Page 1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Виходить з травня 2011 року

http://us.bdpu.org

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року

Вікторія Зарва:

«Те, що трудовий колектив нашого університету 30 травня 2013 року нагороджено Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ, багато про що говорить». FF 15–17 травня 2013 року базі нашого університету відбулося засідання Науково-методичної комісії з соціальних комунікацій МОН України, членом якої є ректор Зарва В.А.; FF 6 вересня 2013 року відбулася на базі БДПУ рада ректорів вищих навчальних закладів Запорізької області; FF чотири викладачі відзначені державними нагородами: професору кафедри іноземних мов БДПУ Чулковій Л.О. указом Президента України № 122/2013 від 7 березня 2013 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»; указом Президента України від 16 травня №278/2013 за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнен-ня науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» Кідалову В.В. – завідувачеві кафедри Інституту фізикоматематичної та технологічної освіти

Тільки факти БДПУ, доктору фізико-математичних наук; доцентові С.Г. Кушніруку – почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту»; професор В.П. Котляр нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; професор К.О. Баханов – Грамотою Верховної Ради України;

Випуск підготовлено за матеріалами звіту ректора БДПУ, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти Вікторії Зарви щодо виконання умов контракту з МОН України за 2013 рік

FF нагрудним знаком «Відмінник освіти України» нагороджена С.М. Данило; Подякою Міністерства освіти і науки України – професор П.В. Захарченко, доценти І. В. Дубінець, Е.В. Олійник, О.В. Рогозіна, А.М. Сердюк, В.М. Федорик; Почесною грамотою від Національної академії педагогічних наук – професори В. М. Константінова, В.І. Межуєв; Грамотою НАПН України – доценти Л.І. Казанцева, А.О. Малихін; Почесною грамотою Запорізької облради – ректор БДПУ, професор В. А. Зарва; грамотами Запорізької облдержадміністрації – доценти С.М. Журавльова, С.М. Хатунцева; 42 викладачі університету відзначені Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Медаллю м. Бердянська нагороджені професори І.Т. Богданов, В.В. Кідалов, І.І. Лиман, В.П. Котляр, доцент Ю.О. Мельнікова, провідний фахівець С.М. Герилів; 14 викладачів університету відзначені подяками та грамотами міського голови О.А. Бакая;


2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

FF ректор БДПУ, професор Вікторія Зарва отримала диплом за участь у проекті «Промисловість і підприємництво України» і вдруге університет нагороджено пам’ятним знаком «Гордість нації»; FF у грудні 2013 р. старшого викладача нашого університету Володько Т.К. прийняли до спілки художників України.

Тільки факти

Захаревич, Ольга Заблодська; 19 студентів університету отримують стипендію від Фонду ім. Катерини Ковшевич (США); двом студенткам БДПУ (Алла Дерябіна та Тетяна Константі нова) призначена іменна стипендія Запорізької облдержадміністрації в розмірі 1000 гривень протягом семестру щомісяця; FF У 2013 р. продовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених (Департамент наукової діяльності та ліцензування 16.05.13 №6/2-616) Ачкану В.В., кандидату педагогічних наук, доценту (жовтень 2011 р.), Сичіковій Я.О. (жовтень 2011 р.), Осіпову В.М. (жовтень 2011 р.); серед аспірантів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2013–2014 навчальний рік, – аспірантка другого року навчання нашого університету Ольга Богданова.

FF упродовж звітного року стипендію Президента України отримувала студентка Інституту філології та соціальних комунікацій Кристина Алієва, студент факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій Павло Лопарєв – стипендію Кабінету Міністрів України; стипендіаткою Верховної Ради України є студентка факультету фізичного виховання Ганна Терещенко, голови Запорізької обласної ради, Запорізької обласної державної адміністрації – Станіслав

Найцікавіше з навчально-методичної роботи

Н

авчально-виховний процес в Університеті здійснюється на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України, положень “Про вищий навчальний заклад”, “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, інших нормативних документів щодо вищої освіти в Україні. У 2013 році на 33 кафедрах університету навчальний процес забезпечували 330 викладачів, серед яких – 30 докторів наук, професорів, 187  кандидатів наук, доцентів, 9 Заслужених працівників України. Відповідно до чинної ліцензії (серія АЕ №285125 видана 18.09.2013р.) університет здійснює підготовку фахівців з 12 галузей знань за 26 напрямами підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 22 спеціальності – за рівнями «спеціаліст», 19 спеціальностей за рівнем «магістр».

Фактичний контингент студентів університету станом на 01.10.13 р. становить 5999, зокрема за формами навчання: денна форма навчання – 2660 осіб (1588 за державним замовленням, 1072 за кошти фізичних та юридичних осіб): заочна форма навчання – 3339 осіб (564 за державним замовленням, 2775 за кошти фізичних та юридичних осіб).

На фото: майбутня університетська магістрантка

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Кваліфікації викладачів

У

відповідності до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ МОНМСУ від 24 січня 2013 року № 48) метою підвищення кваліфікації є оновлення теоретичних і практичних знань фахівців у зв’язку з підвищенням вимог до рівня професіоналізму й необхідністю засвоєння сучасних методів вирішення професійних завдань, задоволення індивідуальних потреб громадян в особистісному та професійному зростанні, забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно та відповідально виконувати посадові функції, упроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. Специфіка системи підвищення кваліфікації диктує

У

відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 8 квітня 1993 року, базами для проведення практик студентів університету є 50 установ: навчально-виховні заклади (загальноосвітні школи, гімназії, дошкільні навчальні заклади, спеціальні навчально-виховні заклади, середні та вищі навчальні заклади), державні та громадські установи, соціальні служби; реабілітаційні заклади та медичні установи; підприємства державної та приватної форм власності. З вищеназваними закладами керівник практики університету своєчасно укладає договори, строк дії яких у зв’язку з існуючою економічною ситуацією коливається від терміну проходження практики до одного року. Виходячи з того, що в Бердянську та Бердянському районі переважна кількість підприємств відноситься до середнього та малого бізнесу, база практики може прийняти обмежену кількість студентів (1–3 чол.), а діяльність більшості баз практик не збігається з напрямом підготовки

необхідність орієнтації процесу навчання на перспективи розвитку галузі, зміни змісту й характеру праці. Університет має договори про двостороннє співробітництво, у межах яких проводиться підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу: з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Донбаським державним педагогічним університетом, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Херсонським державним університетом,

Практична підготовка наших студентів. Тому студентам надається можливість самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, обирати для себе базу практики, запропонувавши її для використання (за умови забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання договору). Питання практичної підготовки студентів обговорюються під час засідань Вчених рад Інститутів, факультетів, Вченої ради БДПУ, Науково-методичної ради університету. Вченою радою університету у вересні 2013 року схвалена нова редакція «Положення про проведення практики студентами БДПУ». В університеті в січні 2011 року створена й плідно працює археологічна навчальна лабораторія (завідувач – заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук, доцент Валентина Папанова), діяльність якої робить

3

Українською  інженерно-педагогічною академією (Харків), Запорізьким національним університетом, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Севастопольським міським гуманітарним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. У звітному 2013 році підвищення кваліфікації в установах, з якими підписані договори про співпрацю, пройшли 22 особи професорсько-викладацького складу. Кожного року згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації науковопедагогічні працівники проходять стажування в Університеті менеджменту освіти НАПН України. У 2013 році підвищили кваліфікацію в цій установі ректор університету (свідоцтво про 12 СПВ 017689), декан факультету, начальник навчального відділу, завідувач бібліотекою, головний інженер та 7 викладачів. Ректор Зарва В.А. брала участь 16 травня 2013 року в нараді за участю Президента України В.Ф. Януковича з адміністративно-господарчим активом Запорізької області. славу нашому університету. Одним із напрямків її роботи є археологічні розвідки та розкопки, де лабораторія співпрацює з Інститутом археології НАНУ, у рамках договору з яким студенти першого курсу соціально-гуманітарного факультету вже більше 10 років проходять практику в національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія». Приємно, що цього року ректорат університету отримав подяку за відмінну роботу наших студентів на розкопках від начальника Ольвійської експедиції Інституту археології НАНУ доктора історичних наук А.В. Буйських і дирекції заповідника. У листопаді 2013 року членами археологічної експедиції було проведено науково-рятувальні розкопки поблизу с. Дмитрівка Бердянського району, а 22 листопада проводились в університеті і в школі Дмитрівки підсумки цих розкопок із залученням громадськості, учнів ліцеїв м. Бердянська, що брали участь в роботі експедиції. У 2013 році було продовжено роботу з удосконалення внутрішніх стандартів БДПУ відповідно до законодавчонормативної бази.

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


4

Н

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

а IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013» (Київ) почесними дипломами нагороджені за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес такі викладачі БДПУ, як Гуренко О.І., Крижко В.В., Савицька О.С., Старокожко О.М. Дипломом нагороджено Бердянський державний педагогічний університет за вагомий внесок у розвиток національної освіти. У 2013 році в університеті діяли психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар. 25 лютого 2013 року відбулося відкриття навчальної психолого-консультативної лабораторії (завідувач доцент Жук Н.В.) в Інституті психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ, яка систематично проводить різні тренінги. У 2013 році під час викладання навчальних дисциплін на кафедрі КТУН (доцент Хоменко В.Г.) знайшли системне застосування нетрадиційні активні технології навчання: імітаційні технології (ігрові та дискусійні форми організації), технологія «кейс-методу» (розгляд ситуацій, гранично наближених до реальних у виробничому або в науково-творчому процесі) та ін. Широко застосовуються інноваційні технології навчання і в організації самостійної роботи студентів (співнавчання, взаємонавчання у групі, порівняльноаналітичні спостереження, навчальний експеримент), моделювання та проектування занять із застосуванням інформаційно-комунікаційних та проектних технологій навчання (презентації проектів розроблених занять). У процесі читання дисциплін, закріплених за кафедрою педагогіки, викладачі активно застосовують комп’ютерні технології, зокрема під час лекцій за допомогою мультимедійних презентацій навчального матеріалу активізується увага студентів, підвищується пізнавальний інтерес, а

Педагогічні інновації в БДПУ також заощаджується час. Крім того, доцент Ярощук Л.Г. систематично застосовує авторський тест для перевірки знань, умінь і навичок студентів, створений за допомогою програми Easy-Qusy.

Одним з інноваційних методів, який застосовують викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик їх навчання, є відеотренінг. В основі методу лежить демонстрація студенту його роботи на екрані, знятої на цьому ж занятті викладачем на відеокамеру з метою аналізу виконавської діяльності. Спостереження та аналіз педагогічної діяльності видатних музикантів-професіоналів на індивідуальних заняттях з постановки голосу та основного музичного інструменту може здійснюватися за допомогою відеомайстеркласів, які проводять викладачі Гайнетдінова Г.Ю., Сергієнко С.М., Матвєєва О.В. Кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання Бурназовою В.В. розроблено мульті-медіакурс «Сольфеджіо». Студентам пропонуються фонограми з дикторськими інструкціями по організації та виконанню практичних завдань на всіх етапах навчального процесу. Ці інструкції

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року

відтворюються мульті-медіасистемою, тому контроль за діяльністю слухачів здійснюється комп’ютерною системою. Кафедрою української мови та методики викладання фахових дисциплін було апробовано у поточному навчальному році метод проектів – спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, який передбачає використання сукупності різних методів (активних та інтерактивних), засобів навчання й застосування інтегрованих знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Метод проектів створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Старший викладач кафедри української літератури та компаративістики Білоусова В.В. провела з дисципліни «Література рідного краю» практичне заняття в краєзнавчому музеї міста, на якому поєднувалися елементи екскурсії та семінару. Доцент Школа В.М. підготувала урок-концерт, присвячений творчості письменників, чия діяльність так чи інакше була пов’язана з Бердянськом. Традиційно проводився конкурс виразного читання як складова дисципліни «Практикум з виразного читання». 29 березня в університеті відбувся перший регіональний науково-практичний семінар «Актуальні тенденції викладання української літератури», організований спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради за участю вчителів місцевих навчальних закладів. Кафедра математики впроваджує онлайн консультації для студентів-заочників з питань дипломних і курсових досліджень. Впровадження елементів дистанційного навчання – лекції в режимі онлайн конференції для студентів магістратури – використовує професор Литвин О.М. (за угодою з кафедрою прикладної математики УІПА м. Харкова). Науковометодичний супровід організації роботи експериментального консультаційного пункту «Перша сесія», проведення


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ підсумкових аудиторних занять у формі міжгрупових науково-практичних студентських семінарів ІППОМ з дисципліни «Математичні методи в психології» використовує доцент Вагіна Н.С. Наявність сучасного обладнання на більшості кафедр університету дає можливість проводити заняття з використанням комп’ютерно-мультимедійних технологій. Викладачі кафедр впроваджують нові форми організації навчання з використанням інтерактивних форм роботи. Зокрема, викладачі кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Бурназова В.В., Матвєєва О.В., Смаковський Ю.В., Сухова  В.Я., Пащенко  І.М., Косенко П.Б. опановують нові комп’ютерні програми, за допомогою яких можна створювати музичні композиції (Spectrasonics Omnisphere, велика інструментальна бібліотека – 2000 музичних інструментів (Vir2 Instruments), писати та прослуховувати оркестрові партії (Progect SAM Symphobia), змінювати темп, тональність, тривалість творів (музичний редактор Adobe Audition) тощо. Використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання надає йому нової якості, найбільш повно відображає сучасні тенденції в освіті, забезпечує доступ до навчальних відомостей в будь-який час та в будь-якому місці; є новим інструментарієм у формуванні людини інформаційного суспільства. Усі вищезазначені інформаційно-комунікаційні технології мають місце в професійній діяльності викладачів кафедри початкової освіти, зокрема при викладанні навчальних дисциплін: «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій» (доц. О. І. Шиман), «Інноваційні навчальні технології у вищій школі» (проф. Л. В. Коваль), «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мова та література» (доц. Л. В. Чемоніна), а також під час викладання фахових методик початкової освіти (доценти А. М. Крамаренко, Л. П. Попова, О. В. Малицька, старші викладачі К. І. Степанюк, Т. В. Ніконенко). Викладачі кафедри дошкільної освіти все активніше використовують комп’ютерну техніку в навчальному процесі. Практично з усіх дисциплін підготовлені навчальні презентації, зібрані відеозаписи занять, режимних процесів, розваг у ДНЗ. До створення електронного навчальнометодичного забезпечення широко долучаються студенти денної форми навчання.

5

Видання підручників і навчальнометодичних матеріалів у 2013 році

В На факультеті фізичного виховання відбувається створення інформаційного середовища, що є ключовим завданням переходу до інформаційного суспільства, тому розвиток і впровадження ІКТ в процес вивчення професійно орієнтованих дисциплін спрямовані на комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення майбутніх фахівців. Застосовуються комп’ютерні програми “КСК: педагогічний моніторинг формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін” та “СНСШ: моніторинг сформованості професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки”. Кафедрою теорії та методики технологічної та професійної освіти проводяться дистанційні консультації для студентів заочного відділення (при написанні курсових та дипломних робіт). Приємно отримувати подяки за роботу наших колег. Зокрема, ректорат ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія» (Кіровоград) висловлює подяку співробітникам Інституту філології та соціальних комунікацій (Греб М.М., Глазовій С.М., Колінько О.П., Салюк Б.А., Корнієнко С.І., Вусик Г., Ліпич В., Поповій О.І.) за методичну допомогу та корисні навчальні й наукові видання, подаровані ВНЗ і сподівається на подальшу співпрацю.

умовах переходу вищої школи на стандарти європейської освіти викладачі кафедр беруть активну участь у розробці навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною та кредитно-трансферною системою вивчення курсів. До всіх курсів, що викладаються на кафедрах, розроблено навчально-методичні матеріали, які містять програму курсу, тематику лекцій, плани практичних занять та завдання для аудиторної роботи, блок завдань і запитань для самостійної роботи та матеріали для поточного і підсумкового контролю, критерії оцінювання тощо. Крім цього, до більшості дисциплін протягом 2013 року викладачі кафедр опублікували: підручників – 1, навчально-методичних посібників – 96, із них – 15 з грифом МОН України, методичних розробок – 114.

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


6

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Робота методичної ради БДПУ

У

2013 році методична рада БДПУ провела 9 засідань, на яких розглядалися питання про якість викладання навчальних дисциплін блоку соціально-гуманітарної підготовки (доповідав завкафедри Історії України професор Лиман І.І.); про рівень поточного та підсумкового контролю успішності студентів порушила питання доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання доцент Мартиненко О.В.; досвідом методичної роботи Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв поділилася на методичній раді доцент Омельченко А.І.; про використання сучасних технологій навчання в навчальному процесі кафедр факультету фізичного виховання розповів декан факультету фізичного виховання доцент Кушнірюк С.Г. У вересні 2013 року член методичної ради Співак І.Е. підвела підсумки проведення відкритих занять у другому півріччі 2012/2013 навчального року, а доцент Попова О.І. – про роботу методичних семінарів факультетів та інститутів. Протягом 2013 року методична рада університету контролювала відповідність навчальних планів галузевим стандартам та вимогам Європейської кредитно-трансферної системи. У 2013 році в рамках методичного семінару педагогічної майстерності для молодих викладачів «Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі» (голова семінару доцент О.І. Гуренко) проведено три засідання. Проведено відкрите тематичне засідання методичної ради «Досвід методичної роботи вищих навчальних закладів України та вишів країн Європейського співтовариства» за участю професора Й. Слижко з Автономного університету м. Пуебла (Мексика). Див.: Білоусов С. У БДПУ працює сербський професор з мексиканського університету // Південна зоря. – 2013. – №51. – С. 28 та Білоусов С. Глобалізація в дії: у БДПУ протягом десяти днів буде викладати сербський професор з мексиканського університету // Бердянские ведомости. – 2013. – №16. – 17 квітня. – С. 10.

О

дним із показників якості підготовки студентів є результати Всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів. Так, у квітні 2013 року на базі Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література». У 2013 році студенти університету стали призерами II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад: - студентка Інституту філології та соціальних комунікацій Подолянчук Вікторія посіла 3 місце з російської мови та літератури; - студентки цього ж інституту Бараннік Яна та Бурса Валерія перемогли в олімпіаді з болгарської мови та літератури; - студент Інституту фізико-математичної та технологічної освіти Зінюк Олексій здобув 2 місце зі спеціальності «Технологічна освіта», а Єрохіна Тетяна – 4 місце зі спеціальності «Технологічна освіта». Друге місце посіла в обласному етапі IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка Назаренко Вікторія, який проходив 12 грудня 2013 р. У Києві на відкритому Національному фіналі чемпіонату комп’ютерних талантів «Золотий байт», який щорічно проводить комп’ютерна академія «Шаг», студент факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій БДПУ Анатолій Тюркеджи зайняв друге місце в номінації «Windows & Jazz», пройшовши шлях у три етапи. Підсумки ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (гуманітарного профілю) диплом ІІІ ступеня отримала студентка БДПУ Нехайчук Юлія Андріївна; серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (негуманітарного профілю) диплом ІІ ступеня отримала студентка БДПУ Палій Вікторія Василівна. Студентка VІ курсу БДПУ Трюхан Ольга зайняла ІІІ місце на ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика. 15 травня 2013 року в урочистій обстановці нагорода була вручена переможцю в Національному академічному театрі ім. Івана Франка. Студентка Сиса Ю.І. посіла III місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна і соціальна педагогіка» (м. Переяслів-

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року

Участь в олімпіадах, конкурсах, виставках

Хмельницкий, Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди). Студенти Шайтанов М.С., Хомко А.А., Лавриненко К.П., Кеда О.А. – друге командне місце на Всеросійській олімпіаді з елементарної та вищої математики серед студентів педагогічних вузів. Студентка Семенова К.І. зайняла I місце (диплом I ступеня) у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків, Українська інженернопедагогічна академія). Сертифікатами Відкритого всеукраїнського колегіального конкурсу з програмування за вагомі досягнення нагороджено студента факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій Лопарева Дмитра. Сертифікатами учасників Запорізького регіонального конкурсу програмування ЗНУ за вагомі досягнення нагороджені студенти факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій Євгеній Коробов, Андрій Петкевіч, Олександр Ткачев, Олександр Федулов (21 квітня 2012 р.). За результатами 38-ої Міжнародної студентської олімпіади ACM ICPC (1/8 фіналу першості світу) зі спортивного командного програмування команда БДПУ-1 у складі Тюркеджи Анатолія, Ткаченка Олексія та


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ Узякова Олександра посіла 9 місце; команда БДПУ-2 у складі Хоменко Олександра, Бабича Павла та Панченка Олександра посіла 16 місце, а у 1/4 фіналу першості світу команда “BDPU-1” у складі Тюркеджи Анатолія, Ткаченка Олексія та Узякова Олександра посіла 12 місце (з 31 команди південного регіону України); на 1/2 фіналу першості світу у другій групі ця ж команда посіла 9 місце (з 30 команд другої групи) та була нагороджена дипломом І ступеню серед педагогічних ВНЗ. За результатами двох турів Восьмої Міжнародної відкритої студентської олімпіади з програмування імені С.О. Лебедєва–В.М. Глушкова KPI-OPEN 2013 команда в складі студентів ФКЕТ Тюркеджи Анатолія, Ткаченка Олексія та Узякова Олександра посіла 40 місце серед 90 команд України та представників 8 країн ближнього зарубіжжя. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» Григор’ян Ірина Володимирівна зайняла II місце в II турі. Міжнародний конкурс науково-дослідних проектів студентів педагогічних ВНЗ та коледжів Ростовська обл. (Росія) та Україна «Інноваційні технології у розвитку освіти» приніс нашим студентам такі місця: - Бєлєв Р.В., студент 6 курсу, посів І місце з конкурсною роботою «Моделювання паралельних обчислень за допомогою графа «Операції-операнди»; - Гаджилов О.О., студент 6 курсу, – ІІ місце із конкурсною роботою «Проектування мобільних додатків за допомогою Light UML». У Херсонському державному університеті Лутчак Вікторія Василівна посіла 25 місце, набравши 44 бали зі 100 можливих; студент Черкунов Микола Петрович посів 17 місце, набравши 54 бали із 100 можливих зі спеціальності «Журналістика»; студенти Лазаренко Ганна Василівна і Бабак Роман Олександрович посіли відповідно 22–24 і 14 місця з 40 можливих, а по групі педагогічних вищих навчальних закладів 13 місце з 20 зі спеціальності «Математика». Студентка Яровець Катерина Олександрівна посіла 10 місце, набравши 64 бали зі 100 можливих у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка», а Кочмар Анастасія Вікторівна – 12 місце, набравши 63,75 балів зі 100 можливих. 19 грудня 2013 року в Запорізькому національному університеті відбувся обласний

етап IV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому магістрантка Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ Кондратенко Юлія посіла третє місце серед студентів філологічних факультетів, а студентка Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Шатіло Дар’я виборола перше місце серед студентів нефілологічних факультетів. Народно-фольклорний ансамбль «Хуртовина» БДПУ (керівник Інна Пащенко) взяв участь 5 березня 2013 року в міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Разом в Одесі» у рамках міжнародного проекту «Салют талантів» (м. Одеса, Україна). Студенти привезли Кубок і диплом лауреата першого ступеня в номінації «Вокальна творчість». Студентка Юлія Арішак як майстриня з вишивання картин привезла з Одеси диплом лауреата І ступеня в номінації «Декоративне ужиткове мистецтво». Оргкомітет фестивалю висловив подяку ректору БДПУ Зарві В.А. за великий внесок у розвиток творчого потенціалу дітей і допомогу в розвитку культурної спадщини країни. Викладачі університету брали участь у складі журі різних конкурсів і олімпіад, зокрема професори О.Д. Харлан – член журі І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (м. Запоріжжя, 24–28 березня 2013 року), В.В. Крижко – член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки (м. Ялта, 27–29 березня 2013 року). Наказом Запорізької обласної державної адміністрації за якісну підготовку і проведення ІV (державного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

7

на базі області у 2012/2013 навчальному році оголошена подяка ректору Зарві В.А. Інститут суспільства (директор К.О. Линьов) Київського університету імені Бориса Грінченка висловлює в листі до ректора БДПУ щиру подяку професорові К.О. Баханову за плідну працю у складі журі ІІ Всеукраїнського студентського турніру істориків, презентацію монографії «Теорія та практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі» та проведення лекції «Актуальні питання методики навчання історії в школі» для студентів Інституту. К.О. Баханов є членом методичної ради з історії МОН України, членом робочої групи з розробки концепції шкільної історичної освіти, експертом МОН України Всеукраїнського турніру юних істориків. Лариса Зайцева, вже доктор педагогічних наук, але ще як кандидат наук, доцент кафедри дошкільної освіти БДПУ нагороджена редакцією журналу «Дошкільне виховання» грамотою як автор циклу занять «Властивості речовин» за перемогу в Конкурсі освітніх технологій–2012, проведеному редакцією журналу (14 березня 2013 р.). Про це матеріал «Стаття викладача БДПУ визнана кращою в профільному журналі» у газеті «Південна зоря» (2013. – №51. – С. 28) та газеті «Бердянские ведомости» (2013. – №16. – 17 квітня. – С. 10). Національний центр «Мала академія наук України» (директор О.В. Лісовий) висловлює подяку Зайцевій Л.І. за активну участь у проведенні всеукраїнського експерименту з упровадження в навчальних закладах України інноваційного освітнього проекту «Розквіт» за темою «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь» (29 березня 2013 р.).

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


8

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Протягом 2013 року БДПУ брав участь у наступних виставках: 28 лютого – 2 березня 2013 року, м. Київ – IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»; – 11–14 вересня 2013 року у Запоріжжі пройшла Х спеціалізована виставка енергетичних технологій, промислової електроніки та електротехніки «Енергія–2013». У рамках виставки пройшов конкурс новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій і обладнання. Серед 85 проектів проект БДПУ «Нові напівпровідникові структури для перетворення хімічної енергії в електричну» на конкурсі торгово-промислової палати України 2013 року вдруге визнаний переможцем з врученням 11 вересня 2013 року почесного диплому та другої грошової винагороди на 7000 гривень. На першому місті – АТ «Мотор-Січ», на другому – БДПУ, на третьому – Інститут технічної теплофізики НАН України. У листі до ректора президент Запорізької ТПП В.І. Шаміло пише: «Впевнені, що ця перемога стане гарною нагодою ще раз заявити про БДПУ як провідний науковий заклад у розробці та впровадженні енергоефективних технологій в різних сферах виробництва та побуту» (див. статтю: Кідалов В. Знову БДПУ перемогу здобув // Південна зоря. – 2013. – №104. – С. 4). 17–19 вересня 2013 року, м. Бердянськ – виставка присвячена «Дню міста»; 10 жовтня 2013 року, Бердянська районна державна адміністрація – виставка «Ярмарка професій»; 18 жовтня 2013 року, м. Вільнянськ – виставка «Абітурієнт-2014»; 01 листопада 2013 року, смт. Чернігівка – виставка «День випускника – 2014» 08 листопада 2013 року, смт. Розівка – виставка для абітурієнтів «Світ професій»; 16 листопада 2013 року, м. Енергодар – виставка «Ярмарка професій».

Науково-дослідна робота університету в 2013 році

В

університеті функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: д.філол.н., професор В. А. Зарва; д.іст.н., професор І. І. Лиман; д.пед.н., професор К. О. Баханов; д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов; к.пед.н., професор В.  П.  Котляр; к.пед.н., професор В.  В.  Крижко. Формуються також науково-педагогічні школи провідних учених І.  Т.  Богданова, Н.  Л.  Сосницької, О. Д. Харлан, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, Р. О. Христіанінової та інших. У 2013 навчальному році в Бердянському державному педагогічному університеті виконувалися фундаментальні дослідження “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор В.В.  Кідалов), “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.Д.  Харлан) та прикладне – “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5” (науковий керівник – професор В.В.  Кідалов). У межах виконання держбюджетних тем отримано дванадцять патентів на корисну модель. До профільного міністерства також подані три наукові проекти, що пропонуються до виконання за рахунок держбюджетних коштів, починаючи з 2014 року, зокрема: «Створення методичної системи фізикотехнічної підготовки вчителів фізики та технологій» (науковий керівник – д.пед.н., професор І.Т. Богданов); «Нові напівпровідникові структури для перетворення

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року

хімічної енергії в електричну» (науковий керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов); «Розробка технології та програмних засобів для проектування відмовостійких кібер-фізичних систем» (науковий керівник – д.техн.н., професор В.І. Межуєв). У Бердянському державному педагогічному університеті успішно функціонує аспірантура, у якій здійснюється підготовка з 17 спеціальностей 7 наукових галузей. З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2013 році розширено перелік спеціальностей у докторантурі, зокрема, згідно з наказом МОН України № 380 від 28.03.2013 р. започаткована підготовка докторів наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). До профільного міністерства також подані необхідні документи для відкриття в докторантурі БДПУ спеціальності 10.01.01 – українська література. В аспірантурі БДПУ навчаються 47 аспірантів, із них денної форми навчання – 25, заочної – 12, у докторантурі – 4 докторанти. В аспірантурах інших вишів України навчаються 10  науковців, у докторантурі – 4  викладачі (Ю.Ю. Бєлова, Г.О. Шишкін, Н.Є. Леміш, О.В. Школа). Згідно з планом прийому Міністерства освіти та науки України цього року нашому навчальному закладу в 2013 р. виділено 2 місця в докторантурі, 10 – в аспірантурі БДПУ, а також 2 місця в аспірантурі інших вишів.


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

До нас в аспірантуру і докторантуру замовляються місця і для представників інших навчальних закладів. Так, на спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство «прийшло місце» в докторантуру для проректора Кременецького університету. Упродовж 2013 року в спеціалізованій вченій раді К 18.092.01 БДПУ захищені три кандидатські дисертації (Степанюк К.І., Алєксєєва Г.М., Казачкова Н.О.). Усі здобувачі вже отримали дипломи кандидатів наук. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 21.11.2013 р., згідно з наказом МОН України № 1609 від 21.11.2013 р. пройшла перереєстрацію створена в університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Головою спецради призначений професор І.Т. Богданов, заступником – професор Л.В. Коваль, вченим секретарем – доцент В.І. Жигірь. До складу спецради, крім провідних учених Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ввійшли науковці БДПУ: професори К.О. Баханов, В.І. Гусєв, В.В. Кідалов, В.І. Межуєв, Н.Л. Сосницька, Л.О. Чулкова; доценти І.Я. Глазкова, О.І. Гуренко, О.В. Школа. Науковці університету працюють у складі спеціалізованих учених рад провідних вишів країни: проф. І.В. Алєксєєнко, В.А. Зарва, О.В. Домащенко, К.О. Баханов, В.В. Кідалов, Л.В. Коваль. До речі, Кідалов В.В. є членом секції Наукової ради МОН

України за фаховим напрямом «Фізикотехнічні проблеми матеріалознавства». Опонентами на захистах дисертацій виступали: Зарва В.А., Кушнірюк С.Г., Лиман І.І., Ліпич В.М. (Дніпропетровськ), Харлан О.Д., Школа В.М. (Тернопіль), Сердюк А.М. (Донецьк), Сосницька Н.Л. (Бердянськ, Київ), Федчишин О.М. (Київ), Старокожко (Ялта), Табакова Г.І. (Луганськ) та ін. У 2013 році захищені 7 докторських (О.П. Новик, О.П. Колінько, Н.П. Анісімова, С.О. Філоненко, Л.І. Зайцева, Р.О. Христіанінова, І.Я. Глазкова) і 19 кандидатських дисертацій (А.М. Носко, О.С. Овсянніков, Р.М. Вербовий, М.М. Кідалова, С.М. Сергієнко, О.О. Каліберда, О.Б. Червенко, О.В. Третяк, К.І. Степанюк, Г.М. Алєксєєва, К.В. Петровська, О.В. Фролова, Ю.С. Регуш, М.М. Коржова, Т.О. Черемісіна, Т.І. Нікішина, В.В. Мацюк, І.Г. Сизоненко, Я.О. Сичікова). Упродовж 2013 року 2 доктори наук отримали атестати професорів (П.В. Захарченко, В.І. Межуєв); 8 кандидатів наук – атестати доцентів (Т.І. Сердюк, О.І. Балабанова, О.О. Бережна, С.С. Журавльова, В.О. Мирошниченко, Г.П. Чуприна, М.П. Павленко, В.В. Бурназова). У 2013 році на базі університету проведені 9  конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, міжнародні наукові конференції “Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури»; “Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків» ІІ “Прогнозування соціально-економічних процесів для економістів-кібернетиків»; інтернет-конференція із соціальних комунікацій (з 15 травня по 15 червня) тощо.

9

З 1 по 14 липня 2013 року Інститут філології та соціальних комунікацій спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка, Науково-дослідним інститутом слов’янознавства та компаративістики БДПУ під егідою Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України провів першу літню наукову школу «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект», у якій взяли участь аспіранти й кандидати наук із Києва, Миколаєва, Мелітополя, узяв участь у роботі школи і викладач університету ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща). Лекторами літньої школи були провідні українські вчені: доктори філологічних наук Євгенія Волощук, Юрій Ковалів, Борис Бігун. Заняття проводили також бердянські науковці: доктори філологічних наук Ольга Харлан, Ольга Новик, Софія Філоненко (Див. «Анненская И. Первая летняя школа в БГПУ / Ирина Анненская // Бердянские ведомости. – 2013. – №27. – 4 июля. – С. 3). БДПУ має фахові видання: «Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)»; «Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство»; «Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство». З 2010 року виходить збірник наукових праць «Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін» (Серія КВ № 17405-6175Р). Оскільки закінчився термін їх як фахових, то було ухвалено рішення про започаткування нового видання «Наукові записки БДПУ». До Державної реєстраційної служби України відправлені всі необхідні документи задля його реєстрації. Регулярно виходить студентська газета БДПУ «Університетське слово» (свідоцтво про державну реєстрацію – 33 № 1023-298 – Р від 31. 03. 2-11 р.), головним редактором якої є Степан Герилів. Уже побачили світ 53 друкованих випусків газети. Розширюється діапазон читацької аудиторії студентської газети. Працює електронна версія газети «Університетське Слово», яка вперше з’явилася в мережі Інтернету 28 вересня 2012 року: http://us.bdpu.org і завдяки якій відвідувачі сайту БДПУ та «Університетського Слова» мали можливість лише в 2013 році ознайомитися з більш як 400 новинами про життя та здобутки рідного університету.

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


10

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Упродовж 2013 року викладачі університету видали: монографій – 29, наукових статей – 637. Наш університет відповідно до листа-заяви отримав на початку 2013 року 10 ISBN від Книжкової палати України імені Івана Федорова, що дає можливості для якісного видання монографій відповідно до сучасних вимог книгодруку. За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 4 студенти університету посіли призові місця, зокрема: з української мови та літератури студентка Інституту філології та соціальних комунікацій Анжеліка Денисова – 3 місце, студент Інституту фізико-математичної та технологічної освіти Дмитро Ткаченко – 3 місце зі спеціальності «Фізика», студентка цього ж інституту Катерина Семенова – 1 місце зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти»; студентка Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Юлія Сиса – переможець у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка». У 2013 році понад 500 студентів університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Зокрема, за традицією, у квітні 2013 року студенти БДПУ взяли участь у П’ятдесят п’ятій студентській науковій конференції, що відбулася в Таганрозькому державному педагогічному інституті (Росія) у межах Днів науки. Дипломом першого ступеня Міжнародного конкурсу науково-дослідних проектів студентів педагогічних вищів та коледжів Ростовської області (Росія) й України «Инновационные технологии в развитии образования» (ТДПІ ім. А.П.Чехова,

м. Таганрог, березень 2013г.) нагороджена студентка 3 курсу Чапко Лілія Юріївна у номінації «Курсова робота» та отримала диплом І ступеня в номінації «Курсова робота». Оргкомітет міжнародного конкурсу науково-дослідницьких проектів педагогічних вишів і коледжів Ростовської області (Росія) і України «Інноваційні технології в розвитку освіти» висловлює подяку доктору педагогічних наук, професору Сосницькій Наталії Леонідівні за активну участь у конкурсі і сприянні в розвитку студентської науки (Таганрог, 2013). Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи. У 2013 році в університеті діяли 45 наукових гуртків, 68 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, 3 науково-дослідні інститути (керівники доктори наук С. Філоненко, В. Кідалов, В. Константінова). Відбулася в 2013 році презентація веб-сайту (розробник аспірант Євген Гнибіда) університетського науково-дослідного Інституту історичної урбаністики (директор професор Вікторія Константінова). Сайт створено спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Посилання на сайт: http: // ri-urbanhistory.org.ua. Ураховуючи світовий досвід, європейські університети виділили один з основних показників якості освіти – індекс цитування наукових праць, який відображає науковий потенціал вченого, кафедри, університету і країни в цілому. В БДПУ розроблена доктором технічних наук В.І. Мєжуєвим робоча інструкція щодо здійснення цього завдання. Наша університетська наука продовжує курс на міжнародне визнання.

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року

Міжнародна діяльність

У

2013 році підписано договори про співробітництво з Костромським державним університетом імені М. О. Некрасова (Росія), Вологодським державним педагогічним університетом (Росія), Рязанським державним університетом імені С. О. Єсеніна (Росія), Інститутом гуманітарних досліджень та саяно-алтайської тюркології Хакаського державного університету ім. Н. Ф. Катанова (Росія), Молодіжною радою Північного адміністративного округу міста Москви (Росія), Вищою школою економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина), Поліським державним університетом (Білорусь), Університетом Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польща), Вищою технічною школою в Катовіщах (Польща), Вищою школою HUMANITAS в Сосновці (Польща). Продовжується активне співробітництво з інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Росії, Грузії, Румунії, Казахстану, Словаччини, договори з якими були підписані в попередні роки. Загалом наразі вже маємо 111 договорів про співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями та їх структурними підрозділами. У 2013 році 24 успішні та обдаровані студенти-контрактники БДПУ отримали право на оплату за піврічне або річне навчання від американського Фонду імені Катерини Ковшевич, який заснувала американка українського походження Христина Дурбак. А всього стипендіатами цього фонду є 64 студенти нашого університету, яким вже виплачена сума більш як чверть мільйона гривень. Це сталося завдяки зусиллям регіонального директора цього фонду журналіста Степана Гериліва. З минулого року, за підсумками участі ректора у щорічній Програмі освітнього лідерства Світового інноваційного самміту в освіті (м. Доха, Катар), БДПУ вступив до Мережі членів Інституту Міжнародної Освіти (IIE Network Membership) – програми міжнародного співробітництва, яка об’єднує більш ніж 1200 навчальних закладів зі всього світу. Крім того, з минулого року ректор є членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (IAUP).


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ

Б

ДПУ готує студентів до проходження весняно-літнього мовленнєвого стажування в різних країнах світу. Традиційно Інститут філології та соціальних комунікацій університету направляє на двотижневу мовленнєву практику студентів спеціальності «Мова і література (англійська та болгарська)» в Республіку Болгарія, де вони матимуть змогу спілкуватися з носіями болгарської мови. У межах договору про співробітництво двох університетів – Габровського технічного і Бердянського державного педагогічного університету – студенти традиційно проходять двотижневу мовленнєву практику при технічному університеті міста Габрово. У зв’язку з приєднанням до БДПУ Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету в педагогічному переліку з’явилася спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Відповідна кафедра традиційно підбирає об’єкти для проходження практики та стажування студентів. Базовими тут стають туристичні фірми, готелі, туристичні комплекси, санаторнокурортні заклади, екскурсійні бюро, бази відпочинку, пансіонати, дитячі оздоровчі табори, інші організації та установи, що відповідають чинним нормативним вимогам. Цікавим є той факт, що з 2005 року для магістрантів спеціальності «Менеджмент

Закордонні практики студентів організацій і адміністрування» організовують закордонне стажування в туристичних фірмах, готелях Польщі (м. БєльськоБяла), Туреччини (Анталія), Греції завдяки насамперед ініціативі і колосальній роботі доцента Галини Казачковської. Практика за кордоном проводиться на основі договорів між БДПУ та підприємствами різних форм власності з подальшим працевлаштуванням (93 % випускників). Міжнародні освітні зв’язки факультету економіки та управління БДПУ формуються згідно з вимогами нашого міністерства. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу укладаються відповідні угоди про співпрацю з зарубіжними університетами та організаціями, зокрема з Бюро подорожей «Полан Тревел» (м. БєльскоБяла, Польща, на 2012–2017 рр.); з фірмою «Globus» (м. Пщчина, Польща, на 2012–2017 рр.); з фірмою «Нева» (м. Анталія, Туреччина, на 2012–2017 рр.); з фірмою «JENEL TURIZM» (м. Анталія, Туреччина, на 2012– 2017 рр.); з Педагогічним Коледжем (м. Бєльско-Бяла, Польща, на 2012–2017 рр.);

11

з Техніко-Гуманітарною Академією (м. Бєльско-Бяла, Польща, на 2012–2017 рр.). Щороку студенти БДПУ проходять стажування в США в межах програм «CCUSA (Camp Counselors USA)» та «Work and Travel». Так, десятки студентів Бердянського державного педагогічного університету стали учасниками літньої практики в дитячих таборах Сполучених Штатів Америки. Тоді як мовленнєві практики в болгарських вишах нами практикуються вже досить давно, вперше влітку 2013 року студенти БДПУ під керівництвом завідувача навчальної археологічної лабораторії Валентини Папанової проходили практику, беручи участь у міжнародній археологічній експедиції, яку очолював болгарський професор Валерій Йотов (м. Бяла, Болгарія). Нещодавно студенти розпочали проходити також і педагогічну практику в оздоровчих таборах Росії. Бердянські студенти були запрошені працювати в шести змінах дитячого санаторного оздоровчого табору «Мир»...

Міжнародні гранти

У

продовж 2013 року викладачі та студенти БДПУ взяли участь у реалізації кількох десятків міжнародних колективних та індивідуальних грантів. Уперше в історії розвитку БДПУ увійшов до програми TEMPUS завдяки насамперед зусиллям Ігоря Лимана та Ольги Гуренко: був схвалений проект «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у вузі і системі підвищення кваліфікації до роботи з гетерогенними групами та організаціями», який передбачає створення консорціуму із вишів Німеччини, України, Росії та Фінляндії. У лютому 2014 р. в Німеччині відбудеться перша конференція цього консорціуму, на якій БДПУ будуть представляти ректор Вікторія Зарва і доцент Ольга Гуренко. 14 талановитих студентів нашого університету отримали індивідуальні гранти на навчання від фонду Катерини Ковшевич (США), регіональним представником якого є Степан Герилів.

№ 2-3(55-56) 7 лютого 2014 року


Дбаючи про кожного

Степан Герилів

КОЛИ НАДХОДЯТЬ ЮВІЛЕЙНІ МИТІ… Вікторії Зарві до ювілейного Дня народження

У

кладені договори щодо відпочинку та оздоровлення викладачів, співробітників та студентів: пансіонат «Пролісок» Львівської обласної організації працівників освіти та науки України (м. Трускавець); пансіонат «Вчитель» Кримської Республіканської організації працівників освіти та науки України (м. Ялта); санаторій-профілакторій НТУ КПІ (м. Київ). В університеті в 2013 році продовжується оздоровлення за рахунок 0,3% від фонду оплати праці: перераховано 13142 грн. За рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності отримано в 2013 році 25 путівок на загальну суму 142254 грн. Санаторні путівки отримали: зав. бібліотеки С.В. Білокінь, діловод О.А. Єрємєєва, доценти Т.К. Захарченко, Л.В. Чемоніна, Е.В. Олейник, М.М. Греб, М.М. Антощак, О.В. Мартиненко, К.В. Марченко, С.І. Корнієнко, старші викладачі Л.В. Павленко, О.П. Тельчарова, Ю.В. Бараннік, А.К. Баханов, завкафедри Н.С. Вагіна, прибиральниця Н.І. Ганнуля, заступник директора

Т.О. Черемісіна, ректор В.А. Зарва, бібліотекар О.Б. Піщальникова, завідувач ЦППК Д.В. Циховський, професори О.П. Колінько, Л.І. Зайцева, М.В. Ґудзь, завлабораторією Л.М. Валентирова, концертмейстер О.О. Лук’янчикова. У пансіонаті «Пролісок» оздоровлено пенсіонера Потоцьку Т.В., доцента Кравченко Л.В., професора Литвина О.М. У кінці травня 2013 року придбано одинадцять путівок на серпень 2013 року до пансіонату «Вчитель» (м. Ялта) для оздоровлення та лікування на суму 17160 грн. Планується і надалі оздоровлювати науковопедагогічних працівників непрацюючих пенсіонерів у пансіонаті «Пролісок» (м. Трускавець) за рахунок коштів профспілкового комітету університету. Протягом 2013 року на підставі заяв членів профспілки виділено одноразову матеріальну допомогу 361 працівнику та студенту на загальну суму 97100 грн. Обласна організація профспілки виділила одноразову матеріальну допомогу 17 працівникам на загальну суму 12500 грн.

Коли надходять ювілейні миті – Із думами в обнімку на ослоні долі Приходять в гості всі деньки прожиті, В яких вже нами зіграні правдиві ролі… Коли надходять ювілейні миті – Серденьку хочеться себе чомусь жаліти, Для поздоровлень двері хоч відкриті, Щось дивне шепчуть подаровані нам квіти… Коли надходять ювілейні миті – Всі намагаються приходити у гості, Ми раді: віншування – шовковиті, Що виливаються у не одному тості… …До Вас прийшли ці ювілейні миті: Прийміть усе-таки на роки Ваші дальші Бажань вінок – без підлабузництва чи фальші, Бо Ви зуміли все це заслужити…

У спеціальному випуску газети використані світлини з архіву редакції з різних минулорічних університетських оказій. Засновник і видавець – Бердянський державний педагогічний університет Адреса редакції: 71118 Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Сайт: http://us.bdpu.org Телефон: (061-53) 3-62-44 E-mail: univslovo@gmail.com Свідоцтво про державну реєстрацію – 33 № 1023-298-Р від 31.03.2011р. Головний редактор – Степан Герилів Верстка та дизайн, інтернет-версія – Олександр Степаненко Редакція зберігає за собою право літературного редагування, скорочення затверджених до публікації текстів і не завжди поділяє позиції авторів публікацій. За достовірність опублікованих матеріалів відповідає автор. Обсяг 1 друк. арк. Наклад 1000 прим.

"Університетське Слово" №2-3(55-56)  
"Університетське Слово" №2-3(55-56)  

Справжня студентська газета Бердянського державного педагогічного університету

Advertisement