dO²J³« U¹öš rEF ◊U×ð ÍuK « —«b−« ÍuK « ¡UAG«

ΫełUŠ qJA¹Ë ¨UN²¹UL×Ð ÂuI¹ ¨VKÔ bz«Ë“ W¹ËuM« WIDML« “öÐu²O «

ÂuÝu³¹«— UuÝu O bO“öÐ

¨WO¾O³« q«uF«Ë WOzUOLOJ« œ«uL« ÂU√ ÊuJ²¹Ë ¨wł—U « UNKJý WOK « wDF¹Ë ÆÊUJ¹öžËbO²³³« …œU s ÍuK « —«b−«

◊u «

±∏∏¥ ÂUŽ «dž rUF« —uÞ bË ¨tLÝUÐ XOLÝ U¹dO²J³« m³B WI¹dÞ VO dð vKŽ Ϋ œUL²Ž« U¹dO²J³« nMBðË ∫v≈ WG³BK UNÐU ² «Ë ÍuK « U¼—«bł ÆW¹dO²J³« WOK « VO dð ∫©π® qJA«

∫©Gram positive® «dž W³łu

¨ÍuK « ¡UAGUÐ jO×¹ ¨ ©ÊUJ¹öžËbO²³³«® W¹dJ « UMOðËd³« s WJOLÝ WI³Þ s ÍuK « —«b−« ÊuJ²¹ Æ©√±∞®qJA« dE½« Æw−HM³« ÊuK« V²J¹Ë ∫©Gram negative® «dž W³UÝ » wł—U « ¡UAG«Ë ÍuK « ¡UAG« sOÐ dB×Mð w²« ÊUJ¹öžËbO²³³« s WIO— WI³Þ vKŽ U¼—«bł Íu²×¹ ÆÍd¼e« ÊuK« V²J¹Ë ¨©Lipopolysaccharides® W¹dJ«  «bO³OK« s …dO³  UOL vKŽ Íu²×¹ Íc« Æ ©»±∞® qJA« dE½« W¹dJÝ  «bO³ —«bł ÍuKš

WI³Þ ÊUJ¹öžËbO²³Ð

—«bł wł—U « ¡UAG« ÍuKš ÊUJ¹öžËbO²³Ð ÍuKš ¡UAž

ÍuKš ¡UAž sOðËdÐ U¹dO²JР«dž W³łu

«dž W³łu ©√®

sOðËdÐ U¹dO²JР«dž W³UÝ

«dž W³UÝ ©»®

«dG« W³łuË Â«dG« W³UÝ U¹dO²J³« w ÍuK « —«b−« ∫©±∞® qJA«

π


©Gram Staining® «dž WI¹dÞ Â«b²ÝUÐ U¹dO²J³« m³

≤ ◊UA½ ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«

d¼U−Ë ¨`z«dýË ¨©Vz«— 6® «dž W³łu Èdš√Ë ¨©b«— ¡U® «dž W³UÝ U¹dO²J³ —bB WG³Ë ¨œuO« ‰uK×Ë ¨Í—uK³« Z HM³« WG³Ë ¨s MÐ buË ¨WO³Aš jöË ¨WOzu{ Ɖu×Ë ¨5½«dHB«

∫qLF« «uDš UN dð« rŁ ¨WOłUł“ W×¹dý vKŽ U¼œd«Ë U¹dO²J³« —bB s …dD l{ ≠± Æ¡«uN« w n−² w− HMÐ w− HMÐ

WMOF« XO³¦² s MÐ VN ‚u U¼—dË jIK*« «b ²ÝUÐ W×¹dA« p « ≠≤ ÆW×¹dA« vKŽ p–Ë ¨U¼dLGð v²Š U¹dO²J³« W×¹dý vKŽ Í—uK³« Z HM³« WG³ n{√ ≠≥

w− HMÐ w− HMÐ

Æ©ÊuK« WO− HMÐ U¹ö)« lOLł® …bŠ«Ë WIOœ …b* Æ©ÊuK« WO− HMÐ vI³ð U¹ö)« lOLł® …bŠ«Ë WIOœ …b* œuO« ‰uK× n{√ ≠¥

ÊuK« WL¹bŽ

U¹öš Ê√ kŠö²Ý ¨WO½UŁ ©≤∞® …b* ‰u×J« «b ²ÝUÐ U¹ö)« Êu ‰“√ ≠μ

w− HMÐ

ÆÊuK« W1bŽ `³Bð G≠ U¹öšË ¨WO− HMÐ vI³ð G´ Íd¼“

«dž W³UÝ

¨…bŠ«Ë WIOœ …b* U¼dLGð v²Š W×¹dA« vKŽ 5½«dHB« WG³ n{√ ≠∂ w− HMР«dž W³łu

ÆW¹d¼“ G≠ U¹öšË ¨ÊuK« WO− HMÐ G´ U¹öš Ê√ kŠö²Ý

ørKFð q¼ ¨lLýË WOM¼œ œ«u vKŽ U¼—«bł Íu²×¹ ©Mycobacterium tuberculosis® Íuzd« q « Ô ÷dL W³³ L« W¹uBF« U¹dO²J³« s UÎ Žu½ „UM¼ Ê√ Æ©Acid fast stain® WOCL׫ WG³B« vL ð WUš WI¹dDÐ m³Bð qР«dž WI¹dDÐ m³Bð ô

©Capsule® WEH;« «—bO¼uÐd s UÎ ³Už ÊuJ²ð ¨©π® qJA« dE½« ¨U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ w ÍuK « —«b−« nKGð WOÞU WI³Þ U¹dO²J³« W¹ULŠ w —Ëœ UNË ¨U¼dŁUJðË U¹dO²J³« uLMÐ WEH×LK WöŽ ô Æ¡UL« v≈ WU{≈ ¨dJ ²« …b¹bŽ ÆW¹dO²J³« U¹ö UÐ ‚UB²ô« vKŽ UNðbŽU Ë

©Cell membrane® ÍuK)« ¡UAG« WOIOIŠ U¹ö K ÍuK « ¡UAG« t³O dð w t³A¹Ë ¨Â“öÐu²O UÐ jO×¹ ¨d²Ou½U½ ©±∞≠μ® tJLÝ oO— ¡UAž ÂU I½« w Ϋ—Ëœ UN ÒÊ√ bI²F¹ ©Mesosomes® UuÝuO vL ð  «œULG½« tM b²L¹ Æ©π® qJA« dE½« ÆÈuM« ÆWOC¹_«  UOKLF«Ë ¨WOK « ±∞


ørKFð q¼

©Cytoplasm® “öÐu²O «

w«uŠ mK³¹ U¹dO²J³« w ÂuÝuËdJ« ‰uÞ Ê√ nQÐ WOK « s ‰uÞ√ t½≈ Í√ ªt³×Ý bMŽ rK± ÆUÎ ³¹dIð …d sOðËdÐ vKŽ Íu²×¹ ô U¹dO²J³« ÂuÝuËd Ê√ U¹ö « UuÝuËd w œułuL« Êu² N« sOUðËdÐ sOðËdÐ vKŽ Íu²×¹ qÐ ¨WOIOI׫ s¹e ðË ·UH²« w bŽU ¹ Íc« ¨©Protamine® ÆW¹ËuM« WIDML« w ©DNA®

¨WHK² U½uJ vKŽ Íu²×¹ ¨WOK « ¡UAGÐ ◊U×L« qzU « Æi¹_«  UOKLF W¹—ËdC«  UL¹e½ù«Ë ¨ UuÝu³¹«d« q¦ (Nucleoid)

W¹ËuM« WIDM*«

ÃËœe ©DNA® s ÊuJ²¹ UÎ ¹dz«œ ΫœdHM UÎ uÝuËd Íu²×ð jO×¹ ôË UMOðËd³«Ë ¨©RNA® s WOL Ë WLE²M dOž WI¹dDÐ ÆÍËu½ ·öž UNÐ

bŠ√ w bŠ«Ë ◊uÝ WOK « w³D

©Flagella® ◊«uÝ_« d³Ž ÍuK « ¡UAG« s b²Lð ¨W³K WFO— WOMOðËdÐ bz«Ë“ wzuC« dN−LUÐ Èdð ô ¨Ã—U « v≈ ÍuK « —«b−«

ULNOK Ë√ sO³DI« bŠ√ vKŽ ◊«uÝ_« s WŽuL−

ŸUb½« vKŽ qLFð UN² dŠË ¨WUš WG³BÐ UNG³ bFÐ ô≈ l¹“uðË œbF ◊UL½√ …bŽ „UM¼Ë ¨qzU « w U¹dO²J³« ◊«uÝ_« s WŽuL− WOK UÐ jO×ð

Æ©±±® qJA« dE½« ¨◊«uÝ_« WO³u W d×Ð UÎ Þ«uÝ√ pK²Lð ô w²« U¹dO²J³« „dײð bË WOö¼ WI³Þ vKŽ ‚ôe½ô« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨nŠe« t³A¹ ULÐ Æ‚öÞô« vKŽ „dײ¹ ô UNCFÐË ¨UN H½ U¹ö « U¼“dHð

U¹dO²J³« w ◊«uÝ_« l«u∫©±±® qJA«

©Fimbriae® bz«Ëe« ¨WLŽU½ …dOB «dOFý vKŽ «dž W³UÝ U¹dO²J³« s b¹bF« Íu²×ð Æ©±≤® qJA« dE½« ¨W d×UÐ UN WöŽ ôË ¨◊«uÝ_« s dO¦JÐ dG√ Ë√ ¨qzUF« W− ½QÐ ‚UB²ô« vKŽ U¹dO²J³« …bŽU UÎ ³Už UN²HOþË Ÿu½ „UM¼Ë ÆW¹dO²J³«  «dLF² L« w UÎ F W¹dO²J³« U¹ö « ‚UB²«

«b ²ÝUÐ U¹dO²J³« bz«Ë“ ∫©±≤® qJA« w½Ëd²Jù« dN−L«

bz«Ëe« sŽ nK² ðË ¨©Sex pili® WOM−« «dOFA« vL ¹ bz«Ëe« s sOÐ WOŁ«—u« …œUL« iFÐ qIM qLF² ð ÆUÎ L−Š d³ √ UN½u w W¹œUF« ÆU¹dO²J³« ŸuMð v≈ ÍœR¹ UL ªÊ«d²ô« ¡UMŁ√ U¹ö «

©Plasmid® bO“ö³« —UDA½« bMŽ t¦¹—uð r²¹Ë Æ©π® qJA« dE½« ¨ÂuÝuËdJ« sŽ qI² qJAÐ nŽUC²¹ wIKŠ ©DNA ® uLMK WOÝUÝ_« nzUþuUÐ WöŽ t fO ¨Èdš_ W¹dO²JÐ WOKš s ‰UI²½ô« tMJL¹Ë ¨W¹dO²J³« WOK « ¨W¹Ëœ_« WËUI vKŽ …—bI« q¦ ¨ UH WOK « V Jð  UMOł qL×¹ tMJË ¨WOK « w dŁUJ²«Ë Âb ² ðË ¨ «bO“öÐ vKŽ  U¹dDH«Ë dzUL « Ÿ«u½√ iFÐ Íu²×ðË ÆW¹uO׫  «œUCL« WUšË ÆW¦¹b׫ WOLKF« »—U−²« w  «bO“ö³« ±±


ørKFð q¼

©Endospores® ⁄«uÐ_«

W¦O³ « … dL− « U¹ dO²JÐ ⁄ « uÐ √ Ê √ »d׫ w qLF² ð w²«Ë ¨©Anthrax® Uł—œ qLײð Ê√ lOD² ð WOłuuO³« v²Š W{dL vI³ðË ¨jGC«Ë ÊUOKG« ⁄«uÐ_  UMOŽ  błË bË ¨WMÝ ±≥∞∞ …dO×Ð w ©Thermoactinomyces ® w«uŠ U¼dLŽ qB¹ UJ¹d√ w Uðu OM ÆWMÝ ∑∞∞∞

·Ëdþ `³Bð UbMŽ U¹dO²J³« s Ÿ«u½√ …bŽ UN½uJð ¨…dOG öB¹uŠ W¾O³« ·UHł Ë√ ¨WOz«cG« œ«uL« iFÐ hI½ q¦ ¨WLzö dOž uLM« jO×¹ ¨UÎ JOLÝ UÎ OKš«œ UÎ ¹uKš Ϋ—«bł U¹dO²J³« ÊuJð Ò YOŠ ¨WDO×L« vKŽ —«b−« «c¼ Íu²×¹ Æ“öÐu²O « s ¡ełË ¨ÂuÝuËdJ« WIDM UNODF¹ ©dipicolinic acid® Íu ÍuCŽ iLŠË ¨ÂuO UJ« Õö√

©√® ©»®

⁄«uÐ_«

¨dOND²« œ«uË ¨W¹Ëœ_«Ë ¨W³FB« WO¾O³« ·ËdE« WËUIL W½U²L« W³³ L« W¹uBF« U¹dO²J³« ≠ ⁄«uÐú W½uJL« U¹dO²J³« vKŽ WK¦_« sË rL²« ÷dL W³³ L« U¹dO²J³«Ë ¨©Anthrax® W¦O³« …dL−« ÷dL ¨UNdÞ Ë√ WOK « jÝË w ⁄«uÐ_« ÊuJð sJL¹Ë ¨©Botulism® wz«cG« ¨uLMð UN½S ¨W³ÝUML« ·ËdE« du²ð UbMŽËÆ©±≥® qJA« w UL

Æ©Âu¹dO²JЮ …bŠ«Ë W¹dO²JÐ WOKš ⁄uÐ q Z²M¹Ë

ÆWOK « jÝË w ⁄uÐ ≠√ ∫©±≥® qJA« ÆWOK « ·dÞ w ⁄«uÐ√ ≠»

U¹dO²J³« hzUBš iFÐ

≥ ◊UA½ ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«

«—UDË ¨©¡U q π∞ w ed ‰uK× q±∞® 5KO¦O*« ‚—“√ ‰uK× •±∞ Ë ¨¡UOuU  U³Š ±∞Ë ¨q±∞∞ WFÝ ¡UŽË ¨ÊUMÝ√  UýUJ½Ë ¨wzu{ dN−Ë ¨©≤® œbŽ W×¹dý ¡UDžË ¨ÊU²OłUł“ ÊU²×¹dýË ¨©≤® œbŽ WO³Þ Æ◊UAM« cOHMð s 5u¹ q³ cHMð ◊UAM« s vË_« …uD)« ∫Wþu×K ∫qLF«  «uDš bÒIHð ¨WŽUÝ ¥∏ …b T«œ ÊUJ w tF{Ë ¨tO ¡UOuUH«  U³Š l{ rŁ ¨¡ULUÐ tHB²M v²Š ¡UŽu« ú« ≠± ÆU¼dLG ¡U WU{≈ WłU׫ wC²Ið bË ¨¡ULUÐ …—uLG ¡UOuUH« vI³ð Ê√ ’dŠ«Ë ¨¡UŽu« UNöš Ác¼ —bB U ÆtO U¹dO²J³« s …dO³ œ«bŽ√ œułË V³ РΫdJŽ ¡UŽu« w ¡UL« Ëb³OÝ ¨WŽUÝ ¥∏ bFÐ ≠≤ ø¡UŽu« w XFL−ð «–ULË øU¹dO²J³« ‰UJý√ kŠô ¨Èd³J« rŁ ¨vDÝu« rŁ ¨ÈdGB« WO¾OA« WÝbF« «b ²ÝUÐ dN−L« X×ð …dDI« h׫ ≠≥ ÆÁ«dð U rÝ—«Ë ¨W dײ X½U Ê≈ UN² dŠË ¨U¹dO²J³« ÆWO½U¦« W×¹dA« e d w sOK¦OL« ‚—“√ ‰uK× s …dD WO½U¦« WO³D« …—UDI« «b ²ÝUÐ l{ ≠¥ WOzöD« wLH« n¹u−²« W½UDÐ U¹öš ÊUMÝ_« WýUJ½ «b ²ÝUÐ jA « ≠μ U¹öš ¨W×¹dA« vKŽ ‰uK×L« …dD w WýUJM« w oB U jK Ð r rŁ ¨©WOKO¦OÐù«® WOzöÞ øsOKO¦L« ‚—“√ WG³ Xb ²Ý« «–UL r rŁ ¨W×¹dA« v≈ ¡UOuUH« vKŽ Íu²×L« ¡UŽu« s ¡U …dD n{√ ≠∂ ÆW×¹dA« ¡UDGÐ UN²ODG²Ð ÆWHK² L«  «dO³J²« «b ²ÝUÐ W¹dO²J³« U¹ö «Ë WOzöD« U¹ö « sOÐ Ê—U rŁ ¨dN−L« X×ð …dDI« h׫ ≠∑ øÈuM« WOz«bÐ U¹ö«Ë ÈuM« WOIOIŠ U¹öUÐ oKF²¹ ULO ◊UAM« s UNO≈ XK uð w²« hzUB« U ±≤


WOŁ«—u« …œU*« ‰UI²½« ‚dÞ ∂ ≠ ± ¨WOðü« ‚dD« ÈbŠSÐ U¹dO²J³« U¹öš sOÐ WOŁ«—u« …œUL« qI²Mð ∫…b¹bł WOŁ«—Ë UH UNÐU ≈ v≈ ÍœRð w²«Ë WOKš s ©DNA® WOŁ«—u« …œUL« qI²Mð ∫©Conjugation® Ê«d²ô«

±

sŽ ¨©Recepient cell® WK³I² WOKš v≈ ©Donor cell® WODF ¨©Sex pili® WO M−« «dOFA« d³Ž Ë√ dýU³L« ‰UBðô« o¹dÞ bŽU ¹ «c¼Ë ¨ «bO“ö³« l WKI²ML« WOŁ«—u« …œUL« ZbMðË dE½« ÆW¹uO׫  «œUCLK U¹dO²J³« WËUIË ÍdO²J³« ŸuM²« vKŽ Æ©±¥® qJA« W¾O³« s ©DNA ® ‰ušœ r²¹ ∫©Transformation ® ‰uײ«

WO M−« «dOFA« d³Ž Ê«d²ô« ∫©±¥® qJA«

d³Ž WK³I² WOKš v≈ W²O W¹dO²JÐ U¹öš s Ë√ ¨WDO×L« ÆUÎ ¹d³ p– ¡«dł≈ sJL¹Ë ¨¡UAG« Èdš√ v≈ WODF U¹dO²JÐ s ÍËuM« iL׫ s ¡«eł√ ‰UI²½« r²¹ ∫©Transduction® wÝËdOH« ‰UI½ù« ≥ ÆwÝËdO qUŠ d³Ž WK³I² 

U¹dO²J³« dŁUJðË uLM WLzö*« ·ËdE« ∑ ≠ ± ≠∫wz«cG« jÝu« ± ¨ÊuÐdJ« q¦ ¨…œbF² dUMŽ vKŽ Íu²×¹ Íc« VÝUML« wz«cG« jÝu« duð v≈ U¼uL½ w U¹dO²J³« ÃU²×ð ∫v≈ UN²¹cGð WI¹dÞ V Š U¹dO²J³« nMBðË Æ¡UL«Ë ¨sOłË—bON«Ë ¨sO− _«Ë bO √ w½UŁ q¦ ¨W¹uCŽ dOž U³ d Ë√ dUMŽ s U¼¡«cž lMBð∫©Autotrophs® W¹cG²« WOð«– U¹dO²JÐ

∫qLAðË ÆX¹d³J« Ë√ ¨sOłËd²OM« Ë√ ¨ÊuÐdJ« ¡UM³« WOKLFÐ ÂUOIK WOzuC« WUD« Âb ² ð ∫©Photoautotrophs ® WOzu{ W¹cG²« WOð«– U¹dO²JÐ ÆW—eL« ¡«dC« U¹dO²J³« q¦ ¨wzuC«

…b √ s W−ðUM« WOzUOLOJ« WUD« Âb ² ð∫©Chemoautotrophs® WOzUOLO W¹cG²« WOð«– U¹dO²JÐ

UL ¨¡«cG« lMË ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ XO³¦² UO½u_« q¦ ¨W¹uCŽ dOž U³ dË dUMŽ qOK×ðË Æ©Nitrobacter® d² UÐËd²OM« U¹dO²JÐ w qOKײ« o¹dÞ sŽ tz«cž vKŽ U¹dO²J³« s ŸuM« «c¼ qB×¹ ∫©Heterotrophs® W¹cG²« WOð«– dOž U¹dO²JÐ » ¨UNUB²«Ë UNLODײРÂuIð w²«  UMOðËd³«Ë ¨ «—bO¼uÐdJU …e¼U−« W¹uCF«  U³ dLK wzUOLOJ« ÆWOd«Ë WKHD²L« U¹dO²J³« q¦ ¨ŸuM« «c¼ s U¹dO²J³« rEFË Ò ±≥


U¹dO²J³« uL½ ‰bF Ò

…—«d(« Wł—œ ≤ uL½ ‰bF vKŽ√

…—«d׫ WŠ—œ ÈdGB«

±∞

…—«d׫ Wł—œ vLEF«

≤∞ ≥∞ ©Âº® …—«d׫ Wł—œ

¥∞

μ∞

U¹dO²J³« Ÿ«u½√ bŠ_ uLM« ‰bFË …—«d׫ Wł—œ sOÐ WöF« ∫©±μ® qJA«

Uł—œ sOÐ U  ËUH²ð W¹—«dŠ  U¾OÐ w U¹dO²J³« bł«u²ð bI ¨…—«d×UÐ U¼uL½ dŁQ²¹Ë ¨ÊUOKG« v≈ bL−²« …—«dŠ nŽUC²ð  Uł—œ dAŽ …—«d׫ Wł—œ XFHð—« ULK t½√ kŠu ¨U¼uL½ oOFð Wł—œ v≈ qBð v²Š ¨ÍdO²J³« uLM« W³ ½ ÆWOK « w  UL¹e½ù«Ë sOðËd³« rOD×ð V³ Ð p–Ë ¨ÈdG …—«dŠ Wł—œ U¹dO²J³« Ÿ«u½√ s Ÿu½ qJË ¨©±μ® qJA« w sO³L« vM×ML« sFLð ÆvLEŽË ¨vK¦Ë ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ

ø‰bF vBQÐ U¹dO²J³« UNOKŽ uLMð w²« …—«d׫ Wł—œ vL ð «–U ≠√ Æp– d = øU¹dO²J³« Ÿ«u½√ lOL− W²ÐUŁ Wł—b« Ác¼ q¼ ≠»

5− _« ≥ ∫UNM Ÿ«u½√ …bŽ v≈ —UA²½ô« o¹dÞ sŽ ÁcšQð Íc« sO− ú UN²łUŠ w U¹dO²J³« ËUH²ð lOD² ð ôË ¨fHM²« WOKLŽ w sO− _« Âb ² ð ∫©Obligate

aerobes®

W¹—U³ł≈ WOz«u¼ U¹dO²JÐ ÆWzd« »UN²ô W³³L« U¹dO²J³« q¦ ¨tÐUOGÐ gOF«

Ò ≈ gOFð ô ∫©Obligate anaerobes® W¹—U³ł≈ WOz«u¼ô U¹dO²JÐ » fHM²« WOKLFÐ ÂuIðË ¨sO− _« »UOGÐ ô Æ“«eJK W³³L« U¹dO²J³« w UL ¨ dL ²« Ë√ wz«u¼ö« Ò

U¹dO²J³« uL½ ‰bF

gOF« qCHð wN ¨tbŽ Ë√ sO− _« œułuÐ uLMð ∫©Facultative aerobes® W¹—UO²š« WOz«u¼ U¹dO²JÐ ?ł wz«uN« fHM²UÐ ÂuIð UN½≈ Í√ ªsO− _« s ‰Ì Uš jÝË w gOF« lOD² ð UNMJË ¨sO− √ tÐ jÝË w ÆÊuuI« U¹dO²JÐ w UL ¨wz«u¼ö«Ë

©pH® wMOłË—bON« rd« ¥ tOKŽ uLMð Íc« wMOłË—bON« rd« ËUH²¹ w uLM« UNŽ«u½√ rEF qCHð YOŠ ¨U¹dO²J³« jÝu« qCHð Ÿ«u½√ „UM¼Ë ¨WœUF²L« ◊UÝË_«

rd« wMOłË—bN«

Èdš√Ë ¨©¥® wMOłË—bO¼ r— v²Š wCL׫ Æ©±∂® qJA« dE½« ÆW¹bŽUI« ◊UÝË_« qCHð

U¹dO²J³« Ÿ«u½√ bŠ_ uLM« ‰bFË wMOłË—bN« rd« sOÐ WöF« ∫©±∂® qJA«

‘UIMK WOC

øp– s ·bN« U Æp¹—u³« iLŠ q¦ ¨÷uL׫ iFÐ dzUBF«Ë WOz«cG« œ«uL« v≈ ·UC¹ ±¥


U¹dO²J³« dŁUJðË u/ ∏ ≠ ± ¨WHK² L« WOz«cG« ◊UÝË_« w uLMð UN½S ¨U¼d – o³Ý w²«Ë U¹dO²J³« uLM W³ÝUML« ·ËdE« duð U «–≈ ¨sO²OKš v≈ r IMð WOKš qJ ¨©Binary Fission® wzUM¦« —UDA½ôUÐ ÂuIðË ¨UNL−Š nF{ »—UI¹ U v≈ uLMð YOŠ Î ¦L U¹dO²JÐ w UL ¨U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ r IMð ö ÍuKš —«bł

ÍuKš ¡UAž

DNA

·ËdE« w sO²OKš v≈ ©E.

coli ®

W¹uBF« ÊuuI«

dE½« ÆWIOœ ©≥∞ ≠ ≤∞® ‰bFLÐ WOM“ …d² w vK¦L« W³ MÐ ÊuJ¹ U¹dO²J³« dŁUJð Ê√ Í√ ª©±∑ ® qJA« U¹dO²J³« w wzUM¦« —UDA½ô« ∫©±∑® qJA«

Æ…bŽUB² WOL²¹—Užu

øWŽUÝ ≤¥ bFÐ U¼œbŽ `³B¹ rJ ¨…d WIOœ ≤∞ q r IMð U¹dO²J³« Ê√ U½d³²Ž« u

dJ

Æw¼Ë ¨©±∏® qJA« dE½« ¨uLM« —«uÞ√ UNOKŽ oKD¹ ¨qŠ«d lЗQÐ W¹dO²J³« U¹ö « uL½ dL¹ √b³ð YOŠ ∫©Lag phase® ÍdOCײ« —uD« √ XF{Ë Íc« jÝu« l nOJ²UÐ U¹dO²J³« U³¦« —uÞ

wL²¹—UžuK«U¹dO²J³« œbŽ

W“ö« œ«uL«Ë UN³O «dð s¹uJ²Ð √b³ðË ¨tÐ uLM« —uÞ wL²¹—UžuK«

uL« —uÞ

Æ¡wDÐ qJAÐ ÂU I½ô« √b³¹Ë¨ÂU I½ö ∫©Log phase® wL²¹—UžuK« uLM« —uÞ » sŽ ÍbŽUBð qJAÐ U¹dO²J³« dŁUJ²ð

—uD« ÍdOCײ«

Æ —UDA½ô« o¹dÞ ©WŽUÝ® se«

W¹dO²JÐ WŽ—eL uLM« vM×M ∫©±∏® qJA«

∫©Stationary

phase ®

U³¦« —u??Þ ?ł sŽ Z??²?M?ð w??²? « U??¹d??O?²?J?³?« œb?? Ž `??³?B?¹ w²« U¹dO²J³« œb??F? UÎ ?¹ËU?? ? ÂU?? ?I?½ô« WOz«cG« œ«uL« „öN²Ý« V³ Ð ¨ uLð ÆWU « i¹_«  UOKLŽ Zð«u½ lL−ðË Ò

Z²Mð w²« U¹dO²J³« œbŽ s dO¦JÐ d³ √ uLð w²« U¹dO²J³« œbŽ `³B¹ ¨(Death phase)  uL« —uÞ œ ÆÂU I½ô« sŽ ÆU¹dO²J³« Ÿu½Ë ¨uLM« ·ËdþË ¨jÝu« VO dðË ¨WŽ—eL« dLŽ vKŽ vM×ML« qJý bL²F¹ ∫Wþu×K

±μ


bUł wz«cž jÝË w W¹dO²JÐ «dLF² WOLMð ¥

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« l W³ÝUM WOz«cž W¾OÐ Íu% Íd²Ð ‚U³Þ√Ë ¨s MÐ VNË ¨©inoculating loop® U¹dO²J³« qL( Ídz«œ pKÝ Ë√ ¨¡U  UMOŽ Ë√ ¨ÂU¹√ …bŽ ÎUuAJ tdð bFÐ —eł dOBŽË√ ¨VOKŠ® U¹dO²J³K —bBË ¨w—Ë oôË ¨—Už√ Æ©U¹dO²J³K WOI½ Ÿ—«e ∫©WOI½ W¹dO²JÐ WŽ—e «b²ÝUЮ qLF«  «uDš `³B¹ v²Š tLOIF² s MÐ VN vKŽ Ídz«b« pK « s Ý ≠± U¹dO²J³« s …bŽ Ÿ«u½√ ◊ö²šô UÎ FM p–Ë dLŠ√ t½u Î OK ÁœdÐË tF{ rŁ ¨¡«uN« w ö Ò ¨W¹dO²J³« WŽ—eL« w ÆÁb¹d³ð ÂULðù —Už_« ·dÞ w ÆU¹dO²J³« Íu²×¹ Íc« ¡UŽu« w pK « fLž« ≠≤ —Už_« o³Þ vKŽ ©Streak® pK UÐ WIUF« U¹dO²J³« ` « ≠≥ UÎ FM WŽd Ð töž≈Ë ` L« qLŽË ¨¡UDG« `² V−¹® ` L« WOKLŽ Íd−ðË ¨¡«uN« s ÍdO²JÐ ÀuKð ÀËb× ©±®

ÆodL« qJA« w sO³ u¼ UL

¨tײ s UÎ uš w—u« oöUÐ t²³ŁË Íd²Ð o³Þ oKž« ≠¥ a¹—UðË ¨WMOF« —bB tM WOKH « WN−« vKŽ V² «Ë ÆUN²Ž«—“ «–≈Ë ¨Âº ≤μ …—«dŠ Wł—œ vKŽ WM{U׫ w o³D« l{ ≠μ ÂuO« w o³D« h×«Ë ¨T«œ ÊUJ w tF{ du²ð r ÆYU¦« Ë√ w½U¦«

©≤® ©≥®

©¥®

ÆpðUEŠö q−Ý ≠∂

±∂


÷dLK U¹dO²J³« À«bŠ≈ π ≠ ± ørKFð q¼ ∫w¼ ¨‚dÞ …bFÐ ÊU ½ù« r ł w ÷dL« U¹dO²J³« Àb×ð ÂuL « sŽ WËR L« UMO−« bŠ√ Ê√ w UN«b ²Ý« rð U¹dO²J³K WOKš«b« ¨WO½UÞd « U¹ö « q²I wMO−« ÃöF« q² w ΫdšR WI¹dD« Ác¼ X×−½ bË ÆÊU ½ù« w W½U¦L« ÊUÞdÝ U¹öš

∫sOŽu½ vKŽ w¼Ë ∫ÂuL «

“«d≈ ±

WOM¼œ U¹dJÝ ∫©E n d o t o x i n s ® WOKš « b «  uL « √ —«b−«  U½uJ s w¼Ë ¨©Lipopolysaccharides ® ¨U¹dO²J³« qK×ð bMŽ oKDðË ¨©Â«dž W³UÝ w WUš® ÍuK « dE½« Æ©öO½uLU «® bOzuHO²« U¹dO²JÐ U¼“dHð w²« ÂuL « q¦ Æ©±π® qJA« UNIKDðË U¹dO²J³« UN−²Mð ∫©Exotoxins® WOł—U« ÂuL « » dŁRðË ¨…—uDš bý√ Ò w¼Ë ¨i¹_«  UOKLŽ Zð«u½ U¼—U³²ŽUÐ Æ©Tetanus® “«eJ« U¹dO²JÐ w UL »UBŽ_« vKŽ

∫U¹ö)« dObðË ·öð≈ ≤ U¹öš dbð w²« ©Mycobacterium tuberculosis® q« U¹dO²JÐ q¦ öO½uLU « U¹dO²JÐ∫©±π® qJA«

ÆUN²− ½√ qš«œ UH¹u−ð ÊuJ = ÔðË ¨Wzd«

∫ U1e½≈ “«d≈ ≥ ørKFð q¼ sOÐ U …d²H« w¼ ÷dL« W½UCŠ …d² Ê√ —uNþ W¹«bÐË r −« v≈ rOŁ«d−« ‰ušœ U¹dO²J³« w dB√ ÊuJðË ¨÷dL« ÷«dŽ√ ÆÈdš_«  UOKOHD«Ë  UÝËdOH« w UNMŽ

U¹dO²JÐ Á“dHð Íc«Ë ¨©Collagenase® sOłôuJ« qK× r¹e½≈ q¦ ¨ÕËd−« »UN²« UNM ÷«d√ …bF W³³ L« ©Clostridium® Âu¹b¹d²ÝuK

bŽU ¹ UL ªW− ½_« w sOłôuJ« …œU qOK×ð vKŽ r¹e½ù« qLF¹Ë ÆUNHKð wU²UÐË ¨W− ½_« ‚«d²š« w U¹dO²J³«

±∑


W¹dO²J³« ÷«d_« iFÐ ±∞ ≠ ± ∫wðü« ‰Ëb−« kŠô ¨W¹dO²J³« ÷«d_« iFÐ vKŽ ·dF²KË ‰UI²½ô« WI¹dÞ

÷d*« ÷«dŽ√

V³*«

÷d*«

w HM²« “UN−« w Âô¬Ë ¨…—«d׫ Wł—œ w ŸUHð—« Neisseria meningitidis

U¹U׫ »UN²«

W³d« w ZMAðË ¨”√d« q¦ ©WIOLF« ÕËd−«® bK−« WUš ¨WOKJON« öCF« w ZMAð Clostridium tetani

“«eJ«

bK−« v≈ ÀuK —UL ‰ušœ WLłUN W−O²½ ¨pH« öCŽ …U½UFL« pc Ë ¨WO³BF« U¹ö « ÆfHM²« w ◊u³¼ s wLCN« “UN−«  ôUNÝ≈Ë ¨¡UF_« w »UN²« Staphylococcus

wz«cG« rL²«

aureus

Æ…—«d׫ Wł—œ w ŸUHð—«Ë ¨b¹bË ‚UAM²Ý« ‰öš s w HM²« “UN−« Âô¬Ë Âœ ‰ËeMÐ »u×B œUŠ ‰UFÝ Mycobacterium

q« ^

tuberculosis

ÀuKL« ¡«uN« v≈ ÍœRð b ¨w HM²« “UN−« w ÆqLF« sŽ tðöCŽ nuð ÂUFD« ‰öš s wLCN« “UN−«

¡UF_« w …œUŠ Âô¬Ë ¨‰UNÝ≈ Salmonella typhi

bOzuHO²«

sOŁuKL« »«dA«Ë ÁUOL« ‰öš s wLCN« “UN−« ¨¡UF_« w Âô¬Ë¨œUŠ ‰UNÝ≈ Vibrio cholerae WŁuKL« wKÝUM²« “UN−«

«dOuJ«

Æ·UHłË wKÝUM²« “UN−« w «“«d≈Ë Âô¬ Neisseria gonorrhoeae

bK−«Ë w HM²« “UN−« »u×B öCF« qš«œ n¹e½ Bacillus anthracis

ÊöO« W¦O³)« …dL'«

w qz«u « lL−ðË ¨…b¹bý ÂôPÐ ÆsO²zd« ‰ËUMð ‰öš s ¨wLCN« “UN−« w Âô¬Ë ¨…—«d׫ Wł—œ ŸUHð—« Brucella abortus …d² ³L« dOž ÊU³_«Ë ÊU³ł_«

WODU*« vL(«

…d¹dFAË ¨qUHL«

w HM²« “UN−« ¨UL¼—«dLŠ«Ë sOð“uK« r Cð Streptococcus

5ð“uK« »UN²«

pyogenes

WÐuF ¨ULNOKŽ b¹bB« Ê uJðË Ò Wł—œ w ŸUHð—« ¨lK³«Ë q _« w ÆÂUŽ nF{Ë ¨…—«d׫

Æ™ UNO≈ —UAL« ÷«d_« «bŽ U ŸöÞö ‰Ëb−«

±∏


ørKFð q¼ U¹dO²JÐ s WöÝ „UM¼ Ê√ błu𠨩Pseudomonas® sJL¹¨…œ—U³« oÞUML« w YOŠ ¨ UðU³M« vKŽ UNý— UNOKŽ lOIB« ÊuJð lMLð ÆnK²«s UNOLײ

U¹dO²J³K W¹œUB²ô« —UŁü«

±± ≠ ±

∫ÊU ½ù« …UOŠ w WLN Ò WOÐU−¹≈ Èdš√Ë ¨WO³KÝ —UŁ¬ U¹dO²J³K ∫UNM

¨WO³K « —UŁü«

W³³ ¨ U³M«Ë ¨Ê«uO×«Ë ¨ÊU ½û …dOD « ÷«d_« V³ ð ± Æ…dO³ W¹œUB²« dzU š

U¹dO²J³« s UÎ Žu½ „UM¼ Ê√ ¨ b¹ b× « vKŽ Í u²×ð ¨—uOD« ”√— w błuð UMOHËb«Ë ¨„ULÝ_«Ë YOŠ ¨WO׫ j½UGLUÐ ·dFð tOłuð w r¼U ð UN½QÐ bI²F¹ ÆUNðd−¼ ‰öš —uOD«

¨VOK×«Ë U³KFL« nKð q¦ ¨U¼œU ≈Ë WOz«cG« œ«uL« nKð ≤ ÆW¹œUB²« dzU š v≈ ÍœR¹ UL ªU¼dOžË ∫UNM ¨WOÐU−¹ù« —UŁü« ∫p– vKŽ WK¦_« sË ¨W¾O³« w WLN Ò Î«—«Ëœ√ U¹dO²J³« VFKð ±

Æ U³M« uLM W“ö« WOz«cG« dUMFUÐ WÐd²« …œËe ¨WHU²« W¹uCF« œ«uL« qOK×ð

øWLNL« ÁcNÐ ÂuIð w²« Èdš_« UMzUJ« d –√ ∫‰«RÝ “Už ÃU²½≈Ë ¨ÁUOL« WOIMð v≈ W¹œR ¨l½UBL«Ë ¨‰“UML«  UHK Ë ¨WœUF« ÁUOL« W−UFË …b √ » ÃU²½SÐ ÂuIðË ¨œUL qLF² ð WOI³²L« œ«uL«Ë ¨©CO2® ÊuÐdJ« bO √ w½UŁË ¨©N2® sOłËd²OM« ÆWUD« ÃU²½≈ w Âb ² L« ÊU¦OL« “Už tÐ ÂuIð Íc«Ë ¨WÐd²« w Íu−« sOłËd²OM« XO³¦ð ?ł ÂuOÐËe¹«— U¹dO²JÐ q¦ …d׫ U¹dO²J³« s Ÿ«u½√ iFÐ bIŽ w WOKUJð WAOF gOFð w²«Ë ¨©Rhizobium® dE½« Æ© UOuI³«® WO½dI«  UðU³M« —Ëcł w ÊuJ²ð Æ©≤∞® qJA« hK ²K Âb ² ð YOŠ ¨W¾O³« w WU « œ«uL« W−UF œ Ÿ«u½√ „UM¼Ë ¨¡UL« w WÐd ²L« WODHM« lI³« s s hK ²« w Âb ² ð UÎ OMOł WbFL« U¹dO²J³« s U¹uB« ‰u —Ëcł bIŽ ∫©≤∞® qJA«

ÆWFO³D« w qKײ¹ ô Íc« pO²Ýö³« ∫p– vKŽ WK¦_« s˨WŽUMB« w ‰UF Ò —Ëœ U¹dO²J³K

ÆW¹uO׫ «œUCL« WŽUM w UNŽ«u½√ iFÐ Âb ² ð √ ÆnOEM²« œ«u w Âb ² ð WL{U¼  UL¹e½≈Ë ¨‰u×J« W−²M ¨W¹uCF« œ«uL« dOL ð w qLF² ð »  U½udN«Ë WO³D«  UŠUIK« ÃU²½≈ r²¹ ö¦L ¨WOMO−« WÝbMN«  UIO³DðË ¨ UMO−« ÀU×Ð√ w “—UÐ qJAÐ Âb ² ð ?ł bF¹ Íc«Ë ¨sDI« …œËœ q¦ ¨…—UC«  «dA׫ vKŽ ¡UCIK UÎ OMOł U¹dO²J³« ‰bFð Ò Ê√ sJL¹Ë ¨W¹—U−ð  UOLJÐ ÆW¹uO׫ W×UJL« ‰UJý√ bŠ√ ±π


ørKFð q¼ U¹dO²J³« s UÎ Žu½ „UM¼ Ê√ ©Caulobacter crescentus® ¨ÁUOL« VOÐU½√Ë ¨—u B« ‚u gOFð s bF Ò Ô¹ ¨mLB« s Ÿu½ “«dSÐ ÂuIðË ¨Êü« v²Š ·ËdFL« mLB« Ÿ«u½√ Èu√ v≈ qB¹ bý qL×ð vKŽ …—œU wN U«b ²Ý« t ÊuJOÝË ¨≤rݱ ØsÞ ÆWÝbMN«Ë VD« ‰U− w WLN Ò

UMOðËd³Ð ·dFð  UMOðËdÐ ÃU²½≈ w UN«b ²Ý« ·bNÐ vLMð œ Ò w²«  UMzUJK W³ ½ ©Single Cell Proteins® WOK « …bOŠË Æ U½«uO×K ·öŽQ Âb ² ðË ¨UN²−²½√ ¨Vz«d« s³K«Ë ¨WM³−« q¦ ¨WOz«cG« œ«uL« s b¹bF« lOMBð ?¼ ÆU¼dOžË q «Ë ¨…bÐe«Ë Î ¦L ¨WO׫  UMzUJ« iFÐ l WOC¹UIð WAOF U¹dO²J³« gOFð ö

¨ÈËQL« vKŽ qB×ð ¡UF_« w gOFð w²« ÊuuI« U¹dO²JÐ ÃU²½≈Ë ¨ÂUFD« U¹UIÐ rOD×ð w bŽU ð qÐUILUÐË ¨¡«cG«Ë ¨¡·b«Ë ÆB sOU²OÑ s …œbF² Ÿ«u½« Ë K sOU²O q¦ ¨ UMOU²OH«

‘UIMK U¹UC

∫s q vKŽ p– dŁ√ U Æ—e−« ÈbŠ≈ w ©WFUM«Ë …—UC«® U¹dO²J³« u ÷d²« ø…d¹e−« pKð w W¾O³« ≠» ø…d¹e−« Ác¼ w gOFð w²« WO׫  UMzUJ« ≠√

U¹dO²J³« u/ j³{ ±≤ ≠ ± «b ²ÝUÐ p–Ë ¨WHK² L« U¼uL½ ◊UÝË√ w U¹dO²J³« q²Ë j³{ o¹dÞ sŽ ÍdO²J³« ÀuK²« s W¹Uu« sJL¹ ∫WOðü« ‚dD« ÈbŠ≈ U¹ö « q² sJL¹ YOŠ ¨UNK²Ë ¨U¹dO²J³« uL½ nË v≈ ÍœR¹ …—«d׫ Uł—œ ŸUHð—« Ê≈ ∫sO ²« ± ¨U¹dO²J³« q²I W“ö« …—«d׫  Uł—œ  ËUH²ðË Æ©…d²³«® WO½UŁ ±μ …bL º ∑∞ Wł—œ vKŽ W¹dC « w Wb ² L« …d² ³« w ¡«uÝ ÆUNK²I “ö« Xu« qË ¨dOŁQ²« œ«œ“« …—«d׫ Wł—œ XFHð—« ULKJ ¨Ê«d_« ‰ULF²Ý«Ë ¨ÊUOKG« Wł—œ v≈ …—«d׫ Wł—œ l— q¦ ¨Èdš_« ‚dD« «b ²ÝUÐ Ë√ ¨ÊU³_« Æ©Autoclave® W¹—«d׫ jGC« …eNł√Ë ÆU¹dO²J³« r−Š sŽ U¼dD qI¹ ©dðö®  U×ýd ‰öš s qz«u « —dLð ∫`Oýd²« ≤ ÆÀU×Ð_«  «d³² Ë bŽUBL«Ë ¨ UOKLF« ·dž w rOŁ«d−« q²Ë rOIF² qLF² ð ∫WO− HM³« ‚u WFý_« ≥ W−UF w —uKJ« Âb ² ¹Ë ¨ÕËd−« dOND² qLF² ð YOŠ ¨œuO«Ë ¨‰u×J« UNM ∫WOzUOLOJ« œ«uL« ¥ ÆU¹dO²J³« ‰UI²½« lML ÁUOL« Ÿ«u½√ rEF uL½ j³¦¹ º¥ Wł—œ vKŽ qLF¹ Íc« œ«d³U ¨WOz«cG« œ«uL« kH× qLF² ð ∫b¹d³²«Ë bOL−²« μ ÆU¹dO²J³«

‘UIMK U¹UC

øÍdO²J³« ÀuK² « s W¹UuK WLFÞ_« kHŠ w uO³« w WF³²L« ‚dD« U ≠√ øWOz«cG«  U³KFL« iFÐ ŒUH²½« V³Ý U ≠»

≤∞


(Antibiotics)

W¹uO(« «œUC*« ±≥ ≠ ±

q² vKŽ …—bI« UN ¨WOzUOLO …œU U¹dO²J³« vKŽ tKLŽ ¡UMŁ√ mMLOK —bMJ« ÍeOK−½ù« VO³D« nA² « ÆsOKMÐ rÝ« UNOKŽ oKÞ√ ©Penicillium notatum® r²Oðu½ ÂuOKOMÐ vL ¹ dD UN−²M¹ U¹dO²J³« ÆU¹dO²J³« UN³³ ð w²« ÷«d_« s b¹bF« ÃöŽ w rN Ò —Ëœ …œUL« Ác¼ ·UA² ô ÊU Ë vKŽ …—bI« UN ¨VU×D«Ë ¨ U¹dDH«Ë ¨U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ U¼“dHð WOzUOLO œ«u® W¹uO׫  «œUCL«Ë ∫sOŽu½ v≈ nMBðË ¨©sOKJOÝ«d²²« q¦ ¨U¹dO²J³« uL½ ·UI¹≈ Ë√ q² Æ«dž W³łuË ¨W³UÝ U¹dO²JÐ s …bŽ Ÿ«u½√ vKŽ dŁRð ∫©Broad spectrum® WFÝ«Ë WOUF  «– W¹uOŠ  «œUC

Æ«dž W³łu Ë√ ¨W³UÝ U≈ U¹dO²JÐ vKŽ dŁRðË ∫©Narrow spectrum® …œËb× WOUF «– W¹uOŠ  «œUC

»

ørKFð q¼ ôË ¨¡UL« w »Ëcð ∫UN½√ W¹uO׫ «œUCL« hzUBš r¼√ sË UN W¹uO׫  «œUCL« s UÎ Ž«u½√ „UM¼ Ê√ b Ë√ ¨rLB« À«bŠ√ q¦ ¨WO³½Uł —UŁ√ lML¹ pc WMł_«  U¼uAð v≈ ÍœRð ÆUN«b ²Ý«

bMŽ d¹–U× „UM¼Ë Æ…œËb× WO³½U−« U¼—UŁ¬Ë ¨r −« UMOðËdÐ l j³ðdð WOÝU ׫ q¦ ¨WO³½Uł —UŁ¬ v≈ ÍœRð bI ¨W¹uO׫  «œUCL« «b ²Ý« ÆsOK M³« UN³³ ¹ b w²«

∫U¹dO²J³« vKŽ W¹uO(« «œUC*« dOŁQð ∫…bŽ ‚dDÐ U¹dO²J³« vKŽ W¹uO׫  «œUCL« dŁRð Æ©≤±® qJA« dE½« ¨ÍuK« ¡UAG« Ë√ ÍuK« —«b−« rD×ð

±

W¹dO²J³« WOK « w ©UN²Lłdð® UMOðËd³« WŽUM nuð

Æ©Translation® Æ©Transcription® U¹dO²J³« UMOł a½ vKŽ UÎ ³KÝ dŁRð

o¹dÞ sŽ Ë√ ¨sIŠ qJý vKŽ U≈ W¹uO׫ «œUCL« ¡UDŽ≈ r²¹Ë Ë√¨sOFK …dDI qLF² ð Ë√ ¨qzUÝ Ë√ ¨ ôu³ Ë√ ¨»u³Š qJAÐ rH« W¹œuIMŽ U¹dO²JÐ —U−H½« ∫©≤±® qJA« ÆUNOKŽ ÍuO׫ œUCL« WU{≈ bMŽ ©S.aureus®

ÆbK−« vKŽ r¼«d Ë√ ¨Ê–_«

‘UIMK U¹UC

nu²« ÂbŽË ¨W¹uO׫ «œUCLUÐ ÃöF« ‰UL SÐ i¹dL« `BM¹ ≠√ Æ¡UHAUÐ Á—uFý ‰UŠ w v²Š ÆjI WO³Þ …—UA²Ý« oË W¹uO׫  «œUCL« ‰ËUMð V−¹ ≠»

≤±


qBH« WK¾Ý√ ÆW¹cG²« ‚dÞ YOŠ s W—e*« ¡«dC)« U¹dO²J³«Ë ¨WOIOI(« U¹dO²J³« 5Ð Ê—U ∫±”

∫WEH×0 U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ w ÍuK)« —«b'« nKG¹Ô ∫≤” øWEH×L« VO dð U ≠√ øU¹dO²J³K W³ MUÐ UN²OL¼√ U ≠»

ÆÂU I½ô« vKŽ …—bI« UN ÊS p– lË ¨WOIOIŠ …«u½ U¹dO²J³« pK²9 ô ≠√ ∫qKŽ ∫≥” ÆWOzuC« WUD« «b ²Ý« ÊËœ WOð«– W¹cGð U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ ÈcG²ð ≠» ∫ UMzUJ« s U¼dOžË U¹dO²J³« w błu¹ wIKŠ DNA sŽ …—U³Ž bO“ö³« ∫¥” ÆbO“öÐ Íu²×¹ U¹dO²J³« dOž szU rÝ« d –« ≠√ øU¹dO²J³K bO“ö³« WOL¼√ U ≠» ÆWK¦_« ¡UDŽ≈ l ‚dD« Ác¼ d–« ¨WHK² ‚dDÐ fHM²ðË sO− ú UN²łUŠ w U¹dO²J³«  ËUH²ð ∫μ”

∫WOðü« U¹dO²J³« Ÿ«u½√ s Ÿu½ q WOL¼√ U ∫∂” ÆWOd« ≠√ ÆÂuOÐËe¹«— ≠» ÆÊuuI« ≠?ł

ÆtOKŽ WK¦√ jŽ√Ë ¨ÍuO(« œUC*UÐ œuBI*« `{Ë ∫∑”

∫W¹œUB²ô« wŠ«uM« w WLN Ò Î «—«Ëœ√ U¹dO²J³« VFKð ∫∏” ÆW¹œUB²ô« U¹dO²J³« —«d{√ d –« ≠√ ÆU¹dO²J³K W¹œUB²« bz«u ÀöŁ d –« ≠»

≤≤


Viruses

UÝËdOH«

٢

qBH«

qJAð UNMJË ¨WO׫ UMzUJ« pUL s WJKL W¹√ v≈ wL²Mð ô UN½√ XdŽË ¨ UÝËdOH« UÎ IÐUÝ XÝ—œ s WOUŽ Wł—œ vKŽ UN½√ ô≈ ¨UN³O dð WÞU Ð s ržd« vKŽË ¨ «œUL−«Ë WO׫  UMzUJ« sOÐ qË WIKŠ XHA² « bË ¨W¹cG²« Ë√ fHM²« Ë√ W d׫ vKŽ …—œU dOž wN ¨WOC¹_« W¹uO׫ WDA½_UÐ ÂuIð ôË ¨hB ²« ÆWO½Ëd²Jù« d¼U−L« duð ÂbŽË ¨UN²OLMðË UN²Ž«—“ s ¡ULKF« sJLð ÂbŽË ¨UNL−Š dGB W−O²½ dšQ² XË w øUNUJý√ U ø UÝËdOH« XHA² « nOJ ¨ U³M«Ë ¨Ê«uO×«Ë ¨ÊU ½û ÷«d_« s dO¦J«  UÝËdOH« V³ ðË øUN³³ ð w²« ÷«d_« UË øUNHOMBðË U¼dŁUJð ‚dÞ UË ∫ Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ Æ UÝËdOH« VO dð nBð Æ UÝËdOH« ‰UJý√ eOLð Æ UÝËdOHK WOłUb½ô«Ë WKK×L« …—Ëb« sOÐ Ê—UIð Æ…bŽ ‚dDÐ  UÝËdOH« nMBð ÆWOÝËdOH« ÷«d_« iFÐ nBð Æ U½u¹d³«Ë  «b¹ËdOH« sOÐ Ê—UIð

W¹dO²J³« WOK « rłUN ”ËdO

≤≥


WO¹—Uð W; jI ŸöÞö ¨Â±∏π≤ ÂUŽ ©Ivanowsky ® wJ u½UH¹« rUF« ÂU V³ sŽ Y׳¹ ÊU UbMŽ ¨”ËdOH« œułË vKŽ ‰ôb²ÝôUÐ ÊËœ s lIÐ dNEð YOŠ ¨UNAd³ðË ¨m³²« ‚«—Ë√ bF−ð ÷d ÂbIð lË Æ©Mosaic ® wzUHO qJAÐ W—u« vKŽ Êu Æ U³M«  uL¹Ë ¨jI ð rŁ ¨qÐcðË ¨‚«—Ë_« dHBð ÷dL« m³²« gd³ð ÷dLÐ WÐUB W²³½

ÆqJA« dE½« UbMŽ p–Ë ¨W¹dO²J³« U×ýdL« d³Ž cH½ t½≈ YOŠ ¨U¹dO²J³« s dG√ ÷dL« V³ Ê√ t sO³ð bË ¨»UB dOž  U³½ ‚«—Ë√ vKŽ UNý—Ë ¨tM WBK ² L« …—UBF« cš√ rŁ ¨tM×ÞË »UB  U³½ s ‚«—Ë√ cš√ ÆUÎ ¹dN− UN²¹ƒ— lD² ¹ r tMJË ¨…—UBF« Ác¼ w błu¹ ÷dL« V³ Ê√ „—œ√Ë ¨ U³M« v≈ ÷dL« qI²½U dŁ√ t³A¹ U¼dŁ√ Ê_ ª¢r «¢ ^ WOMOðöUÐ wMF¹ Íc«Ë ¨”ËdO rÝ« ÷dL« «c¼ V³ vKŽ oKÞ√ bË p½d−Ð rUF« Áb √ v²Š œUI²Žô« «c¼ dL²Ý«Ë ¨U¹dO²J³« s dG√ ozUœ œułË ¡ULKF« ÷d²« «cJ¼Ë ¨r « Ʊ∏π∏ ÂUŽ ©Beijerinck® tOKŽ oKÞ√˨ «—uKÐ qJý vKŽ ¨UÎ OzUOLO m³²« gd³ð ”ËdO ‰eŽ s ±π≥μ ÂUŽ wK½U²Ý rUF« sJLð rŁ Ò sO³ðË ¨w½Ëd²Jù« dN−L« «b ²ÝUÐ t³O dð nA² « rŁ ¨©Tobaco Mosaic Virus-TMV® wzU HO H« m³²« ”ËdO s b¹bF« vKŽ ·dF²« rð ¨wK½U²Ý ·UA² « cMË ¨Â“öÐu²O «Ë …«uM« vKŽ tz«u²Š« ÂbF ¨U¹öš s V d²¹ ô t½√ Æ UOMOŁö¦« w Ÿd²š« Íc« ¨w½Ëd²Jù« dN−L« «b ²ÝUÐ  UÝËdOH«

UÝËdOH« VOdð sOðËdÐuJ¹öž DNA

±≠≤

¨©RNA Ë√ DNA ® ÍËu½ iLŠ s ”ËdOH« ÊuJ²¹ WOMOðËdÐ «bŠË s ÊuJ²¹ ¨©Capsid® wMOðËdÐ ¡UDGÐ ◊U× ÊUOŠ_« iFÐ w  UÝËdOH« iF³Ð jO×¹Ë ¨©Capsomers® ¨ UMOðËdÐË ¨Êu¼œ s ÊuJ²¹ ¨©Envelope® wł—Uš ·öž Æ©±® qJA« dE½« Æ  «—bO¼uÐd Ë

wMOðËdÐ ¡UDž

ørKFð q¼ ©DNA® Íb³J« »UN²ô« ”ËdO VO dð ∫©±® qJA«

ULMOÐ ¨ UMOł WFЗ√ s ÊuJ²ð ¨…dOGB«  UÝËdOH« w WOŁ«—u« …œUL« Ê√ Æ UMO−« s  U¾ …bŽ s …dO³J«  UÝËdOH« w ÊuJ²ð

≤¥


UÝËdOH« ‰UJý√ ≤ ≠ ≤ ∫©≤® qJA« dE½« ¨UNM ‰UJý√ WFЗ√ vKŽ ·dF²²ÝË ¨UN wMOðËd³« ¡UDG« qJýË VO d² UÎ F³ð UÝËdOH« ‰UJý√ ŸuM²ð w½«uDÝ√ ¡UDž W¾O¼ vKŽ WOMOðËd³«  «bŠu« Vðd²ð YOŠ ¨Wž—UH« W½«uDÝ_« t³A¹ ∫(Helical) w³u ± Æ(TMV) m³²« gd³ð ”ËdO q¦ ÆÍËuM« iL×UÐ jO×¹ ¨n²K W¾O¼ vKŽ ¡UDGK WOMOðËd³«  «bŠu« Vðd²ð YOŠ ∫(Icosahedral) ©ÕuD« w½ËdAŽ® ÕuD« œbF² ≤ ÕdIð Ò q¦ …bŽ UÎ {«d√ V³ ¹ Íc« (Herpes Virus) fÐdON« q¦ ¨ÍËuM« iL×UÐ jO×ð ¨W¦K¦ ÕuDÝ ÆÁUHA« ¨ÍËdJ« qJA« UNODF¹ ·öž U¼d – o³Ý w²«  UÝËdOHUÐ jO×¹ b ∫(Enveloped) WHKGL«  UÝËdOH« ≥ Æ«e½uKH½ù« ”ËdO q¦ ¡UDž s ÊuJ²ð ¨”√— WIDM t błuð ∫(Bacteriophages) © UłU® U¹dO²J³« WLłUN  UÝËdO ¥ «b³ô ”ËdO q¦ ¨U¹dO²J³UÐ ‚UB²ö Âb ² ¹ wMOðËdÐ q¹–Ë ¨oMŽË ¨ÍËuM « iL×UÐ jO×ð wMOðËdÐ Æ(Lambda) w WOMOðËdÐ …bŠË wMOðËd³« ¡UDG« WOzUAž WHKž√

RNA

DNA

”√— DNA oMŽ ·UO√ q¹c«

RNA ¡UDž wMOðËdÐ sOðËdÐuJ¹öž sOðËdÐuJ¹öž

50 nm U¹dO²J³« rłUN ”ËdO ≠œ

50 nm nKG ”ËdO ≠?ł

20 nm ÕuD « œbF² ”ËdO ≠»

UÝËdOH« Ÿ«u½√ iFÐ VO dðË ‰UJý√ ∫©≤® qJA«

≤μ

w WOMOðËdÐ …bŠË wMOðËd³« ¡UDG«

10 nm w³u ”ËdO ≠√


UÝËdOHK ÖU/ qLŽ

±

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« jöË ¨qJK  «dË ¨ U½«uDÝ√Ë ¨“dšË ¨uuË ¨»dAK  UUË ¨”√—  «– fOÐUÐœË ¨X¹d³ Ê«bOŽË ¨„öÝ√ ÆW¾O³« s œ«u W¹√Ë ¨©iOÐ W½uðd® iO³« tÐ kH×¹ ÈuI ÊuðdË ¨qO ž

∫qLF« «uDš W½UF²ÝôUÐ  UÝËdOH« ‰UJý√ bŠ_ ÖuL½ qLFÐ WŽuL− q ÂuIð  UŽuL− w qLF« ‰öš s Æn¹dA« ”bI« w WOöÝù« W¦¹b׫ W{Ëd« WÝ—b  «cOLKð UN²LL w²«Ë ¨WOðü« ‰UJý_UÐ

w³u ”ËdO

ÕuD « …œbF² UÝËdO

WHKG UÝËdO

©“b¹ù«® RNA ”ËdO

øULNMOÐ t³A« tłË√ U ø UÝËdOHK ÖUL½ w½«œu « o² H«Ë ¨fLA« —«Ëœ —ËcÐ —U³²Ž« sJL¹ q¼ ∫‰«RÝ

UÝËdOH« nOMBð ≥ ≠ ≤ ∫v≈ ÍËuM« iL(« Ÿu½ vKŽ ¡Î UMÐ  UÝËdOH« nÒMBð ÆÍ—b−« ”ËdOË ¨WO M−« ÷«d_« bŠ√ V³ ¹ Íc« ¨(Herpes) fÐdO¼ ”ËdO q¦ ¨DNA  UÝËdO

Æ«e½uKH½ù« ”ËdOË ¨‰UHÞ_« qKý ”ËdO q¦ ¨RNA UÝËdO » ∫UNM Èdš√ fÝ√ vKŽ  UÝËdOH« nMBð Ë ÆU¼dOžË ¨sI׫ Ë√ ¨w M−« ‰UBðô« Ë√ ¨rH« d³Ž qI²Mð bI ¨UNUI²½« ‚dÞ

±

Æ©U¹dO²JÐ Ë√ ¨Ê«uOŠ Ë√ ¨ U³½® nOCL« szUJ« Ÿu½

Æwł—U« ·öG« œułË

UÝËdOH« dŁUJð ¥ ≠ ≤ Î HD² ”ËdOH« bF ö Ò Ô¹ «c ªUNł—Uš dŁUJ²« tMJL¹ ôË ¨UN³OB¹ w²« WO׫ U¹ö « qš«œ ”ËdOH« dŁUJ²¹ qš«œ v≈ RNA Ë√ DNA WOŁ«—u« tðœU ‰UšœSÐ ÂuI¹ YOŠ ¨©Obligate intracellular parasite® UÎ ¹—U³ł≈ UÎ OKš«œ Æ¡UDG« s¹uJðË ¨WOŁ«—u« tðœU WHŽUCL UNðUL¹e½≈Ë UNðUOCŽ d ¹Ë ¨WOK « Ò ≤∂


ørKFð q¼ qCHð ©Legionella pneumophila® U¹dO²J³« Ÿ«u½√ bŠ√ Ê√ w¼Ë ¨ UÝËdOH« w ‰U׫ u¼ UL WO׫ Ò U¹ö « qš«œ dŁUJ²« Î ðU UÎ {d V³ ð ÆsO²zd« w WOz«uN«  öB¹u׫ db¹ ö

UÝËdO sŽ DNA  UÝËdO dŁUJð WO¬ nK² ðË DNA

Ê≈ YOŠ ¨ÈuM« WOIOIŠ U¹ö « w RNA Î I² vI³¹ ”ËdOH« WOIOIŠ U¹ö « DNA sŽ ö

s¹uJð UNOK¹ ¨WOŁ«—u« tðœU ”ËdOH« nŽUCO ¨ÈuM« ÆtðUMOðËdÐ wMOðËdÐ ·öž sOðËdÐuJ¹öž

WOKLFÐ DNA ¡Íeł Z²Mð UN½S ¨(Retrovirus)

wMOðËdÐ ¡UDž Reverse ®

RNA

UÝËdO U√

’Uš r¹e½≈ «b ²ÝUÐ p–Ë ¨wJF« aM« vL ð

UÝËdO w UL ¨VUI Z²ML« Ô DNA qLF¹ rŁ Ò sË ¨©transcriptase UÎ MU vI³¹Ë ¨WÐUBL« WOK « DNA l ZbM¹ U …œUŽË ¨d c« WIÐUÝ DNA WU «  UMO−« ©Expression® WLłdð w  «dOGðË ¨UÎ {«d√ UÎ ³³ Æ©≥® qJA« dE½« ÆWMÞd L«  UÝËdOH« w UL ¨WÐUBL« WOK UÐ

ørKFð q¼ RNA r¹e½≈ Æ RNA ”ËdO ∫©≥® qJA«

U¹ö« wH ¨WOðU³M« U¹ö « w tMŽ nK² ¹ WO½«uO׫ U¹ö « w UÝËdOH« ‰ušœ Ê√ WOK « `DÝ vKŽ błuð WUš  ö³I² LÐ ‚UB²ô« o¹dÞ sŽ ”ËdOH« ‰ušœ r²¹ WO½«uO׫ ¨ÍuKš —«bł œułu W−O²½Ë WOðU³M« U¹ö« w U√ ¨ÃUb½ô« Ë√ WLFK³« WÞUÝuÐ qšbðË w U¼bŽU ð w²«  UOKOHD« Ë√ ¨ «dA׫ Ë√ ¨ÕËd−« o¹dÞ sŽ qšbð  UÝËdOH« ÊS Æ“öÐu²O « v≈ ‰ušb«

© UłUH«® U¹dO²J³« WLłUN  UÝËdOH« nŽUCð ÍËuM« iL׫ vKŽ © UłUH«® U¹dO²J³« WLłUN  UÝËdO Íu²×ð rłUNð  UłUH W¹dN− …—u ∫©¥® qJA« ÆW¹dO²JÐ WOKš

ÈbŠSÐ U¹dO²J³« U¹öš qš«œ U¼dŁUJð r²¹Ë ¨©¥Ë ¨œ≤® sOKJA« dE½« DNA ∫sO²Oðü« sO²Oü«

©Lytic cycle® WKK;« …—Ëb« ± U¹ö « qK×ð V³ ð UN½_ ªWKK×L« …—ËbUÐ qzUF« WOKš u V³ ð w²« ”ËdOHK dŁUJ²« …—Ëœ vL ð ∫©μ® qJA« dE½« ¨WOðü« qŠ«dL« …—Ëb« Ác¼ sLC²ðË ¨”ËdOHK Í—uH« dŁUJ²« W−O²½ ¨U¼—U−H½«Ë —«bł `DÝ vKŽ WOMOðËd³«  ö³I² L« vKŽ oB²K¹Ë ”ËdOH« j³ðd¹ ∫(Attachment) ”ËdOH« ‚UB²«

Æq¹c« ·UO√ WÞUÝuÐ ¨UNÞ«uÝ√ Ë√ ¨U¼bz«Ë“ Ë√ ¨W¹dO²J³« WOK « wMOðËd³« ¡UDG« vI³¹Ë ¨W¹dO²J³« WOK « qš«œ ”ËdOH« DNA sI×¹ ∫(Injection) WOŁ«—u« …œUL« sIŠ » wÝËdOH« DNA ‰ušœ œd−LÐ Ë W¹dO²J³« WOK « —«bł w Wײ UÎ ³³ q¹c« i³IM¹ YOŠ ¨Ã—U « w ÆtLOD×ðË ¨qzUF« DNA qK×ð r²¹ ≤∑


ørKFð q¼ WUš lD UL¹e½≈ ÃU²½SÐ ÂuIð U¹dO²J³« Ê√ ¨©restriction enzyme® U¹dO²JÐ qJÐ  UÝËdOH« s UN H½ W¹ULŠ w UNb ² ð DNA U¹dO²J³« wL×ðË ¨UN WLłUNL« ‰UšœSÐ  UL¹e½ù« Ác¼ s UNÐ ’U « ¨UN²¹UL× UNOKŽ WOzUOLO  ö¹bFð Ÿ«u½√ iFÐ w  «dHÞ ÀËbŠ rð bË  UL¹e½≈ WËUI s UN²MJ  UÝËdOH«  UL¹e½ù« Ác¼ Âb ² ð ÆÁc¼ lDI« Æ UMO−« WÝbM¼ Àu×Ð w lÝ«Ë qJAÐ

WOK « tOłu²Ð ”ËdOH« DNA ÂuI¹ ∫(Biosynthesis) nŽUC²« ?ł ¨qzUF« UL¹e½≈ UÎ b ² ¨tðUMOðËdÐ ¡UMÐË ¨WOŁ«—u« tðœU WHŽUCL ÆqzUF« DNA rOD×ð s W−ðUM«  «bOðuOK uOM«Ë ¨W¹uK « tðU½uJË ÆUNCFÐ l ”ËdOH«  U½uJ lOL−ð r²¹ ∫(Assembly) lL−²«

œ

r¹e½≈ ÃU²½ù WOK « ”ËdOH« tłu¹ ∫ (Release ) —U−H½ô« ?¼ WOK « aH²MðË ¨W¹dO²J³« WOK « —«bł rD×¹ Íc« ¨r¹«“u ¹ö« …b¹b−« UÝËdOH« ozUœ WIKD ¨d−HMðË ¨¡UL« ‰ušb W−O²½ Æ©”ËdO ≤∞∞ ≠ ±∞∞®

‚UB²ô« ≠± WOŁ«—u« …œUL« sIŠ ≠≤

qzUF« DNA qK×ð ≠≥

¡UMÐË ”ËdOH« DNA WHŽUC ≠¥ Æ”ËdOH« U½uJ lOL−ðË ¨tðUMOðËdÐ

qzUF« WOKš —U−H½« ≠μ

ÆWKK×L« …—Ëb« ∫©μ® qJA«

©Lysogenic cycle® WOłUb½ô« Á—Ëb« ≤ ÂuÝuËd l WOŁ«—u« tðœU ZbMð UL½≈Ë ¨WOK « w tušœ œd−LÐ …—Ëb« Ác¼ w ”ËdOH« dŁUJ²¹ ô v²Š U³Ý WUŠ w WOK « qš«œ ”ËdOH« vI³¹Ë ¨U¹dO²J³« U¹öš  dŁUJð ULK nŽUC²ðË ¨W¹dO²J³« WOK « ¡UM³ WOK « tłu¹Ë ¨W¹dO²J³« WOK « ÂuÝuËd sŽ ÍËuM« iL׫ qBHM¹ rŁ sË ¨UNÐ WDO×L« ·ËdE« dOG²ð Ò ¨WOK « ÂuÝuËd sŽ ”ËdOHK ÍËuM« iL׫ ‰UBH½« bMŽË ¨WKK×L« …—Ëb« w UL …b¹bł ”ËdO  U¾¹eł WOŁ«—u« …œUL« s ¡eł qI²M¹ «cNÐË ¨wMOðËd³« töGÐ UNDO×¹Ë ¨ÍdO²J³« DNA ¡Íeł s WFD tF qL×¹ b pF  d w²« wÝËdOH« ‰UI½ô« WOKLŽ ·dF¹ ULÐ UN ”ËdOH« WLłUN bMŽ WO½UŁ W¹dO²JÐ WOKš v≈ U¹dO²J³K Æ©∂® qJA« dE½« Æ UÝËdOH« oKDðË ¨W¹dO²J³« WOK « d−HMð ¨WKK×L« …—Ëb« ”ËdOH« qšb¹ UbMŽË ¨UÎ IÐUÝ ≤∏


sI×¹Ë U¹dO²J³UÐ j³ðd¹ ÃU ™ WOŁ«—u« tðœU

WOŁ«—u« …œUL« qBHMð ÂuÝuËdJ« sŽ ”ËdOHK WKK×L« …—Ëb« √b³ðË ÍdO²J³«

ÍdO²J³« ÂuÝuËdJ«

WKK×L« …—Ëb«

WOłUb½ô« …—Ëb«

WOK « —U−H½« ‚öÞ«Ë UÝËdOH« Ë√

l ”ËdOH« DNA ZbM¹ U¹dO²J³« ÂuÝuËd

W¹dO²JÐ U¹öš Z²M¹Ë U¹dO²J³« dŁUJ²ð ”ËdOHK WOŁ«—u« …œUL« W¹u²×

…b¹bł UÝËdO s¹uJð

WKK×L«Ë WOłUb½ô« …—Ëb« ∫©∂® qJA«

UÝËdOH« WOLMð μ ≠ ≤  UÝËdOH« WOLMð v≈ ¡ULKF« Q−K¹ pc ø«–UL ÆU¹dO²J³U WUš Ÿ—«e w  UÝËdOH« WOLMð sJL¹ ô ∫WOðü« ‚dD« ÈbŠSÐ d³² L« w …bŽ ·«b¼_Ë œ«dL« ”ËdOH« Ÿu½ vKŽ ΫœUL²Ž« WHK² L« WOMOM−« WOAž_« w ”ËdOH« sIŠ r²¹ ∫ÃUłb« iOÐ WMł√ sIŠ ± Æ©√∑® qJA« dE½« ¨ UŠUIK« ÃU²½ù WI¹dD« Ác¼ Âb ² ð ¨t²OLMð

Âb ² ð ¨WUš WOŽË√ qš«œ WMOF WOz«cž U¾OÐ w uLMð ¨WNÐUA² U¹öš ∫WO−OM« W¹uK« Ÿ—«eL«

Æ©»∑® qJA« dE½« ÆWÐUBL« U¹ö « vKŽ U¼dOŁQðË ¨W{dLL« UÝËdOH« ◊UA½ WÝ«—œ UNM ¨…bŽ ÷«dž_ WÝ«—œ q¦ ¨…bŽ ·«b¼_ Âb ² ðË ¨Ê«d¾H« Ë√ V½«—_« Ë√ UOMOž d¹“UMš ¨q¦ W¹d³L«  U½«uO׫ «b²Ý« ≥ Æ U½«uO׫ ÁcN WOŽUML« WÐU−²Ýô« ørKFð q¼  UÝËdOH« ÷«d√ s ΫdO¦ Ê√ UÎ OLUŽ UNOKŽ …dDO « rð b ¨rOŽUDL«Ë ¨ UŠUIK« V³ Ð qKý Ë ¨ W³B× « ÷ d q¦ Íd−¹Ë ÆÍ—b−«Ë ¨‰UHÞ_« »UN²« vKŽ …dDO K UÎ OUŠ qLF« ÆB Ÿu½ s wÝËdOH« b³J«  «œUCLUÐ dŁQ²ð ô  UÝËdOH« Ê√ à öF W b ² L « W¹ uO× « U¹öš qš«œ gOFð UNÒ½_ U¹dO²J³« ÆqzUF«

≤π

wK¼d« ¡UAG« sIŠ

`L« fO sIŠ

ÆW¹uKš Ÿ—«e ≠»

ÆiO³« WMł√ sIŠ ≠√

w½u¹—uJ« ¡UAG« sIŠ

—U³LL« ¡UAž sIŠ

∫©∑® qJA«


©Viroids & Prions® U½u¹d³«Ë  «b¹ËdOH« ∂ ≠ ≤ ©Viroids®  «b¹ËdOH« ± w UNUA² « rð ÆwMOðËdÐ ¡UDGÐ ◊U× dOž ¨÷dL Ídz«œ RNA ¡Íeł ørKFð q¼ ‚dDÐ WOðU³M« U¹ö « v≈ qšbðË ¨ UðU³M« VOBð YOŠ ¨WOðU³M« WOK « W¹u½

«b¹ËdOH« t³³ ð UÎ {d „UM¼ Ê√ “uł …d−ý sO¹ö ±∞ vKŽ vC ÆsO³KH« w bM¼

¨WLO ł W¹œUB²« dzU š V³ ðË ¨ÕUIK« »u³Š o¹dÞ sŽ Ë√ ¨WOJ½UJO Æ UOCL׫ mLBðË ¨UÞUD³« Ê—bð V³ ð w²«  «b¹ËdOH« UN²K¦√ sË

©Prions® U½u¹d³« ≤ UN²K¦√ sË ¨ U½«uO׫ s Ÿ«u½√ …bŽË ¨ÊU ½ù« VOBð ¨UÎ ¹Ëu½ UÎ CLŠ Íu²×ð ô ¨W{dL WOMOðËdÐ ozUœ w³BF« “UN−« pc Ë ¨—UIÐú Íe dL« w³BF« “UN−« VOB¹ Íc« ¨dI³« ÊuMł ÷dL W³³ L«  U½u¹d³« ÆÊU ½û Íe dL«

UÝËdOH« ÷«d√ ∑ ≠ ≤ ∫©Influenza® «e½uKH½ù« ± w¼Ë ©C Ë ¨BË ¨A®  UÝËdOH« s Ÿ«u½√ WŁöŁ ÷dL« «c¼ V³ ¹ w HM²« “UN−« w WOÞU L« WOAž_« VOBð w²« RNA  UÝËdO s ¨qUHL«Ë ¨”√d« w Âô¬Ë ¨…—«d׫ Wł—œ ŸUHð—« v≈ W¹œR ÊU ½û ÷«dŽ_« √b³ð rŁ ¨‰Ë_« ÂuO« w ÷dL« …bŠ ÊuJðË ¨…d¹dFAË h A« s  UÝËdOH« dA²MðË ÆÂU¹√ ©W Lš® v²Š UÎ O−¹—bð wýö²UÐ Æ©∏® qJA« dE½«ÆfDF« –«–— d³Ž rOK « v≈ i¹dL«  «dHD« ‰öš s …dO¦ Ÿ«u½√ d¹uDð vKŽ tð—bILÐ ”ËdOH« «c¼ eOL²¹  «dOGð wU²UÐË ¨WOMO−« tðU½uJ w  «dOGð Àb×ð YOŠ ¨t Àb×ð w²« ¨qzUF« Èb WŽUML« “UNł tOKŽ ·dF²¹ ô YO×Ð ¨¡UDG«  UMOðËdÐ VO dð w ÊuJ¹Ë ¨w HM²« “UN−« w U¹ö « rOD×ðË nKð v≈ ”ËdOH« ÍœR¹Ë

fDF« «“«d≈ w  UÝËdOH« —UA²½« ∫©∏® qJA«

ørKFð q¼ Ò ≈ ¨«e½uKH½ù« ÷dL UÎ ŠUI „UM¼ Ê√ ô s WMOF Ÿ«u½_Ë ¨œËb× ÁdOŁQð Ê√ i¹dL« »UB¹ Ê√ sJL¹ «c ª”ËdOH« ÆWO½UŁ ÷dL« «cNÐ

ÆW¹dO²J³« UÐUN²ö W{dŽ d¦ √ r −« RNA

∫©Avian flu® —uOD« «e½uKH½≈ ≤ N

ÍbO³O ¡UDž

H

bË ¨RNA UÝËdO v≈ wL²M¹ HN WöÝ s wÝËdO ÷d ¨WHK² L« UNŽ«u½QÐ —uOD« VOBð (H5N1) …b¹bł …dHÞ UÎ ¦¹bŠ dNþ ‰öš UNM Èd³J« W³ M« …UË v≈ ÍœRð YOŠ ¨©π® qJA« dE½«

sOðËdÐ ¡UDž

ÆWÐUù« s WŽUÝ ¥∏ Æ«e½uKH½ù« ”ËdO VO dð ∫©π® qJA«

≥∞


ørKFð q¼ ¨©Hemagglutinin® ? —UB²š« H ed« Ê√ ÂU—_« cšQð UÎ Žu½ ±μ s UMOðËdÐ w¼Ë ? —UB²š« N ed« Ê√Ë ¨©H1 v≈ H15 ® Ÿ«u½√ π s sOðËdÐ u¼Ë ¨©Neuraminidase® …—uDš U¼d¦ √Ë ¨©N1 v≈ N9® ÂU—_« bšQð ¨H5N1¨ H7N7 ÊU ½ù« WÐU≈ vKŽ …—bË ¨”ËdOH« ¡UAž vKŽ błuð  UMOðËdÐ w¼Ë ÆqzUF« U¹ö Ð ”ËdOH« ‚UB²« w —Ëœ UNË

v≈ UNzUAŠ√ w ”ËdOHK WKU׫ ¨…dłUNL« —uOD« s ÷dL« qI²M¹ ¨jDI«Ë d¹“UM « iFÐ w ŸuM« «c¼ sŽ nAJ« rðË ¨WLOIL« —uOD« ¨n½_« «“«d≈® WÐUBL« —uOD«  «“«d≈ v≈ t{dFð bMŽ ÊU ½ù« »UB¹ ¨W¹œUF« «e½uKH½ù« ÷«dŽ√ ÷dL« ÷«dŽ√ t³Að ÆUNðöCË ¨©»UFK«Ë ¨…œUŠ W¹uz—  UÐUN²« UN³ŠUB¹ ¨ öCF«Ë ÂUEF« w Âô¬ v≈ WU{≈ Æw HM²« “UN−« VOBð …dODš ÷«d√Ë

∫©Swine flu® d¹“UM)« «e½uKH½≈ ≥

”ËdOÑ s UÎ ¦¹bŠ ”ËdOç« «c¼ —uDð YOŠ ¨H1N1 vL ¹ b¹bł ”ËdOÑ t³³ ¹ HN WöÝ s wÝËdOÑ ÷d ÷«dŽ√ l ÷dL« ÷«dŽ√ tÐUA²ðË Ædš¬ v≈ h ý s qI²M¹Ë ÊU ½ù« VOB¹ ”ËdOÑ v≈ d¹“UM « VOB¹ ÆUÎ ½UOŠ√ ¡wI²«Ë ÊUO¦GK WU{ùUÐ W¹œUF« «e½uKH½ù« ∫wðü« ‰Ëb−« sFLð UNOKŽ ·dF²KË ¨Èdš√ WOÝËdO ÷«d√ „UM¼Ë ÈËbF« WI¹dÞ

÷«dŽ_«

÷d*« ™

w HM²« “UN−« ŒUH²½«Ë ¨r −« vKŽ dA²M¹ tłu« vKŽ Íœ—Ë `HÞ —uNþ w ÷dL« UÎ Łb× qL׫ …d² ‰öš qI²M¹Ë ¨WOHLOK« œbG« ÆvLF« UÎ ½UOŠ√ V³ ¹Ë ¨œb−« bO«uL« W−O²½ bK−«Ë ¨w HM²« “UN−« U¹ö « w UÎ MU vI³¹Ë ¨ «uMÝ π s q√ ‰UHÞ_« VOB¹ ’U ý_« l dýU³L« ‰UBðô« vKŽ WIŠö« …UO׫ qŠ«d w —uNE« œËUF¹ bË ¨WO³BF« ÆsOÐUBL« bK−« vKŽ `HÞ dNE¹Ë ¨Í—UM« «e×UÐ ·dF¹ U qJý Æ…bŠ d¦ √ t{«dŽ√ ÊuJ² —U³J« w U√ ¨WJŠ t³×Bð ‰UBðô«Ë ¨Ê«—Ëb« “UNł Æw M−«

ÆtFLAð rŁ sË b³J« w r Cð

WO½U*_« W³B(« ©German fever®

«e(«Ë ¡U*« Í—bł ©Chickenpox® Í—UM«

wÝËdOH« b³J« »UN²«

©Hepatitis B®

ÆwLCN«Ë ¨w HM²« Ê«“UN−« ¨bK−« vKŽ dLŠ√ `HÞ —uNþË ¨…—«d׫ Wł—œ ŸUHð—« ÆsOMOF« »UN²«Ë ¨‰UF «Ë

©Measles® W³B(«

Æw HM²« “UN−« WOKš«b« WOÞU L« WOAž_« vKŽ ÕdIðË bK−« vKŽ `HÞ dNE¹

©Smallpox® Í—b'«

sI×«Ë ¨w M−« ‰UBðô« nF{ v≈ ÍœR¹ UL ªWŽUML« U¹öš Ÿ«u½√ iFÐ VOB¹ ÆWŁuKL« ÆrOŁ«d−« s Ÿu½ Í_ W{dŽ i¹dL« `³B¹Ë ¨WŽUML«

©AIDS® “b¹ù«

ÆwLCN«Ë w HM²« s¹“UN−« ªWO d׫ »UBŽ_« rD×¹Ë ¨Íe dL« w³BF« “UN−« VOB¹ Æ·«dÞ_« w WOKJON« öCF« qKý v≈ ÍœR¹ UL

‰UHÞ_« qKý ©Poliomyelitis®

ÆbK−« vKŽ «“ËdÐ —uNþ

©Warts® qO«u¦«

Æw HM²« “UN−« bË ¨r −« ¡UCŽ√ WOIÐ v≈ dA²M¹Ë ¨WOUJM« œbG« r C²ð ÆUÎ ½UOŠ√ rIF« UÎ ³³ sO²OB « »UN²«Ë r Cð V³ ¹

©Mumps® ·UJM«

ÆbK−«

Æ™ UNO≈ —UAL« ÷«d_« «bŽ U ŸöÞö ‰Ëb−«

≥±


w½U¦« qBH« WK¾Ý√ «—uKÐ qJý vKŽ ÎUOzUOLO UNeŽ - W¹dN−  UMzU  UÝËdOH« ∫±” Æp²ÐUł≈ d øwŠ szU ”ËdOH« q¼ ≠√ øUNŽ«u½√ ·ö²šUÐ  UÝËdOH« VO dð U ≠» ø¢wKš«œ Í—U³ł≈ qHD² ”ËdOH«¢ ∫WOðü« …—U³FUÐ œuBIL« U ≠?ł Ò vKŽ ôÎ U¦ jŽ√  ÆjO;« wMOðËd³« ¡UDG« qJýË VOd² ÎUF³ð  UÝËdOH« ‰UJý√ ŸuM²ð ∫≤” s qJý q ∫WOðü«  UÝËdOH« ‰UJý√ w³uK« ≠√ ÆnKGL« ≠» ÕuD « œbF² ≠?ł ÆU¹dO²J³« rłUN ”ËdOH« ≠œ

Æ”ËdOH« dŁUJ² WKK;« …—Ëb« Õdý« ∫≥”

∫WO(« UMzUJK Î «—«d{√ V³ ð  U½u¹d³«Ë  «b¹ËdOH« ∫¥” ÆVO d²« YOŠ s UNMOÐ Ê—U ≠√ ÆWO׫  UMzUJK UNM q UN³³ ð w²« —«d{_« iFÐ d –« ≠»

∫—uOD« «e½uKH½≈ ÷d ¨ UÝËdOH« UN³³ ð w²« ÷«d_« s ∫μ” øÊU ½ù« w ÷dL« «cNÐ WÐUù« ÷«dŽ√ U ≠√ øÊU ½ù« v≈ ”ËdOH« qI²M¹ nO ≠»

øÊU ½ô« w d¹“UM)« «e½uKH½≈ ÷d0 WÐUù« ÷«dŽ√ U ∫∂”

≥≤


…bŠu« WK¾Ý√ ∫W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±” vKŽ ”ËdOH« r ł Íu²×¹ ≠± ÆwMOðËdÐ ¡UDž ≠œ

Æ…«u½ ≠?ł

ÆÍuKš ¡UAž ≠» ÆÍuKš —«bł ≠√

UÝËdO vL ð U¼—U−H½« V³ ðË U¹ö « rłUNð w²«  UÝËdOH« ≠≤ ÆWOłUb½« ≠œ

ÆWKK× ≠?ł

ÆWO— ≠»

ÆWKHD² ≠√

U¹dO²J³« WKO³ œ«d√ s ÊU¦OLK W−²ML« U¹dO²J³« bF Ò Ôð ≠≥ ÆWOIOI׫ ≠œ

ÆWOðU³M« ≠?ł ÆWL¹bI« ≠»

ÆW—eL« ¡«dC « ≠√

U¼uLM sO− _« duð v≈ ÃU²×ð w²« U¹dO²J³« vL ð ≠¥ ÆW¹—U³ł≈ WOz«u¼ ≠»

ÆW¹—U³ł≈ WOz«u¼ô ≠√

ÆW¹—UO²š« WOz«u¼ô ≠œ

ÆW¹—UO²š≈ WOz«u¼ ≠?ł

s Ϋ¡ełË DNA nKG¹Ë ¨pOLÝ wKš«œ —«bł ÃU²½≈ ‰öš s U¹dO²J³« w ÊuJ²¹ Íc« VO d²« vL ¹ ≠μ “öÐu²O « ÆWKuŠ ≠œ

ÆUÎ LŽdÐ ≠?ł

ÆWEH× ≠»

Æ UÎ žuÐ ≠√

Ÿ«u½√ ÈbŠ≈ sŽ dI³« ÊuMł V³ ²¹ ≠∂ Æ «b¹ËdOH« ≠œ

Æ U½u¹d³« ≠?ł

Æ UÝËdOH« ≠»

ÆU¹dO²J³« ≠√

o¹dÞ sŽ ÊU ½û ÷dL« öO½uLU « U¹dO²JÐ V³ ð ≠∑ ÆWOł—Uš ÂuLÝ “«d≈ ≠»

Æ¡UF_« U¹öš dObð ≠√

ÆWOKš«œ ÂuLÝ “«d≈ ≠œ

ÆsOłôuJ« qK× r¹e½≈ ≠?ł

W¹uO׫ «œUCL« s WOðü«  U³ dL« bŠ√ bF¹ Ò ≠∏ ÆsOÝu²¹UÝ ≠œ

ÆsOKJOÝ«d²ð ≠?ł

Æs¹d³Ý√ ≠»

ÆsOu ½≈ ≠√

wÝËdO qUŠ d³Ž WK³I² Èdš√ v≈ WODF U¹dO²JÐ s ÍËuM« iL׫ s ¡«eł√ qI½ WI¹dÞ vL ð ≠π ÆÃUb½ô« ≠œ

ÆwÝËdOH« ‰UI½ù« ≠?ł

Ɖuײ« ≠»

Æ Ê«d²ô« ≠√

qzUF« W− ½QÐ ‚UB²ô« vKŽ U¹dO²J³« bŽU ð w²« …dOBI« «dOFA« vL ð ≠±∞ Æ»«b¼_« ≠œ

≥≥

ÆWO M−« «dOFA« ≠?ł

Æ◊«uÝ_« ≠»

Æbz«Ëe« ≠√


ørÝô« «cNÐ WOðU³M« U¹dO²J³« XOLÝ «–UL ∫≤” ∫YOŠ s «dž W³łuË Â«dž W³UÝ U¹dO²JÐ sOÐ Ê—U ∫≥” ÆUN³ ²Jð w²« WG³B« Êu ≠»

ÆÍuK « —«b−« VO dð ≠√

∫s U¹dO²J³« sJL²ð nO ∫¥” ø·UH−U W³FB« WO¾O³« ·ËdE« s UN H½ vKŽ WEU×L« ≠√ øÈdš√ W¹dO²JÐ WOKš v≈ WOŁ«—u« UNðœU qI½ ≠»

∫U¼uL½ ·UI¹≈ Ë√ U¹dO²J³« vKŽ ¡UCI« w W¹uO׫ «œUCL« Âb² ð ∫μ” ø…œËb×L« WOUFH«Ë WFÝ«u« WOUFH«  «– W¹uO׫  «œUCL« sOÐ ‚dH« U ≠√ ÆU¹dO²J³« vKŽ W¹uO׫  «œUCL« dŁRð nO Õdý« ≠»

ÆWOðU³½ WOKšË ©Âu¹dO²JЮ W¹dO²JÐ WOKš sOÐ VOd²« w ‚Ëd WFЗ√ ‰Ëbł w Vð— ∫∂”

∫d³²L« w UÝËdOH«Ë U¹dO²J³« WOLMð sJL¹ ∫∑” øU¹dO²J³« WOLM² ¡ULKF« Q−K¹ «–UL ≠ √ ød³² L« w  UÝËdOH« vLMð Ò nO ≠» ø UÝËdOH« WOLMð s ·bN« U ≠?ł

∫tOKð w²« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ ¨U¹dO²J³K wðü« uLM« vM×M ”—œ√ ∫∏” ÆœË ¨?łË ¨»Ë ¨√ —«uÞ_« ¡ULÝ« d –« ≠± ?ł

U¹dO²J³K wL²¹—UžuK« œbF«

»

œ

Z²Mð w²« U¹dO²J³« œbŽ ÊuJ¹ —«uÞ_« Í√ w ≠≤ w²« U¹dO²J³« œbF UÎ ¹ËU ÂU I½ô« sŽ ø uLð

œ«uL« s¹uJ²Ð U¹dO²J³« √b³ð —«uÞ_« Í√ w ≠≥ øÂU I½ö W“ö« ©WŽUÝ® se«

Æ”ËdOH« dŁUJ² WOłUb½ô« …—Ëb« Õdý« ∫π”

≥¥


…b????Šu«

≤ WOK)« w W¹uOŠ UOKLŽ CO2

≥μ

H2O

dJÝ


Energy Flow

WUD« obð

١

qBH«

UNÐ ÂuIð w²« wzuC« ¡UM³« WOKLŽ bFðË ¨WHK²L« W¹uO׫ UN²DA½QÐ ÂUOIK WUDK WO׫ UMzUJ« ÃU²×ð ¡Î «uÝ ¨WHK²L« WO׫  UMzUJK WUD«  ôu×ð w ‚öD½ô« WDI½ U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐË ¨VU×D«Ë  UðU³M« q³ s UNöÞ≈ rŁ s Ë W¹uCF«  U³ dL« w WUD« s¹eð r²¹ YOŠ ªdýU³ dOž Ë√ ¨dýU³ qJAÐ p– ÊU

WOzuC« WUD« UðU³M« ‰u×ð nO Ë øwzuC« ¡UM³« WOKLFÐ œuBIL« UL ÆÍuK« fHM²« WOKLŽ w WO׫ U¹ö« øwzuC« ¡UM³« WOKLŽ w Àb×ð w²«  öŽUH²« U Ë øWUD« WO׫  UMzUJ« Êeð nO Ë øWOzUOLO WUÞ v≈ »UOGÐ WUD« ÃU²½≈ r²¹ nO Ë øWOKLF« w sO− _« —Ëœ U Ë øtKŠ«d U Ë øÍuK« fHM²« U Ë øUN−ð«u½ U Ë øÍuK« fHM²«Ë wzuC« ¡UM³« U²OKLŽ q UJ²ð nO Ë øsO− _«

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ÆwzuC« ¡UM³« WOKLF W¹—ËdC« WOzuC« ·UOÞ_« —Ëœ `{uð ÆUNMOÐ Ê—UIðË WOIK×«Ë WOIKŠö« WOzuC« öŽUH²« qŠ«d l³²²ð ÆsHU WIKŠË WOzuC«  öŽUH²« sOÐ jÐdð ÆUN−ð«u½ d cðË ¨sHU WIKŠ w Àb×ð w²«  öŽUH²« l³²²ð ÆWO¾O³« q «uF« iFÐË ¨wzuC« ¡UM³« ‰bF sOÐ WöF« Z²M² ð ÆUN−zU²½ d cðË ÍuK« fHM²« qŠ«d l³²²ð Æwu×J« dL²«Ë wM³K« dL²« sOÐ Ê—UIð ÆÍuK« fHM²«Ë wzuC« ¡UM³« w²OKLŽ sOÐ q UJ²« sO³ð

≥∂


Photosynthesis

wzuC« ¡UM³«

Î ôË√

bO √ w½UŁ U¼—bB U³M« WK² w …œU¹e« Ê√ v≈ ¡ULKF« quð ørKFð q¼ Ê√Ë ¨wzuC« ¡UM³« WOKLŽ w  «—bO¼uÐd v≈ ‰uײ¹ Íc« ¨ÊuÐdJ« w r²ð wzuC« ¡UM³« WOKLŽ s •∏∞ Ê√ ÆW ÐUO« vKŽ UNM •≤∞ r²¹ ULMOÐ ¨¡UL«

u¼ ¡UL« qKײ W “ö« WUD« —bB Ê√Ë ¨¡UL« Á—bB ZðUM« sO− _« ¨WOzuC« WUD« h²Lð ¡«dC« qO—uKJ« WG³ U¾¹eł Ê√Ë ¨fLA« WKš«b« œ«uL« WOðü« (Mayer) d¹U WœUF hKð Æ©±® qJA« dE½« ∫ UNŁËbŠ ◊ËdýË wzuC« ¡UM³« WOKLŽ w W−ðUM«Ë

WOzu{ WUÞ 6CO2 + 12H2O

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

qOË—uKJ« WG³ O2

H 2O

WOzuC« öŽUH²«

v≈ qBð öŽUH²« s WK KÝ sL{ wzuC« ¡UM³« WOKLŽ Àb×ð Î ŽUHð dAŽ WO½ULŁ ∫UL¼ ¨sO²OÝUÝ√ sO²KŠd w ö ¨¡uC« UNŁËbŠ VKD²¹ ∫©Light

NADP´ ADP ´ Pi

NADPH ATP

reactions®

WOzuC« öŽUH²« ±

Âb² ¹ sOłË—bO¼ v≈ WOzuC« WUD« «b²ÝUÐ ¡UL« UNO dDAM¹Ë ÆÍu−« ¡«uN« v≈ bŽUB²¹ sO− √Ë ¨ U½Ëd²Jù« q«u½ ‰«e²š« w

sçU WIKŠ

qJý vKŽ WOzUOLO WUÞ v≈ WOzuC« WUD« q¹u×ð UN²ÞUÝuÐ r²¹Ë «—bO¼uÐd

CO2

ÆNADPH Ë ATP

wzuC« ¡UM³« WOKLŽ qŠ«d ∫©±®qJA«

ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ XO³¦ð UNO r²¹ ∫©Calvin Cycle® sHU WIKŠ ≤

ørKFð q¼ UG³B«Ë qOË—uKJ« WG³ WOL W³ ½ Ê√ «c¼Ë ¨ UðU³M« sOÐ  ËUH²ð Èdš_«  Ułu ’UB² « w  ËUHð v≈ ÍœR¹ ‚«—Ë√ dNEð wU²UÐË ¨WHK²L« ¡uC« ÆWHK² Ê«uQÐ  UðU³M« w ¡uC« ’UB² « e d VO dð Ê√ ÂuO OMGL« Íu²×¹ Íc« qOË—uKJ« sO− _« ◊U³ð—« e d VO dð t³A¹ Æb¹b׫ Íu²×¹ Íc« sOÐuKžuLONUÐ

≥∑

ÃU²½ù ©NADPH ‫ ﻭ‬ATP® WOzuC« öŽUH²« Zð«u½ «b²ÝUÐ ©CO2® dýU³ qJAÐ ¡uCK ÃU²×ð ô  öŽUH²« Ác¼ ÊQÐ UÎ LKŽ  «—bO¼uÐdJ« ÆWOzu{ö«  öŽUH²UÐ XOLÝ pc

vKŽ Íu²×ð w²« U³M« ¡«eł√ lOLł w wzuC« ¡UM³« WOKLŽ Àb×ð  «bO²Ýö³« vKŽ  UðU³M« rEF w ‚«—Ë_« Íu²×ðË ¨qOË—uKJ« fOzd« ÊUJL« bFð Ò «c ¨qOË—uKJ« WG³ vKŽ W¹u²×L« ¡«dC« ÆwzuC« ¡UM³« WOKLŽ ÀËb×


ø¡«dC« qOË—uKJ« WG³ Íu²×ð …bO²Ýö³« ¡«eł√ Í√ ∫‰«RÝ wzdL« ¡uC« Ułu ‰uÞ b²L¹ Ë ÆwzuC« ¡UM³« WOKLŽ ÀËb× UÎ ¹—Ëd{ WOzuC« WUD« ’UB² « bF¹ sOðË—UJ«Ë ¨b qOË—uK Ë ¨a qOË—uK ⁄U³√ qLF𠨩√≤®qJA« dE½« UÎ ³¹dIð d²O u½U½ ©∑μ∞ ≠ ≥∏∞® s

s Èdš_« WOzuC« UłuL« h²LÔð ULMOÐ ¨…dO³  UOLJÐ ¡U—e«Ë ¡«dL׫ ¡uC«  Ułu ’UB² « vKŽ Æ©»≤®qJA« dE½« UNUB² « r²¹ ô w²« ¡«dC« ¡uC« Włu fJFÔðË ¨WKOK  UOLJÐ Èdš√  UG³ q³ jI ŸöÞö ‚u

Ÿ«u½√ WFý_«

U Už

©X® WOMO « WO− HM³«

X×ð ¡«dL׫

…dOBI« UłuL« ©microwaves®

WK¹uD« UłuL« ©Radio waves®

wzdL« ¡uC« w− HMÐ ‚—“√ WłuL« ‰uÞ ©nm®

wKO½

dCš√

dH√

wUIðdÐ

dLŠ√

750

380 wzdL« ¡uC« Ułu ∫©√≤® qJA«

» qOË—uK

«bO²Ýö³« WÞUÝuÐ ¡uC« ’UB² «

√ qOË—uK

sOðË—U

400

500

600

700

©d²O u½U½® WOzuC« WłuL« ‰uÞ wzdL« ¡uC« UłuL WHK²L« ⁄U³_« ’UB² « ∫©»≤® qJA«

Æ U³½Ë W¹—UDÐË wzu{ ÕU³B sOÐ ·ö²šô«Ë t³A« tłË√ U

dJ ≥∏


∫wzuC« ¡UM³« öŽUHð ± ≠ ± ©Light reactions® WOzuC«  öŽUH²« ± ¨qOË—uKJ« WG³ WÞUÝuÐ  «bO²Ýö³« w ¡uC« ’UB² « r²¹ ørKFð q¼  UG³B« Ác¼ Vðd²ðË ¨wzuC« ¡UM³« WOKLF W¹—ËdC«Èdš_«  UG³B«Ë błuð wzuC« ¡UM³«  UG³ Ê√ WOAž√ w WOMOðËdÐ  U¾¹eł qš«œ qJAð w²«Ë ¨¡«dC«  «b¹u ö¹U¦« Æ¡uC« lOL−²  «bŠË

Thylakoid)

b¹uö¹U¦« ¡UAž w U¾¹e−« s sOOHOþË sO UE½ w

ÂUEM«Ë ¨(photosystem I) ‰Ë_« wzuC« ÂUEM« ÊUOL ¹¨(Membrane ∫s wzu{ ÂUE½ q ÊuJ²¹Ë ¨(photosystem

II) w½U¦« wzuC«

qLFð UMOðËd³Ð WD³ðd ¨sOðË—UJ«Ë ¨b qOË—uK Ë ¨a qOË—uK ∫q¦ ¨ UG³B« s WHK² Ÿ«u½√

±

ÆqŽUH²« e dL U¼—dLð rŁ Ò s Ë ¨WOzuC« WUD« h²Lð UDö

q³I² Ë ¨a qOË—uK s sO¾¹eł vKŽ Íu²×¹ wMOðËdÐ ÂUE½ ª(Reaction

center)

qŽUH²« ed

s¹—œU qŽUH²« e d w qOË—uKJ« U¾¹eł ÊuJ¹Ë ¨©Primary electron acceptor®wË√ U½Ëd²J≈ Æ©≥® qJA« dE½« ¨WDAM  U½Ëd²J≈ ‚öÞ≈ vKŽ ÂUEM« ÒÊ√ ô≈ ¨WIÐUD² w½U¦«Ë ‰Ë_« sOOzuC« sO UEM« s q w ©a® qO—uK  U¾¹eł Ê√ Ád – d¹b−« s Ë h²LO w½U¦« wzuC« ÂUEM« U √ ¨d²O u½U½ ©∑∞∞® Włu ‰uÞ vKŽ …¡UH vKŽQÐ ¡uC« h²L¹ ‰Ë_« wzuC« ÆULNM qJÐ jO×L« sOðËd³« Ÿu½ ·ö²šô p– œuF¹Ë ¨d²O u½U½ ©∂∏∞® Włu ‰uÞ vKŽ …¡UH vKŽQÐ ¡uC« b¹u ö¹U¦«

wzu{ ÂUE½

U Ëd²Ý

WOzu{ WUÞ qŽUH²« e d

q³I²

wË√ U½Ëd²J≈

b¹u ö¹U¦« ¡UAž

sOðËdÐ

WUD« ‰UI²½«

a qOË—uK U¾¹eł

WOG³ U¾¹eł b¹u ö¹U¦« n¹u−ð

b¹u ö¹U¦« ¡UAž w wzuC« ÂUEM« ∫©≥® qJA«

≥π


∫UL¼¨ U½Ëd²Jû s¹—U w WOzUOLO jЫ˗ w W½e² WUÞ v≈ WB²LL« WOzuC« WUD« q¹u×ð r²¹Ë

∫©Noncyclic Electron Flow® wIKŠô w½Ëd²J≈ —U ∫ôÎ Ë√ wzuC« ÂUEM« qŽUHð e d v≈ qB² w½U¦« wzuC« ÂUEM« qŽUHð e d s WD ÒAÓM Ô U½Ëd²J≈ ‚öÞ≈ tO r²¹ w Âb² ð NADPH Ë ATP  U¾¹eł —U L« «c¼ sŽ Z²M¹Ë ¨ U½Ëd²Jû q«uMÐ W¹UNM« w j³ðd² ‰Ë_« Æ©¥® qJA« dE½« Æ¡UL« qK×ð s sO− √ Z²M¹ UL ¨sHU WIKŠ

WO½UŁ ÊËd²J≈ qI½ WK KÝ vË√ ÊËd²J≈ qI½ WK KÝ 1O 2 2

q³I²

wË√

q³I²

wË√

+

NADP+ +  ? ‰e² r¹e½≈ +2H

H2 O

2 H+ + 2 -e

U½Ëd²Jû qU½

U½Ëd²Jû qU½

U Ëd u²OÝ

NADP+

ÃU²½ù e WUÞ Â«b²Ý« ≠

sOðËdÐ

NADPH

+H+

P700

¡u{ P680

ATP

‰Ë√ wzu{ ÂUE½ ÊÌ UŁ wzu{ ÂUE½ ÆwIKŠ ô w½Ëd²J≈ —U ∫©¥®qJA«

W½e²L« WUD« ÃU²½≈ qO¦Lð sJL¹Ë ATP

U½Ëd²Jù« WUÞ s NADPHË ATP w Æ©μ® qJAUÐ WOzuC« WUD« s WDAML« NADPH

e≠

e≠

ørKFð q¼ ¡u{

e≠

ÃU²½ù W½uŠUÞ ATP

Nicotinamide  ? —UB²š« NADP + Ê√ Adenine Dinucleotide Phosphate

¡u{

e≠ II wzu{ ÂUE½

I wzu{ ÂUE½

ÆNADPHË ATP ÃU²½ù wKO¦Lð ÖuL½ ∫©μ® qJA«

¥∞


∫wIKŠö« w½Ëd²Jù« —U *« öŽUHð v≈  U½Ëd²Jù« ‰UI²½« V³ ¹ UL ¨WOzuC«  UłuL« w½U¦« wzuC« ÂUEM« w WOG³B«  U¾¹e−« h²Lð qŽUH²« e d qBð v²Š dš¬ v≈ ¡Íeł s qI²Mð w²« UN²UÞ bIHðË ¨WG³B« ¡Íeł w vKŽ√ WUÞ Èu²

Ác¼ dLðË U½Ëd²Jö UÎ ¹u UÎ ×½U qŽUH²« e d `³BO qŽUH²« e d w  U½Ëd²Jù« jOAMð v≈ ÍœR¹ «c¼Ë Æ U½Ëd²Jö W¹u WOЖUł t Íc«Ë ¨wË_«  U½Ëd²Jù« q³I² v≈ WUDUÐ WKL×L«  U½Ëd²Jù« qB vKŽ w½U¦« wzuC« ÂUEM«  «b¹u ö¹UŁ w ’Uš r¹e½≈ qLF¹ ¡uC« ’UB² « —«dL²Ýô W−O²½Ë ∫WOðü« WœUFL« V Š ¡UL«  U¾¹eł H2O

r¹e½≈

1

2H+ + 2 O2 + 2e-

sO− _« «—– j³ðdðË ¨dšü« uKð ΫbŠ«Ë  U½Ëd²JùUÐ w½U¦« wzuC« ÂUEM« qŽUHð e d b¹Ëeð r²¹ wU²UÐË qK×ð sŽ W−ðUM« H+ a{ r²¹Ë ¨wzuC« ¡UM³« sŽ wzUN½ ZðUM u−« v≈ oKDMð sO− «  U¾¹eł W½uJ UÎ F

r¹e½≈ d³Ž H+ lbM² UÎ ³łu b¹u ö¹U¦« n¹u−ð `³BO «b¹u ö¹U¦« ¡UAž d³Ž b¹u ö¹U¦« n¹u−ð v≈ ¡UL« qU½ s qI²Mð w²«  U½Ëd²Jù« WUÞ UÎ b²  «b¹u ö¹U¦« ¡UAž w œułuL« (ATP Synthase) ATP ¡UMÐ jЗ w WUD« Ác¼ «b²Ý« r²¹ wU²UÐË sOOzuC« sO UEM« sOÐ jÐdð w²« ÊËd²Jù« qI½ WK KÝ w dš¬ v≈ ∫WOðü« WœUFL« w UL ATP s¹uJ²  UHÝu WŽuL− l ADP ADP + Pi + WUÞ

ATP ¡UMÐ r¹e½≈

ATP

ÆWOzUOLO WUÞ v≈ WOzuC« WUD« q¹u×ð UNO r²¹ w²« ‚dD« ÈbŠ≈ Ác¼Ë w dš¬ v≈ qU½ s UNUI²½« w U½Ëd²Jù« dL² ðË ‰Ë_« wzuC« ÂUEMK  U½Ëd²Jù« qBð p– bFÐ ¨‰Ë_« wzuC« ÂUEM« w NADP+ ‰ ‰e² r¹e½≈ v≈ qBð v²Š ‰«e²šù«Ë …b _«  UOKLŽ s WK KÝ ÆWœUFL« w UL NADPH v≈ NADP´ ‰e²O NADP+ + 2H+ + 2e-

 ? ‰e² r¹e½≈

NADPH + H+

NADP+

Æ©∂® qJA« dE½√ ÆWOzUOLO WUÞ v≈ WOzuC« WUD« q¹u×ð UNO r²¹ Èdš√ WI¹dÞ Ác¼Ë

¥±


CO2

H2O ¡u{

NADP+ ADP

WIKŠ sHU

öŽUH²« WOzuC« U Ëd²Ý (H+s iHM eO dð®

ATP

NADPH

O2

CH2OdJÝ I ¡u{ ÂUE½

II ¡u{ ÂUE½ ¡u{

 ? ‰e² .e½≈

ÂËd u²OÝ ¡u{

NADP+

2H+

3 NADP++2H+

5ðËdÐ

NADPH+H+ e

qU½

H 2O

1 2

1

b¹u ö¹U¦« n¹u& (H+ s lHðd eO dð®

5ðËdÐ

2 O2 2H+

2H+

WIKŠ u×½ sHU

ATP ¡UMÐ .e½≈

b¹u ö¹U¦« ¡UAž

ADP + Pi

U Ëd²Ý (H+s iHM eO dð®

ATP H+

ÆwIKŠ ô w½Ëd²J≈ —U ∫©∂®qJA«

øWOzuC« öŽUH²« Zð«u½ U ∫‰«RÝ

∫©Cyclic Electron Flow® wIKŠ w½Ëd²J≈ —U ∫ÎUO½UŁ …d WDAML« U½Ëd²Jù« œuFð wË√ q³I²

Íc« qŽUH²« e d v≈ Èdš√

qU½ 2-e

U½Ëd²Jû

wzuC« ÂUEM« w tM XIKD½« qI½ WK K РΫ — Ë d ‰ Ë _ «

U Ëd u²OÝ  ? ‰e² r¹e½≈

¨jI ATP W−²M ¨ÊËd²Jù«

5ðËdÐ

öŽUHð w Âb² ¹ Íc« WOL pKN² ð w²« sHU WIKŠ ÊÌ UŁ wzu{ ÂUE½

ATP

‰Ë√ wzu{ ÂUE½

ÆwIKŠ w½Ëd²J≈ —U ∫©∑®qJA«

ÆNADPH s d³ √ ATP s

Æ©∑® qJA« dE½«

¥≤


∫©Calvin Cycle® sHU WIKŠ ≤ UËd²Ý w öŽUH²« Ác¼ Àb×ðË ¨UNHA²J v≈ W³ ½ (Calvin Cycle) sHU WIKŠ  öŽUH²« Ác¼ vL ð w W½e²L« WUD« «b²Ý« UNO r²¹Ë ¨¡uCK WłU׫ ÊËœË ¨UN W “ö«  UL¹e½ù« błuð YOŠ …bO²Ýö³« ÆNADPHË ATP WOzuC«  öŽUH²« Zð«u½ ¨WUDK —bBL ATP pKN² ¹Ë ÆdJÝ qJý vKŽ U¼—œUG¹Ë CO2 qJý vKŽ sHU WIKŠ ÊuÐdJ« qšb¹ ¨dJ «  U¾¹eł lMB sOłË—bO¼  U½u¹√Ë WOUŽ WUÞ  «–  U½Ëd²J≈ nOC¹ Íu ‰«e²š« q UF NADPH Ë Æ©∏® qJA« dE½« ÆqŠ«d ÀöŁ vKŽ WOKLF« r²ðË XO³¦ð 3 CO2

ÊuÐdJ« XO³¦ð∫vË_« WKŠdL« uJ OЗ .e½≈

P

3 P 3 P

ÍœUŠ√ s¹d OKž iLŠ UHÝuH«

wDÝË V d

XÐUŁ dOž

P

RuBP UHÝuH« wzUMŁ “uuOЗ

6

P 6

ATP

6 ADP 3 ADP 3

s¹d OKž iLŠ 6 P UHÝuH« wzUMŁ

ATP

P 6 NADPH 6 NADP+

q³I² lOMBð …œUŽ≈∫W¦U¦« WKŠd*«

ÍœUŠ≈ b¹U¼b√ d OKž UHÝuH«

(RuBP) - CO2

P

5

G3P PGAL

P P 6G PGAL 3

1

U³ d*«Ë “u uKG« Èdš_« WOð«—bO¼uÐdJ«

dJÝ sHU WIKŠ ≠ CO2 ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ XO³¦ð öŽUHð ∫ ©∏®qJA«

i

‰«e²šô« ∫WO½U¦« WKŠd*«

P PGAL G3P

¥≥

6 P


∫©Carbon Fixation® ÊuÐdJ« XO³¦ð ≠ vË_« WKŠd*« ørKFð q¼ w œułu sOðËdÐ d¦ √ uJ OЗ r¹e½√ Ê√ sOðËd³« uN tOKŽË ¨¡«dC« …bO²Ýö³« ÆrUF« w d¦ _« ? —UB²š« ©Rubisco® uJ OЗ r¹e½≈ Ê√ ribulose biphosphate carboxylaseÆ

‰öš s p–Ë ¨dšü« uKð ΫbŠ«Ë CO2 U¾¹eł WŁöŁ XO³¦ð r²¹  UHÝuH« wzUMŁ “uuOЗ vL ¹ ÊuÐdJ« wÝULš V dLÐ ¡Íeł q jЗ Z²MO ¨(rubisco) uJ OЗ Ϋ—UB²š« vŽb¹ r¹e½≈ WÞUÝuÐ ¨©RuBP ® ÊUŽdÝ ¨XÐUŁ dOž ÊuÐdJ« wÝ«bÝ wDÝË V d s  U¾¹eł WŁöŁ  UHÝuH« ÍœUŠ√ s¹d OKž iLŠ s sO¾¹eł v≈ UNM q r IM¹ U

ÆtM U¾¹eł W²Ý tŽuL− U ÊuJ²O ¨(3- Phosphoglycerate)

∫©Reduction® ‰«e²šô« ≠ WO½U¦« WKŠd*« WŽuL− vKŽ X½uJð w²« W² « U¾¹e−« s  UHÝuH« ÍœUŠ√ s¹d OKž iLŠ s ¡Íeł q qB×¹ ¨(1,3- biphosphoglycerate)  UHÝuH« wzUMŁ s¹d OKž iLŠ ÊuJ²O ¨ATP ¡Íeł s  UHÝu  UHÝuH« ÍœUŠ√ b¹U¼b« d OKž v≈  UHÝuH« wzUMŁ s¹d OKž iLŠ ‰«e²š« vKŽ NADPH V d qLF¹Ë Æ(G3P) s  U¾¹eł W²Ý ÊuJ²¹ YOŠ ¨(glyceraldehyde-3-Phosphate-G3P)

∫(Regeneration of CO

2

acceptor) (RuBP) - CO2

q³I² lOMBð …œUŽ≈ ≠ W¦U¦« WKŠd*«

ÃU²½ù i¹_« UOKLŽ  «—U L W¹«b³« WDIM sHU WIK× wzUN½ ZðUM G3P s jI bŠ«Ë ¡Íeł Âb² ¹ w Âb² ² Èdš_« W L« (G3P)  U¾¹eł U √ ¨Èdš_«  «—bO¼uÐdJ«Ë “u uKG« qLAð W¹uCŽ  U³ d

ÆATP U¾¹eł WŁöŁ UNöš pKN² ¹  öŽUH²« s …bIF WK KÝ w  UHÝuH« wzUMŁ “uuOЗ V d ¡UMÐ …œUŽ≈ ∫ÃU²½ù W b² L« NADPH Ë ATP  U¾¹eł œbŽ r ∫‰«RÝ ø“u uKž  U¾¹eł W Lš ©≤ ø UHÝuH« ÍœUŠ√ b¹U¼b√ d OKž ¡Íeł ©±

¥¥


wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF w …dŁR*« WOł—U)« q «uF« ≤ ≠ ± ∫wðü« ◊UAM« cH½ vz uC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF vKŽ …dŁRL« WO¾O³« q«uF« dOŁQð ÃU²M²Ýô

wzuC« ¡UM³« UOKLŽ ‰bF vKŽ WO¾O³« q «uF« iFÐ dŁ√

±

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« ÕU³B Ë ¨•≤Âu¹œuB«  U½uÐdJ¹UÐË ¨q ±∞∞∞ ‚—ËœË ¨—U³²š« »u³½√Ë ¨lLË ¨VU×Þ Ë√ …dOG WOzU  UðU³½ s ÊUðdOG ÊU²FDË ¨nË WŽUÝË ¨…—«dŠ Ê«eO Ë ¨©öÎ ¦ WFLý® …—«dŠ —bB Ë ¨ZKŁË ¨ÎUÞ«Ë ±μ∞ wzUÐdN ÆpO²Ýö³« “UG« lL−ð

∫qLF« «uDš nË WŽUÝ

wzu{ —bB

—U³²š« »u³½√ wzU U³½

Æq ±∞∞∞ t²FÝ ‚—Ëœ w ¡UL« s q μ∞∞ l{ ≠± Æ‚—Ëb« w VU×D« Ë√ UðU³M« l{ ≠≤ Æ UðU³M« ‚u UÎ ÐuKI lLI« l{ ≠≥ ÆlLI« ‚u t³K«Ë ¡ULUÐ —U³²š« »u³½√ ú « ≠¥ WÝ«—b —ËU−L« qJA« w sO³ u¼ UL “UN−« V Ò — ≠μ ∫WOðü« q «uF« dOŁQð

sI×

WFD WOJO²ÝöÐ

¡UŽË wzuC« ¡UM³« “UNł qJý

∫¡uC« ≠±

øsO− _« UŽUI —uNþ b¼UAð q¼ ÆÂöE« w WÐd−²« √bЫ ≠√ ÆWIOb« w bŽUB²ð w²«  UŽUIH« œbŽ V Š«Ë ¨fLA« ¡u{ X×ð “UN−« l{ ≠» ÆWIOb« w O2  UŽUI œbŽ V Š«Ë ¨wzUÐdNJ« ÕU³BL« v≈ “UN−« w  U³M« ÷dŽ Ò ≠?ł øZ²M² ð «–U ¨Àö¦«  ôU׫ w  UŽUIH« œbŽ sOÐ Ê—U ∫…—«d׫ Wł—œ ≠≤ Wł—œ iHMð YO×Ð ¨÷u׫ ¡U v≈ ZK¦« s UÎ FD n{√ ¨wzuC« —bBL« ÂU √ “UN−« œułË ¡UMŁ√ ≠√ ÆWIOb« w bŽUB²ð w²«  UŽUIH« œbŽ V Š« Æ…—«d׫ Ê«eO «b²ÝUÐ UNÝUOIÐ r ¨…—«d׫ ¨©Â º¥μ ¨Â º±∞ ¨Â ºμ® WHK² …—«dŠ  Uł—œ bMŽ WIOb« w  UŽUIH« œbŽ V Š«Ë “UN−« w ¡UL« sÝ ≠» øZ²M² ð «–U ÆWIÐU «  ôU׫ w  UŽUIH« œbŽ sOÐ Ê—UË Æs e« XO³¦² WIÐU «  «uD« lOLł w  UŽUIH« bŽ bMŽ nu« WŽUÝ Âb²Ý« ≠ ∫CO2 eO dð ≠≥ øZ²M² ð «–U ÆwzuC« ¡UM³« ‰bF vKŽ CO2 eO dð dŁ√ WÝ«—b W “ö«  «uD« Õd²« ≠ ¥μ


¨…—«d׫ Wł—œË ¨ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ eOdðË ¨¡uC« UNM WO¾OÐ q «uŽ …bFÐ wzuC« ¡UM³« WOKLŽ dŁQ²ð q «uF« Ác¼ s q UŽ q bF¹ –≈ ¨wzuC« ¡UM³« WOKLŽ nË v≈ ÍœR¹ q «uF« Ác¼ s q UŽ Í√ duð ÂbŽË ÆvK¦L« U¼œËbŠ bMŽ Èdš_« q «uF« X³¦ð WIÐU « q «uF« s q UŽ Í√ WÝ«—bË ¨wzuC« ¡UM³« WOKLF Ϋœb×

∫¡uC« ± wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF œ«œe¹ –≈ ªWOzuC« UłuL« ‰«uÞ√Ë ¡uC« …bAÐ wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF dŁQ²¹  öŽUH²« qBð YOŠ ªwzuC« l³A²« WDI½ vL ðË ¨wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF ÁbMŽ X³¦¹ bŠ v≈ ¡uC« …bý œU¹œ“UÐ ÆwzuC« ¡UM³« ‰bF b¹eð s ¡uC« …bý w …œU¹“ Í√Ë ¨WOzuC« WUDK UNUB² « w l³A²« bŠ v≈ WOzuC« ’UB² « w ¡«dC«  «bO²Ýö³« …¡UH U¼bMŽ b¹eð  Ułu „UMN ¨WOzuC«  UłuL« ‰«uÞ_ W³ MUÐË ÁcN  U³M« i¹dFð bMŽ U¼UB√ v≈ qBð wzuC« ¡UM³« WOKLŽ …¡UH ÊS pcË ¨dLŠ_« Ë ‚—“_« q¦ ¨¡uC« Æ©√π® qJA« dE½« Æ UłuL«

∫ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ eOdð ≤ wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ‰bF Ê√ błË bË Æ• ∞[∞≥π v≈ ¡«uN« w ©CO2® ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ eO dð qB¹ ÍœR¹ ¨…œb× …bLË b׫ «c¼ sŽ ÁeO dð …œU¹“ —«dL²Ý« Æ • ∞[μ v≈ qB¹ Ê√ v≈ CO2 eO dð lHð—« ULK œ«œe¹ ÆwzuC« ¡UM³« UOKLŽ ‰bF  U³Ł v≈ Æ©√π® qJA« l t½—UË WöF« Ác¼ `{u¹ vM×M rÝ—« ∫‰«RÝ

∫…—«d(« Wł—œ ≥ Íc« Í—«d׫ ÈbL« ŸU ð« rž—Ë Æ U³M« WFO³Þ ·ö²šUÐ wzuC« ¡UM³« WOKLF vK¦L« …—«d׫ Wł—œ nK²ð Wb²FL« ¡«uł_« w WO UM«  UðU³M« VKž_ W³ MUÐ rzöL« Í—«d׫ ÈbL« Ê√ ô≈ ¨wzuC« ¡UM³« WOKLŽ ÁbMŽ r²ð lłd¹Ë ¨wzuC« ¡UM³« WOKLŽ WŽdÝ ÷UH½« v≈ UN{UH½« Ë√ …—«d׫ Wł—œ l— ÍœR¹Ë ¨©Âº ≥μ ≠±∞® sOÐ U qB¹ Æ©»π® qJA« dE½« ÆwzuC« ¡UM³«  öŽUHð sŽ WËR L«  UL¹e½ù« vKŽ WFHðdL« …—«d׫ Wł—œ dOŁQ² p–

wzuC« ¡UM³« ‰bF

wzuC« ¡UM³« ‰bF

wzuC« l³A²« WDI½

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 º …—«d׫ Wł—œ

Æ…—«d׫ Wł—œ dOŁQð ≠»

¡uC« …bý Æ¡uC« …bý dOŁQð ≠√

ÆwzuC« ¡UM³« UOKLŽ ‰bF Ë WO¾O³« q «uF« iFÐ sOÐ WöFK w½UO³« qO¦L²« ∫©π® qJA«

¥∂


Cellular Respiration

ÍuK)« fHM²« UÎ O½UŁ

U³ dL« v W½ËeL« WUD« s UN²UÞ WO׫  UMzUJ« bL² ð wzUAG« sOÐ eO׫

p–Ë ¨©Êu¼œË ¨WOMO √ ÷uLŠË¨ U¹dJÝ® W¹uCF« WOz«cG« wł—U« ¡UAG«

Ë√ sO− _« œułuÐ U³ dL« w WOzUOLOJ« jЫËd« pOJH²Ð UNM ¡Î eł s¹e²Ð U¹ö« ÂuIðË ¨W½e²L« WUD« oKDM² ¨t bŽ

U uÝ u³¹ « — …uA׫ w …dŠ

UOKLF« v UN b² ð ¨ATP q¦ ¨WUD« WOUŽ  U³ d w wKš«b« ¡UAG«

r¼U ð …b¹bł U³ d s¹uJðË ¨W d׫ q¦ ªWHK²L« W¹uO׫

·«dŽ_«

U³ dL« w jЫËd« pOJHð WOKLŽ ·dFðË Æw׫ szUJ« uL½ v

…uA׫

¨ÍuK« fHM²« WOKLFÐ UNÐ W½e²L« WUD« ‚öD½«Ë W¹uCF«

DNA

WO׫ U¹ö« qš«œ Àb×ð WOzUOLO öŽUHð ‰öš s r²ð w²«Ë

Êu¹—bM u²¹UL« VO dð ∫©±∞®qJA«

t²Ý—œ U d cðË ¨©±∞®qJA« dE½« ÆU¹—bM u²¹UL«Ë ‰uÝu²O « w ÆÊu¹—bM u²¹UL« VO dð ‰uŠ

øÍuK« fHM²« WOKLŽ w t b² ð Íc« sO− _« vKŽ UðU³M« qB×ð nO ∫‰«RÝ

ÍuK)« fHM²« qŠ«d ≥ ≠ ± ∫WOðü« WœUFL« w hKð ¨W Oz— WOC¹√ qŠ«d lЗ√ ÍuK« fHM²« WOKLŽ qLAð O2

W¹uCŽ œ«u

ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ ´ ¡U ´ W UÞ

UL¹e½≈

∫WOðü« WœUFLUÐ q¦L²ð w²« sO− _« œułuÐ “u uKG« dJÝ pOJHð WOKLŽ qBH« «c¼ w ‰ËUM²MÝË ørKFð q¼ ÆdFÝ ≥∏±± wDF¹ “u uKž rž± Ê√

UL¹e½≈ C6H12O6

6O2

6CO2 + 6H2O + 38ATP

∫wðüUWDЫd²L«Ë WLEML« «uD« s …bIF WK KÝ w qŠ«dL« Ác¼ r²ðË

¥∑


©Glycolysis® wuJ¹öG« qKײ« WKŠd ± U¹öš lOLł ‰uÝu²OÝ w WOKLF« Ác¼ Àb×ð

“u uKž

¨tÐUOž Ë√ sO− _« duð WUŠ w ¨WO׫ UMzUJ« 2 ADP ´ 2 P

2 ATP pKN² Ôð

dDAM¹ YOŠ ¨sO− _« œułË VKD²ð ô wN ¨b¹U¼b√ d OKž dJÝ w¾¹eł v≈ “u uKG« dJÝ 4 ADP ´ 4 P

4 ATP Z²MÔð

öŽUH²« s WK KÝ w ¨ÊuÐdJ« wŁöŁ ULNM q

«—– VOðdðË …b √ WOKLŽ r²ðË ¨WOzUOLOJ«

2 NAD´ ´ 4e≠ ´ 4H´

“u uKž 4 ATP W½uJ²L« ≠ 2 ATP WJKN² L« 2 NAD´ ´ 4e≠ ´ 4H´

2 NADH ´ 2H´

XO ËdO³« s sO¾¹eł s¹uJ² b¹U¼b√ d OKž dJÝ

2 ©XOËdOЮ

sŽ Z²M¹Ë ¨©WM¹Q²L« pOËdO³« iLŠ U¾¹eł®  U¾¹eł WFЗ√Ë ¨(NADH) s ÊU¾¹eł WOKLF« Ác¼ WOKLF« Ác¼ w pKN² ¹ t½QÐ UÎ LKŽ ¨(ATP) s

2 ©XO ËdOЮ 2 ATP 2 NADH ´ 2H´

s ÊU¾¹eł WKB×L« ÊuJ² ¨(ATP) s ÊU¾¹eł Æ©±±® qJA« w UL ATP

wuJ¹öG« qKײ« WKŠdL hK ∫©±±®qJA«

©Acetyl CoA® ©√® .e½ù« o«d qO²Ý√ v≈ XOËdO³« ‰u% ≤ V d v≈ ‰uײ¹ rŁ ¨dšü« uKð ΫbŠ«Ë ¨U¹—bM u²OL« …uAŠ v≈ ‰uÝu²O « s XOËdO³« U¾¹eł qšb¹ ∫wðü« ©±≤®qJý w W×{uL« «uD« oË p–Ë ¨(Acetyl CoA) √ r¹e½ù« o «d qO²Ý√ vL ¹ ørKFð q¼ Êu¹—bM u²¹UL« …uAŠ

‰uÝu²OÝ

o²A¹ ÍuCŽ V d ©√® r¹e½ù« o«d Ê√ ¡Íeł s V d²¹ YOŠ ¨B sO U²O s

s Ë ©X¹d³J« vKŽ Íu²×¹® sO U²O w —Ëœ tË ¨sO½œ« WOMOłËdO²M« …bŽUI« ÆtÐ j³ðd¹ Íc« V dL« jOAMð

NAD´

XOËdOÐ

CO2

NADH

´ H´

√ r¹e½ù« o«d qO²Ý√ √ r¹e½ù« o«d

qU½ sOðËdÐ ≠ √ ≠ r¹e½ù« o«d q²OÝ« v≈ XOËdO³« ‰u×ð ∫©±≤®qJA« ÆŸöÞû WOzUM³« mOB« ™

Z²M¹ CO2 Ë ATP Ë NADH ¡Íeł r ËøtM W−ðUM« œ«uL« U Ë øqŽUH²« w WKš«b« œ«uL« U ∫‰«RÝ øXOËdOÐ ¡Íeł s

¥∏


∫(Citric Acid Cycle) p¹d² « iLŠ …—Ëœ Ë√ (Krebs Cycle) fÐd WIKŠ ≥ ©√® r¹e½≈ o«d qO²Ý«

Z²M¹ öŽUH²« s WK KÝ sLC²ðË ¨Êu¹—bMu²¹UL« …uAŠ w Àb×ð

CoA

©√® r¹e½ù« o«d qO²Ý_« ¡Íeł qŽUH²Ð WIK׫ √b³ð ÆWODÝË U³ d UNM

CoA

wÝ«bÝ V d ÊuJ²¹ YOŠ ©Oxaloacetate® XO²Ý√uU Ë_« V d l

UÎ −²M qKײ¹ Íc« ¨©Citrate® ©ÊuLOK« `K ® X¹d² « vL ¹ ÊuÐdJ« fÐd WIKŠ

2 CO2

¨ATP Ë FADH2 s q s ΫbŠ«Ë UÎ ¾¹ełË 3NADH ˨CO2 s sO¾¹eł

3 NAD+

FADH2 FAD

3 NADH + 3 H+ ADP + P

Æ©±≥®qJA« dE½√ ¨XO²Ý√ uU Ë_« ÃU²½≈ …œUŽSÐ WIK׫ wN²MðË

i

ATP

Z²M¹ ATPË FADH2 Ë NADH˨CO2 s UÎ ¾¹eł r ∫‰«RÝ

fÐd WIKŠ ∫©±≥®qJA«

øbŠ«Ë “u uKž ¡Íe− fÐd WIKŠ s

(Electron transport)

ÊËd²Jô« qI½ WK KÝ ¥

¡UAG« w …—uLG bł«u²ð UMOðËdÐË  U1e½≈ sŽ …—U³Ž NADH

+H

+

‚öÞ≈ `O²¹ ’Uš ÂUE½ oË qLFð ¨U¹—bMu²OLK wKš«b«

©KcalØ mol® ÊËd²Jù« qI½ ‰öš WUD« «dOGð

50 FADH2

UMOðËdÐ

qJA« dE½« ¨dšü 5ðËdÐ s U½Ëd²Jù« qI½ bMŽ WUD«

40

m¹dH²Ð ÂuIð

FADH2

Ë

NADH

s ö Ê√ kŠôË ©±¥®

Cyt b

s 5HK² 5Fu w WUD« WK UŠ U½Ëd²Jù« s UN²uLŠ 30

Cyt C1 Cyt C Cyt a

Î ¦L ¨WK K « U½Ëd²Jù« s UN²uLŠ m¹dH²Ð NADH ÂuIð ö

2e

Cyt a3 20

∫wK¹ UL WUD« WOUŽ NADH + H+

10

NAD+ + 2e- + 2H+

2 -e

qU½ s WK K « w UNG¹dHð - w²« U½Ëd²Jù« qI½ r²¹ 0

2 H+ + 1/2 O2

ÂËd u²¹UÝ ∫Cyt ÊËd²Jù« qI½ WK KÝ ∫©±¥® qJA«

H 2O

q³I² *« YOŠ ¨WK K « W¹UN½ qBð v²Š dš¬ v≈ w½Ëd²J« UL ¡U*« ÃU²½ù H+ l Ë UNF j³ðdO (O2) U½Ëd²Jö wzUNM« Æ©±¥® qJA« w ørKFð q¼

WK K « w dOš_« qUM«Ë ¨©b¹bŠ® Íu²×ð rO¼ WŽuL− vKŽ Íu²×ðË ¨ÊËd²Jù« qI½ WK KÝ w …œułu WOMOðËdÐ q«u½ U Ëd u²O « Ê√ r¹e½ù« «c¼ qš«œ  U½Ëd²Jù« qI²MðË Æ”U×½ p– v≈ WU{ùUÐ Íu²×¹Ë ¨rO¼ w²ŽuL− vKŽ Íu²×¹ ¨r¹e½S qLF¹ YOŠ ¨a3 ÂËd u²¹UÝ u¼ Æ¡UL« s¹uJ²  UMOðËd³UÐ UNÞU³ð—«Ë ¨UN«e²š« v≈ ÍœR¹ UL a3 ÂËd u²¹U Ð WD³ðdL« sO− _«  U¾¹eł v≈ qBð v²Š ”U×M«Ë b¹b׫ sOÐ qI½ WOKLŽ nu²² ¨tÐ ◊U³ð—ô« s sO− _« lML¹ UL ¨a3 ÂËd u²¹UÝ l ◊U³ð—ôUÐ ÂuIð YOŠ ¨ÊU ½û W UÝ …œU bFð bO½UO « …œU Ê√ Æ…Uu« Àb×ð wU²UÐË ¨©ATP® WUD« ÃU²½≈ WOKLŽ nu²ðË ¨ U½Ëd²Jù«

¥π


v≈ …uA(« s (H+) U½uðËd³K  UCL WK K « w  UMOðËdÐ qLFð WK K « w  U½Ëd²Jù« ‰UI²½« ‰öš wU²UÐË wzUAG« 5Ð eO(« w (H+)  U½uðËd³« eO d𠜫œeO ¨ U½Ëd²Jù« Ác¼ WUÞ Â«b²ÝUÐ wzUAG« 5Ð eO(«  UHÝu WŽuL− WU{≈ jAM¹Ë ¨ jAMO (ATP- Synthase) ATP ¡UMÐ .e½≈ d³Ž …uA(« v≈ WO½UŁ U¼—Ëd

Æ©±μ® qJA« w UL ATP ÃU²½ù ADP v≈ ©Pi® ·«dŽ_«

H´ ‰ušœ bMŽ —Ëb¹ wzUAG« sOÐ eO׫

w sOðËdÐ qI½ WK KÝ ÊËd²Jù«

wKš«b« ¡UAG«

…uA׫

sOÐ eO×K e≠ qI½ WK KÝ d³Ž H´ a{ wzUAG«

WÞUÝuÐ ATP ¡UMÐ r¹e½≈ qOGAð …uA×K WO½UŁ H+ obð

©√®

©»® WO¾¹eł W½uŠUÞ ≠ ATP ¡UMÐ r¹e½≈ ≠»

ATP ¡Íeł ¡UMÐ ≠√ ∫©±μ®qJA«

»U (Ë FADH2 ¡Íeł q s ATP s ÊU¾¹eł Z²M¹ ULMOÐ ¨ATP s U¾¹eł WŁöŁ NADH ¡Íeł q s Z²M¹ Æ©±∂® qJA« l³²ð ¨“u uKž ¡Íeł qK% s W&UM« ATP WOL

‰uÝu²OÝ

2 NADH

wuJ¹öž qK×ð “u uKž XOËdOÐ ≤

Êu¹—bM u²O

2 NADH

2ACOA

6 NADH

2 FADH2

WIKŠ fÐd

qI½ WK KÝ ÃU²½«Ë ÊËd²Jù« ATP

+2 ATP

+34 ATP

√ r¹e½≈ o«d qO²Ý√ ≤

+2 ATP

38 ATP

“u uKž ¡Íeł s WUD« ÃU²½≈ WOKLŽ hK ∫©±∂® qJA«

μ∞


Fermentation

dL²«

¥≠±

WOKLŽ qŠ«d WUJÐ ÂuIð Ê√ WOK« lOD² ð sO− _« duð bMŽ ¡Íeł w …œułuL« WUD« s WOL d³ √ ’ö²Ýô ¨©lЗ_«® fHM²« «–U sJ ¨Èdš_« W¹uCF« WOz«cG« U³ dL« Ë√ (38 ATP) “u uKG« WOKLŽ sŽ Z²M¹ t½S UÎ IÐUÝ d UL øsO− _« duð ÂbŽ ‰UŠ w Àb×¹

ørKFð q¼ WOKLŽ vKŽ UÎ OK bL²Fð ⁄U b« U¹öš Ê√ lOD² ð ô wN ¨ wz « uN « fHM² « qKײ« WOKLŽ s W−ðUM« WUDUÐ ¡UH² ô« ÆwuJ¹öG« fHM²« vKŽ bL²Fð qHD« U¹öš Ê√ ¨…œôu« ¡UMŁ√ …dOB …d²H wz«u¼ö« b …œôu« WOKLŽ w dšQð Ò Í√ ÊS pc Æ⁄U b« U¹öš vKŽ WO³KÝ —UŁ¬ t ÊuJð

¡Íeł qJ XO ËdOÐ U¾¹ełË ¨2ATP Ë 2NADH wuJ¹öG« qKײ« wuJ¹öG« qKײ« bF¹ ÆsO− _« d uð UNŁËbŠ VKD²¹ ôË ¨“uuKž qJA« dE½√ ¨dL²«Ë wz«uN« fHM²« w²OKLŽ s q sOÐ UÎ d²A Ϋ—U

Í—U bŠ√ w XO ËdO³« qšb¹ sO− _« d uð ÂbŽ WUŠ wH Æ©±∑® ∫UL¼Ë ¨‰uÝu²O « qš«œ dL²«

“u uKž

‰uÝu²OÝ XOËdOÐ O2 œułË ÂbFÐ dL²«

O2 œułË ÍuK« fHM²«

Êu¹—b½u u²O

©√® r¹e½ù« o«d qO²Ý«

wu×J« wM³K« Ë√ WIKŠ f¹d

t bŽ Ë√ sO− _« duð ‰UŠ w XOËdO³« dOB ∫©±∑®qJA«

μ±


©Lactic Acid Fermentation® wM³K« dL²« ± WOKLŽ W¹—«dL²Ý« vKŽ ÿUH×K Í—ËdC« NADH s NAD+ ÃU²½≈ …œUŽ≈ ·bNÐ wM³K« dL²« WOKLŽ Àb×ð Æ2ATP Z²M¹ Á—ËbÐ Íc« wuJ¹öG« qKײ«

¨s³K« iLŠ v≈ XOdO³« q¹uײРp– r²¹Ë¨ sO− _« »UOž w WUD« ÃU²½SÐ U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ ÂuIð Æs³K«Ë ¨ öKL« WŽUM w U¹dO²J³« s ŸuM« «c¼ Âb² ¹Ë Æ©√±∏® qJA« dE½√

dL²« v≈ ¨WOU UOLJÐ sO− _« ‰uË ÂbŽË dO³ bN−Ð UN UO WUŠ w  öCF« U¹öš dDCðË ÆWKCFK ¡UOŽù« WUŠ UÎ ³³ s³K« iLŠ r «dð v≈ ÍœR¹ UL ¨sO− _« «b²Ý« ÊËœ WUD« ÃU²½≈Ë wM³K«

“u uKž

wuJ¹öž qK×ð

“u uKž

wuJ¹öž qK×ð

©XOËdOЮ ≤

©XOËdOЮ ≤

©bO¼bUO²Ý«® ≤ ©‰u½U¦¹«® ≤

wu×J« dL²« ∫©» ±∏® qJA«

©s³K« iLŠ®≤

wM³K« dL²« ∫©√ ±∏® qJA«

∫©Alcoholic Fermentation® wu×J« dL²« ≤ V d Z²MO XOËdO³« ¡Íeł Âb² ¹ YOŠ ÆU¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐË …dOL« q³ s WOKLF« Ác¼ Àb×ð Æ©»±∏® qJA« dE½« Æ CO2 ¡ÍełË ¨ÊuÐdJ« wzUMŁ wu×

w CO2 WOL¼√ U Æ UM−FL«Ë ¨e³« WŽUM w Ë ‰u×J« WŽUM w wu×J« dL²« WOKLŽ Âb² ðË øp–

μ≤


ÍuK)« fHM²«Ë wzuC« ¡UM³« w²OKLŽ 5Ð q UJ²«

μ≠±

∫sO²Oðü« ÍuK« fHM²«Ë wzuC« ¡UM³« w²œUF q Qð WOzu{ W UÞ wzuC« ¡UM³«

C6H12O6 + 6H2O + 6O2

6CO2 + 12H2O

qO Ë—uKJ« WG³

ÍuK« fHM²« C6H12O6

6O2

6CO2 + 6H2O + 38ATP

UL¹e½≈

dJÝ® wzuC« ¡UM³« WOKLŽ Zð«u½ Ê√ kŠöð WOzuC« WUD«

WOKLŽ w ÊU b² ¹ ©sO− _«Ë “u uKG« w¾O³« ÂUEM«

Zð«u½ Ê√Ë ÆWKŽUH² œ«uL ÍuK« fHM²« ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ® ÍuK« fHM²« WOKLŽ «bO²Ýö³« w wzuC« ¡UM³«

œ«uL wzuC« ¡UM³« WOKLŽ w ÊU b² ¹ ©¡UL«Ë W¹uCŽ U¾¹eł

q rL²ðË ¨ÊU²DЫd² sO²OKLF« Ê≈ Í√ ªWKŽUH²

U¹—bM u²OL« w ÍuK« fHM²«

sOÐ W d²A —u √ …bŽ „UM¼Ë ¨Èdš_« ULNM

NAD +

r¹e½ù« bŽU L ¨sO²OKLF«

NADP +

r¹e½ù« bŽU Ë ¨ÍuK«

fHM²« w ¡UM³« w

Ê√ UL Æ UÎ ³¹dIð VO d²« w ÊUNÐUA² wzuC« U¹ö« q³ s Âb² ð WUÞ

dE½« ÆÊËd²Jù« qI½ qÝöÝ ÊU¹u²×ð sO²OKLF« W¹—«dŠ WUÞ

Æ©±π® qJA« ÍuK« fHM²«Ë wzuC« ¡UM³« w²OKLŽ sOÐ q UJ²« ∫©±π® qJA«

μ≥


qBH« WK¾Ý√ ∫G3P ÃU²½ù CO2 s ÎU¾¹eł ©∂∞® „öN²Ý« - sHU WIKŠ w ∫±” øwzUN½ ZðUM G3P s Z²M¹ UÎ ¾¹eł r ≠¬ ø“u uKG« s Z²M¹ UÎ ¾¹eł r ≠» øUN öN²Ý« rð w²« NADPH Ë ATP U¾¹eł œbŽ U ≠?ł Æ ôœUF*« ÎU b² wzuC« ¡UM³«Ë ÍuK)« fHM²« w²OKLŽ 5Ð q UJ²« `{Ë ∫≤” ∫ÊËd²Jù« qI½ WK KÝ ÍuK)« fHM²« WOKLŽ s WFЫd« WKŠd*« vL ð ∫≥” øWOKLF« Ác¼ WOL¼√ U ≠√ øUN−ð«u½ U ≠» øUNO sO− _« —Ëœ U ≠?ł øWUD« ÃU²½≈ w dL²« s WOKŽU d¦√ wz«uN« fHM²« WOKLŽ bFð «–U* ∫¥” ÆwzuC« ¡UM³«Ë ÍuK)« fHM²« w²OKLŽ w ATP WUD«  ö UŠ  U¾¹eł s¹uJð WOKLŽ n ∫μ” ø © √ ® .e½ù« o«d qO²Ý√ v≈ XOËdO³« q¹u% r²¹ nO ∫∂” ÆUN&«u½ ÎUMO³ wzuC« ¡UM³«  UOKLF WOzuC«  öŽUH²«  «uDš w l³²ð ∫∑” ∫YOŠ s wu×J«Ë wM³K« dL²« w²OKLŽ 5Ð Ê—U ∫∏” ÆUNÐ ÂuIð w²«  UMzUJ« ≠√ ÆZð«uM« ≠»

μ¥


From Gene to Protein

5ðËd³« v≈ 5'« s

٢

qBH«

Î KðË UuÝËdJ« w …œb× lÞUI qJAð  UMO'« Ê√Ë ¨w(« szUJ«  UH œb%  UMO'« Ê√ pF d ö Ò Ÿ«u½√ wU²UÐË ¨wMO'« ŸuM²K W−O²½ UNMOÐ ULO WO(«  UMzUJ« e¹UL²ðË ¨DNA w WOMOłËd²OM« bŽ«uI« w UÎ MOF Ê√ ¡ULKFK 5³ð ¨ UOMOL)« nB²M wË ÆWOHOþu«Ë WOKJA«  UHB« UNODFð w²«Ë ¨UN−²Mð w²«  UMOðËd³« ÆWOK)« UNłU²% w²«  UMOðËd³« lOLł ¡UMÐ œb% w²«  UuKF*« Êe ¹  UMO'« w WOMOłËd²OM« bŽ«uI« VOðdð UNz«u²ŠôË ¨U¼u/ WŽdÝË ¨UN²OÐdð WuN W¹dO²J³« U¹ö)«  UMOł nzUþË WÝ«—œ vKŽ Àu׳« Ác¼  bL²Ž«Ë Æ…«uM« WOIOIŠ U¹ö)UÐ W½—UI DNA ?« s q √ WOL  UMOðËdÐ v≈  UMO'« w W½e² *«  UuKF*« rłd²ð nO Ë ø»uKD*« 5ðËd³« VO dð  UMO'« œb% nOJ øWOK)« w  UMOðËd³« qI²Mð nO Ë øWOKLF« Ác¼ w RNA —Ëœ U Ë øWOK)« w WMOF nzUþË  «– ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ Æp– w WOŁ«—u«  ôö²šô« —Ëœ 5³ðË ¨5ðËd³«Ë 5'« 5Ð W öF« ·UA² « qŠ«d l³²ð ¨ÊËd²½ù«Ë ¨œUC*« ÊËœuJ«Ë ¨ÊËœuJ«Ë ¨WOŁ«—u« …dHOA« ∫WOðü« rO¼UH*UÐ œuBI*« `{uð ÆÊu ù«Ë Æ5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ w RNA Ë DNA s q —Ëœ 5Ð eO9 ÆWLłdðË a½ s 5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ qŠ«d l³²²ð ÆWOK)« w 5ðËd³« qI½ WOKLŽ 5³ð Æ5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ vKŽ  «dHD« dOŁQð nBð ÆU¼—«dÝ√ pË WOŁ«—u« …dHOA« ·UA² « w ¡ULKF« œuNł —bIð

øøøøø

μμ


WO¹—Uð W; ≠ 5ðËd³«Ë 5'« 5Ð WöF« ·UA²« jI ŸöÞö Î Oœ Xb «dHD«Ë WOŁ«—u«  ôö²šô« WÝ«—œ Ê≈ ?« ◊UAM ¨5ðËd³« ¡UMÐ œb%  UMO'« Ê√ vKŽ ö Î Kš Àb×¹ b  UMO'« Ác¼ w qKš Í√ Ê√Ë ¨ UMOðËd³«Ë  U1e½û WOK)« ÃU²½≈ w rJײ¹ DNA w ö ÍœR¹ U 5ł w …dHÞ ÀËbŠ Ê√ s¹dAF« ÊdI« qz«Ë√ w ÀU×Ð_« XMOÐË ÆWOHOþu«Ë WOKJA«  UHB« œuI¹Ë ¨WKOK  UOLJÐ tM¹uJð Ë√ ¨»uKD*« .e½ù« s¹uJð ÂbŽ Ë√ nK² qJA³Ð 5ðËd³« s¹uJð v≈ Æw( « szUJ« w wHOþË qKš v≈ p– p– ©Beadle & Tatum® -UðË ‰bOÐ ÊU*UF« 5ÐÒ UbMŽ ¨ UOMOFЗ_« w W öF« Ác¼ “«dÐ≈ - bI  UMO'« vKŽ WMOF l «u ·öð≈ ‰öš s ULNUL²¼« ÊU*UF« e —Ë Æw(« szUJ« w U¼dOŁQð vKŽ ·dF²«Ë Ò WOMO_« ÷uL(« q¦ WLN  U¾¹eł ÃU²½≈ w qKš ÀËbŠ v≈ ÍœRð w²«  «dHD« sŽ Y׳« w ¨©e³)« sHŽ V³¹® «—u³ÝË—uO½ vŽb¹ dD vKŽ ULN²Ý«—œ ‰öš s ÊU*UF« quðË ¨ UMOU²OH«Ë bFÐË ¨bŠ«Ë .e½≈ ÃU²½≈ vKŽ dŁ√  UMO'« vKŽ bŠ«Ë l u ·öðS ¨bŠ«Ë .e½≈ ≠ bŠ«Ë 5ł WO{d v≈ ÆUÎ C¹√  UMOðËd³« vKŽ U/≈Ë  U1e½ù« vKŽ jI dŁRð ô  UMO'« Ê√ ¡ULKFK 5³ð  «uMÝ ±∞ w«uŠ Î ËR ÊuJ¹ ΫbŠ«Ë UÎ MOł ÒÊ√ ¡ULKFK 5³ð UbMŽ ±π¥π ÂUŽ WO{dH« XbÒ ŽÔ b Ë b¹bŽ WKKÝ sŽ ô 5ðËdÐ VO dð vKŽ dŁ√ Íc«Ë  UMO'« bŠ_ 5F l u w …dHÞ WÝ«—œ ‰öš s p–Ë ¨bŠ«Ë bO²³Ð s d¦ √ Ë√ 5²KKÝ s ÊuJ²¹ 5ðËd³« «c¼ Ê√ 5³ð b Ë ÆWOK−M*« UOLO½_« ÷d Z²½√Ë ¨5ÐuKžuLON« Î ¦L ¨dšü« sŽ qI² wMOł l u s UNÐ rJײ« r²¹ qÝö« Ác¼ s …bŠ«Ë q Ë ¨bO²³³« b¹bŽ ö WOK−M*« UOLO½_« Z²MðË ¨©U²OÐ w²KKÝË UH√ w²KKÝ® 5ÐuKžuLON« w 5ðËd³« s qÝöÝ lЗ√ błu¹ Æ WKKÝ vKŽ dŁRð …dHÞ sŽ ΫbŠ«Ë UÎ MOł ÒÊ≈ Í√ ª UMOðËdÐ …bŽ ÊuJ¹ Ò Ê√ sJL¹  UMO−« iFÐ Ê√ ¡ULKFK sO³ð d{U׫ UM² Ë wË Æ UMOðËdÐ …bŽ sŽ ‰ËR ‚U« ‰uÞ WHB ¨‰bM ZzU²M r¼dOHð ‰öš s 5ðËd³«Ë 5'« 5Ð W öF« ¡ULKF« “dÐ√ b Ë q¹uÞ 5Ð WHB« —UNþ≈ w s¹U³²« v≈ ÍœR¹ bŠ«Ë 5ł w ·ö²šô« ÊQÐ ¡ULKF« U¼d Ò ¡ö¹“U³«  U³M ©gibberellin® 5OK¹d³ž ≠ uLM« Êud¼ v≈ bI²Hð ‚U« …dOB  UðU³MU ƉbM t —b¹ rU «c¼Ë ¨dOB Ë uLMð UNKF−¹ ‚U« …dOB  UðU³M« ÁcN ÊudN« ¡UDŽ≈Ë ¨‚UK WOFO³D« WUD²Ýô«Ë uLM« eÒH×¹ Íc« Î ËR ΫœuIH UÎ 1e½≈ „UM¼ Ê√ u¼ …dOB UN½u w V³«Ë ¨WK¹uÞ ‚UÐ ª5OK¹d³G« Êud¼ ÊuJð sŽ ô ÃU²½≈ w ŸuM²« ‰öš s p–Ë ¨t¹b WMOF  UH —uNþ v≈ ÍœR¹ szUJ« tŁd¹ Íc« DNA ?« Ê≈ Í√ ÆWOKJA« “dD«Ë WOMO'« “dD« 5Ð jÐdð w²« qu« …eL¼ w¼  UMOðËd³« Ê≈Ë ¨ UMOðËd³«

μ∂


Genetic Code

WOŁ«—u« …dHOA«

±≠≤

WuQ*« WOMO_ ÷uL(« Ê√ pF d Ò b Ë ¨DNA w WOMOłËd²OM« bŽ«uI« qK²Ð WOŁ«—u« …dHOA« œbײð ÷uL(« jЗ r²¹ nOJ ¨ UMOðËd³« s qÝöÝ qJA² W¹bO²³Ð jЫËdÐ UÎ F j³ðdð ¨UÎ Žu½ ©≤∞® U¼œbŽ mU³«Ë ¨51UŁË ¨5½«užË ¨5½œ√® DNA w jI  «bOðuOK uOM« s Ÿ«u½√ WFЗ√ œułË s ržd« vKŽ ≠ WHK² *« WOMO_« ø©5Ýu²¹UÝË dOHA² wHJ¹Ë ÂeK¹  «bOðuOK uOM« s œbŽ q √ Ê√ v≈ UÎ O{U¹— ±πμ¥ ÂUŽ u Už ×uł rUF« quð q Ë ÆCodon UÎ ½Ëœu mRNA j¹dý vKŽ  «bOðuOK uOM« s WOŁöŁ q vLðË ¨WŁöŁ u¼ bŠ«Ë wMO√ iLŠ  U½ËœuJ« VOðdð vL¹Ë Æ©±® qJA« dE½« ÆbO²O³« b¹bŽ WKKÝ v≈ ·UC¹ UÎ MOF UÎ OMO√ UÎ CLŠ dHA¹ ÊËœu = Æ…¡«dI« —UÞ≈ mRNA j¹dý w ≤ sOł

ørKFð q¼ w „d²Að WO׫ UMzUJ« rEF Ê√ WOLUFÐ ·dF¹ U «c¼Ë ¨WOŁ«—u« …dHOA« Universal Genetic® …dHOA« w WOŁ«—u« …dHOAU Æ©C o d e Î ¦ ÊuuI« U¹dO²JÐ ¨—U−ý_«Ë ¨ ö r¼dOžË ¨ÊU½ù«Ë ¨d׳« q¹bM Ë ÆWIÐUD² ÊuJð WO׫  UMzUJ« s wH ¨WOLUF« ÁcN  «¡UM¦²Ý« błuðË b−½ WOK « …bOŠË  UOË_« s b¹bF« dHAð UAG Ë UAA  U½Ëœu Ê√ Î bÐ sOUðuKž ≠ wMO_« iL׫ ô b−½ pc ¨·UI¹ù«  U½Ëœu s w²« U¹—bM u²¹UL« w ¡UM¦²Ýô« «c¼ UÎ MOF UÎ UE½Ë UNÐ UÎ Uš DNA Íu²×ð ÆsOðËd³« lOMB² UNO

¡Íeł DNA

± sOł ≥ sOł

DNA WKKÝ

a½ mRNA WKKÝ ÊËœu WLłdð sOðËdÐ wMO√ ÷uLŠ U½Ëœu qJAð w²«  «bOðuK uOM« s  UOŁöŁ ∫©±® qJA«

¨ UOŁö¦« Ác¼ q³ s dÒHAÔð w²« WOMO_« ÷uL(« iFÐ WdF v≈ ÁËbŽU Ë ⁄d³½dO½ rUF« quð b Ë „UM¼ ÒÊ√ v≈ «uKuðË ¨WOMO_« ÷uL(« WU dHAð w²«  UOŁö¦« WU WdF s p– bFÐ ¡ULKF« sJ9Ë „UM¼ Ê√ UL ÆbO²³³« b¹bŽ WKKÝ s¹uJð ¡UN½≈Ë ·UI¹û  UOŁöŁ q¦9 U/≈Ë ¨UÎ MOF UÎ OMO√ UÎ CLŠ dÒHAð ô  UOŁöŁ Æ¡b³« …—Uý≈ bF¹ Íc« 5½uO¦ wMO _« iL(« dÒHAð jI …bŠ«Ë WOŁöŁ 5½uO¦*« «bŽ wMO √ iLŠ q Ê√ kŠôË ¨©±® ‰Ëb'« dE½√ ¨¡ULKF« UNO≈ quð UÎ ½Ëœu ∂¥ „UM¼Ë ÆÊËœu s d¦ QÐ d]HA¹ ÊUu²Ðd²«Ë μ∑


mRNA ¡Íeł w WOŁ«—u« …dHOA« ∫©±® ‰Ëbł

w½U¦« ·d(«

U

UUU UUC UUA

C

sO½ô√ qOMO Phe

Leu

‰Ë_« ·d(«

C

A

CUU CUC CUA CUG AUU AUC AUA

sOÝuO Leu

sOÝuOËe¹√ Ile

¡bÐ Ë√ sO½uO¦

AUG

G

Met or start

GUU GUC GUA GUG

sOU Val

Stop n uð

UCG

UAG

Stop n uð

CCU CCC CCA CCG ACU ACC ACA

CAU CAC CAA CAG AAu AAC AAA

s¹dOÝ Ser

sOËdÐ Pro

sO½u¹dŁ Thr

ACG GCU GCC GCA GCG

sO½ô√ Ala

U C Stop n uð A ÊUu²Ðdð UGG G UGU UGC UGA

sOÝËdOð Tyr

GAU GAC GAA GAG

His

sOUðuKž Gln

sOłd³Ý√ Asn

Cys

sOMł—√ Arg

s¹dOÝ Ser

U C A G U C A

sOMł—√

Lys

pOðd³Ý√ iLŠ Asp

pOLðuKž iLŠ Glu

sOO²OÝ

Trp

CGU CGC CGA CGG AGU AGC AGA

s¹bO²¼

sO¹ô AAG

¡bÐ ÊËœu DNA

G

UAU UAC UAA

UCU UCC UCA

sOÝuO UUG

A

YU¦« ·d(«

U

AGG

Arg

G

GGU GGC GGA GGG

sO¹öž

U C A G

Gly

·UI¹≈ U½Ëœu

…«uM«

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ©±® ‰Ëb−Ð W½UF²ÝôUÐ ∫‰«RÝ sOł a½ wË_« mRNA

Êu √ ÊËd²½« mRNA W−UF

Z{UM« mRNA ‰uÝu²OK tKI½

wMO_« iL׫ dHAð w²« U½ËœuJ« U ≠√ ø¢s¹dOÝ¢ WKKÝ ¡UMÐ ¡bÐ …—Uý≈ œb×ð Íc« ÊËœuJ« U ≠» øbO²³³« b¹bŽ ø·UI¹ù«  U½Ëœu U ≠?ł

‰uÝu²O« mRNA rOD×ð

5ðËd³« ¡UMÐ ≤ ≠ ≤ WLłdð

¨5²OÝUÝ√ 5²KŠd 5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ sLC²ð bO²³³« b¹bŽ

∫©≤® qJA« dE½« wzUOLO q¹bFð

Æ ©Transcription® mRNA v≈ DNA a½ ‰UF Ò wHOþË sOðËdÐ U¹ö « w sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ h K ∫©≤® qJA« ÈuM« WOIOIŠ

s¹uJ² WOMO _« ÷uL׫ WG v≈ RNA WG WLłdð Æ©Translation® sOðËd³«

μ∏


∫w¼Ë DNA s RNA Ÿ«u½√ a½ r²¹ ¨WOK « tłU²×ð Íc« sOðËd³« lMBÐ WU « UuKFL« qL×ð …œdH WKKÝ ∫(mRNA) ‰uÝd« RNA

±

Æ©≥® qJA« dE½« ÆsOðËd³« lMB VUI qLF¹Ë ¨‰uÝu²O« w UuÝu³¹«d« v≈ …«uM« s qI²M¹Ë ørKFð q¼  U¾ s ÊuJ²¹ mRNA j¹dý Ê√ qBð b Ë®  «bOðuOK uOM« s …bŽ ¨sO−« ‰uÞ vKŽ ΫœUL²Ž« ©·ôü« v≈ ∏∞ s ÊuJ²¹ tRNA ¡Íeł ULMOÐ ÆjI ΫbOðuOK uO½

mRNA ¡Íeł ∫©≥® qJA«

ørKFð q¼ UÎ HK² UÎ ½Ëœu ∂± l ◊U³ð—ö wHJð tRNA s UÎ ½Ëœu ≥≤ Ê√ ’Uš bOðuOK uO½ œułuÐ p– dOHð rð b Ë ¨mRNA vKŽ t ed¹Ë ¨©Inosine® sOÝuM¹≈ vL¹ tRNA w błu¹ RNA w bOðuOK uO½ s d¦ QÐ ◊U³ð—ô« t sJL¹ I edUÐ WI¹dDÐ ¨ÊËœuJ« s W¦U¦« WOMOłËd²OM« …bŽUI« w (A,U,C) ¡Íe−K WdH« `O²¹ UL ©wobbling effect® W¹“«e²¼« ◊U³ð—« …bŽUI« w nK² ð U½Ëœu …bŽ …¡«dIÐ tRNA s bŠ«u« ÆW¦U¦« WOMOłËd²OM«

vKŽ n²K¹ œdH j¹dý ∫(tRNA) q UM« RNA ¨©¥ ® qJA« dE½« ¨ UIKŠ ¥ ÊuJO tH½ ÊuJ²¹ Ϋ œUC UÎ ½Ëœu WO½U¦« WIK׫ Íu²×ð vKŽ ÊËœuJK WLL²  «bOðuOK uO½ WŁöŁ s qÐUI¹ wMO_« iL׫ ◊U³ð—« l uË ÆmRNA tRNA

WHOþË q¦L²ðË ÆœUCL« ÊËœuJ« WIKŠ

v≈ ‰uÝu²O« s WOMO_« ÷uL׫ qI½ w Î ¦L ¨ÂuÝu³¹«d« j³ðd¹ sOMł—√ wMO_« iL׫ ö dš¬Ë ¨tKIMÐ hB ² tRNA s ’Uš ¡Íe−Ð Æp– ÃU²M²Ý« sJL¹ WOŁ«—u« …dHOAK ©±® ‰Ëbł WÝ«—bÐË

Æ«cJ¼Ë ¨sOÝuO qIMÐ hB ² iL׫ ◊U³ð—« l u wMO_«

WOMOłË—bO¼ jЫ˗ ©¥® WIKŠ

©±® WIKŠ ©≥® WIKŠ ©≤® WIKŠ

œUC ÊËœu

©»®

©√® ÆtRNA ? w¾¹eł ÖuL½ ≠»

μπ

œUC ÊËœu ÆtRNA ? wDOD ð ¡Íeł ≠√

∫©¥® qJA«


Ϋ¡eł qJA¹Ë Ò ÊuJ¹Ë ¨Ÿ«u½√ …bŽ tM błu¹ ∫(rRNA) w uÝu³¹«d« RNA Ò ¨©globular® ÍËd qJAÐ

¡UMŁ√ bO²³³« b¹bŽ WKKÝ w …—ËU−²L« WOMO_« ÷uL׫ jÐdÐ ÂuI¹Ë ¨ÂuÝu³¹«d« U½uJ s UÎ LN Æ©μ® qJA« dE½« ÆWLłd²« WOKLŽ  UL¹e½≈ vLð WUš  UL¹e½≈ WÞUÝuÐ ¨UNM qJÐ WUš  UMOł s RNA s WŁö¦« Ÿ«u½_« a½ r²¹Ë «c¼ Æ(DNA - dependent RNA polymerases) RNA …dLKÐ ÂuÝu³¹«dUÐ WD³ðd tRNA  U¾¹eł WŁöŁ

UMOðËdÐ WOzUM³« …bŠu« …dO³J«

WOzUM³« …bŠu« …dO³J«

…bŠu« WOzUM³« …dOGB« rRNA UMOðËdÐ

©»® ÆrRNA l tRNA r−Š W½—UI ≠»

©√®

ÆÂuÝu³¹«d« w UMOðËd³«Ë rRNA  U¾¹eł ≠√

∫©μ® qJA«

∫a M« WOKLŽ ± WOŁ«—u« …dHOA« “u— qLFð YOŠ ¨DNA s

mRNA

a½ r²¹ YOŠ …«uM« w aM« WOKLŽ Àb%

rL² qJAÐ ©mRNA® ‰uÝd« RNA WKKÝ UNM aM¹ VUI

DNA

w²KKÝ ÈbŠ≈ w © «bOðuOK uOM«®

Æ(G) 5½«uG« bOðuOK uO½ tLL²¹ (C) 5Ýu²¹U« bOðuOK uO½ Ê√ kŠô Æ©±® qJA« dE½« ¨©Complementary® Æ(A) 5½œ_« bOðuOK uO½ tLL²¹ ©T® 51U¦« q× q×¹ Íc« (U) qOÝ«—uO« bOðuOK uO½ Ê√Ë «bOðuOK uOM« s wðü« qK²« XMLCð mRNA aM VUI XKLŽ DNA qÝöÝ ÈbŠ≈ ∫‰«RÝ TACTGCATAATGATT ømRNA w  U½ËœuJ« qKð U ≠√

øWO½U¦« DNA WKKÝ w WLL²L« «bOðuOK uOM« qKð U ≠»

∂∞


∫w¼ qŠ«d ÀöŁ mRNA a½ WOKLŽ sLC²ðË

ørKFð q¼ ∫UNM ¨RNA s Èdš√ UÎ Ž«u½√ „UM¼ Ê√ small nuclear® dOGB« ÍËuM« RNA UÎ LN Ϋ—Ëœ VFK¹ ∫©RNA ≠ sn RNA …«u½ w wË_« mRNA W−UF w ÆÈuM« WOIOIŠ U¹ö « bO²O³« b¹bŽ …—Uý≈ v≈ ·ÒdF²« U¾¹eł signal recognition particles≠® b²O³« b¹bŽ WKKÝ t Òłuð ∫©SRP RNA ÆWMA « WO“öÐËb½ù« WJ³A« u×½ RNA Inhibitory≠® jÒ³¦L« RNA Ϋ—Ëœ VFK¹Ë ¨Î«dšR nA² « ∫©RNAi WKKÝ vKŽ WLłd²« WOKLŽ ·UI¹≈ w UÎ LN Ê ÒuJ¹ r¹e½≈ błu¹ YOŠ ¨mRNA mRNA s dOG ¡e− rL² RNAi Æt²Lłdð WOKLŽ n u¹Ë tF j³ðdO w t«b ²Ýô UÎ OUŠ  UÝ«—b« Íd−ðË sJL¹ wU²UÐË ÆÊUÞd« ÷d ÃöŽ s WO½UÞd« U¹ö « ÂUI½« ·UI¹≈ s  UMOðËd³« WLłdð WOKLŽ ·UI¹≈ ‰öš ÆÂUI½ô« o³ð w²«Ë mRNA WO½U¦« w bOðuOK uO½ ∂∞ a½ r²¹ t½√ w RNA …dLKÐ r¹e½≈ WÞUÝuÐ …bŠ«u« ÆÈuM« WOIOIŠ U¹ö « d¦ √ sO−« fH½ a½ WOKLŽ ¡«dł≈ r²¹ …dLKÐ  UL¹e½≈ s œbŽ WÞUÝuÐ …d s Èdš_« uKð …bŠ«Ë qB²² ¨RNA mRNA qÝöÝ s ΫœbŽ W−²M sO−UÐ Æ…dO³  UOLJÐ  UMOðËdÐ dOHA²

Æ©∂® qJA« dE½« Æ¡UN½ù«Ë ¨WUD²Ýô«Ë ¨¡b³« t ½ œ«dL« sO−« W¹«bÐ vKŽ RNA …dLKÐ r¹e½≈ ·dF²¹ ∫¡b³« s sOF lÐU²ð® WUš WIDM ‰öš s sO²KK« ÈbŠ≈ s ¨r¹e½ù« tÐ j³ðdO (Promoter) eH×L« = vL¹Ë ¨© «bOðuOK uOM« r¹e½ù« √b³¹Ë ¨l{uL« «c¼ w sO²H²KL« DNA w²KKÝ `² r²¹Ë Z²M² ¨aMK VUI qLF²Ý w²« sO²KK« ÈbŠù aM« WOKLŽ ÆWO UM« WK« vLð mRNA s WOL WOUM« WKKK  «bOðuOK uO½ RNA …dLKÐ r¹e½≈ nOC¹ ∫WUD²Ýô« ≤ ¨DNA VU vKŽ …œułuL« pK² WLL² ÊuJð YO×Ð mRNA s ÆWO½UŁ ·UH²ö DNA U²KKÝ œuFð r¹e½ù« —Ëd œd−LÐË ©Termination point® ¡UN½ù« WIDM v≈ r¹e½ù« qB¹ UbMŽ ∫¡UN½ù« ≥ ¨r¹e½ù« qBHM¹ ¨DNA VU vKŽ © «bOðuOK uOM« s sOF lÐU²ð® ÆDNA VU sŽ tFOMBð rð Íc« b¹b−« mRNA WKKÝ qBHMðË ‰uײðË ¨©Primary mRNA® wË_« mRNA W−ðUM« WKK« vLð ∫sLC²ð w²« ¨mRNA W−UF vLð WOKLFÐ Z{UM« mRNA v≈ mRNA

s wË_«

ÊuJ²¹ YOŠ ∫©Splicing® U½Ëd²½ù« W«“≈

¡«eł_« ©Exons® U½u ù« qJAðË ¨ U½u ≈Ë  U½Ëd²½≈ Íu²% WKKÝ UN²«“≈ r²¹ ©Introns®  U½Ëd²½ù« ULMOÐ ¨WOMO√ ÷uLŠ v≈ UN²Lłdð r²¹ w²« Æ©∑® qJA« dE½« ¨Z{UM« mRNA W½uJ UÎ F  U½u ù« oBKðË eÒH×L«

t ½ rð Íc« wË_« mRNA

aM« …bŠË sOł

¡b³« WDI½

©±® Êu ≈

RNA …dLKÐ r¹e½≈

ÊËd²½≈

¡UN½ù« WIDM

¡UN½ù« WDI½

©≤® Êu ≈ ¡b³« ≠± RNA «bOðuOK uO½

RNA ·UH²« p DNA w²KKÝ

UN ½ r²OÝ w²« DNA WKKÝ

RNA …dLKÐ r¹e½≈

WUD²Ýô« ≠≤ ·UH²« …œUŽ≈ DNA w²KKÝ

ÊËd²½ù« W«“≈ ◊U³ð—« Z{U½ mRNA U½u ù« ©≤® Êu ≈ ©±® Êu ≈

U½Ëd²½ù« W«“SÐ wË_« mRNA W−UF ∫©∑® qJA« Æ U½u ù« ◊U³ð—«Ë

∂±

rð Íc« RNA t ½

aM« WOKLŽ ÁU−ð« ¡UN½ù« ≠≥ mRNA WKKÝ r¹e½≈ …dLK³«

wË_« mRNA WKKÝ

Æ¡UN½ù«Ë WUD²Ýô«Ë ¡b³« ≠ aM« qŠ«d ∫©∂® qJA«

w²« DNA WKKÝ aMK VUI qLFð


ørKFð q¼ ∫wN ¨WOK)« w WOL¼√ U½Ëd²½û ©±® W−UF ±Êu ≈ ≤Êu ≈

lDI« ÊUJ

ÊËd²½≈

≥Êu ≈

s WMOF UFÐU²ð duð YOŠ ¨ UMO−« iFÐ a½ w rJײ« w UÎ LN Ϋ—Ëœ VFKð

mRNA

ÆRNA …dLKÐ UL¹e½≈ qLŽ vKŽ dŁRð  «bOðuK uOM« Í√ ¨aM« bFÐ WHK² ‚dDÐ  UMO−« iF³ wË_« mRNA W−UF w Ϋ—Ëœ VFKð qJA« dE½« ¨wË_« mRNA WKKÝ fH½ s Z{UM« mRNA s WHK²  U¾¹eł ÃU²½≈

lDI« ÊUJ

p– r²¹Ë ¨ŸuM« fH½ s sOðËdÐ s d¦ √ dHA¹ Ê√ bŠ«Ë sO− sJL¹ pcÐË ¨—ËU−L« Ò sOÐ lDI« ◊UI½ iFÐ “ËU−ð r²¹ UÎ ½UOŠQ ¨WHK² UOPÐ  U½Ëd²½û lDI« WOKLŽ ¡UMŁ√

©≤® W−UF

≤ Êu ≈ bI r²OÝ

ΫœUL²Ž« Í—UO²š« qJAÐ U½u ù« iFÐ Ê«bI v≈ ÍœR¹ UL ª U½u ù«Ë  U½Ëd²½ù« WOKCF« U¹ö « s q w sOÝuOuÐËdð sOðËdÐ ÃU²½≈ bMŽ Àb×¹ UL ¨WOK « Ÿu½ vKŽ

©≥® W−UF

ÆWOKJON«Ë ¡UKL«

lDI« ÊUJ

b¹Ëeð ‰öš s p–Ë ¨ UMO−« sOÐ —u³F« WOKLŽ ÀËbŠ WOUL²Š« s  U½Ëd²½ù« b¹eð s¹uJð WOUL²Š« s b¹eð wN wU²UÐË ¨ U½u ùUÐ ”UL« ÊËœ —u³FK d³ √ l «u ≥ Êu ù wU{≈ ¡eł WU{≈ r²¹

mRNA j¹dý vKŽ lDI« ‰œU³ð

ÆsO−« w sOKO« sOÐ ©recombination® …b¹bł WOMOł VO «dð

∫WLłd²« WOKLŽ ≤ q¹u% UNöš r²¹Ë “öÐu²O« w WLłd²« WOKLŽ Àb% qKð v≈ mRNA w © U½ËœuJ«®  «bOðuOK uOM« qKð ÷uLŠ WOMO√

bO²³³« b¹bŽ

WLłd²« WOKLŽ VKD²ðË Æ5ðËd³« ¡UM³ WOMO_« ÷uL(« s Î tRNA U¾¹ełË ¨…dHOAK qU(« mRNA  U¾¹eł ∫s ö l «u qJAð w²«  UuÝu³¹«d«Ë WOMO_« ÷uL×K WKU(«

ÂuÝu³¹«—

qL×¹ iLŠ wMO√

Æ©∏®qJý 5ðËd³« ¡UMÐ …dOG WOzUMÐ …bŠË ¨5²OzUMÐ 5ðbŠË s ÂuÝu³¹«d« ÊuJ²¹Ë

tRNA ÊËœuJ« œUCL«

ÆrRNA Ë UMOðËdÐ s UNM …bŠ«Ë q ÊuJ²ð Æ…dO³ Èdš√Ë ÆmRNA ¡Íe−Ð ULNÞU³ð—« bMŽ UÎ F ÊUðbŠu« bײðË qLF¹ YOŠ ÂuÝu³¹«d« w UÎ OHOþË Î«—Ëœ

rRNA

VFK¹Ë

U√ ¨WOMO_« ÷uL(« 5Ð W¹bO²³³« jЫËd« s¹uJð vKŽ mRNA WLłd²« WOKLŽ ∫©∏® qJA«

ÊS wU²UÐË ÂuÝu³¹«dK WOł—U)« ¡«eł_« qJA² UMOðËd³« ÆjI w³O dð U¼—Ëœ

Æ¡UN½ù« Ë WUD²Ýù«Ë ¡b³« ∫w¼ qŠ«d ÀöŁ WLłd²« WOKLŽ sLC²ð Î lOL−ð UNO r²¹ ∫¡b³« WKŠd WKK« w ‰Ë_« wMO_« iL×K qU׫ tRNA Ë mRNA s ö ÆUÎ F ÂuÝu³¹«dK sO²OzUM³« sOðbŠu«Ë ©sO½uO¦® ∂≤


WKK« WUD²Ýô ÍœR¹ UL dšü« uKð ΫbŠ«Ë WOMO_« ÷uL׫ WU{≈ UNO r²¹ ∫WUD²Ýô« WKŠd ÆW½uJ²L« W¹bO²³³« ·UI¹ô« U½Ëœu bŠ_ ‰uu« bMŽ p–Ë WLłd²« WOKLŽ ·UI¹≈ UNO r²¹ ∫¡UN½ù« WKŠd ÆmRNA j¹dý w

UGA¨UAG¨UAA

ÊU²OzUM³« ÊUðbŠu«® UNCFÐ sŽ ¡«eł_« w UÐ ‰UBH½« pc r²¹Ë RNA sŽ W¹bO²³³« WKK« qBHMð U¼bFÐ Æ©π® qJý ÆmRNA Ë ÂuÝu³¹«dK

qB sOðËdÐ

b¹bŽ WKKÝ …dŠ bO²³Ð

·UI¹≈ ÊËœu WLłd²« WOKLŽ ¡UN½≈ ∫©π® qJA«

ʬ w bO²³³« b¹bŽ s a½ …bŽ qLF mRNA Âb ²¹ b Ë

ørKFð q¼

qLFO ¨œbG« U¹öš q¦ ¨W¹“«dù« U¹ö UÐ ’Uš «c¼Ë ¨bŠ«Ë ¨X u« fH½ w WUÝd« WLłdð w UÎ F UuÝu³¹«d« s œbŽ

¨U¹dO²J³« q²Ið w²« W¹uO׫ «œUCL« s b¹bF« Ê√ sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ w qšb²« vKŽ UNKLŽ WO¬ bL²Fð Î ¦L ¨  uÝ u³¹ « d « vKŽ sOOÝ U u²Ð d² « j³¦¹ ö …¡«d UÎ ³³ ÂuÝu³¹«d« qLŽ ©streptomycin ® sOJKOÝ«d²²« U√ ÆmRNA WUÝd W×O× dOž tRNA  U¾¹eł ◊U³ð—« lMLO ¨©Tetracyclin® sOOÝ U Ë — uO³ « V³¹ Ë Æm R N A j¹ dý v ≈ v≈ ‰uu« q³ WLłd²« WOKLŽ ¡UN½≈ ©Puromycin® Ác¼Ë ¨tRNA qJý tðU U×LÐ p–Ë ¨·UI¹ù« ÊËœu ¨U¹dO²J³« w sOðËd³« ¡UMÐ vKŽ dŁRð W¹uO׫  «œUCL« ÆÈuM« WOIOIŠ U¹ö « w fO sJË

Ê√ œd−L³ ¨©polyribosomes® ÂuÝu³¹«d« b¹bFÐ ·dF¹ ULO ÂuÝu³¹«— ¡b³« ÊËœuJÐ qB²¹ ¡b³« ÊËœu sŽ ÂuÝu³¹«d« dL¹ WKK« fH½ vKŽ UuÝu³¹«d« s œbŽ lL−²¹ pcÐË ¨ÊÌ UŁ Æ©±∞® qJA« dE½« ÆmRNA s

b¹bŽ WKKÝ WKL²JL« bO²³³«

WOUM« bO²³³« b¹bŽ WKKÝ UuÝu³¹«— mRNA

«bŠu« ◊U³ð—« ÂuÝu³¹«dK WOzUM³« ÂuÝu³¹«d« b

«bŠu« ‰UBH½« WOzUM³« ¹bŽ

WKKÝ W¹«bÐ mRNA

©»® ÆÂuÝu³¹«d« b¹bF W¹dN− …—u ≠»

∂≥

WKKÝ W¹UN½ mRNA Æ ÂuÝu³¹«d« b¹bF wDOD ð rÝ— ≠√ ∫©±∞® qJA«

©√®


‰UFÒ wHOþË 5ðËdÐ v≈ bO²³Ð b¹bŽ WK KÝ s ørKFð q¼ ¨·UH²ô« vKŽ bO²O³« b¹bŽ qÝöÝ iFÐ bŽU¹ WOK « w UÎ Uš UÎ MOðËdÐ „UM¼ Ê√ ¡UDž qJA¹ dšü«Ë ¨Wu− W½«uDÝ√ qJA¹ UL¼bŠ√ ¨s¹√eł s ÊuJ sOðËdÐ u¼Ë b¹bŽ WKKÝ ‰ušœ r²¹ YOŠ ¨sOðËd³« wdÞ s ·dÞ Í√ vKŽ X³¦¹ Ê√ sJL¹ W¾OÐ w W½«uDÝ_« qJý dOOGð W³³ ¡UDG« oKGÔ¹Ë ¨Wu−L« W½«uDÝ_« v≈ bO²O³« Æ»uKDL« tKJAÐ sOðËd³« Ãd ¹Ë ¡UDG« `²H¹ rŁ ¨bO²O³« b¹bŽ ¡UM¦½« v≈ W¹œR WOzU Wu− W½«uDÝ√

bO²³³« b¹bŽ WKKÝ WF³

qJAUÐ n²K sOðËdÐ »uKDL«

¡UDG« `²

≥≠≤

WLłd²« WOKLŽ s ¡UN²½ô« bFÐ ÊS ¨bO²O³« b¹bŽ WKKÝ qOJAðË WOðü« «uD K lC ð WKK« ∫‰UF Ò wHOþË sOðËdÐ s¹uJ² b¹bŽ WKKÝ n²Kð ∫·UH²ô« ≠± UÎ MOðËdÐ W½uJ UNH½ vKŽ bO²³³« Î UF wFO³Þ ’Uš qJý «– ô Ò ÆWOK « w t²HOþuÐ ÂUOIK “ö«Ë

Ë√ ¨dJÝ WU{≈ q¦ ¨UÎ OzUOLO ©WH²KL« bO²³³« b¹bŽ WKKÝ® UMOðËd³« iFÐ q¹bFð r²¹ b ∫W U{ù« ≠≤ Æw“ö³« ¡UAG« VO dð w WKš«b« W¹dJ«  UMOðËd³« w Àb×¹ UL ¨Êu¼œ ∫‚dÞ …bFÐ W−UFL« r²ð ∫W−UFL« ≠≥ iFÐ wË ¨WKK« wdÞ bŠ√ s d¦ √ Ë√ wMO √ iLŠ W«“≈ Ë√ WU{SÐ  UL¹e½ù« iFÐ ÂuIð b √ Àb×¹ UL ¨ UL¹e½ù« WÞUÝuÐ d¦ √ Ë√ sO²FD v≈ W−ðUM« bO²³³« b¹bŽ WKKÝ rOIð r²¹  ôU׫ ÆsOu½_« Êud¼ lOMBð w sOðËd³« s …bŠË qJA² UÎ F bO²³³« b¹bŽ s d¦ √ Ë√ sO²KKÝ ◊U³ð—« Èdš√  ôUŠ w r²¹ b » ÆsOÐuKžuLON« sOðËdÐ q¦ ¨qI² qJAÐ ULNFOMBð rð ¨sO²KBHM sO²KKÝ U²½U Ê√ bFÐ ¨qŽUH« ørKFð q¼ ¨WOK « w wFO³Þ d√  «dHD« ÀËbŠ Ê√ nŽUCð WOKLŽ ‰öš qB×ð U …œUŽË WŁb× œ«uL ÷dF²K W−O²½ Ë√ ¨DNA iFÐ q¦ ©m u t a g e n e s ® …dHDK Ò ≈ ¨WOzUOLOJ« œ«uL«Ë  UŽUFýù« „UM¼ Ê√ ô Î UJ² UÎ UE½ w²« WU «  UL¹e½ù« s ö ¨UN×O×Bð vKŽ qLFðË ¨¡UDš_« œb×ð ‰bF s vKŽ√  «dOOG²« ‰bF ÊuJ¹ UbMŽË w qKš v≈ œuIð …dHÞ Àb×²Ý `OKB²« ÆÊUÞd« v≈ ÍœRð b Ë ¨ UMO−« WLłdð iFÐ  U½Ëd²½≈ w  «dHÞ Àb×ð b t½√ ¨ZðUM« sOðËd³« WOL w dOGð UNMŽ Z²M¹  UMO−« sO−« w Àb×ð w²«  «dHD« iFÐ p– ‰U¦Ë sOÐuKžuLON« ¡Íeł w WKKÝ sŽ ‰ËRL« ÆUOLOÝôU¦« ÷d  ôUŠ iFÐ w UL

5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ vKŽ «dHD« dOŁQð

¥≠≤

VO dð w dOOGð sŽ …—U³Ž (mutation) …dHD« Ê√ UÎ IÐUÝ XÝ—œ ©X-rays® ∫ UŽUFýù« q¦ WOzU¹eO q«uŽ qFHÐ  «dHD« Z²MðË ¨DNA WEU׫ œ«uL« q¦ WOzUOLO q «uŽ Ë√ ©UV® WO−HM³« ‚u WFý_«Ë Æ «bO³L«Ë W¹cžú

∫5Oðü« s¹dOŁQ²« bŠ√ «dHD« sŽ Z²M¹Ë dOž W−²ML« mRNA WOL ÊuJ²Ý YOŠ ªZðUM« sOðËd³« WOL dOGð ^

WOMOłËd²OM« bŽ«uI« qKð wdOGð ÀËbŠ V³Ð p –Ë ¨WOFO³Þ ÆmRNA v≈ ©DNA® UMO−« a½ w rJײð w²«

∂¥


» ¨W−{UM« mRNA WKKÝ w WOMOłËd²OM« bŽ«uI« qKð w dOGð ÀËbŠ V³Ð ªZðUM« sOðËd³« VO dð dOGð ^ Æ UuÝu³¹«d« WÞUÝuÐ mRNA WLłdð vKŽ dŁR¹ «c¼Ë ¨ U½u ù« w XŁbŠ b ÊuJð …dHD« Ê√ Í√ ∫sOŽu½ vKŽ w¼Ë ¨ZðUM« sOðËd³« VO dð dOOG²Ð WIKF²L«  «dHD« wðQ¹ ULO ‰ËUM²MÝË (Base substitution) ‰«b³²Ýô«  «dHÞ √ Î ¦ ¨DNA ¡Íeł w  «bOðuK uOM« s ÃË“ ‰«b³²Ý« UNO r²¹ «c¼Ë¨C G ÃËeÐ A T ÃË“ ‰«b³²Ý« ö  ôUŠ ÀöŁ „UM¼ Æ©√±±® qJA« dE½« ¨WLłd²« w qKš wU²UÐË ¨mRNA VO dð w dOOGð ÀËbŠ v≈ ÍœR¹ ∫…dHD« Ác¼ w WODF ÈdšQÐ WOMOłËd²O½ …bŽU ‰b³²ð UbMŽ p–Ë ¨©No effect mutation® dOŁQ²« WL¹bŽ  «dHÞ Æ©± ≠ √±±® qJA« dE½« ¨wMO_« iL׫ fHM WHK²  U½Ëœu

±

«dHD« Ác¼ dOŁQð ÊuJ¹Ë ¨©missense mutations® dš¬ wMO √ iL×Ð bŠ«Ë wMO √ iLŠ ‰«b³²Ý« Æ©≤ ≠ √±±® qJA« dE½« ¨UÎ ðËUH²

jAM« l uL« w UL sOðËd³« qLF rN l u w Ë√ s UÎ ³¹d ‰b³²L« wMO_« iL׫ ÊU «–≈ ÆUÎ OK bIHð Ë√ qIð b sOðËd³« WOUF ÊS r¹e½ù ørKFð q¼ qLF rN l u w fO ‰b³²L« wMO_« iL׫ ÊU «–≈ w wFO³D« sOÐuKžuLON« sOÐ ·ö²šô« Ê√ w U¹ö « sOÐuKžuLO¼Ë ¡«dL׫ Âb« U¹öš Î OK dOŁQ²« ÊuJ¹ b Ë√ ¨t²OUF vKŽ dŁR¹ ô Ê√ US ¨sOðËd³« Æö wMO_« iL׫ ‰«b³²Ý« u¼ WOK−ML« UOLO½_« w sOU ¨wMO_« iL×UÐ XOUðuKž qJý vKŽ dŁR¹ Íc«Ë ¨bO²³³« b¹bŽ WKKÝ U¹öš qJý w ΫdOGð UÎ ³³ sOÐuKžuLON« sO− _« eO dð ÊuJ¹ UbMŽ ¡«dL׫ Âb« w ‰«b³²Ý« …dHÞ sŽ rłU½ «c¼Ë ¨UÎ CH M …bŽUI« ‰b³²ð YOŠ ¨sOÐuKžuLON« sOł w ©T® sOL¹U¦UÐ ©A® sO½œ√ WOMOłËd²OM« s dOG²² ¨DNA w ”œU« ÊËœuJ« dOGOÝ ‰«b³²Ýô« «c¼Ë ¨CAC v≈ CTC rð Íc« j¹dA« w mRNA U½Ëœu ÆwMO_« iL׫ dOOGð wU²UÐË ¨t ½

wMO_« iL×K UÎ NÐUA ‰b³²L« wMO_« iL׫ ÊU «–≈ Î OK dOŁQ²« ÊuJO WNÐUA WOzUOLO UH t Ê√ Í√ ª·UCL« Æö vLð ¨dO³ dOŁQð  «– Èdš√ ‰«b³²Ý«  «dHÞ „UM¼

¨WOMOłËd²O½ …bŽU ‰«b³²Ý« UNO r²¹ ¨©Nonsense mutation® v≈ WOMO_« ÷uL×K …d=HAL« U½ËœuJ« bŠ√ ‰uײ¹ YO×Ð ¨mRNA WKKÝ w UÐ WLłdð bIH²Ý wU²UÐË ¨·UI¹≈ ÊËœu Æ©≥ ≠ √±±® qJA« dE½« ÆΫdO³ dOŁQ²« ÊuJ¹Ë

∫©Frameshift mutation® WŠ«“ù« «dHÞ » wË ÆDNA W?K?K?Ý w  «b?OðuOK uOM« i?F³ (deletion) ·cŠ Ë√ ،(insertion) WU{≈ sŽ WLłU½  «dHÞ —UÞ≈ w  U½ËœuJ« VO dð w dOGð ÀËbŠ W−O²½ W¾ÞUš WI¹dDÐ WLłd²«Ë aM« U²OKLŽ r²²Ý s?O²U׫ ö ∫wðü« u×M« vKŽ  «dHD« s ŸuM« «c¼ dOŁQð  ËUH²¹Ë ¨©»±±® qJA« dE½« Æ…¡«dI« qJAÐ ZðUM« sOðËd³« dOOGð v≈ UÎ ¹œR ¨Î«dO³ dOŁQ²« ÊuJ¹ ¨ÊUMŁ« Ë√ bŠ«Ë bOðuOK uO½ nO{√ Ë√ bI «–≈ Æ ©± ≠ »±±® qJA« dE½« ¨wK

∂μ

±


q¦Ë ¨·UI¹≈ ÊËœu `³BO U½ËœuJ« bŠ√ dOOGð bMŽ p–Ë ¨sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ n uð v≈ ÍœRð b

Æ©≤ ≠ »±±® qJA« dE½« ¨…œuIH Ë√ WUF dOž UMOðËd³« `³B²Ý XŁbŠ «–≈  «dHD« Ác¼ UÎ OMO√ UÎ CLŠ WU{≈ Ë√ bI ÊuJOÝ dOŁQ²« ÊS ¨©WOU²²  «bOðuOK uO½ WŁöŁ® ÊËœu nO{√ Ë√ bI «–≈Ë Æ©?ł≠±±® qJA« dE½« ¨ZðUM« sOðËd³« w ΫbŠ«Ë

wFO³D« mRNA ©…dHD« q³ ® sOðËdÐ ·UI¹≈ WŠ«“≈ ©»® missense

‰«b³²Ý« ©√® U bI

dOŁQ²« WL¹bŽ

Î bÐ U C s ô

≠±

≠± ·UI¹≈ nonsense

U WU{≈

missense

Î bÐ A G s ô

≠≤ ≠≤ ·UI¹≈

·UI¹≈ wMO √ iLŠ bI ≠ÊËœu ·cŠ ©?ł®

nonsense Î bÐ U A s ô ≠≥

·UI¹≈ ·UI¹≈ ÆsOðËd³« ¡UMÐ vKŽ …dŁRL« «dHD« ∫©±±® qJA«

qBH« WK¾Ý√

DNA T T T

mRNA tRNA

U

ÆWHOþu«Ë VOd²« YOŠ s W Ozd« RNA Ÿ«u½√ 5Ð Ê—U ∫±” ∫WO“öÐËb½ô« WJ³A« `DÝ vKŽ Ë√ “öÐu²O « w Î «dŠ ÂuÝu³¹«d« bł«u²¹ ∫≤” øÂuÝu³¹«d« VO dð U ≠» ø UuÝu³¹«d« lMBð s¹√ ≠√ mRNA a ½ WOKLŽ qŠ«d Õdý« ∫≥” ∫W¹Ëu½ ÷uLŠ s WHK² qÝöÝ pU√ ∫¥” WB UM«  «dHOA« qL √ ≠√ q¦Lð UN¹√Ë ø U½Ëœu q¦Lð qJA« w  UOŁö¦« Í√ ≠» U U ø…œUC  U½Ëœu ∫qBH« «c¼ w ©±® ‰Ëbł v≈ ŸułdUÐ ≠?ł ÆUN²Lłdð r²OÝ Íc« bO²³³« b¹bŽ WKKÝ V² « ≠± CC G ø—UO« s DNA WKKÝ W¹«bÐ w ©A® bOðuOK uO½ WU{≈ dŁ√ U ≠≤ ø UMO'« bŠ√ w ‰«b³²Ý« …dHÞ ÀËb( W−O²½ bŠ«Ë wMO√ iLŠ ‰«b³²Ý« dŁ√ U ∫μ” ∂∂


…bŠu« WK¾Ý√ ∫W×O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±” wzuC« ¡UM³« WOKLŽ w WOzuC« öŽUH²« Zð«u½ s ≠± Æ“u uKžË NADH ≠œ Æ ATP Ë NADH ≠?ł

Æ“u uKžË ATP ≠»

.NADPH Ë ATP ≠√

wzuC« ¡UM³« WOKLŽ w U³M« WK² w …œU¹e« —bB ≠≤ ÆÊuÐdJ« bO √ w½UŁË sO− _« ≠œ

Æ¡UL« ≠?ł ÆÊuÐdJ« bO √ w½UŁ ≠»

ÆsO− _« ≠√

ÆwzuC « ¡UM³« WOKLŽ w WOIKŠö« WOzuC« öŽUH²« w dOš_«  U½Ëd²Jù« q³I² ≠≥ .NADP´ ≠œ

.ATP ≠?ł

ÆsO− _« ≠»

ƉË_« wzuC« ÂUEM« qŽUHð e d≠√

dL ²K W³MUÐ W×O× dOž WOðü« qL−« ÈbŠ≈ ≠¥ ƉuÝu²O« w Àb×ð ≠»

.2ATP UNMŽ Z²M¹ ≠√

ÆwuJ¹öG« qKײUÐ √b³ð ≠œ

ÆÊËd²Jù« qI½ WKK U½Ëd²Jù« NADH `ML¹ ≠?ł

WKŠd w ÍuK « fHM²« WOKLŽ w ATP U¾¹eł rEF Z²Mð ≠μ ÆÊËd²Jù« qI½ WKKÝ ≠»

ÆwuJ¹öG« qKײ« ≠√

Æ√ r¹e½≈ o«d qO²Ý√ s¹uJð ≠œ

ÆfÐd WIKŠ ≠?ł

wMO_« iL×UÐ sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ √b³ð ≠∂ ÆsOU ≠œ

ÆsO½uO¦ ≠?ł

ÆsO½ô√ ≠»

ÆsO¹öž ≠√

ÃU²½≈ UNÐ r²¹ w²« WOKLF« w¼ aM« ≠∑ tRNA Ë mRNA ≠»

jI mRNA ≠√

sOðËdÐË mRNA ≠œ

rRNA ‫ ﻭ‬tRNA ‫ ﻭ‬mRNA

≠?ł

WKŠd w sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ ¡UMŁ√ ÂuÝu³¹«dK …dO³J« WOzUM³« …bŠu« l …dOGB« WOzUM³« …bŠu« j³ðdð ≠∏ Æ¡UN½ù« ≠œ

ÆWUD²Ýô« ≠?ł

ÆaM« ≠»

Æ¡b³« ≠√

WLłd²« WOKLŽ ¡UMŁ√ W¹bO²³Ð jЫËdÐ WOMO_« ÷uL׫ jЗ vKŽ qLF¹ Íc« ÍËuM« iL׫ ≠π ÆrRNA ≠œ

ÆtRNA ≠?ł

ÆmRNA ≠»

ÆDNA ≠√

·cŠ sŽ W−ðUM« pKð ΫdOŁQð UNK √ bF¹Ë ¨DNA nŽUCð ¡UMŁ√ «dHD« Àb×ð ≠±∞ ÆÊËœu ≠œ

ÆW dH² «bOðuOK uO½ WŁöŁ ≠?ł

Æs¹bOðuOK uO½ ≠»

ÆbŠ«Ë bOðuOK uO½ ≠√

ÊËœuJ« hzUBš s XO WOðü« ÈbŠ≈ ≠±± Ædš¬ ÊËœu ÁdHA¹ Íc« wMO_« iL׫ dHA¹ Ê√ sJL¹ ≠»

Æ «bOðuOK uO½ WŁöŁ s ÊuJ²¹ ≠√

ÆœUCL« ÊËœuJ« l j³ðd¹ ≠œ

ÆwMO√ iLŠ s d¦ √ dHA¹ Ê√ sJL¹ ≠?ł

∫—U³²š« »u³½√ w sOðËd³« ¡UM³ WOðü« U½uJL« Ãe rð t½√ ÷d²« ≠±≤ ∂∑


UL¹e½≈Ë ¨Íe½U³Lý s mRNAË ¨—Q s tRNA Ë ¨VK s UuÝu³¹«—Ë ¨V½—√ s WOMO√ ÷uLŠ tðUMOðËdÐ lOMB²Ð ÂuI¹ Íc« szUJ« ÊS sOðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ XLð «–S ¨WOKLFK W¹—Ëd{ ÆÍe½U³LA« ≠œ

ÆV½—_« ≠?ł

ÆVKJ« ≠»

Æ—QH« ≠√

ÊuJ²¹ YO×Ð UÎ OMO√ UÎ CLŠ μ∞ s t½uJ bO²³Ð b¹bŽ WKKÝ qLF ÂeK¹ tRNA U¾¹eł s œbŽ q √ ≠±≥ ∫WOMO_« ÷uL׫ s UÎ Žu½ ±∂ s ZðUM« sOðËd³« ∏ ≠œ

±∂ ≠?ł

≤μ ≠»

μ∞ ≠√

mRNA a½ VUI XKLŽ w²« DNA WKKÝ w «bOðuOK uOM« qKð ÊuJ¹ ©±® ‰Ëb−Ð W½UF²ÝôUÐ ≠±¥ Phe - Pro - Lys WOMO_« ÷uL׫ dHA¹ Íc« GAA - CCC - CTT ≠»

UUU - CCC - AAA≠√

AAA - GGA - TTT ≠œ

AAA - GGG - UUU ≠?ł

∫wðü« qJAUÐ DNA ¡Íeł vKŽ WOŁ«—u« …dHOA« p¹b X½U «–≈ ∫≤” ≤ CC T

ATG

C G T

±

ÆDNA

ÆWOMOłËd²OM« bŽ«uI« sOÐ jЫËd« UÎ MO³ WB UM« «dHOA« qL √ ≠√ s ©≤® r — WKKÝ s UN ½ rð w²«Ë ¨mRNA WKKÝ vKŽ WOŁ«—u« …dHOA« V² « ≠» ømRNA l j³ðdð w²«Ë tRNA  U¾¹eł vKŽ WOŁ«—u« …dHOA« U ≠?ł WLłdðË a ½  UOKLŽ 5ðËd³« ¡UMÐ WOKLŽ sLC²ð ∫≥” .mRNA W−UF WO¬ `{Ë ≠√ ÆsOðËd³« ¡UM³ WLłd²« WOKLŽ ¡UMŁ√ Àb×ð w²« ¡UN½ù« WKŠd Õdý« ≠»

Æ¢WO LA« WUD« Âb² ð p½S „b¹ „d% UbMŽ¢ WK K ² «uDš qJý vKŽ WOðü« …—U³F« d ∫¥”  UOKLF« "«u½ „öN²Ý« UNO r²¹ w²« qŠ«d*« `{Ë ÆsHU WIKŠ w WOzuC«  UOKLF« "«u½ «b²Ý« r²¹ ∫μ” Æ¡«dC)« …bO²Ýö³« w UËd² « qš«œ WOzuC« øsHU WIKŠ w UNFOMBð bFÐ G3P  U¾¹eł dOB U ∫∂” Æp²ÐUł≈ `{Ë ø—UNM« Â√ qOK« sHU WIKŠ ÀËb( qC √ ULN¹√ ∫∑” ∫s q 5Ð eOÒ ∫∏” ÆÊËd²½ù«Ë Êu ù« ≠»

ÆœUCL« ÊËœuJ«Ë ÊËœuJ« ≠√

ÊËœuJ« «c¼ w qOÝ«—uO« ‰«b³²Ý« - «–≈ Àb×¹ Ê√ lu²ð «–U Æ·UI¹≈ ÊËœu u¼

UAG

ÊËœu ∫π”

ø5Ýu²¹U UÐ

∂∏


…b????Šu«

W???Ł«—u???« X

Y

∂π


Mendelian's Laws in Genetics

WŁ«—u« w ‰bM U½u½U

١ qBH«

‰bM —uG¹dž Ê√ XdŽË ¨ U³M «Ë ¨Ê«uO(«Ë ¨ÊU ½ùUÐ oKF²ð w² « WOŁ«—u «  UHB « iFÐ UÎ IÐUÝ XÝ—œ tЗU& ¡«dłù ¡ö¹“U³ «  U³½ Âb ²Ý« b Ë ÆWŁ«—u« rKF ”UÝ_« d−Š l{Ë s ‰Ë√ ÊU ©Â±∏∏¥ ≠ ±∏≤≤® ‰bM »—U& Xײ b Ë Æt¹b …œUC²*«  UHB « s ë˓√ …bŽ œułËË ¨t²Ž«—“ W uNÝ UNM ¨…bŽ »U³Ý_ ‰bM 5½«u XI³ÞË ¨włu uMJ² «Ë wLKF « ÂbI² « bFÐ WUš ¨bFÐ ULO WŁ«—u « ¡ULKŽ ÂU √ WFÝ«Ë UÎ U¬ UN−zU²½Ë Æ UðU³½Ë ¨ U½«uOŠ s WO(«  UMzUJ « s b¹bF « vKŽË ¨ÊU ½ù« vKŽ ø5½u½UI « s¹c¼ vKŽ WOŁ«—u «  UIO³D² « U Ë øw½U¦ «Ë ‰Ë_« ‰bM U½u½U UL ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH « «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ Æ© UHB « ‰«eF½«® ‰Ë_« ‰bM Êu½U ·dFð Ò ÆWŁ«—u « w WDO ³ «  ôUL²Šô« 5½«u o³Dð ÆÊU ½ù« vKŽ o³DMð w² « WO bM*«  UHB « iFÐ Z²M² ð Æ©qI² *« l¹“u² «® w½U¦ « ‰bM Êu½U Z²M² ð Æt «b ²Ý« WOL¼√ 5³ðË w³¹d−² « `OIK² « WI¹dÞ nBð Æ¡ULKF « œuNł —bIð

±π∏∞ ÂUŽ b¼uý UL ‰bM WI¹bŠ

∑∞


Law of Segregation

© UHB« ‰«eF½«® ‰Ë_« ‰bM Êu½U ± ≠ ±

YOŠ ¨¡ö¹“ö³ « U³½ vKŽ tЗU& Èdł√ ‰bM Ê√ UÎ IÐUÝ XÝ—œ

ørKFð q¼

WÝ«—b UÐ ‰ËUMðË ¨W²³M « Ác¼ vKŽ …œb× Ë …d¼Uþ WHK² UH ”—œ

¡ö¹“UÐ W²³½ n √ ≤¥ Âb ²Ý« ‰bM Ê√ ÃË«e² « o¹dÞ sŽË ¨tЗU−ð w tMO½«u v ≈ quð ZzU²M « qOK×ðË ÆWËdFL «

‰Ë_« Êu½UI« v ≈ quð WCOH² WÝ«—œ bFÐË ¨…bŠ vKŽ WH q qBHM¹ …bŠ«u« WHBK © UMO'«® q«uF« ÃË“¢ Ê√ vKŽ hM¹ Íc «Ë Æ¢nBM*« ÂU I½ô« WOKLŽ w  U²OUG« s¹uJð bMŽ

WO ¬ dc² Ë ¨©Èdš√ UH d–«® ¡ö¹“U³ «  U³M ÁdB Ë ‚U « ‰uÞ ‰bM UNÝ—œ w² «  UHB « s Ë ∫wðü« ‰U¦*« l³²ð Y¹—u² « ∫©±® ‰U¦ ÂU rŁ ¨‚U « …dOB WO½U¦ «Ë ‚U « WK¹uÞ v Ë_« ¡ö¹“UÐ w²²³½ 5Ð UÎ ×OIKð ‰bM Èdł√ »—U−² « ÈbŠ≈ w ¨‰Ë_« qO'« œ«d√ 5Ð UÎ Oð«– UÎ ×OIKð Èdł√ rŁ ¨‚U « q¹uÞ ‰Ë_« qO'« œ«d√ lOLł ÊUJ ¨UNŽ—“Ë —Ëc³ « lL−Ð p – qO¦9 sJ1Ë ¨dOB ± ∫ q¹uÞ ≥ W³ MÐ ‚U « dOB UNCFÐË ¨‚U « q¹uÞ UNCFÐ w½U¦ « qO'« œ«d√ ÊUJ ∫wðQ¹ UL “u d UÐ

‚U « q¹uÞ

‚U « dOB

tt

TT

©P1® ¡UÐx WOKJA « “dD « ©P1® WOMO'« “dD « nBM ÂU I½«

t

T Tt

©F1® ‰Ë_« qO'« œ«d_ WOMO'« “dD «

‚U « q¹uÞ ‚U « q¹uÞ ‚U « q¹uÞ

©F1® ‰Ë_« qO'« œ«d_ WOKJA « “dD «

Tt

Tt

T ,t TT q¹uÞ ≥

∑±

©G1® U²O UG «

©P2® w½U¦ « qO'« ¡UÐü WOMO'« “dD « ©G2® U²O UG «

T ,t Tt

Tt ∫

©P2® w½U¦ « qO'« ¡UÐü WOKJA « “dD «

tt

©F2® w½U¦ « qO'« œ«d_ WOMO'« “dD «

dOB ±

©F2® w½U¦ « qO'« œ«d_ WOKJA « “dD «


∫ UHB « ‰«eF½UÐ œuBI*« `{u¹ wðü« ©±® qJA «Ë

t t t ‚U « dOB

t

tt tt

W¹d– U²O Už ¥

t s WO½U¦ « WKŠdL « nBML « ÂU I½ô«

U uÝu ËdJ « nŽUCð

‰Ë_« qO− « œ«d√

t w UMO− « ‰«eF½«  U²O UG «

»UBš≈ T t ‚U « q¹uÞ

T

T W¹u¦½√ U²O Už ¥

T T ‚U « q¹uÞ

TT TT T T Æ U²O UG « s¹uJð bMŽ  UHB « ‰«eF½« ∫ ©±® qJA «

ørKFð q¼ UÎ L¹e½≈ Z²M¹ R sO− « Ê_ ª¡U K Á—ËcÐ ÊuJð RR wMO− « “«dD « «– ¡ö¹“U³ « U³½ Ê√ qÝöÝ q¹u×ð vKŽ qLF¹ ©Starch Branching Enzyme® SBE1 vL ¹ UÎ DA½ ÆfK _« qJA « —Ëc³ « »U ≈ w V³ ²¹ UL ¨WŽdH² qÝöÝ v ≈ WLOI² L « UAM « ¨WIÐU « W U× « s q √ ÊuJð Z²ML « jAM « r¹e½ù« WOL ÊS Rr wMO− « “«dD « W UŠ wË ÊS ¨rr wMO− « “«dD « Ë–  U³M « U √ ¨fK _« qJA « —Ëc³ « »U ù WOU UN½√ ô≈ qÝöÝ q¹u×ð lOD² ¹ ô jA½ dOž UÎ L¹e½≈ Z²M¹ sO− « Ê√ V³ «Ë ¨…bF− ÊuJð —Ëc³ « ÆbF−L « qJA « —Ëc³ « »U ≈ w V³ ²¹ UL ¨WŽdH² qÝöÝ v ≈ WLOI² L « UAM «

¡ö¹“U³ « U³½ w ¡U KL « —Ëc³ « ∫‰«RÝ Ídł√ ¨r …bF−L « —Ëc³ « vKŽ …bzUÝ R —Ëc³ « ¡U K v Ë_« ¨sO²²³½ sOÐ `OIKð WO½U¦ «Ë ¨© UMO− « WKŁUL² ® WHB « WOI½ WOMO− « “dD « V²« Æ—Ëc³ « …bF− w½U¦ «Ë ‰Ë_« sOKO− « œ«d_ WOKJA «Ë Æw½U¦ « qO− « œ«d_ XO½UÐ lÐd UÎ b ²

j Ð dFA « rOI²

qJý vKŽ dFý WK —_« WL

…“ULž oý

…d¹b² s – …“ULž ÊËbÐ

ÊU ½ù« Èb WObM UH

ÂU ¨¡ö¹“U³ « U³½ vKŽ ‰bM ÀU×Ð√ bFÐ

dFý œułË

ÆÊU ½ù« bMŽ UHB « À—«uð WÝ«—bÐ ¡ULKF « iFÐ vKŽ o³DM¹ ‰Ë_« ‰bM Êu½U Ê√ 5³ð b Ë

dFý œułË ÂbŽ

…bzUÝ UH

WO×M² UH

nK « Ë√ ÂU _« v ≈ l³ù« wMŁ WOKÐU

©≤® qJA «Ë ¨ÊU ½ù« Èb WOŁ«—u « UHB « ÆÊU ½ù« Èb WO bM*«  UHB « iFÐ `{u¹

ÊU ½ù« Èb WO bM UH ∫©≤® qJA «

∑≤


ÊU ½ù« Èb WObM UH ±

◊UA½ ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«

Æ© UýUJ½® WOMD  U¹UN½  «Ë– Ê«bOŽ ¨©Phenyl Thiocarbamide® bO UЗUuOŁ qOM …œU ∫qLF«  «uDš ø…œU*« rFÞ X Ëcð q¼ ¨p½U vKŽ UNF{ rŁ ¨bO UЗUuOŁ qOM …œU w Ê«bOF « bŠ√ ·dÞ fLž« ≠± Æp²EŠö q−Ý ÆrNðUEŠö q−ÝË pzö “ l W ËU;« —d ≠≤ «u Ëcð s¹c « W³KD « œbŽ 5Ð W³ M « V Š« rŁ ø«–U* ≠ W³KD « s sJ2 œbŽ d³√ vKŽ WÐd−² « —d ≠≥ øZ²M² ð «–U ÆU¼u Ëc²¹ r s¹c « W³KD « œbŽË ¨…œU*« øZ²M² ð «–U ¨V M « V Š«Ë ©≤® qJý w  UHB « iFÐ vKŽ WÐd−² « bŽ√ ≠ ÆdýUF « nBK w½U¦ « ¡e'« ÂuKF « »U²JÐ sF²Ý« ≠ ÊU ½ù« Èb Èdš√ WO bM  UH sŽ Y×Ы ≠ ørKFð q¼

Y׳K WOC

rFD « «u Ëcð sOOJ¹d _« s •∑∞ Ê√ •≥∞ Ê√Ë bO UЗUuOŁ qOM …œUL dL « ‚Ëc² « ÂbF ¨UNLFÞ «u Ëc²¹ r rNM ÆWO×M² WH

WO ¬ sŽ WO Ëb « WJ³A « Ë√ lł«d*« w Y×Ы dFý W bI* ¡UCO³ « WKB)« WH Y¹—uð Æ©White forelock® ”√d «

Probability in Genetics

WŁ«—u« w ôUL²Šô« ≤ ≠ ±

5½«u vKŽ tЗU& UłU²M²Ý« ‰bM vMÐ d¹bIð s t²MJ w² «Ë ¨WO{U¹d «  ôUL²Šô«  U²OUž

‰U¦*UÐ √b³½ p – `O{u² Ë Æ’dH « ÀËbŠ W³ ½ X

Y

∫wðü«

U²OUž

©WÐU² Ø …—u® WLE²M bI½ WFD w — bMŽ

∑≥

X

XX

XY

X

XX

XY

‫ ﺇﻧﺎﺙ‬٪٥۰

‫ ﺫﻛﻭﺭ‬٪٥۰

Ë√ •μ∞ ÊuJð …—uB « —uNþ W³ ½ ÊS «d …bŽ q¦*UÐË ¨ ± Ë√ •μ∞ WÐU²J « —uNþ W³ ½Ë ¨ ± ≤ ≤ ± ÍËU ¹ dc q UŠ …√d « »U$≈ ‰UL²Š« ÊS ≤ tMO³¹ U «c¼Ë ± ÍËU ¹ v¦½_ UNÐU$≈ ‰UL²Š«Ë ≤ Æ—ËU−*« XO½UÐ lÐd


∫wðQ¹ UL UHB« À—«uð WO¬ WÝ«—œ w UNIO³Dð sJ1 w²« WDO ³«  ôUL²Šô« fÝ√ ‰ULł≈ sJ1Ë ÊuJ¹ ¨oÐU « ‰U¦*« wH ¨©±® ÍËU ¹ WÐd& Í_ wMOŽ ¡UC w WMJL*«  ôUL²Šô« lOLł ŸuL− ±

±

Ω

nK)« —uNþ ôUL²Š« ŸuL− ´ tłu « —uNþ  ôUL²Š« ŸuL− ± ± ´ ≤ ≤ ÆÀU½ù«Ë —uc « »U$≈  ôUL²Š« vKŽ p – o³Þ

v¦½√ Ë√ d– qHÞ »U$≈ ‰UL²ŠU ¨WO U² « À«bŠ_« ÀËbŠ ôUL²Š« w dŁRð ô WIÐU « À«bŠ_« ≤ ± XMÐ »U$≈ ‰UL²Š« ÊuJ¹ ö¦L ¨…dÝ_« ¡UMÐ√ 5Ð qHD « «c¼ VOðdð sŽ dEM « iGÐ ≤ UÎ Lz«œ ÊuJ¹ ø…dÝ_« ÁcN Ϋb Ë ”œU « qHD « ÊuJ¹ Ê√ ‰UL²Š« U Æ ± u¼  UMÐ μ U³$√ s¹uÐ_ ≤ w — WÐd& wH Æ…bŠ vKŽ ULNOK ‰UL²Š« »d{ "U½ u¼ UÎ F 5KI² 5ŁbŠ ÀËbŠ ‰UL²Š« Ê≈ ≥ ± Ω ± ± ÊuJ¹ UÎ F 5Nłu « —uNþ ‰UL²Š« ÊS …bŠ«Ë …d bI½ w²FD

¥ ≤ ≤ øv¦½√ w½U¦ «Ë Ϋd– ‰Ë_« œu u*« ÊuJ¹ Ê√ ‰UL²Š« U øv¦½√ dšü«Ë Ϋd– 5KHD « bŠ√ ÊuJ¹ Ê√ ‰UL²Š« U

∫wðü« qJA UÐ WŁ«—u « w p – oO³Dð sJ1Ë vKŽ WOI½ dOž …—uBÐ —Ëc³ « ¡U K UL¼ö ¡ö¹“UÐ w²²³½ `OIKð s —Ëc³ « …bF− œ«d√ —uNþ ‰UL²Š« U Æp – `{u¹ Íc «Ë ©≥® qJA « dE½« Ær …bF−*« —Ëc³ « 5łË ¨R ¡U K*« —Ëc³ « 5ł Ê√ —U³²Ž«

± ≤

R

± ≤

R

fK √

± ≤

R

R

r fK √

r

R

± ± ¥± ≤ ≤ bF−

± ¥ r

± ≤

r

fK √

R

r ± ¥

r ± ¥

WŁ«—u « w ôUL²Šô« 5½«u oO³Dð ©≥® qJA «

∑¥


Law of Independent Assortment

©qI² *« l¹“u²«® w½U¦« ‰bM Êu½U ≥ ≠ ±

WÝ«—bÐ √bÐ ¨©`M² ± ∫bzUÝ ≥® WO bM*« W³ M « v ≈ qu² «Ë WÐd& q w …bŠ«Ë WHB ‰bM WÝ«—œ bFÐ Ì Æ¡ö¹“U³ « U³½ vKŽ d¦√ Ë√ 5²H ∫©≤® ‰U¦ UL¼ö ¨ÊËdI « …bF− Ë ¡«dH WO½U¦ «Ë ¨ÊËdI « ¡U K Ë ¡«dCš v Ë_« ¡ö¹“UÐ w²²³½ 5Ð `OIKð Ídł√ WOMO'« “dD « V²√ ¨ÊËdI « ¡U K Ë ¡«dCš UNFOLł ‰Ë_« qO'« œ«d√ X½UJ ¨WOI½ …—uBÐ  UHB « qL×¹ ÆÊËdI « ÊuK G Ë g s¹e d «Ë ¨ÊËdI « qJA R Ë r s¹e d « UÎ b ² w½U¦ «Ë ‰Ë_« 5KO'« œ«d_ WOKJA «Ë ¡U K Ë ¡«dCš ÊËd

…bF− Ë ¡«dH ÊËd

RRGG

rrgg

P1

RG

rg

G

RrGg

¡U K ¡«dCš

F1

¡U K ¡«dH

P2

…bF− ¡«dCš

¡U K ¡«dCš ÊËd

¡U K ¡«dCš ÊËd

RrGg

¡U K ¡«dCš ÊËd

RrGg 1 RG, 1 Rg, 1 rG, 1 rg, 4 4 4 4

1 1 1 1 RG, Rg, rG, 4 4 4 4 rg

…bF− ¡«dH

U²OUž 1 4

U²OUž

1 4 RG 1 4 Rg 1 4 rG 1 4 rg

∑μ

RG

1 4

Rg

1 4

1 4

rG

rg

1 16 RRGG

¡U K ¡«dCš 1 16 RRgg

¡U K ¡«dH

1 16

rrGG

…bF− ¡«dCš 1 16

rrgg …bF− ¡«dH


∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ ≠ ‰Ëb'« qL√ øŸ«u½_« Ác¼ U Ë øw½U¦ « qO'« œ«d√ 5Ð dNþ WOKJA « “dD « s UÎ Žu½ r ø©±∂® wKJ « œbF « v ≈ Ÿu½ q œ«d√ œbŽ W³ ½ U øZ²M² ð «–U ø¡«dHB « ÊËdI « v ≈ ¡«dC)« ÊËdI « W³ ½ U øZ²M² ð «–U ø…bF−*« ÊËdI « v ≈ ¡U K*« ÊËdI « W³ ½ U øUN½uKÐ ÊËdI « qJý dŁQð q¼Ë øUÎ F 5²H WÝ«—œ bMŽ UNKJAÐ ÊËdI « Êu dŁQð q¼

l¹“u²«® w½U¦« Êu½UI« ÃU²M²Ý« v ≈ ‰bM œU  UłU²M²Ý« s UNI«— U Ë WIÐU « WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« Ê≈ s ÃË“ q ÊS ¨…œUC²*«  UHB« s d¦√ Ë√ 5łË“ w ÊUHK² Ê«œd ÃË«e ð «–≈¢ t½√ vKŽ hM¹ Íc« ©qI² *« Î I² À—u¹  UHB« Ác¼ ‰bM Êu½U V Š WH q À—uðË ¨Èdš_« …œUC²*«  UHB« ë˓√ s ÁdOž sŽ ö ¢©`M² ± ∫ bzUÝ ≥® W³ MÐ Í√ ¨‰Ë_« Ì

∫‰«RÝ WO½U¦ «Ë ¨ UMO− « WKŁUL² T ‚U « WK¹uÞ P —U¼“_« WO½«uł—√ v Ë_« ¨¡ö¹“UÐ w²²³½ sOÐ `OIKð Ídł√ Æ‚U « WK¹uÞ —U¼“_« WO½«uł—√ UNFOLł ‰Ë_« qO− « œ«d√ ÊUJ ¨t ‚U « …dOB p —U¼“_« ¡UCOÐ Æw½U¦ « ‰bM Êu½U ‚U³D½« s oI×ðË ¨w½U¦ «Ë ‰Ë_« sOKO− « œ«d_ WOKJA «Ë WOMO− « “dD « V²« ∫"UM « qO'« œ«d√ 5Ð WOKJA « W³ M « ÊuJð U bMŽ s¹uÐú WOMO'« “dD « U ø± ∫ ≥ ≠√ ø± ∫ ≥ ∫ ≥ ∫ π ≠»

©RG, Rg, rG, rg® w¼ ¨ U²O UG « s Ÿ«u½√ WFЗ√ ©RrGg® w½U¦ « qO'« ¡UЬ Êu ] oÐU « ©≤® ‰U¦*« w Æ©¥® qJA « w nBM*« ÂU I½ô« WOKLŽ l³²ð ‰«R « «c¼ sŽ WÐUłû ø U²O UG « Ác¼ X½uJð nOJ

∑∂


¡UÐü«

…bF− ¡«dCš —ËcÐ ©yyrr®

¡U K ¡«dH —ËcÐ ©YYRR® nBM ÂU I½« »UBš« U²O Už

‰Ë_« qO− « œ«d√

nBM ÂU I½«

‰Ë√ nBM ÂU I½«

nBM ÂU I½« ÊÌ UŁ

U²O Už

w½U¦ « qO− « œ«d√

©qI² L « l¹“u² «® nBML « ÂU I½ô« WOKLFÐ sO²KŁUL² dOž sO²H qL×¹ ¡ö¹“UÐ U³M  U²O UG « s¹uJð ∫©¥® qJA «

¡U K Ë ¨T ‚U « WK¹uÞË ¨P —U¼“_« WO½«uł—√ v Ë_« ¨¡ö¹“UÐ w²²³½ sOÐ `OIKð Ídł√ ∫r —Ëc³ « …bF− Ë ¨t ‚U « …dOB Ë ¨p —U¼“_« ¡UCOÐ WO½U¦ «Ë ¨ UMO− « WKŁUL² R —Ëc³ « ƉË_« qO− « œ«d_ WOKJA «Ë WOMO− « “dD « V²« ≠√ øw½U¦ « qO− « ¡UЬ UN−²M¹  U²O UG « s UÎ Žu½ r ≠» ø U²O UG « Ác¼ s Ÿu½ q ÃU²½≈ ‰UL²Š« U ≠?ł sO½«u o³Þ® øw½U¦ « qO− « œ«d√ w ‚U « …dOB v ≈ ‚U « WK¹uÞ œ«d_« W³ ½ U ≠œ Æ© ôUL²Šô« ø—Ëc³ « qJý Ë√ —U¼“_« ÊuKÐ ‚U « ‰uÞ dŁQð q¼ ≠?¼ øWŁ«—u « s ŸuM « «c¼ vL ¹ «–U ≠Ë ∑∑

∫‰«RÝ


∫wðü« Êu½UI « oO³D²Ð œdH « UN−²M¹ w² « U²O UG « Ÿ«u½√ œbŽ WdF sJL¹ ∫Wþu×K

ÆWOIM« dOž UHB« œbŽ Ê YOŠ ¨Ê≤ Ω  U²OUG« Ÿ«u½√ œbŽ ∫‰«RÝ ∫WOðü« WOMO− « “dD «  «– œ«d_« s q UN½uJð w² «  U²O UG « Ÿ«u½√ œbŽ r øAaBBCCRr ≠œ

AABBCc ≠?ł

Test Cross

AaRrMm ≠» AaRr ≠√

©Í—U³²šô«® w³¹d−²« `OIK²«

¥≠±

WOI½ …—uBÐ WHB« qL×¹ ÊU «–≈ ULO W dF* ¨wMO'« “«dD« W ËdF dOž …bzUÝ WH qL×¹ œdH Íd−¹ `OIKð l œdH« «c¼ 5Ð ÃË«eð ¡«dł≈ o¹dÞ sŽ p– r²¹Ë ¨© UMO'« qŁUL² dOž® WOI½ dOž …—uBÐ Â√ ¨© UMO'« qŁUL²® Æ©WO×M²*«® …œUC²*« WHB« qL×¹ dš¬ œd

∫©≥® ‰U¦ wMÐ

œuÝ√

dFA « Êu 5ł ©Guinea

pigs®

UOMOž d¹“UMš w

d– p¹b ¨b wM³ « dFA « Êu 5ł vKŽ bzUÝ B œuÝ_« B

B b U²O Už B

b

b

P1

WOI½…—uBÐWHB «Ác¼qL×¹ÊU«–≈ULO·dFðnOÆœuÝ√ øWOI½ dOž …—uBÐ Â√

G

«–S ¨ÊuK « WOMÐ v¦½√ l dc « «c¼ 5Ð UÎ łË«eð Íd$ qL×¹ dc « ÊU œuÝ rNFOLł ‰Ë_« qO'« œ«d√ ÊU Æ© √ ® —ËU−*« qJA « dE½« ¨UÎ ³ Už WOI½ …—uBÐ WHB «

B

b

œuÝ√ ±∞∞• ©√®

F1

WOI½ dOž …—uBÐ WHB « qL×¹ dc « ÊU «–≈ U √ wMÐ UNCFÐË œuÝ√ UNCFÐ ÊuJOÝ "UM « qO'« œ«d√ ÊS Æ© » ® —ËU−*« qJA « dE½« Æ •μ∞ ∫ •μ∞ W³ MÐ

∑∏


WOMÐ

œuÝ√

B

b

b

b U²O UG «

b B

G

b b

UC¹uÐ

œuÝ√

B B

b F±

W¹uM U½«uOŠ wMÐ

b b

b

œuÝ√ •μ∞

wMÐ •μ∞

©»®

∫‰«RÝ X½U «–≈ ULO ·dFð nO ‚U « WK¹uÞ ¡ö¹“UÐ W²³½ p¹b øWOI½ dOž …—uBÐ Â√ WOI½ …—uBÐ WHB « Ác¼ qL×ð dOB ¡ö¹“UÐ U³½ ‚U «

∑π

q¹uÞ ¡ö¹“UÐ U³½ ‚U «


‰Ë_« qBH« WK¾Ý√ s qJÐ œuBIL« U ≠±” øw³¹d−² « `OIK² « ≠œ

øqI² *« l¹“u² « ≠?ł

ø UHB « ‰«eF½« ≠» ø…bzUÝ WH ≠√

∫WOðü« WOMO−« “dD« qL×ð w²« œ«d_« U²OUG WOMO−« “dD« V² « ≤≠” .AaRRMm

¨aaBbrr

¨AaBBcc

¨AaBbRr

¨AaBb

—Ëc³«Ë ¨p ¡UCO³« vKŽ …bzUÝ P WO½«uł—_« —U¼“_«Ë ¨t …dOBI« vKŽ …bzUÝ T WK¹uD« ‚U « ¡ö¹“U³« U³½ w ≠≥” ¨—Ëc³« ¡U K —U¼“_« ¡UCOÐ ‚U « WK¹uÞ vË_« ¨sO²²³½ sOÐ `OIKð ÍdłÔ√ ¨r …bF−L« vKŽ …bzUÝ R ¡U KL« ∫WOI½ dOž …—uBÐ …bzU «  UHB« qL×¹ UL¼ö Ë —Ëc³« …bF− —U¼“_« WO½«uł—√ ‚U « …dOB WO½U¦«Ë ÆXO½UÐ lÐd UÎ b ² ‰Ë_« qO'« œ«d_ WOKJA «Ë WOMO'« “dD « V²« Æ ± ∫ ± WOKJA« “dDK ‰Ë_« qO−« œ«d√ sOÐ W³ M« X½U «–≈ s¹uÐú WOMO−« “dD« U ≠√ ≠¥” v¦½√ p¹ b ¨a …dOBI « vKŽ …bzUÝ A WK¹uD « —UFA²Ýô« ÊËd ¨©Drosophila WNUH « WÐUЖ® q « WÐUЖ w ≠» øWOI½ dOž …—uBÐ Â√ WOI½ …—uBÐ WHB « Ác¼ qL×ð X½U «–≈ ULO bQ²ð nO ¨WK¹uÞ —UFA²Ý« ÊËd  «– ∫tOKð w²« WK¾Ý_« sŽ Vł√Ë jDL« ”—œ√ ¨lL « Ê«bI WH WŁ«—u ‰UOł√ WŁöŁ sO³¹ wðü« jDL« ≠μ”

±

WÐUB v¦½√ WLOKÝ v¦½√

μ »UB d–

¥ rOKÝ d–

øWO×M² Â√ …bzUÝ lL « Ê«bI WH q¼ ≠± Æ©A ¨ a s¹e d « Âb ²Ý«® jD *« œ«d√ lOL' WKL²;« WOMO'« “dD « V²« ≠≤ ∫U½uJ¹ Ê√ ‰UL²Š« U ¨sOKHÞ »U−½≈ WKzUŽ —d ≠ ∂” XMÐ w½U¦ «Ë b Ë ‰Ë_« ≠≤

s¹b Ë ≠±

sO²MÐ ≠¥

XMÐ dšü«Ë b Ë UL¼bŠ√ ≠≥

œU−¹ù WDO ³« ôUL²Šô« sO½«u o³Þ ¨AaBb wMO−« “«dD« qL×¹ UL¼ö sO²²³½ sOÐ `OIKð Ídł√ ≠∑” ∫‰Ë_« qO−« œ«d_ WOðü« WOMO−« “dD« qL×𠜫d√ ÃU²½≈ ‰UL²Š« .AaBb ≠≥

.Aabb ≠≤

.aabb ≠±

qBŠ Æt dOBI« vKŽ bzUÝ T q¹uD« q¹c«Ë ¨b iOÐ_« vKŽ bzUÝ B œuÝ_« ÊuK« ¨jDI« Ÿ«u½√ bŠ√ w ≠∏” Æ UMO−« qŁUL² UL¼ö q¹c« WK¹uÞ ¡UCOÐ v¦½√ l q¹c« dOB œuÝ√ d – sOÐ ÃË«eð ƉË_« qO'« œ«d_ Í—U³²šô« `OIK² « s "UM « q MK W¹u¾*« V M «Ë ¨WOKJA «Ë ¨WOMO'« “dD « V²√ ∏∞


Non- Mendelian Traits

WObM dOž UH

٢ qBH«

qO _« vKŽ W Uð …œUOÝ œu ¹ s¹œUC²*« 5KO _« bŠ√ Ê√ UNÝ—œ w² « UHB « lOLł w ‰bM »—U& X œ  UÝ«—b « XMOÐ b Ë ÆÀ—«u² « w WO ü« Ác¼ l³²ð w² «  UMO'« vKŽ UNF{Ë w² « 5½«uI «  dB² « b Ë ¨dšü«  dNþË ¨WOÝUÝ_« …bŽUI « w¼ W U² « …œUO « sJð r YOŠ ¨Î«b¹bł ΫdO Hð X³KDð  ôUŠ œułË vKŽ ‰bM bFÐ dOž  UH UN½≈ Í√ ¨‰bM l  dNþ w² «Ë ¨WF u²*« pKð sŽ nK² ð ‰Ë_« qO'« œ«d√ 5Ð …b¹bł  UH ÆWO bM U Ë øUNCFÐ vKŽ  UMO'« dOŁQð U Ë øUNM WH q À—«uð WO ¬ U Ë øWO bM*« dOž  UHB UÐ œuBI*« UL ø—ULC*« «c¼ w UNO ≈ qu² « - w² « W¦¹b(«  UUA²ô«

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH « «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ¨…œbF²L « UMO− «Ë ¨WKðUI «  UMO− «Ë ¨W U² « dOž …œUO « ∫WOðü« rO¼UHL « s qJÐ œuBIL « `{uð Æ UMO− « ◊U³ð—«Ë ¨fM− UÐ …dŁQ²L «  UHB «Ë ¨fM− UÐ WD³ðdL «  UMO− «Ë ¨ UMO− « qŽUHðË Æ UHB « iF³ ¡UMÐú WOKJA « “dD « s ¡UÐx WOKJA «Ë WOMO− « “dD « Z²M² ð ÆWHK² L «  UMzUJ « Èb fM− « b¹b×ð sŽ W ËR L « WO M− «  U uÝu ËdJ « rE½ sOÐ Ê—UIð ÆfM− UÐ …dŁQ²L «Ë fM− UÐ WD³ðdL «  UHB « sOÐ eOLð Æq « WÐUЖ  U uÝu Ëd bŠ_  UMO− « WD¹dš rOLBð WI¹dÞ ·dF²ð

∏±


Incomplete Dominance

WU²« dOž …œUO « ± ≠ ≤

¨©qO _«® VOðd² « w t tÐUA*« 5'« vKŽ ΫbzUÝ ÊuJ¹ ô UMO'« bŠ√ Ê√  UHB « iFÐ vKŽ  UÝ«—b « XMOÐ ∫p – vKŽ WK¦ _« s Ë ¨WU²« dOž …œUO UÐ ·dF¹ U «c¼Ë ¨s¹uÐú wMO'« “«dD « V Š ULNMOÐ vDÝË WH dNE² ÆUÎ IÐUÝ UN²Ý—œ b Ë ¨©Snap dragon® WJL « r  U³½ w —U¼“_« Êu

Japanese® qOK« Vý U³½ w —U¼“_« Êu

»

—U¼“_« dLŠ√

—U¼“_« iOÐ√

P1 R

R

W

W

jD L «Ë ¨©±® qJA « dE½« ¨©four- o'clock ÆWHB « Ác¼ WŁ«—Ë sO³¹ —ËU−L «

U²O Už

G1

W

R Íœ—Ë

Íœ—Ë

F1 R R

R

R R

W

Íœ—Ë

W

G2

W R

dLŠ√

R W

R

W R

W

R

W

W

Íœ—Ë

W

W

F2

iOÐ√

qOK « Vý U³½ ©±® qJA «

ø dNþ w² « W³ M « U Ë ø≥∫± WO bM*« W³ M «  dNþ q¼ ‰Ë_« ¨ÊU ½ù« w dFA « s Ÿ«u½√ WŁöŁ „UM¼ ¨©Hair Curliness® ÊU ½ù« w ”√d« dFý qJý WŁ«—Ë ?ł Í– qł— ÃË«eð bMŽ t½√ błË b Ë ¨©Wavy® ÃuL Y U¦ «Ë ¨©Curly® bF− w½U¦ «Ë ¨©Straight® rOI² ÆdFA « WłuL ÊuJð ¡UMÐ_« lOLł ÊS ¨dFA « …bF− …U² s rOI² dFý ∫‰«RÝ œ«dú W¹u¾L « V M «Ë ¨WOKJA «Ë ¨WOMO− « “dD « V²« ¨dFA « ÃuL UL¼ö …U²Ë »Uý ÃË«eð ÆULNłË«eð s W−ðUM « Æ5²I¹dÞ d–« øW U² « …œUO « sŽ W U² « dOž …œUO « UNOKŽ o³DMð w² «  UHB « eO9 nO

∏≤


Lethal Genes

WKðUI« UMO'«

≤≠≤

UNłË«eð bMŽ dNþ ¨©Yellow® ¡«dHB « Ê«d¾H «Ë ¨©Agouti® W¹œU d « Ê«d¾H « vKŽ »—U−² « ÈbŠ≈ w ∫ZzU²M « Ác¼ sO³¹ wðü« ‰Ëb− «Ë ¨WF u²L « WO bML « V M « sŽ nK² ð ZzU²½ ‰Ë_« qO'« œ«d√

¡UÐü« ÍœU —

ÍœU — ÍœU — ≠√

ÍœU — ± ∫ dH√ ± ≤ ≤ ÍœU — ± ∫ dH√ ≤ ≥ ≥

dH√ ÍœU — ≠» dH√ dH√ ≠?Š

∫ÊuJð WIÐU « »—U−² « ZzU²½ ÊS ¨Ay dH_«Ë A ÍœU d « ÊuK « sOł Ê√ UM{d²« «–S

dH√

dH√

dH√ ÍœU —

A,Ay

A,Ay

A,Ay

ÍœU — ÍœU —

dH√ ÍœU — © uL¹®dH√

≤ ≥ ÍœU — ± ≥ dH√

dH√ ÍœU —

ÍœU —

± ≤ ÍœU — ± ≤

ÍœU —

dH√

dH√

•±∞∞

¨±∫≥ WO bML « W³ M « dNEð r Ë ¨±∫≤ X½U ©?ł® W¦ U¦ « W U× « w ‰Ë_« qO− « œ«d√ sOÐ W³ M « Ê√ kŠô ∫wðü« u×M « vKŽ p – dO Hð rð b Ë

∏≥


¨…dHÞ V³ Ð WOÝUÝ√ …œU sOKO_« Z²MÔ¹ r «–S ¨w× « szUJ « …UO× WOÝUÝ√ ÊuJð UMO− « iFÐ Zð«u½ Ê≈ qO _«Ë ¨©Wild type® wFO³D « qO _« u¼ oÐU « ‰U¦L « w A sO− U ¨w׫ szUJ«  u v≈ ÍœROÝ «c¼ ÊS WOÝUÝ√ …œU Z²M¹ wFO³D « sO− « ÊS ¨ AAy WOI½ dOž …—uBÐ ÊöO _« lL²ł« U «–S ¨…dHD « qO _« u¼ Ay ÊU³³ ¹ ULN½S ¨AyAy WOI½ …—uBÐ …dHD « ÊöO _« lL²ł« «–≈ U √ ¨tðUOŠ —«dL²Ý« s tMJLð —QH « …UO× W¹—Ëd{ ø«–UL Æ—QH «  u ørKFð q¼ Huntington® Êu²GMO²½U¼ ÷d Ê√ ¨ÊU ½ù« VOB¹ Íc «Ë ¨©disease

bzUÝË qðU …dHÞ qO √ sŽ V³³ ²¹ ¨©dominant lethal allele® ©Hh® ¨dšü« qO _UÐ t² öŽ w ÊU√ ¡«uÝ ¨tK² Ë ÊU ½ù« vKŽ dOŁQ² UÐ t² öFÐ Ë√ qJý vKŽ ÷dL « ÷«dŽ√ dNEðË Ułö²šUÐ eOL²ð WO³BŽ  UЫdD{« ¨·«dÞ_«Ë tłu «  öCŽ w WO−MAð rN²− ½_ w−¹—bð qKš Àb×¹ YOŠ rJײ « vKŽ …—bI « ÊËbIH¹Ë ¨WO³BF « WOKIF « nzUþu «Ë ¨ öCF « w ÷dL « …—uDš sLJðË ¨ uL « UNOK¹Ë i¹dL « mK³¹ sOŠ t{«dŽ√ —uNEÐ b ÊuJ¹ Ê√ bFÐ Í√ ¨WMÝ ¥∞ ‚u «c¼ W³ ½Ë ¨tzUMÐ_ WOŁ«—u « WHB « qI½ Ʊ∞∞∞∞ qJ bŠ«Ë ÷dL «

Î ðUË UÎ O×M² ö Î O√¢ Ay qO _« bF ¨©recessive lethal allele® ¢ö Ò Ô¹ p c ΫbzUÝ ÊuJ¹ W U× « Ác¼ w Ay dH_« ÊuK « sOł Ê√ v ≈ UM¼ …—Uýù« —b−ðË t² öŽ w `M² tMJ Ë ¨ÊuK « WH YOŠ s A ÍœU d « ÊuK « sOł vKŽ y w `M² Ë ÊuK Ì Ò W³ M UÐ bzUÝ A Ê≈ Í√ ªUÎ H½¬ d– UL w× « szUJ « q²IÐ uL « X Ë n u²¹Ë ¨w× « szUJ «  u WKðUI «  UMO− « V³ ð Æq²I « uLM W¹—ËdC « …œUL « pKð «b ²Ý« UNO Íd−¹ w² « W¹dLF « WKŠdL « vKŽ WOMOM− « qŠ«dL « w  uL « r²¹ bI ¨ UMO− « UN−²Mð w² «Ë w× « szUJ « WMÝ ©∂∞ ≠ ¥∞® dLŽ bFÐ Ë√ ¨W uHD « qŠ«d w Ë√ ¨…dšQ²L « Ë√ ¨v Ë_« Î ¦ ÊU ½ù« bMŽ  ôU× « iFÐ w UL Æö

…dHÞ UMOł¢ UN½√ vKŽ WKðUI«  UMO−« n¹dFð sJL¹ o³Ý U vKŽ ¡Î UMÐ w׫ szUJ« uLM WOÝUÝ√ …œU ÃU²½≈ ÂbŽ w V³ ²ð ¨WO×M² Ë√ …bzUÝ u¼Ë tðu v≈ ÍœR¹ UL ¨WO U dOž  UOLJÐ UNłU²½≈ Ë√ ¨tðUOŠ —«dL²Ý«Ë ¢Æ…dšQ² sÝ w Ë√ ¨WuHD« qŠ«d w Ë√ ¨sOMł

Multiple Alleles

…œbF²*« öO_« ≥ ≠ ≤

UHB « s b¹bF « błË b Ë ¨ öO _« s ÃËeÐ dŁQ²ð UÎ IÐUÝ UN²Ý—œ w² «  UHB « lOLł Ê√ XEŠô pKF tO rJײ¹ YOŠ ¨ÊU ½ù« bMŽ Âb« qzUBH ABO ÂUE½  UHB « Ác¼ s Ë ¨sOHK² sOKO √ s d¦QÐ dŁQ²ð w² « Æi ¨ IB ¨ IA UN e d¹ WHK²  öO√ WŁöŁ dJÝ ¡Íeł nOC¹ r¹e½≈ dOHA²Ð IA qO _« ÂuI¹Ë ¨ÍdJÝ sOðËdÐ vKŽ ¡«dL× « Âb « U¹öš WOAž√ Íu²×ð dJÝ ¡Íeł nOC¹ dš¬ r¹e½≈ dOHA²Ð IB qO √ ÂuI¹Ë ¨A ©sO−²½√® bC« bu UÎ −²M ÍdJ « sOðËd³ « v ≈ sOF Í√ WU{≈ r²¹ ôË r¹e½≈ Í√ Z²M¹ ô t½S i qO _« U √ ¨B bC « b u UÎ −²M ÍdJ « sOðËd³ « v ≈ dš¬ Ÿu½ s Íb u ÊuJ²¹ UÎ F sOL¹e½ù« œułË bMŽË ¨O Ÿu½ s Âb « WKOB ÊuJðË ¨ÍdJ « sOðËd³ « v ≈ dJÝ ¡Íeł O, ,AB, ,B,, w¼Ë ¨UÎ IÐUÝ UN²Ý—œ w² «Ë WHK² L « Âb « qzUB ÊuJ²ð p – vKŽË¨AB Âb « WKOB ÊuJðË bC «

∫WHK² L « Âb « qzUBH WOMO− « “dD « sO³¹ wðü« ‰Ëb− «Ë ¨،A ∏¥


Âb« qzUB WOMO'« “dD« ©Antigens® bC« «bu A

IAIA , IAi

A

B

IBIB, IBi

B

AB

IAIB

A, B

O

ii

___

∫UNOKð w² « WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ ¨ABO ÂUE½ oË Âb « qzUB WŁ«—uÐ WIKF²L «Ë WOðü« ÃË«e² « ôUŠ ”—œ√ ørKFð q¼ qzUBH ©Rh® w ¹e¹«d « ÂUEM « Ê√ w³ł u v ≈ ” UM « nMB¹  b « q UF « w³ UÝ Ë√ ¨w ¹e¹«d « q UF « UÎ łË“ Ê√ UÎ IÐUÝ bI²Ž« b Ë Æw ¹e¹«d « ÃU²½≈ w ÊULJײ¹  öO _« s ÀU×Ð_« Ê√ ô≈ ¨©Rh ® sO−²½_« WHB « Ác¼ WŁ«—Ë Ê√ XMOÐ W¦¹b× « ÊU UE½ „UM¼Ë ¨…œbF²  öO QÐ œb×ð Ác¼ À—«uð WO ¬ Ê«d H¹ Ê«b¹bł ¨Wiener ÂUE½ ‰Ë_« vL ¹ ∫WHB «  öO √ …bŽ „UM¼ Ê√ vKŽ bM² ¹ Íc «Ë ¨tÐUOž Ë√ sO−²½_« ÃU²½≈ w rJײð vL ¹ Íc «Ë ¨w½U¦ « ÂUEM « b²M ¹ ULMOÐ œułË vKŽ ¨Fisher ≠ Race ÂUE½ vKŽ W uL× ® WD³ðd  UMOł WŁöŁ ÃU²½≈ w rJײð ©ÂuÝu ËdJ « fH½ ÆtÐUOž Ë√ Rh sO−²½√

?ł A B IAIA IBIB IA IB IAIB AB

»

ôU(«

O

B O

Âœ qzUB s¹uÐ_«

IAIA ii IA i IAi A

IBIB ii IB i IBi B

A

P G F

ø» Ë √ sO U¦L « w iË ¨IB qO √Ë ¨i Ë ¨IA qO √ s q sOÐ …œUO « Ÿu½ U ø?ł ‰U¦L « w …œUO « Ÿu½ U

dNE² ¨W Uð …œUOÝ œu ¹ sOKO _« s ©qO √® q Ê√ ©?ł® ‰U¦L « w kŠöð bC « Íb u s¹uJð v ≈ IBË ¨IA qO _« s q ÍœR¹ YOŠ ¨UÎ F sOKO _« WH Æ(Codominance) Wd²AL« …œUO UÐ ·dF¹ U «c¼Ë ¨B¨A

Î HÞ U³−½Q B UN œ WKOB …U² s A t œ WKOB qł— ÃËeð “dD « V²« ÆO t œ WKOB ö ƉË_« qO− « œ«d_ WOKJA «Ë WOMO− «

∏μ

∫‰«RÝ


Polygenes

…œbF²*« UMO'« ¥ ≠ ≤ ∫v≈ WOŁ«—u«  UHB« nMBð

eOOLð qN ¹ YOŠ ¨eOOL² « WKNÝ …œb× UH w¼Ë ¨©Qualitative characters® WOŽu½  UH √ Î ¦ œ«dú WOKJA « “dD « V Š lO U− w UNHOMBðË œ«d_« sOÐ  Uö²šô« dOB Ë ‚U « q¹uÞ® ö Æ©—U¼“_« iOÐ√Ë ¨—U¼“_« dLŠ√® ¨©‚U « sOÐ  Uö²šô« eOOLð VFB « s t½QÐ UN²IÐUÝ sŽ nK² 𠨩Quantitative characters® WOL  UH »  UHB « Ác¼ s WH qJ `{«Ë ×bð błu¹ YOŠ ¨WOKJA « “dD « V Š lO U− w UNHOMBðË œ«d_« Î ËR ÊuJ¹Ë ¨bK− « Êu Ë ¨Ê“u «Ë ¨dFA « Êu Ë ¨‰uD U ÊU ½ù« w bŠ«Ë ÃË“ WOŽuM «  UHB « sŽ ô qJAÐ  UHB « —UNþ≈ vKŽ qLFð  UMO− « s d¦ √ Ë√ sOłËeÐ œbײ² WOLJ «  UHB « U √ Æ UMO− « s  UMO−« œbF²Ð …d¼UE « Ác¼ XOŽœ  UMO− « s dO³ œbŽ q³ s j³Cð …bŠ«Ë WH Ê√ V³ ÐË ÆwL«dð v Ë_« W U× « w  öO _« ÊQÐ …œbF²L «  UMO− « sŽ …œbF²L «  öO _« WŁ«—Ë nK² ðË ¨©Polygenic® ÆWKŁUL²L «  U uÝu ËdJ « ÃË“ vKŽ ΫbŠ«Ë (Locus) UÎ Fu q²×ð „—UA¹ b w U² UÐË ¨WO uÝu ËdJ « ë˓_« bŠ√ vKŽ UÎ F u sOł q q²×O …œbF²L «  UMO− « W UŠ w U √ ÊU ½ù« w bK− « Êu vKŽ …œbF²L «  UMO− « dŁ√ `O{u² Ë ¨WHB « —UNþ≈ w w uÝu Ëd ÃË“ s d¦√ ÆbK− « ÊuKð w² « sO½öOL « WG³ ÃU²½≈ w rJײð  UMOł WŁöŁ q _« vKŽ „UM¼ Ê√ ÷d²H½  UMO− « s sOł q Ê√ U½d³²Ž« uK AaBbCc

AaBbCc

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮ ﳉﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﺮﺿﻲ‬

…bŠË wDF¹ ©C,¨ B,¨ A® …bzU « 1 64

6 64

15 64

aabbcc

Aabbcc

AaBbcc

20 64

15 64

AaBbCc AABbCc

6 64

1 64

AABBCc AABBCC

20 64

h A « ÊS ¨o UG « ÊuK « ©Unit® ÊuJ¹ AABBCC wMO− « “«dD « Ë– “«dD « «– œdH « ÊuJ¹ ULMOРΫbł UÎ I Už ULMOÐ ¨Î«bł UÎ ×ðU aabbcc wMO− «

15 64

AaBbCc

wMO− « “«dD « Ë– œdH «

UÎ DÝË ÁbKł Êu ÊuJ¹ AABbcc Ë√ ÀöŁ tö² ô sOIÐU « s¹“«dD « sOÐ UM sO³²¹ ¨©o UG « ÊuK «® «bŠË 6 64

1 64

ÊuJ¹ öO _« dOŁQð Ê√ o³Ý UL ÆWHB « ÁcN UÎ OL«dð ÊuK wFO³D« l¹“u²« sO³¹ ©≤® qJA«Ë

AaBbCc WOMO− « U¼“dÞ ¡UÐü bK− « ÊuK …œbF²L « UMO− « WŁ«—Ë ∫©≤® qJA «

Æ w{«d² « lL²− œ«d √ sOÐ bK−«

∏∂


Sex Chromosomes

WO M'« UuÝuËdJ« μ ≠ ≤

UuÝuËdJ« UNM UÎ łË“ ≤≤ vL ¹ ¨ U uÝu ËdJ « s UÎ łË“ ≤≥ ÊU ½ù« bMŽ W¹b '« WOK)« Íu²% ¨(Sex chromosomes) WO M'«  UuÝuËdJ« ÃËeÐ ≤≥ r — ÃËe « vL ¹Ë ¨(Autosomes) WOL '« ÂuÝu ËdJ « s  «d Àö¦Ð ‰uÞ√ x w M'« ÂuÝu ËdJ « .xy dc« bMŽË ¨xx v¦½_« bMŽ ÃËe « «cN e d¹Ë Ác¼ r¼√ s Ë ¨UÎ MOł ±≤≤ Íu²×¹ y w M'« ÂuÝu ËdJ « ULMOÐ ¨5ł ±∞≤∞ s d¦√ Íu²×¹Ë ¨y w M'« ¨W¹uM*«  U½«uO(« ÃU²½ù UÎ ¹—Ëd{ UÎ MOðËdÐ dHA¹ Íc « AZF 5'«Ë ¨fM'« œb×¹ Íc « SRY 5'«  UMO'« ÆrIF « v ≈ ÍœRð 5'« «c¼ w …dHÞ ÀËbŠË WLE½√ WFЗ√ œułË vKŽ  UÝ«—b « XMOÐ bI øÈdš_« WO(«  UMzUJ « vKŽ ÂUEM « «c¼ o³DM¹ q¼ sJ Ë ∫p – 5³¹ wðü« ‰Ëb'«Ë ¨WO(«  UMzUJ « Èb WO M'«  U uÝu ËdJK WHK²  UO¹b¦ « WOIÐË ÊU ½ù« w œ«d_« fMł œbײ¹ x≠y ÂUE½ ≠√ Ê«uO× « w œułuL « w M− « ÂuÝu ËdJ « vKŽ ΫœUL²Ž« s Z²Mð W³B WC¹uÐ s dc « œbײ¹ YOŠ ¨ÍuML « Íu²×ð WC¹uÐ l ÂuÝu Ëd y Íu²×¹ ÍuM Ê«uOŠ œU×ð« øv¦½_« œbײð nO ÆÂuÝu Ëd x q¦  «dA× « Ÿ«u½√ iFÐ w fM− « œbײ¹ x≠o ÂUE½ ≠»  U uÝu ËdJ « s bŠ«Ë ŸuMÐ dO«dB «Ë ¨»œUM− « s ÃË“ v¦½ú W¹b − « WOK « Íu²×²¨©x® WO M− « dc « WOKš Íu²×ðË ¨©xx ® WO M− «  U uÝu ËdJ « ¨©xo® UN e d¹Ë ©x® ΫbŠ«Ë UÎ O Mł UÎ uÝu Ëd W¹b − « ©x® Íu²×¹ UNHB½ W¹uML «  U½«uO× « s sOŽu½ dc « ÊuJ¹Ë Ò Æw Mł ÂuÝu Ëd Í√ Íu²×¹ ô w½U¦ « nBM «Ë ÂuÝu Ëd

x ≠ y ÂUE½ ÊU ½ù« ≠√

«dA× « Ÿ«u½√ iFÐË ¨—uOD « w z≠w ÂUEM« ≠?Š œb×¹ Íc « w M− « ÂuÝu ËdJ « błu¹ ¨‘«dH U ¨ÍuML « Ê«uO× « w fO Ë ¨WC¹u³ « w fM− « ÃËe e d¹ ¨sOIÐU « sO UEM « sŽ ÂUEM « «c¼ eOOL² Ë dc « bMŽË ¨©zw® v¦½_« bMŽ WO M− «  U uÝu ËdJ « Íu²×¹ UNHB½ ¨ UC¹u³ « s sOŽu½ v¦½_« ÊuJðË ¨©zz® Ò ¨ÂuÝu Ëd ©z® Íu²×¹ w½U¦ « nBM «Ë ¨ÂuÝu Ëd ©w® ÆfM− « œb×ð w² « w¼ v¦½_« ÊS p cÐË

x ≠ o ÂUE½ »bM'« ≠»

z ≠ w ÂUE½ —uOD« ≠?ł

1n

©wzUMŁ ≠ ÍœUŠ√® ÂUE½ q×M« ≠œ fM− « b¹b×ð w U uÝu ËdJ « rE½ iFÐ

2n

qLA¹ Haplo-diploid ©wzUMŁ ≠ ÍœUŠ√® ÂUEM« ≠œ błu¹ ô YOŠ ¨qLM «Ë q×M « Ÿ«u½√ rEF ÂUEM « «c¼ QAM² ¨ÀU½ù«Ë —uc « Èb WO Mł U uÝu Ëd ¨W³B WC¹uÐ s © ôUGA «Ë  UJKL «® v¦½_« włËe « œbF « vKŽ W¹b − « U¹ö « Íu²×ð w U² UÐË dOž WC¹uÐ s dc « QAM¹Ë ¨©Ê≤®  U uÝu ËdJ « s W¹œUŠ√ ÊuJð dcK WOL − « U¹ö « ÊS w U² UÐË ¨W³B Ʃʱ® W¹uÝu ËdJ « WŽuL−L «

Æœ ¨» jI ŸöÞö ∏∑


Sex-Linked Genes

ørKFð q¼ q³ sOM− « fMł b¹b×ð r²¹ t½√ qL× « s lÐU « Ë√ wÝœU « Ÿu³Ý_« ¨TDF sOł œułË vKŽ Ϋ œUL²Ž« —uD¹ YOŠ S R Y UÎ C¹√ v L «Ë wË ¨WOB « ÁœułË ‰UŠ w sOM− « UNM¹uJð bFÐË ¨sOCO³L « tÐUOž ‰UŠ UHB « —uDð tłuð  U½u dN « —dIð ÆsOM−K Èdš_«

fM'UÐ WD³ðd*« UMO'« ∂ ≠ ≤

U/≈Ë ¨w(« szUJ « fMł jI œb% ô WO M'« U uÝu ËdJ « Ê≈ bŠ√ vKŽ błu¹ Íc « 5'«Ë ¨WMOF  UH œb%  UMOł UÎ C¹√ qL% w² « WHB «Ë ¨fM'UÐ j³ðd 5ł t½QÐ ·dF¹ WO M'«  U uÝu ËdJ « nA²« s ‰Ë√ ÊUž—u rUF« ÊUË ¨fM'UÐ WD³ðd WH vL ð U¼œb×¹ pF d UL ¨q)« WÐUЖ ÊuOŽ vKŽ tKLŽ ‰öš fM'UÐ WD³ðd*«  UMO'« ÆUÎ IÐUÝ Ê«u _« vLŽ UÎ IÐUÝ pF  d w² «Ë ¨fM'UÐ WD³ðd*«  UHB « s Ë ÆÈdš√  UH d–« ¨ÊU ½ù« w

∫UNM ¨ÊU ½ù« Èb fM'UÐ WD³ðd*« ÷«d _« s dO¦J « „UM¼

©muscular dystrophy® w−¹—b²« wKCF« uLM« d Ž ørKFð q¼ •μ u×MÐ UMOł Íu²×¹ x ÂuÝu Ëd Ê≈ ÷«d _«Ë ¨W¹dA³ « WŁ«—u « WD¹dš s …dHD «  UMO− « Ác¼ iFÐ UN³³ ð w² « UNM ·dŽ ¨UÎ OŁ«—Ë qI²Mð ÷d ≥∞∞ w¼ ¨Ê«u _« vLŽ UNM UÎ OŁ«—Ë UÎ {d ±∂∏ Âb « ÊUÞdÝË ¨rLB « Ÿ«u½√ iFÐ bŠ√ ÊuJ¹ v¦½_« wË Æ©UOLOuK «® Î Uš x w uÝu Ëd ¨UÎ DA½ w½U¦ «Ë ö  UMO− « iFÐ „UM¼ ÊS p – l Ë pK² ¨q U « ÂuÝu ËdJ « vKŽ WDAM « Ÿ«—c « ·«dÞ√ vKŽ WF «u «  UMO− « qJAð w² «Ë x ÂuÝu ËdJK dOBI « x ÂuÝu ËdJ «  UMOł s •±μ W³ ½ XMOÐ bI ¨y ÂuÝu ËdJ « U √ ƉUFH « —u³F « WOKLŽ Ê√  dA½ w² « ÀU×Ð_« sOÐ …œUŽ Àb×ð w² «Ë  UMO− « ‰œU³ðË ÂU I½ô« ¡UMŁ√ WKŁUL²L «  U uÝu ËdJ « ÊuJð œUJð WO M− « WOK K nBML « ô≈ y Ë x sO uÝu ËdJ « sOÐ W ËbF Æ·«dÞ_« w Ϋbł …œb× oÞUM w

¨x w M− « ÂuÝu ËdJ « vKŽ ‰uL× `M² …dHÞ sOł sŽ Z²M¹ Íc « ÊuÐUBL « uL¹ U UÎ ³ UžË ¨d– ¥∞∞∞ q s ΫbŠ«Ë VOB¹ Íc «Ë WO HM² « rNðöCŽ nF{ V³ Ð ¨Wzd «  «– ÷dLÐ s¹dAF « sÝ q³

vL ¹ sOðËdÐ ÃU²½≈ s sJL²¹ ô …dHD « sO− « Ê_ p –Ë ¨UÎ O−¹—bð WHOK « …—b ÂbŽ V³ ¹ sOðËd³ « «c¼ hI½Ë ¨(destrophin) sO Ëd² ¹œ qš«œ ÂuO UJ « U½u¹√ Ê“U v ≈ WO³BF «  ôUO « qI½ vKŽ WOKCF « i¹dL « `³B¹Ë ¨”uK− «Ë ·u u « w²OKLŽ WÐuF V³ ¹ UL ÆWHOK « Æ…dAŽ WO½U¦ « sÝ w ΫbFI

∫©±® ‰U??¦ ¨A t œ WKOBË ©M® wKCF « uLM « d Ž ÷d s rOKÝ qł— Î HÞ U³$« ÆB UN œ WKOBË ÷d*« s WLOKÝ …U² s ÃËeð ÷d*UÐ UÎ ÐUB ö ÆO t œ WKOBË Æ U²O UG «Ë WłËe «Ë qłdK WOMO− « “dD « V²« ©± øq M « sOÐ s ÷dL UÐ »UB Ë AB t œ WKOB d– »U−½« ‰UL²Š« U ©≤

Î HÞ U³−½√Ë ¨rOKÝ sOłËe « ö Ê√ ULÐ ≠√ ÆUNMЫ v ≈ tKIMðË ÷dLK WK UŠ ÊuJð …√dL « ÊS ¨UÎ ÐUB ö Î HÞ U³−½√ sOłËe « Ê√ ULÐ ≠» ∫tOKŽË WOI½ dOž …—uBÐ WHB « qL×¹ sOłËe « ö ÊS ¨O t œ WKOB ö ∏∏


A t œ WKOB rOKÝ

B UN œ WKOB ©WK U½® WLOKÝ

IAiXMy

IBiXMXm

1 IAXM 4 1 IAy 4 1 iXM 4 1 iy 4 1 IAy 1 IBxm 4 4

1 IBXM 4 1 IBXm 4 1 iXM 4 1 iXm 4

I 1 IAXM ¨ 4 B

I 1 I XM ¨ 4 m

1 X 16

1 4

1 4

IAy ،

IBXm ،

1 4

1 4

iXM ¨

1 4 1 4

iy

©±

G

1 IAIBxmy »UB Ë AB t œ WKOB d– 16

iXM ¨

P

©≤

tðU²O UžË XMyIAi Ω qłdK WOMO− « “dD « ©±

iXm UNðU²O UžË XMXmIBi Ω WłËeK WOMO− « “dD «

yIAIB Ω q M « sOÐ s ÷dL UÐ »UB Ë AB t œ WKOB d– »U−½« ‰UL²Š« ©≤

Sex - Influenced Traits

fM'UÐ …dŁQ²*« UHB« ∑ ≠ ≤

Ác¼ vKŽ ¡Î UMÐ ©expression® UMO'« WLłdð nK² ðË ¨WO M'«  U½udNUÐ UNðUMOł dŁQ²ð  UHB « iFÐ vKŽ W uL× ÊuJð W U(« Ác¼ w  UMO'«Ë ¨dšü« fM'« w WO×M² Ë fMł w …bzUÝ ÊuJ² ¨ U½u dN « ∫UNOKŽ WK¦ _« s Ë ¨WO M'« fO Ë WOL '«  U uÝu ËdJ «

ÊU ½ù« w lKB« WH

W¹u¦½_« WO M'« U½u dN « lM9 ULMOÐ —uc « bMŽ WHB « Ác¼ dNEð W¹dc « WO M'«  U½u dN « Ê√ bI²F¹ Æ©BB® WOI½ …—uBÐ UNðUMOł  błË «–≈ ô≈ ¨ÀU½ù« bMŽ WHB « —uNþ ”√d « qLA¹ lK v ≈ ¨nOHÞ lK 5Ð ÕË«d²ð WHB « ÁcN ¨t H½ lKB « vMF b¹b% WÐuFB « s Ë ÀU½ù« U √ ¨⁄uK³ « sÝ l UÎ O−¹—bð dFA « j U ð √b³¹ –≈ ‰Ułd « bMŽ `{«Ë qJAÐ WHB « Ác¼ dNEðË ¨tKLQÐ UÎ U9 W¹—UŽ ”√d « w WK U WIDM dNEð Ê√ ÊËœ ”√d « bKł UNF dNE¹ Wł—b UNÝ√— w UÎ O−¹—bð dFA « qIO WOMO'« “dD « dNE¹ Íc « wðü« ‰Ëb'UÐ ”√d « W bI w nOH)« dFA « —uNþ W UŠ qO¦9 sJ1Ë ¨dFA « s ∫v¦½_«Ë dcK WOKJA «Ë

WOMO− « “dD «

∏π

BB

lK√

¡UFK

Bb

lK√

wFO³Þ dFý

bMŽ Ϋ bzUÝ ÊuJ¹ B sO− « Ê√ ‰Ëb− « s kŠö½ sO M− « sOÐ ·ö²šô« Ê≈ Í√ ªÀU½ù« bMŽ UÎ O×M² Ë ¨—uc «

bb

wFO³Þ dFý

wFO³Þ dFý

Æ©Bb® UMO− « qŁUL² dOž wMO− « “«dD « w ÊuJ¹


∫©≤® ‰U??¦ ÆlKB « WH dNEð UNðb «Ë X½U wFO³Þ dFý «– …U² s ÃËe𠨩WHB « WOI½® wFO³Þ dFý  «– t √ X½U lK√ qł— ÆWłËe «Ë qłdK wMO− « “«dD « V²« ≠± ƉË_« qO− « œ«d_ WOKJA «Ë WOMO− « “dD « V²« ≠≤ ÆBb ÊuJ¹ t wMO− « “«dD « ÊS wFO³Þ dFý  «– t √Ë lK√ qłd « Ê√ ULÐ ≠√ ÆBb wMO− « U¼“«dÞ ÊS lKB « …d¼Uþ Íb³ð UNðb «ËË wFO³Þ dFý  «– WłËe « Ê√ ULÐ ≠» lK√

wFO³Þ dFý

Bb

x

Bb

P

B,b

x

B,b

G

BB

2Bb

bb

F1

v¦½√ ¡UFK

d– lK√

v¦½√ dFý «–

Gene Linkage and Crossing Over

d– dFý Ë–

—u³F«Ë UMO'« ◊U³ð—«

∏≠≤

¡«dCšË …bF− Èdš√Ë UMO'« WKŁUL² dOž —Ëc³ « ¡«dHË ¡U K ¡ö¹“UÐ W²³½ 5Ð UÎ ×OIKð ‰bM Èdł√ ∫wðQ¹ UL ‰Ë_« qO'« œ«d√ ÊUJ ¨—Ëc³ « YyRr —Ëc³ « ¡«dHË ¡U K  UO²O UG «

…bF− ¡«dCšË —Ëc³ «

yyrr

YR

yr

Yr

yR

YyRr

yyrr

Yyrr

yyRr

yr

¡«dH ¡U K qI² L « l¹“u² « ∫©≥® qJA «

¡«dCš …bF−

¡«dH …bF−

¡«dCš ¡U K

©≥® qJA « dE½« ¨qI² L « l¹“u² « V³ Ð p –Ë ¨ ± ∫ ± ∫ ± ∫ ± ZðUM « qO− « œ«d√ sOÐ W³ M « Ê√ kŠöð V ÕUM− « WOFO³Þ B ÊuK « W¹œU — v¦½√ sOÐ UÎ łË«eð Èdł√ YOŠ ¨q « WÐUЖ vKŽ WKŁUL WÐd−²Ð ÊUž—u r UF « ÂU

mKÐ ‰U ½√ vKŽ qBŠ «d …bŽ WÐd−² « …œUŽ≈ bMŽË ¨v ÕUM− « d U{ b ÊuK « œuÝ√ d–Ë ¨ UMO− « WKŁUL² dOž ∫©¥® qJA « dE½« ÆwðQ¹ UL ‰Ë_« qO− « œ«d_ W¹u¾L « V M «Ë ¨WOMO− « “dD « X½UË ¨WÐUЖ ≤≥∞∞ U¼œbŽ π∞


ÊuK « ÍœU — ÕUM− « wFO³Þ

B V

b v ÊuK « œuÝ√

b v

b v

B V

b v

B V v b

b

b v

b v

ÕUM− « d U{

U uÝu ËdJ « nŽUCð

b

v v

nBML « ÂU I½ö ‰Ë_« ÍbONL² « —uD « w —u³F « WOKLŽ B V B v V b b v

…b¹bł WOMOł VO«dð ÃU²½≈Ë U uÝu dJ « ‰UBH½«

…b¹bł WOMOł VO«dð ÍuM Ê«uOŠ

b

B V

v

B v

b v

b V

U²O Už

UC¹uÐ

ÍuM Ê«uOŠ bv

BV

bv

Bv

π∂μ wFO³Þ ÍœU —

π¥¥ d U{ œuÝ√

≤∞∂ d U{ ÍœU —

B V

b v

B v

bV

±∏μ wFO³Þ œuÝ√ •±∞∞

…b¹b− « WOMO− « VO«d² « —«dJð W³ ½ …b¹b− « WOMO− « VO«d² « œ«d√ œbŽ Ω wKJ « œ«d_« œbŽ

b V ≥π± •±∑ Ω •±∞∞

Ω ≤≥∞∞

b v

b v

s¹uÐ_« UH qL×𠜫d√ •∏≥

b v

b v

UHB « …b¹bł WOMOł VO«dð • ±∑

Æ…b¹bł WOMOł VO«dð s¹uJðË —u³F «∫©¥® qJA «

ø1 ∫ 1 ∫ 1 ∫ 1 W³ M« dNEð r «–ULË øp– dO Hð UL s ¨sOł ±≥∂∞∞ w «uŠ mK³O UMO− « œbŽ U √ ¨ U uÝu Ëd ∏ vKŽ q « WÐUÐc WOL − « WOK « Íu²×ð bŠ«Ë ÂuÝu Ëd vKŽ W uL×L «  UMO− « vL ðË ¨ UMO− « s ΫdO³ ΫœbŽ qL×¹ ÂuÝu Ëd q Ê√ Z²M² ½ UM¼ ÆbŠ«Ë ÂuÝu Ëd s Ϋ¡eł U¼—U³²ŽUÐ …bŠ«Ë …bŠu  UMO− « Ác¼ À—uðË ¨©linked genes® WD³ðdL«  UMO−UÐ

bŠ«Ë ÂuÝu Ëd vKŽ W uL× oÐU « ‰U¦*« w ÕUM'« ‰uÞË ÊuK « w²H UMOł Ê√ o³Ý U2 ÊUž—u Z²M²Ý« ÆqI² *« l¹“u² « Êu½UI UN²Ł«—Ë w lC ð r p c Ë —uD « w r²ð w² « —u³F « WOKLŽ ÀËbŠ v ≈ œuFO ©Recombinations® …b¹bł WOMOł VO«dð —uNþ V³Ý U √ Æ©UÎ IÐUÝ t²Ý—œ Íc «Ë® nBM*« ÂU I½ô« s ‰Ë_« ÍbONL² « π±


Genetic Map

UMO'« WD¹dš π ≠ ≤

WOMO'« VO«d² « —uNþË UMO'« ◊U³ð—« s ©Sturtevant® XMHðdO²Ý vŽb¹Ë ÊUž—u cO öð bŠ√ œUH²Ý« ‰uÞ vKŽ  UMO'« l «u* UÎ ODš UÎ ³Oðdð q¦9 w² «Ë ¨ UMOł WD¹dš ¡UMÐ w —u³F « WOKLŽ sŽ W&UM « …b¹b'« ÆÂuÝu ËdJ « Recombination®

…b¹b'« WOMO'« VO«d² « ÀËbŠ —«dJð W³ ½ vKŽ ΫœUL²Ž« UMO'« WD¹dš ¡UMÐ r²¹

WOKLŽ ÀËbŠ vKŽ …bL²F*« WD³ðd*« UMO'« ‰UBH½« V ½Ë  UMO'« 5Ð WU *« vKŽ bL²Fð w² « ©Frequences ©μ® qJA « q¦1 ÆWЗUI²*«  UMO'« 5Ð W³ M « qIðË ¨ UMO'« 5Ð WU *« œU¹œ“UÐ W³ M « Ác¼ œ«œeð YOŠ ¨—u³F «  UMOł WD¹dš s Ϋ¡eł ©∂® qJA « 5³¹Ë UL ¨q)« WÐUЖ w ≤ r — ÂuÝu ËdJ «  UMOł WD¹dš s Ϋ¡eł ÆÊU ½ù« w Y ÂuÝu Ëd SRY fM− « b¹b×ð sOł

I II

Y

X

IV III

ÂUEF « uL½ sOł

…dHÞ WOKJý “dÞ uL½ sOł W¹uML « U½uO× « AZF  U½uO× « ÃU²½≈ sOł W¹uML «

…dOB —UFA²Ý« ÊËd

0

WO¼«“ ¡«dLŠ ÊuOŽ d U{ ÕUMł WOMÐ ÊuOŽ

œuÝ√ Êu

48.5 57.5 67.0 B

UMOł WD¹dš s ¡eł ∫©∂® qJA « ÊU ½ù« Èb Y ÂuÝu Ëd

WK¹uÞ —UFA²Ý« ÊËd ÍœU — Êu

R

¡«dLŠ ÊuOŽ

104.5

V

wFO³Þ ÕUMł ¡«dLŠ ÊuOŽ

q « WÐUЖ w ≤ r — ÂuÝu ËdJ UMO− « WD¹dš s ¡eł∫©μ® qJA «

∫WEŠö Æ UMO'« 5Ð WOIOI(«  UU *« v ≈ fO Ë ¨—u³F «  UOKLŽ ‰bF v ≈ dOAð ©μ® qJý w …œ—«u « ÂU —_« ÆÊuOF « Êu q¦ ¨q)« WÐUЖ w W¹dNE* « WHB « fH½ œb×¹ 5ł s d¦√ „UM¼

∫w¼Ë ¨ UMOł WŁöŁ vKŽ eOd² « r²OÝ ©≤® r — ÂuÝu ËdJ  UMO'« WD¹dš qLŽ WO ¬ `O{u² Ë ÀËbŠ —«dJð W³ ½ Ê√ błË bI ¨©V® ÕUM'« qJý 5łË ¨©R® ÊuOF « Êu 5ł Ë ¨©B® r '« Êu 5ł W³ ½ V % YOŠ ¨•π± 5MO'« s¹c¼ 5Ð ◊U³ð—ô« W³ ½ Ê√ wMF¹ «c¼Ë® ¨•π R Ë B 5'« 5Ð —u³F « WOKLŽ ∫wðQ¹ UL ◊U³ð—ô« π≤


©V Ë R® 5Ð —u³F « WOKLŽ ÀËbŠ —«dJð W³ ½ ÊuJðË ¨—u³F « WOKLŽ —«dJð W³ ½ ≠ •±∞∞ Ω ◊U³ð—ô« W³ ½ UL ©•π[μ ´ •π® •±∏[μ w¼ ©V Ë B® 5Ð WF u²*« —u³F « W³ ½ ÊQÐ UÎ LKŽ ¨•±∑ ©VË B® 5ÐË ¨•π[μ —u³Ž WOKLŽ s d¦√ ÀËbŠ WO UL²Š« v ≈ œuF¹ V M « w ·ö²šô« «c¼ Ê√ bI²F¹Ë ¨©μ® qJA « w 5³ u¼ ÆWF u²*« W³ M « qKI¹ p cÐË ‰Ë_« wGK¹ ÊÌ UŁ —u³Ž ÀËb× ¨©Multiple Crossovers® 5OFð r²¹ —u³F « WOKLŽ ÀËbŠ —«dJð V ½ s ◊U³ð—ô« V ½ »U Š UNO - w² « WIÐU « WI¹dD « fHMÐË ÆWHK² *« UMO'« 5Ð WU *« ÊUMO'« bF¹Ë ¨©I

map unit®

…bŠ«Ë WD¹dš …bŠË® WUš …bŠË Âb ² ð UMO'« 5Ð WU *« »U (Ë

ÊUž—uL²MÝ Ë√ …bŠ«Ë WD¹dš …bŠuÐ ULNCFÐ sŽ Ê«bF²³¹ ULN½√ •± W³ MÐ —u³F « WOKLFÐ ÊöBHM¹ Ê«cK « Î ¦L ÆÊUž—u r UFK Ϋd¹bIð ©Centimorgan® π Ω ©R Ë B® 5MO'« 5Ð WU *« Ê√ wMFð WIÐU « •π W³ M « ö Æ UMOł WD¹dš  «bŠË Æ…bŠË ©±∑® ©V Ë B® 5ÐË ¨…bŠË ©π[μ® ©V Ë R® 5Ð WU *«Ë ∫‰«RÝ

UMO'« WD¹dš  «bŠË

A

Æ U uÝu ËdJ « bŠ_  UMOł WD¹dš s Ϋ¡eł rÝd « q¦L¹ ¥ ∂ ≤ μ

B

C

D

E

∫©UÎ OÐU Š® UMO− « s WOðü« ë˓_« sOÐ —u³F « WOKLŽ —«dJð W³ ½ U ≠√ øE Ë B ≠≤

øD Ë A ≠±

∫ UMO− « s WOðü« ë˓_« sOÐ ◊U³ð—ô« W³ ½ U ≠» øE Ë A ≠≤

π≥

øC Ë A ≠±


w½U¦« qBH« WK¾Ý√ ∫WOðü« s qJÐ œuBIL« U ∫±” øWd²AL « …œUO « ≠»

øW U² « dOž …œUO « ≠√

øWKðUI « UMO− « ≠œ

ø UMO− « ◊U³ð—« ≠?Š ∫WOðü«  «—U³F« qKŽ ∫≤”

ÆwKJA « “«dD « w ÊUHK² ULNMJ Ë U WHB wMO− « “«dD « fH½ ULN t²š√Ë »Uý ≠√ ÆÀU½ù« Èb UN²³ ½ s vKŽ√ — uc « bMŽ wKCF « uLM « d Ž ÷dLÐ WÐUù« W³ ½ ≠» ÆÊU ½ù« Èb ‰uD « ×b²¹ ULMOÐ dOB Ë√ q¹uÞ U ≈ ¡ö¹“U³ « U³½ ‚UÝ ≠?ł  «– v¦½√ l ©Andalusian Fowl® w b½_« ÃUłb« w ÊuK« œuÝ√ g¹— Í– d – sOÐ ÃË«eð qBŠ ∫≥” ÊU ‰Ë_« qO−« œ«d√ sOÐ ÃË«eð Èdł UbMŽË ¨ÊuK« ‚—“√ rNFOLł ‰Ë_« qO−« œ«d√ ÊUJ ¨iOÐ√ g¹— ÆiO³« ∫ ‚—e« ∫ œu « w½U¦« qO−« œ«d√ ± øWŁ«—u « Ÿu½ U ≠»

±

Æw½U¦ «Ë ‰Ë_« sOKO− « œ«d√Ë s¹uÐú WOMO− « “dD « V²« ≠√

∫wðQ¹ UL UN−zU²½ X½UJ ÃUłb« s WHK² Ÿ«u½√ sOÐ ÃË«eð qBŠ ÆÎUHŠ«“ wL ¹ qł—_« dOB ÃUłb« ∫¥” ¡UMÐ_«

¡UÐü«

rd«

ÍœUŽ •±∞∞

ÍœUŽ

ÍœUŽ

≠±

ÍœUŽ ∑π ∫ nŠ«“ ∏¥

ÍœUŽ

nŠ«“

≠≤

ÍœUŽ ±∞π ∫ nŠ«“ ≤≤±

nŠ«“

nŠ«“

≠≥

ÆW³ÝUM Ϋ“u — UÎ b ² WOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ WIÐU « »—U−² « ZzU²½ d ∫wðQ¹ UL “ud« ôôœ XLKŽ «–S ¨U WKzUF Ê«u_« vLŽ ÷d WH WŁ«—Ë wðü« WKzUF« WöÝ jD sO³¹ ∫μ”

ÆWKzUF « œ«d√ lOL− WKL²×L « WOMO− « “dD « V²« rOKÝ d– v ≈ dOA¹ WLOKÝ v¦½√ v ≈ dOA¹ »UB d– v ≈ dOA¹ ÆWÐUB v¦½« v ≈ dOA¹

e d « e d « e d « e d «

π¥


W³ MUÐ ·ËdF dOž wKJA« Á“«dÞ »Uý s XłËeð ¨R Ê«u_« vLŽ s WLOKÝ A UNœ WKOB …U² ∫∂” ÆWłËe« v≈ qłd« s Âb« qI½ WOKLŽ `−Mð r ¨w½uK« vLFUÐ WÐUB O UNœ WKOB WKHÞ U³−½√ ¨sO²HBK Æ U²O UG «Ë WłËe «Ë qłdK WOMO− « “dD « V²« ≠± ÆWKHDK wMO− « “«dD « V²« ≠≤ ø÷dL « s rOKÝ A t œ WKOB d– »U−½≈ ‰UL²Š« U ≠≥ ‰Ë_« qO−« œ«d√ sOÐ W³ M« X½UJ ¨AaBb wMO−« “«dD« qL×¹ UL¼ö sO²²³½ sOÐ ÃË«eð qBŠ ∫∑” ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ d Æ`M² Ì ± ∫ bzUÝ ≥ A

a

r

R

nBM ÂU I½« WOKLŽ w XKšœ

wMO−« “«dD« qL×ð Ê«uOŠ WOBš w WOKÝUMð WOKš ∫∏” Æ U²OUG« ÁcN WOMO−« “dD« V² « ¨ U²OUž ¥ X½u Ë Æ—u³Ž ÀbŠ «–≈ ≠≤

Æ—u³Ž Àb×¹ r «–≈ ≠±

¨sO{dL« ö s WLOKÝ …U² s ÃËeð H Âb« ·e½ ÷d s rOKÝË ¨B Ê«u_« vLŽ ÷d s rOKÝ qł— ∫π” rOKÝË Ê«u_« vLFÐ »UB w½U¦«Ë ¨Âb« ·eMÐ »UBË Ê«u_« vLŽ s rOKÝ ‰Ë_« ¨s¹d – sOKHÞ U³−½√ —u³F« WOKLŽ ÀËbŠ ÂbŽ ÷d vKŽË ¨Âb« ·e½ s Æ U²O UG «Ë WłËe «Ë qłdK WOMO− « “dD « V²« ≠√ Æ¡UMÐú WOKJA «Ë WOMO− « “dD « V²« ≠» øWŁ«—u « Ÿu½ U ≠?ł …bF−L«Ë M ¡U KL« —Ëc³« ¨p ¡UCO³«Ë P WO½«uł—_« —U¼“_« ¨t …dOBI«Ë T WK¹uD« ‚U « ¡ö¹“U³«  U³½ w ∫±∞” XFLł ¨—Ëc³« …bF− WO½«uł—√ WK¹uÞ WO½U¦«Ë ¨¡U K ¡UCOÐ WK¹uÞ vË_« sO²²³½ sOÐ `OIKð qBŠ Æm ∫wðQ¹ UL ZðUM« qO−« œ«d√ ÊUJ ¨XŽ—“Ë —Ëc³« ≤ππ fK √ iOÐ√ q¹uÞ ≠≤

≥∞≥ fK √ w½«uł—√ q¹uÞ ≠±

±∞≤ fK √ iOÐ√ dOB ≠¥

±∞± fK √ w½«uł—√ dOB ≠≥

ÆULNðU²O UžË sO²²³MK WOMO− « “dD « V²«

≠√

≥ ¨ ≤ s¹bM³ « œ«d_ WK¦LL « WOMO− « “dD « V²« ≠» ∫wK¹ UL ZðUM« qO−« œ«d√ ÊUJ ¨XŽ—“Ë W−ðUM« —Ëc³« XFLł rŁ ¨sO²²³½ sOÐ `OIKð Ídł√ ∫±±” ©≥±® —U¼“_« iOÐ√ ‚U « q¹uÞ ≠≤

©≤π® —U¼“_« dLŠ√ ‚U « q¹uÞ ≠±

©π® —U¼“_« iOÐ√ ‚U « dOB ≠¥

©±≤® —U¼“_« dLŠ√ ‚U « dOB ≠≥

ÆsO²OK_« sO²²³MK WOKJA «Ë WOMO− « “dD « V²√ ≠√ ÆsO²OK_« sO²²³M « U²O UG WOMO− « “dD « V²√ ≠» Æ©¥ ¨ ±® sOŽdH « w  UðU³M « œ«d_ WF u²L « WOMO− « “dD « U ≠?ł πμ


Applications in Genetics

WŁ«—u« w UIO³Dð

٣ qBH«

…—u¦ « Ác¼ XŁbŠ√ bI ¨ UMO'« …—uŁ d{U(« UM² Ë w UNL¼√ s qF ¨…bŽ  «—uŁ rKF « a¹—Uð bNý ¡ULKF « 5Ð …b¹bł  UŠöD«Ë rO¼UH œœd²ð X׳√Ë ¨ÊU ½ù« …UOŠ  ôU− WU w WKzU¼  «dOOGð p s ¡UN²½ô« bFÐ WUš ¨UNK³I² Ë U¼d{UŠ w WO½U ½ù« vKŽ ÁdŁ√Ë ÍdA³ « ÂuMO'« ÂuNHL ¨5L²N*«Ë wðU³M « ÃU²½ù« …œU¹“ w ÁdŁ√Ë ¨tðUIO³DðË ¨ UMO'« WÝbM¼ rKŽË ¨ UMzUJ « s b¹bF «Ë ÊU ½û WOŁ«—u « …dHOA « WLłUM « WOŁ«—u « ÷«d _« ÃöŽË h× w ÁdŁ√Ë ¨ UMOðËd³ «Ë  U½u dN « s b¹bF « ÃU²½≈ wË ¨w½«uO(«Ë WÝbMNÐ œuBI*« U Ë øt²OL¼√Ë t«b¼√ U Ë øÍdA³ « ÂuMO'UÐ œuBI*« UL ¨ U¾*UÐ bFð w² «Ë WOMO'«  «dHD « sŽ r¼√ U Ë øUNŽ«u½√Ë WO uÝu ËdJ «  «dHD « U Ë øWO×B «Ë WOŽ«—e «  ôU−*« w UNðUIO³Dð r¼√ U Ë ø UMO'« ø «dHD « sŽ WLłUM « WOŁ«—u « ÷«d _« ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH « «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ Æt«b¼√Ë ÍdA³ « ÂuMO'« ·dF²ð Æ UMzUJ « s ÁdOžË ÍdA³ « ÂuMO'« 5Ð Ê—UIð ÆWHK² *«  ôU−*« w ÍdA³ « ÂuMO'« WOL¼√ `{uð Æ UMO'« WÝbM¼ ·dFð Ò ÆWHK² *«  UMO'« WÝbM¼  UO ¬ 5Ð Ê—UIð ÆÊU ½ù«Ë Ê«uO(«Ë  U³M « vKŽ  UMO'« WÝbM¼  UIO³Dð iFÐ dcð ÆWO uÝu ËdJ «  «dHD « Ÿ«u½√ nMBð Æ WOMO'«Ë WO uÝu dJ «  «dHD « sŽ WLłUM « ÷«d _« iFÐ ·dF²ð Æ  UMO'« WÝbMNÐ WIKF²*« WOIO³D² « ÀU×Ð_«Ë  UMO'« —«dÝ√ sŽ nAJ « w ¡ULKF « œuNł —bIð

Âu¹dO²JÐ sOł

DNA

VOd² « œUF DNA bO “öÐ

π∂


Human Genome

lL−¹Ë ¨WŁ«—u « rKŽ w b¹bł

ÍdA³« ÂuMO'« ± ≠ ≥ (Genome)

5ł ÂuNH* v Ë_« WŁö¦ « ·dŠ_« w¼Ë

ÂuMOł `KDB

(gen)

ÂuÝuËd ÂuNH* …dOš_« WŁö¦ « ·dŠ_« w¼Ë ÂuMO− « s ¡eł ∫©±® qJA «

(ome)

Ë ¨©gene®

UMO'« lOLł sLC²¹ ©WOŁ«—u« W³OI(«® ÂuMO'«Ë ¨©Chromosome® Æ©±® qJA « dE½« Æ UuÝuËdJ« s UÎ łË“ ≤≥ w …œułu*«

ørKFð q¼ ±ππ∞ ÂUŽ √bÐ ÍdA³ « ÂuMO− « ŸËdA W ÝR sL{ W Ëœ ±∏s ¡ULKŽ „«d²ýUÐ Human  ? —UB²š« w¼Ë ¨©Hugo® b Ë ¨Genome Organization ¨Â≤∞∞μ ÂUŽ wN²M¹ Ê√ ŸËdALK jDš UOMI² «Ë ¨ÍœUL « rŽb « qCHÐË ŸËdAL « s ¡UN²½ô« rð bI ¨W¦¹b× « W³ MÐ Â≤∞∞¥ ÂUŽ ‰Ë_« s¹dAð w Æ•ππ s W UÝ— qJA¹ ÍdA³ « ÂuMO− « Ê√ bŽ«uI « s ÃË“ sO¹öÐ ≥ w «uŠ UN½S UN²ÐU² rð «–≈Ë ¨WOMOłËd²OM « UNM q »U² w²¾LÐ W³²J ¡wKL²Ý ±∞∞∞ s ÊuJ nðU¼ qO œ WUL Рë˓√ ±∞ …¡«d XFD²Ý« «–≈Ë ¨W×H qJAÐË WO½U¦ « w  «bOðuOKuOM « s ÊS ¨ UÎ O u¹ WŽUÝ ≤¥ …b q«u²  «uMÝ l ð ‚dG² OÝ ÂuMO− « …¡«d

ÆnB½Ë Wł—bÐ ÊuNÐUA² ”UM « Ê√ sO³ð b Ë «bOðuOKuOM « q K ð w •ππ[π Ê√Ë ¨DNA ÍËuM « iL× « w q d H¹ Íc « u¼ nK² L « •∞[± Êu q¦ ¨dA³ « Èb  Uö²šô« ¨‰uD «Ë ¨bK− « Êu Ë ¨ÊuOF « Æ UHB « s U¼dOžË

∫UL¼ 5FDI 5Ð

∫ŸËdA*« ·«b¼√ ∫v≈ ÍdA³« ÂuMO−« ŸËdA ·bN¹

ÆÊU ½ù« WOKš w WOMOłËd²OM « bŽ«uI « lOL− q UJ « lÐU²² « b¹b×ð

ÆWOK « w W¹dA³ « UMO− « lOLł b¹b×ð » Æt{«d √Ë œdH « W× w  UMO− « —Ëœ b¹b×ð ?ł

WHK² UMzU  U uÝu Ëd w  UMO'« œbŽ 5³¹ wðü« ©≤® qJA «Ë Æ©Journal Nature® WO½UD¹d³ « dA²O½ WK− UNðdA½ UL ÊU ½ùUÐ W½—UI

…—c « sOł μ∞∞∞∞

“—_« sOł ¥μ∞∞∞

ÊU ½ù« sOł ≤μ∞∞∞ ≠ ≤∞∞∞∞

q « WÐUЖ sOł ±≥∂∞∞

ÆWHK² L « UMzUJ « w  UMO− « œbŽ∫©≤® qJA «

ŸËdA*« WOL¼√ W½—UI*«Ë ¨oLŽ√ —uEM0 WO(« UMzUJ « WDA½√ rNH ¡ULKF « ÂU √ …b¹bł UÎ U¬ `² ÂuMO'« —«dÝ√ nA Ê≈ w ÂuMO'« ŸËdA WOL¼√ sLJð ÆWHK² ‚dDÐ W'UF*«Ë ¨hO A² « YOŠ s ÷«d _« l q UF² «Ë ¨UNMOÐ ∫UNM dc½ …œbF²  ôU−

π∑


∫w³D« ‰U−L« ± ørKFð q¼ sŽ Z²M¹ w OJ « nOK² « ÷d Ê√ ¨…dHD « WO×M²L « UMO− « s ÃË“ w wÞU L « “«dù« WU¦ s b¹e¹ UL WOKLŽ oOFO ¨sO²zd «Ë WOLCN « …UMI « ¨fHM² « WOKLŽ VFB¹ UL Ë ¨rCN « ld¹ ÷dL « «cN Y¹b× « ÃöF «Ë ÆWMÝ ≤∞ ≠ ±∑ s i¹dL « dLŽ

sJLð qzUÝË dOu² w³D« qI׫ w sOKUF« ÂU√ ‚U ü« `²

¨ÊUÞd « ÷d q¦ ¨W¹dA³ « ÷«d _« l q UF² « s ÆWšu OA « ÷«d √Ë qŠ«dL « w ΫdJ³ WOŁ«—u« ÷«d_« iFÐ W dF WO½UJ ≈ » UMO− WOB A « W UD³ « WdF o¹dÞ sŽ ¨v Ë_« WOðUO× « ÆÃöF « WO½UJ ≈ l— w U² UÐË ¨h ý q ¨Gene

therapy

UMO−UÐ W−UFL« »uKÝ√ À«bײݫ ?ł

qL×¹ Íc « i¹dL « r ł v ≈ wFO³Þ sOł ‰UšœSÐ p –Ë Î Kš ÆCystic Fibrosis w OJ « nOK² « ÷d q¦ ¨UÎ OŁ«—Ë ö ÆUNMOFÐ WOŁ«—Ë UÎ {«d √ ·bN² ð W¹Ëœ√ rOLBðË d¹uDð

œ

œ«d_« ·UA²« ÊUJ ùUÐ `³√ t½√ ‰U−L « «c¼ w WOÐU−¹ù« wŠ«uM « s ∫wöš_«Ë wŽUL²łô« ‰U−L« ≤ wŁ«—u « ÷dL « ÊuKL×¹ ô œ«d√ s ëËe « v ≈ rNNOłuð w U² UÐË ¨lL²−L « w WOŁ«—u « ÷«d ú sOK U× « Æ÷«d _« s dO¦ s vUF rOKÝ q ½ »U−½≈ vKŽ bŽU ¹ UL

‘UIMK WOC ∫UNM WOMO− « WD¹d « ·UA²« ‰uŠ w öš_«Ë wŽUL²łô« Èu² L « vKŽ …bŽ ôƒU ð  “dÐ øœ«d_« vKŽ WOŁ«—u «  «—U³²šô« ¡«dł≈ w  U uJ× « oŠ U ≠√ øWKzUF « œ«d√ WOIÐ v ≈ h ý sŽ WOŁ«—Ë  U uKF qIM¹ Ê√ VO³DK o×¹ q¼ ≠» p – dŁ√ U Ë øÈdš_«  U uK L «Ë ÊU ½û WOŁ«—u «  UMO− UÐ VŽö² « s ¡ULKF « lMLOÝ Íc « U ≠?ł øbOF³ « ÈbL « vKŽ lL²−L « w ø‰ƒU ð q w p¹√— UË ¨pzö“ l  ôƒU ²« Ác¼ gU½ ≠

Genetic Engineering and Applications

UNðUIO³DðË ≠ UMO'« WÝbM¼ ≤ ≠ ≥

ÆW bI²*«Ë W¦¹b(« WŁ«—u « rKŽ ŸËd bŠ√ UMO'« WÝbM¼ bF Ò Ôð WOMOł VO«dð ÃU²½≈ UN²ÞUÝuÐ sJ1 w²«Ë ¨W¹uO(«  U½UI²« WŽuL−¢ UN½√ vKŽ  UMO'« WÝbM¼ ·dFð Ò Ë√ ¨UN²Ý«—œ qł√ s ¨WHK²  UMzU U¹öš w UNUšœ≈Ë ¨UNOKŽ ·dF²«Ë ¨UNeŽ -  UMOł s ¨…b¹bł Æ¢WO¾O³«Ë WOz«cG«Ë ¨WO×B« wŠ«uM« s ÊU ½û …bzU  «– œ«u ÃU²½ù U¼eOH% qL% WOðU³½Ë WO½«uOŠ œ«d√ ÃU²½≈ UN öš s - ¨WHK²  U½UIðË  UO ¬  UMO'« WÝbM¼ ‰U− w Âb ² ð Î √ UNO …œułu dOž  UH ∫ UO ü« Ác¼ s Ë ö π∏


∫p c W b ² L « WO ü« ©≥® qJA « `{u¹ ∫Recombinant - DNA Technology VO d²« œUF DNA UOłuuMJð ± Âu¹dO²JÐ bO “öÐ WOðU³½ WOKš

ÁdO¦Jð »uždL « sO− « ÂuÝu Ëd bO “ö³ « ‰Ušœ≈ WOðU³M « WOK « v ≈

VOd² « œUF DNA …b¹b− « WHB « qL×ð t²³½

lDI r¹e½SÐ lDI « ÊUJ

»uždL « sO− « Íu²×¹ DNA

∫WOðü« «uD « qJA« `{u¹ ÂU I½ô« sŽ W−ðU½ WOKš q ÊS ¨WOðU³M « WOK « r IMð U bMŽ ≠?ł WOK « v ≈ bO “ö³ « ‰Ušœ≈ bMŽ ≠» ¨Âu¹dO²J³ « s bO “ö³ « hK ² ¹ ≠√ nŽUCð o¹dÞ sŽ ·UCL « sO− « s W ½ vKŽ qB×ð DNA l Z bM¹ t½S WOðU³M « t Ušœ≈ »uždL « sO− « tO ≈ ·UC¹Ë sO− « «cNÐ …œËe  UðU³M « U¹öš `³Bð w U² UÐË ¨DNA Æ U uÝu ËdJ « bŠ√ DNA ÃU²½≈ WOMIð «b ²ÝUÐ ÁdO¦JðË ÆsO− « «c¼ UNMŽ ‰ËR L « WHB « wHC¹ Íc «Ë ÆVOd² « œUF VOd² « œUF DNA UOłu uMJð ∫©≥® qJA «

øsOF ”ËdO W ËUI vKŽ …—bI « UN W²³½ vKŽ qB×½ nO ¨WIÐU « WO ü« «b ²ÝUÐ ∫‰«RÝ w W¹dA³ « UMOðËd³ « s WHK² Ÿ«u½√ ÃU²½ù Âb ² ð :(Transgenic) ÎUOMOł WÝbMN  U½«uOŠ ÃU²½≈ UOłuuMJð ≤ ∫wðü« u×M « vKŽ p –Ë ¨ÂbK d¦ L « q UF « Ë√ ¨ U½u dN « iFÐ ÃU²½≈ q¦ ¨WOýUL U  U½«uO× « iFÐ VOKŠ Î ¦ WOýUL «® Ê«uO× « v¦½√ s WC¹uÐ bšRð √ ©ö ÆUÎ Oł—Uš UNÐUBš≈ r²¹Ë W³B WC¹uÐ WC¹u³ « w sO− « sIŠ ≠± ƉË_« ÂU I½ô« q³ W³B L «

Æv¦½_« rŠ— w WC¹u³ « Ÿ—eð ≠≤

ÆsO−K ÊuK U× « ¡UMÐ_« ≠≥

¨‰eF¹ Êu dN « vKŽ Íu²×¹ Íc « Â_« VOKŠ ≠¥ Æt «b ²Ý« r²¹Ë ¨Z UF¹ rŁ

UÎ OMOł WÝbMN U½«uOŠ ÃU²½≈ W½UIð ∫©¥® qJA «

ππ

WOKš s ÁdO¦Jð »uždL « sO− « cšR¹ » q¹bFð r²¹Ë ¨uLM « Êu d¼ sOł q¦ ¨ÊU ½≈ sO− (Promoter) eH×LÐ tDÐdÐ ¨t³Odð sO− « sI×¹Ë ¨WOM³K « œbG « U¹öš w qLF¹ UN U I½« q³ W³B L « WC¹u³ « …«u½ w ÆWC¹u³ « ÂuMOł s Ϋ¡eł `³BO ¨‰Ë_« v¦½√ rŠ— w UÎ OŠ«dł W³B L « WC¹u³ « Ÿ—eð ?ł …œôË r²¹ WOKLF « X×−½ «–≈Ë ¨qL×K …QON w uLM « Êu d¼ ÃU²½≈ vKŽ …—bI « t Ê«uOŠ ÆtðUOŠ ‰«uÞ t³OKŠ t²OIMðË t²− UF r²ðË ¨Êu dN « ‰eF¹ œ Æ©¥® qJA « dE½« Æt «b ²Ý«Ë


∫©Knockout Technology® UMO−« qODFð UOłuuMJð ≥ dOž UN²HOþË X «“U w² «Ë  UMO− « iFÐ WHOþË vKŽ ·dF² « Ë√¨WËdF  UMO− …b¹bł nzUþË WdFL w UN²Ž«—“ rŁ UN U I½« q³ W³B L « WC¹u³ « w sO− « qODFð o¹dÞ sŽ p –Ë ¨©Putative genes® WËdF ÆszUJK WHK² L « …UO× « qŠ«d d³Ž sO− « ·öð≈ dŁ√ l³²ð rŁ s Ë rŠd « jI ŸöÞû

UMO'« WÝbM¼ vKŽ  UIO³Dð ørKFð q¼ ÃU²½≈ sŽ Â≤∞∞± ÂUŽ XMKŽ√ U ½d Ê√ Z²Mð ¨ UÎ OMOł WÝbMN ◊UD …d−ý ‰Ë√ s Ë ¨WOłöŽ ÷«dž_ W¹dAÐ  UMOðËdÐ ÍuOŠ qŽUHL …d−A « qLFð Ê√ l u²L « ÃU²½ù sL¦ « hOš— ©Bioreactor® Z²MðË ¨WOŽUMB «  U¹ËULOJ «Ë ¨¡«Ëb « wDF¹ Íc « ÍdA³ « qBL « sOðËdÐ …d−A « ¨¡«cG …edL « W¹UMF « Wdž w i¹dLK qš«œ …œUCL « ÂU ł_« ÃU²½≈ v ≈ WU{ùUÐ Æ…d−A « s Włd ² L « …—UBF «

¨ UMO'« WÝbMN …œbF²  ôU− qLAð WOKLŽ  UIO³Dð „UM¼ ¨W¾O³ « ·Ëdþ 5 %Ë ¨WŽ«—e « wË ¨tz«cžË ¨ÊU ½ù« W×BÐ oKF²ð ∫ UIO³D² « Ác¼ s Ë ¨ÊU ½ù« W×B W¹—Ëd{Ë WLN Ò  UMOðËdÐ s …dO³  UOL ÃU²½≈ rð ± WU{ùUÐ ¨ÂbK d¦ L « wMOðËd³ « q UF «Ë ¨ÊËdOd²½ô« ÃU²½≈ ∫q¦ ÆuLM «Ë ¨sO u ½ù« w½u d¼ ¨q¦ ¨ U½u d¼ ÃU²½≈ v ≈ WÞUÝuÐ ¨wÝËdOH « b³J « »UN² « ”ËdO ·öž sOðËdÐ ÃU²½≈ rð ≤ ’Uš bO “öÐ w ·öG « sOðËdÐ Ê uJ¹ Ò Íc « sO− « l{Ë Æ÷dL « b{ WŽUML « s¹uJ² ÕUIK vDF¹ Íc «Ë ¨…dOL UÐ Z²M¹ ©—ËU−L « qJA « dE½«® ¨UÎ OMOł ‰bF ¨ÊuK « w³¼– “—√ ÃU²½≈ rð ≥ «c¼ hI½Ë ¨r − « w √ sO U²O ÃU²½ù W¹—ËdC « sOðË—UJ « …œU ‰UHÞ√ s •∑∞ w «uŠ bMŽ wKOK « vAF « ÷d V³ ¹ sO U²OH « l u²¹ «c ¨fOz— ¡«cG “—_« vKŽ bL²Fð w² «Ë ¨UOݬ ‚dý »uMł ÆWKJAL « Ác¼ qŠ b¹b× « dBMŽ vKŽ Íu²×¹ UÎ OMOł ‰bF “—√ ÃU²½≈ ÊUÐUO « w rð ¥

wFO³Þ “—√

ÆÍœUF « “—_« w tOKŽ u¼ U «d ÀöŁ ‚uHð  UOLJÐ

UÎ OMOł ‰bF “—√

Íc « …—ËbM³ « ·UM√ bŠ√ q¦ ¨lOIB « ÂËUIð WOðU³½ ·UM√ ÃU²½≈ rð μ

UÎ OMOł ‰bF “—√

ørKFð q¼ √bÐ Èd³J « WOŽUMB « r UF « ‰Ëœ Ê√ q¹bF² …b¹b− « UOłu uMJ² « W³ «dLÐ  UÞUAM « s b×K W ËU×L « w  UMO− « ’uB « «cNÐ dc¹Ë ¨UNO »uždL « dOž t³³ Ð Íc «Ë ¨wzUÐu « dI³ « ÊuMł ÷d Ϋ —«d WO³D «  UOFL− « iFÐ  c ð« d¹uDðË qOU× ÃU²½≈ ◊UA½ oOKF²Ð UÎ OLÝ— sO× Í—U−ð qJAÐË UÎ OMOł W bF W¹cž√ ¨UNOKŽ WH¦J  UÝ«—œË ÀU×Ð√ ¡«dł≈ ÆW¾O³ «Ë W×B « vKŽ U¼dŁ√ vKŽË

Æw³DI « pL « Ÿ«u½√ bŠ√ s UMOł «b ²ÝUÐ ¨lOIB « ÂËUI¹ ÊUJ ùUÐ ÊuJOÝ p cÐË ¨…b¹bA « WŠuKL « ÂËUIð  UðU³½ ÃU²½≈ rð ∂ Î ³I² ¡UL « `ý nI¹ YOŠ ¨W× UL « ÁUOL « «b ²ÝUÐ WŽ«—e « ö Î zUŠ »cF « Ær UF « Ê«bKÐ s dO¦ w wŽ«—e « ÃU²½ù« …œU¹“ ÊËœ ö ¨—UIÐ_« Èb Âu×K «Ë ¨VOK× « ÃU²½≈ s b¹eð  U½u d¼ ÃU²½≈ rð ∑ Æ UÝËdOH UÐ WÐUû W ËUIL «  U½«uO× « s  ôöÝ ÃU²½≈Ë

±∞∞


ÎUOŁ«—Ë W ÒbF*« Ułu²M*« dÞU Ò « ¨ UMO'« WÝbMN WL'« bz«uH « s ržd « vKŽ  UÝ«—b « Ê√ ô dc½  U³M «Ë ÊU ½ù« vKŽ WKL²× WO³KÝ ZzU²½ œułË XMOÐ Èb*« …dOB

∫UNM VDF « UNOKŽ dNE¹ Ê√ ÊËœ dNý√ …bŽ UÎ OMOł W bFL « W¹cž_« iFÐ ÂËbð ± o×KOÝ UNłU²½≈ s dNý√ Ë√ lOÐUÝ√ …bŽ bFÐ UN ËUMð ÊS «c ¨œU H « Ë√ ÆÊU ½ùUÐ —dC « œ«u oKDð UÎ OMOł W bFL « …—c « Ÿ«u½√ bŠ√ —Ëcł Ê√ ÀU×Ð_« XMOÐ ≤ UÎ OMOł W bFL « …—c « s Ÿ«u½√ ∫©μ® qJA «

dOŁQð ÈbLÐ sOL ² « lOD² ½ ôË ¨WÐd² UÐ lL−²ðË ¨qKײð ô W UÝ Î ³I² WÐd² « w ÂuL « Ác¼ r«dð Æ©μ® qJA « dE½« Æö dOž ΫuL½ XŁbŠ√ Ê«d¾HK UN UFÞ≈ bMŽË ¨UÎ OMOł W bF UÞUDÐ ÃU²½≈ rð ≥ øZ²M² ð «–U ≠ vKJ «Ë …bFL « q¦ ¨W Oz— ¡UCŽ√ w Ϋ—«d{√Ë wFO³Þ

DNA Fingerprinting - DNA

WLBÐ

s¹uÐ_« Âœ WKOB Ê√ XLKŽ «–S ¨O t œ WOKB UL¼ö 5KHÞ …uÐ√ vKŽ …œôË vHA² w ÊU²KzUŽ XHK²š« øqHÞ q WKzUŽ œb% Ê√ lOD² ð qN ¨B Ë O WO½U¦ « WKzUF «Ë ¨A Ë O v Ë_« WKzUF « w Î O œ wDFð ô Âb « qzUB Ê≈ s UOMO½UL¦ « wË Æt²³¦ð ôË UÎ MOF UÎ {«d²« wHMð b UN½√ UL ¨…uÐ_« vKŽ ΫbO√ ö  ôUŠ w ¨rN²¹u¼ b¹b%Ë ¨’U ý_« ·dFð ‰U− w WOŁ«—u « …œU*« «b ²Ý« s ¡ULKF « sJ9 ¨w{U*« ÊdI « (DNA Finger printing) DNA WLBÐ vL ð UOłu uMJð o¹dÞ sŽ À—«uJ «Ë ¨rz«d'«  ôUŠË ¨…uÐ_«  U³Ł≈

—dJ²ð œdH « Èb ©Microsatalites® WOŁ«—u « …œU*« w 5F q K ²Ð …œb× l «u błu¹ t½√ u¼ bL²F*« √b³*«Ë 5Ð tÐUA²ð Ê√ sJ1 ôË ¨œd qJ …eO2 w¼Ë ¨ÊU ½ù« ÂuMOł w …œb× l «u w UN H½ bOFðË ¨ «d …bŽ Æ—UOK ∑∞ر u¼ 5MŁ« 5Ð oÐUD² « ‰UL²Š« Ê√Ë ¨5MŁ« ¨dFA « —Ëcł Ë√ ¨bK'« Ë√ ¨W¹uM*«  U½«uO(« Ë√ ¨¡UCO³ « Âb « U¹öš s DNA …œU vKŽ ‰uB(« sJ1 ∫wðü« qJA « UN×{u¹ w² « ¨WOðü« W½UI² « Âb ² ð qHÞ …uÐ√ wH½ Ë√  U³ŁùË ¨Y¦'« ÂUEŽ Ë√ ¨»UFK «Ë√

±∞±


Â_«

qHD « »_« —U³²š« VOÐU½√ DNA Íu²×ð WFDI UL¹e½≈Ë

Âö¼ `zUH WOłUł“

…œUL « s WFDIL « ¡«eł_« qIMð≠≥ ’Uš `Oýdð ‚—Ë v ≈ WO öN « œbײð p cÐË ÆVOðd² « fHMÐ vKŽ rJ× « rŁ Ò s Ë DNA WLBÐ Æ…uÐ_«

¡Íeł lODIð s W−ðUM « ¡«eł_« qBHð≠≤ w öN « wzUÐdNJ « qBH « «b ²ÝUÐ DNA Ác¼ —dLð YOŠ ¨©gel electro phoresis® ¨wzUÐdN —UOð UNO dL¹ WO ö¼ …œU w ¡«eł_« s d³√ UU dG_« ¡«eł_« lDIð YOŠ ÆWO öN « …œUL «

Â_«Ë qHD «Ë »_« s DNA U¾¹eł Z UFð≠± ¨©Restriction enzymes® WFDIL «  UL¹e½ùUÐ WHK² ‰«uÞ√Ë Âu−×Ð DNA s ¡«eł√ Z²MO  «– ÂuMO− « lD s W−ðUM « ¡«eł_UÐ ·dFð s nK² ð w² «Ë ©RFLPs ® WHK² ‰«uÞ_« Ædšü h ý

ÆUNOKŽ ‰ôb²Ýö WFA dzUE½ Íu²×ð …bŠ«Ë WK KÝ «– DNA lD «b ²ÝUÐ sOO{«d²ô« s¹uÐ_«Ë qHDK DNA ¡«eł√ sOÐ W½—UIL « Èd−ð ≠DNA WLBÐ

‘UIMK WOC Î O œ wDF¹ sOOðü« sOKJA « Í√ ø…uÐú UÎ OU ö Â_«

qHD «

»_«

Â_«

qHD «

»_«

? ? ?

?

Genetics Disorders

ÊU ½ù« bMŽ WOŁ«—u« ôö²šô« ≥ ≠ ≥

WOKLŽ ¡UMŁ√ WO uÝu ËdJ « «dHD « Àb×ðË ¨ U uÝu ËdJ « Ë√  UMO− « Èu² vKŽ  «dHD « Àb×ð ÆWOzUOLO œ«u Ë  UŽUFý≈ s  «dHD «  U³³ V³ Ð Ë√ ¨nBML « ÂU I½ô«  ôö²š« p – sŽ r−M¹Ë ¨ÂuÝu ËdJ « œbŽ Ë√ ¨ÂuÝu dJ « VOdð w  «dOGð WO uÝu dJ «  «dHD « qLAð UNMŽ WLłUM « WOŁ«—u «  ôö²šô« iFÐË WO uÝu ËdJ «  «dHD « Ÿ«u½√ qBH « «c¼ w ·dF²²ÝË ÆÊU ½ù« Èb WOŁ«—Ë ∫WOMO− «  «dHD « sŽË

±∞≤


∫5Žu½ vKŽ w¼Ë

∫ WOuÝuËdJ« «dHD«

∫©∂® qJA « dE½« ÆŸ«u½√ …bŽ „UM¼ ¨ÂuÝuËdJ« VO dð w «dOGð ± ørKFð q¼ ©Cridu cat® jI « ¡«u W “ö² Ê√ w bI …dHÞ sŽ rłU½ wŁ«—Ë ‰ö²š« s Ë ¨ÊU ½ù« Èb μ r — ÂuÝu Ëd  UЫdD{«Ë ¨wKIŽ ‰ö²š« t{«dŽ√ dOž uL½Ë ¨wLCN « “UN− «Ë VKI « w …d−M× «Ë ÂuFK³ « w²IDM w wFO³Þ WI¹dDÐ qHD « Œ«d w V³ ²¹ rÝ« ¡Uł UM¼ s Ë ¨jI « ¡«u t³Að ÆW “ö²L «

s tKL×¹ ULÐ ÂuÝu ËdJ « s ¡eł bIH¹ ∫deletion bIH« √ Æ UMOł s d¦√ ÂuÝu ËdJ « s ¡eł —dJ²¹ ∫duplication WHŽUCL« » ÍbONL² « —uD « w —u³F « WOKLŽ ¡UMŁ√ p – Àb×¹ b Ë ¨…d ÆnBML « ÂU I½ö —ËbðË ÂuÝu ËdJ « s WFD qBHMð ∫inversion »öI½ô« ?ł VOðd² « w dŁR¹ UL ªÂuÝu ËdJ « wzeł l qB²ð rŁ ¨Ú ±∏∞ Æ UMO−K wD «

ÊUÞdÝ q¦ ¨sOKŁUL² dOž sO uÝu Ëd sOÐ sO²HK² sO²FD ‰œU³ð r²¹ ∫translocation ‰UI²½ô« œ Æ©Leukemia® UOLOu Âb « bIH « WHŽUCL «

»öI½ô«

‰UI²½ô«

U uÝu ËdJ « VOdð w  «dHÞ ∫©∂® qJA «

∫UL¼ ¨ «dHD « Ác¼ s ÊUŽu½ „UM¼ ∫ UuÝuËdJ« œbŽ w  «dOGð ≤  U uÝu ËdJ « s d¦√ Ë√ ÃËe ‰UBH½ô« ÂbŽ Àb×¹ b ∫Non

disjunction

‰UBH½ô« ÂbŽ √

v Ë_« WKŠdL « w nBML « ÂU I½ô« w w UBH½ô« —uD « ¡UMŁ√ ¨©WO M− « Ë√ WOL − «® WKŁUL²L « WKŠdL « w w UBH½ô« —uD « w WIOIA « «bOðU ËdJK ‰UBH½ô« ÂbŽ Àb×¹ b Ë√ ¨ÂU I½ö œbŽ w ÊUBI½ Ë√ …œU¹“ vKŽ Íu²×ð  U²O Už ÊuJ²ð p c W−O²½Ë ¨nBML « ÂU I½ô« s WO½U¦ « Æ©∑® qJA « dE½« ÆWO M− « Ë√ WOL − «  U uÝu ËdJ «

±∞≥


‰Ë√ nBM ÂU I½«

‰UBH½« ÂbŽ ÊÌ UŁ nBM ÂU I½«

‰UBH½« ÂbŽ U²O Už

±´Ê

±´Ê

±≠Ê

±≠Ê

±´Ê

±≠Ê

Ê

Ê

U uÝËdJ « œbŽ WKŁUL²L «  U uÝËdJ « ‰UBH½« ÂbŽ ‰Ë_« nBML « ÂU I½ô« ‰öš

WIOIA « «bOðU ËdJ « ‰UBH½« ÂbŽ w½U¦ « nBML « ÂU I½ô« ‰öš

nBML « ÂU I½ö WO½U¦ « WKŠdL «Ë v Ë_« WKŠdL « w ‰UBH½ô« ÂbŽ …dHÞ ∫©∑® qJA «

∫polyploidy wuÝuËdJ« œbF²« » ∫sO²I¹dÞ ÈbŠSÐ WO× « UMzUJ « iFÐ U¹öš w W U× « Ác¼ Àb×ð œbF « Íu²×ð  U²O Už ÊuJ²² ¨nBML « ÂU I½ô« ¡UMŁ√  UuÝuËdJ« lOL− ‰UBH½« ÂbŽ ≠± s ÍœdH « œbF « Íu²×¹ wFO³Þ XO Už l U¼œU×ð« bMŽË¨©Ê≤®  U uÝu ËdJ « s wHFC « Ò ≈ Æ ©Ê≥®  U uÝu ËdJ « wŁöŁ  uG¹“ Z²M¹ ©Ê±®  U uÝu ËdJ « ÆWu Q dOž W U× « Ác¼ Ê√ ô ÂU I½ö wzUNM « —uD « w sO²OKš v≈  uG¹«e« ÂU I½« ÂbŽ ≠≤ ørKFð q¼ œbF² « s W UŠ XHA ÀU×Ð_« Ê√ WOŽ UÐ d « W U× « ® w uÝ u Ë dJ « – d− « È b ©   U uÝ u Ë dJK V³ Ð W U× « Ác¼ Z²MðË ¨wMO²Mł—_« Ë√ ÍËU ²L « ÂU I½ô« w qKš Æ—QHK WOKÝUM² « U¹ö « w nBML «

¨©Ê¥® U uÝu ËdJ « s WOŽUÐd « W U× « Z²M² ÍËU ²L « Î ¦ WOðU³M « U¹ö « wH w WIOIA «  «bOðU ËdJ « qBHMð ö Ò ≈ ÍËU ²L « ÂU I½ô« W U× « Z²M² r IM¹ ô “öÐuO² « Ê√ ô ÆWOŽUÐd « vL ð …œULÐ  UðU³M « ‘— o¹dÞ sŽ UÎ OŽUM p – ¡«dł≈ sJL¹Ë Æ U uÝu ËdJ « qBHMð ö WO eGL « ◊uO « ‘ULJ½« lMLð sO Au ¨Ê«uO× « s d¦√  UðU³M « w Wu Q w uÝu ËdJ « œbF² « …d¼Uþ Ê≈ Æ UO¹b¦ « w —bMðË  UOzU d³ «Ë „ULÝ_« iFÐ w  ôUŠ XHA²« b Ë ±∞¥


Human Genetic Disorders

ÊU ½ù« bMŽ WOŁ«—u« ôö²šô«

WOL¼UHL « WD¹d «Ë ¨WO uÝu ËdJ «Ë WOMO− « «dHDK W−O²½ ÊU ½ù« Èb …bŽ WOŁ«—Ë  ôö²š« dNEð ∫ ôö²šô« Ác¼ iFÐ sO³ð WOðü«

WOŁ«—u« ôö²šô« sŽ Z²Mð

Ë√

WOMOł «dHÞ

WOuÝuËd «dHÞ  UuÝuËd w Àb%

UN²K¦√ s

Ë√

WO Mł

WOL ł

UN²K¦√ s

qOM U¹—uO½u²O

Ë

d׳« vLŠ jÝu²*« Ë wЫd ÷d WOKzUF«

WOŁöŁ v¦½_« Ë ÂuÝuËdJ« w M'«

W“ö² d²KHMOK

UNU¦

Ë

W“ö² d½dOð

ÊË«œ W“ö²

∫WO uÝu ËdJ « «dHD UÐ W öŽ UN w² « WOŁ«—u «  ôö²šô« wðü« ‰Ëb− « `{u¹  UuÝuËd œbŽ wuÝuËdJ« “«dD« WOL −« WOK « w M−«

÷«dŽ_«

±∞μ

wŁ«—u« ‰ö²šô«

U¼ƒö² «Ë W UI « dB ¨wKIŽ nK ð ÆÈdš√ UÎ {«dŽ√ d–« ≠

¥∑

XY Ë√ XX

ÊË«œ W “ö² ≠±

ÆW UI « …dOB ¨WLOIŽ v¦½√

¥μ

XO

d½dOð W “ö² ≠≤

ÆsO²OB « w —uL{ w½UF¹ rOIŽ d–

¥∑

XXY

d²KHMOK W “ö² ≠≥

ÆWOFO³Þ v¦½√

¥∑

XXX

WOŁöŁ v¦½√ ≠¥ w M− «ÂuÝu ËdJ «


∫WOŁ«—u« ôö²šô« iFÐ —uNþ UNöš s r²¹ w²«  UOü« ÈbŠ≈ `{u¹ wðü« jD L«Ë

X Y nBML « ÂU I½ô« q³ W¹d– WOKÝUMð WOKš Ò WC¹uÐ

WC¹uÐ ©‰UBH½« ÂbŽ®

X

XY XY

»UBš≈

XO

Ê«uOŠ ÍuM

d½dOð W“ö²

X

»UBš≈ Ê«uOŠ ÍuM

XXY

d²KHMOK W“ö² ∫‰«RÝ

Y׳K WOC WOŁ«—u « ôö²šô« sŽ Y×Ы

UNO ÀbŠ ¨W¹u¦½√ WOKÝUMð WOKš ÂU I½ô UÎ DD rL

∫WOðü« YO ≠√

¨©XX® WO M− « U uÝu ËdJ « ÃËe ‰UBH½« ÂbŽ Ác¼ ÂU I½« Zð«uM WHK² L « »UBšù«  ôUŠ UÎ MO³

XYY ≠»

ÆWOK «

WOMO'« «dHDUÐ WöŽ UN WOŁ«—Ë  ôö²š« ∫UNOKŽ WK¦ _« s Ë ¨WOMO− «  «dHD « sŽ WLłUM « WOŁ«—u «  ôö²šô« s b¹bF « „UM¼ Crabby disease

wЫd ÷d

±

öO _« s ÃË“ sŽ Z²M¹ ¨wŁ«—Ë ÷d u¼Ë ¨wЫd œuM VO³D « q³ s ±π±∂ ÂUŽ ÷dL « «c¼ nA²« ¨qHDK wd× « —uD² « n u²¹ YOŠ ¨…œôu « s dNý√ ©∂ ≠ ¥® bFÐ ÷dL « ÷«dŽ√ dNEð ¨WO×M²L « …dHD «  U−MAð Àb×ð rŁ ¨…—«d× «  Uł—œ w TłUH ŸUHð—«Ë ¨©WK«u² WŽUÝ ±∂® dL² ¹ b¹bý ¡UJ³Ð UÎ Ðu×B  ôU× « rEF w ‰UHÞ_«  uL¹Ë ¨ÂUFD « lKÐ vKŽ …—bI « UNO ULÐ W¹œ«—ù« Wd× « vKŽ …—bI « bI UNOK¹ WOKCŽ ÆWOMOD KH « ÈdI « iFÐ w WO UŽ W³ MÐ ÷dL « «c¼ dA²M¹ ÆsO UF « ⁄uKÐ q³

±∞∂


Phenylketonuria - PKU

U¹—uO½uO² qOM

wMO _« iL× « v ≈ sO½ô√ qOM wMO _« iL× « ‰uײ¹ øbK− « ÊuKð w² « sO½öOL « WG³ ÃU²½≈ r²¹ nO s ÃË“ rJײ¹ ÆsO½öOL « WG³ v ≈ sOÝËdOð wMO _« iL× « ‰uײ¹ rŁ ¨eOKO Ë—bO¼ r¹e½≈ œułuÐ sOÝËdOð lL²ł« «–≈ r¹e½ù« ÃU²½≈ r²¹ ôË ¨eOKO Ë—bO¼ r¹e½≈ ÃU²½SÐ ©±≤® ÂuÝu Ëd vKŽ …bł«u²L «Ë …bzU « UMO− « nK ²Ð V³ ²ð W UÝ œ«u v ≈ ‰uײ¹Ë U¹ö « w ¨sO½ô√ qOM r«d²¹ W U× « Ác¼ wË ÆÊUO×M² …dHÞ ÊöO √ W³ÝUM Ë WÐu × …UDFL « sO½ô√ qOM WOL ÊuJð YOŠ ¨WUš WOz«cž WOLŠ «b ²Ý« sJL¹ Æi¹dL « Èb wKIŽ sOðËd³ « W³ ½ YOŠ ¨—UC «Ë W«uH « q√ s —U¦ù« i¹dL « s VKD¹Ë ¨sOðËd³ « ¡UM³ U¹ö « UN b ² ðË Î zUÝ »UBL « vDF¹Ë ¨WKOK ÊuJð sO×Þ Âb ² Ô¹ UL ¨sO½ô√ qOMH « «bŽ WOMO _« ÷uL× « lOLł Íu²×¹ ö Æ…œôu « s ÂU¹√ ©∂ ≠ μ® bFÐ …œôu « w¦¹bŠ ‰UHÞ_« Èb ÷dL « hO Að sJL¹ ≠ sO½ô√ qOM s ‰Ì Uš ’Uš

∫Familial Mediterranean Fever FMF WOKzUF« jÝu²*« d׳« vLŠ

V³ ²¹ UL ¨WOŽUML « U¹ö « iFÐ qLŽ sŽ ‰ËR L « UMO− « bŠ√ w WO×M² …dHÞ sŽ ÷dL « «c¼ Z²M¹ lL²−L « w ÷dL « «c¼ dA²M¹ ¨w−¹—bð qJAÐË r − « ¡UCŽ√ s dO¦J « w qKš À«bŠ≈ v ≈ ÍœRð ¨vLŠ w ÆsO A u …œULÐ W uN Ð tBO Að bMŽ tłöŽ sJL¹Ë ¨‰UHÞ_« bMŽ qðU ÷d u¼Ë ÆwMOD KH «

qBH« WK¾Ý√ Æ UuÝuËdJ« s ÎUłË“ ≤≥ vKŽ …œułu*«  UMO'« lOLł ÍdA³« ÂuMO'« sLC²¹ ∫±” øÍdA³ « ÂuMO− « ŸËdA ·«b¼√ U ≠√ Æw³D « ‰U−L « w ŸËdAL « WOL¼√ `{Ë ≠» t²UÞË ¨tz«cž ÃU²½≈Ë ¨ÊU ½ù« W×BÐ UN²öŽ YOŠ s WŁ«—u« rKŽ  UIO³Dð r¼√  UMO'« WÝbM¼ ÒbFÔð ∫≤” ø UMO− « WÝbMNÐ œuBIL « U ≠√ ÆUÎ OMOł WÝbMNL «  U½«uO× « UOłu uMJð «b ²ÝUÐ uLM « Êu d¼ ÃU²½≈ WO ¬ Õdý« ≠» ÆWO uÝu ËdJ «  «dHD « Ÿ«u½_ WOLO¼UH WD¹dš rL ≠√ ∫≥” ∫YOŠ s w uÝu ËdJ « œbF² «Ë ‰UBH½ô« ÂbŽ  «dHÞ sOÐ Ê—U ≠» ÆW−ðUM «  U uÝu ËdJ « œbŽ ≠≤

ÆÀËb× « WO ¬ ≠±

WðËUH² V MÐ W¹dA³« UFL²−*« w WOŁ«—u«  ôö²šô« dA²Mð ∫μ” ∫WOðü« s w Mł w uÝu Ëd “«dÞ q sŽ rłUM « wŁ«—u « ‰ö²šô« rÝ« d–« ≠√ ÆXXX ≠≥

ÆXO ≠≤

ÆXXY ≠±

ÆXXY w M− « w uÝu ËdJ « “«dD « s¹uJð UN öš s r²¹ w² « UO _« `{Ë ≠» øwŁ«—Ë ‰ö²š« Í√ dNEð ô UN½QÐ UÎ LKŽ w M− « ÂuÝu ËdJ « WOŁöŁ …U² s ëËe « …—uDš U ≠?ł

±∞∑


…bŠu« WK¾Ý√ ∫`O×B« WÐUłù« e— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±” ∫v ≈ ZðUM « qO− « œ«d√ w ± ∫ ≤ ∫ ± W³ M « dOAð ©± ÆWKðUI « UMO− « ©œ

ÆW U² « dOž …œUO « ©?ł

Æ UMO− « ◊U³ð—« ©» ÆW U² « …œUO « ©√

∫ULNMOÐ ◊U³ð—ô« W³ ½ ÊS •≤∞ U uÝu ËdJ « bŠ√ vKŽ sOMOł sOÐ —u³F « WOKLŽ —«dJð W³ ½ X½U «–≈ ©≤ •¥∞ ©œ

•≤∞ ©?ł

•±≤∞ ©»

•∏∞ ©√

t œ WKOB qłd UÎ MЫ ÊuJ¹ Ê√ sJL¹ ô O W¹u b « WKOBH « Ë– qHD « ©≥ O ©œ

AB ©?ł

B ©»

A ©√

…dHÞ v ≈ dOA¹ wðü« rÝd « ©¥ Æ»öI½« ©œ

ƉUI²½« ©?ł

ÆnŽUCð ©»

ÆbI ©√

W “ö² vKŽ XO w uÝu ËdJ « “«dD « ‰b¹ ©μ Æd²KHMOK ©œ

ÆwЫd ©?ł

Æd½dOð ©»

ÆÊË«œ ©√

wMO− « “«dDK t H½ dOŁQ² « wDF¹ bK− « ÊuK AAbbCC wMO− « “«dD « ©∂ .AABBcc

.aabbCC ©?ł

©œ

.aaBBcc ©»

.AaBbCc ©√

WO M− « U½u dN UÐ UNðUMOł dŁQ²ð w² « WOŁ«—u « WHB « bFð ©∑ ÆWKðU  UMOł ©œ

ÆWd²A …œUOÝ ©?ł

ÆfM− UÐ …dŁQ² ©» ÆfM− UÐ WD³ðd ©√

AaBb ULNM qJ wMO− « “«dD « s¹uÐ_ Aabb wMO− « Á“«dÞ œd —uNþ ‰UL²Š« ©∏

±∂Øπ ©œ

±∂Ø≥ ©?ł

±∂ر ©»

±∂Ø≤ ©√

÷d w V³ ²¹ eOKO Ë—bO¼ r¹e½≈ ÃU²½≈ vKŽ UMO− « …—b ÂbŽ ©π ÆUOLOÝö¦ « ©œ

ÆWOK−ML « UOLO½_« ©?ł

ÆU¹—uO½u²O qOM ©»

ÆwЫd ©√

UMO− « WÝbM¼ w Âb ² ¹ Íc «Ë U¹dO²J³ « w ÍuK « VOd² « vL ¹ ©±∞ ÆÂuÝu³¹«d « ©œ ÆbO “ö³ « ©?ł

ÆÂuÝu OL « ©»

ÆwIK× « ÂuÝu ËdJ « ©√

÷d vKŽË ¨TtVv UHB « wI½ dOž ÕUM− « wFO³Þ ÊuK « ÍœU — UL¼ö v¦½√ l qš WÐUЖ d– ÃË«eð bMŽ ©±± ÊuJð ZðUM « qO− « œ«d√ sOÐ W³ M « ÊS —u³F « WOKLŽ ‰uBŠ ÂbŽ •μ∞ ∫ •μ∞ ©œ

•±∑ ∫ •∏≥ ©?ł

± ∫ ≥ ©»

± ∫ ≥ ∫ ≥ ∫ π ©√

Âb « ·e½ rOKÝË ¨Ê«u _« vLŽ s rOKÝ qłd wMO− « “«dD « ©±≤ .XbhY ©œ

.XBH Y ©?ł

.HHBB ©»

.XHXBYY ©√

±∞∏


∫5Ð eO9 nO ©√ ∫≤” øfM− UÐ …dŁQ²L « WHB «Ë ¨fM− UÐ WD³ðdL « WHB « ≠± øWd²AL « …œUO «Ë ¨W U² « …œUO « ≠≤ ø…œbF²L « UMO− «Ë ¨…œbF²L «  öO _« ≠≥ X½U Ë œ«d√ …bŽ 5Ð ÃË«eð qBŠ Æs …bF−*«Ë S ¡U K*« —Ëc³«Ë ¨t …dOBI«Ë T WK¹uD« ‚U « ¡ö¹“U³« w ∫≥” wðü« ‰Ëb'« UNMO³¹ UL ZzU²M« UN³ ½Ë ‰Ë_« qO−« œ«d √

¡UÐü«

¨bF− q¹uÞ ±∂Ø≥ ¨fK √ q¹uÞ ±∂Øπ ÆbF− dOB ±∂ر ¨fK √ dOB ±∂Ø≥

fK√ q¹uÞ fK√ q¹uÞ

≠±

¨bF− q¹uÞ •≤μ ¨fK √ q¹uÞ •≤μ ÆbF− dOB •≤μ ¨fK √ dOB •≤μ

bF− dOB fK√ q¹uÞ

≠≤

•μ∞ fK √ dOB ∫ •μ∞ fK √ q¹uÞ

fK√ dOB bF− q¹uÞ

≠≥

ÆW UŠ qJ ¡UÐx WOMO− « “dD « V²« ©√ øUÎ O³¹d−ð UÎ ×OIKð bFð WIÐU « UłË«e² « Í√ ©» qBŠ ÆfM'UÐ WD³ðd WHB« Ác¼Ë ¨b jD*« dOž g¹d« vKŽ …bzUÝ B jD*« g¹d« WH ÃUłb« w ∫¥” ∫wðQ¹ UL "UM« qO'« œ«d√ ÊUJ ¨jD dOž g¹—  «– v¦½√Ë jD tA¹— d – 5Ð ÃË«eð ÆjD dOž w½U¦ « nBM «Ë ¨g¹d « jD —uc « nB½ ©√ ÆjD dOž w½U¦ « nBM «Ë ¨g¹d « WDD ÀU½ù« nB½ ©» ƉË_« qO−« œ«d √Ë s¹uÐú WOKJA«Ë WOMO−« “dD« V²«

ÆWJL « r U³½ —U¼“√ w Íœ—u « ÊuK « WHB wMO− « “«dD « WdFL w³¹d−² « `OIK² « Âb ² ¹ ô ∫qKŽ ©√ ∫μ” ∫wðQ¹ UL ZðUM « qO− « œ«d√ ÊUJ ¨œuÝ√ t½u V½—√Ë ÍœU — UN½u W³½—√ sOÐ ÃË«eð qBŠ ©» Æ©≤® œuÝ√ UN½u ÀU½≈ ©≤

Æ©≤® ÍœU — UN½u ÀU½≈ ©±

Æ©≤® œuÝ√ UN½u —u– ©¥

Æ©≤® iOÐ√ UN½u —u– ©≥

øWŁ«—u « Ÿu½ U ©»

±∞π

ÆZðUM « qO− « œ«d√Ë s¹uÐú WOMO− « “dD « V²« ©√


øqzUB lЗ√ v ≈ ©ABO ÂUE½ V Š® Âb « qzUB nOMBð w ”UÝ_« U ©√

∫∂”

UNMJ ¨WËdF dOž UN œ WKOB …U² ÃËeð ¨Ê«u _« wLF W³ M UÐ ·ËdF dOž ¨A t œ WKOB qł— ©» Âb « qI½ WOKLŽ `−Mð r ¨Ê«u _« vLFÐ WÐUB B UN œ WKOB WKHÞ U³−½√ ¨Ê«u _« vLŽ s WLOKÝ sOFÐ cš_« ÂbŽ l ® WłËe « v ≈ ÃËe « s Âb « qI½ WOKLŽ X×−½ ULMOÐ UNłË“ v ≈ WłËe « s ©w ¹e¹d « q UF « —U³²Žô« ÆWKHD «Ë WłËe «Ë qłd « s qJ WOMO− « “dD « V²« ©± sOłËe « U²O UG WOMO− « “dD « V²« ©≤ øÊ«u _« vLFÐ »UB A t œ WKOB d– »U−½« ‰UL²Š« U ©≥ vKŽ d ≠ —u c« s "UM« w¦KŁ Ê√Ë ¨fIH¹ ô t²Ž—e w "UM« VB*« iO³« lЗ Ê√ —uOÞ wÐd błË ∫∑” ÆWOŁ«—Ë fÝ√ ÊuOF«Ë ¨t dUC« vKŽ bzUÝ ¨T wFO³D« ÃUM'«Ë ¨g œuÝ_« ÊuK« vKŽ bzUÝ ¨G q)« WÐUЖ w ÍœUd« ÊuK« ∫∏” dOž® ¡UCOÐ t½uOŽ ÕUM'« wFO³Þ ÊuK« ÍœU— d – 5Ð ÃË«eð qBŠ Ær ¡UCO³« vKŽ …bzUÝ ¨R ¡«dL(« …bzU « WHB« qL%® ÊuOF« ¡«dLŠ ÕUM'« …dU{ ÊuK« ¡«œuÝ v¦½√ l ¨©…bzU «  UHBK  UMO'« qŁUL² ÂbŽ ÷d vKŽË ¨fM'UÐ WD³ðd ¡UCO³«Ë ¡«dL(« ÊuOF« Êu WH Ê√ XLKŽ «–S Æ©WOI½ dOž …—uBÐ ∫—u³F« WOKLŽ ÀËbŠ ÆULNðU²O UžË v¦½_«Ë dcK WOMO− « “dD « V²√ ©√ øWŁ«—u « Ÿu½ U ©» ¨WOK Ž UN½uOŽ ÊuË wFO³Þ dFý  «– …U² ÃËeð ¨wFO³Þ dFý «– Áb«Ë ÊU ¨‚—“√ t½uOŽ ÊuË lK √ qł— ∫π” ¡U—“ ÊuOŽ  «– ¡UFK v¦½√ U³$√ Æ U²O UG «Ë WłËe «Ë qłdK WOMO− « “dD « V²« ©± ø¡U —“ ÊuOŽ Í– lK√ d– »U−½≈ ‰UL²Š« U ©≤ ÆWOMO− «Ë WO uÝu ËdJ « UNOŽuMÐ WOŁ«—u «  ôö²šö WOLO¼UH WD¹dš Vð— ©√ ∫±∞” øUNŽU³ð« WOL¼√ U Ë øU¹—u½u²O qOM ÷dLÐ WÐUù« W UŠ w WF³²L « WOz«cG « WOL× « U ©»  «dHÞ qL×¹ ÊU «–≈ ÊU ½ù« ·dF¹ Ê√ p¹√— w qC√ ULN¹√ ¨W¹uO× « W½UI² « rKŽ w dO³J « ÂbI² « bFÐ ©√ ∫±±” ø‰uN−L « r UŽ w p – vI³¹ Ê√ Â√ WO{d WOŁ«—Ë `{Ë Ò øsO{—UFL « s Â√ WHK² L «  UMzUJ « vKŽ  UMO− « WÝbM¼ rKŽ oO³Dð Íb¹R s X½√ q¼ ©» ÆŸu{uL « «c¼ w p¹√—

±±∞


…b????Šu«

¥ ÊU½ù« rł …eNł√

±±±


ÊU½ù« rł W−½√

١

qBH«

qJA² UÎ F W−½_« j³ðdðË ¨WHK² nzUþË UN W−½√ w rE²Mð U¹öš s ÊU½ù« rł ÊuJ²¹ øbł«u²ð ¡UCŽ_« Í√ wË øW−½_« Ÿ«u½√ UL ÆΫ“UNł UÎ F qLFð w²« ¡UCŽ_« WŽuL− qJAðË ¨¡UCŽ_« øUNHzUþË UË

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼

ÆUNBzUBš d cðË ¨ÊU½ù« rł w W−½_« nMBð ÆÊU½ù« rł w W−½_« bł«uð s U√ ·dF²ð Ær−« w WHK²L« WOzöD« W−½_« WOL¼√ sO³ð ÆqO _« ÂUC« ZM« nzUþË sO³ð ÆnO¦J«Ë ušd« ÂUC« ZOM« s q VO dð nBð

ÆÍdN−Ë wDODð Íb³ ZO½

±±≤


Tissue

ZOM«

∫WOzd« r−« W−½√ rCðË ¨WMOF WHOþuÐ ÂUOIK WBB²L« U¹ö« s WŽuL− s ZOM« ÊuJ²¹ ¨U¹ö« Ÿ«u½√ YOŠ s UNCFÐ sŽ W−½_« nK²ðË ¨WO³BF«Ë ¨WOKCF«Ë ¨WUC«Ë ¨WOzöD« W−½_« ÆUN²OL Ë ¨UNO W¹uK« sOÐ …œUL« VO dðË ¨UNHzUþËË ¨UN³O dðË ørKFð q¼ UNCFÐ l j³ðdð WOzöD« W−½_« U¹öš Ê√ WOMOðËdÐ ö Ë WÞUÝuÐ rJ× qJAÐ nzUþËË …œbF² Ÿ«u½√  «– ©junctions® jЫdL« UNOKŽ WK¦_« sË ¨…œbF² WMO³L« ©tight junction® WLJ×L« sOÐ œ«uL« —Ëd lMLð w²«Ë ¨qJA« w WOzöD« WOK« d³Ž jI U¼—ËdË ¨ZOM« ÆWOzUI²½ô« WOUŽ wN pc ¨UNH½

©Epithelial Tissues® WOzöD« W−½_« ± ≠ ± «uMI« q¦ ¨WOKš«b« ¡UCŽ_« sD³ðË ¨Ã—U« s r−« wDGð ¨wKš«b« r−« n¹u−ð w bł«u²ð UL ¨WOu³«Ë ¨WOLCN«Ë ¨WOHM²« lML¹ wJO½UJO ełU× qLFð ¨W «d² U¼U¹öš ÊQÐ W−½_« Ác¼ “U²LðË ÊQÐ “U²Lð UL ¨tM qz«u« ÃËdš lMLðË ¨r−« v≈ rOŁ«d−« ‰ušœ Íu²×ð ôË ¨ÍbŽU ¡UAž vKŽ eJðdð UN½QÐË ¨WKOK UNO W¹uK« sOÐ …œUL« ÆÂUI½ô« vKŽ WOUŽ …—b UNË ¨W¹uœ WOŽË√ ∫vKŽ ΫœUL²Ž« …bŽ Ÿ«u½√ v≈ WOzöD« W−½_« nMBð ÆUN W½uJL« U¹ö«  UI³Þ œbŽ ≠√ ©≤ Ë ±® sOKJA« dE½« ÆUNM q WHOþË l VÝUM²ð YO×Ð ¨UNKJý ≠» iFÐË r−« w U¼bł«uð s U√Ë ¨WOzöD« W−½_« Ÿ«u½√ ·dFðË Ò ÆUNHzUþË

© UI³Þ …bŽ® WOI³Þ WOHýdŠ WOzöÞ ©≤® ¨rH« W½UDÐË ¨bK−« `DÝ ÆU¼dOžË ¨¡ÍdL«Ë

l uL«

÷«d_« U³³ s WOzU¹eO W¹ULŠ duð WHOþu«

©…bŠ«Ë WI³Þ® WDOÐ WOHýdŠ WOzöÞ ©±® ¨VKI«Ë ¨r−« n¹ËU−ð sD³ð ÆU¼dOžË ¨W¹ub« WOŽË_«Ë

w —Ëœ UNË ¨„UJ²Šô« qKIð WHOþu« Æ—UA²½ôUÐ œ«uL« ‰œU³ð

WOzöÞ U¹öš WOI³Þ WOHýdŠ

WOzöÞ U¹öš WDOÐ WOHýdŠ

W¹bŽUI« WI³D« ÂU{ ZO½

W¹bŽUI« WI³D« ÂU{ ZO½ Æ WOHýdŠ WOzöÞ W−½√ ∫©±® qJA«

±±≥

l uL«


WO dF« …bG« …UM

W¹bŽUI« WI³D«

ÂU{ ZO½ …UMI« n¹u−ð U¹ö« W¹u½√ n¹u−ð W³FJL«

wI³Þ VFJ wzöÞ ©≥® œbG«Ë «uMI« iFÐ sD³ð

l uL«

Æ’UB²« ˨“«d≈ ˨W¹ULŠ

WHOþu«

W³FJ U¹öš WOI³Þ

…UMI« W¹u½√

WIO b« ¡UF_« W½UDÐ »«b¼√ WDOÐ W¹œULŽ WOzöÞ ©¥® «uM Ë ¨¡UF_«Ë …bFL« sD³ð ÆU¼dOžË VU׫

l uL«

Æ’UB²«Ë ¨“«d≈ ˨W¹ULŠ

WHOþu«

…«u½ W¹bŽUI« WI³D« ÂU{ ZO½

WOz«uN« W³BI« W½UDÐ »«b¼√ »–U wI³Þ ÍœULŽ wzöÞ ©μ® W³BI«Ë ¨wH½_« n¹u−²« sD³¹ ÆWOz«uN«

l uL«

Æ“«d≈Ë ¨W¹ULŠ

WHOþu«

…«u½ W¹bŽUI« WI³D« ÂU{ ZO½

WOÐUFK« …bG« …UM

WOI³Þ W¹œULŽ U¹öš wI³Þ ÍœULŽ wzöÞ ©∂® n¹u−𠨡ÍdL«Ë ÂuFK³«¡«eł√ iFÐ ÆU¼dOžË WOÐUFK« œbG«Ë

l uL«

ÆW¹ULŠ

WHOþu«

W¹bŽUI« WI³D« ÂU{ ZO½

W¹œULŽË W³FJ WOzöÞ W−½√ ∫©≤® qJA«

±±¥


©Connective Tissues® WUC« W−½_« ≤ ≠ ± U¹ö« ÊS WOzöD« W−½_« fJŽ vKŽË ¨r−« w Èdš_« W−½_« rŽœË jЗ vKŽ fOz— qJAÐ qLFð ÊuJð Ê√ U≈ ¨WOÝUÝ√ …œU s ÊuJ²ð w²«Ë ¨…dOË W¹uKš sOÐ …œU w dA²MðË ¨W «d² dOž WUC« W−½_« w v≈ WU{≈ ¨WOÝUÝ_« …œUL« w …—uLGL« WOMOðËd³« ◊uO« s WJ³ý Íu²×ðË ¨W³K Ë√ ¨WOMOðöOł Ë√ ¨WKzUÝ ÆU¹ö« s …bŽ Ÿ«u½√ W−½_« ∫UNM W−½_« s b¹bF« rCð wN ¨UMUł√ w Ϋ—UA²½« W−½_« d¦ √ WUC« W−½_« bF Ò ÔðË qBH« «c¼ w ‰ËUM²MÝË ¨qO _« ÂUC« ZOM«Ë ¨wM¼b« ZOM«Ë ¨Âb«Ë ¨WOHLOK«Ë ¨WOËdCG«Ë ¨WOLEF« ÆUÎ IŠô UNdF²² W−½_« w UÐ U√ ¨qO _« ÂUC« ZOM«

©Proper Connective Tissue® qO_« ÂUC« ZOM« ¨WOMOðËdÐ ◊uOš s Ÿ«u½√ WŁöŁ Íu²×¹ ¨WOMOðöOł W¹uK« sOÐ tðœU ÊuJðË ¨¡UCŽ_«Ë W−½_« sOÐ jÐd¹ ∫w¼Ë ¨©≥® qJA« dE½« ørKFð q¼ sOðËdÐ s UÎ Žu½ ±≤ w«uŠ „UM¼ Ê√ nK²ðË ¨UÎ ÞuOš ÊuJð Ò sOłôuJ« Î Ÿu½ vKŽ «œUL²Ž« UNMOÐ ULO W−½_« ◊uOK ÊuJL« sOłôuJ« sOðËdÐ sOłôuJ« Ÿu½ ·ö²šU ÆWOMOðËd³« s Uö²šô« ‰UJý√ bŠ√ q¦L¹ Ædšü ZO½

dOž WK¹uÞ ◊uOš ∫(Collagen fibers) sOłôuJ« ·UO√ w Ϋ—UA²½« d¦ √ w¼Ë ¨sOłôuJ« sOðËdÐ s ÊuJ²ð WŽdH² ÆUÎ LŽœ Ë√ WOUŽ bý …u wDFðË ¨WKO _« WUC« W−½_«

ÊuJ²ð WŽdH² WK¹uÞ ◊uOš ∫(Elastic fibers) W½dL« ·UO_« ≤ ÆZOMK W½ËdL« wDFðË ¨©elastin® sO²Ýô≈ sOðËdÐ s WŽdH²Ë ¨WFO— ◊uOš ∫(Reticular fibers) WOJ³A« ·UO_« ≥ WOAž_« w d¦JðË ¨sOłôuJ« sOðËdÐ s ÊuJ²ð ¨wJ³ý qJAÐ Æt …—ËU−L« W−½_UÐ wzöD« ZOM« jÐdð w²« W¹bŽUI« WOJ³ý ·UO√ W¹—U WOKš W½d ·UO√ sOłôuJ« ·UO√

WOHO WOKš

Wu √ WOKš WOM¼œ WOKš WOHLO WOKš

Æ qO _« ÂUC« ZOM« ·UO√Ë U¹öš∫©≥® qJA«

±±μ

±


∫UL¼ ¨qO _« ÂUC« ZOM« s ÊUŽu½ błu¹Ë

©Loose Connective Tissue® ušd« ÂUC« ZOM« ± s Ÿ«u½√ dA²MðË ¨WOHLOK«Ë ¨W¹ub« WOŽË_« q¦ ¨VO «d²« iFÐ rŽb¹Ë ¨r−« ¡U×½√ lOLł w bł«u²¹ “«d≈Ë ¨WOMOðËd³« ◊uO« s¹uJð sŽ WËRL« ©Fibroblasts®WOHOK« U¹ö« UNM ¨WOö« tðœU w U¹ö« ÂUł_« “«dSÐ ÂuIð w²« WO“ö³« U¹ö«Ë ¨ Êu¼b« UNO r «d²ð w²« WOM¼b« U¹ö«Ë ÆZOM« w WOÝUÝ_« …œUL« U³O³×UÐ UN“öÐu²OÝ ¡wK²L¹ w²«Ë ¨weGL« Ë√ ÍËdJ« qJA«  «– ©Mast Cells®W¹—UB« U¹ö«Ë ¨…œUCL« ÆW¹ub« WOŽË_« lOÝuð vKŽ qLFð w²« sOU²N« …œUË ¨Âb« jK−ð lMLð w²« s¹—U³ON« wðœU vKŽ W¹u²×L« Æ©¥Ë ≥® sOKJA« dE½« ¨WOHLOË ¨WOCLŠ ¡UCOÐ Âœ U¹öšË ¨Wu √ U¹öš UÎ C¹√ bł«u²¹Ë

WOM¼œ U¹öš

ÆwM¼œ uš— ÂU{ ZO½ ∫©¥® qJA«

©Dense Connective Tissue® nO¦J« ÂUC« ZOM« ≤ jÐdð w²« WDЗ_« ZOM« «c¼ qJA¹Ë ¨U¹ö« œbŽ WK Ë ¨ …d¦F³L« WOMOðËd³« sOłôuJ« ◊uOš …duÐ “U²L¹ Æ©μ® qJA« dE½« ¨ÂUEFUÐ öCF« jÐdð w²« —UðË_«Ë ¨UNCF³Ð ÂUEF«

sOłôuJ« ·UO√

U¹ö« W¹u½√ WOHOK«

Æ—UðË_« w nO¦ ÂU{ ZO½ ∫©μ® qJA«

±±∂


qBH« WK¾Ý√ WHK² W−½√ vKŽ ÊU½ù« rł Íu²×¹ ∫±” øWOzöD« W−½_« hzUBš U ≠√ øUN²OL¼√ U ≠» ÆU¼bł«uð s U√ iFÐ d –« ≠?ł ÆU¹ö « s Ÿ«u½√ vKŽ ušd« ÂUC« ZOM« Íu²×¹ ∫≤” ÆŸ«u½_« Ác¼ d –« ≠√ øU¹ö« Ác¼ s Ÿu½ q WOL¼√ U ≠» ÆwJO½UJO ełU× WOzöD« W−½_« qLFð ∫qKŽ ∫≥” ∫WOðü« W−½_« s ZO½ q l uË WHOþË œbŠ ∫¥” ÆjO³« wHýd׫ wzöD« ≠√ ÆwI³D« wHýd׫ wzöD« ≠» ÆwI³D« w³FJL« wzöD« ≠?ł Æ»–UJ« wI³D« ÍœULF« wzöD« ≠œ Ær−« w WUC« W−½_« Ÿ«u½√ œbŽ ∫μ” ∫YOŠ s W½dL« ·UO_«Ë sOłôuJ« ·UO√ sOÐ Ê—U ∫∂” ÆVO d²«

≠√

ÆWHOþu« ≠»

±±∑


Skeletal System

wKJON« “UN'«

٢

qBH«

Î JO¼ U¹—UIH« s ÁdOG ÊU½ù« pK²L¹ ¨WDЗ√Ë ¨n¹—UCžË ¨UÎ F j³ðdð ÂUEŽ s ÊuJ²¹ ¨ UÎ OKš«œ ö “UN−« l —“P²¹Ë ¨r−« ¡UCŽ√ iF³ W¹UL׫ du¹ uN ¨…bŽ nzUþuÐ ÂuI¹Ë ÆUN²³¦ð Èdš√ WU{ W−½√Ë øt W½uJL« ÂUEF« ¡ULÝ√Ë Ÿ«u½√ UË øtU √ UË ø wKJON« “UN−« nzUþË UL Æt² dŠ w w³BF«Ë wKCF« øUN³O dðË q UHL« Ÿ«u½√ UË ørEF« VO dð UË

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ÆwKJON« “UN−« nzUþËË WOL¼√ ·dF²ð ÆwKJON« “UN−« ÂU √ VO dð nBð ÆqJA« VŠ wLEF« qJON« ÂUEŽ nMBð Æ·ËdCG«Ë rEF« VO dð nBð Æp– w …dŁRL« q«uF« sO³ðË rEF« uL½ WOKLŽ ÕdAð ÆWHOþu«Ë VO d²« YOŠ s q UHL« Ÿ«u½√ sOÐ eOLð W U« UOMI²«Ë ¨WO×B«  öJAL« iFÐ ·dF²ð ÆwKJON« “UN−UÐ

±±∏


wKJON« “UN'« nzUþË ± ≠ ≤ ∫UNM ¨nzUþË …bFÐ ÊU½ù« rł w wKJON« “UN'« ÂuI¹ Ær−« ¡UCŽ√Ë W−½√ ◊U³ð—ô —UÞù« ÂUEF«duðË ¨r−K ÂUF« qJA« wKJON« “UN−« wDF¹ ∫WUŽb«

±

vKŽ ÿUH×K ¨r−« w —uHÝuH«Ë ÂuOUJ« ÍdBMF UÎ Oz— UÎ ½e ÂUEF« qJAð ∫Êu¼b«Ë Õö_« Êeš

Ϋ—bB qJAO ¨dH _« rEF« ŸU½ w Êu¼b« ÊeÒ Ôð UL Ær−« qz«uÝ w Õö_« ÁcN wFO³D« eO d²« Ær−« w W UDK

ÆÂUEF« iF³ dLŠ_« rEF« ŸU½ w Âb« U¹öš lOLł ÃU²½≈ r²¹ ∫Âb« U¹öš ÃU²½«

Î ¦L ¨r−« ¡UCŽ√Ë …eNł√ W¹ULŠ vKŽ ÂUEF« qLFð ∫W¹UL׫ ÂUEŽ wL×ðË ¨⁄Ub« WL−L−« wL×ð ö

¥

ÆÂUEF« UNOL×ð ÊU½ù« rł w Èdš√ ¡UCŽ√ d –« ¨WOLCN«Ë WOKÝUM²« ¡UCŽ_« ÷u׫

—«bI dOOGð UN½UJSÐ ©Lever® l«Ëd ¨WOKJON« öCF« l —“P²UÐ ÂUEF« s b¹bF« qLFð ∫l «Ëd qLF«

μ

Æ öCF« sŽ W−ðUM« …uI« ÁU−ð«Ë

Y׳K WOC ÆÊU½ù« rł w WOłuuOH« UOKLF« w —uHÝuH«Ë ÂuOUJ«  U½u¹√ —«Ëœ√ iFÐ sŽ Y×Ы

±±π


wKJON« “UN'« ÂU √ ≤ ≠ ≤ kŠô sOOz— sOL s wKJON« “UN−« ÊuJ²¹ WL−L−«

∫UL¼ ¨©±® qJA«

Í—u;« wKJON« “UN'« ± «e׫ Í—bB«

…u d²« n²J« Õu

—u×L« ÊuJð w²« WOLEF« ¡«eł_« lOLł s ÊuJ²¹ hI« ŸuKC« bCF« ÍdIH« œuLF«

vKŽ WŽ“u WLEŽ © ∏∞® qLA¹Ë ¨wDÝu« ∫w¼ ¨¡«eł√ WŁöŁ

…d³FJ« b½e« w{u׫ «e׫

©≤≤® s WL−L−« ÊuJ²ð ∫©Skull® WL−L−«

WIDMË ¨WL−L−« ‚ËbM vKŽ WŽ“u WLEŽ mÝd«

Æ©≤® qJA« dE½« ¨tłu« lÐU _« UOöÝ jAL«

w …œułuL« WײH« WOL¼√ U

cH«

∫‰«RÝ

øWL−L−« …bŽU

WH{d«

W³BI«

ørKFð q¼ WOEA«

qJON« sL{ V×ð ô WL−L−« w ÂUEŽ l³Ý „UM¼ Ê√ sO²LEFUÐ WD³ðd sO½–_« w ÂUEŽ XÝ ¨wLEF« Hyoid®WOö« WLEF« vLð WFÐU« WLEF«Ë ¨sO²OžbB« sO²OžbB« sO²LEFK sOOKH« sO×DUÐ WKB²L« ©bone ÆWDЗ_« s ÃË“ WÞUÝuÐ

qŠUJ« jAL« lÐU _«

ÆwKJON« “UN−« ÂU √∫©±® qJA«

ørKFð q¼ qHD« WL−Lł w oÞUM ÀöŁ „UM¼ Ê√ vLðË ¨WLײK dOž ÂUEF« UNO ÊuJð …œôu« ¡UMŁ√ UNCFÐ s »d²IðË ¨ŒuUO« ”√— —ËdË ¨…œôu« WOKLŽ qON² Æ U¼uAð ÊËœ sOM−«

‚ËbM

WL−L−«

Włu« ÂUEŽ

ÆWL−L−« ÂUEŽ ∫©≤®qJA«

±≤∞


r−« qIŁ rEF qL×¹Ë ¨Ÿc−« WIDM w Ábł«u² r−K WUŽœ du¹ ∫©Vertebral Column® ÍdIH« œuLF« » qJA« WLE²M dOž ÂUEF« s WŽuL− s ÊuJ²¹ Æw uA« q³×« UNO dL¹ W¹dI …UM qJA¹Ë ÆW d׫ ¡UMŁ√ ¨W dײË WKBHL² …dI ≤¥ UNM ¨…dI ≥≥ U¼œbŽ mK³¹ ¨(vertebrae) «dIH« vLð Èdš_« ‚u …bŠ«Ë ørKFð q¼ W¹e−F«  «dIH« qJAð Ò W dײ dOž Ë√ WLײK  «dI v≈ WU{ùUÐ qzU« h× UNÐ r²¹ w²«  UMOF« Ê√ W¹dIH« …UMI« s cšRð w uA« wL« ÆW¹e−F« WIDML« w

v≈ ÍdIH« œuLF« «dI rOIð sJL¹Ë ¨©π® U¼œbŽË WOBFBF«Ë Æ©≥®qJA« dE½«¨WOz— oÞUM fLš

W¹dI …UM

©∑® WOIMF« «dIH«

’d

wËdCž

©±≤® W¹—bB« «dIH«

©μ® WOMDI« «dIH« rł …dIH«

©μ® W¹e−F« «dIH« ©¥® WOBFBF«  «dIH«

w³½Uł dEM wHKš dEM ÆW¹—UIH« …UMI«Ë «dIH« ◊U³ð—« ≠»

ÆÍdIH« œuLF« «dI≠√

ÆÍdIH« œuLF« ∫©≥ ®qJA«

WOËdCž WOHO ’«d√ UNKBH¹ ¨…b¹bŽ WDЗ√ WÞUÝuÐ iF³Ð UNCFÐ qB²ð tð«dI ÊQÐ ÍdIH« œuLF« “U²L¹Ë ÆtOKŽ l «u« jGC« qL×ð vKŽ qLFðË ¨W d׫ ¡UMŁ√ W½ËdL« tODFð (discs) ÆW¹—bB« «dIH«Ë ¨hI« WLEŽË ¨ŸuKC« s UÎ łË“ ±≤ s ÊuJ²¹ ∫©Thoracic Cage® Í—bB« hHI« ?ł sË ¨W¹—bB«  «dIHUÐ nK« s ŸuKC« qB²ð ÆhI« vLð W×D WLEŽ Í—bB« hHI« jÝu²¹ WLEFÐ qB²ðô ë˓√ WŁöŁË ¨WOIOI׫ ŸuKC« vLð ¨…dýU³ hI« WLEFÐ UNM ë˓√ WF³Ý qB²¹ ÂU_« sOOUD« sOFKC« ÊUOL¹ ¨hI« WLEFÐ UÎ OzUN½ ÊöB²¹ ô ÊUłË“Ë ¨WЖUJ« ŸuKC« vLðË ¨…dýU³ hI« Æ©¥®qJA« dE½« ¨©floating ribs®

ørKFð q¼ lKCÐ ÊËbu¹ dA³« s •μ Ê√ Æd¦ √ Ë√ bz«“ bŠ«Ë

…u d²«

hI« WOIOIŠ ŸuK{ ©∑≠±ŸuKC«® WЖU ŸuK{ ©±∞≠∏ ŸuKC«® ÊUOUÞ ÊUFK{ ©±≤≠±±® ÆÍdIH« œuLF« ∫©¥ ®qJA«

±≤±


ÆÍ—bB« n¹u−²« w VO «d²« s U¼dOžË ¨sO²zd«Ë ¨VKI« W¹ULŠ w Í—bB« hHI« WOL¼√ q¦L²ðË ÆełU׫ »U−׫ W dŠË ¨fHM²« w WLNL« öCF« ◊U³ð—« l u qJA¹Ë

©Appendicular Skeleton® w dD« wKJON« “UN'« ≤ sO«e׫ vLðË ¨Ÿc−«Ë ·«dÞ_« sOÐ qBð w²« VO «d²«Ë ¨sOOKH«Ë sO¹uKF« sOdD« ÂUEŽ s ÊuJ²¹ ∫w{u×«Ë Í—bB« ∫s ÊuJ²¹Ë ¨Í—u×L« qJON«Ë W¹uKF« ·«dÞ_« sOÐ jÐd¹ ∫©Pectoral Girdle® Í—bB« «e׫

Î qJA¹ ¨(Clavicle) …ud²« U²LEŽ ± ö n²J« Õu

…u d²« hI«

s ÊöB²ð ¨lO— wU√ rEŽ ULNM nK« s ÊöB²ðË ¨hI« rEFÐ ÂU_« rNð n²J« Õu s …“—UÐ W¹uKŽ W uAÐ Æn²J« qBH s¹uJð w Î qJA¹ ¨ÕuK« U²LEŽ ≤ wHKš rEŽ ULNM ö ’Uš n¹u−ð bł«u²¹Ë Æ `DË YK¦ ¨bCF« rEŽ ‰U³I²Ýô ÕuK« rEŽ ·dDÐ

ÆÍ—bB« «e׫ ∫©μ®qJA«

Æ©μ® qJA« dE½«

Ô b½e] «® bŽU« w²LEŽË ¨bCF« rEŽ s ·dÞ q ÊuJ²¹ ∫©Upper Limbs® ÊU¹uKF« ÊU dD« ¨©…d³FÔ J«Ë

»

ÂUEŽ œbŽ mK³¹ r Æ©lÐU _« UOöÝË ¨jAL«® bO« ÂUEŽË ¨sOH w W³ðd mÝd« w ÂUEŽ w½ULŁË Æ©∂® qJA« dE½« øbO«

UOöÝ lÐU _«

b½e« ]

jA*« ÂUEŽ Ô …d³FJ« mÝd« ÂUEŽ

mÝd«Ë bO« ÂUEŽ

bŽU« ÂUEŽ

bCF« rEŽ

ÆÍuKF« ·dD« ÂUEŽ∫© ∂ ®qJA«

±≤≤


sOLEŽ s ÊuJ²¹ËÆÍ—u×L« qJON«Ë WOKH« ·«dÞ_« sOÐ jÐd¹ ∫©Pelvic

Girdle®

w{u׫ «e׫

wËdCž qBH w ÂU_« s ÊUOI²K¹ ©innominate bone® rÝô« r¹bŽ rEF« ULNM q vL¹ sOKŁUL² qJAðË ¨ÍdIH« œuLFK W¹e−F« WIDML« «dI s œbFÐ nK« s ÊöB²¹Ë ¨w½UF« ‚UHð—ô« vŽb¹ Æ©∑®qJA« dE½« Æ©Pelvis® ÷u׫ rÝô« UL¹bŽ ÊULEF«Ë WOBFBF«Ë ¨W¹e−F« WIDML« øt²OL¼√ U ¨o׫ Ô vL¹ n¹u−ð ÷u׫ w³½Uł s V½Uł q bMŽ błu¹Ë

.bŽ rEŽ rÝô«

.bŽ rEŽ rÝô« «dIH« W¹e−F«

«dIH« W¹e−F« n¹u& o(«

hFBF«

‚UHð—« w½UŽ ÆwU√ dEM

ÆwHKš dEM Æw{u׫ «e׫∫©∑® qJA«

W³BI«® ‚U« w²LEŽË ¨WH{d«Ë ¨cH« rEŽ s ·dÞ q ÊuJ²¹ ∫©Lower Limbs® ÊUOKH« ÊU dD« ÂUEŽ œbŽ mK³¹ r Æ©lÐU _« UOöÝË ¨jAL«® ÂbI« ÂUEŽË ¨qŠUJ« w  ULEŽ l³ÝË ¨©WOEA«Ë Æ©∏®qJA« dE½« øÂbI«

cH« rEŽ qŠUJ« ÂUEŽ W³BI« WOEA« jAL« ÂUEŽ

UOöÝ lÐU _« qŠUJ«Ë ÂbI« ÂUEŽ

‚U« ÂUEŽ ÆwKH« ·dD« ∫©∏®qJA«

±≤≥

œ


ÂUEF« ‰UJý√

ørKFð q¼ ≥μ∞ Íu²×¹ …œôu« bMŽ ÊU½ô« rł Ê√ ≤∞∂ ⁄uK³« bMŽ U¼œbŽ `³B¹ ¨WLEŽ ÆUNCFÐ l ÂUEF« ÃUb½ô ULEŽ

≥≠≤

v≈ nMBð ¨ ULEŽ ≤∞∂ s ÊU½ù« w wKJON« “UN−« nQ²¹ ∫w¼Ë ¨UNUJý√ v≈ ΫœUM²Ý« ¨ UŽuL− XÝ

qJA«

rÝô« WK¹uD« ÂUEF« ≠± ©Long bones®

rEŽ bCF«

…dOBI« ÂUEF« ≠≤

ÂUEŽ mÝd«

©Short bones®

W×D*« ÂUEF« ≠≥ Õu n²J«

©Flat bones®

WLE²M*« dOž ÂUEF« ≠¥ W¹dI …UM

…dI

©Irregular bones®

WOLL« ÂUEF« ≠μ WH{d« rEŽ

©Selsamoid bones®

«“—œ WMM ÂUEŽ WMM

WMM*« ÂUEF« ≠∂ ©Sutural bones®

±≤¥


rE?F« VO dð

¥≠≤

∫W³K W¹uKš sOÐ …œU w błuð WBB² WOŠ U¹öš s ÊuJ²¹ ÂU{ ZO½ sŽ Á—U³Ž rEF«

∫(Matrix) W¹uK)« 5Ð U½uJ*« ± ørKFð q¼

UHÝu q¦ ¨ÂuOUJ« Õö√ s rEF« WK² rEF ÊuJ²ð ¨Èdš√ Õö√Ë ¨(CaCO3) ÂuOUJ«  U½uÐd Ë ¨Ca3(PO4)2 ÂuOUJ«

lOLł w bł«u²¹ dLŠ_« rEF« ŸU½ Ê√ v≈ UÎ O−¹—bð ‰uײ¹Ë ¨…œôu« bMŽ ÂUEF« U¹öš ÃU²½≈ vKŽ tð—b bIH¹ dH √ ŸU½ ŸuKC« ÂUEŽ w Ϋbł«u² vI³¹Ë ¨Âb« ÆcH« rEF WK¹uD« ÂUEF«Ë

U√ ¨t²Ðö rEF« wDFðË ¨rEF« WK² w¦KŁ ÂuOUJ« Õö√ qJAðË ¨rEF« WK² YKŁ qJA² Èdš_« UMOðËd³«Ë sOłôuJ« sOðËdÐ ·UO√ ÆW½ËdL« tODFðË

ÆrEFK W¹uK« sOÐ …œUL« Èdš_« UMOðËd³«Ë sOłôuJ« sOðËdÐË —uHH«Ë ÂuOUJ« Õö√  U³ d qJAð

∫(Cellular Components) W¹uK)« U½uJ*« ≤ ∫UL¼ ¨WOLEF« W−½_« s ÊUŽu½ błu¹Ë ÆrEF« WK² s •≤ qJAð w²« WO׫ WOLEF« U¹ö« qLAð …bŠu«Ë ¨t²¹UL× WI³Þ qJA¹Ë ¨…uI« tODFO rEF« `DÝ vKŽ lI¹ ¨UÎ O³½ VK ZO½ ∫nO¦J« rEF« Æ©π® qJA« dE½« ¨(Haversian System) ”dU¼ “UNł w¼ tO WOÝUÝ_« WOzUM³« W¹e d …UM

sOÐ …œU W¹uKš

±

WO“öÐuðËdÐ bz«Ë“

U¹öš sOÐ …œU …UM

WOLEŽ W¹uKš W¹e d

W¹uœ WOŽË√ WOLEŽ U¹öš ”dU¼ “UNł W¹uKš sOÐ …œU bz«Ë“ WO“öÐuðËdÐ

©»® b¹—Ë ÊU¹dý sO¹dý

w−MHÝ≈ rEŽ

©√®

W¹e d …UM

ÊULJu …UM

w½Ëd²Jù« dN−L« «b²ÝUÐ ”dU¼ “UN− …—u ≠»

±≤μ

wDODð lDI ≠√ ”dU¼ “UNł ∫©π® qJA«


sOÐ …œUL« w (Lacuna) Włd qš«œ UNM q bł«u²¹ ¨(Osteocytes) WOLEŽ U¹öš s ÊuJ²¹ YOŠ …œUL« w ‚uIý ‰öš s b²Lð ¨WO“öÐuðËdÐ bz«ËeÐ ¨iF³Ð UNCFÐ WOLEF« U¹ö« qB²ðË ¨W¹uK« W d²A ©·uH μ≠¥® WO½«uDÝ√ ·uH w W³ðd U¹ö« ÊuJðË ¨(Canaliculi) UOMI« vLð WOLEF« WOLEF« U¹ö« œËeð W¹uœ WOŽË√Ë ¨UÎ ÐUBŽ√ Íu²×𠨔dU¼ …UM vLð …UM U¼e d w błu¹ ¨e dL« Æ¡«cG«Ë sO− _UÐ Æ”dU¼  «uM l j³ðdðË ¨UNMOÐ ULO j³ðdð ÊULJu  «uM vLð WO{dŽ  «uM błuðË

WŠu²H WJ³ý qJA¹Ë ¨W¹ub« WOŽË_« sË ¨”dU¼ …eNł√ s w−MHÝù« rEF« uK¹ ∫w−MHÝù« rEF« ÆdLŠ√ ŸUMÐ w−MHÝù« rEF« «u− TK²LðË ¨rEF« qš«œ lIð ¨`zUHB« s

Æ`zUHB« `DÝ vKŽ `²Hð w²« UOMI« d³Ž —UA²½ô« o¹dÞ sŽ w−MHÝù« rEFK ¡«cG« qB¹Ë Ê“u« WHš wLEF« qJON« wDF¹Ë ¨dO³ jGC ÷dF²ð ô w²« ÂUEF« w …œUŽ w−MHÝù« rEF« błu¹Ë ÆdLŠ_« ŸUM« U¹ö W¹UL׫ du¹Ë ¨ öCF« W dŠ w bŽU¹ UL ÆrEF« qJý ·ö²šUÐ w−MHÝù«Ë nO¦J« wLEF« 5−OM« œułË W³½ nK²ðË

rEF« U½uJ ±

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« ÆÃUłœ rEŽË ¨WOłUł“ ”Q Ë ¨ÊuLOK« `KË ¨¡U ∫qLF« WI¹dÞ Æ¡UL« s W³ÝUM WOL w ÊuLOK« `K »–√ ≠± ÆÂU¹√ ©μ ≠ ≥® …b t dð«Ë ¨‰uK×L« w ÃUłb« rEŽ dLž« ≠≤ ÆtHHłË ‰uK×L« s tł«dš≈ bFÐ ¡ULUÐ rEF« qž« ≠≥ Æpðb¼UA d ¨rEF« wMŁ ‰ËUŠ ¨rEF« fLK kŠô ≠¥ ÆrNz«cž w ÂuOUJ« s WO U WOL ÊuËUM²¹ ô s¹c« ’U ý_« ÂUEŽ ‰UŠ ÊuJ¹ Ê√ l u²ð «–U ∫‰«RÝ

∫`D*«Ë q¹uD« rEF« nO¦J« rEF« bł«u²¹ U …œUŽË ¨w−MHÝù«Ë nO¦J« sOOLEF« sO−OM« wLEF« qJON« ÂUEŽ lOLł Íu²×ð sOŽu½ VO dð ·dF²²ÝË Æqš«b« w w−MHÝù« rEF« błu¹ ULMOÐ ¨t W¹ULŠ qJA¹ YOŠ ¨rEF« `DÝ vKŽ ∫W×DL«Ë ¨WK¹uD« ÂUEF« s sOHK² ±≤∂


q¹uÞ wÐu³½√ ¡eł s ÊuJ²¹ Íc« cH« rEŽ VO dð kŠôË ©√±∞®qJA« dE½« ∫q¹uD« rEF« VO dð

±

vDGÔ¹Ë ¨©Epiphysis® ”Ëœd ULNM q vL¹ sOšUH²½UÐ ÁUdÞ wN²M¹ ¨©diaphysis® rEF« ‚UÝ vL¹ Æ·ËdCGÐ ”Ëœd q ¡wK²L¹ Íc« rEF« ŸU½ n¹u−ð tKš«œ w ¨nO¦J« wLEF« ZOM« s q¹uD« rEF« ‚UÝ —«bł ÊuJ²¹ ÂU{ ZO½ s ¡UAGÐ rEF« ‚UÝ ◊U×¹Ë ÆWOM¼b« U¹ö« tO dA²Mð dH _« rEF« ŸU½ s uš— ÂU{ ZOMÐ VFK¹Ë UL ¨UNÐ WDO×L« W−½_«Ë ÂUEF« sOРΫełUŠ qJA¹ Íc« ©periosteum® wł—U« ‚U×L« vL¹ błu¹ Íc« n¹u−²« sD³¹ ©endosteum® wKš«b« ‚U×L« vL¹ dš¬ ¡UAž błu¹Ë ¨ÂUEF« uL½ w Ϋ—Ëœ Æ©»±∞ ® qJA« dE½« ÆÂUEF« uL½ w Ϋ—Ëœ VFK¹Ë rEF« ŸU½ tO wLEŽ ZO½ s WIO — …dA wł—U« t×DÝ vKŽË ¨w−MHÝù« wLEF« ZOM« s ”Ëœd q ÊuJ²¹Ë Æ„UJ²Šô« s UNOL×¹Ë UN² dŠ qNO ¨…—ËU−²L« ÂUEF« sOÐ qBH¹ wËdCž ZO½Ë ¨nO¦ ¨WL−L−« ULEŽ s W×D WLEŽ VO dð ·dFðË ©?ł±∞ ® qJA« dE½« ∫`DL« rEF« VO dð Ò

dLŠ_« rEF« ŸU½ tKK²¹ w−MHÝ≈ rEŽ ULNMOÐ ¨nO¦J« rEF« s WOKš«œË ¨WOł—Uš sO²I³Þ s ÊuJ²ð ÆdH _« ŸUM« w ‰U׫ u¼ UL W Uš …UM qš«œ bł«u²¹ ô Íc« ”Ëœd wËdCž ’d

ÊU¹dý wł—Uš ‚U×LÝ ÊU¹dý wł—Uš ‚U×LÝ

nO¦J« rEF« wł—Uš ‚U×LÝ ŸUM« n¹u−ð ©dH _« ŸUM« l u® ‚UÝ rEF« w−MHÝù« rEF« ©dLŠ_« ŸUM« l u®

WOLEŽ WOKš nO¦ rEŽ

w−MHÝ≈ rEŽ

©?ł® `DL« rEF« VO dð ≠?ł

±≤∑

©»® wł—U« ‚U×L« ≠»

©√® q¹uD« rEF« VO dð ≠√ ∫©±∞ ® qJA«


U¼u/Ë ÂUEF« s¹uJð

μ≠≤

¨WOËdCž ÂUEF« ÊuJð WKŠdL« Ác¼ wË ¨ sOM−« dLŽ s ”œU« Ÿu³Ý_« w wLEF« qJON« ÊuJð √b³¹ uL½ dL²¹ ¨ÊU½ù« uL½ qŠ«d d³Ž ÂUEF« uL½ WOKLŽ q «u²ðË ÆX½uJð b ÂUEF« rEF ÊuJð …œôu« bMŽË ∫UNM ¨q«uŽ …bŽ vKŽ ÂUEF« uL½ bL²F¹Ë ¨UÎ UŽ ≤μ dLŽ v²Š ÂUEF« iFÐ ¡«cG« ørKFð q¼ UL¼bŠ√ ©D® sOU²O s sOŽu½ „UM¼ Ê√ Æw½«uOŠ Á—bB dšü«Ë wðU³½ Á—bB sOU²O q¦ ¨Èdš√ UMOU²O „UM¼ Ê√ s¹uJð w —Ëœ t B12 sOU²OË ¨K hI½ Ê√Ë ÆÂUEF«  UMOðËdÐ iFÐ ◊uÐdIÝ_« ÷d V³¹ à sOU²O Èb W Uš ÂUEF« uL½ vKŽ dŁR¹ Íc« WK² Ê«bI v≈ ÍœR¹ uN ¨‰UHÞ_« ÆUNðu Ë ÂUEF« ∫WOLEF« U¹ö« s Ÿ«u½√ WFЗ√ „UM¼ Ê√

ÂuOUJ« Õö√ s UÎ ²ÐUŁ UÎ Oz«cž Ϋ—bB ÂUEFK wFO³D« uLM« ÃU²×¹ ¨ÂuOMGL« q¦ ¨Èdš√ d UMŽ s q √ UOLJË ¨ UHÝuH«Ë ÆeOMGML«Ë ¨b¹b׫˨—uKH«Ë (C)

à sOU²O VFK¹ YOŠ ¨ÂUEF« uL½ w WOL¼√ UMOU²OHKË s • π∞ w«uŠ qJA¹ Íc«Ë ¨sOłôuJ« sOðËdÐ ÃU²½≈ w UÎ OÝUÝ√ Ϋ—Ëœ Æ©osteoblast®rEFK W½uJL« U¹ö« e¹ULð eOH×ðË ¨rEF«  UMOðËdÐ ÆÂUEFK wFO³D« uLMK UÎ ¹—Ëd{ (A) sOU²O bF¹Ë Ò UL  U½u dN«

∫©Osteoblasts® rEFK W½uJL« U¹ö« ≠± W¹uCF« U³ dL«Ë  UMOðËd³« ÃU²½SÐ ÂuIð ÆrEF« W¹uIðË uLM W“ö« ∫©Osteoclasts® rEFK WLD×L« U¹ö«≠≤ ÂUEF« w ÂuOUJ« WЫ–≈ vKŽ qLFð w²«Ë ÆÂb« w ÁeO dð ÷UH½« bMŽ w¼ ∫©Osteocytes® XOÝuO²Ý_« U¹öš≠≥ w²« W¹uCF« œ«uL«Ë  UMOðËd³« Z²Mð U¹öš ÆW¹uK« sOÐ …œUL« VO dð w qšb²ð XÝ öÐ uO²Ý ú … b uL « U¹ ö « ≠¥ rIMð w²« ∫©Osteoprogenitors® ÆXÝöÐuO²Ý√ U¹öš v≈ e¹UL²ð U¹öš Z²M²

±

U½u¹√ ’UB²ô Í—Ëd{ ∫©calcitriol ® ‰u¹d²OUJ« Êud¼ Æ(D) œ sOU²O s lMÒ B¹Ë ¨WOLCN« …UMI« w  UHÝuH«Ë ¨ÂuOUJ« U¹ö« uL½ eH×¹ ¨WOUM« …bG« Á“dHð Íc« uLM« Êud¼Ë eH×ð W¹u¦½_«Ë W¹d c« WOM−«  U½udN«Ë ¨ UMOðËd³« s¹uJðË Êud¼ s q qLF¹Ë ÆWOËdCG« W×OHB« s rEF« s¹uJð …bG« w W Uš U¹öš s “dH¹ Íc« ©calcitonin ® sO½u²OUJ«  «—Uł œbG« s “dH¹ Íc« ©Parathormon® Êu—uŁ«—U³«Ë ¨WO —b« ÆÂb« w ÂuOUJ« W³½ rOEMð vKŽ ‰u¹d²OUJ« Êud¼ l WO —b«

©Cartilage® ·ËdCG« ∂ ≠ ≤ W³BI«Ë ¨…d−M×«Ë ¨q UHL«Ë ¨n½_«Ë ¨Ê–_« Ê«uO q¦ ¨r−« s WHK² ¡«eł√ w bł«u²¹ (lacuna) Ułd qš«œ …œułu U¹öš s wËdCG« ZOM« ÊuJ²¹ ÆrEF« s WÐö q √ ÊuJ¹Ë ¨WOz«uN«

sOðËdÐË ¨©dJ²« «b¹bŽ s WI²A® sOËdCG« …œU s fOz— qJAÐ ÊuJ²ð WOöš …œU w …dA²M ¨W¹ub« WOŽË_« s WOËdCG« W−½_« uKðË ¨ÊU²OËdCž ÊU²OKš Ë√ WOKš Włd q qš«œ błu¹Ë ¨sOłôuJ«

±≤∏


ørKFð q¼ WOzUOLO …œU “dHð WOËdCG« U¹ö« Ê√ WOŽË_« s¹uJ² WF½UL« …œUL« vLð w WOŽË_« Ác¼ ÊuJð lMLð ¨W¹ub« ÆwËdCG« ZOM«

·UO√ sOłôuJ«

öCH« s hK²«Ë U¹ö« v≈ sO− _«Ë WOz«cG« œ«uL« ‰UI²½« r²¹Ë W−½_« s Ÿ«u½√ WŁöŁ „UM¼Ë ¨WOö« …œUL« d³Ž —UA²½ô« WÞUÝuÐ ¨WOłUłe«Ë ¨WOHOK« n¹—UCG« ∫w¼Ë VO d²« w nK²ð WOËdCG« Æ©±±®qJA« dE½« ¨W½dL«Ë

Włd U¹öš WOËdCž

·UO√ w sOłôuJ« WOö« …œUL«

Włd

WOKš WOËdCž

ÆÊdL« ·ËdCG«

ÆwHOK« ·ËdCG«

ÆwłUłe« ·ËdCG«

ÆWOËdCž W−½√ s WO{dŽ lÞUI ∫©±±® qJA«

©Joints® qUH*« ∑ ≠ ≤ q UHL« Ÿ«u½√ ·dFðË ¨©±≤® qJA« dE½√ W d׫ U¼bMŽ UÎ ³Už Àb×ðË ¨d¦ √ Ë√ sOLEŽ ¡UI²« ÊUJ ∫qBH*« ∫v≈ UN² d× UÎ F³ð q UHL« nMBðË UL ¨WOËdCG«Ë WOHOK«Ë WOLEF« w²LEŽ ¡UI²« l u q¦ WOËdCž Ë√ ¨WL−L−« w WMML« «“—b« q¦ WOHO U≈ ∫W²ÐUŁ q UH Æ©±≤ qJA« dE½√® ÆWN³−« q¦ WOLEŽ Ë√ w½UF« ‚UHð—ô« w ÷u׫ ∫v≈ nMBðË W dײ q UH q¦ ¨W d×«Ë …uI« sOÐ lL−ð bŠ«Ë ÁU−ðUÐ t² dŠ ÊuJð U UNM ∫W d׫ …œËb× q UH ≠ U UNMË ¨©√ ≠±≥ qJA« dE½«® odL« qBHË ÍdIH« œuLF«  «dIË lÐU _«  UOöÝ ÆÂUNÐô« qBHË ¨ÍdIH« œuLFUÐ WL−L−« ‰UBð« l u q¦ sO¼U−ðUÐ t² dŠ ÊuJð wLEŽ qBH ©WN³−« ÂUEŽ sOЮ

q¦ W d×K lÝ«Ë Èb UN ÊuJ¹ ∫W d׫ …dŠ q UH ≠ Æ©» ≠±≥ qJA« dE½√® n²J« qBH ∫W d׫ dŠ qBH ©»®

∫W d׫ œËb× qBH ©√®

wHO qBH ©WMM «“—œ® bCF« rEŽ ”√— bCF« n²J« Õu

wËdCž qBH ©w½UF« ‚UHð—ô«® b½“

ÆW²ÐU¦« q UHL« s Ÿ«u½√ ∫©±≤®qJA «

±≤π

ÆÊU½_« rł w W dײL« q UHL« s Ÿ«u½√ ∫©±≥® qJA «


ørKFð q¼

UÎ ðU³Ł WDЗ_« duðË ¨tOL×¹ wKBH ·ËdCž rEF« wdÞ wDG¹Ë

wK“ qzUÝ vKŽ Íu²×ð WOKeÓÒ « q UHL« Ê√

wK“ ¡UAž błu¹Ë UL ¨WOHO WEH×0 qBH*« ◊U×¹Ë ¨ÂUEFK Ϋ—«dI²Ý«Ë

¨W d׫ W½Ëd w —Ëœ t wK“ ¡UAGÐ ◊U× W dײ ¨ÊuJð b ÂUEF« sOÐ „UJ²Šô« qKI¹Ë Æ U¼U−ð« WŁöŁ Ë√ ¨sO¼U−ð« Ë√ ¨bŠ«Ë ÁU−ðUÐ

qBH q¦ qBH*« w 5²LEF« wËdCž „UJ²Š« s qKI¹ qzUÝ Íu²×¹ Æo(« qBHË n²J«

cH« WH{d« ·ËdCž ¡UAž wK“ WOł—Uš WDЗ√ WOKš«œË

wKJON« “UN'« VOBð w²« WO×B« öJA*« ∏ ≠ ≤ ∫UNM ¨…b¹bŽ WO×  öJAL wKJON« “UN−« ÷dF²¹

qzUÝ wK“

©Rheumatism® ÂeOðUËd« ± ÷«dŽQÐ UÎ Ðu×B ¨»UBL« ¡e−« p¹d×ð vKŽ …—bI« ÂbŽ l se Ë√ œUŠ r√ œułË ÂeOðUËd« wMF¹ ÆUNÐ WDO×L« oÞUML«Ë q UHL« w WÐU ù« ÊuJð U UÎ ³UžË ¨Â—u²«Ë ¨vL×U WUŽ W³BI«

o׫ ”√d«

‚U«

ÆwŽUM qBH ©±¥®qJA«

Z²M¹ ˨WOKeÒ « q UHL« VOB¹ U UNML ¨ÂeOðUËd« s Ÿ«u½√ …bŽ „UM¼ ôU׫ iFÐË ¨sOłôuJ« s¹uJð vKŽ dŁR¹U UNMË ¨·ËdCG« q Pð tMŽ lłU½ ÃöŽ ôË Æq UHL« W−½_ WŽUML« “UNł q³ s WLłUN sŽ Z²Mð r_«Ë »UN²ô« nOH² dO UIF« iFÐ Âb²ðË ¨Êü« v²Š ÷dL« «cN ¨÷«dŽ_« nOHð w WŠ«d−« v≈ ¡U³Þ_« Q−K¹Ë Æ…œU׫  UÐuM« ¡UMŁ√ VO dð …œUŽ≈ sJL¹ WMOF  ôUŠ wË ¨wKe« ] ¡UAG« ‰UB¾²ÝUÐ p–Ë s …dJÐ q P²L« cH« rEŽ ”√— ‰«b³²Ý« q¦ ¨WłU׫ VŠ qBHL« Æ©±¥® qJA« dE½« ÆpO²ÝöÐ ”QJÐ wI׫ Ô n¹u−²« ‰«b³²Ý«Ë ¨ –ôuH«

©Osteoporosis® ÂUEF« WýUA¼ ≤ w ÂbI²« l p– Àb×¹Ë ©W¹uCF« dOžË W¹uCF« rEF« WOL ® rEF« WK² w hIM« vKŽ oKD¹ dO³Fð WýUANÐ WÐU ù« WUŠ wË Æ…dOGB« UULUÐ ¡wKL« ZMHÝù« WFD WOFO³D« WU׫ w ÂUEF« t³Að ÆdLF« ÷dF²« bMŽ dJMð b Ë ¨©±μ® qJA« dE½« ¨UN²Ðö ÂUEF« bIHðË ¨d³JðË ÂUEF« w  UUL« œbŽ qI¹ ÂUEF« rEŽË ¨cH« rEŽ u¼ ÷dL« «cNÐ sOÐUBL« v{dL« Èb dJK W{dŽ d¦ _« rEF«Ë ÆjOÐ ÀœUŠ Í_ ÆÍdIH« œuLF«Ë ¨©…dýU³ mÝd« ‚u …œUŽ® bŽU« W−O²½ YLD« ŸUDI½« bFÐ ÂUEF« WýUANÐ …œUŽ ¡UM« »UBðË ørKFð q¼ w ÷dLUÐ ‰Ułd« »UB¹Ë ¨Âb« w sOłËd²Ý_« Èu² ÷UH½ô rEF « VKBð ÷ d „ UM¼ Ê √ WýUAN ÂUð ¡UHý błu¹ ô ÆÂb« w ÊËdO²Ýu²²« Èu² ÷UH½« WUŠ ÂuOUJ« VÝdð sŽ Z²M¹ ©osteopetrosis® lOD²¹ ôË ¨VKB²² dO³ qJAÐ ÂUEF« vKŽ Êud¼ ∫UNM ÃöF« w  U½udN« iFÐ UÎ OUŠ Âb²ðË ¨ÂUEF« w½UF¹Ë ¨Âb« v≈ ÂuOUJ« …œUF²Ý« r−« ‰ËUM²Ð `BM¹ ÷dL« s W¹U uKË ÆsO½u²OUJ« Êud¼Ë ¨sOłËd²Ýô« ¨ tœ w ÂuOUJ« hI½ —UŁ¬ s i¹dL« w× ¡«cž ‰ËUMðË ¨©œ® sOU²OË ¨WOFO³D« Á—œUB s ÂuOUJ« Âb« jK−ð q¦ ¨…dO¦ WO× q UA UÎ ³³ ÆWO³BF«  ôUO« qI½Ë

ÆwAL« W{U¹— WÝ—ULË ¨Ê“«u² ±≥∞


©»®

©√® ÆwFO³Þ rEŽ w lDI ≠»

WMOF« ÊUJ ©»® Æ rEF« WýUANÐ »UB rEŽ w lDI ≠√ ©±μ® qJA«

©√®

jI ŸöÞû

∫ÂUEF« —u ≥ Ë√ ¨dO« À«œuŠ q¦ ¨W¹u WÐdC rEF« ÷dFð bMŽ Z²Mð WýUA¼ s Êu½UF¹ s¹c« œ«d_« ÊuJ¹Ë¨WFHðd oÞUM s ◊uI« ¨UÎ OK Ë√ UÎ Ozeł dJ« ÊuJ¹Ë ¨—uJUÐ WÐU û W{dŽ d¦ √ rEF« qš«œ VOC

WOŽUM« …UMI«

¨UÎ DOÐ UÎ H¹e½ UÎ ³³ ¨W¹ub« WOŽË_« ‚eLð dJ« VŠUB¹ b Ë iFÐ UÎ ³³ WDO×L« W−½_« vKŽ UÎ DžU{dJ« ‰uŠ Âb« d¦²¹Ë

wKOœ pKÝ

¨UN²O³¦ðË WOFO³D« UNF «u v≈ ÂUEF« …œUŽù dzU³−« Âb²ðË Ær_« WOŽUM« …UMI«

©√®

X²Hð WUŠ wË ¨UNuŠ sz«bK« Ë√ f³−« s VU V r²¹ –≈ XO³¦² W¹e dL« ŸUM« …UM qš«œ w½bF VOC l{Ë r²¹ rEF« t²«“≈ Ë√ tF{u w ÁƒUIÐ≈ r²¹Ë ¨r¾²K¹ v²Š tF{u v≈ œUFL« Ô rEF« Æ—ËU−L« qJA« dE½« ÆUÎ IŠô

∫©Rickets® ÕUJ« ¥ ©»®

p–Ë ¨ÂUEF« w —uHÝuH«Ë ÂuOUJ« WOL hI½ sŽ Z²M¹ ¨UÎ MOË UÎ HOF{ `³B¹Ë t²Ðö rEF« bIHO ¨©D ®sOU²O hIM WK Ë√ ¨¡«cG« w ©œ® sOU²O hI½ W−O²½ hIM« «c¼ Àb×¹Ë sOU²OH« i¹uF²Ð ÷dL« ÃöŽ r²¹Ë ÆfLA« WFý_ ÷dF²«

ÆŸUM« …UM qš«œ VOC ≠√ ∫ÂUEF« —u rEF WOMO« WFý_UÐ …—u ≠» Æ—uJ

t²U{≈Ë ¨VO³D« ·«dý≈ X×ð lOÐUÝ√ …bŽ Ò rH« o¹dÞ sŽ tËUM²Ð w qKš sŽ ÕUJ« Z²M¹ b Ë Æ‰UHÞú WbIL« W¹cž_« v≈ Êud¼ v≈ ©œ® sOU²O ‰u×¹ r¹e½≈ ÃU²½≈ sŽ ‰ËR wŁ«—Ë sOł Ɖu¹d²OU

±≥±


qBH« WK¾Ý√ ÆwKJON« “UN−« nzUþË `{Ë ∫±” ÆWOLO¼UH WD¹dš ÎUb ² wKJON« “UN−K WOzd« ÂU _« n ∫≤” øw{u׫ «e×«Ë ÷u׫ VO dð sOÐ ‚dH« U ∫≥” ÆW dײL«Ë W²ÐU¦« qUHL« s q vKŽ ôÎ U¦ d –√ ∫¥” ∫μ”

Æp²ÐUł≈ d øwŠ dOž Â√ wŠ ZO½ rEF« q¼ ≠√ øUNM q WOL¼√ U ÆÂUEF« uL½ w dŁRð q«uŽ …bŽ „UM¼ ≠»

ÆrÝd« l q¹uD« rEF« VO dð n ∫∂” ∫UNłöŽ ‚dÞË WOðü« ÷«d_UÐ WÐUù« »U³Ý√ d –« ∫∑” ÆrEF« WýUA¼

≠±

ÆÂeOðUËd«

≠≤

øsO²OU²² sOðdI q sOÐ w ËdCG« ’dI« œułË WOL¼√ U ∫∏” ∫qKŽ ∫π” ÆfLA« WFý_ ‰UHÞ_« ÂUł√ i¹dFð …—Ëd{

≠√

ƉUłd« s d¦ √ ÂUEF« WýUA¼ ÷dLÐ ¡UM« »UBð

≠»

∫WOðü« ôU׫ w ÂUEFK Àb×¹ «–U ∫±∞” øse« s …d² iLŠ w UNF{Ë bMŽ

≠√

øUNM sOłôuJ« …œU W«“≈ bMŽ

≠»

±≥≤


Circulatory System

Ê«—Ëb« “UNł

٣

qBH«

ÆW¹ub« WOŽË_«Ë ¨Âb«Ë ¨VKI« s ÊuJ²¹ t½√ XdŽË Æt³Odð XdFðË ¨Ê«—Ëb« “UNł UÎ IÐUÝ XÝ—œ ¨WOz«cG« œ«uL«Ë ¨sO−_« Âb« qIM¹ËÆr−« ¡«eł√ lOLł v≈ W¹ub« WOŽË_« ‰öš Âb« VKI« aC¹ hK ²« oÞUM ÁU−ðUÐ U¹ö « sŽ ΫbOFÐ öCH« qIM¹Ë ¨r−« U¹öš v≈ ¨ U½udN«Ë ¨…œUCL« ÂUł_«Ë wKš«b« rOEM²« w Á—Ëœ UË øtHzUþuÐ ÂuI¹ nOË øÂb«  U½uJ UL Æb³J«Ë ¨sO²zd«Ë ¨sO²OKJU ¨UNM nOË øÊ«—Ëb« “UNł VOBð w²« ÷«d_« UË ødš¬ v≈ h ý s Âb« qI½ WOKLŽ r²ð nOË ø r−« w øUNMŽ nAJ« sJL¹

s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÆUN³Odð nBðË Ê«—Ëb« “UNł ¡«eł√ dcð ÆVKI« qLŽ rOEMð WO¬ `{uð q WOL¼√ ·dF²ðË Âb« U½uJ nMBð ÆUNM qJA« YOŠ s Âb« U¹öš Ÿ«u½√ sOÐ Ê—UIð ÆWHOþu«Ë ÆÂb« d¦ ð WO¬ l³²²ð w qz«u« Ê«eð« kHŠ w Âb« —Ëœ sO³ð Ær−« ¨RhË ABO wUE½ VŠ Âb« qzUB nMBð ÆULNMŽ nAJðË Ædš¬ v≈ h ý s Âb« qI½ fÝ√ dHð Ê«—Ëb« “UNł VOBð w²« ÷«d_« iFÐ ·dF²ð Ò ÆUNłöŽ ‚dÞË

Ê«—Ëb« “UNł

±≥≥


Ê«—Ëb« “UNł VOdð ± ≠ ≥ ÆÂb«Ë ¨W¹ub« WOŽË_«Ë ¨VKI« s Ê«—Ëb« “UNł ÊuJ²¹

©Heart® VKI« ≠√ Æ—uU²« ¡UAGÐ VKI« ◊U×¹Ë ¨ełU×Ð UULð sOuBH ¨d¹√Ë sL¹√ ∫s¹√eł s VKI« ÊuJ²¹

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√Ë ©±® qJA« dE½« dNÐ_« Íuz— ÊU¹dý

ÍuKŽ ·uł√ b¹—Ë Íuz— ÊU¹dý sL¹√ s¹–√ d¹√ s¹–√

Èd¹ W¹uz— …œ—Ë√ vML¹ W¹uz— …œ—Ë√

ÍdNÐ√ ÍdL nB½ ÂUL

Íuz— ÍdL nB½ ÂUL

wMODÐ ≠ s¹–√ ÂUL © UdA« wzUMŁ® wMODÐ ≠ s¹–√ ÂUL © UdA« wŁöŁ®

wKH« ·uł_« b¹—u«

d¹√ sODÐ

sL¹√ sODÐ

ÆVKI« w wuÞ lDI ∫©±® qJA«

øU¼ƒULÝ√ UË øVKI« «d−Š œbŽ r øUNM q WHOþË UË ÆUNF «u œbŠ øVKI« qš«œ …œułuL«  UULB« U øUNM q WHOþË UË øqB²ð VKI« ¡«eł√ Í√ l øVKIUÐ qB²ð w²« W¹ub« WOŽË_« U

Æ©W¹uzd«® ÈdGB« …—Ëb«Ë ¨©W¹“UN−«® Èd³J« W¹ub« …—Ëb« l³²ð ±≥¥


Y׳K WOC øwłU²« ÊU¹dA« Ÿd√ bŠ√ œ«b½« vKŽ W³ðd²L« ZzU²M« U

ø 5−_«Ë ¡«cG« s UN²łUŠ vKŽ VKI« U¹öš qB% nO dNÐ_« ÊU¹dA« …bŽU s ÊUłd ¹ s¹dOG sO½U¹dý d³Ž VKI« WKCŽ v≈ sO−_«Ë WOz«cG« œ«uL« qBð ÍcG¹Ë ¨sL¹_« włU²« ÊU¹dA« ∫UL¼Ë ¨©coronary arteries® sOOłU²« sO½U¹dA« ÊUOL¹ ¨©aorta® ÊUOłU²« ÊU½U¹dA« ŸdH²¹Ë ÆÈdO« WN−« ÍcG¹ Íc« d¹_« włU²« ÊU¹dA«Ë ¨VKI« WKCŽ s vMLO« WN−« d³Ž VKI« v≈ Âb« œuF¹Ë ÆVKI« U¹öš q v≈ qBð œUJð w²« WIO b« W¹ub« «dOFAUÐ wN²Mð …dOG Ÿd√ v≈ coronary® włU²« VO−« vŽb¹ Íuœ VO−Ð UNLEF wN²M¹ …dOG …œ—Ë√ qJA² lL−²ð w²« W¹ub«  «dOFA« ÆsL¹_« s¹–_« w …dýU³ VB¹ Íc« ©sinus n√ ±∞∞ vKŽ b¹e¹ U Í√ ÆrOK« mU³« ÊU½û WIOb« w WC³½ ∑μ ‰bFLÐ VKI« i³M¹ ∫VKI« i³½ q w VKIK sOðu ŸULÝ sJL¹Ë ¨r−« ¡U×½√ v≈ UÎ Ou¹ Âb« s d² ·ô¬ ∏ w«uŠ aCO ¨UÎ Ou¹ WC³½ ©dup® w½U¦«Ë ¨V½Uł q w sOMOD³«Ë sOM¹–_« sOÐ sOF «u« sOULB« ‚öž≈ s Z²M¹ ©lub® ‰Ë_« ªWC³½ ÆÍuzd«Ë dNÐ_« sO½U¹dA« w²×² bMŽ sOF «u« sOULB« ‚öž≈ s Z²M¹ d¹_« wMOD³« wM¹–_« ÂULB« Õu²H © UdA« wzUMŁ®

w{dŽ lDI

wuÞ lDI W¹uzd« …œ—Ë_«

©√®

dup u

ÂULB« oKG ÍdNÐ_«

wM¹–_« ÂULB« Õu²H d¹_« wMOD³« …uš— W¹dðu« ‰U³Š_«

ÍdNÐ_« ÂULB« oKG ©ÍdLI« nB½®

wMOD³« wM¹–_« ÂULB« © UdA« wzöŁ® sL¹_« Õu²H

Íuzd« ÊU¹dA« ÂUL oKG ©ÍdLI« nB½® dNÐ_«

oKG ÂULB«

oKG ÂULB«

©»® ÍdNÐ_« ÂULB« Õu²H

lub u

Õu²H ÂULB«

wM¹–_« ÂULB« oKG wMOD³« W¹dðu« ‰U³Š_« …œËbA

Õu²H ÂULB«

©Ã® ÆsOMOD³« ◊U³½« ¡UMŁ√ UULB« l{Ë ≠√ ÆsOMOD³« ÷U³I½« ¡UMŁ√  UULB« l{Ë ≠» Æ©UÎ MOL¹® oKG ¨©Î«—U¹® Õu²H  UdA« wŁöŁ dNÐ_« ÂULB« ≠?ł

VKI« UUL ∫©≤® qJA«

±≥μ


±

◊UA½

ÈdO« WN−« vKŽ UNF{uÐ ¨VKI« «u√ ŸULÝ w UNb ²Ý«Ë ¨©Stethoscope® VO³Þ WŽULÝ dCŠ« ÆW¹—bB« WIDML« s

VKI« i³½ WO¬ ørKFð q¼ Sinoatrial WOM¹–√ VO−« …bIF« Ê√ sŽ …—U³Ž ©ŸUI¹ù« jÐU{® ©SA® Node WBB ² WOKCŽ W−½√ s …dOG …bIŽ s »dIUÐ sL¹_« s¹–_« —«bł w ÍuKF« ·uł_« b¹—u« l tzUI²« ÊUJ w UL qF bNł ¡UA½≈ vKŽ …—b UNË Æ»UBŽ_«

©ŸUI¹ù« jÐU{®vLðË WOM¹–√ VO−« …bIF« s wðQð WOË_« WC³M« Ê≈ —«bł ‰öš dA²M¹ WO½UŁ ∞,∏ q qF bNł —bBð w²«Ë ¨©Pacemaker® WOMOD³« WOM¹–_« …bIF« v≈ qFH« bNł qI²M¹Ë ¨ULN{U³I½« UÎ ³³ sOM¹–_« ÂeŠ v≈ tKIMð U¼—ËbÐ w²«Ë ©Atrio-Ventricular node-

AV

node®

«cJ¼Ë ¨sOMOD³« öCŽ ÷U³I½« W³³ w−M dÐ ·UO√ v≈ rŁ ¨f¼ ÆrE²M qJAÐ VKI« i³M¹ Æ©≥®qJA« dE½√ VKI« ÷U³I½«  «uDš l³²² Æ©qF bNł® ÷U³I½ö  «—Uý≈ ©ŸUI¹ù« jÐU{® —bB¹ ≠± ÆWOMOD³« WOM¹–_« …bIF« v≈  «—Uýô« qI²Mð ≠≤ ÆVKI« WL v≈  «—Uýô« dLð ≠≥ ÆsOMOD³« ‰öš  «—Uýô« dA²Mð ≠¥

tOM¹–√ VO−« …bIF«

WOMODÐ s¹–√ …bIŽ

WŽdH² ÂeŠ w−MdÐ ·UO√

ŸUI¹ô« jÐU{ VKI« WL

VKI« ¡«eł√ d³Ž WC³M« qOuð «uDš ∫©≥® qJA«

±≥∂


©Blood Vessels® W¹ub« WOŽË_« ≠»

ørKFð q¼ bMŽ “dH¹ Íc« sOUM¹—œ_« Êud¼ Ê√ b¹e¹ ¨WOHÞUF« ôUFH½ô«Ë ·u « ÆVKI« i³½ ‰bF s …œ—Ë_« «bŽ® …œ—Ë_« w Âb« Ê√ ‰bFLÐ sO−_UÐ UÎ F³A ÊuJ¹ ©W¹uzd« ÊU¹dA« «bŽ® sO¹«dA« w U√ ¨•∞¥ sO−_UÐ UÎ F³A Âb« ÊuJO ©Íuzd« Æ•∏π W³MÐ

Æ©¥® qJA« dE½« ÆW¹ub« «dOFA«Ë ¨…œ—Ë_«Ë¨sO¹«dA« qLAð Â√ sO−_UÐ UÎ F³A ÊU√ ¡«uÝ Âb« qIMÐ ©arteries® sO¹«dA« ÂuIð  «dOFA« d³Ž sO¹«dA« s Âb« qI²M¹ rŁ ¨VKI« sŽ ΫbOFÐ ¨l³A dOž r−« ¡U×½√ s Âb« …œUŽSÐ ÂuIð w²« ©veins® …œ—Ë_« v≈ W¹ub« ÆVKI« ÁU−ðUÐ

øWFЗ_« W¹uzd« …œ—Ë_«Ë Íuzd« ÊU¹dA« s q d³Ž ‰uIML« Âb« Ÿu½ U ≠√

∫‰«RÝ

¨UN W½uJL« UI³D« YOŠ s W¹ub« WOŽË_« sOÐ Ê—U ¨©¥® qJAUÐ W½UF²ÝôUÐ ≠» øUNH¹ËU−ð WFÝË ¨UN½«—bł pLÝË

ÊU¹dý

b¹—Ë

wzöÞ ZO½ ÍbŽU ¡UAž

ÂUL

wzöÞ ZO½ wzöÞ ZO½ ¡UK öCŽ ÂU{ ZO½

¡UK öCŽ W¹uœ  «dOFý ÂU{ ZO½ b¹—Ë

ÊU¹dý

bÚ  ¹Ò —Ó ËÔ s OÒ ¹d] Ôý

ÆW¹ub« WOŽË_« VOdð ©¥® qJA«

‰öš Âb« ob𠜫œ“« ◊UAM« Èu² lHð—« ULKJ ¨tÞUA½ Èb vKŽ ΫœUL²Ž« uCŽ qJ Âb« obð nK² ¹Ë Precapillary® W¹ub« «dOFA« q³ błuð W Uš  UUL o¹dÞ sŽ pcÐ rJײ« r²¹Ë ¨uCF« «c¼ W−½√

v≈ ÍœRð UN{U³I½« bMŽ w²«Ë ¨©μ® qJA« dE½« ¨¡UK WOKCŽ U¹öš s UULB« Ác¼ ÊuJ²ð Æ©Sphincters qšb dD lÝuð Ò v≈ p– ÍœR¹ UNÞU³½« bMŽ U√Ò ¨ZOMK WIb²L« Âb« WOL qI² ¨ «dOFA« qšb oOCð Ò ÆÂb« obð s b¹e¹ UL ¨ «dOFA«

±≥∑


ÆW¹ub« WOŽË_« w UULB« bł«uð sU√ œbŠ

∫‰«RÝ

∫Âb« ÊU¹dł WŽdÝ

UUL

ÊU¹dA« w Ϋb??ł WOUŽ WŽdÐ Âb??« ob²¹ tIb²Ð W½—UI ©WO½UŁ Ø rÝ ≥∞® ©Aorta®dNÐ_« Æ©WO½UŁ Ør??Ý ∞,∞≤∂® W¹ub« «dOFA« w V³Ð Âb??« ÊU¹dł WŽdÝ w RÞU³²« Àb×¹Ë s¹dÓ Ôý

b¹ Ú —Ó ËÔ «dOFý

WL { WJ³ý vKŽ Âb« l¹“uð ∫UNM q«uŽ …bŽ Ê«—b−Ð Âb« „UJ²Š«Ë W¹ub« «dOFA« s Ϋbł

WŠu²H UUL ≠√

ÆW¹ub« «dOFA«Ë sO¹«dA«

©Blood Components® s¹dÓ Ôý

b¹ Ú —Ó ËÔ

Âb« U½uJ ≠Ã

tðœU ¨ÂU?? { ZO½ s??Ž …—U??³? Ž Âb?? «

WIKG UUL ≠»

¥® sOÐ tL−Š ÕË«d²¹Ë ¨WKzUÝ WOö « W¹ub« «dOFA« q³ U  UUL ∫©μ® qJA«

Âb« ÊuJ²¹ÆmU³« ÊU½ù« w «d² ©∂ ≠ Ϋ—Ëœ t Ê√ UL ¨r−« w WOÝUÝ_« qIM« WKOÝË Âb« bF¹ Ò Æ©•¥μ® W¹uKš  U½uJË ©•μμ® Âb« U“öÐ s Æ©∂® qJA« dE½« Ær−« qz«uÝ Ê«eð« kHŠË r−« …—«dŠ Wł—œ kHŠ w •μμ U“öÐ  U½uJ

•¥μ W¹uKš U½uJ

WOzd« nzUþu« œ«uLK V¹c Âb« UNKIM¹ w²«

¡U

Âb« s ≥rK q w œbF«

WOK)« Ÿu½

¡«dLŠ Âœ U¹öš ÊuOK ∂≠μ

U½u¹√

UMOðËdÐ U“ö³«

Âu¹œu ÂuOÝUðuÐ ÂuOU ÂuOOMG b¹—uK U½uÐdJOÐ

‰ô“ 5łuM¹d³O …œUC ÂUł√

Í“uLÝ_« Ê“«u²« W{uL(« Wł—œ rOEMð W¹–UH½ rOEMð W¹uK)« WOAž_«

WL¼U*«Ë 5− _« qI½ ÊuÐdJ« bO √ w½UŁ qI½ w

Âb« U½uJ qB ¡UCOÐ Âœ U¹öš ±∞¨∞∞∞ ≠μ¨∞∞∞

Í“uLÝ_« Ê“«u²« W{uL(« Wł—œ rOEMð Âb« d¦ ð ŸUb«

nzUþu«

WŽUM*«Ë ŸUb«

WOHLO U¹öš W¹bŽU WOCLŠ WœUF²

œ«u WuIM Âb« w

WOz«cž œ«u i¹ù« öC fHM²«  «“Už  U½ud¼

W¹uœ `zUH

…bOŠË ¥∞∞¨∞∞∞ ≠≤μ∞¨∞∞∞

Âb« jK&

Âb« U½uJ∫©∂® qJA«

±≥∏


ørKFð q¼ d¦ ²K WF½U …œU ÊËœ s Âb« qB «–≈ t½√ Î zUÝ wDFð ÍedL« œdD« “UNł w ö qB «–≈ U√ ¨©serum®qB vL¹ …œU vKŽ Íu²×ð —U³²š« VOÐU½√ w Âb« wDFð UN½S s¹—U³ON« q¦ ¨d¦ ²K WF½U Î zUÝ ÆU“ö³« vL¹ ö

l{uð YOŠ Íe dL« œdD« “UNł «b ²ÝUÐ Âb« U½uJ qB r²¹ ¨d¦ ²K WF½U …œU vKŽ Íu²×¹ —U³²š« »u³½√ w UNKB œ«dL« Âb« WMOŽ ©U“öЮ wA dH √ qzUÝ v≈ Âb«  U½uJ qBHMð ÍedL« œdD« WOKLFÐË vLð Æ »u³½_« s wKH« ¡e−« w VÝd²ð w²« W¹uK «  U½uJL« uKF¹ Æ©Hematocrit® X¹d uðULO¼ Âb« w U¹ö « r−Š W³½

∫‰«RÝ

ø©Serum® qBL«Ë U“ö³« U½uJ sOÐ ‚dH« U

Âb« U½uJ qB ≤

◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«u*« Æ¡UË ¨ÊU½≈ Âœ WMOŽË ¨Íed œdÞ “UNłË ¨VOÐU½√ qUŠË ¨—U³²š« VOÐU½√ w UNF{Ë bFÐ Âœ WMOF —U³²š« »u³½√ ÍedL« œdD« “UNł

∫qLF« WI¹dÞ

U“ö³«

ø«–UL Æd¦ ²K WF½U …œU vKŽ Íu²×¹ »u³½√ w Âœ WMOŽ dCŠ√ ≠± UÎ Ðu³½√ l{ WKÐUIL« WN−« wË ¨ÍedL« œdD« “UNł w »u³½_« l{ ≠≤ ø «–ULÆ¡UL« s WOLJ« fH½ vKŽ Íu²×¹

W¹uK « U½uJL«

©±∞® …b Ò ¨…—Ëœ ©¥∞∞∞®WŽdÝ vKŽ ÍedL« œdD« “UNł qOGA²Ð r ≠≥ ÆozU œ Ê—U rŁ ¨Áb¼UAð U n ¨sOÐu³½_« Ãdš√ Ê«—Ëb« sŽ “UN−« n uð bFÐ ≠¥ ÆodL« qJA« l

Âb« U½uJ qB ≥

◊UA½

UN²³½Ë¨Âb« U“öÐ w W³z«c« œ«uL« sŽ nAJ« ‚dÞ sŽ Ϋd¹dIð V²«Ë ¨WO³D« «d³² L« bŠ√ …—U¹eÐ r …œU¹eUÐ UN²³½ ‰ö²š« ‰UŠ w UNÐ ÊU½ù« WÐU≈ vKŽ ‰b²¹ w²« ÷«d_« iFÐË ¨rOK« w×B« l{u« w Æpzö“Ë pLKF l p– g U½Ë ÆÊUBIM« Ë√

±≥π


©Plasma® Âb« U“öÐ ≠ôÎ Ë√

ørKFð q¼ ±≤∞w«uŠ gOFð ¡«dL׫ Âb« U¹öš Ê√ WOKš ÊuOK ©≥ ≠ ≤® s d¦√ Ê√Ë ¨UÎ u¹ qJAÐ ‰U×D« w WO½U¦« w rDײ¹ rOD×ð r²¹Ë ¨b³J« w w U³«Ë fOz— w ¡«dL׫ Âb« U¹öš s • ±∞≠ μ ÊuOK ©≥≠≤® ÊuJ²¹Ë ¨W¹ub« WOŽË_« ÆWO½U¦« w WOKš l j³ðdð Ê√ lOD²𠜫uL« iFÐ Ê√ bO√ ‰Ë√ “Už q¦ ¨sOÐuKžuLON« ¨r×H« ‚«d²Š« sŽ ZðUM« ÊuÐdJ« “Už u¼Ë ¨ÊUšb«Ë WOËd²³« U³dL«Ë l ◊U³ð—ô« vKŽ tð—b Ë ¨dODšË ÂUÝ sO−_« ◊U³ð—« s Èu √ sOÐuKžuLON« v≈ p– ÍœROÆsOÐuKžuLON« l w UÎ ½UOŠ√ Àb×¹ UL  uL«Ë ‚UM²šô« Ær×H« rłUM Àœ«uŠ

dOž œ«uË W¹uCŽ œ«u tO »«c ¡U •π≤s Âb« U“öÐ ÊuJ²ð Æ©∂® qJA« dE½√ÆW¹uCŽ

∫Âb« U“öÐ nzUþËË U½uJ ·dFðË

©Cellular Components® W¹uK)« U½uJ*« ≠ÎUO½UŁ ¨¡«dL׫ Âb« U¹öš ∫Ÿ«u½√ WŁöŁ v≈ nMBðË ¨U“ö³« w Âb« U¹öš błuð WŽuM²U¹öšq³ sUNFOLłlMBðYOŠ¨W¹ub«`zUHB«Ë¨¡UCO³«Âb«U¹öšË WOŽc−« U¹ö « vLðË ¨dLŠ_« rEF« ŸU ½ w œułuL« ÂUC« ZOM« w Æ©stem cells®

(Erythrocytes (Red Blood Cells®

¡«dL(« Âb« U¹öš ≠√

Âœ WOKš ÊuOK © ∂≠μ® vKŽ Âb« s bŠ«u« VFJL« d²LOKL« Íu²×¹ –≈ ¨Î«œ«bFð Âb« U¹öš Ÿ«u½√ d¦√ WŠU s b¹e¹ UL sONłu« …dFI qJA« WOd U¹öš w¼Ë ø«–ULÆ—uc« Èb UNMŽ ÀU½ù« Èb qIðË ¨¡«dLŠ Ò Êd ÍuKš ¡UAž UNË ¨ «“UG« ‰œU³² UN×DÝ  «dOFA« w U¼—Ëd ¡UMŁ√ UNzUM¦½«Ë UNKJý dOOGð s UNMJL¹ sOÐuKžuLONUÐ TK²LðË ¨Èdš_« W¹uK «  UOCF«Ë ¨U¹—bMu²¹UL«Ë ¨…«uM« s W−{UM« WOK « uK ð ÆW¹ub« Æ©∑® qJA« dE½«Æ©Âb« »UCš® U¹ö « ·UHD« ‚u ¡«dL׫ UNCFÐ

©»®

©√®

¡«dLŠ WOKš

W¹uœ «dOFý

WOzöÞ WOKš …«u½

©œ® ©?ł® 0.45 - 1.16 ¢μ¢

2.31 - 2.85 ¢μ¢

7.2 - 8.4 ¢μ¢

¡«dL׫ Âb« U¹öš ∫©∑® qJA«

Æ©blood smear® wzuC« dN−L« w dNEð UL ¡«dL׫ U¹ö « ≠√ Æ WIO b« W¹ub« «dOFA« w UNUI²½« bMŽ ÂUFD« ‚U³Þ√ q¦ iFÐ ‚u Vðd²ð ¡«dL׫ U¹ö « ≠» Æ`ÝUL« w½Ëd²Jù« dN−L« w dNEð UL U¹ö « ≠?ł ÆU¼œUFÐ√ sO³¹ ¡«dLŠ Âœ WOKš w lDI ≠œ

±¥∞


∫d???J

øU¹—bMu²¹UL« s U¼uKš s ržd« vKŽ UNKLF W“ö« W UD« vKŽ ¡«dL׫ Âb« U¹öš qB×ð nO

ørKFð q¼ Ê√Ë ÆÀU½ù« Èb Âœ ≥rK ØrGK ©∂± ≠ ≤±® Ë ¨—uc« Èb Âœ ≥rK ØrGK ©±∏ ≠ ¥±® sOÐ U ÕË«d²¹ mU³« h AK sOÐuKžuLON« ‰bF Ê√ sO−_« l sOM−« Âœ sOÐuKžuLO¼ ◊U³ð—« Wł—œ ÊQÐË ÆWOMOM−« qŠ«dL« w t³Odð sŽ nK² ¹ …œôu« bFÐ ÊU½ù« Âœ sOÐuKžuLO¼ VOdð Ò UL sO−_UÐ Â_« Âœ sOÐuKžuLO¼ ◊U³ð—« …u s d³√ ÆtuNÐ t√ Âœ s sO−_« cš√ s tMJL¹ sOÐuKžuLON« W³½ qIð UbMF ÆWOKJ« Á“dHð Íc« ©erythropoietin® sOðuOÐËdŁ—ù« Êud¼ WÞUÝuÐ jAMð ¡«dL׫ Âb« U¹öš s¹uJð WOKLŽ Ê√ U¹ö « jAM¹ Á—ËbÐ Íc«Ë ¨sOðuOÐËdŁ—ù« Êud¼ “«dù WOKJ« eH×¹ UL ª¡UCŽ_« v≈ qBð w²« sO−_« WOL pc UÎ F³ð qIð ¨Âb« w Æ¡«dL׫ Âb« U¹öš ÃU²½ù rIMðË uLM² rEF« ŸU ½ w WOŽc−« ¨U¹ö « Ác¼ uLMðË ¨a≈ÆÆÆ UuÝu³¹«d«Ë ¨w−už ÂUł√Ë ¨U¹—bMu²¹UL«Ë ¨…«uM« vKŽ Íu²×ð W−{UM« dOž ¡«dL׫ Âb« WOKš Ê√ Æ UOCF«Ë …«uM« bIHð Ê√ bFÐ © erythrocyte® W−{UM« ¡«dL׫ Âb« WOKš wDF² ªUÎ ¹ËU² UÎ UI½« rIMðË

Æ©∏® qJA« sO³¹ UL ÂUEF« ŸU ½ w WOŽc−« U¹ö « ÂUI½« W−O²½ Âb« U¹öš ÊuJ²ð Â√ WOŽcł U¹öš rEF« ŸU ½ w

WOHLO WOŽcł U¹öš

¡UCOÐ WOŽcł U¹öš

W¹bŽU

WOzUÐ U¹öš

tOzUð U¹öš

WOHLO U¹öš

WOCLŠ

WœUF² ¡«dLŠ Âœ U¹öš

W¹uœ `zUH

…bOŠË

dLŠ_« rEF« ŸU ½ w WOŽc−« U¹ö « s Âb« U¹öš e¹ULðË ÊuJð∫©∏® qJA«

±¥±


Æ©π® qJA« dE½« ¨sOÐuKžuLO¼ ¡Íeł ÊuOK ≤μ∞ w«uŠ ¡«dL׫ Âb« WOKš qš«bÐ lL−²¹ Ë

©α® UH√ ≠±≠ WKKÝ

©β® U²OÐ ≠±≠ WKKÝ

rO¼ WŽuL−

©β® U²OÐ ≠≤≠ WKKÝ rO¼ WŽuL−

©α® UH√ ≠≤≠ WKKÝ

ÆsOÐuKžuLON« ¡Íeł ∫©π® qJA«

ørKFð q¼ WK² s •μπ qJA¹ sOÐuKžuLON« Ê√ s •≥≥Ë WU−« ¡«dL׫ Âb« WOKš ÆUNL−Š ¡«dL׫ Âb« U¹öš dLŽ wN²M¹ UbMŽ t½√ v≈ sOÐuKžuLON« WIKD WOK « rDײð qUŠ WÞUÝuÐ tÞUI²« r²¹Ë ¨Âb« Èd− Î JA ©haptoglobin® wMOðËdÐ UÎ ³d ö sOÐuKžuLON« ëdš≈ r²¹ ô v²Š Ϋ bIF tKI½ r²¹Ë ¨r−« ×U WOKJ« WÞUÝuÐ vŽb¹ Vd v≈ tLOD×ð r²O ¨b³J« v≈ sŽ tł«dš≈ r²¹ ©billirubin® sOÐËdOKOÐ œ«œeð w²« ¡«dHB« …—UBF« «“«d≈ o¹dÞ ÆÊU dO« ÷dLÐ WÐUù« bMŽ Âb« w UN²³½

lЗ√ s ÊuJ²¹ Íc« sOÐuKž sOðËdÐ s sOÐuKžuLON« ¡Íeł ÊuJ²¹ UNM q j³ðd¹ ¨U²OÐ qÝöÝË UH√ qÝöÝ vLð bO²³³« b¹bŽ s qÝöÝ lЗ_« b¹b׫ «—– qL×ðË ¨b¹bŠ …—– U¼ed w Íu²×ð rO¼ WŽuL−LÐ w Ë√ Vd W½uJ sO−√  U¾¹eł lЗ√ sOÐuKžuLON« ¡Íeł w Vd ÊuJ²¹ sO−_« —d×ð bMŽË ¨©Oxyhemoglobin® sOÐuKžuLO¼ Æ ©Deoxyhemoglobin®sO− _« ŸËeM sOÐuKžuLO¼ vŽb¹ ¨¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ vKŽ sO−_« qI½ vKŽ Âb« …—b bL²Fð Ë ÆWOKš q qš«bÐ sOÐuKžuLON« WOLË

∫d???J

ø…bŠ«Ë ¡«dLŠ Âœ WOKš q³ s qL×ð Ê√ sJL¹ w²« sO−_« U¾¹eł œbŽ r © U¹—«c«®

˚

∫vUFð ‰U

ødLŠ_« ÊuKUÐ Âb« dNE¹ «–UL

∫‰«RÝ

±¥≤


©Leukocytes ©White Blood Cells®®

¡UCO³« Âb« U¹öš ≠»

ÕË«d²¹Ë ¨UNðUOŠ qŠ«d d³Ž …dO³ …«uMÐ kH²×ðË ¨¡«dL׫ Âb« U¹öš s d³√ ¡UCO³« Âb« U¹öš r−Š Ê≈ qB² Âb« —UOð …—œUG vKŽ UNð—bIÐ “U²LðË ¨Âb« s VFJL« d²LOKL« w WOKš ©±∞∞∞∞≠μ∞∞∞® sOÐ U U¼œbŽ w²« bC« «bu b{ r−« w WOzd« ŸUb« qzUÝË ÈbŠ≈ bFð Ò wN ¨UN²¹ULŠ ·bNÐ WHK² L« W−½_« Ÿ«u½√ WLš „UM¼Ë W¹dO²JÐ ÷«dQÐ WÐUù« bMŽ X R qJAÐ ¡UCO³« Âb« U¹öš œbŽ œ«œe¹ wU²UÐË ÆtLłUNð Æ©∏® qJA« dE½√Æ…bOŠËË ¨WOHLO ¨WOCLŠ ¨W¹bŽU ¨ WœUF² w¼Ë ¨¡UCO³« Âb« U¹öš s

Y׳K WOC øUN²HOþË UË ¨ U³O³×« qš«œ WOzUOLOJ« œ«uL« WFO³Þ sŽ Y×Ы Æ U³O³Š vKŽ W³³×L« ¡UCO³« Âb« U¹öš Íu²×ð (Thrombocytes - Platelets) W¹ub« `zUHB« ≠?ł U¹öš dJð s ÊuJ²ð ¨Âb« d¦ ð w Ϋ—Ëœ VFKð˨W¹u½_« WL¹bŽ ¨œb× qJý UN fO ¨W¹uKš ¡«eł√ Æ©∏Ë∂® sOKJA« dE½√ ÆW¹“«d«  U³O³Š vKŽ Íu²×ðË ¨dLŠ_« rEF« ŸU ½ w …dO³

ÕËd'« ÂU¾²«Ë Âb« d¦ð

≤≠≥

n¹eM« —«dL²Ý« lM qł√ s d¦ ²« WOKLŽ qB×ð W¹ub« WOŽË_« rD×ð v≈ ÍœR¹ lD Ë√ Õdł ‰uBŠ bMŽ øWOKLF« Ác¼ r²ð nOJ ÆÕd−« ÂU¾²« wU²UÐË —dC²L« ZOM« Õö≈ WOKLFÐ ¡b³« s r−« sOJLðË rDײ¹ UbMŽ d¦ ²« WOKLŽ √b³ð ¡UŽuK wKš«b« wzöD« ¡UAG« ÂuIð YOŠ Õd−« qFHÐ Íub« vKŽ ‚UB²ôUÐ W¹ub« `zUHB«

sOłôu ◊uOš s¹d³¹U …d¦š ¡«dLŠ Âœ WOKš `zUHB« s …œ«bÝ qF−ð W¹ËULO œ«u `zUHB« oKDð Włe UN …—ËU−L« `zUHB« ∫s …d¦ q«uŽ `zUHB« WLD×L« U¹ö « ©K sOU²OË ÂuOUJ« vKŽ Íu²×ð q«uŽ® U“öÐ

sO³ËdŁ

sO³ËdŁËdÐ

sOłuM¹d³¹U

s¹d³¹U

Âb« d¦ ð∫©±∞® qJA«

±¥≥

ZOMK W½uJL« sOłôuJ« ◊uOš qF−ð …œU `zUHB« Ác¼ “dHðË ¨ÂUC« Włe UN …—ËU−L« Èdš_« `zUHB« …œ«bÝ W½uJ `zUHB« lL−²ð pcÐË Æn¹eM« —«dL²Ý« s b×ð WF¹dÝ Ác¼ rOŽbðË W¹uIð r²¹ p– bFÐ s …d¦š s¹uJð WDÝ«uÐ …œ«b« s¹d³¹UH« …ULL« WOMOðËd³« ◊uO « Âb« U“öÐ w błuð w²«Ë ©Fibrin® sOłuM¹d³¹U vL¹ Vz«– qJý vKŽ Æ©Fibrinogen®


YOŠ ¨nK² d¦ ð qUŽ ±≤ w«uŠ “«dSÐ √b³ð «uDš …bFÐ r²ð s¹d³¹U v≈ sOłuM¹d³¹UH« q¹u×ðWOKLŽ Ê≈ sO³ËdŁ v≈ ©Prothrombin® sO³ËdŁËdÐ vL¹ Âb« U“öÐ w »«c sOðËdÐ q¹uײРÁc¼ d¦ ²« q«uŽ ÂuIð ÊUJ …d¦ « ÊuJ²ð pcÐË s¹d³¹U v≈ sOłuM¹d³¹UH« q¹uײРÂuI¹ jA½ r¹e½« sŽ …—U³Ž u¼ Íc« ©Thrombin® Æ©±∞ qJý® n¹eM« n Ë v≈ ÍœR¹ UL Õd−« W«“≈ WOKLŽ VŠUB¹Ë WUš  UL¹e½≈ WDÝ«uÐ …d¦ « WЫ–≈ r²¹ n¹eM« n ËË W¹ub« …d¦ « ÊuJð bFÐË ÆW¹ub« `zUHB« Á“dHð uL½ qUŽ …bŽULÐ ÁƒUHýË Õd−« ÂU¾²« WOKLŽ …d¦ « Î Kšd¦ ²« q«uŽ bŠ√ hI½ V³¹ Âb« ·e½ ÷dLÐ WÐUù« WUŠ w Àb×¹ UL d¦ ²« ÀËbŠ w ö sO³ËdŁËd³« q¹u×ð ÂbŽ v≈ ÍœR¹ UL d¦ ²« q«uŽ iFÐ hI½ tMŽ Z²M¹ wŁ«—Ë qKš sŽ Z²M¹ Íc« ©UOKOuLON«® ÆsO³ËdŁ v≈

r'« w qz«u« Ê«eð«

≥≠≥

dD dG Ê≈ ÆWHK² L« W−½_« w U¹ö « WUJ sO−_«Ë ¡«cG« ‰UB¹SÐ W¹ub« «dOFA« ÂuIð s …bŠ«Ë WI³Þ s ÊuJ²ð w²« U¼—bł WFO³ÞË ¨UN×DÝ WŠU …œU¹“ s tOKŽ Vðd²¹ UË W¹ub«  «dOFA« Î zUÝ UÎ ½uJ ¨ UMOðËd³« rEF ¡UM¦²ÝUÐ UNöš s `ýdð ÊQÐ Âb« U“ö³ `L¹ WOzöD« U¹ö « qzU« vL¹ ö WOLË ¨sO−√Ë ¨WOMO√ ÷uLŠË ¨W¹œUŠ√ dUJÝË ¨Õö√Ë ¨¡U s ÊuJ²¹ Íc« ©interstitial fluid® wMO³« wMO³« qzU« ÃËdš WOKLŽ r²ð nOJ ¨U¹ö «Ë Âb« sOÐ œ«uL« ‰œU³ð WOKLŽ ÀËbŠ ·bNÐ ¨sOðËd³« s WKOK Æ©±±® qJA« dE½« øÂb« v≈ tðœuŽ rŁ  «dOFA« s

wMOÐ qzUÝ WO−O½ WOKš W¹uœ …dOFý

WdŠ WKB× ×U K qzU«

WdŠ WKB× qš«bK qzU«

W¹uœ …dOFý ¡«dLŠ Âœ WOKš Âb« obð ÁU−ð«

jGC«

Âb« jG{ Í“uLÝô« jGC« qš«b« u×½ ob²« ×U « u×½ ob²«

WO½U¹dý «dOFý

W¹b¹—Ë «dOFý

W¹ub« «dOFA« d³Ž œ«uL« ‰œU³ð WOKLŽ∫©±±® qJA«

±¥¥


V½U−« w UÎ O−¹—bð h UM²¹ rŁ ¨o³z“ rK≥μ w«uŠ W¹ub« «dOFAK w½U¹dA« V½U−« w Âb« jG{ ÊuJ¹ sOÐ ‚dH«Ë ¨o³z“ rK≤μ qB¹Ë UÎ ²ÐUŁ Âb« U“ö³ Í“uLÝù« jGC« ÊuJ¹ ULMOÐ ¨o³z“ rK±∏ qBO Íb¹—u« W³z«c« œ«uLUÐ qL×L« qzU« ‰UI²½« v≈ ÍœR¹ «c¼Ë ¨Âb« jG{ `UB ÊuJ¹ w½U¹dA« V½U−« w sODGC« jG{ h UM² W−O²½Ë ¨U¹ö «Ë wMO³« qzU« sOÐ œ«uL« w ‰œU³ð Àb×¹Ë ¨W−½_« v≈ WO½U¹dA«  «dOFA« s v≈ qzU« rEF …œuŽ UÎ ³³ Í“uLÝù« jGC« `UB sODGC« sOÐ ‚dH« `³B¹ Íb¹—u« V½U−« w Âb« ¡e−«Ë ¨W¹ub«  «dOFA« v≈ tFOLł œuF¹ ô wMO³« qzU« Ê√ dcUÐ d¹b−« sË ÆW¹b¹—u« W¹ub«  «dOFA« ÆW¹ub« …—Ëb« v≈ WOHLOK«  «dOFA« d³Ž œuF¹ ©lymph® nLOK« vL¹ Íc« ¨tM wI³²L« (Blood Groups)

Âb?????« qzUB ¥ ≠ ≥

bL²F¹ Ê«cK« ¨w¹e¹«d« ÂUEM«Ë ¨ABO ÂUE½ ∫U¼dNý√Ë ¨ UŽuL− v≈ Âb« rIð UÎ UE½ dAŽ UMŁ« błu¹ ÆÂb« qI½  UOKLŽ w ULNOKŽ

(ABO) ÂUE½ ≠√ Âb« qI½ ôËU× iFÐ qA ¨©Karl Land Steiner® dM¹U²ýb½ô ‰—U ÍËULM« VO³D« kŠô UbMŽ UNOKŽ oKÞ√ ¡«dL׫ Âb« U¹öš WOAžQÐ WD³ðd W¹dJÝ  UMOðËdÐ œułË nA²« v{dL« iFÐ …UË v≈  œ√ w²«Ë œułË ÂbŽ Ë√ œułË vKŽ ¡Î UMÐ ÊU½ù« w ÂbK qzUB lЗ√ b¹b×ð rð p– bFÐ Æ©Antigens® bC«  «bu rÝ« Æ©≤® ‰Ëb−« dE½« Æ¡«dL׫ Âb« U¹öš WOAžQÐ WD³ðdL«Ë B¨A UL¼ W¹dJ«  UMOðËd³« s sOŽu½ ABO ÂUEM UÎ F³ð Âb« qzUB Ÿ«u½√ ∫©≤® ‰Ëb−« U“ö³« w œUCL« r−«

¡«dL׫ Âb« U¹öš WOAž√ vKŽ bC« bu Ÿu½

Âb« WKOB

Anti≠B

ÆAŸu½ s ÍdJÝ sOðËdÐ

A

Anti≠A

ÆB Ÿu½ s ÍdJÝ sOðËdÐ

B

błu¹ ô

Æ A Ÿu½ s ÍdJÝ sOðËdÐ ÆB Ÿu½ s ÍdJÝ sOðËdÐË

AB

sO²¹dJ« sO²ŽuL−L« s ‰Ì Uš sOðËdÐ ÆB Ë A  ? sOðœb×L«

O

Anti≠B ¨ Anti≠A

øW¾ÞU « Âb« qI½ ôUŠ w UL ULN …œUCL« ÂUł_« l B ËA bC« «bu lL²ł« u Àb×¹ «–U Íc«Ë ¨d¦ ²« qŽUHð vL¹ U v≈ ÍœR¹ t œUCL« r−« l ©bC« bu® ÍdJ« sOðËd³« ŸUL²ł« Ê≈ œ«b½ô« «c¼ ÀbŠ «–S ¨W¹ub« WOŽË_« œ«b½« v≈ ÍœRð …dO³  UOLJÐ ¡«dL׫ Âb« U¹öš t³łuLÐ lL−²ð Æ…Uu« v≈ ÍœR¹ b p– ÊS ⁄Ub« Ë√ VKI« ÍcGð w²« W¹ub« WOŽË_« w ±¥μ


©Rhesus System©Rh®® w¹e¹«d« ÂUEM«≠» ©bC« «bu® W¹dJ«  UMOðËd³« s dš¬ UÎ Žu½ „UM¼ Ê√ sO³ð –≈ ªw¹e¹«d« œdI« v≈ ÂUEM« «c¼ WOLð VMð ÊS W¹dAÐ Âœ  «dD v≈ «c¼ bC« buL œUCL« r−« WU{≈ bMF ÆœdI« «cN ¡«dL׫ Âb« U¹öš WOAž√ vKŽ r¼Ë ¨(Rh+) w¹e¹«d« qUF« w³łu ∫sOHM v≈ ÂUEM« «c¼ VŠ ”UM« nMÒ Ô b ËÆÀb×¹ b d¦ ð qŽUHð (Rh-) w¹e¹«d« qUF« w³UÝË ¨«c¼ bC« bu vKŽ rN¹b ¡«dL׫ U¹ö « WOAž√ Íu²×ð s¹c« ’U ý_«

ÆrN¹b ¡«dL׫ Âb« U¹öš WOAž√ vKŽ «c¼ bC« bu błu¹ ô s¹c« ’U ý_« r¼Ë

©Blood Transfusion® Âb« qI½ ≠à Êu{dF²¹ s¹c« iFÐ Ë√ ¨Âb« ÷«dQÐ sOÐUBL« iF³ Âœ qI½ UOKLFÐ ÂUOIK UÎ ½UOŠ√ ¡U³Þ_« Q−K¹ h ý s WMOF WKOBH qIM« W¹UGÐ Âb« vKŽ ‰uB׫ r²¹Ë ¨UNCFÐ Ë√ Âb«  U½uJ qU qI½ r²¹ –≈ ¨Àœ«u×K Ì Ë√ Ÿd³² Æ©recipient® q³I²L« Âb« t qIM¹ Íc« h A« vL¹Ë ¨Âœ v≈ WłU×Ð h ý v≈ ©donor® jF

øÂb« qI½ WOKLFÐ ÂUOI« q³ VO³D« UNÐ ÂuI¹ Ê√ V−¹ w²« «¡«dłù« U VO³D« ÂuI¹Ë ¨Âœ qI½ WOKLF ÃU²×L« h A« Âœ WKOB b¹b×ð r²¹ Rh ‫ ﻭ‬ABO wUE½ vKŽ ΫœUL²Ž« UÎ Lł Íu²×¹ h ý Âœ U“öÐ v≈ b{ bu qL×ð ¡«dLŠ Âœ U¹öš qI½ “u−¹ ô –≈ ªVÝUML« Âb« tzUDŽSÐ ÆÂb« qI½ WO½UJù UÎ DD sO³¹ Íc« ©±≤® qJA« dE½«Æt ΫœUC

  

Rh ÂUE½ oË Âb« qI½ ‰Ëbł ≠»

B⎯

AB

⎯→

´ ≠ ´ ≠

O⎯

⎯⎯

qIM« WO½UJ≈

⎯→

´ ≠ ≠ ´

q³I²*« Âœ Rh

⎯⎯

wDF*« Âœ Rh

A

ABO ÂUE½ oË Âb« qI½ jD ≠√ Âb« qI½ UOKLŽ ∫©±≤® qJA«

Æp²ÐUł≈ d øUNODF¹ Ë√ UNM cšQ¹ Ê√ sJL¹ w²« W¹ub« qzUBH« U A´ tœ WKOB h ý ∫‰«RÝ

±¥∂


qL(« WOKLŽ ÕU$ vKŽ w¹e¹«d« qUF« dOŁQð ƉËb−« dE½« Æs¹uÐ_« Èb w¹e¹«d« qUF« ·ö²š« vKŽ ΫœUL²Ž« sOM−« Âœ l Â_« Âœ UNO o«u²¹ ô ôUŠ „UM¼ qL׫ WOKLŽ vKŽ ÁdOŁQðË s¹uÐ_« Âœ o«uð ÂbŽ Ë√ o«uð qUF« W³UÝ Â_« X½U «–≈ t½√ ‰Ëb−« s kŠöð ÊS ¨w¹e¹«d« qUFK Vłu »_«Ë ¨w¹e¹«d« ¨w¹e¹«d« qUFK UÎ ³łu ÊuJ¹ b ‰Ë_« qHD« v≈ sOM−« Âœ U¹öš iFÐ »d²ð b …œôu« ¡UMŁ√Ë UÎ Uł√ Â_« Âœ ÊuJO ¨WLOAL« ‰UBH½« bMŽ Â_« Âœ Ò ÂUł_« »d²ð b ˨UNœ w vI³ð ©anti-Rh® …œUC v≈ UNœ s …œUCL«

bFÐ qL׫ WUŠ w¹e¹«d« qUF« w¹e¹«d« qUF« vË_« …œôu« WłËeK ÃËeK `−Mð

´

´

`−Mð

´

`−Mð

qAHð b

´

ørKFð q¼ »d²ð ¡UM« s jI • ≤∞ w«uŠ Ê√ d³Ž sOM−« v≈ …œUCL« ÂUł_« ÆsN²LOA

qUF« Vłu sOM−« ÊU «–S ¨w½U¦« qL׫ w WLOAL« d³Ž sOM−« Âœ Hemolytic Disease of® ÍbOu« Âb« qK×ð ÷dLÐ »UB¹ t½S w¹e¹«d« …UË v≈ ÍœR¹ b UL ¡«dL׫ Âb« U¹öš qKײРeOL²¹ Íc« ©the new born ÆqJA« dE½« ÆqL׫ …d² ‰öš sOM−« …UË UÎ ½UOŠ√ Àb×¹ b sJË ¨bOu«

Â_« Âœ

WLOAL«

Â_« ZO½

sOM−« ZO½ Â_« ZO½ ‰Ë_« qL׫ ©√®

sOM−« Âœ

Â_« ZO½

sOM−« ZO½ w½U¦« qL׫ ©?ł®

sOM−« ZO½ s …œUCL« ÂUł_« U¹öš rłUNð Â_« Âœ sOM−K ¡«dL׫ Âb«

Â_« ZO½ …œôu« ¡UMŁ√ ©»®

Rh bC« buL …œUC UÎ Uł√ ÊuJ¹ Â_« Âœ

‰Ë_« qL׫ bFÐ w¹e¹«d« qUF« W³UÝ Â_« Èb …œUCL« ÂUł_« s¹uJð

øWU(« Ác¼ ÃöŽ r²¹ nO …œôu« ¡UMŁ√Ë qL׫ s …dOš_« WŁö¦« dNý_« ‰öš Rh bC« buL …œUCL« ÂUł_« s WMIŠ Â_« vDFð w²« qHDUÐ WU « ¡«dL׫ Âb« U¹öš rOD×ð v≈ ÍœR¹ UL ª÷UNłù« ôUŠ w pc vDFðË ¨U¼bFÐË Æw½U¦« qHD« –UI½≈ r²¹ wU²UÐË ¨…œUC UÎ Uł√ Â_« Âœ ÊuJ¹ Ò ö ¨Â_« Âœ v≈ WLOAL« d³Ž XÐdð

jI ŸöÞû ±¥∑


Âb« qzUB sŽ nAJ« ¥

◊UA½

∫W“ö« «Ëœ_«Ë œ«u*« ¨Anti ≠ DË ¨Anti-BË ¨Anti-A ‰uK×L WÐu³½√Ë ¨©Lancets® WLIF  U³ UŁË ¨WHOE½ WOłUł“ `z«dý . sOdD« W³Ðb WO³Aš Ê«bOŽËÆsD Ë ¨• ∑∞‰u×Ë ∫qLF« WI¹dÞ ÆrIFL« V U¦« UÎ b ² t³IŁ« rŁ ¨‰u×JUÐ bO« lÐU√ bŠ√ `« ≠± Anti-A Anti-B Anti-Rh d¦ ð ô

WÞUÝuÐ Âb« s vË_« …dDI« `« ≠≤ O+

l³ù« fLK¹ Ê√ ÊËœ sË ¨sDI« Âb« s «dD ÀöŁ l{ ¨W×¹dA«

A-

ÆW×¹dA« vKŽ …dD v≈ Anti≠A s …dD n{√ ≠≥

B+

v≈ Anti≠B s …dD Ë vË_« Âb« s …dD Ë ¨Âb« s WO½U¦« …dDI«

d¦ ð AB-

…dDI« v≈ ©Anti≠Rh® Anti≠D ÆÂb« s W¦U¦«

Ê«bOF« «b ²Ý« —«dJð ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë ¨WO³A « Ê«bOF« «b ²ÝUÐ …œUCL« ÂUł_« l Âb« jKš« ≠¥ Í—«dŠ —bB s Rh sŽ nAJUÐ WU « W×¹dA« »d ÆodL« qJA« l Ê—U Ë ø«–UL ¨WO³A « Î ¦ wzUÐdN ÕU³B® ÆnDKÐ Ídz«œ qJAÐ W×¹dA« p¹d×ð l WO½UŁ ©≥∞≠≤∞® …b Ò ©ö Î Ëbł rLË ¨ZzU²M« q−Ý ≠μ ÆwÝ«—b« pKB W³KD Âb« Ÿ«u½_ UÎ OzUBŠ≈ ô

Âb?????« ÷«d√ μ ≠ ≥ (Atherosclerosis) 5¹«dA« VKBð ©√ vKŽ ‰Ëd²uJ« WUšË WOM¼b« œ«uL« r«dð V³Ð UN²½Ëd Ê«bIË sO¹«dA« Ê«—bł oOCð sŽ Z²M¹ ÷d ÍœRL« ÊU¹dA« «c¼ d³Ž Âb« obð nF{ v≈ ÍœR¹ Íc« d_« ©±≥® qJA« dE½« ÆÊU¹dAK wKš«b« —«b−« ¡eł u q¦ ¨tM ¡eł Ë√ uCF«  u v≈ ÍœR¹ p– ÊS ÊU¹dAK qU œ«b½≈ qBŠ «–≈Ë Æ·bN« uCFK Æ©±¥® qJA« dE½« ÆW¹—bB« W×ÐcUÐ ·dF¹ U ÀËbŠË włU²« ÊU¹dA« œ«b½« W−O²½ VKI« WKCŽ s ±¥∏


n¹eM« q¦ ¨n¹eM« ÀËbŠ wU²UÐË t eLðË Á—«bł nF{ v≈ ÍœR¹ ÊU¹dA« oOCð ÊS ôU׫ iFÐ wË v≈ sO¹«dA« Ê«—bł w Êu¼b« r«dð ÍœR¹  ôUŠ wË ¨s« —U³ bMŽ WOžUb« W²J« WUŠ w Àb×¹ Íc« ÊUJ w WDKł ÀËbŠ wU²UÐË ¨Èdš√ sO¹«dA Ϋœ«b½≈ WÎ Łb× Âb« d³Ž UNUI²½«Ë UNM …dOG ¡«eł√ ‰UBH½« ÆWDK−« Ác¼ —bB sŽ bOFÐ

ÂU{ ZO½

¡UK WKCŽ

wzöÞ ZO½

U³Ýdð

UÎ Ozeł oKG ÊU¹dý

wFO³Þ ÊU¹dý sO¹«dA« VKBð ∫©±≥® qJA«

włU²« ÊU¹dA« w œ«b½« œ«b½ô« l u Íuœ ¡UŽË n¹u−ð …—dC²L« WIDML«

W¹—bB« W×Ðc« ∫©±¥® qJA«

ÊU¹dA«

Y׳K WOC «b ²ÝUÐ sO¹«dA« œ«b½« W−UFË hO Að r²¹

»u³½√ …dDI«

«—d³ sŽ WOLKF« lł«dL« w Y×Ы ¨…dDI« ÆU¼cOHMð WO¬Ë UNz«dł≈ ŒuHM ÊuU³«

±¥π

øW¹—bB« W×Ðc«Ë WO³KI« WÐuM« sOÐ ‚dH« U


©Risk Factors® 5¹«dA« VKB²Ð WÐUù« dÞU ŸUHð—« v≈ W¹œR*« q«uF« U „UM¼ sJ ] ¨Wšu OA«Ë dLF« w ÂbI²« l Àb×ð b w²« WFzUA« öJAL« s sO¹«dA« VKBð UNðUHŽUC ÀËbŠ wU²UÐË ¨sO¹«dA« VKB² b¹býË dJ³ ÀËbŠ v≈ ÍœRð WOŁ«—Ë ÊuJð b q«uŽË UÎ ÐU³Ý√ ∫sO¹«dA« VKBð —uNþ v≈ ÍœRð w²« »U³Ý_«Ë q«uF« Ác¼ sË ¨ÊU½ù« dLŽ s dJ³ sÝ w UN³ «uŽË ŸUHð—«Ë ¨W½«b³«Ë ¨ÍdJ« ÷dLÐ WÐU ù«Ë ¨W{U¹d« WÝ—UL WK Ë ¨sOšb²«Ë ¨Âb« w Êu¼b« W³½ ŸUHð—« ÆÂb« jG{

©Blood pressure® Âb« jG{ ©» w …œUF« w Âb« jG{ ”UI¹Ë ¨Âb« jGCÐ W¹ub« WOŽË_« Ê«—bł vKŽ Âb« UNÐ dŁR¹ w²« …uI« ·dFÔð ”UO sJL¹Ë Æ©sphygmomanometer® Âb« jG{ ”UO “UNł «b ²ÝUÐ Ÿ«—c« w …œułuL« sO¹«dA« w{U³I½ô« jGCUÐ ·dF¹Ë ¨sOMOD³« ÷U³I½« ‰öš sO¹«dA« w Âb« ŸUb½« sŽ ZðU½ ‰Ë_« ÂbK sODG{ WOL — WLOIÐ tMŽ d³F¹Ë ¨©Diastolic® wÞU³½ô« jGCUÐ ·dF¹Ë sOMOD³« ◊U³½« ‰öš w½U¦«Ë ¨©systolic® o³z“ rK ∏∞ ر≤∞ ‰bFLÐË ¨π∞ر¥∞Ë∂∞ر∞∞ sOÐ U ÕË«d²ð d qJý vKŽ V²Jð wI³ze« d²OLKLUÐ s q √ Âb« jGC WLO Í√ Ê≈Ë Æ©w«u²« vKŽ wÞU³½ô«Ë w{U³I½ô« sODGC« WLO ® wFO³D« l{u« w π∞ر¥∞ s vKŽ√ ÊuJð w²« Âb« jG{ WLO ULMOÐ Æ©Hypotension® Âb« jG{ ◊u³NÐ ·dFð ∂∞ر∞∞ jGC« Ë√ w{U³I½ô« jGC« Âb« jG{ ŸUHð—« qLA¹ b Ë ¨©Hypertension® Âb« jG{ ŸUHð—UÐ ·dFð ÆULNOK Ë√ wÞU³½ô« wJË ¨wMO³« qzU« s¹uJðË W¹ub« WOŽË_« qš«œ Âb« p¹d×ð w fOzd« qUF« Âb« jG{ bF¹Ë Ò Âb« jG{ w ·ö²š« Í√ Ê≈Ë ¨wFO³D« ‰bFL« sL{ Âb« jG{ vI³¹ Ê√ V−¹ WKŽU WOKLF« Ác¼ vI³ð ¨r−« ¡U×½√ w …dA²ML« W¹ub« «dOFA« vKŽ dŁRð WO{d WUŠ v≈ ÍœR¹ wFO³D« l{u« sŽ w½U¹dA« qAH« q¦  UHŽUC Àb×ð b Ë ¨sOF« WOJ³ýË ¨sO²zd«Ë ¨⁄Ub«Ë ¨WOKJU WÝU׫ ¡UCŽ_« WUšË ÆÍuKJ«

Y׳K WOC jGC«® w{U³I½ô« Âb« jG{ ŸUHð—« s dDš√ iH ML« jGC« Ë√ ¨wÞU³½ô« Âb« jG{ ŸUHð—« bF¹ Ò Æp– d Æ©lHðdL«

±μ∞


jI ŸöÞû

©Leukemia® UOLOuK«

`zUHB«Ë ¨¡UCO³«Ë¨¡«dL׫ Âb« U¹öš Z²Mð w²« rEF« ŸU ½ U¹öš VOB¹ Íc« ÊUÞd« Ÿ«u½√ s rŁ ¨tOKŽ dDO dOž qJAÐ rIMð ¨WO½UÞdÝ WOKš v≈ W−{U½ dOž WOKš ‰uײð UbMŽ WÐUù« √b³ðË ¨W¹ub« Ær−« ¡U×½√ w dA²MðË ‰U×D«Ë WOHLOK« bIF« v≈ UNMË ÆrEF« ŸU ½ w UÐ v≈ dA²Mð »UB¹Ë ¨¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ iH MO ¨WLOK« Âb« U¹öš ÃU²½≈ s qKI¹ WO½UÞd« U¹ö « ÊuJð Ê≈ ¨VF²« s i¹dL« w½UF¹Ë ¨fHM²« ‰bF w ◊u³¼ Àb×¹Ë ¨UÎ ³ŠUý »UBL« bKł dNE¹Ë ¨UOLO½_UÐ i¹dL« ÷«d_UÐ WÐUù« v≈ UOLOuKUÐ »UBL« ÷dF¹ b UL ¨WOŽUb« UNHzUþu ¡UCO³« Âb« U¹öš ¡«œ√ j³N¹Ë ÆW¹ub« `zUHB« œbŽ j³N¹ b Ë ÆW¹bFL« w WO½UÞd« U¹ö « UFL−ð vKŽ ¡UCIK WOMO« WFý_«Ë wzUOLOJ« ÃöF« «b ²ÝUÐ UOLOuK« ZUFð UÎ ¹—cł i¹dL« ZUF¹Ë ¨rEF« ŸU ½ U¹öš rD×ð WFý_«Ë wzUOLOJ« ÃöF« «b ²Ý« sŽ Z²M¹Ë ÆrEF« ŸU ½ Æ»UBL« ŸU M« s hK ²« bFÐ »UBL« ZOM oÐUD t−O½ V¹d h ý s cšR¹ rOKÝ rEŽ ŸU ½ WŽ«—eÐ Õu²H ÂUL

©Vein vericosis® …œ—Ë_« w«Ëœ Õu²H ÂUL ÂUL oKG b¹—Ë

WOKJO¼ WKCŽ WC³IM

oKG ÂUL

ÆbK−« `DÝ s W³¹dI« …œ—Ë_« w r Cð WOKLŽ UNMJË r−« …œ—Ë√ w WIDM Í√ w w«Ëb« Àb×ð b Ë ÆqJA« dE½«ÆÂbI«Ë ‚U« …œ—Ë√ vKŽ ΫdOŁQðË Î«—UA²½« d¦√ …œU¹“Ë ¨WOŁ«—u« ÷«d_« s …œ—Ë_« w«Ëœ ÷d bF¹Ë Ò b¹e¹ UL …œ—Ë_« vKŽ jGC« v≈ ÍœR¹ r−« Ê“Ë «d²H ·u u« ÍœR¹ ˨w«ËbUÐ WÐUù« Wd s

WOKJO¼ WKCŽ WO ðd

…œUŽ≈ w öCF« —ËœË WOFO³D« WU׫ w …œ—Ë_«  UUL ÆVKI« ÁU−ð Âb«

WÐUù« Wd b¹eð wU²UÐË Âb« obð nF{ v≈ WK¹uÞ Æw«ËbUÐ

Âb« obð nFCO Æ…¡UHJÐ UNKLFÐ ÂUOI« sŽ …œ—Ë_« w …œułuL« UULB« e−Fð UbMŽ w«Ëb« Àb×ð Æ…œ—Ë_« w«ËbÐ ·dF¹ U «c¼Ë UNL Cð UÎ ³³ …œ—Ë_« w r«d²¹Ë nK « v≈ lł«d²¹Ë ¨VKI« v≈ t−²L«  UHŽUC Àb×ð Èdš√  ôUŠ wË ¨WU{ »—«ułË WUš  UL¹d «b ²ÝUÐ …œ—Ë_« w«Ëœ ZUFð UL Ær−« w Èdš√ nzUþË vKŽ dO³ qJAÐ dŁRðË ¨…—uDš WU׫ œ«œeð b Ë ¨h AK WLR ÷«dŽ√Ë ÆWŠ«d−U Èdš√ WOłöŽ qzUÝË v≈ ¡u−K« VKD²¹ ¡UMŁ√ Àb×ð w²« WO½udN«  «dOG²« W−O²½ p–Ë ¨nŽUC²ð …œ—Ë_« w«ËbÐ  «bO« WÐU≈ Wd Ê√ ¡U ð—« vKŽ qLFð W¹u¦½_«  U½udN« Ê√ YOŠ W¹dNA« …—Ëb« n uð sÝ bFÐË W¹dNA« …—Ëb« q³ Ë ¨qL׫ Æ…œ—Ë_« —bł

±μ±


qBH« WK¾Ý√ s qJÐ œuBIL« U ∫±” ÆbC« bu ≠»

ÆŸUI¹ù« jÐU{ ≠√

øÂb« jG{ ≠œ

wMO³« qzU« ≠à ÆVKI« ÷U³I½« WO¬ `{Ë ∫≤”

øWHOþu«Ë ¨ÃU²½ù« ÊUJË ¨qJA«Ë ¨œbF« YOŠ s Âb« U¹öš sOÐ ‰Ëbł w Ê—U ∫≥” ÆsOÐuKžuLON« ¡Íeł VOdð n ∫¥” wðQ¹ U qKŽ ∫μ” ÆUNO sOÐuKžuLON« WOLË ¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ vKŽ sO−_« qI½ w Âb« …—b bL²Fð ≠√ ÆB tœ WKOB h ý v≈ A tœ WKOB h ý s Âœ qI½ sJL¹ ô ≠» Æ’U ý_« iFÐ Èb …¡UHJÐ d¦ ²« vKŽ Âb« …—b ÂbŽ ≠à ÆW¹dO²J³« ÷«d_UÐ WÐUù« bMŽ ¡UCO³« Âb« U¹öš œbŽ ŸUHð—« ≠œ ÆW¹ub« …d¦« ÊuJð WOKLŽ n ∫∂” øtŁËbŠ w bŽUð w²« q«uF« UË øsO¹«dA« VKB²Ð œuBIL« U ∫∑” ø…œ—Ë_« v≈ sO¹«dA« s t−ð« ULK Âb« ÊU¹dł WŽdÝ hUMð »U³Ý√ U ∫∏” øÂœ v≈ t²łUŠ WUŠ w UNM cšQ¹ Ê√ sJL¹ w²« W¹ub« qzUBH« U ¨B´ tœ WKOB hý ∫π” Æp– sOÐ ÆUNHzUþË l ¡«dL׫ Âb« WOKš VOdð ¡ö²¹ ∫±∞” oÞUML« w sOMÞUI« Èb tMŽ WFHðdL« oÞUML« w sOMÞUI« Èb ¡«dL׫ Âb« U¹öš œbŽ œ«œe¹ ∫±±” øp– d ÆŒuOA«Ë ‰uNJ« Èb tMŽ ‰UHÞ_« ÈbË ¨WCHML« Ò

±μ≤


Lymphatic System and Immunity

WŽUM*«Ë wHLOK« “UN'«

٤

qBH«

WOzUOLOJ«Ë ¨WOJO½UOJOL« q«uF«Ë ¨…—UC« UŽUFýù« UNM ¨…dO¦ WOł—Uš  «dŁR v≈ r−« ÷dF²¹  UÝËdOH«Ë ¨U¹dO²J³« q¦ …bŽ WIO œ  UMzUJ r−« ÷dF²¹ pcË ¨ÕËd−« Ë√ ‚Ëd׫ t V³ð w²« ÈbB²¹Ë ULÆUNM t²¹ULŠË tOKŽ UNð«dOŁQð lML tH½ sŽ ŸU bUÐ r−« ÂuI¹Ë ¨÷«d_« t V³ð ¨U¼dOžË “UN−Ð œuBIL« UË øtH½ sŽ r−« l «b¹ nOJ ÆWO½UÞdÝ U¹öš v≈ Xu×ð w²« WOFO³D« U¹ö K r−« øp– w wHLOK« “UN−« —Ëœ UË øWŽUML«

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼

Ætz«eł√ nzUþË sO³ðË wHLOK« “UN−« VOdð nBð ÆW³²JL« WŽUML«Ë WFO³D« WŽUML« sOÐ Ê—UIð Æ’U « ŸU b« jšË ÂUF« ŸU b« jš s q —Ëœ sOÐ eOLð ÆWŽUML« w WOHLOK« U¹ö « —Ëœ sO³ð ÆWKzU« WŽUML«Ë W¹uK « WŽUML« sOÐ eOLð ÆUNHzUþËË …œUCL« ÂUł_« iFÐ Ÿ«u½√ ·dF²ð ÆWOŽUML« ôö²šô« iFÐ nBð

T U¹öš

B WOKš WO“öÐ U¹öš …œUC ÂUł√

U¹dO²JÐ

rL²L« ÂUEM« Wu√ WOKš

±μ≥


wHLOK« “UN'« ± ≠ ¥ “uK«

¨r−« sŽ ŸU b« w UÎ OÝUÝ√ Ϋ—Ëœ VFK¹ WOHLO bIŽ WOHLO …UM vML¹

…UM W¹—b

U¹öšË ¨wHLO qzUÝË ¨WOHLO WOŽË√ s ÊuJ²¹Ë ¨WOHLO W−½√Ë ¨WOHLOK« U¹ö« vLð WUš

…bG« W¹d²Že« …UMI« W¹—bB«

WOHLOK« bIF«Ë rEF« ŸU ½ qLAð WOHLO ¡UCŽ√Ë Æ©±® qJA« dE½« ¨W¹d²Že« …bG«Ë ‰U×D«Ë

‰U×Þ

WOHLO «bOIŽ ¡UF_« w

Lymphatic Vessels

«bOIŽ …bz«e« W¹œËb«

WOHLOK« WOŽË_« ±

rEF w …dA²ML« WOHLOK« «dOFAUÐ √b³ð  «dOFA« sŽ nK²ð w²«Ë ¨tzUCŽ√Ë r−« W−½√ dE½« ¨lÝË√ U¼dDË W¹UNM« WIKG UN½u w W¹u b« qzU« lOL−²Ð WOHLOK«  «dOFA« ÂuI𠨩√≤®qJA« r Íc«Ë ¨W¹ub« WOŽË_« ×Uš `ý«d« w−OM« ŸU ½ rEF«

WOŽË√ WOHLO

…—ËbK WO½UŁ tFłd² ©nLOK«® W¹ub« …—ËbK lłd¹ ¡UF_« s Êu¼b« qI½ w WOL¼√ UNË ¨W¹ub«

wHLOK« “UN−« U½uJ ∫©±® qJA«

ÆWIO b«

YOŠ s …œ—Ë_« t³AðË ¨¡UKL« öCF« s uK ð —bł  «– d³√ WOHLO WOŽË√ w  «dOFA« lL−²ð —ËdLÐ  UULB« `Lð Æ©»≤® qJA« dE½« ¨l «uL« Ác¼ w WOŽË_« aH²Mð YOŠ ¨ UUL vKŽ UNz«u²Š« ÆtðœuŽ lMLðË ¨WOzd« WOHLOK«  «uMI« u×½ bŠ«Ë ÁU−ðUÐ WOŽË_« w nLOK« b¹—Ë ÊU¹dý

W¹uœ «dOFý

s¹dý Ò

qzU« ÁU−ð« w−OM« …dOFý WOHLO ÁU−ð« nLOK«

wHLO ¡UŽË

s ÂœUI« nLOK« wHLO ÂUL WOHLOK« «dOFA«

U¹öš WOzöÞ

wHLO ÂUL wHLO ¡UŽË

ZO½ ÂU{

b¹—Ë Ò

©»®

©√® WOHLOK« WOŽË_« UUL ≠»

WOHLOK« «dOFA« ≠√ ∫©≤® qJA«

±μ¥


∫sO²Oz— sOðUM w WOHLOK« WOŽË_« lOLł wI²Kð »U−׫ vKŽ√ v²Š sD³«Ë ¨sOOKH« sO dD« s nLOK« lL−ð ∫(thoracic duct) W¹—bB« …UMI« ± Æ©≥® qJA« dE½« Æ”√d«Ë oMF« s d¹_« V½U−«Ë d¹_« Ÿ«—c« sË ¨ełU׫ ¨oMF«Ë ¨”√dK vMLO« ¡«eł_« s nLOK« lL−ð ∫(right lymphatic duct) vMLO« WOHLOK« …UMI« ≤ ÆsL¹_« Ÿ«—c«Ë ¡UI²Ýô« vLð WUŠ WOHLOK« WOŽË_« bŠ√ ‚öž≈ Ë√ nKð V³¹Ë ørKFð q¼ s uK ¹ ÍedL« w³BF« “UN−« ÒÊ√ œułË s ržd« vKŽ WOHLOK« WOŽË_« ÆtO W¹uœ «dOFý V³Ð rz«œ qJAÐ QAM¹ b ¡UI²Ýô« Ê√ WOKOHD« Ê«b¹b« ÈbŠ≈ W dOÐ WÐUù« ÊU½ù« VOBð w²«Ë ¨©filariasis® Ÿ«u½√ bŠ√ Ë√ ÷uF³UÐ tžb bFÐ ⁄uK³« v≈ …œËb« qBð YOŠ ¨»UÐc« W³³ WOHLOK« bIF«Ë ¨WOŽË_« w ·dF¹ ULO dO³ qJAÐ ·«dÞ_« r Cð Æ©elephantiasis® qOH« ÷dLÐ

w `ý«d« w−OM« qzU« lL−²¹ YOŠ ¨(Lymphedema) wHLOK« p– dL²Ý« «–≈Ë ¨·dD« «c¼ r−Š …œU¹“Ë ŒUH²½« UÎ ³³ UÎ O−¹—bð ·«dÞ_« Æ UÐUN²ö W{dF WIDML« Ác¼ `³Bð b Ë ¨UN²½Ëd WUC« W−½_« bIHð rz«œ qJAÐ Ë√ WIOC« fÐöL« ¡«bð—« s X R qJAÐ ¡UI²Ýô« QAM¹ b ÆWOHLOK« WOŽËú wJO½UJO œ«b½« W−O²½ nLOK« lL−ð WOHLOK« …UMI« w vMLO«

w nLOK« lL−ð W¹—bB« …UMI«

nLOK« UNO lL−²¹ w²« oÞUML« ∫©≥® qJA«

©Lymphocytes® WOHLOK« U¹ö)« ≤ ¨dLŠ_« rEF« ŸU ½ w UNłU²½≈ r²¹Ë ¨Âb« w ¡UCO³« Âb« U¹öš s ©•≥∞ ≠ ≤∞® WOHLOK« U¹ö « qJAð ∫Âb« w WOHLOK« U¹ö« s Ÿ«u½√ WŁöŁ błu¹ Æ©¥® qJA« dE½« ÆWHK² l «u w e¹UL²ðË Ò ∫(Thymus - dependent cells) T U¹öš ± W¹d²Že« …bG« w e¹UL²ðË ¨WOHLOK« U¹ö « s • ∏∞ qJAð ∫UNM ¨T U¹öš s Ÿ«u½√ …bŽ W−²M U¹ö « rłUNð YOŠ ¨W³¹dG« U¹ö « rłUNð ∫©cytotoxic T cells

- Tc® WKðUI« W U« T U¹öš

Æ”ËdOHUÐ WÐUBL« r−« U¹öšË ¨WŽË—eL« ¡UCŽ_«Ë ¨WO½UÞd« U¹öš eH×ð pcË ¨Èdš_« T U¹öš WÐU−²Ý« eÒH×ð ∫©Helper T cells - TH® …bŽUL« T U¹öš » Æ…œUCL« ÂUł_« ÃU²½ù B ¨»uKDL« b×K WOŽUML« WÐU−²Ýô« Wł—œ rEMð ∫©Suppressor T cells - Ts® WD³¦L« T U¹öš ?ł Ò Æ÷dL« V³ vKŽ ¡UCI« bFÐ WDAML« B Ë T U¹öš j³¦ðË ±μμ


Ò ∫(Bone - marrow derived cells) B U¹öš ≤ e¹UL²ðË ¨Âb« w WOHLOK« U¹ö « s ©•±μ ≠ ±∞® qJAð ÂUł_« “dHðË Z²Mð w²« (plasma ÂUł_« qŽUH²ðË ¨(Immuno

cells)

WO “öÐ U¹öš v≈ UNð—UŁ≈ bMŽ ‰uײðË ¨rEF« ŸU ½ w

globulins)

WŽUML« UMOðËd³Ð ·dFð W³z«–  UMOðËdÐ w¼Ë ¨…œUCL«

ÆUN …œUC ÂUł√ s¹uJð eÒHŠ w²« (antibody - generatos) ©sO−²½_«® bC«  «bu l …œUCL« ørKFð q¼ s Ê uJ²ð   UMO−²½ _ « rEF Ê √ s Èdš√ Ÿ«u½√ „UM¼ sJË ¨ UMOðËdÐ ÷uL×«Ë ¨dJ²«  «b¹bŽ  «bO³OK« ÂUł√ s¹uJð eH×ð Ê√ sJL¹ W¹ËuM« ÆUNO≈ ‰uu« ‰UŠ w UN …œUC qUF²« vKŽ …—œU UMUł√  UL¹e½≈Ë ÆUNKOK×ðË œ«uL« Ác¼ l

rEF« ŸU ½ dLŠ_« WOË√ WOKš W¹d²Že« …bG« WOŽcł U¹öš WOHLO

WOŽcł U¹öš WOHLO

U½ud¼ W¹d²Že« …bG«

B U¹öš

WOŽcł U¹öš WOHLO

WKðU U¹öš

W−½_« T U¹öš e¹ULð W−{U½ T WOKš

WŽUML« W¹uK «

WŽUML« WKzU«

WÐU d« WOŽUML«

ÆdLŠ_« rEF« ŸU ½ w T U¹öš ÃU²½≈ ∫©¥® qJA«

e¹UL²ðË ¨Âb« w WOHLOK« U¹ö « s ©•±∞ ≠ μ® qJAð ∫(Natural Killer Cells - NK) WKðUI« U¹ö« ≥ w¼Ë ¨©Large Granular Lymphocytes® …dO³J« W³³×L« WOHLOK« U¹öUÐ ·dFðË ¨rEF« ŸU ½ w WO½UÞd« U¹ö «Ë ¨”ËdOHUÐ WÐUBL« r−« U¹öš rłUNð YOŠ ¨UNLłUNðË W³¹dG« U¹ö « sŽ Y׳ð jš s w¼Ë ¨WOŽUML« WÐU dUÐ UNKLŽ vL¹ pc WÐU d« —Ëœ t³A¹ W−½_« w U¼—ËœË ¨W−½_« w ÆUÎ IŠô t dF²²Ý Íc« ÂUF« ŸU b«

©Lymphoid Tissues® WOHLOK« W−½_« ≥ U¹ö « Íu²×ð WU{ W−½√ w WOzöD« U¹ö « ÂuFK³«

«bOIF« UNOKŽ WK¦_« sË ¨WOHLOK« w²« (Lymphoid nodules) WOHLOK«

WOuFK³« “uK«

¨WOHM²« …eNł_« W−½√ w bł«u²ð

oK׫ nIÝ

…bz«e«Ë¨¡UF_«®WOLCN«Ë¨WOu³«Ë oK׫ nIÝ “u WO³½U−« “uK« ÆWOHLOK« …bOIF« w lDIË “uK« l «u ∫©μ® qJA«

ÂUI½« e«d U¹ö « WOHLOK«

w …bł«u²L« «bOIF«Ë ¨©W¹œËb« Æ(Tonsils) “uK« vLðË ÂuFK³« —«bł Æ©μ® qJA« dE½« ±μ∂


©Lymphoid Organs® WOHLOK« ¡UCŽ_« ¥ ∫WOHLO« ¡UCŽ_« qLAð ørKFð q¼

ÆrEF« ŸU½Ë ¨‰U×D«Ë ¨W¹d²Že« …bG«Ë ¨WOHLOK« bIF«

—ËdL« w `−Mð WO½UÞd« U¹ö « Ê√ “UN−« qJA¹ pcÐË ¨WOHLOK« bIF« d³Ž tK r−« d³Ž —UA²½« WJ³ý wHLOK« ÆWO½UÞd« U¹ö K

©Bone Marrow® rEF« ŸU½ √ ”ËœdË ¨ŸuKC«Ë ¨hI«Ë ¨WL−L−U W×DL« ÂUEF« w błu¹ Æ¡UCO³«Ë ¡«dL׫ Âb« U¹öš Z²Mð WOŽcł U¹öš Íu²×¹Ë ¨c H« ©Lymph Nodes® WOHLOK« bIF« »

B U¹öš® ŸU M«

œ—«Ë wHLO ¡UŽË

©WO“ö³« U¹ö «Ë

sOÐ UNuÞ ÕË«d??²? ¹ W¹uCOÐ ¡U??C? Ž√

WEH×

w …bŽ l «u w Ÿ“u²ðË ¨©r≤μ ≠ ±® s WLI ¨©±® qJA« dE½« ¨r−« wHLO ¡UŽË bIŽ WOHLO

eł«uŠ v≈ UNLIð »uOł

©√® wHLO ¡UŽË —œU

s œbŽ UNÐ qB²¹Ë Æ»uOł v≈ qš«b« ©afferent

lymphatics®

WOHLOK« WOŽË_«

dE½« ÆW−½_« s UNO≈ nLOK« —dLð w²«

b¹—ËË ÊU¹dý ©»® WOHLOK« …bIF« WOHLOK« …bIF« w wDOD ð lDI ≠» WOHLOK« bIFK W¹dN− …—u ≠√∫©∂® qJA«

Æ©∂® qJA«

qLFð w²« Wu _«Ë ¨WO “ö³« U¹ö«Ë ¨T Ë ¨B U¹öš …bIF« Íu²×ð W«“≈ r²¹ YOŠ ÷«d??_« U³³Ë  UMO−²½_« s nLOK« WOHBð vKŽ Æ UMO−²½_« s •ππ

ørKFð q¼ qBð ⁄uK³« q³ W¹d²Že« …bG« WK² Ê√ bFÐ —uLCUÐ √b³ð rŁ ¨UÎ «dž ¥∞ v≈ s q √ v≈ qBð v²Š UÎ O−¹—bð ⁄uK³« ÆsOL « dLŽ w UÎ «dž±≤

Wu_«Ë WOHLOK« U¹ö « œ«bŽ√ …œU¹e W−O²½ bIF« Ác¼ r C²ð b Ë œbG« ôö²š« Ë√ ¨WOÝËdOH« Ë√ ¨W¹dO²J³« WÐUù«  ôUŠ w UL UNO ÆWO½UÞd« Ë√ ¨¡ULB« ©Thymus® ©WOÝuLO¦«® W¹d²Že« …bG« ?ł

WO —b« …bG« W³BI« WOz«uN«

W¹d²Že« …bG«

w²«Ë ¨©q _« vKŽ U½ud¼ ∑® sOÝuLO¦«  U½u d¼ “dHð ¨T U¹öš v≈ U¼e¹ULðË WOŽc−« WOHLOK« U¹ö « ÂUI½« eH×ð ¨dLF« ÂbIð lË ⁄uK³« bMŽ …bG« Ác¼ dLCðË ¨©∑® qJA« dE½«

Wzd« vMLO«

Wzd« ÈdO«

Æs« —U³ Èb WŽUML« qIð wU²UÐË ©Spleen® ‰U×D« œ Ær−« w WOHLOK« W−½_« s lL−ð d³√ ‰U×D« Íu²×¹

ełU׫ »U−׫ VKI«

dE½« Æ…bFL« nKš wMD³« n¹u−²« w lI¹ ¨©rݱ≤® tuÞ qB¹ ÆqHÞ w W¹d²Že« …bG« ∫©∑® qJý

Æ©∏® qJA« ±μ∑


ørKFð q¼ ‰U×D«

…bFL«

tI¹eLð sJL¹Ë g¼ ‰U×D« ZO½ Ê√ W¹u WÐdCÐ ÊU½ù« VO√ «–≈ WuNÐ w UL ¨tLł s d¹_« V½U−« vKŽ dObð sJL¹ pc¨WO{U¹d« Àœ«u׫ œułu W−O²½ Ë√ UÐUN²ô« V³Ð ‰U×D« iFÐ w r C²¹ UL ÆtO WO½UÞdÝ U¹öš ÁU¹öš ÊuJË ÆUOLOÝôU¦U  ôU׫ WOŠ«dł WOKLŽ ¡«dł√ VFB« sL WA¼ pc t²−UF sJL¹ ôË ¨WŠöù ¨©Splenectomy® UÎ OK t²«“≈ r²ð WOŽUML« WÐU−²Ýô« nF{ v≈ ÍœR¹ UL r¼b¹Ëeð Vłu²¹ «c ¨v{dL« ¡ôRN ÆW¹uO׫  «œUCL« s …dL²  UŽd−Ð

V½U−« V½U−« ÍbFL« ÍuKJ«

‰U×D« b¹—Ë ‰U×D« ÊU¹dý

Æ…—ËU−L« ¡UCŽ_« qJý o «u¹ ‰U×D« qJý ≠»

ƉU×D« l u ≠√ ∫©∏® qJA«

∫UNM …bŽ nzUþuÐ ‰U×D« ÂuI¹ …œułuL« UMO−²½ú T Ë B U¹öš WÞUÝuÐ WOŽUML« WÐU−²Ýô« ¡bÐ

±

ÆÂb« w ¨Wu_« U¹ö K WLFK³« WOKLŽ WÞUÝuÐ WOFO³D« dOž Âb« U¹öš W«“≈

Âœ U¹öš lOMBð w t«b ²Ý« …œUŽù UNM ZðUM« b¹b׫ ÊešË Æ…b¹bł ¡«dLŠ

r'« w ŸU b« ◊uDš Ÿ«u½√

≤≠¥

ÆUN²«“SÐ r−« UN VO−²¹Ë ¨bC« «bu vKŽ ·dF²« Ò UNÐ r²¹ w²« WOKLF« WOŽUML« WÐU−²Ýô« q¦Lð ÆŸU b« s sODš sLC²ðË

©Nonspecific defense® ÂUF« ŸU b« jš ± …bŽ rCðË ¨r−« w U¼—UA²½« s b×ðË ¨UNuLÝË ÷«d_« U³³ Ÿ«u½√ lOLł b{ j « «c¼ qLF¹ Ò ∫©±® ‰Ëb−« dE½√ ¨r−« sŽ ŸU bK  UO¬ WOzöÞ U¹öš ◊ULK …“dH »«b¼√

∫qLAðË ¨©physical barriers® WOJO½UJO eł«uŠ ÆWHK² L« …eNłú WMD³L« WOKš«b« WOzöD« W−½_«Ë bK−« Æ©π®qJA« dE½« ÆWOM¼b«Ë ¨WO dF« œbG« «“«d ≈

±

ÆWOÞU L« «“«d ù«Ë ¨»UFK«Ë ¨Ÿub« WOz«uN« W³BIK WMD³L« U¹ö « ∫©π® qJA«

ÆWOUF« …bFL« W{uLŠ

ørKFð q¼ U³³ vKŽ wCIð …dO³J« Wu_« U¹ö « Ê√ ∫UNM ¨‚dÞ …bFÐ U¼dbðË ÷«d_« WÞUÝuÐ U¼dbðË ÷«d_«  U³³ rN²Kð b ≠ WUÝ WOzUOLO œ«u “dHð b ≠Ær¹«“uOK«  UL¹e½≈ q¦ ¨WO½UÞd« U¹ö « Ë√ ¨÷«d_«  U³³L ÆsOłËd²OM« bO√ Ë√ sOłË—bON« bO√ ‚u

∫©phagocytes® Wu _« U¹ö«

U¹ö « U¹UIÐË ÷«d_« U³³ lK²³ð ¡UCOÐ Âœ U¹öš Æ©±∞® qJA« dE½« ¨WLFK³« WOKLŽ ‰öš s ¨WHU²«

±μ∏


UNzUAž qš«œ v≈ U¹dO²J³« Wu_« WOK « qšbð ≠≥ ÆWЖUJ« ÂbIUÐ U¹dO²J³« oKFð ≠≤ u×½ WЖU UÎ b Wu_« WOK « bLð ≠± ÆU¼dObð w r¹«“uOK« r¹e½≈ qLŽ √b³O ÍuK « ÆU¹dO²J³« U¹öš Æ…dO³J« Wu_« U¹ö K WLFK³« WOKLŽ ∫©±∞® qJA«

Ær−« sŽ ŸU b« UO¬ ©±® ‰Ëbł

jI ŸöÞö

qJA« WO dF« …bG« …UM

WOü« …dFý

«“«d ≈

WOJO½UJO eł«uŠ ≠± bK−«

Wu_« ¡UCO³« U¹ö « ≠≤ Wu√ WOKš ZO½ w …dO³

Wu√ WOKš Wu√ WOKš Wu√ WOKš WœUF² …dOG Wu−² …dO³ WOCLŠ …dOG

…bOŠË WOKš

dOž U¹ö « dbð WOFO³D«

WOŽUML« WÐU d« ≠≥

WKðUI« U¹ö « U¹ö «Ë WDAML« WOHLOK« U¹ö « s “dH ÊËdO d²½≈ UÝËdOHUÐ WÐUBL« U¹ö «Ë …dO³J« Wu_«

÷dL« V³ —U−H½«

ÊËdO d²½ù« ≠¥

rL²L« ÂUEM« ≠μ

WLL²L« UMOðËd³«

s WOzUOLO œ«u “«d ≈ W−½_« w WUš U¹öš

…bŽ «dOŁQð

WOÐUN²ô« WÐU−²Ýô« ≠∂

W¹—UB« U¹ö « ¡UCO³« U¹ö « Ÿ«u½√ iFÐ «“«d ù WÐU−²Ý« º ≥∑[≤ ‚u r−« …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« U¹dO²J³« ÂuL Ë√

±μπ

vL׫ ≠∑


ÆUÎ IÐUÝ pF d w²« ©NK® WKðUI« Âb« U¹öš rCð ∫©immunological surveillance® WOŽUML« WÐUd«

UN−²Mð …bŽ Ÿ«u½√ «– …dOG  UMOðËdÐ ∫©interferons® ÊËdO d²½ô«

¥

ørKFð q¼ U¹öšË ¨…dO³J« Wu_« U¹ö «Ë ¨WDAML« T WOHLOK« U¹ö « UMUł√ w dNEð WO½UÞd« U¹ö « Ê√ Íu²×ð UN²OAž√ sJË ¨UMðUOŠ ‰«uÞ Â—u« UMO−²½√ vLð WUš  UMO−²½√ w²« ©tumor ≠ specific antigens® wCI² ¨WKðUI« U¹ö « UNOKŽ ·dF²ð WO½UÞd« U¹ö « iFÐ sJË ÆUNOKŽ »ËdNUÐ ·dF¹ ULO UNH½ wH ð rIMð ¨p– r²¹ Ê√ œd−LÐË ¨wŽUML« Æ÷dL« W³³ WO½UÞd« U¹ö «

¨sOF ”ËdOHÐ WBB ² dOž w¼Ë ¨ UÝËdOHUÐ WÐUBL« W−½_« b{ ’Uš sOðËdÐ ÃU²½ù U¼eH×ðË ¨WLOK« U¹ö « WOAžQÐ j³ðdðË ‰ušœ w qšb²¹ ô sOðËd³« «c¼Ë ¨©antiviral proteins® ”ËdOH« qKI¹ UL ªUNKš«œ ”ËdOH« dŁUJð lML¹ UL½≈Ë ¨WOK K ”ËdOH« qLF¹ UL Ær−« w Èdš√ v≈ WOKš s WOÝËdOH« ÈËbF« —UA²½« ÆWKðUI« U¹ö «Ë …dO³J« Wu_« U¹ö « jOAMð vKŽ ÊËdO d²½_«

¨©±±® U¼œbŽË Âb« U“öÐ w …bł«u²L« UMOðËd³« s ÂUE½ ∫©complement system® rL²L« ÂUEM«

μ

ÆWOL²« ¡Uł UM¼ sË ¨÷«d_«  U³³L U¼dObð w UNKLŽ rL²ðË …œUCL« ÂUł_« bŽUð w¼ ÆÂb« d¦ ð WOKLŽ  öŽUHð WKKÝ w ‰U׫ u¼ UL ©Cascades® qK² qJAÐ UÎ F  UMOðËd³« Ác¼ qLFð ¨qK² qJAÐ WLL²L«  UMOðËd³« ◊U³ð—« p– eH×¹ ¨W¹dO²J³« WOK UÐ …œUCL« ÂUł_« ◊U³ð—« bMF Íc« dOš_« sOðËd³« v≈ qB¹ v²Š «cJ¼Ë ¨w½U¦« sOðËd³« eH×¹ WKK« w ‰Ë_« sOðËd³« ◊U³ð—U Æ©±±® qJA« dE½« ÆW¹dO²J³« WOK « d−HMðË UNKš«œ v≈ qz«u« qšb² ¨W¹dO²J³« WOK « w UÎ ÐuIŁ Àb×¹

1 rL² sOðËdÐ∫

sOðËd³« V U¦«

ÂUł√ …œUC

WOK « —«bł W¹dO²J³«

WLL²L« UMOðËd³« jOAMð ≠≥ ÆqK² qJAÐ

sOðËd³« ◊U³ð—« ≠≤ ‰Ë_« rL²L«

ÂUł_« ◊U³ð—« ≠± …œUCL«

U¼—U−H½« rŁ sË ¨U¹dO²J³« w »uIŁ qLŽ ≠¥

Æ rL²L« ÂUEM« qLŽ ∫©±±® qJA«

ørKFð q¼ l u w …œUŽ ÊuJ²¹ Íc« ©pus® b¹bB« Ê√ Wu√ ¡UCOÐ U¹öš s UÎ ³Už ÊuJ²¹ »UN²ô« s XŠdÞ w²« UMOðËd³«Ë qz«u« sË ¨W²O ÆW²OL« WLłUNL« U¹ö «Ë W¹ub«  «dOFA« ‰öš r−« w b¹bB« ’UB²« r²¹ U …œUŽË ÆUÎ O³Þ t²«“≈Ë√ ÂU¹√ WFCÐ

‘UIMK WOC WOÐUN²ô« WÐU−²Ýô« w¼Ë r−« sŽ ŸU b« UO¬ s Èdš√ Ÿ«u½√ „UM¼ Æ UOü« Ác¼ g U½ ¨vL׫Ë

±∂∞


©Specific Immunity® ’U)« ŸU b« jš ≤ «c¼ q¦L²¹Ë ¨UN ÈbB²¹ ’U « ŸU b« jš ÊS ¨ÂUF« ŸU b« jš “UO²ł« s bC« «bu XMJLð «–≈ Ò Ÿu½ qJÐ ’Uš u×½ vKŽ ·dF²ð U¹ö « Ác¼ Ê_Ë ¨T Ë B wŽu½ s WOHLOK« ¡UCO³« Âb« U¹öš ÊËUFð w j « Æ’U « ŸU b« j Ð XOLÝ ¨bC«  «bu Ÿ«u½√ s cellular® W¹uK « WŽUMLU?Ð ·dF𠨩cell-mediated immunity® U¹ö UÐ WUš WŽUMLÐ T U¹öš h² ðË antibody-®

UN½uJð w²« …œUCL« ÂUł_« ‰öš s r²ð w²« WŽUMLUÐ h² ² B U¹öš U√Æ©immunity Æ©humoral immunity® WKzU« WŽUML« vLðË ¨©mediated immunity

WKzU« WŽUM*«Ë W¹uK)« WŽUM*« (Cell-mediated immunity)

≥≠¥

W¹uK)« WŽUM*« ±

¨U¹dO²J³« q¦ ¨÷«d_« U³³LÐ WÐUBL« U¹ö « rłUNð YOŠ ¨WHK² L« T U¹öš UNÐ h² ð ÆWŽË—eL« W−½_«Ë ¨WO½UÞd« U¹ö « rłUNð UL ÆÊ«b¹b«Ë  U¹dDH«Ë ¨ UOË_«Ë ¨ UÝËdOH«Ë ∫T U¹öš s Ÿ«u½√ jOAMð s bÐ ô WOŽUML« WÐU−²Ýô« r²ð v²ŠË ¨ UÝËdOHUÐ WÐUBL« r−« U¹öš `DÝ vKŽ W³¹dž bC«  «bu dNE?ð UbMŽ ∫WKðUI« TC U¹öš jOAMð

(Perforin) s¹—u dOÐ vL¹ sOðËdÐ “«d ≈ o¹dÞ sŽ ¨U¼dbðË TC U¹öš UNOKŽ ·dF²ð ¨WO½UÞd« U¹ö « Ë√

w WMOF UMOł jAMð (Lymphocytotoxins) WOHLO ÂuLÝ “«d ≈ o¹dÞ sŽ Ë√ ¨WOK « ¡UAž VI¦¹ Íc« Æ©±≤® qJA« dE½« Æ·bN« WOK « …«u½ Wze−ð W−O²½  uLK WOK « œuIð w²« WÐUBL« WOK « …«u½ Æ©UÎ IŠô pF dLOÝ UL TH U¹öš q³ s TC U¹öš eOH×ð r²¹ ∫WEŠö ® WO½UÞdÝ WOKš

„d²ð TC WOKš bFÐ ·bN« ÁdObð

WKðUI« TC WOKš s¹—u dOÐ WOHLO ÂuLÝ

WKðUI« TC WOKš

©»®

TC ◊U³ð—« ·bN« WOK UÐ

T WOKš q³I² s¹—u dOÐ “«d ≈ UL¹e½ù«Ë

·bN« WOK « b{ buL …dNEL«

b{ bu

…œU dOŁQ²Ð VIŁ s¹—u dOÐ

·bN« WOK « u

©√®

ÆWO½UÞd«Ë WÐUBL« U¹ö K TC U¹öš WLłUN ≠√ ∫©±≤® qJA« Æ`ÝUL« w½Ëd²Jù« dN−L« w dNE¹ UL TC WOKš WLłUN W−O²½ d−H½« WO½UÞdÝ WOKš ≠»

UMOðËdÐ Z²M² ©”ËdO Ë√ U¹dO²JЮ œbC« bu rN²Kð …dO³J« Wu_« U¹ö « ∫(TH) …bŽUL« T U¹öš jOAMð » U¹ö « “dHðË UL Æ(TH) U¹öš jOAM²Ð ÂuIð U¼Ë—bÐ Ác¼Ë ÆUN×DÝ vKŽ œbC«  ôbu dNEð WUš Æ…bŽUL« (TH) U¹öš jOAMð vKŽ qLFð (Interleukin) sOud²½≈ vLð WOzUOL …œU Wu_«

±∂±


U¹öšË ¨WDAML« TH U¹öš s WöÝ ÊuJ² ÂUI½ö jAMð UN½S ¨bC« «bu l TH U¹öš ◊U³ð—« ¡UMŁ√ Î ³I² t³Mð w²« …d «c« TH Ær−K WO½UŁ b{ bu ‰ušœ ‰UŠ w ö U¹ö « eOH×ð vKŽ qLFð © UMOðËdЮ (Cytokines)  UM¹U u²¹U« s …bŽ UÎ Ž«u½√ WDAML« TH U¹öš “dHð ∫wðü« u×M« vKŽ WKzU« WŽUML«Ë W¹uK « WŽUML« s q eHײ ¨Èdš_« WOHLOK« Æ…œUCL« ÂUł_« “dHð WO“öÐ U¹öš s¹uJ² B U¹öš eOH×ð √ Æ©±≥® qJA« dE½« Æ©TC® WKðUI« T U¹öš eOH×ð » ÆWÐUBL« WIDML« v≈ UNÐc−Ð Wu_« U¹ö « eOH×ð ?ł ÆWÐUBL« Ë√ WOFO³D« dOž U¹ö « dOb² ©NK® WKðUI« U¹ö « eOH×ð œ ÃU²½≈ jO³¦ð vKŽ qLFð  UM¹Uu²¹UÝ q«uŽ (TS) WD³¦L« T U¹öš “dHð bC« bu vKŽ ¡UCI« r²¹ Ê√ bFÐË ÆÈdš_« T U¹öš qLŽ n uðË ¨WO“ö³« U¹ö « q³ s …œUCL« ÂUł_« WOL« TC WOKš WKðUI«

qL×¹ sOðËdÐ sO−²½√ sŽ UuKF …dNE WOKš T WOKš b{ bu WOKš q³I² H b{ buL TH

WŽUML« jOAMð W¹uK «

WKzU« WŽUML« jOAMð ÂUł_« s¹uJð® U¹ö « s …œUCL« ©WO“ö³«

UM¹Uu²OÝ B WOKš ÷dL« V³

jOAMð wMFð ∫

´

ÆWKzU«Ë W¹uK « WŽUML« jOAMð w TH U¹öš —Ëœ∫©±≥® qJA«

©Humoral immunity®

ørKFð q¼ U¹öš s Ÿu½ ÊuOK q _« vKŽ błu¹ t½√ ö³I² lOD²ðË ¨r−« w B s Ÿu½ s d¦QÐ ◊U³ð—ô« B U¹öš œd−LÐË ¨WNÐUA²L« bC«  «bu UNH½ B WOKš ‰bFð q³I²LUÐ UNÞU³ð—« rIMð rŁ ¨TH U¹öš …bŽULÐ ¨UÎ OMOł Z²Mð WO“öÐ U¹öš s WöÝ wDF² U“öÐ w “dHð w²« …œUCL« ÂUł_« ¨bC«  «bu o «uð YO×Ð ¨Âb« vKŽ  ö³I²L« w dO³ ŸuMð „UMN ŸuM²« «c¼ V³ÐË ¨WOHLOK« U¹ö « WŽUML« “UN− ÊS ¨WOHLOK« U¹ö « w  «bu sO¹öL WÐU−²Ýô« vKŽ …—bI« ÆWHK² L« bC«

WKzU« WŽUM*« ≤

U¹dO²J³U ¨÷«d_« U³³Ë bC«  «bu b{ ŸU bUÐ h² ð Âb« U“öЮ r−« qz«uÝ w …bł«u²L« ÂuL«Ë  UÝËdOH«Ë ¨…d׫ ÆU¼“dHð w²« …œUCL« ÂUł_« ‰öš s ©nLOK«Ë ¨B U¹öšË T U¹öš WÐU−²Ý« w rN Ò —Ëœ …bŽUL« ©TH® U¹ö Ë Ò ≈ …œUCL« ÂUł_« ÃU²½≈ lOD²ð ô B U¹ö WÞUÝuÐ UNDOAMð rð «–≈ ô øp– r²¹ nOJ Æ©TH® U¹öš bC«  «buL  ö³I² UN²OAž√ ÕuDÝ vKŽ B U¹öš qL×ð UÎ Ž«u½√ UN²OAž√ ÕuDÝ vKŽ qL×ð B U¹öš s …bŽ Ÿ«u½√ „UM¼Ë ¨WHK² L« qLײ ¨bC«  «bu s …œb× UÎ Ž«u½√ rzöð WOMOðËd³«  ö³I²L« s ÆsOF b{ bu tÐ j³ðd¹  ö³I²L« Ác¼ s Ϋœb× UÎ Žu½ …bŠ«u« WOK « Æ©±¥® qJA« dE½« ±∂≤


jI B U¹öš ÈbŠ≈ ö³I² l bC«  «bu j³ðdð

ørKFð q¼ U¹öš jOAMð UNÐ r²¹ ôUŠ „UM¼ Ê√ TH U¹öš vKŽ bL²Fð ôË ¨…dýU³ B  «bu WÞUÝuÐ UL½≈Ë ¨UNDOAM² vLðË ¨B U¹öš UNOKŽ ·dF²ð bC« U¹öš vKŽ …bL²FL« dOž bC«  «buLÐ sË ¨(T-independent antigens) T WEH×L dJ²«  «b¹bŽ UNOKŽ WK¦_« iFÐ  UMOðËdÐ Ë√ U¹dO²J³« Ÿ«u½√ iFÐ l …dýU³ j³ðdð w²«Ë ¨UNÞ«uÝ√ jAM² ¨B U¹öš WOAž√  ö³I² UÎ Uł√ Z²Mð WO“öÐ U¹öš Ê uJðË Ò nF{√ ÊuJð WÐU−²Ýô« sJË ¨…œUC s UNDOAMð WUŠ w WÐU−²Ýô« s …d«– U¹öš ÃU²½≈ r²¹ ôË ¨TH U¹öš ÆWU׫ Ác¼ w

b{ bu q³I²

b{ «bu

qL×ð WŽuM² B WOHLO U¹öš WHK² bC« «buL  ö³I²

wDF² rIMð

U b{ buL WI «uL« B WOKš U¹öš s WöÝ wDF² rIMð bu q³I² fH½ qL×ð B ÆUNÐ j³ð—« Íc« bC«

Æ UNðö³I² tKJý o «u¹ Íc« bC« buLÐ B WOHLOK« WOK « ◊U³ð—« ∫©±¥® qJA«

j³ðdðË UL ¨UNF j³ð—« Íc« bC« bu WÞUÝuÐ B WOKš jOAMð r²¹ bC« bu dNþ√ w²« B WOKš l bC« bu fHMÐ WDAML« TH WOKš TH U¹öš tð“d √ Íc«  UM¹Uu²¹U« s Ÿ«u½√ …bŽULÐË ¨UN×DÝ vKŽ

©U¹ö « ·ô¬® WKŁUL²L« B U¹öš s (Clone) WöÝ B WOKš ÊuJð Ò WDAML« ¨U¹ö « s sOŽu½ v≈ e¹UL²ð w²«Ë ¨«c¼ bC« buL ö³I² qL×ð ∫©±μ® qJA« dE½« Wu√ WOKš

WO“ö³« U¹ö « s WöÝ Âu¹dO²JÐ b{ bu B WOKš e¹UL²ð

sOðËdÐ

U¼“«d ≈Ë …œUCL« ÂUł_« ÃU²½≈

TH WOKš q³I² UM¹Uu²¹UÝ TH WOKš …bŽUL«

w²« …d«c« B U¹öš s WöÝ v≈ e¹UL²ð YOŠ WŽdÐ VO−²ð WÐUù« WUŠ w WO“öÐ U¹öš Î ³I² bC« bu fHMÐ ö

WDAML« TH WOKš ÆWKzU« WOŽUML« WÐU−²Ýô« ∫©±μ® qJA«

Î ¹uÞ gOFð ô WO “öÐ U¹öš √ qË ¨œb×L« bC« buLÐ WU « …œUCL« ÂUł_« “dHðË ¨©ÂU¹√ μ ≠ ¥® ö Æ…bŠ«u« WO½U¦« w …œUCL« ÂUł_« s ≤∞∞∞ ÃU²½≈ vKŽ …—œU WOKš Î ¹uÞ gOFð …d «– B U¹öš » ¨r−K WO½UŁ qšœ «–≈ oÐU« bC« bu Ÿu½ ·dFð Ò vKŽ …—œU Ë ¨©WMÝ ≥∞≠≤∞® ö ÆWF¹dÝ WÐU−²Ýô« ÊuJðË ¨t …œUC UÎ Uł√ “dHð WO“öÐ U¹öš v≈ e¹UL²ðË rIMð YOŠ

±∂≥


Forms of Immunity

WŽUM*« ‰UJý√

¥≠¥

∫wðü« jD L« dE½« ÆW³²J Ë√ WOFO³Þ ÊuJð Ê√ U≈ WŽUML« ørKFð q¼ WŽUML« ‰UJý√

B Ë√ T s …bŠ«u« WOHLOK« WOK « Ê√ buL q³I² ±∞∞[∞∞∞ w«uŠ qL×ð w²«Ë ¨hB ² qJAÐ bŠ«u« bC« WOHLOK« U¹ö « —uDð ‰öš UÎ OMOł œb×ð q³ Àb×ð w²«Ë¨WOMOM−« WKŠdL« w Æb{ bu Í_ ÷dF²«

W³²J WŽUM b{ buL ÷dF²« bFÐ Z²Mð

…dýU³ WDA½ WŽUM

…dýU³ dOž WDA½ WŽUM

b{ buL ÷dF²« bMŽ Z²Mð …œUC UÎ Uł√ r−« ÊuJO

ÂUł√ qI½ o¹dÞ sŽ Z²Mð dš¬ h ý s …œUC

W³²J WOFO³Þ

W³²J WOŽUM

÷dLUÐ WÐUù« bMŽ Z²Mð wFO³Þ qJAÐ

¡UDŽ≈ r²¹ UbMŽ Z²Mð ©rOFDð® UÎ ŠUI r−«

W³²J WOŽUM r−« b¹Ëeð r²¹ UbMŽ Z²Mð ©qB® …e¼Uł …œUC ÂUłQÐ

WOFO³Þ WŽUM r²¹ Ê√ q³ UÎ OMOł œb×ð b{ bu Í_ ÷dF²«

W³²J WOFO³Þ s …œUCL« ÂUł_« ‰UI²½« WLOAL« d³Ž sOM−« v≈ Â_« lO{dK Â_« VOKŠË

WŽUML« Ÿ«u½_ jD 

Ó «® WOFO³D« WŽUM*« ± ©innate immunity® ©WOIK) U¼dObð r²¹Ë ¨bC« «buL r−« ÷dF²Ð W öŽ UN fOË ¨…œôu« cM ÊU½ù« UNJK²L¹Ë UÎ OMOł œb×ð Æ÷«d_« iFÐ w

©Acquired immunity® W³²J*« WŽUM*« ≤ ∫qLAðË ¨…œôu« cM bł«u²ð ô wN ¨sOF b{ buL ÷dF²« bMŽ UNÐU² « r²¹ ∫sOŽu½ vKŽ w¼Ë bC« «buL ÷dF²« bFÐ dNEð ∫(Active immunity) ©WOÐU−¹≈® …dýU³L« WDAM« WŽUML«

¨U¼dOžË W³B×UÐ WÐUù« q¦ ¨ÈËbF« o¹dÞ sŽ Z²Mð W³²J WOFO³Þ ± Ë√ ¨nOFC« Ë√ XOL« ÷dL« V³ Íu²×¹ r−K ÕUI ¡UDŽ≈ o¹dÞ sŽ Z²Mð W³²J WOŽUM ≤ ÂUł√ s¹uJ²Ð r−« VO−²¹Ë ¨bC« buLÐ r−« n¹dFð v≈ ·bNðË ¨÷dL« V³ s Ϋ¡eł Î ³I² ÷dFð U «–≈ tH½ W¹ULŠ vKŽ Ϋ—œU r−« `³BO ¨…d«– U¹öš s¹uJðË ¨Áb{ …œUC ö ÆtÐ WÐUù« bMŽ «c¼ bC« buL ±∂¥


…e¼Uł …œUC ÂUł√ qI½ r²¹ UbMŽ Z²Mð ∫(Passive immunity) ©WO³KÝ® …dýU³L« dOž WDAM« WŽUML« » ∫sOŽu½ vKŽ w¼Ë Ædš¬ v≈ h ý s r−K Â_« Âœ s …œUCL« ÂUł_« ‰UI²½« bMŽ Z²Mð ∫(Natural passive immunity) WOFO³D« WŽUML« ± Æt√ VOKŠ d³Ž …œUCL« ÂUł_UÐ lO{d« b¹Ëeð r²¹ UbMŽ Ë√ ¨sOM−K WLOAL« d³Ž …œUC ÂUłQÐ r−« b¹Ëeð r²¹ UbMŽ Z²Mð ∫(Induced passive immunity) WOŽUMB« WŽUML« ≤ W−UF w Âb ²ðË UL ¨÷dL« s r−« W¹UL× W¾ÐË_« —UA²½« ôUŠ w Âb ²ðË ¨…e¼Uł ¨(Serum) qB W¾O¼ vKŽ …œUCL« ÂUł_« vDFðË ÆwŽU _« ⁄bK «u{dFð s¹c« ’U ý_« ÆW² R …e¼Uł WŽUM t³J¹Ë r−« w sI×¹

Antibody Structure and Function

UNHzUþËË …œUC*« ÂUł_« VO dð

μ≠¥

vLð ¨ÊU²KŁUL² ULNM sO²MŁ« q bO²³³« b¹bŽ s qÝöÝ ¥ s UNM ¡Íeł q ÊuJ²¹ WOŽUM UMOðËdÐ ¨(Light chains) sO²HOH« sO²KK« ÊU¹dš_« vLðË ¨(Heavy chains) sO²KOI¦« sO²KK« UL¼«bŠ≈ vKŽ UÎ ¾¹eł wDF² X¹d³J« WOzUMŁ —u−Ð Èdš√ WNł s WHOH « lË WNł s UNCFÐ l WKOI¦« qÝö« j³ðdðË Æ©±∂® qJA« dE½« ÆbC« bu ◊U³ð—ô ÊöŁUL² ÊUFu œUC rł qJË ¨Y ·dŠ qJý

bC« bu ◊U³ð—« l u

bC« bu ◊U³ð—« l u WKO

◊U³ð—« l u bC« bu

IŁ W

K

WHO H

šW

K

©V® …dOG² WIDM WHOHš WKKÝ

WKOIŁ WKKÝ ©C® W²ÐUŁ WIDM X¹d³J« wzUMŁ dł

©√®

©»® Æ»uÝU׫ «b ²ÝUÐ œUCL« r−K ÖuL½ ≠»

ørKFð q¼ ¨WKOI¦« qÝö« s Ÿ«u½√ WLš „UM¼ s WOzd« WL « Ÿ«u½_« œb×ð w²«Ë ∫w¼Ë ¨©Ig® WŽUML« UMOðËdÐ ÆIgEË ¨IgD Ë ¨IgA Ë ¨IgG Ë ¨IgM

±∂μ

ÆœUCL« r−« VOdð ≠√

∫©±∂® qJA«

vË_« ¨sO²IDM ÊuJð Ò qÝöÝ WFЗ_« s W¹bO²³Ð WKKÝ qË ©Variable region) …dOG²L« WIDML« Í√ ©V® edUÐ UNO≈ ed¹Ë ¨…dOG² (C)

edUÐ UNO≈ ed¹Ë ¨W²ÐUŁ WO½U¦«Ë ¨œb×L« bC« buLÐ j³ðdð w²« Ædšü œUC rł s nK² ð ô wN ¨(Constant region)


Immune Disorders

WOŽUM*« ôö²šô«

∂≠¥

∫UNM ¨WOŽUML« ôö²šô« s …bŽ Ÿ«u½√ „UM¼

ørKFð q¼ ô ö²š ô « s UÎ Ž u½ „ UM¼ Ê √ WOð«c« WOŽUML«  ôö²šôUÐ ·dF¹ Z²Mð ©Autoimmune disorders® t²−½√Ë r−« U¹öš WLłUN bMŽ √b³ð YOŠ ¨…œUCL« ÂUł_« WÞUÝuÐ iF³ …œUC ÂUł√ lOMB²Ð B U¹öš p– œuF¹ b Ë ¨t²−½√Ë r−« U¹öš Ë√ WD³¦L« TS U¹öš ◊UA½ h UMð v≈ ¨…bŽUL« TH U¹öš eOH×ð w …œU¹“ Ÿu½ vKŽ bL²Fð W−ðUM« ÷«dŽ_«Ë ¨t²LłUN XLð Íc« bC« bu qUHL« »UN²« UNOKŽ WK¦_« sË Æ©ÂeOðUËd«®

©Allergies® WOÝU(« ÷«d √ ± s¹uJð w Ë√ T U¹öš ◊UA½ w …œU¹“ sŽ U≈ WLłU½ WOŽUM WÐU−²Ý« Ÿu½ s …œUCL« ÂUł_« s …dO³ UOL ÃU²½≈ r²¹ YOŠ ¨…œUCL« ÂUł_« ¨sO U²N« “«d ù U¼eH×¹ UL ªW¹—UB«Ë W¹bŽUI« U¹ö UÐ j³ðdð w²«Ë IgE oO{Ë ¨◊U L« “«d ≈Ë ¨WOÐUN²ô« WÐU−²Ýô« v≈ ÍœR² ¨s¹—U³ON«Ë q¦ ¨ «eH×L« iF³ WOÝU׫ ÊuJð b Ë Æ©±∑® qJA« dE½« ¨fHM²« WOÝU׫ Ÿ«u½√ d¦√ sË ÆWOŁ«—Ë »U³Ý_ Ë√ ¨sOKM³« Ë√ ¨ÕUIK« »u³Š b Ë ¨ «dA׫ ⁄bË ¨¡«cG« Ÿ«u½√ iFÐË ¨—U³G« sŽ WLłUM« pKð UÎ ŽuOý Ær−« ¡U×½√ lOLł qLAð WUŽ Ë√ ¨WOF{u WÐU−²Ýô« ÊuJð

Z²ML« IgE ◊U³ð—« ÷dF²K W−O²½ eH×L wË_«

IgE

sOU²¼ WOÝU×K …eH× b{ «bu

U³O³Š

eH×L« fHMÐ w½U¦« ÷dF²« bMŽ bFÐ W¹—UB« WOK UÐ IgE j³ðd²ð eH×LUÐ UNÞU³ð—«

sOU²N« “«d ≈ WOzUOLOJ« œ«uL«Ë œuIð w²« Èdš_« WOÝU׫ WÐU−²Ýô

W¹—U WOKš ÆsOU²N« “«d ≈Ë W¹—UB« U¹ö « ∫©±∑® qJA«

©Immunodeficiency diseases® WŽUM*« hI½ ôö²š« ≤ ∫UNM ¨…bŽ »U³Ý_ p–Ë ¨WOŽUML« U¹ö« iFÐ Ê«bIH WŽUML« hIMÐ ÊU½ù« »UB¹ b „UMN ¨sOM−« Èb wŽUML« “UN−« —uD²¹ ö UÎ OFO³Þ WŽUML« hI½

wŽUM qA v≈ ÍœRð ¨WOHLOK«Ë WOŽc−« U¹ö « dbð b q«uŽ ørKFð q¼ r¹e½≈ hI½ sŽ Z²M¹ ©SCID®÷d Ê√ ÂuI¹ Íc« adenosine deaminase ¨sO½œ√ WOMOłËd²OM« …bŽUI« rODײРv≈ UÎ ¹œR T U¹öš w sO½œ_« lL−²O u¼ «c¼Ë ÆqU qJAÐ T U¹öš qODFð Ʊππ∞ ÂUŽ UÎ OMOł tłöŽ rð ÷d ‰Ë√

w UL ÷«d_« Ác¼ s Êu½UF¹ s¹c« œ«d _U ¨…U u« V³ðË qU Severe Combined Immunodeficiency Disease ¢bOJÝ¢ ÷d

¨WKzU« WŽUML« Ë√ W¹uK « WŽUML« d¹uDð vKŽ s¹—œU dOž (SCID) ÷d ÍQÐ rN²ÐU≈Ë WOFO³Þ dOžË œbF« WKOK WOHLOK« U¹ö « ÊuJðË Î ðU ÊuJ¹ jOÐ Æö ±∂∂


T WOKš

rłUN¹ Íc« ©HIV® “b¹ù« ”ËdO q¦ ¨ UÝËdOH« bŠQÐ WÐUù« » Æ©±∏® qJA« dE½« Æ©T® U¹öš t²LłUN ‰öš s WŽUML« “UNł

UÝËdO HIV

HIV ”ËdOHÐ WÐUB T WOKš ∫©±∏® qJA« `ÝUL« w½Ëd²Jù« dN−L« w dNEð UL

qBH« WK¾Ý√ øsOM¹U u²¹U«Ë ¨WOŽUML« WÐU−²Ýô«Ë ¨œUCL« r−«Ë ¨bC« bu ∫s qJÐ œuBIL« U ∫±” ∫WHK²L« ÷«d _« s r−« WŽUML« “UNł wL×¹ ∫≤” øÊU½ù« w WŽUML« “UNł nRð w²« ¡UCŽ_« U ≠√ øWŽUML« “UNł w UÎ LN Ϋ—Ëœ VFKð w²« U¹ö « U≠» ∫WOðü« s q sOÐ eO ∫≥” ÆWOŽUML« WÐU−²Ýô« YOŠ s WUF« WŽUML«Ë WU « WŽUML« ≠√ Æ…dýU³L« dOžË …dýU³L« WDAM« WŽUML« ≠» ∫WOðü« «—U³F« d ∫¥” Æ÷«d_« s lO{d« W¹ULŠ YOŠ s wŽUMB« VOK׫ s qC √ Â_« VOKŠ bF Ò Ô¹ ≠√ Æ¡UCŽ_« WŽ«—eÐ ÂUOI« bMŽ ÊUJù« —b W−½_« o «u²Ð ¡U³Þ_« r²N¹ ≠» Æ“b¹ùUÐ WÐUù« bMŽ ÊU½ù« w WŽUML« “UNł HIV ”ËdO db¹ ≠?ł Æb{  «bu U¼—U³²ŽUÐ WŽUML« “UNł UNOKŽ ·dF²¹ W UÝ  UMOðËdÐ vKŽ W U« wŽU _« rÝ Íu²×¹ ∫μ” ø«–ULË øqB Â√ ÕUI »UBL« ¡UDŽ≈ ∫qC √ ULN¹≈ ¨W UÝ vF QÐ hý ⁄b WUŠ w

∫s q w À«bŠ_« qKð sOÐ ∫∂” Æ÷dL« V³³ vKŽ œUCL« r−« l bC« bu ◊U³ð—« dOŁQð UÎ ×{u WKzU« WŽUML« ≠√ ÆW¹uK « WŽUML« ≠» Æ…œUCL « ÂUł_« VO dð n ¨Âb« w U¼“«d ≈Ë …œUCL« ÂUł_« ÃU²½SÐ WO “ö³« U¹ö« ÂuIð ∫∑” ∫WOÝU×UÐ ”UM« s b¹bF« »UB¹ ∫∏” øWOÝU׫ WÐU−²Ý« Àb×ð nO ≠»

±∂∑

øWOÝU׫ V³Ý U ≠√


…bŠu« WK¾Ý√ ∫`O×B« WÐUłù« e — ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±” ∫…dO Ë W¹uKš sOÐ …œU w …dA²ML« U¹ö « œbŽ WKIÐ nB²ð w²« W−½_« vLð ≠± ÆWOzöÞ ≠»

ÆWO³BŽ ≠√

ÆWOKCŽ ≠œ

ÆWU{ ≠?ł

∫sOU²¼Ë s¹—U³O¼ wðœU “dHðË W¹ub« WOŽË_« »d …d¦JÐ dA²Mð w²« U¹ö « ≠≤ ÆWu_« ≠»

ÆW¹—UB« ≠√

ÆWO“ö³« ≠œ

ÆWOHOK« ≠?ł

∫WOLCN« …UMI« w UHÝuH«Ë ÂuOUJ«  U½u¹√ ’UB²ô Í—ËdC« ÊudN« vŽb¹ ≠≥ Ɖu¹d²OU ≠»

ÆsO½u²OU ≠√

ÆÊËdO²ÝËb√ ≠œ

ÆÊu—uŁ«—UÐ ≠?ł ∫ÂUEF« vKŽ ‰U¦ W³d« w WH{d« rEŽ ≠¥

ÆW×DL« ≠»

ÆWMML« ≠√

ÆWOLL« ≠œ

Æ…dOBI« ≠?ł ∫ÊU½ù« w ÍuKF« ·dD« ÂUEŽ œbŽ ≠μ

≥∞ ≠»

≤π ≠√

≤μ ≠œ

≥± ≠?ł ∫ÊU½ù« w WL−L−« qUH ≠∂

ÆWdײ UNFOLł ≠»

ÆW²ÐUŁ UNFOLł ≠√

ÆXÐUŁ UNCFÐË ¨„dײ UNLEF ≠œ

Æ„dײ UNCFÐË ¨XÐUŁ UNLEF ≠?ł ∫s VKI« w WOË_« WC³M« —bBð ≠∑

ÆsL¹_« s¹–_« ≠»

Æw−MdÐ ·UO√ ≠√

Æ WOM¹–√ VO−« …bIF« ≠œ

ÆWOMOD³« WOM¹–_« …bIF« ≠?ł

±∂∏


o b²*« Âb« WOL

o b²*« Âb« WOL

∫se« …bŠË w Âb« jG{Ë VKI« w WI b²*« Âb« WOL 5Ð W öF« q¦1 WOðü« ‰UJý_« bŠ√ ≠∏ ©»®

©√®

Âb« jG{

o b²*« Âb« WOL

o b²*« Âb« WOL

Âb« jG{

©œ®

Âb« jG{

©Ã®

Âb« jG{

∫Ê√ v≈ Âb« WKOB Ÿu½ h× WOKLŽ ‰öš Âb« d¦ ð dOA¹ ≠π Æ…œb× UMO−O²½√ Íu²×ð ¡«dL׫ Âb« U¹öš ≠»

Æ…œUC UÎ Uł√ Íu²×ð U“ö³« ≠√

ÆWMOF …œUC UÎ Uł√ qL×ð ¡«dL׫ Âb« U¹öš≠œ

Æ…œb× UMO−O²½« Íu²×ð U“ö³« ≠?ł

∫? W−O²½ Íb¹—u« V½U'« w W¹ub« «dOFAK ÍuK)« 5Ð qzU« œuF¹ ≠±∞ Æw−OM« qzU« s jA½ qI½ WOKLŽ ≠√ Æ «dOFA« w Âb« jG{Ë Í“uLÝù« jGC« sOÐ ‚dH« ≠» Æ «dOFA« qš«œ Âb« jG{ ŸUHð—« ≠?ł Æ «dOFA« w ¡«dL׫ Âb« U¹öš eOdð ŸUHð—« ≠œ ∫Âb« d¦ ð w …dOš_« …uD)« ≠±± ÆÍub« Èd−L« ×Uš Àb×ð ≠»

ÆÂu¹œu U½u¹√ VKD²ð ≠√

Æs¹d³¹U v≈ sOłuM¹d³¹UH« ‰u×ð ≠œ

ÆsO³ËdŁ v≈ sO³ËdŁËdÐ ‰u×ð ≠?ł

∫”ËdOHUÐ WÐUBL« r−« U¹öšË WO½UÞd« U¹ö « rłUNð w²« WOHLOK« U¹ö « vŽbð ≠±≤

±∂π

ÆWKðUI« WU« ≠T ≠»

ÆWO“ö³« U¹ö « ≠√

Æ…bŽUL« ≠T ≠œ

ÆWD³¦L« ≠T ≠?ł


∫bC« «bu UN×DÝ vKŽ dNE¹ U¹öš q¦Lð WOðü« bŠ√ ≠±≥ ÆWu_« U¹ö « ≠»

Æ…bOŠu«Ë WKðUI« U¹ö « ≠√

ÆB U¹öšË W¹—UB« U¹ö « ≠œ

ÆWO“ö³«Ë Wu_« U¹ö « ≠?ł

∫”d U¼ “UNł vLð WOzUMÐ «bŠË s nO¦J« rEF« V d²¹ ∫≤” Æ”d U¼ “UNł VOdð Õdý« ≠√ Æq¹uD« rEF« qš«œ W¹ub« WOŽË_« l¹“uð WI¹dÞ n ≠»  øwKJON« “UN−« w qUHL« Ÿ«u½√ U ∫≥” ÆŸu½ qJ ôÎ U¦ jŽ√ ∫oKG t½QÐ ÊU½ù« Èb Ê«—Ëb« “UNł nu¹ ∫¥” øoKGL« w½«—Ëb« “UN−UÐ œuBIL« U ≠√ øU¹ö «Ë Âb« sOÐ œ«uL« ‰œU³ð r²¹ nO ≠» qBð v²ŠË ÍuKF« ·uł_« b¹—u« w bł«u²ð ¡«dLŠ Âœ WOKš —U wLNÝ jD qJý vKŽ l³²ð ∫μ” ÆvMLO« WOKJ« v≈ ∫—ËU−L« qJA« w ∫∂” Âœ ø©≥ ¨ ≤ ¨ ±® ÂU —_« UNK¦Lð w²«  «dOFA« Ÿu½ U ≠√ ± ø” qzU« Ÿu½ U ≠»

≤ ”

qzUÝ wMOÐ

ÆjG{ WIDM q √Ë jG{ WIDM vKŽ√ …UDFL« ÂU —_« VŠ œbŠ ≠?ł ÆwMO³« qzU«Ë Âb« sOÐ VOd²« w sO d d–√ ≠œ ∫qKŽ ∫∑” Æb¹—u« Ê«—bł s UÎ JLÝ d¦√ ÊU¹dA« Ê«—bł ≠√ ÆsL¹_« sOD³« —«bł s UÎ JLÝ d¦√ d¹_« sOD³« —«bł ≠» ∫r−« sŽ ŸU bK UO¬ …bŽ ÂUF« ŸU b« jš rC¹ ≠√ ∫∏” Æ UOü« Ác¼ d–« ≠±

Ær−« sŽ ŸU b« w rL²L« ÂUEM«Ë ÊËdO d²½ô« s q qLŽ WO¬ `{Ë ≠≤ Æ«e½uKH½ù« q¦ WOÝËdO ÈËbF r−« UNÐ VO−²¹ w²« À«bŠ_« qKð l³²ð ≠» ø…d«c« B U¹öš WOL¼√ U ≠?ł ÆWOFO³D« WO³K« WŽUMLUÐ œuBIL« `{Ë ≠œ

±∑∞


WOĂ?dFUĂ? lĹ‚ÂŤd*ÂŤ WLzU ÆÊUMÂł ¨dAMK ĂŠUMÂł W³²J ¨¹◊ ¨WK UAÂŤ ĂŠU½Ú rĹ‚ WĹ˝uĂ?u Ă†ÂŠâ‰¤âˆžâˆžâˆžÂŽ nĂ?uš ¨tKÂŤdOĹĄĂ‹ ÂŞbLĹ âˆš ¨VODÂŤ ≠¹

WšeOK$ÚU� lłd* WLzU 1- Campbell, R.M and Reece J.B (1999). Biology. 5th. Ed. Addison - Wesley. 2- Campbell, Neil and Reece. Jane B. (2005). Biology. 7th. Ed. Pearson education, Unc., Benjamin cummings, publishing. CA. USA. 3- Mader, S. Sylvia (1993). Biology. 4th. Ed. Wrn. C. Brown. Communications. IA, USA. 4- Keeton, William and Mcfadden, carol (1995). Biology an exploration of life. 1st. Ed. Norton and Company, Inc. New York. USA. 5- Miller, Kenneth and Levine Joseph (1991). Biology Annotated Teacher's Edition. 1st. Ed. prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey. USA. 6- Nelson. L. David and Cox. M. Michael (2005). Principles of Biochemistry. 4th. Ed. Freeman and Company. New York. USA. 7- Alberts, Bruce and others (2002). Molecular Biology of the Cell. 4th. Ed. Garland Science. New York. USA. 8- Madigan, Michael and Martinko, Jon, and Parker, Jack (2000). Biology of Microorganisms. 9th. Ed. prentice - Hall, Inc. New Jersey. USA. 9- Martini, Frederic (200 ). Fundamentals of Anatomy and Physiology, 4th. Ed. Prentice Hall, Inc. New Jersey. USA. 10- Atlas M, Ronald (1995). Microorganisms in Our World. Mosby - year Book, Inc. USA. 11- Solomon. Eldra, and Berg. Linda, and Martin, Diana (2005). Biology. 7th. Ed. Thomson Learning, Inc. USA.

WO½Ëd²Jڍ lłd* WLzU www. olmares.com/ Birds%20Photo%20Gallery.Htm. www.Caf.wvu.edu/Kearneysville/wvufavm9. html. http://en.wikipedia.org/wiki/centipede http://www.sidewell.edu/us/science/v1b5/Lab5/labs/classification-lab/Eukarya/fungi/ http://lamington.nrsm.u9.edu.au/Documents/plant/fungi.htm http://aquat1.ifas.Ufl.edu/guide/2algae.html. http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/tetrapods/tetrruintro.html

Âąâˆ‘Âą


∫Íu½U¦« w½U¦« nBK WOðUO(« ÂuKF« »U² —«d≈ w Êu —UA*« d uÐ√ …œUž ≠

WOH uÐ√ –uH½ ≠

rO¼«dÐ≈ ÷U¹— ≠

XFý ‰UM ≠

WKŠö׫ qOŽULÝ≈ ≠

n¹dA« vN½ ≠

—U−M« ·UDŽ ≠

ÃU׫ ÂUA¼ ≠

dOAÐ vKO ≠

Ê«dLŽ œuKš≠ ”Ëd« uÐ√ WOLÝ ≠

—UDF« d¼“ ≠

nKš d¹bž ≠

rÝU o¹U ≠

WLž«—œ vHDB ≠

÷UO ‰U¬ ≠

sOMŠ uÐ√ `KB ≠

WO²ý« WL−½ ≠

`¹b « b¹d ≠

‰«ež Í“u ≠

Áb³Ž Áb½— ≠

WOH uÐ√ bUš ≠

ZOŽœ rO¼«dÐ≈ ≠

g¹d« uÐ√ ‰UM ≠

—UDF« d¼“ ≠

rUÝ o¹U ≠

—u³MÞ dONÝ ≠

q¹öý s¹b« ¡öŽ ≠

‰UOš WKOLł ≠

WýUDž ‰ULł ≠

bOFÝ nÝu¹ ≠

W½uŠ wUÝ ≠

dJÐ rO¼«dÐ≈ ≠

“«dLð d¹bž ≠

wd−F« wKŽ ≠

dUŽ kOH׫ b³Ž ≠

uOB½« r¹d ≠

wЫuBFL« rO¼«dÐ≈ ≠

gŠu« rOŠd« b³Ž ≠

g¹Ë—œ ÂUA¼ Æœ ≠

ÍbHB« bL× ≠

ÊUC— œuL× ≠

qUJ« b³Ž wUÝ ≠

qDÝ_« «d ≠

nÝu¹ ÊULOKÝ ≠

—ËUý dONÝ ≠

tK« lM ÕU−½ ≠

œËË«œ —uBM ≠

g¹UŽ bL× ≠

gHŽ uÐ√ «—ULð ≠

sOŠ bL× ≠

—eł uÐ√ “UŠ ≠

dIý_« rOŠd« b³Ž ≠

V¹b« błU Æœ ≠

…dŽUOÝ bLŠ√ ≠

uK×J« qONÝ ≠

bM¹“ uÐ√ œUFÝ ≠

…bFÝ uÐ√ qOLł ≠

—UB½ qC ≠

f½u¹ t¹e½ ≠

Í—Ë“UO« ÊU½bŽ≠

h¹d³M« ¡ULÝ√ ≠

ÍdHF−« ¡UO{ ≠

t¹U²« bdÝ ≠

tK« bL×Ð -

كتاب الأحياء الوزاري 2013  
كتاب الأحياء الوزاري 2013  
Advertisement