a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

จดหมายข่าว พุทธวิหาร ฉบั บ ที่ ๒๘ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๕๔

¢o e¨Ãi ­ ¾Ã ­Òµi o ÂÁ µo¹¹ÕéeÃÒÁÒ´ÙËÅa¡ÊíÒ¤a­oÕ¡eÃืèo§ ¤¹©ÅÒ´äÁ‹ãª‹e»š¹æµ‹¾Ù´e·‹Ò¹aé¹ µŒo §¹iè§ e»š¹ ´ŒÇ ¹a oa¹ ¹Õé¹a¡ ¾Ù´ ·Õè´ÕµŒo §¹iè§ e»š¹ ¤¹·Õè¾Ù´ e»š¹ ¹aè¹ ¹a µŒo §Ãٌ㠹Êiè§ ·Õèä Á‹¤ Çþٴ ãˌÂiè§ ¡Ç‹Ò Êiè§ ·Õè¤ Çþٴ ¡ç¤ืo ãˌe ÃÒÃٌ㠹Êiè§ ·Õèä Á‹¤ Çþٴ ãˌÂiè§ ¡Ç‹Ò Êiè§ ·Õè¤ Çþٴ ¾Ãao§¤» Ãa·Ò¹ËÅa¡ ¢o§¡Òèa¤u ¡aº ã¤Ã ¨a¾Ù´ oaäà ¨aµi´ µ‹o ¡aº ã¤Ã ·u¡ e¾È·u¡ Ça ¾Ãao§¤ã ˌÂึ´ ËÅa¡ 8 »Ãa¡ÒùÕé Åa¡ ɳa¢o§¡Òþٴ ·Õè´Õ¡ç¤ืo 1 . ÂoÁÃaº¿˜§¤ÇÒÁeËç ¹ ¤ÇÒÁ¤i´eËç¹¢o§¼ÙŒ oืè¹ äÁ‹´‹Ç¹»¯ieʸ 2 . eÁืèo¶ึ§¤ÃÒǾ٠´ ¡çÊÒÁÒö·íÒãˌ¼ÙŒ oืè ¹¿˜§ 䴌 3 . Ãٌ¨a¡¡íÒ˹´¢oºe¢µ¢o§¡Òþ٠´ãˌ¡Ãa·a ´Ãa ´ 4. ¨íÒe¹ืéo¤ÇÒÁ·aé§ ËÁ´·Õè¨ a¾Ù´ o‹Ò¹µ‹o˹ŒÒ 4 5 . e¢ŒÒã¨e¹ืéo¤ÇÒÁ·aé§ ËÁ´o´ÂÅaeoÕ ´ µÒÁ¤ÇÒÁe»š¹¨Ãi§

สวัสดีค่ะ พุทธศาสนิกชนที่รักทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้ มีข่าวดีมาบอกกล่าวหลายเรื่อง มีเรื่องจับสลากผ้ากฐิน เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๔ ขอแสดงความยินดีกับ ทุกท่านที่จับสลากได้ ส่วนท่านที่จับสลากไม่ได้อย่าเสียใจนะคะ ปีนี้เราได้จัดผ้ากฐินกองกลางไว้ให้ทุกท่านมาร่วมถวาย ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้โทรศัพท์และส่งจดหมายพร้อมทั้งซองกฐินเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และขอเรียนเชิญทุก ท่านเป็นคณะกรรมการในฎีกากฐินของพุทธวิหารทั้งสายที่จับได้และสายผ้ากองกลางด้วยนะคะ ต้นปี กลางปี ที่ผ่านมา ทุกท่านคงสบายดี ส่วนที่ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น จัด ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลซื้อที่ดินสร้างวัดและสถานปฏิบัติธรรมเทิดพระคุณแม่, กิจกรรมทําบุญตักบาตรเช้าของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๕๔ ร่วมกันนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันปฏิบัติกัมมัฏฐานถวายอีก ๔ วัน นอกจากนี้ มีข่าวดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เป็นบุญใหญ่ให้ ทุกท่านได้มีส่วนร่วม โดยดูรายละเอียดเกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้ในจดหมายข่าวค่ะ

¸ÃÃÁºÃÃÂÒ Á§¤Å 38 ¢Œo·Õè 10 ๑ “ÊuÀÒÉiµÒ ¨ ÂÒÇҨҔ µo¹¨º o´Â¾ÃaoÒ¨ÒÏ ÊÁ¹ึ ¡

๗ eÃืèo§eŋҨҡ¾ÃaäµÃ»®¡Ç‹Ò´ŒÇ oÃö¡¶Ò

๘ ¡Òèa´§Ò¹“Ça¹·o´¡°i¹ÊÒÁa¤¤Õ»Ãae¾³Õ¾u·¸ÇiËÒÔ ๑๔ ÃÒªืèo¼ÙŒ·Õè¨aºÊÅҡ䴌e»š¹e¨ŒÒÀÒ¾¡°i¹ÊÒÁa¤¤Õ

“eÊÃÕ ÇÇÒ³i ªªÒ´¡” ๑๐ µÒÃÒ§»¯iºaµi¸ÃÃÁæÅa¡i¨¡ÃÃÁ§Ò¹ºu­ µaé§æµ‹ e´ื o¹µu ÅÒ¤Á 54-Êi§ËÒ¤Á 2555

๒ ¢‹ÒÇ¡i¨¡ÃÃÁ·Õ輋ҹÁÒ Ái.Â.-Ê.¤. 54

๘ ¢‹ÒÇ»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸§ Ò¹ºu­ ๙ ¡i¨¡ÃÃÁ·Õè¨aÁÕ¢ึé¹ã¹oÕ¡ 4 e´ืo¹

¢‹Ò Ç·Õ è· u¡ ·‹Ò ¹Ão¤o “»¯iº aµ i¸ ÃÃÁe©ÅiÁ ¾Ãa e¡Õ õi¾ ÃaºÒ·ÊÁe´ç¨ ¾Ãae¨ŒÒ oÂًËaÇ e¹ืèo §ã¹ÇoáÒÊ ·Ã§ÁÕ¾ Ãaª¹ÁÒÂu¤ ú 7 Ãoº 84 ¾ÃÃÉÒ ¾Ãa¾u·¸ªÂa¹µÕ 2600 »‚æˋ§¡ÒõÃaÊÃٌ”

มี อ ะไรในจดหมายข่ า ว


ขาวกิจกรรม ที่ผานมา

ง านวั น สถาปนาศู น ย วั น อั ง คารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ งานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ ครบ ๙ รอบ ปีนี้มีศิษยานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก ช่วงเช้า ทําบุญตักบาตรพระภิกษุ ๓๐ รูป เวลา ๙.๐๐ น. พระอาจารย์พระปลัดชัชวาลนํา ศิษยานุศิษย์นั่งกัมมัฏฐานอุทิศบุญกุศลให้กับคุณยายอุ้มคุณยายอิ่มผู้ถวายที่ดินสร้าง ศูนย์ฯ ผู้มีพระคุณต่อศูนย์ฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นพระอาจารย์บรรยายประวัติ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๔๐ รูป เจริญพระ พุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร และได้ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ มีผู้มาออกร้านโรงทานจํานวนมาก และใน วันนั้นศิษยานุศิษย์ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีถวายแด่พระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ เป็นผ้าป่ามหากุศลนําเงินไปสร้างกัน สาดและซื้อที่ดินถวายวัด รวมยอดได้ประมาณสามแสนบาท ศูนย์ฯ จึงนําฝากธนาคารเพื่อเก็บสะสมไว้จัดทํากันสาด(ราคาที่ ช่างเสนอ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ส่วนเรื่องมุ้งลวดศาลาต้นไม้เราได้ทอดผ้าป่าจัดทํามุ้งลวดด้านหน้าจั่ว ๑,๓๘๙,๓๓๘.๕๐ บาท แถบที่ไม่มีหน้าจั่ว แถบละ ๙๕๖,๔๐๘ บาท ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าในวันเกิดศูนย์ฯ และวันแม่ มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ นําเงินไปดําเนินการสร้างมุ้งลวดศาลาต้นไม้ทั้ง ๔ ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านที่มีส่วน เกี่ยวข้องทําให้มุ้งลวดศาลาต้นไม้สําเร็จจนลุล่วง เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงมรรคผลนิพพาน ทุกคนทุกท่านเทอญ ปัจจุบันเงินที่ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกันสาดยังไม่เพียงพอ ต้องรวบรวมเพิ่มเติม จึงขอระงับไว้ก่อน รอให้ได้จํานวนเงิน ครบจึงจะดําเนินการต่อ เงินที่ทอดผ้าป่าได้เก็บสะสมไว้ ในบัญชีโครงการสร้างกันสาดศาลาต้นไม้ ทางมูลนิธิพุทธวิหารต้อง กราบขออภัย

ง านบุ ญ วั น อาสาฬหบู ช า และวั น เข า พรรษา

วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ส่วนวันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีประชาชนมาร่วมทําบุญตักบาตรและถวายผ้าอาบน้ําฝนและถวายเทียนพรรษาเป็นจํานวนมาก ทางพุทธวิหารจัดผ้าอาบน้ําฝนและเครื่องไทยธรรมไว้บริการ เย็นวันอาสาฬหบูชาก็มีประชาชนร่วมเวียนเทียนจํานวนมากพอสมควร ขอขอบคุณและอนุโมทนา กับ พระอาจารย์ และ แม่ชีกมลวรรณ ศรีสุพรรณ เจ้าภาพพวงมาลัยดอกไม้เวียนเทียน

๕๔ จดหมายข่าว น.๒


กิ จ กรรมวั น แม แ ห ง ชาติ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ถือว่า เป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ ประชาชน จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราช กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ มูลนิธิพุทธวิหารก็จัดกิจกรรม ดังกล่าวเป็นประจําทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเทิด พระคุณแม่ นําโดยคุณหมออุษณา พรเลิศ เพื่อนําเงินซื้อที่ดินสร้างวัดและห้อง ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ส มเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ เ งิ น ทั้ ง หมด ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ล้ า น เก้าแสนแปดหมื่นบาท) วั น ที่ ๗ แ ล ะ ๑ ๒ สิ ง ห า ค ม ทีมงานจดหมายข่าว ร่วมกับมูลนิธิพุทธวิหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์กลาง การศึกษาพุทธวิหาร คณะกรรมการวัด พระธรรมจักร จัดงานทําบุญใส่บาตร และจั ด พระราชพิ ธี ถ วายพระพรแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ โดยพระคุ ณ เจ้ า ทุ ก รู ป แม่ ชี ทุ ก ท่ า น อุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมทุกท่าน ประชาชนที่มาทําร่วมบุญ ตักบาตรรวม ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมกันนั่งกัมมัฎฐาน ถวายพระราชกุ ศลแด่ส มเด็ จ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมโครงการธรรมสามัคคี ทําดีถวายในหลวง โดยโครงการทุนเล่า เรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลถวายในหลวงและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถอีก ๓ วัน

… ธรรมบรรยาย ต อ จากหน า ๑๔ æŌÇÁÕÇiºÒ¡¡ÃÃÁä»·u¤µi eª‹¹e´ÕÂÇ¡a¹¡aº¹Ò§oaÁ¾»ÒÅÕ¹aè¹eo§ ªÒµiÊu´·ŒÒ ¡çÂa§µŒo§ÁÒe¡i´e»š¹oÊeÀ³ÕoÕ¡ªÒµi˹ึè§ æÊ´§ãˌe»š¹o·É·Õèe»š¹ºÒ»Ãu¹æç e»š ¹ o·É·Õè e »š ¹ ºÒ»Ãu ¹ æç¹aoÂÁ¹a 测 ·í Ò ä´Œ §‹ Ò Â´ÒÂÁÒ¡eÅÂ·Õ e ´Õ Â Ç eËÁืo¹e´i¹·Ò§Åืè¹ e¼Åo滈»e´ÕÂÇ e»š¹Åืè¹ÅŒÁ¤ÇèíÒ¢aÁíÒ˧Ò 梹¢ÒËa¡ ä»eÅ oa¹¹Õ餋o¹¢ŒÒ§¨aoa¹µÃÒ eÃҡ経o§ÃaÁa´ÃaÇa§ ¶ŒÒeÃÒ»¯iºaµie¾ืèo ËÇa§ÁÃä¼Å ËÇa§¤ÇÒÁe¨Ãi­¡ŒÒÇ˹ŒÒ㹸ÃÃÁ eÃÒä»·Õèä˹ÊíÒ¹a¡ä˹¡çãˌ ÃaÁa´ÃaÇa§ µo¹¹Õé ¢oeoÒeÃืèo§ÃÒÇoÕ¡¹i´Ë¹ึè§ÁÒ¾Ù´ã¡ÅŒ¨ºæÅŒÇ e´ÕëÂÇoÂÁ ¨a¹aè§eÁืèo ÁÕoÂً¤Ãaé§Ë¹ึè§ ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒe¤Âe¡i´e»š¹¾ÃÒËÁ³ªืèoÇ‹Ò oªµi»ÒÅa æŌÇ䴌¾Ù´»ÃÒÁÒÊ ¾Ù´»ÃÒÁÒÊ ´Ù¶Ù¡ ´ÙËÁiè¹ ¤ืo㪌¤íÒ¾Ù´´Ù¶Ù¡ ¡aº ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ·ÕèÁÕªืèoNjҡaÊÊ»a 䴌㪌¤íÒ¾Ù´¶ÒÁÇ‹Ò ¡ÒõÃaÊÃٌe»š¹¢o§·ÕèäÁ‹ 䴌ÁÒo´Â§‹ÒÂæ µŒo§ä´ŒÁÒo´ÂÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ æŌǷ‹Ò¹¨a䴌ÁҨҡ㵌µŒ¹o¾¸iì·Õè ä˹¡a¹eÅ‹Ò ¡ç¤ืo¾Ù´´Ù¶Ù¡Ç‹Ò¡ÒõÃaÊÃٌäÁ‹ãª‹eÃืèo§§‹Ò äÁ‹ãª‹eÃืèo§·Õè䴌ÁÒo‹ҧ §‹ÒÂæ æŌǷ‹Ò¹¨a仹aè§ãµŒµŒ¹o¾¸iì æŌÇ䴌ÁÒo‹ҧ§‹ÒÂæ eª‹¹¹Õ餧äÁ㪋 oaäà ·íÒ¹o§¹aé¹ ´ŒÇ¼šÃÃÁ㹡Òþٴ溺¹Õé µ¶Ò¤µµŒo§Ãaº¼Å¡ÃÃÁo´Â¡Òà ºíÒe¾ç­·u¡¢¡iÃiÂÒo‹ҧ·ÃÒÁ o‹ҧeÅÇ ¶ึ§Ë¡»‚ µ‹o¨Ò¡¹a鹨ึ§ä´ŒÁÒµÃaÊÃٌ 㵌µŒ¹o¾¸iì µ¶Ò¤µÁi䴌µÃaÊÃٌo´Â§‹ÒÂ㵌µŒ¹o¾¸iì 䴌æÊǧËÒã¹·Ò§·Õè¼i´¶ึ§Ë¡ »‚ e¾ÃÒa¼Å¡ÃÃÁe¡‹Ò·Õè·íÒänj¡aº¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ·ÕèªืèoÇ‹Ò ¡aÊÊ»a ¹aè¹æÅ eËç¹Áaé ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ¢o§eÃÒÂa§¾ÅÒ´ ä»e¼Åo»ÃÒÁÒʾÃa¾u·¸e¨ŒÒo§¤Ë¹ึ觫ึè§e»š¹oÃiÂa ºu¤¤Åã¹ÊÁa¡‹o¹o¹Œ¹ ÊÁa·‹Ò¹e¡i´e»š¹¾ÃÒËÁ³ªืèoÇ‹Ò oªµi»ÒÅa 仾ÅÒ´ ¾Ù´´Ù¶Ù¡e¢ŒÒ NjҡÒõÃaÊÃٌ¢o§·‹Ò¹Áa¹§‹ÒÂe¡i¹ä» Áa¹äÁ‹¹‹Ò¨a㪋仹aè§æ¤‹µŒ¹

o¾¸iì æŌǵÃaÊÃٌ ¤ืoeÃÒäÁ‹eªืèo ·íÒ¹o§¹aé¹ µÒÁ»ÃaÊÒºŒÒ¹eÃÒ¡çeÅ·íÒ ãˌ¼Å¡ÃÃÁ¹aé¹·íÒãˌ·‹Ò¹µŒo§»¯iºaµi¼i´ Ëŧ·Ò§¶ึ§Ë¡»‚´ŒÇ¡a¹ Ë¡»‚ ´ŒÇ¡a¹ ·Õ跋ҹËŧ¬Ò³·Õ跋ҹºíÒe¾ç­·u¡¢ eËÅืo测¡Ãa´Ù¡«Õèo¤Ã§æººo´ oÒËÒà µÃ§¹Õ餋o¹¢ŒÒ§ÊíÒ¤a­ ÊíÒËÃaº¢ŒoÁÙÅËÅa¡¸ÃÃÁµ‹Ò§æ 㹡ÒúÃÃÂÒÂ㹤Ãa駹Õé ¶ŒÒ­ÒµioÂÁ ʹã¨oÂҡ䴌e¾ืèoä»Èึ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃٌµ‹oÂo´ e¾ืèo¤ÇÒÁÃu‹§eÃืo§ã¹ªÕÇiµ ã¹ ¡Òû¯iºaµi¸ÃÃÁ ¡çÁÒ¢o¨Ò¡oÒµÁÒä»ä´ŒeÅ oÒµÁÒ䴌㪌eÇÅÒ令Œ¹ã¹¨u´ µ‹Ò§æ ¢o§¾ÃaäµÃ»¯¡ e»š¹eÇÅÒËÅÒÂÇa¹¾oÊÁ¤ÇÃoÂًeËÁืo¹¡a¹ ¡Ç‹Ò¨a 䴌¢ŒoÁÙÅ·aé§ËÅÒÂeËŋҹÕé ÁÒe¼Â漋ãˌ¡aº­ÒµioÂÁ䴌¿˜§¡a¹ÊíÒËÃaº¡Òà ºÃÃÂÒ¸ÃÃÁ¢o§½Ò¡¨Ò¡¾ÃaäµÃ»¯¡ã¹Ça¹¹Õé ¡ç¾oÊÁ¤ÇÃ桋eÇÅÒæÅŒÇ ¡ç ¢oãˌ­ÒµioÂÁ·Õè䴌Âi¹ä´Œ¿˜§Á§¤Å¢Œo·Õè 10 ·Õè¾ÃaÊaÁÁÒÊaÁ¾u·¸e¨ŒÒ䴌Áoº änje¾ืèoe»š¹ÊÁºaµi·ÕèÅéíÒ¤‹Òãˌ¡aºªÒǾu·¸ 䴌¹íÒä»ãªŒ¡aºªÕÇiµæÅa¤Ãoº¤ÃaÇ e»š¹æ¼¹·ÕèªÕÇiµ·ÕèÇieÈÉ e¾ืèo¤ÇÒÁe¨Ãi­Ãu‹§eÃืo§ã¹ªÕÇiµ¡Òçҹµ‹Ò§æ ¾ÃŒoÁ ·a駤ÇÒÁe¨Ãi­Ãu‹§eÃืo§ 㹡Òû¯iºaµi¸ÃÃÁ e¾ืèoËÇa§ÁÃä¼Å¹i¾¾Ò¹ äÁ‹Ëŧ ·Ò§ ¨ึ§¢oÂuµiŧ¤§änj测e¾Õ§¹Õé eoÇa§ ¡çÁÕ´ŒÇ»Ãa¡Òéa¹Õé.

๕๔ จดหมายข่าว น.๓


ธรรมบรรยาย .... ต่ อ จากหน้ า ที่ ๑ ...

6. ¾Ù´ãˌ¼ÙŒoืè¹e¢ŒÒ㨵ÒÁ䴌 7. ©ÅҴ㹡Òþ٠´ ·Õè e »š¹ »Ãaoª¹ æÅa äÁ‹ãª‹»Ãaoª¹ 8. äÁ‹¾Ù´ªÇ¹ãˌe¡i´¡Ò÷aeÅÒa ÇiÇÒ· ¢Œo 8 ¹Õè Êí Ò¤a ­ eËÁื o ¹¡a ¹ äÁ‹ ¾Ù´ ãˌ e ¡i´ oÒÃÁ³ ºÒ´ËÁҧ㨡a ¹ eÃÒ¨aeËç ¹ Nj Ò ¢Œ o æ»´¹Õè e ¡i ´ ¢ึé ¹ º‹ o  ÁÒ¡ ¾Ù´æŌÇe¡i´oÒÃÁ³ËÁҧ㨡a¹ µÒÁÁÒ oa ¹ ¹Õé ¡ç ¤ื o ËÅa ¡ ¡Òõi ´ µ‹ o ¨a¾Ù´¡aºã¤Ã·Õèä˹ ¾Ãao§¤ãˌÁo§ ËÅa¡æ»´»Ãa¡ÒùÕé änj ·Õ¹ÕéeÃÒÁÒ´ÙoÒ¹iʧʏ¢o§Á§¤Å¢Œo·Õè 10 ¡a¹ºŒÒ§Ç‹Ò ¨aÁÕoÒ¹iʧʏo‹ҧäà ¶ŒÒeÃÒ¹íÒä»ãªŒæÅŒÇ eÃÒ¨a䴌oÒ¹iʧʏ o‹ҧäÃ

ªÕ Ç a ·Õè ·‹ Ò ¹ÁÕ Ç Ò¨ÒÊi · ¸iì ·‹ Ò ¹Ë¹ึè § ¾Ãa¡u Á ÒÃªÕ Ç aËÃื o ¾Ãa¡u Á ÒÃªÕ ¾ ·‹Ò¹e»š¹¼ÙŒ·Õèæ»Å¤aÁÀÕÏ ËÅa¡¸ÃÃÁ¤íÒ Êo¹¨Ò¡¾ÃaäµÃ» ® ¡¢o§oi ¹ e´Õ  æ»Åe»š¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ e»š¹ ¤¹æá¢o§ »Ãae·È¨Õ ¹ ·Õè ¹í Ò ËÅa ¡ ¸ÃÃÁ¤í Ò Êo¹ ¢o§ÈÒʹÒä»æ»Åe»š¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ ¾Ãa ¶a § «í Ò ¨aë § ¡ç Âa § e¡i ´ ÁÒ·Õ Ë Åa § ·‹ Ò ¹µaé § 200 »‚ ·‹ Ò ¹ä´Œ æ »Åänj ¡‹ o ¹æŌ Ç ºÒ§·‹Ò ¹ºo¡Ç‹Ò¾Ãa¶a § «íÒ¨aë§ eoÒä» e¼Â漋¨Ãi§æ æŌǾÃa¡uÁÒêվe»š¹¼ÙŒ e¼Â漋¡‹o¹ ¾Ãa¡uÁÒêվËÃืoNjҾÃa ¡uÁÒêÕÇa¨aÁÕÃÙ»»˜œ¹ÊÕ´íÒ¢¹Ò´ãË­‹ã¹ »Ãae·È¨Õ¹ ¹aè§oÂً㹷‹ÒʺÒ¶ŒÒã¤Ã ä»»Ãae·È¨Õ¹¡ç¤§¨aeËç¹ µÅo´ªÕÇiµ ¢o§·‹Ò¹ã¹¡ÒÃæ»Å¾ÃaäµÃ»¯¡

eoÒËҧ¡Ò¢o§·‹Ò¹ä»e¼Ò »ÃÒ¡¯ NjÒÅié¹·‹Ò¹äÁ‹äËÁŒ Åié¹¢o§·‹Ò¹Âa§oÂً eËÁืo¹e´iÁ æÅa¡ç oÕ ¡ ·‹ Ò ¹Ë¹ึè § e»š ¹ ¾Ãa ¸u ´ §¤ o´‹ § ´a § Áҡ㹨a § ËÇa ´ ÀҤ㵌 ã¹äÁ‹ ¹ Ò¹ÁÒ¹Õé e o§ ã¹»ÃaÁÒ³Êa ¡ Ìo»‚ äÁ‹¶ึ§ÃŒo»‚·Õ輋ҹÁÒ¹Õè ¤ืo¾‹o ·‹Ò¹¤ÅŒÒ ­ÒµioÂÁ·Õèe¢ŒÒä»ÀҤ㵌 ¤§¨ae¤ÂeË繡a¹ºŒÒ§ ¾‹o·‹Ò¹¤ÅŒÒ e»š¹¼ÙŒÁÕÇÒ¨ÒÊi·¸iì ¾Ù´¤íÒä˹ e»š¹ä» o‹ҧ¹aé¹ ¤ืoe»š ¹¤¹·Õè¾Ù´µÃ§ ¾Ù´ ¤ÇÒÁ¨Ãi§µÅo´ æÅa¡ç´ŒÇ¤ÇÒÁe»š¹ ¾Ãa »Ãa¾Äµi»¯iºaµi´Õ o‹ҧeª‹¹ÁÕ ¤¹ä»¢oÅÙ¡ 测§§Ò¹¡a¹ÁÒËÅÒ»‚´Õ ´a¡ äÁ‹ÁÕÅÙ¡eÅ oÂÒ¡¨a䴌ÅÙ¡Êa¡¤¹ ˹ึè§ ¡ç仢o¾‹o·‹Ò¹¤ÅŒÒÂ

มงคล ๓๘ ประการ ข้อที่ ๑๐ สุภาษิตา จ ยาวาจา (ตอนจบ) ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ

¡ç¤ืoÁÕoÒ¹iʧʏ·aé§ËÁ´ 5 »Ãa¡Òà oÒ¹iʧʏ¢o§¡ÒÃÁÕÇÒ¨ÒÊuÀÒÉiµËÃืo Á§¤Å¢Œo·Õè 10 1. e»š¹¤¹ÁÕeʹ‹Ë e»š¹·ÕèÃa¡¢o§ ·u¡ª¹ªaé¹ 2. ÁÕ¤ÇÒÁe¨Ãi­¡ŒÒÇ˹ŒÒ ·a駷ҧ oÅ¡æÅa·Ò§¸ÃÃÁ 3. ÁÕÇÒ¨ÒÊi·¸iì 䴌Ãaº¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨ ã¹Êi觷Õèe¨Ã¨Ò ¢Œo ÊÒÁ¹Õè ­Òµi o ÂÁ¤§¨aʧÊa  ¡a¹Ç‹Ò ÁÕÇÒ¨ÒÊi·¸iì 䴌Ãaº¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨ ã¹Êi觷Õèe¨Ã¨Òe»š¹o‹ҧäúŒÒ§ oÒµÁÒ¢o¡µaÇo‹ҧ ¾Ãa¡uÁÒÃ

๕๔ จดหมายข่าว น.๔

e»š¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ ·‹Ò¹ä´Œµaé§Êa¨¨aºÒÃÁÕ ãªŒ Ç Ò¨ÒÊi · ¸iì ¾Ù ´ änj Nj Ò ÊÅa ¡ änj e ÅÂNj Ò ËÒ¡¡ÒÃæ»Å¾ÃaäµÃ»®¡¢o§¢ŒÒ¾e¨ŒÒ 㹤Ãaé § ¹Õé ä Á‹ ¼i ´ äÁ‹ e ¾Õé  ¹ ÁÕ ¤ ÇÒÁ¶Ù ¡ µŒo§ÊÁºÙó ¢oãˌËҧ¡Ò¢ŒÒ¾e¨ŒÒã¹ ¢³a·Õè ¢Œ Ò ¾e¨Œ Ò µÒÂæŌ Ç ¢oãˌ ¶ึ § æÁŒ Ëҧ¡Ò¢o§¢ŒÒ¾e¨ŒÒ¶Ù¡e¾Åi§e¼ÒäËÁŒ ËÁ´ ¶ึ § e¾Åi § ¨ae¼ÒäËÁŒ Ë Á´ 测 ¢oãˌ Åié ¹ ¢o§¢Œ Ò ¾e¨Œ Ò Âa § oÂً ¤Ù‹ o Å¡¹Õé Êืºä» ¤ืo¶ŒÒËҧ¡Ò¶١e¼ÒäËÁŒËÁ´ ·‹ Ò ¹¡ç º o¡ãˌ Åié ¹ ¢o§·‹ Ò ¹Âa § ¤§oÂً æÅa¡ç e »š ¹ eÃืè o §¨Ãi § e»š ¹ Êiè § ·Õè ¹‹ Ò oaȨÃÏ ¾o·‹Ò¹eÊÕªÕÇiµä»æÅŒÇ ¾o

¾o¡Åaºä»¡çÁÕÅÙ¡ÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò o‹ Ò §·u ¡ Ça ¹ ¹Õé ­Òµi o ÂÁeªืè o Áaé  ¢¹Ò´·‹Ò¹oÂًã¹oŧ桌ÇËҧ¡Ò·‹Ò¹ ¡çä Á‹ e ¹‹Ò äÁ‹ e »„› o  ¡ç Âa § ÁÕ¤ ¹ä»¡ÃÒº äËnj¢oÅÙ¡eËÁืo¹e´iÁ ¡çÂa§¢oo¹‹¹¢o ¹Õèe ËÁื o ¹e´i Á ·Õè ÊíÒ ¤a ­ oÒµÁÒÁÕ ÅÙ ¡ Èi É Â ¤¹Ë¹ึè § ªืè o Nj Ò ¨Òµu à §¤ e¢ÒÁÕ ¹Œo§oÕ¡¤¹Ë¹ึè§e»š¹½Òæ¼´¡a¹oÒµÁÒ ä´Œ¹aè§Ê¹·¹Ò¡aº¤u³æÁ‹¢o§e¢Ò ¤u³ æÁ‹¢o§e¢ÒÁÕoÒÂu 72 »‚eÁืèo»‚·ÕèæÅŒÇ ¹Õèeo§ ¤u³æÁ‹¢o§¤u³¨Òµu礏䴌eŋÒãˌ oÒµÁÒ¿˜§Ç‹Ò .... อ่านต่อหน้าต่อไปหน้า ๕ /


/ ธรรมบรรยาย ตอจากหนา ๔ . . .

·‹ Ò ¹oÂÒ¡¨aÁÕ ÅÙ ¡ eËÅื o e¡i ¹ æŌ Ç ËÁ´»Ãa¨í Ò e´ื o ¹ »Ãa¨íÒe´ืo¹¨aËÁ´æËŋÁiËÁ´æËŋ oÒÂu¡çÁÒ¡ oÂÒ¡¨aÁÕÅÙ¡¤¹ ˹ึè§eoÒänj´ÙæÅÂÒÁ桋e²‹Ò ¡çäÁ‹ÁÕÊa¡·Õ ËÅÒ»‚´Õ´a¡ÁÒæÅŒÇ 7-8 »‚ÁÒæŌǡçäÁ‹ÁÕ«a¡·Õ e§Õºä»eÅ µ‹oÁÒ䴌¢‹ÒÇNjҾ‹o·‹Ò¹¤ÅŒÒÂÁÕ ÇÒ¨ÒÊi·¸iì µo¹¹aé¹¾‹o·‹Ò¹¤ÅŒÒÂÂa§ÁÕªÕÇiµoÂً ¡çeÅÂ仡ÃÒº·‹Ò¹ ºo¡¢oÅÙ¡Êa¡Ë¹‹oÂe¶oa oÂҡ䴌ÅÙ¡ ·‹Ò¹¡çºo¡Ç‹Ò “eoo .. Áึ§ ¡Åaºä»e´ÕëÂÇ¡çouŒÁäÁ‹ËÇÒ´äÁ‹äËÇËÃo¡” ¡Åaºä»Êa¡¾a¡Ë¹ึè§ ¡ç¹‹Ò oaȨÃÏ ¡ÅaºÁÒäÁ‹¹Ò¹Êa¡Êo§e´ืo¹ ¡çµa駤ÃÃÀ¢ึé¹ æŌǡç¤Åo´ e¨ŒÒ¨Òµu礏æÅa¡ç¹Œo§oÕ¡¤¹Ë¹ึè§e»š¹½Òæ½´ ¤Åo´oo¡ÁҤًeÅ ·Õèºo¡Ç‹ÒouŒÁäÁ‹ËÇÒ´äÁ‹äËÇ ¡çäÁ‹äËǨÃi§æ e¾ÃÒae»š¹½Òæ½´ ä» ä˹¡çµŒo§¡aeµ§æ ä»·a駤ً oa¹¹Õé¡çe»š¹eÃืèo§¢o§¼ÙŒÁÕÇÒ¨ÒÊi·¸iì oÒ¹iʧʏ¢Œo·Õè 4. ‹oÁ䴌Âi¹ä´Œ¿˜§æµ‹Êi觷Õè´Õ§ÒÁ ¢ŒoÊu´·ŒÒ 5. äÁ‹µ¡ä»ã¹oºÒÂÀÙÁi ¢Œo¹ÕéoÂÁ¤§µŒo§Ê§ÊaÂoÂًã¹ã¨Ç‹Ò ·íÒäÁä»e¡ÕèÂÇ¢Œo§¡aº oºÒÂÀÙÁi 䴌 ¡ç¤ื o ¶ŒÒ eÃÒ㪌 ¤íÒ ¾Ù ´·Õè äÁ‹¶Ù ¡µŒ o § ¨a·í Ò ãˌ µ ¡¹Ã¡ ËÅÒÂæʹ»‚eÅ·Õe´ÕÂÇ eËÁืo¹¾ÃaoÅ¡ÒÇiªa·ÕèµieµÕ¹¾ÃaÊÒÃÕ ºuµÃ¡aº¾ÃaoÁ¤¤aÅÅÒ¹a ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ·Ã§ËŒÒÁ¶ึ§ÊÒÁ¤Ãa駡çäÁ‹ ÇÒ 㹷ÕèÊu´µÒÂ仵¡¹Ã¡ oÂًã¹ÀÙÁiÁËÃó¾ ¶ึ§ËÅÒÂæʹ»‚ e»š¹eÃืèo§·Õè¨íÒe»š¹ÁÒ¡·Õè¾Ç¡eÃÒ·aé§ËÅÒµŒo§Ãٌ o·É¡ÒõieµÕ¹ ¾ÃaoÃiºu¤¤Å ¢Œo 5 ÊíÒ¤a­ ÁÒ¡ o·É¢o§¡ÒõieµÕ ¹¾Ãa oÃiºu¤¤Å ËÃืo¤¹·ÕèÁÕ¤u³»Ãaoª¹ÊÙ§ ã¹»˜¨¨uºa¹¨aeËç¹ä´ŒÇ‹ÒÊืèo µ‹ Ò §æ Áa ¡ ¹i  Á¹í Ò ¢‹ Ò Ç¾Ãaʧ¦ Á Ò¹í Ò eʹo o´Âʋ Ç ¹ÁÒ¡¨a ¹íÒeʹoä»ã¹·Ò§·ÕèäÁ‹´Õ«ae»š¹Ê‹Ç¹ãË­‹ æÅaÁռٌ¤¹Çi¾Ò¡ÂÇi¨Òó ¾Ãaʧ¦ ä »µ‹ Ò §æ¹Òæ µÒÁ测 ¡i e ÅÊ¢o§æµ‹ Å aºu ¤ ¤Å ¡ç ¨ a Çi¾Ò¡ÉÇi¨Òó¡a¹ä» 测ËÒ¡ºa§eoi­Ç‹Ò¾Ãaʧ¦·ÕèeÃÒµieµÕ¹仹aé¹ ËÃืoNjÒe»š¹æÁ‹ªÕ ouºÒÊ¡ ouºÒÊi¡Ò ·ÕèeÃÒµieµÕ¹仹aé¹·‹Ò¹ä´Œ¼‹Ò¹ ¡Òû¯iºaµi¸ÃÃÁªaé¹ÊÙ§ä»æŌǡç¤ืo·‹Ò¹e»š¹¼ÙŒ»Ãa¾Äµi´Õ »¯iºaµiµÃ§ µÒÁ¾Ãa¸ÃÃÁÇi ¹a  测 ¶Ù ¡ ãʋ Ì Ò Â e¾ÃÒaÁÕ ¼ÙŒ ·Õè µŒ o §¡Ò÷í Ò ÅÒ ªืèoeÊÕ§¢o§·‹Ò¹ «ึ觹íÒä»Êً¡Ò÷íÒÅÒ¾Ãa¾u·¸ÈÒÊ¹Ò Âiè§ä»¡Ç‹Ò ¹aé¹ ¾Ãa¡ÃÃÁ°Ò¹ºÒ§ÃÙ»·‹Ò¹»¯iºaµi¨¹ä´ŒÁÃäªaé¹ÊÙ§ËÃืo·‹Ò¹ e»š¹¾ÃaoÃiÂe¨ŒÒä»æÅŒÇ ¡ç¤ืoÊíÒeÃç¨e»š¹¾ÃaoÃiºu¤¤Åªaé¹µŒ¹¡a¹ä» æÅŒÇ ¢Œo¹ÕéÊíÒ¤a­ÁÒ¡eÅ·Õe´ÕÂǹaoÂÁ¹a o´Âe©¾Òa ­ÒµioÂÁ·Õè ä»ÊíÒ¹a¡»¯iºaµiËÅÒ·ÕèËÅÒÂæˋ§ oa¹¹Õ鵌o§ÃaÇa§ãˌ´Õ ºÒ§·ÕeÃÒä» ÊíÒ¹a¡»¯iºaµieÃÒeËç¹¾ÃaæŌÇÃٌÊึ¡äÁ‹¾o㨠仵iä»eµÕ¹·‹Ò¹ e»š¹ ¶ึ§ æÁ‹ªÕe »š ¹ ¶ึ§ ouº ÒÊ¡ouº ÒÊi ¡Ò oÂً ã ¹Ça ´ ·Õè ¼‹ Ò¹ÁÒ »Ãa¾Äµi ¸ÃÃÁ»¯iºaµi¸ÃÃÁÁÒæŌǹÕè eÃÒ仵ieµÕ¹·‹Ò¹e¢ŒÒo‹ҧæç

ºu¤¤ÅeËŋҹaé¹oÒ¨¨a¼‹Ò¹¡ÒÃe¡çºoÒÃÁ³¡Òû¯iºaµi ºÃÃÅuÁÃä¼Åä»æŌǡç䴌 eÃÒ仵ieµÕ¹e¢ŒÒ ¡ç·íÒãˌe¡i´o·É o‹ҧæç æço‹ҧÁÒ¡eÅ ¶ŒÒeÃÒäÁ‹ä»¢o¢ÁÒËÃืoä»·íÒãˌ ¶Ù¡µŒo§ ¨a·íÒãˌ¢ÇÒ§ÁÃä¢ÇÒ§¼Å¢o§eÃÒ䴌 µÃ§¹ÕéoÒµÁÒ ¨a¢o¾Ù´ä»µÒÁÅíÒ´aº·Õè¾Ãao§¤ä´ŒµÃaÊänj ã¹¾ÃaäµÃ»®¡ ã¹¾ÃaÊٵà ·ÕèµÃaÊeoÒänj eÃÒÁÒ´ÙNjÒã¹¾ÃaäµÃ»®¡ ã¹·Â ª¹Êٵà 䴌µÃaʵç¹Õéänjo‹ҧäà 䴌¾Ù´eÃืèo§¹Õéänjo‹ҧäÃã¹ ·Âª¹Êٵà ¶ŒÒ­ÒµioÂÁʹã¨ä»¤Œ¹´Ù㹷ªÂÊٵà 䴌¾Ù´änj Nj Ò ´Ù ¡‹ o ¹Ài ¡ Éu ·aé § ËÅÒ Ài ¡ Éu ã ´µ‹ Ò §ºÃi À ÒÉe¾ืè o ¹ ¾ÃËÁ¨ÃÏ·aé§ËÅÒ ¡Å‹ÒÇo·É¾ÃaoÃiºu¤¤Å Ài¡Éu¹a鹨a ¾ึ§¶ึ§¤ÇÒÁ¾i¹ÒÈ 10 o‹ҧ o‹ҧã´o‹ҧ˹ึè§ ¤ÇÒÁ ¾i¹ÒÈ 10 o‹ҧ¹aé¹e»š¹ä©¹ ¤ืo 1. Ài¡Éu¹aé¹äÁ‹ºÃÃÅu¸ÃÃÁ·ÕèÂa§äÁ‹ºÃÃÅu ˹ึè§ 2. eÊืèoÁ¨Ò¡¸ÃÃÁ·ÕèºÃÃÅuæŌÇ˹ึè§ ¢ŒoÊo§¹Õ褋o¹¢ŒÒ§ ÊíÒ¤a­ 3. Êa·¸ÃÃÁ¢o§Ài¡Éu¹aé¹Â‹oÁäÁ‹¼‹o§æ¼ŒÇ˹ึè§ 4. e»š¹¼ÙŒe¢ŒÒã¨Ç‹Òµ¹ä´ŒºÃÃÅuã¹Êa·¸ÃÃÁ·aé§ËÅÒÂæÅŒÇ Ë¹ึè§ ¢Œo¹ÕéeÃÒ¨aeË繡a¹oÂًº‹oÂæ 5. e»š¹¼ÙŒäÁ‹»Ãa¾Äµi¾ÃÃÁ¨ÃÏ˹ึè§ 6. µŒo§¶Ù¡oäÌÒÂo‹ҧ˹a¡Ë¹ึè§ eËÁืo¹¾Ãao¡¡ÒÅi¡a ¶Ù¡oäÌÒ¡‹o¹µÒ 7. ¶ึ§¤ÇÒÁe»š¹ºŒÒÁÕ¨iµ¿u‡§«‹Ò¹Ë¹ึè§ 8. e»š¹¼ÙŒËŧäËÅ㹡Ò÷íÒ ¡ÒÅa ˹ึè§ ¡ç¤ืo¡‹o¹¨a µÒ¡çe»š¹¤¹ËŧäËÅä»eÅ ¢Ò´Êµiʵa§¤ 9. eÁืèoµÒÂä»Â‹oÁe¢ŒÒ¶ึ§oºÒÂÀÙÁi ·u¤µi Çi¹iºÒµ¹Ã¡ ˹ึè§ 10. µŒo§oÒºaµi eÈÌÒËÁo§ o‹ҧã´o‹ҧ˹ึè§ oa¹ ¹Õé oÒµÁÒ¢oŒo¹ÁÒ´Ù ¢Œo Êo§¹i´Ë¹ึè§ ¢Œo Êo§ ·ÕèNj Ò eÊืèoÁ¨Ò¡¸ÃÃÁ·ÕèºÃÃÅuæ ÅŒÇ Ë¹ึè § ¼ÙŒ·Õèª oº´Ù¶Ù¡e¾ืèo ¹ »¯iºaµi´ŒÇ¡a¹ oa¹¹Õé­Òµio ÂÁµŒo§ÃaÁa´ÃaÇa§¹a¤Ãaº ä» »Ãa¾Äµi » ¯i ºa µi ·Õè ä ˹ ºÒ§·Õ e ÃÒä»eËç ¹ ¤¹¹Õé » ¯i ºa µi Âa § ä§ »¯iºaµi件ึ§ä˹溺ä˹ »¯iºaµi溺¹Õ黯iºaµi仨¹µÒ¡çäÁ‹ ä»ä˹ oaäÃo‹ҧ¹Õé äÁ‹ä´ŒeŹa oa¹µÃÒ ¶ŒÒeÃÒÂa§äÁ‹¶ึ§ ½˜› § ¹i ¾ ¾Ò¹ eÃÒä»Ç‹ Ò e¢ÒeÃÒ¡ç µ ÒÂeËÁื o ¹¡a ¹ eÃÒ¡ç e ÊÃç ¨ eËÁืo¹¡a¹ e´ÕëÂÇoÒµÁÒ¨a¾Ù´µ‹oä»oÕ¡ ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ·‹Ò¹ ¡ço´¹e¢ŒÒ¡aºµaÇ·‹Ò¹eo§ ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒo´¹¡aºµaÇ·‹Ò¹eo§eÅ … อ่านต่อหน้า หน้า ๑๒

๕๔ จดหมายข่าว น.๕


โครงการ ปริ ว าสกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ ศูนย์ฯ จัดปริวาสกรรมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑๙- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๔ มีกําหนดการจัดดังนี้ ครั้งที่ ๑ แรม ๑ ค่ําเดือน ๓ ถึงแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๓ (๑๔ วัน) ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.พ. ถึง วันศุกร์ที่ ๔ มี.ค. ครั้งที่ ๒ แรม ๑ ค่ําเดือน ๗ ถึงแรม ๑๔ ค่ําเดือน ๗ (๑๔ วัน) ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ถึง วันพฤหัสที่ ๓๐ มิ.ย. ครั้งที่ ๓ (หลังวันทอดกฐิน) ขึ้น ๔ ค่ําเดือน ๑๒ ถึง (๙ วัน) ขึ้น ๑๓ ค่ําเดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๓๐ ต.ค. ถึง ๘ พ.ย.

โครงการ สงเคราะห์ ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้กับหมู่คณะตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีสถาบันต่างๆ ได้ให้ความ สนใจมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสําหรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ศูนย์ฯ ก็มีการจัดโครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ ให้กับหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือกลุ่มญาติธรรมต่างๆ หมู่ คณะที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ

โครงการ “มิ่ ง รั ต นมหามงคล” สร้ า งบุ ญ กุ ศ ลถวายในหลวง ๒๕๕๔ โดยร่วมกันจัดทํากันสาดมาตรฐาน อาคารพุทธวิหารธรรมสภา ด้านทิศตะวันตก ป้องกันพายุฝนและแรงพายุ ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ถวายกุศลแด่อาจารย์ พระปลัดชัชวาล ชินสโภ พร้อมทั้งส่งกุศลให้คุณแม่คุณพ่อของเราด้วย (รายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์งานบุญ)

ขอเรี ย นเชิ ญ ปฏิ บั ติ ธ รรม เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรู จังหวัดนครนายกรวมกับคณะสงฆจังหวัดนครนายกและภาคเอกชน รวมกันจัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว ในระหวางวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ. ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระพุทธ วิหาร วัดพระธรรมจักร ซึ่งเปนสถานที่ที่ไดรับคัดเลือกจากจังหวัดนครนายก ใหเปนสถานที่ปฏิบัติ ธรรมของจังหวัด จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษยและผูสนใจปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ทุกภาคทุกจังหวัด ไดมา ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บนพื้นที่ ๑๑ ไร ในบรรยากาศ ธรรมชาติ ปกกลดใตตนไมหอมกฤษณา รับไดประมาณ ๕๐๐ คน งานบุญตอไปที่จะพลาดไมได คือ งานบุญพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระ สัมมาสัมพุทธเจา คือครบรอบการตรัสรู ๒๖๐๐ ป ประกอบกับทางศูนยฯ จะมีอายุครบรอบ ๑๐ ป ที่เปดสอนวิปสสนากัมมัฏฐาน จึงขอเชิญทุกทานรวมกันสรางบุญปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ถวาย เปนพุทธบูชาในระหวางวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา) ณ ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนา ธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

๕๔ จดหมายข่าว น.๖


เรื่ อ งเล่ า จากพระไตรปิ ฎ ก เ รื่ อ ง จ า ก พระ สุ ต ตั น ต ปิ ฎก อ ร ร ถ ก ถ า “ เสรี ว ว า ณิ ช ช า ด ก ” ที่มา: อรรถกถา พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

ของฝากจากพระไตรปิฎกฉบับนี้ขอทําตามสัญญาที่ให้ไว้ในฉบับที่แล้ว …. สาเหตุที่พระเทวทัตอาฆาตพระพุทธเจ้า นั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องราวที่พระ เทวทัตเริ่มต้นจองเวรกับพระองค์ไว้ใน เสรีววาณิชชาดก ซึ่งปรากฏเนื้อหาโดยละเอียดในคัมภีร์ อรรถกถา สรุปความโดยย่อดังนี้ ย้อนหลังไป ๕ ภัทรกัป ได้มีพ่อค้าเพื่อนกันสองคนชาวแคว้นเสรีวรัฐ มีชื่อเดียวกันว่า เสรีวะ คนหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ (คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน) อีกคนหนึ่งคือพระเทวทัต ทั้ง สองได้ทําการค้าขายเร่ รับซื้อและขายของไปตามหัวเมืองต่างๆ จนวันหนึ่งทั้งสองได้ไปค้าขาย เครื่องประดับในเมืองอริฏฐปุระ โดยตกลงแบ่งให้เข้าไปคนละทางเพื่อไม่ให้ค้าขายแข่งกัน พ่อค้าคนแรก (พระเทวทัต) ได้ตะโกนเร่ขายของตามถนนในเมืองไปเรื่อยๆ จนไปถึงบ้านอดีต เศรษฐีผู้ดีเก่าตกยากหลังหนึ่งที่เหลืออยู่แต่เพียงยายกับหลานสาวในบ้านซอมซ่อไม่มีฐานะ เมื่อ หลานสาวได้ยินเสียงพ่อค้าหาบเร่ จึงได้วิ่งออกมาดูเลยอยากได้เครื่องประดับได้ขอร้องให้ยาย ซื้อให้ ยายจึงเรียกพ่อค้าเข้ามานั่งในบ้านและนําถาดเก่าๆสมบัติของตระกูลใบหนึ่งมาให้พ่อค้า ดูเพื่อแลกซื้อเครื่องประดับให้หลาน พ่อค้าจับดูจึงรู้ว่าเป็นถาดโลหะเมื่อแอบเอาเข็มกรีดหลัง ถาดจึงรู้ว่าเป็นถาดทองคํามีราคาถึงแสนกหาปณะ แต่ด้วยความโลภมากอยากได้ถาดทองคํา แต่จะกดราคาให้ถึงที่สุด จึงทําเป็นไม่สนใจ และโวยวายว่าเป็นถาดไม่มีราคาแล้วก็โยนถาดทิ้ง แล้วลุกเดินออกจากบ้านไป โดยหวังว่าสักพักจะเข้ามาใหม่ และยายคงจะเปลี่ยนใจยอมแลก ถาดกับของขายเล็กๆ น้อยๆ แล้วตนก็จะได้ถาดทองคํากําไรงามถาดนั้น คล้อยหลังไปสักพัก พ่อค้าโพธิสัตว์ผ่านมาเห็นพ่อค้าคนแรกออกจากซอยนั้นไปแล้วจึง แวะเข้าขายเครื่องประดับของตนบ้าง หลานของยายก็ร้องอยากได้เครื่องประดับอีก ยายจึง เรียกให้พ่อค้าเข้ามาเพื่อขอแลกถาดเก่าๆ สนิมเขรอะกับเครื่องประดับที่พ่อค้านํามาขาย เมื่อพ่อค้าจับถาดใบนั้นดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นถาดทองคํา มีราคาตั้งแสนกหาปณะ พ่อค้า พระโพธิสัตว์จึงบอกยายแก่ว่า “ถาดนี้เป็นถาดทองคํามีราคามหาศาล ของที่ฉันนํามาเร่ขาย ทั้งหมดนี้ก็สู้ราคาถาดของยายไม่ได้หรอกจ้ะ” . . . อานตอหนา ๑๓ /

๕๔ จดหมายข่าว น.๗


ขาวประชาสัมพันธงานบุญ

ขอเรีย นเชิญ ทุ ก ท า นร ว มงานทอดกฐิ น สามั ค คี

ประเพณีพุทธวิหาร

ในวันอาทิตยที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวัน แรม ๑๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ป เถาะ มีผูลงชื่อจองจับ

สลาก เพื่อเปนเจาภาพผากฐินไวประมาณ ๕๙๒ คน จับได ๑๘๑ คน คงเหลือเปนผากองกลาง ๙ ผืน ซึ่ง เปนผากฐินกองกลางสําหรับผูที่จับสลากไมไดทุกทาน จึงขอเรียนเชิญทุกทานมาเปนเจาภาพรวมถวายผากฐิน กองกลางซึ่งทางศูนยฯ ไดจัดพานขนาดใหญใหทุกทาน ไดรวมถวายคะ

รวมบุญวันทอดกฐินไดตามรายการตอไปนี้

จองเปนเจาภาพออกรานโรงทาน จะนําอาหารมาเอง หรือใหศูนยฯ จั ดหาใหก็ไ ด เพียงติดตอแจง ชื่อ อาหารและ ปริมาณไดที่ศูนยฯ (พระจํานวน ๓๐ รูป มีผู้ร่วมงาน จํานวน ๑,๐๐๐ คน)

จองเปนเจาภาพถวายไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม สําหรับพระภิกษุสงฆปฏิบัติธรรมและที่จําพรรษาที่ศูนยฯ (ผาไตรจีวรชุดละ ๔,๓๐๐ บาท เครื่องไทยธรรม ๓๐๐ บาท)

สําหรับทานที่ประสงคจะเปนเจาภาพ แจงความจํานงไดที่ อ.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ โทร.๐๘๖-๐๓๖๒๗๘๙ แม่ชีเจริญจิตร อ้ายมา โทร ๐๘-๙๒๖๕๙๖๑๓ หรือติดต่อ สํานักงาน ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙ ตรวจสอบรายชื่อ เจ้าภาพผ้ากฐินในปี ๒๕๕๔ ในท้ายจ.ม. ข่าวและทางมูลนิธิใคร่ขออนุญาต นําชื่อไปจัดพิมพ์เป็นฎีกา กฐินทั้ง ๑๘๑ ชื่อเป็นฎีกาแม่ และขออนุญาตนํารายชื่อผู้ที่ จับฉลากไม่ไ ด้ม าจั ดพิ มพ์ เป็ นฏี ก าผ้า กองกลาง ท่ า นใดที่ ประสงค์จะให้มูลนิธิฯ จัดพิมพ์ใบฎีกา พร้อมด้วยซองกฐิน นําไปบอกบุญ แจกจ่ายให้แก่ญาติมิตรมาร่วมในงานกฐินของ ศูนย์ฯ ขอแจ้งความจํานงได้ที่ คุณจินดาภรณ์ (โทร ๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙)

Ë Ç ÁºÃi ¨ Ò¤¡o§·u ¹ e¼Â漋 ¸ ÃÃÁ ËÇÁ¡a¹e¼Â漋¸ÃÃÁaÊÌҧ¸ÃÃÁ·Ò¹ 㹡ÒüÅi´Êืèo˹a§Êืo «Õ´Õ ¸ÃÃÁa ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ æÅa¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃe¼Â漋¸ÃÃÁaµ‹Ò§æ µi´µ‹o¢o ºÃi¨Ò¤ä´Œ·ÕèÈÙ¹ÂÏ ËÃื o oo¹e§i¹¼‹Ò¹ºa­ªÕooÁ·Ãa¾Â¡i¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢o§ÈÙ¹ÂÏ o´Â ¹.Ê. ¨i¹´ÒÀó ä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢·Õè 318-2-35376-7 ËÃืo ºa­ªÕä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢ºa­ªÕ 659-2-23015-9 ¡Ãu³Òo·Ã樌§´ŒÇ¹a¤a

๕๔ จดหมายข่าว น. ๘

รวมบริจาค โครงการสรางกันสาดอาคารพุทธวิ หาร ธรรมสภา โครงการมิ่งรัตนมหามงคล ๒๕๕๔ * บริจาคไดที่ศูนยฯ หรือ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชยสาขา นครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ กรุณาแจง จํานวนเงินที่ พระอาจารยสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ โทร.๐๘๖ ๐๓๖ ๒๗๘๙ * ดูขอมูลโครงการเพิ่มเติมที่หนา ๘

ร ว มสร า ง “วั ด พระธรรมจั ก ร” รวมเปนเจาภาพ ซื้อที่ดินสรางวัด สรางโบสถ สรางศาลาปฏิบัติ ธรรม สรางกุฏิพระสงฆและอื่นๆ สะสมบุญไดเรื่อยๆ ไดที่ มูลนิธิพุทธวิหาร โทร ๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙ พระอาจารยสมนึก โทร ๐๘๗๔๙๕๘๑๑๑ และแมชียุวดี ๐๘๓๖๐๙๘๘๑๑ แมชีเจริญจิตร ๐๘๙๒๖๕๙๖๑๓ หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี “สรางวัด พระธรรมจักร” สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒๒๐๕๑๑-๒ (กรุณาโทรแจงดวยนะคะ)

ร ว ม บริ จ าคโครงการกองทุ น ยา ใครขอเชิญชวนทุกทาน ไดรวมบริจาคเขาโครงการกองทุนยา เพื่อใชเปนคารักษาพยาบาล พระภิกษุ แมชี อุบาสก อุบาสิกา และผูเจ็บปวยทุกราย ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) โทร ๐๘-๓๖๐๙-๘๘๑๑

เรี ย นเชิ ญ เป น เจ า ภาพอาหาร โครงการวิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน (กรุณาแจงกอนวันเริ่มโครงการ ๓ วัน) ๑ หลักสูตร “สูเสนทางมรรค” (๓ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน จํานวน ๓ วัน เทากับ ๓๖๐ บาท (คอรสวันที่ ๗-๙ พ.ย. ๕-๗ ธ.ค.) ๒ หลักสูตร “พัฒนาจิตใหเปนอริยะ” (๑๕ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๑๕ วัน เทากับ ๑,๘๐๐ บาท ๓ หลักสูตรพระสงฆ “พัฒนาสูอริยสงฆ” (๒๐ วัน)  รูปละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๒๐ วัน เทากับ ๒,๔๐๐ บาท  (คอรสวันที่ ๑๑-๓๐ พ.ย. ๙-๒๘ ธ.ค.) จึงขอประชาสัมพันธมายังผูทตี่ องการจะทําบุญครบรอบวัน สําคัญตางๆ โดยจะเปนเจาภาพโดยตรงหรือเจาภาพรวมก็ได ติดตอที่ศูนยฯ โทร. ๐๓๗-๓๓๐-๐๘๙ 


ทุกกิจ กรรมและโครงการร่วมบริจ าคได้ที่

ทุกกิจกรรมและโครงการรวมบริจาค ไดที่

๑. โดยตรงที่ศูนย์ฯ 1. ๒.โดยตรงที ศู นอย กธนาณั ลางการศึ ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ หรื อ ปณ.จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาค) ส่งเช็ค ่ หรื ติสั่งจ่ากยในนาม อ.จินดาภรณ์ อังสุหวาร รรณชาติ แมชีเเข้กษิาบัณญี สมบั ติเทพสุทธิ์ โทร 037-330-089 หรือ ๓. ชีธนาคารประเภทออมทรั พย์

ขาว

“กิ จ กรรมที่ จ ะมาถึ ง ”

อ.จิน(กรุ ดาภรณ สุวรรณชาติ โทร 086-036-2789 ณาระบุอัรงายการที ต่ ้องการบริ จาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) 2. สงเช็คบัหรื ติ สั่งางๆของศู จายในนาม ญชีอ๑.ธนาณั กิจกรรมต่ นย์ฯ โดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ บัญชี ๒. อัโครงการพั ฒนาระบบไฟฟ้ าโดย นส.จิ26000 นดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ อ.จินดาภรณ งสุวรรณชาติ ปณ.จ.นครนายก บัญชีรายการที ๓. น.ส.จิ่ตนอดาภรณ์ สุวรรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ (กรุณาระบุ งการบริอัจงาค)

บัญชี ๔. โครงการถนนคอนกรีต พระสมนึก ญาณสุโภ (มนตรี) ธ.กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔

พย 3. เขาบัญบัชีญธชีนาคารประเภทออมทรั ๕. โครงการอาหารและน้ําปานะมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ (กรุณาระบุ ร ายการที ่ ต อ  งการบริ จ าคและแจ ง หรื อ แฟ ก ซ ม ายั ง ศู น ย ฯ ) บัญชี ๖. โครงการอาหารและน้ําปานะสําหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบตั ิธรรมมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขทีางๆ ่ ๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ บัญชี 1 กิจกรรมต ของศูนยฯ โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35376-7 บัญชี 2 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟา โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35373-3 บัญชี 3 น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (ศาลาตนไม) ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-18620-3 บัญชี 4 โครงการ กองทุนยา ธ. กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ 264-2-28728-4 กิจกรรม ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) โทร 08-3609-8811 ๑๒ ต.ค. ๕๔ บุญวันมหาปวารณา บัญชี 5 โครงการ อาหารและน้ําปานะ ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร ๑๓ ต.ค. ๕๔ บุญวันออกพรรษา ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก ๒๓ ต.ค. ๕๔ บุญวันทอดกฐินสามัคคี เลขที่ 659-2-12784-3 ๐๕ ธ.ค. ๕๔ บุญวันพอแหงชาติ บัญชี 6 โครงการ อาหารและน้ําปานะ สําหรับ พระภิกษุสงฆ สามเณรและผูปฏิบัติธรรม ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร ๐๓ – ๐๕ ธ.ค. ๕๔ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานถวายในหลวง เลขที่ 318-2-25616-9 ๓๑ ธ.ค. ๕๔ บุญวันสงทายปเกา บัญชี 7 โครงการ เผยแผธรรม ๓๐ ธ.ค.- ๐๑ ม.ค. ๕๕ ชื่อบัญชี น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (เผยแผธรรม) ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก บุญปฏิบัติธรรม สงทายปเกาตอนรับปใหม เลขที่ 659-2-23015-9 บัญชี 8 โครงการ สรางวัดพระธรรมจักร ชื่อบัญชี สรางวัดพระธรรมจักร ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-20511-2

(กรุณาโทรแจงจํานวนเงิน ทีพ่ ระสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ)

๕๔ จดหมายข่าว น. ๙


ตารางการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ทุกกิจกรรมและโครงการ หลักสูตร ๓ วัน

หลักสูตรพระภิกษุสามเณร ๒๐ วัน หลักสูตรคฤหัสถ์ ๑๕ วัน บรรยายสรุปผลการปฏิบัติและวิธีนําไปใช้

ร่วมบริ จ าคได้ทต.ค ี่ .๕๔ ๓๐ ก.ย.-๐๒

๐๙-๒๓ ต.ค. ๕๔ ๒๒ ต.ค. ๕๔ ๑. โดยตรงที ูนย์ฯ๕๔ ๐๔-๐๖ ่ศพ.ย. ๐๘-๒๗ พ.ย. ๕๔ ๑๓-๒๗ พ.ย. ๕๔ ๒๖ พ.ย. ๕๔ ๒. ส่ง๐๓-๐๕ เช็ค หรืธ.ค. อ ธนาณั อ.จินดาภรณ์ ปณ.จ.นครนายก ายการที ้องการบริจาค) ๕๔ ติสั่งจ่ายในนาม๐๘-๒๗ ธ.ค. ๕๔อังสุวรรณชาติ ๑๓-๒๗ ธ.ค. ๕๔๒๖๐๐๐ (กรุณาระบุร๒๖ ธ.ค.ต่ ๕๔ ๓.๓๐เข้ธ.ค.าบัญชี๒ธนาคารประเภทออมทรั พย์ ม.ค. ๕๔**** (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) ๒๗ - ๒๙ ม.ค. ๕๕ ๐๓ - ๒๒ ม.ค. ๕๕ ๐๘ - ๒๒ ม.ค. ๕๕ ๒๑ ม.ค. ๕๕ บัญชี ๑. กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ โดยบุญ นส.จิ ธ.ไทยพาณิ วันนเกิดาภรณ์ ด ๑๕ ม.ค. ๕๕ *ชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ บัญชี ๒. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าโดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ ๐๓ - ๐๕ ก.พ. ๕๕ ๐๗ - ๒๖ ก.พ. ๕๕ ๑๒ - ๒๖ ก.พ. ๕๕ ๒๕ ก.พ. ๕๕ บัญชี ๓. น.ส.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ - ๐๔ มี.ค. ๕๕ ต พระสมนึก๐๖ - ๒๕ .ค. ๕๕ ๑๑ - ๒๕ มี.ค.เลขที ๕๕่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔ ๒๔ มี.ค. ๕๕ บัญชี ๔๐๒ . โครงการถนนคอนกรี ญาณสุ โภ มี(มนตรี ) ธ.กสิกรไทย สาขานครนายก - ๐๘ เม.ย. ๕๕ ําปานะมูลนิธ๐๙ – ห๓๐ ๕๕ ชย์ สาขานครนายก ๑๖ – ๓๐ เม.ย.เลขที ๕๕่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ ๒๙ เม.ย. ๕๕ บัญชี ๕๐๖ . โครงการอาหารและน้ ิพุทธวิ าร เม.ย. ธ.ไทยพาณิ บัญชี๑๓ ๖. โครงการอาหารและน้ - ๑๕ เม.ย. ๕๕ **ําปานะสําหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบตั ิธรรมมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๐๔๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ - ๐๖ พ.ค. ๕๕ ๐๘ - ๒๗ พ.ค. ๕๕ ๑๓ - ๒๗ พ.ค. ๕๕ ๒๖ พ.ค. ๕๕ ๐๑ - ๐๓ มิ.ย. ๕๕ ๐๕ - ๒๔ มิ.ย. ๕๕ ๑๐ - ๒๔ มิ.ย. ๕๕ ๒๓ มิ.ย. ๕๕ ๐๖ - ๐๘ ก.ค. ๕๕ ๐๖ - ๒๙ ก.ค. ๕๕ ๑๐ - ๒๙ ก.ค. ๕๕ ๒๘ ก.ค. ๕๕ ๐๓ ส.ค. ๕๕ เข้าพรรษา ๐๓ - ๐๕ ส.ค. ๕๕ ๑๒ - ๒๖ ส.ค. ๕๕ ๒๕ ส.ค. ๕๕ ๑๒ - ๑๔ ส.ค. ๕๕ *** พระภิกษุปวารณาเข้าพรรษา *จัดเสริมพิเศษบุญวันเกิด ๑๕ ม.ค. ๕๕ **จัดเสริมพิเศษวันสงกรานต์ ๑๓-๑๕ เม.ย ๕๕ *** จัดเสริมพิเศษวันแม่แห่งชาติ ๑๒-๑๔ ส.ค. ๕๕ **** จัดเสริมพิเศษวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หมายเหตุ กรุณามาตรงตามเวลาที่กําหนด

งานบุ ญ ของศู น ย ฯ

วั น -เดื อ น-ปี ๑๒ ต.ค. ๕๔ ๑๓ ต.ค. ๕๔ ๒๓ ต.ค. ๕๔ ๐๕ ธ.ค. ๕๔ ๐๑ ม.ค. ๕๕ ๒๒ ม.ค. ๕๕ ๐๗ ก.พ. ๕๕ ๒๒ มี.ค. ๕๕ ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๕๕ ๑๖ เม.ย. ๕๕ ๐๔ มิ.ย. ๕๕ (๐๒-๐๔ มิ.ย. ๕๕)

๕๔

รายการงานบุ ญ ต่ า งๆ บุญวันมหาปวารณาออกพรรษา วันตักบาตรเทโวโรหนะ บุญวันออกพรรษา บุญวันทอดกฐินสามัคคี บุญวันพ่อแห่งชาติ บุญวันขึ้นปีใหม่ บุญแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิด อาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ บุญวันมาฆบูชา บุญวันตรุษไทย บุญวันสงกรานต์ ๑๖. ๐๐ น. สรงน้ําพระประจําปี วันวิสาขบูชาเป็นวันพุทธชยันตี ๒๖๐๐ปี แห่งการตรัสรู้ และเป็นวันครบรอบ ๑๐ ปีของวันสถาปนาศูนย์ฯ ๆ เป็น ตัวแทนของจังหวัด จัดปฏิบัติธรรม ๑,๐๐๐ คนถวายเป็น พุทธบูชา

๑. ทุกวันอาทิตย์ มีกิจกรรมงานบุญ “อาทิ ต ยธรรมสวนา” ทําบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมประจําวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๐ น. จดหมายข่ า ว น.๑๐ ๒. วันพระ บุญวันพระจัดปกติเป็นการภายใน


สถิติผู้มาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เดื อ น มกราคม ๒๕๕๓ ถึ ง กรกฎาคม ๒๕๕๔

ในพรรษาปีนี้มพี ระภิกษุจําพรรษา จํานวน ๒๓ รูป มีแม่ชี ๑๐ ท่าน อุบาสกอุบาสิกาถืออัฏฐศีล จํานวน ๒๖ คน และมีผมู้ าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามตารางในแต่ละเดือนดังนี้

เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

รวม

หลักสูตร ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน

๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๐๕ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน ๐๓ วัน ๑๕ วัน

วันที่ปฏิบัติ ๓๑-๒, ๐๗-๐๙ ๑๐-๒๔ ๐๕-๒๔

๐๔-๐๖ ๑๓-๒๗ ๐๘-๒๗ ๐๔-๐๖, ๒๕-๒๗ ๑๓-๒๗ ๑๔-๒๘ ๐๑-๐๓, ๑๓-๑๕ ๖-๑๐ ๑๓-๒๗ ๐๗-๒๗ ๓๐ เม.ย.- ๐๒ ๑๕-๒๙ ๐๙-๒๙ ๐๓-๐๕ ๑๒-๒๖ ๐๘-๒๗ ๐๑-๐๓ ๐๕-๐๗, ๐๙-๑๑, ๑๒-๑๔, ๓๑-๐๒ ๑๐-๒๔ ๐๒-๐๔, ๐๗-๑๐ ๐๙-๒๔

พระสงฆ์ ๑ ๒๑

สามเณร -

แม่ชี บุคคลทั่วไป รวม ๙๑, ๑๐ ๙๑, ๑๐ ๑ ๑๒ ๑๔ ๒๑

๘ ๔ ๑ ๒๕ ๒๕ ๑๕ ๒ ๔ ๕ ๒๔ -

๒๐ ๑๗ ๑ ๒ ๒ -

๑ ๑ ๑

-

๑ ๑๐ -

-

-

-

๗๑ ๗๑ ๒๔ ๓๒ ๒ ๖ ๙๓,๑๔๒ ๙๔,๑๔๒ ๒๔ ๒๔ ๔ ๓๙ ๖๙,๑๑๑ ๖๙,๑๑๑ ๓๕ ๓๕ ๒๔ ๒๖ ๘ ๑๕ ๓๙ ๓๙ ๒๗ ๒๗ ๑๘ ๖๐ ๖๔ ๔๐ ๔๑ ๔ ๙ ๑๙ ๑๙ ๒๙ ๔๒ ๓๗, ๒๔, ๓๗, ๒๔ ๒๓, ๑๙ ๒๓, ๑๙ ๒๔ ๒๔ ๓๗,๑๒๐ ๓๗,๑๒๐ ๗ ๗

๑,๓๔๑

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๑


… ¸ÃÃÁºÃÃÂÒ µ‹o¨Ò¡Ë¹ŒÒ 5

仵i¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ¾Ãao§¤¡‹o¹ªืèoNjҡaÊÊ»a ã¹ ¾ÃaÇi ¹a  » ® ¡ ÁËÒÇi Àa § ¤ eŋ Á 1 ÀÒ¤ 1 ˹ŒÒ·Õè 298 䴌¡Å‹ÒÇeoÒänjNjҡÒô‹Ò¾ÃaoÃi e¨Œ Ò ËŒ Ò ÁÊÇÃä æÅaˌ Ò ÁÁÃä Êo§º·Ç‹ Ò oÃi  ÂÒ¹a § ou » »aÇÒ·Ò¡Ò ¤ÇÒÁNj Ò Êa µ Ǐ ·aé§ËÅÒ ÁÕ¤ÇÒÁeËç¹¼i´ e»š¹¼ÙŒã¤Ã‹«ึ觤ÇÒÁ©iº ËÒ Ái㪋»Ãaoª¹ ¡Å‹ÒÇãʋÌÒ ÁÕ¤íÒo¸iºÒ Nj Ò ´‹ Ò ·oµi e µÕ  ¹¾ÃaoÃi  e¨Œ Ò ·aé § ËÅÒ¤ื o ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ ¾Ãa»˜¨e¨¡¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒæÅa¾Ãa ÊÒÇ¡¢o§¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ o´Â·ÕèÊu´ æÁŒ¤ÄËaʶ¼ÙŒ e»š¹oÊ´Òºa¹¡ç¤ืoouºÒÊ¡ ouºÒÊi¡Ò æÁ‹ªÕ ÊÒÁe³Ã·aé§ËÅÒ ·Õ跋ҹ䴌ºÃÃÅuÁÃä¼Å¡a¹ æÅŒÇ eÃÒ仵ieµÕ¹·‹Ò¹ eÃÒµŒo§ÃaÇa§ ·‹Ò¹¨a´Ç‹Ò e»š¹oa¹µiÁÃäÇaµ¶u ËÃืo´ŒÇ¡ÒáíÒ¨a´eÊÕ´ŒÇ ¤u³ ¡íÒ¨a´eÊÕ«ึ觤u³ µÃ§¹Õ餋o¹¢ŒÒ§¨aoa¹µÃÒ ·‹Ò¹ºo¡Ç‹Òe»š¹¡ÃÃÁ˹a¡ e»š¹·aé§Êa¤¤ÒÇó ˌ Ò ÁÊÇÃä ·aé § Áa ¤ ¤ÒÇó ˌ Ò ÁÁÃä ¡ç ¾Ù ´ µÒÁªÒǺŒÒ¹eÃÒ§‹ÒÂæ ¡ç¤ืo »´¡aé¹ ÁÃä¼Å ¹i¾¾Ò¹¹aè¹eo§ »´µÒÂeÅ ËÁ´oo¡ÒÊ·Õè¨a·íÒ ·Õè Êu ´ æˋ § ·u ¡ ¢ »¯i ºa µi ä »e·‹ Ò äà ¡ç ä Á‹ ä »ä˹ µi´¡a¹oÂًo‹ҧ¹aé¹ ¤ืo»´¡aé¹ÁÃä¼Å¹i¾¾Ò¹ ä»ä˹äÁ‹ä´ŒeÅ oa¹¹ÕéÊíÒ¤a­¹a ʋǹ·ÕèNjÒe»š¹ Êa¤¤ÒÇó ¹aé¹ Êa¤¤ÒÇó ËÁÒ¶ึ§Ç‹Ò¢ÇÒ§¡aé¹ äÁãˌä»e¡i´ã¹ÊÇÃä æÅae·ÇoÅ¡ ¡ç¤ืoeÃÒä» e¡i´äÁ‹ä´ŒeÅ ã¹ÊÇÃ䏪aé¹µ‹Ò§æ æÅaã¹e·ÇoÅ¡ äÁ‹Ç‹ÒeÃÒ¨a·íÒºu­¢¹Ò´ä˹ ·íÒ¡uÈÅ¢¹Ò´ä˹ ÁÒ¡ÁÒÂe¾Õ  §ã´ ¶ÇÒ¡u ®i Êa ¡ ËÅa § ¶ÇÒ ouoºÊ¶Êa¡ËÅa§ ¶ÇÒ¡u¯i»¯iºaµi¸ÃÃÁÊa¡ÃŒoÂËÅa§ ¡ç ä Á‹ ä » Áa ¹ ´ึ § änj ¨ึ § eÃÕ Â ¡Ç‹ Ò Êa ¤ ¤ÒÇó ËÁÒ¶ึ§¢ÇÒ§¡aé¹ äÁ‹ãˌä»e¡i´ÊÇÃäæÅaªaé¹e· ÇoÅ¡µ‹Ò§æ ¤ืoËÁ´eÅ äÁ‹Ç‹Ò¼ÙŒ¹a鹨a·íÒºu­ ¡uÈÅÁÒ¡e¾Õ§㴡çµÒÁ ¾ÃaoÃö¡¶Ò¨ÒϨึ§ ¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò oÀiÂu»ÇÒ·a ¤ืo¡ÃÃÁ˹a¡ ˹a¡ ÁÒ¡ ¡ÒõíÒ˹iµieµÕ¹¾ÃaoÃiºu¤¤Å äÁ‹Ç‹ÒeÃÒ ¨aÃٌËÃืoäÁ‹Ãٌ¡çµÒÁ eÃÕÂ¡Ç‹Ò oÀiÂu»ÇÒ·a ÁÕo·É ÁÒ¡eª‹¹¡a¹ e»š¹¡ÃÃÁ·Ò§ÇÒ¨Ò·Õèe»š¹oa¹µÃÒ ·ÕèÊu´ æÅaÁÕo·ÉeÊÁo´ŒÇ o¹a¹µÃi¡ÃÃÁ

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๒

eËÁืo¹o‹ҧ·Õè¾Ãa¼ÙŒÁÕ¾ÃaÀÒ¤e¨ŒÒµÃaÊäÇŒÇ‹Ò ´Ù¡‹o¹ÊÒÃÕºuµÃ e»ÃÕºeËÁืo¹ Ài¡Éu¼ÙŒ¶ึ§¾ÃŒoÁ´ŒÇÂÈÕÅ ¶ึ§¾ÃŒoÁ´ŒÇÂÊÁÒ¸i ¶ึ§¾ÃŒoÁ´ŒÇ»˜­­Ò ¤ืo䴌ÅiéÁÃÊ oÃËaµµ¼Å ã¹À¾»˜¨¨uºa¹¹ÕéæÅ æÁŒ©a¹ã´ ´Ù¡‹o¹ÊÒÃÕºuµÃ eÃҡŋÒÇ¢Œoou»Áa¹Õé ©a¹¹aé¹ ºu¤¤Å¹aé¹äÁ‹ÅaÇÒ¨Ò¹aé¹eÊÕ äÁ‹Åa¤ÇÒÁ¤i´¹aé¹eÊÕ äÁ‹ÊÅa¤ื¹·i°i¹aé¹ eÊÕÂæÅŒÇ µŒo§¶Ù¡o¹ŧ㹹áe¾ÃÒa oÀiÂu»ÇÒ·a eËÁืo¹¶Ù¡¹Ò¹iÃiÂaºÒÅ ¹íÒÁÒo¹㹹á©a¹¹aé¹ ¡ç¡ÃÃÁÁÕo·ÉÁÒ¡¡Ç‹ÒÁi¨©Ò·i®°i‹oÁäÁ‹ÁÕ eËÁืo¹ o‹ҧ·Õè¾Ãa¼ÙŒÁÕ¾ÃaÀÒ¤e¨ŒÒµÃaÊäÇŒÇ‹Ò ´Ù¡‹o¹ Ài¡Éu·aé§ËÅÒ eÃÒÂa§äÁ‹eÅç§eËç¹æÁŒ ¸ÃÃÁã´«ึè§ÁÕo·ÉÁÒ¡¡Ç‹ÒeËÁืo¹Ái¨©Ò·i®°i ¹ÕéeÅ Ài¡Éu·aé§ËÅÒ o·É·aé§ËÁ´ ÁÕÁi¨©Ò·i®°ie»š¹o‹ҧÂiè§ ¡ç¤ืo¾Ãao§¤ºo¡Ç‹Òo·Ée˵uÁa¹ÁÒ¨Ò¡Ái¨©Ò·i®°i ¤ืo¡ÒÃeËç¹¼i´eËç¹äÁ‹¶Ù¡ ¢o¡µaÇo‹ҧÊa¡·‹Ò¹Ë¹ึè§ãˌ­ÒµioÂÁ䴌´Ù¡a¹ ·‹Ò¹¹Õé e¸oÃٌe·‹ÒäÁ‹¶ึ§¡Òó 仡ŋÒǵieµÕ¹¾ÃaoÃiºu¤¤Åe¢ŒÒ 椋´‹ÒÇ‹Ò “oÕæ¾ÈÂÒ ¶‹Á¹éíÒÅÒÂŧµÃ§¹Õé·íÒäÁ” æ¡´‹Ò溺§‹ÒÂæ oÕæ¾ÈÂÒ e´ÕëÂÇoÂÁä»æ»ÅeoÒeo§ ¹a “oÕæ¾ÈÂÒ ¶‹Á¹éíÒÅÒÂŧµÃ§¹Õé·íÒäÁ” e·‹Ò¹Õé¹aoÂÁ ·íÒãˌe¸oµŒo§ä»µ¡ oÂً㹹á¹Ò¹e·‹Ò¹Ò¹ ã¹¢³a·ÕèµÒÂä»æÅŒÇ æÅaeÈÉ¢o§¡ÃÃÁ¹Õé¹íÒãˌe¸oÁÒ e¡i´e»š¹oÊeÀ³ÕÁÕÃa´aº 测Âa§´Õ·Õè䴌ÁÒe¡i´e»š¹Ë­i§oÊeÀ³Õ·ÕèÁÕÃa´aº ÁÕÃa´aº o‹ҧä˹ ãˌ¾Ç¡e¨ŒÒªÒ·aé§ËÅÒÂ䴌eªÂªÁ ¡a¹·u¡ÇÕèÇa¹ o´Õµ¡ÃÃÁ¢o§¹Ò§ oaÁ¾»ÒÅÕ ¹Ò§oaÁ¾»ÒÅÕ¹Õèe¸oe»š¹Ë­i§oÊeÀ³Õ 测㨺u­ ¤Ãa駾u·¸¡ÒÅ䴌ºÇª e»š¹Ài¡Éu³Õ ¤Ãaé¹ä´ŒºÃÃÅu¸ÃÃÁ¢aé¹ÊÙ§Êu´æÅŒÇ ä´ŒeŋÒo´ÕµªÒµi ãˌ¿˜§Ç‹Ò eÁืèo¡‹o¹ ¹Õée¸oe»š¹¼ÙŒË­i§ã¹ÊÁa¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ¾Ãa¹ÒÁÇ‹Ò Êi¡¢Õ ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒo§¤¡‹o¹ Ça¹Ë¹ึè§ä´Œä»äËnj¾Ãae¨´Õ e´i¹»Ãa·a¡Éi³eÇÕ¹¢ÇÒ æÊ´§¤ÒÃÇa eË繡o§ ¹éíÒÅÒ·ÕèÀi¡Éu³Õ¢Õ³Òʾ¼ÙŒ·ÕèÊi鹡ieÅÊæŌǺŒÇ¹·ié§änj ¡çe¡i´¤ÇÒÁo¡Ã¸¢ึé¹ÁÒ·a¹·Õ »Ò¡¾Å‹o´‹ÒÇ‹Ò “oÕæ¾ÈÂÒ ¶‹Á¹éíÒÅÒµç¹Õé·íÒäÁ” ´ŒÇ¼ÃuÊÇÒ¨Ò·Õ贋ҾÃa oÃËa¹µ´a§¡Å‹ÒÇ e»š¹e˵uãˌe¸oµŒo§Å§Êً¹Ã¡ ËÅÒµ‹oËÅÒªҵi«éíÒæŌǫéíÒeŋÒ

eËÅื o e¾Õ  §eÈÉ¡ÃÃÁªÒµi ¹Õé ä ´Œ Á Òe¡i ´ e»š ¹ Ë­i § oÊeÀ³Õ o Âً ã ¹ÊǹÁaÁ‹ Ç § ºÃiedz¾ÃaÃÒªou·ÂÒ¹ ¡Ãu§eÇÊÒÅÕ e¾ืèoãˌe¨ŒÒªÒ¹a¡e·ÕèÂÇ拧ªi§¡a¹eªÂ ªÁ ¡ç¤ืo¾Ç¡ÅÙ¡¡ÉaµÃi¹a 拧¡a¹ªi§eªÂªÁ¨¹e»š¹¤´Õ¢ึé¹ÈÒÅ ¤³a¼ÙŒ ¾i¾Ò¡ÉÒ䴌µa´Êi¹ãˌe¸oÃaºµíÒæ˹‹§Ë­i§¤³i¡ÒÁÕ˹ŒÒ·Õèe»š¹Ë­i§ºÃi¡ÒÃãˌ e¨ŒÒªÒ·aé§ËÅÒÂã¹eÁืo§¹Õé¡ç¤ืoe»š¹oÊeÀ³ÕÁÕÃa´aº 测Âa§´Õ˹‹o·Õèe»š¹ Ë­i§oÊeÀ³Õ·ÕèÁÕoiÊÃaäÁ‹ä´ŒÃaºæ¢¡·aé§ÇÕè·aé§Ça¹ ÁÕeÇÅÒ¾a¡¢o§e¸o ä»Ça´¿˜§ ¸ÃÃÁºíÒe¾ç­ºu­æÅae¸oe»š¹¤¹ÁÕe§i¹ e¾ÃÒaNjÒ梡·ÕèÁÒ㪌ºÃi¡ÒÃe¸oe»š¹ ÅÙ¡ËÅÒ¹¡ÉaµÃi·ÕèÁÕe§i¹¹a e¸o¡çÁÕeÇÅÒ䴌eoÒe§i¹¹Õéä»ÊÌҧºu­ÊÌҧ¡uÈŠ䴌ÊÌҧÇiËÒ÷ҹ æÅa䴌¿˜§¸ÃÃÁã¹ÊíÒ¹a¡¾ÃaÇiÁÅo¡³±a­­a ¢oºÇª e»š¹Ài¡Éu³Õ eÁืèoºÇªæÅŒÇ ºíÒe¾ç­ÊÁ¶aÇi»˜Êʹa䴌ÊíÒeÃç¨e»š¹¾ÃaoÃËa¹µ Êié¹eÇáÃÃÁä» e¸o䴌ÊíÒeÃ稾ÃaoÃËa¹µã¹µo¹Êu´·ŒÒ æÅaÁÕoÊeÀ³ÕoÕ¡ ·‹Ò¹Ë¹ึè§ ¤ÅŒÒÂæ ¡a¹ªืèoÇ‹Ò ¹Ò§oa··a¡ÒÊÕ ¡ç·íÒeÇáÃÃÁ溺e´ÕÂÇ¡a¹ ¡aº¹Ò§oaÁ¾»ÒÅÕ ¹ÕéeËÁืo¹¡a¹ e¸o䴌¡Å‹ÒÇ e¼Åo¾Ù´»Ò¡eÊÕÂ仹i´Ë¹ึè§ ´‹ÒÀi¡Éu¾Ãa¢Õ³ÒʾÃٻ˹ึè§ã¹ÊÁa¾Ãa¡aÊÊ»a¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒ ... µ‹o˹ŒÒ 3


/…..

¢o§½Ò¡¨Ò¡¾ÃaäµÃ»¯¡ µ‹o¨Ò¡Ë¹ŒÒ 7

ยายแก่เห็นความซื่อสัตย์ของพ่อค้าจึงบอกว่า “ถาดนี้เมื่อกี้พ่อค้าอีกคนโยนลงพื้น ดูถูกว่าของไม่มีราคา แต่คราวนี้พ่อมาบอกว่ามีราคาตั้งแสน พ่อนี่ช่างตาถึงมีบุญเหลือเกิน เอาอย่างนี้ ฉันให้ถาดนี้แก่ท่าน เอาไปเถิด ส่วนท่านจะให้ของขายอะไรแก่ฉันกะหลานก็ได้ ตามใจเถิด” พ่อค้าพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่า “เอาอย่างนี้นะยาย ฉันยกของที่ฉันเอามาขายและเงินที่ติดตัวมา ให้ยายหมดเลยก็แล้วกัน ฉันขอแต่ตาชั่งเอาไว้ทํามาหากิน และเงินสัก ๘ กหาปณะพอค่าเดินทางก็พอจ้ะ” เมื่อ พ่อค้าได้ถาดทองแล้วจึงเดินทางไปที่เรือเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ พ่อค้าคนแรกหลังจากเดินทางจากไปได้สักพักใหญ่จึงย้อนกลับมาหายายแก่หวังว่าจะได้ซื้อถาดใบนั้นใน ราคาที่ต่ําที่สดุ แต่เมื่อยายเห็นพ่อค้าเข้ามาก็ตะเพิดไปว่า “ไอ้พ่อค้าจัญไรท่านทําให้ถาดทองคําเราเป็นของไร้ค่า ชิชะ มาตอนนี้จะมาขอซื้อ ไป จะไปไหนก็ไป เมื่อกี้ฉันยกถาดที่แกอยากได้ ให้เป็นบุญแก่พ่อค้าตาถึงไปแล้ว แถมได้ตังค์กับของมาตั้งพันกหาปณะ” พ่อค้าได้ฟังดังนั้นก็ตกใจ แค้นใจถึงกับสิ้นสติ สลบฟุบไป เมื่อฟื้นขึ้นมาเกิดความเสียดายเป็นกําลัง ถึงกับ โปรยเงินและข้าวของที่นํามาเร่ขายทิ้งไว้หน้าบ้านยายแก่ แล้วก็ถือคันชั่งวิ่งตามรอยเท้าพระโพธิสัตว์ หวังจะแย่ง ถาดทองคืน ไปถึงฝั่งแม่น้ํานั้นเห็นพระโพธิสัตว์ ถอยเรือออกไปแล้ว จึงบอกนายเรือว่า กลับมา ๆ แต่พ่อค้าที่เป็น พระโพธิสัตว์ห้ามนายเรือว่า “อย่ากลับ ๆ” และแล่นเรือลับไป พ่อค้าพาล เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์นั่งเรือหายวับไป เกิดความโศกเศร้าเสียดายมีกําลัง หัวใจเต้นแรง เลือดพุ่งออกจากปาก จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์ ว่าจะจองเวรไปจนกว่าจะหาไม่ และถึงกับสิ้นชีวิตลง ณ ที่นั้นนั่นเอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระเทวทัตจึงได้คอยตามมาเกิด เพื่อจองเวรกับพระพุทธเจ้าตลอดมา จนกระทั่งชาติปัจจุบัน อดีตชาติของพระเทวทัต ที่ได้ล่วงละเมิดกระทําผิดในพระพุทธเจ้า และถูกธรณีสูบจมสู่แผ่นดินมีมาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วน จดหมายข่าวฉบับต่อไป จะได้นําอดีตชาติเหล่านั้นมาเสนอท่านผู้อ่านต่อไป รับรอง ตื่นเต้นและ เร้าใจเป็นอย่างยิ่ง โปรดติดตาม ….

รูปงานพระอาจารยใหญ

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๓


ร า ย ชื่ อ ผู ที่ จั บ สลา ก ไ ด เ ป นเจ า ภ าพกฐิ น ส า มั ค คี ป ร ะ จํา ป พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๔ no

ชื่อ - สกุล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

คุณโสภณ มีวรรณ คุณศิริกุล สินลือนาม คุณพัฒนา สุวรรณะ คุณบุญเรือน จันทรสุต คุณชุลีกรณ์ ตั้งตรงจิตถาวร คุณอภิชาติ หิรัณย์ธิติมา คุณวีรทัศน์ เลิศเจริญวรกุล คุณอุเทน-วรรณศิริ ปรีดามนต์ คุณพจนันท์ วงษ์แสนสุข คุณโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ คุณจารุพร ฝีมือดี คุณจาริณี อมรเวชสันติ คุณลําเจียก ตั้งตระกูล คุณนันทพร ธนะเพิ่มพูล คุณจิราวุฒิ พงษ์มา คุณธนาภา จันทร์มั่น คุณภณภพ-ณัฐวีณ์ รักษ์แพทย์ คุณสอาง เข็มนาค คุณสมเดช รุ่งธรรมมานนท์ คุณสุรินทร์ ถาวร คุณธีระ อุษณกรกุล คุณวิสุทธิ์ บุญจริง คุณสุพณิชย์ แสงเพ็ญพราว คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล คุณณัฏฐยา พิกุลทอง คุณหงษ์ทอง แซ่เลา คุณรัตนา ทรงประดิษฐ์ คุณพิมพ์ลดา ชัยมงคลสถิตย์ คุณอัจจิมา เข็มกลัด คุณพวงรัตน์ ทองปัดชติ คุณพึงพิศ สีตลารมณ์ คุณกิตติ พิมพ์เกษม คุณบุญเลิศ สุราลัย คุณกรรณิกา อิสสระตระกูล คุณขนิษฐา วัฒนนุศิษย์ คุณอัมพร แซ่อึ้ง คุณนฤมล อุตระ คุณวรรณภา วิฐาพร คุณปารินทร์ สุวิทยาวัฒน์ คุณกุลฌา จุลกนิษฐ คุณวีระชัย อติชาติวิวัฒน์ คุณลัดดา บัวหงษ์ คุณกิติพงษ์ วิเศษชาติ คุณวรรณี ลาภวัฒนกิจ

เลขผ้า ราคาผ้า 1ก 1ข 2ก 2ข 3ก 3ข 4ก 4ข 5ก 5ข 6ก 6ข 7ข 8ก 8ข 9ก 9ข 10ก 10ข 11ก 11ข 12ก 12ข 13ก 13ข 14ก 14ข 15ก 15ข 16ก 16ข 17ข 18ก 18ข 19ก 19ข 20ก 20ข 21ก 21ข 22ก 22ข 23ก 23ข

13.91 13.91 0.68 0.68 6.94 6.94 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 4061 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61

no

ชื่อ - สกุล

เลขผ้า

ราคาผ้า

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

คุณบุญเรือน พรหมประเสริฐ คุณวันเพ็ญ นิภานันท์ คุณพรใจ พรหมชาตรี คุณสุวิทย์ ชยะตังวัฒนะ คุณนิติ มัยรัตน์ คุณพุฒิพิชฌา เรืองชัยนันท์ คุณสิริญา ชัยวัฒนานุรักษ์ คุณวริสรัญญา แสนสุริวงศ์ ด.ญ.ภัทราภรณ์ สีลา และ ครอบครัว คุณสุริยะ สุภาสาคร คุณดารารัตน์ วิจิตรโสภาพันธ์ คุณจําลอง ธรรมดิษฐ คุณวิศรุต พุ่มคํา คุณจิรวัฒน์ วุฒิพงศ์ คุณอํานวย ด้อมกลาง คุณมาลี อุ่นยินดี คุณธัญพิสิฐ์ ทองเจริญ คุณปั้นหยี ขวัญแก้ว คุณชฎารัตน์ อิสสรารักษ์ คุณศลีนา ตุรงค์วัฒนา คุณอมรรัตน์ อัศวานุชิต คุณสุนทร รุ่งธรรมานนท์ คุณพาลินทุ์ อรรถกมล คุณนิตยา นิตยวรรณ คุณภาวดี เพียรวิจัยธรณี คุณกฤษฎา อยู่ในศีล ด.ช.วุฒิยากร พุ่มคํา คุณสกลธนัฏฐ์ ศรีจันทร์ คุณแม่อุบล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณจิระประไพ ทองเฉลิมโรจน์ คุณนาฏศิริ อินทรมา คุณพิศุทธ์ บุญสุข คุณดวงพร ศรีมงคล คุณศิริกาญจน์ แสงอรุณ คุณทองดี ขาวสะอาด คุณมาริน ทิมจรัส คุณรัตนภรณ์ วงศ์พินิจ คุณสมนึก สินไชย แม่ชียุวดี แป้นน้อย คุณชุติมณฑน์ วัตตะเสรี คุณนิติพงศ์ ทองคํา คุณศุภสันห์ เต็มพลาธินนท์ คุณวิไลพร คุณสุภาพ กมลรักษา คุณนันท์มนัส แสงทรัพย์

25ก 25ข 26ก 26ข 27ข 28ก 28ข 29ก 29ข 30ก 30ข 31ก 31ข 32ก 32ข 33ก 33ข 34ก 34ข 35ก 35ข 36ก ผ 37ข 38ก 38ข 39ก 39ข 40ก 40ข 41ก 41ข 42ก 42ข 43ก 43ข 44ก 44ข 45ก 45ข 46ก 46ข 47ข 48ก

2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.36 4.61


no 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

ชื่อ - สกุล คุณฐิตาภร จงสุตกวีวงศ์ ฐเดช สายนันท์ ธมนธรณ์ ณัท พัชร์ธรณ์ คุณกมลรัตน์ ช่างงาม พระใบฎีกาชํานาญ ปิยธมโม คุณวิชิต อัชฌากรลักษณ์ คุณสุรางค์ บุญเที่ยง คุณสํารวย เหลือล้น คุณขวัญสิวริญ ทองเต็มภาชน์ คุณสําเริง พุ่มคํา คุณวัชรี สุธรรม คุณวาสนา สินสถิตย์โรจน์ ดร.ชัชวาล มงคล คุณเรณู หงษ์วิวัฒน์ คุณวิภา อินบัว คุณสุดใจ ใหญ่หนักแน่น คุณจิราพร ศิริพรมพิศาล คุณสมคิด ป้อมอิ่ม คุณนิตยา ประยูรยิ้ม คุณสําเนียง โล่ชัยยะกูล พ.อ.ขจรจักร ศิริมงคลพิสฎิ ฐ์ คุณนุชรินทร์ จิวจินดา คุณสรินทิพย์ ลีลาประเสริฐ คุณนันฑกรณ์ อนุพันธ์ คุณแม่บุญนํา วีระสวัสดิ์ คุณพิมลวรรณ จินตโกวิท คุณไพริน สิงห์ทอง คุณสุดา เลิศล้ําศรีเทียน คุณชนกานต์ พุ่มสลุด คุณนริสา ชัยอํานาจ คุณวีนา เงาเจิญรจิตร คุณจีระสิทธิ์ พงษ์คณาพร คุณสถิตย์ อ้ายมา ด.ช.ณธรณ์ เตชศรีสุธี คุณปารณีย์ ปรีดา คุณพุทธฉัตร พูนเพิ่มสุขสมบัติ คุณปัญญรศี ชื่นชม คุณสุดาวรรณ ปิณฑวรรธนะ คุณเริ่มรัฐ มหิสนันท์ คุณภาสกร กิตติกุลธนโชติ คุณละเมียด ชื่นอรม คุณรัชฎา แสงสงคราม คุณสังวาลย์ เคนทะ คุณพรทิพา พรโสภากุล คุณสนอง พิพัฒน์เพิ่มพร คุณจินตนา โสภา คุณอํานวย วีระเดช คุณสนิท คุ้มสมบัติ

เลขผ้า ราคาผ้า

no

ชื่อ - สกุล

24ก 24ข

1.3 1.3

91

92

คุณปิติ พัวสุทธิ คุณณัชชามน วงศ์ประทุม

49ข 50ก 50ข 51ก 51ข 52ก 52ข 53ก 53ข 54ก 54ข 55ก 55ข 56ก 56ข 57ข 58ข 58ก 59ก 59ข 60ก 60ข 61ก 61ข 62ก 62ข 63ก 63ข 64ก 64ข 65ก 65ข 66ก 66ข 67ข 68ก 68ข 69ก 69ข 70ก 70ข 71ก 71ข 72ก 72ข

1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 0.27

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

คุณสมหมาย ปลอดสมบูรณ์ คุณสุวิมล อินทะรังษี คุณณิชกมล ฟูตระกูล คุณนิตยา ณ สงขลา คุณบุษรากร วีระศิลป์ คุณนิตินัย-ภัครดา ปั้นมณี แม่ชีเจริญจิต อ้ายมา คุณวราภรณ์ งามวุฒิพร คุณสุขธนา พงษ์มา พ.ต.ท.ทินกร-สมเพ็ชร-เมธัส อาจเจริญ คุณทรรศนีย์ สุรพลานันท์ คุณผิน บุญจันทร์ กานดา เกตุบรรจง คุณสิริพันธ์ สินลือนาม คุณจิราภรณ์ กสิกรรม คุณปราณี คงกลิ่นสุคนธ์ คุณปาริชาต ศิริสืบ คุณประสงค์ โสภา คุณศศภัทร งาวิจิตร คุณนิตยา ดาวประทีป คุณชนะโชติคุณณฐมน สมานวรกิจ คุณวันทนา เกียรติวิไลพร คุณบุญเรือน กรมภักดี คุณจุฑาทรัพย์ ปรมีศนาภรณ์ คุณบุดดี บัวจูม คุณนฤมล เจริญกิจภัณฑ์ คุณโสภา สายสุด คุณธนิษฐา โถสกุล พระมหาประเสริฐ หิตกกโร พ.อ.เกษม ศรีสุข คุณวริทธิ์นันท์ ชัยพรธนะนันท์ คุณประสิทธิ์ จิระประวัติ คุณพระบุญญพัฒน์ ชยธมโม คุณอรทัย อมรภักดี คณมะลิ(เจ๊หนู) แซ่ตั้ง คุณไพลิน ศักดิ์พิพัฒน์ คุณกมลพร แซ่ลิ้ม คุณเพียรพร พรหมโชติ คุณศุจิรดา ปัญญาวิภูษณ์ คุณชุลีกร ธีระนังสุ คุณสุรชัย แซ่อิง คุณเบญจมาภรณ์ ดีเสียง บุปผาพรรณ-ละม้าย-วรรณา ทองนวล คุณจงกล ชัยสุกัญญาสันต์ คุณสมจิตร รัตนวิเชียร

เลขผ้า

ราคาผ้า

48ข 49ก

4.61 1.3

73ก 73ข 74ก 74ข 75ก 75ข 76ก 76ข 77ข 78ก 78ข 79ก 79ข 80ก 80ข 81ก 81ข 82ก 82ข 83ก 83ข 84ก 84ข 85ก 85ข 86ก 86ข 87ข 88ก 88ข 89ก 89ข 90ก 90ข 91ก 91ข 92ก 92ข 93ก 93ข 94 95 96 97

4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 4.61 4.61 0.27 0.27 4.61 4.61 2.58 2.58 1.3 1.3 4.61 4.61 0.27 4.61 4.61 1.3 1.3 2.58 2.58 13.91 13.91 0.68 0.68 6.94 6.94 27.28 27.28 40.92 40.92

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๕


๕๔

จดหมายข่ า ว ]nv สิ่ ง ตี พิ ม พ

ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ ห าร ๑๐๐/๑ หมู ๑ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทร. ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙, ๐๓๗-๓๓๐๓๑๓ โทรสาร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓ http://www.buddhavihara.info e-mail: buddhavihara1@yahoo.com

วั น

ทอดกฐิ น สามั ค คี

วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๕ ๔

ตรงกั บ วั น แรม ๑๑ ค่ํา เดื อ น ๑๑ ปี เ ถาะ ๐๗.๓๐ ๐๗.๕๐ ๐๘.๐๐ ๐๘.๕๐ ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ ๑๐.๕๐ ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐

๕๔

ศิษยานุศิษย และแขกผูมีเกียรติ ทุกทานพรอมกันที่ ศาลาตนไม รวมรับประทานอาหารเชา (มีอาหารเชาบริการ และบริการตนเองและชวยลางจาน) เจาภาพกฐิน และเจาภาพผากองกลางลงทะเบียนรับผากฐิน พรอมกันที่มณฑลพิธี ศาลาตนไม เริ่มบูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญเทวดารวมอนุโมทนากฐิน รับศีล เตรียมถวายผากฐิน (ประกาศผูเปนเจาภาพผากฐินถือพานมาถวายครั้งละ ๒๐ คน) บูชาขาวพระพุทธ ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสามเณร รวมรับประทานอาหาร (มีเจาภาพออกรานโรงทาน) ถวายบริวารกฐินทอดผาปาหางกฐิน ถวายกุฎิพระสงฆ ถวายผาไตรจีวร พระสงฆอนุโมทนา

ปัจจัยที่ได้จากงานทอดกฐินสามัคคีประเพณีพุทธวิหาร จะเป็นงบประมาณดําเนินการ ค่าใช้จ่าย ภายในศูนย์ฯ ตลอดทั้งปี อาทิ ค่าอาหาร น้ําปานะ ค่าน้าํ ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสวัสดิการวิปสั สนาจารย์ ครูพี่เลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล ค่ายานพาหนะ ค่าแรงแม่ครัว คนสวน คนงาน ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา จดหมายข่ า ว สิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ตลอดทั้งปี (ค่าใช้จา่ ยตลอดทั้งปี ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ฉบั บ ที่

๒๘

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 28  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 28

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 28  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 28

Profile for 82163
Advertisement