a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

จดหมายข่าว พุทธวิหาร ฉบั บ ที่ ๒๙ เดื อ นมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

พรสงทายปเกา

๒๕๕๔ ต อ นรั บ ป ใ หม ๒๕๕๕

โดย ชิ น สภเถระ ๑๕:๕๙ น. ๓๑/๑๒/๒๕๕๔ หน า ๑๕ สวั ส ดี ค่ ะ พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ รั ก ทุ ก ท่ า น ปี ๒๕๕๔ ผ่านพ้นไปแล้ว พร้อมกับอุปสรรค์ต่างๆ ด้วยความมานะอดทน กับภัยธรรมชาติ น้ําที่มีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็มีภัยที่ยิ่งใหญ่ เช่นกันถ้าไม่รู้จักการจัดการให้ถูกต้อง จึงเป็นประสบการณ์ตรงที่ทุกท่านได้นํามาเป็นข้อคิดและแก้ไขในการวางแผนดูแลทั้งในด้านสถานที่ จิตใจของ ตนเอง ปีใหม่มาแล้ว ขอให้ทุกท่านต้อนรับปี ๒๕๕๕ ด้วยความเข้มแข็ง มีพลังในชีวิต พร้อมที่จะพบกับสิ่งดีๆ โดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศพร้อม ใจกันจัดกิจกรรมถวายในหลวงของเราและที่จังหวัดนครนายกได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ประชาชนร่วมพลังกัน จํานวน ๕๐๐ คน ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานถวาย ณ ศูนย์กลาง การศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร อําเภอเมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทําให้พวกเรารู้สึกอิ่มเอมใจ ปิติในพระบารมีของพระองค์ท่านจึงมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมใจกันพัฒนาประเทศด้วยการรักษาศีลฟังธรรมประพฤติตนให้เป็นคนดี ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ นี้ ทีมงานจดหมายข่าว ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบุญบารมีจากการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐานจงมารวมเป็นพลวปัจจัยขอได้โปรดคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระวรกาย แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นสมเด็จพ่อของลูกๆ และขอให้ประเทศชาติมีความสงบสุขประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และผู้อ่านทุกท่านมีความสุข กายสุขใจ คิดหวังสิ่งใดที่ดีงาม ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีอายุวรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ให้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ทุกๆ ท่านนะคะ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาแสดงมุทิตาจิตกับพระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ ประธานศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งการจัดงานในปีนี้พระอาจารย์มีอายุ ๖๓ ปีเต็มค่ะ

๔ ¸ÃÃÁºÃÃÂÒ “ÈÕÅ ÇiÊu·¸i”

o´Â¾ÃaoÒ¨ÒÏ ¾Ãa»Åa ´ ªaªÇÒÅ ªi ¹ ÊoÀ

๖,๘

o¤Ã§¡Òèa´ §Ò¹æÊ´§Áu·iµ Ò¨iµ ¾ÃaoÒ¨ÒϾÃa»Åa ´ªa ªÇÒÅ ªi¹ÊoÀ

๑๕ ¾Ã»‚ãËÁ‹ 2555 o´Â ªi¹ÊÀe¶Ãa

๑๐ µÒÃÒ§»¯iºaµi¸ÃÃÁæÅa¡i¨¡ÃÃÁ§Ò¹ºu­

o¤Ã§¡Ò÷o´¼ŒÒ»†ÒÊÒÁa¤¤Õ «ืéo·Õè ¶ÇÒÂÇa ´ 12 Êi§ ËÒ¤Á 2555

¢‹ÒÇ¡i¨ ¡ÃÃÁã¹»‚ 2554 ·Õ輋 Ò ¹ÁÒ

§Ò¹ºu­ ¾u· ¸ªÂa¹ µÕ 2600 »‚ æˋ§¡ÒõÃaÊÃٌ¢o§ÊÁe´ç ¨¾ÃaÊaÁÁÒÊaÁ ¾u · ¸e¨ŒÒ

µÅo´»‚ 2555

๘ ¢‹ÒÇ»ÃaªÒÊaÁ¾a¹¸§ Ò¹ºu­ ๙ ¡i¨¡ÃÃÁ·Õè¨aÁÕ¢ึé¹ã¹oÕ¡ 4 e´ืo¹

มี อ ะไรในจดหมายข่ า ว


ขาวกิจกรรม ที่ผานมา

ง านบุ ญ วั น กฐิ น สามั ค คี ป ระเพณี พุ ท ธวิ ห าร

๒๓ ตุ ล าคม ๕๔

ในปี ๒๕๕๔ มีศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน นับว่าน้อยกว่าปีก่อน อันเนื่องจากน้ําท่วม การเดินทางไม่สะดวก ไม่แน่ใจ หรือเป็น ผู้ประสบภัย ศิษยานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติได้ทยอยมาแต่เช้า ผู้เป็นเจ้าภาพผ้ามา รายงานตัวรับพานผ้ากฐิน ส่วนเจ้าภาพออกร้านโรงทานทยอยกันมาออกร้าน ผู้จอง เป็นเจ้าภาพผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมก็เริ่มมารายงานตัว ในพรรษานี้วัดพระธรรมจักรมีพระภิกษุจําพรรษาอยู่ ๒๓ รูป แม่ชี ๑๐ ท่าน อุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีล ๘ ประมาณ ๒๐ มีเจ้าภาพจองถวายผ้าไตรทั้ง ๒๓ ชุด และ เตรียมผ้าไตรให้เจ้าภาพออกร้านโรงทานได้ร่วมถวาย ส่วนเครื่องไทยธรรมจัดเตรียมไว้ เท่าจํานวนของพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาและมีเผื่อไว้สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจํานวนหนึ่ง ผลจากแบบประเมินผลจากผู้ร่วมงานของปีก่อน มีบางท่านเสนอให้เพิ่มผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมให้มากขึ้น จึงมีการ จัดเตรียมเพิ่มตามที่เสนอมา ยอดเงินกฐินที่ทอดได้ ๑,๔๕๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยประมาณและมีเจ้าภาพร่วมซื้อที่ดินถวายวัด ๑ ไร่ คือคุณอมรรัตน์ อัศวานุชิตและญาติๆ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม แสนบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการทอดกฐินและซื้อที่ดินในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ

ดําเนินงานจะนําเงินที่ทอดได้นี้ไปใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ โดยจะใช้เป็นเงินกองกลาง ตลอดทั้งปี ๒๕๕๕ และส่วนที่ระบุ ให้ซื้อที่ดิ นก็จะดํ าเนินตามที่ระบุ เงินกองกลางหมายถึง เงิ นที่จะนํ าไปเป็ นค่าอาหารของโยคีผู้มาปฏิบัติ วิปัส สนา กั ม มั ฏ ฐาน ทั้ ง ภิ ก ษุ ส ามเณร แม่ ชี แม่ ชี พ ราหมณ์ อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ที่ ม าปฏิ บั ติ ธ รรม ค่ า น้ํ า ค่ า ไฟ ค่ า ซ่ อ มแซม อาคารสถานที่ และค่าบริหารศูนย์ตลอดทั้งปี (ค่าสวัสดิการของพระสงฆ์ แม่ชี ชีพราหมณ์ที่เป็นครูผู้สอนและค่า เงินเดือนของแม่ครัว เจ้าหน้าที่) บรรยากาศในงาน ทุกท่านตั้งใจมาถวายผ้ากฐินด้วยความเบิกบานของจิตใจและใบหน้า ร่วมรับประทานอาหาร เช้าที่โรงทานตั้งแต่ ๖.๓๐ น. เริ่มพิธีทอดกฐิน ๘.๓๐ น. ร่วมอัญเชิญเทวดามาร่วมทอดกฐิน ขอศีลเสร็จ ร่วมกันถวายผ้า กฐิน รับประทานอาหารเพล ซึ่งมีเจ้าภาพโรงทานประมาณ ๒๐ ร้าน มีทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม จึงเลี้ยงรับรอง แขกในงานได้ทั้งหมด ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทีมงานเย็บผ้า กฐินนําโดยคุณสนิด คุณมาลี ตรีเหรา ยังเข้มแข็งเหมือนทุกปีได้ รวมผ้า ๑๙๐ ชิ้นเย็บเป็นผ้าสังฆาฏิสองชั้น ๑๙ ขันธ์ เย็บ เสร็จเวลาเกือบ ๕ ทุ่ม จึงนําไปย้อมโดยท่านพระมหาเกรียงศักดิ์ แล้วจึงนํามาซักอบรีด นําผ้ากฐินที่สมบูรณ์ใส่พานเชิญไป อานตอหนา ๓ อุโบสถ คณะสงฆ์ญาติโยมทั้งหมดเข้าสู่อุโบสถ คณะสงฆ์กรานกฐิน รับอานิสงส์กฐิน

๕๕ จดหมายข่าว น.๒


กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิ ธี เ ปิ ด งานวั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระปลั ด ชัชวาล ชินสโภ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร นําบูชาพระกล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมและปฐมนิเทศ จากนั้ นผู้ว่าราชการจังหวั ด นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิด กรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี) จากนั้นนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ปลัดจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานและผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน เจ้าคณะจังหวัด พระสุธีพรหมคุณร่วมด้วยเจ้าคณะอําเภอนครนายก นายสุธี ทองแย้ม และนายสมเดช รุ่งธรรมานนท์ ผู้ช่วยจังหวัดนครนายก และ เจ้าอาวาสวัดอื่นๆ ในจังหวัดนครนายก นําคณะร่วมเปิดแพรคลุมป้าย โครงการฯ พระสงฆ์ เ จริ ญ ชั ย มงคลคาถา (ดนตรี บ รรเลงเพลง มหาฤกษ์) จากนั้นจึงสมาทานอัฎฐศีล และบรรยายสมาทานอัฏฐศีล โดยพระอาจารย์ ปลัดชัชวาล ชินสโภ ในเวลา ๑๘.๓๐ น. จึงนําบูชา พระ สอนการปฏิบัติเบื้องต้น วิธีนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน และลงมือ ปฏิบัติ เวลา ๒๑.๓๐ น. จึงแผ่เมตตาและถวายพระราชกุศล เนื่องด้ วยเป็ นโครงการที่สําคั ญยิ่ง พระอาจารย์ จึงขอความ ร่วมมือจากศิษย์ฯ พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติ ฆราวาส และผู้มีจิต ศรัทธาร่วมกันเป็นกรรมการดําเนินงานรวม 13 คณะ และด้วยความ ร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการทุกฝ่ายในครั้งนี้ ทําให้โครงการ ลุล่วงไปได้อย่างสมพระเกียรติและเรียบร้อยทุกประการ ผลการประเมิ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมาจากอาชี พ ต่ า งๆ ทั้ ง ข้ า ราชการ ทหาร ตํ า รวจ พยาบาล อบต. ผู้ ใ หญ่ บ้ า น พระภิ ก ษุ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา รวม ๓๑๕ คน คิดเป็น ๖๓% ของ เป้าหมายที่กําหนด ๕๐๐ คน ผู้ตอบแบบสอบถามรวม ๒๔๖ คน คิด เป็น ๗๘% ของผู้เข้าร่วม ในภาพรวมแล้วผู้ปฏิบัติ ได้รับความสะดวก ทั้ ง สถานที่ ป ฏิ บั ติ อาหารและบริ ก าร รวมทั้ ง มี ค วามเข้ า ใจในการ ปฏิบัติได้เกินและตามความคาดหมายถึง ๖๖% และได้พอประมาณ ๒๗% รวมแล้วอยู่ในเกณท์ความพอใจสูงถึง ๙๓% คะแนนเฉลี่ย สูงสุดจากคะแนนเต็ม ๕ ที่ได้รับอยู่ในข้อ ความรู้และความสามารถ ของวิทยากร ซึ่งมีค่า ๔.๖ ส่วนคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดอยู่ที่ระบบเสียง วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ ของการประเมิ น เพื่ อ มุ่ ง แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การ

บริหารจัดการเพื่อรองรับโครงการปฏิบัติ ธรรมสํ า คั ญ ที่ วั ด พระธรรมจั ก ร จะมี ต่อไป เพื่ออํานวยความสะดวก อํานวย ประโยชน์ ต่อพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่จะมาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมจักร ที่นับวันจะมีจํานวนมากขึ้นตามลําดับ อนึ่ ง ฯ แม้ จ ะมี ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคเงิ น เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ ซึ่งรวมถึง ค่าก่อสร้างห้องน้ําชั่วคราว ค่าจัดทํากลด ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดได้บริจาคข้าวสารจัด เลี้ยงผู้ปฏิบัติ เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงานครั้งนี้ รวมเป็นเงินประมาณ ๑.๕ ล้ า นบาท วั ด พระธรรมจั ก รจึ ง ได้ ร่ ว ม ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพื่อให้งานนี้สําเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั้ ง หลายแจ้ ง ความจํ า นง บริ จ าคเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โทร ๐๘๖ ๐๓๖ ๒๗๘๙ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ ขอ อนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ทุ ก ท่ า น ทุ ก คนเทอญ

กิจกรรมวันทอดกฐิน (ตอ) ญาติโยมร่วมอนุโมทนากฐินในเวลา ตี ๑ ญาติ โยมท่ านใดที่ส นใจจะอยู่ดู ขั้น ตอน การเย็ บ ผ้ า กฐิ น และอนุ โ มทนากฐิ น ปี ๒๕๕๕ เชิ ญ จองห้ อ งพั ก ได้ เ ลย (กฐิ น ปี หน้าตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีเดือน ๘ สองครั้ง ) ปี ๒๕๕๔ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน เกณฑ์ ดี ถึ ง ดี ม าก เรื่ อ งระบบเสี ย งดี ขึ้ น กว่าปีที่แล้วเล็กน้อย การประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนและในวันงาน ๗๘% อยู่ในเกณฑ์ ดีมากและดี จึงขออนุโมทนาบุญกับทุก ท่าน ทุกคนเทอญ.

๕๕ จดหมายข่าว น.๓


¤íÒÇ‹Ò ÈÕÅÇiÊu·¸i æ»ÅÇ‹Ò ¤ÇÒÁËÁ´ ¨´ã¹¡ÒÃÃa¡ÉÒÈÕÅ ¤ÇÒÁËÁ´¨´¹aé¹ ¤ืoo‹ҧäà ¡µaÇo‹ҧeª‹¹ »Ò³Ò µi»ÒµÒeÇÃaÁa³Õ enj¹¨Ò¡e¨µ¹Ò¦‹Ò ÊaµÇãˌµÒ eÁืèoeÃÒe¨µ¹Ò¦‹ÒÊaµÇãˌ µÒ æŌÇÊaµÇ¡çµÒµÒÁe¨µ¹Ò·ÕèeÃÒ ¨a¦‹Ò ³ »˜¨¨uºa¹ËÃืo ³ ¢³a¹aé¹ ÈÕÅ¢Ò´ËÃืo Âa § µoºÇ‹ ÒÈÕÅ¢Ò´æÅŒÇ ¶ÒÁoÕ ¡ Nj Ò ÈÕ Å ¢Ò´ËÁÒ¶ึ § ÈÕ Å äÁ‹ ºÃiÊu·¸iìËÃืoäÁ‹ÁÕÈÕÅ ¤íÒµoº·Õè¶Ù¡µŒo§ ¡ç ¤ื o ÈÕ Å ¢Ò´ËÁÒ¶ึ § äÁ‹ ÁÕ ÈÕ Å æŌ Ç o§¤»Ãa¡oº¢o§¡ÒÃÃa¡ÉÒÈÕÅÁÕ 5 »Ãa¡Òà ¤ืo 1.) ÁÕÊaµÇ·Õè¨a¦‹Ò 2.) ÊaµÇ¹aé¹ÁÕªÕÇiµ 3.) ÁÕe¨µ¹Ò·Õè¨a¦‹Ò 4.) ŧÁืo¦‹Ò 5.) ÊaµÇ¹aé¹µÒÂ

eÇÃaÁa³Õ æ»ÅÇ‹Ò ãˌ§´enj¹ ¨a¦‹Ò eo§¡ç´Õ ãˌ¤¹oื蹦‹Ò¡ç´Õ ËÃืoÁÕouºÒ ¦‹Ò¡ç´Õ ¶ŒÒÁÕe¨µ¹Ò¦‹Ò ¶ŒÒ¦‹ÒÊíÒeÃç¨¡ç ¶ืoNjÒÈÕÅ¢Ò´ äÁ‹Ç‹Ò¨a¦‹Ò´ŒÇÂÇi¸Õä˹ ¡ç µ ÒÁ 测 ¶Œ Ò ¦‹ Ò äÁ‹ Êí Ò eÃç ¨ ÈÕ Å ¡ç Áa Ç ËÁo§ ÈÕÅäÁ‹ºÃiÊu·¸iì ÈÕÅ¢u‹¹ ÈÕÅeÈÃŒÒ ËÁo§ ÈÕÅ´‹Ò§¾ÃŒo ÈÕ Å ¢Œ o ·Õè 2. oa·i ¹ ¹Ò·Ò¹ÒeÇÃa Áa³Õ enj¹¨Ò¡e¨µ¹Ò¶ืooo¡ÒʶืoeoÒ ¢o§·Õeè ¨ŒÒ¢o§e¢ÒäÁ‹eµçÁã¨ãˌ ¤ืo·íÒãˌ e¢ÒeÊÕ»Ãaoª¹ ¶ืoeoÒÁÒãˌµ¹eo§ ¡ç ´Õ ¶ื o eoÒä»ãˌ ¤ ¹oืè ¹ ¡ç ´Õ ËÃื o ·íÒÅÒ¡ç´Õ ·íÒãˌe¢ÒeÊÕ»Ãaoª¹ ¨a㪌Çi¸Õä˹¡çµÒÁ ¨aÅa¡eoÒ ©ŒoeoÒ o¡§eoÒ µÙ‹ e oÒ Êa º e»ÅÕè  ¹eoÒ ¡ÃÃoª¡eoÒ Åa¡ÅoºeoÒ Çi¸Õã´Çi¸Õ˹ึè§ ¶ŒÒ䴌ÁÒ¡çÈÕÅ¢Ò´ ¨a·íÒeo§¡ç´Õ ãˌ¤¹ oืè¹·íÒ¡ç´Õ ËÃืo㪌ouºÒ·íÒ¡ç´Õ ¶ŒÒ

¶ŒÒ¾ÃËÁäÁ‹ÁÕe¾È¨aÁÕÅÙ¡ÊÒÇ䴌o‹ҧäà ·Œ Ò ÇÊu Ãa Ê ÊÇ´Õ ·Õè e oÒÁÒµaé § ªืè o e»š ¹ ¶Œ Ç Â ÃÒ§Ça Å ¹a ¡ æÊ´§·Ò§o·Ã·a È ¹ ¹aé ¹ e»š ¹ oaäáa º ·Œ Ò ÇÁËÒ¾ÃËÁ ÁÕ ¼ÙŒ µ oºÇ‹ Ò e»š¹ÁeËÊÕ ¶ŒÒ¾ÃËÁäÁ‹ÁÕe¾È¨aÁÕÁeËÊÕ ä´Œ o ‹ Ò §äà Áa ¹ ªa ¡ ¨aÂu‹ § æŌ Ç ·Õè e »š ¹ o‹ҧ¹Õé¡çe¾ÃÒaNjҾÃËÁ¾Ç¡¹aé¹äÁ‹ãª‹ ¾ÃËÁã¹¾Ãa¾u · ¸ÈÒÊ¹Ò Ç‹ Ò ¡a ¹ Nj Ò ·Œ Ò ÇÁËÒ¾ÃËÁe»š ¹ ¼ÙŒ º Ãi Êu · ¸iì ã ª‹ ä ËÁ æŌÇã¹Áื o·ŒÒÇÁËÒ¾ÃËÁ¹a鹶ืooaäà oÂً ºŒ Ò § ÁÕ µ ÃÕ ÈÙ Å ÁÕ ¨a ¡ à ¤·ÒËÃื o µaºo§ «ึè§ÅŒÇ¹æŌÇ测e»š¹oÒÇu¸·a駹aé¹ ¢o§eËŋҹÕéeoÒänjµÕ eoÒänjeÊÕº eoÒänj ¦‹ Ò æŌ Ç ¡ç Êa § ¢ e oÒänj e »† Ò Ê‹ § Êa ­ ­Ò¹ eÇÅÒÊٌäÁ‹ä´Œ¡çeÃÕ¡¾Ç¡ÁÒª‹Ç µíÒÃǨ ·ËÒà æÅa¹a ¡ eŧºŒ Ò ¹eÃÒÂa § äÁ‹ ¾ ¡ oÒÇu ¸ ÁÒ¡ÁÒ¢¹Ò´¹aé ¹ ¾¡oÒÇu ¸ ¢¹Ò´¹aé ¹ æÅŒÇ Âa§ ºo¡ä´ŒËÃื o Ç‹Ò e»š¹ ¼ÙŒ ì

ธรรมบรรยายเรื่อง “ศีลวิสุทธิ”

โดย อาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ

¶ŒÒ o§¤»Ãa¡oº¤Ãº 5 »Ãa¡Òà o‹ Ò §¹Õé ¶ื o Nj Ò ÈÕ Å ¢Ò´ eËÁื o ¹e´ç ¡ ¹a¡eÃÕ¹¢Ò´eÃÕ¹æÊ´§Ç‹Òe´ç¡¤¹¹aé¹ äÁ‹ä´ŒoÂً㹪aé¹eÃÕ¹ 测¶ŒÒÊaµÇ¹aé¹Ë¹Õ ä»ä´Œ ä Á‹ µ Ò ¶ÒÁNj Ò ÈÕ Å ¢Ò´ËÃื o äÁ‹ µoºÇ‹ÒäÁ‹¢Ò´ 测¶ÒÁNjÒÈÕźÃiÊu·¸iì ËÃืoäÁ‹ µoºä´ŒÇ‹ÒäÁ‹ºÃiÊu·¸iì o‹ÒÇ‹Ò æµ‹ÈÕÅ¢Ò´eÅ æÁŒæµ‹ÈÕÅäÁ‹ºÃiÊu·¸iì¹Õé¡ç e»š¹¾ืé¹°Ò¹¢o§Çi»˜ÊʹҡÃÃÁ°Ò¹ äÁ‹ä´Œ ËÃืoe»š¹¾ืé¹°Ò¹¢o§¡Ò÷íÒãˌ ÁÃä滴e¡i´äÁ‹ä´Œ eÃืèo§¹Õ鵌o§e¢ŒÒ㨠ãˌµÃ§¡a¹

ÈÕ Å ¢Œ o ·Õè 1. »Ò³Òµi » ÒµÒeÇÃa Áa³Õ »Ò³ÒµiºÒµÃ ¤ืo ¦‹ÒÊaµÇ

๕๕ จดหมายข่าว น.๔

䴌ÁÒÈÕÅ¡çÁaÇËÁo§ ÈÕÅ¢Œo·Õè 3. oa¾ÃaËÁa¨aÃiÂÒeÇÃa Áa³Õ ¨Ãi  aæ»ÅNj Ò ¤ÇÒÁ»Ãa¾Äµi oa¾Ãa ËÁaæ»ÅNj Ò äÁ‹ 㪋 ¾ ÃËÁ eÇÃa Áa³Õæ»ÅNjҧ´enj¹ æ»ÅÃÇÁä´ŒÇ‹Ò ãˌ §´enj¹¨Ò¡¤ÇÒÁ»Ãa¾Äµi·ÕèäÁ‹ãª‹¤ÇÒÁ »Ãa¾Äµi¢o§¾ÃËÁ ¾ÃËÁe»š ¹ ¼ÙŒ Ë ­i § ËÃื o ¼ÙŒ ª Ò ÁÕ º Ò§ ¤¹µoºÇ‹ Ò äÁ‹ ÁÕ e ¾È 测 o Ò¨ÒÏ ÊÒÁÒö¾i ÊÙ ¨ ¹ ä ´Œ Nj Ò ¾ÃËÁÁÕ e ¾È µo¹Ça¹Ê§¡ÃÒ¹µ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µæˋ Ëa Ç ¾ÃËÁ㪋 ä ËÁ ¶ÒÁNj Ò ¾ÃËÁe»š ¹ oaäáaº¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µ ÁÕ¤¹µoºÇ‹Ò ¹Ò§Ê§¡ÃÒ¹µe»š¹ÅÙ¡ÊÒÇ¢o§¾ÃËÁ

¾o¡Åaºä» ¡çÁÕÅÙ¡ÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò o‹ Ò §·u ¡ Ça ¹ ¹Õé ­Òµi o ÂÁeªืè o Áaé  ¢¹Ò´·‹Ò¹oÂًã¹oŧ桌ÇËҧ¡Ò·‹Ò¹ ºÃiÊu·¸iì ¶ŒÒo‹ҧ¹aé¹¾ÃaoÃËa¹µã¹ ¾u·¸ÈÒʹҫึ觶ืoNjÒe»š¹¼ÙŒºÃiÊu·¸iì¡ç ¤§µŒo§¾¡oÒÇu¸¡a¹eµçÁµaÇ ¼ÙŒºÃiÊu·¸iì µaǨÃi§äÁ‹¨íÒe»š¹µŒo§¾¡oÒÇu¸ µo¹¹Õé eÃÒ¡í Ò Åa § ¨a½ƒ ¡ Ãa ¡ ÉÒÈÕ Å ·Õè º Ãi Êu · ¸iì ¡íÒÅa§¨a½ƒ¡»Ãa¾Äµi¸ÃÃÁe¾ืèoãˌ¡ieÅÊ oo¡ä»ã¨ºÃiÊu·¸iì e¾ÃÒa©a¹aé¹¾ÃËÁ 溺¹ÕéºÃiÊu·¸iìäÁ‹ä´Œ ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒºo¡ NjҾÃËÁ溺¹ÕéÅoºһäÁ‹ä´Œ e¾ÃÒa ¾ÃËÁeËŋҹÕée¡i´ÁÒ¨Ò¡¾ÃÒËÁ³ .... อ่านต่อหน้าต่อไปหน้า ๕ /


/ ธรรมบรรยาย ตอจากหนา ๔ . . .

¾ÃÒËÁ³ÁÕºuµÃÁÕÀÃÃÂÒ µŒo§·íÒÁÒËÒ¡i¹eÅÕé§ÅÙ¡ æÊ´§Ç‹ÒÂa§ÁÕoÅ Àa o·Êa oÁËaæŌǺÃiÊu·¸iìËÃืoe»Å‹Ò ´a§¹aé¹o‹Ò仵դÇÒÁÇ‹Ò ¾ÃËÁ¾Ç¡¹Õée»š¹¾ÃËÁã¹¾u·¸ÈÒÊ¹Ò oÒ¨ÒÏeË繤¹¶ืoÈÕÅæ»´ ä»e·ÕèÂÇäËnj¾ Ãa¾ÃËÁ¡a ¹»ÃaËÅ¡æ æÊ´§Ç‹ÒäËnj¹a¡eŧªa´æ㪋 ËÃืoäÁ‹ ºÒ§Ça´¡çeoÒe¢ŒÒÁÒänjã¹Ça´´ŒÇ«éíÒ ¾ÃËÁeËŋҹaé¹äÁ‹ãª‹ ¾ÃËÁã¹¾u · ¸ÈÒÊ¹Ò ¾Ãa¾u · ¸e¨Œ Ò e·È¹ Nj Ò ¾ÃÒËÁ³ ã ¹ ¤ÇÒÁËÁÒ¢o§¾u·¸ÈÒÊ¹Ò ¤ืo¼ÙŒ·ÕèÅoºһ¤ืo oÅÀa o·Êa o Á Ë a ä ´Œ o ´  e ´ç ´ ¢ Ò ´ æ Ō Ç e ¾ Ã Ò a © a ¹aé ¹ ¾ Ã Ò Ë Á ³ ã ¹ ¾Ãa¾u·¸ÈÒʹҤืoã¤Ã ¤íÒµoº¡ç¤ืo¾ÃaoÃËa¹µ ¾ÃÒËÁ³¹Õè æËÅa¤ืo¼ÙŒ·Õè¨aä»e¡i´e»š¹¾ÃËÁ¹aè¹eo§ 测NjҾÃaÊaÁÁÒÊaÁ¾u·¸ e¨ŒÒeÃÕ¡¾ÃÒËÁ³e»š¹¾ÃËÁ æÅaeÃÕ¡¾ÃaoÃËa¹µe»š¹¾ÃÒËÁ³ «ึè§ÁÕÃaºuoÂً㹡ÒÂa¹a¡¶Ò ¾Ãa¾u·¸e¨ŒÒÂื¹Âa¹äÇŒÇ‹Ò “eÃҡŋÒÇ Ç‹Ò ¾ÃaoÃËa¹µ¤ื o¾ÃÒËÁ³”e¾ÃÒa©a¹aé ¹ eÇÅÒÊíÒeÃç¨e»š¹ ¾Ãa oÃËa ¹ µ e ¤Œ Ò ¨ึ § eÃÕ Â ¡¡a ¹ Nj Ò oÂً ¨ º¾ÃËÁ¨ÃÏ ¤ื o oÂً ¨ º¡Òà »Ãa¾Äµio‹ҧ¾ÃËÁ eÃÕ¹¨ºæÅŒÇ æÊ´§Ç‹Ò¡ÒÃe»š¹¾ÃËÁ¡çeÃièÁ µaé§æµ‹¡ÒûÃa¾Äµi¾ÃËÁ¨ÃϹaè¹eo§ ¶ŒÒe»š¹oÃËa¹µ¡çæÊ´§Ç‹Ò¨º æÅŒÇ e»š¹¾ÃËÁµaǨÃi§æÅŒÇ äÁ‹¨íÒe»š¹µŒo§ä»e¡i´º¹ÊÇÃä e»š¹ Á¹u É Â¡ç䴌 ä»oÂًº ¹ÊÇÃ䏡çä ´Œ ¾Ãa¾u · ¸e¨Œ Ò¡çä »e·È¹o »Ã´ e·Ç´Ò e·È¹o»Ã´¾ÃaÁÒôҷÕèä»e¡i´e»š¹e·Ç´Òº¹ÊÇÃäÁÒæÅŒÇ e¾ÃÒa©a¹aé¹e·Ç´Ò¡ç»Ãa¾Äµi¸ÃÃÁ䴌..... ¶ŒÒe»š¹oÃËa¹µæŌÇeÇÅÒ µÒ¡ç¤ืo»Ãi¹i¾¾Ò¹æÅŒÇ æµ‹¹Õè䴌e»š¹¾ÃËÁ¡‹o¹µÒ 测¶ŒÒËÒ¡ ¤¹·Õè䴌¬Ò¹eª‹¹»°Á¬Ò¹e»š¹µŒ¹¡ç¨a䴌ä»e¡i´e»š¹¾ÃËÁ 测e»š¹ ¾ÃËÁ·ÕèÂa§oÂًº¹ÊÇÃä e¾ÃÒa©a¹aé¹»Ãa¾Äµio‹ҧ¾ÃËÁã¹·Õè¹Õé ËÁÒ¶ึ§»Ãa¾Äµio‹ҧ¾ÃaoÃËa¹µ oÃËa¹µ¹aé¹äÁ‹ÁÕoÅÀa o·Êa oÁËa ÃÒ¤a e¾ÃÒa©a¹a鹶ึ§æÁŒÇ‹Ò¨aÁÕe¾È¡çeËÁืo¹äÁ‹ÁÕe¾È e¢Ò ¨ึ§ºo¡Ç‹Ò¾ÃËÁäÁ‹ÁÕe¾È ´a§¹aé¹eÇÅÒ·ÕèeÃÒ»Ãa¾Äµio‹ҧ¾ÃËÁ oÒÃÁ³¡ÃÃÁ°Ò¹¨ึ§e»š¹o‹ҧ¾ÃËÁ ¤ืoäÁ‹ÁÕe¾È Ça¹¹ÕéÁÕoÒ¡Òà ¾o§¢ึé¹ÁÒ¡íÒ˹´ä´ŒËÃืoäÁ‹ ÃٌËÃืoäÁ‹Ç‹ÒoÒ¡Òþo§ËÃืooÒ¡Òà e¤Åืèo¹e»š¹¼ÙŒË­i§ËÃืo¼ÙŒªÒ æÅaeÇÅһǴÃٌËÃืoäÁ‹ NjһǴ溺 ¹Õé e »š ¹ »Ç´µa Ç ¼ÙŒ Ë Ãื o »Ç´µa Ç eÁÕ Â »Ç´¡ç ä Á‹ ÁÕ e ¾ÈeËÁื o ¹¡a ¹ »Ãa¾Äµio‹ҧ¾ÃËÁ æÅa¾ÃËÁ¡ç¤ืooÃËa¹µ eÃÒeo§µo¹¹ÕéÂa§äÁ‹ ¶ึ§¢aé¹e»š¹oÃËa¹µ¨ึ§ãªŒ¤íÒNjһÃa¾ÄµieËÁืo¹¾ÃËÁ æÊ´§Ç‹ÒÂa§ e»š¹¾ÃËÁµaÇ»ÅoÁoÂً e¾ÃÒa㪌¤íÒNjÒeËÁืo¹ e¾ÃÒa¾ÃËÁµaǨÃi§ ¤ืooÃËa¹µ ´a§¹aé¹ãˌ»ÅoÁ´Õæ e´ÕëÂǾÃËÁ¨aºä´Œo¹µ¡Å§ÁÒ¨Ò¡ ÇiÁÒ¹¾ÃËÁ oÒ¨ÒÏäÁ‹Ãaº»Ãa¡a¹¹a 䴌¢‹ÒÇ´a§¨Ò¡·Ò§oi¹eµoÏ æÅa¨Ò¡Ë¹a§Êืo¾iÁ¾Ç‹ÒeÇÅÒ¹Õée¤ŒÒ¡íÒÅa§¨a¨aºo¹ŧÁÒ¨Ò¡ÇiÁÒ¹

oÕ¡o§¤Ë¹ึè§æÅŒÇ ¨Ãi§e·ç¨o‹ҧäáçäÁ‹Ãٌ ¾oe¤ŒÒ¨aºä´Œ ¡çµ¡ÊÇÃä e¾ÃÒa©a¹aé¹µŒo§»Ãa¾Äµiãˌ¾ÃËÁ¨aºäÁ‹ä´Œ ¤ืo µŒo§ÁÕÈÕźÃiÊu·¸iì ¢Œo¹Õéªa´e¨¹æŌǹa ÈÕÅ¢Œo·Õè 4. ÁuÊÒÇÒ·ÒeÇÃaÁa³Õ enj¹¨Ò¡¡Òþٴ ¤íÒäÁ‹¨Ãi§ ¤íÒäÁ‹¨Ãi§ÁÕ 4 Åa¡É³a 䴌桋 ¾Ù´e·ç¨ ¾Ù´e¾Œo e¨Œo ¾Ù´Ê‹oeÊÕ´ æÅa¾Ù´¤íÒËÂÒº 1. ¾Ù´e·ç¨ ¤ืo ¾Ù´¤íÒäÁ‹¨Ãi§ ¤¹¾Ù´ÁÕe¨µ¹Òãˌ¤¹ ¿˜§e¢ŒÒ㨼i´¨Ò¡¤ÇÒÁe»š¹¨Ãi§e©Âæ äÁ‹ÁÕo‹ҧoืè¹æoºæ½§ µŒo§¡ÒÃãˌe¢ŒÒ㨼i´e·‹Ò¹aé¹eo§ äÁ‹ãª‹e¾ÃÒaoÅÀoÂҡ䴌·Ãa¾Â e¢Ò äÁ‹ ã ª‹ e ¾ÃÒaoÂÒ¡·í Ò ãˌ e ¢Òe¨ç º 㨠äÁ‹ ã ª‹ o ÂÒ¡ãˌ e ¢Ò 浡æ¡¡a¹ e¨µ¹ÒÁÕ椋µŒo§¡ÒÃãˌe¢Òe¢ŒÒ㨼i´ ¡Òþٴe·ç¨ 溋§oo¡e»š¹ 3 Åa¡É³a e·ç¨µÃ§æ eª‹¹ ¾Ù´¢ÒÇe»š¹´íÒ ¢ÒÇe»š¹e¢ÕÂÇ o¡Ã¸ºo¡äÁ‹o¡Ã¸ 2. ¾Ù ´ oí Ò ¤ÇÒÁ ¡ç ¾Ù ´ e·ç ¨ e¹ืé o ¤ÇÒÁÁÕ o Âً Ì o  e»oÏe«ç¹µ æ·¹·Õè¨aeoÒe¹ืéo¤ÇÒÁ·aé§ÃŒoÂe»oÏe«ç¹µä»¾Ù´ ¡aº¤¹oืè¹ãˌe¢Òe¢ŒÒ㨶١µŒo§ eÃÒ¡ÅaÇNjÒe¢Ò¨ae¢ŒÒ㨶١µŒo§ eÃÒ¡çeÅÂe¡çºänjºÒ§Ê‹Ç¹ e»´e¼Âe¾Õ§ˌÒÊiºe»oÏe«ç¹µºŒÒ§ ÂÕèÊi º e»oÏ e «ç ¹ µ ºŒ Ò § e¾ืè o ãˌ e ¢ÒäÁ‹ Ê ÒÁÒöe¢Œ Ò ã¨ä´Œ o ‹ Ò § ¶Ù¡µŒo§µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁe»š ¹ ¨Ãi § 溺¹Õé eÃÕ Â¡Ç‹Ò¾Ù´e·ç¨ oíÒ ¤ÇÒÁ¡ç¤ืo»´änj 3. ¾Ù´eÊÃiÁ¤ÇÒÁ e¹ืéo¤ÇÒÁÁÕoÂًÌoÂe»oÏe«ç¹µ eÃÒ¡ÅaÇNjÒe¢Ò¨ae¢ŒÒã¨ä´Œ¶Ù¡µŒo§µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁe»š¹¨Ãi§eËÁืo¹ eÃÒ ©a¹aé¹eÃÒ¡çeoÒ¢Œo¤ÇÒÁoืè¹æeµiÁe¢ŒÒä»oÕ¡Êo§ÊÒÁÌo e»oÏe«ç¹µ e¾ืèo·Õè¨aÅǧãˌe¡i´¤ÇÒÁÊaºÊ¹ e¢Ò¨a䴌e¡i´ ¤ÇÒÁe¢ŒÒ㨼i´ 溺¹ÕéeÃÕ¡NjÒeÊÃiÁ¤ÇÒÁ 4. ¾Ù ´ ʋ o eÊÕ Â ´ ʋ o ËÁÒ¤ÇÒÁNj Ò e¢Òeªi ­ eÃÒ ËÃืoäÁ‹ äÁ‹ä´Œeªi­ eÃÒʋoe¢ŒÒä»eo§o´ÂäÁ‹ä´ŒÃaºeªi­ ʋoä»ËÒ e¢Òeo§ e¾ืèooaäà e¾ืèoe¢ŒÒä»eÊÕ´ eÊÕ´¡çe¾ืèoeºÕ´ãˌe¢Ò 浡 ¨ึ § 㪌 ¤í Ò Ç‹ Ò Ê‹ o eÊÕ Â ´ ÊÁa  oºÃҳ㪌 ¤í Ò Ç‹ Ò Êo´eÊÕ Â ´ Êo´e¢ŒÒä»ãˌe¢Ò浡 测NjÒã¹¾¨¹Ò¹u¡ÃÁ㪌¤íÒNjÒʋoeÊÕ´ µaÇo‹ҧeª‹¹ oÂÁ·Õè¹a觡a¹oÂً 3 ·ÕÁ¹Õé 䴌桋 »‚¡«ŒÒ »‚¡ ¢ÇÒ æÅa¡o§¡ÅÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ ÊÒÁa¤¤Õ¡a¹´ÕoÂً oÒ¨ÒÏeËç¹æÅŒÇ ÃٌÊึ¡ËÁaè¹äʌ oi¨©ÒÃiÉÂÒ oÒ¨ÒÏ¡çeÅÂËÒeÃืèo§ä»Ç‹Ò»‚¡«ŒÒ æŌǺo¡¾Ç¡»‚¡«ŒÒÂNjһ‚¡¢ÇÒe»š¹¤¹ºo¡ÁÒ o‹ҧ¹Õé »‚¡ «ŒÒ¡çeÃièÁ¨aäÁ‹ªoºË¹ŒÒ»‚¡¢ÇÒæŌÇ㪋ËÃืoäÁ‹ o‹ҧ¹ÕéeÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾Ù´Ê‹oeÊÕ´ … อ่านต่อหน้า ๑๔ ...

๕๕ จดหมายข่าว น.๕


บุ ญ วั น แสดงมุ ทิ ต าจิ ต พระปลั ด ชั ช วาล ชิ น สโภ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ งานแสดงมุทิตาจิตจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ คณะศิษยานุศิษย์ มูลนิธิพุทธวิหารและ ผู้มีจิตเป็นกุศลจึงได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ และจัดทอดผ้าป่าซื้อที่ถวายวัด พระธรรมจักร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ โดยจะอาราธนาพระสมณศักดิ์จากกรุงเทพและจากจังหวัดนครนายก มาเจริญพระพุทธมนต์และจัดให้อาจารย์พระปลัดชัชวาลได้ไถ่ชีวิตโค กระบือ และใส่บาตรพระสงฆ์ ๖๔ รูป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาแสดงมุทิตาจิตและสรงน้ําพระอาจารย์ ผู้ซึ่งเป็นผู้นําในการเผยแผ่พระศาสนาในด้าน การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานประกอบกับได้บริหารวัดเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักรมาแล้ว ๑ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ท่านได้ทุ่มเทกับการสอนกัมมัฏฐานให้กับศิษยานุศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสด้วยอานิสงส์ จึงทําให้สุขภาพท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการมูลนิธิจัดทํา ดีวีดี ซีดี พิมพ์หนังสือ การบรรยายธรรมของพระอาจารย์ หนังสือธรรมะ ปฏิทินปี ใหม่ และจัดทําของที่ระลึก ถวายพระคุณเจ้าที่มาร่วมงานและพระคุณเจ้าที่มาเจริญพุทธมนต์และพระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ใน วัดพระธรรมจักร ท่านที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญติดตามที่ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญ หน้า ๘

โครงการ สงเคราะห์ ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้กับหมู่คณะตลอดทั้งปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีสถาบันต่างๆ ได้ให้ความ สนใจมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสําหรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ศูนย์ฯ ก็มีการจัดโครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ ให้กับหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือกลุ่มญาติธรรมต่างๆ หมู่ คณะที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.จินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ

โครงการทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี มิ่ ง รั ต นมหามงคลซื้ อ ที่ ดิ น ถวายวั ด สร้ า งบุ ญ กุ ศ ล เนื่องจากวัดวัดพระธรรมจักร มีความประสงค์ที่จะให้ผู้สนใจที่จะปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานพร้อมกันจํานวนมากและ ได้สัมผัสกับธรรมชาติปักกลดนอน นั่งสมาธิใต้ต้นไม้ในป่า จึงได้จัดซื้อที่ดินจํานวน ๑๑ ไร่ ๕๗ ตารางวาไร่ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง ได้ ร วมกั น จั ด ทอดผ้ า ป่ า ไปแล้ ว เมื่ อ วั น มี่ ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ได้ ซื้ อ ที่ ดิ น ได้ ชํ า ระเงิ น ให้ เ จ้ า ของที่ ไ ปแล้ ว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินถวายวัด ตามกําลังศรัทธา ติดต่อได้ที่ มูลนิธิพุทธวิหารโทร ๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ๐๘๗๔๙๕๘๑๑๑ และแม่ชียุวดี ๐๘๓๖๐๙๘๘๑๑ แม่ ชี เ จริ ญ จิ ต ๐๘๙๒๖๕๙๖๑๓ หรื อ โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ ชื่ อ บั ญ ชี สร้างวัดพระธรรมจักรเฉลิมพระเกียรติ สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒๒๐๕๑๑-๒

ขอเรี ย นเชิ ญ ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมงานบุ ญ พุ ท ธชยั น ตี ๒๖๐๐ ป แห ง การตรั ส รู ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า งานบุ ญ ต่ อ ไปที่ จ ะพลาดไม่ ไ ด้ คื อ งานบุ ญ พุ ท ธชยั น ตี ๒๖๐๐ ปี แห่ ง การตรั ส รู้ ข องพระสั ม มาสัมพุทธเจ้า คือครบรอบการตรัสรู้ ๒๖๐๐ ปี ประกอบกับทางศูนย์ฯ จะมีอายุครบรอบ ๑๐ ปี ที่เปิดสอน วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างบุญปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพุทธบูชาในระหว่าง วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา) ณ วัดพระธรรมจักร ณ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร จังหวัดนครนายก บนพื้นที่ ๑๑ ไร่ ในบรรยากาศธรรมชาติ ปักกลดใต้ต้นไม้หอมกฤษณา รับได้ประมาณ ๑๐๐๐ คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๕๕ จดหมายข่าว น.๖


เรื่ อ งเล่ า จากพระไตรปิ ฎ ก เ รื่ อ ง ข อ ง พ ร ะ เ ท ว ทั ต ที่มา: มณิโจรชาดก ว่าด้วย พระเจ้าอธรรมิกราช

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระเทวทัตผู้พยายามปลงพระชนม์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มต้นว่า น สนฺติ เทวา ปวสนฺติ ดังนี้. พระศาสดาทรงสดับว่า พระเทวทัตพยายามปลงพระชนม์ จึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย เทวทัตพยายามฆ่าเรา ใช่ว่าในครั้งนี้เท่านั้นก็หาไม่ แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเราเหมือนกัน ถึงแม้ พยายามก็ไม่สามารถฆ่าเราได้ แล้วทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเล่า. ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์อุบัติใน ตระกูลคหบดี ที่หมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงพาราณสี. ครั้นเจริญวัย มารดาบิดาจึงได้นํากุลธิดามาจากกรุง พาราณสี นางเป็นที่รัก มีรูปสวย น่าดู ดุจเทพอัปสร ดุจบุบผลดา (ดอกไม้เถา) และดุจกินรีเยื้องกราย ปฏิบัติสามีดี ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร มีชื่อว่า สุชาดา. การปฏิบัติสามีก็ดี การปฏิบัติแม่ผัวก็ดี การ ปฏิบัติพ่อผัวก็ดี หญิงนี้ทําจนเสร็จสิ้น ตลอดกาลเป็นนิจ นางจึงเป็นที่รัก เป็นที่โปรดปรานของพระ โพธิสัตว์. ทั้งสองสามีภรรยามีใจชุ่มชื่น รักเดียวใจเดียว อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมาน. อยู่ ม าวั น หนึ่ ง นางสุ ช าดาบอกแก่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ว่ า อยากจะไปเยี่ ย มมารดาบิ ด า. พระโพธิสัตว์กล่าวว่า ดีละน้อง จงเตรียมเสบียงให้เพียงพอในการเดินทาง ให้ทอดของเคี้ยวต่างชนิด แล้วบรรทุกของเคี้ยวเป็นต้น ลงบนยานน้อย นั่งข้างหน้ายานขับไป ส่วนนางนั่งข้างหลัง ทั้งสองไป ใกล้พระนคร จึงปลดยาน อาบน้ําบริโภคอาหาร. เสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็เทียมยานนั่งไปข้างหน้า นางสุชาดาผลัดผ้าตกแต่งร่างกายนั่งอยู่ข้างหลัง. ในเวลาที่ยานเข้าไปภายในพระนคร พระเจ้าพาราณสีประทับบนคอคชสารตัวประเสริฐ กระทําทักษิณพระนคร ได้เสด็จมาถึงที่นั้น. นางสุชาดาลงเดินด้วยเท้ามาข้างหลังยาน พระราชา ทอดพระเนตรเห็นนาง ถูกรูปสมบัติของนางรัดรึงพระทัย มีจิตปฏิพัทธ์ ทรงส่งอํามาตย์คนหนึ่งไปด้วย พระดํารัสว่า ท่านจงไป จงรู้ว่า นางมีสามีหรือยังไม่มี. ครั้นอํามาตย์ไปก็รู้ว่า นางมีสามีแล้ว จึงกราบ ทูลพระราชาว่า ขอเดชะ นางมีสามีแล้วพระเจ้าข้า บุรุษที่นั่งอยู่บนยานเป็นสามีของนาง พระราชา ไม่อาจทรงอดกลั้นความมีพระทัยปฏิพัทธ์ได้ ทรงเร่าร้อนไปด้วยกิเลส ทรงดําริว่า เราจักฆ่าเสียด้วย อุบายอย่างหนึ่ง แล้วยึดเอาหญิงนี้มา ทรงเรียกบุรุษคนหนึ่งมา แล้วตรัสว่า เจ้าจงไป จงเอาปิ่นมณีนี้ ไป ทําเป็นคนเดินถนน ซุกซ่อนไว้ในยานของชายนี้แล้วกลับมา ทรงส่งปิ่นมณีให้ไป. เขาทูลรับพระ ดํารัส จึงถือเอาปิ่นมณีนั้นไปวางไว้ในยานแล้ว กลับมากราบทูลว่า เสร็จแล้ว พระเจ้าข้า. พระราชาตรัสว่า ปิ่นมณีของเราหายไป. พวกมนุษย์ต่างพากันแตกตื่น อานตอหนา ๑๓ /

๕๕ จดหมายข่าว น.๗


ขาวประชาสัมพันธงานบุญ ขอเรีย นเชิญ ทุก ท า นมาร ว มงานแสดงมุ ทิ ต าจิ ต พระอาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ

ในวันอาทิตยที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวัน แรม ๗ ค่ํา เดือน ๒ ป เถาะ รวมรายการบุญวัน แสดงมุทิตาจิต ไดตามรายการตอไปนี้

จองเปน เจ า ภาพออกร านโรงทาน จะนําอาหารมาเอง หรื อ ให ศู น ย ฯ จั ด หาก็ ไ ด เพี ย งติ ด ต อ แจ ง ชื่ อ อาหารและ ปริมาณไดที่ อ.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ โทร.๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙ หรือ แมชียุวดี แปนนอย โทร.๐๘๓๖๐๙๘๘๑๑ หรือ ที่สํานักงาน โทร ๐๓๗๓๓๐๒๑๓, ๐๓๗ ๓๓๐๐๘๙

จองเปนเจาภาพถวายเครื่องไทยธรรม ถวายพระสมณศักดิ์ที่นิมนตมาเจริญพระพุทธมนต จากกรุงเทพและตางจังหวัด จํานวน ๑๕ ชุดๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ของที่ระลึก ๕๐๐ บาท ถวายปจจัย ๑,๐๐๐ บาท ถวายคาน้ํามันรถ ๑,๐๐๐ บาท) จากจังหวัดนครนายก จํานวน ๓๕ ชุด ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ของที่ระลึก ๕๐๐ บาท ถวายปจจัย ๑,๐๐๐ บาท ถวายน้ํามันรถ ๕๐๐ บาท)

พระสงฆที่จําพรรษาและปฏิบัติอยูที่พุทธวิหาร

จํานวน ๒๐ ชุดๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ของที่ระลึก ๕๐๐ บาท ถวายปจจัย ๑,๐๐๐ บาท)

พระสงฆที่เปนศิษยานุศิษยมากราบพระอาจารย

จํานวน ๒๐ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (เครื่องไทยธรรม ๕๐๐ บาท ถวายคาน้ํามันรถ ๕๐๐ บาท)

สําหรับทานที่ประสงคจะเปนเจาภาพ แจงความจํานงไดที่ อ.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ โทร. ๐๘๖-๐๓๖๒๗๘๙ หรือ แมชียุวดี แปนนอย โทร. ๐๘๓-๖๐๙๘๘๑๑ หรือ ที่สํานักงาน โทร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓, ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙

Ë Ç ÁºÃi ¨ Ò¤¡o§·u ¹ e¼Â漋 ¸ ÃÃÁ ËÇÁ¡a¹e¼Â漋¸ÃÃÁaÊÌҧ¸ÃÃÁ·Ò¹ 㹡ÒüÅi´Êืèo˹a§Êืo «Õ´Õ ¸ÃÃÁa ¨´ËÁÒ¢‹ÒÇ æÅa¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃe¼Â漋¸ÃÃÁaµ‹Ò§æ µi´µ‹o¢o ºÃi¨Ò¤ä´Œ·ÕèÈÙ¹ÂÏ ËÃื o oo¹e§i¹¼‹Ò¹ºa­ªÕooÁ·Ãa¾Â¡i¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢o§ÈÙ¹ÂÏ o´Â ¹.Ê. ¨i¹´ÒÀó ä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢·Õè 318-2-35376-7 ËÃืo ºa­ªÕä·Â¾Ò³iªÂ ÊÒ¢Ò¹¤Ã¹Ò¡ eÅ¢ºa­ªÕ 659-2-23015-9 ¡Ãu³Òo·Ã樌§´ŒÇ¹a¤a

๕๕ จดหมายข่าว น. ๘

รวมบริจาค โครงการสรางกันสาดอาคารพุทธวิหาร ธรรมสภา โครงการมิ่งรัตนมหามงคล ๒๕๕๕ * บริจาคไดที่ศูนยฯ หรือ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชยสาขา นครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ กรุณาแจง จํานวนเงินที่ พระอาจารยสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ โทร.๐๘๖ ๐๓๖ ๒๗๘๙ *

ร ว มสร า ง “วั ด พระธรรมจั ก ร” รวมเปนเจาภาพ ซื้อที่ดินสรางวัด สรางโบสถ สรางศาลาปฏิบัติ ธรรม สรางกุฏิพระสงฆและอื่นๆ สะสมบุญไดเรื่อยๆ ไดที่ มูลนิธิพุทธวิหาร โทร ๐๘๖๐๓๖๒๗๘๙ พระอาจารยสมนึก โทร ๐๘๗๔๙๕๘๑๑๑ และแมชียุวดี ๐๘๓๖๐๙๘๘๑๑ แมชีเจริญจิตร ๐๘๙๒๖๕๙๖๑๓ หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี “สรางวัด พระธรรมจักร” สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๖๕๙-๒๒๐๕๑๑-๒ (กรุณาโทรแจงดวยนะคะ)

ร ว ม บริ จ าคโครงการกองทุ น ยา ใครขอเชิญชวนทุกทาน ไดรวมบริจาคเขาโครงการกองทุนยา เพื่อใชเปนคารักษาพยาบาล พระภิกษุ แมชี อุบาสก อุบาสิกา และผูเจ็บปวยทุกราย ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) โทร ๐๘-๓๖๐๙-๘๘๑๑

เรี ย นเชิ ญ เป น เจ า ภาพอาหาร โครงการวิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน (กรุณาแจงกอนวันเริ่มโครงการ ๓ วัน) ๑ หลักสูตร “สูเสนทางมรรค” (๓ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน จํานวน ๓ วัน เทากับ ๓๖๐ บาท ๒ หลักสูตร “พัฒนาจิตใหเปนอริยะ” (๑๕ วัน) ทานละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๑๕ วัน เทากับ ๑,๘๐๐ บาท ๓ หลักสูตรพระสงฆ “พัฒนาสูอริยสงฆ” (๒๐ วัน)  รูปละ ๑๒๐ บาทตอวัน รวม ๒๐ วัน เทากับ ๒,๔๐๐ บาท  จึงขอประชาสัมพันธมายังผูทตี่ องการจะทําบุญครบรอบวัน สําคัญตางๆ โดยจะเปนเจาภาพโดยตรงหรือเจาภาพรวมก็ได ติดตอที่ศูนยฯ โทร. ๐๓๗-๓๓๐-๐๘๙ 


ทุกกิจ กรรมและโครงการร่วมบริจ าคได้ที่

ทุกกิจกรรมและโครงการรวมบริจาค ไดที่

๑. โดยตรงที่ศูนย์ฯ 1. ๒.โดยตรงที ศู นอย กธนาณั ลางการศึ ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ หรื อ ปณ.จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาค) ส่งเช็ค ่ หรื ติสั่งจ่ากยในนาม อ.จินดาภรณ์ อังสุหวาร รรณชาติ แมชีเเข้กษิาบัณญี สมบั ติเทพสุทธิ์ โทร 037-330-089 หรือ ๓. ชีธนาคารประเภทออมทรั พย์

ขาว

“กิ จ กรรมที่ จ ะมาถึ ง ”

อ.จิน(กรุ ดาภรณ สุวรรณชาติ โทร 086-036-2789 ณาระบุอัรงายการที ต่ ้องการบริ จาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) 2. สงเช็คบัหรื ติ สั่งางๆของศู จายในนาม ญชีอ๑.ธนาณั กิจกรรมต่ นย์ฯ โดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ บัญชี ๒. อัโครงการพั ฒนาระบบไฟฟ้ าโดย นส.จิ26000 นดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ อ.จินดาภรณ งสุวรรณชาติ ปณ.จ.นครนายก บัญชีรายการที ๓. น.ส.จิ่ตนอดาภรณ์ สุวรรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ (กรุณาระบุ งการบริอัจงาค)

บัญชี ๔. โครงการถนนคอนกรีต พระสมนึก ญาณสุโภ (มนตรี) ธ.กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔

พย 3. เขาบัญบัชีญธชีนาคารประเภทออมทรั ๕. โครงการอาหารและน้ําปานะมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ (กรุณาระบุ ร ายการที ่ ต อ  งการบริ จ าคและแจ ง หรื อ แฟ ก ซ ม ายั ง ศู น ย ฯ ) บัญชี ๖. โครงการอาหารและน้ําปานะสําหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบตั ิธรรมมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขทีางๆ ่ ๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ บัญชี 1 กิจกรรมต ของศูนยฯ โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35376-7 บัญชี 2 โครงการ พัฒนาระบบไฟฟา โดย น.ส.จินดาภรณ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-35373-3 บัญชี 3 น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (ศาลาตนไม) ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-18620-3 กิจกรรม มกราคม - เมษายน ๒๕๕๕ บัญชี 4 โครงการ กองทุนยา ธ. กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่ 264-2-28728-4 ติดตอไดที่ พระสมนึก าณสุโภ (มนตรี) ๓ - ๒๒ ม.ค.๕๕ หลักสูตร พระภิกษุ สามเณร โทร 08-3609-8811 ปฏิบตั ิวิปส สนากัมมัฏฐาน บัญชี 5 โครงการ อาหารและน้ําปานะ ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร ๘ - ๒๒ ม.ค.๕๕ หลักสูตร ฆราวาส ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก ปฏิบตั ิวิปส สนากัมมัฏฐาน เลขที่ 659-2-12784-3 วันแสดงมุทิตาจิต ๑๕ ม.ค.๕๕ บัญชี 6 โครงการ อาหารและน้ําปานะ สําหรับ พระภิกษุสงฆ วันแสดงมุทติ าจิตเนือ่ งในวันคลายวันเกิด สามเณรและผูปฏิบัติธรรม ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธวิหาร ครบ ๖๓ ป พระปลัดชัชวาล ชินสโภ ธ. ไทยพาณิชย สาขาคลอง 10 ธัญบุรี เลขที่ 318-2-25616-9 ๐๗ ก.พ.๕๕ บุญวันมาฆบูชา ๒๒ มี.ค.๕๕ บุญวันตรุษไทย บัญชี 7 โครงการ เผยแผธรรม ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๕๕ บุญวันสงกรานต ชื่อบัญชี น.ส.จินดาภรณ อังสุวรรณชาติ (เผยแผธรรม) ๑๖ เม.ย. ๕๕ สรงน้ําพระประจําป ๑๖ น. ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-23015-9 บัญชี 8 โครงการ สรางวัดพระธรรมจักร ชื่อบัญชี สรางวัดพระธรรมจักร ธ. ไทยพาณิชย สาขานครนายก เลขที่ 659-2-20511-2

(กรุณาโทรแจงจํานวนเงิน ทีพ่ ระสมนึก หรือ อ.จินดาภรณ)

๕๕ จดหมายข่าว น. ๙


ตารางการปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ทุกกิจกรรมและโครงการ

หลักสูตร ๓ วัน

หลักสูตรพระภิกษุสามเณร ๒๐ วัน

ร่วมบริจ าคได้ที่

หลักสูตรคฤหัสถ์ ๑๕ วัน

บรรยายสรุปผลการปฏิบัติ และวิธีนําไปใช้

๑. ๒๗ โดยตรงที ย์ฯ ๕๕ ๐๓ - ๒๒ ม.ค. ๕๕ ๒๑ ม.ค. ๕๕ - ๒๙่ศูนม.ค. ๐๘ - ๒๒๒๖๐๐๐ ม.ค. ๕๕ ๒. ส่งเช็ค หรือ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม อ.จิ น ดาภรณ์ อั ง สุ ว รรณชาติ ปณ.จ.นครนายก (กรุ ณ าระบุ ร ายการที ต่ ้องการบริจาค) บุญวันเกิด ๑๕ ม.ค. ๕๕ * ๓. เข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

๐๓ - ๐๕ ก.พ. ๕๕ ๐๗ - ๒๖ ก.พ. ๕๕ ๑๒ - ๒๖ ก.พ. ๕๕ ๒๕ ก.พ. ๕๕ (กรุณาระบุรายการทีต่ ้องการบริจาคและแจ้งหรือแฟ็กซ์มายังศูนย์ฯ ด้วยค่ะ) ๐๒ - ๐๔ มี.ค. ๕๕ ๐๖ - ๒๕ มี.ค. ๕๕ ๑๑ - ๒๕ มี.ค. ๕๕ ๒๔ มี.ค. ๕๕ บัญชี ๑. กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ โดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๖-๗ - ๐๘ เม.ย. ๕๕ าโดย นส.จินดาภรณ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี เลขที่ ๓๑๘-๒-๓๕๓๗๓-๓ บัญชี ๐๖ ๒. โครงการพั ฒนาระบบไฟฟ้ ๑๐ - ๒๙ เม.ย. ๕๕ ๑๕ – ๒๙ เม.ย. ๕๕ ๒๘ เม.ย. ๕๕ ๑๕นดาภรณ์ เม.ย. ๕๕ บัญ๑๓ ชี ๓. -น.ส.จิ อังสุว** รรณชาติ (ศาลาต้นไม้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๘๖๒๐-๓ บัญชี ๐๔ ๔. โครงการถนนคอนกรี (มนตรี ) ธ.กสิ เลขทีพ.ค. ่ ๒๖๔-๒-๒๘๗๒๘-๔ - ๐๖ พ.ค. ๕๕ต พระสมนึก ญาณสุ ๐๘ -โภ๒๗ พ.ค. ๕๕กรไทย สาขานครนายก ๑๓ - ๒๗ ๕๕ ๒๖ พ.ค. ๕๕ บัญชี ๕. โครงการอาหารและน้ําปานะมูลนิธิพุทธวิหาร ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานครนายก เลขที่ ๖๕๙-๒-๑๒๗๘๔-๓ - ๐๔ มิ.ย. ๕๕ําปานะสําหรับพระภิ ๐๕ ก-ษุ๒๔ .ย. ๕๕ ้ปฏิบตั ิธรรมมู๑๐ มิ.ย.ธ.ไทยพาณิ ๕๕ ชย์ สาขาคลอง ๒๓ มิ.๑๐ ย. ๕๕ บัญชี ๐๒ ๖. โครงการอาหารและน้ สงฆ์สมิามเณรและผู ลนิธิพ- ุท๒๔ ธวิหาร ธัญบุรี ๓๑๘-๒-๒๕๖๑๖-๙ ๐๖ - ๐๘ ก.ค. ๕๕ ๐๖ - ๒๙ ก.ค. ๕๕ ๑๐ - ๒๙ ก.ค. ๕๕ ๒๘ ก.ค. ๕๕ ๐๓ ส.ค. ๕๕ ๐๓ - ๐๕ ส.ค. ๕๕ วันเข้าพรรษา ๑๒ - ๒๖ ส.ค. ๕๕ ๒๕ ส.ค. ๕๕ ๑๐ - ๑๒ ส.ค. ๕๕ *** พระภิกษุปวารณาเข้าพรรษา ๐๗ - ๐๙ ก.ย. ๕๕ ๑๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๕ ๒๙ ก.ย. ๕๕ ๐๕ – ๐๗ ต.ค. ๕๕ ๓๐ ต.ค. ๕๕ วันมหาปวารณา ๑๔ - ๒๘ ต.ค. ๕๕ ๒๗ ต.ค. ๕๕ ๓๑ ต.ค. ๕๕ บุญวันออกพรรษา ๐๒ - ๐๔ พ.ย. ๕๕

๑๑ พ.ย. ๕๕ ทอดกฐินสามัคคี

๑๑ - ๒๕ พ.ย. ๕๕

๒๔ พ.ย. ๕๕

๐๓ - ๐๕ ธ.ค. ๕๕

๑๑ - ๓๐ ธ.ค. ๕๕

๑๖ - ๓๐ ธ.ค. ๕๕

๒๙ ธ.ค. ๕๕

* จัดเสริมพิเศษบุญวันเกิด ๑๕ ม.ค. ๕๕ ** จัดเสริมพิเศษวันสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕ เม.ย ๕๕ *** จัดเสริมพิเศษวันแม่แห่งชาติ ๑๐ - ๑๒ ส.ค. ๕๕ **** จัดเสริมพิเศษวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หมายเหตุ! ผู้เข้าปฏิบัติกรุณามาก่อน ๑๐.๐๐ น.

๕๔ จดหมายข่าว น.๑๐

เลขที่


งานบุ ญ ของวั ด พระธรรมจั ก ร นครนายก วั น -เดื อ น-ปี

รายการงานบุ ญ ต่ า งๆ

๐๑ ม.ค. ๕๕ ๑๕ ม.ค. ๕๕

บุญวันขึ้นปีใหม่ บุญแสดงมุทิตาจิต วันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์พระปลัดชัชวาล ชินสโภ บุญวันมาฆบูชา บุญวันตรุษไทย บุญวันสงกรานต์ ๑๖. ๐๐ น. สรงน้ําพระประจําปี บุญวันวิสาขบูชาและวันสถาปนาศูนย์ ฯ ประจําปี (เวียนเทียน ๑๗. ๐๐ น.) งานบุญพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางศูนย์ฯ จัดปฏิบัติธรรม ๑,๐๐๐ คนถวายเป็นพุทธบูชา “สายธารแห่งความสุข” ณ หอศิลปแห่งชาติ บุญวันอาสาฬหบูชา บุญวันเข้าพรรษา (วันสิ้นสุดการจองจับสลากเจ้าภาพกฐิน) บุญวันแม่แห่งชาติ (จับสลากเป็นเจ้าภาพกฐิน) บุญวันสารทไทย บุญวันมหาปวารณา บุญวันออกพรรษา บุญวันทอดกฐินสามัคคี บุญวันพ่อแห่งชาติ บุญวันส่งท้ายปีเก่า บุญปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๐๗ ก.พ. ๕๕ ๒๒ มี.ค. ๕๕ ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๕๕ ๑๖ เม.ย. ๕๕ ๕ พ.ค. ๕๕ ๐๔ มิ.ย. ๕๕ (๐๒-๐๔ มิ.ย. ๕๕) ๑ ก.ค.- ๓๑ ก.ค.๕๕ ๓ ส.ค. ๕๕ ๕ ส.ค. ๕๕ ๑๒ ส.ค. ๕๕ ๓๐ ต.ค. ๕๕ ๓๑ ต.ค. ๕๕ ๑๑ พ.ย. ๕๕ ๕ ธ.ค. ๕๕ ๓๑ ธ.ค. ๕๕ ๓๐ ธ.ค. ๕๕ – ๑ ม.ค. ๕๖

๑. ทุกวันอาทิตย์ มีกิจกรรมงานบุญ “อาทิ ต ยธรรมสวนา” ทําบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมประจําวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๐ น. ๒. วันพระ งานบุญวันพระ มีจัดปกติเป็นการภายใน

๕๕ จดหมายข่าว น.๑๑


โ ครงการอาทิ ต ยธรรมสวนา

สถิ ติ ต้ั ง แต่ เ ดื อ น มกราคม ๒๕๕๔ - ธั น วาคม ๒๕๕๔

โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคนในครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองมีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม อยู่ ในศีลธรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในวโรกาสฉลองครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา และในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่

๒/๐๑/๕๔ ๙/๐๑/๕๔ ๑๖/๐๑/๕๔ ๒๓/๐๑/๕๔ ๓๐/๐๑/๕๔ ๖/๐๒/๕๔ ๑๓/๐๒/๕๔ ๒๐/๐๒/๕๔ ๒๗/๐๒/๕๔ ๖/๐๓/๕๔ ๑๓/๐๓/๕๔ ๒๐/๐๓/๕๔ ๒๗/๐๓/๕๔ ๓/๐๔/๕๔ ๑๐/๐๔/๕๔ ๑๗/๐๔/๕๔ ๒๔/๐๔/๕๔ ๑/๐๕/๕๔ ๑๘/๐๔/๕๔ ๒๕/๐๔/๕๔ ๒/๐๕/๕๔ ๙/๐๕/๕๔ ๑๖/๐๕/๕๔ ๒๓/๐๕/๕๔ ๓๐/๐๕/๕ ๖/๐๖/๕๔ ๑๓/๐๖/๕๔ ๒๐/๐๖/๕๔ ๒๗/๐๖/๕๔ ๔/๐๗/๕๔ ๑๑/๐๗/๕๔ ๑๘/๐๗/๕๔ ๒๕/๐๗/๕๔ ๒๗/๐๗/๕๔ ๕/๐๘/๕๔ ๘/๐๘/๕๔ ๑๕/๐๘/๕๔ ๒๒/๐๘/๕๔ ๒๙/๐๘/๕๔ ๓/๐๙/๕๔ ๑๒/๐๙/๕๔ ๑๙/๐๙/๕๔ ๒๖/๐๙/๕๔ ๘/๑๐/๕๔ ๑๐/๑๐/๕๔ ๑๗/๑๐/๕๔ ๒๓/๑๐/๕๔ ๒๔/๑๐/๕๔ ๗/๑๑/๕๔ ๑๔/๑๑/๕๔ ๒๑/๑๑/๕๔ ๒๘/๑๑/๕๔ ๕/๑๒/๕๔ ๑๒/๑๒/๕๔ ๑๙/๑๒/๕๔ ๒๖/๑๒/๕๔

๕๕ จดหมายข่าว น.๑๒

จน.ผู้มาทําบุญใส่บาตร ๑๐๓ ๘๒ ๖๙ ๓๐ ๑๐๗ ๕๓ ๔๐ ๓๐ ๙๑ ๖๗ ๕๗ ๕๙ ๕๔ ๗๒ ๕๖ ๑๐๕ ๑๐๓ ๑๐๒ ๕๔ ๕๔ ๑๐๕ ๕๕ ๓๙ ๒๕ ๓๓๒ ๕๑ ๔๓ ๔๖ ๔๒ ๖๗ ๖๕ ๔๐ ๑๐๕ ๖๕ ๙๐ ๒๐๘ ๖๐ ๔๓ ๓๐ ๔๕ ๓๙ ๔๙ ๙๒ ๓๑ ๘๘ ๖๑ ๕๒ ๔๑ ๒๑ ๔๑ ๓๙ ๕๒ ๘๕ ๔๒ ๕๔ ๔๕

จน.ผู้มาทําวัตรเช้า-นั่ง ๒๐ ๒๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๒๓ ๑๕ ๑๐ ๑๖ ๓๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๐๘ ๘ ๑๕ ๑๑ ๑๓ ๐๕ ๑๓ ๒๔ ๑๒ ๑๒ ๐๘ ๕ ๑๗ ๕ ๑๑ ๗๕ ๖ ๗ ๘ ๘ ๖ ๔๕ ๓๗ ๘ ๖ ๑๙ ๙ ๑๔ ๒๕


/…..

¢o§½Ò¡¨Ò¡¾ÃaäµÃ»¯¡ eÃืèo§¢o§¾Ãae·Ç·aµ µ‹o¨Ò¡Ë¹ŒÒ 7

เป็นโกลาหล. พระราชาตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงปิดประตูทุกด้าน ตัดการสัญจรไปมาค้นหาโจร. พวกราชบุรุษได้ ทําตามพระราชโองการ พระนครเกิดเกรียวกราวกันไปทั่ว. บุรุษคนหนึ่งพาพวกเจ้าหน้าที่ไปหาพระโพธิสัตว์ กล่าวว่า จงหยุ ด ยานก่ อ นพ่ อ คุ ณ ปิ่ น มณี ข องพระราชาหายไป เราจั ก ตรวจยาน เมื่ อ ตรวจยาน ยึ ด ปิ่ น มณี ที่ ต นซ่ อ นไว้ จั บ พระโพธิสัตว์โบยด้วยมือและเท้า กล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิ่นมณี แล้วมัดแขนไพล่หลัง นําไปมอบแด่พระราชา กราบทูลว่า ชายผู้นี้เป็นโจรลักปิ่นมณี พระเจ้าข้า. พระราชามีพระบัญชาว่า จงตัดศีรษะมันเสีย. พวกราชบุรุษเอาหวายเฆี่ยนพระโพธิสัตว์ยกละสี่ๆ นําออกจาก พระนครทางประตูขวา แม้นางสุชาดาก็ทิ้งยานประคองแขนคร่ําครวญเดินรําพันตามไปข้างหลังว่า ข้าแต่สามี ท่านได้รับ ทุกข์นี้เพราะอาศัยข้าพเจ้า. พวกราชบุรุษให้พระโพธิสัตว์นอนหงายด้วยหมายใจว่า จักตัดศีรษะของพระโพธิสัตว์นั้น. นางสุชาดาเห็นดังนั้น จึงรําลึกถึงคุณแห่งศีลของตน แล้วรําพันเป็นต้นว่า ชื่อว่า เทพเจ้าผู้สามารถห้ามเหล่ามนุษย์ มีนิสัยชั่วช้าสาหัส ซึ่งเบียดเบียนผู้มีศีลทั้งหลายในโลกนี้ เห็นจะไม่มีแล้วหนอ จึงกล่าวคาถาแรกว่า :เทพเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่มีอยู่ในโลกนี้เป็นแน่ หรือเมื่อกิจเห็นปานนี้เกิดขึ้น ย่อมพากันไปค้างแรมเสียเป็นแน่ อนึ่ง สมณพราหมณ์ทั้งหลายอันเขาสมมติว่า เป็นผู้รักษาโลก ไม่มีอยู่ในโลกนี้เป็นแน่ เมื่อชนทุศีลกระทํากรรมอัน สาหัส บุคคลผู้ห้ามปรามไม่มีอยู่เป็นแน่. เมื่อนางผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคร่ําครวญอยู่อย่างนี้ อาสนะที่ประทับนั่งของท้าว สักกเทวราชก็แสดงอาการร้อน ท้าวสักกะทรงรําพึงว่า ใครหนอหวังจะให้เราเคลื่อนจากตําแหน่งสักกะ ครั้นทรงทราบเหตุ นี้ว่า พระราชาพาราณสีทรงทํากรรมหยาบยิ่งนัก ทําให้นางสุชาดาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลลําบาก เราควรจะไปในบัดนี้ จึงเสด็จ ลงจากเทวโลก บันดาลให้พระราชาลามกซึ่งประทับนั่งบนหลังคชสาร เสด็จลงจากคชสาร ให้บรรทมหงายเหนือเขียง สัญญาณ แล้วทรงอุ้มพระโพธิสัตว์ให้ทรงเครื่องอลังการพร้อมสรรพ ทรงเพศเป็นพระราชาประทับนั่งเหนือคอคชสาร. เพชฌฆาตผู้ยืนเงื้อขวานคอยจะตัดศีรษะ ก็ตัดเอาพระเศียรของพระราชา. ในเวลาตัดนั่นเอง จึงรู้ว่าเป็นพระเศียรของ พระราชา. ท้าวสักกเทวราชทรงแสดงพระกายให้ปรากฏ เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ ทรงกระทําราชาภิเษกแก่พระราชา ทรงตั้ง ตําแหน่งอัครมเหสีแก่นางสุชาดา. พวกอํามาตย์ พราหมณ์ และคหบดีเป็นต้น เห็นท้าวสักกเทวราชแล้ว ต่างชื่นชมปรีดาว่า พระราชาผู้ปราศจาก ธรรมสิ้นพระชนม์แล้ว บัดนี้ พวกเราได้พระราชาผู้ทรงธรรม ซึ่งท้าวสักกะทรงประทาน. ท้าวสักกะประทับอยู่บนอากาศ ทรงตรัสแก่บริษัททั้งหลายว่า พวกท่านได้พระราชาองค์นี้ที่ท้าวสักกะให้แล้ว. มีเทวดํารัสต่อไปว่า ดูก่อนมหาราช ตั้งแต่นี้ ไป ขอให้ท่านครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด หากพระราชาไม่ประกอบด้วยธรรม ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยสาม อย่างเหล่านี้คือ ภัยเกิดจากความอดหยาก ๑ ภัยเกิดจากโรค ๑ ภัยเกิดจากศัตรู ๑ ก็จะบังเกิดขึ้น เมื่อจะถวายโอวาท จึงตรัสคาถาที่ ๒ ว่า :ในรัชสมัยของพระเจ้าอธรรมิกราช ฝนย่อมตกในเวลาอันไม่ควรตก ในเวลาที่ควรตกก็ไม่ตก พระราชาผู้ไม่ ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ใช่ว่าจะได้รับความยากเข็ญด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น ก็หามิได้. ท้าวสักกะประทานโอวาทแก่ มหาชนอย่างนี้แล้ว ได้เสด็จกลับไปยังเทวสถานของพระองค์ แม้พระโพธิสัตว์ก็ครองราชสมบัติโดยธรรม ทรงบําเพ็ญทาง ไปสวรรค์ให้บริบูรณ์. พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดก. พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในครั้งนั้น ได้เป็น เทวทัต ในครั้งนี้ ท้าวสักกะได้เป็น อนุรุทธ, นางสุชาดาได้เป็น มารดาราหุล ส่วนพระราชาที่ท้าวสักกะประทาน คือ เราตถาคต นี้แล.

๕๕ จดหมายข่าว น.๑๓


… ¸ÃÃÁºÃÃÂÒ µ‹o¨Ò¡Ë¹ŒÒ 5

¤ÇÒÁ¨Ãi§æŌǤíÒ¾Ù´·Õè¾Ù´oo¡ä»¡çe»š¹¤íÒe·ç¨äÁ‹ãª‹ ¤íÒ¨Ãi§ eÃÕ¡NjÒÁuÊÒ æµ‹¶ึ§æÁŒ¤íÒ¾Ù´¹a鹨aäÁ‹ãª‹ Áu Ê Ò e»š ¹ ¤ÇÒÁ¨Ãi § 测 ¾Ù ´ e¾ืè o ãˌ Áa ¹ e¡i ´ ʋ o eÊÕ Â ´ Áa ¹ äÁ‹ ã ª‹ Áu Ê Ò¡ç ¨ Ãi § 测 Áa ¹ e»š ¹ ¡Òà ʋoeÊÕ´ 测ʋoeÊÕ´ã¹ÁuÊÒ¹Õè¨ae»š¹ÁuÊÒ´ŒÇ ʋoeÊÕ´´ŒÇ ¤ืo·a駾ٴäÁ‹¨Ãi§æÅaʋoeÊÕ´´ŒÇ äÁ‹ä´Œæ¤‹¾Ù´ÁuÊÒ测¾Ù´Âuãˌe¾ืèo¹µÕ¡a¹eÅaeÅ 3. ¾Ù ´ ¤í Ò ËÂÒº ¤í Ò Ç‹ Ò ËÂÒº¹Õè ¶Œ Ò ä´Œ ÊaÁ¼aʨaÃٌÊึ¡ãª‹äËÁ ãˌÅo§¹ึ¡¶ึ§ãºÁae´ืèo ËÃืo 㺢‹o ËÃืo¡Ãa´ÒÉ·ÃÒ eÇÅÒ·ÕèeÃÒ¶Ùä»o´¹ ¡Ãa´ÒÉ·ÃÒ¨aÃٌÊึ¡e¨çºæʺ ¤íÒËÂÒº¤ืo¤íÒ·Õè ¾Ù´e¾ืèoãˌ¤¹¿˜§ä´Œ¿˜§æŌÇe¨çºã¨ ¤íÒËÂÒºÁÕÊo§ o‹ҧ ¤ืo ¡. ¾Ù ´ ¡´ãˌ e »š ¹ ¤¹eÅÇ ÀÒÉÒeÃÒ eÃÕÂ¡Ç‹Ò ´‹Ò ¤¹´‹ÒÁÕe¨µ¹Ò·Õè¨a·íÒãˌe¨çº ãˌ æʺ µŒo§¡ÒÃãˌÁa¹Ãa¤ÒÂe¢ŒÒä»ã¹ã¨ 测¡ç䴌椋 e¨çº 椋æʺäÁ‹¶ึ§¡aºµÒ 测¡çÁÕºÒ§¤¹·Õè¶Ù¡´‹Ò ºo¡Ç‹ Ò ´‹ Ò ãˌ µ Ò©a ¹ ¡ç ä Á‹ e ¨ç º 测 ¾ oe¡i ´ e¨ç º ¢ึé¹ÁÒ¡ç¤ÇŒÒ»„¹Âi§¤¹´‹ÒµÒÂä»eÅ ¶ŒÒÁÕ¤¹ÁÒ Ç‹ÒeÃÒ´ŒÇ¤íÒ¨Ãi§eÃÒ‹oÁäÁ‹o¡Ã¸ eª‹¹ ÁÒµao¡¹ ãʋeÃÒNjÒäoŒ¤¹ 测¶ŒÒÁÒ´‹ÒNjҼٌoืè¹e»š¹ÊaµÇ ¼ÙŒ¶Ù¡ ´‹ Ò ¨ao¡Ã¸e¾ÃÒaäÁ‹ ¨ Ãi § e»š ¹ Áu Ê Ò ´a § ¹aé ¹ ¤í Ò ËÂÒº¨ึ§e»š¹ÁuÊÒ ¢. ¾Ù´»Ãaª´ e»š¹¡Òþٴ¡¤¹µèíÒãˌ ÊÙ§«ึ觵碌ÒÁ¡aº¡Òô‹Ò·Õè¡´¤¹ÊÙ§ãˌµèíÒ æµ‹e»š¹ ¤í Ò ËÂÒºeËÁื o ¹¡a ¹ ¡µa Ç o‹ Ò §¨Ãi § ÊÁa  oÒ¨ÒÏ»¯iºaµi¸ÃÃÁoÂً·Õè¨a§ËÇa´ªÅºuÃÕ ¤u³Â‹Ò «ึè§e»š¹¤u³æÁ‹¢o§¼ÙŒºa­ªÒ¡ÒõíÒÃǨÀÙ¸Ãe¢µä´Œ ʋ§µíÒÃǨÁÒ¹iÁ¹µoÒ¨ÒÏä»ÃaººÒµÃ·Õ躌ҹ·u¡ eªŒÒ oÒ¨ÒÏ¡çä»Ãaº·u¡eªŒÒ ÁÕoÂًÇa¹Ë¹ึè§Â‹Òºo¡ NjÒoÂÁ‹ҨaäÁ‹oÂً oÂÁ‹ҨaÊa觧´¡Òõa¡ºÒµÃ 测¤u³¹Òºo¡Ç‹Ò¨aãʋºÒµÃæ·¹eo§ Ça¹¹aé¹ µíÒÃǨ¡çÁÒÃaºoÒ¨ÒϵÒÁ»¡µi oÒ¨ÒÏ件ึ§ eËç¹¢a¹¢ŒÒÇ ¡aº¢ŒÒÇ æÅa¡ç¢¹Áµaé§oÂً测äÁ‹ÁÕ¤¹ ãʋºÒµÃ eËç¹æµ‹e´ç¡¤¹ãªŒÇiè§ä»Çiè§ÁÒe¡çºãºäÁŒã¹ ʹÒÁãʋµa¡ÃŒÒ·ÕÅaãºæ ¤ÃًãË­‹¤u³¹ÒµaǨÃi§

๕๓ จดหมายข่าว น.๑๔

e´i¹oo¡ÁÒæ·¹·Õè¨aÃÕºãʋºÒµÃ¡Åaºä»´‹Òe´ç¡¤¹ãªŒ ´‹Òä»´‹ÒÁÒäÁ‹Ãٌ¨a´‹ÒoaäÃ¡ç ´‹Ò¢ึé¹ÁÒÇ‹Ò “·íÒµaÇe»š¹¤u³¹Ò” ¤¹¶Ù¡´‹Ò‹oÁäÁ‹¾o㨠e¨çºã¨e¾ÃÒa¤íÒ¾Ù´ »Ãaª´¹aé¹ ¾o´‹ÒeÊÃ稡çe´i¹ÁÒÂื¹¿‡o§ãˌoÒ¨ÒÏ¿˜§oÕ¡Ç‹Ò “´Ù«i·íÒãˌ¾Ãa eÊÕÂeÇÅҔ 测淹·ÕèoÒ¨ÒϨa䴌ÃaººÒµÃoÒ¨ÒϵŒo§Âื¹µ‹oä»oÕ¡ ¾oº‹¹ eÊÃ稡ç¡¢a¹¢ŒÒÇ¢ึ鹨ºæŌǷíÒ·‹Ò¨aµa¡ºÒµÃ oÒ¨ÒÏäÁ‹e»´ºÒµÃ »´ºÒµÃ e©ÂeÊÕ 桡çÁo§Ë¹ŒÒ oÒ¨ÒϤi´eo§ã¹ã¨Ç‹ÒʧÊaÂoÒ¨ÒϨao´¹e»š¹ÃÒ µ‹oä» oÒ¨ÒÏ䴌ºo¡ä»Ç‹Ò “oÂÁe´ç¡Áa¹¡ç¼i´ä»æÅŒÇ eÇÅÒ¡çeÊÕÂä»æÅŒÇ Áa¹eÊÕ ä»æŌǡçãˌæŌÇæ¡a¹ä» æŌÇeÇÅÒ¹ÕéoÂÁ¡íÒÅa§¨aeÊÕ¢ŒÒÇ eÊÕ¡aº¢ŒÒÇæÅa¢¹Á·Õè eµÃÕÂÁänj仿ÃÕæoÕ¡ ºu­¡ç¨aäÁ‹ä´Œ e¾ÃÒaoÂÁÂa§ÁÕo·ÊaoÂً ´a§¹a鹨aªŒÒoÕ¡¹i´¨a e»š¹äÃä» oÒµÁÒ¤oÂÃaººÒµÃoÂÁÁÒ¡Ç‹Ò 40 ¹Ò·ÕæÅŒÇ ¨a¤oÂoÕ¡ 5 ¹Ò·Õ 10 ¹Ò·Õ¡çäÁ‹¹‹Ò¨aÁÕ»˜­ËÒ µaé§ËÅa¡ãËÁ‹¹aoÂÁ¹a” ¤u³¹ÒÂÂื¹·íÒ㨠¹iè§ä»¾a¡Ë¹ึè§ Ëa¹Ë¹ŒÒä»·Ò§e´ç¡ ¹iè§ä»¾a¡Ë¹ึè§ ¤ÃÒǹÕéËa¹¡ÅaºÁÒ¹a觤u¡e¢‹Òŧ 仡aº¾ืé¹eÅ ¡Áืo¶ืo¢a¹¢ŒÒÇänjº¹ÈÕÃÉaeÅ æŌǡçµaé§ã¨o¸iÉ°Ò¹ oÒ¨ÒÏ NjÒo‹ҧ¹Õ餋oÂÊÁe»š¹¤u³¹ÒÂ˹‹o æŌǡçãʋºÒµÃ oÒ¨ÒÏe·È¹¹i´e´ÕÂÇ æµ‹Ça¹Ãu‹§¢ึé¹ä´Œ¶a§Êa§¦·Ò¹¶a§Ë¹ึè§ Ã‹Á¤a¹Ë¹ึè§æŌÇËÅǧµÒºo¡Ç‹Ò䴌»˜¨¨aÂoÕ¡ 500 ºÒ· oÒ¨ÒÏ e ·È¹ o Âً ä Á‹ ¡Õè ¹ Ò·Õ oÒ¨ÒÏ ä Á‹ ä ´Œ Ê ¹ã¨»˜ ¨ ¨a  ¡a º ¶a § Êa § ¦·Ò¹ oÒ¨ÒÏ Ê ¹ã¨Ã‹ Á e¾ÃÒaoÒ¨ÒÏ µ Ò¡½¹º‹ o ÂæäÁ‹ ÁÕ Ã‹ Á ¤í Ò ¾Ù ´ Åa¡É³a·ÕèeŋÒÁÒ¢o§¤u³¹ÒÂeÃÕ¡NjҾٴ¤íÒËÂÒº ¤íÒËÂÒºäÁ‹ãª‹¢o§¨Ãi§ e»š¹ ¤íÒÁuÊÒ ¢o§¨Ãi§¡ç¤ืooÂÁe»š¹¤u³¹ÒÂäÁ‹ãª‹e´ç¡ æÅaeÃืèo§¨Ãi§¡ç¤ืo eÃÒe»š¹¤¹ äÁ‹ãª‹ÊaµÇ äÁ‹ãª‹Êi觢o§·ÕèeÃÒäÁ‹ªoº e¾ÃÒa©a¹a鹨ึ§eoÒÊiè§eËŋҹaé¹ÁÒeÃÕ¡eÃÒ äÁ‹ä´Œ eoÒÊi觹aé¹ÁÒeÃÕ¡eÃÒ¨ึ§e»š¹¤íÒe·ç¨ 4. ¾Ù´e¾Œoe¨Œo e¨µ¹Ò¢o§¤¹¾Ù´µŒo§¡ÒÃãˌ¤¹¿˜§oึ´oa´ ¢a´ã¨ ¤aº 椌¹ã¨´a§¹aé¹eÇÅÒ·Õèe¢Ò¾Ù´e¢Ò¨aeoÒeÃืèo§·ÕèäÁ‹e»š¹¨Ãi§ÁÒ¾Ù´e¾ืèo¡´´a¹ãˌ¤¹·Õ还§ ¨íÒµŒo§ÂoÁÃaºÇ‹Òe»š¹eÃืèo§¨Ãi§ eÃÒ¡çÃٌNjÒÁa¹äÁ‹¨Ãi§ e¢Ò¡çÃٌNjÒÁa¹äÁ‹¨Ãi§ ÁÒºa§¤aº ãˌ e ÃÒÂoÁÃa º Nj Ò e»š ¹ ¨Ãi § eÃÒ‹ o ÁäÁ‹ ¾ o㨠oึ ´ oa ´ ¢a ´ 㨠oÒ¨ÒÏ Áa ¡ ¨a ¡µaÇo‹ҧeÃืèo§¢o§eªoÃÕèæo¹ ´a¹æ¤¹eÊÁo ¡Ã³ÕeªoÃÕèæo¹ ´a¹æ¤¹¾oµÒ æŌÇäÁ‹¹Ò¹µíÒÃǨ¡ç¨aº¼ÙŒÃŒÒÂ䴌æÅa¡çoÕ¡äÁ‹¹Ò¹eËÁืo¹¡a¹ ¼ÙŒÃŒÒ 3-4 ¤¹·Õè ¨aºä´Œ¡ç䴌¡ÅÒÂÁÒe»š¹¾ÂÒ¹ãˌµíÒÃÇ¨ä» µíÒÃǨËÒ¨íÒeÅÂäÁ‹ä´ŒæÅŒÇ ¡çµŒo§ä»äŋ ¨aº¤¹oืè¹ÁÒe»š¹¨íÒeÅÂæ·¹ eÃืèo§¹Õée¤ŒÒãˌÊaÁÀÒɳänjã¹Ë¹a§Êืo¾iÁ¾ÊÁa¹aé¹ ¶ึ§æÁŒÇ‹Ò¨íÒeŨa»Ò¡æ¢ç§e¾Õ§㴡çµÒÁ测e¹ืèo§¨Ò¡ÁÕ¾Âҹ湋¹Ë¹ÒÁÒ¡ ¡çeÅ äÁ‹Ão´ e¾ÃÒaNjҾÂÒ¹·Õèe»š¹¼ÙŒÃŒÒ¹aé¹ Áa¹ãˌ¡ÒÃNjҨíÒeÅÂŧÁืo¡Ãa·íÒ¡Ò÷Õè ä˹ eÇÅÒä˹ ´Œ Ç ÂöÊÕ o aäà ¨í Ò eÅÂoÂً ·Õè ºŒ Ò ¹äÁ‹ Ãٌ e Ãืè o § ¨aä»ËÒ¾ÂÒ¹ ËÅa¡°Ò¹·Õèä˹ÁÒÂa¹¡çÊٌe¢ÒäÁ‹ä´Œ ¨ึ§µŒo§e¢ŒÒ¤u¡ä» eÇÅÒ¼‹Ò¹ä» 10 »‚ ¤¹ ˹ึ觵Ò ¤¹Ë¹ึ觾i¡Òà ¤¹Ë¹ึè§Ão´ ʋǹoÕ¡¤¹Ë¹ึè§ÁÕ°Ò¹a¡çÊٌ¤´ÕoÂً 10 »‚ 测¶ึ§¤ÃÒÇ·ÕèºÒ»¡ÃÃÁ·Õè·íÒÁÒã¹o´Õµ¾Œ¹ä» ºu­·Õèãˌ¼Å桋½†Ò¼ٌÌÒÂËÁ´ ä» e¤ŒÒeÃÕ¡NjÒÊu¹a¢äŋ·a¹e¹ืoé ¡çºa§eoi­ÁռٌÌÒ¤¹Ë¹ึè§ä»¢ÒÂÂÒºŒÒÂÒeʾµi´·Õè Êu¾ÃóºuÃÕæŌǶ١µíÒÃǨ¨aºä´Œ e¢Ò·aé§e¢Õ¹¨´ËÁÒÂæÅao·ÃÈa¾·ä»¶ึ§e¾ืèo¹ µi´µ‹oä»·ÕèµíÒÃǨ .... o‹Ò¹µ‹o©ºaºË¹ŒÒ


พร สงทายปเกา ๒๕๕๔ ตอนรับปใหม ๒๕๕๕ สุภฤกษ สุภกาล สุภวาร สิเคลื่อนมา อายุขัย วัยชรา ก็เคลื่อนมา อีกหนึ่งป จะเด็กออน หรือหนุมสาว จรจากเรา ไปดวนจี๋ หมดหายตอม พรอมราตรี ของสิ้นป ที่ผานไป ลิงโลดใจ ไดอายุ ผานทะลุ ถึงแกได รางกายเฒา ไมเขาใจ แถมใกลตาย กลับยินดี พระพุทธองค ทรงตรัสวา สัตวนานา เปนเชนนี้ ไดเกิดแก ทั้งชั่วดี ไมกี่ป มอดมวยไป บัณฑิตพาล จะกาฬขาว จะพวกเรา หรือพวกไหน จะเศรษฐี จะจนไร จะเล็กใหญ ไมรอดเลย พระราชา หรือชาวบาน ก็เหมือนกัน นะทานเอย จะคิดได หรือไมเลย ก็ลงเอย เหมือนเหมือนกัน จะยิ่งใหญ ทั้งไตรภพ ถึงจุดจบ ก็แคนั้น จะกอบโกย ทําไมกัน สิ้นชีวัน ก็จากไป ถึงยศใหญ ใหดูเดน พอถึงเมรุ ก็สลาย จะงามหลอ ก็วอดวาย อิจฉาได ก็เหมือนกัน อํานาจทน จนลนฟา มรณา ก็แคนั้น ถึงรวยลน พนประมาณ สิ้นชีวัน ก็หมดไป จะพอแม แลครูศิษย สิ้นชีวิต ก็สิ้นสาย ญาติสนิท หรือมิตรมายด พอสิ้นใจ ก็สิ้นตาม จะภรรยา หรือสามี ลูกหลานมี ก็ขลาดขาม มนุษยเทพ หรือพรหมพราหมณ ลวนสิ้นความ เมื่อตนตาย จะนักบวช หรือชาวบาน สิ้นชีวัน สิ้นความหมาย จะนักเลง ตนเองตาย จะยิ่งใหญ ก็สิ้นลง สิ้นอํานาจ ก็ขาดฤทธิ์ สิ้นครูศิษย เมื่อเปนผง ไมเห็นมี ที่ยืนยง ปญญาตรง จงเขาใจ หลงทรัพย กอบาปเวร พอถึงเกณฑ จะไปไหน แมหลงตัว ทําชั่วราย พอใกลตาย จะบาปดล มีอํานาจ ประมาทหลง สรางบาปสง ไมกลัวผล พอใกลตาย บาปรายดล จะดิ้นรน ก็สายไป จะเมายศ จะเมาทรัพย จะทําบาป จงจําไว จะหลงตัว ทําชั่วไป อยูภพใด ก็ทุกขทน ทั้งกาลเกา และปเกา ถูกกาลเผา จนหายหน กินชีวิต ปลิดชีพชนม ทุกตัวตน แหงสัตวไป ถึงตอนนั้น พลันฉุกคิด ถาชีวิต นั้นหาไม จะคิดได ก็สายไป เพราะเปนไท สิ้นสุดลง ความชั่วราย ไดเคยทํา สรางเวรกรรม เปนโขยง เมื่อปเกา ถูกเผาลง ทั้งโขยง จงเลิกไป อรุณรุง พุงจับฟา เจิดแจมจา แสงสดใส ความมืดมี สิหนีไกล สวางไสว จึงคืบมา ดวงตะวัน นั้นดวงเดิม เพียงแตเริ่ม สองอุษา มืดมัวสาง สวางมา ฟาโลกา ก็ของเดิม ประเสริฐชั่ว ตัวเดิมอยู มิไดรู มีใหมเพิ่ม อายุขัย ที่ใชเดิม ตางหากเริ่ม จะหมดไป เกิดเปนคน ตนรูเลือก ปลอยละเปลือก จึงจะไหว เอาเปลือกชั่ว นั้นทิ้งไป จงคัดไว แตสวนดี สิ่งประเสริฐ จะสงเสริม คอยพูนเพิ่ม เติมราศี ชั่วบาปเขลา แตเกามี จะเรนรี้ แลหลบไป บุญกุศล บนโลกนี้ เห็นมากมี ออกเหลือหลาย จงทําบาง จะเปนไร ทําเปนไหม ละลูกยา อันมงคล ดลผูทํา พระพุทธนํา จงสรรหา ใชศักดิ์สิทธิ์ ใชอิทธา จะมัวตา จนวันตาย จงตื่นเถิด เหมือนตื่นเชา ลูกหนุมสาว สิ้นทั้งหลาย จะเด็กเฒา เจามูลนาย โจรคนใช จงตื่นจริง ยอดปญญา จะมาเกิด สบประเสริฐ ทั้งชายหญิง ที่เลวราย จะหายจริง ถาแนจริง จงตื่นมา ครอบครัว ตัวมิตรญาติ หมูอํามาต จะสุขา เกษมสุข ทุกเวลา ทุกชายคา จะรมเย็น แคทําดี มีศีลหา ทั้งโลกา ก็หมดเข็ญ โลกรอนราย จะกลายเย็น หมดประเด็น เหตุทุกขทน ปสองพัน ดันสามหา โลกที่มา อยางสับสน จะรูสู สุขโสภณ ดวยมือคน ชาวโลกเรา ความเบียดเบียน จะหมดสิ้น สุขทุกถิ่น จะสุกขาว ความสุขสรรค พลันกาววาว อยูยืนยาว จนนิพพาน จงมารวม ใจเถิดหนา ถือศีลหา ทุกสถาน รวมชวยกัน ทุกทุกทาน สรางวิมาน ของเราเอง ชินสภเถระ ๑๕:๕๙ น. ๓๑/๑๒/๒๕๕๔

๕๕ จดหมายข่าว น.๑๕


๕๕

จดหมายข่ า ว ]nv สิ่ ง ตี พิ ม พ

วั ด พระธรรมจั ก ร ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาวิ ป ส สนาธุ ร ะพุ ท ธวิ ห าร มู ล นิ ธิ พุ ท ธวิ ห าร ๑๐๐/๑ หมู ๑ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทร. ๐๓๗-๓๓๐๐๘๙, ๐๓๗-๓๓๐๓๑๓ โทรสาร ๐๓๗-๓๓๐๒๑๓ http://www.buddhavihara.info e-mail: buddhavihara1@yahoo.com Facebook: https://www.facebook.com/buddhavihara

วั น

แ ส ด ง มุ ฑิ ต า จิ ต พ ร ะ ป ลั ด ชั ช ว า ล ชิ น ส โ ภ

ตรงกั บ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๕๕ วั น แรม ๗ ค่ํา เดื อ น ๒ ปี เ ถาะ ๐๖.๓๐ ๐๗.๓๐ ๐๘.๕๐ ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๔๐ ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๒๐ ๑๒.๓๐

๕๕

ศิษยานุศิษย และแขกผูมีเกียรติ รวมรับประทานอาหารเชา (มีอาหารเชาบริการ) พรอมกันที่ศาลาตนไม รวมกันติดตนผาปามิ่งรัตนมหามงคล ซื้อที่ดินถวายวัด ๑๑ ไร ราคาคาที่ดิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ ๖๔ รูป พรอมกันมณฑลพิธี ศาลาตนไม บูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีและนั่งวิปสสนากัมมัฏฐาน ๓๐ นาที อุทิศบุญกุศล โอวาทจาก อาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ อัญเชิญเทวดามาฟงธรรม อาราธนาศีล พระสงฆสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆฉันภัตตาหารเพล ทุกทานรวมรับประทานอาหาร (มีเจาภาพออกโรงทาน และขอเชิญจองเปนเจาภาพออกรานโรงทาน) พระอาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ สรงน้ําพระและรดน้ําคุณยา ทอดผาปามิ่งรัตนมหามงคล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา สรงน้ําอาจารยพระปลัดชัชวาล ชินสโภ และพระสงฆทุกรูป เสร็จพิธี

วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ จดหมายข่ า ว ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. พระปลัดชัชวาล ชินฺสโภ ทําพิธีปลอยสัตวน้ํา

ฉบั บ ที่

๒๙

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 29  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 29

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 29  

จดหมายข่าวพุทธวิหาร ฉบับ 29

Profile for 82163
Advertisement