Page 1


2

Contents สารบัญ

ปก จากใจ ผอ. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วันแม่แห่งชาติ งานอาเซียนเดย์ ดูงานสถานศึกษาพอเพียง ต้อนรับการศึกษาดูงาน ค่ายเตรียมความพร้อมอนุบาล กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ค่าย English Camp for Kids งานอนามัยโรงเรียน ประเมินคงสภาพศูนย์อาเซียนศึกษา ประเมินนครแห่งคุณภาพ และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กปฐมวัย ประชุมสัมมนาครูกลุม่ โรงเรียนดอนตูมทัง้ ระบบ ต้อนรับครูใหม่

2 3 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23

จากใจ ผู้อำ�นวยการ ขอต้อนรับท่านผู้อ่านลีลาวดีสาร ฉบับที่ 32 ทุกท่านค่ะ วารสารเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556 ย้อนกลับไปเมื่อ 90 ปี ก่อน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2466 วันสำ�คัญที่พวกเรา ชาวสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ต้องจารึกไว้ เนื่องจาก เป็นวันที่ รองอำ�มาตย์โทเล็ก กรรณสูตร นายอำ�เภอ กำ�แพงแสน ขุนทวีฯ ศึกษาธิการจังหวัด และ นายถวิล ภานุพินทุ ศึกษาธิการอำ�เภอ สามบุคคลสำ�คัญซึ่งเป็น ผู้ดำ�เนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยระยะแรกนั้น ต้อง อาศัยศาลาการเปรียญของวัดสามง่ามเป็นสถานที่จัดการ เรียนการสอน ต่อมา หลวงพ่อเต๋ คงทอง เจ้าอาวาสวัด สามง่ามในขณะนั้น ได้เห็นความลำ�บากของเด็ก ๆ และ เห็นว่า การศึกษานั้นมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ ชาติ จึงได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารร่วมกับชาว บ้าน และหน่วยงานราชการ และย้ายนักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน 90 ปีแล้ว ที่พวกเราชาวสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ร่วมกันพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เจริญ งอกงามประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน จวบจนกาล เกษียณ ความมานะบากบั่นของผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมา ยัง คงดำ�เนินไปเรื่อย ๆ จนโรงเรียนมีความรุ่งเรือง ในฉบับนี้ ลีลาวดีสาร จึงขอจารึกภาพหลวงพ่อทั้ง สอง ซึ่งนอกจากหลวงพ่อเต๋ คงทอง แล้ว ยังมีหลวงพ่อ แย้ม ฐานยุตโต ศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋ผู้เป็นดั่งเทวดา ประจำ�โรงเรียน กับภาพการประกอบพิธีทำ�บุญเนื่องใน วันครบรอบการก่อตั้ง ขอบคุณทีมงานลีลาวดีสารทุกคน ที่ร่วมกันทำ�ให้วารสารครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ขอบคุณ ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ และขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับ ข้อเสนอแนะและการติชม เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสุนทรี เล้าอรุณ

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

3

สถานศึกษา

ผอ.สุนทรี เล้าอรุณ เป็นผูแ้ ทนโรงเรียนเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย” รุน่ ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดง นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ครู

ครูศริ ริ ตั น์ รุจวิ ณิชชา ได้รบั รางวัลระดับ Platinum ในการประกวดนวัตกรรมของครู ตาม โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนและ ทักษะศตวรรษที่ 21 ระดับภูมภิ าค ซึง่ จัดโดย สพฐ. ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


4

นักเรียน ตัวแทนนักเรียน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สู้ภัยพิบัติ โครงการประกวดสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำ�ปี พ.ศ.2556 จากจังหวัดนครปฐม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ผลงานของ ด.ช.ดีพร้อม อนันถาวร ด.ช.เจษฎา สิมมา และ ด.ญ.ฟ้าประทาน ศรีคช โดยมี ครูสุภา เจียมพุก เป็นผู้ฝึกซ้อม

ด.ญ.พชรา จันทิพย์วงษ์ ด.ญ.อภิสรา ติดยงค์ และ ด.ช.เกริกกรินทร์ ทำ�หินกอง ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็น ตัวแทนระดับเขต เข้าแข่งขัน “พาที สร้างสรรค์” ระดับประถมศึกษาตอน ปลาย ระดับภูมิภาคตามโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนและทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่ง จัดโดย สพฐ. ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี ครูจุฬารัตน์ วงศ์ศรี นาค และ ครูจารุณีอภิวรชัย เป็นผู้ ฝึกซ้อม


5

รางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด.ญ.ศตชนกพร แก้วลา ชั้น ป. 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับจังหวัด และชนะเลิศ ระดับ ภาค เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

ด.ญ.พชรา จันทิพย์วงษ์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับจังหวัดและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค


6

วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัด กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำ�ปี 2556 อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนพิธีรำ�ลึกถึงพระคุณแม่ พิธีถวายราชสดุดี และปลูกดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่


7


8

งานอาเซียนเดย์ กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ร่วมกันจัดงานวันอาเซียนเดย์ประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตรผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธาน


9


10

ดูงานสถานศึกษาพอเพียง

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ผอ.สุนทรี เล้าอรุณ และตัวแทนครูผู้รับผิดชอบงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนวัดเกาะวังไทร เข้าประชุมปฏิบัติ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สู่การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งจัดโดย สพป.นครปฐม เขต 1 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพฯ


ต้อนรับการศึกษาดูงาน

11

ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนประถมฐานบินกำ�แพงแสน ในโอกาสที่มา ศึกษาดูงานด้านสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556


12

ค่ายเตรียมความพร้อมอนุบาล

นักเรียนปฐมวัย เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556 โดยมี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น ในชีวิตประจำ�วันได้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมเป็น วิทยากร ให้ความรู้ตามฐานต่าง ๆ ทำ�ให้บรรยากาศการเข้าค่ายเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง


13


14

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสามง่าม วันที่ 18 กรกฎาคม 2556


นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการเผยแพร่ธรรม จากคณะพระเผยแพร่ธรรม อำ�เภอดอนตูม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

15

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูทั้งระบบ คณะครูทั้งโรงเรียนเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การ ศึกษาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี


16

ค่าย English Camp for Kids

นักเรียนชั้น ป.2-3 เข้าค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp for Kids ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเชิญวิทยากรเจ้าของภาษามาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน


17


18

งานอนามัยโรงเรียน

นักเรียนรับวัคซีนป้องกันไข้ เลือดออกจากโรงพยาบาลดอนตูม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมงาน นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเยาวชน ปศุสตั ว์ ฉลาดเลือกซือ้ อาหาร ปลอดภัยปี 2556 ซึ่งปศุสัตว์ จังหวัดนครปฐม จัดขึ้น ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

รับการประเมินโรงเรียนประถม ศึกษาสุขภาพดีจาก โรงพยาบาล ดอนตูม และสาธารณสุขอำ�เภอ ดอนตูม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556


ประเมินคงสภาพศูนย์อาเซียนศึกษา

19

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประเมินศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 1 นำ�โดย ศน.สามารถ ทิมนาค ศน.สกล บารมีรังสกุล และ ศน.วิไล คชศิลา เข้าประเมินโรงเรียนโรงเรียนตามเกณฑ์ 8 องค์ประกอบ ด้วยวิธีการ สังเกต สอบถาม ศึกษาเอกสารและสภาพจริงของศูนย์


20

ประเมินนครแห่งคุณภาพ และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายนครแห่งคุณภาพ การศึกษา และการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จาก สพป.นครปฐม เขต 1 นำ�โดย รองฯ สมเดชน์ ชื่นเจริญ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556


ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กปฐมวัยประจำ�อำ�เภอดอนตูม

21

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ในนามศูนย์เด็ก ปฐมวัยต้นแบบประจำ�อำ�เภอดอนตูม ได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในเขตอำ�เภอ ดอนตูม จำ�นวน 25 โรง รวมกว่า 300 คน ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง)


22

กลุ่มโรงเรียนดอนตูม จัดสัมมนาครูทั้งระบบ

กลุ่มโรงเรียนดอนตูม จัดประชุมสัมมนาครูทั้งระบบตามโครงการ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูกลุ่มโรงเรียนดอนตูม” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเทศบาล ตำ�บลสามง่าม อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.รังสรรค์อ้วนวิจิตรเป็นประธาน เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา”


23

ต้อนรับครูใหม่ นางสาวรัตนาวดี โฮกอ่อน(นา) เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฏิบัติหน้าที่: ครูธุรการ

นางสาวจันจิรา บุญเรือง เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2533 วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปฏิบัติหน้าที่: ครูประจำ�ชั้น ป. 1/3


ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระครูประยุตนวการ 3 (อาคารอนุบาล)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียน 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เจ้าของ : โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ปรึกษา : นางสุนทรี เล้าอรุณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสามง่ามฯ

นางอุบล ชวนะเกรียงไกร รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน

ทีมงาน “ลีลาวดีสาร”

บรรณาธิการ น.ส.ศิริรัตน์ รุจิวณิชชา ด.ช.เกริกกรินทร์ ทำ�หินกอง ด.ญ.เจนจิรา มั่งชูพันธุ์ ด.ญ.ณฐมน เพชรแอ ภาพ น.ส.ศิริรัตน์ รุจิวณิชชา นายวิเชียร ก้านเหลือง ด.ช.อิทธิพัทธ์ วู่ชัยภูมิ ด.ช.อดิลักษณ์ เกตุเกสี

โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

250 หมู่ 5 ตำ�บลสามง่าม อำ�เภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 โทร. 034-381116 โทรสาร 031-381643 www.sng.ac.th, www.facebook.com/watsamngam.school

ลีลาวดีสาร เล่มที่ 32  

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ปีที่ 6 เล่มที่ 32 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you