Page 1

Проект Вноситься народними депутатами України Продан О.П. (посв. №138) Агафоновою Н.В. (посв. №142) Бєльковою О.В. (посв. №165) Дубневичем Я.В. (посв. №344) Гінкою Я.Я. (посв. №154) Путіловим А.С. (посв. №406) Чугунніковим В.С. (посв. №152) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справедливої відповідальності платників податків)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. У пункті 119.2 статті 119 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112): 1) абзац перший викласти у такій редакції: «Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо зазначені у податковій звітності недостовірні дані або помилки призвели до зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань –»; 2) доповнити абзацом такого змісту: «У разі самостійного виявлення платником податку помилки та внесення ним змін до податкової звітності про суми доходів, нарахованих


2

(сплачених ) на користь платника податків та суми утриманого з них податку та/або в разі відсутності недоплат до бюджету внаслідок виявленої помилки, штрафні санкції не застосовуються.». ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. У статті 366 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст.131): 1) частину першу викласти в такій редакції: «1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних

документів,

внесення

до

офіційних

документів

завідомо

неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів,караються

штрафом

від

двохсот

п'ятдесяти

до

п’ятисот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»; 2) частину другу викласти в такій редакції: «2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються

штрафом

від

п’ятисот

до

семисот

п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.». 3. У статті 1641 Кодексу про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122): 1) абзац перший статті 1641 викласти в такій редакції: «Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України


3

встановлено обов'язкову форму обліку, якщо зазначені у податковій звітності недостовірні дані або помилки призвели до зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань та самостійно не були виправлені платником податків шляхом внесення змін до таких документів, -».

Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справедливої відповідальності платників податків)


4

1.Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту. Сьогодні платники податків та їх службові особи несуть фінансову і навіть кримінальну відповідальність за помилки у звітності, які не нанесли шкоди державному бюджету. Разом із цим, статтею 15 Податкового кодексу України на платників податку покладено виключно обов’язок сплати податків та зборів. Усі інші зобов’язання платника податків, визначені законодавством, спрямовані на забезпечення сплати податків та зборів. Відповідно відповідальність платник податків повинен нести виключно за порушення ним його обов’язку – за несплату податків та зборів вчасно і в повному обсязі. Крім того, вітчизняне законодавство характеризується необґрунтовано завищеним рівнем криміналізації правопорушень у сфері господарської діяльності, що створює істотні перешкоди для реалізації конституційно закріпленого права громадян на зайняття підприємницькою діяльністю, а також виступає причиною недоотримання Державним бюджетом України належного відшкодування шкоди, завданої протиправними діями у зазначеній сфері. Слід також звернути увагу, що непоодинокими є випадки зловживань правоохоронними

органами

під

час

притягнення

підприємців

до

кримінальної відповідальності, що має наслідком погіршення інвестиційного клімату в державі і зниження підприємницької активності населення. Отже, на сьогодні очевидно є потреба у приведенні положень вітчизняного законодавства, що встановлює юридичну відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності, у відповідність із європейськими стандартами, згідно з якими за скоєння зазначених правопорушень пріоритет надається застосуванню фінансових санкцій.


5

2. Ціль й завдання законопроекту. Прийняття законопроекту дозволить знизити адміністративний та фіскальний тиск на бізнес шляхом скасування безпідставних штрафів за помилки в деклараціях, які не впливають на розміри податкових зобов’язань. Запровадження справедливої відповідальності платників податків в першу чергу зменшить кількість санкцій до бізнесу. А в другу чергу спростить звітність, що зменшить витрати українських виробників на виробництво товарів і послуг.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту. Сьогодні діють норми, згідно з якими платник податку притягується до відповідальності навіть тоді, коли вчасно сплатив усі свої зобов’язання перед бюджетом, але помилився у звітності. При чому його помилка не призвела до зменшення податкових зобов’язань. Законопроектом передбачається притягувати платників податків до відповідальності виключно в разі недоплати ними коштів в бюджет.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. Основним законодавчим актом, що регулює суспільні відносини в даній сфері є Податковий кодекс України. Зміни також пропонується внести до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, так як вони містять взаємопов’язані із змінюваними норми. 5. Фінансово-економічне обґрунтування.


6

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту. Прийняття

запропонованих

законопроектом

змін

запровадить

справедливе притягнення платників податків до відповідальності, що дозволить не нараховувати безпідставний штраф за помилки в декларації, які не впливають на розмір податкових зобов’язань , та покращить становище платників податків в сфері оподаткування.

Проект Закону  

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справедливої відповідальності платників податків)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you