Page 1

!

िजिन्दगी ढलेपछीको कुरा ितिमीलाइ के सन ु ाउ । मुटु जिलेपछीको कुरा ितिमीलाइ कु सुनाउ । जिुन वक्ष ृ लाइ मैले कल्पबक्ष ृ भनी सम्झेको िथिए त्यही रुखमा िबष फलेपछीको कुरा ितिमीलाइ के सुनाउ ।। गन्तिब्य चम् ु छु भन्दा भन्दै नसकी िबचैमा लखतिरान गलेपछीको कुरा ितिमीलाइ के सुनाउ।। केही आशा िथियो जिो सँग मेरो अलीकतिी उ नै िचतिामा बलीपछीकोकुरा ितिमीलाइ के सुनाउ मलाइ बझ ु बस आजि सम्म मात िनयतिीले छलेपछीको कुरा ितिमीलाइ के सुनाउ ।।।

s]z/ v8\sf @

के भा कुन्नी जिन ु लाइ पिन कुरुप दे ख्छु अचेल। धनकेाा पछी दिु नया सब चुप दे ख्छु अचेल ।। याता गनर्न उत्तिम िदन िदन्छ मलाइ ज्येााितिषीले तिर उसकेाा आफ्नै मुहार अशुभ दे ख्छु अचेल।।। जिेाा हे रेनी राक्षस जिस्तिा रगति खान पिल्कएका यस्तिै यस्तिै अनेक कुरा खब ु दे ख्छु अचेल।। राम्राहरु सबै जिना हे दार्न हे दै कुिहएपछी... फेााहार िभतै मगमगाउने धुप दे ख्छु अचेल।। पागल बस्तिी सुधारे र सभ्य बनाउनलाइ िजिन्दगी नै कुन्नी िकन अपग ु दे ख्छु अचेल ..

s]z/ v8\sf ,, ?s'd

?s'd


मनका गजलहरु  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you