Page 1

cьдьP)кA1lиЕ

fanялi е ry6aвв иopд..н!. о6p,Ф.кye

з

i " i". J""" ; ";?ii b:.;rff, *:,ф.* стоян и стaнs o. Paз6oлелд.е Еленкэ девo'кя ' в ;."Ё;'..;;; "9p".-д мoм. лддвя' 9 -. rv xълтg рввевиxв -eн o..tr l,l е яо' н eн o' oв co P-н гинo' ги н o'^ 6ел д l ипo !. -, _ дpм'-к-P, кюpЬ{tсg 15 :l"" l J':; "' rl ",i кфpФ*св r""" ' e - яDм' к!, "'. l8 i i i : ""j: i}"l; iъl ;j^",l. -ff::,;"жж,t.z' йp"'а',l**'*2з l,l::: i:',; i;;;;;;".."il". _ ::::;:'""..J;;;;" н ед! дpм, Aл'тeФиФ

3 ::

*P':il:.ri"?1.?-'"',0 ;; ;; ;'"' ;iiil: i.;:" мrмo, ". зiлюбяt_дpм'n,llv] з

'л6

i :i fl

l.,

l,"" J"'ff

::;i:

1""

J;jТxТi'1]::_,-д***'зъ'*,,

#,",';;J"a;r;:;il;,, - l3pм. .l:::.".

i

к o м!pи ::.,."' з6 заплаroла e в€лдcх. " .",ll:',i;}:]'i""i" ь' *;ъ;i]il,il;;*,' .'','"^ Х-'.:j" ] "Ё..; i ii; ; N! д p и

l''".; jii ll,'i,"

;'

l^;:

;i,l;," ;; ; T

"";

j

il

:

здц;**lч .' li"Ы Т:ii,Ъ;';ii':

;;:."i""i.i "";;

".

;

.' - "' " -_:_Yr^;IIH;'iiJ"

*li{Ц",1r?uxlж* Т*",uрv'A.кyш }::; яякi пРе .

..l

^,

l::1"^'",":,,"T;"i,ТliJ,:*"1,.* j; ъТi, ;:} ;J.";,-"*;l;к'л,ll' Ё: : l: н :::"" "",:;j,; ;':";т;ilЧЗl, _ *p., с', кyф@. iili'"

я

"i "

"

Еi,

*"-*' *

6.5

"

Ё,1T.-'."":Ь,.'

i;i:;"":};,^::t;;*if T.! ",i l"";x -:j'*'ъ.;,Y;;"'. Ёi.i fl 'Т., jj"ъ :,'l:т;-чfr'-'Е;]i#"ъ gii:;i.;i f, :."i" ; ;'".x " J;J;, ;#"iil;:Т,

ъ

60


зAпялA Е xyБAвА ЙoРдАttА


СКAPAЛЕ ми сЕ


I I 1

I I

I I I o C Е]tt

шoпски пЕсHи

сIoяH и сТAltА

I

I I I

I I I I I I

t

-!.-+..-:.=


РAзБoлEЛA

сЕ

ЕЛЕHкA


i ---=-


мAPкo сАкA мOPABкA лЕBoЙкя

li.

lli-

r


мoмA ЛАдAttА


)tсЬЛтA PAвЕtlикA


I I I I I I

t I

! I

I I I IT

I I II I I

l.tЕllo' ItEHo, oBЧAP HЕHo


ГиHо' гиHo, БЕЛА Гинo + :'.ъё\'

,s| э |j12j


тPи гюЛA


тPи гюЛA


-

;a


I

t

сТoяttoвAТA /t1AЙчицA

I

/:,

г г

=-

c-l f

ф4

cЕ-lffi

F

I г


a-


ки|-lЕ лЕ

+

I

I

a

T T

*,7-


a7

дЕtiE мЪРи' шAPЛия ЛЮБиш


I I I I

пoхoдиx. мA]!1o, пoгЛЕJlAх

I I I I I I

t I I

,t =

t!'


т

'1-1'


с'rlЪHЦEТ! ТPЕПТl | дA ЗAЙl1Е

-.)----

|L--:a

Ё

+ -'

2-tt--tz

f-

+.

!t


_ё =-)

-) 1?)

|=

-2


HЕj1иHA Бy,ul JryмAшЕ

i


т

зAлЮБих' lt,tAмo. 3AJlЮБих


I I

I

F

I

F

t

F г г

F F г

F F г г г г

I г


-a РA.цo лЬo


I I I I I It

I I

! t t I

I

t I -l

I I I I

PAtiкo мA PЮкАЙ. lvlAЙЧинкo

i!-

.;

;-

.G

1Т:


-

кd

щr

дDРa

гФцв

{2l

лЮБЕHo дA ми Uьид]!LL,


I

I I I t

I I


]\4OмицЕ мAРи' xУБABА

t+

е

;;...- - ->;


I I I I I I I I t t I I

! ! I


мAPи мAPиЙкo


t t

I I I

ะด

I I

! I I I I

:-=

*.a-.=---:-.=- 5 t:--tt=-

*


зAпЛAкAЛA в BЕ-JlичкА


I t I I I I

I rrм wФlEвФ|fiсц

(,)

I I Г

I

! I I ! I I

мЪPи PAдc БялA PAдo -\-

-


i**;:lТ"$#jн I;Ё.:i".;*..lffi}..,

t'#j""Чl}J"J#.

ii}л*"-##*'

сгУЯtlЕ БPЕ' xAЙдyтиilo


т

i] .;: I I

I I I

t ! I

-z

;1


пРoЧ.r'

сЕ

РA.цo. PА3}1иРCкo |-.::

+-= .'-J----

-:_-


T

t I I I I I

l-

I I I I

oмPъзtlAЛo ми' мАмo

I I

I I t t I I I

-a-=;:=-=--:--

:)- La


3

1t

--r


I I I I I I I

l_

! I tt-

I

I l-i

I I I

t I

t

сТAtlи ми, стAl.|и, дЕвoЙкo


--::=:Ńƒ-

' ::Llllr":'.:tril;:i'j'

=:::


I I

киткA ти BиЕм. юнAчЕ

t t

I I I IlI

5 t-

I

li Г

I _l

I I I I I I

t

-------з-

I


стAHи ми' мAЙчo, oткAчи

t


I I I I I

I

t I I

t I I

I I

t I I

I I I

I


HЕ хaAляlv1 тv| сА' юtlAчЕ


г г г г

F

I I I I I I

iI t

I Г

! ! I

мЕJlA'Й PAдA двoPoвЕ


r&

;t


I I I I I

t I

I I I I

I I I I I I I I I I

пЕтPo' пЕтPУBлЕнкo -:-

-


янкA пЕЕ

-,


l

II

t I

t II I l

I F

I I I I

t I I I I


пЕсЕH зA PAЙHA кHягиня


t

i I I I

i

I I I I I


г-

мAЛкA мolt{A

:


I


F= }llAТo лЕ, зЛAтriA яБълкo

т_f-:=-=:-==


___!_

-


гЛAвA Ли тA БoЛи, синo мoЙ


ФФФиi

фl'yщo

]2


oвчAP сBиPи

) )

):

tЕ /=

,t

!.


lv

vr

tl

I

t]PЕIt,lиHyЛA БEлA БЕкA

N-

п l-

1)11-1 11t *t


пoидЕ мoмA


I

l

I

I

.r.ЖЖ*.{#: "*ffi;':H;I##*,

4

м.-

.

..-ч.-*:"";

"6Ф. ' 1,1;:";d '""-'*' *iliЁ;;+ -'*рщl

'

'1-'S;*Fr###''

}(AЛHA гoPo


*-

l,

t,


т

сЕдЕ сЕдЕнЬкЕ

7:-

I I

I

I

llrl

'l

I I


кo1 !

6p!ц \!й . jю6pi0щ

гЮЛ TPЕндAФиЛ

l9)


гюi

N',!r.

ф!q, л.

i..

I I


лиJIяHo л8. ЛиЛяHчицЕ


L^

I

I

I

I

T

I


'

Дoал:u' Л|'|БЕ яH^|<|4

-r

--

\;==


мAмA сТУянy дyl'lАшЕ


Ф !с

е

x!'6q Ф{o ].'

ФчФ$rcц.@{,

] 2

ia


с-JIЪtlцЕ

си слЕзЕ'

зAJlЕ:}Е


У|

2.

вдoryj ю[Ф rerдщ!.

l 2

T-т

чеqсвiAюФшв

],


БяГАЛA дof|кA пРЕз гoРA


3AБЛялo ми Е AгьншЕ

й------


пoЯЛ Биx си, мAмo


{*

,, !1'L"/k!" .-

ф

7 а/i -. '-: -'!'е . J&'|,. dulfuз2 ,nl "^,т &1 ".,.*.'!, Фr aв a'ф ' fu 'a; , 'ф 'е.s7 сlov*",,:*; ::: -fu}J . "r,

*?r", /*;tl,- tф,t* !. l.' , Й с**6oр зdа7d &''/а| . nи- flфk ,

, N<|'а4:fu

daa ' r(ушa

J,,,4 Jy'щ

aцф,мa

,

]'iф 'ъ oЙ

-'.

)о} < a?a

|

| 'rz!|'', сi:Jь ^,

"-J'7

ёа

4 Ja'q .a *aв 'aaа 4|d? zd с/'d& ')

e, & ""ar,'a& ]?fu€Ч& u .ц o'J!Р P|&'|\U 'a5.1 '}'a,l'!,еz/'ц /" /ю6o LaaътU ,d6ё'e'd ^. -rd.'/.' J- fo]-fu U ё?,o с L,!rе ka1uв. 4ё 6aё' gё.1 |а .o1l"* /'. .ИэА 5a5o, r11 цЧ..l'uь / - U'цq2

А, \ е|l

с

А./'aе

',

ц

фrк

42е

'o'.a, ь ?oфц з шls ? 4Г.! "x " f ф",^ ft2

lд rfzttф'. 1

r.т

"ч'; '.. щ

t

Сборник народни песни - Ст. и Анка Кушлеви  
Сборник народни песни - Ст. и Анка Кушлеви  

ноти на народни песни