Page 1

éþĂĊ ÚùĎąČċ-åćĊăûù

þÿþýĆþûĆć û 9.00, 10.00, 11.00, 16.00.

åćĊăûù, ÛćĉćĆþÿ, ÚþĄüćĉćý, çĉþĄ, ãČĉĊă, éćĊċćû, ãĉùĊĆćýùĉ, èāċþĉ, æćûćĉćĊĊāĂĊă, ÙĆùĈù, ãĉĔą. ëþĄ.: 050-030-66-45, 050-828-18-74, 063-773-37-10, 067-299-36-82. ãĀĎýąÿĀė ØÜ ĺ064674 ĆĊ 11.07.2012 û.

Первая газета в регионе. Издается в Бахмуте с 12 января 1920 года: 98 лет 173 дня

ʋ 28 (18883). 4 ɢɸɥɹ 2018 ɝɨɞɚ

Мира, 71 050-07-61-696 050-64-93-200

ǏǷȀǾǺȈDz ǾDzǷǽDzǿȈ «ǷȀǽǷȀǸȌ»-ǭǿǻȅǺǵǷǭ - ǷȈȕȐ ȚȈ ȗȈȕȕȖȟȒȐ! ǻ Ȕȍȕȍ șȈȔȈ ȋȈȘȕȈ ȒȘȖȊ’ȧȕȖȟȒȈ! - ȚȈȒȖȑ șȓȖȋȈȕ ȒȈȎȌȣȍ ȊȣȝȖȌȕȣȍ ȔȖȎȕȖ țșȓȣȠȈȚȤ ȕȈ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȔ ȘȣȕȒȍ. ǺȈȔ, Ȋ ȉȈȏȈȘȕȣȝ ȘȧȌȈȝ, ȒȖȓȖȘȐȚȕȣȑ ȒȈȏȈȒ ș ȟțȉȖȔ, ȘȍȒȓȈȔȐȘțȧ șȊȖȑ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȟȐșȚȣȑ ȚȖȊȈȘ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ șȣȘȣ, ȒȖȓȉȈșȣ Ȑ Ȕȧșȕȣȍ ȌȍȓȐȒȈȚȍșȣ. ǷȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ ȊȖȏȓȍ ȕȍȋȖ ȊșȍȋȌȈ ȔȕȖȋȖ. Ǫ ȥȚȖȚ ȘȈȏ ȕȈ «ȒȖȏȈȞȤȒȍ ȗȖȌȊȭȘ’ȧ» ȘȍȠȐȓȈ ȏȈȋȓȧȕțȚȤ Ȑ ȧ. ǰ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ, ȟȚȖȉȣ ȒțȗȐȚȤ

džǙǟ.: 050-159-75-55, 050-642-74-32.

ȒȖȏȤȍȋȖ șȣȘȈ, ȕȖ Ȑ ȗȖȖȉȡȈȚȤșȧ ș ȉȖȑȒȐȔ ȗȘȖȌȈȊȞȖȔ Ȋ ȒȈȔțȜȓȧȎȕȖȑ ȜȖȘȔȍ Ȑ Ȋ ȜȐȘȔȍȕȕȖȔ ȜȈȘȚțȒȍ. - ǹȗȭȓȒțȊȈȚȐșȧ ȉțȌȍȔȖ ȊȐȒȓȦȟȕȖ țȒȘȈȮȕșȤȒȖȦ, ȗȖȗȍȘȍȌȐȊ Ȕȍȕȍ ȧȒ ȏ’ȧșțȊȈȓȖșȧ ǹȍȘȋȭȑ ǹȊȐȘȐȌȍȕȒȖ. – ǩȖ ȧ, ȧȒ ȚȖ ȒȈȎțȚȤ, ț ǩȈȝȔțȚȭ ȕȍ ȚȭȓȤȒȐ ȒȖȊȉȈșȖȦ ȚȖȘȋțȦ, Ȉ ȭ ȕȍșț ȒțȓȤȚțȘț Ȋ ȔȈșȐ. ǷȘȐȊȟȈȦ ȉȈȝȔțȚȟȈȕ ȌȖ ȘȭȌȕȖȮ ȔȖȊȐ. (ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ ȕȈ 4-ȑ șȚȘ.)

Гарантированное поступление в Европейские ВУЗы от 700 евро в год


2

ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

4 июля 2018 года

ljǢǤǢǬǔdz ǟǔǕǢǤǔǦǢǤǜdz ǣǢǠǢǚǙǦ ǟǙǫǜǦǰ ǟǧǫǬǙ - ǵȈȠȈ ȉȈȒȚȍȘȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȧ - ȖȌȕȈ Ȑȏ ȓțȟȠȐȝ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, - ȘȍȏȦȔȐȘȖȊȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ ȕȈ ȗȘȍȏȍȕȚȈȞȐȐ ȗȘȖȍȒȚȖȊ, ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȕȣȝ DzǻǶǯ «ǩȈȝȔțȚșȒȈȧ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ ȘȈȑȖȕȕȈȧ ȉȖȓȤȕȐȞȈ». ǷȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȊȘȈȟȈ ǾǸǩ ǹȊȍȚȓȈȕȣ ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȖȑ, Ȋ 2017 ȋȖȌț ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȕȣȍ ȋȘțȗȗȣ ȔȍȌȐȒȖȊ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐ ȟȍȚȣȘȍ ȋȘȈȕȚȈ. ǹȘȍȌȐ 14 ȕȖȔȐȕȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ ȘȈȑȖȕȕȈȧ ȉȖȓȤȕȐȞȈ ȏȈȕȧȓȈ ȗȍȘȊȣȍ ȟȍȚȣȘȍ ȗȖȏȐȞȐȐ. ǷȘȖȍȒȚȣ ȗȖȌȌȍȘȎȈȓȐ ȉȖȓȍȍ ȚȣșȧȟȐ ȎȐȚȍȓȍȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǹȊȍȚȓȈȕȈ dzȍȖȕȐȌȖȊȕȈ ȗȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȓȈ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊț ǨȓȍȒșȍȧ ǸȍȊț, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȍȑ ȔȍșȚȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ Ȑ ȋȘȖȔȈȌȣ ȏȈ ȗȖȌȌȍȘȎȒț Ȑ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ. - ǷȍȘȊȣȑ ȋȘȈȕȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȕȣ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȓȐ, ȗȖȔȖȋ ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȐȚȤ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȉȖȓȤȕȐȞȣ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ dzȍȖȕȐȌȖȊȕȈ. - ǪȖȏȓȍ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ȒȖȘȗțșȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȏȍȓȍȕȣȑ țȋȖȓȖȒ, țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȓȈȊȖȟȒȐ Ȑ țȘȕȣ. ǶȉȡȈȧ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȍȒȚȈ – 85 Țȣșȧȟ 250 ȋȘȐȊȍȕ. ǪȒȓȈȌ ȔȍșȚ-

źƏƐƝƟƏơƝƟƗƮ ƝƠƜƏƨƔƜƏ ƞƝ ƑƪƠƝƙƗƛ ƠơƏƜƓƏƟơƏƛ. ȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ – 25 Țȣșȧȟ 800 ȋȘȐȊȍȕ. ǶșȚȈȓȤȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȉȣȓȐ șȖȉȘȈȕȣ ȓȍȟȍȉȕȣȔ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍȔ ȏȈ șȟȍȚ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȣȝ ȊȏȕȖșȖȊ Ȑ ȖȒȈȏȈȕȐȧ ȗȓȈȚȕȣȝ țșȓțȋ. ǴȖȕȚȈȎȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȓȐșȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ șȐȓȈȔȐ. ǪȚȖȘȖȑ ȗȘȖȍȒȚ ȒȈșȈȓșȧ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȉȈȏȣ ȉȈȒȚȍȘȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ ȒȓȐȕȐȒȖ-ȌȐȈȋȕȖșȚȐȟȍșȒȖȑ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȐ ǾǸǩ șȖȊȘȍȔȍȕ-

ȕȍȑȠȐȔ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ ȔȍȉȍȓȤȦ. ǫȓȈȊȕȈȧ ȏȈȌȈȟȈ ȖȚȌȍȓȈ - ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȈȞȐȍȕȚț ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȕȈȏȕȈȟȐȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȓȍȟȍȕȐȍ. - ǹȕȈȟȈȓȈ Ȕȣ ȊȣȉȘȈȓȐ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȉȈȒȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȐ, ȊȣȗȖȓȕȐȓȐ ȘȍȔȖȕȚ ȥȓȍȒȚȘȖșȍȚȍȑ, țșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȖȒȕȈ Ȑ ȌȊȍȘȐ, - ȋȖȊȖȘȐȚ ȋȓȈȊȊȘȈȟ. ǵȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȌȍȕȤ Ȋ

ĦĜęĸĜĘņŎņĝŘ ıŎ ņĞĜŎĝņŎŅęĝįŎŏ ĜĞŅęęį ĸ ĮĘğőĞņĝįĞŗ ĜęįĞ? ǹȚȈȘțȦ ȏȈȒȘȣȓȐ, ȕȖȊțȦ ȖȚȒȘȣȓȐ

ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍșȧȞȍȊ ȕȈȏȈȌ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȉȣȓȈ ȏȈȒȘȣȚȈ ȋȖȘȖȌșȒȈȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȚțȘȐȏȔȈ. ǵȖ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȐȦȕȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ șȖȊȍȚ, ȗȖșȓȍ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȑ ș ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ, ȗȘȐȕȧȓ ȕȖȊțȦ ǷȘȖȋȘȈȔȔț ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȚțȘȐȏȔȈ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ, ȘȈșșȟȐȚȈȕȕțȦ ȕȈ 20182020 ȋȖȌȣ. Ǫ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȚȤ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȑ ȓȖȋȖȚȐȗ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ 3D-ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȥȚȖȋȖ ȓȖȋȖȚȐȗȈ ȕȈ ȊȢȍȏȌȈȝ Ȋ ǩȈȝȔțȚ. ǺȈȒȎȍ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȣ șȖȏȌȈȕȐȍ, ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ Ȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȍ ȕȈȗȖȓȕȍȕȐȍ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ șȈȑȚȈ Ȑ ȔȖȉȐȓȤȕȖȋȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ «Bahmut Mobile Guide». Ǫ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȌȊȈ ȋȖȌȈ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȖȉțșȚȘȖȐȚȤ ȌȊȍ șȔȖȚȘȖȊȣȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ, șȖȏȌȈȚȤ Wi-Fi ȏȖȕȣ, șȖȏȌȈȚȤ ȗȘȖȔȖ ȘȖȓȐȒȐ... ǶȉȖȑȌȍȚșȧ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȋ 950 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ 810 Țȣșȧȟ – ȌȍȕȤȋȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ – șȗȖȕșȖȘșȒȐȍ Ȑ ȋȘȈȕȚȖȊȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ. ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȍȑ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ ȒțȓȤȚțȘȣ ȋȖȘȖȌșȒȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȗȘȐȋȓȈșȐȓȈ ȕȈ «ȒȘțȋȓȣȑ șȚȖȓ» - ȖȉșțȌȐȚȤ ȕȖȊțȦ ǷȘȖȋȘȈȔȔț Ȑ ȊȣșȓțȠȈȚȤ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ. ǯȊțȟȈȓȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȥȒșȒțȘșȐȑ Ȋ ȒȖȔȕȈȚț-Ȕțȏȍȑ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ǹǰǯǶ ȐȓȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȦ ȜȍșȚȐȊȈȓȧ Ȋ ǶȚȘȈȌȖȊȒȍ ȕȈ ȘȖȌȐȕȍ ȗȖȥȚȈ ǴȣȒȖȓȣ ǬȎȔȐȓȧ. ǩȣȓȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ, ȒȈșȈȊȠȐȍșȧ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ ȚțȘȐșȚȖȊ Ȋ șȖȓȧȕȣȍ ȠȈȝȚȣ, ȝȖȚȧ ȖȕȐ ȚȍȗȍȘȤ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǹȖȓȍȌȈȘșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ǩȈȝȔțȚț țȎȍ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ, Ȉ ǶȚȘȈȌȖȊȒȈ ȖȚȕȖșȐȚșȧ Ȓ DzȖȌȍȔșȒȖȔț șȍȓȤșȖȊȍȚț, ȚȖ ȍșȚȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȍȑ ȘȈȑȖȕȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖ ǷȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖȔț ȗȓȈȕț ȌȖȓȎȕȈ ȗȘȐșȖȍȌȐȕȐȚȤșȧ Ȓ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒț. DzȈȒ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒȐ șȖȉȐȘȈȦȚșȧ ȘȍȠȈȚȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȚȖ, ȟȚȖ, ȗȖ ȚȍȖȘȐȐ, ȕȈȌȖ ȉȣ ȘȍȠȈȚȤ Ȋ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȍ ȐȓȐ ǹȖȓȍȌȈȘȍ? ǴȈȘȐȕȈ ȆȝȕȖ, ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ țȗȘȈȊȓȍ-

ȕȐȧ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ, ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ Ȋ ȗȐșȤȔȍȕȕȖȔ ȊȐȌȍ. Ǫ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ, țȉȍȎȌȍȕȈ ǴȈȘȐȕȈ ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȕȈ, ȖȕȐ ȉțȌțȚ ȐȔȍȚȤ ȠȈȕș ȕȈ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȦ, Ȉ ȕȍ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ ȘȈȏȋȖȊȖȘȈȔȐ.

ǿȚȖ ȗȖȒȈȏȈȚȤ Ȑ ȕȈ ȟȚȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ

ǷȖșȓȍ ȘȈȏȋȖȊȖȘȈ ȏȈ «ȒȘțȋȓȣȔ șȚȖȓȖȔ» ț Ȕȍȕȧ ȊȖȏȕȐȒȓȐ ȊȖȗȘȖșȣ Ȓ ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȈȔ ȕȖȊȖȑ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ǷȘȖȋȘȈȔȔȣ. ǶȚȊȍȚȐȚȤ ȕȈ ȕȐȝ șȖȋȓȈșȐȓȈșȤ ȗȘȍȏȍȕȚȖȊȈȊȠȈȧ ȍȨ ǴȈȘȐȕȈ ȆȝȕȖ. - ǹȒȖȓȤȒȖ ȚțȘȐșȚȖȊ ȗȖșȍȚȐȓȖ ǩȈȝȔțȚ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț? - ȇ ȔȖȋț ȗȘȐȊȍșȚȐ șȚȈȚȐșȚȐȒț ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȔțȏȍȦ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȗȖșȍȡȈȓȖ, Ȋ șȘȍȌȕȍȔ, 386 ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ ȌȍȕȤ. ǭșȚȤ ȍȡȍ ȖȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȓȈȚȧȚ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȑ șȉȖȘ. ǭȋȖ șțȔȔȈ Ȋ 2017-Ȕ, ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș 2015-Ȕ, țȊȍȓȐȟȐȓȈșȤ Ȋ 3,6 ȘȈȏȈ Ȑ șȖșȚȈȊȐȓȈ 63 ȚȣșȧȟȐ ȋȘȐȊȍȕ. Ǫșȍ ȥȚȖ – ȒȖșȊȍȕȕȣȍ ȌȈȕȕȣȍ, Ȉ țȟȍȚȈ ȚțȘȐșȚȖȊ ȒȈȒ ȚȈȒȖȊȣȝ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ȕȍ ȊȍȌȍȚșȧ. ȇ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȍ ȏȕȈȦ, șȒȖȓȤȒȖ ȚțȘȐșȚȖȊ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚ Ȋ ǩȈȝȔțȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ Ȑ ȗȖȗȘȖȉȖȊȈȚȤ ȠȈȔȗȈȕșȒȖȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ArtWinery – ȟȈșȚȕȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ Ȑ ȚȈȒȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȕȈȔ ȕȍ ȌȈȍȚ. ǹȍȑȟȈș Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȈȋȍȕȚșȚȊ, Ȑ Ȕȣ ȗȓȈȕȐȘțȍȔ ȗȘȖȊȍșȚȐ ș ȕȐȔȐ «ȒȘțȋȓȣȑ șȚȖȓ» Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȗȘȐȊȓȍȒȈȓȐ Ȋ ȋȖȘȖȌ ȋȖșȚȍȑ. ǵȖ ȌȖȉȘȈȚȤșȧ ȚțȘȐșȚȈȔ ȌȖ ǩȈȝȔțȚȈ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȘȖșȚȖ. ǷȘȧȔȖȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ț ȕȈș ȗȖ ȎȍȓȍȏȕȖȑ ȌȖȘȖȋȍ ȍșȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ș ǽȈȘȤȒȖȊȖȔ. ǭșȓȐ ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗȉ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖȑ ȗȖȍȏȌȒȍ, ȚȖ ȔȖȎȕȖ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȏȈȒȈȏȈȚȤ ȒȖȔȜȖȘȚȈȉȍȓȤȕȣȍ ȈȊȚȖȉțșȣ. ǵȖ ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ȖȌȐȕȖȟȕȣȔ ȚțȘȐșȚȈȔ?

ȌȊțȝȥȚȈȎȕȖȔ ȏȌȈȕȐȐ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȣ ȒȈȉȐȕȍȚ ȗȘȐȍȔȈ ȈȕȈȓȐȏȖȊ, ȔȖȍȟȕȈȧ, șȘȍȌȖȊȈȘȖȟȕȈȧ, ȈȊȚȖȒȓȈȊȣ, șȚȍȘȐȓȐȏȈȞȐȖȕȕȈȧ... ǶȉȡȈȧ șȚȖȐȔȖșȚȤ Ȋșȍȝ ȏȈȚȘȈȚ – 1,5 ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȋȘȐȊȍȕ. 800 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ – șȚȖȐȔȖșȚȤ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ, 340 Țȣșȧȟ – șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ. - ǫȖȘȖȌșȒȖȑ șȖȊȍȚ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȦ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ «ǩȦȌȎȍȚȈ țȟȈșȚȐȧ», - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ. – ǫȓȈȊȕȈȧ ȕȈȠȈ ȏȈȌȈȟȈ – șȖȏȌȈȚȤ ȒȖȔȜȖȘȚȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ Ȍȓȧ ȎȐȚȍȓȍȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǩȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ ȉȖȓȤȕȐȟȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȒȈ – ȥȚȖ ȚȘȍȚȐȑ ȥȚȈȗ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖ țȒȘȍȗȓȍȕȐȦ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȉȈȏȣ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ. Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȏȈȒȖȕȟȐȚȤ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ Ȑ ȚȍȘȔȖȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȦ ȒȖȘȗțșȈ ȹ1. ǻȎȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȥȒșȗȍȘȚȐȏț ȗȘȖȍȒȚȕȖ-șȔȍȚȕȖȑ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȐ ȕȈ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ ȒȖȘȗțșȈ ȹ2. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ șȗȖȕșȖȘȈȔ – ȜȐȘȔȍ «DzȕȈțȜ ǫȐȗș ǬȖȕȉȈșș» ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȖ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȈ ȒȘȖȊȓȧ ȒȖȘȗțșȈ ȹ3. ǹȓȍȌțȦȡȐȑ ȥȚȈȗ – ȏȈȔȍȕȈ Ȋșȍȝ șȍȚȍȑ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȉȖȓȤȕȐȟȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȒȈ. ǷȘȐșțȚșȚȊȖȊȈȊȠȐȍ ȕȈ ȗȘȍ-

ŷƠơƝƟƗƦƔƠƙƗƔ ƖƓƏƜƗƮ Ƒ ƒƝƟƝƓƔ ƛƝƕƜƝ ƢƕƔ ƞƔƟƔƠƦƗơƏơƫ ƜƏ ƞƏƚƫƥƏƤ. - Ǫ ȕȖȊȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ șȔȖȚȘȖȊȣȝ ȗȓȖȡȈȌȖȒ, ȐȕȚȍȘȈȒȚȐȊȕȣȝ șȍȕșȖȘȕȣȝ șȐșȚȍȔ Ȑ WI-FI ȏȖȕ. ǫȌȍ Ȋșȍ ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȚȤșȧ? - ǶȌȕț Ȑȏ șȔȖȚȘȖȊȣȝ ȗȓȖȡȈȌȖȒ Ȕȣ ȘȈȏȔȍșȚȐȔ, șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, Ȋ ȊȍȘȝȕȍȔ ȗȈȘȒȍ, ȊȖȏȓȍ ȖȉȍȓȐșȒȈ ǹȓȈȊȣ, ȕȈșȟȍȚ ȊȚȖȘȖȑ ȗȖȒȈ ȕȍ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓȐșȤ. WI-FI ȏȖȕȣ ȉțȌțȚ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȣ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȕȈ ȕȈȉȍȘȍȎȕȖȑ, Ȋ șȒȊȍȘȍ ǬȘțȎȉȣ, Ȋ ȘȈȑȖȕȍ «șȈȔȖȓȍȚȈ» Ȑ ȕȈ ȉțȓȤȊȈȘȍ ǴȍȚȈȓȓțȘȋȖȊ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ șȍȕșȖȘȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ, ȚȖ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȍȍ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȍȡȍ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȖȟȍȕȤ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ. DzșȚȈȚȐ, țșȚȈȕȖȊȒȈ Ȑ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ ȖȌȕȖȑ ȚȈȒȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ Ȋ 180 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. - ǿȚȖ Ȋȣ șȟȐȚȈȍȚȍ ȋȓȈȊȕȣȔ ȗȘȍȗȧȚșȚȊȐȍȔ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȑ șȜȍȘȣ? - ǶȟȍȕȤ ȝȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ Ȑ ȕȈȠȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ, Ȑ ȒȘȈȍȊȍȌȟȍșȒȐȑ Ȕțȏȍȑ, Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȗȣȚȈȦȚșȧ șȐȚțȈȞȐȦ «ȘȈșȠȍȊȍȓȐȚȤ». ǵȖ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȚțȘȐȏȔ ț ȕȈș ȘȈȏȊȐȊȈȓșȧ țșȗȍȠȕȖ Ȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȐȊȕȖ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ, ȒȈȒ ȔȐȕȐȔțȔ, ȕȈȓȐȟȐȍ Ȋ ȈȗȗȈȘȈȚȍ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ, Ȉ ȚȈȒȖȋȖ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȥȚȐȔ ȊȖȗȘȖșȖȔ, - șȟȐȚȈȍȚ ǴȈȘȐȕȈ ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȕȈ. ǿȚȖȉȣ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȚțȘȐȏȔ, ȒȈȒ ȊȖȏȌțȝ, ȕțȎȕȣ Ȑ ȒȈȌȘȣ, Ȑ ȌȍȕȤȋȐ, Ȑ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȍ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȍ șȖȖȉȡȍȕȐȍ. ǵȖ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȕțȎȕȖ șȖȝȘȈȕȧȚȤ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ șȚȈȘȐȕȕȣȍ ȏȌȈȕȐȧ, ȟȚȖȉȣ ȉȣȓȖ ȟȚȖ ȗȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȚțȘȐșȚȈȔ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

ȏȍȕȚȈȞȐȐ ȔȖȋȓȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȊȍșȤ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȞȍșș, ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȐȑ Ȋ ȉȈȒȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȐ - ȖȚ ȔȖȔȍȕȚȈ ȗȖșȚțȗȓȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ȌȖ «ȊȣȝȖȌȈ» ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ. Ǫ ȉȈȒȚȍȘȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȔ ȖȚȌȍȓȍ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȐ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȖȌȐȕ ȊȘȈȟ-ȓȈȉȖȘȈȕȚ, ȗȧȚȤ ȓȈȉȖȘȈȕȚȖȊ Ȑ ȌȊȍ ȔȓȈȌȠȐȝ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ șȍșȚȘȣ. Ǫ șȘȍȌȕȍȔ ȏȈ ȋȖȌ ȖȕȐ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ ȖȒȖȓȖ 55 Țȣșȧȟ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȍȓȧ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ ȉȖȓȤȕȐȞȣ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȍ. - ǺȈȒȎȍ Ȕȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔ ȉȣșȚȘȣȍ ȚȍșȚȣ, ȏȈȒțȗȓȍȕȕȣȍ ȏȈ șȟȍȚ ȔȍșȚȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȈ. – ȅȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȖȗȘȍȌȍȓȧȚȤ ȕȈȓȐȟȐȍ ȔȐȒȘȖȖȘȋȈȕȐȏȔȖȊ ȉȍȏ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȍȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ. ǫȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ȗȘȖȠȍȓ ȗȖ ȊșȍȔ ȒȈȉȐȕȍȚȈȔ, ȖȏȕȈȒȖȔȐȓșȧ ș ȗȘȖȞȍșșȖȔ ȘȈȉȖȚȣ ȓȈȉȖȘȈȚȖȘȐȐ, ȖȚȔȍȚȐȊ, ȟȚȖ șȒȖȘȖ ȏȌȍșȤ ȉțȌțȚ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȣ ȍȡȍ Ȑ ȒȈȉȐȕȍȚ ȊȘȈȟȈ, ȒȖȔȕȈȚȈ Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ, ȒȖȔȕȈȚȈ ȖȚȌȣȝȈ, ȚțȈȓȍȚ Ȑ ȌțȠȍȊȈȧ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȌȖȓȎȕȣ ȚȘțȌȐȚȤșȧ Ȋ ȒȖȔȜȖȘȚȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.

История, но не памятник

ǵȈ ȗȘȖȠȓȖȑ ȕȍȌȍȓȍ ȔȍșȚȕȣȍ ȈȒȚȐȊȐșȚȣ – ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȕȈȧ ȋȘțȗȗȈ «ǩțȌțȡȍȍ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ» - ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȓȐ ȈȒȞȐȦ, ȗȘȐȟȍȔ ȗȘȖȝȖȌȐȓȈ ȖȕȈ ȗȖȟȚȐ ȟȚȖ ț șȚȍȕ ȏȌȈȕȐȧ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȒȈȒ ȘȈȏ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȚȈȔ ȠȓȈ ȖȟȍȘȍȌȕȈȧ șȍșșȐȧ. Ǫ ȖȉȘȈȡȍȕȐȐ Ȓ ȌȍȗțȚȈȚȈȔ ȐȕȐȞȐȈȚȖȘȣ ȗȐȒȍȚȈ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȓȐ țȉȘȈȚȤ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖȍ, ȕȈ Ȑȝ ȊȏȋȓȧȌ, șȚȘȖȍȕȐȍ, ȗȖȧȊȐȊȠȍȍșȧ ȘȧȌȖȔ șȖ ȏȌȈȕȐȍȔ șȚȈȘȐȕȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȕȈ țȓȐȞȍ ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, ȐȕȐȞȐȐȘȖȊȈȚȤ șȓțȎȍȉȕȖȍ ȘȈșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ ȌȖȓȎȕȖșȚȕȣȝ ȓȐȞ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ, ȗȖșȚȈȊȐȊȠȐȝ ȗȖȌ țȋȘȖȏț șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȒțȓȤȚțȘȕȖȋȖ ȕȈșȓȍȌȐȧ… ǷȖȏȐȞȐȦ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ șȓțȎȉ, ȌȈȊȠȐȝ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȍ ȘȧȌȖȔ șȖ ȏȌȈȕȐȍȔ ȉȣȊȠȍȋȖ ȉȈȕȒȈ ȔȈȓȖȑ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȖȑ ȜȖȘȔȣ, ȗȖȗȘȖșȚț ǴǨǼȈ, ȖȉȢȧșȕȐȓȈ șȖȉȘȈȊȠȐȔșȧ ȕȈ ȈȒȞȐȦ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ǵȈȚȈȓȤȧ ǶȚȦȕȐȕȈ. ǷȖșȒȖȓȤȒț ȏȌȈȕȐȍ ȉȈȕȒȈ, ȗȖ ȍȍ șȓȖȊȈȔ, ȝȖȚȤ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȔ, ȕȖ Ȋ ȗȍȘȍȟȍȕȤ ȗȈȔȧȚȕȐȒȖȊ ȒțȓȤȚțȘȕȖ ȕȈșȓȍȌȐȧ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ ȕȍ ȊȒȓȦȟȍȕȖ, ȚȖ șȚȘȖȐȚȤ ȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ǴǨǼ ȊȖȏȓȍ ȕȍȋȖ ȏȈȒȖȕ ȕȍ ȏȈȗȘȍȡȈȍȚ. Ǩ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȍȔ Ȋșȍȝ țșȓȖȊȐȑ Ȑ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ ȉțȌȍȚ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘȖȊȈȚȤșȧ. ǺȈȒ ȟȚȖ țȡȍȘȉȈ șȚȈȘȐȕȕȖȔț ȏȌȈȕȐȦ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȕȈȕȍșȍȚ. Ǩ Ȋ ȕȖȊȖȔ, ȖȟȍȊȐȌȕȖ, ȘȈȏȔȍșȚȐȚȤșȧ ȈȗȚȍȒȈ. ǺȖ ȍșȚȤ ȖȉȢȍȒȚ, ȖȉȘȈȏȕȖ ȋȖȊȖȘȧ, ȕȍȠțȔȕȣȑ Ȑ ȕȍȗȣȓȤȕȣȑ. ǨȒȚȐȊȐșȚȣ, Ȑ ȥȚȖ ȗȖȕȧȚȕȖ, ȖșȚȈȓȐșȤ ȗȖȒȈ ȗȘȐ șȊȖȍȔ ȔȕȍȕȐȐ. ǵȖ Ȋ ȚȈȒȐȝ ȌȍȓȈȝ ȊȈȎȕȖ ȕȍ șȚȖȓȤȒȖ ȔȕȍȕȐȍ, șȒȖȓȤȒȖ ȉțȒȊȈ ȏȈȒȖȕȈ. ǿȚȖ ȉțȌȍȚ ȌȈȓȤȠȍ – ȗȖșȔȖȚȘȐȔ.


óñèëèÿ è ðåçóëüòàòû

4 июля 2018 года

3

łœı ĵıĘĸʼnœő ŇěİĘĜʼnœő - ĝņĘı «ǁǔǣǤdzǚǙǡǡǯǝ» ǘǙǡǰ ōĘőěő Ňě ŐęıĘő įěőőĞʼnĘıŔʼnœő ǢǥǦǔǖǜǟ ǕǙǛ ǩǢǟǢǘǜǟǰǡǜǞǔ ǜ ǦǙǟǙǖǜǛǢǤǢǖ

ǴȍșȚȖ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȣ, ȒțȘȐȘțȦȡȍȋȖ ȊȖȗȘȖșȣ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ, ǮDzǽ Ȑ ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ, ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ ȊȈȒȈȕȚȕȣȔ ș ȈȗȘȍȓȧ, ȒȖȋȌȈ ȌȍȗțȚȈȚȣ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȌȖșȚȐȎȍȕȐȍȔ 65-ȚȐ ȓȍȚ - ȗȘȍȌȍȓȤȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȗȘȍȉȣȊȈȕȐȧ ȕȈ ȌȖȓȎȕȖșȚȧȝ Ȋ ȖȘȋȈȕȈȝ ȔȍșȚȕȖȋȖ șȈȔȖțȗȘȈȊȓȍȕȐȧ - ȖȚȗȘȈȊȐȓȐ Ȋ ȖȚșȚȈȊȒț ǼȍȌȖȘȈ ǼȍȌȖȘȖȊȈ. ǵȈ ȐȦȕȤșȒȖȑ șȍșșȐȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ȉȣȓ țȚȊȍȘȎȌȍȕ Ȋ ȥȚȖȑ ȌȖȓȎȕȖșȚȐ Ȑ ȊȊȍȌȍȕ Ȋ șȖșȚȈȊ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȒȖȔȐȚȍȚȈ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ ǹȚȘȦȡȍȕȒȖ. ǹ 2005-ȋȖ ȗȖ 2010-ȑ ȋȖȌ Ȗȕ ȉȣȓ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȍȔ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ

ųƝƚƕƜƝƠơƫ Ƣ ůƚƔƙƠƏƜƓƟƏ ƀơƟƭƨƔƜƙƝ ƝƦƔƜƫ ƤƚƝƞƝơƜƏƮ. ȋȖșȗȖȎȈȘȕȈȌȏȖȘȈ, Ȉ ș 2011-ȋȖ ȗȖ 20 ȈȗȘȍȓȧ 2018-ȋȖ – ȊȖȏȋȓȈȊȓȧȓ ǩȈȝȔțȚșȒȖȍ ȘȈȑȖȕȕȖȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ șȓțȎȉȣ

ǻȒȘȈȐȕȣ ȗȖ ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȣȔ șȐȚțȈȞȐȧȔ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ. - ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ ȕȈȋȘȈȎȌȍȕ ȖȘȌȍȕȖȔ «ǯȈ ȔțȎȍșȚȊȖ» ȚȘȍȚȤȍȑ șȚȍȗȍȕȐ, ȖȚȔȍȟȍȕ ȖȚȓȐȟȐȍȔ ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȈ ǻȒȘȈȐȕȣ ȏȈ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ǨȕȚȐȚȍȘȘȖȘȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȖȗȍȘȈȞȐȐ. ǭȋȖ șȚȈȎ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ șȓțȎȉȣ – 26 ȓȍȚ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȧ ȌȍȗțȚȈȚȈȔ șȊȖȍȋȖ ȕȖȊȖȋȖ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȧ. ǶȗȣȚ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȔȖȟȤ ǨȓȍȒșȈȕȌȘț ǹȚȘȦȡȍȕȒȖ ȚȈȒȎȍ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȗȘȖȉȓȍȔȈȔȐ Ȋ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȑ șȜȍȘȍ, ȒȈȒ Ȋ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȗȕ ȉȖȘȖȓșȧ ș ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȣȔȐ șȐȚțȈȞȐȧȔȐ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

Доверяя, примиримся и все восстановим

- ǻ ȕȈȠȍȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȝ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȑ ǻȒȘȈȐȕȣ ȍșȚȤ ȚȘȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. ǷȍȘȊȖȍ – ȥȚȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍ ȉȐȏȕȍșȈ Ȑ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȣ ȟȍȘȍȏ ȉȐȏȕȍș-ȋȘȈȕȚȣ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȣ. ǪȚȖȘȖȍ - ȘȈȉȖȚȈ ȗȖ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȌȍȞȍȕȚȘȈȓȐȏȈȞȐȐ, Ȑ ȚȘȍȚȐȑ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ – ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ șȗȓȖȟȍȕȕȖșȚȤ. dzȦȌȐ, ȟȚȖȉȣ ȖȡțȡȈȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ, ȌȖȓȎȕȣ ȌȖȊȍȘȧȚȤ ȌȘțȋ ȌȘțȋț. ǶȚșȦȌȈ Ȑ ȈȒȞȍȕȚ ȕȈ ȗȘȐȔȐȘȍȕȐȍ. ȅȚȖ ȘȈȉȖȚȈ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȔ ș ȗȖȓȐȞȐȍȑ, ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ, ȗȘȈȊȖȏȈȡȐȚȕȐȒȈȔȐ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔȐ ȔȍșȚȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ. ǯȈ ȋȖȌ ȕȈȠȍȑ ȘȈȉȖȚȣ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ Ȕȣ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȓȐ ȖȒȖȓȖ 60-ȚȐ ȗȘȖȍȒȚȖȊ ȕȈ șțȔȔț ȗȘȐȔȍȘȕȖ Ȋ 4 ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȋȘȐȊȍȕ, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖȟȚȐ 600 Țȣșȧȟ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȗȘȖȍȒȚȣ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȍ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ șȗȍȞȐȈȓȐșȚ ȗȖ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ ǷȘȖȋȘȈȔȔȣ ǷǸǶǶǶǵ «ǪȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍ Ȑ ȗȖșȚȘȖȍȕȐȍ ȔȐȘȈ» ǵȈȚȈȓȤȧ DzȘȈșȒȐȊșȒȈȧ. ǵȈ ǼȖȘțȔȍ ȔȍșȚȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ

șȍȓȤșȒȐȝ șȖȊȍȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȖȑȌțȚ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒțȦ ǶǺǫ, ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ, ȌȍȗțȚȈȚȣ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȖȚȌȍȓȖȊ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȑ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȖȏȕȈȒȖȔȐȓȐșȤ ș ȗȘȖȍȒȚȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȣ ȐȓȐ ȍȡȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉțȌțȚ ȊȖȗȓȖȡȍȕȣ Ȋ ȎȐȏȕȤ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ǷȘȖȍȒȚȈ ǷǸǶǶǶǵ. ǹȘȍȌȐ ȕȖȊȣȝ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊ – ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ «dzȐȋȐ ȉțȌțȡȐȝ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȝ» Ȗ ȔȍȌȐȈȞȐȐ, ȚȖ ȍșȚȤ ȗȖșȘȍȌȕȐȟȍșȚȊȍ, ȗȘȐ ȒȖȕȜȓȐȒȚȈȝ Ȋ ȠȒȖȓȈȝ. ȅȚȐȔ ȉȣ ȏȈȕȐȔȈȓȐșȤ ȗȈȘȕȐ Ȑ ȌȍȊțȠȒȐ Ȑȏ «dzȐȋȐ», țȓȈȎȐȊȈȧ ȘȈȏȕȖȋȓȈșȐȧ, ȊȖȏȕȐȒȈȦȡȐȍ ȔȍȎȌț Ȑȝ șȊȍȘșȚȕȐȒȈȔȐ. ǭșȚȤ ȗȘȖȍȒȚ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȖȏȌȖȘȖȊȐȚȍȓȤȕȖ-ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ, ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȣȝ ȕȈ ȘȍȈȉȐȓȐȚȈȞȐȦ ȌȍȚȍȑ Ȑȏ șȍȔȍȑ ȐȕȊȈȓȐȌȖȊ-țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ǨǺǶ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȈ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ «Ƕȉ’ȫȌȕȈȕȕȧ ȌȘțȎȐȕ ȭ ȔȈȚȍȘȭȊ ȉȭȑȞȭȊ-țȟȈșȕȐȒȭȊ ǨǺǶ». ǻȟȈșȚȕȐȒȐ ȜȖȘțȔȈ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ȊȣȊȖȌț, ȟȚȖ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ – ȥȚȖ ȌȍȓȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȐȞȐȐ, ȕȖ Ȑ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȕȈș. ǨȘȚțȘ ǹǭǴǭǵǶǪ.

ǮȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ȌȖȔȈ ȗȖ țȓȐȞȍ Ƿ. ǶșȐȗȍȕȒȖ, ȟȚȖ Ȋ ȘȈȑȖȕȍ ȗȖșȍȓȒȈ ǾȊȍȚȔȍȚ, Ȋ ȖȌȐȕ ȔȖȔȍȕȚ ȖșȚȈȓȈșȤ Ȑ ȉȍȏ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȈ, Ȑ ȉȍȏ ȌȊțȝ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȖȊ. ǪȐȕȖȑ ȚȖȔț, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ǰȘȐȕȣ, ȗȍȘȍȗȈȌȣ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ. ǹȖ șȊȖȍȑ ȉȍȌȖȑ ȔȈȚȤ ȌȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ ȗȘȐȠȓȈ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ. ǩȈȝȔțȚȟȈȕȒȈ ȕȈȌȍȍȚșȧ ȝȖȚȧ ȉȣ ȕȈ ȘȍȔȖȕȚ ȉȣȚȖȊȖȑ ȚȍȝȕȐȒȐ. - ȇ țȎȍ ȕȈȗȐșȈȓȈ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ, - ȕȈȟȈȓȈ șȊȖȑ ȘȈșșȒȈȏ ȔȖȧ șȖȉȍșȍȌȕȐȞȈ, ȏȊȖȕȐȓȈ Ȋ Ǹȅǹ, ȕȖ ȗȖȒȈ ȉȍȏȘȍȏțȓȤȚȈȚȕȖ. Ǫ șțȉȉȖȚț, 23 ȐȦȕȧ, Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȚȘȍȚȤȍȋȖ ȧ ȏȈȠȓȈ Ȋ șȗȈȓȤȕȦ, ȚȈȔ ț Ȕȍȕȧ ȏȈȘȧȎȈȓșȧ ȔȖȉȐȓȤȕȣȑ ȚȍȓȍȜȖȕ. ǺȖȓȤȒȖ ȧ ȊȣȚȈȡȐȓȈ ȠȕțȘ Ȑȏ ȔȖȉȐȓȒȐ, ȒȈȒ ȏȈȘȧȌȒȈ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȊȣȓȍȚȍȓȈ ș ȚȘȍșȒȖȔ Ȑȏ ȘȖȏȍȚȒȐ. ǹȘȈȏț Ȏȍ ȗȖȋȈș Ȑ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ «ȀȈȘȗ». ǷȖ ȒȊȈȘȚȐȘȍ ȗȖȠȍȓ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȍȌȒȐȑ ȏȈȗȈȝ. ǵȈ Ȓțȝȕȍ ȧ ȖȉȘȈȚȐȓȈ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȓȈȔȗȖȟȒț-ȥȒȖȕȖȔȒț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȌȖȏȘȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈȚȘȍȡȈȓȈ, ȔȐȋȕțȓȈ Ȑ ȗȖȋȈșȓȈ. ȇ ȕȈȟȈȓȈ ȏȊȖȕȐȚȤ Ȋ Ǹȅǹ. ǬȐșȗȍȚȟȍȘ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓȈ ȖȉȍșȚȖȟȐȚȤ ȌȖȔ, ȟȚȖ ȧ, ȒșȚȈȚȐ, șȌȍȓȈȓȈ ȍȡȍ ȌȖ ȏȊȖȕȒȈ, Ȑ ȎȌȈȚȤ ȉȘȐȋȈȌț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȕȈ ȊȣȍȏȌȍ. ǷȘȐȔȍȘȕȖ ȟȍȘȍȏ ȗȖȓȚȖȘȈ ȟȈșȈ ȒȖ Ȕȕȍ ȗȘȐȠȓȐ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ, șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȊȍȌțȚ ȘȈȉȖȚȣ ȕȈ țȓȐȞȍ ǷȖȉȍȌȣ. Ǵȍȕȧ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȖ, ȒȖȋȌȈ Ȏȍ ȉțȌȍȚ ȕȈȗȘȧȎȍȕȐȍ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȧ ȖȟȍȕȤ ȗȍȘȍȎȐȊȈȓȈ ȍȡȍ Ȑ ȏȈ

ĎęŐęņĝįŎę ŇĜěĮıęőœ ŐęņĝįŎğ ŇıěķĘŐěį ŠŮŵ ŪŷŴƅƁŮ ū ŊũžŵżŻŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŭŮŻźųűž űŬŹŷūƄž ŸŴŷƂũŭŷų, ŻŮŵ ƀũƂŮ ŹŷŭűŻŮŴű ŰũŭũƇŻźƈ ūŷŸŹŷźŷŵ: ŪŮŰŷŸũźŶƄ Ŵű ŶŷūƄŮ ŬŷŹųű ű ųũƀŮŴű ŭŴƈ űž ŭŮŻŮŲ? œŻŷ ū ŬŷŹŷŭŮ źŴŮŭűŻ Űũ ƆŻűŵ? œ ųŷŵż ŵŷůŶŷ ŷŪŹũŻűŻƅźƈ, ŮźŴű ŸŴŷƂũŭųż ū ūũƁŮŵ ŭūŷŹŮ ŹũŰŶŮźŴű ūũŶŭũŴƄ ű ūƄ ŪŷűŻŮźƅ ŷŻŸżźųũŻƅ Żżŭũ źūŷŮŬŷ źƄŶũ űŴű ŭŷƀųż? œũųűŮ ŭŮŻźųűŮ ŸŴŷƂũŭųű ū ŊũžŵżŻŮ ŪŮŰŷŸũźŶƄ, ũ ųũųűŮ – ŶŮŻ? ŗŪ ƆŻŷŵ ŸŷŭŹŷŪŶŷ ŹũźźųũŰũŴũ Ŷũŵ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ŬŷŹŷŭźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴũ Ÿŷ ūŷŸŹŷźũŵ ŷžŹũŶƄ ŻŹżŭũ ŗųźũŶũ ŖũŴƉŻŷūũ.

- ǷȖȟȍȔț ȚȈȒ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ ț ȌȍȚșȒȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȉȣȓ ȗȈșȗȖȘȚ, Ȉ ț ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȖȊ șȍȘȐȑȕȣȑ ȕȖȔȍȘ? - ǷȈșȗȖȘȚ Ȑ ȕȖȔȍȘ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȋȈȘȈȕȚȐȍȑ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȗȘȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȔ ȔȖȕȚȈȎȍ Ȑ ȕȈȌȓȍȎȈȡȍȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȗȘȖșȓțȎȐȚ ȖȋȖȊȖȘȍȕȕȣȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȔ șȘȖȒ - ȋȖȊȖȘȐȚ ȖȕȈ. - Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, șȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ Ȍȓȧ ȌȍȚșȒȐȝ ȗȓȖȡȈȌȖȒ ȏȈȒțȗȈȍȚșȧ ȗȖșȘȍȌșȚȊȈȔ ȌȖȓȍȊȖȋȖ țȟȈșȚȐȧ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍȔ ȋȘȈȕȚȖȊȣȝ ȐȓȐ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ), ȥȚȖȔț ȊȖȗȘȖșț ȕȍ ȊșȍȋȌȈ țȌȍȓȧȍȚșȧ ȌȖȓȎȕȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ. Ǩ ȊȍȌȤ ȥȚȖ – ȏȈȓȖȋ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȕȈȠȐȝ ȌȍȚȍȑ. ǿȚȖȉȣ ȐȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ țȋȘȖȎȈȓȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȐȋȘ, ȕțȎȕȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȚȤ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȓȖ ȉȣ țȚȊȍȘȎȌȍȕȕȣȔ ȕȖȘȔȈȔ. - ǹȒȖȓȤȒȖ ȌȍȚșȒȐȝ ȗȓȖȡȈ-

ȌȖȒ șȍȑȟȈș Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ, ȒȚȖ Ȑȝ ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȚ Ȑ Ȋșȍ ȓȐ ȖȕȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ? - Ǫ ȋȖȘȖȌȍ ȕȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȌȍȕȤ 197 ȗȓȖȡȈȌȖȒ. ǶȉșȓțȎȐȊȈȦȚ Ȑȝ, Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ, ȎȥȒȐ. ǷȖȟȚȐ Ȋșȍ ȌȍȚșȒȐȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȚ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ. ǯȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ. ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȥȚȖ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȕȈȗȘȖȚȐȊ ȕȖȊȖȋȖ ȘȣȕȒȈ ȗȖ țȓȐȞȍ dzȍȊȈȕȍȊșȒȖȋȖ. ǭȨ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȓȈ ȜȐȘȔȈ «ǷȈȘȈȌȐȏ», Ȉ ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȚ ǶǶǶ «ǵȈȠ ȌȖȔ ȗȓȦș». ǺȈȔ ȗȘȖȉȓȍȔȈ Ȋ ȐȏȕȖșȍ ȗȖȌȠȐȗȕȐȒȖȊ ȕȈ ȒȈȟȍȓȧȝ. «ǵȈȠ ȌȖȔ» ȏȈȒȓȦȟȐȓ ș «ǷȈȘȈȌȐȏȖȔ» ȌȖȋȖȊȖȘ ȕȈ Ȑȝ ȘȍȔȖȕȚ, ȕȖ țȎȍ ȔȍșȧȞ ȘȈȉȖȚȣ ȕȍ ȕȈȟȐȕȈȦȚșȧ: ȟȍȓȖȊȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȥȚȐȔ ȏȈȕȐȔȈȓșȧ, ȉȖȓȤȠȍ Ȋ «ǷȈȘȈȌȐȏȍ» ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȍȚ. ǵȖ ȏȈȟȍȔ ȉȣȓȖ ȚȖȋȌȈ ȏȈȒȓȦȟȈȚȤ ȌȖȋȖȊȖȘ? ǭȡȍ ȖȌȕȈ ȗȘȖȉȓȍȔȕȈȧ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖ ȗȍȘȍțȓȒț dzȖȔȖȕȖșȖ-

ȊȈ, 2Ȉ, Ȋ ȟȈșȚȕȖȔ șȍȒȚȖȘȍ. ǯȌȍșȤ ȕȈ ȌȍȚșȒȖȑ ȋȖȘȒȍ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȣ ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȧ. ǹȍȑȟȈș Ȕȣ ȘȍȠȈȍȔ ȊȖȗȘȖș ȓȐȉȖ Ȗ ȗȍȘȍȌȈȟȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȒȖȔȐȚȍȚț ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ «ǯȈȘȍȟȤȍ», ȓȐȉȖ ȍȨ ȌȍȔȖȕȚȈȎȍ. ǵȈȒȖȕȍȞ, ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȊȣȏȣȊȈȦȚ ȖȗȈșȍȕȐȧ ȌȍȚșȒȐȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȕȈ ȕȈȉȍȘȍȎȕȖȑ. ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ ȚȈȔ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȍ, ȕȖ ȉȍȚȖȕȕȣȍ șȚȈȒȈȕȣ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȝ șȚȖȧȚ ȒȈȟȍȓȐ Ȑ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍ ȒȈȘțșȍȓȐ, ȕȍ ȏȈșȣȗȈȕȣ ȏȍȔȓȍȑ. ǹȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȜȐȘȔȣ «ǹȗȍȞȥȕȍȘȋȖȔȖȕȚȈȎ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȊȍȌȍȚ ȚȈȔ ȘȈȉȖȚȣ, ȗȖȊȍșȐȓȐ ȖȋȘȈȎȌȈȦȡțȦ ȓȍȕȚț, ȕȖ ȍȨ ȖȉȖȘȊȈȓȐ. ǷȖȌȘȖșȚȒȖȊ, ȌȍȚȍȑ Ȑ Ȑȝ ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȍȡȍ ȕȍ ȋȖȚȖȊȣ. - Ǫ ǩȈȝȔțȚȍ ȉȣȓȐ șȓțȟȈȐ ȚȘȈȊȔȈȚȐȏȔȈ ȕȈ ȌȍȚșȒȐȝ ȗȓȖȡȈȌȒȈȝ? - Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȚȈȒȖȍ ȉȣȊȈȍȚ. ǵȖ șȓțȟȈȧ, ȟȚȖȉȣ ȘȍȉȍȕȖȒ ȚȘȈȊȔȐȘȖȊȈȓșȧ Ȑȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ Ȋ ȗȓȖȝȖȔ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȔ șȖșȚȖȧȕȐȐ, ȕȍ ȉȣȓȖ. ǯȈ șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤȦ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ șȓȍȌȧȚ ȎȥȒȐ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȉȈȓȈȕșȍ. ǶȕȐ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ Ȋ ȔȈȘȚȍ

ȐȕȒțȉȈȚȖȘ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȗȘȖȞȍșș ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȔ. ǵȈ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ȧ ȍȡȍ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȓȈ, ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ șȋȖȘȍȓȐ ȌȊȈ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ Ȑ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒ. ǸȥșȖȊȞȣ ȏȈȊȍȘȐȓȐ, ȟȚȖ ȗȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ Ȑȝ ȘȈȉȖȚ, Ȉ ȥȚȖ ȟȈșȈ ȌȊȈ, ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ ȉțȌȍȚ. Dz ȊȍȟȍȘț șȊȍȚ ȌȈȓȐ, ȕȖ ȚțȚ ȊȣȧșȕȐȓȖșȤ, ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ ȖȋȘȖȔȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ... ȇ ȖȗȧȚȤ ȏȊȖȕȦ Ȋ Ǹȅǹ. Ǵȕȍ ȗȖȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓȐ ȕȈȗȐșȈȚȤ ȏȈȧȊȓȍȕȐȍ. Ǫ ȗȖȕȍȌȍȓȤȕȐȒ, 25 ȐȦȕȧ, ȗȖșȓȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȍȟȍȘȈ ȧ ȗȖȗȈȓȈ Ȋ Ǹȅǹ Ȑ ȕȈȗȐșȈȓȈ ȍȋȖ, Ȉ ȏȈȖȌȕȖ Ȑ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȐ ȉțȔȈȋț ȖșȚȈȊȐȓȈ. ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȑ țȡȍȘȉ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȖȋȘȖȔȕȣȑ. ǻ Ȕȍȕȧ ȌȍȚȐ. ǰ ȒȈȒ, ȗȘȖșȚȐȚȍ, Ȕȕȍ Ȑȝ ȒȖȘȔȐȚȤ? ǫȌȍ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȝȘȈȕȐȚȤ? DzțȗȐȚȤ ȕȖȊțȦ ȉȣȚȖȊțȦ ȚȍȝȕȐȒț ȧ ȕȍ ȔȖȋț șȍȉȍ ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ. ǿȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ Ȋ Țț șțȉȉȖȚț, ȏȕȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȧȊȐȓȐ, ȟȚȖ Ȑȏ-ȏȈ șȐȓȤȕȖȋȖ ȊȍȚȘȈ ȟȚȖ-ȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ș ȗȘȖȊȖȌȈȔȐ. ǵȖ Ȕȕȍ Ȏȍ ȖȚ ȚȖȋȖ ȕȍ ȓȍȋȟȍ! Ǫ șȖșȍȌȕȍȔ ȌȖȔȍ, ȗȖ ȔȖȐȔ șȊȍȌȍȕȐȧȔ, ȊȣȚȧȎȒȈ Ȑ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ȕȈȒȘȣȓȐșȤ, ȍȡȍ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȌȖȔȍ - ȗȘȐșȚȈȊȒȈ Ǻ-2, ț ȒȖȋȖ-ȚȖ ȏȈȉȈȘȈȝȓȐȓ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ. ǵȖ ȖȕȐ ȊȘȖȌȍ ȉȣ ȕȐȒțȌȈ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȓȐșȤ. ȇ ȝȖȟț șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ. ǯȈ ȗȘȖȊȖȌȈȔȐ ȕțȎȕȖ șȓȍȌȐȚȤ, Ȉ ȕȍ șȍȚȖȊȈȚȤ ȕȈ ȗȖȋȖȌȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǸǶǴǶǪǨ.

ȕȈȔ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 44-61-84 Ȑ 44-61-71. Ǵȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȐȔȍȔ ȔȍȘȣ Ȑ ȊȣșȚȈȊȐȔ ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȍ ȓȐȉȖ ȌȍȔȖȕȚȐȘțȍȔ ȖȗȈșȕȣȑ ȖȉȢȍȒȚ. - ǶȚ ȟȍȋȖ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ șȚȘȈȌȈȦȚ ȌȍȚșȒȐȍ ȗȓȖȡȈȌȒȐ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ? - ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȥȚȖ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ ȕȈ ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȣ, ȊȖ-ȊȚȖȘȣȝ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȊȈȕȌȈȓȐȏȔ. Ǫ-ȚȘȍȚȤȐȝ – ȕȍȘȈȏȉȍȘȐȝȈ ș ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍȔ. ǩȣȊȈȍȚ ȚȈȒ, żƏ ƜƏƐƔƟƔƕƜƝƘ ƜƏ ƞƚƝƨƏƓƙƏƤ ȟȚȖ ȗȓȖȡȈȌȒȈ ȕȈȝȖȌȐȚƓƔơƮƛ ƓƔƚƏơƫ ƜƔƦƔƒƝ. șȧ Ȋ ȖȒȘțȎȍȕȐȐ ȌȖȔȖȊ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ ȕȈ ȉȈȓȈȕȗȘȖȊȍȘȧȦȚ Ȑȝ șȖșȚȖȧȕȐȍ, ȗȈ- șȍ ǶǹǴǬ, Ȉ ȖȉșȓțȎȐȊȈȍȚ ȍȍ ȘȈȓȓȍȓȤȕȖ ȥȚȐȔ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ Ȑ ȎȥȒ. ǪȣȝȖȌȐȚ, ȟȚȖ ȎȥȒț ȏȈ ȍȨ ȕȈȠ ȖȚȌȍȓ. Ǫșȍ ȊȣȧȊȓȍȕȕȣȍ ȕȍ- ȘȍȔȖȕȚ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȓȈȚȐȚ, Ȉ ȌȖșȚȈȚȒȐ țșȚȘȈȕȧȦȚșȧ țȎȍ Ȓ ǶǹǴǬ ȖȉșȓțȎȐȊȈȚȤ ȗȓȖȡȈȌȒț ȔȈȦ. ǰ ȗȖȚȖȔ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȓȍȚȈ Ȑ ȏȈȟȈșȚțȦ ȕȍ ȎȍȓȈȦȚ. ǺȈȒ ȉȣȓȖ, ȖșȍȕȐ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȗȘȖȊȖȌȧȚ- ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ș ȗȓȖȡȈȌȒȖȑ ȊȖ șȧ ȗȘȖȊȍȘȒȐ. ǵȖ ȏȈ ȊșȍȔ ȕȍ țșȓȍ- ȌȊȖȘȍ ȌȖȔȈ ȗȖ țȓȐȞȍ ȆȉȐȓȍȑȌȐȠȤ. ǹȍȋȖȌȕȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȋȖȘ- ȕȖȑ, 71, ȒȖȚȖȘțȦ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȌȍȒȈ ȉȣȓȈ ȞȍȓȖȑ, Ȉ ȊȍȟȍȘȖȔ ȕȈ ȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȈ ȕȍȑ «ȗȖȋțȓȧȓȐ» ȗȖȌȘȖșȚȒȐ... ȖȒȈȏȈȓȈșȤ ȕȍ ȕțȎȕȈ ȎȐȚȍȓȧȔ ǷȖȥȚȖȔț ȧ ȖȉȘȈȡȈȦșȤ Ȓ ȘȖȌȐȚȍ- ȉȓȐȏȓȍȎȈȡȐȝ ȌȖȔȖȊ. ǰ ȍȡȍ ȓȧȔ: ȊșȍȋȌȈ ȗȘȖȊȍȘȧȑȚȍ șȖșȚȖȧ- ȖȌȕȈ ȗȘȖȉȓȍȔȈ, ȖȚȕȖșȧȡȈȧșȧ, ȕȐȍ ȌȍȚșȒȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȐ ȕȍȗȖ- ȕȈȊȍȘȕȖȍ, ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȓ ȌȍȚșȒȐȔ șȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȗȓȖȡȈȌȒȈȔ: ȓȍȋȒȖȔȣșȓȍȕȕȖȍ ȖȚȗțșȚȐȚȤ ȚțȌȈ șȊȖȍȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ. ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȘȖȌȐȚȍǭșȓȐ ȊȈȠȍȔț ȘȍȉȍȕȒț ȔȍȕȤȠȍ ȓȍȑ Ȓ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ ȌȍȗȧȚȐ ȓȍȚ, ȚȖ ȕțȎȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Țȍȑ. ǰ ȏȌȍșȤ țȎȍ Ȋșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȗȘȐ ȕȍȔ ȕȍȖȚȓțȟȕȖ. ǭșȓȐ Ȋȣ ȏȈ- ȔȈȔȣ Ȑ ȗȈȗȣ, Ȉ ȕȍ ȖȚ ȎȥȒȈ. ȔȍȚȐȓȐ, ȟȚȖ ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȣ ȕȍ Ȋ ǩȍșȍȌȖȊȈȓ ȗȖȘȧȌȒȍ, șȖȖȉȡȐȚȍ Ȋ ȎȥȒ ȐȓȐ ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.


4

4 июля 2018 года

äåëà è ëþäè

łĘğőĞņĝįŎŏ «ŌęĜʼněĮœıęň» őěİęņ ŇĜęĸĜĘņŎņŔĝŘ ĸ ĦĜŎŇŘņŔ - ŋ ŶũƁŮŵ źũŭŷūŷŵ ŻŷūũŹűƂŮźŻūŮ Ÿŷ 800-900 ŬŹűūŮŶ ū Ŭŷŭ Űũ ŸŷŴűū ŸŴũŻűŵ, ũ ŬŭŮ ūŷŭũ? ŋ ŶƄŶŮƁŶŮŵ Ŭŷŭż ƈ żůŮ ŸŮŹūƄŲ ūŰŶŷź ū 500 ŬŹűūŮŶ ŰũŸŴũŻűŴ ű ůŭũŴ, ƀŻŷ ūŷŭż ŭũŭżŻ ū ŵũŮ, ųũų ŸŷŴŷůŮŶŷ. Ŗŷ żůŮ źŮŹŮŭűŶũ ŴŮŻũ, ũ ŮŮ ŶŮŻ. ŘŹŮŭźŮŭũŻŮŴƅ ŶũƁ ʼnŶŻŷŶƇų ŖũŭŮůŭũ œŷŶźŻũŶŻűŶŷūŶũ, ŬŷūŷŹűŻ, ƀŻŷ, ŵŷŴ, ŻŹżŪƄ ŸŴŷžűŮ. ʼn ŵŶŮ ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ? Ũ ūŷŭż ų źūŷŮŵż żƀũźŻųż Ŷũ ūŮŴŷźűŸŮŭŮ ūŷůż, ű ƆŻŷ ŸŷźŴŮ űŶźżŴƅŻũ! Ś ƆŴŮųŻŹűƀŮźŻūŷŵ ŻŷůŮ ŸŹŷŪŴŮŵũ – ŪŮŹżŻ ź ųũůŭŷŬŷ Ÿŷ 200 ŬŹűūŮŶ, ũ ƈ ūŷŻ źƀŮŻƀűų ŸŷźŻũūűŴ ű ūűŭŶŷ – ŶŮ ŶũŵũŻƄūũƇ ƈ źŻŷŴƅųŷ. ʼn ŹũŰŶűſũ ū ƀŮŲ ųũŹŵũŶ żžŷŭűŻ? śŹżŪƄ, ŷŸƈŻƅ ůŮ, ŮźŴű ű ŵŮŶƈƇŻ, Żŷ ŷŭŶŷ źŻũŹƅŮ Ŷũ ŭŹżŬŷŮ ŻũųŷŮ ůŮ. Ũ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ų ūũŵ, ƈ ű ū ŸŹŷųżŹũŻżŹż, ŮźŴű Ŷũŭŷ, ŸŷŲŭż, ŶŮŬŷŭŷūũŴ, ŸŹűƁŮŭƁűŲ ū ŹŮŭũųſűƇ ŋŴũŭűŵűŹ őūũŶŷūűƀ ŎŬŷŹųűŶ, ż ųŷŻŷŹŷŬŷ ŮźŻƅ ŭũƀŶƄŲ żƀũźŻŷų ū ŻŷūũŹűƂŮźŻūŮ «ŠŮŹŶŷŪƄŴŮſ». - ŋŷŻ ū źżŪŪŷŻż ŪżŭŮŻ ŸŷŴűū. ŘŹűŮŭŮŻŮ, ŸŷźŵŷŻŹűŻŮ, ųũų ŵƄ «ŸŷŴűūũŮŵ».

ǷȖȓȐȊ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ, șȟȐȚȈȑ, ȕȍ ȉȣȓȖ

Ǫ șțȉȉȖȚȕȐȑ ȗȖȓȌȍȕȤ ȧ ȉȣȓ țȎȍ ȕȈ ȌȖȘȖȋȍ, ȊȍȌțȡȍȑ Ȑȏ ǩȈȝȔțȚȈ Ȋ ǰȊȈȕȖȊșȒȖȍ, ȗȖ ȓȍȊțȦ șȚȖȘȖȕț ȖȚ ȒȖȚȖȘȖȑ ȘȈșȗȖȓȖȎȐȓȖșȤ șȈȌȖȊȖȌȟȍșȒȖȍ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȖ. ǪȔȍșȚȍ ș ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȔ ǰȊȈȕȖȊȐȟȍȔ Ȕȍȕȧ ȊșȚȘȍȟȈȓȐ ȍȋȖ șțȗȘțȋȈ, ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǨȓȍȒșȍȍȊȕȈ Ȑ Ȑȝ șȖșȍȌȒȈ ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǷȍȚȘȖȊȕȈ. ǷȖșȚȍȗȍȕȕȖ, ȗȖ ȔȍȘȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ Ȕȣ ȗȘȐȉȓȐȎȈȓȐșȤ Ȓ șȍȘȍȌȐȕȍ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ, Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ ȗȖȧȊȓȧȓȖșȤ ȕȍțȝȖȎȍȕȕȣȝ țȟȈșȚȒȖȊ Ȑ ȉȘȖȠȍȕȕȣȝ ȌȖȔȐȒȖȊ. «ǷȘȧȔȖ ȒȈȒ Ȋ ǷȘȐȗȧȚȐ» - ȗȖȌțȔȈȓ ȧ, ȊșȗȖȔȕȐȊ ȒȈȌȘȣ Ȑȏ ȜȐȓȤȔȈ Ȗ ȔȍȘȚȊȖȔ ȋȖȘȖȌȍ. DzȈȒ ȘȈȏ Ȋ ȚȈȒȖȑ «ǷȘȐȗȧȚȐ» ȕȈ șȍȘȍȌȐȕȍ ȌȈȟȕȖȑ ȓȐȕȐȐ Ȑ ȘȈșȗȖȓȖȎȐȓȐșȤ țȟȈșȚȒȐ ȔȖȐȝ șȖȉȍșȍȌȕȐȒȖȊ. - ǵȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ ȕȈȟȈȓșȧ ȗȖȓȐȊ, - șȒȈȏȈȓ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǰȊȈȕȖȊȐȟ Ȑ ȗȖȒȈȏȈȓ Ȕȕȍ șȚȈȘțȦ, ȊșȦ Ȋ ȝȖȔțȚȈȝ ȚȘțȉț, Ȑȏ ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȖȕȒȖȑ șȚȘțȑȒȖȑ ȚȍȒȓȈ ȔțȚȕȈȧ ȊȖȌȈ. ǴȐȕțȚ ȟȍȘȍȏ 20 ȎȐȊȐȚȍȓȤȕȈȧ ȊȓȈȋȈ ȊȖȊșȍ ȐșșȧȒȓȈ. - Ǩ Ȋșȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ

žƝƙƏ ƞƝƚƗƑƏƭơ ƑƝơ ơƏƙ... ȉȣȊȠȐȝ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȑ «ȘȈșȗȖȓȖȊȐȕȐȓ» șȐșȚȍȔț ȗȖȓȐȊȈ. ǸȈȕȤȠȍ-ȚȖ ȊȖȌȈ șȊȍȘȝț ȠȓȈ, Ȑ ȊșȍȔ ȝȊȈȚȈȓȖ. Ǩ Ȗȕ șȌȍȓȈȓ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȊȖȌȈ ș ȌȊțȝ șȚȖȘȖȕ ȗȖȌȈȊȈȓȈșȤ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȖȕȈ ȌȖ șȍȘȍȌȐȕȣ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȕȐ șȊȍȘȝț, ȕȐ șȕȐȏț ȕȍ ȌȖȝȖȌȐȚ, - ȎȈȓȖȊȈȓȈșȤ șțȗȘțȋȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǰȊȈȕȖȊȐȟȈ. - Ǩ ȖȚȒțȌȈ ȊȖȌț ȉȍȘȍȚȍ? - ǹ ǪȖșȤȔȖȋȖ ȗȘțȌȈ. ǭȍ ȕȈșȖșȕȈȧ șȚȈȕȞȐȧ ȒȈȟȈȍȚ.

ǵȍ ȝȖȌȐȓ ȉȣ Țȣ, ǪȖȓȖȌȧ...

Ǵȣ ȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ Ȋ șȚȖȘȖȎȒț ȕȈ ȊȢȍȏȌȍ Ȋ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȖ,

ƀƞƝƟƪ Ơ ƞƟƔƓƠƔƓƏơƔƚƔƛ ƖƏƙƏƜƦƗƑƏƭơƠƮ ƜƗƦƔƛ. ȋȌȍ ȔȍȎȌț ȔȖȐȔȐ șȗțȚȕȐȒȈȔȐ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȖșȚȖȧȓșȧ ȊȍșȤȔȈ ȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȘȈȏȋȖȊȖȘ. - ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǰȊȈȕȖȊȐȟ Ȑ ȍȋȖ ȎȍȕȈ – ȥȚȖ ȍȡȍ ȕȍ Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ. ǭȔț ȕȈ șȖȉȘȈȕȐȐ ȗȘȍȌȓȈȋȈȓȐ șȚȈȚȤ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȔ, ȕȖ Ȗȕ ȖȚȒȈȏȈȓșȧ, Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȊȖȏȔțȡȈȍȚșȧ, - ȕȈȟȈȓ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȟȓȍȕ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ «ǿȍȘȕȖȉȣȓȤȞȈ», ȗȘȍȌșȚȈȊȐȊȠȐȑșȧ ȆȘȐȍȔ ǹȚȈȕȐșȓȈȊȖȊȐȟȍȔ. ǶȉȘȈȡȈȧșȤ Ȓ ǭȋȖȘȒȐȕț, Ȗȕ ȋȘȖȔȒȖ ȏȈȔȍȚȐȓ: - ǷȖȟȍȔț Ȋȣ Ȋ ȋȈȏȍȚț ȗȖȠȓȐ? Ǵȣ – ȕȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȗȖȌȟȐȕȧȍȔșȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȊȓȈșȚȐ. ǪȈȔ ȚțȚ ȕȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȕȐ ȋȈȏȍȚȈ, ȕȐ ȔȥȘ, ȕȐ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȕȣ ȌȍȑșȚȊțȍȔ ȗȖ șȊȖȍȔț ǻșȚȈȊț Ȑ ȘȍȠȈȍȔ Ȋșȍ ȕȈ șȖȉȘȈȕȐȐ. ǻ ȕȈș ȕȈ ȗȖȓȐȊ țȝȖȌȐȚ 65 Țȣșȧȟ Ȑȏ 209-ȚȐ, ȟȚȖ Ȕȣ ȐȔȍȍȔ Ȋ ȋȖȌ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȕȖȍ - ȕȈ ȕȈȓȖȋȐ, ȏȈȘȗȓȈȚț ȖȉșȓțȎȐȊȈȦȡȍȔț ȗȍȘșȖȕȈȓț Ȑ ȚȈȒ ȌȈȓȍȍ. - ǵȖ ȔȖȎȕȖ ȊȍȌȤ ȏȈȒțȗȈȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ ȝȖȚȧ ȉȣ ȗȖ 100 ȔȍȚȘȖȊ ȚȘțȉ? – ȊȖȏȘȈȏȐȓ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǭȋȖȘȒȐȕ. - Ǫȣ ȏȕȈȍȚȍ, șȒȖȓȤȒȖ șȚȖȐȚ ȕȍ șȚȖ, Ȉ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȌȐȕ ȔȍȚȘ? Ǫȣ – ȕȍȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȣȑ ȟȍȓȖ-

ȊȍȒ Ȑ ȔȍȓȍȚȍ ȟțȠȤ! Ǩ ȕȈȔ, ȔȍȎȌț ȗȘȖȟȐȔ, ȕțȎȕȖ ȗȖȔȍȕȧȚȤ 80 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȚȘțȉ, Ȑ ȥȚȖ ȗȘȐ ȚȖȔ ȟȚȖ ȕȍ Ȋșȍ ȟȓȍȕȣ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ ȗȓȈȚȧȚ ȏȈ ȗȖȓȐȊ. ǫȌȍ ȊȏȧȚȤ ȕȈȔ ȥȚȐ ȌȍȕȤȋȐ?

DzțȌȈ țȚȍȒȈȍȚ ȊȖȌȈ?

ȇ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ, ȗȖȟȍȔț Ȏȍ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ ȗȖȓȐȊ Ȋ 2018 ȋȖȌț ȕȍ ȕȈȟȈȓșȧ ȊȖȊȘȍȔȧ? - ǬȈ ȗȖȚȖȔț, - ȖȚȊȍȚȐȓ ȆȘȐȑ ǹȚȈȕȐșȓȈȊȖȊȐȟ, - ȟȚȖ ȕȈșȖșȕȈȧ șȚȈȕȞȐȧ, ȒȖȚȖȘȖȑ Ȕȣ ȊȓȈȌȍȍȔ șȖȊȔȍșȚȕȖ ș ȚȘȍȔȧ ȌȘțȋȐȔȐ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈȔȐ Ȑ ȜȍȘȔȍȘȖȔ, ȉȣȓȈ ȕȈ ȘȍȔȖȕȚȍ. ǶȌȐȕ Ȑȏ ȕȈșȖșȖȊ ȗȖȟȐȕȐȓȐ, Ȉ ȊȚȖȘȖȑ, ȖșȕȖȊȕȖȑ, ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȍȚ. ǿȚȖȉȣ ȍȋȖ ȗȖȟȐȕȐȚȤ, ȕțȎȕȖ 40 Țȣșȧȟ. ǪȖȖȉȡȍ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȕȈȠȐ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȘȍȠȐȚȤ, ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȕțȎȕȣ. - ǻ Ȕȍȕȧ Ȋșȍ ȖȚȟȍȚȣ Ȑ Ȋșȍ ȒȊȐȚȈȕȞȐȐ ȍșȚȤ, - ȊșȚțȗȐȓȈ Ȋ ȘȈȏȋȖȊȖȘ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤ. ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȕȈ Ȋșȍ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȖ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȑ, ȖȗȓȖȔȉȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ǸȅǹȖȔ șȟȍȚȟȐȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȏȌȍșȤ, Ȋ șȚȖȘȖȎȒȍ. ǷȖ ȕȍȔț Ȕȣ Ȑ ȗȓȈȚȐȔ, Ȉ ȉȘȈȚȤ ș ȟȓȍȕȖȊ ȖȉȡȍșȚȊȈ ȜȐȒșȐȘȖȊȈȕȕțȦ șțȔȔț ȏȈ ȥȓȍȒȚȘȖȥȕȍȘȋȐȦ ȘȍȠȐȓȈ ȕȍ ȧ ȓȐȟȕȖ, Ȉ șȖȉȘȈȕȐȍ. ǴȍȎȌț ȗȘȖȟȐȔ, ȚȍȔ, ț ȒȖȋȖ ȗȖȓȐȊȈ

ƶǞǧǥǡǯǙ ǥǙǞǤǙǦǯ «ǞǧǤǞǧǟdz»-ǔǦǢǬǡǜǞǔ

(ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ. ǵȈȟȈȓȖ ȕȈ 1-ȑ șȚȘ.) ǻȒȘȈȮȕșȤȒȖȦ, ȚȖ Ȏ ȝȈȑ ȉțȌȍ țȒȘȈȮȕșȤȒȖȦ! ǷȖȒȐ ȧ șȗȭȓȒțȊȈȓȈșȧ ș ȋȈȘȕȐȔ ȝȓȖȗȞȍȔ, ȌȖ ȕȤȖȋȖ ȏȊȍȘȕțȓȐșȧ, ȔȈȉțȚȤ, ȗȖȒțȗȞȭȊ ȌȊȈȌȞȧȚȤ. ǟ ȡȖ ȊȐ ȌțȔȈȫȚȍ? ǷȐȚȈȦȚȤ ȊȐȒȓȦȟȕȖ țȒȘȈȮȕșȤȒȖȦ. ǶȌȕȈ ȎȭȕȖȟȒȈ ȘȖȏȗȖȊȭȓȈ Ȕȍȕȭ, ȡȖ ȒȘȈȡȖȋȖ șȐȘț ȕȭȌȍ ȕȍ ȒțȠȚțȊȈȓȈ. Ǩ ȖȌȐȕ ȟȖȓȖȊȭȒ ȏȈȊȎȌȐ Ȓțȗțȫ șȐȘȖȒȖȗȟȍȕț ȒȖȊȉȈșț ȚȭȓȤȒȐ ț ǹȊȐȘȐȌȍȕȒȈ. ǯȊȭȌȒȐ Ȏ ȚȈȒȐȑ ȔȖȓȖȌȍȞȤ ȊȏȧȊșȧ ț ǩȈȝȔțȚȭ? - ǸȖȌȖȔ ȧ ȏ ǬȖȕȍȞȤȒț, - ȘȖȏȗȖȊȭȊ ǹȍȘȋȭȑ. – ǴȖȎȕȈ șȒȈȏȈȚȐ, ȡȖ ȧ ȉȈȕȌȍȘȭȊȍȞȤ ȌȖȕȍȞȤȒȐȑ, ȚȈȒ ȧ șȍȉȍ ȕȈȏȊȈȊ ț șȖȞȭȈȓȤȕȐȝ ȔȍȘȍȎȈȝ. ǪȐ, ȔȈȉțȚȤ, ȌȖȕȍȞȤȒȐȝ ȝȓȖȗȞȭȊ ȏȊȐȒȓȐ ȉȈȟȐȚȐ Ȋ ȭȕȠȖȔț ȖȉȘȈȏȭ? Ǩ ȧ – ȚȈȒȐȑ, ȏȭ șȊȖȫȦ ȭȌȍȖȓȖȋȭȫȦ. - ǯȊȭȌȒȐ ȊȏȧȊșȧ ȊȈȠ ȖȉȘȈȏ ȏ ȖșȍȓȍȌȞȍȔ ȭ ȊțșȈȔȐ? - ǯ ȊȭȑȕȐ. Ǫ 2014 ȘȖȞȭ ȔȐ ȊȐȮȝȈȓȐ ȏ ǬȖȕȍȞȤȒț. ǶșȍȓȐȓȐșȧ ȕȈ ȌȈȟȭ, Ȋ DzȖșȚȧȕȚȐȕȭȊșȤȒȖȔț ȘȈȑȖȕȭ. ǹȐȌȭȚȐ ȭ ȕȭȟȖȋȖ ȕȍ ȘȖȉȐȚȐ ȧ ȕȍ Ȕȭȋ, ȚȖȔț ȗȭȠȖȊ ȌȖ ȊȭȑșȤȒȒȖȔȈȚț, Ȉȓȍ Ȕȍȕȭ șȗȖȟȈȚȒț ȊȭȌȔȖȊȐȓȐ, ȉȖ Ȋ Ȕȍȕȍ ȉțȓȈ ȌȖȕȍȞȤȒȈ ȗȘȖȗȐșȒȈ. Ǩȓȍ Ȋ 2015 ȘȖȞȭ ȧ ȊȎȍ ȊșȚțȗȐȊ ȌȖ ȓȈȊ ǯǹǻ. ǸȈȝțȦ șȍȉȍ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȞȍȔ. ǬȧȒțȦȟȐ ȕȈȠȐȔ ȊȖȓȖȕȚȍȘȈȔ, ț ȓȐȗȕȭ ȧ ȗȍȘȍȊȭȊșȧ Ȋ 54-Țț ȉȘȐȋȈȌț, Ȍȍ ȖȉȭȑȔȈȊ ȗȖșȈȌț ȒȖȔȈȕȌȐȘȈ ȋȈȘȔȈȚȐ, ȉțȊ șȍȘȎȈȕȚȖȔ. ǬȧȒțȦ ǩȖȋț, ȡȖ ȚȈȔ ȧ ȏțșȚȘȭȊșȧ ȏ ȌțȎȍ ȌȖȉȘȐȔȐ ȝȓȖȗȞȧȔȐ. - Ǩ ȟȐȔ ȊȐ ȏȈȑȔȈȓȐșȧ ț ȔȐȘȕȖȔț ǬȖȕȍȞȤȒț? - ǩȭȏȕȍșȖȔ. ǺȖȘȋțȊȈȊ ȒȖȊȉȈșȖȦ, Ȉȓȍ ȕȍ ȊȓȈșȕȖȋȖ ȊȐȘȖȉȕȐȞȚȊȈ. DzȖȓȐ ȗȘȐȑȠȓȈ ȊȭȑȕȈ, Ȕȭȑ ȉȭȏȕȍș ȘȖȏȋȘȈȉțȊȈȓȐ, ȭ

ȔȐ ȗȖȮȝȈȓȐ ȗȖȟȐȕȈȚȐ Ȋșȍ ȏȕȖȊț. Ƿȭșȓȧ șȓțȎȉȐ Ȋ ǯǹǻ ȧ ȏ ȎȭȕȒȖȦ ȊȐȘȭȠȐȊ ȒțȗȐȚȐ Ȓȭȏ. ǹȗȖȟȈȚȒț ȗȘȐȌȉȈȓȐ ȠȭșȚȤ Ȓȭȏ, Ȉ ȏȈȘȈȏ Ȯȝ țȎȍ ȠȭșȚȌȍșȧȚ. DzȖȓȐ ȔȐ ȗȖȟȈȓȐ ȋȖȚțȊȈȚȐ șȐȘ, ȏ’ȧȊȐȓȈșȧ șȐȘȖȊȈȚȒȈ. ǪȐȓȐȊȈȚȐ ȮȮ ȉțȓȖ ȠȒȖȌȈ, ȚȖȔț ȔȐ ȗȘȐȌȉȈȓȐ ȗ’ȧȚȤ șȊȐȕȍȑ, Ȉ ȏȈȘȈȏ Ȯȝ ȊȎȍ ȗȖȕȈȌ șȖȘȖȒ ȋȖȓȭȊ. DzȖȘȖȊ’ȧȟȍ ȔȖȓȖȒȖ ȭ ȧȓȖȊȐȟȐȕț ȔȐ ȒțȗțȫȔȖ ț ȌȘțȏȭȊ. DzȖȕȐȕț ȚȈȒȖȎ ȒțȗțȫȔȖ. ǹȊȐȕȭ ȭ ȒȖȏȐ – șȊȖȮ. ǫȖȚțȫȔȖ șȐȘ ȚȈ ȒȖȊȉȈșț. - ǺȖ Ȏ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ ȚȘȍȉȈ ȏȕȈȚȐ ȧȒȭșȤ șȗȍȞȭȈȓȤȕȭ ȘȍȞȍȗȚȐ? - Ǿȍ Ȍȓȧ Ȕȍȕȍ ȕȍ ȗȐȚȈȕȕȧ. ȇ Ȏ ȏȈ ȗȘȖȜȍșȭȫȦ ȚȍȝȕȖȓȖȋ ȏ ȊȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȧ ǬȖȒțȟȈȫȊșȤȒȐȑ ȮȎȭ, ȏȈȒȭȕȟȐȊ ȒțȓȭȕȈȘȕȐȑ ȚȍȝȕȭȒțȔ. ǸȈȕȭȠȍ ȘȖȉȐȊ ȚȍȎ șȈȔȍ, ȗȘȈȞȦȦȟȐ ȕȈ ȜȭȘȔȭ. ǯ ȒțȓȭȕȈȘȭȫȦ ȧ ȗȖȊ’ȧȏȈȕȐȑ ȌȈȊȕȖ. - Ǩ ȧȒ ȏ’ȧȊȐȓȈșȧ ȊȈȠȈ ȍȒȖȜȍȘȔȈ? - ǻ 2017 ȘȖȞȭ ȧ șȚȈȊ «ȌȖȕȍȞȤȒȐȔ ȒțȘȒțȓȍȔ», ȊȏȧȊ țȟȈșȚȤ ț ȗȘȖȋȘȈȔȭ, ȏȈȊȌȧȒȐ ȒȖȚȘȭȑ ȖȚȘȐȔȈȊ ȗ’ȧȚșȖȚ ȚȐșȧȟ ȋȘȐȊȍȕȤ ȕȈ ȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȖ șȐȘȖȊȈȘȕȭ Ȋ șȍȓȭ ǟȊȈȕȖȗȭȓȓȭ DzȖșȚȧȕȚȐȕȭȊșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț, ȗȘȧȔȖ ȉȭȓȧ șȊȖȫȮ ȝȈȚȐ. Ƿȭșȓȧ ȚȖȋȖ ȭ ȋȖȚțȫȔȖ șȐȘȐ ȚȈ ȒȖȊȉȈșȐ. ǹȍȘȋȭȦ, ȏȈȊȌȧȒȐ ȊȈȠȭȑ ȍȒȖȜȍȘȔȭ, ȔȈȉțȚȤ, ȏ’ȧȊȐȓȐșȧ ȕȖȊȭ ȘȖȉȖȟȭ ȔȭșȞȧ? - ǷȘȈȞȦȫȔȖ ȔȐ ȏ ȎȭȕȒȖȦ, ȗȓȦș șȚȊȖȘȐȓȐ ȡȍ ȌȊȈ ȔȭșȞȧ. ǩȈȎȈȫȔȖ șȚȊȖȘȐȚȐ ȡȍ ȚȘȐ ȘȖȉȖȟȭ ȔȭșȞȧ, Ȉȓȍ ȕȍȔȈ ȒȖȋȖ ȉȘȈȚȐ. ǷȘȈȞȦȊȈȚȐ ȕȈȘȖȌ ȕȍ ȉȈȎȈȫ… Ǫșȭ ȉȈȎȈȦȚȤ ȖȚȘȐȔțȊȈȚȐ ȋȘȖȠȭ. - ǻ ǩȈȝȔțȚȭ ȊȐ ȔȈȫȚȍ șȊȖȮȝ ȒȓȭȫȕȚȭȊ?

- ǺȈȒ. ǟ ȊșȭȔ ȮȔ ȌȖȊȭȘȧȦ. ǩțȊȈȫ, ȡȖ ȒȖȔțșȤ ȕȍ ȊȐșȚȈȟȈȫ ȋȘȖȠȍȑ, Ȉ ȒȖȊȉȈșȐ ȌțȎȍ ȝȖȟȍȚȤșȧ. ǵȍ ȗȐȚȈȕȕȧ. ȇ ȕȈȏȐȊȈȦ ȕȖȔȍȘ șȊȖȫȮ ȉȈȕȒȭȊșȤȒȖȮ ȒȈȘȚȒȐ, ȭ ȡȖ ȊȐ ȌțȔȈȫȚȍ? ȇ ȡȍ ȕȍ ȊșȚȐȋȈȦ ȌȖȮȝȈȚȐ ȌȖȌȖȔț, Ȉ ȋȘȖȠȭ ȊȎȍ ȕȈ ȒȈȘȚȞȭ. - ǯȈȘȈȏ ȌțȎȍ șȗȍȒȖȚȕȖ. Ǵ’ȧșȕȭ ȌȍȓȭȒȈȚȍșȐ ȕȈ ȊȈȠȖȔț ȗȘȐȓȈȊȒț ȗȭȌ ȟȈș ȚȖȘȋȭȊȓȭ ȏȉȍȘȭȋȈȦȚȤșȧ ȉȍȏ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒȈ. ǿȐ ȕȍ ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȖ Ȟȍ Ȍȓȧ șȗȖȎȐȊȈȟȈ? - ǻ Ȕȍȕȍ ȫ Ȋșȭ șȍȘȚȐȜȭȒȈȚȐ. ǺȖȊȈȘ ȏȘȖȉȓȍȕȐȑ ȗȖ șȗȍȞȭȈȓȤȕȭȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ. DzȖȊȉȈșȕȭ ȊȐȘȖȉȐ ț Ȕȍȕȍ șȐȘȖȊ’ȧȓȍȕȭ. ȇ ȘȖȏȗȖȊȭȔ ȊȈȔ ȖȌȕț ȭșȚȖȘȭȦ ȏ ȔȖȋȖ ȎȐȚȚȧ... ǬȖȊȍȓȖșȧ Ȕȍȕȭ Ȋ ȔȐȕțȓȖȔț ȚȘȖȝȐ ȗȖȎȐȚȐ Ȋ ǷȖȘȚțȋȈȓȭȮ. ǺȈȔ ȊȗȘȖȌȖȊȎ ȊȖșȤȔȐ ȘȖȒȭȊ ȖȗȈȕȖȊțȊȈȊ ȈȏȐ șȊȖȋȖ ȉȭȏȕȍșț. ǺȖȌȭ ȧ ȉțȊ ȔȖȓȖȌȐȔ ȚȈ ȋȈȘȧȟȐȔ, ȞȭȒȈȊȐȊșȧ ȊșȭȔ ȕȖȊȐȔ. ǷȘȈȞȦȊȈȚȐ ȌȖȊȖȌȐȓȖșȧ ȕȈ ȘȭȏȕȐȝ ȘȖȉȖȚȈȝ. ǺȈȒ ȖșȤ, ȖȌȐȕ ȔȭșȞȍȊȐȑ ȎȐȚȍȓȤ ȘȖȏȗȖȊȭȌȈȊ Ȕȍȕȭ, ȧȒ Ȋȭȕ ȋȕȈȊ ȉȐȟȒȭȊ ȕȈ ȧȒțșȤ ȊȐșȚȈȊȒț. DZȖȔț ȚȖȌȭ ȉțȓȖ ȊșȤȖȋȖ șȭȔ ȘȖȒȭȊ. Ȁȓȧȝ ȉțȊ ȕȍȉȓȐȏȤȒȐȔ – 120 ȒȭȓȖȔȍȚȘȭȊ. ǹȖȕȞȍ ȗȘȐȗȭȒȈȓȖ… ǯ șȖȉȖȦ Ȋȭȕ ȊȏȧȊ șȐȘȖȊ’ȧȓȍȕț ȒȖȊȉȈșț, ȋȖȓȖȊț șȐȘț ȚȈ ȠȔȈȚȖȒ ȝȓȭȉȈ. DZȠȖȊ ȝȓȖȗȍȞȤ ȌȕȭȊ ȗ’ȧȚȤ. ǺȈȒ șȐȘȖȊ’ȧȓȍȕȈ ȒȖȊȉȈșȈ ȭ șȚȈȘȐȑ șȐȘ ȉțȓȐ ȏȈȊȎȌȐ ȒȖȘȐșȕȐȔȐ ȭ șȊȭȎȐȔȐ, ȉȖ ȊȐȘȖȉȓȧȓȐșȧ ȏ șȍȒȘȍȚȖȔ, ȧȒȐȑ ȏȕȈȦ ȚȍȗȍȘ ȭ ȧ. - ǹȍȘȋȭȦ, ȕȈ ȊȈș ȌȐȊȕȐȑ ȖȌȧȋ: ȊȭȑșȤȒȖȊȈ ȜȖȘȔȈ ȏ ȜȈȘȚțȝȖȔ. - ǺȈȒ ȧ ȗȖȫȌȕțȦ ȗȘȖȜȍșȭȦ ȜȍȘȔȍȘȈ ȏ ȊȭȑșȤȒȖȊȖȦ șȓțȎȉȖȦ, ȉȖ ȧ Ȏ ȘȍȏȍȘȊȭșȚ. - ǹȊȭȑ ȓȖȋȖȚȐȗ ȊȐ ȊȓȈșȕȖȘțȟ ȘȖȏȘȖȉȐȓȐ? - Ǵȍȕȭ ȌȖȗȖȔȭȋ ȝȓȖȗȟȐȒ ȭȏ DzȐȫȊȈ. Ǫȭȕ

ȕȍȚ, Ȕȣ ȌȍȓȈȍȔ ȗȍȘȍȘȈșȟȍȚ. ǪȣȝȖȌȐȚ, ȟȚȖ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȧ ȘȍȠȍȕȐȍ șȖȉȘȈȕȐȧ ȊȣȗȖȓȕȧȦ, Ȕȍȕȧ ȍȡȍ Ȋ ȟȍȔ-ȚȖ ȖȉȊȐȕȧȦȚ. ǵȍ ȖȌȐȕ ǭȋȖȘȒȐȕ ȕȍȌȖȊȖȓȍȕ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ Ȍȍȓ Ȋ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȍ. - ǺȘȐ ȋȖȌȈ ț ȕȈș ȊȖȌȣ ȕȍȚ. ǰ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȚȘțȉȣ ȊȍȚȝȐȍ. ǷȖȓȖȎȍȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȌȐȈȔȍȚȘ ȊȘȍȏȒȐ ȉȣȓ ȕȍ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȚȘȐ ȟȍȚȊȍȘȚȐ ȌȦȑȔȈ, Ȉ ț ȕȈș ȍșȚȤ ȚȈȒȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȑ ȌȦȑȔȖȊțȦ ȊȘȍȏȒț șȌȍȓȈȓȐ. ǰ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ! ȇ țȎȍ țșȚȈȓȈ Ȓ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȦ ȝȖȌȐȚȤ Ȑ ȘțȋȈȚȤșȧ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ Ȕȕȍ ȏȈȋȓȧȕțȊȠȈȧ Ȋ șȚȖȘȖȎȒț ǴȈȘȐȧ ǰȊȈȕȖȊȕȈ. - ǺȈȒ Ȋȣ ȊȘȍȏȒȐ ȕȍ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚȍ? – șȗȘȈȠȐȊȈȦ ț ȆȘȐȧ ǹȚȈȕȐșȓȈȊȖȊȐȟȈ. - Ǩ ȒȈȒ Ȕȣ Ȑȝ ȗȘȖȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȔ, ȍșȓȐ ȖȕȐ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ țȟȈșȚȒȖȊ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ? ǵȈș ȕȍ ȗțșȒȈȦȚ, Ȑ Ȋșȍ ȚțȚ. ǭșȚȤ ȌȈȎȍ ȚȈȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȓȐȊȖȔ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ, ȕȖ ȕȐ ȒȖȗȍȑȒȐ ȕȍ ȗȓȈȚȧȚ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȘȐȟȐȕȈ ȉȍȏȊȖȌȤȧ ȍȡȍ Ȑ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȌȐȕ Ȑȏ ȉȣȊȠȐȝ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȍȑ ȌȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȓ ȊȖȌȖȊȖȌ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȕȈȉȎȈȓ ȕȈș ȊȖȌȖȑ ȕȈȗȘȧȔțȦ. ǺȍȗȍȘȤ Ȕȣ ȗȖȓțȟȈȍȔ ȊȖȌț ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȖȕȈ ȗȘȖȑȌȍȚ ȟȍȘȍȏ șȐșȚȍȔț ȗȖȓȐȊȈ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ «ǸȖȌȕȐȟȖȒ». ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ȗȈȌȈȍȚ ȌȈȊȓȍȕȐȍ. ǴȖȎȕȖ șȔȍȓȖ țȚȊȍȘȎȌȈȚȤ: ȍȡȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȖȊȈȕȐȧ Ȑ Ȗ ȗȖȓȐȊȍ Ȋ «ǿȍȘȕȖȉȣȓȤȞȍ» ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȏȈȉȣȚȤ. Ǩ ȊȖȚ ȔȍȕȧȚȤ ȓȐ «ȟȍȘȕȖȉȣȓȤȞȈȔ» ȚȘțȉȣ ȐȓȐ șȔȍȕȐȚȤ ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧ, ȥȚȖ ȟȓȍȕȣ ȚȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȈ ȌȖȓȎȕȣ ȘȍȠȈȚȤ șȈȔȐ, ȕȈ șȊȖȍȔ șȖȉȘȈȕȐȐ. ǪȔȍșȚȖ ȕȐȝ ȕȐȒȚȖ Ȑȝ ȗȘȖȉȓȍȔț ȕȍ ȘȍȠȐȚ. DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǸǶǽǴǨdzȄ.

ȈȚȖȠȕȐȒ. ǬȖ ȚȖȋȖ Ȏ, Ȋȭȕ ȚȈȒȐȑ ȔȖȓȖȌȍȞȤ, șȗȘȈȊȎȕȭȑ ȚȊȖȘȍȞȤ, ȕȈșȈȔȗȍȘȍȌ – ȝțȌȖȎȕȐȒ. ǵȈȔȈȓȦȊȈȊ ȖȌȐȕ ȓȖȋȖȚȐȗ ȏ ȔȖȮȔ ȏȖȉȘȈȎȍȕȕȧȔ, ȗȖȚȭȔ ȭȕȠȐȑ, Ȉ ȟȍȘȍȏ ȌȍȧȒȐȑ ȟȈș ȭ ȡȍ ȡȖșȤ ȗȘȐȌțȔȈȊ. - ǪȈȠȭ ȒȖȊȉȈșȈ ȚȈ șȐȘ ȘȖȏȗȖȊșȦȌȎțȦȚȤșȧ Ȋ ȘȭȏȕȐȝ ȔȭșȚȈȝ ǻȒȘȈȮȕȐ? - ǺȘȖȝȐ ȚȈȔ, ȚȘȖȝȐ ȚțȚ. ǹțȗȍȘȔȈȘȒȍȚȐ ǽȈȘȒȖȊȈ ȉȍȘțȚȤ ȔȖȦ ȗȘȖȌțȒȞȭȦ, ȫ ț Ȕȍȕȍ ȒȘȈȔȕȐȞȭ Ȋ DzȖșȚȧȕȚȐȕȭȊȞȭ. ǴȖȮ ȌȍȓȭȒȈȚȍșȐ ȗȖȌȖȉȈȦȚȤșȧ ȗȖȒțȗȞȧȔ ȕȈ ȧȘȔȈȘȒȈȝ. - ǿțȓȈ, ȡȖ ȌȖ ȒȖȎȕȖȋȖ ȗȖȒțȗȞȧ ȊȐ șȊȭȑ ȗȭȌȝȭȌ ȔȈȫȚȍ. DzȖȔț ȕȈ ȏȈȓȐȠȖȒ - ȈȕȍȒȌȖȚ, ȒȖȔț – ȋȈȘȕȍ șȓȖȊȖ ȈȉȖ ȊȭȘȠȐȒ. - Ǫșȍ ȚȈȒ. Ǩȓȍ ȕȍ Ȋșȭ, ȧ ȊȈȔ șȒȈȎț, Ȟȍ ȘȖȏțȔȭȦȚȤ, ȉțȊȈȫ ȌȖ ȕȈȘȖȌț ȚțȋȖ ȌȖȝȖȌȐȚȤ, ȕț, Ȉ ȧȒ ȌȭȑȌȍ, ȚȖȌȭ șȔȭȦȚȤșȧ. ȇ Ȏ ȋțȔȖȘȐșȚ, DzǪǵ ȗȖȓȦȉȓȧȊ ț ȔȖȓȖȌȖșȚȭ. - ǿȐ ȔȈȫȚȍ ȊȐ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȭȊ ț șȊȖȮȑ șȗȘȈȊȭ? - ǸȖȏțȔȭȫȚȍ, ȏȈȘȈȏ ȕȍȔȈȫ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȭȮ ȊȏȈȋȈȓȭ. ǶȚ ȊȈȠ ǪȭȚȈȓȭȑ DzȖȓȭșȕȐȟȍȕȒȖ ȏ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț șȚȊȖȘȦȫ șȐȘȖȊȈȘȕȦ. ǻ ǴȈȘȭțȗȖȓȭ ȫ ǹȈȠȒȖ, ȧȒȐȑ ȘȖȉȐȚȤ șȐȘȐ. ǵȈș ȗȖȊȐȕȕȖ ȉțȚȐ ȉȭȓȤȠȍ. ǵȈ șȤȖȋȖȌȕȭ ȎȖȌȍȕ ȏ ȕȈș ȖȌȐȕ ȖȌȕȖȔț ȕȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȚ. ǴȐ ȔȈȫȔȖ ȗȖȌȈȊȈȚȐ ȓȦȌȧȔ ȒțȓȤȚțȘț ȒȘȈȜȚȖȊȐȝ șȐȘȭȊ, ȡȖȉ ȊȖȕȐ ȘȖȏțȔȭȓȐ, ȟȖȔț ȊȖȕȐ ȚȈȒ ȒȖȠȚțȦȚȤ. ǷȍȘȍșȭȟȕȐȑ ȋȘȖȔȈȌȧȕȐȕ ȌțȔȈȫ, ȡȖ ȋȈȘȕȐȑ șȐȘ ȔȈȫ ȒȖȠȚțȊȈȚȐ ȕȍ ȉȭȓȤȠȍ șȚȈ ȋȘȐȊȍȕȤ. Ǩȓȍ ȧȒȐȑ Ȏȍ ȚȖ șȐȘ, ȗȍȘȍȗȘȖȠțȦ? ǴȐ ȗȖȊȐȕȕȭ ȘȈȏȖȔ ȌȖȕȍșȚȐ ȌȖ ȓȦȌȍȑ ȒțȓȤȚțȘț ȍȒȖȜȍȘȔ. DzȖȕȒțȘțȊȈȚȐ ȉțȌȍȔȖ ȗȖȚȭȔ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǸǶǴǶǪǨ.


4 июля 2018 года

îáùåñòâî

ĒĜĘĵęŐŎŘ ĸ đĸęņıěŐĘĜĝįę: ŇěŇĘĸĶŎę ŇěŐ įěıęĝĘ ĸěęʼnʼněŏ «ĝįěĜěŏ» ŇĜŎğěŐŘņ ĸ ĝęĮŘ - ǭșȓȐ ȔȖȧ ȊȕțȟȒȈ ǵȈșȚȍȕȤȒȈ ȉțȌȍȚ ȎȐȚȤ, ȧ ȗȘȖȎȐȊț ȌȖ șȚȈ ȓȍȚ, - ș ȌȘȖȎȤȦ Ȋ ȋȖȓȖșȍ șȒȈȏȈȓȈ Ȕȕȍ 67-ȓȍȚȕȧȧ dzȦȌȔȐȓȈ ǪȐȒȚȖȘȖȊȕȈ Ȑȏ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȈ. – ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ șȖ ȔȕȖȑ ȚȖȎȍ șȓțȟȐȓȖșȤ ȋȖȘȍ: ȧ ȊȣȗȈȓȈ ș ȟȍȚȊȍȘȚȖȋȖ ȥȚȈȎȈ. ǩȣȓ șȐȓȤȕȣȑ ȊȍȚȍȘ, ȧ șȕȐȔȈȓȈ ȕȈ ȉȈȓȒȖȕȍ ȉȍȓȤȍ, ȗȍȘȍȋȕțȓȈșȤ ȟȍȘȍȏ ȖȋȘȈȎȌȍȕȐȍ Ȑ … ȊȣȓȍȚȍȓȈ. ǴȕȖȋȖ Ȍȕȍȑ ȗȘȖȓȍȎȈȓȈ Ȋ ȒȖȔȍ. ǵȖ ȊȣȒȈȘȈȉȒȈȓȈșȤ! Ǩ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ Ȑ ȊȕțȟȍȕȤȒȈ șȔȖȎȍȚ. ȇ ȊȍȘȦ, ȕțȎȕȖ ȊȍȘȐȚȤ Ȑ ȎȌȈȚȤ. Ƕ ȗȘȖȐȏȖȠȍȌȠȍȔ 24 ȐȦȕȧ Ȋ șȍȔȤȍ DzȖȊȈȓȍȊȣȝ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȍ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȖȟȍȕȤ ȚȧȎȍȓȖ. ǰ Ȋșȍ Ȏȍ… - ǴȖȧ ȊȕțȟȒȈ Ȑ ȚȈȒ ȐȔȍȍȚ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ț ȕȍȍ ȐȕȊȈȓȐȌȕȖșȚȤ, - ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ ȉȈȉțȠȒȈ. - ǹ ǩȖȎȤȍȑ ȗȖȔȖȡȤȦ Ȕȣ ȏȈȒȖȕȟȐȓȐ ȠȒȖȓț. ǶȕȈ ȖȉȡȈȓȈșȤ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ, ȎȐȓȈ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖȑ ȠȒȖȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ. ǹȍȑȟȈș ȍȑ 23 ȋȖȌȈ. ǵȈ țȓȐȞț ȕȈȠȈ ȌȍȊȖȟȒȈ ȖșȖȉȖ ȟȈșȚȖ ȕȍ ȝȖȌȐȚ. Ǫ ȚȖȚ ȊȍȟȍȘ ȖȚȗȘȖșȐȓȈșȤ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ ȗȘȖȋțȓȧȚȤșȧ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȚȖ Ȋ ȠȒȖȓȍ ȉȣȓ ȉȈȓ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ. ǪȔȍșȚȍ ș ȌȘțȋȖȔ ǹȈȠȍȑ Ȑ ȍȡȍ ȌȘțȏȤȧȔȐ ȖȕȐ ȠȓȐ ȗȖ țȓȐȞȍ. DzȖȋȌȈ Ȑȝ ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȗȍȘȍȝȖȌȐȓȈ ȌȖȘȖȋț, ȖȚȒțȌȈ-ȚȖ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȊȖȍȕȕȈȧ «șȒȖ-

ȘȈȧ». ǶȌȕȐ țșȗȍȓȐ ȖȚșȒȖȟȐȚȤ, Ȉ ȕȈȠȐ ǵȈșȚȧ Ȑ ǹȈȠȈ ȗȖȗȈȓȐ ȗȖȌ ȒȖȓȍșȈ. ǷȖȌȘȖȉȕȖșȚȍȑ ȈȊȈȘȐȐ Ȕȣ ȚȖȓȒȖȔ Ȑ ȕȍ ȏȕȈȍȔ. ǪȘȖȌȍ ȉȣ Ȋ ȚȖȑ «șȒȖȘȖȑ» ȊȍȏȓȐ ȘȈȕȍȕȣȝ ȉȖȑȞȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȔ șȘȖȟȕȖ ȕțȎȕȈ ȉȣȓȈ ȗȖȔȖȡȤ. ǹȍȑȟȈș ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȖȕȐ șȒȖȕȟȈȓȐșȤ. ǹȖ șȚȘȈȠȕȣȔȐ ȌȐȈȋȕȖȏȈȔȐ ȌȍȚȍȑ ȌȖșȚȈȊȐȓȐ Ȋ ȉȈȝȔțȚșȒțȦ ȉȖȓȤȕȐȞț. ǻ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ – ȚȧȎȍȓȈȧ ȟȍȘȍȗȕȖ-ȔȖȏȋȖȊȈȧ ȚȘȈȊȔȈ, Ȉ ț ǵȈșȚȍȕȤȒȐ – Ȑ ȗȍȘȍȓȖȔ ȉȍȌȘȈ, Ȑ ȘȈȏȘȣȊ șȍȓȍȏȍȕȒȐ, Ȑ ȚȘȈȊȔȣ ȗȍȟȍȕȐ, Ȑ ȔȈșșȈ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȖȉȓȍȔ. ǵȈȔ ȗȖȏȊȖȕȐȓȐ Ȑ șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ ȊȕțȟȒȈ Ȋ ȉȖȓȤȕȐȞȍ. ǹ Țȍȝ ȗȖȘ ș ȕȍȑ Ȋ ȘȍȈȕȐȔȈȞȐȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȔȖȧ ȌȖȟȤ – ǹȊȍȚȓȈȕȈ. ǵȈȠȍ ȌȐȚȍ ȚȈȒȐȍ ȔțȒȐ ȐșȗȣȚȣȊȈȍȚ… ǭȑ țȌȈȓȐȓȐ șȍȓȍȏȍȕȒț Ȑ ȟȈșȚȤ ȗȍȟȍȕȐ, ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȔȕȖȋȖ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȗȍȘȍȓȖȔȖȊ. ǺȖȓȤȒȖ ȕȈ Ȍȕȧȝ ȖȕȈ ȗȘȐȠȓȈ Ȋ șȍȉȧ, ȕȖ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȗȖȌ ȈȗȗȈȘȈȚȖȔ ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȌȣȝȈȕȐȧ. Ƕ ȕȈȠȍȑ ȚȘȈȋȍȌȐȐ șȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȌȈȓȍȒȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȈ. ǫȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ Ȋ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ șȍȚȧȝ ȉȣȓ ȖȉȢȧȊȓȍȕ șȉȖȘ Ȍȍȕȍȋ ȕȈ ȓȍȟȍȕȐȍ ǨȕȈșȚȈșȐȐ, ȔȖȧ ȌȖȟȤ ȌȈȓȈ ȘȍȒȊȐȏȐȚȣ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȑ ȒȈȘȚȣ. ǰ ȟȚȖ Ȋȣ ȌțȔȈȍȚȍ? DzȚȖ-

ȚȖ ȗȖȏȊȖȕȐȓ ȕȈȔ Ȑ ȗȣȚȈȓșȧ șȕȧȚȤ ȌȍȕȤȋȐ ș ȚȖȑ ȒȈȘȚȣ. ǹȖ ȔȕȖȑ ȋȖȊȖȘȐȓ ȗȘȐȧȚȕȣȑ ȔțȎșȒȖȑ ȋȖȓȖș. ȇ ȗȖșȓȍ ȗȍȘȍȎȐȚȖȋȖ ȠȖȒȈ șȕȈȟȈȓȈ Ȑ ȕȍ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ Ȗȕ ȝȖȟȍȚ, ȕȖ ȒȈȘȚț Ȕȣ șȘȈȏț ȏȈȉȓȖȒȐȘȖȊȈȓȐ. ǪȗȍȘȍȌȐ ț ȊȕțȟȒȐ ȔȕȖȋȖ ȖȗȍȘȈȞȐȑ Ȑ ȌȍȕȍȎȕȣȝ ȘȈșȝȖȌȖȊ. ǪȖȍȕȕȣȍ ȗȘȐȝȖȌȐȓȐ Ȋ ȉȖȓȤȕȐȞț, ȗȖȔȖȋȓȐ ȟȍȔ șȔȖȋȓȐ. ǰȏ DzȐȍȊȈ Ȍȓȧ ȖȗȍȘȈȞȐȐ ǵȈșȚȐ ȗȘȐșȓȈȓȐ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȗȓȈșȚȐȕȣ. ǩțȌȍȔ ȕȈȌȍȧȚȤșȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȉțȌȍȚ ȝȖȘȖȠȖ. ǴȈȔȈ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȍȑ ȌȍȊțȠȒȐ șȚȈȘȈȍȚșȧ ȕȍ ȖȚȝȖȌȐȚȤ ȖȚ ȒȘȖȊȈȚȐ ȌȖȟȍȘȐ ȕȐ ȕȈ ȔȐȕțȚț. - ȇ șȍȑȟȈș ȌțȔȈȦ ȚȖȓȤȒȖ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȔȖȑ ȘȍȉȍȕȖȒ ȉȣșȚȘȍȍ ȗȖȗȘȈȊȐȓșȧ, ȋȖȊȖȘȐȚ ǹȊȍȚȓȈȕȈ ǵȐȒȖȓȈȍȊȕȈ DzȖȊȈȓȍȊȈ. – Ǵȍȕȧ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚ ȗȖȒȈ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ ȚȖȑ șȚȘȈȠȕȖȑ ȈȊȈȘȐȐ, ȒȚȖ ȊȐȕȖȊȈȚ Ȋ ȕȍȑ, ȋȓȈȊȕȖȍ – ȗȖȌȕȧȚȤ ȕȈ ȕȖȋȐ ȌȖȟȤ. ǻȊȈȎȈȍȔȣȍ ȟȐȚȈȚȍȓȐ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȔȖȟȤ șȍȔȤȍ DzȖȊȈȓȍȊȣȝ, șȖȖȉȡȈȍȔ ȕȖȔȍȘ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȑ ȒȈȘȚȣ ȔȈȔȣ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȍȑ 51 68 75 55 12 59 14 92. DzȈȘȚȈ ǷȘȐȊȈȚǩȈȕȒȈ ȊȣȌȈȕȈ ȕȈ ȐȔȧ ǹȊȍȚȓȈȕȣ ǵȐȒȖȓȈȍȊȕȣ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ.

ĎęĞİęıŎ ŇęĜĸěĵě ĸĝęő ěŇŘņŔ ĸ ŇęĜĸĞŗ? ǯȈȚȧȕțȊȠȐȑșȧ ȗȖ ȘȧȌț ȗȘȐȟȐȕ ȘȍȔȖȕȚ ȊȚȖȘȖȑ ȠȒȖȓȣ Ȋ ǹȍȊȍȘșȒȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȌȖȓȎȕȈ ȉțȌȍȚ șȚȈȚȤ ȖȗȖȘȕȖȑ Ȍȓȧ Ȋșȍȑ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȖȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ, șȚȘȖȐȚȍȓȐ ȐȏȖ Ȋșȍȝ șȐȓ șȚȈȘȈȦȚșȧ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ Ȓ ȗȍȘȊȖȔț șȍȕȚȧȉȘȧ. ǷȘȈȊȌȈ, ț ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȣ ǪȈșȐȓȐȧ ǴȈșȦȎȍȕȒȖ ȍșȚȤ șȖȔȕȍȕȐȧ Ȋ ȚȖȔ, țȌȈșȚșȧ ȓȐ ȗȖȌȘȧȌȟȐȒȈȔ țȓȖȎȐȚȤșȧ Ȋ ȥȚȐ șȘȖȒȐ. - ǹȍȑȟȈș Ȋ ȠȒȖȓȍ ȐȌțȚ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ ȘȈȉȖȚȣ. ǻȎȍ ȋȖȚȖȊ ȚȘȍȚȐȑ ȥȚȈȎ. ȇ ȖȉȡȈȓșȧ șȖ șȚȘȖȐȚȍȓȧȔȐ, Ȑ ȖȕȐ șȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ ȗȖ-

șȚȈȘȈȦȚșȧ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ ȓȍȚȖȔ. ǵȖ șȌȍȓȈȚȤ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȍȡȍ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ, ȗȖȥȚȖȔț șȖȔȕȍȊȈȦșȤ, ȗȖȓțȟȐȚșȧ ȓȐ ț ȕȐȝ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ Ȓ ȕȈȟȈȓț țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ. ǪȖ ȊșȧȒȖȔ șȓțȟȈȍ, Ȋ ȖȒȚȧȉȘȍ ȘȍȔȖȕȚ țȎ ȚȖȟȕȖ ȉțȌȍȚ ȏȈȊȍȘȠȍȕ. ǫȓȈȊȕȖȍ - țșȗȍȚȤ șȌȍȓȈȚȤ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȖȚȌȍȓȒț. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ țșȗȍȚȤ Ȋ șȘȖȒ, ȗȖȕȈȌȖȉȐȚșȧ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ șȐȓȣ, - ȗȘȖȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȓ șȐȚțȈȞȐȦ ǪȈșȐȓȐȑ ǨȕȈȚȖȓȤȍȊȐȟ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

ČěĵŐĘ ʼnĘ ħęĸĘʼnęĸĝįěĵě ŇĜěŅŎĝņŘņ ıŎĸʼnęĸįĞ? Ǫ ȊȖșȒȘȍșȍȕȤȍ, ȗȍȘȊȖȋȖ ȐȦȓȧ, Ȋ ȕȈȠ ȋȖȘȖȌ ȗȘȐȠȓȈ ȉȖȓȤȠȈȧ ȊȖȌȈ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ Ȑ ȗȖșȍȓȖȒ ǾȊȍȚȔȍȚ, ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ ȕȈȒȘȣȊȈȓ ȔȖȡȕȣȑ ȓȐȊȍȕȤ. ǰ ȊȖȚ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȌȖȎȌȧ șȚȈȓȖ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȓȐȊȕȍȊȈȧ ȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȧ ȗȘȖȟȐȡȍȕȈ ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ ȊȍȏȌȍ. ǯȐȔȖȑ țȓȐȟȕȣȑ ȗȖȚȖȗ Ȕȕȍ ȖȉȢȧșȕȐȓȐ ȚȍȔ, ȟȚȖ șȉȘȖș ȚȈȓȣȝ ȊȖȌ ȕȍȊȖȏȔȖȎȍȕ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȚȘțȉȣ ȒȖȓȓȍȒȚȖȘȈ ȏȈȔȍȘȏȓȐ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ, șȘȍȌȐ ȎȈȘȒȖȋȖ ȓȍȚȈ, ȗȖȟȍȔț ȌȖȎȌȍȊȈȧ ȊȖȌȈ ȕȍ țȝȖ-

СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ ǷȓȈșȚȐȒȖȊȣȍ șȚȖȓȉȣ, șȚȖȧȡȐȍ ȕȈ Ȉȓȓȍȍ Ȋ ȊȍȘȝȕȍȔ ȗȈȘȒȍ Ȑ ȋȖȘȌȖ ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȍ șȍȉȧ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȈȔȐ, ș ȕȖșȚȈȓȤȋȐȍȑ ȊșȗȖȔȐȕȈȓȐ ȕȍȌȈȊȕȍȍ ȗȘȖȠȓȖȍ. ǩȣȊȈȓȖ, ȓțȟȐȓȐșȤ ȖȕȐ ȗȖ ȊȍȟȍȘȈȔ ȘȈșșȍȧȕȕȣȔ șȊȍȚȖȔ, ȗȖȔȖȋȈȧ ȖȚȌȖȝȕțȊȠȐȔ Ȑ ȘȈșșȓȈȉȐȊȠȐȔșȧ ȋȖȘȖȎȈȕȈȔ ȗȍȘȍȌȊȐȋȈȚȤșȧ Ȋ ȏȈȘȖșȓȧȝ ȗȈȘȒȈ. ǵȖ ȒȖȔț-ȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȓȖșȤ, Ȑ ȥȚȖȚ ȒȚȖ-ȚȖ ȉȍȏȎȈȓȖșȚȕȖ ȘȈȏȉȐȓ ȠȈȘȖȊȣȍ ȗȓȈȜȖȕȣ ȒȘȈșȈȊȞȍȊ-șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȖȊ. ǽȖȚȧ ȖȌȕȖȔț Ȑȏ ȕȐȝ «ȗȖȊȍȏȓȖ»: ȗȖșȓȍ ȗȖȋȘȖȔȈ ȖșȚȈȓȈșȤ ȊȐșȍȚȤ ȕȈ ȗȘȖȊȖȌȍ ȟȈșȚȤ ȗȓȈȜȖȕȈ. ǵȈ ȜȖȕȍ șȊȖȐȝ «ȉȍȏȋȖȓȖȊȣȝ» ȒȖȓȓȍȋ Ȗȕ șȔȖȚȘȐȚșȧ ȍȡȍ ȒțȌȈ ȕȐ ȠȓȖ… «ȇ ȚțȚ ȗȖșȖȊȍȚȖȊȈȓșȧ ȒȖȍ ș ȒȍȔ, Ȑ Ȕȣ ȗȘȐȠȓȐ Ȓ ȊȣȊȖȌț, ȟȚȖ ȖșȚȈȊȐȓȐ ȕȈș ȏȌȍșȤ ȕȍ șȓțȟȈȑȕȖ, - ȖȉȘȈȚȐȓșȧ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒ ș ȊȐșȧȟȐȔ ȗȓȈȜȖȕȖȔ Ȓ șȊȖȍȔț «ȉȍȏȋȖȓȖȊȖȔț» ȒȖȓȓȍȋȍ. – ǽȖȌȧȚ șȓțȝȐ, ȟȚȖ ȚȖ ȓȐ ȗȈȘȒ, ȚȖ ȓȐ ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȘȍȠȐȓȐ șȖȏȌȈȚȤ ș ȕȈȠȐȔ țȟȈșȚȐȍȔ Ȑȕ-

ȌȐȚ ȗȖ ȒȖȓȓȍȒȚȖȘț? dzȦȌȐ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȉȘȍȓȐ ȗȖ ȒȖȓȍȕȖ Ȋ ȋȘȧȏȕȖȑ ȊȖȌȍ! ǵȍțȎȍȓȐ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȚȘțȉȣ ȕȍ ȖȚȚȈȧȓȐ? ǭșȓȐ ȕȍ ȗȘȖȟȐșȚȐȔ ȓȐȊȕȍȊȒț ȓȍȚȖȔ, ȚȖ ȏȐȔȖȑ ȖȗȧȚȤ șȖȠȓȍȔșȧ ȕȈ ȔȖȘȖȏ? Ǩ ȔȍȎȌț ȚȍȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ țȓȐȞț dzȍȊȈȕȍȊșȒȖȋȖ Ȋ ȘȈȑȖȕȍ ȉțȓȤȊȈȘȈ ǴȍȚȈȓȓțȘȋȖȊ, ȕțȎȕȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȚȤ ȘȣȉȈȞȒȐȍ șȈȗȖȋȐ. ǰȓȐ ȗȘȖșȚȖ Ȑȏ ȌȖȔȈ ȕȍ ȊȣȝȖȌȐȚȤ… ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ DzǻǿǭǸǭǵDzǶ.

ǍǸǸDzȌ «ǮDzǴǰǻǸǻǯȈȂ» șȚȈȓȓȧȞȐȦ, ȕȍȒȐȑ ȈȘȚ-ȗȘȖȍȒȚ. ȅȚȐȔ ȗȘȖȍȒȚȖȔ ȧȒȖȉȣ «ȕȈȒȘȖȦȚ» ȊșȦ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ ȊȍȘȝȕȍȋȖ ȗȈȘȒȈ. Ǫ ȗȘȐȕȞȐȗȍ, Ȗȕ țȎȍ ȗȖȟȚȐ ȋȖȚȖȊ. ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȐȏțȘȖȌȖȊȈȕȕȣȝ șȊȍȚȐȓȤȕȐȒȖȊ, ȗȈȘȈ-ȚȘȖȑȒȈ ȗȖȓȖȔȈȕȕȣȝ ȓȈȊȖȟȍȒ Ȑ ȌȍȘȍȊȧȕȕȈȧ șȞȍȕȈ – ȊȖȚ Ȑ ȋȖȚȖȊȈ ȒȘțȚȈȧ ȐȕșȚȈȓȓȧȞȐȧ. ǶșȚȈȓȖșȤ ȓȐȠȤ ȗȘȐȌțȔȈȚȤ ȍȑ ȏȈțȔȕȖȍ ȕȈȏȊȈȕȐȍ-ȚȖȓȒȖȊȈȕȐȍ Ȑ șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȚȤ ȊȣșȖȒțȦ ȞȍȓȤ ȗȘȖȍȒȚȈ». «ǬȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȒȘțȚȖ! ȊȖșȚȖȘȎȍȕȕȖ ȏȈȔȍȚȐȓ «ȉȍȏȋȖȓȖȊȣȑ». – DzȈȒ ȓȖȊȒȖ Ȋșȍ ȗȘȐȌțȔȈȕȖ. ǪȔȍșȚȖ ȚȖȋȖ ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȚȖ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈș Ȑ șȒȈȔȍȑȒȐ Ȑ ȟțȚȤ ȗȘȐȕȈȘȧȌȐȚȤ șȞȍȕț, ȖȕȐ șȖȉȘȈȓȐșȤ ȗȘȍȊȘȈȚȐȚȤ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȐșȒțșșȚȊȖ? ǪȖȚ Țȍȉȍ Ȑ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȢȍȒȚ ȊȣȘȐșȖȊȣȊȈȍȚșȧ. ǫȓȧȌȐȠȤ, ȍȡȍ Ȑ «ȉȈȉȒȐ» ȕȈ ȥȚȖȔ ȗȘȖȍȒȚȍ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ ȉțȌȍȔ…». ǹȔȈȑȓ ǻdzȃǩǿǰǪȃDZ.

5

ƜƷƹƱưƽư ƶƳ ƭdž ƹƵƫƲƫƽLJ ƺưƻƭƾlj ƺƹƷƹDŽLJ ƺƹƼƽƻƫƯƫƭǃưƷƾ? ǵǰDzǶdzǨDZ, șȚțȌȍȕȚ ȔȍȌȒȖȓȓȍȌȎȈ: - ȇ șȚțȌȍȕȚ-ȔȍȌȐȒ, ȏȈȒȖȕȟȐȓ ȚȘȍȚȐȑ ȒțȘș ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖ ȒȖȓȓȍȌȎȈ, ȗȖȥȚȖȔț ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȍȘȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȧ ȗȘȖșȚȖ ȖȉȧȏȈȕ țȔȍȚȤ. ǹȍȑȟȈș șȚȖȐȚ ȎȈȘȒȈȧ ȗȖȋȖȌȈ. ǴȕȖȋȐȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ ȖȗȈșȕȖșȚȐ ȚȍȗȓȖȊȖȋȖ țȌȈȘȈ. Ǵȕȍ ȒȈȒ-ȚȖ ȗȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ ȗȘȐȊȖȌȐȚȤ Ȋ ȟțȊșȚȊȈ ȉȍȘȍȔȍȕȕțȦ ȎȍȕȡȐȕț, ȒȖȚȖȘȖȑ Ȋ ȈȊȚȖȉțșȍ ȗȖ ȗțȚȐ Ȋ ǩȈȝȔțȚ șȚȈȓȖ ȗȓȖȝȖ. ǫȓȈȊȕȖȍ, ȕȍ ȗȈȕȐȒȖȊȈȚȤ, ȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȟȍȚȒȖ Ȑ ȉȣșȚȘȖ. ǭdzǭǵǨ ș șȣȕȖȔ ǺǰǴǶǼǭǭǴ: - ǻ Ȕȍȕȧ ȗȖȌȘȈșȚȈȍȚ șȣȕ, Ȉ ȔȈȔȈ Ȍȓȧ ȘȍȉȍȕȒȈ – ȥȚȖ ȗȍȘȊȈȧ șȒȖȘȈȧ ȗȖȔȖȡȤ. ǷȘȐȝȖȌȐȓȖșȤ Ȑ ȘȈȏȉȐȚȣȍ ȒȖȓȍȕȒȐ ȏȈȓȍȟȐȊȈȚȤ, Ȑ țșȗȖȒȈȐȊȈȚȤ, Ȑ țȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȊȏȘȖșȓȣȝ… ȇ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍ ȗȘȖȑȌț ȔȐȔȖ ȕțȎȌȈȦȡȍȋȖșȧ Ȋ ȔȖȍȑ ȗȖȔȖȡȐ. ǷȖșȚȈȘȈȦșȤ șȌȍȓȈȚȤ Ȋșȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ, ȟȚȖ ȉțȌȍȚ ȕȈ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ Ȋ ȔȖȐȝ șȐȓȈȝ. ǽȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ Ȕȕȍ ȗȖȒȈ ȕȍ ȌȖȊȖȌȐȓȖșȤ ș ȥȚȐȔ șȚȈȓȒȐȊȈȚȤșȧ. ǵȖ, ȍșȓȐ ȊȌȘțȋ… ǫȓȈȊȕȖȍ ȉțȌȍȚ - ȕȍ ȘȈșȚȍȘȧȚȤșȧ. ǪǰDzǨ, 10 ȓȍȚ, țȟȍȕȐȞȈ: - ǬțȔȈȦ, ȟȚȖ șȔȖȋț. ǵȈș Ȋ ȠȒȖȓȍ ȥȚȖȔț țȟȈȚ. Ǵȣ ȐȏțȟȈȍȔ ȖȝȘȈȕț ȏȌȖȘȖȊȤȧ. ǪȖȚ ȍșȓȐ ȔȖȑ ȌȘțȋ ȐȓȐ ȕȍȏȕȈȒȖȔȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉțȌȍȚ ȚȖȕțȚȤ, ȚȖ șȕȈȟȈȓȈ ȧ ȉȘȖȠț ȍȔț șȗȈșȈȚȍȓȤȕȣȑ ȒȘțȋ, ȗȖȚȖȔ ȗȖȌȗȓȣȊț - ȗȓȈȊȈȚȤ ȧ țȔȍȦ - ȗȖșȚȈȘȈȦșȤ ȊȣȚȈȡȐȚȤ ȍȋȖ ȕȈ ȉȍȘȍȋ. Ǩ ȌȈȓȤȠȍ ȗȖ șȝȍȔȍ: ȐșȒțșșȚȊȍȕȕȖȍ ȌȣȝȈȕȐȍ, ȔȈșșȈȎ șȍȘȌȞȈ. ǻȟȐȓȐ ȕȈș Ȑ ȚȖȔț, ȒȈȒ ȖȒȈȏȈȚȤ ȗȍȘȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȖȔț șȚȈȓȖ ȗȓȖȝȖ ȕȈ țȓȐȞȍ. ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȕțȎȕȖ ȗȖȌȖȑȚȐ Ȓ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȍȔț, ȊȖ-ȊȚȖȘȣȝ, ȉȣșȚȘȍȕȤȒȖ ȊȣȏȊȈȚȤ «șȒȖȘțȦ», ȗȖȒȈ ȊȘȈȟȐ ȍȌțȚ, ȕțȎȕȖ ȌȈȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț ȗȖȗȐȚȤ ȊȖȌȣ, ȘȈșșȚȍȋȕțȚȤ ȗțȋȖȊȐȞȣ ȕȈ ȍȋȖ ȘțȉȈȠȒȍ, ȟȚȖȉȣ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȔȍȠȈȓȖ ȌȣȠȈȚȤ. ǨdzǰǵǨ, ȌȖȔȖȝȖȏȧȑȒȈ: - ǿȍșȚȕȖ ȋȖȊȖȘȧ, ȧ șȚȘȈȠȕȈȧ ȚȘțșȐȝȈ. ǻ Ȕȍȕȧ ȚȈȒȖȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ, ȟȚȖ ȧ șȘȈȏț ȘȈșȚȍȘȧȦșȤ Ȑ ȏȈȉțȌț Ȋșȍ, ȟȚȖ ȏȕȈȓȈ. ǹ șȖȉȖȑ Ȋ șțȔȖȟȒȍ ȧ ȊșȍȋȌȈ ȕȖȠț ȊȈȓȐȌȖȓ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȚȈȉȓȍȚȒȐ. DzȈȒ-ȚȖ Ȋ ȗȖȍȏȌȍ ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȋȖȌȐȓȐșȤ. Ǫ ȌȈȓȍȒȐȍ ȌȍȊȧȕȖșȚȣȍ ȔȖȑ ȔțȎ șȗȈșȈȓ ȔțȎȟȐȕț. ǭȋȖ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ ȗȖȗȈȓ Ȋ ǬǺǷ. ǽȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ șțȗȘțȋ ȊȖȊȘȍȔȧ ȊȣȚȈȡȐȓ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȍȋȖ Ȑȏ ȔȈȠȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȔȖȋȓȈ ȊȏȖȘȊȈȚȤșȧ. ǷȖȚȖȔ Ȕȣ ȝȖȌȐȓȐ Ȋ ȉȖȓȤȕȐȞț Ȑ ȗȘȖȊȍȌȣȊȈȓȐ ȚȖȋȖ ȗȈȘȕȧ. ǶȗȘȖș ȗȘȖȊȍȓȈ ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.


6

4 июля 2018 года

íà ãðàíè

ĎĘŐěęıě ĮěŘņŔĝŘ - ĜęĶŎı ĝŐĘņŔĝŘ 46-ȓȍȚȕȐȑ ȎȐȚȍȓȤ ǷȈȘȈșȒȖȊȐȍȊȒȐ țșȚȈȓ ȎȐȚȤ Ȋ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȔ șȚȘȈȝȍ. Ǩ ȘȈȕȤȠȍ Ȋșȍ ȉȣȓȖ ȐȕȈȟȍ. Ƕȕ ȘȈȉȖȚȈȓ ȕȈ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȐ, șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖȊȖȌȐȓ ȉȍȏȏȈȉȖȚȕȖ Ȑ ȊȍșȍȓȖ. ǵȖ Ȋ ȐȦȕȍ 2014-ȋȖ ȗȖȌȌȈȓșȧ ȗȘȖȗȈȋȈȕȌȍ ȉȖȍȊȐȒȖȊ Ȑ ȘȍȠȐȓ ȗȖȗȖȓȕȐȚȤ Ȑȝ ȘȧȌȣ. ǵȖȊȖȉȘȈȕȞȈ ȕȈȗȘȈȊȐȓȐ ȕȈ ȉȓȖȒȗȖșȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕ ȊȉȓȐȏȐ șȍȓȈ. ǬȍȎțȘȕȣȑ ș ȖȘțȎȐȍȔ Ȋ ȘțȒȈȝ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȓ ȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ, ȗȘȖȊȍȘȧȚȤ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ ȊȖȌȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ țȒȘȈȐȕșȒȖȑ ȊȖȍȕȕȖȑ ȚȍȝȕȐȒȖȑ. ǷȖșȓȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ Ȍȕȍȑ ȊȍȘȕȖȑ șȓțȎȉȣ ȎȐȚȍȓȤ ǷȈȘȈșȒȖȊȐȍȊȒȐ ȗȖ-

ȕȧȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȖșȓțȎȐȊȞȈȔȐ ȌȊȐȎȍȚ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ ȘȖȌȐȕȍ, Ȗ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȐ ȋȖȊȖȘȐȓȐ. ǶȕȐ ȉȣȓȐ ȕȈșȚȖȧȡȐȔȐ ȉȈȕȌȐȚȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȔțȎȟȐȕȈ ȘȍȠȐȓ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȗȖȒȐȕțȚȤ ȖȚȘȧȌ ȚȍȘȘȖȘȐșȚȖȊ, ȖȚȗȘȈȊȐȊȠȐșȤ ȕȈ ȗȖȐșȒȐ ȓțȟȠȍȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ șȖșȍȌȕȍȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖ. ǵȖ ȚȈȔ ȍȋȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȎȌȈȓ. ǸȈȌțȎȕȣȍ ȔȍȟȚȣ ȘȈȏȉȐȓȐșȤ Ȗ ȚȧȎȍȓȣȑ ȉȣȚ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ Ȋșȍ șȕȈȟȈȓȈ. ǻȏȕȈȊ Ȑȏ șȘȍȌșȚȊ ȔȈșșȖȊȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȍșȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȐȏȉȍȎȈȚȤ șțȘȖȊȖȋȖ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ȘȍȠȐȓ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȠȈȕșȖȔ. ǷȖșȓȍ ȗȘȖȊȍȘȒȐ, ȍșȓȐ ȊȣȧșȕȐȚșȧ, ȟȚȖ, ȕȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȘȧȌȈȝ «ǬǵǸ», ȗȖȌȖȏȘȍ-

ȊȈȍȔȣȑ ȕȍ șȖȊȍȘȠȈȓ ȚȧȎȒȐȝ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȑ ȗȘȖȚȐȊ ȔȐȘȕȖȋȖ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ, ȒȘȐȔȐȕȈȓȤȕȖȍ «ȌȍȓȖ» ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȍȘȍȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȖ. ǹȖȋȓȈșȕȖ șȚ. 260 ȟ. 6 DzȘȐȔȐȕȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȌȍȒșȈ ǻȒȘȈȐȕȣ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍș șȓțȎȉț Ȋ șȖșȚȈȊȍ ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȝ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȑ, ȕȖ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖ ȗȖȒȐȕțȓ Ȑȝ ȘȧȌȣ Ȑ șȖȖȉȡȐȓ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȖȘȋȈȕȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȓȈșȚȐ, ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȒȘȐȔȐȕȈȓȤȕȖȑ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ. ǿȚȖȉȣ ȗȘȍșȚțȗȐȊȠȐȔ ȏȈȒȖȕ ȕȈȟȈȚȤ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ, ȐȔ ȕțȎȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ ȗȖ ȕȖȔȍȘț 0-800-505-102 ȐȓȐ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ șȍȘȊȐșȖȔ «ǪȍȘȕȐșȤ ȌȖȔȖȑ» ȕȈ șȈȑȚȍ «ǹȚȖȗȚȍȘȘȖȘȐȏȔ».

ŁĮŎı ĝěĮĘį - ĝęı ʼnĘ ŇŘņŔ ıęņ ǪȗȍȘȊȣȍ Ȋ ǻȒȘȈȐȕȍ ȏȈ ȖșȖȉȖ ȎȍșȚȖȒȖȍ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ ș ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒț ȌȈȓȐ ȘȍȈȓȤȕȣȑ șȘȖȒ. 24-ȓȍȚȕȐȑ ȉȍȏȘȈȉȖȚȕȣȑ ǰȊȈȕȖ-ǼȘȈȕȒȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ șȍȓ Ȋ ȚȦȘȤȔț ȕȈ ȗȧȚȤ ȓȍȚ. ǬȍȓȖ ȉȣȓȖ ȚȈȒ. ǴȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȊȣȗȐȊȈȓ șȖ șȊȖȐȔ șȖșȍȌȖȔ. DzȖȋȌȈ ȊȖȌȒȈ șȚțȒȕțȓȈ Ȋ ȋȖȓȖȊț, Ȗȕ ȘȍȠȐȓ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȌȖȔȖȑ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȌȖȝȕțȚȤ. ǵȖ, ȊșȗȖȔȕȐȊ, ȟȚȖ șȖșȍȌșȒȐȍ șȖȉȈȒȐ ȊșȍȋȌȈ ȕȈ ȕȍȋȖ ȘȣȟȈȓȐ, ȘȍȠȐȓ ȘȈȏ Ȑ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȗȖȒȖȕȟȐȚȤ ș ȕȐȔȐ. ǪȏȧȊ ȚȖȗȖȘ, Ȗȕ ȊȍȘȕțȓșȧ ȕȈ șȖșȍȌșȒȐȑ ȌȊȖȘ. ǹȖȉȈȒȐ ȗȖȌȕȧȓȐ ȓȈȑ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍ ȘȈȏȖȏȓȐȓȖ. Ƕȕ ȗȖȌȖȠȍȓ Ȓ șȈȔȖȑ

ȔȈȓȍȕȤȒȖȑ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȉȣȓȈ ȗȖșȈȎȍȕȈ ȕȈ ȞȍȗȤ ȊȖȏȓȍ șȈȘȈȧ. ǮȐȊȖȚȕȖȍ țȒțșȐȓȖ ȍȋȖ ȏȈ ȕȖȋț, Ȑ Ȗȕ ȕȈȕȍș ȍȔț ȕȍșȒȖȓȤȒȖ țȌȈȘȖȊ ȚȖȗȖȘȖȔ, ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ șȗȘȧȚȈȓ ȚȘțȗ Ȋ ȉțȌȒȍ. ǺȈ Ȏȍ țȟȈșȚȤ ȗȖșȚȐȋȓȈ Ȑ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȗșȈ, ȗȘȐȊȧȏȈȕȕȖȋȖ ȊȖȏȓȍ ȒȈȓȐȚȒȐ. Ƕ șȊȖȍȔ «ȗȖȌȊȐȋȍ» ȔȖȓȖȌȖȑ ȔțȎȟȐȕȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȗȘȐȧȚȍȓȦ, Ȉ ȟȍȘȍȏ ȌȍȕȤ Ȓ ȕȍȔț ȌȖȔȖȑ ȗȘȐȍȝȈȓȐ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȗȖȓȐȞȐȐ. ǵȈ șțȌȍȉȕȖȔ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ ȗȖȌșțȌȐȔȣȑ șȊȖȦ ȊȐȕț ȗȘȐȏȕȈȓ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ, Ȋ șȖȌȍȧȕȕȖȔ ȐșȒȘȍȕȕȍ ȘȈșȒȈȧȓșȧ Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȓ șȚȘȖȋȖ ȍȋȖ ȕȍ ȕȈȒȈȏȣȊȈȚȤ. Ǩ ș ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȔ șȖșȍȌȖȔ, ȗȖ ȍȋȖ șȓȖȊȈȔ, Ȗȕ ȗȖȔȐȘȐȓșȧ. ǬȖ 2017 ȋȖȌȈ ȏȈ ȗȖȌȖȉȕȖȍ ȗȘȍșȚțȗȓȍ-

ĦĜęİŐę Ņęő «ĝŇĘĝĘņŔ», ğěņŘ Įœ ŇěōĸěʼnŎņę

Он ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ đĘőœŏ ĝįĞŅʼnœŏ ŕįĝŇęĜŎőęʼnņ

ǼȐȏȐȒȐ Ȑȏ ǻȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ ȠȚȈȚȈ ǴȖȕȚȈȕȈ ȏȈȒȖȕȟȐȓȐ 14-ȓȍȚȕȐȑ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚ ȗȖ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȦ ȏȈ ȝȖȌȖȔ ȟȈșȖȊ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȉȣȓȖ ȊȣȉȘȈȕȖ 12 șȈȔȣȝ ȚȖȟȕȣȝ ȟȈșȖȊ ȔȐȘȈ Ȑ ȗȘȖȊȖȌȐȓȐșȤ ȏȈȔȍȘȣ ȕȈ ȗȘȍȌȔȍȚ ȔȈȓȍȑȠȍȋȖ ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȧ Ȋ ȝȖȌȍ ȊȘȍȔȍȕȐ ȔȍȎȌț ȕȐȔȐ: ȍșȓȐ ȗȖȒȈȏȈȕȐȧ ȔȍȕȧȦȚșȧ, ȏȕȈȟȐȚ, ȏȈȒȖȕȣ ȜȐȏȐȒȐ ȚȖȎȍ ȗȖȌȊȍȘȎȍȕȣ ȐȏȔȍȕȍȕȐȦ. ǷȖȥȚȖȔț ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȐ ȘȍȠȐȓȐ șȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȐȌțȚ ȟȈșȣ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȌȖȓȋȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ ȊȘȍȔȍȕȐ. Ǭȓȧ ȚȖȟȕȣȝ ȐȏȔȍȘȍȕȐȑ ȊȘȍȔȍȕȐ ȒȖȔȈȕȌȈ țȟȍȕȣȝ-ȜȐȏȐȒȖȊ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȈ ȈȚȖȔȕȣȍ ȟȈșȣ. ǶȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȗȖȏȌȈȚȤ ȐȓȐ ȗȖșȗȍȠȐȚȤ ȝȖȚȧ ȉȣ ȕȈ șȍȒțȕȌț ȌȈȎȍ ȟȍȘȍȏ ȌȍșȧȚȒȐ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȓȍȚ. Ǫ ȐȚȖȋȍ Ȓ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȊȣȊȖȌț țȟȍȕȣȍ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȘȐȠȓȐ.

ǶȚȒȘȣȊ șȊȖȑ ȋȈȘȈȎ, ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȔȖȚȖȞȐȒȓȈ ȗȘȖșȚȖ ȖȉȖȔȓȍȓ. ǭȋȖ ȕȍȏȈȔȍȕȐȔȖȋȖ «ǰǮȈ» Ȑ șȓȍȌ ȗȘȖșȚȣȓ. ǴțȎȟȐȕȈ șȘȈȏț Ȏȍ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔ. ǷȖȓȐȞȍȑșȒȐȔ ȗȖȕȈȌȖȉȐȓȖșȤ ȊșȍȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȟȈșȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ ȕȈ șȓȍȌ țȋȖȕȡȐȒȖȊ. ǰȔȐ ȖȒȈȏȈȓȐșȤ ȚȘȖȍ ȔȖȓȖȌȣȝ ȓȦȌȍȑ, ȊȖȏȘȈșȚȖȔ ȖȚ 17 ȌȖ 25 ȓȍȚ. ǷȈȘȕȐ șȘȈȏț șȖȏȕȈȓȐșȤ, ȖȉȢȧșȕȐȊ șȊȖȑ ȗȖșȚțȗȖȒ ȎȍȓȈȕȐȍȔ «ȗȘȖșȚȖ ȗȖȒȈȚȈȚȤșȧ». ǷȖȌȖȏȘȍȊȈȍȔȣȔ Ȋ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȐ ȋȘȖȏȐȚ ȖȚ ȗȧȚȐ ȌȖ ȌȍșȧȚȐ ȓȍȚ ȓȐȠȍȕȐȧ șȊȖȉȖȌȣ.

ǹȍȘȌȞȍ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȕȍ ȗȘȖȠȓȖ

ȕȐȍ ȏȓȖțȔȣȠȓȍȕȕȐȒ ȏȈȗȓȈȚȐȓ ȉȣ ȠȚȘȈȜ ȐȓȐ ȗȖȌȊȍȘȋșȧ ȈȘȍșȚț ȕȈ ȗȖȓȋȖȌȈ. ǵȖ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ ǪȍȘȝȖȊȕȈȧ ǸȈȌȈ țșȐȓȐȓȈ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȏȈ ȎȍșȚȖȒȖȍ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ ș ȎȐȊȖȚȕȣȔȐ, Ȑ ȚȍȗȍȘȤ ȏȈ ȗȖȌȖȉȕțȦ ȊȣȝȖȌȒț ȋȘȖȏȐȚ ȖȚ 5 ȌȖ 8 ȓȍȚ ȚȦȘȤȔȣ. Ƕȕ Ȑ ȗȖȗȈȓ ȏȈ ȘȍȠȍȚȒț ȕȈ ȗȧȚȤ ȓȍȚ.

ĩ Įęō «ņĘŅįŎ», Ŏ Įęō Őęʼnęĵ

ǸȈȕȕȐȔ țȚȘȖȔ ȏȈȏȊȖȕȐȓ ȚȍȓȍȜȖȕ 76-ȓȍȚȕȍȋȖ ȔțȎȟȐȕȣ. Ƕȕ șȘȈȏț ȌȈȎȍ ȚȖȓȒȖȔ Ȑ ȕȍ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȖȚ ȕȍȋȖ ȝȖȟȍȚ ȕȍȏȕȈȒȖȔȍȞ, ȒȖȚȖȘȣȑ șȖȖȉȡȐȓ, ȟȚȖ ȍȋȖ șȣȕ ȗȖȗȈȓ Ȋ ǬǺǷ. ǶȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖȉȣ «ȘȍȠȐȚȤ» ȗȘȖȉȓȍȔț, ȕțȎȕȣ ȌȍȕȤȋȐ. ǶȚȍȞ, ȠȖȒȐȘȖȊȈȕȕȣȑ ȚȈȒȖȑ ȕȖȊȖșȚȤȦ, șȘȈȏț ȗȖȗȘȖșȐȓ ȓȎȍșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȧ ȕȍ ȌȈȊȈȚȤ ȝȖȌ «Ȍȍȓț», Ȉ ȊȏȧȚȤ ț ȕȍȋȖ ȕȈ «ȘȈșȝȖȌȣ» Ȋșȍ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ – ȚȘȐȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. ǷȖȓțȟȐȊ ȖȚ «ȗȖȓȐȞȍȑșȒȖȋȖ» ȖȌȖȉȘȍȕȐȍ, ȗȍȕșȐȖȕȍȘ ȗȍȘȍȊȍȓ șțȔȔț ȕȈ țȒȈȏȈȕȕȣȑ ȘȈșȟȍȚȕȣȑ șȟȍȚ. ǵȍȔȕȖȋȖ țșȗȖȒȖȐȊȠȐșȤ, ȊȏȌȖȝȕțȊ ș ȖȉȓȍȋȟȍȕȐȍȔ, ȉȈȝȔțȚȟȈȕȐȕ ȘȍȠȐȓ ȗȖȏȊȖȕȐȚȤ șȣȕț. Ǩ ȊȌȘțȋ ȊȖȏȤȔȍȚ ȚȘțȉȒț? ǹȣȕ ȖȚȊȍȚȐȓ ȖȚȞț ȕȍȏȈȔȍȌȓȐȚȍȓȤȕȖ. ǪȖȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȐ Ȗ ȒȈȒȖȑ ȈȊȈȘȐȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘțȦ Ȗȕ ȧȒȖȉȣ ȗȖȗȈȓ, ȚȖȚ ȕȍ ȏȕȈȓ. ǺȖȋȌȈ ȔțȎȟȐȕȈ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ șȚȈȓ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȎȍȘȚȊȖȑ ȖȉȔȈȕȈ ȔȖȠȍȕȕȐȒȖȊ. ǹȖ șȊȖȍȑ ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ Ȗȕ ȗȖșȗȍȠȐȓ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȖȚȌȍȓ ȗȖȓȐȞȐȐ. Ǫ ȚȖȚ Ȏȍ ȌȍȕȤ Ȓ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ ȍȡȍ ȖȌȐȕ ȉȈȝȔțȚȟȈȕȐȕ. 62-ȓȍȚȕȐȑ ȔțȎȟȐȕȈ ȚȈȒȎȍ ȝȖȚȍȓ șȗȈșȚȐ șȣȕȈ ȖȚ șȣȘȖȑ ȚȦȘȍȔȕȖȑ ȒȈȔȍȘȣ, ȏȈȗȓȈȚȐȊ ȖȉȔȈȕȡȐȒȈȔ ȚȘȐȕȈȌȞȈȚȤ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. ǰ ȓȐȠȤ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖșȚțȗȐȓȐ ȕȈ ȘȈșȟȍȚȕȣȑ șȟȍȚ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȖȊ, Ȗȕ ȌȖȋȈȌȈȓșȧ ȗȖȋȖȊȖȘȐȚȤ șȖ șȊȖȐȔ șȣȕȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ Ȑ ȗȖȕȧȚȐȧ ȕȍ ȐȔȍȓ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ «ȞȍȕȈ ȍȋȖ șȊȖȉȖȌȣ» – 13 Țȣșȧȟ.

ǽȖȚȍȓȐ ȚȐȗȈ «ȗȘȖșȚȖ ȗȖȒȈȚȈȚȤșȧ»

Ǫ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȖȚȌȍȓ ȗȖȓȐȞȐȐ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ 32-ȓȍȚȕȐȑ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ș ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȔ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȍȋȖ ȖȉȔȈȕțȓȐ. ǵȈȟȈȓȖșȤ Ȋșȍ ȉȈȕȈȓȤȕȖ. ǸȍȠȐȓ Ȗȕ ȒțȗȐȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ. ǹȌȍȓȈȚȤ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡțȦ ȗȖȒțȗȒț ȔțȎȟȐȕȈ ȏȈȝȖȚȍȓ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȕȚȍȘȕȍȚ-ȔȈȋȈȏȐȕȈ. ǷȖȏȊȖȕȐȊ ȗȖ țȒȈȏȈȕȕȣȔ ȒȖȕȚȈȒȚȕȣȔ ȕȖȔȍȘȈȔ, ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȐȊ ș ȗȘȖȌȈȊȞȖȔ, Ȗȕ ȖȗȘȍȌȍȓȐȓșȧ ș ȔȖȌȍȓȤȦ ȈȊȚȖ. ǶȉȧȏȈȚȍȓȤȕȣȔ țșȓȖȊȐȍȔ ȗȖȒțȗȒȐ ȔȈȠȐȕȣ șȚȈȓȖ ȊȕȍșȍȕȐȍ ȗȘȍȌȖȗȓȈȚȣ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ 2500 ȋȘȐȊȍȕ. DzȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȉȈȝȔțȚȟȈȕȐȕ ȗȖȓțȟȐȓ ȘȍȒȊȐȏȐȚȣ Ȍȓȧ ȖȗȓȈȚȣ, șȘȈȏț ȗȍȘȍȊȍȓ ȌȍȕȤȋȐ. ǵȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ Ȗȕ ȎȌȈȓ ȏȈȊȍȚȕȖȑ șȔș-ȒȐ ș ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍȔ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ șȖȊșȍȔ șȒȖȘȖ șȔȖȎȍȚ șȍșȚȤ ȏȈ ȘțȓȤ, ȕȖ ȕȐȒȈȒȐȝ ȊȍșȚȍȑ Ȑȏ ȈȊȚȖșȈȓȖȕȈ ȚȈȒ Ȑ ȕȍ ȉȣȓȖ. ǺȖȋȌȈ Ȗȕ ȕȈȉȘȈȓ ȕȖȔȍȘ ȚȍȓȍȜȖȕȈ, ȕȖ șȊȧȏȤ ș ȔȖȉȐȓȤȕȣȔ ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȔ ȖȚșțȚșȚȊȖȊȈȓȈ. ǺȖȓȤȒȖ ȗȖȚȖȔ ȕȍșȖșȚȖȧȊȠȐȑșȧ ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȒȘțȚȖȑ «ȚȈȟȒȐ» ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ șȚȈȓ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȎȍȘȚȊȖȑ ȖȉȔȈȕȈ. ǹȖ șȊȖȍȑ ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ ȗȖșȗȍȠȐȓ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ.

НА ЗДОРОВЬЕ

ĎęŇĜěĝņĘŘ ŘĵěŐĘ őĘıŎʼnĘ

ǪȘȈȟȐ-ȌȐȍȚȖȓȖȋȐ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, ȟȚȖ ȔȈȓȐȕȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȈȕȚȐȖȒșȐȌȈȕȚȕȣȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ, Ȉ ȊȝȖȌȧȡȈȧ Ȋ ȍȍ șȖșȚȈȊ ȥȓȓȈȋȖȊȈȧ ȒȐșȓȖȚȈ șȕȐȎȈȍȚ ȘȐșȒ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȘȈȒȈ Ȑ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȍȚ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȍ ȊȖșȗȈȓȍȕȐȑ. DzȘȖȔȍ ȥȚȖȋȖ, ȖȕȈ șȖȌȍȘȎȐȚ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȊȐȚȈȔȐȕȈ ǹ, ȒȈȓȐȧ Ȑ ȔȈȋȕȐȧ. ȇȋȖȌȣ ȔȈȓȐȕȣ ȖȉȓȈȌȈȦȚ ȈȕȚȐȚȖȒșȐȟȍșȒȐȔ, ȒȘȖȊȖȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȡȐȔ ȌȍȑșȚȊȐȍȔ. ǺȈȒȎȍ Ȋ ȕȐȝ șȖȌȍȘȎȐȚșȧ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȔȍȌȐ – ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȈȕȚȐȌȍȗȘȍșșȈȕȚȖȊ. ǷȘȐ ȔȈȓȖȒȘȖȊȐȐ, ȋȐȗȍȘȚȖȕȐȐ Ȑ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧȝ ȒȐȠȍȟȕȖȋȖ ȚȘȈȒȚȈ ȗȖȓȤȏȈ ȔȈȓȐȕȣ ȕȍȖȞȍȕȐȔȈ. ǸȍȋțȓȧȘȕȖȍ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍ ȧȋȖȌ țȓțȟȠȈȍȚ ȞȊȍȚ ȒȖȎȐ, țȒȘȍȗȓȧȍȚ ȐȔȔțȕȐȚȍȚ, șȚȐȔțȓȐȘțȍȚ ȔțșȒțȓȈȚțȘț ȒȐȠȍȟȕȐȒȈ Ȑ țȓțȟȠȈȍȚ ȗȐȡȍȊȈȘȍȕȐȍ. Ǫ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȥȚȈ ȧȋȖȌȈ șȗȖșȖȉȕȈ ȊȣȏȊȈȚȤ ȒȖȎȕțȦ ȈȓȓȍȘȋȐȟȍșȒțȦ ȘȍȈȒȞȐȦ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍșȓȐ ȍȍ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȝ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝ. ǵȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȍșȚȤ ȔȈȓȐȕț ȗȘȐ ȋȈșȚȘȐȚȍ ȐȓȐ ȧȏȊȍ. ǭȍ ȕȍȓȤȏȧ ȍșȚȤ ȗȘȐ ȉȘȖȕȝȐȈȓȤȕȖȑ ȈșȚȔȍ Ȑ ȗȘȐ ȕȈȓȐȟȐȐ ȗȖȓȐȗȖȊ Ȋ ȕȖșț. ǪȘȍȌ ȔȈȓȐȕȣ ȔȖȋțȚ ȖȡțȚȐȚȤ ȕȈ șȍȉȍ ȓȦȌȐ, șȚȘȈȌȈȦȡȐȍ ȖȚ ȗȖȌȈȋȘȣ ȐȓȐ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ ȗȖȟȍȒ. ǪȍȌȤ ȔȈȓȐȕȈ ȖȉȓȈȌȈȍȚ ȔȖȟȍȋȖȕȕȣȔ ȥȜȜȍȒȚȖȔ Ȑ șȖȏȌȈșȚ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕțȦ ȕȈȋȘțȏȒț ȕȈ ȥȚȖȚ ȖȘȋȈȕ.

27 ȐȦȕȧ ȕȈ DzǷǪǪ «ǴȈȑȖȘșȒ» ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ǿǷ. ǴțȎȟȐȕȈ, 1939 ȋȖȌȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȍȝȈȓ ȕȈ ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȕȍȗȖȌȒȖȕȚȘȖȓȤȕțȦ ǻȒȘȈȐȕȍ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ. ǷȘȐ ȗȘȖȝȖȎȌȍȕȐȐ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȍȔț ȊȌȘțȋ șȚȈȓȖ ȗȓȖȝȖ. ǹȔȍȘȚȤ ȕȈșȚțȗȐȓȈ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȔȋȕȖȊȍȕȕȖ. ǷȖ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ ȊȍȘșȐȐ ȔȍȌȐȒȖȊ, ț ȗȍȕșȐȖȕȍȘȈ ȕȍ ȊȣȌȍȘȎȈȓȖ șȍȘȌȞȍ – ȐȕȜȈȘȒȚ. DzșȚȈȚȐ, Ȋ șȊȧȏȐ ș ȕȈșȚțȗȓȍȕȐȍȔ ȎȈȘȒȐȝ Ȍȕȍȑ ȊȘȈȟȐ ȕȍ șȖȊȍȚțȦȚ ȓȦȌȧȔ ȗȘȍȒȓȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȉȍȏ ȓȐȠȕȍȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȌȈȎȍ ȊȣȝȖȌȐȚȤ ȕȈ țȓȐȞț.

Ǫ ǩȍȘȍșȚȖȊȖȔ ȕȈȠȓȐ «șȍȒȘȍȚȕțȦ» ȚȍȚȘȈȌȒț

ǷȘȍȌȗȘȐȐȔȟȐȊȣȑ ȔȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȑȏ ǩȍȘȍșȚȖȊȖȋȖ ȘȍȠȐȓ ȗȖȗȘȈȊȐȚȤ șȊȖȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ, ȏȈȕȧȊȠȐșȤ ȕȍȓȍȋȈȓȤȕȣȔ ȉȐȏȕȍșȖȔ. DzȖȋȌȈ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȗȘȐȍȝȈȓȐ Ȓ ȕȍȔț ȌȖȔȖȑ, ȚȖ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ ȉȖȓȍȍ 120 ȒȐȓȖȋȘȈȔȔȖȊ ȔȍȚȈȓȓȖȓȖȔȈ, șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ Ȋȍșȣ Ȑ «șȍȒȘȍȚȕțȦ» ȚȍȚȘȈȌȒț ș ȏȈȗȐșȧȔȐ Ȑ ȌȍȕȤȋȈȔȐ. ǬȊȖȘ 25-ȓȍȚȕȍȋȖ ȎȐȚȍȓȧ șȍȓȈ ȉȣȓ ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȏȈȊȈȓȍȕ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȔȐ ȏȈȗȟȈșȚȧȔȐ, ȖȉȘȍȏȒȈȔȐ ȚȘțȉ Ȑ ȗȘȖȟȐȔ ȝȓȈȔȖȔ. ǵȈȘțȠȐȚȍȓȤ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȓ ȕȍȏȈȒȖȕȕȣȑ ȗȘȐȍȔ ȔȍȚȈȓȓȈ, Ȍȓȧ ȕȍȋȖ ȚȈȒȖȑ șȗȖșȖȉ ȏȈȘȈȉȖȚȒȈ ȖȒȈȏȈȓșȧ șȈȔȣȔ ȗȘȐȍȔȓȍȔȣȔ.

ЭТО ВКУСНО

ijʼnŎňęıŔ Ŏō įĞĜŎʼněŏ ĵĜĞŐįŎ ĸ ıŎőěʼnʼně-ŅęĝʼněŅʼněŏ ŇĘʼnŎĜěĸįę ǰȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ: ȒțȘȐȕȖȍ ȜȐȓȍ - 150 ȋ, ȋȖȘȟȐȞȈ ȖȉȣȟȕȈȧ - 1/2 ȟ.ȓ., ȧȑȞȖ ȒțȘȐȕȖȍ - 1 ȠȚ., ȔțȒȈ ȗȠȍȕȐȟȕȈȧ - 1 șȚ.ȓ., ȗȈȕȐȘȖȊȖȟȕȣȍ șțȝȈȘȐ - 1.5 șȚ.ȓ., ȟȍșȕȖȒ - 1 ȏțȉȖȒ, ȓȐȔȖȕȕȈȧ ȞȍȌȘȈ - 1/2 ȟ.ȓ., șȖȓȤ, ȗȍȘȍȞ ȟȍȘȕȣȑ ȔȖȓȖȚȣȑ - ȗȖ ȊȒțșț, ȔȈșȓȖ ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȍ - 2 șȚ.ȓ. ǷȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ. ǼȐȓȍ ȗȚȐȞȣ ȗȖșȖȓȐȚȤ Ȑ ȗȖȗȍȘȟȐȚȤ. ǹȔȈȏȈȚȤ ȋȖȘȟȐȞȍȑ Ȑ ȖșȚȈȊȐȚȤ ȔȐȕțȚ ȕȈ 30. ǿȍșȕȖȒ Ȑ ȞȍȌȘț ȓȐȔȖȕȈ ȐȏȔȍȓȤȟȐȚȤ Ȑ șȔȍȠȈȚȤ ș ȗȈȕȐȘȖȊȖȟȕȣȔȐ șțȝȈȘȧȔȐ. ǷȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȕȖȍ ȜȐȓȍ ȗȈȕȐȘțȍȔ șȕȈȟȈȓȈ Ȋ ȔțȒȍ. ǯȈȚȍȔ ȖȗțșȒȈȍȔ Ȋ ȧȑȞȖ. ǰ Ȋ ȒȖȕȞȍ - Ȋ șțȝȈȘȐ. ǷȈȕȐȘțȍȔ ȝȖȘȖȠȖ șȖ Ȋșȍȝ șȚȖȘȖȕ. ǶȉȎȈȘȐȊȈȍȔ ȕȈ ȘȈșȒȈȓȍȕȕȖȑ șȒȖȊȖȘȖȌȍ ȗȖ 1,5 ȔȐȕ. ș ȒȈȎȌȖȑ șȚȖȘȖȕȣ. ǯȈȚȍȔ ȏȈȒȘȣȊȈȍȔ ȒȘȣȠȒȖȑ Ȑ ȖșȚȈȊȓȧȍȔ ȔȐȕțȚ ȕȈ 7 ȌȖȑȚȐ. ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȈȗȗȍȚȐȚȈ!


4 июля 2018 года

íîâàÿ ëþáîâü

«Вперед» соединяет сердца

ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȊȖȏȘȈȎȈȚȤ, ȟȚȖ ȓȦȉȊȐ ȎȈȎȌțȚ Ȋșȍ, ȕȖ ȕȍ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖȌ șȐȓț ȕȈȑȚȐ ȍȍ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ. ǭșȓȐ ȊȈȔ ȖȌȐȕȖȒȖ, Ȋȣ ȐȡȍȚȍ ȌȘțȋȈ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ șȗțȚȕȐȒȈ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȐȕȖșȐȚȍ șȊȖȐ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ, ȠȓȐȚȍ ȗȖ ȗȖȟȚȍ ȕȈ țȓȐȞț ǴȐȘȈ, 49, ȗȘȐșȣȓȈȑȚȍ șȔș ȕȈ ȚȍȓȍȜȖȕ 099-602-79-79.

ŗŖ őŢŎś ŎŎ ǴțȎȟȐȕȈ, 40 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ Ȑ/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-68-403-37-20, ȍșȚȤ ȔȚș. ***** ǷȈȘȍȕȤ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66586-25-21. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 43 ȋȖȌȈ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 45 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-50-820-36-54. ***** ǴȖȓȖȌȖȑ ȗȈȘȍȕȤ, 28/185/90, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 25-28 ȓȍȚ Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟ Ȑ ȗȘȐȧȚȕȖȋȖ ȊȘȍȔȧȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ. Ǻȍȓ. 0-96-56-33-978. ***** Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ Ƕȓȍȋ, Ȕȕȍ 38 ȓȍȚ, ȐȕȊȈȓȐȌ 3 ȋȘțȗȗȣ, ȘȈȉȖȚȈȦ Ȑȡț ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-975-18-21. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 38/176/80, ȋ. ǩȈȝȔțȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, șȖȋȓȈșȕȖȑ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ Ȋ șȍȓȖ Ȋ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȟȈșȚȐ ǻȒȘȈȐȕȣ. ǸȍȉȍȕȖȒ Ȋ ȘȈȌȖșȚȤ. Ǻȍȓ. 0-50-718-50-49. ***** Ƕȉȣȟȕȣȑ, ȗȘȖșȚȖȑ ȔțȎȟȐȕȒȈ, 47/170/60, ǺȍȓȍȞ, ȐȡȍȚ ȚȈȒțȦ Ȏȍ ȗȘȖșȚțȦ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕțȦ 40-45 ȓȍȚ ȎȍȕȡȐȕț, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȍ ȉȖȐȚșȧ ȗȘȐȕȧȚȤ Ȓ șȍȉȍ. Ǻȍȓ. 0-95-422-30-21. ***** ǫȌȍ Ȏȍ ȕȈȑȚȐ Țȍȉȧ? dzȦȉȐȔțȦ, ȓȦȉȧȡțȦ Ȑ ȊȍȘȕțȦ? Ǵȕȍ 66 ȓȍȚ, șȚȘȖȑȕȣȑ, ȒțȘȦ. DzȊȈȘȚȐȘȈ, ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȍ ȖȚȖȗȓȍȕȐȍ. ǫȌȍ Țȣ, ȔȖȧ șțȌȤȉȈ? ǵȍȗȖȓȕȈȧ Ȑ șȖȋȓȈșȕȈȧ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ. ǮȍȓȈȚȍȓȤȕȖ Ȑȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ. ȇ ȎȐȊț Ȋ ȗȋȚ, ǨȘȚȍȔȖȊșȒȐȑ Ș-Ȗȕ. Ǻȍȓ. 0-66-034-8068. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 35/174/70, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȉȍȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ ȎȐȓȐȡȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ șȖ șȚȘȖȑȕȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ 28-35 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-67-884-56-00. ***** ǪȈȌȐȔ, 27/172/63, ȉȍȏ Ȋ/ȗ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ ȌȖ 28 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-66-245-06-28. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 60/175/72, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 50 ȓȍȚ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȓȕȖȑ, Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟ. Ǻȍȓ. 0-95-027-55-87. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41/170/70, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 50 ȓȍȚ Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, ȔȖȎȕȖ ȉȍȎȍȕȒȖȑ. Ǻȍȓ. 0-95-330-44-71.

***** ǷȈȘȍȕȤ, 28/182/60, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, șȖȋȓȈșȕțȦ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ Ȋ ȌȍȘȍȊȕȦ. Ǻȍȓ. 0-50-102-3908. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 47/170/60, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȗȖȓȖȊȐȕț 40-45 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ȋ. ǩȈȝȔțȚ. Ǻȍȓ. 0-95-422-30-21. ***** ǽȖȟț ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 25 ȌȖ 32-ȝ ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-66-076-21-35. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 29/181/71, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț 30-45 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-66-563-44-89. ***** ǷȈȘȍȕȤ ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ ȌȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȖȚ 25 ȌȖ 35 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-50-640-82-51. ***** ǴȐȓȣȍ ȎȍȕȡȐȕȣ! ǹȗȈșȐȚȍ ȖȚ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȈ. ǶȕȖ Ȕȍȕȧ țȎȍ ȏȈȔțȟȐȓȖ. Ƕ șȍȉȍ: 58/78/180, ȗȍȕșȐȖȕȍȘ. ǵȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȗȖȏȊȖȕȐȚ, ȚȈȒȈȧ Ȏȍ ȖȌȐȕȖȒȈȧ ȌțȠȈ. Ǻȍȓ. 0-99-732-36-43. ***** ǷȘȐȊȍȚ! Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ, Ȕȕȍ 36. ǽȖȟț ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȕȍȊȣșȖȒȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǾȍȔȞȍȔ! Ǻȍȓ.: 0-66-636-14-30, 0-93-864-10-76. ***** ǬȍȕȐș, 38 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǻȍȓ. 0-99-310-25-74. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 25/175/70, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-612-17-08. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 42 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-318-73-42. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 40/163/58, ș ȟțȊșȚȊȖȔ ȦȔȖȘȈ, ȕȍ ȎȈȌȕȣȑ, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț, ȕȍ șȒȓȖȕȕțȦ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǷȤȦȡȐȝ Ȑ ȕȈȋȓȣȝ ȗȘȖșȤȉȈ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-66-152-04-03. ***** ǪȐȒȚȖȘ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ, 45 ȓȍȚ, țȔȕȣȑ, ȌȖȉȘȣȑ, ȒȘȈșȐȊȣȑ ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȒȘȈșȐȊȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȑȏ ȋ. ǩȈȝȔțȚȈ. Ǻȍȓ. 0-95-689-55-79. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 29 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț ȐȓȐ ȎȍȕȡȐȕț ȖȚ 30 ȌȖ 45 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-66-563-44-89. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 33 ȋȖȌȈ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț/ȎȍȕȡȐȕț ȖȚ 28 ȌȖ 36 ȓȍȚ, ȉȍȏ Ȋ/ȗ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȍșȓȐ ȕȍ șȍȘȤȍȏȕȣȝ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-708-33-92 (ǪȓȈȌȐȔȐȘ). ***** ǷȈȘȍȕȤ, 29 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ ș/ș. Ǻȍȓ. 0-66-842-15-54.

***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45/173/75, Ȑȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66650-07-56. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 33/175/60, ȕȍ ȎȍȕȈȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 30 ȌȖ 35 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ ȐȓȐ ș ȖȌȕȐȔ ȘȍȉȍȕȒȖȔ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-96-846-33-71. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 38/169/71, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ 32-38 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-50042-53-19. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ/ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-626-42-07. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 35/180/100, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ șȖ șȚȘȖȑȕȖȑ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǻȍȓ. 0-95-919-01-38. ****** ǷȈȘȍȕȤ, 29 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ ș/ș Ȑ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-66-842-15-54. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 20-28 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-99-025-17-72. ***** ǹȐȔȗȈȚȐȟȕȣȑ ȗȈȘȍȕȤ, 36 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș Ȍ/Ȏ Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-95-742-12-79. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 56 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 50 ȓȍȚ, Ȑȏ ǩȈȝȔțȚȈ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-592-0188. ***** ǹȈȠȈ, 46 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȒȘȈșȐȊȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǻȍȓ. 0-50-815-36-48. ***** ǽȖȟț șȌȍȓȈȚȤ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ ȎȍȕȡȐȕț ȌȖ 45 ȓȍȚ, ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȒț ș ȘȍȉȍȕȒȖȔ, Ȕȕȍ 55/184/90, șȚȘȖȑȕȣȑ. Ǻȍȓ. 0-95-27276-96. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 31 ȋȖȌ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț, șȒȘȖȔȕțȦ, ȗȖȘȧȌȖȟȕțȦ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȏȈȉȖȚȓȐȊțȦ, ȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕțȦ, ȕȍȎȕțȦ, ȓȈșȒȖȊțȦ, ȔȐȓțȦ, Ȍȓȧ ȌȘțȎȉȣ Ȑ ȖȉȡȍȕȐȧ, ȓȦȉȊȐ Ȑ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66051-05-16. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 24 ȋȖȌȈ, ȊȣșȖȒȐȑ, Ȋȍșȍȓȣȑ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. ǯȊȖȕȐȚȍ! Ǻȍȓ. 0-50-014-5954. ***** Ǭȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȒȘȍȗȒȖȑ ȕȈȌȍȎȕȖȑ șȍȔȤȐ ȗȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. ǨȓȍȒșȈȕȌȘ, 170/65/39, ȋ. ǹȖȓȍȌȈȘ. ǷȘȍȎȌȍ șȔș ȕȈ Țȍȓ. 0-50-250-77-72.

ǩǨǽǴǻǺǹȄDzǨ ǴǟǹȄDzǨ ǸǨǬǨ ǶǫǶdzǶȀǻǝ DzǶǵDzǻǸǹ ȕȈ ȏȈȔȭȡȍȕȕȧ ȊȈȒȈȕȚȕȖȮ ȗȖșȈȌȐ - ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȮ țșȚȈȕȖȊȐ «ǟȕȒȓȦȏȐȊȕȖ-ȘȍșțȘșȕȐȑ ȞȍȕȚȘ Ȕ. ǩȈȝȔțȚ», ȧȒȈ ȏȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. DzȖȘșțȕșȤȒȖȋȖ, 65, (ȗȘȐȔȭȡȍȕȕȧ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȏȈȋȈȓȤȕȖȖșȊȭȚȕȤȖȮ ȠȒȖȓȐ ǟ-ǟǟ șȚțȗȍȕȭȊ ȹ2 ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ ȖȉȓȈșȚȭ) DzȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȑȕȭ ȊȐȔȖȋȐ ȌȖ ȒȈȕȌȐȌȈȚȭȊ: ǪȐȡȈ ȖșȊȭȚȈ ȕȍ ȕȐȎȟȍ șȚțȗȍȕȧ ȔȈȋȭșȚȘȈ ȈȉȖ ȖșȊȭȚȕȤȖ-ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȑȕȖȋȖ ȘȭȊȕȧ șȗȍȞȭȈȓȭșȚȈ ȏȈ șȗȍȞȭȈȓȤȕȭșȚȦ «ǹȗȍȞȭȈȓȤȕȈ ȖșȊȭȚȈ», «DzȖȘȍȒȞȭȑȕȈ ȖșȊȭȚȈ», «ǬȍȜȍȒȚȖȓȖȋȭȧ», «ǷșȐȝȖȓȖȋȭȧ». ǹȚȈȎ ȘȖȉȖȚȐ ȏȈ ȜȈȝȖȔ - ȕȍ ȔȍȕȠȍ ȗ’ȧȚȐ ȘȖȒȭȊ. ǶșȖȉȈ, ȧȒȈ ȊȐȧȊȐȓȈ ȉȈȎȈȕȕȧ ȊȏȧȚȐ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ, ȗȖȌȈȫ (ȖșȖȉȐșȚȖ ȈȉȖ ȗȖȠȚȖȦ) ȒȖȕȒțȘșȕȭȑ ȒȖȔȭșȭȮ ȚȈȒȭ ȌȖȒțȔȍȕȚȐ: - ȒȖȗȭȦ ȗȈșȗȖȘȚȈ ȋȘȖȔȈȌȧȕȐȕȈ ǻȒȘȈȮȕȐ; - ȗȐșȤȔȖȊț ȏȈȧȊț ȗȘȖ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ, ȌȖ ȧȒȖȮ ȌȖȌȈȫȚȤșȧ ȘȍȏȦȔȍ ț ȌȖȊȭȓȤȕȭȑ ȜȖȘȔȭ; - ȒȖȗȭȦ ȚȘțȌȖȊȖȮ ȒȕȐȎȒȐ; - ȒȖȗȭȦ (ȒȖȗȭȮ) ȌȖȒțȔȍȕȚȈ (ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ) ȗȘȖ ȖșȊȭȚț ȚȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ, ȧȒȭ ȗȭȌȚȊȍȘȌȎțȦȚȤ ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȑȕȐȑ ȘȭȊȍȕȤ; - ȏȈȗȖȊȕȍȕȐȑ ȖșȖȉȖȊȐȑ ȓȐșȚȖȒ ȏ ȖȉȓȭȒț ȒȈȌȘȭȊ ȏ ȈȊȚȖȉȭȖȋȘȈȜȭȫȦ; - ȗȐșȤȔȖȊț ȏȋȖȌț ȕȈ ȏȉȭȘ ȚȈ ȖȉȘȖȉȒț ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȐȝ ȌȈȕȐȝ; - ȓȐșȚ ȖȏȕȈȑȖȔȓȍȕȕȧ ȭȏ ǯȈȒȖȕȖȔ ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȟȐȡȍȕȕȧ ȊȓȈȌȐ»; - ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ ȗȘȖ ȗȖȌȈȕȕȧ ȌȍȒȓȈȘȈȞȭȮ ȒȈȕȌȐȌȈȚȈ ȕȈ ȗȖșȈȌț ȖșȖȉȐ, țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȖȮ ȕȈ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȜțȕȒȞȭȑ ȌȍȘȎȈȊȐ ȈȉȖ ȔȭșȞȍȊȖȋȖ șȈȔȖȊȘȧȌțȊȈȕȕȧ (ȖȝȖȗȓȦȫ ȗȖȗȍȘȍȌȕȭȑ ȘȭȒ), ȠȓȧȝȖȔ ȏȈȗȖȊȕȍȕȕȧ Ȯȝ ȕȈ ȖȜȭȞȭȑȕȖȔț Ȋȍȉ-șȈȑȚȭ ǵȈȞȭȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȈȋȍȕȚșȚȊȈ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȏȈȗȖȉȭȋȈȕȕȧ ȒȖȘțȗȞȭȮ; - ȒȖȗȭȦ ȊȭȑșȤȒȖȊȖȋȖ ȒȊȐȚȒȈ (ȏȈ ȕȈȧȊȕȖșȚȭ). ǶșȖȉȐ, ȧȒȭ ȗȖȌȈȓȐ ȕȍȖȉȝȭȌȕȭ ȌȖȒțȔȍȕȚȐ Ȍȓȧ țȟȈșȚȭ ț ȒȖȕȒțȘșȭ, ȫ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈȔȐ ȕȈ ȏȈȑȕȧȚȚȧ ȗȖșȈȌȐ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ. ǬȖȒțȔȍȕȚȐ, ȕȈȌȭșȓȈȕȭ ȗȖȠȚȖȦ ȈȉȖ ȗȖȌȈȕȭ ȖșȖȉȐșȚȖ Ȋ ȖșȚȈȕȕȭȑ ȌȍȕȤ ȗȘȐȑȔȈȕȕȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȗȭșȓȧ ȏȈȒȭȕȟȍȕȕȧ ȘȖȉȖȟȖȋȖ ȟȈșț, ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȦȚȤșȧ. DzȖȕȒțȘș ȗȘȖȊȖȌȐȚȐȔȍȚȤșȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǫȖȘȉȈȚȖȊȈ, 42. (ȗȘȐȔȭȡȍȕȕȧ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȖșȊȭȚȐ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ). ǺȍȘȔȭȕ ȗȖȌȈȟȭ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ - 30 ȌȕȭȊ ȏ Ȍȕȧ ȊȐȝȖȌț ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ. ǬȖȌȈȚȒȖȊȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȧ ȗȘȖ ȜțȕȒȞȭȖȕȈȓȤȕȭ ȖȉȖȊ’ȧȏȒȐ ȕȈȌȈȫȚȤșȧ ȏȈ ȚȍȓȍȜȖȕȖȔ (06274) 44-15-51, ȍȓ. ȗȖȠȚȈ osvita@bahmutrada.gov.ua - ȗȘȐȑȔȈȓȤȕȧ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȖșȊȭȚȐ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ.

***** ǰȡț ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț, Ȕȕȍ 31/186/75, șȚȘȖȑȕȣȑ, ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȑ, ȕȍ șțȌȐȔ, ȌȖȉȘȣȑ Ȑ ȕȍȎȕȣȑ. ǯȊȖȕȐȚȍ, ȎȌț. Ǻȍȓ. 0-66-291-38-77. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 38/169/71, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ 32-38 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-50155-88-63. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 51/176/66, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, șȖȋȓȈșȕȖȑ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ, Țȍȓ. 050-243-86-38. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 35-40 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, Țȍȓ.0666264207. ***** ǴȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, 30 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-253-75-36. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41/184/77, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 095-483-67-96. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 52/175/72, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-318-73-93. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 49/170/68, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-545-34-09. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 54/182/82, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț. Ǻȍȓ. 0-50-645-33-46. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 18 ȌȖ 22 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95581-55-47.

ŗŖʼn őŢŎś ŎŌŗ ǮȍȕȡȐȕȈ, 56 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȌȖ 60 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-037-66-24. ***** ǺȖȓȤȒȖ ȋȖȘȖȌ ǩȈȝȔțȚ. Ǭȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, șȍȔȤȐ ȝȖȟț ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 34 ȌȖ 40 ȓȍȚ. Ƕ șȍȉȍ: ȔȔș. ǰȏ Ǵdzǹ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-698-68-84. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȌȖ 65 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. Ƕ șȍȉȍ: ȎȍȕȡȐȕȈ, 59/170/80. Ǻȍȓ.: 0-99-098-16-27. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 50 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȌȖ 60 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-018-17-48. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 66 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ, Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ Ȑ ȌȘțȎȉȣ. Ǻȍȓ. 0-95-053-01-12. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 52/160/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ș ȘȈȏțȔȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȍȑ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ, Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-95-494-50-83. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ, ȊȖȏȘȈșȚȖȔ 58-63 ȋȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȍȚ ȖșȚȈȊȐȚȤ șȊȖȦ 1-2-ȒȖȔȕ. ȒȊ-Șț Ȑ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȓȍȚȕȐȑ șȍȏȖȕ șȖ ȔȕȖȑ ȕȈ ȌȈȟȍ. Ǻȍȓ. 0-95-359-51-04. ***** ǶȌȐȕȖȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȝȖȟȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȖȌȐȕȖȒȐȔ ȐșȒȘȍȕȕȐȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 60 ȌȖ 70 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-66-401-86-69. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ 35-40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǷȘȖȎȐȊȈȦ Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ. Ǻȍȓ. 0-95-667-26-90.

7

***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 59 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȐȕȚȍȓȓȐȋȍȕȚȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ Ȑ ȓȍȚȕȍȋȖ ȖȚȌȣȝȈ. Ǻȍȓ. 0-50-209-63-04. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 36/172/70, ǶȊȍȕ, ȉȍȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ ȎȐȓȐȡȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ, ȍșȚȤ ȘȍȉȍȕȖȒ - șȣȕȖȒ. ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȔ, ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ, ȕȍ șțȌȐȔȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ ȌȖ 45 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-50-667-06-36. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 37/157/60, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ, 35-43 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǰȏ Ǵdzǹ Ȑ ȘȈȌȐ ȗȘȐȒȖȓȈ - ȕȍ ȏȊȖȕȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-99-732-04-86. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 60 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ Ȑ ȊȏȈȐȔȖȗȖȔȖȡȐ. Ǻȍȓ. 0-66711-48-46. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 37 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 37 ȌȖ 45 ȓȍȚ. ǵȍȈȌȍȒȊȈȚȕȣȝ, ȗȤȦȡȐȝ, Ȑȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-99-014-51-89. ***** ǶȌȐȕȖȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, 51 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǰȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-773-87-22. ***** ǹȈȠȈ, 36 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ ȐȡȍȚ ȔȖȓȖȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȉȖȐȚșȧ ȎȐȚȤ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ. Ǻȍȓ. 0-96-282-35-50. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, ȐȕȊȈȓȐȌ 2 ȋȘțȗȗȣ, ȐȡȍȚ ȔțȎȟȐȕț ȐȕȊȈȓȐȌȈ, ȉȍȏ Ȋ/ȗ. Ǻȍȓ.0-99056-78-71. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 57 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ Ȍȓȧ ȌȘțȎȉȣ ȔțȎȟȐȕț ȉȓȐȏȒȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. Ǻȍȓ. 0-66-597-64-94. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 65 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ 50-55 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-95-176-87-86. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/168/60, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-187-00-12. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȈȧ, șȚȘȖȑȕȈȧ, ȊȣșȖȒȈȧ, șȗȖȘȚȐȊȕȈȧ, șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȈȧ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȈȧ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȈȧ, țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȈȧ, ȉȍȏ Ȋ/ȗ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ 40-55 ȓȍȚ Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ ș/ș. Ǻȍȓ. 0-99-469-12-25. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 30 ȓȍȚ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȈȧ, țȔȕȈȧ, ȐȕȊȈȓȐȌ, ȐȡȍȚ ȔțȎȟȐȕț Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟ Ȑ ȖȉȡȍȕȐȧ. Ǻȍȓ. 0-96-282-94-74. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 24/170/57, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȈȘȕȍȔ 28-40 ȓȍȚ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ȇ Ȋ Ǵdzǹ. Ǻȍȓ. 0-99-719-40-34. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/170/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ǺȖȓȤȒȖ ȋ. ǩȈȝȔțȚ. Ǻȍȓ. 0-95-332-11-12.

ŘŗŗŊŢʼnŎŕŚŨ? ȇ ȝȖȟț ȕȈȑȚȐ ȌȘțȏȍȑ, ȗȐȠȐȚȍ, ȗȖȖȉȡȈȍȔșȧ, ȍșȚȤ ȊȈȑȉȍȘ. ǰȕȕȈ, 31 ȋȖȌ. Ǻȍȓ. 0-99-518-12-19. ***** ǰȡț ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȗȖȌȘțȋ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ǺȖȓȤȒȖ șȍȘȤȍȏȕȣȝ, ț ȒȖȚȖȘȣȝ ȔȖȎȕȖ șȗȘȖșȐȚȤ șȖȊȍȚȈ. ǸȈȌȐ ȗȘȐȒȖȓȈ ȕȍ ȏȊȖȕȐȚȤ. ǰȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-690-02-61.

ǯǨȇǪǨ ǷǸǶ ǵǨǴǟǸǰ ǪǷ «ǴǰǸǶǵǟǪǹȄDzǨ Ǻǭǹ» ǨǺ «ǬǺǭDz ǬǶǵǭǾȄDzǟ ǭdzǭDzǺǸǶǴǭǸǭǮǟ», ȧȒȈ ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȈ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84791, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., șȔȚ. ǴȐȘȖȕȭȊșȤȒȐȑ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 43, ȔȈȫ ȕȈȔȭȘ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȌȖȏȊȭȓ ȕȈ ȊȐȒȐȌȐ ȏȈȉȘțȌȕȦȦȟȐȝ ȘȍȟȖȊȐȕ Ȋ ȈȚȔȖșȜȍȘȕȍ ȗȖȊȭȚȘȧ șȚȈȞȭȖȕȈȘȕȐȔȐ ȌȎȍȘȍȓȈȔȐ ț ȏȊ’ȧȏȒț ȏȭ ȏȔȭȕȈȔȐ ȌȖ ǺȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȐȝ ȕȖȘȔȈȚȐȊȭȊ ȌȖȗțșȚȐȔȐȝ ȊȐȒȐȌȭȊ ȏȈȉȘțȌȕȦȦȟȐȝ ȘȍȟȖȊȐȕ ȭȏ ȚȍȗȓȖșȐȓȖȊȐȝ țșȚȈȕȖȊȖȒ, ȕȖȔȭȕȈȓȤȕȈ ȚȍȗȓȖȊȈ ȗȖȚțȎȕȭșȚȤ ȧȒȐȝ ȗȍȘȍȊȐȡțȫ 50 ǴǪȚ, ȏȋȭȌȕȖ ȏ ȕȈȒȈȏȖȔ ǴȭȕȭșȚȍȘșȚȊȈ ȖȝȖȘȖȕȐ ȕȈȊȒȖȓȐȠȕȤȖȋȖ ȗȘȐȘȖȌȕȖȋȖ șȍȘȍȌȖȊȐȡȈ ǻȒȘȈȮȕȐ ȊȭȌ 22.10.2008Ș. ȹ541 (ț ȘȍȌȈȒȞȭȮ ȕȈȒȈȏț ǴȭȕȭșȚȍȘșȚȊȈ ȍȒȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȗȘȐȘȖȌȕȐȝ ȘȍșțȘșȭȊ ǻȒȘȈȮȕȐ ȊȭȌ 16.02.2018 ȘȖȒț N 62). ǹȜȍȘȈ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ – ȊȐȘȖȉȓȍȕȕȧ ȍȓȍȒȚȘȐȟȕȖȮ ȚȈ ȚȍȗȓȖȊȖȮ ȍȕȍȘȋȭȮ. ǶșȕȖȊȕȐȔȐ ȌȎȍȘȍȓȈȔȐ țȚȊȖȘȍȕȕȧ ȊȐȒȐȌȭȊ ȫ ȒȖȚȓȖȈȋȘȍȋȈȚȐ ǺǷ2303 ȚȈ ǭǷ-230-510-10 (2ȖȌ.), ȡȖ ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȭ ț ȒȖȚȍȓȤȕȖȔț ȊȭȌȌȭȓȍȕȕȭ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȒȖȘȗțșț. Ǭȓȧ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȉȍȏȗȍȘȍȘȊȕȖȮ ȘȖȉȖȚȐ ȒȖȚȓȭȊ ȕȈ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȭ ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȖ ȔȈȏțȚȕȍ ȋȖșȗȖȌȈȘșȚȊȖ, ȗȈȓȐȊȕȖ-ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȐȑ Ȟȍȝ, ȊȭȌȌȭȓȍȕȕȧ ȝȭȔȊȖȌȖȗȭȌȋȖȚțȊȈȕȕȧ, ȏȖȓȖȠȓȈȒȖȊȭȌȊȈȓȐ. ǶșȕȖȊȕȭ ȌȎȍȘȍȓȈ ȊȐȒȐȌȭȊ ȖșȕȈȡȍȕȭ ȗȐȓȖȋȈȏȖȖȟȐșȕȐȔȐ țșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ. Ǫ ȗȘȖȞȍșȭ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈ ȌȖ ȈȚȔȖșȜȍȘȕȖȋȖ ȗȖȊȭȚȘȧ ȉțȌțȚȤ ȗȖȚȘȈȗȓȧȚȐ ȕȈșȚțȗȕȭ ȏȈȉȘțȌȕȦȦȟȭ ȘȍȟȖȊȐȕȐ: ȖȒșȐȌȐ ȈȏȖȚț, șȭȘȒȐ ȌȭȖȒșȐȌ, ȖȒșȐȌ ȊțȋȓȍȞȦ, ȗȐȓ, șțȓȤȜȈȚȕȈ ȒȐșȓȖȚȈ, ȈȏȖȚȕȈ ȒȐșȓȖȚȈ, ȕȈȚȘȭȦ ȋȭȌȘȖȖȒȐș, șȊȐȕȍȞȤ, ȊȈȕȈȌȭȑ, ȔȭȌȤ, ȕȭȒȍȓȤ, ȘȚțȚȤ, ȞȐȕȒ, ȝȘȖȔ, ȈȘșȍȕ, ȏȈȓȭȏȖ, ȔȈȕȋȈȕ, ȜȚȖȘ ȚȈ ȑȖȋȖ șȗȖȓțȒȐ, ȊȖȌȕȦ ȝȓȖȘȐȌ, ȔȍȚȈȕ, ȔȈșȓȖ ȔȭȕȍȘȈȓȤȕȍ, ȈȔȭȈȒ, ȒșȐȓȖȓ, țȈȑȚ-șȗȭȘȐȚ, ȊțȋȓȍȊȖȌȕȭ, ȒȘȍȔȕȭȦ ȌȭȖȒșȐȌ. ǯȈȋȈȓȤȕȐȑ ȊȐȒȐȌ ȏȈȉȘțȌȕȦȦȟȐȝ ȘȍȟȖȊȐȕ ȗȖ ȗȘȖȔȐșȓȖȊȖȔț ȔȈȑȌȈȕȟȐȒț, ȉȍȏ țȘȈȝțȊȈȕȕȧ ȗȈȘȕȐȒȖȊȐȝ ȋȈȏȭȊ, șȒȓȈȌȈȫ 10422 Ț/ȘȭȒ. ǯ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȧȔȐ ȚȈ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧȔȐ ȡȖȌȖ ȕȈȔȭȘȭȊ ȏȊȍȘȚȈȚȐșȧ ȗȘȖȚȧȋȖȔ 30 ȌȕȭȊ ȏ ȔȖȔȍȕȚț ȗțȉȓȭȒȈȞȭȮ ȋȈȏȍȚȐ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȤȒț ȘȈȑȖȕȕț ȌȍȘȎȈȊȕț ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȞȭȦ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84500, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǹȐȉȭȘȞȍȊȈ, 33, Țȍȓ.: (6274)4-66-97, (6274)4-66-92.


8

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ! 6 űƇŴƈ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź 25-ŴŮŻŶűŵ ƇŪűŴŮŮŵ dzȃǫǰǵǨ ǹȍȘȋȍȧ ȆȘȤȍȊȐȟȈ!

Ǵȣ ȌȘțȎȕȖ Ȋ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ǮȍȓȈȍȔ Ȋșȍȑ ȌțȠȖȑ, Ǫșȍȝ ȗȓȈȕȖȊ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȐȉȣȓȐ ȉȖȓȤȠȖȑ! dzȦȉȧȡȐȍ ȗȈȗȈ, ȔȈȔȈ, ȎȍȕȈ, șȣȕ, ȉȈȉțȠȒȈ, ȌȍȌțȠȒȈ Ȑ Ȋșȍ ȘȖȌȕȣȍ.

ŗŻ ūźŮŲ ŭżƁű ūƄŹũůũŮŵ űźųŹŮŶŶƇƇ ŪŴũŬŷŭũŹŶŷźŻƅ

ȊȘȈȟț ȀȒȖȓȧȘ ǫȈȓȐȕȍ ȆȘȤȍȊȕȍ, ȔȍȌ.ȗȍȘșȖȕȈȓț DzȐȘȐȟȍȕȒȖ ǪȈȓȍȕȚȐȕȍ, ȀȍȊȟȍȕȒȖ ǭȒȈȚȍȘȐȕȍ ȏȈ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȐȏȔ, ȏȈ șȗȈșȍȕȐȍ ȎȐȏȕȐ ȕȈȠȍȋȖ șȣȕȈ Ȑ ȊȕțȒȈ ǫȖȕȟȈȘȖȊȈ ǨȘșȍȕȐȧ. ǮȍȓȈȦ ȊȈȔ ȌȈȓȤȕȍȑȠȐȝ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȝ țșȗȍȝȖȊ Ȑ ȌȖșȚȖȑȕȖȑ ȖȗȓȈȚȣ ȊȈȠȍȋȖ ȉȍșȞȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȉȓȈȋȖȘȖȌȕȖȋȖ ȚȘțȌȈ. ǹȟȈșȚȤȧ ȊȈȔ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȤȧ! ǹȍȔȤȐ DzȖșȤȒȖ, ǫȖȕȟȈȘȖȊȣȝ.

ƹǥǦǰ ǖ ƵǔǩǠǧǦǙ ǡǔǥǦǢdzǭǜǙ ǦǧǤǜǥǦǯ

Ǫ ǺȖȘșȒȖȔ ȗȘȖȠȍȓ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȖ șȗȖȘȚȐȊȕȖȔț ȚțȘȐȏȔț șȘȍȌȐ ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ. Ȇȕȣȍ ȚțȘȐșȚȣ ǩȈȝȔțȚȈ șȖȘȍȊȕȖȊȈȓȐșȤ ș ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔȐ DzȘȈȔȈȚȖȘșȒȈ, DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȒȐ, ǬȖȉȘȖȗȖȓȤȧ, ǷȖȒȘȖȊșȒȈ, ǺȖȘȍȞȒȈ Ȑ dzȐȔȈȕȈ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣȓȖ ȗȘȖȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȐ țȔȍȕȐȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȗȍȠȍȝȖȌȕȖȔ ȚțȘȐȏȔȍ, ȕȖ Ȑ Ȋ ȏȈȊȧȏȣȊȈȕȐȐ țȏȓȖȊ, ȖȒȈȏȈȕȐȐ ȗȍȘȊȖȑ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȔ. ǸȍȉȧȚȈ ȘȈȏȎȐȋȈȓȐ ȖȋȖȕȤ, ȗȍȓȐ ȗȍșȕȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȓȐ șȊȖȑ ȒȓȈșș Ȋ ȜȐȋțȘȕȖȑ ȍȏȌȍ ȕȈ ȊȍȓȖșȐȗȍȌȍ. Ǫ ȐȚȖȋȍ ȓțȟȠȍȑ ȉȣȓȈ ȗȘȐȏȕȈȕȈ ȒȖȔȈȕȌȈ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ǾȍȕȚȘȈ ȚțȘȐȏȔȈ ȒȘȈȍȊȍȌȍȕȐȧ Ȑ ȥȒșȒțȘșȐȑ.

4 июля 2018 года

LJ ǦǔǕǢǤǹ «ƵǔǤǖǹǡǢǞ» - ǫǧǘǢǖǜǝ ǖǹǘǣǢǫǜǡǢǞ

ǻ ǴȭȕȤȒȭȊșȤȒȖȔț ȕȈȊȟȈȓȤȕȖ-ȊȐȝȖȊȕȖȔț ȒȖȔȗȓȍȒșȭ ȗȘȈȞȦȊȈȊ ȗȘȖȜȭȓȤȕȖ-ȊȭȌȗȖȟȐȕȒȖȊȐȑ ȚȈȉȭȘ «ǩȈȘȊȭȕȖȒ», Ȋ ȧȒȖȔț ȉțȓȖ ȖȏȌȖȘȖȊȓȍȕȖ 26 țȟȕȭȊ. ǽȈȘȟțȊȈȕȕȧ ȏȌȭȑșȕȦȊȈȓȖșȤ ȏȈ ȉȦȌȎȍȚȕȭ ȒȖȠȚȐ. ǷȘȖȚȧȋȖȔ ȚȘȤȖȝ ȚȐȎȕȭȊ ȌȭȚȐ ȊȐȊȟȈȓȐ ȕȈȘȖȌȕȭ ȏȊȐȟȈȮ ȚȈ ȚȘȈȌȐȞȭȮ, ȏȌȭȑșȕȦȊȈȓȐ ȞȭȒȈȊȭ ȍȒșȒțȘșȭȮ. DzȖȎȍȕ ȌȍȕȤ ȊȭȌȗȖȟȐȕȒț Ȋ ȚȈȉȖȘȭ ȗȘȖȝȖȌȐȊ ȗȭȌ ȗȍȊȕȐȔ ȋȈșȓȖȔ: ǬȍȕȤ ȌȘțȎȉȐ, ǬȍȕȤ ȘȖȏțȔȕȐȒȭȊ, ǬȍȕȤ ȒȈȏȒȐ, ǬȍȕȤ ǝȊȘȖȗȐ... ǯȈȗȈȔ’ȧȚȈȓȐșȤ ȌȭȚȧȔ ȗȖȮȏȌȒȐ Ȋ ǩȈȝȔțȚ - ȌȖ ȒȭȕȖȚȍ-

ȈȚȘț ȚȈ ȒȘȈȫȏȕȈȊȟȖȋȖ ȔțȏȍȦ, șȗȖȘȚȐȊȕȭ ȏȔȈȋȈȕȕȧ «Ǫȍșȍȓȭ șȚȈȘȚȐ», «DzȖȏȈȞȤȒȭ ȘȖȏȊȈȋȐ». ǬȖșȊȭȌȟȍȕȭ ȊȐȝȖȊȈȚȍȓȭ Ƕ.Ǩ ǹȍȘȌȦȒ., Ƕ.ǟ. ǿȍșȕȖȒȖȊȈ ȚȈ Ǻ.Ƕ. ǩȍȘȔȈȕ ȗȭȌȋȖȚțȊȈȓȐ ȉȈȋȈȚȖ ȞȭȒȈȊȐȝ ȏȈȝȖȌȭȊ. ǵȈ ȉȈȏȭ «ǩȈȘȊȭȕȒț» ȗȘȈȞȦȊȈȊ ȓȭȚȕȭȑ ȔȖȊȕȐȑ ȚȈȉȭȘ ȏ ȜȘȈȕȞțȏȤȒȖȦ ȔȖȊȖȦ ȕȈȊȟȈȕȕȧ «ǮȈȑȊȖȘȖȕȖȒ». ǻȟȐȚȍȓȤ ȜȘȈȕȞțȏȤȒȖȮ ȔȖȊȐ Ǻ.ǟ. dzȍȓȍ ȗȘȖȊȖȌȐȓȈ ȏȈȕȧȚȚȧ ȏ ȌȍșȧȚȤȔȈ ȌȭȚȤȔȐ. Ƕ. ǯȆǩǨ, ȏȈșȚțȗȕȐȒ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȏ ȊȐȝȖȊȕȖȮ ȘȖȉȖȚȐ.

njǔǗǜ ǡǙǣǤǢǬǙǡǢǗǢ ǗǢǥǦdz ǀƼDždžƼƾƴ ǂdž ǁƴnjƼlj NjƼdžƴdžƹƿƹƽ ǮȐȊț ȧ Ȋ ȚȘȍȝȥȚȈȎȕȖȔ ȌȖȔȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ȗȖșȚȘȖȍȕ ȍȡȍ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȊȍȒȈ, ȕȈ ȚȘȍȚȤȍȔ ȥȚȈȎȍ. ǬȍȕȤ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȓșȧ, Ȑ ȕȈȌȖ ȉȣȓȖ ȋȖȚȖȊȐȚȤșȧ ȒȖ șȕț. ǿȚȖȉȣ ȉȣșȚȘȍȍ ȏȈșȕțȚȤ, ȧ ȖȉȣȟȕȖ șȓțȠȈȦ ȒȓȈșșȐȟȍșȒțȦ ȔțȏȣȒț. ǶȕȈ ȖȟȍȕȤ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȖȚȊȓȍȟȤșȧ, șȖȏȌȈȍȚ ȖȉȘȈȏȣ ȗȖȒȖȧ. ǵȈ țȓȐȞȍ ȉȣȓ ȜȍȊȘȈȓȤ... ȇ ȏȈșȕțȓ. ǰ Ȕȕȍ ȗȘȐȊȐȌȍȓȐșȤ ȒȈȘȚȐȕȣ Ȑȏ ȗȘȖȠȓȖȋȖ: ȊșȚȘȍȟȐ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ Ȑ Ȑȝ ȖȉȘȈȏȣ. ǵȖ ȊȌȘțȋ ȗȖșȘȍȌȐ ȕȖȟȕȖȑ ȚȐȠȐȕȣ șȓȣȠț ȠȈȘȒȈȦȡȐȍ ȠȈȋȐ ȕȍȏȕȈȒȖȔȞȈ. Ǫ ȒȊȈȘȚȐȘȍ ȧ ȉȣȓ ȖȌȐȕ. ǷȖȌțȔȈȓ, ȟȚȖ ȥȚȖ Ȕȕȍ ȗȖȒȈȏȈȓȖșȤ, ȊȍȌȤ ȧ șȗȓȦ. ǶȌȕȈȒȖ ȟȍȘȍȏ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȠȈȋȐ ȗȖȊȚȖȘȐȓȐșȤ. ǷȘȐȟȍȔ ȒȚȖ-ȚȖ Ƞȍȓ ȔȍȌȓȍȕȕȖ, ȠȈȘȒȈȧ ȕȖȋȈȔȐ. ȅȚȖ ȧȊȕȖ ȉȣȓ șȚȈȘȐȒ. ȇ ȏȈȔȍȘ. ȀȈȋȐ ȚȖ ȗȘȖȗȈȌȈȓȐ, ȚȖ șȕȖȊȈ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐșȤ. Ǫ ȔȖȍȔ ȊȖȖȉȘȈȎȍȕȐȐ ȊȖȏȕȐȒ ȖȉȘȈȏ ȕȍȏȕȈȒȖȔȞȈ – șȚȈȘȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȈȒȐȔ-ȚȖ ȖȉȘȈȏȖȔ ȗȘȖȉȘȈȓșȧ Ȋ ȔȖȦ ȒȊȈȘȚȐȘț. ȇ ȉȣȓ Ȋ ȚȘȍȊȖȋȍ Ȑ ȘȈșȚȍȘȧȕȕȖșȚȐ. ǿȚȖ ȌȍȓȈȚȤ? ǵȈȌȖ ȊșȚȈȊȈȚȤ. ǵȈȌȖ ȊșȚȘȍȟȈȚȤ ȕȍȏȊȈȕȖȋȖ ȋȖșȚȧ. ǶȚȉȘȖșȐȊ ȖȌȍȧȓȖ, ȊșȒȈȒȐȊȈȦ ș ȗȖșȚȍȓȐ – Ȑ Ȓ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȦ. ǰ ȊȌȘțȋ ș ȗȖȓȈ ȗȖȌȕȐȔȈȍȚșȧ ȟȚȖ-ȚȖ ȟȍȘȕȖȍ Ȑ ȕȍșȍȚșȧ Ȓ ȖȒȕț. ǵȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ ȧ țȊȐȌȍȓ șȊȖȍȋȖ ȕȖȟȕȖȋȖ ȋȖșȚȧ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȕȍ ȎȌȈȓ. ȅȚȖ ȉȣȓȈ ȓȍȚțȟȈȧ ȔȣȠȤ. ǶȕȈ ȉȐȓȈșȤ Ȗ șȚȍȒȓȈ ȖȒȕȈ. ȇ ȉȘȖșȐȓșȧ ȐșȒȈȚȤ ȚȘȧȗȒț. ǷȖșȓȍ ȕȍȌȖȓ-

ȋȖȑ ȉȖȘȤȉȣ Ȕȕȍ țȌȈȓȖșȤ ȕȈȒȘȣȚȤ ȍȦ ȓȍȚțȟțȦ ȔȣȠȤ Ȑ ȏȈșțȕțȚȤ ȍȍ Ȋ ȒȖȘȖȉȒț. ǿȚȖ Ȏȍ ș ȕȍȑ ȌȍȓȈȚȤ? ǵȈ țȓȐȞȍ ȕȖȟȤ. ǸȍȠȈȦ ȌȖȎȌȈȚȤșȧ țȚȘȈ Ȑ ȊȣȗțșȚȐȚȤ ȍȍ ȕȈ șȊȖȉȖȌț. ǻȚȘȖȔ ȧ ȊȣȠȍȓ ȊȖ ȌȊȖȘ șȊȖȍȋȖ ȌȖȔȈ, ȖȚȒȘȣȓ ȒȖȘȖȉȒț, ȕȖ ȔȖȧ ȓȍȚțȟȈȧ ȔȣȠȤ ȉȣȓȈ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȈ, ȋȓȈȏȈ ȍȍ ȉȣȓȐ ȖȚȒȘȣȚȣ. ȇ ȘȍȠȐȓșȧ ȊȏȧȚȤ ȍȍ ȘțȒȖȑ Ȑ, ȗȖȌȖȑȌȧ Ȓ ȌȍȘȍȊț, ȗȖșȈȌȐȓ ȕȈ ȊȍȚȒț. ǰ ȚțȚ ȖȕȈ ȉȣșȚȘȖ ȗȖȌȕȧȓȈșȤ ȗȖ șȚȊȖȓț ȕȈ șȈȔțȦ ȊȍȘȝțȠȒț ȌȍȘȍȊȈ. DzȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ, ȟȚȖ ȕȈ ȥȚȖȔ ȔȖȧ ȐșȚȖȘȐȧ ș ȓȍȚțȟȍȑ ȔȣȠȤȦ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȏȈȒȖȕȟȍȕȈ. ǵȖ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǹȗțșȚȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȕȍȑ ȕȈ ȟȍȘȌȈȟȕȖȑ ȓȍșȚȕȐȞȍ ȕȈ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȖȔ ȗȘțȚȍ ȊȕȐȏ ȋȖȓȖȊȖȑ ȊȐșȍȓȈ ȚȈ șȈȔȈȧ ȓȍȚțȟȈȧ ȔȣȠȤ. ȇ ȕȍ ȘȍȠȐȓșȧ ȍȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. ǩȓȐȎȍ Ȓ ȊȍȟȍȘț, ȟȚȖȉȣ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ, ȋȌȍ ȖȕȈ, ȧ ȖȚȒȘȣȓ ȌȊȍȘȤ șȊȖȍȑ ȒȊȈȘȚȐȘȣ. ǭȍ ȚȈȔ țȎȍ ȕȍ ȉȣȓȖ. ǷȖ Ȋșȍȑ ȊȐȌȐȔȖșȚȐ, ȖȕȈ țȓȍȚȍȓȈ ȟȍȘȍȏ ȌȣȘȣ Ȋ ȖȒȖȕȕȣȝ ȗȍȘȍȗȓȍȚȈȝ ȕȈȠȍȋȖ ȗȖȌȢȍȏȌȈ. ȇ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ ȓȍȚțȟȈȧ ȔȣȠȤ ȗȖȗȈȓȈ Ȋ ȔȖȦ ȒȊȈȘȚȐȘț ȐȔȍȕȕȖ Ȑȏ ȗȖȌȢȍȏȌȈ, ȒȖȋȌȈ ȌȊȍȘȤ ȉȣȓȈ ȖȚȒȘȣȚȈ. Ǩ ȕȖȟȕȣȍ ȠȈȘȒȈȦȡȐȍ ȠȈȋȐ Ȋ ȔȖȍȑ ȒȊȈȘȚȐȘȍ ȉȣȓȐ ȕȐȟȍȔ ȐȕȣȔ, ȒȈȒ ȏȊțȒȈȔȐ ȖȚ ȍȍ ȌȊȐȎȍȕȐȧ ȗȖ ȗȖȓț, ȒȖȋȌȈ ȖȕȈ ȖȗȐȘȈȓȈșȤ ȕȈ șȊȖȐ ȒȘȣȓȤȧ. ǪȐȒȚȖȘ ǮǨdzǰdzǶ, ȋ. ǩȈȝȔțȚ.

ǃǢǟǜǪǙǝǥǞǜǙ ǦǢǚǙ ǜǗǤǔDzǦ ǖ ǨǧǦǕǢǟ

Ǫ ǷȘȐȔȖȘșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ ǴȈȘȐțȗȖȓȧ șȖșȚȖȧȓșȧ ȖȚȒȘȣȚȣȑ ȚțȘȕȐȘ ȗȖ ȔȐȕȐ-ȜțȚȉȖȓț, ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȣȑ ǫȓȈȊȕȣȔ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ ȗȖȓȐȞȐȐ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ Ȑ ȖȉȓȈșȚȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȍȑ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȕȖ-șȗȖȘȚȐȊȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ «ǬȐȕȈȔȖ». Ǫ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧȝ ȗȘȐȕȧȓȐ țȟȈșȚȐȍ 15 ȒȖȔȈȕȌ. ǴȕȖȋȐȍ Ȑȏ ȕȐȝ ȊȗȍȘȊȣȍ ȊȣȠȓȐ ȕȈ ȗȖȓȍ Ȋ ȚȈȒȐȝ șȖșȚȈȊȈȝ. Ǫ ȒȖȔȈȕȌȈȝ ȐȋȘȈȓȐ ȚȈȒȎȍ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ Ȑȏ ȌȘțȋȐȝ ȘȍȋȐȖȕȖȊ - ȖȕȐ ȕȍșțȚ șȓțȎȉț Ȋ ȏȖȕȍ ǶǶǹ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȗȘȐȌȈȕȕȣȝ șȐȓ. ǰȋȘȣ ȗȍȘȊȖȋȖ ȜțȚȉȖȓȤȕȖȋȖ Ȍȕȧ ȗȘȖȌȖȓȎȈȓȐșȤ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȟȈșȖȊ. Ǫ ȜȐȕȈȓ ȊȣȠȓȐ ȒȖȔȈȕȌȣ ǴȈȘȐțȗȖȓȧ, ǷȖȒȘȖȊșȒȈ, ǩȈȝȔțȚȈ Ȑ ȒȖȔȈȕȌȈ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȝ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ ȊȖȍȕȒȖȔȈȚȈ. ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔ ȚțȘȕȐȘȈ șȚȈȓȈ ȒȖȔȈȕȌȈ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȝ Ȑȏ ȕȈȠȍȋȖ ȋȖȘȖȌȈ. - ǷȍȘȍȌ șȈȔȣȔ ȜȐȕȈȓȖȔ ț ȕȈș ȗȖȓțȟȐȓ ȚȘȈȊȔț ȖȌȐȕ Ȑȏ ȜțȚȉȖȓȐșȚȖȊ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȒȈȗȐȚȈȕ șȉȖȘȕȖȑ ǩȈȝȔțȚȈ, ȐȕșȗȍȒȚȖȘ ȦȊȍȕȈȓȤȕȖȑ ȗȘȍȊȍȕȞȐȐ ǪȐȚȈȓȐȑ ǴȐȒȐȚȈ. – Ƕȕ ȕȍ șȔȖȋ ȊȣȑȚȐ ȕȈ ȗȖȓȍ. ǺȈȒ ȒȈȒ ȕȈș ȊșȍȋȖ șȍȔȍȘȖ, ȊȣȉȣȊȠȍȋȖ Ȑ ȏȈȔȍȕȐȚȤ ȉȣȓȖ ȕȍȒȍȔ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȒȖȔȈȕȌȈ șȖȉȘȈȕȈ Ȑȏ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȝ ǩȈȝȔțȚȈ, DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊȒȐ Ȑ ǺȖȘȍȞȒȈ. Ǵȣ ȟȈșȚȖ ȐȋȘȈȓȐ ȌȘțȋ ȗȘȖȚȐȊ ȌȘțȋȈ. Ǩ ȊȔȍșȚȍ, ȏȈȔȍȚȤȚȍ – ȕȐȒȖȋȌȈ! ǺȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ Ȕȣ șȖȉȘȈȓȐșȤ ș șȐȓȈȔȐ Ȑ ȊȣȘȊȈȓȐ ȗȖȉȍȌț.

ŷ ƜƏ ƠƚƢƕƐƔ, ƙƏƙ Ƒ ƣƢơƐƝƚƔ, ƑƏƕƜƏ ƠƗƚƏ ƓƢƤƏ.

ǎǻǽȋȆǭȌǾȌ Ǵǭ ǽǭǯǺǻǼǽǭǯǵDz ǞǭǺDZǽǭ ǎȀǸǸǻǷ Ǫ țȒȘȈȐȕșȒȐȑ ȗȘȖȒȈȚ ȊȣȠȍȓ ȜȐȓȤȔ «8 ȗȖȌȘțȋ ǶțȠȍȕȈ», ȋȓȈȊȕțȦ ȘȖȓȤ Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȐșȗȖȓȕȐȓȈ ǹȈȕȌȘȈ ǩțȓȓȖȒ. — ǹȈȕȌȘȈ, ȒȈȒ Ȋȣ ȖȚȕȖșȐȚȍșȤ Ȓ ȗȍȘȊȖȔț ȜȐȓȤȔț «ǶȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȌȘțȏȍȑ ǶțȠȍȕȈ», ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ șȕȧȚ Ȋ 1960 ȋȖȌț? — ǹȒȈȎț ȟȍșȚȕȖ: ȧ ȍȋȖ ȗȖȟȚȐ ȕȍ ȗȖȔȕȦ. DzȖȕȍȟȕȖ, ȏȕȈȦ, ȟȚȖ ȚȈȔ șȕȐȔȈȓȐșȤ ǼȘȥȕȒ ǹȐȕȈȚȘȈ Ȑ ǬȐȕ ǴȈȘȚȐȕ. ǵȖ ȗȖȔȕȦ ȚȖȓȤȒȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȖșȚȈȊȐȓ ȗȘȐȧȚȕȖȍ ȗȖșȓȍȊȒțșȐȍ șȊȖȐȔ ȦȔȖȘȖȔ Ȑ șȚȐȓȍȔ. ǷȖȗȘȖȉțȦ ȖȉȢȧșȕȐȚȤ. ȅȚȖ ȜȐȓȤȔ Ȗ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȈȝ, ȋȘȈȉȐȚȍȓȧȝ. ǵȖ ȖȕȐ ȚȈȒȐȍ ȗȘȐȧȚȕȣȍ ȔțȎȟȐȕȣ! ǰ ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ șȍȉȍ ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȋȘțȉȖȋȖ șȓȖȊȈ, ȕȐ ȖȌȕȖȋȖ ȘțȋȈȚȍȓȤșȚȊȈ. ȅȚȖ ȊȈȔ ȕȍ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȍ ȒȘȐȔȐȕȈȓȤȕȣȍ ȒȖȔȍȌȐȐ, ȗȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈșȚȖȧȡȈȧ ȓȍȌȐ ȒȘȈșȕȍȍȚ. ǰ Ȕȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ǹȚȐȊȍȕ ǹȖȌȍȘȉȍȘȋ, șȕȐȔȈȧ ȕȖȊȣȝ «ǬȘțȏȍȑ ǶțȠȍȕȈ», șțȔȍȓ ȝȖȚȧ ȉȣ ȟȈșȚȐȟȕȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ șȚȐȓȤ ȖȘȐȋȐȕȈȓȈ. — ǪȈȔ Ȑ ȊȈȠȐȔ ȒȖȓȓȍȋȈȔ ȗȘȐȠȓȖșȤ țȟȐȚȤșȧ ȟȍȔț-ȚȖ ȕȖȊȖȔț ȊȖ ȊȘȍȔȧ șȢȍȔȖȒ «8 ȗȖȌȘțȋ ǶțȠȍȕȈ»? — ȅȚȖ Ȋȣ ȓțȟȠȍ ț ȌȍȊȖȟȍȒ șȗȘȖșȐȚȍ.

ǽȖȚȧ ȔȖȋț șȒȈȏȈȚȤ ȚȖȟȕȖ, ȟȚȖ ǨȒȊȈȜȐȕȈ, șȣȋȘȈȊȠȈȧ ȒȈȘȔȈȕȕȐȞț, ȕȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȖȚȚȈȟȐȊȈȓȈ ȓȖȊȒȖșȚȤ ȘțȒ. ȇ ȉȣ ȚȍȗȍȘȤ ȕȍ ȘȐșȒȕțȓȈ șȚȖȧȚȤ ȘȧȌȖȔ ș ȕȍȑ ȋȌȍ-ȕȐȉțȌȤ Ȋ ȖȟȍȘȍȌȐ ȐȓȐ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȈȒȚȍȘȣ — ȥȚȖ ȉȖȓȤȠȐȍ ȓȎȍȞȣ. ǿȍȔ ȌȖșȚȖȊȍȘȕȍȍ Țȣ ȓȎȍȠȤ, ȚȍȔ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȍȍ ȐȋȘȈȍȠȤ. ǽȖȘȖȠȐȍ ȈȜȍȘȐșȚȣ — ȚȖȎȍ ȓȎȍȞȣ. ǴȖȠȍȕȕȐȒȐ ȌȖȓȎȕȣ ȏȈșȚȈȊȐȚȤ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕțȦ ȎȍȘȚȊț ȗȖȊȍȘȐȚȤ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȑ ȌȍȓȈȦȚ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȉȣȓȐ ȊȖ ȔȕȖȋȖȔ ȋȖȚȖȊȣ Ȓ șȢȍȔȒȈȔ Ȋ ȚȈȒȖȔ ȜȐȓȤȔȍ. — Ǫȣ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚȍ, ȟȚȖ ȔȍȎȌț ȈȒȚȘȐșȈȔȐ ȕȍȚ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ… — ǶȕȈ ȉȣȊȈȍȚ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȒȈȘȤȍȘȣ. ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ ȎȍȓȈȦȡȐȝ șȕȐȔȈȚȤșȧ ȔȕȖȋȖ, Ȉ ȘȖȓȍȑ — ȕȍ ȖȟȍȕȤ. ǽȖȘȖȠȖ ȗȖȔȕȦ, ȒȈȒ ȝȖȌȐȓȈ ȕȈ ȗȘȖȉȣ ȒȖȋȌȈ-ȚȖ. ǺȖ ȍȡȍ țȕȐȎȍȕȐȍ! ǹȕȈȟȈȓȈ șȐȌȐȔ ȐȓȐ șȚȖȐȔ Ȋ ȖȟȍȘȍȌȐ, ȖȎȐȌȈȧ, ȗȖȒȈ ȗȖȏȖȊțȚ. ǰ ȖȞȍȕȐȊȈȍȔ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ șȕȖȊȈ Ȑ șȕȖȊȈ. ǷȣȚȈȍȠȤșȧ țȋȈȌȈȚȤ, ȒȖȋȖ ȊȣȉȍȘțȚ. ǷȖȚȖȔ ȊȣȝȖȌȐȠȤ ȕȈ șȞȍȕț, Țȍȉȧ ȧȘȒȖ ȖșȊȍȡȈȍȚ șȊȍȚ, Ȉ Țȍȝ, ȒȚȖ ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȍȚ Țȍȉȧ, ȒȈȒ ȒȖȘȖȊț ȕȈ ȧȘȔȈȘȒȍ, ȗȖȘȖȑ ȌȈȎȍ Ȑ ȕȍ ȊȐȌȐȠȤ. — Ǫȣ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ șȕȐȔȈȍȚȍșȤ Ȋ

ȒȐȕȖ, ȕȖ Ȑ ȗȘȖȌȦșȐȘțȍȚȍ, ȚȈȒ? — ǬȈ. ǽȖȚȧ șȟȐȚȈȦ ȋȓȈȊȕȣȔȐ ȗȘȖȌȦșȍȘșȒȐȔȐ ȗȘȖȍȒȚȈȔȐ ȕȍ ȜȐȓȤȔȣ, Ȉ ȔȖȐȝ ȌȍȚȍȑ. ȇ ȝȖȟț ȉȣȚȤ ș ȕȐȔȐ 24 ȟȈșȈ ȒȈȎȌȣȍ șțȚȒȐ! ǭșȓȐ ȉȣ ȉȣȓȖ ȔȖȎȕȖ, ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȗȍȘȍȌȈȊȈȓȈ ȉȣ Ȑȝ ȕȈ ȗȖȗȍȟȍȕȐȍ ȌȘțȋȐȔ ȌȈȎȍ ȕȈ ȔȐȕțȚț. ȅȚȖ ȔȖȐ ȌȍȚȐ, ȥȚȖ ȔȖȧ ȎȐȏȕȤ. ǰ ȔȖȧ

ȗȍȘȊȖșȚȍȗȍȕȕȈȧ ȘȈȉȖȚȈ. ȇ ȖȚȒȓȖȕȦ ȊȣȋȖȌȕȖȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ, ȍșȓȐ ȖȕȖ ȉțȌȍȚ ȔȍȠȈȚȤ Ȕȕȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȌȍȚȤȔȐ. ǷȘȈȊȌȈ, ș «8 ȗȖȌȘțȋȈȔȐ ǶțȠȍȕȈ» ȚȈȒ ȗȖșȚțȗȐȚȤ ȕȍ șȔȖȋȓȈ. — Ǫȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚȍ ȌȊȐȎȍȕȐȍ #MeToo? DzȈȒ ȖȚȕȖșȐȚȍșȤ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ ǫȖȓȓȐȊțȌȍ ȗȖșȓȍ șȍȒș-șȒȈȕȌȈȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈȏȘȈȏȐȓșȧ ȖșȍȕȤȦ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȋȖȌȈ? — Ǭȓȧ Ȕȍȕȧ ȥȚȖ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȉȖȘȤȉȈ ȏȈ ȘȈȊȕȖȗȘȈȊȐȍ. ǰ ȖȕȈ ȍȡȍ ȕȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ. ǰȏȔȍȕȍȕȐȧ ȍșȚȤ, Ȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ǫȖȓȓȐȊțȌȍ. ǶȕȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȊȖ Ȋșȍȝ șȜȍȘȈȝ: ȘȍșȚȖȘȈȕȕȖȔ ȉȐȏȕȍșȍ, ȒȖȔȗȈȕȐȧȝ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȝșȧ ȕȖȊȍȑȠȐȔȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȔȐ. ǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖ Ȋșȍȝ șȜȍȘȈȝ. ǰ ȥȚȖ ȏȌȖȘȖȊȖ. Ǩ ȕȈȟȈȓȖșȤ Ȋșȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕȈȠȓȐ Ȋ șȍȉȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ șȔȍȓȖșȚȤ ȖȚȒȘȣȚȖ Ȑ ȋȘȖȔȒȖ ȏȈȧȊȐȚȤ Ȗ ȕȍșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ Ȑ țȕȐȎȍȕȐȧȝ, ȗȍȘȍȎȐȚȣȝ ȐȔȐ. ǶȕȐ ȊȏȧȓȐ ȕȈ șȍȉȧ ȥȚț ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȗȖȕȐȔȈȧ, ȟȚȖ șȖȚȕȐ Țȣșȧȟ ȌȘțȋȐȝ ȎȍȕȡȐȕ ȕȍ ȐȔȍȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ǹǴǰ Ȓ ȥȚȖȑ ȗȘȖȉȓȍȔȍ. (ǷȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ ǰȕȚȍȘȕȍȚȈ).


ȕȈ 9 - 15 ȐȦȓȧ 2018 ȋȖȌȈ

КП «Бахмутский комбинат коммунальных предприятий»

Информирует жителей г. Бахмут о ценах на ритуальные услуги: социальный пакет от 2242,00 грн. óò, õì , 20 1. Доставка в морг - 474,00 à ã. Á èðà 20). 2. Полный комплекс услуг по захоронению - 1475,76 , Ì 3. Гроб - 474,85 óë. òåìà 4. Похоронный набор - 14,00 ð (À 5. Покрывало - 75,00

РАБОТАЕМ: 6. Крест - 80,00 администрация 7. Табличка с надписью - 21,00 с 8-00 до 16-30, 8. Полотенце на крест - 19,50 тел.: 44-56-11, 9. Венок - 72,20 099-957-29-61; 10. Лента - 23,65 с 19-00 до 8-00 по тел.: 44-56-11, 099-957-29-61; 11. Реализация ритуальной круглосуточно продукции по тел. 095-720-10-09. 12. Заключение договоров .

Îò 2242,00 ãðí.

Для инвалидов и участников боевых действий социальный пакет 1894,00 грн.


10

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥɵ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɟɪɟɞɚɱ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.

ïîíåäåëüíèê 9 èþëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.30, 20.00, 01.50, 05.15 «èćýĉćúĆćĊċā» 06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.15, 23.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20 í/Č «êĄČĐùĂĆùĘ ĀùĈāĊĕ» 12.25 ê/ĉ «éćăćûùĘ ĈþĊĆĘ» 16.10 «ßýā ąþĆĘ. ìăĉùāĆù» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.40 í/Č «áýþùĄĕĆćþ ČúāĂĊċûć» 23.50 ê/ĉ «æùĄþċ 4» 02.30 «çĉþĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 03.55 «êăþĈċāă» 04.20 «ãćý ýćĊċČĈù» 04.45 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.15 êþüćýĆĘ 09.30, 03.00 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30, 04.40 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 12.30 ê/ĉ «ÝþÿČĉĆĔĂ ûĉùĐ - 2» 14.30, 15.30 ê/ĉ «ßþĆĊăāĂ ýćăċćĉ - 2» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 23.30 í/Č «ïùĉĕ ĊăćĉĈāćĆćû 2: ÛćĊĎćÿýþĆāþ ûćāĆù» 01.45 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 10.45 «êþąĕĘ» 12.20 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 13.40, 15.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 17.10 ê/ĉ «åćĘ ĐČÿùĘ ÿāĀĆĕ» 19.20, 05.10 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 20.15, 21.15 ê/ĉ «ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ ÿāĀĆā» 22.15 «ÝþĆĕüā 2018» 23.30 í/Č «ÝćûćĄĕĆć ĊĄćû» 01.20 í/Č «èćąćĄûăù ĈćĆùĉćđăČ»

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ 05.50,

15.25 åāĊċāĐþĊăāþ āĊċćĉāā Ċ èùûĄćą ãćĊċāďĔĆĔą 07.45 àù ÿāûþ! 09.00 í/Č «ëćĄĕăć Ćþ ćċĈČĊăùĂ ąþĆĘ» 13.15 Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû. åČÿĐāĆĔ Ĉĉćċāû ÿþĆĒāĆ 17.30, 22.00 ÛiăĆù-æćûāĆā 18.00 í/Č «èĉćûćýĆāďù» 19.55 îùċù Ćù ċùċù 22.45 í/Č «ø ċþúĘ ĄėúĄė» 00.55 í/Č «ãćüýù ďûþċþċ ĊāĉþĆĕ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

03.00, 02.10 àćĆù ĆćĐā 04.10 ÙúĀùď 06.00 ê/ĉ «ãćúĉù» 07.59, 09.09 Kids Time 08.00 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ãćċù û ĊùĈćüùĎ» 09.10 å/Ċ «ãČĎĆĘ» 11.20 å/č «åćĆĊċĉā Ćù ăùĆāăČĄùĎ 2» 13.00 í/Č «ÜĉćąćúćĂ» 15.10 í/Č «åāĊċþĉ ãĉČċćĂ» 17.00 í/Č «ÝćĊĈþĎā úćüù. Û ĈćāĊăùĎ ĊćăĉćûāĒ» 19.00 éþûāĀćĉ 21.50 êċĉùĊċā Ĉć ĉþûāĀćĉČ 00.10 ê/ĉ «ãĄāĆāăù» 02.05 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.10, 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 10.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 15.20, 00.50 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 13.00 æùđā 14.00 Üćċćûāą ûąþĊċþ 14.50 êĈþďāĘ 15.50 íćĉąČĄù Ąėúûā 16.40, 21.30 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 åćĘ Ĉĉùûýù 23.00 êþăĉþċĔ ĊČýĕúĔ 23.50 èĉùûýù ÿāĀĆā 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

06.50 í/Č «ÛĔăČĈ» 08.30 «êûiýćă. ÙüþĆċā» 09.05 í/Č «èćĊĄþýĆĘĘ ĊČúúćċù» 10.35 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 «êûiýćă» 12.50, 04.10 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 15.10, 16.50, 19.30 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 20.40, 00.45 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ» 22.45, 23.45 ê/ĉ «ãČĄùüāĆ ā ĈùĉċĆþĉĔ» 03.20 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 áċćüā Ùêæ 07.25 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.10 êĈćĉċ 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā. áċćüā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.15 ÙĆċāĀćąúā 11.25 êċćĈ-5 12.35 í/Č «ê ĐāĊċćüć ĄāĊċù» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «ê ĐāĊċćüć ĄāĊċù» 15.15 í/Č «ãùĉùċĖ-ĈùďùĆ» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «ãùĉùċĖ-ĈùďùĆ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.20 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.25 ÚćüùĐ-ÚþýĆĘă. éþùĄāċā-đćČ. 21.10 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 22.45 êûćúćýù ĊĄćûù

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 09.45 å/č «åùĄþĆĕăāĂ ąþýāă - ĊþăĉþċĆùĘ ąāĊĊāĘ ÚćýāĆùČċù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00 äČĐđāĂ ĉþĊċćĉùĆ Ċ éČĊĄùĆćą êþĆāĐăāĆĔą 13.00 ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ 14.00, 03.20 ÛāċùĄĕăù 16.00, 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 17.00 ãĉùāĆù ì 19.00, 20.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.30, 20.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 22.00 êĈùĊùċþĄā 23.00 äùûäùûêar 00.00 ê/ĉ «åþĊċĕ» 01.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.00 ÚùĉÝùă 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 æćûćĊċā 09.35 å/Ċ «ÜćĆ» 10.15 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.40 ëþĄþĈĉćýùÿù 11.00 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 12.00 Ý/ď «ÛăČĊĆĔþ āĊċćĉāā» 12.25 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 13.10 :éùýāćÝþĆĕ 13.40, 15.20 äùĂčĎùă Ĉć-ČăĉùāĆĊăā 13.55 èþĉûùĘ ăćĄćĆăù 14.30 :éùýāć. ÝþĆĕ 15.35 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 16.50, 22.40 ê/ĉ «èć ĊĄČÿþúĆĔą ćúĘĀùĆĆćĊċĘą» 18.00, 00.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ĐùĊ 19.00 éùĀûĄþăùċþĄĕĆùĘ Ĉĉćüĉùąąù Ċ åùĂăĄćą òČĉćą 19.40, 02.30 ã ýþĄČ 20.15 ÛćĂĆù ā ąāĉ 21.25, 03.20 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.40 Ý/Ċ «ãùă ĉùúćċùėċ üćĉćýù» 23.50, 04.05 #åČĀLove

08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00 æćûćĊċā 08.05, 12.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 10.20, 02.00 àýćĉćûĕþ 11.00, 17.05 êćúĔċāĘ 11.30, 17.30, 23.00 ÚþĄùĉČĊĔ 12.15 éùĀąùħĄĘþą Ĉù-úþĄùĉČĊăČ 12.45 æù Ĉĉāĉćýþ Ċ ÛāċùĄāþą ÜČąþĆĆĔą 13.05 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ 13.45, 19.20, 02.45 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 14.00, 19.35, 23.30, 04.25 Ùéëāñçã 14.30, 18.30 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.15, 18.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.30, 20.05 àùĈāĊăā Ćù ĈćĄĘĎ 16.00, 00.00 èćĆùþĎùĄā 18.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 20.30, 01.30 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 21.00 èùĆćĉùąù 21.50, 03.10 æùđā 22.05 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 22.35 ãāăĆùýĀþ. åĆþĆāþ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» c êĄùûćĂ ÛùĉýćĂ 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.30 «éùĀćą» Ċ çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą 20.30 «êćúĔċāĘ» Ċ åāăćĄćĂ ÛþĉþĊĆþą 21.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 08.20, 21.50, 03.30 «èćĈČĉĉā» 06.05, 08.10, 19.00, 21.40 «èćĈČċĐāă» 06.20, 08.00, 10.50, 03.20 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 13.05, 21.10 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 16.10 «éćÿýþĆāþ ÞûĉćĈĔ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.10 «åþüùĈćĄāĊĔ» 19.40 í/Č «Ù ûćċ ā üćĊċā» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 «ÛĔûćýĔ»

05.45, 07.40, 08.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ. àù ýûČąĘ ĀùĂďùąā» 09.30 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 10.20, 00.25 «åćĘ Ĉĉùûýù» 11.10 í/Č «èĉþýùĆĆĔĂ ýĉČü» 12.50 í/Č «ãćąąùĆýćĊ» 15.30 í/Č «Û ĈćĊĄþýĆėė ćĐþĉþýĕ» 17.10 í/Č «ÛĔĊćċù» 19.00, 02.05 î/Ċ «ÙĉĎāû ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 23.00 í/Č «ãĉþĈăāĂ ćĉþđþă» 01.15 «èćĀùćĐā» 03.45 ãāĆćĄĘĈĔ 04.25 êùČĆýċĉþăā 05.05 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

06.30, 15.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 09.00 àýćĉćûùĘ Ċĉþýù 09.30 ãĄČú äùĂč 09.40, 13.00, 14.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 10.00, 19.50 ê/ĉ «èČùĉć» 11.30 íùĆċùĊċāăù Ĉćý üĉāčćą ĊþăĉþċĆć 13.15 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.25, 04.50 ê/ĉ «ÚþĊĊąþĉċĆāă» 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 02.40, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 18.20 æùĉćýĆùĘ ĊċČýāĘ 18.30 ÛĊþą ąāĉćą 19.00 ãĄČú 700 21.50 èćý ĀùĒāċćĂ 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.30 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ 07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 08.15 ç ûćĂĊăþ 09.25, 17.45 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 10.10, 11.10, 12.30 ëĉùĆĊĄĘďāā ćúĒþĊċûþĆĆć-ĈćĄāċāĐþĊăāĎ ĊćúĔċāĂ 13.05 ÛĉþąĘ. áċćüā ĆþýþĄā Ċ ÛāċùĄāþą ÜùĂýČăþûāĐþą 14.10 ãÞæÝàÊé 15.30, 16.10 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 17.10, 18.20, 19.40 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.00 «àù ðùĂ.com»

08.10 éþùĄ - Ùèçöä. äāüù ðå ìÞíÙ 10.15 ÚćĉĆąČċ - êùČċüþąĈċćĆ. ðå ÙĆüĄāā 12.20 ñùĎċĚĉ - åùĆ êāċā. äāüù ðå ìÞíÙ 14.10 çúĀćĉ ąùċĐþĂ 1/4 čāĆùĄù. ÚùĉĊþĄćĆù/éćąù. äāüù ðå ìÞíÙ. 14.50 çúĀćĉ ąùċĐþĂ 1/4 čāĆùĄù. äāûþĉĈČĄĕ/åùĆ êāċā. äāüù ðå ìÞíÙ. 15.55 éāþăù - çĄāąĈāùăćĊ. èĄþĂ-ćčč. äāüù ðå ìÞíÙ. 18.15 êċùĄĕ - ÙĄþăĊùĆýĉāĘ. ðå ìăĉùāĆĔ 20.35 éćąù - ÚùĉĊþĄćĆù. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 22.45 ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù

08.00 ñùĎċĚĉ - ÙČĊċĉāĘ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 10.00 éćąù - ÚùĉĊþĄćĆù. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 øĆü ÚćĂĀ - êăþĆýþĉúþČ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ. 14.30 ÙĄþăĊùĆýĉāĘ - ÝāĆùąć. ðå ìăĉùāĆĔ 16.40 éþùĄ - Ùèçöä. äāüù ðå ìÞíÙ 18.25 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 18.55 LIVE. ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 20.55 çúĀćĉ ąùċĐþĂ 1/4 čāĆùĄù. äāûþĉĈČĄĕ/åùĆ êāċā. äāüù ðå ìÞíÙ 21.40 ñùĎċĚĉ - åùĆ êāċā. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «ÚþüČĒùĘ Ĉć ûćĄĆùą» 07.40 í/Č «ßāûćĂ ċĉČĈ» Ċ. 1 09.05 í/Č «ßāûćĂ ċĉČĈ» Ċ. 2 10.35 í/Č «ÛùĊþă ëĉČúùĐþû ā þüć ċćûùĉāĒā» 12.15 í/Č «çċĉĘý ëĉČúùĐþûù ĊĉùÿùþċĊĘ» 14.00, 22.00 í/Č «àûþĀýù ĖăĉùĆù» 15.40, 23.40 í/Č «æþûþĉćĘċĆćþ Ĉùĉā, āĄā āĊċāĆĆćþ ĈĉćāĊđþĊċûāþ, úĄùüćĈćĄČĐĆć ĀùûþĉđāûđþþĊĘ Ċċć Ąþċ ĆùĀùý» 17.10, 01.10 í/Č «èćĐċā ĊąþđĆùĘ āĊċćĉāĘ» Ċ. 1 18.30, 02.30 í/Č «èćĐċā ĊąþđĆùĘ āĊċćĉāĘ» Ċ. 2 20.00, 04.00 í/Č «ÜþĉćĂ Ćùđþüć ûĉþąþĆā»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.05 ðùĊ Speak 09.00, 12.20, 13.20, 15.50, 04.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 09.35 æùą Ćùýć Ĉćüćûćĉāċĕ 10.30 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 11.25, 16.00 æù ċĉćāĎ 12.30 éČĊĊăāþ Ććĉą! 14.00, 15.00 ê/ĉ «èĉùăċāăù» 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 17.20, 18.20, 19.20, 20.35 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. LIVE 20.20 æćûćĊċā. áĀĉùāĄĕ 21.30 Newstalk LIVE 22.00, 23.15, 00.15, 01.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. æĕė-âćĉă 23.00, 00.00, 01.00 æćûćĊċā. æĕė-âćĉă

06.20 í/Č «çĉýù» 08.50 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāďĔ: æćûĔĂ Ĉćûćĉćċ» 10.25 í/Č «æù ăĉùė Ċċćė» 12.20 í/Č «àþĄĚĆùĘ ăùĉþċù» 14.20 í/Č «ëùĂĆù ĐþċĔĉĚĎ ĈĉāĆďþĊĊ» 16.20, 17.05, 04.15, 05.00 í/Č «àùúĔċùĘ ÿþĆĒāĆù» 18.20 í/Č «ãćĉćúăù» 20.20 í/Č «ÛćĂĆù ĈćĄćû» 22.10 í/Č «áûùĆ» 00.10 í/Č «àùúùûù» 02.10 í/Č «ÛćĉćđāĄćûĊăāĂ ĊċĉþĄćă»

ǻǪǨǫǨ! «ǷǸȇǴǨ dzǟǵǟȇ»! 5 ȓȐȗȕȧ 2018 ȘȖȒț, ȏ 16-00 ȌȖ 17-00, ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ «ǷȘȧȔȈ ȓȭȕȭȧ» ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȋȖ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈ «ǩǨǽǴǻǺ-ǪǶǬǨ» ǺǸǻȁǟǵǨ ǹȍȘȋȭȧ ǴȐȒȖȓȈȑȖȊȐȟȈ. ǴȍȠȒȈȕȞȭ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȏȈȚȍȓȍȜȖȕțȊȈȊȠȐ ȏȈ ȕȖȔȍȘȖȔ 44-19-94, ȔȖȎțȚȤ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȘȖȏ’ȧșȕȍȕȕȧ, ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȭȮ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȊȖȌȖȗȖșȚȈȟȈȕȕȧ ȚȈ ȊȖȌȖȊȭȌȊȍȌȍȕȕȧ.

TV- 1000

06.10, 15.35 í/Č «æþćċĉùĀāąùĘ ëùąùĉù» 08.30 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā» 11.05 í/Č «ÙĆüþĄĔ ðùĉĄā: ċćĄĕăć ûĈþĉþý» 13.20 í/Č «öăĊċĉùĊþĆĊ» 17.55 í/Č «ãĉùąþĉ Ĉĉćċāû ãĉùąþĉù» 20.10 í/Č «ÚćĄĕđþ, Đþą ÿāĀĆĕ» 22.00 í/Č «æþąĆćÿăć ÿþĆùċĔ» 00.25 í/Č «ÚþĄĔĂ úćü» 02.35 í/Č «êăĉāÿùĄā ĊČýĕúĔ» 04.20 í/Č «ç, üýþ ÿþ ċĔ, úĉùċ?»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 02.25 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 09.30, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.10, 18.50 «ÝÿþÝÙá» 10.50 ê/ĉ «çĈþĉ Ĉć ûĔĀćûČ» 14.40 í/Č «åùĊăù ĆāĆýĀĘ» 16.20 í/Č «åćĉĊăćþ ĈĉāăĄėĐþĆāþ» 19.25 ê/ĉ «çýāĆćĐăù» 21.35 ê/ĉ «ãùĊĄ-3» 23.10 í/Č « åþüù èāĉùĆĕĘ» 01.00 í/Č «àČúùĊċĔĂ ëćĉĆùýć: Ùÿāćċùÿ» 03.15 «çúĄćą.UA.»

ǷǶǪǟǬǶǴdzǭǵǵȇ ǷǸǶ ǶǷǸǰdzȆǬǵǭǵǵȇ ǸǟȀǭǵǵȇ ǹǶdzǭǬǨǸǹȄDzǶǠ ǴǟǹȄDzǶǠ ǸǨǬǰ ǼȭȕȈȕșȖȊȍ țȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ǹȖȓȍȌȈȘșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȗȖȊȭȌȖȔȓȧȫ ȗȘȖ ȖȗȘȐȓȦȌȕȍȕȕȧ ȘȭȠȍȕȕȧ ǹȖȓȍȌȈȘșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȊȭȌ 26.06.2018 ȹ7/26-705 «ǷȘȖ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȘȖȏȔȭȘȭȊ șȚȈȊȖȒ ȔȭșȞȍȊȐȝ ȗȖȌȈȚȒȭȊ ȚȈ ȏȉȖȘȭȊ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ǹȖȓȍȌȈȘșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ Ȗȉ’ȫȌȕȈȕȖȮ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȖȮ ȋȘȖȔȈȌȐ ȕȈ 2019 ȘȭȒ» ȚȈ ȈȕȈȓȭȏ ȑȖȋȖ ȘȍȋțȓȧȚȖȘȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȕȈ Ȋȍȉ-șȈȑȚȭ ǹȖȓȍȌȈȘșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ www.solerada.gov.ua. ǯ ȗȖȊȕȐȔ ȚȍȒșȚȖȔ ȘȭȠȍȕȕȧ ȚȈȒȖȎ ȔȖȎȕȈ ȖȏȕȈȑȖȔȐȚȐșȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84545, Ȕ. ǹȖȓȍȌȈȘ, Ȋțȓ. ǷȈȘȒȖȊȈ, 3Ǩ, ǼȭȕȈȕșȖȊȍ țȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ǹȖȓȍȌȈȘșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ.

Dz- 1

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 ê/ĉ «ÝāăāĂ ùĆüþĄ» 09.10, 00.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 13.00, 21.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý 2» 14.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 23.00

í/Č

«ÙăùýþąāĘ

ûùąĈāĉćû» 01.45 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 07.15, 22.25, 23.40 í/Č «ãùĆāăČĄĔ èþċĉćûù ā ÛùĊþĐăāĆù. çúĔăĆćûþĆĆĔþ ā ĆþûþĉćĘċĆĔþ» 08.35 å/č «ÝþċĊăāĂ ùĄĕúćą» 08.55 å/č «ÝćĉćüùĘ ăćĈþĂăù» 11.30 Ý/č «ø ĉùĀąāĆČĄĊĘ Ċć ûĉþąþĆþą» 12.00 å/č «ÛùĄāýČú» 12.20 å/č «ÛþĄāăāþ ĎćĄćýù» 12.40, 01.00 «èþĊĆĘ - 88» 14.25, 15.40, 02.45, 03.55 í/Č «àćĄćċùĘ Ċûùýĕúù» 17.00 Ý/č «áĆûþĊċāďāā û ĉþûćĄėďāė» 17.50 «ãāĆćāĊċćĉāā» 18.05 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 19.15 Ý/č «Ýþċā úĄćăùýĔ» 20.15 í/Č «èćý ĀĆùăćą ãćĀþĉćüù»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

06.00 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.30 çċċùă åùĊċùă 07.05 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ» 08.50, 21.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 13.30 åùąùĎćĎćċùĄù 15.30 ê/ĉ «ãČĉùċćĉĔ» 16.30 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ» 17.30 ê/ĉ «êĔđĔđĕ -đćČ. Úùĉ» 18.30 ê/ĉ «êČĈþĉăćĈĔ» 19.50 ê/ĉ «ÝþčþăċāûĔ» 22.15 å/Ċ «íČċČĉùąù» 23.10 í/Č «ÙĈ楥ćĆ 13»

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.50 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 ëùđā 14.00 åāĘ ā ø 14.30, 17.40 çăċćĆùûċĔ 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 19.00 êćĆāă ÚČą 16.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ ÜùĂýā 17.10 ãùė 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

07.20, 14.00, 01.30 èĉùûýù ÿāĀĆā 08.20 êāĉćċĔ ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 09.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 10.20 åþĊċù ĊāĄĔ 11.10 êăùĉú.UA 12.00 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 13.00 êăþĈċāă 15.00 ÚćĄĕđāþ ċāĉùĆĔ 16.00, 21.40 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 16.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ çĊċāĆù êċāûþĆĊù 17.50 êùąùĘ úćĄĕđùĘ ĈþĒþĉù Ćù àþąĄþ 18.40 èāĒù úćüćû 20.40 ÛþĒþĊċûþĆĆćþ ýćăùĀùċþĄĕĊċûć 22.40 àþąĆĔþ ăùċùăĄāĀąĔ

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 19.30, 20.30 Ý/Ċ 07.15, 13.25, 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ljƴDŽǐƾǂƶDžƾƼƽ ǁƴNJƼǂǁƴƿǐǁǏƽ ǑƾǂǁǂǀƼNjƹDžƾƼƽ LJǁƼƶƹDŽDžƼdžƹdž Ƽǀ. Dž. ƾLJƻǁƹNJƴ

ȖȉȘȈȏȖȊȈȕ Ȋ 1930 ȋȖȌț IV țȘȖȊȍȕȤ ȈȒȒȘȍȌȐȚȈȞȐȐ ǶǩȂȇǪdzȇǭǺ ǵǨǩǶǸ ǨǩǰǺǻǸǰǭǵǺǶǪ ȕȈ ȏȈȖȟȕțȦ ȜȖȘȔț ȖȉțȟȍȕȐȧ Ȋ ȋ. ǩȈȝȔțȚȍ ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȧȔ: - țȟȍȚ Ȑ ȈțȌȐȚ; - ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȚȊȖ, ȚȖȘȋȖȊȓȧ Ȑ ȉȐȘȎȍȊȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǹǸǶDz Ƕǩǻǿǭǵǰȇ ǷǶ ǶǩǸǨǯǶǪǨǺǭdzȄǵǶǴǻ ǻǸǶǪǵȆ «ǩǨDzǨdzǨǪǸ»: 5 ȓȍȚ - ȗȘȐ ȕȈȓȐȟȐȐ șȘȍȌȕȍȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȖȊ ǪǵǶ, ȕȈ ȒȖȕȒțȘșȕȖȑ ȖșȕȖȊȍ. ǹȚȖȐȔȖșȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ – 7800 ȋȘȕ. Ȋ ȋȖȌ. ǷȍȘȍȟȍȕȤ ȒȖȕȒțȘșȕȣȝ ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ: țȒȘ. ȧȏȣȒ; ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȈ; ȐșȚȖȘȐȧ ǻȒȘȈȐȕȣ ȐȓȐ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȑ ȧȏȣȒ, ȐȓȐ ȋȍȖȋȘȈȜȐȧ. 2 ȋȖȌȈ - ȗȘȐ ȕȈȓȐȟȐȐ șȘȍȌȕȍȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ (șȖȉȍșȍȌȖȊȈȕȐȍ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ). ǹȚȖȐȔȖșȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ 7800 ȋȘȕ. Ȋ ȋȖȌ. ǹǸǶDz Ƕǩǻǿǭǵǰȇ Ǫ «ǴǨǫǰǹǺǸǨǺǻǸǭ» 1,4 ȋȖȌȈ ȗȘȐ ȕȈȓȐȟȐȐ ȌȐȗȓȖȔȈ «ȉȈȒȈȓȈȊȘȈ» ȐȓȐ «șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ» Ȑ șȌȈȟȐ ȊșȚțȗȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȥȒȏȈȔȍȕȈ ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ Ȑ ȥȒȏȈȔȍȕȈ ȗȖ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȔț ȧȏȣȒț. ǹȚȖȐȔȖșȚȤ ȖȉțȟȍȕȐȧ 9500 ȋȘȕ. ȏȈ ȋȖȌ. ǷȘȐȍȔ ȥȒȏȈȔȍȕȖȊ, țșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȍ Ȑ ȥȒȏȈȔȍȕȈȞȐȖȕȕȣȍ șȍșșȐȐ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ Ȋ ȋ. ǩȈȝȔțȚȍ ȊȍșȤ ȗȍȘȐȖȌ ȖȉțȟȍȕȐȧ. ǪȖȏȔȖȎȕȈ ȉȦȌȎȍȚȕȈȧ ȜȖȘȔȈ ȖȉțȟȍȕȐȧ. ǷȘȐȍȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ ș 12.07.2018 ȋȖȌȈ. ǹȗȘȈȊȒȐ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. DzțȏȕȍȟȕȈȧ, 121 (ȕȈ ȉȈȏȍ ȖȉȡȍȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ ȠȒȖȓȣ ȹ7) ș 9-00 ȌȖ 17-00 (ȒȘȖȔȍ ȊȖșȒȘȍșȍȕȤȧ). Ǻȍȓ.: 050-695-24-83, 050-654-05-37. ǬȍȚȈȓȤȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȈ șȈȑȚȍ: http:// www.hneu.edu.ua/


11

âòîðíèê 10 èþëÿ ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.55 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 23.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.15 ê/ĉ «áĊăČđþĆāþ» 12.30 í/Č «ÜćĉćýĊăćĂ ĉćąùĆĊ» 14.40, 14.50, 16.40 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 01.50, 05.15 «èćýĉćúĆćĊċā» 20.50 «ðþąĈāćĆùċ ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» 1/2 čāĆùĄù 23.55 ê/ĉ «æùĄþċ 4» 02.30 «çĉþĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 03.55 «êăþĈċāă» 04.20 «ãćý ýćĊċČĈù» 04.45 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.20 êþüćýĆĘ 09.30, 04.10 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30, 04.40 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 12.30 ê/ĉ «ÝþÿČĉĆĔĂ ûĉùĐ - 2» 14.30, 15.30 ê/ĉ «ßþĆĊăāĂ ýćăċćĉ - 2» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 23.30, 02.00 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.30 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.35 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 10.45 «êþąĕĘ» 12.20 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 13.40, 15.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 17.10 ê/ĉ «åćĘ ĐČÿùĘ ÿāĀĆĕ» 19.20 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 20.15, 21.15 ê/ĉ «ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ ÿāĀĆā» 22.15, 04.05 í/Č «êùĆăċČą» 00.20 í/Č «ÝĉČüùĘ ĀþąĄĘ»

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ 05.40,

15.25

åāĊċāĐþĊăāþ

āĊċćĉāā Ċ èùûĄćą ãć-

03.50 ÙúĀùď

ĊċāďĔĆĔą

05.30 ê/ĉ «ãćúĉù»

07.35 àù ÿāûþ! 08.55 í/Č «ßĉþúāĂ ĊČýĕúĔ» 13.10 Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû. åČÿĐāĆĔ Ĉĉćċāû ÿþĆĒāĆ 17.30, 22.00 ÛiăĆù-æćûāĆā 18.00 í/Č «èĉćûćýĆāďù» 20.00 êĄþýĊċûāþ ûþýČċ ĖăĊ-

07.29, 08.49 Kids Time 07.30

å/Ċ

«èĉāăĄėĐþĆāĘ

ãćċù û ĊùĈćüùĎ» 08.50 å/Ċ «ãČĎĆĘ» 10.50 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 12.40 àùĉćúāċĐùĆþ 19.00 ÞûĉćĈù Āù ăćĈþĂăā 22.10 í/Č «ÝþĆĕüā ĉþđùėċ

ċĉùĊþĆĊĔ

ûĊþ»

22.45 í/Č «ø ċþúĘ ĄėúĄė» 00.55 í/Č «Zolushka. ru»

Dz- 2

ǵǺǵ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.10, 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 10.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 15.20, 00.50 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 13.00 æùđā 14.00 Üćċćûāą ûąþĊċþ 14.50 êĈþďāĘ 15.50, 22.10 åćĘ Ĉĉùûýù 16.40, 21.30 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 êþăĉþċĔ ĊČýĕúĔ 23.50 èĉùûýù ÿāĀĆā 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

05.15, 03.55 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā» 06.15 í/Č «äėúćûĕ Ćù ùĊčùĄĕċþ» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «ðČÿāþ ĀýþĊĕ Ćþ ĎćýĘċ» 10.30 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «êûiýćă» 12.50 «ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù» 14.40, 16.50 «êċĉùĎ û ċûćþą ýćąþ» 17.45, 19.30 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 20.40, 00.45 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ» 22.45, 23.45 ê/ĉ «ãČĄùüāĆ ā ĈùĉċĆþĉĔ» 03.10 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.15 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00, 01.50 àćĆù ĆćĐā

00.00 ê/ĉ «ãĄāĆāăù»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 ÚćüùĐ-ÚþýĆĘă. éþùĄāċā-đćČ 11.10 êċćĈ-5 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 êċćĈ-5 14.00 í/Č «êćĆĆùĘ ĄćĒāĆù» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «êćĆĆùĘ ĄćĒāĆù» 16.40 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 17.30 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.20 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.25 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 21.00 Ùêæ 21.10 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.30 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 22.50 ê/ĉ «áĊċĉþúāċþĄā»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 09.45 í/Č «ãćċ û ĊùĈćüùĎ» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00 äČĐđāĂ ĉþĊċćĉùĆ Ċ éČĊĄùĆćą êþĆāĐăāĆĔą 13.00, 21.00 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 14.00, 03.20 ÛāċùĄĕăù 16.00, 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 17.00 ãĉùāĆù ì 19.00, 20.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.30, 20.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 22.00 êĈùĊùċþĄā 23.00 äùûäùûêar 00.00 ê/ĉ «åþĊċĕ» 01.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.00 ÚùĉÝùă 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 æćûćĊċā 09.35 å/Ċ «ÜćĆ» 10.15 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.40 ëþĄþĈĉćýùÿù 11.00 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 12.00 Ý/ď «ÛăČĊĆĔþ āĊċćĉāā» 12.25 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 13.10 :éùýāćÝþĆĕ 13.40, 15.10 äùĂčĎùă Ĉć-ČăĉùāĆĊăā 13.55, 02.05 êĄćÿĆĔĂ ĉùĀüćûćĉ 14.30 :éùýāć. ÝþĆĕ 15.20 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 16.50, 22.40 ê/ĉ «èć ĊĄČÿþúĆĔą ćúĘĀùĆĆćĊċĘą» 18.00, 00.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ĐùĊ 19.00 èþĉûĔĂ Ćù ýþĉþûĆþ 19.25 Ý/Ċ «Ùčĉāăù. çĈùĊĆùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ» 20.30 æùđā ýþĆĕüā 21.25, 03.20 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.45 Ý/Ċ «ãùă ĉùúćċùėċ ąùđāĆĔ» 23.50, 04.05 #KāĆćWALL

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00 æćûćĊċā 07.05, 08.05, 09.05, 12.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 07.10, 08.10 àćĆù î 09.15, 13.15, 17.30, 23.00 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 10.00, 14.00, 19.35, 22.30 ãćĉćúăù ĈþĉþýùĐ 10.30, 02.00 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.00, 17.05, 22.05, 02.30 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 11.30, 16.00, 04.25 åùĂĊċĖĉĆĘ. ÜiĊċćĉĔĘ ùýĆùüć ąùĊċùăù 12.15, 00.00 í/Č «êĈùĊċā úćĊĊù» 14.30, 18.30 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.15, 18.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.30, 03.55 êûĘċĔĆi ÚþĄùĉČĊi 16.30, 20.05, 23.30, 03.25 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 18.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 19.20 æùđā 20.30, 01.30 24 ûćĈĉćĊù 21.50, 03.10 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» c êĄùûćĂ ÛùĉýćĂ 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.30 «éùĀćą» Ċ çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą 20.30 «êćúĔċāĘ» Ċ åāăćĄćĂ ÛþĉþĊĆþą 21.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 16.50 «èćĈČĉĉā» 06.05 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 01.30 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 08.10, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00, 02.40 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 16.10, 21.35 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00 «éćÿýþĆāþ ÞûĉćĈĔ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 13.15, 19.00 «èćĈČċĐāă» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.10, 02.15, 03.40 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 19.40 í/Č «Ûùđ ûĔúćĉ, ąùýùą!» 21.05 «åþüùĈćĄāĊĔ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «Ù ûćċ ā üćĊċā»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ. ÛĔĊćċù» 09.55 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.25 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 11.15, 00.35 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.05 í/Č «àćĄćċć ùĈùĐþĂ» 14.00 í/Č «ÜćĉćýĊăćĂ ĈþĂĀùÿ» 15.45 í/Č «Ýćĉćüù û ùý» 19.00 î/Ċ «åþąČùĉĔ ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00, 02.15 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 23.00 í/Č «çĈùĊĆć ýĄĘ ÿāĀĆā» 01.25 «èćĀùćĐā» 03.45 ãāĆćĄĘĈĔ 04.25 êùČĆýċĉþăā 05.05 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

06.50, 18.20 æùĉćýĆùĘ ĊċČýāĘ 07.00, 15.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 ÛĊþą ąāĉćą 09.40, 13.00, 14.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 10.00, 19.50 ê/ĉ «èČùĉć» 11.30 íùĆċùĊċāăù Ĉćý üĉāčćą ĊþăĉþċĆć 13.15 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.25, 04.50 ê/ĉ «ÚþĊĊąþĉċĆāă» 18.30 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.10 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 21.50 èćý ĀùĒāċćĂ 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ»

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.30 ãćý ČĊĈþĎù 07.50 êċĉćāċþĄĕĆĔĂ ĊċùĆýùĉċ 07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 08.25 ÙüĉćĊċĉùĆù 09.25, 17.45 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 10.10, 11.10, 12.30 ëĉùĆĊĄĘďāā ćúĒþĊċûþĆĆć-ĈćĄāċāĐþĊăāĎ ĊćúĔċāĂ 13.05 ÚĄćüĈćĊċ 14.10, 15.30, 16.10 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 17.10, 18.20, 19.40 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.00 «àù ðùĂ.com»

08.10 ÚćĉČĊĊāĘ (Ý) - éþùĄ. äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 12.20 ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 çĄāąĈāùăćĊ - êĈćĉċāĆü. äāüù ðå ìÞíÙ. 18.15 ÛćĉĊăĄù - ÛþĉþĊ. ðå ìăĉùāĆĔ 20.35 äāûþĉĈČĄĕ - éćąù. 1/2 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 22.45 ÚþĉĆĄā - êċćă êāċā. ðå ÙĆüĄāā

08.00 åùĆ êāċā - ÛþĊċ îĖą. ðå ÙĆüĄāā 10.00 äāûþĉĈČĄĕ - éćąù. 1/2 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 Üþĉċù - ÙċĄþċāă. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.30 ñùĎċĚĉ - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ 16.40 ÚćĉČĊĊāĘ (Ý) - éþùĄ. äāüù ðå ìÞíÙ 18.45 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 19.50 ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 21.40 ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «àûþĀýù ĖăĉùĆù» 07.40 í/Č «æþûþĉćĘċĆćþ Ĉùĉā, āĄā āĊċāĆĆćþ ĈĉćāĊđþĊċûāþ, úĄùüćĈćĄČĐĆć ĀùûþĉđāûđþþĊĘ Ċċć Ąþċ ĆùĀùý» 09.10 í/Č «èćĐċā ĊąþđĆùĘ āĊċćĉāĘ» Ċ. 1 10.30 í/Č «èćĐċā ĊąþđĆùĘ āĊċćĉāĘ» Ċ. 2 12.00 í/Č «ÜþĉćĂ Ćùđþüć ûĉþąþĆā» 14.00, 22.00 í/Č «ãùĈùúĄùĆăù» 15.45, 23.45 í/Č «ÛùĊĊù ßþĄþĀĆćûù» Ċ. 1 17.00, 01.00 í/Č «ÛùĊĊù ßþĄþĀĆćûù» Ċ. 2 18.30, 02.30 í/Č «ÙčþĉāĊċĔ» 20.00, 04.00 í/Č «ÜćĊĈćýāĆ ćčćĉąāċþĄĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.05, 06.40 ðùĊ Speak 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.25, 02.30 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 01.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. æĕė-âćĉă 14.00, 15.00 ê/ĉ «èĉùăċāăù» 15.55, 04.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 16.00 æùą Ćùýć Ĉćüćûćĉāċĕ 17.20, 18.20, 19.20, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. LIVE 21.30 Newstalk LIVE 23.00, 00.00, 01.00 æćûćĊċā. æĕė-âćĉă

06.20 í/Č «áûùĆ» 08.20 í/Č «ÛćĂĆù ĈćĄćû» 10.10 í/Č «êûćĄćĐā» 12.10 í/Č «ìýùĉ! ÞĒþ Čýùĉ!» 14.05 í/Č «äùĊăćûĔĂ ąùĂ» 16.20, 17.05, 04.10, 04.55 í/Č «àùúĔċùĘ ÿþĆĒāĆù» 18.20 í/Č «ÛćĉćđāĄćûĊăāĂ ĊċĉþĄćă» 20.20 í/Č «æČ, ĀýĉùûĊċûČĂ, çăĊùĆù êćăćĄćûù!» 22.25 í/Č «öĄùĊċāăć» 00.20 í/Č «ßāûćĂ» 02.20 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāďĔ»

TV- 1000

06.10, 13.10 í/Č «ÚþĀ āĀēĘĆù» 08.30 í/Č «æþąĆćÿăć ÿþĆùċĔ» 11.05 í/Č «ÚćĄĕđþ, Đþą ÿāĀĆĕ» 15.30 í/Č «ç, üýþ ÿþ ċĔ, úĉùċ?» 17.50 í/Č «êăĉāÿùĄā ĊČýĕúĔ» 20.10 í/Č «çċĊċČĈĆāăā» 23.00 í/Č «ÝÿùĆüć ćĊûćúćÿýĚĆĆĔĂ» 02.05 í/Č «ÚćĄĕđćĂ ûĊĈĄþĊă» 04.10 í/Č «ø - ĄþüþĆýù»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 03.05 «çúĄćą.UA.» 09.35, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.15, 18.50 «ÝÿþÝÙá» 10.55, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 12.55, 01.00 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 15.05 í/Č «çĊċùûĄþĆĆĔþ» 19.25 ê/ĉ «çýāĆćĐăù» 21.35, 23.10 ê/ĉ «ãùĊĄ-3»

Dz- 1

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 ê/ĉ «ÝāăāĂ ùĆüþĄ» 09.10, 01.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 13.00, 21.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý 2» 14.00, 00.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 01.50 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 22.20 «èþĊĆĘ - 88» 07.45, 05.50 «ãāĆćāĊċćĉāā» 07.55 å/č «ÝþĊĘċĕ Ąþċ ĊĈČĊċĘ» 08.05 å/č «ÝĉùăćĆ» 08.25 å/č «ÝĘýĘ êċþĈù ąāĄāďāćĆþĉ» 08.45 å/č «ÝĘýĘ åāđù» 09.05, 10.15, 00.05, 01.20 í/Č «àćĄćċùĘ Ċûùýĕúù» 11.40 å/č «ÝþċĊăāĂ ùĄĕúćą» 12.00 å/č «ÝćĉćüùĘ ăćĈþĂăù» 12.20, 18.15, 02.40 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 13.30, 14.50 í/Č «ãùĆāăČĄĔ èþċĉćûù ā ÛùĊþĐăāĆù. çúĔăĆćûþĆĆĔþ ā ĆþûþĉćĘċĆĔþ» 16.10 í/Č «èćý ĀĆùăćą ãćĀþĉćüù» 19.25, 20.55 ê/ĉ «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ÚČýČĄùĘ»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

06.00 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.30 çċċùă åùĊċùă 07.05 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ» 08.50, 21.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 13.30 åùąùĎćĎćċùĄù 15.40 ê/ĉ «ãČĉùċćĉĔ» 16.40 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ» 17.30 ê/ĉ «êĔđĔđĕ -đćČ. Úùĉ» 18.30 ê/ĉ «êČĈþĉăćĈĔ» 19.50 ê/ĉ «ÝþčþăċāûĔ» 22.15 å/Ċ «íČċČĉùąù» 23.10 í/Č «ÝÿćĆĆā Ý.»

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.50 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 ëùđā 14.00 åāĘ ā ø 14.30, 17.40 çăċćĆùûċĔ 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 19.00 êćĆāă ÚČą 16.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ ÜùĂýā 17.10 ãùė 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

07.20, 14.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 08.20 êāĉćċĔ ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 09.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 10.20 åþĊċù ĊāĄĔ 11.10 êăùĉú.UA 12.00 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 13.00 êăþĈċāă 15.00 ÚćĄĕđāþ ċāĉùĆĔ 16.00, 21.40 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 16.50 ðČýć Ċ ćĊċĉćûù ÚćĉĆþć 17.50, 22.40 àþąĆĔþ ăùċùăĄāĀąĔ 18.40 èāĒù úćüćû 20.40 ÛþĒþĊċûþĆĆćþ ýćăùĀùċþĄĕĊċûć 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 19.30, 20.30 Ý/Ċ 07.15, 13.25, 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǹ 1 ȐȦȕȧ Ȋ ȔȍȌȞȍȕȚȘȍ «dzǶDzǨǺ» ȊȍȌțȚ ȗȘȐȍȔ ȜȓȍȉȖȓȖȋ Ȑ ȝȐȘțȘȋ. ǯȈȗȐșȤ ȗȖ Țȍȓ.: 49-31-82, 099-119-67-07, ș 8-00 ȌȖ 17-00.


12

ñðåäà 11 èþëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.55 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 23.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.15, 12.25 ê/ĉ «áĊăČđþĆāþ» 12.40 í/Č «ïĔüùĆăù ÙĀù» 14.40, 14.50, 16.40 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00, 04.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 02.00, 05.15 «èćýĉćúĆćĊċā» 20.50 «ðþąĈāćĆùċ ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» 1/2 čāĆùĄù 23.55 ê/ĉ «æùĄþċ 4» 02.40 «çĉþĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 04.45 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.20 êþüćýĆĘ 09.30, 04.10 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30, 04.40 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 12.30 ê/ĉ «ÝþÿČĉĆĔĂ ûĉùĐ - 2» 14.30, 15.30 ê/ĉ «ßþĆĊăāĂ ýćăċćĉ - 2» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 23.30, 02.00 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.30 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.35 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 10.40, 12.20 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 13.40, 15.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 17.10 ê/ĉ «åćĘ ĐČÿùĘ ÿāĀĆĕ» 19.20, 04.50 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 20.15, 21.15 ê/ĉ «ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ ÿāĀĆā» 22.15 í/Č «èćĉćĐĆĔþ āüĉĔ» 00.10 í/Č «äāĆăćĄĕĆ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 11.10 êċćĈ-5 12.10 í/Č «ê ĐāĊċćüć ĄāĊċù» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.20 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.25 í/Č «ê ĐāĊċćüć ĄāĊċù» 15.00 í/Č «êČąùĊđþýđāĂ ýćą» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «êČąùĊđþýđāĂ ýćą» 17.20 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 17.25 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ 21.15 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.35 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 22.50 ê/ĉ «áĊċĉþúāċþĄā»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 09.45 í/Č «ëĉā Ĉþĉù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00 äČĐđāĂ ĉþĊċćĉùĆ Ċ éČĊĄùĆćą êþĆāĐăāĆĔą 13.00, 21.00 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 14.00, 03.20 ÛāċùĄĕăù 16.00, 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 17.00 ãĉùāĆù ì 19.00, 20.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.30, 20.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 22.00 êĈùĊùċþĄā 23.00 äùûäùûêar 00.00 ê/ĉ «åþĊċĕ» 01.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.00 ÚùĉÝùă 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

07.25, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 æćûćĊċā 07.30 Ý/ď «ÝûČĎăćĄþĊĆĔþ ĎĉćĆāăā» 07.40 Ý/ď «áĊăùċþĄā ĐČýþĊ» 08.05, 12.25 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 09.05, 05.35 Ý/ď «ÜćĉýćĊċĕ ąāĉù» 10.15 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.40 ëþĄþĈĉćýùÿù 11.00 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 12.00 Ý/ď «ÛăČĊĆĔþ āĊċćĉāā» 13.10 :éùýāćÝþĆĕ 13.40 äùĂčĎùă Ĉć-ČăĉùāĆĊăā 13.55 æùđā ýþĆĕüā 14.30 52 Čāă-ĖĆýù 15.20 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 16.50, 22.40 ê/ĉ «èć ĊĄČÿþúĆĔą ćúĘĀùĆĆćĊċĘą» 18.00, 00.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ĐùĊ 19.00 Ý/Ċ «ÝþđþûĔĂ ćċýĔĎ» 19.25 Ý/Ċ «Ùčĉāăù. çĈùĊĆùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ» 20.30, 02.05 êĄćÿĆĔĂ ĉùĀüćûćĉ 21.25, 03.20 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.45 Ý/Ċ «ãùă ĉùúćċùėċ ąùđāĆĔ» 23.50, 04.05 #ÚāúĄāćFUN

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 01.00 æćûćĊċā 07.05, 08.05, 09.05, 12.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 07.10, 08.10 àćĆù î 09.15, 13.15, 17.30, 23.00 24 ûćĈĉćĊù 10.00, 14.00, 19.35, 22.30 íùăċćĉ ĊāĄĔ 10.30, 02.00 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.00, 17.05, 22.05, 02.30 ÚþĄćĉČĊĊăùĘ ăČĎĆĘ 11.30, 16.00, 04.25 ëþùċĉ û ýþċùĄĘĎ 12.15, 00.00 í/Č «êĈùĊċā úćĊĊù» 14.30, 18.30 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.15, 18.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.30, 03.55 ø ĎćĐČ Ėċć Čûāýþċĕ! 16.30, 20.05, 23.30, 03.25 ÚþĄùĉČĊĕ ăùă ĈþĊĆĘ 18.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 20.30, 01.30 ÛĀüĄĘý Ćù ÚþĄùĉČĊĕ 21.50, 03.10 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» c êĄùûćĂ ÛùĉýćĂ 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.30 «éùĀćą» Ċ çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą 20.30 «êćúĔċāĘ» Ċ åāăćĄćĂ ÛþĉþĊĆþą 21.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 13.15 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 01.40 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 08.10, 10.30, 12.45, 16.10, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00, 05.10 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 21.35 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 21.10 «åþüùĈćĄāĊĔ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00 «èćĈČċĐāă» 19.10, 03.20 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 19.40 í/Č «èùĉāÿ ĄėúćĂ ďþĆćĂ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «Ûùđ ûĔúćĉ, ąùýùą!»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 10.25 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 09.50 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 11.15, 00.20 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.05 í/Č «ñþĊċþĉć ĊċĉùĆĊċûČėċ Ĉć ĊûþċČ» 13.20 í/Č «ßþĆĊăùĘ ĉùúćċù Ċ ĉāĊăćą ýĄĘ ÿāĀĆā» 15.50 í/Č «çĈþăČĆ» 17.20 í/Č «êČþċù ĊČþċ» 19.00 î/Ċ «åþąČùĉĔ ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00, 02.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 23.00 í/Č «îćĉćđć Ċāýāą» 01.10 «èćĀùćĐā» 03.30 ãāĆćĄĘĈĔ 04.15 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ 04.55,

15.25 åāĊċāĐþĊăāþ āĊċćĉāā Ċ èùûĄćą ãćĊċāďĔĆĔą 06.50 àù ÿāûþ! 09.20 æùďāćĆùĄĕĆćþ ċùĄùĆċ-đćČ «ëùĆďČėċ ûĊþ!» 13.10 Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû. åČÿĐāĆĔ Ĉĉćċāû ÿþĆĒāĆ 17.30, 22.00 ÛiăĆù-æćûāĆā 18.00 í/Č «èĉćûćýĆāďù» 20.00 êĄþýĊċûāþ ûþýČċ ĖăĊċĉùĊþĆĊĔ 22.45 í/Č «ø ċþúĘ ĄėúĄė»

03.50 ÙúĀùď 05.40 ê/ĉ «ãćúĉù» 07.39, 08.49 Kids Time 07.40

å/Ċ

08.50 å/Ċ «ãČĎĆĘ» 11.00 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 13.00 àùĉćúāċĐùĆþ 19.00 ÞûĉćĈù Āù ăćĈþĂăā 21.50 í/Č «ñćČ ĆùĐāĆùþċĊĘ» 23.50 ê/ĉ «ãĄāĆāăù» 01.40 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.25 ÝĉùĂû 07.30 åþýĖăĊĈþĉċāĀù 07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 08.15 ëćĈ ýĆĘ 09.25, 17.45 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 10.10, 11.10, 12.30 ëĉùĆĊĄĘďāā ćúĒþĊċûþĆĆć-ĈćĄāċāĐþĊăāĎ ĊćúĔċāĂ 13.05 èćĄāüĉùč 14.10, 15.30, 16.10 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 17.10, 18.20, 19.40 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.00 «àù ðùĂ.com»

08.10 éþùĄ - ëćċċþĆĎĖą. äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 ÛþĊċ îĖą - ðþĄĊā. ðå ÙĆüĄāā 12.20 åùĆ êāċā - ÚùĀþĄĕ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 ÷ûþĆċČĊ - çĄāąĈāùăćĊ. äāüù ðå ìÞíÙ 20.35 éćąù - äāûþĉĈČĄĕ. 1/2 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 22.45 æĕėăùĊĄ - äþĊċþĉ. ðå ÙĆüĄāā

08.00 æĕėăùĊĄ - äþĊċþĉ. ðå ÙĆüĄāā 10.00 éćąù - äāûþĉĈČĄĕ. 1/2 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 öĊċþĉĊČĆý - Üþĉċù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ. 14.30, 01.30 ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 16.40 éþùĄ - ëćċċþĆĎĖą. äāüù ðå ìÞíÙ 18.45 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 19.50 ÛþĊċ îĖą - ðþĄĊā. ðå ÙĆüĄāā 21.40 åùĆ êāċā - ÚùĀþĄĕ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «ãùĈùúĄùĆăù» 07.45 í/Č «ÛùĊĊù ßþĄþĀĆćûù» Ċ. 1 09.00 í/Č «ÛùĊĊù ßþĄþĀĆćûù» Ċ. 2 10.30 í/Č «ÙčþĉāĊċĔ» 12.00 í/Č «ÜćĊĈćýāĆ ćčćĉąāċþĄĕ» 14.00, 22.00 í/Č «èùďùĆĔ» 15.45, 23.45 í/Č «ÛćĊĈāċùĆāþ ÿþĊċćăćĊċā Č ÿþĆĒāĆ ā Ċćúùă» Ċ. 1 17.10, 01.10 í/Č «ÛćĊĈāċùĆāþ ÿþĊċćăćĊċā Č ÿþĆĒāĆ ā Ċćúùă» Ċ. 2 18.30, 02.30 í/Č «ÙĉāĖĄĕ» 20.00, 04.00 í/Č «ÜþĆþĉùĄ»

TV- 1000 KINO

08.05, 06.40 æùą Ćùýć Ĉćüćûćĉāċĕ 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.25, 02.30 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 01.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. æĕė-âćĉă 14.00, 15.00 ê/ĉ «èĉùăċāăù» 15.55, 04.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 16.00 ðùĊ Speak 17.20, 18.20, 19.20, 20.35 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. LIVE 20.20 æćûćĊċā. áĀĉùāĄĕ 21.30 Newstalk LIVE 23.00, 00.00, 01.00 æćûćĊċā. æĕė-âćĉă

06.20 í/Č «öĄùĊċāăć» 08.05 í/Č «æČ, ĀýĉùûĊċûČĂ, çăĊùĆù êćăćĄćûù!» 10.05 í/Č «ëùĂĆù ĐþċĔĉĚĎ ĈĉāĆďþĊĊ» 12.00, 13.25 í/Č «ãćĉćĄĕ äāĉ» 14.45 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāďĔ» 16.20, 17.05, 04.20, 05.05 í/Č «ÛĊĚ ă ĄČĐđþąČ» 18.20 í/Č «èćýùĉćă Ċ Ďùĉùăċþĉćą» 20.20 í/Č «ãČĈĉāĆ. ÛĈćċĕąùĎ» 22.30 í/Č «èĉćüČĄăù» 00.20 í/Č «ßąČĉăā» 02.30 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāďĔ: æćûĔĂ Ĉćûćĉćċ»

TV- 1000

06.10, 18.05 í/Č «ÙĆüþĄĔ ðùĉĄā» 08.15 í/Č «èþĉûĔĂ ĉĔďùĉĕ» 10.55 í/Č «çċĊċČĈĆāăā» 13.50 í/Č «ø - ĄþüþĆýù» 16.00 í/Č «åùċāĄĕýù» 20.10 í/Č «ÝćĊĈþĎā úćüù: Û ĈćāĊăùĎ ĊćăĉćûāĒ» 22.15 í/Č «ÜćĆăù» 00.35 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 02.25 í/Č «ìýùĐā, ðùă!» 04.05 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 02.30 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 09.35, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.15, 18.50 «ÝÿþÝÙá» 10.55 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 13.00 «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 13.55 í/Č «êþąĕ ąāĆČċ» 15.25 í/Č «ÛććĉČÿþĆĆĔĂ ćċûþċ» 17.15 àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ 19.25 ê/ĉ «çýāĆćĐăù» 21.35, 23.10 ê/ĉ «ãùĊĄ-3» 01.00 í/Č «Ùċùăù Ćù ċāċùĆćû» 03.20 «çúĄćą.UA.»

«èĉāăĄėĐþĆāĘ

ãćċù û ĊùĈćüùĎ»

06.50, 07.00, 15.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 09.40, 13.00, 14.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 10.00, 19.50 ê/ĉ «èČùĉć» 11.30 íùĆċùĊċāăù Ĉćý üĉāčćą ĊþăĉþċĆć 13.15 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.25, 04.50 ê/ĉ «ÚþĊĊąþĉċĆāă» 18.20 ÛĊþą ąāĉćą 18.50 ÝćĆúùĊĊ éþùĄāā 19.10 180 üĉùýČĊćû 21.50 èćý ĀùĒāċćĂ 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ»

RTVI

Dz- 2

ǵǺǵ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.10, 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 10.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 15.20, 00.50 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 13.00 æùđā 14.00 Üćċćûāą ûąþĊċþ 14.50 êĈþďāĘ 15.50, 22.10 åćĘ Ĉĉùûýù 16.40, 21.30 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 êþăĉþċĔ ĊČýĕúĔ 23.50 èĉùûýù ÿāĀĆā 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

05.20 í/Č «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăćþ ČúāĂĊċûć» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «ìăĉùýþĆĆĔĂ ĈćþĀý» 10.30 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 «êûiýćă» 12.50, 20.10 «ÝĆþûĆāă ĐþąĈāćĆùċù ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» 13.25 «ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù» 14.40, 16.50 «êċĉùĎ û ċûćþą ýćąþ» 17.50, 19.30 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 20.40, 00.45 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ» 22.45, 23.45 ê/ĉ «ãČĄùüāĆ ā ĈùĉċĆþĉĔ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00, 01.45 àćĆù ĆćĐā

Dz- 1

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 ê/ĉ «ÝāăāĂ ùĆüþĄ» 09.10, 01.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 13.00, 21.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý 2» 14.00, 00.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 01.50 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 14.15, 18.20 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 07.15, 22.10 Ý/č «Ýþċā úĄćăùýĔ» 08.10 å/č «ãćĆþă ÜćĉúČĆćă» 09.35 «èþĊĆĘ - 88» 11.15, 05.10 í/Č «ÝþĄć ċþąĆćþ» 12.10 å/č «ÝĉùăćĆ» 12.30 å/č «ÝĘýĘ êċþĈù ąāĄāďāćĆþĉ» 12.50 å/č «ÝĘýĘ åāđù» 13.00 å/č «ßāĄù-úĔĄù ăČĉćĐăù» 13.15 Ý/č «äþýĘĆùĘ ĀþąĄĘ» 15.25, 16.50, 19.35, 20.50, 02.15, 03.40 ê/ĉ «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ÚČýČĄùĘ» 23.10 í/Č «èćý ĀĆùăćą ãćĀþĉćüù»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

06.00 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.30 çċċùă åùĊċùă 07.05 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ» 08.50, 21.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 13.40 åùąùĎćĎćċùĄù 15.40 ê/ĉ «ãČĉùċćĉĔ» 16.45 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ» 17.20 ê/ĉ «êĔđĔđĕ -đćČ. Úùĉ» 18.30 ê/ĉ «êČĈþĉăćĈĔ» 19.50 ê/ĉ «ÝþčþăċāûĔ» 22.15 å/Ċ «íČċČĉùąù» 23.10 í/Č «ÜùĆüĊċþĉ»

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.50 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 ëùđā 14.00 åāĘ ā ø 14.30, 17.40 çăċćĆùûċĔ 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 19.00 êćĆāă ÚČą 16.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ ÜùĂýā 17.10 ãùė 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

07.20, 14.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 08.20, 16.50 êāĉćċĔ ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 09.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 10.20 åþĊċù ĊāĄĔ 11.10 èćýýþĄĕĆùĘ āĊċćĉāĘ 12.00 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 13.00 êăþĈċāă 15.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.00, 21.40 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 17.50 àþąĆĔþ ăùċùăĄāĀąĔ 18.40 èāĒù úćüćû 20.40, 00.40 ÛþĒþĊċûþĆĆćþ ýćăùĀùċþĄĕĊċûć 22.40 àù ĈĉþýþĄùąā àþąĄā

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 20.30 Ý/Ċ 07.15, 13.25, 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǎǭȂǹȀǿǾȉǷǵǶ ȒǺDZȀǾǿǽȒǭǸȉǺǵǶ ǿDzȂǺȒǷȀǹ ǑǻǺǚǟǠ ȕȈ Ȍȍȕȕț ȜȖȘȔț: ȕȈ ȉȈȏȭ 9 ȒȓȈșȭȊ ȕȈ ȗȍȘȠȐȑ ȒțȘș, ȕȈ ȉȈȏȭ 11 ȒȓȈșȭȊ ȕȈ ȌȘțȋȐȑ ȒțȘș, ȏȈ șȗȍȞȭȈȓȤȕȖșȚȧȔȐ: «ǫȈȓțȏȍȊȍ ȔȈȠȐȕȖȉțȌțȊȈȕȕȧ» - șȚȘȖȒ ȕȈȊȟȈȕȕȧ 3 ȘȖȒȐ 10 Ȕȭș. «ǭȓȍȒȚȘȖȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈ,ȍȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȭȒȈ ȚȈ ȍȓȍȒȚȘȖȔȍȝȈȕȭȒȈ» - șȚȘȖȒ ȕȈȊȟȈȕȕȧ 3 ȘȖȒȐ 10 Ȕȭș. «ǽȭȔȭȟȕȭ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȭȕȎȍȕȍȘȭȧ» - șȚȘȖȒ ȕȈȊȟȈȕȕȧ 3 ȘȖȒȐ 5 Ȕȭș. «ǭȒȖȕȖȔȭȒȈ» - șȚȘȖȒ ȕȈȊȟȈȕȕȧ 3 ȘȖȒȐ. «ǼȭȕȈȕșȐ, ȉȈȕȒȭȊșȤȒȈ șȗȘȈȊȈ ȚȈ șȚȘȈȝțȊȈȕȕȧ» - șȚȘȖȒ ȕȈȊȟȈȕȕȧ 3 ȘȖȒȐ. ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ 9 ȒȓȈșȭȊ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȕȈ ȗȍȘȠȐȑ ȒțȘș ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ȊșȚțȗȕȐȝ ȊȐȗȘȖȉțȊȈȕȤ. ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ 11 ȒȓȈșȭȊ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȕȈ ȌȘțȋȐȑ ȒțȘș ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ǯǵǶ.

ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ ȗȘȖȜȚȍȝțȟȐȓȐȡ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȕȈ ȌȘțȋȐȑ ȒțȘș ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ șȗȭȊȉȍșȭȌȐ ȕȈ șȗȖȘȭȌȕȍȕț șȗȍȞȭȈȓȤȕȭșȚȤ. ǟȕȖȋȖȘȖȌȕȭ șȚțȌȍȕȚȐ ȏȈȉȍȏȗȍȟțȦȚȤșȧ ȋțȘȚȖȎȐȚȒȖȔ. ǹȚțȌȍȕȚȐ, ȡȖ ȔȈȦȚȤ ȗȭȓȤȋȐ, ȖȚȘȐȔțȦȚȤ șȖȞȭȈȓȤȕț șȚȐȗȍȕȌȭȦ. ǸȖȏȔȭȘ ȈȒȈȌȍȔȭȟȕȖȮ șȚȐȗȍȕȌȭȮ 980 – 1250 ȋȘȕ. ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ ȚȍȝȕȭȒțȔț ȖȚȘȐȔțȦȚȤ ȌȐȗȓȖȔ ȔȖȓȖȌȠȖȋȖ șȗȍȞȭȈȓȭșȚȈ ȚȈ ȈȚȍșȚȈȚ ȗȘȖ ȗȖȊȕț ȏȈȋȈȓȤȕț șȍȘȍȌȕȦ ȖșȊȭȚț, ȔȈȦȚȤ ȔȖȎȓȐȊȭșȚȤ ȗȘȖȌȖȊȎȐȚȐ ȕȈȊȟȈȕȕȧ ț Ǫǵǯ ȊȐȡȐȝ ȘȭȊȕȭȊ ȈȒȘȍȌȐȚȈȞȭȮ ȏȈ șȒȖȘȖȟȍȕȖȦ ȗȘȖȋȘȈȔȖȦ. ǷȘȐȑȖȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȏ 2 ȌȖ 14 ȓȐȗȕȧ 2018 Ș. Ȍȓȧ 9 ȒȓȈșț, ȏ 2 ȓȐȗȕȧ ȌȖ 25 șȍȘȗȕȧ 2018 Ș. Ȍȓȧ 11 ȒȓȈșț. ǵȈȠȈ ȈȌȘȍșȈ: Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ Ȗȉȓ., Ȋțȓ. ǿȈȑȒȖȊșȤȒȖȋȖ, 63. Ǻȍȓ.: (06274) 3-02-43; 3-02-31; 3-01-77. ǨȌȘȍșȈ șȈȑȚț: http://aitdonntu/ ucoz.ua


13

÷åòâåðã 12 èþëÿ ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.55, 05.15 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 23.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.15, 12.25 ê/ĉ «áĊăČđþĆāþ» 12.30 í/Č «èćĀćûā ąþĆĘ û ýùĄĕ ĊûþċĄČė» 14.40, 14.50, 16.40 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00, 04.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 02.05 «èćýĉćúĆćĊċā» 20.40 í/Č «èćĄČĀùĒāċĆāă» 23.50 ê/ĉ «æùĄþċ 4» 02.45 «çĉþĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 04.45 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.15 êþüćýĆĘ 09.30, 03.00 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30, 04.40 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 12.30 ê/ĉ «ÝþÿČĉĆĔĂ ûĉùĐ - 2» 14.30, 15.30 ê/ĉ «ßþĆĊăāĂ ýćăċćĉ - 2» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 23.20 ãćĆċĉćĄþĉ 00.00 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.45 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 05.35 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 10.45, 12.20 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 13.40, 15.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 17.10 ê/ĉ «åćĘ ĐČÿùĘ ÿāĀĆĕ» 19.20 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 20.15, 21.15 ê/ĉ «ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ ÿāĀĆā» 22.15 «èĉùûć Ćù ûĄùĊċĕ 2018» 00.10 í/Č «èćĉćĐĆĔþ āüĉĔ» 02.05 í/Č «ÝĉČüùĘ ĀþąĄĘ»

15.25 åāĊċāĐþĊăāþ āĊċćĉāā Ċ èùûĄćą ãćĊċāďĔĆĔą 06.55 àù ÿāûþ! 09.25 æùďāćĆùĄĕĆćþ ċùĄùĆċ-đćČ «ëùĆďČėċ ûĊþ!» 13.10 Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû. åČÿĐāĆĔ Ĉĉćċāû ÿþĆĒāĆ 17.30, 22.00 ÛiăĆù-æćûāĆā 18.00 í/Č «èĉćûćýĆāďù» 20.00 ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċiĄù 22.45 í/Č «ø ċþúĘ ĄėúĄė» 00.55 ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċiĄù

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ 11.15 êċćĈ-5 12.15 í/Č «êČąùĊđþýđāĂ ýćą» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.20 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.25 í/Č «êČąùĊđþýđāĂ ýćą» 14.45 í/Č «øĆûùĉĊăāĂ ĐþĄćûþă» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «øĆûùĉĊăāĂ ĐþĄćûþă» 17.15 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 17.30 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 áĆĊùĂýþĉ 21.00 Ùêæ 21.10 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.30 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 22.50 ê/ĉ «áĊċĉþúāċþĄā» 00.40 ê/ĉ «æþāĊĈĉùûāąĔþ»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 09.45 í/Č «êĈĘĒùĘ ăĉùĊùûāďù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00 äČĐđāĂ ĉþĊċćĉùĆ Ċ éČĊĄùĆćą êþĆāĐăāĆĔą 13.00, 21.00 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 14.00, 03.20 ÛāċùĄĕăù 16.00, 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 17.00 ãĉùāĆù ì 19.00, 20.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.30, 20.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 22.00 êĈùĊùċþĄā 23.00 äùûäùûêar 01.00 ê/ĉ «åþĊċĕ» 02.00 ÚùĉÝùă 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 æćûćĊċā 08.05, 12.25 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 09.05 Ý/ď «ÜćĉýćĊċĕ ąāĉù» 09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 02.00, 04.00 èćüćýù 09.35 å/Ċ «ÜćĆ» 10.15 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.40 ëþĄþĈĉćýùÿù 11.00, 05.30 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 12.00 öĆþāýù 13.10 :éùýāćÝþĆĕ 13.40, 15.20 äùĂčĎùă Ĉć-ČăĉùāĆĊăā 13.55, 02.30 ã ýþĄČ 14.30 :éùýāć. ÝþĆĕ 15.30 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 16.50, 22.40 ê/ĉ «èć ĊĄČÿþúĆĔą ćúĘĀùĆĆćĊċĘą» 18.00, 00.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ĐùĊ 19.00 #ÛìãéÙáæÞ 19.25 Ý/Ċ «1000 ýĆþĂ ýĄĘ ĈĄùĆþċĔ» 20.30 êĎþąĔ. ãćĉĉČĈďāĘ û ýþċùĄĘĎ 21.25, 03.20 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.45 Ý/Ċ «ãùă ĉùúćċùėċ ąùđāĆĔ» 23.50, 04.05 #NeoêďþĆù

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 æćûćĊċā 07.05, 08.05, 09.05, 12.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 07.10, 08.10 àćĆù î 08.40, 21.50, 02.50 æùđā 08.50 êĄćûć åāċĉćĈćĄāċù èùûĄù Ćù ýþĆĕ ĊûĘċĔĎ èþċĉù ā èùûĄù 09.15, 13.15, 17.30 ÛĀüĄĘý Ćù ÚþĄùĉČĊĕ 10.00, 14.00, 19.35, 03.10 ëĉþĆāĉćûćĐĆĔĂ ýþĆĕ 10.30, 01.50 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.00, 17.05, 02.20 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 11.30, 16.00 ãùąþĉċćĆ 12.15, 00.10 í/Č «êĈùĊċā úćĊĊù» 14.30, 18.30 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.15, 18.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.30 éùĀąùħĄĘþą Ĉù-úþĄùĉČĊăČ 16.30, 20.05, 03.40 ãùąþĆĕ, ĆćÿĆāďĔ, úČąùüù 18.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 19.20 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė 20.30, 01.20 24 ûćĈĉćĊù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» c êĄùûćĂ ÛùĉýćĂ 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.30 «éùĀćą» Ċ çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą 20.30 «êćúĔċāĘ» Ċ åāăćĄćĂ ÛþĉþĊĆþą 21.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 13.05, 02.30, 04.15 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 03.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 08.10, 10.10, 12.45, 16.10, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 10.00, 13.15, 16.00 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 21.20 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00, 21.50 «èćĈČċĐāă» 19.10, 03.45 «åþüùĈćĄāĊĔ» 19.40 í/Č «êĄČĐùĂĆĔĂ ĉćąùĆ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «èùĉāÿ ĄėúćĂ ďþĆćĂ»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 09.45 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 10.35, 00.30 «åćĘ Ĉĉùûýù» 11.25 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ ëćąù êćĂþĉù» 13.10 í/Č «ëùāĆĊċûþĆĆĔĂ ćĊċĉćû» 15.55 í/Č «îćĉćđć Ċāýāą» 17.15 î/Ċ «çĈùĊĆć ýĄĘ ÿāĀĆā» 19.00 î/Ċ «åþąČùĉĔ ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00, 02.10 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 23.00 í/Č «çĈþăČĆ» 01.20 «èćĀùćĐā» 03.40 ãāĆćĄĘĈĔ 04.25 êùČĆýċĉþăā 05.05 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ 05.00,

03.50 ÙúĀùď 05.30 ê/ĉ «ãćúĉù» 07.29, 08.49 Kids Time 07.30

å/Ċ

08.50 å/Ċ «ãČĎĆĘ» 10.50 àùĉćúāċĐùĆþ 19.00 ÞûĉćĈù Āù ăćĈþĂăā 22.00 í/Č «ãćĈĔ Ćù ĈćýĎûùċþ» 00.20 ê/ĉ «ãĄāĆāăù» 02.10 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.35 ãćąĈùĆāĘ üþĉćþû 07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 08.15 ëćĈ ýĆĘ 09.25, 16.45 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 10.10, 11.10, 12.30 ëĉùĆĊĄĘďāā ćúĒþĊċûþĆĆć-ĈćĄāċāĐþĊăāĎ ĊćúĔċāĂ 13.05 ÚĄćüĈćĊċ 14.10, 15.30, 16.10 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 17.10 ãÞæÝàÊé 18.20, 19.40 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.00 «àù ðùĂ.com»

08.10 ëćċċþĆĎĖą - éþùĄ. äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 äāûþĉĈČĄĕ - öûþĉċćĆ. ðå ÙĆüĄāā 12.20 äāûþĉĈČĄĕ - åùĆ êāċā. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 ÚùĉĊþĄćĆù - çĄāąĈāùăćĊ. äāüù ðå ìÞíÙ 18.15 ÙĄþăĊùĆýĉāĘ - åùĉāČĈćĄĕ. ðå ìăĉùāĆĔ 20.35 ñùĎċĚĉ - æùĈćĄā. äāüù ðå ìÞíÙ 22.45 ñùĎċĚĉ - Úþđāăċùđ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù

08.00 ñùĎċĚĉ - ÛāċþĊĊ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 10.00 ñùĎċĚĉ - æùĈćĄā. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 àùĉĘ - Üþĉċù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.15 àāĉăù - åùĉāČĈćĄĕ. ðå ìăĉùāĆĔ 16.05 ëćċċþĆĎĖą - éþùĄ. äāüù ðå ìÞíÙ 17.55 LIVE. ñùĎċĚĉ - Úþđāăċùđ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 19.55 êùČċüþąĈċćĆ - ÙĉĊþĆùĄ. ðå ÙĆüĄāā 21.45 äāûþĉĈČĄĕ - åùĆ êāċā. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 23.30 åćĆùăć - äþĂĈďāü. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «èùďùĆĔ» 07.45 í/Č «ÛćĊĈāċùĆāþ ÿþĊċćăćĊċā Č ÿþĆĒāĆ ā Ċćúùă» Ċ. 1 09.10 í/Č «ÛćĊĈāċùĆāþ ÿþĊċćăćĊċā Č ÿþĆĒāĆ ā Ċćúùă» Ċ. 2 10.30 í/Č «ÙĉāĖĄĕ» 12.00 í/Č «ÜþĆþĉùĄ» 14.00, 22.00 í/Č «èþĉûùĘ ûĊċĉþĐù, ĈćĊĄþýĆĘĘ ûĊċĉþĐù» 15.40, 23.40 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 1 17.00, 01.00 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 2 18.30, 02.30 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 3 20.00, 04.00 í/Č «åćĂ ýĉČü áûùĆ äùĈđāĆ»

TV- 1000 KINO

08.05, 16.00, 05.20, 06.50 ðùĊ Speak 09.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.25, 02.30 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 01.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. æĕė-âćĉă 14.00, 14.55 ê/ĉ «èĉùăċāăù» 15.55, 04.00, 06.20 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 17.20, 18.20, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. LIVE 19.00 æù ċĉćāĎ 21.30 Newstalk LIVE 23.00, 00.00, 01.00 æćûćĊċā. æĕė-âćĉă

06.20 í/Č «èĉćüČĄăù» 08.10 í/Č «ãČĈĉāĆ. ÛĈćċĕąùĎ» 10.20 í/Č «çĉýù» 12.50 í/Č «åćĂ ýĉČü áûùĆ äùĈđāĆ» 14.45 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāďĔ: æćûĔĂ Ĉćûćĉćċ» 16.20, 17.05, 04.20, 05.05 í/Č «ÛĊĚ ă ĄČĐđþąČ» 18.20 í/Č «ëùĂĆù ĐþċĔĉĚĎ ĈĉāĆďþĊĊ» 20.20 í/Č «ÜćĄćĊù úćĄĕđćĂ ĊċĉùĆĔ» 22.20 í/Č «èĉćĒùĂċþ, ýćăċćĉ íĉþĂý!» 00.30 í/Č «åùĂćĉ» 02.25 í/Č «ÛćĂĆù ĈćĄćû»

TV- 1000

06.10, 17.55 í/Č «ÙĆüþĄĔ ðùĉĄā: ċćĄĕăć ûĈþĉþý» 08.25 í/Č «ÜćĆăù» 10.55 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 13.05 í/Č «ÝćĊĈþĎā úćüù: Û ĈćāĊăùĎ ĊćăĉćûāĒ» 15.20 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā» 20.10 í/Č «ÞĒĚ ćýĆù āĀ ĉćýù ÚćĄþĂĆ» 22.25 í/Č «ÙăùýþąāĘ ûùąĈāĉćû» 00.30 í/Č «îćĄćý û āėĄþ» 02.35 í/Č «ÝĉČüćĂ ąāĉ: èĉćúČÿýþĆāþ» 04.20 í/Č «ÚćĄĕđþ, Đþą ÿāĀĆĕ»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 Ûāýþćúāąúù 09.35, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.15, 18.50 «ÝÿþÝÙá» 10.55, 17.15 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 12.55, 03.00 «çúĄćą.UA.» 15.30 í/Č «Ùċùăù Ćù ċāċùĆćû» 19.25 ê/ĉ «çýāĆćĐăù» 21.35 ê/ĉ «ãùĊĄ-4» 23.10 ê/ĉ «ãùĊĄ-3» 00.05 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā»

«èĉāăĄėĐþĆāĘ

ãćċù û ĊùĈćüùĎ»

06.50 æùĉćýĆùĘ ĊċČýāĘ 07.00, 15.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 ÛĊþą ąāĉćą 09.20 ÝćĆúùĊĊ éþùĄāā 09.40, 13.00, 14.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 10.00, 19.50 ê/ĉ «èČùĉć» 11.30 íùĆċùĊċāăù Ĉćý üĉāčćą ĊþăĉþċĆć 13.15 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.25, 04.50 ê/ĉ «ÚþĊĊąþĉċĆāă» 18.20 ÛiýĈćûiýùĄĕĆiĊċĕ 18.30 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.10 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 21.50 èćý ĀùĒāċćĂ 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ»

RTVI

Dz- 2

ǵǺǵ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.10, 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 10.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 15.20, 00.50 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 13.00 æùđā 14.00 Üćċćûāą ûąþĊċþ 14.50 êĈþďāĘ 15.50, 22.10 åćĘ Ĉĉùûýù 16.40, 21.30 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 êþăĉþċĔ ĊČýĕúĔ 23.50 èĉùûýù ÿāĀĆā 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

05.45 í/Č «æù āĊĎćýþ ĆćĐā» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.05 í/Č «åþĉĊþýþĊ» ČĎćýāċ ćċ ĈćüćĆā» 10.30 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «êûiýćă» 12.50, 20.10 «ÝĆþûĆāă ĐþąĈāćĆùċù ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» 13.25, 03.30 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 14.40, 16.50 «êċĉùĎ û ċûćþą ýćąþ» 17.45, 19.30 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 20.40, 00.45 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ» 22.45, 23.45 ê/ĉ «ãČĄùüāĆ ā ĈùĉċĆþĉĔ» 03.20 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00, 02.15 àćĆù ĆćĐā

Dz- 1

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 ê/ĉ «ÝāăāĂ ùĆüþĄ» 09.10, 00.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 13.00, 21.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý 2» 14.00, 23.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 01.40 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 13.25, 18.10, 01.25 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 07.10 å/č «æù ĊćĈăùĎ åùĆĕĐÿČĉāā» 08.10 å/č «àùąćă ĄüČĆćû» 08.25 å/č «ãùă üĉāúĔ ûćþûùĄā Ċ üćĉćĎćą» 08.45 å/č «ãùĆāăČĄĔ ÚćĆāčùďāĘ» 09.05, 10.35, 15.35, 16.55, 22.30, 23.55, 02.35, 03.50 ê/ĉ «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ÚČýČĄùĘ» 12.05 å/č «ãćĆþă ÜćĉúČĆćă» 14.35 Ý/č «Ýþċā úĄćăùýĔ» 19.30, 20.45 Ý/č «ãùĀùĐþĊċûć. ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ Ċąþĉċā» 21.35 «ßāûùĘ ĄþüþĆýù»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

05.40 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.30 çċċùă åùĊċùă 07.05 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ» 08.50, 21.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 13.40 åùąùĎćĎćċùĄù 15.50 ê/ĉ «ãČĉùċćĉĔ» 16.50 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ» 17.30 ê/ĉ «êĔđĔđĕ -đćČ. Úùĉ» 18.30 ê/ĉ «êČĈþĉăćĈĔ» 20.00 ê/ĉ «ÝþčþăċāûĔ» 22.15 å/Ċ «íČċČĉùąù» 23.10 í/Č «åćĉĈþĎā» 01.30 í/Č «åćĉĈþĎā 2»

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.50 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 ëùđā 14.00 åāĘ ā ø 14.30, 17.40 çăċćĆùûċĔ 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 19.00 êćĆāă ÚČą 16.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ ÜùĂýā 17.10 ãùė 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

07.20, 14.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 08.20 èĉāăĄėĐþĆāĘ çĊċāĆù êċāûþĆĊù 09.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 10.20 åþĊċù ĊāĄĔ 11.10 èćýýþĄĕĆùĘ āĊċćĉāĘ 12.00 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 13.00 êăþĈċāă 15.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.00, 21.40 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 16.50 êāĉćċĔ ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 17.50 ðČÿùăā ûĆČċĉā ĆùĊ 18.40 èāĒù úćüćû 20.40, 00.40 ÛþĒþĊċûþĆĆćþ ýćăùĀùċþĄĕĊċûć 22.40 êùąùĘ úćĄĕđùĘ ĈþĒþĉù Ćù àþąĄþ

ǴǭǼǽǻȅȀȐ Ǻǭ ǺǭǯȄǭǺǺȌ: ȕȈ ȏȈȖȟȕț ȜȖȘȔț: ȕȈ ȉȈȏȭ 11 ȒȓȈșȭȊ, ȏȈ șȗȍȞȭȈȓȤȕȖșȚȧȔȐ: «ǫȈȓțȏȍȊȍ ȔȈȠȐȕȖȉțȌțȊȈȕȕȧ»; «ǭȓȍȒȚȘȖȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈ, ȍȓȍȒȚȘȖȚȍȝȕȭȒȈ ȚȈ ȍȓȍȒȚȘȖȔȍȝȈȕȭȒȈ»; «ǽȭȔȭȟȕȭ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȭȕȎȍȕȍȘȭȧ»; «ǭȒȖȕȖȔȭȒȈ». ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ 11 ȒȓȈșȭȊ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȕȈ ȚȘȍȚȭȑ ȒțȘș ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ ǯǵǶ. ǪȐȗțșȒȕȐȒȐ ȗȘȖȜȚȍȝțȟȐȓȐȡ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ ȕȈ ȚȘȍȚȭȑ ȒțȘș ȏȈ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐ șȗȭȊȉȍșȭȌȐ. ǷȘȐȑȖȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ Ȍȓȧ ȊȐȗțșȒȕȐȒȭȊ 11 ȒȓȈșț ȏ 12 ȓȐȗȕȧ ȌȖ 28 șȍȘȗȕȧ 2018 Ș., Ȍȓȧ ȊȐȗțșȒȕȐȒȭȊ ȗȘȖȜȚȍȝțȟȐȓȐȡ ȏ 12 ȓȐȗȕȧ ȌȖ 24 ȓȐȗȕȧ 2018 Ș. (ǟ ȝȊȐȓȧ), ȏ 11 șȍȘȗȕȧ ȌȖ 18 șȍȘȗȕȧ 2018 Ș. (ǟǟ ȝȊȐȓȧ). ǵȈȠȈ ȈȌȘȍșȈ: Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ Ȗȉȓ., Ȋțȓ. ǿȈȑȒȖȊșȤȒȖȋȖ, 63. Ǻȍȓ.: (06274) 3-02-43, 3-01-77, 050-210-13-59. ǨȌȘȍșȈ șȈȑȚț: http://aitdonntu/ucoz.ua

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 20.30 Ý/Ċ 13.25, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ 07.15,

ǟǪǨǵǟǪǹȄDzǨ ǹǟdzȄǹȄDzǨ ǸǨǬǨ ǶǫǶdzǶȀǻǝ DzǶǵDzǻǸǹ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ǟȊȈȕȭȊșȤȒȖȮ șȭȓȤșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȡȖȌȖ ȏȈȒțȗȭȊȓȭ ȒȊȈȘȚȐȘ ȚȈ ȎȐȚȓȖȊȐȝ ȉțȌȐȕȒȭȊ ȕȈ ȊȚȖȘȐȕȕȖȔț ȘȐȕȒț, Ȍȓȧ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȎȐȚȓȖȔ ȌȭȚȍȑ șȐȘȭȚ ȚȈ ȌȭȚȍȑ ȗȖȏȉȈȊȓȍȕȐȝ ȉȈȚȤȒȭȊșȤȒȖȋȖ ȗȭȒȓțȊȈȕȕȧ. ǻ ȒȖȕȒțȘșȭ ȔȖȎțȚȤ ȉȘȈȚȐ țȟȈșȚȤ ȚȭȓȤȒȐ ȜȭȏȐȟȕȭ ȖșȖȉȐ - ȊȓȈșȕȐȒȐ ȎȐȚȓȈ ȈȉȖ Ȯȝ ȌȖȊȭȘȍȕȭ ȖșȖȉȐ, țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȭ ȕȈ Țȍ ț ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȖȔț ȏȈȒȖȕȖȔ ȗȖȘȧȌȒț. ǻȟȈșȕȐȒȐ, ȧȒȭ ȉȈȎȈȦȚȤ ȏȈȗȘȖȗȖȕțȊȈȚȐ ȎȐȚȓȖ Ȍȓȧ ȗȘȖȌȈȎț ȕȈ ȒȖȕȒțȘșȭ, ȗȖȊȐȕȕȭ ȕȈȌȭșȓȈȚȐ (ȕȈȌȈȚȐ) ȌȖȒțȔȍȕȚȐ ȌȖ ǟȊȈȕȭȊșȤȒȖȮ șȭȓȤșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ Ȋ ȚȍȘȔȭȕ ȌȖ 13.07.2018 ȘȖȒț. ǬȈȚȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȒȖȕȒțȘșț: 16 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț. ǴȭșȞȍ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȒȖȕȒțȘșț: ǟȊȈȕȭȊșȤȒȈ șȭȓȤșȤȒȈ ȘȈȌȈ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕț ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ ȖȉȓȈșȚȭ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84557 ǬȖȕȍȞȤȒȈ ȖȉȓȈșȚȤ, ǩȈȝȔțȚșȤȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, șȍȓȖ ǟȊȈȕȭȊșȤȒȍ, Ȋțȓ. ǯȈȘȭȟȕȈ, ȉțȌ. 2. ǯ ȊȐȔȖȋȈȔȐ ȌȖ ȎȐȚȓȈ ȚȈ țȔȖȊȈȔȐ ȒȖȕȒțȘșț, ȗȖȘȧȌȒȖȔ ȕȈȌȈȕȕȧ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȕȈ ȒȖȕȒțȘș ȔȖȎȕȈ ȖȏȕȈȑȖȔȐȚȐșȧ Ȋ ȘȖȉȖȟȭ Ȍȕȭ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: ǬȖȕȍȞȤȒȈ ȖȉȓȈșȚȤ, ǩȈȝȔțȚșȤȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, șȍȓȖ ǟȊȈȕȭȊșȤȒȍ, Ȋțȓ. ǯȈȘȭȟȕȈ, 2; Țȍȓ. (06274) 9-67-41; ȔȖȉ. 095-01-03-309.


14

ïÿòíèöà 13 èþëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.55 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 22.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.15, 12.25 ê/ĉ «áĊăČđþĆāþ» 12.40 í/Č «æþ üćĉėĂ!» 14.40, 14.50, 16.40, 01.40, 02.25 «ÛþĒýćă» 18.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00 «èćýĉćúĆćĊċā ĆþýþĄā» 23.50 í/Č «êċùąúČĄĕĊăāĂ ċĉùĆĀāċ» 03.50 «ãćý ýćĊċČĈù» 04.15 Ý/Ĉ «äùĂąù - Ćù ĄùċĔđĊăćą «ĊĐùĊċĕþ» 04.55 «ìăĉùĠĆù ûĉùÿùĝ»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.00 êþüćýĆĘ 09.30, 05.30 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.50 ê/ĉ «ãĉāûćþ ĀþĉăùĄć ýČđā» 14.30, 15.30 ê/ĉ «åćĘ ĆćûùĘ ÿāĀĆĕ» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00, 00.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 23.20 èć ĊĄþýùą 01.45 ëþĄþąùüùĀāĆ 02.15 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 03.50 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 10.40, 12.20 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 13.40, 15.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 17.10 ê/ĉ «åćĘ ĐČÿùĘ ÿāĀĆĕ» 19.20 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 20.15, 22.10 «äāüù ĊąþĎù» 00.00, 04.45 «áüĉĔ ĈĉāăćĄćû» 01.00 «ÛþĐþĉĆāĂ ãāþû»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 áĆĊùĂýþĉ 11.10 êċćĈ-5 12.10 í/Č «øĆûùĉĊăāĂ ĐþĄćûþă» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.20 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.25 í/Č «øĆûùĉĊăāĂ ĐþĄćûþă» 14.50 í/Č «áĀ ÿāĀĆā ċùĂĆĔĎ ùüþĆċćû» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.20 í/Č «áĀ ÿāĀĆā ċùĂĆĔĎ ùüþĆċćû» 17.15 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 17.25 ê/ĉ «åþĆċùĄāĊċ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 ÙĆċāĀćąúā 21.10 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.35 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 09.30 í/Č «ÛþĀČĆĐāă» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00 äČĐđāĂ ĉþĊċćĉùĆ Ċ éČĊĄùĆćą êþĆāĐăāĆĔą 13.00 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 14.00, 03.20 ÛāċùĄĕăù 16.00, 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 17.00 ãĉùāĆù ì 19.00, 20.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.30, 20.30 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 å/č «åāĊċþĉ èāúćýā ā ñþĉąùĆ» 22.45 í/Č «çĐþĆĕ ĊċĉùđĆćþ ăāĆć» 00.30 ê/ĉ «åþĊċĕ» 01.30 ÚùĉÝùă 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00 æćûćĊċā 08.05, 12.25, 16.15 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 09.05, 22.50 Ý/ď «ÜćĉýćĊċĕ ąāĉù» 09.30, 14.20, 15.10, 20.20, 22.45, 23.45, 02.00, 04.00 èćüćýù 09.35 å/Ċ «ÜćĆ» 10.15 ãċć û ýćąþ ĎćĀĘāĆ? 10.40 ëþĄþĈĉćýùÿù 11.00, 05.30 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 12.00 öĆþāýù 13.10 :éùýāćÝþĆĕ 13.40, 15.20 äùĂčĎùă Ĉć-ČăĉùāĆĊăā 13.55 êĎþąĔ. ãćĉĉČĈďāĘ û ýþċùĄĘĎ 14.30 :éùýāć. ÝþĆĕ 15.30 êċĉùĆù Ćù ûăČĊ 16.45, 04.30 íćĄĕă-music 18.00, 00.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ĐùĊ 19.00 ÚČăćüćĄāăā 19.25 Ý/Ċ «1000 ýĆþĂ ýĄĘ ĈĄùĆþċĔ» 20.30 èþĉûùĘ ăćĄćĆăù 21.25, 03.20 æćûćĊċā. êĈćĉċ 21.40 êāĄĕĆùĘ ĊČýĕúù 23.50, 04.05 ãùă Ċąćċĉþċĕ ăāĆć

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 æćûćĊċā 07.05, 08.05, 09.05, 12.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 07.10, 08.10 àćĆù î 08.50, 19.20, 21.50, 03.10 æùđā 09.15, 13.15, 17.30 24 ûćĈĉćĊù 10.00, 14.00, 19.35 æùČăćąùĆāĘ 10.30, 02.00 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.00, 17.05, 02.30 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 11.30, 16.00 Ùéëāñçã 12.15, 00.00 í/Č «êĈùĊċā úćĊĊù» 14.30, 18.30 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 15.15, 18.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 15.30, 04.20 êāĄù ûþĉĔ 16.30, 20.05, 03.25 êĔüĉùĂ ąþĆĘ, þĊĄā Ċąćÿþđĕ! 18.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 20.30, 01.30 ÚþĄùĉČĊĔ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» c êĄùûćĂ ÛùĉýćĂ 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.30 «éùĀćą» Ċ çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą 20.30 «êćúĔċāĘ» Ċ åāăćĄćĂ ÛþĉþĊĆþą 21.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 01.40 «èćĈČĉĉā» 06.05 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 03.10 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.40, 07.45, 08.10, 10.10, 12.45, 16.10, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 10.00, 13.15, 16.00 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 16.30 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00, 04.00 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 19.25 «åþüùĈćĄāĊĔ» 19.50, 02.40 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 20.20 í/Č «êČĈþĉđĈāćĆ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «êĄČĐùĂĆĔĂ ĉćąùĆ»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 09.50 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 10.40 «åćĘ Ĉĉùûýù» 11.30 í/Č «èćĄþċ ĀćĄćċćĂ ąČđăā» 14.00 í/Č «êĄþý ĊćăćĄù» 16.10 í/Č «êČþċù ĊČþċ» 17.40 í/Č «Û ąćþĂ Ċąþĉċā ĈĉćđČ ûāĆāċĕ ãĄùûČ ã.» 19.00 î/Ċ «åþąČùĉĔ ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00, 02.10 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 23.00 í/Č «èć ĊćúĊċûþĆĆćąČ ÿþĄùĆāė» 00.20 í/Č «æþćċĈĉùûĄþĆĆćþ ĈāĊĕąć» 03.40 ãāĆćĄĘĈĔ 04.20 êùČĆýċĉþăā 05.00 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ

Dz- 2

ǵǺǵ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 09.10, 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 10.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 15.20, 00.50 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 13.00 ëùą, üýþ ĆùĊ Ćþċ 14.00 Üćċćûāą ûąþĊċþ 14.50 êĈþďāĘ 15.50, 22.10 åćĘ Ĉĉùûýù 16.40, 21.30 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 18.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 êþăĉþċĔ ĊČýĕúĔ 23.50 èĉùûýù ÿāĀĆā 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

05.15, 03.50 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā» 06.55 í/Č «êĄČĐùĂĆùĘ ĀùĈāĊĕ» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.05 í/Č «ëāĎćþ ĊĄþýĊċûāþ» 10.30 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 «êûiýćă» 12.50 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 14.45, 16.50 «êċĉùĎ û ċûćþą ýćąþ» 17.45, 19.30 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 20.40, 00.45 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ» 22.45, 23.50 ê/ĉ «ãČĄùüāĆ ā ĈùĉċĆþĉĔ» 03.20 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 04.20 í/Č «ßùÿýù»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

07.00 í/Č «ãćĊĆČċĕĊĘ Ćþúù»

03.00, 02.25 àćĆù ĆćĐā

08.55 í/Č «çúČĐùė āüĉþ Ćù

03.55 ÙúĀùď

üāċùĉþ»

05.40 ê/ĉ «ãćúĉù»

12.40 í/Č «èćýþĄāĊĕ ĊĐùĊċĕþą Ċûćāą»

07.39, 08.49 Kids Time 07.40

17.30, 22.00 ÛiăĆù-æćûāĆā

å/Ċ

«èĉāăĄėĐþĆāĘ

ãćċù û ĊùĈćüùĎ»

18.05 í/Č «èĉćûćýĆāďù»

08.50 å/Ċ «ãČĎĆĘ»

20.05 í/Č «êùąùĘ ćúùĘċþĄĕ-

11.00 àùĉćúāċĐùĆþ

ĆùĘ ā ĈĉāûĄþăùċþĄĕ-

19.00 ÞûĉćĈù Āù ăćĈþĂăā

ĆùĘ»

22.10 í/Č «åþċĉć»

22.45 ÝùûùĂ Ĉćüćûćĉāą ć ĊþăĊþ

00.30 ê/ĉ «ãĄāĆāăù» 02.20 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.50 ÛiýĈćûiýùĄĕĆiĊċĕ 07.00, 15.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 09.40, 13.00, 14.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 10.00, 19.50 ê/ĉ «èČùĉć» 11.30 íùĆċùĊċāăù Ĉćý üĉāčćą ĊþăĉþċĆć 13.15 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.25, 04.50 ê/ĉ «ÚþĊĊąþĉċĆāă» 18.20 àýćĉćûùĘ Ċĉþýù 18.50 Ýæã. Û ĈćāĊăùĎ ÿþĆĒāĆĔ 21.50 èćý ĀùĒāċćĂ 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ» 23.50 ßāûùĘ ċþąù

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.25, 08.15 ëćĈ ýĆĘ 07.45 ÝĉùĂû 07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 09.25, 17.45 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 10.10, 11.10, 12.30 ëĉùĆĊĄĘďāā ćúĒþĊċûþĆĆć-ĈćĄāċāĐþĊăāĎ ĊćúĔċāĂ 13.05 áĊċćĉāĐþĊăāĂ ĐùĊ 14.10, 15.30, 16.10 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 17.10, 18.20, 19.40 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.00 «àù ðùĂ.com»

08.00, 19.50 ñùĎċĚĉ - Úþđāăċùđ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 10.00 åùĆ êāċā - ñùĎċĚĉ. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 Üþĉċù - àùĉĘ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.30 çĄāąĈāă - êċùĄĕ. ðå ìăĉùāĆĔ 16.15 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā. 16.45 éþùĄ - ÚćĉČĊĊāĘ (Ý). äāüù ðå ìÞíÙ 18.45 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 21.40 åùĆ êāċā - äāûþĉĈČĄĕ. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 23.30 äþĂĈďāü - Úþđāăċùđ. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «èþĉûùĘ ûĊċĉþĐù, ĈćĊĄþýĆĘĘ ûĊċĉþĐù» 07.40 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 1 09.00 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 2 10.30 í/Č «ëĉþĊċ, ăćċćĉĔĂ ĄćĈĆČĄ» Ċ. 3 12.00 í/Č «åćĂ ýĉČü áûùĆ äùĈđāĆ» 14.00, 22.00 í/Č «èĉþčþĉùĆĊ Ĉć ĈĘċĆāďùą» 15.40, 23.40 í/Č «æćûĔþ ĈĉāăĄėĐþĆāĘ ÝćĆĆā ā åāăăā» 17.00, 01.00 í/Č «èāċþĉ èĖĆ» Ċ. 1 18.30, 02.30 í/Č «èāċþĉ èĖĆ» Ċ. 2 20.00, 04.00 í/Č «êþĆċāąþĆċùĄĕĆĔĂ ĉćąùĆ»

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 ê/ĉ «ÝāăāĂ ùĆüþĄ» 09.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 12.00, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 13.00, 21.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý 2» 14.00, 23.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «ÚþýĆĘăćû+1» 22.50 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 01.00 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 02.25 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.10 éþùĄ - ÚćĉČĊĊāĘ (Ý). äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 îùýýþĉĊčāĄý ðþĄĊā. ðå ÙĆüĄāā 12.20 åùĆ êāċā - äāûþĉĈČĄĕ. 1/4 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 çĄāąĈāùăćĊ - ÚùĉĊþĄćĆù. äāüù ðå ìÞíÙ 18.15 ÛćĉĊăĄù - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ 20.05 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 20.35 åùĆ êāċā - ñùĎċĚĉ. äāüù ðå ìÞíÙ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

08.05, 06.40 ðùĊ Speak 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.25, 02.30 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 01.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. æĕė-âćĉă 14.00, 14.55 ê/ĉ «èĉùăċāăù» 15.55, 04.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 16.00 ÛĔ ýþĉÿāċþĊĕ 17.20, 18.20, 19.20, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. LIVE 21.30 Newstalk LIVE 23.00, 00.00, 01.00 æćûćĊċā. æĕė-âćĉă

06.20 í/Č «èĉćĒùĂċþ, ýćăċćĉ íĉþĂý!» 08.25 í/Č «ÜćĄćĊù úćĄĕđćĂ ĊċĉùĆĔ» 10.20 í/Č «êċùĉĔþ ăĄĘĐā» 12.50 í/Č «àûþĀýù ā Ċąþĉċĕ îćùăāĆù åČĉĕþċĔ» 14.30 í/Č «áûùĆ» 16.20, 17.10, 04.20, 05.10 í/Č «ÛĊĚ ă ĄČĐđþąČ 2» 18.25 í/Č «ÛćĂĆù ĈćĄćû» 20.20 í/Č «åćĂ ĈùĉþĆĕ ÙĆüþĄ» 22.20 í/Č «Üþćüĉùč üĄćúČĊ ĈĉćĈāĄ» 00.45 í/Č «åùĉđĉČċ ĈćĊċĉćþĆ» 02.30 í/Č «öĄùĊċāăć»

06.10, 15.40 í/Č «æþąĆćÿăć ÿþĆùċĔ» 08.40 í/Č «ÙăùýþąāĘ ûùąĈāĉćû» 10.55 í/Č «îćĄćý û āėĄþ» 13.15 í/Č «ÞĒĚ ćýĆù āĀ ĉćýù ÚćĄþĂĆ» 18.10 í/Č «ÚćĄĕđþ, Đþą ÿāĀĆĕ» 20.10 í/Č «ÜĉāĆĐ - ĈćĎāċāċþĄĕ éćÿýþĊċûù» 22.15 í/Č «ÙĈ楥ćĆ 13» 00.55 í/Č «èćĊĄþĊûùýþúĆĔĂ ĉùĀüĉćą» 02.45 í/Č «èþĉûĔĂ ĉĔďùĉĕ» 05.15 í/Č «çċĊċČĈĆāăā»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 03.05 «çúĄćą.UA.» 09.35, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.15, 18.50 «ÝÿþÝÙá» 10.55, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 13.00 í/Č «ìĐùĊċćă ĄþĂċþĆùĆċù ãùĐČĉĔ. íāĄĕą 1. ᥥėĀāĘ ćĎćċĔ» 19.25 í/Č «ÛĔĊćċù» 21.10 í/Č «ÚĄĖăýÿþă» 23.05 «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC. äČĐđāþ úćā éćąþĉć ā éćăĎćĄĕýù» 01.25 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā»

05.40 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.30 çċċùă åùĊċùă 07.00 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ» 08.50, 21.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 13.40 åùąùĎćĎćċùĄù 15.45 ê/ĉ «ãČĉùċćĉĔ» 16.50 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ» 17.30 ê/ĉ «êĔđĔđĕ -đćČ. Úùĉ» 18.30 ê/ĉ «êČĈþĉăćĈĔ» 20.00 ê/ĉ «ÝþčþăċāûĔ» 22.15 í/Č «çúĉùċĆùĘ ċĘüù» 01.00 í/Č «èćĊĄþýĆāĂ ýćą ĊĄþûù»

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.50 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.00, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 ëùđā 14.00 åāĘ ā ø 14.30, 17.40 çăċćĆùûċĔ 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 19.00 êćĆāă ÚČą 16.40 èĉāăĄėĐþĆāĘ ÜùĂýā 17.10 ãùė 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

07.20, 14.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 08.20 ðČýć Ċ ćĊċĉćûù ÚćĉĆþć 09.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 10.20 åþĊċù ĊāĄĔ 11.10 èćýýþĄĕĆùĘ āĊċćĉāĘ 12.00 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 13.00 êăþĈċāă 15.00, 23.40 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 16.00, 21.40 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 16.50 êāĉćċĔ ýāăćĂ ĈĉāĉćýĔ 17.50 àù ĈĉþýþĄùąā àþąĄā 18.40 èāĒù úćüćû 20.40, 00.40 ÛþĒþĊċûþĆĆćþ ýćăùĀùċþĄĕĊċûć 22.40 ðČÿùăā ûĆČċĉā ĆùĊ

TV- 1000

ǷȘȈȊȖ ȕȈ șȊȖȫȟȈșȕȍ ȖȌȍȘȎȈȕȕȧ ȊȐȕȈȋȖȘȖȌȐ ȏȈ ȗȘȈȞȦ ȏȈȝȐȡȈȫȚȤșȧ ȏȈȒȖȕȖȔ (șȚ.43 DzȖȕșȚȐȚțȞȭȮ). ǷȘȈȞȭȊȕȐȒ ȔȈȫ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȖȗȓȈȚț șȊȖȫȮ ȗȘȈȞȭ ȕȈ ȗȭȌșȚȈȊȭ țȒȓȈȌȍȕȖȋȖ ȚȘțȌȖȊȖȋȖ ȌȖȋȖȊȖȘț (șȚ.21 ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȗȓȈȚț ȗȘȈȞȭ»). ǶȗȓȈȚȈ ȗȘȈȞȭ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ Ȋ ȗȍȘȠȖȟȍȘȋȖȊȖȔț ȗȖȘȧȌȒț; șȊȖȫȟȈșȕȭșȚȤ ȚȈ ȖȉșȧȋȐ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȈȔ ȕȍ ȔȖȎțȚȤ ȉțȚȐ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȭ Ȋ ȏȈȓȍȎȕȭșȚȤ ȊȭȌ ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȭȕȠȐȝ ȗȓȈȚȍȎȭȊ ȚȈ ȮȝȕȤȖȮ ȟȍȘȋȖȊȖșȚȭ (șȚ.97 DzȖȌȍȒșț ȏȈȒȖȕȭȊ ȗȘȖ ȗȘȈȞȦ, șȚ.15 ȭ 24 ǯȈȒȖȕț «ǷȘȖ ȖȗȓȈȚț ȗȘȈȞȭ»). ǯȈȘȖȉȭȚȕȈ ȗȓȈȚȈ ȗȖȊȐȕȕȈ ȊȐȗȓȈȟțȊȈȚȐșȧ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȖȊȭ ȘȍȋțȓȧȘȕȖ Ȋ ȘȖȉȖȟȭ Ȍȕȭ ț șȚȘȖȒȐ, ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ Ȋ ȒȖȓȍȒȚȐȊȕȖȔț ȌȖȋȖȊȖȘȭ, ȕȍ ȘȭȌȠȍ ȌȊȖȝ ȘȈȏȭȊ ȕȈ Ȕȭ-

2+2

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 13.55, 18.15, 00.55 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 07.15, 17.20 «ßāûùĘ ĄþüþĆýù» 08.00 å/č «ãùĈĉāĀĆùĘ ĈĉāĆďþĊĊù» 08.20 å/č «ãùĉĄĊćĆ ûþĉĆČĄĊĘ» 09.05, 10.25, 22.25, 23.45 ê/ĉ «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ÚČýČĄùĘ» 11.40 Ý/č «áüćĉĕ Ýąāċĉāþû. åćĘ ąāąćĄþċĆùĘ ÿāĀĆĕ» 13.10 Ý/č «êČûćĉćû. ÙĄĕĈāĂĊăāĂ ĈćĎćý» 15.10, 16.25, 02.15, 03.30 Ý/č «ãùĀùĐþĊċûć. ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ Ċąþĉċā» 19.35 í/Č «ÙĊĘ» 21.15 «ãĄČú ĈČċþđþĊċûþĆĆāăćû»

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 20.30 Ý/Ċ 13.25, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ 07.15,

ƻƴ ǁƹƶƼǃƿƴdžLJ ƻƴDŽǂƵƫdžǁǂƬ ǃƿƴdžƼ – șȧȞȤ, ȕȍ ȉȭȓȤȠȍ ȧȒ ȟȍȘȍȏ 16 ȒȈȓȍȕȌȈȘȕȐȝ ȌȕȭȊ. ȇȒȡȖ ȌȍȕȤ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ ȏȉȭȋȈȫȚȤșȧ ȏ ȊȐȝȭȌȕȐȔ, șȊȧȚȒȖȊȐȔ ȈȉȖ ȕȍȘȖȉȖȟȐȔ ȌȕȍȔ, ȏȈȘȖȉȭȚȕȈ ȗȓȈȚȈ ȊȐȗȓȈȟțȫȚȤșȧ ȕȈȗȍȘȍȌȖȌȕȭ. ǯȈȘȖȉȭȚȕȈ ȗȓȈȚȈ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȈȔ ȏȈ ȊȍșȤ ȟȈș ȡȖȘȭȟȕȖȮ ȊȭȌȗțșȚȒȐ ȊȐȗȓȈȟțȫȚȤșȧ ȕȍ ȗȭȏȕȭȠȍ, ȕȭȎ ȏȈ ȚȘȐ Ȍȕȭ ȌȖ ȗȖȟȈȚȒț ȊȭȌȗțșȚȒȐ (șȚ.115 DzǯȗǷ; șȚ.24 ǯȈȒȖȕț «ǷȘȖ ȖȗȓȈȚț ȗȘȈȞȭ»). ǯȈȚȘȐȔȒȈ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ ȕȈȊȭȚȤ ȕȈ ȖȌȐȕ ȭ ȉȭȓȤȠȍ ȌȕȭȊ ȫ ȗȖȘțȠȍȕȕȧȔ șȚȘȖȒȭȊ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȋȭȌȕȖ ȏȭ șȚ.115 DzǯȗǷ. ȆȘȐȌȐȟȕȭ ȚȈ ȜȭȏȐȟȕȭ ȖșȖȉȐ – ȗȭȌȗȘȐȫȔȞȭ, ȧȒȭ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȦȚȤ ȕȈȑȔȈȕț ȗȘȈȞȦ, ȏȋȭȌȕȖ ȏȭ șȚ.265 DzǯȗǷ ȕȍșțȚȤ ȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ț ȊȐ-

ȋȓȧȌȭ ȠȚȘȈȜț: ȚȘȐ ȔȭȕȭȔȈȓȤȕȭ ȏȈȘȗȓȈȚȐ (ȕȈ șȤȖȋȖȌȕȭ – 11 169 ȋȘȕ.) – ȏȈ ȗȖȘțȠȍȕȕȧ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȝ ȚȍȘȔȭȕȭȊ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȗȓȈȚȐ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȈȔ, ȭȕȠȐȝ ȊȐȗȓȈȚ, ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȐȝ ȏȈȒȖȕȖȌȈȊșȚȊȖȔ ȗȘȖ ȗȘȈȞȦ, ȉȭȓȤȠ ȕȭȎ ȏȈ ȖȌȐȕ ȔȭșȧȞȤ, ȊȐȗȓȈȚț ȕȍ Ȋ ȗȖȊȕȖȔț Ȗȉșȧȏȭ. ǪȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ șȚȈȚȚȭ 41 DzȖȌȍȒșț ȗȘȖ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȚȐȊȕȭ ȗȘȈȊȖȗȖȘțȠȍȕȕȧ ȊȐȏȕȈȟȍȕȖ ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȚȐȊȕț ȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȗȖȘțȠȍȕȕȧ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȝ ȚȍȘȔȭȕȭȊ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ, ȊȐȗȓȈȚț ȮȮ ȕȍ Ȋ ȗȖȊȕȖȔț Ȗȉșȧȏȭ, ȡȖ Țȧȋȕȍ ȏȈ șȖȉȖȦ ȕȈȒȓȈȌȍȕȕȧ ȠȚȘȈȜț ȕȈ ȗȖșȈȌȖȊȐȝ Ȗșȭȉ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊ, țșȚȈȕȖȊ ȭ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑ ȕȍȏȈȓȍȎȕȖ ȊȭȌ ȜȖȘȔȐ ȊȓȈșȕȖșȚȭ ȚȈ ȋȘȖȔȈȌȧȕ – șțȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȭȌȗȘȐȫȔȕȐȞȤȒȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȊȭȌ 30 ȌȖ 100


15

ñóááîòà 14 èþëÿ ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

05.40 «ßýā ąþĆĘ. ìăĉùāĆù» 06.55 «åČĄĕċčāĄĕą» 07.30 í/Č «æù ĀĄùċćą ăĉĔĄĕďþ ĊāýþĄā» 09.00 í/Č «êćĄýùċ áûùĆ ÚĉćûăāĆ» 11.00 í/Č «áûùĆ ÚĉćûăāĆ Ćù ďþĄāĆþ» 13.00 í/Č «êûùýĕúù û åùĄāĆćûăþ» 14.50 í/Č «èćĄČĀùĒāċĆāă» 16.50 «ðþąĈāćĆùċ ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» ąùċĐ Āù 3-ċĕþ ąþĊċć 19.00 «ÚćĄĕđùĘ áüĉù» 20.00, 02.45 «èćýĉćúĆćĊċā» 20.30 í/Č «ÝÿþĆċĄĕąþĆĔ ČýùĐā» 22.20 í/Č «áýþùĄĕĆćþ ČúāĂĊċûć» 00.20 í/Č «Û èùĉāÿ!» 03.15 «ãćý ýćĊċČĈù»

07.00, 15.00, 19.00, 02.30 êþ-

06.00, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45 « ÝþĆĕüā « 08.00 «àùûċĉùă. ÛĔĎćýĆćĂ» 10.05 «ßāĀĆĕ úþĀ ćúąùĆù» 11.30 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ « 13.10 «ãćĆďþĉċ Ù.èćĆćąùĉĚûù «ø ĄėúĄė ċþúĘ...» 14.30 «äāüù ĊąþĎù» 16.35, 21.15 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 18.30, 05.30 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 20.15 «ìăĉùāĆĊăāþ ĊþĆĊùďāā» 23.15 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ 2018» 00.15, 01.55 «ÛþĐþĉĆāĂ ãāþû»

22.50 ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċiĄù

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.25, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 03.00 æćûćĊċā 07.30 Ý/Ċ «ÝþđþûĔĂ ćċýĔĎ» 08.05 öĆþāýù 09.05 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 09.30, 13.50, 16.10, 22.40, 23.20, 03.25 èćüćýù 09.35 å/Ċ «ÜćĆ» 09.50 ÝćýćĄāăā 10.05 êāĄĕĆùĘ ĊČýĕúù 11.00 Ý/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ çĊċāĆù êċāûþĆĊù» 12.00 í/Č «æþċĉćĆČċùĘ ăćĉćĄþûù» 1 Ċ. 14.00 ëþĄþĈĉćýùÿù 14.20 Ý/ď «íþĊċāûùĄā ĈĄùĆþċĔ» 15.20 Ý/ď «ÛĊċĉþĐù äČûĉù ā àùĈĉþċĆćüć üćĉćýù» 16.20 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 16.55 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 20.00 Ý/Ċ «ìýāûāċþĄĕĆĔþ üćĉćýù ąāĉù» 21.25 ÛþĐþĉĆþþ đćČ 22.05 ÷úāĄþĂĆĔĂ ăćĆďþĉċ ăćąĈùĆāā «èāăăùĉýāĂĊăùĘ ċþĉďāĘ» 22.50 Ý/ď «êććúĒþĊċûù ÿāûćċĆĔĎ» 23.50 Ý/ď «ÜćĉýćĊċĕ ąāĉù»

09.00, 12.00, 15.00 æćûćĊċā 09.10 æù Ĉĉāĉćýþ Ċ ÛāċùĄāþą ÜČąþĆĆĔą 09.25 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 09.50 ÛĉùĐþúĆĔþ ċùĂĆĔ ĈĄėĊ 10.20, 16.40 ãùąþĆĕ, ĆćÿĆāďĔ, úČąùüù 10.50 åùĂĊċĉĔ i ăČąiĉĔ 11.45, 01.20 Ý/č «èùûþĄ êČĎćĂ. ÛĀĄþċĆùĘ ĈćĄćĊù» 12.10 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 12.30 ÚþĄùĉČĊĕ ăùă ĈþĊĆĘ 13.00 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 13.25 æùČăćąùĆāĘ 14.00, 01.35 ëþùċĉ û ýþċùĄĘĎ 15.15, 02.00 ãĉùiĆù 15.40, 03.25 èćĆùþĎùĄā 17.05 áüĉĔ «Ćù ûĔĉćĊċ» 17.35 åČĀĔăùĄĕĆùĘ ąþĄĕĆāďù 18.30, 02.30 àùĈāĊăā Ćù ĈćĄĘĎ 19.00, 00.25 êćúĔċāĘ 19.30, 02.55 ø ĎćĐČ Ėċć Čûāýþċĕ! 20.30 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 21.50 æùđā

09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.20 «àćĄćċćĂ üČĊùă» NEW 10.00, 12.00 ãćĆďþĉċ 11.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 13.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ æùċùĄāþĂ íāďāĐ 14.15 «èćċĉþúāċþĄĕ» Ċ åùăĊāąćą æþĊąāĘĆćûĔą 15.10 «åČÿĐāĆĔ.ßþĆĒāĆĔ» Ċ ÷ĄāþĂ äāċûāĆþĆăć 16.10, 17.10 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ ÷ĄāþĂ äāċûāĆþĆăć 18.15 «ãČĄĕċČĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ» Ċ ÷ĄāþĂ ÜþĉđČĆ 19.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ êþĉüþþą äćĂăć 20.00 «èćĄāċāĐþĊăùĘ ăČĎĆĘ» Ċ ãùĉćĄāĆćĂ ÙđāćĆ 21.00 THE WEEK åþÿýČĆùĉćýĆĔĂ ćúĀćĉ ĆþýþĄā Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą ā èāċþĉćą àùĄąùþûĔą 22.00 «àùăĉĔċùĘ ĀćĆù» Ċ ÛĄùýāąāĉćą ÙĉĕþûĔą

06.00, 07.15, 08.10, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 06.40 «èĉþćúĉùÿþĆāþ» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.30, 10.30 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 08.00, 10.50 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 13.15 «Funny Kids» 10.10 åČĄĕċčāĄĕą 10.20, 16.50 «èćĈČĉĉā» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.00, 03.05, 05.00 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 16.20 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00, 01.40, 04.00 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 19.30 í/Č «ÙĄþăĊ ā öąąù» 21.10 «éćÿýþĆāþ ÞûĉćĈĔ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «êČĈþĉđĈāćĆ»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30

üćýĆĘ 07.15, 04.40 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 08.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 13.30, 15.20 ê/ĉ «êćûĊþą ýĉČüùĘ ÿāĀĆĕ» 17.45, 19.40 ê/ĉ «åČÿ Ćù ĐùĊ» 22.10 ê/ĉ «ãùúĔ Ę úĔĄù ďùĉāďù» 02.00 ëþĄþąùüùĀāĆ 03.10 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

07.30 ø ĊĆĘĄ! 09.30 ÝāĀþĄĕ-đćČ 10.55 çĊćúþĆĆćĊċā ĆùďāćĆùĄĕĆćĂ ĉùúćċĔ 11.45 çĊćúþĆĆćĊċā ĆùďāćĆùĄĕĆćĂ ĉùúćċĔ 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 16.40 í/Č «ÝāăāĂ, ýāăāĂ ÛþĊċ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā. áċćüā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.05 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.10 í/Č «öćĆ íĄùăĊ» 21.00 Ùêæ 21.55 í/Č «öĄþăċĉù» 23.50 í/Č «êČýĆùĘ ĆćĐĕ»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 11.15

å/č

«öĆĐùĆċāąùĄĊ:

éćýĆćĂ ýćą» 12.15 í/Č «ëĉā Ĉþĉù» 13.30 ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ 14.30 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 16.30 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 18.30 êăùĀăā ì 20.00, 22.30 ãĉùāĆù ì 21.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 17+ 02.00 ÚùĉÝùă 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 03.20 ÛāċùĄĕăù 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ

03.00, 01.00 àćĆù ĆćĐā

09.10 ÛĊþ úČýþċ ĊąùĐĆć!

05.59, 07.59 Kids Time

10.10 í/Č «ãćĊĆČċĕĊĘ Ćþúù»

06.00 å/Ċ «äČĆċāă ā þüć ýĉČĀĕĘ»

12.05 í/Č «èĉćûćýĆāďù» 17.10 í/Č «êùąùĘ ćúùĘċþĄĕĆùĘ ā ĈĉāûĄþăùċþĄĕĆùĘ»

08.00 ê/ĉ «ãćúĉù» 10.10 ãċć ĊûþĉĎČ? 19.00 í/Č «ãāĄĄþĉĔ» 21.00 í/Č «ÛĊþüýù üćûćĉā

19.00 í/Č «ÚĔĄć Č ćċďù ýûù ĊĔĆù»

«Ýù» 23.00 í/Č «åČÿĐāĆĔ Āù ĉùúćċćĂ»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

06.30, 08.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.50, 11.00 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.50, 10.45, 11.45 ëþĄþąùüùĀāĆ. êċČýāĘ åćýþĉĆù 09.10, 05.00 çċăĉćûþĆĆć Ċ åùđþĂ ÞčĉćĊāĆāĆćĂ 12.00 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.30 ãĉĔą. éþùĄāā 17.00 ëùĂĆĔĂ ăćý ûĀĄćąùĆ 19.00 ê/ĉ «åāĊĊ åùĉĈĄ» 23.30 ßāûùĘ ċþąù 02.30 í/Č «çĎćċù» 04.00 ÛĊþą ąāĉćą

09.40 ÛýćĎĆćûþĆāþ 10.10 áĊċćĉāĘ ìĊĈþĎù 10.25 èĘċĔĂ Ėċùÿ 11.10 åùĊċþĉù ĉþąćĆċù 11.30 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 12.10 çĄāąĈāĂĊăāþ āĊċćĉāā 12.35 ÚĉāčāĆü ĈĉþýĊċùûāċþĄĘ åç ìăĉùāĆĔ Ĉć ĊāċČùďāā Ćù ĄāĆāā ĊćĈĉāăćĊĆćûþĆāĘ 13.10, 04.30 çċăĉĔċùĘ ďþĉăćûĕ 13.35 ìĐāĊĕ Ċ Ćùąā 14.10, 18.10, 01.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 15.10 ãćý ČĊĈþĎù 16.10 ÚČýþą ÿāċĕ 16.30 ÙăďþĆċ 17.10 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 18.40 ç ûćĂĊăþ 19.25 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 20.00, 02.10, 05.15 éùĆýþûČ 21.40, 03.00 çăĆć û ÙąþĉāăČ 22.10 æùĊċćĘĒāĂ ýþċþăċāû

08.15 éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 å÷ - åùĆ êāċā. ðå ÙĆüĄāā 12.05, 14.10, 15.30, 20.05 ëćĈ-ąùċĐ 12.20 êĈćĉċĆāü - êċĘČù. èĄþĂ-ćčč. äāüù ðå ìÞíÙ. 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 êĈćĉċāĆü - çĄāąĈāùăćĊ. äāüù ðå ìÞíÙ. 18.15 ñùĎċĚĉ - àāĉăù. ðå ìăĉùāĆĔ 20.35 íþĂþĆććĉý - ñùĎċĚĉ. äāüù ðå ìÞíÙ 22.45 åùĆ êāċā - ÛþĊċ îĖą. ðå ÙĆüĄāā

08.00 ÚþĉĆĄā - êċćă êāċā. ðå ÙĆüĄāā 10.00 íþĂþĆććĉý - ñùĎċĚĉ. äāüù ðå ìÞíÙ 12.10 ÙċĄþċāă - Üþĉċù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.00 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 14.30, 01.30 ñùĎċĚĉ - Úþđāăċùđ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 16.40 éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 18.50 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 19.50 å÷ - åùĆ êāċā. ðå ÙĆüĄāā 21.40 êĈćĉċĆāü - êċĘČù. èĄþĂ-ćčč. äāüù ðå ìÞíÙ

06.00 í/Č «èĉþčþĉùĆĊ Ĉć ĈĘċĆāďùą» 07.40 í/Č «æćûĔþ ĈĉāăĄėĐþĆāĘ ÝćĆĆā ā åāăăā» 09.00 í/Č «èāċþĉ èĖĆ» Ċ. 1 10.30 í/Č «èāċþĉ èĖĆ» Ċ. 2 12.00 í/Č «êþĆċāąþĆċùĄĕĆĔĂ ĉćąùĆ» 14.00, 22.00 í/Č «èāăćûùĘ ýùąù» 15.40, 23.40 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 1 17.05, 01.05 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 2 18.30, 02.30 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 3 20.00, 04.00 í/Č «ÝāăùĘ Ċćúùăù ÝāĆüć»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.05, 01.00 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 08.50, 12.00, 16.00, 23.30, 03.30, 06.10, 07.55 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 10.00, 14.00, 02.30 æùą Ćùýć Ĉćüćûćĉāċĕ 11.00 ñćú Ę ċùă þĄ 11.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 15.00, 00.00, 05.10, 07.00 ðùĊ Speak 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ê/ĉ «åćĘ úćĄĕđùĘ ùĉąĘĆĊăùĘ Ċûùýĕúù» 21.00 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 22.00 í/Č «æćûćüćýĆāþ ĈĉāăĄėĐþĆāĘ û āėĄþ» 04.15 ÛĔ ýþĉÿāċþĊĕ

06.20 í/Č «åćĂ ĈùĉþĆĕ ÙĆüþĄ» 08.20 í/Č «Üþćüĉùč üĄćúČĊ ĈĉćĈāĄ» 10.45 í/Č «åùĉđĉČċ ĈćĊċĉćþĆ» 12.30 í/Č «çăĆć û èùĉāÿ» 14.45 í/Č «öĄùĊċāăć» 16.30 í/Č «ÛćĄăā ā ćûďĔ: úþ-þ-þ-ĀČąĆćþ ĈĉþûĉùĒþĆāþ» 18.15 í/Č «æČ, ĀýĉùûĊċûČĂ, çăĊùĆù êćăćĄćûù!» 20.20 í/Č «æùĈùĉĆāă» 22.05 í/Č «ãćĉćĄĚû» 00.20, 01.05 í/Č «ðĚĉĆĔþ ăćđăā» 02.20 í/Č «èĉćüČĄăù» 04.20 í/Č «ãČĈĉāĆ. ÛĈćċĕąùĎ»

TV- 1000

08.10 í/Č «ÙĈ楥ćĆ 13» 10.50 í/Č «åùċāĄĕýù» 12.45 í/Č «ÜĉāĆĐ - ĈćĎāċāċþĄĕ éćÿýþĊċûù» 14.45 í/Č «èþĉûĔĂ ĉĔďùĉĕ» 17.20 í/Č «çċĊċČĈĆāăā» 20.10 í/Č «æþûĔĆćĊāąùĘ ÿþĊċćăćĊċĕ» 22.10 í/Č «ãČýù ĈĉāûćýĘċ ąþĐċĔ» 00.25 í/Č «ðČÿùĘ ĊċĉùĆù» 02.35 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 04.10 í/Č «ÝćĊĈþĎā úćüù: Û ĈćāĊăùĎ ĊćăĉćûāĒ»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.10 «102. èćĄāďāĘ» 09.00 «àúĉćĘ» 10.45 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 16.50 í/Č «ÚĄĖăýÿþă» 18.45 í/Č «ÚćþûĔþ ĊûāĆĕā» 20.15 í/Č «îćĉćđāĂ, ĈĄćĎćĂ, ąþĉċûĔĂ» 22.00 í/Č «èĉāýćĉćÿĆćþ ĀùûþýþĆāþ 2: èćĊĄþýĆāĂ ûĔĀćû» 23.45 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 03.05 «çúĄćą.UA.»

Dz- 1

ǵǺǵ 05.35 í/Č «éùĀûþýĐāăā» 07.00 í/Č «ðþĉþĀ Üćúā ā îāĆüùĆ» 10.10 í/Č «öċć úĔĄć û ĉùĀûþýăþ» 11.50 «êûiýćă. ÙüþĆċā» 12.25, 03.25 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 15.40 «êćĊċùû ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 17.10 «ãĉČċĔþ 90-þ» 19.00, 02.30 «êûiýćă» 19.30 í/Č «ãĉþĈăāĂ ćĉþđþă» 21.15 í/Č «ÛĔĊćăāĂ úĄćĆýāĆ û ĐþĉĆćą úćċāĆăþ» 23.00 í/Č «ÛćĂĆù» 00.50 «ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù»

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 11.00 «ìĎ ċĔ show» 11.35 «ìĎ ċĔ show 2» 12.00 å/č «ãČĆü-čČ ãĉćĄāă» 13.50 «çĉĚĄ ā éþđăù. èþĉþĀùüĉČĀăù» 00.00 í/Č «ëùĂåÞé» 01.50 «ÚþýĆĘăćû+1» 02.30 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 10.00 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.50 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ. ÚĉāĄĄāùĆċćûùĘ ĉČăù» 11.40 î/Ċ «æþćýāĆćăāþ» 15.10 í/Č «ÜČĉČ» 18.00 î/Ċ «åþąČùĉĔ ñþĉĄćăù î楹Ċù» 21.00 î/Ċ «ëþĆā āĊĐþĀùėċ û ĈćĄýþĆĕ» 02.40 «èćĀùćĐā» 03.20 ãāĆćĄĘĈĔ 04.15 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00, 13.05, 22.35 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 07.15 í/Č «ÝþĄć ċþąĆćþ» 08.05 å/č «ãćüýù ĀùÿāüùėċĊĘ þĄăā» 08.25 å/č «ãćüýù-ċć ýùûĆć» 08.40 å/č «ãćĄĘ, çĄĘ ā ÙĉĎāąþý» 09.00, 10.20, 23.50, 01.05 Ý/č «ãùĀùĐþĊċûć. ßāĀĆĕ ĈćĊĄþ Ċąþĉċā» 11.10 «ßāûùĘ ĄþüþĆýù» 14.25, 02.00 í/Č «ÙĊĘ» 16.05 Ý/č «ÙĄĔþ ĈùĉČĊù ÛùĊāĄāĘ äùĆćûćüć» 16.55, 04.45 «ãĄČú ĈČċþđþĊċûþĆĆāăćû» 18.05, 19.15 í/Č «èĉćĈùûđùĘ ĖăĊĈþýāďāĘ» 20.25 Ý/č «áąþĆù-äþüþĆýĔ» 20.55 í/Č «ÚĄþč»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

06.50 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 ÙĀāùċĊăāĂ Check-in 10.50 å/Ċ «íČċČĉùąù» 12.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 17.00 í/Č «ëĉČýĆùĘ ąāđþĆĕ» 19.00 í/Č «æþûþĉćĘċĆĔĂ îùĄă» 21.00 í/Č «îþĄĄúćĂ II: àćĄćċùĘ ùĉąāĘ» 01.30 í/Č «ÛćĂĆù» 03.30 çċċùă åùĊċùă ! 04.20 ðāĊċćĈĄėā 04.45 éùĀýćĄúùā 05.50 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû»

06.50, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.00, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.10 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 13.40 ëùđā 14.10, 18.50 êćĆāă ÚČą 14.40, 21.10 íāăĊāăā 15.10 æćûĔþ ĈĉāăĄėĐþĆāĘ èāċþĉù èþĆù 15.40, 22.00 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 18.20 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 16.40 åāĘ ā ø 17.10 ãùė 17.40 çăċćĆùûċĔ 18.00 ãþĂċ ā åāą åāą 19.20 Úùĉùđþă ñćĆ

06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 08.20 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 10.10 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 11.50, 21.00 Û ĈćāĊăùĎ āĆĆćûùďāĂ 14.20 ìýāûāċþĄĕĆùĘ áĆýāĘ 16.20 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 18.20 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 00.00 àù ĈĉþýþĄùąā àþąĄā 00.40 êăþĈċāă

ƶƫƸ njdžDŽƴLjLJ ƴƺ Ƹǂ ǃǂƻƵƴƶƿƹǁǁǓ ƶǂƿƫ ȕȍȖȗȖȌȈȚȒȖȊȈȕȐȝ ȔȭȕȭȔțȔȭȊ ȌȖȝȖȌȭȊ ȋȘȖȔȈȌȧȕ. ǯȋȭȌȕȖ ȏȭ șȚȈȚȚȍȦ 175 DzȘȐȔȭȕȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȌȍȒșț ȏȈ ȉȍȏȗȭȌșȚȈȊȕț ȕȍȊȐȗȓȈȚț ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ ȋȘȖȔȈȌȧȕȈȔ ȉȭȓȤȠȍ, ȕȭȎ ȏȈ ȖȌȐȕ ȔȭșȧȞȤ, ȊȟȐȕȍȕț țȔȐșȕȖ ȒȍȘȭȊȕȐȒȖȔ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈ, țșȚȈȕȖȊȐ ȈȉȖ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ ȕȍȏȈȓȍȎȕȖ ȊȭȌ ȜȖȘȔȐ ȊȓȈșȕȖșȚȭ, ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫȚȤșȧ ȗȖȒȈȘȈȕȕȧ ț ȊȐȋȓȧȌȭ ȠȚȘȈȜț ȊȭȌ 500 ȌȖ 1000 ȕȍȖȗȖȌȈȚȒȖȊțȊȈȕȐȝ ȔȭȕȭȔțȔȭȊ ȌȖȝȖȌȭȊ ȋȘȖȔȈȌȧȕ ȈȉȖ ȊȐȗȘȈȊȕȐȝ ȘȖȉȭȚ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȌȊȖȝ ȘȖȒȭȊ, ȈȉȖ ȗȖȏȉȈȊȓȍȕȕȧ ȊȖȓȭ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȌȊȖȝ ȘȖȒȭȊ, ȏ ȗȖȏȉȈȊȓȍȕȕȧȔ ȗȘȈȊȈ ȖȉȭȑȔȈȚȐ ȗȍȊȕȭ ȗȖșȈȌȐ ȟȐ ȏȈȑȔȈȚȐșȧ ȗȍȊȕȖȦ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȦ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȚȘȤȖȝ ȘȖȒȭȊ. ȇȒȡȖ ȕȍȊȐȗȓȈȚȈ ȊȟȐȕȍȕȈ ȊȕȈșȓȭȌȖȒ ȕȍȞȭȓȤȖȊȖȋȖ ȊȐ-

Dz- 2 06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 08.50 íćĉąČĄù Ąėúûā 10.30 ñþč-Ĉćûùĉ 11.30 êĈþďāĘ 12.20 éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ 14.20, 18.00 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 16.00 çýāĆ Āù 100 ĐùĊćû 19.40 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 00.00 åþĊċù ĊāĄĔ 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

08.10 ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆþ

ȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ ȒȖȠȚȭȊ, ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȐȝ Ȍȓȧ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ, ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫȚȤșȧ ȗȖȒȈȘȈȕȕȧ ț ȊȐȋȓȧȌȭ ȠȚȘȈȜț ȊȭȌ 1000 ȌȖ 1500 ȕȍȖȗȖȌȈȚȒȖȊțȊȈȕȐȝ ȔȭȕȭȔțȔȭȊ ȌȖȝȖȌȭȊ ȋȘȖȔȈȌȧȕ ȈȉȖ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧȔ ȊȖȓȭ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȚȘȤȖȝ ȘȖȒȭȊ, ȈȉȖ ȗȖȏȉȈȊȓȍȕȕȧȔ ȊȖȓȭ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȗ’ȧȚȐ ȘȖȒȭȊ, ȏ ȗȖȏȉȈȊȓȍȕȕȧȔ ȗȘȈȊȈ ȖȉȭȑȔȈȚȐ ȗȍȊȕȭ ȗȖșȈȌȐ ȟȐ ȏȈȑȔȈȚȐșȧ ȗȍȊȕȖȦ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȦ ȕȈ șȚȘȖȒ ȌȖ ȚȘȤȖȝ ȘȖȒȭȊ. ǹȚȈȕ șȊȖȫȟȈșȕȖȮ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ șțȉ’ȫȒȚȈȔȐ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ Ȕ. ǩȈȝȔțȚȈ ȊȭȌșȚȍȎțȫȚȤșȧ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧȔ ȗȘȈȞȭ ȚȈ șȖȞȭȈȓȤȕȖȋȖ ȏȈȝȐșȚț ȕȈșȍȓȍȕȕȧ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȚȈ, ț ȘȈȏȭ ȊȐȕȐȒȕȍȕȕȧ ȏȈȉȖȘȋȖȊȈȕȖșȚȭ ȭȏ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ ȕȈ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȈȝ, țșȚȈȕȖȊȈȝ ȭ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȧȝ, ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ, Ȋ Ȕȍ-

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 20.30 Ý/Ċ 13.25, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ 07.15,

ȎȈȝ ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȭȮ, ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȭ ȏȈȝȖȌȐ ȡȖȌȖ ȗȘȐșȒȖȘȍȕȕȧ ȮȮ ȗȖȋȈȠȍȕȕȧ. ǬȖȊȖȌȐȔȖ ȌȖ ȊȭȌȖȔȈ ȗȘȈȞȦȦȟȖȋȖ ȕȈșȍȓȍȕȕȧ, ȡȖ Ȋ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȭ ȭșȕțȫ «ȋȈȘȧȟȈ ȚȍȓȍȜȖȕȕȈ ȓȭȕȭȧ» ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȕȍșȊȖȫȟȈșȕȖȮ ȚȈ ȕȍ Ȋ ȗȖȊȕȖȔț Ȗȉșȧȏȭ ȊȐȗȓȈȚȐ ȏȈȘȖȉȭȚȕȖȮ ȗȓȈȚȐ, ȏȊȍȘȕțȊȠȐșȤ ȕȈ ȧȒț Ȋ ȘȖȉȖȟȭ Ȍȕȭ ȏ 8.00 ȌȖ 17.00 ȏȈ ȚȍȓȍȜȖȕȖȔ 44-17-07 ȒȖȎȕȐȑ ȋȘȖȔȈȌȧȕȐȕ ȏȔȖȎȍ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȉȍȏȖȗȓȈȚȕț ȒȖȕșțȓȤȚȈȚȐȊȕȖ-ȔȍȚȖȌȐȟȕț ȌȖȗȖȔȖȋț ȭȏ ȊȒȈȏȈȕȖȋȖ ȗȐȚȈȕȕȧ, Ȉ ȚȈȒȖȎ ȏ ȭȕȠȐȝ ȗȐȚȈȕȤ, ȡȖ șȚȖșțȦȚȤșȧ ȗȖȘțȠȍȕȤ ȚȘțȌȖȊȖȋȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȊșȚȊȈ. ǟ.Ǫ. ǹǷǶǬǟǵǨ, ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȗȘȈȞȭ ȚȈ șȖȞȭȈȓȤȕȖȋȖ ȏȈȝȐșȚț ȕȈșȍȓȍȕȕȧ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ.


16

âîñêðåñåíüå 15 èþëÿ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

ǰǵǺǭǸ 06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.25 í/Č «ìĊùċĔĂ ĆĘĆĕ» 08.00 «ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ» 09.00 «Üćċćûāą ûąþĊċþ» 10.00 «çĉþĄ ā ĉþđăù. åćĉĊăćĂ ĊþĀćĆ» 11.00 «çĉþĄ ā ĉþđăù. èþĉþĀùüĉČĀăù. Ùąþĉāăù» 13.00 í/Č «ìăĉćĒþĆāþ ĊċĉćĈċāûćüć» 14.50 í/Č «ÝÿþĆċĄĕąþĆĔ ČýùĐā» 16.40, 20.40 «ÚćĄĕđùĘ áüĉù» 17.30 «ðþąĈāćĆùċ ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018. ïþĉþąćĆāĘ ĀùăĉĔċāĘ» 17.50 «ðþąĈāćĆùċ ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» íāĆùĄ 21.30 «èćýĉćúĆćĊċā» 22.00 í/Č «ÛćĀĕąā ąþĆĘ đċČĉąćą» 00.10 «ÛþĒýćă» 02.45 èćýĉćúĆćĊċā

06.30 êþüćýĆĘ 07.10 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 08.00 ê/ĉ «àùúČýĕ ā ûĊĈćąĆā» 13.25 ê/ĉ «åČÿ Ćù ĐùĊ» 17.00, 19.40 ê/ĉ «Ýùđù» 19.00 êćúĔċāĘ 21.45 ê/ĉ «êćûĊþą ýĉČüùĘ ÿāĀĆĕ» 01.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 02.00 í/Č «ëùĂĆù û āĎ üĄùĀùĎ» 03.50 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 05.20 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

07.25 ê/ĉ «æþāĊĈĉùûāąĔþ» 09.00 Ùêæ 09.20 ê/ĉ «çċýþĄ 44» 12.15 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 í/Č «ÝāăāĂ, ýāăāĂ ÛþĊċ» 15.00 í/Č «öĄþăċĉù» 16.55 í/Č «öćĆ íĄùăĊ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 áċćüā Ùêæ 19.10 íùăċĔ ĆþýþĄā. 100 ąāĆČċ Ċ çăĊùĆćĂ êćăćĄćûćĂ 20.30 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.35 í/Č «öăûāĄāúĉāČą» 21.00 áċćüā Ùêæ 22.50 í/Č «àþĄþĆĔĂ đþĉđþĆĕ»

06.00 äþĆċĘþûć 06.30 ëÞë åČĄĕċāČċĉć 12.15 å/č «åùĉċĔđăā û ăćĊąćĊþ-2:

çċûþċĆĔĂ

Čýùĉ» 13.30 ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ 14.30 ê/ĉ «ãùĆýāýùċ» 16.30, 19.45, 22.15 ãĉùāĆù ì 18.00 å/č «åāĊċþĉ èāúćýā ā ñþĉąùĆ» 20.45 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 23.45 í/Č «çĐþĆĕ ĊċĉùđĆćþ ăāĆć» 01.30 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 03.20 ÛāċùĄĕăù 05.50 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā

1+1

ǹǺǩ-ǩǨǽǴǻǺ

06.10 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 07.05, 04.15 «ìăĉùāĆĊăāþ ĊþĆĊùďāā» 08.00 «àùûċĉùă. ÛĔĎćýĆćĂ» 09.00 «äćċć-àùúùûù» 09.45 å/č «åùđù ā ąþýûþýĕ» 10.15, 11.20, 12.30 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ - 8» 13.40 í/Č «ÙĉċāĊċăù» 17.30, 21.00 í/Č «ëùĆþď ąćċĔĄĕăù» 19.30, 05.00 «ëêæ-æþýþĄĘ» 23.00 «äāüù ĊąþĎù» 00.50 «ÙĉüČąþĆċ ăāĆć» 01.30 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ»

05.45 ÛČĊćäùĈćîûiĊċ 07.55 èĄùĆþċù ĀþąĄĘ 08.55 ÛĊþ úČýþċ ĊąùĐĆć! 09.55 ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆþ 10.55 ÚþĉþąþĆĆù û 16 12.00 ÝćĐăā-ąùċþĉā 13.05 îùċù Ćù ċùċù 15.05 í/Č «ÚĔĄć Č ćċďù ýûù ĊĔĆù» 19.00 êĄþýĊċûāþ ûþýČċ ĖăĊċĉùĊþĆĊĔ 23.00 ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċiĄù

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

03.00, 01.05 àćĆù ĆćĐā 04.15 êċþĆýùĈ-đćČ 05.10 ê/ĉ «ãćúĉù» 06.59, 08.19 Kids Time 07.00 å/Ċ «èĉāăĄėĐþĆāĘ ãćċù û ĊùĈćüùĎ» 08.20 í/Č «ãćĈĔ Ćù ĈćýĎûùċþ» 10.50 í/Č «åþċĉć» 13.00 í/Č «ÝþĆĕüā ĉþđùėċ ûĊþ» 15.00 í/Č «ãāĄĄþĉĔ» 17.00 í/Č «ÛĊþüýù üćûćĉā «Ýù» 19.00 í/Č «ëČĈćĂ ā þĒĚ ċČĈþþ» 21.00 í/Č «ëČĈćĂ ā þĒĚ ċČĈþþ 2» 23.10 í/Č «ñùĄČĆ»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 08.50 íćĉąČĄù Ąėúûā 10.30 ñþč-Ĉćûùĉ 11.30 äėúĄė üćċćûāċĕ 12.30 çýāĆ Āù 100 ĐùĊćû 14.10, 18.00 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 16.00 éāĊăćûùĆĆùĘ ÿāĀĆĕ 19.40 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.00 àûþĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 00.00 åþĊċù ĊāĄĔ 01.30 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 02.00 èćĀùćĐā 03.10 ïûþċ ĆćĐā

05.45 í/Č «öččþăċ éćąùđăāĆù» 07.00 «êċĉùĎ û ċûćþą ýćąþ» 10.40 í/Č «Ýćą, û ăćċćĉćą Ę ÿāûČ» 12.30 «ÝĆþûĆāă ĐþąĈāćĆùċù ąāĉù Ĉć čČċúćĄČ FIFA 2018» 13.00 í/Č «ÛĔĊćċù» 14.45 í/Č «ãĄĘċûù Ąėúûā» 17.50 í/Č «ÛĔĊćăāĂ úĄćĆýāĆ û ĐþĉĆćą úćċāĆăþ» 19.30 í/Č «ÝþûČđăù úþĀ ùýĉþĊù» 21.15 í/Č «êþąĕ Ċċùĉāăćû ā ćýĆù ýþûČđăù» 22.45 í/Č «èþĉþăĉþĊċćă» 00.50 í/Č «ÛćĂĆù» 02.35 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ»

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.25, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 03.00 æćûćĊċā 07.30, 11.25 Ý/Ċ «ÝþđþûĔĂ ćċýĔĎ» 08.05, 12.40 öĆþāýù 09.05 Ý/ď «ÛăČĊĔ ãČĄĕċČĉ» 09.30, 12.00, 19.50, 23.20, 01.00, 03.25 èćüćýù 09.40 í/Č «æþĈćĉćĐĆùĘ ăćĉćĄþûù» 1 Ċ. 12.10 èþĉûĔĂ Ćù ýþĉþûĆþ 13.35, 23.55 Ý/ď «ãāċùĂĊăùĘ ÿāûćĈāĊĕ» 14.00 ëþĄþĈĉćýùÿù 14.20 íćĄĕă-music 15.25 Ý/ď «æþćúĔăĆćûþĆĆĔþ ăČĄĕċČĉĔ» 17.00 ê/ĉ «ÜĉùĆý ćċþĄĕ» 19.55 Ý/Ċ «ìýāûāċþĄĕĆĔþ üćĉćýù ąāĉù» 22.15, 01.35 ÚČăćüćĄāăā

09.00, 12.00, 15.00 æćûćĊċā 09.10 ÝùĐù 09.40 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 10.10 àýćĉćûĕþ 10.55 éùĀąùħĄĘþą Ĉù-úþĄùĉČĊăČ 11.30, 04.20 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 12.10 æćûćĊċā . ïþĆċĉùĄĕĆĔĂ ĉþüāćĆ 12.30 ãùąþĉċćĆ 13.00, 00.30 ÚþĄćĉČĊĊăùĘ ăČĎĆĘ 13.30, 01.30 åùĂĊċĖĉĆĘ. ÜiĊċćĉĔĘ ùýĆùüć ąùĊċùăù 14.00, 20.00 Ùéëāñçã 15.15 ëûćĂ üćĉćý 15.30 «äėúĄė ā ĈćąĆė» 17.10, 03.20 íùăċćĉ ĊāĄĔ 17.40 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė 18.00 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ 18.40, 21.50 æùđā 19.00, 02.55 ëĉþĆāĉćûćĐĆĔĂ ýþĆĕ 19.30 êĔüĉùĂ ąþĆĘ, þĊĄā Ċąćÿþđĕ! 21.00 ÜĄùûĆĔĂ Ėčāĉ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15 «åČÿĐāĆĔ.ßþĆĒāĆĔ» Ċ ÷ĄāþĂ äāċûāĆþĆăć 10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK åþÿýČĆùĉćýĆĔĂ ćúĀćĉ ĆþýþĄā Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą ā èāċþĉćą àùĄąùþûĔą 11.00, 17.10, 22.00 «èćĄāċāĐþĊăùĘ ăČĎĆĘ» Ċ ãùĉćĄāĆćĂ ÙđāćĆ 12.10 «èćċĉþúāċþĄĕ» Ċ åùăĊāąćą æþĊąāĘĆćûĔą 13.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ æùċùĄāþĂ íāďāĐ 14.10 «ÜĄùĀù û üĄùĀù» Ċ èćĄāĆćĂ ÜćĄćûùĆćûćĂ 15.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ ÷ĄāþĂ äāċûāĆþĆăć 16.00 ãćĆďþĉċ 19.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ êþĉüþþą äćĂăć 20.00 «ãāĊþĄþû. ÙûċćĉĊăćþ» 23.00 «êûþċĊăāþ ĎĉćĆāăā»

06.00, 07.15, 08.10, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 06.30, 19.00, 21.50, 04.45 «èćĈČċĐāă» 06.40, 12.45, 04.05 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.30, 10.30 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 08.00, 10.50 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 13.15 «Funny Kids» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.00 «éćÿýþĆāþ ÞûĉćĈĔ» 16.50 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.15, 04.35 «èćĈČĉĉā» 19.30 í/Č «èĉćÿāüùĘ ÿāĀĆĕ» 21.20, 03.40 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «ÙĄþăĊ ā öąąù»

05.45, 07.40, 08.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50 «àûþĀýĆùĘ ÿāĀĆĕ» 09.30 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ. ÝÿþĆċĄĕąþĆĔ ČýùĐā» 10.25 í/Č «êĔĆćûĕĘ ÚćĄĕđćĂ åþýûþýāďĔ» 12.10 í/Č «êĄþý ĊćăćĄù» 14.20 í/Č «èĉāĎćýāċþ Āùûċĉù» 16.10 í/Č «ÛþĊĆù Ćù àùĉþĐĆćĂ ČĄāďþ» 18.00 í/Č «àýĉùûĊċûČĂ, Ûùą!» 20.00 í/Č «êþąĕ ýĆþĂ ýć ĊûùýĕúĔ» 22.00 î/Ċ «ëþĆā āĊĐþĀùėċ û ĈćĄýþĆĕ» 02.30 ãāĆćĄĘĈĔ 03.30 êùČĆýċĉþăā 04.55 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

06.30, 11.00 ëþĄþĈùĀĄāăā

09.20 ÝĉùĂû 10.05 êþąþĂĆĔþ ûĊċĉþĐā 10.25, 03.20 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ 11.05 ÜĉùĆāďù üćĊČýùĉĊċûù 11.20 ÚČýþą ÿāċĕ 11.30 áüĉù āĆċþĉþĊćû 12.15, 23.15 ç ûćĂĊăþ 12.35 ÚĉāčāĆü ĈĉþýĊċùûāċþĄĘ åç ìăĉùāĆĔ Ĉć ĊāċČùďāā Ćù ĄāĆāā ĊćĈĉāăćĊĆćûþĆāĘ 13.05 åþýĖăĊĈþĉċāĀù 13.25 ÝāùĄćüā Ċ èùċĉāùĉĎćą 14.10, 20.00, 01.15, 04.40, 05.15 åùđāĆù ûĉþąþĆā 15.20 èĘċĔĂ Ėċùÿ 16.10 ÙüĉćĊċĉùĆù 16.20 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ 17.05 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 17.25 ãćąĈùĆāĘ üþĉćþû 18.00, 02.10 ÛĉþąĘ. áċćüā ĆþýþĄā Ċ ÛāċùĄāþą ÜùĂýČăþûāĐþą 19.10 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 21.40, 03.00 ÛĉþąĘ-Time

08.00 êČćĆĊā - åùĆ êāċā. ðå ÙĆüĄāā 10.00 ñùĎċĚĉ - íþĂþĆććĉý. äāüù ðå ìÞíÙ 11.45, 18.30 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 12.15 Üþĉċù - öĊċþĉĊČĆý. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ. 14.30 åùĉāČĈćĄĕ - çĄāąĈāă. ðå ìăĉùāĆĔ 16.40 èêß - éþùĄ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 19.00 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 19.50 îùýýþĉĊčāĄý ðþĄĊā. ðå ÙĆüĄāā 21.40 êċĘČù - êĈćĉċāĆü. èĄþĂ-ćčč. äāüù ðå ìÞíÙ

í/Č «èāăćûùĘ ýùąù» 07.40 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 1 09.05 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 2 10.30 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ öĄþăċĉćĆāăù» Ċ. 3 12.00 í/Č «ÝāăùĘ Ċćúùăù ÝāĆüć» 14.00, 22.00 í/Č «ðþĉþąČđăā» 15.40, 23.40 í/Č «èĉć ãĉùĊĆČė ñùĈćĐăČ» Ċ. 1 17.00, 01.00 í/Č «èĉć ãĉùĊĆČė ñùĈćĐăČ» Ċ. 2 18.30, 02.30 í/Č «ÙąþĉāăùĆĊăāĂ ýþýČđăù» 20.00, 04.00 í/Č «ãĄėĐ úþĀ Ĉĉùûù ĈþĉþýùĐā»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.10 èêß - éþùĄ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðå ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.15 ÛþĊċ îĖą - ÙĉĊþĆùĄ. ðå ÙĆüĄāā 12.20 êċĘČù - êĈćĉċāĆü. èĄþĂ-ćčč. äāüù ðå ìÞíÙ. 14.35 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.55 çĄāąĈāùăćĊ ÷ûþĆċČĊ. äāüù ðå ìÞíÙ 18.15 ñùĎċĚĉ - Úþđāăċùđ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 20.35 ñùĎċĚĉ - íþĂþĆććĉý. äāüù ðå ìÞíÙ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

08.05, 01.00 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 08.50, 12.00, 13.55, 22.35, 00.00, 03.30, 06.10, 07.55 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 09.00 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 10.00, 05.10 æùą Ćùýć Ĉćüćûćĉāċĕ 11.00 ñćú Ę ċùă þĄ 11.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 12.55, 16.00, 23.00, 02.30, 04.15 ðùĊ Speak 15.00 æù ċĉćāĎ 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ê/ĉ «ÛĔĊćďăāĂ. ðþċĔĉþ ĐùĊù ĆùĊċćĘĒþĂ ÿāĀĆā» 21.00 í/Č «ÝùĊċāđ čùĆċùĊċāđ» 07.00 ÛĔ ýþĉÿāċþĊĕ

06.20 í/Č «æùĈùĉĆāă» 08.20 í/Č «ãćĉćĄĚû» 10.40 í/Č «ÛćĄăā ā ćûďĔ: úþ-þ-þ-ĀČąĆćþ ĈĉþûĉùĒþĆāþ» 12.20 í/Č «éþĊĈČúĄāăù ñãáÝ» 14.20 í/Č «æČ, ĀýĉùûĊċûČĂ, çăĊùĆù êćăćĄćûù!» 16.25 í/Č «èĉćüČĄăù» 18.20, 19.10 í/Č «ðĚĉĆĔþ ăćđăā» 20.20 í/Č «8 ĈþĉûĔĎ ĊûāýùĆāĂ» 22.10 í/Č «Úĉùċ» 00.10 í/Č «îćĄćýĆćþ ċùĆüć» 02.15 í/Č «ÜćĄćĊù úćĄĕđćĂ ĊċĉùĆĔ» 04.15 í/Č «èĉćĒùĂċþ, ýćăċćĉ íĉþĂý!»

06.10, 15.25 í/Č «ÜćĆăù» 08.40 í/Č «ãČýù ĈĉāûćýĘċ ąþĐċĔ» 11.05 í/Č «æþûĔĆćĊāąùĘ ÿþĊċćăćĊċĕ» 13.15 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 17.55 í/Č «ÝćĊĈþĎā úćüù: Û ĈćāĊăùĎ ĊćăĉćûāĒ» 20.10 í/Č «ÙüþĆċ ÝÿćĆĆā áĆüĄāđ» 21.55 í/Č «Û ĈćüćĆþ Āù ĊĐùĊċĕþą» 00.10 í/Č «ëćĈ-ąćýþĄĕ» 02.15 í/Č «îćĄćý û āėĄþ» 04.10 í/Č «ÙăùýþąāĘ ûùąĈāĉćû»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 «ÝÿþÝÙá. ÝùĂýÿþĊċ» 11.00 ê/ĉ «åþĆċćûĊăāþ ûćĂĆĔ. ãāþû» 15.00 í/Č «ÚćþûĔþ ĊûāĆĕā» 16.45 í/Č «çĎćċĆāăā Āù ĊćăĉćûāĒùąā» 19.00 í/Č «ÛĔĊćċù» 20.45 í/Č «èćĄþċ íþĆāăĊù» 22.55 «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC. äČĐđāþ úćā éćąþĉć ā éćăĎćĄĕýù» 01.20 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 03.00 «çúĄćą.UA.»

06.00, 05.40 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 06.45 å/Ċ «ÛČýā ÛČýĈþăăþĉ» 08.00 äùċāĆćùąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 09.00 ÙąþĉāăùĆĊăāĂ Check-in 11.00 å/Ċ «íČċČĉùąù» 17.30 í/Č «ðùă ā äùĉĉā: èćÿùĉĆùĘ Ċûùýĕúù» 20.00 í/Č «ÚĄāĀĆþďĔ» 22.10 í/Č «äÿþď, Ąÿþď» 00.00 èĉć ãāĆć Ćù æäç: í/Č «ÛćĂĆù ðùĉĄā ìāĄĊćĆù» 02.00 åùąùĎćĎćċùĄù 02.50 çċċùă åùĊċùă ! 03.40 ðāĊċćĈĄėā 04.10 éùĀýćĄúùā

06.50, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.00, 08.00, 10.50, 22.30, 02.40 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 åùüāĐþĊăāþ đùĉĔ 13.10 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 13.40 ëùđā 14.10, 18.50 êćĆāă ÚČą 14.40, 21.10 íāăĊāăā 15.10 æćûĔþ ĈĉāăĄėĐþĆāĘ èāċþĉù èþĆù 15.40, 22.00 èĉāăĄėĐþĆāĘ åùČüĄā 16.10, 18.20 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 16.40 åāĘ ā ø 17.10 ãùė 17.40 çăċćĆùûċĔ 18.00 ãþĂċ ā åāą åāą 19.20 Úùĉùđþă ñćĆ

06.00 ÚùĆýāċĊăùĘ çýþĊĊù 08.20, 04.30 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 10.10 êąþĉċþĄĕĆĔĂ ĈćþýāĆćă 11.50, 21.00 Û ĈćāĊăùĎ āĆĆćûùďāĂ 14.20 ëùāĆĊċûþĆĆùĘ äùċāĆĊăùĘ Ùąþĉāăù 16.20 éþĐĆĔþ ąćĆĊċĉĔ 18.20 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 20.00 àùĈĉćüĉùąąāĉćûùĆĆĔþ ĊČýĕúĔ 00.00 ðČÿùăā ûĆČċĉā ĆùĊ 00.50 åþĊċù ĊāĄĔ

08.30 ãĉĔą. éþùĄāā 09.00, 10.45, 12.15 ëþĄþąùüùĀāĆ.

êċČýāĘ

åćýþĉĆù 09.15, 04.30 çċăĉćûþĆĆć Ċ åùđþĂ ÞčĉćĊāĆāĆćĂ 12.30 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 16.00 ëùĂĆĔĂ ăćý ûĀĄćąùĆ 18.15 ê/ĉ «åāĊĊ åùĉĈĄ» 22.45 ßāûùĘ ċþąù 03.00 í/Č «ÝþĄć û ċþúþ»

TV- 1000

2+2

КЛУБ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОНСУЛЬТИРУЕТ ǯǨȁǰǺǨ ǸǨǹǺǭǵǰDZ ǩǭǯ ǽǰǴǰǰ ǵȣȕȍȠȕȍȍ ȓȍȚȖ ȕȍ ȉȈȓțȍȚ ȌȈȟȕȐȒȖȊ-ȖȋȖȘȖȌȕȐȒȖȊ țșȚȖȑȟȐȊȖȑ ȗȖȋȖȌȖȑ: ȚȖ ȎȈȘȈ Ȑ șțȠȤ, ȚȖ ȌȖȎȌȐ Ȑ ȗȖȝȖȓȖȌȈȕȐȍ. Ǫșȍ ȥȚȐ țșȓȖȊȐȧ șȖȏȌȈȦȚ Ȍȓȧ ȘȈșȚȍȕȐȑ șȚȘȍșșȖȊțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȟȚȖ ȗȘȖȊȖȞȐȘțȍȚ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. ǺȖȓȤȒȖ ȊȖȚ ȗȘȖȉȓȍȔȈ: țȎȍ ȐȌȍȚ șȉȖȘ ȖȋțȘȞȖȊ, ȗȖȔȐȌȖȘȖȊ Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȖȊȖȡȍȑ Ȑ ȜȘțȒȚȖȊ. ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȔȐ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȍȗȈȘȈȚȈȔȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȕȍȓȤȏȧ, ȍșȓȐ ȏȈȉȖȚȐȠȤșȧ Ȗ

șȊȖȍȔ ȏȌȖȘȖȊȤȍ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȤȍ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǵȖ ȉȍȏȊȣȝȖȌȕȣȝ șȐȚțȈȞȐȑ ȕȍȚ! ǹțȡȍșȚȊțȦȚ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȏȈȡȐȚȣ ȘȈșȚȍȕȐȑ ȖȚ ȉȖȓȍȏȕȍȑ, ȊȘȍȌȐȚȍȓȍȑ Ȑ șȚȘȍșșȖȊȣȝ șȐȚțȈȞȐȑ, ȉȍȏȖȗȈșȕȣȍ Ȍȓȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ, ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȦȡȐȍ ȏȈȡȐȚț ȘȈșȚȍȕȐȑ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȎȐȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȔȖȊ ȐȓȐ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ Ȑȝ ȎȐȏȕȍȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȘȐ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȟȐșȓȍȕȕȖșȚȐ ȊȘȍȌȐȚȍȓȍȑ Ȑ șȓȈȉȖȔ ȗȖȘȈȎȍ-

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ 06.00

Dz- 1

06.30 «TOP SHOP» 07.40 «TāBā ÙĀúČăù» 07.50 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.15 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü» 10.00 «ìĎ ċĔ show 2» 10.35 å/č «ãČĆü-čČ ãĉćĄāă» 12.15 «çĉĚĄ ā éþđăù. èþĉþĀùüĉČĀăù» 00.15 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 01.50 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ȕȐȐ ȘȈșȚȍȕȐȑ ȉȖȓȍȏȕȧȔȐ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧ ȚȘȈȊȧȕȣȍ ȖȚȊȈȘȣ Ȑ ȕȈșȚȖȐ, ȟȚȖ ȌȈȍȚ ȘȈșȚȍȕȐȧȔ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ, Ȉ ȖȋȖȘȖȌȕȐȒț ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȌȖȘȖȊȣȑ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȊȒțșȕȣȑ ȗȘȖȌțȒȚ, ȏȈȟȈșȚțȦ ș ȗȘȐȉȈȊȒȖȑ. ǷȘȐȔȍȕȧȧ ȉȐȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ, Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ șȔȍȓȖ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ șȉȖȘȖȔ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ Ȑ ȍȍ ȏȈȋȖȚȖȊȒȖȑ, Ȓ ȚȖȔț Ȏȍ ȥȚȐ ȗȘȍȗȈȘȈȚȣ, ȒȘȖȔȍ ȏȈȡȐȚȣ, ȧȊȓȧȦȚșȧ ȍȡȍ Ȑ ȗȖȌȒȖȘȔȒȖȑ ȖșȓȈȉȓȍȕȕȣȔ ȘȈșȚȍȕȐȧȔ. ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȍȓȧ ȏȈȡȐȚȣ țȘȖȎȈȧ ȚȖ, ȟȚȖ ȌȈȍȚ șȈȔȈ ȗȘȐȘȖȌȈ, Ȉ ȕȍ ȋț-

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

06.00 êċĉùĆù ąČĄĕċčāĄĕąćû 07.00, 11.00, 00.45 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 11.50 ãĄāĆāăù 13.30, 20.30 ê/ĉ «äėúćûĕ Ĉĉćċāû ĊČýĕúĔ» 14.30, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 15.20, 21.20 åćĄĕčùĉ 16.15, 22.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 23.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 00.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

06.00 ê/ĉ «êĈĉČċ 1» 07.20 «Û ĈćāĊăùĎ ČċĉùĐþĆĆćüć. éāĆù àþĄĚĆùĘ» 08.00 å/č «ãćĉćĄþûĊăāþ ĀùĂďĔ» 08.25 å/č «ãćċ û ĊùĈćüùĎ» 09.10, 22.25 í/Č «ÙĊĘ» 10.50, 00.05 «ãĄČú ĈČċþđþĊċûþĆĆāăćû» 13.05 Ý/č «ø ĉùĀąāĆČĄĊĘ Ċć ûĉþąþĆþą» 13.40, 14.55, 01.15, 02.25 í/Č «èĉćĈùûđùĘ ĖăĊĈþýāďāĘ» 16.05 Ý/č «áąþĆù-äþüþĆýĔ» 16.30, 03.35 í/Č «ÚĄþč» 18.15 «èþĊĆĘ - 88» 20.25 Ý/č «çúĔăĆćûþĆĆĔĂ ûćĄđþúĆāă ÜþĆĆùýāĂ ÜĄùýăćû» 20.55 í/Č «ì ąùċĉćĊćû Ćþċ ûćĈĉćĊćû»

ȅDzǶ-ǺǪ 05.00,

05.45, 06.30, 08.00, 20.30 Ý/Ċ 13.25, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù. êĈþďûĔĈČĊă 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.55, 20.15 EKO News 09.10, 22.10 Û ąāĉþ ăāĆć 10.40, 16.00, 17.30, 23.00 èĉćüĉùąąĔ öăćëÛ 14.35 Nostalgie 15.20, 17.20 áĊċćĉāĘ ìăĉùāĆĔ 21.30 çĊċćĉćÿĆć, ýþċā! 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ 07.15,

ȉȐȚȤ ȗȖȓȍȏȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȔȣ ȗȘȐ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȐ ȉȖȘȤȉȣ ș ȊȘȍȌȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ ȉȖȓȍȏȕȧȔȐ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȔȐ ȗȘȍȗȈȘȈȚȈȔȐ. ǷȖȚȖȔț ȟȚȖ, ȕȈȊȘȍȌȐȊ șȍȋȖȌȕȧ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȏȈȊȚȘȈ ȖșȚȈȕȍȠȤșȧ ȋȖȓȖȌȕȣȔ. Dzȓțȉ ǶȘȋȈȕȐȟȍșȒȖȋȖ ǯȍȔȓȍȌȍȓȐȧ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȖȔȖȎȍȚ Ȋ ȘȍȠȍȕȐȐ ȗȘȖȉȓȍȔ Ȑ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȑ ȗȘȍȗȈȘȈȚȣ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȎȍȓȈȦȡȐȝ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȟȐșȚȣȑ țȘȖȎȈȑ. ǹȗȘȈȊȒȐ ȗȖ Țȍȓ.: 0662330438, 0677648381 (ǭȓȍȕȈ); 0954196120 (ǨȓȍȒșȍȑ).


îôèöèàëüíî

4 июля 2018 года

17

ǷǶǪǟǬǶǴdzǭǵǵȇ ȗȘȖ ȗȓȈȕȖȊȈȕț ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ, ȧȒȈ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȖȞȭȕȞȭ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ DzȖȔțȕȈȓȤȕȍ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊȖ «ǬȖȕȍȞȤȒȐȑ ȘȍȋȭȖȕȈȓȤȕȐȑ ȞȍȕȚȘ ȗȖȊȖȌȎȍȕȕȧ ȏ ȊȭȌȝȖȌȈȔȐ», ȒȖȌ ǝǬǸǷǶǻ 34850326 ȭȕȜȖȘȔțȫ ȗȘȖ ȕȈȔȭȘ ȗȘȖȊȈȌȐȚȐ ȗȓȈȕȖȊȈȕț ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ ȚȈ ȖȞȭȕȒț ȮȮ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ 1. ǟȕȜȖȘȔȈȞȭȧ ȗȘȖ șțȉ’ȫȒȚȈ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ. ǴȭșȞȍȏȕȈȝȖȌȎȍȕȕȧ ȦȘȐȌȐȟȕȖȮ ȖșȖȉȐ: 84301, ǬȖȕȍȞȤȒȈ ȖȉȓȈșȚȤ, Ȕ. DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒ, Ȋțȓ. ǺȈȕȒȭșȚȭȊ, ȉțȌȐȕȖȒ 176, (066) 7421568, ȍ-maȭl: poligonkram@ukr. net 2. ǷȓȈȕȖȊȈȕȈ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ, ȮȮ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȈ, Țȍȝȕȭȟȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ. ǩțȌȭȊȕȐȞȚȊȖ șȔȭȚȚȫȗȍȘȍȊȈȕȚȈȎțȊȈȓȤȕȖȮ șȚȈȕȞȭȮ ȭȏ șȖȘȚțȊȈȓȤȕȐȔ ȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧȔ ț Ȕ. ǩȈȝȔțȚȭ. ǹȔȭȚȚȫȗȍȘȍȊȈȕȚȈȎțȊȈȓȤȕȈ șȚȈȕȞȭȧ ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȈ Ȍȓȧ ȔȍȝȈȕȭȟȕȖȋȖ ȘȖȏȌȭȓȍȕȕȧ ȚȊȍȘȌȐȝ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȏȈ Ȯȝ ȜȭȏȐȒȖ-ȝȭȔȭȟȕȐȔȐ ȊȓȈșȚȐȊȖșȚȧȔȐ, ȚȍȝȕȭȟȕȐȔȐ șȒȓȈȌȖȊȐȔȐ, ȚȖȊȈȘȕȐȔȐ ȗȖȒȈȏȕȐȒȈȔȐ ȏ ȔȍȚȖȦ ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȐ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȌȖ Ȯȝ țȚȐȓȭȏȈȞȭȮ ȟȐ ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȕȧ. ǷȘȖȍȒȚȕȈ ȗȖȚțȎȕȭșȚȤ șȚȈȕȞȭȮ șȚȈȕȖȊȐȚȤ 60000 Ț/ȘȭȒ. ǹȖȘȚțȊȈȕȕȧ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȊȘțȟȕț ȏ ȗȖȗȍȘȍȌȕȤȖȦ ȔȍȝȈȕȭȟȕȖȦ ȖȉȘȖȉȒȖȦ ȚȈ ȌȍȏȭȕȜȍȒȞȭȫȦ. ǬȖȏȊȖȓȐȚȤ ȊȐȒȓȦȟȐȚȐ ȗȖȗȈȌȈȕȕȧ ȌȖ ȊȚȖȘȐȕȕȖȮ șȐȘȖȊȐȕȐ ȚȈ «ȝȊȖșȚȭȊ» ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȚȈ ȝȭȔȭȟȕȐȝ ȌȎȍȘȍȓ șȚȘțȔț. ǵȈ șȚȈȕȞȭȮ ȗȓȈȕțȫȚȤșȧ ȗȘȐȑȖȔ ȚȊȍȘȌȐȝ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ. ǯȈȘȈȎȍȕȭ ȭ ȗȖȚȍȕȞȭȑȕȖ ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ, ȉȭȖȓȖȋȭȟȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ, ȉțȌȭȊȍȓȤȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ, ȊȍȓȐȒȖȋȈȉȈȘȐȚȕȭ ȗȘȍȌȔȍȚȐ ȕȈ șȚȈȕȞȭȦ ȕȍ ȗȘȐȑȔȈȦȚȤșȧ. ǺȍȝȕȭȟȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 1. ǯȌȭȑșȕȍȕȕȧ șȖȘȚțȊȈȕȕȧ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȏȈ ȌȖȗȖȔȖȋȖȦ ȊȐȒȓȦȟȕȖ ȔȍȝȈȕȭȏȔȭȊ. ǯȈ țȔȖȊ ȌȈȕȖȮ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ ȭșȕțȫ ȊȭȘȖȋȭȌȕȭșȚȤ ȗȖȚȘȈȗȓȧȕȕȧ ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȚȈ ȝȭȔȭȟȕȐȝ ȌȎȍȘȍȓ șȚȘțȔț ȌȖ șȐȘȖȊȐȕȐ ȚȈ «ȝȊȖșȚȭȊ», ȡȖ ȉțȌțȚȤ ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȭ ȕȈ ȗȖȓȭȋȖȕȭ. ǺȍȝȕȭȟȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 2. ǵȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. 3. ǴȭșȞȍ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ. ǷȓȈȕȖȊȈȕȈ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ ȉțȌȍ ȘȖȏȔȭȡȍȕȈ ȕȈ ȏȍȔȍȓȤȕȭȑ ȌȭȓȧȕȞȭ ȗȓȖȡȍȦ 1,4833 ȋȈ șțȉ’ȫȒȚȈ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ, ȡȖ ȗȖȌȈȫ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ, ț Ȕ. ǩȈȝȔțȚȭ, ȗȘȖȊ. ǾȍȋȓȧȕȖȔț. ǵȈ ȗȭȌșȚȈȊȭ ȏȈȏȕȈȟȍȕȖȋȖ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȐșȧ. ǺȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 1. ǵȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. ǺȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 2. ǵȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. 4. ǹȖȞȭȈȓȤȕȖ-ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȐȑ ȊȗȓȐȊ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ǷȓȈȕȖȊȈȕȈ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ șȗȘȐȧȚȐȔȍ: ȏȔȍȕȠȍȕȕȦ ȒȭȓȤȒȖșȚȭ ȊȭȌȝȖȌȭȊ, ȧȒȭ ȏȈȝȖȘȖȕȦȦȚȤșȧ ȕȈ ȏȊȈȓȐȡȭ, ȡȖ ȌȖȏȊȖȓȐȚȤ ȏȔȍȕȠȐȚȐ ȘȭȊȍȕȤ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ; ȏȉȭȓȤȠȍȕȕȦ ȖȉșȧȋȭȊ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ ȞȭȕȕȐȝ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȭȊ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ț ȧȒȖșȚȭ ȊȚȖȘȐȕȕȖȮ șȐȘȖȊȐȕȐ; șȚȊȖȘȍȕȕȦ 49 ȕȖȊȐȝ ȘȖȉȖȟȐȝ ȔȭșȞȤ; ȕȈȌȈȕȕȦ ȉȭȓȤȠ ȧȒȭșȕȐȝ ȗȖșȓțȋ șȈȕȭȚȈȘȕȖȋȖ ȖȟȐȡȍȕȕȧ ȕȈșȍȓȍȕȕȦ. 5. ǯȈȋȈȓȤȕȭ Țȍȝȕȭȟȕȭ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ, ț ȚȖȔț ȟȐșȓȭ ȗȈȘȈȔȍȚȘȐ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ (ȗȖȚțȎȕȭșȚȤ, ȌȖȊȎȐȕȈ, ȗȓȖȡȈ, Ȗȉșȧȋ ȊȐȘȖȉȕȐȞȚȊȈ ȚȖȡȖ) ǷȘȖȍȒȚȕȈ ȗȖȚțȎȕȭșȚȤ șȚȈȕȞȭȮ șȚȈȕȖȊȐȚȤ 60000 Ț/ ȘȭȒ. ǬȖȉȖȊȈ ȗȖȚțȎȕȭșȚȤ – ȌȖ 200 Ț ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ. DzȭȓȤȒȭșȚȤ ȘȖȉȖȟȐȝ ȌȕȭȊ ȕȈ ȚȐȎȌȍȕȤ – 6. ǺȍȘȔȭȕ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ 60 ȘȖȒȭȊ. ǷȓȖȡȈ ȌȭȓȧȕȒȐ ~1,5 ȋȈ. ǹȖȘȚțȊȈȕȕȧ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȊȘțȟȕț. 6. ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭ ȚȈ ȭȕȠȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȏȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈȔȐ: ȗȖȊȭȚȘȧȕȍ șȍȘȍȌȖȊȐȡȍ – ȏȕȈȟȍȕȕȧ ȋȘȈȕȐȟȕȖ ȌȖȗțșȚȐȔȐȝ ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȭȑ ȏȈȉȘțȌȕȦȦȟȐȝ ȘȍȟȖȊȐȕ Ȋ ȈȚȔȖșȜȍȘȕȖȔț ȗȖȊȭȚȘȭ ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȭȊ; ȘȖȏȔȭȘ șȈȕȭȚȈȘȕȖ-ȏȈȝȐșȕȖȮ ȏȖȕȐ; ȌȖȗțșȚȐȔȭ ȘȭȊȕȭ ȠțȔț; ȔȭșȚȖȉțȌȭȊȕȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ. ȁȖȌȖ ȚȍȝȕȭȟȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȍȒȖȓȖȋȭȟȕȭ ȚȈ ȭȕȠȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȗȘȐ ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȭ ȚȍȝȕȭȟȕȖȮ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1 ȉțȌțȚȤ ȈȕȈȓȖȋȭȟȕȐȔȐ ȌȖ ȖȉȔȍȎȍȕȤ ȡȖȌȖ ȖșȕȖȊȕȖȮ ȖȉȘȈȕȖȮ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ, ȡȖ ȖȗȐșȈȕȭ ȊȐȡȍ, ȚȖȔț ȖȒȘȍȔȖ ȊȖȕȐ ȕȍ ȖȗȐșțȦȚȤșȧ. ǺȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. ȡȖȌȖ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1, 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȐșȧ. 7. ǵȍȖȉȝȭȌȕȈ ȍȒȖȓȖȋȖ-ȭȕȎȍȕȍȘȕȈ ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȈ ȭ ȏȈȝȐșȚ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ȏȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈȔȐ: ǵȍ ȗȖȚȘȍȉțȫ. ȁȖȌȖ ȚȍȝȕȭȟȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȡȖȌȖ ȚȍȝȕȭȟȕȖȮ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1, ȚȖ ȍȒȖȓȖȋȖ-ȭȕȎȍȕȍȘȕȈ ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȈ ȭ ȏȈȝȐșȚ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ȉțȌțȚȤ ȈȕȈȓȖȋȭȟȕȭ ȖșȕȖȊȕȭȑ ȖȉȘȈȕȭȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȖȒȘȍȔȖ ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȦȚȤșȧ. ǺȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. ȁȖȌȖ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1, 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȐșȧ. 8. ǹȜȍȘȈ, ȌȎȍȘȍȓȈ ȚȈ ȊȐȌȐ ȔȖȎȓȐȊȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ:

ǬȎȍȘȍȓȈȔȐ ȏȈȉȘțȌȕȍȕȕȧ ȈȚȔȖșȜȍȘȕȖȋȖ ȗȖȊȭȚȘȧ ȗȭȌ ȟȈș ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȉțȌȭȊȍȓȤȕȐȝ ȘȖȉȭȚ ȫ ȗȍȘȍȔȭȡȍȕȕȧ ȷȘțȕȚț, ȡȍȉȕȦ ȚȈ ȋȘȈȕȊȭȌșȭȊț, ȌȊȐȋțȕȐ ȊȕțȚȘȭȠȕȤȖȋȖ ȏȋȖȘȧȕȕȧ ȉțȌȭȊȍȓȤȕȖȮ ȚȍȝȕȭȒȐ ȚȈ ȈȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚț, ȏȊȈȘȦȊȈȓȤȕȭ ȚȈ ȔȈȓȧȘȕȭ ȘȖȉȖȚȐ. ǬȎȍȘȍȓȈȔȐ ȏȈȉȘțȌȕȍȕȕȧ ȈȚȔȖșȜȍȘȕȖȋȖ ȗȖȊȭȚȘȧ ȗȘȐ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ șȔȭȚȚȫȗȍȘȍȊȈȕȚȈȎțȊȈȓȤȕȖȮ șȚȈȕȞȭȮ ȫ ȌȐȔȖȊȈ ȚȘțȉȈ ȚȖȗȒȖȊȖȮ ȚȈ ȊȐȒȐȌȐ ȌȊȐȋțȕȭȊ ȊȕțȚȘȭȠȕȤȖȋȖ ȏȋȖȘȧȕȕȧ ȈȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚț, ȭȕȠȖȮ ȚȍȝȕȭȒȐ. ǬȎȍȘȍȓȈȔȐ ȠțȔț ȕȈ ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕȭȑ ȗȓȖȡȈȌȞȭ ȉțȌțȚȤ ȌȊȐȋțȕȐ ȉțȌȭȊȍȓȤȕȖȮ ȚȍȝȕȭȒȐ ȚȈ ȈȊȚȖȚȘȈȕșȗȖȘȚț. ǬȎȍȘȍȓȈ ȭȖȕȭȏțȦȟȐȝ ȭ ȍȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȭȚȕȐȝ ȊȐȗȘȖȔȭȕȦȊȈȕȤ ȕȍ ȉțȌțȚȤ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȊȈȚȐșȧ. ǷȍȘȍȌȉȈȟȈȫȚȤșȧ ȊȓȈȠȚțȊȈȕȕȧ ȊȕțȚȘȭȠȕȭȝ șȐșȚȍȔ ȊȖȌȖȗȖșȚȈȟȈȕȕȧ, ȊȕțȚȘȭȠȕȤȖȋȖ ȗȖȎȍȎȖȋȈșȭȕȕȧ, șȐșȚȍȔ ȗȖȉțȚȖȊȖȮ ȚȈ ȗȘȖȔȐșȓȖȊȖȮ ȒȈȕȈȓȭȏȈȞȭȮ ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕȖȋȖ Ȗȉ'ȫȒȚȈ. ǷȍȘȍȌȉȈȟȍȕȖ ȗȭȌȊȍȌȍȕȕȧ ȗȐȚȕȖȮ ȊȖȌȐ ȕȈ ȋȖșȗȖȌȈȘșȤȒȖ-ȗȐȚȕȭ, ȗȘȖȚȐȗȖȎȍȎȕȭ ȗȖȚȘȍȉȐ, ȗȘȐȋȖȚțȊȈȕȕȧ ȋȈȘȧȟȖȮ ȊȖȌȐ, ȊȭȌȊȍȌȍȕȕȧ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȚȈ ȗȘȖȔȐșȓȖȊȐȝ șȚȖȒȭȊ. ǪȭȌȊȍȌȍȕȕȧ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ șȚȭȟȕȐȝ ȊȖȌ ȊȭȌ șȈȕȗȘȐȓȈȌȭȊ ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕȐȝ șȈȕȊțȏȓȭȊ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ Ȋ ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕț șȐșȚȍȔț ȗȖȉțȚȖȊȖȮ ȒȈȕȈȓȭȏȈȞȭȮ ȏ ȗȖȌȈȓȤȠȐȔ ȊȭȌȊȍȌȍȕȕȧȔ ț ȓȖȒȈȓȤȕȭ ȖȟȐșȕȭ șȗȖȘțȌȐ. ǷȖȉțȚȖȊȭ șȚȭȟȕȭ ȊȖȌȐ șȈȔȖȗȓȐȊȖȔ ȊȭȌȊȖȌȧȚȤșȧ Ȋ ȔȍȘȍȎț ȗȘȖȍȒȚȖȊȈȕȖȮ ȒȈȕȈȓȭȏȈȞȭȮ. ǩțȌȭȊȕȐȞȚȊȖ șȔȭȚȚȫȗȍȘȍȊȈȕȚȈȎțȊȈȓȤȕȖȮ șȚȈȕȞȭȮ ȗȖȊ'ȧȏȈȕȍ ȏ țȚȊȖȘȍȕȕȧȔ ȕȈșȚțȗȕȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ: ȊȭȌȝȖȌȐ ȔȍȚȈȓț (ȗȘȖȜȓȐșȚ, ȗȈȕȍȓȭ, ȗȘȖȜȭȓȤ, ȚȈȘȈ ȏ-ȗȭȌ ȷȘțȕȚț ȚȈ ȜȈȘȉȐ), ȕȍȌȖȋȈȘȒȐ ȍȓȍȒȚȘȖȌȭȊ, ȊȭȌȝȖȌȐ ǼǭǴ, ȊȭȌȝȖȌȐ ȌȍȘȍȊȐȕȐ (ȗȭȌȌȖȕȐ), ȗȖȉțȚȖȊȭ ȊȭȌȝȖȌȐ. ǷȭȌ ȟȈș ȘȖȉȖȚȐ șȔȭȚȚȫȗȍȘȍȊȈȕȚȈȎțȊȈȓȤȕȖȮ șȚȈȕȞȭȮ țȚȊȖȘȦȦȚȤșȧ ȕȈșȚțȗȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ: ȗȍȓȍȚȕȐȑ ȠȓȈȒ, ȭȕȠȭ (ȉțȌȭȊȍȓȤȕȭ, ȏȖȓȖȠȓȈȒ, ȏȔȍȚ ȚȖȡȖ), ȖȉȊȖȌȕȍȕȭ ȕȈȜȚȖȗȘȖȌțȒȚȐ, ȊȭȌȝȖȌȐ ȔȍȚȈȓț, ȓȦȔȭȕȍșȞȍȕȚȕȭ ȓȈȔȗȐ, ȗȘȖȔȈșȓȍȕȍ ȋȈȕȟȭȘ'ȧ, ȈȒțȔțȓȧȚȖȘȐ, ȝȈȘȟȖȊȭ ȚȈ ȭȕȠȭ ȖȘȋȈȕȭȟȕȭ ȊȭȌȝȖȌȐ, ȕȍțȚȐȓȭȏȖȊȈȕȭ «ȝȊȖșȚȐ» ȊȭȌ ȗȘȖȞȍșț șȖȘȚțȊȈȕȕȧ ȊȭȌȝȖȌȭȊ, ȗȖȉțȚȖȊȭ ȊȭȌȝȖȌȐ. ǩȓȈȋȖțșȚȘȖȫȔ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȖ ȈșȜȈȓȤȚȖȉȍȚȖȕȕȍ ȗȖȒȘȐȚȚȧ, ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ Ȗȉ’ȫȒȚȈ, ȋȖșȚȤȖȊȈ ȗȈȘȒȖȊȒȈ, ȊȓȈȠȚțȊȈȕȕȧ ȋȈȏȖȕȭȊ. ǬȍȕȌȘȖȗȓȈȕȖȔ ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫȚȤșȧ șȚȊȖȘȍȕȕȧ ȋȈȏȖȕț ȗȓȖȡȍȦ 4034,97 Ȕ2 ȚȈ ȊȐșȈȌȒȈ ȓȐșȚȧȕȐȝ ȌȍȘȍȊ (174 ȖȌ.), ȚțȮ (160 ȖȌ.), ȦȒȐ (42 ȖȌ.). ǪȭȌșȖȚȖȒ Ȗȏȍȓȍȕȍȕȕȧ – 28%. ǷȓȈȕțȫȚȤșȧ Ȗȏȍȓȍȕȍȕȕȧ șȈȕȭȚȈȘȕȖ-ȏȈȝȐșȕȖȮ ȏȖȕȐ ȠȓȧȝȖȔ ȗȖșȈȌȒȐ ȌȍȘȍȊȐȕȕȖ-ȒțȡȖȊȐȝ ȕȈșȈȌȎȍȕȤ ȕȈ ȗȓȖȡȭ 17965,5 Ȕ2. ȁȖȌȖ ȚȍȝȕȭȟȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȡȖȌȖ ȚȍȝȕȭȟȕȖȮ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1, ȚȖ șȜȍȘȈ, ȌȎȍȘȍȓȈ ȚȈ ȊȐȌȐ ȔȖȎȓȐȊȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȉțȌțȚȤ ȈȕȈȓȖȋȭȟȕȭ ȖșȕȖȊȕȭȑ ȖȉȘȈȕȭȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȖȒȘȍȔȖ ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȦȚȤșȧ. ǺȍȝȕȖȓȖȋȭȟȕȈ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȈ 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. ȁȖȌȖ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȐȝ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊ 1, 2 - ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȭ ȈȓȤȚȍȘȕȈȚȐȊȐ 1, 2 ȕȍ ȘȖȏȋȓȧȌȈȓȈșȧ. 9. ǵȈȓȍȎȕȭșȚȤ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȌȖ ȗȍȘȠȖȮ ȟȐ ȌȘțȋȖȮ ȒȈȚȍȋȖȘȭȮ ȊȐȌȭȊ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȚȈ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ, ȧȒȭ ȔȖȎțȚȤ ȔȈȚȐ ȏȕȈȟȕȐȑ ȊȗȓȐȊ ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȗȭȌȓȧȋȈȦȚȤ ȖȞȭȕȞȭ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ (ȏȈȏȕȈȟȐȚȐ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȐȑ ȗțȕȒȚ ȭ ȟȈșȚȐȕț șȚȈȚȚȭ 3 ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȞȭȕȒț ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ») ǷȓȈȕȖȊȈȕȈ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ ȕȈȓȍȎȐȚȤ ȌȖ ȗȍȘȠȖȮ ȒȈȚȍȋȖȘȭȮ ȊȐȌȭȊ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, Ȉ șȈȔȍ ȗ. 8 ȟ. 2 șȚ. 3 ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȞȭȕȒț ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ» ȖȗȍȘȈȞȭȮ ț șȜȍȘȭ ȗȖȊȖȌȎȍȕȕȧ ȏ ȗȖȉțȚȖȊȐȔȐ ȚȈ ȭȕȠȐȔȐ ȊȭȌȝȖȌȈȔȐ (ȖȉȘȖȉȓȍȕȕȧ, ȗȍȘȍȘȖȉȓȍȕȕȧ, țȚȐȓȭȏȈȞȭȧ, ȊȐȌȈȓȍȕȕȧ, ȏȕȍȠȒȖȌȎȍȕȕȧ ȭ ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȕȧ) ȖȉșȧȋȖȔ 100 ȚȖȕȕ ȕȈ ȌȖȉț ȈȉȖ ȉȭȓȤȠȍ. 10. ǵȈȧȊȕȭșȚȤ ȗȭȌșȚȈȊ Ȍȓȧ ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȖȞȭȕȒȐ ȚȘȈȕșȒȖȘȌȖȕȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ (Ȋ ȚȖȔț ȟȐșȓȭ ȕȈȧȊȕȭșȚȤ ȏȕȈȟȕȖȋȖ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȒȖȘȌȖȕȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȗȍȘȍȓȭȒ ȌȍȘȎȈȊ, ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȧȒȐȝ ȔȖȎȍ ȏȈȏȕȈȚȐ ȏȕȈȟȕȖȋȖ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȋȖ ȚȘȈȕșȒȖȘȌȖȕȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț (ȏȈȟȍȗȓȍȕȐȝ ȌȍȘȎȈȊ) ǪȭȌșțȚȕȭ 11. ǷȓȈȕȖȊȈȕȐȑ Ȗȉșȧȋ ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȍȕȤ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ǯȊȭȚ ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȉțȌȍ ȊȒȓȦȟȈȚȐ ȊȭȌȖȔȖșȚȭ, ȊȐȏȕȈȟȍȕȭ ȗ. 2 șȚ. 6 ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȞȭȕȒț ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ». 12. ǷȘȖȞȍȌțȘȈ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȔȖȎȓȐȊȖșȚȭ Ȍȓȧ țȟȈșȚȭ Ȋ ȕȭȑ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ǷȓȈȕȖȊȈȕȈ șțȉ’ȫȒȚȖȔ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ ȔȖȎȍ ȔȈȚȐ ȏȕȈȟȕȐȑ ȊȗȓȐȊ ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȭ, ȖȚȎȍ, ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȖȞȭȕȞȭ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȖȞȭȕȒț ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ». ǶȞȭȕȒȈ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ - Ȟȍ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ, ȡȖ ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫ: ȗȭȌȋȖȚȖȊȒț șțȉ’ȫȒȚȖȔ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ; ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ;

ȈȕȈȓȭȏ țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȔ ȖȘȋȈȕȖȔ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ, ȉțȌȤ-ȧȒȖȮ ȌȖȌȈȚȒȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȧȒț ȕȈȌȈȫ șțȉ’ȫȒȚ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ, Ȉ ȚȈȒȖȎ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȖȚȘȐȔȈȕȖȮ ȊȭȌ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ȗȭȌ ȟȈș ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ, ȗȭȌ ȟȈș ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȗȘȖȞȍȌțȘȐ ȖȞȭȕȒȐ ȚȘȈȕșȒȖȘȌȖȕȕȖȋȖ ȊȗȓȐȊț, ȭȕȠȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ; ȕȈȌȈȕȕȧ țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȔ ȖȘȋȈȕȖȔ ȔȖȚȐȊȖȊȈȕȖȋȖ ȊȐșȕȖȊȒț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ, ȡȖ ȊȘȈȝȖȊțȫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȐ ȈȕȈȓȭȏț, ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȖȋȖ ȈȉȏȈȞȖȔ ȗ’ȧȚȐȔ ȞȤȖȋȖ ȗțȕȒȚț; ȊȘȈȝțȊȈȕȕȧ ȊȐșȕȖȊȒț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ț ȘȭȠȍȕȕȭ ȗȘȖ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, ȏȈȏȕȈȟȍȕȖȋȖ ț ȗțȕȒȚȭ 14 ȞȤȖȋȖ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ. ǻ ȊȐșȕȖȊȒț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȑ ȖȘȋȈȕ, ȊȐȝȖȌȧȟȐ ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, ȊȐȏȕȈȟȈȫ ȌȖȗțșȚȐȔȭșȚȤ ȟȐ ȖȉȷȘțȕȚȖȊțȫ ȕȍȌȖȗțșȚȐȔȭșȚȤ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȚȈ ȊȐȏȕȈȟȈȫ ȍȒȖȓȖȋȭȟȕȭ țȔȖȊȐ ȮȮ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ. ǯȈȉȖȘȖȕȧȫȚȤșȧ ȘȖȏȗȖȟȐȕȈȚȐ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȉȍȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȖȚȘȐȔȈȕȕȧ ȘȭȠȍȕȕȧ ȗȘȖ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ. ǷȘȖȞȍȌțȘȈ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫ ȗȘȈȊȖ ȭ ȔȖȎȓȐȊȖșȚȭ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ Ȍȓȧ țȟȈșȚȭ ț ȚȈȒȭȑ ȗȘȖȞȍȌțȘȭ, ȏȖȒȘȍȔȈ ȕȈ șȚȈȌȭȮ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ Ȗȉșȧȋț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȕȧ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ, Ȉ ȚȈȒȖȎ ȕȈ șȚȈȌȭȮ ȘȖȏȋȓȧȌț țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȔ ȖȘȋȈȕȖȔ ȗȖȌȈȕȖȋȖ șțȉ’ȫȒȚȖȔ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ. ǵȈ șȚȈȌȭȮ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȗȘȖȚȧȋȖȔ ȡȖȕȈȑȔȍȕȠȍ 25 ȘȖȉȖȟȐȝ ȌȕȭȊ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ȕȈȌȈȫȚȤșȧ ȔȖȎȓȐȊȭșȚȤ ȕȈȌȈȊȈȚȐ ȉțȌȤ-ȧȒȭ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, Ȉ ȚȈȒȖȎ ȊȏȧȚȐ țȟȈșȚȤ ț ȋȘȖȔȈȌșȤȒȐȝ șȓțȝȈȕȕȧȝ. ǬȍȚȈȓȤȕȭȠȍ ȗȘȖ ȗȘȖȞȍȌțȘț ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȉțȌȍ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȖ Ȋ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȭ ȗȘȖ ȗȖȟȈȚȖȒ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ. 13. ǫȘȖȔȈȌșȤȒȍ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ Ȗȉșȧȋț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȕȧ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ǷȘȖȚȧȋȖȔ 20 ȘȖȉȖȟȐȝ ȌȕȭȊ ȏ Ȍȕȧ ȖȗȘȐȓȦȌȕȍȕȕȧ ȞȤȖȋȖ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ ȕȈ ȖȜȭȞȭȑȕȖȔț Ȋȍȉ-șȈȑȚȭ țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȖȋȖ ȖȘȋȈȕț ȋȘȖȔȈȌșȤȒȭșȚȤ ȔȈȫ ȗȘȈȊȖ ȕȈȌȈȚȐ țȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȖȔț ȖȘȋȈȕț, ȏȈȏȕȈȟȍȕȖȔț ț ȗțȕȒȚȭ 15 ȞȤȖȋȖ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ, ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȌȖ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, Ȗȉșȧȋț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȕȧ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ. ǵȈȌȈȦȟȐ ȚȈȒȭ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ, ȊȒȈȎȭȚȤ ȘȍȫșȚȘȈȞȭȑȕȐȑ ȕȖȔȍȘ șȗȘȈȊȐ ȗȘȖ ȖȞȭȕȒț ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ Ȋ ǝȌȐȕȖȔț ȘȍȫșȚȘȭ ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ (ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȑ ȕȈ ȗȍȘȠȭȑ șȚȖȘȭȕȞȭ ȞȤȖȋȖ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȕȧ). Ǿȍ ȏȕȈȟȕȖ șȗȘȖșȚȐȚȤ ȗȘȖȞȍș ȘȍȫșȚȘȈȞȭȮ ȚȈ ȘȖȏȋȓȧȌț ȊȈȠȐȝ ȏȈțȊȈȎȍȕȤ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȑ. ǻ ȘȈȏȭ ȖȚȘȐȔȈȕȕȧ ȚȈȒȐȝ ȏȈțȊȈȎȍȕȤ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȑ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ȊȖȕȐ ȉțȌțȚȤ ȘȖȏȔȭȡȍȕȭ Ȋ ǝȌȐȕȖȔț ȘȍȫșȚȘȭ ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȚȈ ȗȍȘȍȌȈȕȭ șțȉ’ȫȒȚț ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ (ȗȘȖȚȧȋȖȔ ȚȘȤȖȝ ȘȖȉȖȟȐȝ ȌȕȭȊ ȏ Ȍȕȧ Ȯȝ ȖȚȘȐȔȈȕȕȧ). ǶșȖȉȐ, ȡȖ ȕȈȌȈȦȚȤ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ, șȊȖȮȔ ȗȭȌȗȐșȖȔ ȏȈșȊȭȌȟțȦȚȤ șȊȖȦ ȏȋȖȌț ȕȈ ȖȉȘȖȉȒț Ȯȝ ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȐȝ ȌȈȕȐȝ. ǹțȉ’ȫȒȚ ȋȖșȗȖȌȈȘȦȊȈȕȕȧ ȗȭȌ ȟȈș ȗȭȌȋȖȚȖȊȒȐ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ ȏȖȉȖȊ’ȧȏȈȕȐȑ ȊȘȈȝțȊȈȚȐ ȗȖȊȕȭșȚȦ, ȊȘȈȝțȊȈȚȐ ȟȈșȚȒȖȊȖ ȈȉȖ ȖȉȷȘțȕȚȖȊȈȕȖ ȊȭȌȝȐȓȐȚȐ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ, ȕȈȌȈȕȭ ț ȗȘȖȞȍșȭ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȖȉȋȖȊȖȘȍȕȕȧ Ȗȉșȧȋț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȕȧ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ. ǬȍȚȈȓȤȕȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȧ ȗȘȖ Ȟȍ ȊȒȓȦȟȈȫȚȤșȧ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ. 14. ǸȭȠȍȕȕȧ ȗȘȖ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ǪȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȊșȚȊȈ ȘȭȠȍȕȕȧȔ ȗȘȖ ȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ ȌȈȕȖȮ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȉțȌȍ: ȌȖȏȊȭȓ ȕȈ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȉțȌȭȊȍȓȤȕȐȝ ȘȖȉȭȚ, ȡȖ ȊȐȌȈȫȚȤșȧ ǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȖȔ ǬȍȘȎȈȊȕȖȮ ȈȘȝȭȚȍȒȚțȘȕȖ-ȉțȌȭȊȍȓȤȕȖȮ ȭȕșȗȍȒȞȭȮ ț ǬȖȕȍȞȤȒȭȑ ȖȉȓȈșȚȭ. 15. ǻșȭ ȏȈțȊȈȎȍȕȕȧ ȭ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȮ ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ ȌȖ ȗȓȈȕȖȊȈȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, Ȗȉșȧȋț ȌȖșȓȭȌȎȍȕȤ ȚȈ ȘȭȊȕȧ ȌȍȚȈȓȭȏȈȞȭȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȫ ȊȒȓȦȟȍȕȕȦ ȌȖ ȏȊȭȚț ȏ ȖȞȭȕȒȐ ȊȗȓȐȊț ȕȈ ȌȖȊȒȭȓȓȧ, ȕȍȖȉȝȭȌȕȖ ȕȈȌșȐȓȈȚȐ ȌȖ ǴȭȕȭșȚȍȘșȚȊȈ ȍȒȖȓȖȋȭȮ ȚȈ ȗȘȐȘȖȌȕȐȝ ȘȍșțȘșȭȊ ǻȒȘȈȮȕȐ: Ȋțȓ. ǴȐȚȘȖȗȖȓȐȚȈ ǪȈșȐȓȧ dzȐȗȒȭȊșȤȒȖȋȖ, 35, DzȐȮȊ, 03035, ǻȒȘȈȮȕȈ. Ǻȍȓ. +38 044 206 31 00, +38 044 206 31 07, ȒȖȕȚȈȒȚȕȈ ȖșȖȉȈ ȀȐȔȒțș ǴȈȘȐȕȈ ǶȓȍȒșȈȕȌȘȭȊȕȈ.


18

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ + îôèöèàëüíî

ÓÑËÓÃÈ

4 июля 2018 года

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ!

ÀÂÒÎ

Соледарське комунальне підприємство «Водоканал» повідомляє про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР СКП « ВОДОКАНАЛ » ЗДІЙСНИТИ ЗМІНУ ДІЮЧИХ ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ, ɞɚɱɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɛɨɪɤɚ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

ɇɚɬɹɠɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɱɟɯɥɨɜ ɧɚ ɞɨɦɭ, ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɍɟɥ. 0-50-81619-90. Ɉɤɚɠɭ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜ-ɥɟɦ «ɁɂɅ-130» (ɫɚɦɨɫɜɚɥ). ȼɵɜɨɡ ɦ ɭɫ ɨɪɚ. Ⱦ ɨɫɬɚɜɤ ɚ ɫɭɩɵɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɏɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɥɸɛɚɹ. Ɍɟɥ.: 0-99-940-67-03, 0-66757-43-77.

ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨɟɡɞɤɢ ɧɚ ɦɨɪɟ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ. Ⱥɜ-ɥɶ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ» 8 ɦɟɫɬ. Ɍɟɥ. 0-99-458-6152 (Ʌɟɨɧɢɞ). ɉɨɦɨɝɭ ɜɵɜɟɡɬɢ ɱɟɪɧɵɣ ɥɨɦ ɧɚ «ɜɬɨɪɱɟɪɦɟɬ». Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-37892-78. Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɫɬɚɪɬɟɪɨɜ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92.

Ĕàîðêß çäðíîáûõ è ñäìä÷êè, öäíß 400 âðí./âß. ēäë. 0-50755-25-46.

đąčďĎē ĖďČďĄĉČĝĎĉċďĂ (Ďîó-ĕðîñò) 098-536-50-00

ɊȿɆɈɇɌ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɋɜɜɨ ʋ511236 ɨɬ 31.08.2010 ɝ. Ɍɟɥ. 0-95-612-38-50.

đąčďĎē ĖďČďĄĉČĝĎĉċďĂ, čďđďĈĉČĝĎĉċďĂ. Ĉßïðßáêß ßáòîêîíãèöèîíäðîá.

098-536-50-00

ɆȺɋɌȿɊ-ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅ: ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ (ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɩɵɥɟɫɨɫɨɜ. Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 49-20-49, 0-95-476-31-08.

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

Ɋ ȿ Ɇ Ɉ ɇ Ɍ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ, ɆɈɊɈɁɂɅɖɇɕɏ ɄȺɆȿɊ ɂ ɅȺɊȿɃ (ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ), ɄɈɇȾɂɐɂɈɇȿɊɈȼ. Ɍɟɥ.: 0-50812-34-91, 0-98-006-45-48.

ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ, ɭɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɊȿɆɈɇɌ ɋɆȺ (ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ-ɚɜɬɨɦɚɬ). Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-00645-48.

ȼɵɜɨɡ ɫɬɚɪɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɫɬɚɪɵɯ ɨɤɨɧ. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ ɚɜ-ɥɹɦɢ «ȽȺɁɟɥɶ», «ɄɚɦȺɁ» ɫ ɝɪɭɡɱɢɤɚɦɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67.

ÐÅÌÎÍÒ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ «ȽȺɁ», «ɁɂɅ», «ɄȺɆȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɊȺɁ», «ɍȺɁ», «ȽȺɁȿɅɖ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-7032, 0-63-486-89-67.

Ƚɪɭɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɚɜ-ɥɟɦ «ȽȺɁɟɥɶ» ɞɨ 3-ɯ ɬ, ɧɢɡɤɚɹ ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ, ɞɚɱɧɵɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɭɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63378-92-78.

ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɜɨɪɨɬɚ, ɤɚɥɢɬɤɢ, ɡɚɛɨɪɵ, ɧɚɜɟɫɵ, ɦɚɧɝɚɥɵ, ɜɨɥɶɟɪɵ ɞɥɹ ɫɨɛɚɤ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94.

Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. ɉɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɍɟɥ. 0-95-681-58-45.

ʿ̨̛̛̛̣̦̦̞̯̬̯̖̣̖̥̖̦̯̥̌̏̌̏̌̌̌̚ 1.ʿ̨̡̨̱̪̦̌̏̔̌ 2.ʺ̛̛̯̖̬̞̣̦̞̯̬̯̌̌̽̏̌(̛̬̖̖̦̯̌̐,̡̨̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̐́, ʿʺʺ,̐̌̚,̨̪̣̖̦̦̯̞̦̌́̌.) 3.ʦ̶̨̛̛̯̬̯̦̪̣̯̱̪̬̞̌̌̌̌ 4.˒̶̨̨̡̛̛̛̦̜̭̞̣̦̜̦̖̭̔̌̽̏ 5.ʤ̶̵̨̛̥̬̯̞̜̦̞̞̬̱̦̦̌̏̔̌̏̌́̚ 6.ʳ̛̛̦̹̞̯̬̯̏̌ ˄̨̨̨̨̨̨̛̭̯̬̯̪̦̟̭̞̬̯̭̯̞̽̐̏̌̏̍̏̌ ʿ̨̨̡̛̛̣̦̦̜̪̬̱̯̌̏̌̍ ˃̴̛̬̌(̖̍̚ʿʪʦ) ʿ̨̨̡̨̯̦̦̱̬̯̞̭̯̔̌̌̔̔̌̏̌̽(20%) ˃̴̛̬̌(̚ʿʪʦ)

СЦ «Техника» производит ремонт автоматических стиральных машин, холодильников по городу и району с гарантией на выполненную работу. 0-66-863-39-40 (холодильники) 0-50-816-25-41 (стир. машины)

Л Х Ь О Н Л И О К Д О И В

ˉ̨̖̦̯̬̣̞̦̖̌̏̌̚ ̸̨̨̨̪̭̯̦̦̏̔̌̌́ 7,5056

ˉ̨̖̦̯̬̣̞̦̖̌̏̌̚ ̨̨̞̖̖̦̦̏̔̏̔̏̔́ 0

1,4648

0,7505

4,5395 0,9987 0,5801 0,3579 15,45 0 15,45 3,09 18,54

3,5313 0,7769 4,2193 0,2483 9,53 0 9,53 1,90 11,43

Діючі тарифи встановлені з 01 жовтня 2017 року рішенням Соледарської міської ради від 21.09.2017 № 7/15 - 371 у таких розмірах з ПДВ: - на послуги з централізованого водопостачання (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 14,76 грн. за 1 м куб; - на послуги з централізованого водовідведення – (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 8,45 грн. за 1 м куб; - на послуги з централізованого водопостачання (для мешканців приватного сектору) – 14,016 грн. за 1 м куб; - на послуги з централізованого водовідведення – (для мешканців приватного сектору) – 7,992 грн. за 1 м куб; Таким чином, плановані тарифи на послуги з: • централізованого водопостачання для споживачів – зростуть в середньому на 28,9 %; • централізованого водовідведення для споживачів – зростуть в середньому на 39,0%. Зауваження і пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: вул. Соледарська, буд.10, м. Соледар, 84545, е-mail: soledarvoda@ukr.net або за телефоном (0627) 44-3191. ǪǰDzǶǵǨǪǿǰDZ DzǶǴǟǺǭǺ ǟǪǨǵǟǪǹȄDzǶǠ ǹǟdzȄǹȄDzǶǠ ǸǨǬǰ ȗȖȊȭȌȖȔȓȧȫ ȗȘȖ Țȍ, ȡȖ ȏȋȭȌȕȖ ȏ ȗȘȖȚȖȒȖȓȖȔ ȹ1 ȊȭȌ 26.06.2018 ȘȖȒț ȏȈșȭȌȈȕȕȧ ȒȖȕȒțȘșȕȖȮ ȒȖȔȭșȭȮ ȏ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȒȖȕȒțȘșț ȏ ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ǪȐȒȖȕȈȊȞȧ ȗȖșȓțȋ ȏ ȊȐȊȍȏȍȕȕȧ ȚȊȍȘȌȐȝ ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȊȭȌȝȖȌȭȊ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ǟȊȈȕȭȊșȤȒȖȮ șȭȓȤșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ (ș. ǟȊȈȕȭȊșȤȒȍ, ș-ȡȍ ǽȘȖȔȖȊȍ) ȗȍȘȍȔȖȎȞȍȔ ȒȖȕȒțȘșț ȊȐȏȕȈȕȖ ǺǶǪ «ǻǴǪǭdzȄǺ ǩȈȝȔțȚ» șȚȘȖȒȖȔ ȕȈ ȖȌȐȕ ȘȭȒ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-45830-77.

ÐÅÌÎÍÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ: ɲɢɮɟɪɨɦ, ɟɜɪɨɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɨɧɞɭɥɢɧɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɶɤɨɜ, ɡɚɛɨɪɨɜ ɢɡ ɩɪɨɮɥɢɫɬɚ. Ɋɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɣ: ɨɛɲɢɜɤɚ ɫɚɣɞɢɧɝɨɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66-03845-59.

Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɚɜ-ɥɟɦ «ȽȺɁɟɥɶ» (12 ɤɭɛ. ɦ) ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-50-062-11-76. Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɚɜ-ɥɟɦ «ȽȺɁɟɥɶ-Ⱦɭɷɬ» ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ȼɵɫɬɪɨ, ɜɵɝɨɞɧɨ, ɭɞɨɛɧɨ. Ɍɟɥ. 0-95-895-86-72.

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», СКП «Водоканал» інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість): єдиний тариф для споживачів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення централізоване водопостачання – 18,54 грн/м куб; централізоване водовідведення – 11,43 грн/м куб. Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 02.09.2015 №670. Структура тарифів наведена у таблиці. грн/м куб.

Ɋɟɦɨɧɬ. Ȼɵɫɬɪɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ. ɉɥɢɬɤɚ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɢ ɮɢɝɭɪɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ, ɚɪɤɢ, ɨɬɤɨɫɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɭɲɟɜɵɯ ɤɚɛɢɧ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-50-294-63-58. ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ, ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ, ɦɨɧɬɚɠ, ɤɨɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɫɥɢɜɧɵɯ ɹɦ. Ɍɚɤɠɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɫɢɥɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67. ȼɵɩɨɥɧɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ: ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɟɧɵ, ɨɬɤɨɫɵ). ɋɬɹɠɤɚ ɩɨɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95731-62-07.

Ⱦɜɨɟ ɜɩɨɥɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɦɭɠɱɢɧ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɚɲɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: ɦɨɧɬɚɠ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ) ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ; ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ; ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɧɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɤɟ ɢ ɞɪ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɟɡɞ ɜ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-746-14-01, 0-97-28562-26. Ɂ ɚ ɛ ɨ ɪ ɵ ɜɫ ɟɯ ɜ ɢ ɞ ɨ ɜ . Ɇ ɨ ɧ ɬɚɠ/ɞɟɦɨɧɬɚɠ. Ɍɟɥ. 0-95-45830-77. Ɂɚɥɢɜɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɫɬɹɠɤɚ ɞɨɦɚ, ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-7958. Ʉɚɩɚɟɦ: ɬɪɚɧɲɟɢ, ɫɥɢɜɧɵɟ ɹɦɵ, ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦ, ɨɬɦɨɫɬɤɚ, ɫɬɹɠɤɚ, ɫɬɚɜɢɦ ɡɚɛɨɪɵ, ɤɨɪɱɭɟɦ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66997-24-95. Ʉɨɩɚɟɦ (ɜɫɟ), ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦ, ɤɨɪɱɭɟɦ ɞɟɪɟɜɶɹ. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠ, ɫɬɪɨɢɦ ɡɚɛɨɪɵ (ɲɢɮɟɪ, ɪɚɛɢɰɚ), ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ (ɲɢɮɟɪ). Ʉɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɚ (ɝɪɹɡɧɚɹ). ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɥɸɛɵɟ ɯɨɡɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66351-85-04. Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Ɇɨɧɬɚɠ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɥɸɛɨɣ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ. ɑɢɫɬɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɨɤ, ɤɨɬɥɨɜ. Ɍɟɥ. 0-99-462-84-67. Ɇɨɧɬɚɠ ɡɚɛɨɪɨɜ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɹ, ɲɢɮɟɪɚ, ɞɟɪɟɜɚ, ɪɚɛɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77. Ɇɨɧɬɚɠ ɡɚɛɨɪɨɜ, ɤɪɵɲ, ɡɚɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɨɦ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. Ɇɨɧɬɚɠ/ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɟɡɞ ɜ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-057-56-30, 0-66-411-28-58. Ɇɹɝɤɚɹ ɤɪɨɜɥɹ ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ ɝɚɪɚɠɟɣ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ, ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ - 12 ɥɟɬ. ɉɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ɍɟɥ. 0-66-227-33-55. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.


÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

4 июля 2018 года Ɉɛɲɢɜɤɚ ɢ ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɦɨɜ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɥɨɝɢɫɬ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ɍɟɥ. 0-50-911-04-82.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ, ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɪɨɩɢɥ, ɤɨɧɶɤɨɜ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚɤɫɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ. ɇɚɛɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-373-48-15.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɵɲ. Ɍɟɥ. 0-66607-21-52. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɬ.ɞ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-68879-58. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ, ɧɚɜɟɫɨɜ. Ⱦɨɫɤɢ, ɲɢɮɟɪ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-95-19170-32, 0-63-486-89-67. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɉɪɨɢɡɜɟɞɭ ɥɸɛɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ. ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-782-92-52. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɤɥɚɞɤɚ ɬɪɨɬɭɚɪɧɨɣ ɩɥɢɬɤɢ ɎɗɆ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-05179-05. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɛɨɪɤɚ ɦɟɛɟɥɢ, ɪɟɦɨɧɬ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɪɚɫɨɜ ɧɚ ɞɨɦɭ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-603-95-31.

ɋɩɢɥɢɦ ɞɟɪɟɜɶɹ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɍɛɨɪɤɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67.

ɋɬɹɠɤɚ ɞɨɦɨɜ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɪɚɧɢɥɢɬ! Ɋɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ. Ɍɪɨɬɭɚɪɧɚɹ ɢ ɮɚɫɚɞɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ. ɋɬɨɥɟɲɧɢɰɵ, ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɢ, ɫɬɭɩɟɧɢ, ɤɚɦɢɧɧɵɟ ɩɨɪɬɚɥɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. ȼɵɟɡɞ ɧɚ ɡɚɦɟɪ ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ. Ɍɟɥ.: 0-99-012-64-47, 0-99-600-50-20.

ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɦɨɜ ɠɢɞɤɢɦ ɩɟɧɨɩɥɚɫɬɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66-742-28-93.

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɨɛɨɢ, ɚɪɤɢ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɨɬɤɨɫɵ ɢ ɞɪ. Ɉɬɥɢɱɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸ. Ɍɟɥ. 0-95-886-86-36. ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɡɚɛɨɪɵ, ɧɚɜɟɫɵ, ɜɨɪɨɬɚ). Ɍɟɥ. 0-95-639-48-96.

ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɩɥɚɫɬɢɤ. Ɍɟɥ. 0-50-708-94-50.

ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Ɋɟɦɨɧɬ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ, ɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50530-36-99.

ɍɛɨɪɤɚ ɠɢɥɶɹ (ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ). Ɍɟɥ. 0-66-711-48-46.

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ĉùó ðßàîòó íÿíè. Đäã. îàðßçîáßíèä, íß áûñëóâä. ēäë. 0-99720-28-82. ɂɳɭ ɫɢɞɟɥɤɭ ɞɥɹ ɛɚɛɭɲɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50291-48-17.

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɥɟɠɟɤ, ɪɨɤɥɚ ɢ ɞɪ. ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧɧɵɣ ɮɨɧɞ. Ɍɟɥ. 0-50015-97-92.

Ɍɹɠɟɥɵɟ ɢ ɫɢɥɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɯɥɚɦɚ ɢ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

Ɋɟɦɨɧɬ ɞɨɦɨɜ ɢ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66-847-35-07.

ÈÙÓ ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɫ ɛɪɢɝɚɞɨɣ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɥɸɛɵɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɭɛɨɪɤɚ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

Ęßñòíûä óðîêè ßíâëèéñêîâî ÿçûêß: èíòäðäñíî, áäñäëî, ïîçíßáßòäëüíî ãëÿ ãäòäé íß÷ßëüíîé øêîëû. Ďäãîðîâî. ēäë. 0-95-804-49-03 (Āëèíß). ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ɉɪɢɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɠɟɧɳɢɧɭ ɨɬ 50 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɢɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɠɟɧɳɢɧɭ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɢɦɩɨɪɬɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «D», ɡɚɪɩɥɚɬɚ 8000 - 10000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-830-90-08. ɋɤɥɚɞɫɤɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ: ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪ, ɤɚɫɫɢɪ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ, ɝɪɭɡɱɢɤ. Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ. Ƚɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɡ/ɩ. Ɉɛɪɚɳ.: ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, 66. Ɍɟɥ. 0-93-97-977-84. ɋɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦ, ɡ/ɩ ɜɵɫɨɤɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-77-222-03. ɋɪɨɱɧɨ! Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɨɜɚɪɚ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɭɱɚɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ. Ɂ/ɩ – ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-778-15-49.

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɪɦɚ «Ɇɨɧɨɥɢɬ» ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɚɪɦɚɬɭɪɳɢɤɢ, ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ - ɨɩɥɚɬɚ ɫɞɟɥɶɧɚɹ; ɤɪɚɧɨɜɳɢɤ ɚɜɬɨɤɪɚɧɚ ɝ/ɩ 24 ɬ. Ɍɟɥ. 0-95-530-28-86 (ɫ 8 ɞɨ 16).

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɮɢɬɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ- ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɇɋɉ (ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ). Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ ɲɥɚɤɨɜ, ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ, ɜɢɪɭɫɨɜ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɛɟɥɤɨɜɵɟ ɤɨɤɬɟɣɥɢ, ɤɥɟɬɨɱɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɚɡɢ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɱɟɛɧɚɹ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-219-44-20, 0-93378-27-70.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 715 86 09, 095 455 31 05.

ĀĎ «ēąđąč» ïðäãëßâßäò áßðèßíòû 1-íî, 2-õ è 3-õ êîìíßòíûõ êáßðòèð. ēäë.: 0-66365-42-11, 0-96-89-09-236.

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɱɢɫɬɤɚ ɩɵɥɢ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɵ. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɨɜ. ɉɨɤɭɩɤɚ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɚɤ ɧɨɜɵɯ ɬɚɤ ɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-95-36857-44, 0-63-436-73-46 (ɇɢɤɨɥɚɣ). ȼɵɪɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ɍɟɥ. 0-66607-21-52. ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɛɭɪɠɭɣɤɢ, ɦɚɧɝɚɥɵ, ɜɨɪɨɬɚ, ɤɚɥɢɬɤɢ, ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɜɯɨɞɧɵɟ, ɧɚɜɟɫɵ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ, ɚɪɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɨɛɧɚɥɢɱɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ ɜɨɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɩɨ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɭ. Ɍɟɥ. 0-99-046-15-00. ɉɨɦɨɝɭ ɫɞɚɬɶ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɧɚ ɜɬɨɪɱɟɪɦɟɬ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɫɪɚɡɭ. Ɍɟɥ. 0-95595-25-16. ɉɪɢɝɥɚɲɚɸ ɧɚ ɦɚɫɫɚɠɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɚ, ɫɤɨɥɢɨɡɚ, ɪɚɞɢɤɭɥɢɬɚ; ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɱɟɤ, ɫɨɫɭɞɨɜ, ɤɪɨɜɢ; ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ; ɥɟɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-99-122-99-47.

ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɩɨɱɚɫɨɜɨ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭɫɬɭɞɢɸ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɤɚɛɟɥɶɧɨɟ Ɍȼ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95444-86-40.

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 715 86 09 , 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua,.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɁȺȽɋɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ. Ȼɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50-765-61-29, 0-97-447-6084, 44-94-81.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɪ-ɧɟ 2-ɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɥ. 40/25 ɤɜ. ɦ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɝɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95820-63-35.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ Ɉɒ ʋ24, ɨɫɬ. «ȼɢɧɨɝɪɚɞɧɚɹ», ɩɥ. 29,3 ɤɜ.ɦ, ɠɢɥɚɹ 13,4 ɤɜ. ɦ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɟɫɬɶ ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-50-978-67-20. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ.: 0-98-674-7903, 0-50-020-17-19.

ȼɨɡɶɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɚ ɞɨɦɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɚɯ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɋ,ȿ. Ɍɟɥ. 0-66-42-668-14.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, 1, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɷɥ., ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ, ɨɞɢɧ ɯɨɡɹɢɧ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-66-102-28-53.

Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɯɪɚɧɧɢɤɚɦɢ ɜ Ȼɚɯɦɭɬɫɤɨɦ ɪ-ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɦɭɠɱɢɧɵ 20-60 ɥɟɬ, ɪɚɧɟɟ ɧɟɫɭɞɢɦɵɟ, ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɡ/ɩ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ - 3750 ɝɪɧ., ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ - ɫɭɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɞɜɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-986-57-12.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɟɜɭɲɤɚ ɞɥɹ ɪɚɫɤɥɟɣɤɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɞɚɱɢ ɥɢɫɬɨɜɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 6-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 45, ɩɥ. 29,8 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 17 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɨɣɥɟɪ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ. Ʌɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɟɥ. 0-95-850-54-70. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9-ɣ ɷɬɚɠ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɪ-ɨɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɦɚɥɨɫɟɦɟɣɤɚ, ɩɥ. 32/18 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ, ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-096-03-41.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 50, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 50,5 ɤɜ. ɦ, ɤɭɯɧɹ 9 ɤɜ. ɦ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɩɚɪɤɟɬ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ⱦɨɥɝɨɜ ɧɟɬ. Ɉɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. ɐɟɧɚ 18500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ.: 0-66-907-98-05, 0-63-236-23-55. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ «ɉɨɛɟɞɚ», ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 44,6 ɤɜ. ɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɞɜɟɪɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-048-75-00. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɦɢɤɪɨɪ-ɧɟ, ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-411-62-65. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɦɩɨ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 43/28/7 ɤɜ. ɦ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɛɟɡ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 6000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-66-728-57-00. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4-ɣ ɷɬɚɠ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 44,8 ɤɜ. ɦ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɍɟɥ. 0-66-635-80-69. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ. ɋɞɟɥɚɧ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ: ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɨɜɵɟ ɨɛɨɢ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɬɟɧɵ. ɉɨɪɹɞɨɱɧɵɟ ɫɨɫɟɞɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɚɠɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-50285-47-96 (Ⱥɥɥɚ). ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99120-37-01.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɥɟɠɚɱɟɣ ɛɨɥɶɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-572-60-50.

ēðäàóäòñÿ ìäíäãæäð á òóðôèðìó. ēäë. 0-50-050-09-59. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɚɫɫɢɪ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ. Ɍɟɥ. 0-95-228-51-31.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɳɢɤ ɬɟɫɬɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɟɥ. 0-50-959-42-20. Ɍɪ ɟ ɛɭ ɸɬ ɫ ɹ ɩ ɪ ɨɞ ɚ ɜ ɰ ɵ - ɤ ɨ ɧ ɫ ɭɥ ɶɬ ɚ ɧ ɬɵ ɜ ɝ. ɑɚɫ ɨɜ əɪ. Ɂ/ɩ ɨɬ 200 ɝɪɧ./ ɞ ɟ ɧ ɶ . Ɍɟɥ . 0 - 5 0 - 1 9 6 - 5 4 - 6 7 ( ɫ 8 - 0 0 ɞɨ 18-00). Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬ, ɤɪɚɧɨɜɳɢɤ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬ, ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɳɢɤ, ɚɜɬɨɫɥɟɫɚɪɹ, ɪɢɯɬɨɜɳɢɤ, ɦɚɥɹɪ, ɚɜɬɨɷɥɟɤɬɪɢɤ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 39. ɇɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɱɢɫɬɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɧɚɹ. ȿɫɬɶ ɛɨɣɥɟɪ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. ɇɚ ɷɬɚɠɟ ɱɢɫɬɨ, ɫɨɫɟɞɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ, ɟɫɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɥɢɮɬ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɸ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66-301-27-77. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɧ 12-ɣ ɲɤɨɥɵ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɰɟɧɚ ɫɧɢɠɟɧɚ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɱɟɲɤɚ, ɰɟɧɬɪ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 099 295 74 24.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɺɬɚ, ɩɨ ɭɥ.Ʉɨɪɫɭɧɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 39/27/6 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɐɟɧɚ 4200 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig. com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-50-169-23-91. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 6-ɣ ɷɬɚɠ, ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, 8-ɣ ɷɬɚɠ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɜɚɧɧɚɹ ɢ ɥɨɞɠɢɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɉɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-171-28-95, 0-93856-32-91. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 51,6 ɤɜ. ɦ, 4/5ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɪɟɦɨɧɬ, ɦɩɨ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ. Ɍɟɥ. 0-66-36542-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 40/25/5 ɤɜ. ɦ, 2/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ɍɨɥɛɭɯɢɧɚ, ɪɚɣɨɧ 2-ɣ ɝɨɪ. ɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ., ɭɝɥɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, Ⱦȼɉ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɫɚɧ, ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɤɨɥɨɧɤɚ). ɐɟɧɚ 5300 ɭ.ɟ. ɬ. 00507158609, 0954553105, http://nedvig. com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 55/40/7 ɤɜ. ɦ, 5/6-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɟɪ. Ⱦɚɱɧɵɣ, ɩɨɫɟɥɨɤ Ɉɩɵɬɧɵɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. ɐɟɧɚ 4000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http:// nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 42/28/6 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ. ɐɟɧɚ 8300 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɰɟɧɬɪ), ɩɥ. 48/38/5 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. Ɍɨɪɝ. ɐɟɧɚ 6600 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig. com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99-370-17-83. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɠɢɥɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɪɭɩɧɨɝɚɛ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɐɊȻ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. Ɍɟɥ. 0-50-723-00-38. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50-261-31-67.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 51,5 ɤɜ. ɦ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɢ ɭɬɟɩɥɟɧ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɤɪɵɲɚ ɧɟ ɬɟɱɟɬ, ɫɨɫɟɞɢ ɞɪɭɠɧɵɟ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ.: 0-95-603-52-01, 0-93562-47-15.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, ɤɪɚɣɧɢɟ ɷɬɚɠɢ. ɇɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ. Ɍɟɥ. 0-66630-05-72. Ʉɭɩɥɸ 2-ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫ ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-95-394-08-80. Ʉɭɩɥɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɥɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ, ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɟ ɫ ɦɨɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 0-50-62-72-910. Ɇɟɧɹɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99-031-85-06.

ÑÍÈÌÓ ɋɧɢɦɭ ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

ÑÄÀÞ Ⱥɇ «ɌȿɊȿɆ» ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɠɢɥɶɹ ɧɚɣɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚɧɬɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-66365-42-11, 0-96-89-09-236.

ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɛɵɬɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ. Ɍɟɥ. 0-66-803-61-78. ɋɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. 2 ɤɨɦɧɚɬɵ, 2-4 ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɚ, Wi-Fi + ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, TV, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɨɩɥɚɬɚ ɩɨ ɛ/ɧ ɪɚɫɱɟɬɭ + ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɸɪ. ɢ ɮɢɡ. ɥɢɰɚ), ɪ-ɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɉɛɪɚɳ.: ɟ-mail: orestivanov@ gmail.com. Ɍɟɥ.: 0-50-708-95-16, 0-93-9797-927.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/15/6 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɨ 2-ɦɭ ɩɟɪ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɛɨɣɥɟɪ). ɐɟɚɧ 4000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/16/5 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ɂɚɳɢɬɧɢɤɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɐɟɧɚ 3700 ɭ.ɟ. . ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig. com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 45/33/6 ɤɜ. ɦ, 2/3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɉɨɞɜɚɥ. ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http:// nedvig.com.ua.

ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜɨɡɥɟ ɦɟɞ. ɭɱɢɥɢɳɚ, 5-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɥɨɧɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-887-25-53.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɺɬɚ, ɩɨ ɭɥ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 30/18/5 ɤɜ. ɦ, 1/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ. ɐɟɧɚ 4500 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ, ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ, ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɟ. Ɂ/ɩ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-50-154-33-11. Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜ ɝ. Ʉɢɟɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɚɛɨɪ ɥɸɞɟɣ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 25-45 ɥɟɬ, ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ: ɜɚɯɬɚ ɦɟɫɹɰ/ɦɟɫɹɰ, ɩɨ 12 ɱɚɫɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ. ɀɢɥɶɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ - 7000 ɝɪɧ. ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɬ 8000 ɝɪɧ. Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 7 ɤɦ ɨɬ Ʉɢɟɜɟ. Ɍɟɥ. 0-68-694-62-54.

ɋɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɟ ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɫ. əɤɨɜɥɟɜɤɚ, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, 5/4. Ɍɟɥ. 0-99-041-92-49.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚɤɫɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. Ɍɟɥ. 0-95373-48-15.

ɇɚ ɛɚɡɭ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ. Ɍɟɥ. 0-99281-72-72.

ɋɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɱɚɫɨɜɨ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-66870-14-46.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 35,5 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-065-04-60.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ: ɜɨɞɚ, ɝɚɡ, ɫɜɟɬ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. Ɍɢɯɢɣ, ɭɸɬɧɵɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ. 0-50-537-91-85.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɝɪɭɡɱɢɤ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɟɥ. 0-95-228-51-31 (ɫ 8 ɞɨ 18).

ɋɞɚɸ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɋɚɞɨɜɨɣ, ɪ-ɨɧ ɅȼɁ. Ɍɟɥ. 0-95394-07-42.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ. Ɍɟɥ. 0-99-40-91-509.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ 2-ɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɩɥ. 30/15 ɤɜ.ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-146-98-35.

ÄÐÓÃÈÅ

ɋɞɚɸ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ĀĎ «ēąđąč» áîçüìäò íß ñäàÿ áñä õëîïîòû ïî ïðîãßæä áßøäé êáßðòèðû. ēäë. 0-66-365-4211.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ÐÀÁÎÒÀ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-19170-32, 0-63-486-89-67.

ÌÅÍßÞ Ⱥɇ «ɌȿɊȿɆ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɛɦɟɧ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ. 0-50-820-26-17.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ȼ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚɤɫɢ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɢɥɢ ɩɨɞɦɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɦɚɲɢɧɵ ɜ ɭɯɨɠɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ). Ɍɟɥ. 0-99-292-47-98.

Ʉɭɩɥɸ ɤɜ-ɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-50-227-85-56.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɱɚɫɬɧɨɟ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 600 ɤɜ. ɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 0,4 ɝɚ, ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɡɚɛɨɪ, ɟɫɬɶ ɜɨɞɚ, ɷɥ. 380 ȼɬ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɞ ɥɸɛɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɠɢɥɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ. Ɍɟɥ. 0-50-696-24-26.

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɋɬɹɠɤɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɦɨɜ ɨɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɳɢɧ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67.

Ʉɭɩɥɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ (ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ). Ɍɟɥ.: 0-66-322-25-30, 0-50032-35-34.

Cɞɚɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24.

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ɋɬɹɠɤɚ ɞɨɦɨɜ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɛɢɡɧɟɫ 280 ɤɜ.ɦ. ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ ɈɈɈ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ + ɬɟɯɧɢɤɚ. Ɍɟɥ. 0-93709-05-20.

ɋɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɞɨɦɨɜ ɨɬ ɬɪɟɳɢɧ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɧɭ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɧɟ ɦɚɝ. «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ» ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ÑÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ 1–ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24.

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɚɫɫɢɪɚ ɫ ɨɩɵɬɨɦ. Ɂɧɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 1ɋ8, Exel. Ƚɪɚɮɢɤ ɫ 14.00 ɞɨ 22.00 (ɩɥɚɜɚɸɳɢɣ). Ɍɟɥ. 0-95-725-03-57.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɨɨɩ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ⱥɡɨɜ», ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 29 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 14,6 ɤɜ. ɦ, ɩɨɞɫɨɛɧɚɹ 13,6 ɤɜ. ɦ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɩɪɨɜɨɞɤɚ. ɐɟɧɚ 6000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-66-641-48-78.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ȼ ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ SPA ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɭɛɨɪɳɢɰɚ, ɦɚɫɬɟɪ ɦɚɧɢɤɸɪɚ, ɦɚɫɬɟɪ ɩɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɪɟɫɧɢɰ, ɦɚɫɫɚɠɢɫɬ. Ɍɟɥ. 0-50-523-96-36.

19

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɨ ɭɥ.ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 44/30/7, 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɥɨɞɠɢɹ, ɞɜɟɪɶ ɜɯɨɞɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɵ ɩɥɢɬɤɚ ɉȼɏ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɬɪɭɛɵ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ). Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 7500 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɩɨ ɭɥ.ɉɨɥɟɜɚɹ, ɩɥ. 48/37/6 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɫ ɤɭɯɧɟɣ. ɐɟɧɚ 10500 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609 , 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ! 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, Wi-Fi, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-56003-01, 0-95-172-24-82. ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɪ-ɨɧ Ɉɒ ʋ12, ɰɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɨɤɧɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɤɚ-ɚɜɬɨɦɚɬ, ɩɵɥɟɫɨɫ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɭɬɸɝ, Wi-Fi, ɤɚɛɟɥɶɧɨɟ Ɍȼ, ɜɫɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɟ ɛɟɥɶɟ, ɩɨɫɭɞɚ. Ɉɩɚɥɚ ɜ ɫɭɬɤɢ – 600 ɝɪɧ., ɜ ɦɟɫɹɰ – 6000 ɝɪɧ. + ɜɫɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ. Ɍɟɥ. 0-66-745-25-80.


20 ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ 3-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 715 86 09, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɋɚɫɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɱɟɲɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95615-93-60. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/6-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɭɥ. Ɂ. Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɨɣ, ɩɥ. 72,6 ɤɜ. ɦ, ɜɫɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɚ, ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ. Ⱦɨɥɝɨɜ ɧɟɬ. ɐɟɧɚ 6500 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ ɭɦɟɫɬɟɧ. Ɍɟɥ. 0-50-819-97-57 (ɋɚɲɚ). ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-072-31-54. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 83 ɤɜ. ɦ, ɤɭɯɧɹ 11 ɤɜ. ɦ. ɂɥɢ ɨɛɦɟɧ ɧɚ 1-ɧɨ ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 62/45/8 ɤɜ. ɦ. ɩɨ ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɨɣ, ɪ-ɨɧ ɛɵɜɲɟɝɨ ɥɢɤɟɪɨ-ɜɨɞɨɱɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɞɜɚɥ, ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ. ɇɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-69154-73, 0-99-050-82-27. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɪ-ɨɧ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɬɢɯɢɣ ɞɜɨɪ. ȼɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɂɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ - ɩɪɭɞ, ɚɥɥɟɹ ɪɨɡ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɟɫɬɶ ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ. Ɍɟɥ. 0-50-804-22-74 (ȿɥɟɧɚ). ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 2500 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-66183-42-04. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɱɟɲɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-406-32-24. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɧɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ. ɐɟɧɚ 5000, ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-95-347-51-44. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɪ-ɨɧ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɩɥ. 62/46/6 ɤɜ. ɦ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ (ɜɨɞɚ ɢ ɝɚɡ), ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ + ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ (ɩɥ. 18 ɤɜ. ɦ). Ɍɟɥ. 0-95-305-32-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɨɦ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 66,8 ɤɜ. ɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɞɨɦɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɚɪɚɠ ɢ ɞɜɚ ɩɨɝɪɟɛɚ. Ɍɟɥ. 0-97-721-69-16. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 67 ɤɜ. ɦ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɪ-ɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɱɟɲɤɚ, ɞɜɚ ɛɚɥɤɨɧɚ, ɞɜɟ ɤɥɚɞɨɜɤɢ, ɤɪɵɲɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɚɹ, ɧɟ ɬɟɱɟɬ, ɥɢɮɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. Ɍɟɥ. 0-50-988-41-30. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/4-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɜɫɟ ɧɨɜɨɟ, ɚɜɬɨɧɨɦɤɚ, ɪɟɦɨɧɬ. Ɍɟɥ. 0-99686-41-75.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱ. ɞɨɦɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 58 ɤɜ. ɦ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɟɦɨɧɬ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɬɨɪɝ ɭɦɟɫɬɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-495-18-38. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɪ-ɨɧ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ɍɟɥ. 0-95-220-55-06. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɥ. 50,6 ɤɜ. ɦ, ɫ. ɉɚɪɚɤɨɜɢɟɜɤɚ, ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ. ɐɟɧɚ 3000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-105-32-13. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɜɨɡɥɟ ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-210-12-22. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ, ɩɥ. 63/38/9 ɤɜ. ɦ, 1/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥ. ɐɟɧɚ 7000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609,0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɨ ɭɥ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, 3/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, 2 ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ 1 ɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ. ɐɟɧɚ 16000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105 ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 60/45/8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ, ɰɟɧɬɪ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɧɚ ɩɨɥɭ Ⱦȼɉ, ɩɪɨɜɨɞɤɭ ɧɟ ɦɟɧɹɥɢ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɟɫɬɶ ɛɚɥɤɨɧ. ɐɟɧɚ 8500 ɭ.ɟ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 64/44/8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɐɟɧɚ 8000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105 ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɨɧ ɠ/ɞ ɢ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɨɜ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɪɟɦɨɧɬ ɜ 2014 ɝ., ɛɚɥɤɨɧ ɢ ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɵ. Ɋɹɞɨɦ ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɈɋɆȾ. Ɍɟɥ. 0-66-896-78-72. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 1/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɦɩɨ, ɭɬɟɩɥɟɧɚ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɫɜɟɬɥɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ 3-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ ɢ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ. Ɍɟɥ. 0-50-929-8089.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ, ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-220-55-06.

4-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɥɨɞɠɢɹ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 58,5 ɤɜ. ɦ, ɫɞɟɥɚɧ ɪɟɦɨɧɬ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ. Ɍɟɥ. 0-95-532-57-85. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 90 ɤɜ. ɦ, ɫɬɚɥɢɧɤɚ, ɠɢɥɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-36542-11. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ. Ɍɟɥ. 0-99-715-36-57.

ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɤɜ-ɪɭ ɜ ɫ. əɤɨɜɥɟɜɤɚ, Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-964-52-65, 0-67689-56-62.

ÄÎÌÀ ÏÐÎÄÀÞ

ÑÍÈÌÓ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 050 715 86 09 , 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ȼ ɩɨɫɟɥɤɟ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɨ-Ⱦɪɭɠɤɨɜɤɚ ɝɨɪɨɞ Ⱦɪɭɠɤɨɜɤɚ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɥ. 56,3 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 27,3 ɫɨɬɤɢ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥ, ɦɚɝɚɡɢɧ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-229-06-37. ȼ ɫ.əɤɨɜɥɟɜɤɚ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 34 ɤɜ. ɦ, ɞɨɥɝɨɜ ɧɟɬ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɫɜɟɬ, ɝɚɡ, ɜɨɞɭ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɨɝɪɟɛ, ɫɚɪɚɣ ɨɛɥɨɠɟɧ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚɜɟɫ ɤ ɫɚɪɚɸ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ, ɨɝɨɪɨɞ, ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɟɛɟɥɶ. Ɍɟɥ. 0-99029-37-78. ɉɪɨɞɚɸ (ɫɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ) ɠɢɥɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɫ ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɝɚɡɢɮ. ɥɟɬɧɟɣ ɤɭɯɧɟɣ (2 ɤɨɦɧɚɬɵ), ɩɨɞɜɚɥ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɪɚɠ ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ, ɫɚɞ, ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɜɨɞɚ, ɞɨɦ ɫ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. Ɍɟɥ.: 0-67-76-77-400, 0-63-10-30-168. ɉɪɨɞɚɸ 1/2 ɱɚɫɬɶ ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɥ. 40 ɤɜ. ɦ, ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 113 ɤɜ. ɦ, ɪ-ɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɫɚɪɚɣ. Ɍɟɥ.: 0-99-929-12-52, 0-66-482-76-83. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜɪɭ/3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɜ-ɪɭ ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ. Ɍɟɥ.: 0-99-361-0036, 0-66-324-11-13. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɷɥɟɜɚɬɨɪɚ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɜɨɪ, ɭɱɚɫɬɨɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɢɡ 3-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɬɭɚɥɟɬ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ. Ɍɟɥ. 0-99-459-85-11. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɨ ɭɥ. ɋɚɞɨɜɨɣ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɚɡɢɮ. Ɏɥɢɝɟɥɶ ɢɡ 2-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɝɚɪɚɠ, ɩɨɞɜɚɥ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɭɲ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɨɝɨɪɨɞ 4 ɫɨɬɤɢ, ɞɜɨɪ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ. Ɍɟɥ. 0-66-586-21-11. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɩɥ. 69,10 ɤɜ. ɦ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, 2-ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ 5 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ. 0-95301-83-09. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, 11 ɚ, ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɨɝɪɟɛ. Ɍɟɥ. 0-95-60-33-792. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɫ. ɉɟɪɟɟɡɞɧɨɟ ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ + ɤɭɯɧɹ, ɤɪɵɲɚ ɧɨɜɚɹ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ (ɩɥɢɬɤɚ), ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99-974-62-03.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 63 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 49 ɤɜ. ɦ, ɜ ɞɨɦɟ ɫɚɧɭɡɟɥ, ɤɭɯɧɹ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 16 ɫɨɬɨɤ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. Ɍɟɥ. 0-66-413-46-37. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɩɟɪ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ, 29, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɤɨɬɟɥ, ɦɩɨ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-051-10-76.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ, ɪ-ɨɧ ɦɚɝ. «Ƚɟɨɥɨɝ», ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 5 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-357-36-39. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ 8ɯ4, ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ ɭɱ-ɤ 24 ɫɨɬɤɢ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, ɩɟɪ. ɋɜɹɬɨ-Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢɣ (Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ), 43. Ɍɟɥ. 0-66-531-54-19. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 70 ɤɜ. ɦ, ɪ-ɨɧ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ, ɟɫɬɶ ɩɟɱɤɚ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ, ɨɝɨɪɨɞ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-199-93-75, 0-99513-76-65. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, 32 ɤɜ.ɦ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɩɨɝɪɟɛ, ɨɝɨɪɨɞ 5 ɫɨɬɨɤ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-66-215-34-74. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, ɧɚɞɜɨɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 74,0 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 44,2 ɤɜ. ɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 0,23 ɝɚ, ɡɚ ɨɝɨɪɨɞɨɦ ɨɡɟɪɨ, ɥɭɝ, ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-67974-04-70. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɮɥɢɝɟɥɶ, ɤɨɥɨɞɟɰ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɭɱ-ɤ 50 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-452-28-60. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦɢɤ ɩɨ ɰɟɧɟ ɡɚɛɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɛɪɨɬɧɵɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɢ ɮɥɢɝɟɥɶ, ɩɨ ɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɵ, ɧɨɜɵɣ ɝɚɪɚɠ ɫ ɹɦɨɣ, ɭɱ-ɤ 5 ɫɨɬɨɤ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜ. Ɋɢɟɥɬɨɪɨɜ ɩɪɨɲɭ ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ. Ɍɟɥ. 0-66-068-33-01. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɨ ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ. ȼ ɞɨɦɟ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ. ȼ ɞɨɦɟ ɫɞɟɥɚɧ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɜɫɟ ɨɤɧɚ ɉȼɏ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚ, ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-99-025-11-26. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɜɫɟ ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ, ɤɨɥɨɞɟɰ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɫɱɟɬɱɢɤ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 3-4-ɯ ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-9940-91-509. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪ, ɩɨɫ. ɇɨɜɵɣ, ɩɥ. 75 ɤɜ. ɦ, 5 ɤɨɦɧɚɬ, ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɪɹɞɨɦ ɥɟɫ, ɩɪɭɞ, ɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɟɥ. 0-66-981-22-76. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɦ ɫɟɥɟ, ɭɱɚɫɬɨɤ 20 ɫɨɬɨɤ, ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, 2 ɷɬɚɠɚ, 2 ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɨɬɥɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɡɡɨɧɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɤɨɧɬɭɪɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɬɚɪɟɥɤɚ, ɫɚɞ, ɜɟɪɚɧɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɛɟɫɟɞɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɐɟɧɚ 30000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɩɨ ɭɥ.Ɋɚɛɨɱɚɹ, ɩɥ. 46/26/15 ɤɜ. ɦ. (ɫɚɦɚɧ ɨɛɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱɨɦ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ. ɐɟɧɚ 12000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ȼɟɪɯɨɜɤɚ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɨɣ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɨɝɨɪɨɞ 40 ɫɨɬɨɤ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ. 0-95561-02-21. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɧɨɜɤɚ, Ȼɚɯɦɭɬɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ, ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɧɚ ɭɱ-ɤɟ ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɢ (ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ), ɤɨɥɨɞɟɰ ɧɚ ɦɟɠɟ. ɐɟɧɚ 4000 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ ɭɦɟɫɬɟɧ. Ɍɟɥ. 0-50-428-17-92. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ʉɪɚɫɧɨɟ, ɩɥ. 52 ɤɜ. ɦ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɩɨɞɜɚɥ, ɫɚɪɚɣ, ɬɭɚɥɟɬ, ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɫɚɞ ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ, ɨɝɨɪɨɞ 30 ɫɨɬɨɤ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ ɜɫɹ ɧɨɜɨɟ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-95-529-27-79.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɥ. 44 ɤɜ. ɦ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɚɡɢɮ. ɮɥɢɝɟɥɶ 28 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 8 ɫɨɬɨɤ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-9906-39-405.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɤɚ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɜ ɞɨɦɟ ɢ ɥɟɬɧɟɣ ɤɭɯɧɟ, ɝɚɡ ɜ ɤɨɧɰɟ ɨɝɨɪɨɞɚ ɪɭɱɟɣ. ɐɟɧɚ 3000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-66-987-99-30.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɩɥ. 68 ɤɜ. ɦ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-357-35-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. ɉɚɪɚɫɤɨɜɢɟɜɤɚ, ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 9. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50570-84-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 51 ɤɜ. ɦ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɭɱ-ɤ 34 ɫɨɬɤɢ, ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɜɨɞɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɤɨɧɚ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50-168-60-10.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪ. ɱɚɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɭɱɚɫɬɨɤ 8 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-36542-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɪ-ɧɟ 1-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ. Ɍɟɥ. 0-99-129-25-61. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɪ-ɧɟ 90-ɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 62 ɤɜ. ɦ, ɬɟɩɥɵɣ ɩɨɞ ɤɨɪɨɟɞɨɦ, ɤɪɵɲɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. Ɍɟɥ. 0-95-349-19-66.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɥ. 65,5 ɤɜ. ɦ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɝɚɡ ɢ ɜɨɞɭ, ɞɨɦ ɢɡ 3-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɫɞɟɥɚɧ ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ. ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɢɯɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ ɫɬɚɜɨɤ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-311-89-52.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɚ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɞɨɦ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɚɞɦɢɧ. «Ⱥɪɬɟɦɫɨɥɶ», ɞɨɦ ɠɢɥɨɣ (ɛɟɡ ɭɞɨɛɫɬɜ), ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɝɚɪɚɠ, ɩɨɞɜɚɥ. ɐɟɧɚ 15000 ɭ.ɟ. Ɋɟɚɥɶɧɵɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-95006-67-29. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨ 3-ɦɭ Ʉɪɚɫɧɨɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɭɥɤɭ, ɫ ɧɟɨɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɩɥ. 95 ɤɜ. ɦ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɚɪɚɠ, ɫɚɪɚɣ, ɛɟɫɟɞɤɚ, ɩɨɞɜɚɥ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-178-95-44, 0-95-349-74-63. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, 49, ɩɥ. 67,4 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-50-158-30-04. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɘɠɧɨɣ, ɩɥ. 43 ɤɜ. ɦ, ɝɚɡɨɜɨɟ ɢ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-50169-23-91. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ (ɩɨɫ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ), ɜ ɞɨɦɟ ɜɨɞɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɞɜɨɪ ɨɝɨɪɨɠɟɧ ɩɪɨɮ. ɥɢɫɬɨɦ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-096-03-41.

4 июля 2018 года ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95639-48-96.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫ. ɉɢɥɢɩɱɚɬɢɧɨ, ɭɱ-ɤ 40 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɥɭɝ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɤɨɬɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-5092-012-64.

ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-774-31-01, 0-95-102-98-88. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-102-98-88, 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫ. əɤɨɜɥɟɜɤɚ, ɭɱ-ɤ 20 ɫɨɬɨɤ,. Ɍɟɥ. 0-99-27624-01.

ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɜ ɪ-ɧɟ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɪ-ɨɧ ɦɚɝ. «Ƚɟɬɶɦɚɧ»), ɭɥ. ɉɨɥɟɜɨɣ (ɪ-ɨɧ ɝɨɪɝɚɡɚ), ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ (ɰɟɧɬɪ). Ɍɟɥ. 0-50844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɜɚɧɧɚ. Ɋɹɞɨɦ Ɉɒ ʋ1, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-086-88-15, 0-50-231-33-74.

ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɞ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɜ ɪ-ɧɟ ɚɥɟɛɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɚɪɚɠ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɩɨɞɜɚɥ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66-36-35-994. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɢɡ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɨɱɟɧɶ ɬɟɩɥɵɣ, ɤɨɪɢɞɨɪ, ɤɥɚɞɨɜɤɚ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ (ɭɯɨɠɟɧ), ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. ɍɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɴɟɡɞ. Ɋɹɞɨɦ ɚɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-806-16-75, 0-99-085-63-07. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɠɢɥɨɣ ɮɥɢɝɟɥɶ, ɭɱ-ɤ 8 ɫɨɬɨɤ, ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɚɡ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-95-229-95-75. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, 1997 ɝɨɞɚ: 112 ɤɜ. ɦ, 3 ɤɨɦɧɚɬɵ, 2 ɫɚɧɭɡɥɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. ɍɱ-ɤ 8,1 ɫɨɬɨɤ. 066 365 42 11. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ (ɝɚɡ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ), ɩɥ. 54,94 ɤɜ. ɦ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 4,5 ɫɨɬɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-515-67-87, 0-95-34853-89. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 51,2 ɤɜ. ɦ, ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ. Ɋɹɞɨɦ Ɉɒ ʋ24, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɞ/ɫ. ɐɟɧɚ 7000, ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-50-929-63-98. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 50 ɤɜ.ɦ, ɭɱɚɫɬɨɤ 5 ɫɨɬɨɤ, ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-29574-24. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 60 ɤɜ.ɦ, ɝɚɡ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ,10 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɮɥɢɝɟɥɶ, ɝɚɪɚɠ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 65,5 ɤɜ. ɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɭɱ-ɤ 14 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɨɝɪɟɛ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-503-92-44. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ, ɧɚ ɭɱ-ɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɟɫɟɞɤɚ, ɝɚɪɚɠ, ɩɨɝɪɟɛ, ɫɚɪɚɣ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɢ ɝɚɡɨɜɨɟ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɚɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-203-70-18. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ. Ɋɚɫɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɫ. Ⱦɪɨɧɨɜɤɚ (Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ), ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɧɚɞɜɨɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɱɟɪɧɨɡɟɦ, ɩɨɥɢɜ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɪɟɱɤɚ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱦɨɧɟɰ. Ɍɟɥ. 0-66154-10-90. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦɢɤ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ, ɩɥ. 40 ɤɜ. ɦ, ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ ɜ ɞɨɦɟ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɝɚɪɚɠ, ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ, ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɨɝɨɪɨɞ ɩɨɫɚɠɟɧ. Ɍɟɥ. 0-68-940-31-55. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɫɜɟɬ, ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɫɚɞ, ɭɱ-ɤ 8 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-047-90-83. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ, ɪ-ɨɧ 90-ɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɛɟɡ ɭɞɨɛɫɬɜ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɝɚɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧ, ɭɱ-ɤ 9,5 ɫɨɬɨɤ. ɐɟɧɚ 3000. Ɍɟɥ. 0-95-816-04-34. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɥɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɥ. 83 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 2 ɫɨɬɤɢ, ɜ ɞɨɦɟ ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-700-9603, 0-95-383-44-97. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɨɦ ɜ ɫ. ɉɚɪɚɫɤɨɜɢɟɜɤɚ, ɜ ɞɨɦɟ ɫɞɟɥɚɧ ɪɟɦɨɧɬ, ɱɚɫɬɢɱɧɵɟ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɝɨɪɨɞ 6 ɫɨɬɨɤ. ɐɟɧɚ 22000 ɝɪɧ., ɛɟɡ ɬɨɪɝɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-507-96-54, 0-95150-68-71.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ, 125 (ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ), 7-10 ɦɢɧɭɬ ɩɟɲɤɨɦ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ. ɐɟɧɚ 8500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-05798-21. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɩɨɫ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɥɢɦɚɧɫɤɨɝɨ ɪ-ɧɚ. Ⱦɨɦ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɨɛɥɨɠɟɧ ɤɢɪɩɢɱɨɦ, ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɜɟɪɚɧɞɚ, ɤɥɚɞɨɜɤɚ. ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɣ, ɩɨɝɪɟɛ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɚ ɨɝɨɪɨɞɚ, ɭɱ-ɤ 18,5 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-195-02-18.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɬɟɩɥɵɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɥ. 84 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ, ɮɥɢɝɟɥɶ ɢɡ 2-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɫɚɪɚɣ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɭɲ, ɝɚɪɚɠ, ɤɨɥɨɞɟɰ. Ⱦɜɨɪ ɜɵɥɨɠɟɧ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɟɜɪɨɡɚɛɨɪ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɞ/ɫ, ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50855-37-06.

ÑÍÈÌÓ ɋɧɢɦɭ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ÑÍÈÌÓ ɋɧɢɦɭ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɤɭɩɨɦ. Ɍɟɥ. 0-50-348-45-21.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÄÀ×È ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɜ ɤɨɨɩ. «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ», ɧɟɞɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɞɨɦɢɤ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ + ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɚɞ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤ. Ɍɟɥ.: 0-66-48564-96, 0-95-508-56-24.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɜ ɫ/ɬ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɟɰ», ɞɨɦɢɤ 6ɯ6, 9 ɫɨɬɨɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɚɞ, ɩɨɥɢɜ, ɟɦɤɨɫɬɶ, ɫɜɟɬ, ɭɞɨɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-95919-52-30. ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɡɚ ɋɟɜɟɪɧɵɦ ɫɬɚɜɤɨɦ, 6 ɫɨɬɨɤ, 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ, ɩɚɪɧɢɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɚɞ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-538-28-69.

Ɇɟɧɹɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɩɟɪ. ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ, 29, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɤɨɬɟɥ, ɦɩɨ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ. 0-95051-10-76.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɪ-ɨɧ «ɉɥɚɡɚ», «ɉɚɧɚɫɨɧɢɤ», ɩɥ. 70 ɤɜ. ɦ. ɐɟɧɚ 26000 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-66-183-42-04. ɉɪɨɞɚɸ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, 1500 ɤɜ. ɦ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig. com.ua.

ɋɞɚɸ 1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɭɬɟɩɥɺɧɧɨɝɨ ɧɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 200 ɤɜ. ɦ, ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 9 ɫɨɬɨɤ ɫ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ, ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɭɱ-ɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ. ȿɫɬɶ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱ-ɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɞ ɛɢɡɧɟɫ. Ɍɟɥ. 0-95-373-48-15.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɱ-ɤ 15 ɫɨɬɨɤ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɞɨɦ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɜɨɞɚ, ɜ 5 ɦɢɧɭɬɚɯ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-226-16-74, 0-50839-54-49. ɉɪɨɞɚɸ ɭɱ-ɤ 5,5 ɫɨɬɨɤ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɪ-ɨɧ ɲɤɨɥɵ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ, ɩɨ ɭɱ-ɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɪɹɞɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-99-79047-87, 0-93-659-27-28. ɉɪɨɞɚɸ ɭɱ-ɤ ɜ ɪ-ɧɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ɍɟɥ. 0-95-591-69-33.

ÑÄÀÞ

ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɥɟɬɧɸɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ-ɤɚɮɟ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-980-66-33, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞ ɸɪɚɞɪɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɵ, ɜɨɞɚ, ɫɜɟɬ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95774-31-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɥɨɳɚɞɤɭ-ɤɚɮɟ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɝɚɪɚɠɚɦɢ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-980-66-33, 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɱ-ɤ ɫ ɜɟɬɯɢɦ ɞɨɦɨɦ 18 ɫɨɬɨɤ, ɪ-ɨɧ ɛɵɜɲɟɝɨ ȾɄ «Ɉɝɨɧɟɤ», ɜɨɞɚ ɜɨ ɜɞɨɪɟ, ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɚɡ (ɟɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ). Ɍɟɥ. 0-66-4348-240. ɉɪɨɞɚɸ ɭɱ-ɤ ɫ ɜɟɬɯɢɦ ɞɨɦɨɦ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ, ɩɨɫ. Ȼ. ɂɥɶɢɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-38865-29.

ÊÓÏËÞ Ɋɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɚ ɫ ɞɚɱɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

ÃÀÐÀÆÈ

ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬ 10 ɞɨ 4000 ɤɜ.ɦ. Ɉɯɪɚɧɹɟɦɵɟ, ɫ ɪɚɦɩɨɣ, ɬɟɥɶɮɟɪɨɦ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

ÏÐÎÄÀÞ

ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ, ɜɨɞɚ, ɫɜɟɬ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ», ɰɟɧɚ 1000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ.: 0-66-485-64-96, 0-95508-56-24.

ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɵ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ 10 ɤɭɛ. ɦ ɢ 60 ɤɭɛ. ɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ⱦɪɭɠɛɚ» ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ, ɩɥ. 17,6 ɤɜ. ɦ, ɫɜɟɬ, ɫɱɟɬɱɢɤ. Ɍɟɥ. 0-99-120-37-01. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ», ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ, ɩɨɞɜɚɥ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-07-50-387. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ», ɟɫɬɶ ɩɨɝɪɟɛ ɢ ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-983-1786, 0-99-094-88-46.

ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɦɨɣɤɭ, ɋɌɈ ɢ ɞɪ. ɩɨ ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɦɚɧɢɤɸɪɚ-ɩɟɞɢɤɸɪɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥ. Ɍɟɥ. 0-50-523-96-36. ɋɞɚɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 200 ɤɜ. ɦ, ɞɜɚ ɝɚɪɚɠɚ, ɫɜɟɬ, ɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 15,3 ɤɜ. ɦ. ɐɟɧɚ 700 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-362-38-63.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ. Ɍɟɥ. 0-66-437-72-89.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɵ «ȼɩɟɪɟɞ», ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-954-37-50.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ɂɜɟɡɞɚ». ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50988-41-30.

Ɇɟɧɹɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 0-99098-95-04.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɵ, ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ, ɩɥɨɳɚɞɶ 100 ɤɜ. ɦ. ɐɟɧɚ 13000 ɭ.ɟ. ɬ. 0507158609, 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 9 ɫɨɬɨɤ ɫ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɭɱ-ɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ, ɟɫɬɶ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱ-ɤ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɞ ɛɢɡɧɟɫ. Ɍɟɥ. 0-95373-48-15.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɢ, ɡɞɚɧɢɹ, ɝɚɪɚɠɢ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ÌÅÍßÞ

ÄÐÓÃÎÅ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 1,75 Ƚɚ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ, ɫɚɠɟɧɰɟɜ, ɪɵɛɵ, ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɩɬɢɰɵ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɩɪɭɞɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ. Ɍɟɥ. 0-99-048-18-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɭɱ-ɤ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ.: 0-66-171-28-95, 0-93-856-32-91.

Ʉɭɩɥɸ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɢ, ɝɚɪɚɠɢ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77.

ɋɧɢɦɭ, ɤɭɩɥɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ 1000 ɦɟɥɨɱɟɣ, ɦɚɝ. «Ƚɟɬɶɦɚɧ». Ɍɟɥ. 0-66-331-38-66.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɱɚɫɬɧɨɟ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 600 ɤɜ. ɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ 0,4 ɝɚ, ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɡɚɛɨɪ, ɟɫɬɶ ɜɨɞɚ, ɷɥ. 380 ȼɬ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɞ ɥɸɛɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɠɢɥɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ. Ɍɟɥ. 0-50-696-24-26.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɢ, ɝɚɪɚɠɢ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ÊÓÏËÞ

ɋɧɢɦɭ ɝɚɪɚɠ ɜ ɪ-ɧɟ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɝɚɪɚɠɧɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ. Ɍɟɥ. 0-50-227-85-56. Ʉɭɩɥɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ» ɞɥɹ ɫɟɛɹ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɝɚɪɚɠɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-95-606-68-87, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɝɚɪɚɠɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-3999, 0-95-774-31-01.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɦɨɥɨɤɨɜɨɡ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ, ɥɟɝɤɨɜɵɟ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ, ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

Ʉɭɩɥɸ ɬɪɚɤɬɨɪ. Ɍɟɥ. 0-50-56371-59.

ËÅÃÊÎÂÛÅ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ «Audi-100», ɜ ɢɡɭɦɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɩɪɢɹɬɧɨ ɛɭɞɟɬɟ ɭɞɢɜɥɟɧɵ), ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ (ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ 2010 ɝ.), V 2,6 (6-ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɚɹ), ɝɚɡ ȿɜɪɨ-4, ɬɪɨɣɧɚɹ ɨɰɢɧɤɨɜɤɚ, ɪɠɚɜɱɢɧɵ ɧɟɬ ɢ ɞɚɠɟ ɧɚɦɟɤɢ, ɰɜɟɬ ɩɟɫɨɱɧɵɣ; ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ, ɱɢɫɬɟɧɶɤɚɹ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɟɧɶɤɚɹ, ɩɪɨɛɟɝ 187 ɬɵɫ. ɤɦ. ɐɟɧɚ 4500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-50-597-39-43.


÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

4 июля 2018 года ɉɪɨɞɚɸ «Audio A6», 2012 ɝ.ɜ., ɜɫɟ ɨɩɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɤ, ɩɪɢɝɧɚɧɚ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-608-78-19. ɉɪɨɞɚɸ «Nissan Almera», 2006 ɝ.ɜ., V 1,8 ɚɜɬɨɦɚɬ, ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɢɦɧɟɣ ɪɟɡɢɧɵ. Ɍɟɥ. 0-50348-45-21. ɉɪɨɞɚɸ «Opel Kadett», ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ, 87 ɝ.ɜ., ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-9966-72-580. ɉɪɨɞɚɸ «Volkswagen Ɍ-2», ɛɭɫ. Ɍɟɥ. 0-95101-29-66. ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ», ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15. ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-2105», 1995 ɝ.ɜ., ɜɚɪɢɬɶ ɢ ɤɪɚɫɢɬɶ ɧɟ ɧɭɠɧɨ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-63-47-22-898. ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-2109», 2005 ɝ.ɜ., ɢɧɠɟɤɬɨɪ, ɝɚɪɚɠɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-37-48-818. ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-2121», ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ, 87 ɝ.ɜ., ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-6672-580. ɉɪɨɞɚɸ «ɁȺɁ-ɋɥɚɜɭɬɚ», 2005 ɝ.ɜ., ɝɚɡ/ ɛɟɧɡɢɧ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-93-20098-00.

ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2140», 81 ɝ.ɜ., ɰɜɟɬ ɡɟɥɟɧɵɣ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-92904-73. ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2141», 91 ɝ.ɜ., «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412», 80 ɝ.ɜ., ɤɭɡɨɜ «ɂɀ-Ʉɨɦɛɢ» ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ; ɧɨɜɭɸ ɤɨɥɹɫɤɚ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412», ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-920-12-64. ɉɪɨɞɚɸ «Renault Symbol», 2011 ɝ.ɜ., ɩɪɨɛɟɝ 65 ɬɵɫ. Ʉɦ, ɧɟ ɛɢɬɚ, ɜ ɯɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɨɞɢɧ ɯɨɡɹɢɧ. Ɍɟɥ. 0-50-919-48-14.

ÊÓÏËÞ ȺȺȺɄɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɭ», «ɊȺɎ», «ɁɂɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, «ɋȺɄɢ». Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜ-ɥɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɟ «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ», ɦɨɬɨ, ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɩɪɢɰɟɩɵ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15. Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ. Ʌɟɝɤɨɜɵɟ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɬ.ɞ. ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-66573-23-88.

ɉɪɨɞɚɸ «ɆȺɁ-555102», ɫɚɦɨɫɜɚɥ, 2007 ɝ.ɜ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ «ɌȺɆ-80», ɛɨɪɬɨɜɨɣ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɢɡɟɥɶ, ɝ/ɩ 3,6 ɬ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ «ɍȺɁ-3962», 2006 ɝ.ɜ., ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ ɜ «ɄɚɦȺɁ», ɨɛɴɟɦ 5 ɤɭɛ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-66-98066-33. ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɤɪɚɧ «ɁɂɅ-Ʉɋ-2561» + ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ «Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ», ɝ/ɩ 5 ɬ + ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ Ɍ-170, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ ȾɌ75 (ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɟɰ) ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ, ɫɚɦɨɜɚɥ «ɁɢɅ». Ɍɟɥ. 0-66-63858-32. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ «ɌɈ6», ɨɛɴɟɦ ɤɨɜɲɚ 1,6 ɤɭɛ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-66980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɦɨɫɜɚɥ «FAV-3252», 2008 ɝ.ɜ., ɝ/ɩ 30 ɬ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ «ɆȺɁ-5551», «ɄɚɦȺɁ-55111» + ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-139-32-19.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ, ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ «Ⱥɢɫɬ». Ɍɟɥ. 0-95343-73-70. ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ. Ɍɟɥ.: 0-99-940-67-03, 0-66-757-43-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɬɨɰɢɤɥ «Kawasaki ER-5», 2004 ɝ.ɜ., 500 ɤɭɛ. ɦ, ɩɪɢɝɧɚɧ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-95-608-78-19. ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɬɨɰɢɤɥ «ɂɀ-ɘɩɢɬɟɪ-5» ɫ ɤɨɥɹɫɤɨɣ, 1988 ɝɨɞɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-041-76-05 (ȼɢɤɬɨɪ). ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɬɨɰɢɤɥ «ɆɌ-10-36», 84 ɝ., ɩɪɨɛɟɝ 25 ɬɵɫ. ɤɦ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ ɛ/ɭ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-630-05-72. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɪɚɫɤɥɚɞɧɨɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ «Ⱦɟɫɧɚ». Ɍɟɥ. 0-66-513-26-20.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɫɤɢ R-15 - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ./ ɲɬ.; ɤɨɥɩɚɤɢ «Opel» - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 100 ɝɪɧ./ ɲɬ.; ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɪɭɥɟɜɵɯ ɬɹɝ, ɥɨɛɨɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɧɚ ɚɜ-ɥɶ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ-ȿ-220», ɤɭɡɨɜ 210, ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-918-5665, 0-93-775-37-79. ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɫɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ R15, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɨɱɬɢ ɧɨɜɵɟ. Ɍɟɥ. 0-50988-41-30. ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ (ɝɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ) ȽȺɁ, ɄȺɆȺɁ, ɁɂɅ, ɍȺɁ, Ƚɚɡɟɥɶ, ɆȺɁ, Ʉɪɚɡ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɪɟɡɢɧɭ «ȽȺɁ-66», «ɁɢɅ», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», «Ȼɵɱɨɤ», «Ȼɨɝɞɚɧ», «Ȼɟɥɚɡ», ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ɍȺɁ», «ȽȺɁ» ɧɨɜɵɟ ɢ ɛ/ɭ; ɞɢɫɤɢ ɧɚ «ȼȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ», ɪɟɡɢɧɭ; ɩɪɭɠɢɧɵ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɤɨɥɨɞɤɢ, ɥɨɛɨɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ 412, ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ 412, ɩɨɞɤɪɵɥɤɢ 412, ɛɚɝɚɠɧɢɤ ɧɚ ɤɪɵɲɭ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɧɨɜɵɟ ɢ ɛ/ɭ, ɪɚɡɛɨɪɤɚ «ɍȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁɢɅ», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɪȺɁ», «ȽȺɁɟɥɶ», ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-31939-99, 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɬɨɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ «ɆɌ», «ɂɀ-ɘɩɢɬɟɪ», «Ʉ-750», «ɍɪɚɥ» ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-63-85-200-68. ɉɪɨɞɚɸ ɧɚ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412» ɧɨɜɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɛ/ɭ; ɧɚɫɨɫɵ Ȼ.ɐ., ɧɚɫɨɫ ɪɭɱɧɨɣ ɩɨɞɤɚɱɤɢ, ɞɜɟɪɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ 80ɯ180 ɞɥɹ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɟɤ. Ɍɟɥ. 0-99-300-81-97. ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɡɢɧɭ «Ɇɚɬɢɡ», «Ɍɚɜɪɢɹ». Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94. ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɡɢɧɭ 13ɯ14, ɛ/ɭ, ɞɢɫɤɢ ɧɚ 13; ɬɟɧɬ ɧɚ «ȼȺɁ», ɱɟɯɥɵ ɧɚ ɫɢɞɟɧɢɹ 07. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɡɢɧɭ ɡɢɦɧɸɸ ɛ/ɭ ɢ ɧɨɜɭɸ R-13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ɢ ɧɚ «ɍȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁɢɅ», «ȽȺɁɟɥɶ», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ.: 0-50-844-56-55, 0-95774-31-01.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɭ», «ɊȺɎ», «ɁɂɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, «ɋȺɄɢ». Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67. Ʉɭɩɥɸ ɚɜ-ɥɶɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89. Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-378-92-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɤɭɬɟɪ ɧɚ ɯɨɞɭ. ɋɟɥ ɢ ɩɨɟɯɚɥ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-95-310-18-90.

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɛɪɭɫɱɚɬɤɭ ɝɪɚɧɢɬɧɭɸ, ɩɟɫɨɤ ɪɟɱɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ, ɲɥɚɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɨɬɫɟɜ, ɱɟɪɧɨɡɟɦ, ɝɪɚɧɲɥɚɤ, ɤɢɪɩɢɱ ɛ/ɭ ɥɸɛɨɣ, ɲɢɮɟɪ, ɞɨɫɤɚ, ɛɚɥɤɚ, ɰɟɦɟɧɬ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-402-22-71. ɉɪɨɞɚɸ 15 ɪɚɦ ɫɨ ɫɬɟɤɥɚɦɢ ɢ ɨɞɧɭ ɛɚɥɤɨɧɧɭɸ ɞɜɟɪɶ. ɐɟɧɚ ɡɚ ɜɫɟ 150 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-765-61-29, 0-97-447-60-84. ɉɪɨɞɚɸ ɛ/ɭ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɤɢɪɩɢɱ, ɛɥɨɤɢ, ɞɨɫɤɚ, ɲɢɮɟɪ, ɦɟɬɚɥɥ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɬɚɪɟɢ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-711-44-83. ɉɪɨɞɚɸ ɜɨɪɨɬɚ ɝɚɪɚɠɧɵɟ 2,50ɯ1,80, ɦɟɬɚɥɥ 4 ɦɦ. Ɍɟɥ. 0-50-765-27-54. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɥɢɫɬɚ ɲɢɮɟɪɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɢɧɚ 5,40 ɧɚ 1 ɦ. ɐɟɧɚ 1000 ɝɪɧ./ ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-99-370-57-29. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟɪɶ ɠɟɥɟɡɧɭɸ ɬɨɥɳɢɧɚ 4 ɦɦ, ɞɜɚ ɡɚɦɤɚ, ɨɛɲɢɬɚ ɞɟɪɟɜɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66621-54-67. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɫɤɭ, ɛɪɭɫ, ɲɚɥɟɜɤɭ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɫɤɭ, ɛɪɭɫ, ɲɚɥɟɜɤɭ, ɩɪɨɮɥɢɫɬ, ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɭ, ɤɨɧɶɤɢ, ɠɚɥɨɛɵ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-95-45830-77. ɉɪɨɞɚɸ ɤɢɪɩɢɱ, ɲɢɮɟɪ, ɦɟɬɚɥɥ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. ɉɪɨɞɚɸ ɥɢɫɬɵ ɈɋȻ 1,25ɯ2,50ɯ10 ɦɦ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɩɨɥɨɫɭ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɟɫɨɤ, ɪɟɱɧɨɣ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ, ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɨɦ, ɤɢɪɩɢɱ ɛ/ɭ, ɲɥɚɤ ɞɨɦɟɧɧɵɣ, ɲɥɚɤ Ɍɗɐ, ɰɟɦɟɧɬ, ɝɪɚɧɲɥɚɤ, ɝɪɚɧɨɬɫɟɜ, ɳɟɛɟɧɶ. Ɍɟɥ.: 0-97-289-06-23, 0-66-366-88-95.

Ʉɭɩɥɸ «ȼȺɁ», «Ʌɚɞɚ», «Ɍɚɜɪɢɹ», ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-370-57-29.

Ʉɭɩɥɸ «ȼȺɁ-2101-015», «Ɍɚɜɪɢɸ», «ɋɥɚɜɭɬɭ», «Ʉɚɥɢɧɭ», «ɉɪɢɨɪɭ», «ɒɟɜɪɨɥɟɬ», «Ⱦɠɢɥɢ», «Ⱦɷɨ», «Ɇɚɡɞɭ» ɢ ɞɪ. ɢɧɨɦɚɪɤɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɪɠɚɜɵɟ, ɝɧɢɥɵɟ, ɧɟ ɧɚ ɯɨɞɭ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɩɨɫɥɟ ȾɌɉ ɢ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-288-84-88. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȺɁɅɄ», «ɂɀ-Ʉɨɦɛɢ» ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ȽȺɁɟɥɶ» ɢ ɞɪ. ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. Ɍɟɥ. 0-99530-36-99.

Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɚ» ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-66-650-25-00. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼɨɥɝɭ», «ɁȺɁ», «ɊȺɎ», «ɁɢɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɫɚɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɂɀ», «ȺɁɅɄ», ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95774-31-01.

Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-457-84-51. Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɟ, ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50143-18-12. Ʉɭɩɥɸ ȾɈɊɈȽɈ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ c ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ! Ɍɟɥ. 0-63-851-46-64. Ʉɭɩɥɸ ȾɈɊɈȽɈ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ c ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ! Ɍɟɥ. 0-95-007-25-69.

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ «ȽȺɁɟɥɶ», 2000 ɝ.ɜ., ɛɨɪɬɨɜɨɣ, ɩɨɥɧɵɣ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ + ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-95-139-20-99. ɉɪɨɞɚɸ «ɁɂɅ-ɆɆɁ-555», ɫɚɦɨɫɜɚɥ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɢɰɟɩɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. ɉɪɨɞɚɸ ɩɪɢɰɟɩ «Ʌɢɞɟɪ». Ɍɟɥ. 0-66-60721-52.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨ, ɦɨɬɨ, ɩɪɢɰɟɩɵ ɤ ɥɸɛɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɝɤɨɜɭɸ ɢ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-227-85-56. Ʉɭɩɥɸ ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Ʉɭɩɥɸ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɢ ɫɜɢɧɟɰ. Ɍɟɥ.: 0-50953-08-97, 0-50-851-08-59. Ʉɭɩɥɸ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɚɜɬɨ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ, ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɡɢɧɭ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99. Ʉɭɩɥɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ (ɪɟɡɢɧɭ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ). Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87. Ʉɭɩɥɸ ɪɟɡɢɧɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ, ɫ/ɯ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95319-39-99.

Ʉɭɩɥɸ ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ: «ȼɨɥɝɚ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412, 2140, 2141». Ɍɟɥ.: 0-50-92980-89, 0-63-486-89-67.

Ȼɪɭɫ, ɞɨɫɤɚ, ɲɚɥɟɜɤɚ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɤɢɪɩɢɱ, ɲɢɮɟɪ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Ⱥɜɬɨɪɚɡɛɨɪɤɚ «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ» ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15.

ȼɇɂɆȺɇɂɘ ȺȼɌɈȼɅȺȾȿɅɖɐȿȼ ɁȺɉɊȺȼɅəȿɆ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɖɇɕȿ ɄɈɇȾɂɐɂɈɇȿɊɕ. Ɍɟɥ.: 0-50-81234-91, 0-98-006-45-48. Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ȽȺɁ, ɁɂɅ, ɄȺɆȺɁ, ɆȺɁ, ɄɊȺɁ ɢ ɞɪ. ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88. ɉɪɨɞɚɸ «ɍȺɁ-452», ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ «ɍȺɁɵ» ɜɫɟɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɜ ɬ.ɱ.: ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, Ʉɉɉ, ɱɭɥɤɢ, ɤɚɪɞɚɧɵ ɭɝɥ. ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɞɢɫɤɢ ɨɩɨɪɧɵɟ, ɤɨɥɟɫɧɵɟ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ, ɝɨɥɨɜɤɚ, ɛɟɧɡɨɛɚɤ, ɩɨɪɲɧɟɜɚɹ, ɡɚɳɢɬɚ, ɞɜɟɪɢ, ɤɚɩɨɬ, ɛɚɦɩɟɪɚ, ɬɪɚɦɛɥɟɪ, ɫɬɚɪɬɟɪ, ɩɨɦɩɚ, ɪɟɫɫɨɪɵ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɩɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ, Ʉɉɉ, ɤɭɡɨɜɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪ. ɇɨɜɚɹ ɪɟɡɢɧɚ ɧɚ 15 ɫ ɞɢɫɤɚɦɢ ɢ ɤɚɦɟɪɨɣ, ɧɨɜɵɣ ɬɪɚɦɛɥɟɪ ɧɚ «ɁɢɅ». Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ «ɍȺɁ-469», «ȽȺɁɟɥɶ», «ȽȺɁ52, 53», «ɁɢɅ-130», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɪȺɁ», ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɝɚɠɧɢɤ ɧɚ «ȼȺɁ-2101». Ɍɟɥ. 0-66-782-52-49. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɫɤɚɬɚ ɫ ɞɢɫɤɚɦɢ 185/65 R1486 ɬ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66133-37-40.

Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ: ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɩɟɫɨɤ, ɲɥɚɤ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɨɰɢɧɤɨɜɤɭ, ɝɜɨɡɞɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89. Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ: ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɩɟɫɨɤ, ɲɥɚɤ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɨɰɢɧɤɨɜɤɭ, ɝɜɨɡɞɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67. Ⱦɭɲɢ, ɛɟɫɟɞɤɢ, ɬɭɚɥɟɬɵ, ɜɨɥɶɟɪɵ, ɛɭɞɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. Ɂɚɛɨɪɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. Ɂɚɛɨɪɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-95-639-48-96. Ʉɭɩɥɸ ɛɚɛɛɢɬ, ɨɥɨɜɨ, ɩɪɢɩɨɣ, ɧɢɯɪɨɦ, ɩɨɛɟɞɢɬ, ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɵ, ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɭ, ɫɜɢɧɟɰ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɧɢɤɟɥɶ, ɬɢɬɚɧ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88. Ʌɟɬɧɢɟ ɞɭɲɢ, ɬɭɚɥɟɬɵ, ɛɟɫɟɞɤɢ, ɛɭɞɤɢ ɞɥɹ ɫɨɛɚɤ, ɲɬɚɤɟɬɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ: ɜɨɪɨɬɚ, ɤɚɥɢɬɤɢ, ɡɚɛɨɪɵ, ɛɟɫɟɞɤɢ, ɥɚɜɨɱɤɢ, ɤɚɱɟɥɢ, ɧɚɜɟɫɵ ɜɨ ɞɜɨɪ, ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.

ąĂđďĈĀāďđ stroim-dom.dn.ua 050-983-16-53

Ʉɭɩɥɸ ɥɢɫɬɵ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɬɪɭɛɵ, ɤɪɭɝɥɹɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɟɦɤɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɦɟɞɢ, ɬɢɬɚɧɚ ɧɢɯɪɨɦɨɜɭɸ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-851-08-59. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɟɤɥɨɛɥɨɤ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɤɢɪɩɢɱ, ɩɥɢɬɵ, ɛɥɨɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ, ɲɢɮɟɪ, ɫɟɬɤɭ-ɪɚɛɢɰɭ, ɬɪɭɛɵ, ɫɬɨɥɛɵ. Ɍɟɥ. 0-99530-36-99. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɲɢɮɟɪ, ɰɟɦɟɧɬ, ɤɢɪɩɢɱ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɭɝɨɥɨɤ, ɩɪɭɬ. ɉɪɢɟɡɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ. Ɍɟɥ.: 0-66-573-23-88, 0-63378-92-78. Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɭɝɨɥɨɤ, ɥɢɫɬ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɞɜɭɬɚɜɪ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɩɪɭɬ, ɩɨɥɨɫɭ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ ɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ. Ɂɚɛɟɪɭ ɫɚɦ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɬɪɭɛɵ, ɥɢɫɬɵ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-0897, 0-50-851-08-59. Ʉɭɩɥɸ ɲɢɮɟɪ 8-ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɛ/ɭ ɢɥɢ ɧɨɜɵɣ, ɟɜɪɨɪɭɛɟɪɨɢɞ; ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84.

099-772-21-99 ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɢɬɭ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭɸ 40ɯ40, 40ɯ45, 20ɯ20, ɭɝɨɥɨɤ 45, 50, ɬɪɭɛɚ ɦɟɬɚɥɥ. 1 1/2, 3/4, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ 6 ɦɦ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɤɚɧɢɫɬɪɵ ɩɥɚɫɬɢɤ ɢ ɠɟɥɟɡɨ 10 ɥ, 20 ɥ, ɛɨɱɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ, ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɶ, ɫɬɟɥɥɚɠ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77.

ĂďđďēĀ, ċĀČĉēċĉ stroim-dom.dn.ua

050-583-22-50 ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 325/10, 663/8, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ 140/140, ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ, ɤɚɛɟɥɹ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɥɸɛɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɫɶ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ ɨɬ 1 ɞɨ 6 ɦ, ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ ɤɨɬɥɵ, ɛɭɪɠɭɣɤɢ, ɞɜɟɪɤɢ, ɩɥɢɬɵ, ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɟɱɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɩɪɨɩɚɧɨɜɵɟ ɛɚɥɥɨɧɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ, ɭɝɨɥɨɤ, ɥɢɫɬ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɫɟɬɤɭ-ɪɚɛɢɰɭ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɨɤ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɬɪɭɛɵ, ɞɜɭɬɚɜɪɵ, ɥɢɫɬɵ ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-0897, 0-50-851-08-59. ɉɪɨɞɚɸ ɮɚɫɚɧɢɧɭ ɱɭɝɭɧɧɭɸ ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɢɚɦ. 100, ɬɪɨɣɧɢɤɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɉɪɨɞɚɸ ɲɢɮɟɪ 8-ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɧɨɜɵɣ - 100 ɝɪɧ./ɥɢɫɬ, ɢ ɛ/ɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ 12, 16, 24; ɭɝɨɥɨɤ 35, 45, 50; ɩɪɭɬ 18; ɬɪɭɛɭ 60; ɝɜɨɡɞɢ 40, 60, 90; ɬɪɭɛɭ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ; ɬɪɭɛɭ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɭɸ 150 ɦɦ, ɩɨ 3 ɦ; ɲɜɟɥɥɟɪ 65 ɦɦ. Ɍɟɥ. 0-50-28-02-123.

Đðîãßþ øëßê, ïäñîê, ùäàäíü, âðßíîòñäá, ïäðäâíîé êîðîáèé. ēäë. 0-50-565-01-75. ɉɪɨɞɚɸ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77. ɉɪɨɞɚɸ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɲɥɚɤ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɜɵɝɪɭɡɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-14883-05, 0-63-520-11-41. Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-604-85-09. ɉɪɨɞɚɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɭ «Ɇɭɥɢɧɟɤɫ» (ɝɪɢɥɶ, Ɏɪɚɧɰɢɹ); ɦɨɪɨɡɢɥɤɭ «Priveleg» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ); ɚɜɬɨɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ (12 V, 220 ȼɬ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ); ɯɥɟɛɨɩɟɱɤɭ «LG»; ɷɥ. ɝɪɢɥɶ ɞɥɹ ɲɚɭɪɦɵ (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ); ɷɥ. ɞɭɯɨɜɨɣ ɲɤɚɮ «Siemens» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ «BEɄO». Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɞɧɨɛɥɨɱɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-331-38-66. ɉɪɨɞɚɸ ɩɵɥɟɫɨɫ. Ɍɟɥ. 0-95-065-04-60. ɉɪɨɞɚɸ ɫɨɤɨɜɚɪɤɭ (ɩɚɪɨɜɚɹ), ɷɥ. ɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɭ «Ɋɨɫɢɧɤɚ»; ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɩɨ 25 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-508-56-24. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ƚɨɪɟɧɢɟ», ɰɟɧɚ 2500 ɝɪɧ. ɉɨɥɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɚɹ 1000 ɨɛ/ ɦɢɧ. Ɍɟɥ. 0-95-885-67-67. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ⱦɨɧɛɚɫɫ» ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-532-57-85. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-99-79974-75. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɜ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66-528-44-40. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɢ ɝɚɡɨɜɭɸ ɩɟɱɶ ɛ/ɭ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-650-25-00. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. Ɍɟɥ.: 0-99-059-5212, 0-98-67-57-086. ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95774-31-01.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-227-28-27.

ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɚɪɤɢ, ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66247-39-94.

ÊÓÏËÞ

stroim-dom.dn.ua

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɬɥɵ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ: ɄɋɌ12 ɧɨɜɵɣ; ɄɋɌ-16, ɛ/ɭ; ɝɚɡɨɜɭɸ 4-ɤɨɧɮ. ɉɟɱɶ; ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɱɨɤ; ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɨɥɨɫɧɢɤɨɜ ɢ ɧɢɠɧɹɹ ɞɜɟɪɰɚ ɄɋɌ-16; ɫɚɦɨɜɚɪ ɧɚ ɭɝɥɹɯ; ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-28-02-123.

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ

ĐĀčĠēĎĉċĉ

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɛ/ɭ ɤɢɪɩɢɱ ɥɸɛɨɣ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɲɢɮɟɪ, ɞɨɫɤɚ, ɛɚɥɤɢ, ɛɪɭɫ, ɫɵɩɭɱɢɟ: ɩɟɫɨɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɝɪɚɧɲɥɚɤ, ɨɬɫɟɜ, ɲɥɚɤ, ɰɟɦɟɧɬ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-366-8895, 0-97-289-06-23.

ÏÐÈÖÅÏÛ

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɟɪɢ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɛ/ɭ (ɩɨɥɨɬɧɨ), ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɞɪɨɜɚ. Ⱦɟɲɟɜɨ. Ɍɟɥ.: 44-5568, 0-95-248-57-03.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɚɥɶɧɭɸ ɜɚɧɧɭ 1,5 ɦ, ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-532-57-85.

Ʉɭɩɥɸ ɦɨɬɨɰɢɤɥ «əȼȺ», ɦɨɬɨɰɢɤɥ, ɫɤɭɬɟɪ, ɦɨɩɟɞ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63378-92-78.

ɋɬɨɥɵ, ɥɚɜɤɢ, ɨɝɪɚɞɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɭɯɨɣ, 8% ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɥɢɩɚ – 50 ɞɥɢɧɚ 2,30 – 6 ɤɭɛ. ɦ, ɥɢɩɚ – 30 ɞɥɢɧɚ 2,30 – 2 ɤɭɛ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-50696-24-26.

ÊÓÏËÞ

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɧɚ ɯɨɞɭ ɢ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ «ȼȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «ɁɂɅ», «ɄɚɦȺɁ» ɢ ɬ.ɞ. ɋɚɦɨɜɵɜɨɡ. Ɍɟɥ.: 0-66-573-23-88, 0-63-378-92-78.

21

Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɜɧɢ ɧɚ ɨɤɧɚ ɧɨɜɵɟ ɢ ɛ/ɭ, ɰɢɤɪɭɥɹɪɤɭ ɢɥɢ ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ, ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɭ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɚɜɬɨɤɥɚɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɭɲɟɧɤɢ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ, ɧɟɪɠ., ɧɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɪɹɞɧɨ-ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ, ɜɟɫɵ ɬɚɪɟɥɨɱɧɵɟ, ɛɨɱɤɢ 200 ɥ, ɩɭɫɤɨ-ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɢ ɡɚɪɹɞɧɨɟ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɥɶɧɢɰɭ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɳɧɵɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-301-83-09. ɉɪɨɞɚɸ ɨɮɢɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɢɧɬɟɪ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɞɨɫɤɭ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. Ɍɟɥ. 0-50559-21-48. ɉɪɨɞɚɸ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɨɥɹɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɹɫɟɧɹ, ɫɬɨɥɵ ɪɚɫɤɥɚɞɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-66-577-18-20.

ɉɪɨɞɚɸ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɛɥɟɧɞɟɪ «Saturn FP9086»; ɤɨɫɦɨɞɢɫɤ (ɦɚɫɫɚɠɟɪ); DVD. Ɍɟɥ.: 0-66-918-56-65, 0-93-775-37-79.

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-631-20-64. ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɛ/ɭ: ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɩɥɚɬɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ, ɤɨɬɥɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ ɢ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-95-46627-69. Ʉɭɩɥɸ ɝɚɡɨɜɭɸ ɩɟɱɶ ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-96-890-93-22. Ʉɭɩɥɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89. Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɝɚɡɨɜɭɸ 4-ɤɨɧɮ. ɩɟɱɶ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɣ ɤɚɦɢɧ, ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ ɄɋɌ-16, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɜɟɫɵ ɞɨ 40 ɤɝ, ɫɚɦɨɜɚɪ ɧɚ ɭɝɥɹɯ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɜɚɧɧɵ, ɬɪɭɛɵ ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɢ ɞɪ. ɯɥɚɦ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63378-92-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɭ, ɫɬɪɨɝɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɜɚɧɧɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɬɪɭɛɵ ɱɭɝɭɧɧɵɟ. ɉɪɢɟɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67.

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ɛɚɥɥɨɧɵ ɫɨ ɲɥɚɧɝɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-66-929-04-73.

ÀÓÄÈÎ-, ÂÈÄÅÎ-

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ «Migrolab» (ɭɫɢɥɢɬɟɥɶ, 4 ɤɨɥɨɧɤɢ). Ɍɟɥ. 0-99-156-0989.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɥɵ ɨɬ 6 ɞɨ 100 ɤȼɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚ ɨɬ 0,5 ɞɨ 2,5 ɤȼɬ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɝɧɢɬɨɥɭ «Ɉɪɟɚɧɞɪɚ» ɫ ɞɜɭɦɹ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, 50 ɤɚɫɫɟɬ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɫɬɚɪɵɦɢ ɡɚɩɢɫɹɦɢ. ɐɟɧɚ ɡɚ ɜɫɟ 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-765-6129, 0-97-447-60-84.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɝɜɨɡɞɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ, ɬɢɫɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-92980-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Sharp», LED + Smart, 43ɯ108, ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-630-05-72.

Ʉɭɩɥɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ: ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɲɭɪɭɩɨɜɟɪɬ, ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪ, ɞɪɟɥɶ, ɛɨɥɝɚɪɤɭ, ɥɨɛɡɢɤ, ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-66-57323-88, 0-63-378-92-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Samsung» 50», ɂɧɬɟɪɧɟɬ, VW, 3 D, ɋɥɨɜɚɤɢɹ; ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Sony» 46» (ɂɧɬɟɪɧɟɬ). Ɍɟɥ. 0-50-50620-84.

Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɧɨɤ ɬɨɤɚɪɧɵɣ, ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɵɣ ɢ ɬ.ɞ., ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɤɨɬɥɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪ-ɜɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-37892-78.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɬɢɫɤɢ, ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɢ ɦɟɬɢɡɵ, ɛɨɥɬɵ, ɝɚɣɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50015-97-92.

ÁÛÒÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɍɌ-16 ɧɚ ɤɨɬɟɥ, ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 1500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-304-55-42.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ. Ɍɟɥ.: 0-99-059-52-12, 0-98-67-67-086. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-77431-01. ɉɪɨɞɚɸ ɬɸɧɟɪ Ɍ-2. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-378-92-78. ɉɪɨɞɚɸ ɰɜɟɬɧɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Samsung» ɦɨɞɟɥɶ CS-21ɄɁQ ɫ ɩɭɥɶɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɚɧɬɟɧɧɨɣ; ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «Samsung», ɜɢɞɟɨɩɥɟɟɪ LG DVD/VSD/ CD Player - ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ ɜɢɞɟɨɞɢɫɤɨɜ. ȼɫɹ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɚ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-700-97-10.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «Indezit» (ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ), ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 49-20-49, 0-95476-31-08.

ɉɪɨɞɚɸ ɰɜɟɬɧɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɛ/ɭ, ɰɟɧɚ 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-304-55-42.

ɉɪɨɞɚɸ ɣɨɝɭɪɬɧɢɰɭ, ɯɥɟɛɨɩɟɱɤɭ, ɫɨɤɨɜɚɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-386-55-39.

Ʉɭɩɥɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-378-92-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ LG-24. Ɍɟɥ. 0-66438-44-07.

Ʉɭɩɥɸ ɬɸɧɟɪ Ɍ-2. Ɍɟɥ.: 0-66-650-25-00, 0-63-378-92-78.

ÊÓÏËÞ


22 ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɩɥɚɬɚ Gigabyte GA-G33V-S2, ɬɢɩ ɐɉ - DualCore Inel Celeron E3200 HDD Samsung HD403LJ ATA Device (400 Ƚɛ, 7200 RPM, SATAII), ɱɢɩɫɟɪ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɩɥɚɬɵ Intel Bearlake G33, ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ- 3584 ɆȻ (DDR2 SDRAM), ɬɢɩ BIOS - Award Modular (08/13/07), ɜɢɞɟɨɚɞɚɩɬɟɪ - ATI Radeon X1950 GT (256), ɦɨɧɢɬɨɪ Samsung SyncMaster B1930N. ɐɟɧɚ 2700 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-977-16-46.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ ɩɥɚɬɶɟ, Ⱥ-ɫɢɥɭɟɬ, ɫ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɤɨɪɫɟɬɨɦ, ɪ. 46-50, ɰɜɟɬ «ɛɪɵɡɝɢ ɲɚɦɩɚɧɫɤɨɝɨ». Ɍɟɥ.: 0-66-63757-76, 0-66-648-57-43.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɤɪɭɩɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ. Ɍɟɥ. 0-66-59729-99. Ʉɭɩɥɸ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɪɭɩɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-621-54-67.

ÌÓÇÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ. Ɍɟɥ.: 0-99-361-00-36, 0-66324-11-13.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-99799-74-75.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɢɬɚɪɭ 6-ɫɬɪɭɧɧɭɸ. Ɍɟɥ. 0-50039-44-91. ɉɪɨɞɚɸ ɩɢɚɧɢɧɨ «Resler», ɑɟɯɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-880-62-38.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɢɚɧɢɧɨ «ɉɟɧɡɚ». Ɍɟɥ. 0-95-631-20-64. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɝɢɬɚɪɭ «Elerna», ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪ «ɋɤɟɪɰɨ-202». Ɍɟɥ. 0-95-343-73-70.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɩɚɬɟɮɨɧ, ɝɪɚɦɦɨɮɨɧ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɱɚɫɵ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɚɬ. Ɍɟɥ. 0-50844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɡɢɦɚ/ɥɟɬɨ, ɰɜɟɬ ɛɢɪɸɡɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-02511-26. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɡɢɦɧɸɸ ɬɟɩɥɭɸ, ɰɜɟɬ ɛɟɠ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɜɯɨɞɢɬ: ɞɨɠɞɟɜɢɤ + ɤɨɪɡɢɧɚ ɫ ɪɭɱɤɚɦɢ + ɫɭɦɤɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɰɟɧɚ 800 ɝɪɧ.; ɤɨɥɹɫɤɭ-ɬɪɨɫɬɶ, ɰɜɟɬ «ɡɟɥɟɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ», ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɰɟɧɚ 800 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-624-02-41.

ÊÍÈÃÈ, ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ. Ɍɟɥ. 0-95-343-73-70.

ÌÅÁÅËÜ 1000 ÌÅËÎ×ÅÉ ÏÐÎÄÀÞ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɪɚɫɩɪɨɞɚɸ ɞɨɛɪɨɬɧɭɸ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ: ɫɬɟɧɤɭ, ɞɜɚ ɲɢɮɨɧɶɟɪɚ, ɤɪɨɜɚɬɢ, ɞɢɜɚɧ, ɫɬɨɥɵ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɧɢɠɧɵɟ ɩɨɥɤɢ, ɛɚɝɟɬɵ, ɤɨɜɪɵ. Ɉɱɟɧɶ ɞɟɲɟɜɨ. Ɍɟɥ.: 0-99-05952-12, 0-98-67-67-086.

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɪɨɜɚɬɟɣ ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɞɢɡɚɣɧɭ, ɨɞɧɨɫɩɚɥɶɧɵɟ, ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɵɟ, ɞɜɭɯɴɹɪɭɫɧɵɟ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-354-01-46. ɉɪɢɝɥɚɲɚɸ ɧɚ ɦɚɫɫɚɠɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɚ, ɫɤɨɥɢɨɡɚ, ɪɚɞɢɤɭɥɢɬɚ; ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɱɟɤ, ɫɨɫɭɞɨɜ, ɤɪɨɜɢ; ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ; ɥɟɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-99-122-99-47. ɉɪɨɞɚɸ ɛ/ɭ ɦɟɛɟɥɶ: ɫɬɟɧɤɭ, ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ, ɩɪɢɯɨɠɭɸ, ɫɬɨɥ-ɤɧɢɠɤɭ, ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥɵ, ɬɭɦɛɭ ɩɨɞ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɬɚɛɭɪɟɬɵ, ɜɟɲɚɥɤɭ, ɩɨɥɨɱɤɭ ɜ ɜɚɧɧɭɸ, ɬɪɟɥɶɹɠ, ɫɟɪɜɚɧɬ. Ɍɟɥ.: 0-66-171-28-95, 0-93856-32-91. ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɜɚɧ «Ɇɚɥɸɬɤɭ». Ɍɟɥ. 0-95386-55-39. ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɜɚɧ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-065-04-60. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɞɜɭɯɫɩɚɥɶɧɭɸ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɤɚɯ ɫ ɦɚɬɪɚɰɚɦɢ, ɲɤɚɮ ɩɥɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɪɟɫɥɚ, ɰɜɟɬ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɫɬɟɧɤɭ «Ⱥɧɤɥɚɦ» (ɩɪ-ɜɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). ȼɫɟ ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66513-26-20. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ, ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-825-32-80. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɢ ɞɜɚ ɧɚɜɟɫɧɵɯ ɲɤɚɮɚ. Ɍɟɥ. 0-95-809-50-82. ɉɪɨɞɚɸ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ - 500 ɝɪɧ.; ɲɤɚɮ 2-ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ ɧɚ ɧɨɠɤɚɯ (ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɸɬɫɹ) 170ɯ120ɯ60. Ɍɟɥ. 0-95816-04-34. ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɛɟɥɶ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɦɹɝɤɢɟ ɤɪɟɫɥɚ, ɬɪɟɥɶɹɠ, ɫɬɨɥ ɤɭɯɨɧɧɵɣ 100ɯ50. Ɍɟɥ. 0-99-156-09-89. ɉɪɨɞɚɸ ɦɹɝɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ (ɞɜɚ ɞɢɜɚɧɚ). Ɍɟɥ. 0-95-885-67-67. ɉɪɨɞɚɸ ɦɹɝɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ (ɞɢɜɚɧ + 2 ɤɪɟɫɥɚ), ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 4000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-988-41-30, 0-93700-17-31. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɧɤɭ ɜ ɡɚɥ 5,5 ɦ, ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ, ɫɬɨɥ ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɜɢɠɧɨɣ, Ɍȼ ɬɭɦɛɨɱɤɭ, ɤɭɯɧɸ 2 ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-30532-11. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ (ɞɭɛ, ɪɟɡɶɛɚ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ), ɤɪɟɫɥɨ ɤɨɠɚɧɨɟ ɪɚɫɤɥɚɞɧɨɟ «ɑɟɫɬɟɪɮɢɥɞ» (Ⱥɧɝɥɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɭɥɶɹ. Ɍɟɥ. 0-95-343-73-70.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɤɪɟɫɥɨ-ɤɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɢɥɢ ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77.

ÐÀÇÍÎÅ

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɪɨɜɚɬɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɰɜɟɬɨɜ, ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɪɟɜɚ. Ɍɟɥ. 0-95458-30-77.

ÏÐÎÄÀÞ

ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɰɟɧɚ ɭɦɟɪɟɧɧɚɹ, ɜɟɫ ɬɨɱɧɵɣ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ɇɚɥɨɢɦɭɳɢɦ, ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-358-2168, 0-63-599-80-06.

Đðîãßþ ãðîáß. Ąîñòßáêß. ēäë. 0-50-516-68-24. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-35821-68, 0-63-599-80-06. ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ⱥɤɰɢɹ! Ʌɸɛɨɣ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-22971-23, 0-66-978-62-12, 0-93-11818-04. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ-ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɋɨɜɟɧɶɤɢ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɍɨɪɟɡ. Ɉɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɤɭɞɚ ɫɤɚɠɢɬɟ. ɐɟɧɵ ɧɢɠɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ, ɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ. ȼɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ – ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ȼɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ! Ɍɟɥ.: 0-95-572-29-75, 0-63345-82-30. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɚɣɨɧɚ. ȿɫɬɶ ɮɚɛɪɢɱɧɵɟ ɦɵɬɟ ɭɝɥɢ ɨɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɤɭɥɚɤ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ. ȼɟɫɶ ɭɝɨɥɶ ɢɡ Ɋɨɜɟɧɶɤɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ. ɐɟɧɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ɂɚɤɚɡ ɧɚ 1,5-2 ɬ ɢ ɛɨɥɟɟ - ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɨɩɬɨɜɢɤɚɦ, ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-92645-32, 0-50-863-41-55. ɍɝɨɥɶ – ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ! ɇɢɠɟ ɰɟɧɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬɟ. ȼɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. ȿɫɬɶ ɜɫɟ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɮɚɛɪɢɱɧɵɣ ɦɵɬɵɣ, ɨɪɟɯ ɮɚɛɪɢɱɧɵɣ, ɨɪɟɲɟɤ ɦɵɬɵɣ, ɫɟɦɟɱɤɚ ɤɪɭɩɧɚɹ, ɦɟɥɤɚɹ, ɤɭɥɚɤ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. Ɍɨɱɧɵɣ ɜɟɫ – ɤɚɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ! ȼɫɟɦ ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ! Ɉɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-905-41-21, 0-98284-75-77.

ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ! ȿɫɬɶ ɜɫɟ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɨɪɟɯ, ɤɭɥɚɤ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ⱦɟɲɟɜɥɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-50-274-41-88, 0-67-68505-16. ɍɝɨɥɶ ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. ɐɟɧɵ - ɞɟɲɟɜɥɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. Ʌɭɱɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭ ɧɚɫ. ȼɟɫ, ɤɚɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ. 0-50-156-08-89.

Ēòîëàû ïîã ðßàèöó, áèíîâðßãíûä

ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-66-918-56-65, 0-93-77537-79.

050-583-22-50

050-583-22-50

ɉɪɨɞɚɸ ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ, ɬɚɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ ɧɚ 20 ɢ 10 ɥ, ɛ/ɭ, ɧɨɜɭɸ ɬɚɱɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-369-94-51. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɜɪɵ 2ɯ1,5 ɛ/ɭ - 3 ɲɬ., ɤɨɜɟɪ 2ɯ3, ɤɨɥɨɧɤɢ 8 ȼɬ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-95-386-55-39. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ «Ʉɭɛɢɱɟɥɶ» ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-53257-85. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɬɟɥ ɬɜɟɪɞɨɬɨɩɥɢɜɧɵɣ, ɛɚɥɥɨɧ ɝɚɡɨɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-782-52-49. ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɬɚɪɟɥɤɢ (ɩɪ-ɜɨ əɩɨɧɢɹ), ɤɨɮɟɣɧɵɣ ɫɟɪɜɢɡ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ. Ɍɟɥ. 0-50-804-22-74.

Ʉɭɩɥɸ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ. ɉɪɢɟɞɭ ɫ ɜɟɫɚɦɢ. Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ. 0-99-196-64-98.

ɉɪɨɞɚɸ ɨɞɟɹɥɨ ɛɚɣɤɨɜɨɟ - 1 ɲɬ., ɧɢɬɤɢ ɦɭɥɢɧɟ. Ɍɟɥ. 0-50-825-32-80.

ɉɪɨɞɚɸ ɚɤɜɚɪɢɭɦ ɧɚ 130 ɥ ɪɚɡɦɟɪ 80ɯ40ɯ40 ɫɦ, ɥɸɤɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɛɨɱɤɢ 200 ɥ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɛ/ɭ: ɧɨɠɧɭɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ (Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ), ɤɨɜɟɪ ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɩɨɥɶɧɵɣ, ɩɨɫɭɞɭ: ɤɚɫɬɪɸɥɢ, ɬɚɪɟɥɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-305-32-11. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɞɚɠ 10 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɫ ɩɨɞɭɲɤɨɣ, 2-ɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, ɫ ɱɟɤɨɦ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɯɨɥ ɩɪɢ ɬɪɚɜɦɚɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɚɥɶɰɚ ɥɟɜɨɣ ɪɭɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-589-28-87. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɢ 0,25 ɥ, 0,5 ɥ, 1 ɥ, 2 ɥ, 3 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɢ 0,5 ɥ, 1 ɥ, 3 ɥ, ɛɭɬɵɥɶ 20 ɥ - 100 ɝɪɧ.; ɩɚɥɚɫ; ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. 0-95-343-73-70. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɢ 3 ɥ, 0,5 ɥ, ɥɸɫɬɪɭ ɧɚ 5 ɥɚɦɩ - 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-932-30-88. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 0,5 ɥ, 1 ɥ, 2 ɥ, 3 ɥ; ɛɭɬɵɥɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 10 ɥ, 20 ɥ; ɛɢɞɨɧɵ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ 20 ɥ, 40 ɥ; ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɢ ɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ 15 ɞɨ 50 ɥ; ɫɚɦɨɜɚɪ ɧɚ ɭɝɥɹɯ. Ɍɟɥ. 0-5028-02-123.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɚ, ɫɬɟɤɥɨɛɨɣ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɣɤɭ 60ɯ50, ɪɚɤɨɜɢɧɭ ɮɚɹɧɫɨɜɭɸ 55ɯ60, ɡɟɪɤɚɥɨ ɧɚɫɬɟɧɧɨɟ 75ɯ50. Ɍɟɥ. 0-99-156-09-89. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ ɤɨɜɟɪ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɪɚɫɰɜɟɬɤɢ, ɨɱɟɧɶ ɬɟɩɥɵɣ, ɪ. 2,5ɯ3,5 ɦ. ɐɟɧɚ 1500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-612-95-39.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɱɟɥɨɫɟɦɶɢ ɢ ɨɬɜɨɞɤɢ ɧɚ 4-6 ɪɚɦɨɤ 230 ɦɦ (Ɋɭɬɨɜɫɤɢɟ), 300 ɦɦ (Ⱦɚɞɚɸ). Ɍɟɥ.: 0-99-202-52-67, 0-99-981-67-55. ɉɪɨɞɚɸ ɪɚɫɤɥɚɞɭɲɤɭ ɛ/ɭ - 2 ɲɬ., ɜɟɫɵ ɩɨɱɬɨɜɵɟ. Ɍɟɥ.: 0-99-940-67-03, 0-66-75743-77. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɤɥɨɛɚɧɤɢ 3 ɥ, ɱɢɫɬɚɹ; ɛɭɬɵɥɶ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ 10 ɥ; ɛɨɱɤɭ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɭɸ; ɤɪɵɧɤɭ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɥɹ ɡɚɫɨɥɤɢ; ɫɬɨɥ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɞɥɹ ɝɚɪɚɠɚ ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ; ɛɨɱɤɭ ɠɟɥɟɡɧɭɸ 200 ɥ. Ɍɟɥ. 0-66039-72-49.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɬɚɥɶ ɰɟɩɧɭɸ ɪɭɱɧɭɸ, ɳɥɢɮɨɜɚɥɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɠɧɢɰɵ, ɞɨɦɤɪɚɬ 3 ɬ, 5 ɬ, ɧɚɠɞɚɤ, ɞɪɟɥɶ ɪɭɱɧɭɸ, ɲɬɚɧɝɟɥɹ, ɦɢɤɪɨɦɟɬɪ, ɤɥɸɱɢ ɩɨɩɤɨɜɵɟ, ɩɚɬɪɨɧ ɬɨɤɚɪɧɵɣ, ɪɭɛɚɧɨɤ, ɥɚɦɩɭ ɩɚɹɥɶɧɭɸ, ɤɭɜɚɥɞɭ, ɤɥɸɱɢ ɪɨɠɤɨɜɵɟ ɢ ɧɚɤɢɞɧɵɟ ɛɨɥɶɲɢɟ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ - 5 ɲɬ.: ɞɥɢɧɚ 3 ɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ - 12 ɫɦ; ɞɪɟɧɚɠɧɨ-ɮɟɤɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɨɫ SprutV180F (150 ɥ/ɦɢɧ) ɫ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-95-816-04-34.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɢɞɨɧ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ 30 ɥ, ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɭɸ ɧɚ 40 ɥ. Ɍɟɥ. 0-66528-44-40.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ - ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɜɫɟɯ ɦɚɪɨɤ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ - ɫɤɢɞɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɭɸ 4-ɤɨɧɮ. ɩɟɱɶ, ɝɚɡɨɜɭɸ 2-ɤɨɧɮ. ɩɟɱɶ ɩɟɪɟɧɨɫɧɭɸ «Ȼɪɟɫɬ». Ɍɟɥ. 0-50-765-27-54.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ «ɨɪɟɲɟɤ», ɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ. 0-95-40436-57.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɭɸ ɤɨɥɨɧɤɭ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-66485-64-96.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɥɚɞɢɥɶɧɭɸ ɞɨɫɤɭ, ɡɟɪɤɚɥɚ, ɤɥɟɬɤɭ ɞɥɹ ɩɨɩɭɝɚɹ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɪɚɡɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ, ɤɭɜɲɢɧ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɵ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɥɚɦɩɵ, ɭɬɸɝɢ, ɬɸɧɟɪ, ɜɨɡɞɭɯɨɭɜɥɚɠɧɢɬɟɥɶ, ɩɚɪɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ, ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɫɬɨɥɨɜɵɣ ɧɚɛɨɪ. Ɍɟɥ.: 0-66-171-28-95, 0-93-856-32-91.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɦɚɪɨɤ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ, ɤɭɪɧɨɣ, ɮɚɛɪɢɱɧɵɟ. ɋɤɢɞɤɢ ɨɬ 2-ɯ ɬɨɧɧ. Ɍɟɥ. 0-95-45830-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ (ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ), ɱɭɪɤɢ ɢ ɤɨɥɨɬɵɟ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-127-85-25, 0-50-06457-45. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɜ ɱɭɪɤɚɯ ɩɢɥɹɧɵɟ, ɧɨɪɦɚ ɨɬ 1 ɤɭɛ. ɦ ɞɨ ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ. ɋ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɤɨɥɨɬɵɟ, ɦɟɬɪɨɜɵɟ, ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-03059-89. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ (ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ), ɦɚɪɤɢ ȾȽ.Ƚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ, ɜɟɫ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ. Ɍɟɥ. 0-99-748-72-20.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɧɚ ɲɚɲɥɵɤ. Ɍɟɥ. 0-95774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ, ɤɭɪɧɨɣ, ɝɚɡɨɜɵɣ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95688-79-58.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ ɲɚɲɥɵɤɢ, ɮɚɫɨɜɚɧɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-95-74431-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɢ ɮɪɚɤɰɢɣ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɜɵɝɪɭɡɤɚ, ɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸ. Ɍɟɥ. 0-95-458-30-77.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɫ ɪɚɡɛɨɪɤɢ, ɫ ɩɪɢɜɨɡɨɦ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Đðîãßþ ãðîáß ñîñíîáûä: ãëèíß 30-35 ñì, âîòîáûä ãëÿ òîïêè, öäíß 400 âðí./êóà. ì, òáäðãûõ ïîðîã. ēäë. 0-50-565-0175. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ (ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɜɵɝɪɭɡɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ. 0-99922-54-09. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ: ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-277-3130. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ: ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ. ɉɢɥɟɧɵɟ, ɪɭɛɥɟɧɵɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-03059-89. ɉɪɨɞɚɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɧɟɪɠ. ɬɨɥɳɢɧɚ 6 ɦɦ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɚɧɧɚ) 600ɯ600ɯ800 ɦɦ, ɰɟɧɚ 4500 ɝɪɧ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-50-226-57-02.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɨɥɭ ɞɪɟɜɟɫɧɭɸ ɞɥɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɞ. ɯɚɥɚɬ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50-82532-80.

ĄđďĂĀ đĀĈĎĜą

ȺȺȺɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɤɢɞɤɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɚɡɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɝɥɹ ɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-229-7466, 0-66-905-41-15.

ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ

ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɢɟ ɥɟɬɧɢɟ ɛɥɭɡɵ, ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɟ ɤɨɫɬɸɦɵ ɪ.48-52, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-572-60-60.

4 июля 2018 года

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

ɉɪɨɞɚɸ ɢɤɨɧɵ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 0-99-771-8088, 3-62-12.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ: ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ (ɨɪɟɯ, ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ), ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ, ɤɭɪɧɨɣ, ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɨɜɚ. Ɍɨɱɧɵɣ ɜɟɫ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ȼɈȼ - ɫɤɢɞɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-402-22-71. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɫɚɦɨɜɚɪ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɭɸ ɥɚɦɩɭ. Ɍɟɥ. 0-95-065-04-60. Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦ ɭɝɨɥɶ - ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɩɪɢɜɨɡ ɜ ɞɟɧɶ ɡɚɤɚɡɚ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94.

ɍɝɨɥɶ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɢ ɮɪɚɤɰɢɣ, ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɶɸ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ, ɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ. Ɍɟɥ. 0-95-639-48-96.

ɍɝɨɥɶɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɭɝɨɥɶ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ: ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɤɭɪɧɨɣ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɨɦ. ȼɟɫ ɬɨɱɧɵɣ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɨɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ȼɈȼ - ɫɤɢɞɤɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɞɪɨɜɚ ɫ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66366-88-95. ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɬɪɭɛɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ. ɉɪɢɟɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

stroim-dom.dn.ua

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɝɚɪɚɠɢ, ɜɚɝɨɧɱɢɤɢ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɩɨɪɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɥɨɦ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɫɬɚɪɭɸ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɩɟɱɢ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɢɤɢ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ, ɪɟɡɤɚ. Ⱦɚɱɧɵɟ ɞɨɦɢɤɢ, ɝɚɪɚɠɢ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ, ɟɦɤɨɫɬɢ, ɛɚɤɢ ɢ ɬ.ɞ. ɇɚɲɚ ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ.: 0-66650-25-00, 0-63-378-92-78.

Ʉɭɩɥɸ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɭ: ɤɧɢɝɢ, ɝɚɡɟɬɵ, ɤɚɪɬɨɧ; ɩɥɟɧɤɭ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɭ, ɛɭɬɵɥɤɭ, ɛɚɧɤɭ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɭɸ. ɏɨɪɨɲɢɟ ɰɟɧɵ. Ɍɟɥ. 0-95305-42-46. Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥ: ɲɜɟɥɥɟɪ, ɬɪɭɛɭ, ɭɝɨɥɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɥɢɫɬ, ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ ɧɨɜɵɣ ɢ ɛ/ɭ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɥɚɬɭɧɶ, ɦɟɞɶ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɧɚɫɨɫɵ, ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɸ, ɬɢɫɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɛɨɥɬɵ, ɝɚɣɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-95-102-98-88, 0-50-01597-92. Ʉɭɩɥɸ ɦɵɥɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɩɨɪɨɲɨɤ, ɦɨɸɳɭɸ ɩɚɫɬɭ, ɯɥɨɪɤɭ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-95-10298-88, 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɜɪɵ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-194-44-13. Ʉɭɩɥɸ ɩɫɟɥɨɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɨɬɜɨɞɤɢ, ɩɱɟɥ ɢ ɩɱɟɥɨɨɬɜɨɞɤɢ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68. Ʉɭɩɥɸ ɪɨɤɥɭ, ɬɟɥɟɠɤɭ, ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɟɫɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɫɨɥɹɪɤɭ, ɛɟɧɡɢɧ, ɦɚɫɥɚ, ɤɟɪɨɫɢɧ, ɫɨɥɢɞɨɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɟɤɥɨɛɥɨɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

Ʉɭɩɥɸ ɛɚɛɛɢɬ, ɨɥɨɜɨ, ɩɪɢɩɨɣ, ɧɢɯɪɨɦ, ɩɨɛɟɞɢɬ, ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɵ, ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɭ, ɫɜɢɧɟɰ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɧɢɤɟɥɶ, ɬɢɬɚɧ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɩɨɛɟɞɢɬɨɜɵɟ, ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬ, ɯɢɦ. ɧɚɫɨɫɵ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-851-08-59.

Ʉɭɩɥɸ ɛɚɧɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 0,5 ɥ, 1 ɥ, 2 ɥ; ɛɭɬɵɥɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 10 ɥ, 20 ɥ; ɛɢɞɨɧɵ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ; ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɨɬ 10 ɥ ɞɨ 50 ɥ; ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɬ 200 ɥ ɞɨ 1 ɬ; ɦɟɲɤɢ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɢ ɢɡ ɦɟɲɤɨɜɢɧɵ; ɛɨɱɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 200 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84.

Ʉɭɩɥɸ: ɜɫɟ ɫɬɚɪɢɧɧɨɟ, ɹɧɬɚɪɧɵɟ ɛɭɫɵ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɹɧɬɚɪɹ, ɛɭɫɵ ɢɡ ɤɨɪɚɥɥɚ, ɛɢɜɧɢ ɦɚɦɨɧɬɚ, ɪɨɝɚ ɫɚɣɝɚɤɚ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɤɢɧɨɤɚɦɟɪɵ ɋɋɋɊ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ ɤ ɧɢɦ. Ȼɢɧɨɤɥɢ, ɩɨɞɡɨɪɧɵɟ ɬɪɭɛɵ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɋɋɋɊ, ɦɚɲɢɧɤɢ ɫɨɥɞɚɬɢɤɢ, ɤɭɤɥɵ, ɦɟɞɚɥɢ, ɨɪɞɟɧɚ, ɬɹɠɟɥɵɟ ɡɧɚɱɤɢ. Ʌɸɛɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɡ ɫɟɪɟɛɪɚ, ɮɢɝɭɪɤɢ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ ɢ ɱɭɝɭɧɚ, ɝɪɚɦɦɨɮɨɧɵ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɚɬɭɥɤɢ, ɦɨɧɟɬɵ ɞɨ 1917 ɝɨɞɚ, ɦɟɥɨɱɶ ɋɋɋɊ, ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ, ɱɚɫɵ ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ, ɤɚɦɢɧɧɵɟ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ ɢɡ ɮɚɪɮɨɪɚ, ɝɪɚɦɨɬɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɥɢɫɬɨɜɤɢ ɢ ɞɪ. ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɚɦɨɜɚɪɵ ɧɚ ɞɪɨɜɚɯ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɩɨɪɬɫɢɝɚɪɵ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤ ɧɚɝɪɚɞɚɦ ɋɋɋɊ, ɦɚɪɤɢ, ɨɬɤɪɵɬɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɚɫɥɨɦ ɧɚ ɯɨɥɫɬɟ, ɤɧɢɝɢ ɞɨ 1917 ɝɨɞɚ, ɫɬɚɪɵɟ ɛɪɨɲɤɢ ɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɬɚɪɢɧɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-851-08-59, 0-66-222-6417, 0-63-491-27-88.

Ʉɭɩɥɸ ɞɟɥɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥ: ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɩɪɭɬ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɨɪɟɡɤɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ɉɪɟɜɪɚɬɢɬɟ ɦɟɪɬɜɵɣ ɯɥɚɦ ɜ ɠɢɜɵɟ ɞɟɧɶɝɢ! ɉɪɢɟɞɟɦ ɫɚɦɢ! Ɍɟɥ. 0-95-457-84-51. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ. ɉɪɢɟɞɟɦ, ɡɚɛɟɪɟɦ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63491-27-88. Ʉɭɩɥɸ ɟɜɪɨ ɩɨɞɞɨɧɵ ɛ/ɭ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-977-92-52. Ʉɭɩɥɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ ɫ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ ɢɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88. Ʉɭɩɥɸ ɡɚɦɤɢ ɧɚɜɟɫɧɵɟ, ɚɦɛɚɪɧɵɟ, ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87. Ʉɭɩɥɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɟɞɢ, ɤɪɭɝ, ɥɢɫɬɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87. Ʉɭɩɥɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɟɞɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɛɪɨɧɡɵ, ɥɢɫɬɵ, ɬɪɭɛɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-50-844-56-55, 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɢɤɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɮɚɪɮɨɪ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɤɧɢɝɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɱɚɫɵ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87.

ɉɨɦɨɝɭ ɫɞɚɬɶ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɧɚ ɜɬɨɪɱɟɪɦɟɬ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɫɪɚɡɭ. Ɍɟɥ. 0-95595-25-16.

ÎÒÄÛÕ, ÕÎÁÁÈ, ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß ÑÀÄ-ÏÀËÈÑÀÄ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɰɜɟɬɵ: ɥɢɥɢɹ, ɝɟɪɚɧɶ, ɚɥɨɷ, ɤɚɥɚɧɯɨɷ, «ɬɟɳɢɧ ɹɡɵɤ», ɡɨɥɨɬɨɣ ɭɫ, ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɞɢɮɮɟɧɛɚɯɢɹ, ɝɢɩɩɟɚɫɬɪɭɦ, ɬɪɚɞɟɫɤɚɧɰɢɹ, ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ, ɤɚɤɬɭɫ, «ȼɚɧɶɤɚ ɦɨɤɪɵɣ», ɝɢɛɢɫɤɭɫ, ɮɢɚɥɤɢ. ɐɟɧɚ ɨɬ 45 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50219-44-20.

ĖĂďĊĎĜą ĎĀ ĄďđĀĚĉĂĀĎĉą ua-sad.com 050-583-22-50

ɉɪɨɞɚɸ ɭɥɶɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-50-030-50-12.

Đðîãßþ óëüè ëäæßêè. ēäë. 0-50-13-00-725. ɉɪɨɞɚɸ ɹɱɦɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɰɟɧɚ 4,50 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-935-40-32.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-457-84-51.

ÐÀÇÍÎÅ ȼɨɡɶɦɭ ɫɨɛɚɤ ɫɬɨɪɨɠɟɜɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɥ.: 0-66-597-29-99, 0-95-774-31-01.

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɝɚɡ. Ʉɨɥɨɧɤɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ. Ɂɚɛɟɪɭ ɫɚɦ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

ɂɳɟɦ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɝɨ ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɥɹ ɛɟɥɨɣ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɣ ɤɨɲɤɢ (ɤ ɥɨɬɤɭ ɩɪɢɭɱɟɧɚ, ɨɱɟɧɶ ɭɦɧɚɹ), ɩɨɦɨɝɭ ɫɨ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɟɣ. Ɍɟɥ. 0-50-96-28-615.

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɟɡɤɚ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɜɵɜɨɡ, ɪɚɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-95308-97, 0-50-851-08-59.

ɉɪɨɩɚɥɚ ɫɨɛɚɤɚ ɣɨɪɤɲɢɪɫɤɢɣ ɬɟɪɶɟɪ, ɞɟɜɨɱɤɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ. ɉɪɨɫɢɦ ɜɟɪɧɭɬɶ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-66055-05-47.

Ɉɬɞɚɦ ɤɨɬɹɬ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ, ɞɟɜɨɱɤɚ ɢ 2 ɦɚɥɶɱɢɤɚ, 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɞɨɦɚɲɧɢɟ, ɤɪɵɫɨɥɨɜɵ. Ɍɟɥ. 0-50-935-22-65.


4 июля 2018 года

ñâåòëàÿ ïàìÿòü

10 июля 2018 года исполнится 2 года со дня смерти нашего дорогого отца, мужа, дедушки БОРЖЕК Бориса Абрамовича (16.01.1946 г. – 10.07.2016 г.). Доброту и любовь Ты оставил живым. Сколько б лет ни прошло: Помним. Любим. Скорбим. Родные. 6 июня 2018 года – 15 лет уже нет с нами нашей любимой мамы, свекрови, бабушки и прабабушки НЕСМЕХИ Тамары Романовны. Никакими словами не высказать, Никакими слезами не выплакать Эту боль и печаль о тебе. Любим, помним, скорбим. Сын, невестка, внуки, правнуки, родные.

Ɍɚɤ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɧɚɲɚ ɠɢɡɧɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɫɨɜɫɟɦ ɨɞɧɢ. ɇɚɲɚ ɝɭɥɹɸɳɚɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɨɲɤɚ-ɦɚɦɚ ɩɨɥɸɛɢɥɚ ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɜɨɝɨ ɤɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɚɬɪɨɫɢɥ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɢ ɛɪɨɫɢɥ… ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭ ɦɚɦɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɦɵ – ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ, ɢɝɪɢɜɵɟ, ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɤɨɬɹɬɚ. ɇɚɦ ɭɠɟ ɦɟɫɹɰ. ɇɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɥɸɞɟɣ. ȿɫɥɢ ɧɚɫ ɩɪɢɸɬɹɬ, ɦɵ ɩɨɞɚɪɢɦ ɯɨɡɹɟɜɚɦ ɫɜɨɸ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɥɚɫɤɭ. Ɇɵ ɨɛɟɳɚɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ, ɧɟ ɰɚɪɚɩɚɬɶɫɹ, ɧɟ ɩɚɱɤɚɬɶ ɢ ɧɟ ɦɟɬɢɬɶ ɯɨɡɹɣɫɤɢɟ ɬɚɩɨɱɤɢ. Ⱦɨɛɪɵɟ ɥɸɞɢ, ɩɨɫɩɟɲɢɬɟ, ɚ ɬɨ ɧɚɫ ɨɛɟɳɚɸɬ ɜɵɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚ ɭɥɢɰɭ, ɧɚ ɜɨɥɶɧɵɟ ɯɥɟɛɚ, ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɩɨɱɤɢ – ɛɥɭɞɥɢɜɨɝɨ ɤɨɬɚ Ɇɚɬɪɨɫɤɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-95-891-62-19. ɓɟɧɨɱɤɢ-ɡɜɨɧɨɱɤɢ ɠɞɭɬ ɫɜɨɢɯ ɯɨɡɹɟɜ. ɇɚɞɟɠɧɵɟ ɨɯɪɚɧɧɢɤɢ ɢ ɜɟɪɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ. Ɍɟɥ. 0-95-891-62-19.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɪɚɧɚ (ɪɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ), ɜɨɡɪɚɫɬ 1 ɝɨɞ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɜɟɫ 70 ɤɝ, ɛɚɪɚɧɱɢɤɚ ɢ ɹɪɨɱɤɢ 3-4 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ. 0-50-829-11-04. ɉɪɨɞɚɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɝɭɫɟɣ, ɤɭɪ, ɢɧɞɨɭɬɨɤ, ɩɪɨɫɹɬ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɢɧɞɨɭɬɹɬ. Ɍɟɥ. 0-99-454-87-20. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɣɧɭɸ ɤɨɪɨɜɭ. Ɍɟɥ. 0-50-8108-190. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɣɧɵɯ ɤɨɡ, ɫɬɚɞɨ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-63-57-269. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɣɧɵɯ ɤɨɪɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66-08144-85.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɭɬɪɢɣ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ, ɤɪɭɩɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɹɫɨ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-99-158-22-03. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ ɩɨɪɨɞɵ ɤɪɚɫɧɨɩɨɹɫɧɚɹ, ɜɨɡɪɚɫɬ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ. 0-99-66-72-580. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ. Ɍɟɥ. 0-50-082-44-47. ɉɪɨɞɚɸ ɪɭɱɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɲɢɧɲɢɥɥ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɟɫɬɶ ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ɢ ɞɟɜɱɨɧɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɤɭ - 1 ɝɨɞ, ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɚɫɬɢ, ɬɟɥɤɭ - 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66830-36-76. ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɤɭ, ɜɨɡɪɚɫɬ 2 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ. 0-66-142-52-32 (ɫ 15 ɞɨ 21). ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɨɱɤɭ, ɜɨɡɪɚɫɬ - 1,5 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ. 0-95-099-24-21. ɉɪɨɞɚɸ ɰɵɩ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ, ɩɨɪɨɞɚ Ⱥɥɶɩɢɣɫɤɢɣ, ɜɨɡɪɚɫɬ 3 ɝɨɞɚ, ɜɟɫ ɨɬ 80 ɤɝ; ɞɨɣɧɵɯ ɤɨɡ. Ɍɟɥ. 0-50-829-11-04. ɉɪɨɞɚɸ ɳɟɧɤɚ ɛɟɪɧɫɤɨɝɨ ɡɟɧɧɟɧɯɭɧɞɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ 1 ɦɟɫɹɰ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-76. ɉɪɨɞɚɸ ɳɟɧɤɨɜ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɨɜɱɚɪɤɢ (ɜɵɛɪɚɤɨɜɤɚ), ɜɨɡɪɚɫɬ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ. ɐɟɧɚ 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-649-32-03. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɤɨɬɟɥ ɋɤɨɬɬɢɲ ɫɬɪɚɣɬ, ɮɨɥɞ, ɜɨɡɪɚɫɬ 1,5 ɦɟɫɹɰɚ, ɝɨɥɭɛɨɣ ɨɤɪɚɫ. ɐɟɧɚ 350 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-102-28-53. ɋɪɨɱɧɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ, ɩɪɨɞɚɸ ɤɨɪɨɜɭ (ɩɟɪɜɟɞɤɚ), ɭɞɨɣ 14 ɥɢɬɪɨɜ, ɩɥɟɦɟɧɧɚɹ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɬɟɩɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ; ɬɟɥɨɱɟɤ 5 ɝɨɥɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬ 4-5 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɩɨɪɨɞɵ Ʌɟɛɟɞɢɧɫɤɚɹ, Ⱦɠɟɪɫɟɣɫɤɚɹ; ɛɵɱɤɨɜ - 8 ɝɨɥɨɜ, ɩɥɟɦɟɧɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-50-542-79-93. ɋɪɨɱɧɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ, ɩɪɨɞɚɸ ɬɪɟɯɦɟɫɹɱɧɵɯ ɛɵɱɤɨɜ - 15 ɝɨɥɨɜ, ɩɨɪɨɞɚ Ʌɟɛɟɞɢɧɫɤɚɹ, ɋɢɦɦɟɧɬɚɥɶɫɤɚɹ, Ƚɨɥɲɬɢɧɫɤɚɹ. ɐɟɧɚ ɨɬ 3500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50542-79-93.

ɉɪɨɞɚɸ ɢɸɧɶɫɤɭɸ ɬɟɥɨɱɤɭ, ɫɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɥɤɭ, ɩɨɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-174-08-80.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɪɨɜɭ, ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɚɫɬɢ, ɫɬɟɩɧɚɹ, ɩɨɫɥɟ 5-ɝɨ ɨɬɟɥɚ. ɍɦɧɢɰɚ, ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99784-43-04.

Ʉɭɩɥɸ ɄɊɋ (ɛɵɤɨɜ, ɬɟɥɨɤ, ɤɨɪɨɜ) ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɰɟɧɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-83-29-440, 0-99-027-97-82.

Đðîãßþ êðîëèêß (ñßìäö, ïîðîãû ĕëßíãäð). ēäë. 0-66-92904-73. ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɜɨɥɧɢɫɬɵɯ ɩɨɩɭɝɚɟɜ, ɰɟɧɚ 180 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20.

Ʉɭɩɥɸ ɄɊɋ (ɛɵɤɨɜ, ɬɟɥɨɤ, ɤɨɪɨɜ, ɫɜɢɧɟɣ). ȼɵɜɨɡ ɠɢɜɶɟɦ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-18694-57. Ʉɭɩɥɸ ɩɱɟɥ ɢ ɩɱɟɥɨɨɬɜɨɞɤɢ. Ɍɟɥ. 0-6385-200-68.

3 июля 2018 года – 9 дней, как нет с нами нашей родной, любимой и незаменимой матери, жены и бабушки АНТИПЕНКО Веры Герасимовны. Нам без нее сложно. Любим, помним, скорбим. Кто знал ее, вспомните и не забывайте. Родные и близкие.

9 июля 2018 года исполнится 10 лет, как ушел из нашей жизни любимый муж, отец и дедушка ОСТАПЧУК Николай Григорьевич (05.04.1941 г. – 09.07.2008 г.). Ты навсегда останешься в наших сердцах. Царство тебе Небесное, а душе – вечный покой и вечная память. Жена, родные.

8 июля 2018 года исполнится год со дня смерти доброго друга нашей семьи, ветерана войны и труда, заботливой мамы, бабушки, прабабушки ТЕРЕЩЕНКО Надежды Михайловны. Ушла она на 99-м году, открыв другой астральный путь... Скорбим вместе с родными Надежды Михайловны и просим помянуть ее всех, кто знал, кто дружил, работал, жил по соседству. Таня, Лариса.

4 июля 2018 года исполняется 2 года, как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, дедушки АДАМЕНКО Николая Николаевича (08.08.1961 г. – 04.07.2016 г.). Сердце погасло, будто зарница, Боль не притушат года. Образ твой вечно будет храниться В памяти нашей всегда. Ты жизнь свою прожил достойно, Оставив память нам навек. В безмолвном мире спи спокойно,

6 июля 2018 года исполнится 40 дней со дня смерти любимого брата, дяди, дедушки ЛЫГИНА Геннадия Владимировича. Как плачет сердце, боль не передать, Скорбим и помним каждую минуту. Не в силах время эту боль унять, О Боже, помоги нам пережить разлуку. Брат, племянник, внук Дима.

Бахмутская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и органов правопорядка глубоко скорбит по поводу смерти участника боевых действий, ветерана войны, труда, учителя истории, автора ряда сборников поэзии и произведений прозы КИЧИКА Анастаса Георгиевича, награжденного орденами и медалями за мужество и отвагу, трудовые заслуги. Добрая память об Анастасе Георгиевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Память нельзя убить… Она, как живительный источник, воскрешает людей. которых больше нет, но которые дороги нашему сердцу. Каждый солдат Великой Отечественной - совершенно особый человек для любого из нас, память о котором мы должны хранить всегда, передавая ее из поколения в поколение. Земляки выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кто был знаком с ним.

23

Любимый нами человек.

Жена, дети, внуки.

9 июля 2018 года исполнится 1 год, как ушел из жизни муж, папочка, дедушка, дядя УСИЧЕНКО Петр Никифорович. Родные никогда не умирают, Бесследно не уходят в никуда. Они в молитвах наших воскресают И остаются в сердце навсегда. О них мы бесконечно вспоминаем И мысленно беседуем в тиши. Родные имена их повторяем И молимся за упокой души. Жена, дети, внуки, племянники.

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɚɬ: ɤɧɢɝɢ ɞɨ 1920 ɝɨɞɚ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɦɨɧɟɬɵ, ɡɧɚɱɤɢ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ, ɱɚɫɵ ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɫɬɨɥɨɜɨɟ ɫɟɪɟɛɪɨ, ɱɚɫɵ ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɜ ɠɟɥɬɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ. əɧɬɚɪɶ, ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɬɚɪɢɧɵ, ɹɧɬɚɪɧɵɟ ɛɭɫɵ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-50851-08-59. Ʉɭɩɥɸ ɢɤɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɮɚɪɮɨɪ, ɤɧɢɝɢ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɱɚɫɵ ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɢ ɞɪ. ɚɧɬɢɤɜɚɪ. Ɍɟɥ. 0-66-638-58-32.

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɠɤɢ, ɜɢɥɤɢ - Ɇɇɐ, ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɧɚɝɪɚɞɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɫɥɨɦɚɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɝɪɚɦɨɬɵ ɞɨ 1960 ɝ., ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤ ɧɚɝɪɚɞɚɦ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ (ɦɟɬɚɥɥ, ɮɚɪɮɨɪ), ɦɨɧɟɬɵ, ɫɬɚɪɵɟ ɗȼɆ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. Ɍɟɥ.: 0-66-485-65-47, 44-10-15.

Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɛɸɫɬɵ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɡɧɚɱɤɢ, ɟɥɨɱɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɱɚɫɵ: ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ, ɛɚɪɨɦɟɬɪɵ, ɹɧɬɚɪɶ, ɫɚɛɥɢ, ɤɨɪɬɢɤɢ, ɫɟɪɟɛɪɨ, Ɇɇɐ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɦɨɪɫɤɢɟ, ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɭɬɜɚɪɶ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɨ 45-ɝɨ ɝɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95-305-05-79.

ċóïëþ ñòßòóýòêè, ìîíäòû, çíß÷êè, íßâðßãû, àóìßæíûä ãäíüâè, ïîãñòßêßííèêè, ñäðäàðî. ēäë. 0-95806-88-06.

ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ ÐÀÇÍÎÅ

Ɉɬɞɵɯ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ Ɉɫɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɫ.əɰɤɨɟ (ɫɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɯɨɥɨɞɧɚɹ/ ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ, Ɍȼ). Ɍɟɥ.: 0-50-169-19-39, 0-50755-25-46. ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ 2-ɦɟɫɬɧɭɸ ɩɚɥɚɬɤɭ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧ. ɐɟɧɚ 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-765-6129, 0-97-447-60-84. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɥɚɬɤɭ 4-ɦɟɫɬɧɭɸ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ. Ɍɟɥ. 0-63-852-00-68.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɹɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ (ɡɨɧɬ, 2 ɫɬɭɥɚ, ɂɬɚɥɢɹ); ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɥɚɬɤɭ 2-ɦɟɫɬɧɭɸ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50-50620-84.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɪɭɠɶɟ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ, ɧɨɠ, ɚɦɭɧɢɰɢɸ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-638-58-32.

ÓÒÅÐß

ȼɨɡɥɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ Ⱥɪɬɟɦɭ ɧɚɣɞɟɧ ɪɨɡɨɜɵɣ ɤɨɲɟɥɟɤ ɫ ɤɥɸɱɚɦɢ (ɧɚ ɤɥɸɱɟ ɛɪɟɥɨɤ). Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 49, ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɝɚɡɟɬɵ «ȼɩɟɪɟɞ».

ÐÀÇÍÎÅ ɉɨɦɨɳɶ ɧɚɪɤɨ-, ɚɥɤɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦ. ɐɟɧɬɪ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50-96-00-357, 0-68-66861-12.


24

ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöàƷǢǤǢǥǞǢǣ ǥǢ 9 ǣǢ 15 ǜDzǟdz

ǶǪǭǵ. ǵȈȗȘȧȎȍȕȕȣȑ ȗȍȘȐȖȌ, ȕȖ Ȋȣ țȊȐȌȐȚȍ ȗȓȖȌȣ șȊȖȍȋȖ ȚȘțȌȈ Ȑ ȗȖȑȔȍȚȍ, ȟȚȖ țșȐȓȐȧ ȉȣȓȐ ȕȍ ȕȈȗȘȈșȕȣ. ǪȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȈȏȌȍȓȐȚȤ ȌȍȓȖȊȣȍ Ȑ ȓȐȟȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȑ ȕȍȔȕȖȋȖ țȔȍȘȐȚȤ șȊȖȑ ȗȣȓ. ǺǭdzǭǾ. ǹȓȍȌțȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȚȍȔȐ ȌȍȓȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȎȍ ȌȈȊȕȖ ȕȈȟȈȚȣ Ȑ ȚȘȍȉțȦȚ ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȧ. ǵȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȈ ȗȈșșȐȊȕȖșȚȤ, ȕȖ Ȋ ȚȖ Ȏȍ ȊȘȍȔȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȖșȚȤ Ȑ ȉȣȚȤ ȊȍșȤȔȈ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȔ Ȋ ȓȦȉȖȔ Ȍȍȓȍ. ǩdzǰǯǵǭǾȃ. ǪȈș ȎȌțȚ ȕȖȊȣȍ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȈ Ȑ ȐȕȚȍȘȍșȕȖȍ ȖȉȡȍȕȐȍ ș ȚȊȖȘȟȍșȒȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȖȕȐ ȗȘȍȌȓȖȎȈȚ ȊȈȔ șȖȊȔȍșȚȕȣȑ ȗȘȖȍȒȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ șțȓȐȚ țșȗȍȝ Ȑ ȗȘȐȉȣȓȤ. ǸǨDz. ǷȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȕȍ ȝȊȈșȚȈȚȤșȧ ȍȡȍ ȕȍ ȌȖȊȍȌȍȕȕȣȔ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȌȍȓȖȔ, Ȗ ȊȈȠȐȝ ȗȘȖȍȒȚȈȝ ȌȖȓȎȕȣ ȏȕȈȚȤ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ țȏȒȖȔ ȒȘțȋț ȕȈȌȍȎȕȣȝ ȌȘțȏȍȑ. ǵȍ șȓȍȌțȍȚ ȉȖȘȖȚȤșȧ ȏȈ ȓȐȌȍȘșȚȊȖ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ, ȓțȟȠȍ ȘȍȠȈȚȤ ȏȈȌȈȟȐ Ȋ ȒȖȔȈȕȌȍ. dzǭǪ. ǪȈȔ ȗȖȚȘȍȉțȦȚșȧ ȊȣȌȍȘȎȒȈ Ȑ șȈȔȖȖȉȓȈȌȈȕȐȍ. ǻșȗȍȝ ȚȘȍȉțȍȚ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖȑ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȒȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. ǵȍ ȖȚȊȍȘȋȈȑȚȍ ȗȖȔȖȡȤ ȌȘțȏȍȑ, ȕȖ ȕȍ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȑȚȍ ȕȈ ȕȐȝ, Ȋȣ ȕȍ ȏȈșȚȘȈȝȖȊȈȕȣ ȖȚ Ȑȝ ȉȍșȗȍȟȕȖșȚȐ. ǬǭǪǨ. ǪȈș ȔȖȋțȚ ȗȖșȍȚȐȚȤ ȋȘțșȚȕȣȍ ȔȣșȓȐ, ȕȍ ȗȖȌȌȈȊȈȑȚȍșȤ ȚȖșȒȍ. ǹȒȖȕȞȍȕȚȘȐȘțȑȚȍșȤ ȕȈ ȐȌȍȧȝ Ȑ ȗȓȈȕȈȝ, ȏȈȐȕȚȍȘȍșțȑȚȍ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȣȝ ȍȌȐȕȖȔȣȠȓȍȕȕȐȒȖȊ. ǪȔȍșȚȍ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȔȕȖȋȖȋȖ ȌȖșȚȐȟȤ ȏȈ ȒȖȘȖȚȒȐȑ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȒ ȊȘȍȔȍȕȐ.

4 июля 2018 года

LjǢǦǢǨǔǞǦ

Ǫǭǹȃ. ǪȈș ȔȖȎȍȚ ȖȎȐȌȈȚȤ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȑ ȗȖȌȢȍȔ Ȑ țȌȈȟȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ șȚȈȘȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ. ǬȘțȏȤȧ ȗȖȔȖȋțȚ ȊȈȔ țȊȐȌȍȚȤ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ. ǹDzǶǸǷǰǶǵ. ǪȈȔ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȉȓȦȌȈȚȤ ȟȍȚȒțȦ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȧȝ. Ǫȣ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȖȚȒȘȣȚȣ Ȍȓȧ ȕȖȊȣȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ, Ȑ ȖȕȐ ȕȈȟȕțȚ ȗȖșȚțȗȈȚȤ Ȓ ȊȈȔ Ȋ ȕȈȘȈșȚȈȦȡȍȔ ȚȍȔȗȍ. ǹǺǸǭdzǭǾ. ǹȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕțȦ ȟȈșȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ Ȋ ȊȈȠȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǷȖȐșȒ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȝ ȘȍȠȍȕȐȑ ȕȍ ȗȘȐȕȍșȍȚ ȖȎȐȌȈȍȔȖȋȖ țșȗȍȝȈ. DzǶǯǭǸǶǫ. ǷȍȘȍȌ ȊȈȔȐ ȉțȌȍȚ șȚȖȧȚȤ ȊȣȉȖȘ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȘȍȠȈȚȤ șȍȘȤȍȏȕȣȍ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǵȍ șȚȖȐȚ ȒȖȗȐȚȤ ȖȉȐȌȣ, ȥȚȖ ȓȐȠȤ ȖșȓȖȎȕȐȚ ȊȈȠț ȎȐȏȕȤ. dzțȟȠȈȧ ȚȈȒȚȐȒȈ Ȍȓȧ ȊȈș - ȥȚȖ șȗȖȒȖȑȕȖ ȌȍȓȈȚȤ șȊȖȍ ȌȍȓȖ, Ȑ ȊȈȠȐ șȚȈȘȈȕȐȧ ȉțȌțȚ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȖȞȍȕȍȕȣ. ǪǶǬǶdzǭDZ. Ǫȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖȌȊȍșȚȐ ȐȚȖȋ, ȝȖȚȧ ȉȣ Ȑ ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȣȑ, Ȋ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ Ȑȏ ȖȉȓȈșȚȍȑ șȊȖȍȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. dzȐȉȖ ȊȈș ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȗȖȗȘȖșȧȚ ȥȚȖ șȌȍȓȈȚȤ. ǹțȌȤȉȈ ȗȖȌȈȘȐȚ ȊȈȔ ȕȍȒȐȑ ȠȈȕș, ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȥȚȖ ȖȒȈȎȍȚșȧ ȕȖȊȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ȐȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȗȖȔȍȕȧȚȤ ȔȍșȚȖ ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ. Ǹȃǩȃ. ǹȓȍȌțȍȚ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȍȍ ȗȘȐșȔȈȚȘȐȊȈȚȤșȧ Ȓ ȚȖȔț, ș ȒȍȔ ȊȈȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȐȔȍȚȤ ȌȍȓȖ. ǵȍ ȐșȒȓȦȟȍȕȖ, ȟȚȖ ȊȈȔ ȓȤșȚȧȚ, ȟȚȖȉȣ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȋ șȊȖȐȝ Ȟȍȓȧȝ. ǵȖ țȎȍ ȕȈșȚțȗȈȍȚ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ Ȑ șȚȈȉȐȓȐȏȈȞȐȐ ȊȈȠȍȋȖ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ.

- DzȈȒȐȍ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ șȚȈȘȣȍ ȜȐȓȤȔȣ ȌȖȉȘȣȍ, ȕȈȐȊȕȣȍ. «ǪȖȘ ȌȖȓȎȍȕ șȐȌȍȚȤ Ȋ ȚȦȘȤȔȍ!» - ȥȚȖ Ȏȍ ȕȈȌȖ ȉȣȓȖ ȚȈȒȖȍ ȗȘȐȌțȔȈȚȤ... *** - Ǫȣ ȎȐȊȍȚȍ ȗȖ ȏȈȒȖȕț ȐȓȐ ȗȖ șȖȊȍ-

șȚȐ? - ǷȖ șȐȚțȈȞȐȐ...

*** - ǸȈșșȒȈȎȐȚȍ Ȗ șȍȉȍ. - ǷȖșȓȍȌȕȐȍ 10 ȓȍȚ ȗȓȈȕȐȘțȦ ȕȈȟȈȚȤ ȕȖȊțȦ ȎȐȏȕȤ. *** - ǯȌȘȈȊșȚȊțȑȚȍ, Ȉ ȔȖȎȕȖ ȌȍȊȖȟȒț Ȋ șȐȕȝȘȖȕȕȖȍ ȗȓȈȊȈȕȐȍ ȏȈȗȐșȈȚȤ?

Ǯ/Ȁ, ǯ ȂǻǽǻȅDzǹ ǾǻǾǿǻȌǺǵǵ:

ǿǽȀǮǭ, ȀǰǻǸǻǷ, ȅǯDzǸǸDzǽ, ǸǵǾǿ, DZǯȀǿǭǯǽ, ǼǽǻǯǻǸǻǷǭ, ǷǽȀǰǸȌǷ, ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDz DZǯDzǽǵ, ǷǻǿǸȈ, ǮȀǽdzȀǶǷǵ, ǵǴDZDzǸǵȌ ǵǴ ǺDzǽdzǭǯDzȋȆDzǶ ǾǿǭǸǵ. ǑǻǾǿǭǯǷǭ.

ǟDzǸ.: 095-595-25-16, 066-222-64-17.

Śũŵũƈ ŪŷŴƅƁũƈ ŬŴżŸŷźŻƅ — ƆŻŷ ŭŮŴũŻƅ Żŷ ůŮ źũŵŷŮ ű ŶũŭŮƈŻƅźƈ Ŷũ ŭŹżŬŷŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ. ʼnŴƅŪŮŹŻ ŦŲŶƁŻŮŲŶ.

ǜǻDZǼǵȅǵǿDzǾȉ Ǻǭ «ǏǼDzǽDzDZ»! ǞǿǻǵǹǻǾǿȉ ǼǻDZǼǵǾǷǵ Ǻǭ ǹDzǾȌȃ - 28 ǰǽǵǯDzǺ 95 ǷǻǼDzDzǷ, Ǻǭ ǷǯǭǽǿǭǸ - 86 ǰǽǵǯDzǺ 85 ǷǻǼDzDzǷ. ǜǻDZǼǵǾȈǯǭǶǿDzǾȉ, ȄǵǿǭǶǿDz ǵ ǮȀDZDzǿDz ǯ ǷȀǽǾDz ǯǾDzǰǻ ǼǽǻǵǾȂǻDZȌȆDzǰǻ!

ǃǢǗǢǘǔ ǡǔ ǡǙǘǙǟDz

ǶǹǨǬDzǰ ǬǵǭǴ, 0ǹ ǵǶǿȄȆ, 0ǹ

ǬǨǪdzǭǵǰǭ ǪdzǨǮǵǶǹǺȄ ǪǭǺǭǸ, Ȕ/ș

ǁǙǕǟǔǗǢǣǤǜdzǦǡǯǙ ǘǡǜ ǜDzǟdz: 9, 16, 23, 30. ǯȈșȕȖȊȕȐȒ: ǺǶǪ «ǸȍȌȈȒȞȭȧ ȋȈȏȍȚȐ «ǪȗȍȘȍȌ».

ǹȊȭȌȖȞȚȊȖ ȗȘȖ ȌȍȘȎȈȊȕț ȘȍȫșȚȘȈȞȭȦ ȌȘțȒȖȊȈȕȖȋȖ ȏȈșȖȉț ȔȈșȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ ǬǾ ȹ3366-993 ǷǸ ȊȭȌ 21 ȓȦȚȖȋȖ 2017 ȘȖȒț.

ǫȖȓȖȊȕȐȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ ǹȊȭȚȓȈȕȈ ǶǪǿǨǸǭǵDzǶ.

- DzȖȕȍȟȕȖ, ț ȕȈș ȒȈȒ ȘȈȏ ȖȌȕȈ țȚȖȕțȓȈ! *** - ǷȖȟȍȔț ȎȍȕȡȐȕȣ Ȋ ȒȖȎȍ, ȓȈȒȍ Ȑ ȘȍȏȐȕȍ ȚȈȒ ȊȖȏȉțȎȌȈȦȚ ȔțȎȟȐȕ? - ǶȕȐ ȗȈȝȕțȚ ȕȖȊȣȔ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȔ. *** ǶȚȍȞ ȟȐȚȈȍȚ șȣȕț șȒȈȏȒț ȕȈ ȕȖȟȤ: - ǻȊȐȌȍȓ ȗȘȐȕȞ ǯȖȓțȠȒț ȕȈ ȉȈȓț Ȑ ȊȍșȤ ȊȍȟȍȘ ȕȍ ȔȖȋ ȖȚȖȘȊȈȚȤ ȖȚ ȕȍȍ ȋȓȈȏ... - ǷȈȗȈ, Ȉ ȏȈȟȍȔ ȗȘȐȕȞț ǯȖȓțȠȒȐȕ ȋȓȈȏ? *** - ǼȐȔȈ, ȧ ȚȖȓșȚȈȧ? - ȀȖ Țȣ, dzȦșȧ! ǵȍȚ, ȒȖȕȍȟȕȖ! Ǻȣ ȗȘȖșȚȖ șȐȓȤȕȖ ȏȈȔȍȚȕȈȧ!

ƾǤǢǥǥǖǢǤǘ

ǙǒǟǍǘǘǛǜǝǛǗǍǟ

ǶǩdzǨǿǵǶǹǺȄ

ǁǔ ǗǟǔǖǡǢǝ ǕǔǩǠǧǦǥǞǢǝ ǦǢǤǗǢǖǢǝ ǣǟǢǭǔǘǜ, ǧ «ƴǥǦǤǢǡǔ», ǣǢdzǖǜǟǜǥǰ ǦǙǩǡǜǞǔ ǜ ǘǢǤǢǚǡǯǙ ǤǔǕǢǫǜǙ. ƶ ǥǢǢǦǖǙǦǥǦǖǜǜ ǥ ǗǢǤǢǘǥǞǜǠ ǣǟǔǡǢǠ ǛǘǙǥǰ ǣǤǢǜǛǖǢǘǜǦǥdz ǦǙǞǧǭǜǝ ǤǙǠǢǡǦ ǘǢǤǢǚǡǢǗǢ ǣǢǞǤǯǦǜdz. ǑǦǢ ǢǫǙǡǰ ǞǥǦǔǦǜ. ƶǙǘǰ ǡǔǗǤǧǛǞǔ ǡǔ ǔǥǨǔǟǰǦ ǦǧǦ ǕǢǟǰǬǔdz – ǙǚǙǘǡǙǖǡǢ ǥDzǘǔ ǣǢǘǮǙǛǚǔDzǦ ǜ ǣǔǤǞǧDzǦǥdz ǡǔ ǥǦǢdzǡǞǔǩ Ǧǯǥdzǫǜ ǠǔǬǜǡ. ƴǥǨǔǟǰǦǧ ǤǙǠǢǡǦ ǡǧǚǙǡ Ǖǯǟ ǣǤǢǥǦǢ ǣǢǛǔǤǙǛ…

ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǶșȈȌȖȒ Ȋ ȟȈȠȒȍ ȒȖȜȍ. 5. ǰ ȔțȏȣȒȈ, Ȑ ȒȐȕȖ, Ȑ ȎȐȊȖȗȐșȤ. 10. ǺȘȍȓȐ Ȑȏ ȗȖșȚȍȓȐ. 15. ǵȐȏ ȋȈȏȍȚȕȖȑ șȚȘȈȕȐȞȣ. 18. ǸȖȎȖȒ Ȋ ȗȐșȚȖȓȍȚȍ. 19. ǸȈȉȖȚȈ ș ȎȐȌȒȐȔ ȔȍȚȈȓȓȖȔ. 20. ǹȗȖșȖȉ țȏȕȈȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȔȕȍȕȐȍ. 21. ǯȔȍȐȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȗȟȍȓȣ. 22. ǷȓȈȊțȟȐȑ șȖȉȘȈȚ ȗȈȘȖȊȖȏȈ. 26. ǯȈȊȍȌȖȔȖ ȓȖȎȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȍȓȧ ȗȘȖȚȐȊȕȐȒȈ. 27. ǸȈșȗȘȈȊȈ ȉȍȏ șțȌȈ Ȑ șȓȍȌșȚȊȐȧ. 28. ǸȐȎșȒȈȧ ȗȘȐȉȘȍȎȕȈȧ ȗȖȓȖșȈ. 29. ȀȍȘșȚȤ ș ȗȈȘȠȐȊȖȑ ȖȊȞȣ. 31. ǽȐȡȕȈȧ ȒȖȠȒȈ Ȋ ȒȈȔțȜȓȧȎȍ. 32. ǯȖȓȈ Ȑȏ ȌȖȔȍȕȕȖȑ ȗȍȟȐ. 34. ǹȒȖȘȖșȗȍȓȣȑ ȞȣȗȓȍȕȖȒ-ȋȐȋȈȕȚ. 36. ǶȚȓȐȟȐȚȍȓȤȕȈȧ ȟȍȘȚȈ ȋȍȘȖȍȊ. 37. ǶȚȌȈȓȍȕȕȈȧ ȖȚ ȞȍȕȚȘȈ ȟȈșȚȤ ȋȖȘȖȌȈ. 41. ǪȈȓȦȚȈ Ȑȏ ȒȐȕȖȒȖȔȍȌȐȐ «DzȐȕ-ȌȏȈ-ȌȏȈ». 43. ǯȈȊȍȚȕȣȑ ȋȖȓȓȐȊțȌșȒȐȑ ȗȘȐȏ. 44. ǷȖȌȗȖȘȒȈ Ȋ ȠȈȝȚȍ ȖȚ ȖȉȊȈȓȈ. 45. ǮțȎȎȈȡȐȑ ȉȐȟ ȒȖȘȖȊ. 47. ǬȍȚșȒȐȑ ȋȖȓȖȊȕȖȑ țȉȖȘ ș ȏȈȊȧȏȖȟȒȈȔȐ. 48. ǪȖȍȕȕȣȑ ȗȓȈȊțȟȐȑ ȔȖșȚ. 51. ǹȓȈȉȖȍ ȔȍșȚȖ ǨȝȐȓȓȍșȈ. 52. ǷȘȖȌȖȓȤȕȣȑ ȘȈȏȔȍȘ. 53. ǷȘȖȋțȓȖȟȕȣȑ ȉȍȋ ȓȖȠȈȌȐ. 54. ǬȍȓȍȕȐȍ ȕȈ ȞȐȜȍȘȉȓȈȚȍ ȒȖȘȈȉȍȓȤȕȖȋȖ ȒȖȔȗȈșȈ. 56. ǪȓȈȌȍȓȍȞ ȒȘțȗȕȖȋȖ ȒȈȗȐȚȈȓȈ. 58. ǬȍșȧȚȤ ȘȈȏ ȗȖ șȍȔȤ. 62. ǷȖȧș șȏȈȌȐ ț ȠȐȕȍȓȐ. 66. ǮțȘȈȊȓȐȕȣȑ ȚȘȍțȋȖȓȤȕȐȒ. 69. ǹȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȑ ȊȈȚȍȘȗȈș. 71. ǹȖȓȖȊȤȐȕȣȑ ȓȍș. 73. dzȐȔȖȕȕȈȧ ȋȈȏȐȘȖȊȒȈ. 74. ǹȚȐȓȤ ȝȖȌȤȉȣ. 75. ǵȈȉȖȘ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȚȘȈȊ. 77. ǹȗȖȘȚȐȊȕȈȧ ȐȋȘȈ ș ȔȧȟȖȔ. 81. Ƕȕ Ȏȍ ǪȖȊȈȕ, Ȗȕ Ȏȍ ǪȖȊȟȐȒ, Ȗȕ Ȏȍ ǪȖȓȖȌȧ. 82. ǿȈșȚȤ ȕȖȋȐ ȊȣȠȍ ȒȖȓȍȕȈ. 83. ǿȍȘȕȣȑ ȒȖȜȍ ș ȔȖȘȖȎȍȕȣȔ. 84. ǼȓȖȚșȒȐȑ ȒȖȓȓȍȋȈ ȗȘȈȗȖȘȡȐȒȈ. 85. ǼȖȘȔȍȕȕȣȑ ȗȐȌȎȈȒ. 86. ǹȚȐȘȈȓȤȕȣȑ ȗȖȘȖȠȖȒ Ȑȏ ȘȍȒȓȈȔȣ. 87. ǷȖȌȏȈȚȣȓȤȕȐȒ. 88. ǹȕȍȌȤ, ȍȌȈ.

ǟȕȌȍȒș 62870, 08793. ǺȐȘȈȎ 5800 ȗȘȐȔȭȘȕȐȒȭȊ.

(ǶȚȊȍȚȣ ȕȈ ȒȘȖșșȊȖȘȌ, ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ) ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǯțȉȣ. 5. DzȕțȚȖȊȐȡȍ. 10. ǪȌȖȝ. 15. ǬȖȧȘȒȈ. 18. ǨȔȗțȓȈ. 19. ǴȈȒȍȚ. 20. DzȈȚȖȒ. 21. ȅȚȈȗ. 22. ǹșȈȌȐȕȈ. 26. ǬȦȔȈ. 27. ǹȚȘțȟȖȒ. 28. ǫȖȕȌȖȓȈ. 29. Dzȍȑș. 31. ǹȊȐȘȍȓȤ. 32. ȆȘȚȈ. 34. ǸȖșȒȖȠȤ. 36. ǷȐȈȕȐșȚȒȈ. 37. ǩȓȖȕȌȐȕ. 41. ǯȊțȒ. 43. ǶȎȐȕȈ. 44. ǶȉȐȌȈ. 45. ȇȕȒȐ. 47. ǩțȔȈȋȈ. 48. ǩțȒȓȍȚ. 51. ǻȏȌȈ. 52. ǫȕȐȓȤ. 53. ǹțȒȕȖ. 54. ǵȍȘȊ. 56. ǷȓȍȚȍȕȤ. 58. ǮȍȔȟțȎȐȕȈ. 62. ǨȔȍȘȐȒȈ. 66. ǨȒȣȕ. 69. ǰȏȉȣȚȖȒ. 71. ǸȖșȚ. 73. DzȈȗțșȚȈ. 74. DzȖȏȍȘȖȋ. 75. ǹȗȖȘ. 77. DzȈȓȤȔȈȘ. 81. ǷȖȘȈ. 82. ȀȖșșȍ. 83. ǨȉȏȈȞ. 84. ǩȐȉȓȐȧ. 85. ǹȈȓȤȚȖ. 86. DzȐȕȖ. 87. DzȈȊȈȓȍȘȐȧ. 88. ǷȧȚȤ. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. ǷȖȘȚȤȍ. 2. ǺȘȍȗ. 3. ǯȈȡȐȚȕȐȒ. 4. ǩȈȔȉțȒ. 6. ǵȈȚș. 7. ǺȤȔȈ. 8. ǪȍȡȐ. 9. ȁțȒȈ. 11. ǬȍȒȈȌȈ. 12. ǽȈȔȍȓȍȖȕ. 13. ǹȗȐȌ. 14. DzȓȐȔȈȚ. 16. ǨȒȒȖȘȌ. 17. ǹȚȘȖȒȈ. 23. ǹȐȊȒȈ. 24. ǬȍȘȉȐ. 25. ǵȈȓȍȚ. 29. DzȘțȐȏ. 30. ǹȓȖȑȒȈ. 32. ȆȉȐȓȧȘ. 33. ǨȗȈȟȐ. 35. ǶȚȎȐȔȈȕȐȍ. 38. ǶȚȌȍȓȍȕȐȍ. 39. ǩȈȏȈȓȤȚ. 40. DzȖȓȉȈșȈ. 42. ǪȣȘȍȏ. 46. DzȈȋȖȘ. 49. ǷȈȊȓȐȕ. 50. ǹȕțȒȍȘ. 51. ǻȌȐȓȈ. 55. ǪȏȓȍȚ. 57. ǺȖȊȈȘȕȧȒ. 59. ǴȍȏȋȈ. 60. ǻȗȣȘȤ. 61. ǰȒȖȚȈ. 63. ǸțȒȖȗȐșȤ. 64. ǨȘȚȐșȚ. 65. ǷȘȖȍȏȌ. 67. DzȈȗȘȐȏ. 68. DzțȊȠȐȕ. 70. dzȍȒȞȐȧ. 72. ǹȐȘȖȚȈ. 76. ǸȖȓȤ. 77. DzȍȚȈ. 78. dzȈȔȈ. 79. ǴȈȚȍ. 80. ǸȈȒȐ. 81. ǷȖȓȍ. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. DzȈȔȍȕȕȣȑ ȞȊȍȚȖȒ șȖ Ȍȕȧ ȔȖȘȧ. 2. ǬȍȕȤȋȐ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ șȖȦȏȈ. 3. ǫȖȓȖșȐșȚȣȑ ȊȍșȚȕȐȒ ȊȖȓȐ ȒȖȘȖȓȧ. 4. ǯȊțȒ ȏȈȒȘȣȊȈȍȔȖȋȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȈȔȒȈ. 6. ȅșȚȘȈȌȕȈȧ ȟȍȟȍȚȒȈ. 7. ǩȍșșȦȎȍȚȕȣȑ ȘȐșțȕȖȒ ȒȖȊȘȈ. 8. ǴȖȓȊȈ, ȋȖȚȖȊȈȧ Ȓ țȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȦ. 9. ǯȈȋȘțȏȒȈ ȌȈȕȕȣȝ Ȋ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ. 11. ǨȕȚȖȕȐȔ ȗȘȐȝȖȌ, ȌȖȝȖȌ. 12. ǯȈȕȈȊȍșȤ ȕȈ ȌȊȍȘȐ. 13. ǪȖȏȌțȠȕȣȑ ȠȈȘ șȐȕȖȗȚȐȒȈ. 14. ǿȍȓȖȊȍȒ ȓȦȉȐȚ ȓȈșȒț, Ȉ ȔȈȠȐȕȈ? 16. ǫȐȚȈȘȕȣȑ ȕȍȘȊ. 17. DzȈȓȐȕȖȊȈȧ ȒȐșȚȤ. 23. ǼȐȕȈȕșȖȊȖȍ ȖȉȓȈȗȖȠȐȊȈȕȐȍ. 24. ǹȘȍȌșȚȊȖ ȖȚ ȕȈȗȖȘȈ. 25. ǾȊȍȚ șȖȉȈȟȤȍȑ ȠȍȘșȚȐ. 29. DzȘȍȗȒȐȍ ȖȉȢȧȚȐȧ ȉȖȒșȍȘȖȊ. 30. DzȈȘȚȖȟȕȣȑ ȔȖȕȈȘȝ. 32. ǼȈȓȤȠȐȊȣȍ ȊȖȓȖșȣ ȕȈ ȏȈȚȣȓȒȍ. 33. ȀȒȈȜ-ȚțȔȉȈ ș ȊȣȌȊȐȎȕȣȔȐ ȧȡȐȒȈȔȐ. 35. ǴȍșȚȖ ȘȈșȗȐȓȖȊȒȐ ȉȘȍȊȍȕ. 38. ǷȖȌȔȖȟȍȕȕȣȑ ȐȔȐȌȎ. 39. ǬȍȘȍȊȧȕȕȈȧ ȟȈșȚȤ ȘțȎȤȧ. 40. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚ, ȌȈȦȡȐȑ ȏȈȒȓȦȟȍȕȐȍ. 42. ǾȍȕȕȈȧ ȉțȔȈȎȒȈ ȕȈ ȉȐȘȎȍȊȣȝ ȚȖȘȋȈȝ. 46. ǼȐȈșȒȖ ȕȈ șȓȍȕȋȍ. 49. ǶȉȘȈȏȍȞ Ȍȓȧ șȓȍȗȖȋȖ ȗȖȌȘȈȎȈȕȐȧ. 50. ǼțȚȉȖȓȤȕȣȑ șțȌȤȧ. 51. ǷțșȚȣȕȕȣȑ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚ ȟȈșȖȊ. 55. ǸȣȕȖȒ, ȚȖȘȋțȦȡȐȑ ȈȒȞȐȧȔȐ. 57. dzȐȕȐȧ, ȋȌȍ ȒȖȕȟȈȍȚșȧ ȕȍȉȖ. 59. ǷȖȟȚȖȊȈȧ ȊȈȓȦȚȈ. 60. ǨȘȋțȔȍȕȚ Ȋ șȗȖȘȍ. 61. ǶȘțȎȍȕȖșȍȞ ǬȖȕ DzȐȝȖȚȈ. 63. ǹȞȍȗȓȍȕȐȍ ȒȖșȔȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȘȈȉȓȍȑ. 64. ǰșȚȐȕȈ, ȒȖȓȦȡȈȧ ȋȓȈȏȈ. 65. ǹȗȍȞ ȗȖ ȌȍȘȍȊț. 67. ǰȕșȚȘțȔȍȕȚ Ȍȓȧ țȏȖȘȕȖȋȖ ȊȣȗȐȓȐȊȈȕȐȧ. 68. ǷȈșȚțȝ ș ǬȐȒȖȋȖ ǯȈȗȈȌȈ. 70. dzȦȌȐ, ȏȕȈȦȡȐȍ Ȗ ȕȈș ȉȖȓȤȠȍ ȕȈș șȈȔȐȝ. 72. ǺȘȈȊȈ Ȍȓȧ ȏȍȓȍȕȖȋȖ ȉȖȘȡȈ. 76. ǩțȉȕȖȊȈȧ ȜȐȋțȘȈ. 77. Ƕȕ Ȏȍ ǮȖȘȈ, Ȗȕ Ȏȍ ǫȖȋȈ. 78. ǷȈȘȍȕȤ ȟȍȘȕȖȒȖȎȐȑ. 79. ǫȖȘȌȖșȚȤ țȒȘȈȐȕșȒȖȑ ȒțȝȕȐ. 80. dzȎȍȞ, ȖȉȔȈȕȡȐȒ. 81. ǴȍȌȐȞȐȕșȒȐȑ ȝȓȖȗȖȒ.

ǨȌȘȍșȈ ȘȍȌȈȒȞȭȮ: 84500, Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 49. ǺȍȓȍȜȖȕȐ: ȗȘȐȑȔȈȓȤȕȭ - 2-33-98, 099-602-79-79; ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ - 44-92-44; ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ ȊȭȌȌȭȓț ȒȘȐȔȭȕȈȓȤȕȖȮ ȝȘȖȕȭȒȐ - 44-92-48; ȉțȝȋȈȓȚȍȘȭȮ E-mail: vperedg@gmail.com (ȌȖȊȭȌȒȐ ȗȘȖ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ ȚȈ ȘȍȒȓȈȔț) - 2-33-98. ǴȈȚȍȘȭȈȓȐ ȏ ȗȖȏȕȈȟȒȖȦ ® ȌȘțȒțȦȚȤșȧ ȕȈ ǭșȓȐ ȝȖȚȐȚȍ ȟȐȚȈȚȤ ȋȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ, ȊȊȍȌȐȚȍ Ȋ ȈȌȘȍșȕȖȑ șȚȘȖȒȍ ǪȈȗȘȈȊȈȝ ȘȍȒȓȈȔȐ. ǪȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȦ Ȋ ȘȍȒȓȈȔȭ ȕȍșȍ ȘȍȒȓȈȔȖȌȈȊȍȞȤ. ȠȍȋȖ ȉȘȈțȏȍȘȈ: issuu.com/800356

ǵȈȌȘțȒȖȊȈȕȖ Ȋ ȚȐȗȖȋȘȈȜȭȮ ǺǶǪ «DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒȐȑ ȌȘțȒȈȘșȤȒȐȑ ȌȭȔ», ȔȭșȚȖ DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒ, ȗȘȖșȗ. ǶȓȍȒșȐ ǺȐȝȖȋȖ, 1ȉ.

газета "Вперед" №127  
газета "Вперед" №127  
Advertisement