Page 1

South Side Society 1

ON STREET

THE TREND อัพเดทเทรนด์ @NAKHON

แฟชั่นวัย

TEEN


South Side Society 2 สวัสดีครับ กลับมากันอีกครั้งสำ�หรับผู้อ่าน South Side Society Magazine และนี่ก็เป็น เล่มที่สองของเรานะครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าตื้นตันใจจริง ๆ ครับ ที่ผู้อ่านตอบรับ นิตยสาร South Side Society Magazine น้องใหม่อย่างอบอุ่น ทั้งจากอีเมล์ และโทรศัพท์สายตรงถึงกองบรรณาธิการและก็ไม่ น้อยเช่นกันที่เต็มใจรับ จากมือของทีมงานสู่มือของคุณด้วยร้อยยิ้ม ส่วนที่วางอยู่ตามจุดต่างๆ ก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้อ่านมาก... ฉะนั้นขออนุญาตบอกตรงบรรทัดนี้เลยนะครับว่า คุณ ผู้อ่าน ชอบ หรือไม่ชอบตรงจุดไหนของ South Side Society Magazine โปรดอย่าได้เกรงใจ บอกเรามาได้เลยครับ ทางอีเมล์ หรือ facebook จัดมาได้เลยครับ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำ�ถาม เพื่อให้ผู้อ่านนิตยสาร ได้ค้นหาคอลัมน์ไหน สุดโดน คอลัมน์ ไหนสุดจี๊ดดดด แต่ขอให้ช่วยกันตอบใน www.facebook.com/southsidesociety นะครับ ทุกท่านที่เข้ามาตอบมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อ southsidesociety ของขวัญประจำ�เดือนนี้ครับ

CREW-MAGAZINE ติดต่อกองบรรณาธิการ : 075-432465-6 ติดต่อโฆษณา : 081-978-6532 (BeeR) 085-794-0220 (Ying) สถานที่ติดต่อ : 112 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 www.facebook.com/southsidesociety

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ : กราฟฟิกดีไซด์ : พิสูจน์อักษร : ฝ่ายโฆษณา : ช่างภาพ :

กราฟิกดีไซด์

พิสูจน์อักษร

: จักรกฤษณ์ นามเกิด สุจิตรา อินทร์พล สุวิทย์ เซ่งบุญตั๋น ธรรมธัช ตรีเภรี พงศ์พันธ์ โตยธรรมทรัพย์มณี พีรพันธ์ พูลภิญโญ ศุภนันท์ ยอดปรเสริฐ

ฝ่ายโฆษณา

ช่างภาพ


South Side Society 3


South Side Society 4

ผม นายณรงค์ ทองขาว ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาวิทยาเขตบางพระชลบุรี ศึกษาต่อหลักสูตร ประโยคครู มัธยมศึกษา (ป.ม.) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้สงขลา และศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง ส่วนประวัตกิ ารทำ�งาน ผมบรรจุเป็นครูครัง้ แรก ร.ร.ขนอมวิทยา อ.ขนอม จ.นครศรีฯ บรรจุครั้งที่ 2 ร.ร.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ เป็น ผู้บริหารครั้งแรกที่ ร.ร.ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ จากนั้นมาเป็นผู้บริหาร ร.ร.อินทร์ธานีวิทยาคม อ.ปากพนัง และย้าย เป็นผู้บริหาร ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ และ ย้ า ยมาเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร ร.ร.เฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ และย้ายมาเป็นผู้บริหาร ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีฯ และย้ายมาเป็นผู้บริหาร ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีฯ จนถึงปัจจุบัน ผม นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช ประวัติการศึกษา ผมเรียนจบระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย ครูนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) จากนั ้ น ได้ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทมหาวิ ท ยาลั ยรามคำ�แหง สาขา วิชาการบริหารการศึกษา ส่วนประวัตกิ ารทำ�งาน ผมบรรจุเป็นครูครัง้ แรก ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ต่อมาบรรจุเป็นครู ร.ร.ปากพูน และมาเป็นครูใหญ่ ร.ร.บ้านเกาะ จากนั้นมาเป็นผู้บริหาร ร.ร.ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ และ ย้ายมาสอน ร.ร.บ้านท่าศาลาประชาสรรค์ และ ร.ร.โยธินบำ�รุง จนกระทั่ง มาเป็น ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน

นายณรงค์ ทองขาว ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ SSS : ก่อนอื่นต้องขอทราบประวัติการศึกษา และประวัติการทำ�งาน ของท่าน ผอ. ก่อนครับ ผม นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยพื้นเพแล้วผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติการศึกษา สมัยชั้น ประถม ตั้งแต่ ป.1-4 ผมเรี ย นที่ ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ส่วน ป.5-7 เรี ย น ร.ร.วั ด เสมาเมื อ ง ( ป.7 ก็คอื ป. 6 ปัจจุบนั ) ส่ ว นชั ้ น มั ธ ยมเรี ย นต่ อ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษาและจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง หลังจากเรียนจบก็ได้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความประจำ�อยู่ที่ สำ �นักงานนายอุ ส ่ าห์ มิ ต รกู ล ทนายความ ว่า ความอยู่ป ระมาณ 16-17 ปี ระหว่างว่าความก็ได้เป็นคณะกรรมการบริหารของ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา มาโดยตลอด จากนัน้ ก็มารับตำ�แหน่งเป็นผูอ้ ำ�นวยการทีโ่ รงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เต็มตัว ผมก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ศศ.ม.) เช่นเดียวกันครับ

SSS : ท่านมองภาพการศึกษาในนครศรีฯ ว่าเป็นอย่างไรครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : การศึกษาในจังหวัดนคร ศรีฯ ซึ่งตอนนี้ผมขอใช้คำ�ว่า“คนนครก่อนนะครับ” เขามีอุดมการณ์ อย่างหนึ่งว่าเขาอยากให้ลูกให้หลานได้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำ�คัญเป็น อันดับหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งจะสังเกตได้จากโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ไม่ว่า จะเป็นโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนรัฐบาลก็เยอะมาก และเราเป็นจังหวัด ใหญ่ ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันกันสูง เนื่องจากประชากรเยอะ ประกอบกับ อุดมคติของพ่อแม่ ซึ่งอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือก่อน ถ้าเทียบกับภาค อื่น ๆ ผมว่าบ้านเรามีการศึกษาสูง ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ : เมืองนครศรีฯ เป็นเมืองแห่งการ ศึกษา ในส่วนของการศึกษาถ้าเปรียบเทียบในภาคใต้ ผมมัน่ ใจว่านครศรีฯ เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ให้ความสำ�คัญกับการศึกษามากๆ ทั้งนี้ในส่วนของ ผูป ้ กครองเองสนับสนุนให้บต ุ รหลานได้เรียนหนังสือตามสาขาทีต ่ วั เองถนัด พร้อมทีจ่ ะส่งเสียให้ลกู หลานได้เรียนให้สงู ทีส่ ด ุ พร้อมทีจ่ ะลงทุน ไม่วา่ เงินทุน ทรัพย์สิน หรือ แรงกาย ขอให้ลูกได้เรียนที่ดีๆ เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัย โบราณ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช : ผมมองว่าจังหวัดนครศรีฯ ไม่ได้เป็นแค่เมืองพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เรายังเป็นเมืองของการศึกษา ร่วมด้วย ซึง่ จะเห็นได้จากผูป้ กครองของนักเรียนจะตืน ่ ตัวในด้านการศึกษา มากเพราะได้รบั อิทธิพลมาจากจังหวัดรอบข้าง อีกทั้งผมมองว่าด้านการ ศึกษาของชาวนครศรีฯ ในช่วงนีเ้ ราได้ตื่นตัวมากเพราะอาเซียนที่กำ�ลังจะ เข้ามา จึงทำ�ให้การศึกษาของเราในสมัยนี้ก้าวหน้าไปมากเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆ ในกลุม่ อาเซียน ด้วยกัน SSS : ท่านมองว่าโรงเรียน ควรมีการปรับตัวอย่างไรบ้างเพือ่ รองรับ อาเซียน ทีจ่ ะเข้ามาปี พ.ศ. 2558 ผูอ้ ำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : ผมคิดว่าอย่างน้อย นักเรียนจำ�เป็นต้องเรียนรู้ เรือ่ งของประชากร เศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ตอนนี้ก็มีอยู่ในหลักสูตรของวิชาสังคมบ้างแล้ว และอีกอย่าง ณ ตอนนี้ หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงยังไม่มีอะไรที่ชัดแจน แต่ เ มื ่ อ อาเซี ย น จะเข้ า มา เรื ่ อ งเดี ย วที ่ แ ต่ ล ะสถาบั น สามารถทำ � ได้ น ั ่ น คื อ กำ � หนด


South Side Society 5

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนให้อยู่ในบทเรียนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำ�ได้ คือ การนำ�เอาความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนมาใส่ในส่วนของรายวิชาสังคม และ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนในส่วนของ รายวิชาสังคมทางโรงเรียนเราเพิ่งเริม่ ใส่เข้าไป แต่ในส่วนของรายวิชาภาษา อังกฤษทางโรงเรี ย นได้ ใ ส่ เ ข้ า ไปนานแล้ ว ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ร ะดั บ อาเซี ย น อย่างเดี ย ว แต่ เราใส่ เนื ้ อหาสาระไปถึงระดับสากลด้วย และอีกอย่าง ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้ประเทศในกลุม่ อาเซียน และเรียนรูต้ นเองควบคู่ ไปด้วยครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ : ตอนนี้ ทางโรงเรียนผม ได้เตรียมตัว โดยการให้ บ ุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นได้ เ รี ย นรู ้ อ าเซี ย น ยกตัวอย่างเช่น ในวิชาคหกรรมทีผ ่ า่ นมาเราสอนนักเรียนผลิตแต่อาหาร ไทย แต่ต่อไปนี้จะประยุกต์ให้ครอบคลุม ให้สามารถผลิตอาหารได้เกือบ ทุกชาติ ข องอาเซี ย น เพราะฉะนั ้ น ครู ค หกรรมต้ อ งขยายฐานการ ผลิตออกไป ส่วนวิชาเกษตรเราจะต้องศึกษาว่าแต่ละประเทศเค้าปลูกพืช หรือทำ�การเกษตรในด้านใดบ้าง ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เราต้องเน้นให้ เท่าเทียมกับชาติต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน ส่วนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เราเตรียมความพร้อมของโรงเรียนผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่ง ณ ตอนนี้ด้านภาษาอังกฤษเราก็มี EP (English Program) อยู่แล้ว ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น เราก็เปิดสอน ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช : ตอนนี้เราได้เตรียม ตัวที่จะรับมือทางด้านนี้แล้วไม่ว่า ด้า นครูก็ดี ด้า นบุคลากร หรื อ แม้ กระทั่งด้านผู้บริหารเอง ซึ่งเราได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษา อังกฤษเบื ้ อ งต้ น เพื ่ อใช้ ในการสื่อ สาร เพราะเห็นว่า จำ�เป็นต่อการใช้ ในชีว ิตประจำ � วั น ซึ ่ งในขณะนี้ทางโรงเรียนกัลยาณีเองก็ได้มีการทำ� MOU หรือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยที่ทางโรงเรียนได้ทำ�สัญญา กับโรงเรียนต่ างๆในประเทศอื่น ซึ่งในตอนนี้ได้แลกเปลี่ยนไปแล้ว หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีนเป็นต้น ซึ่งในการ ทีจ่ ะไปได้นน้ั เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเรียนรูถ้ งึ ภาษาและวัฒนธรรม ของประเทศนัน้ ๆ ซึง่ ทางโรงเรียนก็จะมีการเปิดสอนเพือ่ เป็นการรองรับอยู่ แล้ว เพือ่ นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น SSS : ท่านคิดว่าอาเซียนศึกษา มีประโยชน์อย่างไรต่อโรงเรียนบ้างครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : เอาทางด้านการ ศึกษาก่อน ผมมองว่าเกิดประโยชน์ เพราะอย่างน้อยเด็กได้เรียนรู้ซึ่ง กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนะคติ วิธีคิด ตัวอย่าง เช่น สมมุติเด็กสิงคโปร์ พม่า ลาว หากเข้ามาในจังหวัดนครศรีฯ แล้วเรา ตั้งหัวข้อให้เขาแสดงความคิ ด ว่ า เขาคิ ด อย่ า งไร ในมุ ม มองของเด็ก เยาวชนอาเซียน ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งผมก็มองว่านั่น ก็เป็นประโยชน์มากแล้วที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กไทยเรา มีประสบการณ์ มากขึ้น ทางด้านที่สองผมว่าทางด้านภาษา ยกตัวอย่างเหมือนกับผม ส่งเด็กนักเรียนแลกเปลีย่ นไปประเทศจีน นัน ้ แปลว่าผมมีเป้าหมายหลาย อย่าง 1.ได้ภาษา 2.ได้เพือ่ น 3.ได้วฒ ั นธรรม แล้วทีส่ ำ�คัญมาก หลัง จากที่เขาได้เพื่อนก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ ค้าขายกัน เพราะฉะนั้น เพื่อนต่อเพื่อนมันจะขยายไปสู่มุมกว้าง เช่น เด็กของเราส่วนมากพ่อ แม่ทำ�สวนยางพารา ต่อไปข้างหน้าก็รวมตัวกันสัก 50 ครอบครัว และ ใช้ภาษาเป็นตัวเชื่อม ก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ใน แผน ซึ่งทางผู้ใหญ่ หรือ ครู อาจารย์ ที่มีความรู้ ต้องคอยให้คำ�แนะนำ� อย่างใกล้ชิดครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ : ในเรื่องการศึกษา ผมมอง ว่าเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะจะทำ�ให้เด็กไทยเราได้เปิดกว้างใน เรื่องของภาษา และ อาชีพ มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนเบญจม ราชูทิศ ก็ได้เล็งเห็นประโยชน์จากส่วนนี้ เราจึงมีความกระตือรือร้น อยากให้ ครู ในโรงเรียนเองได้เข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำ�คัญ ของ อาเซียนที่กำ�ลังจะเข้ามา เราจึงได้จัดอบรมเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาขึ้น

นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกัลยาณี

เพื่อให้ครูในโรงเรียน เข้าใจ และ มีความรู้มากขึ้น ซึ่งเมื่อคุณครูได้รับ ความรู้จากส่วนนี้แล้ว ก็จะสามารถขยายผล และ ต่อยอด ไปยังผู้ ปกครอง และ นักเรียนต่อไปได้ เพื่อให้ทุก ๆ กลุ่ม สามารถปฏิบัติตัว ได้ อย่างถูกต้อง เมื่อ อาเซียนเข้ามาในปี พ.ศ 2558 ครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช : ผมคิดว่าอาเซียนศึกษา เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นได้ เ ปิ ด โลกกว้ า งทางด้ า นการศึ ก ษา ทำ�ให้เด็กนักเรียนมีความกล้าที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อ หรือ ไปทำ�งาน ต่างประเทศได้ เนื่องจากอาเซียน ได้เปิดเสรีให้เด็กไทยเราสามารถเรียน รู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม การดำ�รงชีวติ ของชาติอน ่ื ๆ ซึ่งจะ ทำ�ให้เด็กไม่กลัวที่จะต้องไปทำ�งานหรือไปเรียนกับคนชาติอื่นและอีกอย่าง ผมคิดว่า อาเซียนศึกษา ทีจ่ ะเข้ามาจะทำ�ให้เด็กนักเรียนหลายๆ ประเทศได้ พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งในส่วนนี้จะทำ�ให้สามารถต่อยอด ได้หลายเรื่อง เช่น ในเรื่องของธุรกิจ หรือ ในเรื่องของการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม


South Side Society 6


South Side Society 7

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ : ผมคิดว่าอาชีพที่นักเรียน ให้ความสนใจก็ยังคงเดิม แต่ผมมองว่าผลผลิตของโรงเรียน ซึ่งก็ คือนักเรียนที่เรียนจบไป ต้องสามารถออกไปแข่งขันกับต่างชาติ ได้ อย่างเช่น แพทย์ วิศวกรรม นักบัญชี พยาบาล โดยทางเรา ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนก็ต้องให้คำ�แนะนำ� และให้ความรู้แก่นักเรียน และ เยาวชน ว่าควรจะเตรียมตัวด้านไหนบ้าง เช่น ด้านภาษาหรือ วิถีชีวิตของประเทศที่เราจะไปทำ�งานด้วย ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช : ผมมองว่าทางด้าน อาชีพก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เพียงแต่ขึ้นอยู่กับครูบา อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งนักเรียนเอง ที่จะเป็นตัวแปร สำ�คัญ เพื่อทำ�ให้ตัวเองพร้อม ที่จะเข้าไปต่อสู้ในตลาดแรงงานของ ต่างประเทศ เช่น ความพร้อมทางด้านภาษาก็ดี หรือ ด้านศิลป วัฒนธรรมก็ดี เพื่อที่จะสามารถต่อสู้กับเด็กชาติอื่น ๆ ได้

นายสุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

SSS : อาชีพที่ท่านคิดว่าเป็นที่นิยมมากที่สุด เมื่ออาเซียนเข้ามา คืออาชีพ ไหนครับ ผูอ้ ำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : ผมคิดว่าอาชีพทีน่ า่ จะนิยมมากทีส่ ดุ ก็ น่าจะเป็น 7 อาชีพ ทีจ่ ะเปิดเสรีอาเซียน คือ วิศวกรรม,พยาบาล,สถาปัตยกรรม,การ สำ�รวจ,แพทย์,ทันตแพทย์,นักบัญชี แต่ยงั ไงก็แล้วแต่ ผมมองว่าเราจะทำ�อาชีพ ไหนก็ได้ทั้งหมด เพียงแต่ทางเราซึ่งเป็นครูผู้สอนเองต้องให้ข้อมูลเด็กๆ เพราะเด็กๆ เขามองภาพในมุมกว้างไม่เห็น และจะให้ขอ้ มูลเด็กอย่างเดียวก็ไม่ พอ เราต้องให้ข้อมูลกับผู้ปกครองด้วย สมมุติว่าเด็กนักเรียนจะเรียน วิศวกรรม เราอย่าไปคิดว่า วิศวกรรมมีเฉพาะเมืองไทยอย่างเดียว เราต้อง ให้ข้อมูลแก่เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครองว่าการเรียนวิศวกรรม สามารถ เรียนที่อื่นก็ได้ เพียงแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา เงินทุน หรือ หลักสูตรต่างๆ เพื่อที่เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถทำ�งานใน ประเทศที่เราต้องการได้

SSS : ในฐานะที่ อาเซียน จะเข้ามาเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 ท่าน คิดว่าจะทำ�ให้เด็กไทยเราลืมความเป็นไทย หรือเปล่าครับ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา : ผมมองว่า ณ วันนี้ เด็กไทยก็ได้รับวัฒนธรรมของต่างชาติมาค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ครูผู้สอนเอง ที่ต้องปลูกฝัง ชี้แนะ เยาวชนของเรา เพื่อให้รักในความเป็นไทย ใน ขณะที่เราก็ต้องเปิดรับด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ จากต่างชาติได้ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผมเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ผมประทับ ใจกับประโยคหนึ่งที่ว่า “ตามองโลกแต่หัวใจเป็นจีน” ผมอยากให้ เยาวชนไทยคิดแบบนี้ มีความรู้สึกแบบนี้ มีความรู้สึกภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย แต่ไม่ใช่ว่าจะหลับหูหลับตารักอย่างเดียว เราต้องรู้ ด้วยว่าโลกในปัจจุบันเดินมาถึงยุคไหนแล้ว พูดง่าย ๆ คือเราก็ต้อง น้อมรับเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่ง ความเป็นไทยเอกลักษณ์ที่บรรพบุรุษของเรามีมาครับ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ : ผมมองว่าเด็กไทยใน ปัจจุบันค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมาก แต่ ณ วัน นี้ เราทุกคน ทุกหน่วยงานควรที่จะร่วมมือกัน รณรงค์ และปลูก ฝัง ลูกหลานของเราให้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ ได้ ซึ่ง ณ ตอนนี้เราก็มีสอดแทรก จริยธรรม และ ความเป็นไทย เข้าไปในหลักสูตรอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ผมก็มองว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่าน ต้องคอยชี้แนะ อย่างใกล้ ชิดอีกด่านนึงด้วย เพราะยิ่งอาเซียนเข้ามาเต็มตัวแล้ว ชาวต่างชาติก็ สามารถเข้ามาในประเทศของเราได้อย่างเสรีมากขึ้น เราคนไทยก็ยิ่ง ควรรักษา หวงแหนความเป็นไทยเอาไว้ เพราะเอกลักษณ์ไทย ถือ เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติยกย่อง และชื่นชอบ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช : ผมมองเด็กไทยใน ยุคปัจจุบันแล้ว ผลจากการที่เด็กได้รับวัฒนธรรมจากชาติตะวัน ตก หรือ ต่างประเทศก็ดี ล้วนแต่ปรับเปลี่ยนสภาพของเด็กไทยได้ ตลอดเวลา ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ผมได้มุ่งเน้น เติมเต็ม ความเป็น เอกลักษณ์ไทยให้กับเยาวชนทุกแห่ง ที่ได้รับเชิญไปอบรม สั่งสอน หรือ บรรยาย ผมได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของไทย ให้ เยาวชน ได้เห็นถึงความเป็น “คนไทย” ผมอยากให้ยุวชนรุ่นหลังได้ รักษา ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ครับ


South Side Society 8

คืนแรม ๑ ค่ำ�ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับ ชายหาดขนอม ร่วมเก็บภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้ริม ทะเลที่มีชื่องาน เก๋ๆ ว่า Ample Moon Party @ขนอม ซึ่งงานนี้ ททท. นครศรีธรรมราช เป็นแม่งานร่วมกับ ภาคเอกชนหลายภาคส่วน ในคืนที่พระจันทร์สุกกับปาร์ตี้ยามราตรี เคล้้าคลอกับเสียงดนตรีสบายๆ สไตล์ Reggae Brazillian ทีี่มาขับกล่อมให้ทุกชีวิตได้ครื่นเครงไปกับ เสียงดนตรีท่ามกลางเสียงคลื่น และหาดทราย สายลมที่ พัดปลิว ช่วยให้ผ่อนคลาย จากการทำ�งานมาทั้งเดือน เชื่ อ เหลื อ เกิ น ว่ า ผู้ ค นที่ ไ ด้ ม าสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศที่ อัศจรรย์ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช จะ ได้รับทั้งความสุขและอาหาร อ๋อ ! เกือบลืมไปอีกอย่าง นึง ค่าบัตรเข้างานปาร์ ต ี ้ ร าคาเพี ย ง 200฿ รู ้ ไ หมว่า ทำ�ไมผมต้องใช้ คำ�ว่าเพียงเป็นเพราะราคาบัตรค่าเข้างาน ราคา 200฿ นั้น สามารถนำ�ไปแลกเป็นคูปองอาหารและ เครื่องดื่มได้ ต้องขอบอกเลยว่าสุดคุ้ม จริงงงงง จริ๊งงงง ในส่วนของการเดินทางนั้นสำ�หรับท่านที่ไม่เคยมาร่วม งานก็ ส ามารถออกจากตั ว เมื อ งนครศรี ธ รรมราชตรง มาทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะทางประมาณ 70 กม. จะถึงสามแยกขนอมซึ่งจุดเด่นของแยกจะมีรูป ปลาโลมาสี ช มพู อยู ่ จ ากนั ้ น เลี ้ ย วขวาแล้วก็ขับตรงมา ประมาณ 15 กม. ก็จะพบกับทางเข้างานพอดี๊ พอดี ที่ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช

ได้ ชื่ น ชมแสงอรุ ณ ยามเช้ า ตอน พระอาทิตย์ขึ้น ณ ริมหาดขนอม บวกกับเสียงคลื่นเบาๆ บรรยากาศ แบบนี้ เหมาะสมและคุ้มค่าจริงๆ ที่ได้ มาเยือน Unseen ณ ริมหาดขนอม แต่สำ�หรับใครที่พลาดทริปนีี้ไปก็ไม่ ต้องเสียใจนะครับ เพราะงาน Ample Moon Party นั้นมีทุกเดือนซึ่ง สามารถเข้าเช็ควัน เวลา และสถานที่ จากเว็บ www.amplemoon.com

หากท่านใดไม่มีรถที่จะไป ก็สามารถขึ้นรถ ตู้สาย นครศรีฯ - ขนอม จากตัวเมืองไปยัง ขนอมได้ ในราคาที่แสนจะถูก 80฿ อย่าลืม สั่งจองโรงแรมก่อนเข้าพักนะครับ เนื่องจาก โรงแรมมักจะเต็มตลอด เมื่อกิจกรรมปาร์ตี้ จบลง ท่านก็ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ แสนจะอบอุ่นริมทะเล และ


South Side Society 9


South Side Society 10

กลับมาอีกครั้งกับ SAMSUNG GALAXY


South Side Society 11

By.นู๋ Zaap


South Side Society 12

โกเฮ้ง

โกย่น

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน และ เราก็เจอกันอีกเช่นเคย กับคอลัมน์ The Next Move เล่มนี้ผมจะพามาทำ�ความรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง 3 หนุ่ม 3 สไตล์ ทายาท บริษัท ยุ่ยล้งโฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำ�กัด ผู้ที่ “รู้จริง ครบ เครื่อง เรื่องบ้าน” เอาเป็นว่า ไปอ่านกันเลยดีกว่าว่า แต่ละหนุ่มชื่อเสียงเรียง นามเป็นเช่นไรกันครับ เริ่มต้นที่พี่ชายคนโตครับชื่อ คุณกีรวุฒิ เกียรติวัฒนากร (โกย่น) ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ประวัติการศึกษา ชั้นประถม โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ชั้นมัธยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระดับ ปริญญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการโยธา ระดับปริญญาโท จบจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ ( MBA) ต่อด้วยพี่ชายคนที่สองชื่อ คุณฉัตรชัย เกียรติวัฒนากร (โกพงษ์) ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารประวัติการศึกษา ชั้นประถม โรงเรียน อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นมัธยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระดับ ปริญญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการโยธา ระดับปริญญาโท จบจากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) คณะบริหารธุรกิจ ( MBA) ส่วนน้องชายคนเล็กสุด ชื่อ คุณกอบชัย เกียรติวัฒนากร (โกเฮ้ง) ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ประวัติการศึกษา ชั้นประถม โรงเรียน อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นมัธยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระดับ ปริญญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ระดับปริญญา โท จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) คณะบริหารธุรกิจ ( MBA) ส่วนคุณพ่อและคุณแม่ ชื่อ คุณเจริญ เกียรติวัฒนากร (โกเต็ง) และ คุณพรพิมล เกียรติวัฒนากร (เจ๊ต๊ก) เอาล่ะเมื่อทราบประวัติผู้บริหารยุ่ยล้งกันพอสมควรแล้ว เราก็เริ่มเข้า ประเด็นกันเลยครับ

โกพงษ์

SSS : ช่วยเล่าประวัติของร้านยุ่ยล้ง ให้ฟังสักหน่อยครับ ยุ่ยล้ง” เดิมมาจากชื่อของกิจการร้านอาหาร ซึ่งเป็นของ มารดา คุณเจริญ (โกเต็ง) โดยเปิดดำ�เนินกิจการอยู่หน้าสถานี รถไฟนครศรีธรรมราช และได้รับความนิ ย มมากในขณะนั ้ น ซึ ่ ง สาขาแรกของยุ ่ ย ล้ ง ตั ้ ง อยู ่ บ ริ เ วณถนนท่ า วั ง ลั ก ษณะหน้ า ร้ า นเป็ น ตึ ก แถว เปิ ด มาประมาณ 33 ปี สาขาที ่ ส อง ตั ้ ง อยู ่ ตรงข้ า มโรบิ น สั น โอเชี ่ ย น ลั ก ษณะหน้ า ร้ า นเป็ น ตึ ก แถว เปิ ด มาประมาณ 10 ปี แ ล้ ว ส่ ว นสาขาที ่ ส าม ตั ้ ง อยู ่ บ นถนน พั ฒ นาการคู ข วาง เปิ ด ให้บริการมา ปีกว่า แล้ว SSS : มีแนวคิดอย่างไรครับ ถึงได้สร้างยุ่ยล้งสาขาที่สาม ที่มีรูปแบบ อาคารค่อนข้างโดดเด่น สวยงาม และไม่เหมือนใคร เริ่มต้นจากครอบครัวเรามีแผนที่จะขยายร้านกันอยู่แล้ว เรามี ความคิดที่จะสร้างแบรนด์ให้ยุ่ยล้ง อยากให้ทุกคนจดจำ�เราในฐานะที่ เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเก่าแก่ร้านนึงในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ที่เรามาเปิดสาขาใหม่นี้(สาขาที่สาม) เราต้องการสร้างภาพลักษณ์ แล้วก็อยากให้ทุกคนจำ�ภาพ ร้านวัสดุก่อสร้างของเรา อยากให้เมื่อ นึกถึงร้าน นึกถึงชื่อ แล้วจะนึกออกเลยว่า ยุ่ยล้ง และอีกอย่างเราไม่ อยากให้ยึดติดกับภาพร้านขายวัสดุก่อสร้างแบบเดิม ๆ เนื่องจากร้าน ขายวัสดุก่อสร้างโดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นในรูปแบบของโรงงาน ตึกแถว เราก็เลยอยากสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แตกต่างออกไปครับ ก็เลยกลายมา เป็นยุ่ยล้งสาขาที่สามตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครับ SSS : เรื่องสีของร้านทำ�ไมถึงใช้ สีขาว - ส้ม มีความหมายอย่างไรครับ อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบตัวอาคาร ยุ่ยล้ง ท่านได้ให้คำ�แนะนำ�ว่าควรจะเป็น สีส้ม เพราะเป็นสีที่มีชีวิตชีวา และเป็นสีที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ครับ


South Side Society 13

SSS : คิดว่าร้านยุ่ยล้งมีจุดแข็ง-จุดด้อย ด้านไหนบ้างครับ จุดแข็ง – ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายการติดต่อ (Connecttion) ที่พ่อแม่ ได้สร้างมายาวนาน บวกกับประสบการณ์ ความเชื่อมั่นของซัพพลาย เออร์ และที่สำ�คัญที่สุดคือความไว้วางใจของลูกค้าที่ยังคงมีให้กันตลอด มาครับ จุดด้อย - ผมมองว่าความเป็นมืออาชีพของคู่แข่งมากกว่า ความเป็น ระบบการทำ�งานของเค้าจะนิ่งกว่าของเรา เพราะ บางรายเค้าจะมีทุนค่อน ข้างสูง และมีความพร้อมในเรื่องของระบบงาน SSS : เตรียมรับมืออย่างไรบ้างกับคู่แข่งทางการตลาดครับ เราคิดว่าในส่วนของรูปแบบการสร้างตัวอาคาร การตกแต่งร้าน ส่วนนี้เรารับมือได้ส่วนนึง เพราะอย่างน้อย ๆ เมื่อลูกค้าเห็นตัวอาคาร ของเรา ก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่น และความมั่นใจได้ ส่วนระบบการทำ�งาน ภายในกับวิธีการทางการตลาด เราต้องเรียนรู้และคิดกันอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกในปัจจุบันค่อนข้างเดินไปอย่างรวดเร็วมากครับ SSS : มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ ตอนนี้ยังครับ คือตอนนี้เราอยากให้ทุกสาขาที่มีอยู่มันแข็งแรงก่อน แล้ว ถึงจะขยายในส่วนอื่น

SSS : สไตล์การทำ�งานของแต่ละคนครับ โกย่น : ผมมองไว้ที่ 2 เรื่อง เรื่องแรกโครงการขาย ผมจะมองลูกค้า เป็นหลัก เร่ื่องที่ 2 ระบบงาน ผมมองว่ามันต้องเสถียร เพราะถ้ามอง ลูกค้าเป็นหลักอย่างเดียวแล้วระบบไม่มีเลย ในระยะยาวเราจะยืนกันไม่ได้ ต่อไปถ้าเกิดมีระบบที่แน่นอนใครจะมาอยู่ก็ได้ ส่วนสไตล์การทำ�งาน ของผมจะค่อยเป็นค่อยไป โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคร่งเครียดมาก เน้น ความสุขของพนักงานและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักครับ โกพงษ์ : ผมเป็นคนเน้นระบบงานและหลักการเป็นหลัก ถ้าหลักการ ถูก แล้วเลือกระบบที่ถูกต้อง เราจึงจะเดินไปได้ แต่ไม่สามารถเอาแนวคิด อย่างนี้ไปใช้ได้ทุกเรื่อง เพราะบางสิ่งที่เราเคยทำ�อยู่แล้ว เราจะไปปรับ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันก็ไม่ได้ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปที ละอย่างครับ โกเฮ้ง : ผมเน้นในเรื่องหลักการเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของระบบ งานผมมองว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคนใช้ระบบเอง หรือว่าลูกค้า ซึ่งเราจะไปยึดให้ระบบถูกต้อง 100 % ก็ไม่ได้ ส่วนนึงก็ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามคนที่ใช้ระบบด้วย ในขณะที่เรื่องของระบบก็ต้อง สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ด้วย และที่สำ�คัญก็ต้องปรับ ให้เข้ากับ ยุ่ยล้ง ด้วยครับ

“ขายไม่ได้ไม่เป็นไร สำ�คัญคือต้องมีความซื่อตรง”

SSS : นอกจากดูแลร้านยุ่ยล้งแล้ว มีงานในด้านอื่นอีกหรือเปล่าครับ ตอนนี้ที่ดูแลอยู่ก็จะมีโรงแรมเมืองทอง ตั้งอยู่ หลังวัดวังตะวันตก หรือ หลังดาว ที่คนนครรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ซึ่ง ณ ตอนนี้ เราได้มีการ ปรับปรุงตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เข้ากับยุค และ ทันสมัย มากขึ้นครับ

SSS : สิ่งที่ทำ�ให้ ยุ่ยล้ง มาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้คืออะไรครับ ความซื่อตรงต่อลูกค้า เรื่องนีี้เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับเรา คำ�ว่า “ซื่อตรง” หมายความว่า เราต้องตรงต่อลูกค้า พูดกับลูกค้าคำ�ไหนก็เป็น คำ�นั้น ราคาเท่านี้ สินค้าต้องอย่างนี้ หลอกกันไม่ได้ ขายไม่ได้ไม่เป็นไร สำ�คัญคือต้องมีความซื่อตรง นี่คือหลักปฏิบัติที่พ่อและแม่ยึดถือปฏิบัติ และสร้างมาให้พวกเราสานต่อครับ


South Side Society 14


South Side Society 15

“ไคตินและไคโตซาน” ของดีจากธรรมชาติ,สารมหัศจรรย์ by.หมอแป๊ะ

เมนูอาหารวันนี้ : ไก่พันสาหร่าย


South Side Society 16

LOOK 2 : LOOK 1 :

LOOK 3 :

LOOK 4 : LOOK 5 :


South Side Society 17


South Side Society 18

หนึ่งแรงบันดาลใจ

ร้านค้าใหญ่ของเมืองคอน ‘เจนกิ๊ฟช็อป’ SSS : อยากให้เล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังหน่อยครับ ชื่อ ฐานิต เรืองวัฒนกุล ชื่อเล่น เจน เป็นบุตรของ โกชัย เจ๊พร(ร้าน พรภัณฑ์) การศึกษาระดับมัธยมที่ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีน้องสาว 1 คน น้อง ชาย 2 คน น้องสาวชื่อเนตร จบบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ชายคนที่สามชื่อวินท์ ตอนนี้อยู่ ปี 3 บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้องชายคนเล็กชื่อวัส อยู่ชั้น ม.5 ศิลป์-ญี่ปุ่น โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา SSS : ชีวิตในวัยเด็กของคุณเป็นอย่างไร เจนเติบโตมาในครอบครัวค้าขายตั้งแต่เด็ก ทำ�ให้ในวัยเด็กได้ช่วยคุณ พ่อคุณแม่ทำ�งานที่ร้าน และในช่วงช่วงปิดเทอม ก็ยังได้โอกาสไปเลือกซื้อ สินค้าที่กรุงเทพฯกับคุณแม่ด้วย SSS : ความฝันในวัยเด็กของคุณล่ะครับ เนื่องจากเจนคลุกคลีอยู่ในวงการค้าขาย มาตั้งแต่เด็กทำ�ให้เจนคิด ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเมื่อเรียนจบปริญญาตรี จะกลับมาช่วยสานต่อกิจการ ที่บ้านค่ะ

SSS : เล่าประวัติของร้านให้ฟังหน่อยครับว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อตั้งมากี่ปีแล้ว ร้านเจนกิ๊ฟช็อปได้ก่อตั้งก็มีสาเหตุมาจาก คุณพ่อกับคุณแม่ มีโครงการจะขยายร้านพรภัณฑ์ ซึ่งมีอยู่เดิม 2 ห้อง มา เป็น 3 ห้องในปัจจุบัน ทำ�ให้อีก 2 ห้องว่างอยู่ (พรภัณฑ์เดิม) ในตอนนั้นคุณแม่เห็นว่าธุรกิจค้าส่งกิ๊ฟช็อบมีอยู่เพียงไม่กี่ ร้าน ทำ�ให้คุณแม่เห็นช่องทางว่าเรายังสามารถทำ�ธุรกิจประเภทนี้ได้อยู่ จึงทำ�ให้ร้านเจนกิ๊ฟช็อบได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 หลัง จากนั้น 5 ปี ร้านเจนกิ๊ฟช็อปได้ขยายร้านมาอยู่ตรงข้ามธนาคารออมสินเก่า (ร้านปัจจุบัน) จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ร้านเจนกิ๊ฟช็อปได้ก่อตั้งมาแล้ว 10 ปี ค่ะ SSS : ตอนนี้ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานในส่วนไหนบ้างครับ จริงๆแล้วในช่วงแรกที่กลับมาอยู่บ้านหลังจากเรียนจบก็ได้ช่วยร้านพรภัณฑ์อยู่บ้าง ร้านเจนกิ๊ฟช็อปบ้าง แต่ปัจจุบัน น้อง สาว “เนตร” ที่เพิ่งจะเรียนจบก็ได้กลับมาช่วยงานที่ร้านพรภัณฑ์ ส่วนเจนก็มาดูแลงานที่ร้านเจนกิ๊ฟช็อปอย่างเต็มตัว ไม่ว่า จะเป็นการดูแลสินค้า ตั้งแต่การสั่งสินค้า ดูแลสต็อก เลือกสรรสิ่งใหม่ๆเข้าร้าน ดูแลบุคลากร ให้ทำ�งานให้ได้มาตรฐาน มีการ บริการที่ดีแก่ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่ก็ยังคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆค่ะ SSS : คิดว่าร้านเรามีจุดแข็งด้านไหนครับ จุดเด่นของร้าน เจนคิดว่ามีอยู่สามข้อ เรื่องแรกเป็นเรื่องราคาสินค้า เพราะสินค้าส่วนใหญ่เจนกับคุณแม่ได้นำ�เข้าสินค้ามา โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำ�ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งภายในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียงได้ ทำ�ให้ลูกค้าไม่ต้องขึ้นไปซื้อ สินค้าที่กรุงเทพฯ เนื่องจากสินค้ามีราคาใกล้เคียงกัน ข้อสองคือความหลากหลายและความแตกต่างของสินค้าทำ�ให้ลูกค้าที่ เดียวได้สินค้าครบทุกอย่าง ข้อสุดท้าย คือ การบริการ โดยมีการอบรมพนักงานให้มีการบริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี ความประทับใจ และมีการกลับมาซื้อซ้ำ�ค่ะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำ�ให้ลูกค้าไม่หนีหายไปไหน


South Side Society 19

SSS : สไตล์การทำ�งานของคุณคืออะไรครับ ตั้งใจทำ�งาน เมื่อมีปัญหาก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ และต้องให้ความสำ�คัญกับบุคลากรและสินค้าใหม่ๆถ้าเราต้องการแข่งขันใน ตลาดที่มีการแข่งขันสูง เพราบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้ระบบการทำ�งานขับเคลื่อนไปได้ ถ้าบุคลากรเข้ากับเราได้ก็จะทำ�ให้ การทำ�งานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดจะทำ�ให้เราสามารถแข่งขันในตลาดประเภทนี้ได้ SSS : สิ่งที่พาคุณมาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้คืออะไรครับ สิ่งที่ทำ�ให้เจนมาไกลได้จนถึงทุกวันนี้ ก็คงเป็นความภาคภูมิใจ และรักในงานที่ทำ�ค่ะ ถ้าเราจะทำ�อะไรซักอย่างแล้วมีความ สุขก็จะทำ�ให้เราสามารถพัฒนางานของเราให้เจริญเติบโตได้และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแรงผลักดันที่ดี เพราะคุณแม่อยู่ในวงการ ค้าขายมานานกว่า 20 ปี ท่านจะมีคำ�แนะนำ�ดีๆเสมอ SSS : ในอนาคตคิดไว้บ้างหรือเปล่าครับว่าอยากจะปรับปรุง หรือ ขยายธุรกิจอย่างไรบ้าง ก็คิดนะคะ ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากขยายกิจการให้ใหญ่กว่าเดิม และอยากวางระบบร้านให้มีระบบบาร์โค้ด ซึ่งจะทำ�ให้งาน ของเราเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะ


South Side Society 20


South Side Society 21

by.Manami เชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยและชินตากับแบบบ้านสไตล์ โคโลเนียลอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยเอาล่ะเรามาทำ�ความรู้จักกันประวัติที่มา ที่ไปของ Colony Architecture (สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล) กัน สักเล็กน้อยพอเป็นกระสัย...

สถาปัตยกรรม สไตล์ Colonial in Bangkok

ปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น โดยนำ�กลิ่น อายความคลาสสิคที่โดดเด่นมาผสมผสานกันเพื่อที่จะได้สไตล์ที่แตกต่าง แต่ มาจาก รากฐานเดียวกัน

The Vintage by.apasiri ,Nakhon Si Thammarat


South Side Society 22

ชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้ชื่อว่า เป็นเมืองแม่แบบทาง วัฒนธรรมเคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณีและยึดมั่นในพุทธ ศาสนา จนเรียกว่า “เมืองพระ” โดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุราช วรมหาวิหาร อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและพิธีกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับศาสนา จึงเป็นที่มาของประเพณีสวดด้านซึ่งเป็น ประเพณีที่ดีงามเก่าแก่อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเพณี “สวดด้าน” ได้เริ่มจางหายและถูก ลืมเลือนไปจากสังคมเมืองคอน เนื่องจากวัยรุ่นสมัยนี้ได้ถอย ห่างจากวัดและศาสนา และในฉบับนี้จึงอยากจะนำ�ประเพณี เก่าแก่ที่น่าจะรักษาไว้มาให้ท่านผู้อ่านได้ซึมซับถึงประเพณีอันดี งามของชาวเมืองคอน

ซึ่งในปกติแล้้วการสวดด้านจะมีเฉพาะวันพระ 8 ค่ำ� และ 15 ค่ำ� หรือทุก ๆ วันพระ หลังพระสงฆ์ฉันท์เพลแล้วตาม ระเบียงวิหารคดจะมีธรรมมาสน์ขนาดเล็กตั้งอยู่ ชาวบ้าน โดยมากเป็นคนมีอายุก็จะมารวมตัวกัน บ้างก็นั่งตำ�หมาก บ้างก็จัดเครื่องกัณฑ์เทศน์ บ ้ าง ระหว่ างที ่ ร อพระสงฆ์ล ง เทศน์ เ พื ่ อ เป็ น การฆ่ า เวลาและชุ ม นุ ม สั ง สรรค์ พู ด คุ ย สาร ทุ ก ข์ ส ุ ก ดิ บ ซึ ่ งก็ จ ะมี คนที ่ ร ู ้ ห นั งสื อนำ � หนั งสือนิท านพื้น เมืองต่างๆ ซึ่งเขียนไว้ในสมุดข่อยโบราณมานั่งอ่านบนขอบ ระเบียงหลังพิงเสาให้คนในกลุ่มนั้นๆ ฟัง คือ มีเทศน์พร้อม กันหลายธรรมมาสน์กระจายอยู่อยู่ทั้ง 4 ด้าน แม้แต่ใน วิหารทับเกษตร หนังสือนิทานที่นำ�มาอ่าน เช่น สุบิน วันคาร กระต่ายทอง สี่เสาร์ ทินวงศ์ พระรถเสน เสือโค ฯลฯ เป็นต้น วิธีสวดหรือวิธีอ่าน จะมีการเอื้อน การเน้นเสียง และมีลูกคออันเป็นเอกลักษณ์ คล้ายกับการสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ยิ ่ ง ถ้ า คนอ่ า นที ่ เ คยเป็ น พระนั ก เทศน์ นั ก แหล่ เป็ น คน ทำ�ขวัญนาค คนเคยเล่นหนังตะลุง มโนราห์ มาก่อน จะยิ่ง มีลูกเล่นมาก อาทิ ลูกคอ ลูกเอื้อน จังหวะการขับ คนที่มา นั่งฟังสวดด้านบ่อยๆ ความจำ�ดีสามารถจดจำ�คำ�กลอนได้ เกือบทั้งเรื่อง แม้อ่านหนังสือไม่ออกสักตัวก็มี เพราะการ สวดหนังสือจะสวดเรียงตามลับท้องเรื่อง ครั้งนี้ไม่จบครั้ง หน้าก็มาสวดต่อ คนฟังก็ติดตามไม่ขาด เมื่อนิทานเรื่องเก่า จบก็ขึ้นนิทานเรื่องใหม่ต่อไป แต่นิทานมีไม่เกิน 5-10 เรื่อง จึงต้องวนเอาเรื่องเดิมมาสวดและเรื่องไหนคนชอบมากก็จะ นำ�มาสวดซ้ำ�บ่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบันประเพณีสวดด้านได้สูญหายไปตามความ เจริญในยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ก็ยังมีการเทศนาของพระสงฆ์ อยู่ แต่มักจะแบ่งการเทศน์ออกเป็นวัดละด้าน ต่อมาพระที่มา เทศน์น้อยลงเรื่อย ๆ ในปัจจุบันจะมีพระเทศน์ในพระด้านอยู่ เพียงธรรมมาสน์เดียว นี่เป็นอีกหนึ่งประเพณีท้องถิิ่นของเราชาวคอน ที่เริ่มจะ สูญหายไปตามกาลเวลา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องหัน หลังกลับไปดูว่าเราได้ทอดทิ้งและหลงลืมอะไรไปบ้าง เพียงแค่ เราเปิดใจสักนิด หันมาส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่ สืบทอดมายาวนานให้ยังอยู่คู่บ้านเมืองสืบไป...


South Side Society 23


South Side Society 24

south side society 2  

เล่ม 2 ใครอยากรู้จัก ผอ. โรงเรียนดังทั้ง3 ติดตามกันได้นะครับ

south side society 2  

เล่ม 2 ใครอยากรู้จัก ผอ. โรงเรียนดังทั้ง3 ติดตามกันได้นะครับ

Advertisement