Page 1

การสัง เคราะห์ง านวิจ ัย เกี่ย วกับ การจัด การ เรีย นการสอน ตามแนวทฤษฎีค อน สตรัค ติว ิส ต์ จัด ทำา โดย ยา อิน ทนิล รีด า เปาะแต

นางสาวนูร ีย ะตี จะปะกิ นางสาวพญาภรณ์ นางสาวฟา


รายงานวิจ ัย ที่น ำา มา สัง เคราะห์ ชื่อเรื่อง

1. ผลการเรี ยนรู้จากห้ องเรี ยนเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ ชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ 2. ผลของสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่สง่ เสริ มการคิด เชิงวิเคราะห์ของผู้เรี ยน 3. ผลของมัลติมีเดียที่พฒ ั นาจากหลักการ Constructivist Learning Environments (CLEs) ที่สง่ เสริ มการคิดเชิงประยุกต์ 4. ผลของสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้บนเครื อข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่สง่ เสริ มการคิด เชิงสังเคราะห์ของผู้เรี ยน 5. ผลของการใช้ เกมสถานการณ์จำาลองตามแนว คอนสตรัคติวิสต์บนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีรูปแบบการเรี ยนต่างกัน

พ.ศ.

ผู้วจิ ัย

สถาบัน

2546

อุมาวิชนีย ์ อาจพรม

มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ

2550

รัชนี ศรี สองเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

ไพศาล เอกวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

หทัยนันท์ ตาลเจริ ญ

 

จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย


รายงานวิจ ัย ที่น ำา มา สัง เคราะห์ 6. ผลการใช้ ชดุ มัลติมีเดียที่พฒ ั นาตามแนว 2551 ชาตรี ไชยโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง ยาเสพติด กลุม่ สาระ การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชนมั ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 7. การพัฒนาบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 2551 กมลลักษณ์ เกตุแจ่ม, มหาวิทยาลัยนเรศวร ลาวัลย์ นาคจันทร์ วิชาการโปรแกรมเบื ้องต้ น ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ สำาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 8. การพัฒนาบทเรี ยนบนเว็บที่จดั สภาพ 2551 อมรรัตน์ แก้วอุ่นเรื อน มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสี มา แวดล้ อมการเรี ยนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องปั ญหาสิ่งแวดล้ อม สำาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

 


รายงานวิจ ัย ที่น ำา มา สัง เคราะห์ ชื่อเรื่อง 9. ผลของการเรี ยนจากบทเรี ยนบนเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สำาหรับ นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 10. ผลของการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารตาม แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ ขนพื ั ้ ้นฐานด้ านการจำาแนก ของเด็กปฐมวัย 11. ผลการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ที่พฒ ั นาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่ องกราฟิ กประ เภทบิตแมพ สำาหรับนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี 12. ผลของมัลติมีเดียที่พฒ ั นาตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มทักษะภาษาเพื่อ การสื่ อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

พ.ศ .

ผู้วจิ ัย

สถาบัน

2551

นูรีซาน ดอเลาะ

 

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

2551

สุ ดารัตน์ เปรมชื่น

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2553

มัณฑนา ศรี เทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มายุรี คนล่าำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554


วัต ถุป ระสงค์ เพือ ่ ศึก ษาและวิเ คราะห์ว ท ิ ยานิพ นธ์ส าขา วิช าเทคโนโลยีก ารศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ท ี่ จัด การเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีค อนสตรัค ตีว ิส ต์ ของมหาวิท ยาลัย ภาครัฐ ตั้ง แต่ป ี พ .ศ. 2546 – 2554 ในหัว ข้อ ต่อ ไปนี้

1. วิเ คราะห์เ นือ ้ หา -ด้านประเด็นการวิจัย -วิธีดำาเนินการวิจัย 2. วิเคราะห์ อุปนัยสร้ างข้ อสรุปในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่ จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์


ขอบเขตของการวิจ ัย ในการวิจ ัย ครั้ง นีเ้ ป็น การศึก ษา วิท ยานิพ นธ์ส าขาเทคโนโลยีก ารศึก ษาที่ จัด การเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎีค อนสตรัค ติว ิส ต์ข องมหาวิท ยาลัย ภาครัฐ ตั้ง แต่ป ี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2554 จำา นวน 12 เล่ม


วิธ ีด ำา เนิน การวิจ ัย

ในการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์งานวิจัยทาง เทคโนโลยีการศึกษาตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2554” เป็นการวิจย ั คุณภาพ (Qualitative Research) เพือ ่ ศึกษาและวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์สขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบบ พรรณนาเพือ ่ อธิบาย (Explanatory Description) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Contest Analysis) และ วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) มีวิธี ดำาเนินการความสำาคัญดังนี้

 

- ศึก ษารายละเอีย ดเกี่ย วกับ วิท ยานิพ นธ์ - ศึก ษาเครื่อ งมือ ทีใ ่ ช้ใ นการเก็บ รวบรวม ข้อ มูล


สรุป ผลการสัง เคราะห์ - หัว ข้องานวิ เรื่อ งในการทำ จ ัย า

วิท ยานิพ นธ์ - ประเภทของการวิจ ัย - ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง - วิช าที่ท ำา การวิจ ัย - เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวม ข้อ มูล - ชนิด ของข้อ มูล - สถิต ิท ี่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มูล

การสังเคราะห์งานวิจัย  

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิส