Page 1

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ

УКРАЇНИ

№ ____________ «_____»_____________ 2013 р.

Верховна Рада України

ПОДАННЯ Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України вношу в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)». Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – Дубневич Ярослав Васильович. Додатки: 1)Проект Закону – на 1 арк. в 1 прим.; 2)Пояснювальна записка – на 4 арк. в 1 прим.; 3)Порівняльна таблиця – на 1 арк. в 1 прим.; 4)Проект Постанови – на 1 арк. в 1 прим.; 5)Авторський колектив – на 1 арк. в 1 прим.; 6)Електронні примірники зазначених документів. Народний депутат України

Я.В. Дубневич

Проект вноситься народним депутатом України


Дубневичем Я.В.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)» Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)», внесений народним депутатом України Дубневичем Я.В. 2. Доручити профільному комітету Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України


Проект вноситься народним депутатом України Дубневичем Я.В

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях) ______________________________________________ Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572 з наступними змінами і доповненнями) такі зміни: 1) частині першу статті 87 доповнити пунктом 21 наступного змісту: «21) розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;»; 2) пункт 21 «інші програми, які мають виключно державне значення.» вважати пунктом 22. 2. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» для реалізації положень цього Закону щодо фінансування розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному і місцевому рівнях. 3. Кабінету Міністрів України підготувати Концепцію розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному і місцевому рівнях. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до нормативноправових актів, що випливають із цього Закону. Голова Верховної Ради України


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)» 1.Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (надалі – Закон) було розроблено Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення сприятливих умов ведення бізнесу, розвитку будівельної та суміжних галузей шляхом удосконалення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві, адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів, в тому числі, розроблення (оновлення) містобудівної документації. Однак, прийняття цього Закону зумовило виникнення колізії між частиною третьою статті 143 Конституції України та частиною другою статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», згідно якої фінансування створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Згідно підпунктом 2) пункту б) частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів покладено на органи місцевого самоврядування. Це є делегованим повноваженням виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а отже, відповідно до статті 143 Конституції України здійснення цього повноваження держава повинна фінансувати у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України. Ця колізія унеможливлює системну реалізацію положень Закону та породжує ряд проблем, про які йтиметься далі у пояснювальній записці. Отже, згідно із Законом організацію і проведення робіт із планування територій на регіональному та місцевому рівнях покладено на місцеві ради та їх виконавчі органи за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Через недостатній обсяг фінансування, що виділявся починаючи з 90-х років минулого століття, відповідними місцевими бюджетами для розроблення містобудівної документації, станом на 1 квітня 2013 року загальний відсоток забезпечення схемами планування територій областей становив лише 60 %. Найменшими темпами відбувається оновлення генеральних планів міст районного значення, селищ міського типу та сіл. Крім того, на сьогодні розроблено 36 відсотків схем планування територій Автономної Республіки Крим та областей і 6,7 відсотка схем планування територій адміністративних районів. Це свідчить про те, що органи місцевого самоврядування не спроможні у повній мірі забезпечити відповідною містобудівною документацією підзвітні території. Відсутність містобудівної документації, у свою чергу, тягне за собою ряд непоправних з часом проблем. Серед них, в тому числі, нераціональне використання території та хаотична забудова населених пунктів, що стало підґрунтям для зловживань, виникнення соціальної напруги, пов’язаних із неможливістю розширення територій населених пунктів, виконання робіт із визначення меж адміністративно-територіальних одиниць та розроблення документації із землеустрою.


Відсутність обґрунтування планування та забудови території, що є складовою частиною містобудівної документації, не дає змоги під час розроблення відповідних програм економічного і соціального розвитку передбачити заходи з комплексного розвитку територій та створення інвестиційно-привабливих умов. Ситуація, що склалася з розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, зумовлена насамперед таким фактором, як нерівномірність і недостатній обсяг фінансування заходів з розроблення (оновлення) містобудівної документації, внаслідок чого відповідні роботи виконуються протягом тривалого часу, що призводить до втрати її актуальності ще до затвердження. До того ж, неврахування диспропорцій у розвитку та дотаційності населених пунктів унеможливлює виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Недооцінка значення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, масштабів змін, які відбулися у містобудівній політиці населених пунктів, що призводять до прийняття суперечливих рішень стосовно забудови територій та порушення технологій розроблення (оновлення) містобудівної документації, неможливість використання застарілої містобудівної документації в сучасних геоінформаційних системах управління погіршують ситуацію у регіонах. Розв’язання цих проблем неможливе виключно за рахунок місцевих бюджетів та потребує фінансування з державного бюджету на розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. 2. Цілі та завдання проекту Закону Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)» є усунення колізії в законодавстві про містобудівну діяльність, що в свою чергу дозволить створити основу для розроблення (оновлення) містобудівної документації, зокрема схем планування територій регіонів та генеральних планів населених пунктів, забезпечити гармонійний сталий розвиток територій, створити в Україні умови для впровадження геоінформаційних технологій з розроблення (оновлення) містобудівної документації, що відповідатиме міжнародним нормам і стандартам. Завданням цього законопроекту є надання законної можливості фінансування розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях як за рахунок місцевих бюджетів, так і державного бюджету. 3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону Проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)» пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо законодавчого врегулювання питання фінансування з державного бюджету розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. Законопроект пропонується задля системного вирішення проблеми розглядати та прийняти разом з проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)». 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать: Конституція України, закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», державні будівельні та


санітарні нормами з питань планування територій та інші законодавчі та нормативноправові акти. Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів. 5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття проекту Закону Прийняття та реалізація положень законопроекту не потребує додаткових матеріальних чи будь-яких інших витрат з державного або місцевих бюджетів України, передбачених чинною редакцією Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік». 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону Прийняття зазначеного законопроекту дозволить забезпечити механізм задля усунення законодавчої колізії між частиною другою статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та частиною третьою статті 143 Конституції України. Це в свою чергу забезпечить функціонування механізму державного фінансування процесу розроблення (оновлення) містобудівної документації, розроблення (оновлення) містобудівної документації із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, поліпшення інвестиційного клімату у населених пунктах та їх збалансованого соціальноекономічного розвитку в цілому. Народний депутат України

Я.В. Дубневич


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях)» Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін Бюджетний кодекс України

Стаття 87. Видатки, що здійснюються Стаття 87. Видатки, що з Державного бюджету України здійснюються з Державного бюджету України (…) (…) 20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та 20) проведення виборів у випадках, всеукраїнських референдумів; передбачених законом, та всеукраїнських референдумів; 21) інші програми, які мають 21) виключно державне значення.

розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; 22) інші програми, які мають виключно державне значення.

Народний депутат України Я.В. Дубневич

Проект Закону України  

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та...

Advertisement