Page 1

ลีลาวดีสาร

1


ลีลาวดีสาร 2 จากใจ ผอ.

ลีลาวดีสาร ฉบับที่ 28 นี้ เป็นฉบับ ส่งท้ายปี 2555 ผอ.ก็ขอถือเอาช่วงเทศกาลปีใหมนี้ อำ � นวยพรไปยั ง ทุ ก ท่ า นให้ มี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่สมบูรณ์แข็งแรง คิดและปรารถนาสิ่งใดก็ขอ ให้สำ�เร็จดังใจหวัง สำ�หรับฉบับนี้ เรื่องเด่น ประเด็นร้อนคงอยู่ที่ การที่โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง ซึ่งคัดเลือกโดยกระทรวง ศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ดำ�เนิน เหมือนเช่นทุกปี เช่น งานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง งานประเพณีลอยกระทง ทั้งสองงานนี้ ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียน เป็นเงินจำ�นวน 177,902 บาท ในนามของโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนใจติดตามข่าวสารของโรงเรียน หวังว่าวารสารนี้ จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหนือสิ่งอื่นใด คำ�แนะนำ�ติชมจากท่าน คงเป็น ยาชั้นเลิศที่จะทำ�ให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ มีกำ�ลังใจที่จะปรับปรุงผลงานต่อไป

นางสุนทรี เล้าอรุณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

สารบัญ จากใจ ผอ. เรื่องจากปก : สถานศึกษาพเพียง รับการนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง วันพ่อแห่งชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศึกษาดูงาน วันลอยกระทง งานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ เก่าไป...ใหม่มา พิธีถวายราชสดุดี

หน้า 2 3 5 6 8 12 14 16 19 20 22

ทีมงาน “ลีลาวดีสาร” เจ้าของ :: โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ปรึกษา :: นางสุนทรี เล้าอรุณ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนวัดสามง่ามฯ รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน >>> นางอุบล ชวนะเกรียงไกร นางอิสรีย์ อิฐกอ บรรณาธิการ น.ส.ศิริรัตน์ รุจิวณิชชา ทีมงานบรรณาธิการ ด.ญ.ณัฐณิชา โชคเกือ้ กูลกิจ ด.ญ.นวพร เทียนเล็ก ด.ญ.สุชาดา จิรานันทรัตน์ ด.ญ.สมประภา จันทมาศ


ลีลาวดีสาร

3

เรื่องจากปก ….สถานศึกษาพอเพียง

ผอ.สุนทรี เล้าอรุณ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสามง่าม

(คงทองอนุสรณ์) เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง จาก รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และในวันเดียวกันนั้น ได้มีคณะครู เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ทำ�ให้ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสู่สถานศึกษา พอเพียงต้นแบบต่อไป


4

ลีลาวดีสาร


ลีลาวดีสาร

5

รับการนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง

21 ธันวาคม 2555 :: โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) รับการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา พอเพียง สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จาก ศน.ดุสิต หังเสวก และ ศน.ผุสดี จิระวัฒนกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนแกนนำ� และผู้ปกครองเครือข่ายเข้ารับการ นิเทศ นำ�เสนอผลงานดีเด่นตามโครงการตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์อย่างพร้อมเพรียง


6

ลีลาวดีสาร

วันพ่อเเห่งชาติ ปี 2555

4 ธันวาคม 2555 :: โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ได้ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกัน รำ�ลึกถึงพระคุณของพ่อ โดยในงานได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมประกวดแข่งขัน การสวดมนต์ นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล การแสดงบนเวทีของนักเรียน การถวายพระพรชัยมงคล และการถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ขอขอบคุณ ผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


ลีลาวดีสาร

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ อำ�เภอดอนตูม ในภาคเช้า และภาคค่ำ� ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

7


8

ลีลาวดีสาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ในปีนี้ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทางวิชาการ ถึง 56 รายการ ขอบคุณความทุ่มเทของคณะครูผู้ฝึกซ้อม และความตั้งใจ เสียสละ ความใฝ่รู้ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วม การแข่งขัน และการสนับสนุนของผู้ปกครองด้วยดี จนนักเรียนสามารถ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง 34 รายการ เหรียญ เงิน 11 รายการ เหรียญทองแดง 7 รายการ รางวัลชมเชย 4 รายการ และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง 9 รายการ และ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รายการ เหรียญเงิน 4 รายการ และเข้าร่วม 2 รายการ นอกจากนี้ รายการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ยังผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อในระดับชาติอีกด้วย


ลีลาวดีสาร

9

สรุปผลการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ รางวัล

รายการ

ระดับปฐมวัย

ระดับ

หมายเหตุ

1 2 3

เหรียญทอง เล่านิทานประกอบสื่อ เหรียญทอง ปั้นดินน้ำ�มัน เหรียญทอง สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย ปฐมวัย ปฐมวัย

4 5 6 7 8 9 10

เหรียญเงิน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ การแข่งขันการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง การแข่งขันท่องอาขยานทำ�นองเสนาะ การแข่งขันท่องอาขยานทำ�นองเสนาะ

ป.1-3 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6

11 12 13 14 15

เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง ชมเชย

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP คิดเลขเร็ว คิดเลขเร็ว โครงงานคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.4-6 ป.1-3

อันดับ 1 อันดับ 1

16 17 18 19 20 21

เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เหรียญทอง อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน เหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล

ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6

อันดับ 1

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์


10

ลีลาวดีสาร

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 22 23 24 25 26 27 28 29

เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง

โครงงานคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม สวดมนต์แปล มารยาทไทย มารยาทไทย เพลงคุณธรรม เพลงคุณธรรม

ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6

30 31

เหรียญทองแดง ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญทอง แอโรบิก

ป.4-6 ป.1-6

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ชมเชย วาดภาพระบายสี เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี เหรียญเงิน ประติมากรรมลอยตัว เหรียญเงิน ประติมากรรมลอยตัว เหรียญทอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ เหรียญทองแดง ภาพปะติดวัสดุจากธรรมชาติ เหรียญทอง ขับร้องเพลงไทย เหรียญทองแดง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) เหรียญทอง รำ�วงมาตรฐาน เหรียญทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ป.1-3 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6 ป.1-6

42 43 44 45 46 47 48 49

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญทอง เหรียญเงิน

ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6 ป.4-6

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น การจัดสวนถาดแบบชื้น วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor การใช้โปรแกรมนำ�เสนอ (Presentation) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1

อันดับ 1


ลีลาวดีสาร

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 50 51 52 53 54

เหรียญทอง เหรียญทองแดง ชมเชย ชมเชย เหรียญทองแดง

Story Telling Impromptu Speech Impromptu Speech Spelling Bee Spelling Bee

ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6 ป.1-3 ป.4-6

55 56

เหรียญเงิน เหรียญทอง

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันซูโดกุ

ป.4-6 ป.4-6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11


12

ลีลาวดีสาร

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

28 ธันวาคม 2555 :: คณะครูและบุคลากร กว่า 50 ท่าน ศึกษา ดูงานการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านไชยราช อำ�เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลีลาวดีสาร

13


14

ลีลาวดีสาร

สืบสานวัฒนธรรมไทย : ประเพณีลอยกระทง

28 พฤศจิกายน 2555 :: คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย กับประเพณี “ลอยกระทง” โดยช่วงกลางวัน ได้จดั ให้มกี ารประกวดกระทง ชิงทุนการศึกษา กระทงของครอบครัว ด.ช.ธนกฤต ตรีธัญญา ชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้น ได้ เดินขบวนเชิญหน่วยงานในชุมชน และประชาชน ร่วมงานลอยกระทง ในภาคค่ำ� ณ วัดสามง่าม โดยในปีนี้ ผู้ปกครองร่วมอุดหนุนกระทงเพื่อ การศึกษา เป็นเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งสิ้น 61,189 บาท โดยโรงเรียนจะนำ�เงินส่วนนี้ไปสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลัง ใหม่ที่มีสภาพชำ�รุด


ลีลาวดีสาร

15


16

ลีลาวดีสาร

งานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง

24-26 ธันวาคม 2555 ::

วัดสามง่าม จัดงานนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ ได้มโี อกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อเต๋ คงทอง และ ขอพรจากหลวงพ่อแย้ม ฐานยุตโต โดยโรงเรียน วัดสามง่ามฯในฐานะลูกหลวงพ่อ ได้ส่งนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งจัด สถานที่ จำ�หน่ายธูปเทียน แสดงนาฏศิลป์ หน้าหลวงพ่อ ที่สำ�คัญคือ จัดเวทีให้นักเรียนได้ แสดงความสามารถกันอย่างหลากหลายตลอด งาน ขอขอบคุณ ผู้ปกครองใจดีที่ร่วมบริจาคเงิน จัดซื้อมาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นขวัญและกำ�ลัง ใจแก่นักเรียนแล้ว ยังได้ระดมทุนร่วมกันสร้าง อาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ และปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยใน ปีนี้มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 116,813 บาท


ลีลาวดีสาร

17


18

ลีลาวดีสาร


ลีลาวดีสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทำ�แผลกลุยทธ์” ระยะที่ 2

2 ธันวาคม 2555 ::

หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารอบรม เชิงปฏิบตั กิ าร “จัดทำ�แผน กลยุทธ์” ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 ผู้บริหาร หัวหน้า กลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ ส านต่ อ โดยเริ่ ม เขี ย น แผนกลยุ ท ธ์ ซ่ึง ได้ จ ากการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน โดยมี ดร.สามารถ ทิมนาค และ ศน.วิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้

19


20

ลีลาวดีสาร

เก่าไป...ใหม่มา ในช่วงนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรของเราได้ย้าย ไปรับราชการ ณ สถานที่แห่งใหม่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายมา ร่วมงานกับเราหลายท่าน ดังนี้....

รองฯ อิสรีย์ อิฐกอ ไ ด้ ย้ า ย ไ ป ดำ � ร ง ตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวย การโรงเรี ย นปะทิ ว วิทยา อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ครูพิรุณรัตน์ อรุณฉาย ครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ได้ย้ายกลับ ภูมิลำ�เนา ตามโครงการครูคนื ถิน่ โดยย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนภูมิวิทยา สำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ลีลาวดีสาร

ครูยุพาพรรณ วงษ์เกิดศรี ครูอนุบาล ประจำ�ชั้นอนุบาล 2/3 ที่ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก อำ�เภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง สำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ครูดวงกมล ปถคามินทร์ ครูประจำ�ชั้น ป.1/3 ได้รับการ บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครู ณ โรงเรียนบ้านมาบนาดี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

และในโอกาสนี้ ขอต้อนรับ นางสาวศิรินันต์ เพชรแอน ที่กลับมาปฏิบัติราชการใหม่ โดยย้ายมาจากโรงเรียนบ้าน วังแดง อำ�เภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติ หน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 และครูประจำ� ชั้น ป.6/3

21


22

ลีลาวดีสาร

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

ในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทาน กำ�เนิดกิจการลูกเสือไทย ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งผู้บังคับบัญชา จึงได้พร้อมใจกันถวายราชสดุดี แด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำ�ลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


ลีลาวดีสาร

23

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2555


24

ลีลาวดีสาร

ลีลาวดีสาร ฉบับที่ 28  

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) "ลีลาวดีสาร" ฉบับที่ 28 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you