Page 1

éþĂĊ ÚùĎąČċ-åćĊăûù

þÿþýĆþûĆć û 9.00, 10.00, 11.00, 16.00.

åćĊăûù, ÛćĉćĆþÿ, ÚþĄüćĉćý, çĉþĄ, ãČĉĊă, éćĊċćû, ãĉùĊĆćýùĉ, èāċþĉ, æćûćĉćĊĊāĂĊă, ÙĆùĈù, ãĉĔą. ëþĄ.: 050-030-66-45, 050-828-18-74, 063-773-37-10, 067-299-36-82. ãĀĎýąÿĀė ØÜ ĺ064674 ĆĊ 11.07.2012 û.

Первая газета в регионе. Издается в Бахмуте с 12 января 1920 года: 98 лет 26 дней

ʋ 6 (18861). 7 ɮɟɜɪɚɥɹ 2018 ɝɨɞɚ

Мира, 71 050-07-61-696 050-64-93-200

Гарантированное поступление в Европейские ВУЗы от 700 евро в год

«ǀǙǡǦǔǟǰǡǔdz ǔǤǜǨǠǙǦǜǞǔ»

ǻȕȐȒȈȓȤȕȈȧ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȧ țȔșȚȊȍȕȕȣȝ șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ țșȚȕȖȋȖ șȟȨȚȈ.

Ǟǿǭǿȉ ǹȀǾȀǸȉǹǭǺǷǻǶ ǟǭǺDz ǮȈǸǻ ǺǭǼǵǾǭǺǻ Ǻǭ ǽǻDZȀ

ǯȖȊțȚ ȍȍ ȕȍ ǼȈȚȐȔȖȑ, ȕȍ ǯțȝȘȖȑ, ȕȍ dzȍȑȓȖȑ Ȑ ȌȈȎȍ ȕȍ ǽȈȌȐȌȎȖȑ, ȚȍȔ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șțȌȤȉț ǺȈȚȤȧȕȣ Ȑȏ ǿȈșȖȊȈ ȇȘȈ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȚȍȗȍȘȤ ȎȐȊȍȚ Ȋ șȚȖȓȐȞȍ ǰȖȘȌȈȕȐȐ, ȏȈțȘȧȌȕȖȑ ȕȍ ȕȈȏȖȊȍȠȤ, ȌȈ Ȑ ȊȣȉȖȘ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȕȈ șȌȍȓȈȓȈ Ȋ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȔȕȖȋȐȔ ȗȖȒȈȎȍȚșȧ șȓȐȠȒȖȔ țȎ ȥȒșȚȘȈȊȈȋȈȕȚȕȣȔ. ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȎȍȕȡȐȕ, ȘȖȎȌȍȕȕȣȝ Ȑ ȊȣȘȖșȠȐȝ Ȋ ȕȍȐșȓȈȔșȒȐȝ șȚȘȈȕȈȝ, ȊȘȧȌ ȓȐ ȗȘȐȕȧȓȐ ȉȣ ȘȍȓȐȋȐȦ, Ȋ ȈȌȘȍș ȒȖȚȖȘȖȑ ȟȈșȚȍȕȤȒȖ ȔȖȎȕȖ țșȓȣȠȈȚȤ ȖȉȊȐȕȍȕȐȧ Ȋ ȗȘȐȚȍșȕȍȕȐȐ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȋȖ ȗȖȓȈ. ǹȍȑȟȈș ǺȈȚȤȧȕȈ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚ Ȋ ǻȒȘȈȐȕț ȓȐȠȤ ȊȘȍȔȧ ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ – ȗȖȋȖșȚȐȚȤ ț ȘȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȊȐȏȐȚȖȊ ȖȕȈ Ȑ

ȗȘȐȠȓȈ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ. - ȇ ȌȈȊȕȖ ȝȖȚȍȓȈ Ȓ ȊȈȔ ȏȈȑȚȐ, ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȗȘȈȊȌț Ȗȉ ȐșȓȈȔȍ, Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȧ șȚȈȓȈ ȔțșțȓȤȔȈȕȒȖȑ, ȌȈ Ȋșȍ ȒȈȒ-ȚȖ ȕȍ ȘȍȠȈȓȈșȤ. ǷȖȕȐȔȈȍȚȍ, șȍȑȟȈș Ȗ ȔțșțȓȤȔȈȕȈȝ ȔȕȖȋȖ ȊșȧȒȖȋȖ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȏȈȟȈșȚțȦ ȗȖȓțȗȘȈȊȌț ȐȓȐ ȖȚȒȘȖȊȍȕȕțȦ ȓȖȎȤ. ǿȈșȚȖ ȓȦȌȐ ȊȍȘȧȚ ȥȚȖȔț. ǪȘȧȌ ȓȐ Ȗȉȣȟȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, ȟȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ ȗȘȈȊȌț Ȗ ȕȈȠȍȑ ȘȍȓȐȋȐȐ, șȚȈȕȍȚ ȠȚțȌȐȘȖȊȈȚȤ șȗȍȞȐȈȓȤȕțȦ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț, Ȉ ȊȖȚ ȗțȉȓȐȒȈȞȐȦ Ȋ ȋȈȏȍȚȍ ȗȘȖȟȚțȚ ȔȕȖȋȐȍ,.. – ȋȖȊȖȘȐȓȈ Ȕȕȍ ȔȖȓȖȌȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, ȒȖȚȖȘȖȑ ȉȖȓȤȠȍ ȚȘȐȌȞȈȚȐ țȎ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȌȈȠȤ. (ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ ȕȈ 17-ȑ șȚȘ.)

LJǛǡǔǖǔǝǦǙ ǠǙǥǦǡǯǙ ǡǢǖǢǥǦǜ ǣǙǤǖǯǠǜ! Ƹǟdz DZǦǢǗǢ ǛǔǩǢǘǜǦǙ ǡǔ ǡǢǖǯǝ ǜǡǨǢǤǠǔǪǜǢǡǡǯǝ ǥǔǝǦ-ǣǢǤǦǔǟ

ǞǟǍǝǨǖ ǛǞǗǛǘ, ǏǛǝǛǚǒǓ, ǘǕǞǗǕ.

ƵƴljǀLJdž 1571 ƴǘǤǙǥ ǖ ƼǡǦǙǤǡǙǦǙ: bahmut1571.com

ǷȘȧȔȣȍ ȥȒșȗȘȍșș Șȍȑșȣ Тел: 095-608-78-19, 066-630-05-72.

ǨȕȋȓȐȑșȒȐȑ ȧȏȣȒ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ ȖȚ 5 ȓȍȚ «ǹȒȖȘȖ Ȋ ȠȒȖȓț» ȋ. ǩȈȝȔțȚ, ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 32 www.smartum.com.ua Țȍȓ.: 095-716-25-45, 093-963-23-25.


2

îáî âñåì

7 февраля 2018 года

ǁǙ ǦǢǟǰǞǢ «DžǀƴDŽdž», ǡǢ ǙǭǙ ǜ ǢǣǢǤǡǔdz

DzȖȋȌȈ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț Ȋ ǿȈșȖȊȖȔ ȇȘȍ ȊȐȞȍ-ȗȘȍȔȤȍȘ-ȔȐȕȐșȚȘ ǻȒȘȈȐȕȣ ǫȍȕȕȈȌȐȑ ǯțȉȒȖ Ȑ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧ ȖȉȓȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǪȐȒȚȖȘ ǸȍȔșȒȐȑ ȖȚȒȘȣȊȈȓȐ șȚȈȊȠțȦ ȖȗȖȘȕȖȑ șȍȔȕȈȌȞȈȚțȦ ȠȒȖȓț ȗȖșȓȍ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ, ȔȕȖȋȐȍ ȉȈȝȔțȚȟȈȕȍ ȏȈȌȈȊȈȓȐ șȍȉȍ ȊȖȗȘȖș: «Ǫ ǿȈșȖȊȖȔ ȇȘȍ ȖȗȖȘȕȈȧ ȠȒȖȓȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ, Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ Ȑ ǹȍȊȍȘșȒȍ, ȗȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ, ȗȓȈȕȐȘțȦȚ ȖȚȒȘȣȚȐȍ ȚȈȒȐȝ ȠȒȖȓ, Ȉ ȟȚȖ ȉțȌȍȚ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ? ǵȍțȎȍȓȐ ȋȖȘȖȌ Ȑ ȉțȌțȡȈȧ ȋȘȖȔȈȌȈ ȖșȚȈȕțȚșȧ ȉȍȏ ȖȗȖȘȕȖȑ ȠȒȖȓȣ?». DzȈȒ ȗȖȒȈȏȈȓȈ ȧȕȊȈȘșȒȈȧ șȍșșȐȧ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ - ȕȍ ȖșȚȈȕțȚșȧ. ǬȍȗțȚȈȚȣ țȎȍ ȗȍȘȍȌȈȓȐ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȏȈȒȈȏȟȐȒȈ ȗȖ ȘȈȉȖȟȍȔț ȗȘȖȍȒȚț ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȌȈȕȐȧ ȠȒȖȓȣ ȕȖȔȍȘ ȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȤ ȐȔȍȕȐ ǬȔȐȚȘȐȧ ǿȍȘȕȧȊșȒȖȋȖ, Ȑ ȘȈȉȖȚȣ ȌȖȓȎȕȣ ȕȈȟȈȚȤșȧ țȎȍ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț.

- ǸȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȍȔ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ ȥȚȈ ȠȒȖȓȈ ȉȣȓȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈ ȒȈȒ ȖȗȖȘȕȈȧ. ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ șȖȋȓȈșȖȊȈȕȈ Ȑ șțȔȔȈ ȕȈ ȍȍ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȍ ȉȖȓȍȍ șȖȘȖȒȈ ȗȧȚȐ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȋȘȐȊȍȕ. ǿȚȖȉȣ ȘȈȉȖȚȣ ȕȈȟȈȓȐșȤ, ȉȣȓȐ ȊȣȌȍȓȍȕȣ ȌȍȕȤȋȐ, ȖȉȢȧȊȓȍȕ ȚȍȕȌȍȘ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǴȈȘȐȕȣ ǸțȉȞȖȊȖȑ, ȠȒȖȓȈ ȉțȌȍȚ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖșȕȈȡȍȕȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ. ǺȈȒȎȍ ȉțȌțȚ țșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȣ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȐ, ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȍȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȧ Ȑ șȖȏȌȈȕȈ ȉȈȏȈ Ȍȓȧ ȏȈȕȧȚȐȑ șȗȖȘȚȖȔ. ǬȍȕȤȋȐ ȕȈ Ȋșȍ ȥȚȖ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȊȏȧȚȤ Ȑȏ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ. ǵȖ ȗȖȟȍȔț ȐȔȍȕȕȖ ȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȈȧ ȠȒȖȓȈ? ǶȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȌȍȓȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȚȖȔ, ȚȖ ȥȚȖ țȟȍȉȕȖȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȍ ȕȖșȐȚ ȗȘȐșȚȈȊȒț «ǹǴǨǸǺ» Ȑ ȏȌȍșȤ ȘȈȉȖ-

ƁƝ, ƙƏƙ ƟƏƐƝơƏƔơ ƠƗƠơƔƛƏ «ƀŻůſƁ», ƒƝƟƝƓƠƙƝƘ ƒƝƚƝƑƏ ƞƟƝƑƔƟƗƚ ƚƗƦƜƝ.

ȚȈȍȚ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȗȧȚȐ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȌȐșȚȈȕȞȐȖȕȕȣȝ ȠȒȖȓ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȣȔ

đņěŘı ʼnĘ ŇĜŎįěıę, ņęŇęĜŔ ĮĞŐęņ ʼnĘ őĘĜĶĜĞņę

ƀơƏƟƪƘ ơƟƝƚƚƔƘƐƢƠ ƠơƏƚ ƞƟƏƙơƗƦƔƠƙƗ ƜƝƑƪƛ. - ǿȈșȖȊȖȧȘȞȣ ș ȘȍȔȖȕȚȖȔ șȗȘȈȊȐȓȐșȤ ȝȖȘȖȠȖ, Ȑȏ șȚȈȘȖȋȖ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȈ ș ȗȖȟȚȐ șȋȕȐȊȠȐȔ ȒțȏȖȊȖȔ șȌȍȓȈȓȐ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȖȊțȦ ȔȈȠȐȕț. ǺȍȗȍȘȤ ȋȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȣ ȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȓȐ ȚȖȎȍ ȖȕȐ, ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȊȣȠȓȖ ȚȈȒ, ȟȚȖ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ șȕȐȏȐȚ ȊȗȖȓȖȊȐȕț Ȟȍȕț ȕȈ ȚȖȘȋȈȝ, Ȉ ȗȖȚȖȔ, ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ, ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘțȍȚ ȓȐ ȊȖȖȉȡȍ, - ȚȈȒ ȗȘȖȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ ȕȈ șȍșșȐȐ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ DzǷ «ǩȈȝȔțȚȥȓȍȒȚȘȖȚȘȈȕș» ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ DzȈȗȈȘțȕȐȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓ Ȗȉ țȎȍ șȌȍȓȈȕȕȣȝ Ȑ ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐȝ ȘȍȔȖȕȚȈȝ Ȑ ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȐ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȖȊ. Ǩ ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȉȣȚȤ ȋȖȓȖșȓȖȊȕȣȔ, șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖșȓȍ ȌȖȒȓȈȌȈ ȌȐȘȍȒȚȖȘ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ ȔȥȘȈ, ȌȍȗțȚȈȚȖȊ Ȑ ȎțȘȕȈȓȐșȚȖȊ ȕȈ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕțȦ ȖșȚȈȕȖȊȒț, ȟȚȖȉȣ ȗȖȒȈȏȈȚȤ ȚȖȚ șȈȔȣȑ ȏȍȓȍȕȣȑ ȚȘȖȓȓȍȑȉțș, Ȗ ȒȖȚȖ-

ȘȖȔ ȠȓȈ ȘȍȟȤ. - ȅȚȖȚ ȚȘȖȓȓȍȑȉțș ȗȍȘȊȣȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣȓ ș ȕȈȟȈȓȈ Ȑ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȖ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕ ȕȈ ȟȈșȖȊȖȧȘșȒȖȔ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȐ «ǸțȚȈ». ǶȉȖȠȍȓșȧ ȘȍȔȖȕȚ Ȋ ȌȊȈ ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȌȊȍșȚȐ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ, șȘȍȌșȚȊȈ ȕȈ ȕȍȋȖ ȉȣȓȐ ȊȣȌȍȓȍȕȣ Ȑȏ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ. ǷȖ ȔȖȍȔț ȔȕȍȕȐȦ, ȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȖȊȈȚȤ șȚȈȘȣȍ ȔȈȠȐȕȣ ȌȈȎȍ ȓțȟȠȍ, ȟȍȔ ȗȖȒțȗȈȚȤ ȕȖȊȣȍ. ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȥȚȖ ȊȗȖȓȖȊȐȕț ȌȍȠȍȊȓȍ, ȊȖ-ȊȚȖȘȣȝ, Ȋșȍ ȏȈȗȟȈșȚȐ ȖȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ DzȈȗȈȘțȕȐȕ. ǫȓȧȌȧ ȕȈ ȥȚț ȔȈȠȐȕț, șȖȉȘȈȕȕțȦ Ȋ ȘȖșșȐȑșȒȖȔ ȋȖȘȖȌȍ ȅȕȋȍȓȤșȍ Ȋ ȌȈȓȍȒȖȔ 1991 ȋȖȌț, ȚȖ ȍșȚȤ ȍȡȨ ȊȖ ȊȘȍȔȍȕȈ ǹȖȦȏȈ, ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, ȟȚȖ ȊșȍȋȖ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍșȧȞȍȊ ȕȈȏȈȌ ȖȕȈ șȚȖȧȓȈ ȕȈ ȗȘȐȒȖȓȍ Ȋ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȕȖȔ ȌȍȗȖ ȒȈȒ ȌȈȊȕȖ ȖȚșȓțȎȐȊȠȈȧ șȊȖȑ șȘȖȒ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ.

- ǸȍȔȖȕȚ ȏȈȕȧȓ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȗȖȓȚȖȘȈ ȔȍșȧȞȈ. ǯȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ Ȕȣ ș ȕȈȠȐȔȐ ȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐ ȗȍȘȍȌȍȓȈȓȐ ȕȍșțȡȐȑ ȒȈȘȒȈș, țșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȕȈȘțȎȕțȦ Ȑ ȊȕțȚȘȍȕȕȦȦ ȖȉȠȐȊȒȐ, ȗȖșȚȈȊȐȓȐ șȚȍȒȓȈ Ȑ șȐȌȍȕȐȧ, ȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȖȊȈȓȐ Ȑ ȗȍȘȍȕȍșȓȐ ș ȕȐȏȈ ȕȈ ȊȍȘȝ ȔȈȠȐȕȣ ȥȓȍȒȚȘȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȟȈșȖȊȖȧȘșȒȖȋȖ ȏȈȊȖȌȈ ǨȓȍȒșȍȑ ǷȖȓȖșțȝȐȕ. ǬȖ ȒȖȕȞȈ 2018 ȋȖȌȈ ȋȖȘȖȌșȒȈȧ ȊȓȈșȚȤ ȗȓȈȕȐȘțȍȚ ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȖȉȘȈȏȖȔ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȍȡȍ ȚȘȐ ȔȈȠȐȕȣ Ȑ, ȍșȓȐ ȗȖȓțȟȐȚșȧ, ȒțȗȐȚȤ ȠȍșȚȤ ȕȖȊȣȝ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȖȊ. - ǹȍȑȟȈș ț ȕȈș ȕȈ ȝȖȌț ȗȧȚȕȈȌȞȈȚȤ ȔȈȠȐȕ. ǭșȓȐ ȗȖȓțȟȐȚșȧ ȌȖȉȐȚȤșȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ ȕȈ ȝȖȌț ȉȣȓȐ Ȋșȍ ȌȊȈȌȞȈȚȤ ȠȍșȚȤ ȐȔȍȦȡȐȝșȧ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȖȊ, ȚȖ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȒȘȣȚȤ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ ȋȖȘȖȌȈ Ȋ ȥȓȍȒȚȘȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ, ȍȡȍ Ȑ ȏȈȗȈș ȖșȚȈȕȍȚșȧ, - ȖȗȚȐȔȐșȚȐȟȕȖ ȖȚȔȍȚȐȓ ǪȓȈȌȐȔȐȘ DzȈȗȈȘțȕȐȕ. ǯȊțȟȐȚ ȖȉȕȈȌȍȎȐȊȈȦȡȍ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȚȖȋȌȈ Ȋ ȋȖȘȖȌ ȊȍȘȕȍȚșȧ 7-ȑ ȔȈȘȠȘțȚ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȈȒ ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ ȎȐȚȍȓȧȔ ǯȈȗȈȌȕȖȋȖ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ, Ȑ ȗȖ 4-Ȕț ȉțȌȍȚ ȝȖȌȐȚȤ ȍȡȍ ȝȖȚȧ ȉȣ ȖȌȕȈ ȔȈȠȐȕȈ. ǷȖ ȒȘȈȑȕȍȑ ȔȍȘȍ ș ȚȈȒȐȔȐ ȊȖȗȘȖșȈȔȐ Ȓ ȕȈȔ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ ȖȉȘȈȡȈȦȚșȧ ȟȐȚȈȚȍȓȐ ȋȈȏȍȚȣ, ȒȖȋȌȈ ȘȍȟȤ ȏȈȝȖȌȐȚ Ȗ ȋȖȘȖȌșȒȖȔ ȥȓȍȒȚȘȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

șȘȍȌȕȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȌȍȚȐ, ȎȐȊțȡȐȍ ȕȈ ȕȍȗȖȌȒȖȕȚȘȖȓȤȕȣȝ ȚȍȘȘȐȚȖ-

Кто даст 80 миллионов на единый офис?

ǸȈȏȋȖȊȖȘȣ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋșȍ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ șȓțȎȉȣ ǩȈȝȔțȚȈ, Ȉ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȚȘțȌȈ Ȑ șȖȞȏȈȡȐȚȣ Ȑ ǷȍȕșȐȖȕȕȖȋȖ ȜȖȕȌȈ ȘȈȏȔȍșȚȧȚ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȗȖȔȍȡȍȕȐȐ, ȊȍȌțȚșȧ țȎȍ ȗȈȘț ȓȍȚ. Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȌȈȎȍ șȚȈȓȖ ȗȖȕȧȚȕȖ, ȋȌȍ ȉțȌȍȚ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ ȥȚȖȚ ȍȌȐȕȣȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ ȖȜȐș – ȚȖȋȌȈ ȏȌȈȕȐȍ ȊȚȖȘȖȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȣ ȗȖ țȓȐȞȍ ǷȖȉȍȌȣ, 53 ȉȣȓȖ ȗȍȘȍȌȈȕȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ ȚȘțȌȈ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȏȈȡȐȚȣ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ, ȚȖȋȌȈ Ȏȍ ȗȘȐșȚțȗȐȓȐ Ȓ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍ ȗȘȖȍȒȚȈ ȍȋȖ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ. ǵȈ ȗȘȖȠȓȖȑ ȕȍȌȍȓȍ ȌȍȗțȚȈȚȣ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȗȖșȚȈȊȐȓȐ ȚȖȟȒț Ȋ ȊȖȗȘȖșȍ ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȧ ȍȌȐȕȖȋȖ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ, ȗȘȖȋȖȓȖșȖȊȈȊ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȚȤ ȍȋȖ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȉȣȊȠȍȑ ȊȚȖȘȖȑ ȋȖȘȉȖȓȤȕȐȞȣ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȗȘȖȍȒȚȈ «ǷȘȖȏȖȘȐȑ șȖȞȭȈȓȤȕȐȑ ȖȜȭș». ǺȍȗȍȘȤ ȊȖȗȘȖș Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȕȈȑȚȐ șȘȍȌșȚȊȈ Ȍȓȧ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȉȣȊȠȍȋȖ ȔȍȌțȟȘȍȎȌȍȕȐȧ, Ȉ ȥȚȖ 88 ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ 952 ȚȣșȧȟȐ ȋȘȐȊȍȕ. ǫȖȘȖȌ ȖȉȧȏȈȓșȧ țȟȈșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ șȖȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȐ ȗȘȖȍȒȚȈ Ȑ ȏȈȗȓȈȚȐȚȤ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȌȍșȧȚȐ ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȖȚ ȍȋȖ șȚȖȐȔȖșȚȐ. ǵȖ ȋȌȍ ȊȏȧȚȤ ȖșȚȈȊȠȐȍșȧ ȌȍșȧȚȒȐ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ? ǫȖȘȖȌșȒȖȔț ȉȦȌȎȍȚț ȚȈȒȈȧ șțȔȔȈ ȧȊȕȖ ȕȍ ȗȖ ȗȓȍȟț. DzȈȒ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ

ĦĜěķĘŏ, ņĞĜŎōő, ĸěŏʼnĘ ʼnĘĝ ĜĘōıĞŅŎıĘ... ǹȍȑȟȈș, ȗȖșȓȍ ȟȍȚȣȘȍȝ ȓȍȚ ȉȖȍȊȣȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ, ȔȕȖȋȐȔ țȎȍ ȚȘțȌȕȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, ȟȚȖ ȒȖȋȌȈ-ȚȖ, Ȋ ȚȍȗȍȘȤ șȚȘȈȠȕȖ ȌȈȓȍȒȖȔ 2013-Ȕ ǩȈȝȔțȚ ȋȖȚȖȊȐȓșȧ șȚȈȚȤ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȝ ȎȍȔȟțȎȐȕ ǬȖȕȉȈșșȈ. Ǫ ȋȖȘȖȌȍ ȌȈȎȍ ȉȣȓȈ ȗȘȐȕȧȚȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȚțȘȐȏȔȈ, ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȧ ȒȖȚȖȘȖȑ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȓȈ ȗȖȔȖȟȤ Ȋ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȐ ȋȖșȚȍȑ Ȋ ȗȍȘȊțȦ șȚȖȓȐȞț ǬȖȕȍȚȟȐȕȣ. ȅȚȖ, Ȋ

șȊȖȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȓȖ șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȚȤ ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȉȐȏȕȍșȈ Ȑ ȕȈȗȖȓȕȍȕȐȦ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȒȈȏȕȣ. ǷȘȍȚȊȖȘȧȚȤ Ȋ ȎȐȏȕȤ ȗȘȖȋȘȈȔȔț ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȓȖșȤ, ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȏȈ șȟȍȚ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȑ, ȒȘȍȌȐȚȕȣȝ Ȑ ȋȘȈȕȚȖȊȣȝ șȘȍȌșȚȊ. ǵȖ ȏȈȒȖȕȟȐȓșȧ 2013-ȑ ȋȖȌ, Ȉ țȎȍ ȓȍȚȖȔ 2014-ȋȖ șȚȈȓȖ ȧșȕȖ, ȟȚȖ ȕȐ ȚțȘȐșȚȖȊ, ȕȐ ȐȕȊȍșȚȖȘȖȊ Ȋ ȏȖȕț ȊȖȖȘțȎȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȜȓȐȒȚȈ ȕȐȒȈȒȐȔȐ ȒȈȓȈȟȈȔȐ ȕȍ ȏȈȔȈȕȐȠȤ.

ȘȐȧȝ. ǿȈȠț ȊȍșȖȊ Ȋ ȗȖȓȤȏț ȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȖȑ ȠȒȖȓȣ șȒȓȖȕȐȓȖ ȊȖȚ ȟȚȖ: - ǭȡȍ ȚȘȐ ȋȖȌȈ ȕȈȏȈȌ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȖȋȖ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȓȖșȤ șȖȏȌȈȕȐȍ ȚȘȍȝ ȖȗȖȘȕȣȝ ȠȒȖȓ: 13-ȑ - Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ, 17-ȑ - Ȋ ǿȈșȖȊȖȔ ȇȘȍ Ȑ 12-ȑ - Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. ǵȖ ȗȖȚȖȔ ȊȣȠȓȖ ȚȈȒ, ȟȚȖ ǩȈȝȔțȚ ȕȈ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖȖȉȡȍ ȊȣȗȈȓ Ȑȏ ȗȓȈȕȖȊ ȗȖ ȖȗȖȘȕȣȔ ȠȒȖȓȈȔ. DzȖȋȌȈ Ȏȍ ȉȣȓȖ ȘȍȠȍȕȖ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ șȌȍȓȈȚȤ ȖȌȕț Ȑȏ ȉȈȝȔțȚșȒȐȝ ȠȒȖȓ ȖȗȖȘȕȖȑ, ȊșȚȈȓ ȊȣȉȖȘ ȔȍȎȌț 12-ȑ Ȑ 18-ȑ ȠȒȖȓȈȔȐ. ǰ ȖȚȊȍȚ ȖȒȈȏȈȓșȧ ȗȘȖșȚ: Ȋ 18-ȑ țȎȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȖ 40 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȖȗȖȘȕȖȑ ȠȒȖȓȣ ȘȈȉȖȚ, Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȚȈȔ ȉȣȓȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȈ ȚȍȘȔȖȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧ. ǹȌȍȓȈȚȤ ȥȚț ȠȒȖȓț ȖȗȖȘȕȖȑ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ ȌȍȠȍȊȓȍ, Ȉ ȍșȓȐ ȉȣ ȧ ȗȖȗȘȖșȐȓ, ȌȖȗțșȚȐȔ, 75 ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȕȈ 12-Ȧ ȠȒȖȓț, ȚȖ Ȕȕȍ ȉȣ Ȑȝ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȌȈȓ, - ȗȖȧșȕȐȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȋȖȓȖȊȈ. ǹȍȔȍȕ ǭdzǰǯǨǸǶǪ.

DzȖ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȒȖȋȌȈ Ȋ 2015-Ȕ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȐȓȐ, Ȑȏ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȕȣȝ Ȋ ȕȍȑ ȠȍșȚȐȌȍșȧȚȐ ȌȊțȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ ȉȣȓȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȖ ȊșȍȋȖ ȌȊȈȌȞȈȚȤ. ǸȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ șȖȏȌȈȕȐȐ «ȅȒȖ-ȉțȓȤȊȈȘȈ», ȓȈȕȌȠȈȜȚȕȖȋȖ ȗȈȘȒȈ «DzȈȔȕȐ ǬȖȕȉȈșșȈ», ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ șȚȍȕȌȖȊ Ȋ ȒȘȈȍȊȍȌȟȍșȒȖȔ Ȕțȏȍȍ Ȑ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȝ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȣȝ ȍȡȍ ȌȖ ȕȈȟȈȓȈ ǨǺǶ. ǵȈ Ȋșȍ ȥȚȖ Ȑȏ ȊȕȍȉȦȌ-

ǨȓȍȒșȍȑ ǸȍȊȈ, ȗȖȐșȒ ȐșȚȖȟȕȐȒȈ șȘȍȌșȚȊ ȕȈ șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ ȖȜȐș țȎȍ ȐȌȍȚ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ȔȥȘȈ, ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȊȍȘȖȧȚȕȖ, ȟȚȖ ȌȍȕȤȋȐ ȗȘȐȌțȚ Ȑȏ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȜȖȕȌȈ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ. ǵȈȌȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ ȥȚȖ ȌȈȓȖșȤ ȕȍȗȘȖșȚȖ. ǹ ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȍ Ȋșȍȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ Ȋ ȖȌȕȖȔ ȔȍșȚȍ ȊȍșȤȔȈ țȌȖȉȕȖ: ȕȍ ȕțȎȕȖ ȉȍȋȈȚȤ ȗȖ ȊșȍȔț ȋȖȘȖȌț, ȖȜȖȘȔȓȧȧ ȗȍȕșȐȦ, șȖȞȐȈȓȤȕțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȐȓȐ ȗȍȘȍșȍȓȍȕȟȍșȒȐȍ ȓȤȋȖȚȣ. ǵȖ, ș ȌȘțȋȖȑ șȚȖȘȖȕȣ, ȕȍȔȈȓȖȊȈȎȕȖ Ȑ ȚȖ, ȋȌȍ ȥȚȖ șȈȔȖȍ «ȖȌȕȖ ȔȍșȚȖ» ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ. ǭșȓȐ șȍȑȟȈș țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȖȞȏȈȡȐȚȣ Ȑ ǷȍȕșȐȖȕȕȖȋȖ ȜȖȕȌȈ ȕȈȝȖȌȧȚșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȋȖȘȖȌȈ, ȚȖ, ȒȖȋȌȈ ȖȕȐ ȗȍȘȍȍȌțȚ ȕȈ țȓȐȞț ǷȖȉȍȌȣ, ȖȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȎȐȚȍȓȧȔ ǯȈȉȈȝȔțȚȒȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȍȝȈȚȤ ȏȈ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȍȔ șȖȞȊȣȗȓȈȚ ȌȊțȔȧ ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȕȣȔȐ ȔȈȘȠȘțȚȈȔȐ ș ȗȍȘȍșȈȌȒȖȑ. ǺȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ Ȑ ȎȐȚȍȓȍȑ ȘȈȑȖȕȈ, ȒȖȚȖȘȣȔ ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ ȗȖșȍȚȐȚȤ ǷȍȕșȐȖȕȕȣȑ ȜȖȕȌ – ȐȔ ȚȍȗȍȘȤ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȉțȌȍȚ ȊȣȑȚȐ ȕȈ ȈȊȚȖșȚȈȕȞȐȐ Ȑ ȗȘȖȑȚȐșȤ ȗȍȠȒȖȔ. ǵȖ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ǩȈȝȔțȚȈ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȏȌȈȕȐȧ, șȗȖșȖȉȕȖȋȖ ȊȔȍșȐȚȤ Ȋșȍ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ șȓțȎȉȣ, ȕȍ ȕȈȠȓȖșȤ. ǨȘȚțȘ ǹǭǴǭǵǶǪ.

ȎȍȚȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ țȠȓȖ 140 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. Ǫ ȗȘȖȠȓțȦ șȘȍȌț ȌȍȗțȚȈȚȣ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ ȗȘȖȋȖȓȖșȖȊȈȓȐ ȏȈ ȏȈȒȘȣȚȐȍ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ. ǶȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȓȐ ȏȈȉȘȖȠȍȕȈ ȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȈȧ ȖȚȘȈșȓȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ, Ȑ ȌȖȓȋȖ ȓȐ ȏȈȊȖȌ ȠȈȔȗȈȕșȒȐȝ ȊȐȕ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȍȌȊȈ ȓȐ ȕȍ ȍȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȔ ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔ Ȍȓȧ ȚțȘȐșȚȖȊ ȖȉȢȍȒȚȖȔ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ? ǶȚȊȍȚȣ ȕȈ ȥȚȐ ȊȖȗȘȖșȣ șȓȍȌțȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. ǶȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ șȒȖȘȖ Ȋ ǬȖȕȉȈșșȍ ȕȈșȚțȗȐȚ ȔȐȘ. ǨȓȍȒșȍȑ ǷǸǶǮǭǫǨ.


7 февраля 2018 года

ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ È ÏËÀÍÛ

3

ƴǟǙǞǥǔǡǘǤ DžǦǙǣǔǡǙǡǞǢ: «DžǦǤǢǜǠ ǗǤǢǠǔǘǧ, ǖ ǞǢǦǢǤǢǝ ǜǡǦǙǤǙǥǡǢ ǚǜǦǰ» ǹȖȓȍȌȈȘșȒȈȧ ȋȖȘȖȌșȒȈȧ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȈȧ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȈȧ ȋȘȖȔȈȌȈ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȟțȚȤ ȉȖȓȍȍ ȋȖȌȈ. Ƕȉ ȐȚȖȋȈȝ ȋȖȌȈ ȗȘȖȠȍȌȠȍȋȖ Ȑ ȗȓȈȕȈȝ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ - Ȋ ȕȈȠȍȑ ȉȍșȍȌȍ ș șȖȓȍȌȈȘșȒȐȔ ȋȖȘȖȌșȒȐȔ ȋȖȓȖȊȖȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȔ ǹȚȍȗȈȕȍȕȒȖ.

«ǬȖȘȖȋȈ «ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ» ȕȍ ȔȖȧ»

- ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ, ȟțȚȤ ȉȖȓȍȍ ȋȖȌȈ ȕȈȏȈȌ Ȋȣ ȊȖȏȋȓȈȊȐȓȐ ǹȖȓȍȌȈȘșȒțȦ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕțȦ ȋȘȖȔȈȌț. ǵȍ ȎȈȓȍȍȚȍ, ȟȚȖ șȚȈȓȐ ȋȖȘȖȌșȒȐȔ ȋȖȓȖȊȖȑ? - ǵȍ ȎȈȓȍȦ. ǸȈȉȖȚȈ ȐȕȚȍȘȍșȕȈȧ, ȕȖ ȕȍȗȘȖșȚȈȧ. ǷȘȍȌșȚȈȊȤȚȍ șȍȉȍ, ȟȚȖ Ȋ șȖșȚȈȊ ȋȘȖȔȈȌȣ ȊȝȖȌȧȚ 37 ȕȈșȍȓȍȕȕȣȝ ȗțȕȒȚȖȊ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȘȖȎȐȊȈȍȚ ȉȖȓȍȍ 21 ȚȣșȧȟȐ ȟȍȓȖȊȍȒ, Ȉ ȍȍ ȗȓȖȡȈȌȤ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȚȘȍȚȤȦ ȟȈșȚȤ ȊșȍȋȖ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ. DzȖȋȌȈ ȧ ȕȈȟȈȓ șȊȖȦ ȘȈȉȖȚț, ȗȍȘȍȌȖ ȔȕȖȑ ȊȖȏȕȐȒ ȖȟȍȕȤ șȍȘȤȍȏȕȣȑ ȊȖȗȘȖș – ȒȈȒ ȌȖȓȎȕȈ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ ȋȘȖȔȈȌȈ, ȒȈȒ ȏȈȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ țȓțȟȠȐȚȤ Ȑȝ ȉȓȈȋȖșȖșȚȖȧȕȐȍ? ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉȣȓȖ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȤ ȈȒȞȍȕȚȣ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȧ ȗȖȕȧȓ, ȟȚȖ, ȘȍȠȈȧ ȓȖȒȈȓȤȕȣȍ Ȑ ȔȍȓȒȐȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, șȌȍȓȈȚȤ ȗȘȖȘȣȊ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ȋȘȖȔȈȌȣ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. ǵțȎȕȖ șȔȖȚȘȍȚȤ ȕȈ ȊȍȡȐ ȔȈșȠȚȈȉȕȖ, ș ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȖȑ. ȅȚȖ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ ȎȐȚȍȓȐ. dzȦȉȈȧ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȈ ȐȔȍȍȚ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȗȍȘȐȖȌ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ, Ȉ ȓȦȌȐ ȚȘȍȉțȦȚ ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ. ȇ ȘȍȠȐȓ, ȟȚȖ ȕȍ ȉțȌț ȐȌȚȐ ȌȖȘȖȋȖȑ «ȕȍȔȍȌȓȍȕȕȣȝ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ» Ȑ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȒȘȣȚȤ Ȍȓȧ ȋȘȖȔȈȌȣ ȝȖȘȖȠțȦ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊț ȘȈȏȊȐȚȐȧ. Ǭȓȧ Ȕȍȕȧ ȓȐȟȕȖ ȥȚȖ ȊȈȎȕȖ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȧ ȏȌȍșȤ ȎȐȊț Ȑ ȕȍ șȖȉȐȘȈȦșȤ ȕȐȒțȌȈ țȍȏȎȈȚȤ, ȏȌȍșȤ ȎȐȊțȚ ȔȖȐ ȌȍȚȐ Ȑ ȊȕțȒȐ, Ȑ ȧ ȝȖȟț, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȎȐȓȐ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ ȋȘȖȔȈȌȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐȔ ȉțȌȍȚ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ ȎȐȚȤ șȍȑȟȈș, ȟȍȘȍȏ 20 Ȑ, ȌȈȑ ǩȖȋ, ȟȍȘȍȏ 50 ȓȍȚ. ǷȖȥȚȖȔț ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ ȔȈșȠȚȈȉȕȣȍ ȗȘȖȍȒȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȍșȗȍȟȈȚ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȕȈȠȍ șȚȈȉȐȓȤȕȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ. Ǵȣ ȘȈȉȖȚȈȍȔ ȕȈȌ ȊȈȎȕȣȔȐ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔȐ: ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȍȑ ȖȉȡȍȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ ȠȒȖȓȣ ȹ 13 ȗȖȌ ȖȗȖȘȕțȦ ȠȒȖȓț, ȘȍȔȖȕȚȖȔ ȌȖȘȖȋ Ȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȣȔ șȖȖȉȡȍȕȐȍȔ, ȕȈȘțȎȕȣȔ ȖșȊȍȡȍȕȐȍȔ ȕȈșȍȓȍȕȕȣȝ ȗțȕȒȚȖȊ, ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȣȔ ȘȍȔȖȕȚȖȔ ȔȈȋȐșȚȘȈȓȤȕȖȋȖ ȊȖȌȖȊȖȌȈ ȖȚ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ȜȐȓȤȚȘȖȊȈȓȤȕȖȑ șȚȈȕȞȐȐ ȌȖ ȋ. ǹȖȓȍȌȈȘȈ Ȑ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ȖȟȐșȚȕȣȝ șȖȖȘțȎȍȕȐȑ Ȋ ȋ. ǹȖȓȍȌȈȘȍ. - ǿȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȌȍȓȈȚȤ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ Ȋșȍ ȔȈșȠȚȈȉȕȣȍ ȗȘȖȍȒȚȣ șȚȈȓȐ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤȦ? - ǿȚȖȉȣ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȣȍ ȗȘȖȍȒȚȣ, ȕțȎȕȖ ȐȔȍȚȤ Ȋ ȒȖȔȈȕȌȍ ȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȔȣșȓȧȡȐȝ, ȒȘȍȈȚȐȊȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǹȍȑȟȈș ȜȖȘȔȐȘțȍȚșȧ șȐȓȤȕȈȧ, ȔȖȡȕȈȧ ȒȖȔȈȕȌȈ, ȘȈȉȖȚȈ ȒȖȚȖȘȖȑ, ȕȈȌȍȦșȤ, ȉțȌȍȚ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ. ȇ șȚȈȘȈȦșȤ ȈȒȞȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȐ ȔȖȓȖȌȍȎȐ, ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ ȊțȏȖȊ. ǶȕȐ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ țȟȐȓȐșȤ Ȑ șȚȈȘȈȓȐșȤ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 5 ȓȍȚ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȑ ȉȈȋȈȎ ȏȕȈȕȐȑ. ǵȈȠ ȌȖȓȋ ȍȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ. ǻȔȕȣȍ, ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ ȓȦȌȐ, ȌțȔȈȦ, ȥȚȖ Ȑ ȍșȚȤ ȖșȕȖȊȈ țșȗȍȝȈ Ȋ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ Ȋșȍȝ ȗȘȖȍȒȚȖȊ.

«ǷȘȐȊȓȍȒȈȧ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȐ, ȘȍȠȈȍȔ ȗȘȖȉȓȍȔȣ»

- DzȈȒȐȍ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȣ ȗȘȖȠȍȌȠȍȋȖ ȋȖȌȈ Ȋȣ ȔȖȋȓȐ ȉȣ ȊȣȌȍȓȐȚȤ? - ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȍ Ȋ ȋȘȖȔȈ-

- ȅȚȖ ȗȘȈȊȌȈ, ȕȖ Ȕȣ ȎȈȓțȍȔșȧ ȍȡȍ Ȑ ȕȈ Ȑȝ ȗȖȓȕȖȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȖȘȖȋȈ ȕȈ șȚȈȕȞȐȦ ǹȖȓȤ șȚȈȓȈ ȖȗȈșȕȣȔ ȈȊȈȘȐȑȕȣȔ țȟȈșȚȒȖȔ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȐȕȧȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȗ ȊȣȌȍȓȍȕȐȐ Ȑȏ ȉȦȌȎȍȚȈ ȋȘȖȔȈȌȣ 450 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ ȕȈ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒț ȗȘȖȍȒȚȈ ȍȍ ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȔȖȕȚȈ. ǵȈȌȍȍȔșȧ, ȟȚȖ Ȍȓȧ ȘȍȔȖȕȚȈ ȌȖȘȖȋ Ȕȣ șȔȖȎȍȔ ȗȘȐȊȓȍȟȤ șȘȍȌșȚȊȈ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȖȊ Ȑ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȣȝ ȜȖȕȌȖȊ. ǷȓȖȝȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȌȖȘȖȋ șȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȘȍȠȍȕȐȍ ȊȖȗȘȖșȈ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȋȖ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȕȈșȍȓȍȕȕȣȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǹȍȑȟȈș ȖȚȒȘȣȚȣ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ

«ǫȓȈȊȕȖȍ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȚȤ șȚȘȈȚȍȋȐȦ ȘȈȏȊȐȚȐȧ»

- DzȈȒ șȒȓȈȌȣȊȈȦȚșȧ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȋȘȖȔȈȌȣ ș ȖȉȓȈșȚȕȣȔȐ ȟȐȕȖȊȕȐȒȈȔȐ ? Ȍț 46 ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȣȝ - ǹȖȓȍȌȈȘșȒȈȧ ȋȘȖȔȈȌȈ ȚȍȗȍȘȤ ȕȈșȘȍȌșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȈȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȏȈȗȘȧȔțȦ ȗȖȌȟȐȕȧȍȚșȧ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȗțșȚȐȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ ȗȘȖȍȒȚ ȗȖ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ, ȊȖȍȕȕȖ-ȋȘȈȎȌȈȕȞȐȐ ȏȌȈȕȐȧ ȗȖȌ ǾȍȕȚȘ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ șȒȖȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ. ǻ ȕȈȠȐȝ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ țșȓțȋ, șȖȚȘțȌȕȐȒȖȊ șȓȖȎȐȓȐșȤ ȘȈȉȖȟȐȍ ȖȚȕȖșȚȖȐȔȖșȚȤ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȉȖȓȍȍ 15 ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȠȍȕȐȧ ș ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȐȋȘȐȊȍȕ. ǵȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ șȖ ȊȚȖȘȖȑ ȗȖȓȖȊȐșȚȈȔȐ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȖȊ ȖȉȓȈșȚȕȖȑ ȈȌȔȐȕȣ 2018 ȋȖȌȈ Ȋșȍ ȎȐȚȍȓȐ ȕȈȠȍȑ ȋȘȖȔȈȕȐșȚȘȈȞȐȐ, ȖȕȐ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈȔ ȔȍȚȖȌȐȟȍșȒțȦ Ȑ ȒȖȕșțȓȤȚȈȚȐȊȕțȦ ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȘȈȉȖȚȣ ȖȚȌȍȓȖȊ Ȑ țȗȘȈȊȓȍȕȐȑ. ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȔȕȖȋȐȍ ȗȘȖȍȒȚȣ ȋȘȖȔȈȌȣ, ȊȣȌȍȓȧȍȚ ȜȐȕȈȕșȖȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ. ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȍȑ ȉȣȓ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕ ȗȘȖȍȒȚ ǹȖȓȍȌȈȘșȒȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ «ǩȍȘȍșȚȖȊșȒȐȍ șȣȘȣ», ȚȍȗȍȘȤ ț ȕȈș ȍșȚȤ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ ȒȖȕȒțȘșȈ «ǻȒȘȈȐȕșȒȐȑ ȒțȘȒțȓȤ» ǪȐȚȈȓȐȑ DzȖȓȍșȕȐȟȍȕȒȖ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ ǷȈȊȓȈ ǮȍȉȘȐȊșȒȖȋȖ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȣ ȔȖșȚ Ȋ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȍ ǬȊțȘȍȟȤȍ Ȑ ȔȖșȚ Ȋ ȘȈȑȖȕȍ șȍȓȈ ǩȓȈȋȖȌȈȚȕȖȋȖ, ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȣ ȌȊȈ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȈȊȚȖȉțșȈ, ȔțșȖȘȖȊȖȏ, șȗȍȞȔȈȠȐȕȈ Ȍȓȧ ȗȖȎȈȘȕȖȋȖ ȖȚȘȧȌȈ Ȑ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ ŽơƙƟƪơƗƔ ƝƠƔƜƫƭ ƛƗƜƢƑƧƔƒƝ ƒƝƓƏ «50 ȕȈ 50» ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȈ ƙƏƞƗơƏƚƫƜƝ ƝơƟƔƛƝƜơƗƟƝƑƏƜƜƝƒƝ ƛƝƠơƏ Ƒ ųƑƢƟƔƦƫƔ ȒȊȈȘȚȐȘȈ Ȍȓȧ ȘȍȉȍȕȒȈ-șȐȘȖƟƔƧƗƚƝ ƓƚƮ ƀƝƚƔƓƏƟƠƙƝƘ ƒƟƝƛƏƓƪ ƑƏƕƜƪƘ ơƟƏƜƠƞƝƟơƜƪƘ ƑƝƞƟƝƠ. Țȣ. ǰ ȥȚȖ Ȋșȍ ȏȈ ȖȌȐȕ ȋȖȌ. - ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǵȐȒȖȓȈȍȌȣ șȔȖȋțȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȍ ȌȊȈ ȔȈȘȠȘțȚȈ: ǩȍȘȍșȚȖȊȖȍ - ǹȖȓȍȌȈȘ - ȊȐȟ, Ȋ ȋȘȖȔȈȌȍ ȍșȚȤ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȣ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ țșȓțȋȐ Ȋ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȔ ǩȈȝȔțȚ Ȑ șȚȈȕȞȐȧ ǹȖȓȤ - ǹȖȓȍȌȈȘ - țȓȐ- șȖȏȌȈȕȐȧ ȕȖȊȣȝ ȘȈȉȖȟȐȝ ȔȍșȚ? ȖȉȢȍȔȍ țȎȍ Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ. ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ, ȞȈ dzȖȔȖȕȖșȖȊȈ. - Ƕ ǾȍȕȚȘȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ ȈȌȔȐȕȐȟȚȖ ȕȈȔ țȌȈȓȖșȤ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȒȈȗȐȚȈȓȤșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ țșȓțȋ ȧ țȎȍ ȕȣȑ ȘȍȔȖȕȚ ȏȌȈȕȐȧ ȌȍȚșȒȖȋȖ țȟȍȉȕȖȋȖ «ǷȘȐȋȓȈȠȈȦ Ȓ ȕȈȔ ȋȖȊȖȘȐȓ. Ǫ ȧȕȊȈȘȍ șȖșȚȖȧȓȐșȤ ȗȍȘȍȋȖțȟȘȍȎȌȍȕȐȧ «ǺȖȗȖȓȤȒȈ» ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȖȘȣ ș ȗȖȓȤșȒȐȔȐ ȐȕȊȍșȚȖȘȈȔȐ Ȗ șȚȘȖȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ ȕȐȍȔ ȥȕȍȘȋȖșȉȍȘȍȋȈȦȡȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ Ȋ ȐȚȍȓȤșȚȊȍ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȋȘȖȔȈȌȣ Ȉșșȍȓȍ ǷȈȘȈșȒȖȊȐȍȊȒȍ, ȊȣȌȍȓȐȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ ȊțȏȖȊ» ȜȈȓȤȚȖȊȖȋȖ ȏȈȊȖȌȈ. ǹȍȑȟȈș ȐȌȍȚ ȊȣȉȖȘ ȕȈ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ ȌȖȠȒȖȓȤȕȖȋȖ țȟȘȍȎ- ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟ, ȍșȚȤ șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȐ. Ǫ ȥȚȖȔ ȊȖȌȍȕȐȧ ȹ 17 «ǶȘȓȍȕȖȒ» Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘȍ, ȘȍȈ- ȓȐ șȍȑȟȈș Ȋ ȋȘȖȔȈȌȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȗȘȖșȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ șȖȉȓȦȌȍȕȣ ȔȕȖȋȖ ȓȐȏȖȊȈȚȤ ȗȘȖȍȒȚȣ ȘȍȔȖȕȚȖȊ ȗȖȔȍȡȍȕȐȑ ȕȍȘȈȏȘȍȠȐȔȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ? țșȓȖȊȐȑ, Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍȜȍȓȤȌȠȍȘșȒȐȝ ȗțȕȒȚȖȊ Ȋ ș. ǩȈȝȔțȚșȒȖȔ, - ǵȍȘȈȏȘȍȠȐȔȣȝ ȊȖȗȘȖșȖȊ ȕȍȚ, ȕȖ șȒȐȝ. ǵȖ ȧ țȊȍȘȍȕ, ȟȚȖ ȐȕȊȍșȚȖȘȣ Ȋ ȋȘȖǷȈȘȈșȒȖȊȐȍȊȒȍ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȈȔȉțȓȈȚȖȘȐȐ Ȋ ȍșȚȤ ȊȖȗȘȖșȣ ȘȈȏȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ șȓȖȎȕȖ- ȔȈȌț ȗȘȐȌțȚ, Ȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖȓȤșȒȐȍ. ș. ǷȈȘȈșȒȖȊȐȍȊȒȍ. șȚȐ. ǶȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ șȓȖȎȕȣȝ – ȊȖȗȘȖș - ǿȚȖ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ șȌȍȓȈȚȤ Ȋ DzȈȒ Ȋȣ ȗȖȕȐȔȈȍȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȐȔȍȚȤ ȊȖȏ- ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȔȐ ȒȈȌȘȈȔȐ 2018 ȋȖȌț? ȔȖȎȕȖșȚȤ ȜȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȚȤ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȕȈȠȍȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȣ Ȑ Ȋ ȞȍȓȖȔ - ǷȓȈȕȖȊ ȔȕȖȋȖ. ǷȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ - ȏȈȔȍȌȐȞȐȕȣ, ȒțȓȤȚțȘȣ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ șȜȍȘȣ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ. ǵȍȚ ȊȘȈȟȍȑ, Ȉ ȒȖȕȟȐȚȤ ȘȈȉȖȚȣ, ȕȈȟȈȚȣȍ Ȋ 2017 ȋȖȌț șȗȖȘȚȈ, ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȓȐ șȚȈȚȤ șȖȉ- ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȐȍ ȒȈȟȍ- ȗȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ șȍȚȍȑ ȕȈȘțȎȕȖȋȖ șȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȕȈȠȍȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǩȣȓȈ șȚȊȍȕȕȣȝ, Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȖȉȢȍȔȍ ȔȍȌȐȞȐȕ- ȖșȊȍȡȍȕȐȧ Ȋ șȍȓȈȝ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȒȍ, ǸȈȏȗȘȖȊȍȌȍȕȈ ȉȖȓȤȠȈȧ ȘȈȉȖȚȈ ȗȖ ȗȍȘȍȌȈȟȍ șȒȐȝ țșȓțȋ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ țȎȍ ȕȍ ȊȖȗȘȖșȖȔ, ȌȖȓȖȊȒȍ, ǷȖȌȋȖȘȖȌȕȍȔ, ǪȈșȦȒȖȊȒȍ, ȊȖȉȦȌȎȍȚȕȣȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ Ȉ ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ. Ǭȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ ȒȈȌȘȖȊȖȋȖ ȌȖȗȘȖȊȖȌȕȣȝ șȍȚȍȑ Ȋ șȍȓȍ ǴȐȕȤȒȖȊȒȍ, ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘșȒțȦ ȖȉȢȍ- ȊȖȗȘȖșȈ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȔȍȌȐȞȐȕȣ ȌȍȗțȚȈȚȈ- ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȌȈȕȐȧ ȗȖȌ ǾǵǨǷ Ȑ ȔȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ȗȘȐȕȧȚȈ ȗȘȖȋȘȈȔ- ȌȊȐȋȈȚȤșȧ ȊȗȍȘȍȌ. ȌȐȕȍȕȕțȦ ȋȘȖȔȈȌț. Ǭȓȧ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȋȖ ȔȈ «ȔȍșȚȕȣȝ șȚȐȔțȓȖȊ», ȚȘȐ ȒȊȈȘȚȐȘȣ ǷȓȈȕȐȘțȍȚșȧ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ ȗȘȖȍȒȚ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȈ ȕȈȔȐ șȖȏȌȈȕȣ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȗȍȘȍȊȍȌȍȕȣ Ȋ ȒȈȚȍȋȖȘȐȦ șȓțȎȍȉȕȣȝ Ȑ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ, ȖȚȌȍȓȣ ȒțȓȤȚțȘȣ, ȏȌȘȈȊȖ- ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣ ȘȧȌ ȌȘțȋȐȝ ȓȤȋȖȚ. ȇ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ ȖȉȡȍȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȑ ȖȝȘȈȕȍȕȐȧ, ȚțȘȐȏȔȈ Ȑ șȗȖȘȚȈ. ǰȝ ȜȐ- ȗȘȐȋȓȈȠȈȦ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȝ ȠȒȖȓȣ ȹ13 ȗȖȌ ȖȗȖȘȕțȦ ȠȒȖȓț, ȗȖȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȓȖșȤ ȏȈ șȟȍȚ ȊțȏȖȊ, ȔȖȓȖȌȣȝ ȊȘȈȟȍȑ ȘȈȏȕȣȝ șȗȍȞȐ- șȚȘȖȐȚȤ ǾȍȕȚȘ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȋȘȈȎȌȈȕ, șțȉȊȍȕȞȐȐ Ȑȏ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍ- ȈȓȤȕȖșȚȍȑ ȕȈ ȘȈȉȖȚț Ȓ ȕȈȔ, Ȋ ǹȖȓȍȌȈȘ- ȕȈȟȈȚȤ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȖȟȐșȚȕȣȝ șȖȖȘțȚȈ Ȑ șȘȍȌșȚȊ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȕȖȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. șȒțȦ ȋȖȘȖȌșȒțȦ ȉȖȓȤȕȐȞț Ȑ ȔȍȌȐȞȐȕ- ȎȍȕȐȑ Ȋ ș. ȇȒȖȊȓȍȊȒȍ, ȒțȗȐȚȤ ȗȈșșȈǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȕȈȔ țȌȈȓȖșȤ șȖȝȘȈȕȐȚȤ șȒȐȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ 1-ȋȖ țȘȖȊȕȧ. DzȈȌȘȣ ȎȐȘșȒȐȍ ȈȊȚȖȉțșȣ Ȑ ȏȈȗțșȚȐȚȤ ȕȖȊȣȍ ȊșȦ șȍȚȤ ȉȦȌȎȍȚȕȣȝ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ ȗȖ - ȥȚȖ ȋȓȈȊȕȖȍ Ȍȓȧ ȕȈȠȍȑ ȉȖȓȤȕȐȞȣ, Ȉ ȔȈȘȠȘțȚȣ. Ǫ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ șȖȊȍȚ Ȋșȍȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ȋȘȖȔȈȌȣ. ȊȖȗȘȖș ȘȍȔȖȕȚȈ ȏȌȈȕȐȧ, ȖșȕȈȡȍȕȐȧ ȔȍǪ ȒȖȕȞȍ 2017 ȋȖȌȈ ȕȈȠȐ ȒȖȔȔțȕȈȓȤ- ȌȐȞȐȕșȒȐȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ ȉțȌȍȔ Șȍ- șȖȊȔȍșȚȕȖ ș ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ ȘȈȏȘȈȉȈȕȣȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȗȍȞȚȍȝȕȐ- ȠȈȚȤ. Ǫ ȒȖȕȞȍ 2017 ȋȖȌȈ ǶǶǶ «DzȕȈțȜ ȚȣȊȈȍȚ ǹȚȘȈȚȍȋȐȦ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȕȈȠȍȑ ȋȘȖȒț, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȐ ȒȘȈȑȕȍ ȕțȎȌȈȓȐșȤ. ǷȘȐ ȋȐȗș ǬȖȕȉȈșș» ȗȍȘȍȟȐșȓȐȓ ȋȖȘȖȌșȒȖȔț ȔȈȌȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȘȍȊȘȈȡȈȚȤ ȗȓȈȕȣ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȤ – ȕȈ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘȈ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈ- șȖȊȍȚț ȖȌȐȕ ȔȐȓȓȐȖȕ ȋȘȐȊȍȕ Ȍȓȧ ȘȍȊȘȍȔȧ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȖȚȌȈȓȍȕȕțȦ ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊț. șȚȐ ǷȈȊȓȈ ǮȍȉȘȐȊșȒȖȋȖ Ȑ ȌȍȗțȚȈȚȖȊ ǹȖ- ȔȖȕȚȈ ȏȌȈȕȐȧ ǹȖȓȍȌȈȘșȒȖȑ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ - ǪȈȠȍ ȖșȕȖȊȕȖȍ ȗȘȈȊȐȓȖ ȒȈȒ ȓȍȌȈȘșȒȖȋȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ ȉȣȓȐ ȗȘȐ- ȉȖȓȤȕȐȞȣ. ǩȣȓȖ ȗȘȐȕȧȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ- ȔȥȘȈ? ȖȉȘȍȚȍȕȣ ȈȊȚȖȊȣȠȒȈ, ȥȒșȒȈȊȈȚȖȘ, ȌȊȈ ȟȐȕȈȚȤ ȘȍȔȖȕȚȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ș ȌȍȚșȒȖȋȖ - ǵȍ ȖȉȍȡȈȚȤ, Ȉ șȓțȠȈȚȤ Ȑ șȓȣȠȈȚȤ ȔțșȖȘȖȊȖȏȈ. Ǫ ȋȘȖȔȈȌȍ șȚȈȓȖ ȕȈ ȖȌȕȖ ȗȖȓȐȒȓȐȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ, ȊȍȌȤ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȍȓȧ ȕȐȝ. ǷȖȎȈȓțȑ, Ȋșȍ. ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ ȉȖȓȤȠȍ – ȌȍȚȐ – ȥȚȖ ȉțȌțȡȍȍ ȕȈȠȍȑ ȋȘȖȔȈȌȣ. ǵȈ - ǿȚȖ ȉȣ Ȋȣ ȗȖȎȍȓȈȓȐ ȟȐȚȈȚȍȉȣȓȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȖ ǹDzǷ «ǪȖȌȖȒȈȕȈȓ». ȧȕȊȈȘșȒȖȑ șȍșșȐȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȋȖ șȖȊȍȚȈ Ȍȍ- ȓȧȔ ȕȈȠȍȑ ȋȈȏȍȚȣ? - ǶȉȣȟȕȖ Ȋșȍ ȎȈȓțȦȚșȧ ȕȈ ȌȖ- ȗțȚȈȚȈȔȐ ȊȣȌȍȓȍȕȖ 770 Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ - ȇ ȊșȍȔ ȗȖȎȍȓȈȓ ȉȣ ȔȐȘȈ, Ȉ ȖșȚȈȓȤȘȖȋȐ… ȕȖȍ ȗȖșȚȘȖȐȔ! Ȍȓȧ ȗȖȒțȗȒȐ ȈȗȗȈȘȈȚȈ ǻǯǰ.


4

7 февраля 2018 года

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

łĘğőĞņĝįŎŏ ĜĘŏěʼn ĸ ěĮıĘĝņŎ ŇęĜĸœŏ «ƿDzǕǟDz ǕǧǘǜǦǰ

ǬȖȕȍȞȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȕȈȧ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȈȧ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȓȈ ȘȍȑȚȐȕȋȐ ȘȈȉȖȚȣ ȋȖȘȖȌȖȊ Ȑ ȘȈȑȖȕȖȊ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȏȈ ȧȕȊȈȘȤ-șȍȕȚȧȉȘȤ 2017 ȋȖȌȈ. ǷȖ ȐȚȖȋȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȋȓȈȊ ȘȈȑȖȕȕȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȑ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȘȈȑȖȕ ȗȖȒȈȏȈȓ ȕȈȐȓțȟȠȐȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ. ǶȞȍȕȒȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȍȘȊȖȋȖ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧ - ȥȚȖ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ ȘȈȉȖȚȣ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȍȋȖ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȍȑ Ȑ Ȋșȍȝ șȚȘțȒȚțȘȕȣȝ ȗȖȌȘȈȏȌȍȓȍȕȐȑ Ȑ ȖȚȌȍ-

ȓȖȊ ȘȈȑȋȖșȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ. ǻȔȍȕȐȍ ȊȐȌȍȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ȒȖȕȒȘȍȚȕȖ șȚȈȊȐȚȤ ȏȈȌȈȟȐ, ȕȈȝȖȌȐȚȤ ȗțȚȐ Ȑȝ ȘȍȠȍȕȐȧ, ȟȍȚȒȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ș ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȔȐ, ș ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ, țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ, ȎȐȚȍȓȧȔȐ ȘȈȑȖȕȈ – ȖșȕȖȊȕȣȍ ȗȘȈȊȐȓȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȣȔ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȐȚȤșȧ țșȗȍȝȈ. ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȕȖȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ, țȟȐȚȣȊȈȧ ȒȘȐȚȍȘȐȐ ȖȞȍȕȐȊȈȕȐȧ, Ȉ ȥȚȖ Ȑ ȘȖșȚ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ, Ȑ ȕȈȗȖȓȕȍ-

ǭșȓȐ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ȕȈȠȍȋȖ ȋȖȘȖȌȈ 2 ȜȍȊȘȈȓȧ ȉȣȓ șȈȔȣȔ ȖȉȣȟȕȣȔ ȌȕȍȔ, ȚȖ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒȖȔ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ ȚȍȝȕȐȒțȔȍ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȌȍȊȟȖȕȖȒ Ȑ ȖȌȐȕ ȗȈȘȍȕȤ ȗȖȌȊȖȌȐȓȐ ȐȚȖȋ șȊȖȐȝ ȉȍșșȖȕȕȣȝ ȕȖȟȍȑ, ȐșȗȐșȈȕȕȣȝ ȚȍȚȘȈȌȍȑ Ȑ ȐșȟȍȘȟȍȕȕȣȝ ȓȐșȚȖȊ ȊȈȚȔȈȕȈ ȌȊȍȕȈȌȞȈȚȤ ȊȣȗțșȒȕȐȒȖȊ-ȚȍȝȕȖȓȖȋȖȊ ȗȖȓțȟȈȓȐ Ȋ ȥȚȖȚ ȌȍȕȤ ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȣȍ ȌȐȗȓȖȔȣ ȔȓȈȌȠȐȝ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ. ǷȖȘȈȌȖȊȈȚȤșȧ ȏȈ șȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ, ȖȌȕȖȋȘțȗȗȕȐȒȖȊ, ȒȖȓȓȍȋ, ȌȘțȏȍȑ ȗȘȐȠȓȐ ȉȓȐȏȒȐȍ ȐȔ ȓȦȌȐ, șȚțȌȍȕȚȣ ȚȍȝȕȐȒțȔȈ Ȑ Țȍ, ȒȚȖ Ȋșȍ ȥȚȐ ȋȖȌȣ ȉȣȓ ȘȧȌȖȔ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȓ

șȖȊȍȚȖȔ Ȋ ȓȦȉȣȝ șȐȚțȈȞȐȧȝ, ȒȓȈșșȕȣȍ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐ Ǻ.ǵ. ǵȍȎțȘȈ Ȑ ǵ.Ǩ. ǬȈȊȐȌȍȕȒȖ. DzȖȓȓȍȒȚȐȊ Ȑ șȚțȌȍȕȚȣ ȚȍȝȕȐȒțȔȈ ȗȘȐȋȖȚȖȊȐȓȐ Ȍȓȧ ȊȐȕȖȊȕȐȒȖȊ ȚȖȘȎȍșȚȊȈ ȧȘȒȖȍ ȠȖț ș ȔȈșșȖȑ șȦȘȗȘȐȏȖȊ. Ǫ ȥȚȖȚ ȌȍȕȤ ȗȍȘȍȊȍȘȕțȓȈșȤ ȗȖșȓȍȌȕȧȧ șȚȘȈȕȐȞȈ Ȑȝ șȚțȌȍȕȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȚȍȝȕȐȒțȔȍ¸ ȥȚȖȋȖ Ȍȕȧ ȘȍȉȧȚȈ ȎȌȈȓȐ ȚȘȐ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȋȖȌȈ. ǵȖ ȉȣȓȖ ȕȍȔȕȖȎȍȟȒȖ ȋȘțșȚȕȖ. ǵȈ ȟȚȖ Ȑ ȌȐȘȍȒȚȖȘ Ǫ.Ǫ. ǵȖȊȐȒȖȊ, Ȑ ȍȋȖ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȐ, Ȑ ȏȈȊȍȌțȦȡȐȑ ȖȚȌȍȓȍȕȐȍȔ ȏȈȊȍȘȐȓȐ, ȟȚȖ Ȋ ȚȍȝȕȐȒțȔȍ Ȑȝ ȎȌțȚ ȊșȍȋȌȈ Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȐȔ ȉțȌțȚ ȘȈȌȣ. Ǫ ȌȖȉȘȣȑ ȗțȚȤ, ȘȍȉȧȚȈ,

ȕȐȍ ȉȦȌȎȍȚȈ, Ȑ șȖșȚȖȧȕȐȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȜȍȘȣ, ȗȘȐȏȕȈȓȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȋȓȈȊȣ ǩȈȝȔțȚșȒȖȑ ǸǬǨ ȓțȟȠȍȑ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȏȈ ȗȍȘȐȖȌ ș ȧȕȊȈȘȧ ȗȖ șȍȕȚȧȉȘȤ ȔȐȕțȊȠȍȋȖ ȋȖȌȈ. ǺȈȒȈȧ ȖȞȍȕȒȈ ȊȣȠȍșȚȖȧȡȍȋȖ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȈ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, ȕȍ ȗȖȊȖȌ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȌȖșȚȐȋȕțȚȖȔ. ǴȕȖȋȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ ȘȍȠȍȕȖ, ȕȖ ȍȡȍ ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȔ ȗȘȖȉȓȍȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ șȚȖȓȒȕțȚȤșȧ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȊȘȍȔȧ. Ǫ ȘȈȑȖȕȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȚȤ ȗȍȘȊȣȔȐ.

džǙǩǡǢǟǢǗǢǖ ǥǦǔǟǢ ǕǢǟǰǬǙ ǡǔ ǢǘǜǡǡǔǘǪǔǦǰ ǘǙǖǫǢǡǢǞ ǜ ǢǘǡǢǗǢ ǣǔǤǡdz

ƁƔƞƔƟƫ ƝƜƗ ƠƞƔƥƗƏƚƗƠơƪ. ȗțșȚȤ Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȊȍȚȓȣȔ Ȑ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ! ǭȊȋȍȕȐȑ ǿǭǸǫǰǵǹDzǰDZ.

ŁŅĜęŐŎņęıŎ őęʼnŘŗņĝŘ, Ę «ŁőĸęıŔņ łĘğőĞņ» ěĝņĘęņĝŘ ǺȍȗȍȘȤ ț ǶǶǶ «ǻȔȊȍȓȤȚ ǩȈȝȔțȚ», ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȊȣȊȖȏȖȔ ȉȣȚȖȊȣȝ ȖȚȝȖȌȖȊ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ, ȕȖȊȣȑ șȖțȟȘȍȌȐȚȍȓȤ. ǰȔ ȗȖ ȘȍȠȍȕȐȦ ȋȖȘșȖȊȍȚȈ, șȚȈȓȖ DzǷ «ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȒȖȔȉȐȕȈȚ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ». DzȖȔȉȐȕȈȚ șȔȍȕȐȓ Ȋ ȘȖȓȐ țȟȘȍȌȐȚȍȓȧ ȕȈȝȖȌȧȡȍȍșȧ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȓȐȒȊȐȌȈȞȐȐ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ «ǨȘȚȍȔȖȊșȒȒȖȔȔțȕșȗȍȞȚȘȈȕș». ǬȘțȋȐȔ șȖțȟ-

ȘȍȌȐȚȍȓȍȔ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȖșȚȈȍȚșȧ ȕȍȔȍȞȒȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ «UMWELT», ȌȖȓȧ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȋ țșȚȈȊȕȖȔ ȜȖȕȌȍ ǶǶǶ «ǻȔȊȍȓȤȚ ǩȈȝȔțȚ» șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 70 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ. ǷȖ șȓȖȊȈȔ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ǵȈȚȈȓȤȐ ǶȚȦȕȐȕȖȑ, șȔȍȕȈ țȟȘȍȌȐȚȍȓȧ ȗȖȏȊȖȓȐȚ, ȕȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ, ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȖ ȓȐȒȊȐȌȐȘȖȊȈȚȤ «ǨȘȚȍȔȖȊșȒȒȖȔȔțȕșȗȍȞȚȘȈȕș».

- ǹȔȍȕȈ șȖțȟȘȍȌȐȚȍȓȧ ȕȈ ȕȈș ȕȐȒȖȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕȍ ȖȚȘȈȏȐȚșȧ. ǪȍȌȤ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ Ȕȕȍ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȏȈ «ǨȘȚȍȔȖȊșȒȒȖȔȔțȕșȗȍȞȚȘȈȕșȖȔ» ȕȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȌȍȕȤ ȕȍȚ ȕȍțȗȓȈȟȍȕȕȣȝ ȌȖȓȋȖȊ ȐȓȐ ȕȍȊȣȗȖȓȕȍȕȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ǫȍȕȍȘȈȓȤȕȣȑ ȌȐȘȍȒȚȖȘ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ǶǶǶ «ǻȔȊȍȓȤȚ ǩȈȝȔțȚ» ǸȖȔȈȕ DzȘȈȊȟȍȕȒȖ. ǹȍȔȍȕ ǭdzǰǯǨǸǶǪ.

ĿĘʼnŎőĘņŔĝŘ ħŃČ őěİʼně Ŏ ŐěőĘ

ǵȈȠȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȈȧ ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȈ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚșȧ, ȍșȚȤ ȓȐ Ȋ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȖȑ ȗȖȓȐȒȓȐȕȐȒȍ ȐȓȐ Ȋ ȌȍȚșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȍ ȒȈȉȐȕȍȚ ȓȍȟȍȉȕȖȑ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȣ Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ? ǭȍ ȊȕțȒ șȓȖȔȈȓ ȘțȒț. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ ȒȈȒ ȘȍȉȍȕȒț șȕȧȓȐ ȋȐȗș, ȗȖȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓȐ ȏȈȕȧȚȐȧ dzǼDz. ȅȚȖȚ ȊȖȗȘȖș Ȕȣ ȈȌȘȍșȖȊȈȓȐ ȋȓȈȊȕȖȔț ȊȘȈȟț ǾǸǩ ǹȊȍȚȓȈȕȍ ǴȍȓȤȕȐȒȖȊȖȑ. ǹȊȍȚȓȈȕȈ dzȍȖȕȐȌȖȊȕȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȈ ȗȍȘȊȖȔ ȥȚȈȎȍ ȌȍȚșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ Ȋ ȏȈȓȍ dzǼDz DzǻǶǯ «ǩȈȝȔțȚșȒȈȧ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ ȘȈȑȖȕȕȈȧ

ȉȖȓȤȕȐȞȈ» ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȈȧ șȍșȚȘȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȏȈȕȧȚȐȧ ȗȖ ȓȍȟȍȉȕȖȑ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȍ ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ ș 8:00 ȌȖ 11:30 Ȍȓȧ ȌȍȚȍȑ, ȕȈȝȖȌȧȡȐȝșȧ ȕȈ șȚȈȞȐȖȕȈȘȕȖȔ ȓȍȟȍȕȐȐ. ǸȈȉȖȚȈȍȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚ ȕȈ 0,5 șȚȈȊȒȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋȕȍ șȚȈȞȐȖȕȈȘȕȖȋȖ ȓȍȟȍȕȐȧ ȏȈȕȧȚȐȧ dzǼDz, țȊȣ, ȗȖȒȈ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȣ. Ǫ ȌȖȔȈȠȕȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȔȖȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ țȗȘȈȎȕȍȕȐȧ, ȒȖȔȗȓȍȒș ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ.

ǗǢǤdzǫǜǠǜ ǥǦǜǩǔǠǜ ƻǙǠǡǧDz ǕǢǟǰ ǜ ǫǙǟǢǖǙǫǰDz ǥǦǯǡǰ…»

«dzȦȉȓȦ ȉțȌȐȚȤ ȋȖȘȧȟȐȔȐ șȚȐȝȈȔȐ ǯȍȔȕțȦ ȉȖȓȤ Ȑ ȟȍȓȖȊȍȟȤȦ șȚȣȕȤ», - ȕȈȗȐșȈȓȈ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ șȊȖȐȝ șȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȑ ȗȖȥȚȍșșȈ, ȕȈȠȈ ȏȍȔȓȧȟȒȈ ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǨȕȌȘȍȍȊȕȈ ǹȚȈȊȘțȓȖȊȈ. ǰ ȥȚȐȔ Ȋșȍ șȒȈȏȈȕȖ. ǸȖȔȈȕȚȐȒ Ȑ ȔȍȟȚȈȚȍȓȤ, ȖȕȈ ȌȈȊȕȖ ȌȘțȎȐȚ ș ǴțȏȖȑ, Ȋ ȍȍ ȌțȠȍ ȔȕȖȋȖ Ƕȋȕȧ, Ȑ Ȓ șȊȖȍȔț 80-ȓȍȚȐȦ ȖȕȈ ȖȚȌȣȝȈ ȕȍ ȏȕȈȍȚ, ȗȐȠȍȚ Ȑ șȖȉȐȘȈȍȚ șȊȖȐ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ șȉȖȘȕȐȟȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȝ țȎȍ ȉȖȓȍȍ ȌȊțȝ ȌȍșȧȚȒȖȊ șȚȖȧȚ ȕȈ ȗȖȓȖȟȒȍ Ȋ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȍ: «ǯȈȘȍȑ șȔȍȍȚșȧ ȘȈȌȖșȚȤ Ȋ ȌȖȔȍ», «DzȐȗȧȚ ȥȕȍȘȋȐȧ Ȑ ȎȐȏȕȤ», «ǹȚȊȖȓ ȎȐȏȕȐ ȎȐȊ» Ȑ ȌȘțȋȐȍ. ǫȘțșȚȧ ș ȉȖȓȤȦ ȏȈ ǻȒȘȈȐȕț Ȑ ȕȈȠ ȕȈȘȖȌ, șȖȎȈȓȍȧ Ȗ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȔ, ȗȖȥȚȍșșȈ Ȋșȍ Ȏȍ șȖȝȘȈȕȧȍȚ ȖȗȚȐȔȐȏȔ, ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȍ Ȑ ȊȍȘț Ȋ ȓțȟȠȍȍ ȉțȌțȡȍȍ șȚȘȈȕȣ Ȑ ȊȣȓȐȊȈȍȚșȧ ȘȈȌțȋȖȑ-șȚȐȝȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȟȈȚ ȌȖȉȘț Ȑ ȓȦȉȊȐ. «ǶȉȘȈȏȣ ȗȘȖșȚȣȍ Ȑ ȗȖȕȧȚȕȣȍ, ȉȍȏ ȊȣȟțȘȕȖșȚȐ Ȑ ȐȏȣșȒȖȊ», - ȚȈȒ ȗȐȠȍȚ Ȗ ȗȖȥȏȐȐ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǹȚȈȊȘțȓȖȊȖȑ ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȈ ǵ. ǹȒȐȉȈ. ǬȈ, Ȋ șȚȐȝȈȝ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǨȕȌȘȍȍȊȕȣ – Ȋșȧ ȍȍ ȎȐȏȕȤ, țȔȍȓȖȑ șȚȘȖȒȖȑ ȓȖȎȈȚșȧ ȕȈ ȉțȔȈȋț ȍȍ ȔȣșȓȐ Ȑ ȗȍȘȍȎȐȊȈȕȐȧ: ȗȖȍȚ ȝȊȈȓț ȖȕȈ ǻȒȘȈȐȕȍ, ǬȖȕȉȈșșț, ǩȈȝȔțȚț, ș ȋȖȘȌȖșȚȤȦ ȋȖȊȖȘȐȚ Ȗ ȊȍȚȍȘȈȕȈȝ, ȗȖȔȕȐȚ Ȗȉ țȠȍȌȠȐȝ Ȑ ȗȘȐȏȣȊȈȍȚ ȔȖȓȖȌȣȝ ȎȐȚȤ Ȑ ȚȘțȌȐȚȤșȧ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ. Ǩ ȒȈȒ ȓȦȉȐȚ ȖȕȈ ȗȘȐȘȖȌț Ȑ ȒȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ, ȖȉȘȈȏȕȖ ȖȗȐșȣȊȈȍȚ ȍȍ! ǴȕȖȋȐȍ ȍȍ șȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȌȖȘȖȋȐ ȌțȠȍ Ȑ ȖșȚȈȦȚșȧ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ. Ǩ ȒȈȒȖȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȖȗȚȐȔȐȏȔ Ȋ șȚȐȝȖȚȊȖȘȍȕȐȐ «ǵȍ țȔȐȘȈȍȚ șȚȊȖȓ șȖ șȔȍȘȚȤȦ ȓȐșȚȤȍȊ»! ǴȍȚȍȓȤ, ȒȈȒ Ȋ ȊȈȓȤșȍ, ȓȐșȚȤȧ ȊȕȖȊȤ ȒȘțȎȈȚ, ǸȖȑ ȌȖȎȌȍȊȣȔ ȗȖȚȖȒȖȔ ș ȒȓȍȕȈ ȓȐȓșȧ. ǹȚȊȖȓ ȎȐȏȕȐ ȔȖȑ, ȒȈȒ ȒȓȍȕȈ, șȚȖȍȒ, ȎȐȊ, ǵȍ țȔȐȘȈȍȚ Ȗȕ șȖ șȔȍȘȚȤȦ ȓȐșȚȤȍȊ. ǹȗȈșȐȉȖ ǪȈȓȍȕȚȐȕȍ ǨȕȌȘȍȍȊȕȍ ȏȈ ȍȍ șȊȍȚȓțȦ Ȑ ȔțȌȘțȦ ȗȖȥȏȐȦ. Ǩ ȕȈȒȈȕțȕȍ ȍȍ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȋȖ ȦȉȐȓȍȧ ȎȍȓȈȍȔ ȗȖȥȚȍșșȍ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȖȗȚȐȔȐȏȔȈ, ȟȚȖȉȣ Ȑ ȌȈȓȤȠȍ ȉȣȓȖ ȚȈȒ: «Ǩ Ȋ ȌțȠȍ ȔȖȍȑ ȌȖȉȘȖȑ ȎȐȊȍȚ ȊȍȒ ȎȈȘ-ȗȚȐȞȈ ǰ șȚȐȝȖȊ ȔȖȐȝ șȚȘȖȜȣ ȒȈȒ ȗȍșȕȐ ȗȖȍȚ».

ű ƔƔ ƞƝƬƖƗƗ ƙƟƏƠƝơƏ Ɨ ƠƗƚƏ. ȅȚȖ șȚȘȖȒȐ Ȑȏ ȗȐșȤȔȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȘȍȌȈȒȞȐȧ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ» ȗȖȓțȟȐȓȈ ȖȚ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǫȈȓȐȟ, ȒȈȒ șȈȔȈ ȖȕȈ ȕȈȗȐșȈȓȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖȑ ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞȣ. ǰ, ȒȈȒ ȊȣȧșȕȐȓȖșȤ, ȕȍ ȖȌȕȈ ȖȕȈ ȓȦȉȐȚ ȗȖȥȏȐȦ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǹȚȈȊȘțȓȖȊȖȑ Ȑ ȝȖȟȍȚ ȗȖȏȌȘȈȊȐȚȤ ȦȉȐȓȧȘȠț. «ǬțȠȈ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ șȗȖȒȖȑȕȖȑ. dzȐȟȕȖ Ȕȕȍ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȖȟȐșȚȐȚȤșȧ ȖȚ ȕȍȕțȎȕȖȋȖ, ȕȈȕȖșȕȖȋȖ ȗȖȥȏȐȧ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǹȚȈȊȘțȓȖȊȖȑ, ȐșȒȘȍȕȕȧȧ, ȕȍȎȕȈȧ, ȊȗȍȟȈȚȓȧȦȡȈȧ». ȅȚȖ șȓȖȊȈ ȌȘțȋȖȑ ȕȈȠȍȑ ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐǫțșȍȊȖȑ. Ȟȣ ǨȕȋȍȓȐȕȣ ǨȕȋȍȓȐȕȈ ǷȈȊȓȖȊȕȈ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ «ȟȐȚȈȧ ȍȍ ȗȖȥȏȐȦ, ȊȣȝȖȌȐȠȤ, ȒȈȒ Ȑȏ ȒțȗȍȓȐ, ȟȐșȚȣȔ Ȑ șȊȖȉȖȌȕȣȔ». Ǩ ȊȖȚ ȍȡȍ Țȍȗȓȣȍ șȚȘȖȒȐ Ȗȉ ȥȚȖȑ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȍ, ȕȈȗȐșȈȕȕȣȍ ǴȈȘȋȈȘȐȚȖȑ ȀȓȧȝȖȊȖȑ: «ǷȖȥȏȐȧ Ȑ ȗȘȖȏȈ – ȊȚȖȘȖȍ ȗȘȐȏȊȈȕȐȍ ǪȈȓȍȕȚȐȕȣ ǹȚȈȊȘțȓȖȊȖȑ, țȟȐȚȍȓȧ-ȔȍȚȖȌȐșȚȈ ȊȣșȠȍȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ. Ǫ ȋȖȘȖȌȍ ȐȏȌȈȕȣ ȌȊȍ ȍȍ ȈȊȚȖȉȐȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ ȗȖȊȍșȚȐ: «ǷȖȦ ȎȐȏȕȤ» Ȑ «ǸȈȏȌțȔȤȧ», Ȉ ȚȈȒȎȍ 20 ȗȖȥȚȐȟȍșȒȐȝ șȉȖȘȕȐȒȖȊ, ȖȕȈ ȓȈțȘȍȈȚ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȒȖȕȒțȘșȖȊ ȗȖȥȏȐȐ «Ǫșȍ ȊȭȌȌȏȍȘȒȈȓȦȫȚȤșȧ Ȋ ǹȓȖȊȭ». ǪȖȚ țȎȍ 17 ȓȍȚ ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǨȕȌȘȍȍȊȕȈ ȐȏȉȐȘȈȍȚșȧ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ șȖȊȍȚ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ, ȖȕȈ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤ Ȋ ȕȖȔȐȕȈȞȐȐ «ǿȍȓȖȊȍȒ ȋȖȌȈ-2008», ǷȖȟȍȚȕȣȑ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ ȋȖȘȖȌȈ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȈ». ǴȈȘȋȈȘȐȚȈ DzȐȘȐȓȓȖȊȕȈ ȖȚ șȍȉȧ Ȑ ǹȖȊȍȚȈ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȕȈțȒȐ ȗȖȏȌȘȈȊȓȧȍȚ ǪȈȓȍȕȚȐȕț ǹȚȈȊȘțȓȖȊț ș ȦȉȐȓȍȍȔ, ȎȍȓȈȍȚ ȍȑ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȚȊȖȘȟȍșȒȐȝ țșȗȍȝȖȊ, șȐȓ Ȑ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȧ. Dz ȟȍȔț ȗȘȐșȖȍȌȐȕȧȍȚșȧ Ȑ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ ȋȈȏȍȚȣ «ǪȗȍȘȍȌ».

łĘğőĞņĝįŎę ŇęĜŅĘņįŎ - ěņ «ĮĜěʼnōěĸœğ» Őě «ōěıěņœğ»

Ǫ ǷȖȒȘȖȊșȒȍ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȏȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚȈ ǻȒȘȈȐȕȣ șȖșȚȖȧȓȖșȤ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȍ ȗȍȘȊȍȕșȚȊȖ ȗȖ ȉȖȒșț șȘȍȌȐ ȦȕȖȠȍȑ 2004-2005 ȋȖȌȖȊ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ǹȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ ȗȘȖȝȖȌȐȓȐ Ȋ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȕȖȔ ȏȈȓȍ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ șȖșȚȧȏȈȕȐȧ șȈȔȖȋȖ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȘȈȕȋȈ. ǪȣșȚțȗȓȍȕȐȍ ȉȖȒșȍȘȖȊ Ȑȏ ǩȈȝȔțȚȈ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ țȌȈȟȕȣȔ. ǨȘȚțȘ DzȈȔȈȍȊ Ȑȏ

ȠȒȖȓȣ ȖȓȐȔȗȐȑșȒȖȋȖ ȘȍȏȍȘȊȈ, ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȚȘȍȕȐȘțȍȚ Ǩ. ǷȍȘȍȧșȓȖȊ, șȚȈȓ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔ. ǻȟȈȡȐȍșȧ ȠȒȖȓȣ ȹ2, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȐ ȒȓțȉȈ «ǸȐȕȋ» Ȑ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȋȖ ȚȘȍȕȍȘȈ ǻȒȘȈȐȕȣ Ǩ. ǫȘȍȉȍȕȦȒȈ ǩȖȋȌȈȕ ǹȐȓȍȕȒȖ Ȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘ ǴȈȓȤȒȖȊ ȏȈȕȧȓȐ ȊȚȖȘȖȍ Ȑ ȚȘȍȚȤȍ ȔȍșȚȈ. ǩȘȖȕȏȖȊȣȔ ȗȘȐȏȍȘȖȔ șȚȈȓ Ȑ ȚȘȍȕȐȘțȦȡȐȑșȧ Ȋ ǬȆǹȀ ț ȚȘȍȕȍȘȈ

Ǵ. ǽȈȘȟȍȕȒȖ ǭȋȖȘ ǫȈȊȘȐȓȦȒ. ǨȘȚțȘ DzȈȔȈȍȊ Ȑ ǩȖȋȌȈȕ ǹȐȓȍȕȒȖ ȗȘȐȔțȚ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȜȐȕȈȓȍ ȗȍȘȊȍȕșȚȊȈ ǻȒȘȈȐȕȣ Ȋ ǩȍȘȌȧȕșȒȍ. ǺȈȔ Ȏȍ, Ȋ ǷȖȒȘȖȊșȒȍ, ȗȘȖȠȓȖ ȗȍȘȊȍȕșȚȊȖ șȘȍȌȐ ȉȖȒșȍȘȖȊ 2002-2003 ȋȖȌȖȊ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȗȖ ȐȚȖȋȈȔ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȓȈșȤ ȒȖȔȈȕȌȈ Ȍȓȧ țȟȈșȚȐȧ Ȋ șȗȈȘȚȈȒȐȈȌȍ Ȋ ǰȊȈȕȖ-ǼȘȈȕȒȖȊșȒȍ.

ǻșȗȍȠȕȖ ȊȣșȚțȗȐȓȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȐ Ǩ. ǫȘȍȉȍȕȦȒȈ. ǷȍȘȊȖȍ ȔȍșȚȖ ȏȈȊȖȍȊȈȓ țȟȈȡȐȑșȧ ȠȒȖȓȣ ȹ11 ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǩȈȧȕȌțȘȧȕ, ȊȚȖȘȖȍ – ǵȐȒȖȓȈȑ ǼȍȌȖșȖȊ Ȑȏ ȠȒȖȓȣ ȹ18. ǶȉȈ ȊȒȓȦȟȍȕȣ Ȋ șȉȖȘȕțȦ ȒȖȔȈȕȌț ȖȉȓȈșȚȐ. Ǫ ȗȖȍȏȌȒȍ ȕȈ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ ȗȖȔȖȋȓȐ ȋȖȘȖȌșȒȖȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȗȖ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȍ Ȑ șȗȖȘȚț Ȑ ȟȈșȚȕȣȍ ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȐ.


7 февраля 2018 года

îáùåñòâî

ĉ ĶĘĵę ěņ ĦĘĜŎİĘ ǵȈ ȔȐȕțȊȠȐȝ ȊȣȝȖȌȕȣȝ Ȋ șȚȖȓȐȞȍ țȘȉȈȕȒțȓȤȚțȘ – ǽȈȘȤȒȖȊȍ - șȖșȚȖȧȓșȧ ǪșȍțȒȘȈȐȕșȒȐȑ ȖȚȉȖȘ ȕȈ ȔȐȘȖȊȖȑ ȜȐȕȈȓ Battle Pro Ukraine 2018 ȊȖ ǼȘȈȕȞȐȦ ȗȖ ȉȘȍȑȒ-ȌȈȕșț. ǽȈȘȤȒȖȊ șȖȉȘȈȓ Ȋșȍȝ ȊȍȌțȡȐȝ ȉȘȍȑȒ-ȈȘȚȐșȚȖȊ ǻȒȘȈȐȕȣ. ǩȈȝȔțȚșȒȐȍ bboys, ȒȖȚȖȘȣȍ țȗȖȘȕȖ ȖȚȚȈȟȐȊȈȦȚ șȊȖȍ ȔȈșȚȍȘșȚȊȖ Ȋ Ȓȓțȉȍ «ǴȍȟȚȈ», Ȉ ȔȕȖȋȐȍ țȎȍ ȊȣșȚțȗȈȦȚ Ȋ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȖȊ ȉȘȍȑȒ-ȌȈȕșȈ, ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȕȧȓȐ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȖȚȉȖȘȍ. ǵȈȠȈ ȒȖȔȈȕȌȈ «UNUSUAL» Ȋ șȖșȚȈȊȍ ǹȍȘȋȍȧ ǬȔȐȚȘȐȍȊȈ, ǪȐȚȈȓȐȧ ǷȖșȚȖȍȊȈ, ǴȈȚȊȍȧ ǵȐȒȐȚȐȕȈ Ȑ ȇȘȖșȓȈȊȈ ǴȍȓȤȕȐȒȈ ȌȖȠȓȈ ȌȖ ȜȐȕȈȓȈ, ȉȣȓȈ Ȋ ȠȈȋȍ ȖȚ ȗȖȉȍȌȣ, ȕȖ țșȚțȗȐȓȈ ȗȖȍȏȌȒț ȊȖ ǼȘȈȕȞȐȦ ȓȍȋȍȕȌȈȘȕȖȑ ȒȖȔȈȕȌȍ «East Side Bboys», ȒȖȚȖȘȈȧ ȐȏȊȍșȚȕȈ ȌȈȓȍȒȖ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȈȔȐ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȣ. DzȈȒ ȖȚȔȍȚȐȓȐ ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ, ȉȈȝȔțȚșȒȐȍ ȚȈȕȞȖȘȣ ȗȖȒȈȏȈȓȐ ȖȚȓȐȟȕțȦ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒț, ȖȉȖȠȓȐ șȊȖȐȝ șȖȗȍȘȕȐȒȖȊ Ȑ ȌȖșȚȖȑȕȖ șȘȈȎȈȓȐșȤ Ȋ ȜȐȕȈȓȍ. ǯȈ ȕȐȔȐ – ȉțȌțȡȍȍ ȉȘȍȑȒȈ. ǭȡȍ ȖȌȕȈ ȝȖȘȖȠȈȧ ȕȖȊȖșȚȤ. ǹȈȔȣȑ Ȧȕȣȑ bboy ǩȈȝȔțȚȈ ȇȘȖșȓȈȊ ǴȍȓȤȕȐȒ ȊȣșȚțȗȈȓ Ȋ șȖșȚȈȊȍ șȉȖȘȕȖȑ ȒȖȔȈȕȌȣ ǽȈȘȤȒȖȊȈ Ȋ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧȝ șȘȍȌȐ ȌȍȚȍȑ ȌȖ 12 ȓȍȚ. DzȖȔȈȕȌȈ ȖȌȍȘȎȈȓȈ ȗȖȉȍȌț Ȑ ȌȈȓȈ ȝȖȘȖȠȐȑ șȚȈȘȚ Ȍȓȧ ȇȘȐȒȈ. ǺȘȍȕȐ-

ǬȍȓȈȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȐȧ?

ųƝƘơƗ ƓƝ ƣƗƜƏƚƏ - ƬơƝ ƜƏƠơƝƮƨƗƘ ƢƠƞƔƤ. ȘțȍȚșȧ ȇȘȖșȓȈȊ Ȋ Ȓȓțȉȍ «ǴȍȟȚȈ» ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ǹȍȘȋȍȧ ǬȔȐȚȘȐȍȊȈ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȒȖȚȖȘȖȔț Ȑ ȏȈȘȖȌȐȓșȧ ȉȘȍȑȒ-ȌȈȕș Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǭǸǨǹǰǴǶǪǨ.

ĨʼnĸĘĜŔ Ğİę ŇĜěĶęı, Ę ŇıěņʼnŎįěĸ ĸĝę ʼnęņ

ǸȈșȝȖȎȈȧ ȐșȚȐȕȈ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȉȍȡȈȕȕȖȋȖ ȚȘȐ ȋȖȌȈ ȎȌțȚ, ȒȈȒ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ, ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ Ȑ ȕȈ ȎțȘȕȈȓȐșȚȖȊ. ǸȈȏȉȐȘȈȧșȤ ș ȌȍȓȖȔ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȈ ǰȋȖȘȧ ǿȍȗȍȓȍȕȒȖ, ȎȈȓȖȊȈȊȠȍȋȖșȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ ȎȥȒȈ «ǪȖșȚȖȒ», ȒȖȚȖȘȣȍ țȎȍ ȟȍȚȊȍȘȚȣȑ ȔȍșȧȞ ȕȐȒȈȒ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȏȈȒȖȕȟȐȚȤ ȖșȚȍȒȓȍȕȐȍ ȖȒȖȕ Ȋ ȗȖȌȢȍȏȌȍ ȌȖȔȈ ȗȖ țȓȐȞȍ ǴȐȘȈ, 28, ȧ ȊșȚȘȍȚȐȓșȧ ș ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȔ ȎȥȒȈ ǬȔȐȚȘȐȍȔ ǺȘȖȗȐȕȣȔ. ǺȖȋȌȈ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȏȈȊȍȘȐȓ Ȕȍȕȧ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȌȍȓȖ Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȓȍșȚȕȐȞȣ ȕȍȖȉȝȖȌȐ-

ȔȖȑ ȌȓȐȕȣ, Ȑ ȟȚȖ ȎȥȒ ȘȍȠȐȚ ȥȚț ȗȘȖȉȓȍȔț ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȔȍșȧȞȈ. ǸȈȏȋȖȊȖȘ ȥȚȖȚ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓ Ȋ ȧȕȊȈȘȍ Ȑ șȒȈȏȈȕȕȖȍ ȉȣȓȖ ȖȉȕȈȘȖȌȖȊȈȕȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȕȖȔȍȘȍ ȕȈȠȍȑ ȋȈȏȍȚȣ ȗȖȌ ȏȈȋȖȓȖȊȒȖȔ «Ƕ ȒȖȘȖȚȒȐȝ ȓȍșȚȕȐȞȈȝ Ȑ ȌȖȓȋȐȝ ȖȉȍȡȈȕȐȧȝ». Ǩ ȊȟȍȘȈ ǰȋȖȘȤ ǿȍȗȍȓȍȕȒȖ șȕȖȊȈ ȗȖȧȊȐȓșȧ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȐ. - ǬȖ ȒȖȕȞȈ ȔȍșȧȞȈ, ȋȖȊȖȘȐȚȍ, ȏȈșȚȍȒȓȧȚ? ǬȈ țȎȍ ȧȕȊȈȘȤ ȗȘȖȠȍȓ, Ȉ ȕȐȒȚȖ ȌȈȎȍ ȕȍ ȕȈȟȐȕȈȓ ȕȐȟȍȋȖ ȌȍȓȈȚȤ. ȇ țȎȍ ȕȍ ȉțȌț Ȋ ȎȥȒ ȝȖȌȐȚȤ Ȑ ȚȈȔ țȕȐȎȈȚȤșȧ!

ǺȍȗȍȘȤ ȗȖȌȖȎȌț ȕȍȔȕȖȋȖ, Ȑ ȍșȓȐ ȖșȚȍȒȓȍȕȐȍ ȗȖȌȢȍȏȌȈ ȕȍ ȏȈȒȖȕȟȈȚ, ȗȖȑȌț Ȓ ȔȥȘț ȐȓȐ ȍȋȖ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȦ! – șȒȈȏȈȓ ǰȋȖȘȤ ǰȊȈȕȖȊȐȟ, ȗȖȒȐȌȈȧ ȘȍȌȈȒȞȐȦ. ǿȚȖ Ȏ, Ȕȣ ȒȈȒ ȎțȘȕȈȓȐșȚȣ șȌȍȓȈȓȐ Ȍȓȧ ǰȋȖȘȧ ǿȍȗȍȓȍȕȒȖ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȔȖȋȓȐ. ǴȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȍșȓȐ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȎȥȒȈ ȌȈșȚ șȓȖȊȖ ȋȖȘȖȌșȒȖȔț ȋȖȓȖȊȍ, ȚȖ Ȑ ȌȍȘȎȈȚȤ ȥȚȖ șȓȖȊȖ ȉțȌȍȚ ȒȘȍȗȟȍ, ȟȍȔ ȚȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȗȕ ȌȈȊȈȓ ȕȈȔ? DzȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǸǶǽǴǨdzȄ.

ű ƬơƝƛ ƛƏƒƏƖƗƜƔ ƞƝƙƢƞƏơƔƚƔƘ ƢƑƏƕƏƭơ.

ǹȟȐȚȈȦ «ȅȌȍȓȤȊȍȑș» ȖȌȕȐȔ Ȑȏ ȓțȟȠȐȝ ȖȉțȊȕȣȝ ȔȈȋȈȏȐȕȖȊ ǩȈȝȔțȚȈ. ǭșȓȐ ȝȖȟț ȟȍȋȖ-ȚȖ ȖșȖȉȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȓțȟȠȍȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȐȌț ȚțȌȈ. ǬȈ, ȖȉțȊȤ ȚȈȔ ȕȍ Ȑȏ ȌȍȠȍȊȣȝ, ȕȖ ȖȕȈ ȚȖȋȖ șȚȖȐȚ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȉȖșȖȕȖȎȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȧȚȤ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ȗȖȒțȗȈȓȈ ȚȈȔ ȕȈ șȊȖȑ ȊȣȗțșȒȕȖȑ, ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȖȠț Ȑ ȊȐȌȈ șȊȖȍȋȖ ȖȕȐ ȕȍ ȗȖȚȍȘȧȓȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȒȖȋȌȈ ȘȍȠȐȓȈ ȒțȗȐȚȤ ȕȈ ȏȐȔț ȔȖȌȕȣȍ șȍȑȟȈș țȋȋȐ Ȑȏ ȕȈȚțȘȈȓȤȕȖȑ ȖȊȟȐȕȣ, ȕȍ ȘȈȏȌțȔȣȊȈȧ, ȗȖȠȓȈ Ȋ «ȅȌȍȓȤȊȍȑș». ǹȈȗȖȎȒȐ ȊȣȉȘȈȓȈ ȉȍȏ ȚȘțȌȈ, ȐȏȊȍșȚȕȖȑ ȈȊșȚȘȈȓȐȑșȒȖȑ ȜȐȘȔȣ. ǵȖ ȒȈȒȖȊȖ Ȏȍ ȉȣȓȖ ȔȖȍ ȘȈȏȖȟȈȘȖȊȈȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȕȖșȒȐ ȖȌȐȕ șȈȗȖȋ ȕȈȟȈȓ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȘȈȏȓȈȏȐȚȤșȧ ȗȖ ȠȊȈȔ.

Ǫ ȔȈȋȈȏȐȕ ȗȖȠȓȈ ȉȍȏ ȖșȖȉȖȑ ȕȈȌȍȎȌȣ: șȖ Ȍȕȧ ȗȖȒțȗȒȐ ȗȘȖȠȓȖ țȎȍ ȌȊȈ ȔȍșȧȞȈ. ǶȒȈȏȈȓȖșȤ, ȕȈȗȘȈșȕȖ. ǴȖȐ țȋȋȐ Ȕȕȍ ȗȖȔȍȕȧȓȐ ȕȈ ȕȖȊȣȍ Ȑ ȌȈȎȍ ȐȏȊȐȕȐȓȐșȤ ȏȈ ȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȍțȌȖȉșȚȊȈ. ǽȖȚȧ ȧ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȗȖȕȐȔȈȦ, ȟȚȖ ȊȐȕȣ ȔȈȋȈȏȐȕȈ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȖȑ. ǰ ȟȚȖ ț ȓȦȉȖȋȖ, ȌȈȎȍ șȈȔȖȋȖ ȐȏȊȍșȚȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ, șțȡȍșȚȊțȍȚ ȗȖȋȘȍȠȕȖșȚȤ ȕȈ ȉȘȈȒ, ȗțșȚȤ ȖȕȈ Ȑ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȕȖȓȤ Ȟȍȓȣȝ ȖȌȕț ȚȣșȧȟȕțȦ ȗȘȖȞȍȕȚȈ. ǶȚ ȥȚȖȋȖ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȈșȚȘȈȝȖȊȈȕ. ǵȖ ȚȈȒ țȊȈȎȐȚȍȓȤȕȖ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ șȊȖȐȔ ȗȖȒțȗȈȚȍȓȧȔ Ȑ ȒȓȐȍȕȚȈȔ, ȒȈȒ ȥȚȖ ȌȍȓȈȦȚ Ȋ «ȅȌȍȓȤȊȍȑșȍ», ȌȖȘȖȋȖȋȖ șȚȖȐȚ. ǵȈȚȈȓȤȧ, ȋȖȘȖȌ ǩȈȝȔțȚ.

«ĺŐęıŔĸęŏĝ» ŇĜŎŘņʼně ĞŐŎĸŎı

СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ ǹȞȍȕț, ȒȖȚȖȘțȦ țșȚȈȕȖȊȐȓȐ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȗȘȖȠȓȣȔ ȓȍȚȖȔ Ȋ ȊȍȘȝȕȍȔ ȗȈȘȒȍ, ȗȖșȍȡȈȦȚ ȕȍ șȈȔȣȍ Ȋȍșȍȓȣȍ ȔȣșȓȐ. ǰ ȌȍȓȖ ȚțȚ ȕȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȕȈ țȓȐȞȍ ȕȈȠȈ șȓȧȒȖȚȕȈȧ ȏȐȔȈ. ǷȘȖșȚȖ ȖȕȈ, ȒȈȒ ȕȍșȖșȚȖȧȊȠȈȧșȧ ȕȍȊȍșȚȈ, ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȓȈ șȍȉȧ ȉȘȖȠȍȕȕȖȑ Ȑ ȖȉȔȈȕțȚȖȑ. ǶȕȈ ȊșȗȖȔȕȐȓȈ, șȒȖȓȤȒȖ ȗȘȐȧȚȕȣȝ Ȑ ȘȈȌȖșȚȕȣȝ ȖȡțȡȍȕȐȑ ȖȉȍȡȈȓȐ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒȐ, ȒȖȋȌȈ ȋȖȚȖȊȐȓȐ ȍȍ Ȓ ȖȚȒȘȣȚȐȦ. ǶȕȈ ȎȐȓȈ Ȋ ȗȘȍȌȊȒțȠȍȕȐȐ șȖțȟȈșȚȐȧ Ȋ Ȍȍȓȍ ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȧ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ ȒȘȍȈȚȐȊȕȣȝ ȉȈȝȔțȚȟȈȕ. ǸȈȌȐ ȚȈȒȖȑ ȞȍȓȐ ȖȕȈ ȋȖȚȖȊȈ ȉȣȓȈ ȖȚȌȈȚȤ șȊȖȦ ȌȍȘȍȊȧȕȕțȦ ȗȓȖȚȤ ȒȖȔț țȋȖȌȕȖ, ȌȈȎȍ șȖȊșȍȔ țȎ ȕȈȟȐȕȈȦȡȍȔț ȗȖȥȚț ȐȓȐ ȔțȏȣȒȈȕȚț… ǶȌȕȈȒȖ ȟȚȖ-ȚȖ ȗȖȠȓȖ ȕȍ ȚȈȒ. ȅȚȐ țȠȓȣȍ ȘȍȉȧȚȈ-ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȏȈȌțȘȐȓȐ ȕȍșȟȈșȚȕȖȑ ȔȖȏȋȐ, ȗȈȘț ȘȈȏ ȗȖȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȍȦ, Ȑ Ȋșȍ șȚȐȝȓȖ. ǷȘȈȊȌȈ, Ȋ ȕȖȊȖȔ șȍȏȖȕȍ ȖȕȐ ȗȖȖȉȍȡȈȓȐ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȊȍȘȕțȚȤșȧ. ǵȖ, ȋȓȧȌȧ ȕȈ șȊȖȑ țȕȣȓȣȑ Ȑ țȎȍ șȓȍȋȒȈ ȗȖȚȘȍȗȈȕȕȣȑ ȕȍȗȖȋȖȌȖȑ, ȕȍȌȖȒȘȈȠȍȕȕȖ-ȕȍȌȖșȚȘțȋȈȕȕȣȑ ȊȐȌ, ȖȕȈ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ șȚȈȓȈ ȚȍȘȧȚȤ ȊȍȘț Ȋ «șȊȍȚȓȖȍ ȉțȌțȡȍȍ». ǶȕȈ ȕȈȟȈȓȈ ȌȈȎȍ Ȋ ȟȍȔ-ȚȖ ȏȈȊȐȌȖȊȈȚȤ șȊȖȍȑ ȒȖȓȓȍȋȍ ȗȖ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȕȍȜȖȘȔȈȓȤȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ – ȐȔȗȘȖȊȐȏȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȍ Ȋ ȕȐȎȕȍȔ ȗȈȘȒȍ, ȒșȚȈȚȐ, șȖȖȘțȎȍȕȕȖȑ ȚȖȎȍ ȈȒȚȐȊȐșȚȈȔȐ. «ǴȖȎȍȚ, ȌȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȊțȝ ȗȓȖȡȈȌȖȒ ȗȘȖșȚȖ ȔȕȖȋȖ? – ȗȖȌțȔȈȓȈ «șȊȖȉȖȌȕȈȧ ȊȍȘȝȕȧȧ». – ǴȖȎȍȚ, ȈȒȚȐȊȐșȚȣ ȕȍ țșȗȍȊȈȦȚ țȌȍȓȧȚȤ ȊȕȐȔȈȕȐȍ șȘȈȏț ȌȊțȔ? Ǩ ȔȖȎȍȚ…» ǰ ȚțȚ ȍȑ Ȋ ȋȖȓȖȊț ȗȘȐȠȓȈ șȖȊșȍȔ țȎ ȒȘȈ-

5

ǗȀǸȉǿȀǽǺǻ ǾǻǹǺDzǯǭȋȆǭȌǾȌ ǾȃDzǺǭ

ȔȖȓȤȕȈȧ ȔȣșȓȤ: «Ǩ ȕȍ ȗȖȏȈȉȣȓȐ ȓȐ ȖȉȖ Ȕȕȍ ȊȖȊșȍ? ǶȚȒȘȣȓȐ, ȖȚȠțȔȍȓȐ, ȖȚȟȐȚȈȓȐșȤ Ȑ… ǪȍȌȤ ȘȍȉȧȚȈ-ȌȍȔȖȒȘȈȚȣ, ȖȕȐ ȚȖȎȍ ȘȈȏȕȣȍ ȉȣȊȈȦȚ. ǰ ȟȚȖ ȚȖȋȌȈ? ǸȈȏȊȍ ȟȚȖ ȕȈ ȌȘȖȊȈ Ȑ șȋȖȎțșȤ». ǶȚ ȚȈȒȐȝ Ȕȣșȓȍȑ șȞȍȕȍ șȚȈȓȖ ȍȡȍ ȝțȎȍ. ǭȑ ȝȖȓȖȌȕȖ, ȖȌȐȕȖȒȖ Ȑ șȚȘȈȠȕȖ. ǹ ȖȌȕȖȑ șȚȖȘȖȕȣ ȕȈȌ ȕȍȑ - ȝȘȈȔ ǩȖȎȐȑ, Ȉ ș ȌȘțȋȖȑ – ȟȍȘȚȖȊȖ ȒȖȓȍșȖ. Ǩ ȊȖȒȘțȋ – ȗȈȘȒ, ȋȌȍ ȋȖȘȖȎȈȕȍ ȌȖȓȎȕȣ ȒțȓȤȚțȘȕȖ ȖȚȌȣȝȈȚȤ. ǵȖ șȔȖȎȍȚ ȓȐ ȖȕȈ Ȋ ȖȌȐȕȖȟȒț, Ȋ ȚȈȒȖȔ ȊȖȚ ȕȍȊȍșȍȓȖȔ ȊȐȌȍ, ȗȖȌȕȧȚȤ țȘȖȊȍȕȤ ȒțȓȤȚțȘȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ? ǵȈ ȥȚȖȚ șȟȍȚ ȍȍ ȚȍȘȏȈȦȚ șȔțȚȕȣȍ șȖȔȕȍȕȐȧ. ǹȔȈȑȓ ǻdzȃǩǿǰǪȃDZ.

ǫǸǰǫǶǸǰDZ, ȗȍȕșȐȖȕȍȘ: - Ǫșȍ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȐȚțȈȞȐȐ. ǪȖȚ, ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ șȚȖȐȚ ȕȈ țȓȐȞȍ ș ȗȘȖȚȧȕțȚȖȑ ȘțȒȖȑ, ȊȏȣȊȈȧ Ȗ ȗȖȔȖȡȐ ȕȈ ȓȍȟȍȕȐȍ ȐȓȐ ȍȡȍ ȗȖ ȒȈȒȖȑ-ȓȐȉȖ ȗȘȐȟȐȕȍ, ȧ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ șȓțȟȈȍȊ ȗȘȖȝȖȎț ȔȐȔȖ. ǵț, ȕȍ ȌȖȊȍȘȧȦ ȧ... Ǩ ȊȖȚ ȒȖȋȌȈ Ȗȉ ȈȒȞȐȐ ȔȐȓȖșȍȘȌȐȧ ȗȐȠțȚ Ȋ ȋȈȏȍȚȈȝ, ȗȖ ȚȍȓȍȊȐȌȍȕȐȦ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ț ȓȦȌȍȑ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ ȚȘȈȋȍȌȐȧ, ȚȖȋȌȈ ȧ ȊșȍȋȌȈ ȋȖȚȖȊ ȗȘȖȚȧȕțȚȤ ȘțȒț ȗȖȔȖȡȐ. ǪdzǨǬǰǴǰǸ, ȦȘȐșȚ: - ǭșȓȐ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ ǩȐȉȓȐȦ, ȔȖȎȕȖ ȗȖȕȧȚȤ, ȟȚȖ ȌȍșȧȚȐȕȈ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȐȚ ȕȍ Țȍȉȍ. ǭȍ ȕțȎȕȖ ȖȚȌȈȚȤ ǩȖȋț. ȇ ȊșȍȋȌȈ ȎȍȘȚȊțȦ ȕȈ ǽȘȈȔ. ȇ ȊȍȘȦ Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕțȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ. ǯȕȈȍȚȍ, ȉȣȊȈȓȖ, ȟȚȖ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ș ȜȐȕȈȕșȈȔȐ, ș ȌȍȓȈȔȐ. ǹȚȖȐȚ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ ȌȍșȧȚȐȕț, Ȑ șȐȚțȈȞȐȧ șȚȈȉȐȓȐȏȐȘțȍȚșȧ. ǺǶdzǰDz, țȟȈȡȐȑșȧ: - ȇ ȖșȖȉȖ ȕȐ Ȋ ȒȈȒȐȝ ȈȒȞȐȧȝ ȕȍ țȟȈșȚȊȖȊȈȓ. ǵȖ ȧ ȕȍ ȔȖȋț ȗȘȖȑȚȐ ȔȐȔȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ș ȖșȖȉȣȔȐ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȧȔȐ. Ǵȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȍșȓȐ ȍȋȖ ȎȐȏȕȤ ȏȈșȚȈȊȐȓȈ ȗȘȖșȐȚȤ ț ȓȦȌȍȑ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ, ȚȖ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȍȔț șȖȊșȍȔ ȗȓȖȝȖ. ǺȈȒȐȔ ȓȦȌȧȔ ȧ ȖȝȖȚȕȖ ȗȖȔȖȋȈȦ. ǵǨǺǨdzȄȇ, ȥȒȖȕȖȔȐșȚ: - Ƕ ȌȖȉȘȣȝ ȌȍȓȈȝ ȕȍ ȋȖȊȖȘȧȚ, Ȑȝ ȌȍȓȈȦȚ ȔȖȓȟȈ. ȇ ȕȍ șȚȈȕț ȝȊȈȓȐȚȤșȧ șȊȖȐȔȐ «ȗȖȌȊȐȋȈȔȐ». ǷȘȖșȚȖ ȗȖȗȘȖȠț șȊȖȐȝ ȏȍȔȓȧȒȖȊ ȉȣȚȤ ȌȖȉȘȍȍ ȌȘțȋ Ȓ ȌȘțȋț. ȇ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȔȕȦ Ȗ ȉȍȏȌȖȔȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ. ǭșȓȐ ȉȖȔȎȈ ȔȖȎȕȖ ȖȉȊȐȕȐȚȤ ȊȖ Ȋșȍȝ ȚȧȎȒȐȝ ȋȘȍȝȈȝ, Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȗȕ șȈȔ ȌȖȒȈȚȐȓșȧ ȌȖ ȚȈȒȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȚȖ ȉȍșȝȖȏȕȣȍ șȖȉȈȒȐ Ȑ ȒȖȠȒȐ ȕȍ ȊȐȕȖȊȈȚȣ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȑȝ ȗȘȍȌȈȓȐ ȓȦȌȐ. ǶȕȐ ȉȍȏȔȖȓȊȕȖ șȔȖȚȘȧȚ Ȋ ȚȊȖȐ ȋȓȈȏȈ, ȊȣȔȈȓȐȊȈȧ ȒțșȖȟȍȒ șȢȍșȚȕȖȋȖ. DzȈȒ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȑȚȐ ȔȐȔȖ? ǪǭǸǨ, ȔȖȓȖȌȈȧ ȔȈȔȈ: - ǸȈȕȤȠȍ ȧ ȊșȍȋȌȈ ȌȈȊȈȓȈ ȔȐȓȖșȚȣȕȦ ȚȍȔ, ȒȚȖ Ȋ ȕȍȑ ȕțȎȌȈȓșȧ. ǶȌȕȈȎȌȣ, ȗȘȖȚȧȕțȊ șȍȌȖȊȓȈșȖȑ ȉȈȉțȠȒȍ ȗȧȚȤȌȍșȧȚ ȒȖȗȍȍȒ, țșȓȣȠȈȓȈ ȖȚ ȕȍȍ șȚȖȓȤȒȖ ȕȍȓȐȞȍȗȘȐȧȚȕȣȝ șȓȖȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȏȈ ȔȖȐ ȒȖȗȍȑȒȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȒțȗȐȠȤ, Ȑ ȗțșȚȤ ȖȕȐ ȖșȚȈȕțȚșȧ Ȕȕȍ ȕȈ șȓȍȏȣ, ȟȚȖ ȏȈȘȍȒȓȈșȤ ȉȖȓȤȠȍ ȗȖȔȖȋȈȚȤ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ ȧ ȟȚȖȚȖ ȖȚȌȈȊȈȓȈ Ȑȏ ȌȖȔȈ, șȘȈȏț ȔȖȧ șȍȔȤȧ ȖȒȈȏȣȊȈȓȈșȤ Ȋ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȔ ȒȘȐȏȐșȍ. ǺȈȒ ȟȚȖ șȍȑȟȈș ȧ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦ ȖȚȕȖșȐȚȤ ȊȍȡȐ șȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ ȔȖȓȖȌȍȕȤȒȖȑ șȖșȍȌȒȍ, ț ȒȖȚȖȘȖȑ ȚȖȓȤȒȖ ȘȖȌȐȓșȧ șȣȕȖȟȍȒ. ǶȕȈ Ȕȕȍ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȈ. ǶȗȘȖș ȗȘȖȊȍȓȈ ǺȈȚȤȧȕȈ ǷǶǹǺǶǭǪǨ.


6

íà ãðàíè

7 февраля 2018 года

ČĘį ĸ įĜĞņěő ĮěęĸŎįę Ǫ ǭȌȐȕȣȑ ȈȕȈȓȐȚȐȟȍșȒȐȑ șȍȘȊȐșȕȣȑ ȞȍȕȚȘ ȗȖșȚțȗȐȓȈ șȘȖȟȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ. ǰȏ ȘȍȎȐȔȕȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȈ șȖȊȍȘȠȐȓȐ ȗȖȉȍȋ ȚȘȖȍ ȗȖȌșțȌȐȔȣȝ. ǰȔ țȌȈȓȖșȤ ȏȈȊȓȈȌȍȚȤ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȔ ȖȘțȎȐȍȔ ȗȖșȚȖȊȣȝ Ȑ șȒȘȣȚȤșȧ ȕȈ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍ. ǹȓțȟȈȑȕȣȍ șȊȐȌȍȚȍȓȐ ǿǷ ȏȈȗȖȔȕȐȓȐ ȔȖȌȍȓȤ Ȑ ȞȊȍȚ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ Ȑ șȖȖȉȡȐȓȐ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȧȔ. ǵȈ Ȋșȍȑ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ ǬȖȕȍȞȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, ȗȖȌȒȖȕȚȘȖȓȤȕȖȑ ǻȒȘȈȐȕȍ, ȉȣȓ ȊȊȍȌȍȕ Ȋ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȗȓȈȕ «ǹȐȘȍȕȈ». Ǫșȍ ȕȈȘȧȌȣ, ȈȊȚȖȗȈȚȘțȓȐ Ȑ ȉȓȖȒȗȖșȚȣ ȉȣȓȐ ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȣ ȕȈ ȗȖȐșȒȐ ȉȍȋȓȍȞȖȊ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ «țȔȕȣȔ» ȒȈȔȍȘȈȔ, ȘȈȏȣșȒȐȊȈȍȔȈȧ ȔȈȠȐȕȈ ȉȣȓȈ ȏȈȔȍȟȍȕȈ ȕȈ țȓȐȞȍ ȋȖȘȖȌȈ. ǷȘȐȉȓȐȎȈȧșȤ Ȓ ȗȖșȚț Ȑ ȏȈȗȖȌȖȏȘȐȊ ȕȍȓȈȌȕȖȍ, ȉȍȋȓȍȞȣ ȖȚȒȘȣȓȐ ȖȋȖȕȤ ȕȈ ȗȖȘȈȎȍȕȐȍ. ǶȌȕȖȋȖ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȖȋȖ ȘȈȕȐȓȐ. ǹȖȚȘțȌȕȐȒȐ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ǶǷ ȕȈȟȈȓȐ șȚȘȍȓȧȚȤ Ȋ ȖȚȊȍȚ, ȕȖ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȐ ȗȘȖȌȖȓȎȐȓȐ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, ȊȣȍȝȈȓȐ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȏȈȚȈȐȓȐșȤ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȌȖȔȖȊ Ȋ DzȓȍȡȍȍȊȒȍ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȐȔ țȌȈȓȖșȤ ȊȏȧȚȤ Ȋ ȏȈȓȖȎȕȐȒȐ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ ȐȕȖȔȈȘȒȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȐ ȗȣȚȈȓȐșȤ țșȒȖȓȤȏȕțȚȤ ȖȚ ȊșȍȊȐȌȧȡȍȋȖ ȖȒȈ ȒȈȔȍȘ

ȊȐȌȍȖȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧ, ȕȖ Ȑ ȝȖȏȧȐȕȈ ȌȖȔȈ Ȋ șȍȓȍ. ǶȗȍȘȈȚȐȊȕȐȒȐ ȉȣșȚȘȖ ȖȒȘțȎȐȓȐ ȖȗȈșȕțȦ ȏȖȕț, ȏȈȉȓȖȒȐȘȖȊȈȓȐ ȊȢȍȏȌȣ Ȑ ȊȣȍȏȌȣ. ǶȗȘȍȌȍȓȐȓȐ ȒȘțȋ ȓȐȞ-ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȡȐȒȖȊ. ǩȍȋȓȣȍ ȚȘȍȉȖȊȈȓȐ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ, «ȏȍȓȍȕȣȑ ȒȖȘȐȌȖȘ» ȕȈ ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖȒȒțȗȐȘȖȊȈȕȕțȦ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦ Ȑ ȌȍȕȤȋȐ. ǷȘȍșȚțȗȕȐȒȈȔ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȐ șȌȈȚȤșȧ Ȑ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ șȖȗȘȖȚȐȊȓȍȕȐȍ, ȕȖ Țȍ ȖȚȒȈȏȈȓȐșȤ. ǺȖȋȌȈ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ȗȖȓȐȞȐȐ ȗȖȠȓȐ ȕȈ ȠȚțȘȔ. ǩȓȈȋȖ, ȖȉȖȠȓȖșȤ ȉȍȏ ȗȖȚȍȘȤ. ǪȖȚ ȚȈȒȖȑ ȉȖȍȊȐȒ ȘȈȏȣȋȘȈȓșȧ ȕȈ ȋȓȈȏȈȝ ț ȉȈȝȔțȚȟȈȕ Ȑ ȒȓȍȡȍȍȊȞȍȊ. ǰ ȝȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ ȥȚȈ ȒȘȐȔȐȕȈȓȤȕȈȧ ȐșȚȖȘȐȧ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȈ ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝ ȚȈȒȚȐȟȍșȒȐȝ țȟȍȕȐȑ Ȍȓȧ șȚȘȈȎȍȑ ȗȖȘȧȌȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȠȓȐ Ȋ ȚȖȚ ȌȍȕȤ ȗȖ Ȋșȍȑ ǻȒȘȈȐȕȍ. - ǾȍȓȤ țȟȍȕȐȑ – ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȉȖȍȊțȦ ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤ ȓȐȟȕȖȋȖ șȖșȚȈȊȈ Ȑ ȖȚȘȈȉȖȚȈȚȤ ȕȈȊȣȒȐ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ȋ ȥȒșȚȘȍȔȈȓȤȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ, - ȗȘȖȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȓ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȍ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ǶǷ ȆȘȐȑ ǷȖȗȖȊ. – ǷȖȘȈȉȖȚȈȍȔ ȕȈȌ ȖȠȐȉȒȈȔȐ, șȌȍȓȈȍȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ

ȊȣȊȖȌȣ. ǽȖȘȖȠȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȝȖȘȖȠȖ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ. ǿȚȖȉȣ ȊȣȧșȕȐȚȤ, ȉȣȓȐ ȓȐ ȒȖȋȌȈ-ȕȐȉțȌȤ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȋȖȘȖȌȍ ȘȍȈȓȤȕȣȍ ȗȖȉȍȋȐ Ȑȏ ȘȍȎȐȔȕȣȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ, ȧ șȖȏȊȖȕȐȓȈșȤ ș ǩȈȝȔțȚșȒȐȔ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍȔ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ. ǵȈ ȌȈȕȕȣȑ ȔȖȔȍȕȚ Ȋ ȒȈȔȍȘȈȝ ȕȈ ȕȈȘȈȝ Ȋ ȕȍȔ ȒȖȘȖȚȈȦȚ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖȘȧȌȒȈ 750 ȟȍȓȖȊȍȒ. DzȈȒ ȧ ȗȖȕȧȓȈ, «șȌȍȓȈȚȤ ȕȖȋȐ» Ȑȏ ȕȈȠȍȋȖ ȉȣȊȠȍȋȖ ǹǰǯǶ ȖȟȍȕȤ ȕȍȗȘȖșȚȖ. ǯȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȌȍșȧȚȤ ȓȍȚ ȕȈ ȘȣȊȖȒ ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȖȚȊȈȎȐȓșȧ. Ǩ ȊȖȚ Ȋ 2005-Ȕ… Ǵȕȍ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ Ȋ ȚȖȚ ȋȖȌ 30 ȐȦȓȧ ȟȍȚȊȍȘȖ ȖșțȎȌȍȕȕȣȝ «ȊȣȗȖȓȏȓȐ» ȕȈ șȊȖȉȖȌț, ȕȖ ȌȖȓȋȖ ȚȈȔ ȕȍ ȏȈȌȍȘȎȈȓȐșȤ. ǿȍȘȍȏ șțȚȒȐ Ȑȝ ȊȍȘȕțȓȐ «ȌȖȔȖȑ» ȏȈ ȘȍȠȍȚȒț. ǶȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ Ȋ ȉȍȋȈ țȌȈȘȐȓȈșȤ ȖȉșȓțȋȈ ȝȖȏȌȊȖȘȈ. ǷȘȍșȚțȗȕȐȒȐ, ȒșȚȈȚȐ, ȖșțȎȌȍȕȕȣȍ ȊȗȍȘȊȣȍ, ȚȘțȌȐȓȐșȤ Ȋ șȊȐȕȈȘȕȐȒȍ. ǹȌȍȓȈȓȐ ȗȖȌȒȖȗ Ȋ șȚȍȕȍ Ȑ ȊȣȠȓȐ «Ȋ șȊȍȚ». ǩȍȋȈȚȤ «ȒȘȖȚȈȔ» ȌȖȓȋȖ ȕȍ ȗȘȐȠȓȖșȤ. ǷȖșȓȍ șȓțȟȐȊȠȍȋȖșȧ ȉȣȓȐ ȗȘȍȌȗȘȐȕȧȚȣ ȚȈȒȐȍ ȔȍȘȣ ȖȝȘȈȕȣ ȘȍȎȐȔȕȖȋȖ ȖȉȢȍȒȚȈ, ȟȚȖ Ȑ ȚȍȕȤ ȕȍ ȗȘȖșȒȖȓȤȏȕȍȚ ȔȐȔȖ ȗȖșȚȖȊȖȋȖ. ǺȈȚȤȧȕȈ ǫǸǶǴǶǪǨ.

Ƕ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȍȋȖ Ǫǹǻ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȍȚșȧ Ȋ țȋȖȕȍ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ, șȖȖȉȡȐȓ ȗȘȍșș-ȞȍȕȚȘ ȠȚȈȉȈ ǨǺǶ. ǿȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ șȓțȟȐȊȠȍȋȖșȧ, Ȕȣ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȖȚȌȍȓ ȗȖȓȐȞȐȐ. ǷȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȗȖȌȚȊȍȘȌȐȓȐ ȜȈȒȚ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧ, ȕȖ ȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȕȍ șȚȈȓȐ, șșȣȓȈȧșȤ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȘȈșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȊȍȌȍȚ ȊȖȍȕȕȈȧ ȗȘȖȒțȘȈȚțȘȈ. ǰȏ ȕȍȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ Ȕȣ

țȏȕȈȓȐ, ȟȚȖ Ȋ ȔȐȕțȊȠȐȑ ȊȚȖȘȕȐȒ, ȖȒȖȓȖ ȊȖșȤȔȐ ȊȍȟȍȘȈ, ȊȖȖȘțȎȍȕȕȣȑ ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȑ șȍȓ ȧȒȖȉȣ Ȋ ȚȈȒșȐ ȕȈ ȏȈȌȕȍȍ șȐȌȍȕȤȍ, ȏȈ ȊȖȌȐȚȍȓȍȔ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȔȈȠȐȕȈ ȒȖȓȍșȐȓȈ ȗȖ ȋȖȘȖȌț Ȑ ȗȖ ȍȋȖ ȖȒȘȈȐȕȈȔ. ǪȖȌȐȚȍȓȤ, ȗȖȟțȊșȚȊȖȊȈȊ ȕȍȓȈȌȕȖȍ, ȘȍȠȐȓ ȍȝȈȚȤ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȋȖȘȖȌȈ. DzȖȋȌȈ ȔȈȠȐȕȈ ȗȘȖȍȏȎȈȓȈ ȔȐȔȖ ȊȖȐȕșȒȖȑ ȟȈșȚȐ, Ȗȕ țșȓȣȠȈȓ ȡȍȓȟȖȒ ȏȈȚȊȖȘȈ. ǶȘțȎȐȍ țȗȍȘȓȖșȤ ȍȔț Ȋ ȏȈȚȣȓȖȒ. ǷȈșșȈȎȐȘ ȗȘȐȒȈȏȈȓ ȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȔȈȠȐȕț Ȑ ȗȖȒȐȕțȚȤ șȈȓȖȕ. ǪȖȌȐȚȍȓȤ ȊȣȠȍȓ Ȑȏ ȈȘȍȕȌȖȊȈȕȕȖȑ

ȐȔ ȔȈȠȐȕȣ, ȗȖȌȖȠȍȓ Ȓ ȊȖȍȕȕȣȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȚȖȧȓȐ ȕȍȗȖȌȈȓȍȒț, Ȑ șȖȖȉȡȐȓ, ȟȚȖ ȔțȎȟȐȕȈ, ȖȌȍȚȣȑ Ȋ ȜȖȘȔț Ȑ ș ȖȘțȎȐȍȔ țȋȘȖȎȈȓ ȍȔț. ǷȖȒȈ ȊȖȍȕȕȣȍ ȗȖȕȧȓȐ ȟȚȖ Ȓ ȟȍȔț, ȏȈȊȓȈȌȍȊȠȐȑ ȔȈȠȐȕȖȑ ȗȍȘȍșȍȓ ȕȈ ȊȖȌȐȚȍȓȤșȒȖȍ șȐȌȍȕȤȍ Ȑ țȋȕȈȓ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ. ǪȖȌȐȚȍȓȤ șȖȖȉȡȐȓ Ȗ ǿǷ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ. ǷȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȊȊȍȓȐ ȗȓȈȕ ȗȍȘȍȝȊȈȚȈ «ǹȐȘȍȕȈ» Ȑ ȕȈ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ țȓȐȞ ǩȈȝȔțȚȈ «ȊȏȧȓȐ» ȍȏȌȖȒȈ. ǽȖȘȖȠȖ, ȟȚȖ țȋȖȕȡȐȒ ȕȍ țșȗȍȓ ȕȈȚȊȖȘȐȚȤ ȉȍȌȣ.

łěęĸŎįŎ ěĮĝņĜęıŘıŎ čŎĜěʼněĸĝįěę

ĎĘĜįěņĘ ĵěĜęıĘ ĝŎʼnŎő ŇıĘőęʼnęő

ďĜĞİŎę - ʼnĘ ņĘįĝŎĝņĘ, Ę ĝĘő ōĘ ĜĞıŔ - Ŏ ğěŐĞ

ǹȕȈȘȧȌ ȗȖȗȈȓ Ȋ ȎȐȓȖȑ ȌȖȔ ȗȖ țȓȐȞȍ ǹȈȌȖȊȖȑ. Ǫ ȌȖȔȍ ȕȈȝȖȌȐȓȐșȤ ȔțȎȟȐȕȈ Ȑ ȎȍȕȡȐȕȈ. ǩȓȈȋȖ, ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȗȖșȚȘȈȌȈȓ. ǷȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ, ȚȈȒȎȍ șȕȈȘȧȌȣ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ ȌȊȈ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ ȘȣȉȝȖȏȈ. ǷȖȓȐȞȐȧ ȜȐȒșȐȘțȍȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȕȖȟȕȖȋȖ ȒȖȠȔȈȘȈ.

Ǵȣ ȕȍȖȌȕȖȒȘȈȚȕȖ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȐ ȟȐȚȈȚȍȓȧȔ ȋȈȏȍȚȣ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȐȏȣȔȈȓȐ ȕȈȘȒȖȚȐȟȍșȒȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ. ǪȖȏȕȐȒȈȍȚ ȊȖȗȘȖș: Ȉ ȒțȌȈ, șȖȉșȚȊȍȕȕȖ, ȗȖȚȖȔ ȥȚȖ Ȋșȍ «ȌȖȉȘȖ» ȌȍȊȈȍȚșȧ? ǪȣȧșȕȐȓȖșȤ, ȟȚȖ șȖȋȓȈșȕȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊț ǻȒȘȈȐȕȣ ȗȖșȓȍ ȊșȚțȗȓȍȕȐȧ ȗȘȐȋȖȊȖȘȈ șțȌȈ Ȋ ȏȈȒȖȕȕțȦ șȐȓț ȕȈȘȒȖȚȐȟȍșȒȖȍ șȘȍȌșȚȊȖ, ȗȘȐȏȕȈȕȕȖȍ Ȋ țȋȖȓȖȊȕȖȔ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ ȊȍȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ, țȕȐȟȚȖȎȈȦȚ. ǹȖȏȌȈȍȚșȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȈȧ ȒȖȔȐșșȐȧ. ǷȘȖȞȍȌțȘȈ țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȊȍȡȌȖȒȖȊ ȜȐȒșȐȘțȍȚșȧ ȈȒȚȈȔȐ Ȑ ȏȈȊȍȘȧȍȚșȧ ȗȖȌȗȐșȧȔȐ ȍȍ ȟȓȍȕȖȊ. ǶȟȍȘȍȌȕȖȑ ȗȘȖȞȍșș țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȧ ȐȏȢȧȚȣȝ ȕȈȘȒȖȚȐȒȖȊ ȗȘȖȠȍȓ ȕȈ Ȍȕȧȝ ȕȈ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ ȗȘȍȌ...Ɨ Ƒ ƞƔƦƫ! ȗȘȐȧȚȐȑ ȋȖȘȖȌȈ.

Он ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ đĘőœŏ ĮěıŔĶěŏ Ŏ ĝĘőĘŘ őĘıęʼnŔįĘŘ

Ǫ ǭȋȐȗȚȍ ȗȖ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȦ ǹȖȊȍȚȈ ȗȖ ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȦ ȚțȘȐȏȔȈ ȊșȚȘȍȚȐȓȐșȤ șȈȔȣȑ ȊȣșȖȒȐȑ ȔțȎȟȐȕȈ ȗȓȈȕȍȚȣ ǹțȓȚȈȕ Dzȍșȍȕ, ȘȖșȚ ȒȖȚȖȘȖȋȖ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 251 șȈȕȚȐȔȍȚȘ, Ȑ șȈȔȈȧ ȔȈȓȍȕȤȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ DZȖȚȐ ǨȔȋȍ, ȘȖșȚ ȒȖȚȖȘȖȑ ȊșȍȋȖ 62 șȈȕȚȐȔȍȚȘȈ. ǹțȓȚȈȕ Ȑ DZȖȚȐ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ DzȕȐȋț ȘȍȒȖȘȌȖȊ ǫȐȕȕȍșșȈ Ȋ 2011 ȋȖȌț. ǵȈ ȚȖȚ ȔȖȔȍȕȚ ǹțȓȚȈȕț ȉȣȓȖ 28 ȓȍȚ Ȑ ȏȈ ȕȐȔ țȎȍ ȉȣȓ ȏȈȒȘȍȗȓȍȕ ȖȌȐȕ ȘȍȒȖȘȌ – șȈȔȣȍ ȉȖȓȤȠȐȍ ȒȐșȚȐ ȘțȒ. DZȖȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȎȐȊȍȚ Ȋ ȐȕȌȐȑșȒȖȔ ȋȖȘȖȌȍ ǵȈȋȗțȘ, ȗȖȗȈȓȈ Ȋ ȟȐșȓȖ ȘȍȒȖȘȌșȔȍȕȖȊ Ȋ ȌȍȕȤ șȊȖȍȋȖ 18-ȓȍȚȐȧ, ȒȖȋȌȈ țȟȈșȚȊȖȊȈȓȈ Ȋ ȐȕȌȐȑșȒȖȔ ȘȍȈȓȐȚȐ-ȠȖț. ǵȍȊȍȘȖȧȚȕȈȧ ȗȈȘȈ ȊșȚȘȍȚȐȓȈșȤ Ȋ ǭȋȐȗȚȍ ȗȖ ȗȘȐȋȓȈȠȍȕȐȦ ȖȚ ǹȖȊȍȚȈ ȗȖ ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȦ ȚțȘȐȏȔȈ Ȍȓȧ ȜȖȚȖșȍșșȐȐ, ȞȍȓȤ ȒȖȚȖȘȖȑ – ȗȘȐȊȓȍȟȤ ȚțȘȐșȚȖȊ Ȋ șȚȘȈȕț.

НА ЗДОРОВЬЕ

ČĘį ʼnę ĞĝņĘņŔ ěņ ĜĘĮěņœ

Ǫ ȗȘȖȞȍșșȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȔȍȕȧȑȚȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȚȍȓȈ. ǭșȓȐ șȈȌȐȚȤșȧ Ȑ ȊșȚȈȊȈȚȤ ȒȈȎȌȣȍ ȗȖȓȟȈșȈ, ȚȖ ȔȣȠȞȈȔ țȎȍ ȉțȌȍȚ ȕȍȔȕȖȋȖ ȓȍȋȟȍ. ǭȡȍ ȓțȟȠȍ ȒȈȒȖȍ-ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȉȖȚȈȚȤ șȚȖȧ. ǹȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȒȈȎȌȣȍ 2 ȟȈșȈ ȌȍȓȈȚȤ ȒȖȘȖȚȒȐȍ ȗȍȘȍȘȣȊȣ ȕȈ 5-10 ȔȐȕțȚ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋȣ ȉțȌȍȚȍ ȈȒȚȐȊȕȖ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ. ǪȍȘȕțȚȤ ȚȘțȌȖșȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȧȚȐȔȐȕțȚȕȣȑ șȈȔȖȔȈșșȈȎ ȔȣȠȞ ȠȍȐ, ȗȓȍȟ, ȘțȒ. ǷȘȖȊȍȚȘȐȊȈȑȚȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ, ȝȖȚȧ ȉȣ țȚȘȖȔ ȐȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȖȉȍȌȈ, Ȉ șȈȔȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȘȣȊȈ ȕȈȑȌȐȚȍ ȗȘȐȟȐȕț ȊȣȑȚȐ ȏȈ ȗȘȍȌȍȓȣ ȖȜȐșȈ Ȑ ȗȘȖȋțȓȧȚȤșȧ ȗȖ șȊȍȎȍȔț ȊȖȏȌțȝț. ǹȖȟȍȚȈȕȐȍ ȘȈȏȕȣȝ ȊȐȌȖȊ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȍȘȍȕȈȗȘȧȎȍȕȐȧ. ǭșȓȐ ț ȊȈș ȍșȚȤ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȏȈȌȈȟ, Ȉ ȒȈȎȌțȦ Ȑȏ ȕȐȝ ȔȖȎȕȖ ȏȈȒȘȣȚȤ ȏȈ ȖȌȐȕ ȘȈȉȖȟȐȑ ȌȍȕȤ, ȚȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ Ȋșȍ 8 ȟȈșȖȊ ȚȘȈȚȐȚȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȖȌȕț ȏȈȌȈȟț. ǪȣȗȖȓȕȧȑȚȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ Ȍȕȧ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ Ȍȍȓ, ȖȚȕȖșȧȡȐȝșȧ Ȓ ȘȈȏȕȣȔ ȏȈȌȈȟȈȔ. Ǫ ȧȗȖȕșȒȐȝ ȖȜȐșȈȝ Ȋ ȘȈȉȖȟȍȔ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚ ȏȈȗȈȝȐ ȔȧȚȣ Ȑ ȞȐȚȘțșȖȊȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȖȌȘȧȚ Ȑ ȗȘȐȌȈȦȚ ȥȕȍȘȋȐȦ. ǵȖ ȚțȚ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȌȖȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤșȧ ȐȓȐ ș ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ, ȐȓȐ ș ȒȖȓȓȍȋȈȔȐ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȏȈȗȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈșșȓȈȉȓȧȍȚ ȊȈș, ȔȖȎȍȚ ȘȈȏȌȘȈȎȈȚȤ ȒȖȋȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȋȖ.

ǪȖȏȓȍ ǴȐȕȤȒȖȊȒȐ șȚȖȓȒȕțȓȐșȤ ȓȍȋȒȖȊțȠȒȈ Ȑ ȈȊȚȖȉțș ǵȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ǴȐȕȤȒȖȊȒȐ 30 ȧȕȊȈȘȧ ȗȘȖȐȏȖȠȓȈ ȈȊȈȘȐȧ. ǪȖȌȐȚȍȓȤ ȓȍȋȒȖȊțȠȒȐ ȕȍ șȗȘȈȊȐȓșȧ ș țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȔ Ȑ șȚȖȓȒȕțȓșȧ ș ȘȍȑșȖȊȣȔ ȈȊȚȖȉțșȖȔ. ǪȣȏȖȊ ȕȈ «șȒȖȘțȦ» ȗȖșȚțȗȐȓ Ȋ 8-09. ǩȘȐȋȈȌȈ ȔȍȌȐȒȖȊ șȘȈȏț ȊȣȍȝȈȓȈ ȕȈ ȔȍșȚȖ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧ. ǺȘȈȊȔȣ ȗȖȓțȟȐȓ ȊȖȌȐȚȍȓȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ, 1983 ȋȖȌȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, Ȑ ȗȈșșȈȎȐȘȒȈ, 1985 ȋȖȌȈ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ǻ ȔțȎȟȐȕȣ ȔȍȌȐȒȐ ȒȖȕșȚȈȚȐȘȖȊȈȓȐ ȏȈȒȘȣȚȣȑ ȗȍȘȍȓȖȔ ȘȍȉȍȘ, șȖȚȘȧșȍȕȐȍ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȔȖȏȋȈ, țȠȐȉȣ Ȑ șșȈȌȐȕȣ. ǻ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȍȑ ȎȍȕȡȐȕȣ – șȖȚȘȧșȍȕȐȍ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȔȖȏȋȈ, ȚȘȈȊȔȈ ȋȖȓȖȊȣ, ȕȖȋȐ. ǺȘȈȊȔȐȘȖȊȈȕȕȣȝ ȌȖșȚȈȊȐȓȐ Ȋ ǾǸǩ ǩȈȝȔțȚȈ. ǷȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȍȑ, Ȓ ȔȍȌȐȒȈȔ ȏȈ ȗȖȔȖȡȤȦ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȑ ȌȊȖȍ ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ ȈȊȚȖȉțșȈ.

«ǷȖȌȈȘȐȓȈ» ȌȍȊȧȚȤ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ

- ǹ ȊȈȠȍȋȖ șȟȍȚȈ ȒȚȖ-ȚȖ ȗȣȚȈȍȚșȧ șȕȧȚȤ ȌȍȕȤȋȐ, - șȖȖȉȡȐȓ ȕȍȏȕȈȒȖȔȍȞ 35-ȓȍȚȕȍȑ ȉȈȝȔțȚȟȈȕȒȍ. ǴțȎȟȐȕȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓșȧ «șȖȚȘțȌȕȐȒȖȔ șȓțȎȉȣ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȉȈȕȒȈ» Ȑ ȗȘȍȌȓȖȎȐȓ «ȖȉȍȏȖȗȈșȐȚȤ» ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ. ǹȓȖȊȕȖ ȏȈȟȈȘȖȊȈȕȕȈȧ, ȉȈȝȔțȚȟȈȕȒȈ ȌȍȓȈȓȈ Ȋșȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȋȖȊȖȘȐȓ ȍȑ «ȗȖȔȖȡȕȐȒ». ǹȕȈȟȈȓȈ ȖȕȈ ȕȈȉȘȈȓȈ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȕȣȑ ȕȖȔȍȘ ȚȍȓȍȜȖȕȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȌȊȈ ȘȈȏȈ șȖȖȉȡȐȓȈ șȍȒȘȍȚȕȣȑ ȗȐȕ-ȒȖȌ șȊȖȍȑ ȉȈȕȒȖȊșȒȖȑ ȒȈȘȚȣ. ǩțȒȊȈȓȤȕȖ ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȐȕțȚ ȖȕȈ ȗȖȓțȟȐȓȈ ǹǴǹ-șȖȖȉȡȍȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ș ȍȍ șȟȍȚȈ șȕȧȚȖ ȉȖȓȍȍ ȌȍȊȧȚȐ Țȣșȧȟ ȋȘȐȊȍȕ. DzȖȋȌȈ ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȖȕȧȓȈ, ȟȚȖ ȍȍ «ȘȈȏȊȍȓȐ», ȕȍȔȍȌȓȧ ȖȉȘȈȚȐȓȈșȤ Ȋ ȗȖȓȐȞȐȦ. ǯȈ ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȚȊȖ ȗȘȍșȚțȗȕȐȒȈȔ ȋȘȖȏȐȚ ȌȖ ȚȘȍȝ ȓȍȚ ȓȐȠȍȕȐȧ șȊȖȉȖȌȣ. ǭșȓȐ Ȑȝ «ȊȣȟȐșȓȧȚ», ȒȖȕȍȟȕȖ.

ЭТО ВКУСНО

łıŎʼnœ ĝ ŘĮıěŅʼnœő ŇĜŎŇęįěő

ǰȕȋȘȍȌȐȍȕȚȣ: ȔțȒȈ 200 ȋ, șȖȌȈ – 0,5 ȟ. ȓ., șȖȓȤ – ȡȍȗȖȚȒȈ, șȈȝȈȘ - 2 șȚ. ȓ., ȔȖȓȖȒȖ - 400 Ȕȓ, ȊȖȌȈ - 200 Ȕȓ, ȧȑȞȖ - 2 ȠȚ., șȓȐȊȖȟȕȖȍ ȔȈșȓȖ, ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȍ ȔȈșȓȖ – 3-4 șȚ. ȓ., ȧȉȓȖȒȐ - 2 ȠȚ., ȒȖȘȐȞȈ - 2 șȚ. ȓ., șȈȝȈȘȕȈȧ ȗțȌȘȈ - 2 șȚ. ȓ. ǷȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȍ. ǹȔȍȠȐȊȈȍȔ ȚȍȗȓȖȍ ȔȖȓȖȒȖ, ȊȖȌț, ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖȍ ȔȈșȓȖ, șȈȝȈȘ Ȑ ȧȑȞȈ. ǷȘȖșȍȐȊȈȍȔ ȔțȒț ș șȖȌȖȑ Ȑ șȖȓȤȦ, ȌȖȉȈȊȓȧȍȔ Ȓ ȚȍșȚț. Ǫșȍ șȔȍȠȐȊȈȍȔ ȊȍȕȟȐȒȖȔ ȌȖ ȖȌȕȖȘȖȌȕȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ. ȇȉȓȖȒȐ ȚȊȍȘȌȣȝ șȖȘȚȖȊ ș ȒȐșȓȐȕȒȖȑ ȟȐșȚȐȔ Ȑ ȕȈȘȍȏȈȍȔ ȚȖȕȒȐȔȐ ȒțșȖȟȒȈȔȐ. ǷȖșȣȗȈȍȔ șȈȝȈȘȕȖȑ ȗțȌȘȖȑ Ȑ ȒȖȘȐȞȍȑ. ǵȈ șȓȐȊȖȟȕȖȔ ȔȈșȓȍ ȖȉȎȈȘȐȊȈȍȔ ȈȘȖȔȈȚȕȣȍ ȧȉȓȖȒȐ ȌȖ ȔȧȋȒȖȋȖ șȖșȚȖȧȕȐȧ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 5 ȔȐȕțȚ. ǷȖȊȍȘȝ ȧȉȓȖȒ ȈȒȒțȘȈȚȕȖ ȕȈȓȐȊȈȍȔ ȚȍșȚȖ ȚȖȕȒȐȔ șȓȖȍȔ. ǶȉȎȈȘȐȊȈȍȔ ȉȓȐȕȣ ș ȌȊțȝ șȚȖȘȖȕ ȌȖ ȏȖȓȖȚȐșȚȖȋȖ ȞȊȍȚȈ. ǹȒȓȈȌȣȊȈȍȔ șȚȖȗȒȖȑ, șȔȈȏȣȊȈȧ ȒȈȎȌȣȑ șȓȐȊȖȟȕȣȔ ȔȈșȓȖȔ. ǷȖȓțȟȈȍȚșȧ ȌȖȊȖȓȤȕȖ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȉȓȐȕȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȔȖȎȕȖ ȕȈȒȖȘȔȐȚȤ Ȋșȍȝ ȓȦȉȐȔȣȝ Ȑ ȘȖȌȕȣȝ ȕȈ ȔȈșȓȍȕȐȟȕȖȑ ȕȍȌȍȓȍ.


7 февраля 2018 года

ÍÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ

«Вперед» соединяет сердца

ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȊȖȏȘȈȎȈȚȤ, ȟȚȖ ȓȦȉȊȐ ȎȈȎȌțȚ Ȋșȍ, ȕȖ ȕȍ ȒȈȎȌȖȔț ȗȖȌ șȐȓț ȕȈȑȚȐ ȍȍ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ. ǭșȓȐ ȊȈȔ ȖȌȐȕȖȒȖ, Ȋȣ ȐȡȍȚȍ ȌȘțȋȈ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ șȗțȚȕȐȒȈ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȐȕȖșȐȚȍ șȊȖȐ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȓ ȕȈȔ Ȋ ȘȍȌȈȒȞȐȦ, ȠȓȐȚȍ ȗȖ ȗȖȟȚȍ ȕȈ țȓȐȞț ǴȐȘȈ, 49, ȗȘȐșȣȓȈȑȚȍ șȔș ȕȈ ȚȍȓȍȜȖȕ 099-602-79-79. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 30 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȕȖȘȔȈȓȤȕȣȔ ȈȌȍȒȊȈȚȕȣȔ ȗȈȘȕȍȔ 30-35 ȓȍȚ Ȍȓȧ ș/Ȗ. ǻ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȍșȚȤ ȟțȊșȚȊȖ Ȑ ȗȖȕȧȚȐȍ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȓȦȉȖȊȤ Ȑ ȊȍȘȕȖșȚȤ. ǷȤȦȡȐȝ, ȕȍȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ, Ȑȏ Ǵdzǹ - ȗȘȖȠț ȕȍ ȏȊȖȕȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-258-49-53. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 37/170/61, ȗȘȐȧȚȕȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ, ȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȑ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȣȑ, ȐȕȚȍȘȍșȕȣȑ, șȚȈȉȐȓȤȕȣȑ ȝȖȘȖȠȐȑ ȌȖȝȖȌ. ǮȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ/ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȖȚ 26 ȌȖ 37 ȓȍȚ, ȗȘȐȧȚȕȖȑ, ȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȑ, ȕȈȝȖȌȟȐȊȖȑ Ȑ ȖȚȊȈȎȕȖȑ, Ȍȓȧ ȌȘțȎȉȣ Ȑ ȖȉȡȍȕȐȧ, Ȉ ȗȖȚȖȔ Ȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȌȍȚȐ - ȕȍ ȗȖȔȍȝȈ. Ǻȍȓ. 0-99-974-14-94. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ Ȍȓȧ ȊșȚȘȍȟ Ȑ ȖȉȡȍȕȐȧ. Ǻȍȓ. 0-95-476-51-75. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 49/173/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ ș ȘȈȏțȔȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȍȑ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ. Ǻȍȓ. 0-95-612-04-82. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 24 ȋȖȌȈ, ȊȣșȖȒȐȑ, Ȋȍșȍȓȣȑ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. ǯȊȖȕȐȚȍ! Ǻȍȓ. 0-50-01459-54. ***** ǴțȎȟȐȕȈ ȏȈ 60, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȊȍȌțȡȐȑ ǯǶǮ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȝțȌȖȡȈȊȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ ș ȔȧȋȒȐȔ Ȑ ȗȖȒȓȈȌȐșȚȣȔ ȝȈȘȈȒȚȍȘȖȔ Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-95-042-71-06. ***** Ǭȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȒȘȍȗȒȖȑ ȕȈȌȍȎȕȖȑ șȍȔȤȐ ȗȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. ǨȓȍȒșȈȕȌȘ, 170/65/39, ȋ. ǹȖȓȍȌȈȘ. ǷȘȍȎȌȍ șȔș ȕȈ Țȍȓ. 0-50-250-77-72. ***** ǰȡț ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț, Ȕȕȍ 31/186/75, șȚȘȖȑȕȣȑ, ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȑ, ȕȍ șțȌȐȔ, ȌȖȉȘȣȑ Ȑ ȕȍȎȕȣȑ. ǯȊȖȕȐȚȍ, ȎȌț. Ǻȍȓ. 0-66-291-38-77. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 38 ȓȍȚ, ȗȖ ȏȕȈȒț ȏȖȌȐȈȒȈ ǪȖȌȖȓȍȑ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȗȖ ȏȕȈȒț ȏȖȌȐȈȒȈ dzȍȊ. Ǻȍȓ. 0-63430-19-83. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 38/169/71, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ 32-38 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-50155-88-63. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 51/176/66, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, șȖȋȓȈșȕȖȑ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ, Țȍȓ.0502438638. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 35-40 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, Țȍȓ.0666264207. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 42/165/60, ȌȖȉȘȈȧ, ȒȘȈșȐȊȈȧ, Ȑȡț șȊȖȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț. ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-806-79-29. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 65/155/57, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 65 ȌȖ 75 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ, ȘȈȏȌȍȓȐȊ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȖ. Ǻȍȓ. 0-50-703-25-91. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 43 ȋȖȌȈ, ȐȡȍȚ ȔțȎȟȐȕț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȊȖȏȘȈșȚ ȖȚ 35 ȌȖ 50 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-66-047-31-15. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 57 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ Ȍȓȧ ȌȘțȎȉȣ ȔțȎȟȐȕț ȉȓȐȏȒȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ. Ǻȍȓ. 0-66597-64-94. ***** ǴțȎȟȐȕȈ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ șȖ șȚȘȖȑȕȖȑ Ȑ șȐȔȗȈȚȐȟȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȊșȘȍȟ. ǺȖȓȤȒȖ ǩȈȝȔțȚ. Ƕ șȍȉȍ: 51/169/65. Ǻȍȓ. 0-95-410-99-98. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 65 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ 50-55 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-95-75-54-054. ***** ǪȌȖȊȍȞ, 66/184/80, ȋ. ǩȈȝȔțȚ, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț ȖȚ 60 ȓȍȚ, șȘȍȌȕȍȋȖ ȚȍȓȖșȓȖȎȍȕȐȧ ȐȓȐ ȝțȌȖȡȈȊțȦ, ȊȣșȖȒȖȋȖ ȘȖșȚȈ, ȔȖȎȕȖ Ȑȏ șȍȓȈ, Ȍȓȧ șȍȔȍȑȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ș ȗȍȘȍȍȏȌȖȔ ȒȖ Ȕȕȍ. ǮȐȊț Ȋ ȟȈșȚȕȖȔ ȌȖȔȍ. Ǻȍȓ. 0-50-645-34-09. ***** ǴȖȓȖȌȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ, 30 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-253-75-36. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȒȘȈșȐȊȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ 34-35 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǵȕȍ 35 ȓȍȚ, ȒȘȈșȐȊȣȑ, țȔȕȣȑ, ȌȖȉȘȣȑ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ ǪȐȒȚȖȘ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟ. Ǻȍȓ. 0-95689-55-79. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 59/166/80, ȗȍȘȍșȍȓȍȕȒȈ, ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȈȧ, ȘțșȖȊȖȓȖșȈȧ, șȍȘȖȋȓȈȏȈȧ, ș Ȋ/Ȗ, ȐȡȍȚ ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȋȖ ȔțȎȟȐȕț Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-66-205-85-15 (ǪȍȘȈ). ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 62 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǵȍȏȈȊȐșȐȔȈȧ. Ǻȍȓ. 095-468-71-86. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍȓ. 0-95140-34-90.

***** ǴțȎȟȐȕȈ, 44/169/65, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȗȘȖȎȐȊȈȦ Ȋ ȒȊȈȘȚȐȘȍ. Ǻȍȓ. 0-95-357-60-61. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȕȍȎȕȖȑ Ȑ ȌȖȉȘȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ. ǬȖȚȖȠȕȣȝ Ȑ ȕȈȋȓȣȝ - ȚȍȘȗȍȚȤ ȕȍ ȔȖȋț. Ǻȍȓ. 0-95-717-20-29. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 48/170, ȗȓȖȚȕȖȋȖ ȚȍȓȖșȓȖȎȍȕȐȧ, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț ȖȚ 40 ȌȖ 45 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ ȗȘȐȧȚȕȖȋȖ ȊȘȍȔȧȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȧ. Ǻȍȓ. 0-95-74663-59. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41/184/77, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 095-483-67-96. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 37 ȓȍȚ, ȏȖȊțȚ ǪȐȚȈȓȐȑ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ Ȑȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ. ǶȚȊȍȟȈȍȚ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȏȊȖȕȒȐ. Ǻȍȓ. 0-50031-73-86. ***** ǶȌȐȕȖȒȐȑ ȔțȎȟȐȕȈ, 71/175/70, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț: ȌȖȉȘțȦ, ȔțȌȘțȦ, ȟțȚȒțȦ, ȏȈȉȖȚȓȐȊțȦ, ȕȍ șȒȓȖȕȕțȦ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, ȎȐȏȕȍȘȈȌȖșȚȕțȦ, ȌȖ 70 ȓȍȚ. Ƕ șȍȉȍ: ȗȍȕșȐȖȕȍȘ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȊȣșȠȍȍ, ȗȖȦ Ȋ ȝȖȘȍ, ȊȍȌț ȏȌȖȘȖȊȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ, ȊȍȘȦ Ȑ ȓȦȉȓȦ ǩȖȋȈ, șȍȉȧ, ȎȐȊȖȚȕȣȝ Ȑ ȊȍșȤ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ Ȕȍȕȧ ȔȐȘ. ǸȖȌȐȓșȧ Ȋ ȋȖȌ ǹȖȉȈȒȐ, ȗȖȌ șȖȏȊȍȏȌȐȍȔ Ǫȍșȣ. ǶȚȏȖȊȐșȤ, ȔȖȧ ȗȖȓȖȊȐȕȒȈ! Ǻȍȓ. 0-50-775-20-54 (ǵȐȒȖȓȈȑ). ***** ǰȡț ȔȐȓțȦ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ȇ Ȑȏ Ǵdzǹ. Ǻȍȓ. 0-50-662-60-76. ***** ǹȐȔȗȈȚȐȟȕȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ, 60/172/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 55 ȌȖ 65 ȓȍȚ, ș șȍȘȤȍȏȕȣȔ Ȑ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. ǰȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-50737-22-49. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ ǹȈȠȈ. Ǻȍȓ. 0-66-294-16-68. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 43/165/60, ȉȘȦȕȍȚ, ȎȐȊț ȖȌȐȕ Ȋ șȊȖȍȔ ȌȖȔȍ, ȖșȚȈȓȤȕȖȍ ȗȖ Țȍȓ. 0-50-920-15-45. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45/180/80, ȋ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋ ȝȖȘȖȠȍȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ ȜȖȘȔȍ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȖȑ, ȕȍ ȗȖȓȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍȔȕȖȋȖ ȔȓȈȌȠȍ Ȕȍȕȧ ȊȖȏȘȈșȚȖȔ, Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȐȓȐ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-624-74-45. ***** ǹȗȖȘȚȐȊȕȣȑ ȔțȎȟȐȕȈ, 40/180/75, ȉȍȏ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ-ȎȐȓȐȡȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ ȐȡȍȚ șȚȘȖȑȕțȦ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǶȚȊȍȟț ȕȈ ȊȈȑȉȍȘ, ȔȔș. Ǻȍȓ. 066-001-11-90. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȊȖȏȘȈșȚȖȔ ȌȖ 65 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-95-359-51-04. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 51 ȋȖȌ, ȗȘȐȧȚȕȖȑ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȌȖ 55 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǸȈȌȐ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȑ Ȑȏ Ǵdzǹ - ȗȘȖȠț ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-50-801-45-31. ***** ǷȈȘȍȕȤ ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-586-25-21. ***** ǰȡț ȝȖȘȖȠțȦ ȌȍȊțȠȒț ȖȚ 19 ȌȖ 22 ȓȍȚ. ǷȐȠȐȚȍ șȔș, ȉțȌț ȎȌȈȚȤ. Ǻȍȓ. 0-66830-36-26. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȒȘȍȗȒȖȑ șȍȔȤȐ. ǷȘȍȎȌȍ șȔș Ȗ șȍȉȍ. ǨȓȍȒșȈȕȌȘ, 39/170/65, ȋ. ǩȈȝȔțȚ. 0-50250-77-72. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 25 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ: ȌȖȉȘȣȔ, ȏȈȉȖȚȓȐȊȣȔ, ȕȍȎȈȌȕȣȔ, ȌȖ 35 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǨȓȤȜȖȕșȈȔ, ȈȓȒȖȋȖȓȐȒȈȔ, Ȑȏ Ǵdzǹ - ȗȘȖȠț ȕȍ ȏȊȖȕȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-58-46-074. ***** ǨȓȍȒșȈȕȌȘ, 40/167/70, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț ȌȖ 47 ȓȍȚ Ȍȓȧ ș/Ȗ. Ǻȍȓ. 0-99-04613-51. ǷȖȓțȟȍȕȖ ȖȚ ȈȉȖȕȍȕȚȈ 0-66-00111-90. ***** ǹȍȘȋȍȑ, 32 ȋȖȌȈ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǿȍșȚȕțȦ, ȊȍȘȕțȦ, ȚȈȒțȦ Ȏȍ ȌȖȉȘțȦ, ȒȈȒ Ȗȕ. Ǻȍȓ. 0-68-305-28-18. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-330-44-71. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 37 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț, ȗȖȘȧȌȖȟȕțȦ Ȑ ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. Ǻȍȓ. 0-95-365-85-16 (ǪȐȒȚȖȘ). ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 48 ȓȍȚ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ.: 0-96-59828-84, 0-50-208-16-74.

***** ǬȐȔȈ, 29/175/70, ȕȍ ȐȌȍȈȓȍȕ. Ǻȍȓ. 0-50-781-61-46. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 24 ȋȖȌȈ, ȓȦȉȐȚ ȔțȏȣȒț Ȑ ȔȖȚȖȞȐȒȓȣ. ǮȍȓȈȍȚ ȕȈȑȚȐ șȊȖȦ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț, ȚȈȒțȦ Ȏȍ, ȒȈȒ ȖȕȈ: ȌȖȉȘțȦ, ȝȖȘȖȠțȦ, șȍȘȤȍȏȕțȦ, ȓȦȉȧȡțȦ ȌȍȚȍȑ, ȗȘȍȌȈȕȕțȦ, ȏȈȉȖȚȓȐȊțȦ, ȚȊȖȘȟȍșȒțȦ. ǺȖȓȤȒȖ șȍȘȤȍȏȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ. Ǻȍȓ. 0-95015-96-05. ***** DzȖȚȐȒ, 34 ȋȖȌȈ, ȐȡȍȚ ȔȐȓțȦ ȒȐșȦ. ȇ Ȋ Ǵdzǹ. Ǻȍȓ. 0-50-662-60-76. ***** ǪȓȈȌȐȔȐȘ, 30 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț ȖȚ 27 ȌȖ 30 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-253-75-36. ***** ǴȖȓȖȌȖȑ, ȒȘȈșȐȊȣȑ, ȊȣșȖȒȐȑ, ȕȍȗȤȦȡȐȑ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-130-6401. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-076-21-35. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 34 ȋȖȌȈ, Ȑȏ Ǵdzǹ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȌȖ 40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍȓ. 0-66-526-57-33. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 49/190/84, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș șȐȔȗȈȚȐȟȕȖȑ, ȌȖȉȘȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȑȏ ȋ. ǩȈȝȔțȚȈ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-67-981-97-75. ǷȖȓțȟȍȕȖ ȖȚ ȈȉȖȕȍȕȚȈ 0-50-689-55-25. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 27 ȓȍȚ, ȕȍ ȎȍȕȈȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 24-29 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-22187-71. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 55 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-591-86-09. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 58 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ǮȌț șȔș. Ǻȍȓ. 0-95-683-81-58. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 32 ȋȖȌȈ, ȐȡȍȚ ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-598-04-41. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 48 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȚȈȒȐȔ Ȏȍ ȔțȎȟȐȕȖȑ (ș ȘȈȏțȔȕȖȑ ȊȖȏȘȈșȚȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȍȑ) Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-90 7-85-93. ***** ǷȘȐȊȍȚȐȒ! ȇ ȔȖȓȖȌȖȑ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȣȑ, Ȕȕȍ 30 ȓȍȚ. ǰȡț șȊȖȦ ȓȦȉȖȊȤ. ǪȓȈȌȐȔȐȘ. Ǻȍȓ. 0-66-253-75-36. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȌȖ 40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȊȔȍșȚȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ. Ǻȍȓ. 0-50-772-76-34. ***** ȇ ȕȍ țșȗȍȓȈ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ș ȚȖȉȖȑ ȘȈșșȊȍȚ, ȧ ȗȘȐȋȓȈȠȈȦ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ șȖ ȔȕȖȑ ȏȈȒȈȚ! 57/172/75. Ǻȍȓ. 0-98-794-38-97. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 45 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-076-88-52. ***** ǰȡț ȌȘțȋȈ, ȗȖȌȘțȋț Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ, ȊȏȈȐȔȖȗȖȔȖȡȐ. Ǵȕȍ ȗȖȌ 70, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȊȣșȠȍȍ. Ǻȍȓ. 3-93-98. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 54/175/70, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. Ƕȉȍșȗȍȟȍȕ, ȘȈȉȖȚȈȦ. Ǻȍȓ. 0-95-899-33-69. ***** ǴȐȝȈȐȓ, 46/180/80, ȐȔȍȍȚșȧ ȎȐȓȤȍ. ǷȖȏȊȖȕȐ, ȔȐȓȈȧ, ȎȌț ȏȊȖȕȖȟȒȈ. Ǻȍȓ. 0-67-737-18-99. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ DzȖșȚȧ, 41 ȋȖȌ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. Ǻȍȓ. 0-66-050-69-27. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 37 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ ȔțȎȟȐȕț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǰȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-95-360-93-54. ***** ǷȍȘȍșȍȓȍȕȍȞ, 28 ȓȍȚ, ȐȕȊȈȓȐȌ 3-ȑ ȋȘțȗȗȣ, ȗȘȖșȚȖȑ, șȗȖȒȖȑȕȣȑ, Ȑȡț ȌȖȉȘțȦ, șȗȖȒȖȑȕțȦ, ȎȍȕȡȐȕț, ȔȖȋț ȗȍȘȍȍȝȈȚȤ. Ǻȍȓ. 0-66-711-86-27. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45/177/62, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-68896-31-69. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 40/192/86, ȕȍ ȉȍȌșȚȊțȦ, Ȑȡț ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕțȦ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ. Ǻȍȓ. 0-95-618-9544. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȗȈȘȕȍȔ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, Ȕȕȍ 25/165/62. Ǻȍȓ. 0-99-739-19-30. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/168/70, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-187-00-12. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 31 ȋȖȌ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 27-35 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǯȊȖȕȐȚȤ ȗȖ Țȍȓ. 0-95-790-60-22. ǷȖȓțȟȍȕȖ ȖȚ ȈȉȖȕȍȕȚȈ 0-95-533-44-68.

***** ǴțȎȟȐȕȈ, 63/170/66, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȐȡȍȚ șȗțȚȕȐȞț ȎȐȏȕȐ, șȖȋȓȈșȕțȦ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ. Ǻȍȓ.:0-95-509-48-25, 0-67-113-28-57. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ, ȒȖȚȖȘȣȑ țȔȍȍȚ ȒȖȗȈȚȤ ȋȘȧȌȒȐ Ȑ ȓȦȉȐȚ ȟȈȍȗȐȚȐȍ, ȊȖȏȘȈșȚ ȗȖșȓȍ 55 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-99-009-65-21. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58 ȓȍȚ, ȘȖșȚ 172 șȔ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȌȖ 65 ȓȍȚ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȌȖȉȘȣȔ, ȏȈȉȖȚȓȐȊȣȔ. Ǻȍȓ. 0-99-723-21-38. ***** ǮȍȓȈȦ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȌȖ 65 ȓȍȚ. Ƕ șȍȉȍ: ȎȍȕȡȐȕȈ, 58 ȓȍȚ, ȘȖșȚ 172 șȔ. Ǻȍȓ. 0-99-723-21-38. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 50 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ 50-55 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǰȏ Ǵdzǹ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-73-217-12-73. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 44 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȖȉȘȖȑ Ȑ ȕȍȎȕȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ. ǵȍ ȓȦȉȓȦ ȕȈȋȓȣȝ Ȑ ȌȖȚȖȠȕȣȝ. Ǻȍȓ. 0-99-003-04-97. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 30/180, ȐȡȍȚ șȊȖȦ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț. Ǻȍȓ. 0-66-253-75-36. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 45/170/75, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȑ ȊȍȘȣ, ȐȡȍȚ șȗțȚȕȐȞț ȎȐȏȕȐ, șȖȋȓȈșȕțȦ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ. Ǻȍȓ. 0-50-612-21-54. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ DzȖșȚȧ, 36 ȓȍȚ, ȒȘȈșȐȊȣȑ, ȏȈȕȐȔȈȦșȤ șȗȖȘȚȖȔ (ȜțȚȉȖȓȖȔ), ȓȦȉȓȦ ȖȚȌȣȝȈȚȤ ȕȈ ȗȘȐȘȖȌȍ, ȎȐȊț Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. Ǻȍȓ. 0-95-374-98-53. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 51/165, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-885-39-61. ***** ǴȖȓȖȌȖȑ ȗȈȘȍȕȤ, 20 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț Ȍȓȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖȋȖ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǪșȍȔ Ȗȉȍșȗȍȟȍȕ Ȑ Ȋȍșȍȓȣȑ. Ǻȍȓ. 0-63-828-84-03. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 23/165/75, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ ș/Ȗ, șȕȈȟȈȓȈ șȔș Ȗ șȍȉȍ. Ǻȍȓ. 0-99-500-67-85. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȖȉȘȖȑ, șȗȖȒȖȑȕȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 18 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǷȐȠȐȚȍ șȔș. Ǻȍȓ. 0-66-207-12-91. ***** ǬȍȊțȠȒȐ, ȌȈȊȈȑȚȍ ȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ! Ǻȍȓ. 0-50-653-89-04. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/170/85, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ 60-65 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-66-380-77-28. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ ǹȈȠȈ, 45 ȓȍȚ, ȎȐȊț Ȋ ǩȈȝȔțȚȍ. Ǻȍȓ. 0-66-041-69-53. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 52/175/72, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-318-73-93. ***** ǶȌȐȕȖȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ Ȑȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 65 ȌȖ 70 ȓȍȚ Ȍȓȧ ȐșȒȘȍȕȕȐȝ, Țȍȗȓȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, Ȉ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ - ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȗȖȒȈȎțȚ. Ǻȍȓ. 0-66-401-86-69. ***** ǶȌȐȕȖȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȖȌȐȕȖȒȐȔ șȍȘȤȍȏȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 70 ȌȖ 75 ȓȍȚ. Ǻȍȓ. 0-50-234-72-78. ***** ǶȌȐȕȖȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȍȕșȐȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȘȈșȚȈ ȐȡȍȚ ȌȘțȋȈ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ șȗțȚȕȐȒȈ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍȓ.: 3-76-06, 0-99-937-78-36. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 67 ȓȍȚ, ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ Ȗȉȍșȗȍȟȍȕ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȐȡȍȚ șȗțȚȕȐȞț ȎȐȏȕȐ 60-65 ȓȍȚ, șȖȋȓȈșȕțȦ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ Ȋ șȍȓȤșȒțȦ ȔȍșȚȕȖșȚȤ. Ǻȍȓ. 0-50-033-55-63 (ǪȐȒȚȖȘ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟ). ***** ǬȍȕȐș, 36 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ. Ǻȍȓ. 0-99-310-25-74. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 43/176/95, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ș ȘȈȏțȔȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȍȑ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-73-61-669. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ ș ȗȣȠȕȣȔȐ ȜȖȘȔȈȔȐ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 38 ȌȖ 53 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȍșȚȤ ȌȖȟȤ 12 ȓȍȚ. ǮȐȊț Ȋ ȋ. ǹȍȊȍȘȖȌȖȕȍȞȒȍ. Ǻȍȓ. 0-95203-40-15. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 49/170/68, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-545-34-09. ***** ǰȡț ȊȚȖȘțȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț. Ǵȕȍ 24 ȋȖȌȈ, ȏȖȊțȚ dzȍȖȕȐȌ. Ǻȍȓ. 0-66-288-39-58. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 39/176/70, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȌȖ 34 ȓȍȚ, Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ ș/ș, ȗȖȓȕȖșȚȤȦ Ȗȉȍșȗȍȟȍȕ. Ǻȍȓ. 0-50-047-17-23. ***** Ǵȕȍ 27 ȓȍȚ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȣȑ, ȘȈȉȖȚȈȦ, ȕȍ ȎȈȌȕȣȑ. ǰȡț ȌȍȊțȠȒț ȖȚ 18 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǵȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ Ȑȏ ǩȈȝȔțȚȈ, ȊȕȍȠȕȖșȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȕȍ ȐȔȍȍȚ. ǫȓȈȊȕȖȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ - ȊȍȘȕȖșȚȤ. Ǻȍȓ. 0-66-356-34-59. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 60/164/72, ȗȘȖȎȐȊȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-875-26-30. ***** Ƕȓȍȋ, Ȑȡț ȌȍȊțȠȒț Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȓȦȉȓȦ ȌȍȚȍȑ, ȐȕȊȈȓȐȌ 3 ȋȘțȗȗȣ, ȊȘȍȌȕȣȍ ȗȘȐȊȣȟȒȐ - ȒțȘȦ, Ȕȕȍ 38 ȓȍȚ, ȧ ȌȖȉȘȣȑ, ȓȦȉȓȦ ȗȖȘȧȌȖȒ. Ǻȍȓ. 0-99-975-18-21. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 63 ȋȖȌȈ, ȗȘȖȎȐȊȈȍȚ Ȋ ȋ. ǹȍȊȍȘșȒȍ, ȎȐȓȤȍȔ Ȗȉȍșȗȍȟȍȕ, ȕȈ ȗȍȕșȐȐ, ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȑ, ȉȍȏ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ 50-60 ȓȍȚ, șȖȋȓȈșȕȖȑ ȕȈ ȗȍȘȍȍȏȌ. Ǻȍȓ. 0-50-815-88-31.

7

***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 52 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȖȉȘȣȔ, ȟȍșȚȕȣȔ, ȖȌȐȕȖȒȐȔ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. ǰȏ Ǵdzǹ - ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-50-805-03-34. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 66/165/60, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȖȌȐȕȖȒȖȑ, ȌȖȉȘȖȌțȠȕȖȑ, ȔȐȓȖȑ ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-50974-78-61. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 54/182/82, ȐȡȍȚ ȎȍȕȡȐȕț. Ǻȍȓ. 0-50-645-33-46. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 44/184/95, ȐȡȍȚ șȍȘȤȍȏȕțȦ șȗțȚȕȐȞț Ȍȓȧ ȎȐȏȕȐ. Ǻȍȓ. 0-63-557-74-40, ȗȖȓțȟȍȕȖ ȖȚ ȈȉȖȕȍȕȚȈ 0-95-553-06-86. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 18 ȌȖ 22 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95581-55-47. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 28 ȓȍȚ, ȐȡȍȚ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ ȌȘțȋȈ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-99-978-77-90. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 34 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȌȍȚȐ - ȕȍ ȗȖȔȍȝȈ. Ǻȍȓ. 0-95-444-20-50. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 45 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ 50 ȓȍȚ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-50-018-17-48. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 44/184/95, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȖȚ 35 ȌȖ 45 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-63-557-74-40. ***** ǽȖȟț ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ȕȈȌȍȎȕȖȋȖ Ȑ ȊȍȘȕȖȋȖ, ǰȘȐȕȈ, 50 ȓȍȚ, ȘȈȉȖȚȈȦ. ǷȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț 0-95-406-35-87. ***** ȇ ȝȖȟț ȕȈȑȚȐ ȌȘțȏȍȑ, ȗȐȠȐȚȍ, ȗȖȖȉȡȈȍȔșȧ, ȍșȚȤ ȊȈȑȉȍȘ. ǰȕȕȈ, 31 ȋȖȌ. Ǻȍȓ. 0-99-518-12-19. ***** ǮȭȕȒȈ ȗȖȏȕȈȑȖȔȐȚȤșȧ ȏ ȟȖȓȖȊȭȒȖȔ «ǩȓȐȏȕȦȒȐ», 1965 ȈȉȖ 1977 ȘȖȒț ȕȈȘȖȌȎȍȕȕȧ, ȉȍȏ ȏȈȓȍȎȕȖșȚȭ ȚȈ șțȌȐȔȖșȚȭ. Ǻȍȓ. 0-93-32-29-111. ***** ǽȖȟț ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ 3550 ȓȍȚ. ǼȍȌȖȘ, 48/175/88, ȊȖȍȕȕȖșȓțȎȈȡȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-00-96-068. ǷȖȓțȟȍȕȖ ȖȚ ȈȉȖȕȍȕȚȈ 0-93-950-10-32. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, șȐȔȗȈȚȐȟȕȈȧ, șȚȘȖȑȕȈȧ, ȊȣșȖȒȈȧ, șȗȖȘȚȐȊȕȈȧ, șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȈȧ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȈȧ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȈȧ, țȘȈȊȕȖȊȍȠȍȕȕȈȧ, ȉȍȏ Ȋ/ȗ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȖșȚȖȑȕȣȔ ȔțȎȟȐȕȖȑ 40-55 ȓȍȚ Ȍȓȧ ș/Ȗ Ȑ ș/ș. Ǻȍȓ. 0-99-469-12-25. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 41/170/85, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ș ȘȈȏțȔȕȖȑ ȘȈȏȕȐȞȍȑ Ȋ ȊȖȏȘȈșȚȍ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-99-50-33-956. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/170/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ǺȖȓȤȒȖ ȋ. ǩȈȝȔțȚ. Ǻȍȓ. 0-95-332-11-12. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, Ȕȕȍ 24 ȋȖȌȈ, Ȋ ȓȦȉȊȐ ȕȍ ȊȍȏȍȚ, ȕȖ ȧ ȕȈȌȍȎȌȣ ȕȍ ȚȍȘȧȦ. ǸȍȉȍȕȖȒ ȐȓȐ ȉȍȘȍȔȍȕȕȖșȚȤ - ȕȍ ȗȖȔȍȝȈ, ȉțȌț ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌ. Ǻȍȓ. 0-66-727-34-31. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 35 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȒȘȈșȐȊȖȑ ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ.0-66-745-64-85. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 28/174/72, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ 20-27 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, ȕȍ șȒȓȖȕȕȖȑ Ȓ ȗȖȓȕȖȚȍ. ǰȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, Ȑȏ Ǵdzǹ Ȑ ȘȈȌȐ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ ȕȍ ȉȍșȗȖȒȖȐȚȤ. Ǻȍȓ. 0-66-846-06-98 (ȌȖ 21.00). ***** ǷȈȘȍȕȤ Ȑȏ ȋ. ǩȈȝȔțȚȈ, 40 ȓȍȚ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȖȚ 30 ȌȖ 40 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-99-150-94-77. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 45/170/80, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ ȖȚ 45 ȌȖ 50 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. ǶȚȊȍȟț șȔș. Ǻȍȓ. 0-66-316-89-85. ***** ǴțȎȟȐȕȈ, 52 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȖȑ ȚȈȒȖȋȖ Ȏȍ ȊȖȏȘȈșȚȈ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-95-607-06-18. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 58/170/80, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȉȡȍȕȐȧ. ǺȖȓȤȒȖ ȋ. ǩȈȝȔțȚ. Ǻȍȓ. 0-99-777-53-21. ***** ǬȍȊțȠȒȈ, 26 ȓȍȚ, ȕȍ ȏȈȔțȎȍȔ, ȉȍȏ ȌȍȚȍȑ, ȐȡȍȚ ȔȖȓȖȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ 26-30 ȓȍȚ, ȕȍ șȖșȚȖȧȊȠȍȋȖ Ȋ ȉȘȈȒȍ, Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǻȍȓ. 0-93-931-10-44. ***** ǷȖȏȕȈȒȖȔȓȦșȤ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ. Ǵȍȕȧ ȏȖȊțȚ ǬȍȕȐș, 35 ȓȍȚ, ȎȐȊț Ȋ ȐȕȚȍȘȕȈȚȍ. Ǻȍȓ. 0-99-310-25-74. ***** ǷȈȘȍȕȤ ȎȍȓȈȍȚ ȕȈȑȚȐ ȗȖȌȘțȋț. Ǻȍȓ. 0-99-723-18-29. ***** ǷȈȘȍȕȤ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ ȊȖȏȘȈșȚȖȔ ȌȖ 30 ȓȍȚ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-66-989-60-56. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 33 ȋȖȌȈ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ. Ǻȍȓ. 0-63-615-93-70. ***** ǰȋȖȘȤ, 30 ȓȍȚ, Ȑȏ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ ș/ș, șȖȋȓȈșȕȖȑ Ȉ ȗȍȘȍȍȏȌ. Ǻȍȓ. 0-50-582-94-32. ***** ǮȍȕȡȐȕȈ, 62/156/70, ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚșȧ ș ȔțȎȟȐȕȖȑ. Ǻȍȓ. 0-95-468-71-86. ***** ǷȈȘȍȕȤ, 30 ȓȍȚ, ȎȍȓȈȍȚ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȊȍȘȕȖȑ Ȑ ȉȍȏ Ȋ/ȗ ȌȍȊțȠȒȖȑ Ȍȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ șȍȔȤȐ, șȖȋȓȈșȕȖȑ ȎȐȚȤ Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ. Ǻȍȓ. 0-95-806-16-54. ***** ǺȍȓȍȞ, 44 ȋȖȌȈ, țșȚȈȓ ȖȚ ȖȌȐȕȖȟȍșȚȊȈ. ǮȌț șȊȖȦ ȗȖȓȖȊȐȕȒț, ȕȍ ȖȉȔȈȕț Ȑ ȕȍ ȗȘȍȌȈȔ. ȇ ȊȍșȤ ȗȍȘȍȌ ȚȖȉȖȑ. ǮȌț, ȏȊȖȕȐ. Ǻȍȓ. 0-50-801-45-14.


8

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

7 февраля 2018 года

13 ŽŮūŹũŴƈ ŷŻ ūźŮŬŷ źŮŹŭſũ ŸŷŰŭŹũūŴƈƇ

13 ŽŮūŹũŴƈ ŷŻ ūźŮŬŷ źŮŹŭſũ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ

ȌȖȘȖȋțȦ, ȓȦȉȐȔțȦ ȔȈȔȖȟȒț

ȌȖȘȖȋțȦ, ȓȦȉȐȔțȦ ȔȈȔȖȟȒț, ȉȈȉțȠȒț, ȗȘȈȉȈȉțȠȒț

ǪȈȓȍȕȚȐȕț ǨȕȌȘȍȍȊȕț ǹǺǨǪǸǻdzǶǪǻ!

ǪȈȓȍȕȚȐȕț ǨȕȌȘȍȍȊȕț ǹǺǨǪǸǻdzǶǪǻ!

ǴȈȔȖȟȒȈ, ȔȐȓȈȧ, ȕȍȚ Țȍȉȧ ȓțȟȠȍ, ǯȕȈȑ, ȟȚȖ ȓȦȉȓȦ ȧ Țȍȉȧ. ǹȟȈșȚȤȧ Țȍȉȍ ȧ șȍȑȟȈș ȗȖȎȍȓȈȦ, ǴȐȘȈ, ȊȍȏȍȕȤȧ, ȚȍȗȓȈ. ǴȈȔȈ, ȘȖȌȕȈȧ, ȗȘȐȔȐ ȗȖȏȌȘȈȊȓȍȕȤȧ

ǮȍȓȈȍȔ ȒȘȍȗȟȈȑȠȍȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, șȟȈșȚȓȐȊȖȑ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȑ ȎȐȏȕȐ! DzȘȍȗȒȖ ȞȍȓțȍȔ, șȍȔȤȧ ȌȖȟȍȘȐ.

ǰ ȐȏȊȐȕȍȕȤȧ ȗȘȐȔȐ, ǯȈ ȚȖ, ȟȚȖ Ȋ ȋȖșȚȧȝ ȧ ȕȍȟȈșȚȖ ȉȣȊȈȦ, ǰ ȏȈ ȔȖȘȡȐȕȒȐ ȚȊȖȐ. ǴȈȔȈ, ȔȐȓȈȧ ȔȖȧ, ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȦ ȧ Țȍȉȧ. ǩțȌȤ șȟȈșȚȓȐȊȖȑ, ȉțȌȤ ș șȍȔȤȍȑ, ǶȒȘțȎȈȑ Ȋșȍȝ ȌȖȉȘȖȚȖȑ. ǷțșȚȤ ȋȖȘȐȚ ȖȋȖȕȤ ȓȦȉȊȐ, ǰ, ȗȘȖȠț, ȊșȍȋȌȈ ȎȐȊȐ.

13 ŽŮūŹũŴƈ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź 80-ŴŮŻűŮŵ ǬȖȟȤ.

13 ŽŮūŹũŴƈ źŮŹŭŮƀŶŷ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź ƇŪűŴŮŮŵ ȓȦȉȐȔțȦ țȟȐȚȍȓȤȕȐȞț

ǹǺǨǪǸǻdzǶǪǻ ǪȈȓȍȕȚȐȕț ǨȕȌȘȍȍȊȕț!

ȌȖȘȖȋȖȋȖ ȕȈȠȍȋȖ ȒȓȈșșȕȖȋȖ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȧ Ȑ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȋȖ țȟȐȚȍȓȧ

ǪȈȓȍȕȚȐȕț ǨȕȌȘȍȍȊȕț ǹǺǨǪǸǻdzǶǪǻ!

ǮȍȓȈȍȔ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ȚȊȖȘȟȍșȒȖȋȖ ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȧ ȕȈ ȗȖȥȚȐȟȍșȒȖȑ șȚȍȏȍ, ȒȘȍȗȒȖȋȖ șȚȍȘȎȕȧ ȋȘȈȎȌȈȕșȒȖȑ ȗȖȏȐȞȐȐ, ȌțȠȍȊȕȣȝ șȐȓ Ȋ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȐ ȗȖȌȘȈșȚȈȦȡȍȋȖ ȗȖȒȖȓȍȕȐȧ. ǹ ȕȐȏȒȐȔ ȗȖȒȓȖȕȖȔ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȐ, ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ 8-Ǫ ȒȓȈșșȈ ǪȀ ȹ22, 1975 ȋȖȌȈ ȊȣȗțșȒȈ.

źŮŹŭŮƀŶŷ ŸŷŰŭŹũūŴƈƇŻ ūŮŻŮŹũŶŷū, ŹŷŭűūƁűžźƈ ū ŽŮūŹũŴŮ!

ș 75-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: dzțȕȧȒȐȕț ǭȒȈȚȍȘȐȕț ǰȊȈȕȖȊȕț, ș 70-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǹțȝȈȕȖȊț dzȦȉȖȊȤ ǴȈȒșȐȔȖȊȕț, ǴȈȒȖȓȌȐȕț ǫȈȓȐȕț ǨȓȍȒșȍȍȊȕț, ș 65-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǹȒȘȍȉȞȖȊȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǼȍȌȖȘȖȊȐȟȈ, DzȖȊȈȓȍȕȒȖ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǪȈșȐȓȤȍȊȐȟȈ, ǩȈȓțȌț ǫȍȕȕȈȌȐȧ ǵȐȒȖȓȈȍȊȐȟȈ, ǺȘțȠȒȖȊȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ, ș 60-ȓȍȚȕȐȔ ȦȉȐȓȍȍȔ: ǹȔȖȓȍȊșȒȖȋȖ ǰȊȈȕȈ ǷȍȚȘȖȊȐȟȈ, ǫȕȐȌȤ ǵȈȌȍȎȌț ǪȈșȐȓȤȍȊȕț, ǫȈȕȕȐȟ ǨȕȌȘȍȧ ǴȐȝȈȑȓȖȊȐȟȈ, ǼȐșȈȕ ǶȓȤȋț dzȍȖȕȐȌȖȊȕț, ǬțȘȈȕȌȐȕț ǶȓȤȋț ǩȖȘȐșȖȊȕț. ǮȍȓȈȍȔ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ Ȑ ȔȐȘȕȖȋȖ ȕȍȉȈ!

ǫǻǹǭǪǻ dzȈȕȋȐȕț ǹȍȔȍȕȖȊȕț!

ǹ ȌȕȍȔ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȉȈȉțȓȦ ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ Ȕȣ ȓȦȉȧ, Ǻȣ Ȋ șȍȔȤȍ ȕȍȏȈȔȍȕȐȔȈ, ǶȟȍȕȤ ȓȦȉȐȔ Ȕȣ Țȍȉȧ. Ǻȍȉȍ ȒȈȒ ȔȈȔȖȟȒȍ șȗȈșȐȉȖ, Ǻȍȉȍ ȒȈȒ ȉȈȉțȠȒȍ ȘȍșȗȍȒȚ. ǮȍȓȈȍȔ ȒȘȍȗȒȖȋȖ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, ǮȍȓȈȍȔ șȟȈșȚȤȧ, ȌȖȓȋȐȝ ȓȍȚ. Ǻȍȉȧ, ȘȖȌȕȈȧ, ȖȉȕȐȔȈȍȔ, Ǻȣ ȚȖȓȤȒȖ ș ȕȈȔȐ ȉțȌȤ ȊșȍȋȌȈ.

9 ŽŮūŹũŴƈ ŷŻŵŮƀũŮŻ źūŷŲ ƇŪűŴŮŲŶƄŲ ŭŮŶƅ ŹŷůŭŮŶűƈ

ǹ ȓȦȉȖȊȤȦ, ȚȊȖȐ ȌȍȚȐ, ȊȕțȒȐ, ȗȘȈȊȕțȒȐ, ȕȍȊȍșȚȒȈ.

ǨǪǸǨǴǶǪǨ ǵȈȌȍȎȌȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊȕȈ!

ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ǪȖȓȖȌȐȔȐȘȭȊșȤȒȖȮ ǯǶȀ ǟ-ǟǟ șȚțȗȍȕȭȊ

9 ŴƇŻŷŬŷ ƂűŹŷ ūƎŻũƌŵŷ Ű ƇūƎŴŮƌŵ

ȌȐȘȍȒȚȖȘ ǪȓȈȌȐȔȐȘȖȊșȒȖȑ ǶȀ

ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ, ȎȍȓȈȍȔ ȌȖȓȋȖ ȏȌȘȈȊșȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ Țȍȗȓȍ, ȊȕȐȔȈȕȐȐ. ǬȈȘȐȔ ȉțȒȍȚ ȌȘțȎȉȣ. ǪȣȗțșȒȕȐȒȐ ȘȈȏȕȣȝ ȓȍȚ. ǹȖȊȍȚ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ «ǹȚțȗȒȐ» Ȑ ǹȖȊȍȚ ȊȍȚȍȘȈȕȖȊ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȐȝ ǬȖȘȖȎȕȣȝ ȔȈșȚȍȘșȒȐȝ ȕȈ șȚ. ǹȚțȗȒȐ

9 ŽŮūŹũŴƈ źŮŹŭŮƀŶŷ ŸŷŰŭŹũūŴƈŮŵ ź 90-ŴŮŻűŮŵ

ǯȌȖȘȖȊȤȧ ǪȈȔ, ȊȌȖȝȕȖȊȍȕȐȧ, țșȗȍȝȖȊ, șȊȍȚȓȣȝ ȕȈȌȍȎȌ, ȕȍȐșȟȍȘȗȈȍȔȖȑ ȥȕȍȘȋȐȐ, țȌȈȟȐ, ȖȗȚȐȔȐȏȔȈ Ȑ ȗȘȖșȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ șȟȈșȚȤȧ. ǾȊȍȚȣ, țȓȣȉȒȐ, ȗȖȏȌȘȈȊȓȍȕȤȧ, ǺȍȗȓȖ ȌțȠȐ Ȑ ȌȖȉȘȖȚț ǶȚ ȕȈș ȗȘȐȔȐȚȍ Ȋ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȤȧ, Ǫ ǪȈȠ ȦȉȐȓȍȑȕȣȑ ȌȍȕȤ Ȋ ȋȖȌț. ǵȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȤȍ ȔȕȖȋȐȝ ȓȍȚ ǷțșȚȤ ȎȌȨȚ ȊȖ Ȋșȍȝ ȌȍȓȈȝ țȌȈȟȈ, ǪȒțș ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ Ȑ ȗȖȉȍȌ ǮȐȏȕȤ ȌȍȓȈȍȚ ȕȈȔȕȖȋȖ ȧȘȟȍ. ǪȖ Ȋșȍȝ ȌȍȓȈȝ ȗțșȒȈȑ ȊȍȏȨȚ, ǴȍȟȚȣ șȉȣȊȈȦȚșȧ, ȒȈȒ ȗȘȍȎȌȍ, ǰ ȥȚȖȚ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ȗȘȐȕȍșȨȚ ǻșȗȍȝ Ȑ ȕȖȊȣȍ ȕȈȌȍȎȌȣ! ǹ țȊȈȎȍȕȐȍȔ, ȘȖȌȐȚȍȓȐ Ȑ țȟȈȡȐȍșȧ 1 ȒȓȈșșȈ.

ǨǪǸǨǴǶǪǻ ǵȈȌȭȦ ǪȖȓȖȌȐȔȐȘȭȊȕț!

ǩȭȓȤȠȍ ǯǶ ȘȖȒȭȊ ȗȖșȗȭȓȤ ǪȐ ȖȟȖȓȦȫȚȍ ȠȒȖȓț. ǩțȚȐ ȒȍȘȭȊȕȐȒȖȔ - Ȟȍ ȔȐșȚȍȞȚȊȖ ȭ ȡȖȌȍȕȕȈ șȒȓȈȌȕȈ ȘȖȉȖȚȈ, ȧȒȈ ȊȐȔȈȋȈȫ ȊȭȌ ǪȈș ȊȭȌȌȈȕȖșȚȭ șȗȘȈȊȭ, ȕȈȗȖȓȍȋȓȐȊȖșȚȭ, ȗȖȌȖȓȈȕȕȧ ȚȘțȌȕȖȡȭȊ, ȊȐșȖȒȖȋȖ ȗȘȖȜȍșȭȖȕȈȓȭȏȔț. ǵȍȝȈȑ ț ǪȈȠȐȝ ȏȈȌțȔȈȝ ȏȈȊȎȌȐ ȉțȌȍ ȔțȌȘȭșȚȤ, ț șȓțȎȉȖȊȐȝ șȗȘȈȊȈȝ - ȗȭȌȚȘȐȔȒȈ ȖȌȕȖȌțȔȞȭȊ, ț șȍȘȞȭ - ȌȖȉȘȍ ȭ șȖȕȧȟȕȖ ȊȭȌ ȓȦȌșȤȒȖȮ ȊȌȧȟȕȖșȚȭ. ǵȍȝȈȑ șȚȈȘȈȕȕȧ ǪȈȠȭ ȭ ȚȘțȌȐ ǷȖȔȕȖȎȈȚȤ țșȗȭȝ Ȋ ȕȈȠȭȔ ȒȖȓȍȒȚȐȊȭ, ǮȐȊȭȚȤ Ȋ ȌȖȉȘȭ ȭ ȘȈȌȖșȚȭ ȏȈȊȎȌȐ ǺȈ ȉțȌȤȚȍ Ȋșȍ ȌȖȊȋȍ ȎȐȚȚȧ ȡȈșȓȐȊȭ! ǽȈȑ ȌȖȓȧ ȉțȌȍ șȊȭȚȓȈ ȚȈ ȓȈșȒȈȊȈ, ǽȈȑ ȡȈșȚȧ ȉțȌȍ șȗȘȈȊȎȕȭȔ ȚȈ ȘȧșȕȐȔ, ǯȍȔȓȧ ȡȖȉ ȋȈȘȕȭ ȒȊȭȚȐ ȌȈȘțȊȈȓȈ, Ǩ ȕȍȉȖ ȉțȓȖ ȔȐȘȕȐȔ ȚȈ ȧșȕȐȔ. DzȖȓȍȒȚȐȊ ǪȖȓȖȌȐȔȐȘȭȊșȤȒȖȮ ǯǶȀ ǟ-ǟǟșȚ.

ǐǻǿǻǯǭȌ Ǻǭ ǹǺǻǰǻDz ǕǽǵǺǭ ǎǵǸȈǷ — ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȟȍȔț ȊȈȔ țȌȈȓȖșȤ ȗȘȍȖȉȘȈȏȐȚșȧ Ȑ șȍȑȟȈș ȚȈȒ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȊȣȋȓȧȌȍȚȤ? — ȇ ȗȘȖșȚȖ ȖȚȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȈȓȈ șȊȖȍ ȗȐȚȈȕȐȍ, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ șȌȈȊ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȈȕȈȓȐȏȣ. ǬȐȍȚȖȓȖȋ ǵȈȚȈȓȤȧ ǹȈȔȖȑȓȍȕȒȖ ȘȈșȗȐșȈȓȈ, ȟȚȖ Ȑ ȒȖȋȌȈ ȍșȚȤ, Ȉ ȟȍȋȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȟȍșȒȐ ȕȍȓȤȏȧ. ǵȈ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ, ȗȘȈȊȐȓȈ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȍ — ȗȖȘȞȐȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȍȉȖȓȤȠȐȔȐ, ȊȍȟȍȘȖȔ ȕȍȓȤȏȧ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȉȖȋȈȚȣȍ țȋȓȍȊȖȌȈȔȐ ȗȘȖȌțȒȚȣ, ȒȈȠȐ Ȑ ȌȈȎȍ ȔȖȘȒȖȊȒț. ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȧ ȕȍ ȍȔ ȒȖȗȟȍȕȖȍ, ȒȖȓȉȈșȣ, șȖșȐșȒȐ, ȗȘȐȠȓȖșȤ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ șțȠȐ. ǰ ȥȚȖ ȕȍ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ șȉȘȖșȐȚȤ ȓȐȠȕȐȍ ȒȐȓȖȋȘȈȔȔȣ, Ȕȍȕȧ Ȋșȍ țșȚȘȈȐȊȈȓȖ. ǺțȘ — ȥȚȖ ȉȖȓȤȠȈȧ ȕȈȋȘțȏȒȈ, ȕțȎȕȖ ȕȈȝȖȌȐȚȤșȧ Ȋ ȝȖȘȖȠȍȑ ȜȐȏȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȊȖȒȈȓȤȕȖȑ ȜȖȘȔȍ. — ǺȘȐ ȔȍșȧȞȈ Ȋȣ ȉțȌȍȚȍ ȒȖȓȍșȐȚȤ ȗȖ șȚȘȈȕȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȉȍȏ ȊȣȝȖȌȕȣȝ. DzȈȒ șȐȓȣ șȖȉȐȘȈȍȚȍșȤ ȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ? — ǸȈȕȤȠȍ ȧ ȗȖȏȊȖȓȧȓȈ șȍȉȍ ȕȍȔȕȖȋȖ ȒȖȕȤȧȒȈ. ǹȍȑȟȈș ȥȚȖ ȐșȒȓȦȟȍȕȖ, ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȖȚȒȈȏȈȓȈșȤ ȖȚ ȈȓȒȖȋȖȓȧ. Ƕȕ ȌȈȍȚ ȒȘȈȚȒȖșȘȖȟȕȖȍ ȖȉȔȈȕȟȐȊȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȘȈșșȓȈȉȓȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȔȍȠȈȍȚ șȖȉȘȈȚȤșȧ Ȓ șȓȍȌțȦȡȍȔț ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȦ. ǭșȓȐ ȊȍȟȍȘȖȔ ȗȐȚȤ Ȑ ȋțȓȧȚȤ, ȚȖ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖ ȖȚȘȈȉȖȚȈȚȤ ȒȖȕȞȍȘȚ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ. dzțȟȠȐȑ ȘȍȞȍȗȚ — ȖȚȌȣȝ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȣȑ șȖȕ. — ǰ Ȋȣ ȗȍȘȍȒȓȦȟȐȓȐșȤ ȕȈ ȓȐȟȕțȦ ȎȐȏȕȤ, ȒȈȒ ȘȈȏ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖ-

ȏȕȈȒȖȔȐȊȠȐșȤ șȖ șȊȖȐȔ ȉțȌțȡȐȔ ȔțȎȍȔ? — ȅȚȖ șȓțȟȐȓȖșȤ ȟțȚȤ ȘȈȕȤȠȍ, Ȋ ȚȖȚ ȋȖȌ, ȒȖȋȌȈ țȔȍȘȓȈ dzȦȌȔȐȓȈ ǴȈȘȒȖȊȕȈ ǫțȘȟȍȕȒȖ, ȕȈ șȖȘȖȒȖȊȖȑ ȌȍȕȤ ȗȖșȓȍ ȍȍ țȝȖȌȈ. ȇ șȈȔȈ ȗȖȏȊȖȕȐȓȈ ǨșȓȈȕț, Ȕȣ ȔȕȖȋȖ ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȗ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȍ, ȕȈ ȥȚȖȑ ȗȖȟȊȍ Ȑ ȗȖȌȘțȎȐȓȐșȤ, șȕȧȓȐ ȒȓȐȗ. Ƕȕ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ Ȕȍȕȧ ȕȈ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ, ȋȌȍ ȉȣȓȖ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȈȘȚȐșȚȖȊ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ǨșȓȈȕ ȘȈȉȖȚȈȓ. ǶșȖȉȍȕȕȖ Ȕȍȕȧ ȊȗȍȟȈȚȓȐȓȈ ȈȒȚȘȐșȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ ǹȊȍȚȓȐȟȕȈȧ. DzȈȒȈȧ ȎȍȕȡȐȕȈ! ǶȕȈ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȗȘȍȒȘȈșȕȖ, ȔȖȓȖȌȖ ȊȣȋȓȧȌȐȚ — ȖȕȈ ȚȈȒȖȑ Ȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ: ȊȍșȍȓȈȧ, ȌȖȉȘȈȧ, ȖȚȒȘȣȚȈȧ. ǻȊȍȘȍȕȈ, ȥȚȖ dzȦȌȔȐȓȈ ǴȈȘȒȖȊȕȈ șȌȍȓȈȓȈ ȚȈȒ, ȟȚȖ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ǺȈȉȘȐȏ.

— DzȈȒ ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ Ȓ ȥȚȖȔț ȗȘȐȟȈșȚȕȈ? — ǭȡȍ ȌȖ ȕȈȠȍȋȖ ȏȕȈȒȖȔșȚȊȈ ȖȕȈ ȋȖȊȖȘȐȓȈ ǨșȓȈȕț, ȟȚȖ ț ȕȍȋȖ ȘȖȌȐȚșȧ ȔȈȓȤȟȐȒ. ȇ șȓȣȠȈȓȈ ȖȚ ȌȘțȏȍȑ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȚȈȒȖȑ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȣȑ șȚȐȓȐșȚ, ȜȖȚȖȋȘȈȜ Ȑ ȘȍȎȐșșȍȘ, ȕȖ ȕȍ ȉȣȓȖ ȗȖȊȖȌȈ ș ȕȐȔ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ. Ǩ ȕȈ șȖȘȖȒȖȊȖȑ ȌȍȕȤ ȗȖșȓȍ șȔȍȘȚȐ dzȦȌȔȐȓȣ ǫțȘȟȍȕȒȖ ȉțȌȚȖ ȋȖȓȖș șȊȣȠȍ ȗȘȐȒȈȏȈȓ Ȕȕȍ ȗȖȏȊȖȕȐȚȤ ǨșȓȈȕț. ǭșȓȐ ȉȣ ȚȖȋȌȈ ȍȔț ȕȍ ȗȖȏȊȖȕȐȓȈ, ț ȕȈș ȕȍ ȘȖȌȐȓșȧ ȉȣ ȕȈȠ ȗȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȘȍȉȍȕȖȒ. ǻ Ȕȍȕȧ ȊȖȖȉȡȍ ȔȖȋȓȖ ȕȍ ȉȣȚȤ ȌȍȚȍȑ. ǷȍȘȊȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ ȕȍ ȝȖȚȍȓ șțȗȘțȋ, ȗȖȥȚȖȔț ȧ șȉȍȎȈȓȈ ȖȚ ȕȍȋȖ Ȓ ȌȘțȋȖȔț. ǪȚȖȘȖȑ șȣȕ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȊȖȚ ȚȈȒȐȔ ȟțȌȍșȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ. ȇ șȟȈșȚȓȐ-

ȊȈ, ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ ȌȊȖȍ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȋȖȘȎțșȤ ȥȚȐȔ. ǹȚȈȘȠȐȑ țȎȍ șȖȊșȍȔ ȊȏȘȖșȓȣȑ, șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȑ, ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ș ȌȍȊȖȟȒȖȑ Ȑ ȖȟȍȕȤ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ Ȕȍȕȧ. ǺȈȉȘȐȏ ȘȈșȚȍȚ, ȘȈȌțȍȚ. DzșȚȈȚȐ, ȝȈȘȈȒȚȍȘ ț ȕȍȋȖ ȍȡȍ ȚȖȚ. ǴțȎ ȋȖȊȖȘȐȚ, ȟȚȖ Ȗȕ ȗȖȝȖȎ ȕȈ dzȦȌȔȐȓț ǴȈȘȒȖȊȕț: ȚȖ ȈȉșȖȓȦȚȕȣȑ ȔȐȓȈȠȒȈ, ȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȊȏȘȣȊȕȣȔ. ǸȈșȚȍȚ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȈȘȚȐșȚ, ȊȓȦȉȓȧȍȚ Ȋ șȍȉȧ Ȋșȍȝ ș ȗȍȘȊȣȝ șȍȒțȕȌ Ȑ țȔȍȓȖ ȥȚȐȔ ȗȖȓȤȏțȍȚșȧ. — ǷȖȟȍȔț ȗȖȧȊȓȍȕȐȍ ȔȈȓȣȠȈ Ȋȣ ȖȒțȚȈȓȐ ȚȈȒȖȑ ȚȈȑȕȖȑ. ǰȏ-ȏȈ șțȍȊȍȘȐȧ? — ǪȘȈȟȐ, ȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ, ȓȦȌȐ ȚȖȎȍ șțȍȊȍȘȕȣȍ. ǶȕȐ ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓȐ ȕȈȔ ȔȖȓȟȈȚȤ, ȗȖȒȈ ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȍ ȘȖȌȐȚșȧ. ǷȖȥȚȖȔț Ȕȣ ȕȐȒȖȔț ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȓȐ, ȌȈȎȍ ȉȓȐȏȒȐȔ ȌȘțȏȤȧȔ. ǵȍ șȚȈȓȐ ȈȜȐȠȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ ȕȈȠț șȒȘȖȔȕțȦ șȊȈȌȤȉț, ȋȌȍ ȉȣȓȐ ȚȖȓȤȒȖ șȈȔȣȍ ȘȖȌȕȣȍ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȍ. — ǰȘȐȕȈ, Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț Ȋȣ ȖȚȔȍȟȈȍȚȍ 30 ȓȍȚ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. Ǩ ȒȖȋȌȈ ȖȡțȚȐȓȐ șȍȉȧ ȕȈșȚȖȧȡȍȑ ȏȊȍȏȌȖȑ? — ȇ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖ ȘȍȠȐȓȈ ȕȍ ȈȜȐȠȐȘȖȊȈȚȤ ȥȚț ȌȈȚț, Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȥȚȖ ȕȍȊȈȎȕȖ. ǪȖ ȊșȧȒȖȔ șȓțȟȈȍ, șȍȑȟȈș. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȋȖȌț ȖȚȗȘȈȊȓȦșȤ Ȋ ȦȉȐȓȍȑȕȣȑ ȚțȘ. Ǵȕȍ ȕȍ ȌȈȊȈȓȖșȤ Ȋșȍ ȓȍȋȒȖ. ǹȍȋȖȌȕȧ ȧ ȚȖȟȕȖ ȏȕȈȦ, ȟȍȔ Ȑ ȏȈ ȟȚȖ ȗȘȐȠȓȖșȤ ȘȈșșȟȐȚȈȚȤșȧ Ȑ ȗȖȎȍȘȚȊȖȊȈȚȤ Ȋ ȥȚȖȑ ȎȐȏȕȐ. (ǷȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ ǰȕȚȍȘȕȍȚȈ).


ȕȈ 12 - 18 ȜȍȊȘȈȓȧ 2018 ȋȖȌȈ

džǙǟ.: 050-159-75-55, 050-642-74-32.

оду по гор

ну и райо

ɜɨɡɜɪɚɬ

КП «Бахмутский комбинат коммунальных предприятий»

Информирует жителей г. Бахмут о ценах на ритуальные услуги: социальный пакет от 2242,00 грн. óò, õì , 20 1. Доставка в морг - 474,00 à ã. Á èðà 20). 2. Полный комплекс услуг по захоронению - 1475,76 , Ì 3. Гроб - 474,85 óë. òåìà 4. Похоронный набор - 14,00 ð (À 5. Покрывало - 75,00

РАБОТАЕМ: 6. Крест - 80,00 администрация 7. Табличка с надписью - 21,00 с 8-00 до 16-30, 8. Полотенце на крест - 19,50 тел.: 44-56-11, 9. Венок - 72,20 099-957-29-61; 10. Лента - 23,65 с 19-00 до 8-00 по тел.: 44-56-11, 099-957-29-61; 11. Реализация ритуальной круглосуточно продукции по тел. 095-720-10-09. 12. Заключение договоров .

Îò 2242,00 ãðí.

Для инвалидов и участников боевых действий социальный пакет 1894,00 грн.


10

ïîíåäåëüíèê 12 ôåâðàëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

22.30 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20, 12.25 í/Č «áüĉĔ ûĀĉćĊĄĔĎ ýþûćĐþă» 13.30 ãćĆďþĉċ «ëûćĉĐþĊăāĂ ûþĐþĉ ãćĆĊċùĆċāĆù åþĄùýĀþ. èćĊĄþýĆāĂ ĉćąùĆċāă» 16.10 «ßýā ąþĆĘ» 18.00, 19.00, 04.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 02.10, 05.15 «èćýĉćúĆćĊċā» 20.40 ê/ĉ «êĈĉćĊāċþ Č ćĊþĆā» 00.20 í/Č «çĊþĆĆāþ ĀùúćċĔ» 02.50 «êăþĈċāă 2» 03.15 «ÛþĒýćă» 04.45 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.40 êþüćýĆĘ 09.30, 03.20 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 11.20, 03.50 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.20, 15.30 ê/ĉ «ÝćĐăā-ąùĐþĎā» 18.00 ê/ĉ «ãćĄĕďć Ċ ĉČúāĆćą» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «ðþĉĆùĘ ăĉćûĕ» 23.30 í/Č «öûćĄėďāĘ ÚćĉĆù» 01.45 ëþĄþąùüùĀāĆ 04.45 ÙüþĆċĔ ĊĈĉùûþýĄāûćĊċā-2

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30, 10.50, 12.20 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 12.35, 14.10 «åþĆĘė ÿþĆČ» 15.50 ê/ĉ «êĆćûù Ąėúćûĕ» 17.10 ê/ĉ «ÚþĊăćĆþĐĆùĘ Ąėúćûĕ» 20.30 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 21.00 ê/ĉ «ñăćĄù» 22.00 «ÝþĆĕüā 2018» 23.15, 00.25 «ÜćĄćĊ ĊċĉùĆĔ 8» 01.35 «VIVA! êùąĔþ ăĉùĊāûĔþ 2018» 04.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ

06:10:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù» 07:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 08:00:30 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 09:55:00 í/Č «èĉćĈćĆČė ĉČăČ ğ Ċþĉďþ» 11:50:30 «îùċù Ćù ċùċù» 15:25:30 «åğĊċāĐĆğ ğĊċćĉğĠ-3 Ā èùûĄćą ãćĊċğďāĆāą» 17:30:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:00:30 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 20:00:00 «êĄğýĊċûć ûþýČċĕ þăĊċĉùĊþĆĊā» 22:00:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 22:40:00 «êĄğýĊċûć ûþýČċĕ þăĊċĉùĊþĆĊā» 23:40:30 «çýāĆ Āù ûĊğĎ»

06.10,

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥɵ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɟɪɟɞɚɱ ɩɨɫɥɟ ɟɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.

Dz- 2

ǵǺǵ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30, 23.00 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 08.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.30, 18.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 12.50 îćĐČ û ćċĈČĊă 14.00 ÜćĉýćĆ éùąĀā üćċćûāċ ýćąù 14.50 äāđĆāþ 10 Ąþċ 15.50 ÜĄĘĆþď 16.40, 21.30 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 19.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 ßþĆĊăùĘ čćĉąù 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.50 í/Č «ðþĄćûþă û ĈĉćĎćýĆćą ýûćĉþ» 07.05 í/Č «ÛĔăČĈ» 08.50 í/Č «êćĄýùċ áûùĆ ÚĉćûăāĆ» 10.40 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.25, 17.00 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 «êûiýćă» 15.05, 19.30 ê/ĉ «åćĉĊăćĂ ĈùċĉČĄĕ» 21.20 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ - 8» 23.45 ê/ĉ «áĆĊĈþăċćĉ Ýÿćĉýÿ ÝÿþĆċĄā» 01.30 ê/ĉ «ãćýÿùă» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.45 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.45 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz 03.00, 02.15 àćĆù ĆćĐā 04.20 ÙúĀùď 06.20, 07.10 å/Ċ «ÝĉùăćĆĔ: ÜćĆăā úþĊĊċĉùđĆĔĎ» 07.09, 08.29 Kids Time 08.30 í/Č «æþ ċćĉąćĀā» 10.20 çċ ĈùďùĆăā ýć ĈùĆĘĆăā 17.00 éþûāĀćĉ. åùüùĀāĆĔ 19.00 éþûāĀćĉ 21.30 CċĉùĊċā Ĉć éþûāĀćĉČ 00.20 í/Č «àùĐāĆĒāăā» 02.10 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 áċćüā Ùêæ 07.25 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā. áċćüā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 ÙĆċāĀćąúā 11.05 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ. ÝùĂýÿþĊċ 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ. ÝùĂýÿþĊċ 13.25 í/Č «áĊċćĉāĘ ĉĔďùĉĘ» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.15 í/Č «áĊċćĉāĘ ĉĔďùĉĘ» 16.30 í/Č «èùĉăþĉ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.20 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.25 ÚćĄĕđþ Đþą Ĉĉùûýù 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 22.30 êûćúćýù ĊĄćûù

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.25 í/Č «àćĄćċùĘ Āāąù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00, 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.00 çċþĄĕ ÜùĄāďāĘ 14.00, 17.00, 23.00 ãĉùāĆù ì 14.30, 02.50 ÛāċùĄĕăù 16.00 êăùĀăā ì 18.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.00 ÛþĐþĉāĆăù 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 22.00 êĈùĊùċþĄā 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 ÚùĉÝùă

06.40 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÜćĉĆćĄĔÿĆĔĂ ĊĈćĉċ. ÜāüùĆċĊăāĂ ĊĄùĄćą. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 09.30, 23.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûùĘ ĊċùýāĘ (ÿþĆĒāĆĔ) 12.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ. èþĉĊĕėċ (ÿþĆĒāĆĔ) 13.00, 01.10 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ. àùþĀý 1,2 (ÿþĆĒāĆĔ) 13.50 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ. èþĉĊĕėċ (ąČÿĐāĆĔ) 14.55 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. åćüČĄ. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ). èĉĔÿăā Ċ ċĉùąĈĄāĆù. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 16.30, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ (ÿþĆĒāĆĔ) 19.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ãćĆĕăćúþÿĆĔĂ ĊĈćĉċ. 1500 ü. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 21.00 æćûćĊċā

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 00.00 æćûćĊċā 06.05, 07.05, 08.05, 11.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 06.10, 07.10 àćĆù î 08.10 æùûiĆĔ Ćùýûćĉ’Ę 08.30, 12.05 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ 10.30 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.15, 21.35 ãĄČú ĉþýùăċćĉćû 12.45, 22.15, 03.25 êûĘċĔĆi ÚþĄùĉČĊi 13.15, 15.30 ø ĎćĐČ Ėċć Čûāýþċĕ! 13.45, 17.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 14.15, 17.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25, 18.15 Üćĉćýù ÚþĄùĉČĊā 15.00, 23.35 Terra incognita. ÚþĄùĉČĊĕ ĆþāĀûþĊċĆùĘ 16.05, 00.55 äþüþĆýĔ life 17.30, 23.00 êćúĔċāĘ 18.45 ÚþĄćĉČĊĔ 19.10 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 19.40, 22.45 äāďćą ă ĄāďČ 20.00, 01.55 èùĆćĉùąù 20.50, 00.15, 03.10 æùđā 21.05, 02.45 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 00.35 ÝþĄć ÿāĀĆā

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 08.15 ìċĉć.»æćûĔĂ ýþĆĕ» Ċ ÙĆùċćĄāþą ÙĆùċćĄāĐþą ā ÷ĄāþĂ ñĈùĐāĆĊăćĂ 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00, 19.00, 21.00 «éùĀćą» Ċ ÜùĆùĈćĄĕĊăāą, ãāĊþĄþûĔą, çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą, ÙđāćĆ 18.40 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.20 «æþĂċĉùĄĕĆùĘ ċþĉĉāċćĉāĘ» Ċ êûþċĄùĆćĂ çĉĄćûĊăćĂ 20.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 21.20 «êćúĔċāĘ» ûþĉþĊĆĘ 22.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 08.20, 13.05, 16.10, 16.50, 01.50, 05.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 08.10 «èćĈČċĐāă» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 02.00 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 10.00, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00, 03.00 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.20, 21.35 «åþüùĈćĄāĊĔ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 19.15, 05.10 «àýćĉćûĕþ» 19.40 í/Č «îćĉćđāĂ üćý» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 «ÛĔûćýĔ»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 11.40 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 10.05 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.55, 03.50 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.35 í/Č «äþĊĆùĘ ĈþĊĆĘ» 13.55 í/Č «ÚþĀČąĆć ûĄėúĄþĆĆĔĂ» 15.50 í/Č «ÝþĆĕ ĊûùýĕúĔ ĈĉāýþċĊĘ ČċćĐĆāċĕ» 17.35 í/Č «Û ąćþĂ Ċąþĉċā ĈĉćđČ ûāĆāċĕ ãĄùûČ ã.» 19.00 î/Ċ «ãćąāĊĊùĉ éþăĊ» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 22.40 î/Ċ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» 04.35 ãāĆćĄĘĈĔ 05.15 êùČĆýċĉþăā 05.30 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 14.30 ëþĄþĈùĀĄāăā 09.00 àýćĉćûùĘ Ċĉþýù 09.30 ãĄČú äùĂč 09.40 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 11.15, 00.40, 01.50 ßāûùĘ ċþąù 12.45 ê/ĉ «èć ýćĄüČ ĊĄČÿúĔ» 16.25, 04.50 ê/ĉ «êþĊċĉĔ Ĉć ăĉćûā» 18.00, 19.30, 21.30, 00.15, 01.30, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 18.15, 19.45, 21.45, 00.35, 01.45, 04.45 èćüćýù 18.20 ÛĊþą ąāĉćą 19.00 ãĄČú 700 19.50 èāĒù Úćüćû 22.00 ê/ĉ «åČÿĐāĆù ûć ąĆþ»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.10, 08.10, 21.25, 00.15 ÛĉþąĘ úāĀĆþĊù 07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 17.55, 00.20 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 07.35 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ 07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 08.45 ãĄČú LIFE 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 19.30 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.15 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 22.55 èćüćýù û ąāĉþ 23.10 «àù ðùĂ.com»

06.00 ñùĎċĚĉ - äČýćüćĉþď. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 07.50, 09.50, 17.50, 02.45 ëćĈ-ąùċĐ 08.00 îùýýþĉĊčāĄý ÚćĉĆąČċ. ðå ÙĆüĄāā 10.00 éþùĄ - êćĊĕþýùý. ðå áĊĈùĆāā 11.45 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû 12.15 æĕėăùĊĄ - å÷. ðå ÙĆüĄāā 14.00 ÛùĄþĆĊāĘ - äþûùĆċþ. ðå áĊĈùĆāā 15.50 åùċĐ. íāĆùĄ. ìÞíÙ ÞÛéç-2018 Ĉć čČċĀùĄČ 17.55 ëćċċþĆĎĖą - ÙĉĊþĆùĄ. ðå ÙĆüĄāā 19.45 ðå áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù. 20.40 «ÍûĉćĈþĂĊĕăāĂ WEEKEND» 21.55 LIVE. ðþĄĊā - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðå ÙĆüĄāā 00.00 ðå ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù

05.00 í/Č «æùĐùĄć» 06.30 ê/ĉ «éùččþĉċā» Ċ. 1 08.00 ê/ĉ «éùččþĉċā» Ċ. 2 09.30 ê/ĉ «éùččþĉċā» Ċ. 3 11.00 í/Č «éČĊĕ āĀĆùĐùĄĕĆùĘ» Ċ. 1 12.30 í/Č «éČĊĕ āĀĆùĐùĄĕĆùĘ» Ċ. 2 14.00 í/Č «ðþĉþĀ ċþĉĆāā ă ĀûþĀýùą» Ċ. 1 15.30 í/Č «ðþĉþĀ ċþĉĆāā ă ĀûþĀýùą» Ċ. 2 17.00 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 1 18.30 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 2 20.00 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 3 21.30 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 4 23.00 í/Č «åùąù ûĔđĄù ĀùąČÿ» 00.30 í/Č «ÙĆāĊăāĆ ā íùĆċćąùĊ» Ċ. 1 02.00 í/Č «ÙĆāĊăāĆ ā íùĆċćąùĊ» Ċ. 2

06.00 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 09.30, 16.30 ê/ĉ «ÚþûþĉĄā-îāĄĄĀ, 90210» 11.25 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 12.25, 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 13.25, 19.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. æþāĀûþýùĆĆùĘ ÞûĉćĈù» 14.25, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 15.25, 21.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 23.00 í/Č «ÚćĄĕđùĘ Ċûùýĕúù» 00.45 í/Č «èĉćĊċā Āù Ąėúćûĕ» 02.35 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

07.45, 16.30, 02.45 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû 08.15 åùċĐ Āù 3-þ ąþĊċć. ìÞíÙ ÞÛéç-2018 Ĉć čČċĀùĄČ 10.00, 15.40, 22.45 íČċúćĄ NEWS 10.20 ëćċċþĆĎĖą - ÙĉĊþĆùĄ. ðå ÙĆüĄāā 12.10 ÚùĉĊþĄćĆù - îþċùčþ. ðå áĊĈùĆāā 13.55 êùČċüþąĈċćĆ - äāûþĉĈČĄĕ. ðå ÙĆüĄāā 16.00 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ. 17.00 éćąù - ñùĎċĚĉ. 1/8 čāĆùĄù (2010/2011). àćĄćċùĘ ă楥þăďāĘ äāüā ðþąĈāćĆćû 18.50 ðå ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù. 19.45 æĕėăùĊĄ - å÷. ðå ÙĆüĄāā 21.30 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ 21.55 LIVE. ÝþĈćĉċāûć ÚþċāĊ. ðå áĊĈùĆāā 23.55 ðå áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

07.10 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 ê/ĉ «ÜĉćąćûĔ. Ýćą ĆùýþÿýĔ» 09.00 æćûĔþ āċćüā 10.05 ëùĂą-ăćý 10.40 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 11.40 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 15.05, 16.05, 22.00, 23.00 ê/ĉ «ÜþċþĉĔ ąùĂćĉù êćăćĄćûù» 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. Live 00.00, 05.25 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 01.40, 02.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ

05.20 í/Č «êĚĊċĉĔ» 07.05 í/Č «åĔ āĀ úČýČĒþüć» 09.30 í/Č «ìýāûā ąþĆĘ» 11.25 í/Č «êÛ. êĈùĄĕĆĔĂ ûùüćĆ» 13.20 í/Č «çĊćúþĆĆćĊċā ĆùďāćĆùĄĕĆćĂ ĉĔúùĄăā» 15.20, 16.10, 03.20, 04.05 í/Č «ÛċćĉćĂ úĉùă» 17.10 í/Č «èùĊĊùÿāĉăù» 19.20 í/Č «ãČăČđăù» 21.25 í/Č «èćĊĄþýĆāĂ ĀùúćĂ» 23.20 í/Č «ãĄāĆĐ» 01.20 í/Č «ãćąĈþĆĊùďāĘ»

07.10 í/Č «åāĊĊ èþċċā-

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 ÚČđāýć 09.00, 01.35 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 10.50 í/Č «êþăĉþċ ċùċČāĉćûùĆĆćĂ ąČąāā» 12.50 ê/ĉ «åþĆċćûĊăāþ ûćĂĆĔ. ãāþû» 16.25 í/Č «åāĉćċûćĉþď» 18.15 «êĈþďăćĉ» 18.45 «ÝÿþÝÙá» 19.20, 20.20 ê/ĉ «êċćąùċćĄćü» 21.25, 23.00 ê/ĉ «ãćĊċā 6» 22.05 ê/ĉ «ãćĊċā 7» 00.45 ê/ĉ «åćĊĊùý» 02.25 «çúĄćą.UA.»

06.30 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 07.30 çċċùă åùĊċùă.-2 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ»-15 09.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»11.40 åùąùĎćĎćċùĄù-7 12.50 åùąùĎćĎćċùĄù-8 14.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 17.10 ê/ĉ «êĔđĔđĕđćČ-2» 19.05 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ. Úùĉ» 20.35 Ċ/ĉ «êČĈþĉãćĈĔ»-2 22.00 ê/ĉ «ìĆāûþĉ. æćûùĘ ćúĒùüù» 00.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 02.05, 05.30 éùĀýćĄúùā 03.00 ðāĊċćĈĄėā 04.20 çċċùă åùĊċùă

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 éāăđù éùýÿČ 13.10, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 äČĈýāýČ 14.00 ãþĂċ ā åāą åāą 14.30, 20.00 êąþđùĉāăā 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 16.10 ëùđā 16.40 ãùė 17.10 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

08.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.00 ãćĉćĄþûĊăùĘ ăćúĉù: Ąāďćą ă ĄāďČ 10.00 ìýāûāċþĄĕĆĔĂ áĀĉùāĄĕ 10.40 åþĊċù ĊāĄĔ 11.40 êąùĉċđćČ 12.40 ìăĉùāĆù: ĀùúĔċùĘ āĊċćĉāĘ 13.30 ðþĉĆùĘ ĈþĎćċù 14.20 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 21.40 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 16.00, 20.50 êćăĉćûāĒù Ċć ĊûùĄăā 17.00 êùąĔþ ćĈùĊĆĔþ ÿāûćċĆĔþ 18.00, 22.40, 05.10 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 19.00 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 20.00 ÛþĄāăāþ ċùĆăćûĔþ ĊĉùÿþĆāĘ 23.40 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù 00.30 Ýćăċćĉ îùĂą

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǻǪǨǫǨ! «ǷǸȇǴǨ dzǟǵǟȇ»! 9 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț, ȏ 15-00 ȌȖ 16-00, ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ «ǷȘȧȔȈ ȓȭȕȭȧ» ȔȭșȤȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȐ ǸǭǪǰ ǶȓȍȒșȭȧ ǶȓȍȒșȈȕȌȘȖȊȐȟȈ. ǴȍȠȒȈȕȞȭ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȏȈȚȍȓȍȜȖȕțȊȈȊȠȐ ȏȈ ȕȖȔȍȘȖȔ 44-92-66, ȔȖȎțȚȤ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȊȭȌȗȖȊȭȌȭ ȕȈ ȗȐȚȈȕȕȧ, ȧȒȭ Ȯȝ ȚțȘȉțȦȚȤ.

TV- 1000 üĉė»

08.55 í/Č «çúāċþĄĕ ĈĉćăĄĘċĔĎ» 11.10 í/Č «ëČċĊā» 13.25 í/Č «ÙĆćĆāą» 15.55 í/Č «Ùûāùċćĉ» 19.10 í/Č «äČĐđþþ ûć ąĆþ» 21.25 í/Č «èþĉþĈĉùûù» 23.55 í/Č «äČĆùċāăā» 01.30 í/Č «åþĊċĕ ćċ ăČċėĉ» 03.25 í/Č «êþĉýďþþý»

ǻǪǨǫǨ! «ǷǸȇǴǨ dzǟǵǟȇ»! 12 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț, ȏ 14-00 ȌȖ 15-00, ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ «ǷȘȧȔȈ ȓȭȕȭȧ» ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȔȭșȤȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȐ ǼǭǬǶǸǶǪǨ ǼȍȌȖȘȈ DzȖșȚȧȕȚȐȕȖȊȐȟȈ. ǴȍȠȒȈȕȞȭ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȏȈȚȍȓȍȜȖȕțȊȈȊȠȐ ȏȈ ȕȖȔȍȘȖȔ 44-92-66, ȔȖȎțȚȤ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȘȖȏ’ȧșȕȍȕȕȧ, ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȭȮ ȚȈ ȊȭȌȗȖȊȭȌȭ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȘȖȉȖȚȐ ȎȐȚȓȖȊȖ-ȒȖȔțȕȈȓȤȕȐȝ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊ ȔȭșȚȈ.

2+2

ǬǶ ǻǪǨǫǰ! 12 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț, ȏ 13-00 ȌȖ 14-00, ț ȗȘȐȔȭȡȍȕȕȭ ȈȌȔȭȕȉțȌȭȊȓȭ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ (Ȋțȓ. ǴȐȘț, 44, ǟ ȗȖȊȍȘȝ, ȒȈȉ. ȹ104) ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ ȗȘȐȑȖȔ ȋȘȖȔȈȌȧȕ ȌȐȘȍȒȚȖȘȖȔ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚț șȖȞȭȈȓȤȕȖȋȖ ȏȈȝȐșȚț ȕȈșȍȓȍȕȕȧ ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ ȖȉȓȌȍȘȎȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȞȭȮ ǺǶDzǨǸǭǪǶȆ ǶȓȍȕȖȦ ǨȘȒȈȌȭȮȊȕȖȦ.

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

08.00, 02.00 «Û ĈćāĊăùĎ ČċĉùĐþĆĆćüć. ÙĄþăĊùĆýĉ éćČ» 08.40, 02.40 å/č «æþĀĆùĂăù-ĈćĖċ» 09.00, 03.00 í/Č «åāĊċþĉ áăĊ» 10.30, 04.30 å/č «ïùĉþûĆù-ĄĘüČđăù» 11.00 ÛþĐþĉ ĈùąĘċā ä. àĔăāĆćĂ. ø ĄþĐČ Ćùý éćĊĊāþĂ 12.50, 22.50 «ãāĆćāĊċćĉāā ÜĄþúù êăćĉćĎćýćûù» 13.00 í/Č «êČĈþĉćüĉùúĄþĆāþ û åāĄùĆþ» 15.00 í/Č «ÚùĄ» 16.50 å/Ċ «ãçÙèè» 17.00 ê/ĉ «êĄþýĊċûāþ ûþýČċ àĆùëćãā» 18.30 «ìċĉþĆĆĘĘ ĈćĐċù» 19.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 20.00 í/Č «íùĆċćąùĊ» 21.45 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ èþċþĉúČĉü 7. èþĉþýþĄ» 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 22.00 ê/ĉ «àùĄćÿĆāăā Ąėúûā» 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúāċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

ǻǪǨǫǨ! «ǷǸȇǴǨ dzǟǵǟȇ»! 14 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț, ȏ 14-00 ȌȖ 15-00, ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ «ǷȘȧȔȈ ȓȭȕȭȧ» ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȔȭșȤȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȐ ǺǶǿǭǵǶǠ ǪȭȒȚȖȘȭȮ ǪȖȓȖȌȐȔȐȘȭȊȕȐ. ǴȍȠȒȈȕȞȭ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȏȈȚȍȓȍȜȖȕțȊȈȊȠȐ ȏȈ ȕȖȔȍȘȖȔ 4492-66, ȔȖȎțȚȤ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȊȭȌȗȖȊȭȌȭ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȖșȊȭȚȐ, ȌȖȠȒȭȓȤȕȖȋȖ ȊȐȝȖȊȈȕȕȧ ȌȭȚȍȑ, șȖȞȭȈȓȤȕȖȋȖ ȏȈȝȐșȚț ȕȈșȍȓȍȕȕȧ, ȖȝȖȘȖȕȐ ȏȌȖȘȖȊ’ȧ, ȔȖȓȖȌȭȎȕȖȮ ȗȖȓȭȚȐȒȐ, ȒțȓȤȚțȘȐ ȚȈ șȗȖȘȚț.

ǻǪǨǫǨ! «ǷǸȇǴǨ dzǟǵǟȇ»! 15 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț, ȏ 16-00 ȌȖ 17-00, ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ «ǷȘȧȔȈ ȓȭȕȭȧ» ȗȍȘȠȖȋȖ ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȔȭșȤȒȖȋȖ ȋȖȓȖȊȐ ǹǨǪǿǭǵDzǶ ǺȍȚȧȕȐ ǴȐȒȖȓȈȮȊȕȐ. ǴȍȠȒȈȕȞȭ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȏȈȚȍȓȍȜȖȕțȊȈȊȠȐ ȏȈ ȕȖȔȍȘȖȔ 4492-66, ȔȖȎțȚȤ ȖȚȘȐȔȈȚȐ ȘȖȏ’ȧșȕȍȕȕȧ, ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȭȮ ȏ ȗȐȚȈȕȤ ȍȒȖȕȖȔȭȟȕȖȋȖ ȘȖȏȊȐȚȒț ȚȍȘȐȚȖȘȭȮ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ, ȍȒȖȓȖȋȭȮ, ȚȖȘȋȭȊȓȭ, ȋȘȖȔȈȌșȤȒȖȋȖ ȝȈȘȟțȊȈȕȕȧ, ȗȖȉțȚȖȊȐȝ ȚȈ ȗȓȈȚȕȐȝ ȗȖșȓțȋ.


11

âòîðíèê 13 ôåâðàëÿ ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 22.30 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20, 12.25, 20.40 ê/ĉ «êĈĉćĊāċþ Č ćĊþĆā» 12.50 í/Č «áĀ ÿāĀĆā ĆùĐùĄĕĆāăù ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.50, 15.45, 16.45, 03.20 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00, 04.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 05.20 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.20 í/Č «áüĉĔ ûĀĉćĊĄĔĎ ýþûćĐþă» 02.55 «êăþĈċāă 2» 04.50 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.00 êþüćýĆĘ 09.30, 02.55 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30 êûþăĉćûĕ āĄā ĆþûþĊċăù 11.20, 03.10 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.30, 15.30, 04.45 ÙüþĆċĔ ĊĈĉùûþýĄāûćĊċā-2 16.00 áĊċćĉāĘ ćýĆćüć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ 18.00 ê/ĉ «ãćĄĕďć Ċ ĉČúāĆćą» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «ðþĉĆùĘ ăĉćûĕ» 23.30 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.30 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30, 10.50 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 12.20, 13.30, 15.00 «åþĆĘė ÿþĆČ» 16.15 ê/ĉ «êĆćûù Ąėúćûĕ» 17.10 ê/ĉ «ÚþĊăćĆþĐĆùĘ Ąėúćûĕ» 20.30 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 21.00 ê/ĉ «ñăćĄù» 22.00 «áĆĊĈþăċćĉ. Üćĉćýù» 23.35, 00.25, 01.25 ê/ĉ «ãùă āĀúþÿùċĕ ĆùăùĀùĆāĘ Āù ČúāĂĊċûć-2» 04.35 åČĄĕċčāĄĕąĔ

06:10:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù»

03.00, 02.50 àćĆù ĆćĐā 03.40 ÙúĀùď 05.29, 06.49 Kids Time 05.30 å/Ċ «ÝĉùăćĆĔ: ÜćĆăā úþĊĊċĉùđĆĔĎ» 06.50 èĉćþăċ èþĉčþăċ 09.20 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 11.20 éþûāĀćĉ 14.30 êċĉùĊċā Ĉć éþûāĀćĉČ 17.20 éþûāĀćĉ. åùüùĀāĆĔ 19.00 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāăā» 21.00 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāăā 2» 23.00 í/Č «êČĈþĉùĄāúā» 01.00 í/Č «åùĉċćûĊăāþ ăćċĔ»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30, 23.00 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 08.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.30, 18.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 12.50 îćĐČ û ćċĈČĊă 14.00 ÜćĉýćĆ éùąĀā üćċćûāċ ýćąù 14.50 äāđĆāþ 10 Ąþċ 15.50 ÜĄĘĆþď 16.40, 21.30 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 19.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 ßþĆĊăùĘ čćĉąù 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.45 í/Č «ðþĄćûþă û ĈĉćĎćýĆćą ýûćĉþ» 07.00 í/Č «Üýþ 0-42?» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «ëĔ ĈćąĆāđĕ» 10.40 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.35, 17.00 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 «êûiýćă» 15.05, 19.30 ê/ĉ «åćĉĊăćĂ ĈùċĉČĄĕ» 21.20 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ - 9» 23.45 ê/ĉ «áĆĊĈþăċćĉ Ýÿćĉýÿ ÝÿþĆċĄā» 01.40 ê/ĉ «ãćýÿùă» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.40 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.40 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

08:05:30 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 09:05:00 «îùċù Ćù ċùċù» 11:00:30 «åùĊċþĉñþč - 5» 15:25:30 «åğĊċāĐĆğ ğĊċćĉğĠ-3 Ā èùûĄćą ãćĊċğďāĆāą» 17:30:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 20:00:00 «æùĉþĐþĆù ýĄĘ ċùċù» 22:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 22:40:00 «ÝùûùĂ Ĉćüćûćĉāąć Ĉĉć ĊþăĊ 4» 00:45:00 «çýāĆ Āù ûĊğĎ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 ÚćĄĕđþ Đþą Ĉĉùûýù 11.05 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 12.05 í/Č «áĊċćĉāĘ ĉĔďùĉĘ» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.15 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.20 í/Č «áĊċćĉāĘ ĉĔďùĉĘ» 15.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 17.50 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 21.00 Ùêæ 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 22.30 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 23.30 í/Č «çĊċĉćû»

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.50 í/Č «êāĆĘĘ ĊûþĐăù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00, 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.00 çċþĄĕ ÜùĄāďāĘ 14.00, 17.00, 23.00 ãĉùāĆù ì 14.30, 02.50 ÛāċùĄĕăù 16.00 êăùĀăā ì 18.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.00 ÛþĐþĉāĆăù 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 22.00 êĈùĊùċþĄā 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 ÚùĉÝùă

08.40 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êĆćČúćĉý. îùčĈùĂĈ. íāĆùĄĔ (ÿþĆĒāĆĔ) 09.30 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûćĂ ĖċùĈ (ÿþĆĒāĆĔ). äĔÿĆĔþ üćĆăā. êĈĉāĆċ. ãûùĄāčāăùďāĘ (ąČÿĐāĆĔ, ÿþĆĒāĆĔ) 12.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ñćĉċ-ëĉþă. íāĆùĄ. 500 ą (ÿþĆĒāĆĔ), 1000 ą (ąČÿĐāĆĔ). öĊċùčþċù. ãûùĄāčāăùďāĘ 14.30 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ (ÿþĆĒāĆĔ), ĀùþĀý 4 16.00, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 16.35 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûćĂ ĖċùĈ (ÿþĆĒāĆĔ) 19.05 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ãćĆĕăćúþÿĆĔĂ ĊĈćĉċ. 1500 ą, čāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 21.00 æćûćĊċā

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 23.55 æćûćĊċā 06.05, 07.05, 08.05, 11.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 06.10, 07.10 àćĆù î 08.15, 03.25 ÚþĄćĉČĊĔ 08.45, 12.45, 19.40 æùđā 09.00, 12.10 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 09.35, 13.15, 22.20, 03.00 ãćĉćúăù ĈþĉþýùĐ 10.10, 13.00 äāďćą ă ĄāďČ 10.25 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.15, 21.25 «êùĆċù äėĐāĘ». åþĄćýĉùąù 13.45, 17.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 14.15, 17.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25, 18.15 Üćĉćýù ÚþĄùĉČĊā 15.00, 23.25 Terra incognita. ÚþĄùĉČĊĕ ĆþāĀûþĊċĆùĘ 15.30, 18.45 çúĉùċĆĔĂ ćċĊĐþċ 16.05, 00.55 äþüþĆýĔ life 17.30 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 19.10, 00.25 24 ûćĈĉćĊù 21.05 ÝþĄć ÿāĀĆā 22.50 íùăċćĉ ĊāĄĔ 00.10 êčþĉù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00, 19.00, 21.00 «éùĀćą» Ċ ÜùĆùĈćĄĕĊăāą, ãāĊþĄþûĔą, çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą, ÙđāćĆ 18.40 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.20 «æþĂċĉùĄĕĆùĘ ċþĉĉāċćĉāĘ» Ċ êûþċĄùĆćĂ çĉĄćûĊăćĂ 20.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 21.20 «êćúĔċāĘ» ûþĉþĊĆĘ 22.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 13.05, 16.10, 16.50, 21.50, 02.10, 02.50 «èćĈČĉĉā» 06.05, 21.40 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 01.50, 04.40 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 10.00, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00, 02.40 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.10, 12.45, 19.15, 05.10 «àýćĉćûĕþ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.20, 21.15 «åþüùĈćĄāĊĔ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00 «èćĈČċĐāă» 19.40 í/Č «ëùĆþď ùĆüþĄù» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «îćĉćđāĂ üćý»

05.45, 07.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 08.05, 11.30 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 09.50 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.40, 00.00 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.25 í/Č «êćăĉćûāĒþ êþĉþúĉĘĆĆćüć ćĀþĉù» 14.25 í/Č «àćĄćċć ùĈùĐþĂ» 16.20 í/Č «Û ąćþĂ Ċąþĉċā ĈĉćđČ ûāĆāċĕ ãĄùûČ ã.» 17.40 í/Č «ÚþĀ üćýČ ĆþýþĄĘ» 19.00, 02.15 î/Ċ «ãćąāĊĊùĉ éþăĊ» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 22.40 í/Č «Üýþ 0-42?» 01.20 «èćĀùćĐā» 03.45 ãāĆćĄĘĈĔ 04.25 êùČĆýċĉþăā 05.00 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.45, 08.45, 18.15, 19.45, 21.45, 23.45, 01.45, 04.45 èćüćýù 06.50, 14.30 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 ÛĊþą ąāĉćą 09.40 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 11.15 æùą ā Ćþ ĊĆāĄćĊĕ 12.45 ê/ĉ «èć ýćĄüČ ĊĄČÿúĔ» 16.25, 04.50 ê/ĉ «êþĊċĉĔ Ĉć ăĉćûā» 18.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.00 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 19.50 èāĒù Úćüćû 22.00 ê/ĉ «èĉùûć Ćù Ąėúćûĕ» 23.50, 01.50 ßāûùĘ ċþąù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.10, 08.10, 21.25, 00.15 ÛĉþąĘ úāĀĆþĊù 07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 00.20 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 07.50 êċĉćāċþĄĕĆĔĂ ĊċùĆýùĉċ 07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 08.50 ãĄČú LIFE 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 10.55, 11.55, 17.55, 22.55 èćüćýù û ąāĉþ 19.30 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.15 ÙüĉćĊċĉùĆù 22.30 ÜĉùĆāďù üćĊČýùĉĊċûù 23.10 «àù ðùĂ.com»

06.00 ñùĎċĚĉ - ÝāĆùąć (à). ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 07.50, 23.40, 01.40, 03.40 ëćĈ-ąùċĐ 08.00 ÝþĈćĉċāûć - ÚþċāĊ. ðå áĊĈùĆāā 09.50, 14.15, 21.00 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû 10.20 «ÍûĉćĈþĂĊĕăāĂ WEEKEND» 11.35 ðå ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 12.30 êþĄĕċù - öĊĈùĆĕćĄ. ðå áĊĈùĆāā 14.45 ëćċċþĆĎĖą - ÙĉĊþĆùĄ. ðå ÙĆüĄāā 16.30 ðå áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 17.25 éþùĄ - êćĊĕþýùý. ðå áĊĈùĆāā 19.10 åùĆ êāċā - äþĊċþĉ. ðå ÙĆüĄāā 21.30 LIVE. ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 23.50 ÚùĉĊþĄćĆù - îþċùčþ. ðå áĊĈùĆāā

05.00 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 1 06.30 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 2 08.00 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 3 09.30 ê/ĉ «ãĉùĎ āĆÿþĆþĉù ÜùĉāĆù» Ċ. 4 11.00 í/Č «åùąù ûĔđĄù ĀùąČÿ» 12.30 í/Č «ÙĆāĊăāĆ ā íùĆċćąùĊ» Ċ. 1 14.00 í/Č «ÙĆāĊăāĆ ā íùĆċćąùĊ» Ċ. 2 15.05 í/Č «äāúþĉùĄ» 15.30 í/Č «åùĉāďù» 17.00 í/Č «ÝþĆĕ ĊĐùĊċĕĘ» 18.45 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 1 20.00 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 2 21.30 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 3 23.00 í/Č «ÝćĆ êþĀùĉ ýþ ÚùĀùĆ» Ċ. 1 00.30 í/Č «ÝćĆ êþĀùĉ ýþ ÚùĀùĆ» Ċ. 2

06.00 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 09.50, 16.10 ê/ĉ «ÚþûþĉĄā-îāĄĄĀ, 90210» 11.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 12.10, 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 13.10, 19.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. æþāĀûþýùĆĆùĘ ÞûĉćĈù» 14.10, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 15.10, 21.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 00.00 ê/ĉ «êþăĊ û úćĄĕđćą üćĉćýþ» 02.10 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

06.00, 16.00 «ÍûĉćĈþĂĊĕăāĂ WEEKEND» 07.15, 17.15 ðþĄĊā - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðå ÙĆüĄāā 09.05 ðå áĊĈùĆāā. çúĀćĉ ċČĉù 10.00, 15.40, 20.50, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.20 éþùĄ - êćĊĕþýùý. ðå áĊĈùĆāā 12.05 åùĆ êāċā - äþĊċþĉ. ðå ÙĆüĄāā 13.55 êþûāĄĕĘ - ßāĉćĆù. ðå áĊĈùĆāā 19.05 ÚùĉĊþĄćĆù - îþċùčþ. ðå áĊĈùĆāā 21.00, 23.40 «æćĐĕ äāüā ðþąĈāćĆćû» 21.35 LIVE. ÷ûþĆċČĊ ëćċċþĆĎĖą. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.55, 13.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «ÜĉćąćûĔ. Ýćą ĆùýþÿýĔ» 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.30, 12.50, 01.40, 02.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 12.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 14.10 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.10, 16.05, 22.00, 23.00 ê/ĉ «ÜþċþĉĔ ąùĂćĉù êćăćĄćûù» 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. Live 00.00, 05.25 çĊćúćþ ąĆþĆāþ

05.20 í/Č «èćĊĄþýĆāĂ ĀùúćĂ» 07.05 í/Č «ãČăČđăù» 09.10 í/Č «ãĄāĆĐ» 11.10 í/Č «æþ úćĄāċ üćĄćûù Č ýĘċĄù» 12.45 í/Č «Ýćą» 15.20, 16.10, 03.20, 04.05 í/Č «ÜĉùÿýùĆăù ãùċþĉāĆù» 17.20 í/Č «ãćąĈþĆĊùďāĘ» 19.20 í/Č «äėúćûĕ û üćĉćýþ ùĆüþĄćû» 21.10 í/Č «áûùĆćûĔ» 23.15 í/Č «æùĎćýăù» 01.20 í/Č «ÚāĄþċ Ćù Vegas»

05.10, 16.40 í/Č «éÿùûĐāĆù ā ăćĊċĕ» 07.35 í/Č «èþĉþĈĉùûù» 10.05 í/Č «äČĐđþþ ûć ąĆþ» 12.25 í/Č «êþĉýďþþý» 14.35 í/Č «ÚùüĉćûĔþ ĉþăā» 19.10 í/Č «ÛĔúćĉ» 21.20 í/Č «öăĊċĉùĊþĆĊ» 23.25 í/Č «æćûþĂđāĂ Āùûþċ» 01.35 í/Č «øĉąùĉăù ċĒþĊĄùûāĘ» 03.55 í/Č «àùüùýćĐĆùĘ āĊċćĉāĘ ÚþĆýÿùąāĆù ÚùċċćĆù»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 ÚČđāýć 09.00, 02.25 «çúĄćą.UA.» 10.00, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.35, 18.45 «ÝÿþÝÙá» 11.05, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 13.05 «åþĊċĕ ĈĉāĉćýĔ» 15.05 í/Č «ÛĔăČĈ» 19.20, 20.20 ê/ĉ «êċćąùċćĄćü» 21.25 ê/ĉ «ãćĊċā 7» 23.00 ê/ĉ «ãćĊċā 5» 00.45 ê/ĉ «åćĊĊùý» 01.35 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā»

06.00, 05.05 éùĀýćĄúùā 06.30 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 07.30 çċċùă åùĊċùă.-2 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ»-15 09.00, 14.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 11.40 åùąùĎćĎćċùĄù-7 12.45 åùąùĎćĎćċùĄù-8 17.15 ê/ĉ «êĔđĔđĕđćČ-2» 19.10 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ. Úùĉ» 20.30 Ċ/ĉ «êČĈþĉãćĈĔ»-2 21.30 äāüù ðþąĈāćĆćû. 1/8 čāĆùĄā. ÷ûþĆċČĊ-ëćċċþĆĎþą 23.45 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 01.45 éùĀýćĄúùā02.35 ðāĊċćĈĄėā03.50 çċċùă åùĊċùă

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 éāăđù éùýÿČ 13.10, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 äČĈýāýČ 14.00 ãþĂċ ā åāą åāą 14.30, 20.00 êąþđùĉāăā 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 16.10 ëùđā 16.40 ãùė 17.10 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

08.00, 00.30 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.00 ÙăČĄù 21-üć ûþăù 10.00 ìýāûāċþĄĕĆĔĂ áĀĉùāĄĕ 10.40 åþĊċù ĊāĄĔ 11.40 êąùĉċđćČ 12.40 ìăĉùāĆù: ĀùúĔċùĘ āĊċćĉāĘ 13.30 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 14.20 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 21.40 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 16.00, 20.50 êćăĉćûāĒù Ċć ĊûùĄăā 17.00 êùąĔþ ćĈùĊĆĔþ ÿāûćċĆĔþ 18.00, 22.40, 05.10 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 19.00 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 20.00 ÛþĄāăāþ ċùĆăćûĔþ ĊĉùÿþĆāĘ 23.40 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

TV- 1000

ǯǨǷǸǶȀǻǝǴǶ ǵǨ ǹdzǻǮǩǻ Ǫ ǷǶdzǟǾǟȆ ǬǶǵǭǿǿǰǵǰ 20 ȓȦȚȖȋȖ 2018 ȘȖȒț Ȋ ȗȖȓȭȞȭȮ ǬȖȕȍȟȟȐȕȐ ȘȖȏȗȖȟȐȕȈȫȚȤșȧ ȒȖȕȒțȘșȕȐȑ ȕȈȉȭȘ ȕȈ ȊȈȒȈȕȚȕȭ ȗȖșȈȌȐ șȓȭȌȟȐȝ, ȖȗȍȘțȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȝ, ȌȭȓȤȕȐȟȕȐȝ ȖȜȭȞȍȘȭȊ ȗȖȓȭȞȭȮ ȚȈ ȗȖȓȭȞȍȑșȤȒȐȝ ȭȏȖȓȧȚȖȘȭȊ ȚȐȔȟȈșȖȊȖȋȖ ȚȘȐȔȈȕȕȧ. ǪȐȔȖȋȐ ȌȖ ȒȈȕȌȐȌȈȚȭȊ ȕȈ ȗȖșȈȌȐ ȗȖȓȭȞȍȑșȤȒȐȝ: ȋȘȖȔȈȌȧȕșȚȊȖ ǻȒȘȈȮȕȐ; ȊȭȒ ȊȭȌ 18 ȘȖȒȭȊ; ȕȈȧȊȕȭșȚȤ ȗȖȊȕȖȮ ȏȈȋȈȓȤȕȖȮ șȍȘȍȌȕȤȖȮ ȖșȊȭȚȐ (Ȍȓȧ ȗȖșȈȌ ȗȖȓȭȞȍȑșȤȒȐȝ ȭȏȖȓȧȚȖȘȭȊ ȚȐȔȟȈșȖȊȖȋȖ ȚȘȐȔȈȕȕȧ), ȊȐȡȖȮ ȖșȊȭȚȐ (Ȍȓȧ ȗȖșȈȌ ȖȗȍȘțȗȖȊȕȖȊȈȎȍȕȐȝ ȚȈ ȌȭȓȤȕȐȟȕȐȝ ȖȜȭȞȍȘȭȊ ȗȖȓȭȞȭȮ), ȊȐȡȖȮ ȦȘȐȌȐȟȕȖȮ ȖșȊȭȚȐ (Ȍȓȧ șȓȭȌȟȐȝ); ȊȭȓȤȕȍ ȊȖȓȖȌȭȕȕȧ țȒȘȈȮȕșȤȒȖȦ ȔȖȊȖȦ; ȌȖȉȘȐȑ șȚȈȕ ȏȌȖȘȖȊ’ȧ ȚȈ ȘȖȏȊȐȕȍȕȭ ȜȭȏȐȟȕȭ ȌȈȕȭ. ǯȈȗȖȊȕȐȚȐ ȈȕȒȍȚț Ȍȓȧ țȟȈșȚȭ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȔȖȎȕȈ ȕȈ șȈȑȚȭ www. nabir.np.gov.ua. ǶȉȍȘȭȚȤ «ǬȖȕȍȞȤȒț ȖȉȓȈșȚȤ» ȚȈ ȉȈȎȈȕț Ȍȓȧ ȊȈș ȗȖșȈȌț, ȗȭșȓȧ ȟȖȋȖ ȌȖȚȘȐȔțȑȚȍșȤ ȭȕșȚȘțȒȞȭȑ, ȧȒȭ ȗȘȐȝȖȌȐȚȐȔțȚȤ ȕȈ ȊȈȠț ȍȓȍȒȚȘȖȕȕț ȗȖȠȚț. ǯȈȝȖȌȤȚȍ ȕȈ șȈȑȚ, ȘȍȫșȚȘțȑȚȍșȤ, ȉȍȘȭȚȤ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȚȈ ȗȘȐȫȌȕțȑȚȍșȤ ȌȖ ȕȈȠȖȮ ȊȍȓȐȒȖȮ ȗȖȓȭȞȍȑșȤȒȖȮ ȘȖȌȐȕȐ. ǯȈ ȌȖȌȈȚȒȖȊȖȦ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȫȦ ȏȊȍȘȚȈȑȚȐșȧ ȏȈ ȚȍȓȍȜȖȕȖȔ (050) 324-69-79 ȚȈ ȕȈ ȈȌȘȍșț sektordonobl@ukr.net.

2+2

ǶǩǭǸǭǮǵǶ! ȀǨǽǸǨǠ! ȀȈȕȖȊȕȭ ȒȍȘȭȊȕȐȒȐ ȗȭȌȗȘȐȫȔșȚȊ ȭ ȗȭȌȗȘȐȫȔȞȭ! ǫȖȓȖȊȕȍ țȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ǬǼǹ ț ǬȖȕȍȞȤȒȭȑ ȖȉȓȈșȚȭ ȏȊȍȘȚȈȫ țȊȈȋț, ȡȖ ȖșȚȈȕȕȭȔ ȟȈșȖȔ ȔȈȦȚȤ ȔȭșȞȍ ȊȐȗȈȌȒȐ ȠȈȝȘȈȑșȚȊȈ ȏ ȉȖȒț ȕȍȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȝ Ȗșȭȉ, ȧȒȭ ȊȭȌ ȭȔȍȕȭ ȒȍȘȭȊȕȐȞȚȊȈ ȈȉȖ ȭȕȠȐȝ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ȌȍȘȎȈȊȕȖȮ ȜȭșȒȈȓȤȕȖȮ șȓțȎȉȐ ǬȖȕȍȞȤȒȖȮ ȖȉȓȈșȚȭ ȊȐȔȈȋȈȦȚȤ ȒȖȠȚȐ ț ȗȘȍȌșȚȈȊȕȐȒȭȊ ȉȭȏȕȍșț ȗȭȌ ȘȭȏȕȐȔȐ ȗȘȐȊȖȌȈȔȐ («ȕȍȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȗȍȘȍȊȭȘȒȐ», «ȊȐȘȭȠȍȕȕȧ ȗȐȚȈȕȤ», «ȕȈȌȈȕȕȧ ȌȖȗȖȔȖȋȐ șȓțȎȉȭ» ȚȖȡȖ). ǫȖȓȖȊȕȍ țȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ǬǼǹ ț ǬȖȕȍȞȤȒȭȑ ȖȉȓȈșȚȭ ȕȈȋȖȓȖȠțȫ, ȡȖ ȠȈȝȘȈȮ, ȧȒȭ ȌȭȦȚȤ ț ȚȈȒȐȑ șȗȖșȭȉ, ȕȍ ȔȈȦȚȤ ȎȖȌȕȖȋȖ ȊȭȌȕȖȠȍȕȕȧ Ȉȕȭ ȌȖ ȒȍȘȭȊȕȐȞȚȊȈ ǬǼǹ ȖȉȓȈșȚȭ, Ȉȕȭ ȌȖ ȮȮ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ. ǩțȌȤ ȓȈșȒȈ, ȉțȌȤȚȍ ȗȐȓȤȕȐȔȐ! ǷȘȖ Ȋșȭ ȊȐȗȈȌȒȐ ȖȚȘȐȔȈȕȕȧ ȕȍȏȈȒȖȕȕȐȝ ȊȐȔȖȋ ȕȈȟȍȉȚȖ ȊȭȌ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ǬǼǹ ȖȉȓȈșȚȭ ȗȖȊȭȌȖȔȓȧȑȚȍ ȏȈ ȚȍȓȍȜȖȕȖȔ 102! Ǫ. Ȗ. ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ǶǬǷǟ ǫǻ ǬǼǹ ț ǬȖȕȍȞȤȒȭȑ ȖȉȓȈșȚȭ ǟ.Ǩ. DzȖșȖȓȈȗȖȊ.

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

07.00, 01.00 í/Č «êČĈþĉćüĉùúĄþĆāþ û åāĄùĆþ» 09.00, 03.00 í/Č «ÚùĄ» 10.50, 04.50 å/Ċ «ãçÙèè» 11.00, 17.00 ê/ĉ «êĄþýĊċûāþ ûþýČċ àĆùëćãā» 12.30 «ìċĉþĆĆĘĘ ĈćĐċù» 13.00, 19.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 14.00 í/Č «íùĆċćąùĊ» 15.45 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû» 18.40 å/č «æþĀĆùĂăù-ĎČýćÿĆāă» 20.00 í/Č «íùĆċćąùĊ» ĉùĀúČđþûùĄĊĘ 21.35 Ý/č «ëùĂĆùĘ ÿāĀĆĕ èāùč»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ èþċþĉúČĉü 7. èþĉþýþĄ» 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 22.00 ê/ĉ «àùĄćÿĆāăā Ąėúûā» 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúāċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»


12

ñðåäà 14 ôåâðàëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 22.30 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20, 12.25, 20.40 ê/ĉ «êĈĉćĊāċþ Č ćĊþĆā» 12.50 í/Č «æćĐĆćþ ĈĉćāĊđþĊċûāþ» 14.50, 15.45, 16.45, 03.20 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00, 04.05 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 02.20, 05.20 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.20 í/Č «Ûùđù ćĊċùĆćûăù, ąùýùą» 02.55 «êăþĈċāă 2» 04.50 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.00 êþüćýĆĘ 09.30, 02.55 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30 êûþăĉćûĕ āĄā ĆþûþĊċăù 11.20, 03.10 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.30, 15.30, 04.00 ÙüþĆċĔ ĊĈĉùûþýĄāûćĊċā-2 16.00 áĊċćĉāĘ ćýĆćüć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ 18.00 ê/ĉ «ãćĄĕďć Ċ ĉČúāĆćą» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «ðþĉĆùĘ ăĉćûĕ» 23.30 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.30 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30, 10.50 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 12.20, 13.30, 14.55 «åþĆĘė ÿþĆČ» 16.15 ê/ĉ «êĆćûù Ąėúćûĕ» 17.10 ê/ĉ «ÚþĊăćĆþĐĆùĘ Ąėúćûĕ» 20.30 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 21.00 ê/ĉ «ñăćĄù» 22.00 «êûùýĕúù ûĊĄþĈČė» 23.35, 00.25, 01.25 ê/ĉ «ãùă āĀúþÿùċĕ ĆùăùĀùĆāĘ Āù ČúāĂĊċûć-2» 04.35 åČĄĕċčāĄĕąĔ

07:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 08:00:30 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 08:55:00 «îùċù Ćù ċùċù» 10:30:00 «åùĊċþĉñþč - 5» 15:25:30 «åğĊċāĐĆğ ğĊċćĉğĠ-4 Ā èùûĄćą ãćĊċğďāĆāą» 17:30:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:00:30 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 20:00:00 «åùĊċþĉñþč. ãČĄğĆùĉĆāĂ ûāĈČĊăĆāĂ» 22:00:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 22:40:00 «åùĊċþĉñþč. ãČĄğĆùĉĆāĂ ûāĈČĊăĆāĂ» 00:25:30 «çýāĆ Āù ûĊğĎ»

03.00, 01.05 àćĆù ĆćĐā 04.20 ÙúĀùď 06.09, 07.09 Kids Time 06.10 å/Ċ «ÝĉùăćĆĔ: ÜćĆăā úþĊĊċĉùđĆĔĎ» 07.10 èĉćþăċ èþĉčþăċ 10.00 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 13.50 í/Č «ÛþĄāăāĂ ÜĖċĊúā» 16.40 í/Č «ãĄĘċûù» 18.45 í/Č «Ýć ûĊċĉþĐā Ċ ċćúćĂ» 21.00 í/Č «èćăù ċĔ ĊĈùĄ» 23.10 í/Č «çċĄāĐĆāďù Ąþüăćüć ĈćûþýþĆāĘ» 01.00 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30, 23.00 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 08.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.30, 18.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 12.50 îćĐČ û ćċĈČĊă 14.00 ÜćĉýćĆ éùąĀā üćċćûāċ ýćąù 14.50 äāđĆāþ 10 Ąþċ 15.50 ÜĄĘĆþď 16.40, 21.30 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 19.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 ßþĆĊăùĘ čćĉąù 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.40 í/Č «ðþĄćûþă û ĈĉćĎćýĆćą ýûćĉþ» 06.55 í/Č «êûùýþúĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «ëĉā ċćĈćĄĘ Ćù èĄėĒāĎþ» 10.35 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.25, 17.00 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 «êûiýćă» 15.05, 19.30 ê/ĉ «åćĉĊăćĂ ĈùċĉČĄĕ» 21.20 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ - 9» 23.45 ê/ĉ «áĆĊĈþăċćĉ Ýÿćĉýÿ ÝÿþĆċĄā» 01.40 ê/ĉ «ãćýÿùă» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.50 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.50 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 ÜĉùÿýùĆĊăùĘ ćúćĉćĆù 11.05 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 12.05 í/Č «çĊċĉćû» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.10 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.15 í/Č «çĊċĉćû» 15.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 17.50 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 22.25 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 23.30 í/Č «êþĀćĆ ČúāĂď»

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.10 í/Č «áĊċćĉāĘ ûþĐĆćĂ Ąėúûā, āĄā àćĄČđăù» 11.30 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.30, 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.30 çċþĄĕ ÜùĄāďāĘ 14.30, 02.50 ÛāċùĄĕăù 16.00 êăùĀăā ì 17.00, 23.00 ãĉùāĆù ì 18.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.00 ÛþĐþĉāĆăù 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 22.00 êĈùĊùċþĄā 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 ÚùĉÝùă

08.50 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êĆćČúćĉý. îùčĈùĂĈ. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 10.35 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. äĔÿĆćþ ýûćúćĉĊċûć. 10 ăą. íāĆùĄ áĆýāûāýČùĄĕĆĔþ (ąČÿĐāĆĔ) 11.30, 23.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûùĘ ĊċùýāĘ (ÿþĆĒāĆĔ) 13.00, 01.10 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ.15 ăą. áĆýāûāýČùĄĕĆĔþ (ÿþĆĒāĆĔ) 15.15 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ãćĆĕăćúþÿĆĔĂ ĊĈćĉċ. 1000 ą, čāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 16.45, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.15 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûùĘ ĊċùýāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 19.30 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ. ÝûćĂăù. àùþĀý 1. íāĆùĄ 20.10 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ. ÝûćĂăù. àùþĀý 2. íāĆùĄ 21.00 æćûćĊċā

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 00.00 æćûćĊċā 06.05, 07.05, 08.05, 11.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 06.10, 07.10 àćĆù î 07.50 êĄćûć åāċĉćĈćĄāċù ëùýþČđù ãćĆýĉČĊþûāĐù Ćù èþĈþĄĕĆČė êĉþýČ 08.15, 12.40, 17.30, 21.05 24 ûćĈĉćĊù 09.05, 15.30, 03.25 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 09.35 íùăċćĉ ĊāĄĔ 10.05, 19.40 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 10.25 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.15, 21.35 «êùĆċù äėĐāĘ». åþĄćýĉùąù 12.10, 23.00 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 13.10, 22.30 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 13.45, 17.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 14.15, 17.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25, 18.15 Üćĉćýù ÚþĄùĉČĊā 15.00, 23.30 Terra incognita. ÚþĄùĉČĊĕ ĆþāĀûþĊċĆùĘ 16.05, 01.00 äþüþĆýĔ life 18.45 ë/č «ÝþĄć ÿāĀĆā» 19.10, 03.00 ÛĀüĄĘý Ćù ÚþĄùĉČĊĕ 20.50, 02.40 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė 00.30 çúĉùċĆĔĂ ćċĊĐþċ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00, 19.00, 21.00 «éùĀćą» Ċ ÜùĆùĈćĄĕĊăāą, ãāĊþĄþûĔą, çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą, ÙđāćĆ 18.40 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.20 «æþĂċĉùĄĕĆùĘ ċþĉĉāċćĉāĘ» Ċ êûþċĄùĆćĂ çĉĄćûĊăćĂ 20.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 21.20 «êćúĔċāĘ» ûþĉþĊĆĘ 22.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 13.05, 16.50, 21.50 «èćĈČĉĉā» 06.05, 21.35 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 13.15, 02.00 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 10.00, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 16.00, 03.50 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 01.35 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.10, 12.45, 19.15, 05.00 «àýćĉćûĕþ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.10, 19.00 «èćĈČċĐāă» 16.20, 21.10 «åþüùĈćĄāĊĔ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.40 í/Č «áĊċćĉāĘ Ąėúûā» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «ëùĆþď ùĆüþĄù»

05.45, 07.40, 08.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 11.00 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 09.30 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.10, 00.15 «åćĘ Ĉĉùûýù» 11.55 í/Č «ÝþĉÿāĊĕ, ăùĀùă!» 13.10 í/Č «ÚĄùüćĉćýĆĔĂ ûþĆþďāùĆþď» 15.15 í/Č «ÜćĄČúùĘ ĊċĉþĄù» 17.05 í/Č «àùăĄĘċāþ ÝćĄāĆĔ àąþĂ» 19.00, 02.30 î/Ċ «ãćąāĊĊùĉ éþăĊ» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 22.40 í/Č «êþąĆùýďùċĔĂ ċĉùĆĊùċĄùĆċāĐþĊăāĂ» 01.35 «èćĀùćĐā» 04.00 ãāĆćĄĘĈĔ 04.30 êùČĆýċĉþăā 05.05 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.45, 08.45, 18.15, 19.45, 21.45, 23.45, 01.45, 04.45 èćüćýù 06.50, 14.30 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 09.40 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 11.15 æùą ā Ćþ ĊĆāĄćĊĕ 12.45 ê/ĉ «èć ýćĄüČ ĊĄČÿúĔ» 16.25, 04.50 ê/ĉ «êþĊċĉĔ Ĉć ăĉćûā» 18.20 ÛĊþą ąāĉćą 19.00 180 üĉùýČĊćû 19.50 èāĒù Úćüćû 22.00 ê/ĉ «èĉùûć Ćù Ąėúćûĕ» 23.50, 01.50 ßāûùĘ ċþąù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.10, 08.10, 21.25, 00.15 ÛĉþąĘ úāĀĆþĊù 07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 00.20 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 07.50 ÝĉùĂû 07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 08.50 ãĄČú LIFE 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 10.55, 11.55, 17.55 èćüćýù û ąāĉþ 19.30 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.15 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 23.10 «àù ðùĂ.com»

06.00 ñùĎċĚĉ - ãćĈþĆüùüþĆ. Dubai Cup 2018 07.50, 02.00 ëćĈ-ąùċĐ 08.00, 12.15, 21.00, 23.40 «æćĐĕ äāüā ðþąĈāćĆćû» 08.35 ÷ûþĆċČĊ - ëćċċþĆĎĖą. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.25, 02.10 ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 12.45 ÝþĈćĉċāûć - ÚþċāĊ. ðå áĊĈùĆāā 14.30 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ 15.00 ðþĄĊā - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðå ÙĆüĄāā 16.45 «êþċăćĉþĀĔ». 17.15 êùČċüþąĈċćĆ - äāûþĉĈČĄĕ. ðå ÙĆüĄāā 19.05 éþùĄ - êćĊĕþýùý. ðå áĊĈùĆāā 20.50 íČċúćĄ NEWS 21.35 LIVE. éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ

05.00 í/Č «ÝþĆĕ ĊĐùĊċĕĘ» 06.40 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 1 08.00 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 2 09.30 ê/ĉ «ãćĄĕþ ñùĉĄćċċĔ» Ċ. 3 11.00 í/Č «ÝćĆ êþĀùĉ ýþ ÚùĀùĆ» Ċ. 1 12.30 í/Č «ÝćĆ êþĀùĉ ýþ ÚùĀùĆ» Ċ. 2 14.00 í/Č «äþċČĐùĘ ąĔđĕ» Ċ. 1 15.30 í/Č «äþċČĐùĘ ąĔđĕ» Ċ. 2 17.00 í/Č «Ýûþĉĕ úþĀ Āùąăù» 18.35 í/Č «äāĐĆćþ ýþĄć ĊČýĕā áûùĆćûćĂ» 20.00 í/Č «äėúĄė. ßýČ. äþĆù» 21.30 í/Č «åāĄĔĂ, ýćĉćüćĂ, ĄėúāąĔĂ, þýāĆĊċûþĆĆĔĂ...» 23.00 ê/ĉ «åćĘ ÿāĀĆĕ» Ċ. 1 00.30 ê/ĉ «åćĘ ÿāĀĆĕ» Ċ. 2

06.00 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 09.15, 16.10 ê/ĉ «ÚþûþĉĄā-îāĄĄĀ, 90210» 11.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 12.10, 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 13.10, 19.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. æþāĀûþýùĆĆùĘ ÞûĉćĈù» 14.10, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 15.10, 21.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 00.00 ê/ĉ «êþăĊ û úćĄĕđćą üćĉćýþ» 02.10 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

06.00 åùĄùüù - ÙċĄþċāăć. ðå áĊĈùĆāā 07.45, 23.40 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ 08.15 æĕėăùĊĄ - å÷. ðå ÙĆüĄāā 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.20 ÚùĉĊþĄćĆù - îþċùčþ. ðå áĊĈùĆāā 12.05 êùČċüþąĈċćĆ - äāûþĉĈČĄĕ. ðå ÙĆüĄāā 13.55 éþùĄ - êćĊĕþýùý. ðå áĊĈùĆāā 16.00, 20.15 «æćĐĕ äāüā ðþąĈāćĆćû» 16.35, 00.10 ÷ûþĆċČĊ - ëćċċþĆĎĖą. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 18.25 ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 20.45, 03.50 ëćĈ-ąùċĐ 21.00 «êþċăćĉþĀĔ» 21.30 LIVE. èćĉċČ - äāûþĉĈČĄĕ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.55, 13.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «ÜĉćąćûĔ. Ýćą ĆùýþÿýĔ» 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.30, 12.50, 01.40, 02.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 12.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 14.10 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.05, 16.05, 22.00, 23.00 ê/ĉ «ÜþċþĉĔ ąùĂćĉù êćăćĄćûù» 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. Live 00.00, 05.25 çĊćúćþ ąĆþĆāþ

05.20 í/Č «áûùĆćûĔ» 07.20 í/Č «äėúćûĕ û üćĉćýþ ùĆüþĄćû» 09.00 í/Č «ãĄùý» 11.00 í/Č «ÜþĉćĂ Ćùđþüć ûĉþąþĆā (ÚĖĄù)» 13.20 í/Č «ÚāĄþċ Ćù Vegas» 15.20, 16.10, 03.20, 04.05 í/Č «ÜĉùÿýùĆăù ãùċþĉāĆù» 17.20 í/Č «çĄāąĈāČĊ áĆčþĉĆć» 19.20 í/Č «ÚùüĉćûĔĂ ďûþċ ĊĆþüćĈùýù» 21.45 í/Č «æþČĄćûāąĔþ: ÚùĆüăćă» 23.30 í/Č «Û ĊċāĄþ jazz» 01.20 í/Č «åĔ āĀ úČýČĒþüć»

07.10 í/Č «öăĊċĉùĊþĆĊ» 09.15 í/Č «Ûćĉāđăā» 11.00 í/Č «ÛĔúćĉ» 13.10 í/Č «øĉąùĉăù ċĒþĊĄùûāĘ» 15.55 í/Č «àùüùýćĐĆùĘ āĊċćĉāĘ ÚþĆýÿùąāĆù ÚùċċćĆù» 19.10 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā» 21.30 í/Č «çýþĉÿāąćĊċĕ» 23.35 í/Č «äėúćûĕ ā ýĉČÿúù» 01.20 í/Č «ÚùüĉćûĔþ ĉþăā» 03.15 í/Č «çúāċþĄĕ ĈĉćăĄĘċĔĎ»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.05, 01.35 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 10.00, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.35, 18.45 «ÝÿþÝÙá» 11.05, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 14.50 í/Č «êćĄýùċ ÝÿþĂĆ» 19.20, 20.20 ê/ĉ «êċćąùċćĄćü» 21.25 ê/ĉ «ãćĊċā 7» 23.00 ê/ĉ «ãćĊċā 6» 00.45 ê/ĉ «åćĊĊùý» 02.25 «çúĄćą.UA.»

06.00, 05.30 éùĀýćĄúùā 06.30 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 07.30 çċċùă åùĊċùă.-2 08.00 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ»-15 09.00 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 11.40 åùąùĎćĎćċùĄù-7 12.35 åùąùĎćĎćċùĄù-8 14.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ»17.10 ê/ĉ «êĔđĔđĕđćČ-2» 19.10 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ. Úùĉ» 20.40 Ċ/ĉ «êČĈþĉãćĈĔ»-2 22.00 ê/ĉ «ìĆāûþĉ. æćûùĘ ćúĒùüù» 00.05 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 02.05 éùĀýćĄúùā 02.55 ðāĊċćĈĄėā 04.15 çċċùă åùĊċùă

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 éāăđù éùýÿČ 13.10, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 äČĈýāýČ 14.00 ãþĂċ ā åāą åāą 14.30, 20.00 êąþđùĉāăā 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 16.10 ëùđā 16.40 ãùė 17.10 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

08.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.00, 17.00 êùąĔþ ćĈùĊĆĔþ ÿāûćċĆĔþ 10.00 ìýāûāċþĄĕĆĔĂ áĀĉùāĄĕ 10.40 åþĊċù ĊāĄĔ 11.40 êąùĉċđćČ 12.40 ìăĉùāĆù: ĀùúĔċùĘ āĊċćĉāĘ 13.30 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 14.20 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 21.40 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 16.00, 20.50 êćăĉćûāĒù Ċć ĊûùĄăā 18.00, 22.40, 05.10 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 19.00 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 20.00, 23.40 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù 00.30 ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 19.30, 20.00, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

TV- 1000

2+2

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 ê/ĉ «êĄþýĊċûāþ ûþýČċ àĆùëćãā» 06.30, 00.30 «ìċĉþĆĆĘĘ ĈćĐċù» 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 08.00, 02.00 í/Č «íùĆċćąùĊ» 09.45, 03.45 «ãùúùĐćă «13 ĊċČĄĕþû» 10.50, 16.50, 22.50, 04.50 «ãāĆćāĊċćĉāā ÜĄþúù êăćĉćĎćýćûù» 14.00 í/Č «íùĆċćąùĊ ĉùĀúČđþûùĄĊĘ» 15.35 Ý/č «ëùĂĆùĘ ÿāĀĆĕ èāùč» 18.20 «åČĀĔăù û ċþùċĉþ, ăāĆć Ćù ëÛ» 20.00 í/Č «íùĆċćąùĊ Ĉĉćċāû êăćċĄùĆý-øĉýù» 21.40 Ý/č «ãùăāþ Ćùđā üćýĔ!»

ǺǭdzǭDzdzǻǩ 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ èþċþĉúČĉü 7. èþĉþýþĄ» 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 22.00 ê/ĉ «àùĄćÿĆāăā Ąėúûā» 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúāċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

ǵǨǾǟǶǵǨdzȄǵǨ ǨDzǨǬǭǴǟȇ ǨǫǸǨǸǵǰǽ ǵǨǻDz ǻDzǸǨǠǵǰ ǶǫǶdzǶȀǻǝ DzǶǵDzǻǸǹ ȕȈ ȏȈȑȕȧȚȚȧ ȗȖșȈȌȐ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ǬȖșȓȭȌȕȖȮ șȚȈȕȞȭȮ ȘȖȏșȈȌȕȐȞȚȊȈ ǟȕșȚȐȚțȚț șȈȌȭȊȕȐȞȚȊȈ ǵȈȞȭȖȕȈȓȤȕȖȮ ȈȒȈȌȍȔȭȮ ȈȋȘȈȘȕȐȝ ȕȈțȒ ǻȒȘȈȮȕȐ (84571, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., ǩȈȝȔțȚșȤȒȐȑ ȘȈȑȖȕ, șȍȓȐȡȍ ǶȗȐȚȕȍ, Ȋțȓ. ȀȒȭȓȤȕȈ, ȉțȌȐȕȖȒ 7). ǻ ȒȖȕȒțȘșȭ ȔȖȎțȚȤ ȉȘȈȚȐ țȟȈșȚȤ ȋȘȖȔȈȌȧȕȐ ǻȒȘȈȮȕȐ, ȧȒȭ ȊȭȓȤȕȖ ȊȖȓȖȌȭȦȚȤ ȌȍȘȎȈȊȕȖȦ ȔȖȊȖȦ, ȔȈȦȚȤ ȕȈțȒȖȊȐȑ șȚțȗȭȕȤ ȌȖȒȚȖȘȈ ȕȈțȒ ȈȉȖ ȌȖȒȚȖȘȈ ȜȭȓȖșȖȜȭȮ (ȒȈȕȌȐȌȈȚȈ ȕȈțȒ), șȚȈȎ ȘȖȉȖȚȐ ȕȈ ȗȖșȈȌȈȝ ȕȈțȒȖȊȐȝ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ ȚȈ (ȈȉȖ) ȕȈțȒȖȊȖ-ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȐȝ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȭȊ - ȕȍ ȔȍȕȠȍ 10 ȘȖȒȭȊ, ȏȖȒȘȍȔȈ ȌȖșȊȭȌ ȘȖȉȖȚȐ ȕȈ ȒȍȘȭȊȕȐȝ ȗȖșȈȌȈȝ - ȕȍ ȔȍȕȠȍ 5-ȚȐ ȘȖȒȭȊ, ȚȈ ȫ ȜȈȝȭȊȞȧȔȐ ȏ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȕȈȗȘȧȔț ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ ȞȭȫȮ ȕȈțȒȖȊȖȮ țșȚȈȕȖȊȐ. ǹȚȘȖȒ ȗȖȌȈȕȕȧ ȏȈȧȊ – ȌȊȈ ȔȭșȧȞȭ ȏ Ȍȕȧ ȖȗțȉȓȭȒțȊȈȕȕȧ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ ǨȒȈȌȍȔȭȫȦ. ǶșȖȉȐ, ȧȒȭ ȉȈȎȈȦȚȤ ȊȏȧȚȐ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ, ȗȖȌȈȦȚȤ ȕȈșȚțȗȕȭ ȌȖȒțȔȍȕȚȐ: ȏȈȧȊț ȗȘȖ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȕȈ ȭȔ’ȧ ȗȘȍȏȐȌȍȕȚȈ ǵǨǨǵ, Ȋ ȧȒȭȑ ȏȈȏȕȈȟȈȫȚȤșȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȧ ȗȘȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȈȉȖ ȕȍȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȌȖ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ ȖȉȔȍȎȍȕȤ, ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȝ ȟȈșȚȐȕȖȦ ȚȘȍȚȤȖȦ șȚȈȚȚȭ 9 ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȕȈțȒȖȊț ȭ ȕȈțȒȖȊȖ-Țȍȝȕȭȟȕț ȌȭȧȓȤȕȭșȚȤ»; ȖșȖȉȖȊȐȑ ȓȐșȚȖȒ ȏ ȖȉȓȭȒț ȒȈȌȘȭȊ ȏ ȜȖȚȖȋȘȈȜȭȫȦ (ȘȖȏȔȭȘȖȔ 3ȝ4 șȔ); ȈȊȚȖȉȭȖȋȘȈȜȭȦ; ȒȖȗȭȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȗȘȖ ȊȐȡț ȖșȊȭȚț, ȕȈțȒȖȊȐȑ șȚțȗȭȕȤ ȚȈ Ȋȟȍȕȍ ȏȊȈȕȕȧ; ȌȖȊȭȌȒț ȗȘȖ ȗȘȖȝȖȌȎȍȕȕȧ ȗȖȗȍȘȍȌȕȤȖȋȖ (ȗȍȘȭȖȌȐȟȕȖȋȖ) ȗșȐȝȭȈȚȘȐȟȕȖȋȖ ȖȋȓȧȌț, ȧȒȈ ȊȐȌȈȫȚȤșȧ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ǷȖȘȧȌȒț ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȖȉȖȊ’ȧȏȒȖȊȐȝ ȗȖȗȍȘȍȌȕȭȝ ȚȈ ȗȍȘȭȖȌȐȟȕȐȝ ȗșȐȝȭȈȚȘȐȟȕȐȝ ȖȋȓȧȌȭȊ, ȏȈȚȊȍȘȌȎȍȕȖȋȖ ȗȖșȚȈȕȖȊȖȦ DzȈȉȭȕȍȚț ǴȭȕȭșȚȘȭȊ ǻȒȘȈȮȕȐ ȊȭȌ 27 ȊȍȘȍșȕȧ 2000 Ș. ȹ 1465 (ǶȜȭȞȭȑȕȐȑ ȊȭșȕȐȒ ǻȒȘȈȮȕȐ, 2000 Ș., ȹ 39, șȚ. 1656); ȌȖȊȭȌȒț ȗȘȖ ȕȈȧȊȕȭșȚȤ ȈȉȖ ȊȭȌșțȚ-

ȕȭșȚȤ șțȌȐȔȖșȚȭ; ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕț ȌȖȊȭȌȒț ȏ ǝȌȐȕȖȋȖ ȌȍȘȎȈȊȕȖȋȖ ȘȍȫșȚȘț Ȗșȭȉ, ȧȒȭ ȊȟȐȕȐȓȐ ȒȖȘțȗȞȭȑȕȭ ȗȘȈȊȖȗȖȘțȠȍȕȕȧ; ȒȖȗȭȦ ȗȈșȗȖȘȚȈ, ȏȈșȊȭȌȟȍȕț ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȖȔ; ȒȖȗȭȦ ȚȘțȌȖȊȖȮ ȒȕȐȎȒȐ; ȗȐșȤȔȖȊț ȏȋȖȌț ȕȈ ȖȉȘȖȉȒț ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȐȝ ȌȈȕȐȝ; ȌȍȒȓȈȘȈȞȭȦ ȧȒ ȒȈȕȌȐȌȈȚȈ ȕȈ ȗȖșȈȌț ȏȈ ȔȐȕțȓȐȑ ȘȭȒ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ǯȈȒȖȕț ǻȒȘȈȮȕȐ «ǷȘȖ ȏȈȗȖȉȭȋȈȕȕȧ ȒȖȘțȗȞȭȮ» (ȘȖȏȌȘțȒȖȊȈȕț ȏ șȈȑȚț ǵǨǯDz). DzȖȗȭȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ, ȧȒȭ ȗȖȌȈȦȚȤșȧ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȖȔ (ȒȘȭȔ ȒȖȗȭȮ ȗȈșȗȖȘȚȈ), ȔȈȦȚȤ ȉțȚȐ ȏȈșȊȭȌȟȍȕȭ Ȋ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖȔț ȗȖȘȧȌȒț (ȏȈ ȔȭșȞȍȔ ȘȖȉȖȚȐ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ ȏȈșȕȖȊȕȐȒȖȔ ȈȉȖ ȕȖȚȈȘȭȈȓȤȕȖ). ǪȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȕȍȌȖșȚȖȊȭȘȕȭșȚȤ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȕȍșȍ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚ. ǻ ȘȈȏȭ ȗȖȌȈȕȕȧ ȏȈȧȊȐ ȚȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ, ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȐȝ ȞȐȔ ȗțȕȒȚȖȔ, ȓȐȠȍ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖȦ ȗȖȠȚȖȦ țȟȈșȕȐȒ ȒȖȕȒțȘșȕȖȋȖ ȊȭȌȉȖȘț ȌȖ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȊȐȉȖȘȭȊ ȌȖȌȈȚȒȖȊȖ ȗȖȌȈȫ ȗȭȌȗȐșȈȕț ȏȈȧȊț ȚȈ ȏȈȊȭȘȍȕȭ ȒȖȗȭȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ. ǻ ȘȈȏȭ ȕȍȗȖȌȈȕȕȧ ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ, ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȫȚȤșȧ ȌȖ țȟȈșȚȭ ț ȊȐȉȖȘȈȝ. ǬȖȒțȔȍȕȚȐ ȕȈȌșȐȓȈȚȐ ȕȈ ȈȌȘȍșț: Ȕ. DzȐȮȊ-10, Ȋțȓ. ǴȐȝȈȑȓȈ ǶȔȍȓȧȕȖȊȐȟȈ-ǷȈȊȓȍȕȒȈ, 9, ǵȈȞȭȖȕȈȓȤȕȈ ȈȒȈȌȍȔȭȧ ȈȋȘȈȘȕȐȝ ȕȈțȒ ǻȒȘȈȮȕȐ, ȈȉȖ vnka@ naas.gov.ua. ǻ ȘȈȏȭ ȕȍȗȖȌȈȕȕȧ ȗȖȊȕȖȋȖ ȗȈȒȍȚț ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȫȚȤșȧ ȌȖ țȟȈșȚȭ ț ȒȖȕȒțȘșȭ. ǺȍȓȍȜȖȕ Ȍȓȧ ȌȖȊȭȌȖȒ (044)521-92-91.

ǹǶdzǭǬǨǸǹDzǶǭ DzǶǴǴǻǵǨdzȄǵǶǭ ǷǸǭǬǷǸǰȇǺǰǭ «ǪǶǬǶDzǨǵǨdz» ǷǸǰǫdzǨȀǨǭǺ ǵǨ ǸǨǩǶǺǻ

ȅDzǶǵǶǴǰǹǺǨ.

ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȧ Ȓ ȒȈȕȌȐȌȈȚț: - ȗȖȓȕȖȍ ȊȣșȠȍȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ; - ȖȗȣȚ ȘȖȉȖȚȣ ȕȈ ȌȖȓȎȕȖșȚȐ ȥȒȖȕȖȔȐșȚȈ. ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȗȖ Țȍȓ. 050-976-92-62.


13

÷åòâåðã 15 ôåâðàëÿ ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 22.30 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20, 12.25, 20.40 ê/ĉ «êĈĉćĊāċþ Č ćĊþĆā» 12.50 í/Č «ÝþĄù ĊþĉýþĐĆĔþ» 14.50, 15.45, 16.45, 03.20 «ÛþĒýćă» 18.00, 19.00, 04.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 02.20, 05.20 «èćýĉćúĆćĊċā» 00.20 í/Č «ëùă úĔûùþċ» 03.00 «êăþĈċāă 2» 04.50 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 00.00, 02.20 êþüćýĆĘ 09.30 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30 êûþăĉćûĕ āĄā ĆþûþĊċăù 11.20, 03.10 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.30, 15.30, 04.45 ÙüþĆċĔ ĊĈĉùûþýĄāûćĊċā-2 16.00 áĊċćĉāĘ ćýĆćüć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ 18.00 ê/ĉ «ãćĄĕďć Ċ ĉČúāĆćą» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.50 íČċúćĄ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ «ÙÞã» - «ÝāĆùąć» 00.15 ãćĆċĉćĄþĉ 01.00 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.50 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 00.30, 05.25 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30, 10.50 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 12.20, 13.30, 14.55 «åþĆĘė ÿþĆČ» 16.15 ê/ĉ «êĆćûù Ąėúćûĕ» 17.10 ê/ĉ «ÚþĊăćĆþĐĆùĘ Ąėúćûĕ» 20.30, 01.35 «êþăĉþċĆĔþ ąùċþĉāùĄĔ» 21.00 ê/ĉ «ñăćĄù» 22.00 «åþĆĘė ÿþĆČ - 13» 23.00 «èĉùûć Ćù ûĄùĊċĕ 2018» 00.40 ê/ĉ «ãùă āĀúþÿùċĕ ĆùăùĀùĆāĘ Āù ČúāĂĊċûć-2» 04.40 åČĄĕċčāĄĕąĔ

05:55:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù»

03.00 ÙúĀùď 04.49, 06.39 Kids Time 04.50 å/Ċ «ÝĉùăćĆĔ: ÜćĆăā úþĊĊċĉùđĆĔĎ» 06.40 èĉćþăċ èþĉčþăċ 09.10 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 11.00 éþûāĀćĉ 14.50 êċĉùĊċā Ĉć éþûāĀćĉČ 17.00 éþûāĀćĉ. åùüùĀāĆĔ 19.00 í/Č «àùĐþċĆĔĂ ĈĉþĈćý» 21.10 í/Č «àùĐþċĆĔĂ ĈĉþĈćý 2» 23.40 í/Č «èćăù ċĔ ĊĈùĄ» 01.40 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ 01.45 àćĆù ĆćĐā

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30, 23.00 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 08.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.30, 18.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 12.50 îćĐČ û ćċĈČĊă 14.00 ÜćĉýćĆ éùąĀā üćċćûāċ ýćąù 14.50 äāđĆāþ 10 Ąþċ 15.50 ÜĄĘĆþď 16.40, 21.30 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 19.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 ßþĆĊăùĘ čćĉąù 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.50 í/Č «ðþĄćûþă û ĈĉćĎćýĆćą ýûćĉþ» 07.05 í/Č «èþĉûĔĂ Ėċùÿ» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «ãćĉĉČĈďāĘ» 10.40 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 17.00 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 «êûiýćă» 15.05, 19.30 ê/ĉ «åćĉĊăćĂ ĈùċĉČĄĕ» 21.20 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ - 9» 23.45 ê/ĉ «áĆĊĈþăċćĉ Ýÿćĉýÿ ÝÿþĆċĄā» 01.40 ê/ĉ «ãćýÿùă» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.15 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 04.45 «çĎćċĆāăā Āù ĈĉāûāýþĆāĘąā»

07:50:30 «îùċù Ćù ċùċù» 11:20:00 «åùĊċþĉñþč - 5» 15:25:30 «åğĊċāĐĆğ ğĊċćĉğĠ-4 Ā èùûĄćą ãćĊċğďāĆāą» 17:30:00 «ÛğăĆù-æćûāĆā» 18:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 19:55:00 «ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċğĄù 5» 22:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 22:40:30 «ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċğĄù 5» 00:00:00 «çýāĆ Āù ûĊğĎ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 êþăĉþċĆĔĂ čĉćĆċ 11.05 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 12.05 í/Č «êþĀćĆ ČúāĂď» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.10 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.15 í/Č «êþĀćĆ ČúāĂď» 14.10 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 15.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 17.50 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 áĆĊùĂýþĉ 21.00 Ùêæ 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 22.30 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 23.30 í/Č «ÙĆùăćĆýù»

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.50 í/Č «çĊĄāĆùĘ đăČĉù» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00, 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.00 çċþĄĕ ÜùĄāďāĘ 14.00, 17.00, 23.00 ãĉùāĆù ì 14.30, 02.50 ÛāċùĄĕăù 16.00 êăùĀăā ì 18.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.00 ÛþĐþĉāĆăù 20.00 çýĆùÿýĔ Ĉćý èćĄċùûćĂ 21.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 22.00 êĈùĊùċþĄā 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 ÚùĉÝùă

08.20 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. äĔÿĆĔþ üćĆăā, 10 ăą. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 10.10, 15.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûùĘ ĊċùýāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 12.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êăþĄþċćĆ. ãûùĄāčāăùďāĘ, ĀùþĀý 2 (ąČÿĐāĆĔ) 12.50 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ. áĆýāûāýČùĄĕĆùĘ üćĆăù, 20 ăą (ąČÿĐāĆĔ) 16.30, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.00, 01.10 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êĆćČúćĉý. SBX. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 18.35 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êùĆĆĔĂ ĊĈćĉċ. ãćąùĆýĔ. íāĆùĄ 19.50 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. ÙĉāùĄ. ãûùĄāčāăùďāĘ (ÿþĆĒāĆĔ) 21.00 æćûćĊċā

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 23.55 æćûćĊċā 06.05, 07.05, 08.05, 11.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 06.10, 07.10 àćĆù î 07.50 êĄćûć åāċĉćĈćĄāċù èùûĄù Ćù ĈĉùĀýĆāă êĉþċþĆāĘ ÜćĊĈćýĆĘ 08.15, 12.10, 00.30 éùĀąùħĄĘþą Ĉù-úþĄùĉČĊăČ 09.00, 15.30, 03.00 ëþùċĉ û ýþċùĄĘĎ 09.35, 18.45, 23.00 ëĉþĆāĉćûćĐĆĔĂ ýþĆĕ 10.10 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė 10.25 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.15, 21.35 «êùĆċù äėĐāĘ». åþĄćýĉùąù 12.40, 17.30 ÛĀüĄĘý Ćù ÚþĄùĉČĊĕ 13.15, 22.30 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 13.45, 17.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 14.15, 17.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25, 18.15 Üćĉćýù ÚþĄùĉČĊā 15.00, 23.30 Terra incognita. ÚþĄùĉČĊĕ ĆþāĀûþĊċĆùĘ 16.05, 00.55 äþüþĆýĔ life 19.10 24 ûćĈĉćĊù 19.40 æùđā 20.50, 02.45 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 21.05 çúĉùċĆĔĂ ćċĊĐþċ 03.25 ÛĉùĐþúĆĔþ ċùĂĆĔ ĈĄėĊ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00, 19.00, 21.00 «éùĀćą» Ċ ÜùĆùĈćĄĕĊăāą, ãāĊþĄþûĔą, çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą, ÙđāćĆ 18.40 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.20 «æþĂċĉùĄĕĆùĘ ċþĉĉāċćĉāĘ» Ċ êûþċĄùĆćĂ çĉĄćûĊăćĂ 20.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 21.20 «êćúĔċāĘ» ûþĉþĊĆĘ 22.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 16.50, 19.00 «èćĈČĉĉā» 06.05, 21.20, 02.40 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 03.15 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.30, 07.45, 10.20, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 10.00, 13.15, 16.00, 01.55, 05.10 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 01.30 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.10, 12.45 «àýćĉćûĕþ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.10 «èćĈČċĐāă» 16.20, 19.15 «åþüùĈćĄāĊĔ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.40 í/Č «èāđþ: ąþÿýČ Ćþúćą ā ĀþąĄþĂ» 21.30, 02.10 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «áĊċćĉāĘ Ąėúûā»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 11.55 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 10.15 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 11.05, 00.00 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.50 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ ëćąù êćĂþĉù» 14.30 í/Č «çĊĄāĆùĘ đăČĉù» 16.10 í/Č «ÞĊĄā þĊċĕ ĈùĉČĊù» 17.30 í/Č «Üýþ 0-42?» 19.00, 02.15 î/Ċ «ãćąāĊĊùĉ éþăĊ» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 22.40 í/Č «ÛùĄĕăāĆĔ ĈùĉČĊù» 01.20 «èćĀùćĐā» 03.45 ãāĆćĄĘĈĔ 04.15 êùČĆýċĉþăā 05.00 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.45, 08.45, 18.15, 19.45, 21.45, 23.45, 01.45, 04.45 èćüćýù 06.50, 14.30 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 ÛĊþą ąāĉćą 09.40 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 11.15 æùą ā Ćþ ĊĆāĄćĊĕ 12.45 ê/ĉ «èć ýćĄüČ ĊĄČÿúĔ» 16.25, 04.50 ê/ĉ «êþĊċĉĔ Ĉć ăĉćûā» 18.20 äùúāĉāĆċĔ ąĆþĆāĂ 19.00 áĊċćĉāā ÜČąùĆāċùĉĆćüć đċùúù 19.50 èāĒù Úćüćû 22.00 ê/ĉ «èĉùûć Ćù Ąėúćûĕ» 23.50, 01.50 ßāûùĘ ċþąù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.10, 08.10, 21.25, 00.15 ÛĉþąĘ úāĀĆþĊù 07.25, 08.55, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 00.20 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 07.50 åćċćĉ 07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 08.45 ãĄČú LIFE 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 10.55, 11.55, 17.55 èćüćýù û ąāĉþ 19.30 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.15 ÙăďþĆċ 23.10 «àù ðùĂ.com»

06.00 ñùĎċĚĉ - êĄùûāĘ. Dubai Cup 2018 07.50 ëćĈ-ąùċĐ 08.00, 12.15 «æćĐĕ äāüā ðþąĈāćĆćû» 08.35, 01.10 éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 10.25 èćĉċČ - äāûþĉĈČĄĕ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 12.45 ðþĄĊā - ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ. ðå ÙĆüĄāā 14.35 ðå ÙĆüĄāā. çúĀćĉ ċČĉù 15.30 ÚùĀþĄĕ - åùĆ êāċā. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 17.15 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ 17.45 LIVE. ÙĊċùĆù - êĈćĉċāĆü. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 19.55 LIVE. «äāüù ÞûĉćĈĔ. ONLINE» 21.55 LIVE. ÙÞã - ÝāĆùąć (ã). 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 00.00 «èČċĕ ýć äþćĆù»

05.00 í/Č «Ýûþĉĕ úþĀ Āùąăù» 06.30 í/Č «äāĐĆćþ ýþĄć ĊČýĕā áûùĆćûćĂ» 08.00 í/Č «äėúĄė. ßýČ. äþĆù» 09.30 í/Č «åāĄĔĂ, ýćĉćüćĂ, ĄėúāąĔĂ, þýāĆĊċûþĆĆĔĂ...» 11.00 ê/ĉ «åćĘ ÿāĀĆĕ» Ċ. 1 12.30 ê/ĉ «åćĘ ÿāĀĆĕ» Ċ. 2 14.00 ê/ĉ «åćĘ ÿāĀĆĕ» Ċ. 3 15.30 í/Č «æù ĈćąćĒĕ, úĉùċďĔ!» 17.00 í/Č «æāăČýĔđĆĘĘ» 18.35 í/Č «ÚþĀČąĆĔĂ ýþĆĕ āĆÿþĆþĉù ÚùĉăùĊćûù» Ċ. 1 20.00 í/Č «ÚþĀČąĆĔĂ ýþĆĕ āĆÿþĆþĉù ÚùĉăùĊćûù» Ċ. 2 21.30 í/Č «ÚĄùüćĐþĊċāûùĘ ąùĉċù» Ċ. 1 23.00 í/Č «ÚĄùüćĐþĊċāûùĘ ąùĉċù» Ċ. 2 00.05 í/Č «æùđ ĈùĈù ąùĂćĆþĀ» 00.30 í/Č «åþĆĘ Ėċć Ćþ ăùĊùþċĊĘ»

06.00 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 09.15, 16.10 ê/ĉ «ÚþûþĉĄā-îāĄĄĀ, 90210» 11.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 12.10, 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 13.10, 19.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. æþāĀûþýùĆĆùĘ ÞûĉćĈù» 14.10, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 15.10, 21.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 00.00 ê/ĉ «êþăĊ û úćĄĕđćą üćĉćýþ» 01.50 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

07.45 ÚùĉĊþĄćĆù - îþċùčþ. ðå áĊĈùĆāā 09.30 ßČĉĆùĄ äāüā ÞûĉćĈĔ 10.00, 15.40, 20.45, 22.50 íČċúćĄ NEWS 10.20 ÷ûþĆċČĊ - ëćċċþĆĎĖą. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 12.05 éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 13.55 æĕėăùĊĄ - å÷. ðå ÙĆüĄāā 16.00, 18.25 «æćĐĕ äāüā ðþąĈāćĆćû» 16.35 èćĉċČ - äāûþĉĈČĄĕ. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 19.00 «èČċĕ ýć äþćĆù» 19.50 LIVE. äČýćüćĉþď - åāĄùĆ. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 21.55 LIVE. æùĈćĄā äþĂĈďāü. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

06.55, 13.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «éùĀĄČĐĆāďù» 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00 æćûćĊċā 09.30, 12.50, 01.40, 02.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 12.30 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 14.00 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.05, 16.00 ê/ĉ «ÜþċþĉĔ ąùĂćĉù êćăćĄćûù» 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. Live 22.00, 23.00 ê/ĉ «áĊùþû» 00.00, 05.25 çĊćúćþ ąĆþĆāþ

05.20 í/Č «æþČĄćûāąĔþ: ÚùĆüăćă» 07.10 í/Č «ÚùüĉćûĔĂ ďûþċ ĊĆþüćĈùýù» 09.40 í/Č «Û ĊċāĄþ jazz» 11.35 í/Č «ÜùąĄþċ» 13.20 í/Č «ìýāûā ąþĆĘ» 15.20, 16.05, 03.20, 04.05 í/Č «åùĐþĎù» 17.00 í/Č «åĔ āĀ úČýČĒþüć» 19.20 í/Č «éùĀûćý Ĉć ĊćúĊċûþĆĆćąČ ÿþĄùĆāė» 21.05 í/Č «éùĂĊăāþ ăČĒā» 23.15 í/Č «éćăćûĔþ ĘĂďù» 01.35 í/Č «ãČăČđăù»

05.10 í/Č «äČĐđþþ ûć ąĆþ» 07.35 í/Č «çýþĉÿāąćĊċĕ» 09.50 í/Č «äėúćûĕ ā ýĉČÿúù» 11.50 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā» 14.25 í/Č «çúāċþĄĕ ĈĉćăĄĘċĔĎ» 16.45 í/Č «ëČċĊā» 19.10 í/Č «ëāĎùĘ üùûùĆĕ» 21.25 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 23.20 í/Č «ÜāĈĆćċāĀĚĉ» 01.30 í/Č «äČĆùċāăā» 03.00 í/Č «èþĉþĈĉùûù»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.05, 02.25 «çúĄćą.UA.» 10.00, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.35, 18.45 «ÝÿþÝÙá» 11.05, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 14.00 í/Č «ÚþĀýĆù» 19.20, 20.20 ê/ĉ «êċćąùċćĄćü» 21.25, 23.50 ê/ĉ «ãćĊċā 7» 23.00 ê/ĉ «ãćĊċā 6» 00.45 ê/ĉ «åćĊĊùý» 01.35 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā»

06.00, 02.05 éùĀýćĄúùā 06.40 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 07.40 çċċùă åùĊċùă.-2 08.10 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ»-15 09.00, 14.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 11.40 åùąùĎćĎćċùĄù-7 12.30 åùąùĎćĎćċùĄù-8 17.10 ê/ĉ «êĔđĔđĕđćČ-2» 19.00 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ. Úùĉ» 20.30 Ċ/ĉ «êČĈþĉãćĈĔ»-2 22.00 ê/ĉ «ìĆāûþĉ. æćûùĘ ćúĒùüù» 00.05 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 02.55 ðāĊċćĈĄėā 04.15 çċċùă åùĊċùă 05.25 éùĀýćĄúùā-

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 éāăđù éùýÿČ 13.10, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 äČĈýāýČ 14.00 ãþĂċ ā åāą åāą 14.30, 20.00 êąþđùĉāăā 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 16.10 ëùđā 16.40 ãùė 17.10 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

08.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.00 êùąĔþ ćĈùĊĆĔþ ÿāûćċĆĔþ 10.00 Û ĈćāĊăùĎ ăĉùĊćċĔ 10.40 ÝĉùăČĄù ā ýĉČüāþ 11.40, 04.30 êąùĉċđćČ 12.40 ìăĉùāĆù: ĀùúĔċùĘ āĊċćĉāĘ 13.30 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 14.20 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 21.40 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 16.00, 20.50 êćăĉćûāĒù Ċć ĊûùĄăā 17.00 ãćĉćĄþûĊăùĘ ăćúĉù: Ąāďćą ă ĄāďČ 18.00, 22.40, 05.10 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 19.00 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 20.00, 23.40 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù 00.30 ãćý ýćĊċČĈù

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

«LjǢǞǧǥ» ǤǔǛǗǔǘǔǟǜ, ǔ ǘǧǤǠǔǡ ǜǛǮdzǟǜ

TV- 1000

Ǫ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȊȘȍȔȧ țȟȈșȚȐȓȐșȤ șȓțȟȈȐ, ȒȖȋȌȈ Ȋ ȉȣȊȠȍȍ ǹǰǯǶ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ. Ǫ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȗȖșȣȓȖȒ ȘȖȌȕȣȍ ȕȈȝȖȌȧȡȍȋȖșȧ ȗȖȌ șȓȍȌșȚȊȐȍȔ șȗȘȧȚȈȓȐ ȌțȘȔȈȕ, ȏȈȔȈșȒȐȘȖȊȈȊ ȍȋȖ șȘȍȌȐ șȓȈȌȖșȚȍȑ, Ȋ ȌȘțȋȖȑ – ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ ȉȣȓȐ Ȋ ȉȈȕȒȍ ș ȎȐȘȖȔ. ǵȖ ȜȖȒțșȣ ȕȍ ȗȘȖȠȓȐ. DzȖȕȚȘȖȓȍȘȣ ǩȈȝȔțȚșȒȖȋȖ țȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȐșȗȖȓȕȍȕȐȧ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȐȏȢȧȓȐ ȏȈȗȘȍȡȍȕȕȣȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ. Ǻȍ, ȒȖȔț ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȈȓșȧ «ȗȖȌȈȘȖȒ» ș «ȊȖȓȐ», ȌȈȦȚ ȗȖȒȈȏȈȕȐȧ.

2+2

đʼnĘŅĘıĘ - įŎĜŇŎŅěő, Ňěņěő - ĝ ŇěĸŎʼnʼněŏ

Ǫ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȍ Ȋ ȗȖȌȊȈȓȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ ȚȘțȗ ȔțȎȟȐȕȣ. DzȚȖ-ȚȖ țȌȈȘȐȓ ȍȋȖ ȒȐȘȗȐȟȖȔ, ȓȐȠȐȊ ȎȐȏȕȐ. ǷȖȒȈ ȗȖȓȐȞȍȑșȒȐȍ ȘȈșșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȍ, 42-ȓȍȚȕȐȑ ȎȐȚȍȓȤ ȋȖȘȖȌȈ ȧȊȐȓșȧ Ȋ ǩȈȝȔțȚșȒȐȑ ȖȚȌȍȓ ȗȖȓȐȞȐȐ ș ȗȖȊȐȕȕȖȑ. ǴțȎȟȐȕȈ ȗȘȐȏȕȈȓșȧ, ȟȚȖ Ȋ ȚȖȚ ȌȍȕȤ ȊȔȍșȚȍ ș ȗȖȋȐȉȠȐȔ 39-ȓȍȚȕȐȔ ȉȖȔȎȍȔ ȘȈșȗȐȊȈȓ șȗȐȘȚȕȣȍ ȕȈȗȐȚȒȐ. ǴțȎȐȒȐ ȗȖșșȖȘȐȓȐșȤ. ǵȍ ȕȈȑȌȧ șȓȖȊ, ȗȖȌȖȏȘȍȊȈȍȔȣȑ Ȋ ȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȐ șȝȊȈȚȐȓ ȒȐȘȗȐȟ Ȑ ȕȈȕȍș șȖȉțȚȣȓȤȕȐȒț țȌȈȘ. ǺȖȚ șȒȖȕȟȈȓșȧ ȕȈ ȔȍșȚȍ. ǷȖȌȖȏȘȍȊȈȍȔȖȋȖ ȏȈȌȍȘȎȈȓȐ.

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 08.00, 02.00 í/Č «íùĆċćąùĊ ĉùĀúČđþûùĄĊĘ» 09.35, 03.35 Ý/č «ëùĂĆùĘ ÿāĀĆĕ èāùč» 10.50, 16.50, 04.50 «ãāĆćāĊċćĉāā ÜĄþúù êăćĉćĎćýćûù» 12.20 «åČĀĔăù û ċþùċĉþ, ăāĆć Ćù ëÛ» 14.00 í/Č «íùĆċćąùĊ Ĉĉćċāû êăćċĄùĆý-øĉýù» 15.40 Ý/č «ãùăāþ Ćùđā ǺǭdzǭDzdzǻǩ üćýĔ!» 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ 17.00 í/Č «ÚČąúùĉùđ» èþċþĉúČĉü 8. ëþĉ- 18.05 ê ĉùĀĉþđþĆāĘ ĈĉćąāĆùĄ» üĉùąąĔ «ÚþĆþ21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» čāĊ» (ăćĆďþĉċĆùĘ 22.00 ê/ĉ «ðČÿćĂ» Ĉĉćüĉùąąù) 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 20.00 í/Č «äþýā ā ĉùĀ00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúāúćĂĆāă» 21.30 «ãāĆćĈùĆćĉùąù» ċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

DzǸǨǹǵǶdzǰǴǨǵǹDzǰDZ ǰǵDzǻǩǨǾǰǶǵǵȃDZ Ǿǭǽ ǃDŽƼǁƼǀƴƹdž ǃDŽƹƸǂǃƿƴdžLJ ǁƴ DžLJdžǂNjǁǏƽ ǃdžƼNJƹǀǂƿǂƸǁǓƾ

1. ǩȘȖȑȓȍȘȣ ȒȘȖșș - ǸȖșș-308, ȒȖȉȉ-500 2. ǺȍȚȘȈ, șțȗȍȘ ȝȈȘȒȖ ȒȘȖșș - ȔȧșȖ-ȧȐȟȕȣȑ 3. dzȖȔȈȕȕ «dzǹdz dzȈȑȚ» ȒȘȖșș - ȧȐȟȕȣȑ (ȒțȘȖȟȒȐ, ȗȍȚțȠȒȐ) 4. ǰȕȌȦȠȈȚȈ ȒȘȖșș - ȉȍȓȈȧ ȠȐȘȖȒȖȋȘțȌȈȧ 5. ǫțșȧȚȈ ȒȘȖșș - ȒȘțȗȕȈȧ șȍȘȈȧ 6. ǻȚȧȚȈ ȒȘȖșș - ȉȍȓȈȧ, ȞȊȍȚȕȈȧ ǶȒȈȏȣȊȈȍȔ țșȓțȋȐ ȗȖ ȐȕȒțȉȈȞȐȐ ȧȐȞ ȖȗȚȖȊȣȔȐ ȗȈȘȚȐȧȔȐ. ǵȈȠ ȈȌȘȍș: ǬȖȕȍȞȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ, ȋ. dzȐȔȈȕ, țȓ. ǺȖȘȋȖȊȈȧ, 6, ȚȍȓȍȜȖȕȣ: 0669624037, 0955281969, 0626141948.


14

ïÿòíèöà 16 ôåâðàëÿ

ǰǵǺǭǸ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

06.00 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.10, 22.00 «êĄþýĊċûāþ ûþĄā... Ċ äþćĆāýćą ãùĆþûĊăāą» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 æćûćĊċā 07.10, 08.10, 09.20 «ìċĉć Ċ áĆċþĉćą» 10.20, 12.25 ê/ĉ «êĈĉćĊāċþ Č ćĊþĆā» 12.50 í/Č «èćĀćûā ąþĆĘ û ýùĄĕ ĊûþċĄČė» 14.50, 15.45, 16.45 «ÛþĒýćă» 18.00 ëćă-đćČ «ãùĊùþċĊĘ ăùÿýćüć» 20.00, 03.30 «èćýĉćúĆćĊċā ĆþýþĄā» 23.50 í/Č «ÛćĉćĆ» 02.00 í/Č «Ýćúĉć ĈćÿùĄćûùċĕ û ăùĈăùĆ» 05.10 «Top Shop»

06.30, 07.10, 08.15 ìċĉć Ċ ìăĉùāĆćĂ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.10 êþüćýĆĘ 09.30, 05.30 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 10.30 êûþăĉćûĕ āĄā ĆþûþĊċăù 11.20, 03.50 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù 13.30, 15.30 ÙüþĆċĔ ĊĈĉùûþýĄāûćĊċā-2 16.00 áĊċćĉāĘ ćýĆćüć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ 18.00 ê/ĉ «ãćĄĕďć Ċ ĉČúāĆćą» 19.45 ëćă-đćČ «Üćûćĉāċ ìăĉùāĆù» 21.00 ê/ĉ «ðþĉĆùĘ ăĉćûĕ» 23.20 èć ĊĄþýùą 00.00, 02.15 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ» 01.45 ëþĄþąùüùĀāĆ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «àùûċĉùă Ċ 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 09.30, 10.50 «ðþċĔĉþ ĊûùýĕúĔ» 12.20, 13.30, 14.55 «åþĆĘė ÿþĆČ» 16.15 ê/ĉ «êĆćûù Ąėúćûĕ» 17.10 ê/ĉ «ÚþĊăćĆþĐĆùĘ Ąėúćûĕ» 20.15, 22.25 «äāüù ĊąþĎù» 00.30 í/Č «ÛĊþ úþĀ Čąù ćċ åĖĉā» 04.20 «ÛþĐþĉĆāĂ ãāþû»

06:00:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù» 07:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 08:00:30 í/Č «ëā - ąþĆğ, Ę ċćúğ» 08:45:00 í/Č «ñûāýăù ýćĈćąćüù» 17:30:00 «ÛiăĆù-æćûāĆā» 18:00:30 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 19:55:30 í/Č «äėúāċā Ă ûğĉāċā» 22:00:00 «ÛiăĆù-æćûāĆā» 22:40:00 í/Č «äėúāċā Ă ûğĉāċā» 00:45:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù»

03.00 àćĆù ĆćĐā 03.05 ÙúĀùď 04.59, 05.59 Kids Time 05.00 å/Ċ «ÝĉùăćĆĔ: ÜćĆăā úþĊĊċĉùđĆĔĎ» 06.00 èĉćþăċ èþĉčþăċ 08.10 äėúćûĕ Ćù ûĔÿāûùĆāþ 10.00 éþûāĀćĉ 14.00 êċĉùĊċā Ĉć éþûāĀćĉČ 17.20 éþûāĀćĉ. åùüùĀāĆĔ 19.00 í/Č «ïĔĈćĐăù» 21.00 í/Č «ìĐāĄăù» 22.50 í/Č «çċĄāĐĆāďù Ąþüăćüć ĈćûþýþĆāĘ» 00.45 í/Č «ÛþĄāăāĂ ÜĖċĊúā»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30, 23.00 ãûùýĉùċĆĔĂ ąþċĉ 08.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.30 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.30, 18.30 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 12.20, 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 12.50 îćĐČ û ćċĈČĊă 14.00 ÜćĉýćĆ éùąĀā üćċćûāċ ýćąù 14.50 äāđĆāþ 10 Ąþċ 15.50 ÜĄĘĆþď 16.40, 21.30 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 17.30, 20.30 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 19.30 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.10 ßþĆĊăùĘ čćĉąù 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.35, 04.20 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā» 06.45 í/Č «êċùąúČĄĕĊăāĂ ċĉùĆĀāċ» 08.30 ìċĉþĆĆāĂ «êûiýćă» 09.00 í/Č «èĉþčþĉùĆĊ Ĉć ĈĘċĆāďùą» 10.45 «ãĉāąāĆùĄĕĆĔþ ýþĄù» 12.30, 17.00 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 14.45, 19.00, 23.15, 02.35 «êûiýćă» 15.05, 19.30 ê/ĉ «åćĉĊăćĂ ĈùċĉČĄĕ» 21.20 ê/ĉ «ãĉāąāĆùĄāĊċ - 9» 23.45 ê/ĉ «áĆĊĈþăċćĉ Ýÿćĉýÿ ÝÿþĆċĄā» 01.40 ê/ĉ «ãćýÿùă» 03.05 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 03.20 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.00 Ùêæ 07.30 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 08.45 íùăċĔ. ìċĉć 09.15 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 10.10 áĆĊùĂýþĉ 11.05 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 12.05 í/Č «ÙĆùăćĆýù» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.10 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.15 í/Č «ÙĆùăćĆýù» 14.15 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 15.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 15.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 16.15 ê/ĉ «ÛĄùýāąāĉĊăùĘ, 15» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 17.50 ê/ĉ «èĄćĎćĂ ĎćĉćđāĂ ăćĈ» 18.45 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.15 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.20 ÙĆċāĀćąúā 21.05 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 21.25 ÝāĀþĄĕ-đćČ 23.55 ãćąāă Ćù ąāĄĄāćĆ. äČĐđþþ

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ Ĉćý-

08.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. äĔÿĆĔþ üćĆăā, 15 ăą. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 09.45, 14.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. ÜĉČĈĈćûùĘ ĊċùýāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 13.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. äĔÿĆùĘ ùăĉćúùċāăù. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 16.30, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ãćĆĕăćúþÿĆĔĂ ĊĈćĉċ, 5000 ü. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 18.40 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êăþĄþċćĆ. ãûùĄāčāăùďāĘ (ÿþĆĒāĆĔ) 19.50 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. èĉĔÿăā Ċ ċĉùąĈĄāĆù. ãûùĄāčāăùďāĘ.áĆýāûāýČùĄĕĆĔþ (ąČÿĐāĆĔ) 21.00 æćûćĊċā

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 æćûćĊċā 06.05, 07.05, 08.05, 11.10 æćûćĊċā ĖăćĆćąāăā 06.10, 07.10 àćĆù î 08.15, 12.10 åùĂĊċĖĉĆĘ. ÜiĊċćĉĔĘ ùýĆùüć ąùĊċùăù 09.05 êāĄù ûþĉĔ 09.35, 15.30 æùČăćąùĆāĘ 10.05 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 10.25 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 11.15, 23.45 í/Č «êùĆċù äėĐāĘ» 12.40, 17.30, 20.50 24 ûćĈĉćĊù 13.10 ÚþĄćĉČĊĊăùĘ ăČĎĆĘ 13.45, 17.15 êĈćĉċ-ąāăĊ 14.15, 17.00 æćûćĊċā ĉþüāćĆù 14.25, 18.15 Üćĉćýù ÚþĄùĉČĊā 15.00, 18.45 Ùéëāñçã 16.05, 01.15 äþüþĆýĔ life 19.10 ÚþĄćĉČĊĔ 19.40, 00.30 ÙăċČùĄĕĆćþ āĆċþĉûĕė 21.15 «ÞûĉćûāýþĆāþ-2018». íāĆùĄ ĆùďāćĆùĄĕĆćüć ćċúćĉćĐĆćüć ċČĉù åþÿýČĆùĉćýĆćüć ăćĆăČĉĊù ĈþĊĆā «ÞûĉćûāýþĆāþ-2018». èĉĘąùĘ ċĉùĆĊĄĘďāĘ 00.50 àćĆù î. áċćüā ĆþýþĄā

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 10.15, 11.15, 12.15 ìċĉć. «åĔ ûĊþ...» Ċ åùĉāĆćĂ äþćĆĐČă ā èùûĄćą éćĄĕĆāăćą 13.15, 14.15, 15.15 «ÝþċùĄā» Ċ ÛùĊāĄāĊćĂ íĉćĄćûćĂ ā êþĉüþþą ÝćĂăć 16.15, 23.00 «ãĉāąāĆùĄ» 17.15 «êāċČùďāĘ» Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą 18.00, 19.00, 21.00 «éùĀćą» Ċ ÜùĆùĈćĄĕĊăāą, ãāĊþĄþûĔą, çĉĄćûĊăćĂ, ÛþĉþĊĆþą, ÙđāćĆ 18.40 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 19.20 «æþĂċĉùĄĕĆùĘ ċþĉĉāċćĉāĘ» Ċ êûþċĄùĆćĂ çĉĄćûĊăćĂ 20.20 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 21.20 «êćúĔċāĘ» ûþĉþĊĆĘ 22.00 «áċćüā» Ċ ÞûüþĆāþą ãāĊþĄþûĔą

06.00, 10.10, 16.50, 21.40 «èćĈČĉĉā» 06.05, 21.50, 01.40 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 06.20, 08.00, 10.50, 03.00 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 06.40, 07.45, 08.10, 10.20, 19.00, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 07.00, 10.00, 13.15, 16.00 «Funny Kids» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.15, 16.20 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 12.45, 04.00 «ÙĉĎāûĔ āĊċćĉāā» 16.10 «èćĈČċĐāă» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.25 «åþüùĈćĄāĊĔ» 19.50, 01.55 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 20.20 í/Č «10 đùüćû ă ČĊĈþĎČ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «èāđþ: ąþÿýČ Ćþúćą ā ĀþąĄþĂ»

05.45, 07.40, 08.40, 09.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.50, 11.20 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 10.00 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.30, 02.00 «åćĘ Ĉĉùûýù» 12.15 í/Č «çĊĄāĆùĘ đăČĉù» 14.00 í/Č «ãćĉćĄĕ ÝĉćĀýćûāă» 15.55 í/Č «ÚþĀ üćýČ ĆþýþĄĘ» 17.10 í/Č «ÜćĄČúùĘ ĊċĉþĄù» 19.00, 03.50 î/Ċ «ãćąāĊĊùĉ éþăĊ» 21.00 î/Ċ «éùĊĊĄþýćûùĆāĘ åþĉýćăù» 22.40 í/Č «çúûāĆĘþċĊĘ Ċûùýĕúù» 00.05 í/Č «ÛþĆĐùĆāþ Ċć Ċąþĉċĕė» 02.55 «èćĀùćĐā» 04.35 ãāĆćĄĘĈĔ 05.10 êùČĆýċĉþăā 05.30 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.50 í/Č «ãćċ û ĊùĈćüùĎ» 11.00 ê/ĉ «ÛĊþ ÿþĆĒāĆĔ ûþýĕąĔ» 12.00, 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 13.00 çċþĄĕ ÜùĄāďāĘ 14.00, 17.00 ãĉùāĆù ì 14.30, 02.50 ÛāċùĄĕăù 16.00 êăùĀăā ì ãāĆć 18.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 19.00 ÛþĐþĉāĆăù 21.00 í/Č «èĉćüČĄăā Ċ ýāĆćĀùûĉùąā» 22.30 í/Č «ÛćýĔ ĊĄćĆùą» 00.30 ÚùĉÝùă

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

06.30, 08.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 01.30, 04.30 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.45, 08.45, 18.15, 19.45, 21.45, 23.45, 01.45, 04.45 èćüćýù 06.50, 14.15 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.20 ãĄČú äùĂč 08.50 ÛĊþą ąāĉćą 09.40 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 11.15 æùą ā Ćþ ĊĆāĄćĊĕ 12.45 ê/ĉ «èć ýćĄüČ ĊĄČÿúĔ» 16.25, 04.50 ê/ĉ «êþĊċĉĔ Ĉć ăĉćûā» 18.20 àýćĉćûùĘ Ċĉþýù 19.00 êĈþďāùĄĕĆĔĂ ĉþĈćĉċùÿ 19.50 èāĒù Úćüćû 22.00 ê/ĉ «èĉùûć Ćù Ąėúćûĕ» 23.50, 01.50 ßāûùĘ ċþąù

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 ÛĉþąĘ ĆćûćĊċþĂ 07.10, 08.10, 21.25, 00.15 ÛĉþąĘ úāĀĆþĊù 07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 00.20 èćüćýù Ćù ăČĉćĉċùĎ 07.50 ÝĉùĂû 07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 èćüćýù û ìăĉùāĆþ 08.50 ãĄČú LIFE 09.20, 17.50 ÛĉþąĘ ćúĒāĆĔ 09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ýþĆĕ 10.55, 11.55, 17.55, 22.50 èćüćýù û ąāĉþ 18.30 öĆþĉüćĆþĀùûāĊāąćĊċĕ 19.30 áĆčćĉąùďāćĆĆĔĂ ûþĐþĉ 22.15 êċćĈ ăćĉĉČĈďāā! 23.10 «àù ðùĂ.com»

08.10 ÚćĉČĊĊāĘ (Ý) - ÙċùĄùĆċù. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 10.00, 15.40, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.25, 02.05 «äāüù ÞûĉćĈĔ. ONLINE» 12.15 «êþċăćĉþĀĔ» 12.45, 18.25, 03.55 ëćĈąùċĐ 12.55 æùĈćĄā - äþĂĈďāü. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.45 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ. 16.05 ãČúćă ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ. 16.35 ÙÞã - ÝāĆùąć (ã). 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 18.30, 20.55 «ëČĉ ONLINE» 18.55 LIVE. ñùĎċĚĉ - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ 19.45 íČċúćĄ Tables 21.40 LIVE. äþĊċþĉ - ñāččāĄý ÷ĆùĂċþý. ãČúćă ÙĆüĄāā 23.45 ðå áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ

06.00 ñùĎċĚĉ - ïĀĘĆĊČ êČĆāĆ. ãćĆċĉćĄĕĆùĘ āüĉù 07.50 ëćĈ-ąùċĐ 08.00, 12.25 «èČċĕ ýć äþćĆù» 08.50 äČýćüćĉþď - åāĄùĆ. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 10.35 ÙÞã - ÝāĆùąć (ã). 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.15 ÚćĉČĊĊāĘ (Ý) - ÙċùĄùĆċù. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 15.00 éþùĄ - èêß. 1/8 čāĆùĄù. äāüù ðþąĈāćĆćû ìÞíÙ 16.45 ðå áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ. 17.15 «äāüù ÞûĉćĈĔ. ONLINE» 19.05 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā. 19.35 æùĈćĄā - äþĂĈďāü. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 21.25, 05.25 ãČúćă ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 21.55 LIVE. ðþĄĊā - îùĄĄ êāċā. ãČúćă ÙĆüĄāā 00.00 ñùĎċĚĉ - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ

í/Č «ÚþĀČąĆĔĂ ýþĆĕ āĆÿþĆþĉù ÚùĉăùĊćûù» Ċ. 2 09.30 í/Č «ÚĄùüćĐþĊċāûùĘ ąùĉċù» Ċ. 1 10.55 í/Č «ÚĄùüćĐþĊċāûùĘ ąùĉċù» Ċ. 2 12.05 í/Č «æùđ ĈùĈù ąùĂćĆþĀ» 12.30 í/Č «åþĆĘ Ėċć Ćþ ăùĊùþċĊĘ» 14.00 í/Č «Û ĆùĐùĄþ ĊĄùûĆĔĎ ýþĄ» Ċ. 1 15.05 í/Č «èćýĀćĉĆùĘ ċĉČúù» 15.30 í/Č «Û ĆùĐùĄþ ĊĄùûĆĔĎ ýþĄ» Ċ. 2 17.00 ê/ĉ «Ýÿþă ÛćĊĕąþĉăāĆ, ùąþĉāăùĆþď» Ċ. 1 18.30 ê/ĉ «Ýÿþă ÛćĊĕąþĉăāĆ, ùąþĉāăùĆþď» Ċ. 2 20.00 ê/ĉ «Ýÿþă ÛćĊĕąþĉăāĆ, ùąþĉāăùĆþď» Ċ. 3 21.30 í/Č «Û ćüĆþ úĉćýù Ćþċ»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

05.20

05.10 í/Č «ëČċĊā» 07.35 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă» 09.45 í/Č «ëāĎùĘ üùûùĆĕ» 12.05 í/Č «èþĉþĈĉùûù» 14.40 í/Č «äČĐđþþ ûć ąĆþ» 17.05 í/Č «çăċĘúĉĕĊăćþ Ćþúć» 19.10 í/Č «ÝćĉćüćĂ ÝÿćĆ» 21.15 í/Č «ÛĆþ/ĊþúĘ» 23.30 í/Č «ãùĈāċùĆ íùĆċùĊċāă» 01.40 í/Č «áĀ ċĕąĔ» 03.15 í/Č «öăĊċĉùĊþĆĊ»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00, 13.05 «Ûāýþćúāąúù» 10.00, 18.15 «êĈþďăćĉ» 10.35, 18.45 «ÝÿþÝÙá» 11.05, 17.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 15.15 í/Č «îĉùą ĐþĉþĈćû» 19.20 ê/ĉ «èþĉþûćĀĐāă» 23.10 «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC» 01.40 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 02.30 «çúĄćą.UA.»

06.30 Ý/Ċ «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 07.30 çċċùă åùĊċùă.-2 08.10 å/Ċ «êþąĕĘĆāĆ»-15 09.00, 14.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 11.40 åùąùĎćĎćċùĄù-7 12.40 åùąùĎćĎćċùĄù-8 17.15 ê/ĉ «êĔđĔđĕđćČ-2» 19.00 ê/ĉ «êĔđĔđĕ-đćČ. Úùĉ» 20.20 Ċ/ĉ «êČĈþĉãćĈĔ»-2 22.00 ê/ĉ «ìĆāûþĉ. æćûùĘ ćúĒùüù» 00.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 02.00, 05.00 éùĀýćĄúùā02.50 ðāĊċćĈĄėā 04.15, 06.00 çċċùă åùĊċùă

07.00, 01.00 àûþĀýĔ - ąùĄĔđā 07.20, 08.00, 10.50, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 13.00 éāăđù éùýÿČ 13.10, 18.30 éćúćăùĉ èćĄā 13.30 äČĈýāýČ 14.00 ãþĂċ ā åāą åāą 14.30, 20.00 êąþđùĉāăā 15.00, 21.10 íāăĊāăā 15.30 åĔđćĆćă ëāĈ 15.50 ÝĉùăćĆĐāă Ýāüúā 16.10 ëùđā 16.40 ãùė 17.10 ÜĉþĆùýāĆ ā èþĈþĉąāĆċ 17.40 ñùĉĄćċċù àþąĄĘĆāĐăù 18.00 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 19.00 êćĆāă ÚČą 19.30 Úùĉùđþă ñćĆ

08.00 èĉùûýù ÿāĀĆā 09.00 êùąĔþ ćĈùĊĆĔþ ÿāûćċĆĔþ 10.00 Û ĈćāĊăùĎ ăĉùĊćċĔ 10.40 ᥥėĀāā ĊćûĉþąþĆĆćĊċā 11.40 êąùĉċđćČ 12.40 èćýýþĄĕĆùĘ āĊċćĉāĘ 13.30 êăĉĔċùĘ ĉþùĄĕĆćĊċĕ 14.20, 00.30 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 15.10, 21.40 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 16.00, 20.50 êćăĉćûāĒù Ċć ĊûùĄăā 17.00 ÙăČĄù 21-üć ûþăù 18.00, 22.40 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 19.00 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 20.00, 23.40 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 08.05, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.20, 07.55, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

RTVI 06.55, 13.50 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «éùĀĄČĐĆāďù» 09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 æćûćĊċā 09.30, 12.50, 01.40, 02.30, 05.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ 12.30, 04.40 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 14.10 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.10, 16.05, 22.00, 23.00 ê/ĉ «áĊùþû» 17.15, 18.15, 19.15, 20.15 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. Live 21.00 æćûĔþ āċćüā. Live 00.00, 05.25 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 02.00 ëùĂą-ăćý

TV- 1000 KINO

í/Č «éùĂĊăāþ ăČĒā» 07.30 í/Č «éùĀûćý Ĉć ĊćúĊċûþĆĆćąČ ÿþĄùĆāė» 09.20 í/Č «èþĉûĔĂ ĈćĊĄþ úćüù» 11.30 í/Č «ÜùąĄþċ» 13.05 í/Č «ãĄāĆĐ» 15.20, 16.05, 03.20, 04.05 í/Č «åùĐþĎù» 17.10 í/Č «ãČăČđăù» 19.20 í/Č «æþúþĊĆĔĂ ĊČý» 21.20 í/Č «ðþąĈāćĆĔ» 23.20 í/Č «åćĊăûù, Ę ċþĉĈĄė ċþúĘ» 01.20 í/Č «áûùĆćûĔ»

TV- 1000

2+2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ 08.00

Dz- 1

ǩǰǫǻǬǰ

06.00 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «íùĂĆù ÷ăĉùĂĆù» 09.15, 16.10 ê/ĉ «ÚþûþĉĄā-îāĄĄĀ, 90210» 11.10 «çĉĚĄ ā éþđăù. ñćĈĈāĆü 2016» 12.10, 18.00 «çĉĚĄ ā éþđăù» 13.10, 19.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. æþāĀûþýùĆĆùĘ ÞûĉćĈù» 14.10, 20.00 «çĉþĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ 2» 15.10, 21.00 «çĉĚĄ ā éþđăù. ãĉČüćĊûþċăù» 22.00 «Ûþĉė Ćþ Ûþĉė» 23.50 «ãÛæ» 02.45 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǻǷǸǨǪdzǟǵǵȇ ǴǻǵǟǾǰǷǨdzȄǵǶǫǶ ǸǶǯǪǰǺDzǻ ǩǨǽǴǻǺǹȄDzǶǠ

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 08.00, 02.00 í/Č «íùĆċćąùĊ Ĉĉćċāû êăćċĄùĆý-øĉýù» 09.40, 03.40 Ý/č «ãùăāþ Ćùđā üćýĔ!» 10.50, 04.50 «ãāĆćāĊċćĉāā ÜĄþúù êăćĉćĎćýćûù» 11.00, 17.00 í/Č «ÚČąúùĉùđ» 12.05 ê ĉùĀĉþđþĆāĘ ĈĉćüĉùąąĔ «ÚþĆþčāĊ» (ăćĆďþĉċĆùĘ Ĉĉćüĉùąąù) 14.00 í/Č «äþýā ā ĉùĀǺǭdzǭDzdzǻǩ úćĂĆāă» 15.30 «ãāĆćĈùĆćĉùąù» 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ 18.05 200 Ąþċ ãČúùĆèþċþĉúČĉü 8. ëþĉĊăćąČ ăùĀùĐĕþąČ ĎćĉČ. ÷úāĄþĂĆĔĂ ąāĆùĄ» ăćĆďþĉċ 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 20.00 Ý/č «áąþĆù-äþ22.00 ê/ĉ «ðČÿćĂ» üþĆýĔ» 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 20.30 «5:0 û ąćė ĈćĄĕ00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúāĀČ» ãćĆďþĉċ Üùĉāăù êČăùĐþûù ċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

ǴǟǹȄDzǶǠ

ȖȋȖȓȖȠțȫ ȒȖȕȒțȘșȕȐȑ ȊȭȌȉȭȘ șțȉ’ȫȒȚȈ ȖȞȭȕȖȟȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ Ȍȓȧ ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȕȍȏȈȓȍȎȕȖȮ ȖȞȭȕȒȐ Ȗȉ'ȫȒȚȈ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ ȗȘȈȊȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȮ ȊȓȈșȕȖșȚȭ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȖȮ ȋȘȖȔȈȌȐ ȔȭșȚȈ ǩȈȝȔțȚȈ ț 2018 ȘȖȞȭ:

ʋ 1. 2.

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ

Ⱥɞɪɟɫɚ

ɇɟɠɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 53,9 ɤɜ.ɦ ɇɟɠɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 103,1 ɤɜ.ɦ.

ɦ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɜɭɥ. Ȼ.Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, 39 ɦ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɜɭɥ.Ƚɚɪɲɢɧɚ, 59

ǴȍȚȈ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȕȍȏȈȓȍȎȕȖȮ ȖȞȭȕȒȐ: ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȊȈȘȚȖșȚȭ ȗȘȖȌȈȎț ȊȐȡȍȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ. DzȖȕȒțȘșȕȐȑ ȊȭȌȉȭȘ ȉțȌȍ ȏȌȭȑșȕȦȊȈȚȐșȧ ȕȈ ȗȭȌșȚȈȊȭ ǷȖȓȖȎȍȕȕȧ ȗȘȖ ȗȖȘȧȌȖȒ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ ȚȈ ȊȭȌȟțȎȍȕȕȧ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȘȈȊȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȮ ȊȓȈșȕȖșȚȭ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȖȮ ȋȘȖȔȈȌȐ Ȕ. ǨȘȚȍȔȭȊșȤȒȈ, ȏȈȚȊȍȘȌȎȍȕȖȋȖ ȘȭȠȍȕȕȧȔ ǨȘȚȍȔȭȊșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȊȭȌ 26.03.2014 ȹ6/49-960 ȚȈ ȕȈȒȈȏț ǼǬǴǻ ȊȭȌ 31.12.2015 ȹ2075. Ǭȓȧ țȟȈșȚȭ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȐ ȗȖȌȈȦȚȤ ȒȖȕȒțȘșȕț ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȭȦ Ȋ ȏȈȗȍȟȈȚȈȕȖȔț ȒȖȕȊȍȘȚȭ ȏ ȖȗȐșȖȔ ȗȭȌȚȊȍȘȌȎțȦȟȐȝ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ, Ȉ șȈȔȍ: ȏȈȧȊț ȕȈ țȟȈșȚȤ ț ȒȖȕȒțȘșȭ; ȒȖȗȭȦ țșȚȈȕȖȊȟȖȋȖ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ; ȒȖȗȭȮ ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȑȕȐȝ ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȖȞȭȕȦȊȈȟȭȊ, ȧȒȭ ȗȘȈȞȦȦȚȤ ț ȠȚȈȚȕȖȔț șȒȓȈȌȭ ȚȈ ȧȒȐȝ ȉțȌȍ ȏȈȓțȟȍȕȖ ȌȖ ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȖȞȭȕȒȐ ȚȈ ȗȭȌȗȐșȈȕȕȧ ȏȊȭȚț ȗȘȖ ȖȞȭȕȒț ȔȈȑȕȈ; ȒȖȗȭȦ șȍȘȚȐȜȭȒȈȚȈ șțȉ'ȫȒȚȈ ȖȞȭȕȖȟȕȖȮ ȌȭȧȓȤȕȖșȚȭ, ȊȐȌȈȕȖȋȖ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚț ǼȖȕȌȖȔ ȌȍȘȎȈȊȕȖȋȖ ȔȈȑȕȈ ǻȒȘȈȮȕȐ; ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȦ ȗȘȖ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ (ȌȖȒțȔȍȕȚ, ȧȒȐȑ ȔȭșȚȐȚȤ ȊȭȌȖȔȖșȚȭ ȗȘȖ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ ȡȖȌȖ ȑȖȋȖ ȌȖșȊȭȌț ȘȖȉȖȚȐ, ȒȊȈȓȭȜȭȒȈȞȭȮ ȚȈ ȖșȖȉȐșȚȖȋȖ ȌȖșȊȭȌț ȘȖȉȖȚȐ ȖȞȭȕȦȊȈȟȭȊ, ȧȒȭ ȗȘȈȞȦȦȚȤ ț ȑȖȋȖ ȠȚȈȚȕȖȔț șȒȓȈȌȭ ȚȈ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

ǸǨǬǰ

ȌȖȌȈȚȒȖȊȖ ȏȈȓțȟȈȦȚȤșȧ ȕȐȔ, ȏ ȕȍȏȈȓȍȎȕȖȮ ȖȞȭȕȒȐ ȔȈȑȕȈ, ț ȚȖȔț ȟȐșȓȭ ȗȖȌȭȉȕȖȋȖ ȔȈȑȕȈ ȚȖȡȖ). DzȖȕȒțȘșȕȈ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȧ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚȈ ȗȖȌȈȫȚȤșȧ ț ȏȈȗȍȟȈȚȈȕȖȔț ȒȖȕȊȍȘȚȭ ȭ ȔȈȫ ȔȭșȚȐȚȐ ȗȘȖȗȖȏȐȞȭȦ ȡȖȌȖ ȊȈȘȚȖșȚȭ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȘȖȉȭȚ, ȒȈȓȤȒțȓȧȞȭȮ ȊȐȚȘȈȚ, ȗȖȊ'ȧȏȈȕȐȝ ȏ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧȔ ȘȖȉȭȚ, Ȉ ȚȈȒȖȎ ȚȍȘȔȭȕț ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȘȖȉȭȚ (ȊȐȏȕȈȟȐȚȐ Ȋ ȒȈȓȍȕȌȈȘȕȐȝ Ȍȕȧȝ). ǶȗȓȈȚȈ ȗȖșȓțȋ ȖȞȭȕȦȊȈȟȈ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȗȖȒțȗȞȍȔ Ȗȉ’ȫȒȚȈ Ȋ ȔȭșȧȟȕȐȑ ȚȍȘȔȭȕ ȗȭșȓȧ ȕȖȚȈȘȭȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖșȊȭȌȟȍȕȕȧ ȌȖȋȖȊȖȘț ȒțȗȭȊȓȭ-ȗȘȖȌȈȎț Ȗȉ'ȫȒȚȈ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ. DzȖȕȒțȘș ȊȭȌȉțȌȍȚȤșȧ 21.02.2018 Ȋ Ȓ.201 ȈȌȔȭȕȉțȌȭȊȓȭ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ (ȟȈș ȗȘȖȊȍȌȍȕȕȧ ȒȖȕȒțȘșț ȉțȌȍ ȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȖ ȌȖȌȈȚȒȖȊȖ ȒȖȎȕȖȔț țȟȈșȕȐȒț). ǻ ȘȈȏȭ ȕȍȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖșȚȭ, ȕȍȗȖȊȕȖȚȐ ȒȖȕȒțȘșȕȖȮ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȭȮ ȈȉȖ ȮȮ ȕȍșȊȖȫȟȈșȕȖȋȖ ȗȖȌȈȕȕȧ ȗȘȍȚȍȕȌȍȕȚ ȌȖ țȟȈșȚȭ ț ȒȖȕȒțȘșȭ ȕȍ ȌȖȗțșȒȈȫȚȤșȧ. ǶșȚȈȕȕȭȑ ȌȍȕȤ ȗȘȐȑȖȔț ȌȖȒțȔȍȕȚȭȊ ȕȈ ȒȖȕȒțȘș 18.02.2018, ȌȖ 16-00. ǯȈȧȊȈ ȚȈ ȒȖȕȒțȘșȕȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȭȧ ȗȘȐȑȔȈȫȚȤșȧ ȏȈ ȈȌȘȍșȖȦ: 84500, ǻȒȘȈȮȕȈ, ǬȖȕȍȞȤȒȈ Ȗȉȓ., Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 44, ȒȭȔȕ. 524, Țȍȓ. 44-04-39.


15

ñóááîòà 17 ôåâðàëÿ ǰǵǺǭǸ 05.40 «åČĄĕċčāĄĕą»

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

07.00, 15.00, 19.00, 02.30 êþ-

06.00, 19.30 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 06.45 «ÝþĆĕüā 2018» 08.00 «àùûċĉùă. ÛĔĎćýĆćĂ» 09.45, 05.05 «ßāĀĆĕ úþĀ ćúąùĆù» 11.15 «áĆĊĈþăċćĉ. Üćĉćýù» 13.00, 23.10 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ 2018» 14.00 «ÜćĄćĊ ĊċĉùĆĔ 8» 16.25, 21.15 «ÛþĐþĉĆāĂ ăûùĉċùĄ» 18.30 «éùĊĊąþđā ăćąāăù» 20.15 «ìăĉùāĆĊăāþ ĊþĆĊùďāā» 00.10 «ÛþĐþĉĆāĂ ãāþû» 01.30 í/Č «ÛĊþ úþĀ Čąù ćċ åĖĉā»

06:15:30 «îùċù Ćù ċùċù» 07:55:30 «ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆğ» 09:00:00 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 10:10:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 11:10:30 í/Č «äėúāċā Ă ûğĉāċā» 15:20:30 «åùĊċþĉñþč. ãČĄğĆùĉĆāĂ ûāĈČĊăĆāĂ» 18:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 18:55:45 «ÍûĉćúùĐþĆĆĘ 2018» 21:25:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 22:30:00 «ÍûĉćúùĐþĆĆĘ 2018 èğýĊČąăā üćĄćĊČûùĆĆĘ» 23:20:30 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù. æćûù ğĊċćĉğĘ» 00:20:00 «ÝùûùĂ Ĉćüćûćĉāąć Ĉĉć ĊþăĊ 4»

03.10 êĄČÿúù ĉćĀĔĊăù ýþċþĂ 03.20, 02.00 àćĆù ĆćĐā 06.10, 07.49 Kids Time 06.15 å/Ċ «äČĆċāă ā þüć ýĉČĀĕĘ» 07.50 éþûāĀćĉ 10.20 êċĉùĊċā Ĉć éþûāĀćĉČ 13.10 í/Č «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā 3» 15.00 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāăā» 17.00 í/Č «çýĆćăĄùĊĊĆāăā 2» 19.00 í/Č «ßþĆĒāĆù-ăćđăù» 21.00 í/Č «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ĊČĈþĉąþĆù» 00.10 í/Č «ÝĆþûĆāăā ðþĉĆćúĔĄĘ»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.40 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.20 äėúĄė üćċćûāċĕ 11.20 íćĉąČĄù Ąėúûā 12.20 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 14.20, 18.00 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 16.00 çýāĆ Āù 100 ĐùĊćû 19.40 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 22.20 íùĀþĆýù 23.10 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.50 í/Č «èĉćċāûćĊċćĘĆāþ» 12.00 «êûiýćă. ÙüþĆċā» 12.40, 03.00 «éþĐćûāĂ ýćăùĀ» 15.35 «ÚćăĊ. äČĐđāþ úćā ÙĄþăĊùĆýĉù ìĊāăù» 17.10 «èþĉþĄćąĆĔþ 80-þ» 19.00, 02.05 «êûiýćă» 19.30 í/Č «ÛĔĊćċù» 21.20 í/Č «éùĀúćĉăù û åùĆāĄþ» 23.05 í/Č «ßþĄþĀĆĔĂ ĉĔďùĉĕ - 2» 01.10 ê/ĉ «ÚćĄĕđāþ ĐČûĊċûù» 02.35 «êĄČĐùĂĆĔĂ ĊûāýþċþĄĕ» 04.30 «èĉùûýù ÿāĀĆā. èĉćčþĊĊāā»

06.30 «ÚćĄĕđćĂ úćăĊ. éùĂ-

üćýĆĘ

ąČĆýć ÚþĄĕċĉùĆ - èù-

07.15, 05.20 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ

ČĄČĊ åćĀþĊ»

08.15, 15.20 ê/ĉ «ðþĉĆùĘ

08.20 í/Č «Û ĈćāĊăùĎ ăùĈāċùĆù ÜĉùĆċù» 17.50, 20.30 í/Č «Ýûù áûùĆù» 20.00, 02.30, 05.20 «èćýĉćúĆćĊċā» 22.15 ê/ĉ «æþ úĔĄć úĔ ĊĐù-

ăĉćûĕ» 17.10, 19.40 ê/ĉ «èāĊĕąć æùýþÿýĔ» 22.00 ê/ĉ «êĐùĊċĄāûĔĂ úāĄþċ» 02.00 ëþĄþąùüùĀāĆ 03.10 éþùĄĕĆùĘ ąāĊċāăù

ĊċĕĘ»

04.00 ê/ĉ «CSI. åþĊċć ĈĉþĊċČ-

03.00 í/Č «ÛćĉćĆ»

ĈĄþĆāĘ»

04.50 «Top Shop»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

ENTER-ǼǰdzȄǴ

07.55 ø ĊĆĘĄ! 09.45 ÝāĀþĄĕ-đćČ 10.55 çĊćúþĆĆćĊċā ĆùďāćĆùĄĕĆćĂ ĉùúćċĔ 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 êăþċĐ-đćČ «æù ċĉćāĎ» 17.00 í/Č «åāĊċþĉ ÚāĆ Ćù ćċýĔĎþ» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 Ùêæ 19.00 íùăċĔ. ÛþĐþĉ 19.20 ðĉþĀûĔĐùĂĆĔþ ĆćûćĊċā. áċćüā Ċ ãćĆĊċùĆċāĆćą êċćüĆāþą 20.05 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.10 í/Č «ëĉā ýĆĘ Ćù ČúāĂĊċûć» 21.00 Ùêæ 22.10 í/Č «èćĊĄþýĆāĂ ĉČúþÿ»

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.45 å/č «ñăćĄù ąćĆĊċĉćû. èĉāăĄėĐþĆāĘ ćċĉĘýù ûùąĈāĉćû» 10.35 å/č «ÝÿćĀþč. ãćĉćĄĕ ĊĆćûāýþĆāĂ» 11.50 í/Č «êāĆĘĘ ĊûþĐăù» 13.00 ÛþĐþĉāĆăù 16.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 18.00 í/Č «ÛćýĔ ĊĄćĆùą» 20.00, 21.30, 23.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 20.30, 22.00, 23.30 êăùĀăā ì 21.00, 22.30 ãĉùāĆù ì 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 ÚùĉÝùă 02.00 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 02.50 ÛāċùĄĕăù

09.30, 14.10, 01.10, 05.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. èĉþýĔýČĒùĘ ĊċùýāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 11.30 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. äĔÿĆĔþ üćĆăā. öĊċùčþċù 4Ď5 ăą. (ÿþĆĒāĆĔ) 13.05 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ. åùĊĊ-Ċċùĉċ ÿþĆĒāĆĔ 12.5ăą 16.30, 22.05 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. êăþĄþċćĆ. íāĆùĄ (ÿþĆĒāĆĔ) 17.55 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. èĉĔÿăā Ċ ċĉùąĈĄāĆù. íāĆùĄ. áĆýāûāýČùĄĕĆĔþ (ąČÿĐāĆĔ) 19.00 æùďāćĆùĄĕĆĔĂ ćċúćĉ ČĐùĊċĆāăù ćċ ìăĉùāĆĔ Ćù åþÿýČĆùĉćýĆĔĂ ĈþĊþĆĆĔĂ ăćĆăČĉĊ «ÞûĉćûāýþĆāþ-2018». II ċČĉ 21.30 æćûćĊċā

03.55, 20.00 èùĆćĉùąù 04.40, 08.10, 20.45 24 ûćĈĉćĊù 05.10 IĊĆùĊďĕ 05.40 ø ĎćĐČ Ėċć Čûāýþċĕ! 06.05, 12.05, 00.45 «êĔüĉùĂ ąþĆĘ, þĊĄā Ċąćÿþđĕ!» 06.35, 01.10 ãùąþĆĕ, ĆćÿĆāďĔ, úČąùüù 07.00 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 07.25, 08.35, 13.25 æùČăćąùĆāĘ 08.00, 11.00, 14.00 æćûćĊċā 09.05 êûĘċĔĆi ÚþĄùĉČĊi 09.35 ÚþĄùĉČĊĕ ăùă ĈþĊĆĘ 10.00 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 10.30, 23.15 ÛĉùĐþúĆĔþ ċùĂĆĔ ĈĄėĊ 11.10 ÝþċĊăāĂ ýćăċćĉ 12.30, 19.10, 22.50 ãČĄāĆùĉĆùĘ ýāĈĄćąùċāĘ 13.00, 16.50, 21.10 åùĂĊċĖĉĆĘ. ÜiĊċćĉĔĘ ùýĆùüć ąùĊċùăù 14.15 ãĉùiĆù 14.40, 23.45 ø ĀĆùė 15.45 ãćĉćúăù ĈþĉþýùĐ 16.15 äþüþĆýĔ ĊĈćĉċù 17.20, 03.25 êćúĔċāĘ 17.50, 21.40 ëùĄþĆċ ăĉùiĆĔ 19.40 ë/č «ÝþĄć ÿāĀĆā» 01.35 Úāċûù ĖăĊċĉùĊþĆĊćû

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15 «àćĄćċćĂ üČĊùă» NEW 10.00, 15.00 ãćĆďþĉċ 11.15, 16.15, 19.15 «ëþĉĉāċćĉāĘ ĈćĀāċāûù» Ċ êĆþÿùĆćĂ ÞüćĉćûćĂ 12.15 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 13.15 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ æāċùĄāþĂ íāďāĐ 14.00 «èćċĉþúāċþĄĕ» 17.15 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 18.00 THE WEEK åþÿýČĆùĉćýĆĔĂ ćúĀćĉ ĆþýþĄā Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą ā èāċþĉćą àùĄąùþûĔą 20.15 «êûþċĊăāþ ĎĉćĆāăā» 21.00 «Ýćúĉć ā ĀĄć» 22.00 «àùăĉĔċùĘ ĀćĆù» 23.00 «ãĉāąāĆùĄ»

06.00, 07.15, 08.10, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 06.40, 02.35 «åćĘ ëĉþċĕĘăćûăù» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.30, 10.30, 01.20 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 08.00, 10.50 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 13.15, 16.10 «Funny Kids» 10.10 åČĄĕċčāĄĕą 10.20, 16.00, 04.50 «èćĈČĉĉā» 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.20, 21.30 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 16.50 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.00, 01.40, 04.00 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 19.30 í/Č «ÛāăċćĉāĘ ā ÙĄĕúþĉċ» 21.00 «åþüùĈćĄāĊĔ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 00.00 í/Č «10 đùüćû ă ČĊĈþĎČ»

05.45, 08.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.40, 03.45 «êûćĘ ĉćĄĕ» 09.30 «ÙăùýþąāĘ ĊąþĎù» 10.25 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 11.20 í/Č «ÚĄùüćĉćýĆĔĂ ûþĆþďāùĆþď» 13.25 í/Č «ëČĀ» 15.15 í/Č «êċĉùĆĆćþ éćÿýþĊċûć» 17.10 í/Č «êþąĕ ýĆþĂ ýć ĊûùýĕúĔ» 19.05 í/Č «ãćĉćĄþûù úþĆĀćăćĄćĆăā 2» 21.00 í/Č «ãùĉĕþĉù ÝāąĔ ÜćĉāĆù» 22.55 í/Č «ÚùĄùąČċ» 01.10 í/Č «ãćĉćĄþûĊċûć ăĉāûĔĎ ĀþĉăùĄ» 02.35 í/Č «ÛùĄĕăāĆĔ ĈùĉČĊù» 04.25 ãāĆćĄĘĈĔ 04.45 êùČĆýċĉþăā 05.10 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 08.30 ÛĉþąĘ Ććûć-

09.30 ìăĉùûċćăćĆċāĆþĆċ 09.45 ÛýćĎĆćûþĆāþ 10.10 åćýĆćþ Āýćĉćûĕþ 10.30 áĊċćĉāĘ ČĊĈþĎù 10.40 êćûĉþąþĆĆĔĂ čþĉąþĉ 11.05 èĘċĔĂ Ėċùÿ 11.30 åùĊċþĉù ĉþąćĆċù 12.35 èĉþĊĊ-ăćĆčþĉþĆďāĘ Ĉć ĊāċČùďāā û ĀćĆþ Ùëç 13.10, 03.20 ãāĆć Ċ ø. êćăćĄćûćĂ 13.30 íþþĉāĘ ĈČċþđþĊċûāĂ 14.10, 01.10, 04.30 çċăĉĔċùĘ ďþĉăćûĕ 14.35 ìĐāĊĕ Ċ Ćùąā 15.15 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ 15.30 çĊćúĔĂ ûĀüĄĘý 16.10 ÙăďþĆċ 16.30 Û ăùúāĆþċùĎ 17.05, 02.10 «àù ðùĂ. com» 18.10, 00.15 ç ûćĂĊăþ 18.25 íùăċćĉ úþĀćĈùĊĆćĊċā 19.25, 23.25 åùđāĆù ûĉþąþĆā 20.10, 05.15 éùĆýþûČ 21.00 ÚćĄĕđùĘ ĈćĄāċāăù 21.30, 03.00 çăĆć û ÙąþĉāăČ

08.15 ðþĄĊā - îùĄĄ êāċā. ãČúćă ÙĆüĄāā 10.00, 22.30 íČċúćĄ NEWS 10.25 ñùĎċĚĉ - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ 12.15 ÙÞã - ÝāĆùąć (ã). 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 14.00 ãČúćă ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 14.25 LIVE. ñþččāĄý ìĖĆĊýþĂ - æćċċĊ ãùČĆċā/êČćĆĊā. ãČúćă ÙĆüĄāā 15.25 ãćĖččāďāþĆċĔ íáíÙ/ìÞíÙ 16.30, 19.10, 21.25 ëćĈąùċĐ 17.10 LIVE. öĂúùĉ - ÚùĉĊþĄćĆù. ðå áĊĈùĆāā 18.00 íČċúćĄ Tables 19.25 LIVE. ÙĄùûþĊ - ÝþĈćĉċāûć. ðå áĊĈùĆāā 21.40 LIVE. åùĄùüù - ÛùĄþĆĊāĘ. ðå áĊĈùĆāā 23.40 êċùĄĕ - ÙĄþăĊùĆýĉāĘ. ðå ìăĉùāĆĔ

06.00 ñùĎċĚĉ - Ùáã. Dubai Cup 2018 07.50, 21.30 ëćĈ-ąùċĐ 07.55, 23.30 çúĀćĉ ąùċĐþĂ. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 08.50 æùĈćĄā - äþĂĈďāü. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 09.40 ãćĖččāďāþĆċĔ íáíÙ/ìÞíÙ 10.40 ãČúćă ÙĆüĄāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 11.10 ÚćĉČĊĊāĘ (Ý) - ÙċùĄùĆċù. 1/16 čāĆùĄù. äāüù ÞûĉćĈĔ ìÞíÙ 13.00 ðå áĊĈùĆāā. èĉþýāĊĄćûāþ ă ċČĉČ 13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «ëČĉ ONLINE» 13.55 LIVE. êċùĄĕ - ÙĄþăĊùĆýĉāĘ. ðå ìăĉùāĆĔ 14.45, 17.45 íČċúćĄ Tables 16.15, 20.15 íČċúćĄ NEWS 16.55 LIVE. ÛćĉĊăĄù - ÛþĉþĊ. ðå ìăĉùāĆĔ 19.25 LIVE. îùýýþĉĊčāĄý/ ÚāĉąāĆüþą - å÷. ãČúćă ÙĆüĄāā 21.40 ÛþĊċ ÚĉćąûāĐ - êùČċüþąĈċćĆ. ãČúćă ÙĆüĄāā.

08.00 ê/ĉ «Ýÿþă ÛćĊĕąþĉăāĆ, ùąþĉāăùĆþď» Ċ. 3 09.25 í/Č «Û ćüĆþ úĉćýù Ćþċ» 11.00 í/Č «ÚćĄĕđćþ ăćĊąāĐþĊăćþ ĈČċþđþĊċûāþ» 12.05 í/Č «áĊăĄėĐþĆāþ úþĀ ĈĉùûāĄ (àćĄćċùĘ ĈČüćûāďù)» 12.30 í/Č «ÛĉùĐù ûĔĀĔûùĄā?» 13.40 í/Č «èćÿùĉ ûć čĄāüþĄþ» 14.00 í/Č «ÙĄþĆĕăāĂ ďûþċćĐþă» 15.30 í/Č «ÛĊþ Ćùćúćĉćċ» 17.00 í/Č «ëþĆĕ» 18.35 í/Č «ÛćĊăĉþĊĆĔĂ ĈùĈù» 20.00 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 1 21.30 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 2 23.00 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 3 00.05 í/Č «öĆýđĈāĄĕ»

06.00, 11.10 ê/ĉ «H2O:

ĊċþĂ ÝćĆúùĊĊù 06.45, 08.45 èćüćýù 06.50, 10.30 ëþĄþĈùĀĄāăā 08.50 èāĒù Úćüćû 12.30 ê/ĉ «ðāĊċć ùĆüĄāĂĊăāþ ČúāĂĊċûù» 18.30 ÜćĉĘĐùĘ ĊąþĆù 19.00 ëùĂĆĔĂ ăćý ûĀĄćąùĆ 20.30, 00.10, 03.45 ßāûùĘ ċþąù 22.00 í/Č «êāĄù ûćĄā» 02.30 Ý/č «ÛĊþ ĈùĄùĝ»

RTVI 06.55, 10.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «éùĀĄČĐĆāďù» 09.00 æćûĔþ āċćüā 10.30 í/Č «çċăČýù úþĉČċĊĘ ýþċā?» 12.00 ñćú Ę ċùă þĄ 12.30 í/Č «åāć, ąćĂ åāć» 14.15 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.15, 16.05, 22.00, 22.55 ê/ĉ «áĊùþû» 17.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 20.30 ëùĂą-ăćý 21.00 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 23.45 çĊćúćþ ąĆþĆāþ 01.15 äāĀù āĀ CćĎć 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 05.25 ê/ĉ «ÜþċþĉĔ ąùĂćĉù êćăćĄćûù» 06.25 í/Č «èćĊċćĉćĆĆāą ûĎćý ĉùĀĉþđþĆ»

TV- 1000 KINO

05.20

í/Č «æþúþĊĆĔĂ ĊČý» 07.15 í/Č «ðþąĈāćĆĔ» 09.15 í/Č «åćĊăûù, Ę ċþĉĈĄė ċþúĘ» 11.10 í/Č «Ûāûùċ, üùĉýþąùĉāĆĔ!» 13.45 í/Č «åćĂ ĈùĈù - ÚùĉĔđĆāăćû» 15.40 í/Č «áûùĆćûĔ» 17.40 í/Č «äėúćûĕ û üćĉćýþ ùĆüþĄćû» 19.20 í/Č «áĉćĆāĘ Ąėúûā» 21.10 í/Č «ðþąĈāćĆĔ: ÛĔđþ. ÚĔĊċĉþþ. êāĄĕĆþþ» 23.20, 00.10 í/Č «åùĉüùĉāċù æùĀùĉćûù» 01.20 í/Č «æþČĄćûāąĔþ: ÚùĆüăćă» 03.00 í/Č «ÚùüĉćûĔĂ ďûþċ ĊĆþüćĈùýù»

TV- 1000

05.10 í/Č «ÛĔúćĉ» 07.30 í/Č «çăċĘúĉĕĊăćþ Ćþúć» 09.45 í/Č «ÜćĊċĕĘ» 12.15 í/Č «öăĊċĉùĊþĆĊ» 14.25 í/Č «ÝćĉćüćĂ ÝÿćĆ» 16.40 í/Č «åĄùýþĆþď Ćù $30 000 000» 19.10 í/Č «êĈþđā Ąėúāċĕ» 21.10 í/Č «ÝûćĉþďăāĂ» 23.45 í/Č «áĊăČĊĊċûþĆĆĔĂ āĆċþĄĄþăċ. ÝćĊċČĈ ĆþćüĉùĆāĐþĆ» 01.35 í/Č «äėúćûĕ ā ýĉČÿúù» 03.15 í/Č «çýþĉÿāąćĊċĕ»

2+2

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.00 ÚČđāýć 09.00 «àùĄćÿĆāăā ĈĉùûćĊČýāĘ» 10.00 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 11.00 ê/ĉ «èþĉþûćĀĐāă» 12.50 ê/ĉ «åþĆċćûĊăāþ ûćĂĆĔ. ãāþû» 16.25 í/Č «ÙĆýĉćāý-ĈćĄāďþĂĊăāĂ» 18.15 í/Č «ðČÿþĉćýĆùĘ ăćĆûþĉüþĆďāĘ» 20.00 í/Č «îāĒĆāăā» 22.00 ê/ĉ «ÛĊċĉþĐĆùĘ ĈćĄćĊù» 23.55 í/Č «èČċĕ ûćĂĆĔ» 01.40 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 02.30 «çúĄćą.UA.»

КЛУБ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОНСУЛЬТИРУЕТ ǩǶǸȄǩǨ ǹ ǷǸǰǸǶǬǶDZ ǰdzǰ ǹǶȆǯ? Ǵȣ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ ȏȈȕȐȔȈȍȔșȧ ȉȖȘȤȉȖȑ ș ȗȘȐȘȖȌȖȑ, ȌȈȎȍ ȕȍ ȏȈȔȍȟȈȧ ȥȚȖȋȖ. ǯȍȔȓȍȌȍȓȐȍ ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȖșȤ Ȋ ȏȍȔȓȍȥȒșȗȓțȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ. Ǩ ȟȚȖ ȚȈȒȖȍ ȏȍȔȓȍȌȍȓȐȍ Ȕȣ ȏȈȉȣȓȐ. ǸȈȏȉȍȘȍȔ ȥȚȖ șȓȖȊȖ ȒȈȒ Ȋ ȠȒȖȓȍ. ǯȍȔȓȍȌȍȓȐȍ: ȏȍȔȓȦ ȌȍȓȈȚȤ, ȚȖ ȍșȚȤ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȍȍ ȗȓȖȌȖȘȖȌȐȐ. Ǩ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȏȈȉȖȚȐȚșȧ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȏȌȍșȤ Ȑ șȍȑȟȈș, Ȉ ȏȍȔȓȦ ȗțșȚȤ ȌȍȓȈȍȚ ȒȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȑ. ǴȕȖȋȐȍ ȌȈȟȕȐȒȐ-ȖȋȖȘȖȌȕȐȒȐ, ȒȖȓȝȖȏ-

ȕȐȒȐ Ȑ ȜȍȘȔȍȘȣ ȝȖȚȧȚ ȗȖȓțȟȐȚȤ țȘȖȎȈȑ Ȍȓȧ șȍȉȧ, șȊȖȐȝ ȌȍȚȍȑ Ȑ ȊȕțȒȖȊ șȍȑȟȈș. Ǩ ȟȚȖ Ȏȍ ȕȈȠȐ ȊȕțȒȐ ȉțȌțȚ ȌȍȓȈȚȤ ȗȖȚȖȔ ș ȚȖȑ ȗțșȚȣȕȍȑ, ȒȖȚȖȘțȦ Ȕȣ ȐȔ ȖșȚȈȊȐȔ, ȕȐȒȖȋȖ ȗȖ ȉȖȓȤȠȖȔț șȟȍȚț ȕȍ ȊȖȓȕțȍȚ. ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȏȍȔȓȐ ȕȍȓȤȏȧ ȕȈȏȊȈȚȤ ȏȍȔȓȍȌȍȓȐȍȔ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋ ȗȘȐȘȖȌȍ ȕȍȚ ȚȈȒȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȖȌȐȕȈȒȖȊȣȝ ȒțȓȤȚțȘ, ȘȈșȚțȡȐȝ ȕȈ ȖȌȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ. ǷȘȐȘȖȌȈ ȌȈȍȚ ȗȖȕȧȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȟȚȖ ȚȈȒ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ ȕȍȓȤ-

èĉćĊċć

ǩǰǫǻǬǰ ýćúùûĕ

ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 09.00 «ãĉùĊćċăā» 10.00 «ìĎ ċĔ show» 12.10 í/Č «ãćĉćĄĕ ûćĀýČĎù» 14.00 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý» 22.15 «Þýù, Ę ĄėúĄė ċþúĘ!» 00.15 í/Č «Ûþă ÙýùĄāĆ» 02.20 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

07.00, 13.00, 01.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 08.00, 02.00 í/Č «äþýā ā ĉùĀúćĂĆāă» 09.30, 03.30 «ãāĆćĈùĆćĉùąù» 12.05 200 Ąþċ ãČúùĆĊăćąČ ăùĀùĐĕþąČ ĎćĉČ. ÷úāĄþĂĆĔĂ ăćĆďþĉċ 14.00 Ý/č «áąþĆù-äþüþĆýĔ» 14.30 «5:0 û ąćė ĈćĄĕĀČ» ãćĆďþĉċ Üùĉāăù êČăùĐþûù 17.00 Úāċ-ăûùĉċþċ «êþăĉþċ»: 30 Ąþċ Ćù ǺǭdzǭDzdzǻǩ úāĊ!» 18.15 í/Č «ÜþĉćĂ Ćùđþüć 20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ ûĉþąþĆā» èþċþĉúČĉü 8. ëþĉ- 20.00 «Û ĈćāĊăùĎ ČċĉùĐþĆĆćüć. ÞûüþĆāĂ ąāĆùĄ» êùąćĂĄćû» 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 20.40 «ÛĊċĉþĐā ýĄĘ ÛùĊ» 22.00 ê/ĉ «ðČÿćĂ» 21.20 «ãāĆćāĊċćĉāā ÜĄþ23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» úù êăćĉćĎćýćûù» 00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúā- 21.30 í/Č «ÚþĄĔĂ Úāą ðþĉĆćþ ČĎć» ċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

07.00 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 08.00, 09.00 ÙĀāùċĊăāĂ Check-in 10.00 í/Č «êþĉýďþ ýĉùăćĆù 3: èĉćăĄĘċĕþ ĐùĉćýþĘ» 11.50 í/Č «êþĉýďþ ýĉùăćĆù» 13.50 í/Č «êþĉýďþ ýĉùăćĆù: æćûćþ ĆùĐùĄć» 15.20 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 22.10 í/Č «êČýĆĔĂ ýþĆĕ» 00.15 í/Č «èāĈþď-2» 02.15, 05.15 éùĀýćĄúùā 03.00 ðāĊċćĈĄėā 04.25 çċċùă åùĊċùă çëëÙã åÙêëÙã!

07.00, 08.00, 10.50, 13.30, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.00 ÙĆüþĄāĆù ÚùĄþĉāĆù 12.30 àùúćċĄāûĔþ ąþýûþÿùċù 13.00 êăùĀăā ëùċćĆăā 14.30, 21.10 íāăĊāăā 15.00, 20.00 êąþđùĉāăā 15.40 ÜùĂýā 16.10 åùĆćĆ 16.40 ãùė 17.40 åùĄþĆĕăāĂ ĈĉāĆď 18.00 ãþĂċ ā åāą åāą 18.20 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 18.50 åāĘ ā ø 19.20 Úùĉùđþă ñćĆ

06.00 ÚùĆýāċĊăāĂ ãāþû 07.30 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 08.10, 18.10 Û ĈćāĊăùĎ āĊċāĆĔ 10.00 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù 11.50 ÛþĄāăćúĉāċùĆāĘ: ûċćĉùĘ ąāĉćûùĘ 13.20 Ùċùăù Ćù èþĉĄ îùĉúćĉ 14.20 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 15.20 Û ĈćāĊăùĎ ăĉùĊćċĔ 16.10 ìýāûāċþĄĕĆĔĂ áĀĉùāĄĕ 17.10 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 21.00 ëāċùĆāă: ĉćÿýþĆāþ ĄþüþĆýĔ 22.30 èĉćăĄĘċāþ ýûćĂĆāăćû ëāċùĆāăù 23.30 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 00.30 åāĊċāĐþĊăùĘ ìăĉùāĆù 02.10 èćċČĊċćĉćĆĆþüć. êĆĔ 03.00 äāĄāĈČċĔ

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 15.00, 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ȏȧ! ǸȈșȚȍȕȐȧ ȕȈȟȐȕȈȦȚ ȉȖȓȍȚȤ – Ȕȣ Ȑȝ șȗȈșȈȍȔ, ȕȈȗȈȌȈȍȚ ȊȘȍȌȐȚȍȓȤ – Ȕȣ șȕȖȊȈ șȗȈșȈȍȔ. ǰȌȍȚ ȉȖȘȤȉȈ ș ȗȘȐȘȖȌȖȑ ȏȈ ȒȈȎȌȖȍ ȗȖșȈȎȍȕȕȖȍ ȘȈșȚȍȕȐȍ. Dz ȟȍȔț ȥȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ: ȏȈȚȘȈȚȣ ȕȈ ȗȘȍȗȈȘȈȚȣ (ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȐȓȐ ȉȐȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ), ȚȘȈȚȈ șȐȓ, ȥȕȍȘȋȐȐ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȐșȚȖȡȍȕȐȍ ȗȓȖȌȖȘȖȌȐȧ ȏȍȔȓȐ, ȏȈȘȈȎȍȕȐȍ ȧȌȈȔȐ, țȕȐȟȚȖȎȍȕȐȍ ȕȈșȍȒȖȔȣȝ Ȑ ȉȈȒȚȍȘȐȑ, ȟȚȖ ȗȘȐȊȖȌȐȚ Ȓ ȕȈȘțȠȍȕȐȦ ȗȘȐȘȖȌȕȖȋȖ ȉȈȓȈȕșȈ. Ǫ ȐȚȖȋȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȚȊȖȍȊȈȕȖ ț ȗȘȐȘȖȌȣ ȚȈȒȐȔȐ țșȐȓȐȧȔȐ ȕȍ ȗȘȐȕȖșȐȚ ȟȍȓȖȊȍȒț ȕȐȒȈȒȖȑ ȗȖȓȤȏȣ. ǩȈȉțȠȒȐ ȖȚȔȍȟȈȦȚ, ȟȚȖ «ȗȖȔȐȌȖȘȟȐȒȐ țȎ ȕȍ Țȍ» Ǩ ȗȖȟȍȔț? ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȍ ȐșȗȖȓȤȏȖ-

ȊȈȕȐȍ ȏȍȔȓȐ, ȗȖȔȖȋȈȍȚ țȊȍȓȐȟȐȚȤ țȘȖȎȈȑ, ȏȈȡȐȚȐȚȤ ȖȚ ȉȖȓȍȏȕȍȑ, șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ȊȘȍȌȐȚȍȓȧȔȐ… ǵȖ ȒȈȒȖȑ ȞȍȕȖȑ? ǿȍȓȖȊȍȒ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȘȈȉȖȔ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝ șȘȍȌșȚȊ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȗȖȕȐȔȈȍȚ: ȉȍȏ ȕȐȝ Ȗȕ ȗȖȚȍȘȧȍȚ Ȋșȍ. ǷȘȐȋȓȈȠȈȍȔ ȕȈ șȍȔȐȕȈȘ 10.02, Ȋ șțȉȉȖȚț, Ȋ 10-00. ǺȍȔȈ: «ǹȈȌ. ǻȝȖȌ Ȋ ȜȍȊȘȈȓȍ. dzȖȊțȠȒȐ». ǮȌȍȔ ȊȈș ȗȖ ȈȌȘȍșț: țȓ. ǷȖȉȍȌȣ, 23Ǩ, ǵȈȘȖȌȕȣȑ ǬȖȔ (ȗȖ ȔȈȘȠȘțȚț 5, 6 – ȚȘȖȓȓȍȑȉțșȈ ȖșȚ. «DzȓțȉȕȈȧ»). ǹȗȘȈȊȒȐ ȗȖ Țȍȓ.: 0662330438, 0677648381 (ǭȓȍȕȈ); 0954196120 (ǨȓȍȒșȍȑ).


16

âîñêðåñåíüå 18 ôåâðàëÿ

ǺǸDz «ǻDzǸǨǰǵǨ»

ǰǵǺǭǸ 05.50 «åČĄĕċčāĄĕą» 06.25 í/Č «ÞĎùĄā ąĔ, þĎùĄā...» 08.00 «ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ» 09.00 «Üćċćûāą ûąþĊċþ» 10.00 «çĉþĄ ā ĉþđăù. éùĂ ā ùý» 11.00 «çĉþĄ ā ĉþđăù. èþĉþĀùüĉČĀăù. Ùąþĉāăù» 12.00 í/Č «ÚĄþč» 14.15, 20.30 ê/ĉ «ÝćĘĉăù āĀ îùďùĈþċćûăā 3» 20.00 «èćýĉćúĆćĊċā» 22.00 ê/ĉ «äėúćûĕ Ćþ ýþĄāċĊĘ Ćù ýûù» 01.50 èćýĉćúĆćĊċā

06.50 êþüćýĆĘ 07.45, 04.20 àûþĀýĆĔĂ ĈČċĕ 09.00 ê/ĉ «èāĊĕąć æùýþÿýĔ» 13.00 ê/ĉ «ÛĊþ ûþĉĆþċĊĘ» 17.00, 21.00 ê/ĉ «êþĊċĉù Ĉć ĆùĊĄþýĊċûČ» 19.00, 03.30 êćúĔċāĘ ĆþýþĄā Ċ çĄþüćą èùĆėċćĂ 20.00 ÜĄùûĆùĘ ċþąù 23.00, 02.10 ê/ĉ «êĐùĊċĄāûĔĂ úāĄþċ» 01.40 ëþĄþąùüùĀāĆ 04.45 áĊċćĉāĘ ćýĆćüć ĈĉþĊċČĈĄþĆāĘ

1+1

ǺǸDz «ǩǨǽǴǻǺ»

ǵǶǪȃDZ DzǨǵǨdz

Dz- 2

ǵǺǵ

06.10 ëêæ: «ëþĄþûāĀāćĆĆùĘ ĊĄČÿúù ĆćûćĊċþĂ» 07.05, 02.15 «ìăĉùāĆĊăāþ ĊþĆĊùďāā» 08.00 «àùûċĉùă. ÛĔĎćýĆćĂ» 09.00 «äćċć-àùúùûù» 09.40 å/č «åùđù ā ąþýûþýĕ» 10.20 «çúĒāĆù Ćù ąāĄĄāćĆ» 11.25 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ: áĆýćĆþĀāĘ» 12.45, 13.50, 15.05, 16.05 «åāĉ ĆùāĀĆùĆăČ: ÛĕþċĆùą» 17.10, 23.10 «äāüù ĊąþĎù» 19.30, 05.00 «ëêæ-æþýþĄĘ» 21.00 «ÜćĄćĊ ĊċĉùĆĔ 8» 01.15 «êûþċĊăùĘ ÿāĀĆĕ 2018»

05:55:00 ê/ĉ «ãćĄā ąā ûýćąù» 07:00:30 «îùċù Ćù ċùċù» 09:00:00 «ÛĊþ úČýþ ĊąùĐĆć!» 10:00:30 «ãùĉùćăþ Ćù åùĂýùĆğ» 11:35:30 «ÍûĉćúùĐþĆĆĘ 2018» 14:55:00 «æùĉþĐþĆù ýĄĘ ċùċù» 16:55:30 «ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċğĄù 5» 18:00:00 «æćûāĆā ÚùĎąČċù» 19:00:00 «êĄğýĊċûć ûþýČċĕ þăĊċĉùĊþĆĊā» 21:00:00 «çýāĆ Āù ûĊğĎ» 22:10:30 «êĄğýĊċûć ûþýČċĕ þăĊċĉùĊþĆĊā» 23:15:00 «ø Ċćĉ湥ėĊĕ Ċûćüć ċğĄù 5»

03.00, 02.55 àćĆù ĆćĐā 04.50 êċþĆýùĈ-đćČ 05.39, 07.14 Kids Time 05.40 í/Č «öĄûāĆ ā úČĉČĆýČăā 3» 07.15 í/Č «àùĐþċĆĔĂ ĈĉþĈćý» 09.40 í/Č «àùĐþċĆĔĂ ĈĉþĈćý 2» 12.00 í/Č «ïĔĈćĐăù» 14.00 í/Č «åćĘ ĊČĈþĉúĔûđùĘ» 15.50 í/Č «ÛćĀûĉùĒþĆāþ CČĈþĉąþĆù» 19.00 í/Č «êćĉûāüćĄćûù» 21.00 í/Č «öĄþăċĉù» 22.50 í/Č «êćċćûĔĂ» 00.45 í/Č «Ýć ûĊċĉþĐā Ċ ċćúćĂ»

06.30 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 07.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.40 ñăćĄù ýćăċćĉù ãćąùĉćûĊăćüć 10.20 äėúĄė üćċćûāċĕ 11.20 àûĚĀýĆĔþ ĊČýĕúĔ 12.20 çýāĆ Āù 100 ĐùĊćû 14.20, 18.00 ÝùĐĆĔĂ ćċûþċ 16.00 Ýćą Ćù ĀùûāĊċĕ ûĊþą 19.40 ìýùĐĆĔĂ Ĉĉćþăċ 23.10 íùĀþĆýù 00.00 èćĄþĀĆĔþ ĊćûþċĔ 01.00 èćĀùćĐā 01.50 êûćĘ ĉćĄĕ 03.00 ïûþċ ĆćĐā

05.30 í/Č «åþĄćĐā ÿāĀĆā» 06.45 ê/ĉ «ßāĀĆĕ, ăćċćĉćĂ Ćþ úĔĄć» 10.35 «ìăĉùĠĆù ûĉùÿùĝ» 11.30 í/Č «ÛĔĊćċù» 13.15 í/Č «Úþĉþą ûĊþ Ćù ĊþúĘ» 14.50 «äþüþĆýĔ ČüćĄćûĆćüć ĉćĀĔĊăù» 16.40 í/Č «éùĀúćĉăù û åùĆāĄþ» 18.30 «êûiýćă. ÙüþĆċā» 19.05 í/Č «áûùĆ ÚĉćûăāĆ Ćù ďþĄāĆþ» 21.00 í/Č «çúćĉćċþĆĕ û ĈćüćĆùĎ» 22.30 í/Č «áĀ ùýù û ùý» 00.30 í/Č «ßþĄþĀĆĔĂ ĉĔďùĉĕ - 2» 02.35 «ëùĂĆĔ ăĉāąāĆùĄĕĆćüć ąāĉù»

ICTV-ǯǨDzǨǯ

ǺǭǺ

UA:ǷǭǸǪȃDZ

ǩǭdzǨǸǻǹȄ

ǷǸȇǴǶDZ

DzǸǺ

07.15 ê/ĉ «ãćý ãćĆĊċùĆċāĆù» 09.00 Ùêæ 09.05 ê/ĉ «çċýþĄ 44» 12.45 íùăċĔ. ÝþĆĕ 13.00 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 13.05 í/Č «åāĊċþĉ ÚāĆ Ćù ćċýĔĎþ» 14.35 í/Č «èćĊĄþýĆāĂ ĉČúþÿ» 16.35 í/Č «ëĉā ýĆĘ Ćù ČúāĂĊċûć» 17.40 éþăĄùąĆĔĂ ûþĊċĆāă 17.45 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 18.45 áċćüā Ùêæ 19.10 íùăċĔ ĆþýþĄā. 100 ąāĆČċ Ċ çăĊùĆćĂ êćăćĄćûćĂ 20.30 «åČĀĔăùĄĕĆĔĂ Ĉćýùĉćă» 20.35 í/Č «Ýÿþă éùĂùĆ. ëþćĉāĘ ĎùćĊù» 21.00 áċćüā Ùêæ 22.40 í/Č «àùăćĆćĈćĊĄČđĆĔĂ üĉùÿýùĆāĆ» 00.35 ê/ĉ «åćĉĊăùĘ ĈćĄāďāĘ. êĈþďćċýþĄ»

06.00, 05.40 èćĄþĀĆĔþ ĈćýĊăùĀăā 06.20 äþĆċĘþûć 06.45 ëÞë åČĄĕċāĉùĆćă 09.05 å/č «ñăćĄù ąćĆĊċĉćû. èĉāăĄėĐþĆāĘ ćċĉĘýù ûùąĈāĉćû» 09.50 í/Č «ãćċ û ĊùĈćüùĎ» 11.00 í/Č «áĊċćĉāĘ ûþĐĆćĂ Ąėúûā, āĄā àćĄČđăù» 13.00 ÛþĐþĉāĆăù 16.00 ê/ĉ «äČĐđùĘ» ĆþýþĄĘ ąćþĂ ÿāĀĆā» 18.00 í/Č «èĉćüČĄăā Ċ ýāĆćĀùûĉùąā» 19.30, 21.30, 23.00 ëùĆĕăù ā ÛćĄćýĕăù 20.30, 22.00, 23.30 êăùĀăā ì 21.00, 22.30 ãĉùāĆù ì 00.00 ëþćĉāĘ āĀąþĆĔ 01.00 í/Č «ÛùûāĄćĆ XX» 02.30 èùĆĘĆăù-ĊþĄĘĆăù 03.20 ÛāċùĄĕăù

08.25 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. äĔÿĆĔþ üćĆăā. öĊċùčþċù 4Ď10 ăą (ąČÿĐāĆĔ) 10.05 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. êĄćČĈĊċùĂĄ. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 11.05, 01.10 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. êĄćČĈĊċùĂĄ. ãûùĄāčāăùďāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 13.05 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ÚāùċĄćĆ. åùĊĊ-Ċċùĉċ 15ăą (ąČÿĐāĆĔ) 14.15, 23.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. îćăăþĂ. èćĈþĉþĆĘ ĊċùýāĘ (ąČÿĐāĆĔ) 16.30, 21.30 êċČýāĘ ĀāąĆāĎ āüĉ 17.00 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. ãćĆĕăćúþÿĆĔĂ ĊĈćĉċ. íāĆùĄ (ăćąùĆýù + ÿþĆĒāĆĔ) 19.20 àāąĆāþ çĄāąĈāĂĊăāþ āüĉĔ 2018. íĉāĊċùĂĄ. Ùăĉćúùċāăù. íāĆùĄ (ąČÿĐāĆĔ) 21.00 æćûćĊċā

08.00, 11.00, 14.00 æćûćĊċā 08.40, 23.40 æùĈþĉùý Č ąiĆČĄùþ 09.10 ãùąþĆĕ, ĆćÿĆāďĔ, úČąùüù 09.40 50 ĉþďþĈċćû Ĉþĉûćüć 11.10 æćûćĊċā. ïþĆċĉùĄĕĆĔĂ ĉþüāćĆ 11.35, 23.15 ÚþĄćĉČĊĊăùĘ ăČĎĆĘ 13.00, 15.50 êćúĔċāĘ 13.30, 03.20 åČĀþā ÚþĄùĉČĊā 14.15 ëûćĂ üćĉćý 14.30, 18.35 Ùéëāñçã 15.00 «êĔüĉùĂ ąþĆĘ, þĊĄā Ċąćÿþđĕ!» 15.25 ëĉþĆāĉćûćĐĆĔĂ ýþĆĕ 16.20 ë/č «ÝþĄć ÿāĀĆā» 16.40 ÛćăĉČü ĈĄùĆþċĔ 17.20 «ÞûĉćûāýþĆāþ-2018». Eurovision. áċćüā ĆþýþĄā 17.35, 21.50 Ý/č «åāĎùāĄ êùûāďăāĂ. êăùĀùċĕ úþĀ ĊĄćû...» 18.05 ëþùċĉ û ýþċùĄĘĎ 19.05 ÚþĄćĉČĊĔ 19.30 ÛĀüĄĘý Ćù ÚþĄùĉČĊĕ 20.00 ÜĄùûĆĔĂ Ėčāĉ 21.10 æùûiĆĔ Ćùýûćĉ’Ę 21.25 24 ûćĈĉćĊù 22.20 èþĊĆā ĈĉćđĄćüć ûþăù 00.05 Ùéëāñçã

09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «éþĈćĉċþĉ». æćûćĊċā 09.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 22.00 «öĎć ìăĉùāĆĔ» Ċ åùċûþþą ÜùĆùĈćĄĕĊăāą 10.25 «àćĄćċćĂ üČĊùă» NEW 11.15, 19.15 «ëþĉĉāċćĉāĘ ĈćĀāċāûù» Ċ êĆþÿùĆćĂ ÞüćĉćûćĂ 12.00 «èćċĉþúāċþĄĕ» 13.00 èĉĘąćĂ Ėčāĉ Ċ æāċùĄāþĂ íāďāĐ 14.00 «ÜĄùĀù û üĄùĀù» 20.00, 23.00 «ãāĊþĄþû. ÙûċćĉĊăćþ» 21.00 THE WEEK åþÿýČĆùĉćýĆĔĂ ćúĀćĉ ĆþýþĄā Ċ ëùĉùĊćą ÚþĉþĀćûďćą ā èāċþĉćą àùĄąùþûĔą

06.00, 07.15, 08.10, 12.45, 05.30 «ÛćĀûĉùĒþĆāþ ăćċù êąþċùĆăāĆù» 06.30, 19.00, 04.45 «èćĈČċĐāă» 06.40, 04.05 «çúĀćĉ ąþÿýČĆùĉćýĆĔĎ ĆćûćĊċþĂ» 07.10 «èĉùûćĊĄùûĆĔĂ ăùĄþĆýùĉĕ» 07.30, 10.30, 01.40 «ÝĄĘ ąùĄþĆĕăćĂ ăćąĈùĆāā» 08.00, 10.50 «éćýāċþĄĕĊăāþ ĊćûþċĔ» 08.30 «ÚĉāĄĄāùĆċ» 10.00, 13.15, 16.10 «Funny Kids» 10.10 åČĄĕċčāĄĕą 11.00, 13.30 «êćĆùċù» 16.00, 19.15, 04.35 «èćĈČĉĉā» 16.20, 21.30 «áĆċþĉþĊĆć. ăćą» 16.50, 01.30 «íćċćĈČċþđþĊċûāĘ» 17.00 «ÝĉùüćďþĆĆćĊċā» 19.30, 00.00 í/Č «ÛāăċćĉāĘ ā ÙĄĕúþĉċ» 21.00 «åþüùĈćĄāĊĔ» 22.00 «÷ûþĄāĉĆĔĂ ąùüùĀāĆĐāă» 02.05, 05.00 «ëĉā ďûþċù ûĉþąþĆā»

ǬǶǵǩǨǹǹ

5 DzǨǵǨdz

ǼǻǺǩǶdz- 1

ǼǻǺǩǶdz- 2

ǵǨȀǭ DzǰǵǶ

Dz- 1

06.30, 11.00 ëþĄþĈùĀĄāăā

09.10 áüĉù āĆċþĉþĊćû 10.05 ÜĉùĆāďù üćĊČýùĉĊċûù 10.20 ÚČýþą ÿāċĕ 10.30 ÝĉùĂû 10.35 ãùĈāċùĄ 11.10 éùĆýþûČ 12.15 êþąþĂĆĔþ ûĊċĉþĐā 12.40 èĉþĊĊ-ăćĆčþĉþĆďāĘ Ĉć ĊāċČùďāā û ĀćĆþ Ùëç 13.05 åćýĆćþ Āýćĉćûĕþ 13.25 öĆþĉüćĆþĀùûāĊāąćĊċĕ 14.10 ÙüĉćĊċĉùĆù 14.20 ÝāùĄćüā Ċ èùċĉāùĉĎćą 15.15 èĘċĔĂ Ėċùÿ 15.30 æùďāćĆùĄĕĆĔĂ ùăċāû 16.05 ÙăďþĆċ 16.30 Û ăùúāĆþċùĎ 17.10 «àù ðùĂ.com» 18.00, 01.00 ÛĉþąĘ. áċćüā ĆþýþĄā Ċ ÛāċùĄāþą ÜùĂýČăþûāĐþą 19.25, 00.15 æþûĔýČąùĆĆĔþ āĊċćĉāā 21.40, 03.00 ÛĉþąĘ-Time 22.30, 23.10 æćûĔþ Üþĉćā ÝćĆúùĊĊù 23.25 íāĆùĆĊćûùĘ ĆþýþĄĘ

07.40, 02.00 êċùĄĕ - ÙĄþăĊùĆýĉāĘ. ðå ìăĉùāĆĔ 09.25 îùýýþĉĊčāĄý/ÚāĉąāĆüþą - å÷. ãČúćă ÙĆüĄāā 11.10 ÛćĉĊăĄù - ÛþĉþĊ. ðå ìăĉùāĆĔ 12.55 LIVE. êćĊĕþýùý - äþûùĆċþ. ðå áĊĈùĆāā 13.45, 18.55, 22.30 íČċúćĄ Tables 14.55, 23.40 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû 15.25 ñùĎċĚĉ - ðþĉĆćąćĉþď. ðå ìăĉùāĆĔ 17.15, 03.50 ëćĈ-ąùċĐ 17.25 åāĉ èĉþąĕþĉ-äāüā 17.55 LIVE. åāĄĄû楥/ éćĐýþĂĄ - æĕėĈćĉċ ãùČĆċā/ëćċċþĆĎĖą. ãČúćă ÙĆüĄāā 20.00 àāĉăù - åùĉāČĈćĄĕ. ðå ìăĉùāĆĔ 21.40 LIVE. ÚþċāĊ - éþùĄ. ðå áĊĈùĆāā 00.10 ÙċĄþċāăć - ÙċĄþċāă. ðå áĊĈùĆāā

08.00 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 1 09.30 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 2 11.00 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 3 12.05 í/Č «öĆýđĈāĄĕ» 12.30 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 4 13.35 í/Č «îćĉāĊċăù» 14.00 ê/ĉ «ÜćĊċĕĘ āĀ úČýČĒþüć» Ċ. 5 15.30 í/Č «Ýûćþ û Ććûćą ýćąþ» 16.55 í/Č «æćĐĆćþ ĈĉćāĊđþĊċûāþ» 18.30 í/Č «Ýùąù Ċ ĊćúùĐăćĂ» 20.00 í/Č «ÝĄāĆĆćþ, ýĄāĆĆćþ ýþĄć» 21.30 ê/ĉ «ÛĎćý û ĄùúāĉāĆċ» Ċ. 1 23.00 ê/ĉ «ÛĎćý û ĄùúāĉāĆċ» Ċ. 2 00.05 í/Č «äþúþýāĆùĘ ĈþĊĆĘ»

06.00, 11.10 ê/ĉ «H2O: èĉćĊċć ýćúùûĕ ûćýĔ» 06.30 «TOP SHOP» 07.40 «Ù ĀĆùþċþ Ąā ûĔ, Đċć...» 08.20 «åČĄĕċčāĄĕąĔ» 09.00 «ãĉùĊćċăā» 10.00 «ìĎ ċĔ show» 12.10 í/Č «éćąþć ā ÝÿČĄĕþċċù» 14.30 «çĉþĄ ā éþđăù. èþĉþĀùüĉČĀăù» 15.30 «çĉĚĄ ā éþđăù. ÷úāĄþĂĆĔĂ ĊþĀćĆ» 16.30 «çĉþĄ ā éþđăù. éùĂ ā ùý» 23.50 «ãÛæ» 02.40 «æćĐĆùĘ ÿāĀĆĕ»

RTVI

TV- 1000 KINO

08.15 ñþččāĄý ìĖĆĊýþĂ - æćċċĊ ãùČĆċā/êČćĆĊā. ãČúćă ÙĆüĄāā 10.00, 16.20, 20.15 íČċúćĄ NEWS 10.25 «îùĄùċĆāĂ čČċú楻 11.15 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû. 11.45 öĂúùĉ - ÚùĉĊþĄćĆù. ðå áĊĈùĆāā 13.30, 15.55 «ëČĉ ONLINE» 13.55 LIVE. àāĉăù - åùĉāČĈćĄĕ. ðå ìăĉùāĆĔ 14.45, 18.00 íČċúćĄ Tables 16.40, 03.35 ßČĉĆùĄ äāüā ðþąĈāćĆćû 17.10 LIVE. ÙċĄþċāăć - ÙċĄþċāă. ðå áĊĈùĆāā 19.10 ëćĈ-ąùċĐ 19.25 LIVE. öĊĈùĆĕćĄ ÛāĄĕĘĉĉþùĄ. ðå áĊĈùĆāā 21.20 «ÛþĄāăāĂ čČċú楻 23.00 åāĄĄû楥/éćĐýþĂĄ - æĕėĈćĉċ ãùČĆċā/ ëćċċþĆĎĖą. ãČúćă ÙĆüĄāā

07.45, 10.00, 12.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.05 ê/ĉ «éùĀĄČĐĆāďù» 09.00 áĀĉùāĄĕ Āù ĆþýþĄė 10.15 í/Č «äėúāąĔĂ Ĉć ĆùùȻ 12.00 ñćú Ę ċùă þĄ 12.45 í/Č «èĉāăĄėĐþĆāĘ ÿþĄċćüć ĐþąćýùĆĐāăù» 14.10, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 05.15, 06.10 ê/ĉ «èĉćĒùĂ, ĄėúāąùĘ» 15.15, 16.10, 21.35, 22.35 ê/ĉ «áĊùþû» 17.00 êăûćĀĆćĂ Ėčāĉ. ÜćĊċĕ 21.00 æùąþýĆā û ăùĉùćăþ 23.30 äāĀù āĀ CćĎć 00.00 çĊćúćþ ąĆþĆāþ

05.20 í/Č «Û ĊċāĄþ jazz» 07.10 í/Č «ðþąĈāćĆĔ: ÚĔĊċĉþþ. ÛĔđþ. êāĄĕĆþþ» 09.10 í/Č «áĉćĆāĘ Ąėúûā» 10.50, 12.30 í/Č «èČċþđþĊċûāþ ĈùĆù ãĄĘăĊĔ. 1-Ę ĊþĉāĘ» 14.05 í/Č «äėúćûĕ û üćĉćýþ ùĆüþĄćû» 15.40 í/Č «æþČĄćûāąĔþ: ÚùĆüăćă» 17.20, 18.10 í/Č «åùĉüùĉāċù æùĀùĉćûù» 19.20 í/Č «ëĚąĆĔĂ ąāĉ» 21.25 í/Č «äėúćûĆāă» 23.30 í/Č «ÙĆüþĄĔ ĉþûćĄėďāā» 01.40 í/Č «éùĀûćý Ĉć ĊćúĊċûþĆĆćąČ ÿþĄùĆāė» 03.20 í/Č «éùĂĊăāþ ăČĒā»

05.10, 16.45 í/Č «ÝĆþûĆāă ĈùąĘċā» 07.35 í/Č «ÝûćĉþďăāĂ» 10.10 í/Č «êĈþđā Ąėúāċĕ» 12.15 í/Č «çýþĉÿāąćĊċĕ» 14.25 í/Č «ÛĆþ/ĊþúĘ» 19.10 í/Č «ëĉā ąþċĉù Ćùý ČĉćûĆþą Ćþúù» 21.30 í/Č «ëĉā ąþċĉù Ćùý ČĉćûĆþą Ćþúù: ø ċþúĘ ĎćĐČ» 23.55 í/Č «ðČÿùĘ ĊċĉùĆù» 02.00 í/Č «æù ăĉùė» 03.25 í/Č «èćăù Ćþ ĊĔüĉùĄ û ĘĒāă»

06.00 åČĄĕċčāĄĕąĔ 08.10 ÚČđāýć 09.10 «àùĄćÿĆāăā ĈĉùûćĊČýāĘ» 10.10 «àùċþĉĘĆĆĔĂ ąāĉ» 11.10 ê/ĉ «ÛĊċĉþĐĆùĘ ĈćĄćĊù» 13.05 ê/ĉ «èþĉþûćĀĐāă» 15.00 í/Č «îĉùą ĐþĉþĈćû» 16.50 20 ċČĉ ðì Ĉć čČċúćĄČ «ÝąĆùąć» «çĄāąĈāă» 19.00 í/Č «äėýā áăĊ: ÝĆā ąāĆČûđþüć úČýČĒþüć» 21.30 «èéçíìëÚçä» 23.20 «êąþđùĆĆĔþ þýāĆćúćĉĊċûù. UFC» 01.50 «æćûćþ êČąùĊđþýđþþ ûāýþć Ĉć-ČăĉùāĆĊăā» 02.40 «çúĄćą.UA.»

06.00,

09.00 ÜćĉĘĐùĘ ĊąþĆù 09.30, 21.30 èāĒù Úćüćû 12.30

ê/ĉ

«èć

ýćĄüČ

ĊĄČÿúĔ» 23.00 í/Č «çĆù» 01.00, 04.30 ßāûùĘ ċþąù 03.15 Ý/č «èćýiĘ»

TV- 1000

2+2

ENTER-ǼǰdzȄǴ 05.45, 08.30 åČĄĕċčāĄĕąĔ 07.10, 09.00 «Top Shop» 07.40, 04.00 «êûćĘ ĉćĄĕ» 09.30 «æþāĀûþĊċĆùĘ ûþĉĊāĘ» 10.15 í/Č «ÞĊĄā þĊċĕ ĈùĉČĊù» 11.35 í/Č «ÚþĄĔĂ Úāą ðþĉĆćþ ìĎć» 15.05 í/Č «êĔĆćûĕĘ ÚćĄĕđćĂ åþýûþýāďĔ» 17.20 î/Ċ «Ûćÿýĕ ÛāĆĆþċČ: ĊĔĆ áĆĐČ-ðČĆù» 19.10 í/Č «êĉþýā ăćĉđČĆćû» 21.00 í/Č «êāĄĕĆĔþ ýČĎćą» 01.10 í/Č «àþąĄĘ ćúþċćûùĆĆùĘ» 04.40 ãāĆćĄĘĈĔ 05.15 êùČĆýċĉþăā 05.30 ãāĆćċĉþĂĄþĉĔ

ǩǰǫǻǬǰ

ǸǭǺǸǶ-TV

07.00, 11.00, 23.50 ìĄĔúĆāċþĊĕ, ûùą Ėċć ă ĄāďČ 07.30 ãĉùĊùûāďù Āù 12 ĐùĊćû 09.30 ëþĄþąùüùĀāĆ 12.30 ãĄāĆāăù 13.50, 19.30 ê/ĉ «êćüĄùĊĆù» 14.50, 20.30 ê/ĉ «çĊăćĄăā ĒùĊċĕĘ» 15.45, 21.15 êþąþĂĆĔþ ąþĄćýĉùąĔ 22.10 èĉćĊċā ąþĆĘ, ąćĘ Ąėúćûĕ 23.00 ê/ĉ «ÝĆþûĆāăā ċþąĆćüć»

07.00, 01.00 í/Č «ãĉùĊĆćþ ā ĐþĉĆćþ» 08.00, 02.00 Ý/č «áąþĆù-äþüþĆýĔ» 08.30, 02.30 «5:0 û ąćė ĈćĄĕĀČ» ãćĆďþĉċ Üùĉāăù êČăùĐþûù 11.00 Úāċ-ăûùĉċþċ «êþăĉþċ»: 30 Ąþċ Ćù úāĊ!» 12.15 í/Č «ÜþĉćĂ Ćùđþüć ûĉþąþĆā» 14.00 «Û ĈćāĊăùĎ ČċĉùĐþĆĆćüć. ÞûüþĆāĂ êùąćĂĄćû» 14.40 «ÛĊċĉþĐā ýĄĘ ÛùĊ» 15.20, 18.50 «ãāĆćāĊċćǺǭdzǭDzdzǻǩ ĉāā ÜĄþúù êăćĉć20.00 ê/ĉ «ÚùĆýāċĊăāĂ Ďćýćûù» èþċþĉúČĉü 8. ëþĉ- 15.30, 21.35 í/Č «ÚþĄĔĂ ąāĆùĄ» Úāą ðþĉĆćþ ČĎć» 21.00 ê/ĉ «ñþĉāč- 2» 17.00 ãćĆďþĉċ üĉČĈĈĔ 22.00 ê/ĉ «ðČÿćĂ» «ïûþċĔ» 23.00 ê/ĉ «ìüĉć-4» 19.00 í/Č «ÚĄþč» 00.00 ê/ĉ «ìĄāďĔ ĉùĀúā- 20.35 Ý/č «ãùăāþ Ćùđā üćýĔ!» ċĔĎ čćĆùĉþĂ - 1»

ǵdzǶ.TV

PIXEL

ǴǭǫǨ

ȅDzǶ-ǺǪ

04.35 çëëÙã åÙêëÙã! 07.30 «éùĀĉČđāċþĄā ąāčćû» 08.30, 09.00 ÚþĀ ãĉùûùċăā «ÚþĀ ÜùĄĊċČăù» 09.30 å/Ċ «êāąĈĊćĆĔ» 16.00 åùąùĎćĎćċùĄù. äČĐđþþ 20.00 åùąùĎćĎćċùĄù. æùĂăĉùĒþ-3 22.00 Comedy Woman 00.00 èĉć ãāĆć Ćù æäç: í/Č «ÚĉùċĕĘ ÚĄėĀ 2000» 02.20, 05.45 éùĀýćĄúùā 03.15 ðāĊċćĈĄėā

07.00, 08.00, 10.50, 13.30, 22.30 ìĉćăā ċþċČđăā ĊćûĔ 12.00 ÙĆüþĄāĆù ÚùĄþĉāĆù 12.30 àùúćċĄāûĔþ ąþýûþÿùċù 13.00 êăùĀăā ëùċćĆăā 14.30, 21.10 íāăĊāăā 15.00, 20.00 êąþđùĉāăā 15.40 ÜùĂýā 16.10 åùĆćĆ 16.40 ãùė 17.40 åùĄþĆĕăāĂ ĈĉāĆď 18.00 ãþĂċ ā åāą åāą 18.20 äþýā Úùü ā ĊČĈþĉ ăćċ 18.50 åāĘ ā ø 19.20 Úùĉùđþă ñćĆ

06.00 ÚùĆýāċĊăùĘ çýþĊĊù 07.30 Ûĉùċù ûĉþąþĆā 08.10, 18.10 Û ĈćāĊăùĎ āĊċāĆĔ 10.00 çĎĉùĆĆāăā ÜāċĄþĉù 11.50 ëāċùĆāă: ĉćÿýþĆāþ ĄþüþĆýĔ 13.20 èĉćăĄĘċāþ ýûćĂĆāăćû ëāċùĆāăù 14.20 áýþā, ăćċćĉĔþ ĈþĉþûþĉĆČĄā ąāĉ 15.20 Û ĈćāĊăùĎ ăĉùĊćċĔ 17.10 çċĐùĘĆĆĔþ ĉĔúùăā 21.00 ÛþĄāăćúĉāċùĆāĘ: ûċćĉùĘ ąāĉćûùĘ 22.30 Ùċùăù Ćù èþĉĄ îùĉúćĉ 23.30 ëùĂĆĔ ùûċćăùċùĊċĉćč 01.20 èćýýþĄĕĆùĘ āĊċćĉāĘ

05.00, 21.10, 22.00 Ý/Ċ «ÛĊþĄþĆĆùĘ» 05.45, 09.00, 20.10, 20.35 éþùĄĕĆĔĂ ąāĉ 06.10, 08.43, 13.45, 15.20, 22.45 îùĄā-üùĄā 06.26 å/č 07.40, 15.40 çĀýćĉćûāċþĄĕĆùĘ üāąĆùĊċāăù 08.00 Ý/Ċ «ÙĉąùüþýýćĆ ÿāûćċĆĔĎ» 09.30, 14.00 ëþĄþċćĉüćûĄĘ 10.35, 04.55 èĉćĊċĔþ ĊćûþċĔ 10.40, 16.00, 23.00 èĉćüĉùąąĔ «öăć-ëÛ» 19.30 ßāĀĆĕ ĈĉþăĉùĊĆù 01.00 æćĐĆćĂ Ėčāĉ

ǻ Ƿ Ǹ Ǩ Ǫ dz ǟ ǵ ǵ ȇ Ǵ ǻ ǵ ǟ Ǿ ǰ Ƿ Ǩ dz Ȅ ǵ Ƕ ǫ Ƕ Ǹ Ƕ ǯ Ǫ ǰ Ǻ Dz ǻ ǩ Ǩ ǽ Ǵ ǻ Ǻ ǹ Ȅ Dz Ƕ Ǡ Ǵ ǟ ǹ Ȅ Dz Ƕ Ǡ Ǹ Ǩ Ǭ ǰ, ȏ ȔȍȚȖȦ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȗȘȖȏȖȘȖșȚȭ ȗȘȖȞȍșț ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ, ȗȖȊȭȌȖȔȓȧȫ, ȡȖ ȘȭȠȍȕȕȧȔ ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ȊȭȌ 31.01.2018 ȹ 6/109-2083, ȏȈȚȊȍȘȌȎȍȕȖ ǷȍȘȍȓȭȒ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȘȈȊȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȮ ȊȓȈșȕȖșȚȭ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȖȮ ȋȘȖȔȈȌȐ Ȕ. ǩȈȝȔțȚȈ, ȡȖ ȗȭȌȓȧȋȈȦȚȤ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ ț 2018 ȘȖȞȭ: ʋ ɡ/ɩ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ

Ⱥɞɪɟɫɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ

Ȼɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱ

ɋɩɨɫɿɛ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ

1 1.

2 ɇɟɠɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 53,9 ɤɜ. ɦ, ɳɨ ɨɪɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɟɦ ɉɢɥɢɩɟɰɶ ȼ.ȼ.

3 ɦ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɜɭɥ. Ȼ.Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, 39

4 Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «Ȼɚɯɦɭɬɫɶɤɚ ɠɢɬɥɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ»

5 ɜɢɤɭɩ

ǪȐȏȕȈȟȐȚȐ: 1. ǻȔȖȊȐ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ Ȗȉ’ȫȒȚȭȊ ȗȘȈȊȈ ȒȖȔțȕȈȓȤȕȖȮ ȊȓȈșȕȖșȚȭ ȚȍȘȐȚȖȘȭȈȓȤȕȖȮ ȋȘȖȔȈȌȐ Ȕ. ǩȈȝȔțȚȈ: - ȗȘȖȌȈȎ Ȗȉ’ȫȒȚȈ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȏȈ ȋȘȖȠȖȊȭ ȒȖȠȚȐ; - ȗȖȌȈȓȤȠȍ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ Ȗȉ’ȫȒȚȈ ȊȐȏȕȈȟȈȫ ȗȖȒțȗȍȞȤ ȭȏ ȌȖȚȘȐȔȈȕȕȧȔ ȊȐȔȖȋ

ȉȍȏȗȍȒȐ, șȈȕȭȚȈȘȕȖ-ȍȒȖȓȖȋȭȟȕȐȝ ȚȈ ȗȘȖȚȐȗȖȎȍȎȕȐȝ ȕȖȘȔ; - ȗȖȋȖȌȐȚȐ ȏ ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧȔ ȔțȕȭȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȖȏȊȐȚȒț ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ ǷȈșȗȖȘȚ ȏȖȊȕȭȠȕȤȖȋȖ ȖȏȌȖȉȓȍȕȕȧ ȜȈșȈȌț; - ȏȈȉȍȏȗȍȟȐȚȐ ȗȖȒțȗȞȍȔ ȌȖșȚțȗț ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȑȕȐȝ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑ ȌȖ ȒȖȔțȕȭȒȈȞȭȑ ȏȈȋȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȘȐșȚțȊȈȕȕȧ ȕȈ Ȗȉ’ȫȒȚȭ Ȍȓȧ țșțȕȍȕȕȧ ȈȊȈȘȭȑ, ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȘȍȔȖȕȚȕȐȝ ȘȖȉȭȚ. 2. ǷȖȒțȗȍȞȤ, ȧȒȐȑ ȊȭȌȔȖȊȐȊșȧ ȊȭȌ ȗȭȌȗȐșȈȕȕȧ ȌȖȋȖȊȖȘț ȒțȗȭȊȓȭ-ȗȘȖȌȈȎț Ȗȉ’ȫȒȚȈ, ȊȭȌȠȒȖȌȖȊțȫ Ȋșȭ ȊȐȚȘȈȚȐ, ȗȖȊ’ȧȏȈȕȭ ȏ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȫȦ Ȗȉ’ȫȒȚȈ, Ȉ ȚȈȒȖȎ șȗȓȈȟțȫ ȕȍțșȚȖȑȒț Ȋ ȘȖȏȔȭȘȭ 20% ȞȭȕȐ, ȏȈ ȧȒț ȗȘȐȌȉȈȕȖ Ȗȉ’ȫȒȚ. 3. ǯȔȭȕȈ ȊȓȈșȕȐȒȈ Ȗȉ’ȫȒȚȈ ȗȘȖȚȧȋȖȔ ȚȍȘȔȭȕț ȌȭȮ ȏȖȉȖȊ’ȧȏȈȕȤ ȏȈ ȌȖȋȖȊȖȘȖȔ ȒțȗȭȊȓȭ-ȗȘȖȌȈȎț ȔȖȎȓȐȊȈ ȏȈ țȔȖȊȐ ȊȏȧȚȚȧ ȕȖȊȐȔ ȊȓȈșȕȐȒȖȔ ȕȈ șȍȉȍ ȖȉȖȊ’ȧȏȒȭȊ, ȧȒȭ ȉțȓȐ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȌȖȋȖȊȖȘȖȔ ȒțȗȭȊȓȭ-ȗȘȖȌȈȎț Ȍȓȧ ȗȖȗȍȘȍȌȕȤȖȋȖ ȊȓȈșȕȐȒȈ ȏ ȖȉȖȊ’ȧȏȒȖȊȐȔ ȗȖȗȍȘȍȌȕȭȔ țȏȋȖȌȎȍȕȕȧȔ ȏ ȖȘȋȈȕȖȔ ȗȘȐȊȈȚȐȏȈȞȭȮ - ǻȗȘȈȊȓȭȕȕȧ ȔțȕȭȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖ ȘȖȏȊȐȚȒț ǩȈȝȔțȚșȤȒȖȮ ȔȭșȤȒȖȮ ȘȈȌȐ.


îáî âñåì

7 февраля 2018 года

ƴƾNJƼǓ «ƶǃƹDŽƹƸ»

«Ħěőěİęő ĉěıěğĘő ĸʼněĸŔ ěĮĜęĝņŎ Őěő!» Ǵȣ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȔ ȊȔȍșȚȍ ș ȟȐȚȈȚȍȓȧȔȐ șȖȉȐȘȈȚȤ șȘȍȌșȚȊȈ Ȍȓȧ șȍȔȤȐ ǪȖȓȖȝȖȊ, ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȝ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉșȚȘȍȓȖȊ ǵȖȊȖȓțȋȈȕșȒȖȋȖ. 18 ȌȍȒȈȉȘȧ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȋȖȌȈ ȖȕȐ ȓȐȠȐȓȐșȤ ȒȘȣȠȐ ȕȈȌ ȋȖȓȖȊȖȑ. ǶȚ Ȑȝ ȌȖȔȈ ȖșȚȈȓȈșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȕȈ șȚȍȕȈ. ǬȖ șȐȝ ȗȖȘ 80-ȓȍȚȕȐȑ ǹȍȘȋȍȑ ǼȍȌȖȘȖȊȐȟ Ȑ 79-ȓȍȚȕȧȧ ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ ǭȜȐȔȖȊȕȈ ȗȘȖȝȖȌȧȚ ȒțȘș ȓȍȟȍȕȐȧ Ȋ ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȍ. ǹțȗȘțȋȈȔ ȕȍȒțȌȈ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ. ǰȝ ȖȎȐȌȈȦȚ ȘțȐȕȣ. Dz șȖȎȈȓȍȕȐȦ, Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ ȕȍȚ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȎȐȓȤȧ Ȍȓȧ ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȝ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȊȖȍȕȕȖȋȖ ȒȖȕȜȓȐȒȚȈ Ȋ ǬȖȕȉȈșșȍ. ǷȖȔȖȡȤ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȋ ȟȈșȚȐȟȕȖȔ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȐ șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț, ȟȚȖ-

ȉȣ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȎȐȓȤȍ, ȚȘȍȉțȦȚșȧ ȕȍȔȈȓȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ. DzȈȎȌȣȍ ȌȍșȧȚȤ ȋȘȐȊȍȕ, ȖȚȗȘȈȊȓȍȕȕȣȍ ȕȈ șȟȍȚ ǪȖȓȖȝȖȊ, ȗȘȐȉȓȐȎȈȦȚ ȏȈȊȍȚȕțȦ ȞȍȓȤ. ǭȎȍȕȍȌȍȓȤȕȖ Ȕȣ ȉțȌȍȔ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ ȕȈȠȐȔ ȟȐȚȈȚȍȓȧȔ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȘȖȌȊȐȋȈȍȚșȧ șȉȖȘ șȘȍȌșȚȊ. ǪȖȚ ȘȍȒȊȐȏȐȚȣ ȗȖȓțȟȈȚȍȓȧ ȗȖȔȖȡȐ: ȕȖȔȍȘ ȒȈȘȚȣ «ǷȘȐȊȈȚȉȈȕȒȈ» 5168757320710348, ȊȣȌȈȕȈ ȕȈ ȐȔȧ ǴȈȘȐȕȣ ǪȖȓȖȝ. ǸȈșȟȍȚȕȣȑ șȟȍȚ 29244825509100, ȒȖȌ ǭǬǸǷǶǻ ȗȖȓțȟȈȚȍȓȧ 14360570, ǴǼǶ ȉȈȕȒȈ 305299. ǵȈ ȊȟȍȘȈȠȕȐȑ ȌȍȕȤ ȕȈ șȟȍȚ șțȗȘțȋȖȊ ȗȖșȚțȗȐȓȖ 13 488 ȋȘȐȊȍȕ.

17

ǹȊȖȐ șȚȐȝȐ ǹȍȘȋȍȦ ǪȖȓȖȝț ȗȖșȊȧȚȐȓ ȍȋȖ ȌȘțȋ, ȕȈȠ ȏȍȔȓȧȒ, ȟȓȍȕ ǹȖȦȏȈ ȗȐșȈȚȍȓȍȑ ǻȒȘȈȐȕȣ, ǷȖȟȍȚȕȣȑ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ ȕȈȠȍȋȖ ȋȖȘȖȌȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘ ǿȍȘȍȗȒȖȊ. ǹȍȘȋȭȦ ǪȖȓȖȝț ǿȈș ȗȘȖȑȠȖȊ ȭ ȑȌȍ, ȭ ȏȈȊȎȌȐ ȑȚȐȔȍ, ǟ ț ȌȖȉȘȭ ȌȕȐȕȐ, ȭ ț ȏȓȭ, ǺȈ ȌȖȉȘȈ ȕȭȒȖȓȐ, ȗȖȉȘȈȚȐȔȍ, ǯȓȖ ȕȍ ȗȖȌȖȓȈȫ ȕȈ ǯȍȔȓȭ. ȁȐȘȖ ȊȭȘȦ: ȓȦȌȧȕȭșȚȤ ȘȖȏȒȊȭȚȕȍ – ǟ ț Țȍȉȍ, ȕȈȟȍ ț Ȋȍșȕȭ, ǬȘțȎȍ Ȕȭȑ, ȕȈȘȖȌȎȍȕȐȑ ț ȒȊȭȚȕȭ, ǯ’ȧȊȓȧȚȤșȧ Ȗșȍȓȧ ȭ ȗȭșȕȭ.

DžǦǔǦǰ ǠǧǥǧǟǰǠǔǡǞǢǝ džǔǡǙ ǕǯǟǢ ǡǔǣǜǥǔǡǢ ǡǔ ǤǢǘǧ

(ǶȒȖȕȟȈȕȐȍ. ǵȈȟȈȓȖ ȕȈ 1-ȑ șȚȘ.) - ǬȈȊȕȖ ȓȐ Ȋȣ ȗȘȐȕȧȓȐ ȐșȓȈȔ? - Ǫ 2009 ȋȖȌț. - ȅȚȖ ȉȣȓȖ șȊȧȏȈȕȖ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ Ȋȣ ȊȣȠȓȐ ȏȈȔțȎ ȏȈ ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕȈ? - ǵȍȚ. ȅȚȖ ȉȣȓȖ șȊȧȏȈȕȖ ș ȔȖȐȔȐ ȓȐȟȕȣȔȐ ȊȏȋȓȧȌȈȔȐ ȕȈ ȎȐȏȕȤ. ǰșȓȈȔșȒȈȧ ȘȍȓȐȋȐȧ ȗȘȐȊȓȍȒȓȈ Ȕȍȕȧ șȊȖȍȑ ȟȐșȚȖȚȖȑ, ȚȍȔ, ȟȚȖ ȌȍȘȎȐȚ ȓȦȌȍȑ, șȒȈȎȍȔ ȚȈȒ, Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔ Șțșȓȍ, Ȋ ȕȍȒȐȝ ȘȈȔȒȈȝ. Ǵȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȓȈșȤ ȟȍȚȒȖșȚȤ ȒȘȐȚȍȘȐȍȊ Ȑ ȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȖȒ ȐșȓȈȔșȒȐȝ ȕȖȘȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. Ǫ ȐșȓȈȔȍ ȕȍȚ ȊșȧȒȖȑ ȌȖȉȘȈȟȕȖȑ ȋȘȧȏȐ, ȎȍȕȡȐȕȈ ȗȘȐȒȘȣȚȈ Ȑ ȏȈȡȐȡȍȕȈ, ȖȕȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȉȢȍȒȚȖȔ Ȍȓȧ șȚȘȈșȚȍȑ Ȑ ȎȍȓȈȕȐȑ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȔțȎȟȐȕ. ǰ, ȒȖȕȍȟȕȖ, ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȍȕ ȗȘȐȕȞȐȗ șȚȘȖȋȖȋȖ ȍȌȐȕȖȉȖȎȐȧ – ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕț ȗȖȕȧȚȕȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȔȖȓȐȚșȧ Ȑ ȗȖȒȓȖȕȧȍȚșȧ ǭȌȐȕȖȔț ǩȖȋț Ȑ ȕȐȒȖȔț ȌȘțȋȖȔț. - ǵȖ Ȋ ȝȘȐșȚȐȈȕșȚȊȍ ȌȖȉȘȈȟȕȣȍ șȊȧȏȐ ȚȖȎȍ ȗȖȌ ȏȈȗȘȍȚȖȔ, Ȉ ȍȌȐȕȖȉȖȎȐȍ ȐțȌȍȍȊ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ șȚȘȖȋȖ, ȟȍȔ Ȋ ȐșȓȈȔȍ... - Ǫ ȚȖȔ-ȚȖ Ȑ ȌȍȓȖ, ȟȚȖ ȐșȓȈȔ ȊȣȌȍȓȧȍȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȕȍ ȖȚȌȍȓȧȍȚ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕȖȑ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȧ ȗȘȖșȕțȓȈșȤ Ȑ ȋȖȊȖȘȦ: «ǹȓȈȊȈ ǩȖȋț!», ȒțȠȈȦ Ȑ ȋȖȊȖȘȦ: «ǩȐșȔȐȓȓȧ», ȟȚȖ ȏȕȈȟȐȚ «ǪȖ ȐȔȧ ǨȓȓȈȝȈ». ǰȕȣȔȐ șȓȖȊȈȔȐ, ȕȍȚ ȚȈȒȖȋȖ, ȟȚȖ ȧ, Ȓ ȗȘȐȔȍȘț, ȗȖȠȓȈ Ȋ ȞȍȘȒȖȊȤ ǩȖȋț ȗȖȔȖȓȐȚȤșȧ, ȕȈȌȍȓȈ ȗȓȈȚȖȒ, Ȉ ȊȣȑȌȧ Ȑȏ ȞȍȘȒȊȐ, ȗȓȈȚȖȒ șȕȧȓȈ Ȑ ȗȘȖ ǩȖȋȈ ȏȈȉȣȓȈ. Ǫ ȕȈȠȍȑ ȘȍȓȐȋȐȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȔȕȐȚ Ȗ ǪșȍȊȣȠȕȍȔ. ǬȈȎȍ, ȐȏȊȐȕȐȚȍ, ȏȈȝȖȌȧ Ȋ țȉȖȘȕțȦ, ȕțȎȕȖ ȗȘȐ ȊȝȖȌȍ Ȑ ȊȣȝȖȌȍ ȖȚȚțȌȈ ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ ȔȖȓȐȚȊț. - DzȈȒ Ȋȣ țȏȕȈȓȐ Ȗȉ ȐșȓȈȔȍ? ǪȈȔ ȒȚȖ-ȚȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȐȓȐ Ȋȣ ȟȐȚȈȓȐ ȘȍȓȐȋȐȖȏȕțȦ ȓȐȚȍȘȈȚțȘț? - ȇ șȓȣȠȈȓȈ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȔțșțȓȤȔȈȕȍ, ȟȚȖ ȍșȚȤ ȊȖșȚȖȟȕȣȍ șȚȘȈȕȣ, ȋȌȍ ȎȍȕȡȐȕȣ ȝȖȌȧȚ ș ȗȖȒȘȣȚȖȑ ȋȖȓȖȊȖȑ Ȑ ȗȘȐȒȘȣȚȣȔȐ ȟȈșȚȧȔȐ ȚȍȓȈ. Ǫșȍ Ȗȉ ȥȚȖȔ ȏȕȈȦȚ, ȕȖ Ȕȍȕȧ ȥȚȖ țȊȓȍȒȓȖ. Ǩ ȗȖȚȖȔ ȧ ȏȈȝȖȚȍȓȈ ȊȣțȟȐȚȤ ȈȘȈȉșȒȐȑ ȧȏȣȒ. ȇ șȚȈȓȈ ȍȋȖ ȐȏțȟȈȚȤ Ȋ ǬȖȕȍȞȒȍ Ȋ Ȕț-

șțȓȤȔȈȕșȒȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ «ǨȓȤȘȈȐȌ». ǺȈȔ ȧ Ȑ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȈșȤ ș ȔțșțȓȤȔȈȕȈȔȐ. ǹȗțșȚȧ ȋȖȌ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȕȈȟȈȓȈ țȟȐȚȤ ȈȘȈȉșȒȐȑ ȧȏȣȒ, ȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȐșȓȈȔ, ȝȖȚȧ ȈȘȈȉșȒȐȑ ȧȏȣȒ ȏȕȈȓȈ ȍȡȍ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȖȐȏȕȍșȓȈ ȠȈȝȈȌț (ȐșȓȈȔșȒȖȍ ȐșȗȖȊȍȌȈȕȐȍ ȊȍȘȣ), Ȑ ȔȖȓȐȚȤșȧ ȗȖ-ȈȘȈȉșȒȐ țȎȍ ȗȘȖȉȖȊȈȓȈ. Ǫ ȔțșțȓȤȔȈȕșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȧ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȈșȤ Ȑ șȖ șȊȖȐȔ ȔțȎȍȔ, ȏȈȔțȎ ȏȈ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȊȣȠȓȈ ȓȐȠȤ ȟȍȘȍȏ ȋȖȌ ȗȖșȓȍ ȗȘȐȕȧȚȐȧ ȐșȓȈȔȈ. - ǪȈș ȕȍ ȗțȋȈȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȔȕȖȋȐȍ șȟȐȚȈȦȚ Ȋșȍȝ ȔțșțȓȤȔȈȕ ȚȍȘȘȖȘȐșȚȈȔȐ? - ǵȈȖȉȖȘȖȚ – ȏȈȒȈȓȧȓȖ. ǬțȔȈȦ: «ǵț Ȑ ȟȚȖ? ǷțșȚȤ ȕȈȏȣȊȈȦȚ. ȇ ȌȖȒȈȎț ȐȔ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǵȈ Ȕȕȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ ȓȦȌȧȔ Ȗ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ ȐșȓȈȔȍ». ǴȍȎȌț ȗȘȖȟȐȔ, șȓȖȊȖ «ȌȎȐȝȈȌ», ȒȖȚȖȘȖȍ ȟȈșȚȖ țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȚ Ȋ ǹǴǰ, ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȑȕț ȏȈ ȊȍȘț, ȕȖ Ȑ ȉȖȘȤȉț ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕȈ ș șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔȐ șȚȘȈșȚȧȔȐ Ȑ ȋȘȍȝȈȔȐ. ȇ ȥȚȖ ȗȖȕȐȔȈȓȈ țȎȍ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȖșȚȐȓȈșȤ ȊȍșȤ ȔȍșȧȞ ǸȈȔȈȌȈȕ Ȑ ȗȘȐȕȧȓȈ ȐșȓȈȔ. - ǵȍ șȔțȚȐȓȈ ȓȐ ȊȈș ȒȈȒ ȎȍȕȡȐȕț ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ, șȚȈȊ ȔțșțȓȤȔȈȕȒȖȑ, ȏȈȒȘȣȊȈȚȤșȧ Ȑ ȕȖșȐȚȤ ȗȓȈȚȖȒ? - ǵȍȚ, ȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȗȘȈȊȐȓȍ țȊȐȌȍȓȈ, șȒȖȘȍȍ, ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖȌȟȍȘȒȕȍȚ ȔȖȦ ȎȍȕșȚȊȍȕȕȖșȚȤ, ȏȈȡȐȚȐȚ ȖȚ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȕȍșȒȘȖȔȕȣȝ ȊȏȋȓȧȌȖȊ. ȇ șȚȈȓȈ ȕȖșȐȚȤ ȗȓȈȚȖȒ ȍȡȍ ȌȖ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȗȘȐȕȧȓȈ ȐșȓȈȔ. ǹȒȈȎț ȉȖȓȤȠȍ, Ȋ ǻȒȘȈȐȕȍ ȘȈȕȤȠȍ ȚȖȎȍ șțȡȍșȚȊȖȊȈȓ ȖȉȣȟȈȑ ȏȈȔțȎȕȐȔ ȎȍȕȡȐȕȈȔ ȗȖȒȘȣȊȈȚȤ ȋȖȓȖȊț ȗȓȈȚȒȖȔ. - ǹȍȑȟȈș Ȋȣ ȘȈȉȖȚȈȍȚȍ? - ǵȍȚ, ȧ ȌȖȔȖȝȖȏȧȑȒȈ, ȕȖ ȝȖȚȍȓȈ ȉȣ ȘȈȉȖȚȈȚȤ, ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȕȈ ȌȖȔț ȝȍȕȌȔȍȑȌȖȔ, ȚȖ ȍșȚȤ ȘțȒȖȌȍȓȐȍȔ. - ǺȖ, ȟȚȖ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȐȔȍȕȕȖ ȕȈ ȌȖȔț, șȊȧȏȈȕȖ ș ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ ȘȍȓȐȋȐȐ? - ǵȍ șȊȧȏȈȕȖ. ȅȚȖ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȔȖȍ ȎȍȓȈȕȐȍ, Ȑ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȕȖ ȖȚ ȔȖȐȝ ȓȐȟȕȣȝ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȑ. - Ǩ ȒȈȒ șȖȊȔȍșȚȐȚȤ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȤ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȕȈȔȈȏ ȗȧȚȤ ȘȈȏ Ȋ ȌȍȕȤ ș ȘȈȉȖȚȖȑ?

ȕȍ ȉȖȧșȤ ȗȖșȒȖȓȤȏȕțȚȤșȧ Ȑ ȗȖȚȍȘȧȚȤ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȍ, – ȋȖȊȖȘȐȓȐ Ȕȕȍ ȎȐȚȍȓȐ ȗȖșȍȓȒȈ ǾȊȍȚȔȍȚ. - ǨȉșȖȓȦȚȕȖ ȊȖ Ȋșȍȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȝ ȌȖȘȖȎȒȐ Ȋȣ-

ȟȐȒ Ȑ ǷȍȓȈȋȍȧ ǮȍȓȍȏȒȖ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ șȔȍȚȈȦȚ șȕȍȋ, Ȉ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚ ȍȋȖ ȕȈ ȒȓțȔȉȣ ș ȘȖȏȈȔȐ. ȅȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ, ȊȖ-ȗȍȘȊȣȝ, țȒȘȣȚȤ Ȑȝ ȖȚ ȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȔȖȘȖȏȖȊ, Ȉ ȊȖ-ȊȚȖȘȣȝ, ȕȈȒȖȗȐȚȤ Ȋ ȗȖȟȊȍ ȎȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ ȊȓȈȋț. ǷȍȕșȐȖȕȍȘȣ Ȑ ȔȈȔȣ ș ȌȍȚȤ-

ȔȐ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȋțȓȧȦȚ ȗȖ ȗȓȐȚȒȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȊȣȔȖȡȍȕ ȉțȓȤȊȈȘ. - ǹȗȈșȐȉȖ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȡȐȒȈȔ Ȑ Ȑȝ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȦ ǰȊȈȕț ǪȖȑȚȍȕȒȖ, - ȋȖȊȖȘȧȚ ȎȐȚȍȓȐ ȗȖșȍȓȒȈ. ǪȈȓȍȕȚȐȕȈ DzǻǿǭǸǭǵDzǶ.

žƚƏơƝƙ ƜƔ ƠƙƟƪƑƏƔơ ƕƔƜƠơƑƔƜƜƝƠơƫ, Ə ƐƔƟƔƕƔơ ƔƔ. - ǬțȔȈȦ, ȟȚȖ ȔȖȎȕȖ ȌȖȋȖȊȖȘȐȚȤșȧ ș ȘȈȉȖȚȖȌȈȚȍȓȍȔ. ǹȓțȟȈȍȚșȧ, ȟȚȖ ȔțșțȓȤȔȈȕȍ Ȑȏ-ȏȈ ȘȈȉȖȚȣ ȗȘȖȗțșȒȈȦȚ ȕȈȔȈȏ Ȑ ȟȐȚȈȦȚ ȗȘȖȗțȡȍȕȕȣȍ ȔȖȓȐȚȊȣ ȗȖȚȖȔ, ȕȖ ȥȚȖ ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ. dzțȟȠȍ ȔȖȓȐȚȤșȧ Ȋ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȕȖȍ ǨȓȓȈȝȖȔ ȊȘȍȔȧ. - Ǫȣ ȗȘȐȕȧȓȐ ȐșȓȈȔ, ȗȖȚȖȔ ȊȣȠȓȐ ȏȈȔțȎ ȏȈ ȔțșțȓȤȔȈȕȐȕȈ. DzȈȒ Ȓ ȥȚȖȔț ȖȚȕȍșȓȐșȤ ȊȈȠȐ ȌȘțȏȤȧ Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȐ? - ǻ Ȕȍȕȧ ȍșȚȤ ȓțȟȠȈȧ ȗȖȌȘțȋȈ, ș ȕȍȑ Ȕȣ ȖȉȡȈȍȔșȧ, ȍșȚȤ ȏȕȈȒȖȔȣȍ, ȖȌȕȖȋȘțȗȗȕȐȞȣ. ǷȖȕȈȟȈȓț ȖȕȐ ȖȚȕȍșȓȐșȤ Ȓ ȥȚȖȔț ȌȐȒȖ, ȋȖȊȖȘȐȓȐ: «ǿȚȖ Țȣ șȌȍȓȈȓȈ? ǯȈȟȍȔ Țȍȉȍ ȥȚȖ ȕțȎȕȖ?». ǵȖ ȗȖȚȖȔ ȖȕȐ ȒȈȒ-ȚȖ șȔȐȘȐȓȐșȤ ș ȔȖȐȔ ȊȣȉȖȘȖȔ. Ǩ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȗȘȐȕȧȓȐ ȐșȓȈȔ, ȒȈȒ Ȑ ȧ. - DzȈȒ ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ? - ǵȈȊȍȘȕȖȍ, ȖȕȐ țȊȐȌȍȓȐ Ȑ ȊȖșȗȘȐȕȧȓȐ ȔȖȑ Ȑ ȔțȎȈ ȗȘȐȔȍȘ. ǴȈȔȈ șȚȈȓȈ ȔțșțȓȤȔȈȕȒȖȑ ȟȍȘȍȏ ȟȍȚȣȘȍ ȋȖȌȈ ȗȖșȓȍ Ȕȍȕȧ, Ȉ ȗȈȗȈ ȗȘȐȕȧȓ ȐșȓȈȔ ȟȍȘȍȏ ȗȖȓȋȖȌȈ ȗȖșȓȍ ȔȈȔȣ. ǷȘȈȊȌȈ, ȗȈȗȈ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȌȈȓȍȒȖ ȕȍ Ȋșȍ șȖȉȓȦȌȈȍȚ, Ȉ ȊȖȚ ȔȈȔȈ ȝȖȌȐȚ ș ȗȖȒȘȣȚȖȑ ȋȖȓȖȊȖȑ, ȔȖȓȐȚșȧ, ȌȍȘȎȐȚ ȗȖșȚ, Ȋ ȖȉȡȍȔ, ȌȍȓȈȍȚ Ȋșȍ, ȟȚȖ ȗȖȓȖȎȍȕȖ ȔțșțȓȤȔȈȕȒȍ. - ǬȍȚȐ ț ȊȈș ȍșȚȤ? - ǺȘȖȍ. ǴȈȓȤȟȐȒ Ȑ ȌȊȍ ȌȍȊȖȟȒȐ. ǯȖȊțȚ Ȑȝ ȇȏȐȌ, ǹȈȘȈ Ȑ ǹȐȊȈȘ. - Ǫ ȊȈȠȍȑ șȍȔȤȍ ȕȍ ȒțȘȧȚ Ȑ ȕȍ ȗȤȦȚ? - DzȖȕȍȟȕȖ, ȕȍȚ. Ǫșȍ ȥȚȖ șȚȘȖȋȖ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ. ǵȍȓȤȏȧ ȌȈȎȍ ȒȖȕȜȍȚȣ ȒțȠȈȚȤ ș ȒȖȕȤȧȒȖȔ ȐȓȐ ȘȖȔȖȔ. ǯȕȈȦ, ȍșȚȤ ȔțșțȓȤ-

Бульвар в снегу не утонул

- Ǫ ȚȖ ȊȘȍȔȧ, ȒȖȋȌȈ ȕȈ ȔȕȖȋȐȝ ȋȖȘȖȌșȒȐȝ ȚȘȖȚțȈȘȈȝ ȉȣȓȐ șȕȍȋȖȊȣȍ ȏȈȔȍȚȣ Ȑ ȕȈȓȍȌȤ, ȗȖ ȉțȓȤȊȈȘț ǴȍȚȈȓȓțȘȋȖȊ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȝȖȌȐȚȤ șȗȖȒȖȑȕȖ,

ȔȈȕȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȒțȘȧȚ, ȕȖ ȥȚȖȋȖ ȌȍȓȈȚȤ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȚȈȉȈȒ – ȖȌțȘȔȈȕȐȊȈȦȡȍȍ ȊȍȡȍșȚȊȖ, Ȉ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȏȈȗȘȍȚȐȓ țȗȖȚȘȍȉȓȧȚȤ ȚȈȒȖȍ. ǺȈȒȎȍ ȕȈȔ ȕȍȓȤȏȧ ȍșȚȤ șȊȐȕȐȕț. ǬȈȎȍ ȒȖȓȉȈșț ȒțȘȐȕțȦ Ȕȣ ȕȍ ȍȌȐȔ, ȝȖȚȧ ȒțȘȧȚȐȕȈ ȕȈȔ ȌȖȏȊȖȓȍȕȈ. ǰ ȌȍȓȖ ȕȍ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȕȣ ȉȖȐȔșȧ, ȟȚȖ Ȋ ȒțȘȧȚȐȕț ȗȖȌȔȍȠȈȦȚ șȊȐȕȐȕț, Ȉ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȒțȘȐȞȈ Ȍȓȧ ȚȈȒȖȑ ȒȖȓȉȈșȣ, șȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ȉȣȓȈ ȏȈȉȐȚȈ ȉȍȏ șȖȉȓȦȌȍȕȐȧ ȐșȓȈȔșȒȐȝ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ȖȕȈ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȝȈȓȧȓȤȕȖȑ, ȚȖ ȍșȚȤ ȌȖȏȊȖȓȍȕȕȖȑ. - ǿȚȖ Ȏȍ Ȋȣ ȍȌȐȚȍ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȍȏȎȈȍȚȍ Ȋ ǻȒȘȈȐȕț? ǵȍțȎȍȓȐ șȖȊșȍȔ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚȍșȤ ȖȚ ȔȧșȈ? - ǭȌȐȔ Șȣȉț, șȖȦ, ȕȖ Ȑ ȖȚ ȔȧșȈ ȕȍ ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȔșȧ. Ǫ ǨȘȚȍȔȖȊșȒȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȒțȘȐȞț-ȝȈȓȧȓȤ. Ǫ ȒȘȈȑȕȍȔ șȓțȟȈȍ ȔȖȎȕȖ ȒțȗȐȚȤ ȎȐȊțȦ ȒțȘȐȞț Ȑ ȏȈȘȍȏȈȚȤ ȍȍ ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ. - DzȈȒ Ȋȣ ȗȖșȚȐȚȍșȤ Ȋ ȔȍșȧȞ ǸȈȔȈȌȈȕ? ǵȍ ȍȌȐȚȍ ȔȧșȈ? - ǵȐȟȍȋȖ ȕȍ ȍȌȐȔ, ȕȍ ȗȤȍȔ Ȑ ȊȖȏȌȍȘȎȐȊȈȍȔșȧ ȖȚ șțȗȘțȎȍșȒȖȑ ȉȓȐȏȖșȚȐ ș ȘȈșșȊȍȚȈ Ȑ ȌȖ ȏȈȒȈȚȈ. Ǩ ȗȖșȓȍ ȏȈȝȖȌȈ șȖȓȕȞȈ Ȑ ȌȖ ȘȈșșȊȍȚȈ Ȋșȍ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȌȍȓȈȚȤ. ǨȓȓȈȝ ȔțȌȘ Ȑ ȕȍ ȕȈȓȈȋȈȍȚ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȉȣ ȚȖȚ ȕȍ șȔȖȋ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ. - ǷȖȟȍȔț Ȋ șȍȔȤȧȝ ȔțșțȓȤȔȈȕ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ ȌȍȚȍȑ? ǯȈȗȘȍȡȈȍȚ ȓȐ ȐșȓȈȔ ȈȉȖȘȚȣ Ȑ ȒȖȕȚȘȈȞȍȗȞȐȦ? - ǨȉȖȘȚȣ ȏȈȗȘȍȡȍȕȣ ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ șȓțȟȈȍȊ, ȒȖȋȌȈ ȉȍȘȍȔȍȕȕȖșȚȤ țȋȘȖȎȈȍȚ ȎȐȏȕȐ Ȑ

ȏȌȖȘȖȊȤȦ ȔȈȚȍȘȐ, Ȉ ȒȖȕȚȘȈȞȍȗȞȐȧ ȕȍ ȏȈȗȘȍȡȍȕȈ Ȑ ȌȈȎȍ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȓțȟȈȧȝ ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȈ. ǺȈȒ ȟȚȖ, șȒȖȓȤȒȖ ȌȍȚȍȑ ȏȈȊȖȌȐȚȤ, ȥȚȖ ȊȣȉȖȘ ȔțȎȈ Ȑ Ȏȍȕȣ. - ǩȣȓȖ ȓȐ ȟȚȖ-ȚȖ Ȋ ȔțșțȓȤȔȈȕșȒȖȔ ȊȍȘȖțȟȍȕȐȐ, ȟȚȖ ȗȖșȚȈȊȐȓȖ ȊȈș Ȋ ȚțȗȐȒ, ȊȣȏȊȈȓȖ ȕȍȌȖțȔȍȕȐȍ? - DzȖȋȌȈ ȧ ȕȈȟȐȕȈȓȈ ȐȏțȟȈȚȤ ȐșȓȈȔ, ȚȖ șȈȔȣȔ șȓȖȎȕȣȔ Ȑ ȕȍȗȖȕȧȚȕȣȔ ȉȣȓ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ ȊȖȗȘȖș Ȗ ȊȍȘȍ Ȋ ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ, Ȋ ȚȖ, ȟȚȖ șțȌȤȉȈ ȒȈȎȌȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȊȗȓȖȚȤ ȌȖ ȍȋȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȑ ȔȐȕțȚȣ, ȉȣȓȈ ȏȈȗȐșȈȕȈ ǨȓȓȈȝȖȔ ȍȡȍ ȌȖ ȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ȇ șȗȘȈȠȐȊȈȓȈ ȔȕȖȋȐȝ ȔțșțȓȤȔȈȕ: «ǿȚȖ ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ, Ȕȕȍ ȚȍȗȍȘȤ șȐȌȍȚȤ Ȑ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȌȍȓȈȚȤ, ȕȐȟȍȔț ȕȍ ȗȘȖȚȐȊȐȚȤșȧ Ȑ șȖȋȓȈȠȈȚȤșȧ șȖ ȊșȍȔ, ȟȚȖ șȖ ȔȕȖȑ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ?» ǷȖȚȖȔ Ȕȕȍ ȖȉȢȧșȕȐȓȐ, Ȑ ȧ ȗȖȕȧȓȈ: ȌȈ, ȍșȚȤ ȒȕȐȋȈ, ȋȌȍ ȏȈȗȐșȈȕȈ șțȌȤȉȈ ȒȈȎȌȖȋȖ, Ȑ ǨȓȓȈȝ ȏȕȈȍȚ ȒȈȎȌȣȑ ȠȈȋ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȕȖ ǪșȍȊȣȠȕȐȑ ȕȍ ȊȣȉȐȘȈȍȚ ȏȈ Țȍȉȧ. ǪȣȉȐȘȈȍȠȤ Ȋșȍ ȘȈȊȕȖ Țȣ. ǨȓȓȈȝ ȊșȍȊȍȌțȡ Ȑ ȕȈȗȍȘȍȌ ȏȕȈȍȚ, ȟȚȖ Țȣ ȊȣȉȍȘȍȠȤ, ȕȖ Ƕȕ ȕȍ ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȍȚ ȚȊȖȍȑ șȊȖȉȖȌȣ. - ǰȏ ȊȈȠȐȝ ȖȚȊȍȚȖȊ ȗȖȕȧȚȕȖ, ȟȚȖ Ȋȣ ȏȕȈȍȚȍ șȊȖȦ ȘȍȓȐȋȐȦ Ȑ șȐȓȤȕȣ Ȋ ȊȍȘȍ. ȅȚȖ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ Ȋȣ ȎȐȊȍȚȍ Ȋ ȔțșțȓȤȔȈȕșȒȖȑ șȚȘȈȕȍ? - ǭșȓȐ ȟȍșȚȕȖ, ȚȖ ȧ ȉȣ ȚȈȒ ȕȍ șȒȈȏȈȓȈ... Ǫ ǻȒȘȈȐȕȍ ȧ șȍȉȧ ȟțȊșȚȊțȦ ȉȖȓȍȍ șȐȓȤȕȖȑ Ȋ ȊȍȘȍ, ȟȍȔ Ȋ ǰȖȘȌȈȕȐȐ. ǬȍȓȖ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȧ ȗȘȐȕȧȓȈ ȐșȓȈȔ Ȋ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȔ ȊȖȏȘȈșȚȍ, ȗȖ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȓȍ, ȘȈȏȖȉȘȈȊȠȐșȤ ȊȖ Ȋșȍȝ ȊȖȗȘȖșȈȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȍȕȧ ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓȐ. Dz ȚȖȔț Ȏȍ, Ȋ ǻȒȘȈȐȕȍ ȔțșțȓȤȔȈȕȍ Ȋ ȔȍȕȤȠȐȕșȚȊȍ, Ȑ ȥȚȖ ȗȘȐȌȈȍȚ șȐȓ ȔȖȍȑ ȊȍȘȍ, Ȉ ȚȈȔ ȓȦȌȐ ș ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȔțșțȓȤȔȈȕȍ, ȔȕȖȋȐȍ – ȓȐȠȤ ȜȖȘȔȈȓȤȕȖ. ǺȈȒȖȑ ȊȖȚ ț ȕȈș ș ǺȈȚȤȧȕȖȑ ȊȣȠȍȓ ȘȈȏȋȖȊȖȘ. ȅȚȖ ȕȍ ȗȘȖȗȖȊȍȌȤ, ȕȍ șȗȖȘ Ȑ ȕȍ ȒȈȚȍȝȐȏȐș, Ȉ ȐșȒȘȍȕȕȐȑ Ȑ ȗȘȈȊȌȐȊȣȑ ȘȈșșȒȈȏ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȗ șȊȖȍȔ ȊȣȉȖȘȍ, șȊȖȍȑ ȊȍȘȍ Ȑ șȊȖȍȑ ȎȐȏȕȐ. Ǩ șȖȋȓȈȠȈȚȤșȧ ș ȔȖȍȑ șȖȉȍșȍȌȕȐȞȍȑ ȐȓȐ ȕȍȚ, ȥȚȖ ȗțșȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȘȍȠȈȍȚ Ȍȓȧ șȍȉȧ șȈȔ. ǫȘȐȋȖȘȐȑ DzǨǸǨǹǭǪ.

ȟȐȡȍȕȣ ȌȖ șțȝȖȑ Ȑ ȟȐșȚȖȑ ȗȓȐȚȒȐ. ǰ ȟȚȖ ȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖ, ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȣȍ ȘȈȉȖȚȕȐȒȐ ȒȖȔȉȐȕȈȚȈ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ ǰȋȖȘȤ ǪȈȒțȓȤ-


18

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

7 февраля 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЩИКАХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ООО «БАХМУТ-ЭНЕРГИЯ»

Ǭȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ ȖȗȓȈȚȣ ȏȈ ȗȖȚȘȍȉȓȍȕȕțȦ ȚȍȗȓȖȊțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ Ȑ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ ȊȕțȚȘȐȌȖȔȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȖȚȖȗȓȍȕȐȧ ȉȍȏ țȌȍȘȎȈȕȐȧ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȧ ș ȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒȈ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍȔ ǶǶǶ «ǩȈȝȔțȚ-ȅȕȍȘȋȐȧ» ȏȈȒȓȦȟȍȕȣ ȌȖȋȖȊȖȘȈ ș ȉȈȕȒȈȔȐ, ȋȌȍ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ Ȋ ȗȖȓȤȏț ȥȚȐȝ ȉȈȕȒȖȊ ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȚșȧ ǶǶǶ «ǩȈȝȔțȚ-ȅȕȍȘȋȐȧ» (ȕȖ ȉȈȕȒȐ ȐȔȍȦȚ ȗȘȈȊȖ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȖȚ ȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒȖȊ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ Ȋ ȘȈȏȔȍȘȈȝ, ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȚȈȘȐȜȈȔȐ ȉȈȕȒȈ): - ǷǨǺ «ǴȍȋȈȉȈȕȒ (ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǴȐȘȈ, 25) – ȉȍȏ ȒȖȔȐșșȐȐ - ǷǨǺ «ǩȈȕȒ ǼȈȔȭȓȤȕȐȑ» (ȟȍȘȍȏ ȚȍȘȔȐȕȈȓȣ ȉȈȕȒȖȊ-ȗȈȘȚȕȍȘȖȊ - ǷǨǪ «ǬȍȘȎȈȊȕȐȑ ȖȡȈȌȕȐȑ ȉȈȕȒ ǻȒȘȈȮȕȐ» Ȑ ǷǨǺ «ǷǻǴǩ»). - ǷǨǺ Dzǩ «ǷȘȐȊȈȚ ǩȈȕȒ»: ǺȈȘȐȜȣ Ȍȓȧ ȖȗȓȈȚȣ: Ǫ ȒȈșșȍ ȒȓȐȍȕȚ ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȚ ȗȓȈȚȍȎ ș ȒȖȔȐșșȐȍȑ 3 ȋȘȕ. ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ șțȔȔȣ ȗȓȈȚȍȎȈ. ǷȍȕșȐȖȕȍȘȣ ȗȖȓțȟȈȦȚ ȓȤȋȖȚț ȗȘȐ ȖȗȓȈȚȈȝ ș ȗȍȕșȐȖȕȕȖȑ ȒȈȘȚȣ ǷȘȐȊȈȚǩȈȕȒȈ Ȋ șțȔȔȍ ȌȖ 2000 ȋȘȕ. Ȋ ȔȍșȧȞ. Ǫ ȚȍȘȔȐȕȈȓȈȝ ȉȈȕȒȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȟȍȘȍȏ ǷȘȐȊȈȚ 24, ȘȍȋțȓȧȘȕȣȔ ȗȓȈȚȍȎȖȔ Ȑ Ȋ ǴȖȉȐȓȤȕȖȔ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȐ Ƿ24 ȖȗȓȈȚȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȉȍȏ ȒȖȔȐșșȐȐ. ǨȌȘȍșȈ ȚȖȟȍȒ Ȍȓȧ ȖȗȓȈȚȣ: ɪ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɪɟɫ Ɍɢɩ Ɍɟɪɦɢɧɚɥɵ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ɞ. 1 Ɍɐ «Ⱥɫɬɪɨɧ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 42 Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ɞ. 1 ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «ɋɢɥɶɩɨ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞ. 81 Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 7 Ɇɚɝ. «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞ. 10 Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 39 Ɍɐ «ɉɪɨɦɿɧɶ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 42 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 13 Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɟɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ, ɞ. 11 Ɇɚɝɚɡɢɧ «ɉɪɨɞɭɤɬɵ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞ. 10 Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ» Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞ. 89 Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɞ. 64 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ Ⱥ-ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, ɞ. 57, ɤɨɪɩ. Ⱥ "ȾɈɇȿɐɄɈȻɅȽȺɁ" Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ Ɍɪɭɞɚ, ɞ. 30 Ɇɢɫɬ-ɷɤɫɩɪɟɫɫ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 65 Ɍɐ ɗɤɨ-Ɇɚɪɤɟɬ ɋɨɥɟɞɚɪ ɭɥ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 4ɚ Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɛɚɧɤɚ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.13 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɋɨɥɟɞɚɪ ɭɥ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɚɹ, ɞ.4Ⱥ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞ.89 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ Ȼɚɯɦɭɬ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.42 Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ

ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎ

ȼɵɜɟɡɭ, ɜɵɪɟɠɭ ɦɟɬɚɥɥ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-76678-29. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95688-79-58. Ƚɪɭ ɡɨ ɜɚ ɹ ɪ ɚɡɛ ɨ ɪ ɤ ɚ ɚ ɜɬɨ ɦ ɨ ɛ ɢ ɥ ɟ ɣ «ȽȺɁ», «ɁɂɅ», «ɄȺɆȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɊȺɁ», «ɍȺɁ», «ȽȺɁȿɅɖ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

Ƚɪɭɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ «ȽȺɁɟɥɶ», «ȽȺɁɟɥɶ-Ⱦɭɷɬ», ɤɭɡɨɜ 3 + 2 + 2 ɞɨ 2-ɯ ɬɨɧɧ. Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɨɮɢɫɧɵɣ ɩɟɪɟɟɡɞ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ, ɨɩɬɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ. ɍɫɥɭɝɚ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-692-49-22.

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ɊȿɆɈɇɌ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɋɜ-ɜɨ ʋ511236 ɨɬ 31.08.2010 ɝ. Ɍɟɥ. 0-95612-38-50.

- ǷǨǪ «ǬȍȘȎȈȊȕȐȑ ȖȡȈȌȕȐȑ ȉȈȕȒ ǻȒȘȈȮȕȐ» (ȋ.ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 31) ǷȍȘȍȟȍȕȤ țȟȘȍȎȌȍȕȐȑ ǨǺ «ǶȡȈȌȉȈȕȒ» Ȋ ȋ. ǩȈȝȔțȚȍ Ȑ ǩȈȝȔțȚșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ: ǺǪǩǪ ȹ 10004/0289 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 31; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0290 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǴȐȘȈ, 50; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0291 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, 55; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0293 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, ȉțȓ. ǴȍȚȈȓȓțȘȋȖȊ, 1; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0296 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǫȖȘȉȈȚȖȊȈ, 4; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0300 – ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 85; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0292 – ȋ. ǿȈșȖȊ ȇȘ, țȓ. ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ, 4; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0294 – ȋ. ǹȖȓȍȌȈȘ, țȓ. DzȈȘȗȐȕșȒȖȋȖ, 1-Ȉ; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0298 – ȋ. ǹȍȊȍȘșȒ, țȓ. ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ, 8; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0299 – ȋ. ǹȍȊȍȘșȒ, țȓ.ǹȈȌȖȊȈȧ, 38; ǺǪǩǪ ȹ 10004/0309 – ȋ. ǹȊȍȚȓȖȌȈȘșȒ, Ȍ. 16. ǶȗȓȈȚȈ ȏȈ ȎȐȓȐȡȕȖ-ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȣȍ țșȓțȋȐ ȗȘȐȕȐȔȈȍȚșȧ Ȋ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧȝ ǶȡȈȌȉȈȕȒȈ ȉȍȏ ȒȖȔȐșșȐȐ ȗȘȐ țșȓȖȊȐȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȗȓȈȚȍȎȕȣȝ ȚȍȘȔȐȕȈȓȖȊ, ȘȈȏȔȍȡȍȕȕȣȝ Ȋ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧȝ, ȟȍȘȍȏ ȒȈșșț ǩȈȕȒȈ - ȒȖȔȐșșȐȧ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 3,00 ȋȘȕ. ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ șțȔȔȣ ȗȓȈȚȍȎȈ. Ǭȓȧ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȖȊ Ȋ ǩȈȕȒȍ ȌȍȑșȚȊțȍȚ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȓȖȧȓȤȕȖșȚȐ. ǺȈȒȎȍ Ȍȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ ȖȗȓȈȚȣ ȏȈ ȚȍȗȓȖȊțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ Ȑ țșȓțȋȐ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ ȊȕțȚȘȐȌȖȔȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȖȚȖȗȓȍȕȐȧ ȏȈȒȓȦȟȍȕ ȌȖȋȖȊȖȘ ș ǻǬǷǷǯ «ǻȒȘȗȖȠȚȈ» Ȑ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ Ȋ ȍȍ ȗȖȓȤȏț ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȚșȧ ǶǶǶ «ǩȈȝȔțȚ-ȅȕȍȘȋȐȧ». ǶȌȕȈȒȖ, șȖȋȓȈșȕȖ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȔț ȘȍȠȍȕȐȦ ȗȘȐȍȔȡȐȒȈ ȗȓȈȚȍȎȍȑ, ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȒȖȔȐșșȐȧ Ȋ ȍȋȖ ȗȖȓȤȏț ș ȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒȈ țȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ: - ȏȈ ȗȓȈȚȍȎ ȕȈ șțȔȔț ȌȖ 500 ȋȘȕ - 1 ȋȘȕ. 50 ȒȖȗ.; - ȏȈ ȗȓȈȚȍȎ ȕȈ șțȔț șȊȣȠȍ 500 ȋȘȕ - ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȍ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȍ ȕȍ țȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ. DzȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȗȓȈȚȍȎȐ ȗȘȐȕȐȔȈȦȚ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȉȈȕȒȐ ȋȖȘȖȌȈ ș țȌȍȘȎȈȕȐȍȔ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȧ ȖȚ ȗȓȈȚȍȓȤȡȐȒȈ ȕȈ ȚȈȒȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ: - ǷǨǺ ǻȒȘșȖȞȉȈȕȒ - (țȓ. ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, 37) - 30 ȋȘȕ ȏȈ ȗȓȈȚȍȎ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȍȋȖ șțȔȔȣ; - ǷǨǺ ǷǻǴǩ - (țȓ. ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, 58) - 15 ȋȘȕ ȏȈ ȗȓȈȚȍȎ ȌȖ 1500,00 ȋȘȕ Ȑ 1% ȏȈ șțȔȔț șȊȣȠȍ 1500 ȋȘȕ.; - ǷǨǺ «Ǩ-ǩǨǵDz» - (ȋ. ǩȈȝȔțȚ, țȓ. ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ, 64) - 3 ȋȘȕ ȏȈ ȗȓȈȚȍȎ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȍȋȖ șțȔȔȣ. ǵȈ șȍȋȖȌȕȧȠȕȐȑ ȌȍȕȤ ȕȈ ȏȈȊȍȘȠȈȦȡȍȔ ȥȚȈȗȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȌȗȐșȈȕȐȍ ȌȖȋȖȊȖȘȈ Ȗ ȗȘȐȍȔȍ ȗȓȈȚȍȎȍȑ ȏȈ ȚȍȗȓȖȊțȦ ȥȕȍȘȋȐȦ Ȑ țșȓțȋȐ ȗȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ ȊȕțȚȘȐȌȖȔȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȖȚȖȗȓȍȕȐȧ ȟȍȘȍȏ ȚȍȘȔȐȕȈȓȣ ș ǶǶǶ «ǼDz «ǺȈȕȌȍȔ-ǼȐȕȈȕș», ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔȍȦȚ ȘȈȏȊȍȚȊȓȍȕȕțȦ șȍȚȤ - 40 ȚȖȟȍȒ ȗȘȐȍȔȈ Ȋ ȋ. ǩȈȝȔțȚ Ȑ ǩȈȝȔțȚșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ. ǸȈȏȔȍȘ ȒȖȔȐșșȐȖȕȕȖȋȖ ȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȧ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȗȘȐȍȔȡȐȒȖȔ ȗȓȈȚȍȎȍȑ. Ƕ ȔȍșȚȍ ȕȈȝȖȎȌȍȕȐȧ ȚȖȟȍȒ ȗȘȐȍȔȈ ȉțȌȍȚ șȖȖȉȡȍȕȖ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈ șȈȑȚȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ǶǶǶ «ǩȈȝȔțȚ-ȅȕȍȘȋȐȧ» ȗȖșȓȍ ȗȖȌȗȐșȈȕȐȧ ȌȖȋȖȊȖȘȈ. ǨȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ ǶǶǶ «ǩȈȝȔțȚ-ȅȕȍȘȋȐȧ».

СЦ «Техника» производит ремонт автоматических стиральных машин, холодильников по городу и району с гарантией на выполненную работу. 0-66-863-39-40 (холодильники) 0-50-816-25-41 (стир. машины)

Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ ɚɜ-ɥɟɦ «ɋɨɛɨɥɶ», ɞɥɢɧɚ 2,40 ɦ. Ɍɟɥ. 0-99-024-13-51 (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ).

Ɋɟɦɨɧɬ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ, ɥɚɪɢ. Ɋɟɦɨɧɬ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɏɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɥɸɛɚɹ. Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ʋ 300295 ɨɬ 30.11.2011ɝ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ (Ⱥɪɬɺɦɨɜɫɤ) ɢ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-006-45-48.

Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. ɋɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɰɟɧɚ. ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. Ɍɟɥ. 0-99310-32-37 (Ⱥɧɬɨɧ). Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ. ɉɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɍɟɥ. 0-95-681-58-45. Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ, ɞɚɱɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɛɨɪɤɚ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

đąčďĎē ĒčĀ (ñòèðßëüíûõ ìßøèí-ßáòîìßò). ēäë.: 0-50-81234-91, 0-98-006-45-48.

Ɉɤɚɠɭ ɚɜɬɨɭɫɥɭɝɢ ɚɜ-ɥɟɦ «ɁɢɅ130» (ɫɚɦɨɫɜɚɥ) ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. ɇɚɥɢɱɧɵɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ. Ɍɟɥ. 0-99940-67-03. ɉ ɚ ɫ ɫ ɚ ɠ ɢ ɪ ɨ ɩ ɟ ɪ ɟ ɜɨɡ ɤ ɢ . ɉ ɨ ɟɡɞɤɢ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜ, ɂɡɸɦ, ɋɜɹɬɨɝɨɪɫɤ ɢ ɬ.ɞ. Ⱥɜ-ɥɶ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ» 8 ɦɟɫɬ. Ɍɟɥ. 0-99-458-6152 (Ʌɟɨɧɢɞ). Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɫɬɚɪɬɟɪɨɜ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92.

ȼɵɜɨɡ ɫɬɚɪɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɫɬɚɪɵɯ ɨɤɨɧ. ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ ɚɜ-ɥɹɦɢ «ȽȺɁɟɥɶ», «ɄɚɦȺɁ» ɫ ɝɪɭɡɱɢɤɚɦɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67. ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɫ ɝɪɭɡɨɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɨɦ 6 ɦɟɫɬ, 1 ɬ, ɢɳɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ, ɍɤɪɚɢɧɟ, Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66-275-13-71 (ȼɥɚɞɢɦɢɪ). Ɋɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɨɜ, ɡɚɦɟɧɚ ɦɚɫɥɚ, ɪɟɦɨɧɬ ɩɟɱɟɤ, ɪɟɦɨɧɬ ɜɫɟɣ ɯɨɞɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66-948-19-61.

Ɋ ȿ Ɇ Ɉ ɇ Ɍ ɏɈɅɈȾɂɅɖɇɂɄɈȼ, ɆɈɊɈɁɂɅɖɇɂɄɈȼ(ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ), ɄɈɇȾɂɐɂɈɇȿɊɈȼ. Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98006-45-48, 0-50-949-71-83.

Ɋɟɦɨɧɬ, ɱɢɫɬɤɚ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-66-233-29-39, 0-63-573-38-80.

Ȼɵɫɬɪɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ ɥɸɛɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ, DVD, ɦɨɧɢɬɨɪɨɜ, ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɵɯ ɩɟɱɟɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɪɭɸ ɪɚɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ɋɜ-ɜɨ ʋ63381570 ɨɬ 22.12.1995 ɝ. Ɍɟɥ. 0-95-318-02-74. ɆȺɋɌȿɊ-ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅ: ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ (ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɩɵɥɟɫɨɫɨɜ. Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 49-20-49, 0-95-476-31-08.

Ɋɟɦɨɧɬ, ɱɢɫɬɤɚ, ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɛɵɬɨɜɵɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ: ɫɩɥɢɬ-ɫɢɫɬɟɦ, ɨɤɨɧɧɵɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɱɢɫɬɤɚ, ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɏɨɪɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɥɸɛɚɹ. Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ʋ 300295 ɨɬ 30.11.2011ɝ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦ ɝ.Ȼɚɯɦɭɬ ( Ⱥɪɬɺɦɨɜɫɤ) ɢ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-006-45-48. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɱɢɫɬɤɚ, ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. ɋɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɡɚɦɟɧɚ ɬɪɭɛ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95256-84-62.

ÐÅÌÎÍÒ È ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-7032, 0-63-486-89-67. ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ ɤɚɥɢɬɤɢ, ɜɨɪɨɬɚ, ɤɨɡɵɪɶɤɢ, ɡɚɛɨɪɵ, ɧɚɜɟɫɵ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɛɭɪɠɭɣɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. ɋɬɨɥɵ, ɥɚɜɤɢ, ɨɝɪɚɞɤɢ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94.

ÐÅÌÎÍÒÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ, ɧɚɜɟɫɨɜ. Ⱦɨɫɤɢ, ɲɢɮɟɪ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-7032, 0-63-486-89-67.

Ɋ ɟ ɦ ɨ ɧ ɬ. Ȼ ɵ ɫ ɬ ɪ ɨ ɢ ɤ ɚ ɱ ɟ ɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ. ɉ ɥ ɢ ɬ ɤ ɚ , ɥ ɚ ɦ ɢ ɧ ɚ ɬ, ɩ ɥ ɚ ɫɬɢɤ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɢ ɮɢɝɭɪɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ, ɚɪɤɢ, ɨɬɤɨɫɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɭɲɟɜɵɯ ɤɚɛɢɧ, ɫ ɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-50-294-63-58. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67.

ȼɚɧɧɚɹ ɩɨɞ ɤɥɸɱ. ɉɥɢɬɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-94779-17. ȼɫɟ ɞɥɹ ɞɨɦɚ. Ƚɚɡɨɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɚ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-348-45-21.


÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

7 февраля 2018 года ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ, ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ, ɦɨɧɬɚɠ, ɤɨɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɫɥɢɜɧɵɯ ɹɦ. Ɍɚɤɠɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɫɢɥɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67. ȼɵɩɨɥɧɹɟɦ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ, ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ, ɦɨɧɬɚɠ, ɤɨɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɫɥɢɜɧɵɯ ɹɦ. Ɍɚɤɠɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɫɢɥɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63-486-89-67.

ȼɵɩɨɥɧɸ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.. ȼɵɩɨɥɧɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ: ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɫɬɹɠɤɚ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɩɥɢɬɤɚ, ɨɬɤɨɫɵ, ɨɛɨɢ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ. Ɍɟɥ. 0-66-728-71-26.

ĕďēďăđĀĕ ãëÿ áßøäâî ēďđćąĒēĂĀ. Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨɥɧɵɣ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ. ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ. ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-66-651-33-27 (Ⱥɧɞɪɟɣ).

Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50950-70-60. Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɞɜɟɪɟɣ, ɨɤɨɧ. Ɍɟɥ. 0-95-68879-58.

Ⱦɜɨɟ ɜɩɨɥɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɦɭɠɱɢɧ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɚɲɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: ɦɨɧɬɚɠ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ) ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ; ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ; ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɧɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɤɟ ɢ ɞɪ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɟɡɞ ɜ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-746-14-01, 0-97-28562-26.

Ɍɟɪɦɿɧɨɜɨ! Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɦɟ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɿɣ. ɉɨɜɧɢɣ ɫɨɰɩɚɤɟɬ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɛɸɞɠɟɬ). Ɂ/ɩ ɜɿɞ 5000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-93-231-11-93. ȼɨɡɶɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɚ ɞɨɦɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɟɫɚɯ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99.

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ, 69 ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ: ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɤɚɫɫɢɪɚ, ɤɚɫɫɢɪɚ, ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɝɪɭɡɱɢɤɚ. Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ. ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɫɨɰɩɚɤɟɬ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 69. Ɍɟɥ. 0-93-1925-355.

ɋɩɢɥɢɦ ɞɟɪɟɜɶɹ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɍɛɨɪɤɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67.

Ʌɟɝɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ! ɇɚɛɢɪɚɟɦ ɠɟɧɳɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɝɨɪɧɢɱɧɵɦɢ ɜ ɉɨɥɶɲɭ. ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ 20000 ɝɪɧ./ɦɟɫɹɰ. ɉɪɹɦɨɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ. Ɍɟɥ. +48535526633 (Viber, ɝɨɜɨɪɢɦ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ).

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚɤɫɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. Ɍɟɥ. 0-95685-83-03. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɚɤɫɢ. Ɍɟɥ. 0-50-533-43-31. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ,ȿ, ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66-894-72-28.

Ɉɛɲɢɜɤɚ ɢ ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɦɨɜ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɩɨɠɢɥɵɦ ɦɭɠɱɢɧɨɣ (ɧɟ ɥɟɠɚɱɢɣ). ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-962-84-47.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɜɨɪɧɢɤ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɵɲ. Ɍɟɥ. 0-66607-21-52.

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɛɨɪɤɚ ɦɟɛɟɥɢ, ɪɟɦɨɧɬ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɪɚɫɨɜ ɧɚ ɞɨɦɭ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-603-95-31. Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ɋɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɥɚɦɢɧɚɬ, ɨɛɨɢ, ɚɪɤɢ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ ɢ ɞɪ. Ɉɬɥɢɱɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸ. Ɍɟɥ. 0-95-886-86-36. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. ɋɬɹɠɤɚ ɞɨɦɨɜ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94. ɋɬɹɠɤɚ ɞɨɦɨɜ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɋɬɹɠɤɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɦɨɜ ɨɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɳɢɧ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-70-32, 0-63486-89-67.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɞɥɹ ɤɚɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɩɨɧɢ. Ɍɟɥ. 0-50-879-19-51.

ɑɚɫɬɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɣ ɤ ɲɤɨɥɟ. Ɍɟɥ. 0-95-804-49-03 (Ⱥɥɢɧɚ ɂɫɚɟɜɧɚ).

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɮɢɬɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ- ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɇɋɉ (ɩɨ ɜɫɟɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ). Ɉɱɢɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ ɲɥɚɤɨɜ, ɩɚɪɚɡɢɬɨɜ, ɜɢɪɭɫɨɜ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ, ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɛɟɥɤɨɜɵɟ ɤɨɤɬɟɣɥɢ, ɤɥɟɬɨɱɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɦɚɡɢ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɥɟɱɟɛɧɚɹ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ. Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-50219-44-20, 0-93-378-27-70.

ɉɨɦɨɝɭ ɫɞɚɬɶ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɧɚ ɜɬɨɪɱɟɪɦɟɬ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɫɪɚɡɭ. Ɍɟɥ. 0-95-59525-16. ɉɪɢɝɥɚɲɚɸ ɧɚ ɦɚɫɫɚɠɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɚ, ɫɤɨɥɢɨɡɚ, ɪɚɞɢɤɭɥɢɬɚ; ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɱɟɤ, ɫɨɫɭɞɨɜ, ɤɪɨɜɢ; ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ; ɥɟɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-99-122-99-47. Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɥɟɠɟɤ, ɪɨɤɥɚ ɢ ɞɪ. ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧɧɵɣ ɮɨɧɞ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92.

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩ. Ɍɟɥ. 0-66-426-68-14.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ

ȼ ɨɬɞɟɥ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɨ 45 ɥɟɬ. Ɍɟɥ. 0-66-858-43-69.

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪ-ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝ (ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɚɣɬɚ). Ɍɟɥ. 0-50-911-04-82. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɥɨɝɢɫɬ. Ɍɟɥ. 0-50-911-04-82. ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɬɚɤɫɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ. ɇɚɛɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-373-48-15. ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɬɚɤɫɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ. ɇɚɛɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-373-48-15. ɉɪɢɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɠɟɧɳɢɧɭ ɨɬ 50 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ȼ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɉɄ. Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ: 7/7, ɫ 7 ɞɨ 20. Ɂ/ɩ ɞɨ 4000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-508-04-42 (ɫ 9 ɞɨ 17). ȼ ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɋɉȺ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɚɫɬɟɪ ɦɚɧɢɤɸɪɚ. Ɍɟɥ. 0-66-174-55-53.

ɉɪɢɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɠɟɧɳɢɧɭ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ɋɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɸ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝ ɩɨɫ. Ɉɩɵɬɧɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-518-68-72.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/15/5 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ 2-ɦɭ ɩɟɪ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɛɨɣɥɟɪ). ɐɟɧɚ 4500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 30/16/5 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɟɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɧɨɜɵɟ ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɛɨɣɥɟɪ). ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ. ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 32/15/5 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɪɚɣɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 9/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɧɚ ɩɨɥɭ ɩɥɢɬɤɚ ɉȼɏ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ ɢ ɫɜɟɬ). ɐɟɧɚ 3500 ɭ.ɟ. 050 500 30 45, 095 455 31 05. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 32/18/7 ɤɜ. ɦ, 4/5ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɂɜɤɢɧɚ, ɪɚɣɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 4500ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24.

Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɞɨɦɟ. Ɍɟɥ. 0-95774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɧɭ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɧɟ ɦɚɝ. «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɚ» ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬ, ɤɪɚɧɨɜɳɢɤ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬ, ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɳɢɤ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɪɨɱɧɨ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-722-83-60, 0-63639-11-27 (Ⱥɥɥɚ).

ÈÙÓ ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɫ ɛɪɢɝɚɞɨɣ ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɥɸɛɵɟ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɭɛɨɪɤɚ, ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ɋɪɨɱɧɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɟɡɞɨɦ, ɩɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɐɟɧɚ 4700 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-379-38-74.

ÊÓÏËÞ

Ⱦɟɜɭɲɤɚ, 35 ɥɟɬ, ɢɳɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɢɥɢ ɫɬɨɪɨɠɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ. Ɍɟɥ. 0-99785-13-15.

Ʉɭɩɥɸ 1-ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɷɬɚɠ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

ɂɳɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɩɨɠɢɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ȼɭɛɧɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-348-36-62.

Ɇɟɧɹɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɩɥ. 22,6 ɤɜ. ɦ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɨɣɥɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɢ ɛɵɬɬɟɯɧɢɤɨɣ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ (ɯɪɭɳɟɜɤɚ), ɪ-ɨɧ ɝɨɪɝɚɡɚ, 50-ɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ + ɦɨɹ ɞɨɩɥɚɬɚ. Ɍɟɥ. 0-95-005-49-56.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÐÀÁÎÒÀ

ȼɵɪɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-66247-39-94.

ɇɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɤɚɫɫɢɪ (ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɉɄ) ɢ ɨɯɪɚɧɧɢɤ (ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ). Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫɭɬɤɢ ɱɟɪɟɡ ɞɜɨɟ, ɨɩɥɚɬɚ 250 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-30071-68 (ȼɥɚɞɢɦɢɪ).

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ. Ɋɟɦɨɧɬ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɱɢɫɬɤɚ ɩɵɥɢ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɵ. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɧɨɭɬɛɭɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɨɜ. ɉɨɤɭɩɤɚ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɤɚɤ ɧɨɜɵɯ ɬɚɤ ɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-95-368-57-44, 0-63-436-7346 (ɇɢɤɨɥɚɣ).

ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɪɚɦɵ, ɚɪɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɨɛɧɚɥɢɱɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ. Ɍɟɥ. 0-50-347-62-73.

Ɍɹɠɟɥɵɟ ɢ ɫɢɥɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɵɜɨɡ ɯɥɚɦɚ ɢ ɦɭɫɨɪɚ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ÄÐÓÃÈÅ

ɂɡɝɨɬɨɜɢɦ ɛɭɪɠɭɣɤɢ, ɦɚɧɝɚɥɵ, ɜɨɪɨɬɚ, ɤɚɥɢɬɤɢ, ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɜɯɨɞɧɵɟ, ɧɚɜɟɫɵ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 39, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɛɚɥɤɨɧ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-501-73-14.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɫ ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɩɬɟɤɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɵ, ɩɪɨɜɢɡɨɪɵ, ɦɟɞ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50-282-10-08.

Ɇɨɧɬɚɠ/ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɩɥɚɫɬɢɤ, ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɟɡɞ ɜ ɪɚɣɨɧ. Ɍɟɥ. 0-50-057-56-30.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ: ɲɢɮɟɪɨɦ, ɟɜɪɨɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ, ɨɧɞɭɥɢɧɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɶɤɨɜ, ɡɚɛɨɪɨɜ ɢɡ ɩɪɨɮɥɢɫɬɚ. Ɋɟɦɨɧɬ ɡɞɚɧɢɣ: ɨɛɲɢɜɤɚ ɫɚɣɞɢɧɝɨɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66-038-45-59.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɥ. 24 ɤɜ. ɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɪ-ɨɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ɍɟɥ. 0-50-975-32-54.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɫ ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

Ɇɨɧɬɚɠ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɥɸɛɨɣ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ. ɑɢɫɬɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɨɤ, ɤɨɬɥɨɜ. Ɍɟɥ. 0-99-462-84-67.

ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɤɪɵɲ, ɞɨɦɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɬ.ɞ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɪ-ɨɧ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ 5000, ɬɨɪɝ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-67-768-68-39.

ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ 4-ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɜ ɪ-ɧɟ ɩ/ɥ «ȼɨɝɧɢɤ», ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɛɨɣɥɟɪ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ, ɨɝɨɪɨɞ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95554-68-08.

Ɂɚɥɢɜɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɫɬɹɠɤɚ ɞɨɦɚ, ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɩɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɟɜ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ, ɩɨɛɟɥɤɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-660-19-02.

ɋɪɨɱɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɵ, ɫɬɢɤɟɪɨɜɳɢɰɵ, ɦɚɪɤɟɪɨɜɳɢɰɵ. ȼɚɯɬɚ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ, ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɡɞɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɟɡɞɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɜɫɬɪɟɱɚ ɩɨ ɩɪɢɛɵɬɢɸ. ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɚɜɚɧɫɵ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ. Ɂ/ɩ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ. Ɂɚɩɢɫɶ ɧɚ ɜɚɯɬɭ! Ɍɟɥ.: 0-99-018-81-82, 0-50-039-9685, 0-95-167-07-09.

066-688-64-78

Ɋɟɦɨɧɬ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ, ɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50530-36-99.

19

ÌÅÍßÞ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Ɇɟɧɹɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɪ-ɧɟ Ɉɒ ʋ10, ɩɥ. 36/20/7 ɤɜ. ɦ, ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 0-96-114-67-46.

1-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÑÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ĀĎ «ēąđąč» ïðäãëßâßäò áßðèßíòû 1-êîìí. êáßðòèð. ēäë.: 0-66365-42-11, 0-96-89-09-236. Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɩɨ ɭɥ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 29/16/6 ɤɜ. ɦ, 2/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (1 ɨɤɧɨ ɩɨɦɟɧɹɧɨ, ɧɨɜɚɹ ɜɯɨɞɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɬɪɭɛɵ ɧɨɜɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɤɨɥɨɧɤɚ). ɐɟɧɚ 4800 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɭɸ, 2 ɛɚɥɤɨɧɚ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɦɩɨ, ɫɜɟɬɥɚɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 4600, ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-95-364-94-85. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɚɹ, ɩɥ. 40/21/8 ɤɜ. ɦ, ɦɩɨ, 2 ɛɚɥɤɨɧɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ, ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ 3 ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ, ɛɚɥɤɨɧ. ɐɟɧɚ 5200. Ɍɟɥ. 0-95-494-59-46. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɧ ɗɤɨɦɚɪɤɟɬɚ, ɪɟɦɨɧɬ, ɦɩɨ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɰɟɧɚ ɪɚɜɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

Cɞɚɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99295-74-24.

Ēãßþ ïîñóòî÷íî êá-ðó ïî óë. Čäáßíäáñêîâî, èíãèáèãóßëüíîä îòîïëäíèä, âîðÿ÷ßÿ áîãß, ìäàäëü. ēäë. 0-66-885-42-09. ĀĎ «ēąđąč» ïîìîâßäò ñîàñòáäííèêßì æèëüÿ íßéòè êáßðòèðßíòîá. ēäë.: 0-66-365-42-11, 0-96-89-09-236. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ «ɑɭɦɚɰɤɨɝɨ ɲɥɹɯɚ». Ɍɟɥ. 0-66-988-59-91. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 6/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50348-89-11. ɋɞɚɸ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9-ɣ ɷɬɚɠ, Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɦɢɤɪɨɪ-ɧɟ, ɦɟɛɟɥɶ, ɝɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-50020-16-83.

ɋɞɚɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɱɚɫɨɜɨ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɜ ɪ-ɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ. Ɍɟɥ. 0-66-870-14-46. ɋɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɟ ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88. ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ 1-2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɵ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ

ĀĎ «ēąđąč» ïðäãëßâßäò àîëüøîé áûàîð 2-êîìí. êáßðòèð. ēäë.: 0-66365-42-11, 0-96-89-09-236.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɫɚɪɚɣ, ɩɨɞɜɚɥ. Ɍɟɥ. 0-66-072-31-55. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɥ, 51 ɤɜ.ɦ, ɱɟɲɤɚ, ɪɟɦɨɧɬ, ɦɩɨ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɜɨɡɥɟ ɦɚɝ. «Ⱥɡɨɜ». Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɪɨɲɭ ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ. Ɍɟɥ. 0-95-766-60-75. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ, ɠɢɥɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-954-77-47. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. ɍɞɨɛɧɚ ɩɨɞ ɛɢɡɧɟɫ. ɐɟɧɚ 15000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-637-90-05. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 49 ɤɜ. ɦ, ɛɚɥɤɨɧ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɪ-ɨɧ 2-ɨɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ɍɟɥ.: 0-95-857-34-88, 0-50-879-15-50. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, 24, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɫɚɪɚɣ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ, ɫɭɛɫɢɞɢɹ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-95-35-72-830, 0-50260-93-42. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɥ. 38/22/4 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɰɟɧɬɪ. ɋɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɜ ɠɢɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɛɚɬɚɪɟɢ ɧɨɜɵɟ, ɩɨɞ ɞɨɦɨɦ ɩɨɞɜɚɥ). ɐɟɧɚ 5500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɞɜɨɣɧɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɤɪɵɬɵɣ ɛɚɥɤɨɧ. ɐɟɧɚ 3000 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-99-711-98-75. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 44 ɤɜ.ɦ, ɰɟɧɬɪ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɧɨɜɚɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24.

ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɤɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɠɢɥɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. ɐɟɧɚ 7000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-674-70-51. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɪ-ɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɩɥ. 49/28/8 ɤɜ. ɦ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɥɨɞɠɢɹ, ɤɥɚɞɨɜɤɚ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɢɞɨɪ. ɐɟɧɚ 4700 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-88-39-779. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɤɚ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 8/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɤɚ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-29574-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɫɬɨɦɚɬɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-95-193-40-41, 0-95-794-73-99. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɨɜɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɫɞɟɥɚɧ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɜ ɩɨɞɴɟɡɞɟ ɪɟɦɨɧɬ, ɞɨɦɨɮɨɧ. ɐɟɧɚ 3000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-66932-97-05 (ɘɥɢɹ). ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 45/33/6 ɤɜ. ɦ, 2/3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɉɨɞɜɚɥ. ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, 2/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɥ. 50/27/7 ɤɜ. ɦ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬ). ɐɟɧɚ 10000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɧɨɜɚɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɦɩɨ, ɝɨɬɨɜɚ ɤ ɡɚɫɟɥɟɧɢɸ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 42, ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66-73057-46. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɱɟɲɤɚ, ɩɥ. 51 ɤɜ. ɦ, ɪɟɦɨɧɬ, ɦɩɨ, ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɨɤɧɚɯ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 40/25/5 ɤɜ. ɦ, 2/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ɍɨɥɛɭɯɢɧɚ, ɪɚɣɨɧ 2-ɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ., ɭɝɥɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, Ⱦȼɉ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɫɚɧ, ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɤɨɥɨɧɤɚ). ɐɟɧɚ 5300 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 42/28/8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, 2-ɯ ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ, ɛɨɣɥɟɪ. ɐɟɧɚ 8900 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 43/28/5 ɤɜ. ɦ, 1/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɰɟɧɬɪ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ ( ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɧɚ ɩɨɥɭ Ⱦȼɉ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ, ɜɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ, ɦɟɠ. ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɬɚɪɵɟ). ɐɟɧɚ 6200 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045,. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 48/28/7 ɤɜ. ɦ, 1/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɪɚɣɨɧ ɇɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (1 ɨɤɧɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɩɥɢɬɤɟ, ɛɨɣɥɟɪ, ɬɪɭɛɵ ɧɨɜɵɟ, ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɩɨɦɟɧɹɧɵ, ɜɯɨɞɧɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ). ɐɟɧɚ 6200 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105.


20 ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 49/29/5 ɤɜ. ɦ, 2/2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, ɩɨɫɟɥɨɤ ɐɜɟɬɦɟɬ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ (ɫɬɚɥɢɧɤɚ). ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ, ɩɨɥɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɞɭ ɢ ɝɚɡ. ɐɟɧɚ 5500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 51/30/8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɵ, 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ. Ʉɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɨɦɨɮɨɧ, ɛɟɡ ɛɚɥɤɨɧɚ). ɐɟɧɚ 7200 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 55/40/7 ɤɜ. ɦ, 5/6-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɟɪ. Ⱦɚɱɧɵɣ, ɩɨɫ. Ɉɩɵɬɧɨɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. ɑɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɫɚɧ. ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɧɚ ɩɨɥɭ ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɬɚɦɛɭɪ). ɐɟɧɚ 5000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ɂɟɥɺɧɚɹ, ɪɚɣɨɧ ɐɜɟɬɦɟɬɚ, ɥɩ. 52/29/8 ɤɜ. ɦ, 2/2-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ .ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɞɜɟɪɢ ɢ ɩɨɥ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɬɪɭɛɵ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɫɬɚɪɚɹ, ɤɨɥɨɧɤɚ, 2 ɤɥɚɞɨɜɤɢ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ). Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ. ɐɟɧɚ 5500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ɉɛɨɪɨɧɵ, 2-ɹ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɚ, ɩɥ. 42/28/6 ɤɜ. ɦ, 1/4-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ). ɐɟɧɚ 6300 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɉɨɛɟɞɚ, ɪɚɣɨɧ ɩɨɫɟɥɨɤ ɐɜɟɬɦɟɬ, ɩɥ. 50/30/7 ɤɜ. ɦ, 3/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ(ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ ɜ ɩɥɢɬɤɟ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɧɨɜɚɹ ɜɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɫɜɟɬ, ɝɚɡ, ɜɨɞɚ). ɐɟɧɚ 10000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɪɚɣɨɧ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, 9/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɱɟɲɤɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 4200 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ.Ɉɛɨɪɨɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 2-ɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɩɥ. 42/28/6 ɤɜ. ɦ, 1/4-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɞɜɟɪɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, Ⱦɋɉ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɺɧɧɵɣ, ɬɪɭɛɵ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ). ɐɟɧɚ 5800 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ.Ɉɛɨɪɨɧɵ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ 2-ɣ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɩɥ. 42/28/6 ɤɜ. ɦ, 1/4-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɞɜɟɪɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, Ⱦɋɉ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɺɧɧɵɣ, ɬɪɭɛɵ ɩɥɚɫɬɢɤ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɤɥɚɞɨɜɚɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ). Ɍɨɪɝ. ɐɟɧɚ 5800 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɞɜɟɪɶ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ. Ɍɟɥ. 0-99-119-61-71. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪɚɣɨɧ «Ȼɪɭɫɧɢɱɤɢ» (ɰɟɧɬɪ). ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, ɪɚɣɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. ɉɥ. 46/28/7 ɤɜ. ɦ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɦɟɠɧɵɟ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ 1-ɧɨ ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ ɜ ɩɥɢɬɤɟ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɧɨɜɚɹ, ɬɪɭɛɵ ɩɨɦɟɧɹɧɵ). ɐɟɧɚ 9500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɫɬɚɥɢɧɤɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɠɢɥɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɐɟɧɚ 7800, ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-95-674-73-10. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɐɟɧɚ 6800 ɭ.ɟ., ɬɨɪɝ. Ɍɟɥ. 0-99-346-01-22.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ 2-3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɞɨ 7000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95722-26-17 (Ⱥɧɧɚ). Ʉɭɩɥɸ 2-ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɢ ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-95394-08-80. Ʉɭɩɥɸ 2-ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɢ ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-95394-08-80. Ʉɭɩɥɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɢɥɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01. Ʉɭɩɥɸ ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ, ɫ ɞɨɥɝɚɦɢ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɞɥɹ ɫɟɛɹ. Ɍɟɥ. 0-66-90-55-840.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɚ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ, ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜɪɭ ɜ ɝ. Ȼɚɯɦɭɬɟ, ɫ ɦɨɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɸ. Ɍɟɥ. 0-50-62-72-910.

ÑÍÈÌÓ Cɞɚɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99295-74-24. ɋɧɢɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢɥɢ ɞɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01. ɋɧɢɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɢɥɢ ɞɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ. Ɍɟɥ. 0-95-603-52-01.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-951-38-69.

7 февраля 2018 года

ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-674-70-80.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɭɫɚɞɶɛɚ 6 ɫɨɬɨɤ, ɭɞɨɛɧɵɣ ɪɚɣɨɧ, ɞɪɨɜɚ (ɨɪɟɯ) ɩɢɥɹɧɧɵɟ 4 ɤɭɛ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-66-039-72-49.

ɋɞɚɸ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50954-77-47.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 81 ɤɜ.ɦ, ɝɚɡ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɭɱ-ɤ 4,3 ɫɨɬɤɢ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ÊÓÏËÞ

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɨɫ. ɋɬɭɩɤɢ. Ɋɚɫɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

Ʉɭɩɥɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ʌɟɫɧɨɣ» ɞɥɹ ɫɟɛɹ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-10762-15.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦɢɤ ɜ ɫ. ɋɟɪɟɛɪɹɧɤɚ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɭɱ-ɤ 30 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-020-16-83.

ĀĎ «ēąđąč» ïðäãëßâßäò ïðîãßæó 3-êîìí. êáßðòèð. ēäë.: 0-66365-42-11, 0-96-89-09-236. Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦ. ɤɜ-ɪɭ, ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɠɢɥɚɹ, ɧɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ, 2-ɣ ɷɬɚɠ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɋɚɫɫɪɨɱɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-66072-31-54. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 1/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɭɬɟɩɥɟɧɚ, ɦɩɨ, ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ ɨɤɧɚɯ, ɥɨɞɠɢɹ. Ɍɟɥ. 066-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/2-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨɫ. ɇɨɜɨɥɭɝɚɧɫɤɨɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ, ɩɨɝɪɟɛ, ɫɚɪɚɣ. Ɍɟɥ. 0-93-255-63-24. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 2/3-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɥ. 75/49/13 ɤɜ. ɦ, ɦɩɨ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɞɜɨɪ, ɟɫɬɶ ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-66-36542-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3-ɣ ɷɬɚɠ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɪɟɦɨɧɬ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɫɚɪɚɣ ɫ ɩɨɝɪɟɛɨɦ. Ɍɟɥ. 0-95-16258-50. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ. Ɍɟɥ.: 8-926-987-11-16 (Ʌɟɧɚ), 0-95-180-38-97 (ɇɢɤɨɥɚɣ). ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4/5-ɷɬ. ɤɢɪɩɢɱɧ. ɞɨɦɚ, ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɦɩɨ, 2 ɥɨɞɠɢɢ, ɭɯɨɠɟɧɧɚɹ, ɭɸɬɧɚɹ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-36542-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4-ɣ ɷɬɚɠ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ. Ɍɟɥ. 0-99944-78-89. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɩɥ. 62 ɤɜ. ɦ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ. ɐɟɧɚ 9500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ.: 0-66-491-47-38, 0-66-830-37-06. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, ɪ-ɨɧ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ɍɟɥ. 0-95-220-55-06. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɥ. 50,6 ɤɜ. ɦ, ɫ. ɉɚɪɚɤɨɜɢɟɜɤɚ, ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-105-32-13. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 7/9-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɜ ɪ-ɧɟ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ, ɩɥ. 66 ɤɜ. ɦ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ. Ɍɟɥ. 0-95-850-35-94. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 9-ɣ ɷɬɚɠ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ (ɦɚɝ. «Ɋɭɛɢɧ»), ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ, ɬɟɩɥɚɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɨɥɭ ɢ ɬɟɩɥɨ. Ȼɟɡ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50-139-5165, 0-66-064-69-06 (ɩɨɫɥɟ 18.00). ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɚɜɬɨɧɨɦɤɚ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɪɟɦɨɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɜ 2014 ɝɨɞɭ, ɛɚɥɤɨɧ ɢ ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɵ. Ɍɟɥ. 0-95-814-17-53. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, 4/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, 65/39/9, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, 2 ɥɨɞɠɢɢ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɵ ɢ ɭɬɟɩɥɟɧɵ, ɫ/ɭ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɤɭɯɧɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ). ɐɟɧɚ 13500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɪ-ɧɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, ɱɟɲɤɚ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 72 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-518-59-51. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɢɧɞ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, 2/5ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 53/36/7 ɤɜ. ɦ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ, ɪ-ɧ 18 ɲɤɨɥɵ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 60/45/8 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚɹ, ɰɟɧɬɪ, 5/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɨɤɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɧɚ ɩɨɥɭ Ⱦȼɉ, ɩɪɨɜɨɞɤɭ ɧɟ ɦɟɧɹɥɢ, ɫɚɧ.ɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ, ɟɫɬɶ ɛɚɥɤɨɧ. ɪɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɤɨɦɧɚɬɵ 2 ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ,1 ɩɪɨɯɨɞɧɚɹ). ɐɟɧɚ 8500 ɭ.ɟ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, 2/5ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɢɧɞ.ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ 3-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ ɢ ɰɟɧɬɪɟ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89. Ʉɭɩɥɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨ ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɨɣ, 1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɨɡɥɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ «ɉɨɛɟɞɚ» ɫ ɨɤɧɚɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ. Ɍɟɥ. 0-50-820-32-53.

ÌÅÍßÞ Ɇɟɧɹɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 4-ɣ ɷɬɚɠ, ɩɨɫ. Ʉɚɧɚɥ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɚ, ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɞɜɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɨɤɧɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɝɚɡ ɢ ɜɨɞɭ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɥɸɛɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ. 0-99-223-11-53. Ɇɟɧɹɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 5/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɱɟɲɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ 1-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ, ɜ ɪ-ɧɟ 18-ɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-220-55-06.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. Ʌɟɜɚɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɜ ɪ-ɧɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɦɚ, ɛɟɡ ɦɟɛɟɥɢ. Ɍɟɥ. 0-66830-24-03. ɋɞɚɸ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɜ Ȼɚɯɦɭɬɟ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

4-ÊÎÌÍ.ÊÂ.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɪɬɟɦɚ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, 3/5-ɷɬ. ɞɨɦɚ, ɩɥ. 90 ɤɜ. ɦ, ɫɬɚɥɢɧɤɚ, ɜ ɠɢɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ 4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɠɢɥɚɹ ɩɥ. 64 ɤɜ. ɦ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɞɟɥɚɧ ɜɟɡɞɟ, ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɜɫɟ ɜ ɯɨɪ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɛɚɥɤɨɧ ɨɛɲɢɬ ɫɚɣɞɢɧɝɨɦ ɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ, ɜ ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪɟ. Ɍɟɥ. 0-99-232-26-39.

ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÎÄÀÞ

ĀĎ «ēąđąč» áîçüìäò íß ñäàÿ áñä õëîïîòû ïî ïðîãßæä Ăßøäé êáßðòèðû. ēäë.: 0-66-365-42-11, 0-96-89-09-236. ÑÍÈÌÓ

ĀĎ «ēąđąč» ïîìîâßäò ñîàñòáäííèêßì æèëüÿ íßéòè êáßðòèðßíòîá. ēäë.: 0-66-365-42-11, 0-96-89-09-236. ÄÎÌÀ ÏÐÎÄÀÞ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ «Ʉɨɧɫɚɥɬ ɗɥɢɫ Ƚɪɭɩɩ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http:// nedvig.com.ua. ȼ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ, ɭɱ-ɤ 16 ɫɨɬɨɤ, ɟɫɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɚ. Ɋɹɞɨɦ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ, ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ. Ɍɨɪɝ ɭɦɟɫɬɟɧ. Ɍɟɥ.: 0-99-555-60-43, 0-96-861-55-62. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɥ. 74 ɤɜ. ɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɧɚ ɜɫɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɭɱ-ɤ 12 ɫɨɬɨɤ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. Ɋɹɞɨɦ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥ, ɲɤɨɥɚ, ɞ/ɫ. Ɍɟɥ.: 0-66-987-51-34, 0-95-049-12-57. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɝ. ɑɚɫɨɜ əɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɫ. ȼɚɫɸɤɨɜɤɚ, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, 14, ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɚɪɚɠ, ɭɱ-ɤ 40 ɫɨɬɨɤ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɚ. Ɍɨɪɝ ɭɦɟɫɬɟɧ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-50-598-71-89.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɥ. 65/40/10 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ.Ȼ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, 3/4-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ, ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ), ɐɟɧɚ 19000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045,

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɫ. Ɂɜɚɧɨɜɤɚ, ɩ. 51,3 ɤɜ. ɦ, ɤɨɥɨɞɟɰ, ɩɨɞɜɚɥ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ 20 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ.: 0-66-290-90-42, 0-96-135-66-69.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. 60 ɥɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɣɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 3/5-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɭɝɥɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (2 ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɨɤɧɚ, ɤɨɥɨɧɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɬɪɭɛɵ ɩɨɦɟɧɹɧɵ, ɧɨɜɚɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɫɨɜɦɟɳɟɧ). ɐɟɧɚ 7500 ɭ.ɟ. 0505003045,

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɜ ɫ. Ʉɪɚɫɧɨɟ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, 2-ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɧɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɪɟɦɨɧɬ, ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɞɜɨɪ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ, ɛɟɫɟɞɤɚ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ. Ɍɟɥ.: 0-66-930-97-89, 0-66196-16-42.

ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 56/41/15 ɤɜ. ɦ, ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɪɭɤ, ɰɟɧɚ 7600, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɱɟɬɱɢɤ ɧɚ ɝɚɡ, ɜɨɞɭ, ɧɨɜɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ. ɐɟɧɚ 7600. Ɍɟɥ.: 0-66907-98-05, 0-63-236-23-55. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɪ-ɨɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɰɟɧɚ 7300. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ 3-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ȼɚɯɦɭɬɫɤɨɣ, 5/9-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɩɥ. 62/32/9 ɤɜ. ɦ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ (ɱɟɲɤɚ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɧɨɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɩɨɦɟɧɹɧɚ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ), ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ ɜ ɩɥɢɬɤɟ. ɐɟɧɚ 17500 ɭ.ɟ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-96-313-42-35. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, 4 ɤɨɦɧɚɬɵ + ɤɭɯɧɹ + ɜɟɪɚɧɞɚ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɝɚɪɚɠ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɤɨɥɨɞɟɰ ɜ ɫɚɞɭ, ɜ ɫ. ɉɚɪɚɫɤɨɜɢɟɜɤɚ, 9 ɤɦ ɨɬ Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-32411-49, 0-95-324-11-68. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66-537-22-91. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɪ-ɨɧ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɝɚɪɚɠ ɢ ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ. Ɍɟɥ. 0-95-64-69-741. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɪɚɢ, ɩɨɞɜɚɥ, ɝɚɪɚɠ, ɭɱ-ɤ 5 ɫɨɬɨɤ. Ɍɟɥ. 0-66-651-78-26. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɨɛɳɚɹ ɩɥ. 55 ɤɜ. ɦ, ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɣ ɭɱ-ɤ 0,344 ɝɚ, ɜ ɫ. Ɇɢɧɶɤɨɜɤɚ, ɩɨ ɭɥ. Ɂɚɥɟɫɧɨɣ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ. Ɍɟɥ. 0-95-156-46-48. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 65,5 ɤɜ. ɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɭɱ-ɤ 14 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɨɝɪɟɛ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-503-92-44. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɥ. 70 ɤɜ. ɦ, ɪ-ɨɧ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ, ɟɫɬɶ ɩɟɱɤɚ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ, ɨɝɨɪɨɞ, ɜɨɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-199-93-75, 0-99-513-76-65.

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɩɨ ɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, 82, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɞɟɥɚɧ ɪɟɦɨɧɬ, ɬɟɩɥɵɣ ɩɨɥ, ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɝɚɪɚɠ, ɛɚɪɛɟɤɸ. Ɍɟɥ. 0-95-575-73-85. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ, ɩɥ. 72,5 ɤɜ. ɦ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝ. «ɋɬɚɪɟ ɦɿɫɬɨ», ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɫɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-311-89-29. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɩɨɥɞɨɦɚ (ɧɚ ɞɜɚ ɯɨɡɹɢɧɚ), ɩɟɪ. 3 Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɨɣ, 38, 4 ɤɨɦɧɚɬɵ + ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, 2-ɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɜ ɤɭɯɧɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɞɨɦɟ, ɜ ɤɭɯɧɟ ɢ ɜɚɧɧɨɣ ɬɟɩɥɵɣ ɩɨɥ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɫɟ, ɨɝɨɪɨɞ 2 ɫɨɬɤɢ, ɛɟɫɟɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɞɜɚ ɫɚɪɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95-137-73-79. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɦ ɫɟɥɟ, ɭɱɚɫɬɨɤ 20 ɫɨɬɨɤ, ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, 2 ɷɬɚɠɚ, 2 ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɨɬɥɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɡɡɨɧɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɤɨɧɬɭɪɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɬɚɪɟɥɤɚ, ɫɚɞ, ɜɟɪɚɧɞɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɛɟɫɟɞɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭɸ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɫɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɐɟɧɚ 30000 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɩɥ. 46/26/15 ɤɜ. ɦ (ɫɚɦɚɧ ɨɛɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱɨɦ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɥɨɟ (ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɨɬɟɥ, ɨɤɧɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ ɧɨɜɨɣ ɩɥɢɬɤɟ, ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬɪɭɛɵ ɧɨɜɵɟ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɤɭɯɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɧɨɜɵɟ, ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɜ ɜɚɧɧɟ ɩɨɥɵ ɫ ɩɨɞɨɝɪɟɜɨɦ, ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɢ ɜɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɧɨɜɵɟ, ɞɨɦ ɫɬɹɧɭɬ). Ʌɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɬɭɚɥɟɬ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɞɭɲ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬɧɚɹ, ɞɜɨɪ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ. ɐɟɧɚ 13500 ɭ.ɟ. ɬ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɭɱ-ɤ 9 ɫɨɬɨɤ. ɐɟɧɚ 2500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-50-048-09-96. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɜ ɫ. Ȼɟɪɯɨɜɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɞɜɚ ɝɚɪɚɠɚ, ɩɨɞɜɚɥ, ɤɨɥɨɞɟɰ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɝɨɪɨɞ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-756-32-47. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɢɡ 3-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɩɥ. 60,67 ɤɜ. ɦ, ɩɨɫ. ȼɨɥɨɞɚɪɤɚ, ɩɨ ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, 12/1, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɫɱɟɬɱɢɤ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ. Ɍɟɥ.: 0-95-342-39-97, 0-9545-277-13. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜɨɣ, ɪ-ɨɧ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ, ɤɪɵɲɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɚ, ɧɨɜɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ. Ɍɟɥ. 0-50999-48-54.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɩɨɫɥɟ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ, ɪ-ɨɧ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ ɫɚɞ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-154-07-81. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɩɥ. 92 ɤɜ. ɦ, ɝɚɪɚɠ, ɫɚɪɚɢ, ɛɟɫɟɞɤɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-178-95-44, 0-95-349-74-63.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫ. ɉɢɥɢɩɱɚɬɢɧɨ, ɭɱ-ɤ 40 ɫɨɬɨɤ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɥɭɝ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɤɨɬɚ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-92-012-64. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɤɭɯɧɹ, ɩɨɞɜɚɥ, ɝɚɪɚɠ, ɜɨɞɚ ɢ ɜɚɧɧɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɛɚɥɥɨɧɧɵɣ ɝɚɡ. Ɍɟɥ. 0-50-231-33-74. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 112 ɤɜ. ɦ, ɭɥ. ɋɢɛɢɪɰɟɜɚ, ɭɱ-ɤ 8,1 ɫɨɬɨɤ, 1997 ɝ. ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ. 3 ɤɨɦɧɚɬɵ, 2 ɫɚɧɭɡɥɚ. ɗɥ. ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-66365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɭɱɚɫɬɨɤ 5 ɫɨɬɨɤ, ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 50 ɤɜ. ɦ, ɭɱɚɫɬɨɤ 5 ɫɨɬɨɤ, ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-99-295-74-24. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦ, ɩɥ. 60 ɤɜ. ɦ, ɝɚɡ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ, 10 ɫɨɬɨɤ, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɮɥɢɝɟɥɶ, ɝɚɪɚɠ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦɢɤ ɫ ɩɟɱɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢɡ 3-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɸ ɥɸɛɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. Ɍɟɥ.: 0-50-705-5249, 0-99-040-10-80. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɦɢɤ, ɩɥ. 40 ɤɜ. ɦ, ɩɨ ɭɥ. 9 Ɇɚɹ, ɪ-ɨɧ ɫɩɭɫɤɚ, ɜɨɡɥɟ ɩɟɪ. Ʉɭɡɧɟɱɧɨɝɨ, ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɜɨɞɚ, ɝɚɡ, ɫɜɟɬ ɜ ɞɨɦɟ, ɭɱ-ɤ 4 ɫɨɬɤɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-999-48-54. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ, ɟɫɬɶ ɝɚɡ, ɜɨɞɚ, ɭɱ-ɤ 9,5 ɫɨɬɨɤ, ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ. ɐɟɧɚ 2500 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-95-816-04-34. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ, ɩɥ. 48 ɤɜ. ɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ȺɂɌɚ, ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɟɫɬɶ ɩɟɱɤɚ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɚɞ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ Ɂɚɛɚɯɦɭɬɤɨɣ. Ɍɟɥ.: 0-99-51329-16, 0-50-705-19-44. ɉɪɨɞɚɸ ɧɟɞɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, 74, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱ-ɤ. Ɍɟɥ. 0-50-161-71-13. ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɞɨɦɟ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɝɨɪɨɞ. ɂɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɟ, Ʉɨɦɚɪɨɜɤɚ, ɩɨɫ. ɐɜɟɬɦɟɬ, ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ.: 0-66-67-58-501, 0-50-054-47-56.

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɬɟɩɥɵɣ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɩɥ. 84 ɤɜ. ɦ, ɭɱ-ɤ 7 ɫɨɬɨɤ, ɮɥɢɝɟɥɶ ɢɡ 2-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɫɚɪɚɣ, ɥɟɬɧɢɣ ɞɭɲ, ɝɚɪɚɠ, ɤɨɥɨɞɟɰ. Ⱦɜɨɪ ɜɵɥɨɠɟɧ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɟɜɪɨɡɚɛɨɪ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɹɞɨɦ ɲɤɨɥɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɞ/ɫ, ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-855-37-06. ɋɪɨɱɧɨ! ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɟɡɞɨɦ, ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ, ɩɥ. 78 ɤɜ. ɦ, ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ. ɋɚɞ, ɨɝɨɪɨɞ, ɞɜɚ ɫɚɪɚɹ, ɩɨɝɪɟɛ, ɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹ, ɝɚɪɚɠ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɉɛɪɚɳ.: ɝ. ɋɨɥɟɞɚɪ, ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, 1 (ɪ-ɨɧ ɡ/ɞ «Ʉɧɚɭɮ»). Ɍɟɥ. 0-50-627-5754 (ɩɨɫɥɟ 16.00).

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɞɨɦ ɜ ɪ-ɧɟ 50-ɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, 3-4-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ ɜ ɪ-ɧɟ 50-ɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-82032-53. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɢ, ɝɚɪɚɠɢ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɦɚ, ɞɚɱɢ, ɡɞɚɧɢɹ, ɝɚɪɚɠɢ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ÌÅÍßÞ

Ɇɟɧɹɸ ɝɚɡɢɮ. ɞɨɦ, ɜ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤɟ, ɜɨɡɥɟ 2-ɣ ɲɤɨɥɵ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɚɪɚɣ, ɮɥɢɝɟɥɶ ɢɡ 3-ɯ ɤɨɦɧɚɬ, ɩɨɞɜɚɥ, ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɧɚ ɝ.Ȼɚɯɦɭɬ. ɂɥɢ ɩɪɨɞɚɦ. Ɍɟɥ. 0-95-082-69-11. Ɇɟɧɹɸ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ ɝɚɡɢɮ.ɞɨɦ, ɜ ɪ-ɧɟ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬɚ, ɩɥ. 64,1 ɤɜ. ɦ, ɝɚɪɚɠ, ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɨɞɜɚɥ, ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɢ ɜɨ ɞɜɨɪɟ, ɞɭɲ, ɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɢ ɤɨɥɨɧɤɚ, ɭɱ-ɤ 10 ɫɨɬɨɤ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ ɫɚɞ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɧɚ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɥ. 0-66-790-97-17.

ÑÄÀÞ

ɋɞɚɸ ɩɨɫɭɬɨɱɧɨ 2-ɤɨɦɧ. ɤɜ-ɪɭ, ɰɟɧɬɪ, ɦɚɝ. «ɋɢɥɶɩɨ», ɟɜɪɨɪɟɦɨɧɬ, Wi-Fi, ɫɬɨɹɧɤɚ ɪɹɞɨɦ. Ɍɟɥ.: 0-99-037-42-13, 0-95-172-24-82. ÑÍÈÌÓ ɋɧɢɦɭ ɞɨɦɢɤ, ɮɥɢɝɟɥɶ ɫ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ, ɪ-ɨɧ ɠ/ɞ ɜɨɤɡɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-50-879-19-51.

Ó×ÀÑÒÊÈ, ÄÀ×È

ɋɪɨɱɧɨ ɩɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ⱦɪɭɠɛɚ», ɜɨɡɥɟ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ȺɂɌ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-66241-18-28.

Ʉɭɩɥɸ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ ɝɚɪɚɠɢ, ɞɚɱɢ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95766-78-29. Ʉɭɩɥɸ, ɫɧɢɦɭ ɝɚɪɚɠ ɜ ɰɟɧɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-63314-50-04.

ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɝɚɪɚɠɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-3999, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95774-31-01, 0-95-102-98-88. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ.: 0-95102-98-88, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɜ ɪ-ɧɟ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɪ-ɨɧ ɦɚɝ. «Ƚɟɬɶɦɚɧ»), ɭɥ. ɉɨɥɟɜɨɣ (ɪ-ɨɧ ɝɨɪɝɚɡɚ), ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ (ɰɟɧɬɪ). Ɍɟɥ. 0-50844-56-55. ɋɞɚɸ ɝɚɪɚɠɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɞ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ÄÐÓÃÎÅ ÏÐÎÄÀÞ ɉɊɈȾȺɆ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ (ɤɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ) ɩɨɞ ɛɚɧɤ, ɨɮɢɫ, ɦɚɝɚɡɢɧ, ɩɥ. 60,2 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11. ɉɪɨɞɚɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɥ. 140 ɤɜ. ɦ ɩɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɨɬɥɢɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɐɟɧɚ 65000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 0-68-623-36-63. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥɨɳɚɞɶ 100 ɤɜ. ɦ, ɜɵɫɨɬɚ 5 ɦ. ɐɟɧɚ 8000 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ. 050 500 30 45, 095 455 31 05, http://nedvig.com.ua. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ (ɤɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ), ɩɥ. 60,2 ɤɜ. Ɇ, ɩɨɞ ɧɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢɥɢ ɛɚɧɤ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

Đðîãßþ ïðîãóêòîáûé ìßâßçèí á öäíòðä âîðîãß, ïë. 35 êá. ì, çäìëÿ á ñîàñòáäííîñòè. ēäë. 0-95518-59-51. ÑÄÀÞ ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ, ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɞ ɸɪɚɞɪɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɨɮɢɫɵ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-3999, 0-95-774-31-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɥɨɳɚɞɤɭ-ɤɚɮɟ ɩɨ ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬ 10 ɞɨ 4000 ɤɜ.ɦ. Ɉɯɪɚɧɹɟɦɵɟ, ɫ ɪɚɦɩɨɣ, ɬɟɥɶɮɟɪɨɦ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-77431-01. ɋɞɚɸ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɵ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ 10 ɤɭɛ. ɦ ɢ 60 ɤɭɛ. ɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-66-980-66-33. ɋɞɚɸ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 106 ɤɜ. ɦ, ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɰɟɧɚ 100 ɤɜ. ɦ + ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɫɜɟɬ, ɜɨɞɚ. ɐɟɧɚ 100 ɝɪɧ./ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0505003045, 0954553105, http://nedvig.com.ua. ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɦɚɧɢɤɸɪɚ-ɩɟɞɢɤɸɪɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥ. Ɍɟɥ. 0-66-174-55-53. ɋɞɚɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɦɨɣɤɭ, ɋɌɈ ɢ ɞɪ. ɩɨ ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɋɞɚɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɨ ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɥ. 200 ɤɜ. ɦ, ɞɜɚ ɝɚɪɚɠɚ, ɫɜɟɬ, ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɜ ɫ/ɨ «Ɇɢɱɭɪɢɧɟɰ» 6 ɫɨɬɨɤ, ɟɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɨɞɵ, ɫɜɟɬ, ɩɨɥɢɜ, ɨɯɪɚɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-020-16-83. ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɜ ɫ/ɬ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɟɰ», 5 ɥɢɧɢɹ. ɐɟɧɚ ɩɪɢ ɨɫɦɨɬɪɟ. Ɍɟɥ. 0-66-77678-25. ɉɪɨɞɚɸ ɞɚɱɭ ɡɚ ɋɟɜɟɪɧɵɦ ɫɬɚɜɤɨɦ: 2-ɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ, ɭɱ-ɤ 6 ɫɨɬɨɤ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɚɞ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤ, ɬɟɩɥɢɰɚ. Ɍɟɥ. 0-99538-28-69. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɩɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99623-10-12. ɉɪɨɞɚɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɩɚɣ 6,6 ɝɚ, ɜ ɪ-ɧɟ Ʌɢɦɚɧɚ. Ɍɟɥ. 0-95-398-12-73. ɉɪɨɞɚɸ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɰɟɧɬɪɟ, 8 ɫɨɬɨɤ, ɝɚɡ ɪɹɞɨɦ. Ɍɟɥ. 0-66-365-42-11.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɞɚɱɭ ɩɨɞ ɪɚɡɛɨɪɤɭ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɞɨɦɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-66-645-42-78. Ɋɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɦɟɬɚɥɥɚ ɫ ɞɚɱɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɯɨɡɹɢɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ÃÀÐÀÆÈ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪ-ɧɟ ɷɥɟɜɚɬɨɪɚ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-95-581-51-38. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜ ɤɨɨɩ. «Ɂɜɟɡɞɚ». Ɍɟɥ. 0-50020-16-83. ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɪɚɠ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɵ «ȼɩɟɪɟɞ». ȼɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-954-37-50, 0-95397-22-58.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɚɤɬɨɪ «ɆɌɁ-80», «Ɍ-40», «ȽȺɁ3307», ɚɫɫɟɧɢɡɚɬɨɪ ɧɟ ɧɚ ɯɨɞɭ, «Ɍ-25», ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ «Ȼɨɪɟɤɫ-ɗ02201» ɧɚ ɛɚɡɟ «ɘɆɁ», ɪɭɤɨɹɬɶ ɢ ɫɬɪɟɥɭ ɧɚ «ɗɈ2621», ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɭ, Ʉɉɉ, ɥɨɩɚɬɵ ɧɚ «ɆɌɁ». Ɍɟɥ. 0-50-82032-53.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɚɤɬɨɪ ɆɌɁ, ɩɥɭɝ, ɩɪɢɰɟɩ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪ, ɋȺɄ. Ɍɟɥ. 0-9561-21-259. ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɦɨɥɨɤɨɜɨɡ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ, ɥɟɝɤɨɜɵɟ, ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ, ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99. Ʉɭɩɥɸ ɬɪɚɤɬɨɪ «Ɍ-16», «Ɍ-25», «ɆɌɁ», «ɘɆɁ», ɩɪɢɰɟɩɵ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɢ, ɪɟɡɢɧɭ ɢ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ, ɩɨɥɭɪɚɦɭ ɧɚ «Ɍ-25», ɞɟɬɚɥɢ ɧɚɜɟɫɤɢ «ɆɌɁ», «ɘɆɁ», ɪɟɡɢɧɭ ɥɟɝɤɨɜɭɸ 195ɯ65ɯ15, 205ɯ70ɯ15. Ɍɟɥ. 0-50-820-32-53.


÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ

7 февраля 2018 года Ʉɭɩɥɸ ɬɪɚɤɬɨɪ. Ɍɟɥ. 0-50-56371-59.

Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-66607-21-52.

ËÅÃÊÎÂÛÅ

Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ: ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɩɟɫɨɤ, ɲɥɚɤ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɨɰɢɧɤɨɜɤɭ, ɝɜɨɡɞɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-95191-70-32, 0-63-486-89-67.

ÏÐÎÄÀÞ

Ɂɚɛɨɪɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ - ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜ-ɥɢ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɟ «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ», ɦɨɬɨ, ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɩɪɢɰɟɩɵ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15.

Ʉɭɩɥɸ ɛɚɛɛɢɬ, ɨɥɨɜɨ, ɩɪɢɩɨɣ, ɧɢɯɪɨɦ, ɩɨɛɟɞɢɬ, ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɵ, ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɭ, ɫɜɢɧɟɰ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɧɢɤɟɥɶ, ɬɢɬɚɧ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63-491-27-88.

ɉɪɨɞɚɸ «Daewoo Nubira», 2003 ɝ.ɜ., ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ. Ɍɟɥ. 0-63-883-29-61.

Đðîãßþ «Nissan Almera», 2006 â.á., V 1,8 ßáòîìßò, âßç/àäíçèí, á èãäßëüíîì ñîñòîÿíèè, êîìïëäêò çèìíäé ðäçèíû. ēäë. 0-50348-45-21.

Ʌɟɬɧɢɟ ɞɭɲɢ, ɬɭɚɥɟɬɵ, ɛɟɫɟɞɤɢ, ɛɭɞɤɢ ɞɥɹ ɫɨɛɚɤ, ɲɬɚɤɟɬɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɉɪɨɞɚɸ ɥɟɝɤɨɜɨɣ ɩɪɢɰɟɩ «Ʌɢɞɟɪ», 2017 ɝ.ɜ., ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ, ɰɜɟɬ ɫɟɪɵɣ. ɐɟɧɚ 600 ɭ.ɟ. Ɍɟɥ.: 0-63-499-23-71, 0-50-680-99-16. ɉɪɨɞɚɸ ɩɪɢɰɟɩ «Ʌɢɞɟɪ» 2016 ɝ.ɜ., 2ɯ130. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ», ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-95107-62-15. ɉɪɨɞɚɸ «ȼȺɁ-2104», 1993 ɝ.ɜ. Ɍɟɥ. 0-99051-23-94. ɉɪɨɞɚɸ «ȽȺɁɟɥɶ», ɛɨɪɬɨɜɚɹ, ɬɟɬɨɜɚɧɧɚɹ, 1999 ɝ. Ɍɟɥ. 0-63-883-29-61. ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2141», 91 ɝ.ɜ., «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412», 80 ɝ.ɜ., ɤɭɡɨɜ «ɂɀ-Ʉɨɦɛɢ» ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ; ɧɨɜɭɸ ɤɨɥɹɫɤɚ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ «Ɍɚɜɪɢɸ-ɩɢɤɚɩ», 2009 ɝ. ɜ, ɩɪɨɛɟɝ 180000 ɤɦ, ɝɚɡ/ɛɟɧɡɢɧ, ɧɟ ɛɢɬɚ, ɝɚɪɚɠɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ - ɫɟɥ ɢ ɩɨɟɯɚɥ. ɐɟɧɚ 30000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-087-6717 (Ɋɨɦɚɧ). ɉɪɨɞɚɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412», ɧɚ ɯɨɞɭ, ɩɨɥɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɰɟɧɚ 11000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-805-69-41. ɉɪɨɞɚɸ ɥɟɝɤɨɜɵɟ ɩɪɢɰɟɩɵ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɭ», «ɊȺɎ», «ɁɂɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, «ɋȺɄɢ». Ɍɟɥ. 0-50-92980-89. Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ. Ɍɟɥ. 0-98-767-75-46.

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ. Ɍɟɥ. 0-50-976-79-31. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ȽȺɁɟɥɶ» ɢ ɞɪ. ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99. Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼȺɁ», «ɁȺɁ», «ȽȺɁ», «ɅɭȺɡ», «Ɋɚɮ» ɢ ɞɪ. ɚɜɬɨ ɧɚ ɪɚɡɛɨɪɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɚɜɬɨ, ɦɨɬɨ, ɩɪɢɰɟɩɵ ɤ ɥɸɛɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɝɤɨɜɭɸ ɢ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɟɥ. 0-99164-31-32. Ʉɭɩɥɸ ɩɪɢɰɟɩ ɤ ɥɟɝɤɨɜɨɦɭ ɚɜɬɨ. Ɍɟɥ. 0-95688-79-58.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ: «ȼɨɥɝɚ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ-412, 2140, 2141». Ɍɟɥ.: 0-50-929-8089, 0-63-486-89-67.

Ⱥɜɬɨɪɚɡɛɨɪɤɚ «ȼȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁȺɁ», «Ɇɨɫɤɜɢɱ» ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-107-62-15. ȼɇɂɆȺɇɂɘ ȺȼɌɈȼɅȺȾȿɅɖɐȿȼ - ɁȺɉɊȺȼɄȺ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɖɇɕɏ ɄɈɇȾɂɐɂɈɇȿɊɈȼ. Ɍɟɥ.: 0-50-812-34-91, 0-98-006-45-48. Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ ȽȺɁ, ɁɂɅ, ɄȺɆȺɁ, ɆȺɁ, ɄɊȺɁ ɢ ɞɪ. ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88. ɉɪɨɞɚɸ «ɍȺɁ-452», ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ «ɍȺɁɵ» ɜɫɟɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɜ ɬ.ɱ.: ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, Ʉɉɉ, ɱɭɥɤɢ, ɤɚɪɞɚɧɵ ɭɝɥ. ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɞɢɫɤɢ ɨɩɨɪɧɵɟ, ɤɨɥɟɫɧɵɟ, ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ, ɝɨɥɨɜɤɚ, ɛɟɧɡɨɛɚɤ, ɩɨɪɲɧɟɜɚɹ, ɡɚɳɢɬɚ, ɞɜɟɪɢ, ɤɚɩɨɬ, ɛɚɦɩɟɪɚ, ɬɪɚɦɛɥɟɪ, ɫɬɚɪɬɟɪ, ɩɨɦɩɚ, ɪɟɫɫɨɪɵ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɩɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ, Ʉɉɉ, ɤɭɡɨɜɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪ. ɇɨɜɚɹ ɪɟɡɢɧɚ ɧɚ 15 ɫ ɞɢɫɤɚɦɢ ɢ ɤɚɦɟɪɨɣ, ɧɨɜɵɣ ɬɪɚɦɛɥɟɪ ɧɚ «ɁɢɅ». Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ «Ɇɨɫɤɜɢɱ-2141», 1,8, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-50-647-29-54.

Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ȼɨɥɝɭ», «ɁȺɁ», «ɊȺɎ», «ɁɢɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɫɚɤɢ. Ɍɟɥ.: 0-95-191-7032, 0-63-486-89-67.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɢɫɤɢ R-15 - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ./ ɲɬ.; ɤɨɥɩɚɤɢ «Opel» - 4 ɲɬ., ɰɟɧɚ 100 ɝɪɧ./ ɲɬ.; ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɪɭɥɟɜɵɯ ɬɹɝ, ɥɨɛɨɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɧɚ ɚɜ-ɥɶ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ-ȿ-220», ɤɭɡɨɜ 210, ɰɟɧɚ 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-66-918-56-65, 0-93775-37-79.

Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɂɀ», «ȺɁɅɄ», ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ (ɝɪɭɡɨɜɚɹ ɪɚɡɛɨɪɤɚ) ȽȺɁ, ɄȺɆȺɁ, ɁɂɅ, ɍȺɁ, Ƚɚɡɟɥɶ, ɆȺɁ, Ʉɪɚɡ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ. Ɍɟɥ. 0-66-597-29-99.

ÀÐÅÍÄÀ

ɉɪɨɞɚɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɧɨɜɵɟ ɢ ɛ/ɭ, ɪɚɡɛɨɪɤɚ «ɍȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁɢɅ», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», «ɄɪȺɁ», «ȽȺɁɟɥɶ», ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-319-39-99, 0-95-774-31-01.

ȼɨɡɶɦɭ «ɁɂɅ», «ȽȺɁɟɥɶ» ɢɥɢ ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɞ ɜɵɤɭɩ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-3132, 0-95-766-78-29.

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ «ȽȺɁɟɥɶ», 2000 ɝ.ɜ., ɛɨɪɬɨɜɨɣ, ɩɨɥɧɵɣ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ + ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-95-139-20-99. ɉɪɨɞɚɸ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ Ɍ-170, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ ȾɌ-75 (ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɟɰ) ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ, ɫɚɦɨɜɚɥ «ɁɢɅ». Ɍɟɥ. 0-66638-58-32. ɉɪɨɞɚɸ ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ «ɆȺɁ-5551», «ɄɚɦȺɁ-55111» + ɡɚɩɱɚɫɬɢ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-139-32-19.

ÊÓÏËÞ Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɥɸɛɵɯ ɦɚɪɨɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɛɟɡ. Ɍɟɥ. 0-95-639-79-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɪɟɡɢɧɭ ɡɢɦɧɸɸ ɛ/ɭ ɢ ɧɨɜɭɸ R-13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ɢ ɧɚ «ɍȺɁ», «ȽȺɁ», «ɁɢɅ», «ȽȺɁɟɥɶ», «ɄɚɦȺɁ», «ɆȺɁ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ.: 0-50-844-56-55, 0-95774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɢɪɩɢɱ, ɲɢɮɟɪ, ɦɟɬɚɥɥ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ÊÓÏËÞ

ɉɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɤɭɩɥɸ ɦɨɬɨɰɢɤɥ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨ 1959 ɝɨɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɨɞ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɵɟ ɥɸɛɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɍɟɥ.: 0-99-31189-03 (Ⱦɦɢɬɪɢɣ), 0-97-309-63-73 (ɋɟɪɝɟɣ).

Ʉɭɩɥɸ ɫɤɭɬɟɪɚ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɦɨɩɟɞɵ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-3132, 0-95-766-78-29.

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

ÏÐÈÖÅÏÛ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɢɰɟɩɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ: ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɩɟɫɨɤ, ɲɥɚɤ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɨɰɢɧɤɨɜɤɭ, ɝɜɨɡɞɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɰɜɟɬɧɨɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «ɒɚɪɩ» (əɩɨɧɢɹ); DVD; ɤɨɥɨɧɤɢ ɪɚɡɧɵɟ - 5 ɲɬ.; ɤɨɥɨɧɤɢ 25 ȼɬ, ɋɋɋɊ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-95-359-49-98.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɹɥɶɧɭɸ ɥɚɦɩɭ - 200 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɌȾɄ315 ɍ2 ɞɥɹ ɪɭɱɧɨɣ ɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɬɨɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɚɪɝɨɧɨɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɨɤɨɦ ɧɟɩɥɚɜɹɳɢɦɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɢ ɟɝɨ ɫɩɥɚɜɨɜ. ɉɚɫɩɨɪɬ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ ɛɵɥ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ 380 ȼ ɱɢɫɥɨ ɮɚɡ - 2; ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɬɨɤɚ 100-340Ⱥ; ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 420ɯ350ɯ470 ɦɦ; ɦɚɫɫɚ 55 ɤɝ. ɐɟɧɚ 2500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-490-88-69.

ɉɪɨɞɚɸ ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɭ, ɫɬɪɨɝɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ: ɧɨɜɵɣ 15 ɤɜ./1500 ɨɛ/ɦɢɧ: ɛ/ɭ 13 ɤɜ./1000 ɨɛ/ɦɢɧ; 1,7/1000; 0,12/1400; 110 ȼ 0,12/1900; 2-ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɟ ɬɨɱɢɥɨ ɫ ɬɭɦɛɨɣ. Ɍɟɥ. 0-50-56501-75.

Ʉɭɩɥɸ ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɫɚɦɨɩɢɫɰɵ, ȺɌɋ, ɩɚɤɟɬɧɢɤɢ (ɚɜɬɨɦɚɬɵ, ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɵ, ɩɥɚɬɵ) ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɪɭɸ ɪɚɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ. Ɍɟɥ. 0-95-318-02-74.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɫɨɤɢ: ɜɢɲɧɹ, ɦɚɥɢɧɚ ɞɥɹ ɞɢɚɛɟɬɢɤɨɜ, ɝɪɭɲɚ, ɚɛɪɢɤɨɫ, ɫɥɢɜɚ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-005-49-56. ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɦɟɞ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɱɟɥɨɫɟɦɶɢ, ɜɨɫɤ, ɩɪɨɩɨɥɢɫ, ɰɜɟɬɨɱɧɭɸ ɩɵɥɶɰɭ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66233-29-39, 0-63-573-38-80.

ÊÓÏËÞ

ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ

Ʉɭɩɥɸ ɤɪɭɩɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ. Ɍɟɥ. 0-66-59729-99.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɪɭɩɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99.

Ʉɭɩɥɸ ɧɨɭɬɛɭɤ, Ɍ2, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ, ɦɨɧɢɬɨɪɵ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95766-78-29.

ÌÎÁ.ÒÅËÅÔÎÍÛ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɥɹɫɤɭ - 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-42569-90.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɥɵ ɨɬ 6 ɞɨ 100 ɤȼɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚ ɨɬ 0,5 ɞɨ 2,5 ɤȼɬ. Ɍɟɥ. 0-50844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɫ ɡɚɪɹɞɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. Ɍɟɥ. 0-95-619-87-52.

ÊÓÏËÞ

ÌÓÇÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

Ʉɭɩɥɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɝɜɨɡɞɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ, ɬɢɫɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɧɢɝɢ, ɤɧɢɠɧɵɟ ɩɨɥɤɢ. Ɍɟɥ. 0-9564-69-741.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɥɭɸ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɸ - 300 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-99-074-98-19, 0-63-74238-37.

ɉɪɨɞɚɸ ɩɟɫɨɤ, ɪɟɱɧɨɣ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ, ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɨɦ, ɤɢɪɩɢɱ ɛ/ɭ, ɲɥɚɤ ɞɨɦɟɧɧɵɣ, ɲɥɚɤ Ɍɗɐ, ɰɟɦɟɧɬ, ɝɪɚɧɲɥɚɤ, ɝɪɚɧɨɬɫɟɜ, ɳɟɛɟɧɶ. Ɍɟɥ.: 0-97-289-06-23, 0-66-366-88-95. ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɢɬɤɭ ɉȼɏ 20ɯ20 ɫɦ, ɞɨ 9 ɤɜ. ɦ. Ɍɟɥ. 0-95-359-49-98. ɉɪɨɞɚɸ ɩɥɢɬɭ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɛ/ɭ: ɲɢɮɟɪ, ɤɢɪɩɢɱ, ɛɪɭɫ, ɞɨɫɤɚ, ɛɚɧɤɢ, ɥɚɝɢ, ɩɟɫɨɤ (ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɢ ɪɟɱɧɨɣ), ɲɥɚɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɨɬɫɟɜ, ɲɥɚɤ Ɍɗɐ, ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɰɟɦɟɧɬ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-268-45-79, 0-50035-79-93. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭɸ 40ɯ40, 40ɯ45, 20ɯ20, ɭɝɨɥɨɤ 45, 50, ɬɪɭɛɚ ɦɟɬɚɥɥ. 1 1/2, 3/4, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ 6 ɦɦ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɤɚɧɢɫɬɪɵ ɩɥɚɫɬɢɤ ɢ ɠɟɥɟɡɨ 10 ɥ, 20 ɥ, ɛɨɱɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ, ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɶ, ɫɬɟɥɥɚɠ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 325/10, 663/8, ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ 140/140, ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ, ɤɚɛɟɥɹ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ ɥɸɛɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɫɶ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ ɨɬ 1 ɞɨ 6 ɦ, ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ ɤɨɬɥɵ, ɛɭɪɠɭɣɤɢ, ɞɜɟɪɤɢ, ɩɥɢɬɵ, ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɟɱɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɩɪɨɩɚɧɨɜɵɟ ɛɚɥɥɨɧɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɬɪɭɛɵ, ɭɝɨɥɨɤ, ɥɢɫɬ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɫɟɬɤɭ-ɪɚɛɢɰɭ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-50-92980-89. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɨɤ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɬɪɭɛɵ, ɞɜɭɬɚɜɪɵ, ɥɢɫɬɵ ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-0897, 0-50-851-08-59. ɉɪɨɞɚɸ ɮɚɫɚɧɢɧɭ ɱɭɝɭɧɧɭɸ ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɢɚɦ. 100, ɬɪɨɣɧɢɤɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99. ɉɪɨɞɚɸ ɲɥɚɤ, ɩɟɫɨɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɝɪɚɧɢɬɧɵɣ ɨɬɫɟɜ, ɩɟɪɟɝɧɨɣ ɤɨɪɨɜɢɣ. Ɍɟɥ. 0-50-56501-75.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɪɭɛɟɪɨɢɞ, ɲɢɮɟɪ 8-ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɛ/ɭ ɢɥɢ ɧɨɜɵɣ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84. Ʉɭɩɥɸ ɫɬɟɤɥɨɛɥɨɤ, ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ, ɤɢɪɩɢɱ, ɩɥɢɬɵ, ɛɥɨɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ, ɲɢɮɟɪ, ɫɟɬɤɭ-ɪɚɛɢɰɭ, ɬɪɭɛɵ, ɫɬɨɥɛɵ. Ɍɟɥ. 0-99-530-36-99. Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɥɚɬɭɧɢ, ɦɟɞɢ ɢ ɞɪ. ɰɜɟɬɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɭɝɨɥɨɤ, ɥɢɫɬ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɞɜɭɬɚɜɪ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɩɪɭɬ, ɩɨɥɨɫɭ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ ɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ. Ɂɚɛɟɪɭ ɫɚɦ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

Ʉɭɩɥɸ ɛɨɥɝɚɪɤɭ, ɛɟɧɡɨɩɢɥɭ, ɦɨɧɨɛɥɨɤ ɢ ɞɪ. ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɢɫɤɚɬɟɥɶ, ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɜɟɫɵ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɧɨɤ ɬɨɤɚɪɧɵɣ, ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɵɣ ɢ ɬ.ɞ., ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɤɨɬɥɵ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

ÁÛÒÒÅÕÍÈÊÀ

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɝɚɡɨɜɭɸ ɩɟɱɤɭ «Ʉɚɪɩɚɬɵ-17», ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-95-329-33-18.

ɉɪɢɝɥɚɲɚɸ ɧɚ ɦɚɫɫɚɠɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨ: ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɚ, ɫɤɨɥɢɨɡɚ, ɪɚɞɢɤɭɥɢɬɚ; ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɱɟɤ, ɫɨɫɭɞɨɜ, ɤɪɨɜɢ; ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɨɣ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ; ɥɟɱɟɧɢɟ ɝɥɚɡ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ. 0-99-122-99-47.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ (ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ), ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ.: 49-20-49, 0-95-476-31-08. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «Ɇɢɧɫɤ-12ȿɆ», V 240, ɜɵɫɨɬɚ 1,2 ɦ. Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «Ⱦɨɧɛɚɫɫ»; ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɧɚ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭ. Ɍɟɥ. 0-66-776-78-25.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ ɢɡ ɲɩɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɭɛɚ: ɞɢɜɚɧ ɢ ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ - 9000 ɝɪɧ., ɲɤɚɮ-ɲɢɮɨɧɶɟɪ - 2000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95417-90-86.

ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-77431-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɭɯɴɹɪɭɫɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ ɫ ɦɚɬɪɚɫɚɦɢ - 1500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-425-69-90.

ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-227-28-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɦɟɛɟɥɶ: ɫɬɟɧɤɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ (ɞɜɚ ɩɟɧɚɥɚ + ɲɤɚɮ + ɫɟɪɜɚɧɬ), «ɲɨɤɨɥɚɞɧɨɝɨ» ɰɜɟɬɚ, ɮɚɫɚɞ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95-840-43-27.

ɉɪɨɞɚɸ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɛɥɟɧɞɟɪ «Saturn FP9086»; ɤɨɫɦɨɞɢɫɤ (ɦɚɫɫɚɠɟɪ); ɛɨɥɶɲɨɣ ɚɥɶɛɨɦ ɞɥɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ; DVD. Ɍɟɥ.: 0-66918-56-65, 0-93-775-37-79. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɞɭɯɨɜɤɭ «Siemens» (ɤɨɧɜɟɤɰɢɹ, ɩɢɪɨɥɢɡ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ); ɯɥɟɛɨɩɟɱɤɭ LG; ɥɚɪɶ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84. ɉɪɨɞɚɸ ɷɥ. ɫɚɦɨɜɚɪ 3,5 ɥ; ɤɨɮɟɜɚɪɤɭ ɤɚɩɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɍɟɥ. 0-99-318-79-95.

ÊÓÏËÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɛɟɥɶ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɦɹɝɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ 2,50ɯ1,70, ɧɨɜɵɣ ɦɚɬɪɚɰ «Ⱦɨɪɦɟɨ», ɧɨɜɵɣ ɡɨɧɬɢɤ ɚɧɬɢɜɟɬɟɪ. Ɍɟɥ. 0-66-051-78-02.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɹɝɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ, ɰɜɟɬ ɛɟɠ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-66-607-61-20. ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɧɤɭ ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ. Ɍɟɥ. 0-99-096-65-83.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɩɟɱɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɜɚɧɧɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɬɪɭɛɵ ɱɭɝɭɧɧɵɟ. ɉɪɢɟɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ. Ɍɟɥ.: 0-95191-70-32, 0-63-486-89-67.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ (ɞɭɛ, ɪɟɡɶɛɚ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ); ɤɪɟɫɥɨ (ɤɨɠɚ, ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ, Ⱥɧɝɥɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84.

Ʉɭɩɥɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ. Ɍɟɥ. 0-50929-80-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɨɥ ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ. Ɍɟɥ. 0-95-61987-52.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɝɚɡɨɜɭɸ 4-ɤɨɧɮ. ɩɟɱɶ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɣ ɤɚɦɢɧ, ɫɚɦɨɜɚɪ ɧɚ ɭɝɥɹɯ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɢɮɨɧɶɟɪ, ɬɭɦɛɨɱɤɭ ɩɨɞ Ɍȼ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-99-711-98-75.

Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɜɚɧɧɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɢ, ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɵ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ. ȼɫɟ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɢɟɞɟɦ ɡɚɛɟɪɟɦ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-3132, 0-95-766-78-29.

ÀÓÄÈÎ-, ÂÈÄÅÎÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɭ «ɉɚɧɚɫɨɧɢɤ». Ɍɟɥ. 0-66-537-22-91. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ «Samsung» (MP3 + ɤɚɫɫɟɬɵ + ɪɚɞɢɨ), ɫ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ HTC, ɞɢɚɝɨɧɚɥɶ 4,5, ɛ/ɭ, ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɟɞɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-95840-43-27.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Ɇɟɪɟɞɢɚɧ», ɞɢɚɝ. 72 ɫɦ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ 10 ɥɟɬ; ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ «Sony», ɞɢɚɝ. 37 ɫɦ; ɤɨɥɨɧɤɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ» 50 ȼɬ. Ɍɟɥ.: 0-66-319-35-21, 3-40-61.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɛɨɥɝɚɪɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-61987-52.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɩɚɬɟɮɨɧ, ɝɪɚɦɦɨɮɨɧ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɱɚɫɵ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɚɬ. Ɍɟɥ. 0-50-84456-55.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɬɢɫɤɢ, ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɢ ɦɟɬɢɡɵ, ɛɨɥɬɵ, ɝɚɣɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɪɚɞɢɨɩɪɢɟɦɧɢɤ «Ʌɚɬɜɢɹ», ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «ɘɩɢɬɟɪ-203» ɫɬɟɪɟɨ ɫ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ; ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ «ɗɥɟɤɬɪɨɧ» ɐ382Ⱦɂ; JVC ɦɨɞɟɥɶ AV-2104TE. Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɥɥɨɧ (ɩɪɨɩɚɧ) - 400 ɝɪɧ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɹɧ «Ʉɪɟɦɢɧɧɟ». Ɍɟɥ. 0-95-41409-13.

Ʉɭɩɥɸ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨ-ɛɚɪɚɛɚɧɵ, ɩɟɞɚɥɢ ɷɮɮɟɤɬɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢ ɛɚɫɝɢɬɚɪɵ. Ɍɟɥ. 0-95-429-27-69.

Ʉɭɩɥɸ ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɬɪɭɛɵ, ɥɢɫɬɵ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-851-08-59.

ÏÐÎÄÀÞ ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɵɣ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ «Ɍɟɪɦɢɹ-9000» 3-ɯ-380 W. Ɍɟɥ. 0-99-060-95-68.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɭɛɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɪ. 48-50. Ɍɟɥ. 0-95-619-87-52.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɭɝɨɥɨɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɩɨɥɨɫɭ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66597-29-99.

Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɝɚɪɚɠɢ, ɜɚɝɨɧɱɢɤ, ɛɵɬɨɜɤɢ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɪɟɡɢɧɭ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ, ɫ/ɯ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95-319-39-99.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ. 0-95-77431-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɛ. ɬɟɥɟɮɨɧ Sony Ericsson. Ɍɟɥ. 0-95-359-49-98.

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɵ: «əȼȺ», «ɂɀ», «Ʉ-750», «ɆɌ», «Ɇɭɪɚɜɟɣ» ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ. Ɇɨɬɨ «əȼȺ», «Ɇ-72» ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɂɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. Ɍɟɥ. 0-99-403-15-66.

Ʉɭɩɥɸ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɢ ɫɜɢɧɟɰ. Ɍɟɥ.: 0-50953-08-97, 0-50-851-08-59.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɛ/ɭ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29.

ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɫɨɫɵ ɢ ɩɥɚɬɵ ɧɚ ɤɨɬɥɵ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-850-35-94.

ɉɪɨɞɚɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɍɟɥ. 0-99-027-64-60.

Ʉɭɩɥɸ ɥɢɫɬɵ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɬɪɭɛɵ, ɤɪɭɝɥɹɤ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ, ɟɦɤɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɦɟɞɢ, ɬɢɬɚɧɚ ɧɢɯɪɨɦɨɜɭɸ ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-851-08-59.

Ʉɭɩɥɸ ɚɜ-ɥɶɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɬɨɤɚɪɹ. Ɍɟɥ. 0-66776-78-25.

ɉɪɨɞɚɸ ɥɢɫɬɵ ɈɋȻ 1,25ɯ2,50ɯ10 ɦɦ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

Ʉɭɩɥɸ «Ɇɨɫɤɜɢɱ», «ɁȺɁ», «ȼɨɥɝɭ», «ɊȺɎ», «ɁɂɅ», ɩɪɢɰɟɩ ɜ ɥɸɛɨɦ ɬɟɯɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, «ɋȺɄɢ». Ɍɟɥ.: 0-95191-70-32, 0-63-486-89-67.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɫɤɭ, ɛɪɭɫ, ɲɚɥɟɜɤɭ, ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨ ɢ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ (ɪɟɡɢɧɭ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɬ.ɞ. ɧɨɜɨɟ ɢ ɛ/ɭ). Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɨɩɟɞ «Ʉɚɪɩɚɬɵ» - 2000 ɝɪɧ.; ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɫɤɥɚɞɧɨɣ - 500 ɝɪɧ.; ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ (Ƚɨɥɥɚɧɞɢɹ) - 1500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-425-69-90.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɜɚ ɪɭɥɨɧɚ ɦɨɸɳɢɯɫɹ ɨɛɨɟɜ (ɞɥɢɧɚ 10 ɦ 40 ɫɦ, ɲɢɪɢɧɚ 1 ɦ). Ɍɟɥ.: 0-99-07498-19, 0-63-742-38-37, 3-51-77.

Ʉɭɩɥɸ ɰɟɦɟɧɬ, ɲɢɮɟɪ, ɪɭɛɟɪɨɢɞ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ, ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ

ɉɪɨɞɚɸ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ «ɍɤɪɚɢɧɚ», ɪɚɛɨɱɢɣ, ɜ ɯɨɪ. ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99-666-49-65.

ɉɪɨɞɚɸ 1 ɤɭɛ. ɦ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɨɥɫɬɵɯ ɞɨɫɨɤ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɫɭɯɢɯ ɠɚɪɤɨɝɨɪɹɳɢɯ ɞɪɨɜ; ɪɹɞɨɜɨɣ ɤɪɚɫɧɵɣ ɢ ɛɟɥɵɣ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ - 200 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88.

21

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɠ/ɤ «Panasonic», 42» (ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 3D); ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɠ/ɤ «Philips» 26»%; ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɯɨɜɤɭ «Siemens» (ɤɨɧɜɟɤɰɢɹ, ɩɢɪɨɥɢɡ, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-506-20-84.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɢɮɨɧɶɟɪɵ 2-ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ, 3-ɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣ, ɫɬɨɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ, ɲɤɚɮɵ ɤɧɢɠɧɵɟ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ - 2 ɲɬ. Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɞɢɜɚɧ-ɤɧɢɠɤɭ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ. Ɍɟɥ. 0-50-194-44-13.

ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚ ɠɟɧɫɤɢɣ ɩɨɥɭɲɭɛɨɤ, ɪ. 46-48,. Ɍɟɥ. 0-95-850-35-94. ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɚɹ ɲɭɛɭ ɦɭɬɨɧ, ɪ. 48-50, ɤɨɠɚɧɵɣ ɩɢɞɠɚɤ, ɪ. 46-48. Ɍɟɥ. 0-66-537-2291. ɉɪɨɞɚɸ ɠɟɧɫɤɭɸ ɲɭɛɭ (ɰɢɝɟɣɤɚ), ɪ. 46, ɛ/ɭ. Ɍɟɥ.: 0-99-074-98-19, 0-63-742-37-37.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɭɠɫɤɨɣ ɩɨɥɭɲɭɛɨɤ, ɪ. 50-52, ɰɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ, ɠɟɧɫɤɭɸ ɲɭɛɭ, ɪ. 44-46, ɰɜɟɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɠɟɧɫɤɨɟ ɡɢɦɧɟɟ ɩɚɥɶɬɨ ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɯ, ɰɜɟɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ. ȼɫɟ ɩɨ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ. Ɍɟɥ. 0-95-631-20-64. ɉɪɨɞɚɸ ɩɚɥɶɬɨ ɠɟɧɫɤɨɟ ɡɢɦɧɟɟ, ɜɨɪɨɬɧɢɤ - ɝɨɥɭɛɚɹ ɧɨɪɤɚ, ɪ. 50-52, ɦɭɠɫɤɢɟ ɤɭɪɬɤɢ ɡɢɦɧɢɟ: ɫɢɧɹɹ ɫ ɦɟɯɨɜɨɣ ɩɨɞɤɥɚɞɤɨɣ, ɪ. 48-50, ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ ɧɚ ɰɢɝɟɣɤɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɛɚɣɤɨɜɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɧɨ-ɫɢɧɹɹ, ɪ.50-52, ɲɚɩɤɚ ɤɪɨɥɢɱɶɹ; ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɜɹɡɚɧɵɟ ɲɚɩɨɱɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɶɤɢ, ɪ.4042. Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04.

ÊÍÈÃÈ, ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ ÏÐÎÄÀÞ ɉɪɨɞɚɸ ɠɭɪɧɚɥɵ ʋ54-1 «Ɍɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɋɧɚɪɭɠɢ ɢ ɜɧɭɬɪɢ». Ɍɟɥ. 0-95-359-49-98.

ɉɪɨɞɚɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɉɆɁ» ɫ ɬɭɦɛɨɣ, ɧɨɠɧɚɹ. ɐɟɧɚ 600 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-05130-43.

1000 ÌÅËÎ×ÅÉ ÏÐÎÄÀÞ

ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɧɨɟ, ɰɟɧɚ ɭɦɟɪɟɧɧɚɹ, ɜɟɫ ɬɨɱɧɵɣ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ɇɚɥɨɢɦɭɳɢɦ, ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-358-21-68, 0-63599-80-06. ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ⱥɤɰɢɹ! Ʌɸɛɨɣ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-229-71-23, 0-66-97862-12, 0-93-118-18-04. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ-ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɋɨɜɟɧɶɤɢ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ Ɍɨɪɟɡ. Ɉɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɤɭɞɚ ɫɤɚɠɢɬɟ. ɐɟɧɵ ɧɢɠɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ, ɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ. ȼɫɟ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ – ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ȼɵɫɬɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ! Ɍɟɥ.: 0-95-572-29-75, 0-63-34582-30. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɭɝɨɥɶ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɚɣɨɧɚ. ȿɫɬɶ ɮɚɛɪɢɱɧɵɟ ɦɵɬɟ ɭɝɥɢ ɨɪɟɯ, ɨɪɟɲɟɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɤɭɥɚɤ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ. ȼɟɫɶ ɭɝɨɥɶ ɢɡ Ɋɨɜɟɧɶɤɨɜ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ, ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ. ɐɟɧɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ɂɚɤɚɡ ɧɚ 1,5-2 ɬ ɢ ɛɨɥɟɟ - ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɨɩɬɨɜɢɤɚɦ, ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ - ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-926-45-32, 0-50-863-41-55. ɍɝɨɥɶ – ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɚɹ ɚɤɰɢɹ! ɇɢɠɟ ɰɟɧɵ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬɟ. ȼɵɫɨɱɚɣɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. ȿɫɬɶ ɜɫɟ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɮɚɛɪɢɱɧɵɣ ɦɵɬɵɣ, ɨɪɟɯ ɮɚɛɪɢɱɧɵɣ, ɨɪɟɲɟɤ ɦɵɬɵɣ, ɫɟɦɟɱɤɚ ɤɪɭɩɧɚɹ, ɦɟɥɤɚɹ, ɤɭɥɚɤ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ. Ɍɨɱɧɵɣ ɜɟɫ – ɤɚɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ! ȼɫɟɦ ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ! Ɉɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ. Ɍɟɥ.: 0-66-905-41-21, 0-98284-75-77. ɍɝɨɥɶ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ! ȿɫɬɶ ɜɫɟ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɨɪɟɯ, ɤɭɥɚɤ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. Ⱦɟɲɟɜɥɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɧɚɫ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɦ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-50-274-41-88, 0-67685-05-16. ɍɝɨɥɶ ɫ ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɛɪɢɤɢ. Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ ɤɭɥɚɤ, ɨɪɟɯ, ɫɟɦɟɱɤɚ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ. ɐɟɧɵ - ɞɟɲɟɜɥɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. Ʌɭɱɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭ ɧɚɫ. ȼɟɫ, ɤɚɤ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ȼɈȼ, ɞɟɬɹɦ ɜɨɣɧɵ - ɫɤɢɞɤɢ (ɞɟɲɟɜɥɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ. 0-50-156-08-89.


22

÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɥɢɫɬ, ɬɪɭɛɵ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ ɧɨɜɵɣ ɢ ɛ/ɭ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɭ, ɥɚɬɭɧɶ, ɦɟɞɶ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɧɚɫɨɫɵ, ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɸ, ɬɢɫɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɛɨɥɬɵ, ɝɚɣɤɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ.: 0-95-102-98-88, 0-50-015-97-92.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɦɚɪɨɤ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɬɨɱɤɭ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɤɢɞɤɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɚɡɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɝɥɹ ɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. Ɍɟɥ.: 0-95-229-74-66, 0-66-905-41-15. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ȼɚɯɦɭɬɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɞɪɨɜɚ ɦɹɝɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨ ɰɟɧɟ 350 ɝɪɧ./ɤɭɛ. ɦ, ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ. Ɉɛɪɚɳ.: ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 20. ɉɪɨɞɚɸ ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɞɪɨɜɚ (ɫɨɫɧɚ). Ɍɟɥ. 0-66-247-39-94. ɉɪɨɞɚɸ ɛɚɧɤɢ 0,25 ɥ, 0,5 ɥ, 1 ɥ, 2 ɥ, 3 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87. ɉɪɨɞɚɸ ɞɨɪɨɠɤɭ 6 ɦ, ɤɥɟɬɤɭ ɞɥɹ ɩɬɢɰ, ɝɚɡɨɜɭɸ ɩɟɱɶ 2-ɤɨɧɮ., ɤɨɫɬɨɱɤɢ ɚɛɪɢɤɨɫɚ. Ɍɟɥ. 0-95-619-87-52.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ (ɞɭɛ, ɚɤɚɰɢɹ, ɹɫɟɧɶ). Ɍɟɥ. 0-66-643-09-21. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ (ɩɢɥɟɧɵɟ, ɪɭɛɥɟɧɵɟ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɜ ɱɭɪɤɚɯ ɩɢɥɹɧɵɟ, ɧɨɪɦɚ ɨɬ 1 ɤɭɛ. ɦ ɞɨ ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ. ɋ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɤɨɥɨɬɵɟ, ɦɟɬɪɨɜɵɟ, ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ ɲɚɲɥɵɤɢ, ɮɚɫɨɜɚɧɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-95-744-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɫ ɪɚɡɛɨɪɤɢ, ɫ ɩɪɢɜɨɡɨɦ. Ɍɟɥ. 0-95-688-79-58.

ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ (ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ). Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɜɵɝɪɭɡɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-922-54-09. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɢɞɟ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɍɝɨɥɶ ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɜ ɦɟɲɤɚɯ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɪɚɣɨɧɭ. Ɍɟɥ. 0-66-607-21-52. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɨɪɨɞ ɦɟɬɪɨɜɵɟ, ɱɭɪɤɢ, ɪɭɛɥɟɧɧɵɟ (ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ). Ɍɟɥ.: 0-99-164-31-32, 0-95-766-78-29. ɉɪɨɞɚɸ ɞɪɨɜɚ: ɞɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɚɤɚɰɢɹ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-277-31-30. ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ. Ɍɟɥ.: 0-66918-56-65, 0-93-775-37-79. ɉɪɨɞɚɸ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95020-90-46. ɉɪɨɞɚɸ ɤɥɟɣ ɉȼȺ ɢ ɤɨɧɨɝɨɧɤɢ. Ɍɟɥ. 0-66951-38-69. ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɮɟɣɧɵɣ ɫɟɪɜɢɡ «Ɇɚɞɨɧɧɚ», Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɮɢɪɦɚ «Ʉɚɯɥɚ». ɐɟɧɚ 3000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-99-343-83-82. ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɚ, ɫɬɟɤɥɨɛɨɣ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɨɟ ɚɬɥɚɫɧɨɟ ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ ɧɚ ɞɜɭɫɩɚɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɚɬɶ + ɞɜɟ ɩɨɞɭɲɟɱɤɢ. ɐɟɧɚ 500 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-840-43-27. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɜɭɸ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɡɢɧɤɭ ɧɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ «ɇɨɪɞ-2141», ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ (ɪɚɡɦɟɪ 1000 ɦɦɯ550 ɦɦ) ɢ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ (ɪɚɡɦɟɪ 300 ɦɦɯ550 ɦɦ). Ɍɟɥ.: 3-72-70, 0-50-641-64-55. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɠɧɭɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ȼɟɪɢɬɚɫ», ɛɨɱɤɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ 10 ɥ, 5 ɥ. Ɍɟɥ. 0-95-414-09-13. ɉɪɨɞɚɸ ɧɨɠɧɭɸ ɲɜɟɣɧɭɸ ɦɚɲɢɧɤɭ «ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ»; ɞɜɟ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɤɨɜɪɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ (4,5ɯ1,5 ɦ; 4,0ɯ0,75 ɦ); ɪɭɱɧɵɟ ɬɟɥɟɠɤɢ; ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɩɟɪɫɢɞɫɤɢɣ ɤɨɜɟɪ (2,0ɯ1,5). Ɍɟɥ. 0-50-573-15-88. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɞɨɞɟɹɥɶɧɢɤɢ, ɩɪɨɫɬɵɧɢ, ɧɚɜɨɥɨɱɤɢ (75, 50, 30 ɝɪɧ./ɲɬ.), ɰɜɟɬɧɵɟ, ɛɟɥɵɟ. Ɉɬɪɟɡɵ ɩɨɞɤɥɚɞɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ, ɛɨɛɢɧɵ ɧɢɬɨɤ ɪɚɡɧɨɝɨ ɫɨɪɬɚ ɢ ɰɜɟɬɚ. Ɍɟɥ.: 44-91-38, 0-95-572-60-60. ɉɪɨɞɚɸ ɫɦɨɥɭ, ɰɟɧɚ 8 ɝɪɧ./ɤɝ. Ɍɟɥ. 0-66823-41-23. ɉɪɨɞɚɸ ɫɨɥɹɧɨɣ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ; ɤɨɜɟɪ ɲɟɪɫɬɹɧɨɣ 135ɯ190, ɩɨɫɭɞɚ ɪɚɡɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-65537-22-91.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɬɟɥɥɚɠɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ. Ɍɟɥ. 0-99027-64-60. ɉɪɨɞɚɸ ɬɚɥɶ ɰɟɩɧɭɸ ɪɭɱɧɭɸ, ɳɥɢɮɨɜɚɥɤɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɠɧɢɰɵ, ɞɨɦɤɪɚɬ 3 ɬ, 5 ɬ, ɧɚɠɞɚɤ, ɞɪɟɥɶ ɪɭɱɧɭɸ, ɲɬɚɧɝɟɥɹ, ɦɢɤɪɨɦɟɬɪ, ɤɥɸɱɢ ɩɨɩɤɨɜɵɟ, ɩɚɬɪɨɧ ɬɨɤɚɪɧɵɣ, ɪɭɛɚɧɨɤ, ɥɚɦɩɭ ɩɚɹɥɶɧɭɸ, ɤɭɜɚɥɞɭ, ɤɥɸɱɢ ɪɨɠɤɨɜɵɟ ɢ ɧɚɤɢɞɧɵɟ ɛɨɥɶɲɢɟ. Ɍɟɥ. 0-50-880-63-77. ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ (ɨɪɟɲɟɤ), ɞɨɫɬɚɜɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-95-404-36-57, 0-66-27-16-374.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-66-03059-89.

ɍɝɨɥɶɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɭɝɨɥɶ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ: ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ (ɨɪɟɯ, ɤɭɥɚɤ, ɫɟɦɟɱɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɨɜɚ. ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɈȼ - ɫɤɢɞɤɢ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ - ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɟɥ.: 0-50-268-45-79, 0-50-035-79-93.

ɍɝ ɨɥ ɶ ɧ ɵ ɣ ɫ ɤ ɥ ɚ ɞ ɪ ɟ ɚ ɥ ɢ ɡɭ ɟɬ ɭ ɝɨɥ ɶ ɪ ɚ ɡ ɧ ɵ ɯ ɦɚ ɪ ɨ ɤ : ɤ ɭ ɥ ɚ ɤ , ɫ ɟ ɦ ɟɱ ɤ ɚ , ɤ ɭ ɪ ɧ ɨ ɣ , ɩ ɥ ɚ ɦɟɧɧɵɣ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɢ ɧɚɫɵɩɨɦ. ȼɟɫ ɬɨɱɧɵɣ. ɉ ɟ ɧ ɫ ɢ ɨ ɧ ɟ ɪ ɨɦ ɢ ɭ ɱ ɚ ɫ ɬ ɧ ɢ ɤɨɦ ȼɈȼ - ɫɤɢɞɤɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɞɪɨɜɚ ɫ ɪɚ ɡɛɨɪɤɢ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɥ. 0-66366-88-95. ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɝɚɡ. ɤɨɥɨɧɤɢ, ɤɨɬɥɵ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɛɚɬɚɪɟɢ, ɬɪɭɛɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ. ɉɪɢɟɞɭ, ɡɚɛɟɪɭ. Ɍɟɥ. 0-50-929-80-89.

Ⱦɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɸ ɥɨɦ ɱɟɪɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɝɚɪɚɠɢ, ɜɚɝɨɧɱɢɤɢ ɢ ɞɪ. ɦɟɬɚɥɥ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɩɨɪɟɡɤɚ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ, ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ. 0-99-02764-60. Ʉ ɭ ɩ ɥ ɸ ɛ ɚ ɛ ɛ ɢ ɬ, ɨ ɥ ɨ ɜ ɨ , ɩ ɪ ɢ ɩ ɨ ɣ , ɧ ɢ ɯ ɪ ɨ ɦ , ɩ ɨ ɛ ɟ ɞ ɢ ɬ, ɮ ɟ ɪ ɪ ɨ ɫ ɩ ɥ ɚ ɜ ɵ , ɦɟɞɶ, ɛɪɨɧɡɭ, ɫɜɢɧɟɰ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤ ɭ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɧɢɤ ɟɥɶ, ɬɢɬɚɧ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63491-27-88. Ʉɭɩɥɸ ɛɚɧɤɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 0,5 ɥ, 1 ɥ, 2 ɥ; ɛɭɬɵɥɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 10 ɥ, 20 ɥ; ɛɢɞɨɧɵ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ; ɤɚɫɬɪɸɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɨɬ 10 ɥ ɞɨ 50 ɥ; ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɬ 200 ɥ ɞɨ 1 ɬ; ɤɨɥɨɫɧɢɤɢ ɄɋɌ-16; ɦɟɲɤɢ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɢ ɢɡ ɦɟɲɤɨɜɢɧɵ; ɫɚɦɨɜɚɪ ɧɚ ɭɝɥɹɯ; ɫɬɪɟɦɹɧɤɭ; ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɜɟɫɵ. Ɍɟɥ. 0-95-565-87-84. Ʉɭɩɥɸ ɞɟɥɨɜɨɣ ɦɟɬɚɥɥ: ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɬɪɭɛɭ, ɲɜɟɥɥɟɪ, ɩɪɭɬ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɥ. 0-95688-79-58.

Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɧɤɢ, ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɍɟɥ. 0-99027-64-60. Ʉɭɩɥɸ ɞɨɪɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ. ɉɪɢɟɞɟɦ, ɡɚɛɟɪɟɦ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-63491-27-88.

Ʉɭɩɥɸ ɪɨɤɥɭ, ɬɟɥɟɠɤɭ, ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɟɫɵ. Ɍɟɥ. 0-50-015-97-92. Ʉɭɩɥɸ ɫɨɥɹɪɤɭ, ɛɟɧɡɢɧ, ɦɚɫɥɚ, ɤɟɪɨɫɢɧ, ɫɨɥɢɞɨɥ. Ɍɟɥ. 0-95-774-31-01.

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɭɤɢ ɤɨɬɹɬ, ɩɨɪɨɞɚ ɪɭɫɫɤɢɟ ɝɨɥɭɛɵɟ. Ɍɟɥ. 0-50-815-20-54.

Ʉɭɩɥɸ ɷɥ. ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɪɟɞɭɤɬɨɪɵ, ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɩɨɛɟɞɢɬɨɜɵɟ, ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬ, ɯɢɦ. ɧɚɫɨɫɵ, ɬɟɯ. ɫɟɪɟɛɪɨ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-08-97, 0-50-85108-59.

Ɉɬɞɚɦ ɤɨɬɹɬ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ. Ɍɟɥ. 0-95-39417-45.

ɉɨɦɨɝɭ ɫɞɚɬɶ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ ɧɚ ɜɬɨɪɱɟɪɦɟɬ ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɟ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɫɪɚɡɭ. Ɍɟɥ. 0-95-59525-16.

ÎÒÄÛÕ, ÕÎÁÁÈ, ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɦɟɧɚ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɬɪɚɜ (ɥɸɰɟɪɧɚ, ɷɫɩɚɪɰɟɬ, ɤɥɟɜɟɪ, ɤɨɫɬɪɟɰ, ɫɭɞɚɧɤɚ ɢ ɬ.ɞ.), ɫɢɞɟɪɚɬɨɜ, ɦɟɞɨɧɨɫɨɜ, ɝɢɛɪɢɞɵ ɢ ɫɨɪɬɚ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɢ ɞɪ. ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɍɟɥ.: 0-99-503-69-17, 0-67-68927-26.

ɉɪɨɞɚɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɜɨɥɧɢɫɬɵɯ ɩɨɩɭɝɚɟɜ, ɰɟɧɚ 180 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɩɭɝɚɟɜ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɪɨɥɢɤɨɜ, ɦɨɪɫɤɢɯ ɫɜɢɧɨɤ, ɯɨɦɹɤɨɜ, ɲɢɧɲɢɥɥ ɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɞɥɹ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-50269-32-35. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɞɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɩɟɬɪɟɧ, ɛɟɥɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50-542-79-93. ɉɪɨɞɚɸ ɩɨɪɨɫɹɬ. Ɍɟɥ. 0-95-307-63-29. ɉɪɨɞɚɸ ɪɭɱɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɲɢɧɲɢɥɥ ɪɚɡɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ, ɟɫɬɶ ɦɚɥɶɱɢɲɤɢ ɢ ɞɟɜɱɨɧɤɢ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20. ɉɪɨɞɚɸ ɫɜɢɧɶɸ ɥɚɧɞɪɚɫ, 360 ɤɝ, ɠɢɜɵɦ ɜɟɫɨɦ ɩɨ 48 ɝɪɧ./ɤɝ, ɩɨɥɭɬɭɲɤɨɣ ɩɨ 80 ɝɪɧ./ɤɝ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ ɥɸɰɟɪɧɚ, ɩɵɪɟɣ ɜ ɬɸɤɚɯ. Ɍɟɥ. 0-95-494-99-30.

ɉɪɨɞɚɸ ɬɟɥɤɭ, ɹɧɜɚɪɶ 2018 ɝ., ɱɟɪɧɨɣ ɦɚɫɬɢ, ɩɨɫ. Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-50-17408-80.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟ ɜ ɬɸɤɚɯ. Ɍɟɥ. 0-95-94-34-700. ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟ, ɬɸɤ - 75 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-66-850-31-80. ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟ. Ɍɟɥ. 0-95-81748-84. ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɧɨ, ɫɨɥɨɦɭ, ɥɸɰɟɪɧɭ, ɤɭɤɭɪɭɡɭ. Ɍɟɥ. 0-95-043-15-78.

ɉɪɨɞɚɸ ɹɱɦɟɧɶ, ɞɟɪɬɶ. Ɍɟɥ.: 0-50-539-58-74, 0-63-235-16-85. ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɨɪɟɯ ɥɭɳɟɧɧɵɣ ɢ ɰɟɥɵɣ. Ⱦɨɪɨɝɨ. Ɍɟɥ. 0-50-874-47-71.

Ʉɭɩɥɸ ɄɊɋ (ɛɵɤɨɜ, ɬɟɥɨɤ, ɤɨɪɨɜ) ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɰɟɧɟ. Ɍɟɥ.: 0-99-027-97-82, 0-63-7-63-30-90.

Ʉɭɩɥɸ ɄɊɋ (ɛɵɤɨɜ, ɬɟɥɨɤ, ɤɨɪɨɜ, ɫɜɢɧɟɣ). ȼɵɜɨɡ ɠɢɜɶɟɦ. ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ. Ɍɟɥ. 0-50186-94-57. ċóïëþ ċđĒ (êîðîá, àûêîá), ìßëäíüêèõ àû÷êîá íß ãîðßùèáßíèä. Ăûáîçèì æèáüäì. ēäë. 0-50-61358-97.

1 февраля 2018 года ушла из жизни горячо любимая жена, мама и бабушка АНИКЕЕВА Надежда Николаевна. Ты нас покинула, родная, Настал разлуки скорбный час, Но все по-прежнему живая В сердцах Ты наших среди нас. Муж, дети, внуки.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɪɨɥɢɤɨɜ ɩɨɪɨɞɵ ɤɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɢɟ. Ɍɟɥ. 0-99-278-05-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɦɟɧɚ ɥɸɰɟɪɧɵ, ɫɭɞɚɧɤɢ, ɤɥɟɜɟɪɚ, ɝɨɪɱɢɰɚ + ɪɚɩɫ, ɮɚɰɟɥɢɹ, ɤɨɫɬɟɪ, ɫɟɦɟɧɚ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɢ ɫɜɟɤɥɵ. Ɍɟɥ.: 0-50705-31-68, 0-97-715-50-06.

ÊÓÏËÞ

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɟɡɤɚ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ, ɜɵɜɨɡ, ɪɚɫɩɥɚɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ɍɟɥ.: 0-50-953-0897, 0-50-851-08-59.

ɉɪɨɞɚɸ ɜɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɜɨɡɪɚɫɬ 3 ɦɟɫɹɰɚ. Ɍɟɥ.: 0-50-613-62-78, 0-66275-09-12.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɪɨɜɭ ɤɪɚɫɧɨ-ɪɹɛɨɣ ɦɚɫɬɢ, 2 ɨɬɟɥɚ, ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 3,5 ɦɟɫɹɰɚ. Ɇɨɥɨɤɨ ɠɢɪɧɨɟ, ɜɤɭɫɧɨɟ. Ɍɟɥ. 0-50-526-67-98.

Ʉɭɩɥɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɢɳɟɜɭɸ ɫ ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ ɢɥɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-102-98-88.

Ʉɭɩɥɸ ɥɨɦ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦ ɟ ɬ ɚ ɥ ɥ , ɚ ɬ ɚ ɤ ɠ ɟ ɯɨɥ ɨ ɞ ɢ ɥ ɶ ɧɢɤɢ, ɝɚɡ. Ʉɨɥɨɧɤɢ, ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɜɚɧɧɵ, ɚɜɬɨɪɚɞɢɚɬɨɪɵ, ɚ ɤ ɤ ɭɦɭɥ ɹ ɬɨ ɪ ɵ , ɝ ɟ ɧ ɟ ɪ ɚ ɬɨ ɪ ɵ , ɫɜɚɪɨɱɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ, ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɤ ɢ . Ɂ ɚ ɛ ɟ ɪ ɭ ɫ ɚ ɦ . Ɍɟ ɥ . 0 - 9 9 027-64-60.

ɉɪɨɞɚɸ ɛɵɱɤɚ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɨɣ ɦɚɫɬɢ, ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵɣ, 05.01.2018 ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ɍɟɥ. 0-95-031-00-82.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɰɜɟɬɵ: ɥɢɥɢɹ, ɝɟɪɚɧɶ, ɚɥɨɷ, ɤɚɥɚɧɯɨɷ, «ɬɟɳɢɧ ɹɡɵɤ», ɡɨɥɨɬɨɣ ɭɫ, ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɞɢɮɮɟɧɛɚɯɢɹ, ɝɢɩɩɟɚɫɬɪɭɦ, ɬɪɚɞɟɫɤɚɧɰɢɹ, ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɣ, ɤɚɤɬɭɫ, «ȼɚɧɶɤɚ ɦɨɤɪɵɣ», ɝɢɛɢɫɤɭɫ, ɮɢɚɥɤɢ. ɐɟɧɚ ɨɬ 45 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-219-44-20.

1 февраля 2018 года перестало биться сердце дорогой и любимой мамочки АНИКЕЕВОЙ Надежды Николаевны. Мамочка, как плохо без тебя, Как тебя порою не хватает, Поднимаю взгляд на небеса, Но Господь твой взор не посылает. Я прошу его, ну хоть разок Дай мне мамы лик живой увидеть, Но с небес лишь капелька дождя Шепчет тихо, мама тебя видит... Любящие дети.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɤɨɡ ɢ ɤɨɡɥɹɬ. Ɍɟɥ.: 0-66-830-14-95, 49-42-16.

ɉɪɨɞɚɸ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɫɨɪɬ Ʌɚɞɨɲɤɚ. Ɍɟɥ. 0-95-365-80-95.

ñâåòëàÿ ïàìÿòü

ɀɞɭɬ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɯ ɯɨɡɹɟɜ ɳɟɧɤɢ-ɦɟɬɢɫɵ. Ɇɚɦɚ - ɡɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɥɚɣɤɚ, ɩɚɩɚ - ɦɨɥɨɞɟɰ. Ɋɨɞɢɥɢɫɶ 18.10.2017 ɝ. ɉɪɨɝɥɨɬɢɫɬɵ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɬ ɛɥɨɯ. ɂɞɟɚɥɶɧɨ ɫ ɫɜɨɣ ɞɨɦ. Ɍɟɥ. 0-50-278-07-62.

ÑÀÄ-ÏÀËÈÑÀÄ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

Ʉɭɩɥɸ ɢɤɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɮɚɪɮɨɪ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɤɧɢɝɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɱɚɫɵ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87.

ÐÀÇÍÎÅ ȼɨɡɶɦɭ ɫɨɛɚɤ ɫɬɨɪɨɠɟɜɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɍɟɥ.: 0-66597-29-99, 0-95-774-31-01. Ɉɬɞɚɞɢɦ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɳɟɧɨɱɤɚ-ɞɟɜɨɱɤɭ, ɨɤɪɚɫ ɱɟɪɧɵɣ ɫ ɛɟɥɵɦɢ ɥɚɩɤɚɦɢ, ɜɨɡɪɚɫɬ 5 ɦɟɫɹɰɟɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɤ ɬɭɚɥɟɬɭ ɩɪɢɭɱɟɧɚ. Ɍɟɥ. 0-50-831-69-74.

Ʉɭɩɥɸ ɞɪɨɜɚ, ɫɩɢɥ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. Ɍɟɥ.: 0-99164-31-32, 0-95-766-78-29.

Ʉɭɩɥɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ, ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɢ, ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɟɞɢ, ɤɪɭɝ, ɥɢɫɬɵ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-95-606-68-87.

7 февраля 2018 года

ɉɪɨɞɚɸ ɫɟɦɶɸ ɭɬɨɤ «Ƚɨɥɭɛɨɣ ɮɚɜɨɪɢɬ» 4 ɲɬ. ɐɟɧɚ 1000 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-95-55-47-363.

ɉɪɨɞɚɸ ɯɨɪɶɤɚ-ɮɪɟɞɤɭ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ, ɪɭɱɧɨɝɨ. ɐɟɧɚ 400 ɝɪɧ. Ɍɟɥ. 0-50-647-29-54.

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ʉɭɩɥɸ ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɛɸɫɬɵ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɡɧɚɱɤɢ, ɟɥɨɱɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɱɚɫɵ: ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ, ɛɚɪɨɦɟɬɪɵ, ɹɧɬɚɪɶ, ɫɚɛɥɢ, ɤɨɪɬɢɤɢ, ɫɟɪɟɛɪɨ, Ɇɇɐ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɦɨɪɫɤɢɟ, ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɭɬɜɚɪɶ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɨ 45-ɝɨ ɝɨɞɚ. Ɍɟɥ. 0-95-305-05-79.

ċóïëþ ñòßòóýòêè, ìîíäòû, çíß÷êè, íßâðßãû, àóìßæíûä ãäíüâè, ïîãñòßêßííèêè, ñäðäàðî. ēäë. 0-95-806-88-06.

ÊÓÏËÞ

ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

Ʉɭɩɥɸ ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɚɬ: ɤɧɢɝɢ ɞɨ 1920 ɝɨɞɚ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɦɨɧɟɬɵ, ɡɧɚɱɤɢ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ, ɱɚɫɵ ɧɚɪɭɱɧɵɟ, ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɩɨɞɫɜɟɱɧɢɤɢ, ɫɬɨɥɨɜɨɟ ɫɟɪɟɛɪɨ, ɱɚɫɵ ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɜ ɠɟɥɬɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ. əɧɬɚɪɶ, ɥɸɛɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɬɚɪɢɧɵ, ɹɧɬɚɪɧɵɟ ɛɭɫɵ. Ɍɟɥ.: 0-66-222-64-17, 0-50-851-08-59.

ɉɪɨɞɚɸ ɜɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪ «Ʉɚɪɨɥɢɧɚ». Ɍɟɥ. 0-95-850-35-94.

Ʉɭɩɥɸ ɢɤɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ, ɩɨɞɫɬɚɤɚɧɧɢɤɢ, ɮɚɪɮɨɪ, ɤɧɢɝɢ, ɧɚɝɪɚɞɵ, ɱɚɫɵ ɧɚɩɨɥɶɧɵɟ, ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɢ ɞɪ. ɚɧɬɢɤɜɚɪ. Ɍɟɥ. 0-66-638-58-32. Ʉɭɩɥɸ ɥɨɠɤɢ, ɜɢɥɤɢ - Ɇɇɐ, ɪɚɞɢɨɞɟɬɚɥɢ, ɧɚɝɪɚɞɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɫɥɨɦɚɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɝɪɚɦɨɬɵ ɞɨ 1960 ɝ., ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤ ɧɚɝɪɚɞɚɦ, ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ (ɦɟɬɚɥɥ, ɮɚɪɮɨɪ), ɦɨɧɟɬɵ, ɫɬɚɪɵɟ ɗȼɆ, ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. Ɍɟɥ.: 0-66-485-65-47, 44-10-15.

ÏÐÎÄÀÞ

ɉɪɨɞɚɸ ɥɵɠɢ, ɤɨɧɶɤɢ ɫ ɛɨɬɢɧɤɚɦɢ, ɪ.40-42. Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04. ɉɪɨɞɚɸ ɧɚɛɨɪ ɩɥɹɠɧɵɣ (ɞɜɚ ɤɪɟɫɥɚ, ɡɨɧɬ, ɂɫɩɚɧɢɹ); ɷɥ. ɛɟɝɨɜɭɸ ɞɨɪɨɠɤɭ «Ȼɭɮɚɥɨ» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). Ɍɟɥ. 0-50-50620-84. ɉɪɨɞɚɸ ɨɛɪɭɱ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ. Ɍɟɥ. 0-66-537-22-91.

ÊÓÏËÞ Ʉɭɩɥɸ ɪɭɠɶɟ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ, ɧɨɠ, ɚɦɭɧɢɰɢɸ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪ. Ɍɟɥ. 0-66-638-58-32.

ÓÒÅÐß ȼɬɪɚɱɟɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ȺȺ ʋ220529 ɜɢɞɚɧɟ 13.07.2015 ɪ. ɧɚ ɿɦ’ɹ Ɍɨɥɫɬɨɜɨʀ Ɉɤɫɚɧɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ.

ɋɜ-ɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɠɢɥɶɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɚɯɦɭɬ, ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɞɨɦ 55, ɤɜ. 83 ɧɚ ɢɦɹ Ƚɭɪɚɥɟɜɢɱ Ƚɚɥɢɧɵ ɋɬɟɩɚɧɨɜɧɵ, Ƚɭɪɚɥɟɜɢɱ Ⱥɧɚɬɨɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ʋ13231 ɜɵɞɚɧɧɨɟ 6 ɧɨɹɛɪɹ 1998 ɝ., ɝ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɬɟɪɹɧɧɵɦ. ɍɬɟɪɹɧɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɜɨɣɧɵ 2 ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɢɦɹ Ⱥɮɨɧɢɧɚ ȼɚɥɟɪɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ. ȼɬɪɚɱɟɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɟɪɿɹ ɍȻȾ ʋ035404 ɜɿɞ 09.01.2016 ɪ. ɧɚ ɿɦ’ɹ Ʉɨɥɿɧɶɤɨ ȯɜɝɟɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ. ȼɬɪɚɱɟɧɢɣ ɞɢɩɥ ɨɦ ɇɄ ʋ45497729 ɜɢɞɚɧ ȺȱɌ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɏɿɧɚɧɫɢ ɿ ɤɪɟɞɢɬ» ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɧɚ ɿɦ’ɹ Ɋɭɛɚɧ ɉɨɥɿɧɢ ɋɟɪɝɿʀɜɧɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ. ɍɬɟɪɹɧɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɮɢɰɟɪɚ ɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɢɦɹ Ȼɭɪɥɚɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɹ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ.

ÐÀÇÍÎÅ

ɉɨɦɨɳɶ ɧɚɪɤɨ-, ɚɥɤɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦ. ɐɟɧɬɪ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ɍɟɥ.: 0-50-96-00-357, 0-68668-61-12.

Ʉɭɩɥɸ ɥɸɛɵɟ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɜɟɳɢ (ɹɧɬɚɪɶ, ɫɚɦɨɜɚɪɵ, ɝɪɚɦɨɬɵ, ɮɚɪɮɨɪ ɢ ɬ.ɞ.). Ɍɟɥ.: 0-99-31189-03 (Ⱦɦɢɬɪɢɣ), 0-97-309-63-73 (ɋɟɪɝɟɣ). Ʉɭɩɥɸ ɦɟɞ, ɜɨɫɤ, ɩɪɨɩɨɥɢɫ, ɦɟɪɜɭ, ɨɛɦɟɧɹɟɦ ɧɚ ɜɨɳɢɧɭ. Ɍɟɥ. 0-95-590-31-17. Ʉɭɩɥɸ ɦɟɬɚɥɥ: ɲɜɟɥɥɟɪ, ɬɪɭɛɭ, ɭɝɨɥɨɤ. Ɍɟɥ. 0-50-844-56-55.

ɉɪɨɞɚɸ ɭɝɨɥɶ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ. Ɍɟɥ. 0-99-277-31-30. ɉɪɨɞɚɸ ɱɚɫɵ ɤɚɦɢɧɧɵɟ ɫɬɚɪɵɟ, ɧɚɪɭɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ, ɷɥ. ɩɟɱɤɭ. Ɍɟɥ. 0-95-359-49-98. ɉɪɨɞɚɸ ɷɤɨɧɨɦɧɭɸ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɭɸ ɥɚɦɩɭ «Philips»; ɷɥ. ɡɜɨɧɨɤ; ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «Ɇɚɹɤ231» (ɫɬɟɪɟɨ); ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ «Nichei». Ɍɟɥ. 0-50-210-95-04.

Ĕâîëü áñäõ áèãîá - ãðîáß (ñîñíß) á ëþàîì êîëè÷äñòáä. ēäë. 0-66607-21-52.

РАСПЕЧАТКА. НЕДОРОГО. 0-50-977-16-46


7 февраля 2018 года

ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Сьогодні для колективу ЦПСМД м. Бахмута дуже сумний день. Зі скорботою сповіщаємо, що 1 лютого, на 66 році, пішла з життя АНІКЄЄВА Надія Миколаївна, Лікар-Педіатр з великої букви, чуйна, добра, світла людина. Після закінчення медичного інституту з 1977 року Надія Миколаївна несла все життя вірність професії дитячого лікаря - працювала дільничним лікарем-педіатром спочатку в Артемівській вузловій лікарні, а з 2013 року, після реорганізації, в амбулаторії № 8 ЦПМСД. Лікар за покликанням, для величезного числа людей, вона була доброю, турботливою, чуйною людиною, готовою в будь-який час прийти на допомогу. Через турботливі руки Надії Миколаївни пройшли кілька поколінь бахмутської дітвори. Вона здійснювала не тільки медичний супровід дітей, а й надавала психологічну підтримку. Була близькою і найважливішою людиною для багатьох сімей. Мала незаперечний авторитет як серед колег, так і серед батьків. Дуже важко прийняти думку про втрату цієї чудової людини. Співробітники ЦПМСД м. Бахмута глибоко сумують про непоправну втрату і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійної.

27 января 2018 года исполнилось 40 дней, как нет с нами нашей любимой мамочки и бабушки ОРЕХОВОЙ Киры Дмитриевны. Памятью истерзанное сердце Все сильнее от тоски стучит. В прожитую жизнь закрыта дверца, И душа от этого болит. А ты стоишь перед глазами, Жива, с улыбкой на устах. Нет! Нет! Всегда ты вместе с нами И будешь жить у нас в сердцах. Прости, родная, и прощай, А мы тебя не позабудем, Всегда любить и помнить будем. Дочь, сын и их семьи. 10 февраля 2018 года исполнится 10 лет светлой памяти нашего любимого и дорогого отца, дедушки КИНДЮШЕНКО Леонида Федоровича. Вечная память и скорбь навсегда останутся в наших сердцах. Пусть земля тебе будет пухом, а душе – вечный покой. Сын, невестка, внуки.

12 февраля 2018 года исполнится 9 лет со дня трагической гибели нашего дорогого и любимого АНДРУНИКА Михаила Александровича. Та ночь и день, когда твой свет погас, А сердце перестало биться, Стал самым черным днем для нас, Мы никогда не сможем с ним смириться. Все, кто помнит и знал нашего Мишеньку, помяните его добрым словом. Любящие и скорбящие родные и близкие. 11 февраля 2018 года исполнится три года, как ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка БИРЮЧЕНКО Борис Евгеньевич. Как эту боль перенести, Когда на части сердце рвется? И не вернуть, и не забыть, Лишь с болью жить нам остается. Помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки. 11 февраля 2018 года - 20 лет, как ушел из жизни ВИНОКУРОВ Иван Александрович (26.01.1949 г. - 11.02.1998 г.). Я помню, милый, и скорблю, На сердце стужей ветер веет. Навечно мною ты любим, Никто тебя мне не заменит. Кто знал его - вспомните. Жена. 11 февраля 2018 года исполнится 7 лет, как нет с нами любимой мамы и бабушки КРАВЧЕНКО Александры Александровны. Скорбим и помним каждую минуту, Но не вернуть тебя обратно, не обнять, Господь хранит пусть твой покой и душу.

Помним, любим, скорбим. Дочь Галина, внук Толик.

Перестало биться сердце прекрасного, жизнерадостного человека, уважаемого учителя, заботливой мамы, любящей и внимательной бабушки и прабабушки ГРУЗДОВОЙ Александры Ивановны. Светлая память об этом добрейшем человеке высоких моральных принципов, справедливом и мудром учителе навсегда останется в помнящих сердцах односельчан, коллег и учеников. Земной поклон Вам! Пусть земля Вам будет пухом! И сколько предстоит нам еще жить – Вас будем помнить, дорогой учитель, Благодарить и восхищаться, и любить. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Коллеги и ученики. 12 февраля 2018 года исполнится два года, как ушел из жизни дорогой и любимый сыночек, племянник, брат и просто хороший и верный друг ГОРДИЕНКО Роман Анатольевич. Прошло два года, как тебя нет с нами, а нам не верится. Кажется, что это длинный сон, и я проснусь, и ты мне скажешь «Мамик, я дома!». Где взять силы поверить, что ты не вернешься никогда. Пусть земля тебе будет пухом, а душе – вечный покой. Помним, любим, скорбим. Мама, родные, друзья. 9 февраля 2018 года исполнится 10 лет, как ушел из жизни НОСАЧЕВ Анатолий Иванович. Сколько б лет ни прошло, память о тебе всегда жива. Ты был для нас опорой и защитой... Как жаль, что жизнь твоя так рано оборвалась... Все, кто знал нашего Носачева Анатолия Ивановича, помяните его добрым словом... Пусть земля будет тебе пухом, а твоей душе – вечный покой. Помним, любим, скорбим. Жена, сыновья и их семьи, сослуживцы.

23

6 февраля 2018 года исполнится 1 год, как ушла из жизни наша дорогая и любимая мамочка, сестра, племянница ФЕДОСЮК Елена Викторовна. Для скорби много слов не надо, Боль не умеет громко говорить. Печаль со скорбью всегда рядом Свечою памяти в сердцах горит. Отказывается разум верить В потерю близких нам людей. Утраты боль не соизмерить И не забыть печальных дней. Душа рыдает безутешно, И ноет сердце по ночам… Мы будем помнить и скорбеть. Сын и его семья, сестры, братья, тетя. 10 февраля 2018 года исполнится 13 лет, как перестало биться сердце дорогой, любимой мамочки, бабушки и прабабушки САВКИ Светланы Ивановны. Словами нельзя передать наши боль и горе, Глубокая на сердце рана. Никогда не забыть того страшного дня, Который принес нам столько горя и печали. Нам слезы душу разрывали, И каждый день Тебя мы вспоминаем. Пусть будет там Тебе легко, А память о Тебе останется здесь с нами. В скорби склоняем головы у Твоей могилы. Спи спокойно, наша родная мамочка, бабушка, прабабушка. Лебединым пухом Тебе земля, а душе – Царствие Небесное. Родные.

12 февраля 2018 года исполнится 40 дней, как нет с нами дорогой и любимой мамы, бабушки и прабабушки АНТИПОВОЙ Светланы Васильевны.

13 февраля 2018 года исполнится 7 лет, как ушел из жизни наш любимый папа, дедушка и прадедушка АНТИПОВ Петр Николаевич.

Как трудно подобрать слова Чтоб ими нашу боль измерить, Не можем в вашу смерть поверить Вы с нами в сердце навсегда. В сердцах вы с нами навсегда. Дети, внуки и правнуки. 9 февраля 2018 года исполнится 25 лет со дня смерти ТАРАНА Бориса Пантелеевича. Все, кто знал, вспомните и помяните его в этот день добрым словом. Жена, дети, внуки, зятья.
24 ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà ƷǢǤǢǥǞǢǣ ǥ 12 ǣǢ 18 ǨǙǖǤǔǟdz LjǢǦǢǨǔǞǦ

ǶǪǭǵ. ǷȖȧȊȐȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ șȕȐȏȐȚȤ ȚȍȔȗ ȘȈȉȖȚȣ, ȝȖȚȧ ȥȚȖ ȊȘȧȌ ȓȐ ȗȖȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȊȈȠȐ ȗȓȈȕȣ. ǻșȗȍȠȕȖ ȘȈȏȖȉȘȈȊȠȐșȤ ș șȈȔȣȔȐ ȊȈȎȕȣȔȐ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ ȌȍȓȈȔȐ Ȋȣ ȗȖȟțȊșȚȊțȍȚȍ țȌȐȊȐȚȍȓȤȕțȦ ȓȍȋȒȖșȚȤ. ǺǭdzǭǾ. Ǫȣ ȕȍȔȕȖȋȖ ȕȍȘȊȕȐȟȈȍȚȍ ȗȍȘȍȌ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȔ ȏȈȌȈȕȐȍȔ, ȖȌȕȈȒȖ ȍșȓȐ șțȔȍȍȚȍ șȗȘȈȊȐȚȤșȧ ș ȊȖȓȕȍȕȐȍȔ, ȚȖ ȌȖȒȈȎȍȚȍ, ȒȚȖ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȝȖȏȧȐȕ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ. ǩdzǰǯǵǭǾȃ. ǵȈșȚțȗȈȍȚ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȕȖȊȣȝ ȗȓȈȕȖȊ Ȑ ȏȈȔȣșȓȖȊ. ǪȈȠȐ ȐȌȍȐ ȗȘȐȕȍșțȚ ȗȘȐȉȣȓȤ Ȑ țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ ȏȈȊȚȘȈȠȕȍȔ Ȍȕȍ. ǷȘȍȗȧȚșȚȊȐȍȔ ȕȈ ȗțȚȐ Ȓ țșȗȍȝț ȔȖȋțȚ șȚȈȚȤ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ Ȋ ȓȐȞȍ ȗȈȘȚȕȍȘȖȊ ȐȓȐ ȒȖȕȒțȘȍȕȚȖȊ. ǸǨDz. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ șȚȖȓȒȕțȚȤșȧ șȖ șȘȖȟȕȣȔȐ ȌȍȓȈȔȐ. ǷȖȧȊȐȚșȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȈȧ ȕȈȋȘțȏȒȈ, Ȉ șȖșȘȍȌȖȚȖȟȐȚȤșȧ șȚȈȕȍȚ ȚȘțȌȕȍȍ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋȣ Ȋșȍ ȗȘȍȖȌȖȓȍȍȚȍ, ȝȖȚȧ Ȑ ȕȍ ȉȍȏ ȗȖȔȖȡȐ. Dz ȊȈȔ ȔȖȎȍȚ ȗȖșȚțȗȐȚȤ ȊȈȎȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȊȈȔ ȗȘȍȌȓȖȎȈȚ ȐȕȚȍȘȍșȕțȦ Ȑ ȌȍȕȍȎȕțȦ ȘȈȉȖȚț. dzǭǪ. ǵȍ șȚȖȐȚ ȗȣȚȈȚȤșȧ ȜȖȘșȐȘȖȊȈȚȤ șȖȉȣȚȐȧ. ǷȘȖșȚȖ ȕȍ ȖȉȘȈȡȈȑȚȍ ȕȈ ȕȐȝ ȊȕȐȔȈȕȐȧ, ȚȖȋȌȈ ȚȘțȌȕȖșȚȐ ȘȈșșȚțȗȧȚșȧ ȗȍȘȍȌ ȊȈȔȐ șȈȔȐ șȖȉȖȑ. ǬǭǪǨ. ǪȍșȤȔȈ ȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ, ȚȖȋȌȈ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȏȈȊȍȘȠȐȚȤ Ȋșȍ ȕȈȔȍȟȍȕȕȖȍ. ȅȚȖ țȌȈȟȕȣȑ ȗȍȘȐȖȌ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȊȈȠȐȝ ȕȈȟȐȕȈȕȐȑ, șȚȖȐȚ ȚȖȓȤȒȖ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȘȈȏțȔȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ. ǷȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȉȣȚȤ șȌȍȘȎȈȕȕȍȍ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ.

Ǫǭǹȃ. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ ȖȠȐȉȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȌȖȗțȡȍȕȣ Ȋ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ ș ȉȓȐȏȒȐȔȐ ȓȦȌȤȔȐ ȘȈȕȍȍ. ǪȍșȍȓȖȍ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ Ȑ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȍ ȥȔȖȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȔȐ Ȋȣ ȌȍȓȐȚȍșȤ, ȉțȌțȚ ȗȘȐȚȧȋȐȊȈȚȤ Ȓ ȊȈȔ ȓȦȌȍȑ, ȒȈȒ ȔȈȋȕȐȚȖȔ. ǹDzǶǸǷǰǶǵ. ǹȈȔȖȍ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȍȓȐȚȤșȧ ș șȖșȓțȎȐȊȞȈȔȐ Ȑ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȕȖȊȣȔȐ ȐȌȍȧȔȐ. ǪȈȠȐ ȏȈȌțȔȒȐ ȊȌȖȝȕȖȊȧȚ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ ȕȈ ȗȖȌȊȐȋ, Ȑ ȕȈȟȈȓȤșȚȊȖ ȥȚȖ ȖȞȍȕȐȚ ȗȖ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊț. ǶȌȕȈȒȖ ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ ȗȖ șȓțȎȉȍ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ țȊȍȓȐȟȍȕȐȦ ț ȊȈș ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ. ǹǺǸǭdzǭǾ. ǷȘȍȌșȚȖȐȚ ȕȍȔȈȓȖ ȊȈȎȕȣȝ ȕȍȖȚȓȖȎȕȣȝ Ȍȍȓ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ, ȊȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȔȖȉȐȓȐȏȖȊȈȚȤ șȊȖȐ șȐȓȣ, ȊȈȎȕȖ Ȋșȍ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȗȖȌ țȟȍȚ Ȑ ȒȖȕȚȘȖȓȤ. DzǶǯǭǸǶǫ. ǵȍ ȗȖȏȊȖȓȧȑȚȍ ȊȚȧȕțȚȤ șȍȉȧ Ȋ ȈȊȈȕȚȦȘț. dzȍȋȒȐȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȑ ȒȖȘȖȚȒȐȍ șȊȧȏȐ – ȥȚȖ ȕȍ ȚȖ, ȟȚȖ ȊȈȔ ȕțȎȕȖ. dzțȟȠȍ ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ șȍȘȤȍȏȕȣȝ ȘȍȠȍȕȐȑ, ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȖ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ ȌȍȓȖȊȣȍ ȊșȚȘȍȟȐ Ȑ ȗȍȘȍȋȖȊȖȘȣ. ǪǶǬǶdzǭDZ. ǷȘȍȒȘȈșȕȣȑ ȗȍȘȐȖȌ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ Ȋ șȍȉȍ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȍ ȚȈȓȈȕȚȣ Ȑ ȕȈțȟȐȚȤșȧ ȟȍȔț-ȕȐȉțȌȤ ȕȖȊȖȔț. ǹȍȑȟȈș ȊȈȎȕȖ ȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ șȊȖȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȝȖȚȧ ȉȣ ȕȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȠȈȋȖȊ ȊȗȍȘȍȌ. Ǹȃǩȃ. ǸȍȠȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȎȐȏȕȍȕȕȖ ȊȈȎȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȖȊ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȉțȌȍȚ ȗȘȖȌȐȒȚȖȊȈȕȖ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍȔ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ Ȑ țȓțȟȠȐȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȘȐȕȍșȚȐ ȔȈȓțȦ ȎȍȘȚȊț ȘȈȌȐ ȉȖȓȤȠȐȝ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ.

7 февраля 2018 года

ƶǢǦ ǦǙǕǙ, ǕǔǕǧǬǞǔ, ǜ ǣǙǬǙǩǢǘǡǯǝ ǣǙǤǙǩǢǘ. ƾǔǞ ǩǢǫǙǬǰ, ǦǔǞ ǜ ǣǙǤǙǩǢǘǜ ǡǔ ǣǤǢǦǜǖǢǣǢǟǢǚǡǧDz ǥǦǢǤǢǡǧ ǘǢǤǢǗǜ. Ƽ Ǚǥǟǜ ǡǙ ǘǔǝ ƵǢǗ ǥǢǕǰDzǦ ǦǙǕdz, ǦǢ ǙǭǙ ǜ ǖǜǡǢǖǔǦǢǝ ǢǥǦǔǡǙǬǰǥdz, ǘǙǥǞǔǦǰ, ǣǙǤǙǩǢǘǜǟǔ ǘǢǤǢǗǧ ǖ ǡǙǣǢǟǢǚǙǡǡǢǠ ǠǙǥǦǙ. ƴ ǖǥǙ ǣǢǦǢǠǧ, ǫǦǢ ǣǙǤǙǩǢǘ ǖǢǛǟǙ ǪǙǡǦǤǔǟǰǡǢǝ ǣǢǟǜǞǟǜǡǜǞǜ ǢǕǟDzǕǢǖǔǟǜ ǘǟdz ǣǔǤǞǢǖǞǜ ǖǢǘǜǦǙǟǜ, ǖǙǤǢdzǦǡǢ, ǥǫǜǦǔDzǭǜǙ, ǫǦǢ ǣǤǔǖǜǟǔ ǘǢǤǢǚǡǢǗǢ ǘǖǜǚǙǡǜdz ǣǜǥǔǡǯ ǡǙ ǘǟdz ǡǜǩ.

*** ǴțȎȐȒ ȏȊȖȕȐȚ ȗȘȐȧȚȍȓȦ-ȋȐȕȍȒȖȓȖȋț: - ǨȕȌȘȦȝȈ, ȗȘȐȊȍȚ, Țȣ ȋȌȍ?.. ǬȈ ȕȍ ȋȖȘȧȟȐșȤ Țȣ, ȕȍ ȋȖȘȧȟȐșȤ! ǺȈȒ ȉȣ șȘȈȏț Ȑ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȕȈ ȘȈȉȖȚȍ. *** - ǩȖȦșȤ, ȟȚȖ ș ȥȚȖȋȖ Ȍȕȧ ȊȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȉȘȖșȐȚȤ ȗȐȚȤ, ȒțȘȐȚȤ, ȊșȚȘȍȟȈȚȤșȧ ș ȎȍȕȡȐȕȈȔȐ. - ǵȖ ȊȍȌȤ ȧ Ȏȍ ȔțȎȟȐȕȈ, ȌȖȒȚȖȘ! - ǴȖȎȍȚȍ ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ ȉȘȐȚȤșȧ. *** ǴȖȓȖȌȖȑ ȗȈȗȈ țȒȓȈȌȣȊȈȍȚ ȟȍȚȣȘȨȝȓȍȚȕȦȦ ȌȖȟȤ șȗȈȚȤ. ǬȍȊȖȟȒȈ ȊȘȖȌȍ țȎȍ ȏȈșȕțȓȈ, ȗȈȗȈ ȠȨȗȖȚȖȔ:

ƾǤǢǥǥǖǢǤǘ

ǙǒǟǍǘǘǛǜǝǛǗǍǟ Ǯ/Ȁ, ǯ ȂǻǽǻȅDzǹ ǾǻǾǿǻȌǺǵǵ:

ǿǽȀǮǭ, ȀǰǻǸǻǷ, ȅǯDzǸǸDzǽ, ǸǵǾǿ, DZǯȀǿǭǯǽ, ǼǽǻǯǻǸǻǷǭ, ǷǽȀǰǸȌǷ, ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDz DZǯDzǽǵ, ǷǻǿǸȈ, ǮȀǽdzȀǶǷǵ, ǵǴDZDzǸǵȌ ǵǴ ǺDzǽdzǭǯDzȋȆDzǶ ǾǿǭǸǵ. ǑǻǾǿǭǯǷǭ.

ǟDzǸ.: 095-595-25-16, 066-222-64-17.

ŊżŭżƂŮŮ ūźŮŬŭũ ŶũƀűŶũŮŻźƈ źŮŲƀũź.

ǜǻDZǼǵȅǵǿDzǾȉ Ǻǭ «ǏǼDzǽDzDZ»! ǞǿǻǵǹǻǾǿȉ ǼǻDZǼǵǾǷǵ Ǻǭ ǹDzǾȌȃ - 25 ǰǽǵǯDzǺ 95 ǷǻǼDzDzǷ, Ǻǭ ȅDzǾǿȉ ǹDzǾȌȃDzǯ (ǸȉǰǻǿǺǭȌ) 137,30 ǰǽǺ.

ŕũŹų ŚŻŹŮŶŭ.

ǜǻDZǼǵǾȈǯǭǶǿDzǾȉ, ȄǵǿǭǶǿDz ǵ ǮȀDZDzǿDz ǯ ǷȀǽǾDz ǯǾDzǰǻ ǼǽǻǵǾȂǻDZȌȆDzǰǻ!

ǃǢǗǢǘǔ ǡǔ ǡǙǘǙǟDz ǶǩdzǨǿǵǶǹǺȄ ǶǹǨǬDzǰ ǬǵǭǴ, 0ǹ ǵǶǿȄȆ, 0ǹ ǬǨǪdzǭǵǰǭ ǪdzǨǮǵǶǹǺȄ ǪǭǺǭǸ, Ȕ/ș

ǁǙǕǟǔǗǢǣǤǜdzǦǡǯǙ ǘǡǜ ǨǙǖǤǔǟdz: 7, 16, 23. ǯȈșȕȖȊȕȐȒ: ǺǶǪ «ǸȍȌȈȒȞȭȧ ȋȈȏȍȚȐ «ǪȗȍȘȍȌ».

ǹȊȭȌȖȞȚȊȖ ȗȘȖ ȌȍȘȎȈȊȕț ȘȍȫșȚȘȈȞȭȦ ȌȘțȒȖȊȈȕȖȋȖ ȏȈșȖȉț ȔȈșȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ ǬǾ ȹ3366-993 ǷǸ ȊȭȌ 21 ȓȦȚȖȋȖ 2017 ȘȖȒț.

ǫȖȓȖȊȕȐȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ ǹȊȭȚȓȈȕȈ ǶǪǿǨǸǭǵDzǶ.

- ǻȔȕȐȞȈ, Țȣ, ȕȈȊȍȘȕȖȍ, țȎȍ ȊȐȌȐȠȤ șȖȕ ȗȘȖ ȊȖȓȠȍȉȕȣȑ ȓȍș Ȑ ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȍȠȤ șȖ ȏȊȍȘțȠȒȈȔȐ? ǬȖȟȤ șȒȊȖȏȤ șȖȕ: - ǵȍȚ, ȗȖȒȈ ȘȍȒȓȈȔȈ ȐȌȨȚ ȗȘȖ ȠȈȔȗțȕȤ Ȑ ȗȈȔȗȍȘșȣ… *** ǷȘȖȜȍșșȖȘ ȟȐȚȈȍȚ ȓȍȒȞȐȦ țȎȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȟȈșȖȊ ȗȖȌȘȧȌ. - ǷȘȖșȚȐȚȍ, ȟȚȖ ȧ ȋȖȊȖȘȦ ȚȈȒ ȗȖȌȘȖȉȕȖ, ȕȖ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚ ȟȈșȖȊ. ǫȖȓȖș Ȑȏ ȈțȌȐȚȖȘȐȐ: - ǹȏȈȌȐ ȊȈș ȊȐșȐȚ ȒȈȓȍȕȌȈȘȤ! *** ǯȈȝȖȌȐȚ ȔțȎȐȒ Ȓ șȍȒșȖȗȈȚȖȓȖȋț Ȑ ȋȖȊȖȘȐȚ: - ǬȖȒȚȖȘ, Ȋȣ ȏȕȈȍȚȍ - ȧ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȓȦ șȊȖȦ Ȏȍȕț... ǬȖȒȚȖȘ: - ǵȍȚ, ȕȍȚ, ȕȍȚ, ȥȚȖ ȕȍ ȒȖ Ȕȕȍ - ȥȚȖ Ȓ ȗșȐȝȐȈȚȘț!

ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǯȈșȚȖȓȤȕȣȑ Țțȓțȗ șȍȓȍȌȒȐ. 5. DzȘȈȕ «cold&hot». 10. dzȈȔȗȖȟȕȈȧ ȍȌȐȕȐȞȈ. 15. ǭȑ ȗȧȚȖȍ ȒȖȓȍșȖ ȕȍ ȕțȎȕȖ. 18. ǻȒȘȈȠȍȕȐȍ ȓȈȔȗȣ. 19. ǸȈȉȖȟȍȍ ȔȍșȚȖ ȍȊȕțȝȈ. 20. ǹȚțȌȍȕȟȍșȒȐȑ ȔȐȕȐ-ȥȒȏȈȔȍȕ. 21. ǬȍȘȍȊȖ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȍȑ. 22. ǭȍ șȚȖȓȐȞȈ - DzȐȍȊ. 26. ǷȍșȟȈȕȣȍ ȝȖȓȔȣ DzȈȘȈȒțȔ. 27. ǮȈȘȒȐȑ ȗȖȧș ǯȍȔȓȐ. 28. ȇȌȍȘȕȈȧ ȗȍȟȒȈ. 29. ǶȘȓȐȕȣȑ ȕȖș. 31. dzȦȌȖȍȌȒȈ ș ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔ ȓȍȒșȐȒȖȕȖȔ. 32. ǸȧȌ ȓȍȒȞȐȑ ș Ȗȉȡȍȑ ȚȍȔȈȚȐȒȖȑ. 34. ǺȍȚȘȈȌȤ ș ȖȚȘȣȊȕȣȔȐ ȓȐșȚȈȔȐ. 36. ǬȘȍȊȕȍȘȐȔșȒȐȑ DzȖȓȐȏȍȑ. 37. DzȓȐȍȕȚ șȖȚȖȊȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ. 41. DzȈȔȍȕȤ ș ȉȓȍșȒȖȔ ȟȍȘȕȣȝ ȋȓȈȏ. 43. ǪȍȓȐȒȐȑ ȔȈșȚȍȘ șȒȘȐȗȖȒ. 44. ǷȘȍȌȍȓȤȕȈȧ ȕȖȘȔȈ. 45. ǴȖȘșȒȈȧ ȔȍȘȈ ȌȓȐȕȣ Ȑȏ ȌȊțȝ ȕȖȚ. 47. ǹțȗȘțȋȈ ȗȍȚțȝȈ. 48. ǮȐȌȒȐȑ ȌȍșȍȘȚ. 51. ǸȈȕȈ ȖȚ Ȗȋȕȧ. 52. ǫȈȘȈȎ ȓȈȑȕȍȘȖȊ. 53. ǪȖȘȖȊșȒȈȧ ȒȈȏȕȈ. 54. ǮȈȘȒȈȧ ȋȖȓȖȊȖȔȖȑȒȈ. 56. ǺȍȈȚȘȈȓȤȕȈȧ ȖȗȚȐȒȈ. 58. ǪȣșȚȈȊȒȈ ȈȊȐȈȚȍȝȕȐȒȐ. 62. ǶȚșțȚșȚȊȐȍ ȊșȧȒȖȋȖ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ. 66. ǹȗȖȘȚȐȊȕȈȧ ȐȋȘȈ Ȋ Ȕȧȟ ȕȈ ȓȖȠȈȌȧȝ. 69. ǬȈȊȕȖ ȔȐȕțȊȠȐȍ ȊȘȍȔȍȕȈ. 71. ǪȖȌȧȕȈȧ ȗȘȐșȚȈȊȒȈ ȗȖ-ȋȘȍȟȍșȒȐ. 73. ǺȍșȤȔȈ ȕȈ șȒȈȚȍȘȚȐ. 74. ǨȜȘȐȒȈȕșȒȈȧ ȘȍȒȈ, ȒțȌȈ șȚȘȍȔȐȓșȧ ǨȑȉȖȓȐȚ. 75. ǿȈșȚȤ ȌȖȉȣȟȐ. 77. DzȐșȍȓȤȕȣȑ ȗȖȘȖȠȖȒ. 81. ǵȈȟȐȕȒȈ ȖȋȕȍȚțȠȐȚȍȓȧ. 82. ȀȖȚȓȈȕȌșȒȈȧ ȖȊȟȈȘȒȈ. 83. ȇȗȖȕȍȞ, ȒȐȚȈȍȞ, ȐȘȈȕȍȞ. 84. ǬȍȚșȒȈȧ ȐȋȘȈ Ȋ ȗȘȧȚȒȐ. 85. ǮȐȓȗȓȖȡȈȌȤ ȞȍȗȕȖȑ șȖȉȈȒȐ. 86. ǶȟȍȕȤ ȌȈȓȍȒȈȧ șȚȖȘȖȕȈ șȊȍȚȈ. 87. ȅȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈȧ ȕȈșȚȖȓȤȕȈȧ ȐȋȘȈ. 88. ǵȍșțȠȒȈ ȏȖȓȖȚȣȝ ȧȐȞ.

ǟȕȌȍȒș 62870, 08793. ǺȐȘȈȎ 6000 ȗȘȐȔȭȘȕȐȒȭȊ.

(ǶȚȊȍȚȣ ȕȈ ȒȘȖșșȊȖȘȌ, ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕȕȣȑ Ȋ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔ ȕȖȔȍȘȍ) ǷǶ ǫǶǸǰǯǶǵǺǨdzǰ: 3. ǪțȌț. 5. ǨșȚȘȖȕȈȊȚ. 10. ǩȈȕȒ. 15. ǯȘȍȕȐȍ. 18. ǨȕȈȕȈș. 19. ǩȈȋȖȘ. 20. ǻȋȖȓȤ. 21. ȀȐȗȣ. 22. ǺȈȉȈȟȖȒ. 26. DzȖșȈ. 27. ǹȍȘȍȉȘȖ. 28. ǺȖȓȖȒȕȖ. 29. ǺȘȖș. 31. ǪȈȘȍȎȒȈ. 32. ǴȣȓȖ. 34. ǫȈȘȌȐȕȈ. 36. ǷȓȈșȚȐȓȐȕ. 37. ǾȐȘȒțȓȤ. 41. ǺȈȚț. 43. ǹȔțȚȈ. 44. DzȖȓȉȈ. 45. DzȈȠȈ. 47. ǨȕȋȐȕȈ. 48. ǶȉȓȈȊȈ. 51. ǶșȖȚ. 52. DzȈȠȕȍ. 53. DzȕȧȏȤ. 54. ǻȝȈȉ. 56. ǹȍȒȈȚȖȘ. 58. ǷȍȕȖȗȓȈșȚ. 62. ǯȈȘțȉȒȈ. 66. ǴȖȓȤ. 69. ǩȍȎȍȕȍȞ. 71. ǺȍșȚ. 73. DzȖȘȖȉȒȈ. 74. ǵȍșȒȈȜȍ. 75. ǷȐȘș. 77. ǶȌȕȖȓȦȉ. 81. Ǯȍȓȍ. 82. ǨȘȝȐȊ. 83. Ǩȓȓȍȧ. 84. ǹȒțȚȍȘ. 85. ǴȈȘȠȈȓ. 86. ǺȘȈȗ. 87. ǶșȕȖȊȈȕȐȍ. 88. ǹȈȎȈ. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. ǨȘȉȐȚȘ. 2. ǻȕȚȣ. 3. ǪȍȏȌȍȝȖȌ. 4. ǬțȉȓȍȘ. 6. ǹȖȘȚ. 7. ǸțȔȉ. 8. ǵȍțȟ. 9. ǪȕțȒ. 11. ǨȓȤȉȖȔ. 12. DzȈȔȍȕȡȐȒ. 13. ǷȈȍȒ. 14. ǸȈșșȖȓ. 16. ǶȋȖȘȖȌ. 17. ǹȖȘȖȒȈ. 23. ǨȋȈȚȈ. 24. ǨȋȍȕȚ. 25. ǶșȒȈȓ. 29. ǺȖȔȈȚ. 30. ǹȚȈȚțȧ. 32. ǴȖȓȖȒȖ. 33. ǶȝȖȚȈ. 35. ǰȔȔȐȋȘȈȕȚ. 38. ǸȣȉȕȈȌȏȖȘ. 39. ǯȈȕȈȊȍș. 40. ǶȒȘȖȠȒȈ. 42. ǨȚȓȈș. 46. ȀȈȗȒȈ. 49. ǶȚȔȍȓȤ. 50. ǴțȠȒȍȚ. 51. ǶȗȐțȔ. 55. ǩȍȘȍȚ. 57. ǨȥȘȖȗȖȘȚ. 59. ǵȈȍȏȌ. 60. ǷȓȍȟȖ. 61. ǨȊȍȕȦ. 63. ǻȕȐȜȖȘȔȈ. 64. ǴȈȒțȝȈ. 65. ǹȊȍȘȓȖ. 67. ǶȠȐȉȒȈ. 68. dzȖȗȈȚȈ. 70. ǹȒȘȧȋȈ. 72. ǹțȓȚȈȕ. 76. ǹȐȚȖ. 77. ǶȊȍș. 78. ǵȍȉȖ. 79. dzțȗȈ. 80. ǩȈȒȐ. 81. ǮȈȘȈ. ǷǶ ǪǭǸǺǰDzǨdzǰ: 1. ǮȍȓȍȏȖ Ȋ ȋȖȓȖșȍ. 2. ǸȖșȚ ș ȒȍȗȒȖȑ. 3. ǪȘȍȌȕȈȧ șȚȈȘțȝȈ ș ȒȘȣșȖȑ dzȈȘȐșȒȖȑ. 4. ǩȖȓȤȠȖȑ ȋȈȔȉțȘȋȍȘ Ȑȏ ǴȈȒȌȖȕȈȓȌș. 6. ǹȖȉȈȒȈ ǫȍȘȈșȐȔȈ. 7. ǹȔȍșȤ ȓȍȟȍȉȕȣȝ ȚȘȈȊ. 8. ǽȔțȘȣȍ ȖȉȓȈȒȈ. 9. ǭȓȐȏȈȊȍȚȈ Ȋ ȖȚȘȖȟȍșȚȊȍ. 11. ǴȈȋȈȏȐȕ ȖȚ Ȋșȍȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ. 12. ǺȍȓȍȜȖȕ-ȈȊȚȖȔȈȚ. 13. ǹȈȔ ȐȋȘȈȍȚ, șȈȔ ȗȖȍȚ șȊȖȐ Ȏȍ ȗȍșȕȐ. 14. ǷȍȘȍȒȓȈȌȐȕȈ ȊȖ ȌȊȖȘȍ. 16. ǺȘȐ ȕȖȚȣ ȊȔȍșȚȖ ȌȊțȝ. 17. ǷȐȊȕȖȑ ȏȓȈȒ. 23. ǨȘȈȉșȒȐȑ «ȒȖȘȖȓȤ» ȕȈ ȟȈș. 24. ǰ șȖȘȚ ȧȉȓȖȒ, Ȑ ȒȖȔȈȕȌȈ șȖȉȈȒȍ. 25. ǼȐȕșȒȈȧ ȚȍȓȍȜȖȕȕȈȧ ȜȐȘȔȈ. 29. Dzțȗȍ ȕȈ șțȌȕȍ. 30. ǿțȎȐȍ ȌȍȕȤȋȐ Ȋ ȟțȎȖȑ șȚȘȈȕȍ. 32. ǷȧȚȐȥȚȈȎȕȈȧ ȊȖȓȕȈ. 33. DzȈȘȚȈ ȓȖȞȔȈȕȈ. 35. ǴȈșȒȈ Ȍȓȧ șȖȉȈȒȐ. 38. ǶȓȐȔȗȐȑșȒȐȍ ȐȋȘȣ. 39. ǩȖȓȤȠȐȍ șȐȔȜȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȉȈȘȈȉȈȕȣ. 40. ǫțȌȖȒ «ȈȕȚȐȓȖȗȣ ȋȕț». 42. ǬȖȔ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȧ. 46. ǾȍȘȒȖȊȕȖȍ ȉȓȈȋȖȊȖȕȐȍ. 49. ǯȈȎȐȋȈȓȒȈ Ȑȏ șȒȈȏȒȐ ǨȕȌȍȘșȍȕȈ. 50. ǷȍȘȊȖȉȣȚȕȈȧ șȍȔȤȧ. 51. ǹțȓȍȑȔȈȕ ǩȍȘȚȈ ǴȈȘȐȧ ǩȍȕȌȍȘ-ȉȍȑ. 55. ǰ ȔȈȓȐȕȈ, Ȑ ȒȈȓȐȕȈ, Ȑ ȏȍȔȓȧȕȐȒȈ. 57. ǪȘțȕ Ȑ ȠȈȘȓȈȚȈȕ. 59. ǺȍȓȍȒȈȕȈȓ ȕȈ ǻǺ Ȑ ȜțȚȉȖȓȤȕȣȑ Ȓȓțȉ Ȑȏ ǴȐȓȈȕȈ. 60. ǰșȗțȋ, ȖȒȘțȋȓȧȦȡȐȑ ȋȓȈȏȈ. 61. ǶȗȚȐȒȈ, ȗȖȗȈȊȠȈȧ Ȋ ȋȓȈȏ. 63. ǬȖȓȋȖȊȖȑ ȌȖȒțȔȍȕȚ. 64. ǯȕȈȒ ȗȖȕȐȎȍȕȐȧ ȕȖȚȣ. 65. dzȐȝȖȑ ȒȈȊȒȈȏșȒȐȑ ȕȈȍȏȌȕȐȒ. 67. ǸȖȎȖȒ Ȋ ȗȐșȚȖȓȍȚȍ. 68. ǬȐȒȈȧ țȚȒȈ. 70. ǩȖȓȍȏȕȍȕȕȖȍ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȐȍ. 72. ǴȐȓȖșșȒȈȧ ȒȘȈșȈȊȐȞȈ. 76. ǾȍȕȚȘ ǯȍȔȓȐ Ȑ ȈȚȖȔȈ. 77. ǸȣȕȖȟȕȣȑ ȒȐȓȖȋȘȈȔȔ. 78. DzȖȘȈȉȓȤ ȘțȕȖȐșȒȈȚȍȓȍȑ. 79. ǨȕȚȖȕȐȔ ȔȕȖȋȖ. 80. ǶșȕȖȊȈ ȌȍȘȍȊȧȕȕȖȋȖ ȗȖȓȈ. 81. ȀȚȘȈȜ ȏȈ ȗȘȖșȘȖȟȒț ȗȓȈȚȍȎȍȑ.

ǨȌȘȍșȈ ȘȍȌȈȒȞȭȮ: 84500, Ȕ. ǩȈȝȔțȚ, Ȋțȓ. ǴȐȘț, 49. ǺȍȓȍȜȖȕȐ: ȗȘȐȑȔȈȓȤȕȭ - 2-33-98, 099-602-79-79; ȏȈșȚțȗȕȐȒȈ ȋȖȓȖȊȕȖȋȖ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ - 44-92-44; ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ ȊȭȌȌȭȓț ȒȘȐȔȭȕȈȓȤȕȖȮ ȝȘȖȕȭȒȐ - 44-92-48; ȉțȝȋȈȓȚȍȘȭȮ E-mail: vperedg@gmail.com (ȌȖȊȭȌȒȐ ȗȘȖ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȧ ȚȈ ȘȍȒȓȈȔț) - 2-33-98. ǴȈȚȍȘȭȈȓȐ ȏ ȗȖȏȕȈȟȒȖȦ ® ȌȘțȒțȦȚȤșȧ ȕȈ ǭșȓȐ ȝȖȚȐȚȍ ȟȐȚȈȚȤ ȋȈȏȍȚț «ǪȗȍȘȍȌ» Ȋ ǰȕȚȍȘȕȍȚȍ, ȊȊȍȌȐȚȍ Ȋ ȈȌȘȍșȕȖȑ șȚȘȖȒȍ ǪȈȗȘȈȊȈȝ ȘȍȒȓȈȔȐ. ǪȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȭșȚȤ ȏȈ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȦ Ȋ ȘȍȒȓȈȔȭ ȕȍșȍ ȘȍȒȓȈȔȖȌȈȊȍȞȤ. ȠȍȋȖ ȉȘȈțȏȍȘȈ: issuu.com/800356

ǵȈȌȘțȒȖȊȈȕȖ Ȋ ȚȐȗȖȋȘȈȜȭȮ ǺǶǪ «DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒȐȑ ȌȘțȒȈȘșȤȒȐȑ ȌȭȔ», ȔȭșȚȖ DzȘȈȔȈȚȖȘșȤȒ, ȗȘȖșȗ. ǶȓȍȒșȐ ǺȐȝȖȋȖ, 1ȉ.

газета "Вперед" №108  
газета "Вперед" №108  
Advertisement