Page 1


Kittinan Dangsri

FoRm& Tel:

48/72 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 084-2526505

Intro: ชายร่างท้วม(ระยะสุดท้าย) ที่มีเอกลักษณ์บั้นท้ายอัน มโหฬารที่คุณสามารถสังเกตเห็นได้ในระยะ 500 เมตร อย่างไม่คลาดสายตา แต่ภายใต้ร่างกายอันใหญ่โตนั้นกลับ ซ่อนหัวใจดวงน้อยๆที่พร้อมจะดราม่าได้ทุกเมื่อที่คุณเข้าไป สะกิดต่อม และจะด้วยร่างกายอันใหญ่โตหรือตาน้ำ�ใต้จัก แร้ที่ไหลได้ดังโอเอซิสกลางทะเลทรายก็ไม่รู้ล่ะจึงทำ�ให้เขา คนนี้เป็นที่รักของน้องๆ ประมาณว่าถ้าคุณเดินผ่านเด็ก บกว.สัก 10 คนนี้จะมีเด็กสัก 7 คนที่รู้จักป๋ากิต เพราะ ฉะนั้นถ้าคุณต้องไปไหนมาไหนกับชายร่างท้วมคนนี้ล่ะก็ อย่าแปลกใจที่จะมีเสียงร้องเรียก”พี่กิตๆ”ตลอดทาง....

Talk to.. คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

แล้วถ้าไม่ดีล่ะครับ

-คือคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ไม่ใช่แฟน

-sex! ครับ

3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุด

แล้วถ้าย้อนกลับไม่เมื่อตอนม.4 ได้คุณจะ กลับไปทำ�อะไร

-อยากลืมผู้หญิงทุกคน แล้วแม่มึงล่ะ? -ไม่เกียวแม่กูไม่ได้มาโรงเรียน แล้ว 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่ไม่อยากลืม -เพื่อนดีๆอย่างพวกมึง แล้วถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณ จะทำ�อะไร -ฆ่าตัวตายครับ คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ วัยรุ่น -จะเอาดีๆหรือเปล่าครับ? ดีๆล่ะครับ -เรื่องเรียน

-กูจะจีบหญิงแม่งทั้งโรงเรียน ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขออะไรครับ -ขอให้”พวกมึงมีกูตลอดไป” ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อน คุณจะทำ�อะไร -ทำ�ใจ ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนของ คุณคุณจะพูดว่า... -สวัดดีครับ ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นของสักอย่างจะเปรียบ เป็น -เงาจะได้อยู่ข้างๆกูตลอดเวลา...เอ้า จริงป่ะล่ะ ก็เพื่อนจะได้อยู่ข้างๆกันตลอดไป

A


Intro ากเล่า แต่เห็นหนา้ ตีๆ๋ อยา่ งงีม๊ นั งห า ต่ ย ชั ต กิ มอ ดห อ จ๊ ย เฮี ก ลู น ป็ เ แต่ หน ่ ไ ที ่ ง ครึ ู ก ล หนมุ่ ตาตีห๋ น้าเกาหลคี นนม้ี ใิ ช่ รักแต่ปากนี.้ .คำ�เดียวตรงๆ”หมา!” เอามากๆ และ ่ า ่ น ที ตา า น้ ยห ว ด้ น” ใจค วาง ่ า อย าง จท ใ ไว้ ่ า เข้าสุภาษติ ”อย ามาจีบกันอยา่ งหวั กระไดไม่แห้ง...จงึ ไม่แปลก เข้ าวๆ ส ะมี ี ่ จ กท ปล แ ไม่ ง จึ ร กา ประ 18 ี หล เกา ่ ม ด้วยลกั ษณะของหนุ าหลี 18 ประการและคารมทห่ี ญิงใดๆได้ ยเก ะชา ษณ ก ลั ุ ณ ยค ้ ว งด ่ ว งห ้ อ มต ็ ไ ก ต่ ..แ คน ก สั ที่ ณ วันนีย้ งั จีบใครไม่ตดิ ห้อง/งานกลมุ่ /งานเดย่ี ว/งาน าน ี ง ่ ม ที ใดๆ งาน ่ า ่ ว าไม นม ่ า ี ่ ผ ท ปี 6 ง ่ ว ในช ๆ แถบ ฟังก็เหมอื นตอ้ งถูกมนต์กนั เป็น อ่ งมากยงุ่ ยากจนเกนิ ไป ใคร รื เ ไม่ วาม ยค ว ด้ และ ชม. 24 อด ตล มอ าเส กเร งอก!~ บ้านธรี ชัย ก็พร้อมเปดิ รับพว แปลกทจ่ี ะเปน็ ทีร่ กั ของเพือ่ นๆในหอ้ ง ปล.เจ้าตัว ไม่ ง จึ ! ..ไป ี ๊ . ไปป ชวน ใคร ..ไป ี ้ . ไปข ชวน ใคร ชวนไปเยย่ี ว...ไป ง่ึ ว่ะ) เค้าฝากมาบอกว่า...”เจ 9 นิว้ !” (หายไปไหนหน

Tel: 038-602222

Natakorn Sa-ngiemjit Natakorn Sa-ngiemjit

Address 58/39 ม.3 ค.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Talk to..

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

-แสงไฟ...เพราะเพื่อนจะคอยนำ�ทางไปในทางที่สว่างครับ

-ตั้งใจเรียนครับ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

9.ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขอว่า..

-เมียเก่า

-ขอให้อยู่กับเพื่อนตลอดไป

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-เพื่อนครับ

-สนุกสนานกับเพื่อนครับ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง

-ออกไปหาเพื่อน

-กูรักมึง

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-เพื่อนเหี้ยๆ

-โคตรรัก

7.คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของวัยรุ่น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-อยากมี sexครับ

-กู 9 นิ้ว!


Natthapat Wongdad Intro เป็นมติเอกฉันท์ทกุ เสียงใหนห้องโหวดให้เค้าคนนี้ เป็น”นักเลง” ไม้...มีด..ตีน...หรือแม้แต่ปน ื ทัง้ 4 สิง่ นีไ้ ม่ อาจจะทำ�ให้นกั เลงผูน ้ ห้ี วัน ่ ไหวได้แม้แต่นอ้ ย แต่อย่าเชียว อย่าได้เอาสายยาง!...เชือก!...หรืออะไรก็ตามทีม่ รี ปู ร่าง คล้ายๆสัตว์เลือ้ ยคลานไร้ขา...งู! นัน ้ ล่ะครับอย่าได้เอาให้ เค้าเห็นเชียว นักเลงผูน ้ จ้ี ะใส่เกียร์หมาวิง่ โกยแน่บก่อนใคร เพือ่ นและถ้าวันใดคุณจะได้ยน ิ เสียงร้องเพลงทีส่ ด ุ แสนจะ เพีย้ นล่ะก็ไม่ตอ้ งไปตามหาต้นเสียงทีไ่ หนก็เค้าคนนีอ้ กี นัน ้ ล่ะ!นักเลงร้อยคียค์ นนีน ้ เ้ี อง!!!

Talk To... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

-รักกันตลอดไป

-เรียนให้เก่งๆ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

9.ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขอว่า..

-ไม่มีครับ มันเป็นความรู้สึก

-ให้จบไวๆขี้เกียจเรียนมากๆ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กบเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-ไม่มีเลย

-ไม่ทำ�อะไรแค่อยู่ด้วยกันให้นานที่สุด

4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-ไม่มีเหมือนกัน

-โชคดี

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-อยู่บ้านครับนอนเล่นคอม

-กูจะประสบความสำ�เร็จก่อนใคร

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -เพื่อนกันซึ้งๆ ฮ่าๆๆ 7.คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของวัยรุ่น -มีลูกครับ


:

Address

1/36 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

:

Tel

081-207253

Intro

อดีตมือเบส(ขัน้ เทพ)วง Indy pig / O-ment / ...ฯลฯ... ชายผูม้ รี มิ ผีปากอันเป็นเอกลักษณ์และจะด้วย สเน่หต์ รงริมฝีปากหรือฝีมอื เบส(ขัน้ เทพ)ก็ไม่สามารถระบุได้ถงึ ทำ�ให้เค้าคนนีต้ ดิ อยูใ่ นอันดับtop 10 หนุม่ hot ของ บกว. เพราะฉะนัน้ เมือ่ ถึง วาเลนไทน์แต่ละปีมนั ทำ�ให้เค้าคนนีถ้ งึ กับต้องกุมขมับ...ดอกไม้นบั ร้อยก็ยงั ไม่พอกับจำ�นวนสาวทีอ่ ยูใ่ นสังกัดเค้าคนนี! ้ อยูด่ ี แต่กส็ ามารถผ่านวันนัน้ มาได้ ด้วย...วาจาอันเหลือร้ายจึงผ่านวันอันแสนโหดร้ายนัน้ มาได้อย่างง่ายดาย

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ขอตายแทนเพื่อนครับ

-มันก็...ความหมายไม่มากหรอกแต่มันขาดไม่ได้

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กบเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งขิงสักอย่างจะเปรียบเป็น

-รักมันให้มากที่สุดและเก็บความทรงดีจำ�ไว้ในวันที่เราไม่มีกันครับผม

-ถุงยาง...ถึงจะมันส์อย่างแต่ก็ทิ้งมันอยู่ดี

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-น่าเป็นความเหี้_นะ

-เพื่อนๆเนี่ยล่ะ

3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-อยากลืมอ.รัง(รังสิมา)มากครับ

-ละครรักแท้ 9.ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขอว่า..


Prapakorn Kernamnuay INtro

อดีตนักปั่นแข้งทองกวาดถ้วยมาแล้วทั่วประเทศ... หลังจากอำ�ลาวงการนักปั่นอย่างเป็นทางการในช่วงหลังนี้เค้า ลงมาในวงการนักพนันอย่างเต็มตัว...ด้วยมาดเจ้ามือที่สุด แสนจะหาตัวจับยากจึงทำ�ให้บรรดาขาไพ่ทั้งหลายต้องขยาด เขาคนนี้อย่างเข้ากระดูกดำ� แต่ถึงดวงทางด้านการเงินจะพุ่ง

แรงขนาดไหนก็ตามทีแต่ดวงทางด้าน”ความรัก”กับพุ่งลงอย่าง น่าสงสาร พักหลังนี้จึงเห็นเค้าคนนี้ทำ�หน้าอย่างกับเสียญาติ ไปอย่างไรอย่างนั้น...มีรักก็มีเลิกเป็นปกติเหมือนไพ่นั้นล่ะมีได้ ก็มีเสียอย่าเครียดน่าอย่างมึงเดียวก็ได้“ตอง”ในเร็วๆนี้ล่ะ^^

Address: 199/20 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Tel: 087-6179760 Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-

-มันไม่จำ�เป็นต้องพูดหรอกมันอยู่ที่การกระทำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กบเพื่อนคุณ จะทำ�อะไร

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบ เป็น 3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -เรื่องไม่ดีที่ทำ�ให้เพื่อนเสียใจ 4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -การที่ได้อยู่กับเพื่อนๆได้ทำ�อะไรด้วยกัน

-คง...คุยกับเพื่อนทุกคนไรประมาณเนี้ย 11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับ เพื่อนบ้าง -ไม่มีว่ะ 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -กูเล่นไพ่เก่ง...กูต้องเป็นเจ้า

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะ พูดว่า...

-มันคงเหงาว่ะ ไม่มีใครคุยด้วย

-กูอยากเก็บเวลานี้ไว้ไม่อยากให้มันผ่านไป

7.คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของวัยรุ่น -เรียน 8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ -กูคงตั้งใจเรียนมากกว่านี้ 9.ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขอว่า..


แด่...สถานที่แห่งนี้ที่เก็บ “ความทรงจำ�“ ของเราไว้ตลอดกาล


Intro:

Prachya Homhuan

เค้าคนนีค้ อื หนึง่ ในตำ�นานวงIndypig/O-ment/...ฯลฯ...ด้วยตำ�แหน่งผูถ้ อื ขาไมค์บนเวที...นักร้อง...นัน้ ล่ะ อีกทัง้ ยังมีความสา รถทางตรีโกณอย่างหาใครเปรียบได้อยาก ถ้าบนเวทีทกุ สายตาจะจับจ้องเค้าเพราะเสียงร้องและท่าทาง ในห้องสอบทุกสายตาก็จบั จ้องเค้า เพราะความสามรถทางการคำ�นวนนีล้ ะ่ พูดได้วา่ แมทช์ไหนมีหงส์(ทอง)แดง ต้องมีเค้าอยูใ่ กล้ๆนัน้ ล่ะไม่วา่ จะขอบจอหรือขอบโต๊ะก็อกี เรือ่ งหนึง่

Club Assress

201/70 ม.3 ต. บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Tel:

088-226517

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ให้เพื่อนมีแต่ความสุขพบกันบ่อยๆ

-คนที่คุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ปรึกษา ได้ตลอด...มันเป็นมิตรภาพที่คงอยู่ตลอดไปไม่ เหมือนแฟน

9.2เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

จริงหรือไม่ครับที่คุณเคยคิดอะไรกับเพื่อนในห้อง

-ขอซื้อรถบัสสักคันวิ่งรอบบ้านฉางเปิดเพลงแดนซ์

-จริงครับ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบ เป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

เคยคิดที่จะสแลดเพื่อนไหมครับ

-ศิษย์บางมด

-ไม่เคยครับ

ณ เวลานี้จะฝากอะไรถึงเด็กแอด

ถ้าให้เลือกใครสักคนใน 47 คนเป็นแฟนคุณจะเลือก ใคร?

-อาหาร...ขาดไม่ได้ 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -คิดถึงเวลาเก่าๆที่มีเพื่อน แล้วก็หาเพื่อนใหม่ 3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากจะลืมที่เคยบอกอะไรกับเพื่อนคนหนึ่งไป...จะ ได้กลับเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนเคย 4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ไปเที่ยวกับเพื่อนไปดิ้นกันบนรถ...ไปลพบุรีและก็ ตอนที่วง”หล่อ”มาโรงเรียน 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -การเดินทางที่แสนยาวนาน 9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-ก็ขอให้มาบางมดกันเยอะๆ 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -ได้เจอกับไอ้โอมได้ไปกินเหล้ากัน 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะ ทำ�อะไร

-มึงกูเพื่อนกันจนวันตาย

-เลือกดาครับ ทำ�ไมว่ะ ? -sexy ดี ที่คุณชอบเข้าใกล้ผู้หญิงบ่อยๆนี้เพื่อ...อะไรครับ

-ขอโทษเพื่อนในสิ่งที่เคยพลาดพลั้งไป

-อยากจะสนิทอยากจะตีซี้

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับ เพื่อนบ้าง

คุณไม่คิดหรือครับว่าคนอื่นจะคิดในทางที่แย่

-อยากจะขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำ�อะไรผิดไป 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะ พูดว่า...

-ผมไม่แคร์สื่อครับ


leader

chet Pi balkul

Address:

132/42 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Tle: 038-880277 Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-คนที่ช่วยได้ทุกอย่าง...อยู่ได้ในทุกสถานะการณ์ไม่ว่ากู จะ~ตู๊ด~เศร้าเหงาทรวง 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -หมอยอ่ะครับเพราะ...มันรุงรังก็เหมือนเพื่อนเวลาทำ�ตัว หน้ารำ�คาญ แต่ถ้าขาดมันไปก็เหมือนกับตัดหมอย... มันก็รู้สึกอ้างว้างไม่สบายตัวไม่สบายใจคันคันมาก 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -รู้สึกดีโชคดี...ที่เมื่อคืนไม่ได้เสียตัวให้มัน - -*กูหมายความว่าถ้ามึงตื่นมาแล้วมึงไม่มีเพื่อนบนโลก นี้มึงจะทำ�อย่าไง -เดินดูรอบๆที่ตื่นมาว่ามีร่องรอยอะไรบ้าง...มีร่องรอยที่ เพื่อนแอบ---กันไว้เปล่าเมื่อคืนนี้ 3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ อยากลืมว่าเคยทำ�ผิด อยากลืมสิ่งที่เคยทำ�ผิดพบาด ไปทุกอย่างและก็อยาก...ขอโทษที่เคยเอาแต่ใจ อยาก ขอโทษอะไรที่ร้ายๆ อยากให้เธออภัยในสิ่งที่ฉันผิดพลั้ง ไปมากมาย อยากขอโทษในวันที่ผ่านมา อาจเพราะฉันมีตาแต่หามี แววไม่

ทำ�สิ่งดีๆหล่นหาย ทำ�คนที่รักฉันเสียใจ เธออยู่แห่งใด ที่ไหน ฉันละอายแก่ใจต่อเธอเหลือเกิน... (สามารถติดตามต่อ ได้ในเพลง ละอายใจ - ดีเจเจ๊แหม่ม กรีนเวฟ) 4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -เวลาดีๆที่อยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเวลาที่เพื่อนกวน ส้นตีนใส่ ผมไม่อยากลืมเวลานี้มันเป็นเวลาที่มีความ สุขที่สุด

ด้วยนามสกุล”พิบาล กุล”จึงทำ�ให้เค้าคนนีเ้ ป็นลูกผูม้ ี อิทธิพลไปโดยปริยาย เค้าคือเด็ก ี อ่ เป็นเสีย่ มีพเ่ี ป็นหมอมี ชายผูม้ พ แม่เป็นผอ.ส่วนตัวเค้าเป็นเด็กมีปม! ่ า่ น ่ ครัง้ ทีผ จากการเลือกประธานรุน มาเค้าคนนีช้ นะไปด้วยคะแนนเสียง ท่วมท้นเกินกว่า 250 เสียงในสภา จึงได้มติเป็นเอกฉันท์วา่ นับแต่นต้ี อ่ ไป”นายพิเชฐ พิบาลกุล”มีตำ�แหน่ง เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงประธาน ่ ที่ 29 ของโรงเรียนบ้านฉางกาจณ รุน กุลวิทยาหรือในชือ่ ย่อๆว่า...รมว.ปธ. 29.บกว.! และในทุกๆงานจัดเลีย้ ง ใดๆในทุกๆผับทีเ่ ข้า...เค้าคนนีล้ ะ่ เรียก ได้วา่ ”ป๋า”ตัวจริงเพราะสบับสนุนทุ กอย่างตัง้ แต่เครือ่ งเสียง/สถานที/่ โทรศัพท์...ฯลฯ...

-ผมก็จะนั่งเศร้าไปกับมันล่ะครับ 12. ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูด ว่า... -เฮ้ย!~ -----------------------------ถ้าใน youtube มี 2 เพลงระหว่าง แอบชอบ กับละอาย ใจ คุณจะเลือกฟังเพลงไหนครับ

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-....(ผ่านไป 20 นาที)...ขอฟังเป็นเมดเลย์ดีกว่าครับ

-เพื่อนเหี้ยๆมีไป...ก็ดีน่ะ

รู้สึกอย่างไรเวลาที่มีคนเข้ามาพูดว่าพิเชฐหน้าตาดีครับ

9.2เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-รู้สึกฮาครับ จริงๆแล้วผมก็แอบดีใจอยู่นิดๆ(กูหล่อ อยู่แล้ว)

-ขอให้ผมรวยเป็นร้อยล้าน...มีความสุข 9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -จะขอให้เพื่อนไม่ลืมผม 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -คือ...รอยยิ้มครับ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ� อะไร


address&Tle:

70/59 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-880320

เด็กชายผูเ้ กิดมาพร้อมกับแว่นในมือและหมาในปาก!!! เขามีนามว่า...พีแ่ ว่น! ด้วยหน้าตาอันคมเข้ม ตาทีไ่ ม่เท่ากันและน้�ำ เสียงอัน โหดเหีย้ มของเค้าคนนีจ้ งึ เป็นปลืม้ ของบรรดาน้องๆยิง่ นัก!ด้วยมาดทีเ่ ข้มและบุคลิกของเค้าคนนีแ้ ฝงไว้ดว้ ยความเป็นผูน้ �ำ อย่างเต็มเปีย่ ม ในงาน กิจกรรมใดๆเขาคนนีล้ ะ่ คือผูส้ ร้างความสนุกสนานให้งานสันทนาการต่างๆอย่างชำ�ชอง ด้วยปาก(ทีเ่ ลียนเสียง)หมา ได้อย่าไม่มใี ครเหมือนและ ไม่เหมือนใครและต้องขอเตือนผูท้ เ่ี ข้าใกล้เหมือนกับทีเ่ ค้าแปะไว้ตามบ้านว่า”ระวังหมาดุ” ในวันทีอ่ ากาศร้อนๆทำ�ให้พแ่ี ก่อารมณ์เสียพีแ่ กจะไม่ กัดแต่จะใช้ค�ำ สัง่ การระบบโซตัส...ว๊ากกกกก! ลูกเดียว แต่แม้ในปากจะมีหมาหมา ถึงตาจะตี่ หน้าก็เหลีย่ ม แต่พแ่ี กก็รกั เด็กเป็นทีส่ ดู ดดดด โดยฉะเพาะเด็กสาวจอแบนอะไรประมาณนัน้ ^^

Talk to...

9.2เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ปล่อยมันดิ๊...กูใจกว้าง

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ก็ประสบความสำ�เร็จและกลับมาเจอเพื่อน

จริงหรือไม่ครับ...คุณรักไม่จริง

-คนที่เดินบนเส้นทางเดียวกับเรา

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-คือความจริงแล้วผมเป็นคนรักจริง

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-บ้าอำ�นาจ

เปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นมีแฟนแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ

-อุปสรรคข้างทาง เพราะเราจะได้เจอเพื่อนและแก้ไขไปด้วย กัน

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-28/1/12

-ไม่เป็นหนองใน!

แล้วคุณเริ่มมองเธอคนนั้นมานานเท่าไรแล้วครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-ก่อนวาเลนไทน์ปีที่แล้ว

-นั่งคุยนั่งเล่นนั่งเล่าเรื่องเก่านั่งระลึก

ถ้าจะเปิดซิงครังแรกจะขอเปิดกับคนที่อ่อนกว่าหรือแก่กว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-อ่อนกว่าครับ...มันหลอกง่ายดี

-เพื่อนไม่เก่า

3 ปีที่ผ่านมาคุณคิดอะไรกับเพื่อนในห้องหรือเปล่าครับ

ถ้าวันหนึ่งพี่โจ 6/5 มาจีบอิ๋งคุณจะทำ�ไง

-ไม่ครับ

-ก็ปล่อยมันไปดิ๊

ถ้าเค้าคนนั้นเดินมาบอกรักคุณคุณจะทำ�ยังไงครับ

ทำ�ไมไม่ห่วง?

-ก็จบด้วยคำ�ว่า...เพื่อน..ล่ะครับ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -ก็หว้าแหว่ อยู่กับครอบครัว 3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ตอนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ 4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -เรื่องราวความทรงจำ�ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -คนเดินถนน 9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ประสบความสำ�เร็จล่ะกลับมาเจอกัน

-ห่วงทำ�ไมอ่ะ โอ้โห ไอ้โจ คารมมันดีน่ะเว้ย


Warayooh Krajangsri Address&Tle: 3/16 ม.1 ค.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-882410 Intro: Club

Talk to...

ถ้าถามประจกวิเศษว่าใครหล่อเลิศในปฐพี...กระจกมันคงตอบ ว่า”ณเดช” แต่ถา้ ถามว่าใครชายใด Pop ทีส่ ดุ ในม.6คงเป็นใครอืน่ ไม่ได้ นอกจาก”พีต่ า้ ”ของพวกเรานัน้ เอง!! ด้วยท่าทางทีน่ า่ รักบุคลิกทีน่ า่ กอดและ ตูดทีแ่ สนงอน!! จึงเป็นขวัญใจของบรรดาแม่ยกพ่อยกพีย่ กน้ายก...และท้าย สุดนายก!!! ก็หลงรักพีก่ นั เสียไปหมด...แต่เหรียญยังมี 2 ด้าน ความ Pop ก็ เป็นพิษได้เหมือนกัน บางครัง้ มันทำ�ให้พต่ี า้ เรากลายเป็นเด็กเก็บกดไปโดย ไม่รตู้ วั เพราะอย่างนัน้ ถ้าเห็นพีต่ า้ ทำ�อะไรแปลกๆก็อย่าได้สงสัย...พีแ่ กก็เป็น เด็กมีปมเช่นเดียวกับพิเชฐนัน้ ล่ะ ด้วยความเป็นคนเฮฮาอารมณ์ดตี ลอดเวลา เค้าคนนีจ้ งึ เป็นตัว Joke ในวงสนทนาไปอย่างไม่มใี ครเหมือนแล้วยิง่ ได้ตคี ู่ กับพีเ่ ปาของเราแล้วล่ะก็บอกได้ค�ำ เดียวว่า”มุขกระจาย!!”ฮาขีแ้ ตกขีแ้ ตนกัน ไป...ถึงบางครัง้ จะแป๊กบ้างก็ลมื ๆมันไปเถอะ!!

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ขอให้ในวันข้างหน้าเจอเพื่อบ่อยๆ

ถ้ามีเงิน 10 ล้านจะเอาไปทำ�อะไรครับ

-คนที่กินข้าวด้วย ไปเที่ยวด้วย คุยทุกสิ่งทุก อย่างด้วย

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-เอาไปสร้างรร.ครับ

-มีเพื่อนคอยช่วยอยู่เสมอ

พี่ต้าคิดยังไงกับลุงเปี๊ยกล่ะครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ก็ดีทุกอย่างล่ะครับ...แค่ตัวเตี๊ย...อีเหี้ยรองเท้า ขาวกูใส่แล้วคงเรียนเก่งขึ้นมั้ง...แม่งเอ้ย

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบ เป็น -โค๊ก มันซ่า

-น่ารัก&ตูด!

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณ จะ...

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณ จะทำ�อะไร

-หาเพื่อนใหม่

-ไปทะเลนั้งชิลๆด้ยกัน

3. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะ พูดว่า...

-กูลืมไปแล้ว 4. 3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -เพื่อไง 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -we will go together 9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อทุกคนส้ม!หวัง 9.2เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-see you again จริงหรือไม่ครับที่คุณยังคิดถึง... -ไม่จริงครับ...ผมไม่เคยReturn แต่ review ใช่ไหมครับ -... 555+ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ -3 วันที่แล้วครับ

แล้วคิดยังไงกับมาริโอ้หน้ารร.ครับ -ไปตายซะไอ้สัส ถ้าน้องเอาตังค์ให้ หมื่นหนึ่งแลกกับตูดพี่ยอมไหม ครับ -ยอมครับ


ไม่เคยไร้ค่า...


)

Sarunyoo Kaewsai Address&tel:

180/90 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-030579

Intro: ชายผูม้ หี น้าผากอันวาววับไม่แพ้ชายใดใน โลก...ในทุกๆครัง้ ทีเ่ ข้าแถวกลางสนามทุก สายตาต้องจับจ้องมาทีเ่ ขาคนนีเ้ ลย...ก็รศั มีมนั เปล่งอ่ะทำ�ไงได้ และถ้าลองไปค้นประวัตเิ ค้า คนนีใ้ นGoogle ดู...คุณจะพบว่า...ไวรัสจะแด๊ก เอา เพราะประวัตขิ องเค้าคนนีเ้ ป็น”ความลับสุด ยอด” และยิง่ เรือ่ งสาวๆนีไ้ ม่ตอ้ งถามถึง...คนทีร่ ู้ ก็ไม่อยูบ่ นโลกนีซ้ ะแล้ว... แต่เท่าทีเ่ ราสืบทราบ

มาได้...เค้าคืออดีตสมาชิกกลุม่ ”แก๊งหัวกระต่าย” แก๊งนีเ้ ค้าไม่ปล้นไม่จเ้ี งินทองของมีคา่ ทัง้ หลาย เพราะสิง่ เดียวทีแ่ ก๊งนีเ้ ค้าหมายปองคือ...หัวใจ... สาวๆทัง้ หลาย มีหญิงสาวมากกว่า 20 รายแล้ว ทีต่ กเป็นเหยือ่ ของเค้าคนนี.้ ...และถ้าคุณเป็นคน หนึง่ ทีก่ �ำ ลังจะไปค้นประวัตเิ ค้าล่ะก็...อย่าหาว่า ผมไม่เตือน!!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คือคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์

-อยากได้ตังค์

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-สร้อยคอ...เพราะชิดทุกส่วนทั้งหัวใจหน้าคอ

-ความสามารถในการ...ผู้หญิง

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

-คงจะโดดเดี่ยวทำ�อะไรไม่ถูก

-ก็คงจะ...เปิดตัวเองให้ดีกว่านี้

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-เรื่องผู้หญิงทุกคนเลย

-พาเพื่อนไป...

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-ผู้ชายห้องเราทุกคน

-ไปดีๆ แล้วเจอกันใหม่

ถ้าเปรียบ 3 ปีนี้เป็นบทเพลงมันจะอยู่ในจังหวะใด

ผู้หญิงที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีคนไหนที่ไม่อยากลืม

-บอซซ่า นุ่มๆ

-คนบัจจุบันดีกว่า

9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

แล้วผู้หญิงในรอบ 3 ปีนี้คนไหนที่ทำ�ให้เจ็บที่สุด

-ให้ทุกคนไปอยู่ในที่ชอบๆ

-คนในห้องเนี้ยล่ะ


rocker

Sarun

Address-tel: 51/10 ม.6 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ. ระยอง 085-3967806

Juntui

talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -มนุษย์คนหนึ่งที่รู้จักเราสนิทกับเราอยู่กับเรา 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะ เปรียบเป็น -หมอน ทำ�ให้เราหลับสบาย 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรง จำ� -ถ้าไม่นับเพื่อน.. ก็เป็นอ.จินต์เพราะเค้าเป็น my Idol 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -เกรด 0 ฟิสิก แล้วผู้หญิงที่ชื่อเหมี่ยวอ่ะ? -ขอเก็บไว้ในความทรงจำ�ส่วนลึกที่สุด 9.1ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนหลับสบายทุกวัน 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณ จะ.. -แสดงว่าผมฝันอยู่ชีวิตผมมี”เพื่อน” 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณ จะทำ�อะไร -ขอนั่งล้อมเป็นวงกับเพื่อนนั้งมองหน้ากันก็ พอแล้ว. . 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณ จะพูดว่า. . -เฮ้ยกูเพื่อนมึงนะ 3 ปีที่ผ่านพี่เปามีผู้หญิงกี่คนครับ - 1 คน (เฉลี่ย 3 เดือน/คน)!!!

intro ั เลือ่ งชือ่ อดีตผูก้ อ่ ตัง้ วงดนตรีอน ้ เทพและคาสโนวา Indy pig มีฝมี อื กีตา้ ขัน ตัวพ่อ!! จากการแสดงสดบนเวทีงานวิชาการ ในปี 2552 ทีผ่ า่ นมาเหมือนเป็นทีแ่ จ้งเกิด ของราชาตำ�นาน(แกงป่า)เพลงรอ๊ ค!!! ทีด่ งึ ดูด บรรดาสาวๆแรงส์ตวั แม่ให้เข้ามาหา เค้าอย่างไม่ขาดสาย ด้วยท่าทางและ ่ ดุ แสนจะเร้าอารมณ์ เสียงลีดกีตา้ ทีส ทำ�ให้บรรดาสาวเสียวซ่านกัน ็ ด้วย อย่างไม่ขาดจังหวะอาจจะเปน ่ �ำ ให้ในรอบปีท่ี เหตุผลนีล้ ะ่ มัง้ ทีท ผ่านมาเคา้ คนนีเ้ ปลีย่ นคูค่ วงมาแลว้ ิ ไ้ี ด้อกี 11 คน!!! คงไม่มใี ครทำ�ลายสถติ น แล้ว...หรือถ้าคุณรูว้ า่ มีใครสามรถทำ�ลายสถติ ิ นีไ้ ด้โปรดแจง้ ...กระทรวงสาธารณสขุ ด้วย(ไม่ แน่เค้าอาจจะติดโรคแลว้ ก็เป็นได้!!)


S

aknarin Charernsuk

Address&tel: intro:

25/2 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 087-5856231

ถ้

าอยากจะรูจ้ กั ชายผูน้ ไ้ี ปมากกว่าชือ่ ล่ะก็ขอแนะนำ�ให้ไปถามคนรอบข้างเค้าก่อนท่าจะเป็นทางเลือก ทีป่ ลอดภัยกว่า ด้วยปากทีแ่ สนจะตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยสัตว์ 4 เท้าหน้าขนมีเห็บเป็นเพือ่ น...ใช่ครับ... หมี!! เฮ้ยหมา!! จึงเป็นทัง้ ทีร่ กั และทีช่ งั ของเพือ่ นๆในห้องเป็นทีส่ ดุ แต่กใ็ ช่วา่ เค้าคนนนีจ้ ะมีเพียงหมาในปาก อย่างเดียวอีกเหตุผลทีท่ �ำ ให้ใครๆต่างพากันหลงรักคนปากปีจอคนนีค้ อื ”น้�ำ ใจ”ทีห่ ยิบยืน้ ให้เพือ่ นๆ ในทุกๆ กิจกรรมเค้าคนนีค้ อื ผู้ support อย่างดีในทุกๆงานและยิง่ เรือ่ งเงินๆทองด้วยแล้วไม่มอี น้ั ป๋าเจ๊กจ่ายเอง!!

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-สิ่งที่ขาดไม่ได้

-ก็คงต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-อากาศ ถึงมันจะมีร้อนมีหนาวแต่เราก็ขาดมันไม่ได้

-เปิดใจเพราะมีหลายๆอย่างกับเพื่อนบางคนที่ยังคาใจ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-ความทรงจำ�ดีๆและร้ายๆเพื่อเตือนใจ

-ทำ�ไมถึงไม่ชอบกู

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เรื่องถูกนินทา

-สันดานที่หน้าด้านมั้ง

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-อนาคตกูทำ�ไมต้องแขวนไว้กับพวกมึง

-มันใหญ่มาก

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้รวยๆ


Anucha Temsueb intro:

Address&tel:

114/32 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 086-1137787

Talk to...

A:ชายผูก้ อ่ ตัง้ สมาคม”Love friend” (สมาคมคน รัก”เพือ่ น”) อย่างเป็นทางการ แต่ชวี ติ เขาช่างน่า เศร้ายังกว่าละครหลังข่าวสัก 3 ช่วงตัวเห็นจะได้

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -ก็เพื่อนน่ะครับ

B:เฮ้ย! ความเศร้าเว้ยไม่ใช่แข่งวิง่ จะมา 3 ช่วงตัวช่วงตูด อะไร

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -ของกินน่ะเพราะของกินมัน แบบ มีค่าสำ�หรับกู

A:เอ่อ...เหอะน่าเอาเป็นว่ามันเศร้ากว่าล่ะกัน แสด... มึงอย่าขัดกูดวิ ะ!

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากลืมว่าเคยบอกรักใครสักคนหนึ่งน่ะ

B:เอ่อ ก็ได้

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

A:ถ้าจะให้ยกหนังสักเรือ่ งทีใ่ กล้เคียงกับเค้าคน นีก้ ค็ งจะเป็นเรือ่ ง”เพือ่ น...กูรกั มึงว่ะ!”

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-เพื่อนเลยสักคนเดียว -ไม่รู้ว่ะ...อยู่กับแม่อยู่กับพ่อเล่นกีตาร์เหงาๆคนเดียว 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

B:มันเป็นเกย์หรือว่ะ?

-ละครแห่งความฝัน

A:เอ๊! มึงนีย้ งั ไงกูบอกว่าอย่าขัดๆ...

7.คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของวัยรุ่น -เรื่องเรียน...งานมันเยอะ

B:มึงตอบกูกอ่ นมันเป็นเกย์หรือ?

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

A:เปล่า...แต่มนั ”แอบรักเพือ่ น”

-กูอยากจะตั้งใจเรียนมากเลย 9.ถ้าขอพรได้ 1 ข้อคุณจะขอว่า..

B:งัน้ ก็เอาเป็นเรือ่ ง”เพือ่ นสนิท”มันไม่ตรง กว่าไง?

-อยากเปลี่ยนใหม่เป็นคนดีกว่านี้ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -กินเลี้ยงถ่ายรูปปาร์ตี้

A:เอ่อ”เพือ่ นสนิท”ก็”เพือ่ นสนิท”ว่ะ...ว่าแต่มงึ อ่ะไปสมานความสัมพันธ์กบั กูหลังไมค์หน่อยป่ะ... ................................จบข่าว............................ ..

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

.

-ความโง่มั้ง 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -กูรักมึงว่ะ


ที่ว่าง... แต่ไม่จาง... วันวานของเรา...


intro: ชายหนุม่ ผูม้ น ี ามแฝงว่า”ชายอารมณ์เปลีย่ ว”ฟังแค่นก้ี พ ็ อจะนึกออกล่ะใช่ไหมว่าเป็นคนอย่างไร...ขนาดมองต้น หมากยังบอกว่า Sexy ได้เอากับมันซิ! บางคนอาจจะบอกเค้าว่าเป็น Indy ตัวพ่อทำ�อะไรแหกคอกตลอดเวลา ถ้าคุณ ยังนึกถึงตวามพิสดารของมันไม่ออกล่ะก็เดียวจะยกตัวอย่างให้ฟงั คร่าวๆ...ทุกๆสิน ้ เดือนนร.ชายม.ปลายเค้าก็จะตัดผม รองหวีเบอร์ 1เบอร์ 2 ก็วา่ กันไป แต่!แม่งดันตัด”เกรียน” ... เท่านัน ้ ยังไม่พอเวลาเค้าไปเทีย่ วแหลมทงแหลมทองกันก็จะ สรรหาคอนเวิดรองเท้าหนังใส่กน ั ให้วน ุ่ ...แล้วมันล่ะดันใส่”ร้องเท้านักเรียน”เดินหน้าตาเฉย...เออ เอากับมันซิ! แต่ถา้ คุณ กำ�ลังคิดจะออกไปเทีย่ วทีไ่ หนก็ชว่ นมันไปด้วยล่ะกันเม่ง”ขีเ้ หงา” อย่าบอกใครเชียว

address&tel: 102 ม.5 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 090-00799636

talk to: 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-คนที่อยู่ข้างๆกันตลอดไป

-ขอให้แม่งได้กันเอง

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ขนตู๊ดดดดด...บางทีมันก็แยงงึดงัดๆ...แต่ถ้าขาดมันไปก็รู้สึกว่านรกมันมีจริง

-กูก็คงได้กับเพื่อนล่ะครับ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ก็คงจะวูบอ่ะครับ...วูบให้ลืมเพื่อน

-กูวูบได้ไม่เว้นวันครับ...

แล้วถ้าเจอเพื่อนแล้วจะทำ�ไรครับ

พิเชฐก็ทำ�ได้

-ก็คงจะวูบต่อไป ประมาณนั้น

-แต่กู 2 นิ้วครับ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-กูไม่อยากลืมอะไรว่ะ...ถึงจะเจ็บแต่ก็อยากจจะจำ�

-ก็ชวนวูบยกหมู่ครับ

นะ! อย่าน้ำ�เน่าตอบมา...มันเป็นคำ�ตอบของพระเอกอย่างเนี้ย...มึงมันตัวโกง โคตรโกง

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-กูอยากลืมว่ากูเคยเป็นคาสโนวา 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ก็ทุกคนที่ผ่านมาอ่ะครับ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -เวลาวูบที่แสนนาน

-ก็ขอให้วูบทุกวันครับ ถ้าคุณเปิดประตูมาแล้วเจอ...ตอง-แตน-แนน..นอนอยู่คุณจะ... -ปิดปะตูแล้วไปหากิตครับ เวลาวูบของคุณคือ -หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ปล.”วูบ”ในที่นี้คืออาการอ่อนลาหลังจากแกร่งในระยะเวลานาน

narupon paoin


Wasu Address&tel: sueprasoet 59/13 ม.2 ต.สำ�นัก ท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 089-5240860

Intro:

ชายหนุม่ ผูม้ รี า่ งกายอันบึกบึนสีผวิ ดำ�ออกไปทางคล้ำ�...แต่ดจู ากบุคลิกแล้วมันช่าง ขัดกับความสารถพิเศษทีพ ่ แ่ี กมีเหลือเกินเพราะพีแ่ กนีล่ ะ่ ร้อยพวงมาลัยจนหญิงแท้ๆยังต้อง อายกันทีเดียว...ด้วยความสารถในการเย็บปักถักร้อยอีกทัง้ พ่วงท้ายมาด้วยทักษะช่าง เค้า คนนีจ้ งึ เป็นพีพ ่ ง่ึ ของพวกเราเสมอในยามทีต่ อ้ งการช่างไม้สกั คนหรืองานจิปาถะอืน ่ ๆก็ทำ�ได้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง... ร้านริมทางต้องหลบไป...หนุม่ ผมยาวต้องตกไป...เมือ่ ได้เจอกับ ร้าน”บุญโภชนาการ”...เรือ่ งความอร่อยอย่าบอกใครเชียวไม่เป็นรองใครและเรือ่ งทางไปนีก้ ็ บอกใครไม่ได้เหมือนกันเพราะบอกไปก็หลงอยูด ่ .ี ..แต่ถา้ ยังอยากไปลิม้ รสอยูล่ ะ่ ก็ลองถามเค้า ตัวเค้าดูเองซิ!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข...ถึงไม่ใช่คนที่เรารักแต่ก็อยู่ ด้วยกันแล้วมีความสุข

-ขอให้ตัวเองมีความสุข

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -ขอให้เป็นสิ่งดีๆ...เพราะเพื่อนนะมันไม่ได้คบกันวันสองวัน ขอให้เป็นสิ่งดีๆที่เราใช้เวลาร่วมกันมัน 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -ดำ�เนินชีวิตต่อไปล่ะ...ถึงเราจะไม่มีเพื่อนแต่เราก็ต้องอยู่ตัว คนเดียวได้

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -ก็คือการได้อยู่กับเพื่อให้ได้มาพบเพื่อนนี้ล่ะทำ�ให้มีความสุข ที่สุด เพื่อนให้อะไรกับคุฯมากที่สุด -ให้ความสุขให้เรามีวันนี้ 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-เรื่องการประดิษฐ์อะไรประมาณนั้น

-เราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้าง...ใส่อารมณ์กับเพื่อนบ้าง

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-ทำ�ให้มีความสุขที่สุดโดยไม่ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรทั้ง นั้น

-ทุกช่วงที่อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุข 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ชีวิตของเรากับเพื่อน 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนมีความสุข

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -กูรักพวกมึง


K

asemsan Adress&tel: Nawiang 116/85 ม.4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 0845512392

Intero:

ชายตัวต่�ำ ค้อนไปทางเตีย้ -*- แต่มนั ไม่เป็นปัญหาต่อ การศึกษาภาษาอังกฤษแต่อย่างใด เพราะพีแ่ กเล่นคว้ารางวัลที่ 2 งานวิชาการระดับจังหวัดมาอย่างเฉียดฉิวโดยแพ้ลกู ครึง่ ไปครึง่ ลูก ควบ! เฮ้ยแข่งพูดอังกฤษไม่ใช่แทงบอลสักหน่อย แต่จะว่าไปแล้ว พีเ่ ปรมของเราคนนีแ้ ก่กล็ กู ครึง่ เหมือนกันน่ะแต่ครึง่ แถวๆประเทศ เพือ่ นบ้านนีล้ ะ่ ...สาวๆก็รบั ไว้พจิ ารณากันด้วยน่ะครับ เพราะพีแ่ ก มีออพชันเยอะมากกว่าการ speak English อีกเยอะไหนจะมุขทีต่ ุ๊ กกีท๊ เ่ี ล่นได้ไม่รเู้ บือ่ เล่นแม่งทุกวัน(จนกูร�ำ คาญ) ไหนจะเสียงร้อง อันสุดจะบาดใจบรรดาแม่ยกทัง้ หลาย มีขา่ ววงในมาว่าอีก 2 – 3 ปีขา้ งหน้าพีแ่ กจะลง The Star ! เอ้าพวกเราเตรียมเก็บตังค์ไว้รอ โหวตให้เค้าได้เลย No.1 เปรม 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

Talk to..

-คือคนที่ทำ�ไม่ให้คนข้างๆเดือดร้อนอยู่เคียงข้างกันเดินไปด้วยกันค่อยช่วยเหลือ กัน 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เพื่อนคือ...กกน. ที่มันอยุ่กับเราตลอดเวลา...ถ้าขาดไปมันก็รู้สึกว้าเหว่ 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -กูอยากลืมทุกอย่าง! 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากลืมทุกอย่างที่เป็นความเจ็บปวด...และเก็บความทรงจำ�ดีๆไว้ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ความอ้างว้างในม่านเมฆ 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนมีความสุข 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ขอให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าเพื่อน 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ชวนเพื่อนไปโดดน้ำ�ทะเล 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -เขื่อนครับ...ไม่มีใครมีได้อย่างผม นอกจากพี่โอมครับ 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -ลืมตาซิครับ! คอนนี้ถ้าให้เลือกดากับผิงจะเลือกใคร? -... ทำ�ไมคุณถึงชอบผู้หญิงหน้าปลวก -คือผมชอบคนบ้าไม่เหมือนใครดีครับฟันหน้าเค้าจะล้ำ�ออกมา...ถึงหน้าจะไม่สวย แต่จิตใจเค้าสวยมากกก


Nopparat

Lamjiekroongruang Address&tel:

Intero: ด้วยลักษณะของหนุม่ ตี๋ 18 ประการ ทีม่ คี วามขาวไม่เป็น รองใครสาวใดเห็นเป็นต้องกรีด๊ และหลงรักพ่อหนุม่ ตีค๋ นนีไ้ ด้ไม่ยาก จากรูปร่างทีท่ ว้ มกลมน่ากอดกว่าตุก๊ ตาหมีตวั ไหนๆสาวทีไ่ หนล่ะจะไม่ อยากได้เค้าคนนีไ้ ปกอดไว้คลายหนาว (เย็นไว้ๆไอ้นะ!เดียวเค้ารูค้ วาม ลับหมด...) เอาเป็นว่าสาวใดทีไ่ ด้พอ่ หนุม่ คนนีไ้ ปนอนกอดจงสำ�นึกไว้ ซะ...ว่าตูอจิ ฉาเฟ้ย!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คนที่สามรถปลดทุกข์ได้

-ติดธรณีเถอะ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เพรชเพราะมันมีค่า

-หน้าตา

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-ก็อยู่ตัวคนเดียว

-ถูกหวย

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

เท่าไหร่ว่ะ

-เกรดเฉลี่ย

-ไม่บอก

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา

-กอด

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-จาก 0-100

-โชคดีนะ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ให้สมหวัง

101/304 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 081-9370780


บนทางเท้า...


i

J tkany a S angs anor

Address

&tel:

290/1 ม. จ.ระยอง 7 ต.บา้ นฉาง อ.บ า้ นฉาง 084-864 1756

Intero:

สาวผิวสีแทนเข้มออกไปทางคล้�ำ คนนีม้ ใิ ช่แรงงานต่างด้าวจากสโลวาเกียหรือแถบอเมริกาใต้แต่อย่างใด เอาจริงๆแล้วเธอน่ะเป็น เด็กดอยด้วยซ้�ำ แต่เป็นดอยลูกเตีย้ ไปสักหน่อยเค้าเลยเรียกว่าเขา”ภูดร” และในทุกๆเช้าพวกเราทุกคนอาจจะพบเห็นเธอ...ขอย้�ำ ว่าเธอไม่ใช้สาว วกอีโมแต่อย่างใดส่วนทีค่ ล้�ำ ๆใต้ตานัน้ ผลพวงจากการนอนดึกทัง้ นัน้ แต่จะด้วยผิวทีค่ ล้�ำ หรือขอบตาทีด่ �ำ มันไม่เคยจะเป็นอุปสรรคในการสาน สัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื แม้แต่นอ้ ยจะว่าไปถ้านับคนรูจ้ กั คุณกับเธอคนนี้ เธออาจจะกินขาดไปเลยก็ได้เพราะอะไรนะหรือมันก็เป็นเพียงแค่รอยยิม้ ทีเ่ ธอ ส่งออกมาให้ผคู้ นรอบกายอย่างไม่สนใจว่าจะรูจ้ กั หรือไม่...เพราะเสียงหัวเราะของเธอมันช่างดังกังวาลชวนให้เรารูส้ กึ ดีไปทัง้ วัน...และถ้าคุณยัง อยากรูจ้ กั เธอมากกว่านีก้ อ็ ย่ามานัง่ อ่านผมบ่นอยูเ่ ลยลุกไปทักทายเธอซะ...แล้วรับรองว่าชีวติ นีค้ ณ ุ จะมีรอยยิม้ ขึน้ อีกเป็นกอง

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-คนที่อยู่ด้วยกันทำ�อะไรด้วยกันแล้วมีความสุข

-ขอให้อยู่อย่างนี้กันนานๆ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ขนมหวาน

-ให้ตัวเองมีความสุข

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ร้องไห้...ต้องอยู่ต่อไปแล้วเราอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่

-ความเป็นมิตร

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-สิ่งที่แย่ๆ งานเยอะเพื่อนแย่ๆ ดูแล้วขัดหูขัดตา

-ทำ�ทุกอย่างให้ดี เล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุด

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-สิ่งที่ทำ�ด้วยกันกับเพื่อน(ในกลุ่ม) โดดเรียนด้วยกัน เที่ยวด้วยกัน เจอ ปัญหาด้วยกันแก้ปัญหาด้วยกัน

-โชคดีอย่าลืมกูนะ

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ตอนหนึ่งของชีวิต


ขน้ึ เมอ่ื ได้ ก า ม ิ ้ ม ย ะ จ ุ ณ ลว้ ซิ และค ก้ี ท็ �ำ ใหเ้ ธอครอง แ ิ ้ ม ย ม ็ อ ก ื ่ อ !”ไงแคฟ่ งั ช ยุ นนุ่ เพยี งเหตผุ ลเทา่ น ั ง จ ๊ ะ ไมต่ อ้ ง ก ง โ ่ า ” ย ่ า ว อ ย ป ่ า /1 ุ ด ง 6 ด ๆ ง ว อ า อ่ื เลน่ สน้ั และความข นนล้ี ะ่ คอื เซยี น”ชวี ะ”ข ั ด ร ั ด ท เธอคนนม้ี ชี ะ ร ก ก็ ! และเธอค . ดว้ ยหนุ่ ทเ่ี ล ้ ว ล อ แ เธ ป ั บ ไ ้ า ก บ เข พ นหอ้ งสอบ.. วา่ ครง่ึ ระดบั ใ ก ี ก ป อ ไ ป ้ น ไ ้ า .ต ม เข ใจเดก็ ะดดุ ตามาก ส อ ธ ้ เ ห ใ ำ � ท สงสยั มนั

้อ ื่อเพื่อน 1 ข 9.1.ขอพรเพ นเลย ีที่เรียนทุกค ม น อ ่ ื พ เ ้ ให -อยาก ุณคือ งค อ 1 ข้อ ข ย า ม .เพื่อตัวเอง ความห .2 ใน 9 น อ ่ ื อย่างนี้ เพ า ่ 1.คำ�ว กันเราก็เป็น อ จ เ ี ป 10 ีก ือ... เพื่อน -อยากให้อ ะเปรียบเป็น ปีของคุณค งจ -เพื่อนก็คือ า ่ 10 ย อ บ ก ั อ ร งส ีที่สุดใน ็นสิ่งขอ 14.เรื่องที่ด ียบเพื่อนเป ่ะ 2.ถ้าให้เปร 48 คนนี้ล ได้เจอเพื่อ ก็ตาย า ร า ร เ ี ก ม ่ ิจฉา... ไม ุกคนต้องอ ิษยังไง -อากาศ ท ่ ี พ ท น ็ ว ั ป ต เ ่ ไม ใน ร อ ื ร ว่าอะไ ันเป็นพิษห 13.คุณคิด พิษป่ะ? ขาวอ่ะ ือเพื่อนถึงม ค ็ ก แล้วมีที่เป็น น อ ่ ื อิฉาที่ความ พ เ ่ บ ต อ ะไร แ ช น ! า ่ ค ว ก ุ ่ท อะก คุณจะทำ�อ -ไม่มีอะแต .แต่ที่ดีๆเขม้าีเยไปอยู่ดี ยู่กับเพื่อน อ ้ ด ะไ จ ่ ี -ก็มีน่ะ้อ..งส ท ย ูดมัน วันสุดท้า คุณจะ... เราก็ต ่มีเพื่อนเลย .ถ้าวันนี้เป็น ไม 10 ณ ุ ค า ่ ว บ มาแล้วพ ทุกๆวัน 5.ถ้าตื่นขึ้น จะพูดว่า... -ทำ�เหมือน ื่อน ับเพื่อนคุณ เพ ก า ด ู ห พ ้ ม า ด ต ะไ จ ่ ี ก ็ออ คำ�สุดท้ายท ็ใช้ ุดครับ -ทำ�ใจและก 12.ถ้านี้เป็น กว่านี้และก ลืมมากที่ส ก ก า า ย .ม อ ่ ี ร ท ร ร ฏ นมาอะไ กทำ�ให้ถูกก มึงว่ะ 3.3 ปีที่ผ่า อยผมอยา ซ ก -เฮ้ย..กูรัก า ย อ ่ ม ไ ้ ี น า ่ ว ก า ้ ช ร.เ -อยากยมู่กาับร เพื่อนมากกว่านี้ วามทรงจำ� เวลาอ กเก็บไว้ในค า ย อ ่ ี ท ร ะไ นมาอ 4.3 ปีที่ผ่า รย์ แล้วก็อาจา -ก็เพื่อนล่ะ ชื่อเรื่องว่า ละครจะตั้ง ท บ น ็ เป า ม ี่ผ่าน 6.ถ้า 3 ปีท วามหลัง -3 ปีแห่งค


artist Address&tel:

Intro:

207/59 จ.ระยอง ม.3 ต.บา้ นฉา ง 084-9 35721 อ.บา้ นฉาง 1

บางคนอาจจะเรยี กเธอ ว่าตสิ ตต์ วั แม!่ ดว้ ยควา ทเ่ี ตม็ เปยี มทไ่ี หลเวยี น มเปน็ ศลิ ปนิ อยใู่ นตวั เธอท�ำ ใหท้ กุ ส ง ่ ิ รอ บ กายกลายเปน็ งาน ศลิ ปะไดไ้ มอ่ ยาก...ไมว่ า่ จะการจัดซมุ่ งานวิชาก ารปี 2553 หรือคตั เอางานกฬี าสใี นปี 25 54 กล็ ว่ นแตเ่ ปน็ Idea ของเธอทง้ั สน้ิ ! และด ฝมี อื ทางการสเกตชท์ ห่ี ว้ ย าใครในหอ้ งเทยี บเคยี งไ ดอ้ ยากยง่ิ ...เราจงึ ขอม อบรางวลั ดนิ สอทอง(แ ดง)แกเ่ ธอผนู้ ไ้ี ปอยา่ งไ รขอ้ กงั ขาใดๆ และจะด ความเปน็ อารท์ ตสิ ทผ์ ม ว้ ย ู้ สี สี นั ในชวี ติ หรือจะดว้ ย ค วา มเทคแคร์ของเธอก็ ไมท่ ราบมนั ท�ำ ใหเ้ ธอเป น็ ทร่ี กั ในบรรดาเพอ่ื นๆ ในหอ้ งยา่ งไมแ่ บง่ เพศ แบง่ ส.ี ..ในวันหนา้ ในบ อร์ดศลิ ปนิ แหง่ ชาตเิ รา นา่ จะไดพ้ บชอ่ื เธอบนน น้ั !

. . . o t Talk

ยของคุณคือ 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมา งเวลา -คนที่เคียงข้างในทุกช่ว ็น สิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็น ม่มีช้อน าวได้เวลาเรามีส้อ่ามไ นไม่ส้อมเราก็กินันข้เรา อ ้ ง ช มี อย ก ุ เรา ท ้ ลา ได ะเว น ิ ก รา ก็ .เพ ม.. อ -ช้อนกันส้ ี๋ยวได้แต่ถ้า 2 อย่ามันถูกใช้พร้อมก เราก็กินก๋วยเต ... คุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า ราะมันสำ�คัญ ราะยังไงก็ต้องมีเพื่อนเพ -คงจะออกไปหาเพื่อน...เพ กลืมมากที่สุดครับ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยา -กูไม่เคยจำ�

กเก็บไว้ในความทรงจำ�

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยา -

ละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบท หนึ่งซึ่งโชคดีที่มีเพื่อน -การเดินทางของคนคน

อ 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้ ข้อ -ขอให้เเพื่อนขอพรได้ 1

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ ทรงจำ�ก็พอแล้ว -ขอแค่มีพวกมึงในความ 10 ปีของคุณคือ... 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ -มันดีทุกวัน

คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ ายเว้ย -ให้กูมีชีวิตอย่างไม่เดียวด ่ทุกคนต้องอิจฉา... 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที

-รักครอบครัวมั้ง จะทำ�อะไร ยที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้า ๆ -ขอกอดเว้ย กอดให้นาน พูดว่า... ี่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะ 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายท โชคดี วามรัก...และก็ขอให้ทุกคน -ขอบคุณสำ�หรับทุกๆค

Donrudee Dueanngai


N u t t a m o n . Youngseu bt

rakoo

Intro:

ะเป็นเพราะวา่ เธอชอบ จจ อา ” ็ ด ”เป า ว่ ธอ กเ ย รี ๆเ น ื ่ อ พ สาวรา่ งบางนางนเ้ี พร้อมทจ่ี ะ”บ่น”ได้ทกุ ๆเมือ่ น า จ้ ั ด ่ จ ที าก ี ป ยฝ ว ด้ ่ แต ว ล้ แ เปด็ หรือปากเธอคลา้ ยเป็ดก็ ดไปแล้วล่ะ เปน็ ยา งข อ ต้ าย ู ้ ช ่ ผ ที ิ ง ญ ห 10 ใน นลิสต์ 1 กับทุกๆคน เธอจงึ ไปติดอยใู่ งแทน! แตก่ ด็ ว้ ย คว มา าว ห าว ้ ส ได ธอ ้ เ ให � ทำ ง ถึ บมนั เพราะเหตุนห้ี รือเปล่าก็ไม่ทรา ามเปน็ อยขู่ องเธอคน คว ใน ใย น ป็ งเ ่ ว ห น ป็ งเ ้ อ ๆต น พอ่ื ร่างทบ่ี อบบางนล้ี ะ่ มันทำ�ใหเ้ ยี งบน่ ข้างๆห.ู ..ไม่มอี กี แลว้ เส ้ ว แล ี ก ี อ ม ม่ ..ไ . ดู ้ า น ู ห ห งา น้ี จากนไ้ี ปไม่ได้เจอกันคงเห งั หกู ยู งั ว่างมาบน่ ได.้ ..รออยู!่ ฟ คร ้ ใ ให น ะบ ู ้ จ ่ ร ไม งๆ า ว่ ั ท ฮือๆ...เฮ้ย น

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ต่อจากนี้ไปขอให้เจอเพื่อนดีๆอย่างงี้

-เพื่อนก็คือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-ขี้บ่นมั้ง

-อากาศเพราะว่ามันขาดไม่ได้

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ก็ตั้งแต่ได้มีเพื่อนที่รู็สึกว่าเป็นเพื่อนจริงๆมีอะไรก็ช่วยตลอด

-เวลาทำ�งานก็จะเห็นว่าเพื่อนคนไหนเป็นอย่างไง บางคนก็เห็นแก่ตัว

เพื่อนให้อะไรกับคุณ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-ให้มิตรภาพ

-จบภาคเรียนคือ...แบบ...ก็เห็นเพื่อนมีความสุข

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-การเดินทางที่แสนวิเศษ

-

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดก็บอกออกไป...อาจจะไปเที่ยว

-อยากให้มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันให้นานกว่านี้

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-รักเพื่อนทุกคน...มีอะไรก็กลับมาคุยกันได้


และทางเดิน...


A

Nittay Intro:

nantawut

อีกหนุม่ ในแก๊งสาวสาวสาว!(ขอย้�ำ ว่าพิมพ์ไม่ผดิ ครับ) ด้วยท่าทางทีห่ า้ วราวผูช้ ายและคิว้ อันบ๊างบางนีห้ รือเปล่าถึงทำ�ให้พอ่ หนุม่ คนนีเ้ ป็นทีร่ กั ในบรรดาป้าๆทัง้ หลาย...ถ้าไปเล่นลิเกนีค้ งมีแม่ยก ไม่แพ้ไชยาเลยล่ะ และด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันในฐานะเพือ่ สนิท มิตรสหายของพ่อหนุม่ คนนี้ จึงไม่แปลกทีบ่ รรดาเพือ่ น

talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข

-เหมือนเพื่อนเลย

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เงามั้ง

-ความเข้มแข็งของจิตใจ

ทำ�ไม?

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-มันอยู่กับเราบ่อย...แต่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา

-เรื่องเรียนล่ะ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

3 ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

-ไม่ตื่นดีกว่า....

-ให้ความจริงใจ-ไม่ใจริงใจ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-ช่วงที่กลองหาย!

-อยากขอโทษเพื่อนบางคนที่ทำ�นิสัยแย่ๆใส่และอยากบอกรักกับบางคนที่รู้สึกรักจริงๆและก็ อยากกอดเพื่อนว่ะ!

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -น่าจะเป็นพวกตอนทำ�กิจกรรมร่วมกัน ตอนไปบูมพี่ ตอนที่ไปทัศนศึกษาด้วยกันไรงี้ล่ะ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -สุขอยู่ที่ใจใช่ใส่หน้ากาก 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้ทุกคนประสบความสำ�เร็จในชีวิต

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง -อยากพูดกับไอ้นุ๊กว่า...กูคือเพื่อนมันมันชอบคิดว่าตัวเองไม่มีเพื่อนกูนี้ล่ะเพื่อนมึงนุ๊ก 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -คงเป็นคำ�พูดธรรมดา...กูรักมึงว่ะ


Busayarat Rongkasopon Address&tle:

67/132 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Intro:

081-1608353

สาวคนนีถ้ งึ แม้เสียงของเธอออกจะแข็งไปสักหน่อย แต่อย่าเชียวอย่าให้เธอได้จบั เครือ่ งดนตรีเชียวล่ะ เสียงเนีย้ หวานจน มดต้องตามกลิน ่ กันทีเดียว และด้วยคำ�พูดทีส่ ด ุ แสนจะ”ขวานผ่าซาก” ท่าทีทอ่ี อกจะห้าวๆใครเล่าจะรูบ้ า้ งว่าเธอคนนีม้ ภ ี มู ิ หลังอันลึกล้ำ�ออกไปทางสับสนทางเพศเล็กน้อย แต่เมือ่ คุณรูจ้ กั เธอจริงๆแล้วล่ะก็ไม่ตอ้ งสับสนสิง่ ใดเพราะใครทีใ่ ห้ใจเธอ... เธอก็พร้อมจะให้ใจกลับมาอย่างเต็มทีเ่ ช่นกัน

Ttalk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

15. 3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

-เพื่อนกูอ่ะต้องไม่แทงข้างหลังกู...มันต้องใจกับเราเสมอเพราะ เราใจกับมัน...ตบแม่งซะดีไหมเนี้ย!(สัส)

-จะไม่ยุ่งกับชีวิตมันเลยจะไม่ใส่ใจมันจะไม่ให้ใจมัน...จะได้ไม่ ต้องเจ็บเพราะมัน

-เพื่อนกูให้ยืมตัค์งด้วยล่ะ ให้ตลกแดกด้วยล่ะ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-โกล์ฟุตบอลนี้ไง...โกล์แปลว่าเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชน พุ่งชนแล้วต้องขยี้ด้วย...กูลึกซึ้ง(เกินไป)

-ช่วงดีๆอ่ะเราะช่วงดีๆกูมีเสมอกูเป็นคนอารมณ์ดีเพื่อนกูก็ ดี...กูจำ�ทุกอย่างล่ะเรื่องไม่ดีกูก็จำ�เอาไว้เตือน

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-เหงามั้ง คุยกับหมา...แต่ไม่ชอบหมาน่ะไม่ชอบจริงๆ

-ร่มสีเทา (ได้ข่าวว่านั่นมันเพลง - -)

แล้วทำ�ไมคุยกับหมา

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-ก็ไม่รู้จะคุยกับใคร

-ขอให้มันเจอเพื่อนที่ดีและทุ่มเทกับมัน...เพราะมันจะจากแล้ว ไง...น้ำ�ตาจะไหล

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ช่วงนั้นเลยม.4 ม.5 เลยมันเป็นซีเครตของกู... โคตรsadเลยช่วงนั้น

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้กูเจอเพื่อนที่ดีเท่าพวกมัน

รักแรก

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-มันไม่แรกหรอก...เพื่อนไง!

-คือการได้พบกับพวกมันเนี้ยล่ะ มึงเป็นใครเนี่ยมาบิวท์ให้ กูร้องไห้

เพื่อนหักหลัง -ก็ถูก

แล้วคืนป่ะตังอ่ะ -คืนดิ...บางทีก็ไม่คืนก็มี ให้อะไรบ้าง...ให้ประสบการณ์ ชีวิต...ให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่พ่อมีแค่แม่หรอกที่ห่วงเรายังมี พวกมันนี้ไง...และไม่ได้มีแค่พ่อแค่แม่หรอกที่ด่าเรามันก็ด่า เราด้วย 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -มันไม่ค่อยน่าอิจฉาน่ะเว้ย...เคยมีเพื่อนบอกกูว่ามึงอ่ะน่าอิ ฉาน่ะเว้ยมึงเข้ากับคนได้ง่าย...เอ่อ!ความจริงใจ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -กูจะให้มันนั่งๆกันแล้วกูจะบอกพวกมันว่า...กูต้องการจะให้ มันเปลี่ยนอะไรเพื่ออะไร คือกูจะบอกมันว่าตลอดที่ผ่านมากู เป็นคนมองคนแล้วกลางๆดีไงประมาณสั่งเสียสั่งลาเพราะมัน อาจจะไปเจอเพื่อนใหม่ที่ไม่เหมือนกู 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -ไปดีมาดีเพื่อน...ก่อนนอนอย่าลืมแปรงฟัน


P

apatsanan ongampai

Intro:

จากผลการเลือกหัวหน้าห้องในปีทผ่ี า่ นมาเธอคนนีค้ ว้าคะแนนเสียงข้างมากไปอย่างเฉียดฉิวและเธอก็คว้าตำ�แหน่งหัวหน้าห้องไป ครอง(อย่างเจ็บใจที่ 2 อย่าเราชิปเป๋ง!) จะว่าด้วยภาวะผูน้ �ำ ของเธอหรืออะไรก็ตามทีถา้ พูดชือ่ ผูห้ ญิงทีท่ รงอิทธิพลในห้องเธอก็ตดิ หนึง่ ในนัน้ ไป อย่างไร้ขอ้ กังขา เพราะจากการทีเ่ ธอได้รบั ตำ�แหน่ง”ประธานเชียร์ลดี เดอร์”ก็พาสีแดงคว้าถ้วยไปได้อย่างสวยงาม... และจะด้วยเพือ่ นๆทีร่ าย ล้อมรอบตัวหรือสภาวะผูน้ �ำ ของเธอก็แล้วแต่มนั ถึงทำ�ให้เธอคนนีเ้ ป็นทีร่ กั ทีช่ งั ของบรรดาเพือ่ นในห้อง

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-มิตรภาพดีๆที่ไม่เคยลืม

-มิตรภาพดีๆที่ทุกคนต้องมี

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-ขอให้เพื่อนโชคดี

-ลมหายใจขาดไม่ได้ขาดแล้วจะตาย

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-ขอให้กูสวย

-ผู้ชาย

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ทำ�ในสิ่งที่ดีๆให้เพื่อรู้สึกดี

-ความรู้สึกแย่ๆที่มี

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-ลาก่อน

-อาบน้ำ� 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า


พักและพิง...


Pawanrat Kaweewongsopon Address&tel: Intro:

1/128 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 085-3888014

ถ้าจะให้พด ู ถึงเอกลักษณ์ของเธอคนนีค้ งจะเป็นเรือ่ งอืน ่ ไม่ได้นอกจากช่วงไหล่ทก่ี ว้างไม่แพ้ผใู้ ดในใต้หล้า...แต่ เชียวอย่าเดินเข้าไปทักเธอว่า”กระเทย”เชียวล่ะ งอนไป 2 - 3 วันโน้นล่ะ สิง่ ทีเ่ ธอชอบทีส่ ด ุ คือคนง้อ!...และสิง่ ทีเ่ กลียด ทีส่ ด ุ คือการไปง้อคน!...นัน ้ เอากะเค้าซินา่ จะจัดอยูใ่ นบรรดาอาร์ตตัวแม่ได้นะเนีย่ ! แต่จะด้วยเพราะช่วงไหล่ทก่ี ว้างกว่า ผูช้ ายหรือจะไอ้อาการรอคนมาง้อแต่ไม่ยอมไปง้อคนอืน ่ นีก้ ไ็ ม่ทราบได้เหมือนกันมันทำ�ให้เธอครองสถานะ”โสด”มาอย่าง ยาวนานและเหนียวแน่นประมาณว่าครองตำ�แหน่งมานานกว่าบัวขาวครองตำ�แหน่งไทยไฟต์ประมาณนัน ้ เลย...แต่ขา่ ววงใน ล่าสุดเค้าว่ามีผชู้ ายหน้ามึนคนหนึง่ มาขอเค้าเป็นแฟนแล้วนิ! (ช่างหน้ามึนและตามัว่ ดีแท้) ในความเป็นเพือ่ นเธอคนนีท้ ำ�ได้ เต็มทีม่ ี 100 ให้เพือ่ นยืมสัก 80 ยังได้เลย! มันจึงไม่แปลกทีร่ อบตัวเธอจะมี”เพือ่ นๆ”ค่อยรายล้อมพร้อมจะส่ง”ความรัก” -”ห่วงใย”ให้เธอคนนีเ้ สมอมา...

Talk to...

-ไม่เห็นอยากลืมเลยอยากจำ�ทุกอย่าง

15. 3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-ให้ทุกอย่าง

-คนที่ค่อยให้คำ�ปรึกษาเมื่อเราทุกข์ใจ เข้าใจเราในเรื่องที่คน อื่นไม่เข้าใจแต่เค้าจะเข้าใจ...

-ช่วงที่อยู่กับเพื่อนทุกเวลาล่ะ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-ทำ�เหมือนปกติทุกวันที่เคยทำ�

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-เพื่อน

ทะเลาะกับมันอ่ะเรอะ?

-เพื่อนคือก้อนเมฆเหมือนมันแบบคอยอยู่กับเราเป็นร่มให้ เรามอง พอตอนทะเลาะกันก็เหมือนกับเมฆตั้งเค้าทองฟ้ามึด ครึ้มแต่ถ้าผ่านไปได้ท้องฟ้าก็สดใส

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-ฮ่าๆๆ

-ขอให้มันมีอนาคตดีๆและอย่าลืมเรา...รักกันตลอดไป

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ห่วงมึงเสมอ...

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -ก็หาเพื่อนใหม่...เริ่มนับ 1 ใหม่ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ขอให้ตัวเองมีความสุขทุกๆวัน 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -สอบติดข้อเขียน มศว.


Pattera Losamlit

Address&tel:

307/39 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 087-1471234

Intro:

ถ้าพูดว่าผูห้ ญิงร่างท้วมเค้าจะโกรธเราไหมเนีย้ ?...เอาเป็นว่าอโหสิให้ลกู หมาตาดำ�ๆเถอะนะ^^ ผู้ หญิงร่างท้วม(นิดนึง)ผูน ้ า่ รักคนนีเ้ ธอมีชอ่ื เล่นว่า”มิง้ ค์”แต่เพือ่ นๆดันเรียกเธอว่า...”โล่”ซะงัน ้ ล่ะ ด้วยรูปร่างและ หน้าตาทีน ่ า่ รักน่ากอดเป็นทีส่ ด ุ ของเธอคนนีพ ้ ร้อมทัง้ บวกด้วยความเป็นผูใ้ หญ่เกินกว่าใครในกลุม่ เธอจึงกลายเป็น ทีป่ รึกษาทีด ่ ขี องเพือ่ นๆในกลุม่ จะด้วยความไม่เรือ่ งมากและไม่มากเรือ่ งของเธอคนนีจ้ งึ กลายเป็นทีร่ กั ของบรรดา เพือ่ นฝูงไป นีล้ ะ่ น่าเส่นห์ของผูห้ ญิงร่างท้วม(นิดนึง)คนนี.้ ..ถ้าอยากสัมผัสความน่ารักของผูห้ ญิงร่างท้วม(นิดนึง) คนนีก้ ล็ องไปทำ�ความรูจ้ กั กับเธอซิ!~

Talk thant talk:

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คนที่ค่อยให้ความสุขรับฟังปัญหาให้คำ�ปรึกษา

-อยากให้ตัวเองมีความสุขไม่มีความทุกข์

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เป็นทุกๆอย่างอ่ะ

-ความเข้ากับคนอื่นได้ง่าย

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-ก็ต้องตามหาเพื่อนดิ๊มันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอก

-ก็ได้อยู่กับเพื่อนๆนี้ล่ะ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

15. 3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

-ตอนที่เพื่อนทะเลาะกัน

-ให้ได้รู้จักทุกๆเรื่องเพราะเวลามีอะไรเพื่อนก็มาบอกก็มาเล่า ให้ฟัง

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ตอนที่อยู่ด้วยกันร้องเพลงด้วยกันหัวเราะด้วยกันอะไร อย่างเนี้ย 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ประสบการณ์ความ”รัก” 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -อยากให้รักกันตลอดไป

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ก็เล่นกันถ่ายรูปกันทำ�ทุกอย่างที่เก็บเอาไว้ได้...พอตอนห่าง กันจะได้เอามันขึ้นมาดูมันอาจจะทำ�ให้หายคิดถึง 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -ขอบคุณที่คอยให้คำ�ปรึกษา ทำ�ให้เรายิ้มได้ ทำ�ให้เรามีึ ความสุข มีเรื่องอะไรก็คอยช่วย...ขอบคุณ...ขอบคุณ มากๆ


INtro:

Address&tel:

ถ้าคุณเป็นคนหนง่ึ ทีเ่ คยเรียนฟิสกิ ส์ทบ่ี กว. นามสกุล ู้ ณ ตรงนีไ้ ปเลยวา่ เค้า ุ มาบ้างล่ะ!...ก็บอกให้ร นีค้ งจะผ่านตาคณ ก็เป็นลูกผูม้ อี ทิ ธิพลคนหนึง่ ในโรงเรียนเหมือนกันบวกดว้ ยความ ้ มาทันใด แต่ก็ ู า่ กลัวขึน ้ี น ั ทำ�ใหเธอคนนด ใหญ่ของร่างกายมน อย่าพึงตัดสินใจอะไรแค่เปลือกนอกเพราะขา้ งในแลว้ เค้าเป็นคน นิสยั ดีนา่ า...ไม่คอ่ ยได้เห็นเค้ามีเรือ่ งกับใครสักเท่าไหร่แต่ถา้ มี ้ ทับน่ะแต่ตายก็ถอื ว่า จริงก็นกึ สงสารศรัตรูเค้าจัง...ถ้าโดนร่างนัน โชคดีมากแล้ว!เพราะความพกิ ารทรมานรอยขู่ า้ งหน้า...แต่ดว้ ย ร่างกายระดับนีก้ ลับไม่เป็นปัญหาต่อการ คัฟเวอร์ เพลงเกาหลี แม้แต่นอ้ ยเพราะเธอคนนีไ้ ด้พสิ จู น์ให้เราได้เห็นมาแล้วในชัว่ โมง นาฎศลิ ป์...พลิว้ สุโค่ยยยยยยยยยย!!...

80/4 ม.1 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 085-08378000

talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-มันไม่มีอะไรมาแทนได้

-ขอให้เรากลับมาเจอกันอีกครั้ง

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-น้ำ�อ่ะ...เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ถึงแม้มันอาจจะไม่มีรสชาติ ก็ตามที

-ขอให้มีชีวิตรอดถึงวันนั้นวันที่เรา...มาเจอกันอีกครั้ง

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -คงจะหดหู่น่าดู

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -ความอ้วนนี้ไง

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ� อะไร

-อยากลืมเวลาที่เราทะเลาะกับเพื่อน

-กูจะช่วนแงโดดทุกคาบอ่ะ...แล้วไปนั่งแดกสเวนเซนส์กัน

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-อยากจำ�ตอนที่คืนดีกับเพื่อน...มันอิ่มในหัวใจ

-มึง...ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน่ะ

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -กูได้เจอกับพวกมึงนี้ล่ะ

Mathuros Satjakulchailert


W

anwisa Pragun Intro:

หญิงร่างบางตัวเล็กคนนีเ้ ธอมีความแรงส์ตด ิ ตัวมาแต่กำ�เนิดอย่างไรก็ไม่ทราบ...แรงส์ได้ทกุ วันซินา่ แรงส์จนใน บางครัง้ ผมก็ขอสารภาพเลยว่า”กลัว”เธอคนนี ้ ด้วยความเฮฮาและโหวกเหวกของเธอคนนนีท้ ำ�ให้บรรยากาศในวงสนทนา ดูมสี สี น ั ขึน ้ อีกเยอะ! และความทุม่ เทต่อความ”รัก”ของเธอคนนีไ้ ม่เคยแพ้ใครไม่มวี น ั ไหนทีเ่ ธอคนนีจ้ ำ�ไม่ได้...ไม่วา่ จะวัน เกิด...วันครบรอบ...วันทีก่ น ิ ข้าวด้วยกันครัง้ แรก...วันทีด ่ หู นังด้วยกันเรือ่ งแรก...วันทีเ่ ห็นหน้ากันครัง้ แรก...เธอจำ�ได้หมด ล่ะ...และของขวัญในทุกๆวันพิเศษมีหรือจะธรรมดา...บอกได้คำ�เดียวผูช้ ายคนไหนได้เธอเป็นแฟนนีโ้ คตรโชคดีเลย

talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ขอให้กูทั้ง 12 คนไม่แยกกัน

-คนที่กูอยู่ด้วยแล้วมีความสุข

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-ขอให้กูเจอเพื่อนแบบมัน

-เงิน...

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-ดีกับไอ้อั้ม

-โดดตึกตาย...(ความคิดกูสร้างสรรค์มาก)

15. 3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ทุกอย่าง

-xxxxxx

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-เพื่อน

-ช่วงที่พวกกูอยู่ครบ 12 คน

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่ครบ 12 คน

-ความตอแหลของกูไง

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-กูรักพวกมึง


Address&tle:

Apichaya Padungprasertkul

44/26 ม.5 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 085-3912250

Intro:

ด้วยอายุทม่ี ากกว่า!...แต่ปญ ั ญาทีอ่ อ่ นกว่า! มันทำ�ให้เธอกลายเป็นคนที่ น่าแกล้งเป็นทีส่ ด ุ ในชัน ้ แล้วคุณรูไ้ หมว่าทำ�ไมเจ๊แกถึงยอมซ้ำ�ชัน ้ ...เพราะเจ๊แกกลัว ว่าตัวเองจะสูงเกินไปเลยหายไปปีหนึง่ เพือ่ ลดความสูงในตัวลงมาให้มน ั ดูนา่ รักๆสัก หน่อยและกลับมาให้เราแกล้งไงล่ะ^^ แหม ช่างเป็นพีส่ าวทีน ่ า่ รักซะขนาดนีแ้ ล้วใคร ล่ะจะไม่เอ็นดู เพราะอย่างงีล้ ะ่ มัง้ จึงทำ�ให้เจ๊แกเป็นทีร่ กั ของบรรดาน้องๆในห้อง6/1นี้ อย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยล่ะ

talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-พ*เพื่อนคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

-พ*ขอให้ได้ขอได้อีกหลายๆข้อ

ก*สิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคม

ก*ขอให้เพื่อนสุขภาพดี...ไม่ป่วย

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-พ*ดินสอ...เขียนเข้มดี

-ก*อยากย้อนเวลา

ก*หมา...มันซื่อสัตย์ดี

พ*อยากย้อนเวลา

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

-พ*ทำ�ความรู็จักกับเพื่อน”ใหม่”

-ก*ตั้งใจเรียน(มั้ง)

ก*ก็ทำ�ความรู็จักใหม่อยู่ดีล่ะ...ไม่ได้ลอกมึงน่ะ

พ*จำ�วันเกิดแฟนให้ได้

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-ก*ไม่อยากลืมอ่ะ

-ก*ช่วงที่ดีที่สุด

พ*ไม่มี

พ*เรื่องของมึง!

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-พ*ทุกๆช่วง

-พ*แฟนหล่อ

ก*ทุกๆช่วง....แต่กูไม่ได้ลอกมึง

ก*ความรั่ว

&


Talk thant talk: 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

ก*ลืมใครล่ะ...

-ก*มีครอบครัวที่ดี

พ*คนนั้นอ่ะ

พ*แฟน

ก*เอ่อ...จริง

15. 3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ

พ*มึงตอบว่า...เอ่อ จริงเหรอที่มึงยังไม่ลืมป..อ่ะ

-พ*ให้มิตรภาพ...ให้ตังให้น้ำ�ปั่น

ก*จริงหรือไหมที่มึงเป็นคนที่ซกมกมาก

ก*ให้ทุกๆอย่างเลย...ให้ทั้งเงิน

พ*ไม่จริง

แม่งตอบเหมือนคนหัวหยิกแถวๆนี้เลยว่ะ

พ*จริงหรือไม่ที่มึงป็นคนที่ซกมกกว่ากู

-จริงหรือ?...ใจตรงกัน^^

ก*ไม่จริง

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

จริงหรือไม่ครับที่คุณไม่อาบน้ำ�มาแล้ว 3 วัน

&

-พ*กอด

ก*จริง...ฮ่าๆๆ

ก*กอด

แล้วสถิติของตุณที่ไม่อาบน้ำ�นี้กี่วันครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

ก*ก็ 3 วันนี้ล่ะสูงสุด

-ก*โชคดีน่ะ

พ*ขอเกทับเป็น 4

พ*โชคดีเว้ย

ก*มึงเน่ากว่ากูอีก

------------------------------------พ*จริงหรือไหมที่คุณ...ยังไม่ลืมเค้า....ฮิ้ววววววววววว~~~

Intro:

Kamolchanok suraphap Address&tle:

5/9 ม.3 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 087-486555

ด้วยหน้าตาทีน ่ า่ รักและรูปร่างทีด ่ บู อบบางหน้าถนุถนอมของเธอคนนี.้ ..จะมีใครรูบ้ า้ งว่าภายใต้ความน่ารักของ เธอคนนีน ้ น ้ั ซ่อนนัน ้ ไปด้วยความลับและความพิลกึ มากมาย สิง่ หนึง่ ทีค่ ณ ุ ควรรูเ้ กียวกับเธอคือ...1.บ้านเธอเปิดเป็นค่าย มวยเพราะฉะนัน ้ ถ้าคุณกำ�ลังคิดอะไรไม่ดกี บั เธอล่ะก็...โปรดอย่าไว้ใจศอกและเข่าของเธอเป็นเด็ดขาดไม่งน ้ั กลับกลางอากาศ แล้วจะหาว่าไม่เตือน! 2.คอแข็งมาก!จะด้วยสายเลือดนักสูท้ ไ่ี หลเวียนอยูใ่ นร่างกายเธอหรือไงก็ไม่ทราบได้ทำ�ให้เธอคน นีส้ ทู้ กุ กัก๊ ทุกแบนทีถ่ าโถมเข้ามาอย่างไม่มที ที า่ ว่าจะเมาสักที 3.รัว่ ! ใครจะเชือ่ ว่าเธอคนนีร้ ว่ั อย่างไม่บน ั ยะบันยังรัว่ อย่าง ไม่อายฟ้าดินและถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีย่ ม้ิ ยาก...ขอแนะนำ�สักหน่อยลองไปเป็นเพือ่ นกับเธอดูสกั ครัง้ แล้วริมฝีปากคุณจะ ประทับไปด้วยรอยยิม้ ทีย่ ากจะลบเลือน


Intro:

ด้วยยุคทีน่ กั ร้องหัวหยิกอย่าง”พีเ่ ป้ สเลอร์” กำ�ลังดังเป็นพลุแตกมันก็ชดุ พี่ “ปอนด์ “ คนนีข้ น้ึ ไปให้ pop เป็นพลุแตกเช่นกันด้วยบรรดาน้องๆทีร่ ายล้อมรอบ ตัวอย่างไม่ขาดสาย ถ้าพีเ่ ป้มผี จู้ ดั การค่อยแหวกทางจากแฟนคลับให้ พีป่ อนด์กม็ ี เหมือนกันผูจ้ ดั การคนนีอ้ อกจะผิวคล้�ำ นิดนึงและด้วยรอยยิม้ ทีจ่ ะโผล่ออกมาในทุกๆ 1000 วัน มันจึงทำ�ให้บรรดาเด็กๆทีจ่ ะเข้ามาหา”พีป่ อนด์”เราต้องขยาดกันไปทีเดียว และจะด้วยความสรรค์สร้างหรือสร้างสรรค์กต็ ามทีทกุ ๆครัง้ ทีน่ ง้ั ใกล้เค้าก็จะมีลวดลาย ใหม่ๆมาในสมุดอยูท่ กุ วีท่ กุ วัน...ขอเตือนถ้าคุณกำ�ลังจะส่งการบ้านล่ะก็อย่าเอาสมุดไป ฝากทีพ่ แ่ี กเป็นอันขาดเพราะสมุดคุณจะถูกลดคะแนนสะอาดแน่นอน!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -every thing 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะ เปรียบเป็น -หมอนข้าง...กอดก็กอดได้แตะก็แตะได้ร้องให้ ก็ซุกได้

By... Apiradee

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณ จะ... -หาเพื่อน

Sarasak

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ช่วงจะจากกัน 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรง จำ� -ทุกๆช่วงอ่ะ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -จบแล้วหรือ? 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ให้ทุกคนมีสุภาพแข็งแรง 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -เหมือนกัน 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -รักครอบครัวมั้ง 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -ยังไม่มีที่สุด...เพราะก็มีมันทุกวันอ่ะ 15.3ปีนี้คำ�ว่า”เพื่อน”ให้อะไรกัยคุณ -ก็ให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่ยังยืนข้างๆเรา 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อน คุณจะทำ�อะไร -ก็อยากจะแก้ผ้าหน้าเสาธง 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -รักเพื่อน

Address&Tle:

251 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 085-3885232


O

rnsinee Nokmee

Intro:

Address&Tel:

1/90 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 082-4684640

สาวหน้านิง่ ยิม้ ง่ายคนนีเ้ ธอมีชอ่ื ว่า อรสินี นกหมี!! ... นกหมี นัน ้ ล่ะครับไม่ได้พมิ พ์ผด ิ อาจจะ ฟังแปลกๆแต่เราก็ชน ิ ซะแล้วกับความแปลกทีค่ น ุ้ เคยของเธอคนนี.้ ..ด้วยรอยยิม้ ทีม่ มุ ปากทีม่ ใี ห้เห็นกันโดย ไม่เกีย่ งว่าจะฤดูไหนจะเวลาใดเรียกได้วา่ เป็นสิง่ ทีพ ่ บเห็นได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาทีม่ เี ธอและเพือ่ นอยูด ่ ว้ ยกัน และจาก การเฝ้ามองสังเกตเธอคนนีม้ านานกว่า 3 ปี เธอเป็นผูห้ ญิงทีก่ น ิ จุไม่แพ้คนหญิงคนใดในห้อง! ถ้าในอนาคต ข้างหน้านีถ้ า้ เธอสนใจลงแข่งกินจุทไ่ี หนผมก็พร้อมสนับสนุนเพือ่ นคนนีเ้ ต็มที ่ แต่แปลกน่ะเธอคนนีก้ น ิ เท่าไร ก็ไม่ยกั กะอ้วนไม่รวู้ า่ เธอมีเคล็ดลับอะไร...ถ้าคุณอยากรูค้ งต้องลองไปถามเธอดูแล้วล่ะ

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -คือสิ่งที่มันขาดไม่ได้ 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เสื้อผ้า...คนเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าตลอดเวลา 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -เศร้า...แล้วก็ออกตามล่าหาเพื่อนน่ะ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -ก็มีเพื่อนดีๆอย่างนี้ไง

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -ไม่มี...ถึงมันจะเป็นความทรงจำ�ที่เลวร้าย...ก็จะจำ�มันไว้เป็นบท เรียน -ที่ได้มาอยู่กับเพื่อนๆนี้ล่ะ 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� 15.3ปีนี้คำ�ว่า”เพื่อน”ให้อะไรกับคุณ -คือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคน

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ละครน้ำ�เน่า 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนๆได้อยู่ด้วยกันตลอดไป 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -อยากให้ชีวิตเรามีแต่ความสุข

-ให้บทเรียนน่ะ...ทำ�ให้เราได้รู็ว่าคนไหนที่มาจริงใจกับเราและคนใหนที่มาเสแสร้ง...เจอมาเยอะ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ก็อยากจะ...ขอกอดเพื่อนๆทุกคน 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -รักเพื่อนทุกคนค่ะ


Aimwalee trinteeyakul Address&Tle:

182/115 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 090-7278843

Intro:

สาวตาตี่ สุดfriendly คนนีม้ ใิ ช่ใครอืน่ คือเธอ...เอมวลี...คนนีน้ เ้ี อง! และตอนนีย้ ง่ิ อยูใ่ นช่วงเกาหลี ฟีเวอร์อกี ด้วยทำ�ให้หน้าตาห มวยๆของเธอไปเตะบรรดา หนุม่ ๆมากมายไม่วา่ จะหนุม่ ในกรุงหนุม่ นอกกรุงเรียก กันได้วา่ ”เธอสวยเลือกได้ จริงๆ!” ด้วยความเป็นหนึง่ ใน art ตัวแม่ของห้อง...จน เรียกได้วา่ 3 วันดี 4 วันร้าย... และถ้าคุณไปเจอวันร้ายของ เธอเข้าก็อย่าได้เก็บไปคิดมาก ให้มากความเลยทัง้ หมดมา จากอารมณ์ลว้ นๆไม่มแี ต่ง เต้มเติมสีแน่นอน! ในดียอ่ มมี ร้ายในร้ายย่อมมีดที จ่ี ะพูดคือ ถึงแม้เธอคนนีจ้ ะอาร์ตตัวแม่ ไปนิสนึง...แต่ในความอาร์ต ทัง้ หมดก็แฝงไปด้วยความ ห่วงใยทีม่ ใี ห้ทม่ี อบให้คนที่ เธอรักเท่านัน้ !...และถ้าคุณ เป็นคนหนึง่ ทีโ่ ดนเธออาร์ต ใส่โปรดเข้าใจเธอห่วงใยน่ะรู้ ไหม?

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-คนที่จะไม่ทิ้งกัน...แล้วมันก็เป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้ถ้าอยกรู้ก็ต้อง ลองหา”เพื่อน”สักคน

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนกู...แล้วก็จะไม่ทิ้งมัน 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้ประสบความสำ�เร็๗ 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-วันที่กูเห็นพ่อแม่ดีใจกับความสำ�เร็จของกู

-เหมือนลมหายใจว่ะ...ถ้าขาดไปมันก็เหมือนจะขาดใจตาย

15.3ปีนี้คำ�ว่า”เพื่อน”ให้อะไรกับคุณ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-ความจริงใจ-ความรัก-ความห่วงใยที่มีให้

-ก็ออกไปหาเพื่อนซิ

...บ้างครั้งมันต้องขัดใจตัวเองเพื่อนกู

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เวลาที่เพื่อนทิ้งกู...อย่างตอนไปสอบ gat-pat

-ความรักของพ่อแม่

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-วันนี้ล่ะวันที่ 24/2/55 นี้ล่ะ มันเป็นวันที่กูมีความสุขและก็คิด ว่าพวกมึงน่าจะมีความสุขและอีกวันหนึ่งก็วันแรกที่เราได้พบกัน

-จะถ่ายรูปกับมันทำ�อะไรดีๆกับมัน

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -เพื่อนกันมิตรภาพตลอดไป

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -เจอกันใหม่..กูไม่ทิ่้งมึงแน่นอน


Thiraporn Sangdern

Talk to...

\1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -เป็นทุกๆอย่าง

Intro:

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -ม้าหมุนมั้ง...เพราะเพื่อนหมุนอยู่รอบตัวเรา 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ไม่อยากลืมตอนที่เม่งรักกันมากอย่างตอนที่ทำ�สีอ่ะ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ตอนที่ทะเลาะกับเพื่อนทำ�ให้มันร้องไห้ 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ก็ขอให้เป็นเพื่อนกันตลอดไป 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ก็อยู่ด้วยกันนี้ล่ะไม่ทำ�ไรหรอก 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -รอยยิ้มมั้ง...เสียงหัวเราะ แล้วไม่ตอบว่ากูสวยเรอะ -เอ่อ กูสวย!...ฮ่าๆ 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -เป็นห่วงเสมอ

สาวหน้าตาไม่ธรรมดา!(ขอย้�ำ ว่าไม่ธรรมดา) ด้วยหน้าอกหน้าใจทีเ่ ป็นที่ อิจฉาของบรรดาหญิงสาวทัง้ หลายและผิวทีข่ าวเป็นยองใยของเธอคนนีจ้ งึ ทำ�ให้เธอ เป็นทีอ่ จิ ฉาของใครหลายๆคน เอกลักษณ์ของเธอคนนีค้ อื ความเด็ดเดีย่ วทีห่ าได้ยากยิง่ ในหญิงสาวคนไหนๆมันจึงไม่แปลกทีอ่ งค์ประกอบทัง้ หมดทีเ่ ป็นเธอจะไปมัดใจหนุม่ ลูกครึง่ ในห้องเราเข้าอย่างจัง! ในฐานะเพือ่ นเธอก็เป็นเพือ่ นทีด่ ผี ดิ กับหน้าตา(ทีด่ กี ว่า!) เอาเป็นว่าถ้าคุณได้รจู้ กั เธอเป็นเพือ่ นแล้วคุณก็จะรูเ้ องล่ะครับว่าเธอดีตรงความแปลก แบบปลวกๆนีล้ ะ่ ครับ!

Address&Tle:

79/54 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 081-2590328


Chonlakan doungkaew

Address: 120/28 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Intro:

ด้วยรอยยิม้ ทีเ่ ต็มไปด้วยซีเ่ หล็ก และกรงลวดของเธอคนนีอ้ าจจะทำ�ให้ใจ ของใครบางคนละลายได้! แต่”กุหลาบยังมี หนามทุกความงามย่อมมีความเจ็บปวด!” ความเจ็บปวดภายใต้รอ้ ยยิม้ นีค้ อื ฝ่ามืออัน หนักหน่วง!ทีโ่ ดนเข้าไปสักทีแล้วคุณจะรูซ้ ง้ึ ว่า...จุกจริง..เจ็บจริง!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ -ก็คือคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เหมือนรถมั้ง...แบบว่าเวลากูไปไหนมาไหนมันก็พาเราไปได้ทุกที่ 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -วิ่งไล่จับผู้ชาย! 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ความรู็สึกแย่ๆที่แบบ...ใครบางคนทำ�ไม่ดีกับเรา 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เรียนจบกันทุกคน 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้ผู้ผัวรักผัวหลง 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -ความเร็วในการวิ่งเข้าหาผู้ชาย 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -ก็สอบได้เกรด 3.9กว่าเกือบ 4 15.3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ -ให้รู้ว่าคนที่หวังดีกับเราก็มีคนที่หวังร้ายกับเราก็มี...มันก็ต้องเลือกคบกันไป

ถ้ามีผู้ชายเข้ามาหาคุณ 2 คน คนหนึ่งหน้าปลวกแต่รวย อีกคนโคตรหล่อ แต่จนจะเลือกใคร? -กูเอาปลวกแต่รวยดีกว่า...แดกได้ฮ่าๆๆ แล้วถ้ารวยแบดบอยกับจนแสนดีจะเลือก... -เอารวยไว้ก่อนจะได้เอาเงินไปให้แม่ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ทำ�มันให้ดีที่สุด แล้วถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ผู้ชายมึงจะทำ�ไร -กูจะซั่มมัน...ก๊ากฮ่าๆๆ 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -อย่าลืมกันน่ะ แล้วถ้าให้เลือก 1 ใน 47 คนเป็นแฟนจะเลือกใคร -ก็คงเลือกเจ๊กอ่ะ...มันมีอีกมุมที่พวกมึงไม่เคยเห็นแต่กูเห็น มีคนๆหนึ่งฝากประโยคนี้มาบอกคุณครับ”ทำ�ไมไม่ชอบกู” -กูชอบแล้ว แล้วมึงน่ะทำ�อะไร


Natthaporn Plathiptanon Address&Tle:

Intro:

67/26 ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ. ระยอง 080-8370848

สาวหน้าในส่วนจิตใจ Innocence ไม่ใช่ใครทีไ่ หน”ณัฐพร ปลาทิพย์ตาโต (จริงๆน่ะเออ)” นีเ้ อง! ด้วยความรับผิดชอบทีเ่ ป็นเลิศไม่วา่ งานไหนๆเพือ่ นทุกคนจะรอ ฟังจากเธอคนเดียวรับรองไม่ขาดตกบกพร่อง ซึง่ ผิดกับความรูเ้ รือ่ งรอบโต๊ะ! ถ้ามีสอบ วิชานีอ้ าจจะทำ�ให้เธอติด ร ได้อย่าไม่ตอ้ งสงสัยเลยล่ะ และถ้าเธอได้อา่ นบรรทัดสุดท้ายนี้ เธอกำ�ลังอ่านอยูล่ ะ่ ก็ขอฝากจากใจเพือ่ นคนหนึง่ ถึงเธอว่า”ระวัง!แต่อย่าระแวง”เพราะเพือ่ น ดีๆจะหายไปเพราะมันนีล้ ะ่ รูไ้ หมยัยตาโต!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-มิตรภาพตลอดไปค่ะ

-อยากชวนเพื่อนๆ...ไปเที่ยว!

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง

-รองเท้า...เพราะเราต้องใส่มัน

-เราอยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

แล้วทำ�ไมไม่ไป

-ความเอ๋อ

-นั้นซิเราก็อยากไปน่ะ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ความสนุก

-ความขยันค่ะ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-วิ่งไปหาแม่จ๋า! (เวรกรรม - -)

-ขอบคุณสำ�หรับทุกอย่างที่ทำ�ให้...ขอบคุณค่ะ

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ -จะบอกว่า...รักเพื่อนๆ 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้หนูสอบติดมหาลัยค่ะ


Paweena Kirdphol

Address:

290/18 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Intro:

เธอไม่ใช่ปวีณา ทองสุข... นักยกน้ำ�หนักเหรียญทองโอลิมปิกหรือ ปวีณา หงสกุล...นักเรียกร้องสิทธิ สตรี แต่เธอคือปวีณา เกิดผล...หญิง สาวหน้าตาจิม้ ลิม้ และร่างอรชรอ้อนแอ้น ของเธอคนนีต้ ด ิ อันดับสาวน่ารักคนต้นๆ ในรัว้ บกว. เลยก็วา่ ได้และถ้าคุณเป็นคน หนึง่ ทีเ่ ฝ้ามองเธอมานานก็ตอ้ งขอแสดง ความเสียใจด้วยเพราะเธอมีเจ้าของเป็น ทีเ่ รียบร้อยแล้ว! แต่กอ็ ย่าพึง่ เสียใจไป เพราะเธอคนนีไ้ ม่ได้มด ี แี ค่หน้าตา นิสยั ยังดีอกี ด้วย ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีอ่ ยาก จะรูจ้ กั กับเธอล่ะก็เดินเข้าไปเลย...เข้าไป ทักเธอรับรองว่าอย่างน้อยๆคุณก็ได้รบั รอยยิม้ น้อยๆนัน ้ กลับมา...แน่นอน

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิต

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

-คนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาและเข้าใจเรา

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-กูจะขยันตั้งใจอ่านหนังสือมากกว่านี้

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-ขอให้เพื่อนๆขอพรได้กันอีกหลายๆข้อ

-อากาศ..ขาดไม่ได้

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อน บ้าง

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-ขอให้โอ๋ขอพรได้อีกร้องๆข้อ

-จ้างคนตามหาเพื่อน

แล้วพรข้อแรกจะขอว่า...

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ� อะไร

แล้วไมไม่หาเองล่ะ

-ขอให้โอ๋มีเพื่อนที่จริงใจอย่างนี้ตลอดไป

-นั่งจ่องหน้าเพื่อนทุกคน

-โอ๋เป็นแกนนำ�

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ไม่มีอ่ะ...จริงๆน่ะเว้ย

-รักว่ะ!

-ไม่อยากลืมอะไรเลยมีแต่สิ่งดีๆให้จำ�

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-มีเพื่อน-พ่อ-แม่ที่รักเรา

-รักเพื่อนมากๆ


Watcharee Boonprasert Intro:

ถ้าคุณไม่ได้พลาดงานกีฬา สีครัง้ ทีผ่ า่ นมาแล้วล่ะก็คณ ุ คงจะไม่นา่ พลาดสายตาไปจากเธอคนนีไ้ ด้เช่น กัน สาวลีดเดอร์ทเ่ี สียงสุดแสนจะแสบ แก้วหูจนทำ�เอากรรมการหูตงึ กันไปข้าง จนกรรมการทนไม่ไหวต้องมอบถ้วย ลีดเดอร์ให้เธอคนนีไ้ ปเลย แต่เบือ้ งหลัง การเชียร์ทส่ี ดุ เหวีย่ งนัน้ ใครเล่าจะรูบ้ า้ ง ว่าการฝึกซ้อมนัน้ โหดขนาดไหน...จนใน การซ้อมวันสุดท้ายมันทำ�ให้เธอต้องออก จากสายตากรรมการไปอยูใ่ นการดูแล ของสายตาหมอ แต่ดว้ ยสปิรติ ความเป็น นักกีฬาในตัวเธอไม่รไู้ ปเอาแรงมาจาก ไหนเต้นกันมันส์กว่าคนดีๆหลายคนอีก!

Talke to..

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-อยู่กับเราได้ตลอดเวลาไม่ให้ร้ายกันจริงใจ 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เหมือนอะไรก็ได้ที่ติดตัวเราตลอดอ่ะ...คือถ้าขาดเพื่อนไปก็ เหมือนกับขาดอะไรไปอ่ะ 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -หา...หาว่าเพื่อนอยู่ไหน?...ไม่อยากอยู่คนเดียว 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ช่วงนี้ล่ะ...ช่วงม.6ล่ะ ยกเว้นตอนหลังๆที่ได้เจออะไรดีๆ 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ตอนนี้ที่อยู่กับเพื่อนแล้ว ok อย่างเนี้ย 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้มีเพื่อนอย่างนี้อยู่กับเราไปนานๆ 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้โชคดีที่เจอเพื่อนอย่างนี้อีก 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด...ฮ่าๆ 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -เพราะอิจฉาเยอะมั้งเลยเกลียดเราแบบนี้...แต่ไม่รู้ว่ะว่าแม่งอิจฉา เรื่องอะไร 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -มีที่เรียนแล้วโว้ยยย 15.3ปีนี้คำ�ว่าเพื่อนให้อะไรกับคุณ -ให้ความรักความห่วงใย่ให้ความรู้สึกที่ดีและแย่ๆ 11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง -ไม่มีแล้วอ่ะ... 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ทำ�อะไรก็ได้ที่จะได้อยู่กับเพื่อนานๆ 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -รักเสมอไม่เคยลืม


S

akunrat aicharoen

Address&Tle:

91/3 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 085-0845664

Talk to...

Intro:

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

สาวหน้าคมเข้มคนนีเ้ ธอเป็นคนชอบทีจ่ ะใช้ หูมากกว่าทีจ่ ะใช้ปาก...เรียกง่ายๆว่าฟังมากกว่าพูดนัน้ ล่ะ แต่อย่าเชียวอย่าให้เธอได้เปิดปากเหมือนดังซามูไรชักดาบ ประมาณนัน้ เลย คำ�พูดของเธอพร้อมทีจ่ ะเชือดเฉือนได้ อย่างช่�ำ ชอง (T^T โดนมาแล้วกับตัว...ยับเยิน) แต่ภายใต้รมิ ฝีปากสุดแสนจะเชือดเฉือนนีแ้ ล้วยังมีหวั ใจจริงๆทีพ่ ร้อมจะ มอบให้กบั คนทีจ่ ริงใจ...กับคนทีเ่ ธอเรียกว่า”เพือ่ น”ได้อย่าง ไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-คือคนหนึ่งที่เราต้องมี 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เหมือนยามันมีทั้งยาบำ�รุงและยาพิษเหมือนกับเพื่อนี้ล่ะ -คงจะแค้วงค้าวงอ้างวว้าง 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากลืมว่ามีเพื่อนคนนี้อยู่ 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ช่วงม.6นี้ล่ะ 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนโชคดี...ประสบความสำ�เร็จ 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้ประสบความสำ�เร็จทุกเรื่อง 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -อิฉาที่กูปากดี...คงไม่มีใครปากดีได้เท่ากู..ฮ่าๆๆ 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -มีเพื่อนที่ดีอย่างเนี้ยและก็ไม่ดีบ้าง 15.3ปีนี้คำ�ว่า”เพื่อน”ให้อะไรกับคุณ -ให้ประสบการณ์ให้ความคิด...เพื่อนบางคนก็ไว้ใจได้บาง คนก็ไว้ใจไม่ได้...บางทีถ้าเรารักมันมากไปบางทีก็เป็นเรานี้ล่ะ ที่”เจ็บ”เอง 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ทำ�ทุกวินาทีให้มีค่าที่สุด 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -รักเพื่อนมาก


sunattanan srikumpong Address&Tle:

Talk to...

182/6 ม.3 ต.บ้านฉาง .อบ้านฉาง จ.ระยอง 088-2027743

Intro:

โจ๊ะ-โก๊ะ-เปิน่ ...ต้องเธอคนนี้ สุนฐั นัน ศรีค�ำ ผ่อง หรือในฉายา “ไอ้โจ๊ะ” หน้าตาทีน่ า่ รักและร่างทีบ่ วมน้�ำ !ของเธอคนนี้ สร้างวีรกรรมฮาหัวปักหัวปำ�ฮาอย่าโงหัวไม่ขน้ึ มาแล้วหลายยุคหลายสมัย...ด้วยความเปิน่ เป๋อ และใสซือ่ (ทีม่ ากเกินไป)ของเธอคนนี้ มันอาจ จะไปกระตุกร้อยยิม้ ตรงมุมริมผีปากคุณอย่าง ไม่รตู้ วั ...พูดได้เต็มปากเลยว่าถ้า 6 / 1 ขาดเธอคน นีไ้ ปคงขาดเสียงหัวเราะไปด้วย...และสุดท้ายนี้ ผมเตือนคุณแล้วน่ะว่าอย่าไปอยูใ่ กล้เธอเดียวจะ ยิม้ โดยไม่ทนั ตัง้ ตัว

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-เพื่อคือคนที่จำ�เป็นของชีวิต

-จะขอโทษเพื่อนบางคนที่ทำ�ไม่ดีใส่

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง

-อาหาร...มันขาดไม่ได้

-มีอ่ะแต่ยังไม่รู็จะพูดอะไร

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-คงอยู่ไม่ได้เพราะกูขาดอาหาร

-รักพวกมึงมาก

แล้วถ้าเพื่อนคืออาหารแล้วน้ำ�คืออะไร

------------------------------

-พ่อแม่ดิ๊

จริงหรือไม่ครับที่กี้ก็เคย...แอบชอบโด!

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-จริง!

-เรื่องโจ๊ะๆ...เรื่องบวมน้ำ�อ่ะ>///<

ที่บ้านพลอยวันนั้นรู้ไหมว่าเมา

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-รู้....

-ช่วงเวลาที่ไปทำ�ค่ายเวลาที่ไปเที่ยวกันไปดิ้นกันบนรถอะไร อย่างนั้น

แล้วรู้ป่ะว่าพวกกูทำ�อะไร(เปา-เจ)

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ของขวัญ 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -เรื่องที่เพื่อนๆเซอร์ไพรซ์วันเกิดเมื่อปีที่แล้ว... 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนมีความสุขทุกคนเลย 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้อยู่กับเพื่อนอย่างนี้ตลอดไป

-รู้แค่ว่าไอ้เจ...อะไรไม่รู้อ่ะ ฮ่าๆๆ...อย่าว่าแต่เจเลย... จริงหรือไม่ว่ากี้เคยวูบ! -เคยตอนที่เห็นหน้าเคนครั้งแรกแล้วมันวูบอ่ะ! ปล.วูบเป็นอาการอ่อนลาหลังจากทำ�กิจกรรมที่เกร่งเป็นระย เวลานาน


Kittima Kumdech Address&Tle:

77/1 ม.6 ต.สำ�นักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 082-4962406

Intro: หญิงสาวทีค่ ลัง่ ไคล้”เกาหลี”อย่างหัวปักหัวปำ� เข้าสุภาษิตทีว่ า่ ”ยอมเสียเงินท้วมหัวไม่ยอมเสียเกาหลีให้ใคร” ด้วยความว่านอนสอนง่ายอะไรก็ได้ไปซะหมด(ยกเว้นเรือ่ื ง เกาหลี) จึงเป็นสาวทีส่ ามารถเข้ากลุม่ โน้นโยกกลุม่ นีไ้ ด้อย่าง อิสระ...ไม่วา่ จะเข้าไปกลุม่ ไหนพวกใครพวกเค้าก็พร้อมจะอ้า แขนรับเธอตลอดเวลาถ้าอยากรูว้ า่ ทำ�ไมบอกไม่ได้ครับบอกไม่ ได้ตอ้ งไปสัมผัสเอาเอง...ปล.มีสาวห้าวคนหนึง่ ฝากมาบอกเธอ ว่า”ในวันทีม่ งึ ไม่มใี ครยังมีกอู ยูต่ รงนีน้ กุ๊ ”

Talk to...

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-คนแปลกหน้าที่ทำ�ให้เรารู้จักคำ�ว่า”มิตรภาพ”

ขอให้ตัวเองประสบความสำ�เร็จทุกๆด้าน

-ตามผู้ชายเกาหลีได้แบบกูป่ะล่ะ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-เป็นทวิตเตอร์...เพราะปรึกษากับเราได้ตลอดเวลาเลยย

-เปิดใจไปเลย

-การได้มาเจอกับเพื่อน

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-นอนต่อ...อยู่ในความฝันที่มีเพื่อนดีกว่า

-รักพวกมึงว่ะ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-ไม่มีหรอก

-เส้นทางแห่งมิตรภาพ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-มิตรภาพระหว่าง”เรา”

-ขออยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-ขอให้เพื่อนมีอนาคตที่ดี

-ขอใหตัวเองได้อยู่กับเพื่อนนานๆ

----------------------------


Aungkachat Suwannavudh Address&Tle:

1/1 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 081-4110050

Intro: อย่าเชียวอย่าให้อาจารย์ตา่ งชาติอา่ นชือ่ ของเธอคนนีเ้ พราะมันจะกลายเป็นคำ�สัปดนไปในทันทีไม่เชือ่ ก็ลองสะกดซิ “Aungkachat” (องคชาติ!) ไงล่ะ! สาวหน้าเข้มคนนี้ ดูจากหน้าตาก็พอจะรูช้ าติตระกูลแล้วล่ะ คุณหนูซะขนาดนี้ พูดได้วา่ ในหลายๆงานถ้าไม่มเี ธอคนนีย้ น่ื มือเข้ามาช่วย 6/1 เสมอๆ ถ้า 6/1 ขาดเธอไปสักคนห้องเราคงอัตคัตมากกว่านี(้ ตอนนีก้ ก็ นิ แกลบกันอยูแ่ ล้ว) อีกทัง้ เธอคนนีย้ งั พก”ดวง”มาเต็ม กระเป๋าวงไหนมีเธอเจ้ามือต้องกุมขมับกันไปหลายต่อหลายราย...และถ้าคุณเป็นเจ้ามือคนต่อไปโปรดระวัง...หมดตูดไม่รตู้ วั !

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คือคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

-ขอให้ตัวเองสมหวัง...

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบ เป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-เสื้อผ้า...มันติดตัวตลอดอ่ะ 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... -ทำ�ใจ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากลืมความเจ็บป่วด...จากสิ่งที่เราทำ�ผิดไป

-ร่างกายมั้ง 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -จบม.6นี้ล่ะ ร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ -เมื่อคืน!

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณ จะทำ�อะไร

-ความสุขนั้นล่ะ

-ขอหอมแก้มเพื่อนทุกคนเลย

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะ พูดว่า...

-พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน 8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ -จะไม่มีแฟนเลยสักคน 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้ทุกคนปรัสบความสำ�เร็จ

-กูรักมึงว่ะ


Anchita Saecheu

Address&Tle:

136/152 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 082-7146949

Talk to...

Intro:

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

“อีเขียว”นีค้ งจะเป็นชือ่ ทีค่ นุ้ หู มากกว่า”อัญชิตา” เป็นแน่แท้ เพราะเธอคน นีช้ อบสีเขียวเป็นชีวติ จิตใจ(จนบางครัง้ แอบ เห็นข้างในก็สเี ขียวน่ะขอบอก...) ด้วยความ อารมณ์ดแี ละเสียงหัวเราะของเธอคนนีจ้ งึ เป็น ทีร่ กั ของเพือ่ นๆโดยไม่ตง้ั ใจ แล้วถ้าคุณเห็น วงไหนขาขาดก็เรียกเธอคนนีไ้ ด้ตลอด 24 ชม.

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-เป็นคนที่ปรึกษา...ทุกๆอย่าล่ะ 2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เสื้อผ้า...มันติดตัวตลอดอ่ะ -ตามหาเพื่อนดิ๊ 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -อยากลืมเรื่องที่ทะเลาะกับเพื่อน 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -ไม่อยากลืมว่าเคยมีเพื่อนอย่างนี้ 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -ความสุขของอัญชิตา 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้อยู่ ม.6 อีกสัก 3 ปี 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้มีเพื่อนอย่างนี้ตลอดไป 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -ความสามารถในการหลับคาหนังสือ 14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ... -มีที่เรียนแล้ว 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -เล่นไพ่ 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -ใช้หนี้กูซ่ะที...ฮ่าๆ


S

omlug

Address&Tle:

186 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 080-0467347

Kuchita Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

Intro:

-คนที่ค่อยดูแลกันให้กำ�ลังใจกันและค่อยอยู่เคียงข้างกันตลอด

สาวร่างค่อนข้างผอมคนนีเ้ ธอ เป็น เจ้าแม่แห่งโครงงานวิชาการก็วา่ ได้ จากประสบการณ์นานกว่า 3 ปีในการฝึกฝน ทำ�ให้เธอคนนีช้ �ำ่ ชองเพลงยุทธ์ในการทำ� โครงงานเป็นทีส่ ดุ อย่างหาใครเปรียบได้ยาก ยิง่ ด้วยความอ่อนน้อมและจริงใจของเธอคน นีท้ �ำ ให้ทกุ คนกลายเป็น”เพือ่ น”กับเธอโดย ไม่รตู้ วั ...

-ไม่รู้ว่ะ...คงทำ�ใจ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น -เสื้อผ้า...เพราะมันคือสิ่งจำ�เป็น 5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ... 3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ -ใครบางคน... 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ� -เพื่อนไง 6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า -เพื่อนกัน 3 ปี 9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้เป็นอย่างนี้กันตลอดไป 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ขอให้เพื่อนรักเราเหมือนทีเรารักเพื่อน 13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา... -ความห่วงใยที่เรามีให้เพื่อน 8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ -จะตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร -ก็ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด...ทำ�ดีกับทุกคน 12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า... -เราจะไม่ลืมทุกคน


Pornpimol Srisong Address&Tle:

Inro:

61 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 087129623

Talk to...

หนึง่ ในสมาชิกแก๊งเด็กหลังห้อง ด้วย ท่าทางทีช่ า่ งพูดช่างเจรจา(ทีส่ ดุ ในกลุม่ )และ เฮฮา(ทีส่ ดุ ในกลุม่ )อีกเช่นกัน ของเธอคนนี้ ทำ�ให้คนรอบๆตัวหันมามอง-ฟังเธอคนนีอ้ ย่าง ว่านอนสอนง่ายและสำ�เนียงทีใ่ ช้จมูกดมก็รวู้ า่ มิ ใช้คนระยองฮิอย่างแน่นอน อาจจะทำ�ให้คณ ุ รูส้ กึ ไม่คนุ้ หู(แต่รบั รองว่าไม่คนั แน่นอน) และ ถ้าคุณตัง้ ใจฟังเธอสักหน่อยผมก็เชือ่ นักล่ะว่าเธอ ก็จะตัง้ ใจฟังคุณอย่างแน่นอน

1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-วันที่ได้พรีเซนต์อ.รังสิมา

-ไม่รู้ซิบอกไม่ถูก

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-ขอให้เรียนจบและมีงานทำ�

-ต้นไม้...อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันร่มรื่นดี

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

-ขอให้เขาทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่สำ�เร็จ

-คงอยู่ไม่ได้อ่ะ

8.ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไปแก้ไขอะไรครับ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

-ความคิดตัวเองอ่ะ

-ความผิดบางอย่างที่ไม่น่าให้อภัยทั้งกับเพื่อนและตัวเอง

คิดอะไรอ่ะ

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

-คิดว่าไม่อยากเข้ามาที่เนี้ย

-มิตรภาพ

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

-ขอให้อยู่ด้วยกันทั้งวันเท่านั้นก็พอ

-เป็นละครที่ไม่มีชื่อ

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-ไว้พบกันใหม่


Pattrawan wichian

Address&Tle:

174/38 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 090-7645446

Inro:

ดูจากหน้าตาแล้วคิดเหมือนกันไหม ว่าเธอน่าจะเป็นคนเงียบ...แต่ทกุ วันนีช้ กั รูส้ กึ จะเงียบไปไหม? คงเพราะเธอกลัวทีจ่ ะเดิน เข้ามาหา...มาคุย...มาทำ�ความรูจ็ กั กับคนแปลก หน้าให้คนุ้ เคย...เธอคนนีเ้ ลยอาจจะเป็นคนที่ เข้าใจความหมายของคำ�ว่า”เพือ่ น”น้อยกว่าใคร ในห้อง...จำ�ได้วา่ ครัง้ สุดท้ายทีไ่ ด้เห็นเธอคนนี้ สนุกไปกับ”เพือ่ น”คงจะเป็นตอนไปลพบุรลี ะ่ มัง้ (สำ�หรับผูท้ พ่ี ลาดโอกาสนีก้ เ็ สียใจด้วย...ขอ ดีมคี รัง้ เดียวจ๊ะ!)...จากนัน้ ก็ไม่เคยเห็นเธอโยก ได้มนั ส์เท่านัน้ อีกแล้ว...และถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีอ่ ยากได้เพือ่ นไปเปิดฟลอร์เดนซ์กนั ล่ะก็ลอง เข้าไปทักทายทำ�ความรูจ้ กั กับเธอสักครัง้ รับรอง ว่า...เธอดิน้ มันส์ไม่แพ้ใคร!

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

-ก็เพื่อน...ในตอนที่เพื่อนช่วยให้กำ�ลังใจในวันที่อ่อนแอ

-คือคนที่อยู่ด้วยแล้วพูดได้ทุกเรื่อง...

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

-มิตรภาพที่ดีระหว่างฉันกับเธอ

-น้ำ�เปล่า...ถึงไม่มีรสชาติแต่ขาดมันไม่ได้ ถึงจะเป็นน้ำ� อัดลมน้ำ�ส้มอะไรก็ตามกินเข้าไปแล้วมันไม่อิ่มเท่าได้กินน้ำ� เปล่า

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ

-ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยในเวลาที่มีปัญหา...ขอบคุณ เพื่อนทุกคน

-ขอให้ประสบความสำ�เร็จใรทุกๆด้าน

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คงเหงาอ่ะไม่อยากอยู่

ขอให้ตัวเองเรียนจบล่ะมีงานทำ�

-รักเพื่อนทุกคนทั้งสนิทและไม่สนิท...ที่ไม่พูดกับเพื่อนทุก คนไม่ใช่ว่าหยิ่งเพราะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไม่ค่อยชอบเข้า สังคมคือเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-การที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้มั้ง

-ขี้เกียจมั้ง

แล้วคิดว่าทำ�ไมถึงเข้ากับเพื่อนไม่ได้

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไรเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อน

-การที่ไปอยู่โรงเรียนที่ไหนอาจจะมีเพื่อนน้อย...แต่มันคือ เพื่อนแท้!

แล้วไม่พอใจ...ในความสันโดษหรือ? -ไม่อ่ะอยากมีเพื่อนแต่เราไม่สามารถสร้างความสุขให้กับ เพื่อนได้...เราอาจจะดูน่าเบื่อในสายตาเค้า 4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

15.3ปีนี้คำ�ว่า”เพื่อน”ให้อะไรกับคุณ -ให้ความสุข...ให้กำ�ลังใจ 10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-อยากจะนั้งคุ้ยกันแล้วเปิดใจในเรื่องที่ค้างคา...ถ้าทำ�ผิดอะไร ไปก็พร้อมจะขอโทษ 11.ในตอนนี้ยังมีอะไรที่ค้างคาใจที่ยังไม่ได้บอกกับเพื่อนบ้าง


Jutamas Srisa-ad Address&Tle:

60/460 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 086-9209043

Intro:

2 ปีทผ่ี า่ นมาถ้าจะนับเอาคำ�พูดของเธอคนนีร้ วมกันแล้วคงจะ ไม่ถงึ หลักร้อยเป็นแน่แท้...หรือถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีน่ บั คำ�พูดของเธอ คนนีไ้ ด้มากกว่าสิบนีค้ ณ ุ ก็นบั เป็นเพือ่ นสนิทของเธอได้แล้วน่ะเนีย้ ! ด้วยบุคลิกทีน่ ง่ิ อย่างมีอะไร(แล้วอะไรล่ะ?)แฝงอยูข่ องเธอคนนีจ้ งึ เป็นที่ สนใจของคนในห้องและพักหลังๆนีส้ ง่ิ ทีเ่ รากลัวก็ก�ำ ลังจะเกิดขึน้ ...เธอ ชักจะออกลายรัว่ แล้ว!!...แต่ตอ่ ไปนีเ้ ราคงไม่มโี อกาสได้เห็นความรัว่ ของเธอต่อจากนีแ้ ล้ว แต่วา่ งๆก็แวะไปเยีย่ มเธอได้ทเ่ี กษตรศรีราชาเผือ่ จะเจอเธอกำ�ลังเต้นแร้งเต้นกาอยูก่ ไ็ ด้

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-คนที่ทำ�ให้เราหัวเราะ

-รักครอบครัว

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-ต้นไม้...

-เรียนเก่งกว่าพี่ (พูดด้วยน้ำ�เสียงที่จริงจัง)

ทำ�ไมอ่ะ

คนที่บุ้งรักที่สุดในโลกคือใคร

-ไม่รู้อ่ะ...ชอบ...ชอบต้นไม้

-พี่-พ่อ-แม่

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

บุ้งมีแฟนมาแล้วกี่คน

-อยู่กับพี่แทน

-ไม่มี๊

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

อย่าโกหกน่ะ

-ไม่มีอ่ะ

-สาบานเลย

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-ความอบอุ่นของครอบครัว

-มองหน้าทุกคนให้ครบมั้ง

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-ชินจัง!!!!~...อย่าหัวเราะดิ >///<

-ก็ที่ไม่ได้พูดได้วยไม่ใช่ว่าหยิ่งแต่...ก็เป็นอย่างนี้อ่ะ!

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ ให้เพื่อนรักกัน 9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ -ให้ตัวเองประสบความสำ�เร็จ


s

irirat richoo

178/274 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 082-4737402 Address&Tle:

Intro: ศิรริ ตั น์...ชูซ!ี เอ้ย! ศรีชู ! ไม่รวู้ า่ จะคุณจะเป็นเหมือนผมไหมนามสกุลง่ายๆ 2 พยางค์แต่จ�ำ ยากชิป(ชอบสลับกัน - -*) ชูซ.ี ..ศรีชู เอา เป็นว่าทิง้ เรือ่ งนามสกุลแล้วมาดูเธอภายใต้ผวิ สีอนั คล้�ำ อย่างไม่เป็นรองใครในห้องของเธอคนนี.้ ..เธอเป็นหนึง่ ในสมาชิกวง สาวสาวสาว! ไม่ใช่ ทีร่ อ้ งเพลง”รักคือฝันไป” นัน้ หรอกน่ะ! แต่เธอมีเพือ่ นซีอ้ ยู่ 2 คนรวมตัวเธอก็เป็น 3 ไงแล้ว”สาวสาวสาว”ไม่ถกู ตรงไหน?....ด้วยความใจกว้าง เปิดบ้านให้หลีดไปซ้อมกันอย่างไม่คดิ มากของเธอคนนีจ้ งึ นับได้วา่ เธอเป็นคนทีไ่ ม่ถอื ตัวถือตนเท่าไรนักและด้วยรักของเธอคนนีท้ ใ่ี ครๆก็อจิ ฉา ไปรับไปส่งเหมือนช่วงโปรโมชันไม่หมดเสียที...ไง อิจฉาในความคล้�ำ ของเธอหรือยังล่ะ?

Talk to... 1.คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ

9.2.เพื่อตัวเอง 1 ข้อ

-คนที่อยู่กับเราตลอดไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือมีวามสุข

-เหมือนกัน

2.ถ้าให้เปรียบเพื่อนเป็นสิ่งของสักอย่างจะเปรียบเป็น

13.คุณคิดว่าอะไรในตัวที่ทุกคนต้องอิจฉา...

-ตุ๊กตาหมี....ชอบชอบกอด

-สีผิว

5.ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่มีเพื่อนเลยคุณจะ...

14.เรื่องที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีของคุณคือ...

-...อยู่ไหน?...

-ไม่มีอ่ะ

3.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากลืมมากที่สุดครับ

หัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

-ไม่อยากลืมไรเลย

-เมื่อกี๊

4.3 ปีที่ผ่านมาอะไรที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำ�

10.ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนคุณจะทำ�อะไร

-เพื่อนไง

-ให้ของที่เพื่อนเก็บได้...มันจะได้คิดถึงเรา

6.ถ้า 3 ปีที่ผ่านมาเป็นบทละครจะตั้งชื่อเรื่องว่า

12.ถ้านี้เป็นคำ�สุดท้ายที่จะได้พูดกับเพื่อนคุณจะพูดว่า...

-เพื่อน!

-กูรักมึงว่ะ

9.1.ขอพรเพื่อเพื่อน 1 ข้อ -ขอให้มีความสุขมากๆ..ประสบความสำ�เร็จในชีวิต


เพียง“ฉาก”หนึ่งของชีวิต ในชั่วชีวิตของมนุษย์แล้วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21900 วัน ดูเหมือนเยอะเนอะว่าไหม? ลองนับดู ซิวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ว...ติ๊ก...ต่อกๆ...กริ๊งงงงง....หมดเวลา เราผ่านมันมาแล้วอย่างน้อย 6570 วัน! โอ้ ! นี้เราใช้ชีวิตมาแล้วครึ่งของครึ่งชีวิต(1/4)แล้วหรือนี่ ลองนึกถามตัวเองดูซิว่าเราผ่านวันอะไรมาบ้าง?... วันที่มีความสุข วันที่หัวเราะ วันที่เศร้าและร้องไห้ วันที่เหงา วันที่รัก วันที่เลิก วันที่คิดถึง(ใครบางคนที่ เค้าจะไม่กลับมาอีกแล้ว) วันที่ทะเลาะกับเพื่อน วันที่คืนดีกับมัน วันที่เฮฮาด้วยกัน วันที่เมนส์มา(แล้ว หงุดหงิด) วันที่เมา วันที่แฮงค์ และอีก 108 พันวันที่เราผ่านมา ในวันที่มีความสุขเราก็อยากจดจำ�มันไว้ นานๆ แต่กลับกันในวันที่แย่เราอยากจะลืมอยากจะลบไม่อยากให้มันมาตอกย้ำ�เราอีก แต่ถ้าลองคิดดีๆ แล้วในวันที่แย่มันก็ทำ�ให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคนข้างกายดังที่ปราชญ์จีนจะขงเบ้งหรือขงจื้อก็ไม่แน่ใจแต่ แกได้พูดไว้ว่า”สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” วีรบุรุษในที่นี้ไม่ต้องเป็นคนร่างกายกำ�ยำ�พร้อมที่จะตีฝ่าวงล้อม ทหารนับหมือนนับแสนไปกับเราหรอก(ไม่ใช่ดอทเอนะครับ - -) เค้าอาจจะเป็นเพียงคนตัวเล็กที่พาเราผ่าน วันคืนอันแสนโหดร้ายมาได้ ค่อยรับฟังในวันที่เราไม่มีใคร ค่อยปลอบเราในวันที่เราร้องไห้ วีรบุรุษคนนี้ เราเรียกเค้าว่า”เพื่อน” และในทางกลับกันในสถานการณ์ย่อมมีผู้บงการ...ใช่เรามักเรียกเค้าว่า”ตัวโกง”บ้าง ล่ะ”ผู้ร้าย”บ้างล่ะ เค้ามักจะเป็นคนที่ทำ�ให้เราเจ็บเราเศร้าเราเสียใจ... มันจึงไม่แปลกหรอกที่เราจะเกลียดใคร สักคนคนที่เรามองว่าเค้าเป็น”ตัวร้าย”เสมอๆคอยจับผิดในทุกๆฝีก้าวของเค้าและเมื่อใดเค้าเห็นเค้าล้มลงก็เรา พร้อมที่จะเข้ามาซ้ำ�เต็มให้สาแก่ใจ!...จนบางทีในสายตาคนรอบข้างเค้าก็มองเราว่าเป็น”ผู้ร้าย”ซะเอง ไอ้การ จะเกลียดใครสักคนมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดร้ายแรงอะไรนักหนาตรงกันข้ามซะอีก...มันทำ�ให้ชีวิตเราดูมีสีสันขึ้น อีกเยอะ ยังไงน่ะหรือ? ก็ลองนึกดูน่ะถ้าวันนี้กลับบ้านไปเปิดโทรศัทน์ดูละครหลังข่าวปรากฏว่ามันไม่มี”ตัว ร้าย”เลยสักตัว...มันคงน่าจะเป็นละครที่ดูเรา(หลับ)มากกว่าจะไปดูมันว่าไหม? แต่ขอย้ำ�ว่า”เกลียดนิดชัง หน่อย”พอเป็นแรงผลักดันเราก็พอดูมีสีสันแต่อย่าเกลียดจน”เข้ากระดูกดำ�”อะไรอย่างนั้นเลยเพราะ”ความสุข ของเรา”อย่าให้มันหายไปเพียงเพราะการกระทำ�ของใครบางคนเลย”เค้าไม่มีค่าพอหรอก”เชื่อผมดิเพราะชีวิตก็ เหมือนละครถ้าขาดตัวร้ายไปแล้วมันจะสนุกได้อย่างไร? และถ้าชีวิตเป็นดังละครจริงถามตัวเองซิว่าเล่นผ่านมาแล้วกี่ฉาก?...ถ้านึกไม่ออกเดียวจะแบ่งให้คิดว่าทุกฉาก ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะผ่านมันมากันหมดแล้ว ฉากที่1.ฉาก”ประถม” ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุด เพราะไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรให้เยอะแยะ 2.ฉาก”มัธยมต้น”ช่วงนี้ก็ดูซีเรียสขึ้นมา นิดนึงเพราะต้องแลกทางเดินระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ? 3.ฉาก”มัธยมปลาย”และคุณก็เลือกสาย สามัญช่วงนี้ก็เครียดหนักกว่าเก่าเพราะเจอทั้ง”ฟิสิกส์/ชีวะ/เคมี/ตรีโกณ/เมทริก/สถิติ/ฯลฯ” จนบางทีมา นึกเสียดาย”ทำ�ไมกูไม่เลือกสายอาชีพว่ะ?” แต่ก็ได้เพียงแค่บ่นและกัดฟันทนเรียนกันต่อไป...ไงใน 3 ฉากนี้ถ้า คุณคือตัวเอกแล้วล่ะก็ตัวละครทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่เว้นแม้กระทั้ง”นางเอก” บางทีเพื่อพระเอกในฉาก ที่ 1 อาจจะกลายเป็นตัวโกงในฉากที่ 2 ก็ได้อาจจะเพราะไม่แย่งนางเอกมา หรือ ตัวโกงในฉากที่ 2 กลายเป็น เพื่อนพระเอกในฉากที่ 3 ซะงั้นอาจจะเพราะมีปัญหาให้ร่วมฟันฝ่าไปด้วยกันไปๆมาก็เลยเห็นมิตรภาพระหว่าง กันจนกลายมาเป็น”เพื่อนรัก”ในที่สุด!...มันมีเป็นร้อยๆเรื่องมันมีเป็นร้อยๆเหตุการณ์ที่คุณไม่อาจจะคาด ถึงว่าในฉากข้างหน้าคนข้างๆเราเค้าจะรับบทอะไรต่อไป...เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และเพื่อเป็นการไม่ ทำ�ให้ลำ�บากใจในฉากต่อไปนักแสดงส่วนใหญ่เค้าจะวางบทลงพร้อมกับทิ้งสิ่งที่ยังค้างคาในตัวละครที่เคยสวม อยู่ให้สิ้นหลังม่านปิดลงและพร้อมจะหยิบยืนร้อยยิ้มและมิตรภาพออกไปพร้อมกับพูดว่า”ขอบคุณที่ทำ�ให้ ละครของเราไม่น่าเบื่อ!”...แล้วคุณล่ะ?...ยังท่องบทอยู่อีกหรือ?...ละครมันจบแล้วน่ะ!


บอล-ทราย-เวลา

ทุกคนเกิดมาพร้อมแวดล้อมที่ต่างกันบ้างคนอาจจะเกิดมาพร้อมครอบครัวที่อบอุ่น บ้างคนอาจจะเกิดมาในอ้อมกอดของคนที่ไม่ได้คลอดเรามา บางคนอาจจะเกิดมารวยสวยเก่ง บางคนอาจจะเกิดมาจนและปลวก! อันนี้มีเลือกไม่ได้แต่พี่โหน่ง(วงศทนง ชัยณรงค์สิงห์)แก บอกไว้ว่า “ต้นทุนไม่เท่ากันแต่การตามทันมีอยู่จริง” ใช่ มันไม่มีความยุติธรรมหรอกเพราะเรา เลือกเกิดไม่ได้(อ๊ากกก..อยากขี้เหร่ๆ) แต่อย่าพึ่งเศร้าใจไปเพราะเรามีสิ่งหนึ่งที่ยุติธรรมและเท่ากัน “เวลา”ไง 24 ชมในหนึ่งวัน 7 วันต่อสัปกาห์ 52 สัปดาห์ต่อหนึ่งปี! แต่เราใช้มันไม่ เท่ากันและเราก็มีสิ่งที่ฝันไม่เหมือนกัน มีสิ่งที่อยากจะทำ�ต่างกัน ส่วนคนที่สามรถอยู่กับความ ฝันอยู่กับสิ่งที่ตัวอยากทำ�ได้นั้นมีอยู่แค่หยิบมือ เคยมีคนพูดไว้ว่า “คนโง่จะนอนหลับเพื่อฝันต่อ ส่วนคนฉลาดจะลุกขึ้นมาทำ�ฝันให้เป็นจริง” นี้อาจจะเป็นเคล็ดง่ายๆของบรรดาผู้ที่สามารถนำ� โลกในจิตนาการของตนมาทำ�ให้มีอยู่จริงได้!...แล้วถ้ามันง่ายๆแค่นี้ทำ�ไมคนที่ทำ�ได้มันถึงมีน้อยนัก ล่ะ?...นั้นซิทำ�ไมกัน? เดียวจะเล่าอะไรให้ฟังสักเรื่องในชั้นเรียนที่มาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อาจารย์แกก็ได้นำ�โหลแก้ว/ลูกบอล/ทราย มาวางที่หน้าชั้นแล้วแกก็ว่า”ถ้ามีใครที่สามารถนำ�ลูกบอล และทรายใส่ลงไปในโหลแก้วได้หมดเดียวจะมีคะแนนพิเศษให้”...เวลาผ่านไปเนินนานนักศึกษา ทั้งหลายต่างต่างทดลองทุกวิถีทางถ้าใส่ลูกบอลลงไปมันก็จะพอดีกับโหลและถ้าใส่ทรายลงไปใน โหลแก้วแล้วเอาลูกบอลยัดตามไปอย่างเก่งก็เหลือบอลอยู่ครึ่งลูกที่ล้นออกมาเสมอ..........เวลาผ่าน ไป......จนนักเรียนทั้งหมดยอมแพ้และขอให้อาจารย์เฉลย..... อาจารย์แกก็พูดขึ้นว่า”นี้ล่ะเป็นสิ่ง หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนยังจัดลำ�ดับไม่เป็น” ว่าเสร็จอาจารย์แกก็เอาลูกบอลลงไป ในโหลแก้วก่อนและมันก็พอดีกับขอบปากโหลแก้วแป๊ะไม่ขาดไม่เกิน นักศึกษาคนหนึ่งจึง ลุกขึ้นมาเอ่ยว่า”อาจารย์ครับแล้วทรายล่ะครับ” อาจารย์แกก็ว่า”สำ�หรับผมแล้วเรื่องเล็กๆเอาไว้ ทีหลัง” พูดเสร็จแกก็ค่อยๆเททรายลงไปกระทุ้งไปแกทำ�อย่างนี้อยู่หลายรอบจนทรายหมดและ ช่องว่างระหว่างลูกบอลก็ถูกอัดแน่นไปด้วยทราย!~ “นี้ล่ะนักศึกษา...คนส่วนมากมักให้ความ สำ�คัญกับสิ่งเล็กๆก่อนสิ่งใหญ่ๆ ถ้าเปรียบโหลแก้วนี้เป็นเวลาในชีวิตลูกบอลคือสิ่งที่เราสำ�คัญไม่ ว่าจะเป็นความฝัน/การงาน/ความรัก อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำ�คัญกับอะไรมากที่สุดและ สุดท้ายทรายคือสิ่งเล็กน้อยๆจิปาถะ...อย่างดูTV ฟังเพลง เล่นเกมส์เป็นสิ่งที่สามารถทำ�เมื่อ ไหร่ก็ได้และคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เวลากับสิ่งเล็กน้อยอย่างนี้ก่อนสิ่งที่สำ�คัญ...เหมือนกับที่คุณเท ทรายลงไปก่อนนั่นล่ะนักศึกษา”....ไงครับ ? อึ้งกับความคิดของอาจารย์แกเลยอ่ะดิ...ต้องขอสารภาพ ว่าครั้งแรกที่อ่านบทความนี้จบต้องพับเก็บหนังสือขึ้นหิ้งแล้วชาบูๆ 3 ครั้งหลังอาหารอยู่ 3 วัน โน้นล่ะถึงจะเอาลงมาอ่านต่อ!

จากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาทั้ง 48 คน กับคำ�ถามที่ว่า”ถ้าย้อนกลับไปเมื่อม.4ได้คุณจะไป แก้ไขสิ่งไหนก่อน?” แทบทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน”อยากจะกลับไปตั้งใจเรียนให้มากกว่า นี้!” ... แล้วทำ�ไมไม่ตั้งใจล่ะ...อันนี้ก็รู้อยู่แก่ใจกันทุกคน.. แต่นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ เสียดายเวลาอย่างนี้ไม่ใช่หรือ? ตอนก่อนเข้ามา บกว. ใครบางคนอาจจะไปสอบเข้าเรียนที่ อื่นกันมาบ้าง พอไม่ติดก็พูดคำ�เดิม”น่าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้!”...แล้วถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มที่จะ ตั้งใจเรียนตั้งใจทำ�อะไรสักอย่างไอ้คำ�นี้มันก็จะตามหลอกหลอนคุณไปถึงวันที่มีลูกมีเต้าแล้วโน้น ล่ะ ถึงวันนั้นถ้าเจ้าตัวน้อยของคุณดูโดราเอมอนแล้วถามคุณว่า”ป๊าฮะม๊าฮะ...ถ้าป๊า-ม๊านังไทม์ แมชชีนย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กได้ป๊า-ม๊าจะกลับไปทำ�อะไรหรือฮะ?”...ขอให้วันนั้นคุณไม่ ตอบว่า”น่าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้”ก็แล้วกัน...แต่ก่อนถึงวันนั้นผมขอถามคุณวันนี้ก่อนว่า...แล้ว วันนี้คุณเททรายหรือใส่ลูกบอลลงไปก่อนกันล่ะ?


By... Warayooh Krajangsri & saknrin Charernsuk


List Club

...สมาคม... อยู่คนเดียวไม่เสียวหรือจ๊ะ? -ปลีกวิเวกบ่อยๆไม่ ค่อยมีคนเข้าใจ

...สมาคม... ชาวประมง

...สมาคม... คนตาตี่

...สมาคม... คนขาแด๊ก!

...สมาคม... คนรักเด็ก

-นักตก“ปลา”ฝีมือฉกาจ

-อาตี๊อาหมวย ทั้งหลาย

-กินได้ทุกที่/ทุกเวลา/ ทุกอย่างและสุดท้าย... ทุกคน!

-รวมเหล่าบรรดา ผู้มี“เด็ก“ไว้ใน ครอบครอง

...สมาคม... คนกากเกรียน

...สมาคม... คนฮาร์ทคอ

-มุขตุ๊กกี๊เรียกพี่/หม่ำ� เรียกพ่อ...เพราะ “เกรียน“ ขั้นเมพ

...สมาคม... คนเผือก

-มึงจะขาวไป ไหนรู้ไหมคนเค้า อิฉา!

...สมาคม... คนงาม

-โฉมเอยโฉมงามอ รามแท้...เดจังกึม!

...สมาคม... คนหูดำ�

-หน้าหม้อ!ป้อล้อ เด็กเป็นประจำ�

-พวกบ้าอำ�นาจผ เด็จการใช้เสียง ว๊าก!~เป็นอาวุท

...สมาคม... อาป๋า..อาเฮีย -เขาหรือเธอคน นี้พกแบงค์เป็น ฟอนเพื่อการ เดียว...ปล่อยกู้

...สมาคม... คนสองสลึง

-พวกไม่เต็มบาท... เอ๋อๆเปิ่นๆ

...สมาคม... คน...?

-คืออยู่กันมาตั้ง นานก็ยังไม่รู้ว่า... เป็นคนอย่างไง?

...สมาคม... คนติสแตก -ตัวพ่อ-ตัวแม่ ของอารมณ์... เหตุผล ฤ ไม่มี!

...สมาคม... คนดราม่า -ดราม่าได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกเรื่อง กับทกุคน!

...สมาคม... คนน่ารัก..ไปไหม? -บรรดานักแอ๊บ แบ๊วทั้งหลาย...

...สมาคม... นักร้องร้อยคีย์

-ร้องที่ได้ทุกที่ร้องได้ ทุกวิชา...ร้องจนกู อยากจะร้องไห้

...สมาคม... คนขาร็อค -ร็อคอย่างบ้าคลั้ง และไร้เหตุผล

...สมาคม... หนุ่มแว่น

-หมุษย์เพศผูใส่แว่น

...สมาคม... หนุ่มแว่น -หมุษย์เพศเมียใส่แว่น


...สมาคม... คนฮ่า...กริบ

...สมาคม... คนรัก“เพื่อน“

...สมาคม... โอตาคุ

...สมาคม... คนใจน้อย

...สมาคม... กากเกลื้อน

...สมาคม... โชเฟอร์

...สมาคม... นักเพาะกาย

...สมาคม... ขาป๊อก!

-ที่มาของมุข ฝืด..แป๊กๆและก็ ขำ�อยู่คนเดียว

-คอการ์ตูน(โดย เฉพาะโป๊)รู้ลึกรู้จริง ในเรื่องการ์ตูน

-ที่มาของคำ�ว่า “ซกมก“ “โสโครก“ “สังคัง“ “ชันตุ“..ฯลฯ

-อึด/ทึก/ทน นี้คือ คุณสมบัติของพวก เค้าเหล่านี้!

...สมาคม... ขางีบ

-งีบทุกคาบหลับทุก วิชาอาจารย์มาไม่สน

-จากคนที่ชิดใกล้ กลายเป็นคนใกล้ ชิด...คิดเกินเลย กว่า “เพื่อน“กัน

-ใส่ใจ...คำ�เดียวที่ พวกเขาต้องการ!

- รับ-ส่งทั่วราชนา อจักนั้นคือหน้าที่ ของพวกเขา!

-บรรดาผีพนันทั้ง หลาย นั้นล่ะพวกเขา

...สมาคม... คนวาย

-ผู้เสพความสยิม กึ๊ย~เก้งกวาง ประมาณนั้น

...สมาคม... คนเฮอร์

-สมาพันลับที่รับเฉ พาะคนลับและของ “ลับ“!

...สมาคม... คนนอนดึก

-เช้ามาจะพบเหล่าหมี แพนด้า...คือพวกเค้า เหล่านี้นี้เอง!

By... Donrudee Dueanngai


ทิ้งท้าย... วันที่ 12 พฤษภาคม 1901

เป็นวันตายของ Jean Dubuffet

จิตกรชาวฝรั่งเศส

วันที่ 12 พฤษภาคม 1994

เป็นวันตายของ John Smith ผู้นำ�พรรคแรงงานในสหรัฐด้วยอาการหัวใจวายเชียบพลัน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2008

แผ่นดินไหวที่จีน ขนาด 8.0 ริกเตอร์ เกิดขึ้นใน มณฑลเสฉวน มีผู้คนตายมากกว่า 69,000 คน

.......จะมีสักกี่คนที่จำ�ได้ว่าวันที่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2009 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของคนแปลกหน้าทั้ง 45 คน ด้วยกันต่อจากนี้อีก 3 ปี! ... เหมือนฟ้าเป็นใจในวันแรกที่เราพบกันมีฝนโปรยปรายลงมาพอชุ่มชื่นหัวใจ ....

จะมาพบกันในฐานะ...”เพื่อน”ร่วมห้อง

ที่จะห้องร่วมใช้เวลา

ปี 1 พวกเราใช้เวลาไม่นานเพื่อที่จะรู้จักกัน(ส่วนใหญ่ก็มาจากห้อง 1 ตอนม.ต้นและจะมีห้องอื่นมาประปราย...) จากเพื่อนต่างห้องต้องมารวมเป็น “1” ... มีเรื่องราวหลากหลาย มากมายที่เกิดขึ้นและผ่านไป .. ค่ายแรกที่เราร่วมกันจัด “ค่ายชีวะ” ... พวกเราจัดทัพตั้งรบกับเด็ก ม.1 กว่า 200 ! ด้วยความสาหัสสากัน...แล้วแถมพ้วงด้วยคณะผู้มอบทุ่มจากญี่ปุ้ นอีกหลายสิบคน ... พวกเราใช้ความกล้า+บ้า+หน้าด้านเข้าแลกกับร้อยยิ้มน้อยเสียงหัวเราะนิดๆจากน้องๆอย่าง..ไม่รู้จักกับคำ�ว่า”เหนื่อย”... เราใช้หยาดเหงือและร้อยยิ้มซื้อใจของน้องๆมาได้ใน ที่สุด! ... ไหนจะการตอวแปบทีนที่แสนอลหมาน...”นอนไหนว่ะ?”...”ไปไงว่ะ?”...”ลงไหนว่ะ?”...”แล้วต่อไงอ่ะ?”...หลากคำ�ถามของเด็กบ้านนอกอยากพวกเราที่อพยบเข้ากรุงโดย มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน...”เที่ยว!”...ใช้การติวเป็นข้ออ้าง...อย่างเย็บยล และจะมีบางช่วงที่ห้องดูจะเงียบเหงาลงไปเพราะผู้ชายเกือบทั้งหมดต้องไป รด. ความ “หงอย” ลอย มาห้องท้ายคำ�ว่า”เหงา”ในห้องอย่างเงียบๆ ทุกๆการสอบพวกเรามักจจะมีกูรูในสายวีชา...ถ้าอังกฤษต้องหันไป 35 องศา 36 ลิปาตา...ใช่!ทางป๋าเปรมของเรานั้นล่ะ แต่ถ้าเป็นชีวะ ก็ หันไปทาง 50 องศา 96 ลิปตา...ผู้หญิงตัวเล็กๆจมูกบานๆเหมือนหมู!ใช่ไอ้โก๊ะไง และพอหมดเวลาทำ�การสอบพวกเราก็ทำ�ล้ายหลักฐานกันเนียนยิ่งกว่าแมวกลบอึ๊ของตัวเองเสียอีก ... ใน ช่วงนี้ความรักกำ�ลังตั้งเค้าเป็นเมฆดำ�พร้อมจะเทลงมาให้พวกเราทุคนได้สัมผัสกับ “ความรัก” กันถ้วนหน้า..มีทั้งรักระยะใกล้...ไกล มีทั้งชาย - ชายและหญิง - หญิงมีทั้งเพื่อน - เพื่อน และ เพื่อน - แฟน...ฯลฯ มากมายและหลายหลากที่ความ “รัก”จะสรรค์สร้างมันออกมาอย่างไร้กฏไรเกณฑ์ไรเหตุผลใดๆ...นี้ล่ะ “รัก” นานไป..จากความ “หวาน” ที่มอบให้มันยังแฝงไว่ด้วยความ “ขม” ที่ปนอยู่ จนน้ำ�ตาบางคนต้องร่วงโรย..หัวใจเริ่มมีแผล..ที่สุดจึงเข้าใจ “รัก” มากขึ้น มีบางช่วงที่เหมือนผีพนันเข้าสิงห์คนในห้องเล่นมันได้ทุกที่...ทุกเวลา แม้กระทั้งในห้องเรียนก็ยังเล่นมา แล้ว...ช่วนอาจารย์เล่นก็ทำ�มาแล้ว...ทำ�กันเป็นกิจวรรตเล่นกันทุกเย็น... ไม่ช้าไม่นานกถึงเวลาของกิจกรรมทดแทนพระคุณ “ไหว้ครู” ห้องเราทำ�พานเองกันทุกปี ปีแรกจำ�ได้ว่าใช้วิชาความ รู็จากอาจารย์พิมพ์ล้วนๆสวยเอาการอยู่คู่ถือพานก็คู่พระนางในห้องฝ่ายน้ำ�เงิน(ชาย)...พ.พิเชฐ ลูกป๊า ช. ฝ่ายแดง(หญิง) กมลชนก ส.สรุภาพ ปีที่ 2 ชักจะมีติสตัวแม่ๆของ ห้องเสนอพานในรูปแบบใหม่...ไหว้ได้...ไม่ไร้ประโยชน์ จากการประชุมอันเคร่งเครียดได้ผลสรุปออกมาให้เป็นพานขนมโดยพระเอกในงานนี้คือ “ลูกชุบ” พวกเราก็ชุบกันอย่างเอามันส์จนหาคนกินยากขึ้น ทุกทีๆ คู่ถือพานปีนี้เป็นอดีตเพื่อนที่มีคนเชียร์ให้ได้กันมากที่สุดฝ่ายชาย นำ�เข้าประกวดโดย...สมาคมนักวูบแห่งประเทศไทย...นฤพล เปาอินทร์ ฝ่ายหญิง นำ�เข้าประกวดโดยสมาคมนักเพาะกายหญิง ไทย...ปวัณรัตน์ กวีวงศ์โสภณ ด้วยตัวพานอันแปลกใหม่จึงไปแตะตาคนเตี้ย “กินได้ไหม?” .... “เอ่ออันนี้ไม่รู้ครับผอ.ต้องลองเอง” และจวบจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันกินได้หรือไหม? ปีสุดท้าย ปีที่ 3 เป็นผลงานสุดครีเอด...พานที่มีเรื่องราวซ้อนอยู่ภายในตัวมันเองลึกๆ โต๊ะเรียน-กระดาษดำ� ที่มีข้อความเล็กๆแต่ความหมายไม่เล็กเลย “พวกเรา 6/1 รักครู ค่ะ/ครับ” แต่เบื้องหลังการทำ�งานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำ�บากของช่างไม้ฝึกหัดนับสิบที่ร่วมกันเลื้อย/เหลา/ขัด เผลอแปบเดียวเศษไม้เป็นกองส่วนตัวงานได้ 2 ชิ้น! แต่สุดท้ายก็ออกมาสวยอย่างสร้างสรรค์ คู่ ถือพานปีนี้เป็นสาวขี้บ่น---ใช่...เธอนั้นเอง..นัทมน ยังสือตระกูล กับหนุ่มขี้เมาอย่าง----ปรัชญา หอมหวน ผ่านไปด้วยดี..ไม่มีการเหม็นเน่าอย่างปีที่ผ่านมา... แล้วยังจำ� กันได้ไหมกับท่าเต้นสุดฮ่า...ของบรรดาคณะ “โสดเฉพาะคืนนี้” แต่ ฤ จะมาสู้ฤทธิสาวโครเวอร์ตัวแม่ของเรา “นิดหน่อย” นั้นเอง! แค่เธอย้างก้าวขึ้นบนเวทีทำ�เอาเราหนาวสะท้าน(กลัวเวทีรับน้ำ� หนักไม่ไหว=..=”) “Music” สิ้นเสียงสั่ง...ทั้งหอประชุมเงียบมีแต่เสียงเพลงเท่านั้นที่ดัง ... ด้วยท่วงท่าอันลึกล้ำ�เกินกว่าจะหาใครใน 3 โลกนี้เปรียบ...ทำ�เอาอาจารย์แทบตกเก้าอีก กันไป กีฬาสีปีนี้ห้องเราโดนเกณฑ์ไปเป็นหลีด/ดามฯกันหลาต่อหลายคน...แต่ที่น่าจะเป็นตัวชูโรงก็ได้ พี่โด 2 โด่ มาควงไม้ดาม ทำ�เอาสาวๆเป็นลม(เพราะอากาศร้อน)กันไปหลายสิบคน และก็ ต้องโบกมือลาสาวเหนือเพื่อนเก่า “เอ๋ม” ปี 2 ปีนี้เราได้เพื่อนใหม่ถึง 3 คน ปู-บ๊ง-เดียร์และได้เจอกับ Indy ตัวพ่อถึง 2 ผู้ 2 คน คนหนึ่งสอนฟิสิกแป๊ะม๊าก! โดน 0/ร. กันไปเกือบโหลได้ 1 กันอีกเกือบ ครึ่งห้อง! ส่วนอีกคนก็ติสตัวพ่อ อ.จินต์ สอนน้อยพูดเยอะ...แกมีอาชีพมากมายหลายหลากหลังกษเศียนไม่ว่าจะ ม.ไซต์รับจ้าง/เลี้ยงกบในกะลา/ขายผักไม่มีคนเก็บตัง...ฯลฯ ไหน จะมุขที่ปล่อยมันได้ทุกคาบ...”ใครทายถูกคาบนี้ไม่สอน!”น๊านนนเอากับแกซิ! และพอก่อนหมดคาบสัก 15 นาที แกก็ว่าจะไปสำ�รวจโรงอาหาร จะไปเจออีกทีก็เห็นแกนั้งโซยก๊วยเตี๋ยวอยู่คน เดียวนั้นล่ะ....แต่ก็เป็นอ.คนหนึ่งที่น่ารักเสมอมา ปีนี้พวกเราก็คลุกวงในมากขึ้นได้เป็นตัวหอกในงานมากมาย...ทั้งขบวนเทศมหาชาติ/งานวิชาการกับซุ่มอังกฤษสุดเฮฮา...เอ่อใช่! งาน วิชาการ...งานนี้แจ้งเกิดสมาชิกในห้องเราอย่างเป็นทางการ พี่เปา-ก๊อต-โดม-กิต ในนามวง “Indypig!” วงดนตรีวงแรกของห้องเรา และนักร้องเดียวอย่างพี่ โด ประภากร เขิน อำ�นวย บวกด้วยหางเครื่องชุดเล็กที่ซุ่มซ้อมมานานนำ�ทีมโดยสาวห้าวอย่าง ตั๊ก..ดฤดี เดือนหงาย มีอยู่ 2 หน่อไปร่วมร้องในการร้องประสานเสียงของพี่ ม.6 .... นี้เป็นปีสุดท้ายที่เฮฮา กันได้อย่างไร้เรื่องกังวล ปี 3 ปีสุดท้าย ช่วงนี้พวกเราชักเริ่มเครียดทั้งหมาลัยทั้งกีฬาสี! บางคนก็แอบไปซุ่มซ้อมที่ตึกน้ำ�ตลอดช่วงปิดเทอม บางคนก็ไปไกลถึงกรุงเทพ ส่วนบางคนก็นอนตีพุงอยู่บ้าน...อันนี้ก็แล้วแต่ ถนัด แต่พอเครียดเรื่องเรียนกันได้สักพักก็มีข่าวลือมาว่ากีฬาสีจะเลื่อนมาใกล้กว่าเก่า เท่านั้นล่ะพวกเราก็ช่วยกันเขียนคัตเอ๊าอย่าเอาเป็นเอาตายและควานหากุนซือกันแทบพลิกแผ่นดิน...และเราก็ได้ “เจ๊ เกรียง”มาเป็นกุนซือช่วยที่งหลีดทั้งกองเชียร์เจ๊แกให้เราเต็มร้อย เวลาผ่านไปไม่นานปิดเทอมแรกก็มาถึง ปิดเทอมนี้หลีดซ้อมกันลากเลือดก็ว่าได้ โดยหลีดปีนี้ได้น้องๆม.4มาช่วย 3 คนและ ม.3 อีก เกือบสิบอยู่เหมือนกัน ที่เหลือเป็นสาวๆห้องเราล่้วนๆ!(อาจจะมีเก้งหลุดไปตัวสองตัว) และจากการซ้อมกันขนาดนนี้มันก็สัมฤทธิ์ผล...เราได้คว้าถ้วย “หลีดเดอร์” มาครอง...วันสุดท้ายของกีฬาสีเป็น ฉากจบที่สวยงามพวกเราล้อมวง บูม น้องๆพร้อมแสงตะวันที่ลับขอบฟ้า.... หลังจากนั้นก็เกิดอาการรั่วเต็มที่มันส์สุดเหวี่ยง ขนาดอ.อนันต์ยังมาแดนซ์กับเราเลยจำ�ได้ไหม? หลังจากจบกีฬาสีก็เป็น ช่วงของข้อสอบโหดมันฮาอย่า Gat-Pat/ 8 วิชา /O-net พูดได้สั้นๆคำ�เดียวว่า “เหี้ย!” สอบกันถี่ซ่ะยิ่งกว่าแม่กูซอยหมูบะช่ออีก ทั้งเหนื่อยทั้งท้ออ่านแล้วอ่านอีกอ่านเม่งทั้งปี... และมันก็ผ่านไป... ช่วงหลังๆนี้บรรยากาศดูซบเซาลง คงเพราะรู้ว่า่เหลือเวลาด้วยกันอีกไม่มากแต่ก็ยังเฮฮาเหมือนเคย...จนกระทั้ง วันรับดอกไม้!~ วันที่พวกเราทุกคนยิ้มไม่หุบวันนี้บางคนต้อง ลำ�บากสาหัสสากันกับการถือดอกไม้นับร้อยโดยเฉพาะพี่ต้ารายนี้เห็นแล้วเมื้อยแทน จนกระทั้งวันสุดท้ายได้มาถึง...พวกเราก็ยังคงทำ�เหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเรายังคงเห็นมันเป็นเช่นทุกวัน...วันที่ เรายังคงมีกันและกันเสมอใช่ไหม “เพื่อนเอ่ย”... ยังจำ�กันได้ไหมกับคำ�ถามที่ได้ถามไปว่า “คำ�ว่าเพื่อนในความหมายของคุณคือ...” พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตนสถาน ปีพ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า...เพื่อน ๑ น. ผู้ชอบพอ รักใคร่กัน, ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน, เช่น เขามีเพื่อนมาก,ผู้ร่วมสถาบันหรือร่วมอาชีพเป็นต้น เช่น เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อน ร่วมรุ่น เพื่อนข้าราชการ เพื่อนกรรมกร, ผู้ร่วมธุระ เช่น อยูเ่ ป็นเพื่อน กันก่อน ไปเป็นเพื่อนกันหน่อย, ผู้อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก. เพื่อน ๆ น. เพื่อนทั่ว ๆ ไป เช่น พวกเพื่อน ๆ. เพื่อน ๒ (ปาก) ส. คําใช้แทนคําว่า เขา หรือ ท่าน ในอาการที่เป็นกันเอง. จำ�เป็น...เพราะตอนนี้คุณคงจะรู้แล้วว่า “เพื่อน” ในความหมายของคุณคือ...อะไร? [หลังจากนนี้ก๊อปความหมายของคำ�ว่าเพื่อยของทั้ง 48 คนวางลงมา...]

แต่มันคงไม่


test1.4  

master go

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you