Page 1

.........................................पिछ एकासी वहालाइ ततकाल सो पद छािड रािजनामा गनुर भिन धिमकपुणर खबर आयो । बुवाले पिन ततकाल पदबाट रािजनामा िदनुभो ।बुवाको रािजनामा पिछ तयो वन असतबयसथ बनी चोरी िशकारीको अखडा बनयो । उत वनको अधयक धेरै पिछ समम खािल रहो कोिह हने िहकमत गरे न । पिछ को भयो मैले खयाल गिरन । यसिर बुवालाइ खाना खान र पानी िपउन बाहेक अर सारा कु रामा पितबनध गिरयो । यसरी बुवालाइ काडेतार र फलामे िसिकमा घेराबिनद गिर रािखएको जसतव मलाइ भान हनथयो तर बुवा तयही िसिक िभत हािसखुसी अर जसतै सामानय देिखनुहनथयो । यो नै मेरा बुवाको सबभनदा ठु लो महानता जसतो मलाइ तयती बेला नै लागथयो ......................... आफनै िजनदिग िभतबाट ।

आफ्नै जिन्दगि भित्रबाट  
आफ्नै जिन्दगि भित्रबाट