Page 1


อยุธยา กรุงเก่าเราแต่ก่อน

วัดใหญ่ชยั มงคล วัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร วัดกุฎีดาว วัดมหาธาตุ พระราชวังโบราณ วัดพระศรี สรรเพชญ์

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕

ตลาดโก้ งโค้ ง ตลาดน ้าอโยธยา

เที่ยวเพลิน พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

๖ ๖

รวมสุดยอดร้ านอาหารเจ้ าดัง!


จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นอดีตราชธานีของไทย มี หลักฐานของการเป็ นเมืองในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่ ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ โดยมีร่องรอยของที่ต้ งั เมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่ องราวเหตุการณ์ใน ลักษณะ ตานานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึ ก ซึ่ งถือว่า เป็ นหลักฐานร่ วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่ งเมือง อโยธยา หรื ออโยธยาศรี รามเทพนคร หรื อเมืองพระราม มีที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบา้ นเมืองที่มี ความเจริ ญ ทางการเมือง การปกครอง และมีวฒั นธรรมที่ รุ่ งเรื องแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง ๓ ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็ จพระอัยการลักษณะทาส พระอัยการลักษณะกูห้ นี้ สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ ๑ หรื อ พระ เจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ กรุ งศรี อยุธยา เป็ นศูนย์กลางของประเทศสยามสื บ ต่อมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริ ยป์ กครอง ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ ๑. ราชวงศ์อ่ทู อง ๒. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ๓. ราชวงศ์สุโขทัย ๔. ราชวงศ์ปราสาททอง ๕. ราชวงศ์บา้ นพลูหลวง


ได้ สูญเสียเอกราชแก่ พม่ า ๒ ครัง้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชคืนมาได้ ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ และ เสียกรุ งศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้ าตากสิน มหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ ในปลายปี เดียวกันแล้ วทรง สถาปนา กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานีแห่ งใหม่ โดยกวาดต้ อนผู้คน จากกรุ งศรีอยุธยาไปยังกรุ งธนบุรีเพื่อสร้ างเมืองใหม่ แต่ กรุ งศรี อยุธยาไม่ ได้ กลายเป็ นเมืองร้ าง ยังคงมีคนรักถิ่นฐานบ้ านเดิม อาศัยอยู่และราษฎรที่หลบหนีไปได้ กลับเข้ ามาอยู่รวมกัน ต่ อมา ได้ รับการยกย่ อง เป็ นเมืองจัตวาเรียก "เมืองกรุ งเก่ า“ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยก เมืองกรุ งเก่ าขึน้ เป็ นหัวเมืองจัตวาเช่ นเดียวกับสมัยกรุ งธนบุรี หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้ จัดการปฏิรูป การปกครองทัง้ ส่ วนกลางและส่ วนภูมภิ าค โดยการ ปกครองส่ วน ภูมภิ าคนัน้ โปรดให้ จัดการปกครอง แบบ เทศาภิบาลขึน้ โดยให้ รวม เมืองที่ใกล้ เคียงกัน ๓ – ๔ เมือง ขึน้ เป็ นมณฑล มีข้าหลวง เทศาภิบาลเป็ นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ทรงโปรดให้ จัดตัง้ มณฑลกรุ งเก่ าขึน้ ประกอบด้ วยหัว เมืองต่ าง ๆคือกรุ งเก่ าหรือ อยุธยา อ่ างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์ บุรี และสิงห์ บุรี ต่ อมาโปรดให้ รวมเมืองอินทร์ และเมืองพรหม เข้ ากับเมืองสิงห์ บุรี ตัง้ ที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุ งเก่ า เป็ นมณฑล อยุธยา ซึ่งจากการจัดตัง้ มณฑลอยุธยา มีผลให้ อยุธยามี ความสาคัญทางการบริหาร การปกครองมากขึน้ การสร้ างสิ่ง สาธารณูปโภคหลายอย่ างมีผลต่ อการพัฒนา เมือง อยุธยาใน เวลาต่ อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อยุธยาจึง เปลี่ยนฐานะเป็ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปั จจุบนั


วัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มากที่สดุ และนักท่องเที่ยว นิยมมามากเป็ นอันดับต้ น ๆ จุดน่าสนใจคือเจดีย์ที่สงู ที่สดุ ใน อยุธยา ด้ านหลังวัดมี ตาหนักสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ให้ ผ้ นู บั ถือ ศรัทธาได้ กราบไหว้ และ สวนหย่อมร่มรื่ นโดยรอบ

หรื อ ‘วัดพระนางเชิง’ วัดเก่าแก่และสาคัญวัดหนึง่ ที่ชื่อเสียงดังไปไกล ภายในมีหลวงพ่อโต (พระโต) พระโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของชาวกรุงศรี ฯ ที่ ปั จจุบนั พุทธศาสนิกชนทังชาวไทยและต่ ้ างชาติ ให้ ความเคารพ จึงไม่แปลกที่วดั นี ้เนืองแน่น ไปด้ วยผู้คนจากทัว่ ทุกสารทิศ


ชมศิลปะกรุ งเก่า ย้อนตานานปู่ โสมเฝ้ า ทรัพย์ วัดร้างโบราณขนาดใหญ่ใน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในช่วงกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น แต่ยงั คงเหลือร่ องรอย ซากโบราณสถาน ที่น่าสนใจ และตานานเล่าขานปู่ โสมเฝ้ า ทรัพย์อนั ลึกลับน่าพิศวง ตั้งอยูใ่ น ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันออกของ สถานีรถไฟ พระนคร ศรี อยุธยา

เศียรพระพุทธรูปกว่าร้ อยปี ใน รากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูป เป็ นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่สว่ นเศียร สาหรับองค์พระนัน้ หายไป และมีพระปรางค์วดั มหาธาตุถือเป็ น ปรางค์ที่สร้ างใน ระยะแรกของสมัยอยุธยา ได้ รับอิทธิพลของขอมปนอยู่ ภายใน บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุไว้ ใต้ ฐาน


พระราชวังหลวง ที่ปรากฏในพระนครศรี อยุธยา ปัจจุบนั คงเหลือแต่ฐาน อาคารให้เห็นเท่านั้น สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวัง ตั้งแต่ เมื่อครั้งประทับอยูท่ ี่เวียงเล็ก เมื่อพ.ศ.1890 และเมื่อสร้างกรุ งเสร็ จใน พ.ศ.1893 จึงย้ายมา ประทับ ที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสนพระที่นงั่ ต่างๆในครั้งแรกนี้ สร้างด้วยไม้อยูใ่ นบริ เวณซึ่งปัจจุบนั เป็ น วัดพระศรี สรรเพชญ์

วัดสาคัญของอยุธยา สร้ างขึ ้นในสมัย พระเจ้ าอูท่ องต่อมาสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถทรงอุทิศราชมณเทียร ให้ กลายเป็ นวัดในเขตพระราชวัง สาหรับประกอบพิธีสาคัญ และที่เสด็จบาเพ็ญพระราชกุศล


ตั ้งอยู่ที่ตาบลไผ่ลงิ อาเภอพระนครศรี อยุธยา หนึ่งในที่เที่ยวตลาดน ้าที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีของทั ้ง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทุกคนที่ เดินทางมาเที่ยวที่นี่จะได้ เพลิดเพลินไปกับ บรรยากาศตลาดน ้าแบบไทย ๆ ลองลิ ้มชิม อาหารอร่อย ๆ เลียบคลองยาว หรื อจะสนุกไป กับการเลือกซื ้อของฝาก ก็เดินเพลินจนลืมเวลา รู้ตวั อีกทีก็มีของเต็มไม้ เต็มมือแล้ วก็ได้ นะ

ตลาดโก้ งโค้ งแห่ งนี ้ ตัง้ อยู่ท่ ี ถ. บางปะอิน-วัดพนัญเชิง (ติดวัดเลน) ต.ขนอนหลวง ตัง้ อยู่ใกล้ บริเวณ “บ้ านแสงโสม” (ลักษณะเป็ นบ้ านเรื อนไทยหมู่ใหญ่ คงความเป็ นไทยสถาปั ตยกรรมไทยแบบโบราณ) และสถานที่แห่ งนีใ้ นอดีตกาล ยังเป็ นด่ านขนอน (ด่ านเก็บภาษีในสมัยนัน้ ) มีการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนสินค้ านานาชนิด ทัง้ ที่เป็ นสินค้ าชุมชนและสินค้ าที่มาจากต่ างเมือง สถานที่นี ้ จึงถูกรื อฟื ้ นความเป็ นไทยให้ กลับมาอีกครั ง้


พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นจัดแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนด้ านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึง่ จัดเป็ นสวน พักผ่อน ร่มรื่ น เต็มไปด้ วยต้ นไม้ น้ อยใหญ่นานาพันธุ์ มีของเล่นเป็ นม้ าโยก ตั ้งเรี ยงรายอยู่ด้านหน้ า และบริเวณ สวนให้ น้ องๆ หนูๆ ได้ สนุกสนานกับการเล่นดังกล่าว รวมทั ้งนักท่องเที่ยวที่เป็ นผู้ใหญ่อย่าง เราๆ ได้ ย้อนอดีตใน วัยเยาว์อีกครัง้ หากใครม าที่นี่แล้ วหิวบริเวณด้ านหน้ าก็มีร้านอาหาร ‚ร้ านข้ าวแกงบ้ านอาจารย์เกริก‛ซึง่ จะขาย ก๋วยเตี๋ยวข้ าวแกง และมีเครื่ องดื่มกาแฟโบราณ ไอศครี ม

ส่วนที่สองคืออาคารพิพิธภัณฑ์ซงึ่ เป็ นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าหลังใหญ่ 2 ชัน้ สูงโปร่งทาสีขาวทังหลั ้ ง มีประตู หน้ าต่าง แบบบ้ านสมัยเก่าทาสีฟ้าดูสดใส ภายในแบ่งเป็ นสองชัน้ เมื่อก้ าวเข้ าไปสูต่ วั พิพิธภัณฑ์ด้านใน ก็จะพบ กับสิ่งของ จัดแสดงไว้ มากมาย อาจารย์เกริ กได้ ใช้ เวลาร่ วม 20 กว่าปี ในการสะสม นอกจากนี ้ยังมีสว่ นของ ร้ านขายของที่ระลึกด้ วย มี ทังสมุ ้ ดโน๊ ต แก้ วน ้า เสื ้อ กระเป๋ า และของเล่น สังกะสีที่ทาเลียน แบบของ เล่นสมัยเก่าก็มีให้ ซื ้อเป็ น ของที่ระลึกติดไม้ ติดมือ กลับบ้ านกัน


บ้ านวัชราชัย ร้ านอาหารบรรยากาศไทยๆ ทีแ่ บ่ง โซนให้ บริ การทังในบ้ ้ านเรื อนไทย และ ระเบียงริ มน ้า ในเรื อเอี ้ยมจุ๊น บรรยากาศร่มรื่ น เมนูแนะนา เช่น กุ้งแม่น ้าเผา หมี่กรอบชาววัง ฉู่ฉี่ก้ งุ แม่น ้า และห่อหมกปลาช่อน นอกจากนี ้ยังมีบริ การล่องเรื อชมเกาะพร้ อม รับประทานอาหารแบบเป็ นส่วนตัวและแบบหมูค่ ณะ ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 9 ม.7 ถ.เสนา-สุพรรณบุรี ต.บ้ านป้อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.อยุธยา โทรศัพท์ : 0-3580-1333, 08-1753-8499 เว็บไซต์ : www.facebook.com/ BaanWatcharachai


จังหวัดอยุธยา นันทภรณ์ กำมะหยี่ 4033 sec2  
จังหวัดอยุธยา นันทภรณ์ กำมะหยี่ 4033 sec2  
Advertisement