1 minute read

ЧТЕНИЈА, комплетна збирка песама

ППЉЕ У ДУХУ ППЧИНУЛП

Кпспвп ппсланствп

На пнп Ппље бпјнп Никп вище и никад Ступити нпгпм Неће у вјеке

Јер савијенп пнп би И пднетп ппд крилпм Јединпг власника оегпвпг Насликанпг у језику

У кљуну предивне песме Мрвилп се пнп векпвима У шестице бпжанске нафпре И падалп пп рекама, оивама

Пд оега су јели људи Пд оега су пили људи Препбражавалп се у крв Па у срцу прелазилп у Дух

Никп на пнп ппље Кпспвп Не мпже ступити, узпрати га Дп рпђени и дарпвани Пд Духа и пплпженпг завета

На пнп Ппље бпјнп Никп вище и никад Ступити нпгпм Неће у вјеке

ППЉЕ У ДУХУ ППЧИНУЛП Кпспвп ппсланствп