Page 1

Издание

бр. 9

Октомври 2011

По повод протестите против полициската бруталност

МИГ СЛОБОДА, ПА НАЗАД ВО ПРАНГИ

Содржина: Вести од грчките улици str. 2 || Сведоци на бруталната пресметка, Атина 29.06.2011 str. 4 || Новости од Мениди и Кератеа str. 5 || Стрип str. 6, 7 || Миг слобода, па назад во пранги str. 8 || Протест str. 9

1

http://anarhija.tk

anarhisticki.front@gmail.com


Сите ние сме сведоци на суровиот систем кој н è опкружува и ја црпи н ашата енерги ја до крај, без разлика на тоа во кој дел од светот живееме, или од какво семејство пот екнуваме. Во општеството, голем проблем претставуваат и поли цијата и војската - рацет е на системот, кои ја вршат својата обврска со нечовечен фан атизам. Тие ќе убиваат, ќе нè местат, ќе прикриваат и ќе ги искривуваат случувањата само за да ја завршат зададен ата задача. Многу луѓе низ светот протестираат против ваквата состојба и тоа влева надеж во сите н ас, но и нè поттикнува и ние самите да сториме нешто во врска со тоа. Меѓутоа, на секаде се приметуваат и луѓето кои се трудат да ја уни штат целта на прот естите и да ја сврт ат во своја сопствена корист. Без разлика дали тоа го вршат преку кражби, како во Англија, преку не пот ребна шт ета која го храни нивниот неодреден револт, како во Грци ја, преку градење на кариера и наметнување на некоја непосакуван а (партиска) агенда, како во Македонија, или слично, овие луѓ е тоа го прават непрекинато како роботи кои ни на момент не земаат одмор. Во овој број на Слобода, во најголема мера ќе се задржиме н а таквите случувања низ светот и голем дел од нив ќе бидат ан ализирани и искритикувани. Секоја критика за дизајнот, содржи нат а, текстовите, ставовите на автори те, правописот и слично е добредојдена, а може да биде и имплементиран а, но и објавена како текст, доколку авторот се согласува со тоа. И само како потсетување: Анархистички Фронт може, но и немора да се согласува со текстовите и ставовите на авторите.

Вести пд грчките улици Поздрав при јат ели! Ви пишувам за демонстрациите, кои во изминатава недела се случуваат секојдневно низ цела Грци ја. Околу една година, после нашиот влез во меѓународниот монетарен фонд, на луѓето им е доста од сè. Секој ден се оддржуваат демон -страции во 60 градови низ Грција. Насекаде! Во Атина, вчера (10 ти јуни), околу 200 000 луѓе го опкру жија парламентот викајќи : „Крадци“ и ги именуваа политичарите. Донеле јаже, на кое обесиле кукла која ги претставува политичарите. Жени, деца, млади, стари, луѓе од сите општ ествени слоеви, дојдоа со метални плехови. Движењето се вика „Огорчени“, а исто така, постои и веб стран а за ова движење, како и фејсбук страна, каде луѓето се приклучуваат, разменуваат идеји и се организираат. Ова движење повикува на директна демократи ја, н а неотпла-ќање на долгот н а ММФ, бара корумпираните политичари да одат во затвор, се залага за промен а н а Уставот, како и владат а да поднесе ост авка. Тие исто така кажуваат дека сакаат повлекување н а еврат а и повторно воведување на старите валути, драхмите. Почнале да ги повлекуваат своите пари од банките, што довело до кон центри рано настојување за депонентите да ги повлечат своите пари од банките и кажуваат дека доколку владата не одбие да ги изврши обврските кон ММФ, тие ќе го срушат банкарскиот систем. Се повикуваат луѓето, кои имаат сметки во банка, да повлекуваат секој ден по 100 -200 евра, се додека

2

http://anarhija.tk

владата не одлучи да ги одбие обврскит е од долгот н а ММФ, или не банкротира, што и да е. Секоја ноќ, на градскит е плоштади се организираат собири на кои луѓето се собираат и н а директен демократски начин дискутираат за новиот систем. Тие не сакаат присуство на никакви политички партии и кога ќе воочат некој кој сака да при јде со знаме или ознака н а политичка партија, ги враќаат н азад, барајќи од нив да се вратат без никаков партиски или било каков друг симбол на прпадност.

anarhisticki.front@gmail.com


До сега демонстрациите биле многу мирни. Движењето го основаше гру пат а за обезбедување, која оддржува ред на демонстрациите, така да никакви провокатори не можат да се вовлечат и да створат проблеми. Пред парламентот отседнаа луѓе и тука се по цели денови и ноќи, исто така, основани се тимови кои се гри жат за хран ата, како и тимови за пружење правн а и меди цинска поддршка итн.

Луѓето се учат како сами да се организираат, а движењето се шири со брзина на светлината. Само вчера н а Атинската фејсбук страница беа околу 90 000 луѓе, а денес ги има повеќе од 110 000. Граѓаните масовно ги повикуваат телевизиските ст аници, прават сопствени веб страници, затоа што медиумите не ја пренесуваат вистинската слика, н е известуваат за прот естите и ги дезинформи раат луѓето. Минатата ноќ, политичарите мораа да побегн ат низ споредниот влез од марламентот, во мракот, низ паркот, каде ги прат еше обезбедувањето со ламби, затоа што луѓето го блокираа главниот влез. Поде -мот на луѓе беше толку голем, се проценува дека биле околу 200 000,т ака да ни поли цијата н е можела да ги запре.

Нас веќе не можат да не запрат. Сите зборуваат за промените. Луѓе кои никогаш не зборувале за политика, сега отворено излегуваат и бараат директна демократија. Луѓето од владата се исплашени и не знаат што да прават. Премиерот со денови не се појавува и не дава никакви коментари. Сега станува општо познато дека работ ата со ММФ е голем скан дал. Многу адвокати излегуваат на у лица и им кажуваат н а луѓето што навистина се случило.

3

http://anarhija.tk

Тие нè принудија н а условите кои се нелегални според меѓународнит е и Европскит е закони. Не ни дозволуваат да излеземе на избори. Во договорот со ММФ пишува дека Грчкат а држава не може да оди на грчкиот суд за да го поништи договорот или да го продаде својот долг за негова исплата. Ни е моравме да одиме на Европскиот суд (кој е составен од 10-15 различни Европски н ации, кои се доверители н а кредитобарателот), каде законитоста за кредитирање ќе се преиспита на секој суд поединечно. О д друга страна, ти е можат да го продадат долгот на некоја друга земја. Тие бараа сите политички партии во Грци ја да ги прифатат ММФ и Европскиот долг како ефективни и тоа да го потпи шат сите политички партии, или во спротивно нема да ја добиеме следнат а исплата. Од таа причина ни ги одбиваат дозволите да излегуваме н а избори. Како можат тие да ни забранат избори во нашата земја? Па тој услов не постои во договорот за кредит. Да, тоа е незаконски и н е постои ни еден меѓународен или европски суд кој го поддржува оваквиот услов. Но нашат а глупа и корумпирана влада нема храброст. Ние имаме парламентарен систем, имаме претседател кој го избрале сите парламентарни политички партии и тој треба да служи како некој кој го контроли ра и урамнотежува нашиот политички систем. Доколку тој поднесе оставка владат а се распушт а, според нашиот Устав. Минатата недела, тој одбил да потпише било што, кое го изгласале парламентот или владата. Се надеваме дека ќе се направи она што е исправно и дека ќе подн есе ост авка. Доколку тој н е потпи ше договор или закон кој го изгласале уставните адвокати, тој н е стапува во сила. Многу од тоа се случува. Лудо е тоа како луѓето, посебно младит е, се организи раат. Дури и црквата ги поддржува оние кои протестираат, иако тоа веројатно е политички потег за да ги освојат симпатиите од луѓето. Ќе пишувам наскоро повторно за новите н астани, многу новости се случуваат, па не можам ни да почнам да ги прегледувам. Истото ова движење, во текот на изминатите три недели, беше активно во Португалија, во текот на последните две недели, во Шпанија и сега во т екот на тековната н едела во Грција. Исто т ака се шири во Фран ција, Италија, Англија и други земји. Милиони луѓе излегуваат на улиците и во моментов се организираат ширум цела Европа. Оваа недела ќе биде оддржан голем протест пред Грчкиот парламент, каде ќе протестираат луѓе кои ќе дојдат од цела Грција. Ќе се бара од владата да подн есе од страната оставка или ќе мораат да бегаат Преведено со хеликоптери, како во www.kontra-punkt.info Аргентина. Надвор со ММФ, еврото и Европскат а унија! Директна демократија! Многу љубов и мир Преведено од страната www.kontra-punkt.info

anarhisticki.front@gmail.com


Сведпци на бруталната пресметка,

Атина 29.06.2011 Неколку стотици луѓе се собрале пред Парламентот рано наутро, тој ден, протестирајќи против програмат а на ММФ. Ова беше вториот ден од 48 часовниот Генерален штрајк. Како и порано, повеќето од западните медиуми во вестите зборуваа за наси лните демонстранти. Немаше извештаи за Грчката поли ција која го започна наси лството и чија т актика е слична н а диктаторскиот режим. Исто така имаше очевидци кои тврдат дека имало маскирани поли цајци кои се измешале со демонстран тите, марши рале заедно со нив и предизви кувале непотребни неволји за да се оправда пресметкат а против мирните демонстранти. Многу западни медиу ми го инорираа фактот дека Грчкат а полициска сила користела застарен и недозволен солзавец кој е користен во окупаторските тери-тории и толку е јак што е забранет во Женевската Конвенци ја за употреба во невоени цели. Офици-јалните Метроа потврдиле дека поли цијата употребувала солзавец дури и на вле зот на Метрото на Синтагма, каде што доктори давале прва помош на жртвите на поли цискат а бруталност. Вака напиша еден демонстрант, очевидец н а многу брутални напади од страна на полици јат а, за време на траењето н а полициското наси лство: „По првиот напад на солзавец, многу луѓе побегн аа од околнат а улица. Јас тргнав кон улиците Митрополеос и Никис. Гужвата беше толку голема, што веројатно бевме припи ени едни до други. Луѓето ги преплавија ули ците. Фрлаа солзавец н а масат а. Неверојатна паника... Истото се случило и на улиците Ерму, Кар, Серви ас и Филели нон, како што другарит е ме извести ја по телефон.

Полицијата за разбивање на демонстрации употреби солзавец и не т епаше сите се додека не паднавме. Фрлаа шок бомби во контејн ерите, кои би експлоди рале со огромен прашок и потоа би се запали ле. Дожд од камења и два молотови коктела ги задржаа на дистанца некое време и т ака успеавме да побегнеме. По некое време, стигнавме до плошт адот, низ улицат а Ерму, која по целата своја должина беше исполн ета со многу луѓе. Кога се чинеше дека ситуацијата е смирена, почна главниот напад од плоштадот Синт агма. Половина од н ас најдоа засолни ште во метрото, додека останатите се разотидоа во разни правци.“ Откако поразговара со своите другари, продолжува: „Една другарка беше со дру штво во кафич н а плоштадот Св. Теодори. Ми се јави додека гушевме внатре во метрото. Три есет или повеќе поли цајци од одредот „Делт а“, биле на мотори, зуеле по плошт адот, превртувале маси и мотори. Пендраците ги отерале луѓето во аголот на кафичот. Жените плачеле додека поли цајците извикувале смртни закани. Носеле солза вец во конзерви, заканувајќи се дека ќе го фрлат во кафичот и ќе ги испотепаат како во Дахау. По 20 минути добив повик од другаркат а. Ми рече дека им ветиле дека ќе ги ослободат... само ако се согласат да бидат прет епани. Во кафичот влегле толку луѓе колку што било возможно. Оние кои остан але надвор биле сурово нападнати од специјалци.

Потоа, нè нападнаа со палки. Две поли циски единици, кои биле н а улицата Ни кис, како и помеѓу ули ците Ерму и Митрополеос, преплавија по ули ците и почнаа безми лосно да нè тепаат. Нè бркаа од улицат а Никис до Ксенофонтова. Нè имаше многу и немаше места за сите. Некои не можеа да поверуваат што се случува. Отидоа до полицајците да разговараат со нив и беа претепани. Бевме принудени да ги вадиме камењата од улицит е и масовно да ја напаѓаме поли цијат а. Сите фрлаа камења, не само другарите... сите! Но тие нè нападнаа повторно. Вртејќи се во круг, повторно стигнавме до улиците Никис и Митрополеос, каде започн а безмилосното каменување. Некои другари ги палеа кантите за ѓубре за да го растераат солзавецот. Некои повраќаа, стари луѓе паѓаа во несвест... Стотина од н ас се собраа н а неколку мет ра на плоштадот, многу луѓе паднаа...

4

http://anarhija.tk

Луѓето беа похрабри одколку што очекував, но беа помалку одколку што се н адевав.“ Преведено од страната www.k ontra-punkt.info

anarhisticki.front@gmail.com


Грција: Атина ппвикува

Нпвпсти пд Мениди и Кератеа Мениди, 5/1/2011: Еден полицаец од „DI.A. S.“ мотоциклистичката сила прегази 6 – годи шно девојче во област а Мениди во северо-западна Грци ја. Шест годишното девојче си пеело песнички со друго дете, бидејќи 6ти јануари во Грци ја е Водици и многу деца пејат песни. Според очевидци, тој го одвлечкал дет ето околу 150 метри и н е ни запрел да ѝ помогне.

Ватхис... Морав да одам многу далеку за да најдам безбедно место. Кажано ми е преку телефон дека ули ците 3ти септем ври и Патисион се блокирани од страна н а поли цијата, со намера да го спречат доаѓањето на луѓето.

Полицаецот бил заддржан во поли цискат а станица во „Nea Ionia“. Област а експлодира! Околу 100 души се собраа на местото н а ударот и ја н ападн аа поли цијата за немири. 20:42 - Поли цаецот е пу штен на слобода. Јавното обвинителство ќе спроведе прелиминарна анализа за да се утврди дали полицаецот ќе се соочи со кривична одговорност убиство без умисла и н анесување н а телесни повреди, преку небрежност. Правното доси е кое е отворено против поли цаецот не ги вклучува извештаит е на сведоците кои виделе како полицаецот го напушт а девојчето. На Синтагма, н а неколку пати влегувавме и излегу вавме од мет рото. Тоа беше полно со чад од солзавецот кој го фрлаше по лици јат а. Луѓето повраќаа на сите страни, едни на други. Просторот беше премал. Имавме чувство дека ќе има мртви. Отидов со воз во потрага за место каде што ќе се одморам. Каде и да го упат ев погледот, имаше прете пани луѓе. На Монастираки, Омоноиа, на плоштадот

21:00 - Мал протест од околу 250 души се одржа во во вториот град по големина во Грција, Солун (Тесалоники), како реакција на убиството и имунитетот кој му е даден на поли цаецот. Литијата започн а од плоштадот Наварино, премин а преку ули цат а Александроу Сволоу, плоштадот Аристотел, Метрополис, Аја Софија, авени јата Победа за да заврши назад на Наварино плоштадот. Прот естантите извикуваа слогани против поли цискат а бруталност. Минувачите не знаеја ни што за овој инцидент кој беше целосно замрачен од стран а на најголемите медиуми. Во меѓу време во Каратеа: Набрзо по 23:00 часот нови епизоди започнаа во селото Каратеа. Полици јат а за нереди користеше разни хемикалии и солзавци за да ја растурат гру пата која се собра за да прот естира против присуството на поли цијата во нивната област. Треба да се напомен е дека иако изградбат а на гробницата во селото кон ечно се откажа по сери ја на протести од минатиот месец, поли цијата за н ереди сè ушт е остана во Кератеа.

Локалните жители н апаѓаа со камења и запаливи бомби, но поли цијата одговори со воден и топови. Според телефонски разговор со некои од локалнит е жители, припадни ци на специ јалната поли ција уништиле неколку паркирани автомобили, а жителит е на тоа одговори ле со напад врз локалнат а полициска станица, кршење на неколку прозорци и палење н а неко лку полициски комбиња. Во исто време, настан ала чиста провокаци ја: локалното школо било запалено веројатно од стран а на членови н а тимот на специјалнат а поли ција, и ли поли ција во цивилка. Преземено од: http://eagainst.com/articles/greece-policeman-of-the-dias-motorcycle-force-runs-over-and-kills-6-year- old-girl/

5

http://anarhija.tk

anarhisticki.front@gmail.com


6

http://anarhija.tk

anarhisticki.front@gmail.com


7

http://anarhija.tk

anarhisticki.front@gmail.com


Пп ппвпд прптестите прптив пплициската бруталнпст:

МИГ СЛОБОДА, ПА НАЗАД ВО ПРАНГИ Историјат а на независна Македонија немаше видено ваков граѓански револт се додека убиството на Мартин Нешковски не го прејде прагот на граѓанска толеранција и не изведе и лјадници луѓе на у лиците. Властите на оваа држава, независно чии газови седат на фотелјит е, долги години ја имаа таа среќа да раководат со мирен, летаргичен и послушен народ. Протестите против поли циската бруталност претставу ваат преседан по многу основи; по масовноста, по спонтаната организација, по н езависноста од партис-ките канџи, по финансиската независност, но и по својата хоризонтална структура. Послушните робови решија да му плукнат во ли цето на системот и тоа го направи ја оддолу, самоиницијативно и без ничија директива. Цели две недели, секој ден во 6, река луѓе, стари и млади, марши раа по скопските ули ци, храбри и неуморни. Баравме правда, плукавме по инсти туциите, на сет глас извикувавме: „Во собрание сите сте исти!“ и „Алфашизам“. Гордо ги носевме транспарентите на кои пишуваше: „Партиски полтрони, одете си дома!“, а на трибините ги земавме мегафоните за да им порачаме на сите валкани јавни ликови кои излегоа со нас на улиците, да не ни го узурпираат јавниот простор и да се гонат во м ајчин ата. Срочивме барања и сите се однесуваа на намалување на моќта на поли цијата, која е основна државн а алатка за контрола врз народот. Бевме бестрашни, обединети и независни. Немавме лидери, не сакавме лидери, оти македонскиот народ се умори од тоа некои да се поеднакви од другите. И тогаш опортунистите почнаа да ја преземаат палкат а. Тие беа тука од самиот почеток, но сеуште не претст авуваа опасност. Револтот кај искрените луѓе беше пресилен, масовноста беше преголема на настаните. Па сепак беа овде м еѓу обичните луѓе и чекаа прилика. Лесно беше да се препознаат: тоа се млади и амбициозни луѓе, соросои ди или членови на некој друг крај на НВО секторот, некои од нив афирмирани активисти, но повеќето свежи лица. Тоа се тие луѓе кои ги имаат контактите од сите медиуми, кои концентри раат на бркање поддршка од амбасади и од меѓународн ата јавност, кои трчаат први да дадат изјава на телевизија – тој благороден медиум кој ќе им овозможи да бидат забележани и да си го трасираат патот до успехот.

8

http://anarhija.tk

Први меѓу сите, се обидуваа да задушат секаква поинтензивна дебата, обесхрабрувајќи дека го губиме времето на „неважни“ нешт а – ајде да преминеме на практичното. Како контрол-фрикови не го испушт аа мегафонот и секојдневно го пасивизираа револтот на масата, трубејќи: „Не ги пцујте полицајците! Не поминувајте преку кордонот! Ние не сме насилни!“ Тие се расфрлаат со капиталистички термини, се изразуваат западњачки, тие се интелектуалци и ситни кари еристи со лична агенда. Ги нарекувам ЛИБЕРАЛИ, а во мојот речник тоа не значи ништо добро. Либерали – малодушни опортуни-сти, луѓе од кариера, поданици на системот што јавно (но одмерено) го критикуваат, творци не – ами негува-чи на репресивниот капитализам, деца на неолибера-лизмот. Тие отсекогаш биле во братски односи со Државата и нејзините институции, зошто се угн етувачи на секоја идеолошка мисла, прагматичари, војници на модерното време. Попрво тие, отколку партиските полтрони, ќе задушат секаков бран н а н езадоволство, сведувајќи го секое граѓанско движење на уредно, исправно, легалноправно (и сосем безопасно!) НВО. Тие ќе држат се под контрола, правејќи и огромна услуга н а Државата која ги создала, маскирани како авангардни критизери.Ме боли што ќе кажам дека сево ова и се случи. Масовноста на протестите почна да опаѓа, волјата почна да слабее, оти луѓето беа уморни и затрупани во сопствените егзистенци јални проблеми. Либералите успеаа да ги пасивизираат масите и да го заду шат револтот, па мотивот почна да слабее. Луѓето уморни, зафатени, изгубени во тампон зоната на сопствената (потиснувана) класна свест, сè помалку наоѓаа причини да излезат на ули ца. Па сега кога веќе немаше опасност да бидат распарчени од толпата луѓе уморни од индоктринации, либералите н ајпосле начекаа шанса да ја преземат контролата врз протестот. Тоа не беше нагла промена зошто тие ја наметнуваа својат а агенда постепено, чекајќи, со трпение кое другите луѓе го немаат, зошто за разлика од другите, либералите имаат личен мотив и личн а добивка. Тие се посветија на протестите со војничка дисциплина и невидена посветеност, вложија натчовечки напори да остварат контакти со сите виши инстанци на кои претходно им се умилкувале. Па веројатно и поради таа посветеност и активност, успејаа да ги освојат симпатиите на оние малкумина кои не се повлекоа, но токму поради т аа доверба, сега е веќе лесно за либералите да дејствуваат без да бидат подложени на суд од страна на останатите, несвесни или премногу оптимистични протестанти.

anarhisticki.front@gmail.com


Оние пак доблесните, кои успејаа да увидат уште на самиот почеток каков ќе биде текот на наст аните, одамна се повлекоа пред Сизифоват а упорност на опортунистите. И ете како по илјадити пат беше заду шен и исконт ролиран еден искрен оддек на граѓанска непослу шност, и тоа одвнатре. А кутрата влада, трошеше напори, спину вајќи со контра протести, ризикувајќи да бидат исмеани од цела јавност, кога задушувачите на прот естот беа во неговите сопствени редови.

Сега се зборува за тоа кој е најдобар PR за на ТВ, чија партиска поддршка треба да се бара, во која амбасада да се оди, да се основа координ ативно тело за избрани ци „од доверба“, па дури и да се основа НВО за да може да се земаат донации од странство. Сега се зборува за тоа каков брен д треба да изградиме за подобро да и го пласираме н а јавноста по пат на герила маркетинг ! Она што беше от пор кој создава, се претвори во „отпор“ кој продава. А што и продадоа либералите на јавност а? Баво спакуван а граѓанска послушност, испорачана според сите прави ла на консумеризмот. „Драги граѓани на Македонија, ве охрабруваме да молчите пред полициската бруталност и да ни придружите во бескомпромиснат а борба! Ќе употребиме сите оружја! Ако треба ќе и се јавиме холандскат а амбасадорка или храбро и без страв организираме свирка пред Мајка Тереза.

Зборувам за протестот во минато време, зошто тоа што се случува сега не е граѓански бунт против поли циска бруталност, туку искомпромитиран а и пасивизирана мала група ентузијасти, предводени од либералит е, и сосем безопасни за општествената структура. Само до пред неколку н едели бевме моќен фактор за промени, опасност за политичките структури во земјат а, страв за анти-демократските политики. Разбременети од

секакви етикети, бевме обединети како луѓе, зборувавме за слобода, за правда, за мир, за еднаквост, за промени.

не се ги на ќе

Ако продолжат да нè игнори раат ќе пратиме едно дрско писмо до МВР, во кое, драги граѓани, запомнет е: ќе мора да бидеме политички коректни и да се воздржуваме од жешки дебати. Ќе го искористиме секое расположиво средство, па ако т реба и ќе си го шитнеме газот на опозици јат а, само ако ветат дека ќе ни испечат ат маички и беџови со логото. И најважно од сè, воздржете се од секакви напливи на бес, за време на прот естот уредно марши рајте двајца по двајца за раче и одржете го протестот во рамки на законските норми, зошто инаку на вести ќе нè ви каат анархисти и ван дали! Ууууу!“

Проклети либерали, гнасни подани ци на системот, превртливи нео-либералски копи лиња, плукам на вас! Честитам на успешн ата мисија: успеавте да припитомите уште еден разјарен тигар и да го престорите во мирно, умилкувачко маченце. Само едн а мисла ме теши: и вие, откако ќе си го проживеет е удобниот платенички живот, на крај ќе умрет е згазени од чизмата н а вашиот сопствен господар.

Ива и Еци

9

http://anarhija.tk

anarhisticki.front@gmail.com


ПРОТЕСТ

Поминаа денови. Недели. Месеци. Свесноста н а граѓаните во државава во врска со свирепото убиство кое полицијата го изврши врз младото момче среде плоштадот го достигна својот максимум. Демонстрации имаше н асекаде и од секаков вид, во училиштата учени ците одбиваа да им бидат исперени мозоците и ја бојкотираа н астават а, се организираа петиции за собирање на потписи кои побаруваа оставка на власта, имаше зачестени поетски читања од антивладин контекст низ разноразните книжари и кафули ња, по улицит е бројните млади луѓе, прет ежно студенти, го блокираа сообраќајот н а најкруцијалните точки од главниот град оневозможувајќи им на н есвесните и игнорантните кон проблематиката да стигнат навреме каде и да се тргнати, каде и да одат бесцелно да умираат бавно и полека слугувајќи, проблематика која требаше да ги засегне сит е заедно за да како к олективна гру пација го симне од тронот робовладетелот и да воспостави хаос и мир. Мир и тотална анархи ја. Власта својат а валкана глувчешка опашка вешто ја криеше и прикриваше употребувајќи ги сит е можни средства кои ги имаше н а располагање.

Полициски час во 11 пред полноќ и инстантно апсење, притвор и кривична пријава под обвинение за екстремизам, нарушување на јавниот ред и мир и непочитување на владините мерки за сигурност кон сите демонстранти кои ќе бидат затечени со пароли или слично по стапувањето на си ла н а полицискиот час, претплатени колумни и разноразни празно испишани ст раници низ скоро сиот дн евен печат со цел на обичниот несвесен граѓанин да му пружат излишна пропаганда и еден куп изговори кои ќе го натераат без да размисли своеглаво да створи одбивност во себе кон дадената кауза, а таа кауза е слободата н а правдат а, корумпираните телевизиски медиуми влегоа во радиодифузн а војна помеѓу себе околу прашањето н а која партија или движење

10

http://anarhija.tk

да ја префрлат вината за нивната н екомпетентна надвласт и да се обидат да ја исполитизираат целата оваа хаварија за да можат без да изгубат жива глава да го спасат скапоценото столче н а нивниот работодавач и угнетувач и да ја одржат, едвај некако, сегашн ата власт таму каде што е. Каде што е неправдата, таму се и немирите. Така барем мене ме научиле постарите. Денот вриеше во својат а жештина исто како што превриваше котелот во кој се вареа сите подлости и лаги кое ги голтавме веќе со години. Убиството беше само изговор луѓето да го отворат својот видик кон коридорот и да ја видат вистинската слика, да ја слушнат вистинската песна, песната која се пееше едногласно, песната н а слободата. Заедно со Ирфан го заземавме своето место во првит е борбени редови на протестот наоружани до заби со гнев и револт и решени цврсто да го доведеме до крај теророт под кој секојдневиетого живеевме во страв и т репет, загрижени за својата иднина, засегн ати за својата слобода. Се знаевме одамна, уште бевме разиграни деца на кои умот им леташе со гавраните и слично обоените. Слободат а на изразување беше ускратен а до крајност и јавно, надвор од прот естите, несмееше да се зборува за даденото прашање за безбедноста на слободниот човек. Телефоните се прислу шкуваа, интернет мрежите се набљу дуваа, кодоши имаше во секој влез, секоја трафика, н а сите тераси имаа поседнато исплашени пиони истрауматизирани од помислата за тоа што ќе се случи доколку хаос завладее со нивниот свет и го претвори во нешто непознато. Непознат беше исходот на активистичката делотворност, непознат беше крајот на сцен ариото чии реплики ги испишувавме ние самите, но непознатото влеваше надеж и борбен а сила во искрените срца н а слободоумната младина. Надеж дека можеме тиранинот да го натераме на колена да моли за милост, надеж дека тоталитарниот режим ќе биде урн ат и здробен н а парчиња, н адеж за подобар сон и посветло утре. Десетици илјади гордо маршираа врз врелиот асфалт скандирајќи, решителни во својот поход кон слободата која е на дофат, слободата за која т реба само да ја испружиме раката високо рамни на да стигнат навреме каде и да се тргн ати, каде и да одат бесцелно да умираат бавно и полека слугувајќи, проблематика која требаше да ги засегне сите заедно за да како колективна групаци ја го симне од т ронот робовладетелот и да воспостави хаос и мир. Мир и тотална анархија. Власт а својата валкана глувчешка опашка вешто ја криеше и прикриваше у потребувајќи ги сите можни средства кои ги имаше на располагање. Полициски час во 11 пред полноќ и инстантно апсење, притвор и кривична пријава под обвинени е за екстремизам, нару шување н а јавниот ред и мир и непочитување на владините мерки за сигурност

anarhisticki.front@gmail.com


кон сите демонстранти кои ќе бидат затечени со пароли или слично по стапувањето на сила на полицискиот час, прет платени колумни и разноразни празно испи шани страници низ скоро сиот дн евен печат со цел на обичниот несвесен граѓанин да му пружат излишна пропаганда и еден ку п изговори кои ќе го натераат без да размисли своеглаво да створи одбивност во себе кон дадената кауза, а таа кауза е слободат а н а правдат а, корумпираните телевизиски медиуми влегоа во радиодифузна војн а помеѓу себе околу прашањето на која партија или движење да ја префрлат вината за нивната некомпет ентна надвласт и да се обидат да ја исполитизираат целат а оваа хаварија за да можат без да изгубат жива глава да го спасат скапоценото столче на нивниот работодавач и угнетувач и да ја одржат, едвај некако, сегашната власт т аму каде што е. Каде што е неправдата, т аму се и немирит е. Така барем мене ме научи ле пост арите. Денот ври еше во својат а жештина исто како што превриваше котелот во кој се вареа сите подлости и лаги кое ги голтавме веќе со години. Убиството беше само изговор луѓето да го отворат својот видик кон коридорот и да ја ви дат вистинската слика, да ја слушнат вистинската песна, песнат а која се пееше едногласно, песн ата на слободата. Заедно со Ирфан го заземавме своето место во првите борбени редови на протестот наоружани до заби со гнев и револт и решени цврсто да го доведеме до крај теророт под кој секојдневието го живеевме во страв и трепет, загрижени за својата и днина, засегн ати за својата слобода. Се знаевме одамна, ушт е бевме разиграни деца н а кои умот им леташе со гавраните и слично обоените. Слободата н а изразување беше ускратена до крајност и јавно, надвор од протестите, несмееше да се зборува за даденото прашање за безбедноста на слободниот човек. Телефоните се прислу шкуваа, интернет мрежите се набљу дуваа, кодоши имаше во секој влез, секоја трафика, на сите тераси имаа поседн ато исплашени пиони истрауматизирани од помислат а за тоа што ќе се случи доколку неми рен хаос завладее со нивниот свет и го претвори во нешто непознато. Непозн ат беше исходот на активистичката делотворност, непозн ат беше крајот на сценариото чии реплики ги испишувавме ние самите, но непозн атото влеваше надеж и борбена сила во искрените срца на слободоумнат а младина. Надеж дека можеме тиранинот да го натераме на колена да моли за милост, надеж дека тоталитарниот режим ќе биде урнат и здробен на парчиња, надеж за подобар сон и посвет ло утре. Десетици илјади гордо маршираа врз врелиот асфалт скандирајќи, решителни во својот поход кон слободата која е на дофат, слободата за која треба само да ја испружиме ракат а високо рамни на и со цврсто стегнати тупаници и крцкава вилица да извикаме “СТОП” и да и кажеме “HE!!!” на лагата. Се прибли жувавме полека, но сигурно, кон забарикадираната тврдина каде стаорците од власта се криеја позади своите скапи бироа од јасеново дрво, зад лакираните канцелариски врати со позлатени плочки со нивните имиња изграви рани на нив, зад своите функции на лицемери и крадци, зад стаклен ата врата н а влезот над која пишуваше “Влада на Република Македони ја”, зад кордонот наоружани во полн а воен а опрема и спремни на наредба да убијат специ јални едини ци, се кри еја дури и зад неколкуте облаци кои како вешти сеирџии го прекрија сонцето и не му дозволуваа да ги поздрави и пропрати во својата намера насобраните енергии ослободени од синџирите на системот. Сите што некогаш сум ги почитувал како рамни на себе, сите што

11

http://anarhija.tk

сум ги сакал повеќе од себе, а себе се мразам, сите со кои некогаш сум го делел ши шето и блудничел во бескрајни искрени разговори доцна во ноќта, сите кои ме примиле во својот дом како свој и го споделиле и он а малку што го имаат со мен е беа тука. Сите беа дојдени по истото парче од колачот, сите сакаа слобода. Го забележав Ушкото на неколку метри налево од мене и се издрав на цел глас кон него за да ме чуе и да погледне н авака. Со луѓето кои ги познаваш скоро како што се знаеш и себе е доволен само судир на погледи. Ми намигна и се насмевна благон аклон ето. Знаевме точно што сакаме. Знаевме зошто сме дојдени тука. Тука бевме да ги стопиме и запалиме синџирите кои не угнетуваа, тука бевме да го ослободиме нашиот артистички дух од загушливиот чад кој го ди шевме секој ден, секој час, секоја секунда под владеењето н а виновниците за смртта н а еден невин млад човек кој, исто како и нас тука насобраните, сакал да биде слободен. Развртувајќи се наназад ги забележав Мевот, Берберот и еки пат а од југозападниот дел од земјата. Меѓу своите сум, помислив. Низ устата ми излета едно гласно и развлечено “СЛОБОДА!!!” на кое ост анатите се сложија во целост. Тој збор, тоа зн ачење, таа целина, тоа чувство. Да можам вечно би ост анал тука, вака. Како армија Викинзи бевме тргн ати да освојуваме, бевме тргнати да покоруваме, бевме тргнати да ослободуваме. Само н еколку метри не делеа од конфликтен допи р помеѓу вистината и лагата, помеѓу љубовта и омразат а, помеѓу црвено-црното и валканото бело. Морам да признаам дека стравот преовладуваше, се чувствуваше во мирисот на воздухот тоа. Сите беа загрижени околу тоа да не го загубат својот живот залудно и непотребно без да успеат во нивната н амера да ја почувствуваат раката на слободата како ги тапка по рамењата во знак на сочувство за исходот, каков и да биде. Одпозади се слушна традицион ален тапан кој тактираше како кли п на штотуку загреан а машина за уништување. Дев ет осмински ритам, рече Ирфан, панк е ова! Се н асмевнав и ги погледнав редиците сви њи пред себе. Од униформираниот простотилук што го гледав ми се згади толку многу што морав од себе со сета сила во грлото и јазикот да го исплукам најгнасниот темнозеленикав шлајм што некогаш сте го виделе во животот и тоа точно помеѓу војничкит е чизми на еден од специјалците. Ги изостри очите во н егодување позади шлемот и го впери погледот без т репкање право во мене. Се фокусираше на мене, ме сакаше мене. М ртов секако. Доколку има срања типов тебе ќе т е гони, рече Ирфан гледајќи го копилето право во очи. Знам, реков. Го сетив неговиот убиствен нагон кој како смрдеа од свинска кочина се ширеше насекаде околу мене. На себе имаше само пен дрек за наоружување и штит, пан цир и кацига за заштита. Беше крупен и цврст, но јас бев упорен во својата потрага по смртта и ја посакував повеќе од се. Слобода и ли смрт. Друго ништо н е беше важно. Ништо н е беше значајно, освен сега, тука. Скан дирањат а продолжуваа во н едоглед и се чинеше дека вечно ѕидот од страв ќе стои помеѓу нас и слободата, како непремостлива пречка која неможеме да ја пребродиме и прескокнеме и ќе мораме полубудно да го следиме серви раното на екранот и зад затворени врат и ќе си го креваме егото удирајќи се во гради и силејќи се на воздухот за кој пл аќаме данок. Данок со крв. Крв и солзи. Солзи ми навираа во очите дури урлав разгневен и раст роен. Само што помислив дека залу дно

anarhisticki.front@gmail.com


ќе помин е уште еден протест се случи нешто. Сон цето како со еден замав со својот зрак да ги разбрка облаците настрана и ја осветли толпат а која ја сочинувавме ни е оставајќи го владиниот штит од неколку стотици пластифицирани касички кои личеа на розеви прасиња во сенката н а облаците, и ако беа на само неколку метри од нас. И сонцето беше на наша ст рана, бев уверен во тоа. Сит е го почувствуваа тоа, сите посведочија на даденат а енергија од горе. Бевме спремни, бевме сигурни во нашата намера да добиеме слобода по секоја цена, без изговори и повлекувања. Незнам зошто и од која причина погледнав нагоре кон калето, но почувствував дека нешто ме привлекува одтаму, нешто ме довикуваше. Неможев да им поверувам на сопствените очи. Зарем е вистина ова или само копнежлив сон?! Па тоа е тоа. Мојата светлосина пеперутка. Со н едели ја н емав видено, дури и помислив дека ја има зграбено н екое несмасно детишт е и ја имаше претворено во ништо, ја има убиено во неизмерн а болка и ст радање. Леташе насмеан а и раскошн а во својот смарагден сјај кој блескаше под зрацит е на сон цето кое грееше само за н ас. Надлетуваше н ад мен е и како да сакаше да ми каже нешто, да ми шепне. Само што ја пружив раката да ја земам во дланките почувствував некакво буткање зад себе. Крај мене се пикн а ситно брадесто човече со очила и суканици на глават а и молотов во рацете кој го означи почетокот н а сето она што беше неизбежно за да дојдеме до толку посакуван ата слобода. Како што тој замавнуваше да го фрли кокт елот за да им гори под нозете на полтроните н а власт а така од никаде изникнаа уште десетици решителни луѓе со истиот специ јален третман за законот во рацете. Рацет е одмерено и прецизно стрелаа како да имаа вежбано претходно на мети од стиропор. Огин. Почна. Сега. Тука. Веднаш. Масата се втурна право во оганот на штитовите во обид да ги разоружа и победи заштитниците на неправдата и да го сружи режимот кој го убиваше човечкиот позитивен ду х во суштина. Неопи шлив хаос завладеа пред вратите на владат а. Борба на живот и смрт. Копи лето кое го маркирав со својот ркул очајно се бореше да го изгаси залепениот сапун од молотов н а својата униформа. Цврсто држејки се со Ирфан еден за друг, еден зад друг, со полна пареа залетани го оборивме н аземи за секунда, обајцат а фрлајќи му фронтални удари со ѓонот од нозете во пределот на абдоменот кои неговата физичка неспремност и неспретност неможеа да ја издржат. Беше наземи и беспомошен како мало ци цалче. Изживувањето врз неговото торзо траеше десетина секунди, десетина удари од обете страни на грбот, градит е и главата. Последниот удар кој Ирфан му го зададе му го исфрли шлемот од главата како тапа од ладно стаклено пивско шише. Се погледнавме еден со друг и се н асмеавме. Тука почнува слободата, а слободата почнува онаму каде што власта умира. Безбројнат а маса луѓе решителни во својата намера да дојдат до слободата т рчаше насекаде наоколу и го ван дализираше се она што претставуваше дел од системот. Ја здогледав М ама како го симнува националното зн аме од јарболот и го заменува со црвено-црно. Високо се вееше зн амето на победата, високо се гледаше знакот на триумф над тиранинот. Ушкото кој пред само неколку минути смирено стоеше од мојата лева страна сега трчаше надесно и со пендрек позајмен од некој од кутрите имбецилни жртвени шаховски фигури го маваше секое униформирано битие кое се обидуваше да избега од ту паницата од слободата, н емилосрден и незауздан го покоруваше просторот пред себе и со сигурност се погрижуваше да остан е така. Се повлекуваа внат ре во ѕидините. Какви кукавици, си помислив. Не бев сигурен, но мислам дека го видов Влаот, пијани цат а од кафанчето крај реката, како со клоца ја урна конструкцијата од стакленат а врат а на влезот и влета внатре како Хунски војсководач со цел да покори. Сигурно беше наоружан со десетици чашки ракија во желудникот штом се појавил тука.

12

http://anarhija.tk

Влетуваа ослободени младинци внатре во устата на држават а за да ги откорн ат сите гнили заби кои го влошуваа здивот на народот. Среде некомпромисен хаос се врт ев наоколу и гледав само насмеани лица, гледав само среќни гримаси, гледав само позитивна енерги ја, слушав изви ци на радост и песни за слобода. Слобода н а народот! Почувствував н ежен скокот во вратот и погледнав налево. Мојата пеперутка горда н а мен е стоеше врз моето рамо трепереше со очи њат а. Здраво пак убави це, изустив и милозвучно. Слободни сме, знаеш тоа?! Замавна ветровито со крилјат а во знак на потврда. Зачекоривме заедно напред исполн ети со енерги јат а од попладневното сонце кое го огреа целиот комплекс во знак на почит кон своите слободни синови и ќерки. Тивко вет ре дувна за да го однесе во неповрат пепелот од страдањето на луѓето. Никогаш повеќе. Никогаш пак.

РАСКАЗОВ Е ЧИСТА ФИКЦИЈА КОЈА СЕ НАДЕВАМ ЕДЕН ДЕН ЌЕ СЕ ПРЕТВОРИ ВО РЕАЛНОСТ. Жив мртовец

Анархистички фрпнт е прганизација кпја се залага за спздаваое на бескласнп и бездржавнп ппштествп, заснпванп на еднаквпст, сплидарнпст, слпбпда, спрабптка, екплпгија, мир, без ппштествени, екпнпмски и пплитички хиерархии. Ние сметаме дека за ппстигнуваоетп на таквп ппштествп пптребна е ревплуција. За да има ревплуција пптребнп е да се спздадат материјалните услпви за истата. Тпа мпже да се случи преку дпбрпвплнп, хпризпнталнп прганизираое и директна акција на лудетп за кпнечнп птфрлаое и уништуваое на капитализмпт и државите. Дпкплку си заинтересиран/а за приклучуваое, инфпрмираое и сл. за активнпстите на Анархистичкипт фрпнт ппсетете ја веб страната: http://anarhija.tk Или пиши нѝ на: anarhisticki.front@gmail.com

anarhisticki.front@gmail.com

Текстпвите се лични мислеоа и ставпви на автприте и немаат автпрски права. А.Ф. мпже, нп и не мпра да се

спгласува сп истите. © Copyleft. Весникпт мпже слпбпднп да се препечатува, кппира и сппделува.

Слобода 9  

Деветтиот број на Слобода.