Page 1

ǺȐȘȈȎ ȕȖȔȍȘȈ - 7230 ȥȒȏȍȔȗȓȧȘȖȊ, șȈȔȣȑ ȉȖȓȤȠȖȑ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ! 

Первая газета в регионе. Издается в Бахмуте с 12 января 1920 года: 96 лет 365 дней

ǪǨȀǨ ǹǺǻǬǰȇ ǪǶdzȀǭǩǵȃǽ ǷǸǭǪǸǨȁǭǵǰDZ! ȀțȋȈȘȐȕȋ (șȈȝȈȘȕȈȧ ȌȍȗȐȓȧȞȐȧ) ǵȈȘȈȡȐȊȈȕȐȍ ȘȍșȕȐȞ (ȖȚ 200 ȋȘȕ.) DzȖȘȘȍȒȞȐȧ Ȑ ȖȒȘȈȠȐȊȈȕȐȍ ȉȘȖȊȍȑ ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȋțȉ. DzȖȕȚțȘȕȈȧ ȗȓȈșȚȐȒȈ ǻȒȖȓȣ ȒȘȈșȖȚȣ: Botox, Refinex, Botulax ǿȐșȚȒȈ ȓȐȞȈ. ǷȐȓȐȕȋ (Ȋșȍ ȊȐȌȣ) ǯȈȗȖȓȕȍȕȐȍ ȔȖȘȡȐȕ ǴȍȏȖȚȍȘȈȗȐȧ ȓȐȞȈ, ȚȍȓȈ, ȊȖȓȖș ǷȍȘȔȈȔȍȕȚȕȣȑ ȔȈȒȐȧȎ ǴȈșșȈȎ (Ȋșȍ ȊȐȌȣ) ǰȋȓȖțȒȈȓȣȊȈȕȐȍ Ȍȓȧ ȗȖȝțȌȍȕȐȧ ǺȘȖșȚȕȐȒȖȊȣȑ ȔȖȔȍȕȚȈȓȤȕȣȑ ȏȈȋȈȘ ǷȘȖȒȈȚ ȊȍȟȍȘȕȐȝ ȗȓȈȚȤȍȊ! ǬǶǪǭǸȄǺǭǹȄ ǷǸǶǼǭǹǹǰǶǵǨdzǨǴ! ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǴȐȘȈ, 54, ȋȖșȚȐȕȐȞȈ «ǻȒȘȈȐȕȈ», 4-ȑ ȥȚ., ȖȜ.100.

(099) 602-99-22

ʋ 2 (18805). 11 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ

ǗǽǭǾǺǭȌ ǐǻǽǭ ȀȂǻDZǵǿ, ǭ ǗǻDZDzǹǭ ǼǽǵȂǻDZǵǿ? ~”¦¡— 099-67-06-096, 050-07-61-696

ǪȍȓȐȒȖȍ ȖșȊȧȡȍȕȐȍ ȊȖȌȣ Ȋ ǹȊȧȚȖ-ǩȓȈȋȖȊȍȡȍȕșȒȖȔ ǽȘȈȔȍ

ȗȖ țȓ. ȆȉȐȓȍȑȕȖȑ, 19, șȖșȚȖȐȚșȧ 18 ȧȕȊȈȘȧ (șȘȍȌȈ) ș 10-00, 19 ȧȕȊȈȘȧ (ȟȍȚȊȍȘȋ) ș 10-00. Ǻȍȓ. 3-21-28.

Если хотите читать газету «Вперед» в Интернете, введите в адресной строке

Вашего браузера:

issuu.com/800356

ǪȟȍȘȈ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ șȖȊȍȚȍ ȉȣȓȈ ȖȏȊțȟȍȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȒȖȚȖȘțȦ ȉȍȏ ȗȘȍțȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ șțȌȤȉȖȕȖșȕȖȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȎȐȚȍȓȍȑ DzȘȈșȕȖȑ ǫȖȘȣ, ȕȖ Ȑ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘțȦȡȍȑșȧ ȕȖȊȖȑ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȖȑ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. DzȈȒ ȉȣȓȖ șȒȈȏȈȕȖ, ȗȖșȍȓȖȒ, ȕȍ ȐȔȍȦȡȐȑ ȖȉȡȐȝ ȋȘȈȕȐȞ ș ǩȈȝȔțȚȖȔ, ȉțȌȍȚ ȗȍȘȍȌȈȕ Ȋ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȍ țȎȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȊȠȍȑșȧ ǹȖȓȍȌȈȘșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǷȓȈȕȐȘțȍȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș ȌȍȗțȚȈȚȣ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȘȈș-

șȔȖȚȘȧȚ țȎȍ Ȋ ȧȕȊȈȘȍ, ȗȘȐȕȧȊ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȍ ȝȖȌȈȚȈȑșȚȊȖ Ȓ ǪȍȘȝȖȊȕȖȑ ǸȈȌȍ. ǶȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ ȗȖ DzȖȕșȚȐȚțȞȐȐ ȐȔȍȕȕȖ ȏȈ ȕȍȑ. ǺȈȒȖȍ «ȗȍȘȍȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ» ȔȖȎȍȚ, ȕȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ, ȖȚȒȘȣȚȤ ȗțȚȤ Ȓ ȗȍȘȊȣȔ ȊȣȉȖȘȈȔ Ȋ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕțȦ ǩȈȝȔțȚșȒțȦ ȋȘȖȔȈȌț, ȒțȌȈ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȔ ȗȓȈȕȖȔ DzȈȉȔȐȕȈ, ȒȘȖȔȍ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ, ȌȖȓȎȕȣ ȊȖȑȚȐ ȍȡȍ Ȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȗȧȚȐ

șȍȓȤșȒȐȝ șȖȊȍȚȖȊ: ǰȊȈȕȖȊșȒȖȋȖ, ǶȗȣȚȕȍȕșȒȖȋȖ, ǯȈȑȞȍȊșȒȖȋȖ, DzȓȐȕȖȊșȒȖȋȖ Ȑ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȋȖ. ǪȗȘȖȟȍȔ, ȋȘȈȕȐȞȣ ȉțȌțȡȍȑ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȍȡȍ ȘȈșȠȐȘȍȕȣ. ǷȖȧȊȐȓȈșȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȟȚȖ șȍȑȟȈș ȖȉșțȎȌȈȍȚșȧ ȊȖȗȘȖș ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȋ ȍȍ șȖșȚȈȊ ȚȈȒȎȍ Ȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ DzȖȌȍȔșȒȖȋȖ șȍȓȤșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ. ǺȈȒ ȟȚȖ 2017-ȑ ȔȖȎȍȚ ȒȈȘȌȐȕȈȓȤȕȖ ȗȍȘȍȒȘȖȐȚȤ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕțȦ ȒȈȘȚț Ȑ ȋȖȘȖȌȈ, Ȑ ȘȈȑȖȕȈ.

В 97 лет современнее нет

ǯȈȊȚȘȈ ȋȈȏȍȚȍ «ǪȗȍȘȍȌ» - ȌȍȊȧȕȖșȚȖ șȍȔȤ. ǪȗȍȘȍȌȐ – șȚȖȓȍȚȕȐȑ ȦȉȐȓȍȑ. Ǩ ȥȚȖ, ȟȚȖ ȕȐ ȋȖȊȖȘȐȚȍ, - ȌȈȚȈ! ǪȗȘȖȟȍȔ, ȋȈȏȍȚȈ, ȕȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȊȖȏȘȈșȚ, ȗȘȖșȚȖ ȖȉȧȏȈȕȈ ȉȣȚȤ ȊșȍȋȌȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȚȈȒȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȚȤ ȐȕȚȍȘȍș Ȍȓȧ ȟȐȚȈȚȍȓȍȑ ȘȈȏȕȣȝ ȗȖȒȖȓȍȕȐȑ. Dz ȥȚȖȔț Ȑ șȚȘȍȔȐȚșȧ ȕȈȠ ȘȍȌȈȒȞȐȖȕȕȣȑ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ. ǷțșȚȤ șȍȑȟȈș Ȗȕ ȕȍ ȚȈȒȖȑ ȒȖ-

ȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȖ, ȒȈȒ ȉȣȓ ȗȘȍȎȌȍ, ȕȖ, ȒȈȒ ȋȖȊȖȘȐȚșȧ, «ȉȘȈȚȤ ȟȐȚȈȚȍȓȧ» ȕȈȌȖ ȕȍ ȟȐșȓȖȔ, Ȉ țȔȍȕȐȍȔ. ǰ ȕȈȔ ȗȘȐȧȚȕȖ, ȟȚȖ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț ȕȈȠȐ ȐșȚȐȕȕȣȍ ȟȐȚȈȚȍȓȐ ȖșȚȈȓȐșȤ ș ȕȈȔȐ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ, ȗȖȧȊȐȓȐșȤ Ȑ ȕȖȊȣȍ. Ǩ ȥȚȖ ȘȈȌțȍȚ ȊȌȊȖȑȕȍ. ǵȈȔ ȍșȚȤ Ȍȓȧ ȒȖȋȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ. (ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ ȕȈ 2-ȑ șȚȘ.)

§¡›žª

DZǸȌ ǼǽDzDZǼǽǵȌǿǵǶ ǵ ǼǽDzDZǼǽǵǺǵǹǭǿDzǸDzǶ Ǵǭ 4 ȄǭǾǭ ǰȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȍȔ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȕȈ ȠȚȍȔȗȍȓȤȕȖȑ ȘȍȏȐȕȍ. ǫȈȘȈȕȚȐȧ 10 ȓȍȚ. ǹȒȐȌȒȈ ȗȘȐ ȏȈȒȈȏȍ ȚȘȍȝ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȒȓȐȠȍ ȕȈ ȖȌȕȖ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ. ǵȈȠ ȈȌȘȍș: ȖȜȐș ȥȓ. țșȓțȋ «ǺȊȭȑ ȟȈș», ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. Ǫ.ǷȍȘȠȐȕȈ (DzȖȔșȖȔȖȓȤșȒȈȧ), 11/12; Țȍȓ.: (06274)46035, 050-700-76-52.

ǏǛǝǛǚǒǓ, ǝǛǞǟǛǏ, ǗǝǍǞǚǛǑǍǝ, ǎǒǘǐǛǝǛǑ.

ǷȘȧȔȣȍ ȥȒșȗȘȍșș Șȍȑșȣ Тел: 095-608-78-19, 066-630-05-72.

œŚŎřŗœŗŘőŨ ū ŹŮŭũųſűű ŬũŰŮŻƄ «ŋŸŮŹŮŭ»


2

ïðàçäíèêè è áóäíè

В 97 лет современнее нет

(ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ. ǵȈȟȈȓȖ ȕȈ 1-ȑ șȚȘ.) ǪȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȗȍȟȈȚȕȣȝ ǹǴǰ șȍȑȟȈș ȕȍ ȓțȟȠȍȍ – ȥȚȖ ȖȉȡȍȐȏȊȍșȚȕȖ. ǺȍȗȍȘȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȒȖȕȒțȘȐȘȖȊȈȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ș ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȔ, ȕȖ Ȑ ș ǰȕȚȍȘȕȍȚȖȔ. ǯȈȌȈȟȈ ȕȍȗȘȖșȚȈȧ, ȕȖ ȊȣȗȖȓȕȐȔȈȧ. Ǵȣ ȗȘȍȗȖȌȕȖșȐȔ ȟȐȚȈȚȍȓȧȔ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȕȖȊȖșȚȤ, Ȉ ȖșȔȣșȓȐȊȈȍȔ ȍȍ, Ȕȣ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȔ ȎȐȏȕȤ ȊȏȋȓȧȌȖȔ ȎțȘȕȈȓȐșȚȈ-ȈȕȈȓȐȚȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ, ȗȖȌșȒȈȏȈȚȤ ȓȦȌȧȔ, ȒȈȒ ȐȔ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ, ȒȈȒ ȓțȟȠȍ ȗȖșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ… ǯȈȟȈșȚțȦ ȟȐȚȈȚȍȓȐ șȈȔȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȕȈȔ ȏȈ șȖȊȍȚȖȔ Ȑ ȗȖȔȖȡȤȦ. Ǵȣ șȚȘȍȔȐȔșȧ, Ȋ ȔȍȘț ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ, ȗȖȔȖȟȤ ȒȈȎȌȖȔț. Ǵȣ ȕȍ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȈȧ ȜȐȘȔȈ, ȋȖȕȖȘȈȘȣ ȕȈȔ ȏȈ ȥȚȖ ȕȍ ȕțȎȕȣ. ǹȓȖȊȈ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȐ ȖȚ Țȍȝ, ȒȖȔț ȗȖȔȖȋȓȐ, - ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȈȧ, ȕȖ ȏȈȚȖ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȧȚȕȈȧ Ȍȓȧ ȕȈș ȕȈȋȘȈȌȈ. ǵȍ ȉțȌȍȔ ȓțȒȈȊȐȚȤ Ȑ ȉȘȈȊȐȘȖȊȈȚȤ: ȘȍȌȈȒȞȐȖȕȕȖȔț ȒȖȓȓȍȒȚȐȊț ȎȐȊȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȘȖșȚȖ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ ț ȕȈș ȕȍȔȕȖȋȖ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ șȚȈȘȈȍȔșȧ ȕȈȗȘȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȕȈ ȊȣȗțșȒ, Ȉ ȕȈ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ, ȕȈ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȋȈȏȍȚȣ. Ǵȣ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȐȘțȍȔ, șȚȈȘȈȍȔșȧ ȕȍ ȖȚșȚȈȚȤ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔ ȕȖȊȣȍ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ. Ǫșȍ ȥȚȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ «ǪȗȍȘȍȌ» ȖȗȘȈȊȌȣȊȈȓȈ șȊȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ, ȖșȚȈȊȈȧșȤ, ȒȈȒ șȍȑȟȈș ȋȖȊȖȘȧȚ, șȈȔȖȑ ȗȘȖȌȊȐȕțȚȖȑ ȋȈȏȍȚȖȑ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ. ǺȈȒȖȑ, ȟȚȖȉȣ, ȊȏȧȊ ȍȍ Ȋ ȘțȒȐ, ȟȐ-

ȚȈȚȍȓȤ ȊșȍȋȌȈ ȖȡțȡȈȓ ȉȣ ȗțȓȤș ȊȘȍȔȍȕȐ. Ǫ ȗȘȖȠȍȌȠȍȔ ȋȖȌț ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ȚȖ, ȟȍȋȖ Ȕȣ ȚȈȒ ȌȖȓȋȖ ȎȌȈȓȐ. ǫȖȘȖȌșȒȈȧ Ȑ ȘȈȑȖȕȕȈȧ ȊȓȈșȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȗȘȐȕȧȚȣȔ ȏȈȒȖȕȖȔ ȊȣȠȓȐ Ȑȏ șȖșȚȈȊȈ țȟȘȍȌȐȚȍȓȍȑ ȋȈȏȍȚȣ, Ȑ ȖȕȈ șȚȈȓȈ ȕȈ ǩȈȝȔțȚȟȐȕȍ ȗȍȘȊȖȑ ȗȖ-ȕȈșȚȖȧȡȍȔț ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȑ. ǪȍȌȤ ȝȖȏȧȐȕ ȋȈȏȍȚȣ – ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȏȌȈȓȐ ȚȖȓȤȒȖ ȕȣȕȍ ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȍ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȐ Ȑ ȊȍȚȍȘȈȕȣ ȚȘțȌȈ. ǰ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȚȖ. Ǫ țȟȘȍȌȐȚȍȓȧȝ «ǪȗȍȘȍȌ», Ȋ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ ȋȈȏȍȚ ȘȍȋȐȖȕȈ, ȕȍȚ șȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȝ, ȉȖȋȈȚȣȝ ȓȦȌȍȑ. Ǵȣ ȚȈȒȐȍ Ȏȍ, ȒȈȒ Ȑ Ȋȣ, ȕȈȠȐ ȟȐȚȈȚȍȓȐ, Ȗȉȣȟȕȣȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ, Ȑ șȚȈȘȈȍȔșȧ ȟȍșȚȕȖ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȍȓȧ ȊȈș. Ǭȓȧ ȕȈș ȒȈȎȌȣȑ ȕȖȊȣȑ ȋȖȌ – ȥȚȖ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȋȖȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȖȎȐȓȈ ȋȈȏȍȚȈ. ȅȚȖ ȗȖȊȖȌ ȕȍȔȕȖȋȖ ȖȋȓȧȕțȚȤșȧ, ȖȞȍȕȐȚȤ șȌȍȓȈȕȕȖȍ. ǵȖ ȒțȌȈ ȉȖȓȍȍ ȊȍșȖȔȣȑ ȗȖȊȖȌ - ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ Ȋ ȏȈȊȚȘȈ, șȊȍȘȐȚȤ ȘȍȌȈȒȞȐȖȕȕȣȍ ȟȈșȣ ș ȟȈșȈȔȐ, ȗȖ ȒȖȚȖȘȣȔ ȎȐȊȍȚ șȚȘȈȕȈ, ȘȍȋȐȖȕ, ȎȐȊțȚ ȕȈȠȐ ȟȐȚȈȚȍȓȐ. ǵȈȠȈ ȋȈȏȍȚȈ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȖȋȈȓȈ ȊȐȌȍȚȤ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȔ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ. ȅȚȖ – ȍȍ ȋȓȈȊȕȣȑ ȗȘȐȕȞȐȗ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ Ȋșȍ ȗȍȘȍȔȍȕȣ, Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȕȍȏȣȉȓȍȔȣȔ ȊșȍȋȌȈ. ǹ ȉȖȓȤȠȐȔ țȊȈȎȍȕȐȍȔ Ȓ ȟȐȚȈȚȍȓȧȔ, ȘȍȌȈȒȞȐȖȕȕȣȑ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ».

11 января 2017 года

ĉ ĝįĘōěŅʼněŏ ĝņĜĘʼnę Ŏ ŇĜĘōŐʼnŎįŎ ěĝěĮęʼnʼnœę

ŹƏƙƝƘ ƕƔ ƞƟƏƖƓƜƗƙ ƐƔƖ ƤƝƟƝƑƝƓƏ! ǵȖȊȖȋȖȌȕȐȍ Ȑ ȘȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȍ ȚȖȘȎȍșȚȊȈ ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ Ȗ ȌȍȚșȚȊȍ, Ȗ ȍȓȖȟȕȣȝ ȐȋȘțȠȒȈȝ, Ȋȍșȍȓȣȝ ȐȋȘȈȝ Ȑ ȗȖȌȈȘȒȈȝ ȖȚ ǬȍȌȈ ǴȖȘȖȏȈ ȗȖȌ ȍȓȒȖȑ. ǵȖ ȍșȚȤ ȌȍȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȓȐȠȒȖȔ ȘȈȕȖ ȗȖȊȏȘȖșȓȍȓȐ, ȐșȗȣȚȈȊ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȊșȧȒȖȔț ȊȏȘȖșȓȖȔț ȗȖȌ șȐȓț ȗȍȘȍȕȍșȚȐ. ȅȚȖ – șȐȘȖȚȣ Ȑ ȌȍȚȐ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ. ǷȖȌȈȘȐȚȤ ȕȍ ȖȌȐȕ, Ȉ Ȟȍȓȣȝ ȌȊȈ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ ȥȚȐȔ ȘȍȉȧȚȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȌȈȎȍ ȉȖȓȤȠȍ ȌȘțȋȐȝ șȊȖȐȝ șȊȍȘșȚȕȐȒȖȊ ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖȏȐȚȐȊȕȣȝ ȥȔȖȞȐȧȝ Ȑ ȎȌțȚ ȗȖȌȈȘȒȖȊ, ȘȍȠȐȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ. ǷȍȘȊȣȑ țȚȘȍȕȕȐȒ șȖșȚȖȧȓșȧ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ ǾȍȕȚȘȍ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȦȕȖȠȍșȚȊȈ. ǺȊȖȘȟȍșȒȐȍ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȣ ǾȍȕȚȘȈ ȌȖȓȋȖ ȋȖȚȖȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ ȊȐȓȐșȤ, ȟȚȖȉȣ Ȑȝ ȗȖȕȘȈȊȐȓȖșȤ ȔȈȓȍȕȤȒȐȔ ȏȘȐȚȍȓȧȔ – ȌȍȚȧȔ-șȐȘȖȚȈȔ. ǸȍȉȧȚȐȠȍȒ ȘȈȏȊȓȍȒȈȓȐ ȚȈȕȞȈȔȐ, ȗȍșȕȧȔȐ Ȑ ȒȖȕȒțȘșȈȔȐ ȒȓȖțȕ, dzȐșȈ, ǿȍȓȖȊȍȒ-ȗȈțȒ Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ǬȍȌ ǴȖȘȖȏ șȖ ǹȕȍȋțȘȖȟȒȖȑ. ǴȈȓȤȟȐȠȒȐ Ȑ ȌȍȊȟȖȕȒȐ ȘȈȌȖșȚȕȖ ȗȓȧșȈȓȐ ș ȋȍȘȖȧȔȐ ȔțȓȤȚȜȐȓȤȔȖȊ Ȑ șȒȈȏȖȒ ȗȖȌ ȔțȏȣȒț șȘȍȌȐ ȔȣȓȤȕȣȝ ȗțȏȣȘȍȑ. Ǩ ȗȘȐȧȚȕȍȍ

ȊșȍȋȖ ȉȣȓȖ ȐȔ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȍ Ȑ ȘȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȐȍ ȗȖȌȈȘȒȐ Ȑȏ ȘțȒ ǬȍȌțȠȒȐ ǴȖȘȖȏȈ. Ǩ ȊȚȖȘȖȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ, ȗȘȖȝȖȌȐȊȠȐȑ ȗȖȌ ȗȈȚȘȖȕȈȚȖȔ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȣ Ȑ ȌȍȗțȚȈȚȈ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȧ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǹȈȒȈȓȣ, ȗȖ ȗȘȈȊț ȔȖȎȕȖ ȕȈȏȊȈȚȤ ȜȍȍȘȐȟȍșȒȐȔ ȞȐȘȒȖȊȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ. Ǫ ȏȈȓȍ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ǾȍȕȚȘȈ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȌȖșțȋȈ ȐȔȍȕȐ ǭȊȋȍȕȐȧ ǴȈȘȚȣȕȖȊȈ ȈȘȚȐșȚȣ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȈ «ǫȈȓȈȒȚȐȒȈ» șȊȖȐȔȐ ȊȐȘȚțȖȏȕȣȔȐ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧȔȐ ȚȈȒ ȕȈȥȓȍȒȚȘȐȏȖȊȈȓȐ ȏȈȓ ȗȖȏȐȚȐȊȕȖȑ ȥȕȍȘȋȐȍȑ, ȟȚȖ ȈȗȓȖȌȐșȔȍȕȚȣ Ȋ ȕȍȔ ȗȖȟȚȐ ȕȍ șȔȖȓȒȈȓȐ. ȇ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, țȎȍ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, ȕȖ Ȑ Ȕȍȕȧ, Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ ȘȍȉȧȚ ȕȍ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȘȈȊȕȖȌțȠȕȣȔȐ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ ȎȖȕȋȓȍȘȖȊ, ȈȒȘȖȉȈȚȖȊ, ȥȒȊȐȓȐȉȘȐșȚȖȊ Ȑ ȊȖȏȌțȠȕȣȝ ȋȐȔȕȈșȚȖȊ. ǬȍȚȐ ȗȖȒȐȌȈȓȐ ȏȈȓ, ȉțȌȚȖ ȗȖȉȣȊȈȊ Ȋ șȒȈȏȖȟȕȖȑ șȚȘȈȕȍ, Ȉ ȕȈ ȊȣȝȖȌȍ ȍȡȍ Ȑ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȗȖȌȈȘȒȐ ȖȚ ȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝ ȗȍȘșȖȕȈȎȍȑ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

đņĜĘğěĸĘŘ őęŐŎňŎʼnĘ. ŀęıĘʼnŎę ęĝņŔ, ĝ ĸěōőěİʼněĝņŘőŎ ğĞİę ŘŮŹŮžŷŭ ŜųŹũűŶƄ ų źŻŹũžŷūŷŲ ŵŮŭűſűŶŮ ŰũŸŴũŶűŹŷūũŶ Ŷũ 2017-2020 ŬŷŭƄ. œũųŷūƄŵű ŪżŭżŻ ŮŮ ŸŮŹūƄŮ ƁũŬű? ŏżŹŶũŴűźŻ ŬũŰŮŻƄ ŸŷűŶŻŮŹŮźŷūũŴźƈ ƆŻűŵ ż ŬŴũūŶŷŬŷ ūŹũƀũ şŮŶŻŹũ ŸŮŹūűƀŶŷŲ ŵŮŭűųŷ-źũŶűŻũŹŶŷŲ ŸŷŵŷƂű ŚūŮŻŴũŶƄ šũŪũŴűŶŷŲ. ŋŷŻ ŮŮ ŵŶŮŶűŮ.

- ǺȖ, ȟȚȖ Ȋ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȐ ȕțȎȕȖ ȔȕȖȋȖȍ ȔȍȕȧȚȤ, ȗȖȕȧȚȕȖ ȌȈȊȕȖ. ǸȈȏȋȖȊȖȘȖȊ Ȗ ȊȕȍȌȘȍȕȐȐ șȚȘȈȝȖȊȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕȣ Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ. ǺȧȎȍȓȖȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ǻȒȘȈȐȕȣ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ Ȋ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȏȈ șȟȍȚ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ. ǹȐșȚȍȔȈ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȏȈȠȓȈ Ȋ ȚțȗȐȒ. ǯȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ ȊȣȎȐȊȈȍȚ ȗȘȐ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ȖȚ 7 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ǪǪǷ. Ǫ ȕȈȠȍȔ Ȏȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ ȕȈ ȕțȎȌȣ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȏȈȒȓȈȌȣȊȈȓȖșȤ ȓȐȠȤ 1,9 ȗȘȖȞȍȕȚȈ. ǰȕȐȞȐȈȚȖȘȣ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ șȚȘȈȝȖȊȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕȣ ȝȖȚȧȚ ȗȖȒȘȣȚȤ ȘȈșȝȖȌȣ ȕȈ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒț, ȓȍȟȍȕȐȍ, ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒț ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȑ, ȘȍȈȉȐȓȐȚȈȞȐȦ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔȐ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ-

ȔȐ ȏȈ șȟȍȚ ȍȎȍȔȍșȧȟȕȣȝ ȊȏȕȖșȖȊ țȒȘȈȐȕșȒȐȝ ȋȘȈȎȌȈȕ. ǷȍȘȍȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȖȚ șȚȘȈȝȖȊȈȚȍȓȍȑ, ȉțȌȍȚ ǼȖȕȌ ȖȉȡȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȋȖ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖ șȚȘȈȝȖȊȈȕȐȧ. ǶȉȡȍȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȍ șȚȘȈȝȖȊȈȕȐȍ ȗȖȌȘȈȏțȔȍȊȈȍȚ, ȟȚȖ Ȑȏ țȗȓȈȟȍȕȕȣȝ țȒȘȈȐȕȞȈȔȐ ȕȈȓȖȋȖȊ Ȋ ȋȖșȉȦȌȎȍȚ ȉțȌȍȚ ȟȍȚȒȖ ȊȣȌȍȓȍȕȈ șțȔȔȈ ȕȈ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȍ. ǰȏ ȥȚȐȝ șȘȍȌșȚȊ ȉțȌțȚ ȗȘȖȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȣ ȕȍ ȟȐșȓȍȕȕȖșȚȤ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ, ȕȍ ȒȖȑȒȖ-ȔȍșȚȖ, Ȉ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ țșȓțȋȈ, ȖȒȈȏȈȕȕȈȧ ȗȈȞȐȍȕȚț. DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȗȓȈȚȐȚ ȕȈȓȖȋȐ. ǿȈșȚȤ Ȑȝ ȉțȌȍȚ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȚȘȈȝȖȊȣȝ ȊȏȕȖșȖȊ ȕȈ ȔȍȌȐȞȐȕț. ǹȚȘȈȝȖȊȈȧ ȔȍȌȐȞȐȕȈ ȝȖȘȖȠȖ ȘȈȏȊȐȚȈ ȏȈ ȘțȉȍȎȖȔ. ǴǶǯ șȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȓ ȔȖȌȍȓȐ, șțȡȍ-

șȚȊțȦȡȍȑ Ȋ ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȐ, ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȍȚ Ȋ ǵȐȌȍȘȓȈȕȌȈȝ Ȑ ǰȚȈȓȐȐ. ǹțȡȍșȚȊțȍȚ ȌȖȋȖȊȖȘȍȕȕȖșȚȤ, Ȑȏ ȒȈȒȐȝ ȐȔȍȕȕȖ ȕȈȓȖȋȖȊ șȖȉȐȘȈȍȚșȧ șțȔȔȈ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈȧ Ȍȓȧ șȚȘȈȝȖȊȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕȣ - ȖȚ ȗȘȖȌȈȎȐ ȈȓȒȖȋȖȓȤȕȣȝ ȕȈȗȐȚȒȖȊ, șȐȋȈȘȍȚ, ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȉȍȕȏȐȕȈ ȐȓȐ ȌȘ. ǸȈȏȔȍȘ ȍȌȐȕȖȋȖ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȊȏȕȖșȈ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȟȍȚȒȖ ȖȋȖȊȖȘȍȕ. ǯȈșȚȘȈȝȖȊȈȕȕȣȔȐ șȚȈȕțȚ Ȋșȍ ȋȘȈȎȌȈȕȍ șȚȘȈȕȣ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȌȍȚȍȑ ȌȖ 16 ȓȍȚ, ȕȍȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȖȊ, ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȉȍȏȘȈȉȖȚȕȣȝ, ȐȕȊȈȓȐȌȖȊ Ȑ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȝ. ǻȒȘȈȐȕȞȣ ȗȖȓțȟȈȚ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȈ Ȗȉ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȔ șȚȘȈȝȖȊȈȕȐȐ Ȑ ȉțȌțȚ ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȚȤ ȍȋȖ ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ, ȖȉȘȈȡȈȧșȤ ȏȈ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȤȦ. ǷȍȘȍȟȍȕȤ țșȓțȋ, ȓȍȒȈȘșȚȊ Ȑ ȐȏȌȍȓȐȑ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȧ, ȌȖșȚțȗȕȣȝ ȗȖ șȚȘȈȝȖȊȒȍ, ȖȗȘȍȌȍȓȐȚ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǷȘȐ DzȈȉȔȐȕȍ ȉțȌȍȚ șȖȏȌȈȕȈ ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȈȧ șȓțȎ-

ȉȈ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȏȈȌȈȟȍȑ ȒȖȚȖȘȖȑ șȚȈȕȍȚ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȍ ȌȖȋȖȊȖȘȖȊ ȔȍȎȌț ȓȍȟȍȉȕȣȔȐ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧȔȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ țȘȖȊȕȍȑ Ȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ ȕȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȉȦȌȎȍȚȕȣȔȐ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ șȚȘȈȝȖȊȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕȣ. ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ, ȖȉșȓțȎȐȊȈȦȡȐȝșȧ ȖȌȕȐȔ șȍȔȍȑȕȣȔ ȊȘȈȟȖȔ, ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȣȠȈȚȤ 2000 ȟȍȓȖȊȍȒ. ǹțȔȔȈ ȕȈ ȖȌȕȖȋȖ ȗȈȞȐȍȕȚȈ Ȋ ȋȖȌ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȗȖȘȧȌȒȈ 210 ȋȘȐȊȍȕ. ǪȕȍȌȘȧȚȤșȧ ȖȕȈ ȉțȌȍȚ ș ȗȍȘȊȐȟȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ. ǷȘȐ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȔ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȐ ȗȖȒȘȖȍȚ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ șȗȍȒȚȘ țșȓțȋ. ǶȌȕȈȒȖ ȌȖ ȕȈș ȍȡȍ ȕȍ ȌȖȊȍȌȍȕȖ, ȒȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȉțȌȍȚ ȗȘȖȝȖȌȐȚȤ ȘȍȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ. Ǵȣ ȗȖȕȐȔȈȍȔ, ȟȚȖ ȌȖȓȎȕȣ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȗȖ-ȕȖȊȖȔț, ȕȖ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȗȘȈȊȐȓȈ ȍȡȍ ȕȍ ȗȘȖȗȐșȈȕȣ. ǹȚȘȈȝȖȊȈȧ ȔȍȌȐȞȐȕȈ ȗȘȍȌțșȔȈȚȘȐȊȈȍȚ ȗȘȖȚȖȒȖȓȣ ȓȍȟȍȕȐȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȟȍȚȒȖ ȖȋȖȊȖȘȍȕȖ: ȌȈȕȕȖȍ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȍ

ȓȍȟȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȚȈȒȖȑ șȝȍȔȍ, Ȑ ȕȍ ȐȕȈȟȍ. ǰ Ȍȓȧ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȊȘȈȟȍȑ ȥȚȖ ȗȖȒȈ ȉȖȓȤȠȈȧ ȗȘȖȉȓȍȔȈ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȕȈș țȟȐȓȐ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȗȖ-ȌȘțȋȖȔț – ȓȍȟȐȚȤ ȉȖȓȍȏȕȤ, Ȉ ȕȍ șȐȕȌȘȖȔ, ȚȖȋȌȈ ȒȈȒ ȊȖ ȊșȍȔ ȔȐȘȍ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȍ ȓȍȟȐȚșȧ ȗȖșȐȕȌȘȖȔȕȖ. ǹȟȐȚȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȊȣȓȍȟȐȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȏȈ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ ȔȐȕțȚ, ȗȘȐȟȍȔ ȊșȍȋȖ Ȑ șȘȈȏț. ǷȘȖȉȓȍȔȈ ȍȡȍ Ȑ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ Ȋ ȗȍȘȊȐȟȕȖȔ țȘȖȊȕȍ ȔȍȌȐȞȐȕȣ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖ ȊȖșȍȔȤȌȍșȧȚ ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ șȖȚȘțȌȕȐȒȖȊ – ȗȍȕșȐȖȕȍȘȣ. ǰ ȍșȓȐ ȖȕȐ ȊȌȘțȋ ȏȈȝȖȚȧȚ țȑȚȐ ȕȈ ȏȈșȓțȎȍȕȕȣȑ ȖȚȌȣȝ, ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȉțȌȍȚ ȕȍȒȖȔț. ǷȖȥȚȖȔț, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȗȍȘȍȑȚȐ ȕȈ ȕȖȊȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, ȗȖȕȈȌȖȉȧȚșȧ ȊȘȍȔȧ Ȑ șȐȓȣ. ǵȖ ȎȍȓȈȕȐȍ ȔȍȕȧȚȤ șȐșȚȍȔț ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ț ȕȈș ȍșȚȤ, Ȑ Ȕȣ șȌȍȓȈȍȔ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ țȓțȟȠȐȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȖ țșȓțȋ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ. ǯȈȗȐșȈȓȈ ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.


îáî âñåì

11 января 2017 года

3

ČĘĜŐŎʼnĘıŔʼnœę ĜęĶęʼnŎŘ Ňě įĘĜŐŎʼnĘıŔĝįěőĞ ņŎŇĞ ǷȍȘȍȌ ȗȖșȍȡȍȕȐȍȔ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȕȈȒȈȕțȕȍ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȝ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǷȈȊȍȓ ǮȍȉȘȐȊșȒȐȑ ȏȈȗȈșșȧ ȗȖȌȈȘȒȈȔȐ. ǷȍȘȍȌȈȟȈ ȒȓȦȟȍȑ ȖȚ ȕȖȊȣȝ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȈȊȚȖȉțșȖȊ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈȔ ȠȒȖȓ șȖșȚȖȧȓȈșȤ ț ȏȌȈȕȐȧ ȘȈȑȖȕȕȖȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ. ǷȖ ȖȌȕȖȔț ȌȖșȚȈȓȖșȤ ǹȍȊȍȘșȒȖȑ ǶȀȹ 1, ǵȖȊȖȓțȋȈȕșȒȖȑ Ȑ ǶȗȣȚȕȍȕșȒȖȑ ȠȒȖȓȈȔ, ȍȡȍ ȟȍȚȣȘȍ ȈȊȚȖȉțșȈ ȉțȌțȚ ȊȖȏȐȚȤ ȌȍȚȊȖȘț Ȋ ȖȗȖȘȕțȦ șȍȔȕȈȌȞȈȚțȦ ȠȒȖȓț ǿȈșȖȊȈ ȇȘȈ. ǸțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ ǸȈȑȖȕȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ ȗȍȘȊȐȟȕȖȑ ȔȍȌȐȒȖ-șȈȕȐȚȈȘȕȖȑ ȗȖȔȖȡȐ, ǴȐȕȤȒȖȊșȒȖȑ Ȑ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȖȑ ȈȔȉțȓȈȚȖȘȐȑ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȗȖ ȖȌȕȖȔț ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȦ Ȑ ȗȍȘȍȌȊȐȎȕȖȑ ȘȍȕȚȋȍȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȒȖȔȗȓȍȒș. ǷȖșȓȍ ȞȍȘȍȔȖȕȐȐ ȊȘțȟȍȕȐȧ ȒȓȦȟȍȑ ȖȚ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓȐ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ ǷȈȊȍȓ ǮȍȉȘȐȊșȒȐȑ, ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǩȖȝȖȕȖȊ, ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ

űƝƞƟƝƠƪ ƒƢƐƔƟƜƏơƝƟƏ, ƑƝƞƟƝƠƪ ƙ ƒƢƐƔƟƜƏơƝƟƢ.

Ũ ūůŮ ūŻŹŮŻƌ ŬŷūŷŹƇ Ǝ ŘŴũźŻżŶż, Ǝ ŊŷžŷŶŷūż: žŴŷŸſƎ, ūŸŹƈŬũŲŻŮźƅ ū ŸŴżŬũ Ǝ ŸŹƎŻƅ ŲŷŬŷ ŹũŰŷŵ. ȘȈȑșȖȊȍȚȈ ǭȊȋȍȕȐȑ ǷȓȈșȚțȕ, ȉȈȝȔțȚșȒȐȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ Ȑ ȕȈȘȖȌȕȣȑ ȌȍȗțȚȈȚ ǻȒȘȈȐȕȣ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǴȈȚȍȑȟȍȕȒȖ ȋȖșȚȐ ȏȈȕȧȓȐ ȔȍșȚȈ Ȋ ȉȖȓȤȠȖȔ ȏȈȓȍ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȓțȠȈȚȤ ȖȚȟȍȚ

ȍȍ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧ. ǵȍ ȉțȌț țȚȖȔȓȧȚȤ ȟȐȚȈȚȍȓȧ ȞȐȜȘȈȔȐ, șȒȈȎț ȚȖȓȤȒȖ, ȟȚȖ ȉȦȌȎȍȚ ȘȈȑȖȕȈ ȉȣȓ ȊȣȗȖȓȕȍȕ, Ȉ ȗȘȍȌȔȍȚ ȖșȖȉȖȑ ȋȖȘȌȖșȚȐ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ șȖșȚȈȊȐȓȐ ȗȖȒțȗȒȈ ȔȍȌȐȞȐȕ-

șȒȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȕȈ ȔȐȓȓȐȖȕ ȚȘȐșȚȈ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ Ȑ ȚȖ, ȟȚȖ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȘȈȑȖȕ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȗȍȘȊȣȔ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȖ șȉȖȘț ȘȈȕȕȐȝ ȏȍȘȕȖȊȣȝ ȒțȓȤȚțȘ. ǷȖșȓȍ ȖȚȟȍȚȈ ȊȖȗȘȖș ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘț Ȑ ȋȓȈȊȍ ȘȈȑȖȕȕȖȑ ȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ȘȍȠȐȓ ȏȈȌȈȚȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ «ǹȗȈȌȡȐȕȈ» ǨȕȌȘȍȑ ǺȣȔȟȈȒ. Ƕȕ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ, ȗȖȟȍȔț ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟ-

ǑDzDZ ǙǻǽǻǴ Ǻǭ «ǙǭDZǭǰǭǾǷǭǽDz»

ŹƟƔƏơƗƑƜƪƘ ųƔƓ ŻƝƟƝƖ ƟƏƓƝƠơƫ Ƒ ƞƟƏƖƓƜƗƙ ƑƠƔƛ ƞƟƗƜƔƠ.

žƟƗƮơƜƝ ƓƏƟƗơƫ, ƞƟƗƮơƜƝ ƞƝƚƢƦƏơƫ. ǸȍȉȧȚȈ, Ȍȓȧ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈ ȗȘȖȠȓȖȑ ȕȍȌȍȓȍ ȉȣȓ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕ țȚȘȍȕȕȐȒ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ ǾȍȕȚȘȍ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȌȖșțȋȈ ȐȔȍȕȐ ǭȊȋȍȕȐȧ ǴȈȘȚȣȕȖȊȈ, - ȖșȖȉȍȕȕȣȍ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȔȕȖȋȖ ȉȘȈȚȤȍȊ Ȑ șȍșȚȍȘ, ȝȖȚȧ ȥȚȖ Ȑ ȕȍ ȉȣȓ șȍȔȍȑȕȣȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ, - ȖȕȐ Ȑȏ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȝ șȍȔȍȑ. ǴȈȓȍȕȤȒȐȔ ȏȘȐȚȍȓȧȔ ȈȘȚȐșȚȣ ǾȍȕȚȘȈ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȌȖșțȋȈ țșȚȘȖȐȓȐ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȠȖț, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȕȐ șȔȖȋȓȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ, ȕȖ Ȑ ȗȖțȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȕȍȔ. ǴȈȓȤȟȐȠȒȐ Ȑ ȌȍȊȟȖȕȒȐ, ȏȈȉȣȊ ȖȉȖ ȊșȍȔ, ȊȍșȍȓȐȓȐșȤ, ȗȓȧșȈȓȐ Ȑ ȊȖȌȐȓȐ ȝȖȘȖȊȖȌȣ ș ǬȍȌȖȔ ǴȖȘȖȏȖȔ, ǹȕȍȋțȘȖȟȒȖȑ, ȋȍȘȖȧȔȐ ȔțȓȤȚȜȐȓȤȔȈ «ǴȈȌȈȋȈșȒȈȘ»: ȎȐȘȈȜȖȔ, ȗȐȕȋȊȐȕȈȔȐ,

ȏȍȉȘȖȑ Ȑ ȉȍȋȍȔȖȚȐȝȖȑ. ǰ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȈ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ȏȈȋȓȧȕțȓ șȐȔȊȖȓ ȕȈșȚțȗȐȊȠȍȋȖ ȋȖȌȈ – ȋȖȓȖșȐșȚȣȑ Ȑ ȧȘȒȐȑ ǷȍȚțȠȖȒ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȋȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȌȍȚȧȔ ȊȣȠȍȓ țȟȘȍȌȐȚȍȓȤ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜȖȕȌȈ «ǬǨǸ» ǬȔȐȚȘȐȑ ǸȍȊȈ: - ǽȖȟț ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȊȈȔ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȘȈȌȖșȚȐ, țȌȈȟȐ, țȊȈȎȈȚȤ Ȑ ȞȍȕȐȚȤ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȝȖȘȖȠȖ țȟȐȚȤșȧ Ȑ ȉȣȚȤ țșȗȍȠȕȣȔȐ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǹ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔ ȊȈș! – șȒȈȏȈȓ ǬȔȐȚȘȐȑ ǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȊȘțȟȐȚȤ ȒȈȎȌȖȔț ȔȈȓȍȕȤȒȖȔț ȋȖșȚȦ țȚȘȍȕȕȐȒȈ șȓȈȌȒȐȑ ȗȖȌȈȘȖȒ. ǪȖȓȠȍȉȕȣȑ țȚȘȍȕȕȐȒ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ

ųƔơƗ ƐƪƚƗ ƝƦƏƟƝƑƏƜƪ ƞƟƔƓƠơƏƑƚƔƜƗƔƛ. ǾȍȕȚȘȍ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ ȌȖșțȋȈ ȐȔȍȕȐ ǭȊȋȍȕȐȧ ǴȈȘȚȣȕȖȊȈ ȉȣȓ ȕȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȐ ȊȔȍșȚȍ ș țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ȔȖȓȖȌȍȎȕȖȑ ȗȖȓȐȚȐȒȐ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȓȐ Ȍȓȧ ȌȍȚȖȒ Ȑȏ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȝ șȍȔȍȑ. Ǫ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ ǵȈȘȖȌȕȖȔ ǬȖȔȍ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, Ȋ ȔȐȕțȊȠȐȑ ȟȍȚȊȍȘȋ ȗȘȖȠȓȖ șȘȈȏț ȌȊȈ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ: ȖȌȐȕ Ȍȓȧ ȔȈȓȣȠȍȑ ȖȚ ȠȍșȚȐ ȌȖ ȊȖșȤȔȐ ȓȍȚ, Ȉ ȌȘțȋȖȑ Ȍȓȧ ȘȍȉȧȚ ȖȚ ȌȍȊȧȚȐ ȌȖ ȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȐ. Ǭȓȧ ȔȈȓȤȟȐȒȖȊ Ȑ ȌȍȊȖȟȍȒ Ȑȏ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȝ șȍȔȍȑ ȜȖȕȌ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ șȍȔȤ țȚȘȍȕȕȐȒȖȊ. ǪșȍȋȖ Ȏȍ «ǬǨǸ» ȗȓȈȕȐȘțȍȚ ȗȖȏȌȘȈȊȐȚȤ ș ȏȐȔȕȐȔȐ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈȔȐ ȌȍȊȧȚȤșȖȚ ȌȍȚȐȠȍȒ Ȑ ȗȘȖȊȍșȚȐ Ȍȓȧ ȕȐȝ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ țȚȘȍȕȕȐȒȖȊ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

ȕțȦ ȗȖȌȌȍȘȎȒț ȜȖȘȔȐȘțȦȡȍȑșȧ ǯȊȈȕȖȊșȒȖ-ǪȍȘȝȕȍȒȈȔȍȕșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȍ. ǷȈȊȍȓ ǮȍȉȘȐȊșȒȐȑ ȏȈȧȊȐȓ, ȟȚȖ ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȋȘȖȔȈȌȣ ȌȖȓȎȕȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ, ȕȖ Ȑ șȈȔȐ ȗȖȔȖȋȈȚȤ șȍȉȍ Ȑ ȕȈȟȐȕȈȚȤ ȘȈȉȖȚȈȚȤ. ǪȍȘȖȧȚȕȖ, ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș Ȑ ȗȖȉțȌȐȓ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ țȒȈȏȈȚȤ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊț ȘȈȑȖȕȈ ȕȈ ȕȍȌȖșȚȈȚȒȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȑ ȔȍȚȖȌ Ȑȝ ȐșȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. - ǷȍȘȠȍ, ȡȖ Ȕȍȕȍ ȕȍ ȊȓȈȠȚȖȊțȫ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȔț ȘȈȑȖȕȭ, Ȟȍ ȊȭȌșțȚȕȭșȚȤ șȗȭȊȗȘȈȞȭ ȔȭȎ ȋȖȓȖȊȖȦ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȞȭȮ ȭ ȋȖȓȖȊȖȦ ȘȈȑȖȕȕȖȮ ȘȈȌȐ. ȇ ȊȎȍ ȊȚȘȍȚȫ ȋȖȊȖȘȦ ȭ ǷȓȈșȚțȕț, ȭ ǩȖȝȖȕȖȊț: ȝȓȖȗȞȭ, ȊȗȘȧȋȈȑȚȍșȤ Ȋ ȗȓțȋȈ ȭ ȗȘȭȚȤ ȑȖȋȖ ȘȈȏȖȔ. ȇ ȊȎȍ ȏȈȔțȟȐȊșȧ ȏ ȗȘȐȊȖȌț ȚȖȋȖ, ȡȖ ȊȐ ȌȖ șȐȝ ȗȭȘ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȗȍȘȍȌȈȚȐ șȊȭȚȓȖȌȈȘșȤȒț ȠȒȖȓț ȕȈ ȉȈȓȈȕș ȘȈȑȖȕț. ǻȎȍ ȈȌȔȭȕșțȌ ȘȖȏȋȓȧȌȈȫ ȞȦ șȗȘȈȊț! ȇ ȊȈȔ ȏȘȖȉȓȦ ȒȖȕȒȓȈȊ: ȏȈȒȘȐȦ ȊȈș ț ȧȒȖȔțșȤ ȗȘȐȔȭȡȍȕȕȭ, ȭ ȌȖȒȐ ȕȍ ȗȭȌȍ ȉȭȓȐȑ ȌȐȔ, ȏȊȭȌȚȐ ȕȍ ȊȐȗțȡț! ǨȉȖ ȗȖȟȕȍȚȍ ȗȘȈȞȦȊȈȚȐ, ȈȉȖ țșȗȭȝț ȕȍ ȉțȌȍ, ȚȈȒ ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȖ ȖȒȖȕȟȐȓ ǷȈȊȍȓ ǰȊȈȕȖȊȐȟ șȊȖȑ ȗȘȐȏȣȊ Ȓ ȗȘȐȔȐȘȍȕȐȦ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ ȕȈȔȍȒȕțȓ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊț ȘȈȑȖȕȈ, ȟȚȖ ȝȖȚȧȚ ȚȖȋȖ ǩȖȝȖȕȖȊ Ȑ ǷȓȈșȚțȕ ȐȓȐ ȕȍȚ, Ȗȕ ȗȘȐȕțȌȐȚ Ȑȝ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȗȘȖȚȐȊȖșȚȖȧȕȐȍȔ, ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȍȔț ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȉȍȋȕțȚȤ Ȓ ȒȘȈȑȕȐȔ, ȒȈȘȌȐȕȈȓȤȕȣȔ, ȍșȓȐ ȕȍ șȒȈȏȈȚȤ ȒȈȘȌȐȕȈȓȤșȒȐȔ, ȔȍȘȈȔ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

Пока будут носить полевую форму

ǹȖȋȓȈșȕȖ ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȐȕȣ «Ƕ ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȗȖȓȐȞȐȐ» 31 ȌȍȒȈȉȘȧ 2016 ȋȖȌȈ ȐșȚȍȒ șȘȖȒ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȓȖȋȖȚȐȗȖȊ Ȑ ȥȔȉȓȍȔ ȔȐȓȐȞȐȐ Ȑ ǴǪǬ ǻȒȘȈȐȕȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȕȈ țȓȐȞȈȝ ȕȈȠȍȋȖ ȋȖȘȖȌȈ Ȕȣ ȊșȚȘȍȟȈȍȔ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȝ Ȋșȍ Ȋ ȚȖȑ Ȏȍ ȜȖȘȔȍ. Ǫ ǩȈȝȔțȚșȒȖȔ ȖȚȌȍȓȍ ȗȖȓȐȞȐȐ ȎțȘȕȈȓȐșȚț ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ» șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ ȗȘȐ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȝ Ȍȍȓ ǻȒȘȈȐȕȣ Ȋ ǬȖȕȍȞȒțȦ ȖȉȓȈșȚȤ Ȋ ȟȐșȓȍ ȗȍȘȊȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȈ ȗȈȘȚȐȧ ȏȐȔȕȍȋȖ ȖȉȔțȕȌȐȘȖȊȈȕȐȧ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȗȖȓȐȞȍȑșȒțȦ ȖȌȍȎȌț ȗȖȓțȟȈȚ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȗȘȍȊȍȕȚȐȊȕȖȋȖ ȉȓȖȒȈ, ȐȔȍȕȕȖ Țȍ, ȒȚȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȗȈȚȘțȓȐȘȖȊȈȕȐȍ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ, ȘȈȉȖȚȈȍȚ ș ȓȦȌȤȔȐ ȕȈ țȟȈșȚȒȈȝ, ȌȍȎțȘȐȚ ȕȈ ȉȓȖȒȗȖșȚȈȝ. ǬȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȊșȍȔ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȔ ǬȖȕȍȚȟȐȕȣ ȕȍ ȊȣȌȈȌțȚ ȜȖȘȔț ȕȖȊȖȋȖ ȖȉȘȈȏȞȈ, ȖȕȐ ȉțȌțȚ ȕȖșȐȚȤ ȗȖȓȍȊțȦ ȒȈȔțȜȓȐȘȖȊȈȕȕțȦ ȖȌȍȎȌț, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȋ ȏȖȕȍ ǨǺǶ ȏȈ 2 ȋȖȌȈ țȎȍ ȗȘȐȊȣȒȓȐ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ.


4

ñåëüñêàÿ æèçíü

11 января 2017 года

ǚǻǯȈǶ ǗǭǽȁǭǰDzǺ ǼǻǯǿǻǽȌDzǿ ǾȀDZȉǮȀ DZǽDzǯǺDzǰǻ? œŷŬŭũ ŮŭŮƁƅ ū ŸŷźŮŴŷų, ųŷŻŷŹƄŲ ŵŮźŻŶƄŮ ŶũŰƄūũƇŻ ŖŷūƄŲ œũŹŽũŬŮŶ űŴű ŸŹŷźŻŷ œũŹŽũŬŮŶ, ŵũƁűŶũ ŻŹƈźŮŻźƈ, ųũų Ŷũ ũŵŮŹűųũŶźųűž ŬŷŹųũž, ūŮŭƅ ŭŷŹŷŬũ źƇŭũ űŰ ŋŴũŭűŵűŹŷūųű ūƄŴŷůŮŶũ ŸŴűŻũŵű. ŠũźŻŷ ŰŭŮźƅ, Ŷũ ŬŹũŶűſŮ ź ŔżŬũŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻƅƇ, ŵŷůŶŷ żźŴƄƁũŻƅ ŬŹŷžŷŻ ūŰŹƄūŷū, ŶŮ ŭũƇƂűŲ Ŷűųŷŵż ŰũŪƄŻƅ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ źŷūźŮŵ ŶŮŭũŴŮųŷ ŘŷŸũźŶƈŶźųűŲ ŹũŲŷŶ ű ŴűŶűƈ ŹũŰŬŹũŶűƀŮŶűƈ. ŋƃŮžũū ū ŸŷźŮŴŷų, ūűŭűƁƅ ŭŷŪŹŷŻŶƄŮ ŭūżžƆŻũůŶƄŮ ŭŷŵũ ŶŮŵƄŮ źūűŭŮŻŮŴű ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ƆŻŷŻ œũŹŽũŬŮŶ, ųũų ű ŭŹżŬŷŲ, ųŷŻŷŹƄŲ ū ʼnŽŹűųŮ, ŰŶũūũŴ ųŷŬŭũ-Żŷ ű ŴżƀƁűŮ ūŹŮŵŮŶũ.

ǪȓȈȌȐȔȐȘ Ȑȏ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒȐ

űƚƏƓƗƛƗƟ ŴƒƝƟƝƑƗƦ: «ŹƏƙ ƖƏƙƟƪƚƠƮ ƖƏƑƝƓ - ƞƝƧƚƝ ƑƠƔ ƧƗƑƝƟƝơ-ƜƏƑƪƑƝƟƝơ». - ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȗȖșȍȓȒȈ ȗȖȠȓȖ ȖȚ șȖȓȧȕȖȋȖ ȗȘȖȔȣșȓȈ. ǩȖȓȤȠȍ șȚȈ ȓȍȚ ȚȖȔț ȕȈȏȈȌ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȏȌȍșȤ ȗȘȖȔȣșȍȓ «DzȈȘȜȈȋȍȕ»: ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚșȦȌȈ, ȚȈȔ ȕȈ ȉțȋȘȈȝ, ȓȦȌȐ ȌȖȉȣȊȈȓȐ ȘȈșșȖȓ Ȍȓȧ ȓȐșȐȟȈȕșȒȖȋȖ șȖȌȖȊȖȋȖ ȏȈȊȖȌȈ. ǷȖ ȕȈȏȊȈȕȐȦ ȗȘȖȔȣșȓȈ Ȑ ȗȖșȍȓȖȒ ȕȈȏȊȈȓȐ, - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ Ȕȕȍ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǯțȉȈȘȍȊ. ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǭȋȖȘȖȊȐȟ șȈȔ ȖȒȖȓȖ ȚȘȐȌȞȈȚȐ ȓȍȚ ȗȘȖȘȈȉȖȚȈȓ ȕȈ șȖȌȖȊȖȔ ȏȈȊȖȌȍ ȔȍȝȈȕȐȒȖȔ Ȑ ȊșȦ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȎȐȓ Ȋ DzȈȘȜȈȋȍȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȝȖȚȤ Ȑ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȍȗȍȘȤ ȟȈșȚȤȦ șȍȓȈ, ȕȖ ȊȖȏȕȐȒ ȒȈȒ ȘȈȉȖȟȐȑ ȗȖșȍȓȖȒ. dzȦȌȐ ȏȌȍșȤ ȕȍ ȗȈȝȈȓȐ ȏȍȔȓȦ - ȖȕȐ ȘȈȉȖȚȈȓȐ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ. - ǹȈȔȖȍ șȚȘȈȠȕȖȍ, - ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȊȖȑ ȘȈșșȒȈȏ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǭȋȖȘȖȊȐȟ, ȥȚȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍȚ ț ȓȦȌȍȑ ȘȈȉȖȚȣ, ȕȍȚ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣ, ȗȖȥȚȖȔț Ȑ ȔȖȓȖȌȍȎȐ ȏȌȍșȤ ȗȖȟȚȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ. ǺȘȐȌȞȈȚȤ ȊȖșȍȔȤ ȒȊȈȘȚȐȘ ȗțșȚțȦȚ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȒȘȣȓșȧ șȖȌȖȊȣȑ ȏȈȊȖȌ Ȋ dzȐșȐȟȈȕșȒȍ, ȚȈȒ Ȑ ȗȖȠȓȖ Ȋșȍ ȚțȚ ȠȐȊȖȘȖȚ-ȕȈȊȣȊȖȘȖȚ. ǺȍȗȍȘȤ ȊȖȚ Ȋ ȗȖșȍȓȒȍ ȕȐ ȈȗȚȍȒȐ, ȕȐ ȔȈȋȈȏȐȕȈ. ǭșȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ ȕȈȌȖ ȒțȗȐȚȤ, ȓȦȌȐ ȝȖȌȧȚ ȏȈ ȒȐȓȖȔȍȚȘ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒț. ǹȓȈȊȈ ǩȖȋț, ȟȚȖ ȗȖȒȈ ȝȖȚȤ ȊȖȌȈ, ȋȈȏ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ ȍșȚȤ. ȇ ȗȖșȟȐȚȈȓ: șȍȑȟȈș Ȋ DzȈȘȜȈȋȍȕȍ, ȏȕȈȍȚȍ, șȒȖȓȤȒȖ ȓȦȌȍȑ ȎȐȊȍȚ? Ǫ ȖȌȕȖȔ ȌȖȔȍ ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ, Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȌȍșȧȚȤ, Ȋ ȚȘȍȚȤȍȔ – ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȟȍȚȣȘȍ. ǺȈȒȖȑ ȚȍȗȍȘȤ șȚȈȓȈ țȓȐȞȈ dzȖȔȖȕȖșȖȊȈ, - ș ȋȖȘȍȟȤȦ ȏȈȔȍȟȈȍȚ ȔȖȑ șȖȉȍșȍȌȕȐȒ.

ǩȐȟ ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȣ ȉȤȍȚ ȉȖȓȤȕȖ

ǫȖȘȤȒȐȔ șȓȖȊȈȔ ȔȖȍȋȖ ȗȍȘȊȖȋȖ șȖȉȍșȍȌȕȐȒȈ ȕȈȝȖȎț ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊșȒȖȔ șȍȓȤșȒȖȔ șȖȊȍȚȍ. - ǹȐȚțȈȞȐȧ ș ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȍȑ ț ȕȈș ȒȘȐȚȐȟȍșȒȈȧ: ȎȐȚȍȓȍȑ ȕȈ ȊȍșȤ șȍȓȤșȖȊȍȚ, Ȉ ȥȚȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒȈ, ȒțȌȈ ȊȝȖȌȧȚ Ȑ DzȈȘȜȈȋȍȕ, Ȑ ǹȚȘȧȗȖȊȒȈ, Ȑ ǺȘȐȗȖȓȤȍ, ȚȣșȧȟȈ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ ȖȌȐȕ

ȟȍȓȖȊȍȒ. ǰȏ ȕȐȝ ȚȖȓȤȒȖ ȚȘȐșȚȈ ȐȔȍȦȚ ȘȈȉȖȚț. ǷȘȖ ǵȖȊȣȑ DzȈȘȜȈȋȍȕ ȟȚȖ șȒȈȏȈȚȤ? ǸȈȕȤȠȍ ȚȈȔ ȓȦȌȐ ȎȐȓȐ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ, ȧ ȉȣ șȒȈȏȈȓȈ, ȏȈȎȐȚȖȟȕȖ. ǩȣȓȐ ȚȈȔ Ȑ Ȓȓțȉ, Ȑ ȔȈȋȈȏȐȕ, Ȑ ȌȈȎȍ șȊȖȑ ȜȍȓȤȌȠȍȘșȒȐȑ ȗțȕȒȚ. ǵȖ ȚȍȗȍȘȤ, ȒȖȋȌȈ ȕȍȚ ȘȈȉȖȚȣ, ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȕȈȘȖȌț ȖȚȚțȌȈ țȍȝȈȓȖ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȋȖȌȣ, – ȗȖȊȍȌȈȓȈ Ȕȕȍ șȍȒȘȍȚȈȘȤ șȍȓȤșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ǰȘȐȕȈ DzȘȈȊȟȍȕȒȖ. Ǩ ȉțȝȋȈȓȚȍȘ ǭȓȍȕȈ ǷȈȚȘȐȒȍȍȊȈ Ȋ șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ țȚȖȟȕȧȍȚ: - Ǫ șȍȓȍ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȖȊ, ȔȖȓȖȌȍȎȐ ȔȈȓȖ, Ȉ ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ Ȑ ȚȖȋȖ ȔȍȕȤȠȍ, ȊȖȚ Ȑ ȘȈșșțȌȐȚȍ, ȒȈȒȖȑ ȉțȌȍȚ ȗȖȌȖȝȖȌȕȣȑ ȕȈȓȖȋ Ȑ ȒȈȒȖȑ ȉȦȌȎȍȚ. ǪȣȘțȟȈȦȚ ȜȍȘȔȍȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȓȈȚȧȚ ȈȘȍȕȌȕțȦ ȗȓȈȚț ȏȈ ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȏȍȔȓȍȑ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ Țȍ șȘȍȌșȚȊȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȖȎȕȖ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘț, ȗȘȖȓȖȎȐȚȤ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȖȘȖȋț. Ǫ 2015 ȋȖȌț șȍȓȤșȒȐȑ ȉȦȌȎȍȚ șȖșȚȈȊȐȓ ȊșȍȋȖ ȖȌȐȕ ȔȐȓȓȐȖȕ șȚȖ ȠȍșȚȤȌȍșȧȚ Țȣșȧȟ ȌȊȍșȚȐ șȍȔȤ ȋȘȐȊȍȕ. ȅȚȖ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȗȖ Țȣșȧȟȍ șȚȖ ȋȘȐȊȍȕ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȋȖȌ.

ǵȈ ȖȚȠȐȉȍ, ȒȈȒ Ȋ ȖșȈȌȍ

ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȍ ȚȘțȌȕȖșȚȐ, ȎȈȓțȧșȤ, ȗȘȈȊȌȈ, ȕȈ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖ șȊȖȑșȚȊȈ: - ǭșȓȐ ȏțȉ ȓȍȟȐȚȤ ȕȈȌȖ, ȚȖ șȘȈȏț ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ ȗȖȍȏȌȒț ȋȖȚȖȊȤ. ǽȖȘȖȠȖ, ȍșȓȐ ȕȈ ȈȊȚȖȉțș țșȗȍȍȠȤ. Ǩ ȍșȓȐ șȐȓ ȕȍȚ ȌȖȚȍȘȗȍȚȤ, ȚȖ șȘȈȏț șȚȖ, Ȉ ȚȖ Ȑ ȌȊȍșȚȐ ȋȘȐȊȍȕ ȕȈȌȖ ȊȣȓȖȎȐȚȤ, ȟȚȖȉȣ ȔȈȠȐȕț ȕȈȕȧȚȤ. Ǩ ȟȚȖ ȗȖȌȍȓȈȍȠȤ? ǹȚȖȔȈȚȖȓȖȋ-ȚȖ Ȓ ȕȈȔ șȦȌȈ ȕȍ ȍȏȌȐȚ. - ǬȈ ȟȚȖ ȚȈȔ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋ, - ȊșȚțȗȐȓȈ Ȋ ȕȈȠ ȘȈȏȋȖȊȖȘ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ ǫȈȓȐȕȈ ǰȊȈȕȖȊȕȈ, - ȊȘȈȟ - Ȋ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȔ. ǷȍȘȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȕȈȔ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȜȍȓȤȌȠȍȘ ǨȕȚȖȕȐȕȈ ǷȖȥȚȖȊȈ. ǹȗȈșȐȉȖ ȍȑ. ǭșȓȐ ȉ ȕȍ ȖȕȈ, Ȕȣ țȎȍ ȚțȚ Ȋșȍ ȗȖțȔȐȘȈȓȐ ȉȣ. ǵȖ ȍșȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ ȕȍ ȌȈȑ ǩȖȋ șȍȘȤȍȏȕȖȍ, ȚȖ Ȕȕȍ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȍȏ ȔȈȠȐȕȣ ȕȍ ȖȉȖȑȚȐșȤ. ǻ Ȕȍȕȧ Ȑ ȋȐȗȍȘȚȖȕȐȧ, Ȑ ȍȡȍ ȒțȟȈ ȘȈȏȕȣȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. ȇ ȗȘȖșȚȖ ȜȐȏȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȊȣȌȍȘȎț ȗȖȍȏȌȒȐ Ȋ ȈȊȚȖȉțșȍ. Ƕ Ȟȍȕȍ ȍȏȌȣ Ȋ ȔȈȠȐȕȍ Ȋȣ țȎȍ șȓȣȠȈȓȐ. ǺȈȒ ȗȘȍȌșȚȈȊȤȚȍ, ȟȚȖ ȥȚț șțȔȔț Ȕȕȍ ȗȘȐ ȔȖȍȑ ȗȍȕșȐȐ ȊȣȓȖȎȐȚȤ ȕȈȌȖ? ȅȚȖ Ȏ ȘȈȏȖȘȐȚȤșȧ ȔȖȎȕȖ! ǺȈȒȈȧ ț ȕȈș «ȎȐȏȕȤ» ȚȍȗȍȘȤ ȕȈ șȚȈȘȖșȚȐ ȓȍȚ ȕȈșȚȈȓȈ.

ǵȍȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȍ șȚȘȈȝȐ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ

ǻșȓȣȠȈȊ șȚȖȓȤȒȖ șȍȚȖȊȈȕȐȑ ȕȈ ȔȍȌȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ, Ȑ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ șȚȖȓȤȒȖ ȐșȒȘȍȕȕȐȝ Ȑ Țȍȗȓȣȝ șȓȖȊ Ȋ ȈȌȘȍș ȜȍȓȤȌȠȍȘȈ ǨȕȚȖȕȐȕȣ ǷȖȥȚȖȊȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ, ȒșȚȈȚȐ ȋȖȊȖȘȧ, Ȑ șȈȔȈ ȎȐȊȍȚ Ȋ DzȈȘȜȈȋȍȕȍ, ȧ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȔȖȋ ȕȍ ȗȖȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȕȍȑ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȏȋȖȊȖȘȈ ȧ ȗȖȑȔȈȓ șȍȉȧ ȕȈ ȔȣșȓȐ, ȟȚȖ ȔȍȌȐȒȐ, ȟȈșȚȍȕȤȒȖ Ȋ ȉȓȈȋȐȝ Ȟȍȓȧȝ ȗțȋȈȦȡȐȍ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȊȘȈȟȍȉȕȣȔȐ țȎȈșȈȔȐ ȖȚ ȘȈȒȈ Ȑ ȌȖ ǹǷǰǬȈ, ȖȉȣȟȕȖ șȈȔȐ ȉȖȧȚșȧ Ȋȍȡȍȑ, ȌȈȓȍȒȖ ȖȚșȚȖȧȡȐȝ ȖȚ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȖȚȘȈșȓȐ. - ȇ ȕȍ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ ȌȈȓȤȠȍ, Ȑ ȖȟȍȕȤ ȉȖȦșȤ ȚȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȎȍȚ șȓȖȎȐȚȤșȧ Ȋ șȍȓȍ ș ȖȒȈȏȈȕȐȍȔ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ, - ȌȍȓȐȚșȧ șȖ ȔȕȖȑ șȊȖȐȔȐ ȖȗȈșȍȕȐȧȔȐ ǨȕȚȖȕȐȕȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȕȈ. – ǹȍȓȖ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȍ Ȑ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, ȈȔȉțȓȈȚȖȘȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈș ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȚ, ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒțȦ ȋȘȖȔȈȌț, Ȉ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒȈ - Ȋ ȋȘȖȔȈȌț ș ȞȍȕȚȘȖȔ Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ.

DzȈȒ ȉȣȚȤ, ȍșȓȐ ȖȚșȖȍȌȐȕȧȚ ȕȈș ȖȚ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȑ ȈȔȉțȓȈȚȖȘȐȐ Ȑ ȗȘȐȒȘȍȗȧȚ Ȓ ǹȖȓȍȌȈȘț? ǹȈȔȐ șȖȓȍȌȈȘșȒȐȍ ȎȐȚȍȓȐ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ț ȕȐȝ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȗȍȌȐȈȚȘȖȔ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȕȍ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȖȌȕȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ș ȚȈȒȖȑ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȗȘȍȌșȚȈȊȤȚȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ, ȍșȓȐ ȍȑ șȒȈȎțȚ, ȟȚȖ ȍȡȍ Ȑ șȍȓȈ ȕȈȌȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȚȤ. ǶȚȒțȌȈ ț ȕȍȍ ȖȌȕȖȑ ȊȘȍȔȧ ȕȈȑȌȍȚșȧ Ȑ Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, Ȑ ȗȖ ȊșȍȔ șȍȓȈȔ Ȋ ȋȘȖȔȈȌȍ ȍȏȌȐȚȤ? ǹȍȑȟȈș ȕȈȠ ǼǨǷ ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȚ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒț Ȑ ǹȚȘȧȗȖȊȒț. Ǵȣ ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȔ ȊȣȏȖȊȣ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȘȈȉȖȟȍȋȖ Ȍȕȧ. ǭșȓȐ șȈȔȐ ȕȍ șȗȘȈȊȓȧȍȔșȧ, ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ șȓțȟȈȑ ȚȧȎȍȓȣȑ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȈ, ȚȖȋȌȈ ȊȣȏȣȊȈȍȔ «șȒȖȘțȦ ȗȖȔȖȡȤ». ǺȈȒȎȍ «șȒȖȘȈȧ» ȊȣȍȏȎȈȍȚ, ȒȖȋȌȈ ȘȈȉȖȚȕȐȒȐ ǼǨǷȈ țȎȍ ȕȈ ȊȣȏȖȊȍ. ǷȖșȓȍ ȠȍșȚȐ, ȒȖȋȌȈ Ȕȣ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȔ ȘȈȉȖȚț, șȖȚȘțȌȕȐȒȐ «ǹȒȖȘȖȑ ȗȖȔȖȡȐ» ȖȚȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȋ ȊȣȍȏȌȍ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ, ȝȖȚȧ ȓȦȌȐ ȎȈȓȖȊȈȓȐșȤ, ȟȚȖ ȐȏȘȍȌȒȈ ȉȣȊȈȓȖ Ȑ ȚȈȒȖȍ. ǵȈș, ȜȍȓȤȌȠȍȘȖȊ, ȊșȍȋȖ ȌȊȖȍ: ȧ Ȑ dzȐșȚȖȗȈȌ ǹȊȍȚȓȈȕȈ ǴȐȝȈȑȓȖȊȕȈ, Ȉ ȌȖȒȚȖȘ Ȑȏ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȋȖ ȊȣȍȏȎȈȍȚ Ȓ ȕȈȔ ȕȈ ȊȣȏȖȊȣ. Dz ȕȍȑ Ȋ ȈȔȉțȓȈȚȖȘȐȦ, ȒȖȋȌȈ ȥȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, Ȕȣ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȓȧȍȔ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ. ǹȒȈȎț ȍȡȍ ȗȘȖ șȐȚțȈȞȐȦ ș ȔȍȌȐȒȈȔȍȕȚȈȔȐ: ț ȕȈș Ȋ șȍȓȍ ȍșȚȤ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐȔȐ ȚȖȘȋțȍȚ Ȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ ȏȈȒȈȏȣ, ȕȖ ȊșȍȋȖ Ȑ șȘȈȏț ȕȈ ȔȍșȚȍ ȒțȗȐȚȤ, ȗȖȕȧȚȕȖ, ȕȍ ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ. ǵȍ Ȋșȍȝ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ ȞȍȕȈ, ȒȚȖ-ȚȖ șȟȐȚȈȍȚ, ȟȚȖ ȕȈȑȌȍȚ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ȌȍȠȍȊȓȍ. Ǫ ȖȉȡȍȔ, ȚȈȒȖȍ Ȏȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȒȈȒ Ȑ Ȋ ȓȦȉȖȔ șȍȓȍ. ǪȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧ ȗȖȓțȟȐȓ Ȋ DzȈȘȜȈȋȍȕȍ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, ȍȡȍ ȕȍ șȒȖȘȖ ȗȖȒȐȕțȚ Ȕȍȕȧ. ǿȍȓȖȊȍȒț, ȗȘȐȊȣȒȠȍȔț Ȓ ȉȓȈȋȈȔ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ, Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȈȗȚȍȒȈ – ȟȍȘȍȏ ȌȖȘȖȋț, Ȉ ȉȖȓȤȕȐȞȈ - ȟȍȘȍȏ ȚȘȐ ȖșȚȈȕȖȊȒȐ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȈ, ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȖ ș ȉȣȚȖȔ ȓȦȌȍȑ, ȎȐȊțȡȐȝ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȕȈ ȖȚȠȐȉȍ, ȖȚȒȘȣȊȈȍȚ ȋȓȈȏȈ ȕȈ ȏȣȉȒȖșȚȤ ȥȚȐȝ șȈȔȣȝ ȉȓȈȋ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. Ǫ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ, ȗȖȕȐȔȈȍȠȤ: Ȑ ȏȌȍșȤ ȓȦȌȐ ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ ȕȈ ȗȖȏȐȚȐȊȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ. ǬȈȑ ǩȖȋ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȊȠȍȍșȧ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍ ǹȖȓȍȌȈȘșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ ȖȗȘȈȊȌȈȓȖ Ȑȝ ȕȈȌȍȎȌȣ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȓȖ șȚȘȈȝȐ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

ŲƏƚƗƜƏ ŷƑƏƜƝƑƜƏ: «żƏ ƞƝƔƖƓƙƢ ƙ ƑƟƏƦƢ ƑƠƮ ƞƔƜƠƗƮ ƢƘƓƔơ». ǺȈȒȈȧ ȊȖȚ ȕȍȊȍșȍȓȈȧ ȒȈȘȚȐȕȈ ȎȐȏȕȐ ȕȈ ȒȘȈȦ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ, Ȉ ȗȖșȓȍ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȌȘțȋȐȔȐ ȔȍșȚȕȣȔȐ ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȖȕȈ ȕȈȟȈȓȈ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȚȤ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕȖ ȔȘȈȟȕȣȑ ȖȚȚȍȕȖȒ. - ǨȊȚȖȉțș ȌȖ ǩȈȝȔțȚȈ ȝȖȌȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ șȘȍȌȈȔ, ȗȧȚȕȐȞȈȔ, șțȉȉȖȚȈȔ Ȑ ȊȖșȒȘȍșȍȕȤȧȔ. Ǫ ȗȖȓȖȊȐȕț ȊȖșȤȔȖȋȖ țȚȘȈ ȐȌȍȚ Ȋ ȋȖȘȖȌ, Ȉ ȕȈȏȈȌ ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȔȐȕțȚ ȊȚȖȘȖȋȖ. ǽȖȌȐȚ ȍȡȍ ȈȊȚȖȉțș Ȋ ȗȖȕȍȌȍȓȤȕȐȒ, ȕȖ ȐȌȍȚ Ȗȕ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȋȖȘȖȌ, Ȉ ȕȈȏȈȌ ȕȍȚ. ǸȈȕȤȠȍ Ȟȍȓȣȑ ȌȍȕȤ ȈȊȚȖȉțșȣ ȝȖȌȐȓȐ: ȗȖșȓȍȌȕȐȑ Șȍȑș Ȋ ȊȖșȍȔȤ ȊȍȟȍȘȈ ȉȣȓ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȟȚȖ? ǭșȓȐ ȖȗȖȏȌȈȓ ȕȈȏȈȌ, ȚȈȒ ȝȖȚȤ ȗȘȧȔȖ ȕȈ ȊȖȒȏȈȓȍ Ȑ ȕȖȟțȑ, - ȎȈȓȖȊȈȓȈșȤ Ȕȕȍ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȖȚȒȈȏȈȊȠȈȧșȧ ȕȈȏȣȊȈȚȤ șȊȖȍ ȐȔȧ. DzȈȘȜȈȋȍȕȧȕȐȕ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǹȚȍȗȈȕȖȊȐȟ ȚȖȎȍ ȗȖȔȐȕȈȓ ȒȘȍȗȒȐȔ șȓȖȊȞȖȔ

Žơ ŹƏƟƣƏƒƔƜƏ ƓƝ ƛƏƒƏƖƗƜƏ - ƙƗƚƝƛƔơƟ. ųƚƮ ƠơƏƟƗƙƝƑ ƬơƝ ƓƏƚƔƙƝ.


11 января 2017 года

ýòî èíòåðåñíî

ǞǼǻǽǿǾǹDzǺǷǭ, ǷǻǹǾǻǹǻǸǷǭ ǵ ǼǽǻǾǿǻ ǷǽǭǾǭǯǵȃǭ: «ǚDz ǮȀDZDzǿ DZǵǯǭǺǭ - ǺDz ǮȀDZDzǿ ǾǼDzǷǿǭǷǸȌ» «ŖŮ źŷŻūŷŹű źŮŪŮ ųżŵűŹũ» - ŬŴũźűŻ ŶũŹŷŭŶũƈ ŵżŭŹŷźŻƅ. ŋŮŭƅ ŶűųŷŬŭũ ŶŮ ŰŶũŮƁƅ ŭŷ ųŷŶſũ ŻŷŬŷ, ųŻŷ źŵŷŻŹűŻ Ŷũ ŻŮŪƈ źŷ źſŮŶƄ űŴű ź ƆųŹũŶũ ŻŮŴŮūűŰŷŹũ. ŖũźųŷŴƅųŷ ųũŸŹűŰŶƄ űŴű ŻŹŮŪŷūũŻŮŴƅŶƄ ŰūŮŰŭƄ, ŴżƀƁŮ ūźŮŬŷ űŰūŮźŻŶŷ ŻŮŵ, ųŻŷ ź Ŷűŵű ŹũŪŷŻũŮŻ. Ŗũ ƆŻż ŻŮŵż ŵƄ ŹŮƁűŴű ŸŷŬŷūŷŹűŻƅ ź ŭűŹŮųŻŷŹŷŵ Ōşœűō űŵŮŶű Ŏ. ŕũŹŻƄŶŷūũ ŖũŻũŴƅŮŲ ŊűŻƇųŷūŷŲ. œŻŷ, ųũų ŶŮ ŷŶũ, ŰŶũŮŻ, ƀŮŬŷ žŷŻƈŻ ŰũŮŰůűŮ ũŹŻűźŻƄ ű ųũų ŷŻŶŷźƈŻźƈ ų źūŷŮŵż ŰŹűŻŮŴƇ.

ǻ ȒȈȎȌȖȑ «ȏȊȍȏȌȣ» șȊȖȐ ȗȘȐȟțȌȣ

- ǵȈȚȈȓȤȧ ǷȈȊȓȖȊȕȈ, ȗȖȔȕȦ, ȒȈȒ Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘ ȗȘȐȍȏȎȈȓ ǹȚȈș ǷȤȍȝȈ. ǶșȚȈȕȖȊȐȓșȧ Ȋ șȈȔȖȑ ȥȓȐȚȕȖȑ ȋȖșȚȐȕȐȞȍ ǩȈȝȔțȚȈ. ǷȍȘȍȌ ȕȈȠȐȔ ȐȕȚȍȘȊȤȦ ȍȔț ȐșȗȖȘȚȐȓȐ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ. ǿȍȔ, Ȋȣ ȌțȔȈȍȚȍ? ǺȈȗȖȟȒȈȔȐ. ǹȚȈș ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȖȌȕȖȑ ȗȈȘȣ ȍȔț ȉțȌȍȚ ȔȈȓȖ... ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȦ, șȖ șȒȖȓȤȒȐȔȐ ȕȍȏȈȉȣȊȈȍȔȣȔȐ ȐșȚȖȘȐȧȔȐ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ șȚȈȓȒȐȊȈȚȤșȧ ȊȈȔ… - ǯȈ ȔȖȐ ȊȖșȍȔȤ ȓȍȚ ȘțȒȖȊȖȌȧȡȍȑ ȘȈȉȖȚȣ ț ȕȈș ȗȖȉȣȊȈȓȖ ȔȕȖȋȖ ȈȒȚȍȘȖȊ Ȑ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖșȚȍȑ. ǹȈȔȣȍ ȧȘȒȐȍ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ ȖșȚȈȊȐȓȐ ǶȓȤȋȈ ǹțȔșȒȈȧ, ǭȓȍȕȈ DzȖȘȐȒȖȊȈ, ǸțșȓȈȕȈ ǷȣșȈȕȒȈ, ǰȊȈȘ DzȈȓȕȣȕȤȠ, ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǫȖȓȖȊȐȕ, ǨȌȈ ǸȖȋȖȊȞȍȊȈ, ȆȓȐȧ ǯȈȝȈȘȖȊȈ, ǵȈȚȈȓȤȧ ǪȈȓȍȊșȒȈȧ, ǨȓȍȒșȍȑ ǷȈȕȐȕ, ǨȕȜȐșȈ ǿȍȝȖȊȈ, ǨȓȍȒșȍȑ ǴȈȒȓȈȒȖȊ, ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǬȖȓȐȕșȒȐȑ, ǵȈȚȈȓȤȧ ǪȈȘȓȍȑ, ǺȐȕȈ DzȈȘȖȓȤ, ǴȐȒȈ ǵȤȦȚȖȕ, ǫȘțȗȗȈ «ǵȍǨȕȋȍȓȣ», «dzȍȑșȧ, ȗȍșȕȧ» Ȑ ȌȘțȋȐȍ. Ǵȣ ȗȘȐȊȣȒȓȐ ȊȐȌȍȚȤ șȊȖȐȝ ȋȍȘȖȍȊ ȚȖȓȤȒȖ ș ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ. ǶȕȐ ȕȈȔ ȒȈȎțȚșȧ ȕȍȌȖșȧȋȈȍȔȣȔȐ Ȑ șȈȔȣȔȐ ȓțȟȠȐȔȐ. ǵȖ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȕȐ ȉȈȕȈȓȤȕȖ, ȕȍ ȊșȍȋȌȈ Ȋșȍ ȚȈȒ ȒȈȒ ȒȈȎȍȚșȧ. ǨȒȚȍȘȣ ȚȍȈȚȘȈ Ȑ ȒȐȕȖ, ȏȊȍȏȌȣ ȥșȚȘȈȌȣ - ȚȖȎȍ ȓȦȌȐ: șȖ șȊȖȐȔȐ ȝȈȘȈȒȚȍȘȈȔȐ, ȗȘȐȊȣȟȒȈȔȐ Ȑ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍȔ. ǨȒȚȍȘșȒȖȍ ȏȈȒțȓȐșȤȍ ȏȈȟȈșȚțȦ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ șȖȊșȍȔ ȌȘțȋȖȍ ȓȐȞȖ Țȍȝ, ȒȖȋȖ Ȕȣ ȉȍȏȔȍȘȕȖ ȓȦȉȐȔ. - Ǫȣ ȋȖȚȖȊȣ ȗȖȌȍȓȐȚȤșȧ ș ȟȐȚȈȚȍȓȧȔȐ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ» șȊȖȐȔȐ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ? - ǹȒȖȘȍȍ, ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧȔȐ. DzȈȎȌȣȑ ȈȒȚȍȘ ȗȍȘȍȌ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍȔ ȊȣșȚȈȊȓȧȍȚ ȘȈȑȌȍȘ – ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȣȍ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȓ ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȍȑ șȚȖȘȖȕȍ. DzȚȖ-ȚȖ ȌȍȓȈȍȚ ȈȒȞȍȕȚ ȕȈ ȋȘȐȔȍȘȒȍ, ȒȚȖ-ȚȖ ȖȉȋȖȊȈȘȐȊȈȍȚ șȞȍȕț, șȊȍȚ, ȏȊțȒ. ǰȕȖȋȌȈ ȗȘȖșȧȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȖșȖȉȍȕȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȧ Ȋ ȋȖșȚȐȕȐȞȍ. ǻ ȒȈȎȌȖȋȖ - șȊȖȐ ȗȘȐȟțȌȣ. Ǵȣ ȊșȍȋȌȈ șȚȈȘȈȍȔșȧ țȋȖșȚȐȚȤ ȕȈȠȐȝ ȋȖșȚȍȑ ȒȖȜȍ, ȟȈȍȔ, ȒȖȕȜȍȚȈȔȐ. Ǫ ȋȘȐȔȍȘȒȍ șȖȏȌȈȍȔ țȦȚ Ȑ ȒȖȔȜȖȘȚ. Ǫ ȏȐȔȕȐȑ ȗȍȘȐȖȌ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȖȉȖȋȘȍȊȈȍȔ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ. ǹȖȊȍȚțȍȔ, ȊȖ ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȖȌȍȚȤșȧ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȏȈȔȍȘȏȕțȚȤ. ǩȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȈȒȚȍȘ șȖȋȓȈȠȈȍȚșȧ ȕȈ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ ȉȍȏȖ ȊșȧȒȐȝ ȖȋȖȊȖȘȍȕȕȣȝ ȏȈȘȈȕȍȍ ȕȦȈȕșȖȊ. ǵȖ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚ - Ȑ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȚȘȍȉȖȊȈȚȤ. ǪȖȚ ȚȖȋȌȈ ț ȕȈș Ȑ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǪȖȚ ȧȘȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ș ǵȈȚȈȓȤȍȑ ǪȈȘȓȍȑ. ǶȕȈ ȏȈȧȊȐȓȈ, ȟȚȖ ȕȍ ȊȣȑȌȍȚ ȕȈ șȞȍȕț, ȗȖȒȈ ȍȑ ȕȍ ȗȘȐȊȍȏțȚ Ȑȏ șȈȓȖȕȈ ȔȧȋȒțȦ ȔȍȉȍȓȤ: ȌȐȊȈȕ Ȑ ȒȘȍșȓȈ. ǬȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȌȍȑșȚȊȐȍ șȗȍȒȚȈȒȓȧ ȗȘȖȝȖȌȐȓȖ ȊȖȒȘțȋ ȌȐȊȈȕȈ. ǵȖ ȐȔȍȕȕȖ ȚȈȒȖȑ ȔȍȉȍȓȐ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȝȖȚȍȓȈ, ț ȕȈș ȕȍ ȉȣȓȖ. ȇ ȖȚȔȍȚȐȓȈ, ȟȚȖ Ȋ ȘȈȑȌȍȘȍ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȕȍ ȏȈȧȊȓȍȕȖ. ǵȈ ȟȚȖ ǪȈȘȓȍȑ ȊȖȏȔțȚȐȓȈșȤ: ȕȍȚ ȌȐȊȈȕȈ – ȕȍȚ șȗȍȒȚȈȒȓȧ. ǶȕȈ ȉȣȓȈ ȋȖȚȖȊȈ ȊȣȑȚȐ Ȓ ȏȘȐȚȍȓȧȔ Ȑ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȍ șȚȈȕȍȚ ȊȣșȚțȗȈȚȤ, ȗȖȒȈ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ șȗȍȒȚȈȒȓȧ ȕȍ ȖȉȘȈȚȧȚșȧ Ȋ ȔȍȉȍȓȤȕȣȑ șȈȓȖȕ Ȑ ȕȍ ȊȖȏȤȔțȚ ȕȈȗȘȖȒȈȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȍȑ ȕțȎȕȖ. - DzȈȒ Ȋȣ ȊȣȠȓȐ Ȑȏ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ?

řżźŴũŶũ ŘƄźũŶųũ źŸŴŷƁŶŷŮ ŷŪũƈŶűŮ. ǪȍȌȤ ȧ ȉȣȓȈ ȕȈ șȗȍȒȚȈȒȓȍ, Ȗȕ șȖșȚȖȧȓșȧ. ǷȘȈȊȌȈ, ǵȈȚȈȓȤȧ ȉȣȓȈ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȈ Ȓ ȉȍșȍȌȍ ș ȎțȘȕȈȓȐșȚȖȔ Ȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȟȍșȒȐ ȏȈȗȘȍȚȐȓȈ ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȘȖȓȐ Ȋ ȜȐȓȤȔȍ «ǪȐȑ». - Ǵȣ ȗȘȐȕȍșȓȐ ȕȈȠ șȚȈȘȍȕȤȒȐȑ ȌȐȊȈȕȟȐȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȚȖȧȓ ȕȈ ȊȈȝȚȍ. ǻȒȘȍȗȐȓȐ ȍȋȖ șȗȐȕȒț ȌȖȡȍȟȒȖȑ, ȗȘȐȟȍȔ, Ȋșȍ ȥȚȖ ȌȍȓȈȓȖșȤ ȖȟȍȕȤ ȉȣșȚȘȖ, ȊȍȌȤ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ șȗȍȒȚȈȒȓȧ ȉȣȓȖ ȔȈȓȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǪȣșȚȈȊȐȓȐ ȍȋȖ ȕȈ șȞȍȕț, Ȑ ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ, ȒȖȋȌȈ ǪȈȘȓȍȑ ȕȈ ȕȍȋȖ ȗȘȐșȈȎȐȊȈȓȈșȤ, Ȕȣ ȏȈȒȘȣȊȈȓȐ ȋȓȈȏȈ, ȌȍȓȈȓȐ ȋȓțȉȖȒȐȑ ȊȌȖȝ, Ȉ ȊȣȌȣȝȈȓȐ ȓȐȠȤ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ țȉȍȎȌȈȓȐșȤ, ȟȚȖ ȕȈȠȈ șȚȈȘȍȕȤȒȈȧ ȔȍȉȍȓȤ ȊȣȌȍȘȎȈȓȈ ȏȊȍȏȌț ȚȈȒȖȋȖ ȔȈșȠȚȈȉȈ.

ǷȣșȈȕȒȈ ȗȖȝȖȎȈ ȕȈ ȖȌțȊȈȕȟȐȒ

- ǽȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȒȖȕȟȐȓȖșȤ. - Ǵȕȍ ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ȓȦȉȐȔȐȞȈ ȗțȉȓȐȒȐ - «șȗȖȘȚșȔȍȕȒȈ, ȒȖȔșȖȔȖȓȒȈ Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ» țȎȍ țșȚȈȓȈ ȖȚ ȊȕȐȔȈȕȐȧ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍȔȕȖȋȖ ȕȍȌȖȊȖȓȤȕȈ ȎȐȏȕȤȦ. ǿȍȋȖ ȕȍȓȤȏȧ șȒȈȏȈȚȤ Ȗ ǸțșȓȈȕȍ ǷȣșȈȕȒȍ. ȅȚȖ șȗȓȖȠȕȖȍ ȖȉȈȧȕȐȍ. ǶȕȈ, ȒșȚȈȚȐ, 19 ȧȕȊȈȘȧ șȕȖȊȈ ȉțȌȍȚ ȉȓȐșȚȈȚȤ Ȋ șȗȍȒȚȈȒȓȍ «ǯȈ ȌȊțȔȧ ȏȈȑȞȈȔȐ», ȚȈȒ ȟȚȖ ȍȍ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȈȔ ȋȖȚȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ șȦȘȗȘȐȏ. ǶȕȈ ț Ȕȍȕȧ ȗȖȟȍȔț-ȚȖ ȈșșȖȞȐȐȘțȍȚșȧ ș ȖȌțȊȈȕȟȐȒȖȔ. ǶȚ ǸțșȓȈȕȣ ȚȈȒ Ȑ ȊȍȍȚ ȌȖȉȘȖȚȖȑ, ȓȍȋȒȖșȚȤȦ, ȓȦȉȖȊȤȦ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȟȕȖșȚȤȦ. ǯȕȈȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȌȈȔȈ ș ȏȈȊȐȌȕȣȔȐ ȜȖȘȔȈȔȐ ȓȍȋȒȖ șȈȌȐȚșȧ ȕȈ ȠȗȈȋȈȚ, ȚȈȕȞțȍȚ, ȊȍȘȚȐȚșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ. ǭȍ ȥȕȍȘȋȐȐ ȝȊȈȚȈȍȚ ȕȈ Ȋșȍȝ ȏȘȐȚȍȓȍȑ șȗȖȓȕȈ. ǶȕȈ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȖȉȡȈȍȚșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȈȔȐ, ȕȈȌȖȓȋȖ ȏȈȘȧȎȈȧ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȜȓȦȐȌȈȔȐ. DzșȚȈȚȐ, ț ǸțșȓȈȕȣ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȓȖ ȕȐȒȈȒȐȝ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ Ȓ ȕȈȔ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȍȑ șȚȖȘȖȕȍ. ǶȕȈ ȖȟȍȕȤ ȒȖȕȚȈȒȚȕȈȧ Ȑ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȉȍȓȤȕȈȧ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ Ȋȣ-

șȚțȗȓȍȕȐȧ ȥȚȈ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȈȧ ȈȒȚȘȐșȈ ȊșȍȋȌȈ ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȈ.

ǿȍȝȖȊȈ «ȊȖșȗȐȚȣȊȈȓȈ» ȗȈȘȐȒȔȈȝȍȘȈ

- ǹȓȣȠȈȓȈ, ȟȚȖ ǨȕȜȐșȈ ǿȍȝȖȊȈ ȏȈȌȍȘȎȈȓȈ șȊȖȍ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ. Ǫ ȟȍȔ ȗȘȐȟȐȕȈ? - ǨȕȜȐșȈ, ȒȖȋȌȈ șȖȋȓȈșȐȓȈșȤ ȗȘȐȍȝȈȚȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚ, ȊȣșȚȈȊȐȓȈ ȘȈȑȌȍȘ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ șȊȖȍȔț ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȖȘț. ǶȕȈ ȏȈȒȈȏȈȓȈ șȍȉȍ ȓȐȟȕȖȋȖ ȗȈȘȐȒȔȈȝȍȘȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȐȔȍȚȤ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȡȐȗȞȣ Ȍȓȧ ȍȍ ȓȖȒȖȕȖȊ. ǷȘȐȟȍȔ ȚȖȓȤȒȖ ȚȈȒȐȝ ȓȖȒȖȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȝȖȚȍȓȈ ȖȕȈ! ǨȕȜȐșȈ ȏȈȒȈȏȣȊȈȓȈ șȍȉȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȘȍșȚȖȘȈȕȕțȦ ȍȌț Ȑ ȔȕȖȋȖȍ ȌȘțȋȖȍ. Dz ȕȍȑ Ȋ ȋȘȐȔȍȘȒț ȧ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȗȈȓȈ, ȚȈȒ ȒȈȒ ǿȍȝȖȊȈ Ȑȏ Țȍȝ ȏȊȍȏȌ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȦ. Ǩ ȖȕȖ, ȒȈȒ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ț ȚȈȒȐȝ ȎȍȕȡȐȕ ȟȈșȚȖ ȔȍȕȧȍȚșȧ. ǿȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ ȏȈȌȍȘȎȒȐ șȗȍȒȚȈȒȓȧ... ǷȖȔȐȔȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖ ȋȖșȚȤȧ ȏȈȕȐȔȈȓȈșȤ ȕȘȈȊȖțȟȍȕȐȧȔȐ ȗȈȘȐȒȔȈȝȍȘȈ, ȍȑ ȕȍ ȕȘȈȊȐȓȈșȤ ȚȈ ȗȘȐȟȍșȒȈ, ȒȖȚȖȘțȦ ȍȑ șȌȍȓȈȓȐ, ȖȕȈ ȍȡȍ Ȑ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ șȗȍȒȚȈȒȓȧ ȗȍȘȍȖȌȍȊȈȓȈșȤ. ǵȈȌȍȊȈȓȈ ȉȘȦȒȐ, ȗȖȚȖȔ ȗȓȈȚȤȍ, ȏȈȚȍȔ ȖȗȧȚȤ ȉȘȦȒȐ. Ǫ ȒȖȕȍȟȕȖȔ ȐȚȖȋȍ ȊȣȠȓȈ ȕȈ șȞȍȕț ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȖȗȖȏȌȈȕȐȍȔ. ǯȘȐȚȍȓȐ ȥȚȖ ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȗȖȔȕȐȓȐ. ǵȖ ȏȈȚȖ ȖȕȈ ȖȚȣȋȘȈȓȈ ȚȈȒ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȏȈȉȣȓȐ ȔȐȕțȚȣ ȖȎȐȌȈȕȐȧ Ȑ ȘȈșȚȊȖȘȐȓȐșȤ Ȋ ȍȍ ȈȒȚȍȘșȒȖȔ ȔȈșȚȍȘșȚȊȍ. ǷȖșȓȍ șȗȍȒȚȈȒȓȧ ȖȕȈ ȊȕȖȊȤ șȚȈȓȈ șȖȉȖȑ. DzȈȒ ȉțȌȚȖ șȕȖȊȈ ȗȍȘȍȊȖȗȓȖȚȐȓȈșȤ. ǵȖ ȐȕȚȍȘȊȤȦ Ȑ ȈȊȚȖȋȘȈȜȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ț ȕȍȍ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ țȌȈȓȖșȤ.

ǫȖȓȖȊȐȕ ȋțȓȧȓ ȗȖ ȋȖȘȖȌț Ȑ șȖ ȊșȍȔȐ ȏȌȖȘȖȊȈȓșȧ

- ǵȈȚȈȓȤȧ ǷȈȊȓȖȊȕȈ, ȕȈȊȍȘȕȧȒȈ ȉȣȓȐ Ȑ ȚȈȒȐȍ ȈȒȚȍȘȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖșȚȈȊȐȓȐ Ȋ ȊȈȠȍȔ șȍȘȌȞȍ ȖșȖȉȣȑ șȓȍȌ? - Ǵȕȍ ȉȍȏțȔȕȖ ȗȖȕȘȈȊȐȓȐșȤ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǫȖȓȖȊȐȕ Ȑ ȆȓȐȧ ǯȈȝȈȘȖȊȈ. ǶȕȐ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȗȘȖȠȓȐșȤ ȗȖ ȕȈȠȍȔț ȏȌȈȕȐȦ, ȖȚȔȍȚȐȓȐ Ȋșȍ ȗȓȦșȣ șȞȍȕȣ, ȏȊțȒȈ, șȊȍȚȈ, ȏȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȏȈȓȈ. ǻ ȕȈș ȘȍȈȓȤȕȖ ȚȍȈȚȘȈȓȤȕȈȧ șȞȍȕȈ. ȅȚȐ ȈȘȚȐșȚȣ ȕȍ ȉȖȓȤȕȣ ȏȊȍȏȌȕȖȑ ȉȖȓȍȏȕȤȦ. ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǫȖȓȖȊȐȕ ȘȍȠȐȓ ȊȣȑȚȐ ȕȈ țȓȐȞț, Ȓ ȓȦȌȧȔ. Ƕȕ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ, ȋȌȍ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ ȔȖȎȕȖ ȊȣȗȐȚȤ ȒȖȜȍ. Ǵȣ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȉȣȓȐ ȋȖȚȖȊȣ Ȑȝ țȋȖșȚȐȚȤ. ǵȖ ǫȖȓȖȊȐȕț ȏȈȝȖȚȍȓȖșȤ ȗȖȉȣȊȈȚȤ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȔ ȒȈȜȍ. ȇ Ȑȏ ȖȒȕȈ ȊȐȌȍȓȈ țȌȐȊȓȍȕȕȣȍ ȓȐȞȈ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȖȕȐȔȈȓȐ, ȟȚȖ ȗȖ țȓȐȞȍ ȐȌȍȚ șȈȔȈ ȏȊȍȏȌȈ «DzȈȌȍȚȖȊ». ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ǨȓȍȒșȈȕȌȘ șȖ ȊșȍȔȐ ȏȌȖȘȖȊȈȓșȧ, ȗȘȐȊȓȍȒȈȧ Ȓ șȍȉȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȖȝȖȎȐȝ. Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ Ȗȕ ȊȣȗȐȓ ȒȖȜȍ Ȋ ȒȈȜȍȚȍȘȐȐ, ȖȉȖȠȍȓ ȖȒȘȍșȚȕȖșȚȐ ǫǾDzȐǬ, ȗȖȌȍȓȐȓșȧ ș ȕȈȔȐ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍȔ. ȆȓȐȧ ǯȈȝȈȘȖȊȈ ȖȟȍȕȤ ȌțȠȍȊȕȣȑ ȘȈȕȐȔȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȖȕȈ șȣȋȘȈȓȈ Ȋ șȍȘȐȈȓȍ «ǹȟȈșȚȓȐȊȣ ȊȔȍșȚȍ» ȒȖȔȐȟȕțȦ ȘȖȓȤ, Ȋ ȎȐȏȕȐ ȖȕȈ ȌȘțȋȈȧ. DzȖȋȌȈ Ȓ ȕȐȔ Ȋ ȋȘȐȔȍȘȒț ȊȖȘȊȈȓȈșȤ ȚȖȓȗȈ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒȖȊ, ȕȐ ȖȌȐȕ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖșȚȈȓșȧ ȉȍȏ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. Ǫșȍȝ ȖȉȕȐȔȈȓȐ Ȑ ȗȍȘȍȞȍȓȖȊȈȓȐ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ. (ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ»)

5

ǯȈȊȚȘȈ ȋȈȏȍȚȍ «ǪȗȍȘȍȌ» ȐșȗȖȓȕȐȚșȧ 97 ȓȍȚ. DzȈȒ ȌȈȊȕȖ Ȋȣ ȍȍ ȟȐȚȈȍȚȍ? ǨǵǬǸǭDZ ǰǪǨǵǶǪǰǿ, ȗȍȕșȐȖȕȍȘ: - ǫȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» ȟȐȚȈȦ ș 1971 ȋȖȌȈ. ǶȕȈ șȚȈȓȈ Ȕȕȍ șȗțȚȕȐȒȖȔ ȗȖ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȗȘȐȕȞȐȗȍ, ȋȈȏȍȚȈ ȏȈȚȘȈȋȐȊȈȍȚ Ȋșȍ șȜȍȘȣ, ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȔȕȖȋȖ, ȊȣȊȖȌȣ Ȑȏ ȗȘȖȟȐȚȈȕȕȖȋȖ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȓȈȍȚ șȊȖȐ. Ǫ șȐȓț șȊȖȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, ș ǰȕȚȍȘȕȍȚȖȔ Ȕȕȍ ȕȍ ȗȖ ȗțȚȐ, ȘȈȌȐȖ ȖȟȍȕȤ ȘȍȌȒȖ șȓțȠȈȦ, ȗȖ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘț ȔȕȖȋȖ ȋȖȊȖȘȧȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȚȌȈȦ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȍ ȗȍȟȈȚȕȣȔ ǹǴǰ. DzȈȎȌțȦ șȘȍȌț ȐȌț Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ ȏȈ șȊȍȎȐȔȐ ȕȖȊȖșȚȧȔȐ. ǵǨǬǭǮǬǨ ǹǭǸǫǭǭǪǵǨ, ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ: - ǫȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» ȊȣȗȐșȣȊȈȓȐ ȍȎȍȋȖȌȕȖ ȍȡȍ ȔȖȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȕȈȟȐȕȈȧ ș ȚȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȉȣȓȈ ȍȡȍ «ǨȘȚȍȔȖȊșȒȐȔ ȘȈȉȖȟȐȔ». ǷȖ ȚȘȈȌȐȞȐȐ, ȕȈ ȕȈȠț «ǪȗȍȘȍȌ» ȖȜȖȘȔȓȧȓȈ ȗȖȌȗȐșȒț Ȑ ȧ. ǩȍȏ ȋȈȏȍȚȣ ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ. ǵȈ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȓȦȉȐȔȖȍ ȐȏȌȈȕȐȍ ȧ șȗȍȠț ȒțȗȐȚȤ Ȋ șȈȔȖȑ ȘȍȌȈȒȞȐȐ ȒȈȎȌțȦ șȘȍȌț. ǿȐȚȈȦ ȖȚ ȒȖȘȒȐ ȌȖ ȒȖȘȒȐ, ȒȈȎȌȈȧ ȎțȘȕȈȓȐșȚșȒȈȧ șȚȈȚȤȧ ț Ȕȍȕȧ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȥȔȖȞȐȐ. ǩȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȔȍșȚȕȣȍ ȕȖȊȖșȚȐ. ǽȖȚȍȓȖșȤ ȉȣ, ȟȚȖȉȣ ȋȈȏȍȚȈ ȊȣȝȖȌȐȓȈ ȗȖȟȈȡȍ, ȘȈȏȈ ȚȘȐ Ȋ ȕȍȌȍȓȦ, ȟȚȖȉȣ ȞȍȕȈ ȕȈ ȕȍȍ ȖșȚȈȊȈȓȈșȤ ȌȖșȚțȗȕȖȑ ȓȦȌȧȔ, ȟȚȖȉȣ Ȗ ȔȖȓȖȌȍȎȐ ȗȐșȈȓȐ ȗȖȉȖȓȤȠȍ. ǪȍȌȤ ȕȈȠȐȝ ȌȍȚȍȑ ȚȖȎȍ ȕțȎȕȖ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȤ Ȓ ȗȍȟȈȚȕȖȔț șȓȖȊț. dzȆǬǴǰdzǨ, șȚțȌȍȕȚȒȈ: - ǹ șȈȔȖȋȖ ȌȍȚșȚȊȈ ȋȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» Ȕȕȍ ȟȐȚȈȓȈ ȔȈȔȈ. Ǵȣ țȟȈșȚȊȖȊȈȓȐ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȝ ȌȍȚșȒȐȝ ȒȖȕȒțȘșȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȣȊȈȓȈ ȋȈȏȍȚȈ, Ȑ ȧ ȎȌȈȓȈ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȒȈȎȌȣȑ ȕȖȊȣȑ ȍȍ ȊȣȗțșȒ. ǹȍȑȟȈș ȧ – șȚțȌȍȕȚȒȈ. ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ǰȕȚȍȘȕȍȚ-ȐȏȌȈȕȐȧ șȍȋȖȌȕȧ ȉȖȓȍȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣ șȘȍȌȐ ȔȖȓȖȌȍȎȐ, ȧ ȖșȚȈȦșȤ ȊȍȘȕȈ ȕȈȠȍȑ ȔȍșȚȕȖȑ ȋȈȏȍȚȍ «ǪȗȍȘȍȌ». dzǭǶǵǰǬ, șȓȍșȈȘȤ, ȗȍȘȍșȍȓȍȕȍȞ: - ǫȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» șȚȈȓ ȟȐȚȈȚȤ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ. ǷȈȘț ȓȍȚ ȊșȍȋȖ. ȇ ȊȍȌȤ ȘȈȕȤȠȍ ȎȐȓ Ȋ ǫȖȘȓȖȊȒȍ, Ȋ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȍ, ȕȣȕȍ ǩȈȝȔțȚȍ, ȉȣȊȈȓ ȘȍȌȒȖ. ǹȍȑȟȈș, ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȧ ȕȈ ȋȈȏȍȚț ȗȖȌșȍȓ. ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, «ǪȗȍȘȍȌ» ȗȖȔȖȋȈȍȚ Ȕȕȍ ȒȖȘȔȐȚȤ șȍȔȤȦ. DzȈȒ? ȇ ȘȈȏȔȍȡȈȦ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȗȉ țșȓțȋȈȝ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈȝȖȎț șȍȉȍ ȒȓȐȍȕȚȖȊ ȕȈ ȘȍȔȖȕȚȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ȚȖȓȤȒȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȋȈȏȍȚȍ. ǪȖ-ȊȚȖȘȣȝ, ȧ țȏȕȈȦ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ «ǪȗȍȘȍȌ» Ȗ Ȋșȍȝ ȋȓȈȊȕȣȝ ȕȖȊȖșȚȧȝ ȋȖȘȖȌȈ. ǶȗȘȖș ȗȘȖȊȍȓȈ ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.


6

íà ãðàíè

Ōęő ĮěıŔĶę «ıěğěĸ» «ĜĘōĸęıŎ», ņęő ĸœĶę ĜęŏņŎʼnĵ ŋ ōŷŶŮſųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŹũūŷŷžŹũŶűŻŮŴű ū ƆŻŷŵ Ŭŷŭż ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŴű 1767 ŽũųŻŷū ŵŷƁŮŶŶűƀŮźŻūũ. ŘŷŴűſŮŲźųűŮ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŶũŸŷŵűŶũƇŻ, ƀŻŷ ŴżƀƁűŲ źŸŷźŷŪ źŷžŹũŶűŻƅ źūŷű źŪŮŹŮůŮŶűƈ – ŶŮ ŸŷŭŭũūũŻƅźƈ Ŷũ ŸŹŷūŷųũſűű ŷŪŵũŶƂűųŷū. Ŗŷ ŬŷŹƅųűŲ ŷŸƄŻ ŷŭŶűž, żūƄ, ŶŮ żƀűŻ ŹũŰżŵż ŭŹżŬűž. ŘŷƆŻŷŵż ŸŷƀŻű ŮůŮŭŶŮūŶŷ ųŻŷ-Żŷ ŭũ ųŴƇŶŮŻ Ŷũ żŭŷƀųż ŸŹŮźŻżŸŶűųŷū. ŚŻŹũůű ŸŷŹƈŭųũ źŷźŻũūűŴű ŸŹŮźŻżŸŶƄŲ «ŹŮŲŻűŶŬ», Ÿŷ ųŷŻŷŹŷŵż ŵŷƁŮŶŶűųű «ŹũŰūŷŭƈŻ» ŭŷūŮŹƀűūƄž ŷźŷŪ.

10 ȔȍșȚȖ. ȇ ȗȖȘȟț ȘȈȏȊȍȌț ȘțȒȈȔȐ ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ ȟȚȖ ȥȚȖȚ ȊȐȌ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ șȚȘȖȟȒȍ «ȝȐȚ-ȗȈȘȈȌȈ», ȚȈȒȖȑ șȗȖșȖȉ ȖȉȔȈȕȣȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȖșȚȈȍȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȔ. ǮȍȕȡȐȕȈ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ ȗȖșȓȍ ȊșȚȘȍȟȐ ș ȕȍȏȕȈȒȖȔȒȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȖȉȍȡȈȓȐ «șȕȧȚȤ» ș ȕȍȍ ȗȖȘȟț ȗȘȧȔȖ ȕȈ țȓȐȞȍ. ǬȍșȒȈȚȤ, ȟȍȘȕȣȍ șȐȓȣ ȕȈȓȖȎȐȓȐ ȕȈȋȖȊȖȘ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȕȍȍ, ȕȖ Ȑ ȕȈ ȍȍ ȌȍȚȍȑ. ǨȜȍȘȐșȚȒȐ ȊȏȧȓȐ ȏȈ șȊȖȐ țșȓțȋȐ 3100 ȋȘȐȊȍȕ, ȖȚȗȘȈȊȐȊ ȎȍȕȡȐȕț Ȋ ȞȍȘȒȖȊȤ ȏȈ șȊȍȟȈȔȐ. DzȖȋȌȈ ȖȕȈ ȊȍȘȕțȓȈșȤ, ȕȐȒȖȋȖ țȎȍ ȕȍ ȉȣȓȖ. 9 ȔȍșȚȖ. Ǩ ȌȍȕȍȎȒȐ-ȚȖ – șțȊȍȕȐȘȕȣȍ! ǵȍȘȍȌȒȖ ȓȦȌȐ șȓȐȠȒȖȔ ȗȖȏȌȕȖ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ ș ȕȐȔȐ ȘȈșȗȓȈȚȐȓȐșȤ șțȊȍȕȐȘȕȣȔȐ ȒțȗȦȘȈȔȐ. ǺȈȒșȐșȚ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȚȌȈȓ șȌȈȟț șȊȖȐȔ ȒȓȐȍȕȚȈȔ, ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȧ, ȟȚȖ ȗȧȚȤșȖȚ ȋȘȐȊȍȕ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȔț ȗȘȖȚȧȕțȓȐ Ȍȓȧ ȘȈșȟȍȚȈ ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ, ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȗȖȌȌȍȓȤȕȣȔȐ. Ƕȕ șȔȍȒȕțȓ, ȟȚȖ ȒțȗȦȘȈ ȕȍȕȈșȚȖȧȡȈȧ, ȓȐȠȤ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȏȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐ ȊȣȝȊȈȚȐȓȐ șȌȈȟț Ȑ țȉȍȎȈȓȐ. Ǩ ȊȖȚ ȖȌȕȈ șȚȈȘțȠȒȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ ȗȖ ȌȊȖȘȈȔ ȝȖȌȐȓ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȔțȎȟȐȕȈ Ȑ ȗȘȍȌȓȈȋȈȓ șȊȖȦ ȗȖȔȖȡȤ. ǵȍȏȕȈȒȖȔȍȞ ȗȖȔȖȋȈȓ Ȑ ȍȑ: ȚȖ ȊȖȌȣ ȗȘȐȕȍșȍȚ, ȚȖ țȋȖȓȤ Ȋ ȌȖȔ ȌȖșȚȈȊȐȚ. ǪȏȈȔȍȕ ȎȍȕȡȐȕȈ ȒȖȘȔȐȓȈ ȍȋȖ, Ȉ ȐȕȖȋȌȈ ȘȈșȗȓȈȟȐȊȈȓȈșȤ ȏȈ ȌȖȉȘȣȍ ȌȍȓȈ ȌȍȕȤȋȈȔȐ. Ǫ ȖȌȐȕ Ȑȏ Ȍȕȍȑ ȗȖȔȖȡȕȐȒ ȗȖȗȘȖșȐȓ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒț ȘȈȏȔȍȕȧȚȤ ȗȧȚȤșȖȚ ȋȘȐȊȍȕ. ǩȈȉțȓȧ, ȕȍ ȏȈȔȍȚȐȊ, ȟȚȖ ȕȈ ȒțȗȦȘȍ ȉȣȓȖ ȕȈȗȐșȈȕȖ «șțȊȍȕȐȘ», ȉȍȏ ȗȘȖȔȍȌȓȍȕȐȧ ȖȚȌȈȓȈ șȊȖȐ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ. ǪȏȈȔȍȕ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȓȐȠȤ ȗȖȌȌȍȓȤȕțȦ ȉțȔȈȎȒț. 8 ȔȍșȚȖ. «dzȍȟȐȓȐ» ȗȖȌȌȍȓȒȈȔȐ 79-ȓȍȚȕȧȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȊȖȏȓȍ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȌȖȔȈ ȊșȚȘȍȚȐȓȈ ȕȍȏȕȈȒȖȔȞȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȏȈȧȊȐȓ șȚȈȘțȠȒȍ, ȟȚȖ ȏȕȈȍȚ ȒȈȒ ȊȣȓȍȟȐȚȤ Ȋșȍ ȍȍ ȕȍȌțȋȐ. ǯȈ ȥȚȖ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓ ȕȍȔȈȓțȦ șțȔȔț. ǩȈȉțȠȒȈ ȊȣȕȍșȓȈ «ȊȘȈȟț» șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ, Ȉ ȓȐȠȤ șȗțșȚȧ ȊȘȍȔȧ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȖȉȔȈȕțȓȐ. ǯȈ șȊȖȍ «ȓȍȟȍȕȐȍ» ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ ȖȚȌȈȓȈ 60 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. Ǩ ȊȖȚ ȌȘțȋȈȧ 77-ȓȍȚȕȧȧ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȖȒțȗȈȓȈ Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚ-ȔȈȋȈȏȐȕȍ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȈȒȚȐȊȕȣȍ ȌȖȉȈȊȒȐ. ǪșȍȋȖ ȗȖȚȘȈȚȐȓȈ ȕȈ ȕȐȝ ȖȒȖȓȖ 20 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. ǵȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȕȣȑ ȚȖȊȈȘ ȕȍ ȌȈȓ ȖȉȍȡȈȕȕȖȋȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈ. Ǫ ȖȌȐȕ Ȑȏ Ȍȕȍȑ Ȓ ȕȍȑ ȗȖȏȊȖȕȐȓ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȑ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȊȠȐȑșȧ șȖȚȘțȌȕȐȒȖȔ «ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȖȊȍȘȧȍȚ ȚȈȒȐȍ ǰȕȚȍȘȕȍȚ-ȔȈȋȈȏȐȕȣ. ǷȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ ȖȉȘȈȌȖȊȈȓȈșȤ ȍȋȖ ȏȊȖȕȒț Ȑ ȗȖȎȈȓȖȊȈȓȈșȤ ȕȈ ȗȘȖȌȈȊȞȈ. ǴțȎȟȐȕȈ ȌȈȓ ȕȈȌȍ-

4 ȔȍșȚȖ. DzȖȚ Ȋ ȔȍȠȒȍ ȅȚȖȚ ȊȐȌ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȈ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȕȣȑ. dzȦȌȐ ȌȖȋȖȊȈȘȐȊȈȦȚșȧ Ȗ ȗȖȒțȗȒȍ ȐȓȐ ȗȘȖȌȈȎȍ ȚȖȊȈȘȖȊ ȟȍȘȍȏ ǰȕȚȍȘȕȍȚ, Ȉ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ - ȕȐ ȚȖȊȈȘȈ, ȕȐ Ȍȍȕȍȋ. ǻ ȎȐȚȍȓȧ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ ȊȣȔȈȕȐȓȐ 75 000 ȋȘȐȊȍȕ ȗȖȌ ȗȘȍȌȓȖȋȖȔ ȗȘȖȌȈȎȐ ȔȖȚȖȞȐȒȓȈ. ǴțȎȟȐȕȈ țȊȐȌȍȓ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȍ, ȗȍȘȍȊȍȓ ȗȘȖȌȈȊȞț ȗȘȍȌȖȗȓȈȚț, ȕȖ ȚȖȊȈȘ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓ. 3 ȔȍșȚȖ. ǹǴǹ Ȗ ȊȣȐȋȘȣȠȍ ȅȚȖȚ ȊȐȌ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȈ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕ, ȟȚȖ, ȒȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, žƔƟƔƓ ơƔƛ ƙƏƙ ƝƐƛƏƜƢơƫ, ȓȦȌȐ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈ ȕȍȋȖ ƗƖƢƦƏƚƏ ƙƏƟơƢ ƛƔƠơƜƝƠơƗ. ȘȍȈȋȐȘȖȊȈȚȤ. ǵȖ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȎȍȘȚȊȣ ȏȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȒȖȊ. ȎȌț șȚȈȘțȠȒȍ, ȟȚȖ Ȑȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ǮȐȚȍȓȤ ǩȈȝȔțȚȈ ȖȚȌȈȓ ȔȖȠȍȕȕȐȒȈȔ ȏȈȑȔȍȚșȧ ȥȚȐȔȐ ȔȖȠȍȕȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȊȍȘȕȍȚ 36 000 ȋȘȐȊȍȕ, ȕȖ «ȊȣȐȋȘȈȕȕȣȑ» ȈȊȚȖȍȑ ȌȍȕȤȋȐ, ȊȖȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖ- ȔȖȉȐȓȤ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ țȊȐȌȍȓ. ǻ 34-ȓȍȚȕȍȋȖ ȌȐȔȖ ȉțȌȍȚ ȊȕȍșȚȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ șțȔȔț. ȔțȎȟȐȕȣ țȎȍ ȉȣȓȈ ȔȈȠȐȕȈ, ȕȖ, ȗȖȓțȟȐȊ Ǫ ȒȖȕȞȍ ȒȖȕȞȖȊ ȖȕȈ ȖȚȌȈȓȈ ȍȔț Ȋșȍ ȌȍȕȤ- ǹǴǹ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊȣȐȋȘȈȓ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, ȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ȗȘȖȌȈȎȐ ȌȖȔȈ. ȕȍ ȘȈȏȌțȔȣȊȈȧ, ȗȍȘȍȟȐșȓȐȓ ȈȜȍȘȐșȚȈȔ 7 ȔȍșȚȖ. «ȗȘȖȞȍȕȚ ȖȚ șȚȖȐȔȖșȚȐ». ǹȊȖȍȑ «ȘȈȌȖșȚǷȖȔȖȡȤ ȖȚ «ȉȓȈȋȖȌȍȚȍȓȍȑ» ȕȖȑ ȕȖȊȖșȚȤȦ» Ȗȕ țșȗȍȓ ȗȖȌȍȓȐȚȤșȧ ș 75-ȓȍȚȕȦȦ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒț ȗȖșȍȚȐȓȈ ȌȘțȋȖȔ. ǪȔȍșȚȍ ȖȕȐ Ȑ ȗȍȘȍȟȐșȓȐȓȐ ȕȍȐȏȕȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȍȌ- ȊȍșȚȕȣȔ ȉȖȓȤȠȍ 30000 ȋȘȐȊȍȕ. șȚȈȊȐȓȈșȤ ȋȖșșȓțȎȈȡȍȑ. ǵȍȏȕȈȒȖȔȒȈ 2 ȔȍșȚȖ. ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȈ ȉȈȉțȠȒȍ ȗȖȔȍȕȧȚȤ ȌȍȕȤȋȐ, ǯȊȖȕȖȒ Ȑȏ ȉȈȕȒȈ ȖȉȢȧșȕȧȧ ȥȚȖ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȒȖȘȖ Ȋșȍ ȗȍȕșȐȖǹ ȒȈȘȚȖȟȒȐ 61-ȓȍȚȕȍȑ ȌȈȔȣ ȉȣȓȐ ȕȍȘȣ ȉțȌțȚ ȊȣȕțȎȌȍȕȣ ȖȉȔȍȕȐȊȈȚȤ Ȍȍ- șȕȧȚȣ 5900 ȋȘȐȊȍȕ. ǵȍȏȈȌȖȓȋȖ ȌȖ ȥȚȖȕȍȎȕȣȍ ȒțȗȦȘȣ. ǬȖȊȍȘȟȐȊȈȧ ȝȖȏȧȑȒȈ ȋȖ ȍȑ ȗȖȏȊȖȕȐȓ ȕȍȏȕȈȒȖȔȍȞ, ȗȘȍȌșȚȈȖȚȌȈȓȈ ȔȖȠȍȕȕȐȞȍ 9 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. ȊȐȊȠȐȑșȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȔ șȓțȎȉȣ ȉȍȏȖǯȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȞȈ țȗȈȒȖȊȈȓȈ ȌȍȕȤȋȐ Ȋ ȗȈșȕȖșȚȐ ȉȈȕȒȈ, Ȑ șȖȖȉȡȐȓ, ȟȚȖ Ȋ ȒȖȕȊȍȘȚ Ȑ șȒȈȏȈȓȈ șȚȈȘțȠȒȍ, ȟȚȖ ȕȖȊȣȍ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȊȘȍȔȧ țȟȈșȚȐȓȐșȤ șȓțȟȈȐ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȉȈȕȒ ȗȘȍȌȒțȗȦȘȣ ȍȑ ȗȍȘȍȠȓȦȚ ȗȖȟȚȖȑ. ȓȈȋȈȍȚ șȊȖȐȔ ȒȓȐȍȕȚȈȔ «ȗȖȌșȚȘȈȝȖ6 ȔȍșȚȖ. ǷȓȈȚȈ ȏȈ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ țșȓțȋȐ ȊȈȚȤșȧ» Ȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȈ ȉȈȕȒȖȊșȒțȦ ǻșȚȈȕȖȊȡȐȒȐ ȖȒȖȕ, ȌȊȍȘȍȑ, ȔȍȉȍȓȐ ȒȈȘȚȖȟȒț ȌȊȖȑȕțȦ ȏȈȡȐȚț. ǶȕȈ ȗȘȍ– ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ - ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȌȖșȚȈȊȐȓȈ ȍȔț ȕȖȔȍȘ ȒȈȘȚȣ, șȘȖȒ ȍȍ ȗȘȍȌȓȖȋȐ, ȟȚȖȉȣ ȊȚȍȘȍȚȤșȧ Ȋ ȌȖȊȍȘȐȍ Ȓ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ șȍȒȘȍȚȕȣȑ ȒȖȌ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȓȦȌȧȔ Ȑ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȖȚȌȈȚȤ șȖȉșȚȊȍȕ- ȍȍ ȌȍȕȤȋȐ șȘȈȏț ȐșȟȍȏȓȐ. 1 ȔȍșȚȖ. ȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ. 61-ȓȍȚȕȧȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȖȚ«ǹȗȈșȍȕȐȍ ȖȚ ȚȦȘȤȔȣ» ȌȈȓȈ 5 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ ȕȍȏȕȈȒȖȔȞț ȏȈ ǵȍȘȍȌȒȖ ȏȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȒȐ ȌȍȑșȚȊțțșȚȈȕȖȊȒț ȔȍȉȍȓȐ ȗȖ «ȊȣȋȖȌȕȖȑ Ȟȍȕȍ», ȏȈ ȚȈȒțȦ Ȏȍ țșȓțȋț ȗȖȟȚȐ 9 Țȣșȧȟ ȋȘȐ- ȦȚ ș ȖȒȒțȗȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȗȘȐȊȓȍȟȤ Ȑȝ Ȓ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȋȍȕ ȖȚȌȈȓ Ȑ 31-ȓȍȚȕȐȑ ȔțȎȟȐȕȈ. ȗȖȒȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. 5 ȔȍșȚȖ. ǹȝȍȔȈ ȗȘȖșȚȈ. ǵȍȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȏȊȖȕȐȚ DzȊȈȘȚȐȘȈ-ȗȘȐȏȘȈȒ 23-ȓȍȚȕȧȧ ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ǩȈȝȔțȚȈ Ȗȉ- ȕȖȟȤȦ ȎȍȘȚȊȍ, ȕȈțȋȈȌ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ ȍȍ ȔȈȕȣȊȈȓȈ ȓȦȌȍȑ, ȗȖȓȤȏțȧșȤ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȉȓȐȏȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ șȖȊȍȘȠȐȓ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȝ ȔȍșȧȞȈȝ ȉȍ- ȕȐȍ, Ȑ ȟȚȖȉȣ Ȗȕ ȐȏȉȍȎȈȓ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȘȍȔȍȕȕȖșȚȐ. ǮȍȕȡȐȕȈ ȈȘȍȕȌȖȊȈȓȈ ȕțȎȕȣ ȌȍȕȤȋȐ. ǸȈșȚȍȘȧȕȕȣȍ ȓȦȌȐ, ȒȊȈȘȚȐȘț ȕȈ șțȚȒȐ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȉȣșȚȘȖ ȟȍ- ȊȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȖȏȊȖȕȐȚȤ ȘȖȌȘȍȏ ǰȕȚȍȘȕȍȚ ȕȈȝȖȌȐȓȈ ȕȈȕȐȔȈȚȍȓȍȑ șȚȊȍȕȕȐȒț, ȌȖȋȖȊȈȘȐȊȈȦȚșȧ ș ȕȍȏȕȈțȎȍ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍșȧȞȍȊ. dzȦȌȐ Ȗȉȣȟ- ȒȖȔȞȈȔȐ Ȑ ȗȍȘȍȌȈȦȚ ȐȔ ȌȍȕȤȋȐ. ǹȖȚȘțȌȕȐȒȐ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ȗȖȕȖ șȘȈȏț ȍȑ ȊȍȘȐȓȐ, ȊȍȌȤ ȕȍ ȌȖȋȈȌȣȊȈȓȐșȤ, ȟȚȖ ȉțȌțȡȈȧ ȔȈȚȤ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȓȐȞȐȐ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȉȣȚȤ ȉȌȐȚȍȓȤȕȣȞȐȕȐȟȕȖȑ ȏȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȞȍȑ. ǴȖ- ȔȐ Ȑ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȔȐ. ǭșȓȐ Ȋȣ ȏȈȗȖȌȖȠȍȕȕȐȞȈ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓȈ ȗȖ Ȋșȍȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȏȘȐȓȐ, ȟȚȖ ȊȈș ȗȣȚȈȦȚșȧ ȖȉȔȈȕțȚȤ, ȕȍ Ȑ ȕȈ ȍȍ șȟȍȚț ȒȈȒ ȔȐȕȐȔțȔ 6 ȜȈȒȚȖȊ ȚȍȘȧȑȚȍ ȊȘȍȔȍȕȐ Ȑ ȏȊȖȕȐȚȍ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ ȗȘȈȊȖȕȈȘțȠȍȕȐȑ. ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț «102».

11 января 2017 года

ǻȠȍȓ, ȗȘȐȝȊȈȚȐȊ ȉȈȕȒȖȊșȒțȦ ȒȈȘȚț

ǷȘȐȋȓȈȠȈȧ Ȋ ȋȖșȚȐ ȗȘȐȧȚȍȓȧ, 29-ȓȍȚȕȧȧ ȔȈȚȤ ȚȘȖȐȝ ȌȍȚȍȑ ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȓȈ, ȟȚȖ Ȑȝ ȊșȚȘȍȟȈ ȖșȚȈȊȐȚ ȊȍșȤȔȈ ȊȖȓȕțȦȡȍȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ. DzȖȋȌȈ ȔȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ țȠȍȓ, ȖȕȈ șȘȈȏț Ȑ ȕȍ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ ȉȈȕȒȖȊșȒȈȧ ȒȈȘȚȈ ȐșȟȍȏȓȈ. ǹȗȖȝȊȈȚȐȓȈșȤ ȚȖȋȌȈ, ȒȖȋȌȈ șȖ șȟȍȚȈ țȓȍȚȍȓȐ ȌȍȕȤȋȐ – ȗȧȚȤșȖȚ ȋȘȐȊȍȕ. ǺȈȒȈȧ șțȔȔȈ ȏȈșȚȈȊȐȓȈ ȎȍȕȡȐȕț ȕȍȔȍȌȓȧ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ. ǶȉȡȈȧșȤ ș ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔȐ, ȖȕȈ ȊșȗȖȔȕȐȓȈ Ȗ șȊȖȍȔ ȚȖȊȈȘȐȡȍ. ǹȚȘȈȎȐ ȗȖȘȧȌȒȈ ȕȈȊȍȌȈȓȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ȗȖ ȔȍșȚț ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ. ǷȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ șȖȗȘȖȚȐȊȓȧȚȤșȧ ȉȍșȗȖȓȍȏȕȖ, ȘȈȕȍȍ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ șțȌȐȔȣȑ ȔȍșȚȕȣȑ ȎȐȚȍȓȤ ȗȘȐȏȕȈȓ șȊȖȑ ȋȘȍȝ. Ƕȕ șȖȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ Ȋ ȚȖȚ ȌȍȕȤ ȏȈȠȍȓ ȕȈ ȖȋȖȕȍȒ Ȓ ȏȕȈȒȖȔȖȑ. ǶȕȐ ȊȣȗȐȓȐ. ǶȕȈ ȓȍȋȓȈ șȗȈȚȤ, Ȉ Ȗȕ ȏȈȉȘȈȓ ȍȍ ȉȈȕȒȖȊșȒțȦ ȒȈȘȚț, șȕȧȓ ȗȧȚȤșȖȚ ȋȘȐȊȍȕ Ȑ ȕȈȒțȗȐȓ șȗȐȘȚȕȖȋȖ. ǫțȓȧȕȤȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȓ Ȋ ȋȖȘȌȖȔ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȍ. ǯȈ ȚȈȒȖȑ ȕȍȔțȎșȒȖȑ ȗȖșȚțȗȖȒ șȐȌȍȚȤ ȍȔț ȕȈ ȕȈȘȈȝ ȓȍȚ ȌȖ ȚȘȍȝ.

ǷȘȖȡȈȑȚȍ, ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ

51-ȓȍȚȕȧȧ ȔȍșȚȕȈȧ ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ȌȖȓȋȖ ȕȍ ȘȍȠȈȓȈșȤ șȌȍȓȈȚȤ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡțȦ ȗȖȒțȗȒț. ǶȉȖȑȌȧ Ȋșȍ ȔȍșȚȕȣȍ ȔȈȋȈȏȐȕȣ, ȖȕȈ șȌȍȓȈȓȈ ȊȣȊȖȌ, ȟȚȖ ȒȓȈșșȕȣȑ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ȌȍȠȍȊȓȍ ȉțȌȍȚ șȚȖȐȚȤ Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ. ǷȘȖșȔȖȚȘȍȊ Ȋșȍ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ, ȕȈȠȓȈ ȚȈȒ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȍȑ ȚȖȊȈȘ. ǹȊȧȏȈȊȠȐșȤ ș ȌȍȓȐȒȈȚȕȣȔ ȗȘȖȌȈȊȞȖȔ, ȖȕȈ ȚțȚ Ȏȍ ȖȚȗȘȈȊȐȓȈ ȕȈ țȒȈȏȈȕȕȣȑ șȟȍȚ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ, Ȉ șȈȔȈ șȚȈȓȈ ȎȌȈȚȤ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ. ȀȓȖ ȊȘȍȔȧ, Ȉ ȚȖȊȈȘ Ȋșȍ ȕȍ ȌȖșȚȈȊȓȧȓȐ. ǹȋȖȘȈȧ ȖȚ ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȧ, ȎȍȕȡȐȕȈ șȕȖȊȈ ȘȍȠȐȓȈ ȗȖȚȘȍȊȖȎȐȚȤ ȊȍȎȓȐȊȖȋȖ ȗȘȖȌȈȊȞȈ ȚȍȝȕȐȒȐ. ǵȖ ȍȋȖ ȚȍȓȍȜȖȕ, țȊȣ, ȉȣȓ țȎȍ ȕȍ Ȋ ȏȖȕȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ. ǰ ȚțȚ ȖȕȈ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȗȖȗȈȓȈ Ȋ șȐȚțȈȞȐȦ. ǭȍ ȖȉȔȈȕțȓȐ. ǪȍȘȕȍȍ, ȖȕȈ șȈȔȈ ȖȉȔȈȕțȓȈșȤ. Ǫ ȗȖȓȐȞȐȐ ȓȐȠȤ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȓȐșȤ ȍȍ șȚȘȈȠȕȣȍ ȌȖȋȈȌȒȐ. DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȖ, ȚȈȒȐȍ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȓțȟȈȍȊ ȖșȚȈȦȚșȧ ȕȍȘȈșȒȘȣȚȣȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȓțȟȠȍ Ȋ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȐșȚȖȘȐȐ ȕȍ ȗȖȗȈȌȈȚȤ.

ĊĝıŎ ņęıęńěʼn őĘĝņęĜĘ ʼnĘŅŎʼnĘęņĝŘ ʼnĘ 095-066..., ōĘŐĞőĘŏņęĝŔ

ǮȐȚȍȑșȒȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ, ȒȖȚȖȘțȦ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ, ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȍȌȐȕȐȟȕȈ. ǿȚȖȉȣ ȕȍ șȚȈȚȤ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȎȍȘȚȊȖȑ ȔȖȠȍȕȕȐȒȈ, ȉțȌȤȚȍ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣ. DzȖȋȌȈ ț ȉȈȝȔțȚȟȈȕȒȐ ȊȣȠȓȈ Ȑȏ șȚȘȖȧ ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒȈ, ȖȕȈ șȚȈȓȈ ȓȖȔȈȚȤ ȋȖȓȖȊț ȕȈȌ ȚȍȔ, ȋȌȍ ȍȍ ȗȖȟȐȕȐȚȤ. ǷȘȖȟȐȚȈȊ Ȋ ȋȈȏȍȚȍ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȍȒȐȑ ȟȈșȚȕȣȑ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤ ȖȒȈȏȣȊȈȍȚ țșȓțȋȐ ȗȖ ȘȍȔȖȕȚț ȉȣȚȖȊȖȑ ȚȍȝȕȐȒȐ, ȎȍȕȡȐȕȈ ȘȍȠȐȓȈ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȕȍȔț ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ. ǹȊȧȏȈȊȠȐșȤ șȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȔ ȗȖ țȒȈȏȈȕȕȖȔț Ȋ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȐ ȚȍȓȍȜȖȕț, ȖȕȈ ȖȉȋȖȊȖȘȐȓȈ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȋșȍ ȌȍȚȈȓȐ șȌȍȓȒȐ, Ȑ, ȗȘȐȝȊȈȚȐȊ ș șȖȉȖȑ șȓȖȔȈȕȕțȦ ȊȍȡȤ, ȕȈȗȘȈȊȐȓȈșȤ Ȋ ȘȍȔȖȕȚȕțȦ ȔȈșȚȍȘșȒțȦ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕțȦ ȗȖ țȓ. ǫȖȘȉȈȚȖȊȈ. ǩȣȓȖ ȥȚȖ ȍȡȍ Ȋ ȕȖȧȉȘȍ 2016-ȋȖ ȋȖȌȈ. ǴȈșȚȍȘ ȗȖȖȉȍȡȈȓ, ȟȚȖ Ȋ

ȚȍȟȍȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ Ȍȕȍȑ, ȔȈȒșȐȔțȔ ȕȍȌȍȓȐ, ȗȖȓȖȔȒȈ ȉțȌȍȚ țșȚȘȈȕȍȕȈ. ǶȜȖȘȔȐȊ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ, ȏȈȗȓȈȚȐȊ ȏȈ ȘȍȔȖȕȚ 200 ȋȘȐȊȍȕ, ȎȍȕȡȐȕȈ șȚȈȓȈ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ ȎȌȈȚȤ ȏȊȖȕȒȈ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ. ǷȘȖȠȓȈ ȕȍȌȍȓȧ, ȌȘțȋȈȧ, Ȉ Ȋ ȖȚȊȍȚ - ȚȐȠȐȕȈ. ǺȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖȚȗȘȈȊȐȓȈșȤ Ȋ ȔȈșȚȍȘșȒțȦ. ǭȑ șȕȖȊȈ ȗȖȖȉȍȡȈȓȐ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ ȕȍȔȕȖȋȖ ȗȖȌȖȎȌȈȚȤ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȌȍȚȈȓȐ ȌȖȓȋȖ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ Ȑȏ ȌȘțȋȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ. ǰ șȕȖȊȈ Ȗ ȕȍȑ ȏȈȉȣȓȐ. ǺȈȒ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȖșȤ ȉȖȓȍȍ ȌȊțȝ ȔȍșȧȞȍȊ. ǺȍȘȗȍȕȐȍ ȒȓȐȍȕȚȒȐ ȓȖȗȕțȓȖ, Ȑ ȖȕȈ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔ. ǷȖȓțȟȐȊ șȖȖȉȡȍȕȐȍ, ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ țȏȕȈȓȐ «șȚȈȘȖȋȖ ȏȕȈȒȖȔȖȋȖ». Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȕȈ ȍȋȖ ȘȈȉȖȚț ȗȖșȚț-

ȗȐȓȖ ȉȖȓȍȍ 10 ȎȈȓȖȉ. ǵȈȊȍȌȈȊȠȐșȤ Ȓ ȕȍȔț ȗȖ ȔȍșȚț ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ, ȓȦȌȐ Ȋ ȗȖȋȖȕȈȝ ȊȣȧșȕȐȓȐ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȈȉȐȘȈȍȚ ȖȚ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȚȈȒȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȏȈȒȈȏȖȊ, ȟȚȖ ȜȐȏȐȟȍșȒȐ ȕȍ țșȗȍȊȈȍȚ ș ȕȐȔȐ șȗȘȈȊȓȧȚȤșȧ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȊșȍȔ ȊȍȠȈȍȚ ȓȈȗȠț ȕȈ țȠȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȗȖȌȖȉȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȉȣșȚȘȖ ȕȍ ȘȍȠȈȦȚșȧ. ǷȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȗȖȔȖȋȓȐ ȊȍȘȕțȚȤ ȒȈȒ ȔțȓȤȚȐȊȈȘȒț, ȒșȚȈȚȐ, ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȍȐșȗȘȈȊȕțȦ, ȚȈȒ Ȑ ȖȗȓȈȟȍȕȕȣȍ ȏȈ ȘȍȔȖȕȚ ȌȍȕȤȋȐ. ǬȈȉȣ ȗȘȍȌȖșȚȍȘȍȟȤ ȎȐȚȍȓȍȑ ǩȈȝȔțȚȈ ȖȚ ȗȖȌȖȉȕȣȝ ȐșȚȖȘȐȑ, ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ șȖȊȍȚțȦȚ ȉȣȚȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȣȔȐ șȖ «șȗȍȞȖȔ», ȒȖȚȖȘȣȑ ȈȒȚȐȊȕȖ ȘȍȒȓȈȔȐȘțȍȚ șȊȖȐ țșȓțȋȐ Ȋ ǹǴǰ, țȒȈȏȣȊȈȧ șȊȖȑ ȕȖȔȍȘ ȚȍȓȍȜȖȕȈ: 095-066….. ǷȘȍȎȌȍ ȟȍȔ ȌȖȊȍȘȐȚȤ șȊȖȍ ȐȔțȡȍșȚȊȖ ȟțȎȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț, țȉȍȌȐȚȍșȤ Ȋ ȍȋȖ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȐȏȔȍ.


11 января 2017 года

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

ĿĘ ŇĜěęōŐ Ňě ĵěĜěŐĞ ğěņŘņ ʼnĘįŎʼnĞņŔ ĵĜŎĸʼnĞ

ŽƚƫƒƏ ŰƔƖƛƔƜ: ƞƔƟƔƑƝƖƦƗƙƗ ƞƟƝƠƮơ ƓƝƐƏƑƗơƫ ƒƟƗƑƜƢ. ǶȚȊȍȚ ȕȈ ȥȚȖȚ ȊȖȗȘȖș ȗȖȒȈ ȕȍ ȧșȍȕ. ǷȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȠȍșȚȖȋȖ, șȍȔȕȈȌȞȈȚȖȋȖ, ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȖȋȖ Ȑ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ ȔȈȘȠȘțȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉșȓțȎȐȊȈȦȚ ǶǶǶ «ǨȘȚȍȔȖȊșȒȖȍ ȈȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ 11406» Ȑ ǿǷ «dzȈȒȐ». ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȡȈȧ ȖȉȖȐȝ ȗȍȘȍȊȖȏȟȐȒȖȊ ǶȓȤȋȈ ǩȍȏȔȍȕ, ȊȣșȚțȗȈȧ ȕȈ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ Ƕȉȡȍ-

șȚȊȍȕȕȖȋȖ șȖȊȍȚȈ, ȏȈȧȊȐȓȈ, ȟȚȖ ȈȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ȗȘȖșȧȚ ș ȜȍȊȘȈȓȧ ȗȖȌȕȧȚȤ Ȟȍȕț ȏȈ ȗȘȖȍȏȌ ȖȌȕȖȋȖ ȗȈșșȈȎȐȘȈ ȕȈ țȗȖȔȧȕțȚȣȝ ȔȈȘȠȘțȚȈȝ ș ȟȍȚȣȘȍȝ ȋȘȐȊȍȕ ȌȖ ȗȧȚȐ: - ȅȚȖ ȕȍ ȗȖȒȘȖȍȚ ȘȍȈȓȤȕȖȑ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȘȈșȝȖȌȖȊ. ǵȖ Ȕȣ ȗȖȕȐȔȈȍȔ șȖȞȐȈȓȤȕțȦ ȏȕȈȟȐȔȖșȚȤ ȗȍȘȍȊȖȏȖȒ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖ ȔȈȘȠȘțȚț ȕȈ ȔȖȓȖȒȖȏȈȊȖȌ

Ȑ Ȋ ȌȘțȋȐȍ ȔȍșȚȈ, ȋȌȍ ȕȍȚ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȕȖȋȖ șȖȖȉȡȍȕȐȧ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȗȘȖșȐȔ Ȗ ȗȖȊȣȠȍȕȐȐ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȕȈ ȖȌȕț ȋȘȐȊȕț, ȏȈȧȊȐȓȈ ǶȓȤȋȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȕȈ. ǿȓȍȕȣ ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ȊȣșȓțȠȈȓȐ ȥȚȖ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ, șȐȓȤȕȖ ȕȍȋȖȌțȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ Ȟȍȕ ȕȈ ȗȘȐȋȖȘȖȌȕȣȝ ȔȈȘȠȘțȚȈȝ: șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȍȏȌȈ ȗȖ ȔȈȘȠȘțȚț «ǩȈȝȔțȚ-ǰȊȈȕȖȊșȒȖȍ» ȊȣȘȖșȓȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȟȍȚȣȘȍȝ ȌȖ ȠȍșȚȐ ȋȘȐȊȍȕ. ǵȈ ȥȚȖ ǶȓȤȋȈ ǩȍȏȔȍȕ ȏȈȔȍȚȐȓȈ, ȟȚȖ ȖȚ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ȗȍȘȍȊȖȏȟȐȒȐ ȕȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȦ ȏȈ ȗȘȖȍȏȌ ȓȤȋȖȚȕȐȒȖȊ, Ȑ ȊȖȗȘȖș ȗȖȒȈ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ șȌȊȐȕțȓșȧ ș ȔȍȘȚȊȖȑ ȚȖȟȒȐ. Ǫ ȖȉȡȍȔ, ȏȈȒȖȕȟȐȓȖșȤ Ȋșȍ ȚȍȔ, ȟȚȖ ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ șȖȊȍȚ ȗȘȐȕȧȓ Ȓ șȊȍȌȍȕȐȦ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȍȘȍȊȖȏȟȐȒȖȊ, ȕȖ ȕȍ ȗȖȌȌȍȘȎȈȓ ȍȋȖ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȖ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȍ ȖȉȖșȕȖȊȈȕȐȍ ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ. ǷȖ ȗȖȊȖȌț Ȏȍ șȐȚțȈȞȐȐ ș ȊȖȏȔȍȡȍȕȐȍȔ ȏȈȚȘȈȚ ȕȈ ȗȍȘȍȊȖȏȒț ȓȤȋȖȚȕȐȒȖȊ ȕȈ ȗȘȐȋȖȘȖȌȕȣȝ ȔȈȘȠȘțȚȈȝ ȉȣȓȖ ȘȍȠȍȕȖ ȕȈȗȘȈȊȐȚȤ ȏȈȗȘȖș Ȋ ȘȈȑȖȕȕțȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȦ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

Ехать – дорого для кошелька, пешком – накладно для здоровья

Ǫ ȘȍȌȈȒȞȐȦ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ» ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ ǵȐȕȈ ǴȐȝȈȑȓȖȊȕȈ, ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ǶȗȣȚȕȖȋȖ. 75-ȓȍȚȕȦȦ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒț ȖȟȍȕȤ ȘȈșșȚȘȖȐȓȖ ȖȟȍȘȍȌȕȖȍ ȕȍȖȉȢȧȊȓȍȕȕȖȍ ȏȈȘȈȕȍȍ ȗȖȌȖȘȖȎȈȕȐȍ ȕȈ ȗȘȖȍȏȌ Ȋ ȔȈȘȠȘțȚȕȖȔ ȚȈȒșȐ ȹ10. - ǸȈȕȤȠȍ ȗȘȖȍȏȌ ȌȖ ǩȈȝȔțȚȈ ȖȉȝȖȌȐȓșȧ ȗȈșșȈȎȐȘȈȔ Ȋ ȟȍȚȣȘȍ ȋȘȐȊȕȣ. ǺȍȗȍȘȤ ȊȖȌȐȚȍȓȤ ȚȘȍȉțȍȚ Ȋșȍ ȠȍșȚȤ. ǪȖ ȊȚȖȘȕȐȒ Ȕȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖȗȈșȚȤ ȕȈ ȗȘȐȍȔ Ȓ ȌȖȒȚȖȘț. ǻȚȘȖȔ ȧ ȗȘȐȍȝȈȓȈ Ȋ ȘȍȋȐșȚȘȈȚțȘț ȏȈ ȕȖȔȍȘȒȖȔ. ǴȖȑ ȊȘȈȟ ȗȘȐȕȐȔȈȓ ȊȖ ȊȚȖȘȖȑ ȗȖȓȖȊȐȕȍ Ȍȕȧ. ǷȘȐ-

ȠȓȖșȤ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, Ȉ ȗȖȚȖȔ șȕȖȊȈ ȍȝȈȚȤ Ȋ ȉȖȓȤȕȐȞț. ǰȏ șȊȖȍȋȖ șȒȘȖȔȕȖȋȖ șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ ȧ ȍȓȍ ȊȣȌȍȓȐȓȈ 24 ȋȘȐȊȕȣ. ǰ ȥȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈ ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ. ǷȍȕșȐȧ ț Ȕȍȕȧ șȒȘȖȔȕȈȧ – 1400 ȋȘȐȊȍȕ. DzȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȎȐȚȤ ș ȚȈȒȐȔȐ ȞȍȕȈȔȐ ȕȈ ȔȈȘȠȘțȚȒț? Ǫ șȊȧȏȐ ș șȖșȚȖȧȕȐȍȔ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȕȕȍ ȟȈșȚȍȕȤȒȖ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȉȣȊȈȚȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. ǺȍȗȍȘȤ ȌȈȎȍ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ. ǰ ȗȍȠȒȖȔ ȕȍ ȌȖȓȍȏȍȠȤ, Ȑ Ȍȍȕȍȋ ȕȍ ȝȊȈȚȐȚ, ȟȚȖȉȣ ȌȖȍȝȈȚȤ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.

Он ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

ĦıŘİ ōĘĝœŇĘıě «įŎʼnŐęĜ-ĝŗĜŇĜŎōĘőŎ» ǫȘțȏȖȊȖȑ ȒȖȘȈȉȓȤ, ȠȍȌȠȐȑ Ȋ ȕȍȔȍȞȒȐȑ ȗȖȘȚ ǩȘȍȔȍȘȝȈȜȍȕ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȠȚȖȘȔȈ, ȊȣȏȊȈȕȕȖȋȖ șȐȓȤȕȣȔ ȞȐȒȓȖȕȖȔ «ǨȒșȍȓȤ», ȗȖȚȍȘȧȓ ȒȖȕȚȍȑȕȍȘ ș ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȔȐ ȧȑȞȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȚȍȔ ȊȣȉȘȖșȐȓȖ ȕȈ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ ȕȍȔȍȞȒȖȋȖ ȖșȚȘȖȊȈ dzȈȕȋȍȖȖȋ. ǵȈȗȖȓȕȍȕȕȣȍ ȊȖȏȌțȝȖȔ «ȧȑȞȈ» Ȑ ȗȓȈșȚȐȒȖȊȣȑ ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘ ȊșȗȓȣȓȐ ȕȈ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤ. ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȔȍșȚȕȖȋȖ ȉȦȘȖ ȚțȘȐȏȔȈ ȏȈȧȊȐȓȐ, ȟȚȖ 500-ȔȍȚȘȖȊȣȑ ȗȓȧȎ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȣȉȐȓȖ ȐȋȘțȠȒȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣșȚȘȖ ȖȟȐșȚȐȚȤ ȖȚ ȗȓȈșȚȔȈșșȣ, ȚȈȒ ȒȈȒ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȠȚȖȘȔȖȔ ȍȨ ȔȖȎȍȚ țȕȍșȚȐ ȖȉȘȈȚȕȖ Ȋ ȔȖȘȍ. ǪȓȈșȚȐ ȖșȚȘȖȊȈ ȗȘȐȕȧȓȐ ȘȍȠȍȕȐȍ ȗȘȐȊȓȍȟȤ Ȓ șȉȖȘȈȔ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȝ șȖȒȘȖȊȐȡ ȔȍșȚȕȣȑ ȌȍȚșȒȐȑ șȈȌ.

űŽƀžŽŻŷżůżŷƎ

ǙǻǶ ǤDzǽǺǻǮȈǸȉ

(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ. ǵȈȟȈȓȖ Ȋ ȋȈȏȍȚȍ «ǪȗȍȘȍȌ» ȏȈ 4 ȧȕȊȈȘȧ) ǵȈȗȘȖȚȐȊ DzǷǷ ȉȘȐȋȈȌȣ șȚȖȧȓ ȉȘȖȠȍȕȕȣȑ Ȑ ȘȈȏȊȖȘȖȊȈȕȕȣȑ ȏȈȗȈȌȕȖ-ȋȍȘȔȈȕșȒȐȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ-ȉȍȚȖȕȖȕȈșȖș «ȀǪǻǵǫ», ȗȖȌȈȊȈȊȠȐȑ Ȋ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȎȐȌȒȐȑ ȉȍȚȖȕ Ȋ ȖșȕȖȊȈȕȐȍ șȈȘȒȖȜȈȋȈ. DzȈȒ Ȗȕ ȗȖȗȈȓ șȦȌȈ – ȖȌȕȖȔț ǩȖȋț ȐȏȊȍșȚȕȖ. ǷȍȘȍșȣȓȒȈ. ȅȚȖ ȉȣȓȈ, ȗȖ șțȚȐ, ȒȘȖȊȍȕȖșȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȏȖȕȣ. ǿȍȘȍȏ ȕȍȍ ȗȘȖȠȓȐ Ȋșȍ ȊȖȍȕȕȣȍ Ȑ «ȗȈȘȚȐȏȈȕȣ» (ȚȈȒ ȕȈȏȣȊȈȓȐ ȗȘȐȏȊȈȕȕȣȝ Ȑȏ ȏȈȗȈșȈ), țȟȈșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ Ȋ ȓȐȒȊȐȌȈȞȐȐ ȈȊȈȘȐȐ. ǶȕȈ ȗȖȝȖȌȐȓȈ ȕȈ ȔțȘȈȊȍȑȕȐȒ – Ȋșȧ Ȋ ȌȊȐȎȍȕȐȐ, ȌȍȓȖȊȈȧ, ȖȏȈȉȖȟȍȕȕȈȧ, ș ȔȈșșȖȑ ȕȍȗȖȕȧȚȖȒ. DzȖȔț ȕțȎȕȣ ȊȖȌȐȚȍȓȐ, ȌȖȏȐȔȍȚȘȐșȚȣ, șȊȈȘȡȐȒȐ, ȗȖȊȈȘȈ, ȒȐȕȖȔȍȝȈȕȐȒȐ, ȝțȌȖȎȕȐȒȐ, ȗȐșȈȘȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȌȍȜȐȞȐȚȕȣȍ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ, ȚȖ ȖȌȕȖȏȕȈȟȕȖ ȍȌțȚ șȦȌȈ, ȕȈ ȗȍȘȍșȣȓȒț. ǹ ȌȍșȧȚȖȒ ȉȖȓȤȠȐȝ ȗȈȓȈȚȖȒ ǻǹǩ, Ȋ ȒȈȎȌȖȑ ȕȈȔȖȘȡȐȊ ȓȉȣ, șȒȘȐȗȧȚ ȗȍȘȤȧȔȐ ȗȐșȈȘȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ȞȈȘȤ Ȑ ǩȖȋ – ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȗȍȘȍșȣȓȒȐ. ǶȚ ȕȍȋȖ ȏȈȊȐșȐȚ: ȉțȌțȚ ȓȐ Ȋ ȚȊȖȍȑ ȟȈșȚȐ ȐȔȍȕȕȖ Țȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕțȎȕȣ șȖȋȓȈșȕȖ ȠȚȈȚț, ȊȍȌȤ ȏȈȔȍȕȈ ȓȦȌȍȑ ȠȓȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. ǰ ȕȈȌȖ ȉȣȓȖ ȗȘȖȉȣȚȤ Ȋ ȏȖȕȍ ȕȍ ȖȌȕț ȕȍȌȍȓȦ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȕȧȚȤ ȗȘȐȕȞȐȗ ȘȈȉȖȚȣ ȥȚȖȋȖ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ. ǵțȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ Țȍȉȧ ȏȌȍșȤ ȏȕȈȓȐ ȓȐȟȕȖ, ȟȚȖ Țȣ ȔȖȎȍȠȤ, ȒȈȒțȦ țșȓțȋț ȔȖȎȍȠȤ ȖȒȈȏȈȚȤ, ȟȍȔ ȗȖȔȖȟȤ – ȚȖȋȌȈ ȚȊȖȑ ȉȈȚȈȓȤȖȕ ȉțȌȍȚ ȒȖȔȗȓȍȒȚȖȊȈȚȤșȧ Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ. ǶȌȕȐȔ șȓȖȊȖȔ, Ȋșȍ ȒȈȒ Ȋ ȎȐȏȕȐ – «Ǻȣ - Ȕȕȍ, ȧ – Țȍȉȍ». ǷȍȘȊȖȍ ȔȖȍ ȖȡțȡȍȕȐȍ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ Ȋ ȏȖȕȍ ȓȐȒȊȐȌȈȞȐȐ ȈȊȈȘȐȐ – ȕȍȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȋȖ ȔȐȘȈ, ȟȚȖ-ȚȖ Ȑȏ ȒȈȘȚȐȕ ǹȈȓȤȊȈȌȖȘȈ ǬȈȓȐ: ȌȊȐȎțȡȐȍșȧ ȉȖȓȤȠȐȍ ȒȖȓȖȕȕȣ «ǻȘȈȓȖȊ» Ȑ «ǯȐdzȖȊ» ș ȓȐȟȕȣȔ șȖșȚȈȊȖȔ ș ȖȌȍȚȣȔȐ «ȓȍȗȍșȚȒȈȔȐ», ȐȌțȡȐȍ țșȚțȗȖȔ ȒȖȓȖȕȕȣ ǨǸǹȖȊ, ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȓȐȊȈȦȡȐȍ ȊȖȌȖȑ ȌȖȘȖȋț ȖȚ ș. ǶȘȈȕȖȍ ȌȖ șȈȔȖȑ șȚȈȕȞȐȐ, ȔȟȈȡȐȍșȧ ȕȈ ȗȘȍȌȍȓȤȕȣȝ șȒȖȘȖșȚȧȝ ȊȖȍȕȕȣȍ «ǻǨǯȣ», ȗȖȟȍȔț-ȚȖ ș ȉȍȓȣȔȐ ȟȍȝȓȈȔȐ ȕȈ șȐȌȍȕȐȧȝ, ȕȈȚȣȒȈȕȕȣȍ ȚțȚ Ȑ ȚȈȔ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ ȏȕȈȒȐ «ǸȈȌȐȈȞȐȧ», «ǵȈ ȖȉȖȟȐȕț ȕȍ șȢȍȏȎȈȚȤ», «ǯȈȘȈȎȍȕȖ», ȡȐȚȣ ȊȖȏȓȍ ȎȐȓȣȝ ȔȖȌțȓȍȑ -

НА ЗДОРОВЬЕ

ČĘıŎʼnĘ, őęŐ Ŏ őěıěįě

7

DzȈȠȍȓȤ, ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖșȚțȌȈ ȐȓȐ ȋȘȐȗȗ, ȔȖȎȕȖ ȓȍȋȒȖ Ȑ ȊȒțșȕȖ ȊȣȓȍȟȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖșȚȣȝ, ȕȖ ȖȟȍȕȤ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȝ ȕȈȘȖȌȕȣȝ ȘȍȞȍȗȚȖȊ ǶȚȊȈȘ ȔȈȚȤ-Ȑ-ȔȈȟȍȝȐ. ȅȚȖ șȘȍȌșȚȊȖ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȚȝȈȘȒȐȊȈȦȡȐȔ ȥȜȜȍȒȚȖȔ Ȑ șȕȐȔȈȍȚ ȉȖȓȤ Ȋ ȋȖȘȓȍ. ǶȌȕț șȚȖȓȖȊțȦ ȓȖȎȒț ȓȐșȚȤȍȊ ȏȈȓȍȑ șȚȈȒȈȕȖȔ ȒȐȗȧȚȒȈ, ȗȖȌȍȘȎȐ ȕȈ ȊȖȌȧȕȖȑ ȉȈȕȍ 5 ȔȐȕțȚ, ȌȈȑ ȕȈșȚȖȧȚȤșȧ 5 ȔȐȕțȚ. ǷȘȐȕȐȔȈȚȤ ȗȖ 1 șȚ. ȓȖȎȒȍ 3 ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ. ǵȈșȚȖȑ ȓȐȗȖȊȖȋȖ ȞȊȍȚȈ. ǷȖȔȖȋȈȍȚ ȗȘȐ șțȝȖȔ ȒȈȠȓȍ, ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȖȉȊȖȓȈȒȐȊȈȦȡȐȔ Ȑ șȔȧȋȟȈȦȡȐȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ. ǶȌȕț șȚȖȓȖȊțȦ ȓȖȎȒț ȞȊȍȚȒȖȊ ȏȈȓȍȑ șȚȈȒȈȕȖȔ ȒȐȗȧȚȒȈ, ȖșȚȈȊȤ ȕȈ ȗȖȓȟȈșȈ. ǷȘȖȞȍȌȐ – Ȑ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ: ȗȖ 1 șȚȈȒȈȕț 3 ȘȈȏȈ Ȋ ȌȍȕȤ. DzȈȓȐȕȈ ș ȔȍȌȖȔ. ǸȈȏȖȚȘȐ ȧȋȖȌȣ ȒȈȓȐȕȣ ș ȔȍȌȖȔ. ǷȖȓțȟȍȕȕțȦ șȔȍșȤ ȌȖȉȈȊȓȧȑ ȗȖ ȕȍșȒȖȓȤȒț ȓȖȎȍȒ Ȋ ȟȈȑ. ǾȍȓȍȉȕȣȔȐ șȊȖȑșȚȊȈȔȐ, ȒșȚȈȚȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȓȖȌȣ ȒȈȓȐȕȣ, ȕȖ Ȑ ȊȍȚȖȟȒȐ. ǰȝ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȕȖ ȏȈȊȈȘȐȊȈȚȤ Ȑ ȗȐȚȤ. ǴȖȓȖȒȖ ș ȗȘȧȕȖșȚȧȔȐ. ȅȚȖ, ȗȖȎȈȓțȑ, șȈȔȣȑ ȊȒțșȕȣȑ ȘȍȞȍȗȚ ȖȚ ȒȈȠȓȧ. ǭșȓȐ ȉȍșȗȖȒȖȐȚ șțȝȖȑ, ȐȏȔȈȚȣȊȈȦȡȐȑ ȒȈȠȍȓȤ, ȌȖȉȈȊȤ Ȋ șȚȈȒȈȕ ȚȍȗȓȖȋȖ ȔȖȓȖȒȈ, ȗȖȓȖȊȐȕȒț ȟȈȑȕȖȑ ȓȖȎȒȐ ȒțȘȒțȔȣ Ȑ ȟȍȚȊȍȘȚȐȕȒț ȔȖȓȖȚȖȋȖ ȐȔȉȐȘȧ. ǷȘȐ ȊȓȈȎȕȖȔ, ȗȘȖȌțȒȚȐȊȕȖȔ ȒȈȠȓȍ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȖȌȖȋȘȍȚȖȍ ȔȖȓȖȒȖ ș 1 ȟȈȑȕ. ȓȖȎȒȖȑ ȠȈȓȜȍȧ. ǪȣȊȍȌȍȕȐȦ ȔȖȒȘȖȚȣ ȗȖșȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ Ȑ ȔȍȌ ș ȒȖȘȐȞȍȑ.

«ǹȍȋȖȌȕȧ țȘȖȊȍȕȤ ȘȈȌȐȈȞȐȐ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ șȚȖȓȤȒȖ-ȚȖ ȔȐȓȓȐȘȍȕȚȋȍȕ» Ȑ Ț.Ȍ. ǶșȖȉȍȕȕȖ ȚȧȋȖșȚȕȣȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȉȘȖȠȍȕȕȣȍ ȔȍȘȚȊȣȍ șȍȓȈ Ȑ ȌȖȔȈ, șȔȖȚȘȍȊȠȐȍ ȕȍȔȣȔ țȒȖȘȖȔ ȗțșȚȣȝ ȋȓȈȏȕȐȞ ȊȣȉȐȚȣȝ ȖȒȖȕ ȕȈ șȊȖȐȝ « ȕȖȊȣȝ ȝȖȏȧȍȊ» - ȓȐȒȊȐȌȈȚȖȘȖȊ, ȖȌȐȟȈȊȠȐȍ șȖȉȈȒȐ, ȗȘȐȉȐȊȠȐȍșȧ Ȋ ȗȖȐșȒȈȝ ȗȐȡȐ Ȓ șȚȖȓȖȊȣȔ ȊȖȐȕșȒȐȝ ȟȈșȚȍȑ, ȏȈȘȖșȠȐȍ ȉțȘȤȧȕȈȔȐ șȈȌȣ Ȑ ȗȖȓȧ, ȉȘȖȠȍȕȕȣȍ ȒȖȓȖȌȞȣ Ȑ ȕȍȗȘȐȒȘȣȚȣȍ șȚȈȊȕȐ ȖȒȖȕ, ȒȖȍ-ȋȌȍ ȕȈ ȊȍȘȍȊȒȈȝ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȊȐșȍȓȖ ȉȍȓȤȍ, ȊȣȊȍȠȍȕȕȖȍ ȝȖȏȧȑȒȈȔȐ ȍȡȍ Ȋ ȚȖȑ ȌȖȟȍȘȕȖȉȣȓȤșȒȖȑ ȥȘȍ. Ǩ ȕȈȌ ȊșȍȔ ȥȚȐȔ, ȕȈ ȒȘȣȠȈȝ ȌȖȔȖȊ – ȋȕȍȏȌȈ ȈȐșȚȖȊ, ȟȈșȈȔȐ ȏȈȌțȔȟȐȊȖ șȚȖȧȡȐȝ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȕȖȋȍ, șȓȖȊȕȖ ȘȈȏȔȣȠȓȧȦȡȐȝ – ȒȈȒ ȚȈȒȖȍ ȔȖȋȓȖ șȓțȟȐȚȤșȧ, ȓȦȌȐ, ȏȈȟȍȔ Ȋȣ ȗȘȐȕȧȓȐ ȚȈȒȖȑ ȚȧȎȒȐȑ ȋȘȍȝ ȕȈ ȌțȠț! Ǫ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ, ȏȈ ȒȖȓȦȟȒȖȑ 30-ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊȖȑ ȏȖȕȣ ȧ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȊșȚȘȍȟȈȓ ȚȈȉțȕ țȎȍ ȖȌȐȟȈȊȠȐȝ ȓȖȠȈȌȍȑ, ȉȍȏ șțȌȈ ȗȘȐȋȖȊȖȘȍȕȕȣȝ Ȋ ȈȗȘȍȓȍ 86 ȋȖȌȈ Ȓ ȗȖȎȐȏȕȍȕȕȖȔț ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȦ. ǶȕȐ, ȒȈȒ ȓȍȚțȟȐȍ ȋȖȓȓȈȕȌȞȣ, ȗȖȧȊȓȧȓȐșȤ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȚȖȟȒȈȝ ȏȖȕȣ, ȗȖȌȣȔȈȧ ȚțȟȐ ȗȣȓȐ ȟȍȘȕȖȉȣȓȤșȒȐȝ ȗȘȍȘȐȑ, ȗȘȖȕȖșȐȓȐșȤ ȔȐȔȖ ȒȖȓȖȕȕ ȈȊȚȖȔȈȠȐȕ, ȊȍȏțȡȐȝ ȓȐȒȊȐȌȈȚȖȘȖȊ ȕȈ șȚȈȕȞȐȦ. ǯȖȕȈ țȘȖȊȕȧȓȈ Ȋșȍȝ – Ȑ ȓȦȌȍȑ, Ȑ ȓȖȠȈȌȍȑ, Ȑ ȈȐșȚȖȊ. ǴȍȘȚȊȣȑ ȋȖȘȖȌ, ȋȖȘȖȌ-ȗȘȐȏȘȈȒ, ȋȖȘȖȌ-ȒȘȈșȈȊȍȞ – ȥȚȖ Ȋșȍ Ȗ ǷȘȐȗȧȚȐ. ǭȋȖ ȚȘțȌȕȖ șȘȈȊȕȐȚȤ ș ȓȦȉȣȔ ȋȖȘȖȌȖȔ ǻȒȘȈȐȕȣ. Ƕȕ șȚȘȖȐȓșȧ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȚȈȕȞȐȍȑ, ȕȈ țȌȈȓȍȕȐȐ ȊșȍȋȖ ȗȖȓțȚȖȘȈ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊ ȖȚ ȈȊȈȘȐȑȕȖȋȖ ȉȓȖȒȈ. ǺȈȒ Ȋșȍ ȗȘȖȍȒȚȈȕȚȣ ȉȣȓȐ țȊȍȘȍȕȣ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ǿǨȅǹ. ǸȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȎȐȊȖȗȐșȕȍȑȠȐȝ ȔȍșȚ ǷȖȓȍșȤȧ, Ȗȕ, ȗȖ ȔȖȍȔț ȔȕȍȕȐȦ, ȌȖȓȎȍȕ șȚȖȧȚȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȘȧȌț ș ȚȈȒȐȔȐ ȋȖȘȖȌȈȔȐ, ȒȈȒ ǽȐȘȖșȐȔȈ Ȑ ǵȈȋȈșȈȒȐ, ȗȖȗȖȓȕȐȊ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ șȗȐșȖȒ ȧȌȍȘȕȖȋȖ ȉȍȏțȔȐȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. Ǫ ȞȍȕȚȘȍ ǷȘȐȗȧȚȐ – ȗȈȔȧȚȕȐȒ ǷȘȖȔȍȚȍȦ, ȖȚȌȈȊȠȍȔț șȊȖȍ șȍȘȌȞȍ ȓȦȌȧȔ ȊȖ ȐȔȧ ȔȐȘȈ, șȊȍȚȈ Ȑ ȌȖȉȘȈ, ȚȍȔ, ȒȚȖ ȗȖȊȚȖȘȐȓ ȍȋȖ șțȌȤȉț Ȋ ȟȍȘȕȖȔ ȈȗȘȍȓȍ 1986 ȋȖȌȈ. ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǪǭdzǰǿDzǶ. (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ)

ЭТО ВКУСНО

đĘıĘņ «ĊıěŅʼnœŏ ĶĘĜ»

ǵȖȊȖȋȖȌȕȐȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ Ȋ ȘȈȏȋȈȘȍ, Ȉ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ț ȊȈș ȍșȚȤ ȍȡȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȚȤ ȥȚȖȚ ȊȒțșȕȍȑȠȐȑ șȈȓȈȚ Ȑ țȌȐȊȐȚȤ ȋȖșȚȍȑ. ǰȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ: ȔȈȑȖȕȍȏ ș ȓȐȔȖȕȕȣȔ șȖȒȖȔ - 4 șȚ. ȓ., ȒȈȘȚȖȜȍȓȤ - 2 ȠȚ., ȒțȘȐȕȖȍ ȜȐȓȍ - 2 ȠȚ., ȒȖȘȕȐȠȖȕȣ ȔȈȘȐȕȖȊȈȕȕȣȍ - 100 ȋ, ȖȗȧȚȈ ȔȈȘȐȕȖȊȈȕȕȣȍ ½ ȉȈȕȒȐ, ȧȑȞȈ ȒțȘȐȕȣȍ - 3 ȠȚ., ȔȖȘȒȖȊȤ - 1 ȠȚ., ȋȖȘȖȠȍȒ ȏȍȓȍȕȣȑ - ȗȖ ȊȒțșț, ȏȍȓȍȕȤ - 3 ȊȍȚ., șȖȓȤ - 1 ȡȍȗ. ǷȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ. ǶȚȊȈȘȐȔ ȒȈȘȚȖȜȍȓȤ, ȔȖȘȒȖȊȤ, ȧȑȞȈ Ȑ ȒțȘȐȕțȦ ȋȘțȌȒț Ȋ șȓȍȋȒȈ ȗȖȌșȖȓȍȕȕȖȑ ȊȖȌȍ. ǹȈȓȈȚ ȉțȌȍȔ ȊȣȒȓȈȌȣȊȈȚȤ șȓȖȧȔȐ. ǴȍȓȒȖ ȕȈȘȍȏȈȕȕȣȑ ȒȈȘȚȖȜȍȓȤ ȗȖȒȘȖȍȔ șȊȍȘȝț ȚȖȕȒȐȔ șȓȖȍȔ ȔȈȑȖȕȍȏȈ ș ȓȐȔȖȕȕȣȔ șȖȒȖȔ. ǹȓȍȌțȦȡȐȑ șȓȖȑ: ȒțȘȐȕȈȧ ȋȘțȌȒȈ. ǰ ȊȕȖȊȤ ȔȈȑȖȕȍȏ. ǬȈȓȍȍ ȕȈȠȐȕȒȖȊȈȕȕȣȍ ȒȖȘȕȐȠȖȕȣ Ȑ ȔȈȘȐȕȖȊȈȕȕȣȍ ȖȗȧȚȈ. ǷȖȒȘȖȍȔ Ȑȝ ȚȈȒȎȍ ȔȈȑȖȕȍȏȖȔ. ǷȖȒȘȖȍȔ ȊșȦ ȔȈșșț ȔȍȓȒȖ ȕȈȘȍȏȈȕȕȣȔȐ ȧȑȞȈȔȐ Ȑ ȕȈȚȍȘȚȖȑ ȔȖȘȒȖȊȤȦ. ǻ ȕȈș ȗȖȓțȟȐȓȈșȤ ȗȖȓțșȜȍȘȈ. ǻȒȘȈșȐȚȤ șȊȖȑ «ȍȓȖȟȕȣȑ ȠȈȘ» Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȒȈȒ țȋȖȌȕȖ: ȏȍȓȍȕȣȔ ȋȖȘȖȠȒȖȔ, «ȉȘțșȖȟȒȈȔȐ» Ȑȏ ȊȈȘȍȕȣȝ ȧȐȞ Ȑ ȗȍȚȘțȠȒȖȑ. ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȈȗȗȍȚȐȚȈ!


8

11 января 2017 года

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

«Ǭ ǷǽDzǾǿ

7 ƈŶūũŹƈ ūźŻŹŮŻűŴ źūŷŲ ƇŪűŴŮŲ

ǽǶǬǰǿǭǵDzǶ ǷȍȚȘ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ.

ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ ș ȦȉȐȓȍȍȔ șȊȍȚȓȣȔ, Ǫ 90 ȓȍȚ Țȣ ȉȖȌȘȖșȚȐ ȥȚȈȓȖȕ! ǵȍ ȉȍȌȈ, ȟȚȖ ȋȖȌȈ ȗȘȖȓȍȚȍȓȐ ȗȖȟȚȐ, ǵȍ ȉȍȌȈ, ȟȚȖ țȠȓȐ, ȕȍ șȗȘȖșȐȊȠȐșȤ ȗȖȘȖȑ. dzȐȠȤ ȉȣ șȍȘȌȞȍ Ȋ ȋȘțȌȐ ȉȐȓȖșȤ Ȋ ȘȐȚȔȍ ȊșȍȋȌȈ, ǰ ȌțȠȈ ȉȣ ȉȣȓȈ ȔȖȓȖȌȖȑ. ǰ ȗȖȒțȌȈ ȊȍȘȐȠȤ Țȣ, ȟȚȖ șȔȖȎȍȠȤ ǶȌȖȓȍȚȤ ȓȦȉȖȑ ȒȘțȚȖȑ ȗȖȌȢȍȔ, Ǻȣ ȊșȍȋȌȈ ȕȈ 30 ȓȍȚ ȔȖȓȖȎȍ ǪȖȏȘȈșȚȈ, ȟȚȖ Ȋ ȗȈșȗȖȘȚȍ ȚȊȖȍȔ. ǶȚ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǹȖȊȍȚ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ «ǹȚțȗȒȐ» Ȑ ǹȖȊȍȚ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȐȝ ǬȖȘȖȎȕȣȝ ȔȈșȚȍȘșȒȐȝ ȕȈ șȚ. ǹȚțȗȒȐ

źŮŹŭŮƀŶŷ ŸŷŰŭŹũūŴƈƇŻ ūŮŻŮŹũŶŷū,

ȘȖȌȐȊȠȐȝșȧ Ȋ ȧȕȊȈȘȍ! ǹ 90-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǩȖȕȌȈȘȍȕȒȖ ǨȓȍȒșȈȕȌȘț DzȐȘȐȓȓȖȊȕț. ǹ 85-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǵȖȊȐȒȖȊț ǷȍȓȈȋȍȦ ǨȘȚȍȔȖȊȕț. ǹ 80-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǩțȉȓȐȒȖȊȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǺȐȔȖȜȍȍȊȐȟȈ. ǹ 70-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: DzȘȈșȕȐȒȖȊț ǵȐȕț ǬȔȐȚȘȐȍȊȕț. ǹ 65-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǭȡȍȕȒȖ ǺȈȚȤȧȕț ǪȈșȐȓȤȍȊȕț, dzȣșȈȒȖȊȈ ǨȕȈȚȖȓȐȧ ǨȕȚȖȕȖȊȐȟȈ, ǰȊȈȕȟȍȕȒȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ, DzȖȘȕȐȍȕȒȖ ǰȊȈȕȈ ǨȕȌȘȍȍȊȐȟȈ, ǬȍȔȐȌȖȊȈ ǨȕȈȚȖȓȐȧ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈ. ǹ 60-ȓȍȚȕȐ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǺțȘȟȈȕȐȒȖȊț ǯȖȦ ǨȓȍȒșȍȍȊȕț, DzȘȈȊȟȍȕȒȖ ǹȍȘȋȍȧ ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ. ǮȍȓȈȍȔ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȑ ȔȐȘȕȖȋȖ ȕȍȉȈ.

ŋƄŹũůũŮŵ ŷŬŹŷŵŶŮŲƁżƇ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ

ȋȖȘȖȌșȒȖȔț ȋȖȓȖȊȍ ȋ. ǩȈȝȔțȚȈ Ǩ.Ǩ. ǸȍȊȍ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȕȍȗȘȖșȚȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ șȔȖȋ ȊȣȌȍȓȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ Ȍȓȧ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ Ȑ ȖșȕȈȡȍȕȐȧ șȈȕȚȍȝȕȐȒȖȑ ȌȖȔȖȊ ȹ67, 69, 71 ȗȖ țȓ. ǹȊȧȚȖ-ǫȍȖȘȋȐȍȊșȒȖȑ ȗȖș. ǹȚțȗȒȐ. Ǭȓȧ ȎȐȚȍȓȍȑ ȥȚȖ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȗȖȌȈȘȖȒ. Ǩ ȚȈȒȎȍ ȉȖȓȤȠȖȍ șȗȈșȐȉȖ ǿǷ «ǹȚȘȖȑ-dzȈȑȒȘ» Ƕ.Ȇ. ǿȍȘȍȗȕȍ Ȑ ȊșȍȔ, ȒȚȖ ȗȘȐȕȐȔȈȓ Ȋ ȥȚȖȔ țȟȈșȚȐȍ. ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ ȊȈș ș ȗȘȖȠȍȌȠȐȔȐ ǵȖȊȣȔ ȋȖȌȖȔ Ȑ ǸȖȎȌȍșȚȊȖȔ ǽȘȐșȚȖȊȣȔ! ǮȍȓȈȍȔ ȊȈȔ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȔȐȘȕȖȋȖ ȕȍȉȈ Ȑ țȌȈȟȐ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȊȖ ȊșȍȔ. ǹ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ȎȐȚȍȓȐ ȌȖȔȖȊ ȹ67, 69, 71. ǨȌȔȭȕȭșȚȘȈȞȭȧ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ǯǶȀ ȹ5, ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȐȑ, țȟȕȭȊșȤȒȐȑ ȚȈ ȉȈȚȤȒȭȊșȤȒȐȑ ȒȖȓȍȒȚȐȊȐ

ūűźŴŷūŴƇƇŻƅ źŴŷūũ ƂűŹŷƏ Ÿŷŭƈųű

ȇȚȟȍȕȒț ǴȐȒȖȓȭ ǟȊȈȕȖȊȐȟț, ȋȍȕȍȘȈȓȤȕȖȔț ȌȐȘȍȒȚȖȘț ȏȈȊȖȌț «ǪȭșȚȍȒ», ȏȈ țȟȈșȚȤ ț ȉȓȈȋȖȟȐȕȕȐȝ ȏȈȝȖȌȈȝ, ȗȭȌȚȘȐȔȒț ȌȭȚȍȑ ȗȭȓȤȋȖȊȐȝ ȒȈȚȍȋȖȘȭȑ. ǻ ȕȖȊȖȔț 2017 ȘȖȞȭ ȊȭȌ țșȤȖȋȖ șȍȘȞȧ ȉȈȎȈȫȔȖ ǴȐȒȖȓȭ ǟȊȈȕȖȊȐȟț ȚȈ șȗȭȊȘȖȉȭȚȕȐȒȈȔ ȏȈȊȖȌț «ǪȭșȚȍȒ» ȏȌȖȘȖȊ’ȧ, ȏȓȈȋȖȌȐ, ȊȏȈȫȔȖȘȖȏțȔȭȕȕȧ, ȌțȠȍȊȕȖȋȖ șȗȖȒȖȦ ȚȈ ȌȖșȚȈȚȒț. ǽȈȑ șȚȖȘȐȞȍȦ ȗȖȊȍȘȕȍȚȤșȧ ȌȖȉȘȖ, ȗȖȌȈȘȖȊȈȕȍ ȌȭȚȧȔ.

Стоимость подписки на газету «Вперед» на месяц 21 грн. 95 коп.

œŚŎřŗœŗŘőŨ ū ŹŮŭũųſűű ŬũŰŮŻƄ «ŋŸŮŹŮŭ»

ǞǿǽȀǺǺȈǶ ǷǻǸǸDzǷǿǵǯ VOâOSI (ǜǻǸȉȅǭ) ǯ ǎǭȂǹȀǿDz! 18 ȌǺǯǭǽȌ, 17-00, ǷǵǺǻǿDzǭǿǽ «ǜǻǮDzDZǭ» ǞǷǽǵǼǷǭ/ǯǵǻǸǻǺȄDzǸȉ/ǭǸȉǿ, ǰǭǶDZǭ/ǷǻǺǿǽǭǮǭǾ

ǷȘȍȒȘȈșȕȖȍ șȖȟȍȚȈȕȐȍ Ȑȏȧȡȕȣȝ ȔȍȓȖȌȐȑ, ȗȘȐȟțȌȓȐȊȣȝ ȈȘȈȕȎȐȘȖȊȖȒ Ȑ ȒȖȘȖȚȒȐȝ ȐȔȗȘȖȊȐȏȈȞȐȑ ȌȍȓȈȍȚ ȋȘțȗȗț ȕȍȗȖȊȚȖȘȐȔȖȑ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȈȒȚțȈȓȤȕȖȑ Ȍȓȧ ȎȈȎȌțȡȍȋȖ ȗȘȐȒȓȦȟȍȕȐȑ șȓțȠȈȚȍȓȧ! ǩȐȓȍȚȣ Ȋ ȒȈșșȈȝ Ȑ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț 099-472-47-37.

ŋƄŹũůũŮŵ űźųŹŮŶŶƇƇ ŸŹűŰŶũŻŮŴƅŶŷźŻƅ ű źŮŹŭŮƀŶżƇ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ

ȌȍȗțȚȈȚț ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ǹȈȒȈȓȣ ǪȓȈȌȐȔȐȘț ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟț ȏȈ șȗȖȕșȖȘșȒțȦ ȗȖȌȌȍȘȎȒț Ȋ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȐ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȝ ȗȖȌȈȘȒȖȊ ȌȍȚȧȔ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ, ȏȈ șȖȏȌȈȕȐȍ ȐȔ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȖȋȖ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧ. ǹȗȈșȐȉȖ ǪȈȔ ȏȈ ȟțȚȒȖșȚȤ Ȑ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ șȖȗȍȘȍȎȐȊȈȚȤ, țȔȍȕȐȍ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȍ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Țȍȝ, ȒȚȖ Ȋ ȥȚȖȔ ȕțȎȌȈȍȚșȧ. ǫȖȘȖȌșȒȖȑ ȞȍȕȚȘ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȓțȎȉ Ȍȓȧ șȍȔȤȐ, ȌȍȚȍȑ Ȑ ȔȖȓȖȌȍȎȐ.

ŋƄŹũůũŮŻ űźųŹŮŶŶƇƇ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ

țȟȘȍȌȐȚȍȓȦ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜȖȕȌȈ «ǬǨǸ» ǸȍȊȍ ǬȔȐȚȘȐȦ ǨȓȍȒșȍȍȊȐȟț ȏȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕțȦ ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȗȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȋȖ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȒȓțȉȈ «ǷȘȖȔȭȕȟȐȒ». ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ ǪȈș ȏȈ ȖȚȏȣȊȟȐȊȖșȚȤ, șȖșȚȘȈȌȈȕȐȍ, șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ ȚȊȖȘȐȚȤ ȌȖȉȘȖ. ǪȈȠȈ ȌȖȉȘȖȚȈ Ȑ ȊȕȐȔȈȕȐȍ Ȓ ȕțȎȌȈȔ ȌȍȚȍȑ ȏȈșȓțȎȐȊȈȦȚ țȊȈȎȍȕȐȧ. ǫȖȘȖȌșȒȖȑ ȞȍȕȚȘ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȓțȎȉ Ȍȓȧ șȍȔȤȐ, ȌȍȚȍȑ Ȑ ȔȖȓȖȌȍȎȐ. ǻȊȈȎȈȍȔȣȑ ǬȔȐȚȘȐȑ ǨȓȍȒșȍȍȊȐȟ ǸǭǪǨ!

ŘŹűŵűŻŮ źŴŷūũ ŻŮŸŴŷŲ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻű

ȏȈ ȖȒȈȏȈȕȐȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȗȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȋȖ ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȒȓțȉȈ «ǷȘȖȔȭȕȟȐȒ». ǪȈȠȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ, ȏȈȉȖȚȈ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȕȈȠȐȝ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȌȈȘȧȚ ȐȔ ȘȈȌȖșȚȤ, ȝȖȘȖȠȍȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ. ǹ ǪȈȠȍȑ ȗȖȔȖȡȤȦ ȎȐȏȕȤ ȘȍȉȧȚ ȕȈȗȖȓȕȧȍȚșȧ ȧȘȒȐȔȐ ȒȘȈșȒȈȔȐ. ǹȗȈșȐȉȖ ǪȈȔ ȏȈ ȊȕȐȔȈȕȐȍ Ȑ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȍ. ǹ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȒȓțȉȈ «ǷȘȖȔȭȕȟȐȒ».

ŎƂŮ ŻŹű ű «ŋŸŮŹŮŭ» ŪżŭŮŻ źŻŷ

12 ȧȕȊȈȘȧ ȐșȗȖȓȕȐȚșȧ 97 ȓȍȚ șȚȈȘȍȑȠȍȑ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ ȋȈȏȍȚȍ «ǪȗȍȘȍȌ», ȊșȍȋȖ ȚȘȐ ȋȖȌȈ ȖșȚȈȓȖșȤ ȍȑ ȌȖ șȚȈ. Ǵȣ, ȗȖșȚȖȧȕȕȣȍ ȟȐȚȈȚȍȓȐ, ȊȐȌȐȔ, ȟȚȖ ȖȕȈ ȕȍ șȚȖȐȚ ȕȈ ȔȍșȚȍ, Ȉ țȊȍȘȍȕȕȖ ȠȈȋȈȍȚ ȗȖ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȕȖȋț șȖ ȊȘȍȔȍȕȍȔ. ǶȉȖ ȊșȍȔ ȕȖȊȖȔ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ, ȘȈȑȖȕȍ, ȔȐȘȍ, Ȕȣ ȟȐȚȈȍȔ ȊȖ «ǪȗȍȘȍȌ». ǯȌȍșȤ ȊșȍȋȌȈ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ ȕȈ șȈȔȣȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȍȔȣ. ǫȈȏȍȚȈ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȉȣȚȤ Ȋ ȒțȘșȍ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȊȖȒȘțȋ. ǽȖȟț ȗȖȏȌȘȈȊȐȚȤ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ «ǪȗȍȘȍȌ» ș ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȋȖȌȖȊȡȐȕȖȑ ȋȈȏȍȚȣ. ǮȍȓȈȦ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, țșȗȍȝȖȊ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ, șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ, ȔȐȘȕȖȋȖ ȕȍȉȈ ȕȈȌ ȋȖȓȖȊȖȑ. ǹ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ǵ. ǴȈȒȈȘȍȕȒȖ-ǼȍȌȖȘȖȊȈ, ȊȍȚȍȘȈȕ ȚȘțȌȈ.

«Танненбаум» - новогодняя елка. По-немецки ǵȈ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȍ Ȋ ȌȍȒȈȉȘȍ ȒȐȕȖȗțȚȍȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȐ ȊȣșȓțȠȈȓȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȘȧ Ƕ. ǨȓȍȒșȍȍȊȖȑ, țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ȒȓțȉȈ ǵ. ǫȘȐȉȈȕȖȊȖȑ Ȑ Ǫ. ǺȐȚȖȊȈ, ȗȖșȔȖȚȘȍȓȐ ȊȐȌȍȖȔȈȚȍȘȐȈȓȣ Ȗ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȝ ȖȉȣȟȈȧȝ ȕȈȘȖȌȖȊ ȔȐȘȈ. ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȤȦ ȥȚȖȋȖ ȏȈșȍȌȈȕȐȧ ȉȣȓȖ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȕȍȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȋȖȘȘȈȑȖȕȕȖȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȥȚȕȐȟȍșȒȐȝ ȕȍȔȞȍȊ «ǪȐȌȍȘȋȍȉțȘȚ» («ǪȖȏȘȖȎȌȍȕȐȍ»), ȞȍȓȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐȏțȟȍȕȐȍ

ȒțȓȤȚțȘȕȣȝ ȚȘȈȌȐȞȐȑ ȕȍȔȍȞȒȖȋȖ ȕȈȘȖȌȈ. ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ƕ. ǫȍȝȚ ȘȈșșȒȈȏȈȓ, ȒȈȒ ȖȚȔȍȟȈȦȚ ǸȖȎȌȍșȚȊȖ Ȑ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ Ȋ ǫȍȘȔȈȕȐȐ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ȗȖȒȈ ȍȡȍ ȕȍ ȐȔȍȍȚ șȊȖȍȋȖ ȖȜȐșȈ, ȚȖ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȊȘȍȔȧ ȒȖȕȚȈȒȚȣ ș ȕȍȑ ȉțȌțȚ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȐȔȍȕȕȖ ȟȍȘȍȏ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒț. ǯȌȍșȤ Ȏȍ ȉțȌțȚ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤșȧ ȒțȘșȣ ȕȍȔȍȞȒȖȋȖ ȧȏȣȒȈ, ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȣȍ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ «ǪȐȌȍȘȋȍȉțȘȚ». Ǫ. ǹǨǴǩǶǸ.

— Ǫ ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȔ «ǪȍȟȍȘȕȍȔ ȒȊȈȘȚȈȓȍ» ț ȊȈș ȗȖȧȊȐȓșȧ ȕȖȊȣȑ ȖȉȘȈȏ — ǵȈȌȍȎȌȣ ǹȈȊȟȍȕȒȖ. ǿȚȖ Ȋȣ ȌȍȓȈȓȐ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȕȈ ȕȍȍ ȗȖȝȖȎȍȑ? — Ǭȓȧ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ «ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ» ȋȖȓȖș ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȧ ȌȍȓȈȦ ȗȈȘȖȌȐȦ, Ȕȕȍ ȕțȎȕȖ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ȇ ȌȖȓȎȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ șȓțȠȈȚȤ ȍȋȖ ȋȖȓȖș, ȗȘȐȟȍȔ ȊȍȏȌȍ — Ȋ ȔȈȠȐȕȍ, ȕȈ ȘȍȗȍȚȐȞȐȧȝ, ȌȖȔȈ Ȋ ȕȈțȠȕȐȒȈȝ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȧ ȗȘȖșȓțȠȈȓȈ ȔȕȖȋȖ ȐȕȚȍȘȊȤȦ ǵȈȌȍȎȌȣ ǹȈȊȟȍȕȒȖ Ȑ șȗȖȓȕȈ ȖȏȕȈȒȖȔȐȓȈșȤ ș ȍȍ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȏȐȞȐȍȑ (țȓȣȉȈȍȚșȧ). ǶȉȘȈȡȈȓȈ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ Ȋșȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȍȍ ȘȍȟȐ, ȔȈȕȍȘț ȘȈȏȋȖȊȖȘȈ. ǰ, ȟȍșȚȕȖ ȋȖȊȖȘȧ, ȧ ȕȍ ȏȕȈȦ, ȟȚȖ șȈȔȖȑ ǵȈȌȍȎȌȍ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȗȈȘȖȌȐȐ. ǭșȓȐ ȉȣ ȕȈ Ȕȍȕȧ șȌȍȓȈȓȐ ȚȈȒțȦ ȗȈȘȖȌȐȦ, ȧ ȉȣ ȗȖșȔȍȧȓȈșȤ. ǪȖȖȉȡȍ ȧ ȓȦȉȓȦ, ȒȖȋȌȈ Ȕȍȕȧ ȗȈȘȖȌȐȘțȦȚ, Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȎȌț ȚȈȒȐȍ ȕȖȔȍȘȈ ș ȕȍȚȍȘȗȍȕȐȍȔ. — ȅȚȖ ȗȘȈȊȌȈ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ ǯȍȓȍȕșȒȐȑ țȋȖȊȖȘȐȓ ȊȈș ȗȖȒȐȕțȚȤ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȔȍșȚȖ ȘȈȉȖȚȣ ȘȈȌȐ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȊȍșȍȓȐȚȤ ȕȈȘȖȌ? — ǬȈ, ǪȖȊȈ ȗȘȐȓȖȎȐȓ Ȓ ȥȚȖȔț ȘțȒț. ǵȖ Ȗȕ ȕȍ țȋȖȊȈȘȐȊȈȓ Ȕȍȕȧ, ȔȖȘȈȓȤȕȖ ȧ țȎȍ ȉȣȓȈ ȋȖȚȖȊȈ. ǷȘȖșȚȖ Ȗȕ ȌȈȓ Ȕȕȍ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȧ șȔȖȋț șȍȉȧ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȚȤ. ǸȈȉȖȚȈ ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ ȜȐȕȈȕșȐșȚȈ-ȥȒȖȕȖȔȐșȚȈ ȉȣȓȈ ȕȍȌȖȓȋȖȑ, Ȑ ȖȕȈ Ȕȕȍ ȉȣșȚȘȖ ȌȈȓȈ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȔȖȍ. — Ǫ ȗȍȘȊȖȔ șȍȏȖȕȍ șȍȘȐȈȓȈ «ǹȓțȋȈ ȕȈȘȖȌȈ» Ȋȣ ȐȋȘȈȓȐ ȋȓȈȊț ǵȈȞȉȈȕȒȈ. ǪȖ ȊȚȖȘȖȔ șȍȏȖȕȍ ȊȈȠȈ ȋȍȘȖȐȕȧ ȗȖȧȊȐȚșȧ? — ǹȞȍȕȈȘȐȧ ȊȚȖȘȖȋȖ șȍȏȖȕȈ ȧ ȍȡȍ ȕȍ ȊȐȌȍȓȈ. ǵȖ Ȕȕȍ șȈȔȖȑ ȖȟȍȕȤ ȉȣ ȝȖȚȍȓȖșȤ (țȓȣȉȈȍȚșȧ). — Ǫȣ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȐ, ȒȈȒ ȆȓȐȧ ǺȐȔȖȠȍȕȒȖ ȖȌȕȈȎȌȣ șȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȓȈșȤ ș ȊȈȔȐ ȏȈ ȒțȓȐșȈȔȐ. Ǩ ș ȒȍȔ Ȑȏ ȏȊȍȏȌ Ȋȣ șȈȔȐ șȚȘȍȔȐȓȐșȤ șȌȍȓȈȚȤ șȍȓȜȐ? ȇȊȓȧȍȚȍșȤ ȟȤȍȑ-ȕȐȉțȌȤ ȜȈȕȈȚȒȖȑ? — ǬȈ, ȧ șȚȘȈȠȕȣȑ ȜȈȕȈȚ, ȒȈȒ Ȑ Ȋșȧ ȔȖȧ șȍȔȤȧ, ǬȐȔȣ ȀțȘȖȊȈ, ǪȈȕȐ ǬȖȘȕȈ, ǬȎȈȔȈȓȣ Ȑ Hardkiss. ǹ ǬȐȔȖȑ ȀțȘȖȊȣȔ Ȕȣ țȎȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȌȘțȎȐȔ șȍȔȤȧȔȐ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍ ȐșȒȓȦȟȈȍȚ ȚȖȋȖ ȜȈȒȚȈ, ȟȚȖ ȧ ș ȌȖȟȒȖȑ ȏȕȈȦ ȕȈȐȏțșȚȤ Ȋșȍ ȍȋȖ ȗȍșȕȐ. ǵȖ ȚȈȒ ȟȚȖȉȣ ȌȖ ȏțȌȈ Ȋ ȓȈȌȖȠȒȈȝ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȝȖȚȍȓȈ ș ȒȍȔ-ȚȖ șȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȚȤșȧ — ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȘȈȏ ȥȚȖ ȉȣȓȖ ȕȈ ȒȖȕȞȍȘȚȍ ǰȊȈȕȈ ǬȖȘȕȈ. Ǵȣ ș ȕȐȔ ȓȐȟȕȖ ȕȍ ȏȕȈȒȖȔȣ Ȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȊșȚȘȍȟȈȓȐșȤ, ȕȖ ȧ ȉȖȓȤȠȖȑ ȗȖȒȓȖȕȕȐȒ ȍȋȖ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ, ȔțȏȣȒȐ Ȑ șȚȐȓȧ. ȇ ȖȟȍȕȤ șȟȈșȚȓȐȊȈ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȒȖȕȞȍȘȚȈ Ȕȕȍ țȌȈȓȖșȤ ș ȕȐȔ șȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȖȊȈȚȤșȧ. ȅȚȖ ȉȣȓ ȚȈȒȖȑ ȒȈȑȜ, șȘȖȌȕȐ

ĊıŎōĘĸęņĘ ĜęĶŎ ĜěİĘņŔ ĸěĝŔőěĵ ŗ Żŷŵ, ƀŻŷ ż 33-ŴŮŻŶŮŲ ŎŴűŰũūŮŻƄ ŘŷŬŹŮŪŶƈų ŹŷŭűŴźƈ ūŷźƅŵŷŲ ŹŮŪŮŶŷų, ůżŹŶũŴűźŻ ŬũŰŮŻƄ «ŋŸŮŹŮŭ» żŰŶũŴũ, ųŷŬŭũ ƆŻũ źƀũźŻŴűūũƈ ůŮŶƂűŶũ ŮƂŮ ŪƄŴũ ū ŹŷŭűŴƅŶŷŵ ŰũŴŮ. ŗŶũ ŸŷŭũŹűŴũ ůűŰŶƅ źūŷŮŵż źƄŶŷƀųż 3 ƈŶūũŹƈ. Ŗũ źŴŮŭżƇƂűŲ ŭŮŶƅ źŷ źŴŷūũŵű ŸŷŰŭŹũūŴŮŶűŲ ƈ źŸŮƁűŴũ ū Źŷŭŭŷŵ. ŘŹűŰŶũƇźƅ, ŵŶŮ ŷƀŮŶƅ ŶŮ ŻŮŹŸŮŴŷźƅ ūŰŬŴƈŶżŻƅ Ŷũ ŬŮŹŷűŶƇ, ųŷŻŷŹũƈ ū źŻŷŴƅ źŴŷůŶŷŮ ūŹŮŵƈ ŹŮƁűŴũźƅ źŻũŻƅ ŵũŵŷŲ ū ųŷŻŷŹƄŲ ŹũŰ. ŋ ŸũŴũŻŮ ŵŮŶƈ ūźŻŹŮƀũŮŻ źƀũźŻŴűūƄŲ ŷŻŮſ ōŮŶűź. ŖŮŵŶŷŬŷ źŵżƂũƈźƅ, ŷŶ ŸŷųũŰƄūũŮŻ ŵŶŮ źūŷƇ ųŹŷūűŶŷƀųż, ŷŪŶűŵũŮŻ ŴƇŪűŵżƇ ůŮŶż. Řŷųũ ŵũŴƄƁ źŸűŻ, Żűžŷ ŸŷźũŸƄūũƈ, źżŸŹżŬű ŹũźźųũŰƄūũƇŻ ŷ źŮŪŮ ű źūŷŮŲ źŮŵƅŮ.

- ǯȕȈȒȖȔȣ Ȕȣ țȎȍ ȔȕȖȋȖ ȓȍȚ. Ǩ ȘȈșȗȐșȈȓȐșȤ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȗȧȚȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȏȌȖȘȖȊȤȍ ǭȓȐȏȈȊȍȚȣ ȗȖșȓȍ ȘȖȌȖȊ, ȗȓȈȕȐȘțȍȔ ȗȖȊȍȕȟȈȚȤșȧ. - Ǩ ȒȈȒ Ȋȣ ȊșȚȘȍȚȐȓȐșȤ, ȗȖȔȕȐȚȍ? dzȐȏȈ: - DzȈȒ Ȑ Ȋșȍ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, Ȋ ȗȈȘȒȍ. ǬȍȕȐș ȗȖȌȖȠȍȓ ȒȖ Ȕȕȍ, Ȑ ȕȈȟȈȓȖșȤ…

ǬȍȕȐș: - Ǵȕȍ ȚȈȒ ȗȖȕȘȈȊȐȓȈșȤ ȗȖȝȖȌȒȈ ȔȖȍȑ ȉțȌțȡȍȑ șțȗȘțȋȐ, ȟȚȖ ȧ Ƞȍȓ ȏȈ ȕȍȑ, Ƞȍȓ, Ȉ ȗȖȚȖȔ Ȑ ȗȖȌȖȠȍȓ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȗȘȐșȍȓȈ ȕȈ ȓȈȊȖȟȒț. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ Ȕȣ ȊȔȍșȚȍ. - DzȚȖ ȋȓȈȊȈ ȊȈȠȍȑ șȍȔȤȐ? dzȐȏȈ: - ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȗȈȗȈ. Ƕȕ ț ȕȈș ȘȍȠȈȍȚ Ȋșȍ ȊȖȗȘȖșȣ. ǬȍȕȐș - ȉȖȓȤȠȖȑ ȚȘțȎȍȕȐȒ: ȒȈȔȍȕȡȐȒ,


ȕȈ 16 16-22 22 ȧȕȊȈȘȧ 2017 ȋȖȌȈ


10

ïîíåäåëüíèê 16 ÿíâàðÿ

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥɵ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɟɪɟɞɚɱ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ» 7:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

07.00 áċćüā Ùêæ 07.25 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 07.30 íùăċĔ 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 10.05 ÙĆċāĀćąúā 11.05 í/Č «ÜýĊĉøüĆúĉĂĀā ćĆăĀĎýāĉĂĀā». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «ÜýĊĉøüĆúĉĂĀā ćĆăĀĎýāĉĂĀā». 13.40 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý éċćýĈĄýąø». 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý éċćýĈĄýąø». 16.55 í/Č «ïýĈýćøĐĂĀ-ąĀąüÿė». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 20.05 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý». 20.15 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý». 22.35 êûćúćýù ĊĄćûù 00.40 í/Č «éýăČăýĉĉ. îýąø ùýĉĉĄýĈĊĀė (Úąý/ĉýùė)».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 äþĆċĘþûć 07.10 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «ãĄČú ÛāĆăĊ: ñăćĄù ûćĄđþúĆāď» 10.45 ê/ĉ «ÙøČČĀ - ĀĉĊĈýùĀĊýăĔąĀĎø úøĄćĀĈĆú» 12.25, 18.55 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.25, 14.30, 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 13.55, 21.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 14.55 ê/ĉ «ÜĆĄøĐąĀā øĈýĉĊ» 15.55, 04.30 ÛāċùĄĕăù 16.50, 22.00, 02.50 ãĉùāĆù ì 17.50, 23.00 éùĊĊąþđā ăćąāăù 00.00 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.35 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.35 ì ëÞëù ċùċć! 02.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 05.25 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

03.00, 02.20 àćĆù ĆćĐā 05.35, 06.10 å/Ċ «ëČĉúć» 06.09, 07.53 Kids Time 06.55 å/Ċ «áĊċćĉāā ëćąù ā Ýÿþĉĉā» 07.55 å/č «íþā: ÛćĄđþúĆćþ ĊĈùĊþĆāþ» 09.30 í/Č «ãýüĀ ėĉĊĈýù» 11.50 í/Č «íĈĆąĀĂĀ åøĈąĀĀ: çĆĂĆĈĀĊýăĔ ÿøĈĀ» 14.00 í/Č «êýĄąēā ĄĀĈ» 16.00 í/Č «êýĄąēā ĄĀĈ: èøúąĆúýĉĀý» 18.00 ÙúĀùď 19.00 éþûāĀćĉ 21.55 êċĉùĊċā Ĉć ĉþûāĀćĉČ 00.20 í/Č «çĆùýþüøė úĈýĄė» 02.15 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

ǰǵǺǭǸ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

05.50 åČĄĕċčāĄĕą 06.20, 13.35 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.15, 08.10 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 09.20, 12.25 ê/ĉ «éýĂĊø» 15.20 «ßýā ąþĆĘ» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.10 «èćýĉćúĆćĊċā» 21.00 ê/ĉ «Øąąø-üýĊýĂĊĀúĒ» 00.55 ê/ĉ «Ùýăøė ĂĆĈĆăýúø» 03.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ «éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ. Ûćýù» 03.40 í/Č «éýĄĔ üąýā üĆ ĉúøüĔùē»

08.00, 15.00, 21.00, 05.30 æćûćĊċā 08.35 èùĊĈćĉċĆĔĂ ĊþĉûāĊ 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00 èéçíáäÙãëáãÙ 15.20 íćĄĕă-music 16.40 ê/ĉ «Øąąø çĀăĔ» 17.30 ëûćĂ ýćą-2 17.50 çăĆć û ÙąþĉāăČ 18.20, 01.20 æćûćĊċĆćĂ úĄćă 19.00, 01.50 æćûćĊċā. ãČĄĕċČĉù 19.20 èþĉûùĘ ăćĄćĆăù 19.55 ÛþĉþĊþĆĕ 20.20 ç üĄùûĆćą 21.30 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.50 ê/ĉ «õćĆčø ďýĉĊĀ» 22.35 äāďć ûćĂĆĔ 22.55 ÛþĐĆćþ 23.15 áċćüā

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 02.15 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 09.30 «êĈþďāùĄĕĆĔĂ ûĔĈČĊă. ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 12.20 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 14.05 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ - 1» 17.15 ê/ĉ «ãĖùĆúĔ ćĈĆĊĀú ĉċüĔùē» 20.15 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ - 2» 22.30, 01.25 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8» 23.35, 02.45 í/Č «ðýĈăĆĂ - 1: õĊĖü ú ĈĆÿĆúēč ĊĆąøč» 05.45 «êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ»

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

Dz- 2

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.50 æćûćĊċā 08.05 æùûiĆĔ Ćùýûćĉ’Ę 08.25, 22.20 ê/ĉ «ïýĄćĀĆą». 10.05, 14.25 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ. 10.45 êþăĉþċ čāĉąĔ 11.15, 15.05 ÙĉĊþĆùĄ. 11.40, 19.10 ê/ĉ «ÞýąĉĂĀā üĆĂĊĆĈ». 12.30, 16.00 Ùéëāñçã. 13.00 ãĄČú ĉþýùăċćĉćû. 13.40 Eurovision. áċćüā ĆþýþĄā 14.15, 17.40 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.35, 18.20 éþùĄĕĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ. 16.25, 01.30 25 Ąþċ ĈćĊĄþ êêêé. 17.10 ßþĆĒāĆĔ ā ĊĈćĉċ 18.50, 22.00 ÙĉþĆù 20.00 èùĆćĉùąù 20.45, 01.05 ê/ĉ «àĉĊĆĈĀė ĄĀăĀĎĀĀ ú ăĀĎøč». 21.10, 03.05 íćĉČą Ċ Ý. ÚćĐăćûĔą. 23.55, 02.15 ÚþĄćĉČĊĊăćþ ûĉþąþĐăć.

05.50 êćúĔċāĘ ĆþýþĄā Ċ çĄþüćą èùĆėċćĂ 06.50, 07.15, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.30 êćúĔċāĘ 09.15, 03.20 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.00, 04.30 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 12.00, 21.00 ê/ĉ «ÛĈøþüøąĀą åĀĂĊĆ» 13.50, 15.30 ê/ĉ «ÙċüýĊ ĉúýĊăēĄ üýąĔ» 18.00 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ» 19.45, 02.20 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 23.00 êćúĔċāĘ ýĆĘ 23.30 í/Č «éĄýĈĊýăĔąøė ûĆąĂø» 05.20 ê/ĉ «ØüúĆĂøĊ»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 êĈþďāĘ 08.00, 13.20 áýČ Ćù ċĔ 08.20 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.40, 14.40 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 11.20, 19.00 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ 12.20 èĊāĎćĊćąùċāăù 13.40, 23.30 æùþýāĆþ Ċć ûĊþąā 16.20, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 17.10, 20.40 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.00, 22.00 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 21.40, 23.00 íùĀþĆýù 00.20 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù 01.10 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.25 ê/ĉ «éýĊýúøė ċûĈĆÿø» 09.00, 19.30 ê/ĉ «âċăøûĀą Ā ćøĈĊąýĈē» 10.10, 17.25 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē» 11.40, 00.40 ê/ĉ «ãýüĀ-üýĊýĂĊĀú ĄĀĉĉ ìĈøāąĀ ìĀĐýĈ» 13.45, 14.20, 21.30 ê/ĉ «ÛøúøāĀ 5.0 - 6» 14.00, 19.00, 23.15, 02.30 «êûiýćă» 15.35 ê/ĉ «éăċþùø ĈøĉĉăýüĆúøąĀā» 23.45 ê/ĉ «õăýĄýąĊøĈąĆ» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.15 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 03.40 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ çýþĊĊĔ» 04.00 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

06.00 í/Č «äøĂĉĀĄĂø» 07.00, 18.00 «ÙĄĄć, ýćăċćĉ!» 07.55, 10.05, 13.40, 18.55, 21.10 «èćüćýù» 09.50, 04.05 «ïāûāĄāĀùďāĘ Incognita» 10.50 àùûċĉù - ĊþüćýĆĘ 12.05 ßāĀĆĕ û ďāčĉþ 14.00 çúćĀĉþûùċþĄĕ. LIVE 19.00 Û üćĊċĘĎ Č ÝąāċĉāĘ ÜćĉýćĆù. áûùĆ øĉþąĐČă 19.55 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 21.15 åāĎùāĄ èćĈĄùûĊăāĂ «ìăĉùāĆĊăùĘ ĈþĊĆĘ» 22.00 êČĈþĉĐČûĊċûù 23.00, 05.10 êČąùĊđþýđāĂ ąāĉ 00.05 «ÝĆþûĆāăā ãĉùĊĆćĂ ëČčþĄĕăā» 01.00 «æćĐĕ ĐþĉĆĔĎ üùĄĊċČăćû» 01.40 «ßāĀĆĕ Ćù ÛþĉđāĆþ»

06.00, 08.20, 21.45, 01.55, 05.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 02.20 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.15, 08.30, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00 «èćĈČċĐāă» 08.10, 02.15 «çĎćċĆāăā Āù Ċćûþċùąā» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 16.10 í/ĉ «éĊĈĆûĆ ąø Ėû» 11.00 «êćĆùċù» 12.45, 19.15, 01.20, 03.05, 04.30 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 19.40 í/Č «ãýûýąüø ÙøûýĈø Úøąĉø» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00, 02.35 «ëĉā ďûþċù ûĉþąþĆā»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10 «Top Shop» 09.00 Top Shop 09.45, 23.15 «æćûćüćýĆĘĘ đČċăù Ċ...» 10.35 «ÚþĆþčāĊ Þčāąù ñāčĉāĆù «çèìê Ļ 10» 13.20 í/Č «çĈĆđøāĊý, ČøĈøĆąē!» 14.45 í/Č «éýĂĈýĊąēā ČøĈúøĊýĈ» 17.20 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ćĈĆčĆüąĆĄ üúĆĈý» 19.40 í/ĉ «çċøĈĆ ØûøĊē âĈĀĉĊĀ» 21.30 í/ĉ «èøĉĉăýüĆúøąĀė äýĈüĆĂø» 00.05 í/Č «ØĈĊĀĉĊ Āÿ âĆčøąĆúĂĀ» 01.25 í/ĉ «ÚĆāąø ìĆāăø» 03.05 ãāĆćĄĘĈĔ 04.00 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

7:20 «éáç» 8:00, 16:00 «ÛĊþ úČýþ ýćúĉþ!» 9:15 í/Č «èøÿċĄ Ā ďċúĉĊúø» 12:20 í/Č «ÜýúďøĊø» 14:15 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû» 18:00, 22:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:30, 23:00 ë/Ċ «ãćĄā ąā ûýćąù» 20:00 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! -7» 00:00 «î-íùăċćĉ - 7» 03:00 «äČĐđþþ Ćù ëÛ»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 14.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.00 ßþĆù. ÞĄþĆù çúĉùĀďćûù 09.10, 23.20 ê/ĉ «éćýĎćĆüĈøÿüýăýąĀý» 11.00 æþĐāĊċĕ 12.30, 21.20 ê/ĉ «ÛĈėÿąøė ĈøùĆĊø» 16.30, 04.20 ê/ĉ «ÜþøĄøāĂø» 18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 18.20 ÛĊþą ąāĉćą 19.05 ãĄČú 700 19.50 ßþĆù. æùċùĄĕĘ ãùĊĈþĉĊăùĘ 01.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 20.03, 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ýĆĘ 22.15 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 23.10 «àù ðùĂ.com» 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 02.15, 05.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 03.15 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 03.35 æþ ĈþĉûĔĂ ûĀüĄĘý 04.15 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ

06.00, 08.00, 18.40, 01.45, 03.45 ëćĈ-ąùċĐ 06.10 äþĊċþĉ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 08.10 ÝāĆùąć (ã) - æùĈćĄā. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 12.05 àùĉĘ - íþĆþĉúùĎĐþ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.50 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 15.55 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 16.50 ÜĉùĆùýù - çĊùĊČĆù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 18.50 å÷ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 20.40 êČćĆĊā - ÙĉĊþĆùĄ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 22.45 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.45, 02.25, 05.35 ëćĈ-ąùċĐ 06.10 èêß - ÙĉĊþĆùĄ. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 08.10 ÙċĄþċāăć - ÚþċāĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 10.15, 04.30 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 11.10 äþĊċþĉ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 13.10 ñùĎċĚĉ - ÝāĆùąć. ðþąĈāćĆùċ ìăĉùāĆĔ 15.10 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.00, 23.40 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 17.55 ëćċċþĆĎĖą - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 19.50 àùĉĘ - íþĆþĉúùĎĐþ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 21.40 LIVE. åùĄùüù - êćĊĕþýùý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 08.30 «çúĄćą.UA.» 08.55 í/Č «çĀĈøĊē ĉýĄĀ ĄĆĈýā: ïýĈąøė ùĆĈĆüø» 12.05, 19.25 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 18.30 «êĈþďăćĉ» 19.00 «ÝÿþÝÙá» 20.00 í/Č «ÜþýĂ íøąĊýĈ. Ú ćĆĀĉĂøč ĉĆĂĈĆúĀđ ëûøĈĀĊø» 21.55 í/Č «ÜþýĂ íøąĊýĈ. çĈĆĂăėĊĀý ûĈĆùąĀĎē õčąøĊĆąø» 23.50 í/Č «æčĆĊąĀĂ ćĈĆĊĀú ïċþĆûĆ» 01.15 ê/ĉ «ßøĊýĈėąąēā ĄĀĈ» 02.05 í/Č «ïýĊēĈý ăĀĉĊø ČøąýĈē»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ» 05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.20 «ëĉā ĊþĊċĉĔ» 11.10 ê/ĉ «êē - ĄĆė þĀÿąĔ» 12.10, 01.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 14.00, 20.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ ĊþĀćĆ» 15.00, 21.00 «çĉĚĄ ā ĉþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 16.00 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 19.00 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 22.00 í/Č «èýùęąĆĂ ąøćĈĆĂøĊ» 23.50 í/Č «Ú ăĖùúĀ úĉý ĉĈýüĉĊúø čĆĈĆĐĀ» 03.20 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

07.00, 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «æùĒėúăýą ú ĈĆÿēĉĂ» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «ØûĆąĀė ĉĊĈøčø»

ǸǭǺǸǶ-TV

TV- 1000 KINO

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

08.30 «êċùĉĔþ ĈþĊĆā ć üĄùûĆćą». 11.00 í/Č «â ĉĆĂĈĆúĀđøĄ øúĀøĂøĊøĉĊĈĆČē». 12.45 ê/ĉ «éăýüĉĊúĀý úýüċĊ ßąøêĆâĀ». 14.25 «ìċĉþĆĆĘĘ ĈćĐċù». ÛĔĈČĊă 2. 15.00 ÝāĈ èĚĉĈĄ: ãćĆďþĉċ Ċ äćĆýćĆĊăāą ĊāąčćĆāĐþĊăāą ćĉăþĊċĉćą. 17.00 í/Č «çĆăĀĎýāĉĂĀā ćĆ ąøāĄċ». 18.35 Ý/č «çĄāąĈāĂĊăāþ ûþĉđāĆĔ». 19.25 Ý/č «çĄāąĈāùýù-80. 30 Ąþċ ĊĈČĊċĘ». 21.45, 23.00 Ý/č «àûćĉĔăāĆ-åČĉćąþď». 00.15 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ùýăĆĄ ĂĆĉĊĖĄý».

05.20 «9 üąýā Ā ĆüąĆ ċĊĈĆ» 07.20 «ëùýþøĊĔ, üĆûąøĊĔ, úăĖùĀĊĔĉė» 09.10 «çĆĎýăċā ùøùĆďĂĀ» 11.20 «æčĆĊø ąø ýüĀąĆĈĆûø» 13.00 «âĆĈĆăęú» 15.15, 17.20 «çĈĀúýĊ ĆĊ âøĊĖĐĀ» 19.20 «äøĄø» 21.20 «çėĊĔ ąýúýĉĊ» 23.20 «èĆĂĆúēý ėāĎø» 01.30 «ÞýąĀč» 03.20 «æùĈøĊąēā ĆĊĉďýĊ»

05.10, 17.10 «åýĆùēďøāąēý ćĈĀĂăĖďýąĀė ØüýăĔ» 07.10 «çĆĊýĈėąąēā Ĉøā» 09.20 «çĈýþüý ďýĄ ė ċĉąċ» 11.10 «ÜĆĄ ċ ĆÿýĈø» 13.05 «ÛĆăûĆČø» 14.55 «ÛĆĉĊĔė» 19.10 «âĀĊ» 21.00 «ÜýúċĐĂø Āÿ úĆüē» 23.00 «åýćĆĂĆĈęąąēā» 01.25 «õČČýĂĊ ùøùĆďĂĀ» 03.25 «50 ćýĈúēč ćĆĎýăċýú»

07.00 í/Č «êýăýĎ» 09.10 í/Č «éĆùøďĀā ćĀĈ» 11.00 í/Č «ÞċĈąøăĀĉĊ 2 «Cøü Ā úýĉąø»» 13.00, 01.00 í/Č «äē Āÿ âĈĆąĐĊøüĊø» 14.30, 02.30 í/Č «ÙĀď ÙĆþĀā» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «èĆĉĉĀė ĄĆăĆüøė» 19.00 í/Č «æþĀüøė ûĈċÿ ąø Ĉýāüý ìċďþĆċ úĆÿăý çøûĆüē» 21.10 í/Č «çĆđęďĀąø, ĂĆĊĆĈĆā ąý ùēăĆ» 23.00 í/Č «ÜĈėąĔ» 04.00 í/Č «ÜýąĔ Ā úĉė þĀÿąĔ»

06.10 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 09.10 í/Č «éýĊĀ ÿăø» 11.10 ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 12.05, 22.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 14.00 ê/ĉ «éēĐĀĐĔ-ĐĆċ-2» 16.10 ê/ĉ «ëąĀúýĈ» 18.40 ê/ĉ «ëąĀúýĈ. åĆúøė Ćùđøûø» 01.00 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»16 01.20 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»5 01.50, 05.30 çëëÙã åÙêëÙã! 02.35 éùĀýćĄúùā 03.50 ðāĊċćĈĄėā

08.20, 14.00, 20.00 êąþđùĉāăā 09.00 èùĉùûćĀāă ëāđăù 09.40 ÛćĄđþúĆùĘ ãùĉČĊþĄĕ 10.10, 17.10 çăċćĆùûċĔ 10.40 éćúćăùĉ èćĄā 11.10 ÝÿùĊċāĆ-ĈČċþđþĊċûþĆĆāă ûć ûĉþąþĆā 11.30 ÙĆÿþĄāĆù úùĄþĉāĆù 12.00, 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 12.30, 18.00 åāĘ ā ø 13.00 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 13.30 ÝĉČĀĕĘ āĀ ýÿČĆüĄþĂ. ãćąùĆýù ĊĈùĊþĆāĘ 14.40, 21.10 íāăĊāăā 16.40 ãùė 18.30 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ 22.10 çĎ, Čÿ Ėċā ýþċăā! 05.20 âćĆùĄČ

06.00 ÚùĆýāċĊăùĘ çýþĊĊù 07.20, 13.10 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 08.10 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.10, 19.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 10.10 åþüùĘĎċĔ 11.10, 17.50 çĎćċĆāă ā ÿþĉċûù 12.10 ÜĄùĀ Ùċùăùąā 14.10 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 20.50 æäç āĀ ĈĉćđĄćüć (ÝĉþûĆāþ ĈĉāđþĄĕďĔ) 16.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.50, 22.40 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 18.50 éćýĆĔþ ýćąù 21.40 åþüùĀùûćýĔ 00.30 êăùĉú.āù

07.15, 18.50, 20.25, 03.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05, 19.00, 21.25 ãāċùĂ 08.40, 19.15 èĉāĉćýù ĊþüćýĆĘ 09.05, 13.20, 04.35 ÝćúĉĔþ ýþĄù 09.30, 18.25 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.45, 19.40 ê/ĉ «êøāąē ĈøÿċĄø» 12.15 í/Č «ÜýúċĐĂø ĉćýĐĀĊ ąø ĉúĀüøąĀý» 14.30, 21.40 ê/ĉ «ÙăĆąüĀąĂø» 17.40, 22.25 ê/ĉ «çĈøúĆý üýăĆ» 20.40, 03.25 æùüćĄćĊ-ĈĉþĊĊ 23.10, 01.50, 05.00 ÛċćĉÿþĆāþ

ǪǵǰǴǨǵǰǭ! «ǷǸȇǴǨȇ dzǰǵǰȇ»!

11 ȧȕȊȈȘȧ 2017 ȋȖȌȈ, ș 16-00 ȌȖ 17-00, șȖșȚȖȐȚșȧ «ǷȘȧȔȈȧ ȓȐȕȐȧ» ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȣ ǺǶǿǭǵǶDZ ǪȐȒȚȖȘȐȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȕȣ. ǮȐȚȍȓȐ ȋȖȘȖȌȈ ǩȈȝȔțȚ, ȗȖȏȊȖȕȐȊ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț 44-92-66, ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȖȚȊȍȚȣ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ, ȌȖȠȒȖȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȌȍȚȍȑ, șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ, ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ, ȔȖȓȖȌȍȎȕȖȑ ȗȖȓȐȚȐȒȐ, ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ șȗȖȘȚȈ.

ǪǵǰǴǨǵǰǭ! «ǫǶǸȇǿǨȇ dzǰǵǰȇ»!

20 ȧȕȊȈȘȧ 2017 ȋȖȌȈ, ș 13-00 ȌȖ 14-00, ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ «ǫȖȘȧȟȈȧ ȓȐȕȐȧ» ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȗȘȈȊ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ. ǷȖȏȊȖȕȐȊ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 44-0230, 44-02-04 (ȖȚȌȍȓ ȚȖȘȋȖȊȓȐ, ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȉȣȚȖȊȣȝ Ȑ ȗȓȈȚȕȣȝ țșȓțȋ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ), Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȘȈȏȢȧșȕȍȕȐȧ, ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖ ȊȈȠȐȝ ȗȘȈȊ ȒȈȒ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȍȑ Ȋ șȜȍȘȍ ȚȖȘȋȖȊȖȋȖ Ȑ ȉȣȚȖȊȖȋȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ.

ǫȘȈȜȐȒ ȗȘȐȍȔȈ ȋȘȈȎȌȈȕ ȗȖ ȓȐȟȕȣȔ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ DzǷ «ǩȈȝȔțȚșȒȈȧ ȎȐȓȐȡȕȈȧ țȗȘȈȊȓȧȦȡȈȧ ȒȖȔȗȈȕȐȧ» ǬȐȘȍȒȚȖȘ ǩǶǵǬǨǸǭǪ ǨdzǭDzǹǨǵǬǸ ǪdzǨǬǰǴǰǸǶǪǰǿ ȗȘȐȍȔȕȣȍ ȌȕȐ: 1-ȑ, 3-ȑ ǷǶǵǭǬǭdzȄǵǰDz ș 10-00 ȌȖ 17-00 – țȓ. ǹȖȉȖȘȕȈȧ, 8 2-ȑ, 4-ȑ ǷǶǵǭǬǭdzȄǵǰDz ș 8-00 ȌȖ 14-00 – țȓ. ǴȐȘȈ, 44, ȒȈȉ.104, ș 14-00 ȌȖ 17-00 – țȓ. ǹȖȉȖȘȕȈȧ, 8 .

ǫȓȈȊȕȣȑ ȐȕȎȍȕȍȘ DzdzǻǵǵǨȇ ǵǰǵǨ ǰǪǨǵǶǪǵǨ ȗȘȐȍȔȕȣȍ ȌȕȐ: 2-ȑ, 4-ȑ ǷǶǵǭǬǭdzȄǵǰDz ș 10-00 ȌȖ 14-00 – țȓ. ǹȖȉȖȘȕȈȧ, 8. ǯȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ǺǸǭǩǰDz ȆǸǰDZ ǪǰDzǺǶǸǶǪǰǿ ȗȘȐȍȔȕȣȍ ȌȕȐ: ǷȇǺǵǰǾǨ ș 10-00 ȌȖ 14-00– țȓ. ǹȖȉȖȘȕȈȧ, 8.


11

âòîðíèê 17 ÿíâàðÿ ǰǵǺǭǸ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

06.00 åČĄĕċčāĄĕą 06.20, 14.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.15, 08.10 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 09.20 «ÝùûùĂ ĈćÿþĆāąĊĘ» 11.20, 12.25, 21.00 ê/ĉ «Øąąø-üýĊýĂĊĀúĒ» 15.50, 16.45 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.10 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.55 ê/ĉ «Ùýăøė ĂĆĈĆăýúø» 03.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ «éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ. ãćčþąùĆāĘ» 03.40 í/Č «Úĉý úĆÿĄĆþąĆ»

08.00, 13.00, 15.00, 21.00, 05.30 æćûćĊċā 08.35 èùĊĈćĉċ.Ua 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00, 21.30 æćûćĊċā. êĈćĉċ 09.15, 20.20, 05.00 ç üĄùûĆćą 09.50 ìăĉùāĆù Ćù ûăČĊ 10.25 í/Č «îýąø ďýăĆúýĂø» 12.30 çúĒþĊċûþĆĆĔĂ ČĆāûþĉĊāċþċ 13.15 èĉùûāċþĄĕĊċûć Ćù ĊûĘĀā Ċ üĉùÿýùĆùąā 14.00 ãĆāüù.ua 14.30 ÛþĉþĊþĆĕ 15.30 ëþùċĉùĄĕĆĔþ ĊþĀćĆĔ 15.55 ÛćĊĈćąāĆùĆāĘ 16.25 îČýćÿþĊċûþĆĆĔþ āĊċćĉāā 16.40, 04.15 ê/ĉ «Øąąø çĀăĔ» 17.25 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 17.50 å/Ċ «àćĄČđăù» 18.20, 01.20 æćûćĊċĆćĂ úĄćă 19.00, 01.50 æćûćĊċā. ãČĄĕċČĉù 19.55 æùđā ýþĆĕüā 21.50 ê/ĉ «õćĆčø ďýĉĊĀ» 22.40 áĀ ĈþĉûĔĎ ČĊċ 22.55 ÛþĐĆćþ 23.15 áċćüā

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 09.30 «êĈþďāùĄĕĆĔĂ ûĔĈČĊă. ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 12.20 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 14.15 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ - 2» 17.15 ê/ĉ «ãĖùĆúĔ ćĈĆĊĀú ĉċüĔùē» 20.15 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ 3: ÚĆÿĄýÿüĀý» 22.40, 01.35 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8» 23.45, 02.25 í/Č «ðýĈăĆĂ - 1: éăýćĆā ùøąĂĀĈ» 05.25 «êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ» 05.30 «öĊăāąćĊăù - 2: ĈĉāăĄėĐþĆāĘ û Ùĉăċāăþ»

6:35, 16:00 «ÛĊþ úČýþ ýćúĉþ!»

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.05 ÚćĄĕđþ Đþą Ĉĉùûýù 11.15 í/Č «âøĈøĊýăĔ». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.25 í/Č «âĈĆúĔĖ Ā ćĆĊĆĄ. ØąøùĆăĀĂĀ». 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 ê/ĉ «äýĉĊĆ úĉĊĈýďĀ ĀÿĄýąĀĊĔ ąýăĔÿė». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 20.20 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 21.00 Ùêæ 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-2». 23.35 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 äþĆċĘþûć 07.10 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «ãĄČú ÛāĆăĊ: ñăćĄù ûćĄđþúĆāď» 10.45 ê/ĉ «ÙøČČĀ - ĀĉĊĈýùĀĊýăĔąĀĎø úøĄćĀĈĆú» 12.25, 18.55 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.25, 14.30, 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 13.55, 21.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 14.55 ê/ĉ «ÜĆĄøĐąĀā øĈýĉĊ» 15.55 ÛāċùĄĕăù 16.50, 22.00 ãĉùāĆù ì 17.50, 23.00 éùĊĊąþđā ăćąāăù 00.00 í/Č «çøĈøăăýăĔąēý ĄĀĈē» 01.50 ê/ĉ «ÜąýúąĀĂĀ êýĄąĆûĆ» 04.10 öċć Ąėúćûĕ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

Dz- 2

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.15 æćûćĊċā 08.15, 21.40 ê/ĉ «ïýĄćĀĆą». 09.55 íćĉČą Ċ Ý. ÚćĐăćûĔą. 11.15, 16.40, 01.45 æùČăćąùĆāĘ 11.45, 19.10 ê/ĉ «ÞýąĉĂĀā üĆĂĊĆĈ». 12.35 ê/ĉ «àĉĊĆĈĀė ĄĀăĀĎĀĀ ú ăĀĎøč». 13.05 «íćĉČą» Ċ Ý. ÚćĐăćûĔą. 14.15, 17.40 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25 25 Ąþċ ĈćĊĄþ êêêé. 15.10, 18.20, 21.00 «24 ûćĈĉćĊù». çúēþăċāû-ăćĆčþĉþĆďāĘ. 15.45, 03.05 ÝþĆĕ û úćĄĕđćą üćĉćýþ. 17.10, 01.20 íùăċćĉ ĊāĄĔ. 18.50, 21.25, 00.45 êčþĉù āĆċþĉþĊćû. 20.45, 00.30 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ. 23.20, 02.10 ÚþĄćĉČĊĊăćþ ûĉþąþĐăć. 01.00 àćĆù î. ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ĆćûćĊċā.

06.10, 16.10, 05.20 ê/ĉ «ØüúĆĂøĊ» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 01.20, 03.45 êćúĔċāĘ 07.15, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 09.15 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.20, 04.30 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.20, 15.30, 21.00 ê/ĉ «ÛĈøþüøąĀą åĀĂĊĆ» 18.00 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 23.00 êćúĔċāĘ ýĆĘ 23.30 ê/ĉ «CSI. äýĉĊĆ ćĈýĉĊċćăýąĀė» 02.10 í/Č «éĄýĈĊýăĔąøė ûĆąĂø»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 êĈþďāĘ 08.00, 13.20 áýČ Ćù ċĔ 08.20 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.40, 14.40 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 11.20, 19.00 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ 12.20 èĊāĎćĊćąùċāăù 13.40, 23.30 æùþýāĆþ Ċć ûĊþąā 16.20, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 17.10, 20.40 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.00, 22.00 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 21.40, 23.00 íùĀþĆýù 00.20 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù 01.10 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.00 í/Č «åĀ ćċčø, ąĀ ćýĈø» 06.15 í/Č «äĀăăĀĆą ú ùĈøďąĆā ĂĆĈÿĀąý» 07.55, 09.00, 19.30 ê/ĉ «âċăøûĀą Ā ćøĈĊąýĈē» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 10.25, 17.25 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē» 11.55, 00.40 ê/ĉ «ãýüĀ-üýĊýĂĊĀú ĄĀĉĉ ìĈøāąĀ ìĀĐýĈ» 13.45, 14.20, 21.30 ê/ĉ «ÛøúøāĀ 5.0 - 6» 14.00, 19.00, 23.15, 02.25 «êûiýćă» 15.40 ê/ĉ «éăċþùø ĈøĉĉăýüĆúøąĀā» 23.45 ê/ĉ «õăýĄýąĊøĈąĆ» 03.10 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.20 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.40 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ çýþĊĊĔ»

06.00, 19.55 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 07.00, 18.00 «ÙĄĄć, ýćăċćĉ!» 07.55, 13.40, 18.55, 21.10 «èćüćýù» 09.50 «ÚČýĕċþ ĀýćĉćûĔ!» 10.45, 22.30 êČĈþĉĐČûĊċûù 14.00 çúćĀĉþûùċþĄĕ. LIVE 19.00 Û üćĊċĘĎ Č ÝąāċĉāĘ ÜćĉýćĆù. áûùĆ øĉþąĐČă 21.20, 04.40 «çċüćĄćĊăā» 21.50 èþĐùĄĕĆć ĀĆùąþĆāċĔþ ąþĊċù 22.55, 05.10 êČąùĊđþýđāĂ ąāĉ 00.00 Ý/č «éćýāćĆ æùĎùĈþċćû. çċ èĘċāĎùċćă ýć Ü楥āûČýù» 00.55 «ÛĘĐþĊĄùû îČĉĊþĆăć. èćĄþċ úþĄćüć ÿČĉùûĄĘ» 02.00 «ÛþĐþĉ ĈùąĘċā ÛĘĐþĊĄùûù îČĉĊþĆăć»

06.00, 08.10, 21.50, 02.40 «èćĈČĉĉā» 06.05, 08.20, 21.15 «èćĈČċĐāă» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.15, 08.30, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 04.00 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 16.10 í/ĉ «éĊĈĆûĆ ąø Ėû» 11.00 «êćĆùċù» 12.45, 21.25, 02.50 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 19.15, 05.10 «àýćĉćûĕþ» 19.40 í/Č «ìĈøąĎċÿĉĂĀā ăė ąøďĀąøĖđĀč» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00 í/Č «ãýûýąüø ÙøûýĈø Úøąĉø»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 09.55 «æćûćüćýĆĘĘ đČċăù Ċ...» 10.45 «Þčāą ñāčĉāĆ «äþĊċĆāďù» 12.15 í/Č «ØĈĊĀĉĊ Āÿ âĆčøąĆúĂĀ» 13.35, 19.40 í/ĉ «çċøĈĆ ØûøĊē âĈĀĉĊĀ» 14.30 í/Č «éýĂĈýĊąēā ČøĈúøĊýĈ» 17.15 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ćĈĆčĆüąĆĄ üúĆĈý» 21.30 í/ĉ «èøĉĉăýüĆúøąĀė äýĈüĆĂø» 23.15 í/Č «ÙăøûĀý ąøĄýĈýąĀė» 00.40 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý üĆĄĆā» 02.50 í/ĉ «ÚĆāąø ìĆāăø» 04.25 ãāĆćĄĘĈĔ 04.45 êùČĆýċĉþăā 05.10 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

8:20 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 9:20 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû 15» 14:05 í/Č «÷ ĉďøĉĊăĀúøė» 18:00, 22:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 18:20 «éáç» 20:00 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! -7» 00:00 «î-íùăċćĉ - 7»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 04.00, 02.40 àćĆù ĆćĐā 04.10, 18.00 ÙúĀùď 05.05, 06.50 Kids Time 05.10 å/Ċ «ëČĉúć» 06.55 ê/ĉ «âăĀąĀĂø» 08.10 ãāþû ýĆþą ā ĆćĐĕė 09.55 êþĉýďù ċĉþĎ 12.45 Ýþđþûć ā Ċþĉýāċć 19.00 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 22.45 ê/ĉ «àûĈø çĈýĉĊĆăĆú» 00.50 í/Č «éĆĄąĀė»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 08.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 01.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 14.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 07.30 ãĄČú 700 08.20 ÛĊþą ąāĉćą 09.10, 23.20 ê/ĉ «éćýĎćĆüĈøÿüýăýąĀý» 11.00 æþĐāĊċĕ 12.30, 21.20 ê/ĉ «ÛĈėÿąøė ĈøùĆĊø» 16.30, 04.20 ê/ĉ «ÜþøĄøāĂø» 18.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.10 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć ñċùúù 19.50 ßþĆù. øĆù éČýăćûĊăùĘ 01.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 20.03, 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ýĆĘ 22.15 æþûĔýČąùĆĆĔþ āĊċćĉāā 23.10 «àù ðùĂ.com» 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 02.15, 05.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 03.15 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 03.35 æþ ĈþĉûĔĂ ûĀüĄĘý 04.15 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ

06.00, 08.00, 18.40, 01.30, 03.30, 05.30 ëćĈąùċĐ 06.10 ÛùĄþĆĊāĘ - öĊĈùĆĕćĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 08.10 Úþđāăċùđ - ÝāĆùąć (ã). äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.15 êČćĆĊā - ÙĉĊþĆùĄ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 12.05 å÷ - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.55 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 15.55 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 16.50 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 18.50 ÚùĉĊþĄćĆù öĊĈùĆĕćĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 20.40 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 22.45 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 23.40 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā

06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.45, 21.50, 23.50, 01.50, 03.50 ëćĈ-ąùċĐ 06.10 ÚùĉĊþĄćĆù - êþĄċāă. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 08.10 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 10.15, 17.00 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 11.10 åùĄùüù - êćĊĕþýùý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 13.10 ÙċĄþċāăć - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 15.10 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 17.55 ÙċĄþċāăć - ÚþċāĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 20.00 å÷ - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 22.00 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.55 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 08.30, 10.55 «çúĄćą.UA.» 08.55, 17.30, 19.25 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 11.55 «Ûāýþćúāąúù» 15.45 í/Č «åĀþý ąċăė» 18.30 «êĈþďăćĉ» 19.00 «ÝÿþÝÙá» 20.00 í/Č «ÜþýĂ íøąĊýĈ. åýùýĉąøė ÿúýÿüø» 21.55 í/Č «àûĈø ąø úēþĀúøąĀý» 23.40 í/Č «ÜĆĈĆûø ùýÿ úĆÿúĈøĊø» 01.10 ê/ĉ «ßøĊýĈėąąēā ĄĀĈ» 02.00 í/Č «ßøčøĈ ÙýĈĂċĊ»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ» 05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.20 «ëĉā ĊþĊċĉĔ» 11.10 ê/ĉ «êē - ĄĆė þĀÿąĔ» 12.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 14.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ ĊþĀćĆ» 15.00, 21.00 «çĉĚĄ ā ĉþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 16.00 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 19.00 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ» 22.00 «ãÛæ Ćù Úáê» 23.00 ê/ĉ «ÜĆĂĊĆĈ íøċĉ» 02.15 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

07.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00, 02.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǸǭǺǸǶ-TV 09.00 ÝāĈ èĚĉĈĄ: ãćĆďþĉċ Ċ äćĆýćĆĊăāą ĊāąčćĆāĐþĊăāą ćĉăþĊċĉćą. 11.00 í/Č «çĆăĀĎýāĉĂĀā ćĆ ąøāĄċ». 12.35, 03.25 Ý/č «çĄāąĈāĂĊăāþ ûþĉđāĆĔ». 13.25 Ý/č «çĄāąĈāùýù-80. 30 Ąþċ ĊĈČĊċĘ». 15.45, 17.00 Ý/č «àûćĉĔăāĆ-åČĉćąþď». 18.15 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ùýăĆĄ ĂĆĉĊĖĄý». 19.45 å/č «äþćĈćĄĕý ā ĀćĄćċùĘ ĉĔúăù». 20.00, 02.00 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý Ùċüċăøė». 21.20 «éćýāĄĊĘ Ċ ĈþĊĆþė ďĔüùĆ...». 22.00 Ý/č «ÛĄùýāĊĄùû äāĊċĕþû. åĔ ĈćąĆāą». 23.00 í/Č «ëüĀúĀĊýăĔąēý ćĈĀĂăĖďýąĀė».

TV- 1000 KINO 05.20 «çėĊĔ ąýúýĉĊ» 07.20 «äøĄø» 09.20 «âøúĂøÿĉĂøė ćăýąąĀĎø!»

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

05.10, 16.50 «ÜþýĈĈĀ äø-

07.00 í/Č «æþĀüøė ûĈċÿ ąø Ĉýāüý ìċďþĆċ úĆÿăý çøûĆüē» 09.10 í/Č «çĆđęďĀąø, ĂĆĊĆĈĆā ąý ùēăĆ» 11.00 í/Č «ÜĈėąĔ» 13.00, 01.00 í/Č «ÜýăĆ ØĈĊøĄĆąĆúēč» 14.30, 02.30 í/Č «ÚøăĔüĐąýćē» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «èĆĉĉĀė ĄĆăĆüøė» 19.00 í/Č «ÛĈøďĀ» 21.00 í/Č «çĆăĂĆúąĀĂ ú ĆĊĉĊøúĂý» 23.00 í/Č «äøûĀĉĊĈøăĔ» 04.00 í/Č «ÚĆĉýĄĔ üąýā ąøüýþüē»

06.10, 23.50 éùĀĉČđāċþĄā

08.20, 14.00, 20.00 êąþđùĉāăā 09.00 èùĉùûćĀāă ëāđăù 09.40 ÛćĄđþúĆùĘ ãùĉČĊþĄĕ 10.10, 17.10 çăċćĆùûċĔ 10.40 éćúćăùĉ èćĄā 11.10 ÝÿùĊċāĆ-ĈČċþđþĊċûþĆĆāă ûć ûĉþąþĆā 11.30 ÙĆÿþĄāĆù úùĄþĉāĆù 12.00, 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 12.30, 18.00 åāĘ ā ø 13.00 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 13.30 ÝĉČĀĕĘ āĀ ýÿČĆüĄþĂ. ãćąùĆýù ĊĈùĊþĆāĘ 14.40, 21.10 íāăĊāăā 16.40 ãùė 18.30 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ 22.10 çĎ, Čÿ Ėċā ýþċăā! 05.20 âćĆùĄČ

06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.20, 13.10 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 08.10 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.10, 19.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 10.10 ðČýć-āĀćúĉþċþĆāĘ 11.10, 17.50 çĎćċĆāă ā ÿþĉċûù 12.10 êĈĉùûćĐĆāă ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 14.10 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 20.50 æäç āĀ ĈĉćđĄćüć (ÝĉþûĆāþ ĈĉāđþĄĕďĔ) 16.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.50, 22.40 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 18.50 éćýĆĔþ ýćąù 21.40 åþüùĀùûćýĔ 00.30 Ûĉùċù ûĉþąþĆā

07.15, 18.50, 20.25, 03.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05, 19.00, 21.25 ãāċùĂ 08.40, 19.15 èĉāĉćýù ĊþüćýĆĘ 09.10, 13.30, 04.35 ÝćúĉĔþ ýþĄù 09.30, 18.25 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.45, 19.40 ê/ĉ «êøāąē ĈøÿċĄø» 12.15 í/Č «ÚĈøĊøĈĔ» 14.30, 21.40 ê/ĉ «ÙăĆąüĀąĂø» 17.40, 22.25 ê/ĉ «çĈøúĆý üýăĆ» 20.40, 03.25 æùüćĄćĊ-ĈĉþĊĊ 23.10, 01.50, 05.00 ÛċćĉÿþĆāþ

ûċøāýĈ» 07.30 «ÜýúċĐĂø Āÿ úĆüē» 09.20 «åýćĆĂĆĈęąąēā»

11.15 «ÜĖùø-ÜĖùø»

11.35 «âĀĊ»

13.45 «ÞýąĀč»

13.15 «50 ćýĈúēč ćĆĎý-

15.35 «æùĈøĊąēā ĆĊĉďýĊ»

ăċýú»

17.35 «æĊĊĆĈþýąĀý»

14.55 «õČČýĂĊ ùøùĆďĂĀ»

19.20 «ïĀĉĊĆý ĀĉĂċĉĉĊúĆ»

19.10, 21.50 «èĆþüýąąēā

21.20 «èċĉĉĂøė ĀûĈø» 23.20 «No comment» 01.25 «æ ďęĄ ûĆúĆĈėĊ ĄċþďĀąē» 03.25 «éąýþąēā øąûýă»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «æùĒėúăýą ú ĈĆÿēĉĂ» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «ØûĆąĀė ĉĊĈøčø»

ďýĊúýĈĊĆûĆ ĀĖăė» 23.30 «ÚýĈĆąĀĂø ĈýĐøýĊ ċĄýĈýĊĔ» 01.30 «ãċďĐýý úĆ Ąąý» 03.30 «ÜĈøāúýĈ ąø ąĆďĔ»

16 șȭȟȕȧ 2017 ȘȖȒț, Ȗ 14-00, Ȋ ǩǴǾDzȭǬ ȭȔ. ǝ. ǴȈȘȚȐȕȖȊȈ ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ ȔȭșȤȒȐȑ ȊȭȌȒȘȐȚȐȑ ȜȍșȚȐȊȈȓȤ ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȋȖ ȝȖȘȖȊȖȋȖ ȔȐșȚȍȞȚȊȈ «ǸȭȏȌȊȧȕȭ ȗȭșȕȍșȗȭȊȐ».

ǻ ȗȘȖȋȘȈȔȭ ȜȍșȚȐȊȈȓȦ ȊȐșȚțȗȐ ȊȖȒȈȓȤȕȐȝ ȚȈ ȝȖȘȖȊȐȝ ȒȖȓȍȒȚȐȊȭȊ ȠȒȭȓ ȔȐșȚȍȞȚȊ ȚȈ ȝȘȈȔȭȊ Ȕ. ǩȈȝȔțȚȈ ȭ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț ȏȈ ȘȭȏȌȊȧȕȖȦ ȚȍȔȈȚȐȒȖȦ. ǪȝȭȌ ȊȭȓȤȕȐȑ. ǯȈȗȘȖȠțȫȔȖ.

ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 09.10 í/Č «çĈýüĄýĉĊĔý» 11.05

ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in

12.00, 22.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 14.00

ê/ĉ

«éēĐēĐĔ-

ĐĆċ-2» 16.00 ê/ĉ «ëąĀúýĈ» 18.35 ê/ĉ «ëąĀúýĈ. åĆúøė Ćùđøûø»

DzǸǨǹǵǶdzǰǴǨǵǹDzǰDZ ǰǵDzǻǩǨǺǶǸ ǷȘȐȕȐȔȈȍȚ ȗȘȍȌȖȗȓȈȚț ȏȈ șțȚȖȟȕȣȑ ȗȚȐȞȍȔȖȓȖȌȕȧȒ: ǩȘȖȑȓȍȘȣ ȒȘȖșș ǸȖșș-308, DzȖȉȉ-500 ǵȍșțȠȒȈ ǽȈȑ-ȓȈȑȕ ȉȍȓȣȑ, ȒȖȘȐȟȕȍȊȣȑ Ȕ\ȧ ȒȘȖșș ȚȍȚȘȈ ǵ, șțȗȍȘ-ȝȈȘȒȖ ǫțșȧȚȈ ȒȘțȗȕȈȧ șȍȘȈȧ ǰȕȌȦȠȈȚȈ ǩȐȋ-9, ǩȦȚ-8 ǻȚȧȚȈ ȉȍȓȣȍ ȒȘȖșș - ǺȍȔȗ ǶȒȈȏȣȊȈȍȔ țșȓțȋȐ ȗȖ ȐȕȒțȉȈȞȐȐ ȧȑȞȈ ȖȗȚȖȊȣȔȐ ȗȈȘȚȐȧȔȐ ǬȖȕȍȞȒȈȧ Ȗȉȓ., ȋ. DzȘȈșȕȣȑ dzȐȔȈȕ, țȓ. ǺȖȘȋȖȊȈȧ, 6. ǺȍȓȍȜȖȕȣ: 0955281969, 0669624037, 0626141948 ȅȓȍȒȚ. ȈȌȘȍș: liman.tzk@mail.ru


12

ñðåäà 18 ÿíâàðÿ

ǰǵǺǭǸ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

1+1

06.00 åČĄĕċčāĄĕą 06.20, 14.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.15, 08.10 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 09.20 «ÝùûùĂ ĈćÿþĆāąĊĘ» 11.20, 12.25, 21.00 ê/ĉ «Øąąø-üýĊýĂĊĀúĒ» 15.50, 16.45 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.10 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.55 ê/ĉ «Ùýăøė ĂĆĈĆăýúø» 03.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ «éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ. ñùąĈČĆĕ» 03.40 í/Č «ÞĀÿąĔ ĂøĂ ĎĀĈĂ»

08.00, 13.00, 15.00, 21.00, 05.30 æćûćĊċā 08.35 èùĊĈćĉċ.Ua 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 10.10 Ý/č «ÛùĊāĄāĂ åùăČĎ. íùăþĄ» 11.00, 12.01 àùĊþýùĆāþ ãùúāĆþċù åāĆāĊċĉćû ìăĉùāĆĔ 12.00 åáæìëÙ åçäðÙæáø èùąĘċā ċþĎ, ăćüć û üćýĔ ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ úĔĄć ĈĉāĆČýāċþĄĕĆć ûĔûþĀþĆć āĀ ìăĉùāĆĔ û ÜþĉąùĆāė 13.15 æùđā ýþĆĕüā 15.30 êûþċ 16.10 èČċþûćýāċþĄĕ ĈùĄćąĆāăù 16.20 æù ĈùąĘċĕ 16.40, 04.15 ê/ĉ «Øąąø çĀăĔ» 17.25 îćĐČ úĔċĕ 17.50 å/Ċ «àćĄČđăù» 18.20, 01.20 æćûćĊċĆćĂ úĄćă 19.00, 01.50 æćûćĊċā. ãČĄĕċČĉù 19.55 êĄþýĊċûāþ. áĆčć 20.20 ç üĄùûĆćą 21.30 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.50 ê/ĉ «õćĆčø ďýĉĊĀ» 22.40 åþüùĄćċ 22.55 ÛþĐĆćþ 23.15 áċćüā

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 09.30 ÝćĊċāĐĕ ČĊĈþĎù û ùĆāąùďāćĆĆćą čāĄĕąþ «ëČĉúć» 11.15, 12.20 «åþĆĘė ÿþĆČ - 2» 14.10 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ 3: ÚĆÿĄýÿüĀý» 17.15 ê/ĉ «ãĖùĆúĔ ćĈĆĊĀú ĉċüĔùē» 20.15 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ - 4» 22.40, 01.30 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8» 23.40, 02.20 í/Č «ðýĈăĆĂ - 1: ÙĆăĔĐøė ĀûĈø» 05.20 «êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ» 05.25 «öĊăāąćĊăù - 2: ĈĉāăĄėĐþĆāĘ û Ùĉăċāăþ»

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

Dz- 2

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.20 æćûćĊċā 08.10, 21.40 ê/ĉ «ïýĄćĀĆą». 08.45, 12.30 íùăċćĉ ĊāĄĔ. 10.10, 13.25, 16.35, 01.35 éùĀąùħĄĘþą Ĉù-úþĄùĉČĊăČ 10.40, 18.50, 21.25 êčþĉù āĆċþĉþĊćû. 11.15 «24 ûćĈĉćĊù». çúēþăċāû-ăćĆčþĉþĆďāĘ. 11.40, 19.10 ê/ĉ «ÞýąĉĂĀā üĆĂĊĆĈ». 13.00, 15.10, 18.20, 21.00 çúĉùċĆĔĂ ćċĊĐþċ. 14.15, 17.40 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25 éþĈćĉċþĉ. 15.40, 03.05 ÝþĆĕ û úćĄĕđćą üćĉćýþ. 17.10, 01.10 ãćĉćúăù ĈþĉþýùĐ. 20.45, 00.35 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė. 23.25, 02.10 ÚþĄćĉČĊĊăćþ ûĉþąþĐăć. 00.55 àćĆù î. ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ĆćûćĊċā.

06.10, 16.10, 05.20 ê/ĉ «Øü-

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 êĈþďāĘ 08.00, 13.20 áýČ Ćù ċĔ 08.20 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.40, 14.40 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 11.20, 19.00 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ 12.20 èĊāĎćĊćąùċāăù 13.40, 23.30 æùþýāĆþ Ċć ûĊþąā 16.20, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 17.10, 20.40 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.00, 22.00 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 21.40, 23.00 íùĀþĆýù 00.20 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù 01.10 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

úĆĂøĊ» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.50 êćúĔċāĘ 07.15, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 09.15, 03.40 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.20, 04.30 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.20, 15.30, 21.00 ê/ĉ «ÛĈøþüøąĀą åĀĂĊĆ» 18.00 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 23.00 êćúĔċāĘ ýĆĘ 23.30 ê/ĉ «CSI. äýĉĊĆ ćĈýĉĊċćăýąĀė»

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 09.50 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 11.40 í/Č «éĊċĂøď». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «éĊċĂøď». 14.05 í/Č «âøĈøĊýăĔ». 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 ê/ĉ «äýĉĊĆ úĉĊĈýďĀ ĀÿĄýąĀĊĔ ąýăĔÿė». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 20.20 çĐĆùĘ Ċċùûăù. èĉþąĕþĉù 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-3». 23.40 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-2».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 äþĆċĘþûć 07.10 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 10.05 å/Ċ «ãĄČú ÛāĆăĊ: ñăćĄù ûćĄđþúĆāď» 11.00 ê/ĉ «ÙøČČĀ - ĀĉĊĈýùĀĊýăĔąĀĎø úøĄćĀĈĆú» 12.45 ê/ĉ «éąýþąøė ĂĆĈĆăýúø» 16.05, 22.05 í/Č «èĆĄýĆ Ā ÜþċăĔýĊĊø» 18.10 í/Č «çøĈøăăýăĔąēý ĄĀĈē» 20.05 í/Č «åĀĂĆûüø ąý ĉüøúøāĉė» 00.10 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.40 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.40 ì ëÞëù ċùċć! 02.05 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.55 ãĉùāĆù ì 04.35 ÛāċùĄĕăù 05.30 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

05.05 í/Č «Úĉý ćĆùýþüøýĊ ăĖùĆúĔ» 06.15 í/Č «ØăăýûĈĆ ĉ ĆûąýĄ» 07.55, 09.00, 19.30 ê/ĉ «âċăøûĀą Ā ćøĈĊąýĈē» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 10.25, 17.25 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē» 11.50, 00.40 ê/ĉ «ãýüĀ-üýĊýĂĊĀú ĄĀĉĉ ìĈøāąĀ ìĀĐýĈ» 13.45, 14.20, 21.30 ê/ĉ «ÛøúøāĀ 5.0 - 6» 14.00, 19.00, 23.15, 02.50 «êûiýćă» 15.40 ê/ĉ «éăċþùø ĈøĉĉăýüĆúøąĀā» 23.45 ê/ĉ «õăýĄýąĊøĈąĆ - 2» 03.20 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.35 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.00 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ çýþĊĊĔ» 04.25 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā» 04.50 í/Č «ÚýĈąĆĉĊĔ»

06.00, 22.40 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 07.00, 18.00 «ÙĄĄć, ýćăċćĉ!» 07.55, 13.40, 18.55, 21.00 «èćüćýù» 09.50 «ïāûāĄāĀùďāĘ Incognita» 10.45, 21.15 èþĐùĄĕĆć ĀĆùąþĆāċĔþ ąþĊċù 11.55, 22.05 êČĈþĉĐČûĊċûù 14.00 çúćĀĉþûùċþĄĕ. LIVE 19.00 ÚùĊăþċúćĄ. äāüù ðþąĈāćĆćû. ãùĉđāĘăù (ëČĉďāĘ) - îāąāă (ìăĉùāĆù) 21.35, 05.05 ÜĄćúùĄ - 3000 23.55 «ÛýćĎĆćûþĆāþ» 00.05 Ý/č «åāĄþĆ ÝþąćĆÿć. åāĄþýā Ċ ČăĉùāĆĊăāąā ăćĉĆĘąā» 01.05 «ãùă ĊćĀýùûùĄĊĘ čāĄĕą ć åāĄþĆ ÝþąćĆÿć» 01.25 Ý/č «åāđþĄĕ åþĉĊĕþ. àùĄćÿĆāďù Ąėúûā»

06.00, 08.20, 13.05, 02.25 «èćĈČĉĉā» 06.05, 02.10 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.15, 08.30, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00 «èćĈČċĐāă» 08.10, 12.45, 19.15, 05.00 «àýćĉćûĕþ» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 16.10 í/ĉ «éĊĈĆûĆ ąø Ėû» 11.00 «êćĆùċù» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 19.40 í/Č «âĆĈøùýăĔąēý ąĆúĆĉĊĀ» 21.30, 02.30 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00 í/Č «ìĈøąĎċÿĉĂĀā ăė ąøďĀąøĖđĀč»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 10.25 í/Č «ÙýĈýû ýûĆ þĀÿąĀ» 14.05, 19.40 í/ĉ «çċøĈĆ ØûøĊē âĈĀĉĊĀ» 15.55 í/Č «æùĈøĊąĆā üĆĈĆûĀ ąýĊ» 21.30 í/ĉ «èøĉĉăýüĆúøąĀė äýĈüĆĂø» 23.15 í/Č «ÛĆĈĆüĉĂĆā ĈĆĄøąĉ» 01.05 í/Č «Ùýăēā, ĂĈøĉąēā Ā...» 02.45 í/ĉ «ÚĆāąø ìĆāăø» 04.15 ãāĆćĄĘĈĔ 04.45 êùČĆýċĉþăā 05.10 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

7:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 7:20 «éáç» 8:00, 16:00 «ÛĊþ úČýþ ýćúĉþ!» 8:45 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 11:35 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû 15» 18:00, 22:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:30 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! -7» 19:15 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! Ýğċā» 22:45 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! Ýğċā» 00:00 «î-íùăċćĉ - 7»

Dz- 1

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00, 02.10 àćĆù ĆćĐā 04.40, 18.00 ÙúĀùď 05.33, 06.53 Kids Time 05.35 å/Ċ «ëČĉúć» 06.55 í/Č «çĆùýþüøė úĈýĄė» 08.50 ãāþû ýĆþą ā ĆćĐĕė 11.25 êþĉýďù ċĉþĎ 14.10 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 19.00 í/Č «çĆùýû Āÿ ðĆċĐýąĂø» 21.50 í/Č «ÚēčĆüø ąýĊ» 00.05 ê/ĉ «àûĈø çĈýĉĊĆăĆú»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

06.00, 08.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 14.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 07.40 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć ñċùúù 08.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 09.10, 23.20 ê/ĉ «éćýĎćĆüĈøÿüýăýąĀý» 11.00 æþĐāĊċĕ 12.30, 21.20 ê/ĉ «ÛĈėÿąøė ĈøùĆĊø» 16.30, 04.20 ê/ĉ «ÜþøĄøāĂø» 18.20 ÛĊþą ąāĉćą 19.05 180 üĉùýČĊćû 19.50 ßþĆù. çĄĕüù ãùúć 01.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 20.03 èćĄāĄćü 22.15 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 23.10 «àù ðùĂ.com» 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ýĆĘ 02.15, 05.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 03.15 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 03.35 æþ ĈþĉûĔĂ ûĀüĄĘý 04.15 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ

06.00, 08.00, 18.15, 01.30, 03.30, 05.30 ëćĈąùċĐ 06.10 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 08.10 ÝāĆùąć (ã) - ÚþĆčāăù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.15 ÜĉùĆùýù - çĊùĊČĆù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 12.05 íþĂþĆććĉý - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.50 äþĊċþĉ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 15.55, 22.00 «êþċăćĉþĀĔ» 16.25 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 18.20 ñùĎċĚĉ - ÝāĆùąć. ðþąĈāćĆùċ ìăĉùāĆĔ 20.10 ëćċċþĆĎĖą - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 22.45 ÷ûþĆċČĊ - åāĄùĆ (íāĆùĄ 2002/2003). äāüù ðþąĈāćĆćû

06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 23.50, 01.50, 03.50 ëćĈ-ąùċĐ 06.10 éþùĄ - êĈćĉċāĆü. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 08.10 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 10.15 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 11.10 êČćĆĊā - ÙĉĊþĆùĄ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 13.10 å÷ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 15.10 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.00 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.55 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 19.45 «êþċăćĉþĀĔ» 20.15 íþĂþĆććĉý - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 22.00 ÛùĄþĆĊāĘ - öĊĈùĆĕćĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 00.00 ÝāĆùąć (ã) - ÚþĆčāăù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 10.40, 17.30, 19.25 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 08.55 Ý/Ĉ «äČĐđþþ ćĉČÿāþ ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ» 09.50 Ý/Ĉ «ÛċćĉùĘ ąāĉćûùĘ ûćĂĆù û 3D» 15.15 í/Č «æĊĈėü ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė» 18.30 «êĈþďăćĉ» 19.00 «ÝÿþÝÙá» 20.00 í/Č «ÜĆĈĆûø ùýÿ úĆÿúĈøĊø» 21.45 í/Č «100 ûĈøüċĉĆú ąĀþý ąċăė» 23.35 í/Č «çĈĀĐýăýĎ» 01.15 ê/ĉ «àąĉćýĂĊĆĈ ØăýĂĉ» 02.05 í/Č «ÙĆûüøą-ßĀąĆúĀā íĄýăĔąĀĎĂĀā»

ǸǭǺǸǶ-TV

TV- 1000 KINO

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

09.45, 11.00 Ý/č «àûćĉĔăāĆ-åČĉćąþď». 12.15 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ùýăĆĄ ĂĆĉĊĖĄý». 13.45 å/č «äþćĈćĄĕý ā ĀćĄćċùĘ ĉĔúăù». 14.00, 20.00, 02.00 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý Ùċüċăøė». 15.20 «éćýāĄĊĘ Ċ ĈþĊĆþė ďĔüùĆ...». 16.00 Ý/č «ÛĄùýāĊĄùû äāĊċĕþû. åĔ ĈćąĆāą». 17.00 í/Č «ëüĀúĀĊýăĔąēý ćĈĀĂăĖďýąĀė». 18.05 «ÚþĆþčāĊ äùĉāĊĔ ÜćĄČúăāĆćĂ». 21.20 å/č «ÛćĀûĉùĒþĆāþ Ċć ĀûþĀý». 22.15 Ý/č «ïćĂ - «ãāĆć». 23.00 í/Č «ÙĆăĔĐĆý ĆûĈøùăýąĀý ćĆýÿüø».

05.20 «èċĉĉĂøė ĀûĈø» 07.20 «ïĀĉĊĆý ĀĉĂċĉĉĊúĆ» 09.15 «No comment» 11.20 «ÜĆÿąøąĀý ćĀăĆĊø çĀĈĂĉø» 13.20 «æ ďęĄ ûĆúĆĈėĊ ĄċþďĀąē» 15.20 «éąýþąēā øąûýă» 17.25 «éēą» 19.20 «Ùýûċđøė ćĆ úĆăąøĄ» 21.50 «èēùø-ĄýďĊø» 23.45 «öăýąĔĂø» 01.45 «ëùýþøĊĔ, üĆûąøĊĔ, úăĖùĀĊĔĉė» 03.35 «âøĂ ćĆüąėĊĔ ĄĀăăĀĆą. àĉćĆúýüĔ Z@ drota»

05.10, 16.55 «çĈĆùċþüýąĀý» 07.25 «11.14» 08.55 «ÚýĈĆąĀĂø ĈýĐøýĊ ċĄýĈýĊĔ» 10.45 «èĆþüýąąēā ďýĊúýĈĊĆûĆ ĀĖăė» 13.15 «ÜĈøāúýĈ ąø ąĆďĔ» 14.55 «ãċďĐýý úĆ Ąąý» 19.10 «ÛĆüÿĀăăø» 21.40 «ëďĀĊýăĔ ąø ÿøĄýąċ» 23.25 «êøĄ, ûüý ĉýĈüĎý» 01.35 «çĈýþüý ďýĄ ė ċĉąċ» 03.10 «çĆĊýĈėąąēā Ĉøā»

07.00 í/Č «ÛĈøďĀ» 09.00 í/Č «çĆăĂĆúąĀĂ ú ĆĊĉĊøúĂý» 11.00 í/Č «äøûĀĉĊĈøăĔ» 13.00, 01.00 í/Č «ßĆăĆĊĆý ĆÿýĈĆ» 14.30, 02.30 í/Č «çĈýüøĊýăĔąĀĎø» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «èĆĉĉĀė ĄĆăĆüøė» 19.00 í/Č «âĈøĉąøė ĉĊĈýăø» 21.00 í/Č «éăøüĂøė þýąđĀąø» 23.00 í/Č «ÜýúċĐĂø Ā ÛĈøąü» 04.00 í/Č «ÚĉøüąĀĂ ĉ ĄĆăąĀýā ú ĈċĂý»

06.00 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 09.55 ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 19.40 í/Č «éĀăø úĆăi» 22.00 í/Č «Ùýĉĉăøúąēý ċùăĖüĂĀ» 00.50 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»16 01.10 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»5 01.40, 05.25 çëëÙã åÙêëÙã! 02.25 éùĀýćĄúùā 03.40 ðāĊċćĈĄėā

08.20, 14.00, 20.00 êąþđùĉāăā 09.00 èùĉùûćĀāă ëāđăù 09.40 ÛćĄđþúĆùĘ ãùĉČĊþĄĕ 10.10, 17.10 çăċćĆùûċĔ 10.40 éćúćăùĉ èćĄā 11.10 ÝÿùĊċāĆ-ĈČċþđþĊċûþĆĆāă ûć ûĉþąþĆā 11.30 ÙĆÿþĄāĆù úùĄþĉāĆù 12.00, 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 12.30, 18.00 åāĘ ā ø 13.00 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 13.30 ÝĉČĀĕĘ āĀ ýÿČĆüĄþĂ. ãćąùĆýù ĊĈùĊþĆāĘ 14.40, 21.10 íāăĊāăā 16.40 ãùė 18.30 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ 22.10 çĎ, Čÿ Ėċā ýþċăā! 05.20 âćĆùĄČ

06.00, 05.10 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.20, 13.10 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 08.10 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.10, 19.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 10.10 åþüùĀùûćýĔ 11.10, 17.50 çĎćċĆāă ā ÿþĉċûù 12.10 ãćĉćĄþûĊăùĘ ăćúĉù: Ąāďćą ă ĄāďČ 14.10 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 20.50 æäç āĀ ĈĉćđĄćüć (ÝĉþûĆāþ ĈĉāđþĄĕďĔ) 16.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.50, 22.40 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 18.50 éćýĆĔþ ýćąù 21.40 åþüùĘĎċĔ 00.30 ëþćĉāĘ Āùüćûćĉù

07.15, 18.50, 20.25, 03.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05, 19.00, 21.25 ãāċùĂ 08.40, 19.15 èĉāĉćýù ĊþüćýĆĘ 09.05, 13.30, 04.35 ÝćúĉĔþ ýþĄù 09.30, 18.25 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.40, 19.40 ê/ĉ «êøāąē ĈøÿċĄø» 12.00 åāĆČċù ąćĄĐùĆāĘ 12.15 í/Č «ÜċùĈĆúĉĂĀā» 14.30, 21.40 ê/ĉ «ÙăĆąüĀąĂø» 17.40, 22.25 ê/ĉ «çĈøúĆý üýăĆ» 20.40, 03.25 æùüćĄćĊ-ĈĉþĊĊ 23.10, 01.50, 05.00 ÛċćĉÿþĆāþ

06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...»

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

07.00 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ» 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 11.10 «çĉĚĄ ā éþđăù» 23.00 ê/ĉ «ÜĆĂĊĆĈ íøċĉ» 02.15 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «æùĒėúăýą ú ĈĆÿēĉĂ» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «ØûĆąĀė ĉĊĈøčø»

ǯǨȇǪǨ ǷǸǶ ǵǨǴǟǸǰ ǬǶ ǷǸǶǭDzǺǻ «ǸǶǯǴǟȁǭǵǵȇ ǺǪǭǸǬǶǷǨdzǰǪǵǶǠ DzǶǺǭdzȄǵǟ Ǫ ǿǨǹǺǰǵǟ ǷǸǰǴǟȁǭǵȄ 1. ǟȕȊȍșȚȖȘ (ȏȈȔȖȊȕȐȒ): DzǷ «ǩȈȝȔțȚșȤȒȈ ȎȐȚȓȖȊȈ țȗȘȈȊȓȧȦȟȈ ȒȖȔȗȈȕȭȧ» ǷȖȠȚȖȊȈ, ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȈ ȈȌȘȍșȈ: 84500, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ.ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǹȖȉȖȘȕȈ,8; bondarev1969@mail.ru 2. ǴȭșȞȍ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȈ: 84500, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǹȖȉȖȘȕȈ, 8. 3. ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ (Ȗȉ’ȫȒȚȈ): ȚȍȗȓȖȗȖșȚȈȟȈȕȕȧ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȚȐȊȕȖȮ ȉțȌȭȊȓȭ. DzȖȚȍȓȤȕȧ ȗȖȚțȎȕȭșȚȦ 95ȒǪȚ ȕȈȓȍȎȐȚȤ ȌȖ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȭȌȊȐȡȍȕȖȮ ȍȒȖȓȖȋȭȟȕȖȮ ȕȍȉȍȏȗȍȒȐ, ȏȋȭȌ-

ȕȖ ȏ ǷȖșȚȈȕȖȊȖȦ DzǴǻ ȊȭȌ 28.08.2013 ȹ808. Ǻȍȝȕȭȟȕȭ ȭ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȭ ȌȈȕȭ: ȌȊȈ ȚȊȍȘȌȖȗȈȓȐȊȕȭ ȊȖȌȖȋȘȭȑȕȭ ȒȖȚȓȐ ȗȖȚțȎȕȭșȚȦ 45 ȒǪȚ ȚȈ 50 ȒǪȚ. ǪȭȌȊȍȌȍȕȕȧ ȌȐȔȖȊȐȝ ȋȈȏȭȊ ȊȭȌ ȒȖȚȓȭȊ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȟȍȘȍȏ ȌȐȔȖȊȭ ȚȘțȉȐ ȌȭȈȔȍȚȘȖȔ 219 ȚȈ 130 ȔȔ, ȊȐșȖȚȖȦ 9,5 Ȕ. 4. ǹȖȞȭȈȓȤȕȖ-ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȈ ȕȍȖȉȝȭȌȕȭșȚȤ ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ: ȏȔȍȕȠȍȕȕȧ ȊȐȚȘȈȚ ȕȈ ȖȗȈȓȍȕȕȧ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȚȐȊȕȐȝ ȗȘȐȔȭȡȍȕȤ ȠȓȧȝȖȔ ȊȓȈșȕȖȋȖ ȊȐȘȖȉȓȍȕȕȧ ȚȍȗȓȖȊȖȮ ȍȕȍȘȋȭȮ.

5. ǷȖȚȘȍȉȈ Ȋ ȘȍșțȘșȈȝ ȗȘȐ ȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȭ ȭ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ: ȏȍȔȍȓȤȕȐȝ - ȏȈȋȈȓȤȕȈ ȗȓȖȡȈ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȭȮ 49,5 Ȕ2; șȐȘȖȊȐȕȕȐȝ - ȞȍȋȓȈ, ȞȍȔȍȕȚ, ȔȍȚȈȓȖȒȖȕșȚȘțȒȞȭȮ; ȍȕȍȘȋȍȚȐȟȕȐȝ (ȗȈȓȐȊȖ, ȍȓȍȒȚȘȖȍȕȍȘȋȭȧ, ȚȍȗȓȖ) - ȍȓȍȒȚȘȖȍȕȍȘȋȭȧ - 4,9 ȒǪȚ/ȋȖȌ, Ȋțȋȭȓȓȧ - 15,2Ț/ȘȭȒ ȈȉȖ ȚȘȭșȒȈ ȌȍȘȍȊȐȕȕȈ – 41,6 Ȕ3/ȘȭȒ; ȊȖȌȕȐȝ - ȊȖȌȖȗȖșȚȈȟȈȕȕȧ ȊȭȌ ȭșȕțȦȟȖȮ ȔȍȘȍȎȭ: ȕȈ ȋȖșȗȖȌȈȘșȤȒȖ-ȗȐȚȕȭ ȗȖȚȘȍȉȐ – 1 Ȕ3/ȘȭȒ; ȕȈ ȗȭȌȗȐȚȒț ȒȖȚȓȭȊ ȖȌȕȖȘȈȏȖȊȖ – 5,2 Ȕ3/ ȘȭȒ; ȊȖȌȖȊȭȌ-

ȊȍȌȍȕȕȧ Ȋ ȭșȕțȦȟț ȔȭșȤȒț ȒȈȕȈȓȭȏȈȞȭȦ – 1 Ȕ3/ȘȭȒ; ȚȘțȌȖȊȐȝ - ȒȭȓȤȒȭșȚȤ ȗȍȘșȖȕȈȓț – 2 ȟȖȓ. 6. ǺȘȈȕșȗȖȘȚȕȍ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ (ȗȘȐ ȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȭ ȭ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ) - șȗȍȞȭȈȓȭȏȖȊȈȕȐȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚ. 7. ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭ ȚȈ ȭȕȠȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȏȈ ȊȈȘȭȈȕȚȈȔȐ - ȕȍ ȗȖȚȘȍȉțȫ 8. ǵȍȖȉȝȭȌȕȈ ȍȒȖȓȖȋȖ-ȭȕȎȍȕȍȘȕȈ ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȈ ȭ ȏȈȝȐșȚ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ȏȈ ȊȈȘȭȈȕȚȈȔȐ - ȕȍ ȗȖȚȘȍȉțȫ 9. ǴȖȎȓȐȊȭ ȊȗȓȐȊȐ ȗȓȈȕȖȊȖȮ


13

÷åòâåðã 19 ÿíâàðÿ ǰǵǺǭǸ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

06.00 åČĄĕċčāĄĕą 06.20, 14.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.15, 08.10 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 09.20 «ÝùûùĂ ĈćÿþĆāąĊĘ» 11.20, 12.25, 21.00 ê/ĉ «Øąąø-üýĊýĂĊĀúĒ» 15.50, 16.45 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.10 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.55 ê/ĉ «Ùýăøė ĂĆĈĆăýúø» 03.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ «éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ. åćėĒāþ ĊĉþýĊċûù» 03.40 í/Č «íĆďċ ĈýùýąĂø»

08.00, 13.00, 15.00, 21.00, 05.30 æćûćĊċā 08.35 èùĊĈćĉċ.Ua 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00, 21.30 æćûćĊċā. êĈćĉċ 09.15, 20.20 ç üĄùûĆćą 09.50 ìăĉùāĆù Ćù ûăČĊ 10.25 åāĊċþĉāĘ éćÿýþĊċûù 11.05 Ý/č «êþąāýþĊĘċĆāăā. êþĉüþĂ èùĉùýÿùĆćû» 12.30 çúĒþĊċûþĆĆĔĂ ČĆāûþĉĊāċþċ 13.15 êĄþýĊċûāþ. áĆčć 14.00 èĉþýûþĐþĉĕþ. êČýĕúĔ 15.10, 02.05 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. áĆýāûāýČùĄĕĆùĘ üćĆăù 15ăą. (ÿþĆĒāĆĔ) 17.05, 04.15 ê/ĉ «Øąąø çĀăĔ» 17.50 Ý/č «íćĉąČĄù ÿāĀĆā ÙĄþăĊùĆýĉù èùĄĄùýāĆù» 18.20, 01.20 æćûćĊċĆćĂ úĄćă 19.00, 01.50 æćûćĊċā. ãČĄĕċČĉù 19.55 «êĎþąĔ» Ċ æùċùĄĕþĂ êþýĄþďăćĂ 21.50 ê/ĉ «õćĆčø ďýĉĊĀ» 22.35 äāďć ûćĂĆĔ 23.00 àćĄćċćĂ üČĊĕ 23.15 áċćüā

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 02.15 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 09.30 «êĈþďāùĄĕĆĔĂ ûĔĈČĊă. ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 12.20 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 14.05 í/Č «âĈýćĂĀā ĆĈýĐýĂ - 4» 17.15 ê/ĉ «ãĖùĆúĔ ćĈĆĊĀú ĉċüĔùē» 20.15 í/Č «ÙøĐąė» 22.30, 01.25 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8» 23.35, 02.45 í/Č «ðýĈăĆĂ - 2: éĂøąüøă ú ÙýăûĈøúĀĀ»

6:40, 16:00 «ÛĊþ úČýþ ýćúĉþ!»

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 09.55 çĐĆùĘ Ċċùûăù 10.50 í/Č «ÚĆĉčĆüėđýý ĉĆăąĎý». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «ÚĆĉčĆüėđýý ĉĆăąĎý». 13.35 í/Č «éĊċĂøď». 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 ê/ĉ «äýĉĊĆ úĉĊĈýďĀ ĀÿĄýąĀĊĔ ąýăĔÿė». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 20.20 áĆĊùĂýþĉ 21.00 Ùêæ 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-4». 23.50 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-3».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 äþĆċĘþûć 07.10 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «ãĄČú ÛāĆăĊ: ñăćĄù ûćĄđþúĆāď» 10.45 ê/ĉ «ÙøČČĀ - ĀĉĊĈýùĀĊýăĔąĀĎø úøĄćĀĈĆú» 12.25, 18.55 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.25, 14.30, 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 13.55, 21.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 14.55 ê/ĉ «ÜĆĄøĐąĀā øĈýĉĊ» 15.55, 04.30 ÛāċùĄĕăù 16.50, 22.00, 02.50 ãĉùāĆù ì 17.50, 23.00 éùĊĊąþđā ăćąāăù 00.00 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.35 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.35 ì ëÞëù ċùċć! 02.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 05.25 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

Dz- 2

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.00 æćûćĊċā 07.50 êĄćûć åāċĉćĈćĄāċù èùûĄù Ćù ãĉþĒþĆāþ ÜćĊĈćýĆþ 08.15, 21.25 ê/ĉ «ïýĄćĀĆą». 09.50, 12.35 ãćĉćúăù ĈþĉþýùĐ. 10.15, 13.15 éþĈćĉċþĉ. 11.15, 16.40, 01.40 áĊċćĉāā ĉþąćĆċù 11.45, 19.10 ê/ĉ «ÞýąĉĂĀā üĆĂĊĆĈ». 13.00, 18.50, 21.10, 00.45 êčþĉù āĆċþĉþĊćû. 14.15, 17.40 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25 àýćĉćûĕþ. 15.05, 18.20 «24 ûćĈĉćĊù». çúēþăċāû-ăćĆčþĉþĆďāĘ. 15.30 êþĄčā 15.45, 03.05 ÝþĆĕ û úćĄĕđćą üćĉćýþ. 17.10, 01.15 êûĘċĔĆā ÚþĄùĉČĊā 20.45, 00.20 ãĉČĈĆĔą ĈĄùĆćą. 23.05, 02.10 ÚþĄćĉČĊĊăćþ ûĉþąþĐăć. 01.00 àćĆù î. ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ĆćûćĊċā.

06.10, 16.10, 05.20 ê/ĉ «Øü-

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 êĈþďāĘ 08.00, 13.20 áýČ Ćù ċĔ 08.20 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.40, 14.40 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 11.20, 19.00 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ 12.20 èĊāĎćĊćąùċāăù 13.40, 23.30 æùþýāĆþ Ċć ûĊþąā 16.20, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 17.10, 20.40 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.00, 22.00 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 21.40, 23.00 íùĀþĆýù 00.20 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù 01.10 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

06.15 í/Č «ÚĊĆĈþýąĀý» 07.55, 09.00, 19.30 ê/ĉ «âċăøûĀą Ā ćøĈĊąýĈē» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 10.30, 17.25 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē» 12.00, 00.40 ê/ĉ «ãýüĀ-üýĊýĂĊĀú ĄĀĉĉ ìĈøāąĀ ìĀĐýĈ» 13.45, 14.20, 21.30 ê/ĉ «ÛøúøāĀ 5.0 - 6» 14.00, 19.00, 23.15, 02.50 «êûiýćă» 15.40 ê/ĉ «éăċþùø ĈøĉĉăýüĆúøąĀā» 23.45 ê/ĉ «õăýĄýąĊøĈąĆ - 2» 03.20 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.25 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 03.45 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ çýþĊĊĔ» 04.10 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā» 04.40 í/Č «ÜýĈÿĆĉĊĔ»

06.00, 19.55 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 07.00, 18.00 «ÙĄĄć, ýćăċćĉ!» 07.55, 10.05, 13.40, 21.10 «èćüćýù» 09.50 «äùĆýđùčċĆĔþ āüĉĔ» 10.50, 22.00 èþĐùĄĕĆć ĀĆùąþĆāċĔþ ąþĊċù 11.55, 22.15 êČĈþĉĐČûĊċûù 14.00 çúćĀĉþûùċþĄĕ. LIVE 19.00 Û üćĊċĘĎ Č ÝąāċĉāĘ ÜćĉýćĆù. äėýąāĄù ìĄāďăùĘ 21.20, 04.35 «çċüćĄćĊăā» 22.55, 05.05 êČąùĊđþýđāĂ ąāĉ 00.00 «ÝĆþûĆāăā ãĉùĊĆćĂ ëČčþĄĕăā» 01.00 «æćĐĕ ĐþĉĆĔĎ üùĄĊċČăćû» 02.05 «ßāĀĆĕ Ćù ÛþĉđāĆþ» 02.35 «èćĊĄþ ĈćĄČĆćĐā» 03.35 «êûþċĊăāþ ĎĉćĆāăā»

06.00, 21.50 «èćĈČĉĉā» 06.05 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.15, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 21.15 «èćĈČċĐāă» 08.10, 12.45, 19.15, 05.10 «àýćĉćûĕþ» 08.40, 18.50 åČĄĕċčāĄĕą 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 16.10 í/ĉ «éĊĈĆûĆ ąø Ėû» 11.00 «êćĆùċù» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 19.40 í/Č «ïýĊúýĈĊēā ĊýąĆĈ» 21.25, 02.15 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00 í/Č «âĆĈøùýăĔąēý ąĆúĆĉĊĀ»

05.45, 07.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 09.30, 23.15 «æćûćüćýĆĘĘ đČċăù Ċ...» 10.10 «ÚþĆþčāĊ ÜþĆĆùýāĘ Ûþċĉćûù» 12.05 í/Č «ïýĊēĈý ąĆăĔ ú ćĆăĔÿċ êøąýďĂĀ» 13.40, 19.40 í/ĉ «çċøĈĆ ØûøĊē âĈĀĉĊĀ» 15.30 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ćĈĆčĆüąĆĄ üúĆĈý» 18.00 í/Č «ãĆúċĐĂø üăė ĆüĀąĆĂĆûĆ ĄċþďĀąē» 21.30 í/ĉ «èøĉĉăýüĆúøąĀė äýĈüĆĂø» 00.05 í/Č «Ùýÿ ĉēąø ąý ćĈĀčĆüĀ!» 01.35 í/ĉ «ÚĆāąø ìĆāăø» 03.25 ãāĆćĄĘĈĔ 04.10 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

úĆĂøĊ» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.50 êćúĔċāĘ 07.15, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 09.15, 03.40 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.20, 04.30 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.20, 15.30, 21.00 ê/ĉ «ÛĈøþüøąĀą åĀĂĊĆ» 18.00 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 23.00 êćúĔċāĘ ýĆĘ 23.30 ê/ĉ «CSI. äýĉĊĆ ćĈýĉĊċćăýąĀė»

8:35 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 10:20 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû» 18:00, 22:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 18:20 «éáç» 19:55 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! Ýğċā» 23:15 ê/ĉ «âĆăĀ ĄĀ úüĆĄø» 00:15 «î-íùăċćĉ - 7»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.05 àćĆù ĆćĐā 04.00, 18.00 ÙúĀùď 04.53, 06.38 Kids Time 04.55 å/Ċ «ëČĉúć» 06.40 ê/ĉ «âăĀąĀĂø» 08.35 ãāþû ýĆþą ā ĆćĐĕė 11.20 êþĉýďù ċĉþĎ 14.05 ãċć ĊûþĉĎČ 19.00 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 23.05 ê/ĉ «àûĈø çĈýĉĊĆăĆú» 01.15 í/Č «äøĈĉ øĊøĂċýĊ»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 08.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 14.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 07.30 180 üĉùýČĊćû 08.20 ÛĊþą ąāĉćą 09.10, 23.20 ê/ĉ «éćýĎćĆüĈøÿüýăýąĀý» 11.00 æþĐāĊċĕ 12.30, 21.20 ê/ĉ «ÛĈėÿąøė ĈøùĆĊø» 16.30, 04.20 ê/ĉ «ÜþøĄøāĂø» 18.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.10 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 19.50 ßþĆù. äùĂąù ÛùĂăČĄþ 01.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 20.03, 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ýĆĘ 22.15 ÙăďþĆċ 23.10 «àù ðùĂ.com» 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 02.15, 05.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 03.15 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 03.35 æþ ĈþĉûĔĂ ûĀüĄĘý 04.15 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ

06.00, 08.00, 05.40 ëćĈąùċĐ 06.10 êþĄĕċù - ÙĄùûþĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 08.10 ÚþĆčāăù - ÝāĆùąć (ã). äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.15 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 12.05 àùĉĘ - íþĂþĆććĉý. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.55 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 15.55 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.00 ëćċċþĆĎĖą - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 18.50 ÙċĄþċāăć - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 20.40 ÚùĉĊþĄćĆù äùĊ-èùĄĕąùĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 22.45 «êþċăćĉþĀĔ» 23.15 äþĊċþĉ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā

06.00, 08.00, 10.00, 10.50, 13.00, 15.00, 23.50, 01.50, 03.50 ëćĈąùċĐ 06.10 åùĆ êāċā - ÚćĉČĊĊāĘ (å). äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 08.10 ëćċċþĆĎĖą - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 10.20, 17.00 «êþċăćĉþĀĔ» 11.10 ÝþĈćĉċāûć - ÛāĄĕĘĉĉþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 13.10 ÙĉĊþĆùĄ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 15.10 èćĉċČ - äþĊċþĉ. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 17.30 êþĄĕċù - ÙĄùûþĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 19.20 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 20.15 àùĉĘ - íþĂþĆććĉý. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 22.00 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.30 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 08.30, 11.00 «çúĄćą.UA.» 08.55 Ý/Ĉ «êùąćĄþċĔ ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ» 11.35 «Ûāýþćúāąúù» 15.45 í/Č «100 ûĈøüċĉĆú ąĀþý ąċăė» 17.30, 19.25 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 18.30 «êĈþďăćĉ» 19.00 «ÝÿþÝÙá» 20.00 í/Č «çĈĀĐýăýĎ» 21.55 í/Č «åøĉĊĆėđýý ćĈøúĆĉċüĀý 2: äĆė ĄýĉĊĔ» 23.45 í/Č «ÛúøĈüýāĎē ĂĆĈĆăė» 01.20 ê/ĉ «àąĉćýĂĊĆĈ ØăýĂĉ» 02.10 í/Č «ÚýüĔĄø»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ» 05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.20 «ëĉā ĊþĊċĉĔ» 11.10 ê/ĉ «êē - ĄĆė þĀÿąĔ» 12.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 14.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ» 15.00, 21.00 «çĉĚĄ ā ĉþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 16.00 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 19.00 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 22.00 «ãÛæ Ćù Úáê» 23.00 ê/ĉ «ÜĆĂĊĆĈ íøċĉ» 02.15 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

07.00, 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė - 2» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «æùĒėúăýą ú ĈĆÿēĉĂ» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «âĆąĊĆĈø»

ǸǭǺǸǶ-TV

TV- 1000 KINO

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

09.20 «éćýāĄĊĘ Ċ ĈþĊĆþė ďĔüùĆ...». 10.00 Ý/č «ÛĄùýāĊĄùû äāĊċĕþû. åĔ ĈćąĆāą». 11.00 í/Č «ëüĀúĀĊýăĔąēý ćĈĀĂăĖďýąĀė». 12.05 «ÚþĆþčāĊ äùĉāĊĔ ÜćĄČúăāĆćĂ». 15.20 å/č «ÛćĀûĉùĒþĆāþ Ċć ĀûþĀý». 15.25 Ý/č «çĄāąĈāĂĊăāþ ûþĉđāĆĔ». 16.15 Ý/č «ïćĂ - «ãāĆć». 17.00 í/Č «ÙĆăĔĐĆý ĆûĈøùăýąĀý ćĆýÿüø». 17.10 í/Č «ÛĈĆĐĆúøė ĉýĈýąøüø». 19.10 Ý/č «ëùċĕĘĆù êùąćĂĄćûù. «åćāĎ ĊĄþĀ Ćāăċć Ćþ ûāýþĄ». 21.10 í/Č «Ùøă». 23.00 í/Č «ÝûĆ üýúċĐĂø çėĊąĀĎø».

05.20 «èēùø-ĄýďĊø» 07.15 «Ùýûċđøė ćĆ úĆăąøĄ» 09.40 «öăýąĔĂø» 11.35 «îĀĈĂ» 13.30 «ëùýþøĊĔ, üĆûąøĊĔ, úăĖùĀĊĔĉė» 15.20 «9 üąýā Ā ĆüąĆ ċĊĈĆ» 17.20 «çĆĎýăċā ùøùĆďĂĀ» 19.20 «ÚĆĉĔĄĆý ĄøĈĊø» 21.10 «ßøćĈýĊ» 23.00 «çýĈýúĆüďĀĂ» 00.20 «ÙċüĔ ĉĆ ĄąĆā» 01.45 «äøĄø» 03.30 «çėĊĔ ąýúýĉĊ»

05.10, 17.20 «ÜĆĄ ċ ĆÿýĈø» 07.00 «ëďĀĊýăĔ ąø ÿøĄýąċ» 08.45 «êøĄ, ûüý ĉýĈüĎý» 10.55 «ÛĆüÿĀăăø» 13.25 «çĆĊýĈėąąēā Ĉøā» 15.35 «çĈýþüý ďýĄ ė ċĉąċ» 19.10 «õĊĀĄ ċĊĈĆĄ ú åĔĖ-áĆĈĂý» 20.55 «äĆąĉĊĈ» 22.55 «æąø» 01.10 «åýćĆĂĆĈęąąēā» 03.20 «ÜýúċĐĂø Āÿ úĆüē»

07.00 í/Č «âĈøĉąøė ĉĊĈýăø» 09.00 í/Č «éăøüĂøė þýąđĀąø» 11.00 í/Č «ÜýúċĐĂø Ā ÛĈøąü» 13.00, 01.00 í/Č «éýĈüĎø ďýĊēĈęč» 14.30, 02.30 í/Č «êċćĀĂ» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «èĆĉĉĀė ĄĆăĆüøė» 19.00 í/Č «ØùĆĈĀûýą» 21.10 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý ÙøĊĊýĈČăėā» 23.00 í/Č «ÚĆÿüċčĆćăøúøĊýăĔ» 04.00 í/Č «ÙĆăĔĐĀý Ā ĄøăýąĔĂĀý»

06.10 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 09.10 í/Č «âĆĈĆăĔ èøăĔČ» 11.00 ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 12.00, 22.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 13.50 ê/ĉ «éēĐēĐĔĐĆċ-2» 16.00 ê/ĉ «ëąĀúýĈ» 18.35 ê/ĉ «ëąĀúýĈ. åĆúøė Ćùđøûø» 00.50 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»16 01.15 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»5 01.45, 05.10 çëëÙã åÙêëÙã! 02.35 éùĀýćĄúùā 03.50 ðāĊċćĈĄėā

08.20, 14.00, 20.00 êąþđùĉāăā 09.00 èùĉùûćĀāă ëāđăù 09.40 ÛćĄđþúĆùĘ ãùĉČĊþĄĕ 10.10, 17.10 çăċćĆùûċĔ 10.40 éćúćăùĉ èćĄā 11.10 ÝÿùĊċāĆ-ĈČċþđþĊċûþĆĆāă ûć ûĉþąþĆā 11.30 ÙĆÿþĄāĆù úùĄþĉāĆù 12.00, 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 12.30, 18.00 åāĘ ā ø 13.00 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 13.30 ÝĉČĀĕĘ āĀ ýÿČĆüĄþĂ. ãćąùĆýù ĊĈùĊþĆāĘ 14.40, 21.10 íāăĊāăā 16.40 ãùė 18.30 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ 22.10 çĎ, Čÿ Ėċā ýþċăā! 05.20 âćĆùĄČ

06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.20, 13.10 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 08.10 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.10, 19.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 10.10 åþüùĀùûćýĔ 11.10, 17.50 çĎćċĆāă ā ÿþĉċûù 12.10 éćýĆĔþ ýćąù 14.10 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 20.50 æäç āĀ ĈĉćđĄćüć (ÝĉþûĆāþ ĈĉāđþĄĕďĔ) 16.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.50, 22.40 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 18.50 èćĄćĊùċćþ ÿāĀĆā 21.40 ÜĉùąąĔ ā ăùĉùċĔ 00.30 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ

07.15, 18.50, 20.25, 03.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05, 19.00, 21.25 ãāċùĂ 08.40, 19.15 èĉāĉćýù ĊþüćýĆĘ 09.05, 13.30, 04.35 ÝćúĉĔþ ýþĄù 09.30, 18.25 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.45, 19.40 ê/ĉ «êøāąē ĈøÿċĄø» 12.15 í/Č «äøĂĉĀĄĂø» 14.30, 21.40 ê/ĉ «ÙăĆąüĀąĂø» 17.40, 22.25 ê/ĉ «çĈøúĆý üýăĆ» 20.40, 03.25 æùüćĄćĊ-ĈĉþĊĊ 23.10, 01.50, 05.00 ÛċćĉÿþĆāþ

ǨǬǴǟǵǟǹǺǸǨǺǰǪǵǶǠ ǩǻǬǟǪdzǟ ǷǶ Ǫǻdz. ǹǶǩǶǸǵǟDZ, 8 ǻ Ǵ. ǩǨǽǴǻǺ ǬǶǵǭǾȄDzǶǠ ǶǩdzǨǹǺǟ» ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ (ȗȘȐ ȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȭ ȚȈ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ) ȕȈ ȕȈȊȒȖȓȐȠȕȫ șȍȘȍȌȖȊȐȡȍ: ȒȓȭȔȈȚ ȭ ȔȭȒȘȖȒȓȭȔȈȚ - ȕȍ ȊȗȓȐȊȈȫ; ȗȖȊȭȚȘȧȕȍ - ȊȐȒȐȌȐ ȖȒșȐȌț ȊțȋȓȍȞȦ, ȖȒșȐȌȐ ȈȏȖȚț (ț ȗȍȘȍȘȈȝțȕȒț ȕȈ ȌȭȖȒșȐȌ ȈȏȖȚț), ȘȍȟȖȊȐȕȐ ț ȊȐȋȓȧȌȭ șțșȗȍȕȌȖȊȈȕȐȝ ȚȊȍȘȌȐȝ ȟȈșȚȐȕȖȒ, ȗȈȘȕȐȒȖȊȭ ȋȈȏȐ; ȊȖȌȕȍ - ȕȍ ȊȗȓȐȊȈȫ ȷȘțȕȚ - ȕȍ ȊȗȓȐȊȈȫ ȘȖșȓȐȕȕȐȑ ȚȈ ȚȊȈȘȐȕȕȐȑ șȊȭȚ, ȏȈȗȖȊȭȌȕȭ Ȗȉ’ȫȒȚȐ - ȕȍ ȊȗȓȐȊȈȫ;

ȕȈȊȒȖȓȐȠȕȫ șȖȞȭȈȓȤȕȍ șȍȘȍȌȖȊȐȡȍ (ȕȈșȍȓȍȕȕȧ) - ȕȍ ȊȗȓȐȊȈȫ; ȕȈȊȒȖȓȐȠȕȫ ȚȍȝȕȖȋȍȕȕȍ șȍȘȍȌȖȊȐȡȍ - ȘȭȊȍȕȤ ȘȐȏȐȒț ȗȘȐȑȕȧȚȕȐȑ. 10. ǪȭȌȝȖȌȐ ȊȐȘȖȉȕȐȞȚȊȈ ȭ ȔȖȎȓȐȊȭșȚȤ Ȯȝ ȗȖȊȚȖȘȕȖȋȖ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ, țȚȐȓȭȏȈȞȭȮ, ȏȕȍȠȒȖȌȎȍȕȕȧ ȈȉȖ ȉȍȏȗȍȟȕȖȋȖ ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȕȧ: ȗȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȭ ȔȖȕȚȈȎȕȐȝ ȘȖȉȭȚ țȚȊȖȘȦȦȚȤșȧ ȊȭȌȝȖȌȐ ȏȊȈȘȦȊȈȕȕȧ ȚȈ ȉțȌȭȊȍȓȤȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ; Ȋ ȗȘȖȞȍșȭ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ țȚȊȖȘȦȦȚȤșȧ: ȗȖȉțȚȖȊȭ ȊȭȌȝȖȌȐ, ȠȓȈȒ ȗȭȟȕȐȑ

(ȏȖȓȈ). ǻșȭ ȊȭȌȝȖȌȐ ȉțȌțȚȤ ȗȍȘȍȌȈȊȈȚȐșȧ ȗȖ ȔȭȘȭ țȚȊȖȘȍȕȕȧ șȗȍȞȭȈȓȭȏȖȊȈȕȐȔ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈȔ ȕȈ țȚȐȓȭȏȈȞȭȦ, ȊȐȌȈȓȍȕȕȧ, ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȕȧ, ȏȕȍȠȒȖȌȎȍȕȕȧ ȚȖȡȖ. 11. Ƕȉșȧȋ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ǶǪǵǹ ț ȗȖȊȕȖȔț Ȗȉșȧȏȭ ȏȋȭȌȕȖ ȏ ȊȐȔȖȋȈȔȐ Ǭǩǵ Ǩ.2.2-1-2003. 12. ǻȟȈșȚȤ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȭșȚȤ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȈ ȠȓȧȝȖȔ ȗțȉȓȭȒȈȞȭȮ «ǯȈȧȊȐ ȗȘȖ ȕȈȔȭȘȐ» ȚȈ «ǯȈȧȊȐ ȗȘȖ ȍȒȖȓȖȋȭȟȕȭ ȕȈșȓȭȌȒȐ» Ȋ ȏȈșȖȉȈȝ ȔȈșȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ. Ǭȓȧ ȖȏȕȈȑȖȔȓȍȕȕȧ ȏ ȔȈȚȍȘȭȈȓȈȔȐ

ȭ ȘȖȏȌȭȓȖȔ ǶǪǵǹ ȏȊȍȘȚȈȚȐșȧ ȌȖ DzǷ «ǩȈȝȔțȚșȤȒȈ ȎȐȚȓȖȊȈ țȗȘȈȊȓȧȦȟȈ ȒȖȔȗȈȕȭȧ» ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84500, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǹȖȉȖȘȕȈ, 8. ǷȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȚȈ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȗȘȖȚȧȋȖȔ 30 ȌȕȭȊ ȏ ȔȖȔȍȕȚț ȗțȉȓȭȒȈȞȭȮ Ȋ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȭ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȗȖȓȭȚȐȒȐ ȚȈ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȗȘȍșȐ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84313, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒ, ȗȓ. ǴȐȘț, 2, Țȍȓ.: (0626) 45-15-15 ȭ Ȋ ȔȭșȞȍȊȐȝ ȖȘȋȈȕȈȝ ȊȓȈȌȐ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 44, Țȍȓ. (0627) 44-03-07.


14

ïÿòíèöà 20 ÿíâàðÿ

ǰǵǺǭǸ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

1+1

06.00 åČĄĕċčāĄĕą 06.20 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.15, 08.10 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 09.20 «ÝùûùĂ ĈćÿþĆāąĊĘ» 11.20, 12.25 ê/ĉ «Øąąø-üýĊýĂĊĀúĒ» 14.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 15.50, 16.45 «ÛþĒýćă» 18.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.20 «èćýĉćúĆćĊċā» 21.00 «ðþĉĆćþ ĀþĉăùĄć» 23.00 í/Č «ãøĈýĎ äøĈĀĀ äýüĀďĀ» 00.50 ê/ĉ «Ùýăøė ĂĆĈĆăýúø» 03.00 Ýćă.Ĉĉćþăċ éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ. åćĉćÿþĆĆćþ 03.40 «ßýā ąþĆĘ»

08.00, 13.00, 15.00, 21.00, 05.30 æćûćĊċā 08.35 ëþĉĉāċćĉāĘ ĀùăćĆù 08.40 èùĊĈćĉċ.Ua 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00, 21.30 æćûćĊċā. êĈćĉċ 09.15, 20.20 ç üĄùûĆćą 09.50 ìăĉùāĆù Ćù ûăČĊ 10.20 í/Č «çĆĉăýüąĀā ćĆüøĈĆĂ» 12.30 çúĒþĊċûþĆĆĔĂ ČĆāûþĉĊāċþċ 13.15 êĎþąĔ 14.00 Ûþĉù. æùýþÿýù. äėúćûĕ 15.10, 03.15 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. áĆýāûāýČùĄĕĆùĘ üćĆăù 20ăą. (ąČÿĐāĆĔ) 17.05 ê/ĉ «Øąąø çĀăĔ» 17.50 Ý/č «áûùĆ ëþĉþĒþĆăć. ã楥þăďāćĆþĉ ýþĄ úĄùüćċûćĉāċþĄĕĆĔĎ» 18.20, 01.20 æćûćĊċĆćĂ úĄćă 19.00, 01.50 æćûćĊċā. ãČĄĕċČĉù 19.25 ÛćĂĆù ā ąāĉ 21.50 Ý/č «áûùĆ ÝĉùĐ. êăûćĀĕ ûĉþąĘ ā ĊĄćûć» 22.55 ÛþĐĆćþ 23.15 áċćüā

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 09.30 «êĈþďāùĄĕĆĔĂ ûĔĈČĊă. ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 12.20 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 14.20 í/Č «ÙøĐąė» 17.15 ê/ĉ «ãĖùĆúĔ ćĈĆĊĀú ĉċüĔùē» 20.15 «æćûćüćýĆāĂ ûþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ 2016» 00.00 í/Č «ÜĈċÿĔė üĈċÿýā» 01.40 í/Č «âøĈüĀĆûĈøĄĄø ăĖùúĀ» 03.05 «ÛćĊăĉþĊþĆĕþ Ċ ãûùĉċùĄćą»

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

Dz- 2 06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 êĈþďāĘ 08.00, 13.20 áýČ Ćù ċĔ 08.20 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.40, 14.40 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 11.20, 19.00 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ 12.20 èĊāĎćĊćąùċāăù 13.40, 23.30 æùþýāĆþ Ċć ûĊþąā 16.20, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 17.10, 20.40 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.00, 22.00 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 21.40, 23.00 íùĀþĆýù 00.20 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù 01.10 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.40 æćûćĊċā 08.15, 23.00 ê/ĉ «ïýĄćĀĆą». 09.50, 14.25 êûĘċĔĆā ÚþĄùĉČĊā 10.15, 13.15, 02.20 àýćĉćûĕþ. 11.10 «24 ûćĈĉćĊù». çúēþăċāû-ăćĆčþĉþĆďāĘ. 11.35, 19.10 ê/ĉ «ÞýąĉĂĀā üĆĂĊĆĈ». 12.20 êþĄčā 12.35, 16.40 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 13.00 êčþĉù āĆċþĉþĊćû. 14.15, 17.40 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.10, 18.20 ãĉČĈĆĔą ĈĄùĆćą. 15.45 ÝþĆĕ û úćĄĕđćą üćĉćýþ. 17.10 ëùĂĆĔ ĊĄþýĊċûāĘ. 21.10 íāĆùĄ ĆùďāćĆùĄĕĆćüć ćċúćĉćĐĆćüć ċČĉù åþÿýČĆùĉćýĆćüć ăćĆăČĉĊù ĈþĊĆā «ÞûĉćûāýþĆāþ-2017». èĉĘąùĘ ċĉùĆĊĄĘďāĘ 00.55 àćĆù î. áċćüù ĆþýþĄā. 01.25, 03.00 èþĊĆā ĈĉćđĄćüć ûþăù

06.10 ê/ĉ «ØüúĆĂøĊ» 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 02.50 êćúĔċāĘ 07.15, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 09.15, 05.10 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.20, 03.40 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.20, 15.30, 21.00 ê/ĉ «ÛĈøþüøąĀą åĀĂĊĆ» 18.00 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 23.00 êćúĔċāĘ ýĆĘ 23.30 ê/ĉ «CSI. äýĉĊĆ ćĈýĉĊċćăýąĀė»

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.05 í/Č «âĈĆúĔĖ Ā ćĆĊĆĄ. ØąøùĆăĀĂĀ». 12.30 í/Č «ÚĆĉčĆüėđýý ĉĆăąĎý». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «ÚĆĉčĆüėđýý ĉĆăąĎý». 15.20 ê/ĉ «äýĉĊĆ úĉĊĈýďĀ ĀÿĄýąĀĊĔ ąýăĔÿė». 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 ê/ĉ «äýĉĊĆ úĉĊĈýďĀ ĀÿĄýąĀĊĔ ąýăĔÿė». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 20.20 ÙĆċāĀćąúā 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ÝāĀþĄĕ-đćČ 23.25 í/Č «éĄýĈĊýăĔąĆý ĆĈċþĀý-4».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 äþĆċĘþûć 07.10 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «ãĄČú ÛāĆăĊ: ñăćĄù ûćĄđþúĆāď» 10.45 í/Č «êĈĆāąēý ąýćĈĀėĊąĆĉĊĀ» 12.25, 18.55 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.25, 14.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 13.55 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 14.55 ê/ĉ «ÜĆĄøĐąĀā øĈýĉĊ» 15.55, 04.30 ÛāċùĄĕăù 16.50, 23.35, 02.50 ãĉùāĆù ì 17.50 éùĊĊąþđā ăćąāăù 20.00 å/č «ãùă ĈĉāĉČĐāċĕ ýĉùăćĆù 2» 21.50 í/Č «100 ĄĀăăĀĆąĆú ýúĈĆ» 00.00 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.35 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.35 ì ëÞëù ċùċć! 02.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 05.25 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

06.20 í/Č «ðøăĔąøė ùøùø» 07.55, 09.00, 19.30 ê/ĉ «âċăøûĀą Ā ćøĈĊąýĈē» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 10.30, 17.25 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē» 11.50, 00.40 ê/ĉ «ãýüĀ-üýĊýĂĊĀú ĄĀĉĉ ìĈøāąĀ ìĀĐýĈ» 13.45, 14.20, 21.30 ê/ĉ «ÛøúøāĀ 5.0 - 6» 14.00, 19.00, 23.15, 03.45 «êûiýćă» 15.35 ê/ĉ «éăċþùø ĈøĉĉăýüĆúøąĀā» 23.45 ê/ĉ «õăýĄýąĊøĈąĆ - 2» 04.15 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 04.25 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

06.00, 20.00 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 07.00, 18.00 «ÙĄĄć, ýćăċćĉ!» 07.55, 13.40, 21.15 «èćüćýù» 10.30 èþĐùĄĕĆć ĀĆùąþĆāċĔþ ąþĊċù 10.55 êČĈþĉĐČûĊċûù 11.15 «ÚČýĕċþ ĀýćĉćûĔ!» 12.00 Teen-ăĄČú 14.00 çúćĀĉþûùċþĄĕ. LIVE 19.05 Û üćĊċĘĎ Č ÝąāċĉāĘ ÜćĉýćĆù. äėýąāĄù ìĄāďăùĘ 21.20, 05.05 «çċüćĄćĊăā» 22.05 ÷úāĄþĂĆĔĂ ăćĆďþĉċ Ûāăċćĉù èùûĄāăù 00.00 «ÝĆþûĆāăā ãĉùĊĆćĂ ëČčþĄĕăā» 01.00 «æćĐĕ ĐþĉĆĔĎ üùĄĊċČăćû» 01.40 «ßāĀĆĕ Ćù ÛþĉđāĆþ» 02.45 «ÛĔĎćýĆćĂ, ĈćĊĄþ ĈćĄČĆćĐā»

06.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 13.05, 04.30 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.40, 08.30, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.45 «èćĈČċĐāă» 08.10, 12.45 «àýćĉćûĕþ» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 16.10 í/ĉ «éĊĈĆûĆ ąø Ėû» 11.00 «êćĆùċù» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 «çĎćċĆāăā Āù Ċćûþċùąā» 19.00 åČĄĕċčāĄĕą 19.35, 03.40 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 20.00, 02.00 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 20.30 í/Č «çĀĂ-çĀĂ» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00 í/Č «ïýĊúýĈĊēā ĊýąĆĈ»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 09.55, 23.15 «æćûćüćýĆĘĘ đČċăù Ċ...» 10.45 «åāĎùāĄ Þûýćăāąćû ā þüć ýĉČĀĕĘ» 12.15 í/Č «Ùýÿ ĉēąø ąý ćĈĀčĆüĀ!» 13.45, 19.40 í/ĉ «çċøĈĆ ØûøĊē âĈĀĉĊĀ» 15.35 í/Č «ïýăĆúýĂ ú ćĈĆčĆüąĆĄ üúĆĈý» 18.00 í/Č «éĊĈýăýĎ ąýćĈĀĂøėąąēā» 21.30 í/ĉ «èøĉĉăýüĆúøąĀė äýĈüĆĂø» 00.05 í/Č «Ùýā ćýĈúēĄ, ìĈýüüĀ!» 01.55 í/Č «ÜĆÿąøąĀý ćĀăĆĊø çĀĈĂĉø» 03.30 í/ĉ «ÚĆāąø ìĆāăø» 04.25 ãāĆćĄĘĈĔ 04.50 êùČĆýċĉþăā 05.20 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

7:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 7:20 «éáç» 8:00 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 8:50 í/Č «äøĐø» 10:40 í/Č «ãĀďąøė þĀÿąĔ üĆĂĊĆĈø éýăĀúøąĆúĆā» 18:00, 22:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:30, 23:15 ê/ĉ «âĆăĀ ĄĀ úüĆĄø« 20:00 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! Ýğċā» 00:10 «î-íùăċćĉ - 7»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00 àćĆù ĆćĐā 04.30, 18.00 ÙúĀùď 05.28, 06.40 Kids Time 05.30 å/Ċ «ëČĉúć» 06.45 ê/ĉ «âăĀąĀĂø» 08.35 ãāþû ýĆþą ā ĆćĐĕė 11.00 êþĉýďù ċĉþĎ 13.50 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 19.00 ãċć ĊûþĉĎČ 22.50 ê/ĉ «àûĈø çĈýĉĊĆăĆú» 00.55 í/Č «èýāü»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 08.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00, 01.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 14.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 07.40 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 08.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 09.10, 23.20 ê/ĉ «éćýĎćĆüĈøÿüýăýąĀý» 11.00 æþĐāĊċĕ 12.30, 21.20 ê/ĉ «ÛĈėÿąøė ĈøùĆĊø» 16.30, 04.30 ê/ĉ «ÜþøĄøāĂø» 18.20 ßþĆù. çĄĕüù ÝĉćĀýćûù 19.50 ßþĆù. ÞĄþĆù øăćûĄþûù 01.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 20.03, 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ýĆĘ 22.15 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 23.10 «àù ðùĂ.com» 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 02.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 03.15 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ 03.35 Û ăùúāĆþċùĎ 04.25 íùăċćĉ úþĀćĈùĊĆćĊċā 04.45 æþûĔýČąùĆĆĔþ āĊċćĉāā 05.25 ÚČýþą ÿāċĕ 05.55 éùĆýþûČ Ċ øĆāĆćĂ êćăćĄćûćĂ

06.00, 08.00, 20.05 ëćĈąùċĐ 06.10 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 08.10 æùĈćĄā - ÝāĆùąć (ã). äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.15 ÙċĄþċāăć - ÚþċāĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 12.05 íþĆþĉúùĎĐþ - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.50 êČćĆĊā - ÙĉĊþĆùĄ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 15.55 åùĄùüù - êćĊĕþýùý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.45 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 18.15 ÙĉĊþĆùĄ - ðþĄĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 20.10 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 22.00 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 22.45 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

06.00, 08.55, 03.50, 05.00 ëćĈ-ąùċĐ 06.10 äþüāĘ - ÚćĉČĊĊāĘ (Ý). äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 08.00 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 09.10 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 10.05 ëćċċþĆĎĖą - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 11.55 ÚùĉĊþĄćĆù öĊĈùĆĕćĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 13.45 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 14.50 ÜĉùĆùýù - çĊùĊČĆù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 16.40, 04.00 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 17.10 å÷ - äāûþĉĈČĄĕ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 19.20 íþĆþĉúùĎĐþ - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 21.10, 04.30 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.55 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 08.30, 11.55 «çúĄćą.UA.» 08.55, 17.30 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 12.55 «Ûāýþćúāąúù» 15.40 í/Č «ÛúøĈüýāĎē ĂĆĈĆăė» 18.30 «êĈþďăćĉ» 19.00 «ÝÿþÝÙá» 19.25 í/Č «åøĉĊĆėđýý ćĈøúĆĉċüĀý 2: äĆė ĄýĉĊĔ» 21.15 í/Č «åøĉĊĆėđýý ćĈøúĆĉċüĀý 2: âĈĆúøúøė øăăýė» 23.00 èĉþąĕþĉù! «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC.» 01.20 í/Č «åýĄýÿĀĉ» 02.45 í/Č «ÜĆĈĆûø ąø éýďĔ»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ» 05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.20 «ëĉā ĊþĊċĉĔ» 11.10 ê/ĉ «êē - ĄĆė þĀÿąĔ» 12.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 14.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ» 15.00, 21.00 «çĉĚĄ ā ĉþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 16.00 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 19.00, 00.50 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 22.00 «ãÛæ Ćù Úáê» 23.00 «ãÛæ» 02.00 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

07.00, 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 08.05, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.20, 07.55, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǸǭǺǸǶ-TV 09.20 å/č «ÛćĀûĉùĒþĆāþ Ċć ĀûþĀý». 09.25 Ý/č «çĄāąĈāĂĊăāþ ûþĉđāĆĔ». 10.15 Ý/č «ïćĂ - «ãāĆć». 11.00 í/Č «ÙĆăĔĐĆý ĆûĈøùăýąĀý ćĆýÿüø». 11.10 í/Č «ÛĈĆĐĆúøė ĉýĈýąøüø». 13.10 Ý/č «ëùċĕĘĆù êùąćĂĄćûù. «åćāĎ ĊĄþĀ Ćāăċć Ćþ ûāýþĄ». 15.10 í/Č «Ùøă». 17.00 í/Č «ÝûĆ üýúċĐĂø çėĊąĀĎø». 18.35 å/č «ãĄùý ăćċù äþćĈćĄĕýù». 18.40 í/Č «êĈĀ ĊĆćĆăė ąø çăĖđĀčý». 21.05 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû». 22.05 Ý/č «áĉāĆù ÙĄĄþüĉćûù. ßþĆĒāĆù Ċ ĈĉćđĄĔą». 23.00 í/Č «ðøĈøüø».

TV- 1000 KINO

TV- 1000

05.20 «ßøćĈýĊ»

05.10, 17.25 «âĀĊ»

07.05 «ÚĆĉĔĄĆý ĄøĈĊø»

06.55 «äĆąĉĊĈ»

08.50 «Ùøùøā»

08.55 «æąø»

10.10 «çýĈýúĆüďĀĂ»

11.10 «õĊĀĄ ċĊĈĆĄ ú

11.40 «äĆė ĄĆĈėďĂø» 13.20 «äøĄø»

åĔĖ-áĆĈĂý» 12.55 «ÜýúċĐĂø Āÿ úĆüē»

15.20 «çėĊĔ ąýúýĉĊ»

14.55 «åýćĆĂĆĈęąąēā»

17.20 «éÚ. éćøăĔąēā úø-

19.10 «ìĀăĆĉĆČē: ëĈĆĂ

ûĆą»

úēþĀúøąĀė»

19.20 «çĆć»

21.10 «äøąûăčĆĈą»

21.40 «äċĉċăĔĄøąĀą»

23.10 «éýąĉøĎĀė»

23.40 «åøĉăýüąĀĂĀ»

01.10 «ÚýĈĆąĀĂø ĈýĐøýĊ

01.35 «èċĉĉĂøė ĀûĈø» 03.20 «No comment»

ċĄýĈýĊĔ» 03.10 «11.14»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė - 2» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «æùĒėúăýą ú ĈĆÿēĉĂ» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «âĆąĊĆĈø»

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

07.00 í/Č «ØùĆĈĀûýą» 09.10 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý ÙøĊĊýĈČăėā» 11.00 í/Č «ÚĆÿüċčĆćăøúøĊýăĔ» 13.00, 01.00 í/Č «îĀĈĂ» 14.30, 02.30 í/Č «æăýĉė» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «èĆĉĉĀė ĄĆăĆüøė» 19.00 í/Č «ßĆăĆĊøė ĎýćĔ» 21.00 í/Č «ÛøüĖĂø» 23.00 í/Č «êĈøĉĉø» 04.00 í/Č «àĉĊĆďąĀĂ»

06.10 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 09.10 í/Č «æč, ċþ ĕĊø ąøċĂø!» 11.00 ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 11.50, 23.45 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 14.00 ê/ĉ «éēĐēĐĔĐĆċ-2» 16.00 ê/ĉ «ëąĀúýĈ» 18.35 ê/ĉ «ëąĀúýĈ. åĆúøė Ćùđøûø» 22.00 í/Č «çĈĀÿĈøďąēā ćøĊĈċăĔ» 00.45 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»16 01.05 å/Ċ «÷ÿĆĔĂ èùĉă»6 01.35 éùĀýćĄúùā 02.55 ðāĊċćĈĄėā 04.55 çëëÙã åÙêëÙã!

08.20, 14.00, 20.00 êąþđùĉāăā 09.00 èùĉùûćĀāă ëāđăù 09.40 ÛćĄđþúĆùĘ ãùĉČĊþĄĕ 10.10, 17.10 çăċćĆùûċĔ 10.40 éćúćăùĉ èćĄā 11.10 ÝÿùĊċāĆ-ĈČċþđþĊċûþĆĆāă ûć ûĉþąþĆā 11.30 ÙĆÿþĄāĆù úùĄþĉāĆù 12.00, 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 12.30, 18.00 åāĘ ā ø 13.00 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 13.30 ÝĉČĀĕĘ āĀ ýÿČĆüĄþĂ. ãćąùĆýù ĊĈùĊþĆāĘ 14.40, 21.10 íāăĊāăā 16.40 ãùė 18.30 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ 22.10 çĎ, Čÿ Ėċā ýþċăā! 05.20 âćĆùĄČ

06.00 ÚùĆýāċĊăùĘ çýþĊĊù 07.20, 13.10 èĉùûāĄù ÿāĀĆā 08.10 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.10, 19.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 10.10 ÜĉùąąĔ ā ăùĉùċĔ 11.10, 17.50 çĎćċĆāă ā ÿþĉċûù 12.10 éćýĆĔþ ýćąù 14.10 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 20.50 æäç āĀ ĈĉćđĄćüć (ÝĉþûĆāþ ĈĉāđþĄĕďĔ) 16.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.50, 22.40 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 18.50 ãćĉćĄþûù êþûþĉù 21.40 ðČýć-āĀćúĉþċþĆāĘ 00.30 éāĊăćûùĆĆćþ ÿāĀĆĕ 04.40 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû

07.15, 18.50, 20.25, 03.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05, 19.00, 21.25 ãāċùĂ 08.40, 19.15 èĉāĉćýù ĊþüćýĆĘ 09.10, 13.30, 04.40 ÝćúĉĔþ ýþĄù 09.30, 18.25 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.45, 19.40 ê/ĉ «êøāąē ĈøÿċĄø» 12.15 í/Č «ãýĊďĀĂĀ» 14.30, 21.40 ê/ĉ «ÙăĆąüĀąĂø» 17.40, 22.25 ê/ĉ «çĈøúĆý üýăĆ» 20.40, 03.25 æùüćĄćĊ-ĈĉþĊĊ 23.10, 01.50, 05.00 ÛċćĉÿþĆāþ

ǹǶdzǭǬǨǸǹȄDzǨ ǴǟǹȄDzǨ ǸǨǬǨ ǶǫǶdzǶȀǻǝ DzǶǵDzǻǸǹ ȕȈ ȏȈȔȭȡȍȕȕȧ ȊȈȒȈȕȚȕȖȮ ȗȖșȈȌȐ șȗȍȞȭȈȓȭșȚȈ ȏ ȌȍȘȎȈȊȕȖȮ ȘȍȫșȚȘȈȞȭȮ ȈȒȚȭȊ ȞȐȊȭȓȤȕȖȋȖ șȚȈȕț ȕȈ ȟȈș șȖȞȭȈȓȤȕȖȮ ȊȭȌȗțșȚȒȐ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȈ. ǪȐȔȖȋȐ ȌȖ ȒȈȕȌȐȌȈȚȭȊ: ȉȈȏȖȊȈ ȊȐȡȈ ȖșȊȭȚȈ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖȋȖ ȗȘȖȜȍșȭȑȕȖȋȖ șȗȘȧȔțȊȈȕȕȧ ȏȈ ȖșȊȭȚȕȤȖ-ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȑȕȐȔ ȘȭȊȕȍȔ ȉȈȒȈȓȈȊȘȈ; ȉȍȏ ȊȐȔȖȋ ȌȖ șȚȈȎț ȘȖȉȖȚȐ; ȏȕȈȕȕȧ ȌȍȘȎȈȊȕȖȮ ȔȖȊȐ; ȖȉȖȊ’ȧȏȒȖȊȍ ȏȕȈȕȕȧ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȗȘȖȋȘȈȔ ȘȖȉȖȚȐ ȕȈ ȒȖȔȗ’ȦȚȍȘȭ. ǵȈ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȔȈȦȚȤ ȗȘȈȊȖ ȚȭȓȤȒȐ ȋȘȖȔȈȌȧȕȐ ǻȒȘȈȮȕȐ. ǺȍȘȔȭȕ ȗȘȐȑȕȧȚȚȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ – 30 ȒȈȓȍȕȌȈȘȕȐȝ ȌȕȭȊ ȏ Ȍȕȧ ȖȗțȉȓȭȒțȊȈȕȕȧ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ. ǬȖȒțȔȍȕȚȐ ȕȈ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: Ȕ. ǹȖȓȍȌȈȘ, Ȋțȓ. ǷȈȘȒȖȊȈ, 3-Ǩ, ȒȈȉ. 19. ǬȖȌȈȚȒȖȊȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȧ ȡȖȌȖ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȜțȕȒȞȭȖȕȈȓȤȕȐȝ ȖȉȖȊ’ȧȏȒȭȊ, ȘȖȏȔȭȘț ȚȈ țȔȖȊ ȖȗȓȈȚȐ ȗȘȈȞȭ ȕȈȌȈȫȚȤșȧ șȗȍȞȭȈȓȭșȚȖȔ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȒȈȌȘȖȊȖȮ ȘȖȉȖȚȐ ȈȉȖ ȏȈ Țȍȓ. 44-20-68.

ǻǷǸǨǪdzǟǵǵȇ ǴǻǵǟǾǰǷǨdzȄǵǶǫǶ ǸǶǯǪǰǺDzǻ ǩǨǽǴǻǺǹȄDzǶǠ ǴǟǹȄDzǶǠ ǸǨǬǰ ǶǫǶdzǶȀǻǝ ǷǸǶ ǷǸǶǪǭǬǭǵǵȇ ǫǸǶǴǨǬǹȄDzǰǽ ǹdzǻǽǨǵȄ ȡȖȌȖ ȊȘȈȝțȊȈȕȕȧ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȐȝ ȭȕȚȍȘȍșȭȊ ȗȘȐ ȘȖȏȘȖȉȓȍȕȕȭ ȔȭșȚȖȉțȌȭȊȕȖȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȭȮ - ȗȘȖȍȒȚț «ǷȓȈȕ ȏȖȕțȊȈȕȕȧ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ Ȋ ǷȭȊȕȭȟȕȖ - șȝȭȌȕȭȑ ȏȖȕȭ Ȕ. ǩȈȝȔțȚȈ ȗȭȌ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ șȈȌȐȉȕȖȮ ȏȈȉțȌȖȊȐ». ǶȏȕȈȑȖȔȐȚȐșȤ ȏ ȗȘȖȍȒȚȖȔ ȔȭșȚȖȉțȌȭȊȕȖȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȭȮ ȚȈ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖȦ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȫȦ ȔȖȎȕȈ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: Ȕ. ǩȈȝȔțȚ Ȋțȓ. ǴȐȘț, 44, ȊȭȌȌȭȓ ȈȘȝȭȚȍȒȚțȘȐ ȭ ȔȭșȚȖȉțȌțȊȈȕȕȧ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȔțȕȭȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȖȏȊȐȚȒț ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ (ȡȖȌȍȕȕȖ, ȒȘȭȔ șțȉȖȚȐ ȚȈ ȕȍȌȭȓȭ, ȏ 9 ȌȖ 16 ȋȖȌ., ȗȍȘȍȘȊȈ ȏ 12 ȗȖ 13 ȋȖȌ., ȚȍȓȍȜȖȕ Ȍȓȧ ȌȖȊȭȌȖȒ 44-02-55) ȚȈ ȕȈ ȖȜȭȞȭȑȕȖȔț Ȋȍȉ-șȈȑȚȭ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ (www.artemrada.gov.ua). ǷȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȗȘȖȚȧȋȖȔ ȔȭșȧȞȧ ȏ ȌȈȚȐ ȗțȉȓȭȒȈȞȭȮ ȞȤȖȋȖ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȔțȕȭȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȖȏȊȐȚȒț ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ: 84500, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 44, ȒȖȕȚȈȒȚȕȐȑ ȚȍȓȍȜȖȕ 44-02-55.


15

ñóááîòà 21 ÿíâàðÿ ǰǵǺǭǸ 06.10 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.30 í/Č «êĈýąĔ-ùĈýąĔ» 08.30, 03.25 í/Č «çĈĀąĎýĉĉø ĎĀĈĂø» 11.30 ê/ĉ «ÙĈøĊĉĂĀý ċÿē» 15.30 í/Č «ÚøĈýąĔĂø» 17.30, 20.30 ê/ĉ «ÚøĈýąĔĂø. àĉćēĊøąĀý ăĖùúĀ» 20.00, 01.35 «èćýĉćúĆćĊċā» 21.40 ê/ĉ «ÚĈýüąēý ĉĆúýĊē» 02.30 Ýćă.Ĉĉćþăċ «èćċČĊċćĉćĆĆāĂ ąāĉ. êĆĔ»

UA:ǷǭǸǪȃDZ

1+1

08.35 ëþĈĄć. Ua 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00 å/Ċ «ãĆāüù ýÿČĆüĄþĂ» 09.55 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.20 îćĐČ úĔċĕ 10.55 í/Č «çĆăąĆý ùýÿÿøĂĆąĀý» 13.10 íćĄĕă-music 14.25, 02.30 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. åùĊĊ-Ċċùĉċ 12,5ăą. (ÿþĆĒāĆĔ) 15.20 åČÿĊăćĂ ăĄČú. êĈćĉċ 16.10, 03.25 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. öĊċùčþċù 4Ď7,5ăą. (ąČÿĐāĆĔ) 17.45 åČÿĊăćĂ ăĄČú 18.20 ãćĆďþĉċĆùĘ Ĉĉćüĉùąąù çĄĕüā ðČúùĉþûćĂ «çúēþýāĆĘþąĊĘ!» 20.00 ÚùăĄùĆĔ Ćù ÚùĄăùĆĔ 21.00, 05.35 æćûćĊċā 21.30 Ý/č «äþüāćĆ» 22.20 Ý/č «åĔ - ČăĉùāĆďĔ. êāąûćĄĔ ĆùđþĂ ĊûćúćýĔ» 22.40 åþüùĄćċ 23.00 åāĉ on line 23.25 ãćĆďþĉċ åāĄĔ æāċāĐ

06.25, 01.45 «ÛćĊăĉþĊþĆĕþ Ċ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

08.00, 11.00, 14.00 æćûćĊċā 08.35, 00.55 í/Č «ÚĆăĐýùąēā ûĆăĆĉ ÜþýăĔĉĆĄĀąĆ». 09.40 å/č 10.15, 13.15 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 11.10 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 12.35, 16.25, 21.05 êþăĉþċ čāĉąĔ 12.50, 02.25 Ý/Ċ «æþāĀûþĊċĆùĘ ĈĄùĆþċù. ÝùüþĊċùĆ. ãùûăùĀĊăāĂ ÛùûāĄćĆ» 14.15 ãĉùiĆù 14.40, 20.40 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.05 Ýûþ ĊċćĉćĆĔ ćĄāąĈāĂĊăćĂ ąþýùĄā 15.35 ëùĂĆĔ ĊĄþýĊċûāĘ. 16.00 àćĆù î. áċćüā ĆþýþĄā. 16.45, 21.20, 03.40 ÚþĄùĉČĊĕ 24. êćúĔċāĘ ĆþýþĄā. 17.10, 23.30 ëùĄþĆċ ăĉùiĆĔ 21.45 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû». 02.50 äþüþĆýĔ Life.

07.00, 15.00, 19.00, 01.50 êć-

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

07.45 êąćċĉþċĕ ûĊþą! 08.35 äČĐđþ Ćþ ĈćûċćĉĘĂ! èĉþąĕþĉù 09.25 ø ĊĆĘĄ! èĉþąĕþĉù 11.15 ÝāĀþĄĕ-đćČ 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 ÝāĀþĄĕ-đćČ 13.25 í/Č «ëùĆāąēā ČċĊùĆă». 15.05 í/Č «ëăĀďąēā ùĆýĎ». 16.55 í/Č «Ùýăøė Ąûăø». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā. áċćüā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.05 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 20.10 í/Č «éĊøĈ ĊĈýĂ». 21.00 Ùêæ 22.15 í/Č «éĂøăĆăøÿ». 00.15 í/Č «ÙēĉĊĈýý ćċăĀ».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 å/Ċ «ãùĀùăā. íČċú楻 07.10 äþĆċĘþûć 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 10.45 å/č «áüćĉĕ» 12.10 í/Č «õąąĀ âăøċĉ ćĈĀýÿþøýĊ» 13.50, 04.30 ÛāċùĄĕăù 16.10 í/Č «100 ĄĀăăĀĆąĆú ýúĈĆ» 18.00 å/č «ãùă ĈĉāĉČĐāċĕ ýĉùăćĆù 2» 19.50 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 20.55 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 22.00 í/Č «åĀĂĆûüø ąý ĉüøúøāĉė» 00.00 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.35 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.35 ñĈāĄāûāĄā 02.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.50 ãĉùāĆù ì 05.25 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

06.10 í/Č «éýĂĈýĊąēā ČøĈ-

06.15 í/Č «éúĀąøĈĂø Ā ćøĉĊċč» 07.55, 10.20, 12.15, 16.05 «èćüćýù» 09.45 «ñþč - Ĉćûùĉ ĊċĉùĆĔ» Ċ åāĎùāĄćą èćĈĄùûĊăāą 10.55, 20.05 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 13.30 «áĈćĊċùĊā ĊĈćĉċù» 14.15 àùûċĉù - ĊþüćýĆĘ 15.30 «êćďāùĄĕĆĔĂ ĊċùċČĊ. ûùđù ĈþĆĊāĘ» 16.20 êČĈþĉĐČûĊċûù 17.25 ßāĀĆĕ û ďāčĉþ 17.50 ëûćĉĐþĊăāĂ ûþĐþĉ èþċĉù åùüā 21.20, 05.05 êČąùĊđþýđāĂ ąāĉ 22.20 í/Č «êċÿ» 00.00 «ÛĔĎćýĆćĂ, ĈćĊĄþ ĈćĄČĆćĐā» 01.10 «ÝĆþûĆāăā ãĉùĊĆćĂ ëČčþĄĕăā» 02.15 «æćĐĕ ĐþĉĆĔĎ üùĄĊċČăćû» 03.10 «ßāĀĆĕ Ćù ÛþĉđāĆþ»

06.00, 08.30, 10.10, 10.50 åČĄĕċčāĄĕą 06.40, 16.10, 01.55, 05.00 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 07.10 í/Č «âøĄýąąēā ĎúýĊĆĂ» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 10.20, 16.40, 21.50, 02.20, 03.20, 04.50 «èćĈČĉĉā» 10.30, 03.00 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 11.00 «êćĆùċù» 12.45, 19.00, 04.00 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 «éćÿþĊċûþĆĊăāþ āĊċćĉāā» 19.30 í/Č «ÜĆăûøė ćĆĄĆăúĂø» 21.40 «èćĈČċĐāă» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 00.00 í/Č «çĀĂ-çĀĂ»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 10.25, 22.00 «àāąĆĘĘ đČċăù Ċ...» 11.15 í/Č «ÛýąĈĀč VIII» 14.55 í/Č «æùĈøĊąĆā üĆĈĆûĀ ąýĊ» 18.50 í/Č «ÙċüąĀ ċûĆăĆúąĆûĆ ĈĆÿēĉĂø» 20.20 í/Č «àąĉćýĂĊĆĈ ċûĆăĆúąĆûĆ ĈĆÿēĉĂø» 22.50 í/Č «ãĆúċĐĂø üăė ĆüĀąĆĂĆûĆ ĄċþďĀąē» 00.25 í/Č «ïýĊēĈý ąĆăĔ ú ćĆăĔÿċ êøąýďĂĀ» 02.05 í/Č «çøĈĊĀĊċĈø ąø ĄĆûĀăĔąĆĄ ĂøĄąý» 03.35 ãāĆćĄĘĈĔ 04.20 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

5:55 «ÛČĊćäùĈćîûğĊċ»

ãûùĉċùĄćą»

8:00 «ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆþ»

08.15 í/Č «ÛýćøĈü»

9:00 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!»

09.55, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀā-

10:10 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ! -7»

ćĆĆùĘ ĊĄČÿúù Ććûć-

17:00 í/Č «Þýąø ćĆ ĂĆąĊĈøĂ-

ĊċþĂ» 10.50, 23.10 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ»

Ċċ»

11.50 í/Č «âøĈüĀĆûĈøĄĄø

18:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù»

ăĖùúĀ»

18:20 «éáç»

13.40 «æćûćüćýĆāĂ ûþĐþĉĆāĂ

19:00 í/Č «çĆüýăĀĉĔ ĉďøĉĊĔ-

ăûùĉċùĄ 2016» 17.30 ê/ĉ «åýüĆĊċĈĂøąi»

ýĄ ĉúĆĀĄ»

18.30 «éùĊĊąþđā ăćąāăù»

23:30 í/Č «äýďĊøĊĔ ąý úĈýü-

20.15 «ìăĉùāĆĊăāþ ĊþĆĊùďāā»

ąĆ»

21.15 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ»

01:20 «êĄþýĊċûāþ ûþýČċ ĖăĊ-

00.10 í/Č «ÞýĈĊúĆćĈĀąĆĐý-

ċĉùĊþĆĊĔ»

ąĀý»

Dz- 2 06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ

úøĊýĈ»

07.30 êĈþďāĘ

úĔċāĘ 07.10, 05.15 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 09.15 ê/ĉ «åýăĖùĀĄēā»

08.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ

11.30 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ»

09.40, 16.20 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ

13.45 «êćĊċùû ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 15.15 ê/ĉ «ÜýĊýĂĊĀúē»

ûĊþą

13.00, 15.20 ê/ĉ «âĈĀúĆý ÿýĈ-

19.00, 03.15 «êûiýćă»

10.30 íùĀþĆýù

19.30 í/Č «ÚąýÿýĄąĆā»

11.45 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ

ĂøăĆ üċĐĀ» 17.15, 19.40 ê/ĉ «äøĊĔ Ā Ąøďýčø»

22.00 í/Č «ëăĀĎē ĂĈĆúĀ»

14.25, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ

23.50 í/Č «íċăĀûøąē - 2: cĊĆā

17.10 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ

ąø ĉúĆýĄ»

21.40 îćĐČ û ćċĈČĊă

22.00 í/Č «çĆüøĈĀ Ąąý ąýĄąĆûĆ Ċýćăø»

01.35 í/Č «âĆĈĆăĔ ĂăýĊĂĀ»

23.00 ëùĂĆĔ ċþĄù

03.45 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ»

00.10 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù

03.50 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ

01.10 ÜĄĘĆþď

23.50 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

çýþĊĊĔ»

02.00 èćĀùćĐā

02.30 ê/ĉ «C.S.I.. åĔĖ-áĆĈĂ»

04.35 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

03.00 ïûþċ ĆćĐā

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00 àćĆù ĆćĐā 05.45, 07.00 Kids Time 05.50 å/Ċ «ëČĉúć» 07.02, 14.45 èćĄćûāĆăā 09.10 éþûāĀćĉ 12.05 êċĉùĊċā Ĉć ĉþûāĀćĉČ 16.20 å/č «èùĆýù ãČĆü-čČ» 18.05 í/Č «âøĈøĊĕ-ćøĎøą» 21.00 í/Č «ßýĄăė ćĆĉăý ąøĐýā ĕĈē» 23.00 í/Č «äĈøďąēý ąýùýĉø» 00.55 í/Č «èýāü 2»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 08.00, 18.00, 21.00, 23.00, 01.00, 04.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 11.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ßþĆù. çĄĕüù ãùúć 09.20 ê/ĉ «ÜþĆąøĊøą âĈĀĂ» 12.15 êĈþďĈĉćþăċ EnergySchool 12.30 æþĐāĊċĕ 14.00 ê/ĉ «ÚĀĈĊċĆÿē - 2» 17.00 ßþĆù. äùĂąù ÛùĂăČĄþ 18.20 í/Č «çĆĂăĆąąĀĂ» 20.00 ßþĆù. çĄĕüù ÝĉćĀýćûù 21.20 í/Č «èĀĊø» 23.20 í/Č «éăýćĆĊø» 01.20, 04.20 æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

09.30 ìăĉùûċćăćĆċāĆþĆċ 10.10 åćýĆćþ Āýćĉćûĕþ 10.30 êþąþĂĆĔĂ ûĉùĐ 11.05 èĘċĔĂ Ėċùÿ 11.30 åùĊċþĉù ĉþąćĆċù 12.15 êþąþĂĆĔþ ûĊċĉþĐā 12.50 Legal Up LIFE 13.10, 03.20 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ 13.30 áĊċćĉāĘ ČĊĈþĎù 13.40 êćûĉþąþĆĆĔĂ čþĉąþĉ 14.30 ìĐāĊĕ Ċ Ćùąā 15.05 èćĄāĄćü 15.30 èùĄùċù 16.10 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ 16.30 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 17.10 «àù ðùĂ.com» 18.15, 02.35 íùăċćĉ úþĀćĈùĊĆćĊċā 19.25, 23.30 åùđāĆù ûĉþąþĆā 21.00, 01.30 ÚćĄĕđùĘ ĈćĄāċāăù 21.30, 01.15, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ: ÛùÿĆć 22.30 Ý/Ĉ «çăăČĈùďāĘ»

06.00, 08.00, 21.25, 23.40, 01.40, 03.40 ëćĈąùċĐ 06.10 êČćĆĊā - ÙĉĊþĆùĄ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 08.10 ÝāĆùąć (ã) - Úþđāăċùđ. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.00, 16.30, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.20 äùĊ-èùĄĕąùĊ - ÝþĈćĉċāûć. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 12.10 àùĉĘ - å÷. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.55 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 14.25 LIVE. äāûþĉĈČĄĕ êČćĆĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 16.50 LIVE. êċćă êāċā - å÷. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 19.00 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 19.25 LIVE. ÙĄùûþĊ - äþüùĆþĊ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 21.40 LIVE. ÛāĄĕĘĉĉþùĄ ÛùĄþĆĊāĘ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 23.50 éþùĄ - åùĄùüù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

09.25 êþûāĄĕĘ - éþùĄ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 11.10 ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 11.40 öûþĉċćĆ - åùĆ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 13.25 ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 13.55 LIVE. öĊĈùĆĕćĄ - ÜĉùĆùýù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 15.55, 16.55, 23.20, 01.25, 03.30, 05.30 ëćĈąùċĐ 16.10 «LaLiga Files» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 17.10 LIVE. éþùĄ - åùĄùüù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 18.00 íČċúćĄ Tables 19.10 èĉþýāĊĄćûāþ ă ąùċĐČ «åùĆ êāċā - ëćċċþĆĎĖą» 19.15 LIVE. åùĆ êāċā - ëćċċþĆĎĖą. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 20.15 íČċúćĄ NEWS. LIVE 21.30 äāûþĉĈČĄĕ - êČćĆĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 23.35 ÝāĆùąć (ã) - Úþđāăċùđ. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 08.30 í/Č «æĉĊĈĆú ĉĆĂĈĆúĀđ» 12.00 «Top Gear» 13.05 í/Č «èýāü ú ćċĉĊēąĖ» 17.45 í/Č «äøĉĂø ąĀąüÿė» 19.35 í/Č «äøĂĉĀĄøăĔąēā ĉĈĆĂ» 21.30 í/Č «íĆĈĆĐĀā ďýăĆúýĂ» 23.30 í/Č «åøĉĊĆėđýý ćĈøúĆĉċüĀý 2: âĈĆúøúøė øăăýė» 01.05 ê/ĉ «àąĉćýĂĊĆĈ ØăýĂĉ» 01.55 í/Č «äĆĉĂøăĔ-úĆăĐýùąĀĂ»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ» 05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.10 í/Č «çĈĀĂăĖďýąĀė ÙýāăĀ: çĆĊýĈėąąēā đýąĆĂ» 12.00 ê/ĉ «H2O: çĈĆĉĊĆ üĆùøúĔ úĆüē» 13.25 í/Č «çýąýăĆćø» 15.25 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016 « 16.25 «çĉĚĄ ā éþđăù» 00.00 ê/ĉ «éĆąąøė ãĆđĀąø» 01.45 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

07.00, 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 15.00, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė - 2» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «çýĊăė» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «âĆąĊĆĈø»

ǸǭǺǸǶ-TV

TV- 1000 KINO

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ǫǨǴǴǨ

08.00, 13.55 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý Ùċüċăøė». 09.10 í/Č «Ùøă». 11.00 í/Č «ÝûĆ üýúċĐĂø çėĊąĀĎø». 12.35 å/č «ãĄùý ăćċù äþćĈćĄĕýù». 12.40 í/Č «êĈĀ ĊĆćĆăė ąø çăĖđĀčý». 15.05 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû». 16.05 Ý/č «áĉāĆù ÙĄĄþüĉćûù. ßþĆĒāĆù Ċ ĈĉćđĄĔą». 17.00 í/Č «ðøĈøüø». 18.55, 20.25 í/Č «ÜĆĄ, ûüý ĈøÿùĀúøĖĊĉė ĉýĈüĎø». 22.00 «äþćĆāý ìċþĊćû. ëćĄĕăć ýĄĘ ýĉČĀþĂ». 23.00 «ÝāĊăćċþăù 80-Ď». Rock&Dance.

05.20 «çĆć» 07.35 «äċĉċăĔĄøąĀą» 09.35 «åøĉăýüąĀĂĀ» 11.35 «åý ùĆāĉė, ė ĉ ĊĆùĆā!» 13.10 «ïĀĉĊĆý ĀĉĂċĉĉĊúĆ» 15.10 «No comment» 17.20 «èċĉĉĂøė ĀûĈø» 19.20 «äĆā ćøćø - ÙøĈēĐąĀĂĆú» 21.10 «çøĈøûĈøČ 78» 23.35 «Úĉý úĂăĖďýąĆ 2» 01.20 «èēùø-ĄýďĊø» 03.00 «Ùýûċđøė ćĆ úĆăąøĄ»

05.10, 16.35 «èĆþüýąąēā ďýĊúýĈĊĆûĆ ĀĖăė» 07.40 «äøąûăčĆĈą» 09.30 «éýąĉøĎĀė» 11.15 «ìĀăĆĉĆČē: ëĈĆĂ úēþĀúøąĀė» 13.10 «11.14» 14.45 «ÚýĈĆąĀĂø ĈýĐøýĊ ċĄýĈýĊĔ» 19.10 «âĈĆăĀďĔė ąĆĈø» 20.55 «ßøćøč þýąđĀąē» 23.40 «íĆĊĔ Ĉøÿ ú þĀÿąĀ» 01.35 «êøĄ, ûüý ĉýĈüĎý» 03.35 «ëďĀĊýăĔ ąø ÿøĄýąċ»

07.00 í/Č «ßĆăĆĊøė ĎýćĔ» 09.00 í/Č «ÛøüĖĂø» 11.00 í/Č «êĈøĉĉø» 13.00, 14.30, 01.00, 02.30 í/Č «éúøüĔùø âĈýďĀąĉĂĆûĆ» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «êĆăĔĂĆ Ċē» 19.00 í/Č «õĊĆ Ąē ąý ćĈĆčĆüĀăĀ» 21.00 í/Č «Ùýüąēā ùýüąēā çøúýă» 23.00 í/Č «ÜúýĈĔ ùýÿ ÿøĄĂø» 04.00 í/Č «ïýĊēĈý ĉĊĈøąĀĎē ĆüąĆā ĄĆăĆüĆā þĀÿąĀ»

06.10 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 10.20 ê/ĉ «éēĐĀĐĔ-ĐĆċ-2» 12.40 í/Č «çĈĆüýăĂĀ ÙĀúýĈø» 14.10, 00.25 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 18.10 ComedyWoman 22.00 åùąùĎćĎćċùĄù-đćČ.-6 23.00 í/Č «éċüąøė ąĆďĔ» 02.20 éùĀýćĄúùā 03.35 ðāĊċćĈĄėā 04.55 çëëÙã åÙêëÙã!

06.00, 08.50 ëāÛā ÙĀúČăù 06.20, 09.00, 13.30, 15.30, 22.10 äėúāąĔþ ąČĄĕċčāĄĕąĔ 07.40, 14.40, 21.10 íāăĊāăā 08.20 èùĉùûćĀāă ëāđăù 10.00 çăċćĆùûċĔ 11.00, 19.30 êąþđùĉāăā 12.00, 16.40 ãùė 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 17.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 18.00 åāĘ ā ø 19.00 êćĆāă ÚČą 05.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 05.20 âćĆùĄČ

06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.30 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 10.10 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 12.00, 21.40 ÚćþûùĘ ÿþĄþĀĆùĘ ýćĉćüù 13.50 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 15.50 ãĉĔĄùċĔþ ćúþĀĕĘĆĔ ñùĆüĉā-äù 16.40 æþûþĉćĘċĆĔĂ ĉāč 17.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 20.50, 23.30 êþăĉþċĆĔþ āĊċćĉāā 00.20 ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù

06.00, 00.55, 02.45 êċćĄāĐĆĔþ ċùĂĆĔ 06.30, 11.55, 16.55, 23.50 ãČĈùÿ 06.50 àýćĉćûùĘ ÿāĀĆĕ 07.15 ÛüćĄćĊ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05 í/Č «Úýĉąø» 09.50, 18.35 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.40, 17.45 æäç êþăĉþċĆĔĂ ùĉĎāû 12.15, 20.35 ãāċùĂ 13.15 í/Č «çĆăąēā ùýĉćĆĈėüĆĂ» 15.05, 04.30 ÝćúĉĔþ ýþĄù 19.00 í/Č «éćýĐĀ ăĖùĀĊĔ» 20.50 í/Č «ÜøĄø ĉ ĂøĄýăĀėĄĀ» 01.50, 04.55 ÛċćĉÿþĆāþ

ǮȌȍȔ ȊȈș Ȑ Ȋ șțȉȉȖȚț! Ǭȓȧ țȌȖȉșȚȊȈ Țȍȝ, ȒȚȖ ȝȖȟȍȚ ȘȈȏȔȍșȚȐȚȤ Ȋ ȋȈȏȍȚȍ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȘȍȒȓȈȔț, Ȕȣ ȘȈȉȖȚȈȍȔ Ȑ ȗȖ șțȉȉȖȚȈȔ – ș 8.30 ȌȖ 13.00. ǯȈȝȖȌȐȚȍ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ ȕȈ ǴȐȘȈ, 49. ǪȈȠȐ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȘȍȒȓȈȔȈ ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖ ȗȖȗȈȌțȚ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȑ ȕȖȔȍȘ.

ǠǯǭdzǭDzǹȈDz ǭǮǻǺDzǺǿȈ ǷǭǮDzǸȉǺǻǰǻ ǿDzǸDzǯǵDZDzǺǵȌ Ǥǜ «ǑǛǞǠǐ» !!! ǑǻǯǻDZǵǹ DZǻ ǯǭȅDzǰǻ ǾǯDzDZDzǺǵȌ, Ȅǿǻ Ǿ 1 ȌǺǯǭǽȌ 2017 ǰǻDZǭ ǵǴǹDzǺȌȋǿǾȌ ǿǭǽǵȁȈ Ǻǭ ȀǾǸȀǰǵ ǷǭǮDzǸȉǺǻǰǻ ǿDzǸDzǯǵDZDzǺǵȌ, ǭ ǵǹDzǺǺǻ: - ǼǭǷDzǿ Ǡǜǜ (12 ǷǭǺǭǸǻǯ) – 20,00 ǰǽǺ/ǹDzǾ. - ǼǭǷDzǿ ǎǍǔǛǏǨǖ (65 ǷǭǺǭǸǻǯ) – 50,00 ǰǽǺ/ǹDzǾ. Ǥǜ «ǑǛǞǠǐ».

ǸȈȌȐȖ «DzȓȈșș» 88, 4 FM ȋ. ǩȈȝȔțȚ ǺȍȓȍȜȖȕ ȘȍȒȓȈȔȕȖȑ șȓțȎȉȣ +38 095 47 46 549 ȅȜȐȘȕȣȑ ȕȖȔȍȘ ȚȍȓȍȜȖȕȈ +38 099 37 31 884 ǸȈȌȐȖ «DzȓȈșș» 88,4 FM ȘȈȌȐȖ ȚȊȖȍȋȖ ȋȖȘȖȌȈ ǵȈȠ ȈȌȘȍș: ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 83. ǺǾ «ǶȓȐȔȗ».


16 ǰǵǺǭǸ

âîñêðåñåíüå 22 ÿíâàðÿ 1+1

UA:ǷǭǸǪȃDZ

05.45 «èćýĉćúĆćĊċā» 06.15 í/Č «åýÿąøāĂø ĉ ąøĐýûĆ üúĆĈø» 09.00 «Üćċćûāą ûąþĊċþ» 10.00 «çĉþĄ ā ĉþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 11.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.10 ê/ĉ «ÚĈýüąēý ĉĆúýĊē» 16.10 ê/ĉ «ÚøĈýąĔĂø. åøćýĈýĂĆĈ ĉċüĔùý» 20.00 «èćýĉćúĆćĊċā ĆþýþĄā» 21.30 ê/ĉ «ÙĈøĊĉĂĀý ċÿē» 01.25 í/Č «ãøĈýĎ äøĈĀĀ äýüĀďĀ

08.15 çúēþýþĆāþ 08.35 èùĊĈćĉċĆĔĂ ĊþĉûāĊ 08.45, 00.20 ëþĄþąùüùĀāĆ 09.00 Ý/č «äþüāćĆ» 09.55 ãćĆďþĉċĆùĘ Ĉĉćüĉùąąù çĄĕüā ðČúùĉþûćĂ «çúēþýāĆĘþąĊĘ!» 11.25 ÛćĊĈćąāĆùĆāĘ 11.55 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. åùĊĊ-Ċċùĉċ 15ăą. (ąČÿĐāĆĔ) 12.50 ëþùċĉùĄĕĆĔþ ĊþĀćĆĔ 13.35 îČýćÿþĊċûþĆĆĔþ āĊċćĉāā 13.50 íćĄĕă-music 15.00 ëûćĂ ýćą-2 15.40 ÚāùċĄćĆ. ãČúćă ąāĉù. VI ĖċùĈ. öĊċùčþċù 4Ď6ăą. (ÿþĆĒāĆĔ) 17.20 ê/ĉ «õćĆčø ďýĉĊĀ» 20.00 Ý/č «êþąāýþĊĘċĆāăā. ÷ĉāĂ áĄĕþĆăć» 20.30 èþĉûùĘ ăćĄćĆăù 21.00, 05.35 æćûćĊċā 21.30 êĈćĉċ. æþýþĄĘ 22.00 ìċþćýāĆ Ċ åùĂăĄćą òČĉćą 22.35 àûþĀýĔ Ćù èþĉûćą 23.00 åāĉ on line 23.20 ëþĉĉāċćĉāĘ ĀùăćĆù

08.05 «ÛćĊăĉþĊþĆĕþ Ċ ãûùĉċùĄćą» 09.00 äćċþĉþĘ «äćċć-àùúùûù» 10.05 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ

11:15 «ìăĉùĠĆù ąùĝ ċùĄùĆċ!

ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 15.50 í/Č «ÜĈċÿĔė üĈċÿýā» ċüøďĀ» 19.30, 05.15 «ëêæ-æþýþĄĘ» 23.15 í/Č «ÚăøĉĊĔ Ćûąė» 01.10 «ÙĉüČąþĆċ ăāĆć» 01.50 í/Č «ÞýĈĊúĆćĈĀąĆĐý-

08.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 09.40, 16.20 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ 10.30 íùĀþĆýù 11.45 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 14.25, 20.00 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ

05.00 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

21.40 îćĐČ û ćċĈČĊă 23.00 ëùĂĆĔ ċþĄù 00.10 13 ĀĆùăćû Āćýāùăù

21.40 ê/ĉ «åýăĖùĀĄēā»

20:40 «êĄþýĊċûāþ ûþýČċ ĖăĊ-

Dz- 2

17.10 ãûùĉċāĉĆĔĂ ûćĈĉćĊ

01.10 ê/ĉ «èøāĉĂĆý ĄýĉĊĆ»

19:00 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû»

ċĉùĊþĆĊĔ»

ûĊþą

çĄþüćą èùĆėċćĂ

18:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù»

ąĀý»

üċĐĀ»

19.00, 05.50 êćúĔċāĘ ĆþýþĄā Ċ

ýĄ ĉúĆĀĄ»

18:20 «éáç»

21.00 «ÜćĄćĊ ĊċĉùĆĔ 7»

07.30 êĈþďāĘ

ăĖùúĀ»

14:20 í/Č «çĆüýăĀĉĔ ĉďøĉĊĔ-

17.40 í/Č «ÜþýąĊăĔĄýąē

07.40 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ

13.10 ê/ĉ «äøĊĔ Ā Ąøďýčø»

Ýğċā»

11.00 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ

17.00, 20.00 ê/ĉ «ÞýąđĀąē ú

9:00 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 10:20 «ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆþ»

06.50 êćúĔċāĘ

09.15 ê/ĉ «âĈĀúĆý ÿýĈĂøăĆ

7:00 «ÛĊþ úČýþ ýćúĉþ!»

09.40 å/č «åùđù ā ąþýûþýĕ»

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

ǩǭdzǨǸǻǹȄ 08.00, 11.00, 14.00 æćûćĊċā 08.10, 00.45 ãČĄāĆùĉĆĔĂ ĖăĊĈþĉāąþĆċ 08.35, 01.10 í/Č «ÚĆăĐýùąēā ûĆăĆĉ ÜþýăĔĉĆĄĀąĆ» 09.40 å/č 10.15, 13.20 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 11.10 æćûćĊċā. ïþĆċĉùĄĕĆĔĂ ĉþüāćĆ 11.35, 15.20 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 12.25, 16.30 Ýûþ ĊċćĉćĆĔ ćĄāąĈāĂĊăćĂ ąþýùĄā 12.55, 02.15 Ý/Ċ «æþāĀûþĊċĆùĘ ĈĄùĆþċù. ÝùüþĊċùĆ. ãùûăùĀĊăāĂ ÛùûāĄćĆ» 14.15 ëûćĂ üćĉćý 14.30 Ùéëāñçã. 14.55, 03.20 çúĔĐĆĔĂ ýþĆĕ 15.50 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ. 16.55 Eurovision. áċćüā ĆþýþĄā 17.10, 22.00 äþüþĆýĔ Life. 20.00 ÜĄùûĆĔĂ Ėčāĉ. 21.10 æùûiĆĔ Ćùýûćĉ’Ę 21.25 ãĄČú ĉþýùăċćĉćû. 22.55 «Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû». 03.05 êþăĉþċ čāĉąĔ

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ» 5:55 «ÛČĊćäùĈćîûğĊċ»

06.25 í/Č «ÛýćøĈü»

01.10 ÜĄĘĆþď 02.00 èćĀùćĐā 03.00 ïûþċ ĆćĐā

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

09.00 Ùêæ 10.40 êċćĈ-5. èĉþąĕþĉù 12.30 í/Č «ëăĀďąēā ùĆýĎ». 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 í/Č «ëăĀďąēā ùĆýĎ». 14.25 í/Č «éĂøăĆăøÿ». 16.20 í/Č «éĊøĈ ĊĈýĂ». 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 18.45 áċćüā Ùêæ 19.10 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 í/Č «éĊøĈ ĊĈýĂ. ÚĆÿĄýÿüĀý». 20.00 “åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă” 21.00 áċćüā Ùêæ 21.40 í/Č «åýċüýĈþĀĄēā / çċăė ú ăĆù». 23.10 í/Č «ØüĈýąøăĀą. ÚēĉĆĂĆý ąøćĈėþýąĀý». 00.50 í/Č «ÙēĉĊĈýý ćċăĀ».

06.00 ëûāĆāĊĔ 06.45 å/Ċ «ãùĀùăā. íČċú楻 07.10 äþĆċĘþûć 07.35 å/Ċ «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā» 08.00 åČĄĕċåāăĊ 09.50 å/Ċ «Ýćĉù-ĈČċþđþĊċûþĆĆāďù» 10.45 í/Č «õąąĀ âăøċĉ ćĈĀýÿþøýĊ» 12.25 í/Č «ÙýăĆĉąýþĂø» 13.35 í/Č «èċĉøăĆďĂø» 14.45, 04.30 ÛāċùĄĕăù 16.40, 18.50, 22.00, 02.50 ãĉùāĆù ì 17.45, 19.50 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 20.55 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 23.00 éùĊĊąþđā ăćąāăù 00.00 ê/ĉ «âĆĈĆďý» 00.35 ê/ĉ «éúýĊĆČĆĈ» 01.35 ñĈāĄāûāĄā 02.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 05.25 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ăùĈāċùĆù ÛĉČĆüþĄĘ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.25, 01.10 àćĆù ĆćĐā 06.28, 08.18 Kids Time 06.30 å/č «èùĆýù ãČĆü-čČ» 08.20 í/Č «çĆûĆąė» 10.20 ê/ĉ «æüąøþüĀ ú ĉĂøÿĂý» 13.55 í/Č «âøĈøĊĕ-ćøĎøą» 16.45 í/Č «ßýĄăė ćĆĉăý ąøĐýā ĕĈē» 18.45 í/Č «õăĀÿĀċĄ» 21.00 í/Č «èøāĆą ĺ9» 23.10 í/Č «äøĈĉ øĊøĂċýĊ»

ǵǺǵ

ǺǶǵǰǹ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

06.25 í/Č «éăċĐøĊĔ ú ĆĊĉýĂøč» 09.00 ê/ĉ «ØûýąĊĉĊúĆ åãé - 2» 12.30 í/Č «ÚąýÿýĄąĆā» 15.00 í/Č «éýĄĔ üąýā üĆ ĉúøüĔùē» 16.45 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 19.00 ê/ĉ «éĄýĈĊýăĔąēā ĊøąýĎ» 22.45 í/Č «æčĆĊąĀĂĀ ÿø ĈøÿċĄĆĄ» 00.45 í/Č «çĀăø: ĀûĈø ąø úēþĀúøąĀý» 02.40 í/Č «ëăĀĎē ĂĈĆúĀ» 04.10 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.40 «äþüþĆýĔ úùĆýāċĊăćĂ çýþĊĊĔ»

06.00, 22.05 í/Č «ßĆăĆĊĆ øćøďýā» 07.50 «ÛýćĎĆćûþĆāþ» 08.00, 12.25, 20.55 «èćüćýù» 09.50 êČĈþĉĐČûĊċûù 11.00 «ÝĆþûĆāăā ÛċćĉćĂ ąāĉćûćĂ ûćĂĆĔ: ýþĆĕ Āù ýĆþą» 13.35 «ÚČýĕċþ ĀýćĉćûĔ!» 14.00 Teen-ăĄČú 15.05 ßāĀĆĕ û ďāčĉþ 15.30 «êćďāùĄĕĆĔĂ ĊċùċČĊ. ûùđù ĈþĆĊāĘ» 16.05 í/Č «êċÿ» 17.55 ëûćĉĐþĊăāĂ ûþĐþĉ èþċĉù åùüā 20.00 «ïāûāĄāĀùďāĘ Incognita» 20.15 «ãČąāĉĔ» 20.35 «êûþċĊăāþ ĎĉćĆāăā» 21.00 «ñþč - Ĉćûùĉ ĊċĉùĆĔ» Ċ åāĎùāĄćą èćĈĄùûĊăāą 21.40 ÞûĉćąùăĊ 00.05 «ÝĆþûĆāăā ãĉùĊĆćĂ ëČčþĄĕăā» 01.20 «æćĐĕ ĐþĉĆĔĎ üùĄĊċČăćû» 01.50 «ßāĀĆĕ Ćù ÛþĉđāĆþ»

06.00, 10.10, 10.50, 12.55, 16.20 åČĄĕċčāĄĕą 06.25, 02.35, 04.00 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 06.50, 00.00 í/Č «ÜĆăûøė ćĆĄĆăúĂø» 09.00 «åùüùĀāĆ Ćù ýāûùĆþ» 10.00, 13.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 10.30 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 11.00 «êćĆùċù» 12.45, 16.10, 03.55 «èćĈČĉĉā» 13.30 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 16.50 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 18.50 «éćÿþĊċûþĆĊăāþ āĊċćĉāā» 19.00 í/Č «éăċďøāąēā ĈĆĄøą» 20.40 í/Č «ìĕāĉĂĆąĊĈĆăĔ» 22.00 èþĉþýùĐù «àćĄćċć Ćù úþĄćą» 02.10 «èćý ĀĆùăćą æćúþĄĘ»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 Top Shop 09.40, 22.00 «àāąĆĘĘ đČċăù Ċ...» 10.30 í/Č «çĈĀąĎýĉĉø Ā ćĀĈøĊ» 12.20 í/ĉ «Úĉý ĈøüĀ Ċýùė» 19.30 í/Č «ÙýĈýûĀĊý þýąđĀą» 22.50 í/Č «éĊĈýăýĎ ąýćĈĀĂøėąąēā» 00.30 í/Č «èøāĉĂĆý ėùăĆďĂĆ» 02.10 í/Č «ÚøúĀăĆą íí» 03.45 ãāĆćĄĘĈĔ 04.20 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

2+2

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.00, 08.00 ÛĉþąĘ Ććûć-

09.25 ëþĎĆćĈùĉă 10.10 ÜĉùĆāďù üćĊČýùĉĊċûù 10.25 ÚČýþą ÿāċĕ 10.40 ÝĉùĂû 11.10 éùĆýþûČ 12.15 êþąþĂĆĔþ ûĊċĉþĐā 12.40 èĉþĊĊ-ăćĆčþĉþĆďāĘ Ĉć ĊāċČùďāā û ĀćĆþ Ùëç 12.50 Legal Up BUSINESS 13.10 åćýĆćþ Āýćĉćûĕþ 13.35 Ûùđ ûĉùĐ 14.10 ÙüĉćĊċĉùĆù 14.30 ÝāùĄćüā Ċ èùċĉāùĉĎćą 15.15 èĘċĔĂ Ėċùÿ 16.05 Û ăùúāĆþċùĎ 16.30 ÙăďþĆċ 17.10 «àù ðùĂ.com» 19.25 æþûĔýČąùĆĆĔþ āĊċćĉāā 20.00 ÝćăČąþĆċùĄĕĆĔĂ Ĉĉćþăċ 21.40, 03.00 ÛĉþąĘ-Time 22.30 Ý/Ĉ «çăăČĈùďāĘ» 23.20 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ

06.00, 08.00, 16.20, 17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 01.40, 03.40 ëćĈąùċĐ 06.10 öĊĈùĆĕćĄ - ÜĉùĆùýù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 08.10 äāûþĉĈČĄĕ - êČćĆĊā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 10.00, 16.00, 22.30 íČċúćĄ NEWS. LIVE 10.20 éþùĄ - åùĄùüù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 12.05 êċćă êāċā - å÷. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 13.55 LIVE. êùČċüþąĈċćĆ äþĊċþĉ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 16.30 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 17.10 LIVE. ÙċĄþċāă - ÙċĄþċāăć. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 18.00, 20.15 íČċúćĄ Tables 19.25 LIVE. ÚþċāĊ - êĈćĉċāĆü. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 21.40 LIVE. öĂúùĉ - ÚùĉĊþĄćĆù. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 23.50 ÙĉĊþĆùĄ - ÚþĉĆĄā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā

07.50, 10.30, 12.35, 16.00, 18.15, 20.30, 21.15, 23.20, 01.25, 03.30, 05.30 ëćĈ-ąùċĐ 08.10 ÛāĄĕĘĉĉþùĄ - ÛùĄþĆĊāĘ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 10.00, 20.45 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 10.45 åùĆ êāċā - ëćċċþĆĎĖą. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 12.55 LIVE. çĊùĊČĆù - êþûāĄĕĘ. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 14.55 «LaLiga Docs» 1 ĖĈāĀćý. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā 16.10 LIVE. ÙĉĊþĆùĄ - ÚþĉĆĄā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 18.25 LIVE. ðþĄĊā - îùĄĄ êāċā. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 21.30 êùČċüþąĈċćĆ - äþĊċþĉ. ðþąĈāćĆùċ ÙĆüĄāā 23.35 ÙċĄþċāă - ÙċĄþċāăć. ðþąĈāćĆùċ áĊĈùĆāā

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 09.00 ÚČđāýć 10.30, 14.00 «ÝþĄùĂ úāĀĆþĊ» 11.00 Ý/Ĉ «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 14.25 í/Č «äøĉĂø ąĀąüÿė» 16.15 í/Č «êøāąēý øûýąĊē» 18.20 í/Č «ðøč Ā ĄøĊ» 20.10 í/Č «æûĈøùăýąĀý ĂøÿĀąĆ» 22.00 í/Č «ïċúøĂĀ Ā üĈøĂĆąē» 00.05 «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC.» 02.20 í/Č «âøĄýąąøė üċĐø»

05.10 «éþďþĈċĔ ĊĐùĊċĕĘ»

07.00, 02.00 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.40 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 08.30, 20.00 ê/ĉ «éĀăø ăĖùúĀ ìýĈĀčĀ» 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.00 ãĄāĆāăù 11.30, 01.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 12.20, 14.20, 17.00, 21.00 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 13.20, 19.00, 23.40 ÜùýùĄăù 15.20, 21.50 ê/ĉ «êøĊĔėąĀą üýąĔ»

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǸǭǺǸǶ-TV

TV- 1000 KINO

TV- 1000

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

07.55 í/Č «ÚĆÿúĈøđýąĀý Ùċüċăøė». 09.05 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû». 10.05 Ý/č «áĉāĆù ÙĄĄþüĉćûù. ßþĆĒāĆù Ċ ĈĉćđĄĔą». 11.00 í/Č «ðøĈøüø». 12.55, 14.25 í/Č «ÜĆĄ, ûüý ĈøÿùĀúøĖĊĉė ĉýĈüĎø». 16.00 äþćĆāý ìċþĊćû. ëćĄĕăć ýĄĘ ýĉČĀþĂ. 17.00 «ÝāĊăćċþăù 80-Ď». Rock&Dance. 19.25, 20.35 ê/ĉ «éăýüĉĊúĀý úýüċĊ ßąøêĆâĀ». 21.55 å/č «åùąù ýĄĘ ąùąćĆċþĆăù». 22.05 Ý/č «ÙĆüþĄāĆù Ûćûă. ßþĆĒāĆù, ăćċćĉùĘ ûþýþċ». 23.00 «èþĊĆĘ - 93».

05.20 «äĆā ćøćø - ÙøĈēĐąĀĂĆú» 07.10 «çøĈøûĈøČ 78» 09.35 «Úĉý úĂăĖďýąĆ 2» 11.25 «åý ùĆāĉė, ė ĉ ĊĆùĆā!» 13.05 «Ùýûċđøė ćĆ úĆăąøĄ» 15.30 «öăýąĔĂø» 17.25 «ïĀĉĊĆý ĀĉĂċĉĉĊúĆ» 19.20 «éĆùøĂø çøúăĆúø» 21.05 «âøąĀĂċăē ĉĊĈĆûĆûĆ ĈýþĀĄø» 23.15 «æĈăýøą» 01.20 «ÚĆĉĔĄĆý ĄøĈĊø» 03.20 «ßøćĈýĊ»

07.00 í/Č «õĊĆ Ąē ąý ćĈĆčĆüĀăĀ» 09.00 í/Č «Ùýüąēā ùýüąēā çøúýă» 11.00 í/Č «ÜúýĈĔ ùýÿ ÿøĄĂø» 13.00, 14.30, 01.00, 02.30 í/Č «åĆúēý ćĈĀĂăĖďýąĀė ėąĂĀ ćĈĀ üúĆĈý ĂĆĈĆăė ØĈĊċĈø» 16.00 ëþĄþûāăċćĉāĆù «êĐùĊċĄāûĔĂ ĐùĊ» 17.30, 05.30 í/Č «Ú äĆĉĂúý ćĈĆýÿüĆĄ» 19.00 í/Č «ÚøĄ Ā ąý ĉąĀăĆĉĔ» 21.00 í/Č «êøęþąøė ćĆúýĉĊĔ» 23.00 í/Č «äĆăĆüøė þýąø» 04.00 í/Č «çĆúýĉĊĔ Ć ĄĆăĆüĆþęąøč»

06.10 éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû 08.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»-17 10.15 ê/ĉ «éēĐĀĐĔ-ĐĆċ-2» 12.50 í/Č «ÜėüĖĐĂø ÙøĂ» 14.40, 00.05 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 17.25 ComedyWoman 20.15 í/Č «çĈĀÿĈøďąēā ćøĊĈċăĔ» 22.00 í/Č «íĆďċ ĂøĂ Ċē» 01.55, 05.15 çëëÙã åÙêëÙã! 02.45 éùĀýćĄúùā 04.00 ðāĊċćĈĄėā

06.00, 08.50 ëāÛā ÙĀúČăù 06.20, 09.00, 13.30, 15.30, 22.10 äėúāąĔþ ąČĄĕċčāĄĕąĔ 07.40, 14.40, 21.10 íāăĊāăā 08.20 èùĉùûćĀāă ëāđăù 10.00 çăċćĆùûċĔ 11.00, 19.30 êąþđùĉāăā 12.00, 16.40 ãùė 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 17.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 18.00 åāĘ ā ø 19.00 êćĆāă ÚČą 05.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 05.20 âćĆùĄČ

ĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.20, 11.15 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ßþĆù. æùċùĄĕĘ ãùĊĈþĉĊăùĘ 09.30

ê/ĉ

«ÜþĆąøĊøą

âĈĀĂ» 11.00

êĈþďĈĉćþăċ EnergySchool

12.30 í/Č «èĀĊø» 14.00, 18.30 æþĐāĊċĕ 15.30 ê/ĉ «ÚĀĈĊċĆÿē - 3» 21.30 í/Č «éĖĈćĈĀÿ» 23.00 í/Č «æüąøþüē ú äøĈĉýăý» 01.00

æþĉùĀüùýùĆĆĔþ ċùĂĆĔ

05.10, 16.35 «ÛĆüÿĀăăø» 07.40 «ßøćøč þýąđĀąē» 10.30 «íĆĊĔ Ĉøÿ ú þĀÿąĀ» 12.30 «âĈĆăĀďĔė ąĆĈø» 14.25 «êøĄ, ûüý ĉýĈüĎý» 19.10 «ðýČ ØüøĄ ÜþĆąĉ» 21.10 «ÜĀúýĈûýąĊ» 23.40 «éĊøąĎĀė «ìĈċĊúýāă»» 01.15 «æąø» 03.20 «äĆąĉĊĈ»

05.50 «êĈþďāĘ» 06.30 «TOP SHOP» 07.30, 08.35 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 08.00 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 10.00 í/Č «çýąýăĆćø» 12.00 ê/ĉ «H2O: çĈĆĉĊĆ üĆùøúĔ úĆüē» 13.25 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 14.25 «çĉĚĄ ā éþđăù» 20.00 å/č «èĄùĆþċù 51» 21.45 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 23.40 «ãÛæ» 01.30 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ØûýąĊ ĆĉĆùĆûĆ ąøÿąøďýąĀė - 2» 21.00 ê/ĉ «ÚąċĊĈýąąýý ĈøĉĉăýüĆúøąĀý» 22.00 ê/ĉ «çýĊăė» 23.00 ê/ĉ «ÜĖþĀąø ćĈøúĆĉċüĀė» 00.00 ê/ĉ «âĆąĊĆĈø»

ǴǭǫǨ 06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.30 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 10.10 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 12.00, 21.40 ÚćþûùĘ ÿþĄþĀĆùĘ ýćĉćüù 13.50 àùüùýăā ĈĄùĆþċĔ 15.50 æþûþĉćĘċĆĔĂ ĉāč 17.50 èùĉùĄĄþĄĕĆĔĂ ąāĉ 20.50, 23.30 êþăĉþċĆĔþ āĊċćĉāā 00.20 ý/č 05.30 ÚùĆýāċĊăùĘ çýþĊĊù

ǫǨǴǴǨ 06.00, 00.55, 02.45 êċćĄāĐĆĔþ ċùĂĆĔ 06.35, 11.55, 12.55, 15.15, 16.55 ãČĈùÿ 07.00 àýćĉćûùĘ ÿāĀĆĕ 07.30, 16.00 Üùąāĉ 08.05 í/Č «äøĉĂøĈøü» 09.50, 18.35 å/Ċ «ðþĄćûþă-Ćþûāýāąăù» 10.40, 17.45 æäç êþăĉþċĆĔĂ ùĉĎāû 12.15, 22.05 ãāċùĂ 13.15 í/Č «éćýĐĀ ăĖùĀĊĔ» 14.55, 00.30, 04.30 ÝćúĉĔþ ýþĄù 19.00 í/Č «ÜøĄø ĉ ĂøĄýăĀėĄĀ» 22.15 í/Č «çĆăąēā ùýĉćĆĈėüĆĂ» 01.50, 04.55 ÛċćĉÿþĆāþ

ĉ ŇĘįęņę ĮœıŎ őŎʼnœ Ŏ ĵĜĘʼnĘņœ ĐěİŐęĝņĸęʼnĝįŎę ŇĜĘōŐʼnŎįŎ ǪșȍȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ Ȋ ȗȘȐȜȘȖȕȚȖȊȖȔ ǵȖȊȖȓțȋȈȕșȒȖȔ ȘȈȉȖȚȈȍȚ șȊȖȌȕȣȑ ȖȚȘȧȌ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȝ. ǶȕȐ ȖȘȋȈȕȐȏțȦȚ ȘȈȉȖȚț ȌȍȎțȘȕȖȑ ȟȈșȚȐ, ȊȍȌțȚ ȗȘȐȍȔ ȋȘȈȎȌȈȕ, ȗȈȚȘțȓȐȘțȦȚ țȓȐȞȣ. ǶȉȝȖȌȧ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȗȖșȍȓȒȈ, ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ Ȑ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȍ țȊȐȌȍȓȐ ȗȖȓȐȥȚȐȓȍȕȖȊȣȑ ȗȈȒȍȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȓȍȎȈȓ ȔȍȎȌț ȋȈ-

ȘȈȎȈȔȐ. ǷȘȖȊȍȘȐȊ ȍȋȖ șȖȌȍȘȎȐȔȖȍ, ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ Ȋ ȕȍȔ 10 ȗȘȖȚȐȊȖȚȈȕȒȖȊȣȝ ȔȐȕ, ȋȘȈȕȈȚț «Ǽ-1» ș ȏȈȗȈȓȖȔ Ȑ 9 ȚȘȖȚȐȓȖȊȣȝ ȠȈȠȍȒ ȗȖ 200 ȋȘȈȔȔȖȊ ȒȈȎȌȈȧ. ǸȈșșȚȖȧȕȐȍ ȖȚ ȖȗȈșȕȖȑ ȕȈȝȖȌȒȐ ȌȖ ȎȐȓȣȝ ȌȖȔȖȊ ȉȣȓȖ ȕȍ ȉȖȓȍȍ 300 ȔȍȚȘȖȊ. ǬȖ ȗȘȐȍȏȌȈ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȖȞȍȗȐȓȐ. ǩȖȍȗȘȐȗȈșȣ ȐȏȢȧȓȐ, țȋȘȖȏț ȕȍȑȚȘȈȓȐȏȖȊȈȓȐ.

ȖȔȘȈȟȐȓȐșȤ ȌȖȘȖȎȕȖ-ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȔȐ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔȐ. 7 ȧȕȊȈȘȧ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǩȈȝȔțȚȈ Ȑ ȘȈȑȖȕȈ ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȕȖ 5 ǬǺǷ. ǶȌȕȖ Ȑȏ ȕȐȝ – ș ȚȧȎȒȐȔȐ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ. ǵȈ ȈȊȚȖȌȖȘȖȋȍ «dzȐȔȈȕ-ǨȘȚȍȔȖȊșȒ- ǫȖȘȓȖȊȒȈ» ȊȖȌȐȚȍȓȤ ȐȕȖȔȈȘȒȐ ȕȍ șȗȘȈȊȐȓșȧ ș țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ Ȑ ȊȣȓȍȚȍȓ ȕȈ ȊșȚȘȍȟȕțȦ ȗȖȓȖșț ȌȊȐȎȍȕȐȧ, ȊȓȖȉȖȊțȦ șȚȖȓȒȕțȊȠȐșȤ ș «ǮȐȋțȓȧȔȐ» ȗȖȌ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ 24-ȓȍȚȕȍȋȖ ȊȖȌȐȚȍȓȧ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȈȊȈȘȐȐ ȗȖșȚȘȈȌȈȓȈ

43-ȓȍȚȕȧȧ ȗȈșșȈȎȐȘ ȔȈȠȐȕȣ. ǷȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ, Ȋ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȑ ȌȍȕȤ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȐȓȐ șȍșȚȤ ȏȈ ȘțȓȤ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȈȓȒȖȋȖȓȤȕȖȋȖ ȖȗȤȧȕȍȕȐȧ. ǪșȍȋȖ ȏȈ șțȚȒȐ șȚȘȈȎȐ ȗȖȘȧȌȒȈ ȏȈȜȐȒșȐȘȖȊȈȓȐ ȉȖȓȍȍ șȚȈ ȜȈȒȚȖȊ ȕȈȘțȠȍȕȐȑ ǷǬǬ, Ȋ 9 șȓțȟȈȧȝ șȖșȚȈȊȐȓȐ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȍ ȗȘȖȚȖȒȖȓȣ ȏȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȔ șȘȍȌșȚȊȖȔ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȈȓȒȖȋȖȓȤȕȖȋȖ ȖȗȤȧȕȍȕȐȧ.


11 января 2017 года

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

17

ǿǵǸǭ dzDzǺȀ ǔDzǸDzǺǾǷǻǰǻ»

ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊȖȔț ȊȖșȚȖȘȋț. — ǪȈȠȍȑ șȚȈȘȠȍȑ ȌȖȟȍȘȐ, ǴȈȘȐȐ, țȎȍ 14 ȓȍȚ. DzȍȔ ȖȕȈ ȝȖȟȍȚ ȉȣȚȤ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ? — ǴȈȠȈ șȒȓȖȕȧȍȚșȧ Ȓ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ ȘȍȎȐșșȍȘ-ȗȘȖȌȦșȍȘ, Ȉ ȍȡȍ — șȚȐȓȐșȚ. ȇ ȗȖȌȌȍȘȎț ȓȦȉȖȍ ȍȍ ȘȍȠȍȕȐȍ, ȋȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȍȑ ȕȘȈȊȐȓȖșȤ Ȑ ȋȓȈȏȈ ȋȖȘȍȓȐ. ǪȖȖȉȡȍ Ȕȣ ș ȔțȎȍȔ ȘȈȏȘȍȠȈȍȔ ǴȈȠȍ ȖȚȘȣȊȈȚȤșȧ. ǶȕȈ ȍȡȍ Ȋ ȚȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ, ȒȖȋȌȈ ȔȖȎȕȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȉȍȏȉȈȠȍȕȕȣȍ ȗȖșȚțȗȒȐ. ȇ ȗȘȖșȚȖ ȗȖȔȕȦ șȊȖȍ ȌȍȚșȚȊȖ, ȒȖȋȌȈ Ȕȕȍ ȥȚȖ Ȋșȍ ȏȈȗȘȍȡȈȓȐ, ȗȖȥȚȖȔț ȧ ȕȍ șȚȘȖȋȈȧ ȔȈȔȈ. ǰ ȌȈȎȍ ȍșȓȐ ȖȕȈ ȒȘȈșȐȚ ȊȖȓȖșȣ Ȋ șȐȕȐȑ, ȘȖȏȖȊȣȑ, ȏȍȓȍȕȣȑ ȞȊȍȚȈ — ȧ ȍȍ ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦ. ǷȖșȓțȠȈȑȚȍ, ȒȖȋȌȈ ȍȡȍ, ȍșȓȐ ȕȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ, ȚȈȒȖȍ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ? — ǷȖȔȖȋȈȍȚ ǴȈȠȈ țȝȈȎȐȊȈȚȤ ȏȈ șȊȖȐȔȐ ȉȘȈȚȐȒȖȔ Ȑ șȍșȚȘȐȟȒȖȑ? — ǶșȕȖȊȕȈȧ ȕȈȋȘțȏȒȈ ȓȖȎȐȚșȧ ȕȈ ȕȧȕȤ, ȕȖ ǴȈȠȈ Ȑ

ȗȖ șȊȖȍȔț ȎȍȓȈȕȐȦ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ș ȕȐȔȐ ȔȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǸȍȊȕȖșȚȐ ǴȈȠȐ Ȓ ȔȓȈȌȠȐȔ ȌȍȚȧȔ ȧ ȕȍ ȟțȊșȚȊțȦ. ǺȍȔ ȉȖȓȍȍ ȧ ȟȈșȚȖ ȍȑ șȚȈȘȈȦșȤ ȕȈȗȖȔȐȕȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈȟȈȓȈ ȍȍ ȓȦȉȐȚȤ ȕȈ 13 ȓȍȚ ȘȈȕȤȠȍ, ȟȍȔ Ȑȝ (țȓȣȉȈȍȚșȧ). — ǷȈȘț ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ Ȋȣ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, ȟȚȖ ȝȖȚȐȚȍ ȊȣțȟȐȚȤ ȐȚȈȓȤȧȕșȒȐȑ ȧȏȣȒ Ȑ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȐȋȘȈȚȤ ȕȈ ȜȖȘȚȍȗȐȈȕȖ. ǿȚȖ țȌȈȓȖșȤ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ Ȑ Ȗ ȟȍȔ ȔȍȟȚȈȍȚȍ șȍȋȖȌȕȧ? — ȅȚȐ ȎȍȓȈȕȐȧ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț Ȋ șȗȐșȒȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȓȈȕȖȊ (țȓȣȉȈȍȚșȧ). ǹȍȋȖȌȕȧ ȝȖȟț ȕȍȔȕȖȋȖ țșȗȖȒȖȐȚȤșȧ, Ȉ ȍȡȍ ȎȐȓȗȓȖȡȈȌȤ ȘȈșȠȐȘȐȚȤ. ǵȈș Ȏȍ ȚȍȗȍȘȤ ȔȕȖȋȖ! Ǩ ȊȖȖȉȡȍ ȋȓȈȊȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ȋȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȝ Ȕȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȌȖșȚȐȟȤ, — ȥȚȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȕșȚȊȖ Ȑ ȟțȊșȚȊȖ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȐ. — ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȉȍȘȍȔȍȕȕȖșȚȐ Ȋȣ ȕȈȟȈȓȐ șȖȏȌȈȊȈȚȤ ȖȌȍȎȌț Ȍȓȧ ȉȍȘȍȔȍȕȕȣȝ. DzȈȒȐȍ ȈȔȉȐȞȐȐ Ȋȣ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ șȚȈȊȐȚȍ Ȋ ȥȚȖȔ ȈȔȗȓțȈ?

ŎıĘ, Ņņě ŇěįĘ ʼnę ʼnĘęĝņĝŘ ğěıěŐňĘ, ĵě ĜęĮęʼnįĘ ʼnę ŇěęŐęņ ȌȖȉȣȚȟȐȒ. ǴȈȔȈ – ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ Ƞȍȧ. ǫȓȈȊȕȖȍ, țȉȍȌȐȚȤ Ȑ ȕȈȑȚȐ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȓȦȉȐȔȖȔț. ȇ ȖȟȍȕȤ țȊȍȘȍȕȈ Ȋ ȕȍȔ, ȧ ȍȔț ȌȖȊȍȘȧȦ, ȐȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț Ȑ ȕȍ ȗȖȉȖȧȓȈșȤ ȘȖȌȐȚȤ ȊȖșȤȔȍȘȣȝ ȌȍȚȐȠȍȒ. ǷȍȘȊȖȑ ȕȈ șȊȍȚ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȕȈȠȈ ȌȖȞȧ ǨȗȗȖȓȐȕȈȘȐȧ. ǭȑ țȎȍ 16 ȓȍȚ. ǶȕȈ țȟȐȚșȧ Ȋ ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȖȔ țȟȐȓȐȡȍ. ǹȣȕț – 13 ȓȍȚ. ǰȊȈȕ țȟȈȡȐȑșȧ ȠȒȖȓȣ. ǷȖȚȖȔ ȘȖȌȐȓȈșȤ ǪȈȘȊȈȘȈ. ǹȒȖȘȖ ȍȑ ȐșȗȖȓȕȐȚșȧ 9 ȓȍȚ. ǿȍȚȊȍȘȚȈȧ – ǴȐȓȈȕȈ. ǭȑ ȗȖȟȚȐ 7 ȓȍȚ. ǹȍȔȍȕț ȊșȍȋȖ 3 ȋȖȌȐȒȈ. Ƕȕ ȌȖȔȈȠȕȐȑ ȔȈȓȤȟȐȠȍȟȒȈ. ǷȖȒȈ Ȋ ȌȍȚșȈȌ ȕȍ ȝȖȌȐȚ. ǩȖȋ ȗȖȘȈȌȖȊȈȓ ȕȈș ȌȈȎȍ ȌȊȖȑȕȍȑ. Ȇȓȍ Ȑ ǺȐȔȖȜȍȦ ȗȖ ȗȖȓȚȖȘȈ ȋȖȌȐȒȈ. Ǫ șȍȔȤȍ ț ȔȖȍȑ ȉȈȉțȠȒȐ ȉȣȓȈ ȌȊȖȑȕȧ, ȚȈȒ ȟȚȖ ț ȕȈș ȥȚȖ ȕȈșȓȍȌșȚȊȍȕȕȖȍ. ǰ ȊȖȚ 3 ȧȕȊȈȘȧ ȘȖȌȐȓșȧ ȕȈȠ ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȣȑ ȔȈȓȣȠ. ǷȘȈȊȌȈ, ȐȔȍȕȐ Ȕȣ ȍȔț ȍȡȍ ȕȍ ȌȈȓȐ. ǷȖ ȥȚȖȔț ȗȖȊȖȌț ț ȕȈș ȔȕȖȋȖ șȗȖȘȖȊ. ǷȈȗȈ ȝȖȟȍȚ ȖȌȕȖ, ȧ - ȌȘțȋȖȍ, Ȉ șȚȈȘȠȐȍ ȌȍȚȐ – ȚȘȍȚȤȍ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȌțȔȈȍȔ. ǷȖȒȈ ȕȈȏȣȊȈȍȔ ȍȋȖ șȣȕȖȟȍȒ ǬȍȕȐșȖȊȐȟ.

- dzȐȏȈ, ȘȖȌȣ ȗȘȖȠȓȐ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖ? - ǬȈ. Ǫȍș șȣȕȈ 3 Ȓȋ 350 ȋ. ǹȗȈșȐȉȖ ǰȘȐȕȍ dzȍȖȕȐȌȖȊȕȍ ǪȖȓȒȖȊȖȑ, ȗȖȔȖȋȓȈ. ǬȍȕȐș: - ǰȘȐȕȈ dzȍȖȕȐȌȖȊȕȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓȈ ț Ȏȍȕȣ ȟȍȚȊȍȘȖ ȌȍȚȖȒ. ǵȈȔ ȊȍȏȓȖ, ȟȍșȚȕȖ. - ǷȈȗȈ ȗȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȓ ȕȈ ȘȖȌȈȝ? dzȐȏȈ: - Ǩ ȒȈȒ Ȏȍ! ȇ șȘȈȏț șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȍșȓȐ Ȗȕ ȕȍ ȗȖȍȌȍȚ, ȉțȌț ȘȖȎȈȚȤ ȌȖȔȈ. - ǰ ȒȈȒȖȊȖ ȖȕȖ, ǬȍȕȐș? Ǫ ȖȉȔȖȘȖȒ ȕȍ țȗȈȓ? ǬȍȕȐș: - ǬȈ ȧ Ȑ ȕȍ ȊȐȌȍȓ ȕȐȟȍȋȖ ȚȖȓȒȖȔ, ȒȘȖȔȍ Ȏȍȕȣ. ȇ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ș ȕȍȑ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȓ, țȚȍȠȈȓ, ȋȓȈȌȐȓ. DzȘȐȒȐ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȚȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ – șȈȔȣȍ ȎȍȓȈȕȕȣȍ. - Ǩ ȟȚȖ Ȋȣ ȗȖșȖȊȍȚțȍȚȍ ȚȍȔ, ȒȚȖ ȍȡȍ ȕȍ ȘȍȠȐȓșȧ ȕȈ șȍȔȍȑȕȣȍ ȘȖȌȣ? - ȅȚȖ ȌȍȓȖ ȚȖȓȤȒȖ ȌȊȖȐȝ. ǰȔ ȘȍȠȈȚȤ. ǵȖ ȔțȎșȒȖȍ ȗȓȍȟȖ ȌȖȓȎȕȖ

ȉȣȚȤ ȊșȍȋȌȈ ȘȧȌȖȔ. - dzȐȏȈ, ȕȍ ȉȖȧȓȐșȤ, ȟȚȖ șȣȕ ȘȍȠȐȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ ȕȈ șȊȍȚ Ȋ ȕȖȊȖȋȖȌȕȦȦ ȕȖȟȤ? - ǶȟȍȕȤ ȉȖȧȓȈșȤ. ǵȖ ȧ șȘȈȏț ȕȈșȚȘȖȐȓȈșȤ Ȑ ȊșȍȔ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȗȖȒȈ ȕȍ ȕȈȍȔșȧ ȝȖȓȖȌȞȈ Ȋ ȕȖȊȖȋȖȌȕȦȦ ȕȖȟȤ, ȘȖȎȈȚȤ ȕȍ ȉțȌț. ǺȈȒ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ. ǪȚȖȘȖȋȖ ȧȕȊȈȘȧ ȗȘȐȍȝȈȓȈ Ȋ ȘȖȌȌȖȔ, Ȉ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ȘȖȌȐȓȈ. - ǫȖȚȖȊȐȚ ȓȐ șțȗȘțȋ șȦȘȗȘȐȏȣ ȕȈ ȊȣȗȐșȒț? - ǴțȎ șȖ șȚȈȘȠȐȔȐ ȌȍȚȤȔȐ ȊșȚȘȍȟȈȦȚ ș ȠȈȘȐȒȈȔȐ Ȑ ȗȓȈȒȈȚȈȔȐ. DzȖȋȌȈ-ȚȖ șȖșȍȌȐ ȌȈȎȍ ȘȍȠȐȓȐ, ȟȚȖ Ȋ ȌȖȔȍ șȊȈȌȤȉȈ, Ȉ ȥȚȖ ȕȈș Ȑȏ ȘȖȌȌȖȔȈ ȗȘȐȊȍȏȓȐ. - ǻ ȊȈș ȍșȚȤ, ȋȌȍ ȎȐȚȤ? - ǹȗȈșȐȉȖ ȕȈȠȍȔț ȋȖȘȖȌșȒȖȔț ȋȖȓȖȊȍ ǨȓȍȒșȍȦ ǸȍȊȍ. Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȕȈȔ ȊȣȌȍȓȐȓȐ ȚȘȍȝȒȖȔȕȈȚȕțȦ ȒȊȈȘȚȐȘț. Ǵȣ ȏȈȊȍȘȠȐȓȐ ȘȍȔȖȕȚ Ȑ ȗȍȘȍȍȝȈȓȐ. - ǹȚȈȚțș ȔȈȚȍȘȐ-ȋȍȘȖȐȕȐ țȎȍ ȗȘȐșȊȖȍȕ? - ǷȖȒȈ ȔȖȐ ȌȍȚȒȐ ȕȍ ȌȖȘȖșȓȐ. ǵȖ ȊȍȌȤ ȕȍ Ȋ șȚȈȚțșȍ șȟȈșȚȤȍ. ǻ Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȌȍȚȐ – ȥȚȖ ȖȋȘȖȔȕȖȍ ȔȈȚȍȘȐȕ-

— ǽȖȟț ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ ȕȈ ǻȒȘȈȐȕșȒȖȑ ȕȍȌȍȓȍ ȔȖȌȣ, ȖȚȒȘȣȚȤ șȊȖȑ ȔȈȋȈȏȐȕ Ȑ ȊȖȖȉȡȍ ȊȣȑȚȐ ȕȈ ȔȐȘȖȊȖȑ țȘȖȊȍȕȤ. Ǩ ȍșȓȐ șȖȊșȍȔ șȍȘȤȍȏȕȖ, ȚȖ ȧ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȕȍ ȝȖȟț ȉȘȖșȈȚȤ ȥȚȖ ȌȍȓȖ. ǬȈ, ȧ ȕȍ ȌȐȏȈȑȕȍȘ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȌțȔȣȊȈȦ ȖȌȍȎȌț, ȕȖ Ȕȕȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȖȌȍȊȈȚȤ ȉȍȘȍȔȍȕȕȣȝ ȎȍȕȡȐȕ. ȇ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȗȖȕȐȔȈȦ Ȑȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ, ȟțȊșȚȊȈ Ȑ șȚȘȈȝȐ. — ǿȈșȚȖ ȗȖȓȤȏțȍȚȍșȤ șȊȖȍȑ țȏȕȈȊȈȍȔȖșȚȤȦ? — ǩȣȊȈȍȚ, ȊȍȌȤ țȏȕȈȊȈȍȔȖșȚȤ — ȥȚȖ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȗȘȐȊȐȓȍȋȐȑ ȕȈȠȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ, ȒȖȋȌȈ ȔȖȎȕȖ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȓȍȋȒȖ ȘȍȠȐȚȤ ȊȖȗȘȖșȣ ș ȘȈȏȕȣȔȐ șȓțȎȉȈȔȐ. ǵȖ ȧ ȥȚȐȔ ȕȍ ȗȖȓȤȏțȦșȤ ȞȍȓȍȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖ — ȥȚȖ ȘȈȉȖȚȈȍȚ șȈȔȖ ȗȖ șȍȉȍ. ǵȖ ȧ șȚȈȘȈȦșȤ ȕȍ ȕȈȋȓȍȚȤ. ǷȖșȓȍȌȕȐȑ șȓțȟȈȑ ȉȣȓ, ȒȖȋȌȈ ȧ ȗȘȐȗȈȘȒȖȊȈȓȈșȤ Ȋ ȕȍȗȖȓȖȎȍȕȕȖȔ ȔȍșȚȍ. ǷȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȉȣȓȐ ȕȍȔȕȖȋȖ ȓȖȧȓȤȕȍȍ, ȟȍȔ ȔȖȋȓȐ ȉȣ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ țȓȣȉȈȓȐșȤ. ȇ ȕȐ Ȗ ȟȍȔ Ȑȝ ȕȍ ȗȘȖșȐȓȈ, ȚȖȓȤȒȖ ȐȏȊȐȕȐȓȈșȤ Ȑ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȕȍ țȊȐȌȍȓȈ ȏȕȈȒ. ǵț Ȑ ȌȖȉȈȊȐȓȈ, ȟȚȖ ȧ Ȏȍ ȉȓȖȕȌȐȕȒȈ (țȓȣȉȈȍȚșȧ). — ǻȎȍ Ȋ ȥȚȖ ȊȖșȒȘȍșȍȕȤȍ ț ȊȈș ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ǷȘȐȏȕȈȑȚȍșȤ: ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȡȈȧșȧ ȞȐȜȘȈ ȕȈșȚȖȘȈȎȐȊȈȍȚ? — ǭșȓȐ ȟȍșȚȕȖ, Ȓ ȥȚȖȑ ȞȐȜȘȍ ȧ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȖȚȕȖȠțșȤ, Ȑ ȔȖȘȈȓȤȕȖ Ȓ ȕȍȑ ȌȈȊȕȖ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȈșȤ. dzȍȚ 20 ȕȈȏȈȌ ȖȕȈ Ȕȕȍ ȒȈȏȈȓȈșȤ ȚȈȒȖȑ ȌȈȓȍȒȖȑ Ȑ ȕȍșȉȣȚȖȟȕȖȑ, ȗȖȟȚȐ ȕȍșțȡȍșȚȊțȦȡȍȑ! Ǩ șȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ Țȣ țȎȍ Ȓ ȕȍȑ ȊȗȓȖȚȕțȦ ȗȖȌȖȉȘȈȓșȧ, Țȣ ȗȖȕȐȔȈȍȠȤ, ȟȚȖ ȕȐȟȍȋȖ, ȒȘȖȔȍ șȈȔȖȑ ȞȐȜȘȣ, ȕȍ ȐȏȔȍȕȐȚșȧ. Ǵȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȧ ȖȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ ȊȝȖȎț Ȋ ȥȚȖȚ ȊȖȏȘȈșȚ. ǶȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖȍ ȍȡȍ ȊȗȍȘȍȌȐ, Ȉ Ȓ ȕȍȒȖȚȖȘȖȔț Ȑ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ. Ǵȕȍ ȒȖȔȜȖȘȚȕȖ ș ȥȚȖȑ ȞȐȜȘȖȑ, Ȉ ȥȚȖ ȋȓȈȊȕȖȍ. — ǬȍȓȈȍȚȍ ȏȈȒȈȏȣ ȕȈ ȗȖȌȈȘȒȐ ȐȓȐ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȍȚȍ șȦȘȗȘȐȏȣ? — Ǫ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȏȈȒȈȏȣȊȈȦ ȗȖȌȈȘȒȐ ȔțȎț, ȌȘțȏȤȧȔ — ȘȍȌȒȖ. ǺȖȓȤȒȖ ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ șȈȔȐ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ, ȕȍ ȏȕȈȧ, ȟȚȖ ȗȖȌȈȘȐȚȤ. Ǩ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȧ ȌȈȎȍ ȔțȎț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȏȈȒȈȏȣȊȈȦ, ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦ șȦȘȗȘȐȏȣ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȘȖȠț ǹȍȘȍȎț ȕȍ ȌȈȘȐȚȤ Ȕȕȍ ȚȍȓȍȜȖȕȣ ȐȓȐ ȗȓȈȕȠȍȚȣ — ȥȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȗȘȍȌșȒȈȏțȍȔȖ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ — ȕȍȐȕȚȍȘȍșȕȖ (șȔȍȍȚșȧ). — DzȈȒ ȖȉȣȟȕȖ ȊȣȋȓȧȌȐȚ țȚȘȖ Ȋ ȌȍȕȤ ȊȈȠȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ? — DzȈȎȌȣȑ ȘȈȏ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț. ǵȖ ȥȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȏȈȗȈȝ ȍȓȒȐ, ȔȈȕȌȈȘȐȕȖȊ, ȔȕȖȋȖ ȊȒțșȕȖșȚȍȑ... ȇ ȓȦȉȓȦ țȚȘȖ șȊȖȍȋȖ Ȍȕȧ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȊȍȌȤ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȕȐȒțȌȈ ȕȍ ȕȈȌȖ șȗȍȠȐȚȤ. (ǷȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ ǰȕȚȍȘȕȍȚȈ).

žƝƙƏ ƠƦƏƠơƚƗƑƝƔ ƠƔƛƔƘƠơƑƝ ƜƏƖƪƑƏƭơ ƠƑƝƔƒƝ ƑƝƠƫƛƝƒƝ ƟƔƐƔƜƝƦƙƏ ƠƪƜƝƦƙƝƛ ųƔƜƗƠƝƑƗƦƔƛ. șȒȖȍ șȟȈșȚȤȍ. ǭșȓȐ ȗȘȐȏȕȈȚȤșȧ ȟȍșȚȕȖ, ȧ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȌțȔȈȓȈ, ȟȚȖ ȉțȌț ȘȖȎȈȚȤ ȔȕȖȋȖ ȘȈȏ. ǹȒȖȓȤȒȖ ȋȖȊȖȘȐȓȈ ȘȖȌȕȣȔ, ȟȚȖ șȗȍȠȐȚȤ ș ȌȍȚȤȔȐ ȕȍ ȕȈȌȖ. Ǩ ǩȖȋ ȌȈȓ Ȕȕȍ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȔțȎȈ Ȑ ȊȖșȤȔȍȘȣȝ ȌȍȚȖȒ. Ǵȣ ș ȕȐȔ ȕȍ Ȑȏ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȝ șȍȔȍȑ, ȚȈȒ ȟȚȖ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ Ȋ ȓȍȋȒȖȔ ȠȖȒȍ. - ǭșȓȐ ȕȍ șȍȒȘȍȚ, ȋȖȚȖȊȣ ȓȐ Ȋȣ ȍȡȍ ȘȖȌȐȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ? - ǯȕȈȍȚȍ, ȧ șȊȖȦ ȔȐșșȐȦ ȊȣȗȖȓȕȐȓȈ. ǺȍȗȍȘȤ

ȉțȌȍȔ ȎȌȈȚȤ ȊȕțȒȖȊ. DzȈȎȌȈȧ ȉȍȘȍȔȍȕȕȖșȚȤ ȏȈȉȐȘȈȍȚ ȟȈșȚȤ ȔȖȍȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ. ǵȖșȐȚȤ ȗȖȌ șȍȘȌȞȍȔ ȘȍȉȍȕȖȟȒȈ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ Ȋșȍ ȚȘțȌȕȍȍ. ǫȓȈȊȕȖȍ, ȊȖșȗȐȚȈȚȤ ȕȈȠȐȝ ȌȍȚȍȑ ȌȖșȚȖȑȕȣȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǹȈȔȖȍ ȗȘȖșȚȖȍ – ȘȖȌȐȚȤ, Ȉ ȊȖȚ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȌȍȚȖȒ ȕȈȔȕȖȋȖ șȓȖȎȕȍȍ. - Ƕ ȟȍȔ ȔȍȟȚȈȍȚȍ? - ǽȖȚȐȔ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ ȌȖȔ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȖ Ȋ ȕȍȔ ȎȐȚȤ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ.


18 ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎ

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ. ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî ɊȿɆɈɇɌ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɋɜ-ɜɨ ʋ511236 ɨɬ 31.08.2010 ɝ. Ɍɟɥ. 0-95-612-38-50.

Ɂɚɦɟɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-8089, 0-63-486-89-67. Ɋɟɦɨɧɬ. Ȼɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ. ɉɥɢɬɤɚ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɢ ɮɢɝɭɪɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ, ɚɪɤɢ, ɨɬɤɨɫɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɭɲɟɜɵɯ ɤɚɛɢɧ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-50-294-63-58. Ȼɵɫɬɪɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞ ɤɥɸɱ. Ɍɟɥ. 0-95-214-62-69 (ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ). ȼɫɟ ɞɥɹ ɞɨɦɚ. Ƚɚɡɨɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɟ. Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-34845-21. ȼɵɩɨɥɧɸ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɚɦɟɧɭ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɇɨɧɬɚɠ/ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50708-94-50. ȼɵɩɨɥɧɸ ɋɌəɀɄɍ ɉɈɅɈȼ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-731-62-07.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɚɜɭ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-633-13-95.

Ɇ ɨɧɬɚɠ/ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤ ɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɟɡɞ ɜ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-746-14-01, 0-50057-56-30.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ: ɲɢɮɟɪɨɦ, ɟɜɪɨɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɨɧɞɭɥɢɧɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɶɤɨɜ. Ɋɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɣ: ɨɛɲɢɜɤɚ ɫɚɣɞɢɧɝɨɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66038-45-59.

Ɇɚɫɬɟɪ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ: ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ (ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɩɵɥɟɫɨɫɨɜ. Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 49-20-49, 0-95476-31-08. ɊȿɆɈɇɌ ɋɌɂɊȺɅɖɇɕɏ ɆȺɒɂɇ (ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɂɏ). Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-006-45-48, 0-93803-06-76. Ɋɟɦɨɧɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɢ DVD ɦɚɫɬɟɪɨɦ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɦ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ɫɤɢɞɤɢ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ʋ 056987. Ɍɟɥ. 0-50-23919-86.

ȼɵɜɨɡ ɫɬɚɪɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɫɬɚɪɵɯ ɨɤɨɧ. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. «ȽȺɁɟɥɶ». Ƚɪɭɡɱɢɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67. Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ «ȽȺɁ», «ɁɂɅ», «ɄȺɆȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɊȺɁ», «ɍȺɁ», «ȽȺɁȿɅɖ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ɊȿɆɈɇɌ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ, ɆɈɊɈɁɂɅɖɇɂɄɈȼ (ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ), ɄɈɇȾɂɐɂɈɇȿɊɈȼ. Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-006-45-48, 0-93-803-06-76.

Ĕñòßíîáêß, ðäìîíò è ÷èñòêß ýëäêòðîáîãîíßâðäáßòäëäé, âßðßíòèÿ. ēäë.: 0-66-233-29-39, 0-63-57338-80. ÐÅÌÎÍÒ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɟɪɢ, ɜɨɪɨɬɚ, ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-48689-67.

ÐÅÌÎÍÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ. Ⱦɨɫɤɢ, ɲɢɮɟɪ ɢ ɬ.ɞ. ɩɨ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67.

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ: ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Windows (ɏɊ, 7, 8, 8.L); ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ; ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɉɈ; ɱɢɫɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɨɬ ɩɵɥɢ; ɡɚɦɟɧɚ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɵ; ɫɦɚɡɤɚ ɤɭɥɟɪɨɜ; ɱɢɫɬɤɚ ɉɄ ɨɬ «ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ»; ɩɪɨɲɢɜɤɚ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɪɟɫɢɜɟɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɍɟɥ. 0-50-622-12-96 (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ). Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ, ɩɥɚɧɲɟɬɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-368-57-44, 0-63-487-88-42 (ɇɢɤɨɥɚɣ).

Ⱦɟɥɚɸ ɦɟɥɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɦɨɜ, ɤɜɚɪɬɢɪ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɧɬɚɠ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɞɜɟɪɟɣ, ɨɬɤɨɫɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɫɬɹɠɤɚ, ɩɥɢɬɤɚ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɦɚɥɹɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-860-86-54.

Ȼɵɫɬɪɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɥɸɛɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ, DVD, ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ, ɦɨɧɢɬɨɪɨɜ, ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ. ɋɜ-ɜɨ ʋ 63381570 ɨɬ 22.12.1995 ɝ. Ɍɟɥ. 0-95-318-02-74.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɮɢɬɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ- ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɇɋɉ (ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ). Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ ɲɥɚɤɨɜ, ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ, ɜɢɪɭɫɨɜ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɛɟɥɤɨɜɵɟ ɤɨɤɬɟɣɥɢ, ɤɥɟɬɨɱɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɚɡɢ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɱɟɛɧɚɹ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-219-44-20, 0-93-378-27-70.

ɉɥɢɬɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɆȾɎ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɜɫɬɚɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɷɥ. ɩɪɨɜɨɞɤɚ, ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: ɡɚɥɢɜɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɫɬɹɠɤɚ ɞɜɨɪɨɜ. ɋɬɹɠɤɚ ɞɨɦɨɜ. ɗɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66807-55-77 (ȼɨɥɨɞɹ).

Ʌɸɛɚɹ ɦɭɠɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɞɨɦɭ. Ɇɟɥɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ. ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50-103-78-88. ɇɚɛɨɪ ɬɟɤɫɬɚ. Ɍɟɥ. 0-99-97634-84.

ɇɟɞɨɪɨɝɨ! ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɚɧɬɟɧɧ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɲɢɜɤɚ ɬɸɧɟɪɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50-622-1296 (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ). ɉɪɢɧɢɦɚɸ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨ «ɉȿɌɊɂɄɈȼɋɄɈɃ ɊɈɋɉɂɋɂ». Ɍɟɥ. 0-95476-12-47. ɍɫɥɭɝɢ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɱɢɤɚ, ɫɜɚɪɳɢɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99539-62-95.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ Ɍȼ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ Ɍ2, ɬɸɧɟɪɚ ɮɨɪɦɚɬɨɜ HD, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɩɪɨɲɢɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-01277-90. ɏɨɬɢɬɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɤ ɞɨɪɨɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ? ɉɪɨɞɚɸ ɤɚɪɬɢɧɵ: ɠɢɜɨɩɢɫɶ, ɝɪɚɮɢɤɚ. ɇɚɪɢɫɭɸ ɩɨɪɬɪɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95-506-93-46.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÐÀÁÎÒÀ

ɉɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɟɜ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ, ɝɚɧɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50249-59-39. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɛɨɪɤɚ ɦɟɛɟɥɢ, ɪɟɦɨɧɬ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɪɚɫɨɜ ɧɚ ɞɨɦɭ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-60395-31.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ȼ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ. Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɧɚɧɢɟ ɉɄ. Ɂ/ɩ - ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-66919-89-58, 49-24-86.

Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɩɬɟɤɟ ɜ ɝɝ. Ȼɚɯɦɭɬ ɢ ɋɨɥɟɞɚɪ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ: ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɚɩɬɟɤɨɣ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɵ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ. Ɍɟɥ. 0-50-282-10-08.

Ɋɚ ɡɥ ɢ ɱ ɧ ɵ ɟ ɦɨ ɧ ɬ ɚ ɠɧɨ-ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.), ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɝɨɞɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɤɢɞɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-524-32-75.

ɂɳɭ ɮɢɪɦɵ ɩɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ. Ɍɟɥ. 0-99-929-0964 (ɩɨɫɥɟ 18).

ɍɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜ ɤ ɚ , ɱ ɢ ɫ ɬ ɤ ɚ , ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ. ɋɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɜɨɞɨɩ ɪ ɨ ɜɨɞ , ɡɚ ɦ ɟ ɧ ɚ ɬ ɪɭ ɛ ɧ ɚ ɩ ɥ ɚ ɫ ɬ ɢ ɤ . ɇ ɟ ɞ ɨ ɪ ɨ ɝɨ . Ɍɟ ɥ . 0-95-256-84-62.

Ɉɯɪɚɧɧɢɤɢ ɧɚ ɜɚɯɬɭ (30/10 ɞɧɟɣ). ɉɪɨɟɡɞ - ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɟ. Ɂ/ɩ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɚɯɬɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-103-46-29, 0-66254-99-03, 0-63-071-38-35 , 0-67-62001-10, 0-97-074-98-50.

ÄÐÓÃÈÅ ȼɵɪɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-80-89, 0-63486-89-67. ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɹɠɤɚ ɞɨɦɚ, ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɪɨɬ, ɞɜɟɪɟɰ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɟɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-48689-67. ȼɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜ. ɉɟɪɟɡɚɩɢɫɶ ɫ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬ ɧɚ DVD-ɞɢɫɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-922-57-09. ȼɵɜɟɡɭ, ɜɵɪɟɠɭ ɦɟɬɚɥɥ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-3132, 0-95-766-78-29.

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɢ (ɤ ɚɬɟɝɨɪɢɢ ȼ,ɋ) ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɚɜ-ɥɢ «ȽȺɁ-53», «ȽȺɁɟɥɶ» (ɯɥɟɛɧɚɹ) ɫ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, 63. Ɍɟɥ. 0-50696-71-19. ɉɪɢɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɠɟɧɳɢɧɭ ɨɬ 50 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-844-56-55, 0-95-774-31-01.

Ɋɚɛɨɬɚ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ. Ɉɩɵɬ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 18 ɥɟɬ. Ȼɟɡ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɞɚɠ. Ɉɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɹ ɉɄ - ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ.: 0-93-714-84-44, 0-95-119-23-27.

11 января 2017 года

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ» ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, 69 ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ: ɤɚɫɫɢɪɚ, ɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɭɞɨɛɳɢɤɚ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ). Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ. ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɡ/ɩ, ɫɨɰɩɚɤɟɬ. Ɉɛɪɚɳ.: ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 69. Ɍɟɥ. 0-93-19-25-355. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ȼ» ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤɫɢ. Ɍɟɥ. 0-95617-12-16.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɥɚɪɟɤ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɤɧɢɠɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50940-09-00. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɢɞɟɥɤɚ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɣ ɤɨɥɹɫɤɟ ɫ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ. ɋ. Ɋɚɡɞɨɥɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-075-98-07. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɢɞɟɥɤɚ ɫ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɥɟɠɚɱɟɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ (ɦɭɠɱɢɧɵ), ɪ-ɨɧ Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ. Ɍɟɥ. 0-99-601-58-37.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɥɟɫɚɪɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɷɥ. ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-50-275-2799, 0-99-024-14-63. ÈÙÓ

ɂɳɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɹɧɢ. ɉɟɞ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɜɵɫɥɭɝɟ. Ɍɟɥ. 0-99-720-28-82. ɋɢɞɟɥɤɚ, ɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɚ (ɭɛɨɪɤɚ ɠɢɥɶɹ), ɧɹɧɹ (ɧɨɱɧɚɹ), ɞɟɠɭɪɧɚɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-711-48-46.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig. com.ua,.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 31/14.4/6 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɚɪɲɢɧɚ 59. 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɞɜɟɪɶ ɧɨɜɚɹ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ, ɛɨɣɥɟɪ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ. ɐɟɧɚ 4000 ɭ.ɟ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 32/19/7 ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ 40. 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɬɭɚɥɟɬ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɣ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɨɤɧɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɫɬɚɪɚɹ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ 4200 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050-500-30-45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɨɨɩ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, 89, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɵɲɢ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 29,6 ɤɜ. ɦ, ɤɭɯɧɹ 6,6 ɤɜ. ɦ, ɡɚɥ 14,6 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɣ ɛɚɥɤɨɧ, ɨɤɧɚ ɛɨɥɶɲɢɟ, ɤɜɪɚ ɫɜɟɬɥɚɹ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ, ɛɨɣɥɟɪ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɷɥɟɤɬɪ., ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ (ɩɥɢɬɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ). Ɍɟɥ. 0-50-810-44-24 (ȿɥɟɧɚ). ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɪɭɩɧɨɝɚɛ. ɤɜɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ 10-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɥ. 40,15 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ.: 0-66-249-52-04, 0-50648-90-32. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɧɭ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɧɟ ɦɚɝ. «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ» ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ĀĎ «ēąđąč» ïðäãëßâßäò 1-êîìí. êáßðòèðû. ēäë. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɝɨɫɬɢɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɥ. 18 ɤɜ. ɦ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-63-409-09-83, 0-63-409-09-83.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɦɢɤɪɨɪ-ɧɟ, ɦɟɛɟɥɶ, ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-020-1683.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50-543-92-87. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɪɟɦɨɧɬ 2014 ɝ., ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42 11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 39, ɩɥ. 30,6 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɨɤɧɚɯ, ɞɜɟ ɞɜɟɪɢ, ɪɟɦɨɧɬ. ɂɥɢ ɫɞɚɦ. Ɍɟɥ.: 3-75-54, 0-66-011-17-03. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ Ɉɒ ʋ24, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-88633-41-86. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ.: 0-5060-60-597, 0-50-613-54-34. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɰɟɧɬɪ, ɦɩɨ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5-ɣ ɷɬɚɠ, ɪ-ɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɛɚɥɤɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ - ɩɥɚɫɬɢɤ, ɜɚɧɧɚ - ɤɚɮɟɥɶ, ɛɚɤ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɠɢɥɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50102-91-28. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 7/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 39. Ⱦɨɦ ɩɚɧɟɥɶɧɵɣ. ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ. Ɉɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɛɨɣɥɟɪ, ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ. Ɋɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɢɹ. ɐɟɧɚ 3500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/15/6 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ, 42. 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫ/ɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ, ɜɚɧɧɚɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ).ɇɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 095 455 31 05, http:// nedvig.com.ua.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/16/5 ɤɜ. ɦ, 7/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ ( ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ ɜ ɩɥɢɬɤɟ. ɋɚɧ. ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɨɜɚɹ. Ɇɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ. ɋɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ. ȼ ɤɭɯɧɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ. Ȼɨɣɥɟɪ. ȿɫɬɶ ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ. Ȼɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ). ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. Ɋɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ: ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. Ɍɟɥ. 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 45. Ⱦɨɦɨɮɨɧ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɛɨɣɥɟɪ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-047-17-23, 0-66-504-61-80.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ 1-2 ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜ-ɪɭ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɷɬɚɠɢ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

Ʉɭɩɥɸ 1-2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɩɨ ɰɟɧɟ ɞɨ 100000 ɝɪɧ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɸ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-63-573-65-69.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɢ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɧɚ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɫ ɦɨɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢɥɢ Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. Ɍɟɥ.: 0-66-593-76-05, 0-93469-65-64. Ɇ ɟɧɹɸ 1-ɤ ɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66677-03-85.

ÑÍÈÌÓ Ⱥɇ «ɌȿɊȿɆ» ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɠɢɥɶɹ ɧɚɣɬɢ ɛɥɚɝɨɧɚɞɟɠɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɧɬɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.


11 января 2017 года

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ. ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî

ɋɧɢɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢɥɢ ɞɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 6/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ ɫɬɨɦɚɬɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50622-79-10.

ÑÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. Ⱦɨɧɟɰɤɟ, ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɩɥ. 46/36/5 ɤɜ. ɦ. ɐɟɧɚ 20000. Ɍɟɥ. 0-99-044-15-05 (Ⱥɧɞɪɟɣ).

ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɦɢɤɪɨɪ-ɧɟ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 0-50020-16-83.

ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. Ɍɨɥɛɭɯɢɧɚ, 83, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɟɫɬɶ ɛɚɥɤɨɧ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɫɟɦɶɟ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-034-67-96. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɋɚɞɨɜɨɣ, ɜ ɪ-ɧɟ ɅȼɁ. Ɍɟɥ. 0-95-394-07-42. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɛɟɡ ɦɟɛɟɥɢ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɛɵɬɬɟɯɧɢɤɚ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-060-90-40. ɋɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-50223-15-48. ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ 1-2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜɪɵ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. 2-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig. com.ua,.

Ⱥɇ «ɌȿɊȿɆ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɧɟ ɤɪɚɣɧɢɟ ɷɬɚɠɢ, ɞɨ 180 ɬɵɫ. ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-394-08-80. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99-29574-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɢɥɢɰɟɣɫɤɨɣ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ, ɫɜɟɬɥɚɹ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɨɜɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ, ɷɥ. ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ. Ȼɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66-316-51-53.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɦɚɝ. «Ⱥɡɨɜ», ɬɟɩɥɚɹ, ɜɚɧɧɚ - ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-50-871-46-06. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɇɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-197-13-37, 0-95-39141-53, 0-63-409-09-99. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/3-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɪ-ɧ ɦɚɝ. «Ƚɟɨɥɨɝ» ɩɨ ɰɟɧɟ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ, ɩɥ. 41,3 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɨɣɧɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɝɚɡ, ɫɜɟɬ. Ȼɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50-955-2224, 0-68-248-46-00. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɶ ɢ ɛɚɥɤɨɧ - ɩɥɚɫɬɢɤ, ɜɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɧɨɜɚɹ, ɤɜ-ɪɚ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-529-52-76. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝ. «Ɉɥɢɦɩ». Ɍɟɥ. 0-50-576-67-20. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5ɷɬ. ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ (2-ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ), ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɩɥ. 46,5/28/6,5 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-99-963-26-21. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ-ɝɨɫɬɢɧɚɹ (18 ɤɜ. ɦ). Ɋɟɦɨɧɬ, ɧɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɜɫɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ. ɐɟɧɚ 12000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-99-778-24-96. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɩɥ. 46/28/6 ɤɜ. ɦ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-99-963-26-21. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/10-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɨɣɥɟɪ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɞɜɟɪɶ. ɐɟɧɚ 2500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ.: 0-95-529-66-65, 0-63576-09-01. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɰɟɧɬɪ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɪɩɢɧɫɤɨɝɨ, 13, 1-ɣ ɷɬɚɠ, ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɨɤɧɚɯ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɥɨɞɠɢɹ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɹɞɨɦ ɞ/ɫ, ɪɵɧɨɤ, ɲɤɨɥɚ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ. ɐɟɧɚ 5600 ɭ.ɟ., ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-95-006-67-29. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɞɜɚɥ ɩɨɞ ɞɨɦɨɦ, ɩɥ. 37,07 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-47612-62. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɞɜɟɪɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɛɚɥɤɨɧ, ɫɚɪɚɣ. Ɍɟɥ. 0-95-126-90-44. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 42/26,5/6 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. 60 ɥɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɋɋɊ. 2/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ ( ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɪɟɦɨɧɬ ɜ 1995 ɝɨɞɭ, ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫ/ɭ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ 6500 ɭ.ɟ. ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 44/28/7 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ 15. 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɐɟɧɚ 5500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http:// nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 45/26/7 ɤɜ. ɦ, 3/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ 6. ɋɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 2,5 ɦ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɩɨɦɟɧɹɧɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɛɨɣɥɟɪ, ɧɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚ), ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɥɨɠɟɧ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɐɟɧɚ 10500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http:// nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 49,7/29,6/7,5 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ,44. 1/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ȼɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɜɵɫɨɤɢɣ ɰɨɤɨɥɶ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 3 ɦ, ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɤɧɚ, ɫ/ɭ ɫɨɜɦɟɳɟɧ - 7 ɤɜ. ɦ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɐɟɧɚ 4500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0505003045, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-63576-09-01. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. 4/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-020-9930. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɪɭɩɧɨɝɚɛ. ɤɜɪɭ, 5-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɦɚɝ. «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ», ɩɥ. 53 ɤɜ. ɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɤɭɯɧɹ 9 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ.: 0-95006-23-27, 0-95-716-56-29. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɵ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɩɥ. 49,9 ɢ 46 ɤɜ. ɦ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɨɞɜɚɥ ɩɨɞ ɞɨɦɨɦ. ɐɟɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɜ-ɪɵ 7000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-400-37-97. ɉɪɨɞɚɸ ɢɥɢ ɫɞɚɦ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ, 7. Ɍɟɥ.: 0-50-618-25-28, 0-50-151-02-74. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɭɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɄɜ-ɪɭ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɩɥ. 60/37/9 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 87ɚ (ɪ-ɧ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ), 1/2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫ/ɭ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ. ɐɟɧɚ 7500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua.

ÑÄÀÞ ɇɟɞɨɪɨɝɨ! ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɩɨɱɚɫɨɜɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɛɵɬɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɥɶɧɵɟ, ɛɚɧɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɭɞɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-717-84-69, 0-97036-12-06. ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-99-379-89-96 (ɩɨɫɥɟ 17). ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 42, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 54 ɤɜ. ɦ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɤɭɩ. Ɍɟɥ. 0-99-341-17-88. ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɟɫɬɶ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ - ɧɟɬ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 0-99676-95-02.

ɋɞɚɸ 2-ɯ ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24.

ɋɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99295-74-24.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 60/40/5 ɤɜ. ɦ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ 23, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 2,5 ɦ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɫɬɚɞɢɨɧ, ɲɤɨɥɚ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig. com.ua.

ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ «ɗɤɨ-ɦɚɪɤɟɬɚ», ɟɜɪɨ-ɪɟɦɨɧɬ, ɝɨɪɹɱɚɹ/ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, Wi-Fi, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ. Ɋɹɞɨɦ ɫɬɨɹɧɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-037-42-13, 0-95-172-24-82. ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɨɜɵɣ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ, Wi-Fi. Ɍɟɥ.: 0-99-037-42-13, 0-95-172-24-82. 3-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig. com.ua. Ⱥɇ «ɌȿɊȿɆ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ɍɟɥ. 0-66-365-4211. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

Đðîãßþ 3-êîìí. êá-ðó á öäíòðä, êîìíßòû ðßçãäëüíûä, êîíãèöèîíäð, ĉíòäðíäò, ñïóòíèêîáîä ēĂ, ÷ßñòè÷íî ñ ìäàäëüþ. ėäíß ãîâîáîðíßÿ. ēäë. 0-95-856-67-04. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ (ɨɞɧɨɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ), ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɬɪɭɛɵ ɩɨɦɟɧɹɧɵ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɰɟɧɚ 10500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɛɚɥɤɨɧ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. ɐɟɧɚ 3200 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ.: 0-66-922-92-75, 0-95-173-95-36. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, ɭɥ.ɉɨɥɟɜɚɹ, ɪ-ɨɧ ɝɨɪɝɚɡɚ. Ɍɟɥ. 0-66250-86-58. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ, ɩɨɫ. Ȼɟɥɨɤɚɦɟɧɤɚ, ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɜɟɬɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-63-223-44-32. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ «ɑɭɦɚɰɤɨɝɨ ɲɥɹɯɚ», ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-394-29-74. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 58 ɤɜ. ɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɞ/ɫ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɍɟɥ. 0-99-675-35-24.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ ɤɚɪɶɟɪɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ. ɐɟɧɚ 5000. Ɍɟɥ.: 0-99037-42-13, 0-95-172-24-82. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50563-97-37. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɦɩɨ, ɪ-ɨɧ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɪɟɦɨɧɬ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ, ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-95-162-58-50. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ-ɝɨɫɬɢɧɚɹ (18 ɤɜ. ɦ). Ɋɟɦɨɧɬ, ɧɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɜɫɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ. ɐɟɧɚ 12000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-99-778-24-96. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ Ɉɒ ʋ12. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ. Ɍɟɥ. 0-50-14-888-74.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ. Ɍɟɥ. 0-66-406-17-54. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɪ-ɨɧ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ɍɟɥ. 0-95220-55-06. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ȼɚɥɤɨɧ, ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɵ, ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ. Ɋɹɞɨɦ ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ, ɤɥɚɞɨɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɷɬɚɠɚɦɢ. ɈɋɆȾ. Ɍɟɥ. 0-95-814-17-53. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ, ɦɩɨ, ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 61/35/10 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɪɚɣɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, 7/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɑɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɩɪɨɜɨɞɤɭ ɧɟ ɦɟɧɹɥɢ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ). Ɋɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ: ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ 6500 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http:// nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 83/58/8 ɤɜ. ɦ, 1/2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 3,2 ɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɩɨɦɟɧɹɧɚ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ), ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɫɚɪɚɣ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɧɚ 15500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 86,7/55,7/8,8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɢɪɚ 19. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɪɟɦɨɧɬ ɜ 2009 ɝɨɞɭ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɩɨɦɟɧɹɧɚ, ɫɬɟɧɵ ɜɵɪɨɜɧɟɧɵ, ɧɚ ɩɨɥɭ ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɜ ɤɭɯɧɟ ɧɚ ɩɨɥɭ ɩɥɢɬɤɚ, ɫ/ɭ ɫɨɜɦɟɳɟɧ ɜ ɩɥɢɬɤɟ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɩɨɦɟɧɹɧɵ, ɤɨɦɧɚɬɵ 2 ɫɦɟɠɧɵɟ, ɨɞɧɚ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɛɨɣɥɟɪ). Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, ɛɨɥɶɧɢɰɚ. ɐɟɧɚ 19500 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 050 5003045, http://nedvig. com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 90/60/6.5 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ 37 , 2/2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɠɢɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ), ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. ɐɟɧɚ 9000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0505003045, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɪɭɩɧɨɝɚɛ. ɤɜɪɭ, ɩɥ. 84 ɤɜ. ɦ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɝɚɡ, ɜɨɞɭ, ɤɨɥɨɧɤɭ, ɛɟɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50-053-91-00. ɋɪɨɱɧɨ! ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɨɤɧɚ, ɛɚɥɤɨɧ - ɩɥɚɫɬɢɤ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɧɨɜɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-95-206-53-36. ɋɪɨɱɧɨ! ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɠɢɥɚɹ. Ɍɟɥ.: 0-66-691-24-90, 0-50962-13-59.

ÊÓÏËÞ ȺȺȺȺɄɭɩɥɸ 3-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50929-80-89, 0-63-486-89-67.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ, ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-220-55-06.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɜ ɪ-ɧɟ «ɑɭɦɚɰɤɨɝɨ ɲɥɹɯɚ». Ɍɟɥ. 0-95394-29-74. ɋɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ ɜɨɡɥɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ. Ɍɟɥ.: 0-50604-38-57, 0-95-727-89-84. ɋɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɧɚ Ʉɨɦɚɪɨɜɤɟ, ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ, 7-ɷɬɚɠ. Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɍɟɥ.: 0-66-86698-25, 0-68-742-09-94, 0-95-126-86-11. 4-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ɇɟɧɹɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɤɚ, ɜɫɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɚɞ ɤɜɚɪɬɢɪɨɣ ɬɟɯɷɬɚɠ, ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɧɚ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɪ-ɧɟ. ɉɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-50-976-79-65.

19

ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 61/46/6 ɤɜ. ɦ, 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɩ/ɤ ȼɚɬɭɬɢɧɚ 17, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɜ ɠɢɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (5-ɤɚɦɟɪɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ), ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫɚɞ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɰɟɧɚ 7000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɞɨɪɨɝɨ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ (ɬɟɯɷɬɚɠ, ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɤɪɵɲɚ ɧɟ ɬɟɱɟɬ), ɨɫɬ. «Ʉɥɭɛɧɚɹ». Ɉɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɛɨɣɥɟɪ, ɩɥ. 74,1/45 ɤɜ. ɦ, ɤɭɯɧɹ 8,6 ɤɜ. ɦ, ɛɚɥɤɨɧ-ɥɨɞɠɢɹ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ. ɀɢɥɚɹ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɪ-ɧɟ. Ɍɟɥ. 0-50-976-79-65.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɦ/ɩ ɞɜɟɪɢ, ɨɤɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɦɟɧɹɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɤɜ-ɪɵ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. 1-ɣ ɢ ɜɵɲɟ 4-ɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦ ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ. Ɍɟɥ. 0-99-503-73-48. ÄÐÓÃÈÅ

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɞɨ 80000 ɝɪɢɜɟɧ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ, ɞɥɹ ɫɟɛɹ. Ɍɟɥ. 0-63-573-65-69.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɞɥɹ ɞɟɜɭɲɤɢ-ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ (ɢɥɢ ɢɡ ɫɟɥɚ) ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-50-852-17-07.

ÑÍÈÌÓ ɋɧɢɦɭ ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95603-52-01.

ÄÎÌÀ ÏÐÎÄÀÞ

Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1/2 ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɫɤɚ, ɩɥ. 24 ɤɜ. ɦ, ɭɫɚɞɶɛɚ 5 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-067-96-01. ɉɪɨɞɚɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡ., ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 10 ɦɢɧɭɬ. Ɍɟɥ. 0-99-318-79-95. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɞɨɦ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɟ, ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 2010 ɝ. ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 50,3 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 9 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-150-34-44. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɟ (Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤ), ɩɨ ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ, 17, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 90 ɤɜ. ɦ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɟɫɬɶ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ (ɡɚɩɚɫ ɞɪɨɜ ɢ ɭɝɥɹ), ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɭɱ-ɤ 11 ɫɨɬɨɤ, ɩɨɞɜɚɥ 4ɯ6, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. Ⱦɜɨɪ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧ. Ɍɟɥ. 0-98-489-07-63. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɜ ɞɨɦɟ ɟɫɬɶ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-532-29-67. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɢ ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ ɜ ɫ. Ʉɪɚɫɧɨɟ, ɭɫɚɞɶɛɚ 17 ɫɨɬɨɤ. ɋɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɧɚɞɜɨɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɨɱɬɚ. ɉɨɞɴɟɡɞ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ. Ɍɟɥ. 0-97577-85-00. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɝɚɪɚɠ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɬɭɚɥɟɬ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-50-045-04-17.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 69,8 ɤɜ. ɦ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɠɢɥɨɣ ɮɥɢɝɟɥɶ, ɝɭɤ, ɩɨɞɜɚɥ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɝɨɪɨɞ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99-773-43-59. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 67 ɤɜ. ɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɰɟɧɚ 7000 ɭ.ɟ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ. Ɍɟɥ. 0-50-658-25-62. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 97 ɤɜ. ɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɭɱ-ɤ 4,7 ɫɨɬɤɢ, ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-140-14-68.

ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɪ-ɨɧ 10-ɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 57/37/6 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ 115, 3/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɨɤɧɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ), ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. ɐɟɧɚ 8500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http:// nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɞɨɦ ɨɛɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱɨɦ, ɜ ɩɨɫ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ, Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɩɨɝɪɟɛ, ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɤɨɥɨɧɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɚ, ɭɱ-ɤ 18,5 ɫɨɬɨɤ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-195-02-18.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɪ-ɨɧ ɇɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-70053-35. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɨɟ, ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-98-289-74-09, 0-98-289-73-92. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ɂɚɣɰɟɜɨ, ɭɱ-ɤ 60 ɫɨɬɨɤ, ɝɚɪɚɠ, ɩɨɞɜɚɥ, ɫɚɪɚɣ, ɝɚɡɢɮ. ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-95-857-34-44. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, 4-ɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ⱥɪɬɟɦɚ, ɩɥ. 100/60/10 ɤɜ. ɦ, ɭɱɚɫɬɨɤ 4 ɫɨɬɤɢ, ɞɜɨɪ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɧɚɜɟɫ, ɰɟɧɚ 8000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig. com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ, 159, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 22,5 ɤɜ. ɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-496-65-32. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, 5,5ɯ7,5, ɭɱ-ɤ 13 ɫɨɬɨɤ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66-935-24-79. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ, ɩɥ. 56,27 ɤɜ. ɦ, ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱ-ɤɨɦ 673 ɤɜ. ɦ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-95-452-77-20. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ, ɝɚɡ, ɫ/ɭ ɜ ɞɨɦɟ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ȺɂɌɚ. ȼ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɝɚɡ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ. Ɍɟɥ. 0-99-29574-24. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɧɨɜɤɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 63 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 6,5 ɫɨɬɨɤ. Ɋɹɞɨɦ ɠ/ɞ ɥɟɫ, ɪɟɱɤɢ, ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ ɢ Ȼɚɯɦɭɬɤɚ. Ɉɫɬ. ɩɭɧɤɬ «ɉɪɢɥɟɠɧɵɣ». Ɍɟɥ. 0-99-154-58-37. ɉɪɨɞɚɸ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɧɨɜɤɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 72 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 45 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 20 ɫɨɬɨɤ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɝɨɪɨɞɚ ɪɟɱɤɚ Ȼɚɯɦɭɬɤɚ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɪɟɱɤɚ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ. Ɍɟɥ. 0-99-555-60-43. ɉɪɨɞɚɸ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɩɥ. 70/35/15 ɤɜ. ɦ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ, ɩɨɥɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɨɬɟɥ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ). ɍɱɚɫɬɨɤ 4 ɫɨɬɤɢ. ɋɚɪɚɣ. Ɋɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ :ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɲɤɨɥɚ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ 6000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɫɬɚɧɰɢɹ «Ʉɨɯɚɧɚ» (ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ), ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ. Ⱦɜɟ ɤɭɯɧɢ ɫ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɨɞɜɚɥ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɭɲ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɨɝɪɟɜɨɦ. Ⱦɜɨɪ ɜɵɥɨɠɟɧ ɩɥɢɬɤɨɣ. ɍɱ-ɤ 28 ɫɨɬɨɤ, ɷɥɢɬɧɵɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɚɞ ɫ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɨɞɨɜɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɰɜɟɬɧɢɤɚɦɢ. ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɬɟɩɥɢɰɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-77824-96, 0-95-563-18-16. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɮɥɢɝɟɥɶ, ɩɨɞɜɚɥ, ɫɚɪɚɣ, ɭɱ-ɤ 14 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-139-84-26. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɞɨɛɪɨɬɧɵɣ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɞɨɦ (ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 110 ɤɜ. ɦ), ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ ɜ ɩɨɫ. Ʉɭɪɞɸɦɨɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-032-5471, 0-63-574-27-97. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɭɱ-ɤ 12 ɫɨɬɨɤ, ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɨɫɬ. «Ʉɨɯɚɧɚ», ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ. Ɍɟɥ. 0-99-048-07-72. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɞɨɛɪɨɬɧ ɵ ɣ ɞ ɨ ɦ , ɩ ɥ . 5 9 ɤ ɜ . ɦ , ɜ ɝ. ɋ ɟ ɜɟɪɫɤɟ, ɪɹɞɨɦ ɠ/ɞ ɨɫɬ. «Ʉɨɯɚɧɚ», ɝɚɡ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɨɞ ɚ ɜ ɞ ɨ ɦ ɟ , 4 ɤ ɨ ɦ ɧ ɚɬ ɵ , ɤ ɭ ɯ ɧ ɹ , ɜɚɧɧɚɹ, ɫ/ɭ ɜ ɞɨɦɟ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɩɨɝɪɟɛ, ɤ ɨɥ ɨ ɧ ɤ ɚ , ɤ ɨɥ ɨɞ ɟ ɰ , ɥ ɟɬ ɧ ɢ ɣ ɞ ɭ ɲ , ɨ ɝɨ ɪ ɨɞ , ɫ ɚ ɞ . Ɍɟɥ . : 0 - 5 0 - 1 9 3 - 8 6 05, 0-99-601-67-63. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɭɱɚɫɬɨɤ 5 ɫɨɬɨɤ, ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɟɫɬɶ. Ⱦɨɦ 3 ɤɨɦɧɚɬɵ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɜɵɝɪɟɛɧɚɹ ɹɦɚ, ɩɨɝɪɟɛ, ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɵ. ȼ ɞɨɦɟ ɧɨɜɵɣ ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɩɟɱɤɚ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɧɨɜɚɹ ɜɚɧɧɚ, ɭɧɢɬɚɡ, ɰɟɧɚ 4300 ɭ.ɟ. ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ, ɭɱ-ɤ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ «Ⱥɪɬɟɦɫɨɥɶ», ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɝɚɡ, ɫɜɟɬ, ɟɫɬɶ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɝɚɪɚɠ, ɫɚɪɚɣ. Ȼɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-006-67-29. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɣ ɞɨɦ, ɝɚɡ, ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɞɨɦɟ ɤɚɦɢɧ. Ɍɟɥ. 0-66-30329-63.


20 ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ. ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî ɋɪɨɱɧɨ! ɉɪɨɞɚɸ 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, 2000 ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ - ɧɨɜɵɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ, ɷɥ. ɪɚɡɜɨɞɤɚ, ɜɫɟ ɧɨɜɨɟ. ɋɞɟɥɚɧ ɱɟɪɧɨɜɨɣ ɪɟɦɨɧɬ. ɐɟɧɚ 26000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-50-569-32-40. ÑÄÀÞ

ɋɞɚɸ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɜ ɝ.Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɟ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɋɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, 5 ɤɨɦɧɚɬ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɉɩɥɚɬɚ: ɫɜɟɬ, ɜɨɞɚ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɨɠɢɥɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɡɚ ɟɝɨ ɞɟɧɶɝɢ. Ɍɟɥ. 0-50-774-01-88.

ɋɞɚɸ ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɡɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɤɭɩɨɦ ɜ ɦɚɹ ɦɟɫɹɰɟ 2017 ɝ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɥɸɛɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-035-5484, 0-95-295-63-44. ɋɞɚɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɞɨɦɢɤ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɭɯɧɹ, ɤɨɪɢɞɨɪ, ɛɟɡ ɭɞɨɛɫɬɜ, ɟɫɬɶ ɭɝɨɥɶ, ɞɪɨɜɚ. Ɍɟɥ. 0-66-195-49-00. ÑÍÈÌÓ

ɋɧɢɦɭ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɤɭɩɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. ɉɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-50-976-79-65. ɋɧɢɦɭ ɞɨɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95766-78-29. ɋɧɢɦɭ ɞɨɦ ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

ɋɧɢɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢɥɢ ɞɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɮɥɢɝɟɥɶ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɸ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-524-32-75.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÄÀ×È ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɧɵɣ ɭɱ-ɤ ɜ ɫ/ɬ «Ɇɢɱɭɪɢɧɚ», 6 ɫɨɬɨɤ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɨɦɢɤ, ɫɚɪɚɣ, ɬɟɩɥɢɰɚ, ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ. Ɍɟɥ. 0-66-556-29-61 (ɫ 8 ɞɨ 19).

ÑÄÀÞ

ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɝɚɪɚɠɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ». Ɍɟɥ. 0-95-930-44-53. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ». Ɍɟɥ. 0-66-820-90-39. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ ɝɨɪɝɚɡɚ, ɰɟɧɚ 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-93-674-67-18. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨɞ ɥɟɝɤɨɜɨɟ ɚɜɬɨ, ɩɨ ɭɥ. Ɂɟɥɟɧɚɹ, 31, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɩɨɞɜɚɥ. Ɍɟɥ. 0-50-254-89-41. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɜ ɪ-ɧɟ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɪ-ɨɧ ɦɚɝ. «Ƚɟɬɶɦɚɧ»), ɭɥ. ɉɨɥɟɜɨɣ (ɪ-ɨɧ ɝɨɪɝɚɡɚ), ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ (ɰɟɧɬɪ). Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-2105», ɧɚ ɝɚɡɭ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-63-57609-01.

ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɞ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2140», ɦɧɨɝɨ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɤ ɧɟɦɭ, ɷɥ. ɤɨɧɜɟɤɬɨɪ, ɷɥ. ɞɪɟɥɶ, ɪɭɱɧɭɸ ɞɪɟɥɶ. Ɍɟɥ. 0-99675-26-35.

ÄÐÓÃÎÅ

ɉɪɨɞɚɸ «ɋɥɚɜɭɬɭ-Ʌɸɤɫ», 2006 ɝ.ɜ., ɰɟɧɚ 800 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-50-542-79-93.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɞɚɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ - ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɟɦɥɹ 3 ɫɨɬɤɢ. ɉɥɨɳɚɞɶ 310 ɤɜ. ɦ, 2 ɷɬɚɠɚ. 1-ɣ ɷɬɚɠ: 2 ɫɚɧɭɡɥɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 70 ɤɜ. ɦ, ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ. 2-ɣ ɷɬɚɠ: 6 ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɥɚɦɢɧɚɬɨɪ, 2 ɤɨɬɥɚ (ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɟɥ, ɤɨɬɟɥ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ), ɬɟɥɟɮɨɧ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɝɪɚɠɞɟɧɧɵɣ ɞɜɨɪ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 380 ȼ. ɐɟɧɚ 31500 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨ ɭɥ. ɋɚɞɨɜɨɣ 133 (ɛɵɜɲɚɹ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ), ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬ. Ɋɹɞɨɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ, ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫ. ɐɟɧɚ 20000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɭɥ. ɋɚɞɨɜɨɣ 133 (ɛɵɜɲɚɹ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ), ɜɵɜɟɞɟɧɨ ɢɡ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ. Ɋɹɞɨɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɲɤɨɥɚ, ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫ. ɐɟɧɚ 8000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 25 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-611-03-06.

ÑÄÀÞ

ÃÀÐÀÆÈ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ», Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, 3,5ɯ5,5, ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ, ɩɨɞɜɚɥ ɧɚ ɬɪɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɝɚɪɚɠɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-66-4642-355. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. « Ʌ ɟ ɫ ɧ ɨ ɣ » , 1 - ɹ ɥ ɢ ɧ ɢ ɹ , ɨɬ ɯ ɨ ɡ ɹ ɢ ɧ ɚ . Ɍɟɥ . : 0 - 9 9 - 3 5 7 - 8 3 - 2 8 , 0 - 6 3 4 2 4 - 2 4 - 11 . ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ», ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ, ɩɨɞɜɚɥ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-07-50-387. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ». Ɍɟɥ. 0-99-383-94-14. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ɇɨɬɨɪ», ɛɨɥɶɲɨɣ, ɫ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-99-963-26-21. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ɇɨɬɨɪ», ɪ-ɨɧ ɬɟɥɟɜɵɲɤɢ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-99-013-49-65.

ɋɞɚɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 280 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞ ɸɪɚɞɪɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɵ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɞɫɨɛɤɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɨɦɬɨɜɚɪɚɦɢ. Ɍɟɥ.: 0-65-733-64-51, 0-50-724-58-51. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɦɚɝɚɡɢɧ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ. Ɍɟɥ. 0-50-999-84-65. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬ 10 ɞɨ 4000 ɤɜ.ɦ. Ɉɯɪɚɧɹɟɦɵɟ, ɫ ɪɚɦɩɨɣ, ɬɟɥɶɮɟɪɨɦ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95319-39-99, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ, 1 ɷɬɚɠ, ɩɥɨɳɚɞɶ 200 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɥɸɛɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɰɟɧɚ 150 ɝɪɧ./ɤɜ. ɦ + ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɫɜɟɬ, ɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua. ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, Ⱦɨɦ ɛɵɬɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɭɚɥɟɬ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɟɥɟɮɨɧ. Ɍɟɥ. 0-95-344-35-70.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-63-223-44-32.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɪɨɬɚ. Ɍɟɥ. 0-50-223-15-48.

ÊÓÏËÞ

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɜ ɰɟɧɬɪɟ (ɪ-ɨɧ ɠ/ɞ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, Ɉɒ ʋ3 ɢ 11, ɫɬɚɞɢɨɧɚ), ɜɫɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɧɨɬ. ɤɨɧɬɨɪɭ. Ɍɟɥ. 0-50-282-60-93. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, Ɉɛɨɪɨɧɵ, Ɂɟɥɟɧɨɣ, ɪ-ɨɧ ȾɄ «Ʉɜɢɪɢɧɝɚ». Ɍɟɥ. 0-66221-90-96. Ʉɭɩɥɸ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɝɚɪɚɠɢ, ɞɚɱɢ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-21099», 2006 ɝ.ɜ., ɝɚɡ ȿɜɪɨ-4, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-383-94-14.

ɋɞɚɸ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-107-89-73.

Ʉɭɩɥɸ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɜɟɬɯɢɣ ɞɨɦ ɫ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɢɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-66-780-22-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ, 132 ɩɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɰɟɧɟ. Ɍɟɥ.: 0-66365-42-11, 0-93-803-06-66.

ɉɪɨɞɚɸ «Nissan Primena», 1997 ɝ.ɜ., Ʉɉɉ-ɦɟɯɚɧɢɤɚ, V 1,6, ɢɧɠɟɤɬɨɪ, ɩɨɥɧɵɣ ɷɥ. ɉɚɤɟɬ, ɰɜɟɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 0-99-79027-43, 0-95-351-21-70.

ɉɪɨɞɚɸ «Volkswagen Ɍ-5», 2008 ɝ.ɜ., ɞɥɢɧɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ (1+5 ɦɟɫɬ), V 2,461. Ɍɟɥ. 0-95-608-78-19.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɧɵɣ ɭɱ-ɤ ɜ ɫ/ɬ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɟɰ» 4,6 ɫɨɬɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɦɢɤ, ɩɨɥɢɜ, ɮɪɭɤɬɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɨɯɪɚɧɚ. Ɍɟɥ. 0-98-358-61-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɟɦɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɞ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ ɝɚɪɚɠɟɣ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 4 ɝɚɪɚɠɚ. ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɟɫɬɶ. ɐɟɧɚ 3000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ «Chevrolet Tacuma», 2007 ɝ.ɜ., ɩɪɨɛɟɝ 190000, V 2,0, ɝɚɡ/ ɛɟɧɡɢɧ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50868-14-59.

ÏÐÈÖÅÏÛ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɩɪɢɰɟɩ ɨɞɧɨɨɫɧɵɣ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɦɢɤɚ ɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ ɡɢɦɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-524-32-75. Ʉɭɩɥɸ ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɟɥ. 0-99-164-31-32.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ «Ɇɨɫɤɜɢɱ». Ɍɟɥ.: 0-50-92980-89, 0-63-486-89-67. Ⱥɜɬɨɪɚɡɛɨɪɤɚ ɢɧɨɦɚɪɨɤ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, 14 Ⱥ (Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ). Ɍɟɥ.: 0-95-337-41-06, 0-98281-51-24. Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ȽȺɁ, ɁɂɅ, ɄȺɆȺɁ, ɆȺɁ, ɄɊȺɁ ɢ ɞɪ. ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɉɪɨɞɚɸ «Ɍɚɜɪɢɸ-ɩɢɤɚɩ», 2004 ɝ.ɜ., ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-63-57609-01.

Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ȽȺɁ, ɁɂɅ, ɄȺɆȺɁ, ɆȺɁ, ɄɊȺɁ ɢ ɞɪ. ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɉɪɨɞɚɸ «Ɏɨɪɞ-Ɍɪɚɧɡɢɬ», 2003 ɝ.ɜ., ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ (1+16) ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 1+ 8. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-608-78-19.

ɉɪɨɞɚ ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɦɚɫɥɚ, ɩɪ-ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ: 5W-30 (ɫɢɧɬɟɬɢɤɚ) - 250 ɝɪɧ./ɥ; 10W-40 (ɩɨɥɭɫɢɧɬɟɬɢɤɚ) - 150 ɝɪɧ./ɥ. Ɍɟɥ. 0-99-557-02-79.

ɋɪɨɱɧɨ! ɉɪɨɞɚɸ «Hyundai Sonata», ɧɨɹɛɪɶ 2011 ɝ.ɜ., V 2,4 ɥ, ɛɟɧɡɢɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-691-24-90, 0-50962-13-59. ÊÓÏËÞ

ȺȺȺɄɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɭ», «ɊȺɎ» ɢ ɬ.ɞ. ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-80-89, 0-63-486-89-67. Ʉɭɩɥɸ «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «ɇɢɜɚ», «ɋɥɚɜɭɬɚ», «Ɍɚɜɪɢɹ» ɢ ɬ.ɞ. ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɟɜɚɪɟɧɭɸ, ɧɟ ɝɧɢɥɭɸ, ɧɟ ɤɪɚɲɟɧɭɸ ɫ ɦɚɥɵɦ ɩɪɨɛɟɝɨɦ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-63491-27-88. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ɁȺɁ», «ȽȺɁ», «ɅɭȺɡ», «Ɋɚɮ» ɢ ɞɪ. ɚɜɬɨ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-3132, 0-95-766-78-29. Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨ ɩɨɫɥɟ ȾɌɉ, ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, 14 Ⱥ (Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ). Ɍɟɥ.: 0-95-337-41-06, 0-98-281-51-24.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɚɜ-ɥɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ, ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɩɪɢɰɟɩɵ, ɦɨɬɨɬɟɯɧɢɤɭ. ɉɪɢɟɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ ɫɚɦ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-10762-15, 0-93-200-98-00.

ɉɪɨɞɚɸ ɚɜ-ɥɶɧɵɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ. Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33.

ËÅÃÊÎÂÛÅ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ «Chevrolet Aveo I», 2005 ɝ.ɜ., ɩɪɨɛɟɝ 180 ɬɵɫ. ɤɦ (ɪɨɞɧɨɣ), ɩɨɥɧɚɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ (ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ȽɍɊ, ȺȼS, ɫɟɪɜɨɪɭɥɶ ɢ ɬ.ɞ.). Ⱥɜ-ɥɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɟɧ: ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɦɚɫɥɨ, ɜɫɟ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɚɧɬɢɮɪɢɡ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɐɟɧɚ 4600 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ.: 0-50-954-18-20, 0-67991-49-08.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɩɟɫɨɤ, ɲɥɚɤ ɜ ɦɟɲɤɚɯ, ɝɜɨɡɞɢ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-80-89, 0-63-486-89-67. ɉɪɨɞɚɸ ɛ/ɭ ɬɪɭɛɵ ɥɸɛɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɨɬ 1 ɦ ɞɨ 6 ɦ, ɬɚɤɠɟ ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɩɪɭɬ, ɛɚɥɤɭ, ɥɢɫɬ. ȼɫɟ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɞɜɟɪɶ 2,5ɯ1,0 ɢ 1,85ɯ0,30, ɛɚɬɚɪɟɢ ɱɭɝɭɧɧɵɟ, ɧɨɜɵɟ ɨɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ, ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ ɨɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ, ɫɬɟɤɥɨ 1,5ɯ1,50, ɬɨɥɳɢɧɚ 5 ɦɦ, ɬɪɭɛɭ ɞɢɚɦ. 10 ɫɦ, 3 ɦ; ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ; ɬɪɭɛɵ. Ɍɟɥ. 0-50-611-03-06.

ɉɪɨɞɚɸ ɥɢɫɬ ɩɨɥɢɤɚɪɛɨɧɚɬɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-922-57-09, 44-02-27. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɞɧɵɟ ɬɪɭɛɤɢ ɩɨ 1,2 ɦ, ɞɢɚɦ. 1 ɫɦ. Ɍɟɥ. 0-95-118-31-41.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɫɤɢ R-15 - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ./ɲɬ.; ɪɟɡɢɧɭ ɥɟɬɧɸɸ 195/65/15 - 2 ɲɬ., ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ./ɲɬ.; ɤɨɥɩɚɤɢ «Opel» - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 100 ɝɪɧ./ ɲɬ.; ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɪɭɥɟɜɵɯ ɬɹɝ, ɥɨɛɨɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɧɚ ɚɜ-ɥɶ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫȿ-220», ɤɭɡɨɜ 210, ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-918-56-65, 0-93-775-37-79.

ɉɪɨɞɚɸ ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɧɧɭɸ ɞɨɫɤɭ 20 ɦɦ - 35 ɝɪɧ., 40 ɦɦ - 50 ɝɪɧ., ɞɜɟ ɛɚɥɹɫɢɧɵ ɞɨ 1 ɦ - 250 ɝɪɧ./ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50-646-07-33.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɨɟ ɤɪɵɥɨ ɩɟɪɟɞɧɟɟ ɩɪɚɜɨɟ ɧɚ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412». Ɍɟɥ. 0-95946-78-30.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɢɬɤɭ ɉȼɏ 9 ɤɜ. ɦ, ɰɟɧɚ 50 ɝɪɧ./ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-50-61-16156. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 325/10, 663/8, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ 140/140, ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ, ɤɚɛɟɥɹ. Ɍɟɥ. 0-50844-56-55. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɥɸɛɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɨɬ 1 ɞɨ 6 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɝɨɥɨɤ, ɥɢɫɬ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɩɨɥɨɫɭ, ɤɪɭɝ, ɤɚɬɚɧɤɭ, ɩɪɭɬ, ɞɜɭɬɚɜɪ, ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɤ ɧɨɜɨɟ ɢ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ 4 ɬɨɧɧɵ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-482-3460 (ɫ 9 ɞɨ 18). ɉɪɨɞɚɸ ɱɟɪɞɚɱɧɚɹ ɪɚɡɞɜɢɠɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ. Ɍɟɥ. 0-95-214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɛ/ɭ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-66-820-90-39.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɥɥɟɪ 24; ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ 700ɯ600ɯ600 ɢɡ ɥɢɫɬɚ 3 ɦɦ ɫ ɩɪɨɭɲɢɧɚɦɢ ɢ ɬɪɨɫɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ. Ɍɟɥ. 0-95-339-59-40.

ɉɪɨɞɚɸ «Volkswagen Caddy», 2011 ɝ.ɜ., 7 ɦɟɫɬ. Ɍɟɥ. 0-50-542-79-93.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɥɨɛɨɜɵɟ ɫɬɟɤɥɚ ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ ɩɨɥɨɫɨɣ ɫɜɟɪɯɭ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ. «ȼȺɁ-2101-2107» - 600 ɝɪɧ., «ȼȺɁ-2108-099, 2113, 2115» - ɨɬ 700 ɝɪɧ., «ȼȺɁ-2110-+2112»ɉɪɢɨɪɚ» 1000 ɝɪɧ., «Lanos», «Sens» - 1200 ɝɪɧ., «Daewoo Nexia» - 1350 ɝɪɧ., «Dacia Logan» - 1400 ɝɪɧ., «Chery Amulet» 1200 ɝɪɧ., «Aveo» - 1200 ɝɪɧ., «Lacetti» - 1200 ɝɪɧ., «Geely CK» - 1200 ɝɪɧ., «Geely ɆK» - 1200 ɝɪɧ., «ȼȺɁ-Ʉɚɥɢɧɚ» - 1100 ɝɪɧ., «Ɍɚɜɪɢɹ», «ɋɥɚɜɭɬɚ» - 780 ɝɪɧ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɬ 500 ɝɪɧ. Ɂɚɤɚɡ ɥɨɛɨɜɵɯ ɫɬɟɤɨɥ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɚɜɬɨ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, 14 Ⱥ (Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ). Ɍɟɥ.: 0-95-337-41-06, 0-98281-51-24.

ɉɪɨɞɚɸ «ɁɢɅ-2153» (ɛɵɱɨɤ), ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-543-85-76.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɛɚɦɩɟɪ ɧɚ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2141». Ɍɟɥ. 0-50-812-34-91.

ɉɪɨɞɚɸ «ɋɨɛɨɥɶ», ɝ/ɩ, ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-70053-35.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɚɪɬɟɪ ɧɚ «ȼȺɁ2109». Ɍɟɥ. 0-50-047-17-23.

Ʉɭɩɥɸ ɝɜɨɡɞɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-80-89, 0-63-486-89-67.

ÀÐÅÍÄÀ

ȼɨɡɶɦɭ «ȽȺɁɟɥɶ» ɢɥɢ ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɞ ɜɵɤɭɩ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29.

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɚɜ-ɥɶ ɜɚɯɬɨɜɤɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-543-85-76. ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɤɪɚɧɵ: ɁɂɅ, ɆȺɁ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɤɨɜɲɢ 1,5 ɤɭɛ.ɦ., ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ: ɁɂɅ, ɆȺɁ, ɄȺɆȺɁ, ɎȺȼ, ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɵ. Ɍɟɥ. 0-95606-68-87.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɤɥɨ ɡɚɞɧɟɟ ɧɚ «ȼȺɁ», ɩɨɞɥɨɤɨɬɧɢɤ, ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɩɨɞ ɦɚɝɧɢɬɨɥɭ - ɧɨɜɵɟ. Ɍɟɥ. 0-66-19690-56. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɪɨɲɭɸ ɲɢɩɨɜɚɧɧɭɸ ɪɟɡɢɧɭ, 175/70/13 - 4 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50026-55-89.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ, ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ ÏÐÎÄÀÞ

Ʉɭɩɥɸ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɚɜɬɨ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɡɢɧɭ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ «Diamant Elan Sport», Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84.

Ʉɭɩɥɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ (ɪɟɡɢɧɭ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ). Ɍɟɥ. 0-95-60668-87.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ (ɪɟɡɢɧɭ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ). Ɍɟɥ. 0-95-60668-87.

Ʉɭɩɥɸ ɞɟɬɫɤɢɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɪɚɦɚ 18 ɞɸɣɦɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50-223-91-40. Ʉɭɩɥɸ ɫɤɭɬɟɪɚ, ɦɨɩɟɞɵ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɦɨɬɨɪ-ɪɟɞɭɤɬɨɪ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-248-43-24.

Ʉɭɩɥɸ ɭɝɨɥɨɤ, ɬɪɭɛɭ, ɥɢɫɬ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɞɜɭɬɚɜɪɨɜɭɸ ɛɚɥɤɭ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɲɢɮɟɪ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɰɟɦɟɧɬ, ɦɟɬɚɥɥ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɛɪɨɧɡɭ, ɥɚɬɭɧɶ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÏÐÎÄÀÞ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɤɢɪɩɢɱ «Ɇ100», «Ɇ-150». Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɚ «ɁȺɁ 968Ɇ» 2 ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɥɨɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɫɬɚɪɬɟɪ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɤɥɚɩɚɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɲɬɚɧɝɢ ɬɨɥɤɚɬɟɥɢ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɤɨɥɨɞɤɢ, ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ, ɦɚɫɥɨ-ɧɚɫɨɫ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪɵ, ɜɫɟ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɋɨɥɟɞɚɪ, ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 82. Ɍɟɥ. 0-95-165-53-91.

Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50015-97-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɬɟɥ Ʉɋ-ɌȽ-16 (1992 ɝ.ɜ., ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥ). Ɍɟɥ. 0-50-282-07-35.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɭɞɤɭ ɧɚ «ȽȺɁɟɥɶ», «ɋɩɪɢɧɬɟɪ», ɞɥɢɧɚ 4 ɦ. Ɍɟɥ. 0-50542-79-93.

ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-77431-01.

Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50015-97-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɪɚɦɵ ɨɤɨɧɧɵɟ ɛ/ɭ, ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ - 15 ɲɬ., ɞɜɟɪɢ. Ɍɟɥ. 0-95186-45-24.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɩɨɥɨɫɭ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ (ɝɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ) ȽȺɁ, ɄȺɆȺɁ, ɁɂɅ, ɍȺɁ, Ƚɚɡɟɥɶ, ɆȺɁ, Ʉɪɚɡ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɝɚɪɚɠɢ, ɜɚɝɨɧɱɢɤ, ɛɵɬɨɜɤɢ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɬɟɥ ɄɋɌ 16 ɛ/ɭ ɛɟɡ ɤɨɥɨɫɧɢɤɨɜ, ɰɟɧɚ - 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50948-36-41.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɟɧɡɨɛɚɤ ɧɚ «ɁȺɁ». Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɦɨɥɨɤɨɜɨɡ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ «Ɍɚɜɪɢɸ», 1995 ɝ.ɜ., ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-627-55-45.

ɉɪɨɞɚɸ ɚɜ-ɥɶ «ɉɨɛɟɞɚ», ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɚ ɚɜ-ɥɶ «ɉɨɛɟɞɚ», ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɢ ɡɚɞɧɢɣ ɦɨɫɬ, ɞɢɫɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50-61103-06.

Ʉɭɩɥɸ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɱɟɪɜɹɱɧɵɣ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95248-43-24.

11 января 2017 года

ɉɪɨɞɚɸ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ, ɛ/ɭ, ɰɟɧɚ 30 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-549-11-19. ɉɪɨɞɚɸ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ ɛ/ɭ, ɰɟɧɚ 30 ɝɪɧ./ɫɟɤɰɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50549-11-19.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɥɚɤ, ɩɟɫɨɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɝɪɚɧɲɥɚɤ, ɝɪɚɧɢɬɧɵɣ ɨɬɫɟɜ, ɱɟɪɧɨɡɟɦ (1-8 ɬ). Ɍɟɥ.: 0-50-565-01-75, 2-29-28. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-50-92980-89, 0-63-486-89-67. Ʉɭɩɥɸ ɛɚɛɛɢɬ, ɨɥɨɜɨ, ɩɪɢɩɨɣ, ɧɢɯɪɨɦ, ɩɨɛɟɞɢɬ, ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɵ, ɫɜɢɧɟɰ, ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɭ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɬɟɯɫɟɪɟɛɪɨ, ɬɢɬɚɧ, ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬ, ɯɢɦɧɚɫɨɫɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɤɢɩɨɜɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-851-0859, 0-63-491-27-88. Ʉɭɩɥɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ: ɬɪɭɛɵ, ɥɢɫɬɵ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɤɪɭɝɥɹɤ, ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɤ, ɧɢɯɪɨɦɨɜɨɸ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɛɪɨɧɡɨɜɵɣ ɤɪɭɝɥɹɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɬɢɬɚɧ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɩɨɛɟɞɢɬɨɜɵɟ ɧɚɩɚɣɤɢ, ɬɟɯɫɟɪɟɛɪɨ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-50-95308-97, 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɛɟɧɡɢɧɨɜɭɸ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ 12 ɜɨɥɶɬ, ɪɚɫɯɨɞ 0,44 ɥ/ɱɚɫ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɝɪɟɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ 90 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, 130 ɤɭɛ.ɦ/ɱɚɫ. ɐɟɧɚ 1000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95894-71-71. ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-158-78-59. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɷɥ. ɞɪɟɥɶ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚɛɨɪ ɫɜɟɪɥ ɤ ɧɟɦɭ, ɰɟɧɚ 1200 ɝɪɧ.; ɧɨɜɭɸ ɛɨɥɝɚɪɤɭ - 1000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-564-38-75. ɉɪɨɞɚɸ ɪɭɱɧɭɸ ɞɪɟɥɶ, ɩɪɢɛɨɪ ɞɥɹ ɜɵɠɢɝɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ. Ɍɟɥ. 0-50210-95-04. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ ɷɥ. ɫɜɚɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-475-23-19. ɉɪɨɞɚɸ ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɭ, ɫɬɪɨɝɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ 50 ɥ, ɩɨɱɬɢ ɧɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-50-549-1119. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɩɢɥɭ «Blak&Decker». Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɥɵ ɨɬ 6 ɞɨ 100 ɤȼɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚ ɨɬ 0,5 ɞɨ 2,5 ɤȼɬ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɭ, ɛɨɥɝɚɪɤɭ, ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-8089, 0-63-486-89-67. Ʉɭɩɥɸ ɛɨɥɝɚɪɤɭ, ɛɟɧɡɨɩɢɥɭ, ɦɨɧɨɛɥɨɤ ɢ ɞɪ. ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɢɫɤɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɫɜɢɧɟɰ, ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɥɨɦ. ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ.: 0-99-718-27-47, 0-93-00526-57. Ʉɭɩɥɸ ɡɟɪɧɨɜɨɣ ɷɤɫɬɪɭɞɟɪ. Ɍɟɥ. 0-50-755-25-34. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɧɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-603-95-31.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɪɵ, ɩɭɫɤɚɬɟɥɢ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɯɢɦɧɚɫɨɫɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88.

ÁÛÒÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɚɷɪɨɝɪɢɥɶ. Ɍɟɥ. 0-95291-40-60. ɉɪɨɞɚɸ ɛɵɬɨɜɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɫɬɚɪɭɸ); ɷɥ. ɩɪɢɛɨɪɵ Ʉɂɉ, ɬɟɫɬɟɪ, ɷɥ. ɦɨɫɬ. Ɍɟɥ. 0-66475-77-13. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «Samsung», ɩɨɱɬɢ ɧɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-823-14-04. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɤɨɦɛɚɣɧɵ «Ɉɪɥɟɹ» - ɛ/ɭ ɢ «Ɋɨɫɢɧɤɚ» - ɧɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-95-339-59-40.


11 января 2017 года

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ. ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî

ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɤɨɦɛɚɣɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-922-57-09, 44-02-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «Panasonic». Ɍɟɥ. 0-50-809-83-81.

ɉɪɨɞɚɸ ɥɚɪɶ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɣ «Liebherr» - 340 ɥ, «Siemens» - 260 ɥ; ɷɥ. ɝɪɢɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ «Moulinex», ɧɟɪɠ., 2000 ȼɬ, ɩɪ-ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɹ; ɷɥ. ɝɪɢɥɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ, ɩɪ-ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ; ɯɥɟɛɨɩɟɱɤɚ LG NV-206SE. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɛ/ɭ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50979-81-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ «Liebherr» (5 ɹɳɢɤɨɜ); ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ «Siemens» (4 ɹɳɢɤɚ); ɛɥɟɧɞɟɪ-ɦɢɤɫɟɪ «Moulinex»; ɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɭ 700 ȼɬ, ɧɨɜɵɣ ɱɚɣɧɢɤ ɦɟɬɚɥ. 2,5 ɥ, ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ - 50 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-75-07-217. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Zanussi», ɧɨɜɭɸ ɝɚɡɨɜɭɸ ɩɥɢɬɭ. Ɍɟɥ.: 2-30-40, 0-95-441-21-21. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. 0-99-358-61-27. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɷɥ. ɤɨɧɜɟɤɬɨɪ. Ɍɟɥ. 0-95-214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. 0-50-611-03-06. ɉɪɨɞɚɸ ɩɵɥɟɫɨɫ - 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-824-37-76.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸ ɚɧɬɟɧɧ, ɛ/ɭ, ɜ ɬɪɟɦɹ ɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚɦɢ, ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦ ɬɸɧɟɪɨɦ, ɤɚɛɟɥɟɦ, ɭɤɪɟɩɥɹɸɳɢɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-118-31-41. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «LG», ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɨɧɤɢ 10 Ⱥɋ, ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «ȼɟɫɧɚ-212 ɋ-4». Ɍɟɥ. 0-95-214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Samsung», DVD. Ɍɟɥ.: 0-66-691-24-90, 0-50-96213-59. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Samsung», ɞɢɚɝ. 71 ɫɦ, ɛ/ɭ, ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ ɩɨ Ɍȼ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-549-11-19. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Sony», 32», ȼɟɧɝɪɢɹ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Sony». Ɍɟɥ. 0-50-611-03-06. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Toshiba», ɞɢɚɝ. 24 + ɬɭɦɛɚ ɩɨ Ɍȼ, ɜɫɟ ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 1500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-757-71-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɵɥɟɫɨɫ «Samsung». Ɍɟɥ.: 0-66-691-24-90, 0-50-962-13-59.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «ɗɥɟɤɬɪɨɧ-380ɐ» - 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-47577-13.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɭ «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ». Ɍɟɥ. 0-66-863-39-54.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ. Ɍɟɥ. 0-66922-57-09.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ⱥɪɞɨ», ɦɚɫɥɹɧɵɣ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ 58ɯ46. Ɍɟɥ. 0-95-464-42-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ «Rainford» ɢ «Provision», ɛ/ɭ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-670-47-80.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ʌɵɛɢɞɶ». Ɍɟɥ. 0-93-674-67-18.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɛ/ɭ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɏɚɪɶɤɨɜɱɚɧɤɚ», «Ⱦɨɧɛɚɫɫ». Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «Liebherr» ɩɪɟɦɢɭɦ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɟɪɠ. ɫɬɚɥɶ, LCD-ɞɢɫɩɥɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɭ ɮɪɨɫɬ, 2000/600ɯ600. Ɍɟɥ. 0-50-50620-84. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «Ⱥɬɥɚɧɬ». Ɍɟɥ. 0-66-959-02-23. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «ɇɨɪɞ», ɰɟɧɚ 5000 ɝɪɧ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-50-85383-80. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ «Ⱦɧɟɩɪ-2Ɇ», «ɋɚɪɚɬɨɜ», ɛ/ɭ; ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ɂɨɥɭɲɤɚ», ɛ/ɭ. ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪ, ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 82. Ɍɟɥ. 0-95-16553-91. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɤɨɮɟɜɚɪɤɭ ɤɚɩɟɥɶɧɭɸ, ɷɥ. ɫɟɧɞɜɢɱɧɢɰɭ, ɷɥ. ɠɚɪɨɜɧɸ. ȼɫɟ ɧɨɜɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-853-88-60. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɱɚɣɧɢɤ. Ɍɟɥ. 0-50877-87-23. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɯɥɚɦ: ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɬɪɭɛɵ, ɫɝɨɪɟɜɲɢɟ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-48689-67. Ʉɭɩɥɸ ɛ/ɭ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ-ɚɜɬɨɦɚɬ. Ɍɟɥ.: 0-50812-34-91, 0-98-006-45-48, 0-93-80306-76.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɟɱɢ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɞɪ. ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ.: 0-99-718-27-47, 0-93005-26-57. Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɜɚɧɧɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɢ, ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɵ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ. ȼɫɟ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɢɟɞɟɦ ɡɚɛɟɪɟɦ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29.

ÀÓÄÈÎ-, ÂÈÄÅÎÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɦɚɝɧɢɬɨɥɭ «Sony», «Pioneer». Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33.

ɉɪɨɞɚɸ ɰɜɟɬɧɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «DK21N», 54 ɫɦ. ɐɟɧɚ 1000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-863-39-54. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɫɚɦɨɩɢɫɰɵ, ȺɌɋ, ɩɚɤɟɬɧɢɤɢ (ɚɜɬɨɦɚɬɵ, ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɵ, ɩɥɚɬɵ) ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɮɨɧ «Panasonic-Ʉɏ-TG8097» (ɚɜɬɨɨɬɜɟɬɱɢɤ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɤɧɢɝɚ, ɰɜɟɬɧɨɣ ɞɢɫɩɥɟɣ). ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-049-09-85. ɉɪɨɞɚɸ ɫɤɚɧɟɪ HP, ɥɚɡɟɪɧɵɣ ɩɪɢɧɬɟɪ «Samsung». Ɍɟɥ. 0-95-21428-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɜɚɧ «Ɇɚɥɸɬɤɭ» (ɋɋɋɊ), ɫ ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ ɛɟɥɶɹ. Ɍɟɥ. 0-5005-46-589. ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɜɚɧ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɟɞɜɟɞɶ», ɦɚɧɟɠ ɞɟɬɫɤɢɣ. Ɍɟɥ. 0-66-92257-09. ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɜɚɧ-ɤɪɨɜɚɬɶ, ɛ/ɭ ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɟɪɟɬɹɠɤɚ ɧɨɜɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-031-17-56. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɫɩɚɥɶɧɭɸ ɧɚ ɫɟɬɤɟ, ɫɩɢɧɤɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-50-666-71-49. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɬɨɪɧɭɸ. Ɍɟɥ. 0-95-136-85-43. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɫ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɪɚɰɟɦ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-318-79-98. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɲɤɚɮɵ, ɩɟɧɚɥ, ɫɬɨɥ ɨɬ 60 ɞɨ 80 ɝɪɧ.; ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ - 800 ɝɪɧ., ɤɪɟɫɥɨ-ɤɪɨɜɚɬɶ - 500 ɝɪɧ., ɩɥɚɬɟɥɶɧɵɣ 2-ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ ɲɤɚɮ - 300 ɝɪɧ.; ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɞɢɜɚɧ ɫ ɤɪɟɫɥɚɦɢ; ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ - 200 ɝɪɧ.; ɫɟɪɜɚɧɬ; ɩɪɢɯɨɠɭɸ; ɲɤɚɮ-ɤɭɩɟ 178ɯ45ɯ228; ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ. Ɍɟɥ. 0-50-648-78-81. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ, ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ. Ɍɟɥ. 0-66-475-77-13. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɝɨɫɬɢɧɭɸ: ɞɢɜɚɧ ɢ ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ (ɞɭɛ, ɪɟɡɶɛɚ, ɤɨɠɚ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ); ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ (ɞɭɛ, ɪɟɡɶɛɚ, ɦɪɚɦɨɪɧɚɹ ɫɬɨɥɟɲɧɢɰɚ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɛɟɥɶ: ɬɪɟɥɶɹɠ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɲɤɚɮ ɫ ɚɧɬɪɟɫɨɥɹɦɢ, ɫɟɪɜɚɧɬ ɫ ɚɧɬɪɟɫɨɥɹɦɢ, ɬɭɦɛɨɱɤɭ ɩɨɞ Ɍȼ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɬɨɥ. Ɍɟɥ. 0-95214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɞɨɪɨɝɨ: ɩɨɥɤɢ ɤɧɢɠɧɵɟ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɞ ɫɬɟɤɥɨɦ, ɲɢɮɨɧɶɟɪ ɬɪɟɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ ɫ ɚɧɬɪɟɫɨɥɶɸ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɲɤɚɮ. Ɍɟɥ. 0-50-87770-03. ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɚɬɟɥɶɧɵɣ 3-ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ ɲɤɚɮ - 200 ɝɪɧ.; ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ - 200 ɝɪɧ.; ɬɭɦɛɭ ɩɨɞ Ɍȼ - 200 ɝɪɧ.; ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɩɟɧɚɥ - 200 ɝɪɧ.; ɫɟɪɜɚɧɬ ɞɥɹ ɞɚɱɢ - 200 ɝɪɧ.; ɬɭɦɛɨɱɤɭ ɞɥɹ ɞɚɱɢ - 50 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-824-37-76. ɉɪɨɞɚɸ ɪɚɡɞɜɢɠɧɨɣ ɫɬɨɥ, ɬɟɦɧɨɣ ɩɨɥɢɪɨɜɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-23-21-245. ɉɪɨɞɚɸ ɪɚɫɤ ɥɚɞɭɲɤ ɭ-ɤɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɤɨɥɟɫɢɤɚɯ, ɜɚɬɧɵɣ ɦɚɬɪɚɫ - 1500 ɝɪɧ.; ɦɚɬɪɚɫ ɧɚɞɭɜɧɨɣ ɞɜɭɯɦɟɫɬɧɵɣ - 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 3-25-02, 0-99-646-93-64. ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɪɜɚɧɬ 60-80-ɯ ɝɨɞɨɜ ɧɚ ɧɨɠɤɚɯ. Ɍɟɥ. 0-50-422-75-17. ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɪɜɚɧɬ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; ɬɪɢ ɫɬɭɥɚ ɫɨ ɫɩɢɧɤɚɦɢ ɩɨ 50 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-49460-87.

ɉɪɨɞɚɛ ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ «Nocia», ɤɚɦɟɪɚ 2 Ɇp - 130 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-74913-31.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɧɤɭ ɢɡ 3-ɯ ɫɟɤɰɢɣ, ɲɤɚɮ ɞɜɭɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ, ɤɪɟɫɥɚ, ɬɭɦɛɭ ɩɨɞ Ɍȼ, ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ, ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ, ɦɹɝɤɢɟ ɫɬɭɥɶɹ, ɬɪɟɥɶɹɠ, ɤɧɢɠɧɵɣ ɲɤɚɮ, ɫɟɪɜɚɧɬ ɞɥɹ ɩɨɫɭɞɵ, ɫɬɨɥ ɪɚɡɞɜɢɠɧɨɣ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ. ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪ, ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 82. Ɍɟɥ. 0-95-165-53-91.

ɉɪɨɞɚɸ «I Phone-4S», ɨɪɢɝɢɧɚɥ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟɧɚ 2500. Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɧɤɭ, ɛ/ɭ, ɩɪ-ɜɨ ɋɋɋɊ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50160-71-32.

ÌÓÇÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ, ɭɝɥɨɜɨɣ 110ɯ150 ɫɦ. Ɍɟɥ. 0-99-31879-95.

ÌÎÁ.ÒÅËÅÔÎÍÛ ÏÐÎÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɢɬɚɪɭ ɫ ɱɟɯɥɨɦ ɢ ɬɸɧɟɪɨɦ. Ɍɟɥ. 0-50-534-12-72. ɉɪɨɞɚɸ ɩɢɚɧɢɧɨ. Ɍɟɥ. 0-99477-03-16.

ÌÅÁÅËÜ ÏÐÎÄÀÞ

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɟɡɞɨɦ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɪɧɢɬɭɪ «ɐɟɡɚɪɶ», ɲɩɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɭɛ: ɞɢɜɚɧ, ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ, ɲɢɮɨɧɶɟɪ, ɩɪ-ɜɨ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. ɐɟɧɚ 9000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-95417-90-86, 0-95-548-39-82. ɉɪɨɞɚɸ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ-ɪɚɫɤɥɚɞɭɲɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-317-18-22. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɨɜɚɬɢ. Ɍɟɥ.: 0-66-922-57-09, 4402-27. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɚɬɪɚɰɚɦɢ, ɰɟɧɚ 1200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-700-98-13. ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɤɪɨɜɚɬɶ ɫ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɪɚɰɚɦɢ, ɲɢɪɢɧɚ 170 ɫɦ. Ɍɟɥ. 0-99-318-79-95.

DzțȗȖȕ ș ȚȍȒșȚȖȔ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȋȖ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ ȐȓȐ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȍ, ȕȈȗȐșȈȕȕȖȍ ȕȈ ȉțȔȈȋȍ, ȔȖȎȕȖ ȖȗțșȚȐȚȤ Ȋ ȧȡȐȒ ț ȊȝȖȌȈ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ (țȓ. ǴȐȘȈ, 49) ȐȓȐ Ȋ ȧȡȐȒȐ Ȍȓȧ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȝ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔȍȦȚșȧ ț ȗȘȖȌȈȊȞȈ ȋȈȏȍȚ ȕȈ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȖșȚȈȕȖȊȒȍ Ȑ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ. ǶȉȢȧȊȓȍȕȐȧ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȕȖ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤ ȒȈȒ ǹǴǹ ȗȖ Țȍȓ. 050-723-23-31 ȐȓȐ ȕȈ ȥȓȍȒȚȘȖȕȕțȦ ȗȖȟȚț besplatka.bakhmut@gmail.com

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ, ɫɬɟɧɤɭ-ɝɨɫɬɢɧɭɸ, ɤɪɟɫɥɨ-ɤɪɨɜɚɬɶ. Ɍɟɥ. 0-66-270-53-52. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ-ɬɭɦɛɭ ɩɨɞ ɦɨɣɤɭ 200 ɝɪɧ., ɧɚɜɟɫɧɨɣ ɲɤɚɮ ɩɨɞ ɫɬɟɤɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɫɭɞɵ - 200 ɝɪɧ., ɜɫɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɩɪ-ɜɨ ɉɨɥɶɲɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-504-07-26. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɭɥɶɹ, ɤɪɟɫɥɚ. Ɍɟɥ. 0-66-959-02-23. ɉɪɨɞɚɸ ɲɤɚɮ ɫ ɚɧɬɪɟɫɨɥɶɸ, ɞɢɜɚɧ «Ɇɚɥɸɬɤɚ», ɞɜɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɪɨɜɚɬɢ ɫ ɦɚɬɪɚɰɚɦɢ, ɩɨɥɭɬɨɪɧɵɟ ɤɪɨɜɚɬɢ, ɫɬɨɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɦɚɧɟɠ, ɦɚɬɪɚɰ. Ɍɟɥ. 0-95-206-53-36. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɫɟɪɜɚɧɬ ɛ/ɭ 200 ɝɪɧ., ɬɪɸɦɨ - 150 ɝɪɧ., ɲɤɚɮ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ - 150 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-142-4770. ɋɪɨɱɧɨ! ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɛɟɥɶ: ɝɨɫɬɢɧɚɹ ɫɬɟɧɤ ɚ + ɦɹɝɤ ɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɞɟɬɫɤ ɚɹ ɫɩɚɥɶɧɹ, ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɚɹ ɤɪɨɜɚɬɶ ɫ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɪɚɰɟɦ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ + ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ + 4 ɫɬɭɥɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-691-2490, 0-50-962-13-59.

ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ ÏÐÎÄÀÞ

Ɉɞɟɠɞɚ ɞɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, 6, ɌɄ «Ʌɢɥɢɹ», 2-ɣ ɷɬɚɠ. ɉɪɨɞɚɸ ɛɪɸɤɢ ɢ ɤɭɪɬɤɢ ɜɚɬɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-66-922-57-09. ɉɪɨɞɚɸ ɛɭɲɥɚɬ ɚɪɦɟɣɫɤɢɣ ɧɚ ɦɟɯɭ, ɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧ ɚɪɦɟɣɫɤɢɣ ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɣ, ɧɨɜɵɟ ɫɚɩɨɝɢ ɠɟɧɫɤɢɟ, ɪ. 42. Ɍɟɥ. 0-95-214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɲɭɛɭ (ɦɭɬɨɧ) ɞɨ 5 ɥɟɬ; ɲɭɛɭ ɠɟɧɫɤɭɸ, ɪ.50-52. Ɍɟɥ. 0-99-929-09-64. ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɢɣ ɩɨɥɭɲɭɛɨɤ/ ɞɭɛɥɟɧɤɚ, ɪ. 46-48, ɛ/ɭ. ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-874-72-31. ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɭɸ ɤɭɪɬɤɭ-ɩɭɯɨɜɢɤ, P-Ɇ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ. ɐɟɧɚ 800 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-323-04-46. ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɭɸ ɲɭɛɭ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɯ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ), ɪ. 5658; ɦɭɠɫɤɭɸ ɤɭɪɬɤɭ ɧɚ ɦɟɯɭ, ɪ. 50-52; ɠɟɧɫɤɢɟ ɡɚɦɲɟɜɵɟ ɫɚɩɨɝɢ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ɪ. 40; ɠɟɧɫɤɭɸ ɧɨɪɤɨɜɭɸ ɲɥɹɩɭ, ɛ/ɭ; ɦɭɠɫɤɢɟ ɛɪɸɤɢ, ɪ.48. Ɍɟɥ.: 0-93813-72-18, 0-95-450-33-59. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɠɚɧɵɟ ɤɭɪɬɤɢ, ɪ. 5052, ɫ ɦɟɯɨɜɨɣ ɩɨɞɤɥɚɞɤɨɣ, ɦɭɠɫɤɭɸ ɨɛɭɜɶ, ɪ. 41. Ɍɟɥ. 0-50-809-83-81. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɧɶɤɢ ɫ ɛɨɬɢɧɤɚɦɢ, ɪ. 39-40 ɢ 42-43. Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɧɶɤɢ ɫ ɨɛɭɜɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ (ɠɟɧɫɤɢɟ ɢ ɦɭɠɫɤɢɟ). Ɍɟɥ. 0-50-809-83-81. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɪɬɤɭ ɤɨɠɚɧɭɸ ɧɚ ɦɟɯɭ, ɤɨɫɬɸɦ ɬɪɨɣɤɭ, ɰɜɟɬ ɫɟɪɵɣ, ɠɚɤɟɬ, ɛɪɸɤɢ, ɲɚɩɤɭ, ɤɨɠɭɯ, ɜɚɬɧɵɟ ɛɪɸɤɢ, ɦɭɠɫɤɢɟ ɪɭɛɚɲɤɢ, ɠɟɧɫɤɭɸ ɦɭɬɨɧɨɜɭɸ ɲɭɛɭ, ɧɨɪɤɨɜɭɸ ɲɚɩɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-877-87-23.

21

ɉɪɨɞɚɸ ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ ɩɥɚɬɶɟ, ɰɜɟɬ ɛɟɥɵɣ, ɪ. 50-52. Ɍɟɥ.: 0-63-30214-34, 0-99-300-40-52. ɉɪɨɞɚɸ ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɟ ɠɟɧɫɤɨɟ ɞɪɚɩɨɜɨɟ ɞɟɦɢɫɟɡɨɧɧɨɟ ɩɚɥɶɬɨ, ɦɟɯ - ɩɟɫɟɰ, ɪ. 52-54. ɐɟɧɚ 700 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-88-53-150. ɉɪɨɞɚɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɠɟɧɫɤɢɟ ɨɫɟɧɧɟ-ɜɟɫɟɧɧɢɟ ɤɨɠɚɧɵɟ ɬɭɮɥɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɤɚɛɥɭɤɟ, ɪ. 37. Ɍɟɥ. 0-95-874-72-31. ɉɪɨɞɚɸ ɲɭɛɭ ɠɟɧɫɤɭɸ, ɪ. 5052, ɦɭɠɫɤɭɸ ɲɭɛɭ, ɪ.54-56, ɦɭɠɫɤɭɸ ɤɭɪɬɤɭ ɧɚ ɦɟɯɭ, ɪ.54-56. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-874-36-28. ɉɪɨɞɚɸ ɲɭɛɭ ɠɟɧɫɤɭɸ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɪ. 50-54. Ɍɟɥ. 0-95-253-30-27. ɉɪɨɞɚɸ ɲɭɛɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ (ɤɪɨɥɢɤ), ɪ. 46-48, ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95017-95-96.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÏÐÎÄÀÞ

Ďßòóðßëüíûé ìäã è ïðîãóêòû ï÷äëîáîãñòáß, ï÷äëîñäìüè, öáäòî÷íßÿ ïûëüöß, áîñê, ïðîïîëèñ. Ąîñòßáêß. ēäë.: 0-66-233-29-39, 0-63-573-38-80. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɮɟ «Lavazza» ɜ ɡɟɪɧɚɯ, 1 ɤɝ, ɂɬɚɥɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɤɪɭɩɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɢɟ ɛɪɸɤɢ, ɪ. 4852, ɦɭɠɫɤɨɣ ɤɨɫɬɸɦ, ɪ. 48-52, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-95-253-30-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɢɟ ɜɟɳɢ ɨɬ 0 ɞɨ 1 ɝɨɞɚ (ɡɢɦɚ/ɥɟɬɨ), ɦɚɧɟɠ, ɨɛɭɜɶ. Ɍɟɥ.: 0-50-954-95-08, 0-73-456-55-97.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɨɣ ɩɨɥɭɲɭɛɨɤ, ɪ. 48-50, ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ, ɪ. 48-50/2. ȼɫɟ ɧɨɜɨɟ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-874-72-31.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɤɭ (ɦɚɧɟɠ) ɛ/ɭ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɜ ɧɟɟ. ȼɫɟ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50626-43-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɭɸ ɞɭɛɥɟɧɤɭ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɪ. 52-54. Ɍɟɥ. 0-50855-13-57.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ, ɡɢɦɚ/ ɥɟɬɨ, ɥɸɥɶɤɚ, ɞɨɠɞɟɜɢɤ, ɩɪ-ɜɨ ɂɬɚɥɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 1000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-29-72-991.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɠɟɧɫɤɭɸ ɞɭɛɥɟɧɤɭ, ɪ. 54-56, ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ. Ɍɟɥ.: 44-94-81, 0-50-765-61-29. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɠɟɧɫɤɭɸ ɲɭɛɭ, ɪ. 48 - 200 ɝɪɧ., ɧɨɜɵɟ ɤɨɠɚɧɵɟ ɫɚɩɨɝɢ, ɪ. 38, 41 - 150 ɝɪɧ., ɧɨɜɭɸ ɤɭɪɬɤɭ/ ɞɭɛɥɟɧɤɭ, ɪ. 48, ɬɭɥɭɩ ɡɚɦɲɟɜɵɣ, ɪ. 52. Ɍɟɥ. 0-99-749-13-31. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɜɚɬɧɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɛɪɸɤɢ-ɝɚɥɢɮɟ, ɪ. 50, ɪɨɫɬ 3. ɐɟɧɚ 100 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-816-04-34. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɦɭɠɫɤɢɟ ɜɚɥɟɧɤɢ, ɪ. 43-44; ɠɟɧɫɤɢɟ ɜɚɥɟɧɤɢ, ɛ/ɭ, ɪ. 36-37. Ɍɟɥ. 0-95-291-40-60. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɫɚɩɨɝɢ ɮɟɬɪɨɜɵɟ, ɋɋɋɊ, ɪ.43; ɧɨɜɵɣ ɛɭɲɥɚɬ ɨɮɢɰɟɪɫɤɢɣ, ɪ. 54, ɛ/ɭ; ɧɨɜɭɸ ɨɮɢɰɟɪɫɤɭɸ ɲɚɩɤɭ; ɜɚɬɧɵɟ ɲɬɚɧɵ; ɛɪɸɤɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ; ɨɮɢɰɟɪɫɤɭɸ ɩɥɚɳ-ɧɚɤɢɞɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-666-71-49 (ɫ 9 ɞɨ 20). ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɦɭɠɫɤɨɣ ɩɨɥɭɲɭɛɨɤ ɧɚ ɨɜɱɢɧɟ, ɪ. 54, ɠɟɧɫɤɭɸ ɞɭɛɥɟɧɤɭ ɛ/ɭ, ɪ. 52-54, ɱɟɪɧɭɸ ɲɭɛɤɭ ɧɚ ɞɟɜɨɱɤɭ 12-13 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95-11831-41. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɥɶɬɨ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɤɢ, ɪ. 44-46, ɤɭɪɬɤɭ ɡɢɦɧɸɸ, ɜɟɬɪɨɜɤɭ, ɛɨɬɢɧɤɢ ɪ. 33-34 ɧɚ ɦɚɥɶɱɢɤɚ 6-7 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95-518-76-08. ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ ɪɵɛɚɰɤɢɟ ɫɚɩɨɝɢ, ɪ. 44-45. Ɍɟɥ. 0-50-523-34-42. ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɩɨɝɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɤɨɠɚɧɵɟ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ɪ.41, ɞɭɛɥɟɧɤɭ ɠɟɧɫɤɭɸ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɪ. 46-48 - 200 ɝɪɧ.; ɠɟɧɫɤɭɸ ɤɭɪɬɤɭ, ɪ. 48-50. Ɍɟɥ. 0-66-75-07-217.

1000 ÌÅËÎ×ÅÉ ÏÐÎÄÀÞ

ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɰɟɧɚ ɭɦɟɪɟɧɧɚɹ, ɜɟɫ ɬɨɱɧɵɣ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ɇɚɥɨɢɦɭɳɢɦ, ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-358-21-68, 0-63599-80-06. ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ⱥɤɰɢɹ! Ʌɸɛɨɣ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-22971-23, 0-66-978-62-12, 0-93118-18-04.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ «ɤɟɧɝɭɪɭ». Ɍɟɥ. 0-95-874-72-31.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɭɩɚɥɶɬɨ, ɪ. 46-48, ɡɢɦɧɸɸ ɲɚɩɤɭ; ɪɚɛɨɱɭɸ «ɭɬɟɩɥɟɧɤɚ» ɩɨɞɫɬɟɠɤɨɣ, ɪ. 4648; ɡɚɦɲɟɜɵɟ ɡɢɦɧɢɟ ɫɚɩɨɝɢ, ɪ.38. Ɍɟɥ. 0-66-23-21-245.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɫɬɚɪɵɦ (ɞɨ 1970 ɝ.) ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦ, ɦɨɬɨɪɨɥɥɟɪɚɦ (ɤɧɢɝɢ, ɚɥɶɛɨɦɵ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɩɪ.). Ɍɟɥ.: 2-12-04, 0-50-644-59-43.

ɉɪɨɞɚɸ ɱɟɫɧɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-06470-54.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɪɬɤɭ ɦɭɠɫɤɭɸ, ɪ. 5054, ɧɚ ɨɜɱɢɧɟ, ɜɨɪɨɬɧɢɤ - ɦɭɬɨɧ. Ɍɟɥ. 0-95-253-30-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɭɸ ɤɭɪɬɤɭ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɦɟɯɭ (ɨɜɱɢɧɚ), ɪ. 52-54. Ɍɟɥ. 0-95-821-20-09.

ɪɢ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: Australian short stories (Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ, ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ); Europe by Eurail (ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɩɨ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɟɡɞɨɦ); Short Stay Guide Germany, Austria, Switzerland; Welcome to London. ɇɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɤɧɢɝɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ; Arabische Volksmarchen (Ⱥɪɚɛɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ); Giovanni Boccaccio. Das Dekameron. Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 2-5 ɥɟɬ. Ɍɟɥ.: 0-63-302-14-34, 0-99-300-40-52. ɉɪɨɞɚɸ ɡɢɦɧɸɸ ɤɭɪɬɤɭ ɧɚ ɦɚɥɶɱɢɤɚ 13-15 ɥɟɬ, P-XL, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ɞɨ ɤɨɥɟɧɚ. ɐɟɧɚ 800 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-323-04-46. ɉɪɨɞɚɸ ɥɟɬɧɸɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɞɥɹ ɛɥɢɡɧɟɰɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50-877-70-03. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ-ɦɚɧɟɠ ɧɚ ɤɨɥɟɫɢɤɚɯ. Ɍɟɥ. 0-95339-59-40.

ÊÍÈÃÈ, ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ-ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɋɨɜɟɧɶɤɢ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɍɨɪɟɡ. Ɉɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɤɭɞɚ ɫɤɚɠɢɬɟ. ɐɟɧɵ ɧɢɠɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ, ɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ. ȼɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤ ɥɸɱɟɧɢɹ – ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ȼɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ! Ɍɟɥ.: 0-95-57229-75, 0-63-345-82-30. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɚɣɨɧɚ. ȿɫɬɶ ɮɚɛɪɢɱɧɵɟ ɦɵɬɟ ɭɝɥɢ - ɨɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɤɭɥɚɤ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ. ȼɟɫɶ ɭɝɨɥɶ ɢɡ Ɋɨɜɟɧɶɤɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ. ɐɟɧɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ɂɚɤɚɡ ɧɚ 1,5-2 ɬ ɢ ɛɨɥɟɟ - ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɨɩɬɨɜɢɤɚɦ, ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ - ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-926-45-32, 0-50863-41-55.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɟɥɨɱɤɭ 1 ɦ ɜɵɫɨɬɨɣ 250 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-101-80-07. ɉɪɨɞɚɸ ɢɡɞɚɧɢɟ ȼ. Ʌɟɜɢɤɚ «ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ» ɩɨɷɬɨɜ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ - 2 ɬɨɦɚ; ɢɡɞɚɧɢɟ «ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɩɨɷɡɢɹ ɏɏ ɜɟɤɚ» - 2 ɬɨɦɚ; ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ «Ƚɨɥɨɫɢ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨʀ ȱɧɞɿʀ» (ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɉ. Ɋɿɬɬɟɪɚ). Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04. ɉɪɨɞɚɸ ɤɧɢɝɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰ. ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50809-83-81. ɉɪɨɞɚɸ ɤɧɢɝɢ: ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɞɟɬɟɤɬɢɜɵ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-648-78-81. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɧɢɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɨɜɟɥɥ (Ⱥɦɟɪɢɤɚ, Ⱥɧɝɥɢɹ, ɂɫɩɚɧɢɹ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ, Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ɒɜɟɰɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɞɲɢɜɤɭ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɍɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɧɚɪɭɠɢ ɢ ɜɧɭɬɪɢ» 54 ɧɨɦɟɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50-61-16-156. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ! ȼɚɦ ɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɨɞɚɸ ɪɹɞ ɤɧɢɝ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ) ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ ɢ ɩɟɪɜɨɤɥɚɲɟɤ; ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȼɍɁɨɜ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; ɞɥɹ 2-ɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɟɞ. ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɢɧ. ɹɡɵɤɨɜ; ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɝɪɚɦɡɚɩɢɫɢ; ɚɧɝɥɨ-ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɢ ɚɧɝɥɨ-ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚɪɢ. ɇɟɦɟɰɤɢɣ: ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɢɡɭɱɚɬɶ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ; ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ. Ɍɟɤɫɬɵ ɢ ɞɢɚɥɨɝɢ ɢɡ «ɉɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ»; ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ «Ɋɟɱɟɜɨɣ ɷɬɢɤɟɬ», ɪɭɫɫɤɨ-ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɫɥɨɜɚ-

ɍɝɨɥɶ – ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ! ɇɢɠɟ ɰɟɧɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬɟ. ȼɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. ȿ ɫ ɬ ɶ ɜɫ ɟ : ɚ ɧ ɬ ɪ ɚ ɰ ɢ ɬ ɮ ɚ ɛɪɢɱɧɵɣ ɦɵɬɵɣ, ɨɪɟɯ ɮɚɛɪɢɱɧɵɣ, ɨɪɟɲɟɤ ɦɵɬɵɣ, ɫɟɦɟɱɤɚ ɤɪɭɩɧɚɹ, ɦɟɥɤɚɹ, ɤɭɥɚɤ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪ ɨ ɜ. Ɍɨɱ ɧ ɵ ɣ ɜɟɫ – ɤ ɚ ɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ! ȼɫɟɦ ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ ɞ ɨ ɩ ɨɥ ɧ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ ɫ ɤ ɢ ɞ ɤ ɚ ! Ɉɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤ ɚ , ɛ ɟɫ ɩ ɥ ɚ ɬ ɧ ɚ ɹ ɪ ɚ ɡ ɝ ɪɭɡ ɤ ɚ . Ɍɟ ɥ . : 0 - 6 6 - 9 0 5 - 4 1 - 2 1 , 0-98-284-75-77. ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ! ȿɫɬɶ ɜɫɟ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɨɪɟɯ, ɤɭɥɚɤ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ⱦɟɲɟɜɥɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-50-274-41-88, 0-67-68505-16. ɍɝɨɥɶ ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. ɐɟɧɵ - ɞɟɲɟɜɥɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. Ʌɭɱɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭ ɧɚɫ. ȼɟɫ, ɤɚɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ. 0-50-156-08-89.


22 ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ. ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɤɢɞɤɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɚɡɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɝɥɹ ɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-229-74-66, 0-66-905-41-15. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɥɨɦ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɫɜɢɧɟɰ. ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ.: 0-99-178-27-47, 0-93-005-26-57.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɩɭɯɨɜɵɣ ɩɥɚɬɨɤ, ɰɜɟɬ ɛɟɥɵɣ; ɠɟɧɫɤɭɸ ɦɭɬɨɧɨɜɭɸ ɲɭɛɭ, ɪ. 54-56; ɲɚɩɤɭ ɢ ɛɟɪɟɬ «ɧɨɪɤɚ», ɪ. 58; ɧɨɜɵɣ ɜɨɪɨɬɧɢɤ ɩɚɥɟɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-772-74-75. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɠɢ ɦɟɥɶɯɢɨɪɨɜɵɟ 12 ɲɬ., ɧɨɜɵɟ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ. Ɍɟɥ. 0-95946-78-30. ɉɪɨɞɚɸ ɨɞɟɹɥɨ ɛɚɣɤɨɜɨɟ, ɦɟɪɫɟɥɨɜɨɟ, ɜɚɬɧɨɟ, ɧɚɤɢɞɤɢ ɞɥɹ ɤɪɟɫɟɥ, ɩɨɞɭɲɟɤ; ɬɤɚɧɶ ɞɥɹ ɩɨɪɬɶɟɪ, ɫɢɬɟɰ, ɛɹɡɶ, ɤɨɫɬɸɦɧɚɹ ɬɤɚɧɶ (ɨɬɪɟɡɵ), ɫɤɚɬɟɪɬɶ ɥɶɧɹɧɭɸ, ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ ɜɚɮɟɥɶɧɵɟ ɥɶɧɹɧɵɟ. Ɍɟɥ.: 0-95-450-33-59, 0-93813-72-18. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɥɚɫ 2,5ɯ3,5; ɤɨɜɟɪ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-33959-40. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɦɩɟɪɫɵ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ «ɌENA» ɪɚɡɦɟɪ 73ɯ122, ɭɩɚɤɨɜɤɚ - 30 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50-422-75-17.

ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɛɨɪ «Gamma» ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɢ. ɐɟɧɚ 600 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-757-71-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɟɪɢɧɭ, ɛ/ɭ, 100 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-533-34-73.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɭ 3 ɥ. Ɍɟɥ. 0-50042-41-10.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɟɪɶɟɜɵɟ ɩɨɞɭɲɤɢ, ɩɟɪɢɧɭ. Ɍɟɥ. 0-99-477-03-16.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɵɣ ȽɍɄ ɜ ɩɟɱɤɭ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɧɨɜɵɣ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-99063-94-12.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɞɭɲɤɢ ɩɟɪɶɟɜɵɟ 80ɯ80 - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ.: 44-01-49, 0-95816-04-09.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɵɣ ɢ ɷɥ. ɫɱɟɬɱɢɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99-947-98-33. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɵɟ ɤɨɥɹɫɤɢ (ɞɨɪɨɠɧɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ). ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-850-64-37. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟ ɲɤɭɪɤɢ ɧɨɪɤɨɜɵɟ (ɱɭɥɤɨɦ). Ɍɟɥ. 0-50-853-88-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɤɨɟ ɢ ɜɡɪɨɫɥɨɟ (ɩɪɨɫɬɵɧɢ, ɩɨɞɨɞɟɹɥɶɧɢɤɢ, ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ), ɩɨɤɪɵɜɚɥɚ, ɤɨɜɟɪ 2ɯ3, ɬɸɥɶ. Ɍɟɥ. 0-66-959-02-23. ɉɪɨɞɚɸ ɩɪɭɠɢɧɧɵɣ ɦɚɬɪɚɰ, ɪ. 190ɯ80, ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66-772-74-75.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɫɤɭ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ ɛɟɥɶɹ. Ɍɟɥ. 0-50-254-89-44.

ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɞɥɹ ɚɰɟɬɢɥɟɧɚ (ɛɟɥɵɣ), ɩɨɱɬɢ ɧɨɜɵɣ, ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 3-19-20, 0-66167-74-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɜ ɱɭɪɤɚɯ ɩɢɥɹɧɵɟ, ɧɨɪɦɚ ɨɬ 1 ɤɭɛ. ɦ ɞɨ ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ. ɋ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɧɤɢ ɫ ɫɩɢɧɤɨɣ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 48-01-02, 0-66-52841-73.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɜ ɱɭɪɤɚɯ, ɞɨɫɤɢ. Ɍɟɥ. 2-82-90 (ɩɨɫɥɟ 18).

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ. Ɍɟɥ. 0-99-31879-95.

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ; ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ ɟɥɤɭ ɫ ɲɢɲɤɚɦɢ 1,5 ɦ; ɪɚɤɟɬɤɭ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɬɟɧɧɢɫɚ; ɱɭɱɟɥɨ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɨɥɟɧɹ (ɝɨɥɨɜɚ ɫ ɜɟɬɜɢɫɬɵɦɢ ɪɨɝɚɦɢ); ɹɳɢɤ ɢɡ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɧɚ ɧɨɠɤɚɯ ɞɥɹ ɩɱɟɥɢɧɵɯ ɪɚɦɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-214-28-99. ɉɪɨɞɚɸ ɹɩɨɧɫɤɭɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 2000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-564-38-75. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɯɥɚɦ: ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɬɪɭɛɵ, ɫɝɨɪɟɜɲɢɟ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-929-80-89, 0-63-48689-67. Ⱦ ɨ ɪ ɨ ɝɨ ɤ ɭ ɩ ɥ ɸ ɥ ɨ ɦ ɱ ɟ ɪ ɧ ɵ ɯ ɢ ɰ ɜɟɬ ɧ ɵ ɯ ɦ ɟɬɚ ɥ ɥ ɨ ɜ ɨɬ ɧ ɚ ɫ ɟɥ ɟ ɧ ɢ ɹ ɢ ɩ ɪ ɟɞ ɩ ɪ ɢ ɹ ɬ ɢ ɣ . Ɍɟɥ . 0 - 9 9 027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɩɨ 1 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99027-64-60.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɥɨɦ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɫɜɢɧɟɰ. Ɍɟɥ. 0-99-335-30-70. Ʉɭɩɥɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ ɫ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ ɢɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95102-98-88.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99-02764-60.

Ʉɭɩɥɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ: ɬɪɭɛɵ, ɥɢɫɬɵ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɤɪɭɝɥɹɤ, ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɤ, ɧɢɯɪɨɦɨɜɨɸ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɛɪɨɧɡɨɜɵɣ ɤɪɭɝɥɹɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɬɢɬɚɧ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɩɨɛɟɞɢɬɨɜɵɟ ɧɚɩɚɣɤɢ, ɬɟɯɫɟɪɟɛɪɨ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ ɦɟɬɪɨɜɵɟ, ɱɭɪɤɢ, ɪɭɛɥɟɧɧɵɟ (ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ). Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɩɨɞ ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɭ; ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɬɚɪɟɥɤɢ - 24 ɲɬ.; ɜɫɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. Ɍɟɥ. 0-50-414-09-13.

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɛ/ɭ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99027-64-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ. Ɍɟɥ. 0-50-182-

ɉɪɨɞɚɸ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɤɜɚɪɢɭɦ ɞɥɹ ɪɵɛɨɤ, 20 ɥ, ɫɬɟɤɥɨ 5 ɦɦ. Ɍɟɥ. 0-66-228-05-40.

Ʉɭɩɥɸ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ ɥɸɛɨɣ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ, ɩɨɦɨɝɭ ɜɵɜɟɡɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66-829-53-39.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɚɪɟɥɤɢ ɞɟɫɟɪɬɧɵɟ ɢ ɦɟɥɤɢɟ, ɤɪɭɠɤɢ ɷɦɚɥɢɪ., ɱɚɲɤɢ, ɱɚɣɧɵɣ ɧɚɛɨɪ, ɪɸɦɤɢ, ɫɟɥɟɞɧɢɰɵ ɫɬɟɤɥɹɧ., ɜɢɥɤɢ, ɧɨɠɢ ɧɟɪɠ., ɡɚɜɚɪɧɢɤ, ɦɢɫɤɢ ɷɦɚɥ. ɢ ɩɥɚɫɬ., ɩɥɚɮɨɧɵ, ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ, ɩɨɥɤɭ ɩɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-93-813-72-18, 0-95450-33-59.

Ʉɭɩɥɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ, ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ, ɫɬɟɤɥɨ, ɛɚɧɤɢ 0,5 ɥ, 1 ɥ, 3 ɥ, ɛɭɬɵɥɹ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɩɢɥɟɧɵɟ 30-35 ɫɦ, ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ. ɤɭɛ. ɦ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ.: 0-50-565-01-75, 2-29-28.

05-44. ɉɪɨɞɚɸ ɟɥɨɱɤɭ, ɜɵɫɨɬɚ 1 ɦ, ɦɟɥɤɢɟ ɢɝɨɥɤɢ - 250 ɝɪɧ.; ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ - 100 ɝɪɧ.; ɦɹɫɨɪɭɛɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-877-87-23. ɉɪɨɞɚɸ ɢɝɪɨɜɭɸ ɩɪɢɫɬɚɜɤɭ Sony PS-1 ɫ ɞɢɫɤɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-99-94798-33. ɉɪɨɞɚɸ ɤɚɪɬɢɧɭ (ɜɨɞɨɩɚɞ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ). Ɍɟɥ. 0-50-031-17-56. ɉɪɨɞɚɸ ɤ ɥɟɬɤɢ ɞɥɹ ɤɪɨɥɢɤɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ.: 3-19-20, 0-66167-74-78. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɚɜɱɭɱɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50047-17-23. ɉɪɨɞɚɸ ɥɟɫɬɧɢɰɭ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ 4 ɦ, ɫɟɬɤɭ-ɪɚɛɢɰɭ 13 ɦ, ɛɢɞɨɧ 40 ɥ ɛ/ɭ, ɤɨɬɟɥ «Ⱦɚɧɢ» ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 2-8290 (ɩɨɫɥɟ 18). ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɪɨɥɟɬɵ 2,35ɯ1,85, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-979-81-29. ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɛɨɪɵ ɩɢɜɧɵɯ ɛɨɤɚɥɨɜ, ɩɪ-ɜɨ ɂɬɚɥɢɹ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ - 6 ɲɬ.; ɧɨɜɵɟ ɦɢɤɫɟɪɵ, ɤɨɮɟɦɨɥɤɢ, ɛɥɟɧɞɟɪɵ. Ɍɟɥ. 0-95-339-59-40. ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɩɨɥɶɧɭɸ ɫɭɲɢɥɤɭ ɞɥɹ ɛɟɥɶɹ; ɷɬɚɠɟɪɤɭ ɷɦɚɥɢɪ. ɧɚ ɤɨɥɟɫɢɤɚɯ; ɬɚɡɢɤɢ ɷɦɚɥɢɪ. ɢ ɚɥɸɦɢɧ.; ɞɟɬɫɤɭɸ ɜɚɧɧɨɱɤɭ» ɜɵɜɚɪɤɭ; ɩɨɫɭɞɭ (ɤɚɫɬɪɸɥɢ, ɦɢɫɤɢ, ɬɚɪɟɥɤɢ, ɫɬɨɩɤɢ, ɛɨɤɚɥɵ); ɪɭɱɧɭɸ ɤɨɮɟɦɨɥɤɭ; ɬɤɚɧɶ ɩɨɪɬɶɟɪɧɭɸ (ɲɟɥɤ, ɥɟɧ), ɛɹɡɶ ɫɢɬɟɰ. Ɍɟɥ. 0-66-23-21-245. ɉ ɪ ɨɞ ɚ ɸ ɧ ɟ ɦ ɟ ɰ ɤ ɭ ɸ ɨɬɨ ɩ ɢ ɬɟɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ 24 ȼ, ɞɢɡɟɥɶɧɭɸ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɤɭɧɝɨɜ, ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɬɟɩɥɢɰ, ɪɚɡɨɝɪɟɜɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨ ɧɚ ɦɨɪɨɡɟ. ɐɟɧɚ 3500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-894-71-71. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɨɟ ɤɨɜɪɨɜɨɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɟ ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ ɧɚ ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ, ɪ. 2,15ɯ1,76 ɫɦ; ɜɵɲɢɬɵɣ ɛɢɫɟɪɨɦ ɪɭɲɧɢɤ, ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66-425-68-38. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɨɟ ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɟ ɛɟɥɶɟ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ (ɩɥɢɬɚ ɫɨ ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɢ ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ). Ɍɟɥ. 0-66-75-07-217. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66898-33-29 (ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɂɪɢɧɭ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɭ). ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɫɬɵɥɢ. Ɍɟɥ.: 0-66-082-97-45, 0-93157-59-40. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɩɪ-ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-66-08-64-257.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɚɱɤɢ-ɤɪɚɜɱɭɱɤɢ - 100150 ɝɪɧ.; ɥɸɫɬɪɭ 5-ɪɨɠɤɨɜɭɸ. Ɍɟɥ. 0-50-648-78-81. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɮɨɧ «Panasonic», ɫɩɚɥɶɧɵɣ ɦɟɲɨɤ, ɩɨɞɭɲɤɚ 70ɯ70 - 3 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-95-136-85-43. ɉ ɪ ɨ ɞ ɚ ɸ ɭ ɝ ɨ ɥ ɶ ɚ ɧ ɬ ɪ ɚ ɰ ɢ ɬ. Ɍɟɥ . : 0 - 9 9 - 1 6 4 - 3 1 - 3 2 , 0 - 9 5 - 7 6 6 78-29. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɧɚ ɜɟɞɪɨ (ɫɚɦɨɜɵɜɨɡ), ɛɨɱɨɤ ɞɥɹ ɭɧɢɬɚɡɚ, ɪɚɤɨɜɢɧɭ, ɡɟɪɤɚɥɨ ɜ ɜɚɧɧɭɸ, 4 ɩɨɥɤɢ ɧɚ ɫɬɨɣɤɟ, ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɚɞɢɨ-ɞɢɧɚɦɢɤ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɭɸ ɥɚɦɩɭ, ɹɳɢɤɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɩɨɞɞɨɧɵ, ɛɚɧɤɢ 3 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-450-33-59. ɉɪɨɞɚɸ ɮɢɥɶɦɨɫɤɨɩ «Ɉɝɨɧɟɤ», ɞɢɚɮɢɥɶɦɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-529-0185, 0-50-839-06-45. ɉɪɨɞɚɸ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɛɥɟɧɞɟɪ «Saturn FP-9086»; ɤɨɫɦɨɞɢɫɤ (ɦɚɫɫɚɠɟɪ); ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɥɶɛɨɦ ɞɥɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. Ɍɟɥ.: 0-66-918-56-65, 0-93775-37-79. ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ɂɢɧɝɟɪ». Ɍɟɥ. 0-50-64-67-135.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɟɪɟɩɟɥɚ ɨɬ 3-ɯ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɞɪɨɳɟɧɧɵɟ, ɧɟɫɭɲɤɢ, ɬɭɲɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-158-78-59. ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɠɟɧɰɵ ɤɥɭɛɧɢɤɢ «Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɫɜɢɬɚɧɨɤ», «ɏɚɧɟɣ», ɤɪɭɩɧɨɩɥɨɞɧɵɣ ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ, ɱɟɪɧɵɣ ɚɛɪɢɤɨɫ, ɥɚ-ɰɟ, ɤɥɟɦɚɬɢɫ, ɤɚɩɫɢɫ, ɝɨɪɬɟɧɡɢɹ, ɤɢɡɢɥ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɯɟɧɨɦɟɥɢɫ, ɤɚɬɚɥɶɩɚ, ɢɧɠɢɪ, ɪɚɣɫɤɨɟ ɹɛɥɨɤɨ, ɝɪɚɧɚɬ, ɮɢɤɭɫ, ɦɨɧɫɬɟɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50-61103-06.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɦɟɧɚ ɷɫɩɚɪɰɟɬɚ, ɩɪɨɫɨ, ɩɲɟɧɢɰɵ, ɬɸɤɢ ɫɟɧɚ ɷɫɩɚɪɰɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95-711-63-34.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɤɭ - 1 ɝɨɞ, ɤɨɪɨɜ 2-ɦ ɢ 4-ɦ ɨɬɟɥɨɦ, ɫɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɟɥ ɜ ɹɧɜɚɪɟ ɢ ɦɚɟ. Ɍɟɥ. 0-67-170-32-26.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ ɥɸɰɟɪɧɵ ɜ ɬɸɤɚɯ, ɫɨɥɨɦɭ ɹɱɧɟɜɭɸ. Ɍɟɥ. 0-95-851-45-95.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɪɨɜɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-504-36-55, 0-66-922-69-50.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ, ɫɨɥɨɦɭ, ɥɸɰɟɪɧɭ ɜ ɬɸɤɚɯ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-043-15-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɭɲɤɢ ɤɭɪ-ɛɪɨɣɥɟɪɨɜ, ɬɭɲɤɢ ɩɟɪɟɩɟɥɨɜ, ɹɣɰɚ ɩɟɪɟɩɟɥɢɧɵɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-347-90-76, 0-95-804-48-48.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ. ɋ. Ɂɚɣɰɟɜɨ, ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-606-61-44.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɢɧɲɢɥɥ ɥɸɛɨɝɨ ɨɤɪɚɫɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɋɭɱɧɵɟ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɯɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-66-222-39-42 (Ɍɚɬɶɹɧɚ).

ɉɪɨɞɚɸ ɫɪɨɱɧɨ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɰɜɟɬɵ ɨɬ 10 ɞɨ 50 ɝɪɧ.: ɤɚɥɚɧɯɨɷ, ɪɟɨ, ɤɨɦɧɚɬɧɵɣ ɥɢɦɨɧ, ɤɨɥɢ-ɭɫ. Ɍɟɥ. 0-66350-18-92. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥɟɬɧɢɤ 3 ɢ 5 ɥɟɬ, ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɧɵɣ, ɥɟɱɟɛɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-50042-41-10. ɉɪɨɞɚɸ ɬɵɤɜɭ «Ƚɢɬɚɪɚ» (ɞɥɹ ɤɚɲ), ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ ɛɟɡ ɧɢɬɪɚɬ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɜɨɤɡɚɥ ɨɬ Ʌɢɦɚɧɚ ɞɨ Ȼɚɯɦɭɬɚ. Ɍɟɥ. 0-66-026-26-82. ɉɪɨɞɚɸ ɹɱɦɟɧɶ, ɩɲɟɧɢɰɭ, ɤɭɤɭɪɭɡɭ. Ɍɟɥ. 0-66-351-27-08.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÌÅÍßÞ

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ ɳɟɧɤɨɜ ɨɜɱɚɪɨɤ ɩɨɥɭɤɪɨɜɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-368-2223 (ɩɨɫɥɟ 15).

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯ ɛɚɪɚɧɨɜ ɠɢɜɵɦ ɜɟɫɨɦ. Ɍɟɥ. 0-93-865-22-82.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ ɫ ɧɨɠɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ - 500 ɝɪɧ.; ɝɥɚɞɢɥɶɧɭɸ ɞɨɫɤɭ - 150 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50824-37-76.

ɉɪɨɞɚɸ ɟɥɶ ɝɨɥɭɛɭɸ, ɡɟɥɟɧɭɸ, 1,5-2 ɦ, ɫ ɤɨɦɨɦ. Ɍɟɥ.: 0-50-995-80-50, 0-97-114-74-38.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɪɭɱɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ». Ɍɟɥ. 0-50-87787-23. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɬɨɱɢɥɚ ɛɵɬɨɜɵɟ; ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɞɢɚɦ. 4; ɤɚɛɟɥɶ ɦɟɞɶ ɝɢɛɤɢɣ 3ɯ2,5 - 13 ɦ; ɤɚɛɟɥɶ ɫɜɹɡɢ 5 ɩɚɪ. - 35 ɦ; ɞɟɬɫɤɢɣ ɥɨɛɡɢɤ ɫ ɩɢɥɚɦɢ; ɞɟɬɫɤɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɜɵɠɢɝɚɬɟɥɶ; ɦɨɪɫɤɢɟ ɭɥɢɬɤɢ Ɋɨɩɚɧɵ - 60 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-93674-67-18.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɰɜɟɬɵ: ɥɢɥɢɹ, ɝɟɪɚɧɶ, ɚɥ ɨɷ, ɤ ɚɥɚɧɯɨɷ, «ɬɟɳɢɧ ɹɡɵɤ», ɡɨɥ ɨɬɨɣ ɭɫ, ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɞɢɮɮɟɧɛɚɯɢɹ, ɝɢɩɩɟɚɫɬɪɭɦ, ɬɪɚɞɟɫɤɚɧɰɢɹ, ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ, ɤɚɤɬɭɫ, «ȼɚɧɶɤɚ ɦɨɤɪɵɣ», ɝɢɛɢɫɤɭɫ, ɮɢɚɥɤɢ. ɐɟɧɚ ɨɬ 35 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɥɶɦɵ ɜɟɟɪɧɵɟ (ɩɪɢɜɟɡɟɧɵ ɢɡ ɇɢɤɢɬɫɤɨɝɨ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ). ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-5029-72-991.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɡ, ɜɨɡɪɚɫɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɷɥɢɬɧɨɝɨ ɤɨɡɥɢɤɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤɨɡ, ɜɫɟ ɩɨɝɭɥɹɧɵ. Ɍɟɥ. 0-99-087-34-13. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɪɨɜɭ, ɬɪɟɬɢɣ ɨɬɟɥ, ɫɬɟɥɶɧɚɹ. Ɍɟɥ.: 0-95-542-64-29, 0-50213-08-61. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɪ ɧɟɫɭɲɟɤ. Ɍɟɥ.: 0-66-922-69-50, 0-99-504-36-55. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɪɨɱɤɭ ɦɨɥɨɞɤɭ Ʌ. Ȼɪɚɭɧ. Ɍɟɥ. 0-99-48-78-916. ɉɪɨɞɚɸ ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɸɲɟɜɵɯ ɤɨɬɹɬ (ɩɪɹɦɨɭɯɢɟ ɦɚɥɶɱɢɤɢ), ɪɨɠɞɟɧɵ 24.10.2016 ɝ., ɤ ɥɨɬɤɭ ɩɪɢɭɱɟɧɵ, ɤɭɲɚɟɬ ɜɫɟ. Ɍɟɥ. 0-66-507-30-88.

Ʉɭɩɥɸ ɫɜɢɧɟɣ ɠɢɜɵɦ ɜɟɫɨɦ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-812-26-67.

Ʉɭɩɥɸ ɲɤɭɪɵ ɧɭɬɪɢɣ, ɤɪɨɥɢɤɚ ɢ ɦɟɯ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. Ɍɟɥ. 0-50-939-62-53.

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɢɤɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɮɚɪɮɨɪ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɫɬɨɥɨɜɨɟ ɫɟɪɟɛɪɨ, ɤɭɛɤɢ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɱɚɫɵ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɤɧɢɝɢ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-66737-11-99. Ʉɭɩɥɸ ɥɨɠɤɢ, ɜɢɥɤɢ - Ɇɇɐ, ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɧɚɝɪɚɞɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɫɥɨɦɚɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɝɪɚɦɨɬɵ ɞɨ 1960 ɝ., ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤ ɧɚɝɪɚɞɚɦ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ (ɦɟɬɚɥɥ, ɮɚɪɮɨɪ), ɦɨɧɟɬɵ, ɫɬɚɪɵɟ ɗȼɆ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. Ɍɟɥ.: 0-66-485-65-47, 44-10-15.

ÊÓÏËÞ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ ɂɳɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɞɟɜɭɲɤɭ ɞɨ 34 ɥɟɬ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɥɸɛɜɢ. Ɍɟɥ. 0-95524-32-75 (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ). Ɇɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, 30 ɥɟɬ, ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ, ɧɟ ɠɟɧɚɬ, ɧɟ ɫɭɞɢɦ, ɧɟ ɚɥɶɮɨɧɫ, ɭɦɟɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɬɥɢɱɧɨ ɝɨɬɨɜɥɸ, ɜ ɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɟ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɫɶ! ɉɨɡɧɚɤɨɦɥɸɫɶ ɫ ɩɪɢɹɬɧɨɣ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɨɣ ɤ ɩɨɥɧɨɬɟ ɞɟɜɭɲɤɨɣ ɞɥɹ ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɍɟɥ. 0-99-539-99-60.

Ɇɭɠɱɢɧɚ, 46 ɥɟɬ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɞɚɦɨɣ ɨɬ 30 ɞɨ 40 ɥɟɬ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɍɟɥ. 0-68-279-62-01. ɉɨɡɧɚɤɨɦɥɸɫɶ ɫ ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɦ ɦɭɠɱɢɧɨɣ ɛɟɡ ɜ/ɩ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɟɦɶɢ, 60-65 ɥɟɬ. Ɇɧɟ 62 ɝɨɞɚ. Ɍɨɥɶɤɨ Ȼɚɯɦɭɬ. Ɍɟɥ. 0-66-888-95-50.

ÐÀÇÍÎÅ Ʉɬɨ ɠɟɥɚɟɬ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɢɥɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɞɪɭɝɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɦ ɫ 40 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-660-23-89, 0-63-412-86-11.

ÓÒÅÐß

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɡɥɚ. Ɍɟɥ. 0-95-022-87-07.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɡ ɢ ɤɨɡɥɹɬ. Ɍɟɥ. 0-66830-14-95.

ċóïëþ ċđĒ (êîðîá, àûêîá, òäëîê è ñáèíäé) æèáûì áäñîì ïî ãîâîáîðíîé öäíä. ēäë.: 44-60-57, 0-5097-67-825.

Ʉɭɩɥɸ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ ɪɭɠɶɟ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɚɥɨɷ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 3 ɞɨ 6 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 0-50-045-04-17.

ċóïëþ ċđĒ (êîðîá, àûêîá), ìßëäíüêèõ àû÷êîá íß ãîðßùèáßíèä. Ăûáîçèì æèáüäì. ēäë. 0-50-613-58-97.

ÏÐÎÄÀÞ

ɓɟɧɤɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɫɨɛɚɤɢ ɨɬ Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ȼɟɪɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɨɯɪɚɧɧɢɤɢ. ȿɫɬɶ ɦɟɬɢɫɵ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɩɪɢɜɢɬɵ, ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɵ. Ɍɟɥ. 0-95-891-62-19.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ», ɪɭɱɧɚɹ/ɧɨɠɧɚɹ. ɐɟɧɚ 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-494-60-87.

ċóïëþ ċđĒ (àûêîá, òäëîê, êîðîá, ñáèíäé). Ăûáîç æèáüäì. ėäíß ãîâîáîðíßÿ. ēäë. 0-50-186-94-57.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɢɟ ɤɨɧɶɤɢ, ɪ. 3839 - 150 ɝɪɧ., ɥɵɠɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ. Ɍɟɥ. 0-50-877-87-23.

ɉɪɟɥɟɫɬɧɵɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɟ ɤɨɬɹɬɚ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɨɣ ɦɚɫɬɢ ɠɞɭɬ ɱɭɬɤɢɯ ɯɨɡɹɟɜ. Ʉɨɬɹɬɚɦ ɩɨɱɬɢ 5 ɦɟɫɹɰɟɜ. Ɍɟɥ. 0-66-166-17-63.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɵɤɚ, 1 ɝɨɞ, 430 ɤɝ, ɠɢɜɵɦ ɜɟɫɨɦ. Ɍɟɥ. 0-50-190-70-98.

Ʉɭɩɥɸ ɄɊɋ (ɛɵɤɨɜ, ɬɟɥɨɤ, ɤɨɪɨɜ) ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɰɟɧɟ. Ɍɟɥ.: 0-99-027-97-82, 0-63-763-3090.

ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

Ɉɬɞɚɦ ɳɟɧɤɚ (ɞɟɜɨɱɤɭ), ɩɨɪɨɞɚ ɧɟ ɤɪɭɩɧɚɹ, ɨɱɟɧɶ ɫɦɵɲɥɟɧɚɹ, ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ. ɏɨɪɨɲɚɹ ɨɯɪɚɧɚ. Ɍɟɥ. 0-99-059-52-37.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɉɚɧɨɧɢɹ», ɪɚɛɨɱɚɹ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-044-1505 (Ⱥɧɞɪɟɣ).

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ, ɛ/ɭ, ɩɪ-ɜɨ Ɋɭɦɵɧɢɹ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66228-05-40.

ÊÓÏËÞ

Ɉɬɞɚɦ ɫɨɛɚɤ (ɤɨɛɟɥɶ, ɫɭɱɤɚ). Ɍɟɥ. 0-50-549-86-03.

Ʉɭɩɥɸ ɩɲɟɧɢɰɭ, ɹɱɦɟɧɶ, ɤɭɤɭɪɭɡɭ, ɩɨɞɫɨɥɧɭɯ, ɡɟɪɧɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ. Ɍɟɥ. 0-63824-73-21.

ɉ ɪ ɨɞɚ ɸ ɟɥɶ ɫ ɟ ɪ ɟɛ ɪ ɢ ɫ ɬ ɭ ɸ ɜɵɫɨɬɨɣ 7 ɦ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-95-41409-13.

ɉɪɨɞɚɸ ɳɟɧɤɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɨɜɱɚɪɤɢ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɤ ɇɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ! Ɍɟɥ.: 0-50-852-21-18, 0-99128-92-44.

ɂɳɭ ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɥɹ ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɬɢɤɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ 7 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɨɤɪɚɫ ɬɪɟɯɰɜɟɬɧɵɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ, ɥɚɫɤɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-50-658-25-62.

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɫɬɨɪɨɠɟɜɭɸ ɞɜɨɪɧɹɠɤɭ, ɜɨɡɪɚɫɬ 3 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ. 0-50-035-86-22.

ÑÀÄ-ÏÀËÈÑÀÄ

ɉɪɨɞɚɸ ɳɟɧɤɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɨɜɱɚɪɤɢ, ɜɨɡɪɚɫɬ 4,5 ɦɟɫɹɰɟɜ (ɞɟɜɨɱɤɚ ɢ ɦɚɥɶɱɢɤ, ɳɟɧɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɢɬɵ). Ɍɟɥ. 0-50-861-37-23.

ȼɨɡɶɦɭ ɫɨɛɚɤ ɫɬɨɪɨɠɟɜɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɥ.: 0-66-597-29-99, 0-95-77431-01.

Ʉɭɩɥɸ ɫɨɥɹɪɤɭ, ɛɟɧɡɢɧ, ɦɚɫɥɚ, ɤɟɪɨɫɢɧ, ɫɨɥɢɞɨɥ. Ɍɟɥ. 0-95-77431-01.

ÎÒÄÛÕ, ÕÎÁÁÈ, ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

ɉɪɨɞɚɸ ɳɟɧɤɨɜ ɣɨɪɤɲɢɪɫɤɨɝɨ ɬɟɪɶɟɪɚ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɜɢɜɤɚɦɢ. Ɍɟɥ.: 0-50-428-53-61, 0-63-575-93-70.

ȼ ɞɨɦɟ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɤɨɲɤɚ, ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɭ. ȼ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɨɬɞɚɟɦ ɯɨɪɨɲɟɧɶɤɢɯ ɤɨɬɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɤɪɚɫɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɲɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-89162-19.

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ ɛɟɫɩɨɪɨɞɧɵɯ ɳɟɧɤɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ.: 0-98-281-51-24, 0-95-337-41-06.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɪɭɱɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɲɢɧɲɢɥɥ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɨɬ 250 ɝɪɧ., ɟɫɬɶ ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ɢ ɞɟɜɱɨɧɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50-21944-20.

ÐÀÇÍÎÅ

Ʉɭɩɥɸ ɪɨɤɥɭ, ɬɟɥɟɠɤɭ, ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɟɫɵ. Ɍɟɥ. 0-50015-97-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ 9-ɲɚɪɢɤɨɜɵɣ ɦɚɫɫɚɠɟɪ, ɩɪ-ɜɨ ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ. Ɍɟɥ. 0-95-874-72-31.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɜɨɡɪɚɫɬ 3 ɦɟɫɹɰɚ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɹɱɦɟɧɶ. ɉɪɨɞɚɸ ɛɵɤɚ ɧɚ ɦɹɫɨ, ɜɨɡɪɚɫɬ 2 ɝɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-66-935-24-79. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ. Ɍɟɥ. 0-95307-63-29.

Ɉɬɞɚɦ ɛɟɥɨ-ɪɵɠɟɝɨ ɩɭɲɢɫɬɨɝɨ ɤɨɬɚ Ɇɢɲɤɭ ɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɭɸ ɤɨɲɤɭ-ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɢɰɭ Ʌɢɡɭ. Ɍɟɥ.: 44-52-55, 0-66-434-72-23.

ÌÅÄÒÎÂÀÐÛ

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɜɨɡɪɚɫɬ 1-1,5 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-206-12-48, 0-66898-74-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɦɟɧɚ ɥɸɰɟɪɧɵ, ɥɟɜɟɪɚ, ɮɚɰɟɥɢɹ, ɫɭɞɚɧɤɚ, ɷɫɩɚɪɰɟɬ, ɫɟɦɟɧɚ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɤɭɤɭɪɭɡɵ, ɫɜɟɤɥɵ ɤɨɪɦɨɜɨɣ, ɝɨɪɱɢɰɚ ɧɚ ɫɟɞɟɪɚɬ. Ɍɟɥ.: 0-97-71-55-006, 0-66-84-65-605.

Ʉɭɩɥɸ ɩɪɨɛɢɪɤɢ, ɲɬɚɬɢɜɵ, ɤɨɥɛɵ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-50-572-44-48.

ɉɪɨɞɚɸ ɮɭɠɟɪɵ ɢ ɫɬɚɤɚɧɵ (Ȼɨɝɟɦɫɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ), ɧɨɜɵɣ ɤɨɜɟɪ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ 2ɯ1,5, ɩɪ-ɜɨ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. Ɍɟɥ. 0-99-929-09-64.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ ɩɨɪɨɞɵ ɥɚɧɞɪɚɫ. Ɍɟɥ.: 0-50-219-44-20, 0-93-37827-70.

11 января 2017 года

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɣɧɭɸ ɤɨɡɭ. Ɍɟɥ. 0-66195-49-00.

Ʉɭɩɥɸ ɤɨɪɨɜ, ɛɵɤɨɜ ɧɚ ɦɹɫɨ. ɐɟɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ. ȼɵɜɨɡ ɠɢɜɶɟɦ. Ɍɟɥ. 0-50021-48-28.

ɍɬɟɪɹɧɧɵɣ ɚɬɬɟɫɬɚɬ ɨ ɩɨɥɧɨɦ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɇɄ ʋ44817849 ɧɚ ɢɦɹ ɂɝɪɭɲɢɧɨɣ ɀɚɧɧɵ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɵ ɜɵɞɚɧɧɵɣ ɋɜɟɬɥɨɞɚɪɫɤɢɦ ɍȼɄ, 1 ɢɸɧɹ 2013 ɝ., ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ.


ñâåòëàÿ ïàìÿòü

11 января 2017 года 13 января 2017 года исполнится 1 год со дня смерти нашей дорогой и любимой ЕСЬМАН Александры Федоровны (14.11.1937 г. – 13.01.2016 г.). Догорит прощальная свеча, И глаза наполнятся слезами. Трудно жить на свете без тебя И поверить в то, что ты не с нами. Помним, любим, скорбим. Муж Анатолий, родные.

13 января 2017 года исполнится 40 дней со дня смерти ЗАУГОЛЬНОГО Григория Анатольевича. Любим, помним, скорбим. Мама, родные и близкие.

14 января 2017 года исполнится 9 дней, как ушла из жизни наша мама, свекровь ДЕМЬЯНОВА Анна Титовна. Скорбим, любим и помним твою доброту, трудолюбие и умелые руки. Ты всегда с нами. Царствие тебе Небесное, а душе – вечный покой. Сын, невестка, внуки и правнучки. 11 января 2017 года исполняется 40 дней, как ушла из жизни любимая жена, мама, бабушка ДЗИВИНСКАЯ Людмила Федоровна (13.12.1948 г. – 3.12.2016 г.). Ты нас покинула, родная, Настал разлуки скорбный час. Но все по-прежнему живая Ты в нашем сердце, среди нас. Помним, скорбим, любим. Муж, дети, внуки.

10 января 2017 года исполнилось 10 лет, как нет с нами нашего дорогого папы, дедушки ПОПОВСКОГО Анатолия Максимовича. Ты шел по жизни улыбаясь, Ушел из жизни, не прощаясь. Пусть земля будет тебе пухом, вечный покой твоей душе. Помним, любим, скорбим. Родные.

30 декабря 2016 года после продолжительной болезни ушел из жизни СУРУЧАН Семен Васильевич. Всех, кто знал Семена Васильевича, помяните его добрыми воспоминаниями, пожеланием Царства Небесного и вечного покоя с Господом. Семья Суручан. 14 января 2017 года исполнится 2 года, как перестало биться сердце нашего любимого человека – брата, дяди СИНЕЛЬНИКОВА Владимира Павловича. Для нас он жив и где-то рядом, В воспоминаньях, в сердце и в мечтах. Душа всегда жива, она все знает И видит, как страдаем мы сейчас! На небе стало больше Ангелом одним, И это очевидно, точно знаем! Сегодня, завтра и всю жизнь Мы помним, любим и скорбим. Брат Юрий и его семья. 13 января 2017 года исполнится год, как ушел из жизни брат, дядя СЕВОСТЬЯНОВ Иван Степанович. Тому, кто дорог был при жизни, От тех, кто помнит и скорбит. Вечная память. Сестра и ее дети.

14 января 2017 года – ровно год, как нет с нами дорогого брата, зятя, дяди и друга ГРАБОВСКОГО Владимира Владимировича. Тот день, когда погас твой взор И сердце перестало биться, Для нас был самым страшным днем, И мы не можем с ним смириться. Сестра, брат, зять, невестка, племянники, друзья.

23

čĞİŎįŎ ĜĞĮŘņ – ŇěıŎňŎŘ ıęņŎņ Ǫ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȖȚȌȍȓ ȗȖȓȐȞȐȐ ȗȖșȚțȗȐȓȖ șȖȖȉȡȍȕȐȍ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȊȉȓȐȏȐ ǷȖȒȘȖȊșȒȖȋȖ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȍ ȘțȉȧȚ ȈȒȈȞȐȐ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȉȣșȚȘȖȔț ȘȍȈȋȐȘȖȊȈȕȐȦ ȕȈ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ ȌȍȊȧȚȍȘȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ǩȈȝȔțȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖȑ ȊȣȘțȉȒȖȑ. ǴțȎȟȐȕȣ țȎȍ țșȗȍȓȐ ȘȈșȗȐȓȐȚȤ ȌȍȘȍȊȤȧ, ȖȉȡȐȔ ȖȉȢȍȔȖȔ ȖȒȖȓȖ 10 ȒțȉȐȟȍșȒȐȝ ȔȍȚȘȖȊ. ǫȘțȏȖȊȖȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, ȗȘȐȞȍȗ Ȓ ȓȍȋȒȖȊȖȑ ȔȈȠȐȕȍ ș ȌȍȘȍȊȤȧȔȐ Ȑ ȉȍȕȏȖȗȐȓȣ ȐȏȢȧȚȣ.

ŖũŹżŪűŴű ŵũƁűŶż ŭŹŷū.

Понятия не имеет, а «лимонки» - вот они

ǮȐȚȍȓȤ ǪȐȕȕȐȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȘȍȠȐȓ ȗȘȐȊȍȏȚȐ ȕȈ ȘȖȌȐȕț șȦȘȗȘȐȏ Ȑȏ ȏȖȕȣ ǨǺǶ. ǬȍȓȖ ȉȣȓȖ ȚȈȒ. ǷȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ «ǶȗȍȓȤ ǪȐȊȈȘȖ» ȗȖȌ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ 49-ȓȍȚȕȍȋȖ ȊȖȌȐȚȍȓȧ. ǴțȎȟȐȕȈ ȖȉȢȧșȕȐȓ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊȔȍșȚȍ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȈșșȈȎȐȘȈȔȐ ȕȈȗȘȈȊȓȧȍȚșȧ ȌȖȔȖȑ. ǷȘȐ ȖșȔȖȚȘȍ ȔȈȠȐȕȣ Ȋ ȉȈȋȈȎȕȖȔ ȖȚȌȍȓȍȕȐȐ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ 2 ȋȘȈȕȈȚȣ «Ǽ-1» ȉȍȏ ȏȈȗȈȓȖȊ Ȑ 35 ȗȈȚȘȖȕȖȊ. ǵȖ ȓȦȉȐȚȍȓȤ ȖșȚȘȣȝ ȖȡțȡȍȕȐȑ șȘȈȏț ȏȈȧȊȐȓ, ȟȚȖ ȉȖȍȗȘȐȗȈșȣ ȕȍ ȍȋȖ, ȖȚȒțȌȈ ȖȕȐ ȊȏȧȓȐșȤ Ȋ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍ, ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȍ ȐȔȍȍȚ. ǷȘȈȊȌȐȊȖșȚȤ ȍȋȖ ȗȖȒȈȏȈȕȐȑ ȉțȌȍȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ Ȋ ȝȖȌȍ ȗȘȖȊȍȘȒȐ.

Выигрывали только мошенники «ŗŹżŭűƈ ŻŹżŭũ» ŵŷƁŮŶŶűųŷū.

Выражаем искренние соболезнования Черной Ольге Ивановне и всей ее семье по поводу смерти ее мужа ЧЕРНОГО Владимира Ивановича. Кто знал, помяните его добрым словом. Помним, любим, скорбим. Семья Падалко.

ǭșȓȐ Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȓȐ ǹǴǹ-șȖȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȔȖȉȐȓȤȕȣȑ ȚȍȓȍȜȖȕ Ȗ ȊȣȐȋȘȣȠȍ ȌȖȘȖȋȖȋȖ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ, ȕȍ șȗȍȠȐȚȍ ȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ. ǷȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ǩȈȝȔțȚȈ ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ ȌȊțȝ ȔȍșȚȕȣȝ ȎȐȚȍȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈ ȌȖȊȍȘȐȐ ȓȦȌȍȑ «ȏȈȘȈȉȖȚȈȓȐ» ȗȧȚȤȌȍșȧȚ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. ǹȝȍȔț ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȈ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȕȐȝ «ȘȈșȒțșȐȓ», ȒȖȋȌȈ ȒȖȘȖȚȈȓ șȊȖȑ șȘȖȒ ȕȈ ȕȈȘȈȝ. ǷȘȍșȚțȗȕȣȑ ȌțȥȚ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓ ȗȓȈȕ Ȑ ȟȍȚȒȖ ȗȖ ȕȍȔț ȌȍȑșȚȊȖȊȈȓ. ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȖȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ Ȗ ȊȣȐȋȘȣȠȍ ȘȈșșȣȓȈȓȖșȤ ȕȈ șȓțȟȈȑȕȣȍ ȕȖȔȍȘȈ. ǺȖȚ, ȒȚȖ «ȒțȗȐȓșȧ» ȕȈ țȓȖȊ, ȗȍȘȍȏȊȈȕȐȊȈȓ ȗȖ țȒȈȏȈȕȕȖȔț ȕȖȔȍȘț ȚȍȓȍȜȖȕȈ. ǶȉȡȍȕȐȍ ȠȓȖ ș ȔȖȠȍȕȕȐȒȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌȓȈȋȈȓ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ șȕȈȟȈȓȈ șȌȍȓȈȚȤ ȗȍȘȊȣȑ ȊȏȕȖș Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ ȖȌȕȖȋȖ ȗȘȖȞȍȕȚȈ ȖȚ ȍȋȖ șȚȖȐȔȖșȚȐ. Ǭȓȧ ȗțȡȍȑ ȊȈȎȕȖșȚȐ ȒȓȐȍȕȚț ȗȘȍȌȓȈȋȈȓȖșȤ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȕȈ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȔ șȈȑȚȍ Ȑ țȉȍȌȐȚȤșȧ, ȟȚȖ ȊȣȐȋȘȣȠ – ȟȐșȚȈȧ ȗȘȈȊȌȈ. ǬȖȊȍȘȟȐȊȣȍ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȐ «șȟȈșȚȓȐȊȖȋȖ» șȓțȟȈȧ ȘȈșșȚȈȊȈȓȐșȤ ș ȌȍȕȤȋȈȔȐ Ȋ ȕȈȌȍȎȌȍ, ȟȚȖ șȚȈȓȐ ȕȈ ȠȈȋ ȉȓȐȎȍ Ȓ ȏȈȊȍȚȕȖȑ ȔȍȟȚȍ. DzȖȋȌȈ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȊȣȐȋȘȣȠȈ ȏȈȚȧȋȐȊȈȓȖșȤ, ȕȈȘȖȌ ȕȈȟȐȕȈȓ ȕȍȘȊȕȐȟȈȚȤ. Ǩ ȒȖȋȌȈ țȎȍ ȓȖȗȈȓȖșȤ ȚȍȘȗȍȕȐȍ, ȉȍȎȈȓȐ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ, ȕȖ ȉȣȓȖ ȗȖȏȌȕȖ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȖȉȣșȒȈ Ȋ ȒȊȈȘȚȐȘȈȝ ȔȖȠȍȕȕȐȒȖȊ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ Ȑ ȐȏȢȧȓȐ ȔȖȉȐȓȤȕȣȍ ȚȍȓȍȜȖȕȣ, ȉȈȕȒȖȊșȒȐȍ ȒȈȘȚȣ Ȑ ȒȈȘȚȖȟȒȐ ȔȖȉȐȓȤȕȣȝ ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȊ. ǯȈ «ȐȏȖȉȘȍȚȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ» ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ ȘȐșȒțȦȚ ȗȖȗȈșȚȤ Ȋ ȚȦȘȤȔț ȕȈ șȘȖȒ ȌȖ ȚȘȍȝ ȓȍȚ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ.
24 ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà ƷǢǤǢǥǞǢǣ ǥ 16 ǣǢ 22 dzǡǖǔǤdz LJǟǯǕǡǜǦǙǥǰ ǥ ǩǧǘǢǚǡǜǞǢǠ!

ǶǪǭǵ. ǹ ȏȈȖȉȓȈȟȕȣȝ ȊȣșȖȚ ȗȘȐȌȍȚșȧ șȗțșȚȐȚȤșȧ ȕȈ ȏȍȔȓȦ, ȉȖȓȤȠȍ ț ȊȈș ȠȈȕșȖȊ ȕȈ țșȗȍȝ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȍ Ȋ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȐ. ǩțȌȤȚȍ ȗȘȈȋȔȈȚȐȟȕȣ. Ǫ șȍȔȍȑȕȖȔ șȗȖȘȍ ȕȍ șȚȖȐȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤ ȈȒȚȐȊȕțȦ ȗȖȏȐȞȐȦ, ȓțȟȠȍ ȊȖȖȉȡȍ ȗȖșȚȈȘȈȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȋȖ țȑȚȐ. ǺǭdzǭǾ. Ǭȓȧ ȊȈș șȍȑȟȈș șȈȔȣȑ ȋȓȈȊȕȣȑ ȊȖȗȘȖș - ȊȖȗȘȖș ȒȈȘȤȍȘȣ. ǶȌȕȈȒȖ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȖșȊȧȚȐȚȤ ȗȖȉȖȓȤȠȍ ȊȘȍȔȍȕȐ șȍȔȤȍ. Ǩ ȕȈȍȌȐȕȍ ș șȖȉȖȑ ȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ, ȟȍȋȖ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȖȚ ȎȐȏȕȐ. ǩdzǰǯǵǭǾȃ. ǪȈȠȐ ȘȍȠȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȗȖȏȊȖȓȧȚ ȖșțȡȍșȚȊȐȚȤșȧ ȉȖȓȤȠȍȑ ȟȈșȚȐ ȊȈȠȐȝ ȗȓȈȕȖȊ Ȑ ȏȈȔȣșȓȖȊ. ǻ ȊȈș ȝȊȈȚȐȚ ȏȈȗȈȓȈ Ȑ ȥȕȍȘȋȐȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȚȤ Ȑ ȒȖȖȘȌȐȕȐȘȖȊȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȒȖȓȓȍȋ. ǷȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȕȍ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ ȕȐȟȍȋȖ șȍȘȤȍȏȕȖȋȖ ȕȈ ȊȣȝȖȌȕȣȍ, ȖȕȐ ȗȘȖȑȌțȚ ȓȍȋȒȖȔȣșȓȍȕȕȖ. ǸǨDz. ǵȍȗȓȖȝȖ șȒȓȈȌȣȊȈȦȡȐȍșȧ ȌȍȓȖȊȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȖ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȋ ȌȘțȋțȦ ȗȓȖșȒȖșȚȤ. ǵȍ ȐșȒȓȦȟȍȕȖ, ȟȚȖ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȗȘȖȍȒȚ ȊȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȕȈȟȐȕȈȚȤ ș ȕȈȟȈȓȈ. ǷȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȉȣȚȤ ȈȌȍȒȊȈȚȕȣ șȐȚțȈȞȐȐ Ȑ ȚȖȋȌȈ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȕȈȔȕȖȋȖ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȖ. dzǭǪ. ǪȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ șȌȍȓȈȚȤ ȕȍȔȈȓȖ: ȊȔȍșȚȖ ȘȈȉȖȟȐȝ ȗȘȖȉȓȍȔ ȗȖȧȊȧȚșȧ ȌȖȔȈȠȕȐȍ, Ȋȣ ȉțȌȍȚȍ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȕȈȘȈșȝȊȈȚ. ǵȖ Ȋșȍ-Ȏȍ ȗȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȚȤșȧ ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȝ ȊȏȋȓȧȌȖȊ ȕȈ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ. ǬǭǪǨ. ǷȖȔȖȋȈȧ ȌȘțȋȐȔ ȓȦȌȧȔ, Ȋȣ ȗȖȑȔȍȚȍ, ȒȈȒ ȓțȟȠȍ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ șȖ șȊȖȐȔȐ ȗȘȖȉȓȍȔȈȔȐ. ǷȘȐ ȖȉȡȍȕȐȐ ș ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ ȔȖȋțȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȍ șȐȚțȈȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȊȓȍȒțȚ șȖȊșȍȔ ȕȍȠȈȉȓȖȕȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ ș ȊȈȠȍȑ șȚȖȘȖȕȣ.

Ǫǭǹȃ. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ șȚȈȚȤ ȏȈȔȍȚȕȖȑ ȜȐȋțȘȖȑ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǪȈȠȐ țȔ, ȟțȊșȚȊȖ ȦȔȖȘȈ Ȑ ȖȗȣȚ ȉțȌțȚ ȗȖȓȍȏȕȣ ȊȈȠȍȔț ȖȒȘțȎȍȕȐȦ. ǺȖȓȤȒȖ ȕȍ șȚȖȐȚ șȓȐȠȒȖȔ ȏȈȌȐȘȈȚȤ ȕȖș Ȑ ȊȣȋȓȧȌȍȚȤ ȊȣșȖȒȖȔȍȘȕȖ. ǹDzǶǸǷǰǶǵ. Ǫșȍ ȌȍȓȈ ȓțȟȠȍ ȖȚȓȖȎȐȚȤ. ǰȔȍȑȚȍ Ȋ ȊȐȌț, ȟȚȖ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖȍ Ȑȏ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ Ȋȣ ȗȖȎȍȓȈȍȚȍ, ȔȖȎȍȚ șȉȣȚȤșȧ, ȚȈȒ ȟȚȖ șȚȖȐȚ ȉȣȚȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȍȍ Ȋ șȊȖȐȝ ȎȍȓȈȕȐȧȝ. ǻȟȐȚȍșȤ șȖȊȔȍȡȈȚȤ șȚȈȘȖȍ Ȑ ȕȖȊȖȍ, ȖȚȉȘȈșȣȊȈȧ Ȋșȍ ȓȐȠȕȍȍ. ǹǺǸǭdzǭǾ. ǬȖȊȍȘȧȑȚȍ șȊȖȍȑ ȐȕȚțȐȞȐȐ. ǪȍȘȖȧȚȕȣ ȕȍȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȣȍ, ȕȖ ȊȈȎȕȣȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ. ǪȍȘȖȧȚȕȖ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȖ ș ȓȦȌȤȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȉțȌțȚ ȐȕȚȍȘȍșȕȣ ȊȈȠȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. DzǶǯǭǸǶǫ. ǹȈȔȖȑ ȊȈȎȕȖȑ ȏȈȌȈȟȍȑ ȉțȌȍȚ ȖȉȘȍȚȍȕȐȍ ȊȓȐȧȚȍȓȤȕȣȝ șȊȧȏȍȑ Ȑ ȗȖȓțȟȍȕȐȍ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. ǽȖȘȖȠȖ ȉȣ ȏȈȕȧȚȤșȧ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔ ȕȍȏȈȒȖȕȟȍȕȕȣȝ Ȍȍȓ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔȍȓȒȐȝ. ǪǶǬǶdzǭDZ. ǻȓȖȊȐȚȍ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȊȍȚȘȈ ȗȍȘȍȔȍȕ, ȟȚȖȉȣ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȔȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔȐ. ǹȖȝȘȈȕȧȑȚȍ ȟȍșȚȕȖșȚȤ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ, Ȑ ȚȖȋȌȈ ȕȐȒȈȒȐȍ șȓțȝȐ ȕȍ șȔȖȋțȚ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ ȊȈȔ. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈȒȖȗȐȊȠȐȍșȧ ȌȍȓȈ ȕȍ ȚȍȘȗȧȚ ȖȚȓȈȋȈȚȍȓȤșȚȊȈ. ǪȈȔ țȌȈșȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ. Ǹȃǩȃ. ǷȖȘȈ ȗȖȌȊȍȌȍȕȐȧ ȐȚȖȋȖȊ. ǵȍ șȖȎȈȓȍȑȚȍ Ȗȉ țȚȘȈȟȍȕȕȣȝ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȝ, ȊȗȖȓȕȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȟȚȖ Ȋȣ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȊȍȘȕȖ ȖȞȍȕȐȊȈȍȚȍ șȐȚțȈȞȐȦ. ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȗȘȖȠȓȖȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ, ȚȖȓȤȒȖ ȐȏȔȍȕȐȊ Ȓ ȕȍȔț șȊȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ. ǷȘȐșȓțȠȈȑȚȍșȤ Ȓ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔț ȋȖȓȖșț.

*** - Ǻȣ ȟȍȋȖ ȋȘțșȚȕȣȑ? - ǬȈ ȊȖȚ ȊȘȈȟ ȏȈȗȘȍȚȐȓ ȊȣȗȐȊȈȚȤ... - ǺȈȒ ȌȈȑ ȍȔț Ȍȍȕȍȋ, Ȑ

ǸȐș. ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ DzǶǪǺǻǵǨ.

ǜǻDZǼǵǾȈǯǭǶǿDzǾȉ, ȄǵǿǭǶǿDz ǵ ǮȀDZDzǿDz ǯ ǷȀǽǾDz ǯǾDzǰǻ ǼǽǻǵǾȂǻDZȌȆDzǰǻ!

ŞŷŻűŻŮ źŭŮŹůũŻƅ źŴŷūŷ?

ĎĘĶĘ ĵĘōęņĘ ŇĞĮıŎįĞęņ ĸĘĶŎ ěĮŒŘĸıęʼnŎŘ ĮęĝŇıĘņʼně!

ŖŮ ŭũūũŲŻŮ ŮŬŷ.

Ɇɨɠɟɬɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɧɚɦ ɭɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɹɦɨ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ – ɤɭɩɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɧɚ 21-ɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ besplatka.bakhmut@gmail.com ɢɥɢ ɩɪɢɫɥɚɬɶ ɋɆɋ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ 099-602-79-79.

ŖũŸŷŴŮŷŶ ŊŷŶũŸũŹŻ.

ǃǢǗǢǘǔ ǡǔ ǡǙǘǙǟDz

ǶǹǨǬDzǰ ǬǵǭǴ, 0ǹ ǵǶǿȄȆ, 0ǹ ǬǨǪdzǭǵǰǭ ǪdzǨǮǵǶǹǺȄ ǪǭǺǭǸ, Ȕ/ș

ǁǙǕǟǔǗǢǣǤǜdzǦǡǯǙ ǘǡǜ dzǡǖǔǤdz: 12, 20, 28. ǯȈșȕȖȊȕȐȒ: ǺǶǪ «ǸȍȌȈȒȞȭȧ ȋȈȏȍȚȐ «ǪȗȍȘȍȌ».

ǹȊȭȌȖȞȚȊȖ ȗȘȖ ȌȍȘȎȈȊȕț ȘȍȫșȚȘȈȞȭȦ ȌȘțȒȖȊȈȕȖȋȖ ȏȈșȖȉț ȔȈșȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ ǬǾ ȹ1850 ȊȭȌ 18 ȒȊȭȚȕȧ 2002 ȘȖȒț.

ǫȖȓȖȊȕȐȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ ǹȊȭȚȓȈȕȈ ǶǪǿǨǸǭǵDzǶ.

ȘȈȏȘȍȠȐȚ. - ǬȈȓ, ȘȈȏȘȍȠȐȓ... - ?? - ǺȍȗȍȘȤ ȗȐȚȤ ȕȍ ȕȈ ȟȚȖ. *** Кто на даче не пахал, тот прелести ее отсутствия не оценит. *** - Почему на работу опоздали? - Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник, да так увлёкся! *** Мне нравится моя работа по свободному графику. Захотел - пришёл на работу к семи часам утра. Захотел - ушёл в двенадцать часов ночи. А захотел - вообще не пошёл домой... *** Как заработать при помощи Интернета всего в два шага: 1. Отключаем Интернет. 2. Идём работать. *** - Да понял я... понял... Это не ты, Люся, котлеты пересолила, это я - свинья неблагодарная! *** - Я ухожу от тебя! - Мусор прихвати, пожалуйста. *** - Дети, и какое самое главное правило для пешехода на светофоре? - Встать подальше от луж!!!

ƾǤǢǥǥǖǢǤǘ

ǜǻDZǼǵȅǵǿDzǾȉ Ǻǭ «ǏǼDzǽDzDZ» ǵ ȄǵǿǭǶǿDz Ǻǭ ǴDZǻǽǻǯȉDz! ǞǿǻǵǹǻǾǿȉ ǼǻDZǼǵǾǷǵ Ǻǭ ǹDzǾȌȃ 24 ǰǽǵǯǺȈ 95 ǷǻǼDzDzǷ, Ǻǭ ǷǯǭǽǿǭǸ – 74 ǰǽǵǯǺȈ 85 ǷǻǼDzDzǷ.

ǶǩdzǨǿǵǶǹǺȄ

11 января 2017 года

ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǩȣȊȈȍȚ ȎȐȊȖȑ Ȑ ȔȍȘȚȊȖȑ. 5. ǪȍȓȐȒȈȧ ȐȔȗȍȘȈȚȘȐȞȈ. 10. ǮȐȓȤȍ ȔȖȕȈȝȖȊ-ȖȚȠȍȓȤȕȐȒȖȊ. 15. ǿȍȘȚȖȊșȒȈȧ ȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ. 18. ǸȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȤ ȓȈȒȖȊ. 19. ǬȊȍ ȌȦȎȐȕȣ ȟȈșȖȊ. 20. «ǷȘȍȒȘȈșȕȈȧ ȗȖȓȖȊȐȕȈ» șțȓȚȈȕȈ. 21. ǴțȌȘȖȍ ȘȈșșȊȍȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ. 22. ǷȓȖșȒȈȧ ȘȣȉȈ. 26. ǿȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȍ «ȒțșȈȟȒȐ». 27. ǩȓȈȎȍȕșȚȊȖ Ȑ ȘȈșșȓȈȉțȝȈ. 28. DzȖȔȗȤȦȚȍȘ ș șȍȕșȖȘȕȣȔ ȥȒȘȈȕȖȔ. 29. ǻȒȘȈȠȍȕȐȍ șȖȊȍȚșȒȖȋȖ ȜȓȈȋȈ. 31. ǷȖȌȒȖȘȔȒȈ Ȍȓȧ ȚȍȓȍȜȖȕȈ. 32. ǰȋȘȈ ȗȖȈȕȋȓȐȑșȒȐ. 34. ǹȖȚȖȊȈȘȐȡ ȗȖ ȘȈȉȖȚȍ. 36. ǯȈȘȖșȓȐ. 37. ǫȖȓȖȊȈșȚȣȑ ȒȈȘȗ. 41. ǷȓȍȕȕȐȞȈ ȗȈțȒȈ. 43. ǸȈȏȌȍȓ ȌȖȉȣȟȐ. 44. ǶȉȐȚȍȓȤ ǯȍȊșȈ. 45. ǹȈȔȣȑ ȕȍȊȍȘțȦȡȐȑ ȈȗȖșȚȖȓ. 47. ǪȖȌȕȈȧ «ȗȍȘȍȋȖȘȖȌȒȈ». 48. ȀȗȐȖȕșȒȈȧ ȏȈȕȈȟȒȈ. 51. DzȖȘȌȖȕ ȌȈȟȕȐȒȈ. 52. ǰȕȌȍȑșȒȐȑ ȗȍȚțȝ«ȚȖȘȔȖȏ». 53. ǬȊȖȑȕȐȒ Ȑȏ ȒșȍȘȖȒșȈ. 54. ǷȐȌȎȈȒ ș ȒȘȣȓȣȠȒȈȔȐ. 56. ǰșȒțșșȚȊȖ ȕȍȑȓ-ȈȘȚȈ. 58. ǹȗȍȞȓȍȟȍȉȕȐȞȈ. 62. DzȘțȗȕȖȍ ȒȈȏȈȟȤȍ ȗȖșȍȓȍȕȐȍ. 66. ǿțȊșȚȊȖ ȗȖșȓȍ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ țȎȈșȚȐȒȈ. 69. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤ. 71. ǬȘȍȊȕȍȘțșșȒȈȧ ȈȘȔȐȧ. 73. ǹȈȔȣȑ ȓȦȚȣȑ ȔȍșȧȞ. 74. ǩțȒȊȖșȚȘȖȑ Ȋ ȓȦȉȖȔ ȧȏȣȒȍ. 75. ǼȘțȒȚȖȊȈȧ ȐȓȐ ȖȊȖȡȕȈȧ ȘȈȏȕȖȊȐȌȕȖșȚȤ. 77. ǩȍșȚȍȓȍșȕȣȑ ȖȉȐȚȈȚȍȓȤ șȚȈȘȐȕȕȣȝ ȏȈȔȒȖȊ. 81. ǵȍșȋȖȘȈȍȔȣȑ ȠȒȈȜ ș ȒȖȌȖȊȣȔ ȏȈȔȒȖȔ. 82. ȀȊȍȑȕȖȍ ȌȖșȤȍ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. 83. ǰ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓ, Ȑ ȗȖșȓțȠȕȣȑ ȘȍȉȍȕȖȒ. 84. ǩȖȋȈȚșȚȊȖ ǴȈȚȘȖșȒȐȕȈ. 85. ǪȣșȠȈȧ ȚȖȟȒȈ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. 86. ǴțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚ ȒȈȒ șȐȔȊȖȓ ȗȖȥȏȐȐ. 87. ǹȗȖȘȚșȔȍȕ, ȐȋȘȈȦȡȐȑ ȕȈ 64 ȒȓȍȚȒȈȝ. 88. ǶȉȓȈșȚȤ Ȋ ǨȔȍȘȐȒȍ.

ǟȕȌȍȒș 62870, 08793. ǯȈȋȈȓȤȕȖȚȐȎȕȍȊȐȑ ȚȐȘȈȎ 7230 ȗȘȐȔȭȘȕȐȒȭȊ.

(ǶȚȊȍȚȣ ȕȈ ȒȘȖșșȊȖȘȌ, ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ) ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǴțȒȈ. 5. ǽȖȓȖȌȘȣȋȈ. 10. Dzȓțȉ. 15. ǨȏȉțȒȈ. 18. ǨȊȈȘȐȧ. 19. ǹȚțȗȈ. 20. ǹȗȐȘȚ. 21. ǭȓȒȈ. 22. ǫȓȈȏțȘȤ. 26. ǴȧșȖ. 27. ǪȈȘȍȎȒȐ. 28. ǸȈȜȐȕȈȌ. 29. ǪȒțș. 31. ǩȘȍȌȍȕȤ. 32. ǫțȘȌ. 34. ǴȐȕȌȈȓȤ. 36. dzȍȒȈȘșȚȊȖ. 37. ǩȘȖȑȓȍȘ. 41. Ǩȓȓȍ. 43. ȀȈȗȒȈ. 44. ǸȣȕȖȒ. 45. DzȖȜȍ. 47. ǩȐșȚȘȖ. 48. ǼțȚȓȧȘ. 51. ǫȕȖȔ. 52. ǷȍȕȐȍ. 53. dzȣȎȕȧ. 54. ȆȘȚȈ. 56. DzȖȓȉȈșȈ. 58. DzȈȓȍȕȌȈȘȤ. 62. ǻȟȍȉȕȐȒ. 66. ǸȖșȈ. 69. ǬȎȍȔȗȍȘ. 71. ǨțȘȈ. 73. ǯȖȓțȠȒȈ. 74. ǷȐȒȈșșȖ. 75. ǨȕȐș. 77. ǹȈȘȈȜȈȕ. 81. ǴȖȌȈ. 82. ǸȖȔȍȖ. 83. ǨȜȐȠȈ. 84. ǨȊȋțșȚ. 85. DzȖȘȖȕȈ. 86. ǸȣȉȈ. 87. ǪȍȌȖȔȖșȚȤ. 88. dzȐșȈ. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. ǻȏȍȓȖȒ. 2. ȀțȉȈ. 3. ǴȈșȒȈȘȈȌ. 4. DzȖșȚȍȘ. 6. ǶȟȈȋ. 7. ǶȊȞȈ. 8. ǸȈȋț. 9. ǫțșȤ. 11. dzȍȚȟȐȒ. 12. ǩȈȘȔȈȓȍȑ. 13. ȀȈȘȔ. 14. ǴȐȒșȍȘ. 16. ǪțȓȒȈȕ. 17. ǬȐȒȈȘȤ. 23. dzȈȘȍȒ. 24. ǯȈȌȖȘ. 25. ǸȈȕȍȚ. 29. ǪȤȦȋȈ. 30. ǹȊȐȚȍȘ. 32. ǫȘȍȟȒȈ. 33. ǬȘȈȎȍ. 35. ǨȊȈȕșȞȍȕȈ. 38. ǶȚȖȗȓȍȕȐȍ. 39. ǿȈȘȖȌȍȑ. 40. ǺȘȦȜȍȓȤ. 42. dzȐȔȖȕ. 46. ǼȓȐȘȚ. 49. ǨȔȜȖȘȈ. 50. ǬȦȎȐȕȈ. 51. ǫțșȈȘ. 55. ǨȘȍȕȈ. 57. ǩȈȘȖȔȍȚȘ. 59. dzȖȎȒȈ. 60. ǵȍȔȒȈ. 61. ǨȒȍȓȈ. 63. ǩȘțșȕȐȒȈ. 64. ȅșȒȐȔȖ. 65. ǹȚȐȝȐȧ. 67. ǶȋȕȐȊȖ. 68. ǹțȋȘȖȉ. 70. ǫȈȔȈȠȐ. 72. ǸȖȌȐȕȈ. 76. ǹȖțș. 77. ǹȖȚȍ. 78. ǸțȕȖ. 79. ǼȖȚȖ. 80. ǵȈșȚ. 81. ǴȖȘș. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. DzȓȦȟȕȐȒ Ȋ ȋȖșȚȐȕȐȞȍ. 2. ǷȈȘȜȦȔȍȘȕȣȑ ȗȘȖȌțȒȚ ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐ ȜțȚȉȖȓȤȕȖȋȖ șțȌȤȐ. 3. ǰȋȘȈ ș ȔȧȟȖȔ ȟȍȘȍȏ șȍȚȒț. 4. ǺȐȘȈȕ Ȑ șȈȔȖȌțȘ. 6. ǯȕȈȔȍȕȐȚȈȧ ȒȈȘȚȐȕȈ ȅȌȊȈȘȌȈ ǴțȕȒȈ. 7. 45 ȔȐȕțȚ Ȋ ȜțȚȉȖȓȍ. 8. ǷȖȗȖȊșȒȐȑ ȗȘȐȒȐȌ. 9. ǹȓȈȌȒȈȧ ȖȘȍȝȖȊȈȧ ȔȈșșȈ. 11. dzȦȉȖȑ Ȟȍȕȕȣȑ ȔȐȕȍȘȈȓ ȦȊȍȓȐȘȈ. 12. ǼȈȘȔȈȞȍȊȚȐȟȍșȒȈȧ ȗȘȖȌțȒȞȐȧ. 13. ǶȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȗȘȈȊ ȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ. 14. dzȐȝȖȑ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȑ ȗȈȘȍȕȤ. 16. ǶȚȗȍȟȈȚȖȒ ș ȋȘȈȊȦȘȣ. 17. ǻȔȕȣȑ ȌȘțȋ ǪȐȕȕȐ-ǷțȝȈ. 23. ǯȈȘȗȓȈȚȕȣȑ ȏȈȌȈȚȖȒ. 24. ǷȘȧȎȒȈ ȕȈ șȖȓȌȈȚșȒȖȔ ȘȍȔȕȍ. 25. ǹȚȘȈșȚȕȈȧ ȏȈȊȐȚțȠȒȈ. 29. ǯȕȖȑȕȣȑ șȔȍȘȚȖȕȖșȕȣȑ ȊȍȚȍȘ. 30. ǶȗȓȖȠȕȖșȚȤ, ȓȧȗșțș. 32. ǿțȓȒȐ ȌȖ ȒȖȓȍȕ. 33. DzȖȕșȚȘțȒȞȐȧ Ȍȓȧ ȗȖșȚȈȕȖȊȒȐ ȗȈȘțșȖȊ. 35. ǩȓȖȒȕȖȚ ȕȈ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ. 38. ǮȍȓȚȈȧ ȉȈȉȖȟȒȈ. 39. dzȍșȕȈȧ șȐȏȈȧ ȔȈȓȐȕȈ. 40. ǶȉȡȍȕȐȍ ș ȐȕȖȗȓȈȕȍȚȧȕȈȔȐ. 42. ǫȌȍ ȘȍȒȈ șȖȍȌȐȕȧȍȚșȧ ș ȔȖȘȍȔ. 46. DzȘȣȓȈȚȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ. 49. ǴȍșȚȖ Ȍȓȧ șȚȖȧȕȒȐ șțȌȖȊ. 50. ȀȈȝȔȈȚȕȣȑ șȓȖȕ. 51. ǪȐȌȍȕȐȍ Ȋ ȗțșȚȣȕȍ. 55. ǻȏȕȈȊȈȍȔȣȑ «ȗȖȟȍȘȒ» ȝțȌȖȎȕȐȒȈ. 57. ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȧ ȗȖȓȐȞȐȧ. 59. ǷȖȝȖȚȓȐȊȣȑ ȖȝȖȚȕȐȒ ȏȈ ȕȐȔȜȈȔȐ. 60. DzȖȘȖȓȤ șȘȍȌȐ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȒȈȔȕȍȑ. 61. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȌȖȓȎȍȕȐȍ. 63. DzȖȓȓȍȒȞȐȖȕȍȘ ȔȖȕȍȚ Ȑ ȔȍȌȈȓȍȑ. 64. ǪȖȍȕȕȖȍ ȋȘȍȉȕȖȍ șțȌȕȖ Ȍȓȧ ȒȈȚȖȘȎȕȐȒȖȊ. 65. ǫȖȘȤȒȈȧ ȚȘȈȊȈ. 67. ǹȌȍȓȒȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȖȘȖȎȍ Ȍȍȕȍȋ. 68. ǺȍȈȚȘȈȓȤȕȣȑ ȊȐȏȈȎȐșȚ. 70. ȀȚțȟȕȣȑ ȗȖȓ. 72. ǹȟȍȚȟȐȒ ȊȘȍȔȍȕȐ. 76. Ǯȍȓȍȏȕȣȑ ȒȈȕȈȚ. 77. ǬȊȈ șȈȗȖȋȈ. 78. ǹțȝȖȜȘțȒȚ Ȍȓȧ ȒȍȒșȈ. 79. ǸȈȏȔȍȘ Ȋ ȊȣșȖȚț. 80. ǪȈȓȦȚȕȣȍ ȒȖȓȍȉȈȕȐȧ. 81. ǶȋȘȖȔȕȈȧ ȒțȟȈ șȍȕȈ.

ǨȌȘȍșȈ ȘȍȌȈȒȞȭȮ: 84500, Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 49. ǺȍȓȍȜȖȕȐ: ȗȘȐȑȔȈȓȤȕȭ - 2-33-98, 099-602-79-79; ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ - 44-92-44; ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ ȊȭȌȌȭȓț ȒȘȐȔȭȕȈȓȤȕȖȮ ȝȘȖȕȭȒȐ - 44-92-48; ȉțȝȋȈȓȚȍȘȭȮ E-mail: vperedg@gmail.com (ȌȖȊȭȌȒȐ ȗȘȖ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ ȚȈ ȘȍȒȓȈȔț) - 2-33-98. ǴȈȚȍȘȭȈȓȐ ȏ ȗȖȏȕȈȟȒȖȦ ® ȌȘțȒțȦȚȤșȧ ȕȈ ǭșȓȐ ȝȖȚȐȚȍ ȟȐȚȈȚȤ ȋȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ, ȊȊȍȌȐȚȍ Ȋ ȈȌȘȍșȕȖȑ șȚȘȖȒȍ ǪȈȗȘȈȊȈȝ ȘȍȒȓȈȔȐ.ȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȦ Ȋ ȘȍȒȓȈȔȭ ȕȍșȍ ȘȍȒȓȈȔȖȌȈȊȍȞȤ. ȠȍȋȖ ȉȘȈțȏȍȘȈ: issuu.com/800356

ǵȈȌȘțȒȖȊȈȕȖ Ȋ ȚȐȗȖȋȘȈȜȭȮ ǺǶǪ «DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒȐȑ ȌȘțȒȈȘșȤȒȐȑ ȌȭȔ», ȔȭșȚȖ DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒ, Ȋțȓ. ǶȘȌȎȖȕȭȒȭȌȏȍ, 1ȉ.

газета "Вперед" №54  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you