Page 1

ล่องแม่น้ำ�บางปะกง พาชมสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมเก็บเกี่ยวของอร่อย


แม่ น ้ ำ �บางปะกง เกิ ดจากการรวมตัวกัน ของแม่ น ้ ำ �นครนายกกั บ แม่น้ำ� ปราจีนบุร ี ซึ่ง ไหล มาบรรจบกั น ที ่ บ ริ เวณตำ� บลบางแตน อำ� เภอ บ้ า นสร้ า ง จั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรา ไหลผ่านมาจาก ทิ ศ เหนื อผ่ า นที ่ ราบต่ ำ �ตอนกลางและไหลผ่านตอน ล่ า งลงสู ่ ท ิ ศ ใต้ และออกสู่อ่าวไทยที่ต ำ� บลปากน้ำ� อำ �เภอบางคล้ า จั งหวั ด ฉะเชิง เทรา เป็ น แม่ น ้ ำ �ซึ ่ งไหลผ่ า กลางจัง หวัด ฉะเชิง เทรา ทำ �ให้ บ ริ เ วณรอบๆ มี ค วามอุด มสมบูร ณ์ มีแหล่ง เกษตรกรรม และปศุ สั ต ว์มากมาย ก่อเกิด เป็น ชุ มชนต่ า งๆ ตลอดทางริมสองฝั่ง แม่น้ำ�

ซึ่ง อำ� เภอที่มีแม่น้ำ� บางปะกงไหลผ่านมี ท ั ้ ง สิ ้ น 5 อำ� เภอ ได้แก่ อำ� เภอคลองเขื่อน และอำ�เภอ บางคล้า อำ� เภอเมืองฉะเชิง เทรา อำ� เภอบ้า นโพธิ ์ และอำ� เภอบางปะกง แบ่ง ได้เ ป็น 3 ช่ว งคือ แม่น้ำ� ตอนบน : อำ� เภอคลองเขือน อำ� เภอบางคล้า แม่น้ำ� ตอนกลาง : อำ� เภอเมืองฉะเชิง เทรา แม่น้ำ� ตอนล่าง : อำ� เภอบ้านโพธิ์ อำ� เภอบางปะกง และแต่ล ่ะที่ก็เ ต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที ่ น่าสนใจ และมีเ อกลัษณ์เ ฉพาะตัว มากมาย


บ้ า นโพธิ ์ ร ิ เ วอร์ ไ ซด์ วั ด หงษ์ ท อง

6

15 16

วั ด สมานรั ต นาราม วั ด เล่ ง ฮกยี ่ ตลาดบ้ า นใหม่ วั ด ปิ ต ุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ ์ กำ � แพงเมื อ ง เอกอี เ อ้ ก เอ้ ก สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ สบายนม วั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร ขนมปั ง แม่ ห มี เรื อ นโบราณ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

คุ ้ ม วิ ม ารดิ น วั ด ปากน้ ำ � โจ้ โ ล้ ตลาดน้ ำ � บางคล้ า

1 2 3


1 10 11

8 12

9

3

6 4 5

13 14

7

15

16

7

2


30 สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

34 กำ �แพงเมื อง

วัดเก่าแก่คู่บ้าน๕ุ่เมืองฉะเชิงเทรา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

28 วัด ปิ ตุ ลาธิร าชรั งสฤษฎิ์

ตลาดเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี

ตลาดบ้ านใหม่

หรือวัดท้องมังกร วัดในตระกูลเดียวกับวัดเล่งเน่ยยี่

24 วั ด เล่ งฮกยี่

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

18

วัด สมานรัตนาราม

แหล่งรวมอาหารและของกินริมแม่น�้ำ

14

ตลาดน้ ำ� บางคล้า

วัดที่มีอุโบสถสีทองสวยงาม ทั้งด้านนอกและด้านใน

วัดปากน้ ำ� โจ้ โ ล้

แหล่งผลิตสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ อย่างเครื่องปั้นดินเผา

คุ ้ มวิม ารดิน

12 38


ขนมปังแม่ หมี

50

ร้านอาหารบรรกาศดีริมแม่น�้ำบางปะกง

64 วัดกลางทะเล ที่ปากแม่น�้ำบางปะกง

วัดหงษ์ท อง

54 บ้านโพธิ์ ริเ วอร์ไ ซด์

ร้านกาแฟสดที่มีความโบราณที่ลงตัว ทั้งเฟอร์นิเจอร์และของประดับต่างๆ

46 เรือ นโบราณ

ร้านขนมปังครบวงจร ทั้งเครื่องดื่ม อาหาร ขนมปัง และเค้กต่างๆ

มีชื่อเสียงทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และความศักดิ์สิทธิ์

44

วัด โสธรวรารามวรวิ หาร

ร้านกาแฟสดชื่อเท่ หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา

สบายนม

สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จย่า

สวนสมเด็จ พระศรีน คริ น ทร์

ร้านกาแฟโบราณ พร้อมอาหารเช้าสุดเก๋ อย่างไข่กระทะ และขนมปังปิ้ง

เอกอี เ อ้ก เอ้ก

40 58 68


10

แม่ น ้ ำ � ตอนบน

คุ ้ ม วิ ม ารดิ น วั ด ปากน้ ำ � โจ้ โ ล้ ตลาดน้ ำ � บางคล้ า


11


คุ้มวิมารดิน 12

แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า โอทอปของจั ง หวั ด


..ดิ น เป็ น อะไรก็ ไ ด้ ที ่ ค ุ ้ ม วิ ม ารดิ น แรงบั น ดาลใจที ่ ก ่ อ ร่ า งสร้ า งสถานที ่ แ ห่ ง นี ้ อ อกมา ให้ เ ป็ น สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วสำ � หรั บ ครอบครั ว แหล่งผลิต และจัดจำ �หน่ า ยเครื ่ องปั ้ น ดิ น เผาหลากหลายรูปแบบ เป็ น แหล่ งผลิ ตสิ น ค้ า โอทอปที่สำ�คัญแหล่งหนึ ่ งของจั งหวั ด อี ก ทั ้ ง เปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และ ศิล ปะ ด้วยบรรยากาศร่ ม รื ่ น ของไร่ ม ะม่ ว ง และไร่ปาล์ม ทำ�ให้สถานที ่ แ ห่ งนี ้ เ ป็ น สถานที ่ ที ่ เหมาะแก่การพักผ่อน “ดินเป็นอะไรก็ได้ ที ่ คุ ้ ม วิ มานดิ น ” จาก แรงบันดาลใจนี้เอง คุ้ม วิ มานดิ น จึ งสร้ า งขึ ้ น เพื่อแสดงให้เห็นถึง ภูมิ ป ั ญ ญา และพลั งของ การสร้างสรรค์ โดยการนำ �เอาสิ ่ งใกล้ ตั ว มา ทำ� ให้เป็นสิ่งน่าสนใจ รู ป แบบการนำ �เสนอบน พื้นที่ธรรมชาติที่ผสานไปกั บ เกษตรกรรม ธรรมชาติ และงานศิลปะ ได้ ถ ู ก ผสานกั น ที ่ นี ่ อย่างลงตัวทีเดียว นอกจากนี้ค ุ้มวิมารดิ น ยั งมี ก ิ จ กรรมการ ปั้นดิน โดยดินเหนียวที ่ ใช้ ก ็ ข ุ ด มาจากบริ เวณ ด้านหลัง เป็นหลุมขุดดิ น เหนี ย วของคุ ้ ม วิ มาน

ดิ น เอง โดยจะมีโ รงปั้นจัด เป็นสัด ส่ว น มีเ ก้าอี้ และโต๊ ะ ตั วเล็กให้นั่ง และมีวิทยากรคอยให้ ความรู ้ เรื่องการปั้นด้ว ย อยากปั้นออกมาใน รู ป แบบใดก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ล ะคน ปั ้ น เสร็ จ ก็ส ามารถนำ� กลับบ้านได้เ ลย หรือจะ ฝากเข้ า เตาเผาของที่นี่แล้วกลับมาเอาก็ได้ คุ ้ ม วิ มานดิน เปิด ให้เ ข้าชม และทำ� กิ จ กรรม สำ� หรับบุคคลทั่วไป โดยไม่ต ้องแจ้ง หรื อจองล่ว งหน้า ยกเว้น คณะ หรือกลุ่ม ที่ จำ �นวน เกิน 30 ท่านขึ้นไป และต้องการ ทำ �กิ จ กรรมปั้นดิน จะต้องจองเพื่อ ให้ ทาง คุ ้ ม วิ มานดิน ได้มีการจัด เตรียม วัส ดุ และ อุ ป กรณ์ รวมถึง ดินเหนียว ไว้เ พื่อรองรับ บริ ก าร กิ จ กรรมปั้นดิน ท่านละ 40 บาท (ทั้ง เด็ ก และผู้ใหญ่) มีอุปกรณ์ พร้อม วิทยากร สอนให้ ฟ รี และ เมื่อปั้นเสร็จ แล้ว สามารถนำ� ผลงานชิ ้ น เดียวในโลกนั้นกลับบ้านได้ทันที 13


วัดปากน�้ำโจ้โล้ อุ โ บสถสี ท องทั ้ ง หลั ง สวยงามด้ ว ยประติ ม ากรรม ที ่ ล ะเอี ย ดและสวยงามรอบโบสถ์

14


15


วั ดที ่ ม ี พ ระอุ โบสถหนึ ่ ง เดี ย วในประเทศไทยที ่ ทาสี ทองทั ้ ง หลั ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ภายใน หรื อ หรื อ ภายนอกตั ว อุ โ บสถ์ อี ก ทั ้ ง ศิ ล ปะความประณี ตในการตกแต่ ง ที ่ ง ดงาม ตระการตา อี กทั ้ ง ด้ า นใต้ พ ระประธานภายในอุ โ บสถ ยั ง มี ทางที ่ ส ามารถเดิ นลอด ผ่ า นได้ ซึ ่ ง ภายในมี ศิ ล ปะ พระพุ ทธรู ป บางต่ า ง ๆ สี ทองงดงาม ให้ ส ั ก การะบู ชา วั ดปากน้ ำ � แห่ ง นี ้ เ ดิ มเป็ นสำ � นั ก สงฆ์ อยู ่ ในสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย หน้ า วั ด มี ค ลอง ไหลผ่ า นมารวมกั บ แม่ น ้ ำ � บางปะกง มี อ ายุ ป ระมาณ 200 ปี

16


โบสถ์ ส ี ท องที ่ ว ิ จิ ต ร ไปด้ ว ยปฏิ ม ากรรม การปั ้ น ที ่ ง ดงาม ทั้งภายในและภายนอก


ตลาดน�้ำบางคล้า ตลาดเก่ า เล่ า ขึ ้ น ใหม่ อายุ ย าวนานกว่ า 100 ปี ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ไ ฉไลกว่ า เดิ ม

18


..ตลาดซึ ่ ง รวมเอาอาหารและของกิ น ขึ ้ น ชื ่ อ ของอำ � เภอบางคล้ า ทั ้ ง กุ ้ ง แม่ น ้ ำ � สดๆ ปลาเผา และของสดต่ า งๆ..มากมาย ตลาดน้ำ� บางคล้า ตลาดน้ำ� ที่มีชื่อเสียงของ อำ �เภอบางคล้า จัง หวัด ฉะเชิง เทรา มีล ักษณะเป็นโป๊ะ ที ่ ย ื ่ นลงสู่แม่น้ำ� บางปะกงและมีการค้าขายสินค้าทาง เรื อโดยส่ว นมาก โดยมีการจัด จำ� หน่ายสินค้าอย่าง หลากหลาย ทั้ง ยัง เป็น สินค้าที่ผ สมผสานความเป็น ไทยในอดีต กับปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว ไม่ว ่าจะเป็น หี บ ห่ อของ อาหารที่ทำ� จากใบตอง ภาชนะใส่เ ครื่อง ดื ่ ม ทำ �จากดินปั้นเป็นต้น มีอาหารให้เ ลือกครบคาว หวาน เช่น ส้มตำ� หมูส ะเต๊ะ ห่อหมก กุ้ง เผา ปลา เผา ปลาหมึกย่าง ขนมจาก กะหรี่ปั๊บ และขนมไทย ตลาดแห่ง นี้จ ัด ตั้ง ขึ้นภายใต้นโยบายการส่ง เสริ ม การท่องเที่ยวของคณะผู้บริหารเพื่อ เป็นการ กระตุ ้ น เศรษฐกิจ ของอำ� เภอบางคล้าโดยส่ง เสริม

ให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชี พ เพื ่ อ เพิ ่ ม รายได้ ซึ่ง ทางเทศบาล ตำ� บลบางคล้ า ได้ เ ตรี ยมการรองรั บ ตลาดน้ำ� บางคล้าโดยจั ด มี การฝึ กอบรมอาชี พ แก่ ประชาชน เช่นบริการนวดเพื ่ อ สุ ขภาพ การทำ � อาหาร และทำ� ขนมการประดิษฐ์ ของที ่ ร ะลึ ก เป็ น ต้ น ซึ ่ ง สามารถนำ� ไปใช้ประกอบ อาชี พ จริ ง และ สร้ า งราย ได้จริง อีกทั้ง ยัง มีความพิ เ ศษในเรื ่ อ งทั ศ นี ยภาพที ่ สวยงามริมฝั่ง แม่น้ำ� บางปะกง ธรรมชาติ ท ี ่ อ ุ ด ม สมบูร ณ์เ ป็น ป่าชายเลนที ่ ม ี ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ยู ่ มากมายไม่ว ่าจะเป็นกุ้ง ปลา พั น ธุ ์ ไม้ ต่ า ง ๆ หรื อ แม้แต่ว ิถีชีวิต ของชาวบ้ า น ริ ม ฝั ่ ง แม่ น ้ ำ � ที ่ ม ี การดั ก ลอบปลาหรือพายเรือจั บปลา จั บ กุ ้ ง เป็ น ต้ น

19


รวมรสชาติ ป ระจำ � ถิ ่ น อาหารและขนมที ่ ทำ � กั นสดๆ รวมของดี ป ระจำ � พื ้ นที ่

ชมวิ ว ริ ม แม่ น ้ ำ � พร้ อ มทานอาหารรสเลิ ศ

20


ในน้ ำ � มี ป ลาในนามี ข้ า ว แผนดิ น บางคล้ า แห่ ง นี ้ อ ุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ วยพื ชพรรณธั ญ ญาหารของจริ ง ทำ � ให้ อ าหารที ่ ตลาดแห่ ง นี ้ ขึ ้ น ชื ่ อ เรื ่ อ งความสดใหม่ แ ละรสชาติ ด ี นอกจากนี ้ ยั ง มี วิ วริ ม แม่ น ้ ำ � ที ่ ส วยงาม

21


22

แม่ น ้ ำ � ตอนกลาง

วั ด สมานรั ต นาราม วั ด เล่ ง ฮกยี ่ ตลาดบ้ า นใหม่ วั ด ปิ ต ุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ ์ กำ � แพงเมื อ ง เอกอี เ อ้ ก เอ้ ก สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ สบายนม วั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร ขนมปั ง แม่ ห มี เรื อ นโบราณ


23


24


วัดสมานรัตนาราม สั ก การะพระพิ ฆ เนศ ปางนอนเสวยสุ ข องค์ ใ หญ่ ท ี ่ ส ุ ด ในประเทศ

25


วัด สมานรัต นาราม ตั้ง อยู่ร ะหว่าง อำ� เภอบางคล้า และอำ� เภอคลองเขื่อน ริม แม่น้ำ� บางปะกง จัง หวัด ฉะเชิง เทรา เป็น วัด ที่มีองค์พระพิฆ เนศปางนอนเสวยสุขที่ ใหญ่ที่ส ุด ในประเทศไทย สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่ง นอนตะแคง โดยพระหัต ถ์ซ้ายถืองาที่หัก พระหัต ถ์ขวาถือดอกบัว ความหมายของพระพิฆ เนศปางนอน เสวยสุข คือความสุขสบาย ความสุข บริบูร ณ์มั่ง คั่ง พร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ 26

ทุ กข์ ไร้ ค วามเศร้ า หมอง อิ ่ ม หนำ � สำ � ราญ มี กิ น มี โชคลาภ จะนำ � ความความสุ ขสบาย มาสู ่ ผู ้ บู ชา ถื อ เป็ น มหามงคลสิ ่ ง ศั กดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ที ่ อ ยู ่ ค ู ่ ประชาชนในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราอี ก ด้ วย บริ เ วณด้ า นหน้ า พระพิ ฆ เนศ จะมี ปู น ปั ้ น รู ปหนู อ ยู ่ ส องตั ว ชื ่ อ ว่ า หนู ม ุ ส ิ กะ ซึ ่ ง เป็ น ต้ น ห้ อ งของพระพิ ฆ เนศ ซึ ่ ง จะมี น ั ก ท่ อ งเที ่ ยวต่ อ แถวยาวยื น กระซิ บ ที ่ ร ู ปปั ้ น หนู นั ้ น เชื ่ อ ว่ า หนู จ ะนำ � สิ ่ ง ที ่ เ ราขอนั ้ น ไปบอก ท่ า นพระพิ ฆ เนศให้ ประทานสิ ่ ง ที ่ ต้ อ งการ


นอกจากพระพิฆ เนศบางนอนเสวยสุ ขแล้ ว ยัง มีพระพิฆ เนศบางอื่นๆ อี กมากมาย ให้ส ักการะบูชา

27


วัดเล่งฮกยี่ วั ด จี น ในตระกู ล เดี ย วกั บ วั ด เล่ ง เน้ ย ยี ่ 28


..วั ด นี ้ ถ ื อ เป็ น ตำ � แหน่ ง ท้ อ งมั ง กร ส่ ว นตำ � แหน่ ง หั ว มั ง กรอยู ่ ท ี ่ ว ั ด เล่ ง เน่ ย ยี ่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ และหางมั ง กรนั ้ น อยู ่ ท ี ่ ว ั ด เล่ ง ฮั ว ยี ่ จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี . . วั ด จี นประชาสโมสร (วัด เล่ง ฮกยี่) ตั้ง อยู่ที่ถนนศุภ กิจ ตำ �บลบ้ า นใหม่ เป็นวัด จีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ ขยายมาจากวัด เล่ง เน่ยยี่ในกรุง เทพฯ สร้างในสมัยรัชกาล ที ่ 5 พ.ศ. 2449 เมื่อครั้ง เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุร ี เพื ่ อเปิ ด ทางรถไฟสายกรุง เทพฯ-ฉะเชิง เทรา ได้ทรง พระราชทานนามวัด ว่า วัด จีนประชาสโมสร ส่วนชื่อภาษา จี นของวั ด คำ� ว่า ฮก แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่ง มี ศรี สุ ข เล้ ง หรือ เล่ง หมายถึง มัง กร จึง มีผ ู้เ รียกวัด นี้ว ่า มั งกรวาสนา หรือ มัง กรแห่ง โชค วั ด นี ้ ถ ื อ เป็นตำ� แหน่ง ท้องมัง กร ส่ว นตำ� แหน่ง หัว มัง กร อยู ่ ท ี ่ ว ั ด เล่ งเน่ยยี่ จัง หวัด กรุง เทพฯ และหางมัง กรนั้นอยู่ ที ่ ว ั ด เล่ งฮั วยี่ จัง หวัด จันทบุร ี ทั้ง สามตำ� แหน่ง ของมัง กร

พาดผ่านดินแดนของความมั ่ ง คั ่ ง อุ ด มสมบู ร ณ์ เยาวราช ดินแดนแห่ง การค้าขาย เมื อ งแปดริ ้ วดิ น แดนแห่ ง ความอุ ด ม สมบูร ณ์ด ้วยพืชพันธุ์ธั ญ ญาหารและจั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี เมื อ ง แห่ง อัญมณีพลอย ภายในวัด จีนประชาสโมสรมี ส ิ ่ ง ที ่ น ่ า สนใจมากมาย เช่ น ท้าวจัต ุโ ลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ ท ำ � จากกระดาษที ่ ป ระตู ทางเข้า พระประธาน 3 องค์ แ ละองค์ 18 อรหั น ต์ ทำ � ด้ วย กระดาษนำ� มาจากเมืองจี น รู ปหล่ อ เทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภ(ไฉ่ เซ่ง เอี้ย) ที่อยู่ด ้านขวาขององค์ พ ระประธานและยั ง มี เ ทพเจ้ า อีกหลายองค์ต ามคติจี น ระฆั ง ใบใหญ่ น ้ ำ � หนั กกว่ า 1 ตั น นอกจากนี้ยัง มีวิหารศั กดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ต่ า งๆ เช่ น วิ ห ารบู ร พาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม

29


ตลาดเก่ า เล่ า ขึ ้ น ใหม่ แ ห่ ง นี ้ เป็ น ชุ ม ชนเก่ า แก่ ของชาวไทยเชื ้ อ สายจี น ที ่ ม ี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มายาวนานตั ้ ง แต่ ส มั ยรั ชกาลที ่ 5 และยั ง คง เอกลักษณ์ ค วามเก่ า แก่ ของอาคารบ้ า นเรื อ นไว้ ได้

30


ตลาดบ้านใหม่ ตลาดเก่ า เล่ า ขึ ้ น ใหม่ อายุ ย าวนานกว่ า 100 ปี ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ไ ฉไลกว่ า เดิ ม

31


ตลาดเก่าเล่าขึ้นใหม่แห่ง นี้ เป็นชุมชนเก่ า แก่ ของชาวไทยเชื ้ อ สายจี น ที่มีประวัต ิความเป็นมายาวนานตั้ง แต่ส มัย รั ชกาลที ่ 5 และยั ง คง เอกลักษณ์ความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือ นไว้ ได้ เหมื อ นเมื ่ อ ครั ้ ง คุ ณ ปู ่ คุณย่ายัง สาว ตลาดแห่ง นี้ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่ วนคื อ ตลาดบนและตลาด ล่าง ตลาดบนตั้ง อยู่บริเ วณวัด เทพนิมิต รไปจนถึ ง วั ด จี น ประชาสโมสร (เล่ง ฮกยี่) ส่ว นตลาดล่างอยู่บริเ วณด้านหน้ า วั ด อุ ภ ั ยภาติ การาม ใน อดีต ทั้ง สองส่ว นของตลาดมีร ้านรวงรวมกั น มากกว่ า 120 ร้ า น มี ท ั ้ ง ร้านขายอาหาร ร้านขายขนม ร้านขายทอง ร้ า นตี ม ี ด โรงบ่ อ น โรงยา ฝิ่น โรงสีข้าว เปิด ขายติด ๆ กันภายใต้อ าคารไม้ เ ก่ า แก่ แต่ เ มื ่ อ กาลเวลา ผ่านไปถนนต่างๆ ถูกสร้างมากขึ้น ช่องทางการเดิ น ทางเป็ น ได้ ส ะดวก และรวดเร็ว ผู้คนจึง เริ่มละทิ้ง เรือไปพึ่ง พาหนะสี ่ ล ้ อ ต่ า งๆ ทำ � ให้ แ ม่ น ้ ำ � กลายเป็นเพียงสถานที่อยู่ของสัต ว์น้ำ� และตลาดริ ม น้ ำ � ก็ กลายเป็ น พื ้ น ที ่ เก่าๆที่ไม่ร ุ่ง เรืองเหมือนแต่ก่อน เมื่อปี 2547 ชาวบ้านในชุมชนร่ว มมื อ กั น ฟื ้ น ฟู ตลาดบ้ า นใหม่ ตลาดเก่าแก่ซึ่ง มีอายุกว่า 100 ปีขึ้นมาใหม่ เพื ่ อ เปิ ด ให้ น ั กท่ อ งเที ่ ยว ได้เ ข้าชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ด ั่ง เดิมของผู ้ ค นในชุ ม ชนทั ้ ง อาคารบ้ า น เรือน อาหารการกินแบบโบราณ และรวมถึ ง ของที ่ ร ะลึ กของตั วตลาด ทำ� ให้บรรยากาศคึกคักแบบดั้ง เดิมกลับมาสู ่ ตลาดแห่ ง นี ้ อ ี กครั ้ ง อี กทั ้ ง ยัง รวบรวมเอาอาหารรสเด็ด ของตัวเมืองแปดริ ้ วต่ า งๆ ทั ้ ง อาหารไทย อาหารจีน กาแฟโบราณ และขนมเก่าแก่ต ่ า งๆ นอกจากนี้ต ลาดบ้านใหม่ยัง เป็นสถานที ่ ถ่ า ยทำ � ภาพยนตร์ แ ละละคร เก่ายอดนิยมหลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ละครเรื ่ อ งอยู ่ กั บก๋ ง เจ้ า สั ว สยาม หรือภาพยนตร์เ รื่องนางนาค เป็นต้ น ตลาดบ้านใหม่เ ปิด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวั น หยุ ด นั กขั ตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น. 32


ตลาดเก่ า เล่ า ขึ ้ น ใหม่ ชุ มชนชาวไทยเชื ้ อ สายจี นเก่ า แก่

ตลาดที่ม ีประวัติ ความเป็ น มายาวนาน ตั ้ ง แต่ ส มั ยรั ช กาลที ่ 5 และยังคงเอกลั กษณ์ ความเก่ า แก่ ของอาคารบ้ า นเรื อ นไว้ ไ ด้

33


วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วั ด จี น ในตระกู ล เดี ย วกั บ วั ด เล่ ง เน้ ย ยี ่

34


วั ด เก่ า แก่ ส ร้ า งขึ ้ น ตั ้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที ่ 3 วั ด ปิต ุล าธิร าชรัง สฤษฎิ์หรือวัด เมืองเป็น โบราณสถานที่ส ำ� คัญอีกแห่ง หนึ่ง ที่ส ร้าง ขึ ้ น เมื ่ อเกิด การสร้างบ้านแปลงเมืองของ ฉะเชิ งเทรา ใน พ.ศ. 2377 เมื่อมีการสร้าง กำ �แพงเมืองเพื่อกำ� หนดขอบเขตของแปดริ้ว และ ให้ เ มืองนี้เ ป็นปราการรักษาพระนคร และ ชาวบ้ า นชาวเมืองให้ปลอดภัยจากข้า ศึกศัต รู นั ้ น ศรั ท ธาในพระพุทธศาสนาได้ทำ� ให้มีการ สร้ า งวั ดขึ้นมาด้วย เพื ่ อเป็นสิ่ง ศักดิ์ส ิทธิ์คู่เ มืองและเป็นที่ พึ ่ งทางใจในยามสงคราม เนื่องจากวัด นี้ ตั้ง อยู ่ ในเมื อ ง ชาวบ้านจึง เรียกกันโดยทั่ว ไป ว่ า " วั ดเมือง " ต่อมาภายหลัง เมื่อพระบาท สมเด็ จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เ สด็จ ประพาสฉะเชิง เทรา ในปี พ.ศ. 2451 จึง ได้ พ ระราชทานนามวัด ว่า " วัด ปิต ุล าธิร า ชรั งสฤษฎิ์ " ซึ่ง มีความหมายว่า วัด ที่ล ุง ของ พระเจ้ า แผ่นดินสร้าง"วัด ปิต ุล าธิร าชรัง สฤษฎิ์ หรื อวั ด เมืองเป็นโบราณสถานที่ส ำ� คัญอีกแห่ง หนึ ่ ง ที ่ ส ร้างขึ้นเมื่อเกิด การสร้างบ้านแปลง เมื องของฉะเชิง เทรา ใน พ.ศ. 2377 35


36


โบราณสถานเก่าแก่ ท ี ่ มี ค วามสำ �คั ญ กั บ ตั ว เมื องฉะเชิ งเทราเป็นอย่างสูง

37


ก�ำแพงเมือง โบราณสถานสมั ย รั ช กาลที ่ 3 บ่ ง บอกประวั ต ิ ศ าสตร์ อ ั น ยาวนาน ของจั ง หวั ด

38


กำ�แพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั ้ งอยู ่ ต.หน้ า เมื อง อ.เมื องฉะเชิง เทรา กรมศิล ปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ ตั ้ งแต่ ว ั น ที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2497 กำ�แพงเมืองฉะเชิ งเทรา เป็ น กำ �แพงก่ ออิ ฐ ถื อปู น ก่ อ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2377 รวมเป็นเนื้อที่ทั ้ งสิ ้ น 19 ไร่ 2 งาน โดยด้ า นเหนื อ ยาว 3 เส้น ทางทิศ ตะวันออกยาว 6 เส้น 10 วา ด้ า นทิ ศ ตะวั นตกยาว 6 เส้ น 10 วา ด้านหลัง กำ� แพงมีค ูน้ำ� ด้านบนกำ �แพงมี ป ื น ใหญ่ จำ �นวน 5 กระบอก กำ�แพงเมืองฉะเชิงเทรา สร้ า งขึ ้ นตามราชโองการของพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 3 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ พระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ

กรมหลวงรักษ์ร ณเรศ (พระองค์เ จ้าไกรสร) เป็ น แม่ กองก่ อ สร้ า งกำ � แพงเมื อ ง ฉะเชิง เทรา โดยมีพระราชประสงค์จะใช้เ มืองฉะเชิ ง เทราเป็ น เมื อ งเขื ่ อ นขั น ฑ์ ป้องกันข้าศึกรุกราน และในสมัยพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั วรั ชกาล ที่ 5 ได้ใช้เ ป็นที่ต ั้ง มั่นกองทัพในการปราบกบฏอั ้ ง ยี ่ ปัจ จุบันกำ� แพงเมืองฉะเชิง เทรา เป็นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ท างวั ฒ นธรรม ประวัต ิศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน และด้า นหน้ า กำ � แพงเมื อ ง จั ด เป็ น สวน สาธารณะสำ� หรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิว ทั ศ น์ แ ม่ น ้ ำ � บางปะกง และมั กมี การจั ด ตกแต่ง ลานเพื่อให้เ ข้าก็เ ทศกาลต่างๆ อีกด้ว ย 39


ร้านกาแฟโบราณแนวใหม่ บริ ก ารอาหารเช้ า และเครื ่ อ งดื่ม ไฉไลทั้ง รสชาติ และบรรยากาศภายในร้ า น สไตล์ ร้ า นตกแต่ งแนวเรโทรสไตล์ ใครที่ร ักชอบของ เก่าเก็บหาดูได้ที่น ี ่ ทั ้ งโซฟาเก๋ ๆ ตู ้ เย็ น เก่ า การจั ด ตกแต่ง ทุกอย่างลงตัว เข้ากัน เหมาะที่จะเป็นสถานที ่ นั ด พบปะเพื ่ อนฝู งอี ก แห่ งหนึ ่ งของคนแปดริ้ว

40

สำ� หรับหลายๆคนที่เ ป็นคอกาแฟโบราณคงจะชอบ ด้ วยทางร้ า นนำ � กาแฟ โบราณชงเอง สูต รเฉพาะของร้านอีกทั้ง ยัง มี “ไข่ กระทะ” เสิ ร ์ ฟร้ อ นๆ พร้ อ ม ทานกับกาแฟโบราณเข้มข้น และยัง มีเ ครื่องดื่ม อี กหลายเมนู เช่ น ชามะนาว, ชา เขียว, ชานม และอื่นๆอีกมากมาย


เอกอีเอ้กเอ้ก ร้ า นกาแฟโบราณสุ ด เก๋

41


ร้านกาแฟโบราณสมั ย ใหม่ ด้ ว ยการตกแต่ งที ่ เ ท่ เก๋และมีส ไตล์ต ่างๆ ทำ� ให้ร ้านกาแฟแห่ง นี้มีเ อกลักษณ์เ ฉพาะตัวที่ไม่ เหมื อนใคร เป็ น การตกแต่ง ที่นำ� เอาความเก่ามาประยุกต์ให้เ ข้ากับความใหม่ได้อย่างลงตัว ทั้ง เฟอร์ นิ เจอร์ ของตกแต่ง รวมถึง ตัวร้านที่ทำ� จากไม้จ ากบ้านเก่าของเจ้าของ อีกทั้ง รสชาติความ เข้ มข้ นของกาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ร้านเอกอีเ อ้กเอ้กแห่ง นี้จ ึง เป็นสถานที่ยอดนิยมอีกแห่ง ของชาวแปดริ ้ ว เพื ่ อนั้ง ผ่อนคลายและพบปะเพื่อนและคนรู้ใจ

42


43


สวนสมเด็จ สวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระศรี น คริ น ทร์ หรื อ สมเด็ จ ย่ า ของชาวไทย

44


ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ที ่ ร่ ม รื ่ น ด้ ว ย ต้ น ไม้ ดอกไม้ และสระน้ ำ � สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิ ง เทรา เป็ น สวน ที่ต ั้ง อยู่ใจกลางเมืองรายล้อมไปด้ วยอาคารที ่ ท ำ � การ ของรัฐ โดยแต่ล ะหน่ว ยงานมีส วนของตนเองที ่ จ ั ด แต่ง ให้ส อดคล้องกับสวนใหญ่ ทางเข้ า สวนมี ห ลาย ทาง แต่ล ะทางมีซุ้มประตูทางเข้า ที ่ ส วยงาม ถนนเดิ ม ที่ผ ่านกลางสวนมีคูน้ำ� ขนาดใหญ่ ท ี ่ ม ี น ้ ำ � สะอาดคู ่ ขนาน ไป ริมน้ำ� ปลูกต้ร นนทรีและปาล์ม เรยงรายตามคู น ้ ำ � ถนนแบ่ง สวนออกเป็นสองฝั่ง ฝั ่ ง ด้ า นตรงข้ า มศาลา กลางจัง หวัด มีอาคารทรงไทยซึ่งเป็ น ศาลาที ่ ป ระทั บ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เ มื ่ อ ครั ้ ง สเด็ จ มาเป็ น ประธานพิธ ีเ ปิด สวน ปัจจุบันใช้ใ นกิ จ กรรมหลายด้ า น หน้าศาลามีต ้นเฟื่องฟ้าทรงปลูก อีกฝั่ง หนึ่ง ของถนนมีส นามฟุ ตบอล และสวน เกษม มีร ั้ว กั้นและมีส วนที่ออกแบบสวยงามประกอบ ด้วยบึง ที่มีน้ำ� ใสสะอาด มีพรรณไม้ ต่ า งๆ ปลู กตามริ ม น้ำ� โดยเฉพาะปาล์มชนิด ต่างๆ มากมาย

45


สบายนม ร้ า นกาแฟชื ่ อ เท่ บรรยากาศสบาย ตรงข้ า มสถานี ร ถไฟฉะเชิ ง เทรา

46 46


ร้านกาแฟที่มีชื่อและลักษณะร้านเป็ น เอกลั กษณ์ ตั ้ ง อยู ่ ตรงข้ า มกั บ สถานีร ถไฟฉะเชิง เทรา เป็นร้านที ่ ม ี บรรยากาศร่ ม รื ่ น เหมาะแก่ การนั ้ ง อ่ า น หนัง สือและพักผ่อน มีเ ครื่องดื่ม ต่ า ง ๆ มากมายให้ เ ลื อ กสรร ทั ้ ง กาแฟ สดต่าง ๆ ชาเขียว ช็อคโกแลต และขนมโฮมเมคต่ า ง ๆ ซึ ่ ง ร้ า นแห่ ง นี ้ แ ต่ เดิมตั้ง อยู่เ ขตรัง สิต แต่เ นื่องจากเหตุ น ้ ำ � ท่ วมใหญ่ 2552 จึ ง จำ � เป็ น ต้องอพยพย้ายถิ่นมาเปิด ที่จัง หวั ด ฉะเชิ ง เทราแทน แต่ ร สชาติ แ ละความ กลมกล่อมดัง เดิมไม่เ คยเปลี่ยนแปลงหรื อ ด้ อ ยลง

47


บรรยากาศสบายๆ เหมาะกั น การนั ้ ง อ่ า นหนั ง สื อ เย็ น ๆ จิ บกาแฟและ ฟั ง เพลงสบายๆ

48


เจ้าของร้านมักปรับปรุง และคิด ค้นสูต รกาแฟอยู่เ สมอ เขาชอบที่จะไปชิมเครื่องดื่มจากที่ต ่างๆ แล้วนำ� มาปรับปรุง ให้เ ข้ากับร้านตัวเอง รวมถึง สูต รขนมทานเล่นต่างๆ ด้วย

49


50


วัดโสธรวรารามวรวิหาร วั ด ที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งประจำ � จั ง หวั ด ทั ้ ง ความศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ และสถาปั ต ยกรรมที ่ ส วยงาม

51


แหล่ ง รวมความศรั ท ธา สถานที ่ รวมความเชื ่ อ ความศรั ทธา ที ่ พึ ่ ง ทางใจของชาวแปดริ ้ ว

วั ด คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป็นศูน ย์รวมจิต ใจของชาวบ้ า นและผู ้ คนที ่ ม ากราบไหว้

52


ศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อ วัดโสธรวรารามวรวิ หาร เป็ น พระอารามหลวงชั ้ นตรี ชนิดวรวิหาร เดิ ม มี ช ื ่ อว่ า วั ด หงส์ เนื ่ องจากมี เสา หงส์อยู่ในวัด เสาหงส์ มี ลั ก ษณะเป็ น เสาสู ง ปลายเสา เป็นรูปหงส์ต ั ้ งอยู ่ เล่ า กั นว่ า สร้ า งขึ ้ น ในสมั ย อยุ ธยา ตอนปลาย ภายในวั ด เป็ น ที ่ ป ระดิ ษ ฐาน หลวงพ่ อ พุทธโสธร พระพุ ท ธรู ป คู ่ บ ้ า นคู ่ เมื องของฉะเชิ งเทรา เป็นพระพุทธรู ป ปู น ปั ้ น ปางสมาธิ ตามประวั ติ เล่ า ว่า เดิมเป็นพระพุ ท ธธู ป หล่ อด้ ว ยสั มฤทธิ ์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้างศอกเศษ รู ป ทรงสวยงาม เป็ น พระพุ ท ธ รูปปาฏิหาริย์ ลอยทวนน้ ำ �มา และมี ผ ู ้ อั ญ เชิ ญ ขึ ้ นมา ประดิษฐานที ่ ว ั ด แห่ งนี ้ สั นนิ ษ ฐานว่ า ตั ้ งแต่ ป ระมาณ ปี พ.ศ. 2313 สมั ย ต้ น กรุ งธนบุ รี ภายหลั งพระ สงฆ์ภายในวัด เห็ นความงดงามนี ้ จ ะเป็ นอั น ตรายต่ อ องค์พระเอง จึ งได้ ช ่ ว ยกั น นำ �ปู นมาพอกเสริ มปั ้ น หุ้ม องค์เดิมไว้ พระพุ ทธโสธรที ่ เห็ นในปั จ จุ บ ั น จึ งเป็ น พระพุทธรูปปู นปั ้ น ลงรั ก ปิ ด ทอง

อุโ บสถหลังใหม่ สวยงามและ ร่ม รื่น ด้วยต้น ไม้ นานาชนิด

53


ขนมปังแม่หมี โบราณสถานสมั ย รั ช กาลที ่ 3 บ่ ง บอกประวั ต ิ ศ าสตร์ อ ั น ยาวนาน ของจั ง หวั ด

54


ร้านขนมปังโฮมเมดที่แตกเมนูทางเลือกต่างๆ ตั้งแต่เค้ก ไอติม ของหวาน เครื่องดื่ม และอาหารต่างๆมากมาย ร้ า นขนมปั งโฮมเมดที่แตกเมนูต ่างๆ มากมาย ทั ้ งเค้ ก รสชาติต ่างๆ เครป ไอติม และขนมหวานอื ่ นๆ รวมทั้ง เมนูอาหารหลาก หลายรู ป แบบทั ้ งอาหารหนักอาหารเบามากมาย ให้ เ ลื อกสรร ทั ้ งสปาเก็ต ตี้ ไข่กระทะ สเต็ก ต่ า งๆ รวมถึ งข้ า วอาหารตามสั่ง มากมายอย่าง ที ่ ค นไทยชอบ ซึ ่ งแต่ล ่ะเมนูก็มีความอร่อยที่น่า ประทั บ ใจแตกต่ า งกั น ไป นอกจากนี ้ ย ั งมี เมนูเ ครื่องดื่มต่างๆ ทั้ง กาแฟ ชา หรื อน้ ำ �ปั ่ น เป็นร้านที่นิยมมากแห่ง หนึ ่ งของชาวแปดริ ้ ว ภายในตกแต่ง อย่างน่า รั ก ด้ ว ยตุ ๊ ก ตาหมี ข นาดต่างๆมากมาย ต้นไม้ และวอลเปเปอร์ น่ า รั กๆ รวมถึง เฟอร์นิเ จอร์ โต๊ ะ เก้ า อี ้ หลากหลายรูปแบบให้เ ลือกนั้ง ตามที่ ต้ องการ ตั ้ งแต่ โซฟา โต๊ะญี่ปุ่น เบาะนั้ง พื้น หรื อโต๊ ะ ไม้ น ่ า รั ก ๆ ตั ว ร้ า นตั ้ งอยู ่ บ นถนนเทพคุณากร ห่าง จากวั ด โสธรเพี ย ง 800 เมตร เปิด 07.30 - 21.00 และทางร้านหยุด ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดื อน 55


ร้านขนมปัง เบเกอรี่โ ฮมเมด สดใหม่จากเตาทุกวั น พร้ อ มบริ การ เครื่องดื่มต่างๆ และเมนูอาหารตามสั่ง ต่าง ๆ ขนมปั ง ของทางร้ า นมี ม ากมาย ทั้ง บลูเ บอรี่ชีส พาย เค้ก ฯลฯ นอกจากนี้ทางร้ า นยั ง มี บ ริ การเครื ่ อ งดื ่ ม ต่ า ง ๆ เช่น กาแฟ ชามะนาว สมูทตี้ต ่างๆ ฯลฯ และสำ � หรั บ ลู กค้ า ที ่ ต้ อ งการทาน อาหารแบบจานด่ว น ทางร้านก็มีเ มนูอาหารให้เ ลื อ ก เช่ น ข้ า วผั ด กะเพรา ข้ า ว ปลาหมึกกระเทียม ข้าวกุ้ง ผัด พริกไทยดำ� เป็น ต้ น 56


นอกจากรสชาติ อ าหารและเบเกอรี ่ ของที ่ น ี ่ เ ป็ น ที ่ ถูกปากของใครหลายคน ยั ง มี การตกแต่ ง ร้ า นที ่ เ น้ น สไตล์ของตัว เอง โดยนำ � ตุ ๊ กตาหมี ม าตกแต่ ง ร้ า น เพื่อให้ได้บรรยากาศที ่ น ่ า รั ก


เรือนโบราณ ร้ า นกาแฟสด ที ่ ภ ายในร้ า นรมรื ่ น เหมื อ นอยู ่ บ ้ า นสวนริ ม แม่ น ้ ำ �

58 58


59


ร้ า นกาแฟสดที ่ มี ตั ว ร้านร่มรื่นไปด้ว ยต้นไม้นานาชนิด ให้ความรู้ส ึกเสมือนทาน กาแฟอยู ่ ในบ้ า นสวนริมแม่น้ำ� สมัยก่อน ทั้ง เก้าอี้ไม้และเรือนกลางสวนสวยๆ พร้ อมลมเย็ นๆ ทำ �ให้เ รือนโบราณเป็นร้านกาแฟที่น่ามานั้ง คุยกันสบายๆ หรือ อ่ า นหนั งสื อเงี ย บๆอย่างยิ่ง และรสชาติกาแฟที่เ ข้มข้นหอมมัน อีกทั้ง ยัง มี เครื ่ องดื ่ ม ต่ า งๆให้เ ลือกมากมาย ตัว ร้านตั้ง อยู่ร ิมถนนสายบางปะกงฉะเชิ งเทรา (314) หรือถนนสิร ิโ สธร ฝั่ง ขาออกจากตัวเมืองฉะเชิง เทราไป มอเตอร์ เ วย์

60


61


62

แม่ น�้ ำ ตอนล่ า ง

บ้ า นโพธิ์ ริ เ วอร์ ไ ซด์ วั ด หงษ์ ท อง


63


บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ โบราณสถานสมั ย รั ช กาลที ่ 3 บ่ ง บอกประวั ต ิ ศ าสตร์ อ ั น ยาวนาน ของจั ง หวั ด


ด้ า นหน้ า ติ ด ท้ อ งนา ด้ า นหลั ง ติ ด แม่ น ้ ำ � บางปะกง ร้ า นอาหารบรรยากาศดี อาหารสดรสชาติ อ ร่ อ ย บ้ า นโพธิ ์ ริ เ วอร์ ไ ซด์ เป็ น ร้ า น อาหารอร่ อ ย ริ ม น้ ำ � ประจำ � แปดริ ้ ว จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา บรรยากาศชาย เลนธรรมชาติ ติ ด แม่ น ้ ำ � บางปะกงกว่ า 200 เมตร บนพื ้ น ที ่ 8 ไร่ มี ท ี ่ จ อด รถกว้ า งขวาง สะดวกสบาย บรรยากาศ ดี ห้ อ งน้ ำ � สะอาด บรรยากาศเป็ น กั น เอง และที ่ ส ำ � คั ญ ราคาอาหารไม่ แ พง กุ ้ ง เผา ปลาเผา ปู น ึ ่ ง เสิ ร ์ ฟ พร้ อ ม อาหารเลิ ศ รส อี ก หลากหลายชนิ ด ทาง ร้ า นเน้ น อาหารสดๆ รสเด็ ด ๆ ใช้ ว ั ต ถุ ด ิ บ ชั ้ น ดี อย่ า งกุ ้ ง แม่ น ้ ำ � ปู เ ป็ น ๆ อร่ อ ย ถู ก ปาก ราคาถู ก ใจ นั ่ ง ๆเพลิ น ๆ ชม บรรยากาศริ ม แม่ น ้ ำ � บางปะกงก็ ไ ด้ หรื อ จะถ่ า ยรู ป เล่ น ท่ า มกลาง บรรยากาศริ ม น้ ำ � ดู ป ลาและปู ก ้ า มดาบ

วิ ่ ง เล่ น ไปมาช่ ว งน้ ำ � ลง หรื อ ปลาน้ ำ � จื ด ปนกร่ อ ย เช่ น ปลากดหลาว ปลา ตะเพี ย นหางแดง ปลาตะเพี ย นหางขาว ปลาสั ง กะวาด ปลากระบอก ในช่ ว งน้ ำ � ขึ ้ น มากมายหลายพั น ธุ ์ ซึ ่ ง หาดู ท ุ ก อย่ า งพร้ อ มกั น ได้ ท ี ่ บ ้ า นโพธิ ์ ร ิ เ วอร์ ไ ซด์ ที ่ เ ดี ย ว ร้ า นนี ้ อ ยู ่ ไ ม่ ไ กลจาก TOYOTA BANPHO โตโยต้ า บ้ า นโพธิ ์ และสนาม กอล์ ฟ บางปะกงริ เ วอร์ ไ ซด์ คั น ทรี ค ลั บ หากเล่ น กอล์ ฟ เสร็ จ สามารถเดิ น ทาง ไปรั บ ประทานอาหารได้ ใช้ เ วลาไม่ เ กิ น 10-15 นาที ถึ ง แยกบ้ า นโพธิ ์ เลี ้ ย ว ขวา ไปอี ก 4 กม. จะมี ป ้ า ยบอกทาง ชั ด เจน ทางเข้ า อยู ่ ต รงข้ า มกั บ อบต. สนามจั น ทร์

65


ร้ า นนี ้ ม ี ด ี ท ี ่ ค วามสดและรสจั ด จ้ า น..

ส้มตำ� ผักหวาน เมนูแ นะนำ�ที่ร สชาติเป็นที่จดจำ � ของทางร้าน ผักหวานที่สดและกรอบ หมึก และกุ้งที่ยังมีรสชาติหวานจาก ความสด เข้ากันดีกับรสเปรี ้ ย วและเผ็ ด ของส้มตำ�จานนี้ รวมถึงถั่ว คั ่ ว ที ่ เ พิ ่ ม ความหอมและความรู้สึกในการเคี ้ ย ว ทำ� ให้รสชาติอาหารจานนี้ถูกใจลู ก ค้ า เกือ บทุกคนที่ได้ชิม เมนูนี้จึ งเป็ น เมนู แนะนำ� ที่ ขึ้นชื่อของทางร้าน

66

กุ ้ งแช่ น้ ำ �ปลา ถึ งแม้ จ ะเป็ น กุ ้ งทะเลแต่ความสดไม่แพ้ กุ ้ งแม่ น ้ ำ �แน่ น อน กุ้ง สีชมพูจากกรด ของน้ ำ �มะนาว ตั วใส และไม่เ หม็นคาว มะระและกระเที ย มหันได้บางทำ� ให้ไม่ ทำ �ลายรสชาติ ข องน้ำ� จิ้ม และไม่ขม หรื อฉุ นจนมากเกินไป น้ำ� ยำ� รสชาติ จั ด จ้ า นทานคู ่ ก ุ ้ งสดๆที่กัด ไปแล้วไม่ เหนี ย วหรื อเหม็ น คาว ทำ� ให้อาหารจาน นี ้ รสชาติ ติ ด ปากคนชิมเป็นอย่างดี

ปลากระพงราดพริก ปลากระพงตัวโตๆสดๆ ที่ว่ายอยู่ในตู้ ของทางร้านถูกตัด สินโทษแปลงกาย เป็นอาหารรสเลิศ ใบกะเพราและเนื้อ ปลาที่ถูกทอดจนกรอบ แต่ไม่แห้ง จน แข็ง ถูกคลุกด้ว ยน้ำ� ราดรสหวานขับ รสชาติเ นื้อปลาให้หวานอร่อย และด้วย เนื้อปลาที่กรอบนอกแต่ชุ่มฉ่ำ� ภายใน ทำ� ให้อาหารจานนี้ทางได้เ รื่อยๆ จน เมื่อรู้ต ัว อีกทีอาจเหลือแต่จ านเปล่า

แกงป่ า ปลากระพง รสชาติ จ ั ด จ้ า นที ่ ท านแล้ วต้ อ งร้ อ นซี ด บรรจบกั บความร้ อ นของน้ ำ � แกงทำ � ให้ จานนี ้ เ มื ่ อ ทานเข้ า ไปอาจถึ ง ขั ้ น พ้ น ไฟได้ แต่ ด ้ วยลมเย็ น ของร้ า นอาหารริ ม แม่ น ้ ำ � ทำ � ให้ จ านนี ้ ไม่ ได้ ด ู แ ย่ ท านกั บ ข้ า วสวย ร้ อ นๆ พร้ อ มรั บลมเย็ น ๆ ก็ อ าจทำ � ให้ ลื ม ความจั ด จ้ า นไปได้ โดยสิ ้ น เชิ ง อี ก ทั ้ ง สมุ น ไพรที ่ ใ ส่ ไม่ ยั ้ ง ทำ � ให้ เ นื ้ อ ปลาไม่ มี กลิ ่ น คาวเลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย


ด้านหลังร้านเป็นวิวทุ่งนาที ่ เ ป็ น ระเบี ย งและสี สวยงาม 67


68


วัดหงษ์ทอง วั ด กลางน้ ำ � ที ่ ป ากน้ ำ � บางปะกง โบสถ์ แ ละเจดี ก ลางทะเล สวยงามด้ ว ยธรรมชาติ แ ละสายลม

69


แหล่ ง รวมความศรั ท ธา สถานที่รวมความเชื่อความศรัท ธา ที ่ พึ่ง ทางใจของชาวแปดริ้ว

70

วั ด กลางน้ ำ � ที ่ ป ากน้ ำ � บางปะกง โบสถ์ แ ละเจดี ก ลางน้ ำ � ถู ก สร้ า งยื ่ นลงไปในทะเล


จุ ด ชมวิ ว ของวั ด เมื ่ อ มองออกไปจะเห็ น ทะเล เมื ่ อ ถึ ง เวลาน้ ำ � ขึ ้ น จะดู เ หมื อ นอาคารนี ้ ล อยอยู ่ ใ นน้ ำ �

วั ด หงษ์ ท อง หรื อ วั ด กลางน้ ำ � ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ อำ � เภอบางปะกง ในบริ เ วณพื ้ น ที ่ ชายทะเลที ่ เป็ น ป่ า ชายเลน มี ท างเดิ น เชื ่ อ มจากบริ เ วณ วั ด ที ่ ชายฝั ่ ง ไปยั ง พระธาตุ แ ละอุ โบสถซึ ่ ง อยู ่ ในทะเล เจดี ย์ ม ี 5 ชั ้ น มี ภ าพวาดเกี ่ ยว กั บ พุ ท ธศาสนาและพระมหากษั ตริ ย์ ไทย และ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ต่ า ง ๆ ส่ วนชั ้ น บน สุ ด เป็ น เจดี ย์ ส ี ท องอร่ า มบรรจุ พ ระอรหั น ต์ ธาตุ สามารถมองเห็ น ทั ศ นี ยภาพท้ อ งทะเล และแผ่ น ดิ น ในมุ ม สู ง ได้ ส วยงาม

71


72


แม่ น ้ ำ �บางปะกงประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั ้ งประวั ติ ศ าสตร์ ความงดงามของ สถาปั ตยกรรม วิ ถ ี ช ี ว ิ ตชุมชุน รวมถึง ความน่ารัก ของร้ า นอาหาร ร้ า นกาแฟต่างๆ การลงมื อทำ �หนั งสื อเล่มนี้ทำ� ให้ได้ร ับ ประสบการณ์ ต่ า งๆ มากมาย ทั้ง การลงพื้นที่ การ เดิ นทางไปสถานที ่ ต่ า งๆ ตลอดเส้นทางของแม่น้ำ� รวมถึ งประสบการณ์ น ้ ำ �ท่ว มใหญ่ในช่ว งเดือน กั น ยายน ซึ ่ งส่ งผลทำ �ให้ส ถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ รั บ ความเสี ย หาย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว ในอำ �เภอคลองเขื ่ อน และอำ� เภอบางคล้า ทำ� ให้ไม่ สามารถเก็ บ รู ป ถ่ า ยที ่ ด ี ไ ด้มากกว่านี้ แต่ ก ารได้ ลงพื ้ นที ่ เ ข้ าไปดูส ถานที่ต ่างๆ ตลอดระยะหลายเดื อนที ่ เ ก็บข้อมูล ก็ทำ� ให้ได้ร ับรู้ ถึ งความรั ก ความห่ ว งใยของใครหลายๆคน

ทั้ง คุณยศนันท์ และคุณชวนชม ศรีแจ้ง พ่อแม่ผ ู้ส นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ทั้งไปรับ ไปส่ง ร่วมเที่ยว ร่ว มร้อน ร่ว มเหนื่อย หลายต่ อ หลายรอบ และคุณแม่ก็มีความสุขทุกครั้ง ที่ได้ ซื ้ อ ของถูกที่มาจากสวนภายในตัว จัง หวัด เพื่อนๆ ที่คอยให้กำ� ลัง ใจ กีกุ๊กที่ล งพื้นที ่ เ ป็ น เพื่อนกัน และอีกหลายคนที่คอยให้คำ� ปรึกษา คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ค อยจิ ก คอยบ่น และคอยให้คำ� แนะนำ� ต่างๆ เพื่อให้หนั ง สื อ เล่มนี้ออกมาดีที่ส ุด และสุด ท้ายของขอบคุณตัว เอง ที่มีความเพี ยร พยายามทำ� สิ่ง ต่างๆให้ส ำ� เร็จ แม้ว ่าหนทางจะไม่ ได้ สวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบ และมีหลายครั้ ง ที ่ ท ้ อ และหมดแรง แต่ก็ยัง สามารถอดทนจนสามารถทำ � มันจนสำ� เร็จออกมาได้ ...ขอบคุณจริง ๆ

นอทอชอ ศรี

73


จุ ลนิ พนธ์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษาในหลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่ อสาร มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ลิ ขสิ ท ธิ ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร


76

แปดริ้ว ริมฝังน้ำ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you