Issuu on Google+

भुवािनकाध सा ब िशपखाना

घटेखेला सा ब िशपखाना

रासकोट केतको ठु लो देवदारको रख जो एयटा मात छ ।


शिप्खाना तथा रास्कोट क्षेत्रको एउटा तस्बिर