Page 1

Stadspeiling Vlaardingen 2008

In opdracht van Kenniscentrum gemeente Vlaardingen

Annika Janse Esther Cozijnsen

maart 2009

RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax 020 627 68 40 http://www.rigo.nl Rapportnummer: 99590


Inhoudsopgave 1

INLEIDING

3

2

ONDERZOEKSOPZET

5

2.1

INLEIDING

5

2.2

DE ENQUÊTE

5

2.3

DE RESPONS

5

2.4

BETROUWBAARHEID EN REPRESENTATIVITEIT

8

3

DE BINNENSTAD

10

3.1

INLEIDING

10

3.2

BEREIKBAARHEID VAN DE BINNENSTAD

10

3.3

REDENEN VOOR EEN BEZOEK AAN DE BINNENSTAD

13

4

VEILIG EN WONEN

23

4.1

INLEIDING

23

4.2

VEILIGHEID

23

4.3

VERVUILING

25

4.4

GELUIDSOVERLAST

26

4.5

RECREATIE

26

4.6

STELLINGEN

29

5

EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

31

5.1

INLEIDING

31

5.2

BASISSCHOOLKEUZE EN KINDEROPVANG

31

5.3

VRIJETIJDSBESTEDING

32

6

GEMEENTELIJK BESTUUR

37

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


6.1

INLEIDING

37

6.2

VERBETERING VAN DE STAD

37

6.3

CONTACT MET HET BESTUUR

40

6.4

STELLINGEN

44

7

KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

47

7.1

INLEIDING

47

7.2

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

47

BIJLAGEN

52


INLEIDING

1 Inleiding De gemeente Vlaardingen onderzoekt regelmatig door middel van stadspeilingen hoe haar inwoners over de gemeente denken. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere veiligheid, leefbaarheid, milieu, kunst en cultuur, de sociale en fysieke structuur, de gemeentelijke dienstverlening en de organisatie en het bestuur van de gemeente. De stadspeiling van 2008 is de zesde peiling. Eerdere stadpeilingen hebben plaatsgevonden in 1993, 1995, 2001, 2003 en 2005. Deze peilingen werden uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) en de sectie Informatiemanagement en Media van de gemeente Vlaardingen. De analyse en rapportage van de stadspeiling 2008 heeft de gemeente uit handen gegeven aan Rigo Research en Advies.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

3


ONDERZOEKSOPZET

2 Onderzoeksopzet 2.1

Inleiding

Aan de hand van een vragenlijst is de bewoners van Vlaardingen gevraagd naar hun mening over de gemeente. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan bod die in de volgende paragraaf nader toegelicht zullen worden. Daarna wordt in paragraaf 2.3 de respons besproken en wordt een beschrijving van de onderzoekspopulatie gegeven. De betrouwbaarheid en de representativiteit van het onderzoek komen aan bod in paragraaf 2.4.

2.2

De enquête

De vragenlijst die voor deze stadspeiling is gebruikt bestond uit zes onderdelen met elk een eigen onderwerp. In totaal bestond de vragenlijst uit 103 vragen die als volgt zijn opgesplitst: tabel 2-1

1 2 3 4 5 6

Onderwerp Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Binnenstad Veilig en wonen Een sociaal Vlaardingen Gemeentelijk bestuur Achtergrondvragen

2.3

Aantal vragen 15 23 17 14 27 7 103

De respons

Voor het selecteren van respondenten heeft gemeente Vlaardingen een aselecte steekproef getrokken uit alle inwoners van Vlaardingen. Voor het bepalen van de bruto steekproef is uitgegaan van een respons van 35%. Om aan de gewenste respons van 770 ingevulde enquêtes te komen werden 2.200 vragenlijsten verspreid onder de bewoners van Vlaardingen. Dit gebeurde op twee momenten in het najaar van 2008. Van alle vragenlijsten werden er uiteindelijk 696 door de bewoners ingevuld en teruggestuurd, wat neerkomt op een respons van 31,6%.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

5


6 ONDERZOEKSOPZET

De onderzoekspopulatie Leeftijd en geslacht Bijna de helft van de respondenten (47%) heeft een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar. Het aantal ouderen en met name het aantal jongeren dat de vragenlijst heeft ingevuld is klein. figuur 2-1

Verdeling van respondenten naar leeftijd

75+

95 (13,6%)

65‐74 jaar

104 (14,9%)

55‐64 jaar 175 (25,0%)

45‐54 jaar

150 (21,5%)

35‐44 jaar

85 (12,2%)

25‐34 jaar

37 (5,3%)

<25

23 (3,3%) 0

50

100

150

200

In de onderzoekspopulatie is met 62% het aantal vrouwen oververtegenwoordigd. figuur 2-2

Verdeling van respondenten naar geslacht

258 (37,8%)

man

425 (62,2%)

vrouw

0

100

200

300

400

500

Nationaliteit De meeste respondenten zijn in Nederland geboren en van de meesten zijn ook de ouders in Nederland geboren.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


ONDERZOEKSOPZET

tabel 2-2

Geboorteland Nederland Anders Onbekend

zelf 92% 5% 3%

moeder 80% 5% 16%

vader 79% 5% 16%

Huishoudensamenstelling 47% van de respondenten maakt deel uit van een tweepersoonshuishouden en 18% van de respondenten woont alleen. Ruim een kwart (27%) is deel van een meerpersoonshuishouden met kinderen.

figuur 2-3

Huishoudenssituatie 3,1% 2,7% 2,0%

17,5%

alleen 2 volwassenen, geen kinderen

27,3%

(echt)paar met thuiswonend(e)  kind(eren) een ouder met thuiswonend(e)  kind(eren) anders 47,4%

niet beantwoord

Opleidingsniveau Het aantal laagopgeleiden is met 26% lager dan het aantal middelbaar- en hoogopgeleiden, respectievelijk 36% en 33%.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

7


8 ONDERZOEKSOPZET

figuur 2-4

Opleiding 3,6% 1,6%

5,4%

geen onderwijs 8,3%

lager onderwijs of basisonderwijs lager, of voorbereidend beroepsonderwijs

17,5%

17,5% middelbaar algemeen voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs hoger algemeen voortgezet of voorbereidend  wetenschappelijk onderwijs hoger beroepsonderwijs

10,3%

wetenschappelijk onderwijs

21,5%

niet beantwoord

14,4%

Inkomen Ruim de helft van de respondenten heeft een bovenmodaal inkomen (1.588 euro of meer). figuur 2-5

Inkomen per maand (netto) 14,7%

2,7%

7,3% minder dan 749 euro  749‐1066 euro 

15,0%

1066‐1588 euro 

14,4%

1588‐2768 euro  2768‐3403 euro  16,0%

2.4

meer dan 3403 euro  29,8%

niet beantwoord

Betrouwbaarheid en representativiteit

In deze rapportage worden de uitkomsten weergegeven in percentages. Deze percentages geven een redelijk nauwkeurig beeld van de werkelijkheid. Dit betekent echter niet dat het percentage dat uit dit onderzoek naar voren komt tot op de procent nauwkeurig overeenkomt met de werkelijkheid. Daarom dient rekening gehouden te worden met een afwijkingsmarge (betrouwbaarheidsinterval) rondom de percentages. Deze afwijkingsmarge is afhankelijk van het aantal respondenten dat tot een groep behoort en van het aantal respondenten dat een

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


ONDERZOEKSOPZET

bepaald antwoord heeft gegeven. De afwijkingsmarges zijn daardoor per groep en per antwoordmogelijkheid verschillend. Omdat het totale aantal respondenten redelijk groot is, liggen de marges rondom de uitkomsten voor Vlaardingen in totaal betrekkelijk dicht bij elkaar. Als het gaat om de resultaten voor Vlaardingen in totaal, adviseren we daarom om bij het lezen rekening te houden met een maximale afwijkingsmarge van 3,7 procent rondom (zowel boven als onder) de genoemde percentages. Ter illustratie volgt hier een voorbeeld met betrekking tot de interpretatie van de percentages: Als 50 procent van de respondenten de parkeertarieven in Vlaardingen te hoog vindt, kan met 95 procent zekerheid gezegd worden dat dit percentage onder de totale bevolking van Vlaardingen tussen de 46,3 (50-3,7) en 53,7 (50+3,7) procent ligt. Met betrekking tot een aantal onderwerpen worden tabellen weergegeven met de uitkomsten naar leeftijd en/of geslacht. Omdat het hierbij om kleinere groepen gaat, lopen de afwijkingsmarges sterker uiteen dan voor Vlaardingen in totaal het geval is. De marges zijn groter, waardoor de nauwkeurigheid van de percentages afneemt. De jongste leeftijdscategorie bestaat uit slechts zestig respondenten, waardoor de afwijkingsmarges erg groot worden (tot wel 12,6%). Aan de uitkomsten met betrekking tot deze groep mag daarom niet veel waarde gehecht worden. Daarnaast geldt voor alle leeftijdsgroepen dat de afwijkingsmarges meegenomen dienen te worden bij de interpretatie van de uitkomsten. Om het rapport leesbaar te houden zijn de betrouwbaarheidsintervallen rondom alle (afgeronde) percentages in de bijlage opgenomen voor alle afzonderlijke groepen. Naast de betrouwbaarheid van het onderzoek is ook de representativiteit van de onderzoeksgroep van belang. Representativiteit is de mate waarin de onderzoeksgroep een afspiegeling vormt van de werkelijke populatie. In het geval van deze stadspeiling is de onderzoeksgroep qua leeftijd en geslacht geen goede afspiegeling van de inwoners van Vlaardingen. Jongeren en mannen zijn ondervertegenwoordigd, ouderen en vrouwen zijn oververtegenwoordigd. Door de resultaten te wegen naar leeftijd en geslacht en op te hogen naar de werkelijke aantallen in Vlaardingen zijn de verhoudingen in de onderzoeksgroep gelijk getrokken met de werkelijke verhoudingen in Vlaardingen. De onderzoeksgroep is dus representatief gemaakt voor de bevolking van Vlaardingen. Let op: de representativiteit van de onderzoeksgroep heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

9


10 DE BINNENSTAD

3 De binnenstad 3.1

Inleiding

De bewoners is gevraagd naar hun mening over de voorzieningen in de binnenstad van Vlaardingen en de bereikbaarheid daarvan. In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de respondenten weergegeven in grafieken en tabellen. Daarnaast worden opvallende resultaten in het kort beschreven.

3.2

Bereikbaarheid van de binnenstad

De meeste respondenten gaan per fiets, brommer of scooter naar de binnenstad. Daarnaast wordt ook de auto, motor en/of taxi veel gebruikt voor een bezoek aan de binnenstad. Het openbaar vervoer wordt hiervoor door 12% van de respondenten gebruikt. tabel 3-1 Met welk vervoersmiddel gaat u naar de binnenstad? ik kom nooit in de binnenstad auto, motor, taxi fiets, brommer, scooter lopend, step, skates openbaar vervoer ander vervoermiddel, namelijk ik woon in de binnenstad

% 2,9 34,5 51,2 20,8 11,8 1,3 7,7

De binnenstad van Vlaardingen vinden de respondenten over het algemeen (redelijk) goed te bereiken. 10% van de respondenten vindt dat de binnenstad matig tot slecht bereikbaar is.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

figuur 3-1

Hoe vindt u de bereikbaarheid van de binnenstad? 2,6% 3,5% 0,8% 7,4% goed redelijk matig slecht

55,5%

30,2%

geen mening niet beantwoord

figuur 3-2

Bereikbaarheid binnenstad naar vervoersmiddel openbaar vervoer lopend, step, skates

goed redelijk

fiets, brommer, scooter

matig

auto, motor, taxi

slecht

ander vervoermiddel

geen mening 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Parkeervoorzieningen Ruim de helft (53%) van de respondenten zegt wel eens gebruik te maken van de parkeergarages in het stadshart. 41% van de ondervraagden maakt er nooit gebruik van. tabel 3-2 Gebruik parkeergarage ja, vaak ja, soms nee, nooit niet beantwoord

% 22,5 30,5 41,4 5,5

Van de drie parkeergarages wordt Liesveld het best bereikbaar gevonden (figuur 3-3). Ook de openingstijden van Liesveld worden beter gevonden dan die van Stadhuis en Hoogstraat (figuur 3-4). Voor de garages ‘Stadhuis’ en ‘Hoogstraat’ geldt

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

11


12 DE BINNENSTAD

dat dertig tot veertig procent van de respondenten de bereikbaarheid en openingstijden redelijk tot goed beoordeelt. Voor ‘Liesveld’ ligt dat percentage hoger, namelijk rond de 50%. figuur 3-3

Wat vindt u van de bereikbaarheid van… ...parkeergarage Stadhuis goed ...parkeergarage Liesveld

redelijk matig

...parkeergarage Hoogstraat

slecht geen mening 0%

20%

40%

60%

80%

100%

figuur 3-4

Wat vindt u van de openingstijden van… ...parkeergarage Stadhuis goed ...parkeergarage Liesveld

redelijk matig

...parkeergarage Hoogstraat

slecht geen mening 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Over de parkeertarieven zijn de respondenten minder positief. De tarieven in de parkeergarages worden door 54% van de respondenten matig tot slecht gevonden. Met betrekking tot de tarieven op straat is dat 28%.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

figuur 3-5

Wat vindt u van de prijzen in de parkeergarages? 2,3% 3,2%

10,1%

goed

22,7%

redelijk matig

30,2%

slecht geen mening niet beantwoord 31,5%

figuur 3-6

Wat vindt u van de prijzen van het straatparkeren? 2,6%

10,9% goed

35,6%

redelijk 14,6%

matig slecht geen mening niet beantwoord

12,5%

3.3

23,7%

Redenen voor een bezoek aan de binnenstad

In figuur 3-7 is te zien waarom en hoe vaak de respondenten de binnenstad van Vlaardingen bezoeken. Men bezoekt de binnenstad het meest voor het doen van boodschappen, om te winkelen en voor de markt. De binnenstad wordt het minst bezocht voor werk en voor het maken van een wandeling.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

13


14 DE BINNENSTAD

figuur 3-7

Waarom en hoe vaak bezoekt u de binnenstad van Vlaardingen? Evenementen Voor mijn werk Een wandeling maken Uit eten gaan

een of meerdere keren per week een of meerdere keren per maand

Terrasje of café bezoeken

een paar keer per jaar

Winkelen

zelden of nooit

Markt bezoeken Boodschappen doen 0%

20%

40%

60%

80%

100%

In tabel 3.3 zijn de antwoorden op de vraag ‘waarom en hoe men de binnenstad bezoekt’ per leeftijdscategorie weergegeven. tabel 3-3

Redenen voor bezoek van binnenstad naar leeftijd Reden bezoek binnenstad

Aantal bezoeken

Boodschappen doen

1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Markt bezoeken 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Winkelen 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Terrasje of café bezoeken 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Uit eten gaan 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Wandeling maken 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Voor het werk 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Evenementen 1 of meer per week 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

< 35 ¹

35-44²

45-54³

55-64⁴

65-74⁵

75+⁶

34,3% 32,8% 5,5% 27,4% 18,0% 14,4% 43,3% 24,3% 30,8% 54,2% 13,7% 1,4% 7,6% 40,2% 28,6% 23,7% 19,4% 68,0% 12,7% 4,9% 8,1% 24,7% 62,2% 22,6% 8,2% 2,7% 66,5% 1,5% 7,8% 76,3% 14,4%

57,1% 17,4% 7,3% 18,2% 34,2% 32,5% 16,0% 17,3% 43,5% 41,9% 10,8% 3,8% 5,4% 31,2% 22,7% 40,7% 3,5% 28,7% 38,1% 29,7% 9,5% 11,8% 23,1% 55,7% 10,4% 2,9% 3,8% 82,9% 2,6% 12,8% 63,4% 21,2%

56,0% 20,8% 5,9% 17,3% 40,7% 29,5% 11,4% 18,5% 37,6% 42,8% 16,3% 3,3% 11,6% 24,0% 24,0% 40,5% 7,7% 19,3% 51,3% 21,8% 16,1% 12,3% 14,3% 57,4% 13,5% 4,9% 4,7% 76,9% 10,9% 13,7% 55,8% 19,6%

57,8% 22,3% 7,3% 12,6% 41,1% 30,7% 8,3% 20,0% 43,9% 42,2% 7,2% 6,7% 11,3% 15,4% 27,2% 46,1% 3,5% 19,0% 45,8% 31,7% 17,2% 21,9% 19,9% 41,0% 10,3% 1,6% 88,1% 9,3% 11,1% 49,8% 29,8%

61,3% 21,5% 8,6% 8,6% 51,7% 22,0% 9,9% 16,5% 48,9% 28,9% 15,5% 6,6% 9,0% 7,7% 21,8% 61,5% 4,0% 9,2% 36,8% 50,0% 21,8% 15,4% 19,2% 43,6% 1,8% 1,8% 3,7% 92,7% 13,4% 13,4% 40,2% 32,9%

56,4% 24,7% 9,9% 8,9% 54,4% 15,6% 6,2% 23,9% 36,4% 26,4% 26,8% 10,4% 5,4% 3,9% 13,2% 77,5% 6,0% 1,4% 32,9% 59,6% 25,5% 11,3% 2,6% 60,5% 100,0% 11,2% 4,4% 33,2% 51,2%

Tevredenheid met voorzieningen In figuur 3-8 is weergegeven in hoeverre de respondenten tevreden zijn over het aanbod van verschillende voorzieningen in Vlaardingen. Voor alle voorzieningen

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

geldt dat minstens 40% van de respondenten er tevreden over is. Dertig tot veertig procent van de respondenten heeft de vragen echter niet ingevuld. Dit betekent dat van de respondenten die de vragen wel ingevuld hebben 80% tevreden is over de aangeboden voorzieningen. figuur 3-8

Bent u tevreden over het aanbod van... …recreatie & natuur …festivals & evenementen …horeca & uitgaan ja …sport & spel

nee

…kunst & cultuur

niet beantwoord

…attracties 0%

20%

40%

60%

80%

100%

De gegevens uit bovenstaande figuur worden in tabel 3.4 weergegeven voor de verschillende leeftijdsgroepen. tabel 3-4

Tevredenheid met aanbod naar leeftijd < 35 ¹ Attracties 72,7% Kunst & cultuur 87,4% Sport & spel 79,5% Horeca & uitgaan 74,6% Festivals & evenementen 82,9% Recreatie & natuur 77,0% ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

35-44² 71,6% 77,4% 77,6% 71,5% 78,1% 73,2%

45-54³ 79,7% 76,5% 78,1% 75,4% 85,3% 80,4%

55-64⁴ 73,3% 70,2% 73,5% 71,7% 75,6% 78,7%

65-74⁵ 68,8% 69,6% 68,9% 72,9% 71,2% 71,5%

75+⁶ 73,9% 73,4% 76,5% 75,5% 77,7% 73,6%

Winkels figuur 3-9 laat zien dat de meeste respondenten één of meerdere keren per maand winkelen in Vlaardingen. In Rotterdam wordt door meer dan de helft van de ondervraagden ook minimaal een paar keer per jaar gewinkeld.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

15


16 DE BINNENSTAD

figuur 3-9

Waar en hoe vaak winkelt u? Rotterdam een of meerdere keren per maand Schiedam

een paar keer per jaar zelden of nooit

Vlaardingen

niet beantwoord 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Over de openingstijden van de winkels zijn de meeste mensen tevreden. 20% van de respondenten zou wel willen dat de winkels vaker op zondag open zijn. 14% van de respondenten wil echter dat de winkels op zondag dicht zijn. tabel 3-5

Openingstijden winkels Vlaardingen Ik ben tevreden over de openingstijden van winkels Ik wil dat winkels vaker op zondag open zijn Ik wil dat winkels doordeweeks langer openblijven Ik wil dat winkels op zaterdag langer openblijven Ik wil dat de winkels op zondag dicht zijn

% 73,3 20,4 13,3 12,2 13,9

In onderstaande tabel is te zien hoe de tevredenheid over de openingstijden is verdeeld onder de zes leeftijdscategorieën. tabel 3-6

Tevredenheid met openingstijden naar leeftijd Openingstijden winkels Ik ben tevreden over de openingstijden van winkels Ik wil dat winkels vaker op zondag open zijn Ik wil dat winkels doordeweeks langer openblijven Ik wil dat winkels op zaterdag langer openblijven Ik wil dat de winkels op zondag dicht zijn ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

< 35 ¹ 50,4% 32,7% 24,8% 27,9% 2,9%

35-44² 72,4% 17,7% 13,3% 15,3% 20,5%

45-54³ 77,8% 16,1% 12,7% 6,7% 12,2%

55-64⁴ 85,2% 17,7% 9,3% 5,0% 16,9%

65-74⁵ 85,3% 18,6% 5,9% 1,0% 20,6%

75+⁶ 88,8% 10,2% 2,1% 3,0% 19,2%

50% van de ondervraagden is op zondag wel eens winkelend in de binnenstad te vinden. 41% zegt nooit op zindag te winkelen. tabel 3-7

Winkelt u op zondag? ja, vaak ja, soms nee, nooit niet beantwoord

R I G O

% 8,6 50 41,3 0,2

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

In onderstaande tabel is te zien hoe vaak er door de verschillende leeftijdsgroepen op zondag gewinkeld wordt. tabel 3-8

Winkelen op zondag naar leeftijd < 35 ¹ Winkelen op zondag Vaak 16,4% Soms 63,3% Nooit 20,4% ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

35-44² 8,2% 55,7% 36,2%

45-54³ 7,6% 54,6% 37,9%

55-64⁴ 6,7% 48,5% 44,7%

65-74⁵ 4,9% 34,3% 60,8%

75+⁶ 22,9% 77,1%

Per bezoek aan de binnenstad geeft 74% van de respondenten tussen de nul en vijftig euro uit. Meer dan de helft daarvan besteed meer dan 25 euro. 19% van de ondervraagden geeft meer dan vijftig euro uit per bezoek. figuur 3-10

Hoeveel besteed u in de binnenstad per bezoek? 4,0% 2,5% 19,1%

33,0%

tussen de 0 en 25 euro tussen de 25 en 50 euro tussen de 50 en 100 euro meer dan 100 euro niet beantwoord

41,4%

De dagelijkse boodschappen worden op veel verschillende plekken gedaan. In figuur 3-11 is te zien waar de respondenten de boodschappen meestal doen. De Loper en de binnenstad zijn hiervoor het meest populair. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

17


18 DE BINNENSTAD

figuur 3-11 Waar doet u meestal uw dagelijkse boodschappen? Parallelweg

15,0%

De weekmarkt

20,6%

Buiten Vlaardingen

9,4%

Van Baerlestraat

17,8%

Dirk de Derdelaan

11,3%

Billitonlaan

3,6%

Dr. Wiardi …

14,4%

Van Hogendorplaan 20,0%

Holiërhoek

11,9%

Loper Binnenstad Anders

42,6%

6,2% 0%

40,1%

10%

20%

30%

40%

50%

Horeca Met het aanbod van horeca in Vlaardingen is bijna 80% van de respondenten tevreden. In onderstaande figuur is te zien aan welke horecagelegenheden de respondenten het vaakst een bezoek brengen. Buurthuizen en discotheken worden door maar weinig respondenten bezocht. Restaurants worden door 60% van de ondervraagden meerdere keren per jaar bezocht. Bijna de helft van de respondenten gaat minstens een paar keer per jaar naar winkels waar koffie gedronken kan worden. figuur 3-12 Maakt u binnen Vlaardingen wel eens gebruik van horecagelegenheden? Buurthuizen Sportkantines Winkels met koffie

een of meerdere keren per maand een paar keer per jaar

Snackbar etc.

zelden of nooit

Discotheek

niet beantwoord

Restaurant Café 0%

R I G O

20%

40%

60%

R e s e a r c h

80%

100%

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

In onderstaande tabellen is te zien hoe vaak er door de verschillende leeftijdscategorieën gebruik wordt gemaakt van de horecavoorzieningen en hoe tevreden deze groepen zijn met het horeca-aanbod in Vlaardingen. tabel 3-9

Gebruik van horecagelegenheden naar leeftijd Horecagelegenheid Café

Aantal bezoeken 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Restaurant 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Discotheek 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Snackbar, shoarmazaak, 1 of meer per maand grillroom een paar per jaar zelden of nooit Winkels met koffiehoek 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Sportkantine 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit Buurthuis 1 of meer per maand een paar per jaar zelden of nooit ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

tabel 3-10

< 35 ¹ 15,8% 49,2% 35,0% 11,9% 68,7% 19,4% 15,3% 7,0% 77,7% 40,4% 33,4% 26,2% 19,7% 45,7% 34,7% 21,8% 12,0% 66,2% 1,1% 98,9%

35-44² 16,9% 37,6% 45,6% 20,5% 56,4% 23,2% 7,4% 92,6% 24,5% 34,6% 40,9% 21,4% 36,8% 41,8% 16,9% 7,1% 76,0% 0,9% 1,9% 97,3%

45-54³ 16,8% 32,0% 51,2% 14,7% 59,2% 26,1% 0,6% 2,4% 97,0% 13,6% 40,6% 45,8% 21,0% 32,3% 46,7% 15,1% 9,5% 75,4% 2,2% 2,8% 94,9%

55-64⁴ 10,8% 15,0% 74,3% 17,0% 52,1% 30,9% 2,2% 97,8% 13,5% 30,9% 55,6% 21,4% 29,4% 49,3% 11,6% 6,8% 81,6% 4,4% 2,4% 93,3%

65-74⁵ 10,7% 12,0% 77,3% 10,8% 46,2% 43,0% 1,5% 98,5% 6,5% 31,2% 62,3% 23,9% 23,8% 52,3% 9,6% 2,7% 87,7% 13,2% 4,0% 82,9%

75+⁶ 2,2% 7,9% 89,9% 5,3% 35,1% 59,6% 5,1% 94,9% 5,7% 10,8% 83,5% 14,7% 22,8% 62,5% 7,1% 92,9% 8,9% 3,6% 87,4%

Tevredenheid met horeca aanbod naar leeftijd Tevreden? ja nee ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

< 35 ¹ 72,70% 27,30%

35-44² 82,80% 17,20%

45-54³ 83,90% 16,10%

55-64⁴ 84,80% 15,20%

65-74⁵ 92,20% 7,80%

75+⁶ 85,50% 14,50%

Evenementen In Vlaardingen worden regelmatig evenementen georganiseerd. In figuur 3.13 zijn de antwoorden weergegeven op de vraag of er voldoende evenementen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

19


20 DE BINNENSTAD

figuur 3-13

Er zijn voldoende evenementen voor... …ouderen helemaal eens

…jeugd

eens oneens

…gezinnen met kinderen

helemaal oneens …kinderen

geen mening niet beantwoord 0%

20%

40%

60%

80%

100%

In onderstaande tabel 3.11 is te zien welke evenementen er zoal georganiseerd worden, hoeveel respondenten deze evenementen bezocht hebben en welk cijfer zij gemiddeld voor de evenementen geven. Het evenement dat door de meeste ondervraagden bezocht is, is het Vlaardings Logger Festival. Daarnaast zijn ook Koninginnedag/nacht en de kerstmarkt drukbezochte evenementen. Hoewel deze drie evenementen door de respondenten het meest bezocht werden, kregen zij niet de hoogste cijfers. Het hoogste cijfer is namelijk voor het orgelconcert in de Grote Kerk, waar slechts 5% van respondenten is geweest. Daarna krijgt de intocht van Sinterklaas het hoogste cijfer. Daarbij was 21% van de respondenten aanwezig. tabel 3-11 Evenement Vlaardings Logger festival Koninginnedag of nacht Bevrijdingsfeest of markt Lentemarkt Kerstmarkt Kerst inloopconcert Intocht Sinterklaas Zomerterras Kermis Haringpop of Uitfestival Bluesfestival Orgelconcert in Grote Kerk Geuzenherdenking Classic Yacht Regatta Nieuwjaarsreceptie Gemeente Vlaardingen Niets bezocht

% van respondenten dat evenement bezocht heeft

Gemiddeld cijfer

47,2 40,4 23 18,8 29,8 9,5 20,7 31,3 15,5 12,9 3,3 4,7 6,5 4,4 4,4 22

7,3 6,8 6,9 6,9 6,8 7,3 7,5 7,4 6,0 6,8 7,4 7,9 7,2 7,4 7,2 -

In onderstaande tabel is te zien hoe de evenementen door de verschillende leeftijdsgroepen bezocht werden.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


DE BINNENSTAD

tabel 3-12

Bezoek van evenementen naar leeftijd Evenement Vlaardings Logger festival Koninginnedag of nacht Bevrijdingsfeest of markt Lentemarkt Kerstmarkt Kerst inloopconcert Intocht Sinterklaas Zomerterras Kermis Haringpop of Uitfestival Bluesfestival Orgelconcert in Grote Kerk Geuzenherdenking Classic Yacht Regatta Nieuwjaarsreceptie Gemeente Vlaardingen Niets bezocht ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

< 35 ¹ 25,8% 22,9% 18,0% 11,9% 11,7% 15,1% 37,3% 34,0% 32,1% 35,9% 21,3% 14,8% 34,8% 15,9% 15,8% 25,4%

35-44² 21,9% 25,8% 25,0% 20,9% 18,7% 17,5% 26,9% 23,7% 30,5% 25,5% 4,8% 7,2% 7,7% 38,2% 14,8% 14,8%

45-54³ 18,4% 21,7% 22,7% 20,4% 22,9% 22,3% 12,2% 20,3% 19,0% 16,0% 35,4% 17,5% 15,4% 14,5% 16,3% 13,7%

55-64⁴ 16,8% 16,9% 17,0% 21,8% 23,0% 22,5% 9,4% 14,0% 9,6% 13,7% 32,4% 24,3% 11,0% 8,9% 21,0% 13,8%

65-74⁵ 9,9% 7,8% 8,5% 13,9% 13,6% 11,5% 6,8% 5,6% 6,3% 5,1% 3,3% 20,7% 15,1% 14,8% 12,2% 12,9%

75+⁶ 7,1% 4,9% 8,8% 11,1% 10,1% 11,2% 7,3% 2,3% 2,5% 3,8% 2,8% 15,4% 15,9% 7,6% 19,8% 19,4%

Culturele voorzieningen In Vlaardingen zijn verschillende culturele voorzieningen aanwezig. De stadsbibliotheek krijgt met gemiddeld 13 keer per jaar de meeste bezoeken. Muziekcentrum Opmaat wordt daarna met gemiddeld 11 bezoeken per jaar het vaakst bezocht door de respondenten. tabel 3-13 Culturele voorziening Stadsbibliotheek Stadsgehoorzaal Stadsarchief, Archeologie Vlaardings museum, Visserij Streekmuseum Jan Anderson Vrije Academie, Kunst uitleen Muziekcentrum Opmaat Theatergroep Facetten Theatergroep Roth

Gemiddeld aantal bezoeken 13,0 2,5 1,8 2,0 1,6 7,8 11,2 0,9 2,8

In tabel 3.14 is het aantal bezoeken van culturele voorzieningen weergegeven per leeftijdsgroep. tabel 3-14

Gemiddeld aantal bezoeken aan culturele voorzieningen naar leeftijd Culturele voorziening Stadsbibliotheek Stadsgehoorzaal Stadsarchief, Archeologie Vlaardings museum, Visserij Streekmuseum Jan Anderson Vrije Academie, Kunst uitleen Muziekcentrum Opmaat Theatergroep Facetten Theatergroep Roth

R I G O

< 35 6 2 1 1 1 1 10 1 6

35-44 11 3 1 2 1 9 3 0 5

R e s e a r c h

45-54 14 3 4 2 2 9 23 2 1

e n

55-64 21 3 3 2 2 9 19 1 3

65-74 15 3 1 2 2 12 0 3 1

A d v i e s

75+ 15 2 1 3 2 15 1 0 0

B V

21


22

Algemeen oordeel (binnenstad) Vlaardingen De respondenten geven het stadshart van Vlaardingen gemiddeld een 6,8. Op de vraag of men trots is op Vlaardingen antwoord 42% van de respondenten bevestigend. 39% geeft aan ‘een beetje trots’ op Vlaardingen te zijn. Van de respondenten is 14% niet trots op Vlaardingen, de helft daarvan (7%) is ooit wel trots op Vlaardingen geweest, maar is dat nu niet meer. De andere helft (7%) is nooit trots op Vlaardingen geweest. Een woord dat meer dan de helft van de respondenten goed bij Vlaardingen vindt passen is het woord ‘historisch’. Het woord ‘groen’ vinden ook veel mensen toepasselijk. 22% van de ondervraagden vindt de stad aantrekkelijk, maar tegelijkertijd vindt 36% dat de stad achteruit gaat. tabel 3-15 Woorden passend bij Vlaardingen Historisch Vernieuwend Sociaal Dynamisch Groen Behoudend Zelfbewust Aantrekkelijk Achteruitgaand Verrassend Kordaat Bruisend Anders

R I G O

R e s e a r c h

% 57 12,1 19,4 4,4 40,3 19 7,1 22,5 36 7,8 2,8 5,7 5,2

e n

A d v i e s

B V


VEILIG EN WONEN

4 Veilig en wonen 4.1

Inleiding

In het deel ‘veilig en wonen’ zijn vragen aan de bewoners gesteld met betrekking tot veiligheid, vervuiling, geluidsoverlast en recreatiegebieden. Daarnaast zijn over deze onderwerpen ook een aantal stellingen geformuleerd waarvan de bewoners hebben aangegeven in hoeverre zij het daarmee eens zijn. In dit hoofdstuk zullen eerst per onderwerp de uitkomsten beschreven worden. Tot slot zullen in paragraaf 4.6 de antwoorden op de stellingen in twee figuren weergegeven worden.

4.2

Veiligheid

Met betrekking tot veiligheid is de bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven voor het gevoel van veiligheid op verschillende plaatsen en in verschillende situaties. De gemiddelde cijfers van de respondenten zijn weergegeven in tabel 4.1. Van alle situaties voelt men zich het veiligst overdag in de eigen straat, gevolgd door de eigen wijk. Over het algemeen voelt men zich overdag veiliger dan ’s avonds. Vooral het centrum en het openbaar vervoer worden ’s avonds minder veilig gevonden tabel 4-1 Situaties in Vlaardingen Uw eigen straat overdag Uw eigen straat 's avonds en 's nachts Uw eigen wijk overdag Uw eigen wijk 's avonds en 's nachts Het stadscentrum overdag Het stadscentrum 's avonds en 's nachts Het openbaar vervoer overdag Het openbaar vervoer 's avonds en 's nachts Vlaardingen in het algemeen overdag Vlaardingen in het algemeen 's avonds en 's nachts

Gemiddelde 7,9 6,9 7,5 6,5 7,4 5,8 7,4 5,8 7,4 6,0

In onderstaande tabellen is te zien welke cijfers de zes leeftijdsgroepen (tabel 4.2) geven voor het gevoel van veiligheid welke cijfers de mannen en vrouwen (tabel 4.3) daarvoor gegeven hebben.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

23


24 VEILIG EN WONEN

tabel 4-2

Gemiddelde cijfers voor veiligheid naar leeftijd Situatie Eigen straat overdag Eigen straat 's avonds en 's nachts Eigen wijk overdag Eigen wijk 's avonds en 's nachts Stadscentrum overdag Stadscentrum 's avonds en 's nachts Openbaar Vervoer overdag Openbaar Vervoer 's avonds en 's nachts Vlaardingen in het algemeen overdag Vlaardingen in het algemeen 's avonds en 's nachts

tabel 4-3

< 35 8,3 7,2 7,8 6,8 7,7 5,9 7,4 5,3 7,5 6,1

35-44 7,8 7,0 7,6 6,7 7,6 5,9 7,5 5,9 7,4 6,3

45-54 7,8 7,0 7,6 6,5 7,4 5,7 7,6 5,9 7,5 5,9

55-64 7,8 6,9 7,4 6,4 7,3 5,7 7,5 6,1 7,3 6,0

65-74 7,8 6,8 7,5 6,4 7,3 5,8 7,4 6,1 7,3 6,1

Gemiddelde cijfers voor veiligheid naar geslacht Situatie Eigen straat overdag Eigen straat 's avonds en 's nachts Eigen wijk overdag Eigen wijk 's avonds en 's nachts Stadscentrum overdag Stadscentrum 's avonds en 's nachts Openbaar Vervoer overdag Openbaar Vervoer 's avonds en 's nachts Vlaardingen in het algemeen overdag Vlaardingen in het algemeen 's avonds en 's nachts

Mannen 7,9 7,0 7,6 6,7 7,6 6,0 7,5 5,8 7,4 6,2

Vrouwen 7,8 6,9 7,5 6,4 7,3 5,6 7,4 5,8 7,3 6,0

Vervolgens is aan de bewoners gevraagd welke maatregel volgens hen het beste zou bijdragen aan de verbetering van de veiligheid. Ruim driekwart van de respondenten is van mening dat meer toezicht de beste maatregel zou zijn. 30% denkt dat meer straatverlichting de veiligheid zal verbeteren. figuur 4-1

Maatregelen voor verbeteren veiligheid eigen buurtwacht

15,8%

meer toezicht

76,5%

beter schoonhouden

18,5%

meer straatverlichting

30,5%

anders

5,2% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

In onderstaande tabellen is te zien hoe over deze maatregelen gedacht wordt in verschillende leeftijdsgroepen (tabel 4.4) en hoe mannen en vrouwen (tabel 4.5)erover denken.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

75+ 7,4 6,4 7,0 6,1 6,9 5,1 7,2 5,8 7,2 5,6


VEILIG EN WONEN

tabel 4-4

Maatregelen voor verbeteren veiligheid naar leeftijd < 35 ¹ 28,1% 15,5% 68,5% 17,6% 1,0%

Maatregel meer straatverlichting beter schoonhouden meer toezicht eigen buurtwacht anders ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

tabel 4-5

35-44² 30,5% 19,6% 75,8% 10,4% 9,7%

45-54³ 33,1% 20,2% 82,3% 16,5% 9,0%

55-64⁴ 27,9% 23,1% 76,5% 15,0% 4,9%

65-74⁵ 31,4% 16,7% 79,4% 15,7% 2,0%

Maatregelen voor verbeteren veiligheid naar geslacht Maatregel meer straatverlichting beter schoonhouden meer toezicht eigen buurtwacht anders ⁷ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 7 ⁸ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 8

Mannen⁷ Vrouwen⁸ 29,3% 31,7% 17,5% 19,5% 74,9% 77,9% 16,2% 15,4% 5,8% 4,5%

Van de respondenten is 20% in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van inbraak, diefstal, vernieling, bedreiging en/of geweld. In hetzelfde jaar heeft 15% van de ondervraagden wel eens aangifte gedaan bij de politie. Daarvan is 28% door de politie op de hoogte gehouden met betrekking tot de afhandeling van de aangifte, de rest (72%) heeft daar nooit meer iets van vernomen. De buurtagent is bij 26% van de respondenten bekend. De meesten (19%) kennen de agent alleen van gezicht. Sirenes Een onderwerp dat op een andere manier betrekking heeft op veiligheid is de verstaanbaarheid van de sirenes die op de eerste maandag van de maand om 12 uur getest worden. Verreweg de meeste respondenten (78%) geven aan deze sirenes zowel binnen als buiten te kunnen horen. 11% kan de sirenes alleen buiten horen. Als de sirenes echt af zouden gaan, zou ongeveer 11% van de respondenten niet weten wat zij moeten doen, 85% weet dat wel.

4.3

Vervuiling

Van de respondenten stoort 81% zich wel eens aan vuil op straat. Aan de bewoners is gevraagd aan te geven waaraan zij zich het meest storen. Dit werd gedaan door de cijfers 1 tot en met 8 te verdelen onder acht verschillende bronnen van ergernis, waarbij de grootste bron van ergernis een 1 kreeg, de bron die de minste ergernis veroorzaakt kreeg een 8.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

75+⁶ 35,1% 15,9% 83,3% 20,7% 4,6%

25


26 VEILIG EN WONEN

tabel 4-6 Bron van ergernis Papier/ kauwgum Rommel/ afval Hondenpoep Oude fietsen Bekladding spuitbussen Rommel/ blokcontainers Grofvuil Anders

1e 17,0% 17,2% 32,9% 6,7% 10,9% 26,1% 16,5% 6,9%

2e 9,6% 14,2% 8,5% 2,1% 12,6% 11,7% 6,8% 2,1%

3e 12,2% 12,6% 13,7% 5,4% 8,7% 9,8% 5,9% 0,2%

4e 9,4% 8,8% 3,6% 9,5% 7,2% 13,3% 5,9% 0,5%

5e 12,7% 9,7% 5,0% 8,3% 9,4% 7,3% 9,9% 0,3%

6e 7,9% 6,6% 4,5% 13,1% 11,1% 4,3% 13,0% 0,4%

7e 5,5% 3,6% 6,2% 20,8% 10,2% 6,3% 13,1% 0,9%

De bron van ergernis die door de meeste respondenten op nummer 1 is geplaatst is hondenpoep, gevolgd door rommel buiten blokcontainers.

4.4

Geluidsoverlast

Op de vraag of men weleens geluidsoverlast ervaart antwoordt ruim 50% van de respondenten bevestigend. 40% heeft vaker dan één keer per maand geluidsoverlast, voor 11% is dat ongeveer één keer per jaar. De oorzaken van de geluidoverlast zijn weergegeven in figuur 4.2. Voor 33% van de respondenten zijn vliegtuigen een bron van geluidsoverlast. 21% van de respondenten geeft aan dat verkeerslawaai de overlast veroorzaakt. 52% van de respondenten geeft aan overlast te ervaren van andere bronnen dan verkeer, vliegtuigen of (horeca)bedrijven. Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen. figuur 4-2

Soort geluidsoverlast Geluid van andere bedrijven

10,3% 5,2%

Geluid van horecabedrijven

14,2%

Verkeerslawaai van de snelweg Verkeerslawaai in de stad

20,9%

Vliegtuiglawaai

33,4%

Overig 52,0% 0%

4.5

20%

40%

60%

80%

100%

Recreatie

De respondenten hebben in het afgelopen jaar gemiddeld genomen 17 keer Broekpolder bezocht. Oude Haven bezochten zij gemiddeld 19 keer. Ook het Marnixplantsoen en heemtuin Westwijk zijn gemiddeld genomen relatief vaak (ongeveer 15 keer per respondent) bezocht. Oeverbos De Lickebaert en de surfplas en omgeving zijn met respectievelijk 6% en 9% het minst bezocht.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

8e 1,9% 2,5% 4,9% 4,4% 4,2% 1,9% 4,3% 5,5%


VEILIG EN WONEN

tabel 4-7 Gemiddeld aantal bezoeken 17 12 6 9 10 15 19 12

Recreatiegebied Broekpolder Oranjepark / Het Hof Oeverbos De Lickebaert Surfplas en omgeving Wijkpark Holy Noord Marnixplantsoen en heemtuin Westwijk Oude Haven Maasboulevard â&#x20AC;&#x2122;t Hoofd

tabel 4-8

Gemiddeld aantal bezoeken recreatiegebieden naar leeftijd Recreatiegebied Broekpolder Oranjepark / Het Hof Oeverbos De Lickebaert Surfplas en omgeving Wijkpark Holy Noord Marnixplantsoen en heemtuin Westwijk Oude Haven Maasboulevard â&#x20AC;&#x2122;t Hoofd

< 35 11 6 3 5 6 5 11 6

35-44 14 14 6 7 6 19 28 5

45-54 21 26 4 9 31 9 15 8

55-64 24 8 8 11 10 6 13 15

65-74 17 5 16 18 7 20 33 31

Voor 63% van de ondervraagden is de natuur de voornaamste redenen om een recreatiegebied te bezoeken. Ook rust en ruimte wordt door veel respondenten belangrijk gevonden. Het ontmoeten van andere mensen en de aanwezigheid van speelvoorzieningen zijn voor veel minder mensen de belangrijkste reden voor een recreatiebezoek.

figuur 4-3

Redenen voor recreatiebezoek Andere mensen ontmoeten

12,1%

Speelvoorzieningen

13,5%

Kinderboerderij, dierenweide

16,6%

Gezelligheid

32,7%

Rust en ruimte

51,6%

De natuur

63,1%

Anders

15,7% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

In tabel 4.9 is te zien hoe de uitkomsten uit bovenstaande grafiek verdeeld zijn onder de zes leeftijdsgroepen.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

75+ 15 6 4 7 9 56 18 9

27


28 VEILIG EN WONEN

tabel 4-9

Redenen voor recreatiebezoek naar leeftijd < 35 ¹ Reden voor bezoek De natuur 38,2% Rust en ruimte 35,1% Gezelligheid 37,2% Kinderboerderij, dierenweide 15,3% Speelvoorzieningen 19,2% Andere mensen ontmoeten 22,8% Anders 20,2% ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

35-44² 71,4% 49,9% 35,4% 29,5% 30,3% 5,3% 16,9%

45-54³ 75,8% 60,3% 32,7% 10,6% 3,2% 7,2% 15,7%

55-64⁴ 73,7% 61,5% 33,9% 17,7% 7,5% 7,5% 17,1%

65-74⁵ 70,6% 62,7% 28,4% 11,8% 9,8% 14,7% 6,9%

75+⁶ 61,8% 51,9% 21,2% 11,2% 2,1% 11,5% 10,3%

Met betrekking tot de recreatie is tot slot aan de bewoners gevraagd op welke manier recreatiegebieden aantrekkelijker gemaakt zouden kunnen worden. Meer natuur, beter schoonhouden, meer horeca en terrasjes en beter groenonderhoud werden door de respondenten het meest genoemd. 21% van de respondenten zegt de parken al aantrekkelijk genoeg te vinden en dat er niks hoeft te gebeuren. Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen. tabel 4-10

Recreatiegebieden worden aantrekkelijker door: Meer natuur Minder mensen Meer speel- en ligweiden Meer barbecue-, picknick voorzieningen Betere inrichting Beter schoonhouden Betere bereikbaarheid Meer horeca, terrasjes Meer evenementen Beter groenonderhoud Niets, de parken zijn al aantrekkelijk genoeg Anders

% 35,2 9,6 13,6 9,6 11,7 24,8 11,6 22,1 13,7 20,1 21,3 6,1

Welke onderwerpen in de verschillende leeftijdscategorieën heet meest en het minst belangrijk gevonden worden met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de recreatiegebieden is weergegeven in onderstaande tabel.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


VEILIG EN WONEN

tabel 4-11

Mogelijkheden voor verbetering recreatiegebieden naar leeftijd Mogelijke verbeteringen Meer natuur Minder mensen Meer speel- en ligweiden Meer barbecue-, picknick voorzieningen Betere inrichting Beter schoonhouden Betere bereikbaarheid Meer horeca, terrasjes Meer evenementen Beter groenonderhoud Niets, de parken zijn al aantrekkelijk genoeg Anders ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

4.6

< 35 ¹ 26,5% 5,7% 18,3% 17,0% 7,0% 24,4% 15,4% 36,2% 22,8% 25,1% 10,2% 2,2%

35-44² 39,5% 13,3% 27,8% 15,3% 21,6% 31,2% 12,6% 18,9% 20,8% 15,9% 14,2% 8,0%

45-54³ 46,0% 14,9% 9,0% 5,1% 11,5% 26,5% 14,0% 17,2% 8,7% 26,8% 21,7% 8,8%

55-64⁴ 39,9% 9,9% 7,5% 4,9% 11,9% 24,5% 6,6% 19,7% 7,5% 19,8% 29,8% 4,8%

65-74⁵ 27,4% 3,9% 3,9% 4,9% 10,8% 21,6% 5,9% 19,6% 5,9% 13,7% 37,3% 6,9%

75+⁶ 31,4% 8,9% 6,4% 2,6% 6,9% 15,9% 11,2% 9,8% 6,9% 12,8% 27,8% 8,2%

Stellingen

figuur 4-4

In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens? Er zijn in Vlaardingen voldoende plaatsen waar burgers gemeentelijke informatie kunnen krijgen. In meer straten moeten bewoners en gemeente samenwerken aan de leefbaarheid. Het is belangrijk dat er meer gevarieerde woningen in Vlaardingen worden gebouwd. Ouders moeten hun kinderen betere omgangsvormen bijbrengen. Scholen moeten leerlingen meer omgangsvormen bijbrengen. Cameratoezicht verhoogt de veiligheid op straat. Er hangen steeds minder vaak jongeren op straat rond, die eigenlijk op school horen te zitten.

Zeer eens

R I G O

Eens

Neutraal

R e s e a r c h

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Oneens Zeer oneens Niet beantwoord

e n

A d v i e s

B V

29


30 VEILIG EN WONEN

figuur 4-5

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? Burgers moeten betrokken worden bij onderhoud van hun wijk/straat Ik vind dat het huisvuil goed wordt opgehaald. Een 30-km zone verhoogt de verkeersveiligheid in de buurt In Vlaardingen worden weinig vernielingen aangebracht. In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid. Ik wil graag in deze buurt blijven wonen. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. Het is fijn om in deze buurt te wonen. De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.

Helemaal eens

R I G O

Eens

Oneens

Helemaal oneens

R e s e a r c h

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Geen mening Niet beantwoord 100%

e n

A d v i e s

B V


EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

5 Een sociaal Vlaardingen 5.1

Inleiding

In het deel â&#x20AC;&#x2DC;een sociaal Vlaardingenâ&#x20AC;&#x2122; van de vragenlijst zijn vragen gesteld met betrekking tot scholen, kinderopvang en (vrije)tijdsbesteding zoals vrijwilligerswerk en sport. De resultaten met betrekking tot deze onderwerpen worden in dit hoofdstuk beschreven.

5.2

Basisschoolkeuze en kinderopvang

Bijna 11% van de ondervraagden geeft aan kinderen te hebben die naar de basisschool gaan. Op de vraag wat voor de ouders de belangrijkste redenen zijn om voor een bepaalde basisschool te kiezen werd als volgt geantwoord: tabel 5-1 Redenen basisschoolkeuze School in de wijk Openbaar of bijzonder onderwijs Advies school Kind heeft daar veel vriendjes of familieleden Schoolconcept Aanbeveling van anderen Een school met een goede sfeer Een school die goed presterende leerlingen aflevert Een school waar leerlingen normen en waarden worden bijgebracht Een school waar veel aan sport of kunst en cultuur wordt gedaan

%* 65,4 10,7 3,2 6,5 2,8 13,6 35,7 11,4 36,2 1,9

* op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen

Voor de meeste respondenten is de belangrijkste reden om voor een basisschool te kiezen dat de school in de wijk ligt waar men woont. Daarnaast is een belangrijke reden dat de leerlingen op de school normen en waarden worden bijgebracht. Als derde wordt het belangrijk gevonden dat er een goede sfeer aanwezig is op de school. Van de respondenten maakt 33% gebruik van georganiseerde kinderopvang of heeft daar in het verleden gebruik van gemaakt. In aflopende volgorde zijn/ worden de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang onder de respondenten het meest gebruikt.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

31


32 EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

tabel 5-2 Georganiseerde kinderopvang Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Naschoolse opvang Gastouder opvang Gestopt of verminderd in verband met kosten Gestopt omdat het niet meer nodig was Veranderd naar de vorm opvang bij familie of kennissen Veranderd naar de vorm opvang voor eigen rekening

% 42,3 51,4 22,6 12,2 3,6 19,6 4,9 2,8

* op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen

5.3

Vrijetijdsbesteding

Vrijwilligerswerk Van de ondervraagden gaf 11% aan in het afgelopen jaar geen vrijwilligerswerk verricht te hebben, maar het daarvoor wel gedaan te hebben. 5% van de respondenten is van plan binnen twee jaar vrijwilligerswerk te gaan doen. 26% van de respondenten heeft in het afgelopen jaar wel vrijwilligerswerk verricht. Van deze vrijwilligers heeft een derde in het afgelopen jaar twee of meer verschillende soorten vrijwilligerswerk gedaan. In figuur 5.2 is te zien dat 26% van de vrijwilligers hulp heeft gegeven aan zieken, bejaarden of gehandicapten. Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages gezamenlijk niet op 100% uitkomen. figuur 5-1

Percentage vrijwilligers naar type vrijwilligerswerk 7,4%

Bewonersorganisatie, huurders vereniging Actie‐ of milieugroep

0,4% 4,4%

Culturele organisatie 1,5%

Politieke organisatie

17,6%

Kerk, moskee, tempel, levensbeschouwelijke organisatie 5,3%

Kinderopvang

8,8%

Beroepsorganisatie of belangenorganisatie

24,5%

Sportorganisatie 2,0%

Vrouwenorganisatie

12,0%

Onderwijs, helpen op school 7,8%

Jeugd‐ en jongerenwerk, club‐ en buurthuiswerk, vormingswerk

21,1%

Hulp aan zieken, bejaarden of gehandicapten

25,3%

Overig vrijwilligerswerk 0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

In onderstaande tabel is weergegeven welke soorten vrijwilligerswerk door welke leeftijdsgroepen gedaan worden en hoe de verdeling tussen mannen en vrouwen eruit ziet.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

25,0%

30,0%


EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

tabel 5-3

Vrijwilligerswerk naar leeftijd

Vrijwilligerswerk verricht

< 35 ¹

35-44²

45-54³

55-64⁴

65-74⁵

75+⁶

17,1%

22,6%

30,3%

28,7%

37,3%

15,8%

8,3%

Soort vrijwilligerswerk Hulp aan zieken, bejaarden of gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, vormingswerk Onderwijs, helpen op school Vrouwenorganisatie Sportorganisatie Beroepsorganisatie of belangenorganisatie Overig vrijwilligerswerk, namelijk Kinderopvang Kerk, moskee, tempel, levensbeschouwelijke organisatie Politieke organisatie Culturele organisatie Actie- of milieugroep Bewonersorganisatie, huurders vereniging ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

tabel 5-4

7,6%

29,6%

28,7%

42,2%

16,4%

8,3%

6,9%

8,1%

2,6%

-

17,1% 33,5% 7,4% 34,6% 13,1% 11,4% -

27,8% 3,8% 40,5% 16,5% 23,4% 7,6% 20,3% 3,8% 8,3% -

13,3% 29,1% 14,7% 15,8% 15,8% 6,9% 8,5%

4,1% 7,1% 25,4% 1,8% 16,5% 6,3% 23,9% 4,6% 3,5% 1,8% 15,0%

2,6% 2,6% 36,8% 2,6% 23,7% 2,6% 5,2%

8,3% 10,5% 32,3% 5,2% 24,0%

Vrijwilligerswerk naar geslacht Mannen⁷ Vrouwen⁸ Vrijwilligerswerk verricht

26,3%

22,8%

13,8% 12,4% 7,9% 30,4% 13,9% 27,1% 1,8% 18,7% 1,8% 5,0% 9,9%

28,9% 2,9% 16,4% 4,2% 18,1% 3,4% 23,4% 9,0% 16,3% 1,3% 3,8% 0,7% 4,8%

Soort Vrijwilligerswerk Hulp aan zieken, bejaarden of gehandicapten Jeugd- en jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, vormingswerk Onderwijs, helpen op school Vrouwenorganisatie Sportorganisatie Beroepsorganisatie of belangenorganisatie Overig vrijwilligerswerk Kinderopvang Kerk, moskee, tempel, levensbeschouwelijke organisatie Politieke organisatie Culturele organisatie Actie- of milieugroep Bewonersorganisatie, huurders vereniging ⁷ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 7 ⁸ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 8

Hoeveel uur per week zij gemiddeld vrijwillig werkten en hoe lang zij al vrijwilligerswerk doen is weergegeven in tabel 5.3 en figuur 5.2. tabel 5-5 Uren per week vrijwilligerswerk meer dan 20 uur per week 10 tot 20 uur per week 5 tot 10 uur per week 2 tot 5 uur per week minder dan 2 uur per week

%* 13,4 9,2 21 34,7 24,5

* op deze vraag hebben sommige deelnemers meerdere antwoorden gegeven, waardoor de percentages gezamenlijk boven de 100% uitkomen

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

33


34 EEN SOCIAAL VLAARDINGEN

figuur 5-2

Hoe lang doet u al vrijwilligerswerk? 21%

20%

0‐5 jaar 5‐10 jaar 10‐25 jaar Langer dan 25 jaar 27% 32%

Verzorging 12% van de respondenten zegt, niet beroepshalve, hulp te geven aan een ziek of hulpbehoevende persoon. In 83% van de gevallen is deze persoon een familielid. 3% van deze mensen geeft hulp aan buren en 7% aan een vriend of vriendin. In 26% van de gevallen gaat het om huishoudelijke zorg. 11% van de respondenten verleent persoonlijke verzorging en in 61% van de gevallen gaat het om een combinatie van zorg. figuur 5-3

Wat voor soort hulp geeft u? 25,7%

Huishoudelijke zorg Persoonlijke verzorging 60,7%

10,5%

Psychosociale begeleiding Een combinatie van zorg

3,1%

Sport Een ruime meerderheid (61%) van de ondervraagden geeft aan in het afgelopen jaar gesport te hebben of actief te zijn geweest. In de meeste gevallen sport men op eigen initiatief (39%), maar ook wordt redelijk veel gesport in verenigingsverband (17%) of via particuliere sportaanbieders (19%). In de tabellen hieronder is

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


35

weergegeven hoe er in de leeftijdsgroepen gesport wordt en op welke manier de mannen en vrouwen in Vlaardingen voornamelijk sporten. tabel 5-6

Sport(wijze) naar leeftijd

Gesport/ in beweging geweest

< 35 ¹

35-44²

45-54³

55-64⁴

65-74⁵

75+⁶

69,8%

62,5%

72,1%

55,4%

60,2%

46,2%

17,4% 19,9% 47,3%

17,0% 25,4% 37,5%

16,4% 26,2% 43,0%

18,0% 15,6% 33,3%

16,7% 14,7% 39,2%

15,1% 6,8% 23,7%

Sportwijze In verenigingsverband Via een particuliere sportaanbieder Op eigen initiatief ¹ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel1 ² Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 2 ³ Awijkingsmarges: zie bijlage tabel 3 ⁴ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 4 ⁵ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 5 ⁶ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 6

tabel 5-7

Sport(wijze) naar geslacht

Gesport/ in beweging geweest

Mannen⁷

Vrouwen⁸

62,6%

63,2%

15,8% 17,8% 44,3%

17,9% 20,5% 33,7%

Sportwijze In verenigingsverband Via een particuliere sportaanbieder Op eigen initiatief ⁷ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 7 ⁸ Afwijkingsmarges: zie bijlage tabel 8

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


GEMEENTELIJK BESTUUR

6 Gemeentelijk bestuur 6.1

Inleiding

In het deel â&#x20AC;&#x2DC;gemeentelijk bestuurâ&#x20AC;&#x2122; zijn vragen aan de bewoners gesteld met betrekking tot de verbetering van de stad en het contact met het bestuur. Daarnaast zijn over deze onderwerpen ook een aantal stellingen geformuleerd waarvan de bewoners hebben aangegeven in hoeverre zij het daarmee eens zijn. In dit hoofdstuk zullen eerst per onderwerp de uitkomsten beschreven worden. Tot slot zullen in paragraaf 6.4 de antwoorden op de stellingen in drie figuren weergegeven worden.

6.2

Verbetering van de stad

De meeste respondenten zijn op de hoogte van de acties van B&W om de stad te verbeteren. Hiervan heeft de grootste groep het gelezen in de krant (49%). Een kleiner deel (17%) ziet het om zich heen gebeuren. Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages in onderstaande grafiek gezamenlijk boven de 100% uitkomen. figuur 6-1

Worden acties van B&W om de stad te verbeteren opgemerkt?

Ja, gelezen op internet

1,9%

Ja, gezien en gehoord op televisie en radio

4,3%

Ja, gelezen in krant, huis-aan-huisblad enz

45,7% 5,7%

Ja, gehoord van buren, vrienden, familie enz Ja, ik zie het om me heen gebeuren

17,7% 2,0%

Ja, anders Nee, weinig tot niets

39,2% 0%

R I G O

R e s e a r c h

20%

e n

40%

60%

80%

100%

A d v i e s

B V

37


38 GEMEENTELIJK BESTUUR

Als het gaat om onderwerpen waaraan het college moet werken om de stad te verbeteren, zien we dat vooral ‘schoon en heel op straat’ en ‘terugdringen overlast door jongeren’ hoog scoren. Andere zaken die de respondenten belangrijk vinden zijn bijvoorbeeld ‘een gevarieerd woningaanbod’, ‘veiligheid rondom NS-stations’, ‘veilig uitgaansleven’ en ‘werken aan een groene stad’. De bereikbaarheid van de stad hoeft behoeft volgens de bewoners de minste aandacht. Omdat op deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren, komen de percentages in onderstaande grafiek gezamenlijk boven de 100% uit. tabel 6-1

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waaraan het college moet werken ? Meer werkgelegenheid

10,9%

Werken aan een groene stad

29,9%

Verfraaien van de stad

25,0%

Veilig uitgaansleven

31,0%

Veiliger, beter openbaar vervoer

16,1%

Verantwoordelijkheden geven aan burgers

9,6%

Veiligheid rondom NS-stations

31,9%

Terugdringen van het schoolverzuim

13,0% 11,7%

Goed ondernemersklimaat Betere bereikbaarheid van de stad Terugdringen van overlast door jongeren Versterking van de mantelzorg, ouderenzorg Bevorderen van sport en recreatie door jongeren Bevordering van de inburgering Het cultureel klimaat versterken Gevarieerd woningaanbod Schoon en heel op straat Bruisende stad Anders

7,8% 54,5%

16,7% 18,1% 18,2% 8,8% 35,8% 21,0%

3,7% 0%

10%

20%

30%

61,1%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoe groot de kans is dat ze ingaan op een uitnodiging van B&W om over problemen te komen praten. Van de respondenten geeft 21% aan dat deze kans groot tot zeer groot is. 19% sluit een dergelijk gesprek uit.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

100%


GEMEENTELIJK BESTUUR

39

figuur 6-2

Hoe groot is de kans dat u ingaat op een uitnodiging  van B&W om over problemen te komen praten ? 2,1% 4,6% 18,9%

17,0%

Zeer groot Groot Klein Zeer klein Niet

22,2%

Niet beantwoord 35,2%

Onderstaande figuur geeft een beeld van wat de respondenten vinden van de aanpak van B&W als het gaat om verschillende zaken. De beoordelingen zijn het beste als het gaat om de bereikbaarheid van de stad, de veiligheid van het openbaar vervoer, ‘schoon en heel op straat’ en het verfraaien van de stad. De aanpak van de overlast door jongeren wordt door de respondenten het meest met ‘slecht’ beoordeeld. figuur 6-3

Wat vindt u van de aanpak van het college van B&W als het gaat om... ...veilig uitgaan ...meer werkgelegenheid ...terugdringen van overlast door jongeren ...verantwoordelijkheden geven aan burgers ...bestrijden van achterstand van immigranten ...veiligheid rondom NS-stations ...goed ondernemersklimaat ...terugdringen van het schoolverzuim ...verfraaien van de stad ...bevorderen van sport en recreatie door jongeren ...terugdringen van overlast door verslaafden ...betere bereikbaarheid van de stad ...gevarieerd woningaanbod ...veiliger openbaar vervoer ...schoon en heel op straat

Goed Voldoende Matig Slecht Geen mening Niet beantwoord

0%

R I G O

R e s e a r c h

20%

e n

40%

60%

80%

A d v i e s

100%

B V


40 GEMEENTELIJK BESTUUR

6.3

Contact met het bestuur

Aan de respondenten is gevraagd over welke bijeenkomsten van inwoners met het bestuur zij wel eens gehoord of gelezen hebben. Voor alle bijeenkomsten geldt dat een grote meerderheid van de respondenten er wel eens van gehoord of over gelezen heeft. De deelname aan de bijeenkomsten is beperkt. Van alle bijeenkomsten worden inspraakbijeenkomsten met 8% het best bezocht door de respondenten. tabel 6-2 Bijeenkomst Spreekuur collegeleden Raadsvergaderingen Commissievergaderingen Inspraakbijeenkomsten

Over gehoord 39,3% 41,7% 38,8% 41,0%

Over gelezen 32,5% 36,0% 30,0% 34,1%

Aan deelgenomen 3,3% 2,1% 2,4% 7,8%

Niet beantwoord 24,9% 20,1% 28,8% 17,1%

Over de herbenoeming van burgemeester Bruinsma is 69% tevreden. 19% staat er neutraal tegenover en 2% zegt ontevreden te zijn. Van alle respondenten zegt 21% de burgemeester en een of meer wethouders bij naam te kunnen noemen. 13% van de respondenten kent alleen burgemeester Bruinsma. Onderstaande tabel geeft de meningen weer over het burgerjaarverslag. 22% van de respondenten vindt deze informatief en het verslag wordt goed leesbaar gevonden door 19% van de ondervraagden. 49% van de respondenten heeft hierover geen mening en/of heeft het verslag niet gelezen. tabel 6-3 Mening over het burgerjaarverslag Informatief Goed leesbaar Moeilijk leesbaar Alles wat je moet weten staat erin Actueel Geen mening/ niet gelezen

% 21,5 19 1,1 10,1 2,6 49,3

De meeste respondenten (73%) luisteren nooit naar de lokale radio â&#x20AC;&#x2DC;Omroep Vlaardingenâ&#x20AC;&#x2122;. Als ze hier wel naar luisteren is dat meestal minder dan 1 uur per maand. 6% zegt meer dan 3 uur per maand naar de omroep te luisteren.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


GEMEENTELIJK BESTUUR

figuur 6-4

Hoeveel uur per maand  luistert u naar  de lokale  radio ‘Omroep Vlaardingen’?  3,8%

2,2% 1,7%

7,0%

Nooit Minder dan 1 uur 1 tot 3 uur

12,8%

3 tot 8 uur Meer dan 8 uur Onbekend 72,5%

(Compilaties van) raadsvergaderingen worden via tv, internet en radio uitgezonden. Het merendeel van de respondenten zegt hier nooit naar te kijken of luisteren. Internet en radio worden hiervoor minder gebruikt dan de televisie, 20 tot 25 procent van de respondenten kijkt soms wel naar (compilaties van) raadsvergaderingen op televisie.

figuur 6-5

Raadsvergaderingen ... compilatie-uitzendingen over raadsvergaderingen op TV Vlaardingen? ...de raadsvergaderingen die live uitgezonden worden op TV Vlaardingen?

Nooit

...de vergaderingen van raad en commissies wel eens via het INTERNET?

Vaak

Soms

Altijd ...de vergaderingen van raad en commissies bij ‘Omroep Vlaardingen’?

Niet beantwoord 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stukken voor de raads- en commissievergaderingen die via het internet beschikbaar zijn, worden door een kleine 6% van de respondenten bekeken. 31% van de respondenten vindt de maandelijkse raadspagina informatief, 17% vindt de pagina goed leesbaar en 16% vindt dat alles wat je moet weten erin staat.. 37% heeft geen mening en/of heeft de raadspagina nooit gelezen.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

41


42 GEMEENTELIJK BESTUUR

In lokaal bestuur en plaatselijke politiek is 10% van de respondenten geïnteresseerd. 41% is een beetje en 49% is niet geïnteresseerd. figuur 6-6

Interesse in lokaal  bestuur en plaatselijke  politiek 0,9%

9,6%

Ja Een beetje Nee

48,6% 40,8%

Niet beantwoord

60% van de respondenten heeft geen behoefte aan persoonlijk contact met een raadslid. 30% heeft daar alleen behoefte aan als daar aanleiding voor is. tabel 6-4 Behoefte aan persoonlijk contact raadslid? Ja Ja, als daar aanleiding voor is Nee Geen mening Niet beantwoord

% 1 29,8 60,2 7,9 1,1

Bij ontevredenheid over het beleid van de gemeente Vlaardingen, zullen de meeste respondenten samen met anderen iets ondernemen of contact zoeken met de gemeenteraad. Contact zoeken met een ambtenaar, burgemeester of wethouder zijn ook veel genoemde opties.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


GEMEENTELIJK BESTUUR

figuur 6-7

Acties bij ontevredenheid over wijkbeleid (meerdere antwoorden mogelijk) Krant of blad inschakelen

14,7%

ActiecomitĂŠ helpen oprichten

4,7%

Contact zoeken met ambtenaar

32,1%

Radio of televisie inschakelen

5,5%

Contact zoeken met burgemeester of wethouder

33,0% 9,0%

Politieke partij inschakelen Vereniging of andere mensen inschakelen

12,6%

Samen met anderen iets ondernemen

43,1%

Contact zoeken met gemeenteraad 36,2% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

De respondenten zouden het contact met de raad het liefst direct via e-mail of telefoon hebben. figuur 6-8

Gewenste wijze van contact met iemand uit de Raad (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoorzitting over bepaald onderwerp

9,1%

Wijkbezoek van raadsleden

11,9%

Direct benaderen via de telefoon

37,8%

Direct benaderen via email

38,0%

Direct benaderen via brief

24,0% 7,7%

Aanspreken op de raadsvergadering 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Uitleg over lokale politiek en lokaal bestuur op middelbare scholen wordt door 64% van de respondenten als belangrijk gezien. 8% vindt dit niet belangrijk en 25% heeft geen mening. 33% van de ondervraagden heeft gehoord van het burgerinitiatief. Hiervan zegt 6% er ook gebruik van te gaan maken. Als er nu gemeenteraadsverkiezingen gehouden zouden worden, stemt 41% hetzelfde als de vorige keer. 16% zou anders stemmen. De rest heeft geen mening of heeft de vraag niet beantwoord.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

43


44 GEMEENTELIJK BESTUUR

6.4

Stellingen

De volgende tabellen en figuren geven de antwoorden van de respondenten op een aantal stellingen weer.

tabel 6-5 Stellingen Ik volg de plaatselijke politiek geregeld via de media. Ik wil meer weten over de gemeenteraad en het werk dat de gemeenteraad doet. Ik wil wel eens naar een vergadering van een commissie of de gemeenteraad Ik kijk op internet naar de agenda van de raad of de commissies. Ik kijk op internet naar de site van de politieke partijen. Ik ben de afgelopen 2 jaar aanwezig geweest bij een commissie vergadering. Ik ben de afgelopen 2 jaar aanwezig geweest bij een raadsvergadering. Ik heb de afgelopen 2 jaar gebruik gemaakt van het sprekerplein bij een commissievergadering. Ik heb de afgelopen 2 jaar gebruikgemaakt van het spreekrecht bij een raadsvergadering. Ik heb de afgelopen twee jaar wel eens een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Ik ben de afgelopen twee jaar wel eens naar een bijeenkomst van een actiegroep geweest. Ik heb mij de afgelopen twee jaar ingezet voor een kwestie van wijkbelang. Ik heb mij de afgelopen twee jaar ingezet voor een kwestie van Vlaardings belang. Ik ben de afgelopen twee jaar naar een inspraakavond of naar een hoorzitting geweest. Ik ben de afgelopen twee jaar naar een bijeenkomst van een politieke partij geweest. Ik wil meer weten van de lokale politieke partijen. Ik ben lid van een politieke partij.

Percentage 'ja' 30,6 16,3 12,0 4,0 6,9 2,5 3,5 0,5 0,6 6,3 5,1 7,4 5,0 10,3 3,5 9,5 5,8

figuur 6-9

Meningen over de gemeenteraad. ...kletst, maar doet niets. Helemaal eens

...doet belangrijk werk.

Eens ...zet zich in voor de Vlaardingse bevolking.

Niet/wel Oneens

...is overbodig.

Helemaal oneens Geen mening

...is de baas van de gemeente

Niet beantwoord 0%

R I G O

R e s e a r c h

20%

40%

e n

60%

80%

100%

A d v i e s

B V


45

figuur 6-10

In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens? De gemeente biedt voldoende mogelijkheden om bewoners inbreng te laten hebben Als ik mijn inbreng heb laten gelden, ervaar ik dat de gemeente die serieus neemt. Helemaal eens

Ik heb de behoefte de raad te informeren over wat er in de stad leeft.

Eens

De gemeenteraad zou meer moeten luisteren naar de burgers van Vlaardingen

Niet/wel Oneens

Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de politiek van de gemeente.

Helemaal oneens

De politieke partijen zijn alleen ge誰nteresseerd in mijn stem,niet in mijn mening.

Geen mening Niet beantwoord

De gemeenteraadsleden doen hun best zich te informeren over wat er onder de bevolking leeft. 0%

R I G O

R e s e a r c h

20%

e n

40%

60%

80%

100%

A d v i e s

B V


KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

7 Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening 7.1

Inleiding

In het deel â&#x20AC;&#x2DC;kwaliteit van de gemeentelijke dienstverleningâ&#x20AC;&#x2122; van de vragenlijst zijn vragen gesteld met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente zoals het onderhoud van de stad en de informatievoorziening. De resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven.

7.2

Bereikbaarheid gemeente

Over de openingstijden van de gemeentelijke kantoren is met 71% de grote meerderheid van de respondenten tevreden, terwijl 24% hierover (zeer) ontevreden is. tabel 7-1 Tevredenheid openingstijden gemeentekantoren zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden geen mening

% 66,0 4,9 19,7 4,2 1,9

Aan de ondervraagden is een aantal stellingen met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening voorgelegd. Meer dan 60% van de respondenten vindt dat de gemeente telefonisch goed bereikbaar is, dat zij goed doorverwezen worden en dat zij de informatie ontvangen die zij nodig hebben.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

47


48 KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

figuur 7-1

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? ...kun je gemakkelijk een afspraak maken met burgemeester of wethouder ...wordt er goed gereageerd op klachten van burgers ...word je van het kastje naar de muur gestuurd ...krijg je de informatie die je nodig hebt ...zijn ze nergens te bekennen als je ze echt nodig hebt ...word je goed doorverwezen naar waar je zijn moet ...is men telefonisch goed bereikbaar ...lukt het niet meteen om de juiste persoon te pakken te krijgen ...is het juiste telefoonnummer makkelijk te vinden in het telefoonboek 0%

Helemaal eens

Eens

Oneens

20%

Helemaal oneens

40%

Geen mening

60%

80%

100%

Niet beantwoord

Het antwoordpatroon op vragen met betrekking tot het onderhouden van de stad varieert enigszins. Op alle aspecten vindt minstens 50% van de bewoners de schoonmaak en het onderhoud (redelijk) goed, behalve als het gaat om speelplaatsen. De gladheidbestrijding en de reparatie van de straatverlichting worden zelfs door ruim 70% van de respondenten (redelijk) goed gevonden. figuur 7-2

Schoonmaak en onderhoud …het schoonmaken van de weekmarkt (centrum) …gladheidbestrijding …de reparatie van de straatverlichting …informatievoorziening over weg- en bouwwerkzaamheden …het onderhoud aan speelplekken …het onderhoud aan straatmeubilair (bankjes, borden, etc) …het onderhoud aan openbaar groen …het onderhoud aan voetpaden …het onderhoud aan fietspaden …het onderhoud aan wegen …het schoonhouden van de Binnenstad …het schoonhouden van uw woonbuurt …het schoonhouden van straten & stoepen in het algemeen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Goed

R I G O

Redelijk

Matig

R e s e a r c h

Slecht

e n

Geen mening

Niet beantwoord

A d v i e s

B V


KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Ruim driekwart van de respondenten heeft wel eens gehoord van wijkbeheer, maar 47% weet niet exact wat het is. ‘De Buitenlijn’ is minder bekend, 45% heeft daar nog nooit van gehoord. Wel weet 6% het telefoonnummer van ‘De Buitenlijn’ uit het hoofd. De rest weet het nummer niet uit het hoofd, maar weet wel waar ze het zouden kunnen vinden. Aan de ondervraagden is voorgelegd of ze tevreden zijn met de afhandeling van een eventuele meldingen bij ‘De Buitenlijn’. 29% van de respondenten is (zeer) tevreden met de klachtafhandeling door ‘De Buitenlijn’ en 10% is minder of helemaal niet tevreden. Het grote aandeel van mensen zonder mening wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat zij nooit een klacht in hebben gediend bij de ‘De Buitenlijn’ (hierover is geen aparte vraag gesteld). tabel 7-2

Tevreden met afhandeling melding Buitenlijn? helemaal eens eens oneens helemaal oneens geen mening niet beantwoord

% 4,3 24,2 8,0 1,6 59,6 2,3

78% van de respondenten heeft een computer met internetaansluiting. In 15% van de gevallen is de respondent de enige in huishouden die gebruik maakt van het internet. De meeste respondenten geven aan dat het internet door meer dan één persoon in het huishouden gebruikt wordt. tabel 7-3 Wie gebruikt internet? alleen ik alleen mijn partner beiden alleen kind(eren) combinatie niet beantwoord

% 15,0 4,6 32,8 1,3 30,8 15,5

52% van de respondenten heeft op de website www.vlaardingen.nl wel eens informatie opgevraagd of een formulier ingevuld. 22% heeft in de afgelopen 12 maanden de Buitenlijn gebeld of het klachtenformulier op internet ingevuld. Er zijn verschillende manieren om er achter te komen welke activiteiten en plannen de gemeente Vlaardingen heeft. 85% van de respondenten zegt dit te doen via de gemeentepagina in Groot Vlaardingen. Het volledige overzicht staat in figuur 7-3.

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

49


50 KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

figuur 7-3

Hoe komt u te weten welke activiteiten en plannen de gemeente Vlaardingen heeft? (meerdere antwoorden mogelijk)

Brief van de gemeente Vlaardingen Burgerjaarverslag Aanplakborden en dergelijke Van horen zeggen Gemeentelijke magazine Berichten TV Rijnmond Website van de gemeente … De Maasstad Radio Rijnmond Stichting Lokale Omroep Vlaardingen Een landelijke krant De Gemeentegids Gemeentepagina in Groot … Niet in geïnteresseerd Anders 0%

34,5%

5,9%

32,2% 31,4% 11,8% 20,2% 15,3% 19,9% 14,1% 9,9% 14,6% 17,8% 3,6% 1,8%

80,1% 20%

40%

60%

80%

100%

Men is over het algemeen zijn de respondenten tevreden over informatie met betrekking tot activiteiten en plannen van de gemeente. Slechts 4% zegt daarover ontevreden te zijn. Het blad Berichten wordt door 30% van de respondenten leuk en informatief gevonden, 6% vindt het blad over het algemeen interessant en van 18% is de mening over het blad heel wisselend. tabel 7-4 Mening over het blad Berichten geen idee, want ik lees het nooit geen idee, want ik krijg het nooit leuk en informatief over het algemeen niet interessant heel wisselend Niet beantwoord

% 25,8 17,8 29,7 6,1 18,2 2,4

De gemeentepagina in Groot Vlaardingen wordt door de meeste respondenten ‘informatief’ en ‘goed leesbaar’ gevonden. tabel 7-5 Mening over Gemeentepagina Groot Vlaardingen informatief goed leesbaar moeilijk leesbaar Alles wat je moet weten staat erin actueel geen idee, want ik heb het nooit gelezen

R I G O

R e s e a r c h

e n

% 35,0 31,6 5,5 16,4 3,3 15,0

A d v i e s

B V


KWALITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

De ondervraagden vinden vooral informatie over adressen en openingstijden op de gemeentepagina van belang, evenals nieuws en bekendmakingen van de gemeente. Vergaderingen van gemeentelijke commissies en de gemeenteraad vindt men minder interessant. figuur 7-4

Hoe belangrijk vindt u de onderwerpen op de gemeentepagina? Adressen, telefoonnummers en openingstijden Aankondigingen Inspraakbijeenkomsten Informatie over beleid en activiteiten Vergaderingen gemeentelijke commissies en gemeenteraad Bekendmakingen van de gemeente Nieuws 0%

belangrijk

R I G O

20%

neutraal

R e s e a r c h

40%

60%

80%

onbelangrijk

Niet beantwoord

e n

A d v i e s

100%

B V

51


52 BIJLAGEN

Bijlagen -

Afwijkingsmarges voor leeftijdsgroepen

-

Afwijkingsmarges voor groepen naar geslacht

-

Afwijkingsmarges voor Vlaardingen algemeen

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V


BIJLAGEN

Voor alle tabellen in deze bijlage geldt dat de afwijkingsmarge met 95% zekerheid aangeeft hoeveel procent het werkelijke percentage (in Vlaardingen) beneden of boven het in de tabel genoemde percentage ligt. De grenzen waartussen de werkelijke percentages vallen worden daarnaast weergegeven onder â&#x20AC;&#x2DC;intervalâ&#x20AC;&#x2122;. Ter verduidelijking volgt hier een voorbeeld: Als (ongeveer) 30% van de respondenten onder de 35 jaar tevreden is met het horeca-aanbod in Vlaardingen, kan met 95 procent zekerheid gezegd worden dat dit percentage onder de totale bevolking van Vlaardingen tussen de 19,9 (30-10,1) en 42,5 (30+12,5) procent ligt.

Afwijkingsmarges voor percentages naar leeftijd Tabel 1

Jonger dan 35 jaar

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 2

Afwijkingsmarge onder boven -5,3% 10,1% -8,2% 11,8% -10,1% 12,5% -11,4% 12,6% -12,3% 12,3% -12,6% 11,4% -12,5% 10,1% -11,8% 8,2% -10,1% 5,3% -6,0% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 4,7% 20,1% 11,8% 31,8% 19,9% 42,5% 28,6% 52,6% 37,7% 62,3% 47,4% 71,4% 57,5% 80,1% 68,2% 88,2% 79,9% 95,3% 94,0% 100,0%

Afwijkingsmarge onder boven -8,2% 11,8% -10,1% 12,5% -11,4% 12,6% -12,3% 12,3% -12,6% 11,4% -12,5% 10,1% -11,8% 8,2% -10,1% 5,3% -6,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 5,3% 18,2% 12,9% 29,7% 21,3% 40,4% 30,2% 50,6% 39,6% 60,4% 49,4% 69,8% 59,6% 78,7% 70,3% 87,1% 81,8% 94,7% 95,7% 100,0%

35 -44 jaar

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R I G O

R e s e a r c h

e n

A d v i e s

B V

53


54 BIJLAGEN

Tabel 3

45-54 jaar

Afwijkingsmarge onder boven -3,9% 5,9% -5,6% 7,1% -6,8% 7,8% -7,5% 8,0% -7,9% 7,9% -8,0% 7,5% -7,8% 6,8% -7,1% 5,6% -5,9% 3,9% -2,5% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 6,1% 15,9% 14,4% 27,1% 23,2% 37,8% 32,5% 48,0% 42,1% 57,9% 52,0% 67,5% 62,2% 76,8% 72,9% 85,6% 84,1% 93,9% 97,5% 100,0%

Afwijkingsmarge onder boven -3,6% 5,3% -5,3% 6,5% -6,3% 7,2% -7,0% 7,4% -7,3% 7,3% -7,4% 7,0% -7,2% 6,3% -6,5% 5,3% -5,3% 3,6% -2,1% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 6,4% 15,3% 14,7% 26,5% 23,7% 37,2% 33,0% 47,4% 42,7% 57,3% 52,6% 67,0% 62,8% 76,3% 73,5% 85,3% 84,7% 93,6% 97,9% 100,0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afwijkingsmarge onder boven -4,4% 7,3% -6,6% 8,7% -8,0% 9,4% -8,9% 9,7% -9,5% 9,5% -9,7% 8,9% -9,4% 8,0% -8,7% 6,6% -7,3% 4,4% -3,6% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 5,6% 17,3% 13,4% 28,7% 22,0% 39,4% 31,1% 49,7% 40,5% 59,5% 50,3% 68,9% 60,6% 78,0% 71,3% 86,6% 82,7% 94,4% 96,4% 100,0%

R I G O

R e s e a r c h

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 4

55-64 jaar

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 5

65-74 jaar

% in tabel

e n

A d v i e s

B V


BIJLAGEN

Tabel 6

75 jaar en ouder:

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afwijkingsmarge onder boven -4,6% 7,7% -6,8% 9,2% -8,3% 9,9% -9,3% 10,1% -9,9% 9,9% -10,1% 9,3% -9,9% 8,3% -9,2% 6,8% -7,7% 4,6% -3,9% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 5,4% 17,7% 13,2% 29,2% 21,7% 39,9% 30,7% 50,1% 40,1% 59,9% 49,9% 69,3% 60,1% 78,3% 70,8% 86,8% 82,3% 94,6% 96,1% 100,0%

Afwijkingsmarges voor percentages naar geslacht Tabel 7

mannen

Afwijkingsmarge onder boven -3,1% 4,3% -4,4% 5,3% -5,3% 5,9% -5,8% 6,1% -6,1% 6,1% -6,1% 5,8% -5,9% 5,3% -5,3% 4,4% -4,3% 3,1% -1,5% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 6,9% 14,3% 15,6% 25,3% 24,7% 35,9% 34,2% 46,1% 43,9% 56,1% 53,9% 65,8% 64,1% 75,3% 74,7% 84,4% 85,7% 93,1% 98,5% 100,0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afwijkingsmarge onder boven -2,5% 3,2% -3,5% 4,1% -4,2% 4,5% -4,6% 4,7% -4,7% 4,7% -4,7% 4,6% -4,5% 4,2% -4,1% 3,5% -3,2% 2,5% -0,9% 0,0%

Interval ondergrens bovengrens 7,5% 13,2% 16,5% 24,1% 25,8% 34,5% 35,4% 44,7% 45,3% 54,7% 55,3% 64,6% 65,5% 74,2% 75,9% 83,5% 86,8% 92,5% 99,1% 100,0%

R I G O

R e s e a r c h

% in tabel 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 8

vrouwen

% in tabel

e n

A d v i e s

B V

55


56 BIJLAGEN

Afwijkingsmarges voor Vlaardingen in het algemeen Tabel 9

Vlaardingen algemeen

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afwijkingsmarge onder boven -2,0% 2,5% -2,8% 3,1% -3,3% 3,5% -3,6% 3,7% -3,7% 3,7% -3,7% 3,6% -3,5% 3,3% -3,1% 2,8% -2,5% 2,0% -0,5% 0,0%

R I G O

R e s e a r c h

% in tabel

Interval ondergrens bovengrens 8,0% 12,5% 17,2% 23,1% 26,7% 33,5% 36,4% 43,7% 46,3% 53,7% 56,3% 63,6% 66,5% 73,3% 76,9% 82,8% 87,5% 92,0% 99,5% 100,0%

e n

A d v i e s

B V

Stadspeiling 2008  

Stadspeiling 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you