a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

จดหมายข่าว พุทธวิหาร ฉบั บ ที่ ๒๗ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

¢o e¨Ãi ­ ¾Ã ­Òµi o ÂÁ ¡ÒúÃÃÂÒ¸ÃÃÁ¤Ãaé§ ¹Õé ¨aeoÒÁ§¤ÅÁÒ½Ò¡­Òµio ÂÁ e¾ืèo ãˌ

»Ãae·ืo §»˜­ ­Ò ãˌe ¡i´ ¤ÇÒÁÃٌ e¾ÃÒaºÒ§·Õ­ Òµio ÂÁÊ‹Ç ¹ãË­‹¡ç¨ aÂu‹§ ¡aº §Ò¹ äÁ‹¤‹o ÂÁÕo o¡ÒÊ䴌¿˜§ e·È¹¿˜§ ¸ÃÃÁe·‹Òäùa¡ ¡ç¶ืoNjÒ䴌ÁÕoo¡ÒÊÁÒ¿˜§¸ÃÃÁ¡a¹ ÊíÒËÃaºÇa¹¹Õé ¨a¾Ù´¶ึ§Á§¤Å 38 »Ãa¡Òà Á§¤Å¢Œo·Õè 10 Á§¤Å¢Œo ·Õè 10 ¹Õè¨ Ãi§ æ æÅŒÇ ­Òµio ÂÁ䴌¿˜§ ¾ÃaÊÇ´oÂًe ÊÁoæ Á§¤Å 38 »Ãa¡Òà 测­Òµi oÂÁ¡çä Á‹ÃÙŒÇ‹Ò æ»ÅÇ‹Ò oaäà ¾Ãa·ÕèÊ Ç´ºÒ§ÃÙ» ¡çä Á‹ÃÙŒÇ‹Ò æ»ÅÇ‹Ò oaäà ¡ç¤ืo §Ò¹ºu­ §Ò¹æµ‹§ §Ò¹ºÇª ËÃืo Ç‹Ò §Ò¹ Á§¤Åµ‹Ò §æ ·ÕèË Åa§ ¨Ò¡Êa¾ e¾eÊÃç¨ æÅŒÇ ÃٌÊึ¡ ¨ae»š¹ º··Õè 3 ¾Ãa·‹Ò ¹¨a¢ึé¹ “oaeÊÇa¹Ò ¨a¾ÒÅÒ¹a§ »˜³ ·iµÒ¹a¹ ¨aeÊÇa¹Ò »Ùª Ò¨a»Ùª a¹Õ ҹa§ eoµaÁ Áa§ ¤aÅaÁuµ µaÁa§ ” ¹aè¹ æËÅaÁ§¤Å 38 »Ãa¡Òà ·Õè·‹Ò ¹ÊÇ´ e»š¹ºÒÅÕ·aé§ËÁ´ ÁÕ·aé§ËÁ´ 38 ¢Œo e»š¹ÊÁºaµioa¹ÅéíÒ¤‹Ò·Õè¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ䴌ãˌ¡aºªÒǾu·¸ อ า นต อ หน า 6 ขอกล่าว สวั ส ดี ปี ใ หม่ วันสงกรานต์นะคะ (ปีใหม่ของไทยจริงๆ) ผ่านมาแล้ว สงกรานต์ปีนี้ท่านไปบุญที่ไหนกันบ้าง ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ที่พุทธวิหารได้จัดโครงการพิเศษปฏิบัติธรรมรับปี ใหม่ในวันสงกรานต์ เพื่อให้เพื่อนพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเหมือนเช่นทุกปี ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งก็มีหลายท่านที่อยู่ปฏิบัติต่อเนื่องยาว ๑๕ วัน โอกาสนี้ ทีมจดหมายข่าวขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ นสากลโลกได้มาปกป้องคุ้มครองท่านผู้อ่านทุกท่านให้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดอันประกอบด้วยชอบด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนา ขอให้ทุกท่านและประเทศไทยของเรา ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและขอให้ทุกท่านได้ปรองดองรักคนไทยด้วยกัน ช่วยกันดูแลรักษาประเทศชาติให้สงบสุข ขอให้ทุกท่านได้มี โอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจนบรรลุมรรคผลนิพพานเทอญ กิจกรรมที่จะมาถึงต่อมาคือ งานวันสถาปนาศูนย์ฯ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ในปีนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงาน ร่วมทําบุญรายการต่างๆ โดยติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ ในจดหมายข่าวนะคะ

๑ ธรรมบรรยาย มงคล ๓๘ ข้อที่ ๑๐

๑๓

๙ เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก - พระสูตรว่าด้วย

๑๒ ตารางปฏิบัตธิ รรมและกิจกรรมงานบุญ

๒ ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา ม.ค. - ก.พ. ๕๔

๑๐ ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ

๔ กิจกรรมที่จะมีขึ้นในอีก ๔ เดือน

“สุภาษิตา จ ยาวาจา” โดยพระอาจารย์สมนึก วิบัติของพระเทวทัต (เทวทัตตวิปัตติสตู ร)

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมการจัดงานบุญ “วันสถาปนาศูนย์กลาง การศึกษาวิปสั สนาธุระพุทธวิหาร” อ๋ อ ! อย่ า งนี้ นี่ เ อง โดยเม็ ด ฝน

พ.ค. - ส.ค. ๕๔ ข้างหน้า

มี อ ะไรในจดหมายข่ า ว


ขาวกิจกรรม ที่ผานมา

ง านบุ ญ วั น แสดงมุ ทิ ต าจิ ต พระปลั ด ชั ช วาล ชิ น สโภ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน วันทําบุญเนื่องในวันคล้าย วันเกิดพระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ ซึ่งมีอายุครบ ๖๒ ปีนี้มีศิษย์ผู้มา ร่วมงานเป็นจํานวนมาก โดยพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์พระปลัด ชัชวาล มาร่วมแสดงมุทิตาจิตตั้งแต่เช้า อาหารคาวหวานที่เตรียมไว้สําหรับ พระอาจารย์ได้ใส่บาตรพระสงฆ์จํานวน ๖๓ รูป แต่เนื่องจากมีพระภิกษุ มา แสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์เป็นจํานวนมาก พระอาจารย์จึงได้ตักบาตรถึง ๙๐ รูป และแขกผู้มีเกียรติที่เป็นศิษยานุศิษย์ได้ร่วมทําบุญตักบาตรพระอาจารย์ พระปลัดชัชวาลและพระที่มาในงานอีกจํานวนเกือบ ๘๐ - ๙๐ รูป หลังจากตักบาตรเสร็จ ก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิส่งกุศลให้พระอาจารย์พระ ปลัดชัชวาล ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระกัมมัฏฐานที่ลูกศิษย์ทุกคน ร่วมกายร่วมใจกันปฏิบัติถวายเป็นอาจาริยบูชาขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพ แข็งแรงเป็นอัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะในการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับลูก ศิษย์และเป็นผู้นําในการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระศาสนาต่อไป หลังจากใส่บาตรเรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์ได้กล่าวปาฐกถาธรรม หลังจากนั้นพระเถรานุเถระจํานวน ๔๐ รูป ได้เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมงาน ทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างกันสาดต่อจากศาลาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเนื้อที่ ๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้มุ้งลวดทั้ง ๔ ด้านก็ได้ สร้าง เรียบร้อยแล้ว ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมห้าล้านบาทเศษ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ และในวันนั้นได้เกิดพายุหมุนลมแรงจัดมากพัดเอาพระพุทธชินราชพระ ประธานในศาลาต้นไม้หล่นลงมา พระอาจารย์จึงดําริที่จะสร้างฐานพระพุทธรูปในศาลาต้นไม้ขึ้นมา ๔ ฐาน ซึ่งได้สร้าง เสร็จแล้วโดยใช้ปัจจัย ๒๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย แต่ก็ยังขาดอยู่อีก ๖๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการทุกท่านได้ดําริเห็นว่าควรจะต่อกันสาดถาวรที่ลงเสาเข็มในด้านทิศตะวันตกที่มีพระพุทธรูป ตั้งอยู่ เพราะด้านนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่บัง เวลาพายุฝนพัดแรงก็จะสาดเข้าด้านนี้ไปทะลุด้านหลังเลย

… อ า นต อ หน า ๓

๕๔ จดหมายข่าว น.๒


งานบุ ญ วั น แสดงมุ ทิ ต าจิ ต (ต อ จากหน า ๒) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะสร้างกันสาดขึ้น ประกอบกับพระอาจารย์มีดําริที่จะซื้อที่ตัดถนนจากวัด ตรงไปที่ถนนใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมจักร และสะดวกกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจากถนนใหญ่ก็เลี้ยวเข้า วัดได้เลยไม่ต้องไปอ้อมหรือตีโค้งเข้าเส้นในมาหรือต้องไป ผ่านเข้าถนนวัดมณีวงศ์ ดังนั้นผ้าป่าในวันเกิดและปัจจัย ที่ศิษยานุศิษย์มาแสดงมุทิตาจิตท่านได้สมทบเข้าไปใน กองทุ น ผ้ า ป่ า ซื้ อ ที่ แ ละสร้ า งกั น สาดศาลาต้ น ไม้ ทอดผ้ า ป่ า ได้ ทั้ ง หมด ๑๙๖,๖๕๑ บาท (หนึ่ ง แสนเก้ า หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ในนามของทีมงานจดหมายข่าวรู้สึกภูมิใจเป็น อย่ า งยิ่ ง ที่ ศู น ย์ ฯ ของเรา เป็ น ที่ รู้ จั ก ของจั ง หวั ด นครนายกมากขึ้ น และนั บ เป็ น เกี ย รติ ข องศู น ย์ ฯ ที่ ผู้ใ หญ่ ของจั งหวั ด มารวมกัน อยู่ ที่ศู น ย์ ฯ ซึ่ ง หลั ง จาก โครงการอุปสมบท ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านไปแล้ว ก็มีผู้มา เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัฏมัฏฐานในคอร์สของพระสงฆ์ และฆราวาส จํานวนมากขึ้นด้วย

ในช่วงบ่ายพระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภได้ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ อย่างละ ๒ ตัว ซึ่งได้ขอพระราชทาน น้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ มถวายโดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล ตามโครงการธนาคาร โค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตาม พระราชดําริ โดยมอบให้ กรมปศุสัตว์ดําเนินการ ขอขอบคุ ณ คุ ณ วี น า เงาเจริ ญ จิ ต ที่ เ ป็ น ธุ ร ะให้ โครงการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ก็ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยค่ะ

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๘ ก.พ ๕๔ มี ผู้ ม าร่ ว มทํ า บุ ญ เป็ น จํ า นวนมาก ในช่ ว งเข้ า ร่วมกันทําบุญใส่บาตรและในช่วงบ่ายมีผู้อยู่ร่วมปฏิบัติ กัมมัฏฐานและมีบางท่านที่อยู่เวียนเทียนในช่วงเย็น ไม่ได้ พระอาจารย์จึงมีเมตตานําเวียนเทียนในเวลา ๑๔.๐๐ น. ก่อน พอถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมกันเวียน เที ย นรอบพระอุ โ บสถและพระอาจารย์ นํ า นั่ ง กัมมัฏฐานอีกครั้งหนึ่ง

กิ จ กรรมพิ เ ศษ

กิ จ กรรมบุ ญ วั น สงกรานต

ในช่วงบ่ายของวันแสดงมุทิตาจิต ๒๓ มกราคม ๕๔ ท่านผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนา เจ้าของโครงการ กล่ า วรายงานต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และนํ า วุ ฒิ บั ต ร มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านผู้ว่าฯ ได้นําวุฒิบัตร มามอบถวายแก่ท่านเจ้าคุณพระญาณนายก เพื่อมอบให้ พระนวกะ ทั้ง ๑๑ รูป ในช่วงสุดท้าย ท่านเจ้าคุณญาณนายกเป็นประธานใน การทําพิธีลาสิกขาบทให้กับพระคุณเจ้าทั้ง ๑๑ รูป ที่ อุปสมบทในโครงการ ได้ลาสิกขาบทที่ศูนย์ฯ ของเรา ……

สงกรานต์ปีนี้ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๕๔ แม้ดินฟ้า อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม ที่ศูนย์ฯ ก็ได้จัด กิจกรรมเป็นปกติเหมือนทุกปี มีจัดเสริมพิเศษปฏิบัติธรรม ๓ วัน และมีผู้ร่วม อยู่ปฏิบัติต่ออีกหลายวันด้วย มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมตามประเพณี ไทยแต่โบราณ ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระพุทธ สรง น้ําพระสงฆ์และครูอาจารย์ และที่ขาดเสียไม่ได้ คือ ทําบุญอุทิศบุญกุศลและพิธีบังสุกุลให้บรรพบุรุษและ ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วของลูกหลาน เพื่อการเริ่มปีใหม่ ไทยด้วยจิตใจที่อิ่มเอมด้วยกุศลจิต

โครงการอุ ป สมบทพระสงฆ ๙๙๙ รู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ

กิ จ กรรมบุ ญ วั น มาฆบู ช า

๕๔ จดหมายข่าว น.๓


… ธรรมบรรยาย ต อ จากหน า ๑๔ oաNjÒÁa¹¨aÊÌҧ¤ÇÒÁÊaè¹Êae·ืo¹ãˌ¡aº¤¹¡Åu‹Áä˹ºŒÒ§ oaäúŒÒ§ ¡çµŒo§ ¾i¨Òóҡa¹´Ù µŒo§Âึ´ËÅa¡¢o§ºÃÁ¤ÃÙ¹Õé ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ·‹Ò¹ 㪌ËÅa¡¡Òþٴ¢o§·‹Ò¹æºº¹Õé ·Õ¹ÕéeÃÒÁÒ´Ùo§¤»Ãa¡oº¢o§ÇÒ¨ÒÊuÀÒÉiµ ã¹Á§¤Å¢Œo·Õè 10 ÁÕoÂً 5 »Ãa¡Òà o§¤»Ãa¡oº¢o§ÇÒ¨ÒÊuÀÒÉiµã¹Á§¤Å¢Œo 10 ¹Õè ÁÕoÂً 5 »Ãa¡Òà 1. µŒo§e»š¹¤íÒ¨Ãi§ äÁ‹ãª‹¤íÒ·Õ軘œ¹æµ‹§¢ึé¹ e»š¹¤íÒ¾Ù´·ÕèäÁ‹¤ÅÒ´¤Åืèo¹¨Ò¡ ¤ÇÒÁe»š¹¨Ãi§ äÁ‹ºi´eºืo¹¨Ò¡¤ÇÒÁe»š¹¨Ãi§ äÁ‹eÊÃiÁ ¤ÇÒÁ 㨤ÇÒÁµŒo§e»š¹¤ÇÒÁ¨Ãi§ 2. µŒo§e»š¹¤íÒÊuÀÒ¾ e»š¹¤íÒ¾Ù´ä¾eÃÒa·Õè¡Åaè¹oo¡ÁÒ¨Ò¡¹éíÒ㨷ÕèºÃiÊu·¸iì äÁ‹ e»š¹¤íÒËÂÒº ¤íÒ´‹Ò ¤íÒ»Ãaª´»Ãaªa¹ ¤íÒeÊÕ´ÊÕ 3. ¾Ù´æŌǡ‹oãˌe¡i´»Ãaoª¹ e¡i´¼Å´Õ ·aé§æ¡‹¤¹¾Ù´æÅa¤¹¿˜§ ๔. ¾Ù ´ ´Œ Ç Â¨i µ eÁµµÒ oa ¹ ¹Õé Êí Ò ¤a ­ ¹a¤Ãa º ¾Ù ´ ´Œ Ç Â¨i µ eÁµµÒo´ÂÁÒ¡eÃÒ¨aÅืÁä» ÅืÁeÁµµÒ ãʋ¡a¹eµçÁ¾i¡a´ eÅ ´Õ ä Á‹ ´Õ e ¾ืè o ¹eÊÕ Â ËÅa ¡ ÁÒæŌ Ç ¡ç ¨ aæ‹ o Âً æ Ō Ç ¡Åaºä»«éíÒeµiÁ ˹a¡e¢ŒÒä»oÕ¡ eoÒ«aãˌµÒÂeÅ oa¹¹Õé äÁ‹ä´Œ¹a oa¹¹ÕéeÃÒµŒo§eÁµµÒ ÁÕoÂً¤Ãaé§Ë¹ึè§ oÒµÁÒ e¤ÂËŧ·Ò§ä»¶ÒÁoÂÁ¤¹Ë¹ึè§ Ëŧ·Ò§æ¶Çæ ºÒ§¹Ò oÂÁ·‹ Ò ¹¹Õé ·‹ Ò ¹e»š ¹ ¤¹oÒÃÁ³ ä Á‹ ¤‹ o Â湋 ¹ o¹ æ»Ã»Ãǹ æ¡¡çãʋe»š¹ªu´eÅ ËŧÁÒ䴌o‹ҧäÃ.

เวี ย นเที ย นวั น

วิ ส าขบู ช า

ดอกไม้ ธูป เทียน มีแล้วหรือยัง เตรียม กายและใจ พร้อมแล้วหรือยัง สํารวมครับ น้อมจิตครับ

๕๔ จดหมายข่าว น.๔

o‹ҧo§Œ¹o‹ҧ§Õé µŒo§ä»·Ò§o¹Œ¹·Ò§¹Õé äoŒeÃÒ¡çäÁ‹Ãٌ ¡ç ä Á‹ ¶ ¹a ´ eʌ ¹ ·Ò§æ¶Çæ ¹aé ¹ oa ¹ ¹Õé ¡ç ä Á‹ ä Ëǹa e¾ÃÒaNjÒeÃÒeo§¡çäÁ‹ãª‹¤¹¾ืé¹·Õè e¢Òe»š¹¤¹ã¹¾ืé¹·Õè æ·¹·Õè ¨aª‹ÇÂeÃÒÊa¡Ë¹‹o¹a eoo·‹Ò¹ËŧÁÒ o‹ Ò §¹Õé ¹ a oÂً µ çä˹ µŒ o §ä»·Ò§¹Õé ¹Õè ŋ o eÃÒ æËÅ¡eÅ ËÒNjÒeÃÒ¢aºËŧÁÒ䴌o‹ҧäà ¾Ò¤¹¢aº ËŧÁÒ䴌o‹ҧäà oa¹¹Õé¡ç¶ืoNjÒe»š¹¡ÒëéíÒeµiÁ¹a µŒo§¾Ù´´ŒÇÂeÁµµÒ æ¹a¹íÒ¡a¹´ŒÇÂeÁµµÒ ÁÕ¤ÇÒÁ »ÃÒö¹Ò´Õµ‹o¡a¹ æÅa¼Å´Õ¡ç¨ae¡i´¢ึé¹æ¡‹eÃÒæÅa µaÇe¢Ò´ŒÇ ¶ŒÒ¾Ù´¶Ù¡¡ÒÅe·Èa µÃ§¹Õé 5. ¾Ù´ ¶Ù¡ ¡ÒŶ٠¡ eÇÅÒ ¡ç ÊíÒ¤a­ ¹a e»š¹¤í Ò¨Ãi § e»š¹¤íÒÊuÀÒ¾ e»š¹¤íÒ¾Ù´·ÕèÁÕ»Ãaoª¹ æÅa ¾Ù´´ŒÇ¨iµeÁµµÒ 测¶ŒÒ¾Ù´¼i´¨a§ËÇa äÁ‹¶Ù¡ ¡ÒÅe·Èa ¼ÙŒ ¿˜ § Âa § äÁ‹ ¾ Ì o Á·Õè ¨ aÃa º 䴌 ¨a ¡‹oãˌe¡i´¼ÅeÊÕÂ䴌 ·a¹·ÕeŹa ¾Ù´¶Ù¡¡ÒÅ ¶Ù¡eÇÅÒ ¡ç¤ืoÃÙŒÇ‹Ò eÇÅÒä˹¤Çþٴ eÇÅÒä˹ Âa§äÁ‹¤Çþٴ ¤Çþٴ¹Ò¹e·‹Òäà µŒo§¤Ò´¼Å ·Õè ¨ ae¡i ´ ¢ึé ¹ ´Œ Ç Â ¾Ù ´ ¶Ù ¡ ʶҹ·Õè ¤ื o Ãٌ Nj Ò Ê¶Ò¹·Õèeª‹¹äà e˵u¡ÒóæǴŌoÁeª‹¹äà ¨ึ§ ÊÁ¤Ç÷Õè¨a¾Ù´ 㹨u´¹Õé¡çµŒo§´Ù¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁ ฉบับนี้ เนื้อที่หมดพอดี ก็พอเท่านี้ คราวหน้ามา ต่อให้จบ จะเข้าใจมากขึ้น ขอให้ทุกท่านเจริญใน ธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ ขอเจริญพร

จะเตรี ย มตั ว กั น อย่ า งไร

จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่วัด ตามเวลานัดหมาย เพื่อ ฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ก่อนออกจากบ้าน ควรอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาด ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย คนรุ่นไหน รุ่นไหน ก็แต่งกายให้เรียบร้อย เมื่อมาถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสํารวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือกระทําภารกิจอื่น อันไม่ควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟ ฯลฯ

เมื่อถึงเวลาพระสงฆ์เริ่มพิธี ให้โอวาท นําสวดมนต์ นําเวียนเทียน ให้น้อมจิตตาม


อ๋อ! อย่างนี้นี่ เอง โดย เม็ ด ฝน

เรื่ อ งของ วั น วิ ส าขบู ช า เจอกันครั้งนี้ ก็ใกลถึงเทศกาลวันวิสาขบูชาพอดี เรามาทบทวนความจํา วาดวยเรื่องของวันวิสาขบูชากันสักหนอย ดีกวา นะครับ จํากันไดหรือเปลาครับ วันวิสาขบูชา คือ วันอะไร สําคัญอยางไร “วิสาข ปุรณมีบชู า” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ถือเปนวันสําคัญทีส่ ดุ ทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากลวนมี เหตุการณทเี่ กี่ยวของกับการถือกําเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เปนวันทีพ่ ระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงใหความสําคัญกับวันวิสาขบูชา และในวันที่ ๑๓ ธ.ค ๒๕๔๒ องคการ สหประชาชาติไดยอมรับญัตติที่ประชุม กําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก โดยเรียกวา Vesak Day ตามคําเรียก ของชาวศรีลังกา ผูที่ยื่นเรื่องใหสหประชาชาติพิจารณา และไดกําหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเปนวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ อีกดวย แตละประเทศวันวิสาขบูชาอาจจะคนละวันกัน เพราะตําแหนงและเวลาคลาดเคลื่อนไปตามแตละประเทศ คราวนี้มาดู กันวา หลักธรรมทีส่ าํ คัญใน วันวิสาขบูชา ที่ควรนํามาปฏิบตั ิ ไดแก ๑. ความกตัญู คือ การรูคุณคน เปนคุณธรรมที่คูกับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผทู ําไว ความกตัญูและความกตเวทีนี้ เปนเครื่องหมายของคนดี ทําใหครอบครัวและสังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญูกตเวทีนั้น สามารถเกิดขึ้นไดกับทั้ง บิดามารดาและลูก ครูอาจารยกับศิษย นายจางกับลูกจาง ฯลฯ ในพระพุทธศาสนา เปรียบ พระพุทธเจาเสมือนกับบุพการี ผูช ใี้ หเห็นทางหลุดพนแหงความทุกข ดังนัน้ พุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนดวยความ กตัญูกตเวทีดว ยการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา และดํารงพระพุทธศาสนาใหอยูส บื ไป ๒. อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูใน วันวิสาขบูชา ไดแก ทุกข คือ ปญหาของชีวิต สภาวะที่ทนไดยาก ซึ่งทุกขขั้นพืน้ ฐาน คือ การเกิด การแก และการตาย ลวนเปนสิ่ง ที่มนุษยทุกคนตองเผชิญ สวนทุกขจร คือ ทุกขที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การพลัดพลาดจากสิ่งที่เปนที่ รัก หรือ ความยากจน เปนตน สมุทยั คือ ตนเหตุของปญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข และสาเหตุสวนใหญของปญหาเกิดจาก “ตัณหา” อันไดแก ความอยากไดตางๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด นิโรธ คือ ความดับทุกข เปนสภาพที่ความทุกขหมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไปได มรรค คือ หนทางที่นําไปสูการดับทุกข เปนการปฎิบัติเพื่อแกปญหา มี 8 ประการ ไดแก ความเห็นชอบ ดําริชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมัน่ ชอบ ๓. ความไมประมาท คือการมีสติตลอดเวลา ไมวาจะทําอะไร พูดอะไร คิดอะไร ลวนตองใชสติ เพราะสติคือ การระลึกได การระลึกไดอยูเสมอจะทําใหเราใชชีวิตอยางไมประมาท ซึง่ ความประมาทนั้นจะทําใหเกิดปญหายุงยาก ตามมา ดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันนอมระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ดวยความมีสติ ออ ... อยางนีน้ เี่ อง และถามีสติซะอยาง ก็สบายไปแปดอยางดวย ขอมูลดีๆ อยางนี้มาจากเว็บไซท http://hilightad.kapook.com/view/23220 นะ เจอกันใหมโอกาสหนานะจะ

๕๔ จดหมายข่าว น.๕


ธรรมบรรยาย .... ต่ อ จากหน้ า ที่ ๑ ...

Ça¹¹ÕéoÒµÁÒ¨aeoÒ¢Œo·Õè 10 ÁÒo¸iºÒ¢ÂÒ¤ÇÒÁãˌ¡aº­Òµi oÂÁ䴌»Ãae·ืo§»˜­­ÒÇ‹Ò Á§¤Å ¢Œo·Õè 10 e»š¹ä©¹ ... ÁÕoaäúŒÒ§ Á§¤Å¢Œo·Õè 10 ¹Õé ¨ae¡ÕèÂÇ¢Œo§¡aºÇÒ¨Ò·aé§ËÁ´ ¶Œ Ò æ»ÅµÒÁÀÒÉÒä·Âæ ÀÒÉÒ ªÒǺŒÒ¹eÃÒ¡ç¤ืo ¡ÒÃ㪌»Ò¡ãˌe»š¹ ¾Ù´ãˌe»š¹ eÃÒÁÒ´Ù¡a¹Ç‹ÒÁ§¤Å¢Œo¹Õé ªืèoNjÒoaäà ­ÒµioÂÁ¤§¨aʧÊaÂÇ‹Ò ¡ÒÃ㪌 »Ò¡e»š ¹ Á§¤Å´ŒÇÂËÃื o ... e»š¹Á§¤Åo‹ҧÁËÒÈÒÅeÅ·Õe´ÕÂÇ ตกลง e´ÕëÂÇ­ÒµioÂÁÅo§¿˜§ä»

ÁÕ Ç Ò¨ÒÊu À ÒÉi µ ¼ÙŒ ÁÕ Ç Ò¨ÒÊu À ÒÉi µ æ » Å ã ˌ §‹ Ò Â æ Å § ä » oÕ ¡ µ Ò Á ÀÒÉÒä·Â ¡ç Ë ÁÒ¶ึ § Nj Ò ¤í Ò ¾Ù ´ ¡ÒÃe»Å‹§Ç¨Õoo¡ÁÒ·Õè¹ièÁ¹ÇÅÅaÁu¹ ÅaÁ‹oÁ o‹o¹ËÇÒ¹ Êu¢uÁ ÅaeoÕ´ äÁ‹ Ë ÂÒº¤Ò ãˌ e ¤ื o §ËÙ ¼ÙŒ ¿˜ § ÁÕ ¤ÇÒÁä¾eÃÒaªÇ¹¿˜§ e¨ืo»¹´ŒÇ »Ãaoª¹ eËÁืo¹´o¡äÁŒ§ÒÁ ÁÕ·aé§ ÊÕ Ê Ç´Œ Ç Â æÅa¡Åiè ¹ ·Õè Ë oÁªÇ¹ ´Á´oÁ »Ãa¡oº´Œ Ç Â¤í Ò ·Õè ¨ Ãi § ÁÕ »Ãaoª¹ ¤Åa´Œ Ç ÂeÁµµÒ æÅa ¶Ù¡¡ÒÅae·Èa e»š¹¤u³·aé§æ¡‹µaǼٌ ¾Ù´æÅae»š¹¤u³æ¡‹¼ÙŒ¿˜§ ¡ÒÃe»Å‹§ ÇÒ¨Ò·Õ觴§ÒÁʧ‹Ò¹Õé e»š¹Á§¤Åoa¹ ÊÙ§Âiè§ ­ÒµioÂÁ¨aeËç¹Ç‹Ò

Êa§e¡µu´Ù¹a »˜­ËÒ·Õèe¡i´¢ึé¹ÁÒÃoº ´ŒÒ¹eÃÒ·Õ輋ҹÁÒe¡ÕèÂÇ¡aºeÃืèo§»Ò¡ ¹Õé Á Ò¡ÁÒ¡‹ Ò Â¡o§ Êu À ÒÉi µ ¢o§ ¨Õ¹ oºÃҳ䴌Nj Ò änjNj Ò oäe¢ŒÒ ·Ò§ »Ò¡ Àa¾iºaµioo¡¨Ò¡»Ò¡ ­Òµi oÂÁ¤§¨aʧÊa  Nj Ò Àa  ¾i ºa µi o o¡ ¨Ò¡»Ò¡ ËÃื o Nj Ò ¾ÒÂu · oÏ ¹ Òo´ oo¡¨Ò¡»Ò¡Áa¹ ¤ืo oaäà oäe¢ŒÒ ·Ò§»Ò¡ËÁÒ¶ึ§Ç‹Ò e»š¹¤íҡŋÒÇ ·Õè¶Ù¡µŒo§o´Â淌 e¾ÃÒaNjҡÒÃe¨çº 䢌 ä ´Œ »† Ç Â¢o§Á¹u É Â ÊÒe˵u ʋ Ç ¹ ãË­‹e»š¹e¾ÃÒaäÁ‹ÃaÁa´ÃaÇa§¡Òái¹ ¡Òôืè Á äÁ‹ ¨í Ò ¡a ´ »Ãi Á Ò³¡i ¹ äÁ‹ Âa º Âaé § ¡Òái ¹ äÁ‹ ¾i ¶Õ ¾i ¶a ¹ eÃืè o § o¹ÒÁa ¤ÇÒÁäÁ‹ÊaoÒ´ ¨ึ§§‹Òµ‹o

มงคล ๓๘ ประการ ขอที่ ๑๐ สุภาษิตา จ ยาวาจา ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารยสมนึก าณสุโภ eÃืèoÂæ ¾i¨ÒóÒä»eÃืèoÂæ ¨aeËç¹ Ç‹Òe»š¹Á§¤Åo‹ҧÁÒ¡·Õe´ÕÂÇ æÅŒÇ ´ÕäÁ‹´Õ¡çe»š¹Êiè§oa»Á§¤Å ·íÒãˌeÃÒ ÊÒÁÒöä»oÂً㹢uÁ¹Ã¡e»š¹æÊ¹æ »‚ä´Œ´ŒÇÂeËÁืo¹¡a¹ e´ÕëÂÇ­ÒµioÂÁ Å o § ¿˜ § ä » o Ò µ Á Ò ä » ¤a ´ ã ¹ ¾ÃaäµÃ» ® ¡ÁÒËÅÒÂÇa ¹ 㹨u ´ µ‹ Ò §æ e¾ืè o ·Õè ­ Òµi o ÂÁ¨a䴌 e ¡i ´ ¤ÇÒÁÃٌ Á§¤Å¢Œo¹ÕéªืèoÇ‹Ò ÊuÀÒÉiµÒ ¨aÂÒÇÒ¨Ò eoµaÁÁa§¤aÅaÁuµµaÁa§ æ»Åe»š¹ÀÒÉÒä·Â ¡çæ»ÅNjÒ

๕๔ จดหมายข่าว น.๖

¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ 䴌ÁoºÊÁºaµioa¹ÅéíÒ ¤‹Òänjãˌ¾Ç¡eÃÒªÒǾu·¸ eoÒäÇŒÇ‹Ò e»š ¹ e¤Ãืè o §»Ãa¤a º »Ãa¤o§ªÕ Çi µ ãˌÁÕ¤ÇÒÁe¨Ãi­ Ãu‹§eÃืo§e»š¹Á§¤Å oa¹ÊÙ§Êu´ oÕ¡¢Œo˹ึè§ã¹Á§¤Å 38 ประการoa ¹ ¹Õé ¢Œo ·Õè 10 “Êu À ÒÉi µÒ ¨aÂÒÇҨҔ 测ªÒǾu·¸Ê‹Ç¹ ãË­‹ æ Ō Ç ¨aÅื Á ¹í Ò ä»ãªŒ ã ¹ªÕ Çi µ »Ãa¨íÒÇa¹ ÅืÁʹi·eÅ ÅืÁeoÒä» ºa§¤aºÇi¶Õ¢o§»Ò¡ 㹡Òþٴ测Åa ¤Ãaé§ Áa¹eÅÂe¡i´»˜­ËÒã¹eÃืèo§¢o§ »Ò¡»Ò¡oÂً äÁ‹Ãٌ¨ºÃٌÊié¹ oÂÁÅo§

¡Òõi´oä e¾ÃÒaeªืéooäŌǹe¢ŒÒ ·Ò§»Ò¡ ¨ึ § ¾Ù ´ 䴌 Nj Ò oäe¢Œ Ò ·Ò§ »Ò¡ µÃ§¹Õé¡çËÁÒ¶ึ§Ç‹Ò ºÒ§¤Ãaé§ ¢o§¨aeÊÕ Â ¨aËÁ´oÒÂu ¡ç à aÁa ´ ÃaÇa§¹i´¹ึ§ o‹Òä»eÊÕ´Ò o´Â e©¾Òa¢o§ã¹µÙŒ e Âç ¹ ·Õè æ ª‹ ä nj ¹ Ò¹æ ¡i ¹ e¢Œ Ò ä»æŌ Ç Áa ¹ ¡ç ä »e¡i ´ oä oäe¢ŒÒ·Ò§»Ò¡ ·íÒãˌÃaººeÅืo´ ¢o§eÃÒ¹ÕèeÊÕ ¾oeÊÕÂæŌǷíÒãˌ¸Òµu ´i¹¹éíÒÅÁä¿ æ»Ã»Ãǹä»ËÁ´ ¡ç e¡i´»˜­ËÒ oäÀaÂ䢌e¨çºµ‹Ò§æ.... อ่านต่อหน้าต่อไปหน้า ๗ /


/ ธรรมบรรยาย ตอจากหนา ๗ . . .

µÒÁÁÒ oa¹¹ÕéNjÒoäe¢ŒÒ·Ò§»Ò¡ æŌÇeÃÒÁÒ´Ù¡a¹Ç‹Ò ʋǹÀa ¾iºaµi·Õèoo¡¨Ò¡»Ò¡eÃÒe»š¹o‹ҧäà Àa¾iºaµi·Õèoo¡¨Ò¡»Ò¡ ¹aé¹ o´ÂʋǹãË­‹ Áa¡e¹ืèo§¨Ò¡¡ÒÃäÁ‹ÃaÁa´ÃaÇa§¤íÒ¾Ù´ ËÃืo ¾Ù ´ Nj Ò eÊÕ Â ´ÊÕ ¼ÙŒ oืè ¹ ËÃื o ªoºÇi ¾ ҡɏ Çi¨ Òó ¼ÙŒ oืè ¹ ¡‹ o ãˌ e ¡i ´ ¤ÇÒÁe¨çºæ¤Œ¹ ¨¹e»š¹Êืèo¹íÒæˋ§Àa¾iºaµi ¨ึ§ä´ŒÇ‹Ò ÀaÂoo¡ ¨Ò¡»Ò¡ eËÁืo¹¾ÒÂu·oϹÒo´ËÁu¹oo¡¨Ò¡»Ò¡ oÂÁe¤Â´Ù ·Õ ÇÕ Áaé  ¾ÒÂu · oÏ ¹ Òo´µ‹ Ò §æ ·Õè Áa ¹ e¡i ´ ¢ึé ¹ ã¹»Ãae·Èµ‹ Ò §æ 涺Âuoû oa¹¹ÕéoÒµÁÒNjÒÁa¹¤ÅŒÒÂæ ¡a¹eÅ ¤íÒ¾Ù´¢o§eÃÒ¹Õè ¶ŒÒÁa¹äÁ‹´Õ¹ÕèÁa¹ÃŒÒÂæçÁÒ¡ eËÁืo¹¾ÒÂu·oϹÒo´ ËÅu´oo¡ ¨Ò¡»Ò¡ ä»ÊÌҧ¤ÇÒÁ¾i¹ÒÈÊa¹µaoÃãˌ¡aº¤¹Ãoº¢ŒÒ§ æŌǡç ä»·Õèä˹·Õèä˹¡çäÁ‹Ãٌ e¾ÃÒaNjҤíÒ¾Ù´»Ãao¤e´ÕÂÇ·ÕèÁa¹äÁ‹´Õ¹Õè ÁÕ¤¹eoÒä»ËÁu¹µ‹oeËÁืo¹¾ÒÂu·oϹÒo´ ä»eÃืèoÂææ ä»eÅ ¢ŒÒÁ¹éíÒ¢Œ ÒÁ·aeÅ ä»eÃืèoÂeŹa¤Ãaº ·íÒãˌe ÊÕÂËÒ eÊÕ Â ËÒÂä»ä¡Å ÊÌҧ¤ÇÒÁ¾i¹ÒÈä»ä¡Å oa¹¹ÕéÊuÀÒÉiµ¨ึ§ºo¡Ç‹Ò Àa¾iºaµioo¡¨Ò¡»Ò¡ oa¹¹ÕéÊíÒ¤a­ÁÒ ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¢ÇÒ¹«u¡«‹o¹oÂً ã¹»Ò¡æÅa¼ÙŒ·Õèe»š¹ÈiÅ»¹ª‹Ò§µi¹ÕèÊíÒ¤a­¹a ¼ÙŒ·Õèe»š¹ÈiÅ»¹ª‹Ò§ µi¹Õè µie¢ÒeÊÕ¨¹µaÇeo§äÁ‹¡ÅŒÒ·Õè¨a·íÒoaäÃeÅ e¾ÃÒa¡ÅaǼٌoืè¹ e¢Ò¨aµi¤ื¹ºŒÒ§ ¡çºÒ§·Õµi«ae¾Åi¹eÅ ¡çeÅÂäÁ‹¡ÅŒÒ·Õè¨a·íÒ oaäà ¡ÅaÇ·íÒæŌÇe´ÕëÂǤ¹oืè¹e¢Ò¨aµieoÒÁaè§ oa¹¹Õé eÃÒÁÒ´ÙÇ‹Ò ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ䴌µÃaʾu·¸¾¨¹µÃ§¹Õéänjo‹ҧäà ÁÕºÒÅÕµÃaÊäÇŒÇ‹Ò “ปะริสสัสสะ อิชาสัสสะ กาลีชายะ เต มุเข ยายะ ชินะตะติ ตานัง พาโล ทุภาชิตัง ธะนัง” ¤¹·Õèe¡i´ÁÒeªืèoNjÒÁÕ¢ÇÒ¹e¡i´µi´»Ò¡ÁÒ´ŒÇ ÊíÒËÃaºãˌ ¤¹¾ÒÅ㪌¿˜¹µŒ¹eo§ã¹eÇÅÒ¾Ù´¤íÒªaèÇ ¡ç¤ืo eÇÅÒe¢Ò¾Ù´¤íÒ·ÕèªaèÇ ¡çeËÁืo¹e¢Ò㪌¢ÇÒ¹·Õèe¢Ò¾¡µi´»Ò¡ÁÒ´ŒÇ eoÒÁÒ¿˜¹e¢Òeo§ eÃÒµŒo§ÃaÁa´ÃaÇa§¡a¹¹i´¹ึ§ ¡ç¤ืoe»š¹¼ÅÊa·Œo¹¡ÅaºÁÒËÒµaÇ e¨ŒÒ¢o§¹aè¹eo§ ã¹Åa¡É³ao‹ҧ¹Õé ¤¹·Õèe¢Ò¾¡¢ÇÒ¹eoÒänj㹠»Ò¡¢o§e¢Ò¹Õè ­Òµi o ÂÁµŒ o §ÃaÁa ´ ÃaÇa § eÇÅÒe¢Œ Ò ã¡ÅŒ µŒ o § ÃaÁa´ÃaÇa§ãˌ´Õ e¾ÃÒa¢ÇÒ¹¢o§e¢Ò¨aËÅu´oo¡ÁÒo´¹e¢Œ Ò e´ÕëÂÇe¢Ò¨a¤i´eoÒeÃÒe»š¹·ÕèÅaº¢ÇÒ¹¾ieÈÉ¢o§e¢Ò µŒo§ÃaÇa§ e´ÕëÂǨaeoÒeÃÒe»š¹Ëi¹Åaº¢ÇÒ¹«aoÕ¡ ¡çÃaÁa´ÃaÇa§eoÒÅa¡a¹ ¤¹Ê‹Ç¹ÁÒ¡Áo§¢ŒÒÁ¤ÇÒÁÊíÒ¤a­ã¹¡Òþٴ äÁ‹¤‹o¨a㪌¤íÒ¾Ù´ e¾ืèoãˌ䴌»Ãaoª¹ÊÙ§Êu´ ·aé§æ ·ÕèÊÒÁÒö¡Ãa·íÒ䴌 o´Â·ÕèäÁ‹

µŒo§Å§·u¹Å§æçoaäà e»š¹eª‹¹¹aé¹eÅ eÃÒÊÒÁÒö㪌»Ò¡ 㪌¤íÒ¾Ù´¢o§eÃÒe»š¹e¤Ãืèo§Áืo 㹡ÒÃÊÌҧºu­ÊÌҧ¡uÈÅ䴌o‹ҧÁËÒÈÒÅ·Õe´ÕÂÇ o´ÂäÁ‹ µŒo§eÊÕÂe§i¹·o§ËÃืo·Ãa¾ÂÊi¹oaäÃeÅ ¢oãˌÃíÒÅึ¡oÂً eÊÁoÇ‹Ò ·íÒºu­·Õ觋Ò·ÕèÊu´¡ç¤ืo “¾Ù´e»š¹¸ÃÃÁ ¢Õé¹íÒ ·Ò§´Õ” ¾Ù´º‹oÂæ 䴌ºu­º‹oÂæ ¾Ù´´ÕÁÒ¡æ ¡ç䴌¡uÈÅe¡i´ ¢ึ鹡aºeÃÒÁÒ¡æ 㹨u´¹ÕéËÁÒ¶ึ§Ç‹Ò ­ÒµioÂÁe¨o¼ÙŒ·ÕèÁื´ ºo´æÅaã¹Êa§¤Á»˜¨¨uºa¹¹Õé¨aeË繡a¹oÂًº‹oÂæ ¤¹·ÕèäÁ‹ÁÕ ·Ò§oo¡¤ืo¤¹·ÕèÁื´Á¹·u¡´ŒÒ¹ ·a駡Òçҹ¡çæ‹ ·Ò§ ¤Ãoº¤Ãa Ç ¡ç æ ‹ ¤ื o æ‹ ä »ËÁ´·u ¡ ´Œ Ò ¹ ¤ื o ª‹ Ç Â¡a ¹ ËÒ·Ò§oo¡äÁ‹ä´Œ ÀÒÉÒÇaÂÃu‹¹ e¢ÒeÃÕÂ¡Ç‹Ò Áื´æ»´´ŒÒ¹ ¡ç¤ืoÁื´ä»ËÁ´eÅ Áื´ä»ËÁ´ oa¹¹Õé eÃÒe»š¹¼ÙŒãªŒ»Ò¡ e¢ŒÒ仪‹ÇÂæ¹a¹íÒ ã¹·Ò§·Õè´Õ æŌÇe¢ÒÁÒµÒÁ oa¹¹Õé¶ืoÇ‹Ò eÃÒ䴌 ºu­ 䴌¡u ÈÅe¢Œ ÒæŌÇo‹ҧÁËÒÈÒÅ o‹ Ò§eª‹ ¹äÁ‹ ¹Ò¹ÁÒ¹Õé Áռٌ»¯iºaµi·‹Ò¹Ë¹ึè§ä»o´´Êa¾Ò¹¾u·¸ ¨a¦‹Ò µaǵÒ ¡çÁÕ¤¹æ ˹ึ觡çä»æ¹a¹íÒ æ¹a¹íÒ»Åoº»ÃaoÅÁ ãˌÁÒ»Ãa¾Äµi¸ÃÃÁ ¡çÁÒ»Ãa¾Äµi¸ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¹a¡eÃÒ¹Õè æËÅa ¾o»Ãa¾Äµi ¸ ÃÃÁ »¯i ºa µi ¸ ÃÃÁ ´Ç§µÒÊNj Ò § e»ÅÕè¹㨷a¹·Õ ºo¡©a¹e¡ืoºä»æÅŒÇ oÂÁe¡ืoºeÊÕ·‹Ò æÅŒÇ oÂÁe¡ื oº¦‹ Òµa ǵÒÂæŌ Ç ¤ื o¼ÙŒ 仺o¡ eµืo ¹Êµi æÅaä»æ¹a¹íÒãˌÁÒ»Ãa¾Äµi¸ÃÃÁ»¯iºaµi¸ÃÃÁo‹ҧ¹Õé¡ç ¶ืoNjÒeÃÒ·íÒºu­´ŒÇ»ҡ ÊÌҧºu­o‹ҧÁËÒÈÒÅ æŌÇÁÕ e˵u¡Òóo‹ҧ¹Õée¡i´¢ึé¹eÂoa eÁืèo»‚·ÕèæŌÇÁÕËÅÒÂeÃืèo§ ´ŒÇ¡a¹ ÁÕ测eÃืèo§¨a¦‹ÒµaǵÒ·a駹aé¹eÅ ÁÒ·Õè¹Õè¡ç㪌»Ò¡ ¹ÕèæËÅaoÂÁ ¾Ù´æ¹a¹íÒ ªÕé·Ò§ÊNjҧãˌ¡aºe¢Ò e¾ÃÒaÇ‹Ò e¢ÒäÁ‹ÁÕ·Õè¾ึè§ äÁ‹Ãٌ¨a¾ึè§ã¤Ã Âiè§ä»¾ึ觤¹·ÕèoÂًÃoº¢ŒÒ§·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁoi¨©ÒÃiÉÂÒoÂًæÅŒÇ ËÃืoNjÒÁÕ¨iµ·ÕèäÁ‹¤‹o´ÕoÂًæÅŒÇ ¡çʹaºÊ¹u¹ä»¡a¹ãË­‹ Âi觨a¦‹ÒµaǵÒÂe¢ŒÒä»ãË­‹ Åa¡É³a¹Õéoa¹µÃÒ oa¹¹Õé¶ืoNjÒeÃÒ㪌»Ò¡ ÊÌҧºu­ÊÌҧ ¡uÈÅÁËÒÈÒÅ ËÃืoNjҭҵioÂÁ¡Åaºä»æÅŒÇ æ¹a¹íÒ¤¹·Õè Ãٌ¨a¡¤¹Ë¹ึ觷ÕèäÁ‹Ãٌ¨a¡eʌ¹·Ò§¹Õé äÁ‹Ãٌ¨a¡eʌ¹·Ò§Çi»˜ÊÊ¹Ò ¡ÃÃÁ°Ò¹ äÁ‹Ãٌ¨a¡eʌ¹·Ò§¢o§ÇiÊu·¸i Çi»˜Êʹҭҳ 16 äÁ‹Ãٌ¨a¡eʌ¹·Ò§¢o§¾ÃaoÃiºu¤¤Å äÁ‹Ãٌ¨a¡eʌ¹·Ò§ …. … อ่านต่อหน้า หน้า ๑๔

๕๔ จดหมายข่าว น.๗


โครงการ ปริ ว าสกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ ศูนย์ฯ จัดปริวาสกรรมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑๙- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๔ มีกําหนดการจัดดังนี้ ครั้งที่ ๑ แรม ๑ ค่ําเดือน ๓ ถึงแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๓ (๑๔ วัน) ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.พ. ถึง วันศุกร์ที่ ๔ มี.ค. ครั้งที่ ๒ แรม ๑ ค่ําเดือน ๗ ถึงแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๗ (๑๔ วัน) ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ถึง วันพฤหัสที่ ๓๐ มิ.ย. ครั้งที่ ๓ (หลังวันทอดกฐิน) ขึ้น ๔ ค่ําเดือน ๑๒ ถึง (๙ วัน) ขึ้น ๑๓ ค่ําเดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๓๐ ต.ค. ถึง ๘ พ.ย.

โครงการ สงเคราะห์ ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้กับหมู่คณะตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีสถาบันต่างๆ ได้ให้ความ สนใจมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสําหรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ศูนย์ฯ ก็มีการจัดโครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ ให้กับหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือกลุ่มญาติธรรมต่างๆ หมู่ คณะที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ

โครงการ “มิ่ ง รั ต นมหามงคล” สร้ า งบุ ญ กุ ศ ลถวายในหลวง ๒๕๕๔ โดยร่วมกันจัดทํากันสาดมาตรฐาน อาคารพุทธวิหารธรรมสภา ด้านทิศตะวันตก ป้องกันพายุฝนและแรงพายุ ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ถวายกุศลแด่อาจารย์ พระปลัดชัชวาล ชินสโภ พร้อมทั้งส่งกุศลให้คุณแม่คุณพ่อของเราด้วย (รายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์งานบุญ)

โครงการ อุ ป สมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ในปีนี้ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร ได้รับเกียรติจากเจ้าคณะจังหวัดและท่านผู้ว่าฯ ส่ง พระสงฆ์ ที่ อุ ป สมบทในโครงการอุ ป สมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รู ป เฉลิ ม พระเกี ย รติ ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยอุปสมบทที่วัดอุดมธานี จํานวน ๑๑ รูป มาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ พุทธวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๓ ม.ค ๕๔ จึงขอขอบพระคุณท่านเจ้าคณะและท่านผู้ว่าฯ ที่กรุณาให้ความไว้วางใจ พุทธวิหารของเรา โดยตลอดเวลาอุปสมบท ๑๕ วัน มีเจ้าภาพดูแลถวายภัตตาหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ๑๐ เม.ย ๕๔ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ และ คุณวีณา เงาเจริญจิตร ๑๑ เม.ย ๕๔ นางสาวศิริเพ็ญ โกมลภีส ๑๒ เม.ย ๕๔ สํานักท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ๑๓ เม.ย ๕๔ นางวนิดา คงเมือง และครอบครัว ๑๔ เม.ย ๕๔ คุณนิตยา วรรณประเวศ ๑๕ เม.ย ๕๔ ครอบครัว ลุงเต่า ๑๖ เม.ย ๕๔ คุณอนุช ตู้จินดา, คุณวนิดา ณรงค์ชัยศุภกุล ๑๗ เม.ย ๕๔ กลุ่มเพื่อนๆ เทคโนฯ ๑๘ เม.ย ๕๔ คุณอัจฉราพรรณ อุทยานานนท์ ๑๙ เม.ย ๕๔ พ.ต.ท.ภวัตณ์ และ คุณณัฐณี เมทนีกรชัย ๒๐ เม.ย ๕๔ คุณวิรตี พงษ์สวัสดิ์, คุณเยาวลักษณ์ คงมี คุณณิชกมล ฟูตระกูล, คุณสุนนท์และเพื่อน ๒๑ เม.ย ๕๔ คุณลัดดาวัลย์ สิงห์ทอง ๒๒ เม.ย ๕๔ ดร.พรรณี เสนาจักร ๒๓ เม.ย ๕๔ เจ้าภาพอาหารทุกท่าน ขอบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้ประสบ ความสําเร็จขอให้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจนได้มรรคผลนิพพานเทอญ

๕๔ จดหมายข่าว น.๘


เรื่ อ งเล่ า จากพระไตรปิ ฎ ก เ รื่ อ ง จ า ก พ ร ะ สู ตรว่ า ด้ ว ย “ วิ บั ติ ข อ ง พ ร ะ เ ท ว ทั ต ( เ ท ว ทั ต ต วิ ปั ต ติ สู ต ร ) ” ที่มา: จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๒๓ ข้อ ๗ หน้า ๒๐๗ –๒๐๘)

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ เมื่อพระเทวทัต จากไปไม่นาน ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภพระเทวทัต รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัส ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็น วิบัติของตนตามกาลอันควร ทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็น วิบัติของผู้อื่นตามกาลอันควร ทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็น สมบัติของตนตามกาลอันควร ทางที่ดี ภิกษุพึงพิจารณาเห็น สมบัติของผู้อื่นตามกาลอันควร ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไป เกิดในนรก ดํารงอยู่ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้ อสัทธรรม ๘ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. เทวทัตถูกลาภครอบงําย่ํายีจิต ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรก ดํารงอยู่ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้ ๒. เทวทัตถูกความเสื่อมลาภครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๓. เทวทัตถูกยศครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๔. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๕. เทวทัตถูกสักการะครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๖. เทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๗. เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงําย่ํายีจิต ฯลฯ ๘. เทวทัตถูกความมีมิตรชั่วครอบงําย่ํายีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรก ดํารงอยู่ ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ ประการนี้แลครอบงําย่ํายีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้อง ไปเกิดในนรก แก้ไขไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ทางที่ดี ภิกษุพึงครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู่ พึงครอบงําความเสื่อมลาภที่เกิด ขึ้นอยู่... ยศที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น ... สักการะที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมสักการะที่ . . . อานตอหนา ๑๕ / เกิดขึ้น ... ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ... ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่

๕๔ จดหมายข่าว น.๙


ขาวประชาสัมพันธงานบุญ ขอเรีย นเชิญ รวมทําบุญเนื่องในวันบําเพ็ญกุศล วันสถาปนาศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหารครบรอบ ๙ ป ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สามารถรวมบุญได ดังรายการตอไปนี้ จองเปนเจาภาพออกรานโรงทาน จะนําอาหารมาเอง หรือใหศูนยฯ จัดหาใหก็ได เพียงติดตอแจง ชื่อ อาหารและ ปริมาณไดที่ศูนยฯ (มีพระจํานวน ๑๐๐ รูป มีผู้ร่วมงาน จํานวน ๔๐๐ คน)

จองเปนเจาภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระสมณศักดิ์ ที่นิมนตมาเจริญพระพุทธมนต จากกรุงเทพฯ จํานวน ๓๕ ชุด ชุดละ ๒,๕๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ถวายปจจัย ๑,๐๐๐ บาท คาน้ํามันรถ ๑,๐๐๐ บาท) ถวายพระสมณศักดิ์ ที่นิมนตมาเจริญพระพุทธมนต จากจังหวัดนครนายก จํานวน ๒๗ ชุด ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ถวายปจจัย ๑,๐๐๐ บาท คาน้ํามันรถ ๕๐๐ บาท) ถวายพระผูสวดบังสุกุล ๕๐ รูป ถวายผาบังสุกุล พรอมปจจัย ชุดละ ๗๐๐ บาท จํานวน ๕๐ ชุด ถวายพระกัมมัฏฐานและพระผูสอนกัมมัฏฐาน จํานวน ๓๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ถวายปัจจัย ๑,๐๐๐ บาท)

สําหรับทานที่ประสงคจะเปนเจาภาพ แจงความจํานง ไดที่ ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร อ.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ โทร.๐๘๖-๐๓๖๒๗๘๙ แมชียุวดี แปนนอย ๐๘๓-๖๐๙๘๘๑๑ หรือติดต่อศูนย์ฯ โทร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓ ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙ (เบอร์สํานักงาน) *** สนใจเสื้อสีขาวตราพุทธวิหาร ราคาตัวละ ๒๕๐ มี ทุกขนาด***

Ë Ç ÁºÃi ¨ Ò¤¡o§·u ¹ e¼Â漋 ¸ ÃÃÁ ËÇÁ¡a¹e¼Â漋¸ÃÃÁaÊÌҧ¸ÃÃÁ·Ò¹ 㹡ÒüÅi´Êืèo˹a§Êืo «Õ´Õ ¸ÃÃÁa ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ æÅa¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃe¼Â漋¸ÃÃÁaµ‹Ò§æ µi´µ‹o¢o ºÃi¨Ò¤ä´Œ·ÕèÈÙ¹ÂÏ ËÃื o oo¹e§i¹¼‹Ò¹ºa­ªÕooÁ·Ãa¾Â¡i¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢o§ÈÙ¹ÂÏ o´Â ¹.Ê. ¨i¹´ÒÀó ä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢·Õè 318-2-35376-7 ËÃืo ºa­ªÕä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢ºa­ªÕ 659-2-23015-9 ¡Ãu³Òo·Ã樌§´ŒÇ¹a¤a

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๐

รวมบริจาค โครงการสรางกันสาดอาคารพุทธวิ หาร ธรรมสภา โครงการมิ่งรัตนมหามงคล ๒๕๕๔ * บริจาคไดที่ศูนยฯ หรือ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชยสาขา นครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ กรุณาแจง จํานวนเงินที่ พระอาจารยสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ โทร. ๐๘๖ ๐๓๖ ๒๗๘๙ * ดูขอมูลโครงการเพิ่มเติมที่หนา ๘

ร ว มสร า ง “วั ด พระธรรมจั ก ร” รวมเปนเจ าภาพ ซื้อที่ดินสรางโบสถ สรางโบสถ สรางศาลาปฏิบัติ ธรรม สรางกุฏิพระสงฆและอื่นๆ สะสมบุญไดเรื่อยๆ ไดที่ มูลนิธิพุทธ วิหาร โทร ๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙ พระอาจารยสมนึก ๐๘๗๔๙๕๘๑๑๑ และ แมชียุวดี ๐๘๓๖๐๙๘๘๑๑ แมชีเจริญจิต ๐๘๙๒๖๕๙๖๑๓ หรือ โอน เงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี สรางวัดพระธรรมจักร สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒๒๐๕๑๑-๒

ร ว ม บริ จ าคโครงการกองทุ น ยา ใครขอเชิญชวนทุกทาน ไดรวมบริจาคเขาโครงการกองทุนยา เพื่อใชเปนคารักษาพยาบาล พระภิกษุ แมชี อุบาสก อุบาสิกา และผูเจ็บปวยทุกราย ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) โทร ๐๘-๓๖๐๙-๘๘๑๑

เรี ย นเชิ ญ เป น เจ า ภาพอาหาร โครงการวิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน (กรุณาแจงกอนวันเริ่มโครงการ ๓ วัน) ๑ หลักสูตร “สูเสนทางมรรค” (๓ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน จํานวน ๓ วัน เทากับ ๓๖๐ บาท (คอร์สวันที่ ๖-๘ พ.ค., ๓-๕ มิ.ย., ๑-๓ ก.ค., ๕-๗ ส.ค., ๒-๔ ก.ย., ๗-๙ ต.ค.)

๒ หลักสูตร “พัฒนาจิตใหเปนอริยะ” (๑๕ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๑๕ วัน เทากับ ๑,๘๐๐ บาท (คอร์สวันที่ ๑๕-๒๙ พ.ค., ๑๒-๒๖ มิ.ย. ๑๐-๒๔ ก.ค., ๑๒-๒๖ ส.ค., ๖-๒๔ ก.ย. ๒๓-๓๐ ต.ค.)

๓ หลักสูตรพระสงฆ “พัฒนาสูอ ริยสงฆ” (๒๐ วัน)  รูปละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๒๐ วัน เทากับ ๒,๔๐๐ บาท  (คอร์สวันที่ ๑๐-๒๙ พ.ค., ๑๗-๒๖ มิ.ย., เข้าพรรษทั้งพรรษา)

จึงขอประชาสัมพันธมายังผูทตี่ องการจะทําบุญครบรอบวัน สําคัญตางๆ โดยจะเปนเจาภาพโดยตรงหรือเจาภาพรวมก็ได ติดตอที่ศูนยฯ โทร. ๐๓๗-๓๓๐-๐๘๙ 


ทุกกิจ กรรมและโครงการร่วมบริจ าคได้ที่

ทุกกิจกรรมและโครงการรวมบริจาค ไดที่

ขาว

๑. โดยตรงที่ศูนย์ฯ 1. ๒.โดยตรงที ศู นอย กธนาณั ลางการศึ ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ หรื อ ปณ.จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาค) ส่งเช็ค ่ หรื ติสั่งจ่ากยในนาม อ.จินดาภรณ์ อังสุหวาร รรณชาติ แมชีเเข้กษิาบัณญี สมบั ติเทพสุทธิ์ โทร 037-330-089 หรือ ๓. ชีธนาคารประเภทออมทรั พย์

“วั ด พระธรรมจั ก ร”

อ.จิน(กรุ ดาภรณ สุวรรณชาติ โทร 086-036-2789 ณาระบุอัรงายการที ต่ ้องการบริ จาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) 2. สงเช็คบัหรื ติ สั่งางๆของศู จายในนาม ญชีอ๑.ธนาณั กิจกรรมต่ นย์ฯ โดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ บัญชี ๒. อัโครงการพั ฒนาระบบไฟฟ้ าโดย นส.จิ26000 นดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ อ.จินดาภรณ งสุวรรณชาติ ปณ.จ.นครนายก บัญชีรายการที ๓. น.ส.จิ่ตนอดาภรณ์ สุวรรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ (กรุณาระบุ งการบริอัจงาค)

บัญชี ๔. โครงการถนนคอนกรีต พระสมนึก ญาณสุโภ (มนตรี) ธ.กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔

พย 3. เขาบัญบัชีญธชีนาคารประเภทออมทรั ๕. โครงการอาหารและน้ําปานะมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ (กรุณาระบุ ร ายการที ่ ต อ  งการบริ จ าคและแจ ง หรื อ แฟ ก ซ ม ายั ง ศู น ย ฯ ) บัญชี ๖. โครงการอาหารและน้ําปานะสําหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบตั ิธรรมมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขทีางๆ ่ ๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ บัญชี 1 กิจกรรมต ของศูนยฯ โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35376-7 บัญชี 2 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟา โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35373-3 บัญชี 3 น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (ศาลาตนไม) ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-18620-3 บัญชี 4 โครงการ กองทุนยา ธ. กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ 264-2-28728-4 หลังจากที่ศูนย์ฯ ได้รับอนุญาตให้ตงั้ วัด ได้ชอื่ ว่า ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) “วัดพระธรรมจักร” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โทร 08-3609-8811 โดยมีพระปลัดชัชวาล ชินสโภ เป็นเจ้าอาวาส บัญชี 5 โครงการ อาหารและน้ําปานะ ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก ศู น ย์ ฯ ก็ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า คณะจั ง หวั ด และ เลขที่ 659-2-12784-3 ท่านผู้ว่าฯ ส่งพระที่บวชในโครงการ ๙๙๙ รูป ถวายเป็น บัญชี 6 โครงการ อาหารและน้ําปานะ สําหรับ พระภิกษุสงฆ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส สามเณรและผูปฏิบัติธรรม ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร เจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) จั ง หวั ด ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี นครนายก จํ า นวน ๑๑ รู ป มาปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน เลขที่ 318-2-25616-9 ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ บัญชี 7 โครงการ เผยแผธรรม วัดพระธรรมจักร จึงเป็นที่รู้จักของคนนครนายกและ ชื่อบัญชี น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (เผยแผธรรม) คนทั่วไป ศูนย์ฯ จึงได้ดําริที่จะสร้างพระอุโบสถ แต่ยังขาด ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-23015-9 ปัจจัยซื้อที่สร้างโบสถ์และปัจจัยสร้างโบสถ์ จึงใคร่ขอเรียน บัญชี 8 โครงการ สรางวัดพระธรรมจักร เชิ ญ มายั ง ทุ ก ท่ า นที่ มี จิ ต เป็ น กุ ศ ล ร่ ว มซื้ อ ที่ ดิ น สร้ า งโบสถ์ ชื่อบัญชี สรางวัดพระธรรมจักร จํานวน ๖ ไร่ แต่เจ้าของที่ไม่แบ่งขายจะขายทั้งแปลง (๑๐๗ ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก ไร่) และร่วมสร้างอุโบสถ (เมื่อได้ที่ดินก็พร้อมที่จะสร้างโบสถ์) เลขที่ 659-2-20511-2

(กรุณาโทรแจงจํานวนเงิน ทีพ่ ระสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ)

จึงขอบอกบุญมายังทุกท่านได้มีส่วนร่วมกันสร้างกุศล ในครั้งนี้ ขออนุโมทนา

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๑


ตารางการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ทุกกิจกรรมและโครงการ หลักสูตร ๓ วัน

หลักสูตรพระภิกษุสามเณร ๒๐ วัน หลักสูตรคฤหัสถ์ ๑๕ วัน บรรยายสรุปผลการปฏิบัติและวิธีนําไปใช้

ร่วมบริ จ าคได้พ.ค.๕๔ ที่ ๐๖-๐๘

๑๐-๒๙ พ.ค.๕๔ ๐๗-๒๖ มิ.ย.๕๔

๑๕-๒๙ พ.ค.๕๔ ๒๘ พ.ค.๕๔ ๑. โดยตรงที ย์ฯ ๐๓-๐๕ ่ศมิูน.ย.๕๔ ๑๒-๒๖ มิ.ย.๕๔ ๒๕ มิ.ย.๕๔ ๒. ส่๐๑-๐๓ งเช็ค หรืก.ค.๕๔ อ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ ๑๐-๒๔ ปณ.จ.นครนายก ายการที ต่ ้องการบริจาค) ก.ค.๕๔๒๖๐๐๐ (กรุณาระบุร๒๓ ก.ค.๕๔ ๓. เข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ๐๕-๐๗ ส.ค ๕๔ ๑๑-๒๕ ส.ค.๕๔ ๒๔ ส.ค.๕๔ (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) **๑๑-๑๔ ส.ค.๕๔ บัญชี ๑. กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ โดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ ก.ย.๕๔ ๐๖-๒๔ ๒๓ ก.ย.๕๔ บัญชี ๒.๐๒-๐๔ โครงการพั ฒนาระบบไฟฟ้าโดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัก.ย.๕๔ ญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ บัญชี๓๐ก.ย.-๐๒ ๓. น.ส.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ ต.ค.๕๔ ๐๙-๒๓เลขที ต.ค.๕๔ ๒๒ ต.ค.๕๔ บัญชี ๔. โครงการถนนคอนกรีต พระสมนึก ญาณสุโภ (มนตรี) ธ.กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔ ๐๔-๐๖ พ.ย.๕๔ ๐๘-๒๗ พ.ย.๕๔ ๑๓-๒๗ พ.ย.๕๔ ๒๖ พ.ย.๕๔ บัญชี ๕. โครงการอาหารและน้ําปานะมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ ธ.ค.๕๔ ําปานะสําหรับ๐๘-๒๗ ๒๖ ธ.ค.๕๔ บัญชี ๖.๐๒-๐๕ โครงการอาหารและน้ พระภิกษุธ.ค.๕๔ สงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบตั ๑๓-๒๗ ิธรรมมูลนิธ.ค.๕๔ ธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ *** ๓๐ ธ.ค. ๕๔ - ๒ ม.ค. ๕๕ * จัดเสริมพิเศษวันสงกรานต์พักศาลารวม ๑๓-๑๕ เมษา ๕๔ ** จัดเสริมพิเศษวันแม่แห่งชาติ ๑๑-๑๔ ส.ค. ๕๔ *** จัดเสริมพิเศษวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๓๐ ธ.ค.๕๓ - ๒ ม.ค.๕๔ หมายเหตุ กรุณามาตรงตามเวลาที่กําหนด วั น -เดื อ น-ปี

งานบุ ญ ของศู น ย ฯ

๑๖ เม.ย. ๕๔ ๑๗ พ.ค. ๕๔ ๑๕ ก.ค. ๕๔ ๑๖ ก.ค. ๕๔ ๐๕ ส.ค. ๕๔ ๑๒ ส.ค. ๕๔ ๐๕ ต.ค. ๕๔ ๑๒ ต.ค. ๕๔ ๑๓ ต.ค. ๕๔ ๒๓ ต.ค. ๕๔ ๐๕ ธ.ค. ๕๔

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๒

รายการงานบุ ญ ต่ า งๆ

วันสรงน้าํ ประจําปีเวลา ๑๖.๐๐ น. บุญวันวิสาขบูชาและวันสถาปนาศูนย์ฯ บุญวันอาสาฬหบูชาขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๘ บุญวันเข้าพรรษาแรม ๑ ค่าํ เดือน ๘ วันสิน้ สุดการจอง เพื่อจับสลากเป็นเจ้าภาพกฐินกฐิน บุญวันแม่แห่งชาติ (จับสลากเป็นเจ้าภาพกฐิน) บุญวันสารทไทย บุญวันมหาปวารณาออกพรรษา บุญวันออกพรรษา บุญวันทอดกฐินสามัคคี บุญวันพ่อแห่งชาติ

๑. ทุกวันอาทิตย์ มีกิจกรรมงานบุญ “อาทิ ต ยธรรมสวนา” ทําบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมประจําวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ๒. วันพระ บุญวันพระจัดปกติเป็นการภายใน


ขาวประชาสัมพันธงานบุญ (ตอ)

เชิญ รวมบุญวันสถาปนาศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร ในวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษยทุกทาน ไดมารวมงานบุญวันเกิดศูนยฯ ตามวันเวลาที่แจงใน จดหมายขาวนี้ และขอแจงใหทุกทานไดทราบวาในวันงานบุญวันเกิดศูนยในปนี้ ศิษยานุศิษยจะรวมแรง รวมใจสามัคคี รวมกันทอดผาปามหากุศล สรางกันสาดตอจากศาลาตนไมดานทิศตะวันตกและรวมกัน ซื้อที่ดินถวายวัด บุญกุศลทั้งหมดถวายเปนพระราชกุศลใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ในปนี้เปนปที่ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร ครบรอบเปดศูนยเปนทางการ ๙ ป (หลังจากไดทดสอบการเรียนการสอนมาแลว ๙ ป) เพื่อรวมอุทิศบุญกุศลใหกับผูที่มีพระคุณ ตอศูนยฯ คือ คุณยายอุม คุณยายอิม่ และ ผูมีพระคุณตอศูนยทุกทาน

เชิญ รวมทอดผาปาสามัคคี “มิ่งรัตนมหามงคล” ๒๕๕๔ พรรษา

ถวายเปนพระราชมหากุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระชนมพรรษาครบ ๘๔

ในโครงการสรางกันสาดตอเติมมุงลวดดานทิศตะวันตก ศาลาพุทธวิหารธรรมสภา (สถาน ปฏิบัตธิ รรมรวม ศาลาตนไม) ทางศูนยฯ ไดรับความอนุเคราะหจากศิษยานุศิษยและผูมีจิตศรัทธาไดรวมสรางมุงลวด ศาลาตนไมครบทั้ง ๔ ดาน ซึ่งเปนโครงการมิ่งรัตนมหามงคลเมื่อปที่แลว และในปนี้ทางศูนยขอเชิญชวนทุกทานไดมา รวมทอดผาปามหากุศลสรางกันสาดดานทิศ ตะวันตก เพื่อปองกันพายุฝนที่จะพัดพาเอาพระพุทธรูปและสิง่ ของตางๆ ในศาลาแตกหักไปรวมทั้ง ปองกันฝนที่สาดเขามาในศาลา

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๓


… ¸ÃÃÁºÃÃÂÒ µ‹o¨Ò¡Ë¹ŒÒ 7

µa´Ça¯¯Ê§ÊÒà µa´À¾µa´ªÒµiãˌÊaé¹Å§ eÃÒä» æ¹a¹íÒe¢Ò e»š¹·Ò§·Õè´Õ e¢ÒÁÒ»¯iºaµi e¢ÒÁÒ æ¤‹Ça¹e´ÕÂÇ ËÃืoÊo§Ça¹ æŌÇe¢Ò¡Åaºä» e»š¹ ¤oÏ Ê Êaé ¹ æ ¡ç ¶ื o Nj Ò eÃÒ䴌 Ê ÃŒ Ò §ºu ­ ¡u È Å ÁËÒÈÒÅæÅŒÇ ä´Œ·íÒãˌºu¤¤Å¤¹Ë¹ึè§ ä´Œe¢ŒÒ ÁÒµa´À¾µa´ªÒµi ãˌÊaé¹Å§ æ·¹·Õèe¢Ò¨ae¡i´ o‹ҧäÁ‹ÁÕ·ÕèÊié¹Êu´ e¢ÒeÃièÁÊié¹Êu´æÅŒÇ ¨ae»š¹ ou»¹iÊaµi´µÒÁµaÇä»ã¹À¾ªÒµiµ‹oä» o‹ҧ¹Õé ¶ื o Nj Ò eÃÒ¡ç ã ªŒ » Ò¡ÊÌ Ò §ºu ­ ÊÌ Ò §¡u È Åo‹ Ò § ÁËÒÈÒÅ oa¹¹Õé¡ÒÃãˌ¸ÃÃÁ¹íÒÊNjҧäÊÇ ä»Êً ¨i µ ã¨e¾ืè o ¹Á¹u É Â ¼ÙŒ Áื ´ ºo´ ËÃื o µ¡oÂً ã ¹ ·u¡¢oÈ¡ ¡íÒÅa§ä´ŒÃaºoa¹µÃÒÂ桋ªÕÇiµ¹aé¹ e»š¹ ºu ­ ¡u È Åo‹ Ò §ÁËÒÈÒÅ ¢oãˌ e ÃÒªÒǾu · ¸ ª‹ Ç Â¡a ¹ Êaè § Êo¹µ‹ o æ ä» ãˌ ª ÒǾu · ¸ÁÕ Çi ­ ­Ò³¹a ¡ e¼Â漋 ·í Ò Ë¹Œ Ò ·Õè ª ÒǾu · ¸¼ÙŒ Ãa ¡ ¾Ãa¾u·¸ÈÒÊ¹Ò ª‹Ç¡a¹e¼Â漋¾Ãa¸ÃÃÁ¤íÒ Êo¹¢o§¾Ãa¾u · ¸e¨Œ Ò ´Œ Ç Â¡ÒÃ㪌 » Ò¡ ʹ·¹ÒËÃื o ¾Ù ´ ¨Ò¸ÃÃÁa ºu ­ oaäèa »ÃaeÊÃi°e·‹Ò¡ÒÃãˌ¸ÃÃÁae»š¹·Ò¹ oa¹¹Õé¡ç e»š¹¡ÒÃãˌ¸ÃÃÁae»š¹·Ò¹o´Â淌¨aÁÒ¡¡Ç‹Ò ¡ÒÃãˌ·Ò¹·aèÇæä»ËÅÒÂæe·‹ÒeÅ µÃaÊänj㹠ºu ­ ¡i Ãi  ÒÇa µ ¶u ·Õ ¹Õé ­ Òµi o ÂÁÅo§ÁҴ٠Nj Ò ËÅa ¡ ¡Òþ٠´ Ãa´a º ªaé ¹ ºÃÁ¤ÃÙ ¹Õè e¢Ò¾Ù ´ ¡a ¹ o‹ Ò §äà e¢Ò㪌 Ë Åa ¡ ¡Òþ٠´ ¢o§e¢Òo‹ Ò §äà oa¹¹ÕéÊíÒ¤a­ÁÒ¡ ¶ŒÒoÒµÁÒºÃÃÂÒ¨ºæÅŒÇ ­ Ò µi o  Á Á Ò ¢ o Ë Åa ¡ ¸ à à Á ä » ã ªŒ ¡a º ªÕÇiµ»Ãa¨íÒÇa¹ä´ŒeÅ ËÅa¡¡Òþٴ·Õè¾Ãa¾u·¸ o§¤·Ã§æÊ´§æ¡‹oÀaÂÃÒª¡uÁÒà ã¹oÀaÂÃÒª ¡u Á ÒÃÊÙ µ à oÀa  ÃÒª¡u Á ÒùÕé ­Òµi o ÂÁºÒ§ ·‹Ò¹oÒ¨¨aäÁ‹ÃٌNjÒe»š¹ã¤Ã ¡ç¤ืoe»š¹ÃÒªºuµÃ (ÅÙ¡ªÒÂ) ¢o§¾Ãae¨ŒÒ¾iÁ¾iÊÒä¹Ë¹ึè§ ÅÙ¡ ª Ò Â ¤ ¹ e Åç ¡ o Àa Â Ã Ò ª ¡u Á Ò Ã ¹Õè ä » ¶ Ò Á ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒNjҤíÒ¾Ù´eª‹¹ã´¨ึ§¨ae»š¹·ÕèÃa¡·Õè ªoºã¨¢o§¼ÙŒ¿˜§ æÅaÁÕ»Ãaoª¹ ËÃืo äÁ‹ÁÕ

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๔

»Ãaoª¹o‹ҧäà ã¹Åa¡É³a¹Õé ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ¢o§eÃÒ䴌µoºÇ‹Ò ÁÕ·aé§ËÁ´ 6 ¢Œo´ŒÇ¡a¹¤ืo 1. ÇÒ¨Òã´äÁ‹¨Ãi§ äÁ‹»Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹ æÅaäÁ‹e»š¹·ÕèÃa¡·Õèªoºã¨ ¢o§¤¹oืè¹ µ¶Ò¤µäÁ‹¾Ù´ÇÒ¨Ò¹aé¹ 2. ÇÒ¨Òã´¨Ãi§ ¶ึ§¨ae»š¹eÃืèo§¨Ãi§ 测äÁ‹»Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹ ·aé§äÁ‹ e»š¹·ÕèÃa¡ªoºã¨¢o§¤¹oืè¹´ŒÇ µ¶Ò¤µ¡çäÁ‹¾Ù´ÇÒ¨Ò¹aé¹ 3. ʋǹÇÒ¨Òã´¨Ãi§æ·Œ »Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹ 测äÁ‹e»š¹·ÕèÃa¡ªoºã¨ ¢o§¤¹oืè¹ µ¶Ò¤µÂ‹oÁe»š¹¼ÙŒÃٌ¨a¡¡ÒÅoa¹¤ÇÃËÃืoäÁ‹¤Ç÷Õè¨a¾Ù´ ÇÒ¨Ò¹aé¹ 4. ÇÒ¨Òã´äÁ‹¨Ãi§ äÁ‹»Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹ ¶ึ§e»š¹·ÕèÃa¡ªoºã¨¢o§¤¹ oืè¹ µ¶Ò¤µäÁ‹¾Ù´ÇÒ¨Ò¹aé¹e´ç´¢Ò´ 5. ÇÒ¨Òã´æÁŒ¨Ãi§æ·Œ 测äÁ‹»Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹ ¶ึ§e»š¹·ÕèÃa¡ªoºã¨ ¢o§¤¹oืè¹ µ¶Ò¤µ¡çäÁ‹¾Ù´ÇÒ¨Ò¹aé¹ 6. ÇÒ¨Òã´¨Ãi§æ·Œ´ŒÇ »Ãa¡oº´ŒÇ»Ãaoª¹´ŒÇ ·aé§e»š¹·ÕèÃa¡ªoº 㨠¢o§¤¹oืè¹æ ´ŒÇ µ¶Ò¤µÂ‹oÁÃٌ¡ÒÅ·Õè¨a¾Ù´ÇÒ¨Ò¹aé¹ eËç¹Áaé¤Ãaº ­ÒµioÂÁÃa´aº¡Òþٴªa鹤ÃÙeÅ ¨aeËç¹Ç‹Ò¾Ãa¾u·¸ o§¤·Ã§eÅืo¡¾Ù´ äÁ‹ãª‹¾Ù´·u¡eÃืèo§·u¡eÇÅÒ ·u¡o‹ҧ µo¹¹Õ鵌o§ÃaÇa§ ¶ŒÒ eÃÒÁÒo‹Ò¹ËÅa¡¹Õé eÃÒ¨aÃٌeÅÂÇ‹Ò ºÒ§¤Ãaé§eÃÒ¾ÅÒ´ Êa§e¡µuÁaé ºÒ§·Õe»š¹ eÃืèo§¨Ãi§ºŒÒ§ äÁ‹¨Ãi§ºŒÒ§ eÃÒ¡ç¾Ù´¡a¹»˜§æææ µÃ§¹aé¹eÅ ºÒ§·Õ´i¹ ¹éíÒ ÅÁ ä¿ Âa§äÁ‹eËÁÒaÊÁ Áa¹eÅÂe¡i´»˜­ËÒ¢ึé¹ÁÒ e¡i´»˜­ËÒ¢ึé¹ÁÒÊÒþa´ e¾ÃÒa©a¹aé¹µŒo§ÃaÇa§¹a ¡Òþٴ¹Õè ÊíÒ¤a­ÁÒ¡ ¶ึ§Áa¹¨ae»š¹eÃืèo§¨Ãi§ 测 ¡ç ã ˌ e ÃҴ٠Nj Ò Áa ¹ ÁÕ » Ãaoª¹ Áaé  Áa ¹ ¼‹ Ò ¹ÁÒæŌ Ç Åo§ªaè § ¹éí Ò Ë¹a ¡ ´Ù Nj Ò »Ãaoª¹¢o§Áa¹ÁÕoÂً¡Õèe»oÏe«ç¹µ äÁ‹¾Ù´´Õ¡Ç‹Ò o´Âe©¾ÒaeÃÒoÂً㹠˹‹Ç§ҹãË­‹æ o§¤¡ÃãË­‹æ ºÃiÉa·ãË­‹æ ¹Õè ÊÁa·ÕèoÒµÁÒ·íÒ§Ò¹oÂً 㹺ÃiÉa·µ‹Ò§æ ÊÁaÂe»š¹¦ÃÒÇÒÊ oÂًÃÇÁ¡a¹e»š¹ËÁืè¹æ µ‹Ò§¤¹µ‹Ò§¨iµã¨ “µŒo§e¡çº¤ÇÒÁÅaºänjºŒÒ§” o‹ҧ«Õäoeo¢o§ÊËÃa°eÅÂe¾ÃÒaNjҺҧo‹ҧeÃÒ ¾Ù´äÁ‹ä´ŒeÅ ºÒ§o‹ҧ¾Ù´ä´ŒºÒ§o‹ҧ¾Ù´äÁ‹ä´Œ ¾oeÃÒÁÒ´ÙËÅa¡¹ÕéæÅŒÇ eÃÒ ¨aÃٌeÅÂNjҺҧ¤Ãa駹Õè ¡Òþٴ¡çe¡i´»˜­ËÒÁÒ¡·ÕèÊu´ e¾ÃÒaºÒ§o‹ҧÁa¹ e»š¹eÃืèo§¨Ãi§¡ç¨Ãi§oÂً 测Áa¹ÁÕ»Ãaoª¹¹ŒoÂeËÅืoe¡i¹ ¾Ù´oo¡ÁÒæÅŒÇ Áa¹eËÁืo¹¡aº¾ÒÂu·oϹÒo´¾a´¶Å‹ÁÃÒº¤Òº eÃÒäÁ‹¾Ù´´Õ¡Ç‹Ò ËÂu´änj·ÕèeÃÒ ËÃืoºÒ§o‹ҧÁa¹¨Ãi§ Áa¹e»š¹·Õèªoºã¨¢o§¤¹oืè¹´ŒÇ oaäôŒÇ ¡çµŒo§´Ù … o‹Ò¹µ‹o ˹ŒÒ·Õè 4


/….. ของฝากจากพระไตรปิฏก ต่อจากหน้า ๙

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู่ อาสวะ (๑) และความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น (๒) พึงเกิดขึ้น แต่เมื่อเธอครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอ เพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงําความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นอยู่ ... ยศที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น ... สักการะที่ เกิดขึ้น ... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้น ... ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ... ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ อาสวะและความเร่า ร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้น แต่เมื่อเธอครอบงําความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับ แค้นย่อมไม่มีแก่เธอ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แล จึงพึงครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู่ ... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้น ... ยศที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น ... สักการะที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้น ... ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ... ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู่ ... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้น ... ยศที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น ... สักการะที่เกิดขึ้น ... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้น ... ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ... ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอย่างนี้แล จบพระสูตรว่าด้วย “วิบัติของพระเทวทัต (เทวทัตตวิปัตติสูตร)” จากพระสูตรนี้จะเห็นว่า พระเทวทัตกระทํากรรมอันหนัก (อนันตริยกรรม) ถึง ๒ ประการ คือ ๑. กระทําสังฆเภท (เป็นพระสงฆ์ และ ทําให้คณะสงฆ์แตกแยก) ๒. กระทําโลหิตุปบาท (ทําให้พระพุทธเจ้า พระบาทห้อพระโลหิต) จึงถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรก ฉบั บ หน้ า จะได้นําอดีตชาติของพระเทวทัตมาเสนอท่านผู้อ่านอีกตอนหนึ่ง เป็นอดีตชาติที่นา่ สนใจ ...... ทําไมพระเทวทัตจึงได้ผูกใจเจ็บ และติดตามจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้า ...... และพระเทวทัตถูกธรณีสูบลงนรกมาแล้วกี่ครั้ง ขอเชิญติดตาม ...... ขอจบของฝากจากพระไตรปิฏก ฉบับนี้ไว้เพียงเท่านี้ ขอเจริญพร ขอความสุขสวัสดี คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ ทั้งหลายทั้งปวง และความเจริญงอกงามในธรรม จงมีแด่ท่านทั้งหลาย ทุกคนทุกท่านเทอญ ขอเจริญพร คําศัพท์ (๑) อาสวะ ในที่นหี้ มายถึงอาสวะ ๔ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะคือภพ ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ อวิชชา สวะ อาสวะคืออวิชชา (๒) ความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น หมายถึงความเร่าร้อนคือกิเลสหรือความเร่าร้อนคือวิบากเหล่าอื่นที่ก่อความทุกข์ทาง กายและทุกข์ทางใจอันเป็นผลที่เกิดจากอาสวะ

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๕


๕๔

จดหมายข่ า ว ]nv สิ่ ง ตี พิ ม พ

ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ ห าร ๑๐๐/๑ หมู ๑ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทร. ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙, ๐๓๗-๓๓๐๓๑๓ โทรสาร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓ http://www.buddhavihara.info e-mail: buddhavihara1@yahoo.com

วั น

สถาปนาศู น ย์

วั น อั ง คารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕ ๔

ตรงกั บ วั น วิ ส าขบู ช า ขึ้ น ๑๕ ค่ํา เดื อ น ๖ ปี เ ถาะ ๐๗.๓๐ ศิษยานุศิษยและแขกผูมีเกียรติ ทุกทานพรอมกันที่ ศาลาตนไม ๐๗.๕๐ รวมรับประทานอาหารเชา (มีอาหารเชาบริการ และบริการตนเองและชวยลางจาน) ๐๘.๐๐ รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๓๐ รูป ๐๘.๕๐ พรอมกันที่มณฑลพิธี ศาลาตนไม ๐๙.๐๐ เริ่มพิธีบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาอาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ เลาประวัติศูนยฯ ๑๐.๐๐ รับศีล เชิญเทวดามาฟงธรรม พระสงฆสมณศักดิ์ ๔๐ รูป เจริญพระพุทธมนต ๑๐.๕๐ ถวายเครื่องไทยธรรม บูชาขาวพระพุทธ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ ๑๒.๓๐ ๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ ๑๗.๐๐

๕๔

รวมรับประทานอาหาร (มีเจาภาพออกรานโรงทาน) สวดบังสุกุล ถวายผาปามหากุศลสรางกันสาดและซื้อที่ดินถวายวัดพระธรรมจักร (โครงการทอดผาปามิ่งรัตนมหามงคลถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) พระสงฆอนุโมทนา อาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ แสดงธรรม ศิษยานุศิษยและแขกผูมีเกียรติ รวมปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานถวายเปนพุทธบูชา เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ปัจจัยที่ได้จากงานบุญวันสถาปนาศูนย์ ขออนุโมทนานําเงินที่ได้รว่ มสร้างกันสาดมาตรฐาน ิ เพื่อถวายเข้าโครงการมิ่งรัตนมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ จดหมายข่ า ว และซื้อทีด่ น ฉบั บ ที่ ๒๗ พระเจ้าอยู่หวั

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 27  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 27

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 27  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 27

Profile for 82163
Advertisement