Page 1


poor faily good best the great : revolution of u อาจารย์ ณพงศ หอมแย้ม

จากการที่ได้รู้จักนิสิตรุ่นนี้เมื่อสามปีก่อน ก็คิดว่าจะหาทางผลักดันฝีมือพวกเขาให้พฒ ั นาได้อย่างไร จนมาถึงเทอมสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกัน ก็ได้รู้ว่านิสิตรุ่นนี้มีความกระหายในการเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ สุดท้ายอาจารย์ขอให้ทุกคนพัฒนาฝีมือการทำ�งานในชีวิตจริง เพราะยังมีอะไรอีกมากมายที่นิสิตยังต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาจารย์ กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ ชื่นชม......บางคนที่ขยันเข้าเรียน ปลื้ม......บางคนที่ตั้งใจทำ�งาน ยิ้ม.......เมื่อเห็นหน้าบางคน แต่.......เป็นกำ�ลังใจให้กับทุกคน ขอ.......ให้ประสบความสำ�เร็จทุกคน อาจารย ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา


ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง.. ตอนนี้ส่งนิสิตถึงฝั่งเรียบร้อยแล้ว...ต่อ จากนี้แต่ละคนก็ตัดสินใจให้ดีว่า จะควบคุมเรือชีวิตของตนเองต่อ ไปอย่างไร..ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคนเสมอ อาจารย์ บุษยมาศ มาลยมาน อาจารย์นัทขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับ ที่มีโอกาสได้ ร่วมกันแสดงงานผลงานกับเพื่อนๆ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นครั้งสำ�คัญ ครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแสดงศักยภาพ ของเราที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปีในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ หลัง จากนี้พวกเราทุกคนก็คงต้องแยกย้ายกันไปตามวิถีของแต่ละคน มหาวิทยาลัยและอาจารย์ทุกคนได้ทำ�หน้าที่ของตน สำ�เร็จลุลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนอย่าลืมมหาวิทยาลัยและอาจารย์ทุกคนครับ การรู้คุณและสำ�นึกดีเป็นสิ่งประเสริฐครับ สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคน เป็นนักออกแบบที่ดีของสังคม สร้างสรรค์ผลงงานออกแบบด้วยความสุขครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์


PHOTOGRAPHY


01

โครงการออกแบบหนังสือรวบรวมภาพถ่าย Collection Spring-Summer 2012 สำ�หรับแบรนด์ YaccoMaricard

ถ่ า ยภาพรวบรวมCollection Spring-Summer 2012 เป็นการเริ่มต้นฤดู ใหม่ที่สะท้อนความเป็นตัวเอง ซึ่งมีแนวความ คิด คือเรียบง่ายแต่ดูดีในทุกสถานการณ์

ชญานิศวร์ ศุภสวัสดิ์ดำ�รงกุล

Chayanis Supasawatdamrongkul 51110010374 �

Contact

โทรศัพท์ 089-780-1588 E-mail cheeky_cheeze@hotmail.com


02

โครงการออกแบบหนังสือภาพถ่าย โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากหนังสือเรื่อง เจ้าชายน้อย

ปัจจุบันสังคมมีความเสื่อมถอยไม่ว่าจะ เป็นเศรษฐกิจหรือจริยธรรม ผู้คนไร้ซึ่งจินตนา การณ์ของการอยากรู้อยากเห็น และความคิด กับมุมมองที่ผู้ใหญ่เห็นความคิดของเด็กเป็น สิ่งไร้สาระ The Portrait of a Habitat เป็นหนังสือภาพที่ให้สำ�คัญในการมีชีวิตผ่าน มุ ม มองภาพถ่ า ยในเชิ ง สะท้ อ นสั ง คมจริ ง ใน ปัจจุบันถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร บางอย่าง ให้หนังสือภาพเล่มนี้เป็นตัวสะกิดใจ ให้ผู้ชมได้ย้อนมองดูธรรมชาติของตัวเอง

จาริยาพร ไชยะโท

Jariyaporn Chaiyato 51110010015 �

Contact

โทรศัพท์ 081-451-8822 E-mail pommies.apple@gmail.com


03

โครงการออกแบบหนังสือภาพถ่ายสารคดี “มวยไทย”

หนังสือภาพถ่ายสารคดี ”มวยไทย” เป็นหนึ่งแนวทางในการนำ�เสนอภาพถ่ายชีวิต ของนักมวย ให้รู้ที่มาว่ากว่าจะเป็นนักมวยไทย ผู้ที่เป็นตัวแทนอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย นั้นมีวิถี ชีวิตและองค์ประกอบของอาชีพนี้อย่างไร

อจิรงค์ เดชไกรศักดิ์ Ajirong Dejkraisak 51110010398 �

Contact

โทรศัพท์ 087-671-5450 E-mail ajirong.d@gmail.com


04

โครงการออกแบบชุดภาพถ่ายเรียงความสะท้อนวัฒนธรรม ฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ Capitale de la Culture

ผ่านบริบทที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากภาพยนตร์เรื่อง อัลฟาวิลล์ โดย ฌอง-ลุค โกดาร์

อุมาพร บุญบัณฑิต

Umapond Boonbandit 51110010038 �

Contact

โทรศัพท์ 082-779-7702 E-mail sub.bandit@gmail.com


05

โครงการออกแบบหนังสือรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลหัวข้อ “ Behind the Lounge “

หนั ง สื อ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บาร์ เทนเดอร์ และค๊อกเทลเบื้องต้น เพื่อให้เป็น แรงบรรดาลใจและต่อยอดไปทำ�เป็นอาชีพ

สืบพงศ์ ทรัพย์อัดแอ Suebpong Supadae 51110010033 �

Contact

โทรศัพท์ 083-816-8887 E-mail saint.maximas389@gmail.com


GRAPHIC DESIGN


06

โครงการออกแบบสื่อโฆษณาองค์กรเด็ก Save the Children

สื่อโฆษณา เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึง ปัญหาเด็ก และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ในรูปแบบของ print advertise และ ambient

ภัสรัตน์พร ทองมั่น

Patsaratporn Thongman 51110010386 �

Contact

โทรศัพท์ 089-347-0374 E-mail alien.insep@gmail.com


07

โครงการออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล เกี่ยวกับ Lomography ในรูปแบบนิทรรศการ

นำ � เสนอเรื่ อ งราวการเดิ น ทางของ Lomography ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ภายใต้คอนเซป Analogue Adventure โดยนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบ Paper Art

ตะวัน อิทธิจารุกุล

Tawan Ithijarukul 51110010021 �

Contact

โทรศัพท์ 085-832-0200 E-mail tawanstawans@gmail.com


08

โครงการออกแบบลวดลายโดยได้แรงบัลดาลใจจากท้องทะเล ช่วงฤดูร้อน สำ�หรับ Shaka London

“Escape to the sea” นำ�เสนอ ลวดลายกราฟิกลายพิมพ์ ที่ดึงเอาความ สวยงามของสีสัน องค์ประกอบและบุคลิก ของทะเล เช่น เกลียวคลื่น, หาดทราย, พันธุ์ พืช และสัตว์ทะเลต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้าง ความหลากหลาย และสื่อถือความงดงาม ของท้องทะเลในช่วงฤดูร้อน

ชวิศา เพียรกิจ

Chavisa Piankit 51110010019 �

Contact

โทรศัพท์ 086-758-9323 E-mail Pear-@msn.com


09

โครงการออกแบบหนังสือเกมส์เสริมพัฒนาการเรียนรู้ เด็ก อายุ 3-5 ปี เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านจริยธรรม

มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านจริยธรรม 7 ประการ ในรูปแบบที่จะทำ�ให้เด็กๆไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ได้แก่ 1. ความมีน้ำ�ใจ 2.ความสุภาพ 3.ความมีวินัย 4.การรักษาความสะอาด 5.ความสามัคคี 6.การรู้จักช่วยเหลือตนเอง 7.การประหยัดอดออม

นิธิชญาภาวิ์ ลือสิงหนาท

Nitichayapa Luesinghanat 51110010381 �

Contact

โทรศัพท์ 081-614-1638 E-mail cheng_ni_27@hotmail.com


10

โครงการออกแบบลวดลายพิมพ์สำ�หรับ แบรนด์ superrzaaap!

ได้แรงบันดาลใจมาจากงานปาร์ตี้ และ บุคลิกของคนในงานปาร์ตี้ โดยออกแบบงาน ออกมาในรูปแบบคอนเซปที่ว่า Let’s Joy Superrzaaap!

เกียรตินันต์ ตั้งวิภาส

Kiattinan Thangvipas 51110010117 �

Contact

โทรศัพท์ 084-651-3223 E-mail dawolfstudio@hotmail.com


11

โครงการออกแบบตัวอักษร และ ตัวอักษรสัญลักษณ์ จากความเชื่อเรื่องผี

โดยการวิ เ คราะห์ จ ากตัว อั ก ษรในหนั ง ผี ที่ เคยมีมา ภายใต้คอนเซ็บผุดฟอนต์ผี มีตวั อักษร ทั้งหมด3ชุด ก-ฮ a-z และดิงแบท อีก 1 ชุด ก-ฮ ตัวอักษรชุดที่1วิเคราะห์จากหนังผี ผีผู้หญิง ชุดที่2วิเคราะห์จาก ผีผู้ชาย ชุดที่3 นำ� คาแรกเตอร์จากผีทั้งหมดมารวมกันในฟอนต์ ดิง แบท ก-ฮ คือผีไทยทั้งหมด

ลลนา เพิ่มสุวรรณเจริญ

Lalana Phamsuvancharoun 51110010388 �

Contact

โทรศัพท์ 085-992-8553 , 085-324-1919 E-mail lalana-aaa@hotmail.com


12

โครงการออกแบบลวดลายสำ�หรับกล้องฟิล์มกระดาษโดย ได้รับแรงบันดาลใจจากลายผ้าขิดไทยภาคอีสาน

กล้องฟิล์มกระดาษที่นำ�ลายผ้าขิดไทยภาค อีสานมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลาย จำ�นวน 30 ลาย และ 3 รูปแบบกล้อง

สิริลักษณ์ ครูสุวรรณ์ Siriluk Krusuwan 51110010396 �

Contact

โทรศัพท์ 081-302-9938 E-mail q.puiii@gmail.com


13

โครงการออกแบบลวดลายบน Stationery โดยได้รบั แรงบันดาล ใจจากการละเล่นไทย สำ�หรับแบรนด์ PUBB PA DOO WUBB

ลานละเล่น พื้นที่ในการเล่นสนุกเป็นจุดศูนย์ รวมของเด็กๆให้มาเล่นด้วยกัน โดยอาศัยธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัว บวกกับความคิดสร้างสรรค์ทำ�ให้เกิด การละเล่นที่สร้างความสนุกสนานอย่างเรียบง่าย โดยที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเหมือนกับการจดบันทึกที่ ดูธรรมดาแต่มีเสน่ห์มากกว่าการใช้เทคโนโลยีอย่าง ในปัจจุบัน

เอมมิการ์ อยู่รอง

Aimmika Yuarong 51110010401 �

Contact

โทรศัพท์ 083-900-6156 E-mail browny_ami@hotmail.com


14

โครงการออกแบบลวดลายของที่ระลึกสำ�หรับ มูลนิธิโลกสีเขียว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์สงวน

ในเมื่อสัตว์สงวนที่สวยงามและมีคุณค่าทาง นิเวศวิทยาทั้ง 15 ตัวนี้ หายากมาก คงต้องเข้าไป ตามหาสัตว์เหล่านี้กันถึงที่อยู่ของพวกมัน

สุรัติ์ จังเจริญจิตต์กุล

Surat Jangcharoenjitkul 51110010397 �

Contact

โทรศัพท์ 085-517-5927 E-mail oopszz_jang@hotmail.com


15

โครงการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าในหัวข้อ The Dragon’s Year เพือ่ สร้างภาพลักษณ์สำ�หรับ แบรนด์ DAPPER

ปีมังกร2012 มังกรยุโรป (wyvern) สัญลักษณ์ของคนชั้นสูงในยุโรปกลาง ที่ดูมีอำ�นาจ สง่า เรียบแต่หรู เป็นการแสดงถึงพลังในตัว มังกร เปรียบเหมือนแบรนด์ที่มีพลังการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำ�เสนอในรูป แบบมังกรเป็นผู้เล่าเรื่องการเคลื่อนไหวในช่วง4ฤดู สไตล์งาน Gary Fernandez อาร์ตเวิร์คให้ซับ ซ้อนแบบ Op Art สนุก และน่าสนใจขึ้นทั้งลวดลาย กราฟิก ความคลาสิคของแนว retro อยู่ด้วย

กมลวรรณ พลยุทธภูมิ

Kamonwan Ponyudhaphum 51110010372 �

Contact

โทรศัพท์ 087-110-9857 E-mail cnzk_ambitious@hotmail.com


16

โครงการออกแบบลวดลายกราฟิกสำ�หรับ sf strike bowl

ลวดลายกราฟิกภายใน sf strike bowl รวมไปถึงของที่ระลึกภายใต้คอนเซป Aborigin

รวิวรรณ ทองคำ�

Rawiwan Thongkum 51110010026 �

Contact

โทรศัพท์ 086-776-6869 E-mail m-a-y_my@hotmail.com


17

โครงการออกแบบหนังสือคูม่ อื ท่องเทีย่ ว 9 วัด 9 อำ�เภอ จังหวัดพะเยา

“ไหว้พระ ๙ วัด ๙ อำ�เภอ จังหวัดพะเยา” เป็ น หนั ง สื อ แนะนำ �วั ด ของแต่ ล ะอำ � เภอในจั ง หวั ด พะเยามีรูปถ่ายของแต่ละวัด พร้อมประวัติความ เป็นมา การเดินทางไปยังแต่ละวัด รวมถึงแผนที่ บอกเส้นทางโดยละเอียด

ภวัต สัมฤทธิ์

Pawat Samrith 51110010385 �

Contact

โทรศัพท์ 087-191-1910 E-mail skiippiiez@hotmail.co.th


18

โครงการออกแบบอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ วัดปรมัยยิกาวาสเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับเกาะเกร็ด

เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส เปิด การแสดงพิพิธภัณฑ์ ภายในพื้นที่ของวัด จึงทำ�ให้ กระบวนการออกแบบบางอย่าง ยาก และ ดูไม่เหมาะ สมกับสถานที่ สื่อประชาสัมพันธ์ก็ไม่แพร่หลายและ ดึงดูดให้ผู้คนไปเที่ยวได้รับรู้ว่ามีพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ จึง ทำ�ให้เกิดเป็นโครงการออกแบบนี้ขึ้นมา

ชาญณรงค์ ศิริบุญ

Channarong Siriboon 51110010375 �

Contact

โทรศัพท์ 085-058-3423 E-mail tc_y_body@hotmail.com


19

โครงการออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ร้านหวานดำ�รงค์ (เเม่บุญช่วย)

“Thai Fusion” คือ การผสมผสาน ลวดลายศิลปไทย กับศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆ ให้ดูมี ความเป็นลูกครึ่ง ทันสมัย

มงคล พงศ์ไพฑูรย์สิน

Mongkol Phongphaitoonsin 51110010425 �

Contact

โทรศัพท์ 089-996-9959 E-mail idek_commu@hotmail.com


20

โครงการออกแบบหนังสือรวบรวมงาน และ สือ่ การสอน งาน D.I.Y ของตกแต่งห้องนัง่ เล่น ในแบบ Style Waltz magazine

ทำ�หนังสือรวบรวมงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ Handmade ของตกแต่งห้องนั่งเล่นโดยนำ�รูปแบบ ของขนมไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบ โดยหนังสือ จะมีสองเล่มคือ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของขนม ไทย 20 ชนิดพร้อมวิธีการทำ�ขนม เล่มที่สองจะเป็น หนังสือ How to สอนงานประดิษฐ์ D.I.Y 20 ชิ้น

ปาจรีย์ วิรัชจรัสสิน

Pajaree Wiratcharatsin 51110010382 �

Contact

โทรศัพท์ 089-030-9593 E-mail Kaw_sanrio@hotmail.com


21

โครงการออกแบบลวดลาย โดยได้แรงบันดาลใจจาก การเริม่ ต้น ฤดูกาลใหม่ สำ�หรับ BYDESIGN BEDDING

ออกแบบลวดลายชุ ด ผ้ า ปู ที่ น อนเพื่ อ สร้ า ง บรรยายกาศผ่อนคลายสบายอามรมณ์กับฤดูกาล ที่กำ�ลังจะมาถึง หนาว ร้อน อบอุ่น เหยือกเย็น สายลม สายฝน ความสุข ความเศร้า ความเหงา เต็มเปี่ยม ว่างเปล่า ยาก ง่าย เราไม่สามารถหลีก เลี่ ย งฤดูก าลที่ กำ � ลั ง จะเปลี่ ย นแปลงเข้ า มาได้ เ ลย เพียงเดินทางตามกาลเวลาปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาล ที่กำ�ลังจะเริ่มขึ้นก็พอ

นลินรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์ Nalinrat Saksomboon 51110010380 �

Contact

โทรศัพท์ 086-813-6223 E-mail pompam_potter591@hotmail.com


22

โครงการออกแบบลวดลายบนกระดานโต้คลืน่

ลวดลายเกี่ยวกับสัตว์ใต้ทะเล ทั้งหมด 10 ชนิด โดยมีลักษณะการสร้างสรรค์งานโดยการ ใช้ลายเส้น

ศศิวดี พันธุ์สมบัติ

Sasiwadee Pansombut 51110010343 �

Contact

โทรศัพท์ 084-053-4697 E-mail eye.pansombut@gmail.com


23

โครงการออกแบบลวดลายบนไพ่สำ�รับ จากการ์ตนู ชุด AVATAR: The Last Airbender

สร้ า งไพ่ สำ �รั บ ให้ โ ลดแล่ น ไปกั บ ความเฟี้ ย ว ของการ์ตูนแต่ละตัว ที่มีความน่ารัก น่าค้นหา ต่าง กัน

เลิศวลัย เลิศประวัติ

Lerdwalai Lerdprawat 51110010390 �

Contact

โทรศัพท์ 089-045-5562 E-mail l.lerdwalai@gmail.com


24

โครงการออกแบบหนังสือรวมวาทศิลป์แห่งรักของเหล่าคนดัง

หนั ง สื อ และภาพประกอบคำ �วาทศิ ล ป์ ข อง เหล่าคนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจะถูกรวบรวม ไว้ ภายใต้หวั ข้อ “ความรัก” ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ มากมายกว่า 32 หัวข้อ ทั้งหมด 96 วาทศิลป์ เป็น จำ�นวน 8 เล่ม แต่ละเล่มต่างมีวาทศิลป์ที่ดี มีความ หมาย เกิดแรงผลักดัน และจุดประกายทางความคิด ทางด้านความรัก รวมทั้งภาพประกอบที่แปลกใหม่ ชัดเจนและเข้าใจง่าย จากวาทศิลป์ของคนดังระดับ โลกเหล่านั้นได้

สกุณตลา มณีรัตน์

Sakuntala Maneerat 51110010394 �

Contact

โทรศัพท์ 089-219-3361 E-mail pick.s@hotmail.com


25

โครงการออกแบบภาพประกอบโดยใช้เทคนิค Paper Quilling ในหัวเรือ่ งนิทานอีสป

นำ�เทคนิค Paper Quilling มาทำ�เป็นภาพ ประกอบหนังสือนิทานอีสป ที่มีภาพ ประกอบไม่ เหมือนเดิม ดูแล้วแตกต่าง แปลกตา ได้อีกมุมมอง นึงจากที่ได้เห็นแค่ภาพประกอบเดิมๆในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ปกติทั่วๆไป  แต่ยังคงเนื้อหาที่มีสาระ คติ ข้อคิด สอนใจ และความสนุกสนานของนิทาน อีสปอยู่เหมือนเดิม

ธาดารัตน์ ใจสบาย Tadarat Jaisabai 51110010379 �

Contact

โทรศัพท์ 083-543-8396 E-mail skimhun@hotmail.com


26

โครงการออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภณ ั ฑ์ของน้ำ�หอม ดอกไม้ไทย ภายใต้แบรนด์ “Pen Thai Incense”

น้ำ�หอมกลิ่นดอกไม้ไทย “Pen Thai Incense” เป็นสินค้า OTOP ที่น่าสนใจของจัง หวัดเพชรบุรี แต่ยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ บริโภค  ทำ�ให้สินค้าไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าที่ควร จึงได้ มีการรีแพคเกจสินค้า โดยการนำ�เทคนิค Photo Manipulation มาสร้างลายกราฟิกให้มีความ น่าสนใจ  เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้หันมาส่งเสริม สินค้าไทยได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ คนรู้จักดอกไม้ไทยแต่ละชนิดอีกด้วย

ธัญสินี ทิมทอง

Thansinee Thimthong 51110010025 �

Contact

โทรศัพท์ 084-190-7007 E-mail frenzy_p@hotmail.com


27

โครงการออกแบบ ลายกราฟฟิกบนบรรจุภณ ั ฑ์ limited edition spring-summer 2012 travel set for Panpuri

คอลเล็กชั่นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ปัญญ์ปุริ ในรูปแบบทราเวลเซ็ท อินสไปเรชั่น จากซานโตรินิ สื่อถึงความเป็นซัมเมอร์ ประกอบด้วย ผลิคภัณฑ์ บำ�รุงต่างๆ เทียน ผ้า กระเป๋าผ้า และสมุดบันทึก

อิศรา ทองชุบ

Issara Thongchoob 51110010373 �

Contact

โทรศัพท์ 080-047-8081 E-mail gig.issara@hotmail.co.th


28

โครงการออกแบบลวดลายบนบรรจุภณ ั ฑ์ ชุด จักรราศี สำ�หรับ ร้าน Karmakamet

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ น้ำ�มันหอมระเหย ที่ สามารถจำ�แนกได้ตามราศี  น้ำ�มันหอมระเหยที่สกัด จากธรรมชาติ มากมายหลายชนิดที่มีคุณสมบัติ ต่างกัน และ ยังเเบ่งกลุ่มได้ใช้ให้เหมาะสมกับตัว บุคคลกับน้ำ�มันหอมระเหยนั้นๆ

ธนาภรณ์ ธนาอัชฌาภิมุข

Thanaporn Thanaukchapimuk 51110010378 �

Contact

โทรศัพท์ 084-900-9015 E-mail icetha7@hotmail.com


ILLUSTRATION


29

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบชุด Healthy Remedy at Home

หนังสือที่เปรียบเสมือนกับยาสามัญประจำ� บ้าน ที่จะคอยดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้ กับทุกคนในครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ณิชยา ธรรมพลิน

Nichaya Thamparin 51110010377 �

Contact

โทรศัพท์ 086-996-0775 E-mail ni_th_40333@hotmail.com


30

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบหนังสือทฤษฎีดนตรี, เครือ่ งดนตรี และประวัตศิ าสตร์นกั ดนตรี เพือ่ โรงเรียนพร้อม

หนังสือภาพประกอบทั้ง 3เล่ม นำ�สไตล์งาน ของ Nicole Martinezมาทำ�ให้เด็กอายุ 3-6ปี  ได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานดนตรีสากล ด้วยสีสัน และลายเส้นที่น่ารักน่าสนใจ

อาภากร วงศ์กิตติชัยกุล

Apakorn Wongkittichaikul 51110010400 �

Contact

โทรศัพท์ 087-499-9193 E-mail nimnaja43@hotmail.com


31

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบนิทานเวตาล

ภาพประกอบหนังสือนิทานเวตาล 25 เรื่องย่อย แบ่งเป็น 4 เล่ม

วรรณวรางค์ บุญน้อม

Wannawarang Bunnom 51110010391 �

Contact

โทรศัพท์ 087-187-2893 E-mail zest_gecko@hotmail.com

ทั้งหมด


32

โครงการออกแบบหนังสือนำ�เทีย่ วทางน้ำ� แม่นำ้ �เจ้าพระยา

บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวรอบ เกาะรัตนโกสินทร์ทั้ง 38 ท่าเรือ ผ่านภาพประกอบ

ลลิตา สุวรรณศร

Lalita Suwannason 51110010389 �

Contact

โทรศัพท์ 083-719-0079 E-mail may_mi.mi@hotmail.com


33

โครงการออกแบบหนังสือสอนทำ�อาหารเด็กวัย 3-6 ปี สำ�หรับ สถาบันสอนทำ�อาหาร A Little Something

หากห้องครัว คือ สนามเด็กเล่น สถานที่ที่ เด็กคุ้นเคย กล้าคิด กล้าลงมือทํา ส่วนผสมและอุ ปกรณ์ทําครัว คือ เครื่องเล่นที่ให้ความสนุกสนาน ผลลัพธ์คือ อาหารที่เปี่ยมไปด้วยความสุข และ รอยยิ้ม

กมลพรรณ ภาคพิเศษ Kamonpan Pakpised 51110010012 �

Contact

โทรศัพท์ 083-119-9803 E-mail mod.kamonpan@gmail.com


34

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเป็นไทย โดยเรียงลำ�ดับจาก ก. - ฮ.

ความเป็นไทยคืออะไร..? ศิลปะ. วัฒนธรรม.. ขนบธรรมเนียมประเพณี.. หรือเพียงสิ่งที่พบเห็น อยู่รอบตัวเรา

กมลสร ชื่นศิวา

Kamonsorn Chuensiwa 51110010382 �

Contact

โทรศัพท์ 081-307-4858 E-mail ar-yuppae@hotmail.com


35

โครงการออกแบบเปเปอร์ทอยพร้อมหนังสือภาพประกอบ ชุดตัวละครในรามเกียรติ์

พร้อมมีข้อมูลตัวละครประกอบ เพื่อให้เด็ก ได้รู้จักตัวละครในเรื่องตัวรามเกียรติ์มากขึ้น และจะ ได้เล่นสนุกไปด้วยพร้อมๆกัน

ณุตตรา ภูมิวัฒน์

Noottara Bhumiwat 51110010020 �

Contact

โทรศัพท์ 087-700-4110 E-mail super_muimui@hotmail.com


36

โครงการทดลองออกแบบภาพประกอบ เพือ่ แก้ความขัดแย้งในสังคม

หนังสือที่ว่าด้วยปัญหาของสังคมสมัยใหม่ที่ ทวีความรุนแรงได้ด้วยเนื้อหาเพียงเล็กจิ๋ว โดยจะนำ� เนื้อหาจากข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วจริง มาเป็นตัวอย่าง บอกว่ า มั น ยั ง พอมี ห นทางแห่ ง การเดิ น ทางของ ปัญหาความขัดแย้งเหล่าไปสู่ผลที่ไม่จบด้วยการสูญ เสีย   ด้วยปัจจัยแห่งความสงบสุขและอหิงสา ไม่ใช่ ด้วยอารมณ์ความรุนแรงที่ครุกรุ่นในใจ

จิรายุส ใหญ่เสมอ

Jirayus Yaisamer 51110010001 �

Contact

โทรศัพท์ 081-866-8829 E-mail yaisamer39@hotmail.com


37

โครงการออกแบบหนังสือ Pop-Up สิง่ ของโบราณหรือตกยุค เพือ่ ประชาสัมพันธ์บา้ นพิพธิ ภัณฑ์

บ้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ หนึ่ ง ในกลุ่ ม คนจำ � นวน น้อย ที่หันมาสนใจกับสิ่งของที่หลายอย่างเริ่มหาดู ไม่ได้หรือผู้คนหลงลืมไปแล้ว โครงการนี้จึงเลือกห้อง ที่ น่ า สนใจในบ้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม าทำ � ในรู ป แบบของ หนังสือ Pop-Up  พร้อมเรื่องราว 14 เรื่อง ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากการไปเยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ มาประกอบ

ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

Piyarith Panjathammavit 51110010383 �

Contact

โทรศัพท์ 085-075-9825 E-mail wake_up25@hotmail.com


38

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเพือ่ เผยแพร่ความรู้ เกีย่ วกับตำ�นาน และความเป็นมาของ 12 นักษัตรแบบจีน

ภาพประกอบจากเทคนิค Paper Cut และ การสร้างมิติ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับหนังสือ ตำ�นานของ12นักษัตรเเบบจีน

อทิตา สระวาสี

Atita Saravasri 51110010399 �

Contact

โทรศัพท์ 0852257227 E-mail milkypeach1011@gmail.com


39

โครงการออกแบบสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ในประเทศไทยสำ�หรับเด็กในรูปแบบเกมกระดาน

เกมกระดานสำ�หรับเด็กอายุ9-12ปี ฝึกฝน ทักษะการคิด ให้ความสนุกสนานและให้ความรู้เบื้อง ต้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าต่างๆในประเทศไทย

ทิพธัญญา พลภักดิ์ Tiptanya Polpak 51110010022 �

Contact

โทรศัพท์ 089-459-8195 E-mail rabbiteer@rocketmail.com


40

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ สำ�นวนอังกฤษทีน่ ำ�สัตว์ มาเปรียบเปรย สำ�หรับสำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำ�สำ�นวนสัตว์ภาษาอังกฤษ 4 อันดับที่นิยม ใช้เปรียบเปรยมากที่สุดคือ สุนัข แมว ปลา และนก มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และนำ�มาทำ�เป็นหนังสือ ภาพประกอบ ที่ผสมเทคนิค Pop up เข้าไป เพื่อ ให้เหมาะสมสำ�หรับเด็กในช่วงอายุ 9 - 12ปี

ณัฐชุดา ปุญญฤทธิ์

Nutchuda Poonyarith 51110010376 �

Contact

โทรศัพท์ 080-505-0828 E-mail nutchuda.p@gmail.com


41

โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือคูม่ อื การเลีย้ งปลาทอง ในรูปแบบ Comic Essay

การเลี้ยงปลาทองไม่ให้ตายเป็นเรื่องง่ายมาก และนี่ก็เป็นหนังสือเพื่อการนี้

หิรัญกร นิกรแสน

Hirunkorn Nikornsaen 51110010035 �

Contact

โทรศัพท์ 081-859-3450 E-mail fah_solo@hotmail.com


42

โครงการออกแบบภาพประกอบนวนิยายสอบสวนสืบสวน And then there were none ในรูปแบบ Playbook

เพื่อทำ�ให้การอ่านนิยายเพิ่มจินตนาการ และ สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สุทธิพร คูวัฒนสุชาติ

Sutiporn Koowattanasuchat 51110010034 �

Contact

โทรศัพท์ 085-013-5537 E-mail kakachi_kung43@hotmail.com


43

โครงการหนังสือเทคนิคดิจติ ลั เพนท์ตง้ิ The trips to the OZ

ชุดภาพประกอบจากวรรณกรรมชื่อดังอย่าง The Wizard of Oz นำ�เสนอเทคนิคประยุกต์ ต่างๆ หลากหลายวิธีการ

ฉัตรแก้ว ยอดหอม

Chatkaew Yodhom 51110010017 �

Contact

โทรศัพท์ 085-332-6704 E-mail isfairytell@gmail.com


44

โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือส่งเสริมการปลูกพันธุไ์ ม้มงคล สำ�หรับบุคคลที่เกิดในวันต่างๆโดยใช้เทคนิค Digital Water Color Paint

โครงการนี้ คือ โครงการที่จัดทำ�ภาพ ประกอบของไม้มงคลให้กับหนังสือไม้มงคลประจำ� วันเกิดภายใต้แนวคิด “Scared Protection” โดย มาจากภูมิหลังที่ว่า ไม้มงคลสามารถปกป้องคุ้มภัย มนุษย์เราจากพิษภัยต่างๆได้ ให้ทั้งคุณค่าต่างๆและ มีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรามาช้านานจนควบแน่น เกิ ด เป็ น ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมมากมายสะท้ อ น ออกมาเป็นแนวคิดเรื่องความเป็นสิริมงคลที่คอยคุ้ม ภัยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ

จาฤตร เจริญศักดิ์วิโรจน์ Jarit Charoensakwiroj 51110010016 �

Contact

โทรศัพท์ 087-068-2211 E-mail Cjarit@gmail.com


VIDEO & MOTION


45

โครงการออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว ในรูปแบบผจญภัย

นำ � เสนอการท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบผจนภั ย สำ � หรั บ ผู้ ที่ ชื่ น ชอบความตื่ น เต้ น ท้ า ทายไม่ ซ้ำ � ใคร และนำ�เสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยที่ น่าสนใจและเป็นที่ยอดนิยมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน การเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยว

องอาจ วินิจผล

Ong-arj Vinitphol 51110010002 �

Contact

โทรศัพท์ 086-622-1088 E-mail ONGARJKOO@gmail.com


46

โครงการออกแบบภาพเคลือ่ นไหวเชิงข้อมูล ประชาสัมพันธ์จงั หวัดบึงกาฬ

แนะนำ�ข้อมูล เกี่ยวกับ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง เป็นจังหวัดใหม่อันดับที่ 77 ของประเทศไทย โดย ผ่านงานภาพเคลื่อนไหวเชิงข้อมูล เพื่อนให้เข้าใจได้ ง่ายและมีความน่าสนใจ “แล้วคุณจะรู้ว่า บึงกาฬ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

แทนใท พรจันทร์ทอง

Tantai Pornchanthong 51110010023 �

Contact

โทรศัพท์ 084-915-5839 E-mail mouant@gmail.com


47

โครงการออกแบบหัวเรือ่ งภาพยนตร์เรือ่ ง “กุมภาพันธ์” เนือ่ งในโอกาศครบรอบ 10 ปี

หัวเรื่องภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของ ตัวภาพยนตร์

วรเดช ชัยธรรมชาติ

Woradej Chaidhumachrt 51110010030 �

Contact

โทรศัพท์ 089-120-4853 E-mail peabwor@gmail.com


48

โครงการออกแบบภาพเคลือ่ นไหวเชิงข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์ หนังใหญ่ ให้กบั กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สื่ อ ภาพเคลื่ อ นไหวเชิ ง ข้ อ มู ล ที่ จ ะทำ � ให้ คุ ณ รู้จัก หนังใหญ่ มากขึ้น

พลาธิป เจนพินิจกุล

Palathip Chanpinitkul 51110010026 �

Contact

โทรศัพท์ 084-653-2848 E-mail thiped@hotmail.com


49

โครงการออกแบบสือ่ โฆษณาเคลือ่ นไหวเพือ่ สร้าง ภาพลักษณ์ ให้กบั โชว์รมู CARMAX PRARAM9

นำ�เสนอโฆษณาในรุปแบบภาพเคลื่อนไหวที่ ผสมผสานกับแนวงาน Electro Futuristic art เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้กับโชว์รูม

วุฒิพงศ์ ศิลมีสัตย์

Wutthipong Silmeesat 51110010393 �

Contact

โทรศัพท์ 0866716422,0850384822 E-mail n.blueclub@hotmail.com


50

โครงการออกแบบภาพเคลือ่ นไหวบนประติมากรรมจัดวาง หัวข้อ “ความสุขอยูท่ ใ่ี ด” (Video on installation “Get Happy”)

แรงบันดาลใจจากหนังสือ “ความสุขโดย สังเกตุ” ของนิว้ กลม สู่ ภาพเคลื่อนไหวบนเทคนิค Palm Top Theater “ความสุขอยู่ในงานชิ้นนี้”

กิตติพงศ์ จันทร์เมธา

Kittiphong Chanmetha 51110010014 �

Contact

โทรศัพท์ 087-350-9934 E-mail meq9.mail@gmail.com


51

โครงการออกแบบภาพเคลือ่ นไหวเพือ่ ประชาสัมพันธ์ แบรนด์รองเท้าสุภาพบุรษุ Mango Mojito

“Classic Fusion” คือความชัดเจนและ ความแน่ ว แน่ ใ นการนำ � เสนองานออกแบบภาพ เคลื่อนไหวที่ได้รับอิทธิพลจากความคลาสสิก แฟชั่น การใส่ ร องเท้ า ตั้ ง แต่ ยุ ค สงครามโลกมาปรุ ง แต่ ง ความร่วมสมัยให้ลงตัวในยุคปัจจุบัน

อรรคเดช ครรชิตชัย

Akhadet Khanchitchai 51110010428 �

Contact

โทรศัพท์ 086-750-3755 E-mail ball.nosignal@hotmail.com


ประธาน

ประชาสัมพันธ์

พลาธิป เจนพินิจกุล

ฉัตรแก้ว ยอดหอม อจิรงค์ เดชไกรศักดิ์

รองประธาน ตะวัน อิทธิจารุกุล อุมาพร บุญบัณฑิต

เลขานุการ ชวิศา เพียรกิจ

ธุรการ กมลพรรณ ภาคพิเศษ

เหรัญญิก จิรายุส ใหญ่เสมอ

ประสานงาน กมลพรรณ ภาคพิเศษ อุมาพร บุญบัณฑิต ชวิศา เพียรกิจ ตะวัน อิทธิจารุกุล เลิศวลัย เลิศประวัติ จิรายุส ใหญ่เสมอ พลาธิป เจนพินิจกุล อจิรงค์ เดชไกรศักดิ์

ติดต่อสปอนเซอร์ ตะวัน อิทธิจารุกุล อาภากร วงศ์กิตติชัยกุล สุรัติ์ จังเจริญจิตต์กุล ชญานิศวร์ ศุภสวัสดิ์ดำ�รงกุล กมลพรรณ ภาคพิเศษ จาริยาพร ไชยะโท นลินรัตน์ ศักดิ์สมบูรณ์

ฝ่ายสิ่งพิมพ์ แทนใท พรจันทร์ทอง

ฝ่ายภาพถ่าย สืบพงศ์ ทรัพย์อัดแอ แทนใท พรจันทร์ทอง กิตติพงษ์ จันทร์เมธา จาริยาพร ไชยะโท ธัญสินี ทิมทอง ฉัตรแก้ว ยอดหอม


ฝ่ายวิดีทัศน์ วรเดช ชัยธรรมชาติ กิตติพงษ์ จันทร์เมธา จาริยาพร ไชยะโท พลาธิป เจนพินิจกุล จิรายุส ใหญ่เสมอ ภัสรัตน์พร ทองมั่น

ฝ่ายสถานที่ จาริยาพร ไชยะโท

บูธแสดงงาน ธาดารัตน์ ใจสบาย วุฒิพงศ์ ศิลมีสัตย์

สวัสดิการ อุมาพร บุญบัณฑิต จิรายุส ใหญ่เสมอ อจิรงค์ เดชไกรศักดิ์ พลาธิป เจนพินิจกุล องอาจ วินิจผล ชาญณรงค์ ศิริบุญ เกียรตินันท์ ตั้งวิภาส ทิพธัญญา พลภักดิ์ หิรัญกร นิกรแสน อทิตา สระวาสี


ARK  

The Ship Carrying Creativity to The New World COMMUNICATION DESIGN THESIS 2012

ARK  

The Ship Carrying Creativity to The New World COMMUNICATION DESIGN THESIS 2012

Advertisement