Page 1


view of beauty ศิ ล ป์ ละปิน..>>คือผู้ที่ความงามจากความรู้สึกไม่ใช่การ แปลเปลี่ ย นจากประสาทสั ม ผั ส ตี ค วามจากสมองแล้ ว บอกว่ า คือ “ความงาม” ที่สิ่งที่ไม่สวยงามไม่น่ามองต่างก็มีความงามใน ความน่ากลียดอยู่ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะสามารถมองผ่าน ความน่ า เกลี ย ดจนเห็ น ถึ ง ความงามที่ ซ ่ อ นอยู ่ นั้ น ได้ ห รื อ เปล่ า ..?

การแสวงหาความงามจากสถานที่ ที่คิดว่างามคิดว่าสวย ทั้ ง ๆที่ ยั ง ไม่ เ คยไปสั ม ผั ส ความงามเหล่ า นั้ น เลยแต่ รั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า งาม นั่นก็เป็นเรื่องที่แปลก แต่กลับบางสิ่งพบเจออยู่ทุกวันรอบๆกาย กลับมองว่า “ธรรมดา ไม่น่ามอง” ไม่น่าสนใจ ไม่น่าที่จะมีความ งามทั้งๆที่ยังไม่เคยก้มลงมองเลย เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไม่มีความ งามหรือเพราะ เราไม่เคยคิดที่จะมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจึงคิดไปเอง ว่ า “สิ่ ง ที่ เ ราไม่ คิ ด ที่ จ ะมองนั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามงามความน่ า สนใจ” กานต์ชนก จิระรัชนิรมย์

53218403 มีเดียการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์


“ความงดงาม ไม่ใช่ความสวยความสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ไม่สวยไม่มี ความสมบูรณ์ก็มีความงามได้ ความเพียงพอของความรู้สึกเป็น ตัวก�ำหนดว่านี่แหละงามแล้วพอดีแล้วก็เลยงาม ด้วยความรู้สึกที่บอกว่า งาม”


Profile

It’s M

รหัส 53218405 จันทิมา พุทธรักษา หรือ ส้มจ่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( Kmutt) ชั้นปีที่ 2 สาขา มีเดียทางการเเพทย์เเละ วิทยาศาสตร์( Medical media &Science) กิจกรรมยามว่างชอบเต้น เล่นกับสัตว์เลี้ยงท�ำ อาหาร เเล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับตัวเอง โดยเฉพาะด้านภาษาเเละเเฟชั่น งานที่อยากท�ำ คือ งานหนังสือ อนาคตอยากเป็นนักออกเเบบ ที่มีชื่อเสียงเเละเก่งทางด้านภาษา

e


Identity ตัวตน

เรา “เกม” ช่ือจริง จิตตภู ใช้สกุล รุ่งเรืองเป็นคนไม่ค่อยใส่ อะไร เนื้อตัวดำ�ๆ ว่างๆก็วาดรูปเรื่อยเปื่อย เเต่ ชอบวาดรูปไรเยอะๆเรืื่อยๆอย่างภาพทางด้านล่าง นี้ เเละภาพนี้ก็คือตัวตนของตัวเรา ว่าเราเป็นคนอย่างไร


นายจิตตภู รุ่งเรื่อง 53218406 มีเดียทางการเเพทย์เเละวิทยาศาสตร์

เกม ขี้เกี้ยจ รักสัตว์ รักเเมนยู ชอบเตะบอลไม่ชอบเตะคน นอนเช้า AV/Anime อีกไม่นานผมจะยาว เล่นกีฬาเก่ง ฮ่าๆ Clavicle ขวาหัก ขนเยอะ ปากห้อย ใส่กางเกงซ้ำ�ๆ ขายาว

ตัวตน

Identity


ฐิตาศิ วนาถ

แปลวา่ ผู้ด�ำรงมัน ่

มีทพ ี่ งึ อันประเสริฐ


คนท�ำสื่ อ ชือ ่ ฐิตาศิ วนาถ ตงมณี ชือ ่ เลน ่ แพร FB : Pair mmd E-mail : one_skull@hotmail.com Tell : 089-4128107

ฉันเป็ นคนท�ำสื่ อ

สื่ อ สรางคนให ้ ้เป็ นคน ฉันจะท�ำ...ท�ำสื่ อ

ค+งาน

คนเราถาเรี ิ บัน ้ ปลาย ้ ยน ท�ำงาน เก็บเงิน ใช้ชีวต กับคนรัก.>>>ไม่ต่างอะไรกับ นกกา

“ชีว ต ิ ทีม ่ ค ี ุ ณ ค่า”

คือ ชีวต ิ ทีไ่ ดอยู ้ ในสถานะของผู ่ ้ให้ สิ่ งทีอ ่ าสาสมัครไดรั ้ บ ไมใช ่ ่ เงินทองแตเป็ ่ น ความภาคภูมใิ จ ในอุดมการณเพื ่ พระศาสนา ์ อ อุดมการณแม ่ ทองแต ท� ้้ มอิ ่ ม ้ ่ ำให้เรามีคุณคา่ ์ ไ ในตัวของเราเอง ... ฐิตาศิ วนาถ ตงมณี เจ้าหน้าทีอาสาสมัคร ส� ำนักบริการกลาง ศูนยคมนาคม วัดพระธรรมกาย ์

53218407


ART LIFE

NAME : THANIN TAWIAKKADECH AGE : 19

NICKNAME : Beer

Bachelor : King mongkut’s university of technology thonburi Major : Medical Media and Science Hobby : Art , Fine Art PIN : 239defa3


ศิลปะถึงแม้จะอยูใ่ นโลกจินตนาการแต่ความเป็ นจริง มันก็คือ

“ศิลปะ“

ค�ำนิยามศิลปะของตัวคุณเองคืออะไร คือความลึกซึ้ง!!! เท่านัน้ พอ ท�ำไมคุณถึงชอบงานศิลปะ ผมมองว่ามันเป็ นการผ่อนคลายในช่วงที่ผมมีปัญหาหรือเจอทาง ตัน ผมจะท�ำงานศิลปะเสมอๆ มันได้ระบายอะไรออกไปในด้านความ คิด สนุกดี คุณสนใจงานศิลปะแนวไหน หลักๆผมจะชอบงาน FINE ART เพราะมันปลดปล่อยจาก อารมณ์ของเรา คุณคิดว่าเด็กสมัยนีช้ อบศิลปะจริงๆหรือเปล่า ผมว่าน่าจะไม่ หรือมี แต่คงน้อยคนที่สนใจจริงๆ เป็ นเพราะกระ เเสของช่วงนีม้ ากกว่า แบบประมาณที่เด็กชอบพูดว่า กูตสิ ส์ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันไม่ได้เท่เลยถ้าไม่ได้ชอบมาจากใจ ดูเป็ นการแอ็คๆ ด้วยซ�ำ้ ใครคือ IDOL ของคุณ.เพราะอะไร อ. ถวัลย์ ดัชนี เพราะท่านมีมมุ มองที่ไม่เหมือนใคร คือดูเท่ใน สายตาผม งานศิลปะชิน้ แรกในชีวิตของคุณคือ มนุษย์กา้ ง....ไม่เคยวาดเหรอ (ข�ำ) อยากจะบอกอะไรกับคนที่ชอบท�ำงานศิลปะเช่นเดียวกับคุณ ขอให้ทำ� โดยสภาวะความรูส้ ึกที่มาจากใจจริงๆ เพราะงานศิลปะ ไม่เหมือนอาหารที่ตอ้ งปรุงรสชาติให้อร่อยหรือใส่กลิน่ ให้หอม แต่ งานศิลปะมันสามารถปรุงแต่งได้เลยจากภายในอารมณ์ ความรูส้ ึก งานทัง้ หมดจะอบอวนไปด้วยกลิน่ ที่หอมจากตัวงานของมันเอง


“ARTS OF “ARTS OF ..S


พูดให้เป็น..ศิลปะ พูดให้เป็น..ศิลปะ

ศิลปะที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้กันได้แบบพอดิบพอดี เป็นไปตามแนวทางความชอบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “สไตล์ใครสไตล์มัน” ศิลปะที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้กันได้แบบพอดิบพอดี เป็นไปตามแนวทางความชอบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “สไตล์ใครสไตล์มัน”

..SPEECH” SPEECH”

มีนักพูดชั้นยอดของประเทศไทย เขียนต�ำรา และเพราะการพูด คือ ศาสตร์ที่ไม่ใช่ว่าใคร มากมายเกี่ยวกับการพูด นั่นล้วนเป็น “ศาสตร์” ก็สามารถท�ำได้ดี หรือสามารถท�ำได้ ดังนั้นเมื่อ ้อย่างมีแบบแผน มีเขีรยะบบ สามารถ เหรีและเพราะการพู ยญยังมีสองด้ดาน คือการพู ดก็เช่ทนี่ไม่กัใช่นว่าใคร พูดดีก็ท�ำ พูดชั้นยนรู ยอดของประเทศไทย นต�ำรา ศาสตร์ คือมีนักการเรี ด�ำเนิ่ยนวกั รอยตามได้ “ศาสตร์ ”ของแต่”ละคนทีก็ส่ ามารถท� ประโยชน์ ถ้าพูดชั่วำให้ได้ตัวเองดี มากมายเกี บการพูด หากแต่ นั่นล้วนเป็ น “ศาสตร์ ำได้ดแก่ี ตัวหรือแต่สามารถท� ดังนัแ้นล้เมืวคนอื ่อ ่นดู ถ่ายทอดออกมาล้ นมีแนวทางใกล้ งกัน ผิดแผกเหรียญยั ชั่วงนัมี้นสก็องด้ ดูจะเป็ คือ การเรี ยนรู้อย่างมีแวบบแผน มีระบบเคียสามารถ านนการใช้ การพูศดาสตร์ ก็เช่นไปในทางที กัน พูด่ผดีิดก็ท�ำ กรณี นเพียงประสบการณ์ หรือความคิ ดเห็นลทีะคนที ่สอดแทรก แบบนี ธรรมในตั ว ของผู ด�ำเนินกัรอยตามได้ หากแต่ “ศาสตร์ ”ของแต่ ่ ประโยชน์ แก่ต้ ขัวึ้ น อยูแต่่ กถั บ้าจิพูตดใจและศี ชั่วให้ตัวลเองดี แล้วคนอื ่นดู ้ พู ด แทรกลงไปในวนมี“ศาสตร์ ” เท่าเคีนัย้นงกั เองน ผิดแผก ชั่วนั้นก็ด้ดวยูจะเป็นการใช้ศาสตร์ไปในทางที่ผิด กรณี ถ่ายทอดออกมาล้ แนวทางใกล้ หากคุณหกล้รือาความคิ พอที่ลุกดขึเห็้นนยืทีน่สทามกลางฝู กันเพีย งประสบการณ์ อดแทรก งชนแบบนี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ จิ ต ใจและศี ล ธรรมในตั ว ของผู ้ พู ด กล้าท�ำในสิ ่งที่หลายคนท� ี แทรกลงไปใน “ศาสตร์ ” เท่านั้นำได้เองเพียงแค่มองคุณ หรืด้อวย ฟัง แล้ ในสิ่ง่ลทีุก่คขึุณ้นต้ยือนงการน� ำเสนองชนเชื่อเถอะ นั่งหากคุ ณวกล้พูาดพอที ทามกลางฝู า มั่งนทีจะเป็ นประโยชน์ งมาก กล้าท�ำว่ในสิ ่หลายคนท� ำได้เพีอย่ยางแค่ มองคุเพราะการพู ณ หรือ ด ถือ ี งานทุกำวงการ นั่งฟัง เป็แล้นพืวพู้นดฐานของการท� ในสิ่งที่คุณต้อำงการน� เสนอ เชืทุก่ออาชี เถอะพ และ กสังนคมต้ องได้รอับย่การสื ว่า มันทุจะเป็ ประโยชน์ างมาก่อสาร เพราะการพูด ถือ

เป็นพื้นฐานของการท�ำงานทุกวงการ ทุกอาชีพ และ ทุกสังคมต้องได้รับการสื่อสาร


เป็นคน.... ชอบวาดภาพ

ชอบสัตว์

ชอบเที่ยว

ชอบกิน


บุญยาพร ทองดีเลิศสกุล 53218413 MMD


Rock Band ay For Tod

BEST MUSIC BAND

Band : A Skylit Drive elodic metalcore

Genres : Post-hardcore, M

n Members : Michael Jagmi Brian White Joey Wilson Nick Miller Cory La Quay Kyle Simmons Labels : Fearless Record book.com/ASkylitDrive

Contract : http://www.face

Design Page By : Pongchan Kulpawiroj 53218415 Medical Media & Science


Drown the City

A sKYLIT DRIVE Lie to me I won’t lie Tape your mouth shut Lie to me I won’t lie Swallow your tongue Forget it all I have you buried in my walls Ill use your skin to cover up my scares The place you lay in a bloody hall of fame The ropes that tied your hands right by your side The place you lay in a bloody hall of fame The ropes that tied your hands right by your side So now your screaming at the top of your lungs Hoping for someone to come Hoping they’ll bring a gun To inflict all the pain I caused upon you. I won’t die I will lie The only problem with the story carved on your chest Is its hard to read when your missing your ribs The place you lay in a bloody hall of fame The ropes that tied your hands right by your side The place you lay in a bloody hall of fame The ropes that tied your hands right by your side So now your screaming at the top of your lungs Hoping for someone to come Hoping they’ll bring a gun To inflict all the pain I caused upon you.


ากาคอง (Macaron) เป็นขนมที่มีต้นกำ�เนิดมาจากประเทศ ฝรั่งเศสในยุคข้าวยากหมากแพง ช่วง French revolution ที่มีการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงนั้นมิชชันนารีชาวอิตาลี ที่อาศัยในฝรั่งเศส หาวิธีดำ�รงชีพจาก Almond น้ำ�ตาล และไข่ขาว ซึ่งเป็นของราคาไม่แพง แต่มีคุณค่าทางอาหาร จึงริเริ่มนำ�สามอย่างนี้มาตีรวมกันและอบในเตาอบ ออกมาเป็นขนมรูปร่างคล้ายจานบิน ด้านนอกกรอบกัดเข้าไปด้านใน ทุกอณูนิ่มละลายในปากทันที ด้วยรสชาติที่หอมหวานลงตัวและวัตถุดิบ ที่หาง่ายในยุคนั้นราคาไม่แพง macaron ได้รับความนิยมแพร่หลาย จนกระทั่งต่อมา มีผู้นำ� macaron สองอันมาประกบกันแล้วทำ�ไส้ อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นรูปแบบขนม macaron ที่รับประทานมาจนทุกวันนี้ macaron ยุคใหม่ ถูกปฏิวัติให้เจ๋งยิ่งขึ้น โดยพ่อมดของหวาน ชาวฝรั่งเศส Piere Herme ซึ่งนำ�ผลไม้จากทุกมุมโลกมาสร้างสรรค์ macaron รสชาติต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นขนมที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ปัจจุบัน...ขนมชนิดนี้เป็นทั้งของหวานแสนอร่อย เป็นทั้งแฟชั่น ที่เชฟทั้งหลายแข่งกันออกแบบหน้าตาและรสชาติออกมาอย่างสวยงาม หลายๆท่านนิยมอ่านว่า มาการูน ซึ่งแท้จริงแล้วคำ�ว่า มาการูน ไปตรงกับขนมชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ หน้าตาคล้ายคุ้กกี้มะพร้าวสองอัน ประกอบกัน แต่หลายประเทศก็มักเรียกเจ้าขนมชนิดที่เราพูดถึงกันอยู่ว่า มาการูนซะเลย แต่ในฝรั่งเศสจะออกเสียงอ่านว่า มา-กา-คอง :)

By Bambiiez

นางสาวพิริยา วีระเดชพิพัฒน์ รหัส 53218416 ภาควิชา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ KMUTT


ชื่อ ภวนนท์ วงศ์โกมลวิจิตร รหัสนักศึกษา 53218419 ภาควิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อเล่น นนท์ เกิด 1 มิถุนายน 2535 น�้ำหนัก 77 กิโลกรัม สูง 175 เซนติเมตร กีฬาที่ชอบ บาสเกตบอล เวลาว่างๆ ชอบดูหนัง เล่นรูบิค ควงปากกา สิ่งที่ชอบ IT ต่าง ๆ เช่น เวปมือถือ Droidsans Email : Goran-35@hotmail.com


“PRAEW

IN

WO

RLAND

NDE

” REA

D

A

BOOK


PHOTOGRAPH

นางสาวภัทร รรณ ว สุขวิบูลย์ 53218420 WI

SE

NG

E

V

LO

CO LLAGE

G N I T N PA


It’s me

Pawinee Mathasuttiwat 53218421 Medical Media And Science #01

King Mongkut’s University of Technology Thonburi


MEDICAL MEDIA AND SCIENCE


Line Color Life รั ชดาภรณ์ เทพอาสา หลิว _รัชดาภรณ์ หรื อ ฮูหลิว นักศึกษาชันปี ้ ที่ 2 ภาควิชามิเดียอาตส์ สาขาวิชามิเดียการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ดีกรี ประธานสาขา และอุปนายกสโมสร นักศึกษา โครงการร่วมบริ หารหลักสูตรเทคโนโลยีมิเดียและศิลปะยุกต์ ถือคติกิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้ นกิจกรรม แต่ก็ไม่เคยทิ ้งการเรี ยน ชีวิตของเธอเจอมาแล้ วทุกรูปแบบและเธอมักเปรี ยบชีวิต เป็ นเส้ น เป็ นสี และกลายมาเป็ นชีวิต

ด้ วยเอกลักษณ์ฉะเพราะตัว ความเรี ยบง่าย สบายๆ ลุยๆ ร่วมถึงความชอบต่างๆสะท้ อนผ่านการ แต่งกาย ผ่านงานที่สื่อออกมา จนท�ำให้ เป็ นภาพชินตาของคนอื่นที่เห็น โดยส่วนตัวชอบอะไรที่เป็ นสีๆ ชอบอะไรที่ เป็ นพื ้นเมือง มันท�ำให้ ร้ ูสกึ ถึงความใส่ใจในรายละเอียดแต่ละเส้ นแต่ละสีมนั ดูตงใจจึ ั ้ งท�ำให้ ชอบหรื อจะเรี ยกว่ารัก เลยก็วา่ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ของใช้ ตา่ งๆคือเพื่อนจะรู้เลยว่าของแบบนี ้ไม่มีใครใช้ แน่นอกจากหลิว รวมไปถึง ลักษณะของงาน มีหลายคนที่คดิ ว่าหลิวเรี ยนอาตส์เพียว แต่ถ้าถามหลิวว่าท�ำไมเลือกเรี ยนอะไรที่ดกู � ้ำกึง่ จะ แพทย์ก็ไม่แพทย์จะอาตส์ก็ไม่อาตส์ ตอบได้ ค�ำเดียวว่าหลิวอยากลอง หลิวอยากรู้วา่ วิทย์กบั ศิลป์จะอยูด่ ้ วยกันยัง ไงให้ ลงตัว ชีวิตก็เปรี ยบเหมือนงานศิลปะ มีหลายๆอย่างที่ต้องผสมกัน บางงานมีทงสี ั ้ ทงเส้ ั ้ น บางงานมีสีอย่าง เดียว มีเส้ นอย่างเดียว แต่ทกุ อย่างก็ดลู งตัวในแบบของมันอย่างเรื่ องเรี ยนที่หลิวกล้ าเลือกทังๆที ้ ่ยงั ไม่ร้ ูจริ งๆว่ามัน คือะไร รู้แค่วา่ อยากลองตอนนันความคิ ้ ดคือเป็ นอะไรที่ใหม่ท้าทายน่าสนใจ จริ งๆหลิวอยากเป็ นครี เอทีฟท�ำ โฆษณา แต่มนั ถ้ าเป็ นครี เอทีฟท�ำโฆษณาทางการแพทย์ก็อาจจะเจ๋งกว่า ก็เหมือนงานศิลปะถ้ าเรา เอาสี เอาเส้ น มารวมกันภาพที่ออกมาอาจจะได้ ในแบบที่หลายหลายกว่า สีอา่ งเดียว หรื อเส้ นอย่างเดียว การท�ำกิจกรรมก็เช่น กัน มันสอนอะไรให้ หลิวหลายๆอย่างซึง่ ทุกครัง้ หลิวจะรู้สกึ ชอบตัวเองเวลาได้ ท�ำในสิง่ ที่อยากท�ำมากถึงมันจะ เหนื่อย กิจกรรมเป็ นสิง่ ที่ไม่มีในห้ องเรี ยน ไม่มีในสไลด์ แค่มนั คือบทเรี ยนที่ต้องลงทะเบียนด้ วยการลงมือท�ำ อย่างการเข้ ามาท�ำงานในสโมสรนักศึกษาสอนหลิวหลายๆอย่าง เช่นการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งเวลา มัน อาจดูเป็ นค�ำพูดซ� ้ำๆ ที่ได้ ยินกันบ่อยๆ ง่ายๆ แต่ถ้าท�ำจริ งๆจะรู้วา่ มันไม่งา่ ยเลย เรื่ องของการแบ่งเวลาน่าจะยาก ที่สดุ เพราะนอกจากงานส่วนตัวที่เราต้ องท�ำออกมาให้ ดีที่สดุ แล้ ว งานนอกเราก็ไมาสามารถทิ ้งได้ เพราะมันคือ หน้ าที่ที่เราต้ อรับผิดชอบ ถือว่าการท�ำกิจกรรมเป็ นการติวเข้ มมากๆก่อนเราจะจบออกไปท�ำงานจริ งแต่ถงึ จะชอบ กิจกรรมขนาดไหน เรื่ องเรี ยนหลิวก็ไม่เคยทิเพราะเราเป็ นนักศึกษา ก็ต้องศึกษาทังในต� ้ ำราและนอกต�ำรา ค�ำว่าว่า ในต�ำราส�ำหรับหลิวคือในห้ องเรี ยน ส่วนนอกต�ำราคือทุกอย่างที่หลิวท�ำมันด้ วยความตังใจและมี ้ ความสุข ทังเส้ ้ น ทังสี ้ ทังชี ้ วิต ส�ำหรับหลิวแล้ วมันจ�ำเป็ นต้ องอยูด่ ้ วยกันและมันจะอยูด่ ้ วยกันได้ อย่างพอดีถ้า เราเลือกมันอย่างพอดี ;)

01

01 ความสุขของฉัน คือการได้ ท�ำงานศิลปะ ท�ำไปเรื่ อยๆ โดยไม่ต้องมีใครมาก�ำหนดว่า ถูกหรื อผิด

02 ของใช้ ใน กระเป๋ า มีโทรศัพท์ สมุดสเกต(ขาดไม่ได้ ) ปากการ สมุดปฏิทินไว้ จดตารางงาน กระเป๋ าสตางค์

03 เส้ น งานลายเส้ นวาดเล่นๆตอนว่างๆ

04 ลายเสื ้อ (ชอบๆ)


“ทัง้ เส้ น ทัง้ สี ทัง้ ชีวติ ส�ำหรั บหลิวแล้ วมันจ�ำเป็ นต้ องอยู่ด้วยกัน และมันจะอยู่ด้วยกันได้ อย่ างพอดีถ้าเราเลือกมันอย่ างพอดี ;)”

03 02

04

05

06 07

05 ข้ อมือลูกปั ดและเชือกเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ ใส่แม้ กระทังตอนอาบน� ้ ้ำ ถ้ าหายไปหรื อไม่ใส่จะเหมือนชีวิตขาดไรไป

06 ปกสมุดของคนคนหนึง่ เค้ าบอกว่า เห็นข้ อความนี ้แล้ ว นึกถึงหลิวเลยถ่ายรูปส่งมาให้ แล้ วหลิวก็ชอบมันมากเพราะ อ่านหลิวรู้สกึ ว่ามันเป็ นตัวหลิวจริ งๆ

07 งานออกแบบ character ตัวเอง


>> วิชชุดา เนียมสุคนธ์สกุล หรือเรียกว่า ดัชมิ้ลล์ เกิด 29 พฤษจิกายน 1991 จบมัธยมปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 53218424 ของสะสม ธนบัตรจากหลายๆประเทศ , หนังสือนิยาย งานอดิเรก อ่านหนังสือ , ฟังเพลง , ดูซีรี่ย์ ความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล /ดนตรีไทย/แต่งนิยาย คติ : จงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอของแค่มีความตั้งใจ และพยายามกับมัน ไม่มีอะไรที่มนุษย์ตัวเล็กๆท�ำไม่ได้ และไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค์ที่หนักหนาเท่ากับตัวของเราเอง อย่าท�ำอะไรที่ต้องรอวันหน้้าแต่จงท�ำวันนี้ให้ส�ำเร็จ อย่าหวังพึ่งคนอื่นแต่จงพยายามด้วยตนเอง อย่าท้อเมื่อผิดหวังแต่ให้เปลี่ยนเป็นแรงพลักดันสู่ความส�ำเร็จ


นาย วีระศะกดิ์ บุญวงษ์ บาส รหัสนักศึกษา 53218425 ภาควิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกิด 9 พฤษภาคม 2535 เบอร์โทร 082-240-6365 Email bask_1992@hotmail.com งานอดิเรก เล่นบาส ท�ำขนม ชอบ ถ่ายรูป


If you are one

who want to be an Illustrator.

6 steps to becoming an Illustrator

Decide what kind of illustrator you want to be.

Technical illustrators tend to work with graphs and charts, illustrators for children’s books are more likely to draw people and animals, and commercial illustrators may be called upon to draw a number of different things. What you most like to draw should determine your career path as an illustrator.

Decide what media you want to specialize

many illustrators today work with computer programs such as Photoshop, Illustrator or Freehand, there is still a market for more traditional media such as pen, pencil, watercolor, oil paint, chalk, wood and linoleum cuts and other non-computer methods, depending on the subject matter you choose to illustrate. While you won’t be equally good in everything, it helps to have some sketching skill with pen and pencil as well as more labor-intensive media so you can communicate your ideas of the finished artwork to others.


Get training in illustration.

Formal training in drawing techniques or graphic software applications is not absolutely necessary; it is possible to learn illustration techniques through books, videos or Web sites. However, formal instruction from a college or art school includes training in composition and theory as well as training in multiple techniques. Furthermore, while studying illustration at college, you can also take classes in business and marketing that will help you in promoting your own work as a freelance illustrator or in working as part of a commercial art department. The more specialized the field of illustration you want to enter, the more formal education you’ll need. You’ll need a bachelor’s degree work as a medical illustrator, for example.

Develop your own style as an illustrator. Initially, as you practice, you may copy the style of illustrators you like, but as you do more illustrations, you’ll develop your own style. Your style will serve as your brand to identify your work to existing and prospective clients.

Sansanee Jirotmontri 53218426


Self-Expressio

SELF-EXPRESSION


SELF-EXPREESION hitstory

s

SELF-EXPREESION hitstory

elf-Expression ความเป็ นตัวของตัวเอง หลายคน คงเคยได้ ยินค�ำนี ้มานานแล้ วและคงได้ แต่ถามตัวเองใน ใจว่า ความเป็ นตัว ของตัว เองมัน คื อ อะไรหลัง จากที่ ผ มอ่ า น ความคิดเห็นของหลายๆท่านอ่านหนังสือหลายๆเล่ม แล้ ว น� ำมาวิเคราะห์ เป็ นที่ น่าแปลกใจที่ ความเป็ นตัวของตัวเองมี ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับความซื่อตรงได้ อย่างน่าประหลาดใจ ความซื่อตรงคืออะไรมันมาเกี่ ยวข้ องกับความเป็ นตัวของตัว เองได้ อย่างไรผมจะขอนิยามค�ำว่าซื่อตรงไว้ ดงั นีเ้ มื่อคุณเป็ น คนซื่อตรงทุกสิ่งจะตัง้ บนพืน้ ฐานของความเป็ นจริ งคุณจะไม่ พยายามบิดเบือนความจริ งเพื่อที่คณ ุ จะได้ พ้นผิดหรื อได้ รับผล ประโยชน์ เมื่อคุณเป็ นคนซื่อตรงทุกการตัดสินของคุณจะต้ อง ตังอยู ้ ่บนความถูกต้ องในฐานะของผู้เลือกคุณจะไม่รับผลประ โยชน์ใดๆจากใครเพื่อช่วยใครบางคนให้ ได้ รับการคัดเลือกใน ฐานะของผู้ถูกเลือกคุณจะไม่พยายามใช้ เส้ นไม่ใช้ กลโกงใดๆ เพื่ อ ให้ คุณ ได้ รั บ การเลื อ กแต่ จ ะใช้ ค วามสามารถที่ แ ท้ ที่ ถูก ต้ องตามกติกาการคัดเลือกที่ได้ วางเอาไว้

คุ ณ จะไม่ เ สแสร้ งบิ ด ตั ว เอง เป็ นคนอื่ น เพื่ อ ให้ เค้ าเลื อ ก เรา หากต้ องการเป็ นผู้ถกู เลือก หนทางที่ ถู ก ต้ องก็ มี แ ต่ เ พี ย ง 2)ซื่อตรงต่อผู้อื่น คุณจะไม่กดตัวเองเพื่อซ่อนอะไร พัฒ นาตนเองให้ มี คุณ สมบัติ บางอย่าง คุณจะไม่บดิ ตัวเองเป็ นคนอื่น ที่ ดี พ อควรค่า แก่ ก ารถูก เลื อ ก เท่ า นั น้ ความซื่ อ ตรงยั ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ซึง่ ผมจะ สุดท้ ายผมอยากจะขอฝากประโยคหนึ่ง ไม่ พู ด ในลั ก ษณะของความ เอาไว้ ว่ า “เป็ นตัว เองที่ ซื่ อ ตรงไม่ อ ยาก ซื่อตรงทั่วไปเพราะมันจะยาว ไม่ ห วั ง ไม่ พ ยายามจึ ง รู้ สึ ก เหนื อ เธอ แต่ จ ะเจาะไปในแนวความ สั ม พั น ธ์ ของหนุ่ ม สาวโดย ไม่ ย� ำ เกรง”(เป็ นปริ ศ นาธรรมน่ ะ ครั บ เฉพาะเท่านัน้ แปลให้ นิดนึง : ไม่อยาก ไม่หวัง ไม่ 1) ซื่อตรงต่อตนเอง คุณจะ พยายาม = ไม่ Needy) ซื่ อ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ ตัวคุณเอง 53218427 SIWAKORN SONRUM MEDICAL MEDIA & SCINCE


“Science and arts

are branches of the same tree�


“encourage“

“participate“

“goal“

How do you think about Arts? Q : คิดว่าศิลปะมีความสำ�คัญยังไงกับทางด้าน วิทยาศาสตร์ พี่หมอ: หากวิทยาศาสตร์มีศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำ�ให้ เพิ่มความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย และเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น Q : เด็กที่เรียนทางด้านศิลป์จะสามารถขยายสายงานไปได้ มากกว่าเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์มามั้ย

พี่หมอ : สำ�หรับเรื่องการขยายสายงาน วิทยาศาสตร์และศิลป์มีสาย งานที่ต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว จึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถนำ� มาเปรียบกันได้ Q : ในมุมมองและความรู้สึกของพี่หมอคิดว่า “เด็กอาตส์“ เป็นยังไง พี่หมอ : ถ้าในมุมมองก็คือใครก็ได้ที่คิดและทำ�สิ่งต่างๆ โดยใช้ศิลปะเข้า มาเกี่ยวข้องในความคิดเชิง สร้างสรรค์ แต่ถ้าความรู้สึก ก็รู้สึกชอบนะ มีความเป็นตัวเองตัวเองดี


III WANT WANT T WANT TT PAT

SIRAPAT PROMPONG

FIXED GEAR FIXED MY LIFE NAME : SIRAPAT LASTNAME : PROMPONG NICKNAME : PAT STUDY : KMUTT เนŒ

MEDICAL MEDIA & SCIENCE E-MAIL : PAT_555_@HOTMAIL.COM


TO RIDE MY BICYCLE. TO RIDE MY BICYCLE. TO RIDE MY BICYCLE. FIXED GEAR BIKE : จักรยานที่วยั รุ่ นไทยก�ำลังหหลงไหล ในรู ปทรงสี สนั จนติดกันงอมแงม และอัพเกรดเขารถคันนี้กนั ได้ ทุกส่ วนสัด ไม่วา่ จะเป็ น ล้อสี ยางสี แฮนด์ ปลอกแฮนด์ เบาะ บันได อุปกรณ์ต่างๆ นาๆ ที่ทำ� ให้มนั สวยสะดุดตาเมื่อยามแล่นผ่านไปมาบน ท้องถนน เดิมทีเจ้ารถ Fixed Gear ในต่างประเทศนั้น มันมีหน้าที่เป็ น รถจักรยานใช้ส่งเอกสาร หรื อที่รู้จกั กันในชื่อของ Messenger Bike เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ในต่างประเทศล้วนมีขนาดใหญ่ไม่ค่อย เหมาะกับการใช้งานออกตระเวนซอกแซกไปตามตรอกซอกซอย หรื อบนถนนที่มียวดยานการจราจรติดขัด รถจักรยานจึงสะดวก รวดเร็ วกว่าเยอะ และสามารถพกพาขึ้นรถไฟฟ้ าได้ง่ายเพราะมันเล็ก ผอมเพรี ยวกทัดรัด น�้ำหนักเบา เลย คล่องตัวกว่ามอร์เตอร์ไซค์เป็ น ไหนๆ ต่อมามีการพลิกแลพงปรยุกต์ ท่าทางแบบ BMX Stunt นักปั่นเก่งๆ สามารถเล่นท่า ทั้งยกล้อ ควงมันไปมา ด้วยการ balance รถที่ตอ้ งคอยจับจังหวะใน การขี่ทุกฝี กา้ วที่ย้ำ� น�้ำหนักลงบนบันได ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้มนั เป็ นการเพิ่มรสชาด เปรี้ ยว เผ็ด มัน ให้เข้ากับรถที่มี สี สนั สดใสร้อนแรง หรื อจะหวานแหวว แนวลูกกวาด ผสมกลมกลืนกับท่าทางพลิกแพลงได้อย่างลงตัวเห็นแล้วเป็ นท่สะดุดตาสะดุดใจของใครหลายๆคน รวมถึงตัวผมเองด้วย จึงเป็ นที่มาของ Trend ใหม่ในตอนนี้ที่ผมอยากแนะน�ำครับ รถจักรยาน Fixed Gear เข้าสูป้ ระเทศไทยจากนักศึกษาที่ไปเรี ยนต่อยังต่างประเทศ แล้วได้นำ� กระแสนี้มาเผยแพร่ เมื่อเดินทางกลับมาบ้านเกิด ยังมา พร้อมข้อมูลมากมายทั้งแนวการแต่งกาย เทคนิคการขับขี่เล่นท่า ซึ่ งเราๆ สามารถหาข้อมูลเหล่านี้เพิ่มอย่างง่ายดายจากโลกอินเตอร์คลิ๊กค�ำว่า Fixed Gear ลงใน Google นอกนากนี้ยงั มีกระแสมาจากนักจักรยานประเภทลู่ที่มีกลุ่มเล่นอยูแ่ ล้วในประเทศไทยจับเอารถคู่ใจมาปรับแต่งเพื่อขี่เล่นในเมือง ซึ่งรถ Fixed Gear ในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมปรับปรุ งวัสดุให้มีความแข็งแรงคงทนมากยิง่ ขึ้น เหมาะส�ำหรับการเล่นท่าผาดโผน หรื อไม่กจ็ ะใช้รถลู่ เดิม ที่ปรับเปลี่ยนอะไหร่ บางชิ้น มาเป็ นรถ Fixed Gear ดูแล้วก็ให้ความรู ้สึกคลาสสิ กไปอีกแบบต่กส็ ามารถให้ความสนุกเพลิดเพลินแก่ผขู ้ ี่ได้ไม่แพ้กนั


..ผมไม่ ช อบท� ำ อะไรเหมื อ นใคร เพราะผมไม่ ไ ด้ เ กิ ด มา..เหมื อ นคนอ่ื น อานั น ท์ แก้ ว สถิ ต ย์ ว งศ์ ๕๓๒๑๘๔๓๑


“ ตั้ ง แต่ ผ มเริ่ ม รู ้ ป ระสี ป ระสา ผมก็ เ ป็ น เหมื อ นเด็ ก ทั่ ว ไป เรี ย นรู ้ อ ะไรตามที่ เ ห็ น มองทุ ก วั น เป็ น วั น ที่ ส ดใส ..มองนกเป็ น นก มองไม้ เ ป็ น ไม้ ..เมื่ อ เข้ า สู ่ วั ย รุ ่ น สายตาของผม เริ่ ม มองอะไรไม่ ค ่ อ ยชั ด มั น เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ส� ำ หรั บ ผมในการใช้ ชี วิ ต ผมจึ ง คิ ด หาแว่ น สั ก อั น มาใส่ เผื่ อ จะมองอะไรได้ ส ะดวกขึ้ น

. . ผ ม ส า ย ต า สั้ น . . . . การใส่ แ ว่ น

ท� ำ ให้ ผ มมองเห็ น อะไรได้ ชั ด ขึ้ น ก็ จ ริ ง แต่ มั น ไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ผ ม มองเห็ น ตั ว ตน ของใคร ได้ ชั ด เจนขึ้ น เลย หลายครั้ ง ที่ ผ มโดนท� ำ ร้ า ย ด้ ว ยสิ่ ง ที่ ผ มไม่ รู ้ ว ่ า ..มั น คื อ อะไร มั น เข้ า มาหลายรู ป แบบ ทั้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง แม้ ไ ม่ ไ ด้ ก ลั ว แต่ มั น ก็ ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก โดดเดี่ ย ว อ่ อ นแอ ..ต้ อ งอดทน และต่ อ สู ้ กั บ มั น อยู ่ เ สมอ ฃผมเคยได้ ยิ น มาว่ า มี ค นเอาชนะมั น ได้ ด้ ว ยบางสิ่ ง บางอย่ า ง.. ผมเองก็ ก� ำ ลั ง มองหาสิ่ ง ๆนั้ น อยู ่ เ หมื อ นกั น สิ่ ง ที่ เ ป็ น เหมื อ น ของขวั ญ ข อ ง ขวั ญ ข อ ง ขวั ญ ข อ ง ขวั ญ ข อ ง ขวั ญ

ที่ ไ ม่ ส า มา รถ มอง เห็ น ได้ . . ที่ ไ ม่ มี ร า คา ขา ย .. ที่ อ อก มา จ า ก ผู ้ ใ ห้ . . ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค ว า มรั ก ..

ของ ขวั ญ ที่ ชื่ อ ว ่ า ...

ค ว า ม จ ริ ง ใ จ . . ข อ ง ข วั ญ หา ย า ก ในโลก แห่ ง คว า มจ ริ ง . . ข อ ง ข วั ญ ที่ ผ ม ก็ เ ค ย ม อ บ ให้ ผู ้ อื่ น ..แล้ ว คุ ณ ล่ ะ ได้ ม อบให้ ใ ครแล้ ว หรื อ ยั ง ?


street style “ผู้หญิงจะสวยที่สุด ก็ต่อเมื่อเป็นตัวของตัวเอง ไม่พยายามเลียนแบบใคร เราควรจะรู้ตัวเองดีว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับตัวเรา”

Tips for accessories • • • •

แค่แว่นตากันแดดทรงสวยๆที่เหมาะกับรูปหน้าเรา สักชิ้น ก็ท�ำให้คุณดูดีมีสไตล์ได้ เครื่องประดับประเภทเงิน ทองค�ำขาวหรือแพลตินัม เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับสาวผิวขาวเหลือง สาวผิวขาวอมชมพูต้องเป็นเครื่องประดับสีทองจะ ช่วยขับประกายผิว สีสันและดีไซน์ของเครื่องประดับต้องไปด้วยกันกับ ชุดที่สวมใส่ Janejira Pandang 53218432 Department : Medical media & Science King Mongkut’s University of Technology Thonburi


My Style on Street คุณคงเคยได้ยินส�ำนวนที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง“ ซึ่งฉันเองเห็นด้วยอย่างมาก ผู้หญิง บางคนก็ไม่ไดหน้าสวยหุ่นเป๊ะเสมอไป บางคนก็ไม่ได้ขาว โอโม่ แต่ก็สามารถที่จะแปลงโฉมตัวเองให้ดูดีได้โดยไม่ต้อง ศัลยกรรม เพียงแค่คุณรู้จักเลือกในสิ่งที่เหมะกับตัวคุณ มากที่สุด เพื่อกลบจุดด้อยและเสริมจุดเด่นเท่านั้นเอง

สบายๆสไตล์พลอย

ฉันคิดว่าคนที่มองฉันแค่ภายนอก อาจจะคิด ว่าฉันเป็นคนรักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว แต่มันไม่ใช่ เลยค่ะ ฉันเป็นคนแต่งตัวไม่เก่ง ขี้เกียจตามเทรนด์ ชอบ อะไรง่ายๆสบายๆ ใส่อะไรก็ได้ที่อยากใส่และใส่ให้เหมาะกับ กาลเทศะ พลอยจะไม่ค่อยมั่นใจเลยเวลาที่ต้องใส่เสื้อผ้า แนวหวานๆ ชีฟองพองๆแนวตุ๊กตา มันดูหวานน่ารักนะ คะซึ่งมันอาจจะเข้ากับคนอื่นมากกว่า แต่ไม่ใช่สไตล์เรา

กลัวท�ำไมถ้าจะต้องซ�้ำ

พลอยชอบแต่งตัวแบบมิกซ์แอนด์แมทช์ แค่เสื้อ ยืดหรือเสื้อเชิ๊ตเรียบๆ กับกางเกงยีนส์คู่ใจสักตัวก็ออก จากบ้านได้แล้ว เราไม่ได้รวยขนาดใส่เสื้อผ้าไม่ซ�้ำกันสัก วันทั้งปี อยู่ที่ว่าเราจะน�ำเสื้อผ้าที่มีอยู่มาจับคู่สียังไงให้ไป ด้วยกันได้

เมคอัพแบบพลอย อวัยวะที่ชอบที่สุดก็คือดวงตา เวลาแต่งหน้าก็ เลยจะเน้นที่ตาให้โดดเด่นไว้ก่อน แต่ไม่ชอบกรีดอายไลน์ เนอร์หนาๆเพราะจะท�ำให้ตาดูเล็กลง ส่วนอื่นๆก็จะไม่แต่ง เยอะเพราะจะท�ำให้ดูแก่ค่ะ


Create by Nume popo


กรี๊ด หวีด สยอง MEDISCENE ขอเสนอหนังสันเรื ้ ่ องใหม่ที่มีชื่อว่า “กรี๊ ด หวีด สยอง” ก�ำกับโดย “NUME POPO” (สุวดี โพธิ์เงิน) ร่วมกับทีมงานหัวกะทิหน้ าใหม่ แนวสยองขวัญคอมเม ดี ้ที่พร้ อมจะสัน่ ประสาทและฮาไปพร้ อมกัน เมื่อ “ส้ ม” (จันทิมา พุทธรักษา) ได้ ฆาตกรรมหญิงสาวผู้หิวโซอย่าง “แพรว” ( ภัทรวรรณ สุขวิบลู ย์) ความสยองขวัญนี ้จึงเริ่ ม ขึ ้น ท�ำให้ ส้มแทบจะเป็ นบ้ าเพราะถูกวิญญาณสาวผู้หิวโซ อย่างแพรวซึง่ มาพร้ อมกับเสียงอันโหยหวนของไก่ตามอยู่ ตลอดเวลา จุดจบของเรื่ องจะเป็ นเช่นไร สามารถติดตาม ได้ ในวันที่ 27 มีนาคมนี ้ เวลา 09.30 เป็ นต้ นไป..... NUME POPO (สุวดี โพธิ์เงิน)


fine art วิจิตรศิลป์ ( fine art ) วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ คืองานศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย อาจเรียกอีกอย่างว่า ศิลปะบริสุทธิ์ ( pure art ) เพราะศิลปินจะสร้างสรรค์งานขึ้นมาด้วยความ พอใจ ความบริสุทธิ์ใจ มิได้หวังผลตอบแทนใดๆ หรืออาจเพื่อ ประโยชน์บ้าง แต่ก็เน้นความละเอียดลออในการสร้างสรรค์ให้ วิจิตรพิสดารหรูหราเกินความจ�ำเป็นแก่ประโยชน์ใช้สอย จึง

ผมมีความรู้สึกชอบงาน วิจิตรศิลป์ (fine art) เป็นการใช้ความคิดสรา้งสรรค์หรือจินตนาการ โดยไม่มีขอบเขตและไม่มีค�ำว่าผิดถูกโดยการ สร้างชิ้นงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด โดยมีความ รู้แล้วน�ำำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ วิจิตรศิลป์จึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราไปตลอด

Tanapol Pukpoon


ป่าน

PATIWAT GULLAPAT. (PAAN) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 53218444 ภาควิชามีเดียทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี email: space_parnz@hotmail.com www.facebook.com/ANALOGSYSTEM

Interest. สนใจในภาพประกอบและการท�ำงานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาพ ทั้งโฆษณาและสื่อต่างๆ ชอบวาดภาพประกอบ ด้วยลายเส้นปากกา ชอบดูงานภาพประชอบที่ใช้ตามหนังสือต่างๆ ชอบงานโฆษณาหัวนอกที่สื่อสารออกมาได้ค่อนข้าง ดี ดูแล้วเข้าใจง่าย ที่ชอบงานแบบนี้เพราะ ชอบการสื่อสารด้วยภาพ ให้เข้าถึงอารมณ์ หรือ ให้คนดูได้เข้าใจได้ด้วย ภาพๆเดียว มันดูยากและท้าทาย ผมสนุกกับการได้วาดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะวาด และมีความสุขเมื่อมีใครหลายๆคน ชื่นชอบงานของผม งานที่ชอบวาดบ่อยๆ คืองานท�ำมือ ใช้ปากกาเบอร์เล็ก กลางใหญ่ ใช้เส้นเยอะๆ ขนาดของปากกา ที่ใช้ก็จะเป็น o.2 0.5 0.8 (Unipin fineline) อยากท�ำงานให้มันออกมาเป็นแบบของเรา เป็นตัวของเรา ชอบที่ จะดูงานภาพประกอบของคนอื่นเยอะ น�ำความคิดของเขามาต่อยอด เติมแต่ง และผลิตมันออกมาในรูปแบบงานของเรา ผมชอบคนที่ท�ำงานแล้วออกมาเป็นตัวของตัวเอง แค่เห็นรูปภาพประกอบก็สามารถบอกคนอื่นได้ว่านี้คืองานของเรา.


“ ความเป็น ศิลปิน ติดตัวเรามา ตั้งแต่เกิด การรักษาให้มัน คงอยู่ จึงเป็นเรื่อง ท้าทาย “

In the future. ในอนาคตอยากท�ำงานด้านออกแบบหรือด้านการ ท�ำโฆษณา อยากท�ำในสิ่งที่ตัวเองอยากท�ำ เพราะคิดว่า มันท�ำแล้วไม่เหนื่อย อยากที่จะวาดภาพประกอบ แล้วมี คนรู้จักภาพของเราในนามของเรา ด้วยหนังสือจากทั่วทุก มุมโลก ความฝันอีกอย่างหนึ่งคือ การได้ไปท�ำงานด้าน ภาพประกอบและศึกษาต่อที่ต่างประเทศ อยากเห้นการ ท�ำงานบ้านเขาว่าท�ำกันยังไง และวิธีคิดของเราเป้นยังไง และความฝันสุดท้ายคือการมีหนังสื่อรวมภาพประกอบ ของตัวเอง เป็นเล่มๆเดียว รวมประวัติการท�ำงานและ แรงบัลดาลใจในการท�ำงาน ตั้งแต่เริ่มจับดินสอน จนทุก ปัจจุบัน อีพอาชีพที่อยากจะท�ำในอนาคตคือ การเปิด ร้านขายเสื้อยืดเป็นของตัวเองโดยที่ สรีนด้วยลายที่เรา ลงมือวาดเอง เป็นร้านเล็กที่ๆ ไว้ส�ำหรับขายเป็นเล่นๆ


MMD MAGAZINE  
MMD MAGAZINE  

มีเดียทางการแพทย์ หนังสือ

Advertisement